Docstoc

Karaniwang hayop ng Banwa

Document Sample
Karaniwang hayop ng Banwa Powered By Docstoc
					KARANIWANG‐HAYOP NG BANWA: 
PANIMULANG PAG‐AARAL SA DIVERSITI AT PAPEL NG HAYOP/ANIMALIA  
SA LITERATURANG MAKABAYAN/AKTIBISTA 
MJP, FP, †Noberto Navarrete, Jr. 
                      
† Ang kasalukuyang bersiyon ng papel ay hindi na nabasa ni NN dala ng kanyang maagang pagyao. Malamang na mas 
mahigpit ang lohika nito  kung naabutan pa niya ang pinal na papel. Ang mga kakulangang maaaring makita dito ay 
tanging responsibilidad ng naunang may‐akda (MJP). Ang program at algoritmo ng CatFreq ay nasa responsibilidad ng 
panglawang  may‐akda  (FP).  Nagpapatuloy  ang  pag‐rebisa  kapwa  ng  program  at  ng  teksto  sa  kabuuan.  Hinihiling  na 
magpaalam sa mga may‐akda kung sisipi sa papel. [MJP: myfeljoseph@yahoo.com] 
          
 
Papel  na  binasa  sa  8th International Conference on Philippine Studies, 23‐25  July 2008,  Philippine Social 
Science  Council,  Quezon  City,  July  25  session,  Panel  7A,  Kapwa  nilalang/Fellow‐beings  in  the  society  of 
nature (Panel Chair: Dr. M Mangahas). 
      
      
     Abstrak.  Bubuksan  ng  papel  ang  pag‐aaral  sa  karaniwang  pagtingin  sa  hayop—
     kategoryang  generic  (“hayop”)  at  ng  iba’t  ibang  kategoryang  tumutukoy  sa 
     sangkahayupan/animalia  (hal.,  “isda,”  “manok,”  atbp.)—sa  isipan  at  lipunang  Pilipino, 
     lalung‐lalo  na  sa  pagkasalamin  nito  sa  literaturang  makabayan/aktibista.  Dalawang 
     larangan ang nais buksan/pasukin ng papel: (1) metodolohikal na gamit ng kwantitativ 
     na paraan sa pagpo‐proseso ng teksto; at (2) empirikal at heuristik na pahayag sa papel 
     ng hayop sa kontekstong Pinoy at sikolohikal/kognitibong larangan.  
      
     Ipi‐presenta  ng  papel  ang  isang  paraan  ng  tekstwal  na  analisis,  sa  lebel  ng  mga 
     kategorya, na may aspetong kwantitativ, gamit ang isang software program (CatFreq) na 
     ginawa  upang  mahugot  sa  teksto  ang  mga  kategorya  ng  isang  tukóy  na  domeyn  (hal., 
     “hayop” at mga uri ng hayop) at mga bilang (frequency counts) nito. Batayang freym ng 
     papel  ang  konseptong  analohikal  na  “ekolohiya  ng  isipan,”  kung  saan  titingnan  na 
     parang  mga  larangang  ekolohikal  ang  mga  teksto/librong  susuriin  at  ituturing  na  mga 
     uring  ekolohikal  (virtual  species)  ang  mga  kategoryang  gagawan  ng  imbentaryo.  Ang 
     mga konseptong ekolohikal sa pagsusuri sa dami ng mga uri (diversity), pagkalaganap ng 
     isang  uri  (intensity/abundance  o  dami  at  prevalence/distribution  o  kalat),  at 
     pagkakapareho/pagkakaiba (similarity measures) ng mga eco‐sites ayon sa ilang variable, 
     ay ia‐apropreyt, na may pagbabago, sa gagawing analisis.   
      
     Iuugnay ng papel, sa exploratoryong paraan, ang napalitaw na data at pattern tungkol sa 
     mga  “hayop”  sa  ilang  kaayusang  sikolohikal/kognitibo  at  ugnayang  ekolohikal  (banwa) 
     na  malamang  ay  karakteristik  ng  maraming  lugar  ng  arkipelago.  Bilang  panimulang 
     empirikal at heuristik na resulta ng pag‐aaral, tatalakayin sa papel ang sumusunod: ang 
     magkasalungat  na  mga  ideya  ng  “hayop”  (bilang  “kaaway”  at  bilang  “katulong”  ng 
     bayan/tao);  ang  mga  karaniwang  uring  makikita  sa  iba’t  ibang  teksto  (“aso,”  “ibon,” 
     “kalabaw,”  “isda,”  “baboy,”  “manok,”  bilang  nangungunang  anim  na  uri);  ang  ilang 
     lumilitaw  na  pattern/istruktura  ng  pagkaka‐iba  (pagkakaiba  ng  uri  at  papel  ng  mga 
     nadomestika  kumpara  sa  mga  di‐nadomestikang  mga  hayop);  ang  magkakaibang  uri 
     depende  sa  genre  ng  teksto  (pagkakaiba  sa  mga  uri  at  diversiti  sa  naratibong 
     prose/tuluyan  kumpara  sa  likhang  poetry/tulain);  at,  sa  pangkalahatan,  ang 
     pagkasangkot ng mga hayop sa karaniwang buhay at pang‐araw‐araw na tunggalian ng 
     bayan, sa lebel man ng larawang‐isip o sa aktwal na pamumuhay. Bagamat preliminaryo 
     ang mga resulta, ilang haypotesis ang mabubuo mula rito na maaaring magbukas ng mas 
     malawak na pag‐aaral tungkol sa tao‐hayop na relasyon sa “ekolohiya ng isipan.” 
      
   
  Ordinary animals of the  banwa: Exploring the diversity and roles of animals in Philippine 
  nationalist/activist  literature.  The  paper  is  an  exploratory  study  on  the  perception  of 
  animals—the  broad  category  (hayop/Animalia)  and  its  related  (or  sub‐set)  categories 
  (e.g.,  isda/fish,  manok/chicken,  etc.)—in  the  Philippine  context,  more  specifically,  as 
  reflected in nationalist/activist literature. Two areas are highlighted in the paper: (1) the 
  methodological use of quantitative processing of a text; and (2) the roles of animals in 
  the psychological/cognitive domain. The paper presents an approach in textual analysis 
  by quantifying categories using a program (CatFreq) specifically written to help extract 
  from a text a set of categories (and their frequency counts) within a target domain (in 
  the  present  case,  the  domain  of  hayop/animal  and  its  kinds).  The  paper  uses,  as  an 
  analogical frame, the idea of an “ecology of mind” as framework for doing the inventory 
  counts of the textual categories. The texts to be studied are seen as ecological fields and 
  the  categories  to  be  inventoried  within  them  are  treated  as  virtual  species.  Standard 
  ecological approaches are appropriated in the study. The paper also explores the links of 
  the  category‐pattern/s  with  some  psychological/cognitive  structures  and  broad  socio‐
  ecological relations (banwa) enduring in the archipelago. As an empirical and heurestic 
  claim,  the  study  presents  the  following:  (a)  the  ordinary  kinds  of  animals  in  different 
  texts (dog/aso, bird/ibon, carabao/kalabaw, fish/isda, pig/baboy, chicken/manok, as the 
  top  six  kinds);  (b)  the  different  patterns  (kinds,  distribution,  abundance)  for  domestic 
  and  non‐domestic  kinds;  (c)  differences  in  kinds  according  to  the  genre  of  the  texts 
  (differences  in  kinds  and  diversity  of  animals  in  prose  and  poetry);  (d)  the  contrasting 
  views of “animals” (as “enemies” or non/in‐human forces, and as “friends/companions” 
  or  life  supports  of  humans/communities);  and  (e)  in  general,  the  embeddedness  of 
  animals in the everyday‐life and struggles of communities, at both the imaginative and 
  the practical levels. 
 
