Docstoc

madu akka 01

Document Sample
madu akka 01 Powered By Docstoc
					 මදශ න අකකට හකව කත ව..
 ඔනන ම ක තම මච ල ම අචච රවම පලමවන කත ව......තව ක
 ත අ බ මනක තම නව ..ම ක මම පලමවන ර ල ම ක ! අතද$ක
 මන   ම ක ක නන හතව ඉ !ම ලල ම,.... :)


 මම ඇවලල නම,ම -ඩ මප-රක...ම වල ටවම කටට2වමය ....... ම,
                  2‍
ම, ම4-ඳට 4දල න$තවන ට අම6 ම වතත4ර ල ! නය..   ! ව$ල ව
 වල න රබද වනත ග ‍ ම
        ග    වද ට ත නව ...අම6 න:ද:ම - ඉනමන
 ම තමල...අම6 අ මම   ම ම තමල මන-ව$... පටට තම ම තමල ඉත
ත ..... ම ර ආතල පර ර කතම නමන...හකනන ක ප පල ත...ආ4
4 ...ඒව ප !ම ක මමක@..ද$ ඉත ම සන එක ක ල ඉමමක@.......
 ඔනන මච ල අම6 න:ද:මවන අකක මකමනක නව මCව බ ලක ව
 ට..එ  ම තමල මකමනක..ම තමලඉඳ පටට දර හ ද ඉ !මක@මල කට2
 ට‍
ට2 2ව   මබ@ඩ මවල හටමF ..ඔනන මක-ම4-ම4ර මම-කක4ර ම4Gත
 වක හ ද අකකට ඒ මබ@ඩම න$තමවල තම නව ....
 ඉත ඒ අකකම   ත තත 4$මත$නම මබ@ඩමක ම4- නව අකකව න
 වතතනන...... ඕක ද$න තත අම6ත තත කවව "මම-කටද තව මබ@ඩ
ඩ   ම4- නමන ඇවතම6 ම දර නවතනන" ක ල ..ඉත අකක ඔනන
 අම6 ම දර නවතනන ආවය ක මමක@ ...
 ...
 මමතන ඉඳ තමය කත ව පට නමන...අකක පටට ක:ලල....ක:ලල
 කවවට ඉත හතනන එප කර රමඩවම සද බඩවක ක ල ...ක:ල
 ඔකමක-ම සද $..!!
 අකක තමලලය..ඇතතටම ක නව න ත$ඹල ප ටය වම ......ඇඟ ම4
ම4ම පටට මශG6..පක ම රය..ද$කක ම දව ද නන මය ..හමතනමන...
 . ල බන ! වම ‍ෆට තන මදකක තමය තබමබ.....මක-චචර මක-ලමල-
මල-  ම කට මකල 4ලනව ඇතද...ම ත ඉත අම ක$ර    උන ට ම දර
 ට ම4-ඳ...4$දචච දරමවක.........ඒක න  මට4ර ට මට මකලල ද4
 වල වද ට බලනන වත බ:...ක ඩ කඩ උමන-ත එම4ම....!
 අකක $න මතක කර කර ම අමත 4ල බඩ න !ත කර තත ව ර
 අනනතය..අ6ප‍ නය !....අකකතහමනකන වත හතනන න$තව ඇත
     පම
 ම එම4ම මක-ලමලක ක ල ..ඇය ඉත ම දරද ඉනමන ..මදකට න
 නන බ: වම මන......
 ඉත ම මබ-ම4-ම අම රමව තමය ..අකකම ඇක න ඉව න හටමF
මF ....හත මත ම4@ මන-ද$නවතවඅකක 4$සරමන පටට ම කස වද
 ට,.... ඉත මම, අතට නව ඩවක ඇතමතම න:....ම දර කවරවත න$
න$තමවල වට අකක බ ත ර එකට ගම -ත මම මශG6 එමක එල ප$
ප$තමතන ගහ අකක න නව බල ම න අමත 4නව ,,.මල පයන සන
න එක ක නමන මච ල ම ක බ තX එක ඇතමල න නමනත ද මර
