Tarptautinė krepšinio stovykla Ispanijoje Alikante 2013 by Zadorspain

VIEWS: 18 PAGES: 12

More Info
									Ispanų k. ir krepšinio stovykla
    Alikantėje 2013

                        Išmok
                    ispanų kalbos,
                          dalyvauk
                        Tarptautinėje
                          krepšinio
                         stovykloje,
                       susirask naujų
                      draugų iš įvairių
                       pasaulio šalių,
                          mėgaukis
                        paplūdimiu ir
                        linksminkis...

                                 ...


 Krepšinio stovyklos Ispanijoje
   Cercas Bajas, 15 VITORIA, Ispanijoje   + 34 945 23 48 95
           basket@zadorspain.com
  www.ispanukalboskursai -ispanijoje-zadorspain.lt
       Ispanų kalbos ir krepšinio stovykla: A l i k a n t ėTarptautinė krepšinio stovykla ispanų ir anglų                        kalba     su
treneriais ir trenerių padėjėjais iš Ispanijos ir JAV.

Tai Tarptautinė krepšinio stovykla paaugliams nuo 14 iki 17
metų, turintiems pat irties krepšinio žaidime .

Ispanų kalba + krepšinio stovykla užsienyje su treniruotėmis                              Pagerink
ispanų ir anglų kalbomis (3 val. per dieną nuo pirmadienio iki
penktadienio), 3 ispanų kalbos pamokos per dieną nuo                                savo ispanų
pirmadienio iki penktadienio, įvairiais užsiėmimais Alikantėje,
išvykomis, ekskursijo mis ir ilsėjimusi paplūdimyje savaitgaliais.                         kalbos žinias
Ispanų kalbos + krepšinio stovykla. D atos
                                                          ir krepšinio
                                                            įgūdžius
2 s a va itė s : 2 01 3 m . l ie p os 1 4- 2 7 d i en o m i s
1a sa v ai tė : 1 s a vai tė li e p os 1 4 -2 0 d i en o mi s
2a sa v ai tė : 1 s a vai tė li e p os 2 1 -2 7 d i en o mi s
Am ž iu s : p aau gl ia i n u o 1 4 ik 1 7 m etų
M i šr i kr ep š in i o st ov y kl a : kr ep š in i o sto vy k la v aik in a m s i r m er gin o m sIspanų kalba ir krepšinio                stovykla      Alikantėje       2013.
Pagrindinė informacija

Vi eta : A lik an t ė, U n i v er s it eto   b en d r ab u t i s  ir  A lika n t ė s  u n i v er si t eto
kre p š in i o a ik št el ė s.
Isp an ų ka lb o s ku r s a i : 3 v al. i sp an ų kalb o s ku r s ų p e r d i en ą s u p a tyru s i ai s
is p an ų k alb os moky t oja i s .
Kr ep š in i o s tov y kl a : 3 -4 va l. p er d ien ą ti k kr ep ši n iu i: 1 v al . ap moky m ai ,
1,5 v al . in d i vid u ala u s tr en i ra vi m o, 1, 5 v al. g ru p in ė s tr en iru o tė s .
Ap g yv en d in i m a s : sta cio n ari kr ep š in i o sto v ykla . 3 ž va igžd u č ių v ie š b u č i o
tip o b en d rab u ti s (ap gy v en d in a ma ma žu o s e ap a rta m en tu o s e ) su b a s e in u ,
                                                          Tarptautinėje
                                                             ispanų
sp o rto sal e, t el e vi zor i au s ka mb a riu , ko mp iu ter ių kla s e s u i n t ern e to
p ri ei ga, į ska ič iu otu mai t in i mu .


                                                            kalbos ir
Už s iėm im a i : d a ly via i, gy ve n an ty s k re p šin io s to vykl oj e, p r i siju n g s p ri e
ten i so, go l fo, b u r ia vi m o ar b u r l en čių sp or to s to vyklų d a ly vių , ek sku r si jų
su g id u į Al ikan tę ( San ta Ba rb ar o s p i lį, Arc h e olo gij o s mu zi ejų , Š v en č ių
mu z i ejų . .. ), p ap lū d i mį b ei i š vy ka s p o p re ky b o s c en t ru s .
Ek sku r s ijo s : d aly v ia m s ab i s a vai te s r en g ia m os s a vai tga li o i š vy ko s: į
                                                           krepšinio
                                                           stovykloje
Val en s iją arb a T e rra M ít ica p ra mo gų p ark ą.
Tv ar k ar a št is : r en g ia mi kre p š in i o st o vy kl o s ir i sp an ų k alb o s u ž s iė m i m ai

                                                           Alikantėje,
kie k vi en ą d i en ą ir s a vai t gal iai s .
Dr au d im as : k el ion ių , m ed ic in in i s, n el ai m in gų į vyk ių i r           ci v ili n ė s
ats ako myb ė s d rau d i ma s v i si e m s sto vy klau toja m s iš u ž si en io .
Pa s ir in k im a s: d i en o s st ovy kla arb a sto vy k la su ap gy v en d i n i mu .                Ispanijoje


