PowerPoint Presentation by WDi80kZB

VIEWS: 1 PAGES: 104

									2  Pasqyrat financiare
      Objektivat e biznesit

• Realizimi i profitit
• Të mbeturit solvent (me aftësi pagimi

• Kjo mund të arrihet përmes realizimit të
 aktiviteteve vijuese:
Aktivitetet në organizatë
        Aktivitetet financuese
         Financimi nga pronarët
             (ekuiteti)
        • Financimi nga jo pronarët
            (detyrimet)
      Financuese
Aktivitetet në organizatë
          Aktivitetet investuese
          Blerja e burimeve
             (aseteve)
          •Shitja e burimeve
             (aseteve)
 Investuese  Financuese
Aktivitetet në organizatë
         Aktivitetet operuese
        • Shitja e produkteve dhe
            shërbimeve
        •Rezultati në shitje dhe
           shpenzime
 Investuese  Financuese

    Operuese
Cilat janë burimet e kapitalit të
      biznesit?
Investitorët
 (Pronarët)
          Burimet e kapitalit
           të bizneseve
Kreditorët
(Lenders)

Fitimet nga
 bizneset
 Për çfarë përdoren burimet e
      biznesit?
            Blerje të tokës,
            ndërtesave dhe
Burimet e biznesit     pajisjeve
shfrytëzohen për:
           Blerje të materialit dhe
              furnizimeve


             Pagesën e të
             punësuarve
             Pagesën e
            shpenzimeve tjera
              operative
 Çfarë ofrojnë funksionet vijuese
      të bizneseve?
Blerja e tokës, ndërtesave
    dhe pajisjeve      Të prodhojnë
               produkte/mallra
                dhe shërbime
 Blerja e materialit dhe
    furnizimeve      (efekte në krijimin
                e të ardhurave)
Pagesa e të punësuarve

 Pagesa e shpenzimeve
  tjera operative
Si shfrytëzohen ato të ardhura
  të krijuara nga biznesi?
 Produktet dhe   Pagesat kthyese
  mallrat dhe    pronarëve
  shërbimet
 (rezultojnë në
 krijimin e të  Pagesa e kredive
  ardhurave)
          Pagesa e taksave

         Vazhdimi i aktivitetit
           të biznesit
Çfarë është ekuacioni i kontabilitetit?

Asetet = Detyrimet + Ekuiteti i pronarëve


 Definimi i kontabilitetit të
     dyfishtë
   Sistem i regjistrimit të
 transaksioneve në drejtim të
   ruajtjes së barazisë së
  ekuacionit të kontabilitetit.
 Çfarë është roli i kontabilitetit të
      dyfishtë?
Debitë duhet përherë të jenë të barabarta
       me kreditë.
      Debitë = Kreditë
    Kontabiliteti i dyfishtë
 “ Kontabiliteti i dyfishtë bazohen në një
 koncept të thjeshtë: Palët e përfshira në
 transaksionet në biznes do të pranojnë diçka
 dhe do të japin diçka në kthim. Në kontabilitet,
 ajo çka pranohet është Debi dhe çka epet është
 Kredi. T – llogaria përfaqëson shkallën e
 balancës.”

 Shkalla e balancës        T llogaria

               Ana e    Ana e
               majtë    djathtë
               Prano    Jap
               Debi    Kredi
Prano      Jap
Debi      Kredi
    Ekuacioni i kontabilitetit
• Asetet = Detyrimet + Ekuiteti i pronarëve
  Pasuria       Burimet e financimit
Pasuria për    Kërkesat e     Kërkesat e
        =  kreditorët
                 +  pronarëve
përdorim në
 gjenerim të     ndaj        ndaj
të ardhurave    burimeve     burimeve
   Ekuacioni i kontabilitetit

Asetet = Detyrimet + Ekuiteti i pronarëve


Pasuria në
pronësi të
 biznesit
   Ekuacioni i kontabilitetit

Asetet = Detyrimet + Ekuiteti i pronarëve


      Të drejtat e
    kreditorëve të cilat
     përfaqësojnë
    borxhet e biznesit
   Ekuacioni i kontabilitetit

Asetet = Detyrimet + Ekuiteti i pronarëve


             Të drejtat e
             pronarëve
 Ekuacioni i kontabilitetit
     Pasuria
Si quhet pasuria e organizatës?
Ekuacioni i kontabilitetit
   Pasuria   =  Burimet   Asetet
   Kostot e     Cilat janë
  pasurisë së     burimet e
 shfrytëzuar në    aseteve?
   biznes
Ekuacioni i kontabilitetit
    Pasuria    =  Burimet

