Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Obóz koszykarski w Hiszpanii w Alicante 2013

VIEWS: 85 PAGES: 12

Obóz koszykarski w Hiszpanii tworzony jest przez profesjonalną kadrę trenerów, oraz asystentów z Hiszpanii i USA, dla młodzieży w wieku 14 do 17 lat, w lipcu w Alicante.Treningi koszykarskie, prowadzone w języku hiszpańskim i angielskim, trwają po trzy godziny dziennie, codziennie, od poniedziałku do piątku. Dodatkowo, po treningu, od pół godziny do godziny teorii techniki i strategii koszykarskiej z trenerem (podobna do tej, którą odbywają zawodowi koszykarze. Przed południem odbywają się zajęcia z języka hiszpańskiego lub angielskiego (trzy godziny w ciągu dnia) oraz wycieczki, zwiedzanie, zajęcia na plaży, zajęcia dodatkowe i inne atrakcje, których w Alicante niewątpliwie nie brakuje!

More Info
									Międzynarodowy obóz koszykarski
      z kursem języka hiszpańskiego
            Alicante 2013

                             Ucz się
                          hiszpańskiego
                         podczas obozu
                        koszykarskiego,
                        poznaj przyjaciół
                        z całego świata,
                          oraz ciesz się
                            urokami
                          pięknych plaż
                        wybrzeża Costa
                            Blanca w
                            Hiszpanii!
Międzynarodowy Obóz koszykarski A l i c a n t e
       Cercas Bajas, 15 VITORIA, Hiszpania   +34 945 234 895
               basket@zadorspain.com
 www.kursyhiszpanskiegowhiszpanii-zador.pl/ObozkoszykarskiywHiszpanii.html
  Międzynarodowy obóz koszykarsko-językowy A l i c a n t e
Mi ęd zy n arod o wy O b óz kos zy ka r ski In t ern ati on al Ba sk etb a ll C a mp Sp a in
two rzon y j e st p rz ez p r of e sjon aln ą kad rę tr en eró w , or az a sy s t en tó w, z
Hi szp an ii i U SA, d la mł o d zi eży w w ie ku 1 4 d o 1 7 lat .

Tr en in g i ko szy kar sk i e, p ro wad z on e w j ę zy ku h i szp ań sk i m i an gi e l ski m,
tr wają p o t rzy god z in y d zi en n i e, cod zi en n ie, od p on i ed z iałku d o p iątku .
Dod a tko wo, p o t r en in g u , od p ół god z in y d o god zi n y te or ii t ech n ik i i
st rat eg ii ko szy kar sk i ej z t re n e r em ( p od ob n a d o t ej , kt órą od b y w ają
zaw od o wi ko szy kar ze .
Prz ed p ołu d n ie m od b y waj ą s ię za ję ci a z j ęzyk a h i szp ań sk i eg o l u b
an gi e l ski e go ( trzy god zin y w ci ągu d n ia ) or az wy ci e czk i, z wi ed za n ie,
zaj ęc ia n a p laży , zaj ę ci a d od atk o we i in n e atr akcj e, k tóry ch w Ali can t e
n ie w ątp l i wi e n i e b ra ku j e!
                                                       Popraw swoją
Terminy     Między nar odowego         Obozu     koszykarsko -j ęzykowego
                                                          technikę
Alicante
Dw a tu r n u s y : 2 t ygo d n i e od 1 4 d o 2 7 L ip c a 2 01 3                       koszykarską i
Pi er w sz y tu r n u s : 1 ty d z i eń od 1 4 d o 2 0 L ip c a 2 0 13
Dr u g i tu r n u s: 1 t yd zi eń od 2 1 d o 2 7 d e L ip c a 2 0 1 3
Ka te go r ia : O b óz k o szy ka rs ko -j ęzy k ow y d l a kad et ów i młod zikó w
                                                          naucz się
W iek u cze stn ik ów : od 1 4 d o 17 la t
Ko ed u kac y jn y ob ó z ko sz yk ar sk i : Ob óz d la d zi e w czyn i c h łop c ó w             hiszpańskiego!
Charakterystyka Międzynarodowego                   Obozu      koszykarsko -
językowego Alicante 201 3

Lo k al i zac ja : Al ic an t e: B oi ska d o k os zy kó wk i U n iw e r syt etu w Al i can t e i
zak wat er o wan i e w lu k s u so wy m akad e mi ku R e s i d en cia V il la Un i v er s ita ri a.
Ku r s h is zp ań sk ie go l u b an g ie ls ki e go : 3 g od zin y d zi en n ie zaj ę ć z
h i szp ań sk i mi   o raz   a n gi el s ki m i  N ati v e   S p eak e ra mi : p ro f e sj on aln i
n au czy ci e le , z d u ży m d oś w iad cz en i e m w n au cz an iu ob c okr ajo w có w, a w
sz cz eg óln oś ci młod z ie ży .
Tr en in g kos z ykar sk i: 4 god zin y tr en in g u d zi en n i e, p od ok ie m
p ro fe s jon a ln yc h tr en er ó w i a sy st en t ów z H i szp a n ii i US A.
Uc ze s tn i cy ob ozu , to mł od zi eż z c ał e go ś w ia ta, d l at eg o t eż ob óz j e st
n ie p o wta rza ln ą o kazj ą d o wy mian y d o ś wi ad cz eń . Dod atko wa go d z in a
szk ol en ia z e st rat e gi i i t ech n ik i ko s zy kar s ki e j (t aki ej, jak ą od b y w a ją
zaw od o wi ko szy kar ze ) oraz 3 god zin y t ren in g u ko sz ykar s ki eg o :               Międzynarodowy
- 1 god z 30 min . T ren in g u           s kon ce n tro w an e go n a ks ztałt o wan iu
u mi e ję tn o ś ci
- 1 g od z 30 m in tr en in g u w gru p i e.
                         in d y wi d u aln ych ,              ora z
                                                            Obóz
Zakw ater owan i e : Hot e l -R e s id en c ia * * * : l u k su so wy h ot el , kt óry w c ią gu
roku sp ełn i a fu n k cj ę akad e mik a, z e w p ełn i wy p o saż on y mi , m in i -
ap art am en ta mi , z b a s en e m, sił ow n ią, s alą te l e w izyjn ą , sal a ko mp u t e ro w a,
                                                       Koszykarski w
d os tę p e m d o In t er n e tu , o raz
god z in y /d ob ę.
                             o p i eką wy ch o wa w có w p rz ez 2 4