Ispanų kalbos ir krepšinio stovykla ALIKANT ĖJE, Ispanijoje
      +34 945 23 48 95  basket@zadorspain.com
   www.ispanukalboskursai -ispanijoje-zadorspain.lt
        Krepšinio stovyklos paslaugos          Pagrindinės ispanų kalbos ir krepšin io stovyklos Alikantėje
          vietos, kuriose mokiniai bus dažniausiai, yra:

           Villa Universitaria bendrabutis
           Alikantės universiteto sporto kompleksas
           Alikantės miesto centras ir įvairios ekskursijos: į Santa
           Barbaros pilį, “el Barrio” kvartalą ir t. t.

Mėgaukis      ZADOR kalbų mokykla Alikantėje yra miesto centre , adresu:

aukštos       Avenida de la Constitución, 14
          03002 ALIKANTĖ, Ispanijoje
kokybės
patogumais
          Ispanų kalbos + krepšinio stovyklos ATVYKIMO laikai ir viet a

          Stacionarios stovyklos dalyviai:
          Sekmadieniais 14d. arba 21d. liepos nuo 16:00 val. į Villa
          Universitaria bendrabučio registratūrą, adresu:
          Calle de Vicente Savall Pascual, 16
          03690 San Vicente del Raspeig ALIKANTĖ , Ispanijoje

          Dienos stovyklos dalyviai :
          Pirmadieniais 15d. arba 22d. liepos 08:45 val.      į  Villa
          Universitaria bendrabučio registratūrą , adresu:
          Calle de Vicente Savall Pascual, 16
          03690 San Vicent e del Raspeig ALIKANTĖ, Ispanijoje


Tarptautinėje    Ispanų kalbos + krepšinio stovyklos PASITIKIMO vietos

krepšinio      Stacionarios stovyklos dalyvių pasitikimas :
          Šeštadieniais 20d. arba 27d. liepos tarp 09:00-12:00 val. Villa
stovykloje     Universitaria bendrabučio registratūroje
          Calle de Vicente Savall Pascual, 16
Alikantėje,     03690 San Vicente del Raspeig ALIKANT Ė , Is p an i joj e

          Dienos stovyklos dalyvių pasitikimas nuo pirmadienio iki
Ispanijoje     penktadienio:
          Priešais Alikantės universiteto sporto komplekso stovyklą tarp
          18:00-18:15 val.
 Ispanų kalbos ir krepšinio stovykla ALIKANTĖJE, Ispanijoje
      +34 945 23 48 95  basket@zadorspain.com
   www.ispanukalboskursai -ispanijoje-zadorspain.lt
                           Ispanų kalbos kursaiKrepšinio stovyklos dalyvia i turi po 4 kalbos pamokas per dieną
(1 pamoka- 45 min.), nuo pirmadienio iki penktadienio, t. y. 15
val. skirtų kalbos pamokoms per savaitę :

3 val. anglų kalbos pamokų ispanakalbiams

                                                    Ispanų kalbos
3 val. ispanų kalbos pamokų ne ispanakalbiams

Kalbėjimo įgūdžių lavin imas
                                                      pamokos
Isp an ų kal b o s p a moko s e b u s la vin a mi ka lb ėj i m o į gū d ž i ai . Di rb a ma su
ska ito m o ir klau s o mo tek st o su vok i mu b ei g eb ėji mu i šr e ik šti m in t i s,
p as it elk ian t d i sk u sij os m etod ą.
                                                       realioje
Da l yko tu r in y s k la sių m etu p r ikla u so n u o mo ki n ių a m žiau s . Be ab ej on ė s,
p am oko s e b u s mo ko ma si su kr ep š in iu su si ju si o žo d yn o, kad u ž s i en i e čia i
                                                     bendravimo
sto vy kla u toj ai ga l ėtų l en g v iau i r gr ei či au su p ra sti tr en e riu s kr ep ši n io
tre n ir u oč ių m etu .                                          aplinkoje
Kla s ė s e d ė m es ys d au gi au s ia b u s s kir ia ma s ka lb ė ji mu i: n u ol atin ė n a u jo
žod y n o, g ra mat in ių str u ktū rų , ko mu n i ka ci n ių fu n k ci jų p rakt ika, ku ri yra
lab a i s var b i ka sd i en i n ia m e gy v en i m e . Ka l b ėj i mo įgū d žia i la vin am i
sk ir sta n t m oki n iu s p o ro mi s, ren gi an t mažy čiu s d ial ogu s a r v aid in i mu s b ei
p re zen ta cij as .

Mažos grupės

Ki ek v ien a k la s ė tu r i n e d au g i au n e i 7 m o kin ių .

