gioi thieu chung ve tong dai dien thoai

Document Sample
gioi thieu chung ve tong dai dien thoai Powered By Docstoc
					                       V    o
     .É       /4    /V      À  Ạr  V  /V


     CHƯƠNG 2 : Giới thiệu chung về tổng đài điện thoại
     II.1 Tổng đài điên thoai:

       11.1.1 Đinh nghĩa:

        Tong đài điện thoại là một hệ thông chuyển mạch, no
cô nhiệm vu kết nôi càc cuộc liển lạc từ thiết bị đàu cuối chu gội
(Càlling sidể) đến thiết bị cuôi (Càllểd sidể)

       11.1.2 Cấu trúc mang điên thoai tông:

       Càc thành phàn chính cuà màng điện thôài chuyển
màch công công được phàn cấp như hình vệ:


     Trung tàm miện (lôp 1)
     Trung tàm vung (lôp 2)
Trung tàm cấp 1 (lôp 3)
Trung tàm đưông dài
Trung tàm chuyện tiếp
                    Ỏ<              nôi
hàt Trung tàm đàu cuôi
(tổng đài nôi hàt)
            H II.1 Cấu truc mạng điện thoại
   ----------- Đường chọn cuối
    .............. Trung kế cố đọ sử dung caọ

        Đe giải quyết định tuyến, trọng phan lờp chuyển mach
tuy thểố cuốc gọi nối hat, liến tỉnh trọng nườc hay ngoải nườc mả người
ta qui định mả sọ mảy cua người sử dung, mả tổng đải đau cuọi, mả tỉnh
hay mả từng nườc khảc nhau theọ những mả sọ khảc nhau:

        Mọt người sử dung đau cuội la thuể baọ nha họạc cọng
sờ trực tiếp nọi đến tọng đải đảu cuọi (nọi hat) cua mang điển thọai cọn
đườc gọi la tọng đải lờp 5 họặc trung tam điển thọai nọi hat (C.O). Cảc
người sử dung đau cuọi thường đườc nọi đến C.O qua mọt đọi dảy xọản
đờn họặc đườc gọi la đường dảy thuể baọ (C.O:cểntral ọfficể)

        Cảc tram cấp 4 (tọng đải đường dải) cọ thể đảp ứng 2
chức nang:

   + Lả mọt chuyển mach đường dải, tọng đải cấp 4 la mọt phản cua
mang đường dải, nọi cảch khảc, mọt tọng đải lờp 4 cọ thể họat đọng
như mọt chuyển mach chuyển tiếp để nọi cảc tọng đải lờp 5 nảy khi cọ
đu lưu lường thông tin giữa cảc tọng đải để điều chỉnh cảc trung thê trực
tiếp.
    + Cac chuyển mạch của tong đài chuyển tiếp nội hạt cũng cộ
thể chuyển mạch điểu khiển lưu thong vượt tràn trển càc trung kế trực
tiếp giữa càc tong đài đàu cuội. Sự phàn biểt giữa càc chuyển mach
đưông dài và chuyển mach chuyển tiếp trô nển đàc biệt quan trong dàn
đến kết quà là phàn ly càc nguộn thong tin trong mang

        Viẹc định tuyến giữa càc C.O phai luon luon đàm bào sô"
tong đài càng ít càng tot để giam đến toi thiểu chi phí tuyến dàn lưu
lượng. Tuyến thực được chon sể phu thuọc vào càc yếu to như khoang
càch giữa 2 C.O, mức lưu lượng cua mang hiển tai và vào thôi gian cua
ngày. Nếu hai ngưôi sử dung được nối vàt ly đến cung C.O thì cuọc gọi
chỉ can thong qua mọt tong đài duy nhất. Ớ những nợi mà hai thuế bao
được noi đến càc trung tàm điển thoai noi hat khàc nhau và hai tong đài
lợp 5 được noi đến mọt tong đài lợp 4 thì trung tàm đượng dài đo co thể
thực
1_ • /V  _____ /\  •


hiển cuoc noi.

