Docstoc

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 4 MEMBUAT PERABOT 2013

Document Sample
RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN 4 MEMBUAT PERABOT 2013 Powered By Docstoc
					                        RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN
                        MEMBUAT PERABOT TINGKATAN 4 2013MINGGU     BIDANG / UNIT / TAJUK/      HASIL PEMBELAJARAN         AKTIVITI PEMBELAJARAN            CATATAN
          PEMBELAJARAN

  1   1. PengurusanTempat Kerja
2 Jan 13  ( Cadangan peruntukan masa ialah 4
  -   minggu )
4 Jan 13
      1.1 Organisasi bengkel
      ( Cadangan peruntukan masa      Murid dapat:
      ialah 1 minggu )
      a. Peraturan dan langkah          Mengamalkan   langkah  Tayangan video atau slaid tentang
      keselamatan                 keselamatan        kemalangan yang sering berlaku di tempat
                                         kerja.

                                         Perbincangan kumpulan untuk mengenal
                                         pasti punca berlaku kemalangan.

                                         Mengamalkan aktiviti 4M iaitu
                                         membersih,menyusun atur, menilai dan
                                         mendisiplin.

                                         NOTA:
                                         Amalan 4M ini perlu dipraktikkan
                                         sepanjang masa pengajaran dan
                                         pembelajaran
                                         Membersih seperti membersih diri dari;
                                         aspek fizikal dan minda
                                         Menyusun atur seperti menyediakan jadual
                                         tugasan dan melaksanakan sistem
                                         penyimpanan alatan dan bahan
                                         Menilai seperti menilai sendiri tentang diri,
                                         hasil kerja dan tempat kerja
                                         Mendisiplin seperti mempraktik peraturan
                                         keselamatan dan mematuhi arahan.
      b. Rawatan kecemasan
                            Melakukan rawatan asas  Menunjuk cara rawatan pertolongan
                                         cemas dan merawat kecederaan ringan.
                                   1
                  pertolongan        Guru boleh menggunakan tayangan video,
                  cemas           slaid atau carta pertolongan cemas serta
                               keselamatan bagi memberikan kesedaran
                               kepada murid.

c. Memadam kebakaran                     Menyenaraikan empat punca kebakaran
                  Menyatakan pelbagai    yang dikenalpasti melalui aktiviti
                  punca kebakaran dan    sumbangsaran.
                  cara mencegah
                  kebakaran         Murid dan guru membuat latihan
                               memadam kebakaran(fire drill ).
                               Tunjuk cara memadam kebakaran.

d. Etika dan budaya kerja

 i.   Pengurusan masa dan                 Mematuhi jadual tugasan dan menyiapkan
     kebersihan        Menepati masa dan     kerja dalam tempoh yang ditetapkan.
                  sentiasa berusaha
                  memastikan tempat kerja  Sentiasa memakai pakaian kerja, alat
                  sentiasa bersih dan    perlindungan keselamatan dan
                  teratur          menjalankan kerja membersih seperti yang
                               dijadualkan.

                               Guru memberikan helaian tugasan dan
                               menetapkan masa untuk murid
                               menyiapkan tugasan yang diberi.

 ii.   Kualiti kerja                    Murid sentiasa diingatkan agar mematuhi
                  Menyiapkan kerja yang   tahap kualiti hasil kerja yang telah
                  berkualiti dalam masa   ditetapkan.
                  yang ditetapkan
                               Guru mempamerkan contoh perabot yang
                               berkualiti dan tidak berkualiti untuk
                               banding beza murid.

                               Membuat penilaian menggunakan senarai
                  Mengamalkan etika dan   semak untuk menilai amalan etika dan
                  budaya kerja       budaya kerja rakan semasa melaksanakan
                               sesuatu projek.

                               Etika kerja bermaksud disiplin dan sikap
                               terhadap kerja seperti menepati waktu,
                               amanah, produktif, akauntabiliti, patuh
                          2
                                    pada peraturan dan undang-undang yang
                                    menjadi pegangan semasa menjalankan
                                    kerja.

