Chairman Speech on 64th Karen Revolution day Burmese lang by ေစာမင္းျဖဴ

VIEWS: 772 PAGES: 2

									                  autJef,l-u&iftrsdK;om;tpnf;t&Hk;
                       A[dkXmecsKyf
                       aumfol;av
                       www.karennationalunion.net

        autJef,l-u&iftrsKd;om;tpnf;t&kHk; OuUXAdkvfcsKyf}uD;apmrlwl;ap;zdk;. (64)}udrfajrmuf
                  u&ifhawmfvSefa&;ae@ rdef@cGef;
                                  u&ifouU&mZf - jymodkvqkwf 5 &uf 2752 ckESpf
                                  c&pfouU&mZf - Zefe0g&Dv 31 &uf 2013 ckESpf

u&iftrsdK;om;taygif;wdk@æ rsdK;cspfawmfvSefa&;orm;taygif;wdk@æ?
    Tae@&ufonf u&ifwpfrsdK;om;vHk;. (64)}udrfajrmufawmfvSefa&;ae@ jzpfygw,f? T (64)}udrfajrmuf u&if
wrsdK;om;vHk;. awmfvSefa&;txdrf;trSwfae@wGif u|Ekfyfwdk@vlrsKd;rsm;ESifh rsKd;cspfawmfvSefa&;orm;rsm;tm;vHk; trsKd;
om;a&;Edk;=um;wufºuGr_/ trsdK;om;a&;pdwf"gwftjynfht0&Sd=uygapa=umif; E_wfcGef;qufovdkufygonf?
    u|Efkyfwdk@u&ifvlrsKd;rsm;onf vGwfvyfaomvlrsdK;/ at;csrf;pGmESifh+idrf;csrf;r_udk cspfjrwfEdk;aom vlrsKd;wpfrsKd;
jzpfygw,f? odk@&mwGif u|Ekfyfwdk@.pnf;vHk;nDnGwfr_r&Sdjcif;/ rdrdwdk@.trsdK;om;oGifjyifvuQ%mrsm;udk aysmufysufatmif
vk,ufzsufqD;onfh &efolrsm;udk ckcHwHk@jyefr_r&Sdaoma=umifh rdrdwdk@rSm &Sdxm;onfhvGwfvyfr_rsm; ysufpD;oGm;cJh&ygw,f?
olwpfyg;.tkyfcsKyfr_atmufwGif tcuftcJrsm;pGmESihf }uHKawG@&ifqdkifae&+yD; vlaer_tqifhtwef;rsm;onf tbufbuf
rS atmufusaemufus&Sd+yD; trsdkK;om;.oGifjyifvuQ%mrsm;onfvnf; qHk;&SKH; epfemoGm;&ygonf?
u&iftrsdK;om;taygif;wdk@æ rsdK;cspfawmfvSefa&;orm;taygif;wdk@æ?
    u|Ekfwd@konf vlrsKd;wrsKd;jzpfonfhtwGuf tjcm;vlrsKd;rsm;uJhodk@ acwfESifhtnD tbufbufrS &SifoefzGH@+zdK;wdk;
wuf&eftwGuf rdrdwdk@vGwfvyfpGmaexdkifEdkif&efwdkif;jynf/ trsdK;om;wef;wlnDr#r_/ udk,hf=urRmudk,fzefwD;cGifh &SdI 'Drkdu
a&pD pepfudktajccHaom pnf;rsOf;Oya'twdkif; tcGifhta&;tjynfht0&Sd=u&rnff?
