Docstoc

plan_ van_ aanpak

Document Sample
plan_ van_ aanpak Powered By Docstoc
					   Plan van
   Aanpak


Naam van het project:  Webdesign, portfoliosite
School:         Inholland
Opdrachtgever:     Cora Paul
Projectbegeleiding:   Inge Wisselink

Plaats & datum
gereedkomen plan
van aanpak:       Alkmaar, 1 oktober 2009
Klas:          I01b
Student:        Loklun Cheung
Studentnummer:     401278
Inhoudsopgave             Blz.

H1. Achtergronden     2.


H2. Doelstellingen    3.


H3. Projectopdracht    4.


H4. Projectactiviteiten  5.H5. Producten       7.


H6. Kwaliteit       8.


H7. Projectorganisatie  14.


H8. Planning       15.
                 1
H1. Achtergronden

Inholland is een hogeschool dat vestigingen heeft in Alkmaar, Amsterdam, Delft, Den
Haag Diemen, Dordrecht, Haarlem, Hoofddorp, Oegstgeest, Rotterdam, Utrecht,
Zaanstad en Suriname. Daarbij kent de hogeschool de sectoren: Hoger Agrarisch
Onderwijs, Hoger Technisch Onderwijs, Hoger Economisch Onderwijs, Hoger
Gezondheidsonderwijs, Hoger Kunstonderwijs, Hoger Pedagogisch Onderwijs en Hoger
Sociaal Agogisch Onderwijs.

Aangezien ik Informatica student ben en onderdeel uit maak van het Hoger Technisch
Onderwijs, zal ik in het eerste blok voor die sector in opdracht van Cora Paul
(themacoördinator, projectbegeleider en tevens docente Dreamweaver) gaan werken
aan een project met als hoofdthema webdesign . Tijdens dit project komt er een
portfoliosite tot stand, zodat de docenten van Inholland het gemaakte werk en alle
eindproducten kunnen bekijken en beoordelen. Ter ondersteuning zal ik les krijgen in
vakken als Photoshop, Design/ Human Computer Interaction, Dreamweaver, XHTML/
Cascading Stylesheets , Flash, Nederlands en Interviewen.

Zoals alle voorgaande eerstejaars Informatica studenten zullen wij dit thema ook
succesvol moeten afronden om alle studiepunten te verwerven .
                                            2
H2. Doelstellingen

De hoofdreden waarom dit project wordt uitgevoerd, is vanwege mijn drijfveer om alle
studiepunten te behalen die er in het eerste blok behaald kunnen worden. Verder wil ik
een goed plan van aanpak schrijven, een portfoliosite aanleveren, uitzoeken wat
projectmatig werken inhoudt, mijn kennis van webdesign vergroten en ook het project
goed afronden. Als doelstellingen geformuleerd, zullen ze er zo uit zien:

  1. Het behalen van alle studiepunten tijdens blok één,

  2. Een uitgebreid plan van aanpak schrijven in blok één om projectbegeleiding/
   -vaardigheden met een voldoende af te ronden,

  3. Een portfoliosite met alle bijbehorende onderdelen ontwikkelen en afronden in
   blok één,

  4. Uitzoeken wat projectmatig werken inhoudt gedurende blok één,

  5. Mijn kennis van webdesign vergroten tijdens blok één,

  6. En uiteraard ook het goed afronden van het project aan het eind van blok één.
                                             3
H3. Projectopdracht

De opdracht bestaat uit het bedenken, ontwerpen, bouwen en implementeren van een
website die te gebruiken is als digitaal portfolio. Opdrachtgever hierbij is Cora Paul, die
ook de eindbeoordelingen doet. En Inge Wisselink is projectbegeleider, die de
vordering van het project in de gaten houdt en tevens het plan van aanpak beoordeelt.
De opdrachtnemer ben ik zelf (Loklun Cheung). Ik zal vanaf het begin tot eind
verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het project.

Op dit digitale portfolio komen de volgende onderdelen te staan:

1. Moodboard
Maak een moodboard waarbij onder andere is nagedacht over het publiek dat de site
gaat bezoeken en het gebruik van kleuren. Maak ook twee vormconcepten voor je
portfoliosite als voorbeeld voor de site en het knip het uiteindelijke vormconcept, zet
deze klaar en breng de afmetingen ervan in kaart.

