ODLUKA - RE�ENJE OU POTREBI PRIVATNOG AUTOMOBILA US LU�BENE SVRHE by dvj25e

VIEWS: 0 PAGES: 1

									   Na osnovu člana _______ (pozvati se na akta poslodavca ili Uredbu o naknadi troškova i
otpremnini za državne službenike i nameštenike), kod ___________________ (naziv budžetskog
korisnika, odnosno poslodavca), ovlašćeno lice (direktor, neko drugo ovlašćeno lice ili organ)
___________________________ (navesti ime i prezime), dana ______________ (navesti datum i
godinu), donosi:

   ODLUKU – REŠENJE O UPOTREBI PRIVATNOG AUTOMOBILA U
            SLUŽBENE SVRHE

   1. Zaposlenom _______________________ (navesti ime i prezime - u nastavku: zaposleni) koji
obavlja poslove na radnom mestu ________________ (navesti naziv radnog mesta), nalaže se -
odobrava korišćenje privatnog automobila, radi obavljanja službenog posla - __________________
(navesti vrstu posla i razlog hitnosti, odnosno potrebe službenog posla, prema aktu poslodavca).

   2. Zaposleni će koristiti privatni automobil, do završetka naloženog posla, u periodu od
__________________ (navesti datum i godinu početka i završetka službenog posla).

   3. Zaposlenom će biti isplaćena naknada troškova za korišćenje privatnog vozila u službene
svrhe u iznosu od _______________ (uneti iznos ugovoren aktima poslodavca, odnosno Uredbom o
naknadi troškova i otpremnini za državne službenike i nameštenike), a na osnovu zaključenog putnog
naloga - evidencije o pređenoj kilometraži, koju zaposleni podnosi obračunskoj službi po završetku
službenog posla, u roku od __________________ (navesti rok utvrđen aktom poslodavca ili rok iz
Uredbe o naknadi troškova i otpremnini za državne službenike i nameštenike).

    4. Zaposleni je obavezan da snosi troškove benzina koji nastanu za vreme korišćenja privatnog
vozila, kao i održavanja vozila.

   5. Zaposlenom će biti nadoknađeni troškovi putarine i parkinga.

   6. Ova odluka - rešenje stupa na snagu danom donošenja.


U ____________________                             DIREKTOR
dana _______________ godine                       ______________________

								
To top