Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

SD379121115

VIEWS: 0 PAGES: 38

									Nanoteknologi – Effekter i
Arbejdsmiljøet


 Projektkoordinator, seniorforsker og adjungeret professor (RUC)
              Ulla Vogel
         UBV@arbejdsmiljoforskning.dk
     Gruppen for Nanotoksikologi & Arbejdshygiejne
     Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
Det Nationale Forskningscenter for
Arbejdsmiljø
 Gruppen for Nanotoksikologi &
    Arbejdshygiejne
             Netværksdannelse
                 og
               formidling

                        Toksikologi
Eksponering og fysisk-
                          &
kemisk karakterisering
                        immunologi


                            
       AWN                    KSH

             Risikoadministration
                              
                        NRJ  RHA  MRO
   CCO
 Ydre miljø og arbejdsmiljø

• Der er ofte de samme eksponeringer i
 arbejdsmiljøet som i ydre miljø, men doserne er
 ofte højere.
• Til gengæld er der ikke særligt følsomme grupper
 som fx børn.
• Grænseværdier for ydre miljø og arbejdsmiljøet er
 ikke de samme.
  Nanoteknologi og arbejdsmiljø

• Sundhedsmæssigt er nano-teknologi kun relevant
 som partikler i nanostørrelse. Dvs. hvad sker der
 når nanomateriale-holdige materialer nedbrydes.
• I arbejdsmiljøet er det typisk relevant at se på
 indånding af støv samt hudkontakt.

• Her vil jeg kun snakke om nanopartikler og
 helbredseffekter af indånding af nanopartikler
Hvad er ”nano” og nanopartikler?

  Metalliske/Keramiske
  SiO2,TiO2,ZrO2,”nano-ler”….
  Fullerener
  C60,C70,C78…og deriviater deraf
  Nanorør
  CNT, BNNT, proteiner….
  Nanofibre
  især kulstofbaserede
  Nanokapsler
  peptider,
  Dendrimerer
  forgrenede organiske molekyler
  Kvanteprikker
  CdSe, CdTe/CdS, InAs/GaAs…
Nogle af nanopartiklerne har vi haft
rigtig længe i arbejdsmiljøet


•  Carbon Black – sort pigment
•  TiO2 – hvidt pigment
•  Andre pigmenter
•  Dieseludstødningspartikler
•  Fyldstoffer i beton
•  …
Nanopartikler i dagligdagen, beton
Nanoteknologi produkter i vækst?
Woodrow Wilson Centret & NIOSH i USA (Dec. 2005)
Ca. 80 forbrugerproduktet er på markedet og mere end 600 råmaterialer, intermediære
komponenter og tilbehør til industrielt udstyr anvendes og produceres eller håndteres
af arbejdere. I 2015 ca. 6.5 trillioner Kr i global handel (se www.wilsoncentre.org)
   Nanokemi: Quantum dots
En krystal af et halvledende materiale, med en diameter på mellem 2
 og 10 nm i diameter (~10-50 atomer).
• QDs kan frigive elektromagnetisk stråling med nemt justerbar
 bølgelængde.
Nye og kendte kul-baserede nanopartikler
Helbredseffekter af nanopartikler
 Små partikler har et stort overflade areal

Antal og overfladeareal af partikler ved en luftkoncentration på 10 mg/m3

 Partikel diameter      Antal per     Partikel overflade
    (mm)          ml luft         (mm2)
      2           1.2           24
      1           19           60
     0.5           153           120
     0.1          19 199          600
     0.02         2 400 000         3 016
Nanopartikler støver (SWCNT)
 David Warheir DuPont
Toksiciteten af en partikel afhænger primært
af overfladearealet og den partikelspecifikke
aktivitet
Helbredseffekter ved indånding af
partikler
• 300 kræfttilfælde om året som følge af udsættelse for
 kendte kræftfremkaldende stoffer i arbejdsmiljøet
• 4 % af alle kræft tilfælde hos mænd, 0,1 % hos kvinder.
• ca 10 % af alle lungekræfttilfælde er arbejdsrelaterede.
• Hvis man fjerne alle kræftfremkaldende stoffer - kendte
 som ukendte – fra arbejdsmiljøet kan man forebygge 6 % af
 kræfttilfældene hos mænd og 4 % af kræfttilfældene hos
 kvinder.
Allergi

• 5 % af den voksne danske befolkning har astma
 og det vurderes, at heraf skyldes 10-20%
 arbejdsmiljøeksponeringer.
• Allergisk astma er den hyppigst forekommende
 arbejdsbetingede lungesygdom i den vestlige
 verden.
Hvad sker der når vi indånder
nanopartikler ?
Partikler der er større end 10 µm (som
træstøv) deponeres i næse og svælg
Partikler på 2-10 µm bliver deponeret i
bronkierne
Små partikler deponeres i aveolerne
Forskel i clearingshastighed mellem
bronkier og aveoler

• Støvpartikler i næse og bronkier fjernes ved
 mukuciliær transport, synkes eller bliver til
 bussemænd. De fjernes forholdsvist hurtigt.
• Støvpartikler i aveolerne fjernes meget meget
 langsommere.
 Når partikler i nanostørrelse kommer ned i
 aveolerne forårsager de et inflammatorisk
 respons
                             Ultrafine partikler
           Fine partikler
                             Diam. < 0.1 m     Luftveje