2. Biografie
Schrijf een biografie en vul die aan met drie foto’s. Maak ook een kort stukje video over
jezelf en een panoramafoto van een plek die belangrijk voor je is.

 3. Sport
Maak een mooi gevulde pagina over de sport die je beoefent en/ of sporten waar je
enthousiast voor bent. Plaats tevens drie foto’s die je zelf hebt gemaakt over de sport die
jij verkiest en die je hebt beschreven.

4. Film
Schrijf drie filmrecensies met foto’s en trailers.

5. Muziek
Schrijf over je muziekgenre en/ of een aantal artiesten. Zorg voor goede foto’s en
eventueel discografie, songteksten, samples, links, concerten etc.

6. Interview
Neem een interview af bij iemand die in de ICT zit, schrijf daarvoor een gemotiveerde
inleiding en maak drie foto’s van de geïnterviewde, zijn/haar werkomgeving en een foto
waar het werk van de geïnterviewde in beeld komt.

7. Portfolio
Zet hier je werkervaring in of andere relevante informatie over je carrière.

8. Flash presentatie
Maak een storyboard, vormvoorstel en navigatie. De opdracht is een bedrijfspresentatie
(bestaand bedrijf, eigen bedrijf of een verzonnen bedrijf) in Flash.

9. Contact
Maak een contact hyperlink/ invoerveld op de website.

10. Links
Plaats links goed in de website
                                               4
H4. Projectactiviteiten

De activiteiten voor het voltooien van dit project zullen bestaan uit:

1. Essentiële en dagelijkse gang van zaken
Maken van plan van aanpak
Volgen van alle lessen
Maken van huiswerk voor elke week
Aanmaken van een Deds account
Maken van een site
Voorbereiden van presentatie
Presenteren van de site + bijbehorende onderdelen

2. Design, HCI
Beeldmateriaal verzamelen voor moodboard
Kleuren bepalen en verwerken in het moodboard
Maken van een moodboard
Nadenken over het publiek dat de website zal bezoeken en over hoe dat je je website
vorm wilt gaan geven
Maken van twee vormconcepten voor portfoliosite
Vormconcept portfoliosite knippen, klaar zetten en afmetingen in kaart brengen

3. Biografie
Biografie schrijven en bijbehorende foto’s toevoegen
Korte video over jezelf maken (1 minuut)
Panoramafoto toevoegen van een plek die belangrijk voor me is

4. Sport
Informatie zoeken over de sport die ik beoefen en/ of waar ik enthousiast voor ben
Drie foto’s toevoegen over de sport die ik verkies en die ik heb beschreven

5. Film
Drie filmrecensies met foto’s en trailers schrijven

 6. Muziek
Informatie over mijn favoriete muziekgenre/ artiesten zoeken/ verzamelen
Over mijn muziekgenre en/ of een aantal artiesten schrijven
Zorg ook voor goede foto’s, discografie, songteksten, samples, links en concerten
Verwerken van gevonden informatie over muziekgenre/ artiest

7. Interview
Motiverende inleiding schrijven voor tijdens het interview
Voorbereiden interviewschema
Interview houden met iemand in de ICT
Drie foto’s maken van geïnterviewde, zijn werkplek en zijn werk
Verwerking interview

8. Portfolio
Informatie over schoolcarrière en werkervaring verzamelen
Portfolio pagina vullen met relevante informatie
                                           5
9. Flash presentatie
Storyboard ontwerpen
Vormvoorstel maken
Het bedenken en maken van een navigatie
Nadenken over bedrijfspresentatie
Maken van bedrijfspresentatie

10. Contact
Maak een contact hyperlink/ invoerveld op de website

11. Links
Plaats links in de website
                            6
H5. Producten

Uit de eerdergenoemde activiteiten vloeien producten uit. Deze zijn in kaart gebracht en
ze zijn als volgt:

Plan van aanpak
Persoonlijk Deds account
Presentatie
Moodboard
Twee vormconcepten portfoliosite
Biografie
Video presentatie over jezelf
Panoramafoto
Pagina over sport die je beoefent en/of enthousiast over bent + drie foto’s
Drie filmrecensies met foto’s en trailers
Pagina over favoriete muziekgenre en/of aantal artiesten + drie foto’s
Interview met iemand in de ICT + drie foto’s
Portfoliosite
Flash bedrijfspresentatie
Contact formulier
“Clickable “ Links
                                              7
H6. Kwaliteitsbewaking

Om de kwaliteit te bewaken zullen een aantal dingen goed in de gaten gehouden moeten
worden tijdens het project. Dat kan op verschillende manieren.