Zaj ęc ia d od a tkow e : U c ze stn icy ob o zu k os zy ka rs ko -j ęzyk ow e go , raz e m z
                                                          Alicante,
u cz e stn ika mi ob o zu t en i s o we go, w in d su rf in go w ego lu b go l fo w eg o,
u cz e stn icz ą w wyc ie cz k ach z p rz e wod n ik ie m, n p .: wyc i ecz ki p o A li can t e,
zaj ęc ia n a p la ży, k rę gl e et c.
                                                         Hiszpania
W yc iec zk i w cz as i e w e ek en d ó w d la u c ze s tn ikó w z ap i s an ych n a o b a
tu rn u sy (2 tygo d n i e ) Pro f e sjon a ln eg o Ob ozu ko szyka r sko -j ęzy ko w e go:
wy ci ec zka d o W al en cji , st ol icy r eg ion u , w yc i ec zka d o P arku Ro zry wk i
T er ra M ít ic a lu b Aq u al a n d ia, wy ci e czka n a wy sp ę Tab ar ca i w i el e in n y ch !
Pl an d n ia ob oz u ko sz yk ar s ko -ję z yko we go : Zaj ę cia c od zi en n i e, od
p on i ed z iałku d o p iat k u , a d la u cz e stn ikó w 2 tu rn u só w (ty god n i e) –
ró wn i eż w cz as i e w ee ke n d u .
Ub e zp i ecz en ie: w c e n ie ob ozu zap e wn i am y u b ezp i e cz en i e p od róż n e,
m ed y c zn e, N WW i O C d l a w s zy stki ch u cz e stn ikó w.


        Międzynarodowy Obóz koszykarski w Alicante, Hiszpania
                  + 3 4 9 4 5 234 895
                     basket@zadorspain.com
    www.kursyhiszpanskiegowhiszpanii-zador.pl/ObozkoszykarskiywHiszpanii.html
       Obiekty sportowe i rekraacyjne obozu


              Obóz koszykarsko-językowy odbywa się głównie w czterech
              miejscach:

               Rezydencja La Villa Universitaria
               Pawilon Sportowy Uniwersytetu w Alicante.
               Centrum Alicante, gdzie będziemy chodzić na plażę, zwiedzać
               centrum miasta i piękny, monumentalny zamek z czasów
               panowania Maurów – el Castillo de Santa Bárbara..

Obiekty            Szkoła językowa Zador w Alicante znajduje się w centrum
               miasta przy ulicy Avenida de la Con stitución, 14
sportowe na          03002 ALICANTE. Telefon: (+34) 965 14 23 71.

wysokim
poziomie.         Miejsce zbiórki i zakwaterowania uczestników obozu:

              Niedziela, 14 Lipca lub niedziela 21 lipca 2013 od godz. 16:00 w
                  recepcji obiektu Rezydencia Villa Universitaria

                            Adres:
                     Calle de Vicent e Savall Pascual, 16
                      03690 San Vicente del Raspeig
                           ALICANTE


              Miejsce odbioru uczestników obozu:

              Sobota 20 Lipca lub sobota 27 lipca 2013 między godz. 9:00 a
Międzynarodowy         12:00 w recepcji obiektu residencia Villa Universitaria.

Obóz                          Adres:
                     Calle de Vicente Savall Pascual, 16

Koszykarski w               03690 San Vicente del Raspeig
                           ALICANTE

Alicante,
Hiszpania
    Międzynarodowy Obóz koszykarski w Alicante, Hiszpania
          + 3 4 945 234 895  basket@zadorspain.com
  www.kursyhiszpanskiegowhiszpanii-zador.pl/ObozkoszykarskiywHiszpanii.html
                     Kurs języka hiszpańskiego


Uczestnicy obozu koszykarskiego mają 4 lekcje języka
hiszpańskiego dziennie po 45 minut, czyli 3 godziny dziennie ,
od poniedziałku do piatku, w sumie 15 godzin tygodniowo.

Uczestnicy z Hiszpanii mają w tym czasie zajęcia języka
angielskiego.


