Sơ đồ kỹ thuất ra vào của thiết bị báo cháy by tranhong131982

VIEWS: 32 PAGES: 8

More Info
									  CHƯƠNG IX:  XỬ lY tín hiệu vAo của thiết bị báo cháy
    Cac tín hiệu ra tư bo cam biến qua mach 7432, khi co bất ky tín
hiệu bao đọng nao từ bo cam biến sệ co canh lện ở chan Clk cua 7474,
bình thưởng BD ở mức thấp va INTO ở mức cao, khi co xung Clk thì
BD ở mức cao va luc nay INTO ở mức thấp.
    Ta dung mach nhở 7474 đệ tranh trưởng hởp sự cô" cua bo cam
biến do chay gay ra.
  B. MACH BAO ĐỌNG TAI CHO của thiết bị báo cháy
    Khi mọt đam chay xay ra, ngoai việc bao đọng bang tiếng noi “co
chay, co chay” đưởc lưu trữ trong IC chuyện dung, ta con bao đọng bang
coi hu hay chuong điện nham tạp trung sự chu y cua moi ngưởi.
1. Mach tạo tiếng còi hụ:
    Trong mạch này ta sử dụng IC LM555 để tạo âm thanh phát ra co
càc âm sàc khàc nhạụ. Tiếng coi hụ này tạo âm thanh nghể rất kích thích
và thường được nhiểụ người sử dụng làm tín hiểu cành bào.
    IC LM555 thứ 2 tao thành mach dao đọng àm cao, chon tàn sô"
ra cụa LOA là 1KHz.
               1
    Ta co:
          0,693(R2 + VR2 + 2R3 )c 2
    Chọn tụ C2 = 0,01 pp R3
      = 56kQ R2 = 4,7kQ
      VR2 = 20kQ
   Tan sô" ra ở LOA ta cọ the thay đổi nhờ biến trở VR2.
   IC LM555 thứ 1 cụng lap thanh mach dao đọng cổ tan sô" nhổ
đườc xac định bời cổng thức:
           —
    f = ------- Z— --
      0,693(Rj + VRJ )Cj
   Chon C1 = 220^F R1
      = 1kO VR1 =
     20kQ
   Tan so" nay co thể thay đoi nhờ biến trờ VR1. Xụng lấy ra trển tụ
C1 co dang song rang cưa, chụng ta cho tín hiểụ nay tac đọng vao chan 5
cụa IC LM555 thứ 2, điểụ nay lam điểụ chế tan sô" lển tín hiểụ ra loa
lam cho am thanh ra co nhiểụ dang am sac khac nhaụ.
  D. KHỐI GIAO TIẾP:

A               K
    ♦♦♦ Relay 1 dùng để tạo tín hiệu nhấc may, khi co tín hiệu bao
đọng thì sể xuất mọt tín hiệù lạp trạng thai nhấc mấy gia để bao cho tong
đai biết mach can phuc vu.
   Điện trở R1 dung để han dong cho transistor C1815.
   Chon R1 = 2,7kQ
    ♦♦Rệlay 2: khi may bị goi nhấc may thì ^C sể nhận biết va xuất
tín hiệu điểu khiển va đong Relay 2.
   Điện trở R2 dung để han dong cho transstor C1815.
   Chon dong cho IB = 1mA
   Ra =  4,7kQ
   ♦♦♦ Cấu Diodể co tấc dung chong đấo cực lấm hư mach.
   ♦♦♦ Diodể Zểnệr DZ1 vấ DZ2 dung để bao vệ cuộn dấy biến ấp
va on ấp đấu vấo cua mach. Vì tín hiệu thoai co gia trị biển đo khoang
2,5 RMS nện ta chon DZ1 va DZ2 on ấp 3v.
   ♦♦♦ Khi Rệlay 1 đong, tong đai cấp điện khoang 10v DC vấo
mach, transistor C828 qua điện trở han dong R2 sệ dấn va tao điện trở
DC cho mach chính bang R3.
              Chon R2 = 4,7kQ R3 = 470Q
   ♦♦♦Tu C2 co tấc dung ngấn đện ấp DC cho mach
    Chon C2 = 10^F
    ♦♦♦ Khi tong đấi cấp cấc tín hiệu trang thai đưởng dấy thì tu Ci sệ
nôi mass cực B cua transistor C828, luc nấy trở khang AC cua mach
chính bang trở khang vấo biến ấp.
1. Mạch khuếch đại am thanh ra:
    Tín hiệu âm thanh trước khi đưa len đường dây đến may bị gọi
ta cho qua mach khuếch đai.
    Chọn hệ sô" khuếch đai cua mach la:
    AV0 = 5
           R6 + VR1
   Ta co: AV0 =
            R5
      o R6 + VR1 = 5R5 Chọn R6 = 10kQ R5 = 4,7kQ
   VR1 = 20kQ Tu C3 dung đế ngan tín hiệu DC, chọn C3
   = 10^F. 2. Mạch khuếch đại Tone vao:
   Tín hiệu trên đường dây đến mạch nhận Tone đã bị suy hao.
Vì vậy tã phâi cho quạ mọt mạch khuếch đại.
   Chon hệ so" khuếch đại cua mạch lã:
   AV0 = 2
   r-p X      R14 + VR3 „
   Tạ co: AV0 =—— = 2 0 R13
   Chon R13 = 4,7kQ R14 = 4,7kQ VR3 = 10kQ


   Tu C3 dung đê ngạn tín hiệu DC, chon C5 = 10^F.
        3. Mạch khuếch đại TONE ra:
   Chon hệ so" khuếch đại cuạ mạch lạ: AV0 = 5
   Tạ co:
         R15 + VR2 c
     AV0 = ----- — -- = 5
       0
        R16 o R15 + VR2 = 5R16
     Chon R16 = 2,2kQ
       R15 = 4,7kQ
       VR2 = 2OkQ
    4.Mạch khử trac am:
     Đệ tín hiệu ra khong lan tín hiệu đau vao ta dung mach khử
  trac am nham mục đích chỉ cho tín hiệu đi thệo đường mọt chiệu.
     Chon R7 = RS = R1O = Rll = R12 = lOkQ
     R9 = 1OOQ Ta co: V2 = -R8/R7 x V1 = -V1
     VS = V2 = -V1 Mạc khac
       V4 = -R12/R11 x VS - R11/R1O x V1 = -(VS + Vl)
     ma VS = - V1 Vay V4 = -(Vl - Vl) = O

C-J
T --- 1
àn

								
To top