Docstoc

Nordic Intranet Summit 2013

Document Sample
Nordic Intranet Summit 2013 Powered By Docstoc
					NORDIC INTRANET
 SUMMIT 2013
 16 APRIL STOCKHOLM
          Tänk om jag
          kunde fråga
          andra som
          också jobbar
          med intranät..    mobilt

        t
 Individanpassa

 bättre sökmotor socialt vs säkerhet

    wiki?

  navigering
                                                                 08:00-08:30 Gustav Söderkvist                      12:00-13:00        LUNCH
                                                                 Samling, moderator inleder dagen                     Till lunch får deltagare en god buffé uppdukad som även innehåller
                                                                          Gustav Söderkvist har en gedigen bakgrund       en dagens soppa, bröd & dryck plus sötsak.
VARFÖR NORDIC                                                                    inom verksamhet- och processutveckling från
                                                                          Toyota-koncernen. Numera jobbar han som
INTRANET SUMMIT 2013?                                                                konsult med specialistkompetens inom bl.a.
De av er som redan byggt upp ett nätverk för att                                                  Microsoft SharePoint och EPiServer m.fl. och      13:00-14:00
                                                                          eftersträvar att med beprövade metoder och       Linn Norén
dela kunskap om intranät, CMS och internkom-                                                    verktyg hjälpa kunder att effektivisera sina      Prisbelönt intranät med fokus
munikation vet hur ovärderligt det är att kunna                                          system och verksamheter.                         på samhörighet och effektiv kommunikation
                                                                                                      Humana berättar om hur de utvecklat sitt nya intranät i nära
utbyta tankar, idéer och erfarenheter.                                                                                   dialog med medarbetarna. Du kommer få se ett socialt intranät
                                                                 Frukost finns tillgängligt                        som hjälper medarbetarna att kommunicera effektivt med varan-
Förutom chansen att nätverka och umgås med likasinnade som delar                                 Välsmkande surdegssmörgåsar med färskpressad juice, smoothie,      dra samt hur de har förenklat tidigare tidskrävande aktiviteter
intresset för intranät så kommer du även få möjlighet att se och ta del                              kaffe/te m.m. Dessutom kommer kaffe/te, frukt och bakelser        och därmed uppnått kraftiga effektiviseringar och skapat en sam-
av intranät i skilda former, byggda på olika plattformar och med olika                              alltid vara tillgängligt under hela dagen.                hörighet mellan organisationens anställda. Humana vann 2012 pris
syften. Målet med konferensen är att samla merparten av alla som                                                                      för Bästa intranät på EpiServer Awards.
ansvarar för och arbetar med intranät, CMS och internkommunika-        Ett stenkast från Östermalmstorg möts vi på Grev
tion i Sverige. Det finns många anledningar till varför du bör närvara
                                        turegatans bekväma möteslokaler, även utnämnd
vid denna konferens, men vi vill särskilt lyfta fram:
                                            till"Sveriges snyggaste mötesplats"    08:30-09:30                               14:00-15:00
                                                 av Plaza Magazine.        Ann-Marie Lundström                           Åsa Brandt
Expertråd från ledande intranätspecialister                                            ABB fokuserar på redaktörer och referensgrupper             Hur du kan optimera sök och öppna upp för dialog
Nordic Intranet Summit 2013 samlar branschspecialister från hela                                 i syfte att främja samarbetet mellan anställda              Från tummen ned till ett uppskattat verktyg i vardagen. Folktand-
Sverige under ett tak för att diskutera best practice, rådgivning och                               ABB har arbetat hårt med redaktörer och referensgrupper i syfte     vården har fokuserat på att öka användarnyttan på intranätet,
analys av branschens heta ämnen. Till exempel har vi Jens Svensson,                                att öka och effektivisera samarbetet mellan de drygt 10.000 an-     främst genom en bra sökfunktion men också genom snabb åt-
VD och grundare för IT-bolaget A3J, på plats för att diskutera varför                               ställda. Samtidigt har de lyckats spara otaliga mantimmar genom     komst till företagets olika system. Socialt innehåll, personaliser-
intranät bör byggas på open source-lösningar och hur en sådan                                   att integrera processer och verktyg i sitt intranät. I ABB’s strate-   ing och tonalitet är andra pusselbitar som bidrar till att dialog,
lösning kan spara hundratusentals kronor åt ditt företag. Microsoft                                giska arbete har man också valt att fokusera på sociala funktioner    engagemang och kunskapsutbyte ökar, liksom förtroendet för in-
kommer att vara på plats och bl.a prata om hur de arbetat för att                                 såsom interna bloggar, yammer mm. vilket i sin tur sätter företag-    tranätet. Folktandvården i Stockholm vann Stora Site-Seeker-pri-
främja nätverkande, skapa engagemang och öka effektivitet genom sitt                               skulturen och ledarskapet på sin spets.                 set för bästa intranät 2012.
intranät. Vi får också lyssna till SJ om vilka krav som ställs på ledar-
skap, kultur, beteende och kommunikation för att nå ett socialt och
samverkande intranät.

