Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

สุนทรพจน์

VIEWS: 7 PAGES: 4

โครงการประกวดสุนทรพจน์รณรงคฺ์การเลือกตั้ง ประจำปี ๒๕๕๖ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม

More Info
									              โครงการประกวดสุนทรพจน์รณรงค์การเลือกตั้ง ประจาปี 2556
               สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมหาสารคาม
๑. หลักการและเหตุผล
         ด้วยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง มีโครงกำรส่งเสริมภำครัฐ เอกชน และประชำสังคม
พัฒนำประชำธิปไตย กำรเลือกตั้งและกำรอออกเสียงประชำมติ กิจกรรมกำรประกวดสุนทรพจน์รณรงค์กำรเลือกตั้ง
โดยให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4 – 5 ได้ศึกษำ ค้นคว้ำ และก่อให้เกิดกำรเรียนรู้เรื่องกำรเลือกตั้งและกำร
ปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้ำงจิตสำนึกใส่ใจให้เยำวชนมีส่วนร่วมในกำร
ต่อต้ำนกำรซื้อสิทธิ์ขำยเสียงและเป็นแบบอย่ำงในกำรเผยแพร่วิชำควำมรู้ไปสู่ประชำชนทั่วไปที่มีสิทธิในกำรเลือกตั้ง
เพื่อกำรพัฒนำกำรเมืองกำรปกครอง เนื่องจำกปี 2556 เป็นปีแห่งกำรเลือกตั้งท้องถิ่น จึงได้กำหนดจัดให้มีกำร
ประกวดเพื่อคัดเลือกหำตัวแทนระดับจังหวัด ระดับภำค และไปแข่งขันในระดับประเทศต่อไป
         ดังนั้ น สำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจ ำจัง หวัด มหำสำรคำม จึง ได้จั ดทำโครงกำร
ประกวดสุนทรพจน์รณรงค์กำรเลือกตั้ง ขึ้น เพื่อคัดเลือกตัวแทนของจังหวัดมหำสำรคำม ๑ คน ไปเข้ำร่วมประกวด
สุนทรพจน์ระดับภำค ซึ่งจะจัดขึ้นที่ ศูนย์กำรเรียนรู้กำรเมืองในระบอบประชำธิปไตยที่ 4 จังหวัดขอนแก่น โดยมี
กำหนดจัดในช่วงเดือนมีนำคม 2556 เพื่อคัดเลือกตัวแทนไปเข้ำร่วมแข่งขันในระดับประเทศต่อไป
๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ
        ๒.๑ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษำค้นคว้ำ หำควำมรู้ ในเรื่องของกำรเลือกตั้งและกำรปกครองใน
ระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้ำงจิตสำนึกต่อกำรมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรซื้อสิทธิ์
ขำยเสียง และเป็นแบบอย่ำงในกำรเผยแพร่ควำมรู้ไปสู่ประชำชนทั่วไปที่มีสิทธิเลือกตั้ง
        ๒.๒ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงควำมสำมำรถในกำรพูดสุนทรพจน์
๓. เป้าหมายโครงการ
           นักเรียนในระดับมัธยมศึกษำปีที่ ๔ – ๕ ของโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำในจังหวัดมหำสำรคำม
สั ง กั ด ส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำมั ธ ยมศึ ก ษำ เขต 26 สั ง กั ด อุ ด มศึ ก ษำ สั ง กั ด องค์ ก ำรบริ ห ำรส่ ว นจั ง หวั ด
มหำสำรคำม และสังกัดเทศบำลเมืองมหำสำรคำม ส่งนักเรียนเข้ำร่วมแข่งขัน เพื่อให้คณะกรรมกำรพิจำรณำตัดสิน
คัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด ๑ คน และเข้ำร่วมแข่งขันในระดับภำคต่อไป
๔. กิจกรรมและวิธีดาเนินการ
       ๔.๑ จัดทำโครงกำรประกวดสุนทรพจน์รณรงค์กำรเลือกตั้ง ประจำปี 2556
       ๔.๒ แต่งตั้งคณะกรรมกำรดำเนินโครงกำร
            4.2.1 คณะกรรมกำรอำนวยกำร
            4.2.2 คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวด จำนวน 5 คน ประกอบด้วยตัวแทนจำก
               - สำนักงำนประชำสัมพันธ์จังหวัดมหำสำรคำม
               - สถำนีวิทยุกระจำยเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดมหำสำรคำม
               - สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัดมหำสำรคำม
            4.2.3 คณะกรรมกำรดำเนินงำน
       ๔.๓ ประสำนสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๒6 โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำ
ประจำ

