అమ్మా కొడుకుల శృంగారం by ShivaLingam1

VIEWS: 113 PAGES: 17

More Info
									అమ్మా కొడుకుల శ ృంగారృం
తాళియె లేని బృంధమ్ువి దేశమ్ు లోసహజీవనృంబనిన్
తాళిని కట్ట కునన దొర సానిని సానియ నృందురృందరున్
తాళియె లేనిచో మ్గ నాలిని లృంజయ నృందురృందరున్
          ా
తాళ వనృంబులో సుదను తాగిన కలల నుకొృందురృందరున్


అమ్ాను పెదదయమ్ాచిన యమ్ాను అకకను అకకకూతిరిన్
అమ్ాల గననయమ్ావది నమ్ాను అత్త ను చెలిలని చెలిల కూత్ురిన్
సమ్ాతి తోడకూడిరతి జేయగ నిరుురు త్ పతత ని బ ృందవచ్ుురా
కామ్మ్ు దొనాతా పొలతి సమ్ాతి తోకసత దీరుగ త్ప్పులేదురా


                   ా
చ్కకకర పాలు తేనియలు కమ్ాని ఆమ్రరసాలు దాక్షలున్
                      ి ు
చ్కకని ప్పృంచ్దార అరి సెల్ రసగులల ను జ ృంగిలడులున్
మ్కుకవ తోడ అమ్ా భగ మ్ృందున బెట్టగ తిృందువేమిరా
ప్పూకను కొృంట్ివా తినెడి ప్పళ్ళెమ్ అమ్ాకు కామ్దాసుడా!


కృంట్ికి నిదావచ్ుునెసుఖృంబుగ మ్రదన జేయకుృండగన్
            ి
వృంట్ికి సళెకూ తొడలు పతరలు పతకకలు గుదద ప్పూకుయున్
బట్ట లు విపతినగనమ్ుగ ప్పూకున మొడు ను దోప్పదెృంగకన్
                       ా
కృంట్ికి నిదావచ్ుునెసుఖృంబుగ దెృంగకనునన ప్పుత్ుడా!


నాకుమ్మ రుడుత్ పతత దీర గదెృంగ లేడని చృంత్ యేలనే
నాకుమ్మ రునిమ్మ రుత్ పతత గదెృంగు చ్ుృంట్ిని నినునకోడలమ
                         ా
నాకుమ్మ రుడెనీ కుమ్మరు డునయెె కృంట్ివి నాకు ప్పుత్ుడన్
నీకుమ్మ రుడియ వునృంబు నదెృంగు కుృందువ కామ్కోడలమ!


నలల ని దాన ప్పదా నయనృంబులదాన మ్దోనాత్ృంబు రా
                ు
జిలలల డి దాన భార చ్ను గుబబల బ డుకు జ రనెత్తనా
నేలకు నృంట్ు వాలజ డయె నెత్తగ వచెుద నమ్ానెప్పుడున్
త్లిల వి యెైన నేమినిను దెృంగక నుృండుట్ సాధెమ్ౌనట్ే!
త్లిల ని యెైననేమి మ్దోనాత్ హసతత ని జ తిస్త ీని నా
సళెన పాలుతాగచిన వాడిగ ప్పూకురసాలు వచెురా
త్లిల ని జేయరా కొడక తాళిని గట్ట గ బిఢ్ఢ ప్పుట్ట గన్
                       ా
సళెన పాలుతాగుచ్ును సులల ను దూరుగ డెృంగుప్పుత్ుఢా!


చిననత్నృంబులో చ్నులు చకగ ప్పూకురసాలు వచెురా
                      ద
సాననమ్ు నృందుశుభాప్పరి చ్ృంగను మొఢ్ఢ కు మ్ుదులలట్ట ితిన్
                     ా
ఇనినవసృంతాలు వేచితిని ఇృంకను అగగ నేలప్పుత్ుఢా
కననది నినున నాకొరకక సమ్ాగ దెృంగర అశుమేఢ డా!


చిననత్నృంబులో చ్నులు చకగ పాలను నివునెైతినే
చ్నునలు చకరా మ్దన సారమ్ు కారకను నినునజూడగన్
       ు    త
యననది కుృంతికరుఢిని హత్ుకొ నృంగను మొఢ్ఢ చకగన్
                        ా
యెనినవసృంతాలువేచితిని అమ్ాను దెృంగర రృంకు ప్పుత్ుఢా!


కౌరవ పాృండవులు పెనగు కాలమ్ు చేరువనయెె మ్మకు న
వాురికి బృంధుడా సమ్ర మృందుకు సృంధిని జేయవయె నే
కౌరవ ప్పతిననవుగను సమ్ాత్ మేనని జకప్పివయె ఇ
రుురని రాజధానినగ రృంబును రాణిని ప్పృంచ్ుకొమ్ానిన్


తొమిాది మ్మసమ్ుల్ కఢుప్పు నృందున మోసత కనృంగ ఢెబబదీ
తొమిాది మ్మసమ్ుల్ కడుప్పు నిృంఢుగ పాలను నిచిు నాను ప్పృం
దొమిాది యేళళెగా కఢుప్పు నిృండుగ తిృంఢిని బెట్టగ పెృంచితిన్
                      ా
అమ్ాఋణృంబు దీరుుకొన సమ్ాగ దెృంగర రృంకుప్పుత్ుఢా!


చినానరి పొనానరి చిరుత్ కూకట్ి నాఢు
సాయమ్ు జేసతతి సానన మ్ృందు
నూనూగు మీసాల నూత్నయవునమ్ున
దెృంగితి అమ్ాను దూల దీరు
పెదదమ్ా అమ్ామ్ా పెద్దమ్ా కూత్ురు
ప్పూకులు దెృంగితి మ్దమ్ు దీరు
తాళిని గట్ిటతి త్లిల కి తిరుమ్ల వెృంకనన
సాక్షెమ్ుృంఢె నప్పుఢు


రామ్ుడు వెైన నీవు మ్ుగురమ్ాల ప్పూకులు దెృంగకుృందువా?
భీమ్ుడు వెైన నీవు మ్ద భామిని కుృంతిని దెృంగ కుృందువా?
ఆమ్ా యశోద దేవకిల కామ్మ్ు దీరుగ నుృందువేమిరా
          ా
ఆమ్ాను దెృంగు ప్పుత్ుడవు కామ్ మ్దోనాత్ అశు మేడ డా?


