Apache by shitingting

VIEWS: 4 PAGES: 19

									            ‫دانشگاه آزاد اسالمي‬
‫«واحد علوم وتحقيقات تهران »‬

          ‫موضوع تحقيق :‬
     ‫‪APACHE Web Server‬‬
             ‫استاد :‬
        ‫جناب آقاي دكتر مديري‬

          ‫:‬   ‫نام دانشجو‬
          ‫رامين جاويد نژاد‬

        ‫:‬  ‫شماره دانشجويي‬
               ‫79547144‬
             ‫:‬    ‫رشته‬
    ‫كارشناسي ارشد معماري كامپيوتر‬
               ‫ترم :‬
                ‫سوم‬
                ‫زمستان 80‬
                      ‫تاريخچه‬
 ‫تتناارو ا و‬     ‫تتنراس اات‬‫‪Apache Web Server‬بيشت‬
 ‫تد ا و‬   ‫تنر ا 50 ر صت‬ ‫تد را ر بيشت‬ ‫ااننرنت‬
‫ااانها موجورا ‪Apache‬ااناارو ميكنند.ااتس‬
‫محصول تواط گروهي عرضه مي شور كه به ‪Apache‬‬
‫‪ Group‬مواومند وااس گروو پروژو ‪Apache Http Server‬‬
‫‪ Project‬ا ارا و مي كننتد ااتس گتروو ات د‬
‫تتوالتي‬       ‫ت‬    ‫بت‬  ‫تت‬
    ‫ر كا تتد تتا تتا ا ا تته محصت‬   ‫نت‬
‫عرضته‬   ‫وتو‬    ‫با‪Configuration‬باال وانعطاف پتيار‬
                           ‫نمااند.‬
‫اوليس و ژن‪ Apache‬ر ‪April‬اتال 5991كته و ژن2.6.0‬
‫ااد وا ج شد وآوراس و ژن موجور6.3.1ااد تا‬
‫ارو و جور را شد‬         ‫ق بل ا آ پاچي اك و‬
‫بنام3.1 ‪ NCSA Httpd‬كته ر واقتا اولتيس و ژن‬
‫ا پاچي ا ا اس و ارو ن شات گرف نه ا اد ور‬
‫واقا ‪base‬آپاچي بور ولي اپتاچي بته اترعد‬
‫تاچي‬        ‫گت‬     ‫ات‬
   ‫تد ترر ور ‪ may-june‬تال 5991 تروو آپت‬     ‫شت كت‬
‫و ژن7.0 ا توليد كررند اما بعد ا متدتي‬
 ‫ارو‬    ‫گروو ا پاچي منو جه شد كه ا اس و‬
‫جد اد را ر و با اك‬        ‫جد اد ن يا به مع ما‬
‫جد اد مح صول ب عد وا ر با ا شد‬              ‫مع ما‬
‫ر اال5991 (‪)Auguest‬ااس محصول و ژن8.8.0 آپاچي‬
‫جد اد شامل‬        ‫بور و ژن جد اد با مع ما‬
‫وهمچنيس بسط توابتا ‪API‬‬         ‫ااونا ها ماژوال‬
 ‫وهمچ نيس اك ار وصو صيات اي سنم عا مل ا‬
  ‫قبيل‪POOL-based memory allocatcon‬و‪new forking process model‬‬
‫جد اد گ سنرش اا فد تا به‬           ‫وا اس مع ما‬
‫آوتتراس و ژن ان اعنتتي6.3.1 اتتيد البنتته‬
‫باو ور ا اس و ارو جد اد و ارو قدامي‬
‫كنا 4‪Ncsa http‬گياشنه شد وااس نسل جداد شروع‬
                       ‫به كا كرر.‬
‫)‪1-w w w (world wide web‬‬
‫اك ار اطال عات گو ناگون تو اا شدو كه‬
‫معموال به صو ت گروهي تعييس مي شوند هدف ‪w‬‬
 ‫‪ w w‬ااس ااد كه‪ user‬ها به منابا اطالعتات ر‬
‫فر مد م شنرك ( به اك شكل)رانر اي را شنه‬
 ‫باشند ونسبد به نمااش اراا اطالعات ميكو‬
                 ‫به‪ user‬اقدام كنند.‬
                        ‫شت‬
‫‪ W w w‬تامل)‪- )web browser(webclient-webclient-webserver‬‬
‫پروتكل اننقتال واتك فرصتد وتاا بترا ‪data‬‬
‫ااد)‪ webclient,webserver‬و به واتيله بستنه نترم‬
              ‫تهيه مي شوند.‬     ‫افزا‬
‫بته‬   ‫‪data‬‬  ‫پروتكل اننقتال وفرمتد وتاا بترا‬
         ‫وايله‪ phtocol component‬مش ص مي شوند.‬
‫‪2- web server component‬‬
‫گو نه ها م ن لف اي سنم ها تو اا شدو‬
‫منابا اطالعاتي به وايله‪ web server‬معرفي متي‬
                      ‫شوند.‬
‫تتيعي‬ ‫تتف وات‬‫تتد و طيت‬         ‫مت‬
              ‫‪ webserver‬تتي تواننت‬
 ‫ا ‪Install,computer platform‬شوند وبته صتو ت بنيتار‬