Voor het plan van aanpak zal er een mogelijkheid komen om feedback te krijgen van
Inge Wisselink.

Het moodboard en de twee vormconcepten voor de portfoliosite kunnen ook ter
terugkoppeling aan Maya Schmuki worden voorgelegd.

Verder kunnen stukken tekst uit de biografie, pagina over sport, drie filmrecensies,
pagina over favoriete muziekgenre en het interview door de docente van Nederlands
nagekeken worden op inhoud, grammatica, spelfouten en zinsopbouw

Daarnaast kan ook de panoramafoto worden beoordeeld tussentijds door Jerry Tieben

En ook de Flash opdracht kan tussentijds tijdens de les worden voorzien van feedback

Maar vooral wordt nagestreefd om voor de portfoliosite de richtlijnen van het W3C.org
zoveel mogelijk te volgen.

Uiteindelijk zal ook de presentatie om feedback vragen, aangezien we ons hele project
moeten presenteren voor een team van docenten.

De werkelijke beoordelingscriteria voor elk onderdeel zijn echter:


Moodboard
Beoordeling op kleur, vlakindeling, structuur van content, navigatie, lettertype,
algemene uitstraling. En bij website presentatie wordt beoordeeld op vorm, esthetische
uitstraling, interaction design, consistentie, uitlijning, kleur, typografie en keuze
beeldmateriaal,


Biografie
Bevat levensloop met drie foto’s die ik zelf gemaakt en bewerkt heb én waarvan
mimimaal een eigen portret.
Bevat een kort stukje video over mezelf van maximaal een minuut
Bevat een panoramafoto van een plek die belangrijk voor me is
En bevat originele presentatie


Sport
Bevat een mooi gevulde pagina over de sport die ik beoefen en sporten waar ik
enthousiast voor ben.
Bevat minimaal drie foto’s die ik zelf hebt gemaakt over de sport die ik verkozen heb en
die ik heb beschreven.
                                              8
Film
Bevat drie filmrecensies met foto’s en trailers.


Muziek
Bevat een stukje tekst over mijn favoriete muziekgenre en een aantal artiesten.
Bevat ook foto’s van toegevoegde waarde.


Interview
Bevat een interviewschema
Bevat een interview(verslag) met iemand uit mijn toekomstig vakgebied.
Daarnaast moet er ook een inleidend stukje met de motivatie die ik had om de
hoofdpersoon uit het interview te vragen.
Verder bevat het links naar websites die met het onderwerp te maken hebben.
En ook drie foto’s die ik zelf heb gemaakt en bewerkt. Waarin de geïnterviewde,
zijn/haar werkomgeving en een foto waar het werk van de geïnterviewde in beeld komt.

Het interviewschema dat bestaat uit de volgende onderdelen:
    1. het hoofdthema (de centrale vraag)
    2. indeling in vragen qua inleiding
    3. kern & slot
    4. de kern is onderverdeeld in subthema’s
    5. (open) vragen per subthema

Ook heeft het interviewverslag:
   1. een inhoud van minimaal 800 en maximaal 900 woorden
   2. regelafstand 1,5
   3. hoofdzaken die de rode draad zijn in het interview
   4. een eigen pagina op mijn persoonlijke website


Portfolio
Bevat een pagina met informatie betreffende mijn werkervaring en/of schoolloopbaan


Flash presentatie
Bevat een storyboard, vormvoorstel en navigatie.

Tevens bevat het een bedrijfspresentatie (bestaand bedrijf, eigen bedrijf of een
verzonnen bedrijf) in Flash.
De presentatie bestaat uit:
   1. een introductie die bestaat uit een animatie die de naam bevat. In de animatie
     wordt gebruik gemaakt van movieClips in movieClips
   2. een home pagina met introductietekst en een menu dat uit x onderdelen
     bestaat
   3. een product (kan ook dienst zijn) dat wordt uitgelicht. Tekst en foto’s,
     movieClip
     met minimaal twee pagina’s                                             9
    4. een fotoserie van het bedrijf. Minimaal drie pagina’s
    5. een pagina met de filosofie van het bedrijf . Minimaal één pagina
    6. een pagina met informatie over bedrijf en medewerkers waarin bitmaps
     verwerkt worden. Minimaal twee pagina’s

Daarnaast wordt er beoordeeld op: kwaliteit & originaliteit, of er aan de opdracht
voldaan is, of de navigatie werkt naar behoren en of er goed gebruik gemaakt is van
movieClips


XHTML/ CSS
Voor XHTML/ CSS zijn de beoordelingscriteria vormgegeven in de volgende tabel

HTML/CSS                       Max  Score
                           aantal
                           punten

HTML

DocType entitle: XHTML 1.0 transitional of strict,  10
charset UTF-8, en iedere pagina heeft een goede,
unieke pagetitle.

