; Príloha - _kolenie - PV ako element vzdelávania - Z_ Tribe_ská
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Príloha - _kolenie - PV ako element vzdelávania - Z_ Tribe_ská

VIEWS: 3 PAGES: 16

 • pg 1
									 Projektové vyučovanie
      -
element modernej výučby

     PaedDr. Martina Mazáňová
  Základná škola, Tribečská 1653/22,
             Topoľčany
         TVORIVOSŤ
   NÁROČNOSŤ         KRITICKÉ
    NA ČAS          MYSLENIE


SCHOPNOSTI    PROJEKTOVÉ
                   MOTIVÁCIA
 UČITEĽA    VYUČOVANIE


   PRÍPRAVA         SCHOPNOSŤ
    UČITEĽA         KOMUNIKÁCIE
         PRÁCA S IKT
  Projektové vyučovanie prírodovedných
         predmetov

Transformácia tradičného vyučovania na samostatné
vzdelávanie žiakov s využitím riešenia problémových
úloh v tímovej spolupráci v predmetoch:
•prírodopis
•matematika
•chémia
•fyzika
•informatika
      Časovo-tematický plán
  Názov     matematika       prírodopis       chémia          fyzika
 podprojektu
 Časticová   Na počiatku bolo    Bunka –základná    Atóm – základná    Vznik vesmíru...
           číslo      častica živej hmoty  častica hmoty...
podstata sveta
Organizmus    Konečno verzus    Živý organizmus   Zlučovanie verzus   Rádioaktivita verzus
          nekonečno      verzus neživá      rozklad...     živé organizmy...
kontra hmota                hmota...

  Myslím,    Inteligenčné testy,  Človek – objaviteľ    Racionálne    Svetlo a tieň – dva
         divergentné úlohy    Môj prvý objav      využívanie      protiklady
  vnímam,                          prírodných zdrojov
 tvorím, teda                          uhľovodíkov

  som!
 Vieme, ako   Úlohy smerujúce k   10 lekcií ako žiť    Domácnosť –     Fyzika – pomocník
         vytváraniu grafov   zdravo a v pohode     chemické        lekárov...
 žijeme?    a k čítaniu údajov              laboratórium...
          z tabuliek a
           diagramov

 Nekonečný     Matematická
           podstata
                     Dary prírody...   Ropa, zemný plyn,
                                 uhlie...
                                           Zatmenie Slnka,
                                           Mesiaca, dúha,
                     Divy prírody
sveta prírody  prírodných javov                           fatamorgána,
                                            ozvena...

