Docstoc

07022013

Document Sample
07022013 Powered By Docstoc
					         ПРИВРЕДНА КОМОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

                              Датум: 04.04.2012. године
 МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА                  Број протокола: 04-13-268/12.
 Н/Р ПОМОЋНИКА МИНИСТРА                  Контакт особа: Драгана Шобот
 МИРА СТРАЖИВУК                      Сектор: Удружење друштава за управљање
                              инвестиционим фондовима
                              Телефон: 051/220-611
                              E-mail:draganas @komorars.ba
    Предмет: Приједлог измјена и допуна Закона о инвестиционим фондовима


    Поштовани,

    У прилогу се налази Приједлог измјена и допуна Закона о инвестиционим фондовима
усаглашен са Закључцима са Скупштине удружења ДУИФ-а.

    Овим путем Вас обавјештавамо да су у наведеним измјенама и допунама Закона, примјењени
Закључци до чл. 20 Измјена Закона, у складу са Закључком Скупштине удружења ДУИФ-а, да се
Приједлог измјена и допуна третира само до оног дијела до којег су информисани од представника
радне групе испред Удружења (радна група није обрађивала Приједлог послије члана 20. Измјена, тј.
РЕОРГАНИЗАЦИЈУ ФОНДОВА), те да ће се изради приједлога тог дијела измјена и допуна Закона , од
стране Удружења, приступити након информисања од стране чланова радне групе, када се иста одржи.

    С поштовањем
                                   ПРЕДСЈЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА

                                            Ненад Томовић
                 Привредна комора Републике Српске
            Ђуре Даничића 1/II - 78000 Бања Лука – Република Српска – БиХ
             Телефон: +387 51 215 744, 215 833 – Факс: +387 51 215 565
             Info@komorars.ba – www.komorars.ba – www.business-rs.ba
      Закон о измјенама и допунама закона о инвестиционим фондовима

                              Члан 1.
У члану 2. Закона о инвестиционим фондовима („Службени гласник Републике Српске“ број: 92/06)
додаје се нова алинеја 2. која гласи:
“квалификовани удио” –означава директно или индиректно власништво над пословним
удјелом, акцијама или другим правима у правном лицу на основу којих ималац стиче:
  - најмање 10% учешћа у праву гласа или најмање 10% учешћа у капиталу тог правног лица, или

  -  учешће у праву гласа или капиталу тог правног лица који је мањи од 10%, али који му омогућава
     значајан утицај на управљање тог правног лица “

  Приједлог Удружења ДУИФ-ова: Брисати алинеју 2.
  Образложење: Сматрамо да је ријечи „значајан утицај“ представљају прешироку одредбу
  која није овим чланом дефинисана те оставља простор субјективности и слободном
  тумачењу.
Досадашње алинеје 2,3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12,13 и 14, постају алинеје 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14, 15
и 16.
У истом члану досадашња алинеја 13. која постаје алинеја 14. мијења се и гласи:
    „повезаним лицем“ у смислу овог закона сматрају се:
   а) правна лица која су међусобно повезана управљањем, капиталом или на други начин, ради
постизања заједничких пословних циљева, тако да пословање или резултати пословања једног лица
могу битно утицати на пословање, односно резултате пословања другог лица.
   б) повезаним лицима, у смислу овог закона, сматрају се нарочито лица која су међусобно
повезана:
     - као чланови уже породице,
     - тако да једно лице, односно лица која се сматрају повезаним лицима, у складу са овим
      чланом, заједно, посредно или непосредно, учествују у другом лицу,
     - тако да у оба лица учешће има исто лице, односно лица која се сматрају повезаним лицима
      у складу са овим законом,
     - на начин прописан за повезана лица законом којим се уређује правни положај привредних
      друштава,
     - као чланови управног одбора и других органа у друштву у којем обављају ту функцију,
      односно у којем су запослени, и чланови породице тих лица;
   в) чланови породице, у смислу овог закона, јесу:
     - супружници, односно лица која живе у ванбрачној заједници,
     - потомци и преци у правој линији неограничено,
     - сродници до трећег степена сродства у побочној линији, укључујући и сродство по тазбини,
     - усвојилац и усвојеници и потомци усвојеника,
     - старалац и штићеници и потомци штићеника.“
   У истом члану у досадашњој алинеји 14. која постаје алинеја 15 иза ријечи „друштво за
управљање,“ додају се ријечи: „запослени и лица у органима друштва,“.
                      Члан 2.
У члану 12. Закона о инвестиционим фондовима („Службени гласник Републике Српске“ број:92/06)
тачка а) мијења се и гласи:


Привредна комора Републике Српске          2/15
  „а) затворени инвестициони фонд, укључујући изатворени инвестициони фонд са јавном понудом за
улагање у хартије од вриједности које нису уврштене на службено берзанско тржиште,“