                                                              /อำเภอ...
                              -2-

อำเภอ โรงเรียนมัธยมศึกษำในสังกัดสถำบันอุดมศึกษำ และองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดมหำสำรคำม เพื่อคัดเลือก
นักเรียนระดับมัธยมศึกษำปีที่ ๔ – ๕ เข้ำร่วมประกวด โรงเรียนละ 2 คน
         ๔.๔ เชิญสื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยำนและประชำสัมพันธ์
         ๔.๕ ดำเนินกิจกรรมประกวดสุนทรพจน์
               (๑) หัวข้อกำรประกวดสุนทรพจน์
                     ระดับจังหวัดใช้หัวข้อ “ส่งเสริมประชำธิปไตย คือใส่ใจเลือกตั้งท้องถิ่น”
                     ระดับภำคใช้หัวข้อ “เลือกตั้งท้องถิ่นให้ดี คือศักดิ์ศรีชำวประชำ”
                     ระดับประเทศใช้หัวข้อ “เลือกตั้งท้องถิ่นพัฒนำ ทำให้ปวงประชำมีควำมสุข”
               (๒) กำหนดให้ผู้เข้ำประกวดกล่ำวสุนทรพจน์คนละ ๗ นำที
               (๓) คุณสมบัติผู้เข้ำประกวด
                     - กำลังศึกษำอยู่ระดับมัธยมศึกษำปีที่ ๔ – ๕
                     - อำยุไม่เกิน 18 ปีบริบูรณ์นับถึงวันแรกที่รับสมัคร
                     - นักเรียนที่เข้ำประกวดต้องไม่เป็นผู้ที่เคยได้รับรำงวัลใดๆในกำรประกวดสุนทร
พจน์รณรงค์กำรเลือกตั้งระดับจังหวัด ระดับภำค หรือระดับประเทศที่จัดโดยสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
                     - โรงเรียนเป็นผู้ส่งเข้ำแข่งขันเท่ำนั้น
               (๔) เอกสำรประกอบกำรสมัคร
                     - รูปถ่ำยหน้ำตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตำดำ ขนำด ๑-๒ นิ้ว จำนวน ๑ รูป
                     - สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน จำนวน ๑ ฉบับ
               (๕) หลักเกณฑ์กำรให้คะแนน         จำนวน ๑๐๐ คะแนน
                     - เนื้อหำ (กำรจัดลำดับ, ข้อมูล, คุณค่ำ)         ๔๐ คะแนน
                     - กำรนำเสนอ (ภำษำกำย, น้ำเสียง, บุคลิกภำพ)        ๓๐ คะแนน
                     - กำรใช้ภำษำ (ภำษำเหมำะสมกับเนื้อหำ, ถูกต้องด้ำนไวยำกรณ์ , กำรออกเสียง
                      กำรใช้คำ, สำนวนโวหำร)                 ๓๐ คะแนน
               (๖) กำรประกวด
                  - ให้โรงเรียนที่สนใจส่งนักเรียนเข้ำประกวดจัดส่งรำยชื่อนักเรียนผู้เข้ำแข่งขันพร้อม
บทสุ น ทรพจน์ ต ำมหั ว ข้ อ ที่ ก ำหนดในรู ป แบบของเอกสำร ใส่ ก ระดำษขนำด A 4 และส ำเนำไฟล์ (File Word
Document) มำยั ง ส ำนั กงำนคณะกรรมกำรกำรเลื อกตั้ ง ประจ ำจั ง หวั ด มหำสำรคำม ภำยในวั น พฤหั ส บดี ที่ 14
กุมภำพันธ์ 2556 (สำมำรถส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทำงไปรษณีย์ถือวันประทับตรำวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภำพันธ์
2556 เป็นสำคัญ)
                   - กำรแข่งขันใช้กำรแข่งขันเพียงรอบเดียว (ในวันอังคำรที่ 19 กุมภำพันธ์ 2556 ณ
ห้องประชุมลีลำวดี ห้อง 208 ชั้น 2 ศำลำกลำงจังหวัดมหำสำรคำม)
                  - ลำดับกำรเข้ำแข่งขัน ให้ผู้เข้ำร่วมแข่งขันจับสลำกลำดับกำรแข่งขัน (ตำมลำดับเวลำ
ที่ลงทะเบียน) และเข้ำแข่งขันโดยกล่ำวสุนทรพจน์ต่อหน้ำคณะกรรมกำร คนละ 7 นำที
                   - กำรพิจำรณำตัดสินหำผู้ชนะเลิศ ใช้กำรพิจำรณำจำกผลคะแนนรวมที่ได้รับจำก
กรรมกำรทั้ง 5 คน ผู้เข้ำแข่งขันที่ได้รับคะแนนสูงสุด ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัด ผู้ที่ได้รับคะแนนรองลงมำ 2
ลำดับ ได้รับรำงวัลรองชนะเลิศ
                     รำงวัลกำรแข่งขัน
                     - รำงวัลชนะเลิศ                     เป็นเงิน ๒,0๐๐ บำท
                     - รำงวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๑               เป็นเงิน 1,๕00 บำท
                     - รำงวัลรองชนะเลิศลำดับที่ ๒               เป็นเงิน 1,๐00 บำท
                                                         /ผู้เข้ำ...
                          -3-