Nauka komunikatywnego języka                                             Zajęcia z
Zaró wn o za j ęc ia z h i s zp ań s ki eg o j ak i z aj ęc ia z an g i el sk ie go sku p iają s ię
n a n au c e ko m u n i ka ty wn e go p o r o zu m ie wan i a si ę o raz ro zu mi en ia
                                                        hiszpańskiego
wy p o w i ed zi in n yc h ,    p isa n iu i r ozu mi en i u język a p i san e go, g d zi e
p rio ry t et e m j e st ży wy , p ra wd zi wy j ęzy k u ży wan y w Hi szp an i i.             skoncentrowane
Tem a t y za jęć są b ard z o zr óżn ico w an e, d ob ra n e sp e cja ln i e d o wi ek u i
p ozio mu ję zyko w e go u cz e stn ikó w. U cz e stn i c y oczy w iś ci e   u czą si ę
                                                      są na efektywnej
ró wn i eż sł ow n i ct wa z w i ązan eg o z k o szy kó w ką.
                                                         komunikacji
Zaj ęc ia sku p ia ją si ę p r zed e w szy st ki m n a p r a ktyc e w wyr ażan iu s ię i
rozu mi en iu wyp o w ie d zi . W szy stk i e zad an ia i ćw i cz en ia s ą p ołą czon e z
p rakty czn ą n a u ką sł o wn i ct wa , st ru ktu r gr a maty czn y ch i kon s tru kcj i
ret ory czn y ch , któr ych u ży w a si ę n aj cz ę śc ie j w cod z i en n ej ko mu n i ka cji .
Cał a w i ed za j e st ap li k owa n a w p rzy st ęp n ej f or mi e, n p . gry w p ar a ch ,
od gry w an i e s ce n e k, p i o s en k i, p r ez en tac j e, z gad y wan ki itp .

Małe grupy

Zaj ęc ia  od b y wają   si ę  w  m ał y ch  gr u p a ch ,   m ak s ym a ln ie   7  o sób .

Poziomy oraz rozkład zajęć

Po z io m y za jęć z h i sz p ań sk i eg o w ed ł u g kl a syf ika cji p o zio m ów b i egło ś ci
języ ko wyc h R ad y E u r op y , tj:
 A1, A 2 – p oz io m p od sta wo wy
 B1, B 2 – p oz io m ś re d n io z aaw an so wan y (p ozi om s amo d zi e ln o śc i )
 C1, C 2 - p ozi om zaa w an so wan y (p ozi o m b i e gło ś ci )
                                                      Międzynarodowy
Pi er w sze go d n ia u c ze s tn icy ob oz u p rz e ch od zą te st sp ra wd z ają cy p oz i om
u mi e ję tn o ś ci j ęzyk o wy c h . O sob y , k tór e n igd y n i e u c zyły s i ę h i szp ań ski e go,
                                                           Obóz
są au to ma tyc zn i e z ap i sy wan i n a p oz io m p od s ta wo wy .
Uc ze s tn i cy ot rzy maj ą w szy st ki e mat er iał y p ot r zeb n e d o n a u ki . Po wi n n i
jed n ak m i eć z e sob ą z e szy t b ąd ź n ota tn ik, o raz ki e sz on ko wy sło wn ik
                                                      Koszykarski w
p ol sko -h i szp ań s ki i h i s z p ań s ko -p o l ski .
                                                         Alicante,
Zaj ęc ia od b y waj ą si ę o d p on i ed ział ku d o p i ątk u w g od zin ach od 9 :1 5 d o
12 . 1 5.
                                                        Hiszpania
Nauczyciele

Nau czy ci e le i wykład o wc y J ęzy ka h i s zp ań sk ie go, to rod o w ic i Hi sz p a n ie ,
p ed a god zy z d u ży m d o ś wi ad c zen i e m w n au cza n i u mło d zi eży .
        Międzynarodowy Obóz koszykarski w Alicante, Hiszpania
          + 3 4 945 234 895   basket@zadorspain.com
    www.kursyhiszpanskiegowhiszpanii-zador.pl/ObozkoszykarskiywHiszpanii.html
               Obóz koszykarski

             4 godziny dziennie poświęcone koszykówce: 1 godzina teorii
             wykładanej przez trenera w formie wskazówek, 1,5 godz.
             Poświęcane jest na doskonalenie techniki indywidualnej, 20
             minut to ćwiczenie rzutów, 1 godz. treningu w grupie.

             Szkolenie strategiczne z trenerem - teoria (1 godzina)
                    Psy ch o lo gia s to so wa n a w k o szykó w c e
                    10 p rzyk aza ń d la s i ed zą cych n a ła w c e
                    N au ka p op rz e z an a liz ę m ec zó w ko s zyka rs ki ch
                
Trenerzy i           
                    By ć ko szyk arz e m – d w i e st ron y m ed a lu .
                    Pra ca i su k ce s .
                    Tr en in g rzu tó w i tr en in g w gru p i e.
asystenci z       Rozgrzewka (20 minut)
Hiszpanii i       Pocz ąt ek roz grz e wk i – w szy s cy r az e m, g ra d y n a mi czn a w for m ie zab a wy ,
             d os to so wan a d o za sad i re gu ł k os zykó wk i.
Stanów          Gry roz ci ąg ają ce .
Zjednoczonych.      Roz cią gan i e w p od gru p a ch . T en e le m en t j e st n ie zb ęd n y ab y zac ząć
             in d y wid u aln y tr en i n g in d yw id u al n ych u mi ej ętn o ś ci te ch n icz n ych .

