BV_CTCH_2010 by shitingting

VIEWS: 8 PAGES: 15

									 SƠ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình
   Số : …… / CTCH

                                   KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
                            Gói thầu 1 : Mua thuốc chữa bệnh theo tên Generic năm 2010

                           (Ban hành kèm theo quyết định số: 47/QĐ-CTCH của BVCTCH ngày 26

                   TT
                  trong
                   HS                     Hàm
 TT   Tên công ty trúng thầu    MT       Tên hoạt chất        lượng
  1 CN CTY CP PYMEPHARCO      37   Cefepime            1g
  2                46   Cefuroxim            750mg
  3                71   Fursulthiamin+B6+B12      50mg + 250mg + 250mcg
                                  Tổng cộng: 03 khoản
  4 CTY TNHH TMDP ĐỖ KHIÊM    113   Netilmicin sulfat        100mg/2ml
                                  Tổng cộng: 01 khoản
  5 CTY CP DP VIỆT HÀ       38   Cefoperazon           1g
                                  Tổng cộng: 01 khoản
  6 CTY CP YDP VIỆT NAM (CPV) 3      Alphachymotrypsin        21M katals
  7 CTY CP YDP VIỆT NAM (CPV) 15     B6 + magnesi (lactat)      5mg + 470mg
  8              62     Drotaverin clohydrat      40mg/2ml
  9              63     Enoxaparin (natri)       60mg
 10              107     N-acetylcystein         200mg
                                  Tổng cộng: 05 khoản
 11 CTY TNHH DP QUANG THÁI     93   Loratadin            10mg
                                  Tổng cộng: 01 khoản
 12 CTY CPDP TW VIDIPHA      23   Calci chloride         10%
 13                152   Sucralfat            1g
 14                155   Terpincodein          0,1g terpin hydrat + 0,015 codein phosphat
 15                156   Tetracyclin (hydroclorid)    1%
 16                171   Vitamin B hỗn hợp + A.Ascorbic 5mg + 50mg + 100mg
                                  Tổng cộng: 05 khoản
 17 CTY DP TW1 - CN TP.HCM     14   Atropin sulfat         0,25mg/ml
 18                58   Dobutamin            250mg bột đông khô
 19                60   Dopamin             40mg/ml
 20                78   Heparin (natri)         25.000IU/ml
 21                110   Naloxon (hydroclorid)      0,4mg/ml
 22                115   Nor epinephrin (Nor adrenalin) 1mg
 23                141   Promethazin (hydroclorid)    25mg/ml
 24                159   Thiopental (muối natri)     1000mg
                                  Tổng cộng: 08 khoản
 25 CTY CP YDP VIMEDIMEX      8   Amoxicilin + acid clavulanic  500mg + 125mg
 26                9   Amoxicilin + acid clavulanic  1000mg
 27 CTY CP YDP VIMEDIMEX      18   Bisoprolol           2,5mg
 28                26   Calcitonin           200UI/liều
 29                54   Diclofenac           75mg
 30                99   Menatetrenone          15mg
 31                105   Metoclopramid          10mg
 32                109   Naftidrofuryl          200mg
 33                119   Ondansetron           2mg/ml
 34                122   Paracetamol           150mg
 35                123   Paracetamol           500mg
36                Paracetamol
                 125               300mg
37                Paracetamol + Codein phosphate 500mg + 30mg
                 129
                            Tổng cộng: 13 khoản
38  CTY DP TW2 (CODUPHA)   4 Amikacin             500mg/2ml
39              46 Cefuroxim            750mg
40              65 Epinephrin (adrenalin)      1mg/ml
41              87 Ketorolac            30mg
42              102 Methyl Prednisolon        125mg
43              103 Methyl Prednisolon        500mg
44              112 Neostigmin methylsulfat     500mg
45              120 Papaverin            40mg/ml
46              168 Vancomycin            500mg
                            Tổng cộng: 09 khoản
47  CTY CP DƯỢC HẬU GIANG  129 Paracetamol + Codein phosphate 500mg + 30mg
48              165 Trimetazidin           20mg
                            Tổng cộng: 02 khoản
49  CTY CP DP QUẬN 10    39 Cefoperazon + sulbactam     0.5g + 0.5g
                            Tổng cộng: 01 khoản
50  CTY CP DP 3/2      22 Buflomedil (hydroclorid)     150mg
51              116 Nước cất pha tiêm        5ml
                            Tổng cộng: 02 khoản
52  CTY TNHH TM DP THUẬN GIA 7 Amoxicilin            500mg
53              100 Mephenesin            250mg
54              176 Vitamin C            500mg
                            Tổng cộng: 03 khoản
55  CTY TNHH TM DP NHÂN HOÀ 2  Adenosin + Thymidin       150mg + 150mg
                            Tổng cộng: 01 khoản
56                                Dung PP
   CTY CP DƯỢC MỸ PHẨM MAY 24 Calci glucoheptonat + Vitamin D2 + C + dịch 1g + 0,05mg + 0,1g + 0,05mg
                            Tổng cộng: 01 khoản
57  CTY TNHH DP TÂN PHONG  38 Cefoperazon           1g
58              40 Cefotaxim            1g
59              42 Ceftizoxim            1g
60              43 Ceftriaxon            1g
                            Tổng cộng: 04 khoản
61  CTY TNHH DP KIM ĐÔ    3 Alphachymotrypsin        21M katals
62              74 Gllycerid của Acid béo thiết yếu
                            Tổng cộng: 02 khoản
63  CTY CP DƯỢC TW MEDIPHARCO-TENAMYD
               40 Cefotaxim            1g
64  CTY CP DƯỢC TW MEDIPHARCO-TENAMYD
               41 Ceftazidim            1g
65              43 Ceftriaxon            1g
66              44 Cefuroxim            500mg
67              45 Cefuroxim            250mg
68              56 Diclofenac            50mg
69              106 Metronidazol           250mg
                            Tổng cộng: 07 khoản
70  CN CTY CP DP BẾN TRE   89 Lidocain             2%
71              90 Lidocain             10%
72              134 Pipecurium bromid        Bột đông khô 4mg/ml
73              162 Tolperison            50mg
                            Tổng cộng: 04 khoản
74  CTY CP XNK Y TẾ (YTECO) 21 Buflomedil            50mg/5ml
75              34 Captopril            25mg
76              61 Doxorubicin           10mg
77              77 Halothan             250ml
78              84 Isofluran            250ml
 79             136    Povidin Iodine          10%
                                Tổng cộng: 06 khoản
 80 CTY CPDL TW2 - PHYTOPHARMA6    Amlodipin            5mg
 81              16    Bethamethasone Na Phosphate   Beta 5mg + Beta.Na 2mg
 82              25                    0,456g
                    Calci glycerophosphat + Magnesi gluconat+ 0,426g
 83              29                    0,3g +
                    Calcium Carbonate + Calci gluconolactate2,94g
 84              33                    14mg + troxerutin
                    Cao ginkgo biloba+ heptaminol clohydrat+ 300mg + 300mg
 85              53    Diclofenac            1 %, 20g
 86              59    Domperidon            0,01g
 87              79    Hydroxyzine Hydrochloride    25mg
 88              82    Indapamid            1,5mg
 89              83    Insulin tác dụng nhanh      100Ui
