ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΟΛΛΕΓΙΑ by bachtsevanis

VIEWS: 6 PAGES: 2

									                                    21.11.2012

       ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΚΟΛΛΕΓΙΑ
  ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ BACHELOR, MASTER, PHD

Προσφάτως ψηφίστηκε στην Ελληνική Βουλή ο Νόµος 4093 | 2012 (ΦΕΚ 222 Τεύχος
Α΄), ο ο οίος εριλαµβάνει στο κεφάλαιο Θ’ αρκετές σηµαντικές ρυθµίσεις για τα
Κολλέγια. Ο Νόµος συµ ληρώθηκε µε τις ρυθµίσεις της Πράξεως Νοµοθετικού
Περιεχοµένου της 19.11.2012. Οι βελτιώσεις αφορούν δύο κυρίως θέµατα – την
ε αναφορά του ονόµατος «Κολλέγιο» και την ε έκταση της αναγνώρισης των
Ευρω αϊκών Πτυχίων, ου δίδονται και µέσω της φοίτησης σε Κολλέγιο, ώστε να
καλύ τουν όλες τις ειδικότητες και όλα τα ε ί εδα σ ουδών.

  1  Ε αναφέρεται το όνοµα Κολλέγιο
    Πράγµατι στο κεφάλαιο Θ στο άρθρο 7 τρο ο οιείται ο σχετικός ορισµός του
    Ν.3696|2008, ( ου είχε αλλάξει ε ί ∆ιαµαντο ούλου µε τον Νόµο 3848|2010
    α ό Κολλέγιο σε Κέντρο Μεταλυκειακής Εκ αίδευσης) και ε αναφέρεται ο
    τίτλος Κολλέγιο.
    Αυτό είναι µια υγιής αλλαγή γιατί έτσι θα συµ ί τει η τυ ική ονοµασία των
    Κολλεγίων µε αυτήν την ο οία χρησιµο οιούν ε ί δεκαετίες οι σ ουδαστές
    και οι γονείς τους.

  2. Ε έκταση της αναγνώρισης των τυχίων.
   Ό ως είναι γνωστό µε το Π.∆. 38|2010 είχε ενσωµατωθεί στην ελληνική
   νοµοθεσία η Ευρω αϊκή Οδηγία 36 του 2005 και είχε λυθεί έτσι το θέµα της
   ε αγγελµατικής αναγνώρισης των κατόχων τυχίων α ό Πανε ιστήµια
   χωρών της Ε.Ε., στους ο οίους εριλαµβάνονταν και όσοι είχαν α οκτήσει
   αυτά τα τυχία µέσω φοίτησης σε Κολλέγια. Στην ραγµατικότητα όµως το
   αρµόδιο Συµβούλιο του Υ . Παιδείας (ΣΑΕΠ) είχε ροβεί σε ολύ λίγες
   αναγνωρίσεις όλα αυτά τα χρόνια και έτσι η Ευρω αϊκή Ε ιτρο ή δέχονταν
   συνεχή αρά ονα και ίεζε αντιστοίχως την Ελλάδα για ε ίλυση του
    ροβλήµατος.
   Για αυτόν τον λόγο στο δεύτερο µνηµόνιο (Νόµος 4046|2012) είχε εριληφθεί
   ειδική α αίτηση σύµφωνα µε την ο οία η ελληνική Κυβέρνηση είχε
   υ οχρέωση να νοµοθετήσει, ώστε:

    «Οι κάτοχοι των δι λωµάτων ου α ονέµονται βάσει συµφωνίας δικαιόχρησης, α ό
    άλλα Κράτη Μέλη θα ρέ ει να έχουν το δικαίωµα να εργάζονται στην Ελλάδα υ ό
    τους ίδιους όρους ό ως και οι κάτοχοι ελληνικών τυχίων.»