             Trening indywidalnych umiejętności technicznych
                    Zb i era n i e p iłki sp od ko s za
                    Tr en in g p ra cy n óg i k rok ów
                    Pod an ia, w ej ś ci e z p iłk ą , wy jś c ie z p ił ką
                    Gr a b ez p iłki
                    Ob ron a i atak

             Warsztat rzutów (20 minut)

                    Ć wi cz en i a rz u tó w w “ sy t u acja ch rz ec zy wi sty ch ”
                    Kor ek ta typ o wych b łę d ó w p o p ełn ian y ch p rzy rzu tach
                    Ws p óln a g ra w ko szyk ó wk ę (1 go d zin a)
                    Gr a d o wo ln a i od czy tyw an i e g ry
                    Stop n io wy roz wó j u mi ej ętn o ś ci g ry 3 x 3, 4 x 4 aż d o 5 x 5
Międzynarodowy
             Trenerzy i asystenci trenerów na Obozie
Obóz           Kon su ltan t sp o rto wy od p ow i ed zi aln y za p ro gr a m tr en in gó w u mi ej ętn o ś ci
             te ch n i czn y ch ko szyk ó wk i: Da v id G il, sta r szy tr e n er or az p o mo cn ik t re n era
Koszykarski w      d ru ży n y Ca ja L ab or al Ba sko n ia .


Alicante,        Tr en er zy O b ozu :
              Al ex N a var ro, p ro fe s j on aln y st ar szy tr en er kos zykó wk i d ru żyn y
                p ie r w szo li go w ej z Mu rcj i;

Hiszpania          Sh ay Mi ll er W e st, za wo d owy gr ac z ko szy kó wk i z U SA .
              Tr en er zy z in n y ch d r u żyn p i er w szo li go wy ch oraz p ro f e sjo n aln i
                tre n e rzy k ad etó w / mło d zikó w .

             As y s t en c i tr en er ó w to os ob y z d u ż ym d o ś w iad c ze n i e m tr en e rs ki m w
             d ru ż y n ie Caja L a b or al B ask on i a, j ed n e j z n aj l ep szy ch d ru żyn ko s zyka r sk ich
             w E u rop i e . M ają ró wn ie ż d o ś wi ad c ze n i e p ed ago gi czn e w t r en o wan iu
             mł o d zi eży , p on i ew aż o d ki lku la t b ior ą u d ział w ob oza ch d la młod z i eży
             orga n iz o wan y ch p r ze z f u n d acj ę Ba s kon i a.
             N a tr en in g ach za w sz e o b ec n y j e st f izjo te rap eu t a.    Międzynarodowy Obóz koszykarski w Alicante, Hiszpania
        + 3 4 945 234 895   basket@zadorspain.com
  www.kursyhiszpanskiegowhiszpanii-zador.pl/ObozkoszykarskiywHiszpanii.html
       Zakwaterowanie w Residencia Villa Universitaria

  Rezydencja Villa Universitaria , w której zakwaterowani są
  uczestnicy obozu koszykarsko -językowego, znajduj e się w
  pobliżu Uniwersytetu w Alicante, czyli miejscu, w którym
 znajdują się boiska koszykarskie. Villa Universitaria to obiekty
       nowoczesne o wysokim standardzie.

Obiekty akademik a Residencia Villa Universitaria
                                                      Zamieszkaj w
Uc ze s tn i cy zak wa te ro w an i s ą w ap a rta m en ta c h d l a 4 os ób , z 2 p oko j am i
                                                      luksusowym
2- o sob o wy m i . W każ d y m p o koju je s t ł az ie n ka. W ap a rta m en ci e zn ajd u je
si ę r ó wn i eż mały, w sp ó ln y s alon z a n e k se m ku ch e n n y m ( mi kro fa ló wk ą i       akademiku o
mał ą lod ó wka ).
W p ok oja ch moż n a zn al eź p o śc ie l i r ęc zn ik i. U cz e stn icy ob ozu mu szą
p rzy wi eź ć s woj e wła s n e rę czn iki n a t re n in gi , ora z n a b a s en lu b p laż ę .
                                                        wysokim
Ws zy stk ie p ok oj e   są  wy p o saż on e  w  kl im atyza cj ę  o raz  d o st ęp  do   standardzie, z
In t ern etu .

W cią gu ro ku r ezyd en cj a p eł n i r ol ę lu k s u s o we go akad e m ika, z p ełn y m i
                                                        wieloma
n ow ocz e sn y m wyp o saż e n ie m . N a te r en i e re zy d e n cji zn a j d u j e si ę :
                                                    udogodnieniami
      Ka wi arn i o -r e stau ra cja
      Bib lio te ca
      Sal a t el e wi zyjn a i k o mp u te ro wa (z In t ern et e m )
      Ba s en
      Boi s ko k os zyka r ski e n a ś wi eży m p o wi et rzu


Ws zy scy u cz e st n i cy mu s zą d ot rz eć d o mi e js ca zb iórk i w n ie d zi e lę p rz ed
rozp o cz ę ci e m ob ozu i o p u ś ci ć ap arta m en ty w s ob ot ę, n a kon ie c t u rn u s u
ob ozu , któ ry wyb ra li .

Na 2 0 u cz e stn i kó w p r zy p ad a 1 wy ch o wa wc a .