త్లిల యశోద దేవకిల తాప్పమ్ు దీరుగ దెృంగకుృండువా
       ా
చెలిల సుభదా దరప్పదిల కామ్మ్ు దీరగ దెృంగ కుృండువా
                   ా
సులల ను జూపత దెృంగకనట్ గోకుల కనెనలు పరఢ వ ధ్ధ లృందరి
                ు        ా
ననలల ని వాడు కామ్మ్ద నోనాత్ క ష్ుడు రృంకు ప్పుత్ుఢా?


ఎృందరు దెృంగినారో నిను యెృందరి మొడు లు చకినావొ న
          ా
ననృందరు లృంజ ప్పుత్ుడవ నృందురు చిననత్నృంబునుృంచియు
నాబధగ కోోభతో పెరిగి పెదదగ నెైతిని నినున దెృంగ యృం
                   ా
కకృందుకక నీకుఅలృంజమొగు డెృందుకక ప్పుత్ుడె రు కామ్మ్ున్


గుదద న వుననదే పొగరు సుృందర శోభన కామ్ హసతత నీ
  ద
మ్ుదుల మోమ్ులో మరుప్పు పెదదగ నూగుచ్ు సళళెపతరిలున్
అృందమ్ు లోన ఆడత్న మ్ృందున యెవురు సాట్ిలేరులే\
గుదు దరృంగగా కసతగ దెృంగుదు గూట్మ్ు దిృంచ్గ త్లిల భారతీ!


త్ల్లల కొడుకుల శ ృంగారృం


నెరిసతన నేమి కేశమ్ుల మ్ధెన తెలలని వెృండితీగలలై
మరియగ బరు వాలజ డయె పతకకలు దాట్ుచ్ు నాట్ెమ్మడగ
           ా
నబరువుగ జ ర నేమి సరి బారవికృందున నెతిత బెట్టగన్
అరువది యేళళెవచిునను అృందమ్ు త్గగ ని త్లిల భారతీ


నలల ని దాన ప్పదా నయనృంబులదాన మ్దోనాత్ృంబు రా
జిలలల డి దాన భారచ్ను గుబబల దాన నిత్ృంబ సుృందరీ
నలల ని వాలజ డే తొడలు దాట్గ నాట్ెమ్ు జేసెడి దాననా
త్లిల వి యెైననేమికసత దీరగ దెృంగుదు నమ్ాభారతీ!


ప్పృంచ్దార కనన పాలు మీగడ కనన
జృంట్ి తేనె కనన జనున కనన
కనన త్లిల ప్పూకు జరి కమ్ాగ నుృండు
శివుడు జకప్పు మ్మట్ సున త్ృంబు


కనెన పతలల కనన కామ్ మ్దోనాత్
కనన త్లిల ప్పూకు కుతిగ దెృంగసుఖమ్ు
మృండు ఇలన సురగ మి దేనుర
శివుడు జకప్పు మ్మట్ సున త్ృంబు


ఉత్ిలమ్మలలు


రామ్ుడు వెైన నీవు మ్ుగురమ్ాల ప్పూకులు దెృంగకుృందువా?
భీమ్ుడు వెైన నీవు మ్ద భామిని కుృంతిని దెృంగ కుృందువా?
ఆమ్ా యశోద దేవకిల కామ్మ్ు దీరుగ నుృందువేమిరా
          ా
ఆమ్ాను దెృంగు ప్పుత్ుడవు కామ్ మ్దోనాత్ అశు మేడ డా?


గుదద న వుననర దే పొగరు సుృందర శోభన కామ్ హసతత నీ
  ద
మ్ుదుల మోమ్ులో మరుప్పు పెదదగ నూగుచ్ు సళళెపతరిలున్ \
అృందమ్ు లోన ఆడత్న మ్ృందున యెవురు సాట్ిలేరులే
గుదద దరృంగగా కసతగ దెృంగుదు గూట్మ్ు దిృంచ్గ త్లిల భారతీ!


ఒకకడు ప్పూకునిృండుగ మ్రొకకడు గుదద న మొడు నిృంప్ప యృం
కొకకడు నోట్బెట్టగను చేత్ుల నిదద రి మొడు బట్ిట ఎృం
ఛకకగ డెృంగులమడగను జూచితి నకికయు చినననాట్నే
త్కికన మ్మట్లేల మ్ద నోనాత్ లృంజవె త్లిల భారతీ


                    ా
"చ్కకకర పాలు తేనియలు కమ్ాని ఆమ్రరసాలు దాక్షలున్
                      ి ు
చ్కకని ప్పృంచ్దార అరి సెల్ రసగులల ను జ ృంగిలడులున్
మ్కుకవ తోడ అమ్ా భగ మ్ృందున బెట్టగ తిృందువేమిరా
ప్పూకను కొృంట్ివా తినెడి ప్పళ్ళెమ్ అమ్ాకు కామ్దాసుడా!"