           Partikler deponeres
           og fjernes af muco-
           ciliære bevægelser               INFLAMMATION

                                   Frigørelse af  Partikler krydser
Alveole     Partikler fagocyteres
                                    mediatorer     epitelet
           af makrofag           Svækkelse af
                           fagocytose
                      Figur udarbejdet af
                      Marianne Dybdahl
Åreforkalkning og partikelmedieret
inflammation
                   Partikler


                          Lunger
  Lever
          Cytokiner          CRP, SAA              Translokation af
              Viskositet        partikler
        Fibrinogen
  Akutfase-          Celleadhæsion   Oxiderede lipider
  proteiner

        Arterie     Atherosklerotisk plaque
                         Modificeret efter figur
                         udarbejdet af Steffen Loft
Nanopartikler kan krydse basalmembraner


  • Når rotter indånder radioaktive partikler i
   nanostørrelse, kan ca 0,1 % genfindes i lever og
   andre indre organer
  • De fleste partikler kan genfindes i lungerne i
   ugevis efter indåndingen.
  • De udskilles via urin og afføring


 W Kreyling et al. J Toxicol Environ Health A. 2002. 25:1513-30.
Transport over basalmembraner ?
Overfladen er også bestemmende for farligheden.
Toksiciteten af fullerener (C60) i fibroblast hudceller
                             stigende opløselighed
                              (suspension) i vand             Sayes et al. (2004) Nano Letters, 4/10, 1881-1887
 Nanopartikler & arbejdsmiljø

• Arbejdsgiveren har ansvaret for at arbejdspladsen
 er sikker og at regler og grænseværdier
 overholdes
• Sikkerhedsdatablade på nanopartikler indeholder
 ofte data der stammer fra undersøgelser af større
 partikler med samme kemiske sammensætning
 (Nordisk Ministerrådsrapport 2007)
Det Nationale Forskningcenter for
Arbejdsmiljø: Forskningsområder
indenfor nanotoksikologi
 •  Eksponeringsvurderinger
 •  Fysisk Kemisk Karakterisering af nanopartikler
 •  Reaktivitet i luft
 •  Toksikologi
   –  Transport over basalmembraner
   –  Inflammatorisk potentiale
   –  DNA skadende effekter
   –  Adjuvante effekter
NanoKem

Arbejdsmiljøforskningsfonden
2007-2010
NanoKem: Nanopartikler i farve- og lak-
industrien. Eksponering og toksiske
egenskaber
• 3 årigt projekt finansieret af
 Arbejdsmiljøforskningsfonden og NFA.
• 2007-2010
• Budget 10 mio
• Projektleder Ulla Vogel
• Formål: Undersøge helbredseffekter af slibestøv fra
 nanopartikelholdige malinger sammenlignet med
 slibestøv fra traditionelle malinger.
Deltagende institutioner

 • Det Nationale Forskningcenter for Arbejdsmiljø
 • Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns
  Universitet
 • Anatomisk Institut, Århus Universitet
 • Center for Miljø og Toksikologi (DHI)
 • Brancheforeningen Danmarks Farve- og Lakindustri
Hovedprojekt (AMI)                              International
• Projektledelse og koordinering                       ekspertgruppe
• Tværgående formidling
                                       Følgegruppe:
             Styregruppe (alle)                  Danmarks
                                       Farve- og
                                       Lakindustri mfl.
Delprojekt 4. Model for risikovurdering (DHI)                           Delprojekt 4. Karakterisering af toksiske
       Eksponeringsvurder
                 egenskaber (NFA)
                 Fysisk-kemiske   egenskaber:
                           • 3.1: Translokation (NFA, AU)
                 Delprojekt 2.
       Delprojekt 1.
                           • 3.2: Kræft og genskader (NFA, KU)
                           • 3.3: Hjertekar-effekter (NFA, KU)
       ing (NFA)
                           • 3.4: Reproduktions- og fosterskader (NFA)
                           • 3.5: Allergi (NFA)
 Problemstilling
• Nanomaterialer i nye malinger og lakker
• Størst eksponering ved forarbejdning af
 behandlede overflader dvs. slibestøv
• Sammenligne traditionelle malinger og lakker med
 nanopartikelholdige malinger og lakker og de
 isolerede nanopartikler
• Fremstiller malinger med kendt sammensætning,
 som er så tæt som muligt på kommercielle
 malinger
   Publikationsstrategi

• Alt publiceres i den videnskabelige litteratur
• Der går mindst et år fra overfladebehandlingsmateriale til
 artikel
• Anonymiserede data: ikke firmanavn men detaljeret
 beskrivelse af produkterne
   Opsummering
• Nanoteknologi og nanopartikler er her allerede
• Det er vigtigt at afdække helbredsmæssige aspekter
 hurtigst muligt for at kunne vælge de rigtige nanopartikler
• Vi ved endnu ikke nok til at kunne generalisere om
 mulige helbredseffekter.
• Der er behov for mere viden om toksikologien af
 nanopartikler
   Opsummering

• Det er vigtigt at afdække helbredsmæssige aspekter
 hurtigst muligt for at kunne vælge de rigtige nanopartikler
• Vi ved endnu ikke nok til at kunne generalisere om
 mulige helbredseffekter.
• Der er behov for mere viden om toksikologien af
 nanopartikler
• Send flere penge…
Tak for opmærksomheden.

								
To top