Obóz z zakwaterowaniem i pełnym wyżywieniem
                                                    Międzynarodowy
Dla u cz e stn icy Ob ozu k o szy k ar sk o - ję zy ko w e go w szy st ki e p o s iłki p o d a wa n e
są w r e stau rac ji r ezyd en cji V ill a Un i v er s ita ria :
                                                         Obóz
 Śn ia d an i e, sp ecj aln ie op ra co wan e d la s p or t ow có w : o wo c e, p ł atk i
 zb ożo w e, j ogu rty, m l eko , sz y n ka lu b s er, b u ł ki .
 Ob iad w for m i e m en u : p ie r w sz e d an i e (d o wyb oru z trz e ch p i e rw s zych
                                                    Koszykarski w
 d ań ), d ru g i e d an i e (d o wy b o ru z tr ze ch d r u g i ch d ań ) ora z d e s e r (d o
 wy b o ru z d wóch d e se ró w ).
 Kol acj a w for m i e me n u : p ie r w sz e d an i e (d o wyb oru z trz e ch p i e r ws zyc h
                                                       Alicante,
 d ań ), d ru gi e d a n i e ( d o wy b o ru z trz e ch d ru g ich d a ń ) .
                                                      Hiszpania
Uc ze s tn i cy zap i san i n a 2 tu rn u s y z rz ęd u , w w e ek en d y śn iad an ia i kol a cj e
jed z ą w r ezyd en cji , n at om ia st ob iad otrz y m u ją w for m ie “n a wyn o s ”, ab y
mó c j e z ab ra ć n a wyc i ec zki.
         Międzynarodowy Obóz koszykarski w Alicante, Hiszpania
          + 3 4 945 234 895   basket@zadorspain.com
    www.kursyhiszpanskiegowhiszpanii-zador.pl/ObozkoszykarskiywHiszpanii.html
               Zajęcia dodatkowe


              Oprócz zajęć z hiszpańskiego lub angielskiego , oraz treningów
              koszykówki po hiszpańsku i angielsku, uczestnicy obozu w
              Alicante mają również inne zajęcia po treningach. Osoby
              zapisane na 2 turnusy, tj. na dwa tygodnie obozu, mają również
              zajęcia w czasie weekendów:

              Wycieczki i zajęcia w Alicante w czasie obozu koszykarsko -
              językowego:

                  Ba s en , k ort te n i so wy , b oi sko d o ko s zykó wk i w r ezyd en cji .
                  Zw i ed zan i e c en t ru m Al ic an te .
Poznaj               We jś c ie n a za m ek S an t a Bár b ara s kąd ro zc ią g a s ię n i e sa mo wi ty
                  wid ok n a c ałe Al i can t e, są s ied n i e mi a sta, ora z c ałą zat ok ę.

przyjaciół z            Wy j śc i e d o Mu z eu m Ar ch e ol og iczn e go, gd z i e u cz e stn i cy p ozn a ją
                  sta roży tn ą h i sto ri ę Al ica n te .
                  Zw i ed zan i e Mu s eo Fa ll ero , czy li mu ze u m tra d ycyjn y ch i mp r ez
całego               orga n iz o wan y ch w A li ca n te .
                  Zw i ed zan i e  Mu s eo d e Be l en e s lu b Mu s eo T au rin o ( Mu se u m
                  By kó w i ko rr id y) .
świata!               Gry i z ab a wy zor gan iz owa n e p rz ez w ych ow a wc ó w n a p la ży w
                  Ali can te .
                  Wy j śc ia n a zak u p y, k ol acja zło ż on a z tra d ycy j n ych h i szp ań sk ic h
                  T APA S w r es tau r ac ji .
                  Kar aok e.

              Dla uczestników dwóch turnusów obozu (2 tygodnie)

                  Dzi eń sp ęd z on y n a p la ży w A li can t e, w V il laj oyo sa lu b t eż n a
                  Wy s p i e Tab ar ca ;
                  Wy c ie czk a d o Pa rku Roz ryw ki T i err a Mit ic a, Te rra Natu ra l,
                  Aq u a la n d i a lu b t eż d o Mia st a Nau k i i sztu k i w W al en cji w
                  n ie d zi el ę .

              Od p on i ed zi ałku d o p i ą tku za ję ci a d od atko w e tr wają od 1,5 d o 2 g od zin
              (od 18 : 30 d o 20 :3 0 ) .
Międzynarodowy       Zaj ęc ia s ob otn i e t r waj ą od 8 d o 1 0 god z in , m i ęd zy 1 0 :0 0 -1 1: 00 r an o d o

Obóz            20 :0 0 p o p ołu d n iu .

              Pod c za s w y c ie cz ek i wy jś ć d o m ia st a, zar ó wn o tran sp or t p u b l icz n y ja k i

Koszykarski w       p ry w atn y , we j śc ió wk i, b il ety s ą wl i czon e w c en ę ob ozu . N ap oj e, lod y l u b
              in n e za ku p y, któ rych d okon u j ą u cz e stn i cy ob o zu n i e są w li czon e w c en ę
              ob ozu .
Alicante,         Zaj ęc ia s ą z ap la n o wan e n a cały mi e sią c li p i e c i z mi en i ają si ę każd e go
              ty god n ia.   U cz e stn icy ob ozu  ko szyk ar sko -j ęzyk o we go,     raz e m  z
Hiszpania         u cz e stn ika mi ob ozu t e n i so w ego, s iatk ar sk i eg o, w in d su r f in g ow e go c zy
              gol fo w e go, u cz es tn i czą w zap lan o wan ych z aj ęc ia ch w ci ągu s woj e go
              p ob y tu .
    Międzynarodowy Obóz koszykarski w Alicante, Hiszpania
          + 3 4 945 234 895  basket@zadorspain.com
  www.kursyhiszpanskiegowhiszpanii-zador.pl/ObozkoszykarskiywHiszpanii.html
               Plan zajęć – Obóz koszykarski w Alicante