‫وا صولي كن نرل كن ندو وته يه كن ندو م نابا‬
                ‫اطالعات باشند.‬
‫ابترا ‪browser‬‬  ‫ااس ارو ها هسنند كه اطالعات‬
           ‫ها(‪ )Client‬تهيه مي كنند.‬
    ‫ت‬       ‫ت‬     ‫ت‬
‫(البن تتتته ب تتتته وا تتتتيله پروتك تتتتل‬‫ت‬
‫اننقال)ور ‪browser‬ها نيز رارو ها با گشتني‬
‫ا ‪server‬هابه صو ت‪ text‬وگرافيك نشان رارو متي‬
‫شوند معموال‪ browser‬هتا بتا اجترا راتنو ات‬
‫پيشرفنه (با‪ javascript‬و‪)java‬بته‪ server‬راتنو متي‬
‫ا ر حافظته‪ Local‬وتور‬    ‫رهند كه برنامه ا‬
 ‫اجرا كند واا ر صو تي كه چنيس برنامه ا‬
‫ر حافظه‪ Local‬وور نداشتنه باشتد ر ووااتد‬
 ‫ت‬   ‫ت‬  ‫ت‬     ‫ت‬       ‫ت‬
‫وتور ابترا ‪ server‬راگتر ا اتال متي كنتد‬     ‫ت‬
‫ور نهااد پااخ به امد‪ client‬اا‪browser‬هدااد مي‬
                       ‫شور.‬
        ‫(‪HTTP‬پروتكل انتقال)‬
‫‪3- hyper text transfer protocol‬‬
 ‫‪HTTP‬اك پروتكل‪ REQVEST/REPLY‬ااتد كته بترا‬
‫ا تباط بيس‪ WEBSERVER‬و‪WEB BROWSER‬بكا متي‬
                  ‫ور.‬
‫ور وا قا ا اس پروت كل اك ار قوانيس ا‬
‫بيان مي كند كه ااس قوانيس تعييس مي كند‬
‫كه چگونه‪ Web client‬ر ووااد وتورش ا بستا ر‬
  ‫وچگونه‪ websever‬به ااس ر ووااد پااخ رهد.‬
‫‪HTTP‬بتتته عنتتتوان ب شتتتي ا وتتتانوارو‬
         ‫پروتكل‪ ARPANEET‬محسو مي شور.‬
‫ااس وتانوارو شتامل پروتكتل هتا ‪requset/reply‬‬
                     ‫ااد.‬
                   ‫مانند :‬
                ‫‪FTP(FILE Trans fer protocol‬‬
                ‫)‪SMTP(Simple mail trans fer‬‬
                         ‫‪Telnet‬‬
‫راول(‪TCP)transmissibn conyrol protocol‬‬ ‫شدو ر‬  ‫‪http‬والصه‬
‫پروتكل‪ stateless‬ااد اعني هيچ اطالعتاتي‬‫كه اك‬
‫برا ر ووا اد ب عد ن گاو را شنه ن مي شور‬
‫با اد اك‬   ‫و هر اطال عات ا گر چه ت كرا‬
‫برااش صو ت گ يرر الب نه‬   ‫ر ووا اد جد اد‬
‫ممكس ااد وقني‪ web server‬كه ر حال پااخ رارن‬
‫‪web‬‬ ‫واننقال اطالعات ر ووااد شدو بته اتو‬
‫‪ browser‬باشد،موقعيد موقني راشنه باشد ولتي‬
‫ايدو كامتل شتد ‪TCP‬‬  ‫به محض اانكه اطالعات‬
           ‫‪ connection‬قطا مي شور.‬
    ‫ر اك‪ HTTP‬اه نوع پيغام وجور را ر.‬
‫‪1-Get request‬‬
‫‪2-head message‬‬
‫‪3-post request‬‬
‫شدو ر ‪URL‬‬   ‫1-‪:GET request‬اطالعات ا ا ‪server‬مش ص‬
      ‫(‪)universal Resource locator‬ر اافد مي كند.‬
‫2-‪headmessage‬مشابه با رانو ‪getmessage‬ااد تااوت‬
‫ااتس ااتد كته‪ headmessage‬فقتط‪header‬‬   ‫ااس رو ر‬
  ‫اطالعات ا بررا ر ونه بدنه اطالعات ا.‬
‫ر آو رن‪database‬‬  ‫(ااس نوع اطالعات برا برو‬
    ‫مربوط به‪ search engihe‬ها ااناارو مي شور)‬
   ‫فراتنارن بته اتمد ‪web‬‬   ‫‪:postmessage‬برا‬    ‫3-‬
             ‫‪ browser‬ااناارو مي شور.‬
‫‪4-data format specification component‬‬
‫جنبه راگتر ا متدل ‪ w w w‬مش صتات وفرمتد‬
‫رارو ااد ااس گونه اا جنبه توضيح مي رهد‬
 ‫كه چگونه‪ multimedia information‬مي تواند بته طتو‬
 ‫ت‬     ‫ت‬  ‫ت‬      ‫ت‬
‫ص تراح ر ‪ client‬نم تااش رارو م تي ش تور اك تر‬ ‫ت‬
‫بانها ااكراپي شناونه شدو‬      ‫وانوارو ها‬
‫قانون ها مربو طه ا ر ا اس اب طه را ا‬
                     ‫هسنند.‬
‫(قانون مبادله اطالعاتي ميان سرورو‪)client‬‬
‫‪ROL OF THE HTTP SERVER‬‬

