Docstoc

Perancangan strategik kimia 2013

Document Sample
Perancangan strategik kimia 2013 Powered By Docstoc
					                SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN TUN FUAD STEPHENS KIULU

                           PENYELARAS KIMIAA. PELAN STRATEGIK TAHUN 2013

     ISU          MASALAH         MATLAMAT          STRATEGI         INDIKATOR
                                                       PENCAPAIAN
Mencapai peratus     1. Peratusan lulus     1. Meningkatkan      1. Meningkatkan kualiti  1. Peratusan pelajar
kelulusan 50%        peperiksaan akhir     peratus pelajar      pengajaran guru      yang lulus
Peperiksaan akhir Tahun   tahun matapelajaran    mendapat gred A+, A,   matapelajaran kimia    matapelajaran kimia
2013 Tingkatan 4, Gred    kimia rendah; hanya    A- (cemerlang) bagi
cemerlang          39.58%           matapelajaran kimia  2. Meningkatkan kualiti  2. Peratusan pelajar
             2. Keupayaan pelajar     sehingga mencapai     pembelajaran pelajar   yang mendapat gred
               menjawab bahagian    2. Meningkatkan                    A+, A, A- (cemerlang)
               esei pada tahap      keupayaan pelajar   3. Meningkatkan       bagi matapelajaran
               lemah           menjawab bahagian     keupayaan pelajar     kimia dalam SPM
             3. Peratusan pelajar     esei sehingga       menjawab bahagian
               yang mendapat gred     mencapai         esei          3. Keupayaan pelajar
               A+, A, A- (cemerlang)  3. Meningkatkan                    menjawab bahagian
               bagi matapelajaran     peratus pelajar                   esei
               kimia kurang        mendapat gred A+, A,
               memberangsangkan      A- (cemerlang) bagi
                            matapelajaran kimia
                            mencapai 10%
                            menjelang 2013
                                                                 1
     ISU          MASALAH         MATLAMAT          STRATEGI         INDIKATOR
                                                      PENCAPAIAN
Mencapai peratus    1. Peratusan lulus     1. Meningkatkan      1. Meningkatkan kualiti  1. Peratusan pelajar
kelulusan 60%       peperiksaan        peratus pelajar      pengajaran guru      yang lulus
Peperiksaan Percubaan   Percubaan II SPM      mendapat gred A+, A,   matapelajaran kimia    matapelajaran kimia
SPM 2013 Tingkatan 5,   rendah; hanya       A- (cemerlang) bagi
Gred cemerlang       53.06%           matapelajaran kimia  2. Meningkatkan kualiti  2. Peratusan pelajar
ditingkatkan      2. Keupayaan pelajar     sehingga mencapai     pembelajaran pelajar   yang mendapat gred
              menjawab bahagian                               A+, A, A- (cemerlang)
              esei pada tahap     2. Meningkatkan      3. Meningkatkan       bagi matapelajaran
              lemah           keupayaan pelajar     keupayaan pelajar     kimia dalam SPM
            3. Peratusan pelajar     menjawab bahagian     menjawab bahagian
              yang mendapat gred     esei sehingga       esei          3. Keupayaan pelajar
              A+, A, A- (cemerlang)   mencapai                      menjawab bahagian
              bagi matapelajaran                               esei
              kimia kurang
              memberangsangkan    3. Meningkatkan
                           peratus pelajar
                           mendapat gred A+, A,
                           A- (cemerlang) bagi
                           matapelajaran kimia
                           mencapai 10%
                           menjelang 2013
                                                                2
     ISU          MASALAH         MATLAMAT         STRATEGI        INDIKATOR
                                                     PENCAPAIAN
30% pelajar tingkatan 4  1. Keupayaan pelajar   1. Meningkatkan     1. Membentuk kad     1. Keputusan ujian pra
masih tidak mengingati    mengingati formula    keupayaan pelajar    formula ion       & pasca
formula ion         ion positif dan ion    mengingati formula
               negatif masih lemah    ion yang penting   2. Mengadakan ujian   2. Peratusan pelajar
                          2. Membantu pelajar    pra dan ujian pasca   yang dapat menulis
             2. Pelajar tidak dapat    menulis formula                 formula sebatian
               mengaplikasi formula   sebatian                     dengan betul
               ion untuk menulis   3. Meningkatkan
               formula sebatian     kefahaman pelajar
                            dalam pembentukan
                            ikatan ion
                                                               3
   B. PELAN TAKTIKAL
Bil    PROGRAM       OBJEKTIF     TANGGUNGJAWAB    TEMPOH  KOS/SUMBER   TOV      ETR     INDIKATOR
                                                             PENCAPAIAN
1.  Orientasi Sukatan    Pengenalan    guru matapelajaran   Jan     -      90%     100%    Peratusan pelajar
   Pelajaran Baru Kimia   sukatan baru                           pelajar    pelajar    mengenali
   Tingkatan 4                                      tingkatan 4  tingkatan 4  sukatan pelajaran
                                                                kimia
2.  Taklimat PEKA     Pengenalan PEKA   Penyelaras peka   Jan-Mac    -      90%     100%    Peratusan pelajar
                            kimia                  pelajar    pelajar  menguasai kriteria
