Literature Review by o6C4A3

VIEWS: 5 PAGES: 41

									Mục lục:
1    Các khái niệm chính............................................................................................................................................................................ 5
  1.1     Model .......................................................................................................................................................................................... 5
  1.2     Meta Model ................................................................................................................................................................................. 5
  1.3     Domain Specific Language ......................................................................................................................................................... 6
     1.3.1     Abstract Syntax ................................................................................................................................................................... 6
     1.3.2     Concrete Syntax .................................................................................................................................................................. 6
  1.4     Model-Driven Engineering ......................................................................................................................................................... 6
  1.5     Model-Driven Development ....................................................................................................................................................... 9
  1.6     Model-Driven Architecture ......................................................................................................................................................... 9
     1.6.1     MDA View Point .............................................................................................................................................................. 10
       1.6.1.1 Coputation Independent Model (CIM) ......................................................................................................................... 10
       1.6.1.2 Platfom Independent Model (PIM) ............................................................................................................................... 10
       1.6.1.3 Platform Specific Model (PSM) ................................................................................................................................... 10
  1.7     Human-Computer Interaction ................................................................................................................................................... 11
  1.8     Model-Base User Interface Development ................................................................................................................................. 11
2    Hiện trạng hướng nghiên cứu MDDUI ............................................................................................................................................. 13
  2.1     Process ...................................................................................................................................................................................... 13
  2.2     Modeling Language .................................................................................................................................................................. 35
     2.2.1     Modeling Language for Task Model .............................................................................Error! Bookmark not defined.19
       2.2.1.1 IdealXML ...................................................................................................................Error! Bookmark not defined.19
       2.2.1.2 FlowiXML .................................................................................................................Error! Bookmark not defined.19
     2.2.2     Modeling Language for AUI Model ..............................................................................Error! Bookmark not defined.19
       2.2.2.1 IdealXML ...................................................................................................................Error! Bookmark not defined.19
       2.2.2.2 KnowiXML ................................................................................................................Error! Bookmark not defined.19
     2.2.3     Modeling Language for CUI Model ..............................................................................Error! Bookmark not defined.19
       2.2.3.1 SketchiXML...............................................................................................................Error! Bookmark not defined.19
       2.2.3.2 GrafiXML ..................................................................................................................Error! Bookmark not defined.19
       2.2.3.3 ComposiXML ............................................................................................................Error! Bookmark not defined.19
       2.2.3.4 PlastiXML ..................................................................................................................Error! Bookmark not defined.19
       2.2.3.5 VisiXML ....................................................................................................................Error! Bookmark not defined.19                                                                                                                                                                                                          1
  2.3      Model ........................................................................................................................................................................................ 17
     2.3.1      Task Model ....................................................................................................................................................................... 17
       2.3.1.1 AMBOSS Task Meta-Model ........................................................................................................................................ 17
       2.3.1.2 ANSI/CEA-2018 Task Meta-Model ............................................................................................................................. 19
       2.3.1.3 CTT Task Model ........................................................................................................................................................... 19
       2.3.1.4 Diane+ Task Meta-Model ............................................................................................................................................. 20
       2.3.1.5 GOMS Task Meta-Model ............................................................................................................................................. 21
       2.3.1.6 GTA Task Meta-Model................................................................................................................................................. 22
       2.3.1.7 HTA Task Meta-Model................................................................................................................................................. 23
       2.3.1.8 TKS Task Meta-Model ................................................................................................................................................. 24
       2.3.1.9 TOOD Task Meta-Model .............................................................................................................................................. 25
       2.3.1.10       UsiXML Task Meta-Model ...................................................................................................................................... 26
       2.3.1.11       Bảng so sánh các loại Task Model ............................................................................................................................ 27
     2.3.2      Abstract User Interface Model .......................................................................................................................................... 28
       2.3.2.1 UsiXML AUI Meta Model ........................................................................................................................................... 28
       2.3.2.2 DIAL AUI Meta Model ................................................................................................................................................ 29
       2.3.2.3 XForms AUI Meta Model ............................................................................................................................................. 29
       2.3.2.4 TERESA XML AUI “abstract class” ............................................................................................................................ 30
     2.3.3      Concrete User Interface Model ......................................................................................................................................... 31
       2.3.3.1 UsiXML CUI Meta Model............................................................................................................................................ 32
       2.3.3.2 UIML CUI Meta Model ................................................................................................................................................ 33
     2.3.4      Transformational Approach .............................................................................................................................................. 34
       2.3.4.1 UsiXML Transformational Meta Model ....................................................................................................................... 34
3    Các nhận xét và đề nghị (của tôi) trong hướng MDDUI .................................................................................................................. 35
  3.1      Nhận xét .................................................................................................................................................................................... 38
  3.2      Đề nghị ...................................................................................................................................................................................... 39
4    Tài liệu tham khảo ............................................................................................................................................................................ 40

Các hình vẽ:
Hình 1 Định nghĩa Model [Jean Bézivin, Introduction to Model Engineering, http://www.modelware-
ist.org/index.php?option=com_remository&Itemid=79 (2006)] ................................................................................................................ 5                                                                                                                                                                                                          2
Hình 2 Định nghĩa Meta Model [Jean Bézivin, Introduction to Model Engineering, http://www.modelware-
ist.org/index.php?option=com_remository&Itemid=79 (2006)] ................................................................................................................ 5
Hình 3 Sơ lược lịch sử công nghệ phát triển phần mềm [Jean Bézivin, Introduction to Model Engineering, http://www.modelware-
ist.org/index.php?option=com_remository&Itemid=79 (2006)] ................................................................................................................ 7
Hình 4 MDE, hướng tiếp cận, chuẩn và công cụ hỗ trợ [Jean Bézivin, Introduction to Model Engineering, http://www.modelware-
ist.org/index.php?option=com_remository&Itemid=79 (2006)] ................................................................................................................ 8
Hình 5 Các hường nghiên cứu trong MDE ................................................................................................................................................. 9
Hình 6 Các hướng nghiên cứu trong MBUID .......................................................................................................................................... 11
Hình 7 Kết hợp hai hướng nghiên cứu MDD và MBUID ........................................................................................................................ 12
Hình 8 Các Model và công cụ trong Model-Based Development Process [F.Paternò, Model-based Tools for Pervasive Usability,
Interacting with Computers, Elsevier, May 2005, Vol.17, Issue 3, pp. 291-315] .................................................................................... 15
Hình 9 Các View Point và mối quan hệ của chúng trong Cameleon Framework [Calvary, G., Coutaz, J., Thevenin, D., Limbourg, Q.,
Bouillon, L., Vanderdonckt, J. A Unifying Reference Framework for Multi-Target User Interfaces. Interacting with Computer 15,3
(2003) 289–308]........................................................................................................................................................................................ 16
Hình 10 Một số bài báo ở Workshop MDDAUI ...................................................................................................................................... 36
Hình 11 [Guerrero Garcia, J., Vanderdonckt, J., Gonzalez Calleros, J.M. (2008), Towards a Multi-Users Interaction Meta-Model. IAG
Working Paper 08/28, Université catholique de Louvain, 2008] ............................................................................................................. 19
Hình 12 [Guerrero Garcia, J., Vanderdonckt, J., Gonzalez Calleros, J.M. (2008), Towards a Multi-Users Interaction Meta-Model. IAG
Working Paper 08/28, Université catholique de Louvain, 2008] ............................................................................................................. 19
Hình 13 [Guerrero Garcia, J., Vanderdonckt, J., Gonzalez Calleros, J.M. (2008), Towards a Multi-Users Interaction Meta-Model. IAG
Working Paper 08/28, Université catholique de Louvain, 2008] ............................................................................................................. 20
Hình 14 [Guerrero Garcia, J., Vanderdonckt, J., Gonzalez Calleros, J.M. (2008), Towards a Multi-Users Interaction Meta-Model. IAG
Working Paper 08/28, Université catholique de Louvain, 2008] ............................................................................................................. 21
Hình 15 [Guerrero Garcia, J., Vanderdonckt, J., Gonzalez Calleros, J.M. (2008), Towards a Multi-Users Interaction Meta-Model. IAG
Working Paper 08/28, Université catholique de Louvain, 2008] ............................................................................................................. 22
Hình 16 [Guerrero Garcia, J., Vanderdonckt, J., Gonzalez Calleros, J.M. (2008), Towards a Multi-Users Interaction Meta-Model. IAG
Working Paper 08/28, Université catholique de Louvain, 2008] ............................................................................................................. 23
Hình 17 [Guerrero Garcia, J., Vanderdonckt, J., Gonzalez Calleros, J.M. (2008), Towards a Multi-Users Interaction Meta-Model. IAG
Working Paper 08/28, Université catholique de Louvain, 2008] ............................................................................................................. 24
Hình 18 [Guerrero Garcia, J., Vanderdonckt, J., Gonzalez Calleros, J.M. (2008), Towards a Multi-Users Interaction Meta-Model. IAG
Working Paper 08/28, Université catholique de Louvain, 2008] ............................................................................................................. 25                                                                                                                                                                                                        3
Hình 19 [Guerrero Garcia, J., Vanderdonckt, J., Gonzalez Calleros, J.M. (2008), Towards a Multi-Users Interaction Meta-Model. IAG
Working Paper 08/28, Université catholique de Louvain, 2008] ............................................................................................................. 26
Hình 20 UsiXML AUI Meta Model [Guerrero Garcia, J., Vanderdonckt, J. (2008), Towards a Multi-Users Interaction Meta-Model.
IAG Working Paper 08/25, Université catholique de Louvain, 2008.] .................................................................................................... 28
Hình 21 [http://giove.cnuce.cnr.it/tools/TERESA/teresa_xml_aui.html] ................................................................................................. 30
Hình 22 UsiXML CUI Meta Model [Guerrero Garcia, J., Vanderdonckt, J. (2008), Towards a Multi-Users Interaction Meta-Model.
IAG Working Paper 08/25, Université catholique de Louvain, 2008] ..................................................................................................... 32
Hình 23 UIML CUI Meta Model [Helms, J. Schaefer, R, Luyten, K., Vanderdonckt, J., Vermeulen, J. and Abrams, M. (2008), UIML
Version 4.0, http://www.oasis-open.org/committees/download.php/28457/uiml-4.0-cd01.pdf ] ............................................................ 33
Hình 24 UsiXML Tranformational Meta Model [Guerrero Garcia, J., Vanderdonckt, J. (2008), Towards a Multi-Users Interaction
Meta-Model. IAG Working Paper 08/25, Université catholique de Louvain, 2008] ............................................................................... 34
                                                                                                                                                                           4
1 Các khái niệm chính
Lưu ý: các khái niệm bên dưới đây có thể có nhiều định nghĩa khác nhau. Những định nghĩa không đưa ra trích dẫn là do tôi tự cảm
nhận và tự định nghĩa


1.1 Model
Theo [Joaquin Miller, Jishnu Mukerji, MDA Guide Version 1.0.1, http://www.omg.org/mda/ (2003)]:

Model là một mô tả hoặc một đặc tả hệ thống và môi trường của nó theo một ngữ cảnh nào đó. Model thường được thể hiện kết hợp
hình vẽ (drawing) và chữ (text). Text có thể là ngôn ngữ mô hình hóa (modeling language) hoặc ngôn ngữ tự nhiên (natural language).
                        Hình 1 Định nghĩa Model [Jean Bézivin, Introduction to Model Engineering, http://www.modelware-
                                          ist.org/index.php?option=com_remository&Itemid=79 (2006)]

1.2 Meta Model
Meta Model định nghĩa cú pháp (syntax) và ngữ nghĩa (semantic) của Model
                   Hình 2 Định nghĩa Meta Model [Jean Bézivin, Introduction to Model Engineering, http://www.modelware-
                                       ist.org/index.php?option=com_remository&Itemid=79 (2006)]
                                                                                                                                  5
1.3 Domain Specific Language
Domain Specific Language (DSL) dịch theo tiếng Việt là ngôn ngữ xác định Domain. Để mô tả một hệ thống (system), người ta nhìn
hệ thống ở những mức nhìn (View Point) khác nhau. Mỗi mức nhìn là một Domain và được mô tả bời DSL.

Một DSL có hai mức định nghĩa là: Abstract Syntax và Concrete Syntax.

1.3.1 Abstract Syntax
Abstract Syntax định nghĩa các khái niệm và mối quan hệ giữa chúng.

Người ta dùng Meta Model để định nghĩa Abstract Syntax của DSL.

1.3.2 Concrete Syntax
Concrete Syntax định nghĩa mức thể hiện vật lý của các khái niệm và mối quan hệ hay nói các khác ở mức Concrete Syntax các khái
nhiệm và mối quan hệ được ánh xạ thành các biểu tượng thể hiện vật lý.

Concrete Syntaxt được thể hiện bằng chữ (text) hoặc hình vẽ (drawing).


1.4 Model-Driven Engineering
Model-Driven Engineering (MDE) dịch theo tiếng Việt có nghĩa là công nghệ hướng mô hình. MDE là hệ thống phương pháp luận
(Methodology) phát triển phần mềm. Hệ thống phương pháp luận này nghiên cứu về: quy trình phát triển phần mềm (Process), các
loại mô hình dùng để mô tả hệ thống, ngôn ngữ mô hình hóa (Modeling Laguage), vá các công cụ hỗ trợ (CASE Tool) theo các cách
tiếp cận khác nhau.
                                                                                                                             6
         Hình 3 Sơ lược lịch sử công nghệ phát triển phần mềm [Jean Bézivin, Introduction to Model Engineering, http://www.modelware-
                                          ist.org/index.php?option=com_remository&Itemid=79 (2006)]
Ví dụ với cách tiếp cận “lấy Use Case để định hướng xây dựng chương trình” thì Rational đề xuất quy trình RUP, ngôn ngữ mô hình
hóa UML, các loại sơ đồ trong UML và công cụ hỗ trợ là Rational Rose.

Với cách tiếp cận “xem xét việc xây dựng chương trình là một hoạt động chuyển đổi từ mô hình này sang mô hình khác”. Cách tiếp
cận này còn mới và vẫn đang phát triển, hiện nay có nhiều tổ chức tham gia nghiên cứu và thành lập chuẩn riêng ví dụ như: Model-
Driven Architecture (MDA) của OMG, Model Intergrated Computing (MIC) của ISIS đại học Vanderbilt, Software Factories (SF) của
Microsoft.
                                                                                                                                        7
        Hình 4 MDE, hướng tiếp cận, chuẩn và công cụ hỗ trợ [Jean Bézivin, Introduction to Model Engineering, http://www.modelware-
                                       ist.org/index.php?option=com_remository&Itemid=79 (2006)]
Các hướng nghiên cứu trong MDE:
                                                                                                                                      8
                                              Hình 5 Các hường nghiên cứu trong MDE

1.5 Model-Driven Development
Model-Driven Development (MDD) dịch theo tiếng Việt là phát triển hướng mô hình. Tên gọi chung của các cách tiếp cận phát triển
các hệ thống phần mềm theo hướng chuyển đổi mô hình. Hiện nay MDD được nhắc đến với hàm ý chỉ cách tiếp cận MDA của OMG.


1.6 Model-Driven Architecture
Model-Driven Architecture (MDA) dịch theo tiếng Việt là kiến trúc hướng mô hình.

MDA do OMG đề xuất 2000. Theo [Joaquin Miller, Jishnu Mukerji, MDA Guide Version 1.0.1, http://www.omg.org/mda/ (2003)]:

MDA là một hướng tiếp cận sử dụng mô hình để phát triển phần mềm.
                                                                                                                             9
MDA bắt đầu từ ý tưởng nổi tiếng tồn tại từ rất lâu là: làm rõ và đặc tả các tác vụ hệ thống – cái nào phụ thuộc platform cái nào không
phụ thuộc platform, đồng thời chia ra các mức phụ thuộc.

MDA định hướng các công cụ hỗ trợ:

-Xác định phần độc lập giữa hệ thống và platform

-Xác định phần phụ thuộc platform

-Chọn một platform chuyên biệt mà hệ thống phụ thuộc

-Chuyển đổi hệ thống từ đặc tả platform này sang platform khác

Ba mục tiêu lớn của MDA là tính khả chuyển (portability), tương vận (interoperability), khả dụng (reusability)

1.6.1 MDA View Point

1.6.1.1 Coputation Independent Model (CIM)
Mô hình độc lập tính toán


1.6.1.2 Platfom Independent Model (PIM)
Mô hình độc lập platform


1.6.1.3 Platform Specific Model (PSM)
Mô hình phụ thuộc platform
                                                                                                                                    10
1.7 Human-Computer Interaction
HCI là ngành khoa học nghiên cứu giao tiếp giữa con người và máy tính.

1.8 Model-Base User Interface Development
MBUID dịch theo tiếng Việt là phát triển giao diện người dùng dựa trên Model. Đây là một nhánh nghiên cứu trong HCI

Các hướng nghiên cứu trong MBUID:
                                             Hình 6 Các hướng nghiên cứu trong MBUID
Có nhiều cách tiếp cận để nghiên cứu về MBUID. Trong phạm vi của luận văn, ta chỉ quan tâm đến cách tiếp cận MDD (nghĩa là xây
dựng UI dựa trên việc chuyển đổi từ mô hình này sang mô hình khác). Việc nghiên cứu về MBUID theo cách tiếp cận MDD, trong
luận văn này tôi tạm gọi là MDDUI.

Kết hợp hai hướng nghiên cứu MDD và MBUID:
                                                                                                                           11
Hình 7 Kết hợp hai hướng nghiên cứu MDD và MBUID
                                                   12
2 Hiện trạng hướng nghiên cứu MDDUI
Workshop MDDAUI từ năm 2005 đến 2009 chuyên đăng các bài kết hợp hai hướng nghiên cứu MDD và MBUID.

Một nhánh nghiên cứu của MDDUI là nghiên cứu về việc phát sinh giao diện web phù hợp với platform thể hiện. Model-Based User
Interfaces Incubator Group (MBUI XG) là một nhóm nghiên cứu trong nhánh này.

Những nhóm nghiên cứu khác: (hiện tại chưa tìm ra được)


2.1 Process
Thông thường khi xây dựng một system, người ta thường xem system ở những View Point, nhìn system ở mức trừu tượng khác nhau.
Dựa vào [Szekely, P. Retrospective and Challenges for Model-Based Interface Development. 2nd International Workshop on
Computer-Aided Design of User Interfaces, Namur, Namur University Press], [F.Paternò, Model-based Tools for Pervasive Usability,
Interacting with Computers, Elsevier, May 2005, Vol.17, Issue 3, pp. 291-315] và Cameleon Framework [Calvary, G., Coutaz, J.,
Thevenin, D., Limbourg, Q., Bouillon, L., Vanderdonckt, J. A Unifying Reference Framework for Multi-Target User Interfaces.
Interacting with Computer 15,3 (2003) 289–308], ta thấy có thể chia một interactive system thành các View Point ứng với các model
sau:

      Task & Object Model: Mô tả các tác vụ giao tiếp giữ người dùng và hệ thống cùng với các đối tượng thể hiện.
      Abstract User Interface: Ở mức này abstract interface mô tả interface độc lập với platform. Ở mức này ta chỉ quan tâm đến cấu
       trúc logic, chưa quan tâm đến chi tiết ở mức nhỏ hơn nhưng vẫn đảm bảo được ý nghĩa thực thi các tác vụ được mô tả ở Task
                                                                                                                                 13
    Model [Paternò, F., Leonardi, A. “A Semantics-based Approach to the Design and Implementation of Interaction Objects”,
    Computer Graphics Forum, Blackwell Publisher, Vol.13, N.3, pp.195-204, 1994].
   Concrete User Interface: Ở mức này abstract interface được chuyển sang concrete interface phụ thuộc vào platform.
   Final User Interface: Ở mức này concrete interface được chuyển đổi sang interface trên một môi trường phần mềm cụ thể.
                                                                                                                             14
Hình 8 Các Model và công cụ trong Model-Based Development Process [F.Paternò, Model-based Tools for Pervasive Usability, Interacting with
                                      Computers, Elsevier, May 2005, Vol.17, Issue 3, pp. 291-315]
                                                                                                                                            15
Hình 9 Các View Point và mối quan hệ của chúng trong Cameleon Framework [Calvary, G., Coutaz, J., Thevenin, D., Limbourg, Q., Bouillon, L.,
Vanderdonckt, J. A Unifying Reference Framework for Multi-Target User Interfaces. Interacting with Computer 15,3 (2003) 289–308]
                                                                                                                                              16
2.2 Model
2.2.1 Task Model

2.2.1.1 AMBOSS Task Meta-Model
                                 17
18
Hình 10 [Guerrero Garcia, J., Vanderdonckt, J., Gonzalez Calleros, J.M. (2008), Towards a Multi-Users Interaction Meta-Model. IAG Working Paper
08/28, Université catholique de Louvain, 2008]

2.2.1.2 ANSI/CEA-2018 Task Meta-Model
Hình 11 [Guerrero Garcia, J., Vanderdonckt, J., Gonzalez Calleros, J.M. (2008), Towards a Multi-Users Interaction Meta-Model. IAG Working Paper
08/28, Université catholique de Louvain, 2008]

2.2.1.3 CTT Task Model
Concur Task Tree (CTT) do Paternò F phát triển hỗ trợ phân tích, đặc tả Task Model. Theo thông tin trên trang web của Paternò F
(http://giove.isti.cnr.it/~fabio/) thì CTT của ông được sử dụng trong nhiều lĩnh vực và trường đại học.
                                                                                                                                             19
Ông ta có đăng bài [Paternò F., Mancini C., Meniconi S. “ConcurTaskTrees: A Diagrammatic Notation for Specifying Task Models"
Proceedings of the IFIP TC13 Sixth International Conference on Human-Computer Interaction, pp. 362–369, July 14-18, 1997]

Các bài đăng trên Workshop MDDAUI từ năm 2005 đến 2009 và TAMODIA từ năm 2006 đến 2008 bài nào có nhắc đến Task Model
đều có tham chiếu hoặc sử dụng CTT (Không biết tại sao tìm trên CiteSeerX không thấy Ref)


2.2.1.4 Diane+ Task Meta-Model
Hình 12 [Guerrero Garcia, J., Vanderdonckt, J., Gonzalez Calleros, J.M. (2008), Towards a Multi-Users Interaction Meta-Model. IAG Working Paper
08/28, Université catholique de Louvain, 2008]
                                                                                                                                             20
2.2.1.5 GOMS Task Meta-Model
Hình 13 [Guerrero Garcia, J., Vanderdonckt, J., Gonzalez Calleros, J.M. (2008), Towards a Multi-Users Interaction Meta-Model. IAG Working Paper
08/28, Université catholique de Louvain, 2008]
                                                                                                                                             21
2.2.1.6 GTA Task Meta-Model
Hình 14 [Guerrero Garcia, J., Vanderdonckt, J., Gonzalez Calleros, J.M. (2008), Towards a Multi-Users Interaction Meta-Model. IAG Working Paper
08/28, Université catholique de Louvain, 2008]
                                                                                                                                             22
2.2.1.7 HTA Task Meta-Model
Hình 15 [Guerrero Garcia, J., Vanderdonckt, J., Gonzalez Calleros, J.M. (2008), Towards a Multi-Users Interaction Meta-Model. IAG Working Paper
08/28, Université catholique de Louvain, 2008]
                                                                                                                                             23
2.2.1.8 TKS Task Meta-Model
Hình 16 [Guerrero Garcia, J., Vanderdonckt, J., Gonzalez Calleros, J.M. (2008), Towards a Multi-Users Interaction Meta-Model. IAG Working Paper
08/28, Université catholique de Louvain, 2008]
                                                                                                                                             24
2.2.1.9 TOOD Task Meta-Model
Hình 17 [Guerrero Garcia, J., Vanderdonckt, J., Gonzalez Calleros, J.M. (2008), Towards a Multi-Users Interaction Meta-Model. IAG Working Paper
08/28, Université catholique de Louvain, 2008]
                                                                                                                                             25
2.2.1.10        UsiXML Task Meta-Model
Hình 18 [Guerrero Garcia, J., Vanderdonckt, J., Gonzalez Calleros, J.M. (2008), Towards a Multi-Users Interaction Meta-Model. IAG Working Paper
08/28, Université catholique de Louvain, 2008]
                                                                                                                                             26
2.2.1.11       Bảng so sánh các loại Task Model
Bảng so sánh các loại task model của MBUI XG [http://www.w3.org/2005/Incubator/model-based-ui/wiki/Task_Meta_Models]

               AMBOSS ANSI/CEA         CTT      Diane +    GOMS            GTA     HTA          TKS    TOOD      UsiXML      Relevance
Decompositi
            Hierarchy Hierarchy      Hierarchy Hierarchy Hierarchy Hierarchy Hierarchy Hierarchy Hierarchy Hierarchy         Must
on
                      +- Ordered
                                     Enabling,
                      = true,                                                                               Enabling,
                                     enabling
                      information               Ordered                          Fixed                      enabling with
Sequence    Seq                      with                Sequence Seq                     Sequence Sequence               Must
                      passing                   sequence                         sequence                   information
                                     informatio
                      (Postconditi                                                                          passing
                                     n passing
                      on)
                      +-
                                     Iteration,           +- Loop                                              Iteration,
                      MinOccurs                                                  +- Stop
Iteration   X                        finite     Loop      (If, then,   X                   X          X        finite        Should
                      +                                                          rules
                                     iteration            else)                                                iteration
                      MaxOccurs
                                                                                                               Deterministic
                                               Required                                                        choice,
                        +-                     choice,  +- Or (If,               Selective                     undeterminist
Choice         ALT                  Choice                          Or                     Or         Choice                 Should
                        Precodition            free     then, else)              rule                          ic choice,
                                               choice                                                          inclusive
                                                                                                               choice
Optionality
Interruption
Concurrency
Cooperation
                                                                                                                            27
Parallel2.2.2 Abstract User Interface Model

2.2.2.1 UsiXML AUI Meta Model
Hình 19 UsiXML AUI Meta Model [Guerrero Garcia, J., Vanderdonckt, J. (2008), Towards a Multi-Users Interaction Meta-Model. IAG Working
Paper 08/25, Université catholique de Louvain, 2008.]
                                                                                                                                         28
2.2.2.2 DIAL AUI Meta Model
2.2.2.3 XForms AUI Meta Model
                                29
2.2.2.4 TERESA XML AUI “abstract class”
Hình 20 [http://giove.cnuce.cnr.it/tools/TERESA/teresa_xml_aui.html]
                                                                       30
2.2.3 Concrete User Interface Model
                                      31
2.2.3.1 UsiXML CUI Meta Model
Hình 21 UsiXML CUI Meta Model [Guerrero Garcia, J., Vanderdonckt, J. (2008), Towards a Multi-Users Interaction Meta-Model. IAG Working
Paper 08/25, Université catholique de Louvain, 2008]
                                                                                                                                         32
2.2.3.2 UIML CUI Meta Model
Hình 22 UIML CUI Meta Model [Helms, J. Schaefer, R, Luyten, K., Vanderdonckt, J., Vermeulen, J. and Abrams, M. (2008), UIML Version 4.0,
http://www.oasis-open.org/committees/download.php/28457/uiml-4.0-cd01.pdf ]
                                                                                                                                           33
2.2.4 Transformational Approach

2.2.4.1 UsiXML Transformational Meta Model
Hình 23 UsiXML Tranformational Meta Model [Guerrero Garcia, J., Vanderdonckt, J. (2008), Towards a Multi-Users Interaction Meta-Model. IAG
Working Paper 08/25, Université catholique de Louvain, 2008]
                                                                                                                                             34
2.3 Modeling Language
OMG đề xuất và cho đặc tả UML, MOF, EMOF. Tuy nhiên những ngôn ngữ này cồng kềnh và phức tạp (cần dẫn chứng thêm)

Những nhà phát triển trên nền Eclipse đề xuất ECore đơn giản hơn.

Những người theo trường phái khác thì sử dụng ngôn ngữ họ tự định nghĩa ví dụ như nhóm MBUI XG sử dụng: UsiXML, UIML,
TERESA XML, DTD, v.v…

Trong các bài ở Workshop MDDAUI từ năm 2005 đến 2009 không thấy đề cập đến MOF, EMOF, UML để định nghĩa Meta Model,
chỉ có hai bài sử dụng Ecore, các bài còn lại sử dụng ngôn ngữ khác (UsiXML, UIML,…) hoặc không đề cập đến.
                                                                                                                    35
Hình 24 Một số bài báo ở Workshop MDDAUI
                                           36
2.3.1 Các Modeling Language sử dụng kết hợp với UsiXML
Hình 25 UsiXML Development Process [http://www.w3.org/2005/Incubator/model-based-ui/wiki/Image:UsiXML-development.png]
                                                                                                                         37
2.3.1.1 IdealXML
2.3.1.2 KnowiXML
2.3.1.3 GrafiXML

2.3.1.4 VisiXML

2.3.1.5 SketchiXML

2.3.1.6 FormiXML
2.3.1.7 PlastiXML
2.3.1.8 ComposiXML

2.3.1.9 VisualiXML
2.3.1.10      ReversiXML


3 Các nhận xét và đề nghị (của tôi) trong hướng MDDUI
3.1 Nhận xét
Process đang hình thành và phát triên, chưa có một chuẩn chung (giống như RUP của Rational). Các bài đề cập đến Process đều có
tham khảo đến Process của Cameleon Framework.
                                                                                                                                 38
Modeling Language không thấy nhắc đến UML, MOF, EMOF. ECore thấy trong rất ít bài viết. Các ngôn ngữ khác (UsiXML,
TERESA XML, v.v…) chiếm đa số trong các bài ở Workshop MDDAUI từ năm 2005 đến 2009 (chưa biết lý giải tại sao)

Model: Về cơ bản có các Task, AUI, CUI, Fianl UI Model. Nhiều bài viết còn phân AUI Model thành Presentation Model và Dialog
Model hoặc thêm vào một số Model trung gian khác.

Ứng dụng phát sinh giao diện web cho nhiều platfom thì nhiều và tương đối hoàn chỉnh ví dụ như TERESA XML, UsiXML

Ứng dụng phát sinh giao diện form và web hoặc cho nhiều môi trường thì ít ví dụ như trong các bài ở Workshop MDDAUI từ năm
2005 đến năm 2009 có

MANTRA [Goetz Botterweck, A Model-Driven Approach to the Engineering of Multiple User Interfaces, MDDAUI 2006, University
of Koblenz-Landau].

GrTP [Janis Barzdins, Andris Zarins, Karlis Cerans, Audris Kalnins, Edgars Rencis, Lelde Lace, Renars Liepins, Arturs Sprogis,
GrTP: Transformation Based Graphical Tool Building Platform, MDDAUI 2007, University of Latvia]

GrTP [Janis Barzdins, Karlis Cerans, Sergejs Kozlovics, Edgars Rencis, Andris Zarins, A Graph Diagram Engine for the
Transformation-Driven Architecture, MDDAUI 2009, University of Latvia]


3.2 Đề nghị
                                                                                                                                 39
4 Tài liệu tham khảo
Joaquin Miller, Jishnu Mukerji, MDA Guide Version 1.0.1, http://www.omg.org/mda/ (2003)

Jean Bézivin, Introduction to Model Engineering, http://www.modelware-ist.org/index.php?option=com_remository&Itemid=79
(2006)

[Guerrero Garcia, J., Vanderdonckt, J. (2008), Towards a Multi-Users Interaction Meta-Model. IAG Working Paper 08/25, Université
catholique de Louvain, 2008]

[Helms, J. Schaefer, R, Luyten, K., Vanderdonckt, J., Vermeulen, J. and Abrams, M. (2008), UIML Version 4.0, http://www.oasis-
open.org/committees/download.php/28457/uiml-4.0-cd01.pdf ]

[Guerrero Garcia, J., Vanderdonckt, J. (2008), Towards a Multi-Users Interaction Meta-Model. IAG Working Paper 08/25, Université
catholique de Louvain, 2008]

[Szekely, P. Retrospective and Challenges for Model-Based Interface Development. 2nd International Workshop on Computer-Aided
Design of User Interfaces, Namur, Namur University Press]

[F.Paternò, Model-based Tools for Pervasive Usability, Interacting with Computers, Elsevier, May 2005, Vol.17, Issue 3, pp. 291-315]

[Paternò, F., Leonardi, A. “A Semantics-based Approach to the Design and Implementation of Interaction Objects”, Computer
Graphics Forum, Blackwell Publisher, Vol.13, N.3, pp.195-204, 1994]
                                                                                                                                 40
[Paternò F., Mancini C., Meniconi S. “ConcurTaskTrees: A Diagrammatic Notation for Specifying Task Models" Proceedings of the
IFIP TC13 Sixth International Conference on Human-Computer Interaction, pp. 362–369, July 14-18, 1997]

[Guerrero Garcia, J., Vanderdonckt, J., Gonzalez Calleros, J.M. (2008), Towards a Multi-Users Interaction Meta-Model. IAG
Working Paper 08/28, Université catholique de Louvain, 2008]

[Calvary, G., Coutaz, J., Thevenin, D., Limbourg, Q., Bouillon, L., Vanderdonckt, J. A Unifying Reference Framework for Multi-
Target User Interfaces. Interacting with Computer 15,3 (2003) 289–308]
                                                                                                                           41

								
To top