Docstoc

Bali Bible - New Testament

Document Sample
Bali Bible - New Testament Powered By Docstoc
					1:1 Puniki babad palelintihan Ida Hyang Yesus Kristus katurunan Daud,
katurunan Abraham. 2 Abraham maputra Ishak, Ishak maputra Yakub,
Yakub maputra Yehuda lan semeton-semeton danene. 3 Yehuda maputra
Peres miwah Serah (saking rabine Diah Tamar). Peres maputra Hesron,
Hesron maputra Ram. 4 Ram maputra Aminadab, Aminadab maputra
Nahason, Nahason maputra Salmon. 5 Salmon maputra Boas (saking
rabine Diah Rahab). Boas maputra Obed (saking rabine Diah Rut), Obed
maputra Isai, 6 Isai maputra Sang Prabu Daud. Daud maputra Salomo
(saking rabine sane pecak rabin Dane Uria). 7 Salomo maputra Rehabeam,
Rehabeam maputra Abia, Abia maputra Asa. 8 Asa maputra Yosapat,
Yosapat maputra Yoram, Yoram maputra Usia. 9 Usia maputra Yotam,
Yotam maputra Ahas, Ahas maputra Hiskia. 10 Hiskia maputra Manase,
Manase maputra Amon, Amon maputra Yosia. 11 Yosia maputra Yoyakin
lan semeton-semeton danene. Daweg punika bangsa Israel kaselong ka
Babel. 12 Sasampune bangsa Israel maselong ring Babel, Yoyakin maputra
Sealtiel, Sealtiel maputra Serubabel. 13 Serubabel maputra Abihud,
Abihud maputra Elyakim, Elyakim maputra Asor. 14 Asor maputra
Sadok, Sadok maputra Akim, Akim maputra Eliud. 15 Eliud maputra
Eleasar, Eleasar maputra Matan, Matan maputra Yakub. 16 Yakub
maputra Yusup rabin Diah Maria, sane ngembasang Ida Hyang Yesus sane
mabiseka Sang Prabu Sane Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.
17 Dadosipun ngawit saking Abraham rauh ring Daud, wenten patbelas
turunan. Ngawit saking Daud, rauh ring masane kaselong ka Babel taler
patbelas turunan. Tur saking masane maselong ka Babel rauh ring masan
embas Ida Sang Prabu Sane Kajanjiang punika, taler patbelas turunan. 18
Indik embas Ida Hyang Yesus Kristus katuturanipun sapuniki: Daweg ibun
Idane, Diah Maria sampun magegelan sareng Dane Yusup, sadurung dane
marabian, Diah Maria jeg sampun mobot. Bobotan danene punika
kawitnyane saking Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa. 19 Gegelan danene,
inggih punika Dane Yusup anak sane tansah malaksana patut, nanging dane
nenten mapakayunan jaga ngawinang Dane Diah Maria kimud, punika
awinanipun Dane Yusup mapakayun megat gegelan danene saking silib. 20
Nanging ritatkala dane ngayun-ngayunin indike punika, raris dane karauhin
antuk malaekat Ida Sang Hyang Widi Wasa sajeroning panyumpenan. Sang
malaekat ngandika ring dane sapuniki: "Yusup sentanan Sang Prabu Daud,
edaja takut nyuang Maria nganggon kurenan, sawireh rarene ane kaduta
ento, uli Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa. 21 Maria lakar ngembasang
putra lanang, tur kita patut marabin anake alit ento Yesus, sawireh Ida
lakar ngrahayuang parakaulan Idane uli sakancan dosannyane." 22
Paindikane punika mula wantah jaga mamargi sakadi asapunika, mangda
tegep sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane kawarahang antuk nabine,
sapuniki: 23 "Daane ento lakar beling tur nglekadang pianak muani.
Pianakne ento lakar kadanin Immanuel" (sane mateges: Ida Sang Hyang
Widi Wasa nyarengin iraga). 24 Sasampun Dane Yusup matangi, raris dane
ngambil Diah Maria, kanggen rabi satinut ring pangandikan malaekat Ida
Sang Hyang Widi Wasa ring dane. 25 Nanging Dane Yusup tan matemu
semara ring Diah Maria kantos putrane lanang punika embas. Dane Yusup
marabin anake alit punika "Yesus".

2:1 Sasampune Ida Hyang Yesus embas ring kota Betlehem ring tanah
Yudea, duk Ida Herodes jumeneng prabu, raris wenten parawiku saking
kangin, rauh ring kota Yerusalem. 2 Irika tamiune mataken sapuniki: "Ring
dijake genah anake alit sane wau embas punika sane dados prabun bangsa
Yahudine? Santukan titiang sampun ngeton bintang Idane kangin, tur rauh
titiange praya ngaturang sembah ring Ida." 3 Ritatkala Sang Prabu
Herodes mireng gatra punika, ida rumasa kablegbegan tur kosekan ring
kayun. Asapunika taler rakyat kota Yerusaleme sami. 4 Irika Sang Prabu
Herodes marumang parapangageng panditane miwah paraguru agama
bangsa Yahudine. Ida ngarsayang katerangan ring dija Sang Prabu Sane
Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa punika pacang embas. 5 Atur
danene sapuniki: "Ring kota Betlehem tanah Yudea, santukan wenten
kakecap ring Cakepan Nabine sapuniki: 6 'Ih Betlehem di tanah Yehuda,
sujatinne iba dongja ane paling nistana di pantaran pamimpin-pamimpin
Yehudane. Sawireh uli sig ibane lakar ada tumbuh pamimpin ane lakar
nuntun bangsa Israel kaulan Ulune.'" 7 Raris saking singid Ida Sang Prabu
Herodes ngesengin tamiu punika, tur kasekenang pisan nakenang, sane
ipidan bintange punika ngawit kakantenang. 8 Wusan punika tamiune
punika raris kapangandikayang ka kota Betlehem, sapuniki pangandikan
idane: "Sane mangkin mrikaja ragane lunga ka kota Betlehem. Drika
rerehin taken-takenang jantos rarene punika kapanggih. Tur yen sampun
kapanggih, gelis rauhang ring tiang, santukan tiang taler misadia jaga
ngaturang sembah ring Ida." 9 Sasampun puput mirengang pangandikan
sang prabu, raris dane pada mapamit. Ring margi bintange sane
kakantenang bedangin punika katon malih, ngriinin pamargin danene,
kantos rauh tur mandeg ring duur genah rarene punika. 10 Ritatkala dane
pada nyingak bintange punika, tan kadi-kadi gargitan danene. 11 Dane
raris ngranjing ka umahe punika tur kapanggihin sang rare miwah Diah
Maria ibunne. Dane sami pada nyumbah sarwi nabdabang aturannyane
suang-suang marupa: mas, menyan miwah getah wangi, praya katur ring
sang rare. 12 Santukan dane polih piteket sajeroning panyumpenan saking
Ida Sang Hyang Widi Wasa, mangda sampunang mawali ka ajeng Ida Sang
Prabu Herodes, punika awinan dane mawali nuut margi tiosan. 13
Sasampun parawikune pada budal, malaekat Ida Sang Hyang Widi Wasa
malih ngrauhin Dane Yusup ring panyumpenan, tur ngandika sapuniki:
"Yusup, bangunja! Ajakja rarene muah ibun Idane makisid ka gumi Mesir,
tur nongosja ditu kanti manira buin ngwangsitin kita. Sawireh Herodes
lakar ngruruh rarene ento bakal kasedayang." 14 Dane Yusup raris
matangi, sang rare tumuli kambil, tur ring wengi punika ugi dane magingsir
ka jagat Mesir sareng Diah Maria, rabine. 15 Irika dane madunungan
kantos Sang Prabu Herodes seda. Paindikane punika mamargi sakadi
asapunika, mangda tegep sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane
kawarahang antuk sang nabi sapuniki: "Ulun bakal ngesengin Putran Ulun
uli gumi Mesir." 16 Rikala Sang Prabu Herodes uning mungguing ida
sampun kaapus olih parawikune punika, ida bendu pisan. Ida raris
mrentahang mangda mademang sawatek rarene ring kota Betlehem miwah
ring kiwa tengennyane, ngawit saking wau lekad, rauh ring sane matuuh,
ketang ngawit saking bintange punika ngawitin endag, sakadi sane
kuningang antuk parawikune sane saking kangin punika. 17 Malantaran
punika madaging pisan sabda sane kawarahang antuk Nabi Yeremia sane
sapuniki: 18 "Wenten suaran tangis ngalad-alad ring kota Rama, inggih
punika tangis Ibu Rahel, nangisin oka-okannyane. Dane tan prasida
kalipurang santukan oka-okannyane sami seda." 19 Sasampune Sang
Prabu Herodes seda, malaekat Ida Sang Hyang Widi Wasa malih
makantenang raga ring Dane Yusup sajeroning panyumpenan ring Mesir.
20 Sang malaekat ngandika sapuniki: "Yusup, jani ajakja anake alit muah
ibun Idane malipetan ka tanah Israel, sawireh ane nyadia nyedayang anake
alit ene, makejang suba mati." 21 Dane Yusup raris matangi, anake alit
miwah ibun Idane tumuli kajak ka tanah Israel. 22 Nanging rikala Dane
Yusup mireng mungguing sane ngentosin Sang Prabu Herodes jumeneng
nata ring wewengkon Yudea, inggih punika putran idane, sane mapesengan
Arkelaus, Dane Yusup tan purun mrika. Ring panyumpenan dane polih
sabda, raris dane lunga ka wewengkon Galilea. 23 Sasampune rauh irika,
dane malinggih ring kota Nasaret. Indike punika mamargi sakadi
asapunika, mangda tegep sabda sane kawarahang olih paranabine,
mungguing anake alit jaga kasambat Anak Nasaret.

3:1 Daweg punika Dane Yohanes Panglukat mapidarta ring tegal
melakang Yudeane, sapuniki: 2 "Pada kutangja dosa-dosan ragane!
Sawireh Ida Sang Hyang Widi Wasa dienggal lakar ngadegang
Pamrentahan Idane!" 3 Sujatinipun Dane Yohanes punika, sane katuek
antuk pangandikan Nabi Yesaya, rikala dane ngandika asapuniki: "Wenten
jadma masuara gelur-gelur ring tegal melakange, cawisangja margine buat
Ida Sang Panembahan tur benengangja margin Idane!" 4 Busanan Dane
Yohanes punika malakar antuk tetununan bulun unta. Pepetet danene antuk
blulang, tur sane dados ajeng-ajengan danene, balang miwah madu alas. 5
Daweg punika akeh anake saking kota Yerusalem miwah jadmane
sawewengkon jagat Yudeane, taler jadmane sane magenah ring kiwa
tengen Tukad Yordane sami pada rauh maranin Dane Yohanes. 6 Anake
punika sami pada ngangken dosannyane tur kalukat antuk Dane Yohanes
ring Tukad Yordane. 7 Rikala kacingak akeh wenten anak saking golongan
Parisi miwah anak Saduki pada rauh tur nunas mangda kalukat, raris dane
ngandika ring anake punika sapuniki: "Ih paranyahan lelipi, nyen ane suba
ngorahin ragane, mungguing ragane nyidayang ngelidang dewek uli
bebendun Ida Sang Hyang Widi Wasa ane bakal rauh ento? 8 Buktiangja
malu mungguing ragane suba ngesehin pepineh tur ngutang dosa-dosan
ragane. 9 Eda malu menehang dewek aji pepineh ane kene: Dane Abraham
leluur tiange! Tiang nuturin ragane, Ida Sang Hyang Widi Wasa madue
kuasa mastu batune ene apanga dadi paraputran Dane Abraham. 10 Jani
kandike suba sedia di bongkol kayune. Sabatek punyan kayu ane usak
buahne, ento pedas kabah tur katunjel. 11 Tiang nglukat ragane aji yeh,
makatanda ragane suba maseh pepineh tur ngutang dosa-dosan ragane,
nanging Ida ane rauh durian teken tiang, kawisesan Idane banget luihan
teken tiang. Kadi rasa dadi juru ngembusin sepatun Idane dogen nu masih
tiang tusing pantes. Ida lakar nglukat ragane baan Roh Ida Sang Hyang
Widi Wasa muah api. 12 Di tangan Idane suba sedia nyiu. Ida bakal
napinin gandum Idane, gabahne bakal simpen Ida di klumpune, nanging
gumpangne bakal katunjel di apine ane tuara mati-mati." 13 Duk punika
Ida Hyang Yesus rauh saking wewengkon Galilea maranin Dane Yohanes
ring Tukad Yordane tur ngarsayang mangda kalukat. 14 Dane Yohanes
ngindayang mapakeling Ida, asapuniki: "Sapatutipun Palungguh Guru sane
nglukat titiang, boyaja Guru sane ngrauhin titiang." 15 Pangandikan Ida
Hyang Yesus: "Depang suba malu keto, sawireh mula keto patutne iraga
negepin pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa." Irika Dane Yohanes raris
sairing. 16 Sasampune wusan kalukat, Ida munggah saking toyane. Daweg
punika ugi akasane mapiakan, irika Ida nyingak Roh Ida Sang Hyang Widi
Wasa tumurun sakadi pangiber paksi darane tumedun tur ngencegin Ida. 17
Raris wenten sabda saking akasane sapuniki: "Ene putran Ulun kang
kinasih, ane ledangin Ulun."

4:1 Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa tumuli nuntun Ida Hyang Yesus ka
tegal melakange mangda kagoda antuk Ratun Setane. 2 Sasampune Ida
mapuasa petang dasa rahina, raris Ida marasa lue. 3 Ratun Setane raris
maranin Ida tur matur asapuniki: "Yen yakti IRatu puniki putran Ida Sang
Hyang Widi Wasa, nikayangja batune puniki mangda dados roti." 4 Pasaur
Ida Hyang Yesus: "Ada kakecap di Cakepan Sucine, kene: 'Manusane ento
tuaraja idup baan roti dogen, nanging aji sakancan sabda ane kasabdayang
baan Ida Sang Hyang Widi Wasa.'" 5 Sasampune punika Ratun Setane
raris makta Ida Hyang Yesus ka kota Yerusalem, kota suci, tur Ida
kunggahang ring neb Perhyangan Agunge. 6 Ratun Setane raris matur
asapuniki: "Yen yakti IRatu puniki Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa,
sane mangkin rarisangja macebur saking driki; santukan wenten kakecap
ring Cakepan Sucine asapuniki: Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang
mrentahang malaekat Idane nyadangin IRatu, mangda sampunang cokor
IRatune kantos nanjung batu.'" 7 Pasaur Ida Hyang Yesus: "Ada masih
kakecap di Cakepan Sucine kene: 'Edaja iba mintonin Ida Sang Hyang
Widi Wasa Panembahan ibane.'" 8 Ratun Setane raris makta Ida Hyang
Yesus ka gununge sane tegeh ngalik. Saking irika Ida katurin ngaksi
parabangsane miwah kaluihannyane makasami. 9 Ratun Setane raris
matur: "Duh Ratu, puniki sami misadia aturang titiang ring Palungguh
IRatu, sakewanten IRatu kayun sumungkem nyumbah titiang." 10 Raris
Ida ngandika: "Ih Ratun Setan magedija iba! Krana ada kakecap di
Cakepan Sucine, kene: 'Iba patut nyumbah Ida Sang Hyang Widi Wasa,
Panembahan ibane, tuah teken Ida dogen iba patut mabakti!'" 11 Irika
Ratun Setane makaon, raris rauh malaekate ngayahin Ida. 12 Rikala Ida
Hyang Yesus mireng mungguing Dane Yohanes sampun kejuk tur
kapangkeng, tumuli Ida magingsir ka wewengkon Galilea. 13 Ida kesah
saking kota Nasaret, tur jenek malinggih ring kota Kapernaum, sane
magenah ring sisin danune, ring wewengkon tanah Sebulon miwah Naptali,
14 mangda tegep sabda sane kawarahang antuk Nabi Yesaya sapuniki: 15
"Ih tanah Sebulon muah tanah Naptali, ane di sisin margane ka pasih, ane
dangin Tukad Yordane, wewengkon Galilea ane tongosina baan bangsa-
bangsa len, 16 nah ento bangsa ane kaliput baan peteng, ia lakar ningalin
galang gede, tur sang galang lakar masunaran sig anake ane nongos di
gumine ane katangkeb baan wisian sang pati." 17 Ngawit kala punika Ida
Hyang Yesus mapidarta: "Pada sehinja pepinehe tur kutangja dosa-dosan
ragane, sawireh Ida Sang Hyang Widi Wasa dienggal lakar ngadegang
Pamrentahan Idane!" 18 Rikala Ida Hyang Yesus mamargi nuluh pasisin
Danu Galileane, irika cingakin Ida bendega sareng kalih pasemetonan.
Inggih punika Dane Simon, sane kapesengin Petrus miwah sane alitan
mapesengan Andreas. Dane sedek nyaring ring danune. 19 Ida Hyang
Yesus raris ngandikain dane: "Maija tututin Guru. Cening bakal dadiang
Guru utusan buat ngalih anak apang dadi sisian Gurune." 20 Daweg punika
ugi jaring danene katilar, raris ngiring Ida Hyang Yesus. 21 Malih Ida
nglanturang mamargi, raris malih nyingak anak sareng kalih pasemetonan,
inggih punika Dane Yakobus miwah Yohanes, okan Dane Sebedeus, sane
sedek nabdabang jaring ring jukunge. Dane taler kapangandikain antuk Ida
Hyang Yesus, 22 tur daweg punika ugi dane nilar jukung miwah ajin
danene, tumuli ngiring Ida Hyang Yesus. 23 Sapangrarisipun Ida nglelana
milehan ring wewengkon Galilea. Ida ngurukang anak ring perhyangan
anak Yahudine tur midartayang Orti Rahayu indik Ida Sang Hyang Widi
Wasa digelis pacang ngadegang Pamrentahan Idane, maliha nyegerang
anake sane nandang pinakit mawarni-warni. 24 Sayan amiug gatrane ring
wewengkon jagat Siria, ngeniang indik pakardin Idane. Irika anake sami
pada rauh tangkil makta anak sane nandang pinakit mawarni-warni miwah
anak sane nandang sangsara, sane karangsukan setan, sane sakit ayan
miwah anak rumpuh, tur sami pada kicen seger. 25 Punika awinanipun
katah pisan jadmane sane ngiringang Ida. Wenten sane rauh saking
wewengkon Galilea, saking wewengkon Dasa Kota, saking kota
Yerusalem, saking wewengkon Yudea miwah saking wewengkon dangin
Tukad Yordane.

5:1 Rikala Ida Hyang Yesus ngaksi anake akeh punika, Ida raris munggah
ka bukite. Sasampune Ida malinggih, parasisian Idane raris pada rauh
nangkilin Ida. 2 Raris Ida mapaica paurukan ring sisian Idane, asapuniki
pangandikan Idane: 3 "Bagia anake ane marasa teken dewekne katunan
idep di ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, sawireh anake ento lakar
muponin kawiryan Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 4 Bagia
anake ane nandang duhkita, sawireh anake ento lakar kicen panglipur baan
Ida Sang Hyang Widi Wasa. 5 Bagia anake ane alap asor di ayun Ida Sang
Hyang Widi Wasa, sawireh anake ento lakar muponin pasubayan Ida Sang
Hyang Widi Wasa. 6 Bagia anake ane bedak ngetel mabudi nglaksanayang
pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sawireh anake ento lakar
kapurnayang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 7 Bagia anake ane
malaksana kapiolasan marep teken anak lenan, sawireh anake ento lakar
nampi sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 8 Bagia anake ane ning
nirmala kenehne, sawireh anake ento lakar ningalin Ida Sang Hyang Widi
Wasa. 9 Bagia anake ane ngae dame di pantaran manusane, sawireh anake
ento lakar kangkenin dadi putran Ida Sang Hyang Widi Wasa. 10 Bagia
anake ane kasangsarain uli krana nglaksanayang pakarsan Ida Sang Hyang
Widi Wasa, sawireh anake ento lakar muponin kawiryan Pamrentahan Ida
Sang Hyang Widi Wasa. 11 Bagia cening yening kacacad, kasangsarain tur
kapisunayang uli krana dadi sisian Gurune. 12 Liangang pesanja keneh
ceninge, sawireh Ida Sang Hyang Widi Wasa bakal mapaica pikolih
maliah-liah teken cening di suargan. Krana keto masih paranabine
kasangsarain." 13 "Cening satmaka buka uyah ane nguyahin gumine.
Nanging yening uyahe ento ilang rasanne, kenkenang buin makehang?
Pedas tusing ada gunanne sajaba kakutang tur dadi pajekjekan. 14 Cening
satmaka galang ane ngalangin gumine. Desa ane duur bukite sinah ngilis
pesan ngenahne. 15 Buina tusing ada anak ngenyitin lampu laut nekepin aji
kekeb. Nanging lampune lakar kapejang di tongosne, apanga ngalangin
anake makejang di umahe ento. 16 Buka keto masih galang ceninge patut
nyunarin anake makejang, apanga anake ento ningalin laksanan ceninge ane
melah tur ngluihang Ajin ceninge ane malingga di suarga." 17 "Edaja
cening ngaden mungguing tekan Gurune ene nyadia bakal ngilangang
Cakepan Torat Dane Musa muah paurukan paranabine. Tekan Gurune
dongja bakal ngilangang, nanging nyadia nyampurnayang. 18 Guru nuturin
cening: Sanunne ada langit lan gumi, akecap wiadin akecekko pidabdabe
ane matulis di Cakepan Torate, tusingja lakar ilang, kanti kayang ka
pamragat gumine. 19 Ento krana nyenja nungkasin salah tunggal prentahe
ane matulis di Cakepan Torate, yadianja ane paling cenika, tur ngurukang
buka keto teken anak lenan, ia lakar maan tongos ane paling betene
sajeroning Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Nanging nyenja
nglaksanayang tur ngurukang sawatek pidabdabe ane munggah di Cakepan
Torate, ia lakar molih tongos ane utama sajeroning Pamrentahan Ida Sang
Hyang Widi Wasa. 20 Ento krana pitutur Gurune teken cening: Yening
kasatiaan ceninge nglaksanayang pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa
lebihan teken paraguru agamane muah paraanggota golongan Parisine, ditu
mara cening lakar nyidayang muponin kawiryan Pamrentahan Ida Sang
Hyang Widi Wasa." 21 "Cening suba pada ningeh unduk ane kurukang
marep teken leluur iragane, buka kene: 'Edaja ngamatiang anak,
asing-asing anak ane ngamatiang, ia lakar katangkilang ka pangadilan.' 22
Nanging Guru mituturin cening: Asing-asing anak ane pedih teken
nyamanne, ia lakar tangkilanga ka ajeng hakime. Buina nyenja ngucap
teken nyamanne: Cai jlema tan paaji! ia lakar katurang ka ajeng Majelis
Agamane. Buin besikne nyenja ane ngucap teken nyamanne: Cai jlema
bega! ia lakar kaclempungang ka kawah nrakane, ane ngendih murub. 23
Ento krana yan nuju cening maturan teken Ida Sang Hyang Widi Wasa, ditu
laut cening inget, mungguing ada nyaman ceninge marasa sekel ati arepa
teken cening, 24 andegang malu ngaturang aturane, enggalang malu
masapsap teken nyaman ceninge. Yen suba pada galang, mara lautang
ngaturang aturan ceninge teken Ida Sang Hyang Widi Wasa. 25 Yen ada
anak nalih cening, tur ajaka cening ka pangadilan, enggalangja masapsap
sanun ceninge di jalan! Apanga eda kanti musuh ceninge nyerahang cening
teken sang hakim, tur sang hakim nyerahang cening teken polisine, tumuli
cening celepanga ka pangkenge. 26 Guru ngorahin cening: Sujatinne
cening tusing bakal nyidayang bebas uli ditu, satonden cening pragat
mayah utang ceninge." 27 "Cening ajak makejang suba pada ningeh tutur
ane kene: 'Edaja mamitra.' 28 Nanging Guru nuturin cening: Sawatek
anake ane nganengneng anak luh kanti ia makeneh teken anake luh ento,
sujatinne di kenehne ia suba mamitra ngajak anake luh ento. 29 Ento krana
yen paningalan ceninge di tengawan ane ngranayang cening ngae dosa,
luntikja ia tur kutang! Sawireh melahan cening peceng, bandingang teken
enu tileh maukudan, sakewala kentungang ka kawah nrakane. 30 Buina
yen liman ceninge ane di tengawan ane ngranayang cening ngae dosa,
getepja ia, tur kutang! Sawireh melahan cening malima aneh, bandingang
teken enu tileh maukudan sakewala kentungang ka kawah nrakane." 31
"Ada masih tutur kene: 'Nyenja ngutang somah, patut ia maang surat
katerangan palas makurenan teken somahne.' 32 Nanging Guru nuturin
cening: Sawatek anake ane ngutang somah, sajaba uli krana mamitra, ia
suba ngranayang somahne ento mamitra yen somahne ento buin
makurenan. Tur nyenja nyuang anake ane palasanga ento, ia masih kadanin
mamitra ngajak anake luh ento." 33 "Cening suba pada ningeh tutur ane
katiba teken leluur iragane, buka kene: 'Edaja ngelong janji! Taurja
sesangin ragane di ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa.' 34 Nanging Guru
nuturin cening: Yening cening ngae prajanjian, eda pesan masumpah, eda
kanti bani nyambat suarga sawireh suargane ento singasanan Ida Sang
Hyang Widi Wasa; 35 tur eda masumpah nganti nyambat gumi, sawireh
gumine ento dadi aled cokor Idane. Wiadin nyambat kota Yerusalem,
sawireh kota Yerusaleme ento kota druen Sang Nata Maha Agung. 36
Buina edaja masumpah aji sirah ceninge! Sawireh cening tuara kuasa
nyelemang wiadin mutihang bok ceninge angan akatih. 37 Yening mula
tuah saja, orahangja saja, nanging yen mula tuah tusing, orahang tusing!
Lebihan teken amonto kawitne uli I Jaat." 38 "Cening masih suba ningeh
tutur ane kene: 'Yen mata, apanga mata silurne, yen gigi apanga gigi
silurne.' 39 Nanging Guru mituturin cening: Eda pesan cening ngwales
teken anak ane pelih marep teken cening! Yan ada anak namplak pipin
ceninge ane tengawan, depang serahang buin pipin ceninge ane di kebot.
40 Buina yen ada anak ane nalih cening di pangadilan, uli krana ia
ngedotang bajun ceninge, serahangja masih jubah ceninge teken ia. 41 Yen
ada tentera penjajah maksa cening negen barangne majoh akilo, tegenja
barangne ento kanti majoh duang kilo. 42 Yen ada anak maidih-idihan
teken cening, baang ia ngidih, keto masih yen ada anak mabudi
masesilihan teken cening, baangja nyilih." 43 "Buina, cening masih suba
ningeh tutur ane kene: 'Tresnaja teken sesama, nanging dulegja teken satru.'
44 Nanging Guru nuturin cening: Tresnainja satrun ceninge, tur
astawayangja anake ane nyangsarain cening. 45 Uli krana pakertin ceninge
ane buka keto, cening bakal kangkenin putra baan Ajin ceninge ane di
suargan. Sawireh Ida Sang Aji suba sueca ngendagang surya buat anake
ane melah pakertinne muah anake ane corah. Ida mapaica ujan teken anake
ane sadu muah teken anake ane matingkah dura cara. 46 Apa pikolih
ceninge ane bakal tampi cening uli Ida Sang Hyang Widi Wasa, yen cening
tuah nresnain anak ane tresna teken cening dogen? Kaden juru duduk
pajege masih malaksana buka keto. 47 Buina yening cening saling sapa
ngajak panyamaan ceninge dogen, dijanne cening lebihan? Sawireh anake
ane tusing mabakti teken Ida Sang Hyang Widi Wasa masih keto
laksananne. 48 Cening patut sampurna, patuh buka Sang Aji ane malingga
di suarga maraga sampurna."