Semantiek correct toegepast (ook voor         10
formulieren), voldoende tekst om dit aan te
tonen, alle tekstelementn voldoende aanwezig.

Attributen: geen onnodige HTML-attributen in     10
de code en correct gebruik attribuut alt.

Tabellen en lijsten: correct gebruik, alleen     10
waarvoor ze bedoeld zijn.

W3C validatie (toegestaan zijn niet valide      10
onderdelen voor video, Flash en Dreamweaver
behaviors).

CSS

CSS staat in externe stylesheet(s).          10

Tekstelementen: zorg dat je stijlen aanmaakt     10
voor alle belangrijke tekstelementen (koppen,
alinea’s, lijsten, links), de fonts in % en niet in
pixels..

Links in de tekst zijn onderstreept of        10
vergelijkbaar zichtbaar voor kleurenblinde
bezoekers.

Gebruik samengestelde kiezers ipv extra        10
classes waar mogelijk.
                                           10
W3C validatie (toegestaan zijn niet valide       10
onderdelen zoals eventuele filters).

Layout

Gebruik CSS layout (div’s)               10

Compensatie

Het kan kan moeilijk zijn om een uitzonderlijk     10
ontwerp om te zetten naar code volgens de
richtlijnen. Deze compensatiepunten zijn voor
een kwaliteit die er echt uitspringt door goed
gevonden oplossingen.

totaal                         65%   1. Maak een overzicht van je gemaakte oefeningen op je site. Deze worden
    gecontroleerd op de code volgens de theorie uit het boek.

   2.  Zorg dat je huiswerk uiterlijk op de avond vóór de les online staat zodat het
     tijdens kan worden bekeken.


 Huiswerk volgens deze aanwijzingen gemaakt telt mee voor maximaal 0,5 punten. Totaal
 7 goed uitgevoerde opdrachten geven dus 3,5 punten. Voor de eindpresentatie worden
 maximaal 6,5 punten gegeven. Bij elkaar vormt dit je eindcijfer.Dreamweaver
Beoordelingscriteria voor Dreamweaver zijn als volgt:

Bestandsstructuur van de portal (indexpagina in je dedsaccount) volgens afspraken
gemaakt voor dit project (10 punten)

Bestandsnamen hebben kleine letters
Bestandsnamen zeggen iets over de inhoud
Alle foto’s hebben een naam die iets zegt over de foto
De eerste pagina heeft de naam index.html (10 punten)

Bestandsstructuur van de portal, er is een map “originelen” met afbeeldingen en andere
zaken die niet online staan.
Elk onderdeel van de portal (vak in de index pagina) vak heeft een eigen map met een
indexpagina
en map “img”volgens afspraken gemaakt voor dit project(10 punten)

Sjabloon. Mag in een enkele pagina(10 punten)

Formulier met Spry
formulier opbouw, tekstvelden, selectie, keuze, lijsten, layout(10 punten)
                                              11
Formulier met Spry
Validatie voor verplicht vullen, e-mail, password, gebruikersnaam
Submit formulier(10 punten)

Interactief onderdeel, swap image(10 punten)


Plan van aanpak
Beoordelingscriteria voor het plan van aanpak zijn:
Het plan van aanpak is voorzien van naam, klas en studentnummer;
Het is opgesteld volgens het format dat je vindt in het boek Projectmanagement van Roel
Grit hoofdstuk 5;
Het plan van aanpak is getypt en in goed Nederlands geschreven.
Het plan van aanpak bevat een gedetailleerde realistische planning voor het hele project
                                              12
Presentatie
En tot slot dient de presentatie te voldoen aan de volgende criteria:


            Criteria                    Punten (1-10)

