punchi-3 by madushankapradeep14

VIEWS: 111 PAGES: 8

									               පුංචි -3
මට කියන්න ඕනි මේ කතාමේ මෙක්ේ ගතිය ටිකක් අඩු
බවක් මේනවා නේ ඔයාලට ෆන් එකක් ගන්න බැරි නේ
ඔයාලමේ වටිනා කාලය මේ කතාවට මයොමු කරන්න එපා
එමෙම මයොමු කරලා පේමෙේ මට බනින්නවත් නරක
මකොමන්ට් දාන්නවත් එපා ඔමක් ....කතාව ලේෙන නැති
මවන්න පුළුවන් එත් අපි මේවා ලියන්මන් මබොමෙොම
අමාරුමවන් මබොමෙොම මවමෙෙක් දරලා එක නරක
මකොමන්ට් එකක් දැකපු ගමන් කතා ලියන මනමමයි ෙයිට්
එකටවත් එන්න හිමතමනන් නැෙැ ඕකයි තත්වය ...ඔමක්
ජය මේවා ..... යාලුවනි …

                 පුංචි ඔයා ප ොඩ්ඩක් ඇග ප ෝදාපගන එන්න හැබැයි
කිහිලි පදක පහොදන්නනම් එ ා මට ප ොඩි වැඩක් තිපයනවා කරන්න එකයි පුංචි ඇග
ප ෝදනවා බල බල මම යිය අත ගගා එයා දිහා බලාපගන හිටියා.ඇති පුංචි එන්න මම
පකොමඩ් එක උඩ ඉපගන පුංචිව මපේ උකුපේ හිදුවාපගන පුංචිට අත්පදක උ ් න්න
කියලා මම පුංචිපේ කිහිලි පදක පලව කන්න ටන් ගත්තා පුංචිපේ කිහිලි වල මවිේ
පහොදට වැවිලා තිබුනා මම ඒවා සුප්ප කර කර කිහිලි පලව කැවා පුංචිට ඉන්න බැරුව
පකදිරි ගානවා පුංචිට ආතේ එක වැඩි පවලාද පකොපහේ. කිහිලිපදක පලවකන ගමන්
පුංචිපේ තන්පදකත් මිරිකුවා තවත් පුංචිට ඉන්න බැරුව පකදිරි ගාන එක තව වැඩි උනා
පුංචිපේ හුත්තටත් මම ඇගිේල ගැහුවා පකොපහොම පකොපහොම හරි පුංචිපේ පපක් හිලට
ඇගිේල දාලා හුත්තටයි පකටයි ඇගිේපලන් හිකුවා පුංචිපේ පකදිරි ගාන එක නතර
උපනම නැහැ පුංචි දැන් ප ොඩ්ඩක් නැගිටින්න කියලා පුංචිට හිට ගන්න කියලා හුත්තට
දිව දාන්න ගත්තා හුත්තට දිව දාල ටිකපවලාවක් යනපකොට පුංචිපේ හුත්පතන් ැණි
පේපරන්න ගත්තා ඊළගට පුංචිට නැපමන කියලා පුංචිපේ පපක් හිලට දිව දාලා පුංචිට
ආතේ එක පදන්න ගත්තා මටත් ඉන්නම බැරි ගානට යිය පකලින් පවලයි තිබුපන්
අපන් පුංචි මපේ යිය ටිකක් උරන්නපකෝ කියලා පුංචිව එපහන්වම බිම ඉන්දවලා මපේ
 යිය පුංචිපේ කටට දුන්නා පුංචි යිය උරලා උරලා මපේ ැණි ටික බිව්වා අපන් ඇති
පුංචි කියලා පුංචිව බාත්රූම් එපක්ම බිම දාපගන හුකන්න ගත්තා හුත්තට කරලා ඇති
කියලා මට හිතුනහම මම පුංචිපේ පපක් හිලටත් යිය දාලා පපක් අරින්න ගත්තා පුංචි
පකදිරි ගානවා එකසිය ගානට පුංචිපේ කැගැහිේලට මපේ යියට අමුතු ණක් අව වපේ
උනා පුංචි මට යන්න හදන්පන් කපේ දාගන්නවද පපකම දාන්නද අපන් පකොේපලෝ
පපකනම් දාන්නා එ ා අ රාපදපන් පකොපදන්න ඔයාපේ සුරතලා මම එයාපේ ාරය
උරා පබොන්නම් පදන්න රත්තරන් මම පුංචිපේ පපක් ඇරප යිය පුංචිපේ කටට දුන්නා
පුංචි යිපේ එන කැරි බිදුවක් නැරම උරා බිව්වා මට අමුතුම ආතේ එකක් අපව් පුංචි
ඔයානම් මාර පකේපලක් තමයි. කියන්න බැරි ආතේ එකක් අපව්... මටත් එපහමයි
 පකොේපලෝ ඔයාපේ යිය මටත් තුට පේනවා ....පුංචි පලොකු අක්කා එනවා
කිව්වා පන්ද. ඔව් පපත් පහට එනවා. අපිට ප ක් ් කරන්න බැරි පවයි පන්ද. බලමු
පකොේපලෝ අපි එන විහිදිහකට මුහුණ පදමු ...ඔපක් පුංචි කියලා මම පුංචිව බදා පගන
පුංචිපේ හුත්පත් මවිේ ටික අත ගාගා නිදට වැටුනා .....