6:1 "Ingetangja! Eda pesan cening nglaksanayang paileh agaman ceninge
di arepan anake liu, apang pabaliha teken anake. Yening keto pakertin
ceninge, pedas cening tuara nampi ganjaran uli Ajin ceninge ane di suarga.
2 Dadinne, yen cening mapadana, eda nulad tingkah solah anake ane
mapi-mapi, ane demen ngedengang pagaenne di perhyangan anak
Yahudine muah di rurung-rurunge; tetujonne apanga ia pujina baan anake.
Guru nuturin cening: Sasajaane anake ane keto, ia suba nampi pikolih. 3
Nanging yening cening mapadana, mapadanaja aji singid. Apang eda kanti
ada anak nawang, yadianja sawitran ceninge ane paling raketa. 4 Keto
patutne baan cening nyingidang. Sawireh Ajin ceninge ane nyingakin
pakardin ceninge ane sujati, Ida bakal mapaica pikolih teken cening." 5
"Yen cening ngastawa, eda pesan nulad tingkah anake ane demen
mapi-mapi. Ia demen ngastawa sambilanga majujuk di perhyangane,
wiadin di pempatane. Tetujonne apanga tingalina baan anake. Ingetangja:
Sasajaane anake ento suba nampi pikolih. 6 Nanging yen cening ngastawa,
macelepja ka meten, tur ubetang jelanane! Ditu lautang cening ngastawa
teken Ajin ceninge ane tuara ngenah. Ajin ceninge ane nyingak ane ilid
bakal mapaica pikolih teken cening. 7 Buina pangastawan ceninge ento
eda nganggon raos ane tan paguna buka kabiasaan anake ane tusing
nawang Widi. Anake ento ngaden pangastawanne bakal katampi ulihan
dawan pangastawanne. 8 Cening eda pesan buka keto! Krana satondene
cening mapinunas, Ajin ceninge suba wikan teken apa ane buatang cening.
9 Ento krana, kene patutne cening ngastawa: Ajin titiang sane ring suarga,
parab Palungguh Aji mangda kaluihang. 10 Pamrentahan Palungguh Aji
mangda kadegang, pakarsan Palungguh Aji mangdaja mamargi iriki ring
mrecapada, sakadi ring suarga. 11 Ring rahinane mangkin, icenja titiang
pangan kinum sategepipun. 12 Ampurayangja iwang titiange, sakadi titiang
ngaksamayang anake sane sampun maiwang ring titiang. 13 Maliha
sampunang titiang kabakta ring genah gegodane, nanging bebasangja
titiang saking I Jaat. Santukan Palungguh Aji sane nuwenang pamrentahan,
kakuasaan miwah kaluihane langgeng salami-laminipun. Amin. 14 Sawireh
yen cening ngampurayang kapelihan sesaman ceninge, Ajin ceninge ane di
suargan masih ngampurayang pelih ceninge. 15 Nanging yen cening tuara
nyak ngaksamayang kapelihan sesaman ceninge, Ajin ceninge ko tuara
kayun ngampurayang kapelihan ceninge." 16 "Yening cening mapuasa, eda
pesan nulad tingkah anake mapi-mapi, ane nyelap ngae goba acum, apanga
tawanga teken anake ia mapuasa. Ingetangja: Sasajaane anake ento suba
nampi pikolih. 17 Nanging yen cening mapuasa, suginin muane, apunin
sirahe tur suahin, 18 apanga eda kanti ada anak nawang cening mapuasa,
sajaba Ajin ceninge ane tusing ngenah ento ane wikan. Ajin ceninge ane
ngaksi ane ilid, bakal mapaica pikolih teken cening." 19 "Eda cening
munduhang brana di gumine. Krana dini liu ada ngetnget muah sepuh ane
bakal ngrusak, buina maling ane bakal mamaling gelah ceninge. 20
Nanging punduhangja kasugihan ceninge di suargan. Ditu tuara ada
ngetnget wiadin sepuh ane ngrusak tur tusing ada maling ane lakar
mamaling. 21 Krana, dijaja branan ceninge, ditu masih keneh ceninge." 22
"Paningalane ento suluh di deweke. Yen paningalan ceninge cedang, sinah
padewekan ceninge makaukud galang. 23 Nanging yen paningalan ceninge
lamur, pedas peteng padewekan ceninge. Ento krana yen galange ane di
padewekan ceninge masalin dadi peteng, ambate peteng dedetne." 24
"Tusing ada anak nyidayang magusti dadua. Ia tuara bakal nyidayang
patuh subaktinne. Ia bakal geting teken ane adiri, nanging ane adiri bakal
tresnaina. Ia bakal bakti pesan teken ane adiri, nanging ane lenan tusing
bakal runguanga. Cening tusing nyidayang acepokan ngaula teken Ida Sang
Hyang Widi Wasa muah teken kasugihan. 25 Ento krana Guru mapitutur
teken cening: Edaja sumangsaya teken pangupa jiwan ceninge, apa ane
lakar daar wiadin inem cening. Tur edaja sumangsaya pabuat ukudan
ceninge, apa ane lakar anggon cening. Sawireh idupe ento luihan teken
dedaarane, tur ukudane ento enu majian teken ajin panganggone. 26
Pedasinja kedise ane di ambarane, ia tusing taen mamula, buina tusing taen
manyi, tur tusing nyimpen di jinenge, nanging ia kicen amah-amahan baan
Ajin ceninge ane di suarga. Singke cening sanget luihan teken kedise ento?
27 Nyenke di pantaran ceninge, uli krana sanget sumangsaya, nyidayang
nyambungin tuuhne angan alengkat? 28 Buina apa krana cening
sumangsaya teken unduk panganggo? Pedasinja bungan bakunge di tegale.
Ia tumbuh nanging ia tusing taen magae wiadin nunun. 29 Nanging Guru
nuturin cening: Sang Prabu Salomo, yadian Ida sugih pesan, nanging ida
tusing madue busana ane melahne buka bungane ento. 30 Dadinne yen
buka keto Ida Sang Hyang Widi Wasa mayasin padange di tegale, ane jani
mentik, buin mani layu tur katunjel, singke Ida lakar mayasin cening, ih
anak ane tunan pracaya? 31 Ento krana edaja cening sanget sumangsaya
kanti makaengan: Apa ane lakar daar? Apa ane lakar inem? Apa ane lakar
anggo? 32 (Anake ane tusing pracaya teken Ida Sang Hyang Widi Wasa
mula setata ngulati paundukane ento. Nanging cening eda keto.) Sawireh
Ajin ceninge ane di suargan wikan, mungguing cening mula tuah muatang
ento makejang. 33 Nanging saratangja malu dadi kaulan Ida Sang Hyang
Widi Wasa muah nyalanang ane dadi pakarsan Idane. Mawastu saluiring
ane lenan ane buatang cening bakal paicayang Ida. 34 Ento awanane edaja
bes sumangsaya teken dinane mani. Sawireh dinane mani masih ada
pakewehne. Tusing nyandang buin imbuhin kakewehan ane sadina-dina."

7:1 "Edaja cening nepasin sesaman ceninge, apang eda cening katepasin
baan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 2 Krana dasar tetepasane ane anggon
cening nepasin, ento masih bakal anggen Ida nepasin cening, tur sikute ane
anggon cening nyikut, ento masih bakal anggen Ida nyikut cening. 3 Apa
krana cening nlektekang sepenan ane ada di paningalan nyaman ceninge,
nanging tampalan ane di paningalan ceninge tuara tawang cening? 4
Kudiang cening bakal ngraos teken nyaman ceninge: 'Depang tiang
ngaadang sepenan di paningalan adine,' yan tampalane enu di paningalan
ceninge? 5 Ih anak ane mapi-mapi. Kadangja malu tampalane ane di
paningalan ceninge, suba keto mara cening nyidayang nepukin tur
ngaadang sepenan ane di paningalan sesaman ceninge. 6 Barange ane suci
eda baanga cicing. Krana cicinge ento bakal mabalik ngugut cening. Buina
mutiaran ceninge eda entunganga di arepan celenge, apanga eda mutiaran
ceninge anggona pajekjekan." 7 "Tunasja, pedas cening bakal kicen; ulatija
pedas cening bakal molih; tur dogdogja korine, pedas cening bakal
kampakin. 8 Krana asing-asing anak ane nunas bakal kicen, buina
asing-asing anak ane ngulati, ia bakal molih, tur asing-asing anak ane
nogdog kori, ia bakal kampakin. 9 Di pantaran ceninge, nyen ada ane
ngenjuhin pianakne batu, dikalane ia nagih roti? 10 Wiadin lakar ngenjuhin
lelipi, dikalan pianakne nagih lindung? 11 Dadinne yen cening ane
madewek corah, bisa ngenjuhin pianak barang ane melah, apa buin Ajin
ceninge ane ada di suargan, Ida bakal mapaica barang ane luih teken anake
ane mapinunas teken Ida. 12 Pagae ane kenkenja ane edotang cening apang
gaenina baan anake marep teken ukudan ceninge, gaeninja masih buka
keto marep teken anak lenan. Keto mula suksman Pidabdab Torat Dane
Musa muah cakepan paranabine." 13 "Macelepja cening di korine ane
cupit. Sawireh linggah korine tur gantar margane ane ngungsi ka kawah
nrakane, tur liu pesan anake ane mentas ditu. 14 Nanging cupit korine tur
likad margane ane ngungsi ka suargan, buina langah pesan anake ane
nepukin margane ento." 15 "Pada yatnaja cening arepa teken nabi-nabine
ane palsu, ane nekain cening nyaru-nyaru magoba biri-biri, nanging di
kenehne ia tan bina cicing alasan ane galak. 16 Cening lakar nyidayang
nawang ia uli laksanannyane. Adake anak ngalap buah anggur uli di
punyan ketkete, wiadin ngalap buah aa uli punyan canginge. 17 Punyan
kayune ane mokoh pedas melah buahne, nanging punyan kayune ane berag
pedas usak masih buahne. 18 Punyan kayune ane mokoh tusingja bakal
ngwetuang buah ane usak tur punyan kayune ane berag tusing ngwetuang
buah ane melah. 19 Punyan kayune ane tuara ngwetuang buah ane melah,
pedas ia kabah tur kentungang ka apine. 20 Dadinne uli tingkah solahne
cening bakal nawang yen anake ento nabi palsu." 21 "Buina tuaraja
sawatek anake ane bisa nyambat: Duh Sang Panembahan, Sang
Panembahan, lantas nyidayang dadi kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa,
nanging tuah anake ane saja-saja nglaksanayang pakarsan Ajin Gurune ane
di suargan. 22 Di panemayan rauh Dina Pangadilane liu anake lakar teka
maranin Guru tur matur kene: 'Duh Sang Panembahan, Sang Panembahan,
boyake titiang sampun midartayang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa
malantaran parab Palungguh IRatu. Titiang sampun nundung setan masrana
parab Palungguh IRatu, maliha titiang sampun ngwentenang praciri sane
tawah-tawah masrana parab Palungguh IRatu?' 23 Kayange ento pasaut
Guru teken anake ento kene: 'Ih anak durjana, kemoja iba makaad, sawireh
Gelahe tusing nawang iba.' 24 "Asing-asing anak ane madingehang pitutur
Gurune ene tur nglaksanayang, anake ento patuh teken anake ane
wicaksana, ane ngwangun umahne di duur bukit batune. 25 Dikalane ada
ujan muah blabar teka, tur angin baret ngampehang umahe ento, umahe
ento tusing bakal uug, sawireh kawangun di duur bukit batune. 26 Nanging
asing-asing anak ane madingehang pitutur Gurune ene, laut tusing nyak
nglaksanayang, anake ento patuh teken anak belog ane ngwangun umahne
di duur tanah biase. 27 Dikalane ujan, laut ada blabar teka muah angin
baret ngampehang umahe ento kanti bah mabriug, ambate geden uugne."
28 Sasampune Ida puput mapidarta, anake sami pada angob ring caran
Idane ngurukang, 29 santukan Ida mawibawa pisan ngurukang anake
punika, bina pisan ring caran guru-guru agamane ngurukang ipun.

8:1 Ida Hyang Yesus raris tedun saking bukite, tur akeh pisan anake sane
ngiringang Ida. 2 Daweg punika wenten anak sakit lepra nangkil ring ajeng
Idane. Anake punika raris matedoh tur nyumbah sarwi matur asapuniki:
"Duh Guru, yen Guru ledang sinah Palungguh Guru mrasidayang
nyegerang titiang." 3 Ida raris ngenjuhang tangan tur ngusud anake punika
maduluran pangandika asapuniki: "Tiang nyak nulungin jerone, segerja!"
Jeg pramangkin anake punika seger. 4 Ida tumuli ngandika ring anake
punika: "Ingetangja! Unduke ene eda tuturanga teken anak lenan, nanging
kemoja tangkilang deweke di ajeng sang pandita apanga dewek jerone
katureksain, tur aturangja aturan manut buka pituduh Nabi Musane,
makadadi bukti buat anake makejang, mungguing jerone suba seger." 5
Daweg Ida ngranjing ka kota Kapernaum, raris wenten satunggiling
prawira tentera Roma tangkil ring ajeng Idane tur matur pinunas asapuniki:
6 "Inggih Guru, parekan titiange nandang pinakit raat pisan ring
cecanggahan titiange, tur ipun tan mrasidayang bangun." 7 Pangandikan
Ida Hyang Yesus: "Mangkin Tiang jagi mrika nyegerang ipun." 8 Nanging
atur prawirane punika: "Duh Guru, tan pisan pantes Palungguh Guru jaga
ngrauhin cecanggahan titiange. Kewanten Palungguh Guru kayun
ngetelang pangandika angan akecap, sinah parekan titiange jaga seger. 9
Santukan titiang sakadi anak sane kaprentah, titiang taler maderbe prajurit
sane prentah titiang. Yen titiang mrentahang prajurite punika: kemoja
majalan, ipun jaga mamargi. Maliha yen titiang ngaukin sane tiosan: maija,
sinah ipun pacang rauh. Samaliha yen titiang nguduhang parekan titiange:
garapja ene! Sinah pacang garap ipun." 10 Ida Hyang Yesus angob pisan
mireng atur prawirane punika, raris Ida ngandika ring anake sane
ngiringang Ida, sapuniki: "Tiang nuturang teken jerone! Sasajaane di
pantaran anak Israele tonden taen Tiang nepukin kapracayan ane buka kene
gedenne. 11 Ingetangja ene! Bakal liu ada anak teka uli kangin muah uli
kauh, lakar bareng-bareng negak majengang ngiring Dane Abraham, Ishak
muah Yakub sajeroning Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 12
Nanging anake ane patutne dadi parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa
lakar kakutang di tongose ane peteng dedet. Ditu ia bakal pada ngeling
pajerit mataanan kanti giginne kriet-kriet." 13 Ida Hyang Yesus raris
ngandika ring prawirane punika, sapuniki: "Sane mangkin mawalija
ragane! Sampun kadagingan sakadi kapracayan ragane." Daweg punika
ugi parekan danene seger. 14 Sarauh Ida ring jeroan Dane Petrus, irika
cingakin Ida matuan danene sane istri sedek merem, santukan dane
sungkan ngebus. 15 Ida raris ngamel tangan danene, tur daweg punika ugi
ical ngebus danene, raris matangi ngayahin Ida Hyang Yesus. 16
Sasampune surup surya, akeh anake rauh tangkil makta anak sane
karangsukan setan. Masrana antuk baos abuku Ida nundung setane punika.
Akeh malih anak sane nandang pinakit sane segerang Ida. 17 Paindikane
punika mamargi kadi asapunika mangda kasidan sabda sane kawarahang
antuk Nabi Yesaya asapuniki: "Ida ane nyuangin kasangsaran iragane muah
nyalud sakit iragane." 18 Rikala Ida Hyang Yesus ngaksi jadmane akeh
sane ngiter Ida, raris Ida ngandikayang mangda sisian Idane malayar ka
tepin danune sane lianan. 19 Raris wenten guru agama adiri tangkil ring
ajeng Idane, tur matur asapuniki: "Guru, titiang mamanah jaga ngiring
sapamargin Gurune." 20 Pasaur Ida Hyang Yesus: "Cicing alase pada
ngelah gook, tur kedis-kedise pada ngelah sebun, nanging Sang Putraning
Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa tusing ngelah tongos buat
merem muah masandekan." 21 Wenten malih anak tiosan rauh, inggih
punika salah tunggal saking parasisian Idane, matur asapuniki: "Guru,
icenja titiang mapamit ajebos praya ngilidang bapan titiange." 22 Nanging
pangandikan Ida Hyang Yesus: "Tututinja Tiang! Depangja anake mati
nanem timpalne ane mati." 23 Ida Hyang Yesus raris munggah ka jukunge
kairing antuk sisian Idane. 24 Tan pararapan jeg wenten angin ribut ring
danu punika, kantos jukunge kalancah antuk toya, santukan ombake
kalintang ageng. Ida Hyang Yesus daweg punika nuju sirep. 25 Irika
parasisian Idane nanginin Ida, aturne: "Inggih Guru, matangija, tulung
titiang! Puniki wenten baya rauh, iraga tambis-tambis sengkala." 26 Ida
raris ngandika ring parasisian Idane: "Apa awanane cening pada takut?
Saja cening anak ane tunan pracaya." Ida tumuli matangi raris namprat
angin miwah ombake, tur pramangkin danune teduh. 27 Sisian Idane sami
pada angob, tur mabaos sapuniki: "Nyen sih anake ene kanti kayang angin
muah danune jeg pada satinut teken Ida?" 28 Sasampune Ida rauh ring
pasisi, inggih punika ring gumin anak Gadarane, raris wenten anak sareng
kalih medal saking setrane maranin Ida Hyang Yesus. Anake punika
mayanin pisan, santukan ipun karangsukan setan akeh pisan. Punika
awinan tan wenten anak purun nglintang mamargi irika. 29 Anake punika
raris jerit-jerit asapuniki: "Duh Ratu Putran Widi! Napi wenten kabuatan
IRatu ring titiang? Punapike IRatu jaga nyisipang titiang sadurung rauh
panemayanipun?" 30 Tan doh saking genahe punika wenten bawi akeh
pisan sedek ngrereh teda. 31 Setan punika raris matur pinunas ring Ida
Hyang Yesus asapuniki: "Yening IRatu nundung titiang saking jadmane
puniki, icenja titiang magingsir ngrangsukin bawi-bawine punika." 32
Pangandikan Ida Hyang Yesus: "Kemoja iba magedi!" Setane punika raris
medal saking anake punika, tumuli ngrangsukin bawi-bawine punika.
Daweg punika ugi bawi-bawine punika malaib pablesat, sami ulung saking
abinge tur maclempung ka danune. Irika bawine sami padem kalebu. 33
Anake sane nongosin bawi punika raris malaib ka kota. Ring kota ipun
nuturang sapariindik bawi-bawine punika miwah indik jadmane sane
karangsukan setan iwau. 34 Sadaging kotane sami medal maranin Ida
Hyang Yesus. Rikala ipun kapanggih ring Ida, ipun raris mapinunas
mangda Ida gelis matilar saking genahe punika.