                                    Budaya kerja bermaksud cara peradaban
                                    yang menjadi amalan semua pekerja
                                    dalam sesebuah organisasi.
 iii.  Pengurusan stok                       Aktiviti menyimpan rekod stok wajar
                                    dijalankan oleh murid sebelum memulakan
                      Mengkelaskan stok dan    tajuk pengajaran yang baru.
                      merekod stok secara
e. Peraturan dan undang-undang kerja    sistematik         Perbincangan mengenai peraturan yang
                                    perlu dipatuhi semasa melaksanakan
                      Menyenarai peraturan    sesuatu tugas.
                      yang perlu dipatuhi
                      semasa melaksanakan     Perbincangan mengenai akta dan
                      sesuatu kerja atau projek  undangundang yang berkaitan dengan
                      membuat perabot       bidang pembuatan perabot. Contoh Akta
                                    Pekerjaan 1955, Akta Kumpulan
                      Menyatakan akta dan     Simpanan Pekerja 1991 dan Akta
                      undang-undang yang     Keselamatan Sosial Pekerja 1969.
                      berkaitan dengan pekerja
                                    Mengumpulkan maklumat dari akhbar,
                      Menyatakan kesan      majalah atau internet.
                      mengabaikan peraturan
                      dan undang-undang kerja
                      di industri pembuatan
f. Pemeliharaan alam sekitar dalam     perabot           Guru dan murid berkerjasama
  industri perabot                          menganjurkan ceramah oleh pegawai dari
                      Menerangkan         Jabatan Alam Sekitar di sekolah atau
                      kepentingan memelihara   mengadakan lawatan.
                      alam sekitar dalam
                      industri perabot      Perbincangan mengenai cara memelihara
                                    alam sekitar dalam konteks industri
                                    perabot.
                      Menyenaraikan peranan
                      industri perabot dalam
                      melindungi alam sekitar


                              3
   2   1.2 Pengunaan dan
 7 Jan 13  penyenggaraan alatan
   -   ( Cadangan peruntukan masa
11 Jan 13  ialah 1 minggu )
      a. Alatan tangan           Menggunakan dan     Mengenal jenis alatan tangan dan fungsi.
                         menyenggara alatan
      i. Alat memotong           tangan mengikut fungsi  Tunjuk cara menggunakan alatan tangan.
      ii. Alat pelubang                       Mencanai dan mengasah mata ketam dan
      iii. Alat meraut dan menatal                  pahat.
      iv. Alat mengukur dan menanda
      v. Alat memukul dan memutar                  Tunjuk cara menajamkan mata gergaji.
      vi. Alat mengapit dan menyangga

      b. Mesin mudah alih          Mengguna dan       Mengenal jenis mesin mudah alih dan
                         menyenggara mesin    fungsi.
      i. Mesin memotong           mudah alih        Tunjuk cara mengguna dan menyenggara
      ii. Mesin menebuk                       mesin mudah alih seperti gergaji jig,
      iii. Mesin mengetam                      gergaji rencong, gerudi tangan, gerudi
      iv. Mesin melelas                       tangan tanpa kabel, pengetam, pelelas,
      v. Mesin mengumai                       pengumai, pencanai, mesin trimmer dan
      vi. Mesin mencanai                       mesin pneumatik.
      vii. Mesin trimmer
      viii. Mesin pneumatik

      c. Mesin pegun            Mengguna dan       Penerangan langkah keselamatan
                         menyenggara mesin    penggunaan mesin pegun.
      i. Mesin mengetam           pegun
      ii. Mesin membelah dan memotong                Mengenal jenis mesin pegun dan fungsi.
      iii. Mesin menebuk dan melubang
      iv. Mesin membentuk                      Tunjuk cara menggunakan mesin pegun
      v. Mesin melelas                        seperti gergaji lengan, gergaji piring,

                                 4
      vi. Mesin pemampat udara                       pengetam, gerudi meja, pelarik, pemampat
                                         udara dan pencanai meja.

      1.3 Penyediaan, penggunaan dan
  3    penyimpanan bahan kerja
14 Jan 13
  -
      perabot
18 Jan 13  ( Cadangan peruntukan masa
      ialah 1 minggu )
                            Mengenal pasti pelbagai  Mengenali pelbagai jenis kayu dari sampel
        a. Kayu                              Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia
                            jenis kayu tempatan
                                         (FRIM).

                            Membezakan kayu yang    Mengenal kecacatan kayu.
                            baik dan yang cacat    Memahami bahawa kayu yang mempunyai
                                         kandungan kelembapan (moisture content
                                         atau singkatan MC) yang rendah adalah
                                         kayu yang baik.