Poniżej zamieszczamy typowy plan dnia uczestnika Obozu
koszykarsko-językowego. W trakcie trwania obozu mogą nastąpić
niewielkie modyfikacje lub przesunięcia czasowe w trakcie trwania
obozu.
Rozkład zajęć dla uczestników od poniedziałku do piątku

7: 30 — Pob u d ka, p oran n a toa l eta
8: 15 — Śn iad an i e
9: 15 — Zaj ę cia z h i sz p ań sk ie go
12 :1 5 — P o wró t d o akad e mik a
13 :0 0 — Ob ia d
14 :3 0 — T eor ia u m i ej ęt n oś ci t ech n ic zn y c h ko sz yków ki – s zkol en i e z
tre n e r em
15 :0 0 — Tr en in g ko szy k ówk i :

        
        
           10 m in . roz grz e wk a
           20 m in . w ar sz taty z kon trata ku
                                                                     Każdy dzień,
        

        
           4 stan ow i ska , tr en in g p o 1 2 min u t n a każd ą t ec h n i k ę
           in d y wid u aln ą , p r ze r wa
           1 g od z. 3 0 min . Tr en in g w gru p ach ( gra 1x 1, 2x 2 , 3x 3, 4x 4,
                                                                       to nowe
           5x 5, ko n ku r s rzu t ó w)

18 :0 0 — Cza s n a p r ys zn i c i p rz eką s ki
                                                                      atrakcje!
18 :3 0 — Wyj śc i e d o c en tru m A li can te (z w i ed zan ie c en t ru m mia s ta,
zw ie d zan ie za mku Sa n ta Bar b ar , p la ża, z aku p y, k ol a cja złożon a z T AP AS,
karao ke , Mu s eo d e Ho g u er as , g ry p lan szo w e p o an g ie l sku i h i s zp ań sku )
20 :3 0 — P o wró t d o r ezy d en cji
21 :0 0 — Kol ac ja
22 :0 0 — Fi l my, g ry, z ab awy w p od g ru p a ch
23 :0 0 — Ci sz a n o cn a

  Rozkład zajęć w czasie weekendów dla uczestników 2
          turnusów (2 tygodnie)
Sobota: Dzień na plaży
9: 30 — Pob u d ka, toa le t a p ora n n a
10 :0 0 — Śn i ad an i e
11 :0 0 — P rz ej ś ci e n a p la żę E l P os ti gu et r az e m z wy ch o wa w ca mi, n a p laż ę
San Ju a n , lu b t eż wy ci e c zka n a Wy sp ę Tab ar ca: s iatkó w ka n a p la ży,
zab a wy , k ąp i el w mor zu , itp .
                                                                    Międzynarodowy
13 :3 0 — Ob ia d w for m ie p ikn iku , gry i z ab a wy
16 :3 0 — P o wró t n a p laż ę i wi ęc ej g ie r
19 :3 0 — P o wró t d o r ezy d en cji
                                                                         Obóz
Niedziela: Wycieczka                                                           Koszykarski
9: 00 — Pob u d ka, toa le t a p ora n n a
9: 30 — Śn iad an i e
10 :0 0 — Wyjazd d o Wal en c ji ze z wi ed z an i e m m i ast a S ztu k i i Na u k i, d o
                                                                       Alicante,
Parku Ro zry wk i Ti er ra M íti ca, A q u a lan d ia. Lu b T er ra Na tu ra l.
Ob iad w f or m ie p ikn iku , op ró cz p arku roz ry wki T er ra M ít ic a, g d zi e o b ia d
je my w re s tau r ac ji p ark u .
                                                                      Hiszpania
20 :0 0 — P o wró t d o r ezy d en cji
20 :3 0 — Kol ac ja, gry n a ter en i e r ezy d en cj i, cza s wo ln y

P od c z a s w y c i e c z e k i w y j ś ć , t r a n s p or t p u b l i c z n y i p r y w a t n y , or a z b i l e t y w s t ę p u ,
s ą w l i c z on e w c e n ę ob oz u . N a p oj e , l od y or a z i n n e z a k u p y u c z e s t n i k ów N I E s ą
w l i c z on e w c e n ę ob oz u .
           Międzynarodowy Obóz koszykarski w Alicante, Hiszpania
                       + 3 4 945 234 895
                      basket@zadorspain.com
     www.kursyhiszpanskiegowhiszpanii-zador.pl/ObozkoszykarskiywHiszpanii.html
           Ubezpieczenie i transfery


              Podczas   treningów  koszykówki  zawsze obecny j est
              fizjoterapeuta oraz opiekunowie grup, odpowiedzialni za
              bezpieczeństwo i zdrowie uczestników.
              Uczestnicy są przez cały czas pod opieką opiekunów,
              nauczycieli lub trenerów.