               ผู้เข้ำแข่งขันทุกคนได้รับเกียรติบัตรที่ระลึกจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง
ประจำจังหวัดมหำสำรคำมทุกคน
        ๔.๖ รำยงำนกิจกรรมตำมโครงกำร ให้สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้ง ทรำบ
๕. ระยะเวลา และสถานที่ดาเนินโครงการ
        - ระยะเวลำดำเนินโครงกำร วันอังคำรที่ 19 กุมภำพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุมลีลำวดี ห้อง 208
ศำลำกลำงจังหวัดมหำสำรคำม ตั้งแต่เวลำ 08.30 น. - 16.30 น.
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ
        สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัดมหำสำรคำม
๘. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
         8.๑ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4-5 ในจังหวัดมหำสำรคำมได้ศึกษำค้นคว้ำ หำควำมรู้ ใน
เรื่องของกำรเลือกตั้งและกำรปกครองในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้ำงจิตสำนึกต่อ
                                                  ่ีิ
กำรมีส่วนร่วมในกำรต่อต้ำนกำรซื้อสิทธิขำยเสียง และเป็นแบบอย่ำงในกำรเผยแพร่ควำมรู้ไปสู่ประชำชนทั่วไปทีมสทธิ
เลือกตั้ง
         8.๒ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 4-5 ในจังหวัดมหำสำรคำม ได้แสดงควำมสำมำรถในกำรพูด
สุนทรพจน์
                           ใบสมัครเข้าร่วมแข่งขัน
                  โครงการประกวดสุนทรพจน์รณรงค์การเลือกตั้ง ประจาปี 2556
                  สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดมหาสารคาม
                   หัวข้อ “ส่งเสริมประชาธิปไตย คือใส่ใจเลือกตั้งท้องถิ่น”
1. ผู้เข้ำร่วมแข่งขัน
  1.1 ชื่อ (นำย/นำงสำว)................................................................. สกุล ............................................
  อำยุ ............ ปี หมำยเลขประจำตัวประชำชน ................................................................................
  สถำนศึกษำ ................................................................................................ระดับชั้น ......................
  ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สำมำรถติดต่อได้) ....................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................
  โทรศัพท์ติดต่อ ........................................................ E-MAIL ....................................................................................
  1.2 ชื่อ (นำย/นำงสำว)................................................................ สกุล ............................................
  อำยุ ............ ปี หมำยเลขประจำตัวประชำชน ................................................................................
  สถำนศึกษำ ................................................................................................ระดับชั้น ......................
  ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สำมำรถติดต่อได้) ....................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................
  โทรศัพท์ติดต่อ ............................................................ E-MAIL ................................................................................
2. อำจำรย์ผู้ควบคุม
  ชื่อ (นำย/นำง/นำงสำว)............................................................... สกุล ............................................
  อำยุ ............ ปี หมำยเลขประจำตัวประชำชน ................................................................................
  สถำนที่ทำงำน .................................................................................................................................
  ที่อยู่ปัจจุบัน (ที่สำมำรถติดต่อได้) ....................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................
  ...........................................................................................................................................................
  โทรศัพท์ติดต่อ ........................................................ E-MAIL ....................................................................................

              ---                      ลงชื่อ ............................................................ อำจำรย์ผู้ควบคุม
              ---                         (..............................................................)
              ---                         .............../................................/.............
หมำยเหตุ – กำหนดส่งใบสมัครระหว่ำงวันที่ 6 – 14 กุมภำพันธ์ 2556
     – สำมำรถจัดส่งใบสมัครและบทสุนทรพจน์ ได้ทำงโทรสำร หมำยเลข 043-777-481-2 และ 043-777-570
     – ส่งทำงไปรษณีย์ ที่อยู่ สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรเลือกตั้งประจำจังหวัดมหำสำรคำม 104 ชั้น 1
      ศำลำกลำงจังหวัดมหำสำรคำม ถนเลี่ยงเมือง ตำบลแวงน่ำง อำเภอเมืองมหำสำรคำม จังหวัดมหำสำรคำม
      44000 (ถือวันประทับตรำไปรษณีย์เป็นสำคัญ)
     – นำส่งไฟล์บทสุนทรพจน์ (File Word Document) ในวันแข่งขัน (วันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2556)
     – มีประเด็นปัญหำสงสัย กรุณำติดต่อสอบถำม งำนกำรมีส่วนร่วม โทรศัพท์ 043-777-482
       นำยทรงกฤษณ์ แสงรุ่งเรือง พนักงำนกำรเลือกตั้ง 087-857-6313
       นำยนิมิตร พำนิชนำพันธ์ เจ้ำหน้ำที่กำรเลือกตั้ง 081-974-5451

								
To top