    Για να ικανο οιήσει το Υ . Παιδείας αυτήν την α αίτηση, τρο ο οίησε το
    Π.∆. 38|2010 και εισήγαγε την έννοια της ε αγγελµατικής ισοδυναµίας µε
    τον Ν.4093 | 2012 (κεφ. Θ’) όλων των ανε ιστηµιακών τυχίων ου
    δίνονται α ό ανε ιστήµια χωρών της Ε.Ε µε τα αντίστοιχα ου δίνονται
    α ό ελληνικά ανε ιστήµια και ΤΕΙ. Έτσι στο κεφάλαιο Θ του νόµου και
    συγκεκριµένα στο άρθρο 16 εριγράφεται το τι σηµαίνει ε αγγελµατική
    ισοδυναµία και ως χορηγείται αυτή.
    Χαρακτηριστικές είναι οι αράγραφοι 1, 4&5 αυτού του άρθρου των ο οίων
    αντιγράφουµε το εριεχόµενο, το ο οίο είναι εντελώς ξεκάθαρο:
Προσθήκη αρ. 2. στο άρθρο 1 του Π.∆. 38|2010
 «2. Ρυθµίζονται οι ροϋ οθέσεις και η διαδικασία της αναγνώρισης ε αγγελµατικής
ισοδυναµίας τίτλων τυ ικής ανώτατης εκ αίδευσης, τουλάχιστον τριετούς διάρκειας
σ ουδών και φοίτησης, όταν ρόκειται για τυχίο ρώτου κύκλου σ ουδών,
µικρότερο τριετούς διάρκειας σ ουδών και φοίτησης όταν       ρόκειται για
µετα τυχιακό δί λωµα ειδίκευσης και τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σ ουδών και
φοίτησης όταν ρόκειται για διδακτορικό κύκλο σ ουδών άλλων κρατών µελών της
Ευρω αϊκής Ένωσης, οι ο οίοι δεν ληρούν τις ροϋ οθέσεις της Οδηγίας
2005/36/ΕΚ σχετικά µε την αναγνώριση των ε αγγελµατικών ροσόντων.»


Προσθήκη αρ. 5 στο άρθρο 3 του Π.∆ 38|2010
 «5. Για τους σκο ούς της αραγράφου 3 του άρθρου 2 νοείται ως «τίτλος τυ ικής
ανώτατης εκ αίδευσης» ο αναγνωρισµένος τίτλος τουλάχιστον τριετούς διάρκειας
σ ουδών και φοίτησης, όταν ρόκειται για τυχίο ρώτου κύκλου σ ουδών,
µικρότερο τριετούς διάρκειας σ ουδών και φοίτησης όταν      ρόκειται για
µετα τυχιακό δί λωµα ειδίκευσης και τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σ ουδών και
φοίτησης όταν ρόκειται για διδακτορικό κύκλο σ ουδών, ου α ονέµεται α ό
ίδρυµα τυ ικής ανώτατης εκ αίδευσης, σύµφωνα µε την εθνική νοµοθεσία κράτους
µέλους της Ευρω αϊκής Ένωσης.»


Προσθήκη αρ. 3 στο άρθρο 4 του Π.∆. 38|2010
«3. Η αναγνώριση ε αγγελµατικής ισοδυναµίας τίτλου τυ ικής ανώτατης
εκ αίδευσης κράτους µέλους της Ευρω αϊκής Ένωσης µε αυτόν ου α ονέµεται στο
 λαίσιο του ηµεδα ού εκ αιδευτικού συστήµατος, σύµφωνα µε την αράγραφο 3
του άρθρου 2 του αρόντος, αρέχει στο δικαιούχο τη δυνατότητα να α οκτήσει
στην Ελλάδα ρόσβαση σε συγκεκριµένη οικονοµική δραστηριότητα ως µισθωτός ή
αυτοα ασχολούµενος µε τις ίδιες ροϋ οθέσεις µε τους κατόχους συγκρίσιµων
τίτλων του ηµεδα ού εκ αιδευτικού συστήµατος, εκτός των ερι τώσεων ου
α αιτούνται αυξηµένα ακαδηµαϊκά ροσόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών ΑΕΙ,
ερευνητών και ειδικού ε ιστηµονικού ροσω ικού.»

Με αυτόν τον τρό ο φαίνεται ότι λύνεται λήρως και οριστικά το ρόβληµα της
αναγνώρισης όλων των τυχίων ανεξαρτήτως ε ι έδου ( ρώτου ε ι έδου, master
και διδακτορικά) των α οφοίτων των κολλεγίων (εφ’ όσον βεβαίως α ονέµονται
α ό Πανε ιστήµια χωρών της Ε.Ε ) µε καθυστέρηση ολλών δεκαετιών. Ας
ευχηθούµε «τέλος καλά - όλα καλά».

Α οτέλεσµα αυτών των ρυθµίσεων είναι ότι οι α όφοιτοι των Κολλεγίων θα
µ ορούν να διεκδικούν θέσεις τυχιούχων Ανωτάτης Σχολής στον Ιδιωτικό και
∆ηµόσιο Τοµέα, θα µ ορούν να διεκδικήσουν σχετική ροαγωγή ή µισθολογική
αναβάθµιση, θα µ ορούν να µετέχουν σε ρογράµµατα του ΟΑΕ∆ ή άλλων
Οργανισµών και γενικά θα έχουν όλα τα εργασιακά δικαιώµατα ου έχουν οι
α όφοιτοι των ελληνικών Πανε ιστηµίων.
ΠΗΓΗ: ιστοσελίδα Συνδέσµου Ελληνικών Κολλεγίων [www.hca.gr]

								
To top