9:1 Sasampune punika, Ida Hyang Yesus munggah ka jukunge tumuli
mawali malayar megat danu, raris Ida rauh ring kota uedan Idane. 2 Raris
wenten makudang-kudang anak makta anak sakit rumpuh kasareang ring
pasareannyane. Rikala Ida wikan ring kapracayan anake punika, Ida raris
ngandika ring anake rumpuh punika, sapuniki: "Pagehangja kapracayan
nyamane, dosan nyamane suba kampurayang." 3 Irika wenten makudang-
kudang guru agama sane mabaos ring angennyane asapuniki: "Anake ene
langgana teken Ida Sang Hyang Widi Wasa." 4 Ida Hyang Yesus wikan
ring pepineh anake punika, raris Ida ngandika: "Napi awinane ragane
makayunin paindikan sane kaon sakadi asapunika? 5 Sane encen sih minab
danganan, maosang: 'Dosan nyamane suba kampurayang', punapi 'bangunja
tur majalan'? 6 Duaning punika, Tiang muktiang ring ragane, mungguing
Sang Putraning Manusa utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa punika madue
kuasa ngampurayang dosa ring jagate puniki." Irika Ida raris ngandika ring
anake rumpuh punika: "Bangunja, jemak pasarean nyamane tur kemoja
mulih." 7 Pramangkin anake rumpuh punika bangun tur mamargi budal. 8
Wau anake akeh punika ngantenang paindikane punika, ipun sami ajerih
tumuli ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa sane arsa mapaica
pangwisesa sakadi asapunika agengnya ring imanusa. 9 Sasampune Ida
Hyang Yesus kesah saking irika, Ida ngaksi juru duduk pajeg adiri sane
mapesengan Matius, sedek malinggih ring genah danene nudukin. Ida raris
ngandika ring dane asapuniki: "Tututinja Tiang." Duk punika ugi dane
matangi tur ngiring Ida. 10 Ritatkala Ida Hyang Yesus katurin rayunan ring
jeroan Dane Matius, raris rauh parajuru duduk pajege miwah soroh anake
nista dama, sareng-sareng matamiu ngiring Ida miwah sisia-sisian Idane.
11 Rikala anggota golongan Parisine ngaksi paindikan punika, dane raris
mabaos ring parasisian Ida Hyang Yesus sapuniki: "Napi awinane Gurun
ragane kayun marayunan sareng-sareng ring juru duduk pajeg miwah anak
sane nista dama?" 12 Rikala Ida Hyang Yesus mireng paindikane punika,
Ida raris masaur asapuniki: "Anake sane seger nenten ipun merluang
balian. Nanging anake sane sakit sinah ipun merluang. 13 Sane mangkin
makaonja ragane tur pakayuninja teges sabdan Cakepan Sucine sane
asapuniki: 'Ane arsayang Ulun dongja aturan, nanging kapitresnan.' Rauh
tiange puniki boyaja ngrereh anak sane luih, nanging anak sane nista
dama." 14 Wusan punika, raris rauh sisian Dane Yohanes Panglukat
tangkil ring Ida Hyang Yesus tur matur asapuniki: "Napi awinanipun
titiang miwah anggota golongan Parisine sami pada mapuasa, nanging
sisian Gurune nenten?" 15 Pasaur Ida Hyang Yesus: "Kenken mirib
panyengguh nyamane, apake tamiune lakar pada sedih, sanun pangantene
muani ada sig pantarannyane? Sinah tuara keto! Nanging bakal ada
masanne pangantene muani bakal kabancut uli pantarannyane, ditu mara ia
lakar mapuasa. 16 Tusing ada anak nampel kamben buuk aji kebesan
kamben ane anyar. Sawireh yen keto, sinah panampelne ento lakar
ngedeng kambene ento kanti uek, tur uekne sayan nglinggahang. 17 Keto
masih anggure ane anyar ento tuaraja katuruhang di klukuh blulange ane
let. Sawireh yen keto sinah klukuhe ento lakar makeplug tur anggure
mabiayagan muah klukuhe uug. Ento krana anggure ane anyar patut
katuruhang di klukuh blulange ane anyar. Yen keto makadadua pada
melah." 18 Durung puput Ida ngandika ring anake punika, raris wenten
kelihan perhyangan anak Yahudine rauh nangkil ring Ida, tur
sambilangipun nyumbah ipun matur asapuniki: "Pianak titiange sane eluh
wau pisan padem, nanging ledangja Guru rauh tur ngungkulang tangan ring
ipun, janten ipun prasida urip." 19 Ida raris matangi tumuli mamargi
nututin anake punika, kairing antuk parasisian Idane. 20 Daweg punika
wenten anak luh sane nandang pinakit ngamedalang rah sampun roras taun
suenipun. Ipun maranin Ida Hyang Yesus saking ungkur tur ngusud
tanggun busanan Idane. 21 Santukan ipun mabaos ring manah, sapuniki:
"Yen idewek nyidayang ngusud tanggun busanan Idane dogen, sinah
idewek bakal seger." 22 Daweg punika ugi Ida Hyang Yesus macingakan
ka ungkur sarwi ngandika ring ipun: "Ih eluh, pagehang kenehe,
kapracayan eluhe suba ngrahayuang eluh." Tur daweg punika ugi ipun
seger. 23 Ida Hyang Yesus raris ngranjing ka umah kelihan perhyangan
anak Yahudine punika. Rikala Ida ngaksi anak magambel nabuh gambang,
tur anake irika pada uyut, 24 raris Ida ngandika: "Pesuja ragane ajak
makejang. Anake cerik ene tusingja mati, ia tuah pules dogen." Wau Ida
mabaos sapunika, sami anake ngedekin Ida. 25 Sasampune anake sami
pada medal, Ida raris ngranjing tur ngamel tangan anake alit punika. Anake
alit punika raris bangun. 26 Raris amiug gatrane ngeniang paindikane
punika ring sawewengkon jagate punika. 27 Daweg Ida Hyang Yesus
nglanturang pamargin Idane, wenten anak buta sareng kalih nutug tur
gelur-gelur matur asapuniki: "Duh Ratu Putran Sang Prabu Daud,
suecaninja titiang!" 28 Sasampun Ida ngranjing ring satunggiling umah,
anake buta punika rauh nangkilin Ida. Irika Ida ngandika ring ipun
sapuniki: "Apake jerone pracaya yan Tiang nyidayang nyegerang jerone?"
Irika ipun masaur manuk: "Inggih Guru, titiang pracaya!" 29 Raris Ida
ngusud paningalan anake buta punika saha kadulurin antuk pangandika:
"Kasidanja buka kapracayan jerone!" 30 Daweg punika ugi ipun raris pada
mrasidayang ngeton. Irika Ida miteketin ipun sapuniki: "Melahang pesan
nyekepang paundukane ene, eda pesan kanti ada anak nawang." 31
Nanging ipun raris medal tur nglumbrahang indik Idane ring sawewengkon
jagate punika. 32 Wau pisan anake punika medal, raris wenten anak rauh
nangkil ring Ida Hyang Yesus makta anak kolok ulihan karangsukan setan.
33 Sasampun setane punika katundung, anake kolok iwau raris
mrasidayang mabaos. Sami anake pada angob tur mabaos sapuniki:
"Paundukan ane buka kene tonden taen tepukin iraga di pantaran bangsa
Israele." 34 Nanging anak golongan Parisi masaur: "Anake ento nyidayang
nundung setan, sawireh ia maan panugrahan Ratun Setan." 35 Kadi
asapunika Ida Hyang Yesus mamargi nglelana nylajah kota miwah
desa-desa makasami. Ida mapaica paurukan ring perhyangan-perhyangan
anak Yahudine, tur ngortiang Orti Rahayu indik Ida Sang Hyang Widi
Wasa ngadegang Pamrentahan Idane, tur nyegerang anake akeh saking
saananing sakit miwah pinakit. 36 Wau Ida ngaksi anake punika, irika kadi
ketus kayun Idane antuk kawelas arsan, santukan anake punika sami pada
lesu tan wenten sane ngrunguang tan bina kadi biri-biri sane tan wenten
pangangonipune. 37 Ida raris ngandika ring parasisian Idane: "Padine ene
suba sedeng anyi liu pesan, nanging paderepe tuah abedik. 38 Nunas icaja
teken Ida Sang madue padine ento, apanga Ida ngandikayang paderepe
nganyi padi druen Idane."

10:1 Ida Hyang Yesus raris ngandikain sisian Idane sane roras diri punika,
tur icen Ida kuasa buat nundung setan miwah ngwarasang anak saking
saananing sakit miwah pinakit. 2 Pesengan parautusane sane roras punika,
inggih punika: Kaping pisan Dane Simon (dane taler kapesengin Petrus)
miwah Dane Andreas semeton danene. Maliha Dane Yakobus okan Dane
Sebedeuse miwah Dane Yohanes semeton danene. 3 Dane Pilipus miwah
Dane Bartolomeus, Dane Tomas miwah Dane Matius juru duduk pajege,
Dane Yakobus okan Alpeuse miwah Dane Tadeus. 4 Maliha Dane Simon
(saking golongan Patriot) miwah Dane Yudas Iskariot sane alpaka ring Ida
Hyang Yesus. 5 Ida Hyang Yesus ngutus utusan Idane roras diri punika
saha kapiteketin asapuniki: "Eda pesan cening kanti liwat ka gumin
bangsane ane lenan, wiadin ka kotan anak Samariane. 6 Nanging luas tur
alihja bangsa Israele, nah ento biri-birine ane ilang. 7 Kema tur tuturangja,
mungguing panemayan Ida Sang Hyang Widi Wasa ngadegang
Pamrentahan Idane suba paek. 8 Segerangja anake sakit, idupangja anake
mati, segerangja anake ane sakit lepra, tur tundungja sakancan setane.
Sawireh cening suba maan ngidih, cening patut makidihang. 9 Edaja
cening mabekel pipis mas wiadin pipis perak wiadin pipis temaga di sabuk
ceninge. 10 Eda cening ngaba soksokan anggon ngagendong, eda mabaju
dadua, eda ngaba sepatu wiadin gegaman sajeroning maleluasan. Sawireh
anake magae ia patut maan apa ane perluanga. 11 Yening cening neked di
satunggiling kota wiadin desa, alih ditu anak ane nyak nampi cening, tur
nongosja sig anake ento kanti cening makaad uli ditu. 12 Yening cening
nekain umah anak, cening patut ngucapang pangayu bagia buat anake ane
ngelahang umahe. 13 Yen anake ento nampi tekan ceninge, pangayu
bagian ceninge bakal ada sig anake ento, nanging yen anake ento tusing
nyak nampi tekan ceninge, pangayu bagian ceninge bakal mabalik sig
ceninge. 14 Buina yen ada pumahan muah kota ane tuara nyak nampi
muah madingehang sapitutur ceninge, pesuja uli ditu tur kalahinja
pumahan wiadin kotane ento, tur ketebangja buke ane di tlapakan batis
ceninge. 15 Ingetangja cening, sujatinne di Dina Pangadilane Ida Sang
Hyang Widi Wasa, anake ane uli kota Sodom lan kota Gomorane lakar
gigisan ukumane teken anake di kotane ento." 16 "Ingetangja, Guru ngutus
cening buka biri-birine ka tengah-tengah cicing alasane, ento krana cening
apanga tansah celih buka lelipine tur polos buka kedis darane. 17 Buina
pada yatnaja cening marep teken anake makejang; krana lakar ada anak
nyerahang cening ka ajeng Majelis Agamane, tur anake ento lakar nigtig
cening di perhyangannyane. 18 Uli krana cening dadi sisian Gurune, cening
lakar katurang ka ajeng pamrentahe muah ka ajeng pararatune, buat
midartayang Orta Rahayune teken anake ento muah teken parabangsane
ane lenan. 19 Yen cening daliha baan anake, edaja cening sumangsaya
teken unduk ane lakar orahang cening; sawireh yen teka panemayannyane,
cening bakal kicen apa ane patut bakal orahang cening! 20 Krana singja
cening ane lakar ngraos ditu, nanging Roh Ajin ceninge ane lakar mawisik
di keneh ceninge. 21 Dimasane ento anake lakar nyerahang nyamanne
apanga matianga. Keto masih bapanne lakar nyerahang pianakne, tur
ipianak lakar nglawan muah ngamatiang reramanne. 22 Tur cening lakar
kagetingin baan anake uli krana Guru. Nanging nyenja pageh kanti ka
wekasan, ia bakal maan rahayu. 23 Yen cening sangsaraina baan anake di
satunggiling kota, malaibja cening ka kotane ane lenan. Guru nuturin
cening: "Sasajaane satonden pragat pagaen ceninge di sawatek kotan gumi
Israele, Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa suba
rauh. 24 Imurid singja bakal lebihan teken gurunne, wiadin iparekan
tusingja bakal lebihan teken gustinne. 25 Suba cukup yen imurid kajiang
pada teken gurunne muah iparekan kaluihang pada teken gustinne. Yen
gustinne orahanga Baalsebul apa buin pakurenannyane!" 26 "Wireh keto
eda cening takut teken manusa. Paundukane ane makebang, lakar
kedengang, tur sakancan ane pingit lakar kawerayang. 27 Apa ane orahang
Guru teken cening di petenge, tuturangja ento di galange tur apaja ane
kapakisiang di kuping ceninge, uar-uarangja ento uli di duur neb umahe. 28
Edaja cening takut teken anak ane nyidayang ngamatiang ukudan ceninge,
nanging ia tusing mampuh ngamatiang jiwa. Nanging takutja cening teken
Ida Sang Hyang Widi Wasa ane madue wewenang nyirnayang jiwa muah
awak manusane di kawah nrakane. 29 Singke kedis perite dadua maji tuah
aji arupiah. Sakewala yen tuara mula pakarsan Ajin ceninge, aukud ko
tusing ada ane lakar ulung ka tanahe. 30 Liun bok ceninge ane ada di sirah
ceninge masih suba wilangin Ida. 31 Ento krana eda pesan cening takut,
sawireh cening majian di ajeng Ida Sang Hyang Widi Wasa padaang teken
kedis perite ento." 32 "Asing-asing anak ane ngangken di arepan anake liu,
mungguing ia dadi sisian Gurune, Guru masih lakar ngangkenin ia di ayun
Ajin Gurune di suargan. 33 Nanging nyenja ane suba dadi sisian Gurune,
laut ia ngaku tusing nawang Guru di arepan anake liu, Guru ko masih
tusing bakal ngangkenin ia di ayun Ajin Gurune di suargan." 34 "Eda
cening ngaden mungguing tekan Gurune ene ngaba dame di gumine. Tekan
Gurune dongja ngaba dame, nanging ngaba cerah. 35 Tekan Gurune
ngranayang ipianak muani bakal nglawan bapanne, ipianak eluh lakar
nglawan memenne, tur imantu eluh lakar nglawan matuanne eluh. 36
Dadinne musuhne ane kapitui, nah ento nyama sapakurenannyane. 37
Nyenja nresnain bapa muah memenne lebihan teken nresnain Guru, ia
tusing pantes dadi murid Gurune. Buina nyenja nresnain pianakne muani
wiadin pianakne eluh lebihan teken nresnain Guru, ia tusing pantes dadi
murid Gurune. 38 Nyenja tuara nyadia negen salibne tur nututin Guru, ia
tuara pantes dadi murid Gurune. 39 Nyenja ane makeneh magehang
uripne, ia tusing lakar muponin urip ane sujati. Nanging nyenja ane
kelangan urip uli krana Guru, ia bakal molih urip ane sujati." 40 "Nyenja
ane nampi cening, ia nampi Guru. Tur nyenja ane nampi Guru, ia nampi Ida
ane ngutus Guru. 41 Nyenja nampi utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa,
baane ia utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa, ia bakal bareng-bareng maan
pikolih utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Tur nyenja nampi anak sadu,
baane ia mula sadu, ia bakal bareng-bareng maan upah anak sadu. 42
Ingetangja! Nyenja nulungin anake ane paling nistana ene aji yeh nyem
acangkir baane ia murid Gurune, anake ento pedas bakal nampi pikolihne."
11:1 Sasampune Ida Hyang Yesus puput mapaica piteket ring parasisian
Idane, raris Ida kesah saking irika lunga ngortiang Orti Rahayune miwah
ngurukang anak ring kota-kota sane nampek irika. 2 Rikala Dane Yohanes
Panglukat sane wenten ring pangkeng, mireng indik pakaryan Ida Sang
Kristus, raris dane ngutus makudang-kudang sisian danene, praya matur
pitaken ring Ida. 3 Aturipune: "Titiang nunasang ring Guru, punapike Guru
sane kabaosang jaga rauh antuk Dane Yohanes, punapike titiang patut
nyantosang anak tiosan?" 4 Pasaur Ida Hyang Yesus: "Jani kemoja
malipetan, aturang teken Dane Yohanes, apa ane suba dingeh muah
tingalin cening, nah ento: 5 Anak buta nyidayang ningalin, anak rumpuh
nyidayang majalan, anak lepra kasegerang, anak bongol nyidayang ningeh,
anak mati kaidupang, tur Orta Rahayune kadartayang di pantaran anake
tiwas. 6 Ambate bagian anake ane tuara bimbang arepa teken Guru." 7
Sasampune parasisian Dane Yohanes mawali, Ida Hyang Yesus raris
ngandika ring anake akeh punika ngeniang indik Dane Yohanes; sapuniki
pangandikan Idane: "Daweg ragane lunga maranin Dane Yohanes ring
tegal melakange, napi sane ulati ragane? Punapi nyadia nyingakin padang
sayar-soyor ampehang angin? 8 Napi sane praya kacingakin? Anak sane
mabusana sarwa endah? Anak sane mabusana sarwa endah punika wenten
ring purin Ida Sang Nata Ratu. 9 Dadosipun, napike sane dados tetujon
ragane lunga mrika? Napi jaga nyingakin sang nabi? Punika patut pisan.
Samalihipun Tiang ngaturin ragane, mungguing Dane Yohanes punika
luihan ring satunggiling nabi. 10 Santukan ngeniang indik ragan Dane
Yohanes sampun kasurat asapuniki: 'Tingalinja Aji ngutus utusan Ajine
majalan malunan teken Cening, ia lakar nabdabang marga pabuat Cening.'
11 Elingangja! Dane Yohanes Panglukat punika luihan ring sakancan
jadmane sane naenin urip ring jagate puniki. Nanging anak sane pinih
nistana sajeroning Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa, kantun luihan
ring Dane Yohanes. 12 Ngawit saking masan Dane Yohanes midartayang
kasaksian danene, kantos rauh mangkin, Pamrentahan Ida Sang Hyang
Widi Wasa tansah katungkasin antuk jadmane sane mamanah ngadegang
pamrentahan punika masrana kawirosan. 13 Santukan paranabine miwah
Pidabdab Torat Dane Musa kantos rauh Dane Yohanes, makasami pada
maosang indik rauh Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa punika. 14
Tur yen ragane kayun pracaya ring kasaksian punika, Dane Yohanes
punika sujatinne Nabi Elia sane kabaosang jaga rauh. 15 Yen ragane
madue karna pirengangja! 16 Napike anggen Tiang ngimbayang jadmane
ring masane mangkin? Ipun satmaka sakadi alit-alite ring pasare sane
saling kaukin sareng timpalnyane sapuniki: 17 'Icang suba pada nyuling,
sakewala cai tusing nyak ngigel, icang suba masesambatan, nanging cai
tusing nyak ngeling.' 18 Santukan Dane Yohanes rauh, dane mapuasa tur
tan nginum anggur; anake maosang dane punika anak karangsukan setan.
19 Raris rauh Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa,
Ida marayunan tur nginum, wetu raos anake asapuniki: 'Tingalinja Anake
ento, Ia budag teken sakancan dedaaran, sawitran juru duduk pajeg muah
anak nista dama.' Nanging kawicaksanan Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga
kawiaktiang antuk pakardin parakaulan Idane." 20 Ida Hyang Yesus raris
matbat kota-kota sane tan nyak ngutang dosa-dosannyane, yadian irika Ida
sampun ngwentenang makudang-kudang praciri sane ngangobin. 21
"Ambate geden sengkalane ane lakar nibenin iba ih kota Korasim. Keto
masih ih iba kota Betsaida, ambate geden sengkalane ane lakar nibenin
iba! Sawireh yen di kota Tirus muah di kota Sidon kaadakang praciri buka
ane suba kaadakang di pantaran ibane, pedas ia suba makelo pada
maselselan tur ngutang dosa-dosannyane. 22 Ingetangja, mani wekas
dimasan tekan Dina Pangadilane, rakyat kota Tiruse lan rakyat kota Sidone
lakar molih sih kapiolasan Ida Sang Hyang Widi Wasa lebihan teken iba.
23 Ih iba kota Kapernaum, apake iba makeneh nyumbungang awak kanti
neked ka langite? Nanging iba lakar kaclempungang ka kawah nrakane.
Sawireh yen di kota Sodom kaadakang praciri buka ane suba kaadakang
di pantaran ibane, pedas kotane ento enu ada kayang jani. 24 Sawireh keto
ingetangja: mani wekas di Dina Pangadilane, rakyat kota Sodome lakar
maan sih kapiolasan Ida Sang Hyang Widi Wasa lebihan teken iba." 25
Daweg punika Ida Hyang Yesus raris ngandika asapuniki: "Duh Aji,
Panembahan akasa miwah pretiwine, Titiang ngaturang panyuksma ring
ayun Palungguh Aji, santukan Palungguh Aji nyingidang paindikane punika
makasami marep ring jadmane wicaksana miwah jadmane sane wikan.
Nanging Aji ledang nyinahang marep ring jadmane sane nambet. 26 Duh
Aji indike punika mula wantah sane mantuk ring kayun miwah dados
pakarsan Palungguh Aji. 27 Makejang suba kaserahang teken Tiang olih
Ajin Tiange. Tuara ada anak ane nawang Sang Putra sajabaning Ida Sang
Aji. Buina tuara ada anak nawang Ida Sang Aji, sajaba Sang Putra muah
anake ane kalugrain olih Sang Putra, buat nawang Ajin Idane. 28 Ih anak
ane kenyel ulihan negen tetegenan baat, maija sig Tiange, Tiang lakar
maang parerenan teken ragane. 29 Tegenja tetegenane ane baang Tiang tur
mlajahja teken Tiang. Krana Tiang ene andap asor tur darma sadu, tur
ragane lakar muponin sutrepti. 30 Sawireh tetegenan ane lakar baang
Tiang aluh tur ingan."