  Приједлог Удружења ДУИФ-ова

   Члан12. Закона мијења се и гласи:
  “Као фондове са јавном понудом Комисија може одобрити сљедеће врате инвестиционих
фондова:
  а) затворени инвестициони фонд са јавном понудом за улагање у хартије од вриједности
које су уврштене на службено берзанско тржиште,
  б) затворени инвестициони фонд са јавном понудом за улагање у хартије од вриједности
које су уврштене на редовно берзанско тржиште,
  ц) Затворени инве инвестициони фонд са јавном понудом за улагање у некретнине,
  д) отворени инвестициони фонд.“

  Образложење: Подјелом постојећих ЗИФ-ова на фондове за улагање у хартије од
вриједности које су уврштене на службено берзанско тржиште и фондове за улагање у
хартије од вриједности које су уврштене на редовно берзанско тржиште даје се могућност
за издвајање ликвидног дијела портфеља као и његово претварање у отворени
инвестициони фонд када за то настану повољнији тржишни услови, а у складу са одлуком
скупштине акционара фонда.За фондове за улагање у хартије од вриједности које су
уврштене на службено берзанско тржиште ограничења улагања су прописана у члану 79., а
за фондове за улагање у хартије од вриједности које су уврштене на редовно берзанско
тржиште ограничења улагања су прописана у члану 79а.


                         Члан 3.
У члану 18. став 2. брише се.

                            Члан 4.
У члану 19. додаје се нови ставови 2., 3. и 4. који гласе:
„(2) На друштва за управљање примјењују се одредбе Закона о привредним друштвима којим се
уређују акционарска друштва и друштва са ограниченом одговорношћу, ако овим законом није друкчије
одређено.
(3) Друштво за управљање може да врши статусне промјене само ако претходно добије дозволу
Комисије.
(4) Комисија ближе прописује поступак и услове издавања дозволе из става 3. овог члана.“


                            Члан 5.

У члану 22. број: „200 000“замјењује се бројем:„250 000“.
У истом члану послије става 1. додаје се нови ставови 2., 3., и 4. који гласе:
  (1) Акције друштва за управљање гласе на име, издају се у нематеријализованом облику и уписују
    у Централни регистар.

  (2) Акције друштва за управљање уплаћују се искључиво у новцу и морају бити у цјелости
    уплаћене прије уписа оснивања односно повећања основног капитала у судски регистар.

  (3) Одредба става 2. овог члана не примјењује се:

Привредна комора Републике Српске        3/15
    а) приликом оснивања или повећања основног капитала у случају статусних промјена спајања и
     подјеле,
    б) приликом повећања основног капитала друштва за управљање улогом у стварима, чији су
     предмет акције другог друштва за управљање, ако прво друштво за такво повећање добије
     дозволу Комисије.
Постојећи став 2. постаје став 4.

                            Члан 6.
Послије члана 22. додаје се нови члан 22а. који гласи:
                       „Члан 22а.
(1)Лице које намјерава да стекне акције друштва за управљање на основу којих би стекло
квалификовано учешће или које би тим стицањем прешло квалификовано учешће, мора претходно
добити дозволу Комисије.
(2)Рјешењем којим се дозвољава стицање из става 1. овог члана, Комисија одређује висину учешћа у
праву гласа или учешћа у капиталу друштва за управљање, за које се издаје дозвола, као један од
слиједећих распона:
а) учешће у праву гласа или учешће у капиталу друштва за управљање, који је једнак или већи од
квалификованог удјела, а мањи је од 20%,
б) учешће у праву гласа или учешће у капиталу друштва за управљање, који је једнак или већи од
20%,а мањи од једне трећине,
в) учешће у праву гласа или учешће у капиталу друштва за управљање, који је једнак или већи од једне
трећине,а мањи од 50%,
г) учешће у праву гласа или учешће у капиталу друштва за управљање, који је једнак или већи од 50%,
д) учешће на основу којег будући квалификовани власник постаје контролно лице друштва за
управљање.
(3) Квалификовани власник мора за свако слиједеће стицање акција, на основу којег би прешао распон,
за који му важи издана дозвола за стицање квалификованог учешћа, добити дозволу за стицање
квалификованог учешћа.
(4) Лица која су се споразумјела да ће дјеловати заједнички код стицања акција друштва за управљање
или у вршењу управљачких права из тих акција (у даљем тексту: заједнички квалификовани ималац) и
намјеравају стећи удио на основу којег би заједно стекла квалификовано учешће или ако би тим
стицањем прешла квалификовано учешће, морају прије стицања таквог удјела добити дозволу за
стицање квалификованог учешћа.
(5) Заједнички квалификовани власници, који имају важећу дозволу за стицање квалификованог удјела,
морају, прије сваког слиједећег стицања акција друштва за управљање, на основу које њихов
заједнички удио прелази распон за који им важи дозвола за стицање квалификованог удјела, добити
нову дозволу за стицање квалификованог удјела.
(6) Одредбе првог и другог става овог члана сходно се примјењују и на заједничке квалификоване
власнике. Код сходне примјене ових одредаба умјесто ријечи „квалификовани власник“ користе се
ријечи „заједнички квалификовани власник.“
(7) Лице које стекне акције друштва за управљање којим достиже или прелази квалификовано учешће
супротно одредбама овог закона, односно без сагласности Комисије, нема право гласа по основу тих
акција.
(8) Комисија је овлашћена да пропише поступак издавања дозволе и ближе услове за одређивање
критеријума подобности и поузданости лица која намјеравају да стичу квалификовано учешће у
друштву за управљање.-
Привредна комора Републике Српске        4/15
Приједлог удружења ДУИФ-ова:

У члану 22а у ставу (8) иза ријечи „дозволе“додају се ријечи „за стицање квалификованог
учешћа у друштву за управљање“ и брише остатак текста.


Образложење: Чланом 26. Закона је прописано која лица не могу бити чланови друштва за
управљање, тако да је тешко одредити додатне услове по критеријумима „подобности и
поузданости“ за квалификовано учешће у друштву за управљање.

                        Члан 7.
У члану 24. став 1. иза тачке а) ставља се запета, а ријечи „и б)“ замјењују се ријечима: „б и в) тачка
1)“.
                        Члан 8.
   У члану 26. став 1. ријечи: „управе или надзорног “ , замјењују се ријечју: „управног“ .
   У истом члану у тачки ж) ријеч: „повјереници“, замјењује се ријечју: „функционери“.

                            Члан 9.

Члан 27. мијења се и гласи:
  (1) Друштво за управљање мора да има управни одбор.
  (2) Управни одбор друштва за управљање састоји се од најмање пет чланова.
  (3) На чланове управног одбора друштва за управљање сходно се примјењују одредбе Закона о
    привредним друштвима, ако овим законом није другачије утврђено.
  (4) Директор и чланови управног одбора морају да имају високу стручну спрему и најмање три
  године радног искуства у високој стручној спреми и да испуњавају и друге услове које пропише
  Комисија.
  (5) Најмање два члана управног одбора друштва за управљање морају имати стручно знање и
  искуство потребно за вођење послова друштва за управљање.
  (6) За извршног директора може бити именовано мање од половине чланова управног одбора
  друштва за управљање.
  (7) Чланови управног одбора који нису извршни директори не смију водити послове друштва за
  управљање.
  (8) Једно лице не може бити запослено или бити члан управног одбора у више друштава за
управљање.
  (9) Комисија даје дозволу за обављање функције члана управног одбора друштва за управљање.
 (10) Комисија прописује:
     а) кодекс понашања чланова управног одбора друштва за управљање у обављању функције у
      складу са стандардима одговарајуће професионалне ревности,
     б) детаљни садржај документације којом кандидат за члана управног одбора друштва за
      управљање доказује испуњеност услова из става 5. овог овог члана.
(11) Одредбе овог члана сходно се примјењују на извршне директоре друштва за управљање, ако исти
нису истовремено и чланови управног одбора“
Привредна комора Републике Српске          5/15
Приједлог удружења ДУИФ-ова:

Члан 27. мијења се и гласи:
(1) Друштво за управљање мора да има управни одбор.
(2) Друштво за управљање може имати једног или више извршних директора.
(3) На чланове управног одбора друштва за управљање сходно се примјењују одредбе Закона о
привредним друштвима, ако овим законом није другачије утврђено.
(4) Директор и чланови управног одбора морају да имају високу стручну спрему и најмање три
године радног искуства у високој стручној спреми.
(5) Најмање два члана управног одбора друштва за управљање морају имати стручно знање и
искуство потребно за вођење послова друштва за управљање.
(6) За извршног директора може бити именовано мање од половине чланова управног одбора
друштва за управљање.
(7) Чланови управног одбора који нису извршни директори не смију водити послове друштва за
управљање.
(8) Једно лице не може бити запослено или бити члан управног одбора у више друштава за
управљање.
(9) Комисија даје дозволу за обављање функције члана управног одбора друштва за
управљање.


Образложење:
Сматрамо да, осим стручности, није потребно прописивати додатне услове за чланове
управног одбора, с обзиром да су обавезе и одговорности чланова управног одбора прописане
Законом о привредним друштвима и да им Комисија у случају кршења закона може одузети
дозволу. Законом о привредним друштвима је прописано да управни одбор мора имати
најмање три члана( може више, а не мора), као и могућност, а не и обавеза, да отворено
акционарско друштво има извршне директоре.Исто тако, сматрамо да је приписивање
кодекса понашања за чланове Управног одбора сувишно, јер је то обрађено у Закону о
привредним друштвима.