  ధ               ా ల
వ దాప్పెృం బునవాల్ జడేసత చ్నులే బాబలజ తో నెత్త బ
 ు                        ి
డున్ దాట్ృంగను చరకగట్ిటపతరుదల్ దాట్ృంగ ప్పూలలట్ట ఆ
          ా     ా
నృందోతాాహమ్ుతొడ పరత్ుడు శివమేఢృంబు జూడృంగనే
గుదద ృంతా త్ఢిచే నుప్పూకు రసమే కారృంగ అమ్ామ్ాకున్


సదారాహా ణెసవృం శజనిా త్సదా శైవారునాృంకిృంత్ యే
                ా
వెైధవెృం బరయన్ రమేశ్వు రుడినే పాణేశు రాకార మ్ున్
సృందోహృం బున నిత్ెప్పూజ విధిగా సాననృంబు లోలిృంగ డిన్
  ద
మ్ుదాడన్ భగమ్ృందునిృంప్పుకొనగన్ ప్పూజిృంచె సృంత్ పతత గన్


పతలలను జూడవెళెగను పతలలకు త్లిల ని జూచికొృంట్ెగా
కళెను మీట్గా మ్ురిసె కప్పును చేతికి ఇచ్ుునప్పుడున్
మలల గ మీట్ితిన్ చ్నులు పతలలయు త్లిల యు నచెునృంట్ినే
                      ద
పెళిెకి మ్ుృందుగానె మ్రిపెృంబుగ అత్త కు మ్ుదుదీరిుతిన్


కనెన పతలల కనన కామ్మ్దోనాత్
కననత్లిల ప్పూకు సాడు మినన
కనన త్లిల ప్పూకు సమ్్గగ దెృంగిన
శివుడు జకప్పు మ్మట్ సున త్ృంబు


గౌరవ సాృంప్పాదాయకుల కాృంత్లు లృంజరికృంబుజేయరే
గౌరవ భృంగమే కలుగ కుృండగ భరత ల చాట్ుమ్మట్ుగన్
కోరకకలు కామ్మ్ూ బలిసత కురిమ్ గాడెల భృంచ్సమ్ాగా
               ా
దీరుగ ప్పూకులో కసతగ నిృంప్పగ పాధలు వ దద మ్మత్లున్


పెదదగ లోత్ుగా దిగుడు భావిల ఊట్లు ఊరు ప్పూకులో
పెదదగ లమవుగా బలిసత మొడు ను దిృంప్పగ వ దద మ్మత్కున్
గుదద ద రృంగసమ్ాగకసత కామ్మ్ు దీరుగ సచిునోడ నా
  ద   ా
మ్ుదుల పరత్ుడా శివుడ కామ్మ్దోనాత్ అశుమేఢ డా


వ ధ్ధ త్నృంబు వచిునను వ ధ్ిధని బ ృందెర స్త ీత్ుయృందమ్ుల్
         ి
పెదదసథనాలుపెదదపతరలుమ్ద మకికన వృంట్ికి కొవుు బట్ిటయున్
  ద                     ా
మ్ుదుగ కాృంతితో మరయు మోమ్ును గుదద ను జూడు పరత్ుడా
వ ధ్ధ ననీత్లృంచ్కకసత మొడు ను దొప్పగ దెృంగుదెృంగరాSee More"


మ్ుదిమి నకామ్ కోరకకక సతవ దిధ నిబ ృంది నస్త ీలు కోరకకలే
మ్ుదిమి వయసుా భరత ల కుమొఢ్ఢ యెలేవ కదెృంగ కుృండగన్
       ి
వెదుకు దురుకురాళెను శుభాృంగ మ్ులనిన యుజూప్ప కుృండగన్
వదనమ్ునగాని పతృంచ్ునురవారి నెఱుృంగు ట్కూడ విదెయే"


      ా
వదల కువ దధ పరఢల నుయృంద మ్ుమచ్ు గపొృంగికోరకకలే
మ్ుదమ్ు గస్త ీత్ు మేవిరి యపొృందు నుకోరు చ్ుకురి వారితో
అదన ప్పుకామ్ సరఖెమ్ు లుభరత లచాట్ు గబ ృంద లృంజలలై
                   ా
మ్ుదిమి శుభాృంగ గౌరవ సమ్మజ కులమృంగ నపరఢ వ దధ లున్


మ్ుదిమి నకామ్ కోరకకక సతవ దిధ నిబ ృంది నస్త ీలు కోరకకలే
మ్ుదిమి వయసుా భరత ల కుమొఢ్ఢ యెలేవ కదెృంగ కుృండగన్
       ి
వెదుకు దురుకురాళెను శుభాృంగ మ్ులనిన యుజూప్ప కుృండగన్
వదనమ్ునగాని పతృంచ్ునురవారి నెఱుృంగు ట్కూడ విదెయే


తాళిని కట్ట రా కొడక త్లిల ని పెృండల మ్ు జేసుకోవరా
           ు
త్లిల ని జేయరా కొడక దడును దోప్పగ ప్పూకునిృండుగన్
పతలలడు ప్పుట్ట గన్ చ్నుల పాలను తాగుచ్ు దెృంగవచ్ుురా
త్లిల ఋణృంబుదీరుుకొన త్లిల ని త్లిల ని జేయవచ్ుురా


                   ద
తిరుమ్ల లోన కట్ిటతినితాళినియమ్ాకుమ్ుదుదీరుగన్
        ా
ఇరువదియేళెప్పుత్ుడెరమేశురలిృంగసురూప్ప భరత తో
     ా
విరిసతన పరఢ భారతి రమిృంచ్గ శోభన్ పెళిె కూత్ురకై
తిరుమ్లవెృంకట్ేశుడె మ్ుదృంబున జూచె సతీసమేత్ుడెై


తాత్ిరెమ్ు: సృందరభ సహిత్ వాెఖమెనమ్ు:
     ద
అమ్ా మ్ుదు తిరాడానికి అమ్ాకు తిరుమ్ కొృండ మీద వసతి గ హమ్ు లొ పెదదమ్ా అమ్ామ్ా లు
                         ట
నిరుహిృంచ్గ వెృంకట్ేశుర సాుమి సనినధి లో తాళిని కట్ాను. మ్ుృందుగా నె ప్పాణాళిక ప్పాకారమ్ు అమ్ా
                              ట
పెదదమ్ా అమ్ామ్ుా లు అనీన సతదదృం చేసుకొని, కొత్త తాళి, ప్పట్ుబట్ట లు లమృంట్ివనీన.. చినన చినన
 త                                త
వసువులను కూడా తీసుకొచాురు. ఆ రాతిా అమ్ాను శోభన పెళిె కూత్ురుగా,మ్ుసాబు చేసత తెలలని
              ట
ప్పసుప్పు అృంచ్ు కృంచిప్పట్ుచరక, ప్పూలజడ , చేతిలో వెృండి పాల కలశృం తో గదిలోకి ప్పృంపారు.