                                                                 09:30-10:30                               15:00-15:30      PAUS: Eftermiddagen dukas upp med en
En sällsynt möjlighet att ta en titt på andra företags                                                                           tapasbuffé med bl.a mini petit four, bakelser och givetvis kaffe/té.
prisbelönta intranät                                                       Vincent Vucovic & Mattias Edlund
Se hur ABB har arbetat med redaktörer och referensgrupper i syf-                                 Det sociala företaget
ta att öka samarbetet mellan de 10.000 anställda, och hur de har                                 Vi utforskar hur man med hjälp av intranät där människor, kun-
lyckats spara hundratals mantimmar genom att integrera processer              Snabbfakta               skap och informationen bara är ett klick bort stöttar företagets     15:30-16:30
och verktyg i sitt intranät. Du får följa med på en personlig och in-                               affärsmål men också bidrar till att våra medarbetare får tid tillbaka.  Nina Frykman
spirerande rundvandring genom några av Sveriges vassaste intranät                                 Vi kommer att titta på Yammer och SharePoint 2013, tillsammans      Skapandet av ett centralt intranät
                                        Datum: 16 April 2013, kl. 08 -18:00        med Mattias Edlund och Vincent Vukovic och du får se några exem-     med integrerade verksamhetsledningssystem.
där bl.a Lantmännen, Humana och Folktandvården är representerade.
Detta kommer att ge dig en chans att få inblick i hur andra organisa-                               pel på hur dessa kan används i verksamheten. Se hur skaparen av     Trots helt olika verksamheter och medarbetare i 22 länder har
tioner använder sina intranät och plocka upp idéer och lösningar som       Plats: “Razorfish,” Grev turegatan 30      Sharepoint använder sin egen produkts fördelar inom sitt globala     Lantmännen lyckats skapa ett gemensamt intranät för hela or-
du sedan tar med dig tillbaka till din organisation.                   114 38, Stockholm            intranät.                                ganisationen. De har dessutom integrerat sina verksamhetsled-
                                             (T-bana Östermalmstorg)                                              ningssystem i intranätet. Lyssna till Lantmännen när de berättar
Nätverk med likasinnade                                                                                          om hur de gick tillväga för att skapa en gemensam struktur, hur de
Vi vet att det bästa sättet att utveckla och få inspiration till sitt in-      Pris: 3 890kr exklusive moms.                                             sålde in förändringsarbetet i organisationen samt slutresultatet av
tranät är att nätverka och utbyta idéer och erfarenheter med andra                                10:30-11:00 PAUS:        Kaffepaus med fika.           förändringsarbetet.
som delar samma passion. Konferensen är strukturerad för att främ-      Förtäring: Frukost: surdegssmörgåsar med
ja nätverkande och det kommer ges möjlighet att prata med andra
                                             färskpressad juice, smoothie,
likasinnade för att dela med sig och ta del av erfarenheter och ut-
maningar inom branschen.
                                             kaffe/te.
                                                                 11:00-12:00                               16:30-17:30
                                              Lunch: buffé som även innehåller                                        Jens Svensson
                                                                 Lars-birger Ernudd
Senaste utvecklingen i branschen                              dagens soppa, bröd och dryck plus                                        Fördelar med Open Source
                                                                 Ett intranät anpassat efter organisationens
Se till att ditt intranät fortsätter att vara ett prioriterat verktyg i or-        sötsak.                                                     A3J har arbetat med att skräddarsy intranät baserade på open
                                                                 speciella förutsättningar - mobilitet
ganisationen genom att hålla dig uppdaterad med de senaste tren-                                                                      source-lösningar och de vet vilka fördelar som ofta glöms bort
                                                                 SJ ger oss en inblick i hur det är att arbeta med ett intranät
derna och smarta lösningarna som finns inom intranätsvärlden. Flera            Eftermiddagen dukas upp med en                                         inför valet av plattform. Vad finns det egentligen för fördelar med
                                                                 där en betydande del av användarna inte sitter framför en da-
av talarna kommer att fokusera på vilka förändringar de upplever              tapasbuffé med bl.a mini petit four.                                      open source och vad kostar det att underhålla ett system byggt på
                                                                 tor. Vilka krav ställer detta på intranätet och vilka möjligheter
just nu samt blicka framåt och diskutera hur ett intranät kommer                                                                      denna typ av plattform?
                                              Kaffe/te och frukt kommer alltid    ges personalen att interagera från sina mobila enheter? SJ har
att användas framöver och vad detta innebär för dig som ansvarig.
                                              finnas tillgängligt under dagen.    dessutom fått ett hedersomnämnande i tävlingen “Sveriges
                                                                 bästa intranät 2012” för sitt mod och förmåga att anpassa in-
                                                                 tranätet efter företagets speciella förutsättningar och behov.      17:30-18:00       Summering av dagen och avslut.
V
                        BOKNING
        För att skapa förutsättnigar för en högre grad av
         dialog har vi ett begränsat antal platser. Boka
         därför gärna tidigt på ett av följande tre sätt:


         1       nordicintranet.com/boka

         2       031-78 88 928

         3       boka@summitandfriends.se
                För mer information, besök vår hemsida
                www.nordicintranet.com
  SUMMIT & FRIENDS
  NORDIC INTRANET SUMMIT 2013
  Nordic Intranet Summit 2013 arrangeras av utbildningsföretaget Summit & Friends som erbjuder ledarskapsutbildningar samt
  nischade seminarier inom olika ämnesområden. Vi har vårt professionella ursprung inom Management Consulting, Finans och
  HR. Denna bakgrund präglar i stor utsträckning vårt arbetssätt och våra företagsvärderingar.Vi har tidigare tacklats med frågor
  kring professionell och personlig utveckling som chefer och organisationskonsulter, men givetvis också som deltagare på otaliga
                 seminarier och kurser. Läs mer om oss på www.summitandfriends.se
            Norra Ågatan 34, 431 35, Mölndal | Tfn: 031-78 88 928 | kontakt@summitandfriends.se
                 Copyright ®2012-2013 Stockholm| Alla rättigheter reserverade

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:68
posted:2/3/2013
language:Swedish
pages:3