Angol-magyar alap- és középfokú szókincsminimum

Document Sample
Angol-magyar alap- és középfokú szókincsminimum Powered By Docstoc
					 Bajczi Tünde-Orzói Zsuzsanna
ANGOL-MAGYAR
 Alap- és középfokú
 szókincs-minimum
 A 2. javított kiadás utánnyomása
 PAGINARUM KIADÓ-LIBROTRADE KFT.
      Budapest, 1999
           © Bajczi Tünde-Orzói Zsuzsanna                                   Kedves  Olvasó!
           Paginarum Kiadó-Líbrotrade Kft.
                                                   E könyvünkkel segítséget szeretnénk nyújtani Önnek az an­
                                                  gol nyelv tanulása során.
                                                   A könyv két fő részből és egy függelékből áll. Az alap- és
                                                  középfokú szószedet kapcsolódik egymáshoz, hiszen az első -
            A 2. javított kiadást lektorálta:                     alapfokú - részben megtalálható szókészletre épül a középfokú,
                Szollás Krisztina                          s ezen szavak nagytöbbsége (legalábbis ilyen formában) nem
                                                  szerepel a középfokú részben.
                                                   A két szógyűjtemény összesen kb. 4500 - általunk legfonto­
    A KIADVÁNY OKTATÁSI CÉLOKAT SZOLGÁL                             sabbnak tartott - szót és kifejezést tartalmaz.
                                                   Könyvünket haszonnal forgathatja bárki, aki az angollal ba­
                                                 rátkozik, tanulgatja, ismerkedik, kacérkodik vagy éppen érett­
    A könyv kizárólagos terjesztője a Librotrade Kft.                     ségizni, nyelvvizsgázni készül. Igyekeztünk a mindennapokban
                                                 használatos alap ill. középszinten „tudniillik" szavakat felölel­
                                                 ni, s mindezt ABC- rendben „tálalni", mintegy megkönnyítve
                                                 táskájuk súlyát.
A könyv egészének vagy részletének bármilyen módon történő                     Természetesen nem helyettesíti ez a könyv a kis, közepes
másolása, sokszorosítása a kiadók és a szerzők együttes írásbeli                 vagy nagy angol-magyar szótárt, inkább arra jó, hogy Ön ellen­
hozzájárulása nélkül szerzői jogokat sért, törvénybe ütköző                    őrizhesse, ill. bővíthesse már meglévő angol szókészletét.
cselekedet, ezért tilos!                                      Könyvünk előkészítésénél tekintetbe vettük a középiskolák­
                                                 ban ill. nyelviskolákban leggyakrabban használatos tankönyvek
                                                 szóanyagát és persze sokéves tapasztalatunkat a nyelvoktatás
                                                 különböző területein.
                                                  Reméljük szívesen és eredményesen forgatja majd könyvün­
                                                 ket és hasznát veszi nem csak a nyelvvizsgára való felkészülés
                                                 során, hanem a mindennapi életben is.
                 ISBN 963 9133 54 X
                   ISSN 1417-1449
                                                  Jó tanulást és sok sikert kívánnak:

A kiadásért felel a Paginarum K i a d ó e l n ö k e é s a Librotrade Kft. ü g y v e z e t ő j e                            A szerzők
          A sorozat fedéltervét készítette: Bélák B é l a                                                                3
Alapfok
                Alapfok

                 A
 abroad [a'broid]          külföld, külföldön, külföldre
 accident(s) ['aeksident, -s]    baleset
 accommodation(s)          elszállásolás
 [akoma'deijan, -z]
 account(s) [a'kaunt, -s]     számla (pl. bankban)
 act [aakt]            szerepel
 active fasktiv]         tevékeny, aktív
 actor(s) ['aikta, -z]      színész
 actress(es) ['asktris, -iz]   színésznő
 add (ed) [aed, -id]       hozzáad
 address(es) [a'dres, -iz]    lakcím
in advance [in ad'vams]     »előre, előnyben
advertisment(s)          hirdetés
[ad'va:tismant, -s]
afraid of sg [a'freid]      fél vmitől
afternoon(s) [a:fta'nu:n, -z]   délután
afterwards f'arftawadz]      utána/azután
again [a'gen]           újra, ismét
age [eid ]
     3            kor (kora vkinek)
agency (ies) ['eid3ensi, -z]   ügynökség
ago [a'gau]            ezelőtt, azelőtt
agree(d) [a'gri:, -d]       egyetért
air [ea]             levegő
air force(s) feafb:s,-iz]     légierő
air-hostess(es)          légikisasszony
feahaustes, -iz]
airport(s) ['eapo:t, -s]     repülőtér
all [o:l]             mind(annyian), összes, egész
almost ['o:lmaust]        majdnem
alone [a'laun]          egyedül

                 7
               Alapfok                          Alapfok

already [o:l'redi]       már            approximately        • körülbelül
also foilsau]          is, szintén        [a'proksimatli]
altogether [o:lte'geőe]     összesen          area(s) f earia, -z]      terület
always f o:lweiz]        mindig           arm(s) [a:m, -z]        kar
a.m. [ei em]          éjjel 12-től déli 12-ig  armchair(s) [a:m'tjea, -z]   karosszék
and [asnd]           és             army(ies) ['a:mi, -z]     hadsereg
angry Orjgri]          mérges          arrange(d) [a'reind3, -d]   »rendez, szervez
anniversary (ies)        évforduló         arrival(s) [a'raival, -z]    érkezés
[asni'va:sari, -z]                    arrive (d) [a'raiv, -d]     megérkezik
announce (d) [a'nauns, -t]    kihirdet, bejelent    arrow(s) f asrau, -z]     *nyíl
another [a'nAÖa]         másik          article(s) f a:tikl, -z]    cikk
annual f asnjual]        évenkénti, éves     as... as [asz...asz]      olyan... mint
answer(s) ['a:nsa, -z]      válasz          as [asz]            mint, mivel, amint
answer(ed) ['a:nsa, -d]     válaszol         as well [asz 'wel]       is, szintén
answering machine(s)       üzenetrögzítő      ashtray(s) ['asjtrei, -z]    hamutartó
f a:nsarirj ma ji:n, -z]                 ask(ed) [a:sk, -t]       kérdez
any feni]            bármelyik        ask for             kér
anybody f enibodi]        bárki          ask(ed) for information     tájékoztatást kér valamiről
anything f eniGirj]       bármi          about sg.
anyway ['eniwei]         bárhogy         fa:sk far infa'meijan a'baut]
anywhere feniwee]        bárhol, bárhová     ask sy for sg.         kér vkitől vmit
appearance(s)          megjelenés        at least [ast' li:st]      legkevesebb
[a'piarans, -iz]                     at the same time [ast     ugyanakkor
apple(s) [aspl, -z]       alma           öa'seim'taim]
application(s)          jelentkezés       atmosphere f astmasfia]    légkör, hangulat
[aspli'keijan, -z]                    attack(ed) [a'task, -t]    megtámad
application form(s)       igénylőlap        attend(ed) [a'tend, -id]    részt vesz
[aepli'keijan 'fo:m, -z]                 attend sg [a'tend]       jár vhova, látogat vmit
appointment(s)          (előzetes) bejelentés,  audio casette(s) fo:diau    audiokazetta
[a'pointmant, -s]        (megbeszélt) találkozó  ka'set, -s]
appropiate [a'praupriat]    « megfelelő        aunt(s) [a:nt, -s]       nagynéni
                             autumn(s) fo:tam, -z]     ősz


                 8                            9
             Alapfok                              Alapfok
available [a'veilabl]    * rendelkezésre álló, kapható                   B
average ['a2vrid3]      átlagos
avoid(ed) [e'void, -id]    elkerül            back [bask]            1. vissza, 2. hát (testrész)
                               bad [baed]            rossz
                               bag(s) [basg, -z]         táska
                               baggage p>sgid3]         poggyász
                               baker('s) ['beika, -z]      pék(üzlet)
                               balcony(ies) ['baslkani, -z]   erkély
                               banana(s) [ba'nama, -z]      banán
                               bank(s) [basrjk, -s]       bank
                               bank account(s)          bankszámla
                               [basrjk a'kaunt, -s]
                               basic ['beisik]          alap (mn)
                               basin(s) ['beisan, -z]      mosdó
                              bath(s) [ba:0, -dz]        kád
                              bathroom(s) ['ba:8rum, -z]     fürdőszoba
                              beach(es) [bi:tj, -iz]       tengerpart, strand
                              beard(s) [biad, -z]        szakáll
                              beautiful ['bju:tifal]       gyönyörű, szép
                              because of sg [bi'koz av]     vmi miatt
                              because [bi'koz]          (azért) mert
                              become, became, become       válik vmivé
                              [bi'kAm, bi'keim, bi'kAm]
                              bed(s) [bed, -z]         ágy
                              bed and breakfast         panzió, magánszállás
                              fbed-an-'brekfast]
                              bedroom(s) ['bedru:m, -z]     hálószoba
                              beef [bi:f]            marhahús
                              beer [bia]            sör
                              begin, began, begun        kezd, elkezd
                              [bi'gin, bi'gasn, bi'gAn]
                              beginher(s) [bi'gina, -z]     kezdő

               10                               11
               Alapfok                                Alapfok

belong(ed) to [bi'lorj, -d]     tartozik vkihez, vmihez    boring ['bo:rirj]          unalmas
belt(s) [beit, -s]         öv               borrow(ed) ['borau, -d]       kölcsönöz, kölcsönvesz
bend(s) [bend, -z]         kanyar             boss(es) [bos, -iz]         főnök
benefit(s) ['benifit, -s]     »támogatás/segély        both ... and [bauG ... aínd]    mind ... mind
best [best]             legjobb            both [bau9]             mindkettő
bestseller(s) ['bestsela, -z]    sikerkönyv          bottle(s) ['boti -z]         üveg
better ['beta]           jobb             bottom ['botam]           alja vminek
bicycle(s) ['baisikal, -z]     kerékpár           box(es) [boks, -iz]         doboz
big [big]              nagy             boyfriend(s) ['boifrend, -z]     barát, udvarló
bill(s) [bil, -z]          számla            brake(s) [breik, -s]         fék
birth [ba:6]            születés           brand(s) [braend, -z]        márka
(a) bit [bit]            egy kicsit          bread [bred]             kenyér
black [blask]            fekete            break(s) [breik, -s]         (rövid) szünet
                  nyomtatott nagybetű      break, broke, broken         tör
block letter(s) [blok 'leta, -z]
                  bérház            [breik, brauk, 'braukn]
block(s) of flats
                                 breakfast(s) ['brekfast, -s]     reggeli
[blok, -s av flaets]
                  szőke             bride(s) [braid, -z]         menyasszony (esküvőn)
blonde [blond]
                                 bridge(s) ['brid3, -iz]       híd
blouse(s) ['blauz, -iz]       blúz
                                 briefcase(s) ['bri:fkeis, -iz]   'aktatáska
blue [blu:]             kék
                                 bright [brait]            1. okos, 2. csillogó
boat(s) ['baut, -s]         csónak, hajó
                                 bring, brought, ~          hoz
board(s) fbo:d]           fedélzet hajón, repülőgépen
                                 [brirj, bro:t, ~]
boarding pass(es)          beszállókártya
                                 brochure(s) ['brauja, -z]      tájékoztató
['bo:ditj pa:s, -iz]
                                 brother(s) ['brAŐe, -z]       fiútestvér
boil(ed) ['boil, -d]        főz, forral
                                 brother(s)-in-law          sógor
bone(s) ['baun, -z]         csont
                                 ['brAŐa, -z inlo:]
book sg [buk]            lefoglal vmit
                                 brown [braun]            barna
book(s) [buk, -s]          könyv
                                 brush(es) ['brAÍ, -iz]        kefe
book-keeper(s)           * könyvelő
                                 build, built, ~ [bild, bilt, ~]   épít
['buk ki:pa, -z]
                                 built-in ['bilt in]         beépített
bookshelf(ves) ['bukjelf, -vz]   könyvespolc
                                 bullet(s) ['bulit, -s]       • (puska)golyó
bookshop(s) ['bukjop, -s]      könyvesbolt
                                 burglar(s) ['ba:gla, -z]       betörő
boot(s) [bu:t, -s]         »csomagtartó (autóé)


                  12                                13
               Alapfok                             Alapfok

burn, burnt, ~          ég, éget
[ba:n, ba:nt, ~J
                                                c
bus(es) [bAS, -iz]        busz              cable television          kábeltelevízió
bus stop(s) ['bAS stop, -s]    buszmegálló           ['keibl'telh^n]
business fbiznis]         üzlet (átv. ért.)        cake(s) ['keik, -s]        torta, sütemény
on business            üzleti ügyben          calendar(s) ['kaelinda, -z]    naptár
busy ['bizi]           elfoglalt            call(ed) [ko:l, -d]        hív
but [ b A t ]           de, hanem            calm f'ka:m]           nyugodt
butcher('s) ['but/a, -z]     hentes(üzlet)          camera(s) ['kaemra, -z]      fényképezőgép
butter ['bAta]          vaj              cancel(led) ['kajnsel, -d]    * eltöröl
button(s) ['bAtan, -z]      gomb              car(s) [ka:, -z]          autó
buy, bought, ~ [bai, bo:t, ~ ]|  vásárol vmit          car insurance ['ka:r       • személygépkocsi biztosítás
bye [bai]             viszlát, szia (búcsúzáskor)  in'Juarans, -iz]
                                 car licence(s) ['ka.laisans, •iz] autóvezetői engedély
                                 card(s) [ka:d, -z]         kártya, igazolvány
                                 career(s) [ka'ria, -z]      pályafutás, karrier
                                 careful ['keafal]         óvatos, gondos
                                 carpet(s) ['ka:pit, -s]      szőnyeg
                                 carrot(s) ['kaerat, -s]      sárgarépa
                                 carry(ied) ['kaeri, -d]      visz, cipel
                                 case (s) [keis, -iz]       ügy, eset
                                in case of sg.           vmi esetén
                                cash desk(s) ['ka?Jdesk, -s]    pénztár
                                cashier(s) [kasj'ia, -z]      pénztáros
                                casserole(s) ['kaesaraul, -z]   1. tűzálló edény, 2. ragu
                                casette-recorder(s)        magnetofon, magnó
                                [ka'set ri'ko:da, -z]
                                casual ['ka23ual]         hétköznapi, sportos
                                castle(s) ['ka:sl, -z]       vár, kastély
                                cat(s) [kait, -s]         macska
                                catch, caught, ~          elkap, elér
                                [kaetj, ko:t, ~]


                 14                              15
              Alapfok                                    Alapfok

centre(s) ['senta, -z]      közép, középpont      church(es) [tja:tj, -iz]             templom
century(ies) ['sentjari, -z]   (év)század         cigar(s) [si'ga:, -z]              szivar
certainly ['sa:tanli]       természetesen        cigarette(s) [siga'ret, -s]           cigaretta
chain(s) [tjein, -z]      • lánc            cinema(s) ['sineme, -z]             mozi
chair(s) [tjea, -z]        szék            class(es) [kla:s, -iz]             osztály
champion(s) ['tjaempian, -z]   bajnok           classical ['klsesikal]             klasszikus
chance(s) [tja:ns, -iz]     »lehetőség          clean ['kli:n]                 tiszta
                               clerk(s) [kla:k, -s]              tisztviselő
change(s) [tjeind3, -iz]     1. visszajáró pénz, apró   climb(ed) ['klaim, -d]             mászik
                 2. változás         clock(s) [klok, -s]               óra (fali)
change(d) [tjeind3, -d]     1. cserél,         close(d) [klauz, -d]               bezár
                 2. változik, változtat,   closing date ['klauzirj 'deit]          beküldési határidő
                 3. vált (pénzt)       cloud(s) [klaud, -z]               felhő
change(d) to           átszáll vmire        club(s) [klAb, -z]               klub
changing room(s) ['tíeind3Írj  próbafülke         coach(es) [kautj, -iz]              1. távolsági busz, 2. edző
ru:m, -z]                          coat(s) [kaut, -s]               nagykabát
channel(s) ['tjaenal, -z]    csatorna          cocoa fkaukau]                 kakaó
cheap [tji:p]          olcsó            coffee ['kofi]                 kávé
check(ed) [fjek, -t]       ellenőriz          coin(s) [koin, -z]               érme
cheese [iji:z]          sajt            cold [kauld]                  hideg
chef(s) [Jef, -vz]        főszakács         college(s) ['kolid3, " ]   i z
                                                       főiskola
chemist's fkemists]       gyógyszertár        colleague(s) ['koli:g, -z]            kolléga
cheque(s) [tjek, -s]       csekk           collect(ed) ['kalekt, -id]            gyűjt
ehess [tjes]           sakk            collection(s) [ka'lekjn, -z]           gyűjtemény
chest(s) [tjest, -s]       mellkas          colour(s) [ ' k A l a , -z]           szín
chewing gum ['tju:irj gAm]    rágógumi          colour TV(s) [ ' k A l a t i : v i : , -z]    színes TV
chicken(s) ['tjikin, -z]     csirke           column(s) ['kolam, -z]              1. oszlop, 2. rovat (újságban)
child, children         gyerek           combine(d) [kam'bain, -d]            kombinál
 [tjaild, 'tjildran]                    come, came, come                jön
chocolate ftjoklat]        csokoládé         [ k A m , keim, k A m ]
 choose, chose, chosen      választ          comfortable [ ' k A m f a t a b l ]       kényelmes
 [tju:z, tjauz, 'tjauzn]                  common ['komán]                 közös

                16                                    17
              Alapfok                            Alapfok
complaint(s) [kam'pleint, -s] panasz            cough(ed) [kof, -t]        • köhög
complete [kam'pli:t]       teljes           cough [kof]             köhögés
composer(s) [kam'pauza, -z]   •zeneszerző         country(ies) ['kAntri, -z]     ország
composition(s)         * fogalmazás         couple(s) [kApl, -z]        házaspár
[kompa'zijn, -z]                      coupon(s) fku:pon, -z]       szelvény, kupon
comprehensive         » átfogó, teljeskörű     course(s) [ko:s, -iz]        1. tanfolyam,
[kompri'hensiv]                                        2. fogás (étkezésnél)
concert(s) ['konsa:t, -s]    koncert          cousin(s) ['kAzn, -z]       unokatestvér
condition(s) [kan'dijan]     1. állapot, 2. feltétel  cover(ed) ['kAva, -d]       befed, betakar
conductor(s) [kan'dAkta, -z]   kalauz           crash(es) [krasj, -iz]      * (össze)ütközés
conference(s)          konferencia        crash(ed) [krasj", -t]       (össze)ütközik
['konfarans, -iz]                      cream [kri:m]            1. krém 2. tejszín
connect(ed) [ka'nekt, -id]    összeköt          credit fkredit]          hitel
consist(ed) of sg.        áll vmiből        crime story(ies)          krimi
[kan'sist, -id]                       ['kraim sto:ri, -z]
consultant(s) [kan'sAltant, -s] kezelő orvos, konzultáló  cross(ed) [kros, - t ] .     keresztez, átmegy
                 orvos           crossword(s) ['kroswa:d, -z]   keresztrejtvény
contact lens(es)         kontaktlencse       crowd [kraud]           tömeg
 ['kontaekt lenz, -iz]                   crowded fkraudid]         zsúfolt
contain(ed) [kan'tein, -d]    tartalmaz         cry(ied) [krai, -d]        sír
 conversation(s)         beszélgetés, társalgás  cup(s) [kAp, -s]         csésze
 [konva'seijan, -z]                     cupboard(s) ['kAbad, -z]     szekrény
 cook(ed) [kuk, -t]        főz            curtain(s) ['ka:tn, -z]      függöny
 cook(s) [kuk, -s]        szakács          customer(s) ['kAstama, -z]    vevő
 co-operative(s)         szövetkezet
 [kau'oparativ, -z]
 corner(s) ['ko:na, -z]      sarok
 correct [ka'rekt]        helyes
 correspondence          levelezés
 [koris'pondans]
 cost(s) [kost, -s]        költség
 cost, ~, ~ [kost, ~, ~]     kerül vmibe


                18                             19
                 Alapfok                             Alapfok
                                 department store(s)          áruház
                  D              [di'paitmant sto:, -z]
                                departure [di'pa:tje]          indulás
 daily paper(s)             napilap
                                depend(ed) on sg            függ vmitől
 ['deili'peipa, -z]
                                [di'pend, -id]
 dance(d) [da:ns, -t]          táncol
                                deposit [di'pozit]          * előleg
dancer(s) ['da:nsa, -z]         táncos
                                design(s) [di'zain, -z]        terv
dangerous ['deind3eras]         veszélyes
                                design(ed) [di'zain, -d]        tervez
dark [da:k]               sötét          desk(s) [desk, -s]           íróasztal
darling ['da:lirj]           drágám
                                destination(s)            ' rendeltetési hely, célállomás
date(s) [deit, -s]           1.időpont 2. randevú  [desti'neijan, -z]
daughter(s) ['do:ta, -z]        lánya vkinek
                                detach(ed) [di'tastj, -t]        leválaszt
daughter(s)-in-law           meny
                                detail(s) ['di:teil, -s]        részlet
['do:ta, -z ink>:]
                                detailed ['dkteild]           részletes
day(s) [dei]              nap           develop(ed) [di'velap, -t]       1. kifejleszt
dead [ded]               halott
deal(t) with sg [di:l, delt, ~]    ' foglalkozik vmivel                       2. előhív (filmet)
                                development(s)             fejlesztés, fejlődés
dealer(s) ['di:la, -z]        ' kereskedő
                                [di'velapment, -s]
deaf [def]              » süket
                                dial(led) ['daial, -d]         tárcsáz
dear [dia]               kedves, drága
                                diary(ies) ['daieri, -z]       napló
death [deO]               halál
                                dictionary(ies) ['dikjanri, -z]    szótár
decide(d) [di'said, -id]        dönt, határoz
                                die(d) [dai, -d]           meghal
deduct(ed) [di'dAkt, -id]      • levon, kivon
                                diet [daiat]             étrend, diéta
deep [di:p]               mély
                                difference(s) ['difarans, -iz]    különbség
delete [di'lkt]             töröl
                                difficult ['difikalt]         nehéz
delicious [di'li:|as]          ízletes, finom
                                difficulty(ies) ['difikalti, -z]   nehézség
delivery [di'livari]          szállítás, kézbesítés
                                dinner(s) ['dina, -z]         ebéd vagy vacsora (a nap
demand(s) [di'mamd, -z]       • kér, követel
dentist(s) ['dentist, -s]        fogorvos                           főétkezése)
                                director(s) [di'rekta, -z]      rendező,igazgató
depart(ed) [di'pa:t, -id]      • indul
                                discover(ed) [dis'kova, -d]      felfedez
department(s)             osztály, részleg
                                dish(es) [dij, -iz]          1. edény 2. (egytál) étel
[di'pa:tmant, -s]
                                display(ed) [di'splei, -d]     ' kirak, kitesz


                  20                               21
              Alapfok                            Alapfok

distance(s) ['distans, -iz]     távolság
                  zavar vkit
                                               E
disturb(ed) sy [dis'ta:b, -d]
divide(d) [di'vaid, -id]      kettéoszt         each [i:tj]           minden egyes
divorce(d) [di'vo:s, -t]      elválik (házastárstól)   each other ['i:tj Vőa]     egymás, egymást
do, did, done [du:, did, dAn]    csinál, tesz        ear(s) [ia, -z]         fül
do some exercise(s)         gyakorol, tornázik     early ['a:li]          korán
do the shopping           bevásárol         earn(ed) [a:n, -d]       (pénzt) keres
do-it-yourself (DIY)        csináld magad       ear ring(s) ['iarirj, -z]    fülbevaló
doctor(s) ['dokta, -z]        orvos           easily fi:zili]         könnyen
dog(s) [dog, -z]           kutya           easy ['i:zi]          könnyű
door(s) [do:, -z]          ajtó           eat, ate, eaten         eszik
double room(s)            kétágyas szoba      [i:t, et(eit), i:tn]
['dAbl ru:m, -z]                       economics [i:ka'nomiks]     közgazdaságtan
downstairs ['daunsteez]       lent, a földszinten    economist(s) [i'konamist, -s] közgazdász
dozen(s) ['dAzn, -z]        tucat           edge(s) [ed , -iz]
                                     3         » szél, perem
draw, drew, drawn          rajzol          edition(s) [i'dijn, -z]     kiadás ( í d ' X M ^
[dro:, dru:, dro:n]                      education [edju'keijn]     oktatás
drawing(s) ['dro:irj, -z]     rajz            egg(s) [eg, -z]         tojás
dress(es) [dres, -iz]       ruha (női)         elbow(s) ['elbau, -z]     * könyök
dressing ['dresirj]       • salátaöntet, köret     elderly ['eldali]       időssé
drink, drank, drunk        iszik            election(s) [i'lekjan, -z]   választás (pl. elnök)
[drink, drasnk, drAnk]                    electricity [ilek'trisiti]   elektromosság
driver(s) ['draiva, -z]       vezető, sofőr       elephant(s) ['elifant, -s]   elefánt
driving licence(s)         jogosítvány       else [els]           más egyéb
['draivirj 'laisans, -iz]                  emergency [i'ma:d3ansi]     vészhelyzet
due [dju:] to sg        ' vminek köszönhető,     employee(s) [emploi'i:, -z]   alkalmazott
                 tulajdonítható       empty ['empti]         üres
                f
 dust [dASt]           por            enclose(d) [in'klauz, -d]   * mellékel
 dusty fdASti]         * poros           end(s) [end, -z]        vége
                               in the end           a végén, végül
                               end(ed) [end, -id]       véget ér                22                             23
                Alapfok                             Alapfok
engaged [in'geid^d]         1. foglalt (pl. telefonvonal)  exchange(d) [iks'tjeind^, -d] kicserél, átvált (pénzt)
                  2. eljegyzett (személy)     excitement [ik'saitmant]    izgalom
engine(s) ['eiKbjin, -z]      motor              exciting [ik'saitin]      izgalmas
enjoy(ed) [ i n ^ o i , -d]    élvez              excursion(s) [iks'ka:Jn, -z]  kirándulás
enough [i'nAf]           elég (vmiből)          Excuse me! [iks'kjurz mi:]   elnézést!
enquiry [in'kwaiari]       * felvilágosítás         exhibition(s) [eksi'bijan, -z] kiállítás
enroll(ed) [in'raul, -d]     * beiratkozni           expensive [iks'pensi:v]     drága
enter(ed) ['enta, -d]       belép              expiry date [ik'spaiari 'deit] 'érvényesség lejárta
entrance(s) ['entrans, -iz]    bejárat             explain(ed) [iks'plein, -d]   magyaráz
envelope(s) ['envilaup, -s]    boríték             explanation(d)         magyarázat
equipment [i'kwipmant]       felszerelés, berendezés     [ekspla'neijan, -z]
error(s) ['era, -z]         hiba              exposure(s) [ik'spairja, -s]  1. expozíció, felvétel
escalator(s) feskaleita, -z]    mozgólépcső                           2. filmkocka
escape(d) [i'skeip, -t]       (el)menekül           expression(s) [iks'prejan, -z] kifejezés
                                                 1


especially [is'pejali]       különösen, főleg        eye(s) [ai, -z]         szem
estimate(d) ['estiméit, -d]     felbecsül
evening(s) ['kvnirj, -z]      este
in the evening           este (időhatározó)
ever f'eva]             valaha
every ['evri]            minden
everybody ['evribodi]        mindenki
everyday ['evridei]         mindennapi/napi
everything [evriöirj]        minden
everywhere ['evriwea]        mindenhol
exact [ig'zaakt]          pontos
exam(s) [ig'zsem, -z]        vizsga (rövid alak)
examination(s)           vizsga, vizsgálat
[igzasmi'neifan, -z]
example(s) [ig'za:mpl, -z]     példa
excellent feksalant]        kifogástalan, kitűnő
except [ik'sept]
                  kivéve
excercise(s) ['eksesaiz, -iz]
                  gyakorlat


                  24                               25
                Alapfok                          Alapfok
                               fill(ed) in [fii, -d]       kitölt
                               film(s) [film, -z]        film
                               film-director(s) [film      filmrendező
face(s) [feis, -iz]         arc           di'rekta, -z]
factory(ies) ['faekteri, -z]    gyár           finally ffainali]         végül
faculty(ies) ['fekaltí, -z]    kar, fakultás      find, found, ~           talál
fail(ed) [feil, -d]        megbukik (pl, vizsgán)  [faind, found, ~]
fair ['fee]            1. világos (pl, haj)
                              find out             'megtud, rájön
                  2. tisztességes
                              fine(s) [fain, -z]         pénzbírság, bírság
fall, fell, fallen         esik
                              flnish(ed) ['finij -t]       befejez
[fo:l, fel, 'fo:lan]
                              fire(s) ['faia, -z]        tűz
fall asleep ffo:l a'sli:p]     elalszik
                              flrm(s) [fa:m, -z]         cég
fall in love ['fo:l in *bv]    beleszeret vkibe
                              first [fa:st]           első
family(ies) ['fasmili, -z]     család
                              first name(s) ['fa:st neim, -z]  utónév
famous ['feimas]          híres
                              fish [fij]             hal
far [fa:]             messze, távol
fare(s) [fea, -z]                      flag(s) [flajg, -z]        zászló
                  viteldíj
fashion [fejn]                       flat(s) [flaet, -s]        lakás
                  divat
fast [fa:st]                        flight(s) [fiait, -s]       repülőjárat
                  gyors
fat [fart]                         floor(s) [flo:, -z]        emelet
                  1. kövér 2. zsiradék
                              florist's ['florists]       virágüzlet
father(s) ['fa:őe, -z]       apa
                              flour ['flaua]           liszt
father(s)-in-law          após
                              flower(s) ['flaua, -z]       virág
['fa:őa,-z in'lo:]
                              fluently ['flu:antli]       folyékonyan
fault(s) [fo:lt, -s]        meghibásodás, hiba
                              fly, flew, flown          száll, repül
favourite ['feivrit]        kedvenc
                              [fiai, flu:, flaun]
fee(s) [fi:, -z]          díj
feel, felt, ~ [fí:l, felt, ~]                fog [fog]             köd
                  érez
female ['fí:meil]                      follow(ed) ['folau, -d]      követ
                  nőnemű
ferry(ies) ['féri, -z]                   food [fu:d]            étel
                  komp
(a) few ffju:]                       foot (feet) [fu:t, fi:t]      láb
                  kevés, néhány(at)
field(s) [fí:ld, -z]                    on foot              gyalog
                  mező, föld, terület
                              football(s) ['futbo:l, -z]     futball, futball labda
fight [fait]            harc, küzdelem
file(s) [fail, -z]                     for example [forig'za:mpl]     például
                  irattartó, akta, irat


                 26                             27
               Alapfok                            Alapfok

forecast(s) ['fo:ka:st, -s]   előrejelzés
foreign ['foran]         külföldi, idegen
foreigner(s) ['forina, -z]    külföldi           gallery(ies) ['gaelari, -z]    galéria, képtár
forget, forgot, forgotten    elfelejt           gamble(d) ['gsembl, -d]     s szerencsejátékot játszik
[fa'get, fa'got, fa'gotn]                   game(s) [geim, -z]         játék
forgive, forgave, forgiven    megbocsájt          garden(s) ['ga:dn, -z]       kert
[fa'giv, fa'geiv, fa'givn]                  gas heating ['gaes 'hi:tirj]    gázfűtés
fork(s) [fo:k, -s]        villa            gate(s) [geit, -s]         kapu
form(s) [fo:m, -z]        kérdőív, formanyomtatvány  general check up          általános kivizsgálás
fortunately ['fo;tJanafli]    szerencsére         [ ^ e n a r a l ' t j e k Ap]
fourth [fo:6]           negyedik          genius(es) ['d3Í:nias, -iz]    zseni, lángész
free [fri:]            szabad, ingyenes      genius ['d3Í:nias]         tehetséges
free time ['fri:taim]       szabadidő          get, got, ~ [get, got, ~]     kap, szerez
freezer(s) ['fri:za, -z]     mélyhűtő, fagyasztó     get dressed            felöltözik
fresh [frej]           friss            get into sg           * beszáll
fridge(s) [frid3, -iz]      hűtőszekrény        get married            megházasodik
friend(s) [frend, -z]       barát, barátnő       get off              leszáll
friendly ['frendli]        barátságos         get on with sy          jól kijön vkivel
frightened ['fraitand]      ijedt, rémült        get ready             elkészül
fruit [fru:t]           gyümölcs          get somewhere           eljut valahova
fry(ied) [frai, -d]        zsírban süt         get t o . . . somewhere      odaér vhová
full board [ ful bo:d]     * teljes ellátás       get up               felkel
full of sg            tele (vmivel)        gift-wrap(ped) ['gift-rasp, -t] ' szépen becsomagol
function(s) ['fAnkjan, -z]   * tisztség, szerep, funkció  girlfriend(s) ['garlfrend, -z]   barátnő
funny ffAni]           mulatságos, vicces     give, gave, given         ad
furniture ['famitja]       bútor            [giv, geiv, 'givn]
future ['fju:tja]        jövő             give up              felad, abbahagy
                                                 (pl. dohányzást)
                               glass(es) [gla:s, -iz]      pohár
                               glasses ['gla:siz]         szemüveg
                               glove(s) [glov, -z]        kesztyű
                               glue [glu:]            ragasztó