                            Mengenal pasti       Tunjuk cara menyimpan kayu.
                            penyimpanan kayu
                            Menyediakan kayu untuk   Menyediakan bahan untuk pembinaan
                            projek perabot       projek
                                         dari aspek kejituan ukuran dan kerataan
                                         permukaan.

                            Mengenali pelbagai jenis  Tunjuk cara memotong, membentuk dan
        b. Papan komposit                         mengumai papan komposit.
                            papan komposit

                            Menyediakan papan     Tunjuk cara menyimpan papan komposit.
                            komposit untuk projek
                            perabot
                            Mengenal pasti cara
                            menyimpan papan
                            komposit
                                         Tunjuk cara jenis barang logam dan
        c.  Barang logam dan kelengkapan    Mengenal pasti pelbagai
                                         kelengkapan yang digunakan seperti
                            jenis barang logam dan
                                         engsel, tombol, kunci dan selak.
                            kelengkapan kerja
                            perabot
                                         Membincang kesesuaian barang logam
                            Menentukan kesesuaian   dan kelengkapan dalam pembuatan
                                    5
                          barang logam dalam        perabot.
                          pembinaan perabot

  4    1.4 Kemasiapan Projek
21 Jan 13  ( Cadangan peruntukan masa ialah
                                                                 24 JANUARI 2013
  -    ialah 1 minggu )                                                   MAULIDUR RASUL
25 Jan 13
        a. Bahan              Mengenal  pasti    bahan  Pengenalan bahan kemasan seperti
                          kemasan             penyumbat, pengikis, kertas las, bungkah,
                                          syelek, varnis, cat, lekar, wax, pewarna
                                          dan pencair.

        b. Proses kemasan          Mengenal  pasti    proses  Tunjuk cara membuat kemasan.
                          kemasan

        c.  Teknik kemasan         Mengenal  pasti    teknik  Tunjuk cara teknik kemasan iaitu cara
                          kemasan             menyapu dan cara semburan.

      2. Kemahiran Membuat dan Membaik
      Pulih Perabot

      2.1 Penyangkut baju
      ( Cadangan peruntukan masa
      ialah 6 minggu )
  5
28 Jan 13   a. Penyediaan kayu         Menyedia kayu mengikut      Semasa menyediakan kayu penekanan      1 FEBRUARI 2013
  -                       spesifikasi   yang      diberi kepada kerja berikut :         HARI WILAYAH
1 Feb 13                      dikehendaki           - mengukur dan menanda
                                          - mengetam
                                          - menguji kerataan dan kepersegian.
  6
4 Feb 13    b. Lakaran projek          Melakarkan projek dalam     Melakarkan projek Penyangkut Baju :
  -                       pandangan   perspektif      - Tunjuk cara penggunaan alatan
8 Feb 13                      atau isometric             lukisan teknik
                                            - tunjuk   cara melakar  projek
                                              (isometrik) menggunakan kertas
                                              gred
                                            - tunjuk cara lakaran projek dalam
                                             pandangan perspektif.         10 – 11 FEBRUARI 13
  7
                                                                 TAHUN BARU CINA
11 Feb 13   c.  Mentafsir lukisan projek    Menganggarkan          Perbincangan kumpulan tentang bahan
  -                       keperluan bahan      dan  dan peralatan yang diperlukan serta     12 FEBRUARI 2013

                                    6
15 Feb 13                      peralatan    daripada  perincian pembinaan penyangkut baju.    CUTI GANTI TAHUN
                          lukisan projek                               BARU CINA
                          Menentukan    cara    Merumuskan perincian pembinaan.
                          pembinaan penyangkut
                          baju
  8
18 Feb 13  d. Pembinaan tanggam parit,       Membuat tanggam parit,   Pengenalan pelbagai jenis    tanggam
  -     tanggam lubang dan puting, dan    tanggam  lubang  dan   mengikut kategori seperti   tanggam
22 Feb 13   tanggam penetap           puting, dan  tanggam   memanjang, tanggam melebar,   tanggam
                          penetap           pemidang atau kerangka dan   tanggam
                                        siku.

