Docstoc

ada

Document Sample
ada Powered By Docstoc
					                Luokitukset, termistöt
                   ja tilasto-ohjeet

            Klassifikationer, terminologier
               och statistikanvisningar

TAUTILUOKITUS
ICD-10   KLASSIFIKATION AV SJUKDOMAR
5 | 2011
TAUTILUOKITUS
ICD-10KLASSIFIKATION AV SJUKDOMAR

                                 3. painos
                               3. upplagan
                    Suomalainen 3. uudistettu painos
         Maailman terveysjärjestön (WHO) luokituksesta ICD-10

             Tredje förnyade upplaga av finländsk version av
        Världhälsoorganisationens (WHO) klassifikation ICD-1O

                   Third edition of the Finnish version of
    the International Statistical Classification of Diseases and Related
                              Health Problems
Toimitusneuvosto,                         Ihotautien asiantuntijaryhmä,
Redaktionsråd                           Expertgruppen för dermatologi
Päivi Hämäläinen, puheenjohtaja, ordförande            Päivikki Susitaival, puheenjohtaja, ordförande
Jorma Komulainen, sihteeri, sekreterare              Jorma Komulainen, sihteeri, sekreterare
Hilkka Ahonen                           Maria Huttunen
Päivi Hauhia                           Jukka Juhela
Jorma Järvisalo                          Minna Mörtenhumer
Sari Koskue                            Tapio Rantanen
Sari Palojoki
Seppo Ranta                            Silmätautien asiantuntijaryhmä,
Annukka Ritvanen                         Expertgruppen för oftalmologi
Martti Virtanen                          Pertti Oskala, puheenjohtaja, ordförande
Liisa-Maria Voipio-Pulkki                     Jorma Komulainen, sihteeri, sekreterare
                                 Osmo Kari
Psykiatrian asiantuntijaryhmä,                  Jaana Penna
Expertgruppen för psykiatri                    Kirsti Talvensaari
Kimmo Kuoppasalmi, puheenjohtaja, ordförande
Jorma Komulainen, sihteeri, sekreterare              3. painoksen valmistelutyöstä ovat vastanneet,
Erkki Isometsä                          Det förberedande arbetet för tredje upplagan har
Olli Kampman                           utförts av
Jyrki Korkeila                          Jorma Komulainen
Klaus Lehtinen                          Matti Mäkelä (Luku Kapitel V)
Jukka Mäkelä                           Annukka Ritvanen (Luku Kapitel XVII)
Timo Tuori
Minna Valkonen-Korhonen
Kristian Wahlbeck
Tautiluokitus ICD-1O
Klassifikation av sjukdomar ICD-1O

Copyright©World Health Organization

Suomalainen laitos: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2011
Finländsk version: Institutet för hälsa och välfärd, 2011
Suomalaisen laitoksen kielet:
Språken i den finländska versionen:
Käännös suomeksi: Walter Nienstedt, Rasmus Petaeu
Svensk översättning: Socialstyrelsen, Sverige och Institutet för hälsa och välfärd
Toimittanut - Redigerad av Jorma Komulainen
Layout: Petteri Kivekäs, Edita Publishing

ISBN 978-952-245-503-1 (painettu, tryckt)
ISBN 978-952-245-504-8 (verkkojulkaisu, pdf)

Koodistopalvelu@thl.fi

StMichel Print
Mikkeli 2011
Esipuhe kolmanteen painokseen


ICD-10 tautiluokitus on ollut maassamme       luokkien korjaamiseksi tai täydentämiseksi.
käytössä 15 vuoden ajan saavuttaen vakiin-      Ihotautien, silmätautien ja psykiatrien diag-
tuneen aseman. Luokituksen alkuperäinen       noosien osalta THL:n nimeämät asiantunti-
käyttötarkoitus sairastavuuden ja kuoleman-     jatyöryhmät ovat tarkastaneet ja tarvittaessa
syiden tilastoinnissa on laajentunut käsittä-    muokanneet oman alueensa diagnooseja.
mään myös kliiniset, potilaan hoitoon liittyvät   Lisäksi sydäninfarktin Käypä hoito -suositus-
käyttötarkoitukset. Kansalliset hoitosuosituk-    työryhmä on antanut arvokkaan panoksensa
set sekä alueelliset ja paikalliset hoitoketjut on  sydäninfarktiin liittyvien diagnoosiluokkien
suurelta osin määritelty ja indeksoitu ICD-10    termien päivittämisessä. Lääkäriseura Duo-
diagnoosien mukaisesti. Luokituksen mukai-      decim on tehnyt WHO:lta tulleiden uusien
sia diagnooseja hyödynnetään myös kliinisen     diagnoosien suomennokset, ja saman seuran
päätöksentuen järjestelmissä.            sanastolautakunta on ottanut kantaa eräisiin il-
                           maisuihin. Luokituksen kieliasu on tarkistettu.
ICD-10 tautiluokituksen edellinen suomalai-     Kiitämme kaikkia työhön osallistuneita tahoja
nen painos ilmestyi vuonna 1999. Sen jälkeen     ja henkilöitä.
tautiluokituksen omistaja WHO on tehnyt
luokitukseen täydennyksiä ja muutoksia, jotka    Tautiluokituksen rakenne ja käyttöperiaatteet
on huomioitu nyt julkaistavassa luokituksen     eivät ole muuttuneet. Diagnooseissa tulee
kolmannessa suomalaisessa painoksessa.        käyttää kliinisesti mielekkäintä tarkkuut-
Luokitukseen on lisätty kokonaan uusi luku      ta, joka useimmiten on tarkin mahdollinen
XXII, diagnoosikoodeja erityistapauksille.      ilmaisu. Kansalliset sähköiset potilaskertomus-
Luku käsittää väliaikaisen luokittelun uusille,   määrittelyt mahdollistavat aiempaan tapaan
etiologialtaan epävarmoille taudeille sekä      pää- ja sivudiagnoosien käytön. Lisäksi uutena
bakteerien antibioottiresistenssit. Suomalainen   ominaisuutena potilaskertomusjärjestelmiin
luokitusversio noudattaa suurimmalta osin      on tulossa mahdollisuus kuvata diagnoosin
WHO:n luokitusta. Merkittävin ero liittyy      varmuusastetta, pysyvyyttä ja lähdettä, johon
edelleen vammojen, sairauksien ja kuoleman      diagnoosi perustuu. ICD-10 luokituksen ohes-
ulkoisten syiden luokitteluun (kappale XX),     sa perusterveydenhuollossa on jossain määrin
jossa suomalainen luokitusversio käytettävyy-    käytössä huomattavasti suppeampi ICPC-2
den varmistamiseksi on säilytetty merkittävästi   tautiluokitus. Näitä luokituksia voidaan tarvit-
WHO:n versiota suppeampana. Lisäksi luo-       taessa käyttää rinnakkain, koska luokitukset on
kitukseen on otettu mukaan uusia kansallisia,    WHO:n toimesta ristiintaulukoitu, ja ristiintau-
viiden merkin tasolla ilmoitettuja aiempaa tar-   lukointi on käytössä myös Suomessa.
kempia tai paremmin erottelevia diagnooseja.
                           ICD-10 tautiluokituksen kolmas suomalainen
ICD-10 kolmannen painoksen toimittamista on     painos sisältää diagnoosit ja niiden selitteet
ohjannut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen     suomeksi ja ruotsiksi, sekä aiempaan tapaan
(THL) nimeämä toimitusneuvosto. Yhteensä       luokituksen käyttöohjeita. THL julkaisee
24 suomalaista erikoislääkäriyhdistystä sekä     lisäksi erillisen perusteellisemman ohjeen1 luo-
useat yksittäiset lääkäriasiantuntijat ovat     kituksen käyttämisestä erilaisissa käyttötarkoi-
ottaneet kantaa WHO:n ICD-10:een tekemiin
muutoksiin ja antaneet ehdotuksia uusiksi      1 Jorma Komulainen (toim.) (2011) Suomalainen tautien kirjaami-
diagnoosiluokiksi sekä vuoden 1999 olleiden     sen ohjekirja. Opas 17. Helsinki: THL                                                         3
tuksissa. Niinpä ICD-10 tautiluokituksesta on            versio. Luokituksen sähköisen käytön yleistyt-
nyt jätetty pois sellaisia osia, jotka sisältyvät          tyä aakkosellista osuutta ei enää tarvita, josta
mainittuun ohjekirjaan (kuolemansyytilastois-            syystä kolmannesta painoksesta julkaistaan
sa noudatettavat tilastolliset peruskuolinsyyn           ainoastaan systemaattinen osa. Luokitusta voi
valinta- ja soveltamissäännöt, kuolintodis-             käyttää myös Terveysportin kautta. Vastaavasti
tuksen laatiminen sekä määritelmät). Lisäksi            WHO:n ICD-10 tautiluokitus on käytettävissä
tästä luokituksen painoksesta on poistettu             WHO:n verkkosivuilta.
psykiatrian alueen (Luku V) diagnoosien usein
diagnostisia kriteerejä koskevat lisämääreet,            WHO on aloittanut ICD-11 tautiluokituksen
jotka aiempaan tapaan julkaistaan Psykiatrian            laatimisen. THL seuraa luokitustyötä ja on va-
luokituskäsikirjassa.2                       rautunut osallistumaan siihen. Otamme mielel-
                                  lämme vastaan ehdotuksia ICD-11 luokituksen
Sähköisessä muodossa potilastietojärjestelmiä            kehittämiseksi (koodistopalvelu@thl.fi).
varten luokitus on saatavilla koodistopalveli-
melta, jonne sitä myös päivitetään tarvittaessa.
Luokituksen viimeisin, virallinen voimassaole-           Kuopiossa ja Helsingissä, 10.2.2011
va versio on siis koodistopalvelimelta jaettava
                                  Jorma Komulainen
2 Psykiatrian luokituskäsikirja (2011). Luokitukset, termistöt ja  ylilääkäri
tilasto-ohjeet 9/2011. Helsinki: THL                Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL
4
Förord till tredje upplagan


Klassifikationen av sjukdomar ICD-10 har       förslag till nya diagnosgrupper liksom även till
varit i bruk i vårt land i 15 års tid och fått en  korrigering eller komplettering av grupperna
vedertagen ställning. Klassifikationens ur-     i upplagan från 1999. De dermatologiska,
sprungliga syfte, statistikföring av sjukdomar    oftalmologiska och psykiatriska diagnoserna
och dödsorsaker har utvidgats till att omfatta    har granskats av de expertgrupper som tillsat-
även kliniska syften som hänför sig till vård    tes av Institutet för hälsa och välfärd och som
av patienter. Nationella vårdrekommendatio-     vid behov har modifierat diagnoser inom sitt
ner samt regionala och lokala vårdkedjor har     eget område. Dessutom har arbetsgruppen
till stor del definierats och indexerats enligt   för rekommendationer för Gångbar vård av
diagnoserna i ICD-10. Diagnoser i enlighet      hjärtinfarkt gjort en värdefull insats genom
med klassifikationen utnyttjas även i system     att översätta de nya diagnoser som inkommit
för kliniskt beslutsstöd.              från WHO. Likaså har terminologinämden
                           hos samma samfund tagit ställning till vissa
Föregående finska upplaga av ICD-10 utkom      uttryck. Klassifikationens språkdräkt har gran-
år 1999. Därefter har WHO som upprätthåller     skats. Vi tackar alla de grupper och personer
klassifikationssystemet infört kompletteringar    som har deltagit i arbetet.
och ändringar som har beaktats i den tredje
finländska upplagan som nu publiceras. Till     Sjukdomsklassifikationens struktur och
klassifikationen har fogats ett helt och hållet   användningsprinciper har inte förändrats. I
nytt kapitel XXII, diagnoskoder för speciella    diagnoserna bör en sådan exakthet iakttas som
fall. Kapitlet innefattar en interimistisk klassi-  är förnuftigast i kliniskt hänseende och som
fikation av nya sjukdomar med osäker etiologi    oftast är det mest exakta uttrycket. De natio-
samt olika typer av bakteriell antibiotikaresis-   nella elektroniska definitionerna i patientberät-
tens. Den finländska klassifikationsversionen    telserna möjliggör liksom tidigare en använd-
följer till största delen WHO:s klassifika-     ning av huvud- och bidiagnoser. Dessutom
tion. Den största olikheten gäller fortfarande    kommer en ny egenskap att ingå i patientberät-
klassifikationen av yttre orsaker till skador,    telsesystemen och göra det möjligt att beskriva
sjukdomar och dödsfall (Kapitel XX) där den     diagnosens tillförlitlighet, varaktighet och den
finländska klassifikationen har bevarats i en    källa på vilken diagnosen grundar sig. Vid
väsentligt snävare form än WHO:s version för     sidan av ICD-10 används i någon mån inom
att dess användbarhet ska kunna säkerställas.    bashälsovården sjukdomsklassifikationen
Dessutom har i klassifikationen införts nya     ICPC-2 som är mycket mindre omfattande.
nationella diagnoser som är exaktare eller i     Dessa klassifikationer kan vid behov användas
högre grad åtskiljande än de diagnoser som har    parallellt, eftersom de på WHO:s försorg har
angetts med fem tecken.               korstabulerats, och korstabulering används
                           även i Finland.
Redigeringen av den tredje upplagan av ICD-
10 har utförts under ledning av ett redaktions-   Den tredje finländska upplagan av sjukdoms-
råd som tillsattes av Institutet för hälsa och    klassifikationen ICD-10 innehåller diagno-
välfärd. Sammanlagt har 24 finländska spe-      serna och deras definitioner på svenska, samt
cialistläkarföreningar samt ett flertal enskilda   enligt tidigare praxis bruksanvisningar för
läkarexperter tagit ställning till de ändringar   klassifikationen. Institutet för hälsa och välfärd
som gjorts i WHO:s ICD-10 och framfört        kommer dessutom att utge en mera ingående


                                                   5
anvisning för användning av klassifikationen i            kodsystem. Då den elektroniska versionen av
olika syften. Följaktligen har man från klassi-            klassifikationen har börjat användas i allt större
fikationen ICD-10 utelämnat sådana delar som             utsträckning, behövs den alfabetiska delen inte
ingår i nämnda handbok (statistiska kriterier             längre och därför innehåller tredje upplagan
för val och tillämpning av grundläggande               endast en systematisk del. Klassifikationen kan
dödsorsak i statistiken över orsaker till döds-            även användas via hälsoportalen Terveysportti.
fall, uppgörande av dödsattest och definitioner            På motsvarande sätt står WHO:s klassifikation
i dokumenten). I denna upplaga har dessutom              ICD-10 till förfogande på WHO:s webbsidor.
tilläggsdefinitionerna till diagnoskriterierna
inom psykiatrin (kapitel V) utelämnats. Dessa             WHO har börjat utarbeta klassifikationen
publiceras på samma sätt som tidigare i Psy-             ICD-11. Institutet för hälsa woch välfärd följer
kiatrisk klassifikation av sjukdomar.3                klassificeringsarbetet och har förberett sig på
                                   att delta i arbetet. Vi tar gärna emot förslag till
Klassifikationen kan för patientdatasystem              utveckling av klassifikationen ICD-11 (koodis-
hämtas i elektronisk form på servern för kod-             topalvelu@thl.fi).
system där den även vid behov uppdateras. Den
senaste officiella giltiga versionen är således            Kuopio och Helsingfors, 10.2.2011
den version som kan hämtas på servern för
                                   Jorma Komulainen
3 Psykiatrisk klassifikation av sjukdomar (2011). Klassifikationer,  överläkare
terminologier och statistikanvisningar 9/2011. Helsingfors: THL    Institutet för hälsa och välfärd, THL
6
Kolmanteen painokseen tehdyt muutokset
Ändringar som gjorts i tredje upplagan

Luokituksen kolmas painos sisältää joukon        Tredje upplagan av klassifikationen innehåller
uusia diagnoosiluokkia. Uusien luokkien li-       ett antal nya diagnosgrupper. Att nya grupper
sääminen on aiheuttanut tarpeen poistaa eräitä     tillades medförde ett behov att avlägsna grup-
aiemmassa versiossa olleita luokkia. Luoki-       per som fanns i den tidigare versionen. Från
tuksesta on lisäksi poistettu viisi seksuaaliseen    klassifikationen har dessutom utelämnats fem
käyttäytymiseen liittyvää luokkaa. Termino-       grupper som hänför sig till sexuellt beteende.
logiaa ja luokkien kuvauksia on tarkistettu.      Terminologin och beskrivningarna av grupper-
Uudet ja poistetut luokat on yksilöity alla       na har reviderats. Nya och avlägsnade grupper
olevissa taulukoissa.                  har individualiserats i tabellerna nedanUudet koodit
Nya koder

Koodi Kod       Nimi                     Namn

B33.4+        Hantaviruksen aiheuttama (sydän-)keuhko-   Hantavirus med (kardio)pulmonellt
           oireyhtymä [HPS] [HCPS]           syndrom [HPS] [HCPS] (J17.1*)
B37.91        Krooninen mukokutaaninen kandidiaasi     Kronisk mukokutan kandidiasis
B37.99        Määrittämätön kandidiaasi          Candidainfektion, ospecificerad
B59+         Pneumokystoosi                Pneumocystos
D84.11        Perinnollinen angioödeema tyyppi I      Hereditär angioödem typ I
D84.12        Perinnollinen angioödeema tyyppi II     Hereditär angioödem typ II
D84.13        Perinnöllinen angioödeema tyyppi III     Hereditär angioödem typ III
D84.14        Hankittu C1-esteraasin estäjän (C1-INH)   C1-esterasinhibitorbrist (C1-INH-brist)
           puute
D84.18        Muu määritelty komplementtijärjestelmän   Annan specificerad defekt i
           vajavuus                   komplementsystemet
D84.19        Määrittämätön komplementtijärjestelmän    Ospecificerad defekt i
           vajavuus                   komplementsystemet
F41.08        Lieväasteinen tai muu määritelty       Lindrig eller annan specificerad
           paniikkihäiriö (vähemmän kuin neljä     paniksyndrom
           kohtausta kuukauden aikana)
G05.1*J09       Influenssaan liittyvä aivotulehdus/     Encefalit, myelit och encefalomyelit vid
           selkäydintulehdus/aivo-selkäydintulehdus,  influensa orsakad av vissa identifierade
           aiheuttaja tietyt tunnistetut virustyypit  influensavirus
G55.1*M51.1      Nikamavälilevysairauden aiheuttama      Kompression av nervrötter och
           hermojuuren puristustila           nervplexus vid disksjukdomar i
                                  lumbalregionen och andra regioner
G90.4         Autonominen dysrefleksia           Autonom dysreflexi
           Silmäluomen reunan pitkäkestoinen tulehdus  Långvarig inflammation i ögonlockets
H01.80                               kant
H01.89        Muu silmäluomitulehdus            Annan specificerad inflammation i
                                  ögonlock


                                                       7
Koodi Kod   Nimi                      Namn

H13.2*B08.1  Molluskan aiheuttama sidekalvotulehdus     Konjunktivit vid mollusk
H35.36#    Makulan kysta                  Makulacysta
H35.37#    Makulan reikä                  Makulahål
H35.38#    Makulan ryppykalvo (Pucker)           Preretinal fibros i makula
H67.1*J09   Influenssa ja välikorvan tulehdus, aiheuttaja  Mellanöreinflammation vid influensa
       tietyt tunnistetut virustyypit         orsakad av vissa identifierade
                               influensavirus
I27.2     Muu sekundaarinen korkea            Annan sekundär pulmonell hypertoni
       keuhkovaltimopaine
I41.1*J09   Influenssan aiheuttama sydänlihastulehdus,   Myokardit vid influensa orsakad av
       aiheuttaja tietyt tunnistetut virustyypit    vissa identifierade influensavirus
I78.10    Vanhuuden kirsikkaluomi             Angioma senile
I78.11    Hämähäkkiluomi                 Spindelnevus
I78.19    Muu hiussuoniluomi (ei kasvaintyyppinen)    Annan nevus (icke neoplastiskt)
J17.1*B33.4  Hantaviruksen aiheuttama (sydän-)keuhko-    Hantavirus med (kardio)pulmonellt
       oireyhtymä [HPS] [HCPS]             syndrom [HPS] [HCPS] (J17.1*)
J17.3*B59   Pneumocystis cariniin aiheuttama        Pneumoni orsakad av pneumocystis
       keuhkokuume                   carinii
J21.90    Lasten akuutti obstruktiivinen bronkiitti    Akut obstruktiv bronkit hos barn
J21.99    Määrittämätön akuutti bronkioliitti       Akut bronkiolit, ospecificerad
K06.18#    Muu ikenen liikakasvu              Annan gingival hyperplasi
K13.74    Suun punajäkälä                 Lichen ruber planus i munnen
K22.7     Barrettin ruokatorvi              Barretts esofagus
K31.7     Mahalaukun ja/tai pohjukaissuolen polyyppi   Polyp i magsäcken och tolvfingertarmen
K59.00    Hitaan läpikulkuajan ummetus          Obstipation förorsakad av långsam
                               tarmpassage (Slow Transit Constipation,
                               SCT)
K59.01    Outlet obstruktiotyyppinen ummetus       Obstipation förorsakad av
                               tömningshinder
K59.09    Määrittämätön ummetus              Obstipation, ospecificerad
K63.5     Paksusuolen polyyppi              Polyp i tjocktarmen
K73.80    Alkoholiin liittymätön rasvamaksatulehdus    Fettlever icke orsakad av alkohol
       (NASH, Non Alcoholic Steatohepatitis)      (NASH, Non Alcoholic Steatohepatitis)
K73.89    Muualla luokittamaton muu pitkäaikainen     Annan långvarig hepatit, icke
       maksatulehdus                  klassificerad annorlunda
K75.4     Autoimmuuni maksatulehdus            Autoimmun hepatit
K85.0     Idiopaattinen akuutti haimatulehdus       Idiopatisk akut pankreatit
K85.1     Sappiperäinen akuutti haimatulehdus       Biliär akut pankreatit
K85.2     Alkoholin laukaisema akuutti haimatulehdus   Alkoholutlöst akut pankreatit
K85.3#    Lääkeaineen laukaisema akuutti         Läkemedelsutlöst akut pankreatit
       haimatulehdus
K85.8     Muu akuutti haimatulehdus            Annan akut pankreatit


8
Koodi Kod   Nimi                     Namn

K85.9     Määrittämätön akuutti haimatulehdus      Akut pankreatit, ospecificerad
L50.60    Allerginen kosketusnokkosihottuma       Allergisk kontakturtikaria
L50.69    Muu (ei-immunologinen)            Annan (ej immunologisk)
       kosketusnokkosihottuma            kontakturtikaria
L51.10#    Stevens-Johnsonin oireyhtymä         Stevens-Johnsons syndrom
L51.19    Muu rakkulainen monimuotoinen         Annat bullöst erythema multiforme
       punavihoittuma
L98.60    Ihon pseudolymfooma              Pseudolymfoma i hud
L98.61    Angiolymfoidi hyperplasia ja eosinofilia   Angiolymfoid hyperplasi och eosinofili
L98.62    Kimuran tauti                 Kimuras sjukdom
L98.63*    Ihon lymfosytooma               Lymfocytoma i hud
L98.64    Jessnerin lymfosyytti-infiltraatio      Benign lymfocytinfiltration i huden
                              [Jessner-Kanof]
L98.69    Muu ihon ja ihonalaiskudoksen infiltoiva   Annan infiltrativ sjukdom i hud och
       sairaus                    underhud
M31.7     Mikroskooppinen polyangiitti         Mikroskopisk polyangiit
M51.1+    Nikamavälilevysairauden aiheuttama      Disksjukdomar i lumbalregionen och
       hermojuuren puristustila           andra regioner med radikulopati
M72.6     Kuoliota aiheuttava kalvotulehdus       Nekrotiserande fasciit
M79.7     Fibromyalgia                 Fibromyalgi
N08.5*M31.7  Mikroskooppiseen polyangiittiin liittyvä   Glomerulära sjukdomstillstånd vid
       munuaiskerässairaus              mikroskopisk polyangiit
N48.6     Peyronien tauti                Induratio penis plastica
                              Vulvovaginal ulceration och
N77.8*L43.9  Punajäkälän aiheuttama ulkosynnyttimien ja/  inflammation orsakad av lichen ruber
       tai emättimen haavauma ja tulehdus      planus
N80.80    Virtsarakon syvä endometrioosi        Endometrios i urinblåsa
N80.81    Sakrouteriinisten ligamenttien syvä      Endometrios i sakrouteral ligament
       endometrioosi
N80.89    Muu endometrioosi               Endometrios med annan specificerad
                              eller multipel lokalisation
O26.85    Monimuotoinen raskausihottuma         Polymorfiskt eksem i samband med
                              graviditet
O43.2     Istukan kiinnikasvaminen kohtulihakseen    Sjukligt fastvuxen moderkaka
O94      Raskauden, synnytyksen, sekä         Sena besvär av komplikation till
       lapsivuoteuden komplikaatioiden        graviditet, förlossning och barnsängstid
       myöhäisvaikutukset
O94-O99    Muualla luokittamattomat muut         Andra obstetriska tillstånd som ej
       synnytykseen liittyvät häiriöt        klassificeras annorstädes
Q21.14    Lutembacherin oireyhtymä (ASD plus      Lutembachers syndrom (ASD plus
       hiippaläpän ahtauma)             mitralisstenosis)
Q25.42    Ratsastava aortta               Ridande aorta
Q36.99    Tarkemmin määrittämätön huulihalkio      Kluven läpp, ospecificerad


                                                    9
Koodi Kod  Nimi                       Namn

Q39.19   Määrittämätön synnynnäinen ruokatorven      Atresi av esofagus med trakeo-
      umpeuma ja henkitorvi-ruokatorvifisteli tai    esofagal eller bronko-esofagal fistel,
      keuhkoputki-ruokatorvifisteli           ospecificerad
Q62.18   Muu tai määrittämätön virtsanjohtimen       Annan specificerad eller ospecificerad
      umpeuma tai ahtauma                atresi och stenosis av uretär
Q82.86   Gorlinin oireyhtymä                Gorlins syndrom
Q86.86   Muiden lääkkeiden aiheuttama           Medfödd missbildning orsakad av
      synnynnäinen epämuodostuma            annan medicin
Q89.48   Muu määritetty yhteenliittyneet kaksoset     Annan specificerad siamesiska tvillingar
R29.6    Muualla luokittamaton kaatumistaipumus      Fallbenägenhet som ej klassificeras
                               annorstädes
R50.2#   Lääkeaineen laukaisema kuume           Läkemedelsutlöst feber
R50.8    Muu määritetty kuume               Annan specificerad feber
V01-X59   Tapaturmat                    Olycksfall
W06     Putoaminen vuoteesta               Fall från säng
W09     Kaatuminen tai putoaminen             Fall från lekredskap på lekplats
      leikkikenttävälineeltä
W20     Kaatuvan, putoavan tai sinkoutuvan esineen    Träffad av kastat eller fallande föremål
      osuman aiheuttamat tapaturmat
W23     Jääminen puristuksiin tai murskatuksi       Fångad av, klämd eller pressad i eller
      joutuminen esineiden sisään tai väliin      mellan föremål
W26     Veitseen, puukkoon, tikariin tai miekkaan     Kontakt med dolk, kniv eller svärd
      liittyvä tapaturma
W32     Käsituliaseen laukaukseen liittyvä tapaturma   Skott från pistol och revolver
W33     Kiväärin, haulikon tai muun suurikokoisen     Skott från gavär, hagelbössa och tyngre
      tuliaseen lataukseen liittyvä tapaturma      skjutvapen
W46     Hypodermiseen neulaan liittyvä tapaturma     Kontakt med injektionsnål
      (neulanpistotapaturma)
W92     Altistuminen ihmisen aikaansaamalle        Exponering för kraftig hetta som
      voimakkaalle kuumuudelle             framkallats av människan
X93     Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely   Mord, dråp eller annan uppsåtlig
      ampumalla pistoolilla tai revolverilla      misshandel genom skott från pistol och
                               revolver
X93.0    Murha, tappo tai muu tahallinen          Mord, dråp eller annan uppsåtlig
      pahoinpitely ampumalla pistoolilla tai      misshandel genom skott från pistol och
      revolverilla, suorittajana puoliso tai partneri  revolver, gärningsmannen är make/
                               maka eller partner
X93.10   Murha, tappo tai muu tahallinen          Mord, dråp eller annan uppsåtlig
      pahoinpitely ampumalla pistoolilla tai      misshandel genom skott från pistol och
      revolverilla, suorittajana vanhemmat       revolver, gärningsmannen är föräldrar
X93.11   Murha, tappo tai muu tahallinen          Mord, dråp eller annan uppsåtlig miss-
      pahoinpitely ampumalla pistoolilla tai      handel genom skott från pistol och revol-
      revolverilla, suorittajana uhrin lapsi      ver, gärningsmannen är barn till offret


10
Koodi Kod  Nimi                      Namn

X93.2    Murha, tappo tai muu tahallinen         Mord, dråp eller annan uppsåtlig
      pahoinpitely ampumalla pistoolilla tai     misshandel genom skott från pistol och
      revolverilla, suorittajana tuttava tai ystävä  revolver, gärningsmannen är bekant
                              eller vän
X93.8    Murha, tappo tai muu tahallinen         Mord, dråp eller annan uppsåtlig
      pahoinpitely ampumalla pistoolilla tai     misshandel genom skott från pistol
      revolverilla, muu suorittaja          och revolver, annan specificerad
                              gärningsman
X93.9    Murha, tappo tai muu tahallinen         Mord, dråp eller annan uppsåtlig
      pahoinpitely ampumalla pistoolilla tai     misshandel genom skott från pistol och
      revolverilla, tuntematon suorittaja       revolver, okänd gärningsman
X94     Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely  Mord, dråp eller annan uppsåtlig
      ampumalla kiväärillä, haulikolla tai järeällä  misshandel genom skott från gevär,
      aseella                     hagelgevär och tyngre skjutvapen
X94.0    Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely  Mord, dråp eller annan uppsåtlig
      ampumalla kiväärillä, haulikolla tai järeällä  misshandel genom skott från gevär,
      aseella, suorittajana puoliso tai partneri   hagelgevär och tyngre skjutvapen,
                              gärningsmannen är make/maka eller
                              partner
X94.10   Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely  Mord, dråp eller annan uppsåtlig
      ampumalla kiväärillä, haulikolla tai järeällä  misshandel genom skott från gevär,
      aseella, suorittajana vanhemmat         hagelgevär och tyngre skjutvapen,
                              gärningsmannen är föräldrar
X94.11   Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely  Mord, dråp eller annan uppsåtlig
      ampumalla kiväärillä, haulikolla tai järeällä  misshandel genom skott från gevär,
      aseella, suorittajana uhrin lapsi        hagelgevär och tyngre skjutvapen,
                              gärningsmannen är barn till offret
X94.2    Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely  Mord, dråp eller annan uppsåtlig
      ampumalla kiväärillä, haulikolla tai järeällä  misshandel genom skott från gevär,
      aseella, suorittajana tuttava tai ystävä    hagelgevär och tyngre skjutvapen,
                              gärningsmannen är bekant eller vän
X94.8    Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely  Mord, dråp eller annan uppsåtlig
      ampumalla kiväärillä, haulikolla tai järeällä  misshandel genom skott från gevär,
      aseella, muu suorittaja             hagelgevär och tyngre skjutvapen,
                              annan specificerad gärningsman
X94.9    Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely  Mord, dråp eller annan uppsåtlig
      ampumalla kiväärillä, haulikolla tai järeällä  misshandel genom skott från gevär,
      aseella, tuntematon suorittaja         hagelgevär och tyngre skjutvapen,
                              okänd gärningsman
Y22     Pistoolin tai revolverin laukauksesta      Skott från pistol och revolver, med
      vahingoittuminen, tahallisuus epäselvä     oklar avsikt
Y23     Kiväärin, haulikon tai järeän aseen       Skott från gevär, hagelgevär och tyngre
      laukauksesta vahingoittuminen, tahallisuus   skjutvapen, med oklar avsikt
      epäselvä
Y94.4    Tapaturma liikennealueella           Olycka i trafikområde
Y94.1    Palveluasumiseen liittyvä tapaturma       Olycka i sammanband med
                              serviceboende


                                                   11
Koodi Kod  Nimi                       Namn

Y94.5    Ravintolatapaturma                Olycka i restaurant
Z52.6    Maksan luovuttaja                 Leverdonator
Z52.7    Sydämen luovuttaja                Hjärtdonator
Z52.80   Keuhkon luovuttaja                Lungdonator
Z52.89   Muun elimen luovuttaja              Donator av annat organ eller vävnad
Z58.7    Altistuminen tupakansavulle            Exponering för tobaksrök
Z92.6    Aikaisempi kasvaintaudin vuoksi annettu      Kemoterapi för tumörsjukdom i den
      kemoterapia                    egna sjukhistorien
U00-U99   Diagnoosikoodeja erityistapauksille        Koder för särskilda ändamål
U00-U49   Väliaikainen luokittelu uusille, etiologialtaan  Interimistiska koder för nya sjukdomer
      epävarmoille taudeille              med usäker etiologi
U04     Vakava äkillinen hengitystieoireyhtymä      Svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)
      [SARS]
U04.9    Vakava äkillinen hengitystieoireyhtymä      Svår akut respiratorisk sjukdom
      [SARS], määrittämätön               (SARS), ospecificerad
U80-U89   Bakteerien antibioottiresistenssi         Bakteriell antibiotikaresistens
U80     Resistenssi penisilliinille sekä         Bakteriell resistens mot penicillin och
      samansukuisille antibiooteille          relaterade antibiotika
U80.0    Resistenssi penisilliinille            Bakteriell resistens mot penicillin
U80.1    Resistenssi metisilliinille            Bakteriell resistens mot meticillin
U80.8    Resistenssi muulle penisilliinin sukuiselle    Bakteriell resistens mot andra
      antibiootille                   penicillinrelaterade antibiotika
U81     Resistenssi vankomysiinille sekä         Bakteriell resistens mot vancomysin
      samansukuisille antibiooteille          och relaterade antibiotika
U81.0    Resistenssi vankomysiinille            Bakteriell resistens mot vankomycin
U81.8    Resistenssi muulle vankomysiinin sukuiselle    Bakteriell resistens mot
      antibiootille                   vankomycinrelaterat antibiotikum
U88     Resistenssi usealle antibiootille         Bakteriell resistens mot två eller flera
                               antibiotika
U89     Resistenssi muulle tai määrittämättömälle     Bakteriell resistens mot andra och
      antibiootille                   ospecificerade antibiotika
U89.8    Resistenssi muulle määritellylle yksittäiselle  Bakteriell resistens mot annat
      antibiootille                   specificerat antibiotikum
U89.9    Resistenssi määrittämättömälle antibiootille   Bakteriell resistens mot ospecificerat
                               antibiotikum
12
Käytöstä poistuvat koodit
Koder som slopas
Poistettava koodi  Korvaava koodi  Kod som ska tas ur bruk  Ersättande kod

B37.9        B37.99      B37.9           B37.99
F64.1        Ei tarvita    F64.1           behövs inte
F65.0        Ei tarvita    F65.0           behövs inte
F65.1        Ei tarvita    F65.1           behövs inte
F65.5        Ei tarvita    F65.5           behövs inte
F65.6        Ei tarvita    F65.6           behövs inte
H01.8        H01.89      H01.8           H01.89
J21.9        J21.99      J21.9           J21.99
K73.8        K73.89      K73.8           K73.89
L98.6        L98.69      L98.6           L98.69
K06.18       K06.18#     K06.18          K06.18#
N80.8        N80.89      N80.8           N80.89
Z52.8        Z52.89      Z52.8           Z52.89
B59         B59+       B59            B59+
M72.3        M72.9      M72.3           M72.9
M72.5        M72.9      M72.5           M72.9
N08.5*M30.0     N08.5*M31.7   N08.5*M30.0        N08.5*M31.7
O95-O99       O94-O99     O95-O99          O94-O99
Q87.00       Q75.4      Q87.00          Q75.4
Q87.85       Q93.5      Q87.85          Q93.5
R50.0        R50.8      R50.0           R50.8
R50.1        R50.8      R50.1           R50.8
                                        13
Ensimmäisen painoksen esipuhe


Maailman terveysjärjestö WHO on saattanut      ja kuoleman ulkoiset syyt. Pohjoismaissa on
jäsenmaittensa käyttöön kansainvälisen tau-     tehty kansalliset ICD-10 laitokset tiiviissä
tiluokituksen 10. laitoksen, ICD-10 (Interna-    yhteistyössä Uppsalassa olevan pohjoismaisen
tional Statistical Classification of Diseases    WHO:n luokituskeskuksen kanssa. Pyrki-
and Related Health Problems, Tenth Revision.    myksenä on ollut säilyttää pohjoismainen
Geneva 1992) vuoden 1993 alusta.          yhtenäisyys ja vertailukelpoisuus mahdollisim-
                          man pitkälle. Kaikilla pohjoismailla on ollut
Sosiaali- ja terveysministeriö on päätöksellään   periaatteena noudattaa WHO:n luokitusta.
Nro 13/332/95/4.5.1995 määrännyt suomalai-
sen ICD-10 laitoksen perustuvan tautiluokituk-   Siirtyminen uuteen luokitukseen vaatii käyttä-
sen otettavaksi käyttöön 1.1.1996 alkaen.      jiltä paneutumista uudistettuun rakenteeseen ja
                          aikaisempaa yksityiskohtaisempaan luokitte-
Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut Sosi-   luun. Sopeutumista helpottamaan on järjestetty
aali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskes-  aikaisempaa mittavampaa koulutusta sekä
kuksen, Stakesin, tehtäväksi tautiluokituksen    alueellisesti että erikoisaloittain. Kirjamuo-
suomalaisen laitoksen toimittamisen, julkaise-   toisena olevan luokituksen ohella nykyinen
misen ja päivityksen.                tietotekniikka mahdollistaa erilaisten levyk-
                          keiden käytön. Luokitus on saatavissa myös
Stakesissa tehtävästä vastaa Tilastot, rekisterit  CD-ROM -levykkeenä. Kirja ilmestyy kahtena
ja tietojärjestelmät -yksikkö (TILRE). Suo-     julkaisuna: systemaattinen osa ja aakkoselli-
malaisen laitoksen toimitustyötä on valvonut    nen hakemisto. Aikasarjoja varten tarvitaan
Stakesin asettama tautiluokituksen asian-      ajallisesti vertailukelpoista tietoa. Tätä varten
tuntijaryhmä puheenjohtajanaan prof. Mats      toimitetaan erikseen käännöstaulukko ICD-
Brommels.                      10 - ICD-9. Käännöstaulukko ICD-9 - ICD-10
                          on mahdollista tehdä vain erillistutkimusten
Peruskäännöstä tehtäessä on oltu yhteydessä     tarpeisiin.
eri alojen asiantuntijoihin. Sen valmistuttua
käännös lähetettiin kommentoitavaksi eri-      Stakes kiittää kaikkia Tautiluokitus ICD-10
koislääkäriyhdistyksille. Peruskäännöksen on    tuottamiseen osallistuneita, Stakesin virka-
tehnyt dos. Walter Nienstedt. Suomalainen      miehiä, asiantuntijaryhmää, asiantuntijoita
laitos on käännös WHO:n englanninkielisestä     ja lausunnonantajia tehtävästä aiheutuneesta
ICD-10 laitoksesta. Suomalainen laitos on kol-   mittavasta työstä.
mikielinen: suomi, ruotsi ja latina. Ruotsinkie-
linen teksti perustuu Ruotsin tautiluokituksen   Helsinki, 20.6.1995
nimikkeisiin.
                          Vappu Taipale
Kansallisia lisäyksiä tai korjauksia on tehty    Pääjohtaja
vain vähän ja niissäkin vastaavuus WHO:n
luokitukseen pätee vähintään neljän merkin     Hannu Hämäläinen
tasolla lukuunottamatta lukua XX Sairauksien    Tulosjohtaja
14
Förord för den första upplagan


Världshälsoorganisatonen WHO har färdigs-      tecken med undantag för kapitel XX Yttre
tällt den tionde upplagan av den internationella  orsaker till sjukdomar och döds- fall. I Norden
sjukdomsklassifikationICD-1O (Internatio-      har de nationella ICD-upplagorna utarbetats i
nal Statistical Classification of Diseases and   intimt samarbete med WHO:s nordiska klassi-
Related Health Revision, Geneva 1992), för     fikationscentrum i Uppsala. Avsikten har varat
att användas I medlems1änderna från och med     att i så stor utsträckning som möjligt bevara
ingången av år 1993.                den nordiska enhetligheten och jämförbar-
                          heten. Alla nordiska länder iakttar i princip
Social- och hälsovårdsministeriet har genom     WHO:s klassifikation.
sitt he-lut nr. 13 332/9 den 4.5. 1995 förordnat,
att den finländska upplagan av sjukdomsklas-    Övergången till den nya klassifikationen
sifikation ICD-10 tas i bruk med början från    förutsätter att användaren sätter sig in i den
den 1. 1. 1996.                   förnyade struktur och klassificeringen som
                          är exaktare än förut. Overgången underlättas
Social- och hälsovårdsministeriet har givit     av en mera omfattande utbildning som nu
Forsknings- och utvecklingscentralen för      anordnas både region- och specialområdesvis.
social- och hälsovården STAKES i uppdrag att    Tack vare den moderna datatekniken finns
redigera, publicera och revidera den finländska   sjukdomsklassifikationen inte bara i bokform,
upplagan av sjukdomsklassifikationen.        utan dessutom på diskett. Klassifikationen
                          finns på CD-ROM -diskett. Boken består av
Inom STAKES ansvarar Statistik-, register-     två delar: en systematisk del och ett alfabetiskt
och datasystemenheten (TILRE) för uppgiften.    register. För tidsserier behövs också tidsmäs-
Redigeringen av den finländska upplagan har     sigt jämförbara uppgifter. För detta ändamål
övervakats av en expertgrupp som tillsatts     utarbetas en särskild omvandlingstabell ICD-
av STAKES. Professor Mats Brommels har       10 -> ICD- 9. Det är inte möjligt att utarbeta
verkat som ordförande för gruppen.         en omvandlingstabell ICD-9 -> ICD- 10 för
                          andra än specialforskningens behov.
Det grundläggande översättningsarbetet har
utförts i samarbete med sakkunniga inom olika    STAKES tackar alla som har deltagit i pro-
områden. Specialläkarföreningarna har kommen-    duktionen av sjukdomsklassifikationen ICD-
terat den färdiga översättningen. Det grundläg-   10, tjänstemännen vid STAKES, expertgrup-
gande översattningsarbetet utfördes av professor  pen, de sakkuniga och alla som har avgivit
Walter Nienstedt. Den finländska upplagan är en   utlåtanden för deras stora arbetsinsatser.
översättning av den engelska upplagan av ICD-
10. Den finländska upplagan är trespråkig: fins-  Helsingfors, 20.6.1995
ka, svenska och latin. De svenskspråkiga titlarna
bygger på sjukdomsklassifikationen i Sverige.    Vappu Taipale
                          Generaldirektör
Upplagan innehåller bara få nationella tillägg
eiler korrigeringar och också de motsvarar     Hannu Hämäläinen
WHO:s klassifikation beträffande minst fyra     Resultatdirektör
                                                  15
Toisen painoksen esipuhe


ICD-10 tautiluokitus on nyt ollut käytössä     nollista tai tilastollista käyttöä ja raportointia
kolmen vuoden ajan. Käyttäjät ovat nurisseet    varten. Sairauskertomuksissa välttämätön
yksityiskohdista ja luokituksen yksityiskohtai-   yksityiskohtainen terminologia on kehitettävä
suudesta, mutta kokonaisuutena suuri muutos     erikseen. ICD-10 perusversiossa oli kuitenkin
on onnistunut jopa yllättävän hyvin. Eniten     ongelmia epilepsiatyyppien kuvaamisessa.
ongelmia on ollut vammojen, sairauksien ja     Tämän vuoksi ICD-NA:sta on otettu suomen
kuoleman ulkoisten syiden osalla (kappale      versioon epilepsiaa käsittelevä osuus.
XX). WHO:n alkuperäisessä luokituksesta
on tälle alueelle muodostettavissa jopa 25     Uuden painoksen tuottamiseen on päädytty
000 koodia. Suomen ensimmäiseen versioon      kentän toivomuksesta. Erilaisia päivitysmonis-
otimme noin 3 500 koodia, mutta tämäkin       teita on niin runsaasti, etteivät ne koskaan ole
määrä osoittautui liian suureksi. Vuosi sitten   kaikki paikalla. Tämä vaikeuttaa luokituksen
tehdyssä uudistuksessa luokitus uudistet-      käyttöä. Uutta painosta toimitettaessa päätim-
tiin radikaalisti tältä osin. Tässä yhteydessä   me luopua latinankielisen version ylläpidosta.
otettiin käyttöön ATC-koodit ilmaisemaan      Toisaalta käytettävissämme ei ole riittävää
käytettyä lääkeainetta esimerkiksi myrkytyk-    asiantuntemusta ja resursseja tämän tehtävän
sen yhteydessä.                   hoitamiseen ja toisaalta tällä toimella vähen-
                          nämme merkittävästi kirjan kasvutaipumusta.
Toinen useita koodeja koskeva muutos on       Aakkosellinen osa tulee edelleen sisältämään
kasvainten histologisen jaottelun lisääminen    ne latinankieliset tekstit ja hakusanat, jotka on
luokituksen toiseen lukuun. Lisäksi on muu-     tuotettu ensimmäisen painoksen yhteydessä.
tettu yksityiskohtia, korjattu tekstiä ja lisätty
luokitukseen koodeja käyttäen toista desimaa-    Suomen ICD-10 tautiluokitusjärjestelmän
lia. Tällaisia tarkennuksia on tehty esimerkiksi  huollosta ja kehittämisestä vastaa Stakesin
endokrinologian erikoislääkäreiden toivomus-    Sosiaali- ja terveydenhuollon luokituskeskus,
ten mukaisesti. Suunterveydenhuollon osalta     joka on osa Sosiaali- ja terveydenhuollon
Suomi on ainoana maana maailmassa sisäl-      tietotekniikan osaamiskeskusta (OSKE).
lyttänyt WHO:n julkaiseman suunterveyden-      Olemme riippuvaisia yhteistyöstä alalla toimi-
huollon version (ICD-DA) koodit kansalliseen    vien asiantuntijoiden kanssa. Monet lääkärit
ICD-10 versioon.                  ovatkin ottaneet yhteyttä Stakesiin esimerkiksi
                          löytämiensä virheellisyyksien korjaamiseksi
WHO julkaisi runsas vuosi sitten neurologian    tai esittäneet toiveita tautiluokituksen kehittä-
version ICD-10:stä (ICD-NA). Tämä luokitus     misestä. Tästä vaivannäöstä haluamme kiittää
on esimerkki suunnasta, johon emme toivo ke-    kaikkia asianosaisia.
hityksen etenevän. Vain neurologian käyttöön
tarkoitetussa luokituksessa on yli 600 sivua.    Helsinki, 8.12.1998
Koodeja on tarkennettu jopa 7-merkkisiksi -
järjestelmä erottelee mm. vasemman ja oikean    Martti Virtanen
puolen useiden kymmenien tautitilojen koh-     Luokituskeskuksen johtaja
dalla. Järjestelmä tukehtuu yksityiskohtaisuu-
teensa ja unohtaa luokittelun perustavoitteen    Mikko Mattila
todellisuuden yksinkertaistamisesta hallin-     asiantuntijalääkäri16
Förord för den andra upplagan


Den internationelia klassifikationen av sjukdo-    ten för administrativt och statistiskt bruk och
mar ICD-10 har varit i bruk i tre år. Användarna   rapportering. Den detaljerade terminologi som
har klagat över detaljerna och om klassifikatio-   ar nödvändig i sjukjournalerna skall utvecklas
nen detaljerade struktur, men allt som allt har    separat. I originalversionen av ICD-10 uppstod
ändringen lyckats, till och med över förvänt-     dock problem med beskrivningen av olika typer
ningarna. De fiesta problem har uppstått i kapit-   av epilepsi. Till följd av detta har kapitlet om epi-
let om yttre orsaker till skador, sjukdomar och    lepsi i ICD-NA innefattats i den finska versionen.
dödsfall (kapitel XX). Utgående från WHO:s
originalversion är det möjligt att i detta kapitel  Vad gäller produktionen av den nya utgåvan
framställa upp till 25 000 koder. I den första    har vi fattat beslut om att uppfylla de önske-
versionen i Finland upptogs 3 500 koder, men     mål som framfiörts från fältet. Det finns ett
även detta antal visade sig vara för omfattande.   så stort antal av olika uppdateringsstenciler
I revisionen som genomfördes för ett år sedan,    att alla aldrig är på plats. Det här försvårar
reviderades klassifikationen radikalt för ifråga-   användningen av klassifikationen. Vid utarbe-
varande del. I samband med detta togs ATC-      tandet av den nya utgåvan bestämde vi oss för
koderna i bruk för att ange använt läkemedel,     att ge upp den latinska versionen. Vi har inte
till exempel i samband med förgiftning.        tillräckligt sakkunniga eller resurser för denna
                           uppgift och dessutom reducerar vi med denna
En annan ändring som gäller flera koder är tili-   åtgärd bokens benägenhet att växa. Den alfa-
fogandet av en histologisk fördelning av tumörer   betiska delen kommer fortfarande att innehålla
till klassifikationens andra kapitlet. Därtill har  de latinska texter och uppslagsord som läsarna
detaljer förändrats, texten korrigerats och klassi-  vant sig vid i samband med den första utgåvan.
fikationen utökats med koder genom att använda
två decimaler. Sådana här specificeringar har     För översyn och utveckling av Finlands ICD-
gjorts t.ex. enligt de önskningar specialisterna   10 system över klassifikation av sjukdomar
i endokrinologi har framfört. Vad gäller mun-     svarar klassifikationscentret för social- och
hålans hälsa, har Finland som det enda landet i    hälsovården som utgör en del av kompetens-
väriden inkluderat koderna i den av WHO publi-    centret för social- och hälsovårdens informa-
cerade versionen om munhålans hälsa (ICD-DA)     tionsteknologi (OSKE). Vi är beroende av
i den nationella versionen av ICD-10.         samarbete med sakkunniga som verkar inom
                           branschen. Många läkare har de facto tagit
WHO publicerade för mer än ett år sedan en      kontakt med STAKES t.ex. för att få felak-
version i neurologi av ICD-10 (ICD-NA). Den      tigheter de hitta korrigerade och även för att
här klassifikationen är ett exempel på en rikt-    framföra önskelmål i anknytning till utveck-
ning i vilken vi inte hoppas att utvecklingen     lingen av klassifikationen av sjukdomar. För
kommer att gå. Klassifikationen som endast är     detta besvär vill vi tacka alla berörda parter.
avsedd för neurologi innefattar mer än 600 sidor.
Specificering genom upp till sjuställiga koder    Helsingfors den 8 december 1998
ingår. Systemet gör skillnad mellan högersidig
                           Martti Virtanen
och vänstersidig i fråga om ett tiotal sjukdoms-
                           Chef för klassifikationscentret
tillstånd. Systemet trasslar in sig i sina detaljer
och glömmer bort det grundläggande målet för     Mikko Mattila
klassifiationen vilket är att förenkla verklighe-   sakkunnigläkare


                                                    17
Sisällys
Innehåll

3  Esipuhe kolmanteen painokseen         27 HIV infektion lisätaudit
                            HIV infektion med komliikationer
5  Förord till tredje upplagan
                          28 Kasvaimen tuottama hormoni
                            Hormonproduktion av tumör
7  Kolmanteen painokseen tehdyt
   muutokset                   28 Pitkäaikaisen sairauden
   Ändringar som gjorts i tredje upplagan      akutisoituminen
                            Akutisering av långvarig sjukdom
14  Ensimmäisen painoksen esipuhe
                          29 Synnytys
                            Förlossning
15  Förord till första upplagan
                          29 Raskauteen ja synnytykseen liittyvät
16  Toisen painoksen esipuhe             häiriöt
                            Obstetriska problem
17  Förord till andra upplagan
                          30 Aivoverenkierron häiriö
                            Störning av cerebral cirkulation
21  Luokituksen käyttö diagnostiikassa
                          30 Aikaisemman sairauden aiheuttama
24  Användning av klassifikationen inom        vaiva
   diagnostiken                   Besvär orsakad av tidigare sjukdom
                          31 Leikkauksen jälkeinen häiriö
27  Diagnoosiongelmia ja ratkaisuja
                            Postoperativa störningar
   Diagnosproblem med lösningar
                          32 Ulkoisen tekijän aiheuttama vamma
   27 Yksinkertainen diagnoosi
                            Skada orsakad av yttre faktorer
    Enkel diagnos
   27 Influenssan aiheuttama         34  Koodien esitystavat
    ylähengitystieinfektio           Systematik för koderna
    Influensa med övre luftvägsinfektion
                        35  Yhdistelymerkit
   27 Oire-syy koodipari
                          Sammanbidande tecken
    Symptom-orsak kodpar
   27 Pää- ja sivudiagnoosi         36  Aiempien painosten asiantuntijat ja
    Huvuddiagnos och bidiagnos         lausunnonantajat
                          Sakkunniga och kommentatorer för
                          tidigare upplagar
18
39  Luku I   Tartunta- ja loistauteja
   Kapitel  Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar

96  Luku II  Kasvaimet
   Kapitel  Tumörer

183 Luku III  Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet sekä eräät
        immuunimekanismin häiriöt
   Kapitel  Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i
        immunsystemet

200 Luku IV   Umpierityssairaudet, ravitsemussairaudet ja aineenvaihduntasairaudet
  Kapitel   Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

234 Luku V   Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt
  Kapitel   Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

279 Luku VI   Hermoston sairaudet
  Kapitel   Sjukdomar i nervsystemet

313 Luku VII  Silmän ja sen apuelinten sairaudet
  Kapitel   Sjukdomar i ögat och närliggande organ

339 Luku VIII  Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet
  Kapitel   Sjukdomar i örat och mastoidutskottet

349 Luku IX   Verenkiertoelinten sairaudet
  Kapitel   Cirkulationsorganens sjukdomar

387 Luku X   Hengityselinten sairaudet
  Kapitel   Andningsorganens sjukdomar

413 Luku XI   Ruuansulatuselinten sairaudet
  Kapitel   Matsmältningsorganens sjukdomar

455 Luku XII  Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet
  Kapitel   Hudens och under hudenssjukdomar

478 Luku XIII  Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet
  Kapitel   Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

522 Luku XIV  Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet
  Kapitel   Sjukdomar i urin- och könsorganen


                                             19
561 Luku XV   Raskaus, synnytys, lapsivuoteus
  Kapitel   Graviditet, förlossning och barnsängstid

601 Luku XVI   Eräät perinataaliaikana alkaneet tilat
  Kapitel   Vissa perinatala tillstånd

626 Luku XVII Synnynnäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja
       kromosomipoikkeavuudet
  Kapitel  Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

677 Luku XVIII Muualla luokittelemattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavat
        kliiniset ja laboratoriolöydökset
  Kapitel  Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd som
        ej klassificeras annorstäd

706 Luku XIX   Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset
  Kapitel   Skador, förgiftningar och vissa andra följder av yttre orsaker

784 Luku XX   Diagnoosikoodeja erityistapauksille
  Kapitel   Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och
         sjukvården

785 Luku XXI   Vammojen, sairauksien ja kuoleman ulkoiset syyt
  Kapitel   Koder för särskilda ändamål

814 Luku XXII Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin
       terveyspalvelujen tuottajiin
  Kapitel  Yttre orsaker till skador, sjukdomar och dödsfall
20
Luokituksen käyttö diagnostiikassa


Potilaan hoito niin perusterveydenhuollossa     Kaikkia kontakteja terveyspalvelujen tuotta-
kuin erikoissairaanhoidossakin perustuu hänen    jien kanssa ei voida luokittaa sairauksien ja
terveysongelmiensa diagnosointiin, joka on     vammojen perusteella. Tämä ei estä palve-
yksi lääkärin työn perustehtävistä. Diagnoo-    luiden käytön syyn kirjaamista luokituksen
sien esittäminen määrämuotoisina ja luoki-     avulla, joka sisältää myös runsaasti oireita,
teltuina edesauttaa laadukkaan tutkimuksen     sairaudenmerkkejä, poikkeavia löydöksiä ja
ja hoidon toteuttamista. Terveydenhuollossa     sosiaalisia olosuhteita, joita usein esiintyy
käytettävien tietojärjestelmien kehittyessä     terveysasiakirjoissa diagnoosien sijasta (luvut
määrämuotoisiin diagnooseihin voidaan liittää    XVIII ja XXI).
tutkimus- ja hoito-ohjeita, tarkistuksia asian-
mukaisesta laboratorioseurannasta ja lääkehoi-   Tautiluokituksen yhtenä tarkoituksena on
dosta sekä mahdollisia varoituksia diagnoosien   mahdollistaa eri maantieteellisiltä alueilta eri
vaikutuksesta potilaalle annettavaan muuhun     aikoina kerättyjen kuolleisuus- ja sairasta-
hoitoon. Esimerkkejä tällaisesta ovat lääkehoi-   vuustietojen systemaattinen analyysi, tulkinta
don vasta-aiheisuuteen liittyvät diagnoosit.    ja vertailu sekä potilaan terveysongelmien
                          kuvaaminen kansallisesti ja kansainvälisesti
ICD-10-muotoisia diagnooseja käytetään       yhdenmukaisella tavalla. Tautien ja muiden
terveydenhuollossa useissa yhteyksissä. Poti-    terveysongelmien sanalliset diagnoosit voi-
laskertomusmerkintöjen lisäksi niitä tarvitaan   daan kirjan avulla kääntää numerokoodeiksi,
hoitoilmoituksia ja muita erilaisia lakisääteisiä  jotka on helppo tallentaa, käsitellä tilastol-
rekisteri-ilmoituksia laadittaessa, kuolintodis-  lisesti ja käyttää tutkimustyössä sekä osana
tuksissa, sosiaalivakuutukseen ja tapaturma-    potilaskertomusta. ICD:stä on käytännössä
vakuutuksiin liittyvissä lääkärinlausunnoissa    tullut tärkein kansainvälinen yleinen epide-
sekä vakuutuspäätöksiä tehtäessä. Täsmälliset    miologinen standardiluokitus, ja sitä voidaan
ajankohtaiset ohjeet diagnoosien käytöstä eri    käyttää myös terveyshallinnon tarkoituksiin.
yhteyksissä löytyvät muualta, eikä niitä toiste-  Se on käyttökelpoinen analysoitaessa väestö-
ta tässä kirjassa.                 ryhmien yleistä terveydentilaa sekä sairauksi-
                          en ja muiden terveysongelmien ilmaantuvuutta
Kun potilasta hoidetaan useiden lääkäreiden ja   (insidenssia) ja vallitsevuutta (prevalenssia)
muiden terveydenhuollon ammattihenkilöiden     suhteessa esimerkiksi sairastuneiden yksilöi-
toimesta, on tärkeää että eri toimijat ymmärtä-   den erityispiirteisiin ja olosuhteisiin.
vät potilaan tilasta tehdyt merkinnät mahdolli-
simman samalla tavalla. Tätä semanttista yh-    Jos potilaalla on useita hänen terveydenti-
teensopivuutta pyritään edistämään siten, että   laansa ja sen hoitoon vaikuttavia diagnooseja,
useisiin ICD-10 luokituksen luokkiin sisältyy    ne merkitään tärkeysjärjestyksessä hoitavan
niitä kuvaavia merkintöjä. Näin pyritään yksi-   lääkärin valinnan mukaan. Päädiagnoosiksi
löimään tiloja, jotka joko kuuluvat kyseiseen    valitaan se sairaus (tauti, vika, vamma tai
luokkaan tai jotka tulee sisällyttää johonkin    kemiallisen aineen haittavaikutus), joka on
toiseen luokkaan. Erityisesti psykiatrian alueen  kyseisessä hoitotapahtumassa vaatinut eniten
luokkiin on myös sisällytetty runsaasti yhden-   hoitoa tai tutkimuksia.
mukaista diagnostiikkaa ohjaavia kriteereitä.
                                                 21
Muut kuin päädiagnoosi merkitään järjestyk-     ”useat murskavammat”, ”useisiin infektioihin
sessä saman tärkeysperiaatteen mukaisesti.     johtanut HIV-tauti” tms., ja mukaan liitetään
Nämä sivudiagnoosit kuvaavat sairaustiloja,     erillisten vammojen luettelo.
jotka esiintyvät samanaikaisesti päädiagnoosin
kuvaaman tilan kanssa ja vaikuttavat potilaan
tutkimuksiin, hoitoon tai ennusteeseen. Nyky-    Luokituksen rakenne
tilaan vaikuttamattomia aikaisempiin sairauk-
siin liittyviä tiloja ei oteta mukaan.       Suomalaisessa ICD-10 luokituksessa käyte-
                          tään nyt ainoastaan kotimaisia kieliä. ICD-
Diagnoosien pitää olla mahdollisimman spesi-    10:n systematiikassa koodien ensimmäisenä
fisiä. Jos hoitoon tulon aiheuttaneiden oireiden  merkkinä on kirjain. Skandinaavisia kirjaimia
syyksi osoitetaan jokin tietty sairaus, kooda-   (Å, Ä, Ö) ei käytetä. Uutuutena on mukana
taan sairauden diagnoosinumero, ei oireen      XXII kappaleen U-kirjain. Koodi on useimmi-
diagnoosinumeroa.                  ten nelimerkkinen, kirjain ja kolme numeroa.
                          Poikkeustapauksissa esiintyy myös kolmi- tai
Jos diagnoosi jää epävarmaksi tai voidaan      viisimerkkisiä koodeja.
hoitotapahtuman aikana sulkea pois, kooda-
taan oireen tai oireiden diagnoosinumerot sekä   Jos neli- tai viisimerkkisen koodin viimeisenä
soveltuvin osin tutkimus- tai havainnointita-    merkkinä on 8, kyseessä on yleensä otsakkeen
paukseen viittaava tunnus. Poikkeuksena tästä    mainitseman sairausryhmän määritelty mutta
säännöstä ovat ne sairaudet, joille on varattu   muualla mainitsematon (usein harvinainen)
erityinen epäillyn tapauksen tunnus (mm.      alamuoto. Merkki 9 on puolestaan varattu
glaukooman epäily H40.0, astmaepäily J45.9,     määrittämättömille taudinmuodoille. Yhdek-
hermosairauden epäily Z03.3).            sikköön päättyvällä nelimerkkisellä koodilla
                          on siten sama merkitys kuin kolmimerkkisellä
Terveyspalveluita käytetään muistakin syistä    otsakkeella ilman lisäinformaatiota.
kuin sairauden tai vamman takia. Luvussa
XXI on monia esimerkkejä tilanteista, joita     ICD:ssä käytetyssä systematiikassa taudit ja
tällöin voidaan valita päädiagnoosiksi: esim.    vammat jaotellaan viiteen ryhmään:
rokotukset, hoidon jälkitarkastus, raskauden    – tartuntataudit
ehkäisy, raskauden seuranta, oman anamneesin    – yleistaudit
tai sukuanamneesin johdosta tehdyt terveys-     – sijainnin mukaan luokitetut paikalliset taudit
tarkastukset, työn, varusmiespalvelun tai      – yksilönkehitykseen liittyvät taudit
vakuutuksen edellyttämät terveystarkastukset    – vammat
sekä terveys- tai sosiaalisia ongelmia koskeva
neuvonta.                      Tämä luokittelutapa (variable-axis classifica-
                          tion) on jossain määrin mielivaltainen, mutta
Kun potilaalla on samanaikaisesti useita      käytännössä se on osoittautunut soveltuvaksi
samasta syystä aiheutuneita sairauksia tai vam-   yleisiin epidemiologisiin tarkoituksiin.
moja, valitaan näistä päädiagnoosiksi se, joka
on selvästi vaikein ja eniten hoitoa vaativa. Jos  Kaksi ensimmäistä ja kaksi viimeistä ryhmää
tällaista ei ole, voidaan päädiagnoosiksi valita  sisältävät sairauksia, joita on usein vaikea
esim. ”useat murtumat”, ”useat päävammat”,     luokitella tautimuutosten anatomisen sijainnin


22
perusteella. Kolmas ryhmä, ”sijainnin mukaan    seja, joihin voidaan liittää niiden aiheuttama
luokitetut paikalliset taudit”, sisältää ICD:n   endokrinologisen häiriön koodi luvusta IV (E-
pääosan. Tätä ryhmää käytetään luokituksessa    koodit). Tämä koodi voidaan antaa koodiparin
yleensä ensisijaisesti. Jos ei ole selvää tietoa  jälkimmäisenä koodina ns. syykoodikentässä
siitä, mihin jokin tila olisi luokiteltava, tällä  tai erillisenä diagnoosikoodina.
ryhmällä on etusija.
Osalle sairauksista tulee antaa kaksi koodia,    Kolmimerkkiset koodit on tavallisesti varat-
joista toinen ilmaisee tilan syyn (syykoodi,    tu sairausryhmille. Toisinaan tietyt tärkeinä
kirjassa merkkinä +) ja toinen oireen tai taudin  pidetyt, yleisesti esiintyvät yksittäiset sairaudet
anatomisen ilmenemiskohdan (oirekoodi,       ovat kuitenkin saaneet kolmimerkkisen koodin
kirjassa merkkinä *) Syykoodia voi käyttää     (esim. K26, pohjukaissuolihaava). Viisimerk-
ilman muuta koodia. Oirekoodia käytetään      kiset koodit ovat kansallisia lisäyksiä, ja ne
syykoodin ohella antamaan lisätietoa, eikä sitä   ovat palautettavissa kansainvälisiksi koodeiksi
voi koskaan käyttää yksinään. Oirekoodi tulee    lyhentämällä ne neljämerkkisiksi.
ilmoittaa ennen syykoodia. Useissa tapauksis-
sa kirjassa on lueteltu oirekoodille tyypillisiä  Hoitojakson aikana eniten hoitopalveluita
syykoodeja. Nämä luettelot eivät kuitenkaan     kuluttanut sairaus on usein myös potilaan va-
ole täydellisiä, joten tarpeen mukaan oire-     kavin sairaus. Aina näin ei kuitenkaan ole.
koodiin voi yhdistää muitakin kuin kirjassa
lueteltuja syykoodeja.               Luvun XX koodeja ei saa käyttää yksinomai-
                          sina päädiagnooseina, vaan ulkoista vaikutusta
Koodit, jotka on merkitty # -merkillä, ovat     kuvaavina lisäkoodeina. Päädiagnoosi valitaan
tiloja joiden aiheuttajana saattaa olla lääke-   luvusta XIX tai muista luvuista.
aine. Mikäli lääkeaine on tiedossa, tulee se
merkitä kyseisen lääkeaineen ATC-koodin       Ulkoiseen syyhyn liittyen toiminto ja tapahtu-
viidellä ensimmäisellä merkillä. Koodit, jotka   mapaikka kuvataan erillisellä koodilla ryhmäs-
on merkitty &-merkillä ovat kasvaindiagnoo-     tä Y94 - Y96.
                                                  23
Användning av klassifikationen inom diagnostiken


Vården av en patient inom primärvården liksom     Alla kontakter med aktörer som producerar
även inom specialsjukvården baserar sig på en     hälsovårdstjänster kan inte klassificeras uti-
diagnostisering av patientens hälsoproblem som     från sjukdomar och skador. Detta hindrar inte
är en av läkararbetets grundläggande uppgifter.    att skälet till användning av tjänster anteck-
Att diagnoser framförs formbundna och klas-      nas med hjälp av en klassifikation som även
sificerade främjar undersökning och vård av hög    innehåller talrika symtom, tecken på sjuk-
kvalitet. Utvecklingen av de informationssystem    dom, exceptionella fynd och sociala förhål-
som används inom hälsovården gör det möjligt      landen som ofta förekommer i dokument om
att till formbundna diagnoser foga undersök-      hälsan i stället för diagnoser (kapitel XVIII
nings- och vårdanvisningar, revideringar av      och XXI).
behörig laboratorieuppföljning och medicinering
samt eventuella varningar om hur diagnoserna      Ett av sjukdomsklassifikationens syften är att
påverkar den övriga vården av patienten. Exem-     möjliggöra en systematisk analys, tolkning
pel på detta utgörs av diagnoser om kontraindi-    och jämförelse av dödlighets- och sjukdoms-
kationer för läkemedelsbehandling.           statistik som insamlats i olika geografiska
                            regioner vid olika tidpunkter liksom även en
Diagnoser i enlighet med ICD-10 används        beskrivning av patientens hälsoproblem på ett
inom hälsovården i många sammanhgang.         enhetligt sätt på nationell och internationell
Förutom för anteckningar i patientjournaler      nivå. Verbala diagnoser av sjukdomar och
behövs de vid uppgörande av vårdmeddelan-       andra hälsoproblem kan med hjälp av boken
den och andra lagstadgade rapporter till olika     omvandlas till sifferkoder som det går lätt att
register, för dödsattester, läkarutlåtanden för    spara, statistiskt behandla och tillgodogöra sig
socialförsäkring och olycksfallsförsäkringar      i forskningsarbete samt använda som en del
samt försäkringsbeslut. Exakta uppdaterade       av en patientjournal. ICD har i praktiken blivit
anvisningar för användningen av diagnoserna      den viktigaste internationella standardklas-
i olika sammanhang finns på annat håll och       sifikationen för allmän epidemiologi och den
upprepas inte i denna bok.               kan även användas för hälsoförvaltningens
                            syften. Klassifikationen är användbar även vid
När en patient behandlas av flera läkare och an-    analyser av befolkningsgruppers allmänna häl-
dra yrkesutbildade personer inom hälsovården,     sotillstånd samt sjukdomars och andra hälso-
är det viktigt att de olika aktörerna så liktydigt   problems förekomst (incidens) och utbredning
som möjligt uppfattar de anteckningar som       (prevalens) exempelvis i relation till insjuk-
gjorts om patientens tillstånd. Denna semantis-    nade individers särdrag och förhållanden.
ka kompatibilitet strävar man efter att främja på
så sätt att många av de grupper som omfattas av    Om en patient har flera diagnoser som på-
klassifikationen ICD-10 innehåller beteckningar    verkar hans eller hennes hälsotillstånd och
som beskriver dem. På detta sätt försöker man     vård, antecknas de i viktighetsordning enligt
individualisera tillstånd som antingen hänför     behandlande läkares val. Till huvuddiagnos
sig till gruppen i fråga eller bör införas i någon   väljs den sjukdom (åkomma, fel, skada eller
annan grupp. I synnerhet i grupperna inom om-     skadeverkning av kemisk substans) som inom
rådet för psykiatri har även införts ett stort antal  ramen för denna vård har krävt mest vård eller
kriterier som styr en enhetlig diagnostik (see     undersökningar.
Psykiatrisk klassifikation av sjukdomar).

24
Andra diagnoser än huvuddiagnosen anteck-      den av dem till huvuddiagnos som tydligt är
nas i ordningsföljd enligt samma prioritering.    svårast och kräver mest vård. Om någon sådan
Dessa bidiagnoser beskriver sjukdomstillstånd    inte förekommer, kan som huvuddiagnos väl-
som förekommer samtidigt som det tillstånd      jas t.ex. ”flera frakturer”, ”flera skallskador”,
som beskrivs i huvuddiagnosen och som        ”flera krosskador”, ”HIV-sjukdom som gett
påverkar patientens undersökningar, vård eller    upphov till ett flertal infektioner” o.dyl. och en
prognos.                       förteckning av separata skador bifogas.

Tillstånd som inte påverkar det nuvarande
tillståndet och som hänför sig till tidigare sjuk-  Klassifikationens struktur
domar beaktas inte.
                           I den finländska ICD-10 klassifikationen an-
Diagnoser bör vara så specificerade som       vänds nu endast inhemska språk.
möjligt. Om det kan påvisas att någon bestämd
sjukdom har orsakat de symtom som ledde till     Systematiken i ICD-10 kännetecknas av att
att patienten sökte vård, används diagnosko-     det första tecknet i koderna är en bokstav. De
den för sjukdomen, inte för symtomet.        skandinaviska bokstäverna (Å, Ä, Ö) används
                           inte. En nyhet är att bokstaven U finns med
Om diagnosen förblir osäker eller under       i kapitel XXII. Koden består oftast av fyra
förloppet av vården kan uteslutas, används      tecken, en bokstav och tre siffror. I undantags-
diagnoskoder för symtomet eller symtomen       fall förekommer även koder med tre eller fem
samt i tillämpliga delar den kod som hänvisar    tecken.
till undersöknings- eller observationsfallet. Ett
undantag från denna regel utgörs av de sjuk-     Om det sista tecknet i en kod med fyra eller
domar för vilka en speciell kod för ett miss-    fem tecken är 8, är det i regel fråga om en
tänkt fall (bland annat misstanke om glaukom     undergrupp (ofta sällsynt) till en sjukdoms-
H40.0, misstanke om astma J45.9, misstanke      grupp som nämns i rubriken men inte på andra
om nervsjukdom Z03.3).                ställen. Tecknet 9 är däremot reserverat för
                           ospecificerade sjukdomsformer. En kod som
Hälsovårdstjänster används även av andra       består av fyra tecken varav det sista är en nia
orsaker än sjukdom eller skada. Kapitel XXI     har således samma betydelse som en rubrik be-
innehåller många exempel på situationer som     stående av tre tecken utan tilläggsinformation.
då kan väljas som huvuddiagnos: till exem-
pel vaccinationer, kontroll efter behandling,    Enligt systematiken i ICD-10 indelas sjukdo-
förebyggande av graviditet, uppföljning av      mar och skador i fem grupper:
graviditet, hälsokontroller som genomförs på     – smittsamma sjukdomar
grund av egen eller familjens anamnes eller     – allmänsjukdomar
hälsokontroller för militärtjänstgöring eller    – lokala sjukdomar klassificerade enligt
försäkring samt rådgivning för hälsoproblem      lokalisation
eller sociala problem.                – sjukdomar som hänför sig till individens
                            utveckling
Då patienten samtidigt lider av flera av samma    – skador
orsak betingade sjukdomar eller skador väljs


                                                   25
Denna klassifikation (variable-axis classifica-  Koder som märkts med symbolen # är tillstånd
tion) är i viss mån godtycklig, men har i prak-  som kan ha orsakats av ett läkemedel. Om
tiken visat sig vara användbar för allmänna    läkemedlet är känt ska det anges med de fem
epidemiologiska syften.              första tecknen i ATC-koden för ifrågavarande
                          läkemedel. Koder som märkts med symbolen
De två förstnämnda och de tre sistnämnda      & är diagnoser för tumörer, till vilka det går att
grupperna omfattar sjukdomar som ofta är      foga koden för den endokrinologiska störning
svåra att klassificera utifrån den anatomiska   som orsakat tumören. Koden finns i kapitel IV
lokalisationen av patologiska förändringar.    (E-koder). Denna kod kan anges som senare
Den tredje gruppen, ”lokala sjukdomar som     kod i ett kodpar i det s.k. fältet för etiologisk
klassificeras enligt anatomisk lokalisation”,   kod eller som en separat diagnoskod.
omfattar den största delen av ICD-10. Denna
grupp används i regel i första hand vid klas-   Koder med tre tecken är i regel reserverade för
sifikationen. Om det inte råder klarhet om hur   sjukdomsgrupper. Ibland har vissa allmänt fö-
ett tillstånd ska klassificeras, har denna grupp  rekommande enskilda sjukdomar likväl fått en
företräde.                     kod med tre tecken (t.ex. K26, sår på tolvfing-
                          ertarmen). Koder med fem tecken är nationella
Vissa sjukdomar bör få två koder av vilka den   tillägg och kan återställas till internationella
ena uttrycker orsaken till tillståndet (etiolo-  koder genom att de förkortas till koder med
gisk kod, i boken betecknad med tecknet +)     fyra tecken.
och den andra den anatomiska lokalisationen
för symtomet eller sjukdomen (symtomkod,      Den sjukdom som under vårdperioden har
i boken betecknad med tecknet *). Etiologisk    förbrukat mest vårdtjänster är för det mesta
kod kan användas utan att åtföljas av annan    även patientens allvarligaste sjukdom. Detta är
kod. Symtomkoden används vid sidan av       likväl inte alltid fallet.
den etiologiska koden för kompletterande
information och kan inte någonsin användas     Koderna i kapitel XX är inte avsedda enbart
ensam. Symtomkoden ska anges före den       för huvuddiagnoser, utan får användas som
etiologiska koden. I många fall uppräknas i    tilläggskoder för beskrivning av yttre verk-
boken för en symtomkod typiska etiologiska     ningar. Huvuddiagnos väljs från kapitel XIX
koder. Dessa förteckningar är likväl inte     eller andra kapitel. Ulkoiseen syyhyn liittyen
fullständiga, varför även andra än i boken     toiminto ja tapahtumapaikka kuvataan eril-
uppräknade etiologiska koder vid behov kan     lisellä koodilla ryhmästä Y94 - Y96.
fogas till en symtomkod.
                          I samband med en yttre orsak beskrivs verk-
                          samhet och händelseplats med en separat kod
                          från grupp Y94-Y96.
26
Diagnoosiongelmia ja ratkaisuja
Diagnosproblem med lösningar

Yksinkertainen diagnoosi              Ratkaisu:
Enkel diagnos                    Päädiagnoosiksi valitaan koodipari 132.0*
                          (oirekoodi) ja A 18.8+ (syykoodi)
Ongelma:                      Problem:
Selkäkipu lannerangan alueella           Tuberkulotisk hjärtsäcksinflammation
Ratkaisu:                      Lösning:
M54.5 ’Lanneselän kipu’               Kodparet 132.0* (symptomkod) med A18.8+
Problem:                      (orsakskod) väljs som huvuddiagnos
Lumbal ryggvärk                   Huom.
Lösning:                      Koodipari muodostaa yhden diagnooosin
M54.5 ‘Lumbago’                   Obs.
                          Kodpar bildar en diagnos
Influenssan aiheuttama
ylähengitystieinfektio               Pää- ja sivudiagnoosi
Influensa med övre luftvägsinfektion        Huvuddiagnos och bidiagnos
Ongelma:                      Ongelma:
Influenssaepidemian aikainen korkeakuumei-     E. colin aiheuttama äkillinen virtsarakkotulehdus
nen ylähengitystieinfektio             Ratkaisu:
Ratkaisu:                      Päädiagnoosiksi valitaan N30.0 ’Äkillinen
Jos virus on eristetty, tulee käyttää koodia    virtsarakkotulehdus’. Sivudiagnoosina voidaan
J10.1 ’Tunnistetun influenssaviruksen aiheut-    käyttää B96.2 ’Escheriehia coli muissa luvuis-
tama muu hengitystieioireisto’ ja valita se     sa luokitettujen sairauksien syynä’.
päädiagnoosiksi. Mikäli virusta ei ole eristetty  Problem:
päädiagnoosi on J11.1 ’Influenssa ja keuhko-    Akut cystit orsakad av E. coli
kuume, virusta ei ole osoitettu’          Lösning:
Problem:                      N30.0 ’Akut cystit’ väljs till huvuddiagnos.
Övre luftvägsinfektion under epidemi orsakad    B96.2 ‘Escherichia coli som orsak till sjuk-
av influenssavirus.                 domar som klassificerats i andra kapitel’ kan
Lösning:                      anges som bidiagnos.
Om virus är identifierad bör man använda kod    Huom.
J10.1 ’Influensa med annan respiratorisk mani-   Diagnoosista, jota ei ole merkitty * :llä, ei voi
festation, influensavirus identifierat’. Om virus  muodostaa koodiparin oirekoodia
ej har identifierats bör man använda J11.1 ’In-   Obs.
fluensa med annan manifestation i luftvägarna,   Diagnos som inte är markerad med * kan ej
virus ej identifierat’.               användas som symtomakod I kodpar


Oire-syy koodipari                 HIV infektion lisätaudit
Symptom-orsak kodpar                HIV infektion med komplikationer
Ongelma:                      Ongelma:
Tuberkuloottinen sydänpussitulehdus         HIV-tauti johon liittyy Pneumocystis carinii


                                                  27
-keuhkokuume, Burkittin lymfooma ja suuon-     Lösning:
telon kandidiaasi.                 Om lokalisationen av tumöret är känd, skall
Ratkaisu:                      man välja huvuddiagnos enligt det (t.ex.
Päädiagnoosiksi valitaan B22. 7 ’HIV-tauti     C34.91 ’Epidermoid lungcancer’). Eftersom
ja siihen liittyvät muualla luokitetut useat    dessa diagnoser alltid har &- tecken, kan man
sairaudet’. Sivudiagnooseina voidaan käyttää    med E34.0 som orskakskod för huvuddiag-
B20.6 ’HIV-tauti ja siihen liittyvä Pneumocys-   nosen ange carcinoidsyndromet. E34.0 kan
tis carinii -keuhkokuume’, B21.1 ’HIV-tauti     också användas som bidiagnos. E34.0 kan
ja siihen liittyvä Burkittin lymfooma’ ja B20.4   förekomma ensam som, om behandlingen
’HTV-tauti ja siihen liittyvä candida-infektio’.  speciellt är inriktad på sjukdomens endokrina
Problem:                      verkningar eller om tumören inte har lokali-
HIV-sjukdom förenad med Pneumocystis        serats.
carini lunginflammation, Burkitts Iymfom och    Ongelma:
candidainfektion i munhålan             Aivolisäkkeen prolaktinooma
Lösning:                      Ratkaisu:
B22.7 ’HIV-sjukdom och flere därmed anslut-     Päädiagnoosiksi valitaan D35.2 ’Aivolisäk-
na, på annan plats klassificerade andra sjukdo-   keen hyvänlaatuinen kasvain’. Koska tällä
mar’ väljs till huvudkod. Som bidiagnoser kan    diagnoosilla on & -merkki voidaan kasvai-
man ange B20.6 ’HIV-sjukdom förenad med       men aiheuttama endokriininen häiriö E22.1
Pneumocystis carinilunginflammation’, B21.1     ’Hyperprolaktinemia’ ilmaista päädiagnoosin
’HIV-sjukdom forenad med Burkitts lymfom’      syykoodikentässä. Tämän koodiparin (D35.2
och B20.4 ’HlV-sjukdom förenad med candi-      & E22.1) sijasta endokriininen häiriö voidaan
dainfektion’.                    ilmaista myös erillisellä sivudiagnoosilla.
                          Problem:
                          Hypofysär prolaktinom
Kasvaimen tuottama hormoni             Lösning:
Hormonproduktion av tumör              D35.2 ’Benign tumör i hypofys’ väljs till
Ongelma:                      huvuddiagnos. Eftersom denna diagnos har
Karsinoidioireyhtymä                &-tecken, kan man med kod E22.1 ’Hyperp-
Ratkaisu:                      rolaktinemi’ bygga kodpar med hyperprolakti-
Mikäli kasvaimen sijainti tunnetaan, valitaan sen  nemi I orsakskodsställe (D35.2 & E22.1). Man
mukainen päadiagnoosi (esim. C34.91 ’Keuh-     kan också uttrycka endokrinologiska rubbinge
kon epidermoidi karsinooma’). Koska tällaisilla   son en separate bidiagnos.
diagnooseilla on &-merkki, E34.0 ’Karsinoi-
dioireyhtymä’ voidaan ilmaista päädiagnoosin    Pitkäaikaisen sairauden
syykoodikentässä (esim. C34.91 & E34.0) tai     akutisoituminen
sivudiagnoosina. E34.0 voi esiintyä myös yksi-
nään päädiagnoosina, jos hoidon kohteena ovat
                          Akutisering av långvarig sjukdom
nimenomaan sairauden umpieritysvaikutukset     Ongelma:
tai jos kasvaimen sijaintia ei tunneta.       Akutisoitunut pitkäaikainen sappirakkotuleh-
Problem:                      dus.
Carsinoidsyndrom


28
Ratkaisu:                    Ongelma:
Päädiagnoosiksi valitaan K81.0 ‘Akuutti     Spontaani kaksossynnytys
sappirakkotulehdus’. K81.1 ’Pitkäaikainen    Ratkaisu:
sappirakkotulehdus’ voidaan valita sivudiag-   Päädiagnoosiksi valitaan O84.0 ‘Kaikkien las-
noosiksi.                    ten osalta spontaani monisynnytys’. Sivudiag-
Problem:                     noosilla O30.0 ’Kaksosraskaus’ ilmaistaan,
Akut inflammation i gallblåsan som utvecklas   että kyseessä oli nimenomaan kaksosraskaus.
från långvarig gallsjukdom            Problem:
Lösning:                     Spontan tvillingförlossning
Huvuddiagnos är K81.0 ’Akut infiammation i    Lösning:
gallblåsan’. K81. 1 “Långvarig inflammation i  O84.0 ’Spontan förlossning av samtliga barn
galIblåsan” kan anges som bidiagnos.       vid flerbörd’ väljs till huvuddiagnos. Med
                         bidiagnos O30.0 ‘Tvillinggraviditet’ anges, att
                         det är fråga om tvillingar.
Synnytys                     Ongelma:
Förlossning                   Täysiaikaisen kuolleen sikiön synnytys.
Ongelma:                     Ratkaisu:
Normaali synnytys                Päädiagnoosiksi valitaan O80.9’ Tarkemmin
Ratkaisu:                    määrittämätön spontaani synnytys’. Sivudiag-
Päädiagnoosiksi valitaan O80.9 ’Määrittämä-   noosilla O36.4 Äidin tutkimus ja hoito sikiön
tön yhden lapsen spontaani synnytys ’.      kohdunsisäisen kuoleman vuoksi’ voidaan
Problem:                     ilmaista äitiä seuratun raskauden aikana kuol-
Normal förlossning                leen sikiön takia.
Lösning:                     Problem:
O80.9 ’Spontan enbarnsförlossning utan annan   Förlossning av fullburet dött foster.
specifikation’ väljs till huvuddiagnos.     Lösning:
Ongelma:                     O80.9 ’Spontan enbarnsförlossning utan
Epäonnistunut koesynnytys ja synnytys keisa-   annan specifikation’ väljs till huvuddiagnos.
rileikkauksella.                 Med bidiagnos O36.4 ’Undersökning och
Ratkaisu:                    vård av modern till följd av intrauterin foster-
Päädiagnoosiksi valitaan O82.9 ’Määrittämä-   död’ kan man ange, att modern har behandlats
tön keisarileikkaus’. Sivudiagnoosilla ilmais-  för fosterdöd.
taan edeltänyt synnytysyritys O66.4 ’Määrittä-
mätön epäonnistunut koesynnytys’.        Raskauteen ja synnytykseen liittyvät
Problem:                     häiriöt
Misslyckad provförlossning och förlossning
genom kejsarsnitt
                         Obstetriska problem
Lösning:                     Ongelma:
O82.9 ’Kejsarsnitt utan annan specifikation’   Fibriininhukkaoireyhtymä (disseminoitunut
väljs till huvuddiagnos. Med bidiagnos O66.4   intravaskulaarinen koagulaatio) kaksi päivää
’Misslyckad provförlossning utan annan speci-  toisessa sairaalassa tehdyn abortin jälkeen.
fikation’ anges föregående förlossningsförsök.


                                                29
Ratkaisu:                     Aivoverenkierron häiriö
Diagnoosi O08.1 ’Pitkäkestoinen ja/tai runsas   Störning av cerebral cirkulation
verenvuoto keskeytyneen tai kohdunulkoisen
raskauden tai rypäleraskauden komplikaationa’   Ongelma:
sisältää myös DIC-oireyhtymän tässä yhtey-    Aivoverenkierron häiriöön liittyvä hemiplegia
dessä ja tulee siksi valita päädiagnoosiksi.   Ratkaisu:
Problem:                     Mikäli tilannetta ei tarkemmin tunneta
Fibrinförlustsyndrom (disseminerad intravas-   päädiagnoosiksi valitaan I64’Vaikea aivove-
kular koagulation) två dagar efter abort som   renkiertohäiriö, jota ei ole määritelty veren-
gjorts vid annat sjukhus             vuodoksi eikä infarktiksi. Mikäli häiriö on
Lösning:                     pystytty tarkemmin määrittämään, tulevat
Diagnosen O08.1 ’Långvarig eller riklig      kysymykseen esimerkiksi ryhmän I63 diag-
blödning orsakad av abort, extrauteringravidi-  noosit. Sivudiagnoosilla G81.9 ’Määrittämätön
tet och mola’ innefattar även DIC-syndromet    hemiplegia’ ilmaistaan tilanteen aiheuttama
i detta sammanhang och bör därför väljas till   toiminnallinen häiriö.
huvuddiagnos.                   Problem:
Ongelma:                     Hemiplegi förenad med cerebrovaskulär
Raskaudenaikainen toksoplasmoosi         störning
Ratkaisu:                     Lösning:
Päädiagnoosiksi valitaan O98.6 ’Raskautta,    Om mekanismen är okänd bör man ange I64
synnytystä tai lapsivuoteutta komplisoiva     (svår cerebrovaskulär störning icke specificerad
alkueläintauti’. Sivudiagnoosi B58.9 ’Mää-    som blödning eller infarkt) som huvuddiagnos.
rittämätön toksoplasmoosi’ ilmaisee taudin    Med bidiagnos G81.9 (hemiplegi utan annan
aiheuttajan.                   specifikation) anges den funktionella störningen.
Problem:                     Huom.
Toxoplasmos under graviditet           Tässä tapauksessa aiheuttavalle tekijälle anne-
Lösning:                     taan etusija.
O98.6 ’Urdjurssjukdom som komplikation vid    Obs.
graviditet, förlossning eller puerperium’ väljs  I detta fall har orsaken företräde.
till huvuddiagnos. Med bidiagnosen B58.9
‘Toxoplasmos utan annan specifikation’ anges   Aikaisemman sairauden aiheuttama
etiologin.
                         vaiva
Huom.
Raskaudenaikaisia tiloja kuvattaessa tulee    Besvär orsakad av tidigare sjukdom
ensisijaisesti käyttää luvun XV koodeja (O-    Ongelma:
koodeja). Muita koodeja käytetään tarvittaessa  Aikaisemmin sairastetun tuberkuloottisen
täydentämään tilanteen kuvausta.         aivokalvotulehduksen aiheuttama kuurous.
Obs.                       Ratkaisu:
När man beskriver obstetriska tillstånd bör    Päädiagnoosiksi valitaan H91.9 ’Määrittämä-
man använda primärt koder i kapitel XV (O-    tön kuulon heikentyminen’. Sivudiagnoosilla
koder). Andra koder används vid behov för att   B90.0 ’Keskushermoston tuberkuloosin myö-
kompletera beskrivning av situationen.      häisvaikutukset’ voidaan ilmaista tilanteen syy.30
Problem:                      Problem:
Dövhet till följd av tidigare genomliden tuber-  Hjärninfarkt för tre år sedan med förlamning
kulotisk hjärnhinneinflammation          i den vänstra nedre extremiteten. Patienten
Lösning:                      erhåwwller fysikalisk behandling.
H91.9 ’Nedsatt hörsel utan annan specifikati-   Lösning:
on’ väljs till huvuddiagnos. Med bidiagnosen    Till huvuddiagnos väljs G83.1 ’Monoplegi
B90.0 ‘Sena effekter av tuberkulos i centrala   i nedre extremitet’. Med bidiagnosen I69.3
nervsystemet’ anges etiologin.           ’Sena effekter av hjärninfarkt’ anges etiologin.
Ongelma:                      Huom.
Vanhan aivoabsessin aiheuttama epilepsia      Myöhäisvaikutuksien yhteydessä seurauksen
Ratkaisu:                     kuvauksella on etusija.
Päädiagnoosiksi valitaan G40.9 ’Määrittämä-    Obs.
tön epilepsia’. Sivudiagnoosilla G09 ’Keskus-   Vid sena effekter är det primärt att ange det
hermoston tulehdussairauksien myöhäisvaiku-    resulterande tillstånd.
tukset’ voidaan ilmaista tilan syy.
Problem:
Epilepsi orsakad av gammal hjärnabscess      Leikkauksen jälkeinen häiriö
Lösning:                      Postoperativa störningar
G40.9 ’Epilepsi utan annan specifikation’
                          Ongelma:
väljs till huvuddiagnos. Med bidiagnosen G09
                          Plastiikkaleikkauksen jälkeinen psykoosi
‘Sena effekter av infektionssjukdom i centrala
                          Ratkaisu:
nervsystemet’ anges etiologin.
                          Päädiagnoosiksi valitaan F09 ’Määrittämätön
Ongelma:
                          mielenterveyden häiriö’. Sairauden
Vanhan aivoinfarktin seurausta oleva puhehäiriö
                          syy ilmaistaan ulkoisen syyn koodilla
Ratkaisu:
                          Y83.8 ’Muiden määritettyjen kirurgisten
Päädiagnoosiksi valitaan R47.0 ‘Dysfasia’.
                          toimenpiteiden aiheuttama poikkeava reaktio’.
Sivudiagnoosilla I69.3 ’Aivoinfarktin myö-
                          Problem:
häisvaikutukset’ ilmaistaan tilanteen syy.
                          Psykos efter plastikoperation
Problem:
                          Lösning:
Talstörning till följd av gammal hjärninfarkt
                          F09 ’Mental störning utan annan
Lösning:
                          specifikation’väljs till huvuddiagnos. Med
R47.0 ’Dysfasi’ väljs till huvuddiagnos. Med
                          bidiagnos för yttre orsak Y83.8 ’Avvikande re-
bidiagnosen I69.3 ’Sena effekter av hjärnin-
                          aktion orsakad av annan specificerad kirurgisk
farkt’ anges etiologin.
                          åtgärd’ anges orsaken till tillstånd.
Ongelma:
                          Huom.
Aivoinfarkti kolme vuotta sitten ja siihen liit-
                          Ulkoisen syyn koodeja saa käyttää myös
tyvä vasemman alaraajan halvaus. Potilas saa
                          muiden kuin vammoja kuvaavien diagnoosien
fysikaalista hoitoa.
                          yhteydessä.
Ratkaisu:
                          Obs.
Päädiagnoosiksi valitaan G83.1 ‘Alaraajan
                          Yttre orsak kan anges också i samband med
monoplegia. Lisäkoodiksi voidaan valita I69.3
                          andra diagnoser än dom som anger skador.
’Aivoinfarktin myöhäisvaikutukset’.                                                 31
Ongelma:                      Lösning:
Vuosi sitten tehdyn kilpirauhasleikkauksen     S72.0 ’Fraktur på lårbenshalsen’ väljs till huv-
jälkeinen kilpirauhasen vajaatoiminta       uddiagnos. Med bidiagnoser S40.0 ’Krosskada
Ratkaisu:                     på skuldra och överarm’ och S50.0 ’Krosskada
Päädiagnoosiksi valitaan E89.0 ’Leikkauksen    på armbåge’ anges vid behov de ytliga skador-
jälkeinen kilpirauhasen vajaatoiminta’.      na. Med bidiagnosen W10 ‘Fall i trappa’ anges
Problem:                      mekanismen och med Y96.0 ’Arbetsolycka
Tillstånd av bristfällig sköldkörtelfunktion ett  eller till arbete anknytande yttre faktor’ typ av
år efter sköldkörteloperation.           olycksfallet.
Lösning:                      Ongelma:
E89.0 ’Postoperativ funktionsbrist i sköldkör-   Seniilin vanhuksen vaikea hypotermia kylmäl-
teln’ väljs till huvuddiagnos.           lä ilmalla puutarhassa kaatumisen seuraukse-
Huom.                       na.
Koska kyseessä on kyseisen toimenpiteen      Ratkaisu:
tavallinen seuraus, ei ulkoisen syyn koodin    Päädiagnoosiksi valitaan T68 ’Hypotermia’.
käyttöä voi pitää perusteltuna.          Sivudiagnoosilla X31 ’Altistuminen voimak-
Obs.                        kaalle luonnolliselle kylmyydelle’ ilmaistaan
Eftersom detta är en vanlig resultat av be-    tapaturmamekanismi ja tapaturmatyypin
handiingen bör man ej använda kod för yttre    diagnoosilla Y94.0 ‘Kotitapaturma’ tapahtu-
orsak.                       mapaikka.
                          Problem:
Ulkoisen tekijän aiheuttama vamma         Svår hypotermi hos senil åldring orsakad av
                          fall i trädgården vid kallt väder.
Skada orsakad av yttre faktorer          Lösning:
Ongelma:                      Huvuddiagnosen är T68 ’Hypotermi’. Med
Reisiluun kaulan murtuma sekä vasemman       bidiagnosen X31 ’Exponering för stark natur-
kyynärpään ja olkavarren ruhje seurauksena     lig köld’ anges mekanismen och med Y94.0
kaatumisesta portaissa työmatkalla.        ’Hemolycka’ typ av olycksfallet.
Ratkaisu:                     Huom.
Päädiagnoosiksi valitaan S72.0‘Reisiluun      Ulkoisen syyn koodit (luku XX, V-Y -koodit)
kaulan murtuma’. Sivudiagnooseilla S40.0      eivät kelpaa päädiagnoosiksi tai ainoaksi diag-
‘Hartianseudun ja/tai olkavarren ruhje’ ja     noosiksi hoidon yhteydessä. Sen sijaan kuole-
S50.0 ’Kyynärpään ruhje’ ilmaistaan tarvitta-   mansyytä luokiteltaessa ne ovat ensisijaisia.
essa pinnalliset vammat. Tapaturmamekanismi    Obs.
ilmaistaan sivudiagnoosilla W10 ‘Portailla     Kod för yttre orsak får ej användas som huv-
kaatuminen’ ja diagnoosilla Y96.0 ’Työta-     uddiagnos eller som enastående diagnos vid
paturma tai työhön liittyvä ulkoinen tekijä’    morbiditetskodning. Däremot vid mortalitets-
tapahtumapaikka.                  kodning är dom primära.
Problem:                      Ongelma:
Fraktur på lårbenshalsen med kontusion på     Virtsarakon ja virtsaputken vamma liikenneon-
vänster armbåge och överarm till följd av fall i  nettomuudessa.
trappa på vägen hem från arbetet.32
Koodit:                        till huvuddiagnos. Med bidiagnoserna S37.2
Päädiagnoosiksi valitaan S37.7 ’Useiden lantion    ’Skada på urinblåsan’ och S37.3 ’Skada på
elinten vamma’. Sivudiagnooseilla S37.2 ’Virt-     urinröret’ kan man ange mera noggrant vad
sarakkovamma’ ja S37.3 ’Virtsaputkivamma’       är frågan. Med skilld bidiagnos V89 ‘Ospe-
voidaan ilmaista syntyneet vammat tarkemmin,      cificerad transportolycka’ anges olycksmeka-
Erillisellä sivudiagnoosilla V89 ’Määrittämätön lii-  nismen
kennetapaturma’ ilmaistaan tapaturmamekanismi.     Huom.
Problem:                        Liikenneonnettomuuden yhteydessä ei tarvita
Skada på urinblåsan och urinröret i trafiko-      tapaturmatyypin koodia (Y94 - Y96).
lycka.                         Obs.
Lösning:                        Vid trafikolycka behövs ej kod för typ av
S37.7 ’Skador på flere bäckenorgan’ väljs       olycksfallet.
                                                 33
Koodien esitystavat
Systematik för koderna

 E78     Kolmimerkkinen otsikkokoodi, ei kelpaa diagnoosikoodiksi
       Treställig rubrikkod, gäller ej som diagnos

 E68     Kolmimerkkinen diagnoosikoodi
       Treställig diagnoskod


E78.00    Normaali diagnoosikoodi (neli- tai viisimerkkinen)
       Vanlig diagnoskod (4 eller 5 tecken)

I39.0*A52.0  Oire-syy –diagnoosipari
       Symtom-orsak -diagnospar
34
Yhdistelymerkit
Sammanbidande tecken

*  ”Oirekoodi”. Koodi joka ilmaisee sairauden oireen tai ilmenemismuodon. Vaatii toi-
   sen koodin ilmaisemaan etiologian’.
   ”Symtomkod”. Kod, som anger sjukdomens symtom eller manifestationsform, kan
   endast användas med en annan kod som anger etiologin.

+  ”Syykoodi”. Koodi, joka ilmaisee sairauden syyhyn perustuvan sairausluokan, mutta
   jonka yhteydessä on usein mielekästä käyttää toista koodia (oirekoodia, *-koodia)
   ilmaisemaan sairauden oiretta tai ilmenemismuotoa.
   ”Orsakskod”. Kod, som anger sjukdomens etiologi, men med vilken är det ofta nyttigt
   att använda sekundär kod (symtomkod, *-kod) som anger symtom eller manifesta-
   tionsform.

#  Koodi, jonka yhteydessä voidaan käyttää ATC-koodia (viisi ensimmäistä merkkiä)
   ilmaisemaan aiheuttavaa lääkeainetta.
   Kod med vilken man kan ange orsakande medicin med ATC-kod (5 första tecken).

&  Kasvainkoodi, johon voidan liittää endokrinologisen häiriön koodi.
   Diagnoskod för tumörsjukdom, som kan kombineras med kod för endokrinologisk
   rubbning.
                                             35
Aiempien painosten asiantuntijat ja lausunnonantajat
Sakkunniga och kommentatorer för tidigare upplagar

Tautiluokituksen asiantuntijaryhmä  Lausunnonantajat, I kierros   Piirilä Päivi
Expertgruppen för sjukdomsklassifi-  Kommentatorer, I runden     Pikkarainen Pekka
kation                Erikoisalalayhdistykset     Rannikko Sakari
Hilkka Ahonen, Tilastokeskus     Specialitetsföreningar     Ritvanen Annukka
Maisa Antti-Poika, Kuntaliitto    Yksittäiset lausunnonantajat;  Rytömaa Inkeri
Mats Brommels, Helsingin yliopisto,  Enskilda kommentatorer;     Räsänen Eila
puheenjohtaja             Aro Antti            Sariola Hannu
Kari Kaukinen, Kansaneläkelaitos   Collan Yrjö           Savela Soili
Pauli Lyytikäinen, Kuntaliitto    Eerola Kaija          Sillanpää Matti
Marjukka Mäkelä, STAKES        Einola Sakari          Seppälä Markku
Walter Nienstedt           Eskola Jussi          Suhonen Raimo
Matti Ojala, STAKES          Franssila Kaarle        Tala Eero
Anneli Ruusinen, STAKES, sihteeri   Grenquist-Norden Brita     Teppo Lyly
Lyly Teppo, Suomen Syöpäyhdistys   Gröhn Pentti          Tukiainen Pentti
Vasa Vaaranen, Työterveyslaitos    Hannuksela Matti        Vainio Jyrki
Martti Virtanen, STAKES        Helin Martti          Vainionpää Seppo
                   Ikäheimo Markku         Valtonen Sari
ICD-10 käännös- ja          Isomäki Heikki         Valtonen Simo
valmistelutyöhön osallistuneet    Jokelainen Matti        Vilska Jussi
Deltagit i översättning och      Jouppila Pentti         Voipio Hannu
förbereding              Järvenpää Anna-Liisa      Wallgren Eric
Hilkka Ahonen             Karma Pekka           Juntunen-Backman Kaisu
Pavel Bogovski            Kivelä Tero           Jouppila Pentti
Kaija Eerola             Klaukka Timo
Raimo Lahti              Kunnamo Ilkka
Walter Nienstedt           Kuoppasalmi Kimmo
Pirkko Paakkari            Kärjä Juhani
Annukka Ritvanen           Laatikainen Leila
Martti Virtanen            Larmas Markku
                   Lehtinen Ville
2. painoksen valmistelutyöstä     Mustajoki Pertti
vastanneet              Mäkelä Veikko
Redaktionsansvariga för det andra   Niinimäki Timo
upplag                Norio Reijo
Mikko Mattila             Partinen Markku
Markku Valtonen            Pasternack Amos
Martti Virtanen            Pesonen Erkki
36
Lausunnonantajat, II kierros  Nilsson Eija       Psykiatrian luvun ovat tehneet
Kommentatorer, II runden    Nuutila Matti      Klaus Lehtinen
Asko-Seljävaara Sirpa     Ojala Kari        Olli Kampman
Alanko Arto          Ovaska Jari       Elina Koivisto
Ahonen Hilkka         Panelius Martin     Päivi Kiviniemi
Grönblad Mats         Papinaho Sari      Juha-Matti Väänänen
Helenius Ismo         Peippo Maarit      Pälvi Kaukonen
Huikuri Heikki         Permi Jaakko       Kaija Eerola
Holmberg-Marttila Doris    Piha Jorma
Hämäläinen Matti        Pihlaja Tytti
Ikäheimo Markku        Pukander Juhani
Isokoski Mauri         Pylkkönen Kari
Jouppila Pentti        Puhakka Pertti
Kaitila Ilkka         Rahnasto Jorma
Karma Anni           Ralli Reijo
Karma Pekka          Rantanen Jorma
Karkola Kari          Rasi Vesa
Klossner Marja-Liisa      Rautio Jorma
Koivikko Matti         Riihelä Kirsi
Korpela Raija         Ropponen Tapio
Kujala Santero         Räsänen Eila
Kujansuu Erkki         Saarinen Pia
Kuusisto Paula         Salokangas Risto-Pekka
Kärkölä Pentti         Salonen Riitta
Lahdensuo Aarne        Ståhlberg Marja-Riitta
Lahti Arto           Suominen Erkki
Laihinen Arto         Särkioja Terttu
Laine Pekka          Taari Tapio
Liukko Matti          Tammela Teuvo
Malmberg Henrik        Tamminen Tuula
Matikainen Esko        Tarkka Matti
Mattila Severi         Teppo Lyly
Mikkonen Veikko        Tiainen Erkki
Mustonen Jukka         Torstila Mauri
Myllynen Pertti        Viljanen Matti
Mölsä Pekka          Ylinen Aarne
Möttönen Timo
                                             37
                                         Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
                                 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar  LUKU 1

TARTUNTA- JA LOISTAUTEJA
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
A00-B99
Mukaan lukien                         Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:
    Taudit, joita yleisesti pidetään tarttuvina
Inkluderar                           Detta kapitel innefattar följande
    Sjukdomar som i allmänhet uppfattas som        grupper:
    smittsamma eller överförbara
Pois lukien                          A00-A09  Suoliston tartuntataudit
    Eräät paikalliset infektiot (ks. elinjärjestelmien        Infektionssjukdomar utgående från
    mukaisia lukuja)                         mag-tarmkanalen
    Influenssa ja muut äkilliset hengitystieinfektiot   A15-A19  Tuberkuloosi
    (J00-J22)                            Tuberkulos
    Raskauden, synnytyksen tai lapsivuoteuden       A20-A28  Eräät eläinperäiset bakteeritaudit
    komplikaatioina esiintyvät tartunta- tai loistaudit       Vissa djurburna bakteriesjukdomar
    (098)                         A30-A49  Muut bakteeritaudit
    Useimmat perinataalikaudella ilmenevät tartunta-         Andra bakteriesjukdomar
    tai loistaudit (P00.2, P35-P39)            A50-A64  Pääasiallisesti sukupuoliteitse tarttuvat
    Altistuminen tartuntataudeille (Z20)               infektiot
    Tartuntatautien kantajuus tai epäilty kantajuus         Huvudsakligen sexuellt överförda infektioner
    (Z22)                         A65-A69  Muut spirokeettataudit
    Hoito suvussa esiintyvien HIV-taudin (Z83.0) tai         Andra spiroketsjukdomar
    muiden infektio- tai loistautien (Z83.1) takia     A70-A74  Muut klamydiataudit
    Tutkimukset tai hoito potilaan aiemman infektio- tai       Andra sjukdomar orsakade av klamydia
    loissairauden takia (Z86.1)              A75-A79  Riketsioosit
Exkluderar                                Sjukdomar orsakade av rickettsiaarter
    Vissa lokaliserade infektioner - se kapitel för    A80-A89  Keskushermoston virusinfektiot
    respektive organsystem                      Virussjukdomar i centrala nervsystemet
    Influensa och andra akuta luftvägsinfektioner     A90-A99  Niveljalkaisten välittämät viruskuumeet ja
    (J00-J22)                            virusten aiheuttamat verenvuotokuumeet
    Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar, som          Febersjukdomar orsakade av virus överförda av
    komplikation till graviditet, förlossning och          leddjur och virusorsakade hemorragiska febrar
    barnsängstid (med undantag för obstetrisk tetanus   B00-B09  Ihottumina ja limakalvovihoittumina ilmenevät
    och sjukdom orsakad av humant immunbristvirus          virusinfektiot
    [HIV]) (O98)                           Virussjukdomar med hudutslag och
    Infektionssjukdomar och parasitsjukdomar,            slemhinneutslag
    specifika för perinatalperioden (med undantag för   B15-B19  Virusmaksatulehdus
    tetanus neonatorum, medfödd syfilis, perinatal          Virushepatit
    gonokockinfektion och perinatal sjukdom orsakad    B20-B24  Immuunikato [HIV-tauti]
    av humant immunbristvirus [HIV]) (P00.2, P35-P39)        Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus
    Kontakt med och exponering för smittsamma            [HIV]
    sjukdomar (Z20)                    B25-B34  Muut virustaudit
    Bärare eller misstänkt bärare av agens för            Andra virussjukdomar
    infektionssjukdom (Z22)                B35-B49  Sienitaudit
    HIV-sjukdom (Z83.0) eller andra infektions- och         Svampsjukdomar
    parasitsjukdomar (Z83.1) i familjeanamnesen      B50-B64  Alkueläintaudit
    Undersökningar eller vård för patietentes tidigare        Protozosjukdomar
    infektions- och parasitsjukdomar (Z86.1)        B65-B83  Loismatotaudit
                                     Masksjukdomar
                                B85-B89  Täitauti, punkkitauti ja muut loistartunnat
                                     Lusangrepp, acarinos (angrepp av kvalster) och
                                     andra infestationer
                                B90-B94  Tartunta- ja loistautien myöhäisvaikutukset
                                     Sena effekter av infektionssjukdomar och
                                     parasitsjukdomar
                                                          39
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


B95-B97  Bakteerit, virukset ja muut            A01.2  Pikkulavantauti B
      tartunnanaiheuttajat                   Paratyfoidfeber B
      Bakterier, virus och andra infektiösa       A01.3  Pikkulavantauti C
      organismer                        Paratyfoidfeber C
B99-B99  Muut tartuntataudit
      Andra infektionssjukdomar             A01.4 Määrittämätön pikkulavantauti
                                  Paratyfoidfeber, ospecificerad
                               Mukaan lukien
A00-A09                               Tarkemmin määrittämätön Salmonella paratyphin
                                  aiheuttama infektio
                               Inkluderar
Suoliston tartuntataudit                      Infektion orsakad av Salmonella paratyphi UNS
Infektionssjukdomar utgående från              A01.4+M01.3
mag-tarmkanalen                           Lavantautiin tai pikkulavantautiin liittyvä
                                  nivelinfektio
A00   KOLERA                           Artrit vid tyfoid- eller paratyfoidfeber
    Kolera
                               A02  MUUT SALMONELLAINFEKTIOT
A00.0  Klassinen kolera                      Andra salmonellainfektioner
    Kolera orsakad av Vibrio cholerae 01, biovar     Mukaan lukien
    cholerae                          Muiden salmonellojen kuin Salmonella typhin tai
Huom.                                Salmonella paratyphin aiheuttamat infektiot ja
    Kolera, jonka aiheuttaja on Vibrio cholerae 01,       ruokamyrkytykset
    klassinen biotyyppi                 Inkluderar
Anm.                                Infektion eller matförgiftning orsakad av
    Kolera orsakad av Vibrio cholerae 01, klassisk       salmonella arter andra än Salmonella typhi och
    biotyp                           Salmonella paratyphi
A00.1 El Tor-kolera                     A02.0 Salmonellasuolitulehdus
    Kolera orsakad av Vibrio cholerae 01, biovar el tor     Salmonellaenterit
Mukaan lukien                        Mukaan lukien
    Eltor -kolera                        Suolitulehdus, salmonellan aiheuttama
Inkluderar                          Inkluderar
    Kolera El Tor                        Tarminfektion, orsakad av salmonella
Huom.
    Kolera, jonka aiheuttaja on Vibrio cholerae 01,    A02.1 Salmonellaseptikemia
    biotyyppi eltor                       Salmonellaseptikemi
Anm.                             Mukaan lukien
    Kolera orsakad av Vibrio cholerae 01, biotyp eltor      Salmonellan aiheuttama sepsis
                               Inkluderar
A00.9  Määrittämätön kolera                    Sepsis förorsakad av salmonella
    Icke specificerad kolera
                               A02.2  Paikallinen salmonellainfektio
A01   LAVANTAUTI JA PIKKULAVANTAUTI                Lokaliserad salmonellainfektion
    Tyfoidfeber och paratyfoidfeber           A02.2+G01
A01.0 Lavantauti                          Salmonellan aiheuttama aivokalvotulehdus
    Tyfoidfeber                         Salmonellameningit
Mukaan lukien                        A02.2+H22.0
    Salmonella typhin aiheuttama infektio            Salmonellan aiheuttama värikalvon ja sädekehän
Inkluderar                             tulehdus
    Infektion orsakad av Salmonella typhi            Salmonella iridocyklit
A01.0+G01                          A02.2+J17.0
    Lavantautiin liittyvä aivokalvotulehdus           Salmonellan aiheuttama keuhkokuume
    Meningit vid tyfoidfeber                   Salmonellapneumoni
A01.0+I39.8                         A02.2+M01.3
    Lavantautiin liittyvä sydämen sisäkalvon tulehdus      Salmonellan aiheuttama niveltulehdus
    Endokardit vid tyfoidfeber                 Salmonellaartrit
A01.0+J17.0                         A02.2+M90.2
    Lavantautiin liittyvä keuhkokuume              Salmonellan aiheuttama osteomyeliitti
    Pneumoni vid tyfoidfeber                   Salmonellaosteomyelit
A01.1  Pikkulavantauti A
    Paratyfoidfeber A
40
                                       Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
                                Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


A02.2+N16.0                        Pois lukien
    Salmonellan aiheuttama munuaisten              Bakteerien aiheuttama ruokamyrkytys (A05)
    tubulointerstitiaalinen sairaus               Tuberkuloottinen suolistotulehdus (A18.3)
    Renal tubulo-interstitiell sjukdom, orsakad av       Sijainniltaan määrittämätön näiden bakteerien
    salmonella                         infektio (A49.8)
                                  Muu näiden bakteerien aiheuttama sairaus (B96)
A02.8  Muu salmonellainfektio
                              Exkluderar
    Annan specificerad salmonellainfektion
                                  Toxisk effekt orsakad av otjänliga födoämnen
A02.9  Määrittämätön salmonellainfektio              (bakterier) (A05)
    Salmonellainfektion, ospecificerad             Tuberkulös enterit (A18.3)
                                  Infektion med icke specificerad lokalisation av
A03  SHIGELLOOSI                         dessa bakterier (A49.8)
    Shigellos (bakteriell dysenteri, rödsot)          Annan sjukdom orsakad av dessa baterier (B96)
Mukaan lukien                       A04.0  Enteropatogeenisen kolibakteerin aiheuttama
    Bakteeripunatauti                      infektio
    Punatauti                          Infektion med tarmpatogena Escherichia
    Shigelladysenteria                     coli-bakterier
Inkluderar
    Bakteriell dysenteri                A04.1 Enterotoksigeenisen kolibakteerin aiheuttama
    Rödsot                           infektio
    Shigelladysenteri                     Infektion med tarmtoxiska Escherichia
                                 coli-bakterier
A03.0 Shigella dysenteriae -bakteerin aiheuttama     Mukaan lukien
    shigelloosi                        Suolimyrkkyjä tuottavan kolibakteerin aiheuttama
    Shigella dysenteriae (serogrupp A)             infektio
Mukaan lukien                       Inkluderar
    Seroryhmä A -shigelloosi                  Infektion orsakad av kolibakterie som bildar
    Shigella-Krusei-dysenteria                 tarmtoxiner
Inkluderar
    Shiga-Kruse-dysenteri                A04.2 Enteroinvasiivisen kolibakteerin aiheuttama
                                 infektio
A03.1 Shigella flexneri -bakteerin aiheuttama          Infektion med tarminvasiva Escherichia
    shigelloosi                        coli-bakterier
    Shigella flexneri (serogrupp B)           Mukaan lukien
Mukaan lukien                           Suolen seinämään tunkeutuvan kolibakteerin
    Seroryhmä B -shigelloosi                  aiheuttama infektio
Inkluderar                         Inkluderar
    Shigellos serogrupp B                   Infektion orsakav av tarminvasiv kolibakterie
A03.2 Shigella boydii -bakteerin aiheuttama shigelloosi  A04.3 Enterohemorragisen kolibakteerien aiheuttama
    Shigella boydii (serogrupp C)               infektio
Mukaan lukien                           Infektion med tarmhemorragiska Escherichia
    Seroryhmä C -shigelloosi                  coli-bakterier
Inkluderar                         Mukaan lukien
    Shigellos serogrupp C                   Suoliverenvuotoja aiheuttavan kolibakteerin
A03.3 Shigella sonnei -bakteerin aiheuttama shigelloosi     aiheuttama infektio
    Shigella sonnei (serogrupp D)            Inkluderar
Mukaan lukien                           Infektion orsakad av tarmhemorragisk kolibakterie
    Seroryhmä D -shigelloosi              A04.4 Muu kolibakteerin aiheuttama suoli-infektio
Inkluderar                            Annan specificerad tarminfektion med Escherichia
    Shigellos serogrupp D                   coli
A03.8  Muu shigelloosi                  Mukaan lukien
    Annan specificerad shigellos               Tarkemmin määrittämätön Escherichia coli
                                 -suolitulehdus
A03.9 Määrittämätön shigelloosi
                              Inkluderar
    Shigellos, ospecificerad
                                 Escherichia coli-enterit UNS
Mukaan lukien
    Tarkemmin määrittämätön bakteeriperäinen      A04.5  Kampylobakteerin aiheuttama suolitulehdus
    dysenteria                         Enterit osakad av Campylobacter
    Basillaarinen dysenteria              A04.6 Yersinia enterocolitican aiheuttama suolitulehdus
Inkluderar                            Enterit orsakad av Yersinia enterocolitica
    Bacillär dysenteri UNS               Mukaan lukien
                                 Muu Yersinia-suolitulehdus
A04   MUUT BAKTEERIPERÄISET SUOLISTOINFEKTIOT      Inkluderar
    Andra bakteriella tarminfektioner             Enterit orsakad av annan Yersinia                                                         41
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


Pois lukien                          A05.2 Clostridium perfringens (Clostridium welchii)
    Suoliston ulkopuolinen yersinioosi (A28.2)          -bakteerin aiheuttama ruokamyrkytys
Exkluderar                              Matförgiftning orsakad av Clostridium perfringens
    Extraintestinal yersinios (A28.2)              [Clostridium welchii]
                               Inkluderar
A04.6+M03.2
                                   Enteritis necroticans
    Yersinia enterocolitica -suolitulehduksen
    aiheuttama nivelsairaus                A05.3  Vibrio parahaemolyticus -bakteerin aiheuttama
    Postinfektiös artrit vid enterit orsakad av Yersinia      ruokamyrkytys
    enterocolitica                         Matförgiftning orsakad av Vibrio parahaemolyticus
A04.7  Clostridium difficilen aiheuttama ohut- ja      A05.4  Bacillus cereus -bakteerin aiheuttama
    paksusuolen tulehdus                     ruokamyrkytys
    Enterokolit orsakad av Clostridium difficile         Matförgiftning orsakad av Bacillus cereus
A04.8 Muu bakteeriperäinen suolistoinfektio         A05.8  Muu bakteerien aiheuttama ruokamyrkytys
    Annan specificerad bakteriell tarminfektion          Annan specificerad matförgiftning orsakad av
Mukaan lukien                             bakterier
    Ruuansulatuskanavan Helicobacter-infektio       A05.9  Määrittämätön bakteerin aiheuttama
Inkluderar                              ruokamyrkytys
    Mag-tarmkanalens infektion orsakad av             Matförgiftning orsakad av bakterier, ospecificerad
    Helicobacter
A04.9 Määrittämätön bakteeriperäinen suolistoinfektio    A06   AMEBIAASI
    Bakteriell tarminfektion, ospecificerad            Amöbainfektion
Mukaan lukien                         Mukaan lukien
    Tarkemmin määrittämätön bakteriaalinen enteriitti       Amebadysenteria
Inkluderar                              Amebapunatauti
    Bakteriell enterit UNS                     Entamoeba histolytican aiheuttamat infektiot
                               Inkluderar
A05   MUUT, MUUALLA LUOKITTELEMATTOMAT               Infektioner orsakade av Entamoeba histolytica
    BAKTEERIEN AIHEUTTAMAT                Pois lukien
    RUOKAMYRKYTYKSET                       Muu suoliston alkueläintauti (A07)
    Annan matförgiftning orsakad av bakterier som ej   Exkluderar
    klassificeras annorstädes                   Annan protozosjukdom i tarmen (A07)
Pois lukien
                               A06.0 Akuutti amebiaasi
    Salmonellojen aiheuttamat ruokamyrkytykset tai
                                   Akut amöbadysenteri
    infektiot (A02)
                               Mukaan lukien
    Escherichia colin aiheuttamat infektiot
                                   Akuutti amebadysenteria
    (A04.0-A04.4)
                                   Tarkemmin määrittämätön suolistoamebiaasi
    Listerioosi (A32)
                               Inkluderar
    Haitallisten ruoka-aineiden aiheuttama
                                   Akut amoebiasis
    ruokamyrkytys (T61, T62)
                                   Intestinal amöbainfektion UNS
Exkluderar
    Matförgiftning och infektion orsakad av salmonella  A06.1  Pitkäaikainen suolistoamebiaasi
    (A02)                             Kronisk intestinal amöbainfektion
    Infektion orsakad av Escherichia coli (A04.0-A04.4)  A06.2  Ameban aiheuttama koliitti ilman dysenteriaa
    Listerios (A32)                        Kolit orsakad av amöba
    Matförgiftning av skadlig föda (T62-T61)
                               A06.3 Suolen amebooma
A05.0  Stafylokokin aiheuttama ruokamyrkytys            Amöbom i tarmen
    Matförgiftning orsakad av stafylokocker        Mukaan lukien
A05.1 Botulismi                           Tarkemmin määrittämätön amebooma
    Botulism                        Inkluderar
Mukaan lukien                            Amöbom UNS
    Clostridium botulinum -bakteerin aiheuttama      A06.4  Ameban aiheuttama maksapaise
    klassinen ruokamyrkytys                    Leverabscess orsakad av amöba
Inkluderar                          Mukaan lukien
    Klassisk matförgiftning orsakad av Clostridium         Maksa-amebiaasi
    botulinum-bakterie                   Inkluderar
Huom.                                 Hepatisk amoebiasis
    Clostridium botulinum -bakteerin aiheuttama      Pois lukien
    klassinen ruokamyrkytys                    Ameban aiheuttama keuhkopaise ja maksapaise
Anm.                                 (J99.8+A06.5*)
    Klassisk matförgiftning orsakad av Clostridium     Exkluderar
    botulinum                           Leverabscess med lungabscess (J99.8+A06.5*)42
                                       Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
                                Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


A06.5 Ameba keuhkopaiseen syynä             Mukaan lukien
    Amöba som orsak för lungabscess             Isospora belli tai Isospora hominis -itiöeläimen
Mukaan lukien                          aiheuttama infektio
    Ameban aiheuttama keuhkopaise ja maksapaise       Suoliston koksidioosi
Inkluderar                        Inkluderar
    Leverabscess med lungabscess               Infektion orsakad av Isospora belli och Isospora
                                hominis
A06.5+J99.8
                                Intestinal coccidios
    Ameban aiheuttama keuhkopaise
    Lungabscess orsakad av amöba           A07.8 Muu suoliston alkueläintauti
                                Annan specificerad tarmsjukdom orsakad av
A06.6 Ameba aivopaiseen syynä
                                protozoer
    Amöba som orsak för hjärnabscess
                             Mukaan lukien
Mukaan lukien
                                Suoliston trikomoniaasi
    Aivopaise, johon liittyy keuhkopaise tai
                                Sarkokystoosi
    maksapaise tai molemmat
                                Sarkosporidioosi
Inkluderar
                             Inkluderar
    Hjärnabscess med lungabscess eller leverabscess
                                Intestinal trikomonasinfektion
    eller båda
                                Sarkocystos
A06.6+G07                            Sarkosporidios
    Ameban aiheuttama aivopaise
                             A07.9 Määrittämätön suoliston alkueläintauti
    Hjärnabscess orsakad av amöba
                                Protozosjukdom i tarmen, ospecificerad
A06.7  Ihoamebiaasi                   Mukaan lukien
    Sårbildning i huden orsakad av amöba          Siimaeläinripuli
A06.8 Muu amebiaasi                      Alkueläinripuli
    Amöbainfektion med annan lokalisation          Alkueläindysenteria
Mukaan lukien                          Alkueläinkoliitti
    Umpilisäkkeen amebiaasi              Inkluderar
    Ameba-appendisiitti                   Kolit, diarré och dysenteri orsakad av protozoer
Inkluderar
    Amöbaappendicit                  A08   VIRUSPERÄISET JA MUUT MÄÄRITETYT
                                 SUOLISTOINFEKTIOT
A06.8+N51.2                           Tarminfektioner orsakade av virus och andra
    Ameban aiheuttama terskatulehdus             specificerade organismer
    Amöbabalanit                   Mukaan lukien
A06.9  Määrittämätön amebiaasi                 Virussuolitulehdus
    Amöbainfektion, ospecificerad          Inkluderar
                                 Tarminfektion orsakad av virus
A07   MUUT SUOLISTON ALKUELÄINTAUDIT          Pois lukien
    Andra protozosjukdomar i tarmen             Suolisto-oireinen influenssa (J10.8, J11.8)
                             Exkluderar
A07.0 Balantidiaasi                       Influens med tarmsymtom (J10.8, J11.8)
    Balantidiasis
Mukaan lukien                      A08.0  Rotaviruksen aiheuttama suolitulehdus
    Balantidium-alkueläimen aiheuttama dysenteria       Enterit orsakad av rotavirus
Inkluderar                        A08.1 Norwalk-tekijän aiheuttama akuuttimaha-
    Dysenteri orsakad av Balantidium coli          suolistosairaus
A07.1 Giardiaasi                        Akut gastroenteropati orsakad av Norwalk-faktor
    Giardiasis                    Mukaan lukien
Mukaan lukien                          Pienten pyöreiden virusten (PPV) aiheuttama
    Lambliaasi                        suolitulehdus
Inkluderar                        Inkluderar
    Lambliasis                        Enterit orsakad av 'small round structured virus'
A07.2 Kryptosporidioosi                 A08.2  Adenoviruksen aiheuttama suolitulehdus
    Infektion orsakad av Cryptosporidium           Enterit orsakad av adenovirus
Mukaan lukien                      A08.3  Muu virussuolitulehdus
    Cryptosporidium-alkueläimen aiheuttama infektio      Enterit orsakad av annat specificerat virus
Inkluderar
    Kryptosporidios                  A08.4 Määrittämätön virussuolitulehdus
                                Enterit orsakad av icke specificerat virus
A07.3  Isosporiaasi                   Mukaan lukien
    Isosporiasis                      Tarkemmin määrittämätön virusenteriitti,
                                virusgastroenteriitti tai virusgastroenteropatia
                                                         43
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


Inkluderar
    Virusenterit, virusgastroenterit eller         A15  BAKTERIOLOGISESTI TAI HISTOLOGISESTI
    virusgastroentropati UNS                   VARMENNETTU HENGITYSELINTEN
                                   TUBERKULOOSI
A08.5  Muu suolistoinfektio                     Tuberkulos i andningsorganen, bakteriologiskt och
    Annan specificerad tarminfektion               histologiskt verifierad
                               Mukaan lukien
A09   TARTTUVAKSI OLETETTU RIPULI JA                Varmennettu tuberkuloottinen keuhkokuume,
    MAHA-SUOLITULEHDUS                      keuhkofibroosi, keuhkoputkien laajentuma tai
    Diarré och mag-tarmsjukdom där infektiös orsak        ilmarinta
    förmodas                       Inkluderar
Mukaan lukien                            Verifierad tuberkulotisk lunginflammation,
    Tarkemmin määrittämätön (ohut)suolitulehdus         lungfibros, bronkiektasi eller pneumotorax (luft i
    Epideeminen, dysenteerinen tai määrittämätön         lungsäcken)
    ripuli
                               A15.0 Mikroskooppisella ysköstutkimuksella
    Suolikatarri
                                   varmennettu keuhkotuberkuloosi
    Verenvuotoinen, septinen tai määrittämätön
                                   Lungtuberkulos, verifierad med mikroskopisk
    maha-suolitulehdus, ohutsuolitulehdus tai koliitti
                                   sputumundersökning
Inkluderar
                               Mukaan lukien
    Infektiös diarrésjukdom UNS
                                   Selvitys sekä ilman viljelyä että viljelyn avulla
    Epidemisk, dysenterisk eller ospecificerad diarré
                               Inkluderar
    Dysenterisk, septisk eller ospecficerad
                                   Utredning med eller utan odling
    gastroenterit, enterit eller kolit
Pois lukien                          A15.1  Ainoastaan viljelyllä varmennettu
    Määritetyn tartunnanaiheuttajan aiheuttama ripuli       keuhkotuberkuloosi
    (A00-A08)                           Lungtuberkulos, verifierad endast med odling
    Ei-infektioosi ripuli (K52.9)             A15.2  Histologisesti varmennettu keuhkotuberkuloosi
    Vastasyntyneen ei-infektioosi ripuli (P78.3)         Lungtuberkulos, verifierad histologiskt
Exkluderar
    Fall med identifierad infektiiös etiologi (A00-A08)  A15.3  Mainitsemattomalla menetelmällä varmennettu
    Icke infektiös diarré (K52.9)                 keuhkotuberkuloosi
    Icke infektiös diarré hos nyfödd (P78.3)           Lungtuberkulos, verifierad med icke angiven metod
Huom.                             A15.4  Varmennettu rintakehänsisäisten
    Tilanteissa, joissa tarkemmin määrittämättömän        imusolmukkeiden tuberkuloosi
    ripulin voidaan olettaa tarkoittavan ei-tarttuvaa       Verifierad tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar
    sairautta, käytetään koodia K52.9.          Mukaan lukien
Anm.                                 Varmennettu henkitorven, keuhkoportin,
    I situationer där ospecifcerad diarré kan antagas       keuhkoputkien tai välikarsinan imusolmukkeiden
    vara av icke infektiöst ursprung skall tillståndet      tuberkuloosi
    klassificeras under K52.9.              Inkluderar
                                   Verifierad tuberkulos i trakeobronkiella lymfkörtlar
                                   eller lymfkörtlar i hilus eller mediastinum
A15-A19                            Pois lukien
                                   Primaariseksi määritetty tuberkuloosi (A15.7)
Tuberkuloosi                         Exkluderar
                                   Primär tuberculos (A15.7)
Tuberkulos
Mukaan lukien                         A15.5  Varmennettu kurkunpään, henkitorven tai
    Mycobacterium tuberculosis-, M. bovis- tai M.         keuhkoputkien tuberkuloosi
    africanum-bakteerin aiheuttama infektio            Verifierad tuberkulos i larynx, trakea eller bronker
Inkluderar                          A15.6  Varmennettu tuberkuloottinen
    Infektioner orsakade av Mycobacterium             keuhkopussitulehdus
    tuberculosis-, M. bovis- eller M. africanum          Verifierad tuberkulös pleurit
Pois lukien                          Mukaan lukien
    Synnynnäinen tuberkuloosi (P37.0)               Varmennettu keuhkopussin tuberkuloosi
    Pölykeuhkoon liittyvä tuberkuloosi (J65)           Varmennettu tuberkuloottinen empyeema
    Tuberkuloosin myöhäisvaikutukset (B90)        Inkluderar
    Silikoosin yhteydessä esiintyvä tuberkuloosi (J65)      Verifierad pleuratuberkulos
Exkluderar                              Verifierad tuberkulöst empyem
    Sena effekter av tuberkulos (B90)           Pois lukien
    Pneumokonios förenad med tuberkulos (J65)           Primaarituberkuloosin yhteydessä esiintyvä
    Silikotuberkulos (J65)                    tuberkuloottinen keuhkopussitulehdus (A15.7)
    Medfödd tuberkulos (P37.0)              Exkluderar
                                   Tuberkulos pleurit vid primär tuberkulös (A15.7)
44
                                          Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
                                   Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


A15.7  Varmennettu hengityselinten               A16.3  Rintakehänsisäisten imusolmukkeiden
    primaarituberkuloosi                       tuberkuloosi, ei tietoa etiologian varmistamisesta
    Verifierad primär tuberkulos i andningsorganen          Tuberkulos i intratorakala lymfkörtlar, utan uppgift
                                     om etiologisk verifikation
A15.8 Muu varmennettu hengityselinten tuberkuloosi
                                 Mukaan lukien
    Annan verifierad tuberkulos i andningsorganen
                                     Henkitorven ja keuhkoputkien, keuhkoportin tai
Mukaan lukien
                                     välikarsinan imusolmukkeiden tuberkuloosi, ei
    Varmennettu nenän, nenänsivuontelon tai
                                     tietoa etiologian varmistuksesta
    nenänielun tuberkuloosi
                                 Inkluderar
Inkluderar
                                     Tuberkulos i trakeobronkiala lymfkörtlar eller i
    Verifierad tuberkulos i näsa eller sinus
                                     lymfkörtlar i hilus eller mediastinum utan upgift om
A15.9  Määrittämättömien hengityselinten                etiologisk verifikation
    bakteriologisesti tai histologisesti varmennettu     Pois lukien
    tuberkuloosi                           Primaarituberkuloosiksi määritetty
    Tuberkulos i ospecificerade andningsorganen,           imusolmuketuberkuloosi (A16.7)
    verifierad bakteriologiskt eller histologiskt      Exkluderar
                                     Tuberkulös i intratorakala lymfkörtlar vid
A16   KLIINISESTI TODETTU HENGITYSELINTEN               primärtuberkulös (A16.7)
    TUBERKULOOSI                       A16.4  Kurkunpään, henkitorven tai keuhkoputkien
    Kliniskt verifierad tuberkulos i andningsorganen         tuberkuloosi, ei tietoa etiologian varmistuksesta
Mukaan lukien                              Tuberkulos i larynx, trakea och bronker utan
    Tapaukset, joissa bakteriologisia tai histologisia        uppgift om etiologisk verifikation
    tutkimuksia ei ole suoritettu
    Tuberkuloottinen keuhkokuume, keuhkofibroosi,      A16.5  Tuberkuloottinen keuhkopussin tulehdus, ei tietoa
    keuhkoputkien laajentuma tai ilmarinta ilman tietoa       etiologian varmistuksesta
    bakteriologisesta tai histologisesta varmistuksesta       Tuberkulös pleurit utan uppgift om etiologisk
Inkluderar                                verifikation
    Fall utan bakteriologisk eller histologisk utredning   Mukaan lukien
    Tuberkulotisk pneumoni, lungfibros, bronkoektasi         Tuberkuloottinen empyeema, ei tietoa etiologian
    eller pneumothorax utan upgift om bakteriologisk         varmistuksesta
    eller histologisk verification              Inkluderar
Pois lukien                               Tuberkulöst empyem utan upgift om etiologisk
    Mikrobiologisesti ja histologisesti varmistetut         verifikation
    tapaukset (A15)                     Pois lukien
Exkluderar                                Hengityselinten primaarituberkuloosin yhteydessä
    Fall med verifierad bakteriologiskt eller histologiskt      esiintyvä tuberkuloottinen keuhkopussitulehdus
    (A15)                              (A16.7)
Huom.                              Exkluderar
    Diagnoosi perustuu vain kliinisiin oireisiin ja         Tuberkulös pleurit vid primär tuberkulös (A16.7)
    löydöksiin.                       A16.7 Hengityselinten primaarituberkuloosi, ei tietoa
Anm.                                  etiologisesta varmistuksesta
    Diagnosen baserar sig ändast på kliniska symptom        Primär tuberkulos i andningsorganen utan uppgift
    och fynd.                            om etiologisk verifikation
A16.0  Kliinisesti todettu keuhkotuberkuloosi,         Mukaan lukien
    bakteriologinen ja histologinen tutkimus            Tuberkuloottinen primaarikompleksi
    negatiivinen                       Inkluderar
    Kliniskt verifierad lungtuberkulos med             Tuberkulöst primärkomplex
    bakteriologiskt och histologiskt negativt fynd      A16.8 Muu hengityselinten tuberkuloosi, ei tietoa
A16.1  Kliinisesti todettu keuhkotuberkuloosi,             etiologian varmistuksesta
    bakteriologisia tai histologisia tutkimuksia ei ole       Annan tuberkulos i andningsorganen utan uppgift
    suoritettu                           om etiologisk verifikation
    Lungtuberkulos, bakteriologisk eller histologisk     Mukaan lukien
    undersökning ej genomförd                    Nenän, sivuonteloiden, nenänielun tai välikarsinan
                                    tuberkuloosi, ei tietoa etiologisesta tutkimuksesta
A16.2 Kliinisesti todettu keuhkotuberkuloosi, ei tietoa     Inkluderar
    bakteriologisesta tai histologisesta tutkimuksesta        Tuberkulos i näsa, sinus, nasopharynx eller
    Lungtuberkulos, utan uppgift om bakteriologisk          mediastinum utan upgift om etiologisk verifikation
    eller histologisk verifikation
Mukaan lukien                          A16.9 Määrittämättömien hengityselinten tuberkuloosi,
    Tarkemmin määrittämätön keuhkotuberkuloosi           ei tietoa etiologisesta varmistuksesta
Inkluderar                               Tuberkulos i icke specificerade andningsorganen
    Lungtuberkulos UNS                       utan uppgift om etiologisk verifikation
                                 Mukaan lukien
                                    Tarkemmin määrittämätön tuberkuloosi                                                             45
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


Inkluderar                       A18.1+N33.0
    Tuberkulos UNS                     Virtsarakon tuberkuloosi
                               Tuberkulos i urinblåsan
A17   HERMOSTON TUBERKULOOSI             A18.1+N51.0
    Tuberkulos i nervsystemet               Tuberkuloottinen eturauhastulehdus
A17.0  Tuberkuloosi aivokalvojen tulehduksen syynä      Tuberkulös prostatit
    Tuberkulos som orsak för meningit       A18.1+N51.1
A17.0+G01                           Kiveksen tuberkuloosi
    Tuberkuloottinen meningiitti              Tuberkulos i testikel
    Tuberkulös meningit               A18.1+N51.8
A17.1  Tuberkuloosipesäke aivokalvoilla           Miehen sukupuolielinten tuberkuloosi
    Tuberkulom i hjärnhinnorna              Tuberkulos i manliga könsorganen
A17.1+G07                       A18.1+N74.0
    Aivokalvojen tuberkulooma               Kohdunkaulan tuberkuloosi
    Meningealt tuberkulom                 Tuberkulos i cervix
A17.8  Muu hermoston tuberkuloosi           A18.1+N74.1
    Annan specificerad tuberkulos i nervsystemet     Sisäsynnytinten tuberkuloottinen tulehdus
                               Tuberkulös inflammation i bäckenet hos kvinna
A17.8+G05.0
    Tuberkuloottinen aivokalvo-aivotulehdus     A18.1+N77.0
    Tuberkulös meningoencefalit              Tuberkuloosiin liittyvä ulkosynnyttimien
                               haavauma
A17.8+G07                           Ulceration i vulva vid tuberkulos
    Aivojen tuberkuloosi
    Tuberkulos och tuberkulom i hjärna       A18.2  Tuberkuloottinen perifeerinen imusolmukesairaus
                                Tuberkulös perifer lymfadenopati
A17.8+G63.0                      Mukaan lukien
    Tuberkuloottinen monihermosairaus            Määrittämätön tuberkuloottinen
    Tuberkulös polyneuropati                imusolmuketulehdus
A17.9+G99.8                      Inkluderar
    Määrittämätön hermoston tuberkuloosi          Tuberkulös adenit UNS
    Tuberkulos i nervsystemet, ospecificerad    Pois lukien
                                Keuhkoputkien tai välikarsinan imusolmukkeiden
A18   MUIDEN ELINTEN TUBERKULOOSI              tuberkuloosi (A15.4, A16.3)
    Tuberkulos i andra organ                Suoliliepeessä sijaitsevien tai
                                vatsakalvontakaisten imusolmukkeiden
A18.0  Luu- ja niveltuberkuloosi               tuberkuloosi (A18.3)
    Tuberkulos i skelettet och lederna       Exkluderar
A18.0+H75.0                          Tuberkulös lymfadenopati i intrathorakala
    Tuberkuloottinen kartiolisäkkeen tulehdus        lymfkörlar (A15.4, A16.3)
    Tuberkulös mastoidit                  Tuberkulös lymfadenopati i mesenterium och
                                peritoneum (A18.3)
A18.0+M01.1
    Tuberkuloottinen nivelinfektio         A18.3 Suoliston, suoliliepeen, vatsakalvon tai
    Tuberkulös artrit                   vatsakalvontakaisen alueen tuberkuloosi
                               Intestinal, mesenterial eller retroperitoneal
A18.0+M49.0
                               tuberkulos
    Selkärangan tuberkuloosi
                            Mukaan lukien
    Tuberkulos i kotpelare
                               Suoliliepeen tai vatsakalvontakaisen alueen
A18.0+M68.0                          imusolmuketuberkuloosi
    Tuberkuloottinen nivelkalvotulehdus       Inkluderar
    Tuberkulös synovit                   Mesenterial eller retroperitoneal tuberkulos
A18.0+M90.0                          lymfadenit
    Luutuberkuloosi                 A18.3+K67.3
    Bentuberkulos                     Tuberkuloottinen vatsakalvotulehdus
A18.1  Virtsa- ja sukupuolielinten tuberkuloosi       Tuberkulös peritonit
    Tuberkulos i urin- och könsorganen       A18.3+K93.0
A18.1+N29.1                          Suoliston, vatsakalvon tai suoliliepeen
    Tuberkuloosiin liittyvä munuais- tai          imusolmukkeiden tuberkuloottinen sairaus
    virtsanjohdinsairaus                  Tuberkulösa sjukdom i tarmar, peritoneum och
    Tuberkulos i njure eller uretär            mesenteriekörtlar
                            A18.4  Ihon ja ihonalaiskudoksen tuberkuloosi
                                Tuberkulos i hud och subkutan vävnad


46
                                        Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
                                Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


Mukaan lukien                       A18.8+I41.0
    Tuberkuloottinen erythema induratum            Sydänlihaksen tuberkuloosi
    Syöpyvä lupus vulgaris                  Tuberkulos i myokardiet
    Skrofuloderma                   A18.8+I68.1
    Tarkemmin määrittämätön lupus vulgaris
                                 Tuberkuloottinen aivovaltimotulehdus
Inkluderar
                                 Tuberkulös cerebral arterit
    Tuberkulöst erythema induratum
    Lupus excedens                  A18.8+K23.0
    Scrofuloderma                      Ruokatorven tuberkuloosi
    Lupus vulgaris UNS                    Tuberkulos i esofagus
Pois lukien                        A18.8+K77.0
    Lupus erythematosus (L93)                Maksan tuberkuloosi
    SLE (M32)                        Tuberkulos i levern
Exkluderar
    Lupus erythematosus (L93)             A18.8+K87.1
    Systemisk lupus (M32)                  Haiman tuberkuloosi
                                 Tuberkulos i pankreas
A18.4+H03.1
    Silmäluomen lupus vulgaris
                             A19  MILIAARITUBERKULOOSI
    Lupus vulgaris i ögonlock
                                 Miliartuberkulos (utspridd tuberkulos)
A18.5  Silmän tuberkuloosi                Mukaan lukien
    Tuberkulos i öga                     Hajapesäkkeinen tai yleistynyt tuberkuloosi
A18.5+H19.0                           Tuberkuloottinen polyserosiitti
    Tuberkuloottinen episkleriitti           Inkluderar
    Tuberkulös episklerit                   Disseminerad eller generaliserad tuberkulos
                                 Tuberkulös polyserosit
A18.5+H19.2
    Tuberkuloosiin liittyvä sarveiskalvotulehdus tai  A19.0  Yhdessä määritetyssä sijaintipaikassa esiintyvä
    sarveis- ja sidekalvotulehdus               akuutti miliaarituberkuloosi
    Keratit och keratokonjunktivit vid tuberkulos       Akut miliartuberkulos, en enda specificerad
                                 lokalisation
A18.5+H22.0
    Tuberkuloottinen värikalvon ja sädekehän      A19.1  Useassa sijaintipaikassa esiintyvä akuutti
    tulehdus                          miliaarituberkuloosi
    Tuberkulös kronisk iridocyklit               Akut miliartuberkulos, flera lokalisationer

A18.5+H32.0                        A19.2  Määrittämätön akuutti miliaarituberkuloosi
    Tuberkuloottinen suoni- ja verkkokalvon tulehdus      Icke specificerad akut miliartuberkulos
    Tuberkulös korioretinit              A19.8  Muu miliaarituberkuloosi
A18.6  Korvan tuberkuloosi                    Annan miliartuberkulos
    Tuberkulos i öra                 A19.9  Määrittämätön miliaarituberkuloosi
A18.6+H67.0                            Miliartuberkulos, ospecificerad
    Tuberkuloottinen välikorvan tulehdus
    Tuberkulös otitis media
                             A20-A28
A18.7+E35.1
    Lisämunuaistuberkuloosi
    Tuberkulos i binjurar
                             Eräät eläinperäiset bakteeritaudit
A18.8  Muun elimen tuberkuloosi
                             Vissa djurburna bakteriesjukdomar
    Tuberkulos i annat specificerat organ
                             A20  RUTTO
A18.8+D77                            Pest
    Pernan tuberkuloosi                Mukaan lukien
    Tuberkulos i mjälten                   Yersinia pestis -bakteerin aiheuttama infektio
A18.8+E35.0                        Inkluderar
    Kilpirauhasen tuberkuloosi                Infektion orsakad av Yersinia pestis
    Tuberkulos i tyreoidea               A20.0  Paiserutto
A18.8+I32.0                            Böldpest
    Sydänpussin tuberkuloosi             A20.1  Ihorutto
    Tuberkulos i perikardiet                 Cellulokutan pest
A18.8+I39.8                        A20.2  Keuhkorutto
    Sydämen sisäkalvon tuberkuloosi              Lungpest
    Tuberkulos i endokardiet
                             A20.3  Ruton aiheuttama aivokalvotulehdus
                                 Meningit av Yersinia pestis


                                                         47
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


Mukaan lukien
    Ruttomeningiitti                A22  PERNARUTTO
Inkluderar                          Mjältbrand
    Pestmeningit                  Mukaan lukien
                               Bacillus anthracis -bakteerin aiheuttama infektio
A20.7  Ruttoon liittyvä septikemia          Inkluderar
    Pestseptikemi                     Infektion orsakad av Bacillus anthracis
A20.8 Muu ruttomuoto                     Infektion orsakad av Bacillus anthracis
    Annan specificerad pestform           A22.0 Ihopernarutto
Mukaan lukien                         Kutan antrax
    Abortiivinen tai oireeton rutto         Inkluderar
    Pikkurutto                       Malign karbunkel och pustel
Inkluderar
    Abortiv eller asymtomatisk pest         A22.1 Keuhkopernarutto
    Pestis minor                      Pulmonell antrax
                            Mukaan lukien
A20.9  Määrittämätön rutto                  Inhalaatiopernarutto
    Pest, ospecificerad                  Lumppurintauti
                               Villanlajittelijan tauti
A21  TULAREMIA (JÄNISRUTTO)             Inkluderar
    Tularemi (kanin- eller harpest)            Inhalationsantrax
Mukaan lukien
    Francisella tularensis -bakteerin aiheuttama  A22.1+J17.0
    infektio                        Pernaruttoon liittyvä keuhkokuume
    Hirvikärpäskuume                    Pneumoni vid antrax
Inkluderar                       A22.2  Gastrointestinaalinen pernarutto
    Hjortflugefeber                     Gastrointestinal antrax
A21.0 Haavainen tularemia               A22.7  Pernaruttoon liittyvä septikemia
    Ulceroglandulär tularemi                Antraxseptikemi
Mukaan lukien
                            A22.8  Muu pernaruttomuoto
    Ulseroglandulaarinen tularemia
                                Annan specificerad antraxform
Inkluderar
    Ulceroglandulär tularemi            A22.8+G01
Huom.                             Pernaruton aiheuttama aivokalvotulehdus
    Tularemian haavaumia ja imusolmuketulehduksen     Meningit vid antrax
    aiheuttava muoto                A22.9  Määrittämätön pernarutto
Anm.                              Antrax, ospecificerad
    Ulceroglandulär form av tularemi
A21.1 Silmätularemia                 A23  BRUSELLOOSI
    Okuloglandulär tularemi                Undulantfeber
Mukaan lukien                     Mukaan lukien
    Oftalmoglandulaarinen tularemia            Maltankuume
Inkluderar                          Välimerenkuume
    Ögontularemi /Oftalmisk tularemi            Luomatauti
A21.2  Keuhkotularemia                    Maltankuume
    Pulmonell tularemi               Inkluderar
                               Maltafeber
A21.2+J17.0                          Medelhavsfeber
    Tularemiaan liittyvä keuhkokuume
    Pneumoni vid tularemi              A23.0  Brucella melitensis -bakteerin aiheuttama
                                bruselloosi
A21.3 Gastrointestinaalinen tularemia             Brucellos orsakad av Brucella melitensis
    Gastrointestinal tularemi
Mukaan lukien                     A23.1  Brucella abortus -bakteerin aiheuttama
    Vatsatularemia                     bruselloosi
Inkluderar                           Brucellos orsakad av Brucella abortus
    Abdominell tularemi               A23.2  Brucella suis -bakteerin aiheuttama bruselloosi
A21.7  Yleistynyt tularemia                  Brucellos orsakad av Brucella suis
    Generaliserad tularemi             A23.3  Brucella canis -bakteerin aiheuttama bruselloosi
A21.8  Muu tularemia                     Brucellos orsakad av Brucella canis
    Annan specificerad tularemiform        A23.8  Muu bruselloosi
A21.9  Määrittämätön tularemia                Annan specificerad brucellos
    Tularemi, ospecificerad            A23.9  Määrittämätön bruselloosi
                                Brucellos, ospecificerad


48
                                        Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
                                 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


A23.9+M49.1                        A25.1 Streptobasilloosi
    Määrittämättömän bruselloosin aiheuttama          Streptobacillos
    nikamatulehdus                   Mukaan lukien
    Spondylit orsakad av ospecificerad brucellos        Haverhillin kuume
                                 Streptobasillin aiheuttama rotanpuremakuume
A23.9+N16.0
                              Inkluderar
    Bruselloosiin liittyvä tubulointerstitiaalinen
                                 Epidemisk artritiskt erytem
    munuaissairaus
                                 Haverhill-feber
    Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid brucellos
                                 Streptobacillär råttbettsfeber
A24   PSEUDOMONAS MALLEI JA PSEUDOMALLEI         A25.9  Määrittämätön rotanpuremakuume
    -BAKTEERIEN AIHEUTTAMAT INFEKTIOT             Råttbettsfeber, ospecificerad
    Melioidos
                              A26   SIKARUUSU
A24.0  Pseudomonas mallei -bakteerin aiheuttama
                                  Erysipeloid
    räkätauti
    Rots                        A26.0  Ihon sikaruusu
Huom.                               Kutan erysipeloid
    Pseudomonas mallei aiheuttaa hevosen tai koiran  A26.7  Erysipehothrix-bakteerin aiheuttama septikemia
    räkätaudin.                        Erysipelothrix-septikemi
Anm.
    Rots orsakas av Pseudomonas mallei, som      A26.8  Muu sikaruusun muoto
    förekommer oftast i häst och hund.             Annan specificerad form av erysipeloid
A24.1 Pseudomonas pseudomallei -bakteerin         A26.9  Määrittämätön sikaruusu
    aiheuttama akuuttivoimakasoireinen             Erysipeloid, ospecificerad
    valeräkätauti
    Akut och fulminant melioidos            A27   LEPTOSPIROOSI
Mukaan lukien                           Leptospiros
    Pseudomonas pseudomallei -bakteerin aiheuttama
                              A27.0  Leptospirosis icterohaemorrhagica
    septikemia
                                  Leptospirosis icterohaemorrhagica
Inkluderar
                              Huom.
    Melioidosseptikemi
                                  Leptospiroosi, jonka on aiheuttanut Leptospira
Huom.
                                  interrogans, serotyyppi icterohaemorrhagicae
    Pseudomonas pseudomallei aiheuttaa jyrsijöissä
                              Anm.
    esiintyvän valeräkätaudin.
                                  Leptospiros förosakad av Leptospira interrogans
Anm.
                                  serotyp icterohaemorrhagica
    Melioidosis orsakad av pseudomonas
    pseudomallei, som förekommer oftast i gnagare.   A27.8  Muu leptospiroosin muoto
                                  Annan specificerad form av leptospiros
A24.2  Pseudomonas pseudomallei -bakteerin
    aiheuttama puoliakuutti tai pitkäaikainen     A27.9  Määrittämätön leptospiroosi
    valeräkätauti                       Leptospiros, ospecificerad
    Subakut och kronisk melioidos           A27.9+G01
A24.3  Muu Pseudomonas mallei -bakteerin aiheuttama       Leptospiroosiin liittyvä aivokalvotulehdus
    valeräkätauti                       Meningit vid leptospiros
    Annan specificerad melioidos
A24.4 Tarkemmin määrittämätön Pseudomonas         A28   MUUT MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT
    pseudomallei -bakteerin aiheuttama valeräkätauti      ELÄINPERÄISET BAKTEERISAIRAUDET
    Melioidos, ospecificerad                  Andra djurburna bakteriesjukdomar som ej
Mukaan lukien                           klassificeras annorstädes
    Whitmoren tauti                   A28.0  Pasteurelloosi
Inkluderar                             Pasteurellos
    Infektion orsakad av Pseudomonas pseudomallei
                              A28.1 Kissanraapaisutauti
    Whitmores sjukdom
                                 Cat-scratch-feber
                              Mukaan lukien
A25   ROTANPUREMAKUUMEET                    Kissanraapaisukuume
    Råttbettsfeber                   Inkluderar
A25.0 Spirilloosi                        Cat-scratch-feber
    Spirillos                          A28.10 Kissanraapaisutaudin suun alueen
Mukaan lukien                               ilmentymät
    Sodoku                               Cat-scratch-feber med symptom i munnen
    Spirillin aiheuttama rotanpuremakuume
Inkluderar                             A28.11 Kaulan imusolmukkeiden tulehdus
    Sodoku                               kissanraapaisutaudissa                                                          49
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


        Cat-scratch-feber med inflammation av    Mukaan lukien
        lymfkörtlar på halsen                Kyhmylepra
                               Inkluderar
    A28.19 Muu tai määrittämätön kissanraapaisutauti
                                  Lepromatös lepra
        Annan eller obestämd cat-scratch-feber
                               Huom.
A28.2  Suoliston ulkopuolinen yersinioosi             Pahanlaatuinen lepra
    Extraintestinal yersinios              Anm.
Mukaan lukien                            Elakartad lepra
    Ekstraintestinaalinen yersinioosi
                               A30.8  Muu lepran muoto
Inkluderar
                                   Annan specificerad form av lepra
    Extraintestinal yersinios
Pois lukien                         A30.9  Määrittämätön lepra
    Yersinia enterocolitican aiheuttama suolitulehdus      Lepra, ospecificerad
    (A04.6)                       A30.9+G63.0
    Rutto (A20)                         Lepraan liittyvä monihermosairaus
Exkluderar                             Polyneuropati vid lepra
    Enterit orsakad av Yersinia enterocolitica (A04.6)
    Pest (A20)                      A30.9+M01.3
                                  Lepraan liittyvä nivelinfektio
A28.8  Muualla luokittamaton muu eläinperäinen           Artrit vid lepra
    bakteerisairaus
    Annan specificerad djurburen bakteriesjukdom
    som ej klassificeras annorstädes           A31   MUIDEN MYKOBAKTEERIEN AIHEUTTAMAT
                                   INFEKTIOT
A28.9  Määrittämätön eläinperäinen bakteerisairaus         Sjukdomar orsakade av andra mykobakterier
    Djurburen bakteriesjukdom, ospecificerad       Pois lukien
                                   Lepra (A30)
                                   Tuberkuloosi (A15-19)
A30-A49                           Exkluderar
                                   Lepra (A30)
Muut bakteeritaudit                         Tuberkulos (A15-A19)
Andra bakteriesjukdomar                   A31.0 Mykobakteriaalinen keuhkoinfektio
                                  Mykobakteriell lungaffektion
                               Mukaan lukien
A30   LEPRA
                                  Mycobacterium avium, intracellulare tai kansasii
    Lepra
                                  -bakteerin aiheuttama keuhkoinfektio
Mukaan lukien
                               Inkluderar
    Mycobacterium lepraen aiheuttama infektio
                                  Infektion orsakad av Mycobacterium avium,
    Hansenin tauti eli spitaali
                                  intracellulare (Battey-bacillen) eller kansasii
Inkluderar
    Infektion orsakad av Mycobacterium leprae      A31.1 Mykobakteriaalinen ihoinfektio
    Hansen's sjukdom eller spital                Mykobakteriell hudaffektion
Pois lukien                         Mukaan lukien
    Lepran myöhäisvaikutus (B92)                Buruli-haavauma
Exkluderar                             Mycobacterium marinum tai ulcerans -bakteerin
    Sena följdtillstånd efter lepra (B92)            aiheuttama infektio
                               Inkluderar
A30.0  Epätyypillinen lepra
                                  Infektion genom Mycobacterium marinum eller
    Obestämbar lepra (dåligt avgränsad)
                                  Mycobacterium ulcerans
A30.1  Tuberkuloidilepra
                               A31.80 Mycobacterium intracellulare-bakteerin
    Tuberkuloid lepra
                                  aiheuttamat tulehdusmuutokset suussa
Huom.
                                  Infektion i munnen orsakad av Mycobacterium
    Hyvänlaatuinen lepra
                                  intracellulare
Anm.
    Godartad lepra                    A31.81 Mycobacterium chelonei-bakteerin aiheuttamat
                                  tulehdusmuutokset suussa
A30.2  Tuberkuloidilepran rajamuoto
                                  Infektion i munnen orsakad av Mycobacterium
    Borderline-tuberkuloid lepra
                                  chelonei
A30.3  Rajamuotolepra
                               A31.84 Muun tai määrittämättömän mykobakteerin
    Borderline-lepra
                                  aiheuttama suun alueen infektio
A30.4  Lepromatoosilepran rajamuoto                Infektion i munnen orsakad av annan eller
    Borderline-lepromatös lepra                 obestämd mycobakterie
A30.5  Lepromatoosilepra                  A31.89 Muu mykobakteriaalinen infektio
    Lepromatös lepra                      Annan specificerad mykobakteriell infektion
50
                                          Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
                                  Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


A31.9 Määrittämätön mykobakteeri-infektio          Inkluderar
    Mykobakteriell infektion, ospecificerad            Tetanus UNS
Mukaan lukien                         Pois lukien
    Tarkemmin määrittämätön atyyppinen               Vastasyntyneen jäykkäkouristus (A33)
    mykobakteeri-infektio                     Synnytykseen liittyvä jäykkäkouristus (A34)
Inkluderar                          Exkluderar
    Atypisk mykobakteriell infektion UNS              Tetanus neonatorum (A33)
    Mykobakterios UNS                       Obstetrisk tetanus (A34)

A32   LISTERIOOSI                      A36  KURKKUMÄTÄ
    Listerios                          Difteri
Mukaan lukien                         Mukaan lukien
    Ravintoperäinen listeriatartunta               Difteria
Inkluderar                          Inkluderar
    Födoämnesburen listeriainfektion               Difteri
Pois lukien                          A36.0 Nielun kurkkumätä
    Vastasyntyneen listerioosi (P37.2)              Svalgdifteri
Exkluderar
                               Mukaan lukien
    Disseminerad listerios hos nyfödd (P37.2)          Kurkkumädän katteinen nielurisatulehdus
A32.0  Iholisterioosi                        Nielurisojen kurkkumätä
    Hudlisterios                     Inkluderar
A32.1  Listerian aiheuttama aivokalvo- ja aivotulehdus       Angina med difteriska membraner
                                   Tonsilldifteri
    Meningit och meningoencefalit orsakad av Listeria
                               A36.1  Nenänielun kurkkumätä
A32.1+G01
    Listerian aiheuttama aivokalvotulehdus             Näsdifteri
    Meningit orsakad av Listeria              A36.2 Kurkunpään kurkkumätä
A32.1+G05.0                             Larynxdifteri
    Listerioosiin liittyvä                 Mukaan lukien
                                   Kurkkumädän aiheuttama kurkunpää-
    aivotulehdus/selkäydintulehdus/aivo-
    selkäydintulehdus                       henkitorvitulehdus
    Encefalit, myelit eller encefalomyelit vid listerios  Inkluderar
                                   Difterisk laryngotrakeit
A32.7  Listerian aiheuttama septikemia
    Septikemi orsakad av Listeria             A36.3  Ihodifteria
                                   Kutan difteri
A32.8 Muu listerioosi                    Pois lukien
    Annan form av listerios                    Erytrasma (L08.1)
Mukaan lukien                         Exkluderar
    Okuloglandulaarinen listerioosi                Erythrasma (L08.1)
Inkluderar
    Okuloglandulär listerios                A36.8  Muu kurkkumätä
                                   Annan specificerad difteri
A32.8+I39.8
                               A36.8+G63.0
    Listerian aiheuttama sydämen sisäkalvon
    tulehdus                           Kurkkumädän aiheuttama monihermotulehdus
    Endokardit orsakad av Listeria                Polyneuropati vid difteri

A32.8+I68.1                          A36.8+H13.1
    Listerian aiheuttama aivovaltimotulehdus           Kurkkumädän aiheuttama sidekalvotulehdus
                                   Konjunktivit (orsakad av) difterisk
    Cerebral arterit vid listerios
                               A36.8+I41.0
A32.9  Määrittämätön listerioosi
    Listerios, ospecificerad                   Kurkkumädän aiheuttama sydänlihastulehdus
                                   Myokardit vid difteri
A33   VASTASYNTYNEEN JÄYKKÄKOURISTUS            A36.8+I43.0
    Stelkramp hos nyfödd                     Kurkkumädän sydänlihassairaus
                                   Kardiomyopati vid difteri
A34   SYNNYTYKSEEN LIITTYVÄ JÄYKKÄKOURISTUS         A36.8+N16.0
    Obstetrisk stelkramp                     Kurkkumätään liittyvä tubulointerstitiaalinen
                                   munuaissairaus
A35  MUU JÄYKKÄKOURISTUS                      Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid difteri
   Annan stelkramp
                               A36.9  Määrittämätön kurkkumätä
Mukaan lukien
                                   Difteri, ospecificerad
   Tarkemmin määrittämätön jäykkäkouristus
                                                            51
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


                              A39.5+I32.0
A37   HINKUYSKÄ                          Meningokokin aiheuttama sydänpussin tulehdus
    Kikhosta                          Meningokockperikardit
A37.0  Bordetella pertussis -bakteerin aiheuttama     A39.5+I39.8
    hinkuyskä                          Meningokokin aiheuttama sydämen sisäkalvon
    Kikhosta orsakad av Bordetella pertussis          tulehdus
A37.1  Bordetella parapertussis -bakteerin aiheuttama       Meningokockendokardit
    hinkuyskä                      A39.5+I41.0
    Kikhosta orsakad av Bordetella parapertussis        Meningokokin aiheuttama sydänlihaksen
A37.8  Muun Bordetella-lajin aiheuttama hinkuyskä         tulehdus
    Kikhosta orsakad av annan specificerad bordetella      Meningokockmyokardit
    art                         A39.5+I52.0
A37.9  Määrittämätön hinkuyskä                   Tarkemmin määrittämätön meningokokin
    Kikhosta, ospecificerad                   aiheuttama sydäntulehdus
                                  Meningokockkardit UNS
A37.9+J17.0
    Hinkuyskään liittyvä keuhkokuume           A39.8  Muu meningokokki-infektio
    Pneumoni vid kikhosta                    Annan meningokockinfektion
                              A39.8+G05.0
A38   TULIROKKO                         Meningokokkisairauteen liittyvä
    Scharlakansfeber                      aivotulehdus/selkäydintulehdus/aivo-
Pois lukien                            selkäydintulehdus
    Streptokokkinielutulehdus ilman ihottumaa (J02.0)     Encefalit, myelit eller encefalomyelit vid
Exkluderar                             meningokockinfektion
    Streptokockangina utan eksem (J02.0)
                              A39.8+H13.1
                                  Meningokokin aiheuttama sidekalvotulehdus
A38   +H67.0
                                  Meningokockkonjunktivit
     TULIROKKO JA VÄLIKORVAN TULEHDUS
     Otitis media vid scarlatina            A39.8+H48.1
                                  Meningokokin aiheuttama silmämunantakainen
A39   MENINGOKOKKI-INFEKTIO                   näköhermotulehdus
    Meningokockinfektion                    Retrobulbärneurit orsakad av meningokocker
Mukaan lukien                        A39.8+M01.0
    Meningokokkisairaus                    Meningokokin aiheuttama niveltulehdus
Inkluderar                             Meningokockartrit
    Meningokocksjukdom
Pois lukien                         A39.8+M03.0
    Meningokokin kantaja (Z22.3)                Meningokokkitulehduksen jälkeinen
Exkluderar                             niveltulehdus
    Bärare av meningokocker (Z22.3)              Artrit efter meningokockinfektion
A39.0  Meningokokki aivokalvontulehduksen syynä      A39.9 Määrittämätön meningokokki-infektio
    Meningokock som etiologi för meningit           Meningokockinfektion, ospecificerad
                              Mukaan lukien
A39.0+G01                             Tarkemmin määrittämätön meningokokkisairaus
    Meningokokin aiheuttama aivokalvotulehdus      Inkluderar
    Meningokockmeningit                     Sjukdom orsakad av meningokocker UNS
A39.1  Meningokokki lisämunuaistulehduksen syynä
    Meningokock som orsak för adrenal infektion     A40   STREPTOKOKIN AIHEUTTAMA SEPTIKEMIA
                                  Septikemi (blodförgiftning) orsakad av
A39.1+E35.1
                                  streptokocker
    Waterhouse-Friderichsenin oireyhtymä
                              Pois lukien
    Waterhouse-Friderichsens syndrom
                                  Keskenmenoa, kohdunulkoista raskautta tai
A39.2  Akuutti meningokokkemia                   rypäleraskautta seuraava septikemia (O03-O07,
    Akut meningokockemi                     O08.0)
A39.3  Pitkäaikainen meningokokkemia                Lapsivuodeajan septikemia (O85)
    Kronisk meningokockemi                   Vastasyntyneen septikemia (P36.0-P36.1)
                                  Infuusion, verensiirron tai hoitotarkoituksessa
A39.4  Määrittämätön meningokokkemia                annetun injektion jälkeinen septikemia (T80.2)
    Meningokockemi, ospecificerad                Kirurgisen toimenpiteen jälkeinen septikemia
A39.5  Meningokokki sydänsairauden syynä              (T81.4)
    Meningokock som orsak för hjärtsjukdom           Rokotuksen tai muun immunisaation jälkeinen
                                  septikemia (T88.0)
52
                                         Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
                                  Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


Exkluderar                           Exkluderar
    Septikemi efter abort, extrauteringraviditet eller       Pestseptikemi (A20.7)
    molgraviditet (O03-O07, O08.0)                 Generaliserad tularemi (A21.7)
    Septikemi under barnsängstiden (O85)              Antraxseptikemi (A22.7)
    Neonatal septikemi (P36.0-P36.1)                Fulminant melioidos (A24.1)
    Septikemi efter infusion, transfusion och injektion i     Erysipelothrix-septikemi (A26.7)
    behandlingssyfte (T80.2)                    Extraintestinal yersinios (A28.2)
    Septikemi efter operativt ingrepp (T81.4)           Septikemi orsakad av listeria (A32.7)
    Septikemi efter vaccination (T88.0)              Meningokock septikemi (A39.2-A39.4)
                                   Septikemi orsakad streptokocker (A40)
A40.0  A-ryhmän streptokokin aiheuttama septikemia
                                   Aktinomykotisk septikemi (A42.7)
    Septikemi orsakad av streptokocker grupp A
                                   Toxic shock sydnrome (A48.3)
A40.1  B-ryhmän streptokokin aiheuttama septikemia          Bakteremii UNS (A49.9)
    Septikemi orsakad av streptokocker grupp B          Gonokock septikemi (A54.8)
A40.2  D-ryhmän streptokokin aiheuttama septikemia          Disseminerad herpes infektion (B00.7)
    Septikemi orsakad av streptokocker grupp D          Candidaseptikemi (B37.7)
                                   Sepsis efter spontan eller inducerad abort eller
A40.3 Streptococcus pneumoniaen aiheuttama              extrauterin graviditet (O03-O07, O08.0)
    septikemia                           Sepsis under värkarbete (O75.3)
    Septikemi orsakad av Streptococcus pneumoniae         Puerperal sepsis (O85)
Mukaan lukien                             Bakteriell septikemi hos nyfödd (P36)
    Pneumokokkiseptikemia                     Septikemi som följd av infusion, transfusion och
Inkluderar                              injektion i behandlingingsyfte (T80.2)
    Pneumokockseptikemi                      Septikemi efter ingrepp (T81.4)
A40.8  Muu streptokokkiseptikemia                  Septikemi som följd av vaccination (T88.0)
    Annan streptokockseptikemi               A41.0  Staphylococcus aureus -bakteerin aiheuttama
A40.9  Määrittämätön streptokokkiseptikemia              septikemia
    Streptokockseptikemi, ospecificerad              Septikemi orsakad av Staphylococcus aureus
A40.9+N08.0                          A41.1 Muun stafylokokin aiheuttama septikemia
    Streptokokkiseptikemia ja munuaiskerässairaus         Septikemi orsakad av annan specificerad
    Glomerulussjukdom vid streptokockseptikemi           stafylokock
                                Mukaan lukien
A41   MUU SEPTIKEMIA                        Koagulaasinegatiivisen stafylokokin aiheuttama
    Annan septikemi                        septikemia
Pois lukien                          Inkluderar
    Ruton aiheuttama septikemia (A20.7)              Koagulasnegativ stafylokock
    Tularemiaan liittyvä septikemia (A21.7)        A41.2  Määrittämättömän stafylokokin aiheuttama
    Pernaruttoon liittyvä septikemia (A22.7)            septikemia
    Valeräkätautiin liittyvä septikemia (A24.1)          Septikemi orsakad av icke specificerad
    Erysipelothrix-bakteerin aiheuttama septikemia         stafylokock
    (A26.7)
                                A41.3 Haemophilus influenzae -bakteerin aiheuttama
    Suoliston ulkopuoliseen yersinioosiin liittyvä
                                   septikemia
    septikemia (A28.2)
                                   Septikemi orsakad av Haemophilus influenzae
    Listerian aiheuttama septikemia (A32.7)
                                Mukaan lukien
    Meningokokin aiheuttama septikemia (A39.2-A39.4)
                                   Hemofilusseptikemia
    Streptokokin aiheuttama septikemia (A40)
                                Inkluderar
    Aktinomykoosiin liittyvä septikemia (A42.7)
                                   Hemofilusseptikemi
    Toksinen sokki -oireyhtymä (A48.3)
    Tarkemmin määrittämätön bakteremia (A49.9)       A41.4  Anaerobisten bakteerien aiheuttama septikemia
    Gonokokin aiheuttama septikemia (A54.8)            Septikemi orsakad av anaeroba bakterier
    Herpesviruksen aiheuttama septikemia (B00.7)      Pois lukien
    Kandidan aiheuttama septikemia (B37.7)             Kaasukuolio (A48.0)
    Keskenmenoa, kohdunulkoista raskautta tai       Exkluderar
    rypäleraskautta seuraava septikemia (O03-O07,         Gasgangrän (A48.0)
    O08.0)                         A41.5 Muun gramnegatiivisen pieneliön aiheuttama
    Synnytyssupistusten aikainen septikemia (O75.3)        septikemia
    Lapsivuoteen aikainen septikemia (O85)            Septikemi orsakad av annan gramnegativ
    Vastasyntyneen septikemia (P36)                organism
    Kirurgisen toimenpiteen jälkeinen septikemia      Mukaan lukien
    (T81.4)                            Tarkemmin määrittämätön gramnegatiivisten
    Infuusion, verensiirron tai hoitotarkoituksessa        bakteerien aiheuttama septikemia
    annetun injektion jälkeinen septikemia (T80.2)     Inkluderar
    Rokotuksen tai muun immunisaation jälkeinen          Gramnegativ septikemi UNS
    septikemia (T88.0)


                                                           53
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


A41.8  Muu septikemia                 A44.1 Ihon tai ihon ja limakalvojen bartonelloosi
    Annan specificerad septikemi             Kutan och mukokutan bartonellos
                            Inkluderar
A41.9 Määrittämätön septikemia
                               Verruga peruana
    Septikemi, ospecificerad
Mukaan lukien                     A44.8  Muu bartonelloosin muoto
    Septinen sokki                     Annan specificerad form av bartonellos
Inkluderar                       A44.9  Määrittämätön bartonelloosi
    Septisk chock                      Bartonellos, ospecificerad
A41.9+N08.0
    Määrittämättömän bakteerin septikemia ja    A46   RUUSU
    munuaiskerässairaus                   Rosfeber
    Glomerulussjukdom vid ospecificerad septikemi  Pois lukien
                                Synnytyksen jälkeinen tai lapsivuodeajan ruusu
A42   AKTINOMYKOOSI (SÄDESIENI -INFEKTIO)          (086.8)
    Aktinomykos (strålsvamp)            Exkluderar
Pois lukien                          Erysipelas efter förlossning eller under
    Aktinomysetooma (B47.1)                barnsängstiden (O86.8)
Exkluderar
    Aktinomycetom (B47.1)             A46   +H62.0
A42.0  Keuhkojen aktinomykoosi                 ULKOKORVAN RUUSU (ERYSIPELAS)
    Pulmonell aktinomykos                  Extern otit vid erysipelas
A42.0+J17.0                      A48   MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT MUUT
    Aktinomykoosiin liittyvä keuhkokuume          BAKTEERISAIRAUDET
    Pneumoni vid aktinomykos                Andra bakteriesjukdomar som ej klassificeras
A42.1  Vatsan aktinomykoosi                  annorstädes
    Abdominell aktinomykos             Pois lukien
                                Aktinomysetooma (B47.1)
A42.2  Kaulan ja kasvojen aktinomykoosi
                            Exkluderar
    Cervikofacial aktinomykos
                                Aktinomycetom (B47.1)
A42.7  Aktinomykoosiin liittyvä septikemia
                            A48.0 Kaasukuolio
    Aktinomykotisk septikemi
                               Gasgangrän
A42.8  Muu aktinomykoosi               Mukaan lukien
    Annan specificerad aktinomykos            Klostridin aiheuttama selluliitti
A42.9  Määrittämätön aktinomykoosi              Klostridin aiheuttama lihaskuolio
    Aktinomykos, ospecificerad           Inkluderar
                               Klostridiecellulit
                               Klostridiemyonekros
A43   NOKARDIOOSI
    Nokardios                   A48.1 Legionelloosi
                               Legionärsjuka
A43.0  Keuhkojen nokardioosi
                            Mukaan lukien
    Pulmonell nokardios
                               Legioonalaistauti
A43.0+J17.0                      Inkluderar
    Nokardioosiin liittyvä keuhkokuume           Legionella pneumoni
    Pneumoni vid nokardios
                            A48.2  Legionelloosi ilman keuhkokuumetta
A43.1  Ihon nokardioosi                    (Pontiac-kuume)
    Kutan nokardios                    Icke-pneumonisk legionärsjuka [Pontiac-feber]
A43.8  Muu nokardioosi                A48.3  Toksinen sokkioireyhtymä
    Annan specificerad form av nokardios          Toxic shock syndrome [TSS]
A43.9  Määrittämätön nokardioosi           Pois lukien
    Nokardios, ospecificerad                Tarkemmin määrittämätön septikemia (A41.9)
                                Tarkemmin määrittämätön endotoksiinisokki
                                (R57.8)
A44   BARTONELLOOSI
                            Exkluderar
    Bartonellos
                                Septikemi UNS (A41.9)
A44.0 Systeeminen bartonelloosi                Endotoxinchock UNS (R57.8)
    Systemisk bartonellos
                            A48.4 Brasilian purppurakuume
Mukaan lukien
                               Brasiliansk purpurafeber
    Oroya-kuume
                            Mukaan lukien
Inkluderar
                               Systeeminen Haemophilus aegypticus -infektio
    Oroya-feber54
                                          Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
                                  Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


Inkluderar                          Exkluderar
    Systemisk Haemophilus aegypticus-infektion          Sjukdom orsakad av human immunobristvirus [HIV]
Huom.                                (B20-B24)
    Systeeminen Haemophilus aegypticus -infektio         Icke specifik och icke gonorroisk uretrit (N34.1)
Anm.                                 Reiters sjukdom (M02.3)
    Systemisk infektion orsakad av Haemophilus
    aegypticus                       A50   SYNNYNNÄINEN OIREINEN KUPPA
A48.8  Muu bakteerisairaus                      Medfödd symtomatisk syfilis
    Annan specificerad bakteriesjukdom          A50.0  Oireinen synnynnäinen varhaiskuppa
                                   Tidig medfödd syfilis med symtom
A49   SIJAINNILTAAN MÄÄRITTÄMÄTÖN              Huom.
    BAKTEERI-INFEKTIO                       Kahden ensimmäisen ikävuoden aikana ilmenevä
    Bakterieinfektion med icke specificerad            tai muuten varhaiseksi määritetty synnynnäisen
    lokalisation                         kupan aiheuttama tilanne
Pois lukien                          Anm.
    Tarkemmin määrittämätön meningokokki-infektio         Medfött syfilitiskt tillstånd som uppträder inom två
    (A39.9)                            år efter födelsen eller som annars specificeras
    Tarkemmin määrittämätön spirokeettainfektio          som tidigt
    (A69.9)
                               A50.0+H58.8
    Tarkemmin määrittämätön klamydiainfektio (A74.9)
                                   Muualla luokittamaton synnynnäisen kupan
    Tarkemmin määrittämätön riketsiainfektio (A79.9)
                                   varhaisvaiheen silmäsairaus
    Bakteerit muissa luvuissa luokitettujen sairauksien
                                   Syfilitisk okulopati som ej klassificeras
    aiheuttajana (B95-B96)
                                   annorstädes kongenital tidigt stadium
Exkluderar
    Meningokockinfektion UNS (A39.9)           A50.0+J99.8
    Spiroketinfektion UNS (A69.9)                Varhaisen synnynnäisen kupan aiheuttama
    Klamydiainfektion UNS (A74.9)                hengitysteiden sairaus
    Rickettsiasjukdom UNS (A79.9)                Respitaroriks sjukdom i tidig medfödd syfilis
    Bakterier som orsak till sjukdomar som        A50.0+K67.2
    klassificeras under andra kapitel (B95-B96)         Varhainen synnynnäinen sisäelinkuppa
A49.0  Määrittämätön stafylokokki-infektio             Tidig medfödd visceral syfilis
    Stafylokockinfektion UNS               A50.0+L99.8
A49.1  Määrittämätön streptokokki-infektio             Varhainen synnynnäinen ihokuppa
    Streptokockinfektion UNS                   Tidig medfödd kutan syfilis
A49.2  Määrittämätön Haemophilus influenzae -infektio    A50.0+M90.2
    Haemophilus influenzae-infektion UNS             Varhaisen synnynnäisen kupan aiheuttama
                                   luu-rustosairaus
A49.3  Määrittämätön mykoplasmainfektio
                                   Ostekondropati i tidig medfödd syfilis
    Mykoplasmainfektion UNS
                               A50.1  Piilevä synnynnäinen varhaiskuppa
A49.8  Muu sijainniltaan määrittämätön bakteeri-infektio
                                   Tidig medfödd latent syfilis
    Infektion UNS med annan bakterie
                               Huom.
A49.9 Määrittämätön bakteeri-infektio                Alle kaksivuotiaalla ilmenevä kliinisesti oireeton
    Bakterieinfektion, ospecificerad                synnynnäinen kuppa, johon liittyy positiivinen
Mukaan lukien                             seroreaktio ja negatiivinen selkäydinnestereaktio
    Tarkemmin määrittämätön bakteremia           Anm.
Inkluderar                              Medfödd syfilis utan kliniska manifestationer med
    Bakteriemi UNS                         positiv serologisk reaktion och negativt
                                   lumbalvätskeprov och som uppträder inom två år
                                   efter födelsen
A50-A64                            A50.2  Määrittämätön synnynnäinen varhaiskuppa
                                   Icke specificerad tidig medfödd syfilis
Pääasiallisesti sukupuoliteitse                Huom.
tarttuvat infektiot                          Alle kaksivuotiaalla ilmenevä tarkemmin
                                   määrittämätön synnynnäinen kuppa
Huvudsakligen sexuellt överförda               Anm.
infektioner                              Medfödd syfilis UNS som uppträder inom två år
Pois lukien                              efter födelsen
    HIV infektion aiheuttamat sairaudet (B20-B24)     A50.3  Myöhäisen synnynnäisen kupan aiheuttama
    Epäspesifinen virtsaputkentulehdus (N34.1)          silmäsairaus
    Reiterin syndrooma (M02.3)                  Sen medfödd syfilitisk okulopati
                                                            55
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


A50.3+H19.2                         Inkluderar
    Kupan aiheuttama sarveiskalvotulehdus tai          Hutchinsons triad
    sarveis- ja sidekalvotulehdus                Syfilitisk sadelnäsa
    Keratit och keratokonjunktivit vid syfilis      Huom.
A50.3+H58.8                             Kahden ensimmäisen ikävuoden jälkeen ilmenevä
    Muualla luokittamaton myöhäisen synnynnäisen         tai muuten myöhäiseksi määritetty synnynnäisen
    kupan aiheuttama silmäsairaus                kupan aiheuttama tilanne
    Sen medfödd syfilitisk okulopati som ej        Anm.
    klassificeras annorstädes                  Medfött syfilitiskt tillstånd, som uppträder minst två
                                  år efter födseln eller som annars specificeras som
A50.4 Myöhäinen synnynnäinen hermostokuppa             sent
    Sen medfödd neurosyfilis [juvenil neurosyfilis]
Mukaan lukien                        A50.59+I98.0
    Nuoruusiän halvaava tylsistyminen              Myöhäisen synnynnäisen kupan
    Nuoruusiän neurosyfilis                   sydän-verisuonisairaus
    Nuoruusiän selkäydinkato                   Sen medfödd kardiovaskulär syfilis
    Nuoruusiän tabopareettinen hermostokuppa       A50.59+M03.1
    Juveniili neurosyfilis                    Myöhäisen synnynnäisen kupan nivelsairaus
Inkluderar                             Cluttons leder
    Juvenil paralysie géneralé
                               A50.59+M90.2
    Dementia paralytica juvenilis
                                  Myöhäisen synnynnäisen kupan aiheuttama
    Juvenil tabes dorsalis
                                  luu-rustosairaus
    Juvenil taboparetisk neurosyfilis
                                  Sen medfödd syfilitisk osteokondropati
Huom.
    Lisäkoodeja voidaan käyttää ilmaisemaan        A50.6  Piilevä synnynnäinen myöhäiskuppa
    samanaikaista psyykkistä häiriötä.              Sen medfödd latent syfilis
Anm.                             Huom.
    Tilläggskod kan användas för att ange med           Kahden vuoden iässä tai myöhemmin ilmenevä
    tillståndet samtidigt förekommande psykisk          kliinisesti oireeton synnynnäinen kuppa, johon
    sjukdom.                           liittyy positiivinen seroreaktio ja negatiivinen
                                   selkäydinnestereaktio
A50.4+G01
                               Anm.
    Myöhäinen synnynnäisen kupan aiheuttama
                                   Medfödd syfilis utan kliniska manifestationer med
    aivokalvotulehdus
                                   positiv serologisk reaktion och negativt
    Sen medfödd syfilitisk meningit
                                   lumbalvätskeprov, som uppträder två år eller
A50.4+G05.0                             senare efter födelsen
    Synnynnäiseen kuppaan liittyvä
                               A50.7  Määrittämätön synnynnäinen myöhäiskuppa
    aivotulehdus/selkäydintulehdus/aivo-
                                   Icke specificerad sen medfödd syfilis
    selkäydintulehdus
                               Huom.
    Encefalit, myelit eller encefalomyelit vid syfilis,
                                   Tarkemmin määrittämätön synnynnäinen kuppa,
    medfödd
                                   joka ilmenee kahden vuoden iässä tai myöhemmin
A50.4+G63.0                         Anm.
    Myöhäisen synnynnäisen kupan aiheuttama            Medfödd syfilis UNS som uppträder två år eller
    monihermosairaus                       senare efter födelsen
    Sen medfödd syfilitisk polyneuropati
                               A50.9  Määrittämätön synnynnäinen kuppa
A50.50 Kupan aiheuttamat suuta ympäröivät uurteet          Medfödd syfilis, ospecificerad
    (Parrotin uurteet)
    Parrots fåra                     A51   VARHAISKUPPA
A50.51 Hutchinsonin etuhampaat                    Tidig syfilis
    Hutchinsons tänder                  A51.0 Primaarinen sukupuolielinten kuppa
A50.52 Nuppuhammas (Mulberryn molaari)               Primär genital syfilis
    Mulberry's molar                   Mukaan lukien
                                  Kuppasankkeri
A50.54 Muu kupan suun alueen ilmentymä            Inkluderar
    Annat specifierat symtom av syfilis i munnen         Syfilitisk schanker
A50.55 Tarkemmin määrittämätön kupan suun alueen       A51.1  Primaarinen peräaukon kuppa
    ilmentymä                           Primär anal syfilis
    Ospecifierade symtom av syfilis i munnen
                               A51.2  Muualla ilmenevä primaarinen kuppa
A50.59 Muu oireinen synnynnäinen myöhäiskuppa            Primär syfilis med annan lokalisation
    Annan sen medfödd syfilis med symtom
Mukaan lukien                        A51.3  Ihon ja limakalvojen sekundaarinen kuppa
    Hutchinsonin trias                      Sekundär syfilis i hud och slemhinnor
    Kupan aiheuttama satulanenä


56
                                         Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
                                  Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


Mukaan lukien                         A52.0  Sydän-verisuonikuppa
    Leveä visvasyylä                        Kardiovaskulär syfilis
    Kuppasyylä                       A52.0+I32.0
    Kupan aiheuttama limakalvoläiskä                Kupan aiheuttama sydänpussitulehdus
Inkluderar                               Syfilitisk perikardit
    Condyloma latum
    Syfilitiskt muköst plaque                A52.0+I39.1
                                    Kupan aiheuttama aorttaläpän vuoto
A51.3+L99.8                              Syfilitisk aortainsufficiens
    Varhaisen kupan aiheuttama leukoderma tai
    kaljuus                         A52.0+I39.3
    Tidig syfilitisk leukoderma eller alopeci            Kupan aiheuttama keuhkovaltimoläpän vuoto
                                    Syfilitisk pulmonalisinsufficiens
A51.4 Muu sekundaarinen kuppa
    Annan sekundär syfilis                 A52.0+I39.8
Mukaan lukien                             Tarkemmin määrittämätön kupan aiheuttama
    Sekundaarisen kupan aiheuttama                 sydämen sisäkalvon tulehdus
    imusolmukesairaus                        Syfilitisk endokardit UNS
Inkluderar                           A52.0+I41.0
    Sekundärsyfilitisk lymfadenopati                Kupan aiheuttama sydänlihastulehdus
A51.4+G01                               Syfilitisk myokardit
    Sekundaarisen kupan aiheuttama             A52.0+I68.1
    aivokalvotulehdus                        Kupan aiheuttama aivovaltimotulehdus
    Sekundärsyfilitisk meningit                   Syfilitisk cerebral arterit
A51.4+H22.0                          A52.0+I79.0
    Sekundaarisen kupan aiheuttama värikalvon ja          Kupan aiheuttama aortta-aneurysma
    sädekehän tulehdus                       Syfilitiskt aortaaneurysm
    Sekundärsyfilitisk iridocyklit
                                A52.0+I79.1
A51.4+H58.8                              Kupan aiheuttama aorttatulehdus
    Muualla luokittamaton sekundaarisen kupan            Syfilitisk aortit
    aiheuttama silmäsairaus
    Syfilitisk okulopati som ej klassificeras        A52.0+I98.0
    annorstädes tidigt stadium (sekundär)              Tarkemmin määrittämätön sydän-verisuonikuppa
                                    Kardiovaskulär syfilis UNS
A51.4+M63.0
    Sekundaarisen kupan aiheuttama lihastulehdus      A52.1  Oireinen hermostokuppa
    Sekundärsyfilitisk myosit                    Symtomatisk neurosyfilis
                                Mukaan lukien
A51.4+M90.1                              Kupan selkäydinkato
    Sekundaarisen kupan aiheuttama             Inkluderar
    luukalvotulehdus                        Tabes dorsalis
    Sekundärsyfilitisk periostit              Pois lukien
A51.4+N74.2                              Synnynnäisen kupan aiheuttamat tilanteet (A50.4)
    Sekundaarisen kupan aiheuttama             Exkluderar
    sisäsynnyttimien tulehdus                    Juvenil neurosyfilis (A50.4)
    Sekundärsyfilitisk inflammatorisk sjukdom i       A52.1+F02.89
    kvinnliga bäckenet                       Hermostokuppaan liittyvä dementia
A51.5  Varhainen piilevä kuppa                    Dementia paralytica
    Tidig latent syfilis                  A52.1+G01
Huom.                                 Myöhäiskupan aiheuttama aivokalvotulehdus
    Kahden vuoden kuluessa tartunnasta ilmenevä          Sensyfilitisk meningit
    kliinisesti oireeton hankinnainen kuppa, johon
    liittyy positiivinen seroreaktio ja negatiivinen    A52.1+G05.0
    selkäydinnestereaktio                     Myöhäiskupan aiheuttama aivotulehdus
Anm.                                 Sensyfilitisk encefalit
    Förvärvad syfilis utan kliniska manifestationer, med  A52.1+G22
    positiv serologisk reaktion och negativt           Kupan aiheuttama parkinsonismi
    lumbalvätskeprov inom två år efter infektionen        Syfilitisk parkinsonism
A51.9  Määrittämätön varhaiskuppa               A52.1+G63.0
    Tidig syfilis, ospecificerad                 Myöhäiskuppaan liittyvä monihermosairaus
                                   Sensyfilitisk polyneuropati
A52   MYÖHÄISKUPPA
    Sen syfilis
                                                          57
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


A52.1+H48.0                           A52.79+H32.0
    Myöhäiskuppaan liittyvä näköhermon               Myöhäiskupan aiheuttama suoni- ja verkkokalvon
    surkastuminen                          tulehdus
    Sensyfilitisk optikusatrofi                   Sensyfilitisk korioretinit
A52.1+H48.1                           A52.79+H58.8
    Myöhäiskuppaan liittyvä näköhermon tulehdus           Muualla luokittamaton myöhäiskupan aiheuttama
    Sensyfilitisk retrobulbärneurit                 silmäsairaus
A52.1+H58.0                              Sensyfilitisk okulopati som ej klassificeras
    Kuppaan liittyvä Argyll Robertsonin mustuainen         annorstädes
    Argyll Robertson-pupiller vid syfilis          A52.79+J99.8
A52.1+H94.0                              Kuppaan liittyvä hengityselinsairaus
    Myöhäiskuppaan liittyvä kuulohermotulehdus           Lungsjukdom vid syfilis
    Sensyfilitisk akustikusneurit              A52.79+K67.2
A52.1+M14.6                              Myöhäiskupan aiheuttama vatsakalvotulehdus
    Tabeettinen nivelsairaus (Charcot)               Sensyfilitisk peritonit
    Charkots ledsjukdom eller tabetisk artropati       A52.79+K77.0
A52.1+M49.4                              Kupan aiheuttama maksasairaus
    Tabes dorsaliksesta johtuva nikamasairaus            Leversjukdom vid syfilis
    Neuropatisk spondylopati vid tabes dorsalis       A52.79+L99.8
A52.2  Oireeton hermostokuppa                     Myöhäisen kupan aiheuttama leukoderma
    Asymtomatisk neurosyfilis                   Sen syfilitisk leukoderma

A52.3 Määrittämätön hermostokuppa               A52.79+M63.0
    Neurosyfilis, ospecificerad                   Myöhäiskupan aiheuttama lihassairaus
Mukaan lukien                             Sensyfilis i muskler
    Tarkemmin määrittämätön keskushermoston         A52.79+M68.0
    (myöhäis)kuppa                         Kuppaan liittyvä
    Keskushermoston gumma tai syfilooma               nivelkalvotulehdus/jännetuppitulehdus
Inkluderar                               Synovit eller tenovit vid syfilis
    Sen syfilis i centrala nervsystemet UNS
                                A52.79+M73.1
    Syfilitiskt gumma eller syfilom i centrala
                                    Myöhäiskupan aiheuttama limapussitulehdus
    nervsystemet
                                    Sensyfilitisk bursit
A52.70 Kupan aiheuttama gumma suun kudoksissa
                                A52.79+M90.2
    Syfilitisk gumma i munnen
                                    Luukuppa
A52.71 Kupan aiheuttama suulaen aukko                 Syfilis i benvävnad
    Öppning i gommen förorsakad av syfilis
                                A52.79+N08.0
A52.72 Kupan aiheuttama kielitulehdus                 Kuppaan liittyvä munuaiskerässairaus
    Syfilis i tungan                        Glomerulär sjukdom vid syfilis
A52.73 Kupan aiheuttama leukojen osteomyeliitti         A52.79+N29.0
    Syfilitisk osteomyelit i käken                 Munuaisen myöhäiskuppa
A52.74 Muu kupan aiheuttama suun alueen ilmentymä           Sen syfilis i njure
    Annan specificerad syfilis i munnen           A52.79+N74.2
A52.75 Määrittämätön suun alueen ilmentymä               Myöhäiskupan aiheuttama sisäsynnyttimien
    Ospecificerad syfilis i munnen                 tulehdus
                                    Sensyfilitisk inflammationssjukdom i kvinnnliga
A52.79 Muu oireinen myöhäiskuppa                    bäckenet
    Annan symtomatisk sen syfilis
Mukaan lukien                          A52.8  Myöhäinen piilevä kuppa
    Myöhäis- (tertiaarinen) kuppa muualla kuin            Sen latent syfilis
    kohdissa A52.0-A52.75 luokitelluissa           Huom.
    sijaintipaikoissa                        Yli kahden vuoden kuluttua tartunnasta ilmenevä
Inkluderar                               kliinisesti oireeton hankinnainen kuppa, johon
    Sen eller tertiär syfilis och syfilitisk gumma oavsett      liittyy positiivinen seroreaktio ja negatiivinen
    lokalisation med undantag för de som klassificeras        selkäydinnestereaktio
    under A52.0-A52.75                    Anm.
                                    Syfilis som upptäcks över två år efter smittandet
A52.79+H19.0                              med positiv serologisk reaktion och negativ test i
    Myöhäiskupan aiheuttama episkleriitti              spinalvätskan
    Sensyfilitisk episklerit
                                A52.9  Määrittämätön myöhäiskuppa
                                    Sen syfilis, ospecificerad58
                                        Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
                                 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


                               Inkluderar
A53   MUU JA MÄÄRITTÄMÄTÖN KUPPA                 Gonokockabscess i Bartholins körtel
    Annan och icke specificerad syfilis
                               A54.2  Gonokokin aiheuttama lantion vatsakalvon
A53.0 Kehitysasteeltaan määrittämätön piilevä kuppa         tulehdus tai muu virtsa- ja sukupuolielinten
    Latent syfilis, ej specificerad som tidig eller sen      gonokokki-infektio
Mukaan lukien                            Gonokockpelviperitonit eller annan
    Tarkemmin määrittämätön piilevä kuppa             gonokockinfektion i urin- och könsorganen
    Serologisen kuppareaktion positiivisuus        Pois lukien
Inkluderar                              Gonokokin aiheuttama peritoniitti (K67.1*A54.8)
    Latent syfilis UNS                  Exkluderar
    Positiv serologisk reaktion för syfilis            Gonokockperitonit (K67.1*A54.8)
A53.9  Määrittämätön kuppa                 A54.2+N51.0
    Syfilis ospecificerad                    Gonokokin aiheuttama eturauhastulehdus
Mukaan lukien                            Av gonokocker orsakad prostatit
    Tarkemmin määrittämätön Treponema pallidumin
    aiheuttama infektio                 A54.2+N51.1
    Tarkemmin määrittämätön hankinnainen kuppa         Gonokokin aiheuttama lisäkivestulehdus
Inkluderar                             Av gonokocker orsakad epididymit
    Infektion orsakad av Treponema pallidum UNS     A54.2+N74.3
    Syfilis (förvärvad) UNS                   Gonokokin aiheuttama sisäsynnyttimien
Pois lukien                             tulehdussairaus
    Tarkemmin määrittämätön kuppa, joka johtaa         Av gonokocker orsakad inflammation i det
    kuolemaan ennen kahden vuoden ikää (A50.2)         kvinnliga bäckenet
Exkluderar
    Syfilis UNS, som orsakar död hos barn under två   A54.3 Silmän gonokokki-infektio
    års ålder (A50.2)                      Gonokockinfektion i ögat
                               Mukaan lukien
                                  Gonokokin aiheuttama vastasyntyneen
A54  GONOKOKKI-INFEKTIO
                                  silmätulehdus
    Gonokockinfektion
                                  Silmätippuri
Mukaan lukien
                               Inkluderar
    Gonorrea eli tippuri
                                  Ophtalmia neonatorum orsakad av gonokocker
Inkluderar
    Gonorré                        A54.3+H13.1
                                  Gonokokin aiheuttama sidekalvotulehdus
A54.0  Virtsa- ja sukupuolielinten alaosien
                                  Gonokockkonjunktivit
    gonokokki-infektio
    Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre     A54.3+H22.0
    urinvägarna                         Gonokokin aiheuttama värikalvon ja sädekehän
Mukaan lukien                            tulehdus
    Tarkemmin määrittämätön kohdunkaulan,            Gonokockiridocyklit
    emättimen tai ulkosynnyttimien tippuri        A54.4  Lihasten ja luiden gonokokki-infektiot
    Tarkemmin määrittämätön virtsarakon tai           Gonokockinfektion i muskuloskeletala systemet
    virtsaputken tippuri
Inkluderar                          A54.4+M01.3
    Cervicit eller vulvovaginit UNS orsakad av         Gonokokin aiheuttama niveltulehdus
    gonokocker                         Gonokockartrit
    Cystit eller uretrit UNS orskad av gonokocker    A54.4+M68.0
Pois lukien                             Tippuriin liittyvä
    Gonokokki-infektio ja genitourinaaristen tai        nivelkalvotulehdus/jännetuppitulehdus
    parauretraalisten rauhasten paise (A54.1)          Synovit eller tenovit vid gonorrè
Exkluderar
    Infektion förenad med körtelabscess i        A54.4+M73.0
    urogenitalorganen eller med periuretral abscess       Gonokokin aiheuttama limapussitulehdus
    (A54.1)                           Gonokockbursit
A54.1 Virtsa- ja sukupuolielinten alaosien          A54.4+M90.2
   gonokokki-infektio ja parauretraalisten tai          Gonokokin aiheuttama luuydintulehdus
   muiden lisärauhasten paiseita                 Gonokockosteomyelit
   Gonokockinfektion i könsorganen och de nedre      A54.5 Gonokokin aiheuttama nielutulehdus
   urinvägarna med abscess i periuretrala och          Gonokockfaryngit
   accesoriska körtlar                  Mukaan lukien
Mukaan lukien                            Nielutippuri
   Ison eteisrauhasen (Bartholinin rauhasen)       Inkluderar
   gonokokkipaise                        Svalggonorré
                                                            59
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


A54.6 Peräaukon ja peräsuolen gonokokki-infektio   Mukaan lukien
    (tippuri)                        Chlamydia trachomatis -bakteerin aiheuttamat
    Gonokockinfektion i anus och rektum           sukupuoliteitse tarttuvat sairaudet
Mukaan lukien                     Inkluderar
    Peräaukko- ja peräsuolitippuri             Sexuellt överförda sjukdomar orsakade av
Inkluderar                           Chlamydia trachomatis
    Gonorré i anus och rektum            Pois lukien
                                Klamydian aiheuttama lymfogranulooma (A55)
A54.8  Muu gonokokki-infektio
                                Kohdassa A74 luokitetut klamydiataudit
    Annan gonokockinfektion
                                Klamydian aiheuttama vastasyntyneen
Mukaan lukien
                                sidekalvotulehdus (P39.1)
    Gonokokin aiheuttamat ihovauriot
                                Klamydian aiheuttama vastasyntyneen
    Gonokokin aiheuttama septikemia
                                keuhkokuume (P23.1)
Inkluderar
                            Exkluderar
    Hudskador orsakade av gonokock
                                Klamydialymfogranulom (A55)
    Gonokockseptikemi
                                Sjukdomstillstånd som orsakats av klamydia och
Pois lukien
                                klassificeras under A74
    Gonokokin aiheuttama lantion vatsakalvon
                                Konjunktivit hos nyfödd orsakad av klamydia
    tulehdus (A54.2)
                                (P39.1)
Exkluderar
                                Pneumoni hos nyfödd orsakad av klamydia (P23.1)
    Gonokockpelvoperitonit (A54.2)
                            A56.0 Alempien virtsa- ja sukupuolielinten
A54.8+G01
                               klamydiainfektio
    Gonokokin aiheuttama aivokalvotulehdus
                               Klamydiainfektion i nedre delen av urin- och
    Av gonokocker orsakad meningit
                               könsorganen
A54.8+G07                       Mukaan lukien
    Gonokokin aiheuttama aivopaise             Klamydian aiheuttama kohdunkaulan, emättimen
    Av gonokocker orsakad hjärnabscess           tai ulkosynnyttimien tulehdus
A54.8+I32.0                          Klamydian aiheuttama virtsarakon tai virtsaputken
    Gonokokin aiheuttama sydänpussitulehdus        tulehdus
    Av gonokocker orsakad perikardit        Inkluderar
                               Cervicit eller vulvovaginit orsakad av klamydia
A54.8+I39.8                          Cystit eller uretrit orsakad av klamydia
    Gonokokin aiheuttama sydämen sisäkalvon
    tulehdus                    A56.1  Klamydian aiheuttama lantion vatsakalvon
    Av gonokocker orsakad endokardit            tulehdus tai muu virtsa- ja sukupuolielinten
                                klamydiainfektio
A54.8+I41.0                          Klamydiainfektion i pelvoperitoneum eller annat
    Gonokokin aiheuttama sydänlihastulehdus        urin- eller könsorgan
    Av gonokocker orsakad myokardit
                            A56.1+N51.0
A54.8+J17.0                          Klamydian aiheuttama eturauhastulehdus
    Gonokokin aiheuttama keuhkokuume            Klamydiaprostatit
    Av gonokocker orsakad pneumoni
                            A56.1+N51.1
A54.8+K67.1                          Klamydian aiheuttama lisäkivestulehdus
    Gonokokin aiheuttama vatsakalvotulehdus        Klamydiaepididymit
    Peritonit orsakad av gonokocker
                            A56.1+N74.4
A54.9  Määrittämätön gonokokki-infektio           Klamydian aiheuttama sisäsynnyttimien tulehdus
    Gonokockinfektion, ospecificerad           Klamydiainflammation i kvinnliga bäckenet
                            A56.2  Määrittämätön virtsa- ja sukupuolielinten
A55  KLAMYDIAN AIHEUTTAMA LYMFOGRANULOOMA
                                klamydiainfektio
    Lymfogranulom (veneriskt) orsakat av klamydia
                                Klamydiainfektion i urin- och könsorganen,
Mukaan lukien
                                ospecificerad
    Durand-Nicolas-Favren tauti
    Viides sukupuolitauti              A56.3  Peräaukon ja peräsuolen klamydiainfektio
Inkluderar                           Klamydiainfektion i anus och rektum
    Durand-Nicolas-Favres sjukdom          A56.4  Nielun klamydiainfektio
    Femte könssjukdomen                   Klamydiainfektion i svalget
Anm.
    Durand-Nicolas-Favre sjuka           A56.8 Muualla elimistössä esiintyvä sukupuoliteitse
                               tarttunut klamydiainfektio
A56   MUUT SUKUPUOLITEITSE TARTTUVAT            Sexuellt överförd klamydiainfektion med annan
    KLAMYDIATAUDIT                    specificerad lokalisation
    Andra sexuellt överförda klamydiasjukdomar   Mukaan lukien
                               Klamydian aiheuttama maksanympärystulehdus60
                                        Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
                                Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


Inkluderar                        A60.1  Peräaukon ympäryksen ja peräsuolen
    Infektion kring levern orsakad av klamydia         herpesvirusinfektio
                                 Infektion med herpes simplex-virus i den perianala
A57   PEHMEÄ SANKKERI                      huden och rektum
    Chankroid (mjuk schanker)             A60.9  Määrittämätön peräaukon ja sukupuolielinten
                                 herpesvirusinfektio
A58  LOKERONIVUSAJOS                      Anogenital herpesvirusinfektion, ospecificerad
    Granuloma inguinale
Mukaan lukien                       A63   MUUT MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT
    Donovanoosi                        PÄÄASIALLISESTI SUKUPUOLITEITSE
    Neljäs sukupuolitauti                   TARTTUVAT TAUDIT
Inkluderar                            Andra huvudsakligen sexuellt överförda sjukdomar
    Donovanos                         som ej klassificeras annorstädes
                             Pois lukien
A59   TRIKOMONIAASI                       Ontelosyylätauti (B08.1)
    Trikomonasinfektion                    Kohdunkaulan papillooma (D26.0)
Pois lukien                        Exkluderar
    Suoliston trikomoniaasi (A07.8)              Mollusker (B08.1)
Exkluderar                            Cervix papillom (D26.0)
    Trikomonasinfektion i tarm (A07.8)
                             A63.0  Anogenitaaliset (veneeriset) syylät
A59.0 Virtsa- ja sukupuolielinten trikomoniaasi         Condyloma acuminatum
    Urogenital trikomonasinfektion
Mukaan lukien                       A63.8  Muu pääasiallisesti sukupuoliteitse tarttuva tauti
    Trichomonas vaginalis -alkueläimen aiheuttama       Annan specificerad huvudsakligen sexuellt
    valkovuoto                         överförd sjukdom
Inkluderar
    Leukorré (vaginal) orsakad av Trichomonas     A64  MÄÄRITTÄMÄTÖN SUKUPUOLITEITSE TARTTUVA
    (vaginalis)                        TAUTI
                                 Icke specificerad sexuellt överförd sjukdom
A59.0+N51.0                        Mukaan lukien
    Trichomonas vaginalis -alkueläimen aiheuttama       Tarkemmin määrittämätön sukupuolitauti
    eturauhastulehdus                 Inkluderar
    Prostatit orsakad av Trichomonas (vaginalis)       Venerisk sjukdom UNS
A59.8  Muussa sijaintipaikassa ilmenevä trikomoniaasi
    Trikomonasinfektion med annan lokalisation
A59.9  Määrittämätön trikomoniaasi
                             A65-A69
    Trikomonasinfektion, ospecificerad
                             Muut spirokeettataudit
A60  YSKÄNROKKOVIRUKSEN (HERPES SIMPLEX)        Andra spiroketsjukdomar
    AIHEUTTAMA PERÄAUKON JA              Exkluderar
    SUKUPUOLIELINTEN INFEKTIO                 Leptospiros (A27)
    Anogenital infektion med herpes simplex-virus       Syfilis (A50-A53)
Mukaan lukien
    Herpeettinen peräaukon ja sukupuolielinten     A65  MUU KUIN SUKUPUOLITEITSE TARTTUNUT
    infektio                         KUPPA
Inkluderar                            Icke venerisk syfilis
    Herpetisk infektion i anus och könsorgan      Mukaan lukien
A60.0  Virtsa- ja sukupuolielinten herpesvirusinfektio     Endeeminen kuppa
    Urogenital infektion med herpes simplex-virus   Inkluderar
                                 Endemisk syfilis
A60.0+N51.8
    Miehen sukupuolielinten herpesvirusinfektio
    Herpes simplex-infektion i könsorganen hos man   A66  VAAPUKKASYYLÄTAUTI
                                 Yaws
A60.0+N77.0                        Mukaan lukien
    Herpesvirusinfektioon (herpes simplex) liittyvä      Trooppinen frambesia
    ulkosynnyttimien haavauma             Inkluderar
    Ulceration i vulva vid herpes simplex-infektion      Tropisk frambösi
A60.0+N77.1                        A66.0 Vaapukkasyylätaudin primaariset muutokset
    Herpesvirusinfektioon (herpes simplex) liittyvä      Primärä förändringar vid Yaws
    emättimen ja/tai ulkosynnyttimien tulehdus     Mukaan lukien
    Vaginit, vulvit och vulvovaginit vid herpes        Vaapukkasyylätaudin sankkeri
    simplex-infektion                 Inkluderar
                                 Schanker orsakad av framboesi


                                                          61
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


A66.1 Vaapukkasyylätaudin papilloomat           A67.0 Pintan primaariset muutokset
    Papilloma vid Yaws                     Primära lesioner av pinta
Mukaan lukien                       Mukaan lukien
    Vaapukkasyylätaudin kämmenien tai jalkapohjien       Pintan (primaarinen) sankkeri
    papilloomat                        Pintan (primaarinen) näppylä
    Frambesiooma                    Inkluderar
Inkluderar                            Schanker (primär) vid pinta
    Papillom i handflator eller fotsulor vid av yaws      Kvissla (primär) vid pinta
    Frambesiom                     A67.1 Pintan välityyppiset muutokset
Huom.                               Intermediärä lesioner av pinta
    Wet crab yaws                    Mukaan lukien
Anm.                               Pintan punoittavat plakit
    Wet crab yaws                       Pintan värjäytymismuutokset
A66.2  Vaapukkasyylätaudin muu varhainen ihomuutos        Pintan hyperkeratoosi
    Annan tidig lesion i huden vid Yaws            Pintidit
Huom.                           Inkluderar
    Ihon vaapukkasyylätauti vähemmän kuin viisi        Röda plack vid pinta
    vuotta infektion jälkeen              A67.2 Pintan myöhäismuutokset
Anm.                               Sena lesioner av pinta
    Yaws mindre än fem år efter smittan        Mukaan lukien
A66.3 Vaapukkasyylätaudin hyperkeratoosi             Pintan värittömät ihoalueet
    Hyperkeratos vid Yaws                   Pintan sekaväriset ihoalueet
Mukaan lukien                           Pintan ihoarvet
    Vaapukkasyylätaudista aiheutuva           Inkluderar
    kämmenien/jalkapohjien hyperkeratoosi           Färglösa hudområden vid pinta
Inkluderar                            Blandfärgade hudområden vid pinta
    Hyperkeratos i handflator/fotsulor orsakade av       Hudärr vid pinta
    yaws                        A67.2+I98.1
A66.4  Vaapukkasyylätaudin gummat ja haavaumat          Pintan [karaten] sydän-verisuonivauriot
    Gumma och sår vid Yaws                   Kardiovaskulära skador vid pinta [carate]
A66.5  Gangosa                      A67.3 Pintan sekatyyppiset muutokset
    Gangosa                          Lesioner av blandad art vid pinta
                              Mukaan lukien
A66.6  Vaapukkasyylätaudin luu- ja nivelvauriot
                                 Pintan värittömien ja tummien ihoalueiden
    Ben- och ledskador vid Yaws
                                 yhdistelmä
A66.7 Muu vaapukkasyylätaudin ilmenemismuoto       Inkluderar
    Annan manifesation av Yaws                 Kombination av färglösa och mörka hudområden
Mukaan lukien                           vid pinta
    Vaapukkasyylätaudin nivelenviereiset kyhmyt
                              A67.9  Määrittämätön pinta
    Limakalvon vaapukkasyylätauti
                                  Ospecifierad pinta
Inkluderar
    Knölar invid leder vid yaws
    Yaws i slemhinnor                  A68   TOISINTOKUUMEET
                                  Återfallsfeber
A66.8  Piilevä vaapukkasyylätauti             Pois lukien
    Latent Yaws                        Lymen borrelioosi (A69.2)
Huom.                           Exkluderar
    Kliinisesti oireeton, serologisesti positiivinen      Infektion orsakad av Borrelia burgdorferi (A69.2)
    vaapukkasyylätauti
Anm.                            A68.0 Täiden levittämä toisintokuume
    Seropositiv Yaws utan kliniska symtom.          Återfallsfeber överförd av löss
                              Mukaan lukien
A66.9  Määrittämätön vaapukkasyylätauti             Borrelia recurrentis -spirokeetan aiheuttama
    Ospedifierad Yaws                     toisintokuume
A66.9+H03.1                        Inkluderar
    Silmäluomen vaapukkasyylätauti               Återfallsfeber överförd av spiroketen Borrelia
    Ögonlocksförändring vid Yaws                recurrentis
                              Huom.
A67  PINTA                           Borrelia recurrentis -spirokeetan aiheuttama
    Pinta                           toisintokuume
Mukaan lukien                       Anm.
    Karate                           Återfallsfeber orsakad av Borrelia recurrentis
Inkluderar                         A68.1  Puutiaisten levittämä toisintokuume
    Carate                           Återfallsfeber överförd av fästingar


62
                                        Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
                                 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


Huom.                           A69.2+H19.0
    Muun Borrelian kuin Borrelia recurrentis         Lymen borrelioosiin liittyvä kovakalvon
    -spirokeetan aiheuttama toisintokuume           pintakudostulehdus
Anm.                               Episklerit vid borrelios
    Återfallsfeber orsakad av annan Borrelia (ej    A69.2+H19.2
    Borrelia recurrentis)                   Lymen borrelioosiin liittyvä sarveiskalvotulehdus
A68.9  Määrittämätön toisintokuume                tai sarveis- ja sidekalvotulehdus
    Återfallsfeber, ospecificerad               Keratit/keratokonjunktivit vid borrelios
                              A69.2+H22.0
A69   MUUT SPIROKEETTAINFEKTIOT                 Borrelian (Lymen borrelioosin) aiheuttama
    Andra spiroketinfektioner                 värikalvon ja sädekehän tulehdus
A69.0 Kuolioituva haavainen suutulehdus             Iridocyklit vid borrelios
    Nekrotiserande ulcerös stomatit           A69.2+H32.0
Mukaan lukien                           Lymen borrelioosiin liittyvä suoni- ja
    Fusospiroketaalinen kuolio                 verkkokalvotulehdus
    Nooma                           Chorioretinit vid borrelios
Inkluderar
    Gangränös stomatit                 A69.2+H48.1
    Fusospiroketalt gangrän                  Lymen borrelioosiin liittyvä näköhermon
    Noma                            silmäntakaisen osan tulehdus
    Cancrum oris                        Retrobulbär neurit vid borrelios
A69.1  Muut Vincentin infektiot              A69.2+H58.8
    Andra Vincent-infektioner                 Lymen borrelioosiin liittyvä silmäsairaus
                                 Ophtalmopati vid borrelios
    A69.10 Akuutti kuolioituva haavainen ientulehdus
        (ANUG)                   A69.2+M01.2
        Akut ulcererande gingivostomatit         Lymen borrelioosiin liittyvä nivelinfektio
    Mukaan lukien                       Artrit orsakad av borrelia
        Vincentin ientulehdus           A69.8  Muu spirokeettainfektio
    Inkluderar                         Annan specificerad spiroketinfektion
        Vincents gingivit
                              A69.8+J17.8
    A69.11 Vincentin angiina                 Muualla luokittamattomaan spirokeettainfektioon
        Vincents angina                  liittyvä keuhkokuume
    Mukaan lukien                       Pneumoni vid spiroketinfektion som ej klassificeras
        Fusospiroketaalinen nielutulehdus         annorstädes
        Spirokeetan aiheuttama suutulehdus
    Inkluderar                     A69.9  Määrittämätön spirokeettainfektio
        Fusospiroketal infektion i svalget         Spiroketinfektion, ospecificerad
        Muninfektion orsakad av spiroket
A69.2 Lymen borrelioosi                  A70-A74
    Infektion orsakad av Borrelia burgdorferi
Mukaan lukien
    Borrelioosi                     Muut klamydiataudit
    Borrelia burgdorferi -spirokeetan aiheuttama    Andra sjukdomar orsakade av klamydia
    vaeltava punoitus
Inkluderar                         A70  CHLAMYDIA PSITTACI -INFEKTIO
    Borreliainfektion UNS                   Infektion orsakad av Chlamydia psittaci
    Borrelios UNS                       (papegojsjuka)
A69.2+F02.89                        Mukaan lukien
    Lymen tautiin (borrelioosiin) liittyvä dementia      Papukaijatauti (psittakoosi)
    Dementi vid borrelios                   Ornitoosi
                              Inkluderar
A69.2+G01                             Ornitos
    Lymen borrelioosiin liittyvä aivokalvotulehdus       Psittakos
    Meningit vid borrelios
A69.2+G63.0                        A70   +J17.8
    Lymen borrelioosiin liittyvä monihermosairaus        PAPUKAIJATAUTIIN LIITTYVÄ KEUHKOKUUME
    Polyneuropati vid borrelios (Lymes sjukdom)         Pneumoni vid ornitos
A69.2+H13.1
    Lymen borrelioosiin liittyvä sidekalvotulehdus   A71   TRAKOOMA
    Konjunktivit vid borrelios                 Trakom
                              Pois lukien
                                  Trakooman myöhäisvaikutukset (B94.0)


                                                         63
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


Exkluderar                         A75-A79
    Sena effekter av trakom (B94.0)
A71.0 Trakooman alkuvaihe                 Riketsioosit
    Trakom i tidigt stadium
Mukaan lukien                        Sjukdomar orsakade av rickettsiaarter
    Epäilty trakooma
Inkluderar                         A75   PILKKUKUUME
    Trakoma dubium                        Fläcktyfus överförd av löss, loppor och kvalster
                              Pois lukien
A71.1 Aktiivisen vaiheen trakooma
                                  Puutiaspilkkukuume (A77)
    Trakom i aktivt skede
                                  Ehrlichia sennetsun aiheuttama riketsioosi (A79.8)
Mukaan lukien
                              Exkluderar
    Trakooman aiheuttama jyväinen sidekalvotulehdus
                                  Fläckfeber orskad av fästingar (A77)
    Trakooman aiheuttama rakkulainen
                                  Ricketios orsakad av Ehrlichia sennetsun (A79.8)
    sidekalvotulehdus
    Trakooman aiheuttama sarveiskalvoverho        A75.0 Täipilkkukuume
Inkluderar                             Epidemisk fläcktyfus orsakad av Rickettsia
    Follikulär trakomatös konjunktivit             prowazekeii
    Granulär trakomatös konjunktivit           Mukaan lukien
    Trakomatös pannus                      Klassinen pilkkukuume
                                  Epideeminen pilkkukuume
A71.9  Määrittämätön trakooma
                              Inkluderar
    Trakom, ospecificerad
                                  Epidemisk fläcktyfus (överförd av löss)
                              Huom.
A74   MUUT KLAMYDIATAUDIT                    Vaatetäiden levittämä, Rickettsia prowazekii
    Andra sjukdomar orsakade av klamydier           -riketsian aiheuttama epideeminen pilkkukuume
Pois lukien                         Anm.
    Sukupuoliteitse tarttuvat klamydiasairaudet (A55,     Epidemisk fläcktyfus överförd av löss, orsakad av
    A56)                            Rickettsia prowazekii
    Klamydiakeuhkokuume (J16.0)
    Vastasyntyneen klamydiakeuhkokuume (P23.1)     A75.1 Uusiutuva pilkkukuume
    Vastasyntyneen klamydiasidekalvotulehdus (P39.1)      Fläcktyfus med återuppblossande [Brills sjukdom]
Exkluderar                         Mukaan lukien
    Sexuellt överförda klamydiasjukdomar (A55-A56)       Brill(-Zinsser)in tauti
    Klamydiapneumoni (J16.0)              Inkluderar
    Klamydiakonjunktivit hos nyfödd (P39.1)          Brill-Zinssers sjukdom
    Klamydiapneumoni hos nyfödd (P23.1)         A75.2 Rottapilkkukuume
A74.0  Paratrakooma                        Fläcktyfus orsakad av Rickettsia typhi
    Paratrachoma                    Mukaan lukien
                                  Endeeminen pilkkukuume
A74.0+H13.1                         Inkluderar
    Klamydian aiheuttama sidekalvotulehdus           Endemisk fläcktyfus
    Klamydiakonjunktivit                 Huom.
A74.8  Muu klamydiatauti                     Rottakirppujen levittämä, Rickettsia typhi -riketsian
    Annan specificerad klamydiainfektion            aiheuttama endeeminen pilkkukuume
                              Anm.
A74.8+H22.0
                                  Endemisk fläckfeber överförd av pestloppor,
    Klamydian aiheuttama värikalvon ja sädekehän
                                  orsakad av Rickettsia typhi
    tulehdus
    Klamydiairidocyklit                 A75.3 Pensaspilkkukuume
                                  Fläcktyfus orsakad av Rickettsia tsutsugamushi
A74.8+K67.0
                              Mukaan lukien
    Klamydian aiheuttama vatsakalvotulehdus
                                  Punkkien levittämä, Rickettsia tsutsugamushi
    Klamydiaperitonit
                                  -riketsian aiheuttama pilkkukuume
A74.9 Määrittämätön klamydiainfektio               Tsutsugamushi-kuume
    Klamydiainfektion, ospecificerad           Inkluderar
Mukaan lukien                           Fläcktyfus överförd av kvalster
    Tarkemmin määrittämätön klamydioosi
                              A75.9  Määrittämätön pilkkukuume
Inkluderar
                                  Fläcktyfus, ospecificerad
    Klamydios UNS
                              A77   PUUTIAISPILKKUKUUME
                                  Rickettsiasjukdom överförd av fästingar
                              A77.0  Rickettsia rickettsii -riketsian aiheuttama
                                  pilkkukuume
                                  Fläckfeber orsakad av fästingar


64
                                        Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
                                 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


Mukaan lukien                       Mukaan lukien
    Sao Paulon kuume                      Viidespäiväinen kuume
    Kalliovuorten pilkkukuume                 Wolhynia-kuume
Inkluderar                         Inkluderar
    Sao Paulo feber                      Quintan-feber
    Rocky Mountain-fläckfeber                 Wolhynian-feber
A77.1 Rickettsia conorii -riketsian aiheuttama      A79.1 Rickettsia akari -riketsian aiheuttama
    pilkkukuume                        riketsiarokko
    Fläckfeber orsakad av Rickettsia conorii          Rickettsia-koppor orsakade av Rickettsia akari
Mukaan lukien                       Mukaan lukien
    Kenian pilkkukuume                     Kew Garden -kuume
    Marseillen kuume                      Rakkulainen riketsioosi
    Välimeren pilkkukuume                   Riketsiarokko
    Boutonneuse -kuume                 Inkluderar
    Afrikan pilkkukuume                    Kew Garden-feber
    Intian pilkkukuume                     Vesikulär ricketttsios
Inkluderar                         A79.8 Muu riketsioosi
    Kenya-fästing-feber                    Annan specificerad rickettsia-sjukdom
    Marseilles-feber                  Mukaan lukien
    Boutonneuse-feber                     Ehrlichia sennetsu -riketsian aiheuttama
    Afrika-fästing-feber                    riketsioosi
    Indien-fästing-feber                Inkluderar
A77.2 Rickettsia siberica -riketsian aiheuttama         Rickettsiasjukdom orsakad av Ehrlichia sennetsu
    pilkkukuume                     A79.9 Määrittämätön riketsioosi
    Fläckfeber orsakad av Rickettsia sibirica         Rickettsiasjukdomar, ospecificerade
Mukaan lukien                       Mukaan lukien
    Pohjois-Aasian pilkkukuume                 Tarkemmin määrittämätön riketsiainfektio
    Siperian pilkkukuume                Inkluderar
Inkluderar                            Rickettsiainfektion UNS
    Nordasien-fästing-feber
    Sibirien-fästing-feber
A77.3 Rickettsia australis -riketsian aiheuttama     A80-A89
    pilkkukuume
    Fläckfeber orsakad av Rickettsia australis     Keskushermoston virusinfektiot
Mukaan lukien
    Queenslandin pilkkukuume              Virussjukdomar i centrala
Inkluderar                         nervsystemet
    Queensland-fästing-feber              Exkluderar
A77.8  Muu puutiaisten levittämä pilkkukuume           Sena effekter av polio (B91)
    Annan specificerad fläckfeber               Sena effekter av virusencefalit (B94.1)
A77.9  Määrittämätön puutiaisten levittämä pilkkukuume
    Fläckfeber, ospecificerad             A80   AKUUTTI POLIO
                                  Akut polio (barnförlamning)
A78  Q-KUUME                       A80.0  Rokotteeseen liittyvä akuutti halvauksellinen
    Q-feber                           polio
Mukaan lukien                           Akut polio med förlamningar, orsakad av vaccin
    Coxiella burnetii -riketsian aiheuttama infektio  A80.1 Ulkomailta tulleeseen luonnonvirukseen liittyvä
    Nine Mile -kuume                      akuutti halvauksellinen polio
Inkluderar                            Akut polio med förlamningar, orsakad av vilt
    Infektion orsakad av Coxiella burnetii -ricketsia     importerat virus
    Nine Mile -feber                  Mukaan lukien
                                 Ulkomailta tulleeseen luonnonvirukseen liittyvä
A78   +J17.8                          äkillinen halvauksellinen polio
     Q-KUUMEESEEN LIITTYVÄ KEUHKOKUUME         Inkluderar
     Pneumoni vid Q-feber                   Akut polio med förlamningar orsakad av vilt
                                 importerat virus
A79   MUUT RIKETSIOOSIT
    Andra rickettsiasjukdomar             A80.2  Kotimaiseen luonnonvirukseen liittyvä akuutti
                                  halvauksellinen polio
A79.0  Ampumahautakuume                      Akut polio med förlamningar orsakad av vilt
    Skyttegravsfeber                      inhemskt virus
                                                          65
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


A80.3  Muu tai määrittämätön akuutti halvauksellinen   A82.1  Kotieläinrabies
    polio                           Husdjursrabies
    Akut polio med förlamningar, annan och      A82.9  Määrittämätön rabies
    ospecificerad                       Rabies, ospecificerad
A80.4  Akuutti ei-halvauksellinen polio
    Akut polio utan förlamningar           A83   HYTTYSTEN LEVITTÄMÄ VIRUSAIVOTULEHDUS
A80.9  Määrittämätön akuutti polio                Virusencefalit överförd av myggor
    Akut polio, ospecificerad             Mukaan lukien
                                 Hyttysten levittämä virusmeningoenkefaliitti
A81   KESKUSHERMOSTON PRIONISAIRAUDET JA        Inkluderar
    ATYYPPISET VIRUSINFEKTIOT                 Virusmeningoencefalit överförd av myggor
    Prionsjukdomar och atypiska virusinfektioner i  Pois lukien
    centrala nervsystemet                   Venezuelan hevoskuume (A92.2)
                             Exkluderar
A81.0 Creutzfeldt-Jakobin tauti                 Venezuela-hästencefalit (A92.2)
    Jacob-Creutzfeldts sjukdom
Inkluderar                        A83.0  Japanin aivotulehdus
    Subakut spongioform encefalopati              Japansk encefalit

A81.0+F02.19                       A83.1  Läntinen hevosaivotulehdus
    Creutzfeldt-Jakobin tautiin liittyvä dementia ei      Västern-hästencefalit
    tietoa liitännäisoireista             A83.2  Itäinen hevosaivotulehdus
    Demens vid Jakob-Creutzfeldts sjukdom utan         Östern-hästencefalit
    information om tilläggssymtom
                             A83.3  St Louis -aivotulehdus
A81.1 Subakuutti sklerosoiva panenkefaliitti           St Louis-encefalit
    Subakut skleroserande panencefalit [SSPE]
                             A83.4 Australian aivotulehdus
Mukaan lukien
                                 Australien-encefalit
    Dawsonin inkluusiokappale -aivotulehdus
                             Mukaan lukien
    van Bogaertin sklerosoiva leukoenkefalopatia
                                 Kunjin-virustauti
Inkluderar
                             Inkluderar
    Dawsons inclusion body-encefalit
                                 Kunjin-virussjukdom
    van Bogaerts skleroserande leukoencefalopati
                             A83.5 Kalifornian aivotulehdus
A81.2 Progressiivinen multifokaalinen
                                 Californien-encefalit
    leukoenkefalopatia
                             Mukaan lukien
    Progressiv multifokal leukoencefalopati
                                 Kalifornian aivokalvo-aivotulehdus
Mukaan lukien
                                 LaCrosse-aivotulehdus
    Tarkemmin määrittämätön multifokaalinen
                             Inkluderar
    leukoenkefalopatia
                                 Californien-meningoencefalit
    Etenevä multifokaalinen leukoenkefalopatia
                                 LaCross-encefalit
Inkluderar
    Multifokal leukoencefalopati UNS          A83.6  Rocio-virustauti
                                 Rocio-virusencefalit
A81.8 Muu keskushermoston atyyppinen virusinfektio
    Annan atypisk virusinfektion i centrala      A83.8 Muu hyttysten levittämä määritetty
    nervsystemet                       virusaivotulehdus
Mukaan lukien                          Annan specificerad virusencefalit överförd av
    Kuru                           myggor
Inkluderar                        Mukaan lukien
    Kuru                           Inkoo-aivotulehdus
                             Inkluderar
A81.9  Määrittämätön keskushermoston prionisairaus tai
                                 Ingå-encefalit
    atyyppinen virusinfektio
    Atypisk virusinfektion i centrala nervsystemet,  A83.9  Määrittämätön hyttysten levittämä
    ospecificerad                       virusaivotulehdus
                                 Virusencefalit överförd av myggor, ospecificerad
A82  RABIES
    Rabies                       A84  PUUTIAISAIVOTULEHDUS
Mukaan lukien                          Virusencefalit överförd av fästingar
    Raivotauti                     Mukaan lukien
    Vesikauhu                         Puutiaisten levittämä virusaivokalvo-aivotulehdus
Inkluderar                            Enkefaliitti, puutiaisten levittämä
    Vattuskräck                    Inkluderar
                                 Virusmeningoencefalit överförd av fästingar
A82.0  Villieläinrabies
    Vilddjursrabies                  A84.0  Kaukoidän puutiaisaivotulehdus
                                 Fjärranösternencefalit överförd av fästingar


66
                                          Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
                                   Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


Mukaan lukien                         A85.0+G05.1
    Venäjän kevät-kesä-aivotulehdus                Enterovirusinfektioon liittyvä
Inkluderar                              aivotulehdus/selkäydintulehdus/aivo-
    Russian spring-summer encephalitis (RSSE)           selkäydintulehdus
                                   Enteroviral encefalomyelit
A84.1  Keski-Euroopan puutiaisaivotulehdus
    Centraleuropeisk encefalit överförd av fästingar    A85.1  Adenovirus aivokalvo-aivotulehduksen syynä
                                    Adenovirus som orsak för encefalomyelit
A84.8 Muu puutiaisten levittämät virusaivotulehdukset
    Annan specificerad virusencefalit överförd av      A85.1+G05.1
    fästingar                           Adenovirusinfektioon liittyvä
Mukaan lukien                             aivotulehdus/selkäydintulehdus/aivo-
    Kumlingen aivotulehdus                     selkäydintulehdus
    Powassanin aivotulehdus                    Adenoviral encefalomeningit
Inkluderar                           A85.2  Määrittämätön niveljalkaisten levittämä
    Kumlingesjuka                          virusaivotulehdus
    Powassan encefalit                       Virusencefalit överförd av leddjur, ospecificerad
A84.9  Määrittämätön puutiaisten levittämä          A85.8 Muu virusaivotulehdus
    virusaivotulehdus                       Annan specificerad virusencefalit
    Virusencefalit överförd av fästingar, ospecificerad  Mukaan lukien
                                   von Economo-Cruchetin tauti
A85   MUUT MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT                 Unitauti (encephalitis lethargica)
    VIRUSAIVOTULEHDUKSET                  Inkluderar
    Andra virusencefaliter som ej klassificeras          Encephalitis lethargica
    annorstädes                          von Economo-Cruchets sjukdom
Mukaan lukien
    Muualla luokittamattomat virusperäiset aivojen,
                                A86  MÄÄRITTÄMÄTÖN VIRUSAIVOTULEHDUS
    aivokalvojen ja selkäytimen tulehdukset
                                   Icke specificerad virusencefalit
Inkluderar
                                Mukaan lukien
    Specificerad virusencefalomyelit och
                                   Määrittämättömän viruksen aiheuttama aivojen,
    virusmeningoencefalit som ej klassificeras
                                   aivokalvojen ja selkäytimen tulehdus
    annorstädes
                                Inkluderar
    Spedificierade virusinfektioner i hjärnan,
                                   Ospecifecrad virus som orsak till inflammation i
    hjärnhinnor och ryggmärgen
                                   hjärnan, hjärnhinnor och ryggmärgen
Pois lukien
    Polioviruksen aiheuttama aivotulehdus (A80.0)
    Lymfosyyttinen koriomeningiitti (A87.2)        A87   VIRUSAIVOKALVOTULEHDUS
    Yskänrokkoviruksen aiheuttama aivotulehdus           Virusmeningit
    (G05.1*B00.4)                     Pois lukien
    Vesirokkoviruksen (herpes zoster -viruksen)          Polioviruksen aiheuttama aivokalvotulehdus (A80)
    aiheuttama aivotulehdus (G05.1*B02.0)             Yskänrokkoviruksen aiheuttama aivokalvotulehdus
    Tuhkarokkoviruksen aiheuttama aivotulehdus           (B00.3)
    (G05.1*B05.0)                         Vesirokkoviruksen (herpes zoster -viruksen)
    Sikotautiviruksen aiheuttama aivotulehdus           aiheuttama aivokalvotulehdus (B02.1)
    (G05.1*B26.2)                         Tuhkarokkoviruksen aiheuttama aivokalvotulehdus
    Alkoholienkefalopatia (G31.2)                 (B05.1)
    Toksinen enkefalopatia (G92)                  Sikotautiviruksen aiheuttama aivokalvotulehdus
    Hyvänlaatuinen myalginen aivo-selkäydintulehdus        (B26.1)
    (G93.3)                        Exkluderar
Exkluderar                               Meningit orsakad av: poliovirus (A80)
    Polioencefalit (A80.0)                     Meningit vid bältros (B02.1)
    Lymfocytisk koriomeningit (A87.2)               Meningit orsakad av herpes simplex-virus (B00.3)
    Meningoencefalit orsakad av herpes simplex-virus        Meningit orsakad av mässlingvirus (B05.1)
    (B00.4)                            Meningit orsakad av påssjukevirus (B26.1)
    Encefalit efter mässling (G05.1*B05.0)         A87.0  Enterovirus aivokalvotulehduksen syynä
    Påssjukeencefalit (G05.1*B26.2)                Enterovirus som orsak för meningit
    Encefalit orsakad av varicella (herpes zoster) virus
                                A87.0+G02.0
    (G05.1*B02.0)
                                   Enteroviruksen aiheuttama aivokalvotulehdus
    Alkoholencefalopati (G31.2)
                                   Meningit av enterovirus
    Toxisk encefalopati (G92)
    Benign myalgisk encefalomyelit (G93.3)         A87.1  Adenovirus aivokalvotulehduksen syynä
                                    Adenovirus som orsak för meningit
A85.0  Enterovirus aivo-selkäydintulehduksen
    aiheuttajana                      A87.1+G02.0
    Enterovirus som etiologi för encefalomyelit          Adenoviruksen aiheuttama aivokalvotulehdus
                                   Meningit orsakad av adenovirus                                                           67
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


A87.2 Lymfosyyttinen koriomeningiitti
    Lymfocytisk koriomeningit               A92   MUUT HYTTYSTEN LEVITTÄMÄT VIRUSKUUMEET
Mukaan lukien                            Andra febersjukdomar orsakade av virus överförda
    Lymfosyyttinen aivokalvo-aivotulehdus             av myggor
Inkluderar                          Pois lukien
    Lymfocytisk meningoencefalit                 Ross River -tauti (B33.1)
                               Exkluderar
A87.8  Muu virusaivokalvotulehdus                  Ross River -sjukan (B33.1)
    Annan specificerad virusmeningit
                               A92.0  Chikungunya-viruksen aiheuttama
A87.9  Määrittämätön virusaivokalvotulehdus             (verenvuoto)kuume
    Virusmeningit, ospecificerad                 Chikungunya-virussjukdom

A88   MUUT MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT            A92.1 O'nyong-nyong-kuume
    KESKUSHERMOSTON VIRUSINFEKTIOT               O'nyong-nyong-feber
    Andra virusinfektioner i centrala nervsystemet som  Mukaan lukien
    ej klassificeras annorstädes                O'nyong -nyong-kuume
Pois lukien                         Inkluderar
    Tarkemmin määrittämätön virusaivotulehdus (A86)       O'nyong -nyong-feber
    Tarkemmin määrittämätön virusaivokalvotulehdus    A92.1+M01.5
    (A87.9)                           O'nyong-nyong-kuumeeseen liittyvä nivelinfektio
Exkluderar                             Artrit vid O'nyong-nyong-feber
    Virusencefalit UNS (A86)
                               A92.2 Venezuelan hevoskuume
    Virusmeningit UNS (A87.9)
                                  Venezuelansk hästfeber
A88.0 Enteroviraalinen eksanteemakuume           Mukaan lukien
    Bostonexantem                        Venezuelan hevosaivokuume
Mukaan lukien                        Inkluderar
    Bostonin eksanteema                     Venezuleansk hästencefalit
Inkluderar
                               A92.3  Länsi-Niilin virusinfektio
    Boston exanthem
                                   West Nile virus-infektion
A88.1  Epideeminen huimaus
                               A92.4  Rift Valley -kuume
    Epidemisk vertigo
                                   Rift Valley fever
A88.8  Muu keskushermoston virusinfektio
                               A92.8 Muu hyttysten levittämä viruskuume
    Annan specificerad virusinfektion i centrala
                                  Annan specificerad febersjukdom orsakad av virus
    nervsystemet
                                  överförda av myggor
                               Mukaan lukien
A89   MÄÄRITTÄMÄTÖN KESKUSHERMOSTON                Pogostan tauti
    VIRUSINFEKTIO                    Inkluderar
    Icke specificerad virusinfektion i centrala         Pogostasjuka
    nervsystemet
                               A92.9  Määrittämätön hyttysten levittämä viruskuume
                                   Ospecificerad febersjukdom orsakad av virus
A90-A99                               överförda av myggor

                               A93   MUUT MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT
Niveljalkaisten välittämät                      NIVELJALKAISTEN LEVITTÄMÄT VIRUSKUUMEET
viruskuumeet ja virusten aiheuttamat                 Andra febersjukdomar orsakade av virus överförda
verenvuotokuumeet                          av leddjur, som ej klassificeras annorstädes

Febersjukdomar orsakade av virus               A93.0  Oropouche-kuume
                                   Oropouchevirus-sjukdom
överförda av leddjur och virusorsakade            A93.1 Hiekkakärpäskuume
hemorragiska febrar                         Sandflugefeber
                               Mukaan lukien
A90   DENGUEKUUME (KLASSINEN DENGUE)               Pappataci-kuume
    Denguefeber (klassisk dengue)                Phlebotomus-kuume
Pois lukien                         Inkluderar
    Verenvuotoinen denguekuume (A91)              Pappatacifeber
Exkluderar                             Phlebotomusfeber
    Hemorragisk denguefeber (A91)            A93.2  Coloradon puutiaiskuume
                                   Colorado-fästingfeber
A91   VERENVUOTOINEN DENGUEKUUME
    Hemorragisk denguefeber               A93.8  Muu niveljalkaisten levittämä viruskuume
                                   Annan specificerad virusfebersjukdom överförd av
                                   leddjur


68
                                         Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
                                 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


Mukaan lukien                        Pois lukien
    Piry-virustauti                       Chikungunya-viruksen aiheuttama
    Vesikulaarinen stomatiitti-virustauti            (verenvuoto)kuume (A92.0)
    (Indiana-kuume)                       Verenvuotoinen denguekuume (A91)
Inkluderar                         Exkluderar
    Piryvirus-feber                       Chikungunya-virus (A92.0)
    Vesicular stomatitis virus disease (Indiana-feber)      Dengue (A91)
                              A98.0 Krimin-Kongon verenvuotokuume
A94  MÄÄRITTÄMÄTÖN NIVELJALKAISTEN                Centralasiatisk hemorragisk feber
    LEVITTÄMÄ VIRUSKUUME                 Mukaan lukien
    Icke specificerad febersjukdom orsakad av virus       Keski-Aasian verenvuotokuume
    överfört av leddjur                 Inkluderar
Mukaan lukien                           Centralasiatisk hemorragisk feber
    Tarkemmin määrittämätön arboviruskuume
    Tarkemmin määrittämätön arbovirusinfektio      A98.1  Omskin verenvuotokuume
    Arboviruskuume                        Omsk-feber
Inkluderar                         A98.2  Kyasanur Forest -verenvuotokuume
    Arbovirusinfektion UNS                    Kyasanus Forest disease
                              A98.3 Marburgin tauti
A95   KELTAKUUME
                                  Marburg feber
    Gula febern
                              Mukaan lukien
A95.0 Viidakkokeltakuume                     Marburg-viruksen aiheuttama verenvuotokuume
    Gula febern, sylvatisk form             Inkluderar
Mukaan lukien                           Hemorragisk feber orsakad av Marburgvirus
    Metsäkeltakuume
                              A98.4 Ebola-tauti
Inkluderar
                                  Ebola feber
    Gula febern, sylvatisk form
                              Mukaan lukien
A95.1  Kaupunkikeltakuume                     Ebola-viruksen aiheuttama verenvuotokuume
    Gula febern, urban form               Inkluderar
A95.9  Määrittämätön keltakuume                  Hemorragisk feber orsakad av Ebolavirus
    Gula febern, ospecificerad             A98.5 Munuaisoireinen verenvuotokuume
                                  Nephropathia epidemica
A96   ARENAVIRUKSEN AIHEUTTAMA              Mukaan lukien
    VERENVUOTOKUUME                      Epideeminen verenvuotokuume
    Arenaviral hemorragisk feber                Korean verenvuotokuume
                                  Venäjän verenvuotokuume
A96.0 Junin-verenvuotokuume
                                  Hantaviruksen aiheuttama verenvuotokuume
    Hemorragisk junin-virusfeber
                                  Epideeminen munuaistauti (myyräkuume)
Mukaan lukien
                              Inkluderar
    Argentiinan verenvuotokuume
                                  Epidemisk hemorragisk feber
Inkluderar
                                  Koreansk hemorragisk feber
    Argentinsk hemorragisk feber
                                  Rysk hemorragisk feber
A96.1 Machupo-verenvuotokuume                   Hemorragisk feber orsakad av hantavirus
    Machupo hemorragisk feber                  Epidemisk njursjukdom (sorkfeber)
Mukaan lukien
                              A98.8  Muu virusperäinen verenvuotokuume
    Bolivian verenvuotokuume
                                  Annan specificerad viral hemorragisk
Inkluderar
                                  febersjukdom
    Boliviansk hemorragisk feber
A96.2  Lassa-kuume                     A99   MÄÄRITTÄMÄTÖN VIRUSPERÄINEN
    Lassa-feber                         VERENVUOTOKUUME
A96.8  Muu arenaviruksen aiheuttama verenvuotokuume        Icke specificerad hemorragisk febersjukdom
    Annan specificerad hemorragisk feber            orsakad av virus
A96.9  Määrittämätön arenaviruksen aiheuttama
    verenvuotokuume
    Arenaviral hemorragisk feber, ospecificerad

A98   MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT MUUT
    VIRUSPERÄISET VERENVUOTOKUUMEET
    Andra hemorragiska febersjukdomar orsakade av
    virus, som ej klassificeras annorstädes
                                                         69
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


B00-B09                           Inkluderar
                                  Herpes simplex-faryngit
Ihottumina ja limakalvovihoittumina             B00.3+G02.0
                                  Herpesviruksen aiheuttama aivokalvotulehdus
ilmenevät virusinfektiot                      Meningit orsakad av herpes simplex-virus
Virussjukdomar med hudutslag och               B00.4  Herpesvirus aivokalvojen tai aivojen tulehduksen
slemhinneutslag                           syynä
                                   Herpesvirus som orsak för imflammation i hjärnan
B00   HERPESVIRUKSEN (YSKÄNROKKOVIRUKSEN)             eller hjärnhinnorna
    AIHEUTTAMAT INFEKTIOT                B00.4+G05.1
    Herpes simplex-infektioner                 Herpesviruksen aiheuttama aivokalvojen ja
Pois lukien                             aivojen tulehdus
    Peräaukon ja sukupuolielinten herpesvirusinfektio      Meningoencefalit orsakad av herpes simplex-virus
    (A60)
                               B00.5  Herpesvirus silmäsairauden syynä
    Herpangiina (B08.5)
                                   Herpes simplex-virus som orsak för ögonsjukdom
    Epstein-Barrin viruksen aiheuttama mononukleoosi
    (B27.0)                       B00.5+H03.1
    Vastasyntyneen herpesinfektiota (P35.2)           Herpesviruksen aiheuttama silmäluomi-ihottuma
Exkluderar                             Dermatit i ögonlocken orsakad av herpes
    Anogenital infektion med herpes simplex-virus        simplex-virus
    (A60)                        B00.5+H13.1
    Herpangina (B08.5)                     Herpesviruksen aiheuttama sidekalvotulehdus
    Mononukleos orsakad av gammaherpesvirus           Konjunktivit orsakad av herpes simplex-virus
    (B27.0)
    Medfödd herpes simplex-infektion (P35.2)       B00.5+H19.1
                                  Herpesviruksen aiheuttama sarveiskalvon ja
B00.0 Herpesekseema                        sidekalvon tulehdus
    Eczema herpeticum                      Keratokonjunktivit orsakad av herpes simplex-virus
Mukaan lukien
    Kaposin variselliforminen eruptio           B00.5+H22.0
Inkluderar                             Herpesviruksen aiheuttama värikalvon ja
    Kaposis varicelliforma utslag                sädekehän tulehdus
                                  Främre uveit orsakad av herpes simplex-virus
B00.1 Herpesviruksen aiheuttama rakkulaihottuma
    Vesikulär dermatit orsakad av herpes         B00.7 Hajapesäkkeinen (disseminoitunut)
    simplex-virus                        herpesvirussairaus
Mukaan lukien                            Disseminerad herpes simplex-infektion
    Yskänrokkoviruksen aiheuttama rakkulaihottuma     Mukaan lukien
Inkluderar                             Herpesviruksen aiheuttama septikemia
    Utslag orsakad av herpesvirus             Inkluderar
                                  Septikemi orsakad av herpes simplex -virus
    B00.10 Kasvoherpes
        Vesikulär dermatit orsakad av herpes     B00.8 Muu herpesviruksen aiheuttama infektio
        simplex-virus i ansiktet               Annan specificerad form av infektion med herpes
                                  simplex-virus
    B00.11 Huuliherpes                  Mukaan lukien
        Vesikulär dermatit orsakad av herpes         Herpesviruksen aiheuttama ruokatorvitulehdus
        simplex-virus i läpparna               Herpesviruksen aiheuttama sormen kärkijäsenen
    B00.19 Muu herpeettinen rakkulaihottuma           paise tai kynsipaise
        Annat vesikulär dermatit orsakad av     Inkluderar
        herper simplex-virus                Esophagit orsakad av herpes simplex -virus
    Mukaan lukien                        Paronyki orsakad av herpes simplex-virus
        Ihmisen herpesvirus 2:n aiheuttama korvan  B00.8+K77.0
        tai huulen rakkulaihottuma             Herpesviruksen aiheuttama maksatulehdus
    Inkluderar                         Hepatit orsakad av herpes simplex-virus
        Utslag på öra eller läpp orsakad av humant
        herpesvirus typ 2              B00.9  Määrittämätön herpesvirusinfektio
                                   Herpes simplex-infektion, ospecificerad
B00.19+H62.1
    Herpesvirusinfektioon (herpes simplex) liittyvä
                               B01   VESIROKKO
    ulkokorvatulehdus
                                   Vattkoppor
    Extern otit vid infektion med herpessimplex-virus
                               B01.0+G02.0
B00.2  Herpesviruksen aiheuttama ien-suutulehdus tai
                                  Vesirokkoviruksen aiheuttama aivokalvotulehdus
    nielun ja risojen tulehdus
                                  Varicellae med meningit
    Gingivostomatit eller faryngotonsillit orsakade av
    herpes simplex-virus


70
                                       Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
                               Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


B01.1+G05.1                       B02.3+H19.2
    Vesirokkoviruksen aiheuttama aivotulehdus        Vesirokkoviruksen aiheuttama sarveiskalvon ja
    Varicellae med encefalit                sidekalvon tulehdus
                                Bältros med keratit
B01.2+J17.1
    Vesirokkoviruksen aiheuttama keuhkokuume     B02.3+H22.0
    Varicellae med pneumoni                 Vesirokkoviruksen aiheuttama värikalvon ja
                                sädekehän tulehdus
B01.8  Vesirokko ja muu komplikaatio
                                Bältros med iridocyklit
    Varicellae med annan komplikation
                            B02.7  Hajapesäkkeinen (disseminoitunut) vyöruusu
B01.9 Vesirokko ilman komplikaatioita
                                Generaliserad bältros
    Varicellae utan uppgift om komplikationer
Mukaan lukien                      B02.8  Vyöruusun muu komplikaatio
    Tarkemmin määrittämätön vesirokko            Bältros med annan specificerad komplikation
Inkluderar                       B02.8+H62.1
    Varicellae UNS                     Vyöruusuun ja ulkokorvan tulehdus
                                Extern otit vid herpes zoster
B02   VYÖRUUSU
    Bältros                     B02.8+I68.1
                                Vyöruusuun ja aivovaltimotulehdus
B02.0  Vyöruusu aivojen tai aivokalvojen tulehduksen      Cerebräl arterit vid herpes zoster
    syynä
    Bältros som orsak för encefalit eller myelit  B02.9 Vyöruusu ilman komplikaatioita
                                Bältros utan komplikationer
B02.0+G05.1                       Mukaan lukien
    Vyöruusuun liittyvä aivotulehdus            Tarkemmin määrittämätön vyöruusu
    Bältros med encefalit              Inkluderar
B02.1  Vyöruusu aivokalvojen tulehduksen syynä        Herpes zoster UNS
    Bältros som orskak för meningit
                            B03   ISOROKKO
B02.1+G02.0
                                Smittkoppor
    Vyöruusuun liittyvä aivokalvotulehdus
                            Huom.
    Bältros med meningit
                                33. World Health Assembly julisti vuonna 1980
B02.2+ Vyöruusu ja muita hermostokomplikaatioita        isonrokon hävitetyksi maailmasta. Luokittelukoodi
    Bältros med andra komplikationer från          on säilytetty valvontasyistä
    nervsystemet                   Anm.
Mukaan lukien                          År l980 förklarade den trettiotredje World Health
    Ramsay-Huntin oireyhtymä                 Assembly att smittkoppor utrotats. Klassifikationen
Inkluderar                           behålles för översiktens skull
    Ramsay-Hunts syndrom
B02.20+G53.0                      B04   APINAROKKO
    Vyöruusun jälkeinen kolmoishermosärky          Apkoppor
    Trigeminusneuralgi efter bältros
                            B05   TUHKAROKKO
B02.21+G53.0
                                Mässling
    Vyöruusun jälkeinen muun aivohermon neuralgia
                            Pois lukien
    Neuralgi efter bältros
                                Subakuutti sklerosoiva panenkefaliitti (A81.1)
B02.29+G63.0                      Exkluderar
    Vyöruusun jälkeinen monihermotulehdus          Subakut skleroserande panencefalit (A81.1)
    Postherpetisk polyneuropati
                            B05.0+G05.1
B02.3  Vesirokkoviruksen aiheuttama silmätauti        Tuhkarokon jälkeinen aivotulehdus
    Bältros med ögonkomplikationer             Encefalit efter mässling
B02.3+H03.1                       B05.1+G02.0
    Vesirokkoviruksen aiheuttama              Tuhkarokon jälkeinen aivokalvotulehdus
    silmäluomitulehdus                   Meningit efter mässling
    Bältros med blefarit
                            B05.2+J17.1
B02.3+H13.1                          Tuhkarokon jälkeinen keuhkokuume
    Vesirokkoviruksen aiheuttama sidekalvotulehdus     Pneumoni vid mässling
    Bältros med konjunktivit
                            B05.3+H67.1
B02.3+H19.0                          Tuhkarokko ja välikorvan tulehdus
    Vesirokkoviruksen aiheuttama kovakalvotulehdus     Otitis media vid mässling
    Bältros med sklerit
                            B05.4  Tuhkarokon suolistokomplikaatio
                                Tarmkomplikation i samband med mässling                                                         71
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


B05.8  Tuhkarokon muu komplikaatio           B07.82 Suun alueen pesäkkeinen epiteelin liikakasvu
    Mässling med annan komplikation            Lokal tillväxt av epitel i munnen
B05.8+H19.2                       B07.84 Muu suun alueen virussyylän ilmentymä
    Tuhkarokko ja sarveiskalvon tai sarveis- ja       Annan specificerad sjukdom förorsakad av
    sidekalvon tulehdus                   virusvårtor i munnen
    Keratit eller keratokonjunktivit vid mässling  B07.85 Määrittämätön suun alueen virussyylän
B05.9 Tuhkarokko ilman komplikaatioita            ilmentymä
    Mässling utan komplikationer              Ospecificerad sjukdom förorsakad av virusvårtor i
Mukaan lukien                         munnen
    Tarkemmin määrittämätön tuhkarokko        B07.9 Tavallinen syylä
Inkluderar                           Verruca simplex
    Mässling UNS                   Mukaan lukien
                                Verruca vulgaris
B06   VIHURIROKKO                   Inkluderar
    Röda hund                       Verruca vulgaris
Pois lukien
    Synnynnäinen vihurirokko (P35.0)        B08   MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT MUUT
Exkluderar                           IHOTTUMINA JA LIMAKALVOVIHOITTUMINA
    Medfödd rubella (P35.0)                 ILMENEVÄT VIRUSINFEKTIOT
B06.0  Vihurirokon neurologinen komplikaatio          Andra virussjukdomar med hud- och
    Röda hund med neurologisk komplikation         slemhinneutslag som ej klassificeras annorstädes
                            Pois lukien
B06.0+G02.0
                                Vesicular stomatitis -viruksen aiheuttama
    Vihurirokkoviruksen aiheuttama
                                suutulehdus (A93.8)
    aivokalvotulehdus
                            Exkluderar
    Rubellameningit
                                Vesikulär stomatit orsakad av virus (A93)
B06.0+G05.1
                            B08.00 Orf-virussairaus
    Vihurirokkoviruksen aiheuttama aivotulehdus
                                Orf
    Rubellaencefalit
                            Mukaan lukien
B06.8  Vihurirokon muu komplikaatio              Orf-virussairauden suun alueen ilmentymät
    Röda hund med annan specificerad komplikation  Inkluderar
B06.8+J17.1                          Orf i munnen
    Vihurirokkoviruksen aiheuttama keuhkokuume    B08.01 Lehmänrokko
    Rubellapneumoni                     Vaccinia
B06.8+M01.4                       Mukaan lukien
    Vihurirokon nivelinfektio                Lypsäjän kyhmyt
    Rubellaartrit                      Lehmänrokon aiheuttamat suun alueen ilmentymät
                            Inkluderar
B06.9 Vihurirokko ilman komplikaatioita            Smittsam pustulös dermatit
    Röda hund utan komplikationer              Vaccinia i munnen
Mukaan lukien
    Tarkemmin määrittämätön vihurirokko       B08.08 Muu ortopoxvirusten aiheuttama infektio
Inkluderar                           Annan infektion orsakad av orthopoxvirus
    Rubella UNS                   Mukaan lukien
                                Muun ortopoxviruksen suun alueen ilmentymät
                            Inkluderar
B07   VIRUSSYYLÄT
                                Annan ortopoxvirus i munnen
    Virusvårtor
                            Pois lukien
Pois lukien
                                Apinarokko (monkeypox) (B04)
    Anogenitaaliset (veneeriset) syylät (A63.0)
                            Exkluderar
    Kurkunpään papillooma (D14.1)
                                Apkoppor (B04)
    Kohdunkaulan papillooma (D26.0)
    Virtsarakon papillooma (D30.3)         B08.1  Ontelosyylätauti
Exkluderar                           Mollusker
    Anogenitaala värtor (A63.0)           B08.1+H03.1
    Papillom i struphuvudet (D14.1)            Silmäluomen ontelosyylätauti
    Papillom i cervix uteri (D26.0)            Ögonlocksförändring vid Molluscum contagiosum
    Papillom i urinblåsan (D30.3)
                            B08.2 Vauvarokko
B07.80 Suun tavallinen syylä                 Exanthema subitum (sjätte sjukan)
    Verruca vulgaris i munnen            Mukaan lukien
B07.81 Suun alueen kondylooma akuminatum           Herpesvirus 6:n aiheuttama vauvarokko
    Kondyloma acuminatum i munnen             Kolmen päivän kuume72
                                        Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
                                 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


Inkluderar                         Exkluderar
    Tre dagars feber                      Hepatitis-A virus infektion hos nyfödda (P35.30)
B08.3  Parvorokko                     B15.0  Hepatiitti A ja maksakooma
    Erythema infectiosum                    Hepatit A med leverkoma
B08.4  Enteroviruksen aiheuttama rakkulainen       B15.9 Hepatiitti A ilman maksakoomaa
    suutulehdus ja ihottuma                  Hepatit A utan leverkoma
    Hand, foot and mouth disease            Mukaan lukien
                                 Tarkemmin määrittämätön akuutti hepatiitti A
B08.5 Enteroviruksen aiheuttama rakkulainen
                              Inkluderar
    nielutulehdus
                                 Akut virushepatit A UNS
    Herpangina
Mukaan lukien
    Herpangiina                     B16   HEPATIITTI B -VIRUKSEN AIHEUTTAMA AKUUTTI
Inkluderar                             MAKSATULEHDUS
    Vesikulär faryngit orsakad av enterovirus          Akut hepatit B
                              Pois lukien
B08.8 Muu ihottumina ja limakalvovihoittumina           Hepatiitti B -viruksen aiheuttama vastasyntyneen
    ilmenevä virusinfektio                   infektio (P35.31)
    Annan specificerad virusinfektioner med hud- och  Exkluderar
    slemhinneutslag                       Hepatitis-B virus infektion hos nyfödda (P35.31)
Mukaan lukien
    Enteroviraalinen lymfonodulaarinen nielutulehdus  B16.0  Akuutti hepatiitti B ja samanaikainen hepatiitti D
    Tanapox-virussairaus                    (sekainfektio) sekä maksakooma
    Yaba pox -virussairaus                   Akut hepatit B med hepatit D (coinfection) med
    Suu- ja sorkkatauti                     leverkoma
Inkluderar                         B16.1  Akuutti hepatiitti B ja hepatiitti D (sekainfektio)
    Enteroviral lymfonodulär pharyngit             ilman maksakoomaa
    Tanapox-virussjuka                     Akut hepatit B med hepatit D (coinfection) utan
    Yaba pox -virussjuka                    leverkoma
    Mul- och klövsjuka
                              B16.2  Akuutti hepatiitti B ja maksakooma
                                  Akut hepatit B utan hepatit D med leverkoma
B09  MÄÄRITTÄMÄTÖN IHOTTUMINA JA             Pois lukien
    LIMAKALVOVIHOITTUMINA ILMENEVÄ               Hepatiitti B- ja D -virusten sekainfektio (B16.0)
    VIRUSINFEKTIO                    Exkluderar
    Icke specificerad virusinfektion med hud- och        Blandinfektion av hepatit B och hepatit D (B16.0)
    slemhinneutslag
Mukaan lukien                       B16.9  Akuutti hepatiitti B
    Tarkemmin määrittämätön virusenanteema           Akut hepatit B utan hepatit D och utan leverkoma
    Tarkemmin määrittämätön viruseksanteema       Mukaan lukien
Inkluderar                             Tarkemmin määrittämätön hepatiitti B -viruksen
    Virusenantem UNS                      aiheuttama maksatulehdus
    Virusexantem UNS                  Inkluderar
                                  Akut virushepatit B UNS
                              Pois lukien
B15-B19                              Hepatiitti B- ja D -virusten sekainfektio (B16.1)
                                  Hepatiitti B -infektio ja maksakooma (B16.2)
                              Exkluderar
Virusmaksatulehdus                         Akut hepatit B med hepatit D (B16.1)
Virushepatit                            Hepatit B med leverkoma (B16.2)
Pois lukien
    Sytomegaloviruksen aiheuttama maksatulehdus    B17   MUU AKUUTTI VIRUSMAKSATULEHDUS
    (B25.1)                          Annan akut virushepatit
    Herpesviruksen aiheuttama maksatulehdus (B00.8)
                              B17.0  Hepatiitti B -kantajan akuutti D-hepatiitti
    Virusmaksatulehduksen myöhäisvaikutus (B94.2)
                                  Akut hepatit D (superinfektion) hos hepatit
Exkluderar
                                  B-bärare
    Hepatit orsakad av herpes simplexvirus (B00.8)
    Hepatit orsakad av cytomegalvirus (B25.1)     B17.1  Hepatiitti C -viruksen aiheuttama akuutti
    Sena effekter av virushepatit (B94.2)           maksatulehdus
                                  Akut hepatit C
B15   HEPATIITTI A -VIRUKSEN AIHEUTTAMA AKUUTTI     Pois lukien
    MAKSATULEHDUS                       Hepatiitti C-viruksen aiheuttama vastasyntyneen
    Akut hepatit A                       infektio (P35.32)
Pois lukien                        Exkluderar
    Hepatiitti A -viruksen aiheuttama vastasyntyneen      Hepatitis-C virus infektion hos nyfödda (P35.32)
    infektio (P35.30)


                                                           73
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


B17.2  Hepatiitti E -viruksen aiheuttama akuutti      B20-B24
    maksatulehdus
    Akut hepatit E
                               Immuunikato [HIV-tauti]
B17.8 Muu akuutti virusmaksatulehdus
    Annan specificerad akut virushepatit         Sjukdom orsakad av humant
Mukaan lukien                        immunbristvirus [HIV]
    Muualla luokittamaton (akuutti) non-A-non-B      Pois lukien
    -virusmaksatulehdus                      HIV vasta-aineet ilman varmistettua HIV-infektiota
    Akuutti non-A-non-B -virusmaksatulehdus            (R75)
Inkluderar                              Oireeton HIV-infektio (Z21)
    Akut virushepatit non-A non-B som ej klassificeras      Hoito suvussa todetun HIV-taudin takia (Z83.0)
    annorstädes                      Exkluderar
                                   Positiv HIV-serologi utan säker HIV-infektion (R75)
B18   PITKÄAIKAINEN VIRUSMAKSATULEHDUS               Asymtomatisk HIV-infektion (Z21)
    Kronisk virushepatit                     Vård för familjeanamnes med HIV-sjukdom (Z83.0)
B18.0  Pitkäaikainen hepatiitti B ja hepatiitti D      Huom.
    sekainfektio                         Diagnoosien B20-B23 kanssa tulee, mikäli
    Kronisk virushepatit B med hepatit D (coinfection)      mahdollista, käyttää ilmenemismuodon ilmaisevaa
                                   lisäkoodia.
B18.1  Pitkäaikainen hepatiitti B              Anm.
    Kronisk virushepatit B                    Med diagnoserna B20-B23 bör man alltid, när det
Mukaan lukien                            är möjligt, använda tilläggskoder för att ange de
    Pitkäaikainen hepatiitti B -viruksen aiheuttama       specifika manifestationerna.
    maksatulehdus
Inkluderar                          B20   HIV-TAUTI (IMMUUNIKATOVIRUSTAUTI) JA
    Kronisk (virus) hepatit B                  SIIHEN LIITTYVÄT INFEKTIO- JA LOISTAUDIT
Pois lukien                             Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]
    Sekainfektio hepatiitti D viruksen kanssa          tillsammans med infektions- och parasitsjukdom
Exkluderar                          Pois lukien
    Koinfektion med hepatitis D                 Äkillinen HIV-infektio-oireyhtymä (B23.0)
B18.2  Pitkäaikainen hepatiitti C              Exkluderar
    Kronisk virushepatit C                    Akut HIV-infektionssyndrom (B23.0)
B18.8  Muu pitkäaikainen virusmaksatulehdus         B20.0 HIV-tauti ja mykobakteeri-infektio
    Annan specificerad kronisk virushepatit           HIV-infektion med mykobakterieinfektion
                               Mukaan lukien
B18.9  Määrittämätön pitkäaikainen virusmaksatulehdus       HIV-tauti ja tuberkuloosi
    Kronisk virushepatit, ospecificerad         Inkluderar
                                  HIV-infektion med tuberkulos
B19   MÄÄRITTÄMÄTÖN VIRUSMAKSATULEHDUS
    Icke specificerad virushepatit            B20.1  HIV-tauti ja muu bakteeri-infektio
                                   HIV-infektion med annan bakterieinfektion
B19.0  Määrittämätön virusmaksatulehdus ja
    maksakooma                      B20.2  HIV-tauti ja sytomegalovirusinfektio
    Icke specificerad virushepatit med leverkoma         HIV-infektion med cytomegalvirusinfektion
B19.9  Määrittämätön virusmaksatulehdus ilman koomaa    B20.3  HIV-tauti ja muu virusinfektio
    Icke specificerad virushepatit utan leverkoma        HIV-infektion med annan virusinfektion
Mukaan lukien                        B20.4  HIV-tauti ja Candida-infektio
    Tarkemmin määrittämätön virusmaksatulehdus          HIV-infektion med Candidainfektion
Inkluderar
    Virushepatit UNS                   B20.5  HIV-tauti ja muu sienitauti
Pois lukien                             HIV-infektion med annan mykos
    Oireeton HIV-infektio (Z21)             B20.6  HIV-tauti ja Pneumocystis carinii -keuhkokuume
Exkluderar                              HIV-infektion med Pneumocystis carinii-pneumoni
    Symtomlös HIV-infektion (Z21)
                               B20.7  HIV-tauti ja useita infektioita
B19.9+M03.2                             HIV-infektion med multipla infektioner
    Virusmaksatulehdusta seuraava nivelsairaus
                               B20.8  HIV-tauti ja muu infektio- tai loistauti
    Postinfektiös artrit vid virushepatit
                                   HIV-infektion med annan infektions- eller
                                   parasitsjukdom
                               B20.9  HIV-tauti ja tarkemmin määrittämätön infektio- tai
                                   loistauti
                                   HIV-infektion med icke specificerad infektions-
                                   eller parasitsjukdom74
                                         Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
                                 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


                              B23.2  HIV-tauti ja muualla luokittamaton hematologinen
B21   HIV-TAUTI JA PAHANLAATUISET KASVAIMET            tai immunologinen poikkeavuus
    Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]       HIV-infektion med hematologisk eller
    tillsammans med maligna tumörer               immunologisk avvikelse som ej klassificeras
B21.0  HIV-tauti ja Kaposin sarkooma                annorstädes
    HIV-infektion med Kaposis sarkom          B23.8  HIV-tauti ja muu sairaustila
B21.1  HIV-tauti ja Burkittin lymfooma               HIV-infektion med annat specificerat
    HIV-infektion med Burkitts hymfom              sjukdomstillstånd
B21.2  HIV-tauti ja muu non-Hodgkin -lymfooma
                              B24  MÄÄRITTÄMÄTÖN HIV-TAUTI
    HIV-infektion med annan typ av
                                  Icke specificerad sjukdom orsakad av humant
    non-Hodgkin-lymfom
                                  immunbristvirus [HIV]
B21.3  HIV-tauti ja muu pahanlaatuinen imukudoksen,    Mukaan lukien
    verta muodostavan kudoksen tai lähisukuisen        Tarkemmin määrittämätön immuunikato
    kudoksen kasvain                      Immuunikatoa edeltävä sairauskompleksi (ARC)
    HIV-infektion med annan malign tumör i lymfoid,      Yleisoireinen HIV-infektio
    blodbildande och besläktad vävnad          Inkluderar
B21.7  HIV-tauti ja useita pahanlaatuisia kasvaimia        Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) UNS
    HIV-infektion med multipla maligna tumörer         AIDS-related complex (ARC) UNS

B21.8  HIV-tauti ja muu pahanlaatuinen kasvain
    HIV-infektion med annan specificerad malign     B25-B34
    tumör
B21.9  HIV-tauti ja tarkemmin määrittämätön        Muut virustaudit
    pahanlaatuinen kasvain
    HIV-infektion med icke specificerad malign tumör  Andra virussjukdomar
B22   HIV-TAUTI JA MUUT MÄÄRITETYT SAIRAUDET       B25   SYTOMEGALOVIRUSSAIRAUS
    Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]       Cytomegalvirussjukdom
    tillsammans med andra specificerade sjukdomar    Pois lukien
                                  Sytomegaloviruksen aiheuttama mononukleoosi
B22.0  HIV-tauti ja aivosairaus                  (B27.1)
    HIV-infektion med encefalopati               Synnynnäinen sytomegalovirusinfektio (P35.1)
B22.0+F02.49                        Exkluderar
    HIV-tautiin liittyvä dementia ei tietoa           Medfödd cytomegalvirusinfektion (P35.1)
    liitännäisoireista                      Mononukleos orsakad av cytomegalvirus (B27.1)
    Demens vid sjukdom orsakad av humant         B25.0+J17.1
    immunbristvirus [HIV] utan information om          Sytomegaloviruksen aiheuttama keuhkokuume
    tilläggssymtom                       Cytomegalviruspneumonit
B22.1  HIV-tauti ja lymfoidinen interstitiaalinen     B25.1+K77.0
    keuhkotulehdus                       Sytomegaloviruksen aiheuttama maksatulehdus
    HIV-infektion med lymfoid interstitiell pneumonit     Cytomegalvirushepatit
B22.2  HIV-tauti ja riutuminen               B25.2+K87.1
    HIV-infektion med extrem avmagring             Sytomegaloviruksen aiheuttama haimatulehdus
B22.7  HIV-tauti ja muualla luokitetut useat sairaudet      Cytomegalviruspankreatit
    HIV-infektion med multipla sjukdomar som      B25.8  Muu sytomegalovirussairaus
    klassificeras annorstädes                  Annan specificerad cytomegalvirusinfektion

B23   HIV-TAUTI JA MUUT TILAT               B25.8+G05.1
    Sjukdom orsakad av humant immunbristvirus [HIV]      Sytomegalovirusinfektioon liittyvä
    tillsammans med andra tillstånd              aivotulehdus/selkäydintulehdus/aivo-
                                  selkäydintulehdus
B23.0  Akuutti HIV-infektio-oireyhtymä              Encefalit, myelit eller encefalomyelit vid
    Akut HIV-infektionssyndrom                 cytomegalvirusinfektion
B23.1 HIV-tauti ja yleistynyt (jatkuva)          B25.9  Määrittämätön sytomegalovirussairaus
    imusolmukesairaus (lymfadenopatiaoireyhtymä,         Cytomegalvirussjukdom, ospecificerad
    LAS)
    HIV-infektion med (kvarstående) generaliserad    B26  SIKOTAUTI
    lymfadenopati                       Påssjuka
Mukaan lukien                        Mukaan lukien
    Lymfadenopatiaoireyhtymä, LAS               Epideeminen sikotauti
Inkluderar                            Tarttuva sikotauti
    Lymfadenopatisyndrom, LAS


                                                         75
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


Inkluderar                        Mukaan lukien
    Epidemisk parotit                    Gammaherpesviruksen aiheuttama mononukleoosi
    Infektiös parotit                    Tarttuva mononukleoosi, Epstein--Barrin viruksen
                                aiheuttama
B26.0  Parotiittivirus kivestulehduksen syynä
                             Inkluderar
    Parotitvirus som orsak för orkit
                                Mononukleos orsakad av gammaherpesvirus
B26.0+N51.1                           Smittsam mononukleos, orsakad av Epstein-Barr
    Sikotaudin kivestulehdus                 virus
    Påssjukeorkit
                             B27.1 Sytomegaloviruksen aiheuttama mononukleoosi
B26.1  Parotiittivirus aivokalvotulehduksen syynä       Mononukleos orsakad av cytomegalvirus
    Parotitvirus som orsak för meningit       Mukaan lukien
B26.1+G02.0                           Tarttuva mononukleoosi, sytomegaloviruksen
    Sikotaudin aivokalvotulehdus               aiheuttama
    Påssjukemeningit                 Inkluderar
                                Smittsam mononukleos, orsakad av
B26.2  Parotiittivirus aivotulehduksen syynä          cytomegalovirus
    Parotitvirus som orsak för encefalit
                             B27.8  Muu (tarttuva) mononukleoosi
B26.2+G05.1                           Annan infektiös mononukleos
    Sikotaudin aivotulehdus
    Påssjukeencefalit                 B27.9  Määrittämätön (tarttuva) mononukleoosi
                                 Infektiös mononukleos, ospecificerad
B26.3  Parotiittivirus haimatulehduksen syynä
    Parotitvirus som orsak för pankreatit      B27.9+G02.0
                                Mononukleoosiin liittyvä aivokalvotulehdus
B26.3+K87.1                           Meningit orsakad av infektiös mononukleos
    Sikotaudin haimatulehdus
    Påssjukepankreatit                B27.9+G63.0
                                Mononukleoosiin liittyvä monihermosairaus
B26.8  Sikotaudin muu komplikaatio               Polyneuropati vid infektiös mononukleos
    Påssjuka med annan specificerad komplikation
B26.8+G63.0                       B30   VIRUKSEN AIHEUTTAMA SILMÄN
    Sikotaudin monihermosairaus                SIDEKALVOTULEHDUS
    Påssjukepolyneuropati                   Viruskonjunktivit
                             Pois lukien
B26.8+I41.1
                                 Yskänrokkoviruksen aiheuttama silmätulehdus
    Sikotaudin sydänlihastulehdus
                                 (B00.5)
    Påssjukemyokardit
                                 Silmän vyöruusu (B02.3)
B26.8+M01.5                       Exkluderar
    Sikotautiin liittyvä nivelinfektio            Ögonsjukdom orsakad av: herpes simplex (B00.5)
    Påssjukeartrit                      Ögonsjukdom orsakad av: zoster (B02.3)
B26.8+N08.0                       B30.0  Adenovirus sarveiskalvon ja sidekalvon
    Sikotaudin munuaistulehdus                tulehduksen syynä
    Påssjukenefrit                      Adenovirus som orsak för keratokonjunktivit
B26.9 Sikotauti ilman komplikaatioita          B30.0+H19.2
    Påssjuka utan komplikation                Adenoviruksen aiheuttama sarveiskalvon ja
Mukaan lukien                          sidekalvon tulehdus
    Tarkemmin määrittämätön sikotauti            Keratokonjunktivit orsakad av adenovirus
    Sikotaudin parotiitti
                             B30.1  Adenovirus sidekalvotulehduksen syynä
Inkluderar
                                 Adenovirus som orsak för konjunktivit
    Påssjuka UNS
    Påsjukeparotit                  B30.1+H13.1
                                Adenoviruksen aiheuttama sidekalvotulehdus
B27  MONONUKLEOOSI                      Konjunktivit orsakad av adenovirus
    Körtelfeber                    B30.2  Viruksen aiheuttama nielu- ja sidekalvotulehdus
Mukaan lukien                          Faryngokonjunktivit orsakad av virus
    Monosyyttiangiina
    Pfeifferin tauti                 B30.3  Enterovirus akuutin epideemisen verenvuotoisen
    Rauhaskuume                        sidekalvotulehduksen syynä
    Tarttuva mononukleoosi                  Enterovirus som orsak för akut epidemisk
Inkluderar                            hemorragisk konjunktivit
    Mononukleos                    B30.3+H13.1
B27.0  Epstein-Barr viruksen aiheuttama mononukleoosi     Enteroviruksen aiheuttama akuutti epideeminen
    Mononukleos orsakad av Epstein-Barr virus        verenvuotoinen sidekalvotulehdus
                                Akut epidemisk hemorragisk konjunktivit (orsakad
                                av enterovirus)


76
                                         Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
                                  Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


B30.8  Muu virus sidekalvotulehduksen syynä         B34.1 Määrittämätön enterovirusinfektio
    Annan virus som orsak för konjunktivit           Enterovirusinfektion UNS
                               Mukaan lukien
B30.8+H13.1
                                  Tarkemmin määrittämätön coxackievirusinfektio
    Muu viruksen aiheuttama sidekalvotulehdus
                                  Tarkemmin määrittämätön echovirusinfektio
    Annan viruskonjunktivit
                               Inkluderar
B30.9  Määrittämätön viruksen aiheuttama              Coxackievirusinfektion UNS
    sidekalvotulehdus                      Echovirusinfektion UNS
    Viruskonjunktivit, ospecificerad
                               B34.2  Määrittämätön koronavirusinfektio
                                   Coronavirusinfektion UNS
B33   MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT MUUT
    VIRUSSAIRAUDET                    B34.3  Määrittämätön parvovirusinfektio
    Andra virussjukdomar som ej klassificeras          Parvovirusinfektion UNS
    annorstädes                     B34.4  Määrittämätön papovavirusinfektio
B33.0 Epideeminen myalgia                      Papovavirusinfektion UNS
    Epidemisk myalgi                   B34.8  Muu sijainniltaan määrittämätön virusinfektio
Mukaan lukien                            Infektion UNS med annan virus
    Bornholmin tauti
    Coxackie B -viruksen aiheuttama myalgia ja      B34.9 Määrittämätön virusinfektio
    pleurodynia                         Virusinfektion, ospecificerad
Inkluderar                          Mukaan lukien
    Bornholmssjuka                        Tarkemmin määrittämätön viremia
                               Inkluderar
B33.1 Ross River -tauti                      Viremi UNS
    Ross River disease
Mukaan lukien
    Epideeminen polyartriitti ja eksanteema        B35-B49
Inkluderar
    Epidemisk polyartrit och exantem
                               Sienitaudit
B33.2  Viruksen aiheuttama sydäntulehdus
    Viruskardit                     Svampsjukdomar
                               Mukaan lukien
B33.3  Muualla luokittamattomat retrovirusinfektiot         Sienitautiin liittyvä lihastulehdus, joka tulee
    Retrovirusinfektion som ej klassificeras           ilmoittaa oire-syy diagnoosiparilla (M63.2* + koodi
    annorstädes                         tästä ryhmästä)
B33.4+ Hantaviruksen aiheuttama (sydän-)keuhko-       Inkluderar
    oireyhtymä [HPS] [HCPS]                    Myosit vid mykos, som bör anges med
    Hantavirus med (kardio)pulmonellt syndrom [HPS]        symtom-orsak diagnospar (M63.2* + kod från
    [HCPS] (J17.1*)                        denna grupp)
                               Pois lukien
B33.8  Muu virussairaus
                                   Orgaanisen pölyn aiheuttama
    Annan specificerad virussjukdom
                                   yliherkkyyskeuhkotulehdus (J67)
                                   Mycosis fungoides -sairaus (C84.0)
B34   SIJAINNILTAAN MÄÄRITTÄMÄTÖN             Exkluderar
    VIRUSSAIRAUS                         Pneumonit orsakad av överkänslighet för organiskt
    Virussjukdom med icke specificerad lokalisation       damm (J67)
Pois lukien                             Mycosis fungoides (C84.0)
    Tarkemmin määrittämätön sytomegalovirussairaus
    (B25.9)
                               B35   IHON SILSASAIRAUS
    Tarkemmin määrittämätön yskänrokkovirusinfektio
                                   Dermatofytos (hudsvampsjukdom)
    (B00.9)
                               Mukaan lukien
    Tarkemmin määrittämätön retrovirusinfektio
                                   Dermatomykoosi
    (B33.3)
                                   Silsa
    Virusten aiheuttamia muissa luvuissa luokitetut
                               Inkluderar
    sairaudet (B97)
                                   Favus
Exkluderar
                                   Infektion med arter av Epidermophyton,
    Cytomegalvirussjukdom UNS (B25.9)
                                   Microsporum, och Trichophyton
    Herpes simplex-infektion UNS (B00.9)
                               Pois lukien
    Retrovirusinfektion UNS (B33.3)
                                   Muodot, jotka luokitellaan ryhmään B36
    Virus som orsak till sjukdomar som klassificeras i
                               Exkluderar
    andra kapitel (B97)
                                   Former utom de som klassificeras under B36
B34.0  Määrittämätön adenovirusinfektio
                               B35.0  Pälvisilsa tai partasilsa
    Adenovirusinfektion UNS
                                   Dermatofytos i hårbotten eller skäggbotten
                                                           77
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


Mukaan lukien
    Parran alueen ihosieni               B36   MUUT PINNALLISET SIENITAUDIT
    Hiuspohjan ihosieni                     Andra ytliga mykoser
Inkluderar                         B36.0 Savipuoli
    Skäggsvamp                         Pityriasis versicolor
    Ringorm i hårbottnen                Mukaan lukien
    Sycosis mycotica                      Tinea flava
    Kerion Celsi                        Tinea versicolor
Huom.                           Inkluderar
    Hiuspohjan tai parran alueen ihosieni           Tinea flava
Anm.                               Tinea versicolor
    Dermatofytos i hårbotten eller skäggbotten
                              B36.1 Mustasilsa
B35.1 Kynsisilsa                         Tinea nigra
    Nagelsvamp                     Mukaan lukien
Mukaan lukien                           Keratomycosis nigricans palmaris
    Kynsien sienitauti                     Microsporosis nigra
Inkluderar                            Pityriasis nigra
    Dermatofytisk onyki                 Inkluderar
    Onykomykos                         Keratomycosis nigricans palmaris
B35.2 Käsisilsa                         Microsporosis nigra
    Dermatofytos på hand                    Pityriasis nigra
Mukaan lukien                       B36.2  Valkosilsa
    Käden ihon sienitauti                    Vit piedra
Inkluderar
    Dermatofytos (hudsvampsjukdom) på hand       B36.3  [Black piedra]
                                  Svart piedra
B35.3 Jalkasilsa
    Dermatofytos på fot                 B36.8  Muu pinnallinen sienitauti
Mukaan lukien                           Annan specificerad ytlig mykos
    Jalkaterän ihon sienitauti             B36.9  Määrittämätön pinnallinen sienitauti
Inkluderar                             Ytlig mykos, ospecificerad
    Dermatofytos (hudsvampsjukdom) på fot
                              B36.9+H62.2
B35.4 Vartalosilsa                        Tarkemmin määrittämätön ulkokorvan sienitauti
    Dermatofytos på bålen                   Otomykos UNS
Mukaan lukien
    Vartalon ihon sienitauti              B37   KANDIDIAASI
Inkluderar                             Candidainfektion (torsk)
    Dermatofytos (hudsvampsjukdom) på bålen       Mukaan lukien
B35.5 Tinea imbricata                       Kandidoosi
    Tinea imbricata                       Moniliaasi
Mukaan lukien                       Inkluderar
    Tokelau                           Kandidos
Inkluderar                             Moniliasis
    Tokelau                       Pois lukien
                                  Vastasyntyneen kandidiaasi (P37.5)
B35.6 Nivustaipeen silsa                 Exkluderar
    Dermatofytos på benet                    Candidainfektion hos nyfödd (P37.5)
Mukaan lukien
    Nivustaipeen (ja lähialueiden) ihosieni       B37.0 Sammas
    Alaraajan ihon silsasairaudet               Candidainfektion i munnen
Inkluderar                         Mukaan lukien
    Ringorm i ljumske                     Kandidan aiheuttama suutulehdus
                              Inkluderar
B35.8 Muu ihon silsasairaus                   Candidainfektion i munnen
    Annan dermatofytos
Mukaan lukien                           B37.00 Akuutti pseudomembranoosi sammas
    Hajapesäkkeinen (disseminoitunut) ihon sienitauti         Akut pseudomembranotisk
    Granulomatoottinen ihon sienitauti                 candidainfektion i munnen
Inkluderar                             B37.01 Akuutti punoittava (atrofinen) sammas
    Disseminerad dermatofytos                     Akut atrofisk candidainfektion i munnen
    Granulomatös dermatofytos
                                  B37.02 Pitkäaikainen hyperplastinen sammas
B35.9  Määrittämätön ihon silsasairaus                  Kronisk hyperplastisk candidainfektion i
    Dermatofytos, ospecificerad                    munnen
78
                                         Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
                                  Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


    B37.03 Pitkäaikainen punoittava (atrofinen)     B37.5  Kandida aivokalvotulehduksen syynä
        sammas                        Candida som orsak för meningit
        Kronisk atrofisk candidainfektion i munnen  B37.5+G02.1
    B37.04 Iho-limakalvo kandidiaasi              Kandidan aiheuttama aivokalvotulehdus
        Hud-slämhinna candidainfektion i munnen       Candidameningit
    B37.05 Suun alueen kandidagranulooma         B37.6  Kandida sydämen sisäkalvon tulehduksen syynä
        Granulom förorsakad av candidainfektion i       Candida som orsak för endokardit
        munnen
                               B37.6+I39.8
    B37.06 Kandidan aiheuttama huulitulehdus           Kandidan aiheuttama sydämen sisäkalvon
        Candidacheilit                    tulehdus
    Mukaan lukien                        Candidaendokardit
        Suupielien kandidiaasi (keiliitti)      B37.7  Kandidan aiheuttama septikemia
    Inkluderar
                                   Candidaseptikemi
        Candidainfektion i mungipor
                               B37.8 Muun alueen kandidiaasi
    B37.08 Muu suun kandidiaasi
                                  Candidainfektion med annan lokalisation
        Annan specificierad candidainfektion i    Mukaan lukien
        munnen                        Kandidan aiheuttama ruokatorvitulehdus
    B37.09 Tarkemmin määrittämätön suun             Kandidan aiheuttama suolitulehdus
        kandidiaasi                     Kandidan aiheuttama maksatulehdus
        Ospecificierad candidainfektion i munnen   Inkluderar
B37.1  Keuhkokandidiaasi                      Candidaenterit
    Candidainfektion i lunga                  Perlèche orsakad av candidainfektion

B37.1+J17.2                         B37.8+K23.8
    Kandidiaasiin liittyvä keuhkokuume              Kandidan aiheuttama ruokatorvitulehdus
                                  Esofagit orsakad av kandida
    Pneumoni vid candidainfektion
B37.2  Ihon tai kynsien kandidiaasi             B37.91 Krooninen mukokutaaninen kandidiaasi
    Candidainfektion i hud och naglar              Kronisk mukokutan kandidiasis
Mukaan lukien                        B37.99 Määrittämätön kandidiaasi
    Kandidan aiheuttama kynsitulehdus (onykia)         Candidainfektion, ospecificerad
    Kandidan aiheuttama kynnenvierustulehdus
    (paronykia)                     B38   KOKSIDIOIDOMYKOOSI
    Kandidan aiheuttama hiertymä (intertrigo)          Koccidioidomykos
Inkluderar
    Candidaonyki                     B38.0  Akuutti keuhkojen koksidioidomykoosi
    Candidaparonyki                       Akut pulmonal koccidioidomykos
    Candida intertrigo                  B38.1  Pitkäaikainen keuhkojen koksidioidomykoosi
Pois lukien                             Kronisk pulmonal koccidioidomykos
    Vaippaihottuma (L22)
                               B38.2  Määrittämätön keuhkojen koksidioidomykoosi
Exkluderar
                                   Pulmonal koccidioidomykos, ospecificerad
    Blöjdermatit (L22)
                               B38.2+J17.2
B37.2+H62.2
                                  Koksidioidomykoosiin liittyvä keuhkokuume
    Kandidiaasiin liittyvä ulkokorvan tulehdus
                                  Pneumoni vid koccidioidomykos
    Extern otit vid candidainfektion
                               B38.3  Ihon koksidioidomykoosi
B37.3  Kandida ulkosynnyttimien ja emättimen infektion
                                   Kutan koccidioidomykos
    syynä
    Candida som orsak för infektion i vulva och vagina  B38.4+G02.1
                                  Koksidioidomykoosiin liittyvä aivokalvotulehdus
B37.3+N77.1
                                  Koccidioidomykosmeningit
    Ulkosynnyttimien ja emättimen kandidiaasi
    Candidainfektion i vulva och vagina          B38.7 Hajapesäkkeinen koksidioidomykoosi
                                  Disseminerad koccidioidomykos
B37.4  Muun urogenitaalielimen kandidiaasi
                               Mukaan lukien
    Candidainfektion i annat urogenitalorgan
                                  Yleistynyt koksidioidomykoosi
B37.4+N37.0                         Inkluderar
    Virtsaputken kandidiaasi                   Generaliserad koccidioidomykos
    Candidauretrit
                               B38.8  Muu koksidioidomykoosin muoto
B37.4+N51.2                             Annan specificerad form av koccidioidomykos
    Kandidan aiheuttama terskatulehdus
                               B38.9  Määrittämätön koksidioidomykoosi
    Candidabalanit
                                   Ospecifierad koccidioidomykos
                                                          79
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


                             B40.2  Määrittämätön keuhkojen blastomykoosi
B39  HISTOPLASMOOSI                       Pulmonell blastomykos, ospecificerad
    Histoplasmos
Mukaan lukien                       B40.3 Ihon blastomykoosi
    Keuhkojen histoplasmoosi                 Kutan blastomykos
Inkluderar                        Mukaan lukien
    Pulmonell histoplasmos                  Blastomykoottinen ihotulehdus
                             Inkluderar
B39.0  Histoplasma capsulatum -sienen aiheuttama        Kutan blastomykos
    akuutti keuhkojen histoplasmoosi
    Akut pulmonal histoplasmos orsakad av       B40.7 Hajapesäkkeinen blastomykoosi
    Histoplasma capsulatum                  Disseminerad blastomykos
                             Mukaan lukien
B39.0+J17.2                           Yleistynyt blastomykoosi
    Histoplasmoosiin liittyvä keuhkokuume       Inkluderar
    Pneumoni vid histoplasmos                 Generaliserad blastomykos
B39.1  Histoplasma capsulatum -sienen aiheuttama     B40.8  Muu blastomykoosi muoto
    pitkäaikainen keuhkojen histoplasmoosi          Annan form av blastomykos
    Kronisk pulmonal histoplasmos orsakad av
    Histoplasma capsulatum              B40.9  Määrittämätön blastomykoosi
                                 Blastomykos, ospecificerad
B39.2  Määrittämätön Histoplasma capsulatum -sienen
    aiheuttama keuhkojen histoplasmoosi        B41  PARAKOKSIDIOIDOMYKOOSI
    Icke specificerad pulmonal histoplasmos orsakad     Parakoccidioidomykos
    av Histoplasma capsulatum             Mukaan lukien
B39.3  Yleistynyt Histoplasma capsulatum -sienen        Brasilian blastomykoosi
    aiheuttama histoplasmoosi                Lutzin tauti
    Disseminerad histoplasmos orsakad av       Inkluderar
    Histoplasma capsulatum                  Sydamerikansk blastomykos
                                 Lutz' sjukdom
B39.4 Määrittämätön Histoplasma capsulatum -sienen
    aiheuttama histoplasmoosi             B41.0  Keuhkojen parakoksidioidomykoosi
    Histoplasmos orsakad av Histoplasma capsulati,       Pulmonal parakoccidioidomykos
    ospecificerad                   B41.7 Hajapesäkkeinen parakoksidioidomykoosi
Mukaan lukien                          Disseminerad parakoccidioidomykos
    Amerikkalainen histoplasmoosi           Mukaan lukien
Inkluderar                            Yleistynyt parakoksidioidomykoosi
    Amerikansk histoplasmos              Inkluderar
B39.5 Histoplasma capsulatum, var. duboisii -sienen       Disseminerad parakoccidioidmykos
    aiheuttama histoplasmoosi             B41.8  Muu parakoksidioidomykoosin muoto
    Histoplasmos orsakad av Histoplasma duboisii        Disseminerad parakoccidioidomykos
Mukaan lukien
    Afrikan histoplasmoosi               B41.9  Määrittämätön parakoksidioidomykoosi
Inkluderar                            Parakoccidioidomykos, ospecificerad
    Afrikansk histoplasmos
B39.9  Määrittämätön histoplasmoosi           B42   SPOROTRIKOOSI
    Histoplasmos, ospecificerad                Sporotrikos
                             B42.0  Sporotrikoosi keuhkoinfektion syynä
B40   BLASTOMYKOOSI                       Sporotrikos som orsak för lunginfektion
    Blastomykotisk infektion (jästsvampinfektion)   B42.0+J99.8
Mukaan lukien                          Keuhkojen sporotrikoosi
    Keuhkojen blastomykoosi                 Pulmonal sporotrikos
Inkluderar
    Pulmonell blastomykos               B42.1  Lymfokutaaninen sporotrikoosi
Pois lukien                            Lymfokutan sporotrikos
    Brasilian blastomykoosi (B41)           B42.7 Hajapesäkkeinen sporotrikoosi
    Keloidaalinen blastomykoosi (B48.0)           Disseminerad sporotrikos
Exkluderar                        Mukaan lukien
    Sydamerikansk blastomykos (B41)             Yleistynyt sporotrikoosi
    Lobomykos (B48.0)                 Inkluderar
B40.0  Akuutti keuhkojen blastomykoosi             Generaliserad sporotrikos
    Akut pulmonell blastomykos            B42.8  Muu sporotrikoosi
B40.1  Pitkäaikainen keuhkojen blastomykoosi           Annan specificerad form av sporotrikos
    Kronisk pulmonell blastomykos           B42.9  Määrittämätön sporotrikoosi
                                 Sporotrikos, ospecificerad


80
                                      Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
                              Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomarB43  KROMOMYKOOSI JA FEOMYKOOTTINEN PAISE      B45   KRYPTOKOKKOOSI
    Kromomykos och feomykotisk abscess           Kryptokockos
Mukaan lukien                     B45.0  Keuhkojen kryptokokkoosi
    Märkäpesäke , feomykoottinen              Kryptokockos i lunga
Inkluderar
    Abscess, feomykotisk              B45.1 Aivojen kryptokokkoosi
                               Cerebral kryptokockos
B43.0 Ihon kromomykoosi
                           Mukaan lukien
    Kutan kromomykos
                               Aivokalvojen ja aivojen kryptokokkoosi
Inkluderar                          Aivokalvotulehdus , kryptokokkoosiin liittyvä
    Dermatitis verrucosa
                           Inkluderar
B43.1 Feomykoottinen aivopaise               Kryptokockos i härnhinnor och hjärna
    Feomykotisk hjärnabscess               Meningit i samband med kryptokockos
Mukaan lukien
                           B45.1+G02.1
    Aivojen kromomykoosi                 Kryptokokkoosiin liittyvä aivokalvotulehdus
Inkluderar
                               Kryptokockmeningit
    Cerebral kromomykos
                           B45.2  Ihon kryptokokkoosi
B43.2  Ihonalainen feomykoottinen paise tai kysta
                               Kutan kryptokockos
    Subkutan feomykotisk abscess och cysta
                           B45.3  Luukudoksen kryptokokkoosi
B43.8  Muu kromomykoosin muoto                Kryptokockos i benvävnad
    Annan specificerad form av kromomykos
                           B45.7 Hajapesäkkeinen kryptokokkoosi
B43.9  Määrittämätön kromomykoosi              Disseminerad kryptokockos
    Kromomykos, ospecificerad           Mukaan lukien
                               Yleistynyt kryptokokkoosi
B44  ASPERGILLOOSI                 Inkluderar
    Aspergillos                      Disseminerad kryptokockos
Mukaan lukien
    Aspergillooma                 B45.8  Muu kryptokokkoosimuoto
Inkluderar                          Annan specificerad form av kryptokockos
    Aspergillom                  B45.9  Määrittämätön kryptokokkoosi
B44.0  Kudokseen tunkeutuva keuhkoaspergilloosi       Kryptokockos, ospecificerad
    Invasiv lungaspergillos
                           B46   TSYGOMYKOOSI
B44.0+J17.2                          Mucormykos
    Invasiivisen aspergilloosiin aiheuttama
    keuhkokuume                  B46.0  Keuhkojen mukormykoosi
    Pneumoni vid invasiv aspergillos            Pulmonal mucormykos
B44.1  Muu keuhkoaspergilloosi            B46.1 Nenän ja aivojen mukormykoosi
    Annan lungaspergillos                Rinocerebral mucormykos
                           Mukaan lukien
B44.1+J17.2                         Rinoserebraalinen mukormykoosi
    Muun keuhkojen aspergilloosiin aiheuttama   Inkluderar
    keuhkokuume                      Rinocerebral mucormykos
    Pneumoni vid annan aspergillos
                           B46.2  Ruuansulatuselinten mukormykoosi
B44.2  Risakudoksen aspergilloosi              Gastrointestinal mucormykos
    Tonsillaspergillos
                           B46.3 Ihon mukormykoosi
B44.7 Hajapesäkkeinen aspergilloosi             Kutan mucormykos
    Disseminerad aspergillos            Mukaan lukien
Mukaan lukien                        Ihonalaiskudoksen mukormykoosi
    Yleistynyt aspergilloosi            Inkluderar
Inkluderar                          Subkutan mucormykos
    Generaliserad aspergillos
                           B46.4 Hajapesäkkeinen mukormykoosi
B44.8  Muu aspergilloosin muoto               Disseminerad mucormykos
    Annan form av aspergillos           Mukaan lukien
B44.8+H62.2                         Yleistynyt mukormykoosi
    Aspergilloosiin liittyvä ulkokorvan tulehdus  Inkluderar
    Extern otit vid aspergillos              Generaliserad mucormykos
B44.9  Määrittämätön aspergilloosi          B46.5  Määrittämätön mukormykoosi
    Aspergillos, ospecificerad              Mucormykos, ospecificerad
                           B46.8  Muu tsygomykoosi
                               Annan specificerad mucormykos


                                                       81
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


Inkluderar                        B48.7  Opportunistinen sienitauti
    Entomophthoromykos                    Opportunistisk mykos
                             Huom.
B46.9 Määrittämätön tsygomykoosi
                                 Taudinaiheuttamiskyvyltään heikon sienen
    Mucormykos, ospecificerad
                                 aiheuttama tauti. Tauti syntyy vain heikon yleistilan
Mukaan lukien
                                 tai muun immuunipuolustusta heikentävän
    Tarkemmin määrittämätön fykomykoosi
                                 tilanteen yhteydessä. Useimmat näistä sienistä
Inkluderar
                                 ovat normaalisti mädättäjiä maaperässä tai
    Fykomykos UNS
                                 lahoavissa kasvinosissa.
                             Anm.
B47   MYSETOOMA                        Infektion orsakad av svampar med låg virulens.
    Mycetom                         Sjukdom upstår endast i samband med dålig
B47.0 Eumysetooma                        allmän tillstånd eller annan immunsupression. De
    Eumycetom                         flesta av dessa svampar förekommer normalt som
Mukaan lukien                          saprofyter i naturen.
    Sienen aiheuttama madurajalka           B48.8 Muu sienitauti
    Maduromykoosi                      Annan specificerad mykos
    Mykoottinen madurajalka              Mukaan lukien
Inkluderar                           Adiaspiromykoosi
    Mykotisk madurafot                Inkluderar
    Maduromykos                       Adiaspiromykos
B47.1  Aktinomysetooma
    Aktinomycetom                  B49   MÄÄRITTÄMÄTÖN SIENITAUTI
B47.9 Määrittämätön mysetooma                  Icke specificerade mykoser
    Mycetom, ospecificerat              Mukaan lukien
Mukaan lukien                          Tarkemmin määrittämätön fungemia
    Tarkemmin määrittämätön madurajalka        Inkluderar
Inkluderar                            Fungemi UNS
    Madurafot UNS                   Pois lukien
                                 Mycosis fungoides (C84.0)
                             Exkluderar
B48   MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT MUUT
                                 Mycosis fungoides (C84.0)
    SIENITAUDIT
    Andra mykoser som ej klassificeras annorstädes
B48.0 Lobomykoosi                    B50-B64
    Lobomykos
Mukaan lukien
    Keloidaalinen blastomykoosi
                             Alkueläintaudit
    Lobon tauti                    Protozosjukdomar
Inkluderar                        Pois lukien
    Keloidal blastomykos                   Amebiaasi (A06)
    Lobos sjukdom                       Muut alkueläinten aiheuttamat suolistoinfektiot
B48.1  Rinosporidioosi                     (A07)
    Rinosporidios                      Trikomonasinfektio (A59)
                             Exkluderar
B48.2  Allescheriaasi                      Amöbiasis (A06)
    Allescheriasis                      Andra tarmsjukdomar orsakade av protozoer (A07)
Pois lukien                           Trikomonasinfektion (A59)
    Eumysetooma (B47.0)
Exkluderar                        B50  FALCIPARUM-MALARIA (PLASMODIUM
    Eumycetom (B47.0)                    FALCIPARUM -ALKUELÄIMEN AIHEUTTAMA
Huom.                              MALARIA)
    Pseudallescheria boydii -sienen aiheuttama       Falciparum-malaria
    infektio                     Mukaan lukien
Anm.                              Plasmodium falciparumin ja muiden plasmodien
    Mykos orsakad av Pseudallescheria boydii        aiheuttama sekainfektio.
B48.3  Geotrikoosi                   Inkluderar
    Geotrikos                        Blandade infektioner av Plasmodium falciparum
Huom.                              och andra plasmodiumarter
    Geotrichum-suutulehdus              B50.0 Falciparum-malaria ja aivokomplikaatioita
Anm.                              Falciparum-malaria med cerebrala komplikationer
    Geotrichum -stomatit               Mukaan lukien
B48.4  Penisilloosi                      Tarkemmin määrittämätön aivomalaria
    Penicillos


82
                                        Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
                                Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


Inkluderar                        B52.0+N08.0
    Cerebral malaria UNS                   Plasmodium malariae -malaria ja
                                 munuaiskerässairaus
B50.8 Muu vaikea tai komplisoitunut falciparum-malaria
                                 Glomerulussjukdomar vid Malaria orsakad av
    Annan svår eller komplicerad falciparum-malaria
                                 plasmodium malariae
Mukaan lukien
    Tarkemmin määrittämätön vaikea tai         B52.8  Malariae-malaria ja muu komplikaatio
    komplisoitunut falciparum-malaria             Malaria orsakad av Plasmodium malariae med
Inkluderar                            annan komplikation
    Svår eller komplicerad falciparum-malaria UNS   B52.9  Malariae-malaria ilman komplikaatioita
B50.9  Määrittämätön falciparum-malaria             Malaria orsakad av Plasmodium malariae utan
    Falciparum-malaria, ospecificerad             komplikationer

B51   VIVAX-MALARIA (PLASMODIUM VIVAX          B53   MUU PARASITOLOGISESTI VARMENNETTU
    -ALKUELÄIMEN AIHEUTTAMA MALARIA)             MALARIA
    Vivax-malaria                       Annan parasitologiskt verifierad malaria
Mukaan lukien                       Pois lukien
    Plasmodium vivaxin ja muiden plasmodien          Sekainfektiot, jotka koodataan tärkeimmän
    aiheuttama sekainfektio (paitsi falciparum)        parasiitin mukaan:
Inkluderar                            Plasmodium falciparum (B50)
    Blandad infektion av Plasmodium vivax och andra      Plasmodium vivax (B51)
    plasmodiumarter med undantag för Plasmodium        Plasmodium malariae (B52)
    falciparum                    Exkluderar
Pois lukien                            Om blandad med:
    Sekainfektio, jossa on mukana Plasmodium         Plasmodium falciparum (B50)
    falciparum (B50)                     Plasmodium malariae (B52)
Exkluderar                            Plasmodium vivax (B51)
    Koinfektion med Plasmodium falciparum (B50)    B53.0  Ovale-malaria Plasmodium ovale -alkueläimen
B51.0  Vivax-malaria ja pernan repeämä              aiheuttama malaria
    Malaria orsakad av Plasmodium vivax, med         Malaria orsakad av Plasmodium ovale
    mjältruptur                    B53.1  Apinan plasmodin aiheuttama malaria
B51.8  Vivax-malaria ja muu komplikaatio             Malaria orsakad av ap-plasmodier
    Malaria orsakad av Plasmodium vivax, med annan  B53.8 Muualla luokittamaton parasitologisesti
    komplikation                       varmennettu muu malaria
B51.9 Vivax-malaria ilman komplikaatioita            Annan parasitologiskt verifierad malaria som ej
    Malaria orsakad av Plasmodium vivax utan         klassificeras annorstädes
    komplikationer                   Mukaan lukien
Mukaan lukien                          Parasitologisesti varmennettu, tarkemmin
    Tarkemmin määrittämätön vivax-malaria           määrittämätön malaria
Inkluderar                        Inkluderar
    Plasmodium vivax-malaria UNS               Parasitologiskt verifierad malaria UNS

B52   MALARIAE-MALARIA (PLASMODIUM MALARIAE       B54  MÄÄRITTÄMÄTÖN MALARIA
    -ALKUELÄIMEN AIHEUTTAMA MALARIA)             Malaria, ospecificerad
    Malaria orsakad av Plasmodium malariae      Mukaan lukien
Mukaan lukien                          Kliinisesti diagnosoitu, parasitologisesti
    Plasmodium malariaen ja muiden plasmodien        varmentamaton malaria
    aiheuttama sekainfektio (huom. poikkeukset)    Inkluderar
Inkluderar                            Kliniskt diagnosticerad malaria som ej verifierats
    Blandad infektion av Plasmodium malariae med       parasitologiskt
    andra plasmodiumarter, med undantag för
    Plasmodium falciparum och Plasmodium vivax    B55   LEISHMANIAASI
Pois lukien                            Leishmanios
    Sekainfektio, jossa on mukana Plasmodium
    falciparum (B50) tai Plasmodium vivax (B51)    B55.0 Viskeraalinen leishmaniaasi
Exkluderar                            Visceral leishmanios
    Koinfektion med Plasmodium falciparum (B50)    Mukaan lukien
    Koinfektion med Plasmodium vivax (B51)          Kala-azarin jälkeinen iholeishmaniaasi
                             Inkluderar
B52.0  Malariae-malaria ja munuaissairaus            Kala-azar
    Malaria orsakad av Plasmodium malariae med    Huom.
    nefropati                        Kala-azar
                             Anm.
                                 Kala-azar


                                                          83
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


B55.1  Iholeishmaniaasi                 B57.0+I41.2
    Kutan leishmanios                     Akuutti Chagasin tauti ja sydänlihastulehdus
                                 Akut Chagas sjukdom med myokardit
B55.2  Limakalvo- ja iholeishmaniaasi
    Mukokutan leishmanios               B57.0+I98.1
                                 Akuutti Chagasin tauti ja muualla luokittamaton
B55.9  Määrittämätön leishmaniaasi
                                 sydän- ja verenkiertoelinten sairaus
    Leishmanios, ospecificerad
                                 Akut Chagas sjuka med kardiovaskulärt
B55.9+H03.0                            engagemang som ej klassificeras annorstädes
    Silmäluomen leishmaniaasi
                             B57.1 Akuutti Chagasin tauti ilman sydänoireita
    Parasitinfestation i ögonlock vid Leishmanios
                                 Akut Chagas sjukdom utan hjärtengagemang
                             Mukaan lukien
B56   AFRIKKALAINEN TRYPANOSOMIAASI (UNITAUTI)         Tarkemmin määrittämätön akuutti Chagasin tauti
    Afrikansk trypanosomiasis (sömnsjuka)       Inkluderar
B56.0 Gambialainen trypanosomiaasi Trypanosoma         Akut Chagas sjukdom UNS
    brucei gambiensen aiheuttama sairaus        B57.2 Tarkemmin määrittämätön amerikkalainen
    Gambiense-trypanosomiasis                 trypanosomiaasi
Mukaan lukien                          Chagas sjukdom (kronisk) UNS
    Länsiafrikkalainen unitauti            Mukaan lukien
Inkluderar                            Tarkemmin määrittämätön pitkäaikainen Chagasin
    Infektion orsakad av Trypanosoma brucei          tauti
    gambiense                     Inkluderar
B56.1 Rhodesialainen trypanosomiaasi              Trypanosomiasis UNS på platser där Chagas
    Rhodesiense-trypanosomiasis                sjukdom förekommer
Mukaan lukien                       B57.2+F02.89
    Itäafrikkalainen unitauti                 Amerikkalaiseen trypanosomiaasiin liittyvä
Inkluderar                            dementia
    Infektion orsakad av Trypanosoma brucei          Demens vid amerikansk trypanosomiasis
    rhodesiense
Huom.                           B57.2+I41.2
    Trypanosoma brucei rhodesiensen aiheuttama         Pitkäaikainen Chagasin tauti ja
    tartunta                          sydänlihastulehdus
Anm.                               Myokardit vid Chagas sjukdom (kronisk) kronisk
    Smitta orsakad av Trypanosoma brucei        B57.2+I98.1
    rhodesiense                        Pitkäaikainen Chagasin tauti ja muualla
B56.9 Määrittämätön afrikkalainen trypanosomiaasi        luokittamaton sydän- ja verenkiertoelinten
    Afrikansk trypanosomiasis, ospecificerad          sairaus
Mukaan lukien                           Chagas sjukdom (kronisk) med kardiovaskulärt
    Tarkemmin määrittämätön unitauti              engagemang som ej klassificeras annorstädes
Inkluderar                        B57.3  Ruuansulatuselinten pitkäaikainen Chagasin tauti
    Sömnsjuka UNS                       Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av
B56.9+F02.89                           mag-tarmkanalen
    Trypanosomiaasiin liittyvä dementia        B57.3+K23.1
    Demens vid afrikansk trypanosomiasis           Chagasin tautiin liittyvä jättiruokatorvi
B56.9+G02.8                           Megaesofagus vid Chagas sjukdom
    Afrikkalaiseen trypanosomiaasiin liittyvä     B57.3+K93.1
    aivokalvotulehdus                     Chagasin tauti ja jättikoolon
    Meningit orsakad av afrikansk trypanosomiasis       Megakolon vid Chagas sjukdom

B57  CHAGASIN TAUTI                   B57.4  Hermosto-oireinen pitkäaikainen Chagasin tauti
    Chagas sjukdom                       Chagas sjukdom kronisk med engagemang av
Mukaan lukien                           nervsystemet
    Amerikkalainen trypanosomiaasi           B57.4+G02.8
    Trypanosoma cruzin aiheuttama infektio          Pitkäaikaiseen Chagasin tautiin liittyvä
Inkluderar                            aivokalvotulehdus
    Amerikansk trypanosomiasis                Meningit orsakad av Chagas sjukdom (kronisk)
    Infektion orsakad av trypanosoma cruz
                             B57.4+G05.2
B57.0  Akuutti Chagasin tauti kardiovaskulaaristen       Pitkäaikaiseen Chagasin tautiin liittyvä
    oireiden syynä                      aivotulehdus ja/tai selkäydintulehdus
    Trypanosoma cruz som orsak till kardiovaskulära     Encefalit, myelit eller encefalomyelit vid Chagas
    sjukdomar                        sjukdom (kronisk)
84
                                        Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
                                 Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


B57.5  Muun elimen pitkäaikainen Chagasin tauti
    Chagas sjukdom (kronisk) med engagemang av     B60   MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT MUUT
    annat organ                        ALKUELÄINTAUDIT
                                  Andra protozosjukdomar som ej klassificeras
B58   TOKSOPLASMOOSI                       annorstädes
    Toxoplasmos                    Pois lukien
Mukaan lukien                           Kryptosporidioosi (A07.2)
    Toxoplasma gondiin aiheuttama infektio           Isosporiaasi (A07.3)
Inkluderar                         Exkluderar
    Infektion orsakad av Toxoplasma gondii           Kryptosporidios (A07.2)
Pois lukien                            Isosporiasis (A07.3)
    Synnynnäinen toksoplasmoosi (P37.1)        B60.0 Babesioosi
Exkluderar                            Babesios
    Medfödd toxoplasmos (P37.1)            Mukaan lukien
B58.0  Toksoplasmoosi silmäsairauden syynä            Piroplasmoosi
    Toxoplasmos som orsak för okulopati        Inkluderar
                                 Piroplasmos
B58.0+H32.0
    Toksoplasmoosiin liittyvä suonikalvo-        B60.1 Akantamebiaasi
    verkkokalvotulehdus                    Acanthamoebiasis
    Korioretinit vid toxoplasmos            Mukaan lukien
                                 Acanthamoeban aiheuttama sarveis - ja
B58.1  Toksoplasma hepatiitti                  sidekalvotulehdus
    Hepatit orsakad av toxoplasma           Inkluderar
B58.1+K77.0                            Keratokonjunktivit orsakad av Acanthamoeba
    Toksoplasmahepatiitti                B60.1+H13.1
    Hepatit orsakad av toksoplasma               Acanthameban aiheuttama sidekalvotulehdus
B58.2  Toksoplasmoosi keskushermoston infektion syynä      Konjunktivit orsakad av Acanthamoeba-arter
    Toxoplasmos som orsak för infektion i centralt   B60.1+H19.2
    nervöst system                      Acanthamoeban aiheuttama sarveis- ja
B58.2+G05.2                            sidekalvotulehdus
    Toksoplasmoosiin liittyvä aivokalvo-aivotulehdus      Keratokonjunktivit orsakad av Acanthamoeba
    Meningoencefalit vid toxoplasmos          B60.2  Negleriaasi
B58.3  Toksoplasmoosi keuhkojen tulehduksen syynä         Naegleriasis
    Toxoplasmos som orsak för lunginflammation     B60.2+G05.2
B58.3+J17.3                            Primaarinen ameban aiheuttama
    Keuhkojen toksoplasmoosi                  aivokalvo-aivotulehdus
    Lungtoxoplasmos                      Primär meningoencefalit orsakad av amöba
B58.8  Muun elimen toksoplasmoosi             B60.8 Muu alkueläintauti
    Toxoplasmos med engagemang av annat organ         Annan specificerad protozosjukdom
                              Mukaan lukien
B58.8+I41.2                            Mikrosporidioosi
    Toksoplasman aiheuttama sydänlihastulehdus     Inkluderar
    Toxoplasmamyokardit                    Mikrosporidios
B58.8+M63.1
    Toksoplasman aiheuttama lihastulehdus        B64   MÄÄRITTÄMÄTÖN ALKUELÄINTAUTI
    Toxoplasmamyosit                      Icke specificerad protozosjukdom
B58.8+N16.0
    Toksoplasmoosiin liittyvä tubulointerstitiaalinen
    munuaissairaus
                              B65-B83
    Tubulo-interstitiell njursjukdom vid toxoplasmos
B58.9  Määrittämätön toksoplasmoosi
                              Loismatotaudit
    Toxoplasmos, ospecificerad             Masksjukdomar
B59   +                         B65  SKISTOSOMIAASI
     PNEUMOKYSTOOSI                     Schistosomiasis
     Pneumocystos                   Mukaan lukien
                                 Bilhartsiaasi
B59   +J17.3                          Halkiomatotauti
     PNEUMOCYSTIS CARINIIN AIHEUTTAMA            Etanakuume
     KEUHKOKUUME                                                         85
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


Inkluderar                          B65.9+K77.0
    Snäckfeber                          Maksan ja pernan skistosomiaasi
    Bilharzios                          Portahypertension vid schistosomiasis
B65.0 Schistosoma hematobium -madon aiheuttama       B65.9+M63.1
    halkiomatotauti                       Skistosomiaasiin liittyvä lihastulehdus
    Infektion med Schistosoma haematobium            Myosit vid schistosomiasis [bilharzia]
Mukaan lukien
                               B65.9+N08.0
    Virtsateiden skistosomiaasi
                                  Skistosomiaasiin ja munuaiskerässairaus
Inkluderar
                                  Glomerulussjukdomar vid schistosomiasis
    Schistosomiasis i urinvägar
                                  [Bilharzia]
B65.1 Schistosoma mansoni -madon aiheuttama
                               B65.9+N22.0
    halkiomatotauti
                                  Skistosomiaasiin liittyvä virtsatiekivitauti
    Infektion med Schistosoma mansoni
                                  Sten i urinvägarna vid schistosomiasis [Bilharzia]
Mukaan lukien
    Suoliston skistosomiaasi               B65.9+N29.1
Inkluderar                             Skistosomiaasiin liittyvä muu munuais- tai
    Schistosomiasis i tarm                    virtsanjohdinsairaus
                                  Annat tillstånd i njure eller uretär vid
B65.2 Schistosoma japonicum -madon aiheuttama
                                  schistosomiasis [Bilharzia]
    halkiomatotauti
    Infektion med Schistosoma japonicum          B65.9+N33.8
Mukaan lukien                            Skistosomiaasiin liittyvä virtsarakkosairaus
    Aasialainen skistosomiaasi                  Blåssjukdom vid schistosomiasis [Bilharzia]
Inkluderar
    Asiatisk schistosomiasis               B66   MUUT IMUMATOTARTUNNAT
B65.3 Järvisyyhy                          Andra trematodinfektioner (infektioner med
    Cercariadermatit                       sugmaskar)
Inkluderar                          B66.0 Opistorkiaasi
    Simmarklåda                         Opisthorchiasis
B65.8 Muu halkiomatotauti                  Mukaan lukien
    Annan specificerad schistosomiasissjukdom          Opisthorchis (felineus/viverrini) -madon
Mukaan lukien                            aiheuttama tartuntatauti
    Schistosoma intercalatum -halkiomadon            Kissan maksamadon aiheuttama tartuntatauti
    aiheuttama tartuntatauti               Inkluderar
    Schistosoma mattheei -halkiomadon aiheuttama         Infektion med Opisthorchis (felineus) (viverrini)
    tartuntatauti                     B66.1 Klonorkiaasi
    Schistosoma mekongi -halkiomadon aiheuttama         Clonorchiasis
    tartuntatauti                     Mukaan lukien
Inkluderar                             Clonorchis sinensis -madon aiheuttama
    Infektion med Schistosoma intercalatum            tartuntatauti
    Infektion med Schistosoma mattheei              Kiinalainen maksamatotauti
    Infektion med Schistosoma mekongi              Itämainen maksamatotauti
B65.9  Määrittämätön halkiomatotauti            Inkluderar
    Schistosomiasis, ospecificerad               Infektion med Clonorchis sinensis
                                  Orientalisk levermasksjukdom
B65.9+D77
    Määrittämättömään skistosomiaasiin liittyvä      B66.2 Dikroseliaasi
    pernafibroosi                        Dicrocoeliasis
    Mjältfibros vid schistosomiasis [bilharzios] UNS   Mukaan lukien
                                  Dicrocoelium dendriticum -madon aiheuttama
B65.9+G07                              tartuntatauti
    Määrittämättömään skistosomiaasiin liittyvä      Inkluderar
    aivogranulooma                        Infektion orsakad av Dicrocoelium dendriticum
    Hjärngranuloma vid schistosomiasis UNS
                               B66.3 Faskioliaasi
B65.9+I52.1                            Fascioliasis
    Skistosomiaasiin liittyvä keuhkosydänsairaus     Mukaan lukien
    Pulmonell hjärtsjukdom vid schistosomiasis         Lampaan maksamatotauti
B65.9+I98.2                            Fasciola gigantica -madon aiheuttama
    Skistosomiaasiin liittyvät ruokatorven suonikohjut     tartuntatauti
    Esofagusvaricer vid schistosomiasis            Fasciola hepatica -madon aiheuttama tartuntatauti
                                  Fasciola indica -madon aiheuttama tartuntatauti
B65.9+J17.3                            Fassioliaasi
    Skistosomiaasiin liittyvä keuhkokuume
    Pneumoni vid schistosomiasis


86
                                       Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
                               Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


Inkluderar                       B67.4  Määrittämätön Echinococcus granulosus
    Infektion med stora leverflundran            -tartuntatauti
    Infektion med Fasciola gigantica             Icke specificerad Echinococcus
    Infektion med Fasciola hepatica             granulosus-infektion
    Infektion med Fasciola indica          B67.5  Maksan Echinococcus multilocularis
B66.4 Paragonimiaasi                      -tartuntatauti
    Paragonimiasis                      Echinococcus multilocularis-infektion i levern
Mukaan lukien                      B67.6  Muualla tai useassa kohtaa ilmenevä
    Keuhkodistomiaasi                    Echinococcus multilocularis -tartuntatauti
    Keuhkoimumatotauti                    Echinococcus multilocularis-infektion med annan
Inkluderar                           eller multipel lokalisation
    Lungmasksjukdom
    Infektion med Paragonimus-arter         B67.7  Määrittämätön Echinococcus multilocularis
                                -tartuntatauti
B66.5 Faskiolopsiaasi                     Icke specificerad Echinococcus
    Fasciolopsiasis                     multilocularis-infektion
Mukaan lukien
    Fasciolopsis buski -madon aiheuttama       B67.8  Määrittämätön maksan ekinokokkoosi
    tartuntatauti                      Icke specificerad echinokockos i levern
    Suolistodistomiaasi               B67.9 Muu tai määrittämätön ekinokokkoosi
    Fassiolopsiaasi                     Annan och icke specificerad echinokockos
Inkluderar                       Mukaan lukien
    Infektion orsakad av Fasciolopsis buski         Tarkemmin määrittämätön ekinokokkoosi
    Intestinal distomiasis              Inkluderar
B66.8 Muu imumatotartunta                   Echinokockos UNS
    Annan specificerad trematodinfektion       B67.9+H06.1
Mukaan lukien                         Silmäkuopan ekinokokkoosi
    Ekinostomiaasi                     Echinokock-infektion i orbita
    Heterofyiaasi
    Metagonimiaasi
                            B68   KAPEAHEISIMATOTAUTI TEENIAASI
    Nanofyetiaasi
                                Taeniainfektion
    Watsoniaasi
                            Pois lukien
Inkluderar
                                Systiserkoosi (B69)
    Echinostomiasis
                            Exkluderar
    Heterophyiasis
                                Cysticerkos (B69)
    Metagonimiasis
    Nanophyetiasis                  B68.0 Taenia solium -heisimatotauti
    Watsoniasis                       Infektion med Taenia solium, intestinal form
                            Mukaan lukien
B66.9  Määrittämätön imumatotartunta
                                Sianheisimatotauti
    Trematodinfektion, ospecificerad
                            Inkluderar
                                Svinbandmaskinfektion
B67  EKINOKOKKOOSI
    Blåsmasksjuka                  B68.1 Taenia saginata -heisimatotauti
Mukaan lukien                         Infektion med Taenia saginata
    Hydatidoosi                   Mukaan lukien
Inkluderar                           Naudanheisimatotauti
    Hydatidos                    Inkluderar
                                Nötbandmaskinfektion
B67.0  Maksan Echinococcus granulosus -tartuntatauti
    Echinococcus granulosus-infektion i levern   B68.9  Määrittämätön kapeaheisimatotauti
                                Taeniainfektion, ospecificerad
B67.1  Keuhkojen Echinococcus granulosus
    -tartuntatauti
                            B69  SYSTISERKOOSI
    Echinococcus granulosus-infektion i lunga
                                Cysticerkos
B67.2  Luukudoksen Echinococcus granulosus       Mukaan lukien
    -tartuntatauti                     Taenia solium -madon toukkamuodon aiheuttama
    Echinococcus granulosus-infektion i benvävnad     tartuntatauti
B67.2+M90.2                       Inkluderar
    Ekinokokin aiheuttama osteomyeliitti          Cysticerciasis-infektion orsakad av larvform av
    Osteomyelit orsakad av echinokocker           Taenia solium

B67.3  Muualla tai useassa kohtaa ilmenevä       B69.0  Keskushermoston systiserkoosi
    Echinococcus granulosus -tartuntatauti         Cysticerkos i centrala nervsystemet
    Echinococcus granulosus-infektion med annan   B69.1  Silmän systiserkoosi
    eller multipel lokalisation               Cysticerkos i ögat


                                                         87
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


B69.1+H45.1                       B71.1 Dipylidiaasi
    Systiserkoosiin liittyvä silmämunan sisäosien      Dipylidiasis
    yleistulehdus                   Mukaan lukien
    Endoftalmit vid cysticerkos               Koiranheisimadon aiheuttama tartuntatauti
                             Inkluderar
B69.8  Muualla sijaitseva systiserkoosi
                                Hundbandmaskinfektion
    Cysticerkos med annan lokalisation
                             B71.8 Muu heisimatotauti
B69.8+M63.1
                                Annan specificerad bandmaskinfektion
    Systiserkoosiin liittyvä lihastulehdus
                             Mukaan lukien
    Myosit vid cysticerkos
                                Coenurosis
B69.9  Määrittämätön systiserkoosi           Inkluderar
    Cysticerkos, ospecificerad               Coenurosis
                             B71.9  Määrittämätön heisimatotartuntatauti
B70   LEVEÄHEISIMATOTAUTI JA SPARGANOOSI            Bandmaskinfektion, ospecificerad
    Infektion med binnikemaskar
B70.0  Leveäheisimatotauti               B72  DRAKUNKULIAASI
    Diphyllobothriasis                   Dracontiasis
Mukaan lukien                      Mukaan lukien
    Diphyllobothrium latum -heisimadon           Guineamadon (Dracunculus medinensis)
    (aikuismuodon) aiheuttama tartuntatauti         aiheuttama tartuntatauti
    Diphyllobothrium pacificum -heisimadon         Drakontiaasi
    (aikuismuodon) aiheuttama tartuntatauti     Inkluderar
    Difyllobotriaasi                    Infektion med Guinea-mask (Dracunculus
    Kalanheisimatotauti                   medinensis)
    Lapamatotartunta
Inkluderar                        B73  JOKISOKEUS
    Binnikemask                       Onchocerciasis
    Diphyllobothrium-infektion            Mukaan lukien
Pois lukien                           Onkosersiaasi
    Diphyllobothriumin toukkamuodon aiheuttama    Inkluderar
    tartunta (B70.1)                    Onchocerca volvulus-infektion
Exkluderar                        Huom.
    Infektion med diphyllobothrium-larver (B70.1)      Onchocerca volvulus
Huom.                          Anm.
    Kalanheisimatotauti                   Onchocerca volvulus-infektion
Anm.
    Fiskbandmaskinfektion              B73   +H03.0
B70.1 Sparganoosi                        JOKISOKEUTEEN LIITTYVÄ SILMÄLUOMEN
    Sparganos                         LOISTARTUNTA
Mukaan lukien                           Parasitinfestation i ögonlock vid Onchocerciasis
    Sparganum mansonin aiheuttama tartuntatauti
    Sparganum proliferumin aiheuttama tartuntatauti  B73   +H42.8
    Diphyllobothriumin toukkamuodon aiheuttama         JOKISOKEUTEEN LIITTYVÄ GLAUKOOMA
    tartuntatauti                       Glaukom vid onchocerciasis
    Spirometran toukan aiheuttama tartuntatauti
    Spirometroosi                   B73   +H45.1
Inkluderar                            JOKISOKEUTEEN LIITTYVÄ SILMÄMUNAN
    Infektion orsakad av Sparganum (mansoni)          SISÄOSIEN YLEISTULEHDUS
    (proliferum)                        Endoftalmit vid onchocerciasis
    Infektion med spirometra-larver
    Infektion med diphyllobothrium-larver       B74   FILARIAASI
                                 Filariainfektion
B71   MUUT HEISIMATOTARTUNTATAUDIT           Pois lukien
    Andra bandmaskinfektioner                Jokisokeus (B73)
B71.0 Hymenolepiaasi                      Tarkemmin määrittämätön trooppinen
    Hymenolepiasis                      (keuhko)eosinofilia (J82)
Mukaan lukien                      Exkluderar
    Kääpiöheisimadon aiheuttama tartuntatauti         Onchocerca volvulus-infektion (B73)
    Rotanheisimadon aiheuttama tartuntatauti         Ospecifik tropisk (lung)eosinofili (J82)
Inkluderar                        B74.0 Wuchereria bancroftin aiheuttama filariaasi
    Dvärgbandmaskinfektion                 Filariainfektion orsakad av Wuchereria bancrofti
    Råttbandmaskinfektion               Mukaan lukien
                                Wuchereria bancroftin aiheuttama elefantiaasi


88
                                       Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
                                Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


Inkluderar                        Mukaan lukien
    Bancrofti-filariasis                   Anchylostoma uncinariksen aiheuttama
                                uncinariasis
B74.1  Brugia malayin aiheuttama filariaasi
                                Unsinariaasi
     Filariainfektion orsakad av Brugia malayi
                             Inkluderar
B74.2  Brugia timorin aiheuttama filariaasi          Larva migrans orsakad av Anchylostoma uncinaris
     Filariainfektion orsakad av Brugia timori
                             B76.0 Ankylostomiaasi
B74.3 Loiaasi                         Hakmaskinfektion orsakad av Ancylostoma-arter
    Loiasis                      Mukaan lukien
Mukaan lukien                          Ancylostoma-lajien aiheuttama tartuntatauti
    Afrikkalainen silmämatosairaus          Inkluderar
    Calabarin turvotus                    Hakmaskinfektion orsakad av Ancylostoma-arter
    Loa loa -madon aiheuttama tauti
                             B76.1 Nekatoriaasi
Inkluderar
                                Hakmaskinfektion orsakad av Necator americanus
    Calabarsvullnad
                             Mukaan lukien
    Infektion orsakad av Loa loa
                                Necator americanus -madon aiheuttama
    Afrikansk ögonmasksjukdom
                                tartuntatauti
B74.3+H03.0                       Inkluderar
    Silmäluomen loiaasi                   Hakmaskinfektion orsakad av Necator americanus
    Parasitinfestation i ögonlock vid Loiasis
                             B76.8  Muu koukkumatotauti
B74.4 Mansonelliaasi                       Annan specificerad hakmasksjukdom
   Infektion med Mansonella ozzardi, Mansonella
                             B76.9 Määrittämätön koukkumatotauti
   perstans eller Mansonella streptocerca
                                Hakmasksjukdom, ospecificerad
Mukaan lukien
                             Mukaan lukien
   Mansonella ozzardi -madon aiheuttama
                                Määrittämätön nekatoriaasi
   tartuntatauti
                                Ihon vaeltava toukka
   Mansonella perstans -madon aiheuttama
                             Inkluderar
   tartuntatauti
                                Kutan larva migrans UNS
   Mansonella streptocerca -madon aiheuttama
   tartuntatauti
   Mansonelliaasi                   B77  SUOLINKAISTAUTI
                                Spolmaskinfektion
B74.8 Muu filariaasi                  Mukaan lukien
    Annan specificerad filariainfektion           Askariaasi
Mukaan lukien                          Askaridiaasi
    Dirofilariaasi                  Inkluderar
Inkluderar                           Askarias
    Dirofilariasis                      Askaridias
B74.9  Määrittämätön filariaasi            B77.0  Suolinkaistauti ja suolistokomplikaatioita
     Filariainfektion, ospecificerad             Spolmaskinfektion med tarmkomplikationer
B74.9+H13.0                       B77.8  Suolinkaistaudin muu komplikaatio
    Sidekalvon filariaasi                   Spolmaskinfektion med annan komplikation
    Filariainfektion i bindehinnan
                             B77.8+J17.3
B74.9+N51.8                           Askariaasiin liittyvä keuhkokuume
    Rihmamadon aiheuttama kiveksen tuppikalvon        Pneumoni vid ascariasis
    kyloseele
    Chylocele i tunica vaginalis orsakad av filaria  B77.9  Määrittämätön suolinkaistauti
                                 Spolmaskinfektion, ospecificerad
B75  TRIKINELLOOSI
    Trikinos, (sjukdom orsakad av trikiner)      B78   STRONGYLOIDIAASI
Mukaan lukien                          Strongyloidesinfektion
    Trikinoosi                    Pois lukien
    Trichinella-lajien aiheuttama tartuntatauti        Trikostrongyliaasi (B81.2)
Inkluderar                        Exkluderar
    Infektion med Trichinella-arter              Trichostrongyliasis (B81.2)
                             B78.0  Suoliston strongyloidiaasi
B75   +M63.1                          Intestinal strongyloidesinfektion
     TRIKINOOSIIN LIITTYVÄ LIHASTULEHDUS       B78.1  Ihon strongyloidiaasi
     Myosit vid trikinos                   Kutan strongyloidesinfektion
B76   KOUKKUMATOTAUTI                 B78.7  Hajapesäkkeinen strongyloidiaasi
     Hakmasksjukdom                     Disseminerad strongyloidesinfektion                                                       89
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


B78.9  Määrittämätön strongyloidiaasi         Mukaan lukien
     Strongyloidesinfektion, ospecificerad         Parastrongylus costaricensis -madon aiheuttama
                                angiostrongyliaasi
B78.9+N08.0
                             Inkluderar
    Strongyloidiaasi ja munuaiskerässairaus
                                Angiostrongyliasis orsakad av Parastrongylus
    Glomerulussjukdomar vid strongyloidiasis
                                costaricensis
B79  PIISKAMATOTAUTI (TRIKURIAASI)           B81.4 Usean suolistomatolajin aiheuttama sairaus
    Piskmaskinfektion                    Blandad tarmmasksjukdom
Mukaan lukien                      Mukaan lukien
    Trikokefaliaasi                     Tarkemmin määrittämätön usean suolistomatolajin
Inkluderar                           aiheuttama sairaus
    Infektion med Trichuris trichiura         Inkluderar
                                Blandad tarmmasksjukdom UNS
B80  KIHOMATOTAUTI ENTEROBIAASI            Huom.
    Springmaskinfektion                   Ainakin kaksi suolistomatolajia ryhmistä
Mukaan lukien                          B65.0-B81.3 ja B81.8
    Oksyuriaasi                    Anm.
Inkluderar                           Åtminstone tarmmaskater från grupperna
    Oxyuriasis                        B65.0--B81.3 ja B81.8
                             B81.8 Muu suolistomatosairaus
B80   +N77.1                         Annan specificerad tarmmasksjukdom
     KIHOMATOTAUTIIN LIITTYVÄ EMÄTTIMEN       Mukaan lukien
     JA/TAI ULKOSYNNYTTIMIEN TULEHDUS            Oesophagostomum-lajien aiheuttama tartuntatauti
     Vaginit, vulvit och vulvovaginit vid          (esofagostomiaasi)
     springmaskinfektion                  Ternidens diminutus -madon aiheuttama
                                tartuntatauti (ternidensiaasi)
B81   MUUALLA LUOKITTAMATTOMAT MUUT          Inkluderar
    SUOLISTOMATOTARTUNNAT                  Infektion med Oesophagostomum-arter
    Andra tarmmaskinfektioner som ej klassificeras     (oesophagotomiasis)
    annorstädes                       Infektion med Ternidens diminutus (ternidensiasis)
Pois lukien
    Parastrongylus cantonensis -madon aiheuttama   B82   MÄÄRITTÄMÄTÖN SUOLISTOLOISTAUTI
    angiostrongyliaasi (B83.2)                Infektion med icke specificerade tarmparasiter
Exkluderar
                             B82.0  Määrittämätön suolistoloismatosairaus
    Angiostrongyliasis orsakad av Parastrongylus
                                 Icke specificerad tarmmasksjukdom
    cantonensis (B83.2)
                             B82.9  Määrittämätön suolistoloistauti
B81.0 Anisakiaasi
                                 Sjukdom orsakad av tarmparasit, ospecificerad
    Anisakiasis
Mukaan lukien
    Anisakis -toukan aiheuttama infektio       B83   MUUT LOISMATOTAUDIT
Inkluderar                            Andra masksjukdomar
    Infektion med Anisakis-larver           Pois lukien
Huom.                              Tarkemmin määrittämätön kapillariaasi (B81.1)
    Anisakis-toukan aiheuttama infektio            Suoliston kapillariaasi (B81.1)
Anm.                           Exkluderar
    Infektion orsakad av Anisakis -larvan           Capillariasis UNS (B81.1)
                                 Intestinal capillariasis (B81.1)
B81.1  Suoliston kapillariaasi
    Intestinal capillariasis             B83.0 Viskeraalinen vaeltava toukka
Mukaan lukien                          Visceral larva migrans
    Tarkemmin määrittämätön kapillariaasi      Mukaan lukien
    Capillaria philippinensis -tartuntatauti        Toksokariaasi
Inkluderar                           Vaeltava toukka, viskeraalinen
    Ospecifierad capillariasis            Inkluderar
    Capillariasis UNS                    Toxocariasis
Pois lukien                       B83.0+H45.1
    Maksakapillariaasi (B83.8)               Toksokariaasiin liittyvä silmämunan sisäosien
Exkluderar                           yleistulehdus
    Hepatisk capillariasis (B83.8)             Endoftalmit vid toxocariasis
B81.2  Trikostrongyliaasi               B83.1 Gnatostomiaasi
     Trichostrongyliasis                  Gnathostomiasis
B81.3  Suoliston angiostrongyliaasi          Mukaan lukien
     Intestinal angiostrongyliasis             Vaeltava turvotus
                                Vaeltava turvotus


90
                                        Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
                                Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


Inkluderar                        B85-B89
    Vandrande svullnad
B83.2  Parastrongulus cantonensis -madon aiheuttama   Täitauti, punkkitauti ja muut
    angiostrongyliaasi
    Angiostrongyliasis orsakad av Parastrongylus   loistartunnat
    cantonensis                    Lusangrepp, acarinos (angrepp av
Pois lukien
    Suoliston angiostrongyliaasi (B81.3)
                             kvalster) och andra infestationer
Exkluderar
    Intestinal angiostrongyliasis (B81.3)       B85  TÄITAUTI JA SATIAISTAUTI
                                 Lusangrepp
B83.2+G05.2                        Mukaan lukien
    Eosinofiilinen aivokalvo-aivotulehdus           Täisyys
    Eosinofil meningoencefalit             Inkluderar
B83.3 Syngamiaasi                        Lusangrepp
    Syngamiasis                    B85.0 Päätäitauti
Mukaan lukien                          Huvudlöss
    Syngamoosi                     Mukaan lukien
Inkluderar                            Pediculus humanus capitis -täiden tartunta
    Syngamosis                     Inkluderar
B83.4  Sisäinen iilimatotartunta                Angrepp av Pediculus humanus capitis-löss
    Inre hirudiniasis (blodigelinfestation)      B85.0+H03.0
Pois lukien                           Silmäluomen täitauti
    Ulkoinen iilimatotartunta (B88.3)            Huvudlöss i ögonbrynen
Exkluderar
    Yttre hirudiniasis (B88.3)            B85.1 Vaatetäitauti
                                 Kroppslöss
B83.8 Muu loismatotauti                 Mukaan lukien
    Annan specificerad masksjukdom              Pediculus humanus corporis -täiden tartunta
Mukaan lukien                       Inkluderar
    Akantokefaliaasi                     Pediculosis corporis
    Gongylonemiaasi
    Metastrongyliaasi                 B85.2  Määrittämätön täitauti
    Telatsiaasi                        Icke specificerat lusangrepp
    Maksakapillariaasi                 B85.3 Satiaistauti
Inkluderar                            Flatlöss
    Acanthocephaliasis                 Mukaan lukien
    Gongylonemiasis                      Phthirus pubis -täiden tartunta
    Hepatisk capillariasis               Inkluderar
    Metastrongyliasis                     Angrepp av Phthirus pubis-löss
    Thelaziasis
                             B85.3+H03.0
B83.9  Määrittämätön loismatotauti               Silmäluomen satiaistauti
    Masksjukdom, ospecificerad                Parasitinfestation i ögonlock vid Phthiriasis
Mukaan lukien
    Tarkemmin määrittämättömät madot         B85.4 Vähintään kahden täilajin tartunta
Inkluderar                            Blandat lusangrepp
    Mask UNS                     Mukaan lukien
Pois lukien                           Täisyys , vähintään kahden täilajin tartunta
    Tarkemmin määrittämätön suolistoloismatosairaus  Inkluderar
    (B82.0)                         Lusangrepp, minst två lusarter
Exkluderar                        Huom.
    Icke specificerad tarmmasksjukdom (B82.0)        Kahden tai useamman kohdissa B85.0-B85.3
                                 luokitetun täilajin samanaikainen esiintyminen
                             Anm.
                                 Två eller flera lössart från grupperna B85.0--B85.3

                             B86  SYYHY
                                 Skabb
                             Mukaan lukien
                                 Skabies
                             Inkluderar
                                 Skabb
                                                         91
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


                            Exkluderar
B87  MYIAASI                        Skabb (B86)
    Infestation med fluglarver
Mukaan lukien                     B88.0+H03.0
    Kärpästoukkien aiheuttama loistartunta         Talipunkin (Demodex) aiheuttama luomitulehdus
Inkluderar                          Parasitinfestation och dermatit i ögonlock orsakad
    Infestation med fluglarver               av Demodex-arter
B87.0 Ihon myiaasi                  B88.1 Tungiaasi
    Kutan myiasis                     Infestation med sandloppa [Tungiasis]
Mukaan lukien                     Mukaan lukien
    Matava myiaasi                     Hiekkakärpäsen aiheuttama infestaatio
Inkluderar                       Inkluderar
    Creeping myiasis                    Infestation med sandloppa
B87.1 Haavan myiaasi                 B88.2 Muu niveljalkaisten aiheuttama loistauti
    Myiasis i sår                     Annan artropodinfestation
Mukaan lukien                     Mukaan lukien
    Traumaattinen myiaasi                 Skarabiaasi
Inkluderar                       Inkluderar
    Traumatisk myiasis                   Scarabiasis
B87.2  Silmän myiaasi                 B88.3  Ulkoinen iilimatotartunta
    Okulär myiasis                     Yttre hirudiniasis
                            Pois lukien
B87.2+H06.1                          Sisäinen iilimatotartunta (B83.4)
    Silmäkuopan myiaasi               Exkluderar
    Myiasis i orbita                    Inre hirudiniasis (B83.4)
B87.3 Nenän ja nielun myiaasi             B88.8 Muu loistartunta
    Nasofaryngeal myiasis                 Annan specificerad infestation
Mukaan lukien                     Mukaan lukien
    Kurkunpään myiaasi                   Vandellia cirrhosan aiheuttama iktyoparasitismi
Inkluderar                          Linguatuloosi
    Laryngeal myiasis                   Porokefaliaasi
B87.4  Korvan myiaasi                 Inkluderar
    Myiasis i öra                     Ichthyoparasitism orsakad av Vandellia cirrhosa
                               Linguatulos
B87.8 Muu myiaasi                      Porocefaliasis
    Myiasis med annan lokalisation
Mukaan lukien                     B88.9 Määrittämätön loistartunta
    Sukupuoli- ja virtsaelinten myiaasi          Infestation, ospecificerad
    Suoliston myiaasi                Mukaan lukien
Inkluderar                          Tarkemmin määrittämätön (ihon) loistartunta
    Geniuretal myiasis                   Tarkemmin määrittämätön puutiaistartunta
    Intestinal myiasis                   Tarkemmin määrittämätön iholoinen
                            Inkluderar
B87.9  Määrittämätön myiaasi                 Hudinfestation UNS
    Myiasis, ospecificerad                Infestation med kvalster UNS
                               Hudparasit UNS
B88   MUUT LOISTARTUNNAT
    Andra infestationer              B89   MÄÄRITTÄMÄTÖN LOISTAUTI
B88.0  Muu punkkitauti                    Icke specificerade parasitsjukdomar
    Annan akarinos (angrepp av kvalsterarter)   Pois lukien
Mukaan lukien                         Parasiittifobia (F40.2)
    Talipunkin (Demodex) aiheuttama ihotulehdus  Exkluderar
    Dermanyssus gallinae -punkin aiheuttama        Parasitofobi (F40.2)
    ihotulehdus
    Liponyssoides sanguineus -punkin aiheuttama
    ihotulehdus
    Trombikuloosi
Inkluderar
    Kvalsterdermatit
    Dermatit orsakad av Demodex-arter
    Dermatit orsakad av Dermanyssus gallinae
    Dermatit orsakad av Liponyssoides sanguineus
Pois lukien
    Syyhy (B86)92
                                           Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
                                   Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


B90-B94                             B94   MUIDEN JA MÄÄRITTÄMÄTTÖMIEN
                                    INFEKTIOTAUTIEN JA LOISTAUTIEN
Tartunta- ja loistautien                        MYÖHÄISVAIKUTUKSET
myöhäisvaikutukset                           Sena effekter av andra och icke specificerade
                                    infektionssjukdomar och parasitsjukdomar
Sena effekter av infektionssjukdomar              B94.0  Trakooman myöhäisvaikutukset
och parasitsjukdomar                          Sena effekter av trakom
Huom.
                                B94.1  Virusaivotulehduksen myöhäisvaikutukset
    Tämän alaluvun koodeja käytetään, kun kohdissa
                                    Sena effekter av virusencefalit
    A00-B89 luokitettuja tiloja osoitetaan syiksi
    myöhäisvaikutuksiin, jotka on puolestaan luokitettu   B94.2  Virusmaksatulehduksen myöhäisvaikutukset
    muualla. Osa näistä myöhäisvaikutuksista on           Sena effekter av virushepatit
    suoraan määritelty myöhäisvaikutuksiksi. Toisaalta   B94.80 Bakteeriaivokalvontulehduksen
    niihin kuuluu edellä mainituissa kohdissa           myöhäisvaikutukset
    luokitettujen sairauksien seurauksia, kun on          Sena effekter av bakteriell meningit
    osoitusta siitä, että itse sairaus on jo parantunut.
Anm.                              B94.89 Muun infektiotaudin tai loistaudin
    Dessa kategorier används för att ange tillstånd        myöhäisvaikutukset
    under A00-B89 som orsak till följdtillstånd, vilka       Sena effekter av annan specificerad
    själva klassificeras annorstädes. Sena effekter är       infektionssjukdom och parasitsjukdom
    följdtillstånd till sjukdomar som klassificeras under  B94.9  Määrittämättömän infektiotaudin tai loistaudin
    de nämnda kategorierna, om den bakomliggande          myöhäisvaikutukset
    sjukdomen inte längre är aktiv.                 Sena effekter av icke specificerad
                                    infektionssjukdom eller parasitsjukdom
B90   TUBERKULOOSIN MYÖHÄISVAIKUTUKSET
    Sena effekter av tuberkulos
B90.0  Keskushermoston tuberkuloosin              B95-B97
    myöhäisvaikutukset
    Sena effekter av tuberkulos i centrala         Bakteerit, virukset ja muut
    nervsystemet
                                tartunnanaiheuttajat
B90.1  Virtsa- ja sukupuolielinten tuberkuloosin
    myöhäisvaikutukset
                                Bakterier, virus och andra infektiösa
    Sena effekter av tuberkulos i urin- och         organismer
    könsorganen                       Pois lukien
B90.2 Luiden ja nivelten tuberkuloosin                 Influenssavirus (J10)
    myöhäisvaikutukset                    Exkluderar
    Sena effekter av tuberkulos i skelett och leder         Influenssa-virus (J10)
Mukaan lukien                          Huom.
    Niveltuberkuloosin myöhäisvaikutukset              Tämän alaluvun koodeja tulee käyttää lisäkoodeina
Inkluderar                               ilmaisemassa muualla luokitetun sairauden
    Sena effekter av ledtuberkulos                  aiheuttajaa.
                                Anm.
B90.8  Tuberkuloosin myöhäisvaikutukset muussa             Dessa kategorier skall inte användas som
    elimessä                            primärkoder (huvuddiagnoser) utan endast som
    Sena effekter av tuberkulos i annat organ            tilläggskoder (bidiagnoser) när man önskar att
B90.9 Hengityselinten tuberkuloosin tai                ange den infektiösa organismen (eller
    määrittämättömän tuberkuloosin                  organismerna) som orsakar sjukdomen som
    myöhäisvaikutukset                        klassificeras annorstädes.
    Sena effekter av tuberkulos i andningsorganen och
    icke specificerad tuberkulos               B95   STREPTOKOKKI TAI STAFYLOKOKKI MUISSA
Mukaan lukien                              LUVUISSA LUOKITETTUJEN SAIRAUKSIEN SYYNÄ
    Tarkemmin määrittämätön tuberkuloosin              Streptokocker och stafylokocker som orsak till
    myöhäisvaikutus                         sjukdomar som klassificeras i andra kapitel
Inkluderar                           B95.0  A-ryhmän streptokokki muussa luvussa luokitetun
    Sena effekter av tuberkulos UNS                 sairauden syynä
                                    Streptokock grupp A som orsak till sjukdom som
B91   POLION MYÖHÄISVAIKUTUKSET                    klassificeras under annat kapitel
    Sena effekter av polio
                                B95.1  B-ryhmän streptokokki muussa luvussa luokitetun
                                    sairauden syynä
B92   LEPRAN MYÖHÄISVAIKUTUKSET
                                    Streptokock grupp B som orsak till sjukdom som
    Sena effekter av lepra
                                    klassificeras under annat kapitel                                                            93
Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


B95.2  D-ryhmän streptokokki muussa luvussa luokitetun  B96.5 Pseudomonakset muussa luvussa luokitetun
    sairauden syynä                      sairauden syynä
    Streptokock grupp D som orsak till sjukdom som      Pseudomonas som orsak till sjukdom som
    klassificeras under annat kapitel             klassificeras under annat kapitel
                              Mukaan lukien
B95.3  Streptococcus pneumoniae (pneumokokki)
                                 Pseudomonas aeruginosa muussa luvussa
    muussa luvussa luokitetun sairauden syynä
                                 luokitetun sairauden syynä
    Pneumokock (Streptococcus pneumoniae) som
                                 Pseudomonas mallei tai pseudomallei muussa
    orsak till sjukdom som klassificeras under annat
                                 luvussa luokitetun sairauden syynä
    kapitel
                              Inkluderar
B95.4  Muu streptokokki muussa luvussa luokitetun        Pseudomonas aeruginosa som orsak till sjukdom
    sairauden syynä                      som klassificeras under annat kapitel
    Annan streptokock som orsak till sjukdom som       Pseudomonas mallei eller pseudomallei som orsak
    klassificeras under annat kapitel             till sjukdom som klassificeras under annat kapitel
B95.5  Määrittämätön streptokokki muussa luvussa     B96.6  Bacteroides fragilis muussa luvussa luokitetun
    luokitetun sairauden syynä                 sairauden syynä
    Icke specificerad streptokock som orsak till        Bacteroides fragilis som orsak till sjukdom som
    sjukdom som klassificeras under annat kapitel       klassificeras under annat kapitel
B95.6  Staphylococcus aureus muussa luvussa        B96.7  Clostridium perfringens muussa luvussa
    luokitetun sairauden syynä                 luokitetun sairauden syynä
    Staphylococcus aureus som orsak till sjukdom som      Clostridium perfringens som orsak till sjukdom som
    klassificeras under annat kapitel             klassificeras under annat kapitel
B95.7  Muu stafylokokki muussa luvussa luokitetun     B96.8+K77.0
    sairauden syynä                      Bakteeri-infektioon liittyvä [epäspesifinen]
    Annan specificerad stafylokock som orsak till       kolestaattinen maksatulehdus
    sjukdom som klassificeras under annat kapitel       Ospesifik kolestatik hepatit vid bakteriell infektion
B95.8  Määrittämätön stafylokokki muussa luvussa     B96.80+H22.0
    luokitetun sairauden syynä                Kampylobakteerin aiheuttama värikalvon ja
    Icke specificerad stafylokock som orsak till       sädekehän tulehdus
    sjukdom som klassificeras under annat kapitel       Iridocyklit orsakad av campylobakter

B96   MUUT BAKTEERIT MUUSSA LUVUSSA           B97   VIRUKSET MUISSA LUVUISSA LUOKITETTUJEN
    LUOKITETTUJEN SAIRAUKSIEN SYYNÄ              SAIRAUKSIEN SYYNÄ
    Andra bakterier som orsak till sjukdom som         Virus som orsak till sjukdom som klassificeras
    klassificeras under andra kapitel             under annat kapitel
B96.0  Mycoplasma pneumoniae (PPLO) muussa luvussa    Pois lukien
    luokitetun sairauden syynä                 Influenssavirus (J10)
    Mycoplasma pneumoniae som orsak till sjukdom    Exkluderar
    som klassificeras under annat kapitel           Influenssa-virus (J10)

B96.1  Klebsiella pneumoniae muussa luvussa luokitetun  B97.0  Adenovirus muussa luvussa luokitetun sairauden
    sairauden syynä                      syynä
    Klebsiella pneumoniae som orsak till sjukdom som      Adenovirus som orsak till sjukdom som
    klassificeras under annat kapitel             klassificeras under annat kapitel

B96.2 Kolibakteeri muussa luvussa luokitetun sairauden  B97.1 Enterovirus muussa luvussa luokitetun sairauden
    syynä                           syynä
    Escherichia coli som orsak till sjukdom som        Enterovirus som orsak till sjukdom som
    klassificeras under annat kapitel             klassificeras under annat kapitel
Mukaan lukien                       Mukaan lukien
    Escherichia coli muussa luvussa luokitetun         Coxsackievirus muussa luvussa luokitetun
    sairauden syynä                      sairauden syynä
Inkluderar                            Echovirus muussa luvussa luokitetun sairauden
    Escherichia coli som orsak till sjukdomar som       syynä
    klassificeras i andra kapitel            Inkluderar
                                 Coxsackievirus som orsak till sjukdom som
B96.3  Haemophilus influenzae muussa luvussa           klassificeras under annat kapitel
    luokitetun sairauden syynä                Echovirus som orsak till sjukdom som klassificeras
    Haemophilus influenzae som orsak till sjukdom       under annat kapitel
    som klassificeras under annat kapitel
                              B97.2  Koronavirus muussa luvussa luokitetun sairauden
B96.4  Proteus mirabilis tai Proteus morgagni muussa       syynä
    luvussa luokitetun sairauden syynä             Coronavirus som orsak till sjukdom som
    Proteus mirabilis eller morgagni som orsak till      klassificeras under annat kapitel
    sjukdom som klassificeras under annat kapitel


94
                                          Tartunta- ja loistauteja (A00-B99)
                                   Vissa infektionssjukdomar och parasitsjukdomar


B97.3 Retrovirus muussa luvussa luokitetun sairauden     B97.7  Papilloomavirus muussa luvussa luokitetun
    syynä                              sairauden syynä
    Retrovirus som orsak till sjukdom som klassificeras       Papillomvirus som orsak till sjukdom som
    under annat kapitel                       klassificeras under annat kapitel
Mukaan lukien
                                B97.8  Muu virus muussa luvussa luokitetun sairauden
    Lentivirus muussa luvussa luokitetun sairauden
                                    syynä
    syynä                              Annat virus som orsak till sjukdom som
    Onkovirus muussa luvussa luokitetun sairauden
                                    klassificeras under annat kapitel
    syynä
Inkluderar
    Lentevirus som orsak till sjukdom som klassificeras
    under annat kapitel
                                B99-B99
    Onkovirus som orsak till sjukdom som klassificeras
    under annat kapitel                   Muut tartuntataudit
B97.4  RS-virus (respiratory syncytial virus) muussa     Andra infektionssjukdomar
    luvussa luokitetun sairauden syynä
    Respiratoriskt syncytialvirus som orsak till sjukdom  B99   MUU TAI MÄÄRITTÄMÄTÖN TARTUNTATAUTI
    som klassificeras under annat kapitel             Annan eller icke specificerad infektionssjukdom
B97.5  Reovirus muussa luvussa luokitetun sairauden
    syynä
    Reovirus som orsak till sjukdom som klassificeras
    under annat kapitel
B97.6  Parvovirus muussa luvussa luokitetun sairauden
    syynä
    Parvovirus som orsak till sjukdom som
    klassificeras under annat kapitel
                                                           95
Kasvaimet (C00-D48)
Tumörer   LUKU 2

KASVAIMET
Tumörer
C00-D48
Mukaan lukien                         Tämä luku sisältää seuraavat ryhmät:
    Kasvaimiin liittyvät keskushermoston surkastumat,
    jotka voidaan ilmoittaa oire-syy diagnoosiparilla   Detta kapitel innefattar följande
    (G13* + koodi tästä luvusta)             grupper:
    Kasvainsairauksiin liittyvät hermojuurten ja
    hermopunosten puristustilat, jotka tulee ilmoittaa  C00-C97  Pahanlaatuiset kasvaimet
    oire-syy diagnoosiparilla (G55.0* + koodi tästä         Maligna tumörer
    luvusta)                       C00-C14  Huulen, suuontelon ja nielun pahanlaatuiset
    Kasvainsairauksiin liittyvä vesipäisyys, joka tulee       kasvaimet
    ilmoittaa oire-syy diagnoosiparilla (G94.1 + koodi       Maligna tumörer i läpp, munhåla och svalg
    tästä luvusta)                    C15-C26  Ruuansulatuselinten pahanlaatuiset kasvaimet
    Kasvainsairauteen liittyvä dermatomyosiitti, joka        Malign tumör i matsmältningsorganen
    tulee ilmoittaa oire-syy diagnoosiparilla (M36.0* +  C30-C39  Hengityselinten ja rintaontelon elinten
    koodi tästä luvusta)                      pahanlaatuiset kasvaimet
    Kasvainsairauteen liittyvä nivelsairaus, joka tulee       Malign tumör i andningsorganen och
    ilmoittaa oire-syy diagnoosiparilla (M36.1* + koodi       brösthålans organ
    tästä luvusta)                    C40-C41  Luun ja nivelruston pahanlaatuiset kasvaimet
    Kasvainsairauteen liittyvä luunmurtuma, joka tulee       Maligna tumörer i extremitetsskelettets ben
    ilmoittaa oire-syy diagnoosiparilla (M90.7* + koodi       och ledbrosk
    tästä luvusta)                    C43-C44  Melanooma ja muut pahanlaatuiset
Inkluderar                               ihokasvaimet
    Systemiska atrofier i centrala nervsystemet           Melanom och andra maligna tumörer i huden
    associerade med maligna tumörer, som bör anges    C45-C49  Mesoteelikudoksen, ääreishermojen sekä
    med symtom-orsak diagnospar (G13* + kod från          muun pehmytkudoksen pahanlaatuiset
    detta kapitel)                         kasvaimet
    Kompression av nervrötter och nervplexus vid          Maligna tumörer i mesotelial
    tumörsjukdomar, som bör anges med                (kroppshåletäckande) vävnad och mjukvävnad
    symtom-orsak diagnospar (G55.0* + kod från detta   C50-C50  Rinnan pahanlaatuiset kasvaimet
    kapitel)                            Malign tumör i bröstkörtel
    Hydrocefalus vid tumörsjukdomar, som bör anges    C51-C58  Naisen sukupuolielinten pahanlaatuiset
    med symtom-orsak diagnospar (G94.1* + kod från         kasvaimet
    detta kapitel)                         Maligna tumörer i de kvinnliga könsorganen
    Dermatopolymyosit vid tumörsjukdom, som bör      C60-C63  Miehen sukupuolielinten pahanlaatuiset
    anges med symtom-orsak diagnospar (M36.0* +           kasvaimet
    kod från detta kapitel)                     Maligna tumörer i de manliga könsorganen
    Artropati vid tumörsjukdom, som bör anges med     C64-C68  Virtsaelinten pahanlaatuiset kasvaimet
    symtom-orsak diagnospar (M36.1* + kod från detta        Maligna tumörer i urinorganen
    kapitel)                       C69-C72  Silmän, keskushermoston ja aivohermojen
    Benfraktur vid tumörsjukdom, som bör anges med         pahanlaatuiset kasvaimet
    symtom-orsak diagnospar (M90.7* + kod från detta        Maligna tumörer i öga, hjärnan och andra delar
    kapitel)                            av centrala nervsystemet
Pois lukien                          C73-C75  Kilpirauhasen ja muiden umpirauhasten
    Kasvaimiin kohdistuvat seulontatutkimukset (Z12)        pahanlaatuiset kasvaimet
    Pahanlaatuisten kasvainten vaaran takia tehdyt         Maligna tumörer i tyreoidea (sköldkörteln) och
    ehkäisevät leikkaukset (Z40)                  andra endokrina (inre sekretoriska) körtlar
Exkluderar                          C76-C80  Pahanlaatuiset kasvaimet, joiden
    Riktad hälsokontroll avseende tumörer (Z12)           sijaintipaikka on epäselvä, sekundaarinen tai
    Profylaktisk kirurgi för risk av maligna tumörer        määrittämätön
    (Z40)                              Maligna tumörer med ofullständigt angiven,
                                    sekundär och icke specificerad lokalisation
96
                                                Kasvaimet (C00-D48)
                                                      Tumörer


C81-C96  Imukudoksen, verta muodostavien kudosten ja    Exkluderar
      lähisukuisten kudosten pahanlaatuiset          Tumör på läpphuden (C44.0, C43.0)
      kasvaimet                     C00.0& Ylähuulen ulkopinnan syöpä
      Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och      Malign tumör i överläppens yttersida
      besläktad vävnad                 Mukaan lukien
C97-C97  Toisistaan riippumatta eri [primaarisissa]        Ylähuulen huulipuna-alueen syöpä
      kohdissa esiintyvät useat kasvaimet           Ylähuulen limakalvo-ihorajan syöpä
      Maligna tumörer med oberoende (primära)      Inkluderar
      multipla lokalisationer                 Malign tumör inom eller på läpprödsgränsen
D00-D09  Pintasyövät ja muut alkavat syövät
      Cancer in situ (lokalt begränsad cancer      C00.1& Alahuulen ulkopinnan syöpä
      utgången från epitel)                  Malign tumör i underläppens yttersida
D10-D36  Hyvänlaatuiset kasvaimet             Mukaan lukien
      Benigna (godartade) tumörer               Alahuulen huulipuna-alueen syöpä
D37-D48  Kasvu- ja leviämistaipumukseltaan epäselvät       Alahuulen limakalvo-ihorajan syöpä
      tai tuntemattomat kasvaimet            Inkluderar
      Tumörer av osäker eller okänd natur           Malign tumör inom eller på läpprödsgränsen
                               C00.2& Määrittämättömän huulen ulkopinnan syöpä
                                  Malign tumör i läppens yttersida, över- eller
C00-C97                               underläpp ej specificerad
                               Mukaan lukien
Pahanlaatuiset kasvaimet                      Määrittämätön huulen limakalvo-ihorajan syöpä
                               Inkluderar
Maligna tumörer                           Malign tumör inom eller på läpprödsgränsen
Pois lukien
    Aiemmin hoidettuun pahanlaatuiseen kasvaimeen    C00.3& Ylähuulen sisäpuolen syöpä
    liittyvä tutkimus tai hoito (Z85)              Malign tumör i överläppens insida
Exkluderar                          Mukaan lukien
    Vård för malign tumör i den egna sjukhistorien       Ylähuulen limakalvon syöpä
    (Z85)                            Ylähuulen suunpuolen syöpä
Huom.                                Ylähuulen poskenpuolen syöpä
    Pahanlaatuisten kasvainten jälkiseuranta voidaan      Ylähuulen siteen syöpä
    haluttaessa ilmoittaa erillisellä koodilla (Z08.0)  Inkluderar
    Sädehoito (Z51.0) ja kemoterapia (Z51.1) voidaan      Malign tumör i överläppen buckalt
    haluttaessa ilmoittaa erillisellä koodilla.         Malign tumör i överläppen i slemhinnan
Anm.                                Malign tumör i överläppen vid frenulum
    Kontrollundersökning efter malign tumör kan     C00.4& Alahuulen sisäpuolen syöpä
    anges med tilläggskod (Z08)                 Malign tumör i underläppens insida
    Radioterapeutisk (Z51.0) och kemoterapeutisk     Mukaan lukien
    behandling (Z51.1) kan anges med tilläggskod.        Alahuulen limakalvon syöpä
                                  Alahuulen suunpuolen syöpä
                                  Alahuulen poskenpuolen syöpä
C00-C14                               Alahuulen siteen syöpä
                               Inkluderar
Huulen, suuontelon ja nielun                    Malign tumör i underläppen buckalt
                                  Malign tumör i underläppen i slemhinnan
pahanlaatuiset kasvaimet                      Malign tumör i underläppen vid frenulum
Maligna tumörer i läpp, munhåla och             C00.5& Määrittämättömän huulen sisäpuolen syöpä
svalg                                Malign tumör i läppens insida, över- eller
Pois lukien                             underläpp ej specificerad
    Hoito suvussa esiintyvien pahanlaatuisten      Mukaan lukien
    kasvainten takia (Z80.8)                  Määrittämättömän huulen limakalvon syöpä
Exkluderar                             Määrittämättömän huulen suunpuolen syöpä
    Vård för familjeanamnes med malign tumör (Z80.8)      Määrittämättömän huulen poskenpuolen syöpä
                                  Määrittämättömän huulen siteen syöpä
C00  &                           Inkluderar
    HUULISYÖPÄ                         Malign tumör i läppen, över- eller underrsida ej
    Malign tumör i läpp                     specificerad buckalt
Mukaan lukien                            Malign tumör i läppen, över- eller underrsida ej
    Limakalvo -ihorajan syöpä, ylähuulen            specificerad i slemhinnan
Inkluderar                             Malign tumör i läppen, över- eller underrsida ej
    Malign tumör inom eller på läpprödsgränsen         specificerad vid frenulum
Pois lukien                         C00.6& Suupielen syöpä
    Huulen ihon kasvaimet (C43.0, C44.0)            Malign tumör i läppkommissuren (i mungipan)


                                                            97
Kasvaimet (C00-D48)
Tumörer


C00.8& Eri alueisiin ulottuva huulisyöpä              Tarkemmin määrittämätön kielen liikkuvan osan
    Malign övergripande läpptumör                syöpä
Huom.                            Inkluderar
    Ks. huomautusta 5 tämän kappaleen alussa          Malign tumör i mellersta tredjedelen av tungan
Anm.                                UNS
    Se anm. 5 i inledningen till detta kapitel         Malign tumör i tungans rörliga del UNS
C00.9& Määrittämätön pahanlaatuinen huulikasvain      C02.4& Kielirisan syöpä
    Malign tumör på läpp, ospecificerad             Malign tumör i tungtonsillen
                              Pois lukien
C01  &                               Tarkemmin määrittämätön nielurisasyöpä (C09.9)
    KIELEN TYVEN SYÖPÄ                  Exkluderar
    Malign tumör i tungbasen                   Maling tumör i tonsill UNS (C09.9)
Mukaan lukien                        C02.8& Eri alueisiin ulottuva kielen syöpä
    Kielen tyven yläpinnan syöpä                Malign övergripande tungtumör
    Kielen takakolmanneksen syöpä            Mukaan lukien
    Tarkemmin määrittämätön kielen kiinnittyneen        Eri alueisiin ulottuva kielisyöpä
    osan syöpä                      Inkluderar
Inkluderar                             Övergripande tungtumör
    Malign tumör i tungbasens dorsala sida        Huom.
    Malign tumör i tungroten UNS                Pahanlaatuinen kielikasvain, jonka lähtökohtaa ei
    Malign tumör i tungans bakre tredjedel           voida luokittaa ryhmiin C01-C02.4
                                  Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa.
C02  KIELEN MUIDEN TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMIEN         Anm.
    OSIEN SYÖPÄ                         Malign övergripande tungtumör vars utgångspunkt
    Malign tumör i annan och icke specificerad del av      ej kan klassificeras under någon av kategorierna
    tungan                           C01-C02.4
C02.0& Kielen yläpinnan syöpä                   Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
    Malign tumör i tungans översida           C02.9& Määrittämätön pahanlaatuinen kielikasvain
Mukaan lukien                           Malign tumör i icke specificerad lokalisation i
    Kielen kahden etummaisen kolmanneksen           tungan
    yläpinnan syöpä
Inkluderar                         C03   IKENEN SYÖPÄ
    Malign tumör i de främre två tredjedelarna av den      Malign tumör i tandköttet
    dorsala tungytan                  Pois lukien
Pois lukien                             Hammasperäinen pahanlaatuinen kasvain
    Kielen tyven yläpinnan syöpä (C01)             (C41.0-C41.1)
Exkluderar                         Exkluderar
    Tungbasens dorsala sida (C01)                Malign tumör utgående från tandvävnad
C02.10&                               (C41.0-C41.1)
    Kielenkärjen syöpä                  C03.0& Yläleuan ikenen syöpä
    Malign tumör i tungspetsen                 Malign tumör i överkäkstandköttet
C02.11&                           C03.1& Alaleuan ikenen syöpä
    Kielen reunan syöpä                     Malign tumör i underkäkstandköttet
    Malign tumör i tungranden
                              C03.9& Määrittämättömän ikenen syöpä
C02.2& Kielen alapinnan syöpä                   Malign tumör i icke specificerad lokalisation i
    Malign tumör i tungans undersida              tandköttet
Mukaan lukien
    Kielen kahden etummaisen kolmanneksen        C04   SUUNPOHJAN SYÖPÄ
    alapinnan syöpä                       Malign tumör i munbotten
    Kielisiteen (frenulum linguae) syöpä
    Kielijänteen syöpä                  C04.0& Suunpohjan etuosan syöpä
Inkluderar                             Malign tumör i främre delen av munbotten
    Malign tumör i de främre två tredjedelarna av den  Huom.
    ventrala tungytan                      Kulmahampaan ja välihampaan välin etupuolella
    Malign tumör i frenulum lingue               oleva suunpohjan syöpä
                              Anm.
C02.3& Kielen kahden etumaisen kolmanneksen            Malign tumör av munbotten framför mellanrummet
    tarkemmin määrittämättömän osan syöpä            av hörn- och mellantand
    Malign tumör i de främre två tredjedelarna av
    tungan, lokalisationen ej specificerad        C04.1& Suunpohjan sivuosan syöpä
Mukaan lukien                           Malign tumör i laterala delen av munbotten
    Kielen keskikolmanneksen tarkemmin          C04.8& Eri alueisiin ulottuva suunpohjan syöpä
    määrittämättömän osan syöpä                 Malign tumör i övergripande munbottentumör


98
                                                Kasvaimet (C00-D48)
                                                     Tumörer


Huom.                                C06.19&
    Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa                Tarkemmin määrittämätön suun eteisen
Anm.                                    syöpä
    Se anm. 5 i inledning till detta kapitel              Malign tumör i muningången UNS
C04.9& Määrittämätön suunpohjan syöpä            C06.2  Poskihampaan takaisen alueen syöpä
    Malign tumör i icke specificerad lokalisation i       Malign tumör i retromolära ytan
    munbottnen                          C06.20&
                                      Yläleuan luun kyhmyn (tuberin) alueen
C05   SUULAEN SYÖPÄ                           syöpä
    Malign tumör i gom                         Malign tumör i tuber maxillae
C05.0& Kovan suulaen syöpä                     C06.21&
    Malign tumör i hårda gommen                     Alaleuan retromolaarialueen syöpä
C05.1& Pehmeän suulaen syöpä                        Malign tumör i nedre retromolära ytan
    Malign tumör i mjuka gommen                 C06.29&
Pois lukien                                Tarkemmin määrittämätön
    Pehmeän suulaen nenänielupinnan syöpä (C11.3)           poskihampaiden takaisen alueen
Exkluderar                                 Malign tumör i retromolära ytan UNS
    Rinofaryngeala ytan av mjuka gommen (C11.3)
                              C06.8& Eri alueisiin ulottuva muun tai määrittämättömän
C05.2& Kitakielekkeen syöpä                    suun osan syöpä
    Malign tumör i uvula                    Malign övergripande muntumör som engagerar
C05.8& Eri alueisiin ulottuva suulaen syöpä            annan eller icke specificerad del av munnen
    Malign övergripande gomtumör             Huom.
Huom.                               Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
    Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa         Anm.
Anm.                                Se anm 5 i inledning till detta kapitel
    Se anm. 5 i inledningen till detta kapitel      C06.9& Määrittämätön suusyöpä
C05.9& Määrittämätön suulaen syöpä                 Malign tumör i icke specificerad lokalisation i
    Malign tumör i icke specificerad lokalisation i       munhålan
    gommen                        Mukaan lukien
                                  Sijainniltaan määrittämätön pienen sylkirauhasen
C06   SUUONTELON MUUN TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄN            syöpä
    OSAN SYÖPÄ                         Tarkemmin määrittämätön suuontelon syöpä
    Malign tumör i annan och icke specificerad del av  Inkluderar
    munhålan                          Malign tumör i de små spottkörtlarna, icke
                                  specificerad lokalisation
C06.0& Posken limakalvon syöpä                   Malign tumör i munhålan UNS
    Malign tumör i kindslemhinnan
C06.1  Suun eteisen syöpä                 C07   KORVASYLKIRAUHASEN SYÖPÄ
    Malign tumör i muningången                 Malign tumör i parotiskörteln
    C06.10&                       C07.70&
        Ylähuulen kääntöpoimun syöpä            Korvasylkirauhasen pinnallisen osan syöpä
        Malign tumör i övre läppfåra            Malign tumör i ytliga delen av parotiskörteln
    C06.11&                       C07.71&
        Yläleuan posken kääntöpoimun syöpä         Korvasylkirauhasen syvän osan syöpä
        Malign tumör i övre kindfåra            Malign tumör i djupa delen av parotiskörteln
    C06.12&
        Alahuulen kääntöpoimun syöpä         C08   MUIDEN TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMIEN SUURTEN
        Malign tumör i nedre läppfåra            SYLKIRAUHASTEN SYÖPÄ
                                  Malign tumör i andra och icke specificerade stora
    C06.13&                           spottkörtlar
        Alaleuan posken kääntöpoimun syöpä      Mukaan lukien
        Malign tumör i nedre kindfåra            Suuren sylkirauhasen syöpä
    C06.14&                       Inkluderar
        Tarkemmin määrittämätön yläleuan           Malign tumör i stor spottkörtel
        kääntöpoimun syöpä              Pois lukien
        Malign tumör i övre läpp- och kindfåra        Sijainniltaan määrittämätön pienten sylkirauhasten
                                  syöpä (C06.9) (Sijainniltaan määritetty pienten
    C06.15&                           sylkirauhasten syöpä luokitetaan sijaintipaikkansa
        Tarkemmin määrittämätön alaleuan           mukaan.)
        kääntöpoimun syöpä                  Korvasylkirauhasen syöpä (C07)
        Malign tumör i nedre läpp- och kindfåra                                                          99
Kasvaimet (C00-D48)
Tumörer


Exkluderar                             C08.12&
    Malign tumör i de små spottkörtlarna UNS (C06.9)          Kielenalussylkirauhasen kystinen
    (Malign tumör i små spottkörtel med känd              adenokarsinooma
    lokalisation klassificeras efter sin anatomiska           Kystiskt adenokarcinom i
    lokalisation)                            sublingualiskörtel
    Parotiskörteln (C07)
                                  C08.13&
C08.0 Leuanalussylkirauhasen syöpä                    Kielenalussylkirauhasen rakkulasoluinen
    Malign tumör i submandibulariskörtel eller             karsinooma
    submaxillariskörtel                         Acinocellulärt karcinom i
Mukaan lukien                               sublingualiskörtel
    Submaksillaarirauhasen syöpä
                                  C08.14&
    Submandibulaarirauhasen syöpä
                                      Kielenalussylkirauhasen mukoepidermoidi
Inkluderar
                                      karsinooma
    Malign tumör i submaxillarkörtel
                                      Mukoepidermoid karcinom i
    Malign tumör i submandibularkörtel
                                      sublingualiskörtel
    C08.00&
                                  C08.19&
        Leuanalussylkirauhasen syöpä, ei
                                      Kielenalussylkirauhasen syöpä, muu tai
        histologista varmennusta
                                      epämääräinen histologia
        Malign tumör i submandibulariskörtel eller
                                      Malign tumör i sublingualiskörtel, annan
        submaxillariskörte, ej histologi
                                      eller ospecificerad histologi
    C08.01&
                              C08.8 Eri alueisiin ulottuva suurten sylkirauhasten
        Leuanalussylkirauhasen monimuotoinen
                                  syöpä
        adenokarsinooma
                                  Malign övergripande tumör i de stora
        Adenokarcinom av blandad celltyp i
                                  spottkörtlarna
        submandibulariskörtel eller
                              Mukaan lukien
        submaxillariskörtel
                                  Eri alueisiin ulottuva suurten sylkirauhasten syöpä
    C08.02&                       Inkluderar
        Leuanalussylkirauhasen kystinen           Malign tumör i de stora spottkörtlarna med
        adenokarsinooma                   övergripande växt
        Cystiskt adenokarcinom i           Huom.
        submandibulariskörtel eller             Suuren sylkirauhasen pahanlaatuinen kasvain,
        submaxillariskörtel                 jonka lähtökohtaa ei voida luokittaa ryhmiin
    C08.03&                          C07-C08.1
        Leuanalussylkirauhasen rakkulasoluinen       Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
        karsinooma                  Anm.
        Acinocellulärt karcinom i              Malign tumör i stora spottkörtlar, vars ursprung ej
        submandibulariskörtel eller             kan klassificeras under någon av kategorierna
        submaxillariskörtel                 C07-C08.1
                                  Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
    C08.09&
        Leuanalussylkirauhasen syöpä, muu tai        C08.80&
        epämääräinen histologia                   Eri alueisiin ulottuva suurten
        Malign tumör i submandibulariskörtel eller         sylkirauhasten syöpä, ei histologista
        submaxillariskörtel, annan eller              varmennusta
        ospecificerad histologi                   Malign övergripande tumör i de stora
                                      spottkörtlarna utan histologi
C08.1 Kielenalussylkirauhasen syöpä
    Malign tumör i sublingualiskörtel              C08.81&
Mukaan lukien                               Eri alueisiin ulottuva suurten
    Sublingvaalirauhasen syöpä                     sylkirauhasten monimuotoinen
Inkluderar                                 adenokarsinooma
    Malign tumör i sublingualiskörtel                  Malignt övergripande karcinom av blandad
                                      celltyp i de stora spottkörtlarna
    C08.10&
        Kielenalussylkirauhasen syöpä, ei          C08.82&
        histologista varmennusta                  Eri alueisiin ulottuva suurten
        Malign tumör i sublingualiskörtel, ej            sylkirauhasten kystinen adenokarsinooma
        histologi                          Malignt övergripande kystiskt
                                      adenokarcinom i de stora spottkörtlarna
    C08.11&
        Kielenalussylkirauhasen monimuotoinen        C08.83&
        adenokarsinooma                       Eri alueisiin ulottuva suurten
        Adenokarcinom av blandad celltyp i             sylkirauhasten rakkulasoluinen
        sublingualiskörtel                     karsinooma
100
                                                 Kasvaimet (C00-D48)
                                                       Tumörer


        Malignt övergripande acinocellulärt     C09.1& [Etumaisen/takimmaisen] kitakaaren syöpä
        karcinom i de stora spottkörtlarna         Malign tumör i gombågar (främre) (bakre)
    C08.84&                       C09.8& Eri alueisiin ulottuva nielurisasyöpä
        Eri alueisiin ulottuva suurten            Malign övergripande tonsilltumör
        sylkirauhasten mukoepidermoidi        Huom.
        karsinooma                      Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
        Malignt övergripande mukoepidermoid      Anm.
        karcinom i de stora spottkörtlarna          Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
    C08.89&                       C09.9& Määrittämätön nielurisasyöpä
        Eri alueisiin ulottuva suurten            Malign tumör i tonsill, ospecificerad
        sylkirauhasten syöpä muu tai
        määrittämätön histologia           C10   SUUNIELUN SYÖPÄ
        Malignt övergripande tumöri de stora         Malign tumör i orofarynx (mellansvalget)
        spottkörtlarna anna eller ospecificerad    Pois lukien
        histologi                       Nielurisan syöpä (C09)
C08.9  Määrittämättömän suuren sylkirauhasen syöpä     Exkluderar
    Malign tumör i stor spottkörtel, ospecificerad        Tonsill (C09)
    C08.90&                       C10.0& Kurkunkannenkuopan syöpä
        Määrittämättömän suuren sylkirauhasen        Malign tumör i vallecula epiglottica
        syöpä, ei histologista varmennusta          (struplocksinsänkningen)
        Malign tumör i ospecificerad stor       C10.1& Kurkunkannen etupinnan syöpä
        spottkörtel utan histologi              Malign tumör i främre ytan av epiglottis
    C08.91&                       Mukaan lukien
        Määrittämättömän suuren sylkirauhasen         Kurkunkannen vapaan reunan syöpä
        monimuotoinen adenokarsinooma             Kieli-kurkunkansipoimu(je)n syöpä
        Adenokarcinom av blandad celltyp i      Inkluderar
        ospecificerad stor spottkörtel            Malign tumör i epiglottis, fria kanterna
                                   Malign tumör i glosso-epiglottiska vecket
    C08.92&                       Pois lukien
        Määrittämättömän suuren sylkirauhasen         Tarkemmin määrittämätön kurkunkannen (kieliluun
        kystinen adenokarsinooma               yläpuolisen osan) syöpä (C32.1)
        Kystiskt adenokarcinom i ospecificerad    Exkluderar
        stor spottkörtel                   Malign tumör i epiglottis (suprahyoidala delen)
    C08.93&                           UNS (C32.1)
        Määrittämättömän suuren sylkirauhasen     C10.2& Suunielun sivuseinän syöpä
        rakkulasoluinen karsinooma              Malign tumör i laterala väggen av orofarynx
        Acinocellulär karcinom i ospecificerad stor
        spottkörtel                  C10.3& Suunielun takaseinän syöpä
                                  Malign tumör i bakre väggen av orofarynx
    C08.94&
        Määrittämättömän suuren sylkirauhasen     C10.4& Kidustaskun syöpä
        mukoepidermoidi karsinooma              Malign tumör i brankialvecket
        Mukoepidermoid karcinom i ospecificerad    Mukaan lukien
        stor spottkörtel                   Lateraalisen kaulakystan syöpä
                                  Kiduskystan syöpä
    C08.99&                           Kidusvaon syöpä
        Määrittämättömän suuren sylkirauhasen     Inkluderar
        syöpä, muu tai epämääräinen histologia        Malign bronkialcysta
        Malign tumör i ospecificerad stor
        spottkörtel, annan eller ospecificerad    C10.8& Eri alueisiin ulottuva suunielun syöpä
        histologi                      Malign övergripande orofarynxtumör
                               Mukaan lukien
C09   NIELURISAN SYÖPÄ                      Suunielun raja-alueen syöpä
    Malign tumör i tonsill                Inkluderar
Pois lukien                             Malign tumör i gränsregionen
    Kielirisan syöpä (C02.4)               Huom.
    Kitarisan syöpä (C11.1)                   Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Exkluderar                          Anm.
    Tungtonsillen (C02.4)                    Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
    Farynxtonsillen (C11.1)               C10.9& Määrittämätön suunielun syöpä
C09.0& Nielurisakuopan syöpä                    Malign tumör i icke specificerad lokalisation i
    Malign tumör i fossa tonsillaris               orofarynx
                                                           101
Kasvaimet (C00-D48)
Tumörer


                             C13.1& Kurkunpään eteispoimun alanielun puolen syöpä
C11   NENÄNIELUN SYÖPÄ                     Malign tumör i aryepiglottiska vecket,
    Malign tumör i rinofarynx (övre svalgrummet)       hypofaryngeala delen
C11.0& Nenänielun katon syöpä              Mukaan lukien
    Malign tumör i övre väggen av rinofarynx         Kurkunpään eteispoimun reuna-alueen syöpä
Mukaan lukien                          Tarkemmin määrittämätön kurkunpään
    Nieluholvin syöpä                     eteispoimun syöpä
Inkluderar                        Inkluderar
    Malign tumör i rinofarynxtaket              Malign tumör i aryepiglottiska vecket, marginala
                                 zonen och UNS
C11.1& Nenänielun takaseinän syöpä            Pois lukien
    Malign tumör i bakre väggen av rinofarynx         Kurkunpään eteispoimun kurkunpään puolen
Mukaan lukien                          syöpä (C32.1)
    Kitarisan syöpä                  Exkluderar
Inkluderar                            Aryepiglottiska vecket, laryngeala delen (C32.1)
    Malign tumör i adenoiden
                             C13.2& Alanielun takaseinän syöpä
C11.2& Nenänielun sivuseinän syöpä               Malign tumör i bakre hypofarynxväggen
    Malign tumör i sidovägg av rinofarynx
Mukaan lukien                      C13.8& Eri alueisiin ulottuva alanielun syöpä
    Korvatorven nieluaukon syöpä               Malign övergripande hypofarynxtumör
    Nielunpohjukan syöpä               Huom.
Inkluderar                           Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
    Malign tumör i faryngeal ficka          Anm.
    Malign tumör i rosenmüllers ficka            Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
    Malign tumör i örontrumpetens öppning       C13.9& Määrittämätön alanielun syöpä
C11.3& Nenänielun etuseinän syöpä                Malign tumör i icke specificerad lokalisation i
    Malign tumör i främre väggen av rinofarynx        hypofarynx
Mukaan lukien                      Mukaan lukien
    Nenänielun pohjan syöpä                 Tarkemmin määrittämätön alanielun seinämän
    Nenänieluaukon (koaanin) takareunan syöpä        syöpä
    Nenäväliseinän takareunan syöpä          Inkluderar
    Pehmeän suulaen nenänielupinnan             Malign tumör i hypofarynxväggen UNS
    (etuosan/takaosan) syöpä
Inkluderar                        C14   MUUALLA SIJAITSEVA TAI SIJAINNILTAAN
    Malign tumör i bakre kanten av nässeptum och       MÄÄRITTÄMÄTÖN HUULEN, SUUONTELON TAI
    bakre näsöppningen                    NIELUN SYÖPÄ
    Malign tumör i rinofarynxgolvet              Malign tumör med annan och ofullständigt angiven
    Malign tumör i rinofaryngeala ytan av mjuka        lokalisation i läpp, munhåla och svalg
    gommen                      Pois lukien
                                 Tarkemmin määrittämätön suuontelon syöpä
C11.8& Eri alueisiin ulottuva nenänielun syöpä
                                 (C06.9)
    Malign övergripande rinofarynxtumör
                             Exkluderar
Huom.
                                 Munhålan UNS (C06.9)
    Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.                           C14.0& Määrittämätön nielusyöpä
    Se anm 5 i inledningen till detta kapitel        Malign tumör i icke specificerad lokalisation i
                                farynx
C11.9& Määrittämätön nenänielun syöpä
    Malign tumör i icke specificerad lokalisation i  C14.1& Kurkunpään ja nielun syöpä
    rinofarynx                        Malign tumör i laryngofarynx
                             Mukaan lukien
C12  &                             Laryngofaryngeaalinen syöpä
    PÄÄRYNÄNMUOTOISEN SYVENNYKSEN SYÖPÄ        Inkluderar
    Malign tumör i fossa piriformis             Malign tumör i laryngofarynx
                             C14.2& Nielun risarenkaan (Waldeyerin renkaan) syöpä
C13   ALANIELUN SYÖPÄ                     Malign tumör i Waldeyers ring
    Malign tumör i hypofarynx (svalget i höjd med
    struphuvudet)                  C14.8& Eri alueisiin ulottuva huulen, suuontelon tai nielun
Pois lukien                           syöpä
    Päärynänmuotoisen syvennyksen (recessus         Malign övergripande tumör omfattande läpp,
    piriformiksen) syöpä (C12)               munhåla och farynx
Exkluderar                        Huom.
    Fossa piriformis (C12)                 Huulen, suuontelon tai nielun pahanlaatuinen
                                kasvain, jonka lähtökohtaa ei voida luokittaa
C13.0& Rengasruston takaisen alueen syöpä            ryhmiin C00-C14.2
    Malign tumör i postkrikoidala rummet           Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa


102
                                                  Kasvaimet (C00-D48)
                                                       Tumörer


Anm.
    Malign tumör i läpp, munhåla och farynx vars      C16   MAHASYÖPÄ
    ursprung ej kan klassificeras under någon av          Malign tumör i magsäcken
    kategorierna C00-C14.2                 C16.0 Mahansuun alueen syöpä
    Se anm 5 i inledningen till detta kapitel           Malign tumör i kardia
                                Mukaan lukien
                                   Ruokatorven ja mahalaukun raja-alueen syöpä
C15-C26                                Kardian syöpä
                                   Ruokatorven ja mahalaukun syöpä
Ruuansulatuselinten pahanlaatuiset               Inkluderar
                                   Malign tumör i övre magmunnen
kasvaimet                               Malign tumör i gastroesofagala gränszoner
Malign tumör i matsmältningsorganen                  C16.00&
Pois lukien                                  Mahansuun alueen syöpä ei histologista
    Hoito suvussa esiintyvien ruuansulatuskanavan             varmennusta
    pahanlaatuisten kasvainten takia (Z80.0)               Malign tumör i kardia utan histologi
Exkluderar
    Vård för familjeanamnes med malign tumör i           C16.01&
    mag-tarmkanalen (Z80.0)                        Mahansuun alueen syöpä varhainen
                                       diffuusi mahan karsinooma
                                       Malign tumör i kardia early diffuse gastric
C15   RUOKATORVISYÖPÄ
                                       carcinoma early diffuse gastric carcinoma
    Malign tumör i matstrupen
Huom.                                 C16.02&
    Tarjolla on kaksi vaihtoehtoista alaluokitusta:            Mahansuun alueen syöpä varhainen
    .0-.2 ruokatorven anatomisten osien mukainen             intestinaalinen mahan karsinooma
    luokitus                               Malign tumör i kardia early intestinal
    .3-.5 ruokatorven kolmanneksien mukainen luokitus           gastric carcinoma
    Tässä on tahallaan poikettu muuten käytetystä         C16.03&
    periaatteesta, jonka mukaan luokitukset ovat             Mahansuun alueen syöpä diffuusi
    toisensa pois sulkevia. Molempia luokitustapoja            karsinooma
    voi käyttää mutta alaluokat eivät vastaa toisiaan.          Malign tumör i kardia diffuse carcinoma
Anm.
    ICD-10 anges två alternativa indelningar för          C16.04&
    tumörens lokalisation i matstrupen, en anatomisk           Mahansuun alueen syöpä intestinaalinen
    beskrivning (decimalerna .0-.2) och en uppdelning           karsinooma
    efter tredjedelar (decimalerna .3-.5). Detta avviker         Malign tumör i kardia intestinal carcinoma
    från principen att använda klasser som utesluter        C16.09&
    varandra. Båda klassifikationer kan användas men           Mahansuun alueen syöpä muu tai
    klasserna motsvarar ej varandra.                   epämääräinen karsinooma
C15.0& Ruokatorven kaulaosan syöpä                      Malign tumör i kardia annat eller
    Malign tumör i halsdelen av matstrupen                 ospecificerat karcinom
C15.1& Ruokatorven rintakehäosan syöpä             C16.1  Mahanpohjukan syöpä
    Malign tumör i thorakala delen av matsrupen           Malign tumör i fundus ventriculi
C15.2& Ruokatorven vatsaosan syöpä                   C16.10&
    Malign tumör i abdominala delen av matsrupen              Mahanpohjukan syöpä ei histologista
                                       varmennusta
C15.3& Ruokatorven yläkolmanneksen syöpä                   Malign tumör i fundus ventriculi utan
    Malign tumör i övre tredjedelen av matstrupen             histologi
C15.4& Ruokatorven keskikolmanneksen syöpä               C16.11&
    Malign tumör i mellersta tredjedelen av                Mahanpohjukan syöpä varhainen diffuusi
    matstrupen                               mahan karsinooma
C15.5& Ruokatorven alakolmanneksen syöpä                   Malign tumör i fundus ventriculi early
    Malign tumör i nedre tredjedelen av matstrupen             diffuse gastric carcinoma
C15.8& Eri alueisiin ulottuva ruokatorven syöpä            C16.12&
    Malign övergripande tumör i matstrupen                 Mahanpohjukan syöpä varhainen
Huom.                                     intestinaalinen mahan karsinooma
    Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa                  Malign tumör i fundus ventriculi early
Anm.                                     intestinal gastric carcinoma
    Se anm 5 i inledningen till detta kapitel            C16.13&
C15.9& Määrittämätön ruokatorven syöpä                    Mahanpohjukan syöpä diffuusi karsinooma
    Malign tumör i icke specificerad lokalisation i            Malign tumör i fundus ventriculi diffuse
    matstrupen                               carcinoma


                                                            103
Kasvaimet (C00-D48)
Tumörer


    C16.14&                           C16.31&
        Mahanpohjukan syöpä intestinaalinen             Mahanportin sopen syöpä varhainen
        karsinooma                          diffuusi mahan karsinooma
        Malign tumör i fundus ventriculi intestinal         Malign tumör i antrum ventriculi early
        carcinoma                          diffuse gastric carcinoma
    C16.19&                           C16.32&
        Mahanpohjukan syöpä muu tai                 Mahanportin sopen syöpä varhainen
        epämääräinen karsinooma                   intestinaalinen mahan karsinooma
        Malign tumör i fundus ventriculi annan            Malign tumör i antrum ventriculi early
        eller ospecificerat karcinom                 intestinal gastric carcinoma
C16.2 Mahanrungon syöpä                       C16.33&
    Malign tumör i corpus ventriculi                   Mahanportin sopen syöpä diffuusi
Mukaan lukien                                karsinooma
    Maha(lauku)n runko-osan syöpä                    Malign tumör i antrum ventriculi diffuse
    Runko-osan syöpä, mahalaukun                     carcinoma
Inkluderar
                                   C16.34&
    Malign tumör i mag(säck)ens corpus
                                      Mahanportin sopen syöpä intestinaalinen
    Malign tumör i corpus, magsäcken
                                      karsinooma
    C16.20&                               Malign tumör i antrum ventriculi intestinal
        Mahanrungon syöpä ei histologista              carcinoma
        varmennusta
                                   C16.39&
        Malign tumör i corpus ventriculi utan
                                      Mahanportin sopen syöpä muu tai
        histologi
                                      epämääräinen karsinooma
    C16.21&                               Malign tumör i antrum ventriculi annan
        Mahanrungon syöpä varhainen diffuusi             eller ospecificerat karcinom
        mahan karsinooma
                               C16.4& Mahanportin syöpä
        Malign tumör i corpus ventriculi early
                                  Malign tumör i pylorus
        diffuse gastric carcinoma
                               Mukaan lukien
    C16.22&                           Mahanportin kanavan syöpä
        Mahanrungon syöpä varhainen             Prepyloruksen syöpä
        intestinaalinen mahan karsinooma           Pylorussyöpä
        Malign tumör i corpus ventriculi early    Inkluderar
        intestinal gastric carcinoma             Malign tumör i nedre magmunnen
    C16.23&                           Malign tumör i Pyloruskanalen
        Mahanrungon syöpä diffuusi karsinooma     C16.5& Määrittämätön mahan pienen kaarteen syöpä
        Malign tumör i corpus ventriculi diffuse       Malign tumör i ventrikelns curvatura minor, icke
        carcinoma                      specificerad lokalisation
    C16.24&                       Mukaan lukien
        Mahanrungon syöpä intestinaalinen          Maha(lauku)n pienen kaarteen syöpä
        karsinooma                  Inkluderar
        Malign tumör i corpus ventriculi intestinal     Malign tumör i mag(säck)ens curvatura minor
        carcinoma                   C16.6& Määrittämätön mahan ison kaarteen syöpä
    C16.29&                           Malign tumör i ventrikelns curvatura major, icke
        Mahanrungon syöpä muu tai              specificerad lokalisation
        epämääräinen karsinooma            C16.8& Eri alueisiin ulottuva mahalaukun syöpä
        Malign tumör i corpus ventriculi annan        Malign övergripande tumör i magsäcken
        eller ospecificerat karcinom         Huom.
C16.3& Mahanportin sopen syöpä                   Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
    Malign tumör i antrum ventriculi           Anm.
Mukaan lukien                            Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
    Antrumin syöpä                    C16.9& Määrittämätön mahalaukun syöpä
    Maha(lauku)n antrumin syöpä                 Malign tumör i icke specificerad lokalisation i
Inkluderar                             magsäcken
    Malign tumör i antrum
    Malign tumör i mag(säck)ens antrum          C17   OHUTSUOLEN SYÖPÄ
    C16.30&                           Malign tumör i tunntarmen
        Mahanportin sopen syöpä ei histologista    C17.0& Pohjukaissuolen syöpä
        varmennusta                     Malign tumör i duodenum
        Malign tumör i antrum ventriculi utan
        histologi                   C17.1& Tyhjäsuolen syöpä
                                  Malign tumör i jejunum


104
                                               Kasvaimet (C00-D48)
                                                     Tumörer


Mukaan lukien                           C18.12&
    Jejunumin syöpä                          Umpilisäkkeen syöpä karsinooma
Inkluderar                                adenoomassa
    Malign tumör i jejunum                       Malign tumör i appendix karcinom i
                                     adenom
C17.2& Sykkyräsuolen syöpä
    Malign tumör i ileum                    C18.19&
Mukaan lukien                               Umpilisäkkeen syöpä muu tai
    Ileumin syöpä                           epämääräinen histologia
Inkluderar                                Malign tumör i appendix annan eller
    Malign tumör i ileum                       ospecificerad histologi
Pois lukien                        C18.2  Nousevan koolonin syöpä
    Ileosekaaliläpän syöpä (C18.0)               Malign tumör i colon ascendens
Exkluderar
    Ileocekalvalveln (C18.0)                  C18.20&
                                     Nousevan koolonin syöpä ei histologista
C17.3& Meckelin umpipussin syöpä                     vahvistusta
    Malign tumör i meckels divertikel                 Malign tumör i colon ascendens utan
C17.8& Eri alueisiin ulottuva ohutsuolen syöpä              histologi
    Malign övergripande tumör i tunntarmen           C18.21&
Huom.                                   Nousevan koolonin syöpä invasiivinen
    Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa                karsinooma
Anm.                                   Malign tumör i colon ascendens invasivt
    Se anm 5 i inledningen av detta kapitel              karcinom
C17.9& Määrittämätön ohutsuolen syöpä               C18.22&
    Malign tumör i icke specificerad lokalisation i          Nousevan koolonin syöpä karsinooma
    tunntarmen                             adenoomassa
                                     Malign tumör i colon ascendens karcinom i
C18   KOOLONIN SYÖPÄ                          adenom
    Malign tumör i tjocktarmen
                                  C18.29&
C18.0 Umpisuolen syöpä                          Nousevan koolonin syöpä muu tai
    Malign tumör i caecum                       epämääräinen histologia
Mukaan lukien                               Malign tumör i colon ascendens annan
    Ileokekaaliläpän syöpä                       eller ospecificerad histologi
Inkluderar
    Malign tumör i ileocekalvalvel           C18.3  Koolonin oikean mutkan syöpä
                                  Malign tumör i flexura hepatica
    C18.00&
        Umpisuolen syöpä ei histologista          C18.30&
        vahvistusta                        Koolonin oikean mutkan syöpä ei
        Malign tumör i caecum utan histologi            histologista vahvistusta
                                     Malign tumör i flexura hepatica utan
    C18.01&                              histologi
        Umpisuolen syöpä invasiivinen karsinooma
        Malign tumör i caecum invasivt karcinom       C18.31&
                                     Koolonin oikean mutkan syöpä invasiivinen
    C18.02&                              karsinooma
        Umpisuolen syöpä karsinooma                Malign tumör i flexura hepatica invasivt
        adenoomassa                        karcinom
        Malign tumör i caecum karcinom i adenom
                                  C18.32&
    C18.09&                              Koolonin oikean mutkan syöpä karsinooma
        Umpisuolen syöpä muu tai epämääräinen           adenoomassa
        histologia                         Malign tumör i flexura hepatica karcinom i
        Malign tumör i caecum annan eller             adenom
        ospecificerad histologi
                                  C18.39&
C18.1  Umpilisäkkeen syöpä                        Koolonin oikean mutkan syöpä muu tai
    Malign tumör i appendix                      epämääräinen histologia
    C18.10&                              Malign tumör i flexura hepatica annan eller
        Umpilisäkkeen syöpä ei histologista            ospecificerad histologi
        vahvistusta                 C18.4  Poikittaisen koolonin syöpä
        Malign tumör i appendix utan histologi       Malign tumör i colon transversum
    C18.11&                          C18.40&
        Umpilisäkkeen syöpä invasiivinen              Poikittaisen koolonin syöpä ei histologista
        karsinooma                         varmistusta
        Malign tumör i appendix invasivt karcinom


                                                         105
Kasvaimet (C00-D48)
Tumörer


        Malign tumör i colon transversum utan            Malign tumör i colon descendens annan
        histologi                          eller ospecificerad histologi
    C18.41&                       C18.7  Sigmasuolen syöpä
        Poikittaisen koolonin syöpä invasiivinen       Malign tumör i sigmoideum
        karsinooma                  Pois lukien
        Malign tumör i colon transversum invasivt       Sigmasuolen ja peräsuolen raja-alueen syöpä
        karcinom                       (C19)
    C18.42&                       Exkluderar
        Poikittaisen koolonin syöpä karsinooma        Rektosigmoidala gränszonen (C19)
        adenoomassa                      C18.70&
        Malign tumör i colon transversum               Sigmasuolen syöpä ei histologista
        karcinom i adenom                      vahvistusta
    C18.49&                               Malign tumör i sigmoideum utan histologi
        Poikittaisen koolonin syöpä muu tai          C18.71&
        epämääräinen histologia                   Sigmasuolen syöpä invasiivinen
        Malign tumör i colon transversum annan            karsinooma
        eller ospecificerad histologi                Malign tumör i sigmoideum invasivt
C18.5  Koolonin vasemman mutkan syöpä                   karcinom
    Malign tumör i flexura lienalis               C18.72&
    C18.50&                               Sigmasuolen syöpä karsinooma
        Koolonin vasemman mutkan syöpä ei              adenoomassa
                                      Malign tumör i sigmoideum karcinom i
        histologista varmistusta
        Malign tumör i flexura lienalis utan             adenom
        histologi                       C18.79&
    C18.51&                               Sigmasuolen syöpä muu tai epämääräinen
        Koolonin vasemman mutkan syöpä                histologia
                                      Malign tumör i sigmoideum annan eller
        invasiivinen karsinooma
        Malign tumör i flexura hienalis invasivt           ospecificerad histologi
        karcinom                   C18.8  Eri alueisiin ulottuva koolonin syöpä
    C18.52&                           Malign övergripande tumör i tjocktarmen
        Koolonin vasemman mutkan syöpä        Huom.
                                   Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
        karsinooma adenoomassa
        Malign tumör i flexura lienalis karcinom i  Anm.
        adenom                        Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

    C18.59&                           C18.80&
        Koolonin vasemman mutkan syöpä muu tai            Eri alueisiin ulottuva koolonin syöpä ei
                                      histologista vahvistusta
        epämääräinen histologia
        Malign tumör i flexura lienalis annan eller         Malign övergripande tumör i tjocktarmen
        ospecificerad histologi                   utan histologi

C18.6  Laskevan koolonin syöpä                   C18.81&
    Malign tumör i colon descendens                   Eri alueisiin ulottuva koolonin syöpä
                                      invasiivinen karsinooma
    C18.60&                               Malign övergripande tumör i tjocktarmen
        Laskevan koolonin syöpä ei histologista           invasivt karcinom
        vahvistusta
        Malign tumör i colon descendens utan         C18.82&
        histologi                          Eri alueisiin ulottuva koolonin syöpä
                                      karsinooma adenoomassa
    C18.61&                               Malign övergripande tumör i tjocktarmen
        Laskevan koolonin syöpä invasiivinen             karcinom i adenom
        karsinooma
        Malign tumör i colon descendens invasivt       C18.89&
        karcinom                           Eri alueisiin ulottuva koolonin syöpä muu
                                      tai epämääräinen histologia
    C18.62&                               Malign övergripande tumör i tjocktarmen
        Laskevan koolonin syöpä karsinooma              annan eller ospecificerad histologi
        adenoomassa
        Malign tumör i colon descendens        C18.9 Määrittämätön koolonin syöpä
        karcinom i adenom                  Malign tumör i icke specificerad lokalisation i
                                  tjocktarmen
    C18.69&                       Mukaan lukien
        Laskevan koolonin syöpä muu tai           Tarkemmin määrittämätön paksusuolen syöpä
        epämääräinen histologia106
                                                 Kasvaimet (C00-D48)
                                                       Tumörer


Inkluderar                           C21.1& Peräaukkokanavan syöpä
    Malign tumör i tjocktarmen UNS                 Malign tumör i analkanalen
                                Mukaan lukien
    C18.90&
                                   (Ulomman/sisemmän) peräaukonsulkijan syöpä
        Määrittämätön koolonin syöpä ei
                                   Sisemmän peräaukonsulkijan syöpä
        histologista vahvistusta
                                Inkluderar
        Malign tumör i icke specificerad
                                   Malign tumör i analsfinktern
        lokalisation i tjocktarmen utan histologi
                                C21.2& Kloakogeenisen vyöhykkeen syöpä
    C18.91&
                                   Malign tumör i kloakogena zonen
        Määrittämätön koolonin syöpä invasiivinen
        karsinooma                   C21.8& Eri alueisiin ulottuva peräsuolen, peräaukon tai
        Malign tumör i icke specificerad            peräaukonkanavan syöpä
        lokalisation i tjocktarmen invasivt karcinom      Malign övergripande tumör i rektum, anus och
                                   analkanalen
    C18.99&
                                Mukaan lukien
        Määrittämätön koolonin syöpä muu tai
                                   Peräsuolen ja peräaukon syöpä
        epämääräinen histologia
                                   Peräsuolen ja peräaukon raja-alueen syöpä
        Malign tumör i icke specificerad
                                Inkluderar
        lokalisation i tjocktarmen annan eller
                                   Malign tumör i anorectum
        ospecificerad histologi
                                   Malign tumör i anorektala gränszonen
                                Huom.
C19  &                                Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
    PERÄSUOLEN JA SIGMASUOLEN RAJA-ALUEEN          Anm.
    SYÖPÄ                             Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
    Malign tumör i rektosigmoidala gränszonen
Mukaan lukien
                                C22   MAKSAN TAI MAKSANSISÄISTEN SAPPITEIDEN
    Koolonin ja peräsuolen syöpä
                                    SYÖPÄ
Inkluderar
                                    Malign tumör i levern och intrahepatiska
    Malign tumör i kolon och ändtarmen
                                    gallgångarna (gallgångarna inom levern)
                                Pois lukien
C20  PERÄSUOLEN SYÖPÄ                        Sappiteiden tarkemmin määrittämätön syöpä
    Malign tumör i ändtarmen                    (C24.9)
Mukaan lukien                             Maksassa sijaitseva etäpesäke (C78.7)
    Peräsuolen avartuman syöpä               Exkluderar
Inkluderar                               Malign tumör gallgångarna UNS (C24.9)
    Malign tumör i ampulla recti                  Sekundär malign tumör i levern (C78.7)
C20.90&                            C22.0& Maksasolukarsinooma hepatosellulaarinen
    Peräsuolen syöpä ei histologista vahvistusta          karsinooma
    Malign tumör i ändtarmen utan histologi            Levercellskarcinom
C20.91&                            Mukaan lukien
    Peräsuolen syöpä invasiivinen karsinooma            (Pahanlaatuinen) hepatooma
    Malign tumör i ändtarmen invasivt karcinom           Maksan parenkyymisolujen karsinooma
                                Inkluderar
C20.92&
                                   Malign tumör i hepatocellulär cancer
    Peräsuolen syöpä karsinooma adenoomassa
    Malign tumör i ändtarmen karcinom i adenom       C22.1& Maksansisäisten sappiteiden syöpä
                                   Cancer i intrahepatiska gallgångarna
C20.99&
                                Mukaan lukien
    Peräsuolen syöpä muu tai epämääräinen
                                   Kolangiokarsinooma
    histologia
                                Inkluderar
    Malign tumör i ändtarmen annan eller
                                   Kolangiokarcinom
    ospecificerad histologi
                                C22.2& Hepatoblastooma
C21   PERÄAUKON JA/TAI PERÄAUKKOKANAVAN               Hepatoblastom
    SYÖPÄ                         C22.3& Maksan angiosarkooma
    Malign tumör i anus och analkanalen              Angiosarkom i levern
C21.0& Määrittämätön peräaukkosyöpä              Mukaan lukien
    Malign tumör i icke specificerad lokalisation i anus     Kupfferinsolusarkooma
Pois lukien                          Inkluderar
    Peräaukon ympäryksen tai ihon syöpä (C43.5,          Kupfercellssarkom
    C44.5)                         Huom.
Exkluderar                              Kupfferinsolusarkooma
    Anala gränszonen, analhuden och perianala huden    Anm.
    (C43.5, C44.5)                        Kuppfercell sarkoma
                                                          107
Kasvaimet (C00-D48)
Tumörer


C22.4& Muu maksasarkooma                  C25.1& Haiman rungon syöpä
    Annat sarkom i levern                    Malign tumör i corpus pancreatis
C22.7& Muu maksan karsinooma                C25.2& Haiman hännän syöpä
    Annan specificerad primär cancerform i levern        Malign tumör i cauda pancreatis
C22.9& Määrittämätön maksan pahanlaatuinen kasvain     C25.3& Haimatiehyen syöpä
    Icke specificerad malign tumör i levern           Malign tumör i cuctus pancreatis
                              C25.4& Haiman umpirauhasosan syöpä
C23   &                             Malign tumör i pankreas endokrina del
     SAPPIRAKON SYÖPÄ                  Mukaan lukien
     Malign tumör i gallblåsan                 Haimasaarekkeiden syöpä
                              Inkluderar
C24   MUIDEN TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMIEN                Malign tumör i langerhanska öarna
    SAPPITEIDEN OSIEN SYÖPÄ
    Malign tumör i andra och icke specificerade delar  C25.7& Haiman muun alueen syöpä
    av gallgångarna                      Malign tumör i annan lokalisation i pankreas
Pois lukien                         Mukaan lukien
    Maksansisäisten sappiteiden syöpä (C22.1)         Haiman kaulan syöpä
Exkluderar                         Inkluderar
    Intrahepatiska gallgångarna (C22.1)            Malign tumör i pankreashalsen

C24.0  Maksanulkoisten sappiteiden syöpä         C25.8& Eri alueisiin ulottuva haimasyöpä
     Malign tumör i extrahepatiska gallgångarna        Malign övergripande tumör i pankreas
                              Huom.
     C24.00&                          Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
        Maksatiehyen syöpä             Anm.
        Malign tumör i ductus hepaticus          Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
     C24.01&                      C25.9& Määrittämätön haimasyöpä
        Sappirakon tiehyen syöpä              Malign tumör i icke specificerad lokalisation i
        Malign tumör i ductus cysticus           pankreas
     C24.02&
        Sapenjohtimen syöpä             C26   MUIDEN TAI EPÄTÄYDELLISESTI
        Malign tumör i ductus choledochus          MÄÄRITETTYJEN RUUANSULATUSELINTEN
                                  SYÖPÄ
     C24.09&                          Malign tumör med annan och ofullständigt angiven
        Tarkemmin määrittämättömän sappitien        lokalisation i matsmältningsorganen
        syöpä                    Pois lukien
        Malign tumör i gallgång UNS             Vatsakalvon syöpä tai vatsakalvontakainen syöpä
C24.1& Sapenjohtimen ja haimatiehyen yhteisen osan         (C48)
    avartuman syöpä                   Exkluderar
    Malign tumör i ampulla Vateri                Peritoneum och retroperitoneum (C48)
C24.8& Eri alueisiin ulottuva sappiteiden syöpä       C26.0& Sijainniltaan määrittämätön suolikanavan syöpä
    Malign övergripande tumör i gallgångarna          Malign tumör i tarmkanalen, icke specificerad
Mukaan lukien                           lokalisation
    Maksansisäisten ja maksanulkoisten sappiteiden    Mukaan lukien
    pahanlaatuinen kasvain                   Tarkemmin määrittämätön suolisyöpä
Inkluderar                         Inkluderar
    Maligna tumörer i både intra- och extrahepatiska      Malign tumör i tarmen UNS
    gallgångar                      C26.1& Pernasyöpä
    Malign tumör, som engagerar både intrahepatiska       Malign tumör i mjälten
    och extrahepatiska gallgångarna           Pois lukien
Huom.                                Hodgkinin tauti (C81)
    Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa             Non-Hodgkin-lymfooma (C82-C85)
Anm.                            Exkluderar
    Se anm 5 i inledningen av detta kapitel           Hodgkins sjukdom (C81)
C24.9& Määrittämätön sappiteiden syöpä               Non-Hodgkins lymfom (C82-C85)
    Malign tumör i icke specificerad lokalisation i   C26.8& Eri alueisiin ulottuva ruuansulatuselinten syöpä
    gallgångarna                        Malign övergripande tumör i
                                  matsmältningsorganen
C25   HAIMASYÖPÄ                     Mukaan lukien
     Malign tumör i pankreas (bukspottkörteln)         Eri alueisiin ulottuva ruuansulatuselinten syöpä
C25.0& Haiman pään syöpä                  Inkluderar
    Malign tumör i caput pancreatis               Malign tumör i matsmältningsorganen med
                                  övergripande växt


108
                                                 Kasvaimet (C00-D48)
                                                       Tumörer


Pois lukien                         Inkluderar
    Ruokatorven ja mahalaukun raja-alueen syöpä         Malign tumör i inre näsrummet
    (C16.0)                           Malign tumör i näsbrosk
Exkluderar                              Malign tumör i näsmusslor
    Kardio-esofageala gränszonen (C16.0)             Malign tumör i nässeptum
Huom.                            Pois lukien
    Pahanlaatuinen kasvain, jota ei voi luokitella        Nenän ihosyöpä (C43.3, C44.3)
    mihinkään luokista C15-C26.1                 Nenäluun syöpä (C41.0)
    Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa             Nenän väliseinän tai nenänieluaukon takareunan
Anm.                                 syöpä (C11.3)
    Malign tumör i matsmältningsorganen vars           Hajuhermon tai hajukäämin syöpä (C72.2)
    utgångspunkt ej kan hänföras till någon av          Nenän epätarkasti määritettyä syöpä (C76.0)
    kategorierna C15-C26.1                Exkluderar
    Se anm 5 i inledningen till detta kapitel          Bakre randen av nässeptum och näsmusslor och
                                   bakre näsöppningen bakre näsöppningen
C26.9& Sijainniltaan epätäydellisesti määritetty
                                   Bulbus olfactorius (C72.2)
    ruuansulatuselinten syöpä
                                   Näsan UNS (C76.0)
    Malign tumör i ofullständigt angiven lokalisation i
                                   Näsben (C41.0)
    matsmältningsorganen
                                   Näshuden (C43.3, C44.3)
Mukaan lukien
    Tarkemmin määrittämätön ruuansulatuskanavan      C30.1& Välikorvan tai sisäkorvan syöpä
    syöpä                             Malign tumör i mellanöra och inneröra
    Tarkemmin määrittämätön maha-suolikanavan       Mukaan lukien
    syöpä                             Korvatorven syöpä
Inkluderar                              Kartiolisäkkeen lokeroston syöpä
    Malign tumör i digestionsorganen UNS         Inkluderar
    Malign tumör i gastrointestinalkanalen UNS          Malign tumör i eustachiska röret
                               Pois lukien
                                   Korvakäytävän luun syöpä (C41.0)
C30-C39                               Korvakäytävän tai korvalehden ihon syöpä (C43.2,
                                   C44.2)
Hengityselinten ja rintaontelon elinten               Korvalehden ruston syöpä (C49.0)
                               Exkluderar
pahanlaatuiset kasvaimet                       Hörselgångens ben (C41.0)
Malign tumör i andningsorganen och                  Yttre hörselgång eller ytterörats hud (C43.2, C44.2)
                                   Öronbrosk (C49.0)
brösthålans organ
Mukaan lukien                        C31   NENÄN SIVUONTELO(IDE)N SYÖPÄ
    Välikorvan ja sisäkorvan syöpä                Malign tumör i näsans bihålor
Inkluderar
    Mellanörat                      C31.0& Poskiontelon syöpä
Pois lukien                             Malign tumör i maxillarsinus
    Mesoteliooma (C45)                  C31.1& Seulalokeroston syöpä
    Hoito suvussa esiintyvien hengityselinten          Malign tumör i etmoidalsinus
    pahanlaatuisten kasvaimien takia (Z80.1-Z80.2)
Exkluderar                          C31.2& Otsaontelon syöpä
    Mesoteliom (C45)                      Malign tumör i frontalsinus
    Vård för familjeanamnes med malign tumör i      C31.3& Kitaluun ontelon syöpä
    andningsorganer (Z80.1-Z80.2)                Malign tumör i sfenoidalsinus
                               C31.8& Eri alueisiin ulottuva nenän sivuonteloiden syöpä
C30   NENÄONTELON TAI VÄLIKORVAN SYÖPÄ              Malign övergripande tumör i näsans bihålor
    Malign tumör i näshåla och mellanöra         Huom.
Pois lukien                             Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
    Hoito suvussa esiintyvien nenän pahanlaatuisten   Anm.
    kasvainten takia (Z80.2)                  Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
Exkluderar
    Vård för familjeanamnes med malign tumör i näsan   C31.9& Määrittämätön nenän sivuontelon syöpä
    (Z80.2)                           Malign tumör i näsans bihålor, ospecificerad
C30.0& Nenäontelon syöpä
                               C32   KURKUNPÄÄSYÖPÄ
    Malign tumör i näshåla
                                   Malign tumör i struphuvudet
Mukaan lukien
                               Pois lukien
    Nenän eteisen syöpä
                                   Hoito suvussa esiintyvien kurkunpään
    Nenäruston syöpä
                                   pahanlaatuisten kasvainten takia (Z80.2)
    Nenäkuorikon syöpä
    Nenän väliseinän syöpä


                                                           109
Kasvaimet (C00-D48)
Tumörer


Exkluderar                           Exkluderar
    Vård för familjeanamnes med malign tumör i           Vård för familjeanamnes med malign tumör i
    struphuvudet (Z80.2)                      luftstupen (Z80.1)
C32.0& Äänielimen syöpä                    C33.90&
    Malign tumör i glottis                     Henkitorvisyöpä ei histologista vahvistusta
Mukaan lukien                             Malign tumör i luftstrupen utan histologi
    Tarkemmin määrittämätön äänihuulisyöpä         C33.91&
    Kurkunpään sisäosien syöpä                   Henkitorvisyöpä epidermoidi karsinooma
Inkluderar                              Malign tumör i luftstrupen epidermoid karcinom
    Malign tumör i stämband UNS
    Malign tumör i inre larynx               C33.92&
                                   Henkitorvisyöpä adenokarsinooma
C32.1& Ääniraon yläpuolinen kurkunpääsyöpä              Malign tumör i luftstrupen adenokarcinom
    Malign tumör i supraglottis
Mukaan lukien                         C33.93&
    Kurkunpään eteispoimun kurkunpään puolen           Henkitorvisyöpä bronkoalveolaarinen karsinooma
    syöpä                             Malign tumör i luftstrupen bronkoalveolärt
    Kurkunkannen takapinnan syöpä                 karcinom
    Tarkemmin määrittämätön kurkunkannen kieliluun     C33.94&
    yläpuolisen osan syöpä                    Henkitorvisyöpä makrosellulaarinen anaplastinen
    Kurkunpään sopukan syöpä                   karsinooma
    Kurkunpään ulko-osien syöpä                  Malign tumör i luftstrupen makrocellulärt
    Taskuhuulen syöpä                       anaplastiskt karcinom
    Supraglottinen syöpä
Inkluderar                           C33.95&
    Malign tumör i aryepiglottiska vecket, laryngeala       Henkitorvisyöpä muu ei-mikrosellulaarinen
    delen                             karsinooma
    Malign tumör i bakre (laryngeala) ytan av epiglottis     Malign tumör i luftstrupen annan ej-mikrocellulärt
    Malign tumör i epiglottis (suprahyoidala delen)        karcinom
    UNS                          C33.96&
    Malign tumör i falska stämbanden               Henkitorvisyöpä mikrosellulaarinen karsinooma
    Malign tumör i ventriculus laryngis              Malign tumör i luftstrupen mikrocellulärt karcinom
Pois lukien
    Kurkunkannen etupinnan syöpä (C10.1)          C33.97&
    Kurkunpään eteispoimun reunan, sen alanielun         Henkitorvisyöpä karsinoidi
    puolen tai määrittämättömän osan syöpä (C13.1)        Malign tumör i luftstrupen karcinoid
Exkluderar                           C33.99&
    Främre ytan av epiglottis (C10.1)               Henkitorvisyöpä muu tai epämääräinen
    Aryepiglottiska vecket: gränszonen,              karsinooma
    hypofarynxdelen eller ospecificerad del (C13.1)        Malign tumör i luftstrupen annan eller
C32.2& Ääniraon alapuolinen kurkunpääsyöpä              ospecificerad histologi
    Malign tumör i subglottis
                                C34   KEUHKOPUTKEN JA/TAI KEUHKON SYÖPÄ
C32.3& Kurkunpään ruston syöpä                     Malign tumör i bronk (luftrör) och lunga
    Malign tumör i larynxbrosk               Pois lukien
C32.8& Eri alueisiin ulottuva kurkunpääsyöpä              Hoito suvussa esiintyvien keuhkoputken tai
    Malign övergripande lokalisation i larynx            keuhkon pahanlaatuisten kasvainten takia (Z80.1)
Mukaan lukien                         Exkluderar
    Transglottinen syöpä                      Vård för familjeanamnes med malign tumör i bronk
Inkluderar                               och lunga (Z80.1)
    Transglottisk malign tumör               C34.0 Pääkeuhkoputken syöpä
Huom.                                 Malign tumör i huvudbronk
    Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa          Mukaan lukien
Anm.                                 Henkitorven harjun syöpä
    Se anm 5 i inledningen av detta kapitel            Keuhkoportin syöpä
C32.9& Määrittämätön kurkunpääsyöpä              Inkluderar
    Malign tumör i icke specificerad lokalisation i        Malign tumör i carina
    larynx                             Malign tumör i hilus
                                    C34.00&
C33   HENKITORVISYÖPÄ                            Pääkeuhkoputken syöpä ei histologista
    Malign tumör i luftstrupen                      varmistusta
Pois lukien                                  Malign tumör i huvudbronk utan histologi
    Hoito suvussa esiintyvien henkitorven
    pahanlaatuisten kasvainten takia (Z80.1)110
                                                Kasvaimet (C00-D48)
                                                     Tumörer


    C34.01&                          C34.14&
        Pääkeuhkoputken syöpä epidermoidi             Keuhkon ylälohkon tai sen keuhkoputken
        karsinooma                         syöpä makrosellullaarinen anaplastinen
        Malign tumör i huvudbronk epidermoid            karsinooma
        karcinom                          Malign tumör i överlob, bronk eller lunga
                                     makrocellulärt anaplastiskt karcinom
    C34.02&
        Pääkeuhkoputken syöpä adenokarsinooma        C34.15&
        Malign tumör i huvudbronk adenokarcinom          Keuhkon ylälohkon tai sen keuhkoputken
    C34.03&                              syöpä muu ei-mikrosellulaarinen
                                     karsinooma
        Pääkeuhkoputken syöpä
                                     Malign tumör i överlob, bronk eller lunga
        bronkoalveolaarinen karsinooma
        Malign tumör i huvudbronk bronkoalveolärt         annan ej-mikrocellulärt karcinom
        karcinom                      C34.16&
    C34.04&                              Keuhkon ylälohkon tai sen keuhkoputken
                                     syöpä mikrosellulaarinen karsinooma
        Pääkeuhkoputken syöpä
        makrosellullaarinen anaplastinen              Malign tumör i överlob, bronk eller lunga
        karsinooma                         mikrocellulärt karcinom
        Malign tumör i huvudbronk makrocellulärt      C34.17&
        anaplastiskt karcinom                   Keuhkon ylälohkon tai sen keuhkoputken
                                     syöpä karsinoidi
    C34.05&
        Pääkeuhkoputken syöpä muu                 Malign tumör i överlob, bronk eller lunga
        ei-mikrosellulaarinen karsinooma              karcinoid
        Malign tumör i huvudbronk annan           C34.19&
        ej-mikrocellulärt karcinom                 Keuhkon ylälohkon tai sen keuhkoputken
                                     syöpä muu tai epämääräinen histologia
    C34.06&
                                     Malign tumör i överlob, bronk eller lunga
        Pääkeuhkoputken syöpä
        mikrosellulaarinen karsinoma                annan eller ospecificerad histologi
        Malign tumör i huvudbronk mikrocellulärt  C34.2  Oikean keuhkon keskilohkon tai sen
        karcinom                      keuhkoputken syöpä
    C34.07&                          Malign tumör i mellanlob, bronk eller lunga
        Pääkeuhkoputken syöpä karsinoidi          C34.20&
        Malign tumör i huvudbronk karcinoid            Oikean keuhkon keskilohkon tai sen
    C34.09&                              keuhkoputken syöpä ei histologista
        Pääkeuhkoputken syöpä muu tai               varmistusta
        epämääräinen histologia                  Malign tumör i mellanlob, bronk eller lunga
        Malign tumör i huvudbronk annan eller           utan histologi
        ospecificerad histologi               C34.21&
C34.1  Keuhkon ylälohkon tai sen keuhkoputken syöpä           Oikean keuhkon keskilohkon tai sen
    Malign tumör i överlob, bronk eller lunga             keuhkoputken syöpä epidermoidi
                                     karsinooma
    C34.10&                              Malign tumör i mellanlob, bronk eller lunga
        Keuhkon ylälohkon tai sen keuhkoputken           epidermoid karcinom
        syöpä ei histologista varmistusta
        Malign tumör i överlob, bronk eller lunga      C34.22&
                                     Oikean keuhkon keskilohkon tai sen
        utan histologi
                                     keuhkoputken syöpä adenokarsinooma
    C34.11&                              Malign tumör i mellanlob, bronk eller lunga
        Keuhkon ylälohkon tai sen keuhkoputken           adenokarcinom
        syöpä epidermoidi karsinooma
                                  C34.23&
        Malign tumör i överlob, bronk eller lunga
                                     Oikean keuhkon keskilohkon tai sen
        epidermoid karcinom
                                     keuhkoputken syöpä bronkoalveolaarinen
    C34.12&                              karsinooma
        Keuhkon ylälohkon tai sen keuhkoputken           Malign tumör i mellanlob, bronk eller lunga
        syöpä adenokarsinooma                   bronkoalveolärt karcinom
        Malign tumör i överlob, bronk eller lunga
        adenokarcinom                    C34.24&
                                     Oikean keuhkon keskilohkon tai sen
    C34.13&                              keuhkoputken syöpä makrosellullaarinen
        Keuhkon ylälohkon tai sen keuhkoputken           anaplastinen karsinooma
        syöpä bronkoalveolaarinen karsinooma            Malign tumör i mellanlob, bronk eller lunga
        Malign tumör i överlob, bronk eller lunga         makrocellulärt anaplastiskt karcinom
        bronkoalveolärt karcinom                                                         111
Kasvaimet (C00-D48)
Tumörer


    C34.25&                               Malign tumör i underlob, bronk eller lunga
        Oikean keuhkon keskilohkon tai sen              mikrocellulärt karcinom
        keuhkoputken syöpä muu
                                   C34.37&
        ei-mikrosellulaarinen karsinooma
                                      Keuhkon alalohkon tai sen keuhkoputken
        Malign tumör i mellanlob, bronk eller lunga
                                      syöpä karsinoidi
        annan ej-mikrocellulärt karcinom
                                      Malign tumör i underlob, bronk eller lunga
    C34.26&                               karcinoid
        Oikean keuhkon keskilohkon tai sen
                                   C34.39&
        keuhkoputken syöpä mikrosellulaarinen
                                      Keuhkon alalohkon tai sen keuhkoputken
        karsinooma
                                      syöpä muu tai epämääräinen histologia
        Malign tumör i mellanlob, bronk eller lunga
                                      Malign tumör i underlob, bronk eller lunga
        mikrocellulärt karcinom
                                      annan eller ospecificerad histologi
    C34.27&
                               C34.8 Eri alueisiin ulottuva keuhkoputken ja/tai
        Oikean keuhkon keskilohkon tai sen
                                  keuhkon syöpä
        keuhkoputken syöpä karsinoidi
                                  Malign övergripande tumör i bronk och lunga
        Malign tumör i mellanlob, bronk eller lunga
                               Mukaan lukien
        karcinoid
                                  Keuhkoputken ja/tai keuhkon syöpä, eri alueisiin
    C34.29&                           ulottuva
        Oikean keuhkon keskilohkon tai sen      Inkluderar
        keuhkoputken syöpä muu tai              Malign tumör i bronk och/eller lunga med
        epämääräinen histologia               övergripande växt
        Malign tumör i mellanlob, bronk eller lunga  Huom.
        annan eller ospecificerad histologi         Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
C34.3  Keuhkon alalohkon tai sen keuhkoputken syöpä     Anm.
    Malign tumör i underlob, bronk eller lunga         Se anm 5 i inledningen till detta kapitel

    C34.30&                           C34.80&
        Keuhkon alalohkon tai sen keuhkoputken            Eri alueisiin ulottuva keuhkoputken ja/tai
        syöpä ei histologista varmistusta              keuhkon syöpä ei histologista varmistusta
        Malign tumör i underlob, bronk eller lunga          Malign övergripande tumör i bronk och
        utan histologi                        lunga utan histologi

    C34.31&                           C34.81&
        Keuhkon alalohkon tai sen keuhkoputken            Eri alueisiin ulottuva keuhkoputken ja/tai
        syöpä epidermoidi karsinooma                 keuhkon syöpä epidermoidi karsinooma
        Malign tumör i underlob, bronk eller lunga          Malign övergripande tumör i bronk och
        epidermoid karcinom                     lunga epidermoid karcinom

    C34.32&                           C34.82&
        Keuhkon alalohkon tai sen keuhkoputken            Eri alueisiin ulottuva keuhkoputken ja/tai
        syöpä adenokarsinooma                    keuhkon syöpä adenokarsinooma
        Malign tumör i underlob, bronk eller lunga          Malign övergripande tumör i bronk och
        adenokarcinom                        lunga adenokarcinom

    C34.33&                           C34.83&
        Keuhkon alalohkon tai sen keuhkoputken            Eri alueisiin ulottuva keuhkoputken ja/tai
        syöpä bronkoalveolaarinen karsinooma             keuhkon syöpä bronkoalveolaarinen
        Malign tumör i underlob, bronk eller lunga          karsinooma
        bronkoalveolärt karcinom                   Malign övergripande tumör i bronk och
                                      lunga bronkoalveolärt karcinom
    C34.34&
        Keuhkon alalohkon tai sen keuhkoputken        C34.84&
        syöpä makrosellullaarinen anaplastinen            Eri alueisiin ulottuva keuhkoputken ja/tai
        karsinooma                          keuhkon syöpä makrosellullarinen
        Malign tumör i underlob, bronk eller hunga          anaplastinen karsinooma
        makrocellulärt anaplastiskt karcinom             Malign övergripande tumör i bronk och
                                      lunga makrocellulärt anaplastiskt karcinom
    C34.35&
        Keuhkon alalohkon tai sen keuhkoputken        C34.85&
        syöpä muu ei-mikrosellullaarinen               Eri alueisiin ulottuva keuhkoputken ja/tai
        karsinooma                          keuhkon syöpä muu ei-mikrosellulaarinen
        Malign tumör i underlob, bronk eller lunga          karsinooma
        annan ej-mikrocellulärt karcinom               Malign övergripande tumör i bronk och
                                      lunga annan ej-mikrocellulärt karcinom
    C34.36&
        Keuhkon alalohkon tai sen keuhkoputken
        syöpä mikrosellulaarinen karsinooma


112
                                                Kasvaimet (C00-D48)
                                                     Tumörer


    C34.86&                              Malign tumör i icke specificerad
        Eri alueisiin ulottuva keuhkoputken ja/tai         lokalisation i bronk och lunga
        keuhkon syöpä mikrosellulaarinen              mikrocellulärt karcinom
        karsinooma                     C34.97&
        Malign övergripande tumör i bronk och
                                     Määrittämätön keuhkoputken tai keuhkon
        lunga mikrocellulärt karcinom
                                     syöpä karsinoidi
    C34.87&                              Malign tumör i icke specificerad
        Eri alueisiin ulottuva keuhkoputken ja/tai         lokalisation i bronk och lunga karcinoid
        keuhkon syöpä karsinoidi              C34.99&
        Malign övergripande tumör i bronk och
                                     Määrittämätön keuhkoputken tai keuhkon
        lunga karcinoid
                                     syöpä muu tai epämääräinen histologia
    C34.89&                              Malign tumör i icke specificerad
        Eri alueisiin ulottuva keuhkoputken ja/tai         lokalisation i bronk och lunga annan eller
        keuhkon syöpä muu tai epämääräinen             ospecificerad histologi
        histologia
        Malign övergripande tumör i bronk och    C37  &
        lunga annan eller ospecificerad histologi      KATEENKORVASYÖPÄ
C34.9  Määrittämätön keuhkoputken tai keuhkon syöpä        Malign tumör i tymus (brässen)
    Malign tumör i icke specificerad lokalisation i   Pois lukien
    bronk och lunga                       Hoito suvussa esiintyvien kateenkorvan
                                  pahanlaatuisten kasvainten takia (Z80.2)
    C34.90&                       Exkluderar
        Määrittämätön keuhkoputken tai keuhkon        Vård för familjeanamnes med malign tumör i tymus
        syöpä ei histologista varmistusta          (Z80.2)
        Malign tumör i icke specificerad
        lokalisation i bronk och lunga utan     C38   SYDÄMEN, VÄLIKARSINAN JA/TAI
        histologi                      KEUHKOPUSSIN SYÖPÄ
    C34.91&                           Malign tumör i hjärtat, mediastinum
        Määrittämätön keuhkoputken tai keuhkon        (lungmellanrummet) och lungsäcken
        syöpä epidermoidi karsinooma         Pois lukien
        Malign tumör i icke specificerad           Mesoteliooma (C45)
        lokalisation i bronk och lunga epidermoid      Hoito suvussa esiintyvien sydämen, välikarsinan
        karcinom                       tai keuhkopussin pahanlaatuisten kasvainten takia
                                  (Z80.2)
    C34.92&
                              Exkluderar
        Määrittämätön keuhkoputken tai keuhkon
                                  Mesoteliom (C45)
        syöpä adenokarsinooma
                                  Vård för familjeanamnes med malign tumör i
        Malign tumör i icke specificerad
                                  hjärtat, mediastinum eller pleura (Z80.2)
        lokalisation i bronk och lunga
        adenokarcinom                C38.0& Sydämen syöpä
                                  Malign tumör i hjärtat
    C34.93&
                              Mukaan lukien
        Määrittämätön keuhkoputken tai keuhkon
                                  Sydänpussin syöpä
        syöpä bronkoalveolaarinen karsinooma
                              Inkluderar
        Malign tumör i icke specificerad
                                  Malign tumör i perikardiet
        lokalisation i bronk och lunga
                              Pois lukien
        bronkoalveolärt karcinom
                                  Suurten verisuonten syöpä (C49.3)
    C34.94&                       Exkluderar
        Määrittämätön keuhkoputken tai keuhkon        De stora kärlen (C49.3)
        syöpä makrosellullaarinen anaplastinen
                              C38.1& Välikarsinan etuosan syöpä
        karsinooma
                                  Malign tumör i främre mediastinum
        Malign tumör i icke specificerad
        lokalisation i bronk och lunga        C38.2& Välikarsinan takaosan syöpä
        makrocellulärt anaplastiskt karcinom        Malign tumör i bakre mediastinum
    C34.95&                       C38.3& Sijainniltaan määrittämätön välikarsinan syöpä
        Määrittämätön keuhkoputken tai keuhkon       Malign tumör i icke specificerad del av
        syöpä muu ei-mikrosellulaarinen           mediastinum
        karsinooma                  C38.4& Keuhkopussin syöpä
        Malign tumör i icke specificerad           Malign tumör i pleura
        lokalisation i bronk och lunga annan     Pois lukien
        ej-mikrocellulärt karcinom              Keuhkopussin mesoteliooma (C45.0 )
    C34.96&                       Exkluderar
        Määrittämätön keuhkoputken tai keuhkon        Mesoteliom i pleura (C45.0)
        syöpä mikrosellulaarinen karsinooma


                                                        113
Kasvaimet (C00-D48)
Tumörer


C38.8& Eri alueisiin ulottuva sydämen, välikarsinan tai       Hoito suvussa esiintyvien pahanlaatuisten
    keuhkopussin syöpä                      kasvainten takia (Z80.8)
    Malign övergripande tumör i hjärtat, mediastinum   Exkluderar
    och pleura                          Synovia (C49)
Huom.                                Benmärg UNS (C96.7)
    Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa             Vård för familjeanamnes med malign tumör (Z80.8)
Anm.
    Se anm 5 i inledningen till detta kapiel       C40   RAAJAN LUUN JA/TAI NIVELRUSTON SYÖPÄ
                                   Malign tumör i ben och extremitetsledbrosk
C39   MUUALLA SIJAITSEVIEN TAI SIJAINNILTAAN
                               C40.0  Lapaluun tai yläraajan pitkien luiden syöpä
    MÄÄRITTÄMÄTTÖMIEN HENGITYSELINTEN TAI
                                   Malign tumör i skapula och övre extremitetens
    RINTAONTELON ELINTEN SYÖPÄ
                                   långa ben
    Malign tumör med annan och ofullständigt angiven
                               Pois lukien
    lokalisation i andningsorganen och brösthålans
                                   Solisluun syöpä (C41.3)
    organ
                               Exkluderar
Pois lukien
                                   Malign tumör i revben (C41.3)
    Rintakehän epätarkasti määritetty syöpä (C76.1)
    Rintaontelon epätarkasti määritetty syöpä (C76.1)      C40.00&
    Hoito suvussa esiintyvien ylähengityselinten            Lapaluun tai yläraajan pitkien luiden syöpä
    pahanlaatuisten kasvainten takia (Z80.2)              ei histologista vahvistusta
Exkluderar                                 Malign tumör i skapula och övre
    Intratorakala organ UNS (C76.1)                   extremitetens långa ben utan histologi
    Torakala organ UNS (C76.1)                  C40.01&
    Vård för familjeanamnes med malign tumör i             Lapaluun tai yläraajan pitkien luiden syöpä
    andningsorganen (Z80.2)                       osteosarkooma
C39.0& Sijainniltaan määrittämätön ylähengitysteiden            Osteosarkom i skapula och övre
    syöpä                                extremitetens långa ben
    Malign tumör i övre luftvägarna, icke specificerad      C40.02&
    lokalisation                             Lapaluun tai yläraajan pitkien luiden syöpä
C39.8& Eri alueisiin ulottuva hengityselinten tai muiden          chondrosarkooma
    rintaontelon elinten syöpä                      Chondrosarkom i skapula och övre
    Malign övergripande tumör i respirationsorganen           extremitetens långa ben
    och brösthålans organ                     C40.03&
Huom.                                    Lapaluun tai yläraajan pitkien luiden syöpä
    Hengityselinten tai muiden rintaontelon elinten           Ewing'in sarkooma
    pahanlaatuinen kasvain, jonka lähtökohtaa ei voida          Ewing's sarkom i skapula och övre
    luokittaa ryhmiin C30-C39.0                     extremitetens långa ben
    Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.                             C40.1  Yläraajan lyhyiden luiden syöpä
    Malign tumör i respirationsorgan och intratorakala      Malign tumör i övre extremitetens korta ben
    organ, vars utgångspunkt ej kan hänföras till         C40.10&
    någon av kategorierna C30-C39.0                   Yläraajan lyhyiden luiden syöpä ei
    Se anm 5 i inledninen till detta kapitel               histologista vahvistusta
C39.9& Sijainniltaan määrittämätön hengityselinten             Malign tumör i övre extremitetens korta
    syöpä                                ben utan histologi
    Malign tumör i ofullständigt angivna lokalisationer      C40.11&
    inom andningsorganen                         Yläraajan lyhyiden luiden syöpä
Mukaan lukien                                osteosarkooma
    Tarkemmin määrittämätön hengityselinten syöpä            Osteosarkom i övre extremitetens korta
Inkluderar                                 ben
    Malign tumör i andningsorganen UNS
                                   C40.12&
                                      Yläraajan lyhyiden luiden syöpä
C40-C41                                   chondrosarkooma
                                      Chondrosarkom i övre extremitetens korta
                                      ben
Luun ja nivelruston pahanlaatuiset
                                   C40.13&
kasvaimet                                  Yläraajan lyhyiden luiden syöpä Ewing'in
Maligna tumörer i extremitetsskelettets                   sarkooma
                                      Ewing's sarkom i övre extremitetens korta
ben och ledbrosk                              ben
Pois lukien
    Tarkemmin määrittämätön luuydinsyöpä (C96.7)
    Nivelkalvon syöpä (C49)


114
                                                Kasvaimet (C00-D48)
                                                     Tumörer


    C40.19&                      C40.8  Eri alueisiin ulottuva raajan luun tai nivelruston
        Yläraajan lyhyiden luiden syöpä muu tai      syöpä
        epämääräinen histologia              Malign övergripande tumör i extremiteternas ben
        Malign tumör i övre extremitetens korta      och ledbrosk
        ben annan eller ospecificerad histologi  Huom.
                                 Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
C40.2  Alaraajan pitkien luiden syöpä
    Malign tumör i nedre extremitetens långa ben   Anm.
                                 Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
    C40.20&
        Alaraajan pitkien luiden syöpä ei         C40.80&
                                     Eri alueisiin ulottuva raajan luun tai
        histologista vahvistusta
                                     nivelruston syöpä ei histologista
        Malign tumör i nedre extremitetens långa
        ben utan histologi                    vahvistusta
                                     Malign övergripande tumör i
    C40.21&                             extremiteternas ben och ledbrosk utan
        Alaraajan pitkien luiden syöpä              histologi
        osteosarkooma
        Osteosarkom i nedre extremitetens långa      C40.81&
        ben                            Eri alueisiin ulottuva raajan luun tai
                                     nivelruston syöpä osteosarkooma
    C40.22&                             Övergripande osteosarkom i
        Alaraajan pitkien luiden syöpä              extremiteternas ben och ledbrosk
        chondrosarkooma
        Chondrosarkom i nedre extremitetens        C40.82&
        långa ben                         Eri alueisiin ulottuva raajan luun tai
                                     nivelruston syöpä chondrosarkooma
    C40.23&                             Övergripande chondrosarkom i
        Alaraajan pitkien luiden syöpä Ewing'in          extremiteternas ben och ledbrosk
        sarkooma
                                 C40.83&
        Ewing's sarkom i nedre extremitetens
        långa ben                         Eri alueisiin ulottuva raajan luun tai
                                     nivelruston syöpä Ewing'in sarkooma
    C40.29&                             Övergripande Ewing's sarkom i
        Alaraajan pitkien luiden syöpä muu tai          extremiteternas ben och ledbrosk
        epämääräinen histologia
        Malign tumör i nedre extremitetens långa      C40.89&
        ben annan eller ospecificerad histologi          Eri alueisiin ulottuva raajan luun tai
                                     nivelruston syöpä muu tai epämääräinen
C40.3  Alaraajan lyhyiden luiden syöpä                 histologia
    Malign tumör i nedre extremitetens korta ben           Malign övergripande tumör i
    C40.30&                             extremiteternas ben och ledbrosk annan
        Alaraajan lyhyiden luiden syöpä ei            eller ospecificerad histologi
        histologista vahvistusta          C40.9  Määrittämätön raajan luun tai nivelruston syöpä
        Malign tumör i nedre extremitetens korta      Malign tumör i icke specificerade lokalisationer i
        ben utan histologi                 extremiteternas ben och ledbrosk
    C40.31&                          C40.90&
        Alaraajan lyhyiden luiden syöpä              Määrittämätön raajan luun tai nivelruston
        osteosarkooma                       syöpä ei histologista vahvistusta
        Osteosarkom i nedre extremitetens korta          Malign tumör i icke specificerade
        ben                            lokalisationer i extremiteternas ben och
    C40.32&                             ledbrosk utan histologi
        Alaraajan lyhyiden luiden syöpä          C40.91&
        chondrosarkooma                      Määrittämätön raajan luun tai nivelruston
        Chondrosarkom i nedre extremitetens            syöpä osteosarkooma
        korta ben                         Osteosarkom i icke specificerade
    C40.33&                             lokalisationer i extremiteternas ben och
        Alaraajan lyhyiden luiden syöpä Ewing'in         ledbrosk
        sarkooma                      C40.92&
        Ewing's sarkom i nedre extremitetens           Määrittämätön raajan luun tai nivelruston
        korta ben                         syöpä chondrosarkooma
    C40.39&                             Chondrosarkom i icke specificerade
        Alaraajan lyhyiden luiden syöpä muu tai          lokalisationer i extremiteternas ben och
        epämääräinen histologia                  ledbrosk
        Malign tumör i nedre extremitetens korta      C40.93&
        ben annan eller ospecificerad histologi          Määrittämätön raajan luun tai nivelruston
                                     syöpä Ewing'in sarkooma


                                                         115
Kasvaimet (C00-D48)
Tumörer


        Malign tumör i icke specificerade          C41.06&
        lokalisationer i extremiteternas ben och          Kallon tai muiden kasvojen luiden
        ledbrosk                          chondrosarkooma
                                      Chondrosarkom i skallens eller ansiktets
    C40.99&
                                      ben utom maxilla
        Määrittämätön raajan luun tai nivelruston
        syöpä muu tai epämääräinen histologia         C41.07&
        Malign tumör i icke specificerade              Kallon tai muiden kasvojen luiden
        lokalisationer i extremiteternas ben och           osteosarkooma
        ledbrosk annan eller ospecificerad              Osteosarkom i skallens eller ansiktets ben
        histologi                          utom maxilla
C40.99+M90.6                         C41.08&
    Raajan luun tai nivelruston syöpään liittyvä         Kallon tai muiden kasvojen luiden Ewingin
    osteitis deformans                      sarkooma
    Osteitis deformans vid malign bentumör            Ewing's sarkom i skallens eller ansiktets ben utom
                                   maxilla
C41   MUUALLA SIJAITSEVAN TAI SIJAINNILTAAN        Mukaan lukien
    MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄN LUUN TAI NIVELRUSTON            Luu- ja hammasperäiset kasvaimet
    SYÖPÄ                        Inkluderar
    Malign tumör i ben och ledbrosk med annan och        Alla typer av malign tumör som utgår från ben-
    icke specificerad lokalisation                eller tandvävnad
Pois lukien                         Pois lukien
    Nenän rustojen syöpä (C30.0)                 Alaleukaluun syöpä (C41.1)
    Kurkunpään rustojen syöpä (C32.3)              Yläleukaluun ikenen syöpä (C03.0)
    Raajojen luiden tai nivelrustojen syöpä (C40)        Poskiontelon syöpä (C31.0)
    Korvan rustojen syöpää (C49.0)            Exkluderar
Exkluderar                              Malign tumör i:
    Extremitetsbenen och brosket i exemiteter (C40)       maxillarsinus (C31.0),
    Brosket i larynx (C32.3)                   överkäke (tandköttet) (C03.0) och
    Brosket i näsan (C30.0)                   underkäksben (C41.1)
    Brosket i örat (C49.0)                C41.09&
C41.0  Kallon tai kasvojen luiden syöpä              Kallon tai kasvojen luiden syöpä, muu tai
    Malign tumör i skallens eller ansiktets ben         epämääräinen histologia
Pois lukien                             Malign tumör i skallens eller ansiktets ben annan
    Alaleukaluun syöpä(C41.1)                  eller ospecificerad histologi
Exkluderar                          C41.1  Alaleukaluun syöpä
    Caninbcer i underkäkens ben (C41.1)             Malign tumör i underkäkens ben
    C41.00&                       Pois lukien
        Kallon tai kasvojen luiden syöpä, ei         Ikenen syöpä (C03)
        histologista varmistusta               Yläleukaluun syöpä (C41.0)
        Malign tumör i skallens eller ansiktets ben  Exkluderar
        utan histologi                    Maligna tumörer, alla typer utom de som utgår från
                                   ben- eller tandvävnad i käke (tandköttet) UNS
    C41.01&                           (C03.9), underkäke (tandköttet) (C03.1) eller
        Yläleukaluun hammasperäinen              överkäksben (C41.0)
        pahanlaatuinen kasvain
        Malign tumör i överkäken med usprung i        C41.10&
        tänder                            Alaleukaluun syöpä, ei histologista
                                      vahvistusta
    C41.02&                               Malign tumör i underkäken utan histologi
        Yläleukaluun sylkirauhasperäinen syöpä
        Maling tumör i överkäken med urspung i        C41.11&
        spottkörtlar                         Alaleukaluun hammasperäinen syöpä
                                      Malign tumör i underkäken med usprung i
    C41.03&                               tänder
        Yläleukaluun osteosarkooma
        Osteosarkom i överkäken                C41.12&
                                      Alaleukaluun sylkirauhasperäinen syöpä
    C41.04&                               Maling tumör i underkäken med urspung i
        Yläleukaluun chondrosarkooma                 spottkörtlar
        Chondrosarkom i överkäken
                                   C41.13&
    C41.05&                               Alaleukaluun osteosarkooma
        Yläleukaluun Ewing'in sarkooma                Osteosarkom i underkäken
        Ewing's sarkom i överkäken
116
                                                  Kasvaimet (C00-D48)
                                                       Tumörer


    C41.14&                            C41.39&
        Alaleukaluun chondrosarkooma                  Kylkiluun, rintalastan tai solisluun syöpä
        Chondrosarkom i underkäken                   muu tai epämääräinen histologia
    C41.15&                                Malign tumör i revben, sternum och
                                       klavikel annan eller ospecificerad histologi
        Alaleukaluun Ewing'in sarkooma
        Ewing's sarkom i underkäken           C41.4 Lantion luiden, ristiluun ja/tai häntäluun syöpä
                                   Malign tumör i bäckenets ben, sakrum och coccyx
    C41.19&
        Alaleukaluun syöpä, muu tai epämääräinen    Mukaan lukien
        histologia                       Lonkkaluun syöpä
                                Inkluderar
        Malign tumör i underkäken annan eller
                                   Malign tumör i bäckenben
        ospecificerad histologi
                                    C41.40&
C41.2  Selkärangan syöpä
    Malign tumör i kotpelaren                       Lantion luiden, ristiluun ja/tai häntäluun
Pois lukien                                  syöpä ei histologista vahvistusta
                                       Malign tumör i bäckenets ben, sakrum och
    Ristiluun tai häntäluun syöpä (C41.4)
Exkluderar                                  coccyx utan histologi
    Sakrum och coccyx (C41.4)                   C41.41&
    C41.20&                                Lantion luiden, ristiluun ja/tai häntäluun
        Selkärangan syöpä ei histologista               syöpä osteosarkooma
                                       Osteosarkom i bäckenets ben, sakrum och
        vahvistusta
        Malign tumör i kotpelaren utan histologi            coccyx
                                    C41.42&
    C41.21&
        Selkärangan syöpä osteosarkooma                Lantion luiden, ristiluun ja/tai häntäluun
        Osteosarkom i kotpelaren                    syöpä chondrosarkooma
                                       Chondrosarkom i bäckenets ben, sakrum
    C41.22&                                och coccyx
        Selkärangan syöpä chondrosarkooma
                                    C41.43&
        Chondrosarkom i kotpelaren
                                       Lantion luiden, ristiluun ja/tai häntäluun
    C41.23&                                syöpä Ewing'in sarkooma
        Selkärangan syöpä Ewing'in sarkooma              Ewing's sarkom i bäckenets ben, sakrum
        Ewing's sarkom i kotpelaren                  och coccyx
    C41.29&                            C41.49&
        Selkärangan syöpä muu tai epämääräinen             Lantion luiden, ristiluun ja/tai häntäluun
        histologia                           syöpä muu tai epämääräinen histologia
        Malign tumör i kotpelaren annan eller             Malign tumör i bäckenets ben, sakrum och
        ospecificerad histologi                    coccyx annan eller ospecificerad histologi
C41.3  Kylkiluun, rintalastan tai solisluun syöpä       C41.8 Eri alueisiin ulottuva luusyöpä tai nivelrustosyöpä
    Malign tumör i revben, sternum och klavikel          Malign övergripande tumör i ben och ledbrosk
    C41.30&                        Mukaan lukien
        Kylkiluun, rintalastan tai solisluun syöpä ei     Eri alueisiin (muualla kuin raajoissa) ulottuva luun
        histologista vahvistusta                tai nivelruston syöpä
        Malign tumör i revben, sternum och       Inkluderar
        klavikel utan histologi                Malign tumör i ben och ledbrosk med övergripande
                                   växt (utom på extremiteterna)
    C41.31&                        Huom.
        Kylkiluun, rintalastan tai solisluun syöpä       Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
        osteosarkooma                  Anm.
        Osteosarkom i revben, sternum och           Se anm 5 i inledninen till detta kapitel
        klavikel                        Malign tumör i ben och ledbrosk, vars
    C41.32&                            utgångspunkt ej kan hänföras till någon av
        Kylkiluun, rintalastan tai solisluun syöpä       kategorierna C40-C41.4
        chondrosarkooma                     C41.80&
        Chondrosarkom i revben, sternum och              Eri alueisiin ulottuva luusyöpä tai
        klavikel                            nivelrustosyöpä ei histologista vahvistusta
    C41.33&                                Malign övergripande tumör i ben och
        Kylkiluun, rintalastan tai solisluun syöpä           ledbrosk utan histologi
        Ewing'in sarkooma                    C41.81&
        Ewing's sarkom i revben, sternum och              Eri alueisiin ulottuva luusyöpä tai
        klavikel                            nivelrustosyöpä osteosarkooma
                                       Malign övergripande osteosarkom i ben
                                       och ledbrosk


                                                           117
Kasvaimet (C00-D48)
Tumörer


    C41.82&                        C43-C44
        Eri alueisiin ulottuva luusyöpä tai
        nivelrustosyöpä chondrosarkooma
        Övergripande chondrosarkom i ben och      Melanooma ja muut pahanlaatuiset
        ledbrosk                    ihokasvaimet
    C41.83&                        Melanom och andra maligna tumörer i
        Eri alueisiin ulottuva luusyöpä tai
        nivelrustosyöpä Ewing'in sarkooma
                               huden
        Övergripande Ewing's sarkom i ben och     Pois lukien
        ledbrosk                        Hoito suvussa esiintyvien pahanlaatuisten
                                   kasvainten takia (Z80.8)
    C41.89&                        Exkluderar
        Eri alueisiin ulottuva luusyöpä tai          Vård för familjeanamnes med malign tumör (Z80.8)
        nivelrustosyöpä muu tai epämääräinen
        histologia                   C43   IHON MELANOOMA
        Malign övergripande tumör i ben och          Malignt melanom i huden
        ledbrosk annan eller ospecificerad       Pois lukien
        histologi                       Sukupuolielinten (ihon) melanooma (C51-C52, C60,
C41.9  Määrittämätön luusyöpä tai nivelrustosyöpä ei         C63)
    histologista vahvistusta               Exkluderar
    Malign tumör i icke specificerad lokalisation i ben      Malignt melanom på könsorganen (C51-C52, C60,
    och ledbrosk                         C63)
    C41.90&                        C43.0  Huulen (ihon) melanooma
        Määrittämätön luusyöpä tai               Malignt melanom på läpp
        nivelrustosyöpä                Pois lukien
        Malign tumör i icke specificerad            Huulen limakalvo-ihorajan melanooma
        lokalisation i ben och ledbrosk utan          (C00.0-C00.2)
        histologi                   Exkluderar
                                   Melanom på läpprödsgränsen (C00.0-C00.2)
    C41.91&
        Määrittämätön luusyöpä tai               C43.00 Huulen (ihon) melanooma ei histologista
        nivelrustosyöpä osteosarkooma                 vahvistusta
        Osteosarkom i icke specificerad                Malignt melanom på läpp utan histologi
        lokalisation i ben och ledbrosk            C43.01 Huulen (ihon) melanooma lentigo
    C41.92&                               malignasta alkanut
        Määrittämätön luusyöpä tai                  Malignt melanom på läpp med ursprung i
        nivelrustosyöpä chondrosarkooma                lentigo maligna
        Chondrosarkom i icke specificerad           C43.02 Huulen (ihon) melanooma pinnallisesti
        lokalisation i ben och ledbrosk                leviävä
    C41.93&                               Malignt melanom på läpp: 'superficial
        Määrittämätön luusyöpä tai                  spreading' -typ
        nivelrustosyöpä Ewing'in sarkooma           C43.03 Huulen (ihon) melanooma nodulaarinen
        Ewing's sarkom i icke specificerad              Malignt melanom på läpp nodulärt
        lokalisation i ben och ledbrosk
                                   C43.04 Huulen (ihon) melanooma akraalinen
    C41.99&                               Malignt melanom på läpp akralt
        Määrittämätön luusyöpä tai
        nivelrustosyöpä muu tai epämääräinen          C43.09 Huulen (ihon) melanooma muu tai
        histologia                          histologisesti epämääräinen
        Malign tumör i icke specificerad               Malignt melanom på läpp annan eller
        lokalisation i ben och ledbrosk annan eller          ospecificierad histologi
        ospecificerad histologi            C43.1  Silmäluomen tai silmäkulman (ihon) melanooma
C41.99+M90.6                             Malignt melanom på ögonlock inklusive ögonvrå
    Määrittämättömään luusyöpään tai            Pois lukien
    nivelrustosyöpään liittyvä osteitis deformans         Verkkokalvon melanooma (C69.2)
    Osteitis deformans vid malign bentumör         Exkluderar
                                   Malignt melanom i retina (C69.2)
                                   C43.10 Silmäluomen tai silmäkulman (ihon)
                                       melanooma ei histologista vahvistusta
                                       Malignt melanom på ögonlock inklusive
                                       ögonvrå utan histologi
                                   C43.11 Silmäluomen tai silmäkulman (ihon)
                                       melanooma lentigo malignasta alkanut118
                                                Kasvaimet (C00-D48)
                                                      Tumörer


        Malignt melanom på ögonlock inklusive        C43.31 Muun tai määrittämättömän kasvonosan
        ögonvrå med ursprung i lentigo maligna           (ihon) melanooma lentigo malignasta
    C43.12 Silmäluomen tai silmäkulman (ihon)              alkanut
        melanooma pinnallisesti leviävä               Malignt melanom på annan eller icke
        Malignt melanom på ögonlock inklusive            specificerad del av ansiktet med ursprung i
        ögonvrå: 'superficial spreading' -typ            lentigo maligna

    C43.13 Silmäluomen tai silmäkulman (ihon)          C43.32 Muun tai määrittämättömän kasvonosan
        melanooma nodulaarinen                    (ihon) melanooma pinnallisesti leviävä
        Malignt melanom på ögonlock inklusive            Malignt melanom på annan eller icke
        ögonvrå nodulärt                       specificerad del av ansiktet 'superficial
                                      spreading' -typ
    C43.14 Silmäluomen tai silmäkulman (ihon)
        melanooma akraalinen                 C43.33 Muun tai määrittämättömän kasvonosan
        Malignt melanom på ögonlock inklusive            (ihon) melanooma nodulaarinen
        ögonvrå akralt                        Malignt melanom på annan eller icke
                                      specificerad del av ansiktet nodulärt
    C43.19 Silmäluomen tai silmäkulman (ihon)
        melanooma muu tai histologisesti           C43.34 Muun tai määrittämättömän kasvonosan
        epämääräinen                         (ihon) melanooma akraalinen
        Malignt melanom på ögonlock inklusive            Malignt melanom på annan eller icke
        ögonvrå annan eller ospecificierad              specificerad del av ansiktet akralt
        histologi                       C43.39 Muun tai määrittämättömän kasvonosan
C43.2  Korvalehden tai korvakäytävän (ihon) melanooma           (ihon) melanooma muu tai histologisesti
    Malignt melanom på ytteröra och i yttre               epämääräinen
    hörselgång                             Malignt melanom på annan eller icke
                                      specificerad del av ansiktet annan eller
    C43.20 Korvalehden tai korvakäytävän (ihon)             ospecificierad histologi
        melanooma ei histologista vahvistusta
        Malignt melanom på ytteröra och i yttre    C43.4  Päälaen, kaulan tai niskan (ihon) melanooma
        hörselgång utan histologi               Malignt melanom i hårbotten och på halsen

    C43.21 Korvalehden tai korvakäytävän (ihon)         C43.40 Päälaen, kaulan tai niskan (ihon)
        melanooma lentigo malignasta alkanut             melanooma ei histologista vahvistusta
        Malignt melanom på ytteröra och i yttre           Malignt melanom i hårbotten och på
        hörselgång med ursprung i lentigo maligna          halsen utan histologi

    C43.22 Korvalehden tai korvakäytävän (ihon)         C43.41 Päälaen, kaulan tai niskan (ihon)
        melanooma pinnallisesti leviävä               melanooma lentigo malignasta alkanut
        Malignt melanom på ytteröra och i yttre           Malignt melanom i hårbotten och på
        hörselgång: 'superficial spreading' -typ           halsen med ursprung i lentigo maligna

    C43.23 Korvalehden tai korvakäytävän (ihon)         C43.42 Päälaen, kaulan tai niskan (ihon)
        melanooma nodulaarinen                    melanooma pinnallisesti leviävä
        Malignt melanom på ytteröra och i yttre           Malignt melanom i hårbotten och på
        hörselgång nodulärt                     halsen: 'superficial spreading' -typ

    C43.24 Korvalehden tai korvakäytävän (ihon)         C43.43 Päälaen, kaulan tai niskan (ihon)
        melanooma akraalinen                     melanooma nodulaarinen
        Malignt melanom på ytteröra och i yttre           Malignt melanom i hårbotten och på
        hörselgång akralt                      halsen nodulärt

    C43.29 Korvalehden tai korvakäytävän (ihon)         C43.44 Päälaen, kaulan tai niskan (ihon)
        melanooma muu tai histologisesti               melanooma akraalinen
        epämääräinen                         Malignt melanom i hårbotten och på
        Malignt melanom på ytteröra och i yttre           halsen akralt
        hörselgång annan eller ospecificierad         C43.49 Päälaen, kaulan tai niskan (ihon)
        histologi                          melanooma muu tai histologisesti
C43.3  Muiden tai määrittämättömien kasvonosien (ihon)           epämääräinen
    melanooma                              Malignt melanom i hårbotten och på
    Malignt melanom på andra och icke specificerade           halsen annan eller ospecificierad histologi
    delar av ansiktet                  C43.5 Vartalon (ihon) melanooma
    C43.30 Muun tai määrittämättömän kasvonosan        Malignt melanom på bålen
        (ihon) melanooma ei histologista       Mukaan lukien
        vahvistusta                     Rintarauhasen ihon melanooma
        Malignt melanom på annan eller icke         Peräaukon ihon melanooma
        specificerad del av ansiktet utan histologi     Peräaukon ympäristön melanooma
                                  Nivustaipeen melanooma
                                  Kainalon melanooma


                                                          119
Kasvaimet (C00-D48)
Tumörer


Inkluderar                          C43.7  Alaraajan tai lonkan seudun (ihon) melanooma
    Melanomi i huden över bröstkörtel              Malignt melanom på nedre extremitet inklusive
    Melanom i analhuden                     höften
    Melanom i anala gränszonen                  C43.70 Alaraajan tai lonkan seudun (ihon)
    Melanom i ljumske
                                      melanooma ei histologista vahvistusta
    Melanomi i axill
                                      Malignt melanom på nedre extremitet
Pois lukien                                 inklusive höften utan histologi
    Tarkemmin määrittämätön peräaukkosyöpä (C21.0)
Exkluderar                              C43.71 Alaraajan tai lonkan seudun (ihon)
    Anus UNS (C21.0)                          melanooma lentigo malignasta alkanut
                                      Malignt melanom på nedre extremitet
    C43.50 Vartalon (ihon) melanooma ei histologista
                                      inklusive höften med ursprung i lentigo
        vahvistusta                         maligna
        Malignt melanom på bålen utan histologi
                                   C43.72 Alaraajan tai lonkan seudun (ihon)
    C43.51 Vartalon (ihon) melanooma lentigo              melanooma pinnallisesti leviävä
        malignasta alkanut
                                      Malignt melanom på nedre extremitet
        Malignt melanom på bålen med ursprung i           inklusive höften: 'superficial spreading'
        lentigo maligna                       -typ
    C43.52 Vartalon (ihon) melanooma pinnallisesti        C43.73 Alaraajan tai lonkan seudun (ihon)
        leviävä                           melanooma nodulaarinen
        Malignt melanom på bålen: 'superficial
                                      Malignt melanom på nedre extremitet
        spreading' -typ                       inklusive höften nodulärt
    C43.53 Vartalon (ihon) melanooma nodulaarinen
                                   C43.74 Alaraajan tai lonkan seudun (ihon)
        Malignt melanom på bålen nodulärt              melanooma akraalinen
    C43.54 Vartalon (ihon) melanooma akraalinen             Malignt melanom på nedre extremitet
        Malignt melanom på bålen akralt               inklusive höften akralt
    C43.59 Vartalon (ihon) melanooma muu tai           C43.79 Alaraajan tai lonkan seudun (ihon)
        histologisesti epämääräinen                 melanooma muu tai histologisesti
        Malignt melanom på bålen annan eller             epämääräinen
        ospecificierad histologi                   Malignt melanom på nedre extremitet
C43.6  Yläraajan tai hartian (ihon) melanooma               inklusive höften annan eller ospecificierad
    Malignt melanom på övre extremitet inklusive            histologi
    skuldran                       C43.8  Eri alueisiin ulottuva ihomelanooma
    C43.60 Yläraajan tai hartian (ihon) melanooma ei       Övergripande malignt melanom i huden
        histologista vahvistusta           Huom.
        Malignt melanom på övre extremitet          Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
        inklusive skuldran utan histologi       Anm.
                                   Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
    C43.61 Yläraajan tai hartian (ihon) melanooma
        lentigo malignasta alkanut              C43.80 Eri alueisiin ulottuva ihomelanooma ei
        Malignt melanom på övre extremitet              histologista vahvistusta
        inklusive skuldran med ursprung i lentigo          Övergripande malignt melanom i huden
        maligna                           utan histologi
                                   C43.81 Eri alueisiin ulottuva ihomelanooma lentigo
    C43.62 Yläraajan tai hartian (ihon) melanooma
        pinnallisesti leviävä                    malignasta alkanut
        Malignt melanom på övre extremitet              Övergripande malignt melanom i huden
        inklusive skuldran: 'superficial spreading'         med ursprung i lentigo maligna
        -typ                         C43.82 Eri alueisiin ulottuva ihomelanooma
                                      pinnallisesti leviävä
    C43.63 Yläraajan tai hartian (ihon) melanooma
                                      Övergripande malignt melanom i huden:
        nodulaarinen
        Malignt melanom på övre extremitet              'superficial spreading' -typ
        inklusive skuldran nodulärt              C43.83 Eri alueisiin ulottuva ihomelanooma
                                      nodulaarinen
    C43.64 Yläraajan tai hartian (ihon) melanooma
                                      Övergripande malignt melanom i huden
        akraalinen
                                      nodulärt
        Malignt melanom på övre extremitet
        inklusive skuldran akralt               C43.84 Eri alueisiin ulottuva ihomelanooma
                                      akraalinen
    C43.69 Yläraajan tai hartian (ihon) melanooma
                                      Övergripande malignt melanom i huden
        muu tai histologisesti epämääräinen
        Malignt melanom på övre extremitet              akralt
        inklusive skuldran annan eller            C43.89 Eri alueisiin ulottuva ihomelanooma muu
        ospecificierad histologi                   tai histologisesti epämääräinen120
                                                 Kasvaimet (C00-D48)
                                                      Tumörer


        Övergripande malignt melanom i huden         C44.01 Huulen tyvisolusyöpä
        annan eller ospecificierad histologi            Basocellulärt karcinom i läpphuden
C43.9 Määrittämätön ihomelanooma                  C44.02 Huulen okasolusyöpä
    Icke specificerad lokalisation av malignt melanom i         Spinocellulärt karcinom i läpphuden
    huden                             C44.09 Huulen ihosyöpä muu tai epämääräinen
Mukaan lukien                                histologia
    Tarkemmin määrittämätön melanooma                  Malign tumör i läpphuden annan eller
Inkluderar                                 ospecificerad histologi
    Malignt melanom UNS
                               C44.1  Silmäluomen tai silmäkulman ihosyöpä
    C43.90 Määrittämätön ihomelanooma ei             Malign tumör i huden på ögonlock inklusive
        histologista vahvistusta               ögonvrå
        Icke specificerad lokalisation av malignt   Pois lukien
        melanom i huden utan histologi            Silmäluomen sidekudoksen syöpä (C49.0)
    C43.91 Määrittämätön ihomelanooma lentigo      Exkluderar
        malignasta alkanut                  Ögonlockets bindväv (C49.0)
        Icke specificerad lokalisation av malignt       C44.10 Silmäluomen tai silmäkulman ihosyöpä ei
        melanom i huden med ursprung i lentigo            histologista vahvistusta
        maligna                           Malign tumör i huden på ögonlock
    C43.92 Määrittämätön ihomelanooma pinnallisesti           inklusive ögonvrå utan histologi
        leviävä                        C44.11 Silmäluomen tai silmäkulman
        Icke specificerad lokalisation av malignt          tyvisolusyöpä
        melanom i huden: 'superficial spreading'           Basocellulärt karcinom i huden på
        -typ                             ögonlock inklusive ögonvrå
    C43.93 Määrittämätön ihomelanooma              C44.12 Silmäluomen tai silmäkulman
        nodulaarinen                         okasolusyöpä
        Icke specificerad lokalisation av malignt          Spinocellulärt karcinom i huden på
        melanom i huden nodulärt                   ögonlock inklusive ögonvrå
    C43.94 Määrittämätön ihomelanooma akraalinen         C44.19 Silmäluomen tai silmäkulman ihosyöpä
        Icke specificerad lokalisation av malignt          muu tai epämääräinen histologia
        melanom i huden akralt                    Malign tumör i huden på ögonlock
    C43.99 Määrittämätön ihomelanooma muu tai              inklusive ögonvrå annan eller
        histologisesti epämääräinen                 ospecificerad histologi
        Icke specificerad lokalisation av malignt   C44.2  Korvalehden tai korvakäytävän ihosyöpä
        melanom i huden annan eller              Malign tumör i huden på ytteröra och i yttre
        ospecificierad histologi               hörselgången
                               Pois lukien
C44   MUUT PAHANLAATUISET IHOKASVAIMET               Korvan sidekudoksen syöpä (C49.0)
    Andra maligna tumörer i huden            Exkluderar
Mukaan lukien                            Örats bindväv (C49.0)
    Hikirauhasen tai talirauhasen syöpä
Inkluderar                              C44.20 Korvalehden tai korvakäytävän ihosyöpä ei
    Malign tumör i talgkörtlar och svettkörtlar             histologista vahvistusta
    Malign tumör i talgkörtlar och svettkörtlar             Malign tumör i huden på ytteröra och i
Pois lukien                                 yttre hörselgången utan histologi
    Ihon pahanlaatuinen melanooma (C43)             C44.21 Korvalehden tai korvakäytävän
    Kaposin sarkooma (C46)                       tyvisolusyöpä
    Sukupuolielinten syöpä (C51-C52, C60, C63)             Basocellulärt karcinom i huden på ytteröra
Exkluderar                                 och i yttre hörselgången
    Malignt melanom i huden (C43)
    Kaposis sarkom (C46)                     C44.22 Korvalehden tai korvakäytävän
    Huden på könsorganen (C51-C52, C60, C63)              okasolusyöpä
                                      Spinocellulärt karcinom i huden på
C44.0  Huulen ihosyöpä                           ytteröra och i yttre hörselgången
    Malign tumör i läpphuden
Pois lukien                             C44.29 Korvalehden tai korvakäytävän ihosyöpä
    Muu pahanlaatuinen huulikasvain (C00)                muu tai epämääräinen histologia
Exkluderar                                 Malign tumör i huden på ytteröra och i
    Malign tumör i läpp (C00)                      yttre hörselgången annan eller
                                      ospecificerad histologi
    C44.00 Huulen ihosyöpä ei histologista vahvistusta
        Malign tumör i läpphuden utan histologi
                                                          121
Kasvaimet (C00-D48)
Tumörer


C44.3  Muiden tai määrittämättömien kasvonosien           C44.51 Vartalon tyvisolusyöpä
    ihosyöpä                              Basocellulärt karcinom i huden på bålen
    Malign tumör i huden på andra och icke
                                   C44.52 Vartalon okasolusyöpä
    specificerade delar av ansiktet
                                      Spinocellulärt karcinom i huden på bålen
    C44.30 Muun tai määrittämättömän kasvonosan
                                   C44.59 Vartalon ihosyöpä
        ihosyöpä ei histologista vahvistusta
                                      Malign tumör i huden på bålen annan eller
        Malign tumör i huden på annan eller icke
                                      ospecificerad histologi
        specificerad del av ansiktet utan histologi
                               C44.6  Yläraajan tai hartian ihosyöpä
    C44.31 Muun tai määrittämättömän kasvonosan
                                   Malign tumör i huden på övre extremiteten
        ihosyöpä tyvisolusyöpä
                                   inklusive skuldran
        Basocellulärt karcinom i huden på annan
        eller icke specificerad del av ansiktet        C44.60 Yläraajan tai hartian ihosyöpä ei
                                      histologista vahvistusta
    C44.32 Muun tai määrittämättömän kasvonosan
                                      Malign tumör i huden på övre extremiteten
        ihosyöpä okasolusyöpä
                                      inklusive skuldran utan histologi
        Spinocellulärt karcinom i huden på annan
        eller icke specificerad del av ansiktet        C44.61 Yläraajan tai hartian tyvisolusyöpä
                                      Basocellulärt karcinom i huden på övre
    C44.39 Muun tai määrittämättömän kasvonosan
                                      extremiteten inklusive skuldran
        ihosyöpä muu tai epämääräinen histologia
        Malign tumör i huden på annan eller icke       C44.62 Yläraajan tai hartian okasolusyöpä
        specificerad del av ansiktet annan eller           Spinocellulärt karcinom i huden på övre
        ospecificerad histologi                   extremiteten inklusive skuldran
C44.4  Päälaen, kaulan tai niskan ihosyöpä             C44.69 Yläraajan tai hartian ihosyöpä muu tai
    Malign tumör i huden i hårbotten och på halsen           epämääräinen histologia
                                      Malign tumör i huden på övre extremiteten
    C44.40 Päälaen, kaulan tai niskan ihosyöpä ei
                                      inklusive skuldran annan eller
        histologista vahvistusta
                                      ospecificerad histologi
        Malign tumör i huden i hårbotten och på
        halsen utan histologi             C44.7  Alaraajan tai lonkan seudun ihosyöpä
                                   Malign tumör i huden på nedre extremiteten
    C44.41 Päälaen, kaulan tai niskan tyvisolusyöpä
                                   inklusive höften
        Basocellulärt karcinom huden i hårbotten
        och på halsen                     C44.70 Alaraajan tai lonkan seudun ihosyöpä ei
                                      histologista vahvistusta
    C44.42 Päälaen, kaulan tai niskan okasolusyöpä
                                      Malign tumör i huden på nedre
        Spinocellulärt karcinom i huden i hårbotten
                                      extremiteten inklusive höften utan histologi
        och på halsen
                                   C44.71 Alaraajan tai lonkan seudun tyvisolusyöpä
    C44.49 Päälaen, kaulan tai niskan ihosyöpä muu
                                      Basocellulärt karcinom i huden på nedre
        tai epämääräinen histologia
                                      extremiteten inklusive höften
        Malign tumör i huden i hårbotten och på
        halsen annan eller ospecificerad histologi      C44.72 Alaraajan tai lonkan seudun okasolusyöpä
                                      Spinocellulärt karcinom i huden på nedre
C44.5  Vartalon ihosyöpä
                                      extremiteten inklusive höften
    Malign tumör i huden på bålen
Mukaan lukien                            C44.79 Alaraajan tai lonkan seudun ihosyöpä muu
    Peräaukon ympäristön ihon syöpä                   tai epämääräinen histologia
    Nivustaipeen ihosyöpä                        Malign tumör i huden på nedre
    Kainaloiden ihosyöpä                        extremiteten inklusive höften annan eller
    Rintarauhasen ihon syöpä                      ospecificerad histologi
    Peräaukon ihon syöpä                 C44.8  Eri alueisiin ulottuva ihosyöpä
Inkluderar                              Övergripande malign tumör i huden
    Malign tumör i analhuden               Huom.
    Malign hudtumör i ljumske                  Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
    Malign hudtumör i axill               Anm.
    Huden över bröstkörtel                    Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
    Malign hudtumör i anala gränszonen
Pois lukien                             C44.80 Eri alueisiin ulottuva ihosyöpä ei
    Tarkemmin määrittämätön peräaukon syöpä               histologista vahvistusta
    (C21.0)                               Övergripande malign tumör i huden utan
Exkluderar                                 histologi
    Anus UNS (C21.0)                       C44.81 Eri alueisiin ulottuva tyvisolusyöpä
    C44.50 Vartalon ihosyöpä ei histologista              Övergripande basocellulärt karcinom i
        vahvistusta                         huden
        Malign tumör i huden på bålen utan          C44.82 Eri alueisiin ulottuva okasolusyöpä
        histologi


122
                                                Kasvaimet (C00-D48)
                                                     Tumörer


        Övergripande spinocellulärt karcinom i       Mesoteliom i mesokolon
        huden                       Mesoteliom i omentet
                                  Mesoteliom i peritoneum (parietale) (pelvis)
    C44.89 Eri alueisiin ulottuva ihosyöpä muu tai
                              Pois lukien
        epämääräinen histologia
                                  Vatsakalvon muu pahanlaatuinen kasvain (C48)
        Övergripande malign tumör i huden annan
                              Exkluderar
        eller ospecificerad histologi
                                  Annan malign tumör i peritoneum (C48)
C44.9  Määrittämätön ihosyöpä
                              C45.2& Sydänpussin mesoteliooma
    Icke specificerad lokalisation av malign tumör i
                                  Mesoteliom i perikardiet
    huden
                              Pois lukien
    C44.90 Määrittämätön ihosyöpä ei histologista       Sydänpussin muu pahanlaatuinen kasvain (C38.0)
        vahvistusta                 Exkluderar
        Icke specificerad lokalisation av malign      Annan malign tumör i perikardiet (C38.0)
        tumör i huden utan histologi
                              C45.7& Muualla sijaitseva mesoteliooma
    C44.91 Määrittämätön tyvisolusyöpä            Mesoteliom med annan lokalisation
        Icke specificerad lokalisation av
                              C45.9& Määrittämätön mesoteliooma
        basocellulärt karcinom i huden
                                 Icke specificerad lokalisation av mesoteliom
    C44.92 Määrittämätön okasolusyöpä
        Icke specificerad lokalisation av      C46   KAPOSIN SARKOOMA
        spinocellulärt karcinom i huden           Kaposis sarkom
    C44.99 Määrittämätön ihosyöpä muu tai       C46.0& Ihon Kaposin sarkooma
        epämääräinen histologia              Kaposis sarkom i huden
        Icke specificerad lokalisation av malign
        tumör i huden annan eller ospecificerad   C46.1& Pehmytkudoksen Kaposin sarkooma
        histologi                     Kaposis sarkom i mjukvävnad
                              C46.2& Suulaen Kaposin sarkooma
                                 Kaposis sarkom i gommen
C45-C49                          C46.3& Imusolmukkeiden Kaposin sarkooma
                                 Kaposis sarkom i lymfkörtlar
Mesoteelikudoksen, ääreishermojen             C46.7& Muussa tunnetussa paikassa sijaitseva Kaposin
sekä muun pehmytkudoksen                     sarkooma
pahanlaatuiset kasvaimet                     Kaposis sarkom med annan specificerad
                                 lokalisation
Maligna tumörer i mesotelial
                              C46.8& Useiden elinten Kaposin sarkooma
(kroppshåletäckande) vävnad och                  Kaposis sarkom i multipla organ
mjukvävnad                         C46.9& Määrittämätön Kaposin sarkooma
Pois lukien                            Icke specificerad lokalisation av Kaposis sarkom
    Hoito suvussa esiintyvien pahanlaatuisten
    kasvainten takia (Z80.8)              C47   ÄÄREISHERMOJEN JA/TAI AUTONOMISEN
Exkluderar                             HERMOSTON SYÖPÄ
    Vård för familjeanamnes med malign tumör (Z80.8)      Malign tumör i perifera nerver och i autonoma
                                  nervsystemet
C45   MESOTELIOOMA                    Mukaan lukien
    Mesoteliom                         Sympaattisten ja parasympaattisten hermojen ja
C45.0& Keuhkopussin mesoteliooma                  hermosolmukkeiden syövät
    Mesoteliom i pleura                Inkluderar
Pois lukien                            Sympatiska och parasympatiska nerver och
    Keuhkopussin muu pahanlaatuinen kasvain (C38.4)      ganglier
Exkluderar                         Pois lukien
    Malign tumör i pleura UNS (C38.4)             Aivohermojen pahanlaatuinen kasvain
                                  (C72.2-C72.5)
C45.1& Vatsakalvon mesoteliooma              Exkluderar
    Mesoteliom i peritoneum                   Malign tumör av kranialnerver (C72.2-C72.5)
Mukaan lukien
    Suoliliepeen mesoteliooma              C47.0  Pään, kasvojen, kaulan tai niskan ääreishermon
    Paksusuolen suoliliepeen mesoteliooma            syöpä
    Vatsapaidan mesoteliooma                  Malign tumör i perifera nerver i huvudet, ansiktet
    Seinänmyötäisen vatsakalvon mesoteliooma          och halsen
    Lantion elinten vatsakalvon mesoteliooma      Pois lukien
    Mesokoolonin mesoteliooma                  Silmäkuopan ääreishermon syöpä (C69.6)
Inkluderar                         Exkluderar
    Mesoteliom i mesenteriet                  Perifera nerver i orbita (C69.6)


                                                         123
Kasvaimet (C00-D48)
Tumörer


    C47.00&                            C47.20&
        Pään, kasvojen, kaulan tai niskan               Alaraajan tai lonkan seudun ääreishermon
        ääreishermon syöpä ei histologista              syöpä ei histologista vahvistusta
        vahvistusta                          Malign tumör i perifera nerver i nedre
        Malign tumör i perifera nerver i huvudet,           extremitet inklusive höften utan histologi
        ansiktet och halsen utan histologi
                                   C47.25&
    C47.06&                               Alaraajan tai lonkan seudun ääreishermon
        Pään, kasvojen, kaulan tai niskan               syöpä fibrosarkooma
        ääreishermon syöpä perifeerinen                Malign tumör i perifera nerver i nedre
        hermotupen kasvain                      extremitet inklusive höften fibrosarkom
        Malign tumör i perifera nerver i huvudet,
                                   C47.26&
        ansiktet och halsen neurilemmom
                                       Alaraajan tai lonkan seudun ääreishermon
    C47.07&                               syöpä perifeerinen hermotupen kasvain
        Pään, kasvojen, kaulan tai niskan               Malign tumör i perifera nerver i nedre
        ääreishermon syöpä perifeerinen                extremitet inklusive höften neurilemmom
        neuroektodermaalinen kasvain (PNET)
                                   C47.27&
        Malign tumör i perifera nerver i huvudet,
                                       Alaraajan tai lonkan seudun ääreishermon
        ansiktet och halsen primitiv
                                       syöpä perifeerinen neuroektodermaalinen
        neuroektodermal tumör
                                       kasvain (PNET)
    C47.09&                               Malign tumör i perifera nerver i nedre
        Pään, kasvojen, kaulan tai niskan               extremitet inklusive höften primitiv
        ääreishermon syöpä muu tai                  neuroektodermal tumör
        epämääräinen histologia
                                   C47.29&
        Malign tumör i perifera nerver i huvudet,
                                       Alaraajan tai lonkan seudun ääreishermon
        ansiktet och halsen annan eller
                                       syöpä muu tai epämääräinen histologia
        ospecificerad tumör
                                       Malign tumör i perifera nerver i nedre
C47.1  Yläraajan tai hartian ääreishermon syöpä               extremitet inklusive höften annan eller
    Malign tumör i perifera nerver i övre extremitet           ospecificerad tumör
    inklusive skuldran
                               C47.3  Rintakehän ääreishermon syöpä
    C47.10&                            Malign tumör i perifera nerver i torax
        Yläraajan tai hartian ääreishermon syöpä
                                   C47.30&
        ei histologista vahvistusta
                                       Rintakehän ääreishermon syöpä ei
        Malign tumör i perifera nerver i övre
                                       histologista vahvistusta
        extremitet inklusive skuldran utan histologi
                                       Malign tumör i perifera nerver i torax utan
    C47.15&                               histologi
        Yläraajan tai hartian ääreishermon syöpä
                                   C47.35&
        fibrosarkooma
                                       Rintakehän ääreishermon syöpä
        Malign tumör i perifera nerver i övre
                                       fibrosarkooma
        extremitet inklusive skuldran fibrosarkom
                                       Malign tumör i perifera nerver i torax
    C47.16&                               fibrosarkom
        Yläraajan tai hartian ääreishermon syöpä
                                   C47.36&
        perifeerinen hermotupen kasvain
                                       Rintakehän ääreishermon syöpä
        Malign tumör i perifera nerver i övre
                                       perifeerinen hermotupen kasvain
        extremitet inklusive skuldran neurilemmom
                                       Malign tumör i perifera nerver i torax
    C47.17&                               neurilemmom
        Yläraajan tai hartian ääreishermon syöpä
                                   C47.37&
        perifeerinen neuroektodermaalinen
                                       Rintakehän ääreishermon syöpä
        kasvain (PNET)
                                       perifeerinen neuroektodermaalinen
        Malign tumör i perifera nerver i övre
                                       kasvain (PNET)
        extremitet inklusive skuldran primitiv
                                       Malign tumör i perifera nerver i torax
        neuroektodermal tumör
                                       primitiv neuroektodermal tumör
    C47.19&
                                   C47.39&
        Yläraajan tai hartian ääreishermon syöpä
                                       Rintakehän ääreishermon syöpä muu tai
        muu tai epämääräinen histologia
                                       epämääräinen histologia
        Malign tumör i perifera nerver i övre
                                       Malign tumör i perifera nerver i torax
        extremitet inklusive skuldran annan eller
                                       annan eller ospecificerad tumör
        ospecificerad tumör
                               C47.4  Vatsan ääreishermon syöpä
C47.2  Alaraajan tai lonkan seudun ääreishermon syöpä
                                   Malign tumör i perifera nerver i buken
    Malign tumör i perifera nerver i nedre extremitet
    inklusive höften124
                                                 Kasvaimet (C00-D48)
                                                       Tumörer


    C47.40&                               Malign tumör i perifera nerver i bålen, icke
        Vatsan ääreishermon syöpä ei histologista           specificerad del utan histologi
        vahvistusta                      C47.65&
        Malign tumör i perifera nerver i buken utan         Vartalon ääreishermon syöpä tarkemmin
        histologi
                                      määrittämättömässä paikassa
    C47.45&                               fibrosarkooma
        Vatsan ääreishermon syöpä fibrosarkooma           Malign tumör i perifera nerver i bålen, icke
        Malign tumör i perifera nerver i buken            specificerad del fibrosarkom
        fibrosarkom                      C47.66&
    C47.46&                               Vartalon ääreishermon syöpä tarkemmin
        Vatsan ääreishermon syöpä perifeerinen            määrittämättömässä paikassa perifeerinen
        hermotupen kasvain                      hermotupen kasvain
        Malign tumör i perifera nerver i buken            Malign tumör i perifera nerver i bålen, icke
        neurilemmom                         specificerad del neurilemmom
    C47.47&                           C47.67&
        Vatsan ääreishermon syöpä perifeerinen            Vartalon ääreishermon syöpä tarkemmin
        neuroektodermaalinen kasvain (PNET)             määrittämättömässä paikassa perifeerinen
        Malign tumör i perifera nerver i buken            neuroektodermaalinen kasvain (PNET)
        primitiv neuroektodermal tumör                Malign tumör i perifera nerver i bålen, icke
                                      specificerad del primitiv neuroektodermal
    C47.49&
        Vatsan ääreishermon syöpä muu tai              tumör
        epämääräinen histologia                C47.69&
        Malign tumör i perifera nerver i buken            Vartalon ääreishermon syöpä tarkemmin
        annan eller ospecificerad tumör               määrittämättömässä paikassa muu tai
                                      epämääräinen histologia
C47.5  Lantion ääreishermon syöpä
                                      Malign tumör i perifera nerver i bålen, icke
    Malign tumör i perifera nerver i bäckenet
                                      specificerad del annan eller ospecificerad
    C47.50&                               tumör
        Lantion ääreishermon syöpä ei histologista
        vahvistusta                  C47.8  Eri alueisiin ulottuva ääreishermon tai
        Malign tumör i perifera nerver i bäckenet       autonomisen hermoston syöpä
        utan histologi                    Övergripande malign tumör i perifera nerver och
                                   autonoma nervsystemet
    C47.55&                       Huom.
        Lantion ääreishermon syöpä              Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
        fibrosarkooma                 Anm.
        Malign tumör i perifera nerver i bäckenet       Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
        fibrosarkom
                                   C47.80&
    C47.56&                               Eri alueisiin ulottuva ääreishermon tai
        Lantion ääreishermon syöpä perifeerinen           autonomisen hermoston syöpä ei
        hermotupen kasvain                      histologista vahvistusta
        Malign tumör i perifera nerver i bäckenet          Övergripande malign tumör i perifera
        neurilemmom                         nerver och autonoma nervsystemet utan
    C47.57&                               histologi
        Lantion ääreishermon syöpä perifeerinen        C47.85&
        neuroektodermaalinen kasvain (PNET)             Eri alueisiin ulottuva ääreishermon tai
        Malign tumör i perifera nerver i bäckenet          autonomisen hermoston syöpä
        primitiv neuroektodermal tumör                fibrosarkooma
    C47.59&                               Övergripande malign tumör i perifera
        Lantion ääreishermon syöpä muu tai              nerver och autonoma nervsystemet
        epämääräinen histologia                   fibrosarkom
        Malign tumör i perifera nerver i bäckenet       C47.86&
        annan eller ospecificerad tumör               Eri alueisiin ulottuva ääreishermon tai
C47.6  Vartalon ääreishermon syöpä tarkemmin                autonomisen hermoston syöpä
    määrittämättömässä paikassa                     perifeerinen hermotupen kasvain
    Malign tumör i perifera nerver i bålen, icke            Övergripande malign tumör i perifera
    specificerad del                          nerver och autonoma nervsystemet
                                      neurilemmom
    C47.60&
        Vartalon ääreishermon syöpä tarkemmin
        määrittämättömässä paikassa ei
        histologista vahvistusta                                                           125
Kasvaimet (C00-D48)
Tumörer


    C47.87&                       Exkluderar
        Eri alueisiin ulottuva ääreishermon tai       Kaposis sarkom (C46.1)
        autonomisen hermoston syöpä             Mesoteliom (C45)
        perifeerinen neuroektodermaalinen       C48.0  Vatsaontelontakaisen tilan syöpä
        kasvain (PNET)                    Malign tumör i retroperitonealrummet
        Övergripande malign tumör i perifera
        nerver och autonoma nervsystemet           C48.00&
        primitiv neuroektodermal tumör                Vatsaontelontakaisen tilan syöpä ei
                                      histologista vahvistusta
    C47.89&                               Malign tumör i retroperitonealrummet utan
        Eri alueisiin ulottuva ääreishermon tai           histologi
        autonomisen hermoston syöpä muu tai
        epämääräinen histologia                C48.02&
        Övergripande malign tumör i perifera             Vatsaontelontakaisen tilan syöpä
        nerver och autonoma nervsystemet annan            liposarkooma
        eller ospecificerad tumör                  Malign tumör i retroperitonealrummet
                                      liposarkom
C47.9  Ääreishermon ja/tai autonomisen hermoston
    syöpä määrittämättömässä paikassa              C48.03&
    Malign tumör i icke specificerad lokalisation i           Vatsaontelontakaisen tilan syöpä
    perifera nerver och autonoma nervsystemet              leiomyosarkooma
                                      Malign tumör i retroperitonealrummet
    C47.90&                               leiomyosarkom
        Ääreishermon ja/tai autonomisen
        hermoston syöpä määrittämättömässä          C48.04&
        paikassa ei histologista vahvistusta             Vatsaontelontakaisen tilan syöpä
        Malign tumör i icke specificerad               rabdomyosarkooma
        lokalisation i perifera nerver och autonoma         Malign tumör i retroperitonealrummet
        nervsystemet utan histologi                 rhabdomyosarkom
    C47.96&                           C48.05&
        Ääreishermon ja/tai autonomisen               Vatsaontelontakaisen tilan syöpä
        hermoston syöpä määrittämättömässä              fibrosarkooma
        paikassa perifeerinen hermotupen kasvain           Malign tumör i retroperitonealrummet
        Malign tumör i icke specificerad               fibrosarkom
        lokalisation i perifera nerver och autonoma      C48.06&
        nervsystemet neurilemmom                   Vatsaontelontakaisen tilan syöpä
    C47.97&                               neurilemmooma
        Ääreishermon ja/tai autonomisen               Malign tumör i retroperitonealrummet
        hermoston syöpä määrittämättömässä              neurilemmom
        paikassa perifeerinen                 C48.07&
        neuroektodermaalinen kasvain (PNET)             Vatsaontelontakaisen tilan syöpä
        Malign tumör i icke specificerad               primitiivinen neuroektodermaalinen
        lokalisation i perifera nerver och autonoma         kasvain (PNET)
        nervsystemet primitiv neuroektodermal            Malign tumör i retroperitonealrummet
        tumör                            primitiv neuroektodermal tumör
    C47.99&                           C48.09&
        Ääreishermon ja/tai autonomisen               Vatsaontelontakaisen tilan syöpä muu tai
        hermoston syöpä määrittämättömässä              epämääräinen histologia
        paikassa muu tai epämääräinen histologia           Malign tumör i retroperitonealrummet
        Malign tumör i icke specificerad               annan eller ospecificerad tumör
        lokalisation i perifera nerver och autonoma
        nervsystemet annan eller ospecificerad    C48.1 Vatsakalvon määritetyn osan syöpä
        tumör                        Malign tumör i specificerad lokalisation i
                                  peritoneum
C48   VATSAKALVON JA/TAI                  Mukaan lukien
    VATSAONTELONTAKAISEN TILAN SYÖPÄ              Seinänmyötäisen vatsakalvon syöpä
    Malign tumör i bukhinnan och                Suoliliepeen syöpä
    retroperitonealrummet (utrymmet bakom            Paksusuolen suoliliepeen syöpä
    bukhinnan)                         Vatsapaidan syöpä
Pois lukien                             Lantion elinten vatsakalvon syöpä
    Mesoteliooma (C45)                     Mesokoolonin syöpä
    Pehmytkudoksen Kaposin sarkooma (C46.1)           Parietaalisen vatsakalvon syöpä
    Vatsaontelon imusolmukkeiden syöpä (C77.2)      Inkluderar
                                  Malign tumör i bäckenperitoneum
                                  Malign tumör i mesenterium
                                  Malign tumör i mesokolon


126
                                                Kasvaimet (C00-D48)
                                                      Tumörer


    Malign tumör i oment                    C48.21&
    Malign tumör i peritoneum parietale                Määrittämätön vatsakalvon syöpä maligni
    C48.10&                              fibroottinen histiosytooma
        Vatsakalvon määritetyn osan syöpä ei            Malign tumör i icke specificerad
        histologista vahvistusta                  lokalisation i peritoneum malignt fibrotiskt
        Malign tumör i specificerad lokalisation i         histiocytom
        peritoneum utan histologi              C48.22&
    C48.12&                              Määrittämätön vatsakalvon syöpä
        Vatsakalvon määritetyn osan syöpä              liposarkooma
        liposarkooma                        Malign tumör i icke specificerad
        Malign tumör i specificerad lokalisation i         lokalisation i peritoneum liposarkom
        peritoneum liposarkom                C48.23&
    C48.13&                              Määrittämätön vatsakalvon syöpä
        Vatsakalvon määritetyn osan syöpä              leiomyosarkooma
        leiomyosarkooma                       Malign tumör i icke specificerad
        Malign tumör i specificerad lokalisation i         lokalisation i peritoneum leiomyosarkom
        peritoneum leiomyosarkom               C48.24&
    C48.14&                              Määrittämätön vatsakalvon syöpä
        Vatsakalvon määritetyn osan syöpä              rabdomyosarkooma
        rabdomyosarkooma                      Malign tumör i icke specificerad
        Malign tumör i specificerad lokalisation i         lokalisation i peritoneum
        peritoneum rhabdomyosarkom                 rhabdomyosarkom

    C48.15&                           C48.25&
        Vatsakalvon määritetyn osan syöpä              Määrittämätön vatsakalvon syöpä
        fibrosarkooma                        fibrosarkooma
        Malign tumör i specificerad lokalisation i         Malign tumör i icke specificerad
        peritoneum fibrosarkom                   lokalisation i peritoneum fibrosarkom

    C48.16&                           C48.26&
        Vatsakalvon määritetyn osan syöpä              Määrittämätön vatsakalvon syöpä
        neurilemmoma                        neurilemmoma
        Malign tumör i specificerad lokalisation i         Malign tumör i icke specificerad
        peritoneum neurilemmom                   lokalisation i peritoneum neurilemmom

    C48.17&                           C48.27&
        Vatsakalvon määritetyn osan syöpä              Määrittämätön vatsakalvon syöpä
        primitiivinen neuroektodermaalinen             primitiivinen neuroektodermaalinen
        kasvain (PNET)                       kasvain (PNET)
        Malign tumör i specificerad lokalisation i         Malign tumör i icke specificerad
        peritoneum primitiv neuroektodermal             lokalisation i peritoneum primitiv
        tumör                            neuroektodermal tumör

    C48.18&                           C48.28&
        Vatsakalvon määritetyn osan syöpä              Määrittämätön vatsakalvon syöpä Ewing'in
        Ewing'in sarkooma                      sarkooma
        Malign tumör i specificerad lokalisation i         Malign tumör i icke specificerad
        peritoneum Ewing's sarkom                  lokalisation i peritoneum Ewing's sarkom

    C48.19&                           C48.29&
        Vatsakalvon määritetyn osan syöpä muu            Määrittämätön vatsakalvon syöpä muu tai
        tai epämääräinen histologia                 epämääräinen histologia
        Malign tumör i specificerad lokalisation i         Malign tumör i icke specificerad
        peritoneum annan eller ospecificerad            lokalisation i peritoneum annan eller
        tumör                            ospecificerad tumör

C48.2  Määrittämätön vatsakalvon syöpä           C48.8 Eri alueisiin ulottuva vatsaontelontakaisen tilan
    Malign tumör i icke specificerad lokalisation i      ja/tai vatsakalvon syöpä
    peritoneum                         Övergripande malign tumör i peritoneum och
                                  retroperitoneum
    C48.20&                       Mukaan lukien
        Määrittämätön vatsakalvon syöpä ei         Vatsaontelontakaisen tilan ja/tai vatsakalvon
        histologista vahvistusta              syöpä, eri alueisiin ulottuva
        Malign tumör i icke specificerad       Inkluderar
        lokalisation i peritoneum utan histologi      Malign tumör i retroperitoneum och/eller
                                  peritoneum med övergripande växt                                                          127
Kasvaimet (C00-D48)
Tumörer


Huom.                                 C48.89&
    Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa                 Eri alueisiin ulottuva vatsaontelontakaisen
Anm.                                     tilan ja/tai vatsakalvon syöpä muu tai
    Se anm 5 i inledningen till detta kapitel              epämääräinen histologia
                                       Övergripande malign tumör i peritoneum
    C48.80&
                                       och retroperitoneum annan eller
        Eri alueisiin ulottuva vatsaontelontakaisen
        tilan ja/tai vatsakalvon syöpä ei               ospecificerad tumör
        histologista vahvistusta
        Övergripande malign tumör i peritoneum     C49   MUUN SIDEKUDOKSEN JA MUUN
        och retroperitoneum utan histologi           PEHMYTKUDOKSEN SYÖPÄ
                                   Malign tumör i annan bindväv och mjukvävnad
    C48.81&                        Mukaan lukien
        Eri alueisiin ulottuva vatsaontelontakaisen      Rustokudoksen, rasvakudoksen, lihasten,
        tilan ja/tai vatsakalvon syöpä maligni         jänteiden, jännetuppien, limapussien, nivelsiteiden,
        fibroottinen histiosytooma               muiden siteiden (ei kuitenkaan kohdun siteiden),
        Övergripande malign tumör i peritoneum         nivelkalvojen, peitinkalvojen, verisuonien ja
        och retroperitoneum malignt fibrotiskt         imusuonien syöpä
        histiocytom                      Pehmytkudoksen syöpä
    C48.82&                        Inkluderar
        Eri alueisiin ulottuva vatsaontelontakaisen      blodkärl, bursor, brosk, fascior, fett, ligament, (med
        tilan ja/tai vatsakalvon syöpä liposarkooma      undantag för uterina ligament), lymfkärl, muskler,
        Övergripande malign tumör i peritoneum         senor, senskidor, synovia
        och retroperitoneum liposarkom         Pois lukien
                                   Nenäruston syöpä (C30.0)
    C48.83&                            Kurkunpään ruston syöpä (C32.3)
        Eri alueisiin ulottuva vatsaontelontakaisen      Nivelruston syöpä (C40-C41)
        tilan ja/tai vatsakalvon syöpä             Mesoteliooma (C45)
        leiomyosarkooma                    Kaposin sarkooma (C46)
        Övergripande malign tumör i peritoneum         Ääreishermojen tai autonomisen hermoston syöpä
        och retroperitoneum leiomyosarkom           (C47)
    C48.84&                            Vatsakalvon syöpä (C48)
        Eri alueisiin ulottuva vatsaontelontakaisen      Vatsaontelontakaisen tilan syöpä (C48.0)
        tilan ja/tai vatsakalvon syöpä             Rintarauhasen sidekudoksen syöpä (C50)
        rabdomyosarkooma                Exkluderar
        Övergripande malign tumör i peritoneum         Näsbrosk (C30.0)
        och retroperitoneum rhabdomyosarkom          Larynxbrosk (C32.3)
                                   Ledbrosk (C40-C41)
    C48.85&
                                   Mesoteliom (C45)
        Eri alueisiin ulottuva vatsaontelontakaisen
                                   Kaposis sarkom (C46)
        tilan ja/tai vatsakalvon syöpä
                                   Perifera nerver och autonoma nervsystemet (C47)
        fibrosarkooma
                                   Peritoneum (C48)
        Övergripande malign tumör i peritoneum
                                   Retroperitoneum (C48.0)
        och retroperitoneum fibrosarkom
                                   Bindväv i bröstkörtel (C50)
    C48.86&
                               C49.0  Pään, kasvojen, kaulan tai niskan sidekudoksen
        Eri alueisiin ulottuva vatsaontelontakaisen
                                   tai muun pehmytkudoksen syöpä
        tilan ja/tai vatsakalvon syöpä
                                   Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i huvudet,
        neurilemmoma
                                   ansiktet och halsen
        Övergripande malign tumör i peritoneum
                               Mukaan lukien
        och retroperitoneum neurilemmom
                                   Silmäluomen sidekudoksen syöpä
    C48.87&                            Korvan sidekudoksen syöpä
        Eri alueisiin ulottuva vatsaontelontakaisen  Inkluderar
        tilan ja/tai vatsakalvon syöpä primitiivinen      Malign tumör i brosk och bindväv i ögonlock och
        neuroektodermaalinen kasvain (PNET)          öra
        Övergripande malign tumör i peritoneum     Pois lukien
        och retroperitoneum primitiv              Silmäkuopan sidekudoksen syöpä (C69.6)
        neuroektodermal tumör             Exkluderar
    C48.88&                            Bindväv i orbita (C69.6)
        Eri alueisiin ulottuva vatsaontelontakaisen      C49.00&
        tilan ja/tai vatsakalvon syöpä Ewing'in            Pään, kasvojen, kaulan tai niskan
        sarkooma                           sidekudoksen tai muun pehmytkudoksen
        Övergripande malign tumör i peritoneum            syöpä ei histologista vahvistusta
        och retroperitoneum Ewing's sarkom              Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
                                       huvudet, ansiktet och halsen utan histologi128
                                           Kasvaimet (C00-D48)
                                                Tumörer


C49.01&                      C49.1  Yläraajan tai hartian sidekudoksen tai muun
    Pään, kasvojen, kaulan tai niskan         pehmytkudoksen syöpä
    sidekudoksen tai muun pehmytkudoksen        Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i övre
    syöpä maligni fibroottinen histiosytooma      extremitet inklusive skuldran
    Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
                             C49.10&
    huvudet, ansiktet och halsen malignt
                                 Yläraajan tai hartian sidekudoksen tai
    fibrotiskt histiocytom                  muun pehmytkudoksen syöpä ei
C49.02&                             histologista vahvistusta
    Pään, kasvojen, kaulan tai niskan             Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
    sidekudoksen tai muun pehmytkudoksen           övre extremitet inklusive skuldran utan
    syöpä liposarkooma                    histologi
    Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i      C49.11&
    huvudet, ansiktet och halsen liposarkom
                                 Yläraajan tai hartian sidekudoksen tai
C49.03&                             muun pehmytkudoksen syöpä maligni
    Pään, kasvojen, kaulan tai niskan             fibroottinen histiosytooma
    sidekudoksen tai muun pehmytkudoksen           Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
    syöpä leiomyosarkooma                   övre extremitet inklusive skuldran malignt
    Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i          fibrotiskt histiocytom
    huvudet, ansiktet och halsen
                             C49.12&
    leiomyosarkom                       Yläraajan tai hartian sidekudoksen tai
C49.04&                             muun pehmytkudoksen syöpä
    Pään, kasvojen, kaulan tai niskan             liposarkooma
    sidekudoksen tai muun pehmytkudoksen           Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
    syöpä rabdomyosarkooma                  övre extremitet inklusive skuldran
    Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i          liposarkom
    huvudet, ansiktet och halsen            C49.13&
    rhabdomyosarkom
                                 Yläraajan tai hartian sidekudoksen tai
C49.05&                             muun pehmytkudoksen syöpä
    Pään, kasvojen, kaulan tai niskan             leiomyosarkooma
    sidekudoksen tai muun pehmytkudoksen           Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
    syöpä fibrosarkooma                    övre extremitet inklusive skuldran
    Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i          leiomyosarkom
    huvudet, ansiktet och halsen fibrosarkom      C49.14&
C49.06&                             Yläraajan tai hartian sidekudoksen tai
    Pään, kasvojen, kaulan tai niskan             muun pehmytkudoksen syöpä
    sidekudoksen tai muun pehmytkudoksen           rabdomyosarkooma
    syöpä neurilemmoma                    Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
    Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i          övre extremitet inklusive skuldran
    huvudet, ansiktet och halsen neurilemmom         rhabdomyosarkom
C49.07&                          C49.15&
    Pään, kasvojen, kaulan tai niskan             Yläraajan tai hartian sidekudoksen tai
    sidekudoksen tai muun pehmytkudoksen           muun pehmytkudoksen syöpä
    syöpä primitiivinen neuroektodermaalinen         fibrosarkooma
    kasvain (PNET)                      Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
    Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i          övre extremitet inklusive skuldran
    huvudet, ansiktet och halsen primitiv           fibrosarkom
    neuroektodermal tumör               C49.16&
C49.08&                             Yläraajan tai hartian sidekudoksen tai
    Pään, kasvojen, kaulan tai niskan             muun pehmytkudoksen syöpä
    sidekudoksen tai muun pehmytkudoksen           neurilemmoma
    syöpä Ewing'in sarkooma                  Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
    Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i          övre extremitet inklusive skuldran
    huvudet, ansiktet och halsen Ewing's           neurilemmom
    sarkom
                             C49.17&
C49.09&                             Yläraajan tai hartian sidekudoksen tai
    Pään, kasvojen, kaulan tai niskan             muun pehmytkudoksen syöpä primitiivinen
    sidekudoksen tai muun pehmytkudoksen           neuroektodermaalinen kasvain (PNET)
    syöpä muu tai epämääräinen histologia           Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
    Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i          övre extremitet inklusive skuldran primitiv
    huvudet, ansiktet och halsen annan eller         neuroektodermal tumör
    ospecificerad tumör                                                     129
Kasvaimet (C00-D48)
Tumörer


    C49.18&                           C49.26&
        Yläraajan tai hartian sidekudoksen tai           Alaraajan tai lonkan seudun sidekudoksen
        muun pehmytkudoksen syöpä Ewing'in             tai muun pehmytkudoksen syöpä
        sarkooma                          neurilemmoma
        Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i           Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
        övre extremitet inklusive skuldran Ewing's         nedre extremitet inklusive höften
        sarkom                           neurilemmom
    C49.19&                           C49.27&
        Yläraajan tai hartian sidekudoksen tai           Alaraajan tai lonkan seudun sidekudoksen
        muun pehmytkudoksen syöpä muu tai              tai muun pehmytkudoksen syöpä
        epämääräinen histologia                   primitiivinen neuroektodermaalinen
        Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i           kasvain (PNET)
        övre extremitet inklusive skuldran annan          Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
        eller ospecificerad tumör                  nedre extremitet inklusive höften primitiv
C49.2  Alaraajan tai lonkan seudun sidekudoksen tai            neuroektodermal tumör
    muun pehmytkudoksen syöpä                  C49.28&
    Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i nedre           Alaraajan tai lonkan seudun sidekudoksen
    extremitet inklusive höften                    tai muun pehmytkudoksen syöpä Ewing'in
    C49.20&                              sarkooma
        Alaraajan tai lonkan seudun sidekudoksen          Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
        tai muun pehmytkudoksen syöpä ei              nedre extremitet inklusive höften Ewing's
        histologista vahvistusta                  sarkom
        Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i       C49.29&
        nedre extremitet inklusive höften utan           Alaraajan tai lonkan seudun sidekudoksen
        histologi                          tai muun pehmytkudoksen syöpä muu tai
    C49.21&                              epämääräinen histologia
        Alaraajan tai lonkan seudun sidekudoksen          Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
        tai muun pehmytkudoksen syöpä maligni            nedre extremitet inklusive höften annan
        fibroottinen histiosytooma                 eller ospecificerad tumör
        Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i   C49.3  Rintakehän sidekudoksen tai muun
        nedre extremitet inklusive höften malignt      pehmytkudoksen syöpä
        fibrotiskt histiocytom                Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
    C49.22&                           bröstkorgen
        Alaraajan tai lonkan seudun sidekudoksen   Mukaan lukien
        tai muun pehmytkudoksen syöpä            Kainalon sidekudoksen tai muun pehmytkudoksen
        liposarkooma                     syöpä
        Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i       Pallean sidekudoksen tai muun pehmytkudoksen
        nedre extremitet inklusive höften          syöpä
        liposarkom                      Suurten verisuonten sidekudoksen tai muun
                                  pehmytkudoksen syöpä
    C49.23&                       Inkluderar
        Alaraajan tai lonkan seudun sidekudoksen       Malign tumör i axill
        tai muun pehmytkudoksen syöpä            Malign tumör i diafragma
        leiomyosarkooma                   Malign tumör i stora kärl
        Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i   Pois lukien
        nedre extremitet inklusive höften          Rintasyöpä (C50)
        leiomyosarkom                    Sydämen syöpä (C38.0)
    C49.24&                           Välikarsinan syöpä (C38.1-C38.3)
        Alaraajan tai lonkan seudun sidekudoksen       Kateenkorvan syöpä (C37)
        tai muun pehmytkudoksen syöpä        Exkluderar
        rabdomyosarkooma                   Tymus (C37)
        Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i       Hjärtat (C38.0)
        nedre extremitet inklusive höften          Mediastinum (C38.1-C38.3)
        rhabdomyosarkom                   Bröstkörtel (C50)
    C49.25&                           C49.30&
        Alaraajan tai lonkan seudun sidekudoksen          Rintakehän sidekudoksen tai muun
        tai muun pehmytkudoksen syöpä                pehmytkudoksen syöpä ei histologista
        fibrosarkooma                        vahvistusta
        Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i           Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
        nedre extremitet inklusive höften              bröstkorgen utan histologi
        fibrosarkom
130
                                               Kasvaimet (C00-D48)
                                                     Tumörer


    C49.31&                       Inkluderar
        Rintakehän sidekudoksen tai muun          Malign tumör i bukväggen
        pehmytkudoksen syöpä maligni            Malign tumör i hypokondriet
        fibroottinen histiosytooma              C49.40&
        Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
                                      Vatsan sidekudoksen tai muun
        bröstkorgen malignt fibrotiskt histiocytom
                                      pehmytkudoksen syöpä ei histologista
    C49.32&                              vahvistusta
        Rintakehän sidekudoksen tai muun              Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
        pehmytkudoksen syöpä liposarkooma              buken utan histologi
        Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
                                  C49.41&
        bröstkorgen liposarkom
                                      Vatsan sidekudoksen tai muun
    C49.33&                              pehmytkudoksen syöpä maligni
        Rintakehän sidekudoksen tai muun              fibroottinen histiosytooma
        pehmytkudoksen syöpä leiomyosarkooma            Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
        Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i           buken malignt fibrotiskt histiocytom
        bröstkorgen leiomyosarkom              C49.42&
    C49.34&                              Vatsan sidekudoksen tai muun
        Rintakehän sidekudoksen tai muun              pehmytkudoksen syöpä liposarkooma
        pehmytkudoksen syöpä                    Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
        rabdomyosarkooma                      buken liposarkom
        Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i       C49.43&
        bröstkorgen rhabdomyosarkom                 Vatsan sidekudoksen tai muun
    C49.35&                              pehmytkudoksen syöpä leiomyosarkooma
        Rintakehän sidekudoksen tai muun              Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
        pehmytkudoksen syöpä fibrosarkooma             buken leiomyosarkom
        Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
                                  C49.44&
        bröstkorgen fibrosarkom                   Vatsan sidekudoksen tai muun
    C49.36&                              pehmytkudoksen syöpä
        Rintakehän sidekudoksen tai muun              rabdomyosarkooma
        pehmytkudoksen syöpä neurilemmoma              Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
        Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i           buken rhabdomyosarkom
        bröstkorgen neurilemmom               C49.45&
    C49.37&                              Vatsan sidekudoksen tai muun
        Rintakehän sidekudoksen tai muun              pehmytkudoksen syöpä fibrosarkooma
        pehmytkudoksen syöpä primitiivinen             Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
        neuroektodermaalinen kasvain (PNET)             buken fibrosarkom
        Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i       C49.47&
        bröstkorgen primitiv neuroektodermal            Vatsan sidekudoksen tai muun
        tumör
                                      pehmytkudoksen syöpä primitiivinen
    C49.38&                              neuroektodermaalinen kasvain (PNET)
        Rintakehän sidekudoksen tai muun              Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
        pehmytkudoksen syöpä Ewing'in sarkooma           buken primitiv neuroektodermal tumör
        Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i       C49.48&
        bröstkorgen Ewing's sarkom                 Vatsan sidekudoksen tai muun
    C49.39&                              pehmytkudoksen syöpä Ewing'in sarkooma
        Rintakehän sidekudoksen tai muun              Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
        pehmytkudoksen syöpä muu tai                buken Ewing's sarkom
        epämääräinen histologia               C49.49&
        Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i           Vatsan sidekudoksen tai muun
        bröstkorgen annan eller ospecificerad
                                      pehmytkudoksen syöpä muu tai
        tumör
                                      epämääräinen histologia
C49.4 Vatsan sidekudoksen tai muun pehmytkudoksen             Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i
   syöpä                                buken annan eller ospecificerad tumör
   Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i buken
                              C49.5 Lantion sidekudoksen tai muun pehmytkudoksen
Mukaan lukien
                                 syöpä
   Vatsanpeitteiden sidekudoksen tai muun           Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i bäckenet
   pehmytkudoksen syöpä
                              Mukaan lukien
   Ylävatsan sivuosan (hypokondriumin)
                                 Nivuksen sidekudoksen tai muun pehmytkudoksen
   sidekudoksen tai muun pehmytkudoksen syöpä         syöpä
                                 Pakaran sidekudoksen tai muun pehmytkudoksen
                                 syöpä


                                                        131
Kasvaimet (C00-D48)
Tumörer


    Välilihan sidekudoksen tai muun pehmytkudoksen   Mukaan lukien
    syöpä                           Tarkemmin määrittämätön selän sidekudoksen tai
Inkluderar                            muun pehmytkudoksen syöpä
    Malign tumör i ljumske               Inkluderar
    Malign tumör i perineum                  Malign tumör i ryggen UNS
    Malign tumör i sätet
                                 C49.60&
    C49.50&                             Määrittämätön vartalon sidekudoksen tai
        Lantion sidekudoksen tai muun              muun pehmytkudoksen syöpä ei
        pehmytkudoksen syöpä ei histologista           histologista vahvistusta
        vahvistusta                       Malign tumör i bindväv och mjukvävnad på
        Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i         bålen, icke specificerad lokalisation utan
        bäckenet utan histologi                 histologi
    C49.51&                         C49.61&
        Lantion sidekudoksen tai muun              Määrittämätön vartalon sidekudoksen tai
        pehmytkudoksen syöpä maligni               muun pehmytkudoksen syöpä maligni
        fibroottinen histiosytooma                fibroottinen histiosytooma
        Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i         Malign tumör i bindväv och mjukvävnad på
        bäckenet malignt fibrotiskt histiocytom         bålen, icke specificerad lokalisation
    C49.52&                             malignt fibrotiskt histiocytom
        Lantion sidekudoksen tai muun           C49.62&
        pehmytkudoksen syöpä liposarkooma            Määrittämätön vartalon sidekudoksen tai
        Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i         muun pehmytkudoksen syöpä
        bäckenet liposarkom                   liposarkooma
    C49.53&                             Malign tumör i bindväv och mjukvävnad på
        Lantion sidekudoksen tai muun              bålen, icke specificerad lokalisation
        pehmytkudoksen syöpä leiomyosarkooma           liposarkom
        Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i      C49.63&
        bäckenet leiomyosarkom                  Määrittämätön vartalon sidekudoksen tai
    C49.54&                             muun pehmytkudoksen syöpä
        Lantion sidekudoksen tai muun              leiomyosarkooma
        pehmytkudoksen syöpä                   Malign tumör i bindväv och mjukvävnad på
        rabdomyosarkooma                     bålen, icke specificerad lokalisation
        Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i         leiomyosarkom
        bäckenet rhabdomyosarkom             C49.64&
    C49.55&                             Määrittämätön vartalon sidekudoksen tai
        Lantion sidekudoksen tai muun              muun pehmytkudoksen syöpä
        pehmytkudoksen syöpä fibrosarkooma            rabdomyosarkooma
        Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i         Malign tumör i bindväv och mjukvävnad på
        bäckenet fibrosarkom                   bålen, icke specificerad lokalisation
                                    rhabdomyosarkom
    C49.56&
        Lantion sidekudoksen tai muun           C49.65&
        pehmytkudoksen syöpä neurilemmoma            Määrittämätön vartalon sidekudoksen tai
        Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i         muun pehmytkudoksen syöpä
        bäckenet neurilemmom                   fibrosarkooma
                                    Malign tumör i bindväv och mjukvävnad på
    C49.57&                             bålen, icke specificerad lokalisation
        Lantion sidekudoksen tai muun              fibrosarkom
        pehmytkudoksen syöpä primitiivinen
        neuroektodermaalinen kasvain (PNET)        C49.67&
        Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i         Määrittämätön vartalon sidekudoksen tai
        bäckenet primitiv neuroektodermal tumör         muun pehmytkudoksen syöpä primitiivinen
                                    neuroektodermaalinen kasvain (PNET)
    C49.59&                             Malign tumör i bindväv och mjukvävnad på
        Lantion sidekudoksen tai muun              bålen, icke specificerad lokalisation
        pehmytkudoksen syöpä muu tai               primitiv neuroektodermal tumör
        epämääräinen histologia
        Malign tumör i bindväv och mjukvävnad i      C49.68&
        bäckenet annan eller ospecificerad tumör         Määrittämätön vartalon sidekudoksen tai
                                    muun pehmytkudoksen syöpä Ewing'in
C49.6  Määrittämätön vartalon sidekudoksen tai muun          sarkooma
    pehmytkudoksen syöpä                      Malign tumör i bindväv och mjukvävnad på
    Malign tumör i bindväv och mjukvävnad på bålen,         bålen, icke specificerad lokalisation
    icke specificerad lokalisation                 Ewing's sarkom132
                                                 Kasvaimet (C00-D48)
                                                      Tumörer


    C49.69&                           C49.86&
        Määrittämätön vartalon sidekudoksen tai           Eri alueisiin ulottuva sidekudoksen tai
        muun pehmytkudoksen syöpä muu tai              muun pehmytkudoksen syöpä
        epämääräinen histologia                   neurilemmoma
        Malign tumör i bindväv och mjukvävnad på           Övergripande malign tumör i bindväv och
        bålen, icke specificerad lokalisation annan         annan mjukvävnad neurilemmom
        eller ospecificerad tumör               C49.87&
C49.8  Eri alueisiin ulottuva sidekudoksen tai muun            Eri alueisiin ulottuva sidekudoksen tai
    pehmytkudoksen syöpä                        muun pehmytkudoksen syöpä primitiivinen
    Övergripande malign tumör i bindväv och annan            neuroektodermaalinen kasvain (PNET)
    mjukvävnad                             Övergripande malign tumör i bindväv och
Huom.                                    annan mjukvävnad primitiv
    Eri alueisiin ulottuva sidekudoksen tai muun            neuroektodermal tumör
    pehmytkudoksen pahanlaatuinen kasvain, jota ei
                                   C49.88&
    voida luokittaa alkaneeksi jostain ryhmissä             Eri alueisiin ulottuva sidekudoksen tai
    C47-C49.6 mainituista elimistä                   muun pehmytkudoksen syöpä Ewing'in
    Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
                                      sarkooma
Anm.                                    Övergripande malign tumör i bindväv och
    Malign tumör i bindväv och mjukvävnad vars             annan mjukvävnad Ewing's sarkom
    utgångspunkt ej kan hänföras till någon av
    kategorierna C47-C49.6                    C49.89&
    Se anm 5 i inledningen till detta kapitel              Eri alueisiin ulottuva sidekudoksen tai
                                      muun pehmytkudoksen syöpä muu tai
    C49.80&
                                      epämääräinen histologia
        Eri alueisiin ulottuva sidekudoksen tai           Övergripande malign tumör i bindväv och
        muun pehmytkudoksen syöpä ei                 annan mjukvävnad annan eller
        histologista vahvistusta
                                      ospecificerad tumör
        Övergripande malign tumör i bindväv och
        annan mjukvävnad utan histologi        C49.9  Määrittämätön sidekudoksen ja/tai muun
                                   pehmytkudoksen syöpä
    C49.81&                           Malign tumör i icke specificerad lokalisation i
        Eri alueisiin ulottuva sidekudoksen tai        bindväv och mjukvävnad
        muun pehmytkudoksen syöpä maligni
        fibroottinen histiosytooma              C49.90&
        Övergripande malign tumör i bindväv och           Määrittämätön sidekudoksen ja/tai muun
        annan mjukvävnad malignt fibrotiskt             pehmytkudoksen syöpä ei histologista
        histiocytom                         vahvistusta
                                      Malign tumör i icke specificerad
    C49.82&
                                      lokalisation i bindväv och mjukvävnad utan
        Eri alueisiin ulottuva sidekudoksen tai           histologi
        muun pehmytkudoksen syöpä
        liposarkooma                     C49.91&
        Övergripande malign tumör i bindväv och           Määrittämätön sidekudoksen ja/tai muun
        annan mjukvävnad liposarkom                 pehmytkudoksen syöpä maligni
                                      fibroottinen histiosytooma
    C49.83&                               Malign tumör i icke specificerad
        Eri alueisiin ulottuva sidekudoksen tai
                                      lokalisation i bindväv och mjukvävnad
        muun pehmytkudoksen syöpä                  malignt fibrotiskt histiocytom
        leiomyosarkooma
        Övergripande malign tumör i bindväv och        C49.93&
        annan mjukvävnad leiomyosarkom                Määrittämätön sidekudoksen ja/tai muun
                                      pehmytkudoksen syöpä leiomyosarkooma
    C49.84&
                                      Malign tumör i icke specificerad
        Eri alueisiin ulottuva sidekudoksen tai
                                      lokalisation i bindväv och mjukvävnad
        muun pehmytkudoksen syöpä                  leiomyosarkom
        rabdomyosarkooma
        Övergripande malign tumör i bindväv och        C49.94&
        annan mjukvävnad rhabdomyosarkom               Määrittämätön sidekudoksen ja/tai muun
                                      pehmytkudoksen syöpä
    C49.85&
                                      rabdomyosarkooma
        Eri alueisiin ulottuva sidekudoksen tai
                                      Malign tumör i icke specificerad
        muun pehmytkudoksen syöpä                  lokalisation i bindväv och mjukvävnad
        fibrosarkooma                        rhabdomyosarkom
        Övergripande malign tumör i bindväv och
        annan mjukvävnad fibrosarkom             C49.95&
                                      Määrittämätön sidekudoksen ja/tai muun
                                      pehmytkudoksen syöpä fibrosarkooma                                                            133
Kasvaimet (C00-D48)
Tumörer


        Malign tumör i icke specificerad          C50.01&
        lokalisation i bindväv och mjukvävnad           Nännin tai nänninpihan syöpä duktaalinen
        fibrosarkom                        kasvain
                                     Malign tumör i bröstvårta och vårtgård
    C49.96&
        Määrittämätön sidekudoksen ja/tai muun       C50.02&
        pehmytkudoksen syöpä neurilemmoma             Nännin tai nänninpihan syöpä lobulaarinen
        Malign tumör i icke specificerad              kasvain
        lokalisation i bindväv och mjukvävnad           Malign tumör i bröstvårta och vårtgård
        neurilemmom                     C50.09&
    C49.97&                              Nännin tai nänninpihan syöpä muu tai
        Määrittämätön sidekudoksen ja/tai muun           epämääräinen histologia
        pehmytkudoksen syöpä primitiivinen             Malign tumör i bröstvårta och vårtgård
        neuroektodermaalinen kasvain (PNET)     C50.1  Rinnan keskiosan syöpä
        Malign tumör i icke specificerad          Malign tumör i centrala delen av bröstkörteln
        lokalisation i bindväv och mjukvävnad
        primitiv neuroektodermal tumör           C50.10&
                                     Rinnan keskiosan syöpä ei histologista
    C49.98&                              vahvistusta
        Määrittämätön sidekudoksen ja/tai muun           Malign tumör i centrala delen av
        pehmytkudoksen syöpä Ewing'in sarkooma           bröstkörteln
        Malign tumör i icke specificerad
        lokalisation i bindväv och mjukvävnad        C50.11&
        Ewing's sarkom                       Rinnan keskiosan syöpä duktaalinen
                                     kasvain
    C49.99&                              Malign tumör i centrala delen av
        Määrittämätön sidekudoksen ja/tai muun           bröstkörteln
        pehmytkudoksen syöpä muu tai
        epämääräinen histologia               C50.12&
        Malign tumör i icke specificerad              Rinnan keskiosan syöpä lobulaarinen
        lokalisation i bindväv och mjukvävnad           kasvain
        annan eller ospecificerad tumör              Malign tumör i centrala delen av
                                     bröstkörteln
                                  C50.19&
C50-C50                                  Rinnan keskiosan syöpä muu tai
                                     epämääräinen histologia
Rinnan pahanlaatuiset kasvaimet                      Malign tumör i centrala delen av
                                     bröstkörteln
Malign tumör i bröstkörtel
Pois lukien                        C50.2  Rinnan yläsisäneljänneksen syöpä
    Hoito suvussa esiintyvien rinnan pahanlaatuisten      Malign tumör i övre inre kvadranten av
    kasvainten takia (Z80.3)                  bröstkörteln
Exkluderar                             C50.20&
    Vård för familjeanamnes med malign tumör i            Rinnan yläsisäneljänneksen syöpä ei
    bröstkörtel (Z80.3)                        histologista vahvistusta
                                     Malign tumör i övre inre kvadranten av
C50   RINTASYÖPÄ                            bröstkörteln
    Malign tumör i bröstkörtel
                                  C50.21&
Mukaan lukien
                                     Rinnan yläsisäneljänneksen syöpä
    Rintarauhasen sidekudoksen syöpä ja ektooppisen
                                     duktaalinen kasvain
    rintarauhaskudoksen syöpä
                                     Malign tumör i övre inre kvadranten av
Inkluderar
                                     bröstkörteln
    Bindväv i bröstkörtel
Pois lukien                            C50.22&
    Rintarauhasen ihon syöpä (C43.5, C44.5)              Rinnan yläsisäneljänneksen syöpä
Exkluderar                                lobulaarinen kasvain
    Huden över bröstkörteln (C43.5, C44.5)              Malign tumör i övre inre kvadranten av
                                     bröstkörteln
C50.0  Nännin tai nänninpihan syöpä
    Malign tumör i bröstvårta och vårtgård           C50.29&
                                     Rinnan yläsisäneljänneksen syöpä muu tai
    C50.00&
                                     epämääräinen histologia
        Nännin tai nänninpihan syöpä ei
                                     Malign tumör i övre inre kvadranten av
        histologista vahvistusta
                                     bröstkörteln
        Malign tumör i bröstvårta och vårtgård
134
                                                Kasvaimet (C00-D48)
                                                     Tumörer


C50.3  Rinnan alasisäneljänneksen syöpä             C50.52&
    Malign tumör i nedre inre kvadranten av             Rinnan alasivuneljänneksen syöpä
    bröstkörteln                           lobulaarinen kasvain
    C50.30&                             Malign tumör i nedre yttre kvadranten av
                                     bröstkörteln
        Rinnan alasisäneljänneksen syöpä ei
        histologista vahvistusta              C50.59&
        Malign tumör i nedre inre kvadranten av          Rinnan alasivuneljänneksen syöpä muu tai
        bröstkörteln                       epämääräinen histologia
    C50.31&                             Malign tumör i nedre yttre kvadranten av
                                     bröstkörteln
        Rinnan alasisäneljänneksen syöpä
        duktaalinen kasvain            C50.6  Rinnan kainaloon suuntautuvan osan syöpä
        Malign tumör i nedre inre kvadranten av      Malign tumör i axillflik av bröstkörteln
        bröstkörteln                    C50.60&
    C50.32&                             Rinnan kainaloon suuntautuvan osan
        Rinnan alasisäneljänneksen syöpä             syöpä ei histologista vahvitusta
        lobulaarinen kasvain                   Malign tumör i axillflik av bröstkörteln
        Malign tumör i nedre inre kvadranten av
                                 C50.61&
        bröstkörteln                       Rinnan kainaloon suuntautuvan osan
    C50.39&                             syöpä duktaalinen kasvain
        Rinnan alasisäneljänneksen syöpä muu tai         Malign tumör i axillflik av bröstkörteln
        epämääräinen histologia              C50.62&
        Malign tumör i nedre inre kvadranten av
                                     Rinnan kainaloon suuntautuvan osan
        bröstkörteln                       syöpä lobulaarinen kasvain
C50.4  Rinnan yläsivuneljänneksen syöpä                 Malign tumör i axillflik av bröstkörteln
    Malign tumör i övre yttre kvadranten av          C50.69&
    bröstkörteln                           Rinnan kainaloon suuntautuvan osan
    C50.40&                             syöpä muu tai epämääräinen histologia
        Rinnan yläsivuneljänneksen syöpä ei            Malign tumör i axillflik av bröstkörteln
        histologista vahvitusta          C50.8  Eri alueisiin ulottuva rinnan syöpä
        Malign tumör i övre yttre kvadranten av      Övergripande malign tumör i bröstkörteln
        bröstkörteln                Huom.
    C50.41&                          Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
        Rinnan yläsivuneljänneksen syöpä      Anm.
        duktaalinen kasvain                Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
        Malign tumör i övre yttre kvadranten av      C50.80&
        bröstkörteln                       Eri alueisiin ulottuva rinnan syöpä ei
    C50.42&                             histologista vahvistusta
        Rinnan yläsivuneljänneksen syöpä             Övergripande malign tumör i bröstkörteln
        lobulaarinen kasvain                C50.81&
        Malign tumör i övre yttre kvadranten av          Eri alueisiin ulottuva rinnan syöpä
        bröstkörteln                       duktaalinen kasvain
    C50.49&                             Övergripande malign tumör i bröstkörteln
        Rinnan yläsivuneljänneksen syöpä muu tai      C50.82&
        epämääräinen histologia                  Eri alueisiin ulottuva rinnan syöpä
        Malign tumör i övre yttre kvadranten av          lobulaarinen kasvain
        bröstkörteln                       Övergripande malign tumör i bröstkörteln
C50.5  Rinnan alasivuneljänneksen syöpä
                                 C50.89&
    Malign tumör i nedre yttre kvadranten av
                                     Eri alueisiin ulottuva rinnan syöpä muu tai
    bröstkörteln                           epämääräinen histologia
    C50.50&                             Övergripande malign tumör i bröstkörteln
        Rinnan alasivuneljänneksen syöpä ei
                             C50.9 Muun tai määrittämättömän paikan rintasyöpä
        histologista vahvistusta
                                 Malign tumör i annan eller icke specificerad
        Malign tumör i nedre yttre kvadranten av
                                 lokalisation i bröstkörte
        bröstkörteln
                             Mukaan lukien
    C50.51&                         Ektooppisen rintarauhaskudoksen syöpä
        Rinnan alasivuneljänneksen syöpä      Inkluderar
        duktaalinen kasvain                Tumör i ektopisk bröstkörtelvävnad
        Malign tumör i nedre yttre kvadranten av
        bröstkörteln                                                          135
Kasvaimet (C00-D48)
Tumörer


    C50.90&                         Inkluderar
        Muun tai määrittämättömän paikan            Malign tumör i bartholins körtel
        rintasyöpä ei histologista vahvistusta          C51.00&
        Malign tumör i annan eller icke                 Ison häpyhuulen syöpä, ei histologista
        specificerad lokalisation i bröstkörtel utan          vahvistusta
        histologi                            Malign tumör i labium majus utan histologi
    C50.91&                             C51.01&
        Muun tai määrittämättömän paikan                Ison häpyhuulen levyepiteelikarsinooma
        rintasyöpä duktaalinen kasvain                 Skivepitelcancer i labium majus
        Malign tumör i annan specificerad
        lokalisation i bröstkörtel duktal            C51.02&
                                        Ison häpyhuulen adenokarsinooma
    C50.92&                                Adenocarcinom i labium majus
        Muun tai määrittämättömän paikan
        rintasyöpä lobulaarinen kasvain             C51.03&
        Malign tumör i annan specificerad                Ison häpyhuulen melanooma
        lokalisation i bröstkörtel lobular               Melanom i labium majus
    C50.93&                             C51.04&
        Muun tai määrittämättömän paikan                Ison häpyhuulen basaliooma
        rintasyöpä muu tai epämääräinen                 Basaliom i labium majus
        histologia                        C51.09&
        Malign tumör i annan specificerad                Ison häpyhuulen syöpä, muu tai
        lokalisation i bröstkörtel annan eller             epämääräinen histologia
        ospecificerad hislogi                      Malign tumör i labium minus, ospecificerad
    C50.99&                                histologi
        Määrittämätön rintasyöpä             C51.1& Pienen häpyhuulen syöpä
        Malign tumör i icke specificerad            Malign tumör i labium minus
        lokalisation i bröstkörtel
                                    C51.11&
                                        Pienen häpyhuulen levyepiteelikarsinooma
C51-C58                                    Skivepitelcancer i labium majus
                                    C51.12&
Naisen sukupuolielinten                            Pienen häpyhuulen adenokarsinooma
                                        Adenocarcinom i labium majus
pahanlaatuiset kasvaimet
                                    C51.13&
Maligna tumörer i de kvinnliga                         Pienen häpyhuulen melanooma
könsorganen                                  Melanom i labium majus
Mukaan lukien                              C51.14&
    Naisen sukupuolielinten ihon pahanlaatuiset              Pienen häpyhuulen basaliooma
    kasvaimet                               Basaliom i labium majus
Inkluderar
    Huden på de kvinnliga könsorganen                C51.19&
Pois lukien                                  Pienen häpyhuulen syöpä, muu tai
    Hoito suvussa esiintyvien sukupuolielinten               epämääräinen histologia
    pahanlaatuisten kasvainten takia (Z80.4)                Adenocarcinom i labium minus,
Exkluderar                                   ospecificerad histologi
    Vård för familjeanamnes med malign tumör i       C51.2& Häpykielen syöpä
    könsorganen (Z80.4)                      Malign tumör i klitoris
                                    C51.21&
C51  ULKOSYNNYTTIMIEN SYÖPÄ                         Häpykielen levyepiteelikarsinooma
    Malign tumör i vulva (de kvinnliga yttre                Skivepitelcancer i klitoris
    könsorganen)
Mukaan lukien                              C51.22&
    Naisen ulkoisten sukupuolielinten syöpä                 Häpykielen adenokarsinooma
Inkluderar                                   Adenocarcinom i klitoris
    Malign tumör i yttre kvinnliga genitalia / (i de yttre      C51.23&
    kvinnliga könsorganen)                         Häpykielen melanooma
C51.0 Ison häpyhuulen syöpä                          Melanom i klitoris
   Malign tumör i labium majus                    C51.24&
Mukaan lukien                                 Häpykielen basaliooma
   Emättimen ison eteisrauhasen (Bartholinin                Basaliom i klitoris
   rauhasen) syöpä136
                                               Kasvaimet (C00-D48)
                                                     Tumörer


    C51.29&
       Häpykielen syöpä, muu tai epämääräinen   C53   KOHDUNKAULAN SYÖPÄ
       histologia                     Malign tumör i livmoderhalsen
       Malign tumöri klitoris, ospecificerad   C53.0 Kohdun kaulakanavan syöpä
       histologi                     Malign tumör i endocervix
C51.8& Eri alueisiin ulottuva ulkosynnyttimien syöpä   Mukaan lukien
    Övergripande malign tumör i vulva            Endoserviksin syöpä
Huom.                          Inkluderar
    Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa           Malign tumör i endocervix
Anm.                               C53.00&
    Se anm 5 i inledningen till detta kapitel            Kohdun kaulakanavan syöpä, ei
    C51.81&                             histologista vahvistusta
       Eri alueisiin ulottuva ulkosynnyttimien          Malign tumör i endocervix utan histologi
       levyepiteelikarsinooma               C53.01&
       Skivepitelcancer i vulva                 Kohdun kaulakanavan
    C51.82&                             levyepiteelikarsinooma
       Eri alueisiin ulottuva ulkosynnyttimien          Squamous cell carcinom i endocervix
       adenokarsinooma                  C53.02&
       Övergripande adenocarcinom i vulva            Kohdun kaulakanavan adenokarsinooma
    C51.83&                             Adenocarcinom i endocervix
       Eri alueisiin ulottuva ulkosynnyttimien      C53.09&
       melanooma                         Kohdun kaulakanavan syöpä, muu tai
       Övergripande melanom i vulva               epämääräinen histologia
    C51.84&                             Malign tumör i endocervix, ospecificerad
       Eri alueisiin ulottuva ulkosynnyttimien          histologi
       basaliooma                 C53.1 Kohdunnapukan syöpä
       Övergripande basaliom i vulva           Malign tumör i exocervix
    C51.89&                      Mukaan lukien
       Erialueisiin ulottuva ulkosynnyttimien      Eksoserviksin syöpä
       syöpä, muu tai epämääräinen histologia   Inkluderar
       Övergripande malign tumör i vulva,        Malign tumör i exocervix
       ospecificerad histologi              C53.10&
C51.9& Määrittämättömän ulkosynnyttimen syöpä              Kohdunnapukan syöpä, ei histologista
    Malign tumör i icke specificerad lokalisation i         vahvistusta
    vulva                              Malign tumör i exocervix utan histologi
Mukaan lukien                          C53.11&
    Tarkemmin määrittämätön naisen ulkoisten             Kohdunnapukan levyepiteelikarsinooma
    sukupuolielinten syöpä                      Squamous cell carcinom i exocervix
Inkluderar
    Malign tumör i yttre kvinnligakönsorganen UNS       C53.12&
                                    Kohdunnapukan adenokarsinooma
                                    Adenocarcinom i exocervix
C52  EMÄTTIMEN SYÖPÄ
    Malign tumör i vagina (slidan)              C53.19&
                                    Kohdunnapukan syöpä, muu tai
C52.90&
                                    epämääräinen histologia
    Emättimen syöpä, ei histologista vahvistusta
                                    Malign tumör i exocervix, ospecificerad
    Malign tumör i vagina utan histologi
                                    histologi
C52.91&
                             C53.8  Eri alueisiin ulottuva kohdunkaulan syöpä
    Emättimen levyepiteelikarsinooma
                                 Övergripande malign tumör i cervix uteri
    Skivepitelcancer i vagina
                             Huom.
C52.92&                             Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
    Emättimen adenokarsinooma             Anm.
    Adenocarcinom i vagina                  Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
C52.93&                             C53.80&
    Melanooma emättimessä                      Eri alueisiin ulottuva kohdunkaulan syöpä,
    Melanom i vagina                         ei histologista vahvistusta
C52.99&                                 Övergripande malign tumör i cervix uteri
    Emättimen syöpä, muu tai epämääräinen              utan histologi
    histologia                        C53.81&
    Malign tumör i vagina, ospecificerad histologi          Eri alueisiin ulottuva kohdunkaulan
                                    levyepiteelikarsinooma


                                                       137
Kasvaimet (C00-D48)
Tumörer


        Övergripande squamos cell carcinom i           C54.14&
        cervix uteri                          Kohdun runko-osan limakalvon seroosi
                                        papillaarinen karsinooma
    C53.89&
                                        Seröst papillärt carcinom i endometrium
        Eri alueisiin ulottuva kohdunkaulan syöpä,
        muu tai epämääräinen histologia              C54.19&
        Övergripande malign tumör i cervix uteri,            Kohdun runko-osan limakalvon syöpä, muu
        ospecificerad histologi                     tai epämääräinen histologia
                                        Malign tumör i endometrium, ospeciferad
C53.9  Määrittämätön kohdunkaulan syöpä
                                        histologi
    Malign tumör i icke specificerad lokalisation i
    cervix uteri                      C54.2  Kohdun runko-osan lihaskerroksen syöpä
                                     Malign tumör i myometrium
    C53.90&
        Kohdunkaulan syöpä määrittämättömässä           C54.20&
        paikassa, ei histologista varmistusta              Kohdun runko-osan lihaskerroksen syöpä,
        Malign tumör i icke specificerad                 ei histologista vahvistusta
        lokalisation i cervix uteri utan histologi            Malign tumör i myometrium utan histologi
    C53.91&                             C54.21&
        Kohdunkaulan levyepiteelikarsinooma               Kohdun runko-osan lihaskerroksen
        määrittämättömässä paikassa                   leiomyosarkooma
        Squamos cell carcinom i icke specificerad            Leiomyosarcom i myometrium
        lokalisation i cervix                   C54.22&
    C53.92&                                 Endometriumin strooman sarkooma
        Kohdunkaulan adenokarsinooma                   Endometrielt stromacellssarkom
        määrittämättömässä paikassa                C54.23&
        Adenocarcinom i icke specificerad                Karsinosarkooma
        lokalisation i cervix                      Carcinosarkom
    C53.99&                             Huom.
        Kohdunkaulan syöpä määrittämättömässä              Mixed Müllerian tumor
        paikassa, muu tai epämääräinen histologia         Anm.
        Malign tumör i icke specificerad                 Mixed Müllerian tumor
        lokalisation i cervix, ospecificerad histologi      C54.29&
                                        Määrittämätön kohdun sarkooma
C54   KOHDUN RUNKO-OSAN SYÖPÄ                         Ospecificerat uterint sarkom
    Malign tumör i livmoderkroppen
                                C54.3& Kohdunpohjan syöpä
C54.0& Kohdunsolan syöpä                        Malign tumör i fundus uteri
    Malign tumör i isthmus uteri
Mukaan lukien                          C54.8& Eri alueisiin ulottuva kohdun runko-osan syöpä
    Kohdun alasegmentin syöpä                    Övergripande malign tumör i corpus uteri
Inkluderar                           Huom.
    Malign tumör i nedre uterinsegmentet              Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
                                Anm.
C54.1  Kohdun runko-osan limakalvon syöpä               Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
    Malign tumör i endometrium
                                C54.9& Määrittämätön kohdun runko-osan syöpä
    C54.10&                            Malign tumör i icke specificerad lokalisation i
        Kohdun runko-osan limakalvon syöpä, ei         corpus uteri
        histologista vahvistusta
        Malign tumör i endometrium utan histologi    C55   &
    C54.11&                             SIJAINNILTAAN MÄÄRITTÄMÄTÖN
        Kohdun runko-osan limakalvon               KOHTUSYÖPÄ
        adenokarsinooma                      Malign tumör i livmodern med icke specificerad
        Adenocarcinom i endometrium                lokalisation
    C54.12&
        Kohdun runko-osan limakalvon           C56   MUNASARJASYÖPÄ
        adenokarsinooma ja                    Malign tumör i äggstock
        levyepiteelikarsinooman sekatyyppi        C56.00&
        Adenoskvamöst carcinom i endometrium          Munasarjasyöpä ilman histologista vahvistusta
    C54.13&                            Malign tumör i äggstock utan histologi
        Kohdun runko-osan limakalvon kirkas solu     C56.71&
        -karsinooma                       Seroosi epiteliaalinen munasarjasyöpä
        Clear cell carcinom i endometrium            Serös epitelial malign tumör i äggstock
138
                                                 Kasvaimet (C00-D48)
                                                      Tumörer


C56.72&                            Inkluderar
    Musinoosi epiteliaalinen munasarjasyöpä            Malign tumör i de kvinnliga könsorganen med
    Musinöst epitelialt karsinom i äggstock            övergripande växt
                                   Malign tumör i äggledare-äggstock
C56.73&
                                   Malign tumör i livmoder-äggstock
    Endometroidi epiteliaalinen munasarjasyöpä
                               Huom.
    Endomeroid epitelialt karsinom i äggstock
                                   Naisen sukupuolielinten syöpä, jonka lähtökohtaa
C56.74&                               ei voida luokittaa ryhmiin C51-C57.7 tai C58
    Mesonefroidi epiteliaalinen munasarjasyöpä          Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
    Mesonefroid epitelialt karsinom i äggstock       Anm.
C56.79&                               Malign tumör i kvinliga könsorganen, vars
    Muu epiteliaalinen munasarjasyöpä               utgångspunkt ej kan klassifieras till grupperna
    Annat epitelialt karsinom i äggstock             C51-C57.7 eller C58
                                   Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
C56.91&
    Munasarjasyöpä, itusolukasvain             C57.9& Naisen määrittämättömän sukupuolielimen syöpä
    Malign granulosacellstumör i äggstock             Malign tumör i icke specificerad lokalisation i de
                                   kvinnliga könsorganen
C56.92&                            Mukaan lukien
    Munasarjasyöpä, sukupienakasvain               Tarkemmin määrittämätön naisen virtsa- ja
    Malignt tekom i äggstock                   sukupuolielinperäinen syöpä
C56.98&                            Inkluderar
    Munasarjasyöpä, muu tai epämääräinen             Malign tumör i kvinnliga urin- och könsorgan UNS
    histologia
    Malign tumör i äggstock, obestämd histologi      C58  ISTUKKASYÖPÄ
                                   Malign tumör i moderkakan
C57   NAISEN MUUN TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄN
    SUKUPUOLIELIMEN SYÖPÄ                 C58  &
    Malign tumör i andra och icke specificerade          ISTUKKASYÖPÄ
    kvinnliga könsorgan                      Malign tumör i moderkakan
                               Mukaan lukien
C57.0& Munanjohtimen syöpä
                                   Tarkemmin määrittämätön korionkarsinooma
    Malign tumör i äggledare
                                   Tarkemmin määrittämätön korionepiteliooma
Inkluderar
                                   Trofoblastooma
    Malign tumör i Tuba Fallopii
                               Inkluderar
C57.1& Kohdun kannattimen syöpä                    Koriocarcinom UNS
    Malign tumör i breda ligamentet                Korionepiteliom UNS
C57.2& Kohtu-nivussiteen syöpä                Pois lukien
    Malign tumör i runda ligamentet                Kudokseen tunkeutuva tai pahanlaatuinen
                                   rypäleraskaus (chorioadenoma destruens) (D39.2)
C57.3& Kohdunvieruskudoksen syöpä                   Tarkemmin määrittämätön rypäleraskaus (O01.9)
    Malign tumör i parametrium               Exkluderar
Mukaan lukien                             Invasiv eller malign hydatidiform mola
    Tarkemmin määrittämättömän kohtusiteen syöpä          (chorioadenoma destruens) (D39.2)
Inkluderar                              Hydatidiform mola UNS (O01.9)
    Malign tumör i uterinligament UNS
C57.4& Määrittämättömän kohdun sivuelimen syöpä
    Malign tumör i uterina adnexa, icke specificerad    C60-C63
    lokalisation
C57.7& Naisen muun määritetyn sukupuolielimen syöpä      Miehen sukupuolielinten
    Malign tumör i annat specificerat kvinnligt      pahanlaatuiset kasvaimet
    könsorgan
Mukaan lukien
                               Maligna tumörer i de manliga
    Wolffin tiehyen syöpä                 könsorganen
Inkluderar                          Mukaan lukien
    Malign tumör i Wollfska gången                 Miehen sukupuolielinten ihon pahanlaatuiset
C57.8& Eri alueisiin ulottuva naisen sukupuolielinten         kasvaimet
    syöpä                         Inkluderar
    Övergripande malign tumör i de kvinnliga            Huden på de manliga könsorganen
    könsorganen                      Pois lukien
Mukaan lukien                             Hoito suvussa esiintyvien sukupuolielinten
    Eri alueisiin ulottuva naisen sukupuolielinten syöpä      pahanlaatuisten kasvainten takia (Z80.4)
    Munanjohdin-munasarjasyöpä
    Kohtu-munasarjasyöpä


                                                          139
Kasvaimet (C00-D48)
Tumörer


Exkluderar                            C62.09&
    Vård för familjeanamnes med malign tumör i            Laskeutumattoman kiveksen syöpä muu tai
    könsorganen (Z80.4)                       epämääräinen histologia
                                    Malign tumör i icke nedstigen testikel
C60   SIITTIMEN SYÖPÄ                 C62.1 Laskeutuneen kiveksen syöpä
     Malign tumör i penis                  Malign tumör i nedstigen testikel
C60.0& Esinahan syöpä                  Mukaan lukien
    Malign tumör i preputiet                 Kivespussissa sijaitsevan kiveksen syöpä
                             Inkluderar
C60.1& Terskan syöpä                      Malign tumör i normalt belägen testikel
    Malign tumör i glans penis
                                 C62.10&
C60.2& Siittimen rungon syöpä                      Laskeutuneen kiveksen syöpä ei
    Malign tumör i peniskroppen                   histologista vahvitusta
Mukaan lukien                              Malign tumör i nedstigen testikel
    Siittimen paisuvaisen syöpä
Inkluderar                            C62.11&
    Malign tumör i corpus cavernosum                 Laskeutuneen kiveksen syöpä seminooma
                                    Malign tumör i nedstigen testikel
C60.8& Eri alueisiin ulottuva siittimen syöpä
    Övergripande malign tumör i penis             C62.12&
Huom.                                  Laskeutuneen kiveksen syöpä
    Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa               embryonaalinen karsinooma,
Anm.                                  teratokarsinooma tai korionkarsinooma
    Se anm 5 i inledningen till detta kapitel            Malign tumör i nedstigen testikel
C60.9& Määrittämätön siittimen syöpä               C62.19&
    Malign tumör i icke specificerad lokalisation i         Laskeutuneen kiveksen syöpä muu tai
    penis                              epämääräinen histologia
Mukaan lukien                              Malign tumör i nedstigen testikel
    Tarkemmin määrittämätön siittimen ihon syöpä   C62.9  Määrittämätön kivessyöpä
Inkluderar                            Malign tumör i icke specificerad lokalisation i
    Malign tumör i huden på penis UNS             testikel

C61   ETURAUHASSYÖPÄ                     C62.90&
     Malign tumör i prostata (blåshalskörteln)           Määrittämätön kivessyöpä ei histologista
                                    vahvitusta
                                    Malign tumör i icke specificerad
C61   &
                                    lokalisation i testikel
     ETURAUHASSYÖPÄ
     Malign tumör i prostata (blåshalskörteln)        C62.91&
                                    Määrittämätön kivessyöpä seminooma
C62   KIVESSYÖPÄ                           Malign tumör i icke specificerad
     Malign tumör i testikel                    lokalisation i testikel
C62.0 Laskeutumattoman kiveksen syöpä              C62.92&
    Malign tumör i icke nedstigen testikel              Määrittämätön kivessyöpä
Mukaan lukien                              embryonaalinen karsinooma,
    Ektooppisen kiveksen syöpä                    teratokarsinooma tai korionkarsinooma
Inkluderar                               Malign tumör i icke specificerad
    Malign tumör i ektopisk testikel                 lokalisation i testikel
     C62.00&                         C62.99&
        Laskeutumattoman kiveksen syöpä ei           Määrittämätön kivessyöpä muu tai
        histologista vahvitusta                 epämääräinen histologia
        Malign tumör i icke nedstigen testikel         Malign tumör i icke specificerad
                                    lokalisation i testikel
     C62.01&
        Laskeutumattoman kiveksen syöpä
                             C63   MIEHEN MUUN TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄN
        seminooma
                                 SUKUPUOLIELIMEN SYÖPÄ
        Malign tumör i icke nedstigen testikel
                                 Malign tumör i andra och icke specificerade
     C62.02&                         manliga könsorgan
        Laskeutumattoman kiveksen syöpä
                             C63.0& Lisäkiveksen syöpä
        embryonaalinen karsinooma,
                                Malign tumör i epididymis
        teratokarsinooma tai korionkarsinooma
        Malign tumör i icke nedstigen testikel  C63.1& Siemennuoran syöpä
                                Malign tumör i sädesledare
140
                                                Kasvaimet (C00-D48)
                                                     Tumörer


C63.2& Kivespussin syöpä                  Exkluderar
    Malign tumör i skrotum                   Njurbäcken och njurkalyces (C65)
Mukaan lukien                        C64.80&
    Kivespussin ihon syöpä                   Wilmsin tuumori
Inkluderar                             Wilms tumör
    Malign tumör i huden på skrotum
                              C64.88&
C63.7& Miehen muun määritetyn sukupuolielimen syöpä        Muu munuaisyöpä
    Malign tumör i annat specificerat manligt          Annan malign tumör i njure, med undantag för
    könsorgan                          njurbäcken
Mukaan lukien
    Rakkularauhasen syöpä
    Kiveksen tuppikalvon syöpä              C65  MUNUAISALTAAN SYÖPÄ
    Rakkularauhas(t)en syöpä                  Malign tumör i njurbäcken
Inkluderar
    Malign tumör i sädesblåsa              C65  &
    Malign tumör i tunica vaginalis               MUNUAISALTAAN SYÖPÄ
    Malign tumör i vesicula seminales              Malign tumör i njurbäcken
                              Mukaan lukien
C63.8& Eri alueisiin ulottuva miehen sukupuolielinten       Munuaispikari(e)n syöpä
    syöpä                            Munuaisaltaan ja virtsanjohtimen raja-alueen
    Övergripande malign tumör i de manliga           syöpä
    könsorganen                     Inkluderar
Mukaan lukien                           Malign tumör i pelvi-uretärövergången
    Eri alueisiin ulottuva miehen sukupuolielinten       Malign tumör i njurkalyces
    syöpä
Inkluderar                         C66  VIRTSANJOHTIMEN SYÖPÄ
    Malign tumör i de manliga könsorganen med          Malign tumör i uretär (urinledare)
    övergripande växt
Huom.
                              C66  &
    Miehen sukupuolielinten syöpä, jonka lähtökohtaa
                                  VIRTSANJOHTIMEN SYÖPÄ
    ei voida luokittaa ryhmiin C60-C63.7
                                  Malign tumör i uretär (urinledare)
    Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
                              Pois lukien
Anm.
                                  Munuaisaltaan ja virtsajohtimien raja-alueen
    Malign tumör i de manliga könsorganen, vars
                                  syöpä (C65)
    utgångspunkt ej kan hänföras till någon av
                                  Virtsanjohtimen aukon syöpä (C67.6)
    kategorierna C60-C63.7
                              Exkluderar
    Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
                                  Pelvi-uretärövergången (C65)
C63.9& Miehen määrittämättömän sukupuolielimen syöpä        Uretärostiet (C67.6)
    Malign tumör i icke specificerad lokalisation i de
    manliga könsorganen                 C67  VIRTSARAKKOSYÖPÄ
Mukaan lukien                           Malign tumör i urinblåsan
    Tarkemmin määrittämätön miehen virtsa- ja
    sukupuolielimien syöpä                C67.0& Virtsarakon kolmion syöpä
Inkluderar                             Malign tumör i trigonum av urinblåsan
    Malign tumör i manliga urin- och könsorgan UNS    C67.1& Virtsarakon pohj(uk)an syöpä
                                  Malign tumör i blåstaket av urinblåsan
                              Mukaan lukien
C64-C68                              Rakonpohjan syöpä
                              Inkluderar
Virtsaelinten pahanlaatuiset                    Malign tumör i blåstaket
kasvaimet                          C67.2& Virtsarakon sivuseinän syöpä
                                  Malign tumör i sidovägg av urinblåsan
Maligna tumörer i urinorganen
Pois lukien                         C67.3& Virtsarakon etuseinän syöpä
    Hoito suvussa esiintyvien virtsateiden           Malign tumör i framväggen av urinblåsan
    pahanlaatuisten kasvainten takia (Z80.4)      C67.4& Virtsarakon takaseinän syöpä
Exkluderar                             Malign tumör i bakväggen av urinblåsan
    Vård för familjeanamnes med malign tumör i
                              C67.5& Virtsarakon kaulan syöpä
    urinorganen (Z80.5)
                                  Malign tumör i blåshalsen
                              Mukaan lukien
C64   MUNUAISSYÖPÄ                        Virtsaputken sisäsuun syöpä
    Malign tumör i njure, med undantag för njurbäcken  Inkluderar
Pois lukien                            Malign tumör i inre uretramynningen
    Munuaisaltaan tai -pikarin syöpä (C65)


                                                          141
Kasvaimet (C00-D48)
Tumörer


C67.6& Virtsanjohtimen aukon syöpä            C69-C72
    Malign tumör i uretärostiet
C67.7& Urakuksen syöpä                  Silmän, keskushermoston ja
    Malign tumör i urachusgången
                             aivohermojen pahanlaatuiset
C67.8& Eri alueisiin ulottuva virtsarakon syöpä
    Övergripande malign tumör i urinblåsan       kasvaimet
Huom.                           Maligna tumörer i öga, hjärnan och
    Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
Anm.
                             andra delar av centrala nervsystemet
    Se anm 5 i inledningen till detta kapitel     Pois lukien
                                 Ääreishermojen (paitsi aivohermojen)
C67.9& Määrittämätön virtsarakon syöpä              pahanlaatuiset kasvaimet (C47)
    Malign tumör i icke specificerad lokalisation i      Hoito suvussa esiintyvien pahanlaatuisten
    urinblåsan                         kasvainten takia (Z80.8)
                             Exkluderar
C68   MUUN TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄN                 Maligna tumörer i perifera nerver (C47) med
    VIRTSAELIMEN SYÖPÄ                    undantag av kranialnerver
    Malign tumör i andra och icke specificerade        Vård för familjeanamnes med malign tumör (Z80.8)
    urinorgan
Pois lukien                        C69   SILMÄN JA/TAI SEN APUELINTEN SYÖPÄ
    Tarkemmin määrittämätön naisen virtsa- ja         Malign tumör i öga och närliggande vävnader
    sukupuolielinperäinen syöpä (C57.9)        Pois lukien
    Tarkemmin määrittämätön miehen virtsa- ja         Silmäluomen ihon syöpä (C43.1, C44.1)
    sukupuolielinperäinen syöpä (C63.9)            Silmäluomen sidekudoksen syöpä (C49.0)
Exkluderar                            Näköhermon syöpä (C72.3)
    Kvinnliga urin- och könsorgan UNS (C57.9)     Exkluderar
    Manliga urin- och könsorgan UNS (C63.9)          Ögonlockshuden (C43.1, C44.1)
C68.0& Virtsaputken syöpä                     Bindväv och brosk i ögonlock (C49.0)
    Malign tumör i uretra                   Synnerv (C72.3)
Pois lukien                        C69.0  Sidekalvon syöpä
    Virtsaputken sisäsuun syöpä (C67.5)            Malign tumör i konjunktiva
Exkluderar
    Inre uretramynningen (C67.5)               C69.00&
                                     Sidekalvon syöpä ei histologista
C68.1& Virtsaputken vierusrauhasten syöpä                varmistusta
    Malign tumör i parauretral körtel                 Malign tumör i konjunktiva utan histologi
C68.8& Eri alueisiin ulottuva virtsaelinten syöpä         C69.02&
    Övergripande malign tumör i urinorganen              Sidekalvon syöpä melanoma
Huom.                                  Malign tumör i konjunktiva melanom
    Virtsaelinten pahanlaatuinen kasvain, jonka
    lähtökohtaa ei voida luokittaa ryhmiin C64-C68.1      C69.03&
    Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa               Sidekalvon syöpä karsinooma
Anm.                                   Malign tumör i konjunktiva karsinom
    Malign tumör i urinorganen med utgångspunkt,        C69.09&
    vars utgångspunkt kan ej koderas med grupperna          Sidekalvon syöpä muu tai epämääräinen
    C64-C68.1                             histologia
    Se anm 5 i inledningen till detta kapitel             Malign tumör i konjunktiva annan eller
C68.9& Määrittämättömän virtsaelimen syöpä                ospecificerad histologi
    Malign tumör i icke specificerad lokalisation i  C69.1  Sarveiskalvon syöpä
    urinorganen                        Malign tumör i kornea
Mukaan lukien
                                 C69.10&
    Tarkemmin määrittämätön virtsaelinjärjestelmän
                                     Sarveiskalvon syöpä ei histologista
    syöpä
                                     varmistusta
    Virtsaelinjärjestelmän syöpä
                                     Malign tumör i kornea utan histologi
Inkluderar
    Malign tumör i urinorganen UNS               C69.13&
                                     Sarveiskalvon syöpä karsinooma
                                     Malign tumör i kornea karsinom
                                 C69.19&
                                     Sarveiskalvon syöpä muu tai
                                     epämääräinen histologia
                                     Malign tumör i kornea annan eller
                                     ospecificerad histologi142
                                                Kasvaimet (C00-D48)
                                                      Tumörer


C69.2  Verkkokalvon syöpä                 Mukaan lukien
    Malign tumör i retina                   Kyynelpussin syöpä
    C69.20&                          Kyynelkanavan syöpä
        Verkkokalvon syöpä ei histologista     Inkluderar
                                 Malign tumör i tårsäck
        varmistusta
                                 Malign tumör i ductus nasolacrimalis
        Malign tumör i retina utan histologi
                                  C69.50&
    C69.21&
        Verkkokalvon syöpä retinoblastooma             Kyynelrauhasen tai kyynelteiden syöpä ei
        Malign tumör i retina retinoblastom            histologista varmistusta
                                     Malign tumör i tårkörtel och tårkanal utan
    C69.23&                              histologi
        Verkkokalvon syöpä karsinooma
                                  C69.53&
        Malign tumör i retina karsinom
                                     Kyynelrauhasen tai kyynelteiden syöpä
    C69.29&                              karsinooma
        Verkkokalvon syöpä muu tai epämääräinen          Malign tumör i tårkörtel och tårkanal
        histologia                         karsinom
        Malign tumör i retina annan eller
                                  C69.59&
        ospecificerad histologi
                                     Kyynelrauhasen tai kyynelteiden syöpä
C69.3  Silmän suonikalvon syöpä                     muu tai epämääräinen histologia
    Malign tumör i korioidea                     Malign tumör i tårkörtel och tårkanal
    C69.30&                              annan eller ospecificerad histologi
        Silmän suonikalvon syöpä ei histologista  C69.6  Silmäkuopan syöpä
        varmistusta                     Malign tumör i orbita
        Malign tumör i korioidea utan histologi   Mukaan lukien
    C69.32&                          Silmäkuopan sidekudoksen syöpä
        Silmän suonikalvon syöpä melanoma          Silmämunantakaisen kudoksen syöpä
        Malign tumör i korioidea melanom          Silmäkuopan ääreishermon syöpä
                                  Silmänliikuttajalihasten syöpä
    C69.39&                          Ulkoisten silmälihasten syöpä
        Silmän suonikalvon syöpä muu tai      Inkluderar
        epämääräinen histologia               Malign tumör i bindväv i orbita
        Malign tumör i korioidea annan eller        Malign tumör i perifera nerver i orbita
        ospecificerad histologi               Malign tumör i retrobulbär vävnad
C69.4 Silmän sädekehän tai värikalvon syöpä            Malign tumör i retro-okulär vävnad
    Malign tumör i ciliarkropp                 Malign tumör i yttre ögonmuskler
Mukaan lukien                       Pois lukien
    Silmämunan syöpä                      Silmäkuopan luun syöpä (C41.0)
Inkluderar                         Exkluderar
    Malign tumör i ögonglob                   Orbitalben (C41.0)
    C69.40&                          C69.60&
        Silmän sädekehän tai värikalvon syöpä ei          Silmäkuopan syöpä ei histologista
        histologista varmistusta                  varmistusta
        Malign tumör i ciliarkropp utan histologi         Malign tumör i orbita utan histologi
    C69.42&                          C69.63&
        Silmän sädekehän syöpä melanoma              Silmäkuopan syöpä karsinooma
        Malign tumör i ciliarkropp melanom             Malign tumör i orbita karsinom
    C69.43&                          C69.69&
        Silmän sädekehän syöpä karsinooma             Silmäkuopan syöpä muu tai epämääräinen
        Malign tumör i ciliarkropp karsinom            histologia
                                     Malign tumör i orbita annan eller
    C69.45&                              ospecificerad histologi
        Silmän värikalvon melanooma
        Melanom i iris               C69.8  Eri alueisiin ulottuva silmän tai sen apuelinten
                                  syöpä
    C69.49&                          Övergripande malign tumör i öga och adnexa
        Silmän sädekehän tai värikalvon syöpä    Huom.
        muu tai epämääräinen histologia           Ks huomautusta 5 tämän luvun alussa
        Malign tumör i ciliarkropp annan eller   Anm.
        ospecificerad histologi               Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
C69.5  Kyynelrauhasen tai kyynelteiden syöpä
    Malign tumör i tårkörtel och tårkanal
                                                         143
Kasvaimet (C00-D48)
Tumörer


    C69.80&                        C70.9& Määrittämätön keskushermostokalvojen syöpä
        Eri alueisiin ulottuva silmän tai sen         Malign tumör i icke specificerad lokalisation i
        apuelinten syöpä ei histologista           centrala nervsystemets hinnor
        varmistusta
        Övergripande malign tumör i öga och      C71   AIVOSYÖPÄ
        adnexa utan histologi                 Malign tumör i hjärnan
    C69.81&                        Pois lukien
        Eri alueisiin ulottuva silmän tai sen         Silmämunantakaisen kudoksen syöpä (C69.6)
        apuelinten syöpä retinoblastooma            Aivohermojen syöpä (C72.2-C72.5)
        Övergripande malign tumör i öga och      Exkluderar
        adnexa retinoblastom                  Retrobulbär malign tumör (C69.6)
                                   Kranialnerver (C72.2-C72.5)
    C69.82&
        Eri alueisiin ulottuva silmän tai sen     C71.0 Muualla kuin aivolohkoissa tai aivokammioissa
        apuelinten syöpä melanoma               sijaitseva isoaivojen syöpä
        Övergripande malign tumör i öga och          Malign tumör i storhjärnan utom lober och
        adnexa melanom                    ventriklar
                               Mukaan lukien
    C69.83&                           Aivokurkiaisen syöpä
        Eri alueisiin ulottuva silmän tai sen         Tarkemmin määrittämätön aivoteltan yläpuolinen
        apuelinten syöpä karsinooma              syöpä
        Övergripande malign tumör i öga och      Inkluderar
        adnexa karsinom                    Malign tumör i corpus callosum
    C69.89&                           Malign tumör i supratentoriell lokalisation UNS
        Eri alueisiin ulottuva silmän tai sen         C71.00&
        apuelinten syöpä muu tai epämääräinen             Muualla kuin aivolohkoissa tai
        histologia                          aivokammioissa sijaitseva isoaivojen
        Övergripande malign tumör i öga och              syöpä ei histologista vahvistusta
        adnexa annan eller ospecificerad histologi          Malign tumör i storhjärnan utom lober och
C69.9  Määrittämätön silmäsyöpä                       ventriklar utan histologi
    Malign tumör i icke specificerad lokalisation i öga      C71.01&
    C69.90&                               Muualla kuin aivolohkoissa tai
        Määrittämätön silmäsyöpä ei histologista           aivokammioissa sijaitseva isoaivojen
        varmistusta                          syöpä II asteen gliooma
        Malign tumör i icke specificerad               Malign tumör i storhjärnan utom lober och
        lokalisation i öga utan histologi               ventriklar grad II gliom
    C69.91&                            C71.02&
        Määrittämätön silmäsyöpä                   Muualla kuin aivolohkoissa tai
        retinoblastooma                        aivokammioissa sijaitseva isoaivojen
        Malign tumör i icke specificerad               syöpä III asteen gliooma
        lokalisation i öga retinoblastom               Malign tumör i storhjärnan utom lober och
                                       ventriklar grad III gliom
    C69.92&
        Määrittämätön silmäsyöpä melanoma           C71.03&
        Malign tumör i icke specificerad               Muualla kuin aivolohkoissa tai
        lokalisation i öga melanom                  aivokammioissa sijaitseva isoaivojen
                                       syöpä IV asteen gliooma
    C69.93&                               Malign tumör i storhjärnan utom lober och
        Määrittämätön silmäsyöpä karsinooma              ventriklar grad IVgliom
        Malign tumör i icke specificerad
        lokalisation i öga karsinom              C71.04&
                                       Muualla kuin aivolohkoissa tai
    C69.99&                               aivokammioissa sijaitseva isoaivojen
        Määrittämätön silmäsyöpä muu tai               syöpä ependymooma
        epämääräinen histologia                    Malign tumör i storhjärnan utom lober och
        Malign tumör i icke specificerad               ventriklar ependyomom
        lokalisation i öga annan eller ospecificerad
        histologi                       C71.05&
                                       Muualla kuin aivolohkoissa tai
C70   KESKUSHERMOSTOKALVOJEN SYÖPÄ                     aivokammioissa sijaitseva isoaivojen
    Malign tumör i centrala nervsystemets hinnor             syöpä primaarinen neuroektodermaalinen
                                       kasvain
C70.0& Aivokalvojen syöpä                          Malign tumör i storhjärnan utom lober och
    Malign tumör i hjärnhinnor                      ventriklar primär neuroektodermal tumör
C70.1& Selkäydinkalvojen syöpä
    Malign tumör i ryggmärgshinnor


144
                                                 Kasvaimet (C00-D48)
                                                      Tumörer


    C71.09&                           C71.29&
        Muualla kuin aivolohkoissa tai                Isoaivojen ohimolohkon syöpä muu tai
        aivokammioissa sijaitseva isoaivojen             epämääräinen histologia
        syöpä muu tai epämääräinen histologia            Malign tumör i temporallob annan eller
        Malign tumör i storhjärnan utom lober och          ospecificerad histologi
        ventriklar annan eller ospecificerad
                               C71.3  Isoaivojen päälakilohkon syöpä
        histologi
                                   Malign tumör i parietallob
C71.1  Isoaivojen otsalohkon syöpä
                                   C71.30&
    Malign tumör i frontallob
                                      Isoaivojen päälakilohkon syöpä ei
    C71.10&                               histologista vahvistusta
        Isoaivojen otsalohkon syöpä ei histologista         Malign tumör i parietallob utan histologi
        vahvistusta
                                   C71.31&
        Malign tumör i frontallob utan histologi
                                      Isoaivojen päälakilohkon syöpä II asteen
    C71.11&                               gliooma
        Isoaivojen otsalohkon syöpä II asteen            Malign tumör i parietallob grand II gliom
        gliooma
                                   C71.32&
        Malign tumör i frontallob grad II gliom
                                      Isoaivojen päälakilohkon syöpä III asteen
    C71.12&                               gliooma
        Isoaivojen otsalohkon syöpä III asteen            Malign tumör i parietallob grad III gliom
        gliooma
                                   C71.33&
        Malign tumör i frontallob grad III gliom
                                      Isoaivojen päälakilohkon syöpä IV asteen
    C71.13&                               gliooma
        Isoaivojen otsalohkon syöpä IV asteen            Malign tumör i parietallob grad IV gliom
        gliooma
                                   C71.35&
        Malign tumör i frontallob grad IV gliom
                                      Isoaivojen päälakilohkon syöpä
    C71.15&                               primaarinen neuroektodermaalinen
        Isoaivojen otsalohkon syöpä primaarinen           kasvain
        neuroektodermaalinen kasvain                 Malign tumör i parietallob primär
        Malign tumör i frontallob primär               neuroektodermal tumör
        neuroektodermal tumör
                                   C71.39&
    C71.19&                               Isoaivojen päälakilohkon syöpä muu tai
        Isoaivojen otsalohkon syöpä muu tai             epämääräinen histologia
        epämääräinen histologia                   Malign tumör i parietallob annan eller
        Malign tumör i frontallob annan eller            ospecificerad histologi
        ospecificerad histologi
                               C71.4  Isoaivojen takaraivolohkon syöpä
C71.2  Isoaivojen ohimolohkon syöpä                 Malign tumör i occipitallob
    Malign tumör i temporallob
                                   C71.40&
    C71.20&                               Isoaivojen takaraivolohkon syöpä ei
        Isoaivojen ohimolohkon syöpä ei               histologista vahvistusta
        histologista vahvistusta                   Malign tumör i occipitallob utan histologi
        Malign tumör i temporallob utan histologi
                                   C71.41&
    C71.21&                               Isoaivojen takaraivolohkon syöpä II asteen
        Isoaivojen ohimolohkon syöpä II asteen            gliooma
        gliooma                           Malign tumör i occipitallob grad II gliom
        Malign tumör i temporallob grad II gliom
                                   C71.42&
    C71.22&                               Isoaivojen takaraivolohkon syöpä III
        Isoaivojen ohimolohkon syöpä III asteen           asteen gliooma
        gliooma                           Malign tumör i occipitallob grad III gliom
        Malign tumör i temporallob grad III gliom
                                   C71.43&
    C71.23&                               Isoaivojen takaraivolohkon syöpä IVasteen
        Isoaivojen ohimolohkon syöpä IVasteen            gliooma
        gliooma                           Malign tumör i occipitallob grad IVgliom
        Malign tumör i temporallob grad IV gliom
                                   C71.45&
    C71.25&                               Isoaivojen takaraivolohkon syöpä
        Isoaivojen ohimolohkon syöpä primaarinen           primaarinen neuroektodermaalinen
        neuroektodermaalinen kasvain                 kasvain
        Malign tumör i temporallob primär              Malign tumör i occipitallob primär
        neuroektodermal tumör                    neuroektodermal tumör
                                                          145
Kasvaimet (C00-D48)
Tumörer


    C71.49&                        Mukaan lukien
        Isoaivojen takaraivolohkon syöpä muu tai       Neljännen aivokammion syöpä
        epämääräinen histologia                Tarkemmin määrittämätön aivoteltan alapuolinen
        Malign tumör i occipitallob annan eller        syöpä
        ospecificerad histologi                Infratentoriaalinen syöpä
                               Inkluderar
C71.5& Aivokammion syöpä
    Malign tumör i hjärnventrikel                Malign tumör i fjärde ventrikeln
                                   Malign tumör i infratentoriell lokalisation UNS
Pois lukien
    Neljännen aivokammion syöpä (C71.7)              C71.70&
Exkluderar                                  Aivorungon syöpä ei histologista
    Fjärde ventrikeln (C71.7)                      vahvistusta
    C71.50&                               Malign tumör i hjärnstammen utan
                                       histologi
        Aivokammion syöpä ei histologista
        vahvistusta                      C71.71&
        Malign tumör i hjärnventrikel utan histologi         Aivorungon syöpä II asteen gliooma
    C71.51&                               Malign tumör i hjärnstammen grad II gliom
        Aivokammion syöpä ependymooma             C71.72&
        Malign tumör i hjärnventrikel                 Aivorungon syöpä III asteen gliooma
        ependymooma                          Malign tumör i hjärnstammen grad III gliom
    C71.52&                            C71.73&
        Aivokammion syöpä plexus chorioideus             Aivorungon syöpä IV asteen gliooma
        karsinooma                          Malign tumör i hjärnstammen grad IV gliom
        Malign tumör i hjärnventrikel plexus          C71.74&
        chorioideus karsinom                     Neljännen aivokammion ependymooma
    C71.59&                               Malign tumör i hjärnstammen
        Aivokammion syöpä muu tai epämääräinen            ependyomom
        histologia
                                   C71.79&
        Malign tumör i hjärnventrikel annan eller           Aivorungon syöpä muu tai epämääräinen
        ospecificerad histologi                    histologia
C71.6  Pikkuaivojen syöpä                          Malign tumör i hjärnstammen annan eller
    Malign tumör i lillhjärnan                      ospecificerad histologi
    C71.60&                        C71.8  Eri alueisiin ulottuva aivojen syöpä
        Pikkuaivojen syöpä ei histologista           Övergripande malign tumör i hjärnan
        vahvistusta                  Huom.
        Malign tumör i lillhjärnan utan histologi       Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
    C71.61&                        Anm.
                                   Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
        Pikkuaivojen syöpä II asteen gliooma
        Malign tumör i lillhjärnan grad II gliom        C71.80&
    C71.62&                               Eri alueisiin ulottuva aivojen syöpä ei
        Pikkuaivojen syöpä III asteen gliooma             histologista vahvistusta
        Malign tumör i lillhjärnan grad III gliom           Övergripande malign tumör i hjärnan utan
                                       histologi
    C71.63&
        Pikkuaivojen syöpä IVasteen gliooma          C71.81&
        Malign tumör i lillhjärnan grad IV gliom           Eri alueisiin ulottuva aivojen syöpä II
                                       asteen gliooma
    C71.65&                               Övergripande malign tumör i hjärnan grad
        Pikkuaivojen syöpä medulloblastooma              II gliom
        Malign tumör i lillhjärnan primär
                                   C71.82&
        neuroektodermal tumör
                                       Eri alueisiin ulottuva aivojen syöpä III
    C71.66&                               asteen gliooma
        Pikkuaivojen syöpä primaarinen                Övergripande malign tumör i hjärnan grad
        neuroektodermaalinen kasvain                 III gliom
        Malign tumör i lillhjärnan medullobastom
                                   C71.83&
    C71.69&                               Eri alueisiin ulottuva aivojen syöpä IV
        Pikkuaivojen syöpä muu tai epämääräinen            asteen gliooma
        histologia                          Övergripande malign tumör i hjärnan grad
        Malign tumör i lillhjärnan annan eller            IV gliom
        ospecificerad histologi
C71.7  Aivorungon syöpä
    Malign tumör i hjärnstammen


146
                                                 Kasvaimet (C00-D48)
                                                       Tumörer


    C71.85&                            C72.00&
        Eri alueisiin ulottuva aivojen syöpä             Selkäytimen syöpä ei histologista
        primaarinen neuroektodermaalinen               vahvistusta
        kasvain                            Malign tumör i ryggmärgen utan histologi
        Övergripande malign tumör i hjärnan          C72.01&
        primärt neuroektodermalt tumör                Selkäytimen syöpä II asteen gliooma
    C71.89&                               Malign tumör i ryggmärgen grad II gliom
        Eri alueisiin ulottuva aivojen syöpä muu tai      C72.02&
        epämääräinen histologia                    Selkäytimen syöpä III-IV asteen gliooma
        Övergripande malign tumör i hjärnan              Malign tumör i ryggmärgen grad III-IV
        annan eller ospecificerad histologi              gliom
C71.9  Määrittämätön aivosyöpä                    C72.09&
    Malign tumör i icke specificerad lokalisation i           Selkäytimen syöpä muu histologia
    hjärnan                               Malign tumör i ryggmärgen annan histologi
    C71.90&                        C72.1& Cauda equinan syöpä
        Määrittämätön aivosyöpä ei histologista        Malign tumör i cauda equina
        vahvistusta
        Malign tumör i icke specificerad        C72.2& Hajuhermon syöpä
        lokalisation i hjärnan utan histologi         Malign tumör i nervus olphactorius
                               Mukaan lukien
    C71.91&                           Hajukäämin syöpä
        Määrittämätön aivosyöpä II asteen       Inkluderar
        gliooma                        Malign tumör i bulbus olphactorius
        Malign tumör i icke specificerad
        lokalisation i hjärnan grad II gliom      C72.3& Näköhermon syöpä
                                   Malign tumör i nervus opticus
    C71.92&
        Määrittämätön aivosyöpä III asteen       C72.4& Kuulohermon syöpä
        gliooma                        Malign tumör i nervus acusticus
        Malign tumör i icke specificerad        C72.5& Muun tai määrittämättömän aivohermon syöpä
        lokalisation i hjärnan grad III gliom         Malign tumör i annan eller icke specificerad
    C71.93&                           kranialnerv
        Määrittämätön aivosyöpä IV asteen       Mukaan lukien
        gliooma                        Tarkemmin määrittämättömän aivohermon syöpä
        Malign tumör i icke specificerad        Inkluderar
        lokalisation i hjärnan grad IV gliom         Malign tumör i kranialnerv UNS / Icke specificerad
                                   malign tumör i kranialnerv
    C71.95&
        Määrittämätön aivosyöpä primaarinen      C72.8& Eri alueisiin ulottuva keskushermoston syöpä
        neuroektodermaalinen kasvain             Övergripande malign tumör i hjärnan eller annan
        Malign tumör i icke specificerad           del av centrala nervsystemet
        lokalisation i hjärnan primärt         Mukaan lukien
        neuroektodermalt tumör                Eri alueisiin ulottuva keskushermoston (ja/tai
                                   aivohermojen) syöpä
    C71.99&                        Inkluderar
        Määrittämätön aivosyöpä muu tai            Malign tumör i centrala nervsystemet (och/eller
        epämääräinen histologia                kranialnerver) med övergripande växt
        Malign tumör i icke specificerad        Huom.
        lokalisation i hjärnan annan eller          Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
        ospecificerad histologi            Anm.
                                   Malign tumör i hjärnan och andra delar av centrala
C72   SELKÄYTIMEN TAI KESKUSHERMOSTON MUIDEN            nervsystemet vars ursprung ej kan hänföras till
    OSIEN SYÖPÄ TAI AIVOHERMOJEN SYÖPÄ              någon av kategorierna C70-C72.5
    Malign tumör i ryggmärgen, kranialnerver och         Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
    andra delar av centrala nervsystemet
Pois lukien                          C72.9& Määrittämätön keskushermoston syöpä
    Ääreishermon tai autonomisen hermoston syöpä         Malign tumör i icke specificerad lokalisation i
    (C47)                            centrala nervsystemet
    Keskushermostokalvojen syöpä (C70)          Mukaan lukien
Exkluderar                              Tarkemmin määrittämätön hermostosyöpä
    Perifera nerver och autonoma nervsystemet (C47)    Inkluderar
    Hjärn- och ryggmärgshinnor (C70)               Malign tumör i centrala nervsystemet UNS
C72.0  Selkäytimen syöpä
    Malign tumör i ryggmärgen                                                            147
Kasvaimet (C00-D48)
Tumörer


C73-C75                               Munasarjasyöpä (C56)
                                   Kateenkorvasyöpä (C37)
                                   Kivessyöpä (C62)
Kilpirauhasen ja muiden                       Kilpirauhassyöpä (C73)
umpirauhasten pahanlaatuiset                     Lisämunuaissyöpä (C74)
                               Exkluderar
kasvaimet                              Malign tumör i:
Maligna tumörer i tyreoidea                     endokrin pankreas (C25.4)
(sköldkörteln) och andra endokrina                  äggstock (C56)
                                   tymus (C37)
(inre sekretoriska) körtlar                     testikel (C62)
Pois lukien                             skölskörtel (C73)
    Hoito suvussa esiintyvien pahanlaatuisten          binjure (C74)
    kasvainten takia (Z80.8)               C75.0& Lisäkilpirauhasen syöpä
Exkluderar                              Malign tumör i paratyreoidea
    Vård för familjeanamnes med malign tumör (Z80.8)
                               C75.1& Aivolisäkkeen syöpä
C73   KILPIRAUHASSYÖPÄ                       Malign tumör i hypofysen
    Malign tumör i tyreoidea (sköldkörteln)        C75.2& Kraniofaryngeaalitiehyen syöpä
C73.90&                               Malign tumör i ductus craniopharyngealis
    Kilpirauhassyöpä, ei histologista vahvistusta     C75.3& Käpylisäkkeen syöpä
    Malign tumör i tyreoidea (sköldkörteln) utan         Malign tumör i corpus pineale
    histologi                       Mukaan lukien
C73.91&                               Käpyrauhasen syöpä
    Kilpirauhasen papillaarinen karsinooma         Inkluderar
    Papillärt karcinom i tyreoidea (sköldkörteln)         Malign tumör i tallkottkörteln
C73.92&                            C75.4& Karotiskeräsen syöpä
    Kilpirauhasen follikulaarinen karsinooma           Malign tumör i glomus caroticum
    Follikulärt karcinom i tyreoidea (sköldkörteln)    Mukaan lukien
                                   Hankakeräsen syöpä
C73.93&                               Kaulavaltimokeräsen syöpä
    Kilpirauhasen anaplastinen karsinooma         Inkluderar
    Anaplastiskt karcinom i tyreoidea (sköldkörteln)       Malign tumör i glomus caroticum
C73.94&                            C75.5& Zuckerkandlin elimen tai muun paraganglion
    Kilpirauhasen medullaarinen karsinooma            syöpä
    Medullärt karcinom i tyreoidea (sköldkörteln)         Malign tumör i aortic body (aortanära körtel) eller
C73.99&                               annan paraganglie
    Kilpirauhassyöpä, muu tai epämääräinen         Mukaan lukien
    histologia                          Glomus aorticumin syöpä
    Malign tumör i tyreoidea (sköldkörteln), annan eller  Inkluderar
    ospecificerad histologi                    Malign tumör i glomus aorticum
                               C75.8& Tarkemmin määrittämätön useiden umpirauhasten
C74  LISÄMUNUAISSYÖPÄ                       syöpä
    Malign tumör i binjure                    Malign tumör i multiglandulärt engagemang, icke
Mukaan lukien                            specificerad lokalisation
    Feokromosytooma                    Huom.
Inkluderar                              Jos sairastuneet umpirauhaset tiedetään, ne tulee
    Feokromocytom                         luokitella kukin erikseen
C74.0& Lisämunuaiskuoren syöpä                Anm.
    Malign tumör i binjurebarken                 Om lokalisationerna av multipla engagemang är
                                   kända skall de klassificeras var för sig
C74.1& Lisämunuaisytimen syöpä
    Malign tumör i binjuremärgen              C75.9& Määrittämättömän umpirauhasen syöpä
                                   Malign tumör i icke specificerad lokalisation i
C74.9& Määrittämätön lisämunuaissyöpä                endokrin körtel, ospecificerad
    Malign tumör i icke specificerad lokalisation i
    binjure

C75   MUIDEN UMPIRAUHASTEN TAI LÄHISUKUISTEN
    ELINTEN SYÖPÄ
    Malign tumör i andra endokrina körtlar och därmed
    besläktade vävnader
Pois lukien
    Haiman umpirauhasosan syöpä (C25.4)


148
                                                Kasvaimet (C00-D48)
                                                     Tumörer


C76-C80                           C76.3& Lantion epätarkasti määritetty syöpä
                                  Malign tumör i bäckenet
                              Mukaan lukien
Pahanlaatuiset kasvaimet, joiden                  Peräsuolen ja virtsarakon (väliseinän) epätarkasti
sijaintipaikka on epäselvä,                    määritetty syöpä
                                  Nivuksen epätarkasti määritetty syöpä
sekundaarinen tai määrittämätön                  Peräsuolen ja emättimen (väliseinän) epätarkasti
Maligna tumörer med ofullständigt                 määritetty syöpä
angiven, sekundär och icke                 Inkluderar
                                  Malign tumör i multifokala lokalisationer i bäckenet
specificerad lokalisation                     såsom rektovaginalt (septum)
Exkluderar                             Malign tumör i ljumske UNS
    Vård för familjeanamnes med malign tumör i         Malign tumör i multifokala lokalisationer i bäckenet
    lymfatiska vävnader (Z80.7)                 såsom rektovesikalt (septum)
                              Huom.
C76   MUUALLA LUOKITTELEMATTOMASSA PAIKASSA           Useisiin elimiin lantiossa levinnyt kasvain
    SIJAITSEVA TAI SIJAINNILTAAN EPÄTARKASTI      Anm.
    MÄÄRITETTY SYÖPÄ                      Malign tumör som utbrett till flera organer i
    Malign tumör med lokalisation som ej            bäckenet
    classificierats annonstädes och med ofullständigt  C76.4& Yläraajan tai hartian epätarkasti määritetty syöpä
    angiven lokalisation                    Malign tumör i övre extremitet
Pois lukien
    Tarkemmin määrittämätön naisen sukupuoli- tai    C76.5& Alaraajan tai lonkan seudun epätarkasti
    virtsaelinperäinen syöpä (C57.9)              määritetty syöpä
    Tarkemmin määrittämätön miehen sukupuoli- tai       Malign tumör i nedre extremitet
    virtsaelinperäinen syöpä (C63.9)          C76.7& Muualla sijaitseva epätarkasti määritetty syöpä
    Määrittämättömässä paikassa sijaitseva syöpä        Malign tumör i annan ofullständigt angiven
    (C80)                           lokalisation
    Imukudoksen, verta muodostavien kudosten tai
    lähisukuisten kudosten syöpä (C81-C96)       C76.8& Muualla sijaitseva tai epätarkasti määritetty eri
    Hoito suvussa esiintyvien pahanlaatuisten         alueisiin ulottuva syöpä
    kasvainten takia (Z80.8)                  Övergripande malign tumör med annan och
Exkluderar                             ofullständigt angiven lokalisation
    Malign tumör i kvinnliga urin- och könsorgan UNS  Huom.
    (C57.9)                          Ks. huomautusta 5 tämän luvun alussa
    Malign tumör i manliga urin- och könsorgan UNS   Anm.
    (C63.9)                          Se anm 5 i inledningen till detta kapitel
    Malign tumör med icke specificerad lokalisation
    (C80)                        C77   SYÖVÄN ETÄPESÄKE (SEKUNDAARINEN SYÖPÄ)
    Malign tumör i lymfatisk, blodbildande eller        TAI MÄÄRITTÄMÄTÖN PAHANLAATUINEN
    besläktad vävnad (C81-C96)                 KASVAIN IMUSOLMUKKEESSA
    Vård för familjeanamnes med malign tumör (Z80.8)      Sekundär (metastas) och icke specificerad malign
                                  tumör i lymfkörtlar
C76.0& Pään, kaulan tai niskan epätarkasti määritetty    Pois lukien
    syöpä                            Imukudoksen pahanlaatuiset kasvaimet (C81-C88,
    Malign tumör i huvudet, ansiktet och halsen         C96)
Mukaan lukien                            Hoito suvussa esiintyvien pahanlaatuisten
    Posken epätarkasti määritetty syöpä             kasvainten takia (Z80.8)
    Nenän epätarkasti määritetty syöpä          Exkluderar
    Kasvojen epätarkasti määritetty syöpä            Malign tumör i lymfkörtlar specificerad som primär
Inkluderar                             (C81-C88, C96)
    Malign tumör i kind UNS                   Vård för familjeanamnes med malign tumör (Z80.8)
    Malign tumör i näsan UNS
                              C77.0& Pään, kasvojen, kaulan tai niskan
C76.1& Rintakehän epätarkasti määritetty syöpä           imusolmukkeiden etäpesäke tai muu
    Malign tumör i bröstkorgen                 pahanlaatuinen kasvain
Mukaan lukien                           Sekundär och icke specificerad malign tumör i
    Kainalon epätarkasti määritetty syöpä            lymfkörtlar i huvudet, ansiktet och halsen
    Rintakehän epätarkasti määritetty syöpä       Mukaan lukien
    Rintaontelon epätarkasti määritetty syöpä          Solisluun yläpuolisten imusolmukkeiden etäpesäke
Inkluderar                             tai muu pahanlaatuinen kasvain
    Malign tumör i axill UNS                  Supraklavikulaaristen imusolmukkeiden
    Malign tumör i intratorakalt UNS              sekundaarinen tai määrittämätön syöpä
C76.2& Vatsan epätarkasti määritetty syöpä         Inkluderar
    Malign tumör i buken                    Sekundär och icke specificerad malign tumör i
                                  supraklavikulära lymfkörtlar


                                                         149
Kasvaimet (C00-D48)
Tumörer


C77.1& Rintaontelon imusolmukkeiden etäpesäke tai muu   C78.30&
    pahanlaatuinen kasvain                   Etäpesäke nenässä tai nenän sivuonteloissa
    Sekundär och icke specificerad malign tumör i       Sekundär malign tumör i näsan eller dess bihålor
    intratorakala lymfkörtlar              C78.31&
C77.2& Vatsaontelon imusolmukkeiden etäpesäke tai         Etäpesäke väli- tai sisäkorvassa
    muu pahanlaatuinen kasvain                 Sekundär malign tumör i mellanöra eller inneröra
    Sekundär och icke specificerad malign tumör i    C78.39&
    intraabdominella lymfkörtlar                Etäpesäke muualla hengityselimissä tai
C77.3& Kainalon tai yläraajan imusolmukkeiden           määrittämättömissä hengityselinten osassa
    etäpesäke tai muu pahanlaatuinen kasvain          Sekundär malign tumör i annat eller icke
    Sekundär och icke specificerad malign tumör i       specificerat andningsorgan
    lymfkörtlar i axill och övre extremitet       C78.4& Etäpesäke ohutsuolessa tai duodenumissa
Mukaan lukien                           Sekundär malign tumör i tunntarmen inklusive
    Rintakehän ulkopuolisten imusolmukkeiden          duodenum
    etäpesäke tai muu pahanlaatuinen kasvain
    Rintakehän etuseinämän imusolmukkeiden       C78.5& Etäpesäke paksusuolessa tai peräsuolessa
    etäpesäke tai muu pahanlaatuinen kasvain          Sekundär malign tumör i tjocktarmen och rektum
    Pektoraalisten imusolmukkeiden sekundaarinen tai  C78.6& Etäpesäke vatsaontelontakaisen tilassa tai
    määrittämätön syöpä                    vatsakalvossa
Inkluderar                            Sekundär malign tumör i retroperitonealrummet
    Sekundär och icke specificerad malign tumör i       och peritoneum
    pektorala lymfkörtlar                Mukaan lukien
C77.4& Nivuksen tai alaraajan imusolmukkeiden           Tarkemmin määrittämätön pahanlaatuiseen
    etäpesäke tai muu pahanlaatuinen kasvain          kasvaimeen liittyvä askites
    Sekundär och icke specificerad malign tumör i       Vatsaontelontakaisen tilan tai vatsakalvon
    lymfkörtlar i ljumske och nedre extremitet         sekundaarinen syöpä (etäpesäkkeet)
                              Inkluderar
C77.5& Lantionsisäisten imusolmukkeiden etäpesäke tai       Malign ascites UNS
    muu pahanlaatuinen kasvain
    Sekundär och icke specificerad malign tumör i    C78.7& Etäpesäke maksassa
    lymfkörtlar i bäckenet                   Sekundär malign tumör i levern
                              Mukaan lukien
C77.8& Useiden alueiden imusolmukkeiden etäpesäke tai       Maksan sekundaarinen syöpä (etäpesäkkeet)
    muu pahanlaatuinen kasvain             Inkluderar
    Sekundär och icke specificerad malign tumör i       Metastas i levern
    lymfkörtlar i multipla kroppsregioner
                              C78.8& Etäpesäke muussa tai määrittämättömässä
C77.9& Määrittämättömän imusolmukkeen etäpesäke tai        ruuansulatuselimessä
    muu pahanlaatuinen kasvain                 Sekundär malign tumör i annat eller icke
    Sekundär och icke specificerad malign tumör i       specificerat matsmältningsorgan
    icke specificerad lokalisation i lymfkörtlar
                              C79   MUUALLA SIJAITSEVA SYÖVÄN ETÄPESÄKE
C78   SYÖVÄN ETÄPESÄKE (SEKUNDAARINEN SYÖPÄ)
                                  (SEKUNDAARINEN SYÖPÄ)
    HENGITYSELIMISSÄ TAI
                                  Sekundär malign tumör (metastas) med andra
    RUUANSULATUSELIMISSÄ                    lokalisationer
    Sekundär malign tumör (metastas) i         Pois lukien
    andningsorganen och matsmältningsorganen
                                  Hoito suvussa esiintyvien pahanlaatuisten
Pois lukien                            kasvainten takia (Z80.8)
    Hoito suvussa esiintyvien pahanlaatuisten     Exkluderar
    kasvainten takia (Z80.8)
                                  Vård för familjeanamnes med malign tumör (Z80.8)
Exkluderar
    Vård för familjeanamnes med malign tumör (Z80.8)  C79.0& Etäpesäke munuaisessa tai munuaisaltaassa
                                 Sekundär malign tumör i njure och njurbäcken
C78.0& Etäpesäke keuhkoissa                Mukaan lukien
    Sekundär malign tumör i lunga               Munuaisen tai munuaisaltaan sekundaarinen
Mukaan lukien
                                 syöpä (etäpesäkkeet)
    Keuhkon etäpesäkkeet (sekundaarinen syöpä)
                              Inkluderar
Inkluderar
                                 Metastas i njure eller njurbäcken
    Metastaser i lunga
                              C79.1& Etäpesäke virtsarakossa tai muissa tai
C78.1& Etäpesäke keuhkojen välikarsinassa             määrittämättömissä virtsaelimissä
    Sekundär malign tumör i mediastinum
                                 Sekundär malign tumör i urinblåsa eller i annat
C78.2& Etäpesäke keuhkopussissa                  eller icke specificerat urinorgan
    Sekundär malign tumör i lungsäck          Mukaan lukien
                                 Virtsarakon sekundaarinen syöpä (etäpesäkkeet)150
                                              Kasvaimet (C00-D48)
                                                    Tumörer


Inkluderar                        Pois lukien
    Metastas i urinblåsa                   Hoito suvussa esiintyvien pahanlaatuisten
                                 kasvainten takia (Z80.9)
C79.2& Etäpesäke ihossa
                             Exkluderar
    Sekundär malign tumör i huden
                                 Vård för familjeanamnes med malign tumör (Z80.9)
Mukaan lukien
    Ihon sekundaarinen syöpä (etäpesäkkeet)      C80.90&
Inkluderar                           Sijainniltaan määrittämätön syöpä ei histologista
    Metastas i huden                     vahvistusta
                                Malign tumör utan specificerad lokalisation utan
C79.30&
                                histologi
    Etäpesäke isoaivoissa
    Sekundär malign tumör i storhjärnan        C80.91&
                                Sijainniltaan määrittämätön syöpä epidermoidi
C79.31&
                                karsinooma
    Etäpesäke pikkuaivoissa
                                Malign tumör utan specificerad lokalisation
    Sekundär malign tumör i lillhjärnan
                                epidermoid karcinom
C79.32&
                             C80.92&
    Etäpesäke aivorungossa
                                Sijainniltaan määrittämätön syöpä
    Sekundär malign tumör i hjärnstammen
                                adenokarsinooma
C79.39&                             Malign tumör utan specificerad lokalisation
    Etäpesäke aivokalvoissa, aivokammiossa tai        adenokarcinom
    muussa aivojen osassa
                             C80.98&
    Sekundär malign tumör i hjärnhinnorna, vetrikel
                                Sijainniltaan määrittämätön syöpä muu histologia
    eller annan del av hjärnan
                                Malign tumör utan specificerad lokalisation annan
C79.40&                             specificerad histologi
    Etäpesäke selkäytimessä
                             C80.99&
    Sekundär malign tumör i ryggmärgen
                                Sijainniltaan ja histologialtaan määrittämätön
C79.41&                             syöpä
    Etäpesäke näköhermossa tai silmässä           Malign tumör utan specificerad lokalisation eller
    Sekundär malign tumör i nervus opticus och öga      histologi
C79.42&                         Mukaan lukien
    Etäpesäke kuulohermossa                 Sijainniltaan määrittämätön tai tuntemattomasta
    Sekundär malign tumör i nervus acusticus         paikasta lähtenyt (primaarinen/sekundaarinen)
                                karsinooma, karsinomatoosi tai yleistynyt tai
C79.49&                             useassa paikassa sijaitseva syöpä
    Etäpesäke muussa tai määrittämättömässä         Pahanlaatuinen kakeksia
    hermoston osissa                 Inkluderar
    Sekundär malign tumör i annan eller icke         Icke specificerad lokalisation (primär eller
    specificerad del av nervsystemet             sekundär) för carcinom, carcinomatos,
C79.5& Etäpesäke luussa tai luuytimessä             generaliserad malignitet eller multipel cancer
    Sekundär malign tumör i ben och benmärg         Malign kakeksi
Mukaan lukien                      C80.99+G73.1
    Luun tai luuytimen sekundaarinen syöpä          Eaton-Lambertin oireyhtymä
    (etäpesäkkeet)                      Eaton-Lamberts syndrom
    Luuytimen sekundaarinen syöpä (etäpesäkkeet)
Inkluderar
    Metastas i ben eller benmärg           C81-C96
    Metastas i benmärg
C79.5+M49.5                       Imukudoksen, verta muodostavien
    Etäpesäkkeen aiheuttama nikamamurtuma
    Fraktur på grund av metastas i ryggkota      kudosten ja lähisukuisten kudosten
C79.6& Etäpesäke munasarjassa              pahanlaatuiset kasvaimet
    Sekundär malign tumör i ovarium          Maligna tumörer i lymfatisk,
C79.7& Etäpesäke lisämunuaisessa             blodbildande och besläktad vävnad
    Sekundär malign tumör i binjure          Pois lukien
C79.8& Etäpesäke muussa määritetyssä paikassa          Imusolmukkeiden sekundaarinen tai
    Sekundär malign tumör i annan specificerad        määrittämätön syöpä (C77)
    lokalisation                       Hoito suvussa esiintyvien lymfaattisten kudosten
                                 pahanlaatuisten kasvainten takia (Z80.7)
C80  SIJAINNILTAAN MÄÄRITTÄMÄTÖN SYÖPÄ         Exkluderar
    Malign tumör utan specificerad lokalisation        Sekundär och icke specificerad tumör i lymfkörtlar
                                 (C77)


                                                       151
Kasvaimet (C00-D48)
Tumörer


    Vård för familjeanamnes med malign tumör i       Mukaan lukien
    lymfatiska vävnader (Z80.7)                  Nodulaarinen non-Hodgkin-lymfooma riippumatta
Huom.                                 diffuusista kasvusta
    WHO:n alkuperäisessä luokituksessa luokissa      Inkluderar
    C82-C85 käytetyt non-Hodgkin-lymfooman termit         Follikulär non-Hodgkin-lymfom med eller utan
    on saatu 'Working Formulation' -luettelosta (WF),       diffusa områden
    jossa on pyritty kompromissiin useiden luokitusten   Pois lukien
    välillä. Suomalaista luokitusta on täydennetty         Hoito suvussa esiintyvien lymfaattisten kudosten
    1.1.97 histologisilla alaryhmillä lisäämällä          pahanlaatuisten kasvainten takia (Z80.7)
    koodeihin 6. merkkejä. Lymfoomien kohdalla uudet    Exkluderar
    ryhmät perustuvat ns. Kiel-luokitukseen (Kiel) tai       Vård för familjeanamnes med malign tumör i
    tuoreeseen uuteen eurooppalais-amerikkalaisen         lymfatiska vävnader (Z80.7)
    luokitukseen (Revised European American        C82.00 Follikulaarinen itukeskussolulymfooma,
    Classification of Lymphoid Neoplasms, REAL).         vaikeusaste määrittämättä
    Koodin lähde ilmaistaan koodin kohdalla edellä        Follikulärt nodulärt non-Hodgkin-lymfom,
    esitetyillä lyhenteillä.                   ograderad
Anm.                              Huom.
    WHO's ursprungliga engelska termer för            REAL
    non-Hodgkin-lymfomer (C82-C85) härstammar från        Centroblastic-centrocytic, follicular non-Hodgkin
    'Working Formulation' -listan (WF), som är en         lymphoma (Kiel)
    kompromiss mellan flera klassifikationer. Den     Anm.
    finländska klassifikationen har 1.1.97 utvidgats med     REAL
    histologiska subgrupper. Vid lymfomer baserar sig       Centroblastic-centrocytic, follicular non-Hodgkin
    dessa subgrupper antingen i den s.k.             lymphoma (Kiel)
    Kiel-klassifikationen (Kiel) eller den nyligen
    publicerad Revised European American          C82.01 Follikulaarinen itukeskussolulymfooma,
    Classification of Lymphoid Neoplasms             vaikeusaste I
    klassifikationen (REAL). Ursprung av kod anges        Follikulärt nodulärt lymfom, grad I
    med ovannämnda förkortningar.             Mukaan lukien
                                   Nodulaarinen (follikulaarinen) non-Hodgkin
C81   HODGKININ TAUTI                        lymfooma - pääasiassa pieniä uurretumaisia soluja
    Hodgkins sjukdom                       (WF)
                                Inkluderar
C81.0& Runsaslymfosyyttinen Hodgkinin tauti              Follikulärt (nodulärt) non-Hodgkin-lymfom med små
    Hodgkins sjukdom med lymfocytpredominans            kluvna celler (WF)
Mukaan lukien                         Huom.
    Lymfosyytti- ja histiosyyttivaltainen Hodgkinin tauti     REAL
Inkluderar                              Follicular, predominantly small cleaved cell
    Hodgkins sjukdom med lymfocyt-                 non-Hodgkin lymphoma (WF)
    histiocytpredominans                  Anm.
C81.1 Sidekudoskyhmyinen Hodgkinin tauti               REAL
    Hodgkins sjukdom med nodulär skleros              Follicular, predominantly small cleaved cell
Mukaan lukien                             non-Hodgkin lymphoma (WF)
    Nodulaarinen skleroosi                 C82.1 Follikulaarinen itukeskussolulymfooma,
Inkluderar                              vaikeusaste II
    Nodulär skleros                        Follikulärt nodulärt non-Hodgkin-lymfom, grad II
C81.2  Sekasoluinen Hodgkinin tauti              Mukaan lukien
    Hodgkins sjukdom med blandad cellularitet           Nodulaarinen (follikulaarinen) non-Hodgkin-
                                   lymfooma, joka koostuu sekä pienistä
C81.3 Vähälymfosyyttinen Hodgkinin tauti               uurretumaisista että suurista soluista (WF)
    Hodgkins sjukdom med lymphocytic depletion       Inkluderar
Mukaan lukien                             Follikulärt (nodulärt) non-Hodgkin-lymfom med
    Lymfosyyttiköyhä Hodgkinin tauti                blandat små kluvna och stora celler
    Niukkalymfosyyttinen Hodgkinin tauti          Huom.
Inkluderar                              REAL
    Lymfosytfattigt Hodgkins lymfom                Follicular, mixed small and large cells non-Hodgkin
C81.7  Muu Hodgkinin tauti                      lymphoma (WF)
    Annan form av Hodgkins sjukdom             Anm.
                                   REAL
C81.9  Määrittämätön Hodgkinin tauti
                                   Follicular, mixed small and large cells non-Hodgkin
    Hodgkins sjukdom, ospecificerad
                                   lymphoma (WF)
C82   NODULAARINEN (FOLLIKULAARINEN)             C82.2  Follikulaarinen itukeskussolulymfooma,
    NON-HODGKIN-LYMFOOMA                      vaikeusaste III
    Follikulärt (nodulärt) non-Hodgkin-lymfom           Follikulärt nodulärt non-Hodgkin-lymfom, grad III152
                                                Kasvaimet (C00-D48)
                                                     Tumörer


Mukaan lukien                       Anm.
    Nodulaarinen (follikulaarinen) non-Hodgkin-         REAL
    lymfooma, jolle ovat ominaisia suuret solut         Lymphoplasmacytic lymphoma (immunocytoma)
Inkluderar                             (Kiel)
    Follikulärt (nodulärt) non-Hodgkin-lymfom med        Small lymphocytic plasmacytoid non-Hodgkin
    stora celler                        lymphoma (WF)
Huom.                           C83.1  Manttelisolulymfooma
    REAL                            Mantelcellslymfom
    Centroblastic follicular non-Hodgkin lymphoma    Huom.
    (Kiel)                           REAL
    Follicular predominantly large cell non-Hodgkin       Centrocytic non-Hodgkin lymphoma (Kiel)
    lymphoma (WF)                        Diffuse small cleaved cell (pure small cleaved
Anm.                                cells) non-Hodgkin lymphoma (WF)
    REAL                        Anm.
    Centroblastic follicular non-Hodgkin lymphoma        REAL
    (Kiel)                           Centrocytic non-Hodgkin lymphoma (Kiel)
    Follicular predominantly large cell non-Hodgkin       Diffuse smlall cleaved cell (pure small cleaved
    lymphoma (WF)                        cells) non-Hodgkin lymphoma (WF)
C82.7  Muuntyyppinen nodulaarinen (follikulaarinen)    C83.2 Diffuusi itukeskussolulymfooma
    non-Hodgkin-lymfooma                   Diffust nodulärt lymfom
    Annan form av follikulärt non-Hodgkin-lymfom    Mukaan lukien
C82.9  Määrittämätön nodulaarinen (follikulaarinen)       Diffuusi non-Hodgkin-lymfooma, jolle ovat
    non-Hodgkin-lymfooma                   ominaisia sekä pienet että suuret solut
    Follikulärt non-Hodgkin-lymfom, ospecificerat   Inkluderar
                                 Diffust non-Hodgkin-lymfom med blandade små
C83   DIFFUUSI NON-HODGKIN-LYMFOOMA               och stora celler
    Diffust non-Hodgkin-lymfom             Huom.
Mukaan lukien                           REAL
    Diffuusi non-Hodgkin-lymfooma               Centroblastic-centrocytic diffuse non-Hodgkin
Inkluderar                            lymphoma (Kiel)
    Diffust non-Hodgkin lymfom                Diffuse, mixed small and large cells non-Hodgkin
Pois lukien                            lymphoma (WF)
    Hoito suvussa esiintyvien lymfaattisten kudosten     Pääasiassa pienisoluinen. Väliaikainen tyypitys,
    pahanlaatuisten kasvainten takia (Z80.7)         harvinainen.
Exkluderar                         Anm.
    Vård för familjeanamnes med malign tumör i        REAL
    lymfatiska vävnader (Z80.7)                Centroblastic-centrocytic diffuse non-Hodgkin
                                 lymphoma (Kiel)
C83.00 Lymfosyyttinen lymfooma                  Diffuse, mixed small and large cells non-Hodgkin
    Lymfocytiskt lymfom                    lymphoma (WF)
Huom.                               Pääasiassa pienisoluinen. Väliaikainen tyypitys,
    (REAL)                           harvinainen
    B-lymphosytic non-Hodgkin lymphoma / CLL (Kiel)
    Small lymphocytic non-Hodgkin lymphoma/ CLL     C83.3 Diffuusi non-Hodgkin-lymfooma, jolle ovat
    (WF)                            ominaisia suuret solut
    Yleistyneessä muodossaan sama sairaus kuin         Diffust non-Hodgkin-lymfom med stora celler
    krooninen lymfaattinen leukemia (C91.1)       Mukaan lukien
Anm.                               Retikkelisolusarkooma
    (REAL)                       Inkluderar
    B-lymphosytic non-Hodgkin lymphoma / CLL (Kiel)      Diffust non-Hodgkin-lymfom med
    Small lymphocytic non-Hodgkin lymphoma/ CLL        retikelcellssarkom
    (WF)                            C83.31 Diffuusi suurten B-solujen lymfooma
    Yleistyneessä muodossaan sama sairaus kuin             Diffus lymfom med stora B-celler
    krooninen lymfaattinen leukemia (C91.1)           Huom.
C83.01 Lymfoplasmasytoidilymfooma                     REAL
    Lymfoplasmacytiskt lymfom                  Anm.
Huom.                                   REAL
    REAL                        C83.32 Centroblastinen diffuusi non-Hodgkin lymfooma
    Lymphoplasmacytic lymphoma (immunocytoma)         Centroblastisk diffus non-Hodgkin lymfom
    (Kiel)                       Huom.
    Small lymphocytic plasmacytoid non-Hodgkin         Kiel
    lymphoma (WF)                       Large non-cleaved cell lymphoma (Lukes & Collins)
                                                          153
Kasvaimet (C00-D48)
Tumörer


Anm.                            C83.6  Diffuusi non-Hodgkin-lymfooma, jolle ovat
    Kiel                            ominaisia erilaistumattomat solut
    Large non-cleaved cell lymphoma (Lukes & Collins)      Diffust odifferentierat non-Hodgkin-lymfom
C83.33 Primaari mediastinaalinen suurten B-solujen     C83.70 Burkitt-tyyppinen non Hodgkin lymfooma
    lymfooma                           Non-Hodgkin lymfom av Burkitts typ
    Primär medistinal lymfom med stora B-celler     Pois lukien
Huom.                                Varmasti tyypitetty Burgittin lymfooma (C83.71)
    REAL                         Exkluderar
Anm.                                Säkert specificerad Burgitts tumör (C83.71)
    REAL
                              C83.71 Burkittin lymfooma
C83.34 Anaplastinen suurisolulymfooma               Burkitts tumör
    Anaplastisk lymfom med stora celler
                              C83.80 Marginaalivyöhykkeen B-solulymfooma
Huom.                               B-cellslymfom i marginalzon
    Kiel
Anm.                            C83.89 Muu diffuusi non-Hodgkin lymfooma
    Kiel                            Annan form av diffust non-Hodgkin-lymfom
C83.35 T-soluinen B-solulymfooma              C83.9  Määrittämätön diffuusi non-Hodgkin lymfooma
    T-cellsrikt B-cellslymfom                  Diffust non-Hodgkin-lymfom, ospecificerat
C83.39 Tarkemmmin määrittämätön suurisoluinen
    non-Hodgkin lymfooma                 C84   PERIFEERISET JA IHON T-SOLULYMFOOMAT
    Diffust non-Hodgkin-lymfom med stora celler UNS       Perifert och kutant T-cellslymfom
Huom.                            Pois lukien
    Diffuse large cell non-Hodgkin lymphoma (WF)         Hoito suvussa esiintyvien lymfaattisten kudosten
Anm.                                pahanlaatuisten kasvainten takia (Z80.7)
    Diffuse large cell non-Hodgkin lymphoma (WF)     Exkluderar
                                  Vård för familjeanamnes med malign tumör i
C83.40 Suurisoluinen immunoblastilymfooma              lymfatiska vävnader (Z80.7)
    Immunoblaslymfom med stora celler
Huom.                            C84.0  Mycosis fungoides
    T- tai B-soluperäisyyttä ei ole määritetty (WF)       Mycosis fungoides
Anm.                            C84.1  Sézaryn tauti
    Ursprung i T- eller B-celler är ospecificerad        Sézarys sjukdom
C83.41 B-immunoblastilymfooma                C84.2  T-vyöhykelymfooma
    B-immunoblastlymfom                     T-zonslymfom
Huom.                            Huom.
    Kiel                             Sama kuin perifeerinen T-solulymfooma (C84.4)
Anm.                            Anm.
    Kiel                             Samma som pefifert T-cellslymfom (C84.4)
C83.51 B-lymfoblastinen lymfooma tai leukemia        C84.3 Lymfoepiteloidilymfooma
    B-lymfoblastiskt lymfom eller leukemi            Lymfoepiteloid-lymfom
Huom.                            Mukaan lukien
    REAL                            Lennertin lymfooma
    B-lymphoplastic lymphoma (Kiel)               Perifeerinen T-solulymfooma, lymfoepiteloidityyppi
Anm.                                (REAL)
    REAL                         Inkluderar
    B-lymphoplastic lymphoma (Kiel)               Lennerts lymfom
C83.52 T-lymfoblastinen lymfooma tai leukemia           Perifert T-cellslymfom av lymofepiteloidtyp
    T-lymfoblastiskt lymfom eller leukemi        Huom.
Huom.                               (Kiel)
    REAL                         Anm.
    T-lymphoplastic lymphoma (Kiel)               (Kiel)
Anm.                            C84.4  Perifeerinen T-solulymfooma
    REAL                             Perifert T-cellslymfom
    T-lymphoplastic lymphoma (Kiel)
                                  C84.41 Perifeerinen T-solulymfooma,
C83.59 Epämääräinen lymfoblastinen lymfooma                keskikokoinen solutyyppi
    Lymfoblastisk lymfom av obestämd typ                Perifert T-cellslymfom, medelstor celltyp
Huom.                                Huom.
    Lympholastic lymphoma (WF)                     REAL
Anm.                                Anm.
    Lympholastic lymphoma (WF)                     REAL
                                  C84.42 Perifeerinen T-solulymfooma,
                                      keskikokoinen ja suuri solutyyppi


154
                                                 Kasvaimet (C00-D48)
                                                      Tumörer


        Perifert T-cellslymfom, både medelstor och  C85.7 Muuntyyppinen määritetty non-Hodgkin-lymfooma
        stor celltyp                    Annan specificerad typer av non-Hodgkin-lymfom
    Huom.                        Mukaan lukien
        REAL                        Pahanlaatuinen retikuloendotelioosi
    Anm.                            Pahanlaatuinen retikuloosi
        REAL                        Mikrogliooma
                                  Maha(lauku)n maltlymfooma
    C84.43 Perifeerinen T-solulymfooma, suuri
                               Inkluderar
        solutyyppi
                                  Malign reticuloendotelios
        Perifert T-cellslymfom, stor celltyp
                                  Malign retikulos
    Huom.
                                  Mikrogliom
        REAL
    Anm.                         C85.9 Tyypiltään määrittämätön non-Hodgkin-lymfooma
        REAL                         Non-Hodgkins-lymfom, icke specificerad typ
                               Mukaan lukien
    C84.49 Perifeerinen T-solulymfooma,
                                  Tarkemmin määrittämätön non-Hodgkin-lymfooma
        epämääräinen solutyyppi
                                  Tarkemmin määrittämätön pahanlaatuinen
        Perifert T-cellslymfom, ospecificerad
                                  lymfooma
        celltyp
                                  Tarkemmin määrittämätön lymfooma
    Huom.
                               Inkluderar
        REAL
                                  Lymfom UNS
    Anm.
                                  Malignt lymfom UNS
        REAL
                                  Non-Hodgkin-lymfom UNS
C84.51 Angioimmunoblastinen T-solulymfooma
    Angioimmunoblastisk T-cellslymfom           C88   PAHANLAATUISET IMMUNOPROLIFERATIIVISET
C84.52 Angiosentrinen T-solulymfooma                 SAIRAUDET
    Angiocentriskt T-cellslymfom                 Maligna immunoproliferativa sjukdomar
                               Pois lukien
C84.59 Muu tai määrittämätön T-solujen non-Hodgkin          Hoito suvussa esiintyvien lymfaattisten ja
    lymfooma                           vertamuodostavien kudosten pahanlaatuisten
    Annat eller icke specificerat T-cellslymfom          kasvainten takia (Z80.7)
Huom.                            Exkluderar
    Jos spesifisen lymfoomatyypin yhteydessä           Vård för familjeanamnes med malign tumör i
    kasvainsolujen mainitaan olevan T-soluja,           lymfatiska och blodbildande vävnader (Z80.7)
    kooditetaan tauti spesifisemmän tyypityksen
    mukaisesti                      C88.0  Waldenströmin makroglobulinemia
Anm.                                 Waldenströms makroglobulinemi
    Om T-cellsursprung eller -engagemang nämnes i     C88.0+N08.1
    samband med ett specifikt lymfom klassificeras det      Waldenströmin makroglobulinemia ja
    under den mer specifika diagnosen              munuaiskerässairaus
                                  Glomerulussjukdomar vid Waldenströms
C85   MUUT JA MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄT                  makroglobulinemi
    NON-HODGKIN-LYMFOOMAN TYYPIT
    Andra och icke specificerade typer av        C88.1  Alfaraskasketjutauti
    non-Hodgkins lymfom                     Alpha heavy chain disease
Pois lukien                         C88.2 Gammaraskasketjutauti
    Hoito suvussa esiintyvien lymfaattisten kudosten      Gamma heavy chain disease
    pahanlaatuisten kasvainten takia (Z80.7)       Mukaan lukien
Exkluderar                             Franklinin tauti
    Vård för familjeanamnes med malign tumör i      Inkluderar
    lymfatiska vävnader (Z80.7)                 Franklins sjukdom
C85.0  Lymfosarkooma                    C88.3 Immunoproliferatiivinen ohutsuolisairaus
    Lymfosarkom                         Immunoproliferativ tunntarmssjukdom
C85.1  Määrittämätön B-solulymfooma             Mukaan lukien
    B-cellslymfom, ospecificerat                Välimeren lymfooma
Huom.                            Inkluderar
    Jos spesifisen lymfoomatyypin yhteydessä          Medelhavslymfom
    kasvainsolujen mainitaan olevan B-soluja,      C88.7  Muu pahanlaatuinen immunoproliferatiivinen
    kooditetaan tauti spesifisemmän tyypityksen         sairaus
    mukaisesti                          Annan malign immunoproliferativ sjukdom
Anm.
                               C88.9  Määrittämätön pahanlaatuinen
    Om B-cellsursprung eller -engagemang nämnes i
                                   immunoproliferatiivinen sairaus
    samband med ett speciellt lymfom klassificeras det
                                   Malign immunoproliferativ sjukdom, ospecificerad
    under den mer specifika diagnosen                                                         155
Kasvaimet (C00-D48)
Tumörer


Mukaan lukien                       Inkluderar
    Tarkemmin määrittämätön immunoproliferatiivinen      Solitärt myelom
    sairaus                          Malign plasmacellstumör UNS
Inkluderar                            Plasmocytom UNS
    Immunoproliferativ sjukdom UNS
                              C91   LYMFAATTINEN LEUKEMIA
C90   MULTIPPELI MYELOOMA JA PLASMASOLUJEN            Lymfatisk leukemi
    PAHANLAATUISET KASVAIMET              Mukaan lukien
    Multipelt myelom och maligna plasmacellstumörer      Leukemiaan liittyvän nivelsairaus, joka tulee
Pois lukien                            ilmoittaa oire-syy diagnoosiparilla (M36.1* + koodi
    Hoito suvussa esiintyvien lymfaattisten ja         tästä ryhmästä)
    vertamuodostavien kudosten pahanlaatuisten     Inkluderar
    kasvainten takia (Z80.7)                  Artropati vid leukemi, som bör anges med
Exkluderar                             symtom-orsak diagnospar (M36.1 + kod från denna
    Vård för familjeanamnes med malign tumör i         gruppl)
    lymfatiska och blodbildande vävnader (Z80.7)    Pois lukien
                                  Hoito suvussa esiintyvän leukemian takia (Z80.6)
C90.0  Multippeli myelooma
                              Exkluderar
    Multipelt myelom
                                  Vård för familjeanamnes med leukemi (Z80.6)
Mukaan lukien
    Kahlerin tauti                   C91.0  Akuutti lymfoblastileukemia
    Myelomatoosi                        Akut lymfatisk leukemi
Inkluderar                         Pois lukien
    Kahlers sjukdom                      Pitkäaikaisen lymfosyyttileukemian äkillinen
    Myelomatos                         pahenemisvaihe (C91.1)
Pois lukien                        Exkluderar
    Yksittäinen myelooma pesäke (C90.2)            Akut exacerbation av kronisk lymfatisk leukemi
Exkluderar                             (C91.1)
    Solitärt myelom (C90.2)              Huom.
                                  ALL L1, L2, L3
C90.0+M36.1
                                  B- ja T-solu
    Myeloomaan liittyvä nivelsairaus
                              Anm.
    Artropati vid multipelt myelom
                                  ALL L1, L2, L3
C90.0+M49.5                            B- och T-cell
    Myeloomaan liittyvä nikamaluhistuma
                              C91.1  Pitkäaikainen lymfosyyttileukemia
    Fraktur ryggkota på grund av multipelt myelom
                                  Kronisk lymfatisk leukemi
C90.0+M82.0
                              C91.2  Puoliakuutti lymfosyyttileukemia
    Myeloomaan liittyvä luukato
                                  Subakut lymfatisk leukemi
    Osteoporos vid multipel myelomatos
                              C91.3  Prolymfosyyttileukemia
C90.0+M90.7
                                  Prolymfocytleukemi
    Myeloomaan liittyvä patologinen murtuma
    Patologisk fraktur vid multipelt myelom       C91.4 Karvasoluleukemia
                                 Hårcellsleukemi
C90.0+N08.1
                              Mukaan lukien
    Myelooma ja munuaiskerässairaus
                                 Leukeeminen retikuloendotelioosi
    Glomerulussjukdomar vid multipelt myelom
                              Inkluderar
C90.0+N16.1                            Leukemisk retikuloendotelios
    Myeloomaan liittyvä tubulointerstitiaalinen
                              C91.5  Aikuisen T-soluleukemia
    munuaissairaus
                                  Adult T-cells-leucemia
    Tubulo-interstitiella njursjukdomar vid multipelt
    myelom                       C91.7  Muu lymfaattinen leukemia
                                  Annan lymfatisk leukemi
C90.1  Plasmasoluleukemia
    Plasmacellsleukemi                 C91.9  Määrittämätön lymfaattinen leukemia
C90.2 Ekstramedullaarinen plasmosytooma              Lymfatisk leukemi, ospecificerad
   Plasmocytom, extramedullärt
Mukaan lukien                       C92  MYELOOINEN LEUKEMIA
   Yksittäinen myelooma                    Myeloisk leukemi
   Solitaarinen myelooma                Mukaan lukien
   Tarkemmin määrittämätön pahanlaatuinen           Granulosyyttileukemia
   plasmasolukasvain                     Myelogeeninen leukemia
   Tarkemmin määrittämätön plasmosytooma           Leukemiaan liittyvä nivelsairaus, joka tulee
                                 ilmoittaa oire-syy diagnoosiparilla (M36.1* + koodi
                                 tästä ryhmästä)
156
                                                Kasvaimet (C00-D48)
                                                     Tumörer


    Granulosyyttileukemia               Inkluderar
    Myelogeeninen leukemia                  Stammcelleukemi
Inkluderar
    Granulocytisk leukemi               C93   MONOSYYTTILEUKEMIA
    Myelogen leukemi                      Monocytleukemi
    Artropati vid leukemi, som bör anges med      Mukaan lukien
    symtom-orsak diagnospar (M36.1 + kod från denna      Monosytoidileukemia
    grupp)                           Leukemiaan liittyvän nivelsairaus, joka tulee
Pois lukien                            ilmoittaa oire-syy diagnoosiparilla (M36.1* + koodi
    Krooninen myelomonosyyttileukemia (D46.7)         tästä ryhmästä)
    Hoito suvussa esiintyvän leukemian takia (Z80.6)      Monosytoidileukemia
Exkluderar                         Inkluderar
    Kroonisk myelomonosytleukemi (D46.7)            Monocytoid leukemi
    Vård för familjeanamnes med leukemi (Z80.6)        Artropati vid leukemi, som bör anges med
C92.0  Akuutti myelooinen leukemia                symtom-orsak diagnospar (M36.1 + kod från denna
    Akut myeloisk leukemi                   grupp)
Pois lukien                        Pois lukien
    Pitkäaikaisen myelooisen leukemian äkillinen        Hoito suvussa esiintyvän leukemian takia (Z80.6)
    pahenemisvaihe (C92.1)               Exkluderar
Exkluderar                             Vård för familjeanamnes med leukemi (Z80.6)
    Akut exacerbation av kronisk myeloisk leukemi   C93.0  Akuutti monosyyttileukemia
    (C92.1)                          Akut monocytleukemi
Huom.                           Pois lukien
    AML M0, M1, M2                       Pitkäaikaisen monosyyttileukemian äkillinen
Anm.                                pahenemisvaihe (C93.1)
    AML M0, M1, M2                   Exkluderar
C92.1  Pitkäaikainen myelooinen leukemia             Akut exacerbation av kronisk monocytleukemi
    Kronisk myeloisk leukemi                  (C93.1)
C92.2  Puoliakuutti myelooinen leukemia          C93.1  Pitkäaikainen monosyyttileukemia
    Subakut myeloisk leukemi                  Kronisk monocytleukemi
C92.3 Myelooinen sarkooma                 C93.2  Puoliakuutti monosyyttileukemia
    Myelosarkom                         Subakut monocytleukemi
Mukaan lukien                       C93.7  Muu monosyyttileukemia
    Klorooma                          Annan monocytleukemi
    Granulosyyttisarkooma
Inkluderar                         C93.9  Määrittämätön monosyyttileukemia
    Klorom                           Monocytleukemi, ospecificerad
    Granulocytiskt sarkom
                              C94   MUUT SOLUTYYPILTÄÄN MÄÄRITETYT
C92.4  Akuutti promyelosyyttileukemia               LEUKEMIAT
    Akut promyelocytleukemi                  Andra leukemier med specificerad celltyp
Huom.                           Mukaan lukien
    AML M3                           Leukemiaan liittyvä nivelsairaus, joka tulee
Anm.                                ilmoittaa oire-syy diagnoosiparilla (M36.1* + koodi
    AML M3                           tästä ryhmästä)
C92.5  Akuutti myelomonosyyttileukemia          Inkluderar
    Akut myelomonocytleukemi                  Artropati vid leukemi, som bör anges med
Huom.                               symtom-orsak diagnospar (M36.1 + kod från denna
    AML M4                           grupp)
Anm.                            Pois lukien
    AML M4                           Leukeeminen retikuloendotelioosi (C91.4)
                                  Plasmasoluleukemia (C90.1)
C92.7 Muu myelooinen leukemia                   Hoito suvussa esiintyvän leukemian takia (Z80.6)
    Annan myeloisk leukemi               Exkluderar
Mukaan lukien                           Leukemisk retikuloendotelios (C91.4)
    Sekamuotoinen myelooinen leukemia              Plasmacellsleukemi (C90.1)
Inkluderar                             Vård för familjeanamnes med leukemi (Z80.6)
    Hybrid myeloisk leukemi
                              C94.0 Akuutti erytremia tai erytroleukemia
C92.9 Määrittämätön myelooinen leukemia             Akut erytremi och erytroleukemi
   Myeloisk leukemi, ospecificerad           Mukaan lukien
Mukaan lukien                          Akuutti erytreeminen myeloosi
   Kantasoluleukemia                     Di Guglielmon tauti
                                                         157
Kasvaimet (C00-D48)
Tumörer


Inkluderar                          Pois lukien
    Akut erytremisk myelos                     Määrittämättömän pitkäaikaisen leukemian
    Di Guglielmos sjukdom                     äkillinen pahenemisvaihe (C95.1)
Huom.                             Exkluderar
    AML M6                             Akut exacerbation av icke specificerad kronisk
Anm.                                 leukemi (C95.1)
    AML M6                         C95.1  Määrittämätön pitkäaikainen leukemia
C94.1 Pitkäaikainen erytremia                    Kronisk leukemi med icke specificerad celltyp
    Kronisk erytremi                    C95.2  Määrittämätön puoliakuutti leukemia
Mukaan lukien                             Subakut leukemi med icke specificerad celltyp
    Heilmeyer-Schönerin tauti
Inkluderar                          C95.7  Solutyypiltään määrittämätön muu leukemia
    Heilmeyer-Schöners sjukdom                   Annan leukemi med icke specificerad celltyp
C94.2 Akuutti megakaryoblastileukemia            C95.9  Määrittämätön leukemia
    Akut megakaryoblastisk leukemi                 Leukemi, ospecificerad
Mukaan lukien
    Megakaryoblastileukemia                C96   MUUT TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMÄT
    Megakaryosyyttileukemia                    IMUKUDOKSEN, VERTA MUODOSTAVIEN
Inkluderar                              KUDOSTEN JA LÄHISUKUISTEN KUDOSTEN
    Megakaryoblastisk leukemi (akut)                PAHANLAATUISET KASVAIMET
    Megakaryocytisk leukemi (akut)                 Andra och icke specificerade maligna tumörer i
Huom.                                 lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad
    AML M7                         Pois lukien
Anm.                                 Hoito suvussa esiintyvien lymfaattisten ja verta
    AML M7                             muodostavien kudosten pahanlaatuisten
C94.3  Syöttösoluleukemia                      kasvainten takia (Z80.7)
    Mastcellsleukemi                   Exkluderar
                                   Vård för familjeanamnes med malign tumör i
C94.4  Akuutti panmyeloosi                      lymfatiska och blodbildande vävnader (Z80.7)
    Akut panmyelos
                               C96.0  Letterer-Siwen tauti
C94.5  Akuutti myelofibroosi                     Letterer-Siwes sjukdom
    Akut myelofibros
                               C96.1 Pahanlaatuinen histiosytoosi
C94.7 Muu leukemia                         Malign histiocytos
    Annan specificerad leukemi               Mukaan lukien
Mukaan lukien                            Medullaarinen histiosyyttiretikuloosi
    Lymfosarkoomasoluleukemia               Inkluderar
Inkluderar                              Histiocytisk medullär retikulos
    Lymfosarkomcells-leukemi
                               C96.1+M36.1
                                   Pahanlaatuiseen histiosytoosiin liittyvä
C95   SOLUTYYPILTÄÄN MÄÄRITTÄMÄTÖN LEUKEMIA
                                   nivelsairaus
    Leukemi med icke specificerad celltyp
                                   Artropati vid malign histiocytos
Mukaan lukien
    Leukemiaan liittyvän nivelsairaus, joka tulee     C96.2  Pahanlaatuinen syöttösolukasvain
    ilmoittaa oire-syy diagnoosiparilla (M36.1* + koodi      Malign mastcellstumör
    tästä ryhmästä)                    Mukaan lukien
Inkluderar                              Pahanlaatuinen mastosytoosi
    Artropati vid leukemi, som bör anges med           Syöttösolusarkooma
    symtom-orsak diagnospar (M36.1 + kod från denna    Inkluderar
    grupp)                            Malignt mastocytom
Pois lukien                              Malign mastocytos
    Hoito suvussa esiintyvän leukemian takia (Z80.6)   Pois lukien
Exkluderar                              Syöttösoluleukemia (C94.3)
    Vård för familjeanamnes med leukemi (Z80.6)          (Ihon) mastosytoosi (Q82.2)
                               Exkluderar
C95.0 Määrittämätön akuutti leukemia
                                   Mastcellsleukemi (C94.3)
    Akut leukemi med icke specificerad celltyp
                                   Mastocytos (kutan) (Q82.2)
Mukaan lukien
    Blastisoluleukemia                   C96.3 Todellinen histiosyyttilymfoooma
    Kantasoluleukemia                       Äkta histiocytärt lymfom
Inkluderar                          Mukaan lukien
    Blastcellsleukemi                       Aito histiosyyttilymfoooma
    Stamcellsleukemi                    Inkluderar
                                   Äkta histiocytlymfom158
                                                 Kasvaimet (C00-D48)
                                                      Tumörer


C96.7  Muu imukudoksen, verta muodostavan kudoksen         dysplasioiksi, ja ne kooditetaan kyseisten
    tai lähisukuisen kudoksen pahanlaatuinen          elinjärjestelmien kohdalle muihin lukuihin.
    kasvain                       Anm.
    Annan specificerad malign tumör i lymfoid,         Cancer in situ anses morfologiskt vara mellan
    blodbildande och besläktad vävnad              dysplasi och invasiv cancer. Så har man tre grader
                                  av intraepitelialt neoplasi (CIN) i uterushalsen. Till
C96.9  Määrittämätön imukudoksen, verta muodostavien
                                  tredje grad (CIN III) tillhör svår både dysplasi och
    kudosten ja/tai lähisukuisten kudosten
                                  cancer in situ. Detta gradsystem har utvidgats till
    pahanlaatuinen kasvain
                                  andra organ t.ex. yttre könsorganen och vagina. I
    Icke specificerad malign tumör i lymfoid,
                                  detta kapitel ingår grad III intraepitelialt neoplasi
    blodbildande och besläktad vävnad
                                  med eller utan svår dysplasi. Grad I och II
                                  neoplasier klassifieras med sitt eget organsystem i
                                  andra kapitlen.
C97-C97
                              D00   SUUONTELON, RUOKATORVEN TAI
Toisistaan riippumatta eri                     MAHALAUKUN PINTASYÖPÄ
[primaarisissa] kohdissa esiintyvät                 Cancer in situ i munhåla, esofagus och magsäck
                              Pois lukien
useat kasvaimet                           Pintamelanooma (D03)
Maligna tumörer med oberoende                Exkluderar
                                  Melanom in situ (D03)
(primära) multipla lokalisationer
Pois lukien                         D00.0  Huulen, suuontelon tai nielun pintasyöpä
    Hoito suvussa esiintyvien ruuansulatuskanavan        Cancer in situ på läpp, i munhåla och i svalg
    pahanlaatuisten kasvainten takia (Z80.8)      Pois lukien
Exkluderar                             Kurkunkannen pintasyöpä (D02.0)
    Vård för familjeanamnes med malign tumör (Z80.8)      Huulien ihon pintasyöpä (D03.0, D04.0)
                              Exkluderar
C97   TOISISTAAN RIIPPUMATTA ERI                 Epiglottis (D02.0)
    (PRIMAARISISSA) KOHDISSA ESIINTYVÄT USEAT          Läpphuden (D03.0, D04.0)
    KASVAIMET                          D00.00&
    Maligna tumörer med av varandra oberoende             Huulen limakalvo-ihorajan pintasyöpä
    (primära) multipla lokalisationer                 Cancer in situ på läpprödsgränsen
Anm.
    Om denna kategori användes skall hänvisning         D00.01&
    göras till reglerna för kodning av mortalitet           Posken limakalvon pintasyöpä
                                      Cancer in situ på kindens slämhinna
                                  D00.02&
D00-D09                                  Ikenen ja hampaattoman alveoliharjanteen
                                      pintasyöpä
Pintasyövät ja muut alkavat syövät                     Cancer in situ i tandköttet

Cancer in situ (lokalt begränsad cancer               D00.03&
                                      Suulaen pintasyöpä
utgången från epitel)                           Cancer in situ i gommen
Mukaan lukien
                                  D00.04&
    Erytroplasia, Queyratin erytroplasia ja Bowenin
                                      Suun pohjan pintasyöpä
    tauti
                                      Cancer in situ i munbotten
Inkluderar
    Erytroplasi, Queyrats erytroplasi och Bowens         D00.05&
    sjukdom                               Kielen vatsanpuoleisen osan pintasyöpä
Huom.                                   Cancer in situ i faryngeala delen av tungan
    Monien pintasyöpien ja muiden alkavien syöpien        D00.06&
    (carcinoma in situ) katsotaan olevan dysplasian ja         Kielen muun osan pintasyöpä
    ympäristöönsä tunkeutuvan (invasiivisen) syövän           Cancer in situ i annan del av tungan
    morfologisessa välimaastossa. Niinpä
    kohdunkaulan epiteelinsisäisestä neoplasiasta        D00.07&
    (CIN) erotetaan kolme astetta. Kolmanteen              Kurkunpään eteispoimun pintasyöpä
    asteeseen (CIN III) kuuluvat sekä vaikea dysplasia         Cancer in situ i aryepiglottiska vecket
    että pintasyöpä (carcinoma in situ). Tämä          Mukaan lukien
    astejärjestelmä on ulotettu koskemaan myös muita          Kurkunpään eteispoimun alanielun puolen
    elimiä, kuten ulkosynnyttimiä ja emätintä. Tähän          pintasyöpä
    alalukuun on otettu III asteen epiteelinsisäinen          Kurkunpään eteispoimun reuna-alueen
    neoplasia, jonka yhteydessä ei ole tai on mainittu         pintasyöpä
    vaikea dysplasia. I asteen ja II asteen neoplasiat
    on luokitettu asianomaisen elinjärjestelmän


                                                          159
Kasvaimet (C00-D48)
Tumörer


    Inkluderar                       D01.5& Maksan alkava syöpä, sappiteiden pintasyöpä tai
        Cancer in situ i aryepiglottiska veckets        sappirakon pintasyöpä
        hypofaryngeala delen                  Cancer in situ i lever, gallblåsa och gallgångar
        Cancer in situ i aryepiglottiska veckets    Mukaan lukien
        marginala zonen                    Sapenjohtimen ja haimatiehyen yhteisen osan
                                    avartuman (ampulla Vater) pintasyöpä
    D00.08&
                                Inkluderar
        Muu huulen, suuontelon tai nielun
                                    Cancer in situ i ampulla Vateri
        pintasyöpä
        Annan specificerad cancer in situ i       D01.7& Muun ruuansulatuselimen pintasyöpä
        munhåla och i svalg                   Cancer in situ i annat specificerat
                                    matsmältningsorgan
    D00.09&
                                Mukaan lukien
        Tarkemmin määrittämätön huulen,
                                    Haiman alkava syöpä (carcinoma in situ)
        suuontelon tai nielun pintasyöpä
                                Inkluderar
        Ospecificerad cancer in situ i munhåla och
                                    Cancer in situ i pankreas
        i svalg
                                D01.9& Määrittämättömän ruuansulatuselimen
D00.1& Ruokatorven pintasyöpä
                                    pintasyöpä
    Cancer in situ i esofagus
                                    Cancer in situ i icke specificerad lokalisation i
D00.2& Mahalaukun pintasyöpä                      matsmältningsorgan
    Cancer in situ i magsäcken
Mukaan lukien                          D02   VÄLIKORVAN TAI HENGITYSELINTEN
    Maha(lauku)n pintasyöpä                     PINTASYÖPÄ
Inkluderar                               Cancer in situ i mellanöra och andningsorgan
    Cancer in situ i mag(säck)en               Pois lukien
                                    Pintamelanooma (D03)
D01   MUIDEN TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMIEN              Exkluderar
    RUUANSULATUSELINTEN PINTASYÖPÄ                 Melanom in situ (D03)
    Cancer in situ i andra och icke specificerade delar
    av matsmältningsorganen                 D02.0& Kurkunpään pintasyöpä
Pois lukien                               Cancer in situ i larynx
    Pintamelanooma (D03)                  Mukaan lukien
Exkluderar                               Kurkunpään eteispoimun kurkunpään puolen
    Melanoma in situ (D03)                     pintasyöpä
                                    Kurkunkannen (kieliluun yläpuolisen osan)
D01.0& Koolonin pintasyöpä                       pintasyöpä
    Cancer in situ i tjocktarmen              Inkluderar
Pois lukien                               Cancer in situ i aryepiglottiska veckets laryngeala
    Sigmasuolen ja peräsuolen raja-alueen pintasyöpä        del
    (D01.1)                             Cancer in situ i epiglottis suprahyoidala del
Exkluderar                           Pois lukien
    Rektosigmoidala gränszonen (D01.1)               Kurkunpään eteispoimun pintasyöpä (D00.0)
D01.1& Peräsuolen ja sigmasuolen raja-alueen          Exkluderar
    pintasyöpä                            Aryepiglottiska vecket (D00.0)
    Cancer in situ i rektosigmoidala gränzonen        D02.1& Henkitorven pintasyöpä
D01.2& Peräsuolen pintasyöpä                      Cancer in situ i trakea
    Cancer in situ i rektum                 D02.2& Keuhkoputken tai keuhkon pintasyöpä
D01.3& Peräaukon tai peräaukkokanavan pintasyöpä            Cancer in situ i bronk och lunga
    Cancer in situ i anus och analkanalen          D02.3& Muun hengityselimen osan tai välikorvan
Pois lukien                               pintasyöpä
    Peräaukon ihon, reunan tai ympäryksen              Cancer in situ i annan del av andningsorganen
    pintasyöpää (D03.5, D04.5)                   eller mellanörat
Exkluderar                           Mukaan lukien
    Anala gränszonen, anushuden eller perianala           Nenäontelon pintasyöpä
    huden (D03.5, D04.5)                      Nenän sivuonteloiden pintasyöpä
D01.4& Muun tai määrittämättömän suolen osan              Välikorvan pintasyöpä
    pintasyöpä                       Inkluderar
    Cancer in situ i annan eller icke specificerad del av      Cancer in situ i mellanöra
    tarmen                             Cancer in situ i näsans bihålor
Pois lukien                               Cancer in situ i näshåla
    Ampulla Vaterin pintasyöpä (D01.5)           Pois lukien
Exkluderar                               Ulkokorvan pintasyöpä (D03.2, D04.2)
    Ampulla Vateri (D01.5)                     Nenän pintasyöpä (D03.3, D04.3, D09.7)
160
                                                Kasvaimet (C00-D48)
                                                      Tumörer


Exkluderar                          D04.0& Huulen ihon pintasyöpä
    Öra eller ytteröra (D03.2, D04.2)               Cancer in situ i läpphuden
    Näshuden (D03.3, D04.3, D09.7)            Pois lukien
                                   Huulen limakalvo-ihorajan pintasyöpä (D00.0)
D02.4& Määrittämättömän hengityselimen pintasyöpä
                               Exkluderar
    Cancer in situ i icke specificerad lokalisation i
                                   Läpprödsgränsen (D00.0)
    andningsorganen
                               D04.1& Silmäluomen tai silmäkulman ihon pintasyöpä
D03  PINTAMELANOOMA                        Cancer in situ i huden på ögonlock, inklusive
    Melanom in situ                       ögonvrå
Mukaan lukien                        D04.2& Korvalehden tai korvakäytävän ihon pintasyöpä
    Ihon pintamelanooma                     Cancer in situ i huden på öra och i hörselgång
Inkluderar
    Melanom in situ i huden                D04.3& Muun tai määrittämättömän kasvojen osien
                                  pintasyöpä
D03.0& Huulen pintamelanooma                    Cancer in situ i huden i annan eller icke
    Melanom in situ på läpp                   specificerad del av ansiktet
D03.1& Silmäluomen tai silmäkulman pintamelanooma      D04.4& Päälaen, kaulan tai niskan ihon pintasyöpä
    Melanom in situ på ögonlock inklusive ögonvrå        Cancer in situ i hårbotten och huden på halsen
D03.2& Korvalehden tai korvakäytävän pintamelanooma     D04.5& Vartalon ihon pintasyöpä
    Melanom in situ på öra och i yttre hörselgång         Cancer in situ i huden på bålen
D03.30&                           Mukaan lukien
    Huulen ihon pintamelanooma                  Rintarauhasen ihon pintasyöpä
    Melanom in situ på läppen                   Peräaukon (ympäristön) ihon pintasyöpä
                               Inkluderar
D03.31&                               Cancer in situ i huden över bröstkörteln
    Kasvojen muun ihon pintamelanooma               Cancer in situ i anushuden
    Melanom in situ i annan eller icke specificerad del  Pois lukien
    av ansiktet                          Tarkemmin määrittämätöntä peräaukon pintasyöpä
D03.4& Päälaen, kaulan tai niskan pintamelanooma           (D01.3)
    Melanom in situ i hårbotten och på halsen           Sukupuolielinten ihon pintasyöpä (D07)
                               Exkluderar
D03.5& Vartalon pintamelanooma
                                   Anus UNS (D01.3)
    Melanom in situ på bålen
                                   Huden på könsorganen (D07)
Mukaan lukien
    Rintarauhasen pintamelanooma             D04.6& Yläraajan tai hartian ihon pintasyöpä
    Peräaukon (ympäristön) (ihon) pintamelanooma         Cancer in situ i huden på övre extremitet inklusive
    Nisän ihon pintamelanooma                  skuldran
Inkluderar                          D04.7& Alaraajan tai lonkan seudun ihon pintasyöpä
    Melanom in situ i anala gränszonen              Cancer in situ i huden på nedre extremitet
    Melanom in situ i anushuden                 inklusive höften
    Melanom in situ i huden på bröstkörteln
                               D04.8& Muualla sijaitseva ihon pintasyöpä
D03.6& Yläraajan tai hartian pintamelanooma             Cancer in situ i hud med annan lokalisation
    Melanom in situ på övre extremitet inklusive
    skuldran                       D04.9& Määrittämätön ihon pintasyöpä
                                  Cancer in situ i huden med icke specificerad
D03.7& Alaraajan tai lonkan seudun pintamelanooma          lokalisation
    Melanom in situ på nedre extremitet inklusive
    höften
                               D05   RINTARAUHASEN ALKAVA SYÖPÄ (CARCINOMA
D03.8& Muussa paikassa sijaitseva pintamelanooma           IN SITU)
    Melanom in situ med annan lokalisation            Cancer in situ i bröstkörtel
D03.9& Määrittämätön pintamelanooma             Pois lukien
    Icke specificerad lokalisation av melanom in situ       Rintarauhasen ihon pintasyöpä (D04.5)
                                   Rintarauhasen ihon pintamelanooma (D03.5)
                               Exkluderar
D04   IHON PINTASYÖPÄ
                                   Cancer in situ i huden över bröstkörtel (D04.5)
    Cancer in situ i huden
                                   Melanom in situ i huden över bröstkörtel (D03.5)
Pois lukien
    Pintamelanooma (D03)                 D05.0& Rintarauhasen alkava lobulaarinen syöpä
    Tarkemmin määrittämätön Queyratin erytroplasia       (carcinoma in situ)
    (siittimessä) (D07.4)                    Lobulär cancer in situ i bröskörtel
Exkluderar                          D05.1& Rintarauhasen tiehyensisäinen syöpä
    Melanom in situ (D03)                    Cancer i bröstets körtelgångarna in situ
    Queyrats erytroplasi på penis UNS (D07.4)
                                                          161
Kasvaimet (C00-D48)
Tumörer


D05.7& Rintarauhasen muiden osien määritetty alkava       D07.2& Emättimen pintasyöpä
    syöpä (ca in situ)                        Cancer in situ i vagina
    Annan cancer in situ i bröstkörtel            Mukaan lukien
                                    Emättimen intraepiteliaalinen neoplasian (VAIN) III
D05.9& Määrittämätön rintarauhasen alkava syöpä
                                    aste riippumatta dysplasian asteesta
    (carcinoma in situ)
                                Inkluderar
    Cancer in situ i bröstkörtel med icke specificerad
                                    Vaginal intraepitelial neoplasi (VAIN), grad III, med
    lokalisation
                                    eller utan att svår dysplasi nämnes
                                Pois lukien
D06   KOHDUNKAULAN PINTASYÖPÄ                     Tarkemmin määrittämätön emättimen vaikea
    Cancer in situ i livmoderhalsen                 dysplasia (N89.2)
Mukaan lukien                          Exkluderar
    Kohdunkaulan epiteelin sisäinen neoplasia (CIN),        Svår dysplasi i vagina UNS (N89.2)
    III aste, riippumatta dysplasiasta
Inkluderar                           D07.3& Muun tai määrittämättömän naisen
    Cervikal intraepitelial neoplasi (CIN), grad III, med     sukupuolielimen pintasyöpä
    eller utan dysplasi                      Cancer in situ i annat eller icke specificerat
Pois lukien                              kvinnligt könsorgan
    Kohdunkaulan pintamelanooma (D03.5)           D07.4& Siittimen pintasyöpä
    Tarkemmin määrittämätöntä kohdunkaulan vaikea         Cancer in situ i penis
    dysplasia (N87.2)                    Mukaan lukien
Exkluderar                               Tarkemmin määrittämätön Queyratin erytroplasia
    Melanom in situ i cervix (D03)             Inkluderar
    Svår dysplasi i cervix UNS (N87.2)               Queyrats erytroplasi
D06.0& Kohdun kaulakanavan pintasyöpä              D07.5& Eturauhasen alkava syöpä (carcinoma in situ)
    Cancer in situ i endocervix                   Cancer in situ i prostata
D06.1& Kohdunkaulan ulkopuolen pintasyöpä            D07.6& Muun tai määrittämättömän miehen
    Cancer in situ i exocervix                   sukupuolielimen pintasyöpä tai muu alkava syöpä
D06.7& Muun kohdunkaulan osan pintasyöpä                (ca in situ)
    Cancer in situ i annan del av cervix              Cancer in situ i annat eller icke specificerat
                                    manligt könsorgan
D06.9& Määrittämätön kohdunkaulan pintasyöpä
    Cancer in situ i icke specificerad lokalisation i
                                D09   MUIDEN TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMIEN ELINTEN
    cervix
                                    PINTASYÖPÄ TAI MUU ALKAVA SYÖPÄ
                                    (CARCINOMA IN SITU)
D07   MUIDEN TAI MÄÄRITTÄMÄTTÖMIEN                  Cancer in situ med annan och icke specificerad
    SUKUPUOLIELINTEN PINTASYÖPÄ TAI MUU               lokalisation
    ALKAVA SYÖPÄ (CARCINOMA IN SITU)            Pois lukien
    Cancer in situ i andra och icke specificerade          Pintamelanooma (D03)
    könsorgan                        Exkluderar
Pois lukien                               Melanom in situ (D03)
    Pintamelanooma (D03.5)
Exkluderar                           D09.0& Virtsarakon pintasyöpä
    Melanom in situ (D03.5)                    Cancer in situ i urinblåsan
D07.0& Kohdun (runko-osan) limakalvon pintasyöpä        D09.1& Muun tai määrittämättömän virtsaelimen
    Cancer in situ i endometrium                  pintasyöpä tai muu alkava syöpä (carcinoma in
Pois lukien                              situ)
    Kohdun kaulakanavan (endocervixin) pintasyöpä         Cancer in situ i annat eller icke specificerat
    (D06.0)                            urinorgan
Exkluderar                           D09.2& Silmän alkava syöpä (carcinoma in situ)
    Malign tumör i endocervix (D06.0)                Cancer in situ i öga
D07.1& Ulkosynnyttimien pintasyöpä               Pois lukien
    Cancer in situ i vulva                     Silmäluomen ihon pintasyöpä (D04.1)
Mukaan lukien                          Exkluderar
    Ulkosynnyttimien intraepiteliaalisen neoplasian         Ögonlockshuden (D04.1)
    (VIN) III aste riippumatta dysplasian asteesta     D09.3& Kilpirauhasen tai muun umpirauhasen alkava
Inkluderar                               syöpä (carcinoma in situ)
    Intraepitelial neoplasi i vulva (VIN), grad III, med      Cancer in situ i tyreoidea eller annan endokrin
    eller utan att svår dysplasi nämnes               körtel
Pois lukien                           Pois lukien
    Tarkemmin määrittämätön ulkosynnyttimien vaikea         Haiman umpieritysosan alkava syöpä (D01.7)
    dysplasia (N90.2)                        Munasarjan alkava syöpä (D07.3)
Exkluderar                               Kiveksen alkava syöpä (D07.6)
    Svår dysplasi i vulva UNS (N90.2)


162
                                               Kasvaimet (C00-D48)
                                                     Tumörer


Exkluderar                             D10.06&
    Endokrina delen av pankreas (D01.7)                 Molempien huulien limakalvo-ihorajan
    Ovarium (D07.3)                           hyvänlaatuinen kasvain
    Testis (D07.6)                           Beningn tumör i båda läppar på
                                      läpprödsgränsen
D09.7& Muussa määritetyssä paikassa sijaitseva
    pintasyöpä tai muu alkava syöpä (carcinoma in        D10.07&
    situ)                                Molempien huulien limakalvon
    Cancer in situ med annan specificerad lokalisation         hyvänlaatuinen kasvain
                                      Beningn tumör i båda läppar på
D09.9& Määrittämätön pintasyöpä tai muu alkava syöpä
                                      slemhinnan
    (carcinoma in situ)
    Icke specificerad lokalisation av cancer in situ       D10.08&
                                      Molempien huulien limakalvo-ihorajan ja
                                      limakalvon hyvänlaatuinen kasvain
D10-D36                                  Beningn tumör i båda läppar på
                                      slemhinnan och på läpprödsgränsen
Hyvänlaatuiset kasvaimet                      D10.09&
Benigna (godartade) tumörer                         Tarkemmin määrittämätön huulien
                                      hyvänlaatuinen kasvain
Pois lukien
                                      Benign tumör i läpp UNS
    Tulehdukselliset polyypit
                                  Mukaan lukien
Exkluderar
                                      Huulen siteen hyvänlaatuinen kasvain
    Inflammatoriska polyper
                                  Inkluderar
                                      Benign tumör i frenulum labii
D10   SUUN TAI NIELUN HYVÄNLAATUINEN KASVAIN
    Benign tumör i munhåla och svalg          D10.1  Kielen hyvänlaatuinen kasvain
                                  Benign tumör i tungan
D10.0  Huulen hyvänlaatuinen kasvain
    Benign tumör i läpp                     D10.10&
Pois lukien                                Kielen tyven hyvänlaatuinen
    Huulen ihon hyvänlaatuinen kasvain (D22.0, D23.0)         Benign tumör i basis av tungan
Exkluderar                             Huom.
    Läpphuden (D22.0, D23.0)                      Kielen tyvivaosta taaksepäin
                                  Anm.
    D10.00&                              Benign tumör i basis av tungan
        Ylähuulen limakalvo-ihorajan
        hyvänlaatuinen kasvain                D10.11&
        Beningn tumör i överläpp på                 Kielen selän hyvänlaatuinen kasvain
        läpprödsgränsen                       Benign tumör i ryggen av tungan
    D10.01&                           D10.12&
        Ylähuulen limakalvon hyvänlaatuinen             Kielen kärjen ja reunojen hyvänlaatuinen
        kasvain                           kasvain
        Beningn tumör i överläpp slemhinnan             Beinign tumör av tungspetsen
    D10.02&                           D10.13&
        Ylähuulen limakalvo-ihorajan ja limakalvon         Kielen alapuolen hyvänlaatuinen kasvain
        hyvänlaatuinen kasvain                   Benign tumör under tungan
        Beningn tumör i överläpp slemhinnan och       D10.14&
        på läpprödsgränsen                     Kielirisan hyvänlaatuinen kasvain
    D10.03&                              Benign tumör i tungtonsillen
        Alahuulen limakalvo-ihorajan             D10.19&
        hyvänlaatuinen kasvain                   Tarkemmin määrittämätön kielen
        Beningn tumör i nederläpp på                hyvänlaatuinen kasvain
        läpprödsgränsen                       Benign tumör i tungan UNS
    D10.04&                       D10.2& Suunpohjan hyvänlaatuinen kasvain
        Alahuulen limakalvon hyvänlaatuinen         Benign tumör i munbotten
        kasvain
        Beningn tumör i nederläpp slemhinnan     D10.3  Muiden tai määrittämättömien suun osien
                                  hyvänlaatuinen kasvain
    D10.05&                           Benign tumör i andra och icke specificerade delar
        Alahuulen limakalvo-ihorajan ja limakalvon      av munhåla
        hyvänlaatuinen kasvain            Pois lukien
        Beningn tumör i nederläpp slemhinnan och       Huulen limakalvon hyvänlaatuinen kasvain (D10.0)
        på läpprödsgränsen                  Pehmeän suulaen nenänielupinnan hyvänlaatuinen
                                  kasvain (D10.6)                                                          163
Kasvaimet (C00-D48)
Tumörer


    Hyvänlaatuiset hammasperäiset kasvaimet      Mukaan lukien
    (D16.4-D16.5)                       Kurkunkannen etupinnan hyvänlaatuinen kasvain
Exkluderar                            Nielurisakuopan hyvänlaatuinen kasvain
    Läppslemhinnan (D10.0)                  (Etumaisen/takimmaisen) kitakaaren
    Rinofaryngeala ytan av mjuka gommen (D10.6)        hyvänlaatuinen kasvain
    Benigna odontogena tumörer (D16.4-D16.5)         Kurkunkannenkuopan hyvänlaatuinen kasvain
    D10.30&                          Kurkunkannenkuopan hyvänlaatuinen kasvain
       Posken limakalvon hyvänlaatuinen kasvain  Inkluderar
       Benign tumör i kindens slämhinna          Benign tumör i epiglottis, främre ytan
                                 Benign tumör i tonsillgropen
    D10.31&                          Benign tumör i tonsillvecken
       Posken limakalvo-ihosauman             Benign tumör i vallecula
       hyvänlaatuinen kasvain           Pois lukien
       Benign tumör i hud-slämhinnagränsen        Kieliluun yläpuolinen tai määrittämätön
    D10.32&                          kurkunkannen hyvänlaatuinen kasvain (D14.1)
       Posken sulkuksen hyvänlaatuinen kasvain  Exkluderar
       Bening tumör i kindens sulcus           Suprahyoidal eller obestämd del av epiglottis
                                 (D14.1)
    D10.33&
       Ikenen ja hampaattoman alveoliharjanteen  D10.6& Nenänielun hyvänlaatuinen kasvain
       hyvänlaatuinen                  Benign tumör i rinofarynx
       Bening tumör i tandköttet         Mukaan lukien
                                Kitarisan hyvänlaatuinen kasvain
    D10.34&                         Nenän väliseinän tai nenänieluaukkojen
       Kovan suulaen hyvänlaatuinen kasvain       takareunan hyvänlaatuinen kasvain
       Benign tumör i hårda gommen        Inkluderar
    D10.35&                         Benign tumör i bakre kanten av nässeptum och
       Pehmeän suulaen hyvänlaatuinen kasvain      bakre näsöppningen
       Benign tumör i mjuka gommen            Benign tumör i svalgtonsill
    D10.36&                      D10.7& Alanielun hyvänlaatuinen kasvain
       Kitapurjeen hyvänlaatuinen kasvain        Benign tumör i hypofarynx
       Benign tumör i uvula            D10.9& Määrittämätön nielun hyvänlaatuinen kasvain
    D10.37&                         Benign tumör i icke specificerad lokalisation i
       Retromolaarialueen hyvänlaatuinen         svalget
       kasvain
       Benign tumör i retromolära området     D11   SUURTEN SYLKIRAUHASTEN HYVÄNLAATUISET
                                 KASVAIMET
    D10.38&
                                 Benign tumör i de stora spottkörtlarna
       Yläleuan kyhmyn (tuberin) alueen
                             Mukaan lukien
       hyvänlaatuinen kasvain
                                 Suuren sylkirauhasen hyvänlaatuinen kasvain
       Benign tumör i tuber av maxilla
                             Inkluderar
    D10.39&                          Benign tumör i stor spottkörtel
        Tarkemmin määrittämättömän suun alueen  Pois lukien
        hyvänlaatuinen kasvain              Tarkemmin määrittämätön pienten sylkirauhasten
        Benign tumör i annan eller icke          hyvänlaatuinen kasvain (D10.3) (Sijainniltaan
        specificerad del av munhåla UNS          määritetty pienten sylkirauhasten hyvänlaatuiset
    Mukaan lukien                       kasvaimet luokitetaan sijaintipaikkansa mukaan.)
        Tarkemmin määrittämätön pienen      Exkluderar
        sylkirauhasen hyvänlaatuinen kasvain       Benign tumör i de små spottkörtlarna UNS (D10.3)
    Inkluderar                        (Bening tumör i små spottkörtel med känd
        Benign tumör i små spottkörtlarna UNS       lokalisation klassificeras efter sin anatomiska
D10.4& Nielurisan hyvänlaatuinen kasvain             lokalisation)
    Benign tumör i tonsill              D11.0& Korvasylkirauhasen hyvänlaatuinen kasvain
Pois lukien                           Benign tumör i parotiskörteln
    Kielirisan hyvänlaatuinen kasvain (D10.1)
                             D11.7  Muiden suurten sylkirauhasten hyvänlaatuiset
    Nielurisakuopan tai kitakaaren hyvänlaatuinen
                                 kasvaimet
    kasvain (D10.5)
                                 Benign tumör i andra stora spottkörtlar
    Kitarisan hyvänlaatuinen kasvain (D10.6)
Exkluderar                            D11.70&
    Tungtonsill (D10.1)                       Leuanalussylkirauhasen hyvänlaatuinen
    Tonsillgropen eller tonsillvecken (D10.5)            kasvain
    Svalgtonsill (D10.6)                      Benign tumör i underkäksspottkörtel
D10.5& Muun suunielun osan hyvänlaatuinen kasvain
    Benign tumör i annan del av orofarynx


164
                                              Kasvaimet (C00-D48)
                                                    Tumörer


    D11.71&                      Exkluderar
       Kielenalussylkirauhasen hyvänlaatuinen      Anala gränszonen, analhuden eller perianala
       kasvain                      huden (D22.5, D23.5)
       Benign tumör i sublingual körtel
D11.9& Määrittämättömän suuren sylkirauhasen       D13  MUIDEN TAI HUONOSTI MÄÄRITETTYJEN
    hyvänlaatuinen kasvain                  RUUANSULATUSELINTEN HYVÄNLAATUISET
    Benign tumör i stor spottkörtel, ospecificerad      KASVAIMET
                                Benign tumör i andra och ofullständigt angivna
D12  PAKSUSUOLEN, PERÄAUKKOKANAVAN JA/TAI           delar av matsmältningsorganen
    PERÄAUKON HYVÄNLAATUINEN KASVAIN         D13.0& Ruokatorven hyvänlaatuinen kasvain
    Benign tumör i tjocktarm, ändtarm, anus och       Benign tumör i esofagus
    analkanal
                             D13.1& Mahalaukun hyvänlaatuinen kasvain
D12.0& Umpisuolen hyvänlaatuinen kasvain            Benign tumör i magsäck
    Benign tumör i caecum               Mukaan lukien
Mukaan lukien                          Maha(lauku)n hyvänlaatuinen kasvain
    Ileosekaaliläpän hyvänlaatuinen kasvain      Inkluderar
Inkluderar                           Benign tumör i mag(säck)en
    Benign tumör i iliocaecalvalveln
                             D13.2& Pohjukaissuolen hyvänlaatuinen kasvain
D12.1& Umpilisäkkeen hyvänlaatuinen kasvain           Benign tumör i duodenum
    Benign tumör i appendix
                             D13.3& Muun tai määrittämättömän ohutsuolen osan
D12.2& Nousevan koolonin hyvänlaatuinen kasvain         hyvänlaatuinen kasvain
    Benign tumör i colon ascendens              Benign tumör i annan eller icke specificerad del av
D12.3& Poikittaisen koolonin hyvänlaatuinen kasvain       tunntarmen
    Benign tumör i colon transversum         D13.4& Maksan hyvänlaatuinen kasvain
Mukaan lukien                          Benign tumör i levern
    Koolonin oikean mutkan hyvänlaatuinen kasvain   Mukaan lukien
    Koolonin vasemman mutkan hyvänlaatuinen         Maksansisäisten sappiteiden hyvänlaatuinen
    kasvain                         kasvain
Inkluderar                           Intrahepaattisten sappiteiden hyvänlaatuinen
    Benign tumör i flexura hepatica             kasvain
    Benign tumör i flexura lienalis          Inkluderar
D12.4& Laskevan koolonin hyvänlaatuinen kasvain         Benign tumör i intrahepatiska gallgångarna
    Benign tumör i colon descendens          D13.5& Maksanulkoisten sappiteiden hyvänlaatuinen
D12.5& Sigmasuolen hyvänlaatuinen kasvain            kasvain
    Benign tumör i sigmoideum                Benign tumör i extrahepatiska gallgångarna
                             Mukaan lukien
D12.6& Määrittämättömän koolonin osan hyvänlaatuinen      Ekstrahepaattisten sappiteiden hyvänlaatuinen
    kasvain                         kasvain
    Benign tumör i icke specificerad lokalisation i  Inkluderar
    kolon                          Benign tumör i extrahepatiska gallgångarna
Mukaan lukien
    Koolonin adenomatoosi               D13.6& Haiman hyvänlaatuinen kasvain
    Koolonin (perinnöllinen) polypoosi            Benign tumör i pankreas
    Tarkemmin määrittämätön koolonin         Pois lukien
    hyvänlaatuinen kasvain                  Haiman umpirauhasosan hyvänlaatuinen kasvain
Inkluderar                            (D13.7)
    Adenomatos i kolon                Exkluderar
    Benign tumör i tjocktarmen UNS              Pankreas endokrina del (D13.7)
    Polypos (hereditär) i kolon            D13.7& Haiman umpirauhasosan hyvänlaatuinen kasvain
D12.7& Sigmasuolen ja peräsuolen raja-alueen          Benign tumör i pankreas endokrina del
    hyvänlaatuinen kasvain              Mukaan lukien
    Benign tumör i rektosigmoidala gränszonen        Haiman (Langerhansin) saarekkeiden
                                hyvänlaatuinen kasvain
D12.8& Peräsuolen hyvänlaatuinen kasvain         Inkluderar
    Benign tumör i rektum                  Benign tumör i langerhanska öarna
D12.9& Peräaukon tai peräaukkokanavan hyvänlaatuinen   D13.9& Puutteellisesti määritetyssä paikassa sijaitseva
    kasvain                         ruuansulatuselimen hyvänlaatuinen kasvain
    Benign tumör i anus och analkanal            Benign tumör i ofullständigt angivna lokalisationer
Pois lukien                           i matsmältningsorganen
    Peräaukon reunan, ihon tai ympäröivän ihon    Mukaan lukien
    hyvänlaatuinen kasvain (D22.5, D23.5)          Tarkemmin määrittämätön suolen hyvänlaatuinen
                                kasvain


                                                        165
Kasvaimet (C00-D48)
Tumörer


    Tarkemmin määrittämätön ruuansulatuselimen      D14.3& Keuhkoputken tai keuhkon hyvänlaatuinen
    hyvänlaatuinen kasvain                    kasvain
    Pernan hyvänlaatuinen kasvain                Benign tumör i bronk och lunga
Inkluderar
                               D14.4& Määrittämättömän hengityselimen hyvänlaatuinen
    Benign tumör i matsmältningsorganen UNS
                                  kasvain
    Benign tumör i mjälten
                                  Benign tumör i icke specificerad lokalisation i
    Benign tumör i tunntarmen UNS
                                  andningsorgan
D14   VÄLIKORVAN TAI HENGITYSELINTEN            D15   MUIDEN JA MÄÄRITTÄMÄTTÖMIEN
    HYVÄNLAATUINEN KASVAIN                    RINTAONTELON ELINTEN HYVÄNLAATUISET
    Benign tumör i mellanöra och andningsorgan          KASVAIMET
D14.0& Välikorvan, nenäontelon tai nenän sivuontelon         Benign tumör i andra och icke specificerade organ
    hyvänlaatuinen kasvain                    i brösthålan
    Benign tumör i mellanöra, näshåla och bihålor    Pois lukien
Mukaan lukien                            Mesoteelin hyvänlaatuinen kasvain (D19)
    Nenäruston hyvänlaatuinen kasvain          Exkluderar
    Sivuontelo(ide)n hyvänlaatuinen kasvain           Mesotelial vävnad (D19)
Inkluderar                          D15.0& Kateenkorvan hyvänlaatuinen kasvain
    Benign tumör i näsbrosken                  Benign tumör i tymus
Pois lukien
    Nenän väliseinän tai nenänieluaukkojen        D15.1& Sydämen hyvänlaatuinen kasvain
    takareunan hyvänlaatuinen kasvain (D10.6)          Benign tumör i hjärtat
    Nenäluun hyvänlaatuinen kasvain (D16.4)       Pois lukien
    Korvaruston hyvänlaatuinen kasvain (D21.0)          Suurten verisuonten hyvänlaatuinen kasvain
    Korvan ihon tai korvakäytävän hyvänlaatuinen         (D21.3)
    kasvain (D22.2, D23.2)                Exkluderar
    Nenän ihon hyvänlaatuinen kasvain (D22.3, D23.3)       De stora kärlen (D21.3)
    Hajukäämin hyvänlaatuinen kasvain (D33.3)      D15.2& Välikarsinan hyvänlaatuinen kasvain
    Tarkemmin määrittämätön hyvänlaatuinen           Benign tumör i mediastinum
    nenäkasvain (D36.7)
    Välikorvan polyyppi (H74.4)             D15.7& Muun rintaontelon elimen hyvänlaatuinen kasvain
    Nenä(ontelo)n polyyppi (J33)                Benign tumör i annat specificerat intratorakalt
    Nenän sivuontelon polyyppi (J33.8)             organ
Exkluderar                          D15.9& Määrittämättömän rintaontelon elimen
    Bakre kanten av nässeptum och bakre             hyvänlaatuinen kasvain
    näsöppningen (D10.6)                    Benign tumör i icke specificerad lokalisation i
    Näsben (D16.4)                       intratorakala organ
    Öronbrosk (D21.0)
    Bulbus olfactorius (D33.3)              D16   LUUN TAI NIVELRUSTON HYVÄNLAATUINEN
    Hörselgång (yttre) eller ytteröra (huden) (D22.2 ,      KASVAIN
    D23.2)                            Benign tumör i ben och ledbrosk
    Näshuden (D22.3 , D23.3)               Pois lukien
    Näsa UNS (D36.7)                       Nenän sidekudoksen hyvänlaatuinen kasvain
    Polyp i mellanöra (H74.4)                  (D14.0)
    Polyp i näsa (näshåla) (J33)                 Kurkunpään sidekudoksen hyvänlaatuinen kasvain
    Polyp i bihålor (J33.8)                   (D14.1)
D14.1& Kurkunpään hyvänlaatuinen kasvain               Nivelkalvon hyvänlaatuinen kasvain (D21)
    Benign tumör i larynx                    Korvan sidekudoksen hyvänlaatuinen kasvain
Mukaan lukien                            (21.0)
    Kurkunkannen (kieliluun yläpuolisen osan)          Silmäluomen sidekudoksen hyvänlaatuinen
    hyvänlaatuinen kasvain                    kasvain (D21.8)
Inkluderar                          Exkluderar
    Benign tumör i epiglottis (suprahyoidala delen)       Benign tumör av bindväv i näsan (D14.0)
Pois lukien                             Benign tumör av bindväv i larynx (D14.1)
    Kurkunkannen etupinnan hyvänlaatuinen kasvain        Benign tumör i synovia (D21)
    (D10.5)                           Benign tumör av bindväv i öra (D21.0)
    Äänihuulen tai muun kurkunpään polyyppi (J38.1)       Benign tumör av bindväv i ögonlock (D21.8)
Exkluderar                          D16.0& Lapaluun tai yläraajan pitkien luiden
    Epiglottis, främre delen (D10.5)               hyvänlaatuinen kasvain
    Polyp på stämband och i larynx (J38.1)            Benign tumör i skulderbladet och övre
D14.2& Henkitorven hyvänlaatuinen kasvain              extremitetens långa ben
    Benign tumör i trakea                 Pois lukien
                                   Solisluun hyvänlaatuinen kasvain (D16.7)166
                                                Kasvaimet (C00-D48)
                                                      Tumörer


Exkluderar                          D16.91&
    Benign tumör i revbenet (D16.7)               Muun tai määrittämättömän luun
D16.1& Yläraajan lyhyiden luiden hyvänlaatuinen kasvain       hammasperäinen kudos
    Benign tumör i övre extremitetens korta ben         Benign tumör i icke specificerad lokalisation i ben
                                  med urpsrung i tänder
D16.2& Alaraajan pitkien luiden hyvänlaatuinen kasvain
    Benign tumör i nedre extremitetens långa ben     D17   HYVÄNLAATUINEN RASVAKASVAIN (LIPOOMA)
D16.3& Alaraajan lyhyiden luiden hyvänlaatuinen kasvain       Benign lipom (fettsvulst)
    Benign tumör i nedre extremitetens korta ben     D17.0& Pään, kaulan tai niskan ihon tai
D16.40&                               ihonalaiskudoksen hyvänlaatuinen rasvakasvain
    Yläleukaluun ja ruston hyvänlaatuinen kasvain        Benign lipom i hud och subkutan vävnad i huvudet,
    Benign tumör i överkäksben och -brosk            ansiktet och halsen
                               Mukaan lukien
D16.41&                               Kasvojen ihon tai ihonalaiskudoksen
    Yläleukaluun hammasperäinen hyvänlaatuinen          hyvänlaatuinen rasvakasvain
    kasvain                        Inkluderar
    Benign tumör i överkäksben med urprung i tänder       Benign lipom i hud eller subkutan vävnad i ansiktet
D16.43&                           D17.1& Vartalon ihon tai ihonalaiskudoksen
    Silmäkuopan luiden hyvänlaatuinen kasvain          hyvänlaatuinen rasvakasvain
    Benign tumör i ögonhålans ben                Benign lipom i hud och subkutan vävnad på bålen
D16.49&                           D17.2& Raajojen ihon tai ihonalaiskudoksen
    Pääkopan tai kasvojen muiden luiden             hyvänlaatuinen rasvakasvain
    hyvänlaatuinen kasvain                   Benign lipom i hud och subkutan vävnad på
    Benign tumör i skallens och ansiktets ben          extremiteterna
Pois lukien
    Alaleukaluun hyvänlaatuinen kasvain (D16.5)     D17.3& Muun tai määrittämättömän sijaintipaikan ihon tai
Exkluderar                             ihonalaiskudoksen hyvänlaatuinen rasvakasvain
    Underkäksben (D16.5)                    Benign lipom i hud eller subkutan vävnad med
                                  annan eller icke specificerad lokalisation
D16.50&
    Alaleukaluun luun ja ruston hyvänlaatuinen      D17.4& Rintaontelon elinten hyvänlaatuinen rasvakasvain
    kasvain                           Benign lipom i intratorakala organ
    Benign tumör i underkäksben eller -brosk       D17.5& Vatsaontelon elinten hyvänlaatuinen
D16.51&                               rasvakasvain
    Alaleukaluun hammasperäinen hyvänlaatuinen          Benign lipom i intraabdominala organ
    kasvain                        Pois lukien
    Benign tumör i underkäksben med urpsrung i          Vatsakalvon tai vatsaontelontakaisen tilan
    tänder                            rasvakudoskasvain (D17.7)
                               Exkluderar
D16.6& Selkärangan hyvänlaatuinen kasvain              Peritoneum och retroperitonealrummet (D17.7)
    Benign tumör i kotpelaren
Pois lukien                         D17.6& Siemennuoran hyvänlaatuinen rasvakasvain
    Ristiluun tai häntäluun hyvänlaatuinen kasvain       Benign lipom i sädesledare
    (D16.8)                       D17.7& Muualla sijaitseva hyvänlaatuinen rasvakasvain
Exkluderar                             Benign lipom med annan specificerad lokalisation
    Sakrum och coccyx (D16.8)              Mukaan lukien
D16.7& Kylkiluun, rintalastan tai solisluun hyvänlaatuinen     Vatsaontelontakaisen tilan hyvänlaatuinen
    kasvain                           rasvakasvain
    Benign tumör i revben, bröstben och nyckelben        Vatsakalvon hyvänlaatuinen rasvakasvain
                               Inkluderar
D16.8& Lantion luiden, ristiluun tai häntäluun           Benign lipom i retroperitonealrummet
    hyvänlaatuinen kasvain                    Benign lipom i peritoneum
    Benign tumör i bäckenben, sakrum och coccyx
Mukaan lukien                        D17.9& Määrittämätön hyvänlaatuinen rasvakasvain
    Lonkkaluun hyvänlaatuinen kasvain              Icke specificerad lokalisation av benign lipom
Inkluderar                          Mukaan lukien
    Benign tumör i bäckenben                   Tarkemmin määrittämätön lipooma
                               Inkluderar
D16.90&                               Benign lipom UNS
    Muun tai määrittämättömän luun tai nivelruston
    hyvänlaatuinen kasvain
                               D18   HEMANGIOOMA TAI LYMFANGIOOMA, KAIKKI
    Benign tumör i icke specificerad lokalisation i ben
                                   SIJAINTIPAIKAT
    och ledbrosk
                                   Hemangiom (blodkärlssvulst) och lymfangiom
                                   (lymfkärlssvulst), alla lokalisationer                                                           167
Kasvaimet (C00-D48)
Tumörer


Pois lukien
    Siniluomi tai tummaluomi (D22)           D21   MUUT SIDEKUDOKSEN TAI MUUN
Exkluderar                             PEHMYTKUDOKSEN HYVÄNLAATUISET
    Blå eller pigmenterad nevus (D22)              KASVAIMET
                                  Benign tumör i andra benigna tumörer i bindväv
D18.0& Hemangiooma (kaikki sijaintipaikat)             och annan mjukvävnad
    Hemangiom, alla lokalisationer            Mukaan lukien
Mukaan lukien                            Verisuonen, imusuonen, ruston, sidekudoksen,
    Tarkemmin määrittämätön angiooma               lihaksen, jänteen, jännetupen, limapussin,
Inkluderar                             nivelkalvon, nivelsiteen, rasvakudoksen,
    Angiom UNS                          peitinkalvon tai muun pehmytkudoksen
D18.1& Lymfangiooma (kaikki sijaintipaikat)             hyvänlaatuinen kasvain
    Lymfangiom, alla lokalisationer               Imusuonen hyvänlaatuinen kasvain
Mukaan lukien                            Jännetupen hyvänlaatuinen kasvain
    Synnynnäinen imusuonten rakkulakasvain           Jänteen hyvänlaatuinen kasvain
Inkluderar                             Lihaksen hyvänlaatuinen kasvain
    Medfödd hygrom                       Limapussin hyvänlaatuinen kasvain
Pois lukien                             Nivelkalvon hyvänlaatuinen kasvain
    Synnynnäinen keuhkojen lymfangiektasia tai         Nivelsiteen hyvänlaatuinen kasvain
    chylothorax (Q34.80)                    Peitinkalvon hyvänlaatuinen kasvain
Exkluderar                             Rasvakudoksen hyvänlaatuinen kasvain
    Medfödd lymfangiektasi eller chylothorax (Q34.80)      Ruston, sidekudoksen tai muun pehmytkudoksen
                                  hyvänlaatuinen kasvain
D19  MESOTEELIN HYVÄNLAATUINEN KASVAIN              Siteen (ei kohdun siteiden) hyvänlaatuinen kasvain
    Benign tumör i mesotelial vävnad               Verisuonen hyvänlaatuinen kasvain
                              Inkluderar
D19.0& Keuhkopussin mesoteelin hyvänlaatuinen kasvain        Benign tumör i blodkärl, brosk, bursa, ductus
    Benign mesotelial vävnad i pleura              lymphaticus, fascia, fettvävnad, ligament utom
D19.1& Vatsakalvon mesoteelin hyvänlaatuinen kasvain        uterina ligament, muskel, sena eller senskida
    Benign mesotelial vävnad i peritoneum        Pois lukien
                                  Hyvänlaatuinen nenärustokasvain (D14.0)
D19.7& Muualla sijaitseva mesoteelin hyvänlaatuinen         Hyvänlaatuinen kurkunpään rustokasvain (D14.1)
    kasvain                           Hyvänlaatuinen nivelrustokasvain (D16)
    Benign mesotelial vävnad med annan lokalisation       Hyvänlaatuinen rasvakasvain (D17)
D19.9& Määrittämätön mesoteelin hyvänlaatuinen           Hemangiooma (D18.0)
    kasvain                           Lymfangiooma (D18.1)
    Icke specificerad lokalisation i mesotelial vävnad      Hyvänlaatuinen vatsaontelontakaisen
Mukaan lukien                            pehmytkudoksen kasvain (D20.0)
    Tarkemmin määrittämätön hyvänlaatuinen            Hyvänlaatuinen vatsakalvokasvain (D20.1)
    mesoteliooma                         Hyvänlaatuinen rintarauhasen sidekudoskasvain
Inkluderar                             (D24)
    Benignt mesoteliom UNS                    Hyvänlaatuinen kohdun leiomyooma (D25)
                                  Hyvänlaatuinen kohdun siteiden kasvain (D28.2)
D20   VATSAONTELONTAKAISEN JA/TAI                 Ääreishermojen tai autonomisen hermoston
    VATSAKALVON PEHMYTKUDOKSEN                 hyvänlaatuinen kasvain (D36.1)
    HYVÄNLAATUINEN KASVAIN               Exkluderar
    Benign tumör i mjukvävnad i                 Bening tumör i:
    retroperitonealrummet (utrymmet bakom            brosk i näsan (D14.0)
    bukhinnan) och i peritoneum (bukhinnan)           brosk i larynx (D14.1)
Pois lukien                             brosk i leder (D16)
    Vatsaontelontakaisen tilan hyvänlaatuinen          lipom (D17)
    rasvakasvain (D17.7)                    vaskulär vävnad (D18)
    Mesoteelikudoksen hyvänlaatuinen kasvain (D19)       hemangiom (D18.0)
Exkluderar                             lymfangiom (D18.1)
    Lipom i peritoneum och retroperitonealrummet        retroperitoneum (D20.0)
    (D17.7)                           peritoneum (D20.1)
    Mesotelial vävnad (D19)                   bindväv i bröstkörtel (D24)
                                  uterint leiomyom (D25)
D20.0& Vatsaontelontakaisen pehmytkudoksen             uterina ligament, samtliga (D28.2)
    hyvänlaatuinen kasvain                    perifera nerver och autonoma nervsystemet
    Benign tumör i retroperitonealrummet             (D36.1)
D20.1& Vatsakalvon hyvänlaatuinen kasvain          D21.0& Pään, kasvojen tai kaulan sidekudoksen tai muun
    Benign tumör i peritoneum                  pehmytkudoksen hyvänlaatuinen kasvain
                                  Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i
                                  huvudet, ansiktet och halsen


168
                                               Kasvaimet (C00-D48)
                                                    Tumörer


Mukaan lukien                      D21.9& Määrittämätön sidekudoksen tai muun
    Silmäluomen sidekudoksen hyvänlaatuinen         pehmytkudoksen hyvänlaatuinen kasvain
    kasvain                         Benign tumör i icke specificerad lokalisation i
    Korvan sidekudoksen hyvänlaatuinen kasvain       bindväv och annan mjukvävnad.
Inkluderar
    Benign tumör i ögonlock             D22  MELANOSYYTTILUOMET
    Benign tumör i öra                   Melanocytnevus
Pois lukien                       Mukaan lukien
    Silmäkuopan sidekudoksen hyvänlaatuinen         Ihon melanosyyttiluomi
    kasvain (31.6)                     Karvaluomi
Exkluderar                           Pigmenttiluomi
    Beningn tumör av bindvävnad i ögonhåla (D31.6)     Siniluomi
D21.1& Yläraajan tai hartian sidekudoksen tai muun       Tummaluomi
    pehmytkudoksen hyvänlaatuinen kasvain       Inkluderar
    Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i      Nevus UNS
    övre extremitet inklusive skuldran            Hårigt nevus
                                Pigmenterat nevus
D21.2& Alaraajan tai lonkan seudun sidekudoksen tai       Blått nevus
    muun pehmytkudoksen hyvänlaatuinen kasvain
    Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i   D22.0& Huulen (ihon) melanosyyttiluomi
    nedre extremitet inklusive höften            Melanocytnevus på läpp
D21.3& Rintakehän sidekudoksen tai muun         D22.1& Silmäluomen tai silmäkulman (ihon)
    pehmytkudoksen hyvänlaatuinen kasvain          melanosyyttiluomi
    Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i      Melanocytnevus på ögonlock, inklusive ögonvrå
    bröstkorgen                   D22.2& Korvalehden tai korvakäytävän (ihon)
Mukaan lukien                          melanosyyttiluomi
    Kainalokuopan, pallean ja suurten verisuonten      Melanocytnevus på öra och yttre hörselgång
    hyvänlaatuiset kasvaimet
Inkluderar                        D22.3& Muun tai määrittämättömän kasvojen osan (ihon)
    Axill                          melanosyyttiluomi
    De stora kärlen                     Melanocytnevus på annan eller icke specificerad
    Diafragma                        del av ansiktet
Pois lukien                       D22.4& Päälaen, kaulan tai niskan (ihon)
    Kateenkorvan hyvänlaatuinen kasvain (D15.0)       melanosyyttiluomi
    Sydämen hyvänlaatuinen kasvain (D15.1)         Melanocytnevus i hårbotten och halsen
    Välikarsinan hyvänlaatuinen kasvain (D15.2)
                             D22.5& Vartalon (ihon) melanosyyttiluomi
Exkluderar
                                Melanocytnevus på bålen
    Benign tumör i tymus (D15.0)
                             Mukaan lukien
    Benign tumör i hjärtat (D15.1)
                                Rintarauhasen ihon melanosyyttiluomi
    Benign tumör i mediastinum (D15.2)
                                Peräaukon (ympäristön) (ihon) melanosyyttiluomi
D21.4& Vatsan sidekudoksen tai muun pehmytkudoksen       Nisän ihon melanosyyttiluomi
    hyvänlaatuinen kasvain              Inkluderar
    Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i      Melanocytnevus i anala gränszonen
    buken                          Melanocytnevus i anushuden
D21.5& Lantion sidekudoksen tai muun pehmytkudoksen   D22.6& Yläraajan tai hartian (ihon) melanosyyttiluomi
    hyvänlaatuinen kasvain                 Melanocytnevus på övre extremitet inklusive
    Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad i      skuldran
    bäckenet
                             D22.7& Alaraajan tai lonkan seudun (ihon)
Pois lukien
                                melanosyyttiluomi
    Kohdun hyvänlaatuinen leiomyooma (D25)
                                Melanocytnevus på nedre extremitet inklusive
    Kohdun siteiden hyvänlaatuinen kasvain (D28.2)
                                höften
Exkluderar
    Uterusmyom (D25)                 D22.9& Määrittämätön melanosyyttiluomi
    Uterina ligament, samtliga (D28.2)           Melanocytnevus med icke specificerad
                                lokalisation
D21.6& Määrittämätön vartalon sidekudoksen tai muun
    pehmytkudoksen hyvänlaatuinen kasvain
    Benign tumör i bindväv och annan mjukvävnad på  D23  MUUT IHON HYVÄNLAATUISET KASVAIMET
    bålen, icke specificerad lokalisation          Andra benigna tumörer i huden
Mukaan lukien                      Mukaan lukien
    Tarkemmin määrittämätön selän sidekudoksen tai     Talirauhasen ja hikirauhasen ja karva(njuuri)tupen
    muun pehmytkudoksen hyvänlaatuinen kasvain       hyvänlaatuiset kasvaimet
Inkluderar                           Hikirauhasen hyvänlaatuinen kasvain
    Benign tumör i ryggen UNS                Karvanjuuritupen hyvänlaatuinen kasvain
                                Talirauhasen hyvänlaatuinen kasvain


                                                         169
Kasvaimet (C00-D48)
Tumörer


Inkluderar
    Benign tumör i svettkörtlar, talgkörtlar och hår  D24  &
    folliklar                          RINTARAUHASEN HYVÄNLAATUINEN KASVAIN
Pois lukien                             Benign tumör i bröstkörtel
    Ihon hyvänlaatuinen rasvakudoskasvain        Mukaan lukien
    (D17.0-D17.3)                        Rinnan sidekudoksen ja pehmytosien kasvaimet
    Melanosyyttiluomi (D22)                   Rintarauhasen sidekudoksen/pehmytkudoksen
Exkluderar                             hyvänlaatuinen kasvain
    Lipom (D17.0-D17.3)                     Nisän hyvänlaatuinen kasvain
    Melanocytnevus (D22)                Inkluderar
                                  Bröstets bindväv och mjukdelar
D23.0& Huulen ihon hyvänlaatuinen kasvain          Pois lukien
    Benign tumör i läpphuden                  Rintarauhasen ihon hyvänlaatuinen kasvain (D22.5,
Pois lukien                             D23.5)
    Huulen limakalvo-ihorajan hyvänlaatuinen kasvain      Hyvänlaatuinen rintarauhasdysplasia (N60)
    (D10.0)                       Exkluderar
Exkluderar                             Huden över bröstkörteln (D22.5 ( D23.5)
    Benign tumör på läpprödsgränsen (D10.0)           Benign bröstkörteldysplasi (N60)
D23.1& Silmäluomen tai silmäkulman ihon
    hyvänlaatuinen kasvain                D25  KOHDUN HYVÄNLAATUINEN
    Benign tumör i huden på ögonlock, inklusive         SILEÄLIHASKASVAIN
    ögonvrå                           Uterusmyom (muskelsvulst i livmodern)
                              Mukaan lukien
D23.2& Korvalehden tai korvakäytävän ihon
                                  Kohdun fibromyoma
    hyvänlaatuinen kasvain
                              Inkluderar
    Benign tumör i huden på ytteröra och i yttre
                                  Fibromyom i uterus
    hörselgång
                              D25.0& Kohdun limakalvonalainen sileälihaskasvain
D23.3& Muun tai määrittämättömän kasvojen osan ihon
                                  Submuköst uterusmyom
    hyvänlaatuinen kasvain
    Benign tumör i huden på annan eller icke       D25.1& Kohdun seinämänsisäinen sileälihaskasvain
    specificerad del av ansiktet                Intramuralt uterusmyom
D23.4& Päälaen, kaulan tai niskan ihon hyvänlaatuinen    D25.2& Kohdun herakalvonalainen sileälihaskasvain
    kasvain                           Subseröst uterusmyom
    Benign tumör i hårbotten och huden på halsen     D25.9& Määrittämätön kohdun sileälihaskasvain
D23.5& Vartalon ihon hyvänlaatuinen kasvain            Icke specificerad lokalisation av uterusmyom
    Benign tumör i huden på bålen
Mukaan lukien                        D26   MUUT HYVÄNLAATUISET KOHTUKASVAIMET
    Peräaukon tai sen ympäristön ihon hyvänlaatuinen      Andra benigna tumörer i livmodern
    kasvain
                              D26.0& Kohdunkaulan hyvänlaatuinen kasvain
    Rintarauhasen ihon hyvänlaatuinen kasvain
                                  Benign tumör i cervix uteri
    Nisän ihon hyvänlaatuinen ihokasvain
Inkluderar                         D26.1& Kohdun runko-osan hyvänlaatuinen kasvain
    Benign tumör i anushuden och anala gränszonen       Benign tumör i corpus uteri
    Benign tumör i huden över bröstkörtel        D26.7& Kohdun muun osan hyvänlaatuinen kasvain
Pois lukien                            Benign tumör i annan del av uterus
    Tarkemmin määrittämätön peräaukon          Mukaan lukien
    hyvänlaatuinen kasvain (D12.9)               Istukan hyvänlaatuinen kasvain
    Sukupuolielinten ihon hyvänlaatuinen kasvain    Inkluderar
    (D28-D29)                         Benign tumör i moderkaka
Exkluderar
    Anus UNS (D12.9)                  D26.9& Määrittämätön hyvänlaatuinen kohtukasvain
    Huden på könsorganen (D28-D29)               Benign tumör i icke specificerad lokalisation i
                                  uterus
D23.6& Yläraajan tai hartian hyvänlaatuinen ihokasvain
    Benign tumör i huden på övre extremitet inklusive
                              D27  MUNASARJAN HYVÄNLAATUINEN KASVAIN
    skuldran
                                  Benign tumör i ovarium (äggstock)
D23.7& Alaraajan tai lonkan seudun hyvänlaatuinen      Mukaan lukien
    ihokasvain                         Hyvänlaatuinen munasarjakasvain
    Benign tumör i huden på nedre extremitet inklusive  Inkluderar
    höften                           Benign tumör i ovarie
D23.9& Määrittämätön hyvänlaatuinen ihokasvain       Huom.
    Benign tumör i icke specificerad lokalisation i       Mahdollinen endokriininen aktiivisuus ilmaistaan
    huden                            lisäkoodilla luvusta 4
170
                                                 Kasvaimet (C00-D48)
                                                      Tumörer


Anm.                             D28.9& Naisen määrittämättömän sukupuolielimen
    Om tumören har endokrinisk aktivität, anges detta      hyvänlaatuinen kasvain
    med tilläggskod från kapitel 4.               Benign tumör i icke specificerad lokalisation i de
                                  kvinnliga könsorganen
D27.91&
    Munasarjan hyvänlaatuinen epiteliaalinen
    kasvain                        D29  MIEHEN SUKUPUOLIELINTEN HYVÄNLAATUINEN
    Benign epitelial tumör i ovarium (äggstock)         KASVAIN
                                  Benign tumör i de manliga könsorganen
D27.92&                           Mukaan lukien
    Munasarjan hyvänlaatuinen itusolukasvain           Miehen sukupuolielinten ihon hyvänlaatuiset
    Benign granulosacellstumör i ovarium (äggstock)       kasvaimet
Mukaan lukien                        Inkluderar
    Munasarjan dermoidi kysta                  Huden på manliga könsorganen
Inkluderar
    Dermoid cysta i äggstock               D29.0& Siittimen hyvänlaatuinen kasvain
                                  Benign tumör i penis
D27.93&
    Munasarjan hyvänlaatuinen sukupienakasvain      D29.1& Eturauhasen hyvänlaatuinen kasvain
    Benign tekom i ovarium (äggstock)               Benign tumör i prostata
                               Pois lukien
D27.98&                               Suurentunut eturauhanen tai eturauhasen
    Munasarjan hyvänlaatuinen kasvain, muu            hyvänlaatuinen adenooma, fibrooma tai myooma
    histologia                          (N40)
    Benign tumör i ovarium (äggstock), annan       Exkluderar
    spedificerad histologi                    Prostatahyperplasi eller adenom, fibrom eller
D27.99&                               myom i prostata (N40)
    Munasarjan hyvänlaatuinen kasvain,          D29.2& Kiveksen hyvänlaatuinen kasvain
    epämääräinen histologia                   Benign tumör i testis
    Benign tumör i ovarium (äggstock), ospedificerad
    histologi                       D29.3& Lisäkiveksen hyvänlaatuinen kasvain
                                  Benign tumör i epididymis
D28  NAISEN MUIDEN JA MÄÄRITTÄMÄTTÖMIEN          D29.4& Kivespussin hyvänlaatuinen kasvain
    SUKUPUOLIELINTEN HYVÄNLAATUISET               Benign tumör i skrotum
    KASVAIMET                       Mukaan lukien
    Benign tumör i andra och icke specificerade         Kivespussin ihon hyvänlaatuinen kasvain
    kvinnliga könsorgan                  Inkluderar
Mukaan lukien                            Benign tumör i huden på skrotum
    Adenomatoottinen polyyppi
                               D29.7& Miehen muun määritetyn sukupuolielimen
    Naisen sukupuolielinten ihon hyvänlaatuinen
                                  hyvänlaatuinen kasvain
    kasvain
                                  Benign tumör i annat manligt könsorgan
Inkluderar
                               Mukaan lukien
    Adenomatös polyp
                                  Rakkularauhasen hyvänlaatuinen kasvain
    Huden över kvinnliga könsorganen
                                  Siemennuoran hyvänlaatuinen kasvain
D28.0& Ulkosynnyttimien hyvänlaatuinen kasvain           Kiveksen tuppikalvon hyvänlaatuinen kasvain
    Benign tumör i vulva                     Rakkularauhas(t)en hyvänlaatuinen kasvain
D28.1& Emättimen hyvänlaatuinen kasvain           Inkluderar
    Benign tumör i vagina                    Benign tumör i sädesblåsa
                                  Benign tumör i sädesledare
D28.2& Munanjohtimen tai kohdun siteiden              Benign tumör i tunica vaginalis
    hyvänlaatuinen kasvain
    Benign tumör i äggledare och ligament         D29.9& Miehen määrittämättömän sukupuolielimen
Mukaan lukien                            hyvänlaatuinen kasvain
    Munanjohtimen hyvänlaatuinen kasvain             Benign tumör i icke specificerad lokalisation i de
    Kohdun kannattimen hyvänlaatuinen kasvain          manliga könsorganen
    Kohtu-nivussiteen hyvänlaatuinen kasvain
Inkluderar                          D30   VIRTSAELINTEN HYVÄNLAATUINEN KASVAIN
    Benign tumör i tuba Fallopi                  Benign tumör i urinorganen
    Benign tumör i uterusligament (breda) (runda)     D30.0& Munuaisen hyvänlaatuinen kasvain
D28.7& Naisen muun määritetyn sukupuolielimen            Benign tumör i njure
    hyvänlaatuinen kasvain                Pois lukien
    Benign tumör i annan specificerad lokalisation i de      Munuaisaltaan tau munuaispikarien
    kvinnliga könsorganen                     hyvänlaatuinen kasvain (D30.1)
                               Exkluderar
                                   Bening tumör av njurkalyces eller njurbäcken
                                   (D30.1)                                                          171
Kasvaimet (C00-D48)
Tumörer


D30.1& Munuaisaltaan hyvänlaatuinen kasvain        D31.2& Verkkokalvon hyvänlaatuinen kasvain
    Benign tumör i njurbäcken                 Benign tumör i retina
Mukaan lukien                       D31.3& Silmän suonikalvon hyvänlaatuinen kasvain
    Munuaispikarin hyvänlaatuinen kasvain           Benign tumör i korioidea
Inkluderar
    Benign tumör i njurkalyces             D31.4& Silmän sädekehän hyvänlaatuinen kasvain
                                 Benign tumör i ciliarkropp
D30.2& Virtsanjohtimen hyvänlaatuinen kasvain       Mukaan lukien
    Benign tumör i uretär                  Silmämunan hyvänlaatuinen kasvain
Pois lukien                        Inkluderar
    Munuaisaltaan ja virtsajohtimen raja-alueen       Benign tumör i ögonglob
    hyvänlaatuinen kasvain (D30.1)
    Virtsanjohtimen aukon hyvänlaatuinen kasvain   D31.5& Kyynelrauhasen tai kyynelteiden hyvänlaatuinen
    (D30.3)                         kasvain
Exkluderar                            Benign tumör i tårkörtel och tårkanal
    Pelvi-uretära gränszonen (D30.1)         Mukaan lukien
    Uretärmynningen in mot blåsan (D30.3)          Kyynelpussin hyvänlaatuinen kasvain
                                 Kyynelkanavan hyvänlaatuinen kasvain
D30.3& Virtsarakon hyvänlaatuinen kasvain         Inkluderar
    Benign tumör i urinblåsan                 Benign tumör i tårsäck
Mukaan lukien                          Benign tumör i ductus nasolacrimalis
    Virtsanjohtimen aukon hyvänlaatuinen kasvain
    Virtsaputken sisäsuun hyvänlaatuinen kasvain    D31.6& Määrittämätön silmäkuopan hyvänlaatuinen
Inkluderar                            kasvain
    Benign tumör i inre uretramynningen            Benign tumör i icke specificerad lokalisation i
    Benign tumör i uretärinmynningen i blåsan         orbita
                             Mukaan lukien
D30.4& Virtsaputken hyvänlaatuinen kasvain            Silmämunantakaisen kudoksen hyvänlaatuinen
    Benign tumör i uretra                   kasvain
Pois lukien                            Silmäkuopan ääreishermon hyvänlaatuinen
    Virtsaputken sisäsuun hyvänlaatuinen kasvain       kasvain
    (D30.3)                          Silmänliikuttajalihasten hyvänlaatuinen kasvain
Exkluderar                            Silmäkuopan sidekudoksen hyvänlaatuinen
    Inre uretramynningen (D30.3)               kasvain
D30.7& Muun virtsaelimen hyvänlaatuinen kasvain          Ulkoisten silmälihasten hyvänlaatuinen kasvain
    Benign tumör i annan specificerad lokalisation i  Inkluderar
    urinorganen                        Benign tumör i retrobulbär vävnad
Mukaan lukien                           Benign tumör i retrookulär vävnad
    Virtsaputken vierusrauhasen hyvänlaatuinen         Benign tumör i perifera nerver i orbita
    kasvain                          Benign tumör i yttre ögonmuskler
Inkluderar                        Pois lukien
    Benign tumör i parauretrala körtlarna           Silmäkuopan hyvänlaatuinen luukasvain (D16.4)
                             Exkluderar
D30.9& Määrittämättömän virtsaelimen hyvänlaatuinen
                                 Orbitalben (D16.4)
    kasvain
    Benign tumör i icke specificerad lokalisation i  D31.9& Määrittämätön silmän hyvänlaatuinen kasvain
    urinorganen                        Benign tumör i icke specificerad lokalisation i öga

D31   SILMÄN JA SILMÄN SEUDUN HYVÄNLAATUISET      D32   KESKUSHERMOSTOKALVOJEN
    KASVAIMET                         HYVÄNLAATUINEN KASVAIN
    Benign tumör i öga och närliggande vävnader        Benign tumör i centrala nervsystemets hinnor
Pois lukien
                             D32.0 Aivokalvojen hyvänlaatuinen kasvain
    Silmäluomen sidekudoksen hyvänlaatuinen         Benign tumör i hjärnhinnor
    kasvain (D21.0)                  Mukaan lukien
    Silmäluomen ihon hyvänlaatuinen kasvain (D22.1,
                                 Aivokalvojen hyvänlaatuinen kasvain
    D23.1)
                             Inkluderar
    Näköhermon hyvänlaatuinen kasvain (D33.3)
                                 Benign tumör i hjärnhinnor
Exkluderar
    Bindväv och brosk i ögonlock (D21.0)           D32.00&
    Ögonlockshuden (D22.1 , D23.1)                  Isoaivojen ulkopinnan aivokalvojen
    Synnerv (D33.3)                         hyvänlaatuinen kasvain
                                     Benign tumör i hjärnhinnor på y