    rdrdwdk@ TtcGifhta&;rsm;udk jyefvnf&&Sda&;twGuf u&iftrsdK;om;acgif;aqmifrsm;onf rdrdwdk@ u&iftrsdK;
om;rsm;.vdkvm;csufrsm;udk+idrf;csrf;aomenf;jzifh tm;oGefcGefpdkufwifjyawmif;qkdaomfvnf; tkyfcsKyfol (zqyv)
tpdk;&u ajyvnfatmifaqmif&GufEdkifjcif;r&Sdonfhtjyif ‚if;wdk@.vufeuftm;udk; t=urf;zufaomvufeufudkifenf;
udk toHk;jyKjcif;a=umifh rdrdudk,fudkckcHumuG,fEdkif&efESifh u&iftrsKd;om;rsm;vGwfvyfr_/ u&iftrsdK;om;rsm;touf&Sif
&yfwnfaexdkifEdkifr_twGuf vufeufudkpGJudkifI vufeufudkifckcHawmfvSefppfudk 1949 ckESpf Zefe0g&Dv 31 &ufae@rSpI
,ae@xufwkdifjzpfygonf?
    u&iftrsdK;om;awmfvSefa&;(64)ESpfwmumvtwGif; u|Ekfyfwdk@.trsdK;om;acgif;aqmifrsm; &JabmfESifh jynfol
vlxkrsm;pGmwdk@. touf/ aoG;/ acsG;/ udk,ft*Fg /ydkifqdkifr_rsm;pGmwkd@udk ra&wGufEdkifavmufatmif ay; qyfcJh=u&+yD;
jzpfygonf? odk@&mwGif rdrdwdk@u&iftrsdK;om;rsm;. vdkvm;csufrsm;udk tmrcHcsuf tjynfht0r&&Sdao;onfomru
u&ifhvufeufudkifawmfvSefa&;v_yf&Sm;r_onf a&&Snf=um+rifhaomv_yf&Sm;r_jzpfI trsdK;om;rsm;twGuf }uD;rm;aom
wefzdk;udk ay;qyfcJh=u&onf? odk@aomf rdrdwdk@.awmfvSefa&;v_yf&Sm;r_onftqHk;owfIr&ao;ay?
u&iftrsdK;om;taygif;wdk@æ rsdK;cspfawmfvSefa&;orm;taygif;wdk@æ?
     vufeufudkifawmfvSefa&;umvtwGif; vufeufudkifyÉdyuQudk ndSE_dif;Ekdif&eftwGuf u|Efkyfwdk@u&ifhawmfvSef
a&;acgif;aqmifrsm;onf tkyfcsKyfolrsm;ESifh t}udrf}udrfawG@qHkaqG;aEG;nSdESdKif;=uaomfvnf; u&iftrsdK;om;rsm; awmif;
qdkaom EdkifiHa&;enf;t& rSefrSefuefuefaqG;aEG;nSdESdKif;&ef tkyfcsKyfolrsm;u oabmxm;r&Sdaoma=umifh vufeufudkif
ppfa&;yÉdyuQudk r&yfqdkif;EdkifcJhay? odk@aomf u&iftrsKd ;om;tpnf;t&Hk;.oabmxm;rSm TyÉdyuQonf EdkifiHa&;
jy\emjzpfonfhtwGuf taumif;qHk;enf;vrf;rSm EdkifiHa&;enf;t&ajyvnfatmifaqG; aEG;nSdESdKif;&efESifh rsufESmcsif;
qdkifawG@qHkaqG;aEG;+yD; jy\emrsm;udkaqG;aEG;a+z&Sif;&ef +zpfonf?