                          Члан 10.
Послије члана 28. додаје се нови члан 28а. који гласи:
                       „Члан 28а.
  (1) Друштво за управљање обавезно је да успостави поуздан систем управљања, који обухвата:
    а) организациону структуру са тачно одређеним степеном одговорности за обављање појединих
    послова,
    б) поуздане административне и рачуноводствене поступке, подржане одговарајућом контролом
    и заштићеним системом за електронску обраду података, и
    в) одговарајући систем интерних контрола.Привредна комора Републике Српске         6/15
(2) Организациона структура, поступци и системи из става 1. овог члана морају бити јасни, разумљиви и
пропорционални дефинисаним карактеристикама, обиму и сложености послова које обавља друштво за
управљање. “

                           Члан 11.
У члану 29. став 2. послије тачке г) додаје се нова тачка д) која гласи:
„д) доказ да је запослило најмање два инвестициона менаџера.“
Постојеће тачке д) и ђ) постају тачке ђ) и е).
У истом члану додају се ставови 6. и 7. који гласе:
„(6) Комисија истовремено одлучује о издавању дозволе:
а) по захтјеву за издавање дозволе за пословање,
б) по захтјеву за издавање дозволе за стицање квалификованог учешћа из члана 22а овог закона, и
в) по захтјеву за издавање дозволе за обављање функције члана управног одбора друштва за
управљање из члана 27. став 9. овог закона.
(7) Комисија даје дозволу на промјену докумената и података за које је дала дозволу.“

                       Члан 12.
У члану 30. у тачки послије ријечи: „да“ додају се ријечи“
„ж) пропише и успостави поуздан систем управљања и интерних контрола, који су пропорционални
дефинисаним карактеристикама, обиму и сложености послова које обавља, а који омогућава праћење
свих одлука, налога и трансакција са имовином фонда.
У истом члану тачка о) мијења се и гласи:
„о)извјештава Комисију о свакој промјени у складу са одредбама овог закона и благовремено подноси
захтјев за издавање одговарајућих дозвола и сагласностина промјене чланова управног одбора
друштва за управљање и надзорног одбора фонда, промјене у чланству и стицању квалификованог
учешћа у друштву за управљање, о свакој промјени капитала, односа или чланства у основном
капиталу у односу на стање које је одобрила Комисија иза ријечи: „надзорног одбора“, додаје се ријеч:
фонда“

Приједлог удружења ДУИФ-ова:
                       Члан 12а
У члану 44. став 1. брисати тачке д) и ђ)
Образложење:
Неиспуњавање услова за добијање дозволе овлашћеног лица или кршење закона од стране
истог, не може бити основ за одузимање дозволе друштву за управљање, већ за изрицање
мјере овлашћеном лицу, односно подношење пријаве надлежним органима.

                      Члан 13.


У члану 47. мијења се тачка и) мијења се и гласи:
„и) врши продају, куповину или пренос имовине између два фонда којим управља,“
Приједлог Удружења ДУИФ-ова:
Тачка и) остаје непромијењена.
тачка к) мијења се и гласи:
 „к) да стиче удјеле у отвореном инвестиционом фонду којим управља у износу већем од 20%
нето вриједности имовине фонда“.
у тачки м) иза ријечи: „ Фондови са јавном понудом“ додају се ријечи „из члана 12. тачке а) и д)
Образложење:
Сматрамо да:


Привредна комора Републике Српске        7/15
  o нема сметњи да друштво врши продају, куповину или пренос имовине између два
   фонда којим управља ако трансакције врши по тржишним условима и уколико један
   фонд не ставља у повољнији положај у односу на други,

  o фондови са јавном понудом за улагање на редовно тржиште и фондови некретнина
   којим управља исто друштво за управљање не требају да имају ограничења улагања у
   емитентима,

  o треба омогућити да друштво за управљање купује удјеле отвореног инвестиционог
   фонда којим управља, што би олакшало одржавање ликвидности фонда. Тако
   друштво добија додатну мотивацију да што боље управља фондом, али и преузима
   већи ризик што се тиче економских ефеката на пословање друштва.Такво рјешење
   већ постоји у Закону о инвестиционим фондовима Републике Србије.
                        Члан 14.
Послије члана 64. додају се чланови 64а. који гласи:
                        „Члан 64а.
„(1) Затворени инвестициони фонд може вршити повећање основног капитала под слиједећим
условима:
а) емисијом акција јавном понудом,
б) емисиона цијена акција је најмање једнака књиговодственој вриједности акција на дан објаве позива
за упис и уплату акција, увећана за трошкове у вези са повећањем основног капитала затвореног
инвестиционог фонда,и
в) право пречегстицања акција постојећим акционарима фонда није могуће искључити.
(2) На повећање основног капитала затвореног инвестиционог фонда са јавном понудом не примјењују
одредбе Закона о привредним друштвима о повећању основног капитала из средстава друштва и о
условном повећању основног капитала.
(3) Затворени инвестициони фонд са јавном понудом може смањити основни капитал у складу са
одредбама Закона о привредним друштвима о смањењу основног капитала у редовном поступку.