             හු පවනිදා උපේ මම වැඩට ගිය අත්පේ පලොකු අක් කා ඇවිත්
තිබුනා ...මම ඉ ් රත් පලොකු අක්කපේ ජුංගි වල ර දන්නා නි ා මට පලොකු අක්කා
එනවා කිව්වහම මාර තුටක් දැනුපන් කාලයකින් පලොකු අක්කපේ ජුංගියක ර
බලන්න පළුවන් පවන එකට. එදා මම වැඩ ඇරිලා පගදර ආප ගමන්ම වපේ පලොකු
අක්කා මපේ ඇගට කඩා ැන්නා ඔපහොමද අම්මව බලා ගන්න කිව්වහම බලාගන්පන්
කියලා මට එක ාරටම මතක් උපන් මපගයි පුංචිපගයි වැපඩ් පකෝපහොමින් හරි
මාේටුපවලා කියලා .මට එක ාරටම වචනත් ැටලුනා ....අප ෝ පමයා බය පවලා
තිපයන තරම මම විහිළුවක් කපේ .... අම්පමෝ මට එතපකොටයි ඇගට පේ ටිකක්
ඉනිපව්...මම තාම පුංචිටවත් කියලා නැහැ අක්කලා පදන්නපේ ජුංගි වලට ආ
කරන බව. මම පහොපරන්මයි පම්වා කපේ. මම පවොෂ් එකක් දාගන්න බාත්රූම් එකට
ගියහම දැක්පක්. අක්කට අමතක පවලා ද පකොපහේ .අක්කා ඇදුම් මාරු කරපවා එයාට
පහෝදන්න අමතක පවලා ද පකොපහේ රැේ එපක් තිබුනා මටත් මාර චාන් ් එක මම
පරදිටික අව් ් ලා බැලුපව් අක්කපේ ජුංගිය ඇති කියලා හිතාපගන. අපන් එක එතන
නැහැ. මට මාර අප් ේ එක උපන් මම හිතුපව් පදන පදයිපයෝ ලගටම පගනේලා දීලා
කියලා එත් මම අ රණ උනා. බාත්රූම් එපක් ජුංගිය නැති උනාට පිටි ්ප ේ වැපේ ඕක
වනනවා පන් පදන්නම් ජම්බු කියලා හිතාපගන අක්කපේ යට ායක් තිබුනා එක ඉේබා
මාර ප න්ේ සුවදක් එක්ක දහදිය සුවදත් අවා. ඒක ඉබ ඉබ මම අපත් ාරකුත් ගහලා
නා පගනම අවා ...මම එනපකොට පලොකු අක්කා අහපි තමුප ේ පමොනවද හපලෝ
පමච්චර පවලා බාත්රූම් එකට පවලා කපේ කියලා.. මට එක ාරටම කටට අපව්
කියන්න මම කරප වැපඩ්. එත් ඒක හරි නැති නි ා මම පනොකියා. පමොනවා කරන්නද
හපලෝ කියලා මපේ රූම් එකට අවා ....
        පලොකු අක්කා ගැන කිව්පවොත් අක්කපේ පක නම් පදොපදොේ වපේ
යනපකොට පහේපලන්වා. මහර දාට අක්කා එළිපේ ටැප් එපකන් නාන පකොට මම
බලා ඉදලා තිපයනවා අක්කා දිය පරේද ඇදපගන යනපකොට එපහම පපක් ලු පදක
එහාට පමහාට හැප්ප නවා අේලලා මිරික්ක හිපතනවා තන් පදකත් ඒ වපේම තමයි
තන් පදපක්ම නි ේ එපහම පලොකුවට ඇති කියලා මට හිපතනවා පමොකද පුංචිපේත්
නි ේ පලොකු නි ා මම ඕවා හිත හිතා රෑට පලොකු අක්කපේ ජුංගිපේ හුතයි පකයි ප ේ
පවනතැන පහොදටම පලව කනවා මට මාර අතේ එකක් එන්පන් එපහම කරන පකොට.