                                               tingkatan 4  tingkatan 4   PBS-PEKA
                                                 &5      &5
3.  Program Kad Formula  Membantu pelajar  guru matapelajaran  Jan-Feb   RM50                  Keputusan ujian
   ION            mengingati                                         Pra & Pasca
                formula ion
4.  Modul Program Sinar  Mendorong pelajar  guru matapelajaran  Feb-Okt   RM150     80%     100%    Peratusan pelajar
   Kecemerlangan      membuat ulang                           pelajar    pelajar   membuat ulang
                 kaji dan                          tingkatan 4  tingkaan 4  kaji dan berupaya
                membiasakan                           dan 5     dan 5   membuat latihan
               kepada soalan
               berformat SPM
5.  Kelas GPMS       Menghabiskan    guru matapelajaran  Mac-Okt   RM150     90%     100%    Peratus kehadiran
               sukatan pelajaran                         pelajar    pelajar    pelajar dan
                  dan                           tingkatan 4  tingkatan 4   peningkatan
               mempertingkatkan                          dan 5     dan 5    prestasi dalam
               prestasi subjek                                       subjek kimia
                  kimia
6.  MOTKEN SPM       Memotivasikan   guru matapelajaran  April   RM100     80%     100%    Peratus kehadiran
               dan meningkatkan                          pelajar    pelajar     pelajar
               keyakinan pelajar                        tingkatan 4  tingkatan 4
                menghadapai                           dan 5     dan 5
               peperiksaan SPM
                                                                  4
7.  TASK SPM       Mendedahkan    guru matapelajaran  April   RM100      80%     100%    Peratus kehadiran
              pelajar dengan                          pelajar    pelajar     pelajar
              format solan                         tingkatan 4  tingkatan 4
            peperiksaan SPM                           dan 5     dan 5
8.  Lawatan Sambil    Menarik minat   guru matapelajaran  Mei-Jul   RM100      75%     100%    Peratusan
   Belajar       pelajar terhadap                 kokurikulum   pelajar    pelajarmenjawab soalan
              matapelajaran                         tingkatan 4  tingkatan 4 yang berkaitan
               kimia dan                           dan 5     dan 5   dengan tema
             memperluaskan                                       lawatan pelajar
            ilmu pengetahuan                                        terhadap
                pelajar                                       matapelajaran
                                                             kimia
9.  Audit Akademik   Meningkatkan    guru matapelajaran  Feb-Nov    -      95%     100%     Peratusan
              pencapaian                            pelajar   pelajar  kelulusan pelajar
              akademik                           tingkatan 4 tingkatan 4     dalam
                                               dan 5    dan 5   matapelajaran
                                                             kimia
10.  Kajian Tindakan  Mempertingkatkan   guru matapelajaran  Feb-Jul   RM50    100% guru 100% guru     Kemahiran
             kemahiran dan                          mencapai  mencapai   pedagogi guru
            memeperkembang                            objektif  objektif  dan peratusan
             kan potensii guru                        pengajaran pengajaran    peningkatan
               sebagai                              dan     dan      prestasi
            pemangkin modal                          penyelidika penyelidika pencapaian dalam
            insan yang kreatif                         n & 95%    n dan   matapelajaran
              dan inovatif /                          pelajar   100%      kimia
              menjalankan                          tingkatan 4  pelajar
             kajian ke atas                           dan 5  tingkatan 4
              pelajar bagi                                  dan 5
            mencari/memperlu
             askan kaedah
             pengajaran guru
            dan meningkatkan
                                                                 5
          pedagogi dalam
            kelas
11.  TAUBA    Menangani topik  guru matapelajaran  Feb-Nov  RM150    85%     100%    Peratusan pelajar
           sukar dan                         pelajar    pelajar     berjaya
          meningkatkan                       tingkatan 4  tingkatan 4  menangani topik
           pencapaian                         dan 5     dan 5    sukar dengan
            pelajar                                        berupaya
          berdasarkan                                      membuat latihan
          potensi mereka                                    dan meningkatkan
                                                      pencapaian
                                                       pelajar
12.  Bulan SMAT  Menarik minat   guru matapelajaran   Jul   RM100    90%     100%     5-10 ujikaji/
          pelajar terhadap                       pelajar    pelajar    seminggu
             kimia                        tingkatan 4  tingkatan 4  10 soalan kuiz/
                                               dan 5     seminggu
                                                          6
     C. PROGRAM PENINGKATAN KIMIA


Bil     AKTIVITI             OBJEKTIF          SASARAN          PELAKSANAAN        TINDAKAN     CATATAN
                                           J  F  M  A M J J O   S  O  N
1   Orientasi sukatan     Pengenalan sukatan baru          Ting. 4                        Guru    Setiap pelaajr
   pelajaran baru kimia                                                  matapelajaran  diberikan satu
   tingkatan 4                                                              edaran format
                                                                       peperiksaan
                                                                       terkini
2   Taklimat PEKA       Pengenalan PEKA (PBS)          Ting.4 & 5                       Ketua    Penataran PEKA
                                                               Penyelaras   baru dijalankan
                                                                PEKA
3   Program kad formula ion  Membantu pelajar mengingat formula    Ting.4 & 5                       Guru    Ujian pra dan
                ion                                             matapelajaran  pasca
4   Modul Program Sinar    Mendorong pelajar membuat ulang kaji   Ting.4 & 5                       Guru    Dijalankan
   Kecemerlangan                                                     matapelajaran  semasa P & P
5   Kelas GPMS        Menghabiskan sukatan pelajaran dan    Ting.5                         Guru    28 minggu
                mempertingkatkan prestasi subjek kimia                            matapelajaran
6   MOTKEN SPM        Memotivasikan pelajar           Ting.5                         Guru    Dijalankan
                                                               matapelajaran  dalam BSMAT
7   TASK SPM         Menguasai teknik menjawab soalan     Ting.5                         Guru    Dijalankan
                                                               matapelajaran  dalam BSMAT.
                                                                       Menjemput guru
                                                                       luar
8   Lawatan sambil belajar  Menarik minat pelajar terhadap      Ting.4 & 5                       Guru    Dijalankan di
                matapelajaran kimia dan                                   matapelajaran  luar P & P
                memperluaskan ilmu pengetahuan
                pelajar
9   Audit akademik      Meningkatkan pencapaian akademik     Ting.4 & 5                       Guru    Laporan lengkap
                                                               matapelajaran  SAP dan HC
                                                                       seminggu
                                                                       selepas tamat
                                                                       peperiksaan
                                                                         7
10  Kajian tindakan     Mempertingkatkan kemahiran dan       Ting.4 & 5    Guru    Satu guru satu
               memperkembangkan potensi guru              matapelajaran  kajian dan setiap
               sebagai pemangkin modal insan yang                   kelas kimia akan
               kreatif dan inovatif/ menjalankan kajian                terlibat mengikut
               ke atas pelajar bagi mencari kaedah                   topik kajian yang
               pengajaran guru dan meningkatkan                    dijalankan oleh
               pedagogi dalam kelas                          guru masing-
                                                   masing
11  TAUBA          Menangani topik sukar dan         Ting.4 & 5    Guru    Keputusan
               meningkatkan prestasi pelajar              matapelajaran  dinilai selepas
               berdasarkan potensi mereka                       menjalankan
                                                   ujian/peperiksaa
                                                   n
12  Bulan BSMAT       Menjalankan ujikaji, pameran dan kuiz   Ting.4 & 5    Guru    Mengadakan
               mini untuk menarik minat pelajar            matapelajaran  ujian, pameran,
                                                   aktiviti sempena
                                                   bulan BSMAT
13  Kuiz Kimia kebangsaan  Menarik minat pelajar terhadap kimia    Ting.4 & 5          Pelajar
   Malaysia (K3M)                                         menjawab
                                                   soalan dalam
                                                   bentu objektif
                                                   (setara seluruh
                                                   Malaysia)pada
                                                   masa yang
                                                   ditetapkan
                                                     8

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Tags:
Stats:
views:63
posted:1/29/2013
language:
pages:8