                28                              29
             Alapfok
                                           Alapfok
go abroad [gau'abro:d]     külföldre utazik
go bankrupt ['gau'basnkrApf]  csődbe megy     guess(ed) [ges, -t]         találgat, kitalál
go home ['gau 'haum]      hazamegy       guest(s) [gest, -s]         vendég
go shopping          bevásárolni megy   guide(s) [gaid, -z]         1. tájékoztató
go to bed           lefekszik                         2. idegenvezető
                eljár dolgozni    guitar(s) [gi'ta:, -z]        gitár
go to work
gold [gauld]          arany        guitarist(s) [gi'ta:rist, -s]    gitáros
golf [golf]                     gun(s) [gAn, -z]           fegyver
                golf (játék)
                          gymnasium(s)             tornaterem
good [gud]           jó
good-bye [gud'bai]                 [d3Ím'neiziam, -z]
                viszontlátásra!
good-looking [gud'lukirj]   jóképű
gram(s) [graem, -z]      gramm
grandchild (-children)     unoka
['grasndtjaild, -tjildran]
grandfather(s)         nagypapa
['grasndfaiőa, -z]
grandmother(s)         nagymama
['graendmAŐa, -z]
grandparent(s)         nagyszülő
['grasndpearant, -s]
grape(s) [greip, -s]      szőlő
gravy f greivi]        szaft, szósz
great [greit]         nagy
green [gri:n]         zöld
greengrocer's [gri:ngrausaz]  zöldségüzlet
greet(ed) sy [gri.t, -id]   üdvözöl vkit
grey/gray [grei]        szürke
grill(ed) [gril, -d]      grillsütőben sütni
grocer's ['grausaz]      fűszerbolt
(bride)groom(s)        vőlegény (esküvőn)
[(braid)gru:m, -z]
group(s)[gru:p, -s]      csoport


                30
                                          31
               Alapfok                              Alapfok
                                  hide, hid, hidden          elbújik, elrejt
                  fi
                                  [haid, hid, 'hidn]
                                  high [hai]             magas
hair[hea]                haj
                                  high season(s) [hai' si:zan, -z]   főszezon
haírdresser(s) ['headrese, -z]      fodrász
                                  hiking(s) ['haikirj, -z]      gyalogtúra, hegymászás
halffvcs) [ha:f, -vz]          fél
                                  hill(s) [hil, -z]          domb
hali(s) [ho:L -z]            előszoba
                                  history ['histari]         történelem
ham [hsern]               sonka
                                  hit, h i t , - [ h i t , ~ , ~ ]  üt
taandbag(s) fhaendbasg, -z]       retikül, kézitáska
                                  hitchhike(d) ['hitjhaik, -t]    stoppol (járművet)
h an dkerchief(ves)           zsebkendő
                                  hold, held, ~ [hauld, held, --]   tart (kézben)
['heerjketjúf, -vz]
                                  holiday(s) ['holidei, -z]      ünnepnap, szabadság
handsome ['haensam]           csinos
                                  holidays ['holideiz]        szünet, vakáció
happen (ed) ['haepan, -d]        történik
                                  home(s) [haum, -z]         otthon
happy fhsepi]              boldog
                                  homework ['haumwa:k]        házi feladat
h a r d [ha:d]              kemény, nehéz
                                  honey ['hAni]            méz
hardly [*ha:dli]             alig
                                  honeymoon(s) ['hAnimu:n, -z]    mézeshetek, nászút
hat(s) [ha?t, -s]            kalap
                                  hoover(s) [hu:va, -z]        porszívó
hatc(d) [heit, -id]           gyűlöl, utál
                                  hope(d) [haup, -t]         remél
have, had, ~ [hasv, haed, ~]       valakinek/valaminek van
                                  horrible ['horabl]         szörnyű, borzasztó
                     valamije
                                  hospital(s) ['hospital, -z]     kórház
have breakfast              reggelizik
                                  hot [hot]              forró
[hcev 'brekfest]
head(s) [hed, -z]            fej            hotel(s) [hau'tel, -z]       szálloda
hear, heard, ~ [hie, ha:d, ~]      hall vmit         hour(s) [aua, -z]          óra (időtartam)
heart(s) [ha:t, -s]           szív           house(s) [haus, -ziz]        ház
heavy [lieví]              nehéz (súly)       housewife(ves)           háziasszony
heavy smoker(s)             erős dohányos       ['hauswaif, -vz]
['hevi smauka, -z]                         how [hau]              hogy, hogyan
hello [helau]              szervusz         how many              hány, hányat
help, helped, ~ [help, lielpt, ~]    segít           how much              mennyi, mennyit
help sy with sg             segít vkinek vmiben    how often              milyen gyakran
here [hía]                itt            hungry ['hArjri]          éhes                 32                                  33
                                            Alapfok
               Alapfok

hurry(ied) ['hAri, -d]      siet                           I
hurt, hurt, ~ [ha:t, ~, ~]    megsért, megsérül
                           ice [ais]              jég
husband(s) ['hAzband, -z]    férj
                           ice-cream(s) ['ais-kxirm, -z]    fagylalt
                           ice-skating ['ais skeitin]      korcsolyázás
                           idea(s) [ a i ' d i a , -z]     ötlet
                           identify(ied) [ai'dentifai, -d]   azonosít
                           identity card(s)
                           [ai'dentiti ka:d, -z]        személyazonossági igazolvány
                           if [if]
                           ill[il]               ha
                           image(s) ['imid3, -iz]     beteg
                           immediately [i'mi:djatli]   kép(más), arcmás
                           impolite [impa'lait]      azonnal
                           important [im'po:tant]    udvariatlan
                           improve(d) [im'pru:v, -d]   fontos
                           inch(es) [intj, -iz]     javul, javít, fejleszt
                                          hüvelyk
                           incident(s) ['insidant, -s]  (hosszmérték: 2,54 cm)
                           include(d) sg [in'klu:d, -id] kellemetlen eset
                           including [in'klu:dirj]    benne van, magába foglal
                           income(s) [ ' i n k A m , -z] beleértve
                           indeed [in'di:d]       jövedelem
                           independence ['indipendans] valóban, tényleg
                           independent ['indipendant]  függetlenség
                           indicate(d) ['indikeit, -id] független
                           information [infa'meijn]   jelez, mutat
                           inherit(ed) [in'herit, -id]  tájékoztatás
                           initial(s) [i'nijal, -z]   örököl
                           ink [ink]           (név) kezdőbetű
                           insist [in'sist] on sg    tinta
                           inspector(s) [in'spekta, -z] ragaszkodik vmihez
                                          ellenőr
                                             35
                    34
                                               Alapfok
               Alapfok
 instead [in'sted]         helyette                          J
institute(s) ['institju:t, -s]   intézet
instruction(s)           utasítás         jacket(s) ['d33ekit, -s]      dzseki, zakó
 [in'strAkfan, -z]                      jeans [d3Í:nz]           farmernadrág
insurance company(ies)       biztosító társaság    jelly f d e l i ]
                                   3              zselé (cukor), lekvár
 ['in'Juerans 'kAmpani, -z]                 jewel(s) ['d3u:el, -z]        ékszer
intelligent [in'telid3ant]     intelligens, értelmes  jeweller's ['d3u:alaz]       ékszerész (üzlet)
intend(ed) to do sg         szándékozik tenni vmit  job(s) [d3ob, -z]          munka, állás
[in'tend, -id]                        joke(s) [d3euk, -s]         vicc, tréfa
intensive [in'tensiv]        intenzív         journalist(s) ['d amalist, -s]
                                        3
                                                 újságíró
interested in sg. ['intrestid]   érdeklődik vmi iránt   journey(ies) ['d3a:ni, -z]     utazás
interesting ['intristirj]      érdekes         juice(s) [d3u:s, -iz]        lé, dzsúz
                               junction(s) ['d AnkJan, -z]     csomópont
international [inta'naejnal]    nemzetközi               3


                               just [d3ASt]            éppen,csak
interpreter(s) [in'ta:prita, -z]  tolmács
interview(s) ['intavju: -z]     interjú
interview(ed) sy          interjút készít vkivel
['intavju: -d]
investigation(s)          nyomozás
[investi'geijn, -z]
invite(d) [in'vait, -id]      meghív
involve(d) [in'volv, -d]      magába foglal
iron [aian]             vas
iron(s) [aian, -z]         vasaló
iron(ed) [aian, -d]         vasal
                                               37
                  36
               Alapfok                      Alapfok

                K                           L
keep, kept, ~ [ki:p, kept,    tart, megtart  ladder(s) ['lasda, -z]       létra
key(s) [ki:, -z]         kulcs      lady(s) ['leidi, -z]        hölgy
kill(ed) [kii, -d]        öl, megöl    lake(s) [leik, -z]         tó
kilo(s) ['ki:lau, -z]      kiló       lamb(s) [laem, -z]         bárány
kilometre(s) ['kilami;ta,    kilométer    land(s) [lasnd, -z]         föld, földterület
kind [kaind]           kedves      language(s) ['laengwid3 -iz]    nyelv
king(s) [kitj, -z]        király      language school(s)         nyelviskola
kiss(es) [kis, -iz]       csók, puszi   large [la:d ]           nagy
                               3

kitchen(s) ['kitjin, -z]     konyha      last [la:st]            utolsó
kit (s) [kit, -s]        egységcsomag   last night [la:st nait]      tegnap este
knife(ves) ['naif, -vz]     kés       late [leit]            késő, késői, későn
know, knew, known        tud, ismer    laugh(ed) at sy/sg. [la:f, -t]   nevet vkin/vmin
[nau, nju:, naun]                law(s) [k>:, -z]          törvény
                         lead, led, ~ [li:d, led, ~]     elvezet vhová
                         leaflet(s) ['li:flet]        tájékoztató
                         learn, learnt, ~ [la:n, la:nt, ~]  tanul
                         least [li:st]            legkevesebb
                         leave, left, ~ [li:v, left, ~]   elmegy, elhagy vmit
                         leave for sg. [li:v]        elindul vhova
                         lecture(s) ['lektja, -z]      előadás
                         left [left]             bal
                         leg(s) [leg, -z]          láb
                         lemon(s) ['leman, -z]        citrom
                         lend, lent, ~ [lend, lent, ~]    kölcsönad
                         less [les]             kevesebb
                         lesson(s) ['lesn, -z]        lecke, tanóra
                         let, ~, ~ [let, ~, ~]        hagy, enged
                         let me see [let mi: si:]      lássuk csak!
                         letter(s) ['leta, -z]        levél, betű
                         level(s) ['levl, -z]        szint

                38                        39
              Alapfok
                                                Alapfok
library(ies) ['laibrari, -iz]   könyvtár
                 fekszik             lose one's way           eltéved
lie, lay, lain [lai, lei, lein]
                                 lose weight [lu:z weit]      fogyni
lie(s) [lai, -z]         hazugság
                 hazudik             (a) lot (of) [tot]         sok
lie(d) [lai, -d]
                 élet              love [IAV]             szeretet
life(ves) [laif, -vz]
lift(s) [lift, -s]        lift              love(d) sy [IAV, -d]        szeret
lift(ed) [lift, -id]       emel              lovely ['Uvli]           szép, aranyos, bájos
light [lait]           világos, könnyű         low [lau]             alacsony
light(s) [lait, -s]        fény              low season(s) ['lau 'si.zn, -z]  utó, ill. előszezon
lighter(s) ['laita, -z]      öngyújtó            luck [Ük]             szerencse
like(d) [laik, -t]        kedvel             lucky pAki]            szerencsés
line(s) [lain, -z]        vonal              luggage flAgid3]          csomag
lion(s) ['laian, -z]       oroszlán            lunch(es) [UntJ, -iz]       ebéd
list(s) [list, -s]        lista              lunchtime ['Unt/taim]       ebédidő
listen(ed) to sg. ['lisn, -d]   hallgat vmit          luxury [ ' l A k J a r i ]     luxus
literature ['litratja]      irodalom
litre(s) ['li:ta, -z]       liter
(a) little flitl]         (egy) kicsi(t)
living room(s) ['livirj ru:m, -z] nappali szoba
local ['laukal]          helyi
lock(s) [tok, -s]         zár (fn.)
lock(ed) [tok, -t]        bezár
lonely flaunli]          magányos
long [Ion]            hosszú
look(ed) [luk, -t]        néz
look after            gondoskodik vkiről, vigyáz rá
look at              néz vmit
look for             keres vmit
look into             belenéz
look up              kikeres (szótárból)
lorry(ies) ['tori, -z]      teherautó
lose, lost, ~ [lu:z, tost, ~]   elveszít


               40
                                                  41
              Alapfok
                                             Alapfok
                M              meat [mi:t]              hús
                              mechanic(s) [mi'kaenik, -s]      autószerelő
madam ['maedam]         asszonyom (megszólítás)
                              mechanical engineer(s)        gépészmérnök
magazine [maega'zi.n]      képes folyóirat
                              [mi'kaenikal end3Í'nia, -z]
mail [meil]           (napi) posta
                              medium ['mi.diam]         közepes
main course(s)          főfogás
                              medicine [medsan]         gyógyszer
[mein ko:s, -iz]
                              meet, met, ~ sy [mi:t, met, ~]  találkozik vkivel
main entrance(s)         főbejárat
                              meet sy at the airport      kimegy vki elé a repülőtérre
[mein 'entrans, -iz]
                              member(s) ['memba, -z]      tag
main road(s) [mein 'raud, -z]  főút
                              mend(ed) [mend, -id]       javít, szerel
make, made, ~          készít, csinál
                              menu(s) ['menju:, -z]       étlap
[meik, meid, ~]
                              mess [mes]            rendetlenség
make-up ['meik Ap]        smink
                              message) s) ['mesid3, -iz]    üzenet
male [meil]           hímnemű
                              metre(s) ['mi:ta, -z]       1. méter 2. mérőóra
man (men) [msen, men]      férfi
                              microphone(s)           mikrofon
manager(s) ['maenid^a, -z]    igazgató
                              ['maikrafaun, -z]
manufacturer(s)         gyártó cég
                              middle [midi]           közép
[maenju'faektfara, -z]
                              middle-aged ['midleid3d]     középkorú
many [meni]           sok (megszámlálható
                              midnight fmidnait]        éjfél
                 főnevekkel)
                              mile(s) [mail, -z]        mérföld
map(s) [maep, -s]        térkép
                              milk [milk]            tej
marital status
                 családi állapot      millimetre(s) ['milami:ta, -s]  milliméter
['maerital 'steites]
                              million(s) ['miljan, -z]     millió
mark(ed) [ma:k, -t]
                 jelöl           millionaire(s) [milja'nea, -z]  milliomos
married ['maerid]
                              miner(s) ['maina, -z]       bányász
marry(ied) ['mseri, -d]     házas (férjes, nős)
                              mineral water           ásványvíz
                 hozzámegy vkihez, elvesz
                              ['minaral 'wo.ta]
marvellous ['ma.valas]      vkit
                              miserable ['mizarabl]       szörnyű, szerencsétlen
match(es) [maetj, -iz]      csodálatos
                              miss(ed) sg [mis, -t]       hiányol vmit
meal(s) [mi:l, -z]        1. meccs 2. gyufa
                              mirror(s) ['mira, -z]       tükör
mean, meant, ~          étkezés
                              modern fmodan]          modern
[mi:n, ment, ~]         jelent
                              moment(s) ['maumant, -s]     pillanat

                42
                                               43
                Alapfok
                                             Alapfok
money ['mAni]             pénz
monkey(s) ['mArjki, -z]        majom                          N
month(s) [rriAnö, -s]         hónap
moon(s) [mu:n, -z]          hold           name(s) [neim, -z]       név
more [mo:]              több           national fnaejanal]      nemzeti (mn)
morning(s) ['mo:nin, -z]       reggel          nationality(ies)        nemzetiség
in the morning            reggel (időhatározó)   [naeja'neliti:, -z]
most [maust]             legtöbb          near [nia]           közel
mostly ['maustli]           főleg           nearby [niabai]        közelben, közeli
mother(s) ['mAÖa, -z]         anya           nearly fniali]         majdnem
mother(s)-in-law           anyós           neck(s) [nek, -s]       nyak
['mAÖa, -z ink):]                        necklace(s) ['neklas, -iz]   nyaklánc
mountain(s) ['mauntin, -z]      hegy           need(ed) sg [ni.d, -id]    szüksége van vmire
moustache(s) [mas'ta:j, -iz]     bajusz          neighbour(s) ['neiba, -z]   szomszéd
mouth(s) [mauö, mauöz]        száj           neglected [ni'glektid]     ápolatlan, elhanyagolt
move(d) [mu:v, -d]          1. mozog 2. költözik   nephew(s) ['nefju: -z]     unokaöcs
much [mAtJ]              sok (nem megszámlálható  nervous ['na:vas]       ideges
                   főnevekkel)        never fneva]          soha
multiply(ied) ['mAltiplai, -d]    sokszorosít, beszoroz   new [nju:]           új
museum [mju:'ziam ]          múzeum          news [nju:z]          hírek
music ['mju:zik]           zene           newsagent's fnju:zeid3ants]  újságárus
mushroom(s) ['mA,fru:m, -z]      gomba           newspaper(s)          újság, napilap
                                ['nju:zpeipa, -z]
                                next [nekst]          következő
                                nice [nais]          kedves, szép
                                niece(s) [ni:s, -iz]      unokahúg
                                night(s) [nait, -s]      éjszaka
                                nil [nil]           nulla (futballban)
                                no, not [nau, not]       nem
                                nobody [naubadi]        senki, senkit
                                noise(s) [noiz, -iz]      zaj
                                noisy ['noizi]         zajos
                                normally ['no:mali]      normális esetben
                 44
                                               45
               Alapfok
                                             Alapfok
nose(s) [nauz, -iz]        orr
not as/so... as          nem olyan... mint                     0
[not aez/sau aez]
note(s) [naut, -s]        megjegyzés, feljegyzés  occasion(s) [a'keÍ3an, -z]     alkalom
nothing fnAÖirj]         semmi          occasionally [a'keÍ3anli]     alkalomadtán
notice(d) ['nautis, -d] ofy    észrevesz        occupation(s) [okju'peijan, -z]  foglalkozás
novel(s) ['noval, -z]       regény          ocean(s) ['aujan, -z]       óceán
novelist(s) ['novelist, -s]    regényíró        offer(ed) [ofa, -d]        felajánl
now [nau]             most           office(s) ['ofis, -iz]       iroda
nowadays ['nauadeiz]       mostanában        official [a'fijl]         hivatalos
nowhere fnauwea]         sehol, sehová      often [ofn]            gyakran
number(s) ['nAmba, -z]      szám           oil [oil]             olaj
nurse(s) [na:s, -iz]       ápolónő         old [auld]             öreg, idős
nylon fnailan]          nejlon, műszálas     old-age-pension(s)         nyugdíj
                              ['auld eid3'penjan, -z]
                              once [wAns]            egyszer
                              onion(s) ['Anjan, -s]       hagyma
                              only ['aunli]           csak
                              open(ed) ['aupen, -d]       kinyit
                              opera(s) ['opara, -z]       opera
                              opinion(s) [a'pinjan, -z]     vélemény
                              optician(s) [op'tijan, -z]     látszerész
                              or [o:]              vagy (kötőszó)
                              orange(s) ['orind3, -iz]      narancs
                              orchestra(s) ['o:kastra, -z]    zenekar
                              order(ed) ['o:da, -d]       rendel, parancsol
                              ordinary [o.dinari]        közönséges, mindennapos
                              other [Vőa]            más, egyéb, többi
                              outside fautsaid]         kinn, kívül
                              outstanding [aut'stasndirj]    kiemelkedő
                              oval ['auval]           hosszúkás, ovális
                              overleaf ['auvali:f]        a túloldalon, hátlapon
                              overtime f'auvataim]        túlóra
                46
                                               47
                   Alapfok
                                                  Alapfok
                    P              pay, paid, ~ for sg.        fizet vmiért
packet(s) ['paskit, -s]         csomag           [pei, peid, ~]
pair work ['pea wa:k]          pármunka          pea(s) [pi:, z]          borsó
painting(s) ['peintirj, -z]       festmény          peace [pi:s]            béke
palace(s) ['paslis, -iz]        kastély, palota      pear(s) [pea, -z]         körte
pale [peil]               sápadt           pen(s) [pen, -z]          toll
pan(s) [pasn, -z]            lábas, serpenyő      pencil(s) [pensl, -z]       ceruza
pantry(ies) ['paantri, -z]       kamra           pension(s) ['penjan, -z]      nyugdíj
paper(s) ['peipa, -z]          újság           pensioner(s) ['penjana, -z]    nyugdíjas (fn)
paper ['peipa]             papír           people ['pi:pl]          emberek
parcel(s) ['pa:sl, -z]         csomag           pepper[pepa]            bors
pardon ['pa:dn]             tessék?          per cent [pa'sent]         százalék
parent(s) [ paerant, -s]        szülő           perfect ['pa:fikfj         tökéletes
park(s) [pa:k, -s]           park            perfume [pa:fju:m]         parfüm
participant(s)             résztvevő         per month [pa mAn8]        havonta
[pa:'tisipant, -s]                         permanent ['pa:manant]       állandó
particulars [pa'tikjulaz]        személyi adatok      permit(ed) [pa'mit, -id]      megenged
partner(s) ['pa:tna, -z]        pár, partner        person(s) ['pa:sn, -z]       személy
party(ies) ['pa:ti, -z]         parti, buli        petrol ['petral]          benzin
pass(ed) [pa:s, -t]           1. elmegy valami mellett  phone(d) ['faun, -d]        telefonál
                    2. átad, odanyújt     phone(s) ['faun, -z]        telefon
pass an exam              letesz egy vizsgát     photo-copy(ied)          fénymásol
['pa:s an ig'zasm]                         ['feutaukopi, -d]
passenger(s) [ p a s s h ^ a , -z]   utas            photograph(s)           fénykép
passer(s)-by ['pa:sa, -z bai]      járókelő          ['fautagra:f, -vz]
passport(s) [pa:spo:t, -s]       útlevél          piano(s) ['pja:nau, -z]      zongora
passport control            útlevél-ellenőrzés     pick(ed) up [pik, -t]       felvesz, felemel
['pa:spo:t kan'traul]                       picnic(s) ['piknik, -s]      piknik, étkezés a természetben
past [pa:st]              múlt            picture(s) ['piktja, -z]      kép
patient(s) ['peijant, -s]        beteg           piece(s) [pi:s, -iz]        darab
patient [peijant]            türelmes          pilot(s) ['pailat, -s]       pilóta
                                  pineapple(s) ['painaepal, -z]   ananász
                   48
                                                   49
                                                  Alapfok
                Alapfok
                                  population [popju'leijn]       népesség, lakosság
pink [pink]             rózsaszín           pork [po:k]              disznóhús
pipe(s) [paip, -s]         1. pipa 2. cső 3. duda     portable ['po.tabl]          hordozható
pity [piti]            kár               porter(s) ['po.te, -z]        hordár
place(d) [pleis, -t]        (el)helyez           possible ['posabl]          lehetséges
place(s) [pleis, -iz]       hely              post [paust]             posta
plain [plein]            egyszerű, sima         postcard(s) ['paustka.d, -z]     képeslap
plan(s) [plaan, -z]        terv
                                  post office(s) ['paust ofis, -iz]  posta (épület)
plan(ned) [plaen, -d]       tervez
                                  post-code(s) ['paust kaud, -z]    postai irányítószám
plane(s) [plein, -z]        repülőgép
                                  potato(es) [pa'teitau, -z]      burgonya
plant(s) [pla.nt, -s]        1. cserepes növény
                                  pound(s) [paund, -z]         1. súlymérték: font
                  2. erőmű, üzem
                                                    2. pénznem: font
plate(s) [pleit, -s]        tányér
                                  practice(s) ['prsektis, -iz]     gyakorlat
platform(s) ['plastfb.m, -z]    peron, vágány
                                  practise(d) ['praektis, -t]     gyakorol
play(ed) [plei, -d]        játszik
                                  prefer(ed) [pri'fa:, -d]       jobban szeret
pleasant [pleznt]         kellemes
                                  prepare(d) [pri'pea, -d]       (elő)készít
please [pli.z]           kérem, legyen szíves
                                  prescription(s)           orvosi recept
plug(s) [pUg, -z]         konnektor
                                  [pri'skripjan, -z]
p.m. [pi:em]            délután (déli 12-től éjfélig)
                                  present ['preznfj          1. jelenlegi 2. ajándék
point(ed) [point, -id]       mutat
                                  president(s) ['prezidant, -s]    elnök
police [pa'li.s]          rendőrség
                                  press(ed) [pres, -t]         nyom
police station(s)         rendőrség (épület)
                                  pretty ['priti]           csinos
[pa'li.s steijan, -z]
                                  previous [priivjas]         előző
policeman, ~men          rendőr
                                  previously ['pri:vjasli]       azelőtt, korábban
[pa'lisman, -men]
                                  price(s) [prais, -iz]        ár, ára vminek
polite [pa'lait]          udvarias
                                  primary school(s)          általános iskola
politician(s) [poli'tijn, -z]   politikus
                                  ['praimari 'sku:l, -z]
politics [politiks]        politika
                                  prison(s) ['prizn, -z]        börtön
pollute(d) [pa'lu:t, -id]     szennyez (környezetet)
                                  private ['praivat]          magán...
pollution [pa'lujn]        légszennyeződés
                                  probably f'probabli]         valószínűleg
poor [pua]             szegényes
                                  problem(s) ['problem, -z]      gond, probléma
pop music [pop mju.zik]      popzene
                                  process(es) [prau'sas, -iz]     folyamat
popular [ popjule]         népszerű

                                                    51
                 50
                Alapfok                            Alapfok
produce(d) [pro'dju:s, -t]     termel, előállít
profession(s) [pra'fejn, -z]    (diplomás) foglalkozás                    Q
proficiency [pra'fi/ansi]     tudás (magas szintű)
                                quality(ies) ['kwoliti, -iz]    minőség
programme(s)            program
                                quarter(s) ['kwo:ta, -z]      negyed
['praugrasm, -z]
                                queen(s) [kwi:n, -z]        királynő
promise(s) [promis, -iz]      ígéret
                                question(s) ['kwestjan, -z]    kérdés
promise(d) [promis, -t]      ígér
                                queue(s) [kju, -z]         sor
pronounciation(s)         kiejtés
                                quick(Iy) fkwik-li]        gyors(an)
[pranAnsi'eijan, -z]
                                quite [kwait]           egészen
proof(ves) [pru:f, -vz]      bizonyíték
                                quiet(ly) ['kwaiat-li]       csöndes(en)
public [pAblik]           1. nyilvános 2. közönség
                                quote(d) [kwaut]          idéz
pull(ed) [pul, -d]         húz
pullover(s) ['pulauva, -z]     pulóver
punch(ed) [pAntJ, -t]       jegyet kezel, lyukaszt
punctual fpAnktjual]        pontos (óra)
pupil(s) ['pju:pl, -z]       tanuló (ált. iskolai)
purchase(d) ['pa:t{as, -t]     vesz, vásárol, beszerez
purpose(s) ['pa:pas, -iz]     cél
purse(s) [pa.s, -iz]        pénztárca
put, ~, ~ [put, ~ ~]        tesz, helyez, rak
put sy up              elszállásol vkit
                 52                              53
              Alapfok
                                           Alapfok
                R            refund(ed) [ri'fAnd, -id]     visszatérít
                            register(ed) ['red3Ísta, -d]    bejegyez
race(s) [reis, -iz]       verseny        registration number(s)       rendszám
radiator(s) ['reidieite, -z]   fűtőtest        [red3i'streilen 'nAmba, -z]
radio(s) ['reidiau, -z]     rádió         regular fregjule]         rendszeres
railway station(s)        pályaudvar       relative(s) ['relatív, -z]     rokon
['reilwei 'steijan, -z]                 relax(ed) [ri'laeks, -t]      kikapcsolódik, pihen
railway(s) ['reilwei, -z]    vasút         remember(ed)            emlékszik
rain [rein]           eső          [ri'memba, -d]
raise(d) [reiz, -d]       emel          remove(d) [ri'mu:v, -d]      eltávolít
rapid ['raspid]         gyors         renew(ed) [ri'nju:, -d]      megújít
rarely ['reali]         ritkán         rent(s) [rent, -s]         bér, lakbér, bérleti díj
read, read, ~ [ri:d, red, ~]   olvas         rent(ed) [rent, -id]        bérel, kibérel
ready ['redi]          kész          rental(s) ['rental, -z]      bérleti díj
real [rial]           valóságos, igazi    repair(ed) [ri'pea, -d]      javít
really [Viali]          tényleg, valójában   reporter(s) [ri'po.ta, -z]     riporter
reason(s) ['ri.zan, -z]     ok           reply [ri'plai]          válasz
reasonable ['ri:zanabl]     ésszerű, elfogadható  representative(s)         képviselő
receipt(s) [ri'si:t, -s]     nyugta, blokk     [repri'zentativ, -z]
receive(d) [ri'si:v, -d]     kap, megkap      request(ed) [ri'kwest, -id]    kér, kíván
receiver(s) [ri'si:va, -z]    telefonhallgató    request(s) [ri'kwest, -s]     kérés, kívánság
receptionist(s)         szállodaportás     rescue(d) ['reskju:, -d]      megment
[ri'sepjanist, -s]                   research(ed) [ri'sa.fi, -t]    kutat
recognise(d) ['rekagnaiz, -d]  elismer, felismer   research(es) [ri'sa.tj, -iz]    kutatás
recommend(ed)          ajánl, javasol     reserve(d) [ri'za:v, -d]      lefoglal (szobát stb.)
[reka'mend, -id]                    rest(ed) [rest, -id]        pihen
record shop(s)          hanglemezbolt     restaurant(s) ['restara:nt, -s]  vendéglő, étterem
['reko.d jop, -s]                    result(s) [ri'zAlt, -s]      eredmény
record(s) ['reko.d, -z]     lemez         retire(d) [ri'taia, -d]      nyugdíjba megy, visszavonul
record-player(s)         lemezjátszó      return(ed) [ri'ta:n, -d]      visszatér
['reko.d pleia, -z]                   rice [rais]            rizs
red [red]            piros         rich [ritj]            gazdag

                54
                                             55
              Alapfok
                                                Alapfok
ride, rode, ridden       lovagol
[raid, reud, ridn]                                         s
right [rait]          1. jobb 2. helyes(en) 3. jog
right away [rait a'wei]    most, azonnal          sad [sa?d]                szomorú
ring(s) [rig, -z]       1. gyűrű 2. csengetés      safe [seif]                biztonságos
river(s) [Viva, -z]      folyó              safety belt(s) ['seifti 'beit, -s]    biztonsági öv
road(s) [raud, -z]       út               sail(ed) [seil, -d]            vitorlázik
roast(ed) [raust, -id]     roston süt           salad(s) ['saalad, -z]          saláta
rob(bed) [rob, -d]       kirabol             salary(ies) ['sasiari, -z]        fizetés
role [raul]          szerep             salesman, -men               eladó (férfi)
roll(s) [raul, -z]       1. tekercs, 2. zsemle      ['seilzman, -men]
romantic [rau'maantik]     romantikus           saleswoman, -women             eladónő
room(s) [ru:m, -z]       szoba              ['seilzwuman, -wimin]
room [ru:m]          hely              salt [so:lt]                só
rose(s) [rauz, -iz]      rózsa             same [seim]                ugyanaz
round [raund]         kerek             sandwich(es)                szendvics
route(s) [ru:t, -s]      útvonal            ['sasn(d)wit{, -iz]
routine [ru:'ti:n]       mindennapi megszokott     satellite(s) ['saetalait, -s]     műhold
                tevékenység, rutin       satisfied ['sastisfaid]        elégedett
royal [Voial]         királyi            sauce(s) [so:s, -iz]          szósz, öntet
rugby ['rAgbi]         rögbi             sausage(s) ['sosid3, -iz]       kolbász
ruin(ed) [ruin, -d]      rombol, romba dönt       save(d) [seiv, -d]           megtakarít, megment
rule(s) [ru:l, -z]       szabály            say, said, ~ [sei, sed, ~]       mond
run, ran, run [rAn, raen, rAn] fut
                               school(s) [sku:l, -z]         iskola
rush(ed) [rAJ, -t]       rohan             science(s) ['saians, -iz]       természettudomány
                               scientist(s) ['saiantist, -s]     tudós
                               screen(s) [skri:n, -z]         képernyő
                               sea(s) [si:, -z]            tenger
                               seaside fsi:said]           tengerpart
                               season(s) ['si:zn, -z]         évszak, szezon
                               seat(s) [si:t, -s]           ülés, ülőhely
                               second ['sekand]            második