අක්කලා පේ ජුංගි වල හ මට උ රිපම්ට හන්බපවන්පන් එයාලා ඇදලා
 පහෝදන්පන් නැතුව තියප ජුංගියක් හන්බ උණු දාටතමයි ... පලොකු අක්කාත් හරියට පුංචි
වපේමයි පකොටිම කිව්පවොත් .....
එදා දවප ම මම වැඩට ගිහිලා ආප පවපේ ඉදලම් කාමරට පවලා හිටියා මි ක් එලිය
අපව්වත් නැහැ. පමොකද මට ඔෆි ් එපක් වැඩ වගයක් අරපගන අවා පගදර කරන්න එක
නි ා. මම පුංච් ගැනවත් අක්කා ගැනවත් වැඩිය හිතන්න ගිපේ නැහැ.පමොකද හුකන්න
කලින් තමන් කරන පජොේ එකට මුේ තැන පදන්න ඕනි නි ා. පමොනවා කරත් මම පජොේ
එකට හානියක් පවන්පන් නැති විහිදිහටයි සියේලම කරපගන ගිපේ ...
           පකොපහොමින් පහොපකොම හරි රැපබෝඋනා පලොකු අක්කයි පුංචියි
යි පදන්නම නිදාගන්න ගිය අතපේ මම ගිපේ පිටි ්ප ේ වැල ගාවට පමොකද පලොකු
අක්කපේ ජුංගිය අද ඉබින්න හිතාපගන පකොපහොම හරි වැල ගාවට කිේටු පවලා
ප ොඩ්ඩක් බැලුවා අපන් වැපේ පකලවරක පලොකු අක්කපේ පරෝ ාට ජුංගියක් වනලා
තිපයනවා මට මාර හැපී ලගට කිේටු පවලා පලොකු අක්කපේ ජුංගිය ඉබින්න අතට
ගත්තා අරපගන ඒක ඉබින්න හැදුවහම මාර සුවදක් අපව් මට පත්රුනා පලොකු අක්කා
ජුංගිය පහෝදලා නැහැ කියලා මට ඉවසුම් නැතුව ගියා… පලොකු අක්කපේ ජුංගිය පහොදට
ඉබ ඉබ අපත් ගහන ගත්තා ...එක ාරටම මපේ උරහිප න් අේලලා පහපලව්වා මම
අනික් ැත්ත හැරිලා බලනපකොට පලොකු අක්කා… මට මල චාටේ එක තමුප ේ පමොනවද
මපේ යට ඇදුමට කපේ ඉන්නවා මම අම්මත් එක්ක කියන්නම්පකො පකොේලපේ වැඩ
කිඩ ටික තමුප ේ අපප් අම්මපේ යට ඇදුම් වලටත් මපහේම කරනවා ඇති මම නැති දව ්
වලට. මට එක ාරටම කියන්න හිතුනා අම්මපේ ජුංගිය විතරක් පනපමයි අම්මපේ
හුත්තටත් කරනවා කියලා එත් මම ේද නැතුව පලොකු අක්කට මාපවන්න කියලා
කිව්වා. තමුප ට මාව තමා පදන්න ඕනි ඒවා හරියන්පන් නැහැ මම කියනවා අම්මත්
එක්ක තමුප ේ මහා වේ පකොේපලක් කියලා අපන් එ ා අක්පක් මම ඔයා කියන ඕනෑම
පදයක් කරන්නම් අපන් පලොකු අක්පක් මාව පම් පගදරින්නම් න්නන්නම් එ ා අපන්
පිේ ් අපන් කියන්න එ ා. හරි එපහමනම් තමුප ේ පහට උපේ මම කියන වැපඩ්
හරියටම කරන්න ඕනි අපන් පලොකු අක්පක් පහට මම වැඩපන් තමුප පග පලඩ නිවාඩු
එපහම ඇතිපන් ඒවයින් එකක් පහට දානවා… හරි පලොකු අක්පක් මම පමොකේද
කරන්න ඕනි තමුප ේ මපේ ජුංගි ඉබ ඉබ කී කාලයක් පමපහම කරාද අපන් පලොකු
අක්පක් මම පමපහ අප දව ් වල ඉදලා …තමුප ේ ඉේපබ පම් ජුංගි විතරද. කියනවා බලා
ඉන්පන් නැතුව අම්මා එයි ඉක්මනට ප ොඩි අක්කපේ ඒවත් ඉේබා තව තමුප ේ අපප්
අම්මපේ ජුංගිත් ඉේබා පන්ද කියනවා ඔයි… ඔව් පලොකු අක්පක් තමුප ේ අපි
තුන්පදනාපේම යට ඇදුම් ඒ කියන්පන් හැමදාම ඉබිනවා තමුප ේ පහට නිවාඩු දාන්නම
ඕනි තමුප ට පහට මම පදන්නම් ඒවාට නි ්මන්ේ එකක් පහට අම්මා යනවා කිව්වපන්
එයාපේ රණ යාලුපවක් හන්බ පවන්න ඉද න්පකෝ පහට පදන්න දැන්යනවා ඕකත්
අරපගන තමුප පග කාමරයට පවලා කරගන්න මගුලක් කර ගන්නවා මිනි ්සු
බැලුපවොත් පමොනවද හිතන්පන් ඔයි යනවා යනවා. මම පලොකු අක්කපේ ජුංගිය
වැපලන් වැනුවා ඒ.. යි ඒ.. යි ඕක අරපගන යනවා මම කිව්වපන්. යනවා ඉතින් මම
පලොකු අක්කපේ ජුංගිය අරපගන කාමරයට ආවත් එපකන් මට අතේ ගන්න හිතුපන්
නැහැ මම චාටේ පවලා ඉන්න හන්දා… මම ඒ ක ැත්තකට දාලා නිදා ගත්තා එදා දව
නම් මට මාර අප් ේ දව ක් උනා ...