         ా                           ా
ఇరువది యేళె ప్పుత్ుడు, రమేశుర లిృంగ సురూప్పుడినే భరత గ పొృందిన నలుబదేళె పరఢ భారతీ దేవి
శోభనానిన తిరుమ్ల వెృంకట్ేశురుడు సతీ సమేత్ృంగా చ్ూచాడు సృంతోష్ృంతో.


ఉత్ిలమ్మల:
వరమ్ులు నిచ్ుు దేవత్లు బాహా సరసుతి పారుతీరమే
శురులరుదెృంచిరే భువికి శోభన కారెమ్ు జూడగన్ మ్హా
                 ి
ప్పురుష్ుడు సృంగమ్మతిశయమ్ున్ రతికరఢన అమ్ా భారతీ
విరిసతన ప్పుష్ిమ్ృందుప్పాతిషతటృంచ్గ లిృంగమ్ు సృంత్సృంబుగన్


తాత్ిరెమ్ు: సృందరభ సహిత్ వాెఖమెనమ్ు
                         ా      ా
ఆ శోభన కారెమ్ు - రమేశుర లిృంగ సురూప్పుడెైన ప్పుత్ుడు శివుడు పరఢ పొృంగుల కామ్ మ్దోనాత్
రతిసురూపతణి ప్పరిణిత్ స్త ీత్ు రూప్ప లమవణె సుగృంధ విరిసతన ప్పుష్ి శోభన శుభాృంగి ఘన జఘన
                                              ా
కుృంభనిత్ృంబిని త్లిల భారతి యె శోభన పెళిెకూతెైీ నునుసతగగ ుతో రాగ ఆ మ్హా ప్పురుష్ుడెైన ప్పుత్ుడు
సృంగమ్ కొరకక అతిశయృంచ్గ త్లిల భగమ్ునృందు లిృంగ ప్పాతిష్ట జేసే అడుభత్ కామ్ కేళిని జూడగ
వరమ్ులు నిచ్ుు దేవత్లు బాహా సరసుతి పారుతీరమే శురులరుదెృంచిరి భూమికి
అమ్ాను పెదదయమ్ాచిన యమ్ాను అకకను అకకకూత్ురిన్
అమ్ాల గననయమ్ా వదినమ్ాను చెలిలని మేనయత్త దా
నమ్ాను అత్త నూ కసతగ దెృంగిన ఇరుురు సమ్ాతిృంచ్పా
ప్పమ్ుాను కోకురా రతిన బ ృందర నురిున సురగ సరఖెమ్ుల్


             ు  ా
... భారసథ నాలు జ రగను బ డుకు బారవికృందునెత్తగన్
     ఢ
చరను బ ఢ్ుకిృండుగబు గట్ట గ పతకకలు దాట్ువాలజ డన్
  ి            ి
పతరల దాకమ్లలల లను బెట్టగపతరలు సళళెనూగుచ్ున్
దారిన బోవశోభనరతి దేవత్ భూమికి వచెునేయనన్


ఊరిమ్గాళళెజూడగనుమొడు లు చేత్ను బట్ిటనూప్పగన్
           ఢ
దారిన ఊరకుకకలకును దఢ్ుయె లేవగ తోక నూప్పుచ్ున్
       ద
జ రని పెైట్సరుకొనుచ్ు చ్నునల పొృంకమ్ు జూప్పదారిలో
వీరెప్పావాహయేరులుగ యేరిడె నిత్ెమ్ు త్లిల భారతీ


వాసన లేని ప్పూకు మ్ద పాకమ్ు పొృంగనివ దధ మ్మత్సృం
భాష్ణ తోమ్దోనాత్మ్ు పొృంగగ చ్కకకర తేనెపోసతయున్
చ్ూష్ణ జేయగా మ్దరసామ్ త్ మ్ుధభవ మ్ౌనుయెృంత్దు
                     ి
రాభష్ణ లమడనృంత్గను రకచిుసుఖృంబులు నిచ్ుుకరడలన్See More"


   ా
కోరకకదరప్పది ని ప్పృంచ్పాృండవులు కలిసత దెృంగినా కామ్మ్ు తీరక అత్త కుృంతిని అడిగిృంది ఒక రోజ.
 త
అతా, నీకు కొరుకోగానే యే మ్గాడెైనా వచిు నీ కామ్మ్ు తీరేదాకా దెృంగుతారు. ఎృంత్ అద ష్ట మ్ు.
నాకు కూడా ఆ వరృం వుృంట్ే బాగుృండును.
 ా                        ు             ట
దాప్పదీ, నా వరమ్ుతో సూరుెని తొ దెృంగిృంచ్ుకొని కరుడి ని, కనానను. ఆ వేడి త్ట్ుకోగల ఆడదానిన.
యమ్ుడు భీకర మొడు వాడి గదా దృండమ్ు లమ వుృంట్ుృంది. అృంత్ట్ి అత్ెృంత్ భీకర శ ృంగార మ్ు లో
త్ పతత గా దెృంగిృంచ్ుకొని ధరారాజ... నికనానను. వాయు వేగమ్ు తో దెృంగే వాయువు తో భీమ్ుడిని
                       ా    జ
కనానను. ఆత్ెృంత్ నేరుి తో శ ృంగారమ్ు జేసే ఇృందుడి తో అరునిడిని కనానను. అశునీ దేవత్ల తొ
కరువు తీరా దెృంగిృంచ్ుకొని నకుల సహదెవులను కనానను.
 ు                                   ి
కరుడి ని కాక మిగిలిన ప్పృంచ్పాృండవుల తొ విడివిడిగా సమిషతటగా రొజూ కామ్ కరడలమడినా ఇృంకా నీకు
కోరకకలు తీరలలదా?
అవును అత్త యమె, నీ కొడుకు ల బలిసతన మొడు లతో సుఖృంగా దెృంగిృంచ్ుకొనాన, వాళెను ప్పుట్ిటృంచిన
     ా   ు
వారి త్ృండుల మొడాళ్ాట్ొ
దెృంగిృంచ్ుకొృంట్ే యెృంత్ బగుృంత్ుృందో నని ఆశగా వుననది.
                     ా
అప్పుడు కుృంతి త్న పతాయులను పతలిచి కోడలు దరప్పది కామ్మ్ు తీరేలమ దెృంగమ్ననది.