             Detyrimet
   Asetet
             Ekuiteti i
             aksionarëve


 Kosto e pasurisë     Burimet e
 së shfrytëzuar në    siguruara nga
   biznes       kreditorët dhe
              pronarët
      Objektivi


Shfrytëzoni ekuacionin kontabël
 për të përshkruar pozicionin
   financiar të kompanisë
  Ekuacioni i kontabilitetit

   Asetet  =  Detyrimet+ Ekuiteti i pronarëve
Burimet ekonomike      Kërkesat ndaj
             burimeve ekonomike
        Asetet
• Çfarë janë asetet?
• Diçka që posedon kompania e që ka vlerë
 të ardhshme ekonomike.
– Toka
– Ndërtesa
– Pajisjet
– Goodwill (emri i mirë)
      Detyrimet
• Çfarë janë detyrimet?
• Njëlloj borxhi i kompanisë.
– para
– shërbime
– produkte
   Ekuiteti i pronarëve
• Çfarë është ekuiteti i pronarëve?
• Është ajo çka ka mbetur nga asetet pas
 zbritjes së detyrimeve.
– Njëjtë si asetet neto
– Kërkesat e pronarëve ndaj aseteve të
 entitetit
    Transaksionet që ndikojnë
    në ekuitetin e pronarëve
EKUITETI I PRONARËVE          EKUITETI I PRONARËVE
   RRITET NGA:             ZVOGËLOHET NGA:

Investimet e pronarit             Tërheqjet e pronarit
   në biznes                  nga biznesi


            Ekuiteti i pronarëve  Të ardhurat                  Shpenzimet
      Të ardhurat
• Çfarë janë të ardhurat?
• Ato janë shumat e pranuara apo që do të
 pranohen nga konsumatorët nga shitja e
 produkteve apo shërbimeve.
– Shitjet
– Kryerja e shërbimeve
– Qiraja
– Interesi
      Shpenzimet
• Çfarë janë shpenzimet?
• Ato janë shumat që janë paguar apo do të
 paguhen më vonë për kostot që janë
 shkaktuar për të fituar të ardhurat.
– Pagat dhe mëditjet
– Shërbimet
– Furnizimet e shfrytëzuara
– Reklamat, konkurset, propaganda....
Transaksionet dhe
llogaritë e bilancit
    Çka është transaksioni
       biznesor?Transaksioni biznesor është ngjarje ekonomike
apo kusht që direkt ndryshon kushtet financiare
   të entitetit apo ndikon në rezultatet e
      operacioneve të biznesit.
   Transaksioni apo ngjarja
Këmbimi i interesimit ekonomik në mes të dy
          palëve.
  Transaksionet e     Transaksionet e
jashtme të shkaktuara    brendshme të
   në mes të      shkaktuara brenda
  organizatave dhe     organizatës.
 palëve të jashtme.
      ANALIZA E
     TRANSAKSIONEVE
Për të kuptuar procedurat e libërmbajtjes për
transaksionet, apo efektet e transaksioneve në pasqyrat
financiare, duhet përgjigjur në pyetjet vijuese:


    Çfarë po ndodhë ?
    Cilat llogari preken?
    Si preket secila nga llogaritë?
    A balancohet bilanci i gjendjes?
    A kanë kuptim analizat e mia?
Analiza e transaksioneve

       Ardi ka themeluar njё
       kompani konsaltingu.
       Kompania e tij quhet
       “Ardi Consulting” shpk.
       Tё analizohen
       transaksionet vijuese.
      Transaksionet në biznes

a. Ardi depoziton 25.000 € në llogarinë bankare të kompanisë
“Ardi Consulting” në kompensim të aksioneve në korporatë.


     ASETET            DETYRIMET
              =  EKUITETI I AKSIONARëVE
      Transaksionet në biznes

a. Ardi depoziton 25.000 € në llogarinë bankare të kompanisë
“Ardi Consulting” në kompensim të aksioneve në korporatë.


     ASETET            DETYRIMET     Paraja
     25,000
              =  EKUITETI I AKSIONARëVE
      Transaksionet në biznes

a. Ardi depoziton 25.000 € në llogarinë bankare të kompanisë
“Ardi Consulting” në kompensim të aksioneve në korporatë.