                        Члан 15.
Члан 69. мијења се и гласи:
  (1) Затворени инвестициони фонд нема управни одбор. Обавезе и овлашћења која у складу са
    Законом о привредним друштвима у акционарским друштвима има управни одбор у затвореном
    инвестиционим фондовима има друштво за управљање које управља фондом.

  (2) Друштво за управљање води послове затвореног инвестиционог фонда и заступа фонд у свим
    случајевима, осим оних за које је у складу са овим законом за заступање фонда овлашћен
    надзорни одбор фонда.

  (3) Надзорни одбор затвореног инвестиционог фонда са јавном понудом мора да има најмање пет
    чланова.

  (4) Чланови надзорног одбора из става 3. овог члана морају да имају одговарајуће стручно знање и
    искуство у области управљања финансијском имовином.


Привредна комора Републике Српске        8/15
  (5) За члана надзорног одбора не може бити именовано лице које:

    а) је власник квалификованог учешћа у друштву за управљање или члан његове уже породице
    у смислу члана 2. алинеја 14. овог закона,
    б) врши функцију члана управног одбора или друге одговорне функције на основу уговора о
    раду с пуним радним временом у:
    1) друштву за управљање,
    2) правном лицу које је директно и/или индиректно власник квалификованог учешћа у друштву
    за управљање ,
    3) депозитару,
    4) правном лицу које је директно и/или индиректно власник квалификованог учешћа у
    депозитару,
    5) правном лицу које је на други начин повезано са друштвом за управљање.
(6) Комисија даје дозволу за вршење функције члана надзорног одбора фонда.
(7) Поступак издавања дозволе из става 6. овог члана уређује Комисија.
Приједлог Удружења ДУИФ-ова:
 Брисати ставове 4, 6 и 7, а у ставу 5. брисати подтачку 5.

Образложење:
  Ставом 4. наведног члана одређено је ограничење у могућности избора чланова
  надзорног одбора за акционаре фондова, који их бирају на скупштинама акционара. С
  обзиром ,да је избор чланова надзорног одбора фонда израз воље акционара, који на тај
  начин именују лица која штите њихове интересе, сматрамо да је непотребно одређивати
  услове „стручно знање и искуство у области управљања финансијском имовином“, јер се
  тиме ограничавају акционари у избору лица која ће да штите њихове интересе ( измјене
  закона треба да иду у правцу заштите права акционара, а не њиховом ограничењу), те се
  прави неправедна селекција, којом се фаворизују само лица из наведен области, што не
  мора бити прави показатељ успјешности рада ( факултетски професори, адвокати...) .
  С друге стране, ставовима 6. и 7. уводи се обавеза давања сагласности од стране
  Комисије за хартије од вриједности, што представља додатни трошак, који се у времену
  економске кризе и рецесије непотребно намеће.

                          Члан 16.
У члану 70. ријечи: „Чланови“, замјењује се ријечима „Поред услова из члана 69. став 3. овог закона,
чланови“

                           Члан 17.
У члану 78. став 1. тачка ђ) брише се, а постојећа тачка е) постаје тачка ђ).
Приједлог Удружења ДУИФ-ова:
  Члан 78. остаје непромијењен.

Образложење:У складу са чланом 12. Закона, којим су предложене врсте фондова од стране
Удружења, сматрамо да је неопходно оставити наведени став.


                           Члан 18.
У члану 79. став 1. иза ријечи “понудом“ додају се ријечи “ за улагање на службено берзанско тржиште“.
У ставу 1. тачка 2) алинеја б) умјесто броја “20“ треба да стоји „35“.

У ставу 1. тачка 2. иза алинеје љ) додаје се нова алинеја м) који гласи:


Привредна комора Републике Српске          9/15
„Најмање 80% нето вриједности затвореног инвестиционог фонда са јавном понудом за улагање на
службено берзанско тржиште морају чинити хартије од вриједности које су уврштене на службено
берзанско тржиште.“
У члану 79. Став 2. се брише.

