?? ????????? ???? ?????? ?? IBM

Document Sample
?? ????????? ???? ?????? ?? IBM Powered By Docstoc
					               ‫به نام خدا‬


                          ‫نسل های رایانه ای:‬
‫ر شته ع لوم رایا نه به گو نه ای ر شد و تو سعه یاف ته که ا مروزه ا ین‬
‫رشته به نسل های مختلف تقسیم می شود. نخستین نسل از رایانه ها حدود‬
‫نیم قرن پیش طرا حی و عر ضه گردید ند و ا مروزه در دوره ی ن سل چ هارم‬
                    ‫از رایانه ها به سر می بریم.‬
‫تقسیم بن دی توسعه رایانه های به نسل های مختلف در واقع برای فراهم‬
‫آوری چارچوبی برای ف هم به تر ا ین ر شته می با شد. به طور مع مول ا ین‬
‫تق سیم ب ندی به ن سل های مخت لف بر ا ساس سطح فن اوری و پی شرفت صنعت‬
                  ‫رایانه و سرعت پردازش بوده است.‬

‫نخستین نسل از رایانه ها تا اواسط دهه 1950 ادامه یافت و مبتنی برر‬
‫استفاده از المپ خال در آن بود. این رایانه ها بسیار بزرگ برای انجام‬
‫عمل یات به برق فراوان ن یاز دا شت ا ما می توان ست ب سیاری از عمل یات‬
              ‫های ریاضی را در زمان کوتاهی انجام دهد.‬

  ‫ر‬    ‫ر‬   ‫ر‬     ‫ر‬
‫نس رل دوم رایان ره ه را ک ره در اواخ رر ده ره 1950 ب ره ود رود آمدن رد از‬
                  ‫ر‬     ‫ر‬  ‫ر‬  ‫ر‬      ‫ر‬
‫ترانزیستور به دای المپ خال استفاده می کردند و در مقایسه با رایانه‬
‫های ن سل اول ف ضای کم تری می خوا ستند و در پردازش سریع تر ع مل می‬
                                 ‫کردند.‬

‫نسل سوم از رایانه ها در دهه 1950 و اوایل دهره 1950 طراحری و عرضره‬
‫گردیدند در این نسل از رایانه هرا از مردارهای مجتمرع(‪ )IT‬اسرتفاده‬
‫گردید. استف اده از این مدارها بار دیگر مودب افزایش سرعت رایانه و‬
‫کاهش قی مت آن از طرف دی گر شد درا ین ن سل رایا نه ها برای او لین باز‬
  ‫کاربران به صورت اختیاری قدرت حافظه و سرعت رایانه افزایش دهند.‬

‫نسل چهارم رایانه ها از اوایل دهه 1950 شروع شده اسرت و همرراه برا‬
‫ا ستفاده از حاف ظه نیم هادی، سرعت باال و نرم ا فزار های پی شرفته می‬
‫باشد. رایانه های این نسل ددا از سرعت باال و قدرت پردازش مبتنی بر‬
‫ا ستفاده از ریزپرداز نده ها، حاف ظه م جازی و امکا نات ارت باطی بوده‬
‫ا ست. در هر صورت ب سیاری از پی شرفت ها در م حیط های عل می، ت جاری و‬
        ‫فنی در همه ی زمینه ها مدیون این نسل از رایانه هاست.‬
                        ‫آشنایی با مفاهیم اولیه‬
‫به طور ک لی ع لوم کامپیوتری را به دو گروه ا صلی سخت ا فزار و نرم‬
‫ا فزار تق سیم ب ندی می کن ند . بع ضی او قات از واژه ی م یان ا فزار ن یز‬
         ‫به عنوان سومین گروه از علوم کامپیوتری یاد می شود.‬

‫سخت افزار(‪ :)Hardware‬به کلیه ی ادزای فیزیکی و قابل لمر کرامپیوتر‬
‫سخت ا فزار گف ته می شود و در وا قع مجمو عه ای از قط عات و مدارات‬
   ‫ر‬  ‫ر‬     ‫ر‬
‫الکترونیک ری و مک رانیکی اس رت و ب ره عل رم طراح ری و تولی رد م ردارات‬
              ‫ر‬   ‫ر‬   ‫ر‬     ‫ر‬    ‫ر‬
‫الکترونیک و دستگاه های مکانیکی مربوطه، علم سخت افزار گفته میشود‬
            ‫و به علم برق و الکترونیک گرایش بیشتری دارد.‬
‫نرم افزار(‪ :)Software‬به کلیه ی برنامه ها و دستورالعملهایی کره دهرت‬
‫ارتباط با کامپیوتر و استفاده از آن به کار میروند نرم افزار گفته‬
‫می شود که قا بل ل م ن می با شند و د هت ان جام کار های مخت لف طرا حی و‬
‫ای جاد می شوند. به ع لم طرا حی برنا مه ها و د ستورالعملهای الزم د هت‬
       ‫مدیریت و تکارگیری کامپیوتر علم نرم افزار گفته میشود.‬

‫میان افزار(‪ :)Firmware‬به تجهیزات خاصی که از ترکیب سخت افزار و نرم‬
  ‫افزار تولید میشوند میان افزار گفته میشود مانند آی سی های ‪ROM‬‬

‫فناوری اطالعات(‪ :)IT‬فناوری اطالعات (‪ )Information Technology‬اصطالحی عمومی‬
‫ا ست که به ا ستفاده از کامپیوتر در د هت ای جاد و نگ هداری داده ها و‬
‫ارائه ی به موقع اطالعات گفته میشود. ‪ IT‬تمام دوانب مدیریت و پردازش‬
  ‫ر‬         ‫ر‬        ‫ر‬    ‫ر‬   ‫ر‬      ‫ر‬
‫اطالع رات را در ب رر میگی ررد. برخ ری ‪ IT‬را مجموع ره ای از ارتباط رات و‬
‫مخا برات و اینترنت میدانند و بعضی دیگر آن را مجموعه ای از تجهیزات‬
‫ا لکترونی کی و رایا نه ای میدان ند که به ذخ یره و انت قال هرگو نه‬
‫اطالعات می پردازد. در یک تعریرف کلری ‪ IT‬بره هرر فنراوری کره بررای‬
‫دریا فت، ذخ یره سازی، پردازش، انت قال و ارا ئه ی اطال عات به کار می‬
                            ‫رود گفته می شود.‬
‫تعر یف کامپیوتر: د ستگاهی ا ست دارای حاف ظه و قا بل برنا مه ر یزی که‬
‫قادر ا ست عمل یات ریا ضی و منط قی را با سرعت باال ان جام د هد. دروا قع‬
‫کامپیوتر دستگاهی که بتواند عمل دیافت اطالعات، پردازش آنها و اعالم‬
                 ‫نتیجه پردازش(اطالعات) را انجام دهد.‬

‫تعریف سیستم(‪ :)System‬مجموعه عناصر و ادرای مرتبط به هم که در مجموع‬
‫یک هدف خاص را دنبال می کنند و دارای سه بخش اصلی اسرت.0- ورودی 2-‬
                         ‫عملیات 3- خرودی‬
‫سی ستم کامپیوتری نوعی از سی ستم ا ست که در ان داده های اول یه وارد‬
‫بخش ورودی شده و پ از پردازش توسط سیستم، حاصل پردازش داده ها که‬
          ‫اطالعات نامیده می شوند در بخش آخر اعالم میشوند.‬

‫در سیستم کامپیوتری مقادیر ورودی سیسرتم را داده(‪ )Data‬مری نامنرد.‬
‫درواقع داده ها عوامل موثر محیط بیرون بر روی سیستم هستند. هر عملی‬
‫که بر روی داده ها انجام می گردد را پردازش(‪ )Process‬می گویند. حاصل‬
‫پردازش داده ها را اطالعات(‪ )Information‬می گویند. در واقرع خرودری یرک‬
               ‫سیستم کامپیوتری اطالعات محسو می شود.‬
                           ‫انواع کامپیوترها:‬
‫کامپیوترها ر ا میتوان از نظرها و دنبه های مختلفی مقایسه و تقسیم‬
‫ب ندی کرد و لی مر سوم ترین د سته ب ندی از ن ظر قدرت پردازش و تجه یزات‬
‫کامپیوترهاست. از این لحاظ کامپیوترها را به چهار گروه تقسیم بندی‬
                              ‫می کنند.‬

‫0. ریزکامپیوتر(‪ :)Micro Computer‬کامپیوتری که فقط یرک ریزپردازنرده‬
                             ‫دارد.‬
‫‪ ‬کامپیوتر رومیزی(‪ :)Desktop‬برر روی میرز کرار قابرل ن رب و‬
‫ا ستفاده ه ستند. به بع ضی از ا ین کامپیوتر ها که بی شتر در‬
‫منازل رایج هستند، کامپیوتر شخ ری()‪ )Personal Computer(PC‬نیرز‬
                           ‫گفته میشود.‬
‫‪ ‬کامپیوتر کیفی(‪ :)Laptop‬به صورت یک کیف قابل حمل هستند. هم‬
‫با برق شهر و هم با باطری کار میکن ند. از ل حاظ امکا نات و‬
‫توا نایی همان ند کامپیوتر های روم یزی ه ستند. نوع سبکتر‬
‫آنها را ‪ Notebook‬میگویند که برای استفاده از برق شهر نیاز‬
              ‫به یک تران یا آداپتور مخ وص دارند‬
‫‪ ‬کامپیوتر دسرتی(‪ :)Palmtop‬از کامپیوترهرای رومیرزی کروچکتر‬
‫هستند و میتوان آن را با یک دست نگه داشته و با دست دیگر‬
‫با آن کار کرد. معموال با باطری قلمی کار میکنند و از نظر‬
         ‫امکانات از کامپیوترهای کیفی ضعیفتر هستند.‬
‫روعی‬‫رال شخ ری(‪ :)Personal Digital Assistant()PDA‬نر‬
                      ‫ر‬    ‫رار دیجیتر‬‫‪ ‬همکر‬
‫کامپیوتر شخ ی هستند که به دای صفحه کلید از یک قلم نوری‬
‫بهره میگیرد و از آنها برای ذخیره و بازیابی اطالعات مورد‬
   ‫استفاده قرار میگیرند و به اینترنت نیز مت ل میشوند.‬
‫2. کامپیوتر کوچرک(‪ :)Mini Computer‬بسریار قرویتر از ریزکامپیوترهرا‬
‫ه ستند و در اک ثر مرا کز اداری، ت جاری و دان شگاهی که دارای ح جم‬
‫م تو سط اطال عات ه ستند ا ستفاده می شود و دارای سروی د هی همز مان‬
      ‫به چندین کاربر را دارند مانند: ‪PDP11/35, PDP11/45 , SUN‬‬
‫راری،‬     ‫3. رامپیوتر رزرگ(‪ :)Mainframe Computer‬در مراکر بر‬
   ‫رز ررزگ تجر‬                    ‫بر‬      ‫کر‬
‫دان شگاهی و دول تی کاربرد دار ند و م ستلزم هزی نه و تخ ص ز یادی‬
‫برای نگ هداری و پ شتیبانی ه ستند. از معروف ترین آن ها می توان به‬
                       ‫073/‪ IBM/360 , IBM‬اشاره کرد.‬
‫4. ابر کامپیوتر(‪ :)Super Computer‬از نوع تجهیزات استراتژیک دهان می‬
‫با شند و به دل یل تکنو لوژی و قی مت ب سیار باال در انح ار چ ند‬
‫ک شور انگ شت شمار بوده و تو سط چ ند شرکت م حدود طرا حی و ساخته‬
‫میشوند. سازمان فضایی آمریکا و ماهواره های هواشناسی نمونه ای‬
‫رد اواع‬ ‫رد. ماننر‬     ‫مر‬
         ‫رتفاده ری کننر‬    ‫را را اسر‬‫رن ابرکامپیوترهر‬ ‫از ایر‬
‫کامپیوترهای ‪ CRAY‬و ددیدترین آنها که ‪ Blue Genell‬نامیرده شرده و‬
‫با همکاری ‪ IBM‬آمریکا و ‪ Astron‬هلند و با هدف بررسی منشرا آاراز‬
‫ح یات و محا سبه ی سن د هان ساخته می شود و دایگزین بیش از ده‬
          ‫هزار آنتن رایویی در اروپا و آمریکا خواهد شد.‬
                                ‫سخت افزار‬
                       ‫ریزپردازنده(‪:)Microprocessor‬‬
‫ریزپرداز نده ترا شه ای الکترونی کی ا ست که ان جام عمل یات پرداز شی،‬
‫منط قی، ریا ضی و کنتر لی را برع هده دارد. ر یز پرداز نده ا صلی ترین و‬
‫مهمترین قسمت یک کامپیوتر است که به منزله ی مغز کامپیوتر است و به‬
‫آن واحد پردازش مرکزی(‪ )CPU‬نیز می گویند و شامل سره قسرمت زیرر مری‬
                                ‫باشد:‬

                       ‫و منطق(‪)ALU‬‬  ‫0. واحد حسا‬

                           ‫2. واحد کنترل(‪)CU‬‬

                         ‫3. حافظه ثبات(‪)Register‬‬
                          ‫و منطق(‪:)ALU‬‬   ‫واحد حسا‬

‫واحد حسا و منطق(‪ )Arithmetic Logic Unit()ALU‬یکی از بخش های مهم ‪ CPU‬مری‬
‫ب اشد که عملیات محاسباتی، عملیات مقایسه ی داده ها و همچنین عملیات‬
                         ‫منطقی را انجام میدهد.‬

                              ‫واحد کنترل(‪:)CU‬‬

‫وظیفه ی واحد کنترل(‪ )Control Unit()CU‬کنترل دیافرت داده هرا از واحرد‬
‫ورودی، کنترل عملیات داخلی ‪ CPU‬و کنترل ارسال اطالعات به واحد خرودی‬
‫می با شد. م شابه یک سی ستم ع بی برای کن ترل سایر ب خش های کامپیوتر‬
                            ‫عمل می کند.‬

                            ‫حافظه ثبات(‪:)Register‬‬
‫ث بات ها وا حدهای کو چک حاف ظه ه ستند که د هت نگ هداری سریع و مو قت‬
                   ‫نتایج در ‪ CPU‬به کار می روند.‬

      ‫دو شرکت ‪ Intel , AMD‬معروفترین سازندگاه ‪ CPU‬در دهان هستند.‬

   ‫شرکت ‪Pentium ( :Intel‬و ‪Pentium II‬و ‪Pentium III‬و 4 ‪Pentium‬و ‪Celeron‬و ‪)Xeon‬‬

                       ‫شرکت ‪Athlon XP( :AMD‬و ‪)Duran‬‬
                 ‫آشنایی با حافظه ها و کاربردهای آنها:‬
‫دائم یا موقت در‬  ‫حافظه ها مکانی است که بتوانیم اطالعات را به صورت‬
                          ‫آن نگهداری کنیم.‬
‫هر برنا مه ای که ب خواهیم ا درا شود اب تدا با ید در حاف ظه ا صلی قرار‬
‫گیرد و سپ توسط ‪ CPU‬ادرا شده و در نهایت اطالعات تولید شرده مجرددا‬
‫به حاف ظه ا صلی فر ستاده شود. برای نگ هداری دا ئم اطال عات تول ید شده‬
‫این اطالعات روی حافظه دانبی ذخیره می کنند تا بتوان بعدها از آنها‬
                            ‫استفاده نمود.‬
‫مبنای کار کامپیوترها اعداد دودویی( باینری) است، یعنی دهت پردازش،‬
‫کنترل و ذخیره سازی اطالعات از سیستم عددی باینری(1 و 0) استفاده می‬
                              ‫کنند.‬

‫علت اسرتفاده از سیسرتم براینری(1 و 0) در کرامپیوتر ایرن اسرت کره‬
‫ب کارگیری و پ یاده سازی تجه یزات الکترونی کی و م کانیکی برای کار با‬
       ‫دو رقم بسیار آسانتر از ده رقم(دهدهی یا دسیمال) است.‬
                      ‫واحد های اندازه گیری حافظه:‬

‫0. بیت(‪ :)Bit‬به کوچکترین واحد اندازه گیری حافظه که میتروان صرفر‬
                ‫یا یک باشد بیت گفته می شود.‬

‫2. بایت(‪ :)Byte‬به کوچکترین قسمت قابل آدرس دهی حافظه بایرت گفتره‬
                          ‫می شود.‬

‫3. کلمه(‪ :)Word‬هر کلمره بزرگتررین واحردی اسرت کره ریزپردازنرده‬
‫میتواند در هر عملیات پردازش کند(مثال در یک کرامپیوتر 90 بیرت‬
‫طول هر کلمه 90 بیت یعنی 2 بایت است و در کامپیوتر های 23 بیرت‬
              ‫طول هر کلمه 23 بیت یا 4 بایت است)‬

‫4. کیلو بایت(‪ :)KB‬به 102 بایت، یک کیلو بایت می گویند کره برابرر‬
 ‫با 4210 بایت می باشد و تقریبا 1110 بایت در نظر گرفته می شود.‬

‫9. مگا بایت(‪ :)MB‬به 102 کیلو بایت، یک مگابایت گفته مری شرود کره‬
                 ‫برابر با 9998410 بایت است.‬

              ‫9. گیگابایت(‪ ← )GB‬مثال یک حافظه دانبی‬

       ‫9. ترابایت(‪← )TB‬اطالعات مودود در یک سایت کامپیوتری‬

             ‫8. اگزابایت(‪←)EB‬اطالعات مودود در اینترنت‬

                          ‫کاراکتر(‪:)Character‬‬
‫به هر یک از حروف، ارقام و عالئم قابل نمایش در کامپیوتر یک کاراکتر‬
      ‫گفته میشود. یک کاراکتر یک بایت حافظه را اشغال میکند.‬

‫معموال تعداد کاراکترهای کامپیوتر 992 کاراکتر می باشد.{820 کراراکتر‬
‫اول اسکی استاندارد و به 820 کاراکتر بعدی اسکی توسعه یافتره(بررای‬
                ‫تعریف حروف زبانهای دیگر) می گویند.‬

‫‪ Unicode‬استاندارد کدبندی ددیدی است که برای هر کراراکتر از 2 بایرت‬
                         ‫استفاده می شود.‬


                              ‫فایل(‪:)File‬‬
‫ت مامی اطال عات و برنا مه های مو دود در کامپیوتر، صرفنظر از نوع یا‬
            ‫محتوای آنها در فایل ها نگهداری می شوند.‬

                  ‫دایرکتوری یا پو شه(‪)Directory/Folder‬‬
‫دایرک توری یا پو شه مح لی برای د سته ب ندی و ن گه داری فایل ها و پو شه‬
‫ها می با شد. هر پو شه می توا ند شامل چ ندین پو شه دی گر و چ ندین فا یل‬
                                 ‫باشد.‬
‫دایرکتوری یا پوشه ای که در باالترین سطح دیسک قرار دارد دایرکتوری‬
                   ‫یا پوشه ریشه نامیده می شود.‬
                          ‫انواع حافظه اصلی:‬

‫حافظه اصلی(‪ )Main memory‬ناحیه ی ذخیره سازی همه منظوره ای اسرت کره‬
‫ریزپردازنده به آن دسترسی مستقیم دارد و بدون آن کامپیوتر قادر به‬
               ‫راه اندازی و ادرای برنامه ها نیست.‬

‫به خاطر سرعت دسترسی باال این نوع حافظه ها را از مدارات مجتمرع(‪)IC‬‬
             ‫می سازند و به دو نوع اصلی تقسیم می شوند:‬

                  ‫2- حافظه ‪ROM‬‬     ‫0- حافظه ‪RAM‬‬
‫حافظه ‪ :RAM‬حافظه با دسترسی ت ادفی (‪ )Random Access Memory‬حافظه ایست‬
‫الکترونی کی، که به دل یل سرعت دستر سی باالی آن برنا مه های کاربردی‬
                 ‫دهت ادرا شدن در آن قرار می گیرند.‬
‫ا ین حاف ظه یک حاف ظه الکترونی کی ا ست و با رو شن شدن کامپیوتر ف عال‬
       ‫شده و با خاموش شدن کامپیوتر اطالعات آن از بین می رود.‬

                               ‫حافظه ‪ROM‬‬

‫حافظه فقط خواندنی(‪ )Read Only Memory‬حافظه ای الکترونیکی است که فقرط‬
‫یک بار توسط شرکت سازنده ی حافظه برنامه ریزی می شود و دستورالعمل‬
‫های الزم دهت شناسایی، کنترل و راه اندازی کامپیوتر در آن قرار داده‬
‫می شود. در ا ین حاف ظه ن می توان اطال عات را نو شت و با ق طع برق ن یز‬
                     ‫اطالعات آن از بین نمی رود.‬
‫کاربران ام کان دستر سی به ا ین حاف ظه را ندار ند و کامپیوتر هن گام‬
        ‫روشن شدن ب ورت خودکار آنرا می خواند و ادرا میکند.‬

                             ‫حافظه ی ‪:PROM‬‬

‫حافظه فقط خواندنی قابل برنامه ریرزی( ‪ )Programable Read Only Memory‬کره‬
‫می توان آنرا فقط یکبار مطابق نیاز توسط دستگاه ویژه ای بنام ‪PROM‬‬
                      ‫‪ Programmable‬برنامه ریزی کرد‬

                              ‫حافظه ‪EPROM‬‬

‫حافظه فقط خواندنی قابل برنامه ریزی و پرا شردن( ‪Erasable Programmable‬‬
‫‪ )Read Only Memory‬با توده به نیاز متقاضی می تواند چندین بار برنامه‬
                           ‫ریزی و پا شود.‬
‫برای پا کردن ا ین نوع حاف ظه ها از نور ماوراء بنفش ا ستفاده می‬
          ‫کنند و برای کارهای خاص و حرفه ای کاربرد دارد.‬

‫حافظه پنهان(‪ :)Cache‬حافظه ایست با سرعت بسیار باال کره دهرت افرزایش‬
‫کارایی ‪ CPU‬در نظر گرفته شده است. این حافظه ها بسیار گران بروده و‬
              ‫معموال ظرفیت پایینی (992 یا ‪ )512 Kb‬دارد.‬
                           ‫حافظه های دانبی:‬
‫حافظه دانبی یا ثانویه حافظه ایست که برای نگهداری دائمی اطالعات و‬
‫برنا مه ها ب کار می رود. گاهی او قات به حاف ظه دانبی و سایل ذخ یره‬
                        ‫سازی نیز می گویند.‬

                        ‫0- دیسک نرم(‪:)Floppy disk‬‬
‫دیسک نرم یا لرزان یا فالپی دیسک یا به اخت ار دیسکت حافظه ای قدیمی‬
‫و رایج است که مهمترین کاربرد آن نگهداری و دابجایی فایل های و راه‬
      ‫اندازی کامپیوتر با حداقل امکانات برای رفع اشکال است.‬
  ‫پالستیکی قرار دارد.‬  ‫فالپی دارای یک صفحه مغناطیسی است که در قا‬
‫اطالعات بر روی دایره هایی فرضی و هم مرکز ذخیره می شوند. به هرکدام‬
‫از این دایره ها، یک شیار(‪ )Track‬می گویند، شیارها خود بره بخشرهایی‬
‫تقسیم می شود که به هریک از آنها قطاع(‪ )Sector‬می گویند. یک قطاع 209‬
‫با یت اطال عات را در خود ذخ یره می ک ند و به هر چ ند ق طاع یک‬
                     ‫کالستر(‪ )Cluster‬گفته میشود.‬

‫دیسک گردان مخ وص فالپی ها را درایرو فالپری(‪ )Floppy Disk Drive( )FDD‬مری‬
                                 ‫گویند.‬

‫در قسمت پایین دیسكت هاي ½3 اینچي دكمه كشویي ودود دارد كه در حالت‬
‫ب سته بودن به كامپیوتر ا دازه نو شتن روي دی سك را مید هد و در صورت‬
‫باز بودن دیسك را در حالت محافظت از نوشتن(‪ )Write Protect‬قرار میدهرد‬
           ‫و كامپیوتر نمیتواند بر روي دیسك چیزي بنویسد.‬
‫ظرف یت دی سك ها به دو عا مل چ گالي داده ها و سطح مف ید دی سك ب ستگي‬
                               ‫دارد.‬

                          ‫2- دیسك سخت(‪)Hard disk‬‬
‫دیسك سخت یكي از حافظه هاي دانبي است كه براي نگه داري برنامه ها و‬
              ‫داده ها به مدت طوالني بسیار مناسب است.‬
‫دیسك سخت از چند صفحه دایره اي موازي از دن شیشه یا فلز كه داراي‬
‫روكش مغناطیسي است ساخته شده است.به دایرهاي هم مركز با شعاع یكسان‬
                ‫بر روي دیسك سخت یك سیلندر(‪)Sylinder‬‬
‫دی سك هاي سخت از ل حاظ سرعت و ظرف یت از دی گر حاف ظه هاي دانبي بر تر‬
                               ‫هستند.‬
            ‫دیسك هاي سخت به دو دسته كلي تقسیم مي شوند:‬