              Ubezpieczenie medyczne

              Wszyscy uczestnicy o bozu koszykarsko -językowego są ub ezpieczeni
Ubezpieczenie,       w prywatnej firmie ubezpieczeniowej. Ko szty polisy pokrywają :
              koszty leczenia medycznego oraz w razie wypadku, koszty
              fizjoterapii lub chiro praktyki, nagłe koszty odontologii, dentysty
transfer oraz       etc., koszt zagubienia bagażu, opóźnienia lotów, ubezpiecze nie OC
              (odpowiedzialności cywilnej) itd.
opieka           Jeżeli uczestnicy posiadają dodatkowe, prywatne ubezpieczenie,
              powinni również przywieźć ze sobą kartę lub numer polisy, a jeszcze
medyczna.         przed rozpoczęciem obozu powinni nam przesłać nazwę firmy
              Ubezpieczeniowej, numer p olisy oraz numer kontaktowy do
              ubezpieczyciela.

              Ubezpieczenie na wypadek rezygnacji

              Dodatkowo uczestnicy mogą wykupić ubezpieczenie na wypadek
              rezygnacji z obo zu. Jeżeli chcesz uzyskać więcej informacji na temat
              Ubezpieczenia na wypadek rezygnacji - NAPI SZ DO NAS:
              basket@zadorspain.com


              Usługa odbioru uczestników z lotniska, Dworca kolejowego,
              lub Dworca autobusowego
Międzynarodowy       Istnieje możliwość odbioru uczestnika z lotniska, Dworca
              Kolejowego lub Dworca Autobusowego przez
Obóz            wychowawców/opiekunów/ pracowników fir my Zador. W tym
              wypadku należy wypełnić odpowiednią sekcję w formularzu zapisu.

Koszykarski        Koszt transferu zależy od miejsca , oraz czasu przylotu i wylotu, oraz
              od wieku uczestnika, ponieważ osoby niepełnoletnie m uszą zostać
Alicante,         odebrane i odprowadzone przez naszego pra cownika z i na lotnisko.


Hiszpania         Zador oferuje dodatko wo płatną usługę 24 -godzinnego transferu, z
              odwiezieniem osoby bezpośrednio do miejsca zakwaterowania, tj.
              rezydencji Villa Universitaria.
    Międzynarodowy Obóz koszykarski w Alicante, Hiszpania
         + 3 4 945 234 895  basket@zadorspain.com
  www.kursyhiszpanskiegowhiszpanii-zador.pl/ObozkoszykarskiywHiszpanii.html
       Miejsce zbiórki oraz odbioru uczestników


Informacje użyteczne dla uczestników obozu:


Miejsce zbiórki dla uczestników obozu:

   Niedziela 14 lipca lub niedziela 2 1 lipca od godz. 16:00 w
     recepcji obiektu Rezydencia Villa Universitaria
                                   Pamiętaj o
              Adres:
                                    godzinach
       Calle de Vicente Savall Pascual, 16
        03690 San Vicente del Raspeig
                                     zbiórki i
           ALICANTE, Hiszpania
                                     odbioru
W przypadku wcześniejszego przybycia, na miejscu
zakwaterowania b ędzie czekał wychowawca, aby pomóc w        uczestników
zakwaterowaniu. Obiad tego dnia nie jest wliczony w cenę
obozu.                                  obozu.
Miejsce odbioru uczestników obozu:

Sobota, 20 lipca lub sobota 2 7 lipca między godz. 9:00 a 12:00
    w halu obiektu Residencia Villa Universitaria.

                Adres:
         Calle de Vicente Savall Pascual, 16
          03690 San Vicente del Raspeig
            ALICANTE, Hiszpania

                                  Międzynarodowy
                                      Obóz
                                   Koszykarski
                                    Alicante,
                                    Hiszpania
      Międzynarodowy Obóz koszykarski w Alicante, Hiszpania
         + 3 4 945 234 895   basket@zadorspain.com
   www.kursyhiszpanskiegowhiszpanii-zador.pl/ObozkoszykarskiywHiszpanii.html
             Użyteczne informacje

             Lista rzeczy do spakowania, niezbędnych na 1 tydzień obozu
                 5 ko sz u l ek i 5 p a r kr ótk ich sp od en ek sp o rto wy c h n a tr en in gi
                 5 p a r skar p e te k;
                 2 p a ry b u t ów d o k o szyk ówk i (rad zi my n i e zab i er ać n o wy ch b u tó w! ) ;
                 1 b lu z ę lu b 1 d r e s;
                 Ty p o wy u b ió r co d z i en n y: u b r an i a sp or to w e, k r ótki e sp o d e n ki, d łu g i e
Przeczytaj          
                 sp od n i e, t - sh irty ;
                 Ku rt ka i 1 ci en ki p ł as zc z p rz ec i wd e szc zo wy,
                 Skar p e tki i b i eli zn a, Piż a ma ;
uważnie             Rę czn ik n a p laż ę, 2 p a r y kąp i el ó we k lu b 2 str oje kąp i e lo w e, c ze p e k
                 p ł y wa ck i (ob o w iąz ko wy n a b a s en ), cz ap ka z d a s zki e m lu b in n y r od zaj

powyższe           
                 n akry cia gło wy ch ron i ąc y p rz ed słoń c e m;
                 San d ał y i k lap k i n a p la ż ę i b a s en o raz p od p ry sz n ic ;
                 Oku l ary p rz ec i w słon ec z n e ;
informacje aby          To rb a p od r ę czn a, ab y u cz e stn i k mó gł w n i ej zab rać n a sa l ę t r en in go wą
                 arty ku ł y p i er w sz ej p o t rze b y, tak i e jak ż e l p od p ry szn ic, sz a mp on ,