Приједлог Удружења ДУИФ-ова:
Послије члана 79. додаје се нови члан 79а који гласи:
„Чл. 79а.
„Затворени инвестициони фондови са јавном понудом за улагање на редовно берзанско тржиште могу
бити власници:
    1) 100 % акција са правом гласа једног емитента;
    2) 100 % акција без права гласа једног емитента;
    3) 100 % дужничких хартија од вриједности једног емитента;
    4) највише 25 % удјела појединог инвестиционог фонда,
    5) највише 10 % инструмената тржишта новца једног емитента, уз изузетак
да се ограничења из ове подтачке не примјењују на дужничке хартије од вриједности и инструменте
тржишта новца чији су емитент Република Српска, Босна и Херцеговина, јединица локалне самоуправе
Републике Српске, регије држава чланица, јединица локалне управе државе чланице, држава која није
чланица Европске Уније или међународна јавна организација која је чланица једне или више држава
чланица.
Најмање 80% нето вриједности затвореног инвестиционог фонда са јавном понудом за улагање на
редовно берзанско тржиште морају чинити хартије од вриједности које су уврштене на редовно
берзанско тржиште.“

Образложење: С обзиром да је чланом 12. приједлога Закона, предвиђено формирање
затворених инвестиционих фондова са јавном понудом за улагање у хартије од вриједности
које су уврштене на редовно берзанско тржиште, неопходно је уредити износе ограничења
која ови фондови имају приликом стицања.

                        Члан 19.
Члан 80. брише се.
Приједлог Удружења ДУИФ-ова је да се члан 80. не брише.

Приједлог Удружења ДУИФ-ова:
                    Члан 19а.
Члан 85 се мијења и гласи:
  1. На надлежност, сазивање и одржавање Главне Скупштине, примјењују се одредбе
    Закона о привредним друштвима.
  2. Главна Скупштина може одлучивати ако су на њој заступљени гласови који
    представљају најмање 30% основног капитала затвореног инвестиционог фонда са
    јавном понудом.
  3. Ако је сједница Главне Скупштине одгођена због недостатка кворума, може бити поново
    сазвана са истим дневним редом најкасније 15 дана од дана одгађања (поновљена
    сједница скупштине).
  4. Поновљена Скупштина може одлучивати ако су на њој заступљени гласови који
    представљају најмање 20% основног капитала затвореног инвестиционог фонда са
    јавном понудом.


Образложење:

Привредна комора Републике Српске       10/15
С обзиром на велики број акционара Фонда често није могуће одржати Главну Скупштину која
у складу са постојећим Законом о инвестиционим фондовима може ваљано одлучивати ако
су на њој заступљени гласови који представљају најмање 30% основног капитала Фонда.
Сматрамо да је потребно извршити измјену на начин умањења потребног кворума за
одржавање поновљене Скупштине акционара, а коју смо и навели у приједлогу текста
промјене.
Са овом измјеном било би могуће одржати Скупштину акционара Фонда у случајевима када је
у власничкој структури заступљен велики број акционара са изразито малим учешћем.

Приједлог Удружења ДУИФ-ова:
                        Члан 19б
У члану 86. став 1.:
 тачка а) се мијења и гласи:
„ а) промјени годишње накнаде друштву за управљање“
 тачка д) се мијења и гласи:
„д) статусним промјенама спајања, подјела и преобликовања у отворени инвестициони фонд,
ликвидацији инвестиционог фонда и отказивању уговора о управљању.
Иза става 1. додаје се став 2. који гласи:
Одлуке из става 1. т. а),б),в),г) и д) овог члана могу се усвајати на поновљеној скупштини
акционара под условом:
1. ако је за њихово доношење гласало најмање 22,5% од укупног броја емитованих акција
   фонда, и

2. ако утврђени број гласова акционара који су се изјаснили за усвајање поменутих одлука
  представља ¾ гласова од укупног броја гласова заступљених на скупштини акционара.

Образложење:Потреба смањења кворума за одржавање поновљене скупштине ради усвајања
годишњих извјештаја не смије да представља основ за доношење значајних одлука
дефинисаних чланом 86. Закона, јер би у супротном представљало основ за манипулисање
кворумом скупштина акционара затворених инвестиционих фондова.

Приједлог Удружења ДУИФ-ова:
                         Члан 19в
  Члан 93. мијења се и гласи:

„Минимална новчана средства за отпочињање пословања отвореног инвестиционог фонда са
јавном понудом не могу бити мања од 500.000 КМ”.

Образложење: Измјена члана 93. омогућила би лакше формирање отворених инвестиционих
фондова са јавном понудом, као и наставак рада постојећих, те искључила обавезу
ликвидације фонда уколико његова имовина падне испод законског минимума. Сматрамо да је
овакво рјешење примјереније садашњим условима на тржишту капитала. Нпр. у Србији је
минимум за формиране фонда 200.000 ЕУР и није прописано да фонд мора бити ликвидиран
или припојен другом фонду ако његова вриједност падне испод наведеног минимума.


                              Члан 20.
У члану 104. став 2. тачка б) тачка 3), ријечи „управе и надзорног“, замјењују се ријечју: „управног
Приједлог Удружења ДУИФ-ова:


Привредна комора Републике Српске          11/15
Да се у проспекту не наводе подаци о ревизору, депозитару,члановима друштва и органа
друштва, члановима надзорног одбора фонда и сл. јер су измјене проспекта трошак фонда, а
свакако већ постоји обавеза објављивања ових података на сајту друштва.

