Program by mOh6i5f

VIEWS: 0 PAGES: 1

									    Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Kód ITMS: 26110130087, číslo zmluvy: OPV/13/2009
Zn.: BBA/11_LB_MATO_158_2012_DL                   Banská Bystrica 10.10.2012
                                 Kód: DGT/U/BB/ZH/3. skupina
                     POZVÁNKA

  na vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy
                  vzdelávania

Termín:   13. 11. 2012
Začiatok:  13. 11. 2012 o 8:00 hod.
Ukončenie: 13. 11. 2012 o 14:30 hod.
Miesto:   Materská škola, M. R. Štefánika 23, Žiar nad Hronom alokované pracovisko
       Materská škola Ul. Dr. Janského 8, Žiar nad Hronom
Aktivita:  1.2 Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl
Vzdelávací program: Digitálne technológie v materskej škole – úroveň začiatočník
Cieľ:    Oboznámenie sa so spôsobmi aplikácie DT, sociálnymi sieťami, tvorbou
      a zdieľaním Google dokumentov.
Program:  08:00 – 09:30 Didaktika práce s digitálnymi technológiami.
      09:45 - 11:15 Možnosti a spôsoby aplikácie DT z hľadiska učiteľov
      11:15 – 12:00 Obedňajšia prestávka
      12:00 – 13:30 Sociálne siete, tvorba a zdieľanie Google dokumentov, Skype
      13:45 – 14:30 Portál Úspešná škola

Lektor: Mgr. Dáša Líšková
Organizačné pokyny:
Náklady spojené so vzdelávaním: Cestovné náklady prípadne ďalšie výdavky spojené s
pracovnou cestou hradí vysielajúca organizácia, resp. účastník. Návratku prosím zasielajte
OBRATOM, najneskôr do 6. 11. 2012 na adresu: RP MPC, Mgr. Lucia Bučková, Horná
97, 975 46 Banská Bystrica. Na podujatie si prosím doneste Štátny vzdelávací program
ISCED 0 a Školský vzdelávací program.
Stravné je hradené MPC z finančných prostriedkov EÚ.

S pozdravom
                                 Ing. Iveta Vargová
                              riaditeľka RP MPC B.Bystrica


Vybavuje: Mgr. Marta Hríbiková
tel.: 048/4722910, 0905 479 971 e-mail: marta.hribikova@mpc-edu.sk

								
To top