Ispanų kalbos lygiai užsieniečiams :

      A1  arb a  Pr ad e d an ty s i s
      A2  arb a  Ž e me sn i s vi d u ti n i s
      B1  arb a  V id u t in i s                                Tarptautinėje
      B2  arb a  Au kš te s n i s v id u tin i s

Pir m ą i sp an ų ka lb o s ku r sų d ien ą mok in ia i a tli k s kalb o s te s tą r a štu ir        krepšinio
žod žiu , kad m oky t oja s g al ėtų n u st aty t i ka lb o s m okė ji m o ly g į.

Mok in ia m s b u s d u o d a m a vi sa r eik ali n ga moky mo m ed žia ga, ta čiau r e ikia
                                                      stovykloje
                                                     Alikantėje,
tu r ėti sa vo są siu v in i u s u žra š a ms , r a šy mo p ri e mon e s ir ki š en in i u s
žod y n ėl iu s.

Isp an ų ka lb o s p a moko s vyk s p ir mad i en i ai s -p en k tad i en i ai s n u o 0 9 :1 5 va l.
iki 12 : 15 v al.                                              Ispanijoje
Mokytojai

Vi si i sp an ų kal b o s mok y toja i yra gi mt aka lb ia i ir tu ri d id el ę p at ir tį ka l b ų
moky m o sr ity j e.
Ispanų kalbos ir krepšinio stovykla ALIKANTĖJE, Ispanijoje
      +34 945 23 48 95  basket@zadorspain.com
   www.ispanukalboskursai -ispanijoje-zadorspain.lt
            Krepšinio stovykla          Krepšinio įgūdžių tobulinimo stovykla vaikinams ir merginoms
          nuo 14 iki 17 metų. 4 val. krepšinio treniruočių per dieną:
          teminės krepšinio pamokos, individualus krepšinio strategijų
          mokymas, vorkšopas. Treniruočių metu išmoksite metimų bei
          tobulinsite komandinio žaidimo įgūdžius 3x3 arba 5x5.
          Treniruotės vedamos ispanų bei anglų kalbomis.

Dalyvauk      Krepšinio pamokos (30 min. - 1 val.)

krepšinio         
              
                Kr ep šin i s i r p s ich olo gi ja
                Mokyk i s st eb ėd a ma s kr e p š in io ru n gtyn e s

įgūdžių
                Bū ti kr ep š in io ža id ėju : p liu sa i i r min u s ai
                Tr en iru oki s ir p a si ek s ėk m ę
                Gru p in ė s i r m eti m o tr en iru o tė s
tobulinimo
          Apšilimas (20 min.)
stovykloje     Iš p rad žių atl i eka m e t e mp i m o p r ati mu s . V ė lia u vyk st a a p š il im a s g ru p ėj e .
          Tu o m et - te mp i mo p rat i ma i g ru p ė s e, p r i e š p ra d ed an t ju d re sn io tip o
          ap š il i mą. Po t o - d in a mi š k as b e i lin k s ma s ža id i m as , ku r iu o p rit aik o mi t a m
          tikr i k rep š in i o m etod ai .

          Individualių įgūdžių tobulinimo laikas (12 min. per užsiėmimą)
                Ka mu o lio at si ko vo ji ma s iš p r ie š in in ko
                Kla id i n g i ju d e si ai
                Ka mu o lio p r iė m i ma s i r p erd a vi ma s
                Gy n yb a i r p u o li ma s
                Žaid i ma s b e ka m u ol io

          Metimų rungtys (20 min.)
               Bė gi m a s var an ti s ka mu o lį su m et i mu
               Me ti mų tob u lin im a s
Tarptautinėje   Komandinis žaidimas (1 val.)
krepšinio     N or s tu ri m e l a vin ti in d i v id u al iu s ž aid i mo į gū d žiu s, t r en i ru oj an ti s r eik ia
          p artn er ių ir p ri e šin in kų , k u ri e p ad ėtų i šm okt i g i n ti s (1 x1, 2x 2, 3x 3,. . ) .
stovykloje     Žaid i mo „ sk aity m as “ i r r eak ci ja, ž aid ž ian t p o 3 x 3, to 4 x 4 ir 5 x 5 .


Alikantėje,
          Treneriai ir trenerių padėjėjai

          Sp or to k on su l tan ta s , p lan u o jan t i s sto vyk lo s v eik lą ir u ž si ė mi mu s p er
Ispanijoje     tre n ir u ot e s: D a vid G il, ku ri s yra vyr e sn y si s tre n e ri s ir C aja Lab o r al
          Ba skon ia tr en er io a s i st e n ta s.