 90              88    Lactulose            10g/15ml
 91              97    Mebeverin Hydrochloride     200mg
 92             104    Methyl Prednisolone       16mg
 93             108    Nadroparin calci         0,3ml
 94             114    Nifedipin            10mg
 95             132    Perindopril           5mg
 96             135    Piroxicam            20mg
 97             135    Piroxicam            20mg
 98             140    Pregabalin            75mg
 99             147    Rocuronium bromid        50mg/5ml
100             148    Salbutamol (sulfat)       100mcg
101             149    Salbutamol (sulfat)       2,5mg/2,5ml
102             150    Sắt sulfat + folic acid     60mg và 0,25mg folic acid
103             160    Ticarcillin + KaliClavulanat   3g + 200mg
104             163    Trimebutin maleate        0,1g
105             166    Trimetazidin           35mg
106             177    Xylocain gel           2%
                                Tổng cộng: 27 khoản
107 CTY CP DP 2/9      175    Vitamin C            500mg
                                Tổng cộng: 01 khoản
108 CTY TNHH DP ĐẠI DƯƠNG  10    Amoxicilin + acid clavulanic   875mg + 125mg
109             11    Ampicilin + Sulbactam      1000mg + 500mg
110             13    Ampicillin + Sulbactam      440mg + 294mg
                                Tổng cộng: 03 khoản
111 CTY TNHH DP MINH TÂM   27    Calcitonin            50UI
112             161    Tobramycin            80mg
                                Tổng cộng: 02 khoản
113 CN CTY DƯỢC TTBYT BÌNH ĐỊNH
               4    Amikacin             500mg/2ml
114              52    Dexamethason           4mg/ml
115              92    Lidocain (hydroclorid)      2%
116              94    Magne Sulfate          15%
117             116    Nước cất pha tiêm        5ml
118 CN CTY DƯỢC TTBYT BÌNH ĐỊNH
               154    Tenoxicam            20mg
119             174    Vitamin B6            100mg
                  7
120 CTY TNHH DP VIỆT PHÚ   39    Cefoperazon + sulbactam      0.5g + 0.5g
                               Tổng cộng: 01 khoản
121 CPDP IMEXPHARM      117    Omeprazol             20mg
122             153    Sulfamethoxazole + Trimethoprime  400mg + 80mg
                               Tổng cộng: 02 khoản
123 CTY CP DP DL PHARMEDIC  70    Furosemid             40mg
124             138    Povidin Iodine Scrub (có chất tạo bọt)
                                     4%
125             139    Prednisone             5mg
                             Tổng cộng: 03 khoản
126 CTY TNHH DP LIÊN PHÁT  75  Glucosamin (sulfat)       1500mg
                             Tổng cộng: 01 khoản
127 CTY TNHH DP KIM CHÂU   9   Amoxicilin + acid clavulanic   1000mg
128             28  Calcitriol            0,25mg
129             41  Ceftazidim            1g
                             Tổng cộng: 03 khoản
130 CTY TNHH DP AN KHANG   50  Cytidine + Uridine        10mg + 6mg
131             51  Cytidine + Uridine        5mg + 3mg
                             Tổng cộng: 02 khoản
132 CTY TNHH DP TÍN ĐỨC   32  Calcum Carbonate + Vit D3    750mg + 0,1mg
                             Tổng cộng: 01 khoản
133 CTY CP TM VIệT Nữ    167  Trolamine            0,670g/100g
                             Tổng cộng: 01 khoản
134 CTCPDP BVPHARMA      98  Meloxicam            7,5mg
135             127  Paracetamol + Cafeine      500mg + 65mg
136             131  Paracetamol + Ibuprofen     325mg + 200mg
                             Tổng cộng: 03 khoản
137 CTY CP HÓA- DP MEKOPHAR 19   Bromhexin (hydroclorid)     8mg
138             30  Calcium Carbonate + Vit D3    Ca. 750mg + D3. 60UI
139             66  Ethambutol            400mg
140             85  Isoniazid            150mg
141             126  Paracetamol           325mg
142             144  Pyrazynamide           500mg
143             146  Rifampicin            300mg
                             Tổng cộng: 07 khoản
144 CTY TNHH DP LAM SƠN   142  Propofol             20ml/200mg
145             178  Yếu tố vi lượng         10ml
                             Tổng cộng: 02 khoản
146 CTY TNHH TMDV DP CHÁNH ĐỨC
               11  Ampicilin + Sulbactam      1000mg + 500mg
147             61  Doxorubicin           10mg
148             169  Vincristine sulfate       1mg
                             Tổng cộng: 03 khoản
149 CTY DƯỢC SÀI GÒN (SAPHARCO)
               5  Amiodaron (hydroclorid)     150mg/3ml
150              17  Biphenyl Dimethyl Dicarboxylat 25mg
151              20  Bromhexin (hydroclorid)     4mg/2ml
152              47  Chlorpheniramin (maleat)     4mg
153              49  Cisplatin            10mg/10ml
154              55  Diclofenac            75mg/3ml
155              67  Floctafenin           200mg
156              68  Fluorouracil (5-FU)       50mg/ml
157              69  Furosemid            20mg/2ml
158              72  Gentamicin            80mg/2ml
159              86  Kali Chlorid           10%
160              91  Lidocain (hydroclorid)      2%
161              95  Magnesi hydroxid + nhôm hydroxid 400mg + 400mg
162             123  Paracetamol           500mg
163             124  Paracetamol           100mg
164             130  Paracetamol + Dextropropoxyphen400mg + 30mg
165             133  Phytomenadion (Vit K1)      5mg/ml
166             136  Povidin Iodine          10%
167             137  Povidin Iodine          10%
168             145  Ranitidin            150mg
169             157                   Trimethoprim
                  Than hoạt tính+ Sulfamethoxazol +100mg + 200mg + 40mg
170             158  Thiocolchicosid         4mg
171             170  Vitamin A + D         5.000IU + 500IU
172             173  Vitamin B1+B6+B2        250mg + 250mg + 2mg
                             Tổng cộng: 24 khoản
173 CTY CP DP TW25      36  Cefalexin           500mg
174             57  Dipropylin hay Alverin     40mg
175             121  Paracetamol          500mg
                             Tổng cộng: 03 khoản
176 CTY CP XNK YT DOMESCO  12  Ampicilin + Sulbactam     250mg + 125mg
177             111  Nefopam (hydroclorid)     20mg/2ml
                             Tổng cộng: 02 khoản
178 CTY TNHH DP B.H.C    31  Calcium Carbonate + Vit D3   Ca. 1250mg + D3. 125UI
179             76  Glucosamin+Chondrotin     750mg + 250mg
                             Tổng cộng: 02 khoản
180 CTY CP DP OPV      128  Paracetamol + Codein phosphate 500mg + 30mg
                             Tổng cộng: 01 khoản
181 CTY TNHH DP KHƯƠNG DUY 48   Ciprofloxacin         500mg
182             73  Gliclazid           80mg
183             81  Ibuprofen           400mg
184            101  Metformin           850mg
185 CTY TNHH DP KHƯƠNG DUY 151  Serratiopeptidase       10mg
                             Tổng cộng: 05 khoản
                               Tổng cộng:
                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
                     ---------------------------------------

QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
uốc chữa bệnh theo tên Generic năm 2010

 yết định số: 47/QĐ-CTCH của BVCTCH ngày 26 tháng 01 năm 2010)

                                        Số
                                 Đơn giá  lượng
        Tên biệt dược              Giá    trúng   trúng  Thành
         trúng thầu    Nước SX   ĐVT  trần    thầu   thầu   tiền
      MAXAPIN          Viet Nam   Lọ  148,000  125,000   1,200  150,000,000
      NEGACEF 750        Viet Nam   Lọ   30,000  29,000   3,000  87,000,000
      Trineuron         Viet Nam  Viên   1,300   1,080   4,000   4,320,000
03 khoản                                       241,320,000
      Nelticine 100mg    Korea, Republic ofLọ  37,500  36,000   1,000  36,000,000
01 khoản                                        36,000,000
      Essezon           Italy   Lọ   60,000  60,000   1,000  60,000,000
01 khoản                                        60,000,000
      Alphachymotrypsin     Viet Nam Viên   1,500    1,380  180,000  248,418,000
      Magne-B6 Corbiere     Viet Nam Viên   1,000    1,000  80,000  80,000,000
      No-Spa          Hungary  Lọ   5,300    5,270    100    527,040
      Lovenox          France  Lọ  107,000   113,164    500  56,581,850
      Acemuc          Viet Nam Gói bột  1,700    1,579   5,000   7,897,000
05 khoản                                       393,423,890
      Lonlor           India   Viên   1,000    800    200    160,000
01 khoản                                         160,000
      Calci Clorid 0,5g     Viet Nam  Ống   1,000    991   6,000   5,947,200
      Sucralfate        Viet Nam  Viên    500    420    500    210,000
      Terpin Codein       Viet Nam  Viên    300    199   1,000    198,500
      Tetracyclin 1% - 5g    Viet Nam  Tuýp   2,500   2,895    800   2,315,920
      B Complex C        Viet Nam  Viên    300    233  45,000  10,489,500
05 khoản                                        19,161,120
      Atropin          Viet Nam   Lọ    600    378   1,700    642,600
      Dobutamin         Germany   Lọ  130,500  130,000    50   6,500,000
      Dopamin          Germany   Lọ   28,000  23,100    50   1,155,000
      Heparin          Germany   Lọ   66,000  120,000    170  20,400,000
      Naloxon          Germany   Lọ   65,000  52,500    20   1,050,000
      Levonor          Poland   Lọ   22,000  22,000    100   2,200,000
      Pipolphen         Hungary   Lọ   9,000   6,800    500   3,400,000
      Thiopental        Germany   Lọ   53,000  52,500    200  10,500,000
08 khoản                                        45,847,600
      Curam Tab. 625mg      Austria  Viên 10,700 9,733     4,000  38,932,000
      Curam 1000mg + 200mg    Austria  Lọ  30,000 34,255     1,000  34,255,000
      Concor Cor Tab. 2,5mg   Germany Viên   2,700 2,400     2,000   4,800,000
      Miacalcic Nasal Spray 2200IU/ml x 2ml Lọ ####### #######
                    France                  50  61,449,500
      Voltaren SR FCT 75mg     Italy  Viên  5,700 5,407     60,000  324,420,000
      Glakay Solf Cap. 15mg    Japan   Viên  6,500 6,301     6,000  37,806,000
      Primperan Tab. 10mg     France  Viên  1,800 1,831     1,000   1,831,000
      Praxilene Tab. 200mg    France  Viên  4,400 3,610     25,000  90,250,000
      Prezinton 8 9,976mg x 4ml Indonesia  Lọ  15,000 12,774     3,200  40,876,800
      Efferalgan Suppo. 150 mg  France Viên đạn 2,400 1,988     2,800   5,566,400
      Efferalgan Eff. 500mg    France  Viên  2,700 2,207     80,000  176,560,000
      Efferalgan Suppo. 300 mg  France   Viên đạn   3,000   2,435   3,500    8,522,500
      Efferalgan Codein Eff.   France   Viên    3,700   3,075  180,000   553,500,000
13 khoản                                          1,378,769,200
      Amikacin         Bulgaria   Lọ     24,000  24,000   1,400   33,600,000
      Cefuroxim 750mg     Germany    Lọ     34,000  33,915   1,200   40,698,000
      Adrenalin        Germany    Lọ      6,400   6,300   6,000   37,800,000
      NewKetocin      Korea, Republic ofLọ     11,000   9,450  10,000   94,500,000
      Methylprdnisolon 125mg  France    Lọ     76,000  63,000   1,500   94,500,000
      Methylprednisolon 500mg  France    Lọ     208,000  168,000    300   50,400,000
      Neostigmin        Germany Ống        17,000   8,400    20     168,000
      Papaverin         Poland    Lọ     16,000  16,800   2,200   36,960,000
      Vancomycin 500mg     Germany    Lọ     97,000  84,000    900   75,600,000
09 khoản                                           464,226,000
      Hapacol Codein sủi v/4 h/16 Viet Nam  Viên    1,700   1,700  10,000   17,000,000
      Vastec 20mg v/30 h/60 viên Viet Nam   Viên     500    500   1,000     500,000
02 khoản                                           17,500,000
      Barazone                Lọ    of
            Korea, Democratic People's Republic 62,000   56,280  15,000   844,200,000
01 khoản                                           844,200,000
      BUFLOW           Viet Nam   Viên    2,800   1,890   1,000    1,890,000
      Nước vô khuẩn để tiêm - 5mlViet Nam   Lọ      900    546  190,000   103,740,000
02 khoản                                           105,630,000
      INNAMOX       Viet Nam      Viên     800   1,100   3,200    3,520,000
      DECONTRACTYL 250 mg Viet Nam      Viên     800    760  58,000   44,080,000
      VITAMIN C 10% AGUETTANT
                France       Lọ     4,000   4,000  10,000   40,000,000
03 khoản                                           87,600,000
      ELEMMEN                Ống
                 Korea, Republic of      3,700   3,700   5,000   18,500,000
01 khoản                                           18,500,000
      CALCIUM VIDIPHA      Viet Nam   Ống    2,000   1,750  260,000   455,000,000
01 khoản                                           455,000,000
      Cefapezone         Viet Nam   Lọ    46,000  42,000  15,000   630,000,000
      Shintaxime         Viet Nam   Lọ    27,500  26,250  10,000   262,500,000
      Varucefa          Viet Nam   Lọ    76,000  75,600   1,000   75,600,000
      Cefaxone          Viet Nam   Lọ    80,000  39,900   3,000   119,700,000
04 khoản                                          1,087,800,000