Energia. A čo   Matematické                 Obnoviteľné a   Odkiaľ berú energiu
          vyhodnotenie    Ako pomôcť prírode  alternatívne zdroje   ľudia ? Prečo
  ďalej?    úrovne životného      aj nám        energie...    tučnieme ? Odkiaľ
          prostredia                           berú energiu rastliny
                                              ?
 Štruktúra žiackych projektov
• Východisková situácia /teoretická časť projektu/ -
 vyhľadávajú informácie z rôznych zdrojov, oboznámenie sa
 s problematikou, popis daného problému.
• Cieľ projektu – presné vymedzenie, čo chcú žiaci zistiť,
 dosiahnuť.
• Metódy a postupy – popis aktivít, ktoré vykonali na
 dosiahnutie cieľa.
• Výsledky a zistenia – spracovanie výsledkov do
 tabuliek, grafov, skonštruovanie nových zariadení, vlastný
 prínos žiakov do danej problematiky a pod.
• Záver – zhrnutie výsledkov práce, zhodnotenie práce na
 projekte.
Pri voľbe témy deti prihliadali:
• na vlastné záujmy a skúsenosti
• na svoj záujem riešiť pre nich
 neprebádaný fenomén
• na vlastnú voľbu povolania
• na svoje známosti /pre nich zaujímaví
 ľudia, verejnosť/
• na povolanie rodičov
  Čo skúmali naši deviataci?
• Pristáli Američania na Mesiaci alebo ... ?
• Geneticky modifikované potraviny - GMO
• Kozmetika – škodí alebo prospieva ?
• Vplyv fitnescentier na globálne otepľovanie
• Emulgátory – škodia alebo neškodia?
• Okuliare a my
• Optické klamy alebo Ako oklamať zrak
• Baktérie okolo nás alebo Čo nám ukázali
 v mikrobiologickom laboratóriu
• Hluk alebo Čo na to otolaryngológ ?
• Od chmeľu k pivu
• Nikotín je jed, čo nezabíja hneď
• Kvapka vody
• Veterná energia a naša veterná turbína
• Slnečný kolektor ako sme ho vyrobili sami
  Čo si myslia o projektovom
   vyučovaní naše deti?
Jana:
 „Super boli naše stretnutia s odborníkmi mimo
školu, práca v teréne a na nete sme našli
zaujímavé stránky. Získali sme nové skúsenosti,
poznatky a zážitky.“
Romana:
“Páčila sa mi prezentácia projektov, ako ma ľudia
počúvali a pýtali sa ma.“
Róbert:
 „Je to zaujímavejšie ako obyčajné vyučovanie.“
Paulína:
„Páči sa mi, že môžeme hovoriť, čo si myslíme a
hľadáme riešenia. Nepáči sa mi, že niekedy sa
ťažko dohodneme na téme“.

Katarína:
 „Oveľa lepšie je prezentovanie projektov a robiť
 na počítačoch ako učenie v triede.“
Dominika:
 „Verím, že po prezentácií nášho projektu sa
konečne ľudia budú lepšie správať k zvieratám a
naša práca nebola zbytočná.“
Dávid:
„ Nepáčilo sa mi, že nám projekt zabral veľa času.“


Matúš:
„Ja uprednostňujem klasický spôsob. Aspoň
 presne viem, čo sa mám učiť.“


Adrián:
„Práca na projekte ma bavila. Z vyplnených
 dotazníkov sme sa dozvedeli veľa o ľuďoch a ich
 vzťahu k drogám.„
Čo nadobudnú žiaci projektovým vyučovaním ?
             učenie je pre
            nich príjemným
              zážitkom

 rozvíja schopnosť               chápu praktický
    učiť sa,                význam učiva
 riešiť problémy,               a prehlbuje sa
   vyhľadávať                   v nich
   informácie                potreba učiť sa
                    talent a schopnosti
 učia sa prekonávať prekážky,
                   ukážu aj deti so slabším
   ísť za svojim cieľom,
                   Prospechom, poruchami
   niesť zodpovednosť
                   učenia a správania sa
   za dokončenie práce
Čo realizáciou projektov získa škola?
       propagácia školy v regióne,
       prezentácia aktivít verejnosti,
        publicita prostredníctvom
             médií

 modernizácia             finančné prostriedky
priestorov školy               pre školu
   Skvalitnenie
 výchovno-vzdelávacej       rodičia participujú
    činnosti         na realizácií projektov
         A na záver ...
• nie je potrebné, aby deti všetko ovládali, niektoré vedomosti
 si môžu v prípade potreby vyhľadať
• je potrebné, aby vedeli kriticky myslieť, vyberať si a
 hodnotiť
• je potrebné, aby deti získavali poznatky konštruktivistickým
 princípom s využitím doterajších poznatkov
• ak má dieťa skutočne o niečo záujem, nič ho nezastaví, aby
 vyriešil daný fenomén, našiel odpoveď na svoju otázku
• deti radi prezentujú výsledky svojej práce, majú pocit
 dôležitosti
• význam majú projekty, ktoré sú tvorivé, užitočné a
 emotívne
• to, čo deti robia, má pre ne oveľa väčší význam, než to, čo
 vidia a počujú
Ďakujem Vám za pozornosť

								
To top