               56
                                                  57
                                                  Alapfok
               Alapfok
                                  shout(ed) [Jaut, -id]         kiabál
secondary school(s)        középiskola
                                  show, showed, shown          mutat
['sekandari sku:l, -z]                       [Jau, Jaud, Jaun]
secretary(ies) ['sekratri, -z]   titkár, titkárnő         show(s) [Jau, -z]           1. bemutatás, mutatvány
see, saw, seen [si:, so:, si:n]  lát
                                                     2. szórakoztató műsor
see over [si: 'auva]        lásd túloldalon (fordítsd meg)  show sy around            vkit körbevezet
seldom ['seldam]          ritkán              [Jau ... araund]
sell, sold, ~ [sel, sauld, ~]   elad               shower(s) ['Jaua, -z]        zuhany/zó
semi-detached house(es)      ikerház              shy [Jai]              szégyenlős
['semi-di'tajtjt hauz, -iz]                     sick [sik]              beteg, rosszul érzi magát
send, sent, ~ [send, sent, ~]   küld               sight(s) [sait, -s]         látnivaló, nevezetesség
sense [sens]            ész, érzék            sightseeing ['saitsi:irj]      városnézés
series fsiarkz]          sorozat              sightseeing tour(s)         városnéző körút
serious ['siarias]         komoly              sign(ed) [sain, -d]         aláír
service(s) ['se:vis, -iz]     szolgáltatás           signature(s) ['signitja, -z]     aláírás
service f'sa:vis]         kiszolgálás            silent(ly) fsailent, -li]      halk(an), csendes(en)
settee(s) [se'ti:, -z]       kanapé              silly fsili]             mókás, dilis, ostoba
shampoo [Jaem'pu:]         sampon              silver ['silve]            ezüst
share(d) [Jea, -d]         megoszt             sing, sang, sung           énekel
shave(d) [Jeiv, -d]        borotválkozik          [sin, sasn, SAt]]
shelf(ves) [Jelf, -vz]       polc               single(s) ['sirjgl, -z]       menetjegy (csak oda)
shift(s) [Jift, -s]        műszak (munkában)        single room(s)           egyágyas szoba
shine, shone, ~ [Jain, Jon, ~]   süt (pl.: a Nap)         ['singl ru:m, -z]
ship(s) [Jip, -s]         hajó               sink(s) [sink, -s]         mosogató
shirt(s) [Ja:t, -s]        ing               sister(s) ['sista, -z]       lánytestvér
shoe(s) [Ju:, -z]         cipő               sister(s)-in-law          sógornő
shoemaker('s) ['Ju:meika, -z]   cipész (üzlet)          ['sista, -z inlo:]
shoot, shot, ~ [Ju:t, Jot, ~]   lő                sit, sat, ~ [sit, seet, ~]     ül
shop(s) [Jop, -s]         üzlet              sitting-room(s)           nappali szoba
shopping [jopin]          vásárlás             ['sitin ru:m, -z]
short [Jo:t]            alacsony             size [saiz]             méret
shorts [Jo:ts]           rövidnadrág           sketch(es) [sketj, -iz]       vázlat
shoulder(s) ['Joulda, -z]     váll

                                                   59
                 58
                Alapfok
                                             Alapfok
ski(ed) [ski:, -d]          síel
skirt(s) [ska:t, -s]         szoknya         sorry ['sori]           bocsánat!
sky(ies) [skai, -z]         ég, égbolt       sound(s) [saund, -z]        hang
sleep, slept, ~ [sli:p, slept, ~]  alszik         soup(s) [sup, -s]         leves
sleepy ['sli:pi]           álmos          south [sauO]            dél (égtáj)
slide(s) [slaid, -z]         1. diafilm 2. csúszda  spa(s) [spa:, -z]         gyógyfürdő
slim [slim]             karcsú         space [speis]           űr, hely, tér
slot machine(s)           pénzbedobó automata   speak, spoke, spoken to sy     beszél vkivel
['slotma 'Ji:n, -z]                     [spi:k, spauk, 'speukan]
slow [slau]             lassú          special ['spefal]         speciális, különleges
small [smo:l]            kicsi, alacsony     spectacles ['spektakalz]      szemüveg
smell(ed) [smel, -d]         szagol         speech(es) [spi:t|, -iz]      beszéd
smile(d) [smail, -d]         mosolyog        speed [spi:d]           gyorsaság, sebesség
smoke(d) [smauk, -t]         dohányzik        spell(ed) [spel, -d]        betűz
smoke [smauk]            füst          spend, spent, ~          tölt (időt), költ (pénzt)
smoker(s) ['smauka, -z]       dohányos        [spend, spent, ~]
sneeze(d) [sni:z, -d]        tüsszög         spoon(s) [spu:n, -z]       kanál
snow [snau]             hó           sport(s) [spo:t, -s]       sport
so [sau]               így, ezért       spring(s) [sprirj, -z]      tavasz
soap [saup]             szappan         spy(ies) [spai, -z]       kém
sock(s) [sok, -s]          zokni          square(s) [skwea, -z]      1. négyzet 2. tér
sofa(s) ['saufa, -z]         kanapé         square metre(s)         négyzetméter
software fsoftwea]          szoftver        [skwea 'mi:ta, -z]
soldier(s) ['sauk^a, -z]       katona         staff [sta:f]          személyzet
some [sAm]              néhány         stand, stood, ~         áll
                   valami, valamit     [stasnd, stud, ~]
something fsAmöirj]
                               star(s) [sta:, -z]        1. csillag 2. sztár, híres ember
sometimes ['sAmtaimz]        néha
                               stair(s) [stea, -z]       lépcső
somewhere ['sAmwea]         valahol
                               start(ed) [sta:t, -id]      elkezd vmit
son(s) ['sAn, -z]          fia vkinek
                               starter(s) ['sta:ta, -z]     előétel
son(s)-in-law ['SAÜ, -z-inlo:]    vő
                               station(s) ['steijan, -z]    állomás
soon [su:n]             hamarosan, nemsokára
                               stationer's fsteijanaz]     papírbolt
sore throat ['so:6rauf]       torokfájás
                               statue(s) ['staetfu:, -z]    szobor

                  60
                                              61
               Alapfok
                                               Alapfok
stay(cd) fstei, -d]        tartózkodik, marad     summer(s) ['sAme, -z]           nyár
steak(s) [steik, -s]        hússzelet (marha)
                               summer holiday(s)             nyári szünet
steal, stole, stolen        lop
                               ['sAme 'holedei, -z]
[sti;l, steul, 'steulen]                   sun [sAn]               nap
step(s) [step, -s]         lépés, lépcsőfok
                               sunbathe ['sAnbeiö]          napozni
stereo(s) ['stirieu, -z]      magnó
                               sunflower(s) [sAn'flaue, -z]     napraforgó
steward(s) ['stjued, -z]      légikísérő
                               sunny ['sAni]             napos
stewardess(es) [stjue'des, -iz]  légikísérőnő
                               supermarket(s)            ABC-áruház
still [stil]            még, még mindig
                               ['sju.pe ma:kit, -s]
stocking(s) ['stokirj, -z]     harisnya
                               supper(s) ['sApe, -z]         vacsora
stomach(s) ['stAmak, -s]      gyomor, has
                               support [se'po:t]           támogatás, segítség
stomach-ache [stAmak'eik]     gyomorfájás
                               suppose(d) [se'pauz, -d]       feltételez
stone(s) [steun, -z]        kő
                               sure [Jua]              biztos
stop(ped) [stop, -t]        abbahagy vmit, megáll
                               surgery(ies) [ ' s e p e r i , -z]  rendelő
stop(s) [stop, -s]         megálló
                               surname(s), family name(s)      vezetéknév
storey(s) ['sto.ri, -z]      szint (épületnél)
                               ['se.neim, -z 'faemili neim, -z]
story(ies) ['sto:ri, -z]      történet
                               surprise(s) [sa'praiz, -iz]      meglepetés
stranger(s) ['streind3e, -z]    idegen, nem ismerős (fn)
                               surprising [se'praizirj]       meglepő
strawberry(ies) ['stro:beri, -z]  eper            surroundings [se'raundirjz]      környék
street(s) [stri.t, -s]       utca                               édesség
                               sweet(s) [swi:t, -s]
strong [strorj]          erős
                               swim, swam, swum           úszik
student(s) ['stju:dant, -s]    diák, egyetemi hallgató
                               [swim, swaem, swAm]
student's hostel(s)        diákszálló, kollégium
                               swimming-pool(s) ['swimirj      úszómedence
['stju.dents 'hostel, -z]                   pu:l, -z]
study(ied) ['stAdi, -d]      tanul
subject(s) [*SAbd3ikt]       tantárgy
suburb(s) ['sAbe:b, -z]      előváros, zöldövezet
successful ['sak'sesfel]      sikeres
suddenly ['sAdnli]         hirtelen
sugar ['Juga]           cukor
suggest(ed) [sa'd3est, -id]    javasol
suit(s) [sju.t, -s]        öltöny, kosztüm


                62                                 63
                Alapfok
                                                    Alapfok
                  T                 than [őaen]            mint
                                    thank(ed) [Gasnk, -t]       megköszön
table(s) ['teibel, -z]        asztal
                                    that [őaef]             1. hogy (kötőszó)
take, took, taken          vesz, visz
                                                     2. az, azt (mutató névmás)
[teik, tuk, 'teikn]
                                                     3. ami, amit (kötőszó)
take a taxi [teik a 'tasksi]     taxit fogad
                                    the [öi:, őa]           a, az (határozott névelő)
take off               1. levesz, 2. felszáll (repülő)
                                    theatre(s) ['Giata, -z]      színház
take shorthand            gyorsír
                                    then [öen]            akkor, azután
['teik '{o:thasnd]
                                    there[őea]             ott, oda
take an exam             vizsgázik, vizsgát tesz
                                    these [ői:z]            ezek, ezeket
['teik an ig'zasm]
                                    thick [Gik]            vastag, sűrű
talk(ed) to sy [to:k, -t]      beszél vkivel
                                    thief(ves) [Gi:f, -vz]       tolvaj, betörő
tall [to:l]             magas
                                    thin [Gin]             sovány
tape-recorder(s)           magnó
                                    thing(s) [Gin, -z]         dolog
['teipriko:da, -z]
                   adó                think, thought, ~         gondol
tax(es) [tasks, -iz]
                   taxi               [Girjk, 6 o : t , ~]
taxi(s) ['tasksi, -z]
                   tea                thinning ['Ginirj]         ritkuló, kopaszodó
tea [ti:]
teach, taught, ~ [ti:tj, to:t, ~]  tanít               third [Ga:d]            harmadik
teacher(s) ['ti:tja, -z]       tanár               thirsty ['Ga:sti]         szomjas
team(s) [ti:m, -z]          csapat              this [őis]             ez, ezt
teenager(s) ['ti:neid3a, -z]     tinédzser, tizenéves       those [őauz]            azok, azokat
telephone ['telifaun]        telefon              throat(s) [Graut, -s]       torok
television(s) ['telavÍ3n, -z]    televízió             throw, threw, thrown        dob
tell, told, ~ [tel, tauld, ~]    mond, mesél            [Grau, Gru:, Graun]
temperature(s)            hőmérséklet            tick(ed) [tik, -t]         jelet tesz, kipipál
['tempratja, -z]                            ticket(s)['tikit, -s]       jegy
temporary ['temparari]        ideiglenes, átmeneti       tie(s) [tai, -z]          nyakkendő
tent(s) [tent, -s]          sátor               tile(s) [tail, -z]         csempe
term(s) [ta:m, -z]          félév, szemeszter         till [til]             -ig (időben)
terrible ['teribl]          szörnyű              time [taim]            idő
test(s) [test, -s]          teszt, dolgozat          times [taimz]           -szor, -szer, -ször
                                    timetable(s) ['taimteibl, -z]   órarend, menetrend
                  64
                                                    65
               Alapfok                         Alapfok
tip(s) [tip, -s]         borravaló      travel(led) ['traevl, -d]      utazik
tired ftaiad]           fáradt        travel agency(ies)          utazási iroda
title(s) ['taitl, -z]       cím         ['trasvl 'eid3ansi, -z]
tobacco [ta'baskau]        dohány        travel(s) ['traevl, -z]       utazás
tobacconist's [ta'baekonists]   dohánybolt      tree(s) [tri:, -z]          fa (élő)
today [ta'dei]          ma          trip(s) [trip, -s]          kirándulás
together [ta'geőa]        együtt        trolley(ies) ['troli, -z]      bevásárlókocsi
toilet(s) ['toilit, -s]      W.C.         trolley-bus(es) ['trolibAS, -iz]   trolibusz
tomato(es) [ta'ma:tau, -z]    paradicsom      trousers f'trauzaz]         nadrág
tomorrow [ta'morau]        holnap        try(ied) [trai, -d]         kipróbál
tonight [tanait]         ma este       T-shirt(s) ['ti: Ja:t, -s]      póló
too [tu:]             1. is, szintén   tube [tju:b]             1. a londoni földalatti, 2. cső
                 2. túl, túlságosan  tuition fee(s) [tju'ijen fi:, -z]  tandíj
toothbrush(es)          fogkefe       tulip(s) ['tjulip, -s]        tulipán
['tu:9brAj, -iz]                    turn(ed) [ta:n, -d]         fordul, befordul
toothpaste ['tu:0peist]      fogkrém       turn off               kikapcsol
top ['top]            1. felső, legfelső  turn on               bekapcsol
                 2. teteje vminek   twice [twais]            kétszer
total ftautal]          végösszeg      type(d) [taip, -t]          gépel
touch(ed) [tAtí, -t]       érint        typist(s) ['taipist, -s]       gépírónő
tour(s) [tua, -z]         körutazás
tourist(s) ['tuarist, -s]     turista
towards [ta'wo:dz]        vmi felé
town(s) [taun, -z]        város
toy(s) [toi, -z]         játék
traditional [tra'dijanal]     hagyományos
traffic ['taefik]         forgalom
traffic lights ['traefik laits]  forgalmi lámpa
train(s) [trein, -z]        vonat
tram(s) [traem, -z]        villamos
translate(d) [traens'leit, -id]  fordít
transport  [tra3n'spo:t]     közlekedés


                 66                            67
               Alapfok
                                             Alapfok

                u
ugly fAgli]            csúnya
                              vacuum cleaner(s)         porszívó
uncle(s) [Ankl, -z]        nagybácsi
                              [Vaekjum 'kii:na, -z]
uncomfortable           kényelmetlen
                              valid [Vaelid]          érvényes
[An'kAmftabl]
                              vase(s) [va:z, -iz]        váza
underground(s)          földalatti
                              vegetable(s) ['ved tabl, -z]
                                        3       1. zöldség 2. főzelék
[Vndagraund, -z]
                              very [Veri]            nagyon
understand, understood, -     ért
                              video-recorder(s)         képmagnó
[Anda'stasnd, Ande'stud, ~]
                              [Vidiau-ri'kD:da, -z]
unemployed ['Animploid]      munkanélküli
                              view(s) [vju:, -z]        kilátás, panoráma
unhappy [An'hsepi]        boldogtalan       village(s) [Vilid , -iz]
                                      3         falu
unhealthy [An'helGi]       egészségtelen      visa(s) ['vi:za, -z]       vízum
uniform ['ju:nifb:m]       egyenruha        visit(ed) [Vizit, -id]      meglátogat
unit(s) ['ju:nit, -s]       1. egység, 2. fejezet  visitor(s) [Vizita, -z]      vendég
university(ies)          egyetem         voice(s) [vois, -iz]       hang
[juni'va:siti, -z]
                              volleyball [Volibo:l]       röplabda
unless [An'les]          hacsak nem...
                              vote(s) [vaut, -s]        szavazat
unusual [An'ju^ual]        szokatlan
                              vote(ed) [vaut, -id]       szavazni
up-to-date [Vp-ta-deit]      korszerű, modern
upstairs ['Apsteaz]        fent (emeleten)
use(d) [ju:z, -d]         használ
usually fju: uali]
      3           rendszerint, általában
                68
                                              69
               Alapfok                           Alapfok
                               west [west]          nyugat
                               wet [wet]           csapadékos, nedves
wait(ed) for sy/sg [weit, -id]  vár             what [wot]           mi?, mit? (kérdőnévmás)
waiter(s) ['weita, -z]      pincér           what about [wot a'baut]    mit szólnál ...-hoz?
waitress(es) ['weitres, -iz]   pincérnő          what a pity [wot a piti]    milyen kár!
wake, woke, woken (up)      felébred, felébreszt    what colour [wot 'kAla]    milyen színű?
[weik, wauk, waukn]                     what kind [wot 'kaind]     milyen fajta?
walk(ed) [wo:k, -t]       sétál            what make [wot 'meik]     milyen típusú?
wall(s) [wo:l, -z]        fal             what time [wot 'taim]     mikor?
wallet(s) ['wolit, -s]      irattárca          wheel(s) [wi:l, -z]      kerék
want(ed) [wont, -id]       akar            when [wen]           mikor?, amikor
warm [wo:m]           meleg            where [wea]          hol?, hová?, ahol, ahová
war(s) [wo:, -z]         háború           whether... or not       akár (igen)... akár nem
                 mosogat           ['weöa o: not]
wash(ed) up ['WOJAP]
washing machine(s) ['wojin    mosógép           which [witj]          melyik?, amelyik
                               while [wail]          mialatt
ma'Ji:n, -z]
                 figyel, néz         white [wait]          fehér
watch(ed) [wotj, -t]
                 (kar)óra          who [hu:]           ki?, kit?, aki, akit
watch(es) [woti, -iz]
                 órásmester         whole [haul]          egész
watchmaker(s)
                               whose [hu:z]          kié?, kinek a ...?
['wofjmeika, -z]
                               wife(ves) [waif, -vz]     feleség
water ['wo:te]          víz
                 út             win, won, ~ [win, won, ~]   nyer
way(s) [wei, -z]
                               wind [wind]          szél
weak [wi:k]           gyenge
                 visel            windy fwindi]         szeles
wear, wore, worn
                               window(s) ['windau, -z]    ablak
[wea, wo:, wo:n]
                 időjárás          window shopping
weather ['weöa]
                               ['windau Jopin]        kirakatnézés
wedding(s) ['wedirj, -z]     esküvő
                 hét             wine [wain]
week(s) ['wi:k, -s]
                               winner(s) ['wina, -z]     bor
weekend(s) ['wi:kend, -z]    hétvége
                 1. jól 2. nos, hát     winter(s) ['winta, -z]     nyertes
well [wel]
                 Üdvözöllek! Isten hozott!  wish(ed) [wi{, -t]       tél
welcome! ['welkAm]
                 képzett           wish(es) [wij, -iz]      kíván
well-trained ['weltreind]
                                              kívánság
                 70                            71
             Alapfok
                                      Alapfok
woman(men)         nő
['wuman, 'wimin]                               X
wonderful ['wAndafal]    csodálatos
wood [wud]         fa (feldolgozott)  xerox(ed) ['ziaroks, -t]    fénymásolni
woods [wudz]        erdő        Xmas ['krismas] ['eksmas]    karácsony
word(s) [wa:d, -z]     szó         X-ray(s) ['eks rei, -z]     röntgen
work(ed) [wa:k, -t]     dolgozik
work overtime        túlórázik
worker(s) ['warka, -z]   munkás, dolgozó
world [wa:ld]        világ
worried fworid]       aggódó
worse [wa:s]        rosszabb
worst [wa:st]        legrosszabb
worth [we:0]        ér, megér vmit
write, wrote, written
[rait, raut, 'ritn]     ír
writing pad(s)
['raitirj paed, -z]     írómappa
wrong [rorj]
              helytelen
              72
                                       73
                               Alapfok
            Alapfok
                  zebra(s) ['zi:bra, -z]   zebra
yacht(s) [jo:t, -s]    jacht
                  zero f'ziarau]       nulla
yellow fjelau]      sárga
                  zone(s) [zaun, -z]     zóna, égöv
yes [jes]         igen
yesterday fjestadei]   tegnap
yoghurt ['jogát]     joghurt
young [ J A t j ]     fiatal
               74                75
Középfok
                Középfok

                 A

abbey (n) ['aebi]          »apátság
abdomen (n) ['asbdaman]       • has
ability (n) [a'biliti]        képesség
(be) able to (do sg) [eibl]     képes (vmit csinálni)
aboard (adv) [a'bo:d]        fedélzeten
absent-minded (adj)         szórakozott
['asbsant 'maindid]
absorb (v) [ab'soib]         felszív, elnyel
absolutely (adv) [asbsa'luitli]    teljesen
acceleration (n) [aksela'reijn]    1. gyorsulás 2. gáz(pedál)
accent (n) fasksant]         idegen kiejtés, akcentus
accept (v) [ak'sept]         elfogad
accessories (n) [ak'sesariz]]    kiegészítők
accompany (v) [a'kompani]      elkísér
accordion (n) [a'ko:dian]      . harmonika
account (n) [a'kaunt]        könyvelés, könyvvitel
accumulate (v) [a'kju:mjuleit]    felhalmozódik
accurate (adj) ['askjurit]      pontos
accuse (v) [a'kju:z] sy of sg    vádol (vkit valamivel)
achieve (v) [a'tjkv]         elér (eredményt), megvalósít
acknowledgement (n)       ,  elismerés, köszönetnyilvánítás
[ak'nDlid3mant]
acquaintance (n)           ismerős, ismeretség
[a'kweintans]
adaptable (adj) [a'dasptabl]    alkalmazkodó
addressee (n) [asdres'i:]      címzett
adequate (adj) feedikwit]      megfelelő, elegendő
admire (v) [ad'maia]        bámul, csodál
admission (n) [ad'mijn]       belépés, felvétel (pl. iskolába)                 79
                                                 Középfok
              Középfok
                                   amazing (adj) [a'meizirj]     meghökkentő
admit (n) [admit]          1. elismer
                                   ambition (n) [aem'bijn]      ambíció, törekvés
                  2. beenged, bebocsát
                                   amplifier (n) fasmplifaia]     erősítő
adopt (v) [a'dopt]         1. örökbefogad
                                   ambulance (n) f asmbjulens]    mentők, mentőautó
                  2. magáévá tesz (nézetet)
aduit (n) O d A l t ]                         amenity (n) [a'mi.niti]      komfort
                  felnőtt
                                   amount (n) [e'maunt]        összeg
advantage (n) [ad'va:ntid3]    előny
                                   amuse (n) [a'mju.z]        szórakoztat, mulattat
adventure (n) [adventja]      kaland
                                   amusing (adj) [a'mju.zirj]     szórakoztató
advice (n) [ad'vais]        tanács
                                   analysis (n) [a'naelisis]     elemzés
advise (n) [ad'vaiz]        tanácsol, javasol
                                   ancestor (n) f asnseste]      ős
aerial (n) f earial]        antenna
                                   ancient (adj) ['einjent]      ősi
affect (v) [a'fekt]        befolyásol
                                   announcement (n)          kihirdetés, bejelentés, értesítés
afford (v) [a'fo.d]        (anyagilag) megengedheti magának
                                   [a'naunsmant]
agree (v) with sy [a'gri:]     egyetért
agreement (n) [a'gri:mant]     megegyezés             annual income (adj) [,asnjual]   évi, éves (jövedelem)
agriculture (n) [asgri'kAltJa]   mezőgazdaság            (income)
agricultural area (n)       mezőgazdasági vidék        ant (n) [sent]           hangya
aid (n) [eid]           segítség, segély,         antifebrile (n) (adj)       lázcsillapító
air (v) [ea] the rooms       szellőztet             [aanti'fubrail]
air crash (n)           légikatasztrófa          antifreeze (n) f aentifri.z]    fagyálló
airsickness (n)          rosszullét (repüléstől)       antiseptic (adj) (n)        fertőtlenítő
alarm clock (n) [a'la.m klok]   ébresztőóra             [aenti'septik]
alcohol (n) f aelkahol]      alkohol               anyway (adv) feniwei]      valahogyan, bárhogyan
ale (n) [eil]           világos sör             anyway (conj) feniwei]      mindenesetre, mindenképpen
alibi (n) ['aslibai]       alibi                apartment (n) [a'pa.tment]    szoba, lakosztály
alliance (n) [a'laians]      szövetség              apologize (v) [a'polad3aiz]   bocsánatot/elnézést kér
allowance (n) [a'lauans]     juttatásjárulék           application form (n)       űrlap, jelentkezési lap
all right (adj) [o.l'rait]    (minden) rendben (van)       [aepli'keijn fo.m]
                                      v

almond (n) ['a:mand]       mandula               appeal '(n) [a'pi.l]       felhívás, kérés .
alter (v) [olta]         (meg) változtat, átalakít      appear (v) [a'pia]        megjelenik, feltűnik
alteration (n) [o.lta'reijn]   átalakítás, módosítás        appearance (n) [a'pierans]    megjelenés
although (conj) [o.l'őau]     bár, habár             appetite (n) f aspatait]     étvágy
amaze (v) [a'meiz]        meghökkent, bámulatba ejt      applaud (v) [a'pto.d]      tapsol


                 80                                 81
                    Középfok                                      Középfok
apply (v) [a'plai]               1. jelentkezik,2. alkalmaz ,   astronaut (n) ['aestranort]          űrhajós
appreciate (v) [a'prijieit]          méltányol, nagyra értékel     attach (v) [a'teet/]              hozzákapcsol, csatol,
approach (v) [a'prautf]            közeledik, közelít                                mellékel
apricot (n) [eiprikot]            sárgabarack            attempt (v) [a'temt]              megkísérel, megpróbál
arch (n) [a:tí]                ív, diadalív                                   vmit tenni
archery (n) ['a:tjari]            íjászat              attentive (adj) [a'tentiv]           figyelmes
architecture (n) ['a:kitekt|a]        építészet             attract (v) [a'treekt]             vonz
a r g u e (v) fa:gju:]            vitatkozik, megvitat       attic (n) ['aetik]               padlás
a r g u m e n t (n) ['a:gjumanfj       1. érv, indok 2. vita       author (n)|>:8a]                szerző
a r r a n g e m e n t s (n)          előkészületek           authority (n) [o:'8ariti]           tekintély, hatalom
[a'reinc^mants]                                 automatic (adj) [o:ta'meetik]         önműködő, automatikus
arrest (v) [a'rest]            letartóztat             avalanche (n) faevala:ntj]           lavina
aromatic (adj) [aarau'maatik]       ízletes, aromás           a w a k e , a w o k e , a w o k e n (v)    felébreszt (pl. gyanút)
artery (n) [a:teri]            ütőér                [a'weik, a'wauk, a'waukan]           álmából felkelt vkit
arthritis (n) [ar'öraitis]         ízületi gyulladás          (be) a w a r e (adj) [a'wea]          tudatában van vminek
article (n) ['a:tikl]            1. (áai) cikk            awful (adj) [b:fal]              szörnyű, borzasztó, rémítő
                      2. cikk (újságban)          axe (n) [aaks]                 fejsze, balta
                      3. névelő
artificial (adj) [a:ti'fijl]        mesterséges, mű
artist (n) [a:tist]            művész
(be) asleep (adv) [a'sli:p]        alszik, szundikál
aspirin (n) ['aespirin]          aszpirin
assassinate (v) [a'saasineit]       (orvul) meggyilkol vkit
a s s e m b l y hall (n)          gyűlésterem
[a'semli hcxl]
a s s i g n m e n t (n) [a'sainmant]    feladat
(be) associated w i t h sg         kapcsolatban áll vmivel
association (n) [a,sausi'eijn]       1. szövetség, egyesület
                      2. képzettársítás
a s s u m e (v) [a'sjurm]         1. feltételez, elfogad
                      2. elvállal (terhet, felelősséget)
astonished (adj) [as'tonijf]        meglepődött, elképedt


                     82                                         83
                   Középfok                                 Középfok
                                                          bástya
                      B               bastion (n) f'basstian]
                                     basket (n) fba.skit]           kosár
babysit, - s a t , ~ (v)          gyerekre felügyel       bat (n) [bast]              1. denevér 2. (krikett) ütő
['beibisit, -sast, ~]                           bathe (v) [beiö]             fürdik, fürdet
b a c h e l o r (n) ['bast/la]       agglegény           battery (n) ['bastari]          akkumulátor, elem
b a c k a c h e (n) fbaskeik]        hátfájás           battle (n) [baetl]            csata
b a c k g r o u n d (n) fbaskgraund]    háttér            b e a m (n) [bi:m]           • gerenda
b a d m i n t o n (n) [ W d m i n t e n ]  tollaslabda          bean (n) [bi:n]             bab
bait (n) [beit]               csali             b e a r , bore, b o r n e (v)      elvisel, eltűr
b a k e (v) [beik]             süt (pl. kenyeret)      [bea, bo:, bo:n]
b a l a n c e (n) ['baslans]        1. egyensúly 2. mérleg    beat, beat, beaten (v)          üt, (meg)ver
bald (adj) [bo:d]              kopasz            [bi:t, ~, bi:tn]
ballad (n) ['baelad]            ballada            beautician (n) [bju:'ti/n]        kozmetikus
ballet (n) [ W e i ]            balett            bed-side story (n)            esti mese
b a n (v) [basn]              (meg)tilt           ['bedsaid 'stori]
b a n d a g e (n) ['bsendid3]        kötés             beefeater (n) ['bi:fi:te]        a Tower őre
bannister (n) ['basniste]          korlát            beetroot (n) ['bi:tru:t]         cékla
b a n g (v) [basrj]             becsap, bevág         beg(v)[beg]               1. koldul 2. kér
b a n k (n) [basnk]             folyópart           beggar(n)fbege]             koldus
b a r b e c u e (n) ['ba.bikju:]      kerti sütő          b e h a v e (v) [bi'heiv]        viselkedik
b a r b e r (n) ['ba:ba]          borbély            b e h a v i o u r (n) [bi'heivja]    viselkedés
b a r e (adj) [bea]             csupasz, meztelen       b e h e a d (v) [bi'hed]         lefejez
barefoot (adv) ['beefut]           mezítláb           belief (n) [bi'li.fj           hit, hiedelem
bargain (n) ['ba:gin]            alkalmi vétel        bell (n) [bel]              csengő, harang
b a r k (v) [ba:k]              ugat             bench (n) [bentj]            pad
barley (n) ['ba:li]             árpa             b e n d , bent, ~ (v)          (meg)hajlít, (meg)hajol
b a r m a n (n) ['ba.maenj          pultos            [bend, bent, ~]
b a r o q u e (adj) [ba'rauk]        barokk            best m a n (n) ['best maan]       násznagy, vőfély
barrel (n) fbaeral]                            betray (v) [bi'trei]           elárul
                       hordó
b a r r o w (n) fbaarau]                         berry (n) fberi]             bogyó
                       talicska, targonca
b a r t e n d e r (n) ['ba:tenda]                     bet, ~, ~ (v) [bet, ~, - ]        fogad (pl. lóra)
                       kiszolgáló (bárban), mixer
b a s e m e n t (n) ['beismant]                      b i o g r a p h y (n) [bai'ografi]    életrajz
                       pince, alagsor

                      84                                  85
                 Középfok                                  Középfok

birth certificate (n)         születési anyakönyvi kivonat   b o r d e r (n) ['bo:da]            határ, perem, szél
['ba:8 se'tifikat]                           b o r d e r e d b y / b o r d e r on (adj)   határos vmivel
bishop (n) fbijap]          püspök              bother (v) fboőa]               zavar
bite, bit, bitten (v)         harap              bowl (n) [baul]                tál
[bait, bit, bitn]                           b o u n c e (v) [bauns]           'ugrál (pl. labda), pattan
bitter (adj) fbita]          keserű              bra (n) [bra:]                 melltartó
b l a c k eye (n)           monokli             braces (n) ['breisiz]            • fogszabályzó
b l a m e (v) sy for sg [bleim]    hibáztat, okol vkit vmiért    bracelet (n) ['breislat]            karkötő
b l e e d , b l e d , ~ (v)      vérzik              brain (n) [brein]               agy, ész
[bli:d, bled, ~]                            b r a k e pedal (n)              fékpedál
bless (v) [bles]           • megáld             [breik pedal]
blinds (n) [blaind]          redőny, reluxa         b r a n c h (n) [bra:ntj]       ág, ágazat
blind (adj) [blaind]          vak               b r a n d n e w (adj) ['braen nju:] ' vadonatúj
blizzard (n) f'blizad]        • hóvihar             brass (adj) [brass]         •réz
b l o o d p r e s s u r e (n)     vérnyomás            b r a v e (adj) [breiv]        bátor
['blAd prejs]                             b r e a d c r u m b s (n)      ' zsemlemorzsa
b l o o m (v) [blu:m]         virágzik            ['bredkrAmz]
blue-collar w o r k e r (adj)     fizikai munkás         b r e a k a record               rekordot (meg)dönt
blurred (adj) [bla:d]        • homályos            b r e a k d o w n (n) ['breikdaun]       összeomlás, csőd, defekt
b o a s t (v) about sg [baust]    • henceg             breast stroke (n)              ' mellúszás
b o a r d i n g h o u s e (n)    • panzió             ['brest strauk]
b o a r d i n g school         bentlakásos iskola       breath (n) [bre8]                lélegzet
['bo:dirj 'sku:l]                           breathalyser (n) fbreSalaize]         • (alkohol)szonda
b o d y (n) [bodi]           1. test(ület) 2. karosszéria  breeches (n) [bri:tfiz]             bermuda nadrág
b o d y lotion (n)           testápoló            breeze (n) [bri:z]               szellő
b o n d (n) [bond]          ' kötvény, kötés         breathe (v) [bri:ő]               lélegzik
bonnet (n) ['bonit]         - motorháztető          brick (n) [brik]                tégla
bossy (adj) fbosi]           erőszakos, uralkodó       bridesmaid (n) ['braidzmeid]         • koszorúslány
b o o (v) [bu:]            •kifütyül, pfujol        brief (adj) [bri:f]              ' rövid, tömör
b o o k w o r m (n) ['bukwa:m]    •
                   < könyvmoly            bright (adj) [brait]             - okos, ragyogó, világos
                    magasszárú cipő, bakancs,   brilliant (adj) ['brilient]           fényes, ragyogó, sugárzó
boots (n) [bu:ts]
                    csizma             bristle (n) fbrisl]             • 1. sörte 2. tüske