                   ‫دیسك سخت داخلي (‪)Internal Hard Disk‬‬

                    ‫دیسك سخت خاردي(‪)External Hard Disk‬‬

                           ‫3- دیسك فشرده(‪)CD‬‬
‫سي دي ها از یك صفحه فلزي بسیار نازك كه توسط یك الیه پالستیكي شفاف‬
                   ‫پوشیده شده است ساخته شده اند.‬
‫براي نوشتن بر روي سي دي ها از پرتوهاي لیزري استفاده میشود.(ودود‬
‫حفره به معناي 0 و عدم ودود حفره به معناي صفر مي باشرد) ایرن كرار‬
                   ‫توسط ‪ CD-Writer‬انجام مي شود.‬

‫‪ CD-Rewritable‬یا ‪ CD-Erasable‬نوع خاصي از سي دي هستند كه قابل پاك شدن‬
      ‫بوده و مي توان اطالعات را چندین بار بر روي آنها نوشت.‬
‫مزا یاي سي دي: قی مت منا سب، ظرف یت ن سبتا باال، انت قال آ سان، آ سیب‬
                      ‫پذیري كم و سرعت قابل قبول‬

‫سرعت خواندن اطالعات در اولین دیسك گرردان دیسرك فشررده(‪091 )CD Drive‬‬
‫كیلو بایت در ثانیه بود كه اصطالحا آن را ‪1x‬یا یك سرعته نرام گرذاري‬
          ‫كردند و امروزه معیار سنجش سرعت دیسك گردان هاست.‬

                    ‫4- دیسك ویدیویي دیجیتال(‪)DVD‬‬
‫‪ )Digital Video Disk( DVD‬براي ذخیره سازي صروت و ت رویر بكرار مري رود و‬
‫میتواند چند برابر دیسك سي دي ظرفیرت داشرته باشرد(یرك طرفره = 9/4‬
                ‫گیگابایت و دوطرفه =9/8 گیگا بایت)‬

                        ‫9- دیسک نوری(‪)Optical Disk‬‬
‫ا ستفاده از آن به دل یل دا شتن ظرف یت باال در شبکه ها و سایت های‬
‫کامپیوتری برای پشتیبان گیری از اطالعات (‪ )Backup‬در حال افزایش است.‬
‫ویژ گی های مم تاز آن: قابل یت ح مل و ن قل، ظرف یت باال و سرعت دستر سی‬
‫باالی اطالعات نسبت به دیگر حافظه های دانبی دیسک گردان مخ وص آن را‬
                          ‫‪Optical Drive‬میگویند.‬

                      ‫9- نوار پشتیبان(‪)Tape Backup‬‬
‫حاف ظه ای مغناطی سی ب ورت کا ست ا ست که ام کان ته یه ن سخه پ شتیبان را‬
‫فراهم می ک ند الب ته با ان بوهی از داده ها با هزی نه ای کم. بی شتر‬
    ‫برای نگهداری اطالعات حجیم در سایتهای بزرگ مورد استفاده است.‬

                           ‫9- زیپ دیسک(‪)Zip Disk‬‬
‫ن سخه ای دد ید از فال پی دی سک ها ه ستند با ا ین ت فاوت که ظرف یت ب سیار‬
            ‫بیشتری دارند(معموال در دو ظرفیت 110 و 192‪)MB‬‬
           ‫سرعت زیپ دیسکها نیز نسبت به فالپیها بیشتر است.‬
‫فرمت کردن دیسک: به عملیات آماده سازی دیسک به گونره ای کره بتروان‬
‫اطالعات را در آن ذخیره نمود فرمت کردن دیسک(‪ )Format‬می گویند. گراهی‬
‫ا وقات برای پا کردن کلیه اطالعات مودود بر روی یک دیسک آنرا مجددا‬
                          ‫فرمت می کنند.‬
                           ‫دستگاه های ورودی:‬

‫صفحه کلید(‪ -)keyboard‬ماوس(‪ -)Mouse‬دسته بازی(‪ -)Joystick‬لوح لمسی( ‪Touch‬‬
‫‪ -)Pad‬صرفحه نمرایش لمسری(‪ -)Touch Screen‬گروی مسریریا (‪ -)Trackball‬قلرم‬
          ‫ر‬   ‫ر‬          ‫ر‬            ‫ر‬
‫ن ررروری(‪ -)Light Pen‬پویش رررگر(‪ -)Scanner‬دیس رررک گ رررردان(‪-)Disk Drive‬‬
‫‪-)Web‬‬              ‫ر‬
      ‫میک رررررررررررروفن(‪ -)Microphone‬دورب رررررررررررین و (‪Cam‬‬‫ر‬
                      ‫دوربین دیجیتال(‪)Digital Camera‬‬

     ‫ر‬    ‫ر‬       ‫ر‬          ‫ر‬     ‫ر‬
‫0- ص ررفحه کلی ررد(‪ : )keyboard‬مهمت رررین و رایجت رررین وس رریله ورودی‬
‫کامپیوتراست که از آن برای ورود اطالعات برنامه و دستورالعمل ها به‬
‫کامپیوتر استفاده می شرود. معمروال 010 ترا 410 کلیرد دارنرد. آرایرش‬
‫کلیدهای صفحه کلید کامپیوترهای ‪ IBM‬بر اساس آرایش استاندارد ‪QWERTY‬‬
                                 ‫است.‬
         ‫کلیدهای صفحه کلید به شش گروه تقسیم بندی می شوند:‬

                        ‫0. کلیدهای عالئم(تایپ)‬

                   ‫2. کلیدهای ارقام یا ماشین حسا‬
‫3. کل یدهای عمل یاتی: در باالی صفحه کل ید قرار دار ند و د هت سهولت‬
      ‫در انجام کارها به کار می روند.(کلیدهای 1‪ F‬تا 21‪)F‬‬

‫4. کلیدهای کنترلی که به همراه سایر کلیدها به کار میروند(کلیدها‬
                       ‫‪ Shift ، Ctrl‬و ‪)Alt‬‬

         ‫9. کلیدهای دوحالته(‪ Num Loak ، Caps Loak‬و ‪)Scroll Loak‬‬

                         ‫9. کلیدهای مکان نما‬

‫2- ماوس(‪ : )Mouse‬بر دو نوع است: ماوس با گوی الطان و مراوس لیرزری.‬
‫اشاره گر ماوس را ‪ Mouse Pointer‬می گویند. صفحه الستیکی مستطیل شرکلی(و‬
   ‫هر شکل دیگر) که در زیر ماوس قرار می دهند را ‪ Mouse Pad‬گویند.‬

‫3- پویشگر(‪ :)Scanner‬دستگاهی ورودی است کره دهرت وارد کرردن ت راویر،‬
‫اسناد و اشکال گرافیکی به داخل کامپیوتر بکار می رود. اسکنر ت اویر‬
‫را به صورت سیگنالهای دیجیتالی تبدیل کرده و به کامپیوتر منتقل می‬
‫ک ند. قدرت تفک یک پذیری، سرعت ا سکن ت اویر و اب عاد ا سکنر از ل حاظ‬
‫بزرگی و کوچکی عک اولیه از پارامترهای مهم است. اسکنرها بر دو نوع‬
                               ‫هستند:‬

‫0. ا سکنر د ستی(بار کدخوان):مع موال در فرو شگاه ها و فرود گاه ها و‬
‫... د هت خوا ندن بار کدها و چ مدانها وشنا سایی آن ها ا ستفاده می‬
                              ‫شود.‬

‫2. ا سکنر روم یزی: د هت ا سکن ت اویر، نا مه ها و سایر م ستندات‬
‫استفاده می شود و معموال در دو اندازه 3‪ A‬و 4‪ A‬در برازار ودرود‬
       ‫دارند که به آنها اسکنرهای تخت(‪ )Flat‬هم می گویند.‬

‫اسکنرهای حرفه ای(‪ :)ADF: Automatic Document Feeder‬این اسکنرها محفظره ای‬
‫به نام ‪ Feeder‬دارند که اسناد را به صورت دسته ای در آن قرار میدهند‬
‫و ا سکنر به صورت خود کار و به ترت یب ا سناد را به دا خل ک شیده و با‬
‫سرعت باال آن ها را ا سکن می ک ند. بع ضی از ا سکنرها به صورت پ شت و رو‬
                           ‫نیز اسکن می کنند.‬
                      ‫دیسک گردان ها یا درایوها:‬
‫دستگاه هایی هستند که دهت خواندن و نوشتن اطالعات بر روی حافظه های‬
‫دانبی مختلف نظیر دیسک سخت، فالپی و سی دی ها و ... از آنها استفاده‬
                             ‫می شود.‬
‫می شود‬  ‫بع ضی از آن ها هم د ستگاه ورودی و هم د ستگاه خرو دی مح سو‬
                        ‫مانند فالپی درایوها‬

                           ‫‪Floppy Disk Drive ‬‬

                            ‫‪Hard Disk Drive ‬‬
                            ‫‪CD-ROM Drive ‬‬

‫9- تر بال یا گوی مسیریا (‪ : )Trackball‬دستگاهی ورودی مانند ماوس است‬
‫با ا ین ت فاوت که تر بال ثا بت بوده و ف قط گوی آن تو سط د ست قا بل‬
        ‫حرکت میباشد. بیشتر توسط گرافیست ها استفاده می شود.‬

‫9- لوح لمسی(‪ : )Touch Pad‬معموال در لپتاپ ها و بعضی صفحه کلیردها بره‬
‫کار م یرود و کاربردی مان ند ماوس دارد و برای کن ترل ا شاره گر‬
                          ‫استفاده میشود.‬

‫9- صفحه نمایش لمسی(‪ :)Touch Screen‬نوع خاصی از صفحه نمایش است که به‬
‫گو نه ای طرا حی شده ا ست که قادر ا ست م حل ت ماس انگ شت را ت شخیص د هد.‬
   ‫در این صفحه نمایشها دیگر نیازی به ماوس و صفحه کلید نمیباشد.‬

‫8- قلم نوری(‪ : )Light Pen‬یکی از وسایل ورودی دهت کارهای گرافیکی خراص‬
‫است و با کشیدن قلم نوری بر روی یک کااذ اثر آن بر روی صفحه نمایش‬
‫نما یان می شود. نوع دی گری از قلم های نوری و دود دارد که کاربر با‬
‫ا ستفاده از آن به صفحه ن مایش ا شاره می ک ند و با ا ین روش گزی نه ها‬
‫یا فرامین را با ف شار دادن دک مه ای که در ک نار ق لم نوری ا ست و یا‬
  ‫با فشار دادن قلم نوری بر روی سطح صفحه نمایش آن را انتخا کرد‬

‫5- دسته بازی(‪ :)Joystick‬یک دستگاه ورودی است که برای استفاده در بازی‬
                    ‫های کامپیوتری مناسب است.‬

‫10- میکروفن(‪ : )Microphone‬برای انتقال صدا به داخل کامپیوتر استفاده‬
                              ‫می شود.‬

          ‫‪ Headset‬وسیله ایست شامل یک میکروفن و یک دفت گوشی‬

‫00- دوربین و (‪ :)Web Cam‬دوربین کوچکی است که بره کمرک آن مری تروان‬
  ‫فیلم و ت ویر را به صورت زنده و همزمان به کامپیوتر انتقال داد.‬

‫20- دوربین دیجیترال(‪ :)Digital Camera‬نروعی دوربرین اسرت کره ت راویر و‬
‫فیلمها را به دای ثبت بر روی فیلم ، به صورت دیجیتالی بر روی حافظه‬
                            ‫نگهداری میکند.‬

             ‫سه تفاوت دوربین ها دیجیتال با ‪ Web Cam‬ها:‬

‫0. دور بین دیجی تالی من بع تغذ یه ( باتری) دارد در حالی که وب کم از‬
            ‫منبع تغذیه ی کامپیوتر استفاده می کند.‬

‫کامپیوتر دارد و لی وب کم‬  ‫2. دور بین دیجی تالی حاف ظه م ستقل از‬
                            ‫ندارد.‬

‫3. دوربین دیجیتالی صفحه نمایش دارد ولی وبکم ها ندارند و ت اویر‬
     ‫آنها بر روی صفحه نمایش کامپیوتر نمایش داده میشود.‬
                           ‫دستگاههای خرودی:‬
‫کامپیوتر پ از اینکه داده ها را از دستگاه های ورودی دریافت کرد و‬
‫عملیات پردازش را روی آنها انجام داد، اطالعات را تولید میکند. دهت‬
‫ا ستفاده از اطال عات آن ها را به د ستگاه های خرو دی هدایت می ک ند تا‬
                 ‫اطالعات برای انسان قابل فهم گردد.‬
‫به طور ک لی د ستگاه های خرو دی از ل حاظ نوع خرو دی به دو د سته تق سیم‬
                               ‫می شوند:‬

‫0. هارد کپی(‪ :)Hardcopy‬خرودی چاپی برروی کااذ، فیلم یا هر رسرانه‬
                         ‫دائم دیگری‬

‫2. سافت کپی(‪ :)Softcopy‬ت اویر موقتی که بر روی مانیتور نمایش داده‬
                            ‫می شود‬
                ‫مهمترین دستگاه های خرودی عبارتند از:‬

‫صفحه نمایش(‪ - )Monitor‬چاپگر(‪ -)Printer‬رسام(‪ -)Plotter‬بلندگو(‪-)Speaker‬‬
                         ‫دیسک گردان(‪)Disk Drive‬‬


‫0- صفحه نمایش(‪ :)monitor‬مهمترین دستگاه خرودی کامپیوتر که دهت نمایش‬
‫اطالعات خرودی بکار میرود و بدون آن کار با کامپیوتر ایر ممکن است.‬
       ‫به کوچکترین نقطه ی روی مانیتور پیکسل(‪ )Pixel‬میگویند.‬
                          ‫سه نوع مانیتور رایج:‬

                ‫0. المپ اشعه کاتدی()‪)Cathode Ray Tube (CRT‬‬

                ‫2. کریستال مایع()‪)Liquid Crystal Display (LCD‬‬

                    ‫3. پالسمای گازی(‪)Gas Plasma Display‬‬

‫2- چاپگر(‪ :)Printer‬وسیله ایست خرودی کره بررای چراپ نترایج عملیرات و‬
               ‫گزارشات بر روی کااذ استفاده می شود.‬
         ‫بر اساس مکانیزم عمل به دو دسته کلی تقسیم می شوند:‬

‫0. چاپگر های ضربه ای: چاپگر هایی م کانیکی ه ستند که ا ساس کار آن ها‬
‫ضربه زدن بر روی نوار آا شته به دوهر و باقی ما ندن ا ثر آن‬
          ‫برروی کااذ می باشد.{سوزنی، حروفی و زنجیری}‬

‫2. چاپگر های ایر ضربه ای: برای چاپ از رو شهای دی گری نظ یر پا شیدن‬
  ‫دوهر، حرارت و یا لیزر استفاده می کنند.{لیزری و دوهرافشان}‬

‫3- رسام(‪ :)Plotter‬دستگاهی خرودی برای ترسیم نقشه هرا و رسرم فنری مری‬
                  ‫باشد. پالترها بر دو نوع هستند:‬

     ‫2- پالترهای بزرگ ایستاده‬       ‫0- پالترهای کوچک رومیزی‬

‫4- بلندگو(‪ :)Speaker‬صداهایی که به صورت دیجیتالی در سیستم ذخیره شده‬
 ‫ا ند بو سیله کارت صدا به سیگنال های آ نالوگ ت بدیل می شوند و سپ‬
‫بوسیله بلندگوها پخش میشوند. بلندگوها توسط کابل مخ وص به کارت صدا‬
                          ‫مت ل می شوند.‬

‫برد اصلی و ادزای آن : برد اصلی (‪ )Mainboard‬یا برد مرادر(‪)Motherboard‬‬
‫کارتی الکترونی کی ا ست که ت مام قط عات دی گر کامپیوتر بر روی آن ن ب‬
‫می شوند و ه مه د ستگاه های ورودی و خرو دی با آن ارت باط بر قرار می‬
                                ‫کنند.‬

‫کارت های مختلف در روی مادربرد بر روی سه نوع اسالت(‪ ()Slot‬شکاف های‬
‫و یژه ای بر روی مادربرد که کارت های دی گر بر روی آن ن ب می شوند.)‬
                           ‫ن ب می شوند:‬

                   ‫0. اسالت ‪{ ISA‬سیاه رنگ و 90بیتی}‬

‫2. اسالت ‪{ PCI‬معموال سفیدرنگ و 49بیتی}: یکی از خ وصریات آن خاصریت‬
‫‪ Plug & Play‬است که باعث میشود سیستم به صورت اتوماتیک کارت ددید‬
          ‫را شناسایی و تنظیمات آن را در نظر میگیرد.‬

    ‫3. اسالت ‪{ AGP‬معموال قهوه ای رنگ و مخ وص کارت های گرافیک}‬
‫کارت های مختلف کامپیوتر: کارت گرافیک- کارت صدا- کارت مودم - کارت‬
                              ‫شبکه‬

‫کارت گرافیک(‪ :)Graphic Card‬این کارت دهت ارتباط کامپیوتر با مرانیتور‬
‫بر روی برد اصلی ن ب می شود که گاهی به آن بررد ‪ VGA‬نیرز گفتره مری‬
‫شود. بر خی کارت های گراف یک دد ید دارای خرو دی و ورودی های مخ وص‬
                           ‫ویدئویی هستند.‬

‫کارت صدا(‪ :)Sound Card‬این کارت دهت پخش و ضبط صدا بره کرار میررود و‬
‫می کروفن و بل ندگو به آن مت ل می شود. مهم ترین ویژ گی ا ین کارت ها،‬
‫قدرت و کیفیت صدای تولید شده و امکانات ویژه ویرایش فایل های صوتی‬
       ‫است. بعضی از مادربردها دارای کارت صدای ‪ Onboard‬هستند.‬

‫کارت مودم(‪ :)Modem Card‬مودم وسیله ایست که امکان ارتباط کرامپیوتر‬
‫را با کامپیوترهای دیگر، شبکه های کامپیوتری و ... از طریق خط تلفن‬
             ‫برقرار می کند. مودم ها بر دو نوع هستند:‬

        ‫0. خاردی(‪ :)External‬کیفیت ارتباطی بهتر و قیمت باالتر‬

         ‫مودم: قیمت و کیفیت کمتر‬   ‫2. داخلی(‪ )Internal‬یا فاک‬
‫وا حد ا ندازه گ یری سرعت انت قال اطال عات در مودم را ب یت در ثان یه یا‬
                       ‫)‪ bps(Bit Per Second‬می گویند.‬

‫کارت شبکه(‪ :)Network Card‬برای ارتباط کامپیوتر با سرایر کامپیوترهرا‬
‫در شبکه های کامپیوتری استفاده می شروند. در دو نروع ‪ISA‬و ‪ PCI‬و برا‬
           ‫سرعت ها 10 و 110 مگابایت در ثانیه مودود هستند.‬

                               ‫نرم افزار‬
‫نرم افزار(‪ :)software‬به کلیه برنامه ها، داده ها اطالعرات و مسرتندات‬
‫مر بوط به یک سی ستم عمل یاتی کامپیوتر نرم ا فزار میگوی ند. به ک مک‬
‫نرم ا فزار ا ست که می توان سخت ا فزار را به کار گر فت و از کامپیوتر‬
 ‫استفاده نمود. بطور كلي نرم افزاها به دو گروه زیر تقسیم مي شوند:‬

‫0. نرم افزار سیستمی(‪ :)System Software‬به نرم افزاری گفته می شود که‬
‫مدیریت سی ستم را به طور ک لی یا دز ئی به ع هده می گ یرد و براي‬
‫فعال شدن كامپیوتر و یا سروی دادن به آن نیاز مي باشند. این‬
‫نوع برنا مه ها را مع موال“ كم پاني سازنده كامپیوتر یا شركتهاي‬
‫نرم ا فزاري مي نوی سند. ا ین نرم افزار ها خود به سه گروه ز یر‬
                          ‫تقسیم مي شوند:‬
                        ‫‪ . .a‬سیستم عامل‬
                      ‫‪ .b‬برنامه هاي سودمند‬
                          ‫‪ .c‬متردم ها‬
‫2. نرم افزار کاربردی(‪ :)Application Software‬نرم افزارهرایی کره توسرط‬
‫برنا مه نوی سان د هت ر فع نیاز های مخت لف کاربران ته یه و پ یاده‬
                            ‫سازی میشود‬
‫‪ . .a‬سیستم عامل (‪ :)Operation Systems‬یک نرم افرزار سیسرتمی اسرت کره‬
‫رابط بین کاربر و سخت افزار محسو میشود. مهمتررین نررم افرزار‬
‫كامپیوتر ا ست كه مدیریت ا ستفاده از م نابع كامپیوتري را بر‬
‫ع هده دارد و در وا قع بین كاربر و ا دزاي سخت ا فزار و نرم‬
‫ا فزاري كامپیوتر ارت باط بر قرار مي ك ند، و بدین ترت یب ت سهیالتي‬
‫د هت كار با كامپیوتر و د ستگاههاي دانبي آن ای جاد مي گردد‬
‫. براي مثال سیستم عامل هاي ‪ Dos‬كه اولین و ساده ترین سیسرتم‬
‫عامل بوده و ‪Windows‬ها و نیز سیستم عاملهاي ‪ Linux‬و ‪ Unix‬را مري‬
                          ‫توان نام برد.‬

                      ‫تقسیم بندی سیستم عاملها:‬
                      ‫‪ ‬از لحاظ تعداد کاربران:‬

        ‫2- چند کاربره(‪)Multi User‬‬   ‫0- تک کاربره(‪)Single User‬‬
          ‫‪ ‬از لحاظ تعداد ادرای برنامه ها در یک زمان:‬

 ‫2- چند برنامه ای(چند وظیفه ای)‬   ‫0- یک برنامه ای(تک وظیفه ای)‬
                ‫‪ ‬از لحاظ محیط کار و رابط کاربر:‬

                ‫2- گرافیکی(‪)Graphic‬‬   ‫0- متنی(‪)Text‬‬
‫• سیستم عامل های متنی: سیستم عامل هایی هستند که محیط کاری آنها‬
‫به صورت نو شتاری و مت نی ا ست. کار با آن ها خ سته کن نده و ن یاز‬
‫به ح فظ کردن ت مامی فرامین دارد و اک ثر کار ها تو سط کی بورد‬
 ‫انجام میشود. یکی از معروفترین این سیستم عامل ها ‪ Ms-DOS‬است.‬

‫• سیستم عامل های گرافیکی: سیستم عامل های دارای کار گرافیکری از‬
‫رایج ترین سی ستم عامل های ا مروزی ه ستند. کاربر با یک م حیط‬
‫گرافیکی زیبا و دذا سروکار دارد که به این محیط گرافیکری ‪GUI‬‬
 ‫یا واسط گرافیکی کاربر گفته می شود. مانند سیستم عامل ‪Windows‬‬
‫‪ ‬واسط گرافیکی کاربر(‪ )Graphic User Interface‬واسطی است میان کراربر و‬
‫دستورات پیچیده سیستم عامل که استفاده از این دستورات را برای‬
                       ‫کاربران آسان می کند.‬

             ‫• مزایای بکارگیری رابط کاربر گرافیکی :‬

‫0. کاربران ن یاز به تخ ص ز یادی ندار ند و به سهولت میتوان ند با‬
                      ‫کامپیوتر کار کنند.‬

‫2. تمامی برنامه ها از لحاظ ظاهر به یکدیگر شبیه بوده و کار کردن‬
       ‫با نرم افزارهای شرکت های مختلف مشابه یکدیگر است.‬

‫3. را بط گرافی کی کاربر برنا مه نوی سان را قادر به نو شتن برنا مه‬
    ‫هایی میکند که کارکردن با آنها برای کاربران ساده باشد.‬

                    ‫و زیباست.‬  ‫4. محیط کار دذا‬

‫‪ .b‬برنامه هراي سرودمند سرخت افرزاری(‪ : )Hardware Utility‬برنامره هرایي‬
‫هستندكه دهت تسهیل عمل بخ وصي طراحي شده اند در واقع كاركردن با‬
     ‫ر‬  ‫ر‬        ‫ر‬    ‫ر‬  ‫ر‬   ‫ر‬       ‫ر‬
‫ك رامپیوتر را آس رانتر م ري كن رد و ك راربر را در ده رت پش رتیباني و‬
                   ‫سازماندهي سیستم یاري مي دهد.‬
‫‪ .c‬متردمها : برنامه هایي هستند كه نرم افزارهایي را كه توسط كاربر‬
‫نو شته شده ا ست به ز بان ما شین( صفر و یك) ت بدیل مي ك ند تا براي‬
‫كامپیوتر قا بل ف هم با شد. متردم ها خود به دو د سته ز یر تق سیم مي‬
                               ‫شوند:‬
‫‪ .i‬كامپایلر: تمام برنامه اي كه توسط كاربر نوشته شده است را به‬
‫یكباره به زبان ماشین تبدیل میكند و سپ آنرا ادرا مي نماید ،‬
‫بدین ترت یب ترد مه كل برنا مه را مي توان نگ هداري كرد و آ نرا‬
‫بار ها ا درا ن مود و براي ا دراي م جدد ن یازي به كمپا یل كردن‬
                          ‫دوباره نداریم.‬
‫‪ .ii‬مفسر: هرخط برنامه كاربر را دداگانه به زبان ماشین تبدیل كرده‬
‫و ادرا میكند، بدین ترتیب مرحله تردمه و ادرا از هم ددا نیستند‬
‫و همزمان انجام مي گیرد، بنابراین تردمه كل برنامه را نمیتواند‬
  ‫نگه دارد و براي هر بار ادرا احتیاج به تردمه مجدد مي باشد.‬

               ‫فاکتورهای موثر در کارآیی کامپیوتر:‬

‫0. سرعت زمان سنج ‪ :)Clock Speed( CPU‬سرعت زمان سنج کامپیوتر بیرانگر‬
‫سرعت ‪ CPU‬است که هرچه بیشتر باشد کامپیوتر سریعتر کرار خواهرد‬
                              ‫کرد.‬

‫2. اندازه ‪ :RAM‬از آنجایی که سیستم عامل برای ادررای برنامره هرا‬
‫نیاز به حافظه ‪ RAM‬دارد، هرچه ‪ RAM‬کامپیوتر بیشتر باشد ادرای‬
                 ‫برنامه ها سریعتر خواهد شد.‬

‫3. سرعت و ظرف یت دی سک سخت: سی ستم عا مل از دی سک سخت ن یز ا ستفاده‬
‫می کند پ اگر دیسک سخت سریعتری داشته باشیم باز هم برنامه ها‬
‫سریعتر ا درا می شوند. دی سک های سخت بر ا ساس سرعت شان قا بل‬
‫مقایسه هستند که این سرعت با زمان دسترسی دیسک سرخت(‪)Access time‬‬
‫ب یان می شود و وا حد آن می لی ثان یه ا ست.هر چه ز مان دستر سی کم تر‬
     ‫باشد سرعت ذخیره و بازیابی اطالعات نیز بیشتر خواهد شد.‬

‫4. فضای خالی دیسک سخت: برای کارکرد یک سیستم عامل عالوه بر سرعت‬
‫دی سک سخت، م یزان ف ضای خالی دی سک سخت ن یز م هم ا ست.ع لت آن ا ست‬
‫که سیستم عامل به طور دائم داده هرا را برین ‪ RAM‬و دیسرک سرخت‬
‫انت قال مید هد. ا گر ف ضای ک می روی دی سک سخت و دود دا شته با شد‬
                  ‫ادرای برنامه ها کند خواهد شد.‬

‫9. یکپار چه سازی فا یل ها: با مرور ز مان و ا ستفاده از کامپیوتر‬
‫فایل ها در درون دیسک سخت به علت استفاده پیاپی و دابجایی تکه‬
‫ت که شده و پ خش می شوند. ع مل یکپار چه سازی به مع نای د مع کردن‬
‫ا ین ت که ها و درک نار هم قرار دادن م جدد آنها ست. با ا ین ع مل‬
‫ز مان خوا ندن فا یل ها تو سط سی ستم عا مل کم تر شده و سرعت ا درای‬
                    ‫برنامه ها سریعتر میشود.‬

‫9. تعداد برنامه های در حال ادرا : هرچه تعداد برنامره هرای ادررا‬
‫شده در یک ز مان بی شتر با شد، سرعت ا درای برنا مه ها پایینتر می‬
‫آید. میزان این کاهش سرعت در هر برنامه بستگی به این دارد که‬
‫برنامه های دیگر چه ککارهایی را دارند انجام میدهند چه میزان‬
           ‫از سرعت ‪ CPU‬را به خود اخت اص داده اند.‬
                         ‫شبکه های کامپیوتری‬

‫تعریف شبکه(‪ :)Network‬بره دو یرا چنرد کرامپوتر مت رل بره هرم شربکه‬
                      ‫(‪ )Network‬گفته می شود.‬
                             ‫مزایای شبکه:‬

‫0- اشترا فایلها و برنامه ها؛ 2- اشرترا پایگراه داده هرا؛ 3-‬
‫دسترسی به اطالعات با حجم زیاد در زمان کوتاه؛ 4- اشرترا منرابع‬
‫شبکه؛ 9- دسترسی به بیش از یک سیستم عامل؛ 9- تمرکرز مردیریت؛ 9-‬
  ‫ایجاد گروه های کاری؛ 8- امنیت اطالعات؛ 5- میزان تحمل خرابی .‬

            ‫• انواع شبکه از لحاظ منطقه تحت پوشش خود:‬

‫0- شبکه محلی(‪ :)LAN:Local Area Network‬شبکه محلی(‪ :)LAN‬ات ال یک سرری‬
         ‫از کامپیوترها در محدوده معینی مثل یک ساختمان‬

‫2- شبکه وسیع (‪ )WAN: Wide Area Network‬ات رال کامپیوترهرا را از راه‬
                  ‫بسیار دور امکان پذیر میسازد.‬
‫• شبکه اینترنت: بزرگترین شبکه کامپیوتری مودود در دهان اسرت کره‬
  ‫ریریا (‪ )Router‬و تجهیر‬
‫رزات‬             ‫ر‬      ‫هر کر‬
            ‫رون را رامپیوتر شخ ری، مسر‬ ‫از میلیر‬
                   ‫مخابراتی تشکیل شده است.‬
‫• شبکه اینترانت(‪ :)Intranet‬شبکه ای خ وصی و مبتنی برر پروتکلهرا و‬
‫قوانین شبکه اینتر نت که به صورت م حدود و و یژه ای برای‬
      ‫کاربردهای خاص ایجاد و به شبکه اینترنت مت ل نیست.‬

‫• شبکه اکسترانت(‪ :)Extranet‬نوعی شبکه اینترانت است که قابل دسترسی‬
‫تو سط ا فرادی خاص خارج از م حیط آن ا ست. در اک سترانت عالوه بر‬
‫کاربران داخ لی، کاربران خاردی ن یز که دارای کل مه ع بور ه ستند‬
‫نیز ادازه دسترسی به محدوده خاص از شبکه را دارند مانند شرکت‬
                          ‫های همکار.‬

‫• و دهان گستر(‪ :)WWW‬و دهان گسرتر( ‪ )World Wide Web‬بره مجموعره‬
 ‫اسنادی گفته می شود که به صورت صفحات مخ وصی به نام صفحه و‬
               ‫بر روی انترنت قرار داده شده است.‬

‫برا‬  ‫• فوق پیوند(‪ :)Hyperlink‬ارتباط بین یکی از ادزای یرک صرفحه و‬
                    ‫عن ری از صفحه و دیگر‬

                     ‫‪Hyperlink‬‬

             ‫‪Hypertext‬‬            ‫‪Hypermedia‬‬

‫• شبکه ی تلفنی: استفاده از خطوط مخابرات و تلفن برای ارتباط بین‬
                ‫کامپیوترها فواید زیر را دارد:‬

‫0. ن یازی به ک شیدن خ طوط دد ید که ب سیار پرهزی نه و وقتگ یر ه ستند‬
                              ‫نیست‬

‫2. شبکه می تواند تا دورافتاده ترین مناطق گسترده شود بدون آنکه‬
                ‫نیازی به هزینه ی مجدد باشد.‬

                  ‫استفاده از خطوط مخابرات:‬    ‫• معیا‬

      ‫2- سرعت انتقال پایین اطالعات‬    ‫0- نیاز به مبدل مخ وص؛‬

‫مودم(‪ :)Modem‬عملیات تبدیل اطالعات دیجیتال به سیگنال هرای صروتی را‬
‫‪ Modulate‬و عملیات تبدیل سیگنال های صوتی به دیجیتال را ‪ Demodulate‬می‬
                              ‫گویند.‬
                        ‫‪Modulate + Demodulate = Modem‬‬

‫واحد اندازه گیری سرعت انتقال اطالعات را (‪)bps‬بیت در ثانیره ( ‪Bit Per‬‬
                          ‫‪ )Second‬می گویند.‬

‫‪ : PSTN‬نام فنی سیستم تلفن عمومی است که در آن از سیم مسی اسرتفاده‬
          ‫می شود و می تواند اطالعات آنالوگ را منتقل کند.‬

‫‪ :ISDN: Integrated Services Digital Network‬خدمات مجتمع شبکه دیجیتال که هدف از‬
‫ان ای جاد ب ستر منا سبی د هت انت قال بود و ضعفهای خ طوط تل فن مع مولی‬
‫( سرعت پایین و ن یاز به مودم) را بر طرف کرد. به مودم د هت انت قال‬
‫اطالعات نیاز ندارند و از یک رابط ساده به نام آداپترور پایانره‪ISDN‬‬
          ‫یا ‪ ISDN Terminal Adapter‬به کامپیوتر مت ل می شوند.‬

‫‪ :DSL: Digital Subscriber Line‬تکنولوژی ارتباطی ددیدی است که امکان انتقرال‬
  ‫بسیار سریع را از طریق خطوط تلفن مسی استاندارد فراهم می اورد.‬

‫‪ :ADSL:Asymmetric Digital Subscriber Line‬یا ‪DSL‬نامتقرارن تکنولروژی اسرت کره‬
‫امکان ارسال اطالعات بیشتری را با استفاده از سیمهای تلفن مسی مودود‬
‫فراهم می کند. برای استفاده از آن به مودم مخ روص ‪ ADSL‬نیراز اسرت.‬
‫دریافت اطالعات با سرعت 9/ ترا 8 مگابیرت در ثانیره و امکران ارسرال‬
‫اطالعات با سرعت 90 تا 149 کیلوبیت در ثانیه را فراهم می آورد و بره‬
  ‫خاطر یکسان نبودن سرعت ارسال و دریافت به آن نامتقارن می گویند.‬

‫‪ :SDSL: :Symmetric Digital Subscriber Line‬یا ‪DSL‬متقارن تکنولوژی مشابه ‪ ADSL‬است‬
‫که به دای ا ستفاده از دو د فت سیم، تن ها از یک د فت سیم م سی برای‬
‫انتقال اطالعات استفاده می کند و داده ها را با سرعت 449/0 مگابایرت‬
                       ‫بر ثانیه انتقال میدهد.‬
                                 ‫‪Server & Client‬‬
‫مهمترین عن ر سخت افزاری و به عبارتی مهم ترین کامپیوتر در یک شبکه‬
‫کامپیوتری که مدیریت نرم افزاری شبکه و کلیه ایستگاههای کاری را بر‬
‫عهده دارد کامپیوتر سروی دهنده(‪ )Server‬می باشد کره گراهی بره ایرن‬
              ‫کامپیوتر میزبان(‪ )Host‬نیز گفته میشود.‬

‫کامپیوترهای سروی گیرنده(‪ )Client‬سرویسهای الزم و مورد نیاز کراربران‬
         ‫را از طریق کامپیوتر سروی دهنده برقرار می کنند.‬
                     ‫اولین مراحل کار با کامپیوتر:‬
‫راه اندازی کامپیوتر: از آنجا که در بیشتر موارد نه همیشه ابزارهای‬
‫دانبی مخت لف یک کامپیوتر دارای سوئیچ های دداگا نه ه ستند الزم ا ست‬
‫ق بل از رو شن کردن کامپیوتر سوئیچ های بر ابزار های دانبی مان ند‬
‫مانیتور بل ندگو و دی گر ابزار های دانبی مان ند پرین تر و ا سکنر را‬
‫رو شن کرد. وق تی که کامپیوتر خود را رو شن می ک نیم(دک مه کی ) اب تدا‬
‫کاراکت رهای سفید رنگی در زمینه ی سیاه رنگ مانیتور نمایش در می آید‬
‫که م شخص می ک ند که سی ستم شما در حال برر سی سخت ا فزار و نرم ا فزار‬
‫است. برخی از این اطالعات در تراشه های حافظه ی فقط خواندنی(‪ )ROM‬و‬
‫برخی نیز در هارددیسک کامپیوتر نگهداری میشود. اگر همه چیز به خوبی‬
‫پیش رود میتوان صفحه مقدماتی ویندوز و بعد از آن دسکتاپ ویندوز را‬
‫در صفحه ن مایش م شاهده ک نیم. مدت ز مان الزم برای م شاهده ی صفحه‬
‫مقدماتی و دسکتاپ چند دقیقه است و این احتماال در سیستم های ددیدتر‬
‫ا ین ز مان کم تر با شد. عواملی نظ یر سرعت پرداز شگر و ت عداد برنا مه‬
‫هایی که ه نگام راه اندازی سیستم باید به طور خودکار ادرا شود این‬
                   ‫زمان را تحت تاثیر قرار میدهد.‬
‫اگر کامپیوتر برای استفاده بیش از یک کاربر تنظیم شده باشد یا چنان‬
‫چه به یک شبکه مت ل با شد برای ن مایش د سکتاپ با ید مرح له دی گری را‬
     ‫پشت سر گذاشت و ان وارد کردن نام کاربری و کلمه عبور است.‬

  ‫مسیر زیر را پیش بروید.‬   ‫برای مشاهده ی گشت و گذار در ویندوز ‪XP‬‬

                 ‫‪Start/All programs/ Accessories/ Tour windows XP‬‬
‫خاموش کردن کامپیوتر:ق بل از خاموش کردن کامپیوتر ت مام برنا مه های‬
‫کاربردی در حال ا درا را ببند ید سپ روی دک مه ا ستارت وا قع در گو شه‬
‫پایین سمت چپ دسکتاپ کلیک کنید سرپ روی دکمره ‪ Turn off computer‬کلیرد‬
‫کنید تا پنجره ای در مرکز صفحه نمایش ظاهر شده و شما در مورد عملی‬
‫که میخواهید انجام دهید سوال می کند در صورتی کره روی دکمره ‪Turn off‬‬
‫کل یک کن ید کامپیوتر شما خاموش می شود و الزم ا ست مانیتور و دی گر‬
         ‫ابزارهای دانبی مت ل به کامپیوتر را نیز خاموش کرد.‬
‫راه اندازی مجدد کامپیوتر: اگر به دای خاموش کردن کامپیوتر بخواهیم‬
‫آنرا مجددا راه اندازی کنیم از راه زیر می رویم: /‪start/ Turn off computer‬‬
                                 ‫‪restart‬‬
  ‫معموال به دو دلیل از راه اندازی مجدد کامپیوتر استفاده می شود:‬

‫0. در برخی موارد هنگام ن ب یک نرم افزار ددید الزم است کامپیوتر‬
‫را مجددا راه اندازی کنیم تا نرم افزار ن ب شده قابل استفاده‬
                           ‫باشد.‬

‫2. ز مانی که برنا مه های کاربردی کاربری الزم را ندار ند. در چ نین‬
‫شرایطی معموال راه اندازی مجدد کامپیوتر مشکل را برطرف می کند.‬
‫بر روی کی کامپیوتر ن یز دک مه ای برای راه ا ندازی م جدد و دود‬
           ‫دارد که میتوان مستقیما از آن استفاده کرد.‬

‫‪ : Stand by‬گزینه ی دیگری کره در مسریر ‪ start/ Turn off computer‬ودرود دارد‬
‫گزینه ی ‪ Stand by‬است. این گزینه منجر به خاموش شدن مرانیتور و هرارد‬
‫دی سک می شود با ا ین ت فاوت که با ف شار دادن ی کی از دک مه های صفحه‬
                    ‫کلید، سیستم فعال خواهد شد.‬

                  ‫کلیات رابط سیستم عامل ویندوز ‪XP‬‬

‫دسکتاپ(‪ :)Desktop‬این صفحه زمانی که کامپیوتر خود را برا موفقیرت راه‬
‫اندازی کردید نمایش می یابد. توده کنید که دسکتاپ کل صفحه نمایش را‬
‫می پو شاند و بر خالف پن جره های دی گر وی ندوز ام کان تغی یر ا ندازه و‬
‫کاهش ابعاد دسکتاپ ودود ندارد. البته از لحاظ فنی میتوان دسکتاپ را‬
                     ‫از صفحه نمایش کوچکتر کرد.‬

‫زمانی کره کرامپیتوتر را روشرن میکنریم دو آیکرن ‪ Recycle bin‬و ‪Internet‬‬
‫‪ Explorer‬را مشاهده می کنیم. عالوه بر ایرن ممکرن اسرت آیکرن هرای ‪My‬‬
‫‪ computer‬و‪ My Document‬را مشاهده کنیم. البته از طریرق منروی اسرتارت‬
    ‫نیز میتوانیم به آیکن های مودود در دسکتاپ دسترسی پیدا کنیم.‬

‫‪ :Recycle bin‬به دلیل اینکه فایل هرایی را کره از هارددیسرک خرود حرذف‬
‫میکنیم ابتدا به ‪ Recycle bin‬منتقل می شود ایرن آیکرن از اهمیرت خاصری‬
‫برخوردار است وقتی که فایل هایی را اشتباهی حذف کرده اید میتوانید‬
‫از طریق ‪ Recycle bin‬آنها را بازیابی کنید با ودود اینکه حجم ‪Recycle bin‬‬
‫ثابت است بعد از اینکه فضایش پر شد فایل هایی که پیشتر از بقیه به‬
‫‪ Recycle bin‬منتقل شده اند به طور اتوماتیک از ‪ Recycle bin‬حذف مری شروند‬
‫ال ب ته تو ده کن ید که هن گام حذف یک فا یل از حاف ظه های ثانو یه ا ین‬
‫فایل ها به ‪ Recycle bin‬منتقل نمی شوند در نتیجه امکان بازیرابی آنهرا‬
                             ‫ودود ندارد.‬

 ‫‪ :My computer‬در واقع ریشه ی اصلی دیسک های مودود در کامپیوتر است.‬

‫‪ :My Document‬محلی است که اسناد خود را نگه داری می کنیم. اسنادی را‬
‫که در ‪ My Document‬ذخیره می کنیم بهتر است یک نسخه پشتیبان آن را در‬
    ‫یکی از قسمتهای هارد دیسک یعنی یکی از درایوها ذخیره کنیم.‬
                         ‫به کار گیری ماوس :‬
‫ا شاره کردن: من ظور آن ا ست که ماوس را روی گزی نه یا عن ر مورد ن ظر‬
            ‫قرار داده و چند لحظه آن را ثابت نگه داریم.‬

‫کلیک کردن(‪ :)Clik‬در حالی که اشاره گر ماوس روی موضوع موردنظر قررار‬
‫دارد ا گر کل یک سمت چپ ماوس را ف شرده و ر ها ک نیم ا ین ع مل را کل یک‬
‫کردن می گویند. عمل کلیک برای انتخا آیکن، انتخا منو، انتخا یک‬
                  ‫فرمان از منو و ... به کار می رود.‬
‫دا بل کل یک: دو بار کل یک کردن در حالی که ا شاره گر ماوس روی مو ضوع‬
‫مورد ن ظر قرار دارد را دا بل کل یک می گوی ند. ان جام ا ین ع مل روی یک‬
            ‫آیکن یا نام فایل باعث ادرای برنامه می شود.‬

‫راست کلیک(‪ :)Right clik‬اگر در حالی که اشاره گر ماوس روی موضوعی قررار‬
‫دارد کل یک سمت را ست ماوس را ف شرده و ر ها ک نیم ع مل را یت کل یک را‬
‫انجام داده ایم. این عمل بیشتر برای باز کردن منوهای میانبر هنگامی‬
     ‫که اشاره گر ماوس بر روی موضوعی قرار دارد به کار می رود.‬
‫‪ :Drag & Drop‬کشیدن و رها کردن: انتخا موضوع از طریق مراوس و پرایین‬
‫نگه داشتن دکمه سمت چپ ماوس و حرکت دادن اشاره گر ماوس به محل مورد‬
  ‫نظر و سپ رها کردن کلیک سمت چپ ماوس را عمل ‪ Drag & Drop‬می گویند.‬
‫آیکن: آیکن ها ت اویر کوچکی هستند که برنامه ها، فایل ها، پوشه ها‬
‫فرامین و ... را معر فی می ک ند. در م حیط کاری وی ندوز کل یک یا دا بل‬
‫کلید روی یک آیکن منجر به انجام یک عمل خاص می شود. طراحی ایکن ها‬
‫معموال به گونه ایست که شکل ظاهری آنیکن تا حد امکان عملی را که به‬
‫آن آیکن نسبت داده میشود را معرفی کند.واضح است که اگر همه ی آیکن‬
   ‫ها به یک شکل باشند کاربر هنگام کاربا آنها دچار مشکل می شود.‬
                             ‫نوار وظیفه:‬
‫نواری که در ام تداد ل به ی ز یرین صفحه ن مایش و دود دارد را نوار‬
                          ‫وظیفه می گویند‬

    ‫‪Start‬‬  ‫‪Quick‬‬                     ‫ر‬
                ‫فض رررررررای برنامه های در حال ادرا‬
        ‫‪launch‬‬                 ‫اعال ناتی یا‬
                            ‫سینی سیستم‬


              ‫نوار وظیفه از عناصر زیر تشکیل شده است:‬

‫‪ :Start‬با کلیک بر روی این دکمه که در سمت چپ نوار وظیفره ی وینردوز‬
‫و دود دارد می توانیم به اطال عاتی در زمی نه ی نام کاربری که در حال‬
‫استفاده از کامپیوتر است، لیست برنامه های مودود در کامپیوتر و ...‬
                            ‫دست یافت.‬

‫نوار ‪ :Quick launch‬این نوار حاوی ایکن هایی است که با یک کلیک بر روی‬
‫آن ها می توانیم برنا مه های به خ و صی را ا درا ک نیم. می توان برنا مه‬
    ‫هایی را به آن اضافه یا برنامه هایی را از روی آن حذف نمود.‬

‫اگر نوار ‪ Quick launch‬را در نوار وظیفه مشاهده نمی کنید می تروان برا‬
 ‫کلیک راست روی فضای خالی نوار وظیفه و انتخا گزینه ی ‪ Toolbars‬و سپ‬
‫انتخا گزینه ی ‪ Quick launch‬این گزینه را به نوار وظیفه اضرافه کررد.‬
‫توده کنید که طول نوار ‪ Quick launch‬ثابت است به همین دلیل ممکرن اسرت‬
‫امکان مشاهده برخی از عناصر مودود درآن ودود نداشته باشد. در چنین‬
‫شرایطی کافی است روی عالمت دوبلی کره در سرمت راسرت نروار ‪Quick launch‬‬
 ‫مشاهده میکنید کلیک کنید تا عناصر مودود درآن نیز به نمایش درآید.‬
‫و ظایف در حال ا درا : من ظور برنا مه هایی ا ست که در حال حا ضر ا درا‬
‫شده اند . پنجرههای مربوط به این برنامه ها در حال حاضر باز هستند‬
               ‫و یا به صورت ‪ minimize‬نمایش یافته اند .‬
‫دکمه ی مربوط به پنجره ی فعال ( پنجره ای که در حال حاضر می توانید‬
‫محتویات آن را در صفحه ی نمرایش مشراهده کنیرد ) بره صرورت ‪high light‬‬
                          ‫نمایش می یابد .‬

‫فضای اعالنات ( سینی سیستم ‪ : ) system tray‬حاوی اطالعات مربوط به صفحه‬
‫ی نمایش ، کنترل صدا ، ساعت و دیگر عالماتی است که در پ زمینه ادرا‬
‫می شود . آیکن های مربوط به این نوع عملیات در منتهی علیه سمت راست‬
‫ً تنها آیکنی که می توانید‬ ‫نوار وظیفه ی ویندوز قرار دارد ولی معموال‬
‫به طور دا ئم آن را م شاهده کن ید ، آی کن ساعت سی ستم ا ست . برای‬
‫م شاهده ی سایر عنا صر مو دود در ف ضای اعال نات کافی ا ست که روی عال مت‬
    ‫پیکانی که در سمت چپ ساعت سیستم مشاهده می کنید ، کلیک کنید .‬

‫فایل (‪ : ) File‬مجموعه ای از اطالعات می باشد که کامپیوتر مری توانرد‬
‫با آن کار ک ند . فا یل ها بر چ ند نوع ه ستند : فا یل برنا مه و فا یل‬
                               ‫داده .‬
‫فایل برنامه : محتوایش دستورهایی است که به کامپیوتر می گوید که چه‬
                        ‫کاری انجام دهد .‬
  ‫فایل داده : در برگیرنده اطالعاتی است که آن را ایجاد می کنید .‬

‫پوشه (‪ : ) Folder‬در کامپیوتر فایل های گوناگونی ودود دارد که برخری‬
‫از آن ها به ه مدیگر ارت باط دار ند . برای سازماندهی فا یل ها به تر‬
          ‫است که فایل های مرتبط در داخل پوشه قرار گیرد .‬
                                ‫ساختن پوشه‬

                     ‫( ‪Right click‬در دسکتاپ‪) + new +Folder‬‬
                    ‫انجام عملیات بر فایل یا فولدر‬

                ‫(‪Right click‬بر فایل یا فولدر‪) + cut/copy +past‬‬

                                    ‫‪Delete‬‬

                 ‫( ‪Right click‬بر فایل یا فولدر‪) + delete + yes‬‬
                                 ‫تغییر نام‬

                        ‫+‪Right click + Rename‬تایپ اسم‬
                ‫سفارشی یا اخت اصی کردن نوار وظیفه :‬
‫تغییر محل نوار وظیفه : به منظور تغییر محل نوار وظیفه می توان با‬
‫‪ Drag‬کردن نوار وظیفه آن را در یکی از چهار ضرلع صرفحه ی مرانیتور‬
                           ‫قرار داد .‬
‫تغییر در اندازه ی نوار وظیفه : برای این کار می توان به مرز باالیی‬
‫نوار وظیفه اشاره کنیم تا اشاره گر موس دوسویه شود ، سپ آن را به‬
                      ‫سمت بیرون دراگ کنیم .‬
‫پن هان سازی نوار وظی فه : ز مانی که به ت مام ف ضای صفحه ی مانیتور‬
‫نیاز داریم ، می توانیم نوار وظیفه را پنهان کنیم برای این کار می‬
                  ‫توان به ترتیب زیر عمل نمود :‬

‫در فضای خالی نوار وظیفه رایت کلیک نموده و گزینه ‪ Properties‬را کلیرک‬
‫نمایید گزینه دو ‪ Auto-hide the taskbar‬را انتخا نموده و سپ دکمه ‪ ok‬یا‬
‫‪ Apply‬را انتخا نمای ید در این صورت نوار وظیفه مخفی می شود و تنهرا‬
‫زمانی که ا شاره گر موس را به آن م حل می بریم ظاهر می گردد . گزی نه‬
              ‫های دیگری نیز زیر ‪ Auto-hide‬قراردارد .‬

‫‪ Lock the taskbar‬اگر انتخا نباشد یکسرری مرزهرایی کره قابرل تغییرر در‬
                   ‫اندازه هستند ایجاد می کند .‬

‫یا ‪ keep the taskbar‬که با انتخا آن همواره ‪ taskbar‬در زیر پنجره ها هست‬
‫ولی اگر انتخا نباشد در صورتی که پنجره ای را باز کنیم کرل ‪desktop‬‬
            ‫را می گیرد و ‪ taskbar‬در زیر آن دیده نمی شود .‬

‫انتخا ‪ group similar taskbar buttons‬باعث می شود که برنامه های مشابه باالی‬
                  ‫هم در نوار ابزار قرار بگیرند .‬

‫با انتخا گزینه ‪ show quick launch‬در ‪ taskbar‬بعد از ‪ start‬و ‪ quick launch‬مری‬
              ‫آید که یکسری برنامه ها را به دلخواه دارد .‬

                    ‫روش های سفارشی کردن منوی ‪: start‬‬

‫به منظور سفارشی کردن یک سری آیکن به منوی ‪ start‬می توان از روش های‬
                        ‫زیر استفاده نمود :‬

   ‫‪ past‬کردن آن در منوی ‪. start‬‬  ‫0. کپی کردن آیکن مورد نظر و سپ‬

                     ‫2. دراگ کردن آیکون مورد نظر‬

                    ‫حذف کردن آیکن ها از منوی ‪: start‬‬

                             ‫0. ‪ Delete‬کردن‬

                              ‫2. دراگ کردن‬

‫می توان از گزینه ‪ properties‬در نوار وظیفه دهرت سفارشری کرردن گزینره‬
                        ‫‪ start‬استفاده نمود .‬

‫با کلیک در قسمت ‪ show clock‬می توانیم ساعت را در قسمت ‪ system tray‬داشته‬
                                ‫باشیم .‬

‫با کلیک کردن در قسمت ‪ ، hide inactive icons‬دکمه ی ‪ customize‬آن فعال شرده‬
‫می توانیم‬   ‫و در آن قسمت می توانیم با کلیک بر هر برنامه و زدن بر‬
    ‫با انتخا ‪ show always‬همیشه مخفی است و گزینه ‪hide when inactive‬‬
                       ‫توانایی کار با پنجره ها :‬
‫وقتی پنجره ای را باز میکنیم این پنجره یا معرف یک پوشه یا معرف یک‬
               ‫برنامه کاربردی نظیر ‪ Word‬می باشد .‬
‫نحوه ی باز کردن پنجره : برای باز کردن پنجره ها سه روش ودود دارد‬
                               ‫:‬

                    ‫0. دابل کلیک بر آیکن مورد نظر‬

         ‫زدن دکمه ‪Enter‬‬  ‫آیکن با کلیک بر آن و سپ‬   ‫2. انتخا‬
      ‫گزینه ‪Open‬‬  ‫انتخا‬  ‫3. رایت کلیک بر آیکن مورد نظر و سپ‬

                          ‫4. ‪Start + run +brows‬‬
                     ‫ادزای پنجره و عملکرد آنها :‬
‫زمانیکه یک پنجره را باز میکنیم ادزای پنجره شامل موارد زیر است :‬
         ‫نوار عنوان ، نوار منو ، نوار ابزار ، نوار آدرس‬

‫0. نوار ع نوان : در باالی پن جره ها یک کادر و دود دارد که در آن‬
‫نام پنجره نوشته شده است این کادر نوار عنوان نامیده می شود .‬
‫توده کنید که اگر رنگ پنجره ها استاندارد باشد رنگ نوار عنوان‬
                        ‫آبی می باشد .‬

‫2. آیکن منوی کنترل : با کلیک بر روی آیکن منوی کنترل که در گوشه‬
‫سمت چپ نوار ع نوان قرار دارد م نوی باز می شود که برای کن ترل‬
‫پنجره می توان از آن استفاده نمود . در این بخش عملیاتی مانند‬
‫کوچک کردن پنجره یا ‪ ، minimize‬بزرگ کرردن پنجرره یرا ‪، maximize‬‬
‫برگرداندن پنجره بزرگ شده به حالت اولیه ‪ ، restore‬انتقال پنجره‬
‫گزینه ‪ move‬و تغییر اندازه ی پنجره یا ‪ size‬و بسرتن پنجرره یرا‬
                     ‫‪ close‬استفاده نمایید .‬

                     ‫طریقه بستن پنجره (‪: ) close‬‬

          ‫0. استفاده از عالمت ‪ X‬در گوشه ی سمت راست پنجره‬

             ‫گزینه ‪ close‬از آیکن منوی کنترل‬   ‫2. انتخا‬

‫گزی نه‬  ‫3. را یت کل یک کردن بر روی پن جره در نوار وظی فه و انت خا‬
                              ‫‪close‬‬

                        ‫4. آیکن میانبر ‪Alt + F‬‬

            ‫برای ‪ maxi‬و ‪ mini‬از 3 مورد استفاده می کنیم :‬

                ‫مرتب کردن پنجره های باز روی ‪: desktop‬‬

‫اگر پنجره های زیادی باز کررده باشریم و پنجرره هرا در حالرت ‪restore‬‬
‫باشند می توانیم با رایت کلیک در فضای خالی ‪ taskbar‬یکی از گزینه های‬
                    ‫مرتب سازی را انتخا کنیم .‬

‫یکی از آنها ‪ casket widows‬است . این گزینه باعرث مری شرود کره تمرامی‬
‫پن جره ها روی هم قرار گرف ته و تن ها نوار ع نوان آن ها قا بل م شاهده‬
                               ‫باشد .‬

‫یکی دیگر از آنها ‪ hide windows horizontally‬این گزینه باعرث مری شرود کره‬
  ‫تمامی پنجره های باز در کنار هم و از باال به پایین قرار گیرند .‬

‫یکی دیگر از آنها ‪ hide windows vertically‬این گزینه باعث می شود که تمامی‬
        ‫پنجره ها در کنار هم و از چپ به راست قرار بگیرند .‬
‫تو ده کن ید که اگر ت عداد پن جره ها بیش از چ هار عدد با شد مر تب سازی‬
                ‫افقی و عمودی شبیه هم عمل می کنند .‬

‫گزینه ‪ undo tile‬سبب می شود که درصورتی که بیش از دو گزینه مرتب سرازی‬
             ‫را ادرا کرده باشیم به عمل قبلی برگردد .‬
‫در صورتی که از گزی نه های مر تب سازی فوق ا ستفاده کرده با شیم با‬
‫انتخا گزینه ‪ show the desktop‬تمرامی پنجرره ه ‪ minimize‬مری شروند و در‬
‫صورتی که ‪ open windows‬را انتخا کنیم ، پنجره ها را مجددً در دسکتاپ‬
     ‫ا‬
                          ‫مشاهده می کنیم .‬

               ‫روش های خاموش کردن کامپیوتر و ‪ restart‬آن :‬

                          ‫0. از طریق دکمه ‪start‬‬

        ‫2. از طریق دکمه خاموش کردن در کیبرد /‪ restart‬روی کی‬

             ‫گزینه ‪ turn off‬و ‪restart‬‬  ‫انتخا‬  ‫3. 4‪ Al`t+F‬و سپ‬
                      ‫روش های ساخت پوشه یا فولدر :‬

                       ‫0. رایت کلیک + ‪Folder + new‬‬

‫2. زمانی که در یکی از پنجره هرای ‪ My document‬و یرا درایوهرای ‪My‬‬
               ‫‪ computer‬قرار داریم می توانیم از‬

               ‫کنید .‬  ‫منوی فایل +‪ + new‬فولدر را انتخا‬

            ‫3. همچنین از پانل های سمت چپ ‪make a new folder‬‬
                           ‫روش های تغییر نام :‬

                     ‫0. رایت کلیک بر پوشه + ‪rename‬‬

                ‫گزینه ی ‪ rename‬از منوی فایل‬    ‫2. انتخا‬

                    ‫3. دو کلیک با فاصله روی اسم آن‬

      ‫فولدر‬  ‫4. از پانل ها ‪ rename this folder‬و قبل از آن انتخا‬

                          ‫فولدر + 2‪F‬‬  ‫9. انتخا‬
                        ‫روشهای کپی کردن پوشه ها:‬

            ‫‪Past‬‬  ‫گزینه ی ‪ Copy‬سپ‬   ‫0. راست کلیک و انتخا‬

‫گزینره ی ‪ copy‬از منروی‬  ‫انتخرا‬    ‫2. کلیک بر روی پوشه مورد نظر سپ‬
                                ‫‪Edit‬‬

   ‫3. دراگ کردن پوشه مورد نظر به محل مورد نظر با کمک دکمه ‪Ctrl‬‬

 ‫سپ‬  ‫با ا ستفاده از کل یک را ست و‬    ‫4. دراگ کردن پو شه مورد ن ظر‬
                        ‫انتخا گزینه ‪copy here‬‬
                ‫‪ copy the selected item‬از پانل ها‬  ‫9. انتخا‬

‫9. استفاده از کلیدهای میانبر ‪( Ctrl_+C‬قبرل از آن بایرد برا کلیرک‬
                       ‫انتخا شده باشد)‬

                      ‫‪ copy‬از نوار ابزار‬    ‫9. انتخا‬

                   ‫روشهای ‪ cut‬کردن پوشه ها و فایل ها:‬

   ‫‪Past‬‬  ‫گزینه ی ‪ Cut‬سپ‬  ‫0. راست کلیک بر پوشه مورد نظر و انتخا‬

‫گزینه ی ‪ cut‬از منوی ‪Edit‬‬   ‫انتخا‬  ‫2. کلیک بر روی پوشه مورد نظر سپ‬

   ‫3. دراگ کردن پوشه مورد نظر به محل مورد نظر با کمک دکمه ‪shift‬‬

 ‫سپ‬  ‫با ا ستفاده از کل یک را ست و‬    ‫4. دراگ کردن پو شه مورد ن ظر‬
                        ‫انتخا گزینه ‪move here‬‬

               ‫‪ move the selected items‬از پانل ها‬  ‫9. انتخا‬

‫9. استفاده از کلیدهای میانبر ‪( Ctrl_+X‬قبرل از آن بایرد برا کلیرک‬
                       ‫انتخا شده باشد)‬

                      ‫‪ cut‬در نوار ابزار‬    ‫9. انتخا‬

               ‫روش های ‪ Past‬کردن فایل ها و پوشه ها:‬
‫بعد از اینکه به یکی از روشهای فوق یک فایل یا یک پوشه را کپی‬
‫و یا ‪ cut‬کردیم و می خواهیم در محل مورد نظرر آنهرا را ‪ Past‬بره‬
         ‫روشهای زیر می توانیم این کار را انجام دهیم:‬

        ‫گزینه ی ‪Past‬‬  ‫0. راست کلیک بر پوشه مورد نظر و انتخا‬

                       ‫‪ Past‬از منوی ‪Edit‬‬   ‫2. انتخا‬

‫3. استفاده از کلیدهای میانبر ‪( Ctrl +V‬قبرل از آن بایرد برا کلیرک‬
                       ‫انتخا شده باشد)‬

                      ‫‪ Past‬در نوار ابزار‬    ‫4. انتخا‬
                   ‫روشهای حذف کردن فایلها و پوشه ها:‬

       ‫گزینه ی ‪Delete‬‬  ‫0. راست کلیک بر پوشه مورد نظر و انتخا‬

‫از منروی فایرل گزینره ‪ Delete‬را‬    ‫آیکن مرورد نظرر و سرپ‬     ‫2. انتخا‬
                          ‫می کنیم.‬     ‫انتخا‬

    ‫زدن دکمه ‪ Delete‬از صفحه کلید‬    ‫آیکن مورد نظر و سپ‬    ‫3. انتا‬

               ‫4. استفاده از گزینه ‪ Delete‬از نوار ابزار‬
‫برای حذف کا مل در ا ین حا لت در صورت حذف آی کن مورد ن ظر به سطل‬
‫بازیابی نمیرود- یک فایل یا پوشه بعد از انتخا آن در زمان استفاده‬
     ‫از یکی ار روش های حذف دکمه ی ‪ Shift‬را پایین نگه می داریم.‬
             ‫‪ Delete the selected items‬از پانل سمت چپ‬  ‫9. انتخا‬

         ‫9. دراگ کردن فایل یا پوشه مورد نظر به سطل بازیافت‬
                    ‫فایل ها و پوشه ها:‬    ‫روشهای انتخا‬
                ‫همه آیکن های مودود در صفحه:‬      ‫الف. انتخا‬

‫ره ی ‪.3 Edit‬‬‫ره ی ‪ Select All‬از گزینر‬‫گزینر‬   ‫را‬‫2.انتخر‬       ‫0.دراگ کردن‬
                                      ‫‪Ctrl+A‬‬
                           ‫آیکن های همجوار‬    ‫انتخا‬

‫اولین آیکن همزمان کلیک بر روی آخرین‬      ‫0. دراگ کردن 2. انتخا‬
                               ‫آیکن‬
                        ‫آیکن های ایر همجوار‬     ‫انتخا‬

‫0. روی آیکن مورد نظر کلیک می کنیم سپ با پرایین نگره داشرتن ‪Ctrl‬‬
        ‫سایر آیکن های مورد نظر را نیز انتخا می کنیم.‬

‫2. به روش ‪ select All‬همه ی آیکن ها را انتخا کرده سپ ‪ Ctrl‬را پرایین‬
 ‫نگه داشته روی ایکن هایی که مورد نظر نمی باشد کلیک می کنیم.‬

                 ‫برای افزودن ‪ Quick launch‬به نوار وظیفه :‬

 ‫کلیک راست بر روی ‪ taskbar‬و از ‪ toolbars‬گزینره ی ‪ Quick launch‬را انتخرا‬
‫می کنیم. برای افزودن یک ایکن در ‪ Quick launch‬باید یرک آیکرن را دراگ‬
  ‫کرده و قتی که در ‪ Quick launch‬عالمت ][ ظاهر شد آن را رها می کنیم.‬

‫بررای افرزودن دیگرر نروار هرا نیرز ,‪ ، language bar, Address‬مردیاپلیر،‬
       ‫دسکتاپ، لینک و ایره نیز از همین روش استفاده میکنیم.‬
                           ‫ایجاد آیکن های میانبر:‬
‫میانبرها را میتوان به هر فایلی نسبت داد ولی معموال میانبرها را به‬
‫فا یل برنا مه ها یا پو شه ها ن سبت می ده ند. در وا قع برای برنا مه ها‬
‫یا فا ی ل هایی که به دف عات از آن ها ا ستفاده می ک نیم میانبر هایی را‬
                           ‫ایجاد می کنیم:‬

‫با استفاده از فرمان ‪ Create Shortcut‬به سه روش زیر میتوان از فایل یرا‬
                    ‫پوشه ی مورد نظر ایجاد کرد:‬

‫0. کلیک راست روی فضای خالی دسکتاپ سپ انتخا ‪ New‬و بعرد از‬
   ‫ر‬      ‫ر‬      ‫ر‬  ‫ر‬
‫آن ‪ Create Shortcut‬را انتخ را م ری کن ریم س رپ ‪ Browse‬ک ررده و‬
 ‫برنامه ی مورد نظر خود را انتخا می کنیم. ‪ Next‬کررده سرپ‬
        ‫برای ان نامی انتخا کرده و ‪ Finish‬می کنیم.‬

    ‫‪Create shortcut‬‬  ‫2. کلیک راست بروی آیکن مورد نظر و انتخا‬

 ‫کردن و سپ‬   ‫3. روی آی کن مورد ن ظر کل یک را ست کرده و با درا‬
         ‫رها کردن آن و انتخا گزینه ی ‪Create Shortcut‬‬
‫نحوه کار با استفاده از ‪ Send to‬برای ارسال فایل ها بره دو روش زیرر‬
                               ‫است:‬

 ‫‪ Send to‬و سرپ‬  ‫0. کلیک راست بر روی آیکن مرورد نظرر و انتخرا‬
                    ‫انتخا مکان مورد نظر‬

‫می‬  ‫آیکن مورد نظر و از منوی فایل و ‪Send to‬را انتخا‬      ‫2. انتخا‬
                               ‫کنیم .‬

                             ‫خالی کردن ‪Recycle bin‬‬

     ‫0. رایت کلیک بر آیکن ‪ Recycle bin‬در دسکتاپ + ‪empty Recycle bin‬‬

         ‫‪ empty Recycle bin‬از پانل سمت چپ در ‪Recycle bin‬‬  ‫2. انتخا‬

               ‫3. در پنجره ‪empty Recycle bin+ File+ Recycle bin‬‬
‫برای مرتب کدرن آیکن های مودود در دسکتاپ در فضای خالی دسکتاپ کلیک‬
 ‫راست نموده و از منوی ‪ Arrange Icon by‬یکی از گزینه های زیر را انتخرا‬
                              ‫می کنیم :‬

               ‫‪ ( Modified، type ، Size،Name‬آخرین تغییرات )‬

‫قبل از آن باید از ‪ Arrange Icon by‬با برداشتن تیک ‪ Show desktop icons‬همه ی‬
                  ‫آیکن ها از ‪ desktop‬برداشته می شود .‬
                           ‫سفارشی کردن دسکتاپ :‬
‫تغی یر طرح زمی نه : برای تغی یر زمی نه د سکتاپ در ف ضای خالی آن کل یک‬
‫راست نموده + ‪ + Properties‬از کادر محاوره ای که ظاهر می شود زبانره ی‬
‫دسکتاپ را انتخا + سپ یکی از ت اویر مورد نظر را انتخا نموده و‬
                   ‫در نهایت روی ‪ Ok‬کلیک می کنیم .‬

    ‫نمود .‬  ‫همچنین از گزینه ی ‪ Browse‬هم می توان ت اویر را انتخا‬

‫در قسمت ‪ Position‬اگر ت ویرها کوچک باشد می توان آن را به قسرمت هرای‬
 ‫ر‬           ‫ر‬  ‫ر‬              ‫ر‬  ‫ر‬
‫مختلرف نمرایش داد . ‪ Center‬آن را در مرکرز مری آورد . ‪ File‬آن را بره‬
‫تعداد متعدد کاشی وار کنار هم می چینند و ‪ Stretch‬آن را می کشد تا کل‬
‫دسکتاپ را می گیرد . اگر گزینه ی ‪ Center‬را انتخا نمراییم از قسرمت‬
              ‫‪ Color‬می توان رنگ دور آن را انتخا نمود .‬
                       ‫نحوه ی فشرده سازی فایل ها :‬

‫برای این منظور باید فولدر زیرپ (‪ )Compressed Zipped folder‬بره یکری از‬
‫روش های ز یر ب سازیم و سپ فا یل های مورد ن ظر را به دا خل آن پو شه‬
                            ‫منتقل بکنیم .‬

                     ‫0. ‪File+new+Compressed(zipped)folder‬‬

               ‫2. رایت کلیک + ‪Compressed(zipped)folder+ new‬‬
‫در ‪ View+Arrang icon+ Align togrid‬فاصله ی بین آیکونها به انردازه ی برابرر‬
                           ‫رعایت می شود .‬

‫‪ Show in groups‬برنامه های مشابه را به طور خودکار در کنار هم قرار می‬
                               ‫دهد .‬

                        ‫نحوه ی استفاده از ‪: Help‬‬

                      ‫‪ Help‬از نوار منو‬  ‫0. انتخا‬

                        ‫از طریق ‪Start‬‬  ‫2. انتخا‬
                                  ‫3. 1‪F‬‬
                 ‫برای دیدن اطالعات مربوط به درایوها :‬

‫راست کلیک + ‪ Ok+ hidden+ Properties‬سپ در منروی ‪view+ folder option+ Tools‬‬
‫+‪ Ok + don’t show hidden files & folder‬در ایرن مرحلره پوشره ‪ Hide‬مری شرود .‬
‫برای نمایش آن در ‪ view+show hidden files & folders+ Ok‬حال پوشه نمایان مری‬
‫شود . اگر بخواهیم از حالت تاری خارج شود باید در ‪ Hidden properties‬آن‬
                               ‫را برداریم .‬
                       ‫حذف برنامه های کاربردی :‬

‫برنامه مورد نظر +‬   ‫از گزینه ‪ + Add or remove+ control panel + Start‬انتخا‬
               ‫انتخا گزینه ‪finish+ next + change or remove‬‬
             ‫تایپ کردن بدون نگاه به صفحه کلید و مانیتور‬
‫تسلط پیدا کردن باید در هنگام تایپ نگاه خود را متوده متن پیش‬      ‫برای‬
‫نمایید و هرگز به صفحه کلید و یا مانیتور نگاه نکنید بعالوه از‬      ‫نوی‬
‫که پ از ر سیدن به پا یان سطر مان ن ما به طور خود کار به سطر‬      ‫آن جا‬
‫منت قل می شود عذر ن گاه کردن به مانیتور ن یز برای اطمی نان از‬     ‫ب عدی‬
               ‫بودن سطرها نیز موده نمی باشد .‬     ‫مرتب‬
                                ‫طرز نشستن‬
‫برای آن که به راح تی ب توانیم تا یپ ک نیم الزم ا ست به چ ند نک نه تو ده‬
                                ‫نمایید .‬

‫0. در موقع نشستن سعی کنید از انحنا در ستون فقرات و یا کج نشستن‬
                        ‫دلوگیری کنید‬
‫2. سعی کنید پشت دست و سعد در یک خط مستقیم قرار گیرند ( دست ها‬
‫آویزان ، شل و افتاده نباشد ) این عمل باعث می شود که انگشتان‬
‫بر کل یدها م سلط شده و د ست دیر تر خ سته شود . در نتی جه ام کان‬
                    ‫اشتباه کمتر خواهد شد .‬

        ‫3. از خم شدن به دلو و طرفین ددً خودداری کنید .‬
                ‫ا‬

            ‫4. در موقع نشستن باید کف هر دو پا کامال‬
  ‫ً روی زمین قرار گیرد .‬

‫9. ارتفاع استاندارد صندلی از کف زمین تا زانرو 94 سرانتی مترر و‬
           ‫ارتفاع میز 19 تا 29 سانتی متر می باشد .‬

‫9. م جددً تأک ید می شود که از ن گاه کردن به صفحه کل ید و صفحه‬
                           ‫ا‬
                   ‫نمایش خودداری کنید .‬
                 ‫نکاتی که نباید فراموش کنیم :‬
‫مرا حل تا یپ را مرح له به مرح له پیش ببر ید و سختی های روز های‬
      ‫اولیه را با شکیبایی سپری کنید و خود را فریب ندهید .‬

                ‫انتقال نشانگر به انتهای سطر ‪End‬‬

               ‫انتقال نشانگر به ابتدای سطر ‪Home‬‬

             ‫انتقال نشانگر به انتهای صفحه ‪Page down‬‬

              ‫انتقال نشانگر به ابتدای صفحه ‪Page up‬‬

       ‫کردن حرفی که نشانگر بر روی آن قرار دارد ‪Delete‬‬  ‫پا‬

              ‫کردن حروف قبل از نشانگر‪Back space‬‬  ‫پا‬
                ‫انتقال نشانگر در حد یک کاراکتر‬

                  ‫دا به دایی به سطر بعد ‪Enter‬‬

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:2/1/2013
language:Persian
pages:29