      ,cktcsdefrSm tm%m&jrefrmtpdk;&onf jynfwGif;+idrf;csrf;a&;udk az:aqmifEkdif&eftwGuf vlrsdK;pkvufeufudkif
tzGJ@tpnf;rsm;ESifh awG@qHkaqG;aEG;nSdESKdif;&ef typftcwf&yfqdkif;xm;+yD; jynfwGif;+idrf;csrf;a&;udk az:aqmif&ef urf;vSrf;
cJhonf? Turf;vSrf;csuftay:wGif u|Ekfyfwdk@oabmxm;csrSwfxm;onfhtwdkif; EkdifiHa&;jy\emudk EdkifiHa&;enf;jzifh
awG@qHknSdESdKif;&efESifh awmfvSef;a&;umvwpfav#muf jzwfoef;cJhr_tay: ,ckt}udrf awG@qHkaqG;aEG;a&;onf y%mr
                             d
typftcwf&yfqdkif;a&;oabmwlnDr_tqifhodk@ a&muf&Sonf? y%mr typftcwf&yfqdkif;a&;oabmwlnDr_tqifh
jzpfaomfvnf; ,ckxufwdkif ckdifrmaomtypftcwf&yfqdkif;a&;tqifho@dk ra&muf&Sdao;ay? vufeufudkifwyfESpfzufrS
                                G
vdkufem&rnfh pnf;urf;usifh0wfrsm;udkvnf; vdkufemaqmif&ufjcif;r&Sdao;ay? ppfa&;yÉdyuQonf EdkifiHa&;. tusdK;
qufjzpfojzifh EdkifiHa&;jy\emrsm;udk ajyvnfatmifaqG;aEG;ajz&Sif;jcif;onf t"duusaomta=umif;t&if; jzpfonf?
EdkifiHa&;jy\emudk ajyvnfatmif ndSEd_if;aqmif&Guf aomtqifhodk@ra&muf&Sdao;aoma=umifh ppfrSefaom +idrf;csrf;a&;
udk raz:aqmifEdkifao;ay? awG@qHkaqG;aEG;a&;ESifh typfcwf&yfqdkif;a&;onf t&SHK;ay;jcif;r[kwfyg? trsdK;om;. vdkvm;
csufrsm;udk jiif;y,fcsif;r[kwfyg? typftcwf&yfqdkif;a&;onf EdkifiHa&;t&awG@qHkaqG;aEG;a&;twGufESifh jynfolvlxk
rsm;twGuf }uHKawG@ae&aomppfa&; tedXgef&Hkrsm; avsmhenf;vmap&eftwGuf EdkifiHa&;jy\emrsm;udk aqG;aEG;nSdESKdif;
&efjzpfonf? ,cktypftcwf &yfqdkif;a&;onf EdkifiHa&;aqG;aEG;yGJtqifhodk@ a&muf&Sd&eftwGuf }udK;yrf; aqmif&Gufr_jzpf
onf? odk@aomf,ckvuf&SdtajctaerSm vufeufudkifckcHawmfvSefa&;v_yf&Sm;r_abmiftwGif;rSmom &Sdaeao;onf?
u&iftrsdK;om;taygif;wdk@æ rsdK;cspfawmfvSefa&;orm;taygif;wdk@æ?
    EkdifiHa&;jyomemudk a+yvnfatmifaqmif&GufEdkif&eftwGuf awG@qHkaqG;aEG;&mwGif(autJef,l)u&iftrsKd;om;
tpnf;t&kH;ESifh tkyfcsKyfoltpdk;&tzGJ@eSpfzGJ@t=um;rSmyif rjzpfEkdifyg? vlrsdK;pktzGJ@rsm;ESifhtwl TyÉdyuQwGif ywfouf
aomtzG@Jtpnf;rsm;tm;vHk; yl;aygif;yg0if aqG;aEG;nSdESKdif;=u&rnfjzpfonf?
    Tvkyfief;twGuf ajyvnfatmifpDpOfaqmif&Guf&mwGif autJef,lu&iftrsdK;om;tpnf;t&Hk;/ vlrsdK;pkvuf
eufudkiftzGJ@tpnf;rsm;ESifh wdkif;&if;om;tzGJ@tpnf;rsm; yl;aygif;yg0if=uI ESD;aESmwkdkifyif=u+yD; vkyfief;pOfrsm;/ rlabmif
rsm;udk csrSwfvkyfaqmifoGm;v#if rSefuefaomtajctaeESifhudkufnDrnfjzpfonf? jrefrmEdkifiHwGif t"dujynfwGif;ppf
jzpfay:vm&aomEkdifiHa&;jy\emudk ajyvnfatmifajz&Sif;Ekdifa&;twGuf wdkif;&if;om;vlrsdK;pkrsm;. yl;aygif;yg0ifvkyf
aqmifrSKonf tvGefw&myifta&;}uD;ygonf?