                                        Tunjuk cara membuat tanggam temu,
                                        tanggam parit, tanggam lubang dan puting,
                                        dan tanggam penetap.
                                        Latihan merancang tanda tanggam
                                        tersebut.

                                        Murid membina tanggam tersebut dengan
  9                                      menggunakan alat tangan.
25 Feb 13
  -    e. Membentuk dan melubang        Memotong lengkok dan    Menyediakan tatah tanda potongan
1 Mac 13                      menebuk     lubang   mengikut bentuk yang dikehendaki.
                          mengikut lukisan
                                        Tatah tanda dibuat daripada papan lapis
                                        atau kad manila.

                                        Tunjuk cara memotong dan melubang.
                                        Latihan memotong dan menebuk lubang
                                        pada kayu reja.
  10
4 Mac 13  f.  Kemasan              Membuat     kerja    Tunjuk cara menyedia permukaan.
  -                        penyediaan permukaan
8 Mac 13                      untuk kemasan        Pengenalan bahan kemasan permukaan
                                        seperti  pelbagai  jenis  penyumbat,
                                        pengikis, kertas las dan bongkah.

                                        Membuat kerja menyedia permukaan pada
                                        projek penyangkut baju.

                                        Membuat kemasan warna (staining) pada
                                        projek.
                                   7
       2.2 Meja serba guna
       ( Cadangan peruntukan masa
       ialah 6 minggu )
  11
11 Mac 13    a. Penyediaan kayu             Menyediakan     kayu  Semasa menyediakan kayu penekanan
  -                            mengikut spesifikasi yang  diberi kepada kerja berikut:
15 Mac 13                          dikehendaki         - mengukur dan menanda
                                            - mengetam
                                            - menguji kerataan dan kepersegian.
  12
18 Mac 13    b. Lakaran projek             Melakarkan projek dalam   Melakarkan projek Meja Serba Guna.    18 – 22 MAC 2013
  -                            pandangan   perspektif                        UJIAN MAC
22 Mac 13                          atau isometric
                                                                 23 – 31 MAC 2013
  13      c.  Mentafsir lukisan projek       Menganggarkan        Perbincangan kumpulan tentang bahan
 1 Apr 13                          keperluan bahan dan     dan peralatan yang diperlukan serta    CUTI PENGGAL
   -                           peralatan   daripada   perincian pembinaan meja serba guna.
 5 Apr 13                          lukisan projek

                              Menentukan      cara
                              pembinaan meja   serba
                              guna
  14
 8 April 13   d. Pembinaan tanggam lubang dan                    Tunjuk cara merancang tanda tanggam
   -                           Membuat tanggam lubang   lubang dan puting terhenti dan tanggam
          puting terhenti, dan tanggam temu    dan puting terhenti dan
12 April 13                                       temu.
                              tanggam temu
                                            Memotong,  meraut   dan  melubang
                                            tanggam lubang dan puting terhenti.

                                            Tunjuk cara memastikan kepersegian tepi
                                            papan meja untuk tanggam temu.

                                            Kerja mengglu, mengapit dan memasang
  15                                          projek.
15 Apr 13
  -      e. Pemasangan plat siku          Memasang muka meja     Mengenal pasti plat siku dan menentukan
19 Apr 13                          pada  apron  dengan   kedudukannya mengikut lukisan projek.
                              menggunakan plat siku
                                            Tunjuk cara menskru plat siku.
  16
22 Apr 13                          Membuat       kerja  Tunjuk cara menyedia permukaan.
                                      8
  -     f.  Kemasan              penyediaan permukaan
26 Apr 13                       untuk kemasan        Membuat kerja menyedia permukaan pada
                                          projek Meja Serba Guna.

                                          Membuat kemasan warna (staining) pada
                                          projek.

      2.3 Meja tulis
      ( Cadangan peruntukan masa
      ialah 6 minggu )
  17
29 Apr 13   a. Penyediaan kayu           Menyediakan     kayu  Semasa menyediakan kayu penekanan      1 MEI 2013
  -                         mengikut spesifikasi yang  diberi kepada kerja berikut :       HARI PEKERJA
3 Mei 13                        dikehendaki         -mengukur, menanda dan mengetam
                                          -menguji kerataan dan kepersegian.