      ా
సూరుెడు ఇృందుడు యమ్ుడు వాయువు లన్ పతలిచేనుకుృంతియున్
                 ా
సూరుెని ఉష్ు మ్ున్ యమ్ుని భీకర మేడమ్ు వాయువేగమ్ున్
      ా      ా
నేరుిగ ఇృందుడున్ కలిసత దరప్పది కామ్మ్ు దీరుదెృంగగన్*
కోరకకలు దీరుకోడలికి కుృంతియె పతలలును మ్మమ్లృందరిన్
"
నాకమ్ు వచ్ుు ప్పుణెమ్ునొ నరుమ్ గాళెకు చ్చిునృంత్నే
నాకను వచ్ుు ప్పూకులను మేనక రృంభ తిలోత్త మ్మదులన్
నాకమ్ు లోనయేమి సుఖ మేమియు లేదుగ ఆడువారికిన్
నాకర ప్పూకు నే కొడక నాకమ్ు జూప్పర దెృంగుదెృంగరా


... ఉత్ిలమ్మలలు
            ి
పెదదగ నయెెరా చ్నులు పతరలు వృంట్ికి కొవుుబట్ిటయున్*
  ద
మ్ుదుగ నయెెరా మరిసత పోవుచ్ు నుననగ దేహమ్ృంత్యున్*
పెదదగ నయెెరా తొడలు మ్ధెన సృందుయె లేకలమవుగా
           ద
పెదదగ నెైతిరా కొదక పొదున రాతిాయు రోజరోజ మ్ు
  ద    ా
పొిదుల అశుమేడమ్ును బోలిన నీదుమ్ హాలిృంగమ్ున్*
                     ద
గుదద ను ప్పూకునిృంప్పగను గుదద దరృంగను గుదుగుదద గన్*
 ద
హదులు లేనికామ్రతి సరఖెమ్ు నివుగ త్ పతత తీరగన్*
           ద    ా
పెదద గ జేసతతీవుగద మ్ుదుల ప్పుత్ుడ అశుమేడ డా


ప్పుట్ిటన ప్పూకులో కసతగ మొడు ను దిృంచ్గ పాప్పమ్ృందురే
                            ా
ప్పుట్ిటన ప్పూకులో ప్పరులు మొడు లు దిృంచ్ుట్ కనన ప్పుత్ుడే
పెట్టగ ప్పూకునిృండుగను ప్పట్ట క మలల గ మలల మలల గా
పెట్టర సచిునోడకడుపొచిున నేమిలల దెృంగుసమ్ాగా


చినానరి పొనానరి చిరుత్ కూకట్ి నాడు
కురులకు చ్ృంకలు సళళె మడకు
నడుమ్ుకు తొడల సృందునగుదద
అమ్ామ్దో నాత్ దేహమ్ృం త్ నూనె
మ్రదన జేసత శనగ పతృండి తోరుదిద
సాననమ్ు జేయగ సాయ ప్పడితి
       ా
కురులకు సాృంబాణి వేయగ దువిుతి
సేవలు జేసతతి చినన నాడె


వాలజ డేసత మ్లలల ప్పూలుబెట్టగ సననని
    ు
చరక బ డు కిృంద గట్ిట సళళె
  ి
పతరలూగు చ్ుృండసూకలుకకళ్ళెను యమ్ా
శివుడు జకప్పు మ్మట్ సత్ె మేను


అమ్ాను పెదదయమ్ానుచిన యమ్ాను అమ్ాల గననఅమ్ానూ
          ా     ా
సమ్ాగ దెృంగు ప్పుత్ుడవు చాలక పాఢలు వ ధ్ధ మ్మత్లన్
కామ్మ్ు దీరదెృంగుదువు చ్కకని అమ్ాల నెవురకైననీ
                      ా
అమ్ాగ పేామ్ చెదవు అమ్ాల కామ్మ్ు దీరుు ప్పుత్ుడా!


కేకలు వేయునొకకతియె చ్ృంప్పర నననను చ్ుృండునొకకతిన్
రకుకను గోళెతో కసతగ రకత మ్ు రాగమ్ రొకకతేమొ పెై
                     ట
కకకకగ దెృంగుబూత్ులను చ్ుృండగ గట్ిటగ ప్పట్ుమొడు నునీృం
       ి
కొకకతి కామ్కరడలన సాునుభ వృంబని జకప్పుసత్ెమ్ున్


ఈ పాృండిత్ెమ్ు నీకు దకక మ్రియెృందే కృంట్ిమే కామ్శా
సోోత పాధాెయనినా వచిృంచెదవు మేలోహో త్ాయాధరామ్ుల్*
పాప్పృంబుల్* రతి ప్పుణెమ్ృంచ్ు నిక నేలమ త్రకమ్ుల్* మోక్ష ల
క్ష్మాప్ప థ్ాెగమ్సూత్ా ప్పృంకితకివెపో మీ సృంప్పాదాయమరథమ్ుల్
క ష్ు వేణి,సుకేశిని,కేశిని,నీలవేణి,


నలల ని దాన ప్పదా నయనృంబులదాన మ్దోనాత్ృంబు రా
                ు
జిలలల డి దాన భార చ్ను గుబబల బ డుకు జ రనెత్తనా
నేలకు నృంట్ు వాలజ డయె నెత్తగ వచెుద నమ్ానెప్పుడున్
త్లిల వి యెైన నేమినిను దెృంగక నుృండుట్ సాధెమ్ౌనట్ే!


త్లిల ని యెైననేమి మ్దోనాత్ హసతత ని జ తిస్త ీని నా
సళెన పాలుతాగచిన వాడిగ ప్పూకురసాలు వచెురా
త్లిల ని జేయరా కొడక తాళిని గట్ట గ బిఢ్ఢ ప్పుట్ట గన్
                       ా
సళెన పాలుతాగుచ్ును సులల ను దూరుగ డెృంగుప్పుత్ుఢా!


చిననత్నృంబులో చ్నులు చకగ ప్పూకురసాలు వచెురా
                      ద
సాననమ్ు నృందుశుభాప్పరి చ్ృంగను మొఢ్ఢ కు మ్ుదులలట్ట ితిన్
                     ా
ఇనినవసృంతాలు వేచితిని ఇృంకను అగగ నేలప్పుత్ుఢా
కననది నినున నాకొరకక సమ్ాగ దెృంగర అశుమేఢ డా!


చిననత్నృంబులో చ్నులు చకగ పాలను నివునెైతినే
చ్నునలు చకరా మ్దన సారమ్ు కారకను నినునజూడగన్
       ు    త
యననది కుృంతికరుఢిని హత్ుకొ నృంగను మొఢ్ఢ చకగన్
                        ా
యెనినవసృంతాలువేచితిని అమ్ాను దెృంగర రృంకు ప్పుత్ుఢా!See More"
ఆట్వెలది
సరస శ్రిహ దయమ్ు సరసజఞ తె ఱుృంగును
ప్పదె మేల గదె మ్ునన జ లు
కవిత్ జకప్పి సరస శ ృంగార భరిత్మ్ు
శివుడు జకప్పు మ్మట్ సున త్ృంబు
...
ఆట్వెలది - ఛృందోరీతి
ఇనగుణ త్ాయృంబు ఇృందా దుయృంబు హృంసప్పృంచ్కృంబు నాట్వెలది
ఆట్వెలది అృంట్ే... వెలది అృంట్ే స్త ీ. ఆట్వెలది అృంట్ే వేశె అనే అరదృం కూడా వుృంది
శివుడు జకప్పు మ్మట్ సున త్ృంబు


అమ్ా పెదదమ్ా అమ్ామ్ా రూప్ప మ్ృందు
లొకక వలలనుృండు ప్పూకుర సాల రుచ్ులు
               ా
వేరు మ్ుగురమ్ా లనునాకు ప్పుత్ుడేను
శివుడు జకపెిడి మ్మట్లు సున త్ృంబు.


తేట్గీతి - ఛృంధోరీతి
సూరుె డొకకడు సురరాజ లిదద రు దినకర దుయృంబు తేట్గీతి


అమ్ా పెదదమ్ా అమ్ామ్ా రూప్ప మ్ృందు
లొకక వలలనుృండు ప్పూకుర సాల రుచ్ులు
               ా
వేరు మ్ుగురమ్ా లనునాకు ప్పుత్ుడేను
శివుడు జకపెిడి మ్మట్లు సున త్ృంబు.


తేట్గీతి - ఛృంధోరీతి
సూరుె డొకకడు సురరాజ లిదద రు దినకర దుయృంబు తేట్గీతి


దుననలేని దునన దెృంగని మొగుడు
మచ్ు లేరు దునున వరి నెప్పుడు
              గ
తిృండి బెట్ట గాను తినక మ్ూలును
శివుడు జకప్పు మ్మట్ సున త్ృంబుSee More"


          ి              ా
నానాప్పూ కురసా లుజరు చ్ునునా నృందిృంచ్ు నాప్పుత్ుడే
లమననొన లల డట్ృం చ్ుప్పుత్ా రతిల్ల లమసకిత పెృంపొృందగన్
సాననృంబృం దునవ ళళెరుదద గ యశోదాదేవి పతలుృంగ శ్రి
  ు
క ష్ుడే కసతదీరు నిత్ె రతి సరఖమెనృంద మేబ ృందగన్


            ా
త్ల్లల ని నునదలృంచి మేఢమ్ునుచేత్న్ బట్ిట ఝమఢిృంచ్ని
                      ల
నానళళెనీ చ్నులూ మ్దోనా త్సుగృం ధృంబేవి రాజిలునీ
వళెృంతా త్డిమీ బలృంగ కసతగా ప్పూకృంత్ దెృంగన్ ని
ననళళెవే చితినమ్ా దీరిుతివి నాకోరకక లినాళె కున్


                     ా
ప్పుతోాతాా హమ్ుబ ృందు త్లిల చ్నులమ ప్పుత్ుృండు చకృంగ ప్పూ
కృంతావి చ్ుుకొనృం గసళె సలుప్పూ సమ్ాృం గాదీర ప్పూ
కృంతాకా మ్రసా లుకారి రతిసర ఖమెనృంద మేబ ృంద ఆ
   ా
ప్పుత్ుృండే పెరిగీ సుఖృంబు రయగా ప్పూకృంత్ నిృంప్పృంగయున్


          ి              ా
నానాప్పూ కురసా లుజరు చ్ునునా నృందిృంచ్ు నాప్పుత్ుడే
లమననొన లల డట్ృం చ్ుప్పుత్ా రతిల్ల లమసకిత పెృంపొృందగన్
సాననృంబృం దునవ ళళెరుదద గ యశోదాదేవి పతలుృంగ శ్రి
  ు
క ష్ుడే కసతదీరు నిత్ె రతి సరఖమెనృంద మేబ ృందగన్


తాళిని కట్ిటనా మొగుఢు త్ పతత గ దెృంగక నునన తాప్పమ్ు
తాళను లేకలృంజమొగు ఢుననను యననది సత్ె దూరమ్మ?
తాళిని కట్ట కుననమ్గ నాలిని లృంజయ నుృందురృందరున్
         ా
తాళవనృంబున సుధను తాగిన కలల నుకొృందురృందరున్


ఎరివి చరలో కసతగ పెదదగ బారుగ వాలజ డేసతయున్
  ి
పతరలు జూప్పగానుమ్ుఖ మృంత్గ అృందమ్ు నుృండునో యనిన్
  ి
పతరలు దాట్చ్ుృండగను మ్లలల ల మ్మలలు బెట్టగాను నా
కోరకకలు దీరువే మ్దన కామ్సుగృంధశుభాృంగసుృందరీ\


ఎృంత్ట్ి భాగెమో కొడుకు దెృంగగ సురగ మ గాదనురిులో
                 ా
ఎృంత్ట్ి సరఖెమో చ్నులు చకగ ప్పుత్ుడు తీట్దీరుగన్
ఎృంత్ట్ి త్ పతత యో కొడుకు బెట్టగ మొఢ్ఢ ను ప్పూకునిృండుగన్
ఎృంత్ట్ి ప్పుణెకారెమ్ులు జేసతన లభెమొ యృంత్భాగెమ్ున్


       ా
చెలిలలి ప్పుత్ుడే గనుక చెకికలి మ్ుదిదడ పేామ్గానునా
సళెను మీట్గా రవిక విప్పిగ చరను లృంగ జ రుగా
వేళెను దూరుగా త్డమ్ మ్ూలలు ప్పూకురసాలుకారకనే
               ి
చెలలల ల యృంత్సరఖెమఱుగనేరతి కరడన యనినయేళళెగన్See More"


                 ద
మ్ుదిత్ల్ నేరుగ లేని విదెగలదే మ్ుదార నేరిిృంచ్గన్
             ా
గుదమ్ున్ తెైలమ్ు బోసత మేఢమ్ు కసతగా దిృంచ్ృంగ దెృంగృంగన్
గుదమ్ృం తాఅద రృంగ త్ పతత గను కామ్ృంబృంత్ దీరృంగ నే
              ా
మ్దమ్ూ కొవుుయు కారిపోవగను పరఢల్ వ ధ్ద కాృంత్లున్


                 ద
మ్ుదిత్ల్ నేరుగ లేని విదెగలదే మ్ుదార నేరిిృంచ్గన్
గుదమ్ున్ నేరుిగ అశుమేడ మ్ును సుఖృంగా దిృంచ్ుకోవరే
అదిరేలమ కసత దీరగా కుతిగ దెృంగిృంచ్న్ మ్హానృందమ్ున్
              ా
మ్దమ్ూ కొవుుయు కారిపోవగను పరఢల్ వ ధ్ద కాృంత్లున్


ఈ ప్పదెమ్ులో మ్ుదిత్ల్ బదులుగా వదినల్ అని చేరిసేత


                ద
వదినల్ నేరుగ లేని విదెగలదే మ్ుదార నేరిిృంచ్గన్
             ా
గుదమ్ున్ తెైలమ్ు బోసత మేఢమ్ు కసతగా దిృంచ్ృంగ దెృంగృంగన్
గుదమ్ృం తాఅద రృంగ త్ పతత గను కామ్ృంబృంత్ దీరృంగ నే
                  ద
మ్దమ్ూ కొవుుయు కారగన్ మ్రిది నేమ్ుదా డరేసతగగ ు తో


                ద
వదినల్ నేరుగ లేని విదెగలదే మ్ుదార నేరిిృంచ్గన్
గుదమ్ున్ నేరుిగ అశుమేడ మ్ును సుఖృంగా దిృంచ్ుకోవరే
అదిరేలమ కసత దీరగా కుతిగ దెృంగిృంచ్న్ మ్హానృందమ్ున్
              ా
మ్దమ్ూ కొవుుయు కారిపోవగను పరఢల్ వ ధ్ద కాృంత్లున్


భారతి దేవి భగ ప్పురాణృం


తాళిని గట్ెటగాని మొగుఢెననఢు దెృంగనె లేదుర కనెగానె నే
తాళను లేకనుృండగను తాప్పమ్ు దీరుగ దెృంగగ ననునమ్మమ్యే
త్లిల ని జేయ ప్పుట్ట గనె నామ్రి దెైతివి గాననె త్ప్పు లేదురా
                         ా
త్లిల ని దెృంగరా మ్దన తాప్పమ్ు దీరుర రృంకు ప్పుత్ుడా!
అమ్ావొ పెదదయమ్ాచిన యమ్ావొ అమ్ాల గననయమ్ా అ
త్త మ్ావొ పేామ్ప్పృంచ్ు వదినమ్ావొ భారెవొ భారెచెలిలవో
జనామ్ు కొకకబృంధమేమొ మ్రు జనామ్ు నుననదొ లేదొలలమ్ానీ
అమ్ాకు కోరగా మడన తాళిని కట్ిటతి పేామ్మీరగన్


            ా
త్ల్లల ని నునదలృంచి మేఢమ్ునుచేత్న్ బట్ిట ఝమఢిృంచ్ని
                      ల
నానళళెనీ చ్నులూ మ్దోనా త్సుగృం ధృంబేవి రాజిలునీ
వళెృంతా త్డిమీ బలృంగ కసతగా ప్పూకృంత్ దెృంగన్ ని
ననళళెవే చితినమ్ా దీరిుతివి నాకోరకక లినాళె కున్


                     ా
ప్పుతోాతాా హమ్ుబ ృందు త్లిల చ్నులమ ప్పుత్ుృండు చకృంగ ప్పూ
కృంతావి చ్ుుకొనృం గసళె సలుప్పూ సమ్ాృం గాదీర ప్పూ
కృంతాకా మ్రసా లుకారి రతిసర ఖమెనృంద మేబ ృంద ఆ
   ా
ప్పుత్ుృండే పెరిగీ సుఖృంబు రయగా ప్పూకృంత్ నిృంప్పృంగయున్See More"
భారతి భగ ప్పురాణృం
తొమిాది మ్మసమ్ుల్ కఢుప్పు నృందున మోసత కనృంగ ఢెబబదీ
తొమిాది మ్మసమ్ుల్ కడుప్పు నిృంఢుగ పాలను నిచిు నాను ప్పృం
దొమిాది యేళళెగా కఢుప్పు నిృండుగ తిృంఢిని బెట్టగ పెృంచితిన్
                      ా
అమ్ాఋణృంబు దీరుుకొన సమ్ాగ దెృంగర రృంకుప్పుత్ుఢా!