  У члану 108. додаје се нови став 2. који гласи:
  „(2)Комисија ће затвореном инвестиционом фонду са јавном понудом одобрити проспект за емисију
  акција новим улозима, ако је:
    а) одлука о повећању основног капитала у складу са чланом 64а. став 1. овог закона,и
    б) садржина проспекта за упис и уплату акција у складу са овим законом и прописима
    донесеним у складу са овим законом. “
Постојећи ставови 2. и 3. постају ставови 3. и 4.


                           Члан 21.
    У члану 109. став 3. ријеч: „управе“ замјењује се ријечима: „управног одбора“.

                           Члан 22.
У члану 141. став 2. тачка б) у подтачкама 1), 2) и 4) ријеч: „управе“, замјењује се ријечима: „управног
одбора“ .

                           Члан 23.
У члану 143. став 1. ријечи: „јавном“, замјењује се ријечју „приватном“.
У истом члану у ставу 2. ријечи: „управе и надзорног одбора“ , замјењују се ријечима: „управног одбора
и других одговорних лица“


                          Члан 24.
Наслов поглавља ИX мијења се и гласи:
„ИX РЕОРГАНИЗАЦИЈА И ЛИКВИДАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНОГ ФОНДА“
  1. Реорганизација и ликвидација затвореног инвестиционог фонда

Члан 180. мијења се и гласи:
                       „Члан 180.
  (1) Под реорганизацијом затворених инвестиционих фондова у смислу овог закона подразумијевају
    се статусне промјене спајање, подјела и преобликовање у отворени инвестициони фонд.

  (2) За статусне промјене спајања и подјеле затворених инвестиционих фондова и преобликовање у
    отворени фонд потребна је дозвола Комисија.

  (3) Скупштина акционара затвореног инвестиционог фонда може донијети одлуку о престанку
    фонда и редовној ликвидацији.

  (4) На редовну ликвидацију затвореног инвестиционог фонда сходно се примјењују одредбе
    Закона о привредним друштвима.

  (5) Поступак и ближе услове за издавање дозволе из става 2. овог члана прописује Комисија.“


                          Члан 25.
Послије члана 180. додаје се нови чланови 180а., 180б. и 180в. који гласе:
  2. Статусне промјене затвореног инвестиционог фонда

Привредна комора Републике Српске         12/15
                        „Члан 180а.
  (1) На статусне промјене спајања и подјеле из члана 180. став 1. овог закона сходно се примјењују
    одредбе Закона о привредним друштвима

  (2) Обавезе и овлашћења која у поступку спајања и подјеле по Закону о привредним друштвима
    има управни одбор привредног друштва, у поступку спајања и подјеле затворених
    инвестиционих фондова има друштво за управљање.

  (3) У поступку спајања и подјеле могу учествовати само затворени инвестициони фондови.

  (4) Комисија ће одбити захтјев за издавање дозволе за спајање, односно подјелу ако утврди да за
    фондове који настају спајањем или подјелом није могуће издати дозволе у складу са овим
    законом.“

  3. Преобликовање затвореног инвестиционог фонда у отворени инвестициони фонд

                      Члан 180б.
  (1) Затворени инвестициони фонд може се преобликовати у отворени инвестициони фонд на
    основу одлуке скупштине акционара ако:

  a) акционар затвореног инвестиционог фонда у отвореном фонду стиче удјеле који су једнаки
   његовом учешћу у основном капиталу затвореног инвестиционог фонда, и

  b) ако је излазна провизија одређена правилима управљања отвореним фондом у складу са
   ставом 6. овог члана.

(2) У случају преобликовања у отворени инвестициони фонд, друштво за управљање које је управљало
затвореним инвестиционим фондом мора цјелокупну имовину тог затвореног инвестиционог фонда,
заједно са свим обавезама, пренијети на отворени инвестициони фонд којим управља исто друштво.
Затворени инвестициони фонд престаје без посебног ликвидационог поступка, даном брисања из
судског регистра.
(3) У случају одвајања дијела имовине затвореног инвестиционог фонда у отворени инвестициони
фонд, сразмјерни дио имовине затвореног инвестиционог фонда преноси се на отворени инвестициони
фонд којим управља исто друштво за управљање, а затворени инвестициони фонд за износ пренесене
имовине смањује основни капитал и уписује га у судски регистар.
(4) У случају преобликовања затвореног инвестиционог фонда у складу са овим чланом друштво за
управљање дужно је да изда власничке удјеле у року од осам дана од дана уписа смањења основног
капитала, односно брисања затвореног инвестиционог фонда у судски регистар.
(5) На преобликовање затвореног инвестиционог фонда у отворени инвестициони фонд сходно се
примјењују одредбе овог закона о оснивању отвореног инвестиционог фонда.
(6) У случају преобликовања затвореног инвестиционог фонда у отворени инвестициони фонд у складу
са овим чланом, друштво за управљање које управља отвореним инвестиционим фондом може свим
власницима удјела који желе да буду исплаћени у првој години након преобликовања да обрачуна
излазну накнаду у висини од 20% вриједности појединачне исплате, а у другој години након
преобликовања, излазну накнаду у висини од 10% вриједности појединачне исплате. Тако обрачуната
излазна накнада повећава средства отвореног фонда.