niczego nie           p as ta i szc zot e czka d o zęb ów , n ić d en t ysty czn a , d e zod o ran t
                 an ty p er sp i ra cyjn y, gr z e b ie ń d o wło s ó w, r ę czn i k itp .
                 Kr e m z wy s oki m f ilt re m, su sz ark ę d o wło só w, r ę czn i k p o p ry szn ic
zapomnieć!        * N a p i ę c i e e l e k t r y c z n e w H i s z p a n i i t o 2 2 0 v ol t ów , 5 0 h e r c ów .           Gniazdka
             e l e k t r y c z n e s p e ł n i a j ą n or m y e u r op e j s k i e . W r a z i e w ą t p l i w o ś c i n a l e ż y p r z y w i e ź ć
             a d a p t e r y e l e k t r y c z n o ś c i , d l a u p e w n i e n i , ż e k o m p u t e r , ł a d ow a r k i l u b i n n e
             urządzenia będą działać.
             * W a r t o r ów n i e ż n a n i e ś ć i m i ę i n a z w i s k o, l u b i n i c j a ł y n a w s z y s t k i e r z e c z y
             p r z y w i e z i on e z e s ob ą – u b r a n i a , k ą p i e l ów k i , r ę c z n i k i . N a j l e p i e j n a m e t k a c h
             ubrań.
             * P r os i m y r ów n i e ż o z a b r a n i e t or b y n a r z e c z y w i l g o t n e l u b b r u d n e - n a j l e p i e j z
             imieniem i nazwiskiem uczestnika.
             Dokumenty, lekarstwa
             Pa szp o rt i e w en tu al n i e d ow ód ( ory g in ał i 2 k op i e) + 2 fo tog ra fi e .

             N al eży zab r ać j ed yn i e n ajp o trz eb n ie j sz e lek i. Na le ży p rz ekaz a ć
             u cz e stn iko wi ob ozu op is ch or ob y, z al e c en ia l eka rza wra z z in s tru k c ją
             ap li ko wan ia le kó w, ab y oso b a o d p o wi ed z ia ln a z a zd r ow i e u cz e stn i kó w n ie
             mi ał a w ątp li wo ś ci ja k je sto so w ać . W szy stk i e p r zep i san e u cz e st n iko w i l eki
             n al eży   op atr zyć   we    w sz el ki e d o st ęp n e  in f or ma cj e ,  łą czn ie   z

Międzynarodowy      u za sad n ien i e m ich za s tos o wan i a, w c e lu e w en tu aln y ch kon su l ta cji z
             lek arz e m n a mi ej s cu .
             N ie zb ęd n a j e st ró wn i e ż p is em n a z g od a r od zi có w n a ap lik a cj ę l ek ów o r az
Obóz           ZA Ś WI A DCZ E NI E p od p i san e p r z ez l ekar za w cią gu 1 2 mi e si ę cy p r ze d
             rozp o cz ę ci e m o b ozu , o ty m, ż e u cz e stn ik j es t w d ob r e j k on d ycji
             zd ro wot n e j i n ie ma ża d n ych p r ze ci w w sk azań d o u cz e stn ic t wa w ob o zi e
Koszykarski        kos zy ka r ski m.

                 
Alicante,               J eż el i u cz e stn ik n o si ok u lary lu b so cz e wki kon t akto w e, z al e ca s ię
                    p rzy wi ez i en i e z e sob ą 2 p ar o ku la ró w or az p łyn d o czy sz cz en ia
                    so cz e w ek.

Hiszpania               N al eży t eż zab rać w sz e lki e oc h ran ia cz e, u szty wn i ac ze n a k olan a
                    lu b in n e z wyk le p otrz e b n e ar tyku ły ta ki e jak p la stry n a od c i ski
                    (C o mp e ed it p ), kr e my lu b ma ś ć n a ro zg rza n ie mi ę śn i, j eż el i
                    zach o d zi p ot rz eb a.

             Na zajęcia z hiszpańskiego
             Pod r ę czn y sło wn ik, ze s z yt, d łu g op i sy, ołó wk i i tp .
             Inne artykuły
             Pl eca k lu b torb a ab y n o si ć n a sa l ę tr en in g ow ą n ajp ot rz eb n i ej s ze artyk u ł y,
             lu b t eż w raz i e wyja zd u n a w yc ie c zk ę lu b wyj ś ci e d o m ia st a.
             Ap ar at f oto gra f ic zn y, tel e fon k o mór ko wy (z ład o wa rką ) lu b kart ę
             te le fon i czn ą .


    Międzynarodowy Obóz koszykarski w Alicante, Hiszpania
         + 3 4 945 234 895  basket@zadorspain.com
  www.kursyhiszpanskiegowhiszpanii-zador.pl/ObozkoszykarskiywHiszpanii.html
Obóz koszykarsko - językowy
  w Hiszpanii ZadorSpain
     Zadorspain ALICANTE
   Międzynarodowy Obóz koszykarski A l i c a n t e
     Cercas Bajas 15 , VITORIA, HISZPANIA    + 3 4 9 4 5 234 895
             basket@zadorspain.com
 www.kursyhiszpanskiegowhiszpanii-zador.pl/ObozkoszykarskiywHiszpanii.html

								
To top