‫‪THE application layer protocol‬كه و ‪ Tcp/Ip‬وجتور را ر‬
 ‫وايله‪ web browser‬و‪web server‬ر مبارلته فرمنهتا‬
‫گوناگون اطالعاتي ااناارو شور و ارو با‬
 ‫تنارن رارو ا‬                  ‫قبت‬
        ‫تول‪ http connection‬ا ‪ client‬وفرات‬
‫وواانه شدو ا جانب‪ client‬ا ميان ‪hyperlink‬ها‬
        ‫وظااف وور ا انجام مي رهد.‬
‫شكل صاحه ب عد گو اا اك مبار له اطال عاتي‬
             ‫بيس و ارو و‪ client‬ااد‬
       ‫معماري وكارآيي وب سرور ‪APACHE‬‬
  ‫ت‬   ‫ت‬        ‫ت‬   ‫ت‬   ‫ت‬
 ‫بس تنه ن ترم اف تزا ‪ Apache‬ا نظ تر معم تا‬
‫و كا برر به چها ال اه ار تق سيم شدو ا اد‬
            ‫مطابق با شكل ار‬
‫‪-operating system‬‬
‫اااس‪ functionolity‬ر شكل فوق به واتيله ايستنم‬
‫اراس تهيه مي شور برا ‪apache‬‬  ‫عامل ر الاه‬
‫گونتاگون‪unix‬‬  ‫ايسنم عامل مربوطته و ژنهتا‬
‫ا اد ا ما اي سنم عا مل را گر ن يز مي توان ند‬
 ‫پا اخ قرا گير ند اي سنم عا مل هااي ا‬
‫قبيل.2/‪ macos.win32.os‬وحني‪ posix‬كه ايستنم عامتل‬
           ‫ماشينها ‪ main frame‬ااد .‬

‫‪-Apache kernel ,core module, kernel libravies‬‬
‫تربس‬  ‫تامل كت‬‫تلي وشت‬‫تنه اصت‬‫ته هست‬‫ته 2 كت‬‫الات‬
‫‪librariey‬‬ ‫وماژولها مربوط به آن و اتك اتر‬
‫تراو‬     ‫تس الات بت‬
    ‫ته ته همت‬    ‫تد اات‬‫تناندا ر اات‬‫اات‬
‫ماژولها مربوطه ر عمتل‪ HTTP SERVER‬اعنتي‬
‫مبارله اطالعاتي ميتان ‪BROWSER‬و‪ SERREV‬متو ر‬
‫ا اناارو قرا مي گ يرر ا اس ال اه همچ نيس‬
‫را ا توابا ‪ API‬و كتدها قابتل ااتناارو‬
‫مجدر (‪ )REUSABLE‬برا الاه ها باالاي ااتد‬
‫كه بعدا ر مو ر توابتا ‪ API‬بيشتنر صتحبد‬
                ‫وواهيم كرر .‬

                      ‫‪APACHE MODOLES‬‬
‫‪APACHE‬‬  ‫ااس الاه ر واقا الاه ا ااتد كته‬
‫‪ WEBSERVER‬ا ر ميان‪ WEBSERVER‬هتا راگتر‬
              ‫منمااز كررو ااد .‬
‫ااس الاه قستمد ‪USER-VISIBLE FUN‬‬ ‫و ر واقا ر‬
‫‪ CTIONALIRY‬شگاد انگيز و تحسيس بتر انگيتز‬
 ‫ااد و ماژولها موجور ر ااس واقا آناد‬
           ‫ت‬
‫را ا ‪ FUNCTIONALITY‬باالهستتتتتتتتتتتتنندكه‬
‫برا ‪ SERRVICE‬رارن ااتناارو ميشتور و ااتس‬
‫ن شان ره ندو م سنقل بورن و واب سنه ن بورن‬
‫ماژول ها ن سبد به ا كداگر ا اد. و ر وا قا‬
 ‫ماژولهااي كه مو ر ااناارو‪ WEB SERVER‬هتا‬
                 ‫راگر ااد .‬
‫ارو ها راگر بدون رانراي به الاه 1و‬  ‫و‬
‫2 مي توانند مينقيما ا ماژولها الاه 3و‬
            ‫4 ااناارو كنند .‬

                 ‫‪Third-party libraries‬‬
‫ر الاه 3 ممكس ااتد بعيتي ا ماژولهابته‬
‫تن هااي كا آاي ندا شنه با شند و برا به‬
‫كا بررن آنها نيا به ‪ library‬هتا وتا جي‬
‫ااد مانند‪mod-perl‬و‪mod-ssl‬مت ال بترا ااتناارو‬
 ‫بتان‪ perl‬نيتا‬  ‫ا ‪ mod-perl‬به اك ار ‪ library‬ها‬
‫را ام .ا آنجاكه الاه ها 4و3 و ماژولهتا‬
‫مربوطه مسنقل ا الاه 2 ااد هستنند و بته‬
               ‫صو ت ‪. loosely coupled‬‬
‫با الاته 2 هستنند و ر واقتا ا تبتاط‬
‫ااناتيكي با الاته 2 ندا نتد و ر حقيقتد‬
‫تو ت‬‫ته صت‬ ‫ته بت‬‫تاااس الات‬  ‫تا بت‬‫تاط آنهت‬   ‫ا تبت‬
‫ته‬‫تاط بت‬‫تس ا تبت‬ ‫تد و اات‬   ‫تا‪dynomic‬اات‬  ‫پوااات‬
‫وايله‪ )DSO(dynamic shared object‬فراهم مي شور . و‬
 ‫ا اس واژ گي و ااونا را ا انع طاف پيار‬
 ‫باال ا اد اك ا ا اس نمو نه انع طاف پيار‬
‫ا اس ا اد كه ب جا اان كه ا اس ا ت باط (‬
‫ا تباط بيس4 و3بتا2) ر موقتا نصتب كتررن‬
‫آپاچي به صو ت ااناتيكي بر قرا شور ااس‬
‫تته ا 4‬‫تتا ‪ STARTUPTIME‬الات‬  ‫تتاط ر وقت‬    ‫ا تبت‬
‫و3برقرا مي شور اعني هر موقا الاته3 متي‬
‫وواهند باالاه2 ا تباط برقرا كنند همتان‬
‫موقا پيوند تواط‪ DSO‬برقرا مي شو.ر لتيا‬
        ‫پيوند را مي و ااسنا نيسد .‬
‫ر واقا‪ DSO‬نيز اك ا واژگي و وجه تمااز‬
 ‫آپاپي نيسد ااارو ارو هااي راگر ااد .‬
                ‫‪Apache kernel functionlity‬‬
 ‫واقتا ااتد را ا‬    ‫الاه2‬  ‫هسنه آپاپي كه ر‬
                    ‫رو هدف ااد .‬
‫1- تهيه‪ ( Basic HTTP server functionality‬برا مبارله‬
           ‫اطالعاتي بيس‪ serrver‬و‪)browser‬‬
 ‫2- تهيه ماژولها ‪ API‬و توابا مو ر نيا .‬
‫( كرنل بااتد ر قستمد 1 وظتااف اتر ا‬
                   ‫انجام ميدهد )‬
   ‫اك ار و ظااف اي سنم عاملي ا‬             ‫1-‬
                         ‫قبيل‬
     ‫كت‬
 ‫تتتتف - (‪ MEMORY SEGMENT‬و…) تتتته ر‬        ‫الت‬
        ‫واقا‪ RESORCE HANDLINNG‬مي شور .‬
      ‫‪PRE-FORKED PROCESS MODEL‬‬     ‫- نگهدا‬
          ‫2- اركشي به‪ SOCKET‬ها ‪TCP/IP‬‬
 ‫3- كننرل و ور‪ HTTP request‬بته واتيله پروات‬
                      ‫ها مربوطه‬
‫اتيدگي بته‬    ‫4-‪handle‬كررن‪ HTTP protocol‬به منظو‬
                 ‫ووااد ‪http erquest‬‬   ‫ر‬
             ‫-‪read/write buffer‬‬  ‫0- تهيه‬
‫تتافي م تتل‪url‬‬
   ‫ت‬     ‫تتا اضت‬  ‫تتيس نوابت‬    ‫6- و همچنت‬
             ‫و‪mime,header,passing‬و‪.dsoloading‬‬
‫‪ API‬ماژولهااي هسنند كته متو ر ااتناارو‬
‫ال اه اوم ه سنند و ر ه سنه آ پاچي به و جور‬
‫مي آا ند الب نه ا اس به آن معناني سد كه‬
‫تا (‬ ‫تس ماژولهت‬     ‫بت‬
        ‫تنه ته اات‬   ‫ته توم وابست‬  ‫الات ات‬
‫ماژولها ‪ )API‬ااد .‪ API‬شامل ليستد تتوابعي‬
‫هسنند كه ر راول ماژولها الاه اوم وجور‬
‫ووااد‪HTTP REQUEST‬‬  ‫را ر وقني كه هسنه اك ر‬
‫ر اا فد مي ك ند برا انن شا ا اس ر ووا اد‬
‫بيس ماژولها م نلف ا ‪ API‬ااناارو مي كند‬
‫چرا كه‪ API‬مش ص مي كند كه هر تابا مربوط‬
‫به چه ماژومي ا اد و هر ماژول چه توابعي‬
‫را ر و هر ر ووا اد پي غام به كدام ماژول‬
‫بااد برور البنه‪ API‬فقط ليسد توابا موجور‬
   ‫ت‬      ‫ت‬     ‫ت‬   ‫ت‬
‫ر ماژوله تا نيس تنند بلك ته را ا ت توابعي‬
‫ه سنند كه به طو ع مومي قا بل ا اناارو‬
‫ماژول ها ال اه اوم ا اد . ا اس توا با با‬
‫(‪ )ap-xxx‬شروع مي شور هر‪http request‬به رو شاوه‬
‫مجزا تقسيم مي شور و هر ماژول اجرا اكي‬
 ‫شاوه ها ا بر ع هدو مي گ يرر ور‬       ‫ا‬
‫مواقا ال م نيز ا توابا (‪ )ap-xxx‬ااتناارو‬
                  ‫مي كند .‬

  ‫طي‬ ‫ي‬    ‫طي‬
‫يه ما ول ياي يه وب‬     ‫ييحام مرطي‬
              ‫يو‬     ‫توضي‬
               ‫سرور(‪)APACHE‬‬
            ‫طه هسته‬  ‫ما ول اي مرطو‬

                 ‫‪1-CORE- modules‬‬

                     ‫‪http-core‬‬
‫اك ماژول پااه برا و ارو ‪ Apache‬ااد كته‬
‫كا آاي هسنه آپاچي ا ااس ماژول نشات مي‬
‫گيرر ااس ماژول به عنوان اك ماژول‪ API‬نيز‬
            ‫به كا بررو مي شور.‬
        ‫ولي اه واژگي مهم را ر :‬
 ‫1) م ل هم ماژول ها را گر نامش ا كل مه‬
 ‫(‪ )mod-xxx‬شروع نميشور بلكه همتانطو كته‬
 ‫مشاهدو مي شور ا (‪ )http-xxx‬شروع شدو ااد‬
                     ‫.‬
 ‫2) ر اد كه به عنوان اك ماژول ‪api‬كتا برر‬
 ‫را ر اما هيچ اتصتال‪ API‬بته الاته اتوم‬
  ‫ندا ر و همه ‪ LINK‬هتا ااتس متاژول ر‬
 ‫الاه2 اعني ر هسنه آپتاچي ااتد و‪ LINK‬و‬
    ‫هسنه ندا ر .‬   ‫اتصالي به بيرون ا‬
 ‫ا اد و‬  ‫3) ا اس ماژول اك ماژول اج با‬
     ‫و ايسنم پاك نمي شور .‬   ‫هرگز ا‬
‫ااس ماژول ر مسير (‪ )SN/MAIN / http -core.c‬واقا‬
    ‫ااد و به صو ت پيش فرض فعال ااد .‬


                          ‫‪mod –so‬‬

 ‫ا اس ماژول ر ال اه روم وا قا ا اد و ر‬
‫واقا جتز ‪CORE MODULE‬هتا ااتد ااتس متاژول‬
‫اشيا ‪ DSO‬ا توليد مي كند و همتانطو كته‬
‫فبال رارو شدو ا اد ا اس ا شيا برا پيو ند‬
‫بيس الاه اوم و روم مو ر ااناارو قرا مي‬
 ‫گ يرر ر وا قا ا اس ماژول ن قش ح ياتي برا‬
   ‫ت‬  ‫ت‬     ‫ت‬    ‫ت‬    ‫ت‬
‫ماژوله تا اا تس روالا ته را ر اا تس م تاژول‬
 ‫ر حالد عتار ‪ DISABLE‬ااتد ااتس متاژول ر‬
 ‫مسير‪SRC/MODULES/STANDARD/MOD –SO.C‬واقا ااد .‬

    ‫‪2-URL‬‬    ‫)‬  ‫به‪URL‬‬  ‫مربوط‬   ‫(ماژولها‬
                        ‫‪MAPPING‬‬
                         ‫‪mod - alias‬‬
‫بته‪CORE-MODULE‬‬      ‫ر ااس ب تش توضتيح مربتوط‬
‫تتش‪ URL-mapping‬و‬     ‫هابتته پااتتان اتتيد و ب‬
‫ماژول ها مربو طه شروع مي شور ا اس ماژول‬
                            ‫اعني‬
‫و ها اوليه ا كته‪ apache‬بته‬           ‫‪ mod -alias‬ر‬
‫وجور آمد برا ‪ translatibn‬و‪ redirection‬اك ‪URL‬متو ر‬
‫ا اناارو قرا مي گر فد ا اس وش م حدوراد‬
‫هااي راشد اما فهميدن مكانيسم ااس ماژول‬
                        ‫اارو بور .‬
 ‫ت‬       ‫ت‬        ‫ت‬    ‫ت‬
‫ب ته ك تا ب ترر م تي ش تور ر اا تس وش ب ته‬  ‫ت‬   ‫ت‬   ‫ت‬
‫تته ‪Directory path‬‬  ‫تتررن‪ URL‬بت‬    ‫تتيله‪ MAPPING‬كت‬‫وات‬
‫عمل‪ translation‬انجام مي شور و پ ا ترجمته‬
              ‫عمل‪ redirection‬انجام مي شور .‬
     ‫.‪src/modules /standards/mod-alias .c‬‬ ‫ااس ماژول ر‬
      ‫ااس ماژول ر حالد عار ‪ disaable‬ااد .‬
                      ‫‪mod-rewrite‬‬
    ‫ترا‬
‫‪tranlation‬‬‫تر بت‬       ‫هت‬
         ‫تس تاژول تم وش راگت‬   ‫اات مت‬
‫و‪( redirection‬ترجمه و مسيراابي )‪ URL‬ااد ولي‬
 ‫ت‬  ‫ت‬      ‫ت‬   ‫ت‬
 ‫اا تس وش ر و ژنه تا بع تد ‪ Apache‬ب ته ك تا‬    ‫ت‬
                     ‫گرفنه شد‬
‫ر ا اس وش ا ال گو انم پيچ يدو ترا اد‬
‫منا ااانه ر ا اس منس هيچ ا شا و به وش‬
‫ا اس ال گو انم ن شدو ا اد ور وا قا ا اس‬
‫ماژول هم اكي ا وجوو تمااز‪Apache‬نسبد بته‬
        ‫ااار و ارو ها راگر ااد .‬
   ‫تد اات مت‬
‫تس تاژول‬          ‫قت‬
         ‫تاط توت آن اات‬   ‫و تز نقت‬  ‫جت‬
         ‫ت‬
 ‫ر ‪ src/modules/standards/mod-rewrite.c‬ق تترا را ر و ر‬
            ‫حالد عار ‪ disable‬ااد .‬

                      ‫‪mod-speling‬‬
‫‪URL‬‬ ‫ااس ماژول بترا تصتحيح و كتاهش‪ error‬ر‬
‫مو ر ا اناارو قرا مي گ يرر ر وا قا ا گر‬
‫تارگي‬‫تم افنت‬ ‫تني ا قلت‬ ‫تام‪ URL‬ر وواات‬  ‫ر نت‬
‫ا شنباو اا پ و پيش شدن و غ يرو ات ااق‬
 ‫اف ند ا اس ماژول اعي مي كن ند ب عد ا‬
‫تنند‪URL‬‬            ‫ته ماژولهت‬
    ‫تا ‪ rewrite‬و‪ alais‬ننوانست‬     ‫اانكت‬
‫مربو طه ا شنا اااي كن ند كه با و جور‬
‫ا شنباو ح ني ا گر م يزان ا شنباو اار با شد‬
                       ‫.‬
‫منبا ر ووااني موجور ر ‪ URL‬ابته واتبله‬
‫مقاا سه پ يدا مي ك ند الب نه اغ لب ا اس او‬
‫حل بهنر ااد كته بته‪ USER‬اطتالع رهتيم كته‬
‫ر ‪URL‬مو ر نظتر اشتنباو وجتور را ر ولتي‬
 ‫‪Apaehe‬با انعطاف پيار باال ااس كا نيز ا‬
 ‫عهدو‪ user‬وا ج مي اا ر و ااتس هتم اكتي ا‬
 ‫تاژول ر‬ ‫تس مت‬‫تد اات‬‫تااز‪ APachr‬اات‬ ‫توو تمت‬‫وجت‬
 ‫را ر ور‬    ‫قرا‬  ‫مسير‪src/modules/standards/mod-speging.c‬‬
               ‫حالد عار ‪ disable‬ااد .‬
‫و-‪url‬‬  ‫ت‬
    ‫ب تش‬  ‫ر‬  ‫راگ تر‬
          ‫ت‬
          ‫ر اانج تا ماژوله تا‬
           ‫ت‬     ‫ت‬
             ‫‪mapping‬وجور را ر.‬
 ‫ت‬   ‫ت‬    ‫ت‬  ‫ت‬
‫‪ Mod-imap‬و‪ mod-dir‬كته ااتس ماژولهتا توضتيح‬
             ‫رارو نمي شور .‬

                      ‫‪3-access control‬‬
‫ماژول مو جورات و‬     ‫اك‬  ‫ر ا اس ق سمد ف قط‬
                 ‫آن‪ mod-access‬ااد .‬

                ‫‪4-USER-AUTHENTICATION‬‬
 ‫ر واقا ر ااس قسمد ا كد ها واا برا‬
 ‫تام و ر وواات‬
‫تد‬       ‫ته پيغت‬     ‫اطمينت‬
            ‫تان ا اانكت‬
‫ايدو صحيح ا اد اا صحيح به ر اد گير ندو‬
  ‫پيام ايدو ااد اا نه ااناارو مي شور.‬
           ‫ماژولها مربوطه :‬
                        ‫‪mod -AUTH‬‬
                     ‫‪mod -AUTH-ANON‬‬
                        ‫‪mod –DIQEST‬‬

‫‪5-CONTENT SELECTION‬‬
             ‫ااس قسمد ماژولها :‬        ‫ر‬
                         ‫‪mod -DIR‬‬
                       ‫‪mod -AETIONS‬‬
                    ‫‪mod – NEQOTIOTION‬‬

                  ‫‪6-Environment creation‬‬
 ‫مربوطه به ااس قسمد عبا تند ا‬          ‫ماژولها‬
                           ‫:‬
                          ‫‪mod-env‬‬
                        ‫‪mod-setenvif‬‬
                       ‫‪mod- unique –id‬‬

                  ‫‪7-server-side scripting‬‬
‫مر بوط به ا اس ق سمد عبا ت ند ا‬    ‫ماژول ها‬
                       :
                     mod-cgi
                    mod-inclde

        8-RESPONSE HEADER GENERATION
‫مر بوط به ا اس ق سمد عبا ت ند ا‬    ‫ماژول ها‬
                       :
                   mod -MIME
               mod -MIME-MAGIC
                  mod -EXPIRES
                 mod -HEADERS
               mod -CERN- META


        9-INTERNAL CONTENT HANDLERS
‫مر بوط به ا اس ق سمد عبا ت ند ا‬    ‫ماژول ها‬
                       :
                    mod -asis
                  mod -autondex
                    mod -staus
                    mod –info

               10-Request Logging
‫مر بوط به ا اس ق سمد عبا ت ند ا‬    ‫ماژول ها‬
                       :
                  mod -Log-config
                  mod -log-agent
                  mod -log-referer
                  mod –usertack

               11-EXPERIMENTAL
‫مر بوط به ا اس ق سمد عبا ت ند ا‬    ‫ماژول ها‬
                       :
                 mod -mmap-static
                  mod –example