               4,2MG
      ALPHA CHYMOTRYPSIN Viet Nam       Viên     500   1,000  200,000   200,000,000
      Sanyrene 20ml    France       Chai    85,000  82,000    50    4,100,000
02 khoản                                           204,100,000
      Medotaxime 1g        India    Lọ    26,500  25,000   1,000   25,000,000
      Medozidim 1g        Viet Nam   Lọ    50,000  45,000   5,500   247,500,000
      Medocephine 1g        India    Lọ    43,000  39,000  11,000   429,000,000
      Cefurobiotic 500      Viet Nam   Viên    11,000  10,500   9,000   94,500,000
      Cefurobiotic 250      Viet Nam   Viên    6,000   5,950  11,000   65,450,000
      Diclofenac 50mg      Viet Nam   Viên     180    99  12,000    1,188,000
      Metronidazol 250mg     Viet Nam   Viên     450    119   2,400     285,600
07 khoản                                           862,923,600
      LIDOCAIN 2% 10ML      Hungary   Ống    15,500  13,965   3,500   48,877,500
      LIDOCAIN SPRAY 10%     Hungary    Lọ    106,000  88,200    50    4,410,000
      ARDUAN 4 mg        Hungary    Lọ    26,500  26,250   1,000   26,250,000
      MYDOCALM 50 mg       Hungary   Viên    1,600   1,600  100,000   160,000,000
04 khoản                                           239,537,500
      BUFLOMEDIL HCL 1% 5ML Nam Ống
                  Viet            12,600   9,660   2,200   21,252,000
      Captopril        Viet Nam Viên        1,000    263   1,500     394,500
      Doxorubicin "EBEWE" 10 mg / 5 ml
                  Austria  Lọ      132,000  109,935    500   54,967,500
      Halothan 250ml      India   Lọ      315,000  340,000    100   34,000,000
      Isoflurane 250ml   United Kingdom Lọ      805,000  800,000    200   160,000,000
      PVP-IODIN 10% 500ml    Viet Nam  Chai   56,000  52,500   4,500   236,250,000
06 khoản                                         506,864,000
      Amlor Cap 5mg 30's      France  Viên   8,000   7,593   3,000   22,779,000
      Diprospan amp 1ml      Belgium  Lọ   45,000  40,500    150    6,075,000
      Fatig Solution 10ml 20's   France  Ống   4,900   4,780  110,000   525,800,000
                     20's
      Calcium Sandoz * Tab 500mgFrance    Viên   3,500   3,420  30,000   102,600,000
      Ginkor Fort Cap 30's     France  Viên   3,100   3,060  12,000   36,720,000
      Voltaren Emulgel Gel 1% 20gSwitzerland Tuýp  62,500  57,500    500   28,750,000
                    T
      Motilium-M Tabs 10mg 100's hailand Viên     1,600   1,526   1,000    1,526,000
      Atarax Tab 25mg 30's     Belgium Viên    2,000   1,967   2,000    3,934,000
      Natrilix SR Tab 1.5mg 30's France   Viên   3,100   2,650    800    2,120,000
      Humulin R Inj 100iu 10ml United States Ống  270,000  256,800    50   12,840,000
                   Netherlands Gói
      Duphalac 10g/15ml Syr 15ml 20's         4,400   4,248    300    1,274,400
                   Netherlands Viên
      Duspatalin Retard Cap 200mg 30's        6,000   5,870    200    1,174,000
      Medrol Tab 16mg 30's      Italy  Viên   3,800   3,672   4,000   14,688,000
      Fraxiparine Inj 0.3ml 10's  France  Lọ   61,000  60,668    300   18,200,400
      Adalat Cap 10mg 30's    Germany Viên    2,400   2,107    200     421,400
      Coversyl Tab 5mg 30's     France  Viên   5,100   4,720   4,000   18,880,000
                     France
      Feldene Dispensible Tab 20mg 15's   Viên   8,000   7,891   1,000    7,891,000
      Brexin Tab 20mg 20's      Italy  Viên   7,200   7,020  100,000   702,000,000
      Lyrica Cap 75mg 56's    Germany Viên    18,000  17,685   6,000   106,110,000
      Esmeron Inj 50mg 10's   Netherlands Ống  108,000  97,620    250   24,405,000
      Ventolin Inh 100mcg 200doseFrance    Lọ   72,000  71,524    20    1,430,480
      Ventolin Neb Sol 2.5mg 6x5's ustralia
                    A     Ống   4,500   4,284    100     428,400
      Odiron Tab 100's      Viet Nam Viên    1,400    787  10,000    7,870,000
      Timentin Inj 3.2g 4's  United Kingdom Lọ  121,000  120,804   1,000   120,804,000
      Debridat Tab 100mg 30's    France  Viên   2,700   2,690    400    1,076,000
      Vastarel MR Tab 35mg 60's France    Viên   2,500   2,260   9,000   20,340,000
      Xylocaine Jelly Oin 2% 30g Sweden   Tube  56,000  55,600    500   27,800,000
27 khoản                                        1,817,937,080
      Vitamin C 500mg      Viet Nam  Viên    500    285   40,000   11,400,000
01 khoản                                         11,400,000
      KLAVUNAMOX-BID 1G Turkey      Viên   14,700   14,700  10,000   147,000,000
      Genertam              Lọ    of
          Korea, Democratic People's Republic 60,000   59,900  36,000  2,156,400,000
      Sulcilat        Turkey   Viên   24,500   24,500   4,000   98,000,000
03 khoản                                        2,401,400,000
      Essecalcin          Italy   Ống   50,000  50,000   2,500   125,000,000
      Tobroxine       Korea, Republic ofLọ   33,000  17,450   2,000   34,900,000
02 khoản                                         159,900,000
      Amikacin 500mg      Viet Nam   Lọ   19,000  17,325  10,000   173,250,000
      Dexamethason 4mg 1ml   Viet Nam   Lọ    1,000    788    100     78,750
      LIDOCAIN 2% 20ML     Viet Nam   Lọ    5,800   5,775  14,000   80,850,000
      Magnesi sulfat 15% 10ml  Viet Nam  Ống    2,500   2,310    500    1,155,000
      Nước cất 5ml       Viet Nam   Lọ     650    525  160,000   84,000,000
      Tenoxicam 20mg      Viet Nam  Viên   8,000    945    800     756,000
      Vitamin B6 100mg/1ml   Viet Nam  Ống     500    473    100     47,250
                                             340,137,000
      Selbazon       Korea, Republic ofLọ   70,000  60,000   2,000   120,000,000
01 khoản                                         120,000,000
      pms-Moprazol 20 mg    Viet Nam  Viên    800    756   60,000   45,360,000
      pms-Cotrim 480 mg     Viet Nam  Viên    300    284    500     142,000
02 khoản                                         45,502,000
      Diurefar 40mg       Viet Nam  Viên    160    134    200     26,800
      Povidine 4% 800ml     Viet Nam  Chai   56,000  49,875   6,000   299,250,000
      Prednisone 5mg      Viet Nam  Viên    400    300  30,000    9,000,000
03 khoản                                        308,276,800
      CARTIFAST GÓI        India   Gói   14,500   9,000  100,000  900,000,000
01 khoản                                        900,000,000
      Amolic            India    Lọ   37,000  35,000   1,000  35,000,000
      Bonky           Viet Nam   Viên   1,500   1,500  60,000  90,000,000
      Betazidim          India    Lọ   48,000  44,500   6,500  289,250,000
03 khoản                                        414,250,000
      Nucleo           Spain    Lọ   40,000  41,700    800  33,360,000
      Nucleo           Spain    Viên   6,500   7,500  22,000  165,000,000
02 khoản                                        198,360,000
      Morecal                Viên
                 Korea, Republic of    2,300   2,100   6,000  12,600,000
01 khoản                                         12,600,000
      BIAFINE 93g         France   Tube  66,000  65,000   600   39,000,000
01 khoản                                         39,000,000
      BICAPAIN          Viet Nam   Viên   1,000   720   50,000  36,000,000
      BIVINADOL EXTRA      Viet Nam   Viên    500   400    500    200,000
      PAROFEN          Viet Nam   Viên    900   400    200    80,000
03 khoản                                         36,280,000
      Disolvan 8mg        Viet Nam   Viên   100    41   2,000    82,000
      Calci - D         Viet Nam   Viên   200    181  200,000  36,200,000
      Ethambutol 400mg      Viet Nam   Viên   450    428   2,800   1,198,400
      Meko INH 150mg       Viet Nam   Viên   110    105   2,500    262,500
      Paracetamol 325mg     Viet Nam   Viên   150    78   30,000   2,340,000
      Pyrazinamid 500mg     Viet Nam   Viên   500    431   2,800   1,206,800
      Rifampicin 300mg      Viet Nam   Viên   600    551   2,200   1,212,200
07 khoản                                         42,501,900
      Propofol Lipuro 1 % GA 5X20ml
                  Germany    Lọ   130,000  108,150    800  86,520,000
      Tracutil Ga 10ml     Germany    Ống   25,000  25,935   2,200  57,057,000
02 khoản                                        143,577,000
      Ampicillin Sulbactam     Italy   Lọ   50,000  58,800  10,000  588,000,000
      Doxorubin 10mg/5ml    Netherlands  Lọ   96,000  98,700   1,800  177,660,000
      Vincristine 1mg/ml    Netherlands  Lọ   105,000  76,650    400  30,660,000
03 khoản                                        796,320,000
      Sedacoron 150mg/3ml     Austria   Ống   19,000  15,225    200   3,045,000
      Ganolat                Viên
                 Korea, Republic of     2,800    981   6,000   5,886,000
      Bromhexine inj 4mg/2ml         Lọ
               Taiwan, Province of China   9,000   8,625    300   2,587,500
      Allerfar 4mg        Viet Nam Viên      50    47   1,000    47,000
      Cisplatin " EBEWE " 10 mg/ 20ml
                    Austria   Lọ   75,000  66,150   2,600  171,990,000
      Diclophenac 75mg      Viet Nam   Lọ    1,000    811    600    486,600
      Idarac           Viet Nam Viên     1,700   1,649  70,000  115,395,000
      5 Fluorouracil "EBEWE" 250mg 5ml
                    Austria   Lọ   27,200  22,575    500  11,287,500
      Furosemide 20mg 2ml Inj Denmark     Lọ    4,600   4,000   1,200   4,800,000
      Gentamycin 80mg - 2ml   Viet Nam   Lọ    1,000    973  35,000  34,055,000
      Kaliclorid 10%       Viet Nam Ống     2,500   2,163    800   1,730,400
      Lidocain 2% 2ml      Viet Nam   Lọ     500    433  40,000  17,320,000
      Stomafar          Viet Nam Viên      600    187  15,000   2,805,000
      Cemofar EF 500mg      Viet Nam Viên     1,400   1,129  40,000  45,160,000
      Acemol Enfant       Viet Nam Viên      70    51   5,500    280,500
      Di-Antalvic        Viet Nam Viên     1,300   1,260  76,000  95,760,000
      Vitamin K1          Italy   Lọ    6,300   9,500   3,500  33,250,000
      Povidine 10% 500ml     Viet Nam Chai    54,000  49,062   3,500  171,717,000
      Povidine 10% 90ml     Viet Nam Chai    11,000   9,813   7,000  68,691,000
      Ratidin 150mg       Viet Nam Viên      400    354  200,000  70,800,000
      Carbotrim         Viet Nam Viên      300    275    500    137,500
      Coltramyl 4mg       Viet Nam Viên     2,700   2,625  11,000  28,875,000
      Vitamin A-D               Viên
                Taiwan, Province of China   200   235   1,000     235,000
      Trivita B F         Viet Nam Viên     600   491  200,000    98,200,000
24 khoản                                          984,541,000
      CEPHALEXIN 500MG      Viet Nam   Viên   1,000   752   2,700    2,030,400
      Spasdipyrin 40mg      Viet Nam   Viên    800   140    200      28,000
      Paracetamol 500mg      Viet Nam   Viên    160   95  400,000    38,000,000
03 khoản                                          40,058,400
      Dodacin           Viet Nam   Viên   6,200  6,090   5,000    30,450,000
      Nisidol           Belgium    Lọ   11,500  10,500    200    2,100,000
02 khoản                                          32,550,000
      Briozcal           Australia  Viên   2,900  2,700  80,000   216,000,000
      Oztis            Australia  Viên   6,500  5,450  90,000   490,500,000
02 khoản                                          706,500,000
      Tydol Codein forte     Viet Nam   Viên   1,400  1,080  70,000    75,600,000
01 khoản                                          75,600,000
      Scanax 500         Viet Nam   Viên    800   500   8,000    4,000,000
      Gliclazide Stada 80mg   Viet Nam   Viên    800   620    700     434,000
      Ibuprofen Stada 400mg   Viet Nam   Viên    300   260    500     130,000
      Metformin Stada 850mg   Viet Nam   Viên   3,100   600   1,000     600,000
                   V
      Serratiopeptidase Stada 10mg iet Nam   Viên    500   400   10,000    4,000,000
05 khoản                                           9,164,000
ộng:                                          16,704,418,090
 SƠ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
   Số : …… / CTCH                                 ---------------------------------------