12:1 Durungja sue maletan, sasampun paindikane punika, nuju rahina
Sabat, Ida Hyang Yesus lunga kairing antuk parasisian Idane. Pamargine
nglintangin pategalan gandum. Duk punika parasisiane pada kaluen, irika
dane pada ngetus-ngetus gandum tur kajengang. 2 Rikala anak golongan
Parisine manggihin paindikane punika, raris dane mabaos ring Ida,
asapuniki: "Inggih Guru cingakinja! Parasisian Gurune nglaksanayang
paindikan sane tan wenang kalaksanayang ring rahina Sabate." 3 Pasaur
Ida Hyang Yesus, asapuniki: "Punapike ragane tan naenin ngwacen
sapariindik Ida Sang Prabu Daud rikala ida sareng pangiring idane kaluen,
napi sane sampun margiang ida? 4 Boyake ida sampun ngranjing ka
perhyangan Ida Sang Hyang Widi Wasa tur ngambil roti aturane, inggih
punika roti sane tan dados kaajengang antuk ida miwah katunas antuk
pangiring-pangiring idane manut sapacaraning agama, sajawining olih
parapanditane kewanten? 5 Samaliha punapike ragane durung ngwacen
ring Cakepan Torat Dane Nabi Musa, mungguing sujatinipun nyabran
rahina Sabat parapanditane sami pada mamurug pidabdab rahina Sabate
ring Perhyangan Agung, nanging dane tan kabaos iwang? 6 Tiang nuturin
ragane: Iriki wenten sane luihan ring Perhyangan Agung. 7 Wenten sabda
sane katulis sapuniki: 'Ane dadi pamerih Ulun nah ento kapiolasan, dongja
aturan wewalungan.' Yen ragane wiakti resep ring artin sabda puniki, sinah
ragane tan pacang nyisipang jadmane sane tan iwang punika. 8 Santukan
Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa punika maraga
Panembahan rahina Sabate." 9 Sasampun Ida Hyang Yesus matilar saking
genahe punika, Ida raris ngranjing ka satunggiling perhyangan anak
Yahudine. 10 Irika wenten anak kepek limanipune aneh. Irika taler wenten
makudang-kudang anak sane mamanah ngrereh iwang Ida Hyang Yesus.
Anake punika mataken ring Ida asapuniki: "Guru, yening nyegerang anak
ring rahina Sabate, boyake punika mamurug Pidabdab Torate?" 11 Pasaur
Ida Hyang Yesus: "Yan ring pantaran ragane wenten anak sane madue
biri-biri asiki, raris ulung ka semere ring rahina Sabate, punapike ipun tan
pacang ngrereh tur menekang biri-birinipune? 12 Boyake manusa punika
luihan ring biri-biri? Duaning punika, Pidabdab Torat iragane nglugrain
iraga nulungin anak ring rahina Sabate." 13 Ida Hyang Yesus raris
ngandika ring anake kepek punika: "Leserangja liman jerone!" Ipun raris
ngleserang limannyane tur daweg punika ugi limanipune jeg seger kadi jati
mula, sakadi limannyane sane anehan. 14 Anak golongan Parisine raris
medal saking perhyangane punika, tur ngreka daya jaga nyerahang Ida. 15
Rikala Ida Hyang Yesus wikan ring paiguman anak golongan Parisine
punika, Ida raris kesah saking irika. Akeh pisan anake sane ngiringang
pamargin Idane, tur anake sakit sami segerang Ida. 16 Banget antuk Ida
miteketin ipun sami, mangda ipun sampunang ngwerayang sira sujatinipun
Ida punika, 17 mangda tegep sabda sane kadartayang antuk Nabi Yesaya
asapuniki: 18 "Ene parekan seselikan Ulun, ane tresnain Ulun, ane ledangin
Ulun. Roh Ulun bakal paicayang Ulun teken Ia. Ia lakar nguar-uarang
tetepasan Ulun teken sakancan bangsane. 19 Ia tusing lakar matembung
raos, tur Ia tusing jerit-jerit. Tur ia tusing lakar gelur-gelur di marga-
margane. 20 Tiinge ane empak nglanting, tusing bakal kapegatang, tur
damare ane rebreb, tusing bakal kadampeh. Ia bakal pageh kanti kadilane
menang. 21 Muah sakancan bangsane pada ngajap-ngajap Ia." 22 Wusan
punika raris wenten anak makta anak buta tur kolok, santukan ipun
karangsukan setan. Raris Ida Hyang Yesus nyegerang anake punika,
kantos ipun mrasidayang mabaos lan ningalin. 23 Sami anake pada angob,
tur mabaos: "Anake puniki menawi sentanan Ida Sang Prabu Daud, sane
kajanjiang punika." 24 Nanging daweg golongan Parisine mireng
bebaosane punika, dane raris mabaos asapuniki: "Ia nyidayang nundung
setan, sawireh Ia maan panugrahan uli Beelsebul, ratun setane." 25
Nanging duk Ida Hyang Yesus wikan ring pakayunan anak golongan
Parisine punika, raris Ida ngandika ring dane asapuniki: "Asing-asing
kaprabon yen sampun sagsag, sinah gelis pacang uug. Asapunika taler
kota wiadin pakurenan, yen sampun sagsag, sinah tan pacang matuuh. 26
Asapunika taler yen wadua balan Ratun Setane maroang-roangan tur saling
siatin, punika mapiteges kaprabon Ratun Setane sampun sagsag tur digelis
pacang uug. 27 Ragane maosang, mungguing Tiang nundung setan
masrana panugrahan Beelsebul Ratun Setane. Yening kadi asapunika,
masrana panugrahan sira murid-murid ragane nundung setan? Duaning
punika murid-murid ragane muktiang mungguing ragane iwang. 28 Roh
Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ngicen Tiang kuasa buat nundung
setan-setan tur indike punika dados bukti mungguing Ida Sang Hyang Widi
Wasa sampun ngadegang Pamrentahan Idane ring pantaran ragane. 29 Tan
wenten anak sane nyidayang mamaling isin umah anake sane siteng,
sajabaning sang maderbe umah kategul dumun, wau barang-barangipune
prasida karampok. 30 Sapasiraja tan adung ring Tiang, ipun ngamesehin
Tiang, tur anake sane tan sareng-sareng munduhang ring Tiang, anake
punika nyambragang. 31 Punika awinane Tiang ngaturin ragane:
sakatahing dosa miwah bebaosan sane langgana prasida polih
pangampura, nanging sapasiraja sane mabaos langgana marep ring Roh
Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun tan pacang polih pangampura. 32 Yen
wenten anak sane ngucapang paindikan sane tungkas ring Sang Putraning
Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun prasida polih
pangampura, nanging sapasira sane ngucapang paindikan sane tungkas ring
Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun tan jaga polih pangampura ring
jagate iriki, sapunika taler ring jagate sane pacang rauh." 33 "Mangda
polih mupuang woh sane becik, ragane patut nandur wit sane becik. Yen
ragane nandur wit sane kaon, ragane jagi mupuang woh sane kaon.
Santukan wit taru punika prasida kuningin becik wiadin kaon, malantaran
wohipun. 34 Ih jero terehan lelipi. Joh para ragane lakar nyidayang
ngwetuang bebaosan sane becik, santukan ragane maraga corah. Napija
medal saking cangkem, punika wetu saking angen. 35 Jadmane sane becik
pacang ngamedalang paindikan sane luih saking angennya sane luih, tur
anake sane corah pacang ngamedalang paindikan-paindikan sane kaon,
sane medal saking angenipune sane corah. 36 Tiang nuturin ragane, yen
sampun rauh Rahina Pangadilane, sawatek baose sane tan paguna sane
kucapang antuk imanusa, ipun patut negen baose ring ayun Ida Sang
Hyang Widi Wasa. 37 Santukan madasar baos sane sampun ucapang
ragane, ragane jaga kapatutang, asapunika taler madasar ucapan ragane,
ragane jaga kasisipang." 38 Daweg punika wenten makudang-kudang guru
agama miwah anak golongan Parisi matur ring Ida Hyang Yesus, sapuniki:
"Guru, titiang meled manggihin Guru ngardi praciri." 39 Nanging pasaur
Ida Hyang Yesus asapuniki: "Ambate jaat lan tan tuon jlemane jani.
Ragane nagih praciri teken Tiang? Tiang tan pacang ngaturin ragane praciri
sajabaning praciri Nabi Yunus. 40 Sakadi Nabi Yunus makatelun ring
tengah basang ulam agunge asapunika taler Sang Putraning Manusa
Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang wenten ring gua garban ibu
pretiwi tigang rahina suennyane. 41 Ring Rahina Pangadilane rakyat kota
Niniwene pacang matangi tur nalih ragane, santukan ipun sampun pada
nilarin dosannyane, rikala ipun miragi pidartan Nabi Yunus. Sujatinipun
sane mangkin iriki wenten anak sane luihan ring Nabi Yunus! 42 Ring
Rahina Pangadilane, Sang Raja Putri saking panegara kidul jaga matangi
tur nalih ragane. Santukan Sang Raja Putri punika nyaratang pisan rauh
saking tanggun gumine, praya mirengang kawicaksanan Sang Prabu
Salomo. Sujatinipun sane mangkin iriki wenten anak sane agungan ring
Sang Prabu Salomo." 43 "Yening wenten roh setan sane medal saking
manusane, roh setane punika jaga ngumbara ring tegale melakang ngrereh
genah jaga mararian. Nanging ipun tan polih. 44 Ipun raris mabaos
asapuniki: 'Adenan suba iraga malipetan ka tongose ane imalu.' Irika ipun
mawali, tur panggihin ipun genahe punika suung, kedas tur maatur rapi. 45
Tumuli ipun medal tur mawali ngajak roh setan tiosan malih pitung diri
sane kaonan ring ipun. Ipun ngranjing tur nongos ring genahe punika. Ring
pamuput anake punika bangetan rusakipun yen bandingang ring sadurunge
punika. Asapunika taler pacang panadosipun bangsa sane jaat puniki." 46
Durung puput Ida mabebaosan ring anake punika, ibu lan semeton-semeton
Idane sampun nyantosang ring jaba, nyadia jaga kapanggih ring Ida. 47
Raris wenten anak adiri matur ring Ida asapuniki: "Guru cingakja, punika
ibu lan semeton-semeton Gurune ring jaba, meled jaga kapanggih ring
Guru." 48 Nanging pasaur Ida Hyang Yesus ring anake iwau: "Nyenke
ibun Tiange? Nyenke nyaman Tiange?" 49 Ida raris ngandika sinambi
matujuhang parasisian Idane: "Anake ene ane dadi ibu lan nyama-nyamaan
Tiange! 50 Sawireh nyenja nyak nglaksanayang pakarsan Ajin Tiange ane
di suargan, ia dadi nyaman Tiange eluh wiadin muani muah dadi ibun
Tiange."

13:1 Ring rahina punika Ida Hyang Yesus medal saking umahe punika tur
malinggih ring sisin danune. 2 Akeh anak sane pada rauh ngrunyung Ida,
kantos Ida munggah ka jukunge, tur irika Ida malinggih. Anake sareng
akeh punika sami pada majujuk ring pasisin danune. 3 Akeh pisan Ida
mapaica paurukan ring anake punika, masrana antuk pangande, sapuniki
pangandikan Idane: "Ada anak ane pesu lakar nyambeh bibit di tegalne. 4
Dugas bibite ento kasambehang, ada abagian ane ulung di lubukane, lantas
teka kedise ngamah bibite ento kanti telah. 5 Ada buin abagian ane ulung
di tanahe ane madasar batu paras, ane tanahne daken. Bibite ento enggal
mentik, sawireh tanahne daken. 6 Nanging disubane tegeh suryane, bibite
ento layu, lantas tuh sawireh akahne ngampar. 7 Ada buin abagian ane
ulung di tanahe ane enu misi tunggak-tunggak ketket. Dikalan bibite ento
mentik, ketkete masih milu tumbuh, ketkete sayan gede tur naonin bibite
ento kanti mati. 8 Ane buin abagian ento ulung di tanahe ane lemek. Bibite
ento lantas mentik mokoh tur lanus, laut mabuah ada tikel ping satus, ada
tikel ping nem dasa, ada ane tikel ping telung dasa." 9 Ida Hyang Yesus
ngandika: "Yen ragane ngelah kuping, padingehangja!" 10 Irika parasisian
Idane raris nangkilin Ida tur mataken asapuniki: "Napi awinanipun Guru
ngurukang anake punika nganggen pangande?" 11 Pangandikan Ida Hyang
Yesus: "Cening kalugra nawang rahasia unduk Ida Sang Hyang Widi Wasa
ngadegang Pamrentahan Idane di gumine ene, nanging anake ane lenan
ento tusing kalugra. 12 Sawireh nyenja ane suba ngelah, ia lakar buin kicen
kanti ia lebihan, nanging ane tusing ngelah apaja ane enu gelahanga lakar
kambil uli anake ento. 13 Ento krana Guru ngraos teken anake ento aji
pangande: Apang yadiapinja ia ningalin, nanging ia tusingja nepukin,
yadianja ia madingehang, nanging ia tuara ningeh wiadin ngresep. 14
Dadinne tegep sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa ane kawarahang olih
Nabi Yesaya, ane kene: Ragane lakar madingehang, tur madingehang
nanging tuara ngresep, ragane lakar ningalin tur nlektekang, nanging tusing
bakal nepukin. 15 Sawireh pepineh bangsane ene suba peteng, tur
kupingne suba tebel, buina paningalane suba ngidem, apanga ia eda kanti
nepukin aji paningalane, tur ningeh aji kupingne, laut ia ngesehin pepinehne
tur mabalik nyungsung Ulun kanti Ulun nyegerang ia.' 16 Bagia pesan
cening, sawireh paningalan ceninge nyidayang ningalin tur kuping ceninge
nyidayang ningeh. 17 Guru mapitutur teken cening: Sujatinne liu pesan nabi
muah parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa ane dot ngetel nyingakin ane
tingalin cening, nanging dane tusing nyidayang nyingakin, tur dane dot
pesan mirengang apa ane dingeh cening, nanging dane tuara maan
mirengang." 18 "Ento krana padingehangja piteges pangande anak ane
nyambeh bibite ento. 19 Asing-asing anak ane ningeh sabda unduk Ida
Sang Hyang Widi Wasa ngadegang pamrentahan Idane, nanging ia tuara
ngresep teken sabdane ento, ento patuh buka bibite ane ulung di lubukane.
Lantas teka I Jaat ngrampas sabda ane kasambehang di pepineh anake
ento. 20 Bibite ane ulung di tanahe ane madasar batu paras, ento anak ane
ningeh sabdane tur enggal ia nampi saha liang. 21 Nanging sabdane ento
tusing makah dalem di kenehne, tur tusing makelo tuuhne. Dikalane ada
sangsara wiadin kakewehan uli krana sabdane ento, ia lantas mundur. 22
Ane mentik di tengah ketkete, ento anak ane madingehang sabdane,
nanging sabdane ento kakalahang baan kasumangsayan idup di gumine
muah kuduan teken kasugihan, kanti tusing nyidayang mabuah. 23 Ane
kasambehang di tanahe ane lemek, ento anak ane madingehang sabdane
tur karesep-resepang di ati. Ento krana ia mabuah, ada tikel ping satus,
ada tikel ping nem dasa ada ane tikel ping telung dasa." 24 Malih Ida
mapidarta antuk pangande tiosan ring anake punika sapuniki:
"Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa ento upamane buka anake ane
nyambehang gandum ane melah di tegalne. 25 Nanging petenge, dimasan
anake suba pada pules, teka musuhne nyambehang akah-akah ambengan di
selag-selagan gandume di tegale ento. Suba keto lantas ia magedi. 26
Dikalan gandume ento tumbuh, tur suba pada mluspusin, ditu mara ketara
ambengane ento. 27 Ditu parekan sang madue tegale pada matur teken
gustinne kene: 'Ratu boyake bibit sane tandur iratu punika bibit sane becik?
Napi awinanipun mangkin jeg samah madaging ambengan?' 28
Pangandikan gustinne: 'Ada musuh ane nyambehang akah ambengan
kemo.' Laut matur parekane: 'Punapi kalugra yen ambengane punika jaga
butbut titiang?' 29 Pangandikan gustinnyane: 'Depang malu keto, eda
butbuta, sawireh yen abut ambengane ento, pedas punyan gandume milu
mabutan. 30 Depang suba ia tumbuh bareng-bareng, kanti teka masan
manyine. Ditu icang lakar ngorahin paderepe: 'Punduhang malu ambengane
tur pesel-peselin laut tunjel, suba keto mara punduhang gandumne aba ka
jinenge!'" 31 Malih Ida mapidarta ring anake punika antuk pangande
tiosan, sapuniki: "Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa ento yen
upamayang satmaka buka batun bingine, ane pulana baan anake di tegalne.
32 Di pantaran bibite, batun bingine ento bibit ane paling cerika! Nanging
yen ia suba tumbuh, ia dadi ane paling gedena di pantaran entik-entikane.
Buina ia bisa dadi punyan kayu gede, kanti kedis-kedise pada masebun di
carang-carangne." 33 Malih Ida mapitutur ring anake punika antuk
pangande sapuniki: "Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa ento buka
ragine, ane jemaka baan anake eluh laut bebehanga di lakar tapene telung
pane kanti makejang dadi tasak." 34 Paurukan Idane punika sami
pidartayang Ida antuk pangande. Tan wenten sane kadartayang ring anake
punika sane tan nganggen pangande. 35 Mawinan tegep sampun sabda
sane kadartayang olih sang nabi asapuniki: "Ulun bakal nganggon
pangimba yen masabda teken anake ento. Ulun bakal nuturang paundukan
ane tusing tawanga uli pangawit gumine." 36 Ida Hyang Yesus raris
ninggal anake akeh punika, tumuli mantuk. Parasisian Idane raris tangkil
tur nunasang ring Ida sapuniki: "Ledang Guru nerangang ring titiang
pangande ambengan ring pategalan gandume punika." 37 Ida raris masaur,
pangandikane: "Anake ane nyambeh bibit gandume ane melah ento, nah
ento Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 38 Ane
pinaka tegal, nah ento gumine ene. Bibite ane melah ento, anake ane suba
dadi parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur ambengane ento sakancan
panjak I Jaat. 39 Musuhe ane nyambehang akah-akah ambengan, nah ento
Ratun Setane. Masan manyine, nah ento pamragat gumine, tur paderepe
ento paramalaekate. 40 Buka ambengane kapesel-pesel laut katunjel, keto
mani wekasan di pamragat gumine. 41 Sang Putraning Manusa Utusan Ida
Sang Hyang Widi Wasa bakal ngutus paramalaekat Idane, bakal milihin tur
munduhang uli Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa sawatek anake
ane ngranayang manusane pada ngae dosa muah sakancan anake ane
malaksana corah. 42 Anake ento makejang lakar kacemplungang ka
kawah apine, ditu ia lakar ngeling masesambatan tur mataanan kanti
giginne kriet-kriet. 43 Ditu mara parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa
bakal macaya buka matan aine, nah ento sasubane Ida Sang Aji ngadegang
Pamrentahan Idane. Yen cening ngelah kuping, padingehangja!" 44
"Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasane ento kaupamayang buka
branane ane matanem di tegale. Lantas ada anak nuju numbeg ditu nepukin
branane ento, laut buin urugine apang ilid. Uli krana girang nyetne ia lantas
ngadep pagelahane makejang, laut pipisne anggone meli tegale ento." 45
"Keto masih Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa ento kaupamayang
buka sudagare ane ngalih mutiara ane melah. 46 Disubane ia nepukin
mutiara ane kaliwat melah, ditu ia laut ngadep pagelahane makejang
tumuli mutiarane ento belina." 47 "Keto masih Pamrentahan Ida Sang
Hyang Widi Wasa ento upamane buka jaringe ane pulanga baan anake di
pasihe. Liu tur magenepan pesan bene ane kena jaring. 48 Sasubane bek,
jaringe lantas kedenga ka pasisi. Ditu laut anake ento negak milihin be.
Bene ane luung-luung celepanga ka dungkine, tur ane jelek-jelek kutanga.
49 Keto masih mani wekas di pamragat gumine; paramalaekate bakal teka
nganehang anake ane dursila uli pantaran anake ane susila. 50 Anake ane
dursila lakar kentungang ka kawah apine. Ditu ia bakal mataanan ngeling
masesambatan kanti giginne kriet-kriet." 51 "Kenken jani, apa cening ajak
makejang suba pada resep?" sapunika pitaken Ida Hyang Yesus ring dane.
Pasaur danene: "Inggih, sane mangkin sampun kapineh antuk titiang." 52
Ida raris ngandika ring parasisian Idane: "Ento krana sawatek paraguru
agamane ane suba nampi paurukan unduk Ida Sang Hyang Widi Wasa
ngadegang Pamrentahan Idane di gumine ene, ia patuh buka anake ane
mesuang brana ane anyar muah ane let uli di wadah branannyane." 53
Sasampune Ida puput nyritayang pangandene punika, raris Ida kesah
saking irika. 54 Sarauh Ida ring kota uedan Idane, irika Ida Hyang Yesus
nguruk ring perhyangane irika. Anake sami pada angob tur mabaos:
"Dijaya bakatanga karirihan muah kuasa kanti Ia nyidayang ngadakang
praciri buka keto? 55 Kaden Ia pianak tukang kayune ento? Singke
memenNe ane madan Maria, buina Yakobus, Yusup, Simon lan Yudas ento
nyamanNe? 56 Buina nyamanNe eluh makejang dini bareng-bareng ajak
iraga? Dadinne dijaya bakatanga ento makejang?" 57 Punika awinanipun
anake punika tan nyak nampi Ida. Ida mabaos ring anake punika:
"Satunggiling nabi, tansah kajiang antuk anake sajawining ring kota
uedannyane miwah ring umahnyane." 58 Santukan anake irika sami tan
pracaya ring Ida kenginan wantah akidik Ida ngwentenang praciri ring
kotane punika.