  18     b. Lakaran projek            Melakarkan projek dalam   Melakarkan projek Meja Tulis.       6 – 17 MEI 2013
 6 Mei 13                       pandangan   perspektif                       PEPERIKSAAN
   -                         atau isometrik                             PERTENGAHAN
10 Mei 13                                                             TAHUN
        c.  Mentafsir lukisan projek      Menganggarkan
                            keperluan bahan dan
                            peralatan   daripada
                            lukisan projek

                            Menentukan      cara  Perbincangan kumpulan tentang bahan
                            pembinaan meja tulis     dan peralatan yang diperlukan serta
                                          perincian pembinaan meja tulis.

  19                         Membuat tanggam lubang    Tunjuk cara pembinaan tanggam lubang
        d. Pembinaan tanggam lubang dan     dan   puting   kembar
13 Mei 13     puting kembar berbahu sebelah,                  dan puting kembar berbahu sebelah,
  -                         berbahu     sebelah,  tanggam lubang dan puting berjanjang,
         tanggam lubang dan puting      tanggam   lubang  dan
17 Mei 13     berjanjang, tanggam lekap                     tanggam lekap berskru, dan tanggam
                            puting     berjanjang,  temu.
                                                                24 MEI 2013
         berskru, dan tanggam temu      tanggam lekap berskru,                         HARI WESAK
                            dan tanggam temu       Menerangkan dan menunjukkan cara
                                          merancang tanda tanggam tersebut.
                                          Latihan merancang tanda tanggam pada  25 MEI – 9 JUN 2013
                                          kayu reja.
                                                              CUTI PERTENGAHAN
                                          Membina tanggam tersebut untuk projek     TAHUN
                                          Meja Tulis.

                                    9
                           Membuat lurah mengikut   Kerja melurah pada tepi atas permukaan
  20     e. Melurah dan melurah buntu      lukisan perabot      meja untuk tempat alat tulis.
20 Mei 13
  -                         Memasang bungkah pada   Memotong bungkah segitiga.
24 Mei 13   f.  Pemasangan bungkah segitiga    sudut kerangka kaki meja  Tunjuk cara memasang menggunakan
          pada kerangka meja                      paku panel dan mengglu.

                                         Mengenal pelbagai jenis skru seperti skru
                           Memasang engsel dan
       g. Pemasangan engsel dan skru                   kepala leper,skru kepala benam, skru
                           skru mengikut lukisan
         meja                              kepala timbul dan skru kepala phillip.
                           perabot

  21                        Memasang    bahagian
10 Jun 13                       kotak pada kerangka kaki
   -                        meja
14 Jun 13
                           Memasang    bahagian  Mengenal  dan  tahu  menggunakan
                           penapak   kaki  pada  pelbagai jenis engsel dan skru seperti
                           kerangka kaki meja     engsel sembunyi, engsel piano dan engsel
                                         tumpu.

                                         Tunjuk cara pemasangan engsel temu.

                                         Memasang engsel dan skru pada projek.
  22
17 Jun 13
   -    h. Kemasan               Melaksanakan  kerja   Tunjuk cara menyediakan permukaan.
21 Jun 13                       penyediaan permukaan
                           untuk kemasan       Pengenalan bahan kemasan permukaan
                                         seperti  pelbagai  jenis  penyumbat,
                                         pengikis, kertas las dan bongkah.

                                         Membuat kerja permukaan pada projek
                                         Meja Tulis.

                                         Membuat kerja kemasan warna (staining)
                                         pada projek.

      2.4 Kotak Kecemasan
       ( Masa yang dicadangkan 6 Minggu)
  23
24 Jun 13                       Menyediakan     kayu  Papan MDF (medium density fibreboard)
                                   10
  -     a. Penyediaan kayu          mengikut spesifikasi yang    pada bahagian tepi, atas, bawah dan
28 Jun 13                      dikehendaki           pembahagi rak.
                                          Penekanan diberi kepada kerja berikut:
                                            - Mengukur dan menanda
                                            - Mengetam
                                            - Menguji kerataan dan kepersegian

                          Melakarkan projek dalam     Melakarkan projek Kotak Kecemasan
       b. Lakaran projek           pandangan   perspektif
  24                        atau isometric         Lakaran merangkumi lakaran projek dalam
1 Julai 13                                     pandangan perspektif atau isometric.
  -
5 Julai 13
                          Menganggarkan          Perbincangan kumpulan tentang bahan
       c.  Mentafsir lukisan projek     keperluan bahan dan       dan peralatan yang diperlukan serta
                          peralatan   daripada     perincian pembinaan kotak kecemasan.
                          lukisan projek

  25
 8 Julai 13                     Menentukan        cara
   -    d. Membentuk             pembinaan        kotak
12 Julai 13                     kecemasan

                          Memotong       bentuk   Kerja menyedia tatah tanda.
                          mengikut lukisan
                                          Memotong bentuk mengikut tatah tanda
                                          dengan menggunakan mesin gergaji jig.

