Docstoc

315 rep point

Document Sample
315 rep point Powered By Docstoc
					Allaahumma innaa nas-aluka salaamatan fiddiini, wa’aafiyatan fil jasadi,
wa ziyaadatan fil ‘ilmi, wa barakatan fir-rizqi, wa taubatan qablal
mauti,
wa rahmatan ‘indal mauti, wa maghfiratan ba’dal mauti.
Allaahumma hawwin ‘alainaa fii sakaraatil mauti, wannajaata minan-naari,
wal ‘afwa ‘indal hisaabi.
Rabbanaa laa tuzigh quluubanaa ba’da idz-hadaitanaa wahab lanaa min
ladunka rahmatan innaka antal-wahhab.
Rabbanaa aatinaa fid-dun-yaa hasanatan, wa fil aakhirati hasanatan, wa
qinaa ‘adzaaban-naari.

Artinya :
Ya Allah, kami mohon kepada-Mu akan keselamatan dalam agama, kesehatan
dalam badan, bertambah dalam ilmu,
keberkatan dalam rejeki, taubat sebelum mati, rahmat ketika mati, dan
ampunan sesudah mati.
Ya Allah, ringankanlah kami ketika sakratul maut, dan selamatkanlah kami
dari siksa api neraka,
dan memdapat ampunan di hari perhitungan amal.
Ya Allah Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan kami sesudah mendapat
petunjuk, berilah kami rahmat dari sisi-Mu.
Karena sesungguhnya Engkaulah Yang Maha Pemurah.
Ya Allah Tuhan kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan
di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa neraka.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:38
posted:1/30/2013
language:Unknown
pages:1