14:1 Daweg punika gatra indik Ida Hyang Yesus taler kapireng antuk Sang
Prabu Herodes, sane dados raja ring wewengkon Galilea. 2 Ida raris
mabaos ring paraprakanggen idane sapuniki: "Kapitui ene suba Dane
Yohanes Panglukat. Dane suba matangi uli pantaran anake mati, ento
awanane dane mawisesa." 3 Santukan sane dipidan Ida Sang Prabu
Herodes sampun mrentahang mangda ngejuk, mlagbag tur mangkeng
Dane Yohanes malantaran indik Dane Herodias, rabin Ida Pilipuse semeton
ida sang prabu, sane kambil kanggen rabi antuk Ida Sang Prabu Herodes. 4
Dane Yohanes sering nyembada Ida Sang Prabu Herodes sapuniki: "Ratu
tan patut ngambil Dane Herodias." 5 Sang Prabu Herodes wenten
pakayunan jaga nyedayang Dane Yohanes nanging ida ajerih ring anake
akeh, santukan Dane Yohanes kabaos maraga nabi. 6 Nanging ring rahina
odalan Sang Prabu Herodese, okan Dane Herodias sane istri masolah ring
ajeng paratamiune. Sang Prabu Herodes ledang pisan kayunne ngaksi
sesolahan anake alit punika, 7 kantos ida saud pangandika, masumpah jaga
mapaica napija sane pacang katunas antuk anake alit punika. 8 Sasampune
kapasusuin antuk ibun danene, anake alit punika raris matur sapuniki:
"Paicayangja ring titiang punggalan Dane Yohanes Panglukat iriki
mawadah talam." 9 Wau mireng atur anake alit kadi asapunika, irika Sang
Prabu Herodes rumasa sungsut ring kayun. Nanging santukan ida sampun
sauh pangandika tur masumpah, samaliha edalem ring paratamiune, ida
raris mrentahang mangda pinunas anake alit kaledangin. 10 Irika ida
ngutus utusan mangda munggal prabun Dane Yohanes Panglukat, ring
pangkenge. 11 Raris punggalan Dane Yohanes kawadahin talam, tur
kapaicayang ring anake alit. Anake alit raris ngaturang ring ibun danene.
12 Wusan punika raris rauh parasisian Dane Yohanes ngambil layon
danene tur kapendem. Wusan mendem raris parasisian danene
nguningayang paindikane punika ring Ida Hyang Yesus. 13 Sasampune Ida
Hyang Yesus mireng gatra indik sedan Dane Yohanes, raris Ida magingsir
saking irika nyingidang raga, lunga nglinggihin jukung ngrereh genah sane
sepi. Nanging anake sami pada uning ring pamargin Idane, raris sami pada
medal ninggal kotannyane, madaat ngetut Ida. 14 Rikala Ida tedun ring
pasisi tur ngaksi jadma akeh pisan, irika kadi ketus kayun Idane antuk sih
kapiolasan Idane, raris Ida nyegerang sakancan anake sane nandang pinakit
sane wenten ring pantaranipune. 15 Sasampune makire wengi, parasisian
Idane raris tangkil tur matur ring Ida sapuniki: "Puniki sampun makire
wengi, samaliha genahe puniki sepi. Nikayangja anake punika mangda
pada mamargi numbas daar ring desa-desa sane nampek iriki!" 16
Nanging pangandikan Ida Hyang Yesus ring parasisian Idane: "Tusingja
perlu ia kija-kija, cening patutne maang ia madaar." 17 Atur danene:
"Puniki titiang maderbe roti wantah limang bungkul miwah ulam kekalih."
18 Pangandikan Ida Hyang Yesus: "Abaja mai!" 19 Raris anake akeh
punika kapangandikayang pada negak ring padange. Sasampune rotine
limang bungkul miwah ulame kekalih punika ambil Ida, raris Ida tumenga,
ngastawa matur panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Wusan
punika raris kagompes-gompes tur kapaicayang ring parasisian Idane,
mangda parasisiane punika nyacarang ring anake akeh punika. 20 Sami
pada madaar kantos waneh. Sisa-sisan rotine raris kapunduhang antuk
parasisiane, kantos polih roras sok bek-bek. 21 Sane nunas rotine punika
sawatara wenten sareng limang tali, tan ketang anake istri-istri miwah
alit-alite. 22 Wusan punika Ida Hyang Yesus raris ngandikayang parasisian
Idane mangda munggah ka jukunge tur mangda dumunan malayar megat
danu. Daweg punika Ida Hyang Yesus kantun ngandikain anake akeh
punika mangda budal. 23 Sasampune anake sami pada budal, Ida Hyang
Yesus raris munggah ka duur bukite praya ngastawa. Rikala wengi, irika
Ida praragayan kewanten. 24 Daweg punika parasisian Idane sampun doh
ring tengah danune. Jukunge kaumbang-ambing antuk ombak, santukan
mapas angin. 25 Sawatara jam tiga semeng Ida Hyang Yesus rauh maranin
sisian Idane, mamargi ring duur toyane. 26 Daweg parasisian Idane ngeton
Ida mamargi ring duur toyane, dane sami tengkejut, tur nyerit sapuniki:
"Ada tonya." Raris dane jerit-jerit, santukan ajerih danene. 27 Nanging
gelis Ida ngandika ring dane, sapuniki: "Edaja takut! Ene Guru,
tegtegangja bayun ceninge!" 28 Dane Petrus raris matur ring Ida: "Guru,
yen yakti punika Palungguh Guru, nikayangja titiang mamargi ring duur
toyane jaga tangkil ring Palungguh Guru." 29 Pangandikan Ida Hyang
Yesus: "Nah maija lautang!" Dane Petrus raris macebur ka toyane tur
mamargi ring duur toyane maranin Ida Hyang Yesus. 30 Nanging rikala
dane marasa katempuh antuk angine baret, irika dane jejeh raris nagih
kalebu, tumuli dane nyerit: "Duh Guru tulungja titiang!" 31 Gelis Ida
Hyang Yesus nyujuh tur ngedeng Dane Petrus kadulurin pangandika: "Ih
anak ane tunan pracaya, apa krana cening bimbang?" 32 Ida raris munggah
ka jukunge kairing antuk Dane Petrus, tur daweg punika ugi angine raris
endek. 33 Sisiane sane ring jukunge sami pada nyumbah Ida sarwi matur:
"Sayuakti pisan Guru puniki Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa." 34
Sasampune Ida ngasisiang raris Ida malabuh ring pasisin wewengkon
Genesarete. 35 Daweg anake irika uning mungguing sane rauh punika Ida
Hyang Yesus, raris ipun ngortiang rauh Idane punika ka sawewengkon
panegarane punika. Anake raris pada rauh makta anak sakit ka ajeng Ida
Hyang Yesus. 36 Ipun sami pada mapinunas mangda kalugrain ngusud
tanggun busanan Idane, tur sawatek anake sane polih ngusud sami pada
seger.
15:1 Wusan punika raris wenten makudang-kudang anak saking golongan
Parisi miwah paraguru agama rauh saking kota Yerusalem tangkil ring Ida
Hyang Yesus tur matur asapuniki: 2 "Napi awinanipun parasisian ragane
tan ngamanggehang paurukan sane kapatamiang antuk anake lingsir-
lingsir? Ipun tan masehin lima sadurunge ipun nunas." 3 Pasaur Ida Hyang
Yesus ring anake punika sapuniki: "Napi awinan ragane taler purun
nungkasin pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa buat ninutin paurukan
ragane niri? 4 Santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda: 'Tresna
baktija teken meme bapan ragane,' maliha sabdan Idane: 'Nyenja nemah
bapanne wiadin memenne, ia wenang kadanda pati.' 5 Nanging ragane
ngurukang: Nyenja ngraos teken bapannyane wiadin teken memennyane
kene: 'Napi sane dados pagelahan tiange sane patut anggen tiang miara
bapa, punika sami sampun anggen tiang aturan mantuk ring Ida Sang
Hyang Widi Wasa,' 6 anake punika tan perlu malih nyalanang kapitresnan
marep ring wong tuannyane. Malantaran antuk punika sinah sabdan Ida
Sang Hyang Widi Wasa kutang ragane, mangdane ragane mrasidayang
ninutin paurukan ragane niri. 7 Ih anak sane mapi-mapi, madaging pisan
pangandikan Nabi Yesaya ngeniang indik ragane sapuniki: 8 'Bangsane ene
ngluihang Ulun aji bibihne, nanging kenehne joh pesan teken Ulun. 9
Precuma ia mabakti teken Ulun, sawireh ia ngurukang pidabdab manusa
tan bina buka ngurukang pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa!'" 10 Ida
Hyang Yesus raris ngandikain anake akeh punika, tur mawecana ring ipun
sapuniki: "Padingehang tur resepangja pitutur Tiange! 11 Tusing ada
barang ane macelep ka bibihe ane ngranayang anake cemer, nanging ane
pesu uli di bibihe ento ane ngranayang anake cemer." 12 Parasisian Idane
raris rauh tur matur asapuniki: "Punapike Guru wikan, mungguing baos
Gurune iwau punika ngawinang paraanggota golongan Parisine sekel ring
manah?" 13 Pasaur Ida Hyang Yesus: "Asing-asing pamula-mulaan ane
tusing katandur baan Ajin Gurune ane di suargan, ento lakar kabut kayang
akahne. 14 Depangja ia keto! Ia pada dadi pamimpin buta; yen anak buta
nandanin anak buta, pedas lakar bareng-bareng maclempung ka
bangbange." 15 Dane Petrus raris matur: "Nawegang Guru, ndikayangja
ring titiang piteges pangande punika iwau." 16 Pasaur Ida Hyang Yesus:
"Apake cening masih tonden pada ngresep? 17 Apa cening tusing nawang
mungguing sabatek ane macelep ka bibihe, ento terus macelep ka basange,
laut pesu uli awake. 18 Nanging apa ane pesu uli bibihe ento kawitne uli di
ati. Ento ane ngranayang anake cemer. 19 Sawireh uli di atine wetu
pepineh ane corah, keneh ngamatiang, keneh mamitra, macecabulan,
mamaling, mogbog muah misunayang anak. 20 Ento ane ngranayang anake
cemer. Nanging madaar aji lima ane tonden mabasehan, ento tusingja
ngranayang anak cemer." 21 Ida Hyang Yesus raris kesah saking irika
ngungsi wewengkon sane nampek kota Tirus miwah kota Sidon. 22 Raris
wenten anak eluh bangsa Kanaan sane magenah irika, rauh katulung-tulung
matur ring Ida Hyang Yesus, sapuniki: "Olasinja titiang duh Ratu, sentanan
Sang Prabu Daud; pianak titiange eluh karangsukan setan samaliha ipun
mataanan banget pisan." 23 Nanging Ida Hyang Yesus nenten masaur.
Raris parasisian Idane pada matur: "Guru nikayangja ipun mangda
makaon, santukan ipun terus nutug sambilang ipun jerit-jerit." 24 Pasaur
Ida Hyang Yesus: "Tiang ene kutus buat biri-biri ane ilang uli pantaran
bangsa Israele dogen." 25 Irika anake eluh punika raris ngarepang tur
nyumbah sapuniki: "Ratu, tulungja titiang!" 26 Pasaur Ida Hyang Yesus:
"Tusing beneh dedaaran cerik-cerike kajemak laut kentungang baang
cicing." 27 Atur anake eluh punika: "Yuakti madaging pisan pawecanan
Palungguh Ratu, nanging asu sane ring sor mejane jagi neda plispisan
alit-alite sane ulung saking mejane." 28 Ida raris masaur tur ngandika ring
ipun: "Ih meme, gede pesan kapracayan memene. Apa ane tunas meme
ene suba kadagingan!" Daweg punika ugi pianakipune jeg seger. 29 Ida
Hyang Yesus raris kesah saking irika, mamargi nuut pasisin Danu
Galileane. Ida raris munggah ka bukite, irika Ida malinggih. 30 Raris akeh
jadmane pada rauh tangkil ring Ida. Wenten sane makta anak rumpuh,
anak perot, anak buta, anak kolok miwah sane tios-tiosan. Anake sakit
punika kagenahang ring ajeng Idane tur sami pada kasegerang. 31 Anake
sami pada angob duk ngantenang anak kolok nyidayang mabaos, anak
perot seger, anak rumpuh mrasidayang mamargi, anak buta mrasidayang
ngeton. Raris samian anake punika ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa,
Widin bangsa Israele. 32 Ida Hyang Yesus raris ngandikain parasisian
Idane tur mawecana sapuniki: "Kangen pesan keneh Gurune, nepukin
anake liu tenenan. Suba makatelun makelonne ia pada nututin Guru, ane
jani tusing ada apa-apa ane bakal daara. Keneh Gurune tusing lila nunden
ia mulih ngaba basang seduk, takut yen ia kasereb di jalan." 33 Atur
parasisian Idane: "Genahe puniki suung, sapunapi antuk jaga mapaica
dedaaran buat jadma amunika akehipun?" 34 Pangandikan Ida Hyang
Yesus: "Akuda cening ngelah roti?" Pasaur danene: "Wenten roti pitung
bungkul miwah ulam alit-alit akidik." 35 Ida raris ngandikayang mangda
anake pada negak ring tanahe. 36 Sasampune punika Ida raris ngambil
rotine pitung bungkul miwah ulame punika. Ida tumuli ngastawa matur
panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Wus punika Ida raris
ngompes-ngompes roti miwah ulame punika tur kapaicayang ring
parasisiane, tur dane tumuli nyacarang ring anake akeh punika. 37 Ipun
sami pada madaar kantos waneh. Sisa-sisan rotine raris kapunduhang
antuk parasisiane, polih pitung sok bek-bek. 38 Sane sareng-sareng nunas
rotine punika wenten sareng petang tali, durung ketang anake istri-istri
miwah anake alit-alit. 39 Ida Hyang Yesus raris ngandikayang anake
punika mangda budal. Ida tumuli munggah ka jukunge malayar ngungsi
wewengkon Magadan.

16:1 Rikala punika wenten makudang-kudang anak saking golongan Parisi
miwah saking golongan Saduki rauh nyadia mintonin Ida Hyang Yesus.
Anake punika mapinunas mangda Ida ngwentenang praciri, pinaka bukti
mungguing Ida punika kaselik antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. 2
Nanging pasaur Ida Hyang Yesus: "Yen nyanjaang langite barak ragane
mabaos: 'Bah jani bakal luung endange.' 3 Tur yen semengan langite baag
tur gulem, ragane mabaos: 'Ne pasti lakar ujan.' Ulihan nyingakin goban
langit, ragane nyidayang nenger ciri-cirin gumine. 4 Ambate jaat lan
durakan bangsane mangkin. Ragane ngarsayang mangda Tiang
ngwentenang praciri. Tiang tan pacang ngaturin ragane praciri, sajabaning
pracirin Nabi Yunus." Ida raris nilar anake punika, tur makaon saking irika.
5 Daweg parasisian Ida Hyang Yesuse malayar megat danu, dane lali
mabekel roti. 6 Ida Hyang Yesus raris ngandika ring dane: "Pada yatnaja
tur pada tangarinja dewek ceninge teken ragin wong golongan Parisi muah
wong golongan Sadukine." 7 Raris parasisiane mapineh-pineh sarwi
mabaos sareng timpal danene sapuniki: "Ida ngandika buka keto sawireh
iraga tusing mabekel roti." 8 Daweg Ida wikan ring daging bebaosan
parasisian Idane, raris Ida ngandika: "Apa krananne cening ngraosang
unduk tusing ngaba roti? Tuah saja cening anak ane tusing ngelah
kapracayan! 9 Apake cening masih tonden resep? Apa cening suba engsap
pesan teken unduk rotine ane limang bungkul buat anak limang tali?
Kudang sok sisanne punduhang cening? 10 Keto masih dugas rotine ane
pitung bungkul buat anak petang tali, kudang sok sisanne punduhang
cening? 11 Apa krana dadi cening tusing resep, mungguing ane raosang
Guru ento dongja unduk roti? Pada yatnaja cening marep teken ragin anak
golongan Parisine muah anak golongan Sadukine!" 12 Daweg punika wau
dane resep mungguing boyaja mangda dane tangar ring ragin roti, nanging
mangda tangar ring paurukan anak golongan Parisi miwah golongan
Sadukine. 13 Sasampune Ida Hyang Yesus rauh ring wewengkon sane
nampek ring kota Kaisarea Pilipi, Ida raris mataken ring parasisian Idane
asapuniki: "Yen manut panyengguh anake, nyenke Sang Putraning Manusa
Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa ento?" 14 Atur danene pada: "Wenten
sane maosang Yohanes Panglukat, wenten sane maosang Nabi Elia, taler
wenten sane maosang Nabi Yeremia miwah salah tunggaling nabi." 15
Raris Ida mataken ring dane: "Nanging yen manut panyengguh ceninge,
Guru ene nyen?" 16 Dane Simon Petrus raris matur: "Palungguh Guru
puniki Sang Prabu Sane Kajanjiang punika, Putran Ida Sang Hyang Widi
Wasa sane nyeneng." 17 Pangandikan Idane ring dane: "Bagia pesan
cening Simon, pianak Yohanese, sawireh kasujatianne ene dongja uli
manusa tekanne, nanging kapaicayang teken cening baan Ajin Gurune ane
di suargan. 18 Jani Guru ngraos teken cening: Cening ene Petrus batu
kaang ane kukuh. Di duur kaange ene, Guru lakar ngwangun pasamuan
Gurune. Tur pasamuane ento tusing bakal kakalahang baan kakuasaan
Sang Pati. 19 Kuncin Gumine Ane Anyar, ane bakal kaadakang baan Ida
Sang Hyang Widi Wasa, bakal serahang Guru teken cening. Apa ane
sengker cening dini di jagate, ia lakar kasengker di suargan. Nanging apa
ane uakang cening di gumine, ento masih lakar kauakang di suargan." 20
Ida Hyang Yesus miteketin parasisian Idane, mangda sampunang
pisan-pisan nuturang mungguing Ida punika sujatinipun Sang Prabu Sane
Kajanjiang punika. 21 Ngawit saking rahina punika Ida Hyang Yesus
terang-terangan nartayang ring parasisian Idane, mungguing Ida patut
lunga ka kota Yerusalem. Irika Ida pacang kasangsarain antuk
parapanglingsir bangsa Yahudine, antuk parapangageng panditane miwah
paraguru agamane, saha pamuputipun Ida kasedayang. Nanging ring
rahinane sane kaping tiga, Ida pacang katangiang tur nyeneng malih. 22
Nanging Dane Petrus raris ngedeng tangan Idane ka samping sambilang
dane matur asapuniki: "Guru, paindikane punika mangda kadohang antuk
Ida Sang Hyang Widi Wasa, sampunang pisan-pisan kantos nibenin
Palungguh Guru." 23 Wau mireng atur Dane Petrus sakadi asapunika, Ida
raris matolihan ring dane tur ngandika sada bangras: "Magedija iba ih
Ratun Setan. Iba tulen ngentuk-ngentukin pajalan Kaine dogen. Pepineh
ibane ento tuah mula pepineh manusa, dongja pakarsan Ida Sang Hyang
Widi Wasa." 24 Raris Ida ngandika ring parasisian Idane: "Asing-asing
anak ane mabudi nututin Guru, ia patut ngengsapang dewekne, tur negen
salibne laut nututin Guru. 25 Sawireh nyenja ngutamayang uripne padidi ia
lakar tusing muponin urip ane sujati tur langgeng. Nanging nyenja ane
nyerahang uripne pabuat Guru, ia lakar muponin uripne ane sujati tur
langgeng. 26 Adake anak ane mabudi ngodagang gumine ene, nanging ia
kelangan jiwa? Suba sinah tusing ada. Sawireh tusing ada anak ane
nyidayang malikang idup anak. 27 Sawireh Sang Putraning Manusa Utusan
Ida Sang Hyang Widi Wasa bakal rauh malarapan kaluihan Ajin Idane, tur
kairing olih paramalaekat Idane. Dikalane ento Ida bakal ngwales
asing-asing anak manut pakardinnyane. 28 Guru mapitutur teken cening:
sujatinne di pantaran anake ane ada dini, ada ane tusing lakar mati,
satonden ia ningalin Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi
Wasa rauh jumeneng Nata."

17:1 Sasampune maletan nem rahina, Ida Hyang Yesus raris lunga
munggah ka gununge sane tegeh, kairing antuk Dane Petrus, Dane
Yakobus miwah Dane Yohanes semeton danene. Irika Ida wantah kairing
antuk sisian Idane tetiga punika. 2 Rikala parasisian Idane nganengneng
Ida, raris magentos swabawan Idane. Prarain Idane masunaran kadi surya
tur busanan Idane petak dumilah. 3 Raris kantenang Dane Nabi Musa
miwah Nabi Elia sedekan mabebaosan ngiring Ida. 4 Dane Petrus raris
matur ring Ida Hyang Yesus sapuniki: "Inggih Guru, kalintang ulangun
titiang ngiring Guru iriki. Yen Guru ledang, titiang jaga ngwangun pondok
tetiga. Sane abungkul buat Guru, sane abungkul buat Nabi Musa miwah
sane malih abungkul buat Nabi Elia." 5 Durung puput dane mabaos, tan
pararapan jeg wenten mega petak dumilah mayungin ida dane sareng sami.
Tur saking tengah megane punika wenten sabda sane asapuniki: "Ene
Putran Ulun ane sayang muah ledangin Ulun, iringja sapawecanan Idane!"
6 Wau parasisiane miragi sabda punika, dane raris makakeb, antuk ajerih
danene. 7 Ida Hyang Yesus raris maranin tur ngusud dane sarwi ngandika:
"Bangun, edaja takut!" 8 Wau dane matangi, tan wenten sira malih
kantenang dane, sajawining Ida Hyang Yesus ngraga. 9 Rikala Ida tedun
saking duur gununge, Ida miteketin parasisian Idane punika, sapuniki
pangandikan Idane: "Eda pesan cening nyritayang teken nyen jua
paundukane ane suba tingalin cening ibusan. Paundukane ento mara dadi
tuturang cening yen Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi
Wasa suba katangiang uli di pantaran anake mati." 10 Parasisian Idane
sane tetiga punika raris matur pitaken: "Napi awinanipun paraguru
agamane maosang mungguing Nabi Elia jaga rauh riinan?" 11 Pasaur Ida
Hyang Yesus: "Nabi Elia mula rauh malunan tur bakal nyediaang saluiring
paundukan. 12 Guru nuturin cening, sujatinne Nabi Elia suba rauh, nanging
anake tusing nawang dane. Ento krana anake nampi dane nganggo sakita
karepne. Aketo masih Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang
Widi Wasa bakal kasangsarain baan anake ento." 13 Daweg punika, wau
sisian Idane pada resep mungguing Nabi Elia sane baosang Ida iwau
punika, inggih punika Dane Yohanes Panglukat. 14 Ritatkala Ida Hyang
Yesus sareng parasisian Idane tetiga mawali ka genah anake akeh punika,
raris wenten satunggiling anak rauh nangkilin Ida sambilang ipun nyumbah,
15 matur asapuniki: "Duh Guru suecaninja pianak titiange. Ipun sakit ayan
tur raat pisan mataanan, sering pisan ipun labuh ring genine miwah
maclempung ka toyane. 16 Ipun sampun bakta titiang ring parasisia
druene, nanging tan prasida antuka nyegerang." 17 Ida Hyang Yesus raris
ngandika: "Ih anak ane tusing pracaya, tur ane kasliweg pepinehne. Buin
amun apake makelonne Tiang lakar bareng-bareng teken jerone? Muah
buin makapidanke Tiang patut sabar teken jerone? Ajakja anake cerik ento
mai!" 18 Ida raris mrentah setane punika mangda medal. Daweg punika
taler setane punika medal tur anake alit pramangkin seger oger. 19
Sasampune mapalasan saking anake akeh punika, parasisian Idane raris
pada rauh tangkil ring Ida tur matur pitaken asapuniki: "Napi awinanipun
titiang nenten mrasidayang nundung setane punika?" 20 Raris Ida
ngandika: "Sawireh cening tunan pracaya. Guru nuturin cening: Sujatinne,
yan cening ngelah kapracayan magede amun batun godeme, pedas cening
nyidayang mrentahang gununge ene: 'Makisidja uli dini kemo!' Pedas ia
bakal makisid; buina buat cening tusing ada paundukan ane tuara kasidan.
21 Soroh setan-setane ene tusing sida baan ngaadang sajabaning aji
pangastawa lan mapuasa." 22 Ritatkala Ida Hyang Yesus kairing antuk
parasisian Idane wenten ring wewengkon Galilea, Ida mabaos ring
parasisian Idane sapuniki: "Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang
Hyang Widi Wasa bakal kaserahang sig manusane, 23 ane lakar nyedayang
Ida. Nanging didinane ane kaping telu Ida bakal katangiang tur buin
nyeneng." Paindikane punika ngawinang parasisiane pada sedih. 24
Ritatkala Ida Hyang Yesus rauh ring kota Kapernaum kairing antuk
parasisian Idane, raris juru duduk urunan Perhyangan Agunge ngrauhin
Dane Petrus tur mabaos asapuniki: "Punapi Gurun jerone tan jaga naur
urunan Perhyangan Agunge?" 25 Pasaur Dane Petrus: "Inggih janten jaga
naur!" Wau Dane Petrus ngranjing ngajeroang, Ida Hyang Yesus ngriinin
ngandika ring dane antuk pitaken asapuniki: "Simon, kenken yen manut
pepineh ceninge; uli dija pararatune di gumine ene nuduk pajeg? Uli
rakyatne apa uli bangsa lenan?" 26 Atur Dane Petrus: "Sampun janten
saking bangsa lian!" Pangandikan Ida Hyang Yesus: "Yen keto rakyate ene
pedas bebas. 27 Nanging apanga eda Iraga ene ngranayang santul keneh
anake ento, jani kemo cening mamancing di danune. Jemak bene ane
simalu ngamain pancinge, enggangang bungutne, wireh ditu cening bakal
nepukin pipis, jemakja pipise ento laut anggon mayah urunane buat Guru
muah buat cening."