  26
15 Julai 13                     Memasang      bahagian   Memasang bahagian projek menggunakan
   -    e. Pemasangan bahagian projek     kerangka            skru dan glu.
19 Julai 13   menggunakan skru dan glu
                          Membina dan memasang      Tunjuk cara pembinaan pintu.
                          pintu
                                          Membina pintu rata mengikut lukisan.

                                          Membibir pada pintu rata.

  27
                          Memasang      engsel
22 Julai 13                                     Mengenal pelbagai jenis engsel sembunyi
                          sembunyi dan tombol
   -    f.  Pemasangan engsel sembunyi                    dan tombol.
                          mengikut lukisan projek.
26 Julai 13    dan tombol
                                          Tunjuk  cara  pemasangan    engsel
                                    11
                                           sembunyi.

                                           Latihan pemasangan engsel pada kayu
                                           reja.
                                                                 29 – 31 JULAI 2013
  28                                                               UJIAN JULAI
29 Julai 13                       Membuat     kerja    Tunjuk cara menyedia permukaan.
   -     g. Kemasan                penyediaan permukaan
 2 Ogo 13                        untuk kemasan        Membuat kerja menyedia permukaan pada    5-6 OGOS 2013
                                           projek kotak kecemasan.
                                                                CUTI BERGANTI HARI
                             Membuat kerja kemasan    Pengenalan bahan kemasan permukaan     RAYA AIDIL FITRI
                                           iaitu syelek dan laker.            8-9 OGOS
                                                                   HARI RAYA
                                           Tunjuk cara kerja kemasan.           AIDIL FITRI
                                           Membuat kemasan dengan menggunakan
                                           syelek atau membuat kemasan lutsinar    7 – 18 OGOS 2013
                                           dengan menggunakan lekar.         CUTI PERTENGAHAN
                                                                   PENGGAL

       2.5 Rak Pamer
        (Cadangan peruntukan masa 5 minggu)
  29
19 Ogo 13    a. Penyediaan kayu            Menyediakan     kayu  Semasa menyediakan kayu penekanan
   -                          mengikut spesifikasi yang  diberi kepada kerja berikut:
23 Ogo 13                        dikehendaki.           - Mengukur dan menanda
                                             - Mengetam
                                             - Menguji      kerataan dan
                                                kepersegian.

        b. Lakaran projek            Melakarkan projek dalam   Lakaran merangkumi lakaran projek dalam
  30                          pandangan    perspektif  pandangan perspektif atau isometric.
26 Ogo 13                        atau isometric.
   -
30 Ogo 13    c.  Mentafsir lukisan projek      Menganggarkan        Perbincangan kumpulan tentang bahan
                             keperluan bahan dan     dan peralatan serta perincian pembinaan
                             peralatan    daripada   rak pamer.
                             lukisan projek.

                             Menentukan     cara
                             pembinaan rak pamer.
                                     12
  31                      Membina tanggam bajang   Tunjuk cara merancang tanda pin dan
2 Sept 13  d. Pembinaan tanggam bajang    tembus.          soket.
  -      tembus
6 Sept 13                                 Merancang tanda pada plat contoh.

                                      Memotong plat tanda.

                                      Latihan merancang tanda pada kayu reja.

                                      Merancang tanda dan membina tanggam
                                      bajang tembus mengikut lukisan.


       e. Memotong lengkok        Memotong     lengkok  Penyediaan potongan lengkok pada tatah
                        mengikut lukisan
                                      tanda.
  32
9 Sept 13                                 Memotong lengkok berpandukan tatah
   -                                   tanda.
13 Sept 13
       f.  Memasang rak, kumai dan    Memasang ak, kumai dan   Memasang tanggam temu bahagian atas
         lekapan            lekapan          dan tanggam bajang tembus di bahagian
                                      bawah.