     ASETET            DETYRIMET     Paraja
     25,000      =  EKUITETI I AKSIONARëVE

                    Rezervat e
                    kapitalit
                     25,000
      Transaksionet në biznes

b. “Ardi Consulting” blen tokë për 20,000 €.


     ASETET            DETYRIMET
             =  EKUITETI I AKSIONARëVE
      Transaksionet në biznes

b. “Ardi Consulting” blen tokë për 20,000 €.


     ASETET            DETYRIMET

     Paraja
     (20,000)
             =  EKUITETI I AKSIONARëVE
      Transaksionet në biznes

b. “Ardi Consulting” blen tokë për 20,000 €.


     ASETET            DETYRIMET

     Paraja
     (20,000)
             =  EKUITETI I AKSIONARëVE
      Toka
     20,000
      Transaksionet në biznes

c. “Ardi Consulting” blen furnizime për 1,350 € duke u
pajtuar që të paguaj furnizuesit në një të ardhme të
afërt.
     ASETET           DETYRIMET
             =  EKUITETI I AKSIONARëVE
      Transaksionet në biznes

c. “Ardi Consulting” blen furnizime për 1,350 € duke u
pajtuar që të paguaj furnizuesit në një të ardhme të
afërt.
     ASETET           DETYRIMET   Furnizimet
    1,350       =  EKUITETI I AKSIONARëVE
      Transaksionet në biznes

c. “Ardi Consulting” blen furnizime për 1,350 € duke u
pajtuar që të paguaj furnizuesit në një të ardhme të
afërt.
     ASETET           DETYRIMET
                Llogari të pagueshme
                    1,350
   Furnizimet
    1,350       =  EKUITETI I AKSIONARëVE
      Transaksionet në biznes

d. “Ardi Consulting” fiton honorarin prej 7,500 € duke
pranuar Paranë.

     ASETET           DETYRIMET
             =  EKUITETI I AKSIONARëVE
      Transaksionet në biznes

d. “Ardi Consulting” fiton honorarin prej 7,500 € duke
pranuar Paranë.

     ASETET           DETYRIMET     Paraja     =
     7,500        EKUITETI I AKSIONARëVE
      Transaksionet në biznes

d. “Ardi Consulting” fiton honorarin prej 7,500 € duke
pranuar Paranë.

     ASETET           DETYRIMET     Paraja     =
     7,500        EKUITETI I AKSIONARëVE

                   Honorari i
                  fituar 7,500
      Transaksionet në biznes

e. “Ardi Consulting” paguan: pagat, 2,125 €; qiranë,
800 €; komunale, 450 €; dhe të tjera, 275 €.

     ASETET           DETYRIMET
             =  EKUITETI I AKSIONARëVE
      Transaksionet në biznes

e. “Ardi Consulting” paguan: pagat, 2,125 €; qiranë,
800 €; komunale, 450 €; dhe të tjera, 275 €.

     ASETET           DETYRIMET     Paraja     =
     (3,650)       EKUITETI I AKSIONARëVE
      Transaksionet në biznes

e. “Ardi Consulting” paguan: pagat, 2,125 €; qiranë,
800 €; komunale, 450 €; dhe të tjera, 275 €.

     ASETET           DETYRIMET     Paraja     =
     (3,650)       EKUITETI I AKSIONARëVE

                  Shpenzimet
                   (3,650)
     Transaksionet në biznes

f. “Ardi Consulting” paguan 950 € në llogari të
kreditorëve (për furnizimet e blëera më parë).

     ASETET           DETYRIMET
             =  EKUITETI I AKSIONARëVE
     Transaksionet në biznes

f. “Ardi Consulting” paguan 950 € në llogari të
kreditorëve (për furnizimet e blëera më parë).

     ASETET           DETYRIMET     Paraja     =
     (950)        EKUITETI I AKSIONARëVE
     Transaksionet në biznes

f. “Ardi Consulting” paguan 950 € në llogari të
kreditorëve (për furnizimet e blëera më parë).

     ASETET           DETYRIMET
                Llogari të pagueshme
                    (950)
     Paraja     =
     (950)        EKUITETI I AKSIONARëVE
     Transaksionet në biznes

g. Në fund të muajit, kompania ka konsumuar 800 €
nga furnizimet e blera më parë.

     ASETET          DETYRIMET
             =  EKUITETI I AKSIONARëVE
     Transaksionet në biznes

g. Në fund të muajit, kompania ka konsumuar 800 €
nga furnizimet e blera më parë.

     ASETET          DETYRIMET    Furnizimet    =
     (800)        EKUITETI I AKSIONARëVE
     Transaksionet në biznes

g. Në fund të muajit, kompania ka konsumuar 800 €
nga furnizimet e blera më parë.

     ASETET          DETYRIMET    Furnizimet    =
     (800)        EKUITETI I AKSIONARëVE

                 Shpenzimet e
                 furnizimit
                  (800)
      Transaksionet në biznes

h. “Ardi Consulting” ka paguar 2,000 € dividendë
aksionarëve (Ardit).

     ASETET           DETYRIMET
             =  EKUITETI I AKSIONARëVE
      Transaksionet në biznes

h. “Ardi Consulting” ka paguar 2,000 € dividendë
aksionarëve (Ardit).

     ASETET           DETYRIMET     Paraja     =
     (2,000)       EKUITETI I AKSIONARëVE
      Transaksionet në biznes

h. “Ardi Consulting” ka paguar 2,000 € dividendë
aksionarëve (Ardit).

     ASETET           DETYRIMET     Paraja     =
     (2,000)       EKUITETI I AKSIONARëVE

                  Dividendët
                   (2,000)
   Përmbledhje e transaksioneve

   ASETET          DETYRIMET


Paraja    5,900    EKUITETI I AKSIONARëVE
Furnizimet
Toka
        550
       20,000
           =
   Përmbledhje e transaksioneve

   ASETET          DETYRIMET
              LL/P     400

Paraja    5,900    EKUITETI I AKSIONARëVE
Furnizimet
Toka
        550
       20,000
           =
   Përmbledhje e transaksioneve

   ASETET          DETYRIMET
              LL/P     400

Paraja    5,900    EKUITETI I AKSIONARëVE
Furnizimet
Toka
        550
       20,000
           =  Rezervat e kapitalit  25,000
             Dividendët       (2,000)
             Honoraret        7,500
             Shp. e pagave     (2,125)
             Shp. e qirasë      (800)
             Shp. e furnizimeve    (800)
             Shp. e komunaleve    (450)
             Shp. tjera        (275)
       Pasqyrë e thjeshtë e
          bilancit
Asetet            Detyrimet
Paraja       € 5.900  Llogari të pagueshme         € 400
Furnizimet       550                      €400
Toka        20.000

Totali i aseteve  €26.450
               Ekuiteti i aksionarëve
               Rezervat e kapitalit        € 25.000
               Fitimi i mbetur            1.050
                                 € 26.050
 Duhet të          Totali i detyrimeve dhe ekuitetit të
               pronarëve              € 26.450
 barazohen
Një shembull tjetër
  Analiza e transaksioneve
Ardi ka investuar €50,000 në kompani në
 këmbim të aksioneve të zakonshme.
         Asetet      =    Detyrimet     +  Ekuiteti
                    Llogari  Dëftesa
  Llogaritë e përfshira janë:      të
                   paguesh
                          të
                         paguesh
   Paraja Furnizimet me pajisje    Ekuiteti
                     me    me
   (1) Paraja (Aseti)
(1) $ 50,000              $ 50,000

   (2) Kapitali i pronarëve (Ekuiteti)
 $ 50,000  $   -   $  -    $  -   $  -     $ 50,000

       $ 50,000       =       $ 50,000
    Analiza e transaksioneve
   Ardi Consulting ka blerë furnizime
    duke paguar para prej €4,800 .
   Asetet            =     Detyrimet    +  Ekuiteti
Llogaritë e përfshira janë:
   Paraja Furnizimet Pajisjet      LL/P   D/P     Ekuiteti
(1) $ 50,000                          $ 50,000
 (1) Paraja (Asetet)
(2)  (4,800) $ 4,800

 (2) Blerja e furnizimeve (Asetet)
  $ 45,200 $ 4,800 $    -    $   -  $  -     $ 50,000

       $ 50,000       =       $ 50,000
    Analiza e transaksioneve
  Ardi Consulting ka blerë pajisje për
       €30,000 në para.
        Asetet      =      Detyrimet    +  Ekuiteti
  Llogaritë e përfshira janë:
   Paraja Furnizimet Pajisjet      LL/P   D/P     Ekuiteti
(1) $ 50,000                          $ 50,000
(2) (1) Paraja (Asetet)
   (4,800) $ 4,800
(3) (30,000)     $ 30,000
   (2) Pajisjet (Asetet)
  $ 15,200 $ 4,800 $  30,000    $   -  $  -     $ 50,000

      $ 50,000       =       $ 50,000
  Analiza e transaksioneve
 Ardi Consulting ka blerë furnizime për
    €9,400 përmes llogarisë.

Llogaria përfshinë:
 (1) Blerjen e furnizimeve (aseteve)
 (2) Llogaritë e pagueshme (detyrimet)
     Analiza e transaksioneve
   Ardi Consulting ka blerë furnizime
    prej €9,400 përmes llogarisë.
         Asetet      =  Detyrimet    + Ekuiteti
    Paraja Furnizimet Pajisjet  LL/P   D/P    Ekuiteti
(1)  $ 50,000                      $ 50,000
(2)   (4,800) $ 4,800
(3)  (30,000)     $ 30,000
(4)        9,400       $ 9,400
   $ 15,200 $ 14,200 $ 30,000  $ 9,400 $  -    $ 50,000

       $ 59,400      =     $ 59,400
   Analiza e transaksioneve


        Asetet      =     Detyrimet    + Ekuiteti
   Paraja Furnizimet Pajisjet     LL/P   D/P     Ekuiteti
Bal $ 15,200  14,200  30,000     9,400        $ 50,000
  $ 15,200 $ 14,200 $  30,000    $ 9,400 $    -   $ 50,000

       $ 59,400       =      $ 59,400

  Tani të shohim transaksionet që
 përfshijnë të ardhurat dhe shpenzimet
   Analiza e transaksioneve
 Për shërbimet e kryera janë pranuar
    para në shumë prej €9,800

Llogaritë përfshijnë:
 (1) Paranë (asetet)
 (2)Të ardhurat (Ekuiteti)
   Analiza e transaksioneve
  Për shërbimet e kryera janë pranuar
     para në shumë prej €9,800
        Asetet        =    Detyrimet    + Ekuiteti
   Paraja Furnizimet  Paisjet     LL/P   D/P     Ekuiteti
Bal $ 15,200  14,200    30,000     9,400        $ 50,000
(5)  9,800                            9,800


  $ 25,000 $ 14,200 $  30,000    $ 9,400 $    -   $ 59,800

       $ 69,200        =      $ 69,200
   Analiza e transaksioneve
 Është paguar qiraja prej €2,800 pronarit
 të ndërtesës në të cilën është vendosur
         biznesi.


Llogaritë përfshijnë:
 (1) Paranë (asetet)
 (2) Shpenzimet e qirasë (Ekuiteti)
   Analiza e transaksioneve
 Është paguar qiraja prej €2,800 pronarit të
 ndërtesës në të cilën është vendosur biznesi.

        Asetet      =     Detyrimet    + Ekuiteti
   Paraja Furnizimet Pajisjet     LL/P   D/P     Ekuiteti
Bal $ 15,200  14,200  30,000     9,400        $ 50,000
(5)  9,800                           9,800
(6)  (2,800)                          (2,800)

  $ 22,200 $ 14,200 $  30,000    $ 9,400 $    -   $ 57,000

       $ 66,400       =      $ 66,400
  Analiza e transaksioneve
   Janë paguar pagat prej €2,300.


Llogaritë përfshijnë:
 (1) Paranë (asetet)
 (2) Shpenzimet e pagave (Ekuiteti)
   Analiza e transaksioneve
   Janë paguar pagat prej €2,300.

        Asetet      =   Detyrimet  + Ekuiteti
   Paraja Furnizimet Pajisjet  LL/P   D/P   Ekuiteti
Bal $ 15,200  14,200  30,000   9,400      $ 50,000
(5)  9,800                      9,800
(6)  (2,800)                     (2,800)
(7)  (2,300)                     (2,300)
  $ 19,900 $ 14,200 $ 30,000  $ 9,400 $   -  $ 54,700

       $ 64,100     =      $ 64,100
Efektet e transaksioneve në ekuitetin e
       aksionarëve
     EKUITETI I AKSIONARëVE
Efektet e transaksioneve në ekuitetin e
       aksionarëve
      EKUITETI I AKSIONARëVE


    zbritet
Efektet e transaksioneve në ekuitetin e
       aksionarëve
      EKUITETI I AKSIONARëVE


   Zbritet nga
   Dividendët

   Shpenzimet
Efektet e transaksioneve në ekuitetin e
       aksionarëve
     EKUITETI I AKSIONARëVE


               Rritet
Efektet e transaksioneve në ekuitetin e
       aksionarëve
     EKUITETI I AKSIONARëVE


               Rritet              Investimet e
              aksionarëve
              Të ardhurat
Efektet e transaksioneve në ekuitetin e
       aksionarëve
      EKUITETI I AKSIONARëVE


   Zbritet nga       Rritet nga               Investimet
   Dividendët
               aksionarëve
   Shpenzimet       Të ardhurat
Efektet në transaksionet e ekuitetit të
       aksionarëve
      EKUITETI I AKSIONARëVE


   Zbritet nga          Rritet nga                   Investimet e
   Dividendët
                   aksionarëve
  Shpenzimet            Të ardhurat


          E ardhura neto
  Pasqyrat financiare

   Pasqyrat financiare janë fotografi
   të kompanisë në terma financiar


Secila pasqyrë financiare ka të bëjë me datë
 specifike apo mbulon periudhë të veçantë.
       Pasqyrat financiare
•  Kriteret dhe parimet e ndërtimit të pasqyrave
   financiare:

1.  Qartësia dhe vërtetësia (të tregohet ashtu siç është),
2.  Qëndrushmëria – rregullat nuk duhet ndryshuar nga viti në vit,
3.  Materialiteti (rëndësia) – përmbajtja e të gjitha rregullave që
   kanë rëndësi të veçantë në përpilimin e PF
4.  Korrektësia në përpilimin e PF,
5.  Kujdesi (në veprimet e krijimit të PF)
6.  Kontimuiteti apo biznesi në vijimësi
7.  Kostoja historike – të gjitha mjetet e kompanisë paraqiten në
   lartësinë e të dhënave reale monetare,
Paraqitja e pasqyrave financiare
             Pasqyra e
             të ardhurave   Bilanci                  Bilanci
  fillestar       Pasqyra e    përfundimtar
  i gjendjes       rrjedhjes     i gjendjes
              së parasë


              Pasqyra e
             ndryshimeve
              në ekuitet
Pika fillestare kohore  Periudha kohore  Pika përfundimtare
                         kohore
     Pasqyrat financiare
• Raporti i të ardhurave—Përmbledhje i të ardhurave
 dhe shpenzimeve për periudhë specifike kohore.

• Raporti i fitimeve të mbajtura— Përmbledhje e
 fitimeve të mbajtura të korporatës për periudhë
 specifike kohore.

• Bilanci i gjendjes— Listë e aseteve, detyrimeve dhe
 ekuitetit të pronarëve në ditën e caktuar.

• Raporti i rrjedhës së parasë—Përmbledhje e të
 pranuarave të gatshme (Paraja) dhe pagesave për
 periudhën specifike kohore.
    Informatat e raportuara në
      pasqyrat financiare
                               Pasqyra
     Pyetja           Përgjigja        financiare

               Të ardhurat           Raporti i
1. Si operon kompania
              – Shpenzimet            të
  gjatë periudhës?      Neto e ardhura (Neto humbja)  ardhurave

2. Pse ndryshojnë fitimet   Fitimet e mbajt.fillest.    Raporti i
  mbajtura të kompanisë  + Neto e ardhura (apo humbja)  fitimeve të
  gjatë periudhës?      Fitimet e mbajtura përfund.   mbajtura
    Informatat e raportuara në
      pasqyrat financiare
                               Raporti
     Pyetja           Përgjigja       financiar
3.Çfarë është pozicioni       ASETET
                              Bilanci i
 financiar i kompanisë     = DETYRIMET
                              gjendjes
  në fund të periudhës?   + Ekuiteti i pronarëve

               Rrjedha e parasë operative   Raporti i
4. Sa para është krijuar
              ± Rrjedhja e parasë investuese  rrjedhjes
  dhe shpenzuar brenda
              ± Rredhja e parasë financiare    së
  periudhës?       Rritja apo zbritja e parasë    parasë
     Pasqyrat financiare
         Ardi Consulting
       Pasqyra e të ardhurave
        Më 31 dhjetor 2006

Të ardhurat nga shitja               €7,500
Shpenzimet operative:
 Shpenzimet e pagave           €2,125
 Shpenzimet e qirasë          800
 Shpenzimet e furnizimeve        800
 Shpenzimet e komunaleve        450
 Shpenzimet e tjera           275
   Shpenzimet e tërësishme operative       4,450
Neto e ardhura                   €3,050
     Pasqyrat financiare
         Ardi Consulting
    Pasqyra e të ardhurave më 31.12.2006


Të ardhurat nga shitja               €7,500
Shpenzimet operative:
 Shpenzimet e pagave           €2,125
 Shpenzimet e qirasë          800
 Shpenzimet e furnizimeve        800
 Shpenzimet e komunaleve        450
 Shpenzimet e tjera           275
   Shpenzimet e tërësishme operative       4,450
Neto e ardhura                   €3,050
     Pasqyrat financiare
         Ardi Consulting
    Pasqyra e të ardhurave më 31.12.2006


Të ardhurat nga shitja               €7,500
Shpenzimet operative:
 Shpenzimet e pagave           €2,125
 Shpenzimet e qirasë          800
 Shpenzimet e furnizimeve        800
 Shpenzimet e komunaleve        450
 Shpenzimet e tjera           275
   Shpenzimet e tërësishme operative       4,450
Neto e ardhura                   €3,050
     Pasqyrat financiare
         Ardi Consulting
       Pasqyra e të ardhurave
         Më 31.12.2006

Të ardhurat nga shitja               €7,500
Shpenzimet operative:
 Shpenzimet e pagave           €2,125
 Shpenzimet e qirasë          800
 Shpenzimet e furnizimeve        800
 Shpenzimet e komunaleve        450
 Shpenzimet e tjera           275
   Shpenzimet e tërësishme operative       4,450
Neto e ardhura                   €3,050
     Pasqyrat financiare

        Ardi Consulting
     Pasqyra e fitimeve të mbajtura
        Më 31 dhjetor 2006

Neto e ardhura dhjetor           € 3,050
Minus Dividendët               2,000
  Fitimet e mbajtura, 31 dhjetor, 2006  € 1,050
      Pasqyrat financiare

         Ardi Consulting
      Pasqyra e fitimeve të mbajtura
         më 31 dhjetor 2006

Neto e ardhura për dhjetor          € 3,050
Minus Dividendët                2,000
Fitimet e mbajtura, 31 dhjetor, 2006     € 1,050
      Pasqyrat financiare

         Ardi Consulting
      Pasqyra e fitimeve të mbajtura
        Më 31 dhjetor 2006

Neto e ardhura për dhjetor         € 3,050
Minus Dividendët               2,000
Fitimet e mbajtura, 31 dhjetor, 2006    € 1,050
      Pasqyrat financiare

         Ardi Consulting
      Pasqyra e fitimeve të mbajtura
        Më 31 dhjetor 2006

Neto e ardhura për dhjetor         € 3,050
Minus Dividendët               2,000
Fitimet e mbajtura, 31 dhjetor, 2006    € 1,050
     Pasqyrat financiare
      Ardi Consulting
      Bilanci i gjendjes
        31.12.2006

     ASETET
Paraja                € 5,900

Furnizimet               550
Toka                  20,000
ASETET TOTALE             €26,450
     DETYRIMET
LL/P               €   400
 EKUITETI I AKSIONARëVE
Rezervat e kapitalit         €25,000
Fitimet e mbajtura        1,050
      26,050
DETYRIMET TOTALE dhe
  EKUITETI I AKSIONARëVE       €26,450
    Pasqyrat financiare
      Ardi Consulting
      Bilanci i gjendjes
        31.12.2006

       ASETET
Paraja              € 5,900
Furnizimet             550
Toka               20,000
ASETET Totale          €26,450
      DETYRIMET
LL/P              € 400
   EKUITETI I AKSIONARëVE
Rezervat e kapitalit       €25,000
Fitimet e mbajtura      1,050
        26,050
DETYRIMET dhe
  EKUITETI I AKSIONARëVE    €26,450
    Pasqyrat financiare
      Ardi Consulting
      Bilanci i gjendjes
        31.12.2006

       ASETET
Paraja              € 5,900
Furnizimet             550
Toka               20,000
Total ASETET           €26,450
      DETYRIMET
LL/P              € 400
   EKUITETI I AKSIONARëVE
Rezervat e kapitalit       €25,000
Fitimet e mbajtura      1,050
        26,050
DETYRIMET dhe
  EKUITETI I AKSIONARëVE    €26,450
   Pasqyrat financiare
      Ardi Consulting
      Bilanci i gjendjes
        31.12.2006

       ASETET
Paraja              € 5,900
Furnizimet              550
Toka               20,000
ASETET totale          €26,450
      DETYRIMET
LL/P               €  400
   EKUITETI I AKSIONARëVE
Rezervat e kapitalit       €25,000
Fitimet e mbajtura    1,050  26,050
DETYRIMET dhe
  EKUITETI I AKSIONARëVE    €26,450
          Pasqyrat financiare
             Ardi Consulting
      Pasqyra e rrjedhjes së parasë më 31.12.2006


Rrjedhja e parasë nga aktivitetet operative:
 Paraja e pranuar nga konsumatorët         € 7,500
 Paraja e zbritur për shpenzimet
   dhe pagesat kreditorëve             4,600
 Paraja neto nga aktivitetet operative        € 2,900
Rrjedhja e parasë nga aktivitetet investuese
 Paraja e paguar për tokën             (20,000)
Rrjedhja e parasë nga aktivitetet financiare
 Paraja e pranuar nga shitja e aksioneve     €25,000
 Paraja e zbritur për dividendët          2,000
 Paraja neto nga aktivitetet financiare       23,000
Rrjedha e parasë neto dhe balanca e parasë
më 31.12.2006                     €5,900
       Pasqyrat financiare
           Ardi Consulting
    Pasqyra e rrjedhjes së parasë më 31.12.2006


Rrjedhja e parasë nga aktivitetet operative:
 Paraja e pranuar nga konsumatorët        € 7,500
 Paraja e zbritur për shpenzimet
   dhe pagesat kreditorëve             4,600
 Paraja neto nga aktivitetet operative        € 2,900
Rrjedhja e parasë nga aktivitetet investuese
 Paraja e paguar për tokën                )
                           (20,000
Rrjedhja e parasë nga aktivitetet financiare
 Paraja e pranuar nga shitja e aksioneve    €25,000
 Paraja e zbritur për dividendët         2,000
 Paraja neto nga aktivitetet financiare      23,000
Rrjedha e parasë neto dhe balanca e parasë
më 31.12.2006                    €5,900
       Pasqyrat financiare
           Ardi Consulting
    Pasqyra e rrjedhjes së parasë më 31.12.2006


Rrjedhja e parasë nga aktivitetet operative:
 Paraja e pranuar nga konsumatorët        € 7,500
 Paraja e zbritur për shpenzimet
   dhe pagesat kreditorëve             4,600
 Paraja neto nga aktivitetet operative        € 2,900
Rrjedhja e parasë nga aktivitetet investuese
 Paraja e paguar për tokën                )
                           (20,000
Rrjedhja e parasë nga aktivitetet financiare
 Paraja e pranuar nga shitja e aksioneve    €25,000
 Paraja e zbritur për dividendët         2,000
 Paraja neto nga aktivitetet financiare      23,000
Rrjedha e parasë neto dhe balanca e parasë
më 31.12.2006                    €5,900
       Pasqyrat financiare
           Ardi Consulting
    Raporti rrjedhjes së parasë më 31.12.2006


Rrjedhja e parasë nga aktivitetet operative:
 Paraja e pranuar nga konsumatorët         € 7,500
 Paraja e zbritur për shpenzimet
   dhe pagesat kreditorëve             4,600
 Paraja neto nga aktivitetet operative       € 2,900
Rrjedhja e parasë nga aktivitetet investuese
 Paraja e paguar për tokën                )
                           (20,000
Rrjedhja e parasë nga aktivitetet financiare
 Paraja e pranuar nga shitja e aksioneve      €25,000
 Paraja e zbritur për dividendët           2,000
 Paraja neto nga aktivitetet financiare       23,000
Rrjedha e parasë neto dhe balanca e parasë më
31.12.2006                      €5,900
   Raporti i rrjedhjes së parasë
 Rrjedhja e parasë nga aktivitetet operuese—ky
 seksion raporton përmbledhjen e Cash pranimeve dhe
 Cash pagesave nga operacionet.
Rrjedhja e parasë nga aktivitetet investuese—ky
seksion raporton Cash transaksionet për blerje dhe
shitje të aseteve të përhershme dhe transaksioneve që
kanë të bëjnë me to.
Rrjedhja e parasë nga aktivitetet financuese—ky
seksion raporton Cash transaksionet që lidhen me
cash investimet nga pronari, huazimet dhe tërheqjet e
kapitalit nga pronari.
Fund i ligjëratës 2

      Tani, a ishin debitë
       në të majtë apo
         kreditë?

								
To top