18:1 Daweg punika parasisian Idane sami pada rauh ring Ida Hyang Yesus
tur matur pitaken asapuniki: "Sirake sane pinih utamana ring Pamrentahan
Ida Sang Hyang Widi Wasa?" 2 Ida Hyang Yesus ngandikain anak alit adiri
tur kajujukang ring arepan danene. 3 Ida raris ngandika: "Guru mapitutur
teken cening, yen cening tuara maseh pepineh tur dadi buka anake cerik
ene, cening tusing lakar nyidayang ngrasayang Pamrentahan Ida Sang
Hyang Widi Wasa. 4 Nyenja nyak ngasorang dewek tur dadi buka anake
cerik ene, ia ane dadi paling utamana di Pamrentahan Ida Sang Hyang
Widi Wasa. 5 Buina nyenja nampi anake cerik ene masrana adan Gurune,
sujatinne Guru ane tampina." 6 "Asing-asing anak ane ngranayang paling
kapracayan salah tunggal cerik-cerike ane pracaya teken Guru ene,
melahan baong anake ento kagantungin batu pangilesan, laut
kaclempungang di pasihe ane dalem. 7 Ambate sengkalan gumine sawireh
ditu ada paundukan ane ngranayang kapracayan anake paling. Paundukane
ane keto mula tansah ada, nanging ambate geden sengkalan anake ane
ngranayang kapracayan anake paling. 8 Yen liman ceninge wiadin batis
ceninge ane ngranayang cening paling, getep tur kutangja. Krana melahan
cening malima aneh wiadin mabatis aneh sakewala prasida ngiring Ida
Sang Hyang Widi Wasa, bandingang teken enu genep malima muah
mabatis, nanging kaclempungang ka api nrakane. 9 Buina yan paningalan
ceninge ane ngranayang cening paling, luntik tur kutangja. Krana enu
melahan cening mapaningalan aneh sakewala prasida ngiring Ida Sang
Hyang Widi Wasa, bandingang teken mapaningalan dadua nanging
kaclempungang ka api nrakane." 10 "Ingetangja eda pesan nemberang
salah tunggal anake cerik-cerik ene. Guru nuturin cening: paramalaekat
cerik-cerike ene tansah tangkil di ayu Ajin Gurune di suargan. 11 Krana
Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa rauh ka jagate
nyadia ngrahayuang anake ane paling. 12 Yen ada anak ngelah biri-biri
satus, laut ilang aukud, kenken yen manut pepineh ceninge? Anake ane
ngelahang biri-birine ento lakar ngalahin biri-birine ane sangang dasa sia
ento ngamah padang di bukite, tur ia ngalih biri-birine ane ilang ento. 13
Guru nuturin cening: Sujatinne, yen bakatanga biri-birine ane ilang ento,
liang idepne lebihan teken ia ningalin biri-birine ane sia dasa sia ane tusing
ilang ento. 14 Keto masih Ajin ceninge di suargan, tusing pesan ledang
kayun Idane yen uli pantaran cerik-cerike ene ada ane ilang." 15 "Yen
saget ada nyaman ceninge pelih baana matingkah marep teken cening,
pituturinja ia, ajak ia ngraos padaduanan. Yen ia nyak madingehang pitutur
ceninge, mapiteges cening suba ngamulihang nyaman ceninge. 16 Nanging
yen ia bengkung, tusing nyak madingehang pitutur ceninge, alihang dewek
ceninge timpal buin aukud wiadin dadua, lantas pituturin ia buin di arepan
timpal ceninge ento. Tetujonne apanga ulihan saksine ane ajaka dadua
wiadin tetelu ento saluiring paundukane dadi beneh sulurne, buka ane
kakecap di Cakepan Sucine. 17 Nanging yen enu masih ia bengkung,
tusing padingehanga raos parasaksine, serahangja unduke ento teken
pasamuane. Yen raos pasamuane masih tusing nyak tampina, kutang ia
anggep ia dadi anak sane tuara nawang Widi wiadin buka juru duduk
pajege." 18 "Guru nuturin cening: Sujatinne apa ane sengker cening dini di
gumine, ento masih lakar kasengker baan Ida Sang Hyang Widi Wasa.
Keto masih apa ane uakang cening dini di gumine, ento masih lakar
kauakang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 19 Buina Guru nuturin cening:
Yen ada anak ajaka dadua uli pantaran ceninge dini di gumine saguluk
kenehne mapinunas saluiring ane dadi kabuatanne, pedas pinunasne ento
bakal kadagingin baan Ajin Gurune ane di suargan. 20 Sawireh dijaja ada
anak mapunduh ajaka dadua wiadin tetelu baane ia dadi sisian Gurune,
Guru ada ditu di pantaran anake ento." 21 Dane Petrus raris tangkil ring
ajeng Ida Hyang Yesus tur matur asapuniki: "Inggih Guru, ping kudake
patutipun titiang ngaksamayang nyaman titiange sane mapakardi iwang
ring titiang? Punapike ping pitu?" 22 Pangandikan Ida Hyang Yesus: "Guru
nuturin cening, dongja kanti ping pitu dogen, nanging kanti ping pitung
dasa ping pitu. 23 Sawireh yen Ida Sang Hyang Widi Wasa ngadegang
Pamrentahan Idane, ento tan bina buka satunggiling prabu ane mapakayun
ngetangang duen idane ane kitungang baan parekan-parekan idane. 24
Sasubane ida malinggih, lantas katangkilang parekane ane mutang
makudang-kudang juta rupiah. 25 Sawireh anake ento tusing nyidayang
muntasang utangne, lantas sang prabu mrentahang apang parekane ento
kadep kayang kurenane muah pianak-pianak muah pagelahane makejang,
buat anggon muntasang utangne teken ida sang prabu. 26 Ditu parekane
ento nyumbah-nyumbah matur kene: 'Mamitang lugra ratu sang prabu, icen
dumun titiang matanggeh. Titiang nyadia jaga naur utang titiange kantos
buntas.' 27 Kadi ketus kayun ida sang prabu, kanti medal kawelas arsan
idane teken parekane ento, lantas utangne kabuntasang, tur ia kabebasang.
28 Nanging sasubane parekane ento teked di jaba, ia matemu teken
timpalne ane mutang teken ia makudang-kudang rupiah. Ditu ia sahasa
ngisiang timpalne ento, baongne cekuka tur kene munyinne: 'Bayah utang
caine jani!' 29 Laut timpalne ento nylempoh tur nyumbah-nyumbah kene
raosne: 'Beli, nawegang baang tiang malu matanggeh, pipis beline pasti
lakar ulihang tiang.' 30 Parekane ento tusing nyak ngrunguang pangidih
timpalne, nanging prajani timpalne ento celepanga ka pangkenge, kanti ia
nyidayang muntasang utangne. 31 Timpal-timpal parekane ento ane
ningalin solah parekane ento, sebet pesan kenehne, laut ngaturang
paundukane ento teken ida sang prabu. 32 Mara ida sang prabu mireng
atur parekane keto, ida duka pesan, lantas parekane ento
kapangandikayang tangkil. Sasubane ia tangkil, ditu ida ngandika kene: 'Ih
iba parekan droaka, utang ibane suba buntasang gelahe, sawireh iba nunas
urip teken gelahe. 33 Singke patut iba ngolasin timpal ibane buka gelahe
ngolasin iba?' 34 Uli krana banget bendun idane, laut parekane ento
serahang ida ka pangkenge, ditu ia kapangkeng kanti ia nyidayang
muntasang utangne." 35 Irika Ida Hyang Yesus muputang baos Idane,
antuk pangandika sapuniki: "Nah buka keto masih Ajin Gurune di suargan,
marep teken cening, yen cening tusing ngaksamayang kapelihan nyaman
ceninge kanti nekeng ati."

19:1 Sasampun Ida Hyang Yesus puput mapaica paurukan, ida raris kesah
saking wewengkon Galilea, tumuli Ida rauh ring jagat Yudea sane dangin
Tukad Yordane. 2 Akeh pisan anake sane ngiring pamargin Idane.
Samaliha anake punika sami segerang Ida irika. 3 Raris wenten
makudang-kudang anak saking golongan Parisi maranin Ida misadia
mintonin Ida. Irika paraanggota golongan Parisine punika matur pitaken
ring Ida Hyang Yesus, sapuniki: "Punapike Pidabdab Torat iragane
nglugrain anake malasang somah manut sakita karep ipun?" 4 Pasaur Ida
Hyang Yesus: "Punapike ragane puniki durung naenin ngwacen ring
Cakepan Sucine, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa saking pangawit
pisan ngardi manusa lanang wadon? 5 Tur Ida masabda: 'Ento krana anake
muani patut ninggal meme bapannya, laut nunggal teken kurenanne, apanga
ia makadadua dadi mawak tunggal.' 6 Kenginan ipun tan kantun madewek
kekalih, nanging tunggal. Punika awinanipun, sane sampun katunggalang
antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa tan wenang kapalasang antuk imanusa."
7 Atur danene: "Yen asapunika, napi awinanipun Dane Nabi Musa mapaica
pidabdab, mangda anake sane pegat makurenan ngwehin surat palas
makurenan ring somahipune?" 8 Pangandikan Ida Hyang Yesus: "Nabi
Musa nglugrain ragane malasang kurenan, punika ulihan bengkung ragane.
Nanging pangawitipun boyaja kadi asapunika. 9 Tiang ngaturin ragane:
Sapasiraja sane malasang kurenanipune sane satia ring ipun, raris ipun
ngambil anak eluh lianan, ipun kawastanin mamitra." 10 Parasisian Idane
raris matur: "Yen asapunika kawentenan indik anake masomah, becikan
tan makurenan." 11 Pangandikan Ida Hyang Yesus: "Tusing makejang
anake nyidayang ngincepang paurukane ene, tuah anake ane kalugrain
ngincepang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 12 Ada anak tusing ngalih
kurenan, ulihan ia mula wandu uli mara lekad. Ada anak dadianga wandu
olih anak lenan. Ada anak ane nyelap tusing ngalih kurenan apanga ia teleb
nyidayang ngaturang ayah teken Ida Sang Hyang Widi Wasa. Nyenja ane
nyidayang ngincepang paurukane ene, depang ia nglaksanayang buka
paurukane ene." 13 Raris wenten makudang-kudang anak rauh tangkil
makta anak alit-alit, tetujonnyane mangda Ida ledang ngungkulang tangan
ring duurnyane tur ngastawayang rare-rare punika. Nanging parasisian
Idane sami ngerengin anake punika. 14 Nanging Ida Hyang Yesus raris
ngandika: "Depangja cerik-cerike pada teka sig Gurune, eda tombaanga.
Sawireh anake ane buka anake cerik ene ane lakar ngrasayang
Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa." 15 Ida raris ngungkulang
tangan Idane ring duur rare-rarene punika tur ngastawayang. Wusan punika
raris Ida kesah saking irika. 16 Sedek rahina anu, wenten anak tangkil ring
Ida Hyang Yesus tur matur asapuniki: "Guru, pakardi ayu sane encenke
sane patut laksanayang titiang, mangdane titiang prasida molih urip
langgeng?" 17 Pasaur Ida Hyang Yesus: "Apa krana ragane matakon teken
Tiang unduk pakardi ayu? Tuah Ida Sang Hyang Widi Wasa ane maraga
melah! Nanging yen ragane saja mabudi apanga molih urip langgeng,
tinutinja sapituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa." 18 Atur anake punika:
"Pituduh sane encenke punika?" Pangandikan Ida Hyang Yesus: "Edaja
ngamatiang jlema, edaja mamitra, edaja mamaling, edaja mobab, 19
baktija teken meme bapa, tur tresnainja sesaman ragane buka nresnain
deweke padidi." 20 Atur anake truna punika: "Duh Guru, indike punika
sami sampun margiang titiang, napi minab sane kantun kirang?" 21
Pangandikan Ida Hyang Yesus: "Yen ragane mabudi apanga sampurna,
kema adep saluiring pagelahan ragane laut padanaangja teken anake tiwas-
tiwas, yen suba keto ragane lakar nampi arta brana di suargan. Laut maija
tututin Tiang." 22 Wau anake truna punika miragi pangandikan Idane kadi
asapunika, ipun sedih malipetan, santukan ipun sugih pisan. 23 Ida Hyang
Yesus raris ngandika ring parasisian Idane sapuniki: "Guru nuturin cening,
sujatinne anake ane sugih keweh pesan lakar dadi kaulan Ida Sang Hyang
Widi Wasa. 24 Buina Guru mapitutur teken cening: Enu aluhan untane
macelep di song jaume, bandingang teken anake sugih dadi kaulan Ida
Sang Hyang Widi Wasa." 25 Wau parasisiane miragi pangandikan Idane
kadi asapunika, raris dane mabiayuhan mabaos: "Yen kadi asapunika,
sirake sane pacang molih rahajeng?" 26 Ida Hyang Yesus raris mandreng
parasisian Idane sarwi ngandika: "Yen cara manusa, paundukane ento saja
tawah, nanging buat Ida Sang Hyang Widi Wasa tusing ada ane tuara
kasidan." 27 Dane Petrus raris matur ring Ida Hyang Yesus asapuniki:
"Guru, titiang puniki sareng sami sampun pada nilar paderbean titiange
ulihan titiang ngiring Guru, napike sane pacang dados pikolih titiange?" 28
Pangandikan Ida: "Guru nuturin cening, sujatinne mani wekas dimasan
Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa suba
kalinggihang di singasana kaluihan Idane di Gumine Ane Anyar ditu cening
makaroras ane dadi sisian Gurune, lakar kategakang di singasanane ane
roras, tur lakar bareng nepasin bangsa Israele ane roras suku bangsa ento.
29 Buina asing-asing anak ane ngalahin umahne, ngalahin nyamanne
muani, nyamanne eluh, meme bapanne, pianakne muah tegalne uli krana
nututin Guru, ia lakar nampi tikel ping satus, tur lakar molih idup
langgeng. 30 Nanging liu anake ane jani paling malu, lakar dadi paling duri
muah ane jani paling duri, lakar dadi paling malu."

20:1 "Yen andeang Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa ento tan bina
buka anake ane ngelah pabianan anggur. Pasemengan pesan anake ento
suba pesu ka jalane ngalih buruh, lakar tundena magae di pabianan
anggurne. 2 Sasubane pada adung mupah adinar awai, manut upah ane
biasa, lantas buruh-buruhe ento tundena magae di pabianan anggurne. 3
Sawatara jam sia anake ento buin pesu, tepukina anak liu pada malali di
peken. 4 Anake ane ngelah pabianan anggure ento laut ngraos teken anake
ento: 'Napike jerone nyak magae di pabianan anggur tiange? Nyanan lakar
baang tiang jerone upah ane amun patutne.' Anake ento lantas pada ka
pabianan anggurne. 5 Sawatara jam roras muah jam telu sanja, buin ia pesu
ngalih buruh, buat tundena magae di pabianan anggure ento. 6 Nyananne
sawatara jam lima sanja, buin ia ka pekene ditu tepukina anak pada malali,
laut kene raosne: 'Apa krana jerone dadi malali dogen awai mepek?' 7
Pasaut anake ento: 'Bas tan wenten anak sane ngwehin tiang karya.' Lantas
kene raos anake ane ngelah pabianan anggure: 'Yen keto kemo jani magae
di pabianan anggur tiange.' 8 Disubane nyaluk peteng, anake ane ngelahang
pabianan anggure ento lantas ngaukin mandorne, kene raosne: 'Kemo jani
kaukin buruh-buruhe ento, tur bayah upahne, uli ane magae paling durina
kanti ane magae paling maluna.' 9 Ditu laut teka anake ane magae uli jam
lima. Anake ento suang-suang upahina adinar. 10 Suba keto laut teka ane
magae uli semengan. Manut pepinehne, kadena dewekne lakar nampi upah
lebihan teken timpalne ibusan. Nanging ia masih nampi suang-suang
adinar. 11 Mara ia nampi upahne amonto, lantas ia pada makeengan teken
ane ngelah abian anggure, 12 kene raosne: 'Anake sane pinih pungkura
punika, ipun makarya wantah ajam, nanging ragane ngicen upah pateh ring
tiang sane tuyuh makarya saking semeng kapanesan.' 13 Nanging pasaut
anake ane ngelah pabianan anggure teken anake ento: 'Jero, tiang tuara
lompang teken jerone. Tusingke ituni semengan jerone suba pada adung
mupah adinar awai? 14 Ene jemak upah jerone tur kemoja mulih! Tiang
mula makeneh maang anake ane paling durina ene upah patuh teken
jerone. 15 Apa tiang tusing dadi nganggon gelah tiange manut sakita keneh
tiange? Apa jerone iri ati baane tiang mapadana?'" 16 Pamuputne Ida
Hyang Yesus ngandika sapuniki: "Nah keto masih mani wekas, anake ane
paling duri, lakar dadi paling malu; muah anake ane paling malu lakar dadi
paling duri." 17 Daweg Ida Hyang Yesus lunga ka kota Yerusalem, Ida
ngandikain tur nganehang sisian Idane makaroras, tur ring margi Ida
ngandika ring dane, 18 sapuniki: "Jani iraga lakar ka kota Yerusalem. Ditu
Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar
kaserahang sig parapangageng panditane muah paraguru agamane. Ida
bakal katiwakin danda pati. 19 Tur Ida lakar kaserahang sig bangsane ane
tidong bangsa Yahudi, apanga Ida kanistayang, katigtig tur kapentang di
salibe. Nanging di dinane ane kaping telu Ida lakar katangiang tur nyeneng
buin." 20 Raris rauh ibun paraokan Dane Sebedeus sareng oka-okan
danene, tangkil ring Ida Hyang Yesus nyadia pacang mapinunas ring Ida.
21 Pangandikan Ida Hyang Yesus: "Meme, napi wenten buat?" Atur
danene: "Yen Guru sampun jumeneng nata, icenja pianak titiange kekalih
puniki mangda dados pangabih ring kiwa tengen singasanan Palungguh
Guru." 22 Nanging pasaur Ida Hyang Yesus: "Sujatinne meme tan ngresep
ring pinunas memene. Napi meme miwah cening nyidayang jagi nandangin
sangsarane sane jagi tandangin Tiang?" Pasaur danene: "Inggih kangkat
antuk titiang." 23 Ida malih ngandika: "Sangsaran Tiange punika taler jaga
tandangin meme miwah cening. Nanging indik dados pangabih ring kiwa
tengen Tiange punika boyaja wewenang Tiange sane jaga maicayang.
Punika Sang Aji sane pacang nglugrahang ring anake sane sampun
sediaang Ida." 24 Duk sisian Idane sane adasa miragi paindikane punika,
raris dane duka ring sang kalih punika. 25 Ida Hyang Yesus raris
ngandikain parasisian Idane sapuniki: "Cening ajak makejang suba pada
nawang, mungguing parapamimpine pada ngelah kuasa marep teken
rakyatne. Parapamimpine ento pada mrentah rakyate ento. 26 Nanging di
pantaran ceninge singja buka keto. Nyenja ane mabudi dadi agung di
pantaran ceninge, patut ia dadi pangayah ceninge. 27 Buina nyenja mabudi
dadi pamucuk di pantaran ceninge, patut ia dadi panjak ceninge. 28 Buka
Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa rauh ka jagate
dongja mamuatang apanga kayahin, nanging nyadia ngayahin tur nyadia
nyerahang jiwan Idane buat mebasang anake liu." 29 Ritatkala Ida Hyang
Yesus medal saking kota Yeriko, kasarengin olih parasisian Idane, akeh
pisan jadmane sane ngiring Ida. 30 Irika wenten anak buta sareng kalih
negak ring sisin margine. Duk ipun miragi mungguing sane nglintang ring
arepanipune punika Ida Hyang Yesus, raris ipun majeritan sapuniki: "Duh
Ratu, sentanan Sang Prabu Daud, suecaninja titiang!" 31 Jadmane akeh
punika ngerengin ipun, mangda ipun mendep. Nanging anake buta punika
sayan nyangetang ipun majeritan: "Duh Ratu, sentanan Sang Prabu Daud,
suecaninja titiang!" 32 Ida Hyang Yesus raris majanggelan tur ngandikain
anake punika. Pangandikan Idane: "Apa ane idih jerone teken Tiang?" 33
Pasaur anake punika: "Ratu, tulungja titiang, mangda titiang mrasidayang
ngeton." 34 Daweg punika kadi ketus kayun Idane antuk kawelas arsan,
raris Ida ngusud paningalan sang kalih. Tur daweg punika ugi ipun prasida
ningalin raris ipun ngiringang Ida.