                                      Memasang rak menggunakan skru.

                                      Memasang papan lapis belakang.

                                      Merancang tanda potongan rencong pada
                                      kumai.

                                      Memotong rencong pada kumai.

                                      Memasang lekapan plat gantung pada
  33                                   projek.                    16 SEPT 2013
16 Sept 13                                                       HARI MALAYSIA
   -    g. Kemasan             Membuat     kerja   Tunjuk cara menyedia permukaan.
20 Sept 13                   penyediaan permukaan
                        untuk kemasan       Pengenalan bahan kemasan permukaan
                                      seperti pelbagai gred kertas las, pelbagai
                                      jenis penyumbat, pengikis dan bongkah.

                                      Murid  dikehendaki  membuat   kerja
                                13
                                            penyediaan permukaan pada projek rak
                                            pamer.

                                            Membuat kemasan dengan menggunakan
                                            gel kayu.

       2.6 Tiang Lampu Meja Berlarik
        (Cadangan peruntukan masa 4 minggu)
  34
23 Sept 13   a. Penyediaan kayu            Menyediakan     kayu   Semasa menyediakan kayu penekanan
   -                          mengikut spesifikasi yang   diberi kepada kerja berikut:
27 Sept 13                        dikehendaki.            - Mengukur dan menanda
                                              - Mengetam
                                              - Menguji      kerataan dan
                                                 kepersegian.

        b. Lakaran projek            Melakarkan projek dalam    Melakarkan  projek  tiang  lampu  meja
                             pandangan    perspektif   berlarik.
  35                          atau isometric.
30 Sept 13                                       Lakaran merangkumi lakaran projek
   -                                         dalam   pandangan perspektif atau
 4 Okt 13                                        isometric.

        c.  Melarik silinder dan piring     Memasang benda kerja      Mengenal bahagian dan fungsi mesin larik.
                             pada mesin larik untuk
                             melarik silinder dan piring.  Tunjuk cara melarik dengan menggunakan
                                            pelbagai jenis pahat pelarik untuk melarik
                                            silinder, melarik piring.

                                            Merancang tanda bentuk.
                                            Melarik bentuk mengikut lukisan

        d. Melelas                Membuat kerja melelas     Tunjuk  cara   melelas    dengan
  36                          pada benda kerja.       menggunakan pelbagai gred kertas las.
7 Okt 13
  -                                          Melelas benda kerja sehingga licin.
11 Okt 13
        e. Memasang               Menyambung larik silinder   Tunjuk cara memasang penetap.
                             dengan larik piring
                                            Menyambung kedua bahagian dengan
  37                                          menggunakan penetap.             14 – 25 OKT 2013
14 Okt 13
                                      14
   -                           Tunjuk cara menyedia permukaan.      PEPERIKSAAN AKHIR
 18 Okt 13   f.  Kemasan     Membuat kerja kemasan                          TAHUN
                  lutsinar        Murid  dikehendaki membuat    kerja
                              menyediakan permukaan pada    projek
                                                     15 OKT 2013
                              larik.                    HARI RAYA HAJI

                              Membuat kerja kemasan warna (staining)
                              pada projek dan membuat kemasan
                              lutsinar menggunakan lekar.

  38                                                  14 – 25 OKT 2013
 21 Okt 13          PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN
   -
                                                    PEPERIKSAAN AKHIR
 25 Okt 13                                                  TAHUN


  39
 28 Okt 13          PERBINCANGAN JAWAPAN
   -
 1 Nov 13


  40
 4 Nov 13           PERBINCANGAN JAWAPAN                             5 NOV 2013
   -                                                  MAAL HIJRAH
 8 Nov 13


  41
 11 Nov 13           PENGURUSAN BENGKEL
   -
 15 Nov 13


                     CUTI AKHIR TAHUN
                       16 Nov 13
                         -
                       1 Jan 14Disediakan oleh:                         Disahkan oleh:
                         15
.....................................................    ......................................................

Zarudin Bin Mansor                      Abdullah Bin Ali

Penyelaras Panitia                      Ketua Bidang

MPV Membuat Perabot                     Teknik dan Vokasional
                            16

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:46
posted:2/4/2013
language:Unknown
pages:16