Bazy danych projekt - internetowa ksiazka kucharska by PawełTrojanowski

VIEWS: 57 PAGES: 6

									 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

    Wydział Matematyki i Informatyki
 Projekt bazy danych
Książka kucharska online
        Paweł Trojanowski

          375270
                         Prowadzący zajęcia:

                      prof. dr hab. Marek Wisła
                            1|Strona
                   Poznań, styczeń 2013


Wstęp
Bazą danych, która chciałbym zaprezentować jest to książka kucharska online. Jednym z
moich kilku zainteresowań jest właśnie kulinaria, dlatego właśnie chcąc połączyć największą
pasję, czyli programowanie z kulinariami stworzyłem ten projekt.

Dokumentacja projektu składa się z kilku punktów:

     1)  Cel bazy danych
     2)  Opis bazy danych
     3)  Opis raportów tabeli dynamicznych
     4)  Diagram ERD
     5)  Skrypt SQLCel bazy danych
Umożliwienie dostępu wszystkim użytkownikom Internetu do dobrych, wypróbowanych
przepisów kulinarnych. Udostępnienie również możliwości wysyłania nowych przepisów
przez odwiedzających, jak i możliwość oceniania i komentowania.


Opis bazy danych
Tabele:

1) Typ_dania;
2)  Kategorie_Przepisow;
3)  Przepis;
4)  Składniki;
5)  Użytkownicy;
                                        2|Strona
Opis poszczególnych tabel:

1) Typ_dania:

Zawiera informacje na temat typu dania, np. Desery, ciasta.

 Kolumna      Opis       Typ      Pusta    Standardowa Powiązania
                         wartość     wartość
ID       Identyfikator     INT      NIE    Automatycznie  PK
          wiersza                    zwiększany
                                  licznik
Nazwa      Nazwa typu  VARCHAR(20)       NIE
          dania
Opis        Opis    TEXT         NIE
        wyświetlany
        użytkownikowi
2) Kategorie_przepisow:

Zawiera informacje na temat, kategorii przepisów, czyli, np. dania rybne, itp.

 Kolumna      Opis       Typ      Pusta    Standardowa Powiązania
                         wartość     wartość
ID       Identyfikator     INT      NIE    Automatycznie  PK
          wiersza                    zwiększany
                                  licznik
ID_Typu     Identyfikator   INT        NIE            FK
         typu dania
Nazwa       Nazwa   VARCHAR(20)      NIE
         kategorii
         przepisu
Opis        Opis     TEXT        NIE
        wyświetlany
        użytkownikowi
                                         3|Strona
3) Przepis:

Zawiera informacje na temat treści przepisu.

 Kolumna       Opis       Typ     Pusta   Standardowa Powiązania
                          wartość    wartość
ID        Identyfikator     INT     NIE   Automatycznie  PK
           wiersza                   zwiększany
                                  licznik
ID_Typu    Identyfikator    INT         NIE           FK
        typu dania
ID_Kategorii Identyfikator    INT         NIE           FK
       kategorii dania
Nazwa      Nazwa    VARCHAR(50)        NIE
        przepisu
ID_Skladnik  Identyfikator    INT         NIE           FK
         wiersza
        składników
Przepis     Przepis     TEXT         NIE
       wyświetlany
       użytkownikowi
Ocena       Ocena    TINYINT         TAK     0
        przepisu
4) Składniki:

Zawiera listę składników powiązaną z konkretnymi przepisami.

 Kolumna       Opis       Typ     Pusta   Standardowa Powiązania
                          wartość    wartość
ID        Identyfikator     INT     NIE    Automatycznie  PK
          wiersza                   zwiększany
                                  licznik
ID_Przepis    Identyfikator     INT      NIE           FK
          przepisu
Nazwa        Nazwa    VARCHAR(50)     NIE
          składnika
Ilosc      Ilość danego    TINYINT     NIE
         składnika w
          gramach
                                      4|Strona
5) Użytkownicy:

  Kolumna    Opis     Typ     Pusta Standardowa Powiązania
                      wartość  wartość
ID        Identyfikator   INT    NIE  Automatycznie  PK
         użytkownika             zwiększany
                            licznik
Nazwa        Nazwa   VARCHAR(50)  NIE
         użytkownika
Login        Login do  VARCHAR(50)  NIE
          logowania
Haslo        Hasło do  VARCHAR(50)  NIE
          logowania
Uprawnienia   Uprawnienia    INT    NIE     0
Data_rejestracji   Data   DATETIME   NIE   GETDATE()
          rejestracjiDiagram ERD
                               5|Strona
Raporty
Top 10 przepisów wg. ocen użytkowników
PRINT 'Top 10 przepisów wg. ocen użytkowników’
SELECT TOP 10 [Nazwa]
   ,[Typ]
   ,[Kategoria]
   ,[Ocena]
 FROM [ksiazka_kucharska].[dbo].[Przepisy_wg_oceny]

Przepisy wg. kategorii
PRINT ‘Przepisy wg. kategorii’
SELECT [Kategoria]
   ,[Przepis]
 FROM [ksiazka_kucharska].[dbo].[Przepisy_]

Przepisy wg. typu dania
PRINT ‘Przepisy wg. typu dania’
SELECT [Typ dania]
   ,[Przepis]
 FROM [ksiazka_kucharska].[dbo].[Typ_]

Ile przepisów wstawili
PRINT ‘Ile przepisów wstawili użytkownicy:’
SELECT [Nazwa]
   ,[Ile przepisów]
 FROM [ksiazka_kucharska].[dbo].[Uzytkownicy_ile_przepisow]

Przepisy konkretnego użytkownika
exec pr_Przepis_Uzytkownika ‘Antoni Bylejaki’

Przepisy z konkretnym składnikiem
exec dbo.pr_Konkretny_Skladnik_w_przepisie 'kiełbasa'
                              6|Strona

								
To top