21:1 Rikala Ida Hyang Yesus sareng parasisian Idane sampun nampek ring
kota Yerusalem, tur rauh ring kota Betpage sane ring Bukit Saitun, Ida
raris ngutus sisia kekalih mamargi ngriinin Ida, 2 tur kapangandikain
sapuniki: "Jani kemoja cening majalan ka desane ane ada di arepan
ceninge. Ditu cening lakar nepukin keledae lua mategul ngajak godel.
Lusinja keledaene ento, aba mai kayang godelne. 3 Yen ada anak nakonin,
kene baan masaut: 'Ida Sang Guru sane ngarsayang,' sinah ia lakar maang
cening ngaba kayang godelne." 4 Paindikane punika mamargi kadi
asapunika mangda tegep sabda sane kawedarang antuk sang nabi sane
asapuniki: 5 "Uningayangja teken sang putri Sion: ne mangkin Sang Prabun
ragane ngrauhin ragane. Ida maraga darma, rauh nglinggihin keledae
inggih punika keledae pondongan sane kantun nguda!" 6 Sisian Idane raris
mamargi nglaksanayang sapituduh Ida Hyang Yesus. 7 Tan sue, dane raris
rauh makta keledae kalih godelipun. Tundun keledaene kaaledin antuk
saput danene, raris Ida nglinggihin keledaene punika. 8 Anake sane
ngiringang Ida akeh pisan, makasami sareng ngebatang saput miwah
panganggenipune ring margine. Wenten malih sane tiosan ngempak-
ngempak carang kayu tur kabrarakang ring margine. 9 Anake akeh sane
mamargi ring ajeng miwah ring ungkur Idane raris sami pada masuryak
muji sapuniki: "Luihangja sentanan Sang Prabu Daud, Ida Sang Hyang
Widi Wasa ngamertanin Sang sane rauh masrana parab Idane. Luihangja
Ida Sang Hyang Widi Wasa!" 10 Daweg Ida ngranjing ka kota Yerusalem,
sadaging kotane sami pada iur mabiayuhan rame saling takenin: "Nyen sih
Anake ene?" 11 Anake akeh sane ngiringang Ida punika nyaurin sapuniki:
"Puniki sampun Nabi Yesus sane saking kota Nasaret ring wewengkon
Galilea." 12 Ida Hyang Yesus raris ngranjing ka Perhyangan Agung, tur
sawatek dagange ring natar Perhyangan Agunge katundung. Meja-meja
genah anake nukarang jinah miwah bangku-bangkun anake ngadol paksi
dara sami pada katuludang. 13 Pangandikan Idane: "Ada kasurat di
Cakepan Sucine kene: 'Perhyangan Ulune lakar kasambat dadi tongos
ngastawa,' nanging ragane suba nadiang tongos pengkeban maling." 14
Raris wenten makudang-kudang anak buta miwah anak perot, rauh tangkil
ring Ida ring Perhyangan Agung. Anake punika makasami segerang Ida.
15 Nanging daweg pangageng pandita miwah paraguru agamane ngaksi
pracirine sane ngangobin sane kawentenang antuk Ida Hyang Yesus,
samaliha mireng alit-alite sane pajerit ring Perhyangan Agung: "Luihangja
sentanan Sang Prabu Daud," dane sami pada duka. 16 Raris dane mabaos
ring Ida Hyang Yesus: "Punapi Ragane tan mireng sane kabaosang antuk
alit-alite punika." Pangandikan Ida Hyang Yesus: "Sampun piragi Tiang,
nanging punapi ragane durung naenin mamaosin ring Cakepan Sucine:
'Mungguing saking bibih rare-rarene miwah paraalit-alite sane kantun
nyusu, Palungguh IRatu sampun nyediaang kidung puji-pujian.'" 17 Ida
raris nilar anake punika, medal saking Perhyangan Agung lunga ka kota
Betania tur makolem irika. 18 Benjangipun kantun pasemengan pisan,
rikala Ida Hyang Yesus mawali ka kota, ring margi Ida marasa lue. 19 Tan
doh saking sisin margine Ida nyingak wit aa, raris wit aa punika tampekin
Ida. Nanging tan pisan wenten wohipun, sane wenten wantah daun
kewanten. Irika Ida ngandika ring wit aa punika, sapuniki: "Iba tusing lakar
mabuah buin kanti salawas-lawasne." Wusan Ida ngandika asapunika, jeg
pramangkin wit aa punika layu tur tuh. 20 Wau ngeton paindikane sakadi
asapunika, parasisian Idane sami angob raris matur: "Napi awinanipun wit
aane punika dados tuh pramangkin?" 21 Pangandikan Ida Hyang Yesus:
"Guru nuturin cening, sujatinne yen cening saja pracaya tur tusing bimbang,
cening masih nyidayang ngae buka ane suba gae Guru arepa teken punyan
aane ene, singja tuah amontoan dogen, nanging cening nyidayang mrentah
bukite ene: 'Mabutanja tur maclempung di pasihe,' pasti kasidan! 22 Buina
yen cening pracaya, apaja ane tunas cening sajeroning pangastawan, ento
pedas lakar tampi cening." 23 Ida Hyang Yesus raris ngranjing ka
Perhyangan Agung. Rikala Ida ngurukang irika, raris rauh parapangageng
pandita miwah parapanglingsir bangsa Yahudine, mataken ring Ida Hyang
Yesus, asapuniki: "Antuk wewenang sane encenke Ragane ngamargiang
paindikan puniki? Samaliha sapasira sane ngicen Ragane wewenang
punika?" 24 Pasaur Ida Hyang Yesus: "Tiang taler jaga mataken ring
ragane. Samaliha yen ragane ledang nyaurin pitaken Tiange, Tiang taler
misadia nguningayang ring ragane antuk wewenang sane encen Tiang
ngamargiang paindikane punika. 25 Saking dijake wewenang Dane
Yohanes ngamargiang lelukatan punika? Punapi saking Ida Sang Hyang
Widi Wasa, punapi saking imanusa?" Irika dane pada mabebaosan
sapuniki: "Yen iraga ngorahang ento uli Ida Sang Hyang Widi Wasa, sinah
Ia lakar matakon: 'Yen keto apa awananne ragane tusing pracaya teken
Dane Yohanes.' 26 Nanging yen orahang ento 'uli manusa', iraga takut
teken anake liu, sawireh makejang anake pada mituiang Yohanes ento
nabi." 27 Raris pasaur danene ring Ida Hyang Yesus: "Tiang tan uning."
Pasaur Ida Hyang Yesus ring dane: "Yen asapunika, Tiang taler tan jaga
nguningayang ring ragane, antuk wewenang sane encen Tiang ngamargiang
paindikane punika." 28 "Ne mangkin sapunapi pamanggih ragane ngeniang
paindikane puniki, inggih punika: Wenten anak madue pianak muani-muani
kekalih. Raris bapanipune ngaukin pianakne sane paling keliha tur mabaos
sapuniki: 'Cening kemo cening magae di pabianan anggure.' 29 Pasaur
pianakipune: 'Pamit tiang tan ngiring.' Nanging wekasan raris meseh
pepinehipune, tumuli ipun mamargi ka pabianan anggur bapanipune. 30
Bapanne raris ngrerehin adinipune tur kauduhang pateh sakadi ring
belinipune iwau. Pasaur pianakipune sapuniki: 'Inggih bapa, tiang ngiring!'
Nanging ipun tan mamargi ka pabianan anggure. 31 Ne mangkin saking
pantaran pianakipune kekalih punika, sane encenan sane nglaksanayang
pituduh bapannyane?" Pasaur anake punika: "Belinipune." Pangandikan
Ida Hyang Yesus: "Tiang nguningayang ring ragane, sujatinipun parajuru
duduk pajege miwah parasundele punika pacang riinan ring ragane dados
parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 32 Santukan Dane Yohanes
sampun rauh matujuhang margi sane patut ring ragane, nanging ragane tan
pracaya ring dane. Nanging parajuru duduk pajege miwah sundel-sundele
punika, ipun sami pada pracaya ring dane. Samaliha yadianja ragane
sampun pada nyingakin margine punika, nanging ragane tan kayun
ngesehin pepineh tur pracaya." 33 "Ne mangkin pirengangja pangande
sane tiosan, inggih puniki: Wenten anak agung madue pabianan anggur.
Abiane punika kapagehin makaileh. Samaliha kakaryanang genah buat
meres anggur. Tur ida ngwangun kubu, genah mondokin abiane punika.
Sasampune sami pada puput, raris abian idane punika kapatanduang ring
parapanandu saking desane irika. Ida raris lunga nura desa. 34 Sasampune
rauh masan ngalap, ida anake agung raris ngutus parekan-parekan idane
mangda nelokin parapanandune, nyadia ngambil piakan buah anggure. 35
Nanging sakancan parekane punika kejuk antuk parapanandune, wenten
sane katigtig, wenten sane kapademang, samaliha wenten sane kasabatin
antuk batu. 36 Sasampune punika malih Ida ngutus makudang-kudang
parekan, akehan ring sane sampun, nanging parekan-parekane puniki taler
kasapunikayang. 37 Ring pamuput, ida raris ngutus putran idane.
Pakayunan idane sapuniki: 'Pianak gelahe pedas ajianga.' 38 Nanging
rikala parapanandune manggihin putran anake agung rauh, ipun raris
mapaiguman sareng timpalipune sapuniki: 'Ene apa okan anake agung ane
patut ngwarisang teka. Jalan jani matiang, apanga warisane dadi gelah
iraga.' 39 Putran anake agung punika kejuk katalinin, tur kentungang
ngliwat pagehan pabianan anggure, irika ida kasedayang. 40 Raris, yen
anake agung punika rauh, sapunapianga minab parapanandune punika?"
sapunika pitaken Ida Hyang Yesus. 41 Pasaur anake punika: "Ida pasti
pacang mademang parapanandune punika tur abian idane pacang
kapatanduang ring anake tios, sane nyak ngamasa ngaturang piakan ring
ida." 42 Pangandikan Ida Hyang Yesus ring anake punika: "Punapi ragane
durung naenin ngwacen ring Cakepan Suci mungguing batu sane sampun
kakutang antuk tukang-tukang batune, punika sampun dados tongkok asu,
inggih punika batu dasar sane utama. Paindikane punika wantah pakardin
Ida Sang Hyang Widi Wasa, mawinan kalintang ngangobin buat iraga. 43
Punika awinanipun Tiang nguningayang ring ragane, kawiryan
Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang kambil saking pantaran
ragane tur pacang kapaicayang ring sakancan anake sane pacang
ngwetuang woh. 44 Sapasiraja sane labuh nepen batune punika, ipun
pacang nyag, samaliha sapasiraja sane katepen antuk batune punika, ipun
pacang dekdek remuk." 45 Ritatkala parapangageng pandita miwah anak
saking golongan Parisine mireng pangande punika, sami pada wikan
mungguing dane sane kapatitis. 46 Raris sami pada ngreka daya jaga
ngejuk Ida Hyang Yesus, nanging sami jejeh ring anake akeh, santukan
anake punika sami mituiang Ida punika nabi.

22:1 Ida Hyang Yesus malih mapidarta ring anake akeh punika nganggen
pangande, sapuniki: 2 "Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa punika
yen upamayang, tan bina sakadi sang prabu, sane madue karya
pabuncingan buat putran idane. 3 Irika ida ngutus parekan-parekan idane
ngaturin sawatek anake sane sampun kaundang, mangda ledang pada
ngrauhin. Nanging anake punika tan wenten sane kayun rauh. 4 Malih ida
ngutus parekan sane tiosan, tur kapiteketin asapuniki: 'Aturangja teken ida
dane ane suba pada undang gelahe, kene: Sami sampun pada cumawis,
kebo miwah wewalungan tiosan sampun pada katampah, tur sami sampun
cawisang ida. Ne mangkin ragane katurin mangda ledang pada rauh.' 5
Nanging anake sane kaundang sami pada tan lingu. Wenten sane ka
tegalne, wenten sane ngurusang dagangane. 6 Samaliha sane tiosan wenten
sane ngejuk tur nigtig tumuli ngamademang parekane punika. 7 Duaning
punika, sang prabu kalintang duka. Raris ida ngutus wadua balan idane
buat mancut urip anake sane mademang parekan-parekan idane miwah
ngeseng kotanipune. 8 Sasampune punika, ida raris ngandika ring parekan-
parekan idane asapuniki: 'Panamiune makejang suba makebat, nanging
paratamiune tusing ada ane teka. 9 Ento kranane kemo cai jani ka margane
gede muah ka pempatane. Ajak mai sawatek anake ane tepukin cai.' 10
Raris parekane pada medal ka margane. Sawatek anake sane
panggihinipun, sami kaundang kajak ka puri. Ring pantaranipune, wenten
jadma corah, taler wenten jadma becik kantos bek purine. 11 Rikala sang
prabu ngranjing nyingak paratamiune, wenten cingak ida anak sane
mapangangge tan manut sesanan anak kundangan. 12 Raris ida ngandika
ring ipun sapuniki: 'Ih jero, apa awanane dadi jerone langgia pesan
bani-bani ka puri tuara nganggo panganggo ane manut teken sesanan anak
kundangan?' Anake punika kabibil tan mrasidayang matur. 13 Sang Prabu
raris ngandika ring parekan idane: 'Talininja lima-batisne tur entungangja ia
pesu sig petenge ane paling petenga, ditu ia bakal ngeling masesambatan
kanti giginne kriet-kriet.'" 14 Pamuput Ida Hyang Yesus ngandika
sapuniki: "Santukan akeh sane kaundang, nanging wantah akidik sane
kapilih." 15 Anake sane saking golongan Parisi sami pada makaon, tumuli
mapiguman ngrincikang daya, mangda malantaran antuk pitaken, dane
nyidayang ngrereh saud wecanan Ida Hyang Yesus. 16 Dane raris ngutus
sisian danene sareng ring anak saking golongan Herodese maranin Ida
Hyang Yesus, mataken sapuniki: "Guru, titiang sami mariangken,
mungguing Guru puniki yuakti maraga polos tur sadu. Madasar antuk
darma sadu Guru ngurukang pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa.
Samaliha Guru tan ajerih ring sapasiraja, santukan Guru tan matuju mua.
17 Ne mangkin indayangja ndikayang ring titiang, manut sane munggah
ring pakayunan Gurune: Yen manut Cakepan Torat iragane, punapike patut
naur pajeg ring Sang Nata Ratu, punapi tan?" 18 Nanging Ida Hyang
Yesus wikan ring kacorahan manahnyane, raris Ida ngandika: "Apa
awanane jerone nyugjugin Tiang, ih anak ane mapi-mapi. 19 Edengangja
teken Tiang pipise ane lakar anggo mayah pajege ento!" Raris ipun
ngedengang jinah perak abidang. 20 Malih ida mataken ring ipun sapuniki:
"Ento gambar muah parab enyen ane munggah ditu?" 21 Aturipune:
"Punika gambar miwah parab Ida Sang Nata Ratu." Ida raris ngandika ring
ipun: "Lamun keto, aturangja teken Ida Sang Nata Ratu apa ane mula dadi
druen ida, tur aturangja teken Ida Sang Hyang Widi Wasa, apa ane mula
dadi druen Ida Sang Hyang Widi Wasa!" 22 Wau miragi pangandikan
Idane asapunika, ipun sami pada angob tumuli makaon tan papamit saking
ajeng Ida Hyang Yesus. 23 Kala punika wenten anak saking golongan
Saduki rauh tangkil ring ajeng Ida Hyang Yesus. (Golongan Sadukine
punika maosang, mungguing anake sane sampun padem, tan pacang
kauripang malih saking pantaran anake padem.) Dane mataken sapuniki:
24 "Guru, manut pangandikan Nabi Musa, yen wenten anak padem,
nanging durung maderbe pianak, patut nyaman anake padem punika
ngambil baluannyane mangdane numbuhang sentana buat sang padem. 25
Sane riin ring pantaran titiange wenten anak manyama sareng pepitu. Sane
pinih keliha ngambil anak eluh. Tan sue, raris anake lanang punika padem.
Santukan durung wenten sentana, baluannyane kambil antuk adinipune. 26
Adinipune taler padem tan pasentana. Adi sane kaping tiga raris ngambil
ibalu punika, nanging taler padem tan pasentana. Asapunika
sapanglanturipun kantos sane pinih alita. 27 Pamuputipun ibalu punika
taler padem. 28 Ring benjang wekas, yen sampun rauh masannya anake
padem pada kauripang, saking pantaran anake pepitu iwau, sirake sane
patut dados somah ibalu punika? Santukan makapepitu sampun naenin
nganggen ipun somah?" 29 Pasaur Ida Hyang Yesus: "Ambate iwang
pangresepan ragane, santukan ragane tan resep ring daging Cakepan
Sucine miwah kawisesan Ida Sang Hyang Widi Wasa! 30 Santukan
disampun anake kauripang saking pantaran anake padem, ipun tan bina
sakadi paramalaekate ring suargan. Ipun tan malih makurenan wiadin
kapakurenang. 31 Nanging ngeniang paindikan anak padem jaga
kauripang, punapike ragane durung maosin sabdan Ida Sang Hyang Widi
Wasa sane sapuniki: 32 'Ulun ene Widi ane kasungsung baan Abraham
muah Ishak muah Yakub.' Punika mapiteges Ida Sang Hyang Widi Wasa
maraga Widin anake sane urip, boya Widin anake sane padem." 33 Wau
anake akeh punika miragi indike punika, ipun sami pada angob ring
paurukan Idane. 34 Rikala anake sane saking golongan Parisi pada miragi
mungguing anak Sadukine sampun kakaonang sajeroning bebaos antuk Ida
Hyang Yesus, raris dane sami pada mapunduh. 35 Wenten sinalih tunggal
guru agama matur pitaken, buat nyadia ngrereh saud pangandikan Idane,
sapuniki atur danene: 36 "Guru, pituduhe sane encen sane pinih utamana
ring Pidabdab Torate?" 37 Pasaur Ida Hyang Yesus, sapuniki: " 'Tresna
baktija teken Ida Sang Hyang Widi Wasa, Panembahan kitane, aji panelah
bayu, sabda muah idep kitane.' 38 Punika pituduh sane mautama miwah
sane pinih buat. 39 Pituduhe sane kaping kalih sane pateh kautamanipun,
sapuniki: 'Tresna asihja kita teken sesaman kitane, buka kita tresna teken
dewek kitane padidi.' 40 Sadaging Cakepan Torat Dane Nabi Musa miwah
cakepan paranabine, sami sampun kacakup sajeroning pituduhe makakalih
puniki." 41 Rikala anake sane saking golongan Parisi nuju mapunduh, Ida
Hyang Yesus raris mataken ring dane, asapuniki: 42 "Yen manut
pakayunan ragane, Sang Prabu Sane Kajanjiang punika, sapasirake sane
madue sentanane?" Atur danene sareng sami: "Sang Prabu Sane Kajanjiang
punika sentanan Sang Prabu Daud!" 43 Pangandikan Ida Hyang Yesus:
"Yen asapunika napi awinanipun Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa
ngwisikin Ida Sang Prabu Daud, mangda Ida nyambat Panembahan, ring
Sang Prabu Sane Kajanjiang punika? Santukan Sang Prabu Daud mabaos
sapuniki: 44 Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda ring Panembahan
titiange: Negakja cening di tengawan Ajine, kanti sawatek musuh Ceninge
dadiang Aji pajekjekan Ceninge.' 45 Raris, yen Ida Sang Prabu Daud
nyambat Sang Prabu Sane Kajanjiang punika 'Panembahan', sapunapi
antuka dados sentanan Sang Prabu Daud?" 46 Tan wenten anak angan adiri
sane mrasidayang nyaurin pitaken Idane. Tur ngawitin saking rahina punika
tan wenten malih anak sane purun matur pitaken ring Ida Hyang Yesus.

23:1 Ida Hyang Yesus raris ngandika ring anake akeh miwah ring
parasisian Idane, sapuniki: 2 "Paraguru agamane muah anak golongan
Parisine ento mula anak ane molih wewenang buat ngartiang Pidabdab
Torat Nabi Musane. 3 Ento kranane tinutinja tur laksanayangja saluiring
paurukan ane suba urukanga teken ragane. Nanging tingkah solahne eda
pesan patuutina, sawireh dane bisa ngurukang, nanging dane tusing nyak
nglaksanayang. 4 Dane seneng mategenang tetegenan ane baat tekening
anak, nanging dane tusing pesan kayun nulungin nyen, yadianja ngusud
dogenko tusing kayun. 5 Saluiring paundukan ane laksanayang dane, ento
tuah pabuat apang pabaliha teken anake. Dane nganggon gelang kana
lumbang tur matetekes ane misi tulisan kaketusan Cakepan Suci muah
nganggo jubah ane matepi misi geglenteran lambih. 6 Yen nuju kundangan,
dane seneng malinggih di tongose ane utama, tur yen di perhyangan, dane
seneng malinggih di arep. 7 Seneng katunas lugrain di peken-pekene, tur
seneng kasambat guru. 8 Nanging ragane edaja ada ane kasambat guru,
sawireh Gurun ragane ento tuah adiri tur ragane ene manyama. 9 Buina
dini di gumine, edaja ada anak ane kasambat dadi Ajin ragane, krana Ajin
ragane ento tuah adiri, nah ento Ida Sang Aji di suargan. 10 Eda masih
ragane mabudi kasambat pamimpin, sawireh Pamimpin ragane masih tuah
adiri, nah ento Sang Prabu Ane Kajanjiang ento. 11 Nyenja ane paling
agung di pantaran ragane, ia patut dadi pangayah di pantaran ragane. 12
Tur nyenja ane nginggiling dewekne ia lakar kaesorang. Sakewala nyenja
ane ngesorang awak, ia lakar kainggilang." 13 "Sengkala jerone, ih
paraguru agama muah paraanggota golongan Parisi, anak ane mapi-mapi.
Marga ane ngungsi Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa empetin
jerone di arepan anake. Tur jerone tusing nyaratang kemo muah anake ane
mabudi kemo tambakin jerone. 14 Sengkala jerone, ih paraguru agama
muah anggota golongan Parisi anak ane mapi-mapi. Jerone ngrampas isin
umah bebalune, tur ngapus anak aji pangastawan ane lantang-lantang. Ento
krana jerone pasti bakal nampi pasisip ane paling gedena. 15 Sengkala
jerone, ih paraguru agama muah golongan Parisi, anak ane mapi-mapi.
Jerone malayar megat pasih muah nglelana di gumine, apanga ada anak
ane nyak ngutang dosa-dosannyane. Nanging di subane ada buka keto, laut
anake ento dadiang jerone anak corah, ane kacorahane tikel ping pindo
bandingang teken jerone, kanti ia pantes dadi isin nraka. 16 Sengkala
jerone, ih pamimpin ane buta, ane ngurukang anak buka kene: 'Yen
masumpah misi nyambat Perhyangan Agung, sumpahne ento tusing
kanggo. Nanging yen masumpah misi nyambat mas ane di Perhyangan
Agunge, ento mara kanggo sumpahne.' 17 Ih jero anak buta buin belog,
encenke ane utamaan, apake mase ento apa Perhyangan Agunge ane
nyuciang mase ento? 18 Ragane taler ngurukang: 'Masumpah tur misi
nyambatang tongos aturane, sumpahe ento tusing kanggo. Nanging yen
masumpah misi nyambatang aturan ane di duur tongos aturane ento, mara
kanggo sumpahne ento.' 19 Ih jero, ambate sanget butan jerone, encenke
utamaan: apake aturane, apake tongos aturane ane nyuciang aturane ento?
20 Sawireh nyenja ane nyambat tongos aturane, ento mateges masumpah
nyambatang tongos aturane muah sawatek ane di duur tongos aturane ento.
21 Buina nyenja ane masumpah nyambatang Perhyangan Agung,
mapiteges ia masumpah nyambatang Perhyangan Agung muah Ida Sang
Hyang Widi Wasa ane malingga di Perhyangan Agunge ento. 22 Nyenja
masumpah nyambatang langit, mateges ia nyambat singasanan Ida Sang
Hyang Widi Wasa muah Ida ane malingga di singasanane ento. 23
Sengkala jerone ih paraguru agama muah anak golongan Parisi, anak ane
mapi-mapi. Sawireh apahdasan uli selasih, adas manis muah jinten aturang
jerone ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Nanging isin Pidabdab Torate ane
buat, makadinne: kadilan, sih kapiolasan muah kasatiaan ento lemenahang
jerone. Ene ane patut laksanayang, nanging ane lenan ento eda
lemenahanga. 24 Ih jero pamimpin buta. Yen ada buyung maclempung di
inuman jerone, ento kaadang jerone, nanging yen misi onta laut uluh jerone.
25 Sengkala jerone, ih paraguru agama muah paraanggota golongan
Parisi, anak ane mapi-mapi. Jembung muah piringe kedasin jerone di
sisinne, nanging di tengahne bek misi jejarahan muah loba angkara. 26 Ih
wong golongan Parisi ane buta, sutsutin malu jembunge ento di tengahne,
sinah ane di sisinneko lakar kedas. 27 Sengkala jerone, ih paraguru agama
muah paraanggota golongan Parisi, anak ane mapi-mapi. Jerone tan bina
kadi gegumuk ane malabur putih, uli di sisi ngenahne kedas nyalang,
nanging di tengahne bek misi tulang-tulang anak mati muah sakancan
beberekan. 28 Aketo masih jerone, di arepan anake jerone katon sadu,
nanging sujatinne jerone kaliwat durjana tur mapi-mapi." 29 "Sengkala
jerone, ih paraguru agama muah paraanggota golongan Parisi, anak ane
mapi-mapi. Jerone ngwangun gegumuk paranabi tur anteng mayasin
tugu-tugun parasadune, 30 saha mabaos: 'Yen iraga suba ada dugase ento,
pedas iraga tusing milu matuutin lingsir-lingsire nyedayang nabi-nabine.' 31
Nanging ucapan jerone ento mituiang, mungguing jerone katurunan tukang
ngamatiang paranabi. 32 Dadinne jani tutugang tur pragatangja pakertin
lingsir-lingsir jerone! 33 Ih jero wong durjana, terehan lelipi! Jerone
tusingja bakal nyidayang luput uli pasisip di kawah nrakane! 34 Ento krana
Tiang ngorahang teken jerone, Tiang lakar ngutus paranabi,
parawicaksana, paraguru agama nekain jerone. Nanging abagian uli
pantaran anake ento lakar matiang jerone muah pentang jerone di salibe.
Ane lenan tigtig jerone di perhyangan-perhyangane muah sangsarain muah
uber-uber jerone uli di kota ka kotane ane lenan. 35 Pamuputne jerone
lakar nampi pasisip anake ane ngamatiang anak ane tan padosa, ngawit uli
Dane Habel, ane sadu ento, kanti matin Sakaria pianak Berekiane, ane
matiang jerone di selagan Perhyangan Agunge ajaka tongos aturane. 36
Tiang ngorahin jerone: Sujatinne pasisipne ento makejang bakal
kapetegenang teken anake ane ada jani." 37 "Kota Yerusalem, kota
Yerusalem, iba ane ngamatiang paranabi muah ngencurin baan batu
sawatek anake ane kutus baan Ida Sang Hyang Widi Wasa nekain iba! Ping
kuda Kai makeneh munduhang rakyat ibane, buka panginane munduhang
panak-panakne di batan kampidne, nanging iba tusing nyak. 38 Jani
iwasinja! Umah ibane lakar sepi, kalaina rarud. 39 Kai ngorahin iba: uli
didinane ene iba tusing bakal nepukin Kai, kanti iba masesambatan kene:
'Ida Sang Hyang Widi Wasa ngamertanin Ida ane rauh malarapan pituduh
Ida Sang Panembahan.'"