          Sto vy k lo s t r en e ri ai : A le x Na var ro - vyr iau s ia si s tre n e ri s ; i r p ro f e si on a l u s
          kre p š in i o ža id ėja s Sh a y Mi lla r W e st .
          Tr en er ių p ad ėj ėja i, įg ij ę d au g p at irt i e s t re n iru oj an t Caj a La b or al Ba sk on ia
          jau n i mo ko man d a s ir d irb an ty s Fu n d a ción B ask on i a or gan izu o ja mo s e
          sto vy klo s e .
          Ta ip p a t s to vyk la tu r i b u d in tį f iz iot er ap e u tą.
 Ispanų kalbos ir krepšinio stovykla ALIKANTĖJE, Ispanijoje
      +34 945 23 48 95  basket@zadorspain.com
   www.ispanukalboskursai-ispanijoje-zadorspain.lt
                 Stovykla su įskaičiuotu maitinimuBendrabutis yra šalia Alikantės universiteto ir jam
priklausančių krepšinio aikštelių.

Villa Universitaria bendrabutis

Be n d rab u ti s, ku ria m e a p gy v en d in am i s to vyk lo s d aly v iai , b u v o k ru op š č iai
atrin kta s ZA DO R a g en tū ro s, kad p at en k in tų vi su s st o vykl au toj ų p o re iki u s.

Jau n i eji kr ep š in in kai gy v en s ap art a men tu os e 4          ž m on ė ms , p o 2
sto vy kla u toju s ka mb a r y j e . Taip p at y ra b e n d ra s         sa lon a s su ma žu
ša ld y tu vu b e i mi krob an g ų kro sn el e .

Vi si ka mb a ri ai t u ri oro k on d i cion a vi mo s i st e mą i r p r ie ig ą p r i e in te rn eto .       Gyvenk
N e v as aro s se zon o me tu b en d r ab u ty j e gy v en a i sp a n ų stu d en tai . To d ėl
b en d rab u t i s tu ri v i są r e i kali n gą m od er n ią į ran gą .
                                                        moderniame
Bendrabučio teikiamos paslaugos:                                        bendrabutyje
      Ka vin ė -r e st ora n a s
      b ib l iot eka
      kam b ar iai s u t el e vi zor iu mi ir in t e rn eto z on a
      ska lb y k la
      b as e in a s
      kre p š in i o a ik št el ė p o at vi ru d a n gu m i

Be n d rab u ti s ap rū p in a p ataly n ė s u ž val kal ai s ir r an k šlu o s či ai s. J au n i ej i
kre p š in i n ka i tu r ė tų p a s ii mt i n u o sa v u s ran k šlu o s č iu s tr en iru o t ėm s ir
ėj im u i į p ap lū d i m į a rb a b as e in ą .

Vi si sto vyk lau t oja i tu rė t ų at vy kt i s ek mad ie n į, p r ie š p ra s id e d an t s to vyk la i
ir ap l ei st i b en d r ab u čio k amb ari u s še š tad i en į, j au p as ib a igu s s to vyk lai .

To je p ač ioj e v i etoj e gy v en s au kl ėto jai . Vi en a s a u kl ėtoj a s p r iži ū ri 2 0
sto vy kla u tojų .                                              Tarptautinėje
Apgyvendinimas su įskaičiuotu maitinimu                                      krepšinio
Isp an ų ka lb o s i r kr ep ši n io s to vyk lo s d a ly via i p i r mad i en ia i s -p en ktad i en i ai s
gau s ma itin i mą b en d rab u čio ka v in ė j e :                                stovykloje
 Sp or t in in ko p u sry č iai : va i sia i, s au si p u sry či ai , p i en a s, ku mp i s arb a
 sū r i s, d u on el ė s . ..
                                                         Alikantėje,
 Pi etū s : la i s va s p i r mo p a ti ekal o p a si rin ki ma s (i š 3 rū šių ), lai s va s an tr o
 p ati eka lo p as ir in k im a s ( iš 3 r ū š ių ) i r la i s va s d e s ert o p a s irin ki ma s (i š 2     Ispanijoje
 rū š ių ) .
 Užk an d i s p o k rep š in i o t r en i ru ot ė s : s u mu št in i s, v ai sia i i r van d u o .
 Vaka ri en ė : la i s va s p ir m o p at ie kal o p a s iri n ki ma s (i š 2 rū šių ), lai s va s
 an tro p at ie kal o p a s irin k im a s ( i š 2 rū š ių ) ir d e s e r tas .
 Sto vyk lau t oja i, at va žia v ę 2 sa va it ė m s , s a vai tga l iai s b en d r ab u ty j e gau s
 p u s ryč iu s i r vak ari en ę, o ek s ku r s ijų m etu - su p a ku otu s p ie tu s.
Ispanų kalbos ir krepšinio stovykla ALIKANTĖJE, Ispanijoje
      +34 945 23 48 95  basket@zadorspain.com
   www.ispanukalboskursai -ispanijoje-zadorspain.lt
                Užsiėmimai          Kartu su ispanų kalbos klasėmis ir krepšinio trenir uotėmis
          rengiama daugybė papildomos veiklos, stovyklautojams
          organizuojamos po treniruočių. Atvažiavę dviems savaitėms
          turės galimybę dalyvauti ir savaitgalių užsiėmimuose.


Surask       Išvykos ir užsiėmimai Alikantėje:

               Ali kan t ė s m ie s to ce n tra s ;
draugų iš          San t a B a rb a ro s p il i s, i š ku rio s m ato s i n u o s tab ū s Al ikan t ė s v aizd ai
               Ar ch e olo gi jo s mu zi eju s, ku r su ži n o si te d au gi a u ap i e A lik an t ė s

skirtingų          is tor iją ;
               Š ve n č ių (i sp . fi e stų ) m u zi eju s, ku r s to vyk lau t ojai su sip a žin s s u
               Ali kan t ė s t rad ic in ė mi s š v en t ė mi s ;
pasaulio           Prak art ėl ių mu z i eju s a rb a Bu lių ko vų mu z i eju s ;
               lin k s myb ė s p ap lū d i myj e ;

šalių            vak ar in i s ap sip irk i ma s arb a u žkan d žių r a ga v im a s ( i sp . tap a s )
               re st oran e ;
               karao k ė .

          Stovyklautojams, atvažiavusiems 2 savaitėm s:

               d ie n a A li kan t ė s p ap lū d i myj e, Vi ll ajoyo s oj e a rb a Tab ark o s sal oj e ;
               vi s o s d ien o s ek sku r sij a į T er ra Mí ti ca atra kc i on ų p a rką , Te rra
               N atu ra z ool og ijo s p a rk ą , Aq u a lan d ia van d en s atrak ci on ų p a rką
               arb a Mok s lo ir m en ų m i e stą Va l en sij oj e .

          Pir ma d i en i ai s -p en kt ad i e n iai s u ž s iė m i mai vyk s ta ap i e 1, 5 - 2 val . (n u o 18 : 30
          iki 20 : 30 v al. ).

          Še š tad i en io u ž s iė m i mai t ru n ka mažd a u g 8 - 10 va l. , n u o 10 :0 0 -1 1 :0 0 i ki
          20 :0 0 va l.


Tarptautinėje   Vi e šoj o i r p ri va tau s tran sp o rto b ei į ėji m o į mu zi eju s kai n o s y ra įtra u kto s į
          sto vy klo s k el ia lap i o k ain ą. Ta čia u mo kin y s tu r ėtų p a s ii mt i p in i gų

krepšinio
          s mu l kio m s i š l aid o ms ( u žkan d ž i a m s, l ed a m s, gai v i e s i e m s gė ri ma m s, . . )
          iš vy kų a r ek sku r s ijų m et u .


stovykloje     * V ir šu je p amin ėti už si ėmima i y ra sup lanuo ti v isa m l iepo s mėne si ui i r y ra
           keič ia m i k iek vieną sa va itę. K rep šin io s tov yk lo s daly vi ai p ri s ijung ia p ri e
           teni so, bu r iav imo, bu rle nč ių spo rto i r gol fo s tov yk lų dal y viam s
Alikantėje,     ren g iam ų už siė m im ų.


Ispanijoje
 Ispanų kalbos ir krepšinio stovykla ALIKANTĖJE, Ispanijoje
      +34 945 23 48 95  basket@zadorspain.com
   www.ispanukalboskursai -ispanijoje-zadorspain.lt
                                   Stovyklos programa

Žemiau pateikiami Ispanų kalbos ir krepšinio stovyklos
programų pavyzdžiai , kurie stovyklos metu gali b ūti nežymiai
keičiami.

Tradicinė pirmadienio-penktadienio programa

7: 30 — k eli a mė s ir p rau si a mė s                                                  Mėgaukis
8: 15 — p u sry čia u ja m e
9: 15 — i sp an ų ka lb o s p a mok o s
13 :0 0 — p ie tū s
                                                                       galybe
14 :3 0 — t e ch n i ko s p a m oko s i r va izd o įr aš ų p erž iū ra
15 :0 0 — k re p šin io t re n i ru ot ė :
      10 m in . ap ši li ma s
                                                                     skirtingų
                                                                    užsiėmimų
      20 m in . kon t rata ka vi mo moky m a si s
      4- 1 2m in . in d i vid u al io s ž aid i mo t ech n iko s m oky ma s is
      a ts ig ai v in i mo p e rtr au k ėl ė
      90 m in . ko man d in i s žaid im a s ( 1x 1, 2x 2, 5x 5, m ėt ymo v aržyb o s )
18 :0 0 — t ru mp a p e rtra u kėl ė u žką st i
                                                                    nuo ryto iki
                                                                      vakaro
18 :3 0 — ek sku r sij a p o A lika n t ę. Ap la n ko m e mi e sto c en t rą, p il į, p ap lū d i mį,
Š ve n č ių mu z ie jų , ein a m e ap s ip i rkt i, r aga u ja m e p op u l iar ių jų i sp an i škų
u žkan d ž ių (i sp . tap as ) ir t. t .
20 :3 0 — grį ži ma s į b en d rab u t į
21 :0 0 — va kar ie n ė
22 :0 0 — fi l mai, ža id i ma i , ko man d in i ai u žs i ė mi m ai
23 :0 0 — Me ta s mi e got i

D ien in ė s s to vy k los d a l y v ia i p a li ek a sto vy k lą p o kre p š in i o t re n iru ot ė s
18 :0 0 -1 8 :1 5 va l. ir n ed a ly v au ja s a vai tg ali o u ž s iė mi mu o se .

Tradicinė savaitgalio programa

Šeštadienis: diena paplūdimyje
9: 30 — k eli a mė s ir p rau si a mė s
10 :0 0 — p u s ryč iau j a me
11 :0 0 — k e liau ja m e su a u kl ėtoj ai s į E l Po st iq u et p ap lū d i mį (A lik an t ė s
mi e st o c en tr e) , į San Ju an p ap lū d i m į ar b a l ai vu kel ia m ė s į T ab a rco s s al ą ,
ku r l in k s ma i l e id ži a me l aiką m au d y d a m ie s i, ž ai s d am i p ap lū d im io tin k lin į               Tarprautinėje
ir k itu s ž aid i mu s
13 :3 0 — p ie tų i š kyla ir ž aid i ma i
16 :3 0 — a tga l į p ap lū d i mį ir d ar d au giau ža id i m ų
                                                                     krepšinio
                                                                     stovykloje
19 :3 0 — grį žta m e į b en d rab u t į

Sekmadienis: ekskursija
9: 00 — k eli a mė s ir p rau si a mė s
9: 30 — p u sry čia u ja m e
                                                                    Alikantėje,
                                                                     Ispanijoje
10 :0 0 — iš vy k sta m e į V a len s ijo s M en ų ir m o k slo mi e st ą, T err a M ít ica
atrak ci on ų p a rką , Aq u al an d ia v an d en s at rak ci on ų p ark ą arb a T err a Nat u ra
zool og ijo s p arką
20 :0 0 — grį žta m e į b en d rab u t į
20 :3 0 — va kar ie n iau ja m e
21 :3 0 — ž aid i mai
22 :3 0 — lai s vo la iko p u s va lan d i s
23 :0 0 — Metas miegoti

* V i s os i š l a i d o s u ž i š v y k a s b e i b i l i e t ų k a i n os į m u z i e j u s y r a į s k a i č i u ot os į
s t o vy k l o s k e l i a l a p i o k a i n ą . T a č i a u s t o v y k l a u t oj a s t u r ė t ų p a t s u ž s i m o k ė t i u ž
p a p i l d om a s i š l a i d a s , k a i p g ė r i m a i a r u ž k a n d ž i a i . Ispanų kalbos ir krepšinio stovykla ALIKANTĖJE, Ispanijoje
      +34 945 23 48 95  basket@zadorspain.com
   www.ispanukalboskursai -ispanijoje-zadorspain.lt
         Draudimas ir pasitikimas          Stovykloje visuomet budi f izioterapeutas, atsakingas už fizinę
          stovyklautojų būklę, ir suteikti pirmąją pagalbą pasiruošę
          instruktoriai.

          Draudimas

          Į d rau d i mą į ein a: au k š či au s io lyg io m ed ic in in ė p aga lb a li go s a r n el ai m in go
          ats it iki mo at v eju su grąž i n i m u į t ė vyn ę 2 4 val . p er p a rą ; b a g ažo
          d rau d i m a s jo v ėla v i mo, su g ad in i mo, su n aik in i mo a r p ra ra d im o at v ej u ;
          kel ion ė s d r au d i m a s jo s atid ėj i mo at v eju . Taip p at: ci v il in ė s at sako my b ė s

Draudimas ir
          d rau d i m a s ir t e is in ė s g yn yb o s i šla id o s . V is a t ai į ska ič iu o ta į sto vy kl os
          kel ia lap i o ka in ą .


pasitikimas iš   Kelionės nutraukimo draudimas

oro uosto     Sto vy k lau t oju i p ag ei d au jan t, y ra p a p il d o ma g al imy b ė n u s ip i rkt i k e lio n ė s
          n u trau k i mo ir at šau k i m o d rau d i mo p ol i są .

          N or ėd a mi gau ti p lat e s n ę i n f or ma cij ą ap ie t ai, su si s i ekit e su s mu mi s
          el ek tron in iu p a štu .

          Stovyklautojo pasitikimas ir išlydėjimas pagal pageidavimą

          Už p ap ild o mą ka in ą Z A DO R siū lo sto vyk lau toj o p as it iki mą ir n u v ež i m ą į
          b en d rab u t į. Ši p a sl au g a v eik ia 24 val . p er p arą .

          J ei gu p a g eid a u jat e, k a d st o vykl au toj a s b ū tų p as iti kta s iš Al ika n t ės oro
          u os to, au t ob u sų arb a trau k in ių st oti e s, r e gi s trac ijo s fo rm oj e p ra šo m e
          u žp il d y ti ati tin k a mą sk il tį i r p a te ikt i p a gr in d i n ę in f or ma cij ą ap i e skryd į.

          Pa slau go s ka in a p r ik la u so n u o at vyki m o v i et os i r la iko . Ta ip p at n u o
          atv y k stan či ojo a mži au s, ar ji s /ji at vy ks ta kaip n ely d i ma s n e p il n a m eti s ir

Tarptautinėje
          ar ja m /ja i b ū t in a s p a sit i ki ma s.

          D ien o s sto vy k los d a l yv i am s , t ran sp orto kain a i š /į A li kan t ė s mi e st o c en t rą
krepšinio     ir k itu s rajon u s n ėra į sk aič iu ot a į s to vyk lo s ka in ą.


stovykloje
Alikantėje,
Ispanijoje
 Ispanų kalbos ir krepšinio stovykla ALIKANTĖJE, Ispanijoje
      +34 945 23 48 95  basket@zadorspain.com
   www.ispanukalboskursai -ispanijoje-zadorspain.lt
                      Atvykimas ir išvykimasAtvykimo vieta

Stacionarios stovyklos dalyvių atvykimas :
   Se k mad i en iai s 1 4d . a r b a 2 1d . li ep o s n u o 16 :0 0 va l. į V il la
   Un i v e rs ita ri a b en d r ab u č io r e gi st ratū rą, ad r e su :
   Cal l e d e Vi ce n t e S a val l Pa scu al, 16
   03 69 0 San Vi c en t e d el R asp e ig AL IK AN TĖ

   J ei gu sto v ykla u toj a s at v y ks t a an k s či au , j į p a s iti n ka sto vyk lo s
   kon su lt an ta s . P ie tū s šią d ie n ą n ėra d u od am i, t a č iau sto v yklo s         Patikrink
   au kl ėto ja s p a ly d i at vy k u sį jį į b en d r ab u čio ka vin ę .
                                                     atvykimo ir
Dienos stovyklos dalyvių atvykimas :
   Pir ma d i en i ai s 1 5d . arb a 2 2d . li ep o s 0 8 :4 5 va l. į Vi ll a Un i v e rs ita ri a
   b en d rab u čio r eg i str atū r ą, ad r e su :                            išvykimo
   Cal l e d e Vi ce n t e S a val l Pa scu al, 16
   03 69 0 San Vi c en t e d el R asp e ig AL IK AN TĖ                            laikus
Atvykimo vieta

Dienos stovyklos dalyvių pasitikimas nuo pirmadienio iki
penktadienio:
   Pri e ša i s Al ikan t ė s u n i v er s it eto sp or to ko mp le kso sto vy klą ta r p
   18 :0 0 -1 8 :1 5 va l.

Stacionarios stovyklos dalyvių pas itikimas:
   Še š tad i en ia is 2 0d . arb a 27d . l i ep o s t arp 09 : 00 - 1 2: 00 val . V il la
   Un i v e rs ita ri a b en d r ab u č io r e gi st ratū roj e , ad r e s u :
   Cal l e d e Vi ce n t e S a val l Pa scu al, 16
   03 69 0 San Vi c en t e d el R asp e ig AL IK AN TĖ

   J ei gu sto vy klau toj as at v y kst a v ėla i vak ar e, ja m p ie tū s n ed u od am i .
   Ta čia u g al im a p ap i etau t i b en d ra b u č io k e v in ėj e.                į Tarptautinę
                                                      krepšinio
                                                       stovyklą
                                                      Alikantėje,
                                                       Ispanijoje
Ispanų kalbos ir krepšinio stovykla ALIKANTĖJE, Ispanijoje
      +34 945 23 48 95  basket@zadorspain.com
   www.ispanukalboskursai -ispanijoje-zadorspain.lt
                    Ką pasiimti

         Sportinė apranga ir kasdieniai drabužiai vienai savaitei
         5 p o ro s mar š kin ėl ių ir 5 sp o rti n ia i šo rtai
         5 p o ro s ko jin ių
         2 p o ro s k rep š in i o b a te li ų (n ep at art in a d ė ti s n a u ją p or ą)
         Alkū n ių , kė lių ir ri e šų a p sau go s arb a kit oki a ap sau ga, d ė v i ma sp o rt in in kų
         E la stin ė m ed ic in in ė ju o s ta arb a b i n ta s
         Pl ei st rai n u o p ū s lių
         Ši ld o mi ej i k re m ai a rb a g el iai rau m en i ms
         Ka sd ien ia i d r ab u ž i a i
         Šor tai , k eln ė s, ma r škin ė lia i tr u m p o mi s ran k o vė mi s
         Str iu k ė a rb a š ilt a s me gz tin i s ir li et p alt i s