                   86                                      87
              Középfok                               Középfok

broad (adv) [bro.d]        széles
                  szélesíti a látókörét
                                                   c
broaden one's mind
bronchitis (n) [brorj'kaitis]   hörghurut            cab (n) [kasb]            taxi
brooch (n) [bru.tj]       > bross              cabbage (n) ['kaebid3]        káposzta
brook (n) [bruk]         * patak              cabin (n) ['kaebin]          kunyhó, hajókabin, fülke
broth (n) [bro6]         * zöldséges húsleves       cable (n) fkeibl]           1. kábel 2. távirat, sürgöny
browse (v) [brauz]         böngészik, nézeget       cafe (n) ['ksefei]          kávézó
build (n)[bild]          testalkat            cage (n) [keid3J           ketrec, kalitka
Brussels sprouts (n)        kelbimbó            camel (n) fkaemal]          teve
['brAslz 'sprauts]                         camping site (n)           kemping
bubble bath (n) ['bAbl ba:G]    habfürdő            ['kasmpirj 'sait]
bucket (n) ['bAkit]         vödör             can (n) [kaen]            kanna, konzervdoboz
budgie (n) ['bAdji]         törpepapagáj          canal (n) [ka'nael]          csatorna
buffet (n) ['bufei]         büfé              cancer (n) fkaense]          rák (betegség)
bulk-bying (n) ['bAlkbairj]     nagybani vásárlás       candle (n) fkasndl]          gyertya
bumper (n) ['bAmpa]         lökhárító           canoing (n) [ka'nu.iq]        kenuzás
bun (n) [bAn]           ' kalács; kerek, édes sütemény  canteen (n) [kasn'ti.n]        ebédlő, étkezde
bunch (n) [bAntj]          csokor             cap (n) [kasp]            sapka
 bungalow (n) ['bArjgaleu]     villa, nyaralóház       capital (n) ['kaspiti]        főváros
 bury (v) ['beri]          eltemet            capsule (n) fkaepsju.l]        kapszula
 burial service (n)         temetési szertartás      capricious (adj) [ka'prijas]     szeszélyes
 ['berial 'sa:vas]                         captain (n) fkeeptin]         kapitány, parancsnok
 burst, ~, ~ (v) [ba:st, ~, ~]   özönlik, kiárad,        capture (v) ['kaeptja]        elfog, hatalmába kerít
 burst into tears         könnyekben tör ki        caravan (n) ['kserevsen]       lakókocsi
 bush (n) [buj]          bokor              car crash (n) ['ka.krej]       autóbaleset
 bushy (adj) ['bufi]        sűrű, bozontos         car mechanic (n)           autószerelő
 buttered toast (n)        vajas pirítós          [ka.mi'kasnik]
 button (v) ['bAten]        (be)gombol                              szén
                                  carbon (n) fka.ban]
 buzzer (n) ['bAza]       * kürt, sziréna, duda       carbo hydrate (n)           szénhidrát
 buzzing (n) (adj) ['bAzirj]   ' bugás, búgó           fka.ba'haidreit]
 bypars (n) ['baipa:s]      f kerülőút            carbon paper(n)           indigó
 by the way ['bai 5a wei]     apropó             ['ka.ban 'peipa]


                 88                                89
                                                         Középfok
                  Középfok
                                      ceiling (n) fsklirj]             mennyezet
care(n)[kea]               gond(osság)
                                      celebrate (v) fselabreit]          ünnepel
carefree (adj) fkeafri:]         gondtalan
                                      celery (n) fselari]             zeller
careless (adj) ['kealis]         gondolán, figyelmetlen
                                      cellar (n) ['sela]             * pince
caretaker (n) fkeateika]        'gondnok
                                      cemetery (n) ['sematri]           temető
cargo (n) ['ka:gau]          »szállítmány, teher
                                      centimetre (n) [senti'miita]         centiméter
carnation (n) [ka:'neijn]       * szegfű
                                      central (adj) ['sentral]           központi
carp (n) [ka:p]            *
                    • ponty
                                      central heating (n)             központi fűtés
carpenter (n) ['ka:penta]        ács, asztalos
                                      ['sentral *hi:tirj]
carriage (n)  ['ka3rid]        kocsi (vonat), szekér
             3                        c e r e m o n y (n) fserimani]       ünnepség, szertartás
carry on (v) ['kari]           tovább csinál vmit
                                      certain (adj) ['saltan]           biztos, bizonyos
cartoon (n) [ka:'tu:n]          rajzfilm
                                      certificate (n) [sa'tifikat]        bizonyítvány, igazolás, okirat
carve (v) [ka:v]            »vés, metsz, farag
                                      certificate of s e c o n d a r y      érettségi bizonyítvány
case (n) [keis]              1. láda, doboz 2. eset
                                      education
cash (n) [kaej]             készpénz
                                      certified (adj) ['sa:tifaid]        képesített
cash (v) a c h e q u e          bevált, készpénzre vált csekket
                                      c h a i r m a n (n) ftjeaman]        elnök, ülnök
cassette (n) [ka'sast]          kazetta
                                      c h a l l e n g e (n) ['tJ3eland3]     kihívás
cassette-player (n)           kazettás magnetofon
                                      challenging (adj) ['tfasland irj]      kihívást jelentő, megmérető
cast (n) [ka:st]           ' szereposztás                               3


                                      c h a m p a g n e (n) [Jaam'pein]      pezsgő
cast (v) [ka:st]           « dob, hajít
                                      c h a m p i o n s h i p (n)         bajnokság
castle (n) [ka:sl]            vár, kastély
                                      ['tjaempian jip]
casualty (n) ['kas3ualti]       • sérülés, sebesülés
                                      chance (adj) [tja:ns]            véletlen, váratlan
casualty d e p a r t m e n t (n)    'baleseti sebészet
                                      chandelier (n) [tjaende'lia]        csillár
catch the eye              szembetűnik
                                      changeable (adj) ['tjeind abl]       változékony
catering (adj) industry        * vendéglátóipar                            3


                                      c h a n g i n g of the g u a r d      őrségváltás
['keitarirj in'dAstri]
                                      chap (n) [tjaep]               fickó
cathedral (n) [ka'6i:dral]       székesegyház
                                      chapel (n) [tjaepal]            kápolna
catholic (adj) ['kaa61ik]        katolikus
                                      chapter (n) ft/septa]            fejezet
cattle (n) [kartl]           szarvasmarha
                                      character (n) ['kaerikta]          1. betű, (írásjel) 2. szereplő
cauliflower (n) fkoliflaua]       karfiol
cause (n) [ko:z]            ok                                       3. személyiség
                                      characteristic (adj)            jellemző
cause (n) [ko:z]            okoz
                                      [kaarikta'ristik]
cautious (adj) f k o j a s ]     * óvatos

                                                           91
                   90
                                                   Középfok
                Középfok
                                    china (n) ['tjaina]         porcelán
charge (v) [tJa.'oVj]        1. me:gtölt (pl. akkut) 2. vádol  chips (n) [tjips]          sült krumpli
                  3. felszámít (költséget)      choice (n) [tjois]          választás, választék
be in charge of sg (v)      • meg van bízva vmivel        choir (n) ['kwaia]          énekkar, kórus
charity (n) [tjaeriti]      •jótékonyság, irgalmasság      choosy (adj) ftfurzi]        válogatós
charming (adj) ['fjarmin]      bájos               chop (v) [tjop]           vagdal, darabol
chart (n) [tja:t]         • táblázat              christening (n) [krijanirj]     keresztelés
chartered flight (n)        bérelt járat (repülő)       Christian (adj) ['krijn]       keresztény
['tja:ted flait]
                                    Christianity (n) [kristi'asniti]   kereszténység
chase (v) [tjeis]         ' üldöz, kerget           chubby (adj) ['tjAbi]        pufók, pirospozsgás
chat (n) [tjaet]           beszélgetés, csevegés       cinnamon (n) ['sinaman]      • fahéj
cheat (v) [tji:t]         - becsap, csal, puskázik       circle (n) [sarki]         1
                                                      kör, erkély (színházban)
cheat-sheet (n) [tfirt Ji:t]     puska (iskolában, vizsgán)    circular (adj) ['serkjula]      kör alakú
checked (adj) [tjekt]        kockás
                                    circulation (n) [sarkju'leijn]    1. keringés
check-up (n) ['tJekAp]        kivizsgálás                              2. eladott példányszám
cheek (n) [tfirk]          arc, orca             circus (n) fsarkas]         cirkusz
cheeky (adj) [tjirki]       •
                 < szemtelen, arcátlan        citizen (n) fsitizn]        polgár, állampolgár
cheer (v) [tfia]         • buzdít, lelkesít, hurráz      civil (adj) ['sivil]        polgári, civil­
cheerful (adj) ['tjiafal]      vidám               civil servant (n)          köztisztviselő
cheer up (v) ['tjiar/Ap] sy     felvidul, felvidít        civilian (n) [si'viljan]      polgári személy
chemical (n) ['kasmikl]       vegyszer             claim (n) [kleim]          igény, követelés
chemist (n) ['kemist]        gyógyszerész           claim (v) [kleim]          1. igényel, igényt tart, követel
cheque book (n) ftjekbuk]      csekk könyv                              2. állít, bizonygat vmit
cherry (n) ['tjeri]         cseresznye            clap (v) [klaep]          tapsol
chest of drawers (n)         fiókos szekrény          classification (n)         osztályozás
['tjestav'droraz]]
                                    [klassifi'keijan]
chestnut (n) ['tJesnAt]       gesztenye             cleaner (n) [klima]         takarító
chickenpox (n) ['tjiknpoks]     bárányhimlő            clear the table           leszedi az asztalt
chief (adj) [tjirf]         fo­                client (n) [klaiant]         ügyfél, kliens
childish (adj) ftfaildií]     gy erekes              clay (n) [klei]          * agyag
chill (v) [tjil]
                  lehűt                cliff (n) [klifj          , szikla
chilly (adv) ['tjili]
                  hideg, hűvös            climate (n) ['klaimifj        éghajlat
chimney (n) ['tjimni]
                  kémény

                                                     93
                 92
                                                Középfok
               Középfok
                                 c o m e r o u n d (v)       1. átjön, meglátogat
clip (n) [klip]          »gémkapocs                            2. magához tér
cloakroom (n) fkleukru.m]     ' ruhatár            c o m e to (v)           magához tér
close-up (n) fkleuzep]       • közelkép, „premier plan"   c o m e u p (v)          felmerül (pl. probléma)
cloth (n) [klo6]           ruhaanyag          c o m i c s (n) fkomiks]     * képregény
cloud (n) [klaud]          felhő            c o m m a (n) fkome]        vessző
cloudburst (n) ['klaudba:st]     felhőszakadás        c o m m e m o r a t e (v)     megemlékezik
clue (n) [klu:]           nyom(ravezető jel), kulcs  [ke'memareif]
clumsy (adj) ['klAmzi]       ügyetlen, esetlen       c o m m e n t (v) ['komenf] on sg * megjegyzést tesz vmire
coach (n) [kautj]          1. edző 2. távolsági busz,  c o m m i t (v) [ka'mit]       * elkövet
                  kiránduló busz        c o m m o n (adj) ['komen]       1. közös 2. közönséges,
coal (n) [kaul]           szén                                 szokásos, egyszerű
coal miner (n) [kaul 'maine]     szénbányász         c o m m u n i t y centre (n)      művelődési ház
coast (n) [kaust]          (tenger)part         [ke'mju.niti 'sente]
cock (n) [kok]           kakas             c o m m u t e (v) [ke'mju.t]      ingázik
cock c r o w (n) [kok 'krau]    kakaskukorékolás       c o m p a n y (n) fkAmpeni]       cég, vállalat, társaság
cockpit (n) [kokpit]       - pilótafülke          c o m p a r e (v) [kam'pee]       összehasonlít
cocktail (n) ['kokteil]       koktél            c o m p a r i s o n (n) [kem'paarisn] összehasonlítás, összevetés
coffee g r i n d e r (n)      kávédaráló          c o m p a r t m e n t (n)        vasútrfülke, szakasz
['kofi grainde]                          [kem'pa.tment]
coffín (n) ['kofin]        * koporsó            c o m p a s s i o n (n) [kem'peejn] * szánalom, részvét, könyörület
coincidence (n) [kau'insidans] egybeesés, összetalálkozás     c o m p e t e (v) [kem'pi.f]      versenyez
collapse (v) [ke'laeps]       összeesik           competition (n) [kompe'tijn] verseny
collar (n) ['kola]         gallér            competitor (n) [kem'petite] * versenyző
                                                    •
collide (v) [ka'laid]      * (össze)ütközik         complain (v) [kam'plein]        panaszkodik
collision (n) [ka'lÍ3n]     ' összeütközés          complete (adj) [kem'pli.t]       teljes, egész
colonel (n) ['ke.nl]       . ezredes            c o m p l i m e n t (v)         dicsér
colony (n) ['koleni]        gyarmat            ['kompliment]
c o m b (n) [kaum]         fésű             c o m p l i m e n t (n)         dicséret, bók
c o m b a t (n) ['kombet]     • harc, ütközet         ['kompliment]
c o m e d i a n (n) [ke'mi.djen]  komikus            c o m p o n e n t (n) [kem'paunent | összetevő, alkotó(elem)
c o m e into p o w e r       hatalomra lép         c o m p o s e (v) [kem'peuz]      komponál, alkot


                                                  95
                94
              Középfok                             Középfok

comprehend (v)         • felfog, megért         conscientious (adj)        lelkiismeretes
[kompri'hend]                           [konji'eníes]
comprehensive school                       conscious (adj) ['konjas]     tudatos, öntudatnál levő
                * (kb) középiskola (GB)
compress (n) fkompras]      borogatás            consider (v) [kan'sida]      tekint, mérlegel, megfontol
compulsory (adj)         kötelező             consequently (adv)         következésképpen
[kam'pAlseri]                           ['konsikwentli]
concern (n) [kan'sa.n]    * 1. kapcsolat, vonatkozás     considerable (adj)        jelentős
                2. törődés            [ken'sidarebl]
concern (v) [kan'sa.n]    « érint, vonatkozik vmire, vkire  constant (adj) ['konstenfj     állandó
conclusion (n) [kan'klu^n]   következtetés           constipation (n)         t szorulás
concussion (n) [kan'kAjn] (of agyrázkódás             [konsti'peijan]
the brain)                            constitution (n) [konsti'tju.Jn] alkotmány
condition (n) [kan'dijn]    1. feltétel 2. állapot      construct (v) [ken'strAkt]    - szerkeszt, alkot
conduct (n) [ken'dAkt]    • magatartás            construction (n) [kan'strAkJn] szerkezet, tervezés
conductor (n) [kan'dAkta]    1. karmester 2. kalauz      consult (v) [kan'sAlt]       tanácskozik, értekezik
confectioner's (shop)    - cukrászda             contagious (adj) [kan'teid3as] fertőző
[kan'fekfnaz]                          contemporary (adj)         korabeli, kortárs
confectionery (n)       - cukrászsütemények        contents (n) ['kontents]      tartalom, összetétel
[kan'fekjnari]                          contented (adj) [kan'tentid]    elégedett
confess (v) [kan'fes]     < beismer, bevall         contest (n) ['kontest]       harc, küzdelem, verseny
confession (n) [kan'fejn]                    continue (v) [kan'tinju:]     folytat
               • 1. beismerés 2. gyónás
confident (adj) ['konfldant]                   contract (n) ['kontraekt]     szerződés
                magabiztos, biztos, bizakodó
confidential (adj)                        contradiction (n)        * ellentmondás
               - bizalmas, titkos
[konfi'denjl]                          [kontre'dikfn]
confirm (v) [ken'fa.m]     megerősít, jóváhagy       contribute (v) [kontri'bju.t]   hozzáad, hozzásegít
confiscate (v) ['konfiskeifj * elkoboz              contribution (n) [kontri'bju.Jn]* 1. hozzájárulás 2. közreműködés
confuse (v) [kan'fju.z]   o összekever, összetéveszt     control (v) [kan'treul]      ellenőriz
congratulate sy on sg      gratulál vkinek vmihez      convenient (adj)          kényelmes, alkalmas
congratulations (n)       szerencsekívánat, gratulálok   [kan'vi:njant]
[kengraetju'leijnz]                       convenience (n)          kényelem
connect (v) [ka'nekt]      (össze)kapcsol          [kan'vi.njans]
connection (n) [ka'nekjn]    kapcsolat, csatlakozás      convert (v) [kan'va.t] into sg « átalakít vmivé


               96                                97
              Középfok                                 Középfok

conveyor belt (n)                           court (n) [ko:f]          1. bíróság, törvényszék
               * futószalag
[kan'veia belt]                                              2. pálya (pl. golf, tenisz)
                                    courtesy (n) ['katesi]      udvariasság
cook book (n) ['kuk buk]    szakácskönyv
                                    courtyard [ko:tja:d]       udvar
cool (adj) [ku:l]        hűvös
                                    cover (n) ['kAva]         fedél, fedő
cool (v) [ku:l]         (le)hűt
                                    crab (n) [kraeb]        ' (tengeri) rák
co-pilot (n) ['kaupailat]  * másodpilóta
                                    crack (v) [kra?k]        é megreped, rtem-gyűrődő
cope (v) [kaup] with sg   * megbirkózik vmivel
                                    crazy (adj) ['kreizi]       bolond, őrült
copper (adj) ['kopa]     * réz...
                                    crease-resistant (adj) [kri:s  * nem gyűrődő
cord (n) [ko:d]       " kötél, zsinór
                                    re'zistant]
corduroy (adj) fkordjuroi]  • kordbársony
cork (n) [ko:k]         (parafa)dugó              creative (adj) [kri'eitiv]      kreatív, találékony
                                    creature (n) [krirtje]        teremtmény
corkscrew (n) ['ko:kskru:]   dugóhúzó
                                    credit (n) [kredit] card       hitel(kártya)
corn (n) [ko:n]         mag, szem, kukorica
                                    creep (v) [kri:p]          ' csúszik, mászik, kúszik
corn-flakes (n) ['komfleiks]  kukoricapehely
                                    creeper (n) [krirpe]        »
                                                     • talpnyaló
corporal punishment (n)     testi fenyítés
                                    crew (n) [kru:]           t legénység, csapat
['koparal 'pAni/manfJ
                                    crib (n) [krib]          / gyerekágy, bölcső
correct (v) [ka'rekt]    » (ki)javít
                                    crime (n) [kraim]           bűn, vétek
correspondence course (n)    levelező tanfolyam
                                    criminal (n) ['kriminal]       bűnös, bűnöző
[koris'pondans ko:s]
                                    crisis (n) ['kraisis]         válság
correspondence student (n)   levelező hallgató
                                    crisp (adj) [krisp]          ropogós
correspondent (n)        tudósító
                                    crochet (v) [kraujei]       * horgol
[koris'pondanf]
                                    crocodile (n) ['krokedail]      krokodil
corridor (n) ['korido:]     folyosó
                                    cross (n) [kros]           kereszt
cosmetics (n) [koz'metiks]   kozmetikai cikkek
                                    cross (v) [kros] out         kihúz
cosy (adj) ['kauzi]       lakályos, meleg, barátságos (otthon)
                                    cross one's mind (v)         megfordul a fejében
cottage (n) ['kotid3J      kunyhó, villa
                                    cross-section (n) [kros 'sekjn   » keresztmetszet
cotton (adj) fkotn]       pamut-, gyapjú­
                                    crossing (n) ['krosirj]       útkereszteződés
couch potatoe (n)        mindig a TV előtt ülő személy,
                                    crown (n) (v) [kraun]      * korona, megkoronáz
['kautj pa'teitau]       otthonülő
                                    crucial (adj) ['kru:Jl]      ' létfontosságú
council (n) f'kaunsl]     • tanács
                                    crucifixion (n) [krursi'fikfn]    keresztrefeszítés
county (n) fkaunti]       megye
                                    cruel (adj) [krual]         kegyetlen


               98                                    99
               Középfok                             Középfok

cruise (n) [kru.s]        f tengeri körutazás                       D
cruise (n) [kru.s]         cirkál, halad
crumb (n) [krAm]         « morzsa              dad (n) [dasd]          apu, apuci, apuka
crunchy (adj) ['krAntJi]     * ropogós             daddy (n) f deedi]        apu, apuci
crutches (n) ['krAtJiz]     • mankó              daffodil (n) f dzefadil]     nárcisz
cube (n) [kju.b]          kocka              daily (adj) fdeili]       (minden)napi, naponkénti
cucumber (n) [kju'kAmba]      uborka             daily (n) fdeili]        napilap
cuisine (n) [kwi'zi:n]       konyha(művészet)        dairy (n) f dead] products    tejtermékek
culture (n) f kAltja]        kultúra            daisy (n) f deizi]       ^margaréta
cultural (adj) f kAltJaral]     kulturális           dam (n) [daem]         "gát
cure (n) [kjua]           gyógyítás, gyógymód, kezelés  damage (n) f dasmid3]      kár, sérülés, rongálódás
curly (adj) fka.li]         göndör             damage (v) f daerrn^]      megkárosít, megrongál, tönkretesz
currant (n) ['kArant]        ribizli            danger (n) f deind3a]      veszély
currency (n) ['kArensi]       pénz, valuta          dare(v)[dea]           mer, merészel
curse (n) [ka:s]          1. (meg)átkoz         darkness (n) f da.knas]     sötétség
curse (v) [ka:s]          2. szid, szitkozódik      darts (n) [da.ts]        célbadobós játék
curtain (n) fka.tn]         függöny            dashboard (n) f dsejbo.d]   ' műszerfal
cushion (n) ['kujn]         párna, vánkos         date (v) [deit]         randevúzni, találkát megbeszélni
custom (n) ['kAstam]        szokás             dawn (n) [do:n]         hajnal
customs (n) ['kAstemz]       vám              daydream, daydreamt, ~      álmodozik, ábrándozik
customs declaration (n)       vámárunyilatkozat       fdeidri.m, 'deidremt, ~]
(form)                               dead end (n) f dedend]      zsákutca
customs officer (n)        vámtiszt            dead tired (adj)         holtfáradt
['kAstamz]                             deadline (n) f dedlain]     határvonal, határidő
cut down (adj)          ' lecsökkent           debate (n) [di'beit]      • vita, tanácskozás
C.V. [si.vi:] (Curriculum     önéletrajz           debt (n) [det]          tartozás, adósság
Vitae)                               decent (adj) f di.sent]    * tisztességes
[ka'rikjulam Vi:tai]                        decimai (adj) f desimal]     tizedes-, tízes­
cutlery (n) ['kAtlari]       evőeszközök           decision (n) [di'sÍ3en]     elhatározás, döntés
                                  deck (n) [dek]          fedélzet
                                  declare (v) [di'klea]      kijelent, bejelent, nyilatkozik
                                  decline (v) [di'klain]      romlik, hanyatlik

                100                               101
                Középfok                                Középfok
decorate (v) ['dekareifj       1. (fel)díszít       desert (n) f dezat]           sivatag
                   2. tataroz, rendbehoz    deserted (adj) [di'za:tid]        elhagyott, elhagyatott
deep frier (n) ['di:pfraia]     olajsütő           deserve (v) [di'za:v]          > megérdemel, megszolgál
deer (n) ['di:a]           szarvas, őz         design (n) [di'zain]           1. terv, elgondolás 2 . minta
defeat (v) [di'firt]        ''legyőz, megver        design (v) [di'zain]           kijelöl, tervez
defend (v) [di'fend]        * (meg)véd, (meg)óv      desire (n) [di'zaia]          »vágy, kívánság
definition (n) [defi'nijn]      meghatározás         desire (v) [di'zaia]           vágyik vmire
degree (n) [di'gri:]         fokozat, mérték, diploma   despair (n) [di'spea]          kétségbeesés
delay (n) [di'lei]          haladék, késedelem      desperate (adj) ['desprit]        kétségbeesett, reménytelen
delay (v) [di'lei]          elhalaszt, késleltet     destiny (n) ['destini]         'végzet, sors
delegate (n) fdeligit]        küldött, képviselő      destroy (v) [di'stroi]          lerombol, elpusztít
delicate (adj) ['delikát]      ízletes           detached house(n)            családi ház
delight (n) [di'lait]        gyönyör(űség), élvezet    [di'tastjt 'haus]
delightful (adj) [di'laitful]    elbűvölő, elragadó      detergent (n) [di'ta:d ant]3       mosószer
deliver (v) [di'liva]        1. kézbesít, szállít     determine (v) [di'ta:min]        * határoz, dönt
demand (n) [di'ma:nd]        kérés, kívánság, követelés  devil (n) ['devil]           . ördög, sátán
demanding (adj)           erőpróbát jelentő      devote (v) [di'vaut] to sg.       »szentel, áldoz vminek
demolish (v) [di'molij]      »lerombol, ledönt        diabetes (n) [daia'bi:ti:z]        cukorbetegség
dense (adj) [dens]          sűrű             diagnosis (n) [daiag'nausis]       diagnózis, kórisme
densely populated (adv)       sűrűn lakott         dial tone (v) ['daial taun]        tárcsahang
['densli]                             dialogue (n) ['daiebg]          párbeszéd
deny (v) [di'nai]          tagad, letagad, elutasít   diamond (n) ['daimand]          gyémánt
departure (adj) lounge       váróterem, tranzitváró    d i a r r h e a (n) [daia'ria]     »hasmenés
[di'pa:tja laund ]                        dice (n) [dais]
         3
                                                     * dobókocka
deodorant [di'audarant]       dezodor            dice (v) [dais]
                                                     * kockára vág
depot(n) fdepau]          raktár            dictate (v) ['dikteít]
                                                      diktál, tollbamond
depth (n) fdepG]          mélység            diet (n) ['daiat]
                                                      étrend
deputy (n) fdepjuti]       ' helyettes, megbízott     (be) on diet
                                                      diétázni, fogyókúrázni
derail (v) ['di:reil]       * kisiklik           different (adj) ['difrant]        más, különböző
descend (v) [di'send]       »lefelé megy, leereszkedik   dig, d u g , ~ ( v ) [dig, dAg, ~]    ás, túr
describe (v) [dis'kraib]      leír, ecsetel         digestion (n) [dai'd3eln]       t emésztés
desert (adj) ['dezafj       * lakatlan, puszta       dignity (n) ['digniti]         - méltóság, fennköltség

                 102                                  103
               Középfok
                                                 Középfok
diligent (adj) ['dilid^ant]   * szorgalmas             discussion (n) [dis'kAjn]      vita, megvitatás, tárgyalás
dim (adj) [dim]          •homályos, halvány
                                   disease (n) [di'zi.z]        betegség
dine (v) [dain]         * ebédel, étkezik, vacsorázik
                                   disgraceful (adj) [dis'greisfal] szégyenteljes, becstelen, gyalázatos
dinner jacket(n)          szmoking
                                   disguise (n) (v) [dis'gaiz]    ' álruha, álcáz
dip (v) [dip]          * (meg)márt, belemárt, elsüllyeszt
                                   disgusting (adj) [dis'gAstirj]   undorító, gusztustalan
direct (v) [dai'rekt]       1. vezet, irányít, igazgat
                                   dishwasher (n) ['dijwoje]      mosogatógép
                  2. rendez (filmet)
                                   disinfectant (n)          fertőtlenítő
                  3. továbbít, küld
                                   [disin'fektant]
direct (adj) [dai'rekt]      egyenes, közvetlen
                                   disk (n) [disk]           korong, tárcsa
direction (n) [di'rekjn]      1. irányítás, vezetés 2. irány
                                   dislike (n) f'dislaik]       ellenszenv, nemtetszés
directory (n) [di'rektari]     telefonkönyv
                                   dislocate (v) ['dislekeit]     kificamít
dirty (adj) ['de.ti]        piszkos
                                   dismiss (v) [dis'mis]     5
                                                     elbocsát, felmond
disabled (adj) [dis'eibld]    »munkaképtelen, nyomorék       disorder (n) ['diso.de]       rendetlenség, összevisszaság
disadvantage (n)          hátrány              disorganized (adj)         szétszórt
[disad'va:ntid3]
                                   [dis'o.genaizd]
disagree (v) [disa'gri:]     ellenkezik, nem ért egyet      display (n) ['displei]       bemutató
disappear (v) [disa'pia]     eltűnik               dissolve (v) [di'zolv]       1. olvaszt, olvad 2. feloszlik
disappoint (v) [dise'point]    csalódást okoz           distant (adj) ['distant]      távoli, messzi
disappointed (adj)        csalódott              distinction (n) [dis'tirjkjn]  , megkülönböztetés
[dise'pointid]
                                   distinctive features (n)    , megkülönböztető jellemvonások
disapprove (v) [disa pru.v]    helytelenít, kifogásol       distinguish (v) ['distirjgwij]   megkülönböztet
disaster (n) [di'za.ste]     katasztrófa             distribute (v) ['distribju.f]  , eloszt, megoszt, feloszt
discipline (n) ['disiplin]    fegyelem              district (n) ['distrikt]    i kerület, körzet
disciplined (adj) ['disiplind]  fegyelmezett            ditch (n) [dití]        » (vizes)árok
disco (n) ['diskau]        diszkó               dive (v) [daiv]          lemerül, lemerít
discount (n) fdiskaunt]      árengedmény             diver (n) ['daive]        • búvár
discourage (v) [dis'kArid3]    elbátortalanít, elutasít      division (n) [di'vÍ3n]       elosztás
discovery (n) [dis'kAvari]    felfedezés             dizzy (adj) ['dizi]       »szédült, kába
discriminate (v)                           do well
                 megkülönböztet, osztályoz                       jól megy (üzlet)
[dis'krimineit]                            dock (n) [dok]           dokk
discus (n) fdiskes]                          doctor (n) on duty
                 diszkosz                                ügyeletes orvos
discuss (v) [dis'kAs]
                 megvitat, megtárgyal

                 104
                                                  105
              Középfok                                 Középfok
dole (n) [daul] (be on the ~)      segély (munkanélküli segélyen  dreadful (adj) ['dredfal]     félelmetes, rettegett
                    él/van)             dream (n) [dri:m]         álom
doll (n) [dol]             (játék)baba           dream, dreamt, ~          álmodik
dolphin (n) fdolfin]          delfin             [dri:m, dremt, ~]
donkey (n) fdonki]           szamár             drench (v) [drentj]       ' átáztat, átitat
doorbell (n) fdo:bel]          ajtócsengő           dresser (n) ['dresa]       konyhaszekrény, tálaló
                  1
doormat (n) ['dormaefj         lábtörlő            dressing gown (adj) ['dresirj] pongyola, köntös
doorway (n) ['do:wei]          kapualj, bejárat        dried (adj) [draid]        szárított, aszalt
dormitory (n) ['do:mitri]        hálóterem            drill (n) [dril]         fúró(gép)
dose (n) [deus]             adag, dózis           drip (v) [drip]          csöpög
dot (n) [dot]              pont (írásjel)         drive (n) [draiv]         kocsifelhajtó
double bed (n) ['dAblbed]        franciaágy           drop (v) [drop]          ledob, leejt, csepegtet
double chin (n) ['dAbl tjm]       toka              drops(n)             cseppek (orvosság)
double-decker (n)            emeletes autóbusz        drought (n) [draut]      ' szárazság, aszály
['dAbldeka]                               drown (v) [draun]         vízbe fullad, vízbe fojt
doubt (n) (v) [daut]       kétség, kétely; kétségbe von      drug (n) [drAg]          1. orvosság, gyógyszer
dough (n) [dau]         'tészta                                  2. kábítószer
doughnut (n) fdaunAt]     *fánk                  drug addict            kábítószerélvező
dove (n) [dAv]          galamb                 drunk (adj) [drAnk]        részeg, ittas
downtown (n) ['dauntaun] US belváros                  dry-cleaner (n) ['draiklima]   vegytisztító
dowry (n) ['dauari]      »hozomány                dual (n) ['dju:el]        kettős, dupla
doze off (v) [dauz]       elszunnyad, elszundít         dub (v) [dAb]           szinkronizál (filmet)
drab (adj) [draeb]        drapp                 duchess (n) ['dAtfis]     ' hercegnő
drag (v) [drag]         húz, vonszol, rángat          duck (n) [dAk]          kacsa
dragon (n) ['drasgan]       sárkány                due (adj) [dju:]        • esedékes
drains (n) [dreinz]
                k
                 kanális, csatorna           duke (n) [dju:k]       • herceg
drapery (n) ['dreipari]    * szövetek, kárpitozás          dull (adj) [dAl]       * 1. lassú, nehézkes, buta
draught (n) [draft]
                5
                 1. húzás, vonszolás 2. huzat                      2. unalmas
                 3. konty               dumb (adj) [dAm]         néma
draw (n) [dro:]        * döntetlen               dumpling (n) ['dAmplirj]     galuska, gombóc
drawer (n) fdro:a]        fiók                 durable (adj) ['djurabal]     tartós
drawing pin (n) ['dro:irj pin] ^ rajzszeg                dustbin (n) ['dAstbin]    * szemetes vödör