24:1 Wusan punika Ida Hyang Yesus medal saking Perhyangan Agung,
raris makaon. Parasisian Idane raris rauh sarwi matujuhang wewangunan
Perhyangan Agunge. 2 Irika Ida ngandika ring dane: "Pedasinja ento
makejang! Guru ngorahin cening, sujatinne tusing lakar ada batu angan
abesikko ane lakar enu nongos di tongosne. Sakancan batune ento lakar
kuugang." 3 Tatkala Ida Hyang Yesus malinggih ring Bukit Saitun,
parasisian Idane pada rauh, tumuli mabebaosan ngiring Ida. Dane raris
matur pitaken sapuniki: "Indayangja ndikayang ring titiang, malih pidan
paindikane punika pacang kasidan, tur napi sane pacang dados cirin rauh
Gurune miwah pamuput jagate?" 4 Pasaur Idane: "Pada yatnainja deweke
apang eda kanti cening bakat apus anak. 5 Sawireh lakar liu ada anak teka
nganggon adan Gurune tur ngucap kene: 'Tiang ene Sang Prabu Ane
Kajanjiang ento!' Tur ulihan ento anake pada kena kaapus. 6 Cening lakar
ningeh kuugan anak masiat paek pesan muah ortan anak masiat ejoh
pesan. Dikalane ento, yatnainja dewek ceninge tur eda cening runtag.
Sawireh unduke ento musti lakar ada, nanging ento tonden pamragatne. 7
Bangsa lakar nglawan bangsa, kaprabon lakar nglawan kaprabon. Dini ditu
lakar ada sayah gede muah linuh. 8 Paundukane ento makejang tekanne
tan bina buka pangawit sakit anake nyakit ngelah pianak. 9 Kala ento
cening lakar kejuk tur kaserahang apanga kasangsarain tur lakar matianga.
Cening lakar kagetingin baan manusane makejang uli krana cening dadi
sisian Gurune. 10 Liu anak ane pada murang agama tur anake ento lakar
saling patujuhang muah saling getingin. 11 Buina liu ada nabi palsu teka
ane ngranayang kapracayan anake liu pada paling. 12 Sawireh ngancan
ngliunang kadurakan anake, dadinne kapitresnan anakeko ngancan tuna. 13
Nanging nyenja ane nyidayang pageh kanti ka pamragat, anake ento lakar
karahayuang. 14 Orta Rahayu unduk Ida Sang Hyang Widi Wasa
ngadegang Pamrentahan Idane lakar kaortayang ka sakuub gumine,
apanga dingaha baan manusane makejang. Sasubane ento mara teka
pamragat gumine." 15 "Cening bakal ningalin Bencana Ane Gede nyeleg di
tongose ane suci, buka ane suba kawarahang baan Nabi Daniel (sang sane
mamaosin mangda ngincepang paindikane puniki). 16 Dikalane ento anake
ane di wewengkon Yudea apanga pada rarud ka gunung. 17 Anake ane
nuju di loteng umahne eda pesan tuun macelep ka umah meten buat
nyemak pagelahane. 18 Anake ane sedek di tegalne eda pesan buin mulih
buat nyemak panganggonne. 19 Sengkala pesan anak ane nuju beling muah
manyonyoin dikalane ento. 20 Ngastawaja, tunas apanga pajalan ceninge
rarud eda nuju dimasan ujane wiadin didina Sabate. 21 Krana kayange ento
lakar ada sangsara ane gede pesan. Uli pangawit jagate kakardi baan Ida
Sang Hyang Widi Wasa, kanti kayang jani tonden taen ada bencana buka
keto gedenne, tur tusing bakal ada buin. 22 Nanging Ida Sang Hyang Widi
Wasa suba macutetin masane ento. Yen tusing keto, sinah tusing ada
manusa ane nyidayang idup. Nanging malantaran parakaula pepilihan
Idane, masane ento lakar cutetang Ida. 23 Kala ento yen ada anak ngorahin
cening: 'Ene apa Sang Prabu Ane Kajanjiang ada dini!' wiadin 'Ida ada
ditu!' eda pesan guguna. 24 Sawireh liu lakar ada teka anak ane
ngaku-ngaku Sang Prabu Ane Kajanjiang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa
muah nabi-nabi palsu, ane lakar ngadakang praciri ngangobin muah ane
tawah-tawah. Yen kapo kaprasida baana ia misadia ngapus parakaula
seselikan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 25 Ingetangja! Guru suba mauluin
ngorahin cening. 26 Wiadin, yen ada anak ngorahin cening: 'Tingalinja, Ida
di tegal melakange,' edaja cening gegison kemo. Wiadin yen orahanga: 'Ida
mengkeb dini,' eda pesan guguna. 27 Sawireh Sang Putraning Manusa
Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa bakal rauh buka kilape makebiar di
langite uli tanggu kangin nganteg kauh. 28 Dijaja ada bangke, pedas goake
ditu pada pasliwer." 29 "Tusingja buin lamun apa makelonne, sasubane
masan sangsarane ento liwat, matan aine lakar dadi remrem, bulane tusing
masunaran muah bintang-bintange lakar pacepolpol uli di langite, tur
saluiring ane mawisesa di langite makejang pada genjong. 30 Kala ento
cirin Ida Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar
ngenah di langite, tur suku-suku bangsane di gumine makejang bakal
ngeling, tur ia pada ningalin Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang
Hyang Widi Wasa tedun di guleme kadulurin baan kuasa muah kaluihan
agung. 31 Trompete ane gede lakar kasuarayang, tur Ida bakal ngutus
paramalaekat Idane medal nyatur desa, buat munduhang kaula seselikan
Idane uli tanggun gumine kanti ka tanggun gumine ane lenan." 32
"Mlajahja uli punyan kutuhe! Cening ajak makejang suba pada nawang yen
carang-carang punyan kutuhe ane suba pada ligir laut nyumunin
makedapan, ento cirin masan ujane suba teka. 33 Keto masih yen cening
suba ningalin ciri-cirine ane orahang Guru ibusan, apang cening nawang,
ento mateges masane suba paek, tur suba enggal lakar teka. 34 Ingetangja,
sakancan paundukane ento lakar kasidan, satonden anake ane idup jani ene
makejang mati. 35 Langite muah gumine lakar sirna, nanging raos Gurune
lakar langgeng salawas-lawasnya." 36 "Nanging unduk tekan dina muah
panemayane ento, tusing ada anak nawang, yadian paramalaekate di
suargan, yadian Ida Sang Putra, masih tuaraja uning. Tuah Ida Sang Aji
dogen ane wikan. 37 Sang Putraning Manusa lakar rauh uli Ida Sang
Hyang Widi Wasa, patuh buka tekan blabare dugas masan Dane Nuh. 38
Krana patuh buka dugas tonden teka blabar agunge, anake pada madaar
lan nginum, nganten lan kaantenang, kanti teked panemayan Dane Nuh
menek ka kapale. 39 Makejang anake tusing ada ane nawang apa ane lakar
teka, kanti teka blabare nganyudang anake ento makejang. Buka keto
masih lakar kadadiannya masan rauh Ida Sang Putraning Manusa Utusan
Ida Sang Hyang Widi Wasa. 40 Dikalane ento, ada anak ajaka dadua di
tegalne, ane aukud lakar kambil, nanging ane lenan lakar kakutang. 41 Ada
anak eluh ajaka dadua sedek ngiles jagung, ane aukud lakar kambil,
nanging ane lenan lakar kakutang. 42 Ento krana pada yatnainja dewek
ceninge, reh cening tusing nawang didinane ane encen Panembahan
ceninge lakar rauh. 43 Sakewala ingetangja paundukane ene! Yen anake
ane ngelahang umahe nawang lakar ada maling teka, pedas ia majaga
apang eda kanti dustane maan macelep mulihan. 44 Ento kranane, pada
yatnainja cening tur waspadaja! Krana Ida Sang Putraning Manusa Utusan
Ida Sang Hyang Widi Wasa ento lakar rauh dipanemayan ane tuara
pitaenang cening." 45 "Sujatinne enyenke ane kasambat parekan ane satia
tur dueg? Ia ane kaserahin wewenang olih gustinne buat ngenterang
timpal-timpalne paturu parekan muah ane lakar nyacarang dedaaran
dikalane kapaica lungsuran. 46 Bagia pesan parekane ento ane dikalan
gustinne rauh, ia dapetanga sedeng geleng nyalanang ane dadi tetegenanne.
47 Guru ngorahin cening: Sujatinne gustinne lakar nglugrain ia wewenang
ngenterang sakancan kasugihan gustinne. 48 Nanging yen parekane ento
jlema corah, ia lakar mapineh-pineh kene: 49 'Gustin ideweke makelo
tusing bakal rauh.' Ditu laut ia nigtig timpal-timpalne muah mapesta
mapunyah-punyahan ngajak anak ane demen mamunyah. 50 Sedek dina
anu didinane ane tuara pitaenanga gustinne nadak rauh. 51 Ditu gustinne
lakar nektek parekane ane corah ento. Ia nampi pikolih patuh teken anake
ane mapi-mapi. Ditu ia lakar ngeling kanti kriet-kriet giginne."

25:1 "Dikalan pamragat gumine, unduk Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar
ngadegang Pamrentahan Idane dadi upamayang buka daane adasa, ane
nyemak damarne suang-suang lakar mapagin pangantene muani. 2 Di
pantaran daane ento ada lelima ane belog pesan, nanging ane buin lelima
dueg. 3 Daane ane belog ento, ia ngaba damar, nanging ia tusing ngaba
lengis imbuh. 4 Nanging daane ane dueg-dueg ento, ia pada ngaba damar
tur ngaba lengis imbuh mawadah botol. 5 Sawireh pangantene muani
makelo tusing teka-teka, ditu daane makejang pada kiap, laut pules. 6
Sawatara tengah lemeng, ada anak gelur-gelur kene: 'Pangantene teka,
enggalangja papagin!' 7 Daane makejang pada bangun laut ngenyitin
damarne suang-suang. 8 Ditu laut daane ane belog ento ngomong teken
daane ane dueg kene: 'Baangja tiang ngidih lengise abedik sawireh damar
tiange nagih mati.' 9 Daane ane dueg ento masaut kene: 'Edaja lengis
tiange buin tagiha, sawireh tusing sedeng anggon tiang ajak eluh. Melahan
eluh ka warunge, ditu meli lengis!' 10 Dugas daane ane belog ento pada
majalan ngalih lengis, laut pangantene ento teka. Daane ane tansah tragia
ento lantas ngatehang pangantene muani macelep ka tongos papestane,
suba keto laut korine kubetang. 11 Sasubane keto laut teka daane ane
belog, tur kauk-kauk kene: 'Jero Wayan, Jero Wayan, dong ampakin tiang
jelanan!' 12 Ditu pangantene muani lakar masaut kene: 'Sasajaane tiang
tusing pesan nawang jerone.'" 13 Pamuputne Ida Hyang Yesus ngandika
sapuniki: "Ento krana pada tragiaja sawireh cening tuara nawang, unduk
dina muah panemayane ento." 14 "Yen andeang Pamrentahan Ida Sang
Hyang Widi Wasa ento patuh buka anake agung ane lakar lunga nura desa.
Satondene mamargi, ida ngandikain parekan idane, tur serahin ida
ngetangang arta branan idane. 15 Asing-asing parekan kicen ngetangang
manut kamampuhannyane suang-suang. Ane adiri icen ida limang tali
dolar, ane adiri duang tali dolar, tur ane buin adiri siu dolar. Suud keto laut
ida lunga. 16 Lantas parekane ane kicen limang tali dolar ento, luas
nyalanang pipisne, tur ia maan bati limang tali dolar. 17 Keto masih
parekane ane nampi duang tali dolar, ia maan bati duang tali dolar. 18
Nanging parekane ane nampi siu dolar, ia laut nyongcong tanah ngae
bangbang, tur pipisne ane siu dolar ento tanema. 19 Sasubane makelo-kelo,
gustin parekane ento rauh. Ditu laut parekane ento ndikaina apanga pada
ngaturang unduk pajalan pipis idane. 20 Parekane ane nampi pipis limang
tali dolar ento laut tangkil tur ngaturang batinne limang tali dolar, kene
aturne: 'Ratu ngicen titiang jinah limang tali dolar, sampun margiang
titiang. Puniki cingakinja titiang polih bati limang tali dolar.' 21
Pangandikan gustinne teken ia: 'Ih parekan ane anteng tur satia. Sawireh
cai satia tur anteng ngitungang pipis ane abedik, dadinne cai lakar serahin
gelahe ngitungang pipis ane liunan. Jani kemo ka jeroan, ditu milu muponin
kawiryan gustin caine!' 22 Mara amonto, laut teka tangkil parekane ane
nampi duang tali dolar. Lantas ia matur kene: 'Ratu, ratu ngicen titiang
jinah kalih tali dolar. Sane mangkin cingakinja, titiang polih bati kalih tali
dolar!' 23 Pangandikan gustinne: 'Ih parekan ane anteng tur satia; sawireh
cai satia tur anteng ngitungang pipis ane abedik, dadinne cai bakal serahin
gelahe ngitungang pipis ane liunan. Jani kemoja ka jeroan, ditu milu
muponin kawiryan gustin caine!' 24 Suud keto laut teka tangkil parekane
ane kicen pipis siu dolar, tur matur: 'Ratu, santukan titiang uning
mungguing ratu maraga momo droaka. Iratu ngampung ring sawahe sane
tan tandurin iratu, tur ngalapin tetanduran sane tan celekang iratu. 25
Punika awinanne titiang ajerih. Duaning punika jinah druene tanem titiang.
Puniki wilangin jinah druene siu dolar, aturang titiang!' 26 Lantas gustinne
ngandika kene: 'Ih iba parekan jaat tur mayus. Iba suba nawang yen kai
manyi di tongose ane tusing tanemin kai, tur ngalap di tongose ane tusing
taen celekin kai. 27 Benehne pipis kaine ento serahang iba teken anake ane
nyalanang pipis, apanga disubane kai teka, kai nyidayang nampi inanne
muah panakne. 28 Ne jani juangja pipise ane siu dolar ento tur serahangja
teken ane ngelah dasa tali dolar. 29 Sawireh anake ane suba ngelah, ia buin
lakar kimbuhin, apanga ngelah kanti bek maliah. Nanging nyenja ane
tusing ngelah, apaja ane gelahanga, ento lakar kajuang uli sig anake ento.
30 Ne jani kemo entungang parekane ane tan paguna ene ka tongose ane
peteng dedet, ditu ia lakar ngeling kanti giginne kriet-kriet.'" 31 "Dikalan
Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa ento rauh
madeg Ratu, kairing baan sawatek malaekate, Ida lakar malinggih di
singasanan Pamrentahan Idane. 32 Ditu sakancan manusane di gumine
bakal punduhang Ida di ajeng Idane, tumuli palasang Ida, kadadiang duang
gompyokan, buka pangangon kambinge malasang biri-biri ajaka
kambingne. 33 Ida lakar ngenahang biri-birine ento di tengen Idane, tur
kambinge kagenahang di kiwa. 34 Ditu Sang Nata lakar mawecana teken
anake ane di tengen Idane kene: 'Maija! Ih anak ane kamertanin baan Ajin
Tiange. Tur rasayangja kawiryan pamrentahan ane suba kasediaang buat
ragane uli dugas pangawit gumine ene kaadakang. 35 Sawireh dugas
Tiange seduk, ragane maang Tiang daar; dugas Tiange bedak ragane
maang Tiang ngidih yeh; dugas Tiange kalunta-lunta, ragane maang Tiang
dunungan; 36 dugas Tiange malalung ragane ngambenin Tiang; dugas
Tiange sakit, ragane matepetin Tiang; tur dugase Tiang di pangkenge,
ragane nelokin Tiang.' 37 Lantas sakancan anake ane sadu ento matur,
kene: 'Ratu Panembahan, sane dipidanke titiang manggihin IRatu kaluen,
raris titiang ngaturin rayunan, wiadin kasatan raris titiang ngaturin toya? 38
Sane dipidanke titiang manggihin IRatu kalunta-lunta, raris aturin titiang
makolem ring cecanggahan titiange, wiadin malegar tumuli aturin titiang
wastra? 39 Sane dipidanke titiang manggihin IRatu sungkan wiadin
kapangkeng, raris titiang nangkilin Palungguh IRatu?' 40 Ditu Sang Nata
bakal mawecana kene: 'Tiang jani ngorahin ragane, dugas ragane
nglaksanayang unduke ento marep teken sinalih tunggal nyama-nyamaan
Tiange ane paling nistana ene, ento mapiteges ragane suba malaksana
marep teken Tiang.' 41 Sasubane ento, Ida bakal mawecana teken anake
ane di kiwan Idane, kene: 'Makaadja jerone uli dini; ih jlema kena temah
Widi, kemo jerone ka kawah nrakane ane suba kasediaang buat Ratun
Setane muah parawadua balannyane. 42 Sawireh dugas Tiange seduk,
jerone tusing maang Tiang ngidih nasi; dugas Tiange bedak jerone tusing
maang Tiang ngidih yeh; 43 dugas Tiang kalunta-lunta, jerone tusing
maang Tiang dunungan; tur dugas Tiange sakit muah mapangkeng jerone
tusing nyak matepetin Tiang.' 44 Ditu anake ento pada matur kene: 'Duh
Ratu Panembahan, sane dipidanke titiang naenin manggihin IRatu kaluen,
kasatan miwah kalunta-lunta, wiadin malegar, wiadin sungkan wiadin
mapangkeng, tur titiang nenten ngaturang patulung ring IRatu?' 45 Ditu
Sang Nata ngandika teken anake ento kene: 'Tiang jani ngorahin jerone:
Sasajaane dugas jerone tusing nyak nulungin sinalih tunggal anak ane
paling nistana ene, ento mapiteges jerone masih tusing nyak nulungin
Tiang.' 46 Aketo sakancan anake ane lakar nampi pasisip ane langgeng,
nanging sakancan anake ane sadu ento lakar molih idup ane langgeng."

26:1 Sasampun Ida Hyang Yesus puput nlehtehang paurukan Idane
makasami, raris Ida ngandika ring parasisian Idane asapuniki: 2 "Cening
ajak makejang suba pada nawang, mungguing buin puan Rerainan Paskah.
Kala ento Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa
lakar kaserahang buat kasalib." 3 Daweg punika parapangageng panditane
miwah paralingsir bangsa Yahudine, mapaiguman ring grian Sang Pandita
Agung Kayapas. 4 Irika ida dane pada ngrincikan pangindrajala buat
ngejuk tur nyedayang Ida Hyang Yesus. 5 Bebaosan ida danene sapuniki:
"Sampunangja indike puniki kamargiang ring nuju rerainane, mangda
sampunang rakyate iur." 6 Daweg Ida Hyang Yesus ring kota Betania, ring
umah Simone sane pecak sakit lepra, 7 raris wenten anak eluh adiri rauh
makta botol madaging minyak wangi sane mapangarga mael, maranin Ida
Hyang Yesus. Minyak wangine punika raris briokang ipun ring prabun
Idane, risedek Ida marayunan. 8 Parasisian Idane ngaksi paindikane
punika, dane raris duka tur mabaos sapuniki: "Ngudiang dadi barang mael
kutang-kutang? 9 Sawireh lengise ento mael payu baan ngadep, tur pipisne
dadi padanaang teken anake tiwas-tiwas." 10 Ida Hyang Yesus wikan ring
pakayunan danene, raris ngandika: "Apa krana sangat baan cening
ngobetang anake eluh ene? Anake eluh ene suba mapakardi melah marep
teken Guru. 11 Anake ane tiwas-tiwas setata bakal ada di pantaran
ceninge, nanging Guru tusing bakal setata bareng-bareng ajak cening. 12
Anake eluh ene mriokang lengis ka awak Gurune, ento ia satmaka
nyediaang upakara buat pamretekan sawan Gurune. 13 Guru ngorahang
teken cening: Sasajaane dija Orta Rahayune kaortayang di jagate ene,
pakardin anake eluh ene tansah kasambat, apanga anake eda engsap teken
ia." 14 Wusan punika sinalih tunggal saking pantaran parasisian Idane
roras, sane mapesengan Yudas Iskariot, tangkil ring parapangageng
panditane. 15 Dane matur asapuniki: "Napi sane pacang paicayang guru
ring titiang, yen titiang ngaturang Ida Hyang Yesus ring guru?" Sang
pandita raris maicayang jinah perak tigang dasa bidang ring dane. 16
Ngawitin saking rahinane punika Dane Yudas setata ngrereh sela sane
becik buat nyerahang Ida Hyang Yesus. 17 Ring rahina pangawit Rerainan
Roti Tan Paragine, parasisian Idane pada nangkil tur mataken ring Ida
asapuniki: "Manut pakayunan Palungguh Guru, ring dija jaga genah Guru
ngrayunang Perjamuan Paskah, mangda dangan antuk titiang nragianang?"
18 Pangandikan Ida Hyang Yesus: "Kemo cening majalan ka kota, ka
umah ianu, tur orahang teken ia kene: 'Ida Sang Guru wenten pangandika
sapuniki: Panemayan Tiange suba teka, Tiang makeneh marerainan Paskah
ajak sisian Tiange di umah ragane.'" 19 Parasisian Idane raris pada satinut
tur mamargi nglaksanayang pituduh Ida Hyang Yesus buat nragianang
Perjamuan Paskahe punika. 20 Sasampune wengi, Ida Hyang Yesus raris
malinggih marayunan kairing antuk parasisiane makaroras. 21 Risedek
sami marayunan Ida Hyang Yesus raris ngandika: "Guru ngorahang teken
cening: Sasajaane sinalih tunggal uli pantaran ceninge ene bakal nyerahang
Guru." 22 Parasisian Idane sami pada marasa sedih. Sakaadiri dane matur
pitaken ring Ida sapuniki: "Duh Guru, sampun janten boya titiang sane tuek
Guru." 23 Pangandikan Idane: "Anake ane bareng-bareng ajak Guru
nyelebang roti ka jembunge ene, anake ento ane lakar nyerahang Guru. 24
Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa mula tuah
lakar seda satinut teken ane suba matulis di Cakepan Sucine nanging
ambate sengkalan anake ane lakar nyerahang Sang Putraning Manusa.
Melahan yen anake ento tusing lekad mai ka gumine!" 25 Dane Yudas,
sane alpaka ring Ida punika, raris matur: "Guru, sampun janten boya titiang
sane tuek Guru." Pangandikan Ida Hyang Yesus: "Nah, keto suba buka
raos ceninge." 26 Risedek Ida marayunan kairing antuk parasisian Idane,
raris Ida ngambil roti. Sasampune Ida ngastawa ngaturang panyuksma,
rotine tumuli kagompes-gompes tur kacacarang ring parasisiane kadulurin
antuk pangandika kadi asapuniki: "Jemakja lautang daar, ene awak
Gurune." 27 Wusan punika Ida ngambil gelas, tumuli ