BATTERY PART HP COMPAQ 2

Document Sample
BATTERY PART HP COMPAQ 2 Powered By Docstoc
					   BAÛNG GIAÙ BATTERY FOR COMPAQ / HP
Image to View         Part Description             Warranty   Price
        Battery HP HSTNN-DB72
        HP SPARE : 432306-001
        Battery Type : Li-ion
        Voltage : 10.8V - Capacity : 4400 mAh (6cell 47Wh)   3 MONTH
        Compatible Series:                        80/100USD
                                    1 YEAR
        Pavillon DV4, DV5, G50, G60, G70, HDX16 series
        Compaq Presario CQ40, CQ45, CQ50, CQ50Z
        Compaq Presario CQ60, CQ70
        Battery HP HSTNN-IB17, IB09, DB17,UB09
        HP SPARE : 367759-001 / 398065-001
        Battery Type : Li-ion
        Voltage : 10.8V - Capacity : 4000 / 4400mAh      3 MONTH
        Compatible Series:                         60/80 USD
                                    1 YEAR
        Pavillon DV1000, DV4000, DV5000 series
        Pavliion ZE2000, ZT4000, V2000, V4000 series
        Presario M2000, NX4800, NX7100 series
        Battery HP HSTNN-IB31, DB31
        HP SPARE : 432306-001
        Battery Type : Li-ion
                                         80/100 USD
        Voltage : 10.8V - Capacity : 4400 mAh (6cell 43Wh)   3 MONTH
        Voltage : 10.8V - Capacity : 8800 mAh (12 cell 95Wh)  1 YEAR
        Compatible Series:                        105/125 USD
        Pavillon DV2000, DV6000 series
        Pavliion V3000, V6000 series
        Battery HP HSTNN-UB33
        HP SPARE : 432974-001
        Battery Type : Li-ion
        Voltage : 14.4V - Capacity : 4400mAh / 63Wh      3 MONTH
        Compatible Series:                        110/130USD
                                    1 YEAR
        Pavillon DV9000 Series        Battery HP HSTNN-DB20, IB20, OB20
        HP SPARE : 403808-001
        Battery Type : Li-ion
        Voltage : 14.4V - Capacity : 4400mAh          3 MONTH
                                         90/110USD
        Compatible Series:                   1 YEAR
        Pavilion DV8000, DV8100, DV8200, DV8300 series
Battery HP HSTNN-IB08, LB08, IB05
Battery Type : Li-ion
Voltage : 10.8V - Capacity : 4400mAh
Compatible Series:                 3 MONTH
                               70/90 USD
HP Business NC6100, 6110, 6115, 6120, 6200, 6230   1 YEAR
HP Business NX6100, 6105, 6110, 6115, 6120, 6125
HP Business NX6130, 6220, 5100 series

Battery HP HSTNN-LB11
Battery Type : Li-ion
Voltage : 14.4V - Capacity : 4800mAh
Compatible Series:                 3 MONTH
                               80/100USD
HP Business NC8230, NC8430, NC8200 series      1 YEAR
HP Business NX8220, NX8200, NX9420 series
HP Business NW8240 series

Battery HP HSTNN-DB22
Battery Type : Li-ion
Voltage : 10.8V - Capacity : 5200mAh-55Wh
Compatible Series:                 3 MONTH
                               80/100 USD
HP Business 2400 series               1 YEAR


Battery HP HSTNN-OB41
HP SPARE : 441132-001
Battery Type : Li-ion
Voltage : 7.2V - Capacity : 7600mAh (55Wh 6Cell)  3 MONTH
                               80/100USD
Compatible Series:                  1 YEAR
HP Pavilion Business Table PC TX1000 series
HP Pavilion Business Table PC TX2000 series

Battery HP HSTNN-LB12
Battery Type : Li-ion
Voltage : 10.8V - Capacity : 4800mAh
Compatible Series:                 3 MONTH
                               80/100 USD
HP Business Table PC TC4200 series          1 YEAR
Compaq Business PC NC4200 series


Battery HP HSTNN-IB39
Battery Type : Li-ion
Voltage : 14.4V - Capacity : 2200mAh (32Wh 4Cell)
Compatible Series:                 3 MONTH
                               50/80 USD
HP Pavilion C500 series               1 YEAR


Battery HP/COMPAQ 337607-001, 337607-002
Battery Type : Li-ion
Voltage : 14.8V - Capacity : 4400mAh
Compatible Series:                 3 MONTH
                               60/80 USD
Pavilion zt3000, zt3100, zt3200, zt3300, zt3400.   1 YEAR
Presario X1300, X1000, X1400.
Pavilion Notebook nx7000,nx7010

Battery HP/COMPAQ HSTNN-IB04
Battery Type : Li-ion PP2100, PP2200, PP2210
Voltage : 14.8V - Capacity : 6600mAh
Compatible Series:                 3 MONTH
                               70/90USD
Presario DZ358U, R3000, R3000T series        1 YEAR
Pavillon NX9100, NX9110, NX9115, NX9600 series
ZV5000, ZV6000, ZX5000, ZX5100, ZX5200 series
ZD8000, X6000 series
Battery HP/COMPAQ F4486A, 4486B
Battery Type : Li-ion
Voltage : 14.8V - Capacity : 4000mAh
Compatible Series:
Pavilion ZE1000, ZE1100, ZE1110, ZE1115, ZE1145
ZE1200 , ZE1201, ZE1202, ZE1210, ZE1230,
ZE1250, ZE1260.                     3 MONTH
Pavilion XF, XF125, XF145, XF225, XF235, XF255,     1 YEAR  50/70 USD
XF315, XF325, XF328, XF335.
ACER BTA0302001, ASPIRE 1300,1310 series
Fujitsu siemens amilo M6300, M6800, M7300,
M7800, M8300, M8800
Lifebook C1010, C1020, C1110
Gateway solo 1400, 1450 series
Battery HP/COMPAQ F4809A, F4812A
Battery Type : Li-ion
Voltage : 14.8V - Capacity : 4400mAh
Compatible Series:
HP Omnibook XE4100, XE4400, XE4500, XT236,
XT375, XT178, XT412, XT183, XT345, XT395,        3 MONTH
XT512, ZE4000, NX9005.
                                 50/70 USD
                             1 YEAR
Pavilion xt100, xt200, xt500, xt5300, ze4100, ze4200,
ze4300, ze4400, ze4500, ze4600, ze4700, ze4800,
ze5000, ze5100, ze5200, ze5300, ze5400, ze5500,
ze5600, ze5700
Presario 2100, 2200, 2500, NX9005
Battery HP/COMPAQ PPB003C, PPB004C
Battery Type : Li-ion
Voltage : 14.8V - Capacity : 4000 / 4400mAh
Compatible Series:                   3 MONTH
Presario 900, 1500, 2800, 1700 series               50/70USD
                             1 YEAR
Evo N800, N800v, N800c, N800w series
Evo N1000, N1015, 1020 series

Battery HP/COMPAQ HSTNN-IB01, HSTNN-DB01,
HSTNN-MB01
Battery Type : Li-ion
Voltage : 10.8V - Capacity : 4400mAh          3 MONTH
                                 50/70 USD
Compatible Series:                    1 YEAR
HP Pavilion NC6000, NC8000, NW8000, NX5000


Battery HP/COMPAQ PP2141H, PP2141D, PP2141F
Battery Type : Li-ion
Voltage : 14.4V - Capacity : 3920 / 4400mAh
Compatible Series:                   3 MONTH
                                 50/60USD
Evo N600, N600c, N610, N610c, N610v, N620 series     1 YEAR


Battery HP/COMPAQ HSTNN-IB13, HSTNN-DB13
Battery Type : Li-ion
Voltage : 11.1V - Capacity : 4400mAh
Compatible Series:                   3 MONTH
                                 60/80USD
Pavillon NX9000, NX9020, NX9040 series          1 YEAR
Pavliion ZE5155
Presario 2200

Battery HP/COMPAQ PP2051A
Battery Type : Li-ion
Voltage : 14.8V - Capacity : 1960mAh          1 YEAR   60USD
Compatible Series:
Compaq Armada M300
                            1 MONTH  40 USD
 Miễn phí công thay thế và lắp đặt
Taát caû haøng hoùa ñeàu ZIN theo maùy 100%, haøng baûo ñaûm ñuùng chaát löôïng cuûa nhaø saûn xuaát.
Baûng giaù treân aùp duïng töø ngaøy 01/10/2010, giaù treân chöa VAT 10%
Hình thöùc thanh toùan : tieàn maët theo tyû giaù töï do taïi thôøi ñieåm thanh toùan
 Ñieàu kieän baûo haønh :
1/ Nhaän baûo haønh taïi coâng ty HOØA LEÄ.
2/Nhaän traû haøng trong voøng 3 ngaøy.
3/Khoâng baûo haønh trong tröôøng hôïp chaùy, noå chip, maát tem hay môø barcode hoaëc do saâu boï phaù hoïai,
hoaëc loãi do ngöôøi söû duïng.
Chi tieát haõy lieân heä phoøng kinh doanh: 38566435 or 39572630 gaëp Anh HOØA
 CTY HOØA LEÄ COÙ ÑAÀY ÑUÛ LINH KIEÂN VAØ THIEÁT BÒ THAY THEÁ CHO LAPTOP
             HAÂN HAÏNH PHUÏC VUÏ QUYÙ KHAÙCH

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:2/1/2013
language:Unknown
pages:4