                106                                  107
                Középfok                               Középfok
duty (n) fdju.ti]         » kötelesség, feladat
duty-free (adj) ['dju.tifri:]    vámmentes
dwelling (n) ['dwelirj]      * lakás, lakóhely, tartózkodási hely        !
                                     eager (adj) [ i:ga]       buzgó, lelkes
dye (v) [dai]           • befest, színez            eager beaver (n) ['i:ga 'bi.va] stréber
                                     eagle (n) ['i:gl]        sas
                                     ear-ache (n) ['iaeik]
                 108                                109
              Középfok                                 Középfok
election (n) [i'lekjn]     választás              emphasize (v) f emfasaiz]         kihangsúlyoz, kiemel
electric (adj) [i'lektrik]   villamos, elektromos         empire (n) f empaia]           birodalom
electric wire (n)        villanydrót             employ (v) [im'pk>i]           alkalmaz
electrician (n) [ilek'trijn]  villanyszerelő            employer (n) [im'ploia]          munkáltató
elegant (adj) f eliganf]    elegáns, finom            employment (n)              alkalmazás, foglalkoztatás
element (n) f elimant]     elem, alkotóelem           [im'ploimant]
elementary (adj)        elemi, alapfokú           employment agency (n)           munkaközvetítő (ügynökség)
[eli'mentari]                            enable (v) [i'neibl] sy to do       lehetővé tesz
elevator (n) ['elaveite]    (teher)lift, (személy)felvonó (US)  sg
elevenses (n) [i'levansiz]   tízórai               encourage (v) [in'kArid3]         (fel)bátorít, ösztönöz
embankment (n)        »rakpart                endless (adj) f endlas]          végtelen (hosszú)
[im'baankmant]                            enemy (n) f enami]            ellenség
embark (v) [im'ba.k]     * behajóz                energetic (adj) [ena'd3etik]       erőteljes, erélyes
embarass (v) [im'basras]    zavarba hoz             energy (n) f enad3Í]           életerő, tetterő
embarassing (adj)        kínos, zavarbaejtő          engage (v) [in'geid3]           eljegyez
[im'bserasirj]                            engagement (n)
embassy (n) f embasi]     ' nagykövetség             [in'geid3manf]              kötelezettség, elfoglaltság
embody (v) [im'bodi]      megtestesít             engineer (n) [end3Í'nia]
embrace (v) [im'breis]    * megölel, átölel           enjoyable (adj) [ i n ^ o i e b l ]    mérnök
embroider (v) [im'broida]   " hímez                enlarge (v) [in'la:d3]         élvezetes, kellemes
embroidery (n) [im'broidari] hímzés, kézimunka            enlightenment (n)            (meg)növel, (ki)bővít
emerald (n) fémáraid]     •
               * smaragd               [in'laitanmant]             1. felvilágosítás,
emerge (v) [i'me:d3]     ' felbukkan, felszínre jön, kijut,   enormous (adj) [i'no.mas]        2. felvilágosodás
                 kikerül               enrollment (n) [in'raulmant]      óriási
emergency brake (n)       vészfék               ensure (v) [in'sua]           beiratkozás, besorozás
emergency exit (n)        vészkijárat                                * biztosít, garantál, gondoskodik
emigrate (v) f emigreit]     kivándorol             enter for sg              vmiről
eminent (adj) f eminant]     kimagasló, kiváló          enterprise (n) f entapraiz]       benevez (versenyre)
emission (n) [i'mijn]      kibocsátás, kisugárzás       entertain (v) f entatein]       e vállalkozás
emotion (n) [i'maujn]      érzelem, indulat          entertainment (n)            szórakoztat, megvendégel
emotional (adj) [i'maujanl]   érzelmes, lobbanékony        fenteteinment]             szórakozás, mulattatás
emperor (n) f empara]     - császár


                110                                     111
              Középfok
                                                Középfok
enthusiasm (n)         lelkesedés
                                estate agent (n)               ingatlanügynök
[in'6ju:zisezm]                        estate car (n)              * kombi(autó)
enthusiastic (adj)       lelkes, buzgó, rajongó
                                estimate (v) ['estimit]          »(fel)becsül, felmér, értékel
[in'6ju:zi'aestik]                       eternal (adj) [i'ta:nl]           •
                                                     * örökkévaló, örökérvényű
entire (adj) [in'taia]    »egész, teljes          eternity (n) [i'tamiti]          * örökkévalóság
entitle (v) [in'taitl]     •feljogosít           evacuate (v) [i'vaskjueit]          kiürít (pl. várost)
entrance exam (n)        felvételi vizsga        evaporate (v) [i'vaspareif]       ' elpárolog
['entrens ig'zasm]                       even (adj) ['i:van]           * 1. egyenletes, sima 2. egyenlő
entry (n) fentri]        belépés            even (adj) ['i:van]             (sőt) még, még ... is
envious (adj) fenvias]     irigy             evening dress (n)              estélyi ruha
environment (n)         környezet           event (n) [i'vent]              eset
[in'vaiaranmant]                        eviction (n) [i'vikjn]           ' kilakoltatás
environmental pollution (n) környezetszennyezés        evident (adj) ['evidanfj           nyilvánvaló
[invaiaran'mantal pa'lu:Jn]                  evil (adj) ['i:vl]            ' rossz, gonosz
envy (n) ['envi]        irigység            evil (n) [*i:vl]             - gonoszság, bűn
envy (v) ['envi] sy sg     irigyel vkitől vmit
                                evolution (adj) [i:va'lu:Jn]         (ki)fejlődés
epidemic (n) [epi'demik]   •járvány
                                exaggerate (v) [ i g ' z a ^ a r e i t ] •túloz
equal (adj) ['i:kwal]      egyenlő, azonos
                                exception (v) [ik'sepjn]           kivétel
equator (n) [i'kweita]     egyenlítő           exceptional (adj) [ik'sepjanl] kivételes, rendkívüli
equivalent (adj) [i'kwivalant] egyenértékű, megfelelő     excess (n) [ik'ses]            'többlet, felesleg
erase (v) [i'reiz]      • kitöröl, kiradíroz       exhaust-pipe (n)               kipufogó
erect (v) [i'rekt]      * kiegyenesít, felhúz (házat),  [ig'zorst paip]
                épít, emel (épületet)     ex-husband                  volt férj
err (v) [a:]         - téved             excite (v) [ik'sait]             izgat, ösztönöz, ingerel
erupt (v) [i'rApt]      • kitör (tűzhányó)        excited (adj) [ik'saitid]          izgatott
eruption (n) [i'rApJn]     kitörés            exclamation mark (n)           'felkiáltójel
essay (n) fesei]        dolgozat, tanulmány      [ekskla'meijn 'ma:k]
essential (adj) [i'senfl]    fő, lényeges, alapvető     exclude (v) [iks'klurd]         * kizár
establish (v) [is'tasbli}]   1. megalapoz, alapít      exclusive (adj) [ik'sklu:siv]        kizárólagos
                2. megállapít         excuse (n) [iks'kju:z]           mentség, kifogás, ürügy
establish ties         kapcsolatokat teremt      execute (v) ['eksikju:t]         •végrehajt, kivégez
estate (n) [is'teit]      birtok, vagyon, ingatlan    executive (adj) [igze'kjutiv] * végrehajtási, adminisztratív

               112
                                                 113
                Középfok                              Középfok

exhausted (adj) [ig'zo.stid]   kimerült              extent (n) [iks'tent]      *1. mérték, 2. kiterjedés
exist (v) [ig'zist]       létezik, van            external (adj) [iks'te.nal]    külső
exit (n) ['eksit]        kijárat               extinct (adj) [iks'tirjkt]   " kihalt, már nem létező
expand (v) [iks'pa.nd]      1. (ki)terjeszt 2. (ki)terjed    extract (n) [iks'traekf]     kivonat, szemelvény
                 3. feszül              extravagant (adj)         1. különc, hóbortos
expansion (n) [iks'paen/n]    kiterjesztés, kibővülés       [ik'straeveganf]         2. pazarló
expect (v) [iks'pekt]      vár, elébe néz vminek        extreme (adj) [iks'tri.m]    szélsőséges
expectant mother (n)       várandós anya            ex-wife             volt feleség
expectation (n) [ekspek'teijn [ várakozás, remény          eyebrow (n) faibrau]       szemöldök
expense (n) [iks'pens]     ' kiadás, költség           eyelash (n) ['ailasj]     « szempilla
experience (v) [iks'piarians] 1. tapasztalat 2. élmény        eyelid (n) ['ailid]       szemhéj
experienced (adj)        tapasztalt             eyesight (n) faisait]      látás
[iks'piariansf]                           eyewitness (n) [aiwitnas]   * szemtanú
experiment (n)          kísérlet
[iks'perimant]
expert (n) fekspa.'t]     « szakértő, szakember
expertise (n) [ekspa'ti.z]   * szakértelem
expire (v) [iks'paie]      * 1. elmúlik
                 2. lejár, letelik
explode (v) [iks'pleud]      felrobban, felrobbant
exploit (v) feksploit]     'kihasznál, kizsákmányol
 explore (v) [iks'plo:]      1. kutat, felfedez, feltár
                 2. kikérdez (beteget)
 explosion (n) [iks'plairjn]   robbanás
 explosive (n) [iks'plausiv]  * robbanószer
 expose (v) [iks'pauz]     * 1. kitesz (vmi hatásnak)
                 2. felfed, leleplez
 extend (v) [iks'tend]    * (meg)hosszabbít
 extended (adj) [iks'tendid]   kiterjedt
 extension (n) [iks'tenjn]   • 1. (meg)hosszabbítás
                  2. kibővülés3. mellék (telefon)
 extensive (adj) [iks'tensiv]   kiterjedt, széleskörű


                  114                               115
               Középfok
                                                Középfok

                  F                farewell (n) ffeawel]        »búcsú
                                  fascinating (adj) ['fassineitin] * lenyűgöző, magával ragadó,
fable (n) [feibl]        * tanmese                                lebilincselő
fabric (n) ffsebrik]       * szövet, anyag          (be) fast asleep (v)       • mélyen alszik
facility (n) [fe'siliti]    » képesség, adottság        fasten (v) ['faisan]       * rögzít, odaerősít
facilities (n) [fe'silitiz]    berendezés, felszerelés     fatal (adj) ['feitl]         végzetes, halálos
fact (n) [fsekt]         tény               fate (n) [feit]            sors, végzet
factor (n) ffaekta]        tényező, alkotóelem       fatigue (n) [fa'tiig]        ' fáradtság
fail (v) [feil]          1. nem sikerül vmi, megbukik,  fattening (adj) ['faetanirj]     hizlaló
                 kudarcot vall          faultless (adj) ['foiltlas]     hibátlan
                 2. elromlik           faulty (adj) product ['foilti]    selejt
failure (n) ['feilje]      - kudarc              favour (n) ['feiva]          szívesség
faint (v) ['feint]       * elájul              feast (n) [fust]           ünnepség, lakoma
fair (n) [fea]         * vásár, kiállítás         fear (n) [fia]            félelem, rettegés
fairly (adv) ['feeli]      * meglehetősen           fearful (adj) ['fiafal]        félelmetes
fairy (n) f'feari]       * tündér              feather (n) ffeőa]         ' (madár)toll
faith (n) [fei0]        * bizalom, hit, hűség        feature (n) ['futja]       ' v o n á s , sajátosság
faithful (adj) ffeiefal]     hűséges, odaadó         fed-up (adj) [fed Vp]        torkig van vmivel
fake (n) [feik]         " hamisítvány           feed, fed, ~ [fiid, fed, ~]     etet
fake (adj) leather       *
                  műbőr              fellow (n) ffelau]        • társ, pajtás, fickó
fall behind [foil]       * lemarad             fence (n) [fens]         ' kerítés, sövény
fall for sy (v)         • beleszeret vkibe         fencing (n) ['fensirj]      »vívás
false (adj) [foils]        helytelen, téves, hamis     fertile (adj) ['faitail]     * termékeny, termő
fame (n) [feim]          hírnév              fertilizer (n) ['faitilaiza]     műtrágya
familiar (adj) [fa'milja]     1. meghitt, családias      fetch (v) [fetj]         « értemegy és elhoz
                 2. ismerős, (jól) ismert     fever (n) ['fiive]          láz, hőemelkedés
family allowance (n)       családi pótlék          fiancee (n) [fi'ansei]        menyasszony, vőlegény
famine (n) f'faamin]      •* éhínség                                (eljegyzés után)
fan (n) [fasn]           1. legyező, ventilátor     fibre (n) ['faiba]          rost, szál, fonál
                 2. rajongó, szurkoló       fiction (n) ['fíkjn]         1. kitalálás, képzelgés
fancy (v) ffaensi]       * szeret, vágyódik vmire                        2.regény,széppróza
fancy (adj) ffaensi]      * díszes, tarka, cifra       fictive (adj) ['fiktív]       kitalált

                  116
                                                 117
               Középfok                                   Középfok
fiddle (n) ['fidl]        • hegedű               firm (adj) [fa:m]            kemény, szilárd, erős
fiddle around (v)         • elszöszmötöl, tesz-vesz      first-aid (n) ffa.steid]         elsősegély
field (n) [fi.ld]          1. mező, szántóföld        fit (adj) [fit]             1. megfelelő, alkalmas
                  2. pálya                                  2. helyes, illendő
                  3. terület                                 3. egészséges, fitt
                  (szellemi tevékenységé)      fit(v) [fit]               1. illeszt, hozzámér
fig(n) [fig]           • füge                                    2. jó (a ruha) méretre
fight, fought, - [fait, fo:t, ~] harcol                 fitted (adj) carpet [Titid]      padlószőnyeg
fight back            ' ellenáll, leküzd (pl. betegséget)  fix (v) [fiks]            javít, megcsinál
figure (n) [Tige]          1. alak 2. szám           fizzy (adj) ffizi]           pezsgő, habzó, szénsavas
figure-skating ['figeskeitirj] műkorcsolyázás              flake (n) [fleik]           pehely
fiat rate (n) ['flaetreit]    • egységes díjszabás         flame (n) [fleim]           láng, lángolás
fixed hours (n) ['fikst auaz]    kötött munkaidő           flammable (adj) ffleemabl]       gyúlékony, éghető, tűzveszélyes
fill in (v)             kitölt (pl. űrlapot)        flared (adj) ['flead]         trapéz (pl. nadrág)
fill up (v)             teletölt, teletankol (autót)    flash (n) [fl»f ]           fellobbanás, felvillanás
filling (n) ffilirj]        1. töltelék 2. tömés (fogban)    fiat (adj) [fiait]           sík, sima, lapos
filter (n) ['filta]         szűrő                flavour (n) ['fleiva]         íz, zamat
final (adj) ['fainál]        végső, utolsó           flea (n) [fii:]            bolha
final (n) ['fainál]         döntő (sportban)          flee, fled, ~ (v) [fii:, fled, ~]   elmenekül
final decision (n)         végső döntés            fleece (n) [fli:s]           gyapjú (állaton)
financial (adj) [fai'neenjl]    pénzügyi              fleet (n) [fli:t]           hajóhad, flotta
fine (adj) [fain]          1. tiszta, finom          flesh (n) [flej]            hús (emberé)
                  2. kitűnő, remek          flex (v) [fleks]            hajlít
finger (n) [Tinga]         ujj (kézen)            flexible (adj) ['fleksibl]       hajlékony, rugalmas
finger print (n)          ujjlenyomat            flexitime (n) ['fleksi taim]      rugalmas munkaidő
fire (v) [faia]           1. gyújt, éget           fling, flung, ~ [flirj, fUrj, ~]    dob, hajít
                  2. kidob, kirúg (állásból)     float (v) [flaut]           úsztat, úszik, lebeg (vízen)
fire-engine (n)           tűzoltóautó            flock (n) [flok]            nyáj, raj
fire escape (n)           tűzlépcső             flood (n) [flAd]            árvíz
fireman (n)             tűzoltó              flora (n) ['flora]           növényvilág
fireproof (adj) ['faiaprurf]    tűzbiztos             flourish (v) ['flori/]         virágzik, virul
fireworks (n) ffaiewa.ks]      tűzijáték             flow (v) [flau]    .        folyik


                118                                     119
                 Középfok                             Középfok
 flower patterned          virágmintás          forgery (n) [ ' f o ^ a r i ]    hamisítás
 flu (n) [flu:]           influenza           forgetful (adj) [fa'getfal]     feledékeny
 fluency (n) ['fluansi]       folyékonyság, gördülékenység  form teacher (n) [fo:m]       osztályfőnök
                  (pl. idegen nyelven)      formai (adj) ['fo:mal]       formális, előírásos, szertartásos
 fluent (adj) ['fluent]      folyékony           former (adj) ['fo:ma]        előbbi, korábbi
 fluffy (adj) ['flAfi]       bolyhos, pihés         fort(ress) (n) [fo:t(ras)]     erőd
 flush (adj) toilet [ A A J ]   angol W.C.           forthcoming (adj)          közelgő
 fly (n) [flai]           légy              ['foiOkAmirj]
 foam (n) [faum]          hab              fortify (v) ['fo:tifai]       megerősít
 fold (v) [fauld]          hajt, összehajt        fortune (n) ['fo:tjan]       1. szerencse, sors, végzet
 folder (n) ffaulda]        iratgyűjtő, dosszié                        2. vagyon
 folk (adj) [fo:k]         népi              foreword (n) ['fo:wa:d]       előszó
 folks (n) [fauks]         emberek            foul (n) [faul]           szabálytalanság, hiba
 follow-up (adj)          második, vmit követő      found (v) [faund]          alapít
 fond (adj) [fond]         szerető, gyöngéd        foundation (n) [faun'deijn]     alapítvány, alap(zat)
 fond of sg/sy           szeret, kedvel         fountain (n) ['fauntin]       forrás, kút
 food processor (n)         konyhai robotgép        fox (n) [foks]           róka
 [fud'prausesa]                          fracture (n) ['frasktja]      törés
 fool (n) [fu:l]          bolond             fragile (adj) [ ' f r a ^ a ü ]   törékeny
fool (v) [fu:l]           becsap, bolondít        frame (n) [freim]          keret
foolish (adj) ['fu:lij]       bolond, ostoba, nevetséges            !
                                  framework (n) [ freimwa:k]     szerkezet, váz
footnote (n) ['futnaut]       lábjegyzet           frank (adj) [fraenk]        nyílt, egyenes, őszinte
footstep (n) ['futstep]       1. lépés 2. lábnyom      franfurter (n) ['frasnkfaita]    virsli
footwear (n) ['futwea]       lábbeli, cipő         fraud (n) [fro:d]          csalás
forbid, forbade, forbidden     megtilt            freckle (n) [frekl]         szeplő
(v) [fa'bid, fa'baad, fa'bidn]                   freckled (adj) ffrekald]      szeplős
forbidden (adj) [fa'bidn]      tiltott            freedom (n) ['fri:dam]       szabadság
forced (adj) landing ['fo:sfj    kényszerleszállás       freelance (n) ['fri:la:ns]     szabadúszó
fore (adj) [fo:]          elülső, elöl levő       freeze, froze, frozen (v)      fagy(aszt)
forecast (v) f'fo:ka:st]      megjósol, előrejelez      [fri:z, frauz, 'frauzn]
foreground (n) ['fo:graund]     előtér             French window (n)          erkélyajtó
forfeit (n) ['fo:fit]        1. bírság 2. zálog       freshwater (n) ['freJwo:ta]     édesvíz


                 120                                121
                                                 Középfok
               Középfok

frequent (adj) ffri.kwant]     gyakori
friendship (n) ['frendjip]     barátság
frightening (adj) ['fraitenirj]  ijesztő             gadget (n) [ ' g a ^ i f ]     készülék
fringe benefits          (természetbeni) juttatások   gain (v) [gein]           nyer, szerez
['frind3 'benafits]                        gain ground (v)           teret nyer
frog (n) [frog]          béka              gallant (adj) ['gaslanfj      bátor, vitéz, hős
front (adj) [front]        elülső             gallery (n) ['gaelari]       galéria, erkély, karzat
frontier (n) ffrontia]       (ország)határ          game (n) [geim]           1. játék 2. vad(állat)
frost (n) [frost]         fagy              gang (n) [gaerj]          banda
fuel (n) [fjual]          üzemanyag, tüzelőanyag     gap (n) [gasp]           rés, hézag, nyílás
fugitive (n) ['fjud3itiv]     szökevény            garage (n) [ge'ra: ] 3       garázs, szervíz
fulfil (v) ['fulfil]        eleget tesz, megfelel vminek,  garbage (n) [ga:bid3]        szemét
                  teljesít            garlic (n) ['ga:lik]        fokhagyma
full-time (adj) (adv)                       garnish (n) [ga:nij]        díszítmény, köret
['fultaim]             teljes munkaidőben dolgozó   gather (v) ['gaeőe]         gyűjt, összegyűjt
fume (n) [fju:m]                          gay (adj) [gei]           víg, vidám
fun (n) [fAn]           füst              gear (n) [gia]           sebesség, fokozat
fund (n) [fAnd]          vidámság, móka         general (adj) [ g e n e r a l ]   általános
fundamental (adj)         (pénz)alap, tőke        generally (adv) ['d3enarali]    általában
[fAnde'mentl]           alapvető, sarkalatos      general manager (n)         vezérigazgató
funeral (n) ['fju:narei]      temetés             [ g e n e r a l 'maem^e]
fur (n) [fa:]           szőrme, prém          general practitioner = GP      körzeti orvos, háziorvos
furious (adj) ['fjueries]     dühös              (n) [ g e n e r a l prek'tijena]
furnish (v) ['fa:nij]       ellát, felszerel, berendez   generous (adj) [ ^ e n e r a s ]  nagylelkű
further (adj) ['fa:őa]       újabb, további         gentle (adj) [d3entl]        gyengéd
fuss (n) [ Í A S ]         hűhó, lárma, zsivaly      geography (n) [d3i'ografi]     földrajz
fussy (adj) [ T A S Í ]      akadékoskodó, nyűgös      geranium (n) [d3a'reiniam]     muskátli
                                  germ (n) [d3e:m]          1. csíra 2. baktérium
                                  get along (v)            boldogul
                                  get away (v)            megúszni vmit
                                  get hold of sg (v)         megfog, elkap
                                  get over (with) sg (v)       túlesik vmin


                 122                                 123
              Középfok                               Középfok

get soaked to the skin      bőrig ázik            goodwill (n) fgudwil]       jószándék, jóakarat
get stuck (v)           beragad              goose (n) [gu:s] (geese) [gi:s] liba, lúd
get together (v)         összegyűlnek           gooseberry (n) ['gu:zbari]    egres
get used to sg (v)        hozzászokik vmihez        gossip (n) f'gosip]        pletyka, terefere
ghost (n) [gausf]         kísértet, szellem         govern (v) fgAvan]        kormányoz, vezet, irányít
gift (n) [gift]          adomány, ajándék         governess (n) ['gAvanas]     nevelőnő
gifted (adj) ['giftid]      tehetséges            gown (n) [gaun]          köntös, köpönyeg
gilded (adj) ['gildid]      aranyozott            grab (v) [graeb]         megragad, megmarkol
ginger-ale (n) ['d3Índ3a 'eil]  gyömbérsör            grace (n) [greis]         báj, kecsesség
glance (n) [gla:ns]        pillantás             graceful (adj) [greisfal]     bájos
glare (n) [glea]         ragyogás             grade (n) [greid]         fok, rang, fokozat
glazier (n) ['gleizia]      üveges              gradual (adj) [ ' g r a d u a l ] fokozatos
glide (v) [glaid]         csúszik, siklik          graduate (adj) f g r a ^ u a t ]  (egyetemi) diplomás
glimpse (n) [glimps]       futó pillantás          graduate from (v)         felsőfokú végzettséget nyer vhol
globe (n) [glaub]         földgömb, a Föld         graffiti (n) [gra'fí:ti]      falfirka, falfestés
gloom (n) [glu:m]         sötétség, homály         grain (v) [grein]         darál, morzsol
glorious (adj) ['gk>:rias]    dicsőséges            grammar (n) ['graema]       nyelvtan
glow (v) [glau]          izzik, sugárzik, ragyog      grammar school           gimnázium
go numb (v) [nAm]         elzsibbad             grand (adj) [graend]        nagy, nagyszerű
go off (v)            1. megromlik 2. elkezd csengeni  grant (n) [gramfj         1. engedélyezés 2. adomány
go on (v)             folytat, tovább csinál vmit                     3. ösztöndíj
go over(v)            átismétel             granulated (adj)          őrölt, darált
goal (n) [gaul]          1. cél 2. kapu 3. gól       [graanjuleitid]
goal keeper (n) ['gaul ki:pa]   kapus (futball)          grasp (v) [gra:sp]         megragad, megfog
goat (n) [gaut]          kecske              grate (v) [greit]         reszel, gyalul
God (n) [god]           Isten               grater (n) fgreita]        reszelő
godfather (n) ['godfa:őa]     keresztapa            grave (n) [greiv]         sír(halom)
godmother (n) ['godrriAOa]    keresztanya            grease (n) [gri:s]         (olvasztott) zsír
godparents (n) ['godpasrants]   keresztszülők           greasy (adj) fgri:si]       zsíros
goods (n) [gudz]         áru(k)              greed (n) [gri:d]         kapzsiság, mohóság
good-for-nothing (adj)      semmirekellő           greedy (adj) fgrkdi]        mohó, zeWövezet
['gudfo:'nA9irj]                          green belt (n)           zöldövezet


                 124                                125
               Középfok                          Középfok
green pepper (n)         zöldpaprika
['gri:n pepa]
grief (n) [gri:fj        bánat, fájdalom     haberdasher(n)           rövidáru-kereskedő
grin (v) [grin]         vigyorog        ['haebadaeía]
grin (n) [grin]         vigyor         habit (n) ['hasbit]        szokás
grind, ground, ~         darál, őröl       hail (n) [heil]          jégeső
[graind, graund, ~]                   haircut (n) ['heakAt]       hajvágás, frizura
grip (v) [grip]         megmarkol, megragad   hairdryer (n) ['headraia]     hajszárító
gross salary (n)         bruttó fizetés     hairy (adj) ['heari]        szőrös
['gros 'saelari]                     hall (n) [ho:l]          terem, csarnok, előszoba
grown-up ['graunap]       felnőtt         ham-and-eggs (n)          sonka tojással
guarantee (n) [gaeren'ti:]    jótállás, szavatosság  ['hasmendegz]
guard (n) [ga:d]         őr(ség)         hammer (n) (v) fhasma]       kalapács, kalapál
guide (v) [gaid]         irányít         hamster (n) ['hasmsta]       hörcsög
guidance (n) ['gaidans]     tanácsadás       hand in (v) [hsend]        benyújt, bead
guilty (adj) fgilti]       bűnös          hand round (v)           körbead
guinea-pig (n) ['ginipig]    tengeri malac      handcuffs (n) ['haen(d)kAfs]    bilincs
gulf(n) [gAlfJ          öböl          handful (adj) ['ha?n(d)fel]    maréknyi, maroknyi
gull (n) [gAl]          sirály         handicap (n) ['hasndikasp]     hátrány, akadály
gulp (n) (v) [gAlp]       bedob, lenyel, korty  handicapped (adj)         csökkent (értelmi/fizikai)
gum (n) [gAm]           1. gumi 2. (fog)íny  fhaendikaspt]           képességű
gunpowder (n) f'gAnpauda]    puskapor        handle (n) ['hasndl]        fogantyú
gut (n) [gAt]          bél           handle (v) fhasndl]        kezel, irányít, kidolgoz
gutter (n) [gAta]        esővízcsatorna     handrail (n) ['hasndreil]     korlát, kapaszkodó
guy (n) [gai]           1. fickó 2. bábu    handy (adj) ['hsendi]        1. ügyes (kezű)
gymnastics (n)          torna
                                              2. kéznél levő, jól elérhető
[d3im'na5stiks]                     handyman (n) fhaendiman]      ezermester
gynaecologist (n)        nőgyógyász       hang, hung, ~ [hasrj, tiArj, ~]  (fel)akaszt
[gaini'kolad3ist]                    hang about (v)           cselleng, kószál
gypsy = gipsy (n) fd3ipsi]    cigány         hang around (v)          lófrál
                             hang on (v)            várjon!
                             hang up (v)            leteszi a (telefon)kagylót

                126                             127
              Középfok                              Középfok
happen to do sg       véletlenül/történetesen éppen   heal (v) [hi:l]          (meg)gyógyít, begyógyul,
               csinál vmit                             beforr
harassment (n) ['hasresmanfj zaklatás              health (n) [helG]         egészség
harbour (n) ['ha:ba]     kikötő               heap (n) [hi:p]          rakás, kupac
hard of hearing (adj)    nagyothalló            heartbeat (n) ['hartbirt]     szívverés
['ha:dav'hierirj]                        heartbroken (adj)         megtört szívű
hard-boiled egg ['ha:dboild] keményre főtt tojás        ['ha:tbraukn]
harden (v) ['ha:dan]     (meg)keményít, (meg)szilárdul   heartless (adj) ['ha:tles]    szívtelen, lelketlen
hardware (n) ['ha:dwea]   vasáru, fémáru           heart transplant (n) [ha:t]    szívátültetés
harm (n) [ha:m]       baj, sérelem            heat (n) [hi:t]          hőség, forróság
harm (v) [ha:m]       árt, baj okoz           heat (adj) wave          melegfront
harmony (n) ['ha:mani]    összhang              heater (n) ['hi:te]        fűtőtest
harp (n) [ha:p]       hárfa               heaven (n) [hevn]         menyország
harsh (adj) [ha:J]      érdes, durva            heavy-weight (adj)        nehézsúlyú
harvest ['harvest]      aratás, betakarítás, szüret    ['heviweifj
haste (n) [heist]      sietség              hedge (n)[hed3]          sövény
hasten (v) ['heistan]    siettet, siet, gyorsít       hedgehog (n) ['hed3hog]      sündisznó
hatred (n) ['heitrid]    gyűlölet              heel (n) [hi:l]          sarok
haul (v) [h;>:l]       húz, vontat, szállít        hefty (adj) fhefti]        kiadós
haunted (adj) ['ho:ntid]   kísértetjárta           height (n) [hait]         magasság
hawk (n) [ho:k]       héja                heir (n) [ea]           örökös
hay (n) [hei]        széna               heiress (n) ['earis]       örökösnő
hayfever (n) ['heifi:ve]   szénanátha             hell (n) [hel]          pokol
hazard (n) fhaszed]      1. véletlen 2. kockázat, rizikó  helmet (n) ['helmifj       sisak
hazelnut (n) ['heizlnAt]   mogyoró              hen (n) [hen]           tyúk
headache (n) ['hedeik]    fejfájás              hen-pecked (adj) ['henpekt]    papucsférj
headlight (n) ['hedlait]   fényszóró (lámpa)         husband
headline (n) ['hedlain]   főcím, cím (újságban)       herbs (n) [ha:bz]        fűszernövények
headmaster (n) ['hedma:   iskolaigazgató           herd (n) [ha:d]         gulya, csorda, falka
headquarters (n)       főhadiszállás           heritage (n) ['hering]      örökség
['hedkwo:tez]                          hero (n) ['hi:reu]        hős
                                heroic (adj) [hi'rauik]     hősi, hősies


               128                                129
              Középfok                             Középfok
heroine (n) fherauin]       hősnő             homeless (adj) fhaumlas]     hajléktalan
hesitate (v) ['heziteit]     tétovázik, habozik       home-made (adj)          házi készítésű
hiccup (v) f'hikAp]        csuklik            fheummeid]
hidden (adj) [hidn]        rejtett, eldugott       (be) homesick (adj)        honvágya van
high-interest rate (adj)     magas kamatláb         fhaumsik]
highland (n) ['hailaend]     felvidék, felföld       honest (adj) fonist]        becsületes, tisztességes
highrise block fhairaiz]     sokemeletes épület      honesty (n) fonasti]        becsület
highway (n) fhaiwei]       országút, közút        honour (n) ['ona]         becsület
Highway Code           KRESZ             hood (n) [hud]           kámzsa, csuklya, kapucni
fhaiwei 'kaud]                         hoof (n), hooves [hu:f, hu:vz]   pata
hijack (v) fhaid3£ek]       eltérít (repülőgépet)     hook (n) [huk]           kampó, horog
hike (v) [haik]          gyalogol, gyalogtúrára megy  hop-skip-and-jump (n)       hármasugrás
hint (n) [hint]          célzás, utalás        hopeful (adj) fhaupfal]      bizakodó
hip (n) [hip]           csípő             hopeless (adj) fhauples]      reménytelen
hire (v) [haia]          bérbe vesz, lefoglal     horn (n) [ho:n]           1. szarv 2. kürt, duda
hire-purchase (n)         részletvásárlás        horrify (v) fhorifai]       megrémít
['haia 'patjis]                         horseback (adv) fho:sbaek]     lóháton
hiss (v) [his]          sziszeg, pisszeg       horse race (n) fho:sreis]     lóverseny
historic (adj) town fhistarik]  történelmi város       horseshoe (n) ['ho:s/u:]      patkó
hoarse (adj) [ho:s]        rekedt            hosiery (n) fhauziari]       férfidivatáru
hog (n) [hog]           sertés, disznó        hospitality (n) [hospi'taeliti]  vendégszeretet
hold on (v)            tovább folytat, kitart    host (n) [haust]          házigazda
hold to (v)            ragaszkodik vmihez      hostel (n) fhostal]        diákszálló
hold up (v)            feltart, akadályoz      hostile (adj) ['hostail]      ellenséges
hole (n) [haul]          lyuk, gödör          hound (n) [haund]         vadászkutya, agár, kopó
holidaymaker (n)         szabadságát töltő ember    household (n) f haushauld]     háztartás
holiday resort (n)        üdülőhely           household devices (n)       háztartási eszközök
hollow (adj) fhalau]       üreges, lyukas        household chores (n) [tJo:z]    házimunka
holy (adj) f hauli]        szent(séges)         housekeeper (n) fhauski:pa]    házvezetőnő, gazdasszony
homebound (adj)          hazafelé tartó        house rules (n)          házirend
fhaumbaund]                           housing estate           lakótelep
home-bred (adj) fhaumbred]    házi tenyésztésű/termelésű  ['hauzirj is'teit]


                 130                               131
               Középfok                          Középfok

hovercraft (n) ['hovakra: ft]   légpárnás hajó                         I
however (adv) [hau'eva]      1. bármennyire 2. azonban
howl (n) [haul]          üvöltés           ideal (adj) [ai'dial]       eszményi
hug (n) [hAg]           ölelés           ideally (adv)           ideális esetben
hug (v) [hAg]           megölel, megszorít     idle (adj) [aidl]         lusta, tunya, tétlen
huge (adj) [ ' h j u ^ ]     hatalmas, óriási      idol (n) [aidl]          bálvány
human (adj) ['hju:man]      emberi           identical (adj) [ai'dentikal]   azonos
human (adj) values        emberi értékek       identification (n)         azonosítás
humane (adj) [hju:'mein]     emberséges         [ai,dentifi'keijn]
humanity (n) [hju:'ma3niti]    az emberiség        ignition key (n) [ig'nijn ki:]   slusszkulcs, indítókulcs
humble (adj) fhAmbl]       alázatos, szerény      ignorant (adj) ['ignarant]     tudatlan, műveletlen
humid (adj) ['hju:mid]      nedves, párás, nyirkos   ignore (v) [ig'no:]        nem vesz figyelembe, elutasít
humidity (n) [hju:'miditi]    páratartalom        illegal (adj) [i'li:gel]      törvénytelen, jogtalan
hunger (n) ['hAnga]        éhség            illustrate (v) ['ilastreit]    szemléltet, illusztrál
hunter (n) ['hAnta]        vadász           illuminated (v) [i'lu:mineitid]  kivilágított
hurdles (n) ['ha:dlz]       gátfutás          ill-will (n) ['ilwil]       rosszindulat
hush [hAj]            pszt! csönd legyen!     imagine (v) [i'masdjin]      elképzel
hut (n) [hAt]           kunyhó           imaginative (adj)         ötletes
                               [i'maed3inativ]
                               imitate (v) ['imiteit]       utánoz, (le)másol
                               immense (adj) [i'mens]       hatalmas
                               immigrant (n) ['imigrant]     bevándorló
                               impact (n) ['impaskt]       hatás
                               impartial [im'pa:Jl]        elfogulatlan
                               improper [imapropa]        helytelen
                               impatient (adj) [im'peijanf]    türelmetlen
                               implant (v) ['implamt]       beültet
                               imply (v) [im'plai]        magában foglal, utal, sejtet
                               impossible (adj) [im'posibl]    lehetetlen
                               impression (n) [im'prejn]     benyomás
                               inadequate (adj) [in'edikwit]   elégtelen
                               (be) inclined (adj) [in'klaind]  hajlamos vmire

                 132                              133
                 Középfok                           Középfok

inconvenient (adj)           kellemetlen, alkalmatlan  inner (adj) ['ina]        belső
[inkán' vimjenf]                          innkeeper (n) ['inki:pa]     fogadós
increase (v) finkriis]         növel, növekszik      innocent (adj) ['inasanfj     ártatlan
incredible (adj) [in'kredibl]      hihetetlen         inquire (v) [in'kwaia]      érdeklődik
incurable (adj) [in'kjurrebl]      gyógyíthatatlan       insect (n) ['insekfj       féreg, rovar
indecent (adj) [in'di:sent]       erkölcstelen        insert (v) [in'ze:f]       betesz, beilleszt
Indian summer (v)            vénasszonyok nyara     inside out (adv) ['insaid aut]  (ki)fordítva
indigestion (n) [ i n d a i ^ e j n ]  gyomorrontás        insomnia (n) [in'somnie]     álmatlanság
indicator light (adv)          irányjelző         install (v) [in'sto:l]       beszerel, bevezet, felszerel
individual (adj) [indi'vidjuel]     egyéni, saját, sajátos   installment (n) [in'sto:lmant]   részlet
individuality (n)            egyéniség, személyiség   instance (n) ['instans]      példa
 [individju'asliti]                        instant (adj) ['instent]      azonnali, sürgős
 indoors (adv) ['indoiz]        bent, zárt helyiségben,  interest-free loan         kamatmentes kölcsön
                    szobában          instrument (n) ['instrument]    hangszer
industrial (adj) [in'dAstriel]     ipari           intense (adj) [in'tens]      nagyfokú, erőteljes
industry (n) ['indAstri]        1. ipar 2. szorgalom    intensive care unit (n)      intenzív osztály
inevitable (adj) [in'evitabl]      elkerülhetetlen      [in'tensiv kee 'junif]
infant (n) ['infant]          kiskorú, csecsemő     intention (n) [in'tenjn]      szándék
                    fertőző          interest (n) [ W r e s t ]     1. érdeklődés 2. kamat
infectious (adj) [in'fekjes]
                    gyulladt          interfere (v) ['intefie]      beavatkozik
inflamed [in'fleimd]
                    infláció          intermediate (adj)         közbeeső, középfokú
inflation (n) [in'fleijn]
                    hatás           [inte'mirdiet]
influence (n) ['influans]
                    baráti, kötetlen      interpret (v) [in'te:prit]     értelmez, tolmácsol, előad
informal (adj) [in'fo:mel]
                    alkotórész         interrogate (v) [in'terageit]   kikérdez, kihallgat
ingredient (n) [in'gri:diant]
                                  interrogation (n)         kihallgatás
inhabitant (n) [in'haebitent]      lakos
                                  [intere'geijn]
inhale (v) [in'heil]          belélegzik, beszív
                                  interrupt (v) [inte'rApf]     félbeszakít, megszakít
injure (v) [in'd^ua]          megsért, megsebesít
                                  interval (n) ['intevel]
 injustice (n) [in'd3AStis]       igazságtalanság                       szünet (pl. színházban)
                                  intimate (adj) ['intimet]
 inland (adv) ['inland]         belföldön                          bizalmas
                                  introduce (v) ['intredu:s]
 ink (n) [irjk]             tinta                            bevezet, bemutat
                                  invent (v) [in'vent]
 in-laws (n) ['üi1d:z]          házastárs hozzátartozói                   feltalál
                                  invention (n) [in'venfn]
 inn (n) [in]              vendéglő, fogadó                       találmány


                    134                             135
               Középfok                               Középfok
investigate (v) [in'vestigeit]  nyomoz
investment (n) [investment]    befektetés
invisible (adj) [in'vizebl]    láthatatlan           jacket potato (n)          héjában főtt burgonya
invitation (n) [invi'teijn]    meghívás             ['d3£ekit pe'teiteu]
invoice (v) finvois]       számla              jam (n) [d33em]          dzsem, lekvár
irregular (adj) [i'regjule]    szabálytalan, rendhagyó     janitor (n) [ ^ a s n i t e ]   portás, házfelügyelő
island (n) ['ailend]       sziget              jar (n) [d3a:]           korsó, köcsög, bödön, befőttes
issue (v) ['iju:]         kibocsát, kiad                           üveg
issue (n) ['iju:]         1. kimenetel 2. tárgyalt ügy,  jaundice (n) ['d o:ndis]
                                            3       sárgaság
                 vitapont 3. kiadás (pl. újság)  javelin (n) [^aavlin]       gerely (hajítás)
italics (n) ['iteeliks]      dőlt betű            jaw (n) [d3o:]           állkapocs
itch (v) [itj]          viszket             jealous (adj) ['d3eles]      féltékeny
item (n) faitem]         darab, cikk           jet (n) [d et]
                                        3           sugárhajtású (repülő)gép
itinerary (n) [ai'tinereri]    útvonal, útiterv         jeweller (n) ['d3uele]       ékszerész
                                  jigsaw (puzzle) (n)        összerakós rürelemjáték
                                  ['d3Ígso: pAzl]
                                  job center (n) [d3^b 'sente]    munkaközvetítő iroda
                                  jockey (n) [ ^ o k i ]       zsoké
                                  join (v) [d3oin]          csatlakozik, összeilleszt
                                  joint (n) [d3oint]         1. csukló, csatlakozás
                                                   2. ízület
                                  (a) joint of sg [d33Ínt]      egy darab
                                  jogging (n) f d30gin]       kocogás
                                  joke (v) [ d e u k ]
                                          3         viccel, tréfál
                                  jolly (adj) [d3oli]        vidám, jókedvű
                                  Journal (n) [d3e.nl]        1. folyóirat
                                                   2. napló, hajónapló
                                  joy (n) [d oi]
                                        3           öröm, élvezet
                                  judge (n) [d3Ad3]         bíró
                                  judgement (n) f'd3Ad3ment]     ítélet, döntés, vélemény
                                  judo (n) ['d3u:deu]        cselgáncs
                                  jug (n) [d Ag]
                                        3           korsó, kancsó

                 136                                137
                  Középfok                              Középfok

juicy (adj) ['d3u:si]         zamatos, lédús
jumble sale [d3Ambl 'seil]       zsibvásár
                                                      K
jump (v) [d3Amp]            ugrik                kale (n) [keil]          kelkáposzta
jumper (n) ['d Ampa]
         3
                    könnyű pulóver           keen (adj) [ki:n]         lelkes, b u z g ó
junction (n) [ ^ A r j k / s n ]    1. csatlakozás           keep off (v)           távol marad
                    2. útkereszteződés         keep on (v) doing sg       tovább folytat vmit, n e m
                    3. csomópont, elágazás                        hagyja abba
junior (adj) ['d3u:nja]        ifjabb, fiatalabb          keep up with (v) sy/sg     lépést tart
junior (n) ['d3u:nja]         harmadéves egyetemista        kennel (n) f k e n a l ]    kutyaház
jungle (n) [\i3Angal]         dzsungel, őserdő           kettle (n) [ketl]        teáskanna
junk (n) [d3At]k]           ócskaság, vacak, giccs        keyhole (n) ['kkhaul]      kulcslyuk
jury (n) [d3uari]           esküdtszék              kick ( v ) [kik]        rúg
just (adj) [d3Ast]           1. igazságos 2. igaz, becsületes  kid (n) [kid]          srác, kölyök, gyerek
just (adv) [d3Ast]           épp(en), egészen, pont(osan)     kidney (n) ['kidni]       vese
justice (n) ['d3Astis]         igazság (szolgáltatás)       kill (v) the time (v) [kil]   agyonüti az időt
       !
justify (v) [ d3Astifai]        (be)igazol, indokol         killer (n) [kila]        gyilkos
                                      kind (n) [kaind]        fajta
                                      kindness (n) ['kaindnas]    jóság, kedvesség
                                      kingdom (n) ['kirjdem]     királyság
                                      kiss (v)[kis]          jóéjtpuszit ad
                                      sy good night
                                      kitchenware (n) ['kitjanwea]  konyhafelszerelés
                                      kite (n) [kait]         papírsárkány
                                      kitten (n) [kitn]        kis macska, cica
                                      knee (n) [ni:]         térd
                                      kneel, knelt, ~ ( v )      térdel
                                      [ni:l, nelt, ~ ]
                                      knight (n) [nait]        lovag
                                      knit, knitted, ~ (v)      köt
                                      [nit, 'nitid]
                                      knitting (n) ['nitirj]     kötés
                                      knob (n) [nob]         fogantyú


                    138                                139
                                          Középfok
               Középfok
knock (v) [nok]         1. üt 2. kopog                    L
knowledge (n) ['nolid^]     tudás
kohlrabi (n) [,kaul'ra:bi]    karalábé     label (n) ['leibal]          címke
                          label (v) ['leibal]          címkéz
                          laboratory (n) [la'boratri]      laboratórium
                          labour (n) ['leiba]          munka
                          lack of sg (n) [lask]         hiány(a vminek)
                          lame (adj) [leim]          béna
                          landlady (n) ['lasnd'leidi]      főbérlő (nő)
                          landlord (n) fkendloid]       főbérlő (férfi)
                         landscape (n) [laandskeip]      táj (kép)
                          (at) last (adv) [la:st]       végre
                         Latin (adj) [laetin]         latin
                         launderette (n) [bm'dret]       mosoda
                         laundry (n) [b:ndri]         patyolat
                         lava (n) ['la:va]           láva
                         lawn (n) [lo:n]            pázsit, gyep, fű
                         lawyer (n) ['kxja]          ügyvéd, jogász
                         laxity (n) [laeksiti]         lazaság, hanyagság
                         lay, laid, ~ (v) [lei, leid, ~]    1. fektet 2. megterít (asztalt)
                                            3. tojik (tojást)
                         lead (n) [led]            ólom
                         lead (adj) [li:d]          vezető, első vmiben
                         leaf, leaves (n) [li:f, li:vz]    (fa) levél
                         leak (v) [li:k]           ereszt, beázik, szivárog
                         (at) least (adv) [li:st]       legalább
                         leather (n) ['leöa]         bőr
                         leather-bound (adj)         bőrkötésű
                         lecture hall (n) ['lektja'hod]    előadóterem
                         leftovers (n) [left'auvaz]      ételmaradék
                         (for) leisure (n) ['le3a]      kedvtelésből
                         leisure time (n)           szabadidő

                                           141
                 140
              Középfok                         Középfok

 lemon rind (n) ['lemen raind]  citromhéj         load (n) [leud]        teher, rakomány
 length (n) [let}8]        hosszúság         loaf(n)[leuf]         vekni, egész kenyér
 lengthen (v) ['lenöen]      (meg)hosszabbít      lobby (n) ['lobi]       előcsarnok, hall
 landing time (n)         érkezési idő (repülő)   location (n) [leu'keijn]   helyzet, elhelyezkedés
lenient (adj) ['li.nienfj     elnéző, engedékeny    locker (n) ['loke]       csomagmegőrző szelvény
let sy down (v) [let]      cserbenhagy        lodgings (n) ['lod3Írjz]    albérlet, szállás
lettuce (n) ['letis]       fejessaláta       loft [loft]          padlásszoba, tetőtér
liberty (n) flibeti]       szabadság        log (n) [log]         1. fahasáb 2. hajónapló
lick (v) [lik]          nyal, nyalizik      long-distance (adj)      távolsági, hosszútávú
license (n) ['laisens]      jogosítvány        [lorj 'distens]
life boat (n) [laif beut]    mentőcsónak        long-life (adj) [lorj'laif]  tartós
lifebelt(n) [laifbelt]      mentőöv          look [luk] forward to sg (v)  nagyon vár vkit
lightning (n) ['laitnin]     villám          loose (adj) [lu:s]       laza
likely (adj) paikli]       valószínű(leg)      Lord (n) [lo:d]        isten
limb (n) [lim]          végtag          Lord Mayor (n) [lo:d mee]   a londoni City polgármestere
limit (n) ['limit]        határ, korlát       lose one's temper [tempe]   elveszti a türelmét
linen (n) flinin]        fehérnemű, ágynemű    lost property office (n)    elvesztett tágyak osztálya
liner (n) ['laine]        (szem)kihúzó       fpropeti]
linesman (n) ['lainzmen]     partjelző        loudspeaker (n) [laud'spi.ke]  hangosbemondó
link (v) [link]         (össze)kapcsol      louse (lice) (n) [laus, lais]  tetű
lino(leum) (n) flaineu]     linóleum, műanyagpadló  lousy (adj) ['lauzi]      tetves
[li'nauliem].                       low tide (n) [leu 'taid]    apály
lip (n)[lip]           ajak, szájszél      luggage rack (n)        csomagtartó (vonaton)
lipstick (n) ['lipstik]     rúzs           ['lAgid3 reek]
liquid (n) ['likwid]       folyadék         lump sugar (n) ['Ump 'Ju.ge]  kockacukor
litter (n) ['lite]        szemét          lung (n) [Urj]         tüdő
live broadcast (n)        élő közvetítés      luxury (n) ['Ukjeri]      luxus
['laiv 'bro:dka:sf]                    luxurious (adj) [lAg^uaries]  luxus-,
lively (adj) ['laivli]      élénk, vidám
liver (n) ['live]        máj
livestock (n) ['laivstok]    jószág
load (v) [leud]         megtölt


               142                           143
                Középfok                            Középfok
                                   mask (n) [marsk]        álarc
                                   mass (n) [mass]        tömeg
machine (n) [ma'Jirn]       gép                match (v) [mast/]       párosít, összeilleszt
machinery (n) [me'Ji:nari]     gépi felszerelés, gépek      maternity ward (n)       szülőszoba
Mackintosh (n) ['maekintaj]    esőkabát              [ma'ta:niti 'wo:d]
mad (adj) [masd]          őrült               matinee (n) [Vnaítinei]     matiné, délutáni előadás
magnificent (adj)         pompás, nagyszerű         matter (n) [masta]       baj, gond
[maeg'nifisant]                           matter (v) fmaeta]       számít
maiden name (n) [Vneidn]      lánykori név           mature (adj) [ma'tjua]     érett
majesty (n) ['m33d3asti]      felség              mayor (n) [mea]        polgármester
major (adj) [meid3a]        fő, fontos            mean (adj) [mi:n]       zsugori
majority (n) [ m e ^ o r i t i ]  többség, a nagyja        meaningful (adj) ['miminfal]  értelmes
make ends meet (v)         kijön a fizetéséből, megél    means (n) [mi:nz]       eszköz
make up one's mind         eltökéli/elhatározza magát    (by no) means (n)       semmi esetre sem
malnutrition (n)          alultápláltság          meantime [mimtaim]       időközben
[maslnju'trijn]                           measles (n) f'miizlz]     kanyaró
manage to do sg (v)         sikerül tenni vmit       medal (n) [medl]        érem, kitüntetés
['masina]                              medical certificate (n)     orvosi igazolás
management (n)           vezetőség            ['medikai sa:'tifíkat]
['meenid mant]
     3
                                  medieval (adj) [medi'i:val]   középkori
mankind (n) [maan'kaind]      emberiség            Mediterranean (adj)       földközi
manners (n) fmasnaz]        viselkedés, modor        [medita'reinian]
manuscript (n)           kézirat             meeting (n) ['mi:tirj]     tárgyalás
['maenjuskript]                           melon (n) [melan]        dinnye
march (n) [ma:tj]          induló             Member of Parliament (n)    országgyűlési képviselő
march (v) [ma:t[]          menetelni, masírozni      ['membe av pailemant]
marge (n) [ma:d3J          margarin            memorable (adj)         emlékezetes
margin (n) [ma:d3in]        margó, lapszél         [memarabl]
mark (n) [ma:k]           1. márka (pénznem) 2. jelölés  memory (n) ['memari]      emlék
marmalade (n) ['ma:maleid]     narancslekvár          mention (v) ['menjn]      említ
marrow (n) ['masreu]        tök               mental (adj) [menti]      észbeli, szellemi
mashed potatoes (n) [mse/t]     burgonyapüré          mental hospital (n)       elmegyógyintézet


                  144                             145
               Középfok                     Középfok
metal (n) ['metl]         fém          monument (n) [monjument]  emlékmű
method (n) ['meöed]        módszer        mood (n) [mu:d]       hangulat
metropolitan (adj)        nagyvárosi       moody (adj) ['mu.di]    szeszélyes, változó hangulatú
[metre'politn]                      moral (n) ['morei]     tanulság
microwave oven (n)        mikrohullámú sütő   mortar (n) ['mo:te]     malter, habarcs
['maikraweiv 'Avan]                   mortgage (n) [mo:gid3]   (jel)zálog
mile-stone (n) ['mailstaun]    mérföldkő       motorway (n) [moutewei]   autópálya
millenary (adj) ['milanari]    ezredéves       mouse (mice) (n)      egér
mince (v) [mins]         apróra vagdal, darál  [maus, mais]
ministry (n) ['ministri]     minisztérium      mouth (n) [mauG]      1. száj 2. torkolat
minor (adj) ['maina]       másodlagos       mow, mowed, mown (v)    nyír
minority (n) [mai'noriti]     kisebbség       [meu, meud, meun]
miraculous (adj)         csodával határos    mud (n) [mAd]        sár
[mi'raakjulas]                      mug (n) [iriAg]       bögre
                  tévesen ítél     mulberry (n) fmAlberi]   szeder
misjudge (v) [mis'd3Ad3]
mission (n) ['mijén]        küldetés, misszió   mumps (n) [mAmps]      mumsz
misunderstand, -stood, - (v)    félreért       murder (v) ['me.de]     (meg)gyilkol
[misAnda'stsend]                     murderer (n) ['me.dere]   gyilkos
mist (n) [mist]          köd, homály      muscle (n) [mAsel]     izom
mix (v) [miks]           összekever      mustard (n) ['mAsted]    mustár
mixed (adj) [mikst]        vegyes        mutual (adj) ['mju.tjuel]  kölcsönös, közös
mixture (n) ['miksfje]       keverék
model (n) ['modi]   ^      modell, minta
moderate (adj) ['moderet]     mérsékelt
modest (adj) ['modest]       szerény
monastery (n) ['monestri]     monostor
money order (n)          pénzutalvány
['mAni 'o:de]
monologue (n) fmonelog]      monológ
monotonous (adj)          monoton, egyhangú
 [me'notenes]
 monster (n) ['monste]       szörny


                 146                       147
               Középfok                          Középfok
                                nod (v) [nod]          bólint
                 N
                                non-smoker (adj)        nemdohányzó (ember)
nail (n) [neil]          1. köröm 2. szög       [non 'smeuka]
nail varnish (n) ['neil Va:nií]  körömlakk          noon (n) [nu:n]         dél, 12 óra
naked (adj) ['neikid]       meztelen           notebook (n) ['nautbuk]     füzet, jegyzetfüzet
napkin (n) [ W p k i n ]     szalvéta           notice-board (n)        faliújság
narrow (adj) [ W r a u ]     keskeny           ['nautis 'bo:d]
narrow-minded (adj)        szűklátókörű         nuisance (n) ['nju:sans]    nyűg, teher
                                number-plate (n)        rendszámtábla
[nae'reu maindid]
                 csúnya, utálatos       [ViAmbapleit]
nasty (adj) ['naisti]
native speaker (n)        anyanyelvét beszélő     numerous (adj) ['nju:maras]  számos
['neiti:v 'spi:ke]                       nursery-school (n)
                                ['na:sri'sku:l]        bölcsödé, óvoda
natural (adj) ['naatjral]     természetes
needle (n) [ni:dl]         tű             nut (n) [nAt]
                                nutcracker (n) [Wtkraska]   dió
needlework (n) ['ni:dlwa:k]    kézimunka
                                               diótörő
negligent (adj) ['neglid3ant]   hanyag
negligence (n) [neglid3ans]    hanyagság
negotiations (n)          tárgyalás
[negauji'eifan]
nerve (n) [na:v]          ideg, idegszál
nervous beakdown (n)        idegösszeroppanás
['na:vas 'breikdaun]
nest (n) [nest]          fészer
net (n) [net]           háló
network (n) ['netwa:k]       hálózat
neurologist (n)          ideggyógyászat
[nju'rolad3Íst]
neutral (adj) ['nju:tral]       semleges
nevertheless (adv)          mindazonáltal, azonban
 ['nevaőa'les]
newsreel (n) ['nju:zri:l]       híradó
 nightmare (n) fnaitmea]       rémálom, lidérc


                 148                            149
              Középfok                         Középfok
                             outbreak (n) ['autbreik]     kitörés
                 0            outdoor (adj) (sport)      kinti, szabadtéri sport
oak (n) [auk]           tölgyfa         fautdo:]
oats (n) [auts]          zab           outing (n) ['autirj]      kirándulás
obedient (adj) [a'bi.dianf]    engedelmes       outlook (n) f autluk]      kilátás
obey (v) [au'bei]         engedelmeskedik    out of order (adj)       nem működik, rossz
object (n) fobd3ikt]       tárgy          oven (n) [Avn]         sütő
oboist (n) f aubauist]      oboás          overcast (n) [euve'ka.st]    borult
observer (n) [ab'za.va]      megfigyelő       overcook (v) [auva'kuk]     túlfőz
obviously (adv) f obviasli]    nyilvánvalóan      overhear, overheard, ~ (v)   véletlenül meghall
occupy (v) f okjupai]       elfoglal        [auve'hia, euve'he.d, ~]
occur (v) [a'ka:]         előfordul        overload (v) [auve'laud]    túlterhel
odds and ends (n)         apróságok        overseas (adv) (adj)      tengerentúli
f odz and'endz]                      [euve'si.z]
off-license (n) f oflaisans]   alkoholt árusító bolt  oversleep, overslept, ~ (v)   elalszik, tovább alszik
ointment (n) ['ointment]     kenőcs         [auva'slirp, auva'slept, ~]
omit (v) [a'mit]         elhagy, mellőz     overtake, overtook,       előz, megelőz
one-way (adj) f wAnwei]      egyirányú        overtaken (v) [auva'teik,
open-air (adj) ['aupanea]     szabadtéri, nyitott   auva'tuk, auva'teikan]
operate (v) f opereif]      működik, működtet    overture (n) ['auvatjua]    nyitány
operate on sy (v) f opereif]   operál, műt valakit   overweight (adj) [auva'weit]  túlsúlyos
opportunity (n) [ope'tju.niti]  lehetőség        owe (v) [au]          tartozik valakinek
opposition (n) [ope'zijn]     ellenzék        own (adj) [aun]         saját
oral (adj) exam ['o:ral]     szóbeli vizsga     own (v) [aun]          birtokolni
orchard (n) f o.tjed]       gyümölcsöskert     owner (n) fauna]        tulajdonos
organ (n) fo.gen]         1. orgona 2. szerv   ownership (n) faunajip]     tulajdon, birtoklás
organize (v) f o.genaiz]     rendez, szervez
oriental (adj) [ori'entl]     keleti
origin (n) forid3in]
                 eredet, származás
ornament (n) fo.nement]
                 dísz, díszítés
orphan (n) fo.fen]
                 árva
otherwise (adv) ['AŐawaiz]
                 máskülönben

                 150                           151
              Középfok                               Középfok
                                   parliamentary (adj)        parlamenti választások
                 P                  elections
pack (n) [paek]                           [parla'menteri i'lekfanz]
                 csomag
pack (v) [peek]          csomagol, pakol          parquet (n) fpa:kei]        parketta (padló)
package (n) fpaekiá^]       (szervezett) kirándulás, út    parrot (n) [pesrafj        papagáj
holiday/tour                             parsley (n) [parsli]        petrezselyem
paddle-boat (n) ['paedl'baut]   vízibicikli            parsnip (n) [ pa:snip]       petrezselyemgyökér
paediatrician (n)         gyerekorvos            participant (n) [pa:'tisipant]   résztvevő (vmiben)
[pi:dia'trijan]                           particular (adj) [pa'tikjule]    különös
page (n) [peid ]         oldal               particularly (adv)         különösen
        3


pain (n) [pein]          fájdalom             [pa'tikjulali]
painful (adj) [peinfal]      fájdalmas             part-time (adj, adv)        részmunkaidő(s)
palm (n) [pa:m]          1. tenyér 2. fenyőfa       [pa:t'taim]
pancake (n) [pasnkeik]      palacsinta            passage (n) ['p£esid3]       1. átkelés 2. szakasz, rész
panic (n) fpaenik]        félelem, pánik          passionate (adj) [paejanat]     szenvedélyes, heves
panther (n) [pasnGa]       párduc              passionately (adv)         szenvedélyesen
panties (n) [ pamtiz]       női bugyi             ['paejenatli]
paper bag (n) fpeipabaeg]     zacskó              passive (adj) [passiv]       tétlen, passzív
parable (n) [paerabel]      tanulságos mese          pasta (n) [pseste]         tészta (pl. pizzáé)
parachute (n) ['paarejuifj    ejtőernyő             pastime (n) [pa:staim]       időtöltés
parade (n) [pa'reid]       felvonulás, parádé        pastry (n) ['peistri]        édes tésztaféle
paradise (n) fpasradais]     Édenkert, Paradicsom       patch (n), (v) [paatj]       1. folt (rávarrt)
paradise for tourists       turistaparadicsom                           2. (piszok) folt 3. foltozni
paragraph (n) [pasragrarfj    bekezdés             path (n) [pa:8]          ösvény, gyalogút
parallel (adj) ['pasralel]    párhuzamos            patience (n) ['peijans]      türelem
paralyse (v) [paaralaiz]     megbénul             patriot (v) ['pa?triat]      hazafi
parcel (n) ['pa:sel]       csomag (postai)          patrol (n) [pe'traul]       járőr
parking (adj) charge       parkolási díj           patron saint (n)          patronáló szent
['pa:kirj't/a:d3]                          [peitren'sant]
parking space ['pa:kirj'speis]  parkolóhely            pattern (n) ['paetn]        minta
                                  patterned (adj) [ psstand]     mintás
                                [  pause (n) [po:z]          szünet


                 152                                 153
              Középfok                         Középfok

pavement (n) fpeivment]    járda          permanent (adj)          állandó
paw (n) [po:]         mancs, láb (állaté)   fpa.manent]
pay (v) attention       figyelmet szentel    permission (n) [pa'mijan]     engedély
['pei a'tenjan]                     permit (v) [pa'mit]        engedélyez
payment (n) ['peimant]     fizetség, kifizetés   personal (adj) belongings     személyes dolgok
peaceful (adj) ['pi.sfel]    békés          ['pa.senal bi'brjirjz]
peach (n) [pi:tj]        őszibarack       perspiration (n)          izzadás
peacock (n) fpi.kok]      páva          [pa.spa'reijan]
peak (n) [pi:k]         hegycsúcs       persuade (v) [pa'sweid]      meggyőz
peanut (n) ['pi:nAt]      amerikai/földi mog   pessimistic (adj) [pesi'mistik]  pesszimista
pearl (n) [pa:l]        gyöngy         pet shop (n) f'petjop]      állatkereskedés
peasant (n) fpeznt]       paraszt, földműves   petition (n) [pa'ti/an]      beterjesztés, petíció
pedestrian (n) [pa'destrian]  gyalogos        petrol consumption (n)      benzinfogyasztás
peel (v) [pi:l]         hámoz         ['petral kan'sAmpjan]
peep (v) [pi:p]         kukucskál       phase (n) [feiz]          fázis, szakasz
penalty (n) fpenelti]      büntetés        pheasant (n) [feznt]        fácán
pendant (n) ['pendant]     medál         phenomenon (n)           jelenség
penguin (n) ['pengwin]     pingvin        [fi'naminen]
peninsula (n) [pa'ninsjula]   félsziget       phrase (n) [freiz]         frázis, kifejezés
penknife (n) ['pen-naif]    bicska        physician (n) [fi'zijan]      orvos
pentathlon (n) [pen'taeGlan]  öttusa        physicist (n) ['fizisist]     fizikus
pepper-pot (n) [ pepapof]    borstartó       pickled (adj) gherkin       savanyú uborka
percentage (n) [pa'sentid3]   százalék       ['piklad'ga.kin]
percolator (n) ['pa:kaleita]  kávéfőző       pickpocket (n) ['pikpokifj     zsebtolvaj
perform (v) [pa'fo.m]      előad         pie (n) [pai]           rétes, pite
performance (n)         előadás        pier (n) [pia]           móló
[pe'fo.mens]                     pigeon (n) ['pid3an]        galamb
performer (n) [pa'fo.me]    előadó        pile (n) [pail]          halom, kupac
perhaps (adv) [pa'haaps]    lehet, talán     pill (n) [pil]           pirula, kapszula
period (n) ['piariad]      időszak        pillar-box (n) fpileboks]     postaláda
perm (v) [pa:m]         dauerol        pillow (n) ['pilau]        párna
                           pilot (n) [ pailat]        pilóta


                154                          155
              Középfok                               Középfok
pin ( n ) [pin]       tű                 pole (n) [paul]           sarok, pólus
pipeline (n) ['paiplain]  csővezeték             polar bear (n)            jegesmedve
pirate (n) [paieref]    kalóz                pole-vaulting (n)          rúdugrás
pistol (n) ['pistal]    pisztoly              [apeulvj:tirj]
pitch (n) [pit/]      futballpálya            polio (n) ['pauliau]         gyermekbénulás
plague (n) [pleig]     pestis               polish (v) [ polij]         fényesít, fényez
planet (n) ['plasnit]    bolygó               poll (n) [paul]           szavazat, szavazás
plant (v) [pla:nt]     ültet                polo-necked (adj) sweater      garbónyakú pulóver
plaster (v) ['pla:sta]    1. vakol 2. begipszel       [paulaunekt 'sweta]
plaster (n) [ pla:sta]    1. vakolat 2. gipsz        pond (n) [pond]           pocsolya, kis tavacska
plastic (adj) ['piaestik]  műanyag               ponytail (n) [pauniteil]      lófarok, copf
play (n) [plei]       előadás, darab           pool (n) [pu:l]           tócsa, tó, medence
playground (n) ['pleigraund]játszótér              pop in (v) [pop]          beugrik valahova, betoppan
pleased (adj) ['pli:zd]   elégedett              poppy-seed (n) [popisi:d]      mák
pleasure (n) [ p k ^ a ]  öröm, kedv, élvezet         popularity (n) [popju'lasriti]   népszerűség
plenty (of) (n) [ plenti]  sok                porcelain (n) [po:slin]       porcelán
plot (n) [plot]       1. összeesküvés, csel       porn (n) [po:n]           pornó
              2. földdarab, telek        porridge (n) ['poridj]        zabkása
plotter (n) [plota]     összeesküvő            port (n) [po:t]           kikötő
plum (n) [plAin]       szilva              portion (n) ['pojan]         adag, porció
plumber (n) [ p U m a ]   vízvezetékszerelő         portrait (n) ['po:trit]       portré, arckép
plump (adj) [pUmp]      dundi, vaskos           posh (adj) [pof]          flancos, elegáns, „puccos"
pneumonia (n) [nju:'maunie] tüdőgyulladás           positive (adj) [pozitív]      pozitív
pocket money (n)      zsebpénz              possess (v) [pa'zes]        bír, birtokol
[pokit'irtAni]                         possession (n) [pa'zejn]      tulajdonjog, birtoklás
pocket-size (n) ['pokit'saiz]  kisméretű, belefér a zsebbe  possibility (n) [posi'biliti]    lehetőség
podium (n) ['paudiam]      színpad, pódium        possible (adj) ['posibel]      lehetséges
poem (n) [ p a u e m ]      vers, költemény        post (n) ['peusfj          1. cölöp 2. állás, poszt 3. posta
poet (n) ['pauat]        költő             post (v) ['pausfj          postáz, elküld, felad
poetry (n) [apeuetri]      költészet           poster (n) fpeuste]         poszter, plakát
poison (n) [poizen]       méreg             postman (n) f'paustman]       postás
poisonous (adj) fpoizanas]    mérgező, mérges


                156                               157
              Középfok                          Középfok
postscript = P.S. (n)     utóirat           preservative (n), (adj)     tartósító(szer)
fpaustskript]                        [pri'za.vativ]
pottery (n) [poteri]      fazekasság, fazekasáru,   preserve (v) [pri'zarv]     óv, véd, tartósít
                agyagáru           press review (n) ['presrivju:] lapszemle
poultry (n) ['paultri]     baromfi, szárnyas      pressure cooker (n)       kukta (fazék)
pour (v) [po:]         önt, tölt          [preje'kuke]
pour down with rain      szakad az eső        presume (v) [pri'zju.m]     feltételez, gyanít
poverty-line (n) [ povati]   létminimum         pretend (v) [pri'tend]      tettet; úgy tesz, mintha
powder (n) [ pauda]      por, lőpor         prevent (v) [pri'vent]      megelőz, megakadályoz
power (n) ['paua]       erő, hatalom        prevention (n) [pri'venjan]   megelőzés
powerful (adj) [pauafal]    hatalmas, erőteljes     price reduction         árengedmény
power plant (n) fpaue'pla.nf] erőmű            ['praisri'dAkJan]
pox (n) [poks]         himlő            pride (n) [praid]        büszkeség
practical (adj) f'prsektikal] gyakorlatias, ügyes (!)   priest (n) [pri.st]       pap
practically (adv)       tulajdonképpen       prime minister (n)        miniszterelnök
fprasktikali]                       ['praim'minista]
praise (v) [preiz]       dicsér           primitive (adj) ['primitív]   1. ősi, eredeti
prawn (n) [prom]        (garnéla)rák                        2. egyszerű, primitív
pray (v) [prei]        imádkozni         primrose (n) ['primrauz]     kankalin
preach (v) [pri.fj]      prédikál          prince (n) [prins]        herceg
precede (v) [pri'si.d]     megelőz, előtte megy    princess (n) [prin'ses]     hercegkisasszony
precipitation (n)       csapadék          principle (n) f'prinsipal]    1. alapelv 2. fegyelem
[prisipi'teijn]                      print (v) [print]        nyomtat
precise (adj) [pri'sais]    pontos, szabatos      prisoner (n) ['prizena]     fogoly, rab
preferably (adv) ['prefarabli] inkább           prison warden (n)        börtönőr
pregnant (adj) ['pregnant]   terhes, várandós      ['prizen'wo.dan]
prehistoric (man) (adj)    ős(ember)         privacy (n) fprivesi]      magánélet, visszavonultság
[pri.his'torik]                      privilege (n) f'privilidj]   kiváltság
prejudice (n) ['pred3udis]   előítélet         privileged (adj) [privilid3d] kiváltságos
prescribe (v) [pri'skraib]   felír (orvosságot)     prize (n) [praiz]        díj, jutalom
present (v) [pri'zent]     1. ajándékoz 2. bemutat  procedure (n) [pra'si:d3a]   eljárás               158                           159
              Középfok                             Középfok

processed (food) (adj)     félkész            provide (v) [pre'vaid]       ellát, nyújt, ad
[preusesf]                          provided (conj) [pre'vaidid]    feltéve, ha
proclaim (v) [pra'kleim]    kikiált, kihirdet       province (n) [provins]       tartomány
product (n) [prodAkt]      termék            prune (v) [pru:n]          megmetsz
profile (n) fpreufail]     1. profil 2. rövid életrajz  pruned (adj) fruit         aszalt gyümölcs
profit (n) ['profit]      haszon, profit        [pru:nd fru:t]
progress (n) [ preugres]    fejlődés, haladás       psychiatrist (n) [sai'kaietrist]  pszichiáter
prohibit (v) [pra'hibit]    (meg)tilt           public (adj) transport       tömegközlekedés
project (v) [pra'd3ekt]     1. tervez, vázol 2. vetít   ['pAblik traens'po:t]
project (n) fprod3ekt]     feladat, terv, téma      publicity (n) [pA'blisiti]     nyilvánosság
prominent (adj) [prominent]   kiemelkedő, kiváló      publish (v) fpAbliJ]        1. kiad, nyilvánosságra hoz 2.
promote (v) [pre'maut]     előléptet, támogat                        megjelentet
promotion (n) [pra'maujen]   előléptetés          pudding (n) [pudirj]        puding
prompt (adj) [prompt]      sürgős            puddle (n) [pAdl]         tócsa, pocsolya
prompter (n) [prompté]     súgó             pull a muscle [pula'niAsel]    izomláza van
pronounce (v) [pra'nauns]    kiejt (hangot)        pulse (n) [pAls]          pulzus
proof (n) [pru:f]        bizonyíték          pump (v), (n) [pAmp]        pumpa, pumpál
proof (adj)           -mentes, -biztos, -álló    punch (v) [pAntJ]         1. kilyukaszt, érvényesít
properly (adv) [propeli]    megfelelően, helyesen                      2. üt, rávág
property (n) [propeti]     vagyon, tulajdon       punch (n) [pAntJ]         puncs
proportion (n) [pre'po:Jen]   arány             punch machine (n)         lyukasztógép
proprietor (n) [pre'praiete]  tulajdonos          ['pAntJ me'Ji:n]
props (n) [props]        kellékek           punctuality (n)          pontosság
prose(n) [preuz]        próza             [pAnkt/u'asliti]
prospect (n) [prospekt]     távlat, lehetőség       puncture (n) [pAnktfe]       defekt
prosper (n) fprospe]      virágzik, prosperál      punish (v) [pAniJ]         megbüntet
protect (v) [pre'tekt]     megóv, megvéd         punishment (n) ['pAniJVnenf]    büntetés
protein (n) [preutim]      fehérje            puppet (n) [pApit]         báb, bábu
protest (v) [pre'test]     tiltakozik          pure-bred (n) (adj)        fajtatiszta
proud (adj) [praud] of sg    büszke            [pjuebred]
prove (v) [pru:v]        bebizonyít          purr (v) [pe:]           1. dorombol 2. búg, zúg
proverb (n) ['prove :b]     közmondás


                160                              161
               Középfok                          Középfok
purring (adj) sound        búgóhang
['pa.rirj saund]
                                               Q
pursue (v) [pa'sju:]       űz, folytat        qualification (n)        képzettség
push (v) [puj]          tol            [kwolifi'kei/n]
push forward fpuj'fo.wed]     tolakszik         qualify (v) fkwolifai]      minősít
push-up (n) ['puJAp]       fekvőtámasz        qualified (adj) fkwolifaid]    képesített
put on (v) [put]         felvesz (ruhát)      quality (n) fkwolati]       minőség
put on weight           hízik           quantity (n) fkwontiti]      mennyiség
put out              elolt, kiolt (tüzet)   quarrel (v) (n) ['kworal]     veszekedni, veszekedés
put sy up             elszállásol        quarter (n) f'kwo.ta]       negyed
put up with            elvisel, kibír      quash (v) [kwoj]         összezúz, megsemmisít
puzzled (adj) [pAzald]      zavarban van, tétovázik  queue (n) [kju:]         sor, sorbanállás
pyjamas (n) [ p a ^ a . m a z ]  pizsama          questionnaire (n)         kérdőív
pyramid (n) [ piramid]      piramis, gúla       [kwesfja'nea]
                              quay (n) [kwi:]         rakpart
                              quilt (n) [kwilt]        paplan
                              quiz (n) [kwiz]         fejtörő
                              quotation mark (n)        idézőjel
                              [kwau'teijn 'ma:k]
                 162                           163
              Középfok                           Középfok
                               react (v) [ri'askf]       reagál
                 ft             reaction (n) [ri'aekjan]     reagálás
rabbit (n) fraebit]        nyúl            reality (n) [ri'aeliti]     valóság
racehorse (n) [Yeiskxs]      versenyló         realize (v) ['rialaiz]      rájön, felismer
rack (n) [rak]          fogas           rear (n) [ria]          hátsó
radish (n) [raedij]        retek           rear(view) mirror         visszapillantó tükör
rag (n) [raeg]          rongy           ['riayju:'mira]
rage (n) [reid3]         harag, düh        rearrange (v) [ri:a'reind3]    átrendez
rail (n) [reil]          sín            rebel (n) [rebl]         felkelő, lázadó
raincoat (n) freinkaut]      esőkabát         recent (adj) ['rr.sant]     jelenlegi
rainbow (n) ['reinbau]      szivárvány        recently (adv) ['rksantli]    mostanában
raindrop (n) freindrop]      esőcsepp         reception (n) [ri'sepjan]    fogadás
raisin (n) ['reizan]       mazsola          recipe (n) [Vesapi]       recept (konyhai)
                 gereblye, gereblyézik   recite (v) [ri'sait]       szaval
rake (n), (v) [reik]
random (adj) ['randám]      véletlen, rendszertelen  reckless (adj) freklas]     vakmerő
                 skála, választék     reconstruction (n)        helyreállítás, újjáépítés
range (n) ['reind3]
                 megerőszakol       [ri:ken'strAkJan]
rape (v) [reip]
                 gyors           record (v) [ri'ko:d]       feljegyez, megörökít
rapid (adj) ['rapid]
                 (bőr)kiütés        record (n) [Veko:d]       1. feljegyzés 2. hanglemez
rash (n) [raj]
raspberry (n) [Va:zbari]     málna                           3. rekord, csúcs
rat (n) [rat]           patkány          recover (v) [ri'kAva]      meggyógyul
rate (n) [reit]          mérték, arány       recreate (v) [ri:kri:'eit]    kikapcsolódik
rate of exchange (n)       valutaárfolyam      recreation (n) [rekri'eijan]   kikapcsolódás, szórakozás
rather (adv) ['ra:öa]       inkább          recycle (v) [ri:'saikal]     újrahasznosít, újra felhasznál
ratio (n) [Veijiau]        arány, hányados     recycled (adj) (paper)      újrahasznosított (papír)
rational (adj) ['rajánál]     ésszerűjózan       [ri:'saikald 'peipa]
ravon (n) ['reivn]        holló           redecorate (v) [rk'dekereifj   kifest, tataroz
raw (adj) [nx]           nyers          reduce (v) [ri:'dju:s]      csökkent
                  sugár          redundant (adj) [ri'dAndent]   fölösleges, létszám fölötti
ray (n) [rei]
razor (n) freize]         borotva         redundancy (n) money       munkanélküli segély
razor blade (n) ['reiza'bleid]   borotvapenge       [ri'dAndansi mAni]
                  elér (vmit)       refer (v) [ri'fe:] -ko      utal, hivatkozik vmire
 reach (v) [ri:tj]

                 164                            165
              Középfok                              Középfok
referee (n) [refa'ri:]     bíró (futballban)        relieve (v) [ri'li.v]       könnyít, enyhít
reference (n) f'referans]    1. ajánlólevél         religion (n) [ r i ' l i ^ a n ]  vallás
                2. utalás, célzás        religious (adj) [ri'li:d3es]    vallásos
refinery (n) [ri'fainari]    finomító üzem          reluctant (adj) [ri'lAktant]    vonakodó
reform (n) [ri'fo.m]      újítás, átszervezés       reluctantly (adj) [ri'lAktantli]  vonakodva
refreshing (adj) [ri'frejirj]  üdítő, frissítő         rely (on) (v) [ri'lai]       számít vkire
refreshment (n) [ri'frejmanf] üdítő ital            remain (v) [ri'mein]        marad
refridgerator (n)        hűtőszekrény          remains (n) [ri'meinz]       maradék
[ri'frid3areita]                        remark (n), (v) [ri'ma:k]     megjegyzés, megjegyez
refuse (v) [ri'fju:z]      visszautasít          remarkable (adj)          figyelemre méltó
regard (n) [ri'ga.d]      üdvözlet            [ri'ma.kabal]
region (n) f r i ^ a n ]    vidék, körzet, régió      remind (v) [ri'maind]        emlékeztet
register (n), (v) ['red3Ísta]  1. nyilvántartó napló     remote (adj) [ri'maut]       távoli
                2. nyilvántartást vezet    rendezvous (n) frandivu:]      randevú, találka
registered (adj) (letter)    ajánlott (levél)        repaint (v) [ri'peint]       újra (át)fest
['red3Ístard]                         repair (v) [ri'pea]         megjavít
registration (n)        nyilvántartásba vétel,     repeat (v) [ri'pi.t]        ismétel
[red3Ístreijen]         regisztrálás          replace (v) [ri'pleis]       kicserél
regret (v) [ri'gret]      megbán vmit          replacement (n)           helyettesítés, pótlás
regularly (adv) [regjuleli]   rendszeresen          [ri'pleismenf]
regulate (v) [Yegjuleit]    szabályoz           replay (v) fri.plei]        visszajátszás
regulation (n) ['regjuleijan]  (rend)szabály, szabályozás   reply (n), (v) [ri'plai]      válasz(ol)
rehearsal (n) [ri'he.sel]    főpróba            report (n) [ri'po.t]        1. beszámolójelentés
rehearse (v) [ri'ha:s]     főpróbát tart                           2. riport
reign (n), (v) [rein]      uralom, uralkodás, uralkodik  report (v) [ri po:t]        beszámol, bejelent
reject (v) [ri'd3ekt]      elutasít            representative (n)         képviselő
relation (n) [ri'leijarj]    rokon             [repri'zentativ]
relationship (n) [ri'leijanfip] 1. kapcsolat 2. rokonság    republic (n) [ri'pAblik]      köztársaság
release (v) [ri'li.s]      kiszabadít, elenged      reputation (n) [repju'teijan]    hírnév
reliability (n) [rilaia'biliti] megbízhatóság         require (v) [ri'kwaia]       követel, elvár
reliable (adj) [ri'laiabal]   megbízható           requirement (n)           követelmény, feltétel
relief (v) [ri'li.f]      megkönnyebbülés        [ri'kwaiamant]


               166                                167
              Középfok                          Középfok
rescue (v), (n) [reskju:]    megment(és)         reward (n) [ri'word]       jutalom
reservation (n) [reze'veijan]  foglalás, rendelés     rewrite (v) [ri:'rait]      újra ír, átír
reserved (adj) [ri'za:vd]    1. foglalt         rib (n) [rib]           borda
                2. visszahúzódó      ribbon (n) friban]         szalag
residence (n) ['rezidens]    rezidencia, lakóhely    ridiculous (adj) [ri'dikjulas]   nevetséges
resident (n) ['rezident]    lakó            right next to sg          rögtön mellette
resign (v) [ri'zain]      lemond           ring, rang, rung (v)        1.cseng, csenget
resist (v) [ri'zist]      ellenáll          [rirj, ram, rArj]         2. odatelefonál
resort (n) [ri'zo:t]      üdülőhely         ring (n) [rirj]          1. csengetés 2. gyűrű
respect (v), (n) [ri'spekt]   tisztel(et)        rinse (v) [rins]          öblít
respectable (adj) [ri'spektebl] tiszteletre méltó     ripe (adj) [raip]         érett
respiration (n) [respi'reijn]  légzés           rise, rose, risen (v)       felemelkedik
response (n) [ri'sponz]     válasz, felelet      [raiz, rauz, rizan]
responsible (adj)        felelős          risk (n) [risk]          1. rizikó, kockázat
[risponsebel]                                         2. kockáztat
rest (v) [rest]         pihen            riverside (n) f'rivasaid]     folyópart
restriction (n) [ri'strikjan]  megszorítás, korlátozás   roadsign (n) freudsain]     közlekedési táblák
result (n), (v) [ri'zAlt]    eredmény(ez)        roadworks (n) [Vaudwa:ks]    útjavítás
retell (v) [ri'tel]       újra elmesél        rob (v) [rob]          rabol
retirement age (n)       nyugdíjkorhatár       robber(n)[Voba]         rabló
[ri'taiamant e i d ]
        3                     robbery (n) f'roberi]       rablás
retrain (v) [ri'trein]     átképez          robot (n) ['reubot]        robot
retraining (n) [ri'treinirj]  átképzés          rock (n) [rok]          szikla
return (v), (n) [ri'tain]    visszatér(és)       rocket (n) f'rokit]        rakéta
reveal (v) [ri'vi:l]      felfed, leleplez      roller blind (n)         redőny, roletta
revenge (n) [ri'vend ]
           3
                bosszú           ['reula blaind]
revenue (stamp) [revanju:]   illeték(bélyeg)      roof(n)[ru:f]           tető
reverse (v) [ri'vais]      tolat           root (n) [ru:t]          gyökér
review (n), (v) [ri'vju:]    áttekint(és), szemle    rope (n) [raup]          kötél
revision (n) [ri'vÍ3n]     átvizsgálás, kijavítás   rotten (adj) ['roten]       ro(t)hadt, korhadt
revival (n) [ri'vaivl]     megújítás, felelevenítés  rough (adj) [r\f\         érdes, durva
revolution (n) [reva'lu:Jan]  forradalom         roundabout (n) [raundabaut]    1. körforgalom 2. körhinta


                168                             169
              Középfok                            Középfok
row (n) [rau]          sor
rowing (n) ['reuirj]      evezés
                                                s
rubber (n) ['rAba]       radír           sack (v) [seek]           kirúg (állásból)
rubbish (n) (bin) frAbiJ]    szemét(tároló), kuka    sack (n) [saek]           zsák
rucksack (n) ['rAksaek]     hátizsák          safety (n) ['seifti]        biztonság
rude (adj) [ru:d]        durva, udvariatlan     safety-pin (n) ['seiftipin]     biztosítótű
rug (n) [rAg]          szőnyeg          sailor (n) fseila]         tengerész, matróz
ruin (n), (v) ['ru:in]     rom(bol)          sale (n) ['seil]          árusítás, vásár
ruler (n) ['ru:la]       1. vonalzó 2. uralkodó   salmon (n) ['saeman]        lazac
rumour (n) ['ru.ma]       híresztelés, szóbeszéd   salt-cellar (n) fsoltsele]     sótartó
run out of sg [rAn] (v)     elfogy           salutation (n) [saelju'tei/an]   üdvözlés, köszöntés
rush hour (n) frAJaue]     csúcsforgalom       sample (n) ['sa:mpal]        minta
rust (n) [rASt]         rozsda          sarcastic (adj) [sarksestik]     gúnyos
rusty (adj) [ V A S Ú ]     rozsdás          satchel (n) ['ssetjal]        tarisznya, iskolatáska
ruthless (adj) ['ru:91es]    kegyetlen         satisfactory (adj)          kielégítő
rye (n) [rai]          rozs           [satis'fasktari]
                             satisfied (adj) ['ssetisfaid]    elégedett
                             saucepan (n) ['so:spaen]       serpenyő
                             sauna (n) ['sauna]          szauna
                             savage (adj) ['sa3vid3]       vad, harapós
                             saving account (n)          takarékbetét
                             ['seivirj a'kaunt]
                             savings (n) fseivirjz]        megtakarított pénz
                             savings-bank (n)           takarékpénztár
                             ['seivirjzbasnk]
                             Saviour (n) f'seivia]         Megváltó
                             saxophone (n) f'sasksajaun]      szaxofon
                             scales (n) [skeilz]          mérleg
                             scampi (n) ['scaempi] =        rák
                             shrimp
                             scan (v) [skaen]           átfut, átlapoz
                             scandal (n) fscsendl]         botrány, pletyka

                170                              171
               Középfok                             Középfok

scar (n) [ska:]          sebhely             search (v) [sa:tj]         keres, kutat
scarcely (adv) fskeesli]     alig              season (v) ['si:zan]        fűszerez
scene (n) [si:n]         jelenet             seasonal (adj) f'si.zanal]     szezonális, idényjellegű
schedule (n) ['{edju:l]      táblázat, menetrend       seasoning (n) ['si:zanirj]     fűszerezés
scheduled (adj) flight      menetrendszerinti járat     season (n) ticket ['si:zentikit]  bérlet (pl. színház)
['fedjuild'flait]                         seatbelt (n) ['si:tbelt]      biztonsági öv
scholarship (n) ['skolejip]    ösztöndíj           second-hand (adj)         használt
school-leaving (adj)                       [sekand'hasnd]
ceremonies fseremoniz]       ballagás            secondary (adj) technical     szakközépiskola
school-leaving (adj) feast     bankett            school
school(n) report          bizonyítvány          ['sekandari 'teknikal sku:l]
['sku:lri'po:t]                         secret (n) f'siikrit]        titok
schoolyard (n) ['sku:lja:d]    iskolaudvar          section (n) ['sekjan]        rész, szakasz, darab
sci(ence)-fi(ction) (adj), (n)I   tudományos-fantasztikus   security (n) [si'kjuariti]     biztonság
[saiens'fikfen]                         security (n) check         biztonsági ellenőrzés
scientific (adj) [saian'tifik]   tudományos          [si'kjuariti tjek]
scissors (n) ['sizez]       olló             sedative (n) fsedetiv]       nyugtató
scone (n) [skon]          pogácsa            see sy in (v) [si:]         bekísér
score (v) [sko:]          gólt rúg           see sy off (v) [si:]        kikísér
score (n) [sko:]          eredmény           seek (v) [si:k]           keres
scrambled (adj) eggs        rántotta           select (v) [si'lekt]        válogat, szelektál
['skraembald egz]                        selection (n) [si'lekjan]      válogatás
scratch (v) [skrastj]       karcol, vakar        self-employed (adj)         vállalkozó
scratch (n) [skraefj]       karcolás, vakarás      [selfím'plaid]
scream (v) [skri:m]        visít, sikít         selfish ('selfij)          önző
scream (n) [skri:m]        sikítás           self-made (adj) (man)        önerőből feltörő ember
screwdriver (n)          csavarhúzó          [self meid]
['skru:draiva]                         self-respect (n) [selfris'pekt]   önérzet
script (n) [skript]        1. forgatókönyv 2. kézirat  self-service (adj) [self se:vas]   önkiszolgáló
scrub (v) [skrAb]         súrol, sikál         semi-final (n) [semi'fainal]     középdöntő
sculpture (n) ['skAlptja]     szobor            semi-prepared (adj)         félkész
seafood (n) ['si:fu:d]       tengeri ételek        [semipri'peard]


                 172                              173
               Középfok                            Középfok
sense of humour (n)        humorérzék          shape (n) [Jeip]          alak, forma
[sensav'hju.ma]                        shark (n) [Ja:k]          cápa
sensitive (adj) ['sensitiv]    érzékeny           sharp (adj) [Ja:p]         éles, hegyes
sentence (v) fsentens]      1. elítél, börtönbe zár   sharpen (v) [ ja.pen]       hegyez, élesít
sentence (n) fsentans]      1. ítélet 2. mondat     shawl (n) [Ja:l]          kendő
separate (adj) ['separet]     különálló          shed (n) [Jed]           fészer, sufni
separation (n) [sepa'rei/an] |  elválasztás, elkülönítés   sheep (n) [Ji:p]          bárány
serial (n) ['siarial]       sorozat (folytatásos)    sheet (n) [Ji:t]          lepedő
series (n) fsiari.z]       sorozat (nem folytatásos)  shell (n) [Jel]          kagyló
servant (n) ['servant]      szolga, cseléd        shelter (n) [jelta]        menedék
serve (v) [sa:v]         (fel)szolgál, kiszolgál   shepherd (n) ['Jepad]       juhász
serviette (n) [sa:vi'et]     szalvéta          ship (n) [Jip]           hajó
session (n) fsejen]        ülés, ülésszak       shiver (v) [jiva]         vacog, didereg
set off, ~, ~ (v) [set, ~ ~]   elindul           shock (v) [Jok]          sokkol, megdöbbent
set (v) (the clock)        beállít (órát)       shocked (adj) [Jokt]        meg van döbbenve
setting (n) ['setirj]       díszlet           shocking (adj) f/okin]
                                                 megdöbbentő
settle (v) ['setl]        letelepszik         shop-assistant (n)
                                                 bolti eladó
settlement (n) ['setlment]    település          [fope'sistenf]
several (adv) ['sevaral]     számos, több         shopkeeper (n) [jopki.pe]     boltvezető
sew, sewed, sewn (v)       varr             shoplift (v) fjoplift]      boltban lopni
[sau, seud, saun]                       shoplifter (n) fjoplifte]     bolti tolvaj
sewing machine (n)        varrógép          shopping (adj) centre       bevásárló központ
['seuin ma'Ji:n]                       ['jopirj'sente]
sex (n) [seks]          nem             shopping (adj) spree        bevásárló körút
sexual (adj) intercourse     nemi érintkezés       [jopirjspri:]
['sek/ual 'inteko.s]                     shore (n) [Jo:]          tengerpart
sexy (adj) ['saeksi]       szexis, csábító       short (adj) circuit [Jo.t'sekif]  rövidzárlat
shabby (adj) ['Jaebi]       kopott, rongyos       short (adj) of money [jo.tev]   pénzszűke
shade (n) ['Jeid]         árnyék           shortage (n) [jo:tid3]       hiány
shake, shook, shaken (v)     ráz             shorten (v) ['Jo.tn]        rövidít
[Jeik, Juk, Jeikan]                      shorthand (n) ['Jo.fhsend]     gyorsírás
shame (n) [Jeim]         szégyen


                 174                             175
               Középfok
                                             Középfok
shorthand typist (n)        gyors- és gépírónő     sincere (adj) [sin'sia]     őszinte
['Jothaend 'taipist]                     sincerely (adv) [sin'siali]   őszintén
shorts (n) [Jo:ts]         rövidnadrág        singer (adj) ['sírja]      énekes
shortsighted (adj)         rövidlátó         singular (n) ['singjula]     egyes szám
[Jo:t 'saitid]                        sink (v) sank, sunk        elsüllyed
shot (n) [Jot]           lövés           ['sink, sasrjk, SAtjk]
shotput (n) [Jotput]        súlylökés         sir (n) [se:]           uram!
shoulder-length (adj)       vállig érő        site (n) [sait]          telek
[jeuldelenG]                         situation (n) [sitju'eijen]    helyzet
show sy to (a table) (v)      (az asztalhoz) kísér   skate (n), (v) [skeit]       korcsolyá(zik)
showroom (n) fjeurum]        bemutatóterem      ski run (n) ['ski: rAn]      lesiklópálya
shrink, shrank, shrunk (v)     összemegy        skid (v) [skid]          megcsúszik
[Jrirjk, Jraerjk, JrArjk]                  skill (n) [skil]         jártasság, képesség
shut, ~, ~ (v) [jAt, ~, ~]     bezár          skilled (adj) ['skild]       képzett
shutter (n) [JAta]         zsalugáter       skin (n) [skin]          bőr
side (n) [said]           oldal          skinhead (n) fskinhed]       bőrfejű
sideburns (n) ['saidba:nz]     pajesz         skinny (adj) f'skini]       sovány, vézna
sideplate (n) ['saidpleit]     kistányér        skyscraper (n) ['skaiskreipe]   felhőkarcoló
sidestreet (n) ['saidstri:t]    mellékutca       slap (n), (v) [slaep]       pofon, pofoncsap
sigh (n) [sai]           sóhaj          slave (n) [sleiv]         rabszolga
sign (n) [sain]           aláírásjel       slavery (n) f'sleiveri]      rabszolgaság
signal (v) ['signal]        jelez          sleeping (adj) car ['sli:pirj]   hálókocsi
significant (adj) [sig'nifikant]  jelentős        sleeping (adj) tablet        altató
silent (adj) ['sailant]       csendes, hangtalan   ['slirpirj'taeblit]
silently (adv) ['sailentli]     csendesen       sleet (n) [sli:t]         ónos eső
silent (film) (adj) ['sailant]   néma(film)       sleeve (n) [sli:v]         ujj (ruháé)
silk (n) [silk]           selyem        slice (n) [slais]         szelet
silver (n) fsilve]          ezüst         sliding (adj) door         tolóajtó
similar to sg (adj) ['simila]    hasonló        ['slaidin do:]
 simmer (v) ['sima]         párol         slight (adj) [slait]        jelentéktelen
 simple (adj) ['simpal]       egyszerű       slightly (adv) ['slaitli]     kissé
 since (conj) [sins]         mivel


                  176                            177
               Középfok                             Középfok
slimming (adj) diet       fogyókúra            soil (n) [soil]         talaj
['slimirj'daiat]                         sole (n) [saul]         talp
slip (v) [slip]         csúszik             solemn (adj) ['solam]      ünnepélyes
slippery (adj) ['sliperi]    csúszós             solemnly (adv) f'solemli]    ünnepélyesen
slogan (n) ['slaugan]      jelszó             solicitor (n) [sa'lisita]    ügyvéd
slope (n) [slaup]        lejtő, emelkedő         solid (adj) ['solid]       szilárd
slot (n) [slot]         rés, nyílás           solution (n) [sa'lurjan]     megoldás
slow (down) (v) [slau]      (le)lassul           solve (v) [solv]         megold
small pox (n) ['smo.l poks]   himlő              sorrel (n) ['sorai]       sóska
smash (v) [smasj]        összetör            sorrow (n) ['sorau]       bánat
smoked (adj) [smaukt]       füstölt            sort out (v) [sort]        szortíroz, válogat
smuggle (v) ['smAgal]       (be)csempész         sound (adj) [saund]        ép
smuggler (n) ['smAgla]      csempész           sound (adj) (film)        hangos (film)
snack (n) [snask]         falat, gyorsétkezés      sound-proof (adj)         hangszigetelt
snake (n) [sneik]         kígyó             ['saundpru.f]
snapshots (n) fsnsepjots]     pillanatfelvételek      soup-plate (n) ['su:p pleit]    leveses vagy mélytányér
snatch (v) [snaetj]        elcsen, ellop         sour (adj) [saua]         savanyú
sneeze (v) [sni.z]        tüsszent           sour cherry (n) ['sauafjari]    meggy
snore (v) [sno:]         horkol            sour cream (n) ['sauakri.m]    tejföl
snowball (n) fsnauborl]      hógolyó            source (n) [sors]         forrás, eredet
snowdrop (n) ['snaudrop]     hóvirág            souvenir (n) [surva'nia]      ajándék
snowflake (n) ['snaufleik]    hópehely           spaceship (n) ['speisjip]     űrhajó
soak (v) [sauk]          elázik            spacious (adj) ['speijas]     tágas
soap dish (n) ['saupdij]     szappantartó         spacesuit (n) ['speisjurt]     szkafander
soccer (n) ['soka]        futball           spare (n) [spea]          pót, tartalék
sociable (adj) ['saujabal]    barátkozó, társaságkedvelő  speciality (n) [speji'asliti]   különlegesség, specialitás
social (adj) ['saujal]      szociális          specialize (v) f'spejalaiz]    specializálódik
 social (adj) worker       szociális dolgozó      species (n) fspirjirz]       faj
 fsaujel'warka]
                                spectacular (adj)         látványos, festői
 socket (n) ['sokit]       konnektor, aljzat      [spek'teekjula]
 soft (adj) [soft]        puha             spectator (n) [spek'teita]    néző, szemlélő
 soft (adj) drink ['softdrink]
               I  üdítőital


                 178                              179
                Középfok
                                                Középfok
speech-therapist (n)        logopédus            squeeze (v) ['skwi.z]      présel, szorít
['spi.tj 'Gerapist]                         squeamish (adj) ['skwi.mij]|   finnyás
speed (v) [spi:d]          gyorsan hajtani, átlépni a   stab (v) [stseb]         szúr, döf
                  sebességhatárt         stable ['steibal]         istálló
speeding (n) ['spi.dirj]      gyorshajtás           stadium ['steidiam]        stadion
speed limit (n) ['spi:d 'limit]   sebességkorlátozás       staff meeting (n)         személyzeti értekezlet
speedometer (n)           sebességmérő          ['sta.f'mi.titj]
[spi.'domite]                            staffroom (n) fsta.fru.m]    tanári szoba
spell (v) [spel]          betűz              stage (n) [steid3]        színpad
spice (n) [spais]          fűszer             stain (n) [stein]        folt
spicy (adj) f'spaisi]        fűszeres            stainless (adj) fsteinlas]    foltmentes
spill, spilt, ~ [spil, spilt, ~]  kiont             stain-resistant (n)        folttaszító, nem piszkolódó
       r
spinach (n) [ spinid3]       spenót             [steinra'zistent]
spin-drier (n) [spin'draie]     centrifuga           staircase (n) ['steakeis]     lépcsőház
spinster (n) fspinsta]       hajadon            stale (adj) [steil]        állott, nem friss
spirit (n) ['spirit]        lélek, szellem         stall (n) [sto:l]         árusítóbódé
spirits (n) ['spirits]       alkohol            stalls (n) [sto.lz]        földszinti nézőtér
splendid (adj) ['splendid]     pompás             stamina (n) ['steemina]      kitartás
splitting (adj) (headache)     hasogató (fejfájás)      stand sg (v) [staend]       (ki)áll vmit
fsplitirj]                            (can't) stand sg (v)        ki nem állhat vmit
spoil (v) [spoil]          elkényeztet          standard (n) ['stasndad]      1. színvonal 2. szabvány
sports grounds (n)         sportpálya          standard lamp (n)         állólámpa
fspo.tsgraundz]                          standard of living (n)       életszínvonal
spot (n) [spot]           1. helyszín 2. folt      stare (v) [stee]         bámul
                  3. pattanás 4. pötty     starve (v) [sta.v]        éhenhal, éhezik
spotted (adj) ['spotid]       pöttyös            state (n) [steit]         1. állam 2. állapot
spray (v) [sprei]          permetez           statement (n) ['steitmant]     állítás
spray (n) [sprei]          permet            statuette (n) [staetju'et]     szobrocska
spread, ~, ~ (v) [spred, ~, ~]   terjed            steady (adj) fstedi]        szilárd, biztos
spring (n) [sprirj]         1. tavasz 2. forrás     steam (n) [sti:m]         gőz
sprinkle (v) ['sprinkal]      locsol, (be)hint       steel (n) [sti.l]         acél
sprinter (n) ['sprinta]       rövidtávfutó         steep (adj) [sti:p]        meredek

                  180
                                                181
               Középfok                          Középfok
steer (v) [stia]          kormányoz        straw (n) [stro:]         szalma
steering (adj) wheel        kormánykerék      stream (n) [stri:m]        patak
['stiarirj wi:l]                      strength (n) [strerjG]       erő
stepbrother (n) fstepbrAŐe]     mostohafivér      strengthen (v) fstrerjGen]     erősít
stepfather (n) fstepfAÖa]      mostohaapa       stress (n) [stres]         1. stressz, nyomás
step-ladder (n) fsteplasőa]     kétágú létra                        2. hangsúly
stepmother (n) ['stepmAÖa]     mostohaanya       stretch (v) [stretj]       hangsúlyoz, nyújt, feszít
step-parents (n) ['step       mostohaszülők      stretcher (n) ['strefja]     hordágy
paarants]                          strict (adj) [strikt]       szigorú
stepsister (n) ['stepsista]     mostohalánytestvér    strike (v) struck, ~       1. üt 2. sztrájkol
stern (n) [ste:n]          hajótat, hajófar     [straik, strAk, ~]
stew (n) [stju:]          pörkölt         strike (n) [straik]        1. ütés 2. sztrájk
stewed fruit (n) ['stju:d fru:t]  befőtt, kompót      striker (n) ['straika]      1. sztrájkoló 2. csatár
stick, stuck, ~ (v)         ragaszt, ragad     stripe (n) [straip]        csík
[stik, stAk, ~]                       striped (adj) [straipt]      csíkos
stick (n) [stik]          bot, pálca       structure (n) ['strAkfJa]     szerkezet
stiff (adj) [stif]         merev          struggle (n), (v) ['strAgal]   küzd(elem)
still (adj) [stil]         csendes, nyugodt    study circle (n) [stAdi'sarkal]  szakkör
still life (n) ['stillaif]     csendélet        stuff (v) [stAÍ]         tölt, töm
stimulate (v) ['stimjuleit]     ösztönöz        stuffed (adj) (cabbage)      töltött (káposzta)
stir (v) [sta:]           kever          [stAff]
stock (n) [stok]          1. húslé 2. részvény  stuffy (adj) ['stAfi]       fülledt, büdös
stockbroker (n)           tőzsdeügynök      stupid (adj) fstjupid]       hülye
fstokbrauka]                        subject (n) f'sAbd3Íkt]      tantárgy
stock-exchange (n)         tőzsde         subscribe (v) [sab'skraib]     előfizet
['stokikstJeind3]                     subscription (n)          előfizetés
storm (n) [stD:m]          vihar         [sab'skripjan]
stormy (adj) ['sto:mi]       viharos        substantial (adj)         lényeges, fontos
stove (n) fstauv]          kályha         [sab'stsenjal]
straight (adj), (adv) [streit]   egyenes, egyenesen   subtitle (n) f'sAbtaitl]      felirat
strain (n) [strein]         feszültség       subtitled (adj) (film)       feliratos (film)
strange (adj) [streind3J      furcsa, idegen     fsAbtaitald]


                  182                          183
                 Középfok                            Középfok
suburban (adj) [sa'ba.ban]       zöldövezeti, külvárosi   surprise (n) [sa'praiz]       meglepetés
sub-zero (adj) ['sAbziarau]       0 °C alatti         surprised (adj) [sa'praizd]     meglepett
succeed (v) [sak'si.d]         sikerül           surprising (adj) [se'praizirj]   meglepő
suffer from sg (v) ['sAfa]       szenved           surround (v) [sa'raund]       körülvesz
sugar beet (n) [juga bi:t]       cukorrépa          survey (n) [sa'vei]         felmérés
suggestion (n) [ s a ^ e s t j a n ]  javaslat          survey (v) [sa'vei]         felmérést készít
suitable (adj) ['sju.tabel]       megfelelő         survive (n) [sa'vaiv]        túlél
suitcase (n) ['sju:tkeis]        bőrönd           suspect (v) ['sAspekt]       gyanúsított
suite (n) [swi.t]            garnitúra         suspicion (n) [sa'spijan]      gyanú
sultana (n) [sAi'ta.ne]         mazsola          suspicious (adj) [sa'spijas]    gyanús
sum (n) [sAm]              összeg           swallow (v) f'swolau]        lenyel
summary (n) f'sAmari]          összegzés         swallow (n) ['swolau]        fecske
sunbathe (v) ['sAnbeiö]         napozik          sweater (n) fswete]         pulóver
sunflower (n) [sAn'flaua]        napraforgó        sweep, swept, ~ (v)         seper
sunrise (n) fsAnraiz]          napfelkelte        [swirp, swept, ~]
sunset (n) ['sAnset]          naplemente        sweet (adj) [swi.t]         édes
sunshine (n) fsAnjain]         napsütés         swift (adj) [swift]         fürge
sunstroke (n) ['sAnstrauk]       napszúrás         swimming costume (n)         uszódressz
suntan-lotion (n)            napolaj          ['swimin kost'ju.m]
['sAntasn 'laujan]                        swimming trunks (n)         úszónadrág
superb (adj) fsu.pa.b]         szuper, nagyon jó     ['swimin trAnks]
superficial (adj) [su.pa'fijel]     felületes        swing (n) [swirj]           hinta
superstition (n) [su.pa'stijan]     babona          switch (n) [swití]          kapcsoló
superstitious (adj)           babonás         swollen (adj) ['swolan]        (be)dagadt
[su.pa'stijas]                          sword (n) [so.d]           kard
supervisor (n) ['su:pavaiza]      felügyelő        symbol (n) ['simbal]         szimbólum, jelkép
supply (v) [sa'plai]          ellát(ás)        symbolize (v) ['simbalaiz]      jelképez
supporter (n) [sa'po.ta]        támogató, drukkoló    symphony (n) ['simfeni]       szimfónia
suppose (v) [sa'pauz]          feltételez        symptom (n) ['simptam]        tünet
sure (adj) [Jua]            biztos          system (n) ['sistem]         rendszer
surface (n) fsa.fes]          felszín
surgeon (n) [ ' s a ^ a n ]       sebész


                    184                              185
               Középfok                              Középfok
                                  Teacher Training College      tanárképző főiskola
                T                 (n) ['ti:tja 'treinirj 'kolid3]
                 asztalterítő           tear, tore, torn (v)        szakít, szakad
table-cloth (n) ['teibelkloG]
                                  [tea, to:, to:n]
tablet (n) ['taeblit]       tabletta
                                  tear (n) [tia]            könnycsepp
tailor (n) ['teile]        szabó
                 1. csak elvitelre való étel   tease (v) [ti:z]          ugrat
takeaway (adj), (n)
                 2. olyan étterem, ahonnan    technology (n) [tek'nolad3i]    technológia
['teikawei]
                 elvinni lehet az ételt     teddy bear (n) ftedibee]       játékmackó
take off, took, taken (v)     1. felszáll (repülő)      telegram (n) ['teligrasm]      távirat
[teik, tuk, 'teiken]       2. levesz (ruhát)        telephone box (n)          telefonfülke
                                 ['telifaun boks]
take part in sg (v) ['teik *pa:t] részt vesz vmiben
                 (meg)történik, játszódik    telephone directory (n)       telefonkönyv
take place (v) ['teik 'pleis]
                 gyógyszert szed         ['telifaun di'rektari]
take pills/tablets (v) ['teik
                                 telex (n) fteleks]          telex
'pilz/'taablits]
                 tart vmennyi ideig       telly (n) ['teli]          TV
take (time) [teik 'taim]
                 felvesz, elkezd vmit      temperate (adj) ['temparafj      mérsékelt
take up (v) [teik Ap]
                 tehetséges           temperate zone (adj)         mérsékelt öv
talented (adj) ftaelentid]
talkative (adj) ['to:ketiv]    beszédes            ['temperát 'zeun]
                 visszabeszél          temptation (n) [temp'teijen]     kísértés
talk back (v) ['to:k baek]
                 tartály, tank         tenant (n) ['tenant]         lakó
tank (n) [taenk]
                                 tend (v) [tend]           hajlik vmire
tanned (adj) [taend]       napbarnított
                                 tender (adj) ftende]         lágy, puha, gyengéd
tap (n) [tap]           (víz)csap
                                 tenderloin (n) ftendeloin]      bélszín
tape (n) [teip]          szalag, kazetta
                                tension (n) ['ten/an]         feszültség
tarmacked (adj) ['taimaekt]    aszfaltozott
                                tent (n) [tent]            sátor
tart (n) [ta:t]          torta
                                term (n) [te:m]            félév, tanév
task (n) [ta:sk]          feladat
                  ízlel(és), kóstol(ás), íz  terminus (pi. termini) (n)      végállomás
taste (n) (v) [teist]
                  finom            ['te:mines, 'te:mini]
 tasty (adj) fteisti]
                  íztelen           terraced (adj) ['terest] house    sorház
 tasteless (adj) f'teistlas]
                  (boros)pince         territory (n) ['teriteri]       terület
 tavern (n) ['tasven]
                  taxiállomás         text (n) [tekst]           szöveg
 taxi-rank (n) ['tasksireenk]
                  teatasak, filter       thatched (adj) [Gaet/t]        szalmatetős
 tea-bag (n) ['ti:ba2g]

                186                                 187
                                   t


              Középfok                                   Középfok

thaw (v) [6o:]           elolvad                 toboggan (v) [ta'bogan]      szánkózni
theatre-fan (n) fGiatefsen]    színházrajongó             toiletries (n) ['toilatri.z]    pipereszerek
theatre-goer (n) ['Giategaua]   színházba járó             tomb (n) [tu:m]          sír
theoretical (adj) [Gia'retikal]  elméleti                tombstone (n) ['tu:mstaun]     sírkő
theory (n) ['8ieri]        elmélet                ton (n) [ton]            tonna
therefore (conj) föeafo:]     ezért                 tone control (n)          hangszín szabályzó
                                     ['taun kan'traul]
thermometer (n)          hőmérő, lázmérő
                                     tongue (n) [tAtj]          nyelv
[Ge'momita]
                                     tool (n) [tu:l]           szerszám
thicken (v) ['Gikan]        vastagít, sűrít
thorough (adj) ['GAra]                          toothache (n) ['tu:Geik]      fogfájás
                  alapos
though (conj) [őau]                            topicai (adj) ['topikel]      aktuális
                  (ha)bár
                                     toss (v) [tos]           lök, taszít
threaten (v) ['Gretan]       fenyeget
                                      touchy (adj) ftAtfi]       érzékeny
thriller (n) ['Grila]       triller, hátborzongató történet
                                      tough (adj) [tAÍ]         kemény, könyörtelen
throne (n) [Graun]         trón
                                      towel (n) ['taual]        törülköző
thunder (n) ['GAnda]        menydörgés
                                      towel rack (n) ['taual rask]   törülközőtartó
thunderstorm (n)          vihar
                                      Town Hall (n) ['taunho.l]     Városháza
['GAndesto.m]
tickle (v) [tiki]                             track suit (n) ['trasksju.fj    melegítő, tréningruha
                  csiklandoz
                                     trade (n) [treid]         kereskedelem
ticklish (adj) ftiklij]      csiklandós
                                     Trade Union (n)          szakszervezet
tidiness (n) ['taidinas]      rend
                                     [treid'junian]
tidy (adj) f'taidi]        rendes
                                     traffic jam (n)          közlekedési dugó
tie (v) [tai]           (meg)köt
                                     ['trafik d332m]
tiger (n) ['taiga]         tigris
                                     traffic warden (n)        közlekedési rendőr
tight (n) [tait]          szűk
                                     ['traefik 'wo.dan]
tights (n) [taits]         harisnya
                                     tragic (adj) [ ' t r a f i k ]   tragikus
tiled (adj) [taild]        cserép
                                     train (v) [trein]         1. edz 2. idomít
tin-opener (n) [tin'aupena]    konzervnyitó
                                     trainee (n) [trei'ni:]       edzőcipő
tint (n) [tint]          árnyalat, tónus
                                     training (n) ['treinirj]      edzés
tiny (adj) ['taini]        kicsi, pici
                                     tranquillizer (n)
tiring (adj) ['taierirj]      fárasztó                                 nyugtató(szer), csillapító
                                     ['treerjkwilaiza]
tissue (n) ['ti/u:]        zsebkendő
                                     transaction (n) [traen'zaekjen]
toast (n) f'taust]         pirítós                                 üzletkötés

                 188                                   189
               Középfok                                 Középfok
transfer (v) [trasns'fa:]     áthelyez, átutal           tunnel (n) ['tAnal]        alagút
transform (v) [trasns'form]    átalakít, átváltoztat         turkey (n) ['ta:ki]        pulyka
transferred charge call (n)    a hívott fél által fizetett      turner (n) ['tárna]        esztergályos
[traens'fard tja:d ko:l]
         3
                  (telefon)beszélgetés, R-beszélgetés  turn up (v) ['ta:nAp]       felhangosít
transmission (n)          átadás, továbbítás          twin (n) [twin]          páros, iker
[trasnz'mijen]                              typewriter (n) f'taipraita]    írógép
transplant (v) [trasns'plamf]   átültet                tyre (n) ['taia]         autógumi, abroncs
travel agent(n)          utazási irodában dolgozó ember
['tra3valeid3ant]
traveller's cheque (n)       utazási csekk
['treevalaz tjek]
tray (n) [trei]          tálca
treasure (n) ['tre3a]       kincs
treat (v) [tri:t]         bánik, kezel
treatment (n) ['tri:tmant]     bánásmód, kezelés
trend (n) [trend]         irányzat, áramlat, tendencia
triangular (adj) [trai'asrjjula]  háromszögű
tribe (n) [traib]         (nép)törzs
tricky (adj) ['triki]       cseles
tripe (n) [traip]         pacal
tropical (adj) ['tropikál]     trópusi
truck (n) [trAk]          teherautó, kamion
true (adj) [tru:]         igaz
trumpet (n) ['trAmpat]       trombita
trumpeter (n) ftrAmpata]      trombitás
truth (n) [tru:8]         igazság
truthfully (adv) ['tru:6fali]   őszintén
tube (n) [tju:b]          cső, tömlő
tumble drier (n)          szárítógép
ftAmbl'draie]
tuna (-fish) (n) [tju:na]      tonhal
tuner (n) ['tjurna]         hangoló


                  190                                 191
              Középfok
                                            Középfok
                u            unemployment (n)          munkanélküliség
                             [Anim'ploimant]
UFO (n) fju:fau]         UFO           unequal (adj) [An'i:kwal]     egyenlőtlen, aránytalan
(Unidentified Flying Object)               unexpectedly (adv)         váratlanul
[An'aidentifaid 'flaiirj                 [Aniks'pektadli]
'obd3ikt]                        unforgettable (adj)        felejthetetlen
ulcer (n) [Visa]         fekély         [Anfa'getabl]
ultraviolet (adj) rays      ultraibolya-sugárzás  unfortunately (adv)        sajnos
[Alte'vaialit reiz]                   [An'fo:tfanafli]
umbrella (n) [Am'brela]     esernyő         unique Qu:'ni:k]          különleges, unikum
unable (v) to do sg [An'eibl]  képtelen (tenni vmit)  unisex (adj) [juniseks]      mindkét nemű
unbearable (adj)         elviselhetetlen     unite (v) Qu'nait]         egyesül, egyesít
[An'bearabl]                       unknown (adj) [An'naun]      ismeretlen
unbutton (v) [An'bAtn]      kigombol        unlimited (adj) [An'limitid]    korlátlan
uncertain (adj) [An'se:tn]    bizonytalan       unpredictable (adj)        kiszámíthatatlan
unconscious (adj)        eszméletlen       [Anpri'diktabl]
 [An'konjas]                       unqualified (adj)         képesítés nélküli
uncultured (adj)         műveletlen       [An'kwolifaid]
 [An'kAltJaral]                     unsatisfactory (adj)        elégtelen
under-floor heating       padlófűtés       [Ansastis'faekteri]
 [Anda'fkx hktirj]                    unskilled (adj) [An'skild]     szakképzetlen
underpaid (adj) ['Andapeid]   rosszul fizetett    untidy (adj) [Antaidi]       rendetlen
 underpants (n) ['Andapaants]  alsónadrág       unwillingness (n)         ellenszenv, idegenkedés
 underpass (n) [Vndapais]    aluljáró        [An'wilirjnas]
 undertake, undertook,      (el)vállal       update (v) [Ap'deit]        modernizál
 undertaken (v)                     uplifting (adj) [Ap'liftirj]    felemelő
 [Anda'teik, Anda'tuk,                  upsetting (adj) [Ap'setirj]    nyugtalanító
 Anda'teikan]                      upside-down (adv)         fejjel lefelé
 underwear (n) ['Andawea]    alsó ruházat      ['Apsaid 'drun]
 undoubtedly (adv)        kétségtelenül      up-to-date (adj) [Apta'deit]    legújabb, friss
 [Ati'dautidli]                     urge (v) [ a : d ]
                                   3           sürget
                             urgent (adj) ['a:d ant]
                                      3
                                              sürgős

                192
                                             193
                Középfok                    Középfok
urine (n) [juarin]         vizelet
useful (adj) [ju.sfal]       hasznos
                                         V
usher(ette) (n) ['AÍa('ret)]    jegyszedő(nő)
                          vacancy (n) [Veikansi]     1. üresedés, hézag, űr
                                         2. betöltetlen állás
                          vacant (adj) [Veikant]     üres, betöltetlen
                          vacation (n) [va'keijn]    vakáció
                          vaccination (n) [vaeksi'neijn] oltás
                          validate (v) [Vaelideit]    érvényesít, kezel
                          valley (n) [Vasli]       völgy
                          value (n) [Vaslju:]      érték
                          vampire (n) [Vasmpaia]     vámpír, vérszívó
                          vain (adj) [vein]       hiú
                          in vain (adv)         hiába
                          van (n) [va?n]         kisteherautó, furgon
                          vanish (v) [VaeniJ]      eltűnik
                          vanity (n) [Vaeniti]      hiúság
                          vaporize (v) [Veiperaiz]    párolog
                          variadon (n) [veari'eijn]   változatosság
                          variety show (n)        revüműsor
                          [va'raiati 'Jau]
                          various (adj) [Vearias]    változatos, különböző
                          vary (v) [Vaeri]        változik
                          vast (adj) [va.st]       hatalmas, óriási, nagy
                          vaulting horse (n)       lóugrás, lólengés
                          ['vo.ltirj ho:s]
                          veal (n) [vi:l]        borjúhús
                          vehicle (n) [Vi.ikal]     jármű
                          veil (n) [veil]        fátyol
                          vein (n) [vein]        véna
                          Venetian blind         reluxa
                          [va'ni.Jan 'blaind]
                          vengeance(n) [Vend3ans]    bosszú

                 194                      195
              Középfok                        Középfok

venture (n) [Ventja]       vállalkozás
versatile (adj) [Va.sataü]    sokoldalú
verse (n) [va:s]         vers, költemény     wages (n) ['weid3Íz]      bér, fizetés
vest (n) [vest]         atléta, trikó      waist (n) [weist]        derék
veterinary surgeon) (n)     állatorvos       waistcoat (n) ['weistkaut]   mellény
['vet(arineri ' s a ^ a n ) ]              waiting-room (n)        váróterem, várószoba
victim (n) [Viktim]       áldozat         ['weitirj ru:m]
victory (n) [Viktari]      győzelem        walkman (n) ['workman]     sétálómagnó
viewer (n) [Vju.e]        szemlélő, (TV)néző   walnut (n) ['worhiAt]      dió
viewpoint (n) [Vju.poinf]    nézőpont, szempont   wall-bars (n) ['wo:lba:z]    bordásfal
villain (n) [Vilan]       gazfickó, gazember   wallpaper (n) ['worlpeipa]   tapéta
vinegar (n) [Viniga]       ecet          wallpaper (v) ['wo.lpeipa]   tapétázni
vintage (n) [Vintid3]      szüret         wall unit (n) ['wo:l junit]   szekrénysor (konyhai)
violence (n) [Vaialans]     erőszak         wander (v) fwonde]       vándorol, kóborol
violent (adj) [Vaialant]     erőszakos        ward (n) [wo:d]         kórterem
violin (n) [vaia'lin]      hegedű         wardrobe (n) ['wo.draub]    szekrény (ruhás)
virtually (adv) [Va.fjuali]   majdnem, jóformán    warn (v) [wo:n]         figyelmeztet
virus (n) [Vaieras]       vírus          warning (n) ['wo.nin]      figyelmeztetés
vivid (adj) [Vivid]       élénk, rikító      warranty (n) ['woranti]     garancia
vocational school (n)      szakmunkásképző     washable (adj) ['wojebal]    mosható
[vau'keijanel sku:l]                   washing-up (n) [wojin 'Ap]   mosogatás
volcano (n) [vol'keineu]     vulkán         waste (v) [weist]        (el)pazarol, elveszteget
volume (n) [Voljurm]       1. sorozat 2. hangerő  waste (n) [weist]        pazarlás, pocséklás
volume control (n)        hangerő szabályozó   watchman (n) ['wotjman]     őr
['voljurm kan'traul]                   watercolour (n) ['wortakAla]  vízfesték
voluntary (adj) [Volantari]   önkéntes        waterfall (n) ['wo:tafo:l]   vízesés
vomit (v) [Vomit]        hány          watermelon (n)         görögdinnye
vowel (n) [Vaual]        magánhangzó       ['wo.tamelen]
voyage (n) [Voiid3]       tengeri utazás     waterproof (adj)        vízálló
vulnerable (adj)                     ['wo:tapru:f]
                 sebezhető, gyenge
['vAlnarabal]                      water-resistant (adj)      vízálló
                             ['wortari'zistanf]


                196                           197
               Középfok                                Középfok

wave (v) [weiv]          1. hullámzik 2. integet       whale (n) [weil]          bálna
wave (n) [weiv]          1. hullám 2. integetés       whatever (pron) [wot'eva]      akármi(t), bármi(t)
waveband control (n)        hullámhosszváltó (rádión)      wheat (n) [wi:t]          búza
['weivbasnd kan'treul]                         wheelchair (n) ['wi:ltjea]     tolószék
wavy (adj) fweivi]         hullámos              whenever (adv) [wen'eve]      akármikor, bármikor
wax (n) [weeks]          viasz                wherever (adv) [wee'eve]      ahol/ahova csak...
wealth (n) [wel6]         gazdagság, vagyon          whether (conj) ['weőa]       vajon
wealthy (adj) [welOi]       tehetős j ó m ó d ú , gazdag    whisper (v) ['wispe]        súg, suttog
weapon (n) ['wepen]        fegyver               whistle (v) [Visel]         fütyül
wear down (v) ['wee daun]     elkoptat              white coffee (n) ['wait 'kofi]|   tejeskávé
weary (adj) ['wieri]        kimerült, kimerítő         white-collar (adj) worker      irodai/szellemi dolgozó
weather forecast (n)        időjárás-előrejelzés        [wait'kola 'we:ke]
['weőefo:ka:sfj                            whitewash (v) ['wait woj]      meszel
wedding anniversary (n)       házassági évforduló        whoever (pron) [hu:'eve]       akárki, bárki, aki csak ...
['wedirj seni've:seri]                        wide (adj) [waid]          széles
weed (n) [wi:d]           gyomnövény, gaz          wide awake (adj)           teljesen ébren van, éber
weigh (v) [wei]           súlyt mér, nyom (súlyt)      ['waid e'weik]
weight (n) [weit]          súly               widespread (adj)          elterjedt
weight tax (n) ['weit tasks]    súlyadó              ['waidspred]
weightlifting (n) ['weitliftirj]  súlyemelés            widow (n) ['wideu]         özvegyasszony
welcome (v) ['welkem]        üdvözölni vkit          widower (n) ['wideue]        özvegyember
welfare (service) (n)        jólét, szociális szolgáltatások  wig (n) [wig]            paróka
fwelfea (sa:vas)]                           wild (adj) [waild]         vad
well-balanced (adj)         kiegyensúlyozott         will (n) [wil]           akarat, végakarat
[wel'baslenst]                            willing (adj) ['wilirj]       hajlandó
well-behaved (adj) [wel       j ó magatartású          will-power (n) fwilpaue]      akaraterő
bi'heivd]                               wind, wound, ~ (v)         felhúz, teker
Wellington boots (n)     gumicsizma                [waind, waund, ~]
['welirjten 'bu:ts]                          window-dresser (n)         kirakatrendező
well-known (adj) [wel 'naun] jólismert                ['windeu 'drese]
well-paid (adj) [wel'peid]  jól megfizetett             windscreen (n) ['windskrkn]     szélvédő (ablak)
western (adj) ['westan]   nyugati


                  198                                  199
                   Középfok
                                                       Középfok
w i n d s c r e e n - w i p e r (n)    ablaktörlő
                                       w o u n d e d (adj) ['wu:ndid]     sebesült
['windskri:n waipe]
                                       wreath [ri:9]             koszorú
wine-cask (n) ['wainka:sk]        boroshordó
                                       w r e c k (n) [rek]          roncs
w i n g (n) [win]             szárny               wrestling (n) ['reslirj]        birkózás
w i n k (v) [wink]            kacsint, pislog          w r i n k l e (n) ['rirjkel]      ránc,redő
w i p e (v) [waip]            letöröl, letisztít         w r i t t e n e x a m (n)       írásbeli vizsga
wire (n) [waie]              drót, vezeték           ['ritn ig'zaam]
wiring (n) ['waierirj]          elektromos hálózat
wise (adj) [waiz]             bölcs, okos
w i s d o m (n) fwizdam]         bölcsesség
I wish [wij]               bárcsak...
witch (n) [witj]             boszorkány
witness (n) ['witnas]           tanú
witty (adj) fwiti]            humoros
w o l f (n) [wulf]            farkas
w o n d e r (n) ['wAnda]         csoda
w o n d e r (v) ['wAnda]         1. csodálkozik
                     2. szeretné tudni
w o o d e n (adj) panel          lambéria
fwudn'pasnel]
w o o l s h o p (n) fwuljap]       pamutbolt
w o r d - p r o c e s s o r (n)      szövegszerkesztő
['wa:d prau'sesa]
w o r k of art (n)            műalkotás, műremek
world championship            világbajnokság
['we:Id 'tjasmpienjip]
w o r m (n) [wa:m]            kukac
w o r n out (adj) [\vo:nauf]       elhasznált, (el)kopott, kimerült
w r a p (v) [rasp]            becsomagol
w r a p p i n g (adj) p a p e r      csomagolópapíi
['raspirj 'peipa]
w o u n d (n) [wu:nd]           seb, sebesülés


                    200
                                                       201
              Középfok                       Középfok

                X                          Y

xerox (n) ['ziaroks]      fénymásolat     yawn (v) [jo:n]          ásít
X-ray (v) ['eks rei]      röntgenezni     yeast (n) [ji:st]         élesztő
X-ray (n) [eks rei]       1. röntgen(sugár)  yielding (adj) ['ji.ldirj]     engedékeny, befolyásolható
                2. röntgenfénykép  yolk (n) [jauk]
xylophone (n) [zailefaun]    xylophon                        tojássárgája
                          youth (n) [ju:0]          fiatalság
                202                        203
             Középfok                     Supplementary material  (Függelék)

              z                          Prepositions
zebra crossing (n)      gyalogátkelőhely, zebra
                             /. Prepositions of place
['zi.bre 'krosirj]
zip (n) [zip]        cipzár            above [a'bAv]           fölött
zodiac (n) fzaudisek]    csillagjegy         across [a'kros]          át, keresztül
zoom (v) [zu:m]       1. gyorsan megy,       along [a'lorj]          vmi mentén, vele egyirányban
               hirtelen megnő        among [e'mon]           között
               2. ráközelít, fókuszba hoz  as far as [az 'fa.as]      -ig
zucchini (n) [zu'kkni]    cukkini           at [set]             -nál, -nél
                             away from [a'wei fram]      el (vmitől)
                             behind [bi'haind]        mögött
                             below [bi'lau]          alatt
                             beside [bi'said]         mellett
                             between [bi'twi.n]        között
                             beyond [bijond]         túl, tovább
                             by [bai]             vmi mellett, -nál, -nél
                             down [daun]           le, lent
                             from [from, fram]        -ból, -bői, -tói, -tői
                             in [in]             -ba, -be, -ban, -ben
                             in front of [in'frAntav]     előtt
                             inside f'insaid]         belül, bent
                             into ['into]           -ba, -be, bele
                             a long way from         messze vmitől
                             [a'lon wei fram]
                             near [nia]            mellett, közel
                             off [of]             le
                             on [on]             -on, -en, -ön
                             onto ['ontu, b n t a ]      rá
                             opposite [opasit]        szemben
                             out (of) [aut (av)]       ki, kifele
                             outside f'autsaid]        ki, kint


              204                              205
          Supplementary material  (Függelék)               Supplementary material  (Függelék)
over feuva]             fölött, át           for [fo:]            -nak, -nek
past [pa: st]            elmegy mellette        from [from, fram]        -ból, -bői
(a)round [(e)'raund]        köré, körben, körülötte    like [laik]           mint
through [6ru:]           át, keresztül         of [ov, av]           -nak a   -nek a
to [tu, ta]             -hoz, -hez, -höz, -ig     with [wiő]           -val, -vei
towards [te'wo:dz]         felé              without [wiőaut]        nélkül
under(neath) ['Anda(ni:0)]     alatt, alá
up [Ap]               föl, fölfele
via [via, vaia]           végig, vmi mentén
within [wi'őin]           belül

II. Prepositions of time
after fa:fta]            után, utána
at [set]              -kor
before [bi'fo:]           előtt
by [bai]              -ra, -re
during ['dju:rirj]         alatt
for [fo:]              vmennyi ideje
from [from, fram]          -tói, tői
in [in]               belül
on [on]               -án, -én, -on, -en, -ön
since [sins]            vmennyi idő óta
to [tu, ta]             -ig
until (till) ['(An)til]       -ig
within [wi'őin]           belül

III. Other  prepositions
about [a'baut]            1. -ról, -ről 2. körülbelül
against [a'genst]          ellen, ellene
as [az]               -ként
by [bai]               1. szerint, vki által
                   2. -val, -vei (jármű)
except [ik'sept]           kivéve

                  206                             207
            Supplementary material  (Függelék)                              Jelmagyarázat


   Personal pronouns and possessive                                      Jelmagyarázat
         adjectives                                            PHONETIC SYMBOLS

                                                Consonants                     Vowels
 Subject  pronouns      Object pronouns     Possessive  adjectives
                                         ¥   as in  pen [ p a n ]          /i:/  as  in  see [si:]
    I              me             my         lb/  as in  big [big]            in   as in   his [ h i z ]
    you             you            your        IM  as in  tea [ti:]            Id   as in   ten [ten]
    he/she/it          him/her/it         his/her/its    Iái  as in  do [du:]             leel  as in   stamp [staemp]
    we             us             our        Ikl  as in  cat [kast]            /a:/  as in   father [fa:őa]
    you             you            your        /g/  as in  go [gau]             hi   as  in  hot [hot]
    they            them            their       If/  as in  four [ f o : ]          ID:I  as in   morning [mo:nirj]
                                         hi  as in  very [veri]           lul   as in   football [futbo:l]
                   Days
                                         Isl  as in  son [sAti]            lu:l  as in   y o u [ju:]
Sunday [ ' s A n d i ]         vasárnap
                                         Izl  as in  z o o [zu:]           /A/   as in   sun  [sAn]
M o n d a y ['niAndi]          hétfő
                                         IV  as in  l i v e [liv]          la:l  as in   learn [la:n]
Tuesday ['tju.zdi]           kedd
                                         /ml  as in  m y [inai]            Id   as in   letter [leta]
Wednesday ['wenzdi]           szerda
                                         In/  as in  near[nia]
T h u r s d a y ['0a:zdi]        csütörtök
                                         Irl  as in  red [red]
Friday ffraidi]             péntek
                                         IV  as in  y e s [jes]           Diphthongs (two vowels       together)
Saturday ['sAtadi]           szombat
                                         /w/  as in  want [ w o n t ]         leil  as in    n a m e [neim]
                  Months                     IQI  as in  thanks [Basnks]         leul  as in    no [ n a u ]
January [^aenjueri]           Január                  Id/  as in  the [5a]             /ail  as  in  m y [mai]
F e b r u a r y ['febjuari]       Február                  III  as in  she [ii:]            lavJ  as in    h o w [hau]
M a r c h [ma:t|]            Március                  '3/  as in  television [teli'vi3n]      /oi]  as in    boy [boi]
A p r i l [eipril]           Április                  Ml  as in  child [tfaild]          lid  as in    hear [ h i a ]
M a y [mei]               Május                      as in  German [ d 3 a : m a n ]     led  as in    where [ w e a ]
June [d3u.11]              Június                     as in  English [irjglij]        lud  as  in  tour [ t u e ]
July [d u'lai]
    3                Július
                                                          ABREVIATIONS
A u g u s t fcxgasf]          Augusztus
                                                     n = noun            főnév
September [sep'tembe]          Szeptember
                                                     v = verb            ige
October [ok'tauba]           Október                             adj = adjective         melléknév
November [ro'vemba]           November                             adv = adverb          határozó
December ]di'sembe]           December                             conj = conjunction       kötőszó


                   208                                          209

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:2/5/2013
language:Hungarian
pages:106
Joe Pine Joe Pine
About