           හු පවනිදා උපදන්ම මම නැගිටලා ඔෆි ් එකට පකෝේ එකක්
දීලා මට අ නී යි කියලා පලඩ නිවාඩුවක් දැම්මා පුංචිත් උපදන්ම නැගිටලා එයාපේ
යාළුවපේ පගදර යන්න ලෑ ්ති උනා පකොපහොම හරි තාම පලොකු අක්කා නැගිටලා
හිටිපේ නම් නැහැ පුංචි මට කිව්වා එයාපේ පහොදම යාලුපවක් ඉන්නවා එයාපේ
මහත්තයා නැති පවලා එයත් ඉන්පන් හරිම ාලුපවන්ලු එයාට ඉන්පනත් දුපවක්
විතරයි එයා කිව්වා අද එපහ එන්න කියලා දුව අද ට්‍රිප් එකක් යනවලු පගදර කව්රුත්
නැති නි ා එකයි යන්න හැදුපව් පපත් හරි හරි අද අප් ප ේලමක් යයි එපහමනම් අපන්
පතා එපහම කියන්න එ ා එයත් ආ ඇතිපන් මම ගිහිලා ඇවිේල වි ්තර කියන්නම් මට
 රක්කු පවනවා අ.. එක පනපමයි අද ඔයා වැඩට යන්පන් නැේද? පුංචිට රක්කු
පවනවපන් මට කියන්න පලොකු පදයක් තිපයනවා හරි මට තව ැය බාගයක් තිපයනවා
කියන්න. මට ඊට කලින් ඔයා පගන් අහන්න ඕනි ඔයා පම් කතාව ඇහුවට       ්ප ේ
මාත් එක්ක තිපයන ම්බන්ද කම නතර කරන්පන් නැහැ කියලා. හරි හරි ඒ
කාරණාව පමොන එකක් උනත් මට ඔයත් එක්ක තිපයන ම්බන්දය නතර කරන්පන්
නැහැ පකොේපලෝ කියන්න. හරි එපහමනම් මම පකටිපයන් මම කියන්නම් මම
පමපගදර අප දවප ේ ඉදලම පුංචි ඔයාලට ලන් උනාපන් ඊට       ්ප ේ ඔයාලා හැපමෝම
ගැනම මට ආ ාවක් ඇති උනා මම හැමදාම කපේ ඔයාපේ ජුංගි යයි අක්කල පදනාපේ
ජුංගි යි ඉබ ඉබ අපත් ගහප එක ඊට   ්ප පන් ඔයාට මේටු උපන් ඔයපේ ජුංගිය ඉබින
පකොට අපන් පුංචි ඊපේ රැ මම පලොකු අක්කපේ වැපේ තිබුන ජුංගිය ඉබින පකොට
අක්කට මාේටු උනා එයා කිව්වා අද නිවාඩු දාන්න කියලා මට නි ්මන්ේ එකක් පදන්න
එයාපගයි ප ොඩි අක්කපගයි ඔයාපගයි ජුංගි ඉේබාට පමොනවා කරයිද දන්පනත් නැහැ
පුංචි කමක් නැහැ පකොේපලෝ ඔයා එයා කැමති පදයක් කරලා පදන්න ඔයත්
පකොේපලක් පන් ගැහැණියකපේ යට ඇදුමක් දැක්කට       ්ප ේ පමොන පකොේලටද ඒ
ගැන ආ ාවක් ඇති පනොවන්පන් කමක් නැහැ මම පමොකුත් ඔයාට කියන්පන්
නැහැපකොේපලෝ... හැබැයි පකේපලෝ පදනාපේ ව්ේ විවිත වලට හානියක් කරනපන්
නැතුව ඕන මල දායක් කර ගන්නවා ...එපහම පදයක් මම කීයටවත් කරන්පන් නැහැ
පුංචි බය පවන්න එ ා මම බය නැත්පත් පකේපලෝ පදන්නා බැදලා ඉන්න නි ා
පකොේපලෝ පලොකු අක්කා ප ක් ් වපේ පදයට අද අඩ ගැහුපවොත් මම ඔයා ගැන
කියන්නද ඔව් ඉතින් උන් මපේ එඋන්පන් උනුත් පම්වා දැනගත්තට පමොකද පිට එව්පවෝ
දැන ගන්පන් නැතුව. කරන පදයක් රි ් මින් පකේපලෝ පදන්නපේ විවිත පේරලා...