     1.    Eerste indruk (verzorgd, enthousiasmerend,
          verrassend)

     2.    Loopt de presentatie goed

     3.    Is het en boeiende opdrachtuitvoering
          geworden.

     4.    Zal het portfolio de bezoeker van de website
          aanspreken

     5.    Werkt de website foutloos.

     6.    Past de stijl, image en vormgeving bij elkaar.

     7.    Is het kleurgebruik in overeenstemming met
          de stijl en het image dat overgebracht moet
          worden.

     8.    Creativiteit en originaliteit

     9.    Uitlijning van de content/vlakverdeling

          Totaal aantal punten
                                            13
H7 Projectorganisatie

Het project in blok één dient alleen te worden gemaakt. Alle organisatie komt daarom
neer op mijzelf. Feitelijk ben ik dus projectleider. Daarnaast voorziet Inholland in de
structuur en het lesaanbod. Dit blok zijn er tal van ondersteunende lessen die gebuikt
kunnen worden voor het project. Zo hebben we voor:


Vormgeving, HCI:             Maya Schmucki
Photoshop:                Jerry Tieben
Dreamweaver, themacoördinatie:      Cora Paul
Animatie/ Flash/ Flash Actionscript:   Frank Zijlstra
XHTML/CSS:                Frances de Waal
Projectvaardigheden/ Interviewen:     Inge Wisselink
Projectbegeleiding:            Inge Wisselink, Cora Paul
                                             14
                                                     Week 36    Week 37    Week 38    Week 39    Week 40    Week 41    Week 42    Week 43      ?
                       Strokenplanning                     Ma Di Wo Do Vr Ma Di Wo Do Vr Ma Di Wo Do Vr Ma Di Wo Do Vr Ma Di Wo Do Vr Ma Di Wo Do Vr Ma Di Wo Do Vr Ma Di Wo Do Vr Ma Di Wo Do Vr
           Volgen van lessen
           Deds Account aanvragen
        er
        ve
       ea
           Website + Pagina's online zetten
      w
     a m
           Websites Ontwikkelen met HTML, CSS en Dreamweaver, hoofdstuk 3, 4 & 5 lezen
    ea
   Dr
           Websites Ontwikkelen met HTML, CSS en Dreamweaver, Hoofdstuk 3,4, 5 & 6 +
           opdrachten van Hoofdstuk 6 maken
                                                                                                                        Planning
           Volgen van lessen
       I

     g
     HC

    m
           Moodboard maken
    r
    r
    g/
   ng evii

   V
   Vo
           2 vormconcepten website
           Volgen van lessen
           Moodboard maken
           Classroom in a Book Photoshop CS3, Les 1 + 4 maken
       p
      ho
           Classroom in a Book Photoshop CS3, Les 3 + 11 maken
     os
     o
    ot
           Classroom in a Book Photoshop CS3, Les 2 + 6 maken
   Ph
           Classroom in a Book Photoshop CS3, Les 5 maken
           Classroom in a Book Photoshop CS3, Les 8 maken
           Classroom in a Book Photoshop CS3, Les 10 maken
           Volgen van lessen
           Ontwerp een cartoon in 1 frame met verloopkleuren & lagen
           Maak een filmpje met shape tween en motion tween
           Maak een filmpje waarin movieClips in movieClips gebruikt worden en een
      h
           ganimeerde tekst in verwerkt is
     as
     a
    Fl
           Object maken dat dmv knoppen over stage verplaatst, geschaald en geroteerd kan
           worden
           Menubalk ontwerpen die naar verschillende pagina's verwijzen
           Bedrijfspresentatie
           Lezen boek
           Volgen van lessen
           Maken HTML pagina & Stylesheet
           Websites Ontwikkelen met HTML, CSS en Dreamweaver, hoofdstuk 1,2,3 & 6 lezen
        S
        S
           Websites Ontwikkelen met HTML, CSS en Dreamweaver, hoofdstuk 7 lezen
       CS
       C
      L/
           Websites Ontwikkelen met HTML, CSS en Dreamweaver, hoofdstuk 8 lezen
     TM
   XH
           Websites Ontwikkelen met HTML, CSS en Dreamweaver, hoofdstuk 9 lezen
           Websites Ontwikkelen met HTML, CSS en Dreamweaver, hoofdstuk 10 & 11 lezen
           Websites Ontwikkelen met HTML, CSS en Dreamweaver, hoofdstuk 12 & 13 lezen
           Websites Ontwikkelen met HTML, CSS en Dreamweaver, hoofdstuk 14 lezen
15

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:9
posted:1/29/2013
language:Dutch
pages:16