මරCදකඇඳම න ...(මක-ට    ක$ලලක බ ).ඒ වන ට න නමක-ට පට
 ට ම කස ඇකශන මදනමන.. අර     අ !ම න අතද ල ක බ අතලල
 නව ..තන අලලනව ... කකල ම4@දනව ..(අපර මද ක නන ඕන න:අ
 කකම කකල මදක න ම රය)... ම ත ඉත ඔ ම Gරම බල බඩ න !
 ත කර තත .......අකකත ම දරන$තව අම6 ම දරත කවරවත න$ත
  මවල වට ම මශG6 එමක අකකම ක මමYට ගහ එ ම ඇඳ එකකත
ත4ර 4ර ට ව$ඩ....
  ඉත ක ල ඔම4-ම ම ව ග ...මම ඉවසම සම ව ම4-ඳටම ප$නල
ල    තබමබ ..මට ඕනවමන මම-න ම,මක4ර දල ම කට කපනන...
  ඔනන එද ම නසර ද දව ක.. එද ට කවරවතම න: අම6 ම දර....4$
  මද මම නසර දට මම කමල ව$ල බල බල අකකම ඇඳ එකක ම ල
  ල කරන එක......
  ඔනන එද අකක දවල 12 ට වතර ම දර ආව .... ම ඇහව ඇය ම
  අම]ල ම] ක ල ... "මට අද පසක !පනත න: මලල..අම6 Y මලඩ
  මවල ..පනත නව ඩ"
  අකක කවව ....(මට මම@ල මවල තබමබ..ව$ලක බල බලමන හටම
ම    ..අනක අකකත ඇඳල හටම මක-ට වමක)
  "අවව 4ර $රය මනද මලල... 4රම ද ඩ ය.....ද$ මම න  තමත-ත
  ම4-ඳය ක ල අකක ටවලඑකකය.......මරදය අරම න ග    බ තX
  එකට...මම කලපන කමල අදත පරන ර ! වම කරනවදක ල ...ඒත
  මම හත මට කවව .."මප-නන   වම ඉනමන න$තව අද අකකට හ
  කපන...4$මද ම අමත 4ල මම-නව මක-රනනද " ක ල ...ඒකත ඇ
  තත..ඉත ......ඔනන ද$ බ තX එක අ !ම න ශවY එමක Cමද ඇම4
  නව ..ශවY එකට අකක න නව ඇත..මම මවනද පරද වද ටම ගහ
  ශටY එමක එබල බ$ලව ..අ !පට සර...කනමටනY කවවල.... අකක
  න$වල බතත $ටට උඩ කකල ත ම න...කකල මව-ශ!කරනව ..පට
  ට පට පට ම කස මප@ ! එක මචනල ..මට න$,  ත ! තන ද 4ටම..!
  එ  මතමල හටප හ ද ද මරCද මතමල පමක ද මරට බ$4$ල ,,..ආ !
  පටටම - ඕය..මමව බල මම-න මක-ලලටද නක ඉනනපලව .....මම
  ඉකමනට ග  බ තX එමක මද-ර  වට... ඒක ඇවලල ඇතමලන මල-
මල-ක   කරනන පලව මද-රක තම න එකක මනමවය... 4$ඬල මදකක
 මදප$තමතන තම නමන..මදප$තමතනනම අරනන ව4නනපලවන....
 මම තව මවල හත හත හටම න:.. මම එකප රට ඇර     බ තX එමක
මක මද-ර.. අකක ක: 4ම න ප !ම ට වසකවන ...... "මම-න ද මලල
ල ඔ   ම කරනමන" ක ල අකක ඇහව
 "අකමක ම මමචචර ක ල ක ඉව න හටම 4ර අම රමව .. මම 4$ම
 ද ම වම අකක න න ද4 අර ශටYඑමකන බල හට     ඒත අදන ඉ
 ව   ඉනන බ$රවන අකමක..මට ම මවනන..ඔ    ඔම4-ම ඉනනමක-
මක-ට4ර   ල ! නය..."


 "මම හතමව න: මලල ඔ    මමම4ම මකමනක ක ල .. අමන 6ල ! ද$
ද$  මමතන   නන.."


 --
 "න: අකමක මම මමතනම ඉනන අකක න නන ද ටම මම ආ ය බ
 ලන ඉනන"


 --
 "ඔ ට ප !සද මලල කවරත ද$න තමත-ත එම4ම.. අමන පලවන ත
 ර ඉකමනට මමතන      නන"


 -- ""කවර ද$න නනද අකමක අප වතරමන ඉනමන"


 -- "' නව   නන මමතන ..න$තන ම අ මට ක නව "
අනන එතමක-ට මට මල ප$නන මච ල ...
"කවරවත ද$න තමත-ත ඉත අකකටමමන ම4-ඳන$තමත..මප-ඩඩක
එනව එල ට ම ත එකක" ක ල මම අකකව එල ට ඇදල        තත ....
.........."අමනමදය මන මලල ..!ඔ    මට ම මම-නවද කරනන 4දන
මන ..6ල ! ම ව අත රනන" මකලල ක: 4නන තත .....
""බ මවනන එප අකමක මම ඔ ට මකත කරදර ක කරනමන න:.
...අප මප-ඩඩක වමන@ද මවමමක@...!මම-නවද 4මල@..තමම ත තරන
මකලමලක මනද..තමම ට 4$ඟ ද$න න$Cද" මම ඇහව ...
"අමන ම ව අත රනන මලල ..පරම ලමයනට වම මනමවය :න ලම
යනට"


--
                   මප-ම ! "
"4ර 4ර අකමක..මම තමම ම මපටට කඩනමන න:..මප-‍
එම4ම කවවට එ ට මතරමන න:.."අකමක ම ඔ ම කනf ‍
                   නf          ප
ටල ට කසම 4 න ක කරනමන න:......මම මප-මර-නද මවනන "


--"ඒත මලල......................."


එ ට එතන එ4 ට මකත ක නන මම ඉඩ ඇරම න:...මම ගහ එ
 ව මම ඇඳ උඩට තලල කල ..මකලල ත මත මතත ද මරCද පටන
න ...මම එම4මම මකලලව ක ! කරනන පටන තත ...මකලල හමට
ඉක 4නව වම ..මටත ටකක දකය. ප !ම ඕව 4ර ය..කFල මම
ද ටම ව$මඩ කල ....මම එ ම මත-ල මදක ම4-ඳට ස6ප කල එ
අකම$තමතන වම ඒක ඉව න හට .......ඊට ප !ම ද මරCමදනව
හල දබබ එ ම රන 4       මj@ඩව ම ම4මට එල ට තත .... එ  ඒ
  ක නවතතනන 4$දවත ව$ඩක වමනන:...මට ද$න ප !ස වම ..එ ත ම
ම   ම රම ඉව න හට ...,ම කම තන මදක ම ර ල ! නය..ට‍
     G                   ටබල
  ක වතද$කල න: මමම4ම තන මදකක......මම ඒව ම4-ඳට ස6ප කල
  ...මදන ටක ටක මකලල මl@ මවනව ක ල මට මතරන
  ද$න මම ම4මට මකලල ඇඳල හටප ද මරCද ලවල ප$තතකට ද$
  ම ......අ ම මකලල එතමක-ට පටටමල ! නය... හතතට උඩන මයල
ල තබබ ..මශG] කරල න$Cද මක-ම4ද කවද වතම.......මම ඒකම හ
  තතට දවද ල ම: ඇමට ම4-ඳට ක$ලතව ...මකලලට ජ !   ලනව ..මප-
මප-ල   මල ක$පව වම ...මකඳර   නව ම4-ඳටම...මම මමම4ම වන ඩ
ඩ 5 ක වතර හතත මලව ක:ව ...පටටය ඕය.....ඊට
  ප !ම මකලලම කකලමදක


  "අකමක ඔ ම කකල 4රම ල නය" එම4ම ක ල මම එ ම දක
  න කකමල ඇඟල ටක උරනන තත ...(.    මතකමවනමක-ටත .
  .මම@ල තදමවල පක පපරනන වම .... ම කත ව ල ල ඉවරමවල
  අමත 4නනඕන)


  --"අමන මලලම - ද$ ඇතමනද.."


  -- "ඇත මක-ම4ද අකමක ..ත ම පට  තමතත න:මන..."
  එම4ම ක ල මම ඇ‍මඳ බ$ ! .. බ$4$ල මම ඇඳ ම රම $මලවව
                      G
ව ... මම    ද ව ද$කල මකලලබ මවල ද මක-ම4ද.....


  --"මලල ඔ  මම-කද කරනන 4දනමන"
 "මප-ඩඩක ඉනනමක- බලනන" ක ල මම අකකම කමකpල මදක
 පලල කරල එක කකලක තත කරට..... ඊට ප !ම මම පක අක
 ක ම හතත උඩන තබබ ....
 --
 " අමන මලල 6ල !" ක ල අකක මම පපවට අත ත ම න අඬනන
 තත .....
 මප-මර-නද කඩ කරන එක 4රන:මන..ඒක න        මම මම පක අ4කට
 තත ...ප !ම මඩ-ග !ටයල එකටඅකකව ඇඳ උඩ ත ල ..මම පක
 අකකම පකට බ$ !සව ,....පටට තදය..ම රම ආතල........මකලල"රමද
මදනව ..!!!!" ක ල මර ල‍මත@න මදනන තත .... මමම4ම ක: $හමව-
මව-ත  න අ4ල ප4ල උ එය..මම-මක@බලනන...ම ක 4ර න ව$ඩක
 මනමවය..jමනමල එලලල තබබ මම මබලට එක .මට ආව එල
 අයඩ   එකක ..මම පක අකකම පමකන ලවල බ$4$ල ගහන
 මබලට එක තත ...අරම න ඒමක ම$ද අකකට 4ප        නන
 කවව ....ඊටප !ම ම පටප !ම   ගහ මබලට එමක මක-න මදමකන
 අලමලම න..අකකට පමක අරනන තත ... $ප කමන
 ..මච ල ..මකලලට ව$ඩ 4යම න ක: 4නනත බ:..මබලට එක
 කටට තද මවන හ ද ..


 --"   4!...   4!    4!4!4!4!4!4!4!...."
 අකක මකඳර     නව ...මම එක ද ට අකකට වන ඩ 8 ක වතර පමක
 ඇර ..........පකත ක$කකමය...අකකටත ම4නස ඇත ද$න...
 මම ව$මඩ නතර කරල අකකට කවව මම එක කටට අරන උරනන
 ක ල ..
--"අමප@ මලල මට න බ:"


-- "එම4න මට අකකම හමල අරනන ඕන"


-- "අමන 6ල ! එප මලල"
මමම4ම ක ල අකක ඇඳ දම, ම4න ම කස වද ට දන ම න
ඇවත මම පක කමට ඔබ ම න උරනන තත ...මකලලට ව$මඩ
පරද න:....
ඒත ව$මඩ ඉනටමර !ට වම ..ම ක ද$ ප !සමවන වම උරනව ..මටත
 නන වම ..එනව ..මම අකකම කටන පක එල ට තත ...
"ත:නක ! අකමක"
"එම4ම ක ල මම ඇමඳG ද මවල මකලලට කවව ව ඩමවල පමක
ඇර නන කවව ..පරද න$ත හ ද ව$මඩට ම ට මවනනම වන ඩ 5 ක
වතර ග ...පටට ආතල මකලල ක: 4 4 උ ! ප ත
මවනව ....... ද$න මටත ම4-ඳ නන...මම අකකට ඇමඳG ද මවනන
ක ල මම පක අකකම කමට එබව ...ඊට ප !ම     ට ප$තමතන
ඒකම හතත මලවකනන තත ..... (69 ඉර වව) මම ම: ඇමට
ම4-ඳට ක$ලතව ...ම කට නන එනවද මක-ම4ද..දට දඩ   ල ඳඟල
ඳඟල..මම පක උරනව ....ම ර !පඩ එමකන....මම තවත 4යම න
කල ...පර කම මද ක$ඩව වම පටට ජ ! මල@ඩ එකක මම මන
4$මත$නම....මම ඒව ආ මවන බඳවක න:රම බවව ..
..ඒත එකකම මම මල ඇඟම හරවටටම න බඩ මල@ඩ එකක
අකකම කටට බ$ර වන ......   ........ම ක...ස6පමව කර මබ-නන
වම මම පක උරල ක$ර මබ-නව ..මටම හන ... ම4මල-ක
ල$ජjක ර....!
අප එම4මම වන ඩ 5 ක වතර හට   ප !ම ..හමට න$ගටට ,,
--"ඔ   ම -ඩක ත2 උන මනද මම සද අකක?"
--"ඔ] මලල ඒත මම බ ය...."
--"බ මවනන මද ක න: ව !තව....""


එ   මම පපවට තරල උන ....හමට මම පපව ක !
කරනව ..ආදමරන...
--"මම ඔ ට ආදමරය මලල"


--"මමත"


එම4ම ක ල මම හමට එ ම නලල ක ! කල ......
අප ඊටප !ම හන ට මත-ලක ද$ ම ...
--"මම නව මලල" එ     මම න ඈතමවනන උත 4 කරමන කවව
--"ඇය අකක ඔ   ක$මත න$Cද මම තරමල ඉනන"
--"ක$මතය..ද$න ඔ ම අ මල එය"


එම4ම ක ල එ    ග ....................පක වන වන ගම .............

				
DOCUMENT INFO
Categories:
Tags:
Stats:
views:81
posted:2/5/2013
language:
pages:9