මම අර මපේ යාලුවට ඔයා ගැන අද කියනවා එයා ආ යි ප ොඩි පකොේපලෝ කරන වල
වැඩ ගැන කතා කරනවට ඔයාපේ අක මැත්තක් නැහැ පන්. අපන් කමක් නැහැ
පුං චිපයෝ ඕන පදයක් එයත් එක්ක කියන්න හරි හරි මම යනවා පලොකු අක්කා තාම නිදි
වපේ උයලා තිපයන්පන් පදන්නත් එක්ක කන්න එපහමනම් මම යනවා අද පකොේලට
පමොනවා කරයිද දන්පන් නැහැ අපප් පකේල කියලා පුංචි මපේ යිය මිරිකලා යන්න
ගියා අ එක පනමයි මපේ පහෝදප නැති ජුං ගියක් ඇති කාමපේ ඕනිනම් ගන්න ඔපක්
 බායි කියලා පුංචි යන්න ගියා
පුංචි ගියාට    ්ප ේ මම කාමරයට පවලා හිටියා ටික පවලාවක් ඉන්නපකොට
කඩා බිදපගන පලොකු අක්කා මපේ කාමරය අවා එයා අපව් ඇදපගන හිටප දුහුේම
නයිටිය පිටින්මයි එයා පේ තන් පදක පබෝලම පබෝලයි හැබැයි පුංචිට වැඩිය පලොකුයි
පලොකු අක්කපේ පකනම් පදොපදොේ වපේ තමයි ගේපදකත් ඒවපේමයි නැගිටිනවා
දැන්තමයි තම්මුප ේට නි ්මන්ේ පදන්න ඕනි පවලාව එනවා යන්න කියලා මපේ අතින්
ඇදපගන කාමරපයන් එලියට ගියා එනවා යන්න බාත්රූම් එකට තමුප ේ ට පදන්න ඕනි
නියම වැඩක් බාත්රූම් එකට ඇවිේල එයාපේ නයිටිය ගැලුවා පලොකු අක්කා ජුංගියක්
ඇදලා තිබුපන් ලා පකොළ ාට වපේ එකක් මට හිතා ගන්න බැහැ පලොකු අක්කා මට
කරන්න යනපේ එනවා ඔයි ලගට තමුප ේ ආ යි පන් ගැනුන්පේ පහෝදප නැති ජුංගි
ඉබින්න මම තාම නාලවත් නැහැ ඇවිේල මපේ කිහිලි පදක පේව කා න් පමපහ
වපරන් කියල පලොකු අක්කා කුණු හර ත් කියන්න ටන් ගත්තා මට හිතා ගන්න බැහැ
පලොකු අක්කා පමපහම කතා කරනවා ඇති කියලා පමපහ වපරන් හුත්පතො ඇවිේල
පේවකපිය.... මම පලොකු අක්කා ගාවට ගිහිේලා පලොකු අක්කපේ කිහිලි පදක පලව
ගන්න ගත්තා කිහිලි වල මවිේ ගාලා එත් දැන් ඒවා බාපගට වැවිලා පහොදට
පේවකා පිය බේපලෝ පහොදට පහොදට මටත් එපහම කියන පකොට අමුතු ආතේ එකක්
අවා... කුහුහර එකයි පලොකු අක්කපේ කපේ.. පගදරදී ඉන්පන් පසී වපේ එත් දැන්
කියල මට හිතුනා කිහිලි පදක පලව කනපකොට පලොකු අක්ක පකදිරි ගාන්න ගත්තා එක
 ාරටම මපේ පකොන්පඩ න් අේලාපගන දැන් ඇති පලව කාපිය මපේ තන්පදක මමත්
පලොකු අක්කා කියන කියන එක කරා පලොකු අක්කපේ පබෝල තන්පදක මට අේලන්න
දුන්පන් නැහැ අේලන්පන් නැතුව කිරි බිපිය කියලා කිව්වා පලොකු අක්කපේ
තන්පදකටම මාරුපවන් මාරුවට ආතේ එක දුන්නා පලොකු අක්කට පකදිරි ගැපවනවා
ම් ම් අ ........දැන් ඇති බේපලෝ පලව කාපිය තාම පහොදලවත් නැති මපේ හුත්ත කියලා
පලොකු අක්කා කිව්වා මම ජුංගිය ගලවලා ප වල පේපරන හුත්තට දිව දැම්මා අමුතු
සුවදක් පලොකු අක්කපේ කැරි හුත්පතන් අපව් කිහිලි වල වපේම හුත්පතත් මවිේ
බාපගට වැවිල තිබුපන් ප වල පේපරන හුත්තට දිව දැම්මා ටික පවලාවක් හුත්ත පලව
කන පකොට පලොකු අක්කා චු කරන්න ගත්තා මම කට අහකට ගන්න හදනපකොට පව
බේපලෝ තියපිය හුත්තට කට කියලා මපේ ඔලුපව් පක ් වලින් අේල පගන හුත්තට තද
කර ගත්තා පලොකු අක්කා මපේ කටට චු කරා මට අමුතු අතේ එකක් දැනුපන් එතපකොට
බිපිය හැම බින්දුවක්ම කියලා පලොකු අක්කා හුත්තට මපේ කට තියාපගන හිටියා උරපිය
තව කියල පලොකු අක්කා මපේ මුණ හැමතැනම හුත්ත ගාව ගත්තා මට බිම පබොනවා
වපේ පලෝකු අක්කපේ හුත්පතන් එන චු ප ේරම පබොන්න උනා දැන් ඇති හුත්පතෝ මපේ
පක පලවකා න් මම එයාපේ අන රිදි පලොකු අක්කපේ පක පලව කන්න ගත්තා
ඔපහොම පනපම යි හුත්පතෝ ප ොඩ්ඩක් පපක් හිල ඇතුලට දාලා පලව කා න් මම පලොකු
අක්කපේ පපක් හිල ඇතුලට දිව දැම්මා මට එතරම හිරි කිතක් දැනුපන් නැහැ පුංචිත්
මපේ කටට අසුචි දාන එපක් පලව කන එක පමොකේද කියලා මම පලොකු අක්කපේ
පපක් හිලට දිව දැම්මා ටික පවලාවක් පේවකපකොට මට පත්රුණා පලොකු අක්කාට අසුචි
යන්න වපේ හදන්පන් කියලා මම එක ාරටම කට අහකට ගන්න හදනපකොට පලොකු
අක්කා පකොපහද බේපලෝ කට ගත්පත් අේලපිය කට පපක් හිල ට කියලා පලොකු අක්කා
මපේ කේට අසුචි දැම්ම එයා දාන අසුචි මපේ කටට අරපගන ඒවා පකොමඩ් එකට දාපිය
කියලා පලොකු අක්කා ැපරන් වපේ මපේ යිය පිරිකුවා පලොකු අක්කා අසුචි දාල ඉවර
පවලා එයාපේ පපක් හිල ආපයත් පලව කන්න කිව්වා අසුචි පිටිම්ම පලොකු
අක්කපේ පකට දිව දන්න ගත්තා මටත් අමුතු අමුතු අතේ එන්න ගත්තා ටික පවලාවක්
දිව දාන පකොට පලොකු අක්කා මට නැගිටින්න කියලා පතොපේ ඔය පකොමඩ් එක
පහෝදපගන වපරන් තව වැඩක් තිපයනවා කියලා පලොකු අක්ක කිව්වා.. පකොමඩ් එක
කිව්පව් පලොකු අක්කා මපේ කටට. මම පහෝදපග ආවට    ්ප ේ පලොකු අක්කා කිව්වා
එයාපේ හුත්තට ඇගිේපලන් හුකන්න කියලා පලොකු අක්කා කියන විහිදිහට මම වැපඩ්
කරපගන ගියා ඇගිේල ගහන ගමන් පලොකු අක්කපේ හුත්ත පලව කන්නත් උනා පලොකු
අක්කා පමොපහොතකින් සුරාන්තයට ත් උනා පලොකු අක්කපේ හුත්පතන එන ප ේරම
කැරි ටික කටට අරගත්තා කැරි ටික කටට අරන් හරියන්පන් නැහැ පමොඩපයෝ බිපිය
මපේ කැරි බිඋවට පමොකුත් පවන්පන් නැහැ බිපිය කියලා මපේ නහය මිරිකුවා පලොකු
අක්කපේ කැරි ප ේරම ටික ගිලුනා පතොපේ යිය පකලින් පවලා පන්ද පතෝ අපප්
අම්මටත් හුකනවා පන්ද මම අහපගන හිටිපේ ප ේරම ටික අම්මට පතෝ කවද ඉදලද
හුගන්න ගත්පත් මපේ යිය මිරිකන ගමන් පලොකු අක්කා යින් ඇද ඇද මපගන් වි ්තර
අහනවා මම ප ේරම ටික අකුරක් නැරම පලොකු අක්කට කිව්වා... පලොකු අක්කා කිව්වා
අපප් අම්මත් මාර පව බඩුවක්පන් කියලා පලොකු අක්කට මම කිව්වා එපහම කියන්න
එ ා එයාට මම කැමති නැහැ කියලා පතෝ අපප් අම්මපේ හුතට ආ යි වපේ අපප් හුතු
වපේ පනමයිපන් පන්ද අ පලොකුවට ඇතිපන් හුකපිය අපප් අම්මපේ හුත්ත කියලා මපේ
හුත්තට පව බේලා කියලා මපේ යිය හුත්ත ඇතුලට දාගත්තා හුත්ත දාලා
ගහනපකොට මට පුංචිපේ එකට වඩා පලොකු පවන ක් දැනුනා පමයාපේ හුත්ත
ටිකක් තදයි වපේ හිරට බහිනවා පලොකු අක්කා පේරිහන් පදන්න ගත්තා පලොකු අක්පක්
ඔයාට රිපදනවද පතොට පමොකද මපේ හුත්තට රිදුනට පතෝ ප්‍ර ්න අහන්පන් නැතුව
ඇතුලටම දාලා හුකපිය බේපලෝ කියේලා පලොකු අක්කා කිව්වත් මගම මම පව්ගපයන්
හුකන්න ගත්තා ටික පවලාවක් ගහන පකොට පලොකු අක්කම මාව බදා ගත්තා පමන්න
පමයා කීකරු පවලා අපන් සුදු මම ඔයාට අර විහිදිහට කතා කරාට මාපවන්න මම
පවන පලෝකයකට ගියා වපේ එකක් දැනුනා එකයි මම එපහම කතා කපේ සුදු ඔයා
තරහා පවන්න එ ා නැහැ පලොකු අක්පක් මම තරහ නැහැ තාම මපේ යිය පලොකු
අක්කපේ හුත්ත ඇතුපේ ඇතුපේ තිපයන ගමන් තමයි කතාව මම බැන්දට මපේ
ප ේටිය කැඩුව විතරයි සුදු ඒ දව ් වල විතරක් ලගින් හිටියා දැන් එයාට පවන පවන
ගැනු ඉන්නවා සුදු එයාපේ බි ්න ් එක්ක එයාට එයාපේ යාලුවන්ටත් මාව දුන්නා මේලි
මට ඉන්නම බැරි තැන තමයි මම පගදර අපව් මේලි ඔයා අපප් අම්මට හුකනවා කිව්වම
මට මුලදී තරහක් ආවත් මම ඒ පේ ුංසිදුවා ගත්පත් අපප් අම්මපේ තනිකම නි ා මේලි
එයාපගත් ඒහැටි වය ක් නැහැපන් එයාටත් තාම තරුණ ප නුමක්පන් තිපයන්පන්
ඔයාට මම පදො ් කියන්නපන් නැහැ මේලි දැන් කතා ඇති මේලි දැන් පහොදට හුකන්න
සුදු මපේ හුත්තට පලොකු අක්කා කිව්ව ැනින්ම මම හුකපගන හුකපගන ගියා මට
බඩු යන්න වපේ නි ා මම අක්කට කිව්වා ඇතුපේ දාන්නද කියලා අපන් සුදු මේලි මට
පබොන්න ඕනි ඔයාපේ කැරි ටික එලියට ගන්න සුදු කියලා පලොකු අක්කා කිව්වා මම
එලියට අරපගන පලොකු අක්කපේ කටට දුන්නා එයා මපේ කැරි ප ේරම ටික බිව්වා ඔයත්
පුංචි වපේ මයි පලොකු අක්පක් එයත් බාපගට හිනාවක් දැම්මා ඒක පනපමයි පලොකු
අක්පක් අද ඔයාපේ අම්මා මට තියල ගිය ජුංගියක් තිපයනවා පේන්නද හරි හරි දැන්
ඉතින් පමොනවා හන්ගන්නද අරපගන එන්න සුදු කියලා පලොකු අක්ක කිව්වා මම
පුංච්පේ කාමරය කිහිේලා ජුංගිය අරපගන බාත්රූම් එකට අවා ඇවිදින් පලොකු අක්කට
ප න්නුවා පකොපහොමද ඔයාපේ අම්මපේ ජුංගිය ල ් නයිද ඒ ජුංගිය තද නිේ ාට මේ
වලින් ැරසුන එකක් පුංචිපේ හුත්ත ගැපවන තැන නම් ටිකක් කහ ාට පවලා තිබුපන්
මම එතන පලව කන්න ටන් ගත්තා පලොකු අක්කා බලාපගන ඉන්නවා ඔයා ආ නැේද
පලව කන්න අප ො මම ඕන තරම් ගැහැණුන්පේ ජුංගි විතරක් පනමයි හුතුත් ඉබල පලව
කළා තිපයනවා ...අ ....පලොකු අක්පක් ඒ පකොපහොමද මම බැදප අයියා තමයි ඒවාට
මාව පරුදු කපේ එයාපේ යාළුවන්ට මපේ හුත්ත පදනපකොට එයාපේ යාලුවන්පේ
 ගැනුන්ටත් මපේ හුත්ත පදන්නා උනා ... ඒ කියන්පන් අක්කා ආප් ගහන්නවා ඔව්
මේලි දැන් ඒ කට පරුදු පවලා ඔයා දන්නවද අද ඔයාලපේ අම්මා ගිපේ පකොපහද
කියලා ඔව් එයාපේ යාළුවපේ පගදරපන් පමොකටද දන්නවද නැහැ ආප් ගහන්න ගිපේ
යාලුවත් එක්ක මට කියලයි ගිපේ අපන් යනවා යන්න අපප් අම්මත් ආප් ගහන
පකපනක්ද ඔව් පලොකු අක්පක් එයා ප ොඩි වයප ේ ඉදන්ම ආප් ගහනවලු එයාපේ
අම්මත් එක්කත් එයා ආප් ගහල තිපයනවා පලොකු අක්පක්. ඒ කියන්පන් අපප් ආච්චි
අම්මත් එක්කත් ඔව් ඔය ගපම් ඉන්පන් ඔව් එයත් මාර කැේලපන් වය ක ාටක්
ප න්පන්ම නැහැ තවමත්. ඔයාපේ අම්මා ගපම් ගිය දව ට ආච්චි අම්මත් එක්ක
අප් යක් පච්චලා මයි එන්පන් බැලුවහම අපප් පලම වේපන් ඉතින් පමොකද පිට කව්රුත්
දන්නවපේ ඒ ඇති ... ඉබිනවද… පදන්න ඔයා කියප කතා වලින් මම ඇවි ්සුනා
අපයත් අපි අ හු කරමු මේලි කියලා පලොකු අක්කා කිව්වා මම අපයමත් පලොකු
අක්කපේ හුත්ත ඇතුලට යිය දාලා හුකපගන හුකපගන ගියා පලොකු අක්කා පුංචිපේ
ජුංගිය ඉබ ඉබ මම පදන ැ ට එයාට බඩු ගියා මටත් යන්න වපේ නි ා අක්කාපගන්
ඇහුවා ඇතුපේ දැම්මට ඖලක් පවඉද කියලා එයා මට කිව්වා ප ති පබොනවා කියලා
ඇතුපලම අරින්න මේලි කියල කිව්වා මම එපහන් වම පලොකු අක්කපේ හුත්ත ඇතුලට
විේදා පලොකු අක්කව බදාපගන බාත්රූම් එපක්ම බිම නිදාගත්තා පදන්නත් එක්ක
ඉදලා එයත් එක්කම නාපගනම අපි බාත්රූම් එපකන් එලියට අවා .... ඉලග  මකොට
සින් ෙමු මවමු  පම් කතා මනක් කේපිත කතා පකොේලන්ට ආතේ
එකක් ගන්න අපි ලියන්පන්. ඔයාලට මහර විට පම්
කතාව අතේ කතාවක් පනොපවන්න පළුවන් එත් පම්වා
කරන්න පනපමයි . කිවලා ආතේ ගනිේලා පකොේලපන්
කතා ලිව්වට ඒවපේ කතා කියවලා තමන් තනියම අතේ
එක ගනිනිලා සියිේ වල කතා තිබුනට ඒවා කියාත්මක
කරන්න යන්න එ ා පම් කතා දැම්මට පගදර ඉන්න
(අහිුං ක අම්මට නැන්දට අක්කට නුංගිට ආච්චිට)
හුකන්න යන්න හදන්න එ ා. නිකන් කතා කියවලා
මානසික පලඩ්ඩු බවට ත් පවන්නත් එ ා පකොේලපන්
ඔපක් බායි

								
To top