  4. Редовна ликвидација затвореног инвестиционог фонда

                      Члан 180в.

Привредна комора Републике Српске        13/15
  (1) Скупштина акционара затвореног инвестиционог фонда може донијети одлуку о престанку
    фонда и редовној ликвидацији.

  (2) На редовну ликвидацију затвореног инвестиционог фонда сходно се примјењују одредбе
    Закона о привредним друштвима.

  (3) У поступку ликвидације затвореног инвестиционог фонда, друштво за управљање има
    овлашћења ликвидационог управника.

  (4) Друштво за управљање, обавезно је да слиједећег радног дана након засједања скупштине
    акционара фонда која је донијела одлуку о ликвидацији, обавијести Комисију о почетку
    ликвидације фонда.

У року од три дана након засједања скупштине акционара фонда, друштво за управљање обавезно је
да јавно објави информацију о почетку ликвидације затвореног инвестиционог фонда и да у истом року
сваког акционара обавијести о ликвидацији фонда.
Приједлог Удружења ДУИФ-ова:
Брисати ријечи: „и да у истом року сваког акционара обавијести о ликвидацији фонда“
Образложење:Сматрамо да је немогуће у наведеном року обавијестити појединачно сваког
акционара узимајући у обзир да фондови имају више десетина акционар, као и да појединачно
обавјештавање није неопходно с обзиром да су друштва за управљање обавезна да
информацију о почетку ликвидације јавно објаве.

  (5) Ако друштво за управљање не испуни обавезе из овог члана, испуниће их депозитар у
    роковима из става 4. и 5. овог члана који теку од дана када је депозитар сазнао или је морао
    сазнати за пропусте друштва за управљање.

  (6) Депозитар има право да од друштва за управљање потражује накнаду трошкова који му настану
    због извршења обавезе из става 6. овог члана

  (7) Комисија ће детаљније прописати садржај и начин објаве и обавјештења акционара
    инвестиционог фонда из става 4. и 5 овог члана.

  (8) Након провођења ликвидације, друштво за управљање може вршити исплату доспјеле
    провизије за управљање само истовремено са исплатом сразмјерног дијела ликвидационе масе
    акционарима затвореног инвестиционог фонда.

  (9) У провођењу ликвидације, друштво за управљање за рачун затвореног инвестиционог фонда
    може да врши само оне послове који су потребни да се уновчи имовина фонда

  (10) Друштво за управљање, при продаји имовине затвореног инвестиционог фонда није дужна да
    примјењује правила о највишим и најнижим дозвољеним улагањима из статута затвореног
    инвестиционог фонда.


                          Члан 26.
Наслов изнад члана 181. мијења се и гласи :“5. Спајање и ликвидација отворених инвестиционих
фондова“
Члан 181. став 1. мијења се и гласи

Привредна комора Републике Српске        14/15
(1) Спајање отворених инвестиционих фондова може севршити спајањем уз припајање и спајањем уз
  оснивање.

 У истом члану додају се нови ставови 2.,3., 4.,5. и 6. који гласе:
„(2) Спајањем уз припајање један отворени инвестициони фонд престаје да постоји без ликвидације,
преносећи другом отвореном фонду цијелу своју имовину и обавезе у замјену за издавање власничких
удјела члановима отвореног инвестиционог фондапресталог припајањем од стране отвореног фонда
којем се припаја.
(3) Спајањем уз оснивање два или више отворених инвестиционих фондова престају да постоје без
ликвидације, преносећи цијелу своју имовину и обавезе на нови отворени инвестициони фонд у замјену
за издавање власничких удјела члановима престалих отворених инвестиционих фондова од стране
новог отвореног инвестиционог фонда.
(4) Комисија даје дозволу за спајање отворених инвестиционих фондова.
(5)Друштво за управљање дужно је да два мјесеца прије спајања о томе обавијести чланове отвореног
фонда.
(6)Комисија ближе одређује поступак спајања отворених инвестиционих фондова.
Постојећи ставови 2., 3. и 4. постају ставови 7., 8. и 9.
Тачке 3. и 4. у поднасловима постају тачке 6. и 7.


                               ПРЕДСЈЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА

                                          Ненад Томовић
Привредна комора Републике Српске        15/15

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:527
posted:2/6/2013
language:Serbian
pages:18