7 Penjanjian Sulaiman by tengkufaisal87

VIEWS: 20 PAGES: 2

									‫‪7 Perjanjian Sulaiman‬‬


‫ال س ب عة ال س ل يمان ية ال عهود‬

‫األو ل ال عهد‬
 ‫بس‬    ‫و إ ال ال ال ال ذي و ال ي ال م‬      ‫ل‬     ‫و ه إ ال ال‬
 ‫ل‬   ‫عو وإلي ال‬    ‫ال إن‬    ‫م دنو و ال‬   ‫و ال ال ا ذا لي ل‬
      ‫و ال مال و ال ولد و ال ل ف‬     ‫ف‬  ‫ع و ال دم و ال ل م‬
‫و ال‬   ‫ي ي ما و ل ب‬     ‫يل ول ما لى و‬    ‫هيد و‬

‫ال ثان ال عهد‬
 ‫بس‬   ‫و إ ال ال ال ال ذي و ال ي ال م‬   ‫ال‬      ‫و وال هاد ال ي‬
 ‫وبس مد ب ي السما اف ال ي ال م‬    ‫لى األ‬       ‫وب م بو ما‬
 ‫و األمو ومدب النو نو‬  ‫و وا د ل ال ذي ال‬        ‫و م في ون‬
  ‫ال ن الم ة ل وس د‬    ‫ال ا ذا لي ل م‬        ‫ي ا‬    ‫و ا‬
‫يعا و ا ف يما نثى و ذ ا بي ا‬    ‫ول ما لى و‬      ‫و يل‬

‫ال ثال ث ال عهد‬
 ‫بس‬   ‫الم ب ال با الع ي و إ ال إل ال ال ذي و ال ي ال م‬
 ‫ال إن ي و ما سب ا‬       ‫و ال ال ا ذا لي ل م دنو و ال‬
‫دام ما والد و ال و ال بي ا ل د ل‬    ‫و والسماوا األ‬   ‫ال ا‬
 ‫ال ذي وباالس يمو ال ال ذي ال و و باد فو‬     ‫ب م يون ب‬
  ‫ال إن ال و‬    ‫و يل ول ما لى و ال ا ذا لي ل م‬
‫ال اب ال عهد‬
 ‫بس‬   ‫إ ال إل ال ال ذي و ال ي ال م‬  ‫و‬   ‫الم و البا ال ال‬
 ‫السماوا ف ما ل يسب ال سنى األسما ل‬   ‫ال ي الع ي و و واأل‬
‫ديد‬  ‫ال إن الع ا‬   ‫ا ذا لي ل م‬   ‫و ال ال‬   ‫ا إ ل ع‬
‫ي ا‬  ‫و ال نثى و ذ ا بي ا و‬   ‫يوان‬   ‫و يل ول ما لى و‬‫ال عهد‬  ‫ال ام‬
 ‫بس‬    ‫ال ل ذو الم عال ال بي و إ ال إل ال ال ذي و ال ي ال م‬
 ‫وا ا‬  ‫ال‬   ‫ال إن ال بي الل ي و و األب ا د‬    ‫ل م ل‬
 ‫ذا لي‬   ‫ول ما لى و ال ا ذا مع دا ما بي ا ل د ل و ال ال ا‬
‫و يل‬

‫ال ساد ال عهد‬
 ‫بس‬    ‫الع ي الع ي و إ ال إل ال ال ذي و ال ي ال م‬ ‫األ‬
 ‫ل ال ذي األ ب ال بي‬ ‫السماوا‬ ‫ال إن ال ي ال م و واأل‬
‫ي ا ال ا ذا لي ل م ل‬     ‫ول ما لى و نثى و ذ ا بي ا و‬
‫هيد و يل‬

‫ال ساب ال عهد‬
 ‫بس‬    ‫األول و إ ال إل ال ال ذي و ال ي ال م‬  ‫وال ا ا‬
  ‫ب ل و و والبا‬  ‫لي‬ ‫ال إن‬  ‫ل م ل‬     ‫ال ا ذا لي‬
 ‫ي هد ل ل و هد األسما و ذ‬   ‫ب ي ن نا و هيد ل‬   ‫ما لى و‬
‫و يل و هيد و يل ول‬

								
To top