                             KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
                      Gói thầu 1 : Mua thuốc chữa bệnh theo tên Biệt dược năm 2010

                      (Ban hành kèm theo quyết định số: 47/QĐ-CTCH của BVCTCH ngày 26 tháng 01 năm 2010)

                                                                               Số
                                                                          Đơn giá
         TT                              Dạng Tên mặt hàng                   Đơn giá       lượng
           Tên mặt hàng theo               Hàm                Tên nhà     Nước            trúng       Thành tiền
TT Tên nhà thầu trong          Đường dùng               trình đề nghị trúng                ĐVT dự kiến        trúng
              HSMT                   lượng                sản xuất    sản xuất           thầu       (4) = (2)*(3)
         DM                               bày   thầu                      (1)         thầu
                                                                           (2)
                                                                               (3)
   CTY DP TW1 -
 1  CN TP.HCM    48  Suxamethonium Chloride tĩnh mạch
                        Tiêm       100mg/2ml   2ml Suxamethonium    Rotex    Germany   Ống   20,000  14,700   400    5,880,000
                               Tổng cộng: 01 khoản                                             5,880,000
                                 100mg +
   CTY CP YDP                Tiêm truyền    100mg
 2  VIMEDIMEX    8  B1 + B6 + B12    tĩnh mạch     + 5000mcg   3ml Neurobion     Merck    Indonesia  Ống   18,500  16,206   600    9,723,600
              Calcitonin
 3          12  cá hồi tổng hợp   Tiêm tĩnh mạch  50UI      1ml Miacalcic     Novartis   Switzerland  Ống   84,000 79,895  3,300    263,653,500
 4          13  Calcitriol     Viên nang, uống 0,25ug     0,25ug Rocaltrol     Roche     France   Viên   4,300  4,291 95,000     407,645,000
 5          18  Ceftriaxone     Tiêm, lọ bột   1g       1g Rocephin 1g    Roche    Switzerland  Lọ  180,000 181,440  1,000    181,440,000
 6          24  Diacerein      Viên nang, uống 50mg      50mg Artrodar    TRB-chemedica Argentina    Viên  12,500 11,335 48,000     544,080,000
 7          25  Diclofenac Sodium  Tiêm bắp     75mg/3ml    3ml Voltaren     Novartis   Switzerland  Ống   14,300 13,580  8,000    108,640,000
 8          27  Eperisone      Viên nén, uống  50mg     50mg Myonal       Eisai     Japan   Viên   3,500  3,107 300,000    932,100,000
 9          35  Mecobalamin     Viên bao film, uống
                                 500mcg    500mcg Methycobal     Eisai     Japan   Viên   3,600  3,200 130,000    416,000,000
 10          36  Mecobalamin     Tiêm bắp     500mcg/ml   1ml Methycobal     Eisai     Japan   Ống   33,500 30,260  1,000     30,260,000
 11          37  Meloxicam      Tiêm bắp     15mg/1,5ml  1,5ml Mobic    Boeringer-Ingelhem Germany   Ống   20,000 19,950 20,000     399,000,000
 12          38  Meloxicam      Viên nén, uống  7,5mg        Mobic    Boeringer-Ingelhem Germany   Viên   8,000  8,001 110,000    880,110,000
 13          41  Metoclopramid    Tiêm tĩnh mạch  5mg/ml     2ml Primperan   Sanofi-Synthelabo France    Ống   2,900  3,002  2,800     8,405,600
                               Tổng cộng: 12 khoản                                           4,181,057,700

   CTY CP DƯỢC      Huyết thanh uốn ván -
 14  MỸ PHẨM MAY   31  SAT          Tiêm tĩnh mạch 1500Ui    0,5ml  Tetanea    Sanofi Pasteur  France  Ống   31,000  29,400  12,000  352,800,000
                                Tổng cộng: 01 khoản
 15  CTY CPDL TW2 -  1  Alendronate      Viên nén, uống 70mg     70mg  Fosamax      MSD      Italy   Viên  91,000  85,168  2,000  170,336,000
 16  PHYTOPHARMA   2  Amox + A.clavulanic Tiêm tĩnh mạch  1g + 0,2g   1,2g  Augmentin     GSK     Belgium   Lọ   43,000  42,308  17,000  719,236,000
 17          3  Amox + A.clavulanic Viên bao film, uống
                                 500mg + 125mg 625mg  Augmentin     GSK      UK    Viên  11,000  10,995  20,000  219,900,000
 18          4  Amox + A.clavulanic Viên bao film, uống
                                 875mg + 125mg 1g   Augmentin     GSK      UK    Viên  18,500  18,203  20,000  364,060,000
 19          5  Ampi + Sulbactam   Tiêm, lọ bột  1g + 0,5g   1,5g  Unasyn      Pfizer    Italy   Lọ   66,000  66,000  50,000 3,300,000,000
 20          6  Ampi + Sulbactam   Viên nén, uống 250mg + 125mg 375mg  Unasyn      Pfizer    Italy   Viên  14,900  14,790  48,000  709,920,000
                                                                                 Số
                                                                           Đơn giá
         TT                             Dạng Tên mặt hàng                     Đơn giá        lượng
           Tên mặt hàng theo               Hàm                 Tên nhà    Nước             trúng       Thành tiền
TT Tên nhà thầu trong          Đường dùng              trình đề nghị trúng                  ĐVT dự kiến         trúng
              HSMT                   lượng                 sản xuất   sản xuất            thầu       (4) = (2)*(3)
         DM                              bày   thầu                       (1)          thầu
                                                                            (2)
                                                                                 (3)
21          7  Atracrium      Tiêm bắp     25mg/2.5ml  2,5ml  Tracrium       GSK     Italy   Ống   43,500   43,213   300  12,963,900
22          9             Tiêm
              Bupivacain (hydrochloride) tĩnh mạch 0,50%     20ml  Marcain Plain   Astra-zeneca  Australia  Ống   50,000   49,020  8,400  411,768,000
23  CTY CPDL TW2 -  10  Bupivacain (hydrochloride) tĩnh mạch
                        Tiêm       0,50%     4ml  Marcain Spinal  Astra-zeneca  Sweden   Ống   39,000   38,580  4,800  185,184,000
24  PHYTOPHARMA   11  Bupivacain (hydrochloride) tĩnh mạch
                        Tiêm       0,50%     4ml  Marcain Spi. HeavyAstra-zeneca  Sweden   Ống   48,000   47,340  4,000  189,360,000
              Cefoperazon +
25          14  Sulbactam      Tiêm, lọ bột   0,5g + 0,5g   1g  Sulperazon     Pfizer     Italy   Lọ  205,000  205,000  1,000  205,000,000
26          15  Cefoperazone     Tiêm, lọ bột   1g       1g  Cefobis       Pfizer     Italy   Lọ  126,000  125,700  3,000  377,100,000
27          17  Ceftazidim      Tiêm, lọ bột   1g       1g  Fortum        GSK      India   Lọ   69,000   68,355  3,000  205,065,000
28          19  Cefuroxim      Tiêm, lọ bột   750mg     750mg  Zinacef       GSK      UK    Lọ   35,000   34,178 20,000  683,560,000
29          20  Cefuroxim      Viên nén, uống  250mg     250mg  Zinnat        GSK      UK    Viên  12,500   12,329 20,000  246,580,000
30          21  Cefuroxim      Viên nén, uống  500mg     500mg  Zinnat        GSK      UK    Viên  23,000   23,025 20,000  460,500,000
31          22  Celecoxib      Viên nang, uống 200mg     200mg  Celebrex      Pfizer     USA    Viên  13,000   11,913 90,000 1,072,170,000
32          23  Clindamycin phosphateTiêm bắp     150mg/ml    4ml  Dalacin       Pfizer    Belgium   Ống  105,000  104,800  4,500  471,600,000
33          26  Diosmin + Hesperidin Viên nén, uống  450mg + 50mg 500mg  Daflon       Servier    France   Viên   3,000   2,725 40,000  109,000,000
34          28  Ertapenem Sodium   Tiêm, lọ bột   1000mg     1g  Invanz        MSD     France   Lọ  533,000  502,200   100  50,220,000
35          30  Gabapentin      Viên nang, uống 300mg     300mg  Neurontin      Pfizer    Thailand  Viên  10,600   10,575 150,000 1,586,250,000
              Imipenem +
36          33  Cilastatin Na    Tiêm, lọ bột   500mg + 500mg 1g   Tienam        MSD     USA     Lọ  339,000 319,779     900   287,801,100
37          34  Isoflurane      Đường hô hấp   100%     250ml  Foran        Abbott    UK     Chai ####### 864,692     100    86,469,200
38          39  Methyl prednisolone Tiêm tĩnh mạch  40mg         Solu-Medrol     Pfizer   Belgium    Lọ  33,500 33,100     900    29,790,000
39          40  Methyl prednisolone Tiêm tĩnh mạch  500mg         Solu-Medrol     Pfizer   Belgium    Lọ  208,000 207,580     700   145,306,000
40          42  Neltimycin      Tiêm bắp     100mg/2ml   2ml  Netromicin   Shering-Plough Belgium    Lọ  99,000 90,000    1,500   135,000,000
41          43  Neltimycin      Tiêm bắp     200mg/2ml   2ml  Netromicin   Shering-Plough Belgium    Lọ  172,500 156,900    4,500   706,050,000
42          44  Piroxicam      Tiêm bắp     20mg/1ml    1ml  Felden       Pfizer   France    Ống  19,000 18,700    6,000   112,200,000
43          45  Propofol       Tiêm tĩnh mạch  10mg/ml - 1% 20ml   Diprivan     Astra-zeneca  Italy    Ống 125,000 124,387     2,400   298,528,800
44          46  Ranitidin      Tiêm tĩnh mạch  50mg/2ml    2ml  Zantac        GSK     Italy    Ống  28,000 27,708    7,000   193,956,000
45          47  Sevoflurane     Đường hô hấp   100%     250ml  Sevorane      Abbott    UK     Chai ####### #######      20    55,886,000
46          50  Vecuronium      Tiêm tĩnh mạch  4mg/ml     1ml  Norcuron      Oganon   Nertherland  Ống  51,000 45,984    1,800    82,771,200
                               Tổng cộng: 32 khoản                                            14,236,331,200
   CTY CP YDP
47  VIỆT NAM     51  Vi sinh tiêu hóa  Ống uống                 Enterogermina    Sanofi    France   Ống   5,400   5,400  1,000    5,400,000
                               Tổng cộng: 01 khoản                                               5,400,000
   CTY DƯỢC
   SÀI GÒN
48  (SAPHARCO)    16  Cefotaxim     Tiêm, lọ bột   1g       1g   Claforan      Roussel   VietNam   Lọ   60,000   49,875  1,500   74,812,500
                               Tổng cộng: 01 khoản                                              74,812,500
   CTY CP DP
49  PHÚ THỌ     49  Tranexamic     Tiêm bắp     250mg/5ml   5ml Transamin        Daiichi    Japan   Ống   14,500   13,000  2,200   28,600,000
                               Tổng cộng: 01 khoản                                              28,600,000
                                                                      Số
                                                                Đơn giá
         TT                        Dạng Tên mặt hàng                Đơn giá       lượng
           Tên mặt hàng theo          Hàm               Tên nhà   Nước            trúng      Thành tiền
TT Tên nhà thầu trong          Đường dùng         trình đề nghị trúng             ĐVT dự kiến       trúng
              HSMT             lượng              sản xuất  sản xuất           thầu      (4) = (2)*(3)
         DM                         bày   thầu                  (1)         thầu
                                                                  (2)
                                                                      (3)
   CTY TNHH DP
50  LAM SƠN    29  Etomidate   Tiêm, ống nhũ dịch20mg/ml   10ml Etomidate    B-Braun  Germany  Ống  103,000  94,710  200    18,942,000
                          Tổng cộng: 01 khoản                                        18,942,000
                             Tổng cộng:                                       18,551,023,400
 SƠ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình
   Số : …… / CTCH

                                  KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
                   Gói thầu 3 : Mua thuốc chữa bệnh theo tên thuốc Đặc trị, Gây nghiện, Hướng tâm

                      (Ban hành kèm theo quyết định số: 49/QĐ-CTCH của BVCTCH ngày 26 tháng 01


                                              Tên mặt
              TT   Tên mặt                    Dạng    hàng
             trong  hàng theo              Hàm    trình   đề nghị
TT   Tên nhà thầu    DM    HSMT    Đường dùng      lượng    bày  trúng thầu
 1 CTY DP TW2        2  Sufentanyl  Tiêm        250mcg      5ml  Sufentanyl
 2 (CODUPHA)        4  Morphin   Tiêm tĩnh mạch   0.01g       1ml  Morphin
 3             6  Tramadol   Tiêm tĩnh mạch   50mg/ml     1ml  Tramadol
 4             7  Tramadol   Tiêm tĩnh mạch   100mg/2ml    2ml  Tramadol
 5             9  Diazepam   Viên nang, uống  5mg       5mg  Diazepam
 6             11  Ketamin   Tiêm        0.5g/10ml    10ml  Ketamin
                                 Tổng cộng: 06 khoản
  7 CTY CP XNK Y Tế VN   1   Dacarbazin  Tiêm, bột đông khô 200mg      200mg  Dacarbazin
                                 Tổng cộng: 01 khoản
  8 CTY DƯỢC SÀI GÒN    3   Fentanyl   Tiêm, bột đông khô 0.1mg       2ml  Fentanyl
  9 (SAPHARCO)       8   Diazepam   Tiêm tĩnh mạch   10mg/2ml     2ml  Seduxen
 10            10   Ephedrin   Tiêm tĩnh mạch   10mg/ml     1 ml  Ephedrin
 11            12   Midazolam  Tiêm tĩnh mạch   5mg/ml      1ml  Midazolam
                 Tramadol +
 12            13   Paracetamol Viên nang, uống  37,5mg+325mg      Ultracet
                                       37,5mg+325mg
                                 Tổng cộng: 05 khoản
 13 CTY CP XNK Y TẾ (YTECO) Tramadol
             5           Viên nang, uống  50mg      50mg  Tramadol
                                 Tổng cộng: 01 khoản
                                   Tổng cộng:
      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
        ---------------------------------------

 NHÀ THẦU
c trị, Gây nghiện, Hướng tâm thần năm 2010

ủa BVCTCH ngày 26 tháng 01 năm 2010)

                        Đơn        Số
                        giá Đơn giá lượng
                        dự  trúng  trúng
       Tên nhà     Nước       kiến  thầu   thầu  Thành tiền
       sản xuất    sản xuất  ĐVT   (1)   (2)   (3)  (4) = (2)*(3)
       Hameln    Germany  ống  127,000 126,000    400  50,400,000
       Vidipha    VietNam  ống   4,500  4,200  2,000   8,400,000
       Win Korea    India  ống   6,000  5,775  6,000  34,650,000
       Hameln    Germany  ống   8,500  8,500 11,000   93,500,000
       Vidipha    VietNam  vien    120   116 65,000    7,507,500
       Solupharm   Germany  ống   33,000  31,500   750  23,625,000
                                     218,082,500
      Medac GMBH    Germany   lọ  376,000 376,000    700 263,200,000
                                     263,200,000
       Hameln    Germany  ống   11,000  9,975 16,000 159,600,000
      Gedeon Richter  Hungary  ống   6,500  6,200  4,000  24,800,000
      TW 2 Dopharma  VietNam  ống   4,400  2,900  1,500   4,350,000
       Hameln    Germany  ống   17,100  14,700 14,000 205,800,000

      Janssen Korea  Korea   vien   9,000  8,000  3,500  28,000,000
                                     422,550,000
      P T Kimiafarma Indonesia vien    2,200  2,200  16,000  35,200,000
                                      35,200,000
                                     939,032,500

								
To top