Perskaityk ir
         Koj in ės i r ap a tin iai rū b a i
         Mi eg oji m o rū b ai
         Pap lū d i mi o ran k š lu o st is , 2      mau d y m os i k ost iu m ėl iai , m au d y mo si

pasiruošk     kep u rai tė , skryb ė l ė n u o sau l ės
         Bata i a rb a b as u t ė s i r gu min ė s š lep e tė s d u šu i, b a s ein u i ir ėj i mu i į
         p ap lū d i mį
atvykti      Akin ia i n u o s au l ė s
         Ko s m etik o s re ik m en y s ir p a gr in d in ia i h i gi en o s r ei km en y s : mu i l as,

čia
         ša mp ū n a s, d an t ų p a st a, d an tų š ep et ėl i s, d a n tų s iū l a s , d ezod o ran t as ,
         šu k os arb a š ep e ty s
         Kr e ma s n u o sau lė s
         Plau k ų d ž io vin tu va s
         Du šo b ei p ap lū d i m io ran kš lu o s čia i

         * I span ijo je na udoja ma 2 2 0 V / 5 0 H z e l e k t r os į t a m p a , a t i t i n k a n t i e u r op i n i u s
         s t a n d a r t u s . N a u d o j a m os a p va l i o s f or m os r oz e t ė s . P a s i i m k i t e „ a d a p t e r i u s “ i r
         b ū s i t e u ž t i k r i n t i , k a d e l e k t r i n i a i į r e n g i n i a i , k u r i u o s ve ž a t ė s ( k o m p i u t e r i s ,
         t e l e f on o į k r o v i k l i s , p l a u k ų d ž i ov i n t u va s , . . ) , ve i k s .
           U ž r a š y k i t e s a vo va i k o va r d ą a r b a i n i c i a l u s a n t vi s k o, k ą j i s v e ž a s i : d r a b u ž i ų ,
         rankšluosčių, elektrinių prietaisų.
         * b ū t i n a p a s i i m t i m a i š ą š l a p i e m s a r b a n e š va r i e m s d r a b u ž i a m s s u u ž r a š y t u
         s t o v y k l a u t oj o va r d u .

         Dokumentai, medikamentai
         Pa sa s (or ig in a la s i r 2 jo kop ij o s )
         2 n u o trau ko s

į Tarptuatinę
         Me d ika m en tai . Pr aš o me tė vų m ed ik a me n tu s įd ė ti į jų ori gi n al ia s d ėžu t e s
         kartu su v art oji mo in s tru k cij a b ei u ž ra šytu sto vy kla u t oj o vard u , k ad
         gal ėtu m ė m e j u o s p erd u oti s to vyk lo s s e s el ei ar u ž med ic in in ę p a gal b ą
krepšinio     ats akin ga m a s m en iu i. T aip p at p ri e r ec ep tin ių v ai stų p r a šo m e p rid ė ti t ė vų
         p as ira šy tą m ed i cin in ė s in f or ma cij o s f or mą (an gl. - M ed i ca l r el ea s e for m )

stovyklą
         an gl ų arb a i sp an ų k alb o mi s
         Pir mo s io s p a gal b o s v ai st in ėl ė s u p l ei st rai s, va i sta i s n u o s kau s mo ar
         te mp er atū r os i r ki tai s p agr in d in ia i s me d ik am en tai s

Alikantėje,    T ė vų l e id i ma i a rb a d r au d i ma i ta m t ik rai s k lau si ma i s ( d ė l a lkoh ol io
         va rtoj i mo, gr įž im o į b e n d rab u t į va lan d o s ir t. t. )
         Me d i cin in ė p ažy m a
Ispanijoje    * Jei gu st o v ykl autoj as n ešio ja ak iniu s a rba ko n takti niu s lę š ius , pr aš o me
         pas iim ti a ts ar ginę aki ni ų/lę š ių po rą i r ko ntakt in ių lę š ių v al ikl į.

         Ispanų kalbos pamoko ms
         Ki š en i n i s ž od yn a s
         Są siu v in i s b e i r a šy mo p r ie mo n ė s
         Kiti daiktai
         Ku p r in ė ar b a k re p š ys su si d ė t i d aikt a m s, vyk st an t į ek sku r sij a s ar i š vyka s
         Ka m era / fot oap a rata s ir b at eri jo s
         Mob i lu si s t el e fon a s ( su įkro v ikl iu ) , t el e fon o ko r te lė


 Ispanų kalbos ir krepšinio stovykla ALIKANTĖJE, Ispanijoje
      +34 945 23 48 95  basket@zadorspain.com
   www.ispanukalboskursai -ispanijoje-zadorspain.lt
   Ispanų kalba ir Tarptautinė
     Krepšinio Stovykla
      Alikantė 2013
Ispanų k. ir Krepšinis ALIKANTĖJE
       Cercas Bajas 15, VITORIA, Ispanijoje          +34 945 23 48 95

                     basket@zadorspain.com
www.ispanukalboskursai-ispanijoje-zadorspain.lt/Tarptautine-krepsiniostovykla-Ispanijoje-alikanteje.html

								
To top