చినానరి పొనానరి చిరుత్ కూకట్ి నాఢు
సాయమ్ు జేసతతి సానన మ్ృందు
నూనూగు మీసాల నూత్నయవునమ్ున
దెృంగితి అమ్ాను దూల దీరు
పెదదమ్ా అమ్ామ్ా పెద్దమ్ా కూత్ురు
ప్పూకులు దెృంగితి మ్దమ్ు దీరు
తాళిని గట్ిటతి త్లిల కి తిరుమ్ల
వెృంకనన యేసాక్షెమ్ుృంఢె నప్పుఢు
                 ద
మ్ుదిత్ల్ నేరుగ లేని విదెగలదే మ్ుదార నేరిిృంచ్గన్
             ా
గుదమ్ున్ తెైలమ్ు బోసత మేఢమ్ు కసతగా దిృంచ్ృంగ దెృంగృంగన్
గుదమ్ృం తాఅద రృంగ త్ పతత గను కామ్ృంబృంత్ దీరృంగ నే
              ా
మ్దమ్ూ కొవుుయు కారిపోవగను పరఢల్ వ ధ్ద కాృంత్లున్


                 ద
మ్ుదిత్ల్ నేరుగ లేని విదెగలదే మ్ుదార నేరిిృంచ్గన్
గుదమ్ున్ నేరుిగ అశుమేడ మ్ును సుఖృంగా దిృంచ్ుకోవరే
అదిరేలమ కసత దీరగా కుతిగ దెృంగిృంచ్న్ మ్హానృందమ్ున్
              ా
మ్దమ్ూ కొవుుయు కారిపోవగను పరఢల్ వ ధ్ద కాృంత్లున్


ఈ ప్పదెమ్ులో మ్ుదిత్ల్ బదులుగా వదినల్ అని చేరిసేత


                ద
వదినల్ నేరుగ లేని విదెగలదే మ్ుదార నేరిిృంచ్గన్
             ా
గుదమ్ున్ తెైలమ్ు బోసత మేఢమ్ు కసతగా దిృంచ్ృంగ దెృంగృంగన్
గుదమ్ృం తాఅద రృంగ త్ పతత గను కామ్ృంబృంత్ దీరృంగ నే
                  ద
మ్దమ్ూ కొవుుయు కారగన్ మ్రిది నేమ్ుదా డరేసతగగ ు తో


                ద
వదినల్ నేరుగ లేని విదెగలదే మ్ుదార నేరిిృంచ్గన్
గుదమ్ున్ నేరుిగ అశుమేడ మ్ును సుఖృంగా దిృంచ్ుకోవరే
అదిరేలమ కసత దీరగా కుతిగ దెృంగిృంచ్న్ మ్హానృందమ్ున్
              ా
మ్దమ్ూ కొవుుయు కారిపోవగను పరఢల్ వ ధ్ద కాృంత్లున్


భారతి దేవి భగ ప్పురాణృం


తాళిని గట్ెటగాని మొగుఢెననఢు దెృంగనె లేదుర కనెగానె నే
తాళను లేకనుృండగను తాప్పమ్ు దీరుగ దెృంగగ ననునమ్మమ్యే
త్లిల ని జేయ ప్పుట్ట గనె నామ్రి దెైతివి గాననె త్ప్పు లేదురా
                         ా
త్లిల ని దెృంగరా మ్దన తాప్పమ్ు దీరుర రృంకు ప్పుత్ుడా!


అమ్ాను పెదదయమ్ానుచిన యమ్ాను అమ్ాల గననఅమ్ానూ
          ా     ా
సమ్ాగ దెృంగు ప్పుత్ుడవు చాలక పాఢలు వ ధ్ధ మ్మత్లన్
కామ్మ్ు దీరడెృంగుదువు కనెనలు కావలల నేమి పెళిెకిన్
అమ్ాకు తాళికట్ిట మ్ను వాడగ గరభమ్ు జకయరా శివా!


                     ి
ఉననది గుదద లో పొగరు ఉననవి పెదద సధ నాలు పతరలున్
             ద
ఉననది అృంత్ులేని కసత మ్ుదుగ నుననగ కొవుుబట్ిటవ
ళళెననది దిృంచ్రా బలిసత లమవుగ పెదదగ నుననమొడు నే
యననది ననునకనన మ్ద హసతత ని కామిని త్లిల భారతీ!


ఎృంత్గ లమవుగా బలిసత పెదదగ బారుగ అశుమేఢ మ్
ననృంత్గ నుృందిరా చినుగు నేమొర ప్పూకున డిృంచితేను నీ
దృంత్యు మలల మలల గను డూరుర అదగ ది సచిునోఢ ఆ
                        ా
సాృంత్మ్ు దిృంచ్రా కొఢక సమ్ాగ దెృంగర లృంజ ప్పుత్ుఢా!


              ద
వృంగొన బెట్ట ి అమ్ా భగ మ్మ్ున మేఢ మ్ు దూరిుదెృంగగన్
దెృంగర లిృంగఢా శివుఢ దెృంగర ఈశుర లిృంగసురూప్పుఢా
నాగుల దీరగా మ్దన నాట్ెమ్ు జేయర స షతటకారెమ్ున్
               ద    ా
ఆగక జేయరా ప్పగలు రాతిాయు మ్ుదుల ప్పుత్ుడాశివా!


            ి
పెదదగ నయెెరా చ్నులు పతరలు వృంట్ికి కొవుుబట్ిటయున్
  ద
మ్ుదుగ నెైతిరా బలిసత పోవగ నిత్ెమ్ు నీవు దెృంగ మ్ు
  ద
పొిదుల ప్పూకునిృండుగను ప్పూకున మొఢ్ఢ ను దోపత దెృంగగన్
  ద                     ా
మ్ుదుగ మోజదీర రస మ్ృంత్యు నిృంప్పగ రృంకు ప్పుత్ుఢా

								
To top