u&iftrsdK;om;taygif;wdk@æ rsdK;cspfawmfvSefa&;orm;taygif;wdk@æ?
     u&iftrsdK;om;awmfvSefa&;jzpfay:vm&onfhta=umif;&if;rSm u&iftrsdK;om;rsm; }uHKawG‹&ifqdkifcJh&aom b0
jzwfoef;rSKordkif;a=umif;t&- jzpfay:vm&aomu&ifwpfrsdK;om;vHk;.awmfvSefa&;jzpfonf? u&ifwpfrsdK;om; vHk;.
vdkvm;awmifhwaomt&mrsm;udk autJef,lu&iftrsdK;om;tpnf;t&Hk;wzGJ@wnf;omvSsif jznfhqnf; ay;&rnfhwm0ef
r[kwfbJ u&ifwpfrsdK;om;vHk;.wm0efyifjzpfonf?u&if@awmfvSefa&;tEdkift&SKH;onf u&iftrsdK;om;rsm;. yl;aygif;
yg0ifrSKtay:wGif rlwnfonf?
     vuf&SdtajctaewGif tajymif;tvJrsm;pGm&Sdae+yD; ajymif;vJaeonfhta=umif;t&mrsm;pGmxJrS tcsdK@onf
u|Efkyfwdk@ u&ifhawmfvSefa&; a&S›qufv_yf&Sm;a&;twGuf pdefac:r_rsm;jzpfaeygonf? a&S›qufvkyfaqmifrnfh vkyfief;eSifh
vkyfief;pOfrsm;udk csrSwfvkyfaqmif&mwGif rdrdwdk@.tajctaet&yf&yfESifhudkufnD+yD; }uHKawG@ae&rnfh pdefac:r_rsm;udk
ausmfv$m;atmifjrifI rdrdwdk@.EdkifiHa&;&nfrSef;csufyef;wdkifodk‹a&muf&Sd&efjzpfonf? u&iftrsdK;om;tpnf;t&Hk; acgif;
aqmiffrsm;/ rsdK;cspfawmfvSefa&;orm;rsm;ESifh u&ifwpfrsdK;om;vHk;tygt0if tem*gwfawmfvSefa&;vrf;c&D;wGif Om%f
ynmrsm;&Sd=uI /enf;emtopfrsm;udk xdk;xGif;}uHqvkyfaqmifEkdif&ef vdktyfv#uf&Sdonf?
u&iftrsdK;om;taygif;wdk@æ rsdK;cspfawmfvSefa&;orm;taygif;wdk@æ?
    ed*Hk;csKyftaejzifh Tu&iftrsdK;om;awmfvSef&;ae@udk *k%fjyKaomtaejzifh u&ifwpfrsdK;om;vHk;tm; rdrdwdk@
onf vlrsdK;wpfrsdK;jzpfonfhtm;avsmfpGm vlrsdK;wrsdK;uJhodk@&Sifoefwdk;wufa&;twGuf trsKd ;om;a&;Edk;=um;wuf ºuGr_/
trsdK;om;a&;ZmwdaoG;Zmwdrmef&Sdr_/ u&iftrsdK;om;pnf;vHk;nDnGwfr_/ trsdK;om;twGif; ,Hk=unfem; vnfr_rsm;udk
wnfaqmuf=uI u&ifwpfrsdK;om;vHk;. v_yf&Sm;r_wGif rdrdwdk@vkyfaqmifEdkifonfh tcef;u¾wGif u&iftrsdK;om;rsm;.
vdkvm;r_rsm;udk jynfh0atmifxrf;aqmifEdkif=uygap&ef wdkufwGef;ESdK;aqmfvdkygonf?


                          *********

								
To top