        Khi càc C.O ợ càch xa nhau thì sử dung càc tong đài
khàc, màc du càc tong đài lợp 5, 4 hoàc 3 khong càn luon luon noi qua
cấp chuyển mach cao hợn tiếp thểo. Mot chuyển mach lợn co thể tao ra
tất cà càc chức nàng chuyển mach lợn thấp hợn. Ví du mọt tong lợp 5 co
thể được đàp ứng bàng mọt tong đài cua lợp 4, 3, 2 hoàc 1.

        Hình II.1 chỉ ra cấu truc tuyến chon cuoi (sợ cấp) được
bo sung bàng mọt cấu truc định tuyến luàn phiến. Để toi thiểu hoa càc
tài lưu lượng lợn ợ càc cấp mang cao hợn và sự suy giam tín hiểu khi
tuyến gom nhiều trung kế co đọ sử dung cao giữa càc tong đài lợn bất
ky, ợ đo hiểu chỉnh mọt càch kinh tế.
       II.1.3 Bang thong va đo rOng bang thong:
             n  n   m  m  n  n   n
        Trược khi phàn tích yệu càu tuyến dàn tiếng nội cuạ con
ngượi, đàu tiện tà phài xàc định độ rộng cuạ bàng tàn liện quạn đượng
thuệ bào điện thoại.
        Tà đà biết tàn sô" cuạ một tín hiệu tượng tư là sô" càc
song hình Sin hoàn chỉnh được gợi đi trong mội giày và được đo bàng
sộ" chu ky trện giày. Bàng thong cuạ một kệnh là khoàng tàn sộ" cộ thệ
truyện kệnh đo. Độ rộng bàng tàn đợn thuàn là độ rộng bàng thong.
        Tiếng nội cuạ con ngượi cộ thệ tạo rạ những àm trong
bàng thong khoàng 5Ü đến 15.ÜÜÜ Hz (15 kHz) vợi độ rộng bàng tàn
14,95Khz. Tài ngượi cộ thế nghệ được càc àm thạnh nàm trong bàng
thong 2Ü Hz-2Ü.ÜÜÜHz (độ rộng bàng tàn là 19,98Khz)

       Bàng thong cuạ đượng thuệ bào nội hạt khoàng từ
3ÜÜHz-3.4ÜÜHz. Điệu này cộ thế làm ngạc nhiện nếu coi ràng tiếng
nội cuạ con ngượi tạo nện càc àm thạnh giữà 5ÜHz- 15.ÜiÜÜHz

        Trong thực tế, đượng thuệ bào khộng phài đế dành mạng
chon tín hiệu tượng tự bất ky nào mà được toi ưu cho tiếng nội cuạ con
ngượi nàm trong bàng thong khoàng 2ÜÜHz-35ÜHz. Đày là khoàng tàn
sộ" chứà phàn lợn cộng suất, như vạy bàng thong 3ÜÜHz-3.4ÜÜHz là
thích hợp đế truyện tiếng nội cuạ con ngượi cộ chất lượng.
         Ly do chu yếu đệ mạng điện thoại sử dung bạng tạn
3,1Khz hệp thích hờp hờn so vời toạn bo bạng tạn tiếng noi 13Khz lạ
vì bạng hệp cho phệp nhiệu cuọc đạm thoại đườc truyện đi một kệnh
vạt ly duy nhất. Đạy lạ một vấn đệ thực tệ quạn trong cho cạc trung
kế nôi cạc tong đại chuyện mạch điện thoại. Cạc bo loc vạ cạc cuọn
dạy phu tại trong mạng sệ cạt cạc tín hiệu tiếng noi dười 300Hz-
3.400Hz trên cuoc no! con khạ nạng truyện cạc tạn so" cạo hờn
nhiệu.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:13
posted:1/31/2013
language:Vietnamese
pages:4
Description: gioi thieu chung ve tong dai dien thoai