 
 
 
 
sa nag‐ulan nga mga tingga 
nanglugpad mga manok 
sa ilang mga pugaran 
diin gisala among mga damgo 
nanayaw mga kanding bakag kabaw 
sa lahugayng huni sa pinisik nga bato 
sagbot ug yutang dugmok 
—Don  Pagusara, “panahong sauloganon,” Qontrapuntal (2003) 
 
Apan  sa  ilang  palibot  naghari  ang  kadulom.  Kadulom  nga  daw dili  matugkad. 
Ug  ang  niduyog  sa  kadulom  mao  ang  tingog  sa  linibong  mga  mananap  nga 
buhing nagbantay sa lasang.—Melchor M. Morante,  Tuburan sa Handurawan 
(1995) 
 
Sa  ikalawa,  ganito  naman  ang  sinabi  niya.  “Magtatagumpay  kayo.  Sakali’t  sa 
labanan ay makakita ng ahas, paruparo o bubuyog, huwag itong papatayin, ito 
ang magliligtas sa inyo.”—Angel Fuerte III, “Sagang” (1990) 
 
 
 
 
 
 
‘Ekolohiya ng isipan’ bilang tanong 
Nagsimula sa simpleng tanong at kuryusidad ang sumusunod na pag‐aaral:  
 
Paano  kung  ituturing  nating  parang  ‘ekolohikal  na  mundo’  ang  kalipunan  ng  mga  teksto  at 
magsasagawa tayo ng ‘pag‐i‐imbentaryo’ (at pagkatapos, ‘ekolohikal na analisis’) sa mga tekstwal 
na fauna o kahayupan na nababanggit dito?  
 
Dala marahil  ito ng hangin ng masiglang ‘mundong’  virtual na lumaganap simula noong  huling 
bahagi ng ika‐20 siglo. Sa simpleng tanong na iyan lilitaw ang hamon ng iba pang mga kaugnay 
na  tanong:  Paano  gagawin  sa  mabilis  ngunit  sistematikong  paraan  ang  pag‐imbentaryong 
tekstwal?  Anong  mga  sukat  ang  gagamitin?  Ano  ang  mga  porma  ng  ugnayang  tao  at  hayop  sa 
loob  ng  tekstwal  na  daigdig?  Ano  ang  kaugnayan  ng  tekstwal  na  ‘pook’  na  ito  sa  kaayusang 
sikolohikal at panlipunan? Sa harap ng mga nabanggit na mga tanong at sa nabuong disenyo ng 
pag‐aaral,  ipinagpalagay  namin  na  isang  ‘ekolohiya  ng  isipan’  ang  direktang  patutunguhan  ng 
ganitong porma ng pagsusuri: na kung maisagawa ito ng maayos, maaring mapalitaw ang ilang 
kognitibong iskima tungkol sa tao‐hayop na ugnayan, sa pag‐aanyo nito sa larangang tekstwal, 
na  hindi  kadalasang  pokus  at  tema  ng  pag‐aaral.  Maaaring  magbibigay  ang  istilong  ito  ng 
pagsusuri  ng  suplementaryong  lapit  sa  nakasanayang  ‘pagbabasa’  at  magbubukas  sa  pag‐aaral 
ng  ilang  aspetong  sikolohikal  sa  karaniwang  pagtingin  sa  hayop  o  sangkahayupan  at  sa  pag‐
unawa ng tao‐at‐hayop na ugnayan. 
 
Makikita  sa  sumusunod  ang  napiling  sample  ng  mga  akdang  ginamit  sa  pagsusuri,  na  lahat 
maihahanay bilang makabayan, aktibista at rebolusyunaryong literatura:   
 
Mga Pook‐Teksto ng Imbentaryo at Pagsusuri 
 
 IT     Jun Cruz Reyes, Ilang taon na ang problema mo? (Anvil, 1995) 
 KB      Ulos (Isyu sa Kababaihan), Hunyo 2006 
  KG     Romulo  Sandoval,  Kanta  sa  Gabi,  Mga  Piling  Tula  at  Salin  ng  mga  Tula  sa  Latin 
       Amerika (Sipat Publications, 1997) 
  KM‐K    Kris  Montanez,  Kabanbanuagan,  Mga  Kwento  Ng  Sonang  Gerilya  (ARMAS  at  NDF, 
       1987) 
  KT    Santiago  V.  Alvarez,  The  Katipunan  and  the  Revolution:  The  memoirs  of  a  general, 
       translated by Paula Carolina S. Malay (Ateneo de Manila University Press, 1992) 
  MG     Gelacio Guillermo (ed.),  Muog: Ang Naratibo ng Kanayunan sa Matagalang Digmang 
       Bayan  sa  Pilipinas,  Kalipunan  ng  mga  Liham,  Talakayambuhay,  Talaarawan, 
       Reportahe, Panayam, Parangal/Paggunita, Pabula, Dagli, Sugilanon, Maikling Kwento 
       at bahagi ng Nobela, 1972‐1997 (UP Press, 1998) 
  PB     Jose Maria Sison, Prison and Beyond, Selected Poems 1958‐83 (Aklat ng Bayan, 2001) 
  PL     Nono  O.  Pardalis,  Pasyal‐pasyal  at  iba  pang  paglalakbay  (Paperchase  Printing 
       Services, 1997) 
  QP    Don Pagusara, Qontrapuntal (Davao Writers Guild, 2003) 
  SB    Tomas F. Agulto, Sa.Ba.Tri sa Masaganang Milenyo (Bathaluman Publishing, 2000) 
  TH    Melchor M. Morante, Tuburan sa Handurawan (Mayukmok Publications, 1995) 
  TK    Tatang (Cesar Lacara),  Sa Tumoy sa Ilong sa Kaaway (Binisaya), Mula sa orihinal:  Sa 
       Tungki ng Ilong ng Kaaway, sa Linang, 1988 (pp. 46‐62) 
 
Ilang  aspeto  sa  disenyo  ng  pag‐aaral  ang  makikita:  (1)  teknikal,  (2)  kwantitatibong  lapit  sa 
pagsusukat,  at  (3)  konseptwal  na  mga  palagay.  Ang  teknikal  na  aspeto  ng  pag‐aaral  (paano 
gawin  ang  pag‐imbentaryo  sa  mga  kategorya  sa  sistematikong  paraan)  ay  natugunan  sa 
pamamagitan ng paggawa ng  computer program  (CatFreq), na sinulat ng isa sa amin (FP)  upang 
maging  kasangkapan  sa  pagproseso  ng  na‐digitize  na  mga  teksto.  Sa  aspeto  ng  pagsusukat, 
binigyang‐pokus  ang  lexical  na  elemento  ng  isang  tekstong  gagawan  ng  imbentaryo  dahil  sa 
interes ng pag‐aaral sa batayang mga kategorya na tumutukoy sa domeyn ng ‘hayop.’ Ang mga 
frequency  values  ng  mga  kataga  ay  ginawang  batayan  upang  makalikha  ng  dalawa  pang  mga 
sukat (dami/abundance at kalat/distribustion ng mga kataga o kategorya sa isang pook‐teksto). 
Isang  konseptwal  na  batayan  ng  ganitong  disenyo  ng  pag‐aaral  ay  ang  pagbibigay‐pansin  sa 
aspetong  frequency  ng  mga  natukoy  na  kategorya  (sa  pag‐aaral  na  ito,  ang  mga  kategorya  ng 
hayop sa kaayusan ng isang naratibo). Ipinapalagay na ang digri ng frekwensi ng isang kategorya 
ay sumasalamin sa kahalagahan nito sa isang kognitibong sistema. Sinuri rin ng pag‐aaral, kahit 
sa  limitado  at  panimula  lamang  na  paraan,  ang  empirikal  na  halaga  ng  palagay  na  ito.  Ang 
tatlong  aspetong  nabanggit  mas  matatalakay  pa  sa  ibaba  sa  daloy  ng  diskusyon  sa  resulta  ng 
pag‐aaral. 
 
Temang napalitaw sa pag‐susuri 
Ilang punto ang babanggitin na dito bilang mga importanteng tema na resulta ng pag‐aaral:  
 
(1)  May  magkasalungat  na  dimensiyon  ang  kategoryang  ‘hayop’  sa  larangang  sinuri:  (a)  ang 
‘hayop’  bilang  mahigpit  na  nakakabit  sa  tema  ng  ‘pamumuhay’/kinabuhi  [Talâ  12,  sa  ibaba: 
Resulta ng Imbentaryo at mga Exploratoryong Talâ], at,  (b) ang ‘hayop’ bilang ‘kaaway’ (at ang 
mga ‘kaaway’ ng bayan bilang ‘hayop’) [Inset 17, Resulta ng Imbentaryo at mga Exploratoryong 
Talâ].  
 
Ang kontrast na ito (katulong/kaaway) ay maaaring ikumpara sa dalawa pang mga set ng kataga: 
‘alagang hayop’ (‘napaamo’ o na‐domestika) at ‘hayop na mabangis’ (Bisaya, binuhi at ihalas); at 
ang  paghahati  sa  isang  lugar  o  ‘daigdig’  (Bagobo,  banwa)  sa  ‘nalinang’  at  ‘di‐nalinang’  na  mga 
bahagi.  Kailangan  lamang  salungguhitan  ang  mahalagang  punto  (na  may  kaugnayan  sa  pang‐
apat  na  tema  sa  ibaba)  na  ang  dikotomiyang  alaga/mabangis  at  linang/di‐linang  (na  tila 
isomorphic  sa  isa’t  isa)  ay  hindi  isomorphic  sa  dikotomiyang  hayop  bilang  kaugnay‐sa‐
pamumuhay  at  hayop  bilang  kaaway.  Ibig  sabihin,  may  isang  pang‐kaisipang  iskima  kung  saan 
maaari  ang  sumusunod:  hayop  na  nasa  espasyong  di‐linang  o  nasa  istado  ng  pagka‐di‐
domestikado na itinuturing na di‐kaaway o ‘tagapagligtas’ ng bayan (ang sentro ng mas malawak 
na banwa/‘daigdig’).   
 
(2)  Ang  mga  nangungunang  kategorya  ng  hayop  (tatagurian  ditong  ‘karaniwang  hayop’)  sa 
nasuring  mga  teksto  ay  may  kaugnayan  lahat  sa  pamumuhay  at  pang‐araw‐araw  na  buhay 
(bilang  ‘alaga’  at  katulong,  pagkain,  o  ‘peste’  sa  kabuhayan)  ng  karaniwang  tao:  aso,  kalabaw, 
manok, baboy, isda, ibon, ahas, daga [Inset 13 at Talâ 12].  
 
(3) Napalitaw sa imbentaryo ang halus kompendiyum ng mga anyo ng tao‐hayop na ugnayan sa 
konteksto  ng bayan [Inset 18, 19, 20  at  Talâ  16]: kabuhayan, pagkain, kasambahay, tagabigay‐
aliw  sa  tao,  gamit‐kasangkapan,  gamit‐ritwal,  objek  ng  agham,  bagay  na  ginagaya,  kaaway  at 
salot, at iba pa.  
 
(4) May isang nagpapatuloy na kognitibong iskima (tatawagin rin ditong aspeto ng kamalayang 
banwa,  ang  ‘daigdig’  ng  tao  at  di‐tao)  tungkol  sa  tao‐hayop  na  ugnayan  kung  saan  iniisip  na 
posible  ang  kolektibo  at  nagtutulungang  pagkilos  ng  tao  at  hayop  sa  panahon  ng  digmaan  at 
sakuna [Talâ 17 at Inset 21, 22, 23].          
Resulta ng Imbentaryo at mga Exploratoryong Talâ  
 
A. Pagsagawa ng Tekswal at Kwantitativ na Analisis sa Lexical na Lebel 
 
[1] CatFreq at pagpapalitaw sa  data  ng  lexical frequency.  Ang  frequency counts  sa pag‐aaral ay 
nakuha  gamit  ang  CatFreq.  Ginamit  dito  ang  naka‐digitize  na  teksto  ng  mga  akdang  susuriin. 
Matapos  maprepara  ang  tekstong  digital,  magagamit  ang  program  upang  mapalitaw  ang  mga 
sumusunod  na  data:  (1)  alpabetikal  na  listahan  ng  lahat  ng  mga  kategorya  o  kataga  (salita  o 
numero)  ng  teksto  (unique  words);  at  (2)  frequency  counts  ng  bawat  kategorya  o  kataga  ng 
sinusuring teksto. Ang pag‐reduce (hanggang 30‐40% mula sa orihinal) sa mga salita ng teksto, 
dala ng paglista lamang sa  unique words, at paglikha ng alpabetikal na listahang paghahanapan 
ng mga kategorya batay sa isang partikular na domeyn (hal., mga kategorya ng “hayop” o sosyo‐
pulitikal na lexical units [Inset 16 at 17]) ang pundamental na gamit ng program.  
 
Nasa ibaba ang screen shot ng ginawang software (sinulat ni FP ang algoritmo sa Basic at ang na‐
pack  na  .exe  na  program  ay  bukas  na  mahihingi  sa  mga  may‐akda).  Maaari  ring  gamitin  ang 
program bilang search‐count engine para sa maraming napiling kategorya (halimbawa, sabayang 
paghahanap sa kategorya  a, b, c, d sa teksto A at bilang ng paglitaw). Lamang, may ilang  bugs 
paring nanatili sa ilang aspeto nito (hal., mapapansin kung gagamitin ang fityur na  Exceptions  at 
Selected Words), na hindi na naihabol na kumpunihin. Ang kasalukuyang version  ay limitado pa 
sa ilang libong salita ng tekstong kayang analisahin at may ilang prosesong nabanggit dito na di 
pa naipapasok sa program at kaya  kailangang  gawin  gamit ang iba pang  software (halimbawa, 
Inset 2, 3, 4).  
 
                                           
[Inset 1] 
 
 
[2]  Pagproseso  sa  data.  Ang  raw  counts  (halimbawa,  ng  tekstong  KM‐K)  mula  sa  CatFreq  ay 
sunod  iprinoseso  sa  MS  Excel.  Maaaring  mailipat  sa  Excel  ang  output  sa  ganitong  paraan: 
kopyahin ang lista ng na‐save  na  .doc file  ng  CatFreq sa  Notepad  bilang  .csv file upang diretso 
itong  mabuksan  bilang  Excel.  Sa  kapaligirang  Excel,  madali  nang  isagawa  ang  kwantitatibong 
pag‐proseso ng  raw counts (katulad ng pagkuha sa ilang iskor na ginamit sa pag‐aaral na ito:  sf 
score,  kf  score).  Ang  grapikal  na  biswalisasyon  ng  mga  tabular  values  ay  ginawa  naman  sa 
SigmaPlot [Inset 6ff.]. Nasa ibaba ang isang halimbawa: pagproseso ng tekstong Kabanbanuagan 
ni Kris Montañez (KM‐K). 
 
Isa‐isang pinatakbo sa  CatFreq  ang mga kuwento ng KM‐K, upang makuha ang lista ng lahat ng 
uri ng sangkahayupan na nasa teksto (o partikular na kuwento). Ang raw counts mula sa CatFreq 
at  ang  ginamit  na  equation  sa  dami  (abundance/intensity),  kalat  (distribution/prevalence),  sf 
score (pagka‐siksik ng uri ng mga kategoryang‐hayop sa haba ng isang teksto), at kf score (pagka‐
karaniwan  ng  isang  partikular  na  kategoryang‐hayop)  ang  nagresulta  sa  ibabang  mga  values 
[Inset 2, 3 at 4].   
 
                                               
[Inset 2] 
 
                          [Inset 4] 

  [Inset 3] 
 
[4]  Papel  ng  mga  ‘hayop’  sa  loob  ng  bawat  pook.  Nasa  sunod  na  pahina  ang  table  [Inset  5]  ng 
ginawang  analisis  sa  KM‐K  tungkol  sa  papel  ng  mga  nakitang  kategoryang‐hayop.  Makikita  na 
karaniwang pagbabasa na sa teksto, na may pokus sa punto‐de‐bista ng hayop at tao‐hayop na 
ugnayan, ang istilo ng analisis sa larangang ito. Matapos ma‐imbentaryo ang mga uri ng teksto 
(pagsagot  sa  tanong  na:  anong  mga  uri  ang  karaniwang  makikita  sa  ‘ekolohiya  ng  isipan’?), 
lohikal na tanong ang sumusunod: ano ang karaniwan at di‐karaniwang pagtingin sa mga uring 
ito?  Ang  na‐rank  na  mga  kategorya  ang  magiging  gabay  sa  pagsusuri  batay  sa  pangalawang 
tanong. Ilan pang aspeto ng analisis ang ginawa batay pa rin sa frekwensi: (1) pagkumpara sa uri 
at bilang ng mga domestikado at di‐domestikadong ‘hayop’ sa mundong‐tekstwal; (2) uri, bilang 
at proporsiyon ng mga hayop na karaniwan at di‐karaniwan. 
                                                 
[Inset 5] 
[5] Halaga ng pagsisiyasat.  Isang batayang palagay ng pagbibigay‐halaga sa bilang/pagbibilang ng 
kategorya at kataga sa isang teksto ay ang pagtinging (a) may unibersal na halaga ang frekwensi 
sa kaayusan ng mga bagay, at (b) sinasalamin ng frekwensi ng isang kategorya ang kahalagahan 
nito para sa isang tukoy na sistema (halimbawa, ‘aso’ sa isang normal na kognitibong sistema). 
Mangyari  pa,  kadalasang  nagbibigay‐liwanag  sa  isa’t  isa  ang  gamit  ng  frekwensi  at  ang  pag‐
unawa sa istruktura ng isang sistema.  
 
Kung matagumpay at matatag ang isang pag‐aaral (maayos ang disenyo ng pag‐aaral at sampling 
ng  mga  teksto,  malinis  ang  pagproseso  ng  data,  matalas  ang  tekstwal  na  pagbabasa  sa  mga 
kuwento),  makakapag‐ambag  ito  sa  pag‐unawa  ng:  (a)  kognitibo‐sikolohikal  na  pag‐unawa  at 
pagtingin sa ‘sangkahayupan’ ng isang partikular na grupo (Pinoy, aktibista/rebolusyunaryo) sa 
ordinaryong buhay (kumpara sa sopistikado, intensiyunal na pag‐iisip sa ‘hayop’: halimbawa, sa 
modyul ng pagiging isang  zoologist); at (b) posibleng istruktura ng isipan sa kabuuan (di lang sa 
larangang ‘hayop’) ng partikular na grupong pinag‐aaralan. 
  
[6]  Kwantitativ at kwalitativ na pagsusuri ng teksto. Mahalagang pansinin na ang kwantitatibong 
puntos  ng  ilang  ‘may‐mga‐hayop’  na  ‘pook’  ay  tila  umaayon  rin  sa  resulta  ng  ginawang 
kwalitatibong pag‐aaral sa ilang aspeto ng mga kuwento. Ang pook na nangunguna sa  sf scores 
ang sila ring nagpapakita ng kumparatibong bigat sa pagsasalarawan ng aktibong kaugnayan ng 
partikular na mga hayop (aso, manok, kambing, baboy)  sa araw‐araw na pamumuhay ng bayan. 
Ang may mataas na kumparatibong siksik ng bilang ng hayop sa teksto (rank 1  na kuwento) ang 
siya  ring  may  makapal  na  deskripsiyon  tungkol  sa  ‘aso’  at  tao‐hayop  na  ugnayan.  Ang  may 
mababang  sf  score  naman  ang  nagbanggit  lang  ng  padaplis  sa  hayop  (‘hila‐hilang  kalabaw’  ng 
magsasaka) sa naratibo [ikumpara ang resulta ng Inset 4 sa Inset 5]. 
 
[7]  Lebel ng analisis. Makikita na ang analisis na ginawa sa halimbawa ng isang akdang KM‐K ay 
maaaring  ilapat  sa  pataas  na  lebel:  kalipunan  ng  mga  akda  bilang  ‘mundo’  o  uniberso  at  ang 
partikular  na mga akda ang ‘pook.’  Halimbawa nito ang  ginawa  sa pag‐aaral  na ito:  sample ng 
mga akdang makabayan/aktibista (o rebolusyunaryo) at pagkumpara sa bawat akda. Karaniwan 
rin  sa  ekolohikal  na  analisis  ang  paglilipat‐lipat  ng  pokus  (o  scale)  mula  ‘lokal,’  ‘rehiyunal,’ 
‘global’ at pabalik. Ang akdang KM‐K ay ikinumpara sa iba pang akdang tuluyan (prose) at, muli, 
ikinumpara naman ang mga akdang tuluyan sa ilang sample ng mga akdang tulain (poetry) [Inset 
9]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Mga Resultang Empirikal at Ilang Panimulang Paliwanag 
 
                       DAMI NG KATEGORYANG-HAYOP SA POOK-TEKSTONG MUOG
                            BATAY SA ABUNDANCE MEASURES

              Isda
             Manok
             Baboy
            Kalabaw
               Aso
              Ibon
              Baka
             Unggoy
              Ahas
Kategoryang-Hayop
              Daga
             Insekto
             Kuliglig
             Lamok
          Baboy-Damo
               Dilis
              Liyon         Nadomestikang hayop vs Di-dinomestika/semi-domestik
              Pusa         Istatistikal na pagkakaiba
               Usa
              Agila        T value -2.6235
            Alitaptap         P value 0.0128
              Hipon         df 35.0000
            Kambing
             Kulisap         Iba pang uring nababanggit (Fraction = x<1/100)
            Kuwago          Tupa, Tilapya, Tigre, Suso, Musang, Lawin,
             Langaw         Kabayo, Gamu-gamo, Damselfly, Buwitre, Buwaya
            Langgam

                     1/100   2/100   6/100   9/100   10/100  11/100   14/100  15/100

                                Fraction (bilang hundredths)
               Dami (Abundance) = Total na pagbanggit ng kategoryang-hayop/Total bilang ng mga kataga ng akda
                    Teksto: [MG] Gelacio Guillermo (ed.), Muog: Ang Naratibo ng Kanayunan sa Matagalang
                    Digmang Bayan sa Pilipinas, Kalipunan ng mga Liham, Talakayambuhay, Talaarawan,
                    Reportahe, Panayam, Parangal/Paggunita, Pabula, Dagli, Sugilanon, Maikling Kwento
                    at bahagi ng Nobela, 1972-1997 (UP Press, 1998)  
 
[Inset 6] 
 
[8]  Dami  at  dalas  ng  pagkakabanggit  sa  mga  teksto.  Ang  tinatawag  na  intensity  dito  (batay  sa 
epidemyolohikal na konsepto) ay maaari ding tawaging abundance o dami.  
 
Ang  dalawang  graphs  sa  itaas  ay  nagpapakita  sa  mga  kategoryang‐hayop  na  may  matataas  na 
frekwensi (sa  hundredths‐fraction  na sukat). Hiniwalay ang pag‐analisa sa  Muog (MG) sa anim 
pang  librong  sinuri  (na  sinuri  bilang  isang  set)  kapwa  upang  (a)  makita  kung  may  malaki  bang 
pagkakaiba sa  rank  ng mga kategorya sa dalawang set, at (b) dahil ang MG, bilang kalipunan ng 
maraming  akda  (1972‐1997),  ay  maaaring  ituring  na  representatibong  sample  na  nababagay 
bigyan ng hiwalay na pag‐aanalisa.  
 
Sa  makikita,  halus  walang  pagkakaiba  sa  dalawang  graphs  kung  anong  mga  hayop  ang 
nangunguna sa dalas ng pagkakabanggit nito sa teksto: isda, manok, baboy, kalabaw, aso, ibon. 
 
                     DAMI NG KATEGORYANG-HAYOP SA ANIM NA POOK-TEKSTO
                           BATAY SA ABUNDANCE MEASURES

             Isda
              Aso
            Baboy
             Ibon
            Manok
           Kalabaw
            Daga
             Agila
Kategoryang-Hayop
             Uod
           Langaw
           Kabayo
              Ipis
             Ahas
           Unggoy                  Nadomestika vs Di-dinomestika
          Langgam                  Istatistikal na pagkakaiba
             Pusa                 T value -2.5843
            Butiki                 P value 0.0131
            Talaba
           Reptilya                 df 45.0000
            Lawin
           Kuliglig         Iba pang uring nabanggit (Fraction = x < 1/100): Alimango,
          Gagamba
             Leon         Asno, Baboy-damo, Chimpanzee, Elepante, Gamugamo,
            Lamok          Garapata, Hipon, Kulisap, Kuwago, Maya, Palaka, Paru-paro,
           Buwitre         Pato, Rabit, Seagull, Surot, Tagak, Uwak
           Buwaya
             Baka

                     1/100    2/100   3/100   5/100    9/100    11/100   12/100

                               Fraction (bilang hundredths)
          Dami (Abundance) = Total na pagbanggit ng kategoryang-hayop/Total bilang ng mga kataga ng akda
                  Teksto: [PL] Nono Pardalis, Pasyal-pasyal; [KM-K] Kris Montanez, Kabanbanuagan;
                  [KG] Romulo Sandoval, Kanta sa Gabi; [PB] Jose Maria Sison, Prison and Beyond,
                  Selected Poems 1958-83; [KB] Ulos (Isyu sa Kababaihan), Hunyo 2006;
                  [IT] Jun Cruz Reyes, Ilang taon na ang problema mo?

[Inset 7] 
 
                 DISTRIBUSYON NG MGA KATEGORYANG-HAYOP SA PITONG POOK-TEKSTO

               Aso
            Kalabaw
             Manok
             Baboy
              Baka
              Pusa
            Kabayo
              Ibon
              Ahas
              Isda
             Daga
Uri-Kataga
            Unggoy
           Langgam
              Agila
             Lamok
            Kuliglig
               Ipis
          Baboy-damo
              Uod                      Bilang ng nadomestikang hayop
             Liyon
             Lawin                      sa lista (di sinali ang x = 1): 7
            Langaw                      Bilang ng di-nadomestika/semi-domestik
            Kuwago                         Di-nadomestika/Di-dinomestika
            Kulisap                      na hayop sa lista (di sinali ang x = 1): 22
                                       Di o semi-domestik
          Gamu-gamo
           Gagamba                         Di o semi-domestik
            Buwaya
            Buwitre
             Butiki

                  0     1     2     3     4      5      6      7  8

                                  Bilang ng pook-teksto
                    Teksto: [MG] Gelacio Guillermo (ed.), Muog; [PL] Nono Pardalis, Pasyal-pasyal;
                    [KM-K] Kris Montanez, Kabanbanuagan; [KG] Romulo Sandoval, Kanta sa Gabi;
                    [PB] Jose Maria Sison, Prison and Beyond, Selected Poems 1958-83; [KB] Ulos
                    (Isyu sa Kababaihan), Hunyo 2006; [IT] Jun Cruz Reyes, Ilang taon na ang
                    problema mo?                                      
[Inset 8] 
 
[9]  Pagkalaganap o pagka‐kalat sa ilang pook‐akda.  Ang tinatawag na  prevalence  dito (batay pa 
rin  sa  epidemyolohikal  na  konsepto)  ay  maaari  ding  tawaging  distribution  o  pagkalaganap 
(pagka‐kalat) nito sa ilang sinuring akda.  
 
Sa pitong librong sinuri (kasali na ang MG), may apat na nangungunang kalát na domestikadong 
kahayupan  (aso,  kalabaw,  manok,  at  baboy)  at  apat  na  nangungunang  di‐domestikasong 
kahayupan (ibon, ahas, isda, at daga). Naidagdag sa anim na nabanggit sa itaas ang ahas at daga, 
na kapwa mahalaga sa popular na kaisipan (daga bilang ‘peste’ at ahas bilang simbolo ng mailap 
at mapanganib na hayop). 
     
                KOMPARATIBONG SIKSIK-HAYOP SA MGA SINURING POOK-TEKSTO
                         BATAY SA SF SCORE
              40
              30
Siksik-hayop/Teksto [sf]
                      Tulain (Poetry)      Tuluyan (Prose)       Propaganda,
                                   Nobela, atbp.        Dyornal
                                                         Tulain vs Tuluyan
                                                         Pagkakaiba
                                                         T value 3.5055
                                                         P value 0.0248
              20                                           df 4.0000

                                                         Tulain vs Propa
                                                         Pagkakaiba
                                                         T value 3.28744
              10                                           P value 0.04616
                                                         df 3.0000

                                                         Tuluyan vs Propa
                                                         T value 0.7671
                                                         P value 0.4721
                                                         df 6.0000
              0
                  KG    PL    PB   KM-K    MG    IT    KB    PSR

                                Pook-Teksto
                  sf = Total bilang ng uring-hayop/Total bilang ng mga kataga x 10000

                 Teksto: [MG] Gelacio Guillermo (ed.), Muog; [PL] Nono Pardalis, Pasyal-pasyal;
                 [KM-K] Kris Montanez, Kabanbanuagan; [KG] Romulo Sandoval, Kanta sa Gabi;
                 [PB] Jose Maria Sison, Prison and Beyond, Selected Poems 1958-83; [KB] Ulos
                 (Isyu sa Kababaihan), Hunyo 2006; [IT] Jun Cruz Reyes, Ilang taon na ang
                                                  
                 problema mo?; [PSR] Amado Guerrero, Philippine Society and Revolution
[Inset 9] 
 
[9]  Diversiti  sa  iba’t  ibang  akda  at  genre.  Malaki  ang  pagkakaiba  ng  tulain  (poetry)  at  tuluyang 
(prose) mga akda sa dami ng uri ng hayop na binabanggit. Ang manipis na koleksiyong tula ni R 
Sandoval ay naglalaman ng napakaraming uri ng hayop (sf:  38.86) kumpara sa KM‐K (sf:  8.97). 
Labas  sa  pormal  na  pagkatuto  ng  mga  environmentalist  precepts,  tila  malaki  ang  papel  ng 
istilong tulain (kasali na ang mga epiko), at ang kaugnay na mode ng pag‐iisip nito, sa ‘ekolohikal’ 
na  pananaw.  Maaaring  i‐endorso,  bilang  haypotesis,  na  isang  mahalagang  katangian  ng 
matulaing  kamalayan,  sa  punto‐de‐bista  ng  tao‐hayop  (o  tao‐di‐tao)  na  ugnayan,  ang  likas  na 
pagpapahalaga nito sa papel ng mga ‘hayop’ (o di‐taong mga elemento) sa kalawakan at galaw 
ng  buhay.  Ang  analohikal  na  istilo  ng  matulaing  kamalayan  ang  isa  sa  mga  mekanismong 
sikolohikal  na  maaaring  nagpalitaw  sa  ganitong  statistical  pattern  ng  pagkakaiba  ng  tulain‐
tuluyang sf values.    
 
                 KF SCORES NG MGA KATEGORYANG HAYOP SA ILANG POOK-TEKSTO
                     NG LITERATURANG AKTIBISTA/REBOLUSYUNARYO


            Aso
         Kalabaw
          Baboy
          Manok                                       NA-DOMESTIKA
           Pusa
         Kabayo
        Kambing
           Ibon
           Isda
           Ahas
          Daga
         Unggoy
           Agila
        Langgam
           Baka
Uri-Kataga
         Kuliglig                             DI-NADOMESTIKA/DI-DINOMESTIKA
           Uod
          Lamok
            Ipis
         Langaw
           Leon
       Baboy-Damo
          Butiki
          Lawin
        Gagamba
         Buwitre
         Buwaya
         Kuwago
         Kulisap                 Iba pang hayop na nabanggit (kf < 0.1500): Asno,
          Hipon                 Chimpanzee, Elepante, Garapata, Maya, Palaka,
       Gamu-gamo                   Paru-paro, Pato, Rabit, Seagull, Surot, Tagak, Uwak,
          Talaba                 Alimango, Damselfly, Musang, Suso, Talangka,
            Usa                 Tigre, Tilapya, Tupa
           Dilis
        Alitaptap

                0.0      0.2     0.4     0.6     0.8     1.0     1.2      1.4
                              Karaniwang Hayop score (kf)
                   Karaniwang Hayop score (kf) = Dami (Abundance) + Kalat (Distribution)

                   Teksto: [MG] Gelacio Guillermo (ed.), Muog; [PL] Nono Pardalis, Pasyal-pasyal;
                   [KM-K] Kris Montanez, Kabanbanuagan; [KG] Romulo Sandoval, Kanta sa Gabi;
                   [PB] Jose Maria Sison, Prison and Beyond, Selected Poems 1958-83; [KB] Ulos
                   (Isyu sa Kababaihan), Hunyo 2006; [IT] Jun Cruz Reyes, Ilang taon na ang
                   problema mo?                                         
[Inset 10] 
 
              15 NANGUNGUNANG KARANIWANG HAYOP SA PITONG POOK-TEKSTO
                       BATAY SA KF SCORES


         Aso
         Ibon
       Kalabaw
         Isda
        Baboy
        Manok
Uri-Kataga
         Ahas
         Daga
       Unggoy
         Agila
       Langgam
         Baka
        Kuliglig
         Uod
         Pusa

             0.0      0.2     0.4     0.6     0.8     1.0     1.2      1.4

                                  kf score
                Teksto: [MG] Gelacio Guillermo (ed.), Muog; [PL] Nono Pardalis, Pasyal-pasyal;
                [KM-K] Kris Montanez, Kabanbanuagan; [KG] Romulo Sandoval, Kanta sa Gabi;
                [PB] Jose Maria Sison, Prison and Beyond, Selected Poems 1958-83; [KB] Ulos
                (Isyu sa Kababaihan), Hunyo 2006; [IT] Jun Cruz Reyes, Ilang taon na ang
                problema mo?                                          
[Inset 11] 
[10]  Imbentaryo  ng  mga  tekstwal  na  ‘hayop.’  Makikita  sa  itaas  [Inset  10]  ang  exhaustive  list 
(ipagpalagay  na  walang  nalakbangang  kategorya  na  dapat  kasali)  ng  lahat  ng  uring‐hayop  sa 
pitong (7) akdang makabayan/aktibista [nasa  Inset 8 ang lista]. Makikita rin ang kumparatibong 
ranggo ng kategorya batay sa dalas ng pagkabanggit at pagkalaganap (kf score). Sa labinlimang 
nangungunang  mga  kategorya  [Inset  11],  apat  ang  may  kaugnayan  sa  pangkabuhayang  aspeto 
(kalabaw, baboy, manok, at baka), dalawa ang maituturing na ‘alaga’ sa bahay (aso at pusa), at 
isang halus sinonimo na ng ‘ulam’ (isda); ang iba pa (ibon, ahas, daga, unggoy, agila, langgam, 
kuliglig, at uod) ay may magkakaibang mga papel sa mga teksto. 
   
           KORELASYON NG DAMI AT DISTRIBUSYON SA PITONG POOK-TEKSTO
        1.4


        1.2


        1.0
Distribusyon
        0.8


        0.6


        0.4
                                      Coefficients:
                                      b[0] 0.206
        0.2
                                      b[1] 6.506
                                      r ² 0.650
        0.0
            0.00  0.02  0.04   0.06  0.08  0.10  0.12    0.14    0.16

                       Dami (Abundance)    
[Inset 12] 
 
[11]  Ang  konseptong  ‘karaniwan’  at  ang  kf  score.  Ang  simpleng  additive  na  pagsasama  ng 
intensity/abundance at prevalence/distribution na mga sukat upang makalikha ng isa pang sukat 
(kf score) ay  maaari lamang gawin kung ang dalawang mga sukat ay may positibong korelasyon 
[Inset  12].  Kung  wala,  mahirap  bigyang‐sukat  ang  konseptong  ‘karaniwan’  (degree  ng  pagiging 
‘karaniwan’)  sapagkat  may  dalawang  aspetong  dapat  tingnan,  na  pawang  batay  sa  frekwensi. 
Makikita ito sa isang simpleng halimbawa: tig‐iisang ‘isda’ sa apat na ‘pook’ (total: 4 sa kabuuang 
‘mundo’) versus apat na ‘ibon’ sa isang ‘pook’ at wala na sa sumusunod na tatlong ‘pook’ (total: 
4 sa kabuuang ‘mundo’). Ang nauna ay frekwensi na may diin sa pagkalaganap (δ,  distribution o 
prevalence) at ang huli ay frekwensi na may diin sa simpleng dami (α, abundance o intensity) sa 
loob ng isang set (‘pook’ o ‘mundo’). Isa pang halimbawa: tig‐iisang ‘isda’ sa pook a, b, c, d (α=4, 
δ=4;  kf=8)  versus walong ‘ibon’ sa pook  a, at  0  na sa  b, c, d (α=8, δ=0;  kf=8). Parehong 8 ang  kf 
scores ng ‘isda’ at ‘ibon’ dito kahit pa magkaiba ang patern ng α at δ ng dalawa: mas kalat ang 
‘isda’ habang mas siksik naman ang ‘ibon’ sa isang partikular na pook. 
 
[12]  Pamumuhay  at  ang  mga  ‘karaniwang  hayop’  ng  banwa.  Makikita  na  halus  magkakapareho 
ang lista ng mga nangungunang hayop sa tatlong dimensiyon ng pagsusukat (kalat, dami, at  kf) 
[Inset 7, 8, at 11]. Ang mga nangunguna sa listang kategoryang‐hayop ay lahat may kaugnayan 
sa araw‐araw na buhay ng taong‐bayan (bilang katulong, pagkain, o ‘peste’ sa kabuhayan): aso, 
kalabaw, manok, baboy, isda, ibon, ahas, daga.  
                                                      
[Inset 13] 
 
[13]  Mga  ‘di‐karaniwang  hayop’  sa  ‘ekolohiya  ng  isipan.’  Isa  pang  empirikal  na  resulta  ng  pag‐
aaral  ay  ang  pagtukoy  sa  uri  ng  mga  ‘di‐karaniwang  hayop’  sa  mga  sinuring  teksto  [Inset  14]. 
Kaiba sa tinatawag  na  endangered species  ng  mainstream  na  systematics  at  ecology, ang mga 
dkf na ‘hayop’ (kadalasan ring may mabababang iskor sa sukatang kalat, dami, at kf) ay ang mga 
entidad tulad ng: butiki, buwitre, buwaya, gagamba, garapata, ipis, langaw, langgam, leon.  
 
May ilan sa lista na maituturing na may mataas na ‘semyotikong halaga’ (buwitre, buwaya, leon) 
kaya  hindi  pang‐araw‐araw  katulad  ng  aso,  manok  at  baboy.  May  ilang  kategorya  naman  na 
madalas  lamang  nagpi‐figyur  sa  loob  ng  isang  partikular  na  sitwasyon,  mood  o  pokus 
(halimbawa,  ‘madilim’  at  ‘malupit’  na  aspeto  ng  buhay:  ipis  at  garapata  sa  akda  ni  Sandoval) 
kaya, sa muli, hindi rin pang‐araw‐araw katulad ng aso, manok at baboy. Baka nga ang pagka‐di‐
karaniwan  (hindi  mahalaga  sa  paghulma  ng  pang‐araw‐araw  na  buhay)  ang  siya  mismong 
nagbibigay‐bisa sa kanila bilang mga figyur na minomobilisa ng mga manunula. Kaya, halimbawa, 
ang  di‐karaniwang  mga  linya:  ‘kalaro  niya  ang  mga  ipis,  daga,  at  butiki’  (N  Pardalis);  ‘alisan  ng 
garapata ang mga rosaryo't kalmen’ (R Sandoval), na maaaring i‐kontrast sa kadalasang  napaka‐
karaniwang  pagpapakita  ng  ‘karaniwang  hayop’  sa  maraming  pagsasalarawan:  ‘tumatahol’  na 
aso at ‘tumitilaok’ na manok (na parang sinonimo na ng kanilang figyur ang ganitong kilos). 
 
                                             
[Inset 14] 
 
[14]  ‘Karaniwan at di‐karaniwang‐hayop’ na may di‐pangkaraniwang papel.  Ang kababanggit lang 
na napaka‐karaniwang kilos ng mga karaniwang‐hayop ay maiko‐kontrast sa iilang paglalarawan 
sa kanila sa di‐karaniwang papel sa buhay ng bayan. Maaari ring magkaroon ng ganitong papel 
ang  mga  natawag  ditong  di‐karaniwang  hayop.  Sa  sitwasyong  ito  maaaring  makita  ang  isang 
kognitibong  iskema,  na  malamang  ay  bahagi  ng  katutubong  pananaw,  kung  saan:  sabay  na 
namomobilisa  ang  ilang  sangkahayupan  upang  iligtas  sa  kapahamakan  o  umaatakeng  kaaway 
ang bayan (o di kaya, sabay na kumikilos ang kapwa tao at mga hayop upang iligtas ang kanilang 
mga sarili). Dito makikita ang aktibong pag‐aanyo ng  banwa, ang kolektibong ugnayan ng tao at 
di‐tao sa isang pook. Tingnan, halimbawa ang tema ng ‘misteryosong tagapagligtas’ [Inset 20]. 
 
[15]  Probabilistikong lohika sa disenyo ng pagbibilang.  Maaaring  sampling bias  lamang ang ilang 
empirikal  na  resulta  dito,  at  makikita  lamang  kung  robust  ang  mga  binigay  na  patterns  kung 
palawakin  ang  bilang  ng  tekstong  pag‐aaralan  at/o  higpitan  ang  sampling  procedure.  Ngunit 
maaari ding pahalagahan ang probabilistikong lohika ng mga nasuri na ngayong literatura, kahit 
limitado: ang kalipunan ng mga tekstong sinuri ay may total na 243,813 salita at lampas kalahati 
dito ay sample ng mga akda mula sa iba’t ibang bahagi ng arkipelago (sa koleksiyong Muog).  
Pansinin  ang  halimbawang  ito:  lampas  150  libong  salita  (Muog),  iba’t  ibang  mga  akda  at  mga 
manunulat, at walang ni isang banggit sa ‘butiki’ o ‘ipis’; kumpara sa ‘manok’ (35 beses) at ‘isda’ 
(31 beses), na dalawa sa may matataas na frekwensi kumpara sa mga nauna. At maitatanong: 
simpleng chance ba ang dahilan bakit ganito ang patern ng resulta sa mga na‐prosesong teksto?  
 
Dahil mga sosyo‐pulitikal na akda ang piniling  samples (mga akdang  hindi sadyang sinulat upang 
pag‐usapan ang ekolohiya at ang mga ‘hayop’),  maliit ang probabilidad na papasok sa serye ng 
mga  salita‐kategorya  ang  mga  kategoryang‐hayop  (o  magkaroon  ng  mataas  na  kumparatibong 
frekwensi):  ikumpara,  halimbawa  ang  magnitudes  ng  kategoryang  sosyo‐pulitikal  (nasa 
hundreds) [Inset 15 at 16] sa katergoyang hayop (nasa tens) sa mga sinuring akda. At kaya, dala 
ng disenyong ito, may dalang probabilistikong‐bigat kung magkaroon nga ng ilang pagbanggit sa 
teksto  ng  isang  partikular  na  kategoryang‐hayop:  hindi  simpleng  chance  (‘nagkataon  lang  na 
nabanggit’)  ang  nagtutulak  nito  kundi  (ito  ang  assumption)  sikolohikal  at  panlipunang  mga 
kaayusan.  Ito  ang  probabilistikong  batayan  sa  paglikha  ng  konseptong  ‘karaniwang  hayop’  (at, 
ang kabaliktaran nito, ‘di karaniwan’) sa pagsusuring tekstwal. 
 
                    FREKWENSI NG MGA KATEGORYA
                  SV Alvarez, The Katipunan and the Revolution

         Kalayaan
          Bahay
           Anak
           Apoy
        Katipunan
         Kaaway
         Kapatid
          Bayan
         Kasama
           Araw
           Baril
Kategorya
          Buhay
          Hukbo
          Kastila
          Kawal
           Loob
           Oras
        Pamunuan
       Pamahalaan              Sosyo-Pulitikal na mga kategorya
         Pangulo             na may pinakamadalas na banggit:
          Punlo
         Supremo             [1] Kalayaan [2] Bahay [3] Katipunan
      Paghihimagsik             4] Kaaway [5] Kapatid [6] Bayan [7] Kasama
           Tao
        Tanggulan             [8] Baril [9] Buhay [10] Hukbo
           Puno

               0  100    200     300     400      500     600

                           Bilang                      
[Inset 15] 
                   FREKWENSI NG MGA KATEGORYA
                  [MG] Muog, Ang Naratibo ng Kanayunan


         Baryo
         Masa
       Kaaway
        Bayan
         NPA
         Araw
         Lugar
        Bahay
      Magsasaka
        Buhay
Kategorya
         Bago
         Militar
         Ama
         Anak
         Alam
        Kilusan
       Sundalo
        Bundok
        Asawa               Sosyo-Pulitikal na mga kategorya
      Pakikibaka
        Babae               na may pinakamadalas na banggit:
        Buwan
        Mukha               [1] Baryo [2] Masa [3] Kaaway [4] Bayan
        Nanay               [5] NPA [6] Bahay [7] Magsasaka [8] Buhay
          Ilog
         Mata              [9] Militar [10] Kilusan

              0  50    100     150     200     250       300

                          Bilang          
[Inset 16] 
 
[16]  Komplex na dimensiyon ng mga ugnayang tao‐hayop.  Makikita sa ibaba ang magkakasunod 
na mga tables [Inset 17 hanggang 20] ang mga sosyo‐ekolohikal na temang nakuha mula sa mga 
pook‐tekstong sinuri. Dagdag sa inisyal na naibigay sa unahan [Inset 5], masasabing konektado 
sa  kabuhayan  ng  taong‐bayan  ang  nangingibabaw  na  papel  ng  hayop  sa  literaturang 
makabayan/aktibista  o  rebolusyunaryo:  pagkain,  sabay  na  ‘nabubulabog’  ng  mga  ‘pasistang 
sundalo,’  gamit  sa  pang‐araw‐araw  na  trabaho  at  sa  ritwal,  at  nagaanyo  rin  bilang  ‘salot,’ 
‘kaaway’ at instrumento ng elit laban sa mahihirap. 
 
                                                   
[Inset 17] 
 
        
[Inset 18] 
 
   
 
 
 
 
 
        
[Inset 19] 
 
        
[Inset 20] 
 
 
 
 
 
 
[17] Ang banwa bilang kognitibong iskima tungkol sa kolektibong tao‐hayop (o tao‐at‐di‐tao) na 
ugnayan. Ang tila dramatikong pagpapakita nito ay ang makikitang mga halimbawa sa ibaba 
[Inset 21, 22, 23]. Ang puntong ito ay ipinipresenta bilang isang working hypothesis na maaaring 
palaliman pa ng pagsusuri.  
 
                                               
[Inset 21] 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
[Inset 22] 
        
[Inset 23] 

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:491
posted:11/1/2009
language:
pages:23