            12-Extensional functionlity
 ‫مر بوط به ا اس ق سمد عبا ت ند ا‬     ‫ماژول ها‬
                         ‫:‬
                      ‫‪mod -proxy‬‬
‫(ماژولها (ا 3تا21) فقط ر حد نام بتررن‬
‫تو ضيح ران شدو ا اد و به رل يل ا ر اار‬
 ‫ماژول ها ف قط نام ق سمنها و ماژول ها‬
 ‫مر بوط به هر ق سمد ذ كر شدو ا اد . ) ر‬
‫اان جا به تو ضيح رو ماژول مي پررا ام كه‬
‫برا ا اناارو ا آن ها احن ياج به ال اه‬
‫چها م را ام اعني اتك اتر ‪ libraries‬و توابتا‬
‫وا جي كه ا اس ماژول ها با اد با آن ها‬
‫ا ت باط بر قرا كن ند تا فا بل ا اناارو‬
                   ‫شوند .‬
                      ‫‪mod -PERL‬‬
‫با‬   ‫ا اس ماژول امكا نات برا بر قرا‬
‫بان‪ PERL‬و‪ LIBRARIES‬ها مربوط بته ااتس ا‬
 ‫فراهم مي ك ند ا اس ماژول ر حا لد عار‬
‫مستير (-‪SRC/modules/perl/mod‬‬ ‫غير فعال ااد و ر‬
               ‫‪ )perl.c‬قرا را ر .‬
                      ‫‪mod -SSL‬‬
 ‫ا‬  ‫مز ن گا‬  ‫ا اس ماژول اك ال گو تيم‬
           ‫طراق پروتكلها ‪. SSL‬‬
‫تته و ژن3/2 آن )‬‫(‪()SECURE SOCKET LAYER‬البنت‬
‫و‪ ()Transport layer seeecurity( TLS‬البن ته و ژن 2 آن‬
       ‫ت‬
‫تا رو‬ ‫تي تركيبهت‬‫تك‪ SSL/TLS‬اعنت‬  ‫تا كمت‬   ‫) و بت‬
        ‫پروتكل فوق تهيه مي كند .‬
‫عمتومي ااتد‬   ‫‪ SSL/TLS‬اك پروتكل مز نگا‬
‫كه ار‪TCP/IP‬مقيم مي شور و ر و اترو اتك‬
‫پروتكل‪ https‬مي اا ر اعني اك پروتكل‪ http‬كته‬
 ‫با‪ SSL/TLS‬باشتد بترا و‬     ‫قابل مز نگا‬
 ‫تس تاژول ر مست‬
‫تير‬      ‫تي تا ر اات مت‬  ‫ترو مت ات‬     ‫ات‬
 ‫ت‬          ‫ت‬
‫(‪ )src.modules/ssl/mod-ssl.c‬قتترا را ر ور حالتتد‬
           ‫عار غير فعال ااد )‬
                ‫خالصه مطالب‬
 ‫تتدااش و‬   ‫تتدا تا ا تته ا ا پيت‬
               ‫چت‬     ‫1- ابنت‬
‫ارو ‪ APACHE‬گانه شد كه ر اانجتا همچنتيس‬
‫ا اس مط لب كه پا اه و ا ااس آ پاچي چه نرم‬
‫بورو ا اد و گروو آ پاچي گه به‬       ‫ا فزا‬
‫وجور آو ندگان ااس محصول بورو اند ا چه‬
             ‫ماني شكل گرفنه اند .‬
 ‫2- مطالبي مقتدماتي ماننتد‪ WWW‬و‪HTTP‬و و‬
‫ارو و و ‪ CLIENT‬اا‪ BROWSER‬و … بته عنتوان‬
             ‫اصالحات عمومي بيان شد .‬
‫برنامه‪ Apache‬و‪functionality‬‬ ‫3- ااونا و الاه ها‬
‫مر بوط به هر ااونا ب يان شد ر وا قا‬
‫مهم نراس مب حث منس ميكو ه ميس ق سمد ا اد‬
‫ر ا اس ق سمد ا اد كه گا نه مي شور كه‬
‫برنا مه آ پاچي چ ند ال اه را روهرال اه چه‬
‫كا هااي ان جام ميد هد و ماژول ها م هم و‬
         ‫اصلي ذكروتوضيح رارو مي شور .‬
              ‫نتيجه گيري :‬
‫ر ا اس مقا له باتو جه به ااونا وال اه‬
‫ها ‪ Apache‬اك ار وصوصتيات و وجتوو تمتااز‬
‫برا و اترو ‪Apache‬ذكتر شتد كته ر واقتا‬
‫ماا ااس منس ه مان وصو صيات‬    ‫نني جه گ ير‬
                ‫ميكو ااد .‬
‫(وصو صيات و واژ گي ها و ارو آ پاچي با‬
               ‫توجه به منس )‬
‫1- ماژولها و ارو ‪Apache‬ر الاه3 كامال به‬
‫طو مسنقل قابل ااناارو هسنند به طو اكه‬
‫اك‪ minmalweb server‬براحني مينوانتد بتا آنهتا‬
                ‫اا گا شور .‬
‫2- برا اانكه پيونتد بتيس الاته 2 اعنتي‬
‫كرن تل و الا ته 3 برق ترا ش تور . ام تا ب ته‬
 ‫ت‬   ‫ت‬    ‫ت‬   ‫ت‬    ‫ت‬    ‫ت‬
‫اانقالل الاه 3 طبق بند قبلي صدمه ا وا ر‬
‫نشور پيوند البته كتررن بتا الاته 3 بااتد‬
‫را ناميكي اا پو اا با شد ا اس گو نه پيو ند‬
‫به وايله اشيا ‪DSO‬كه ر متنس نوضتيح ران‬
             ‫شد برقرا مي شور .‬
 ‫متاژول - ‪mod‬‬  ‫3- الگو انم پيچيدو ا كه ر‬
‫‪ rewrite‬به كا بررو شد ااتد ( ااتس متاژول‬
  ‫ت‬    ‫ت‬   ‫ت‬          ‫ت‬
‫ر قس تتمد ‪ URL-MAPPING‬اا تتد ) ك تته اا تتس‬
    ‫الگو تيم ر نوع وور بي نظير ااد .‬
 ‫4- توابعي بنام‪ API‬نتام بتررو شتد كته ر‬
‫واقا وظياه اصلي ااس گونه توابا ااس ااد‬
 ‫تتدو ا‬  ‫تتد رارو شت‬‫تتي ر وواات‬ ‫تته وقنت‬‫كت‬
‫طرف‪ WEBCLIENT‬به چند شاوه تقسيم متي شتور‬
‫هر شاوه به كدام ماژول ر ال اه اوم با اد‬
        ‫برور تار آنجا پررا ش شور .‬
‫0- ر و ارو ‪ Apachc‬اگر وطااي ر ‪URL‬مربتوط‬
‫به‪ USER‬پيش بيااد بجا اانكه ااس وطتا ا‬
 ‫پيغام بته‪ USER‬اطتالع رهتد ابنتدا اتعي ر‬
‫برطرف كررن ااس وطا ر ماژول‪ mod -speling‬متي‬
      ‫كند اگر نشد به‪ user‬اطالع ميدهد .‬                    ‫ف رست مناطع:‬

‫- 1‬   ‫‪apache Desktop refrence‬‬
‫‪http://www . Apacheref.com‬‬
‫‪2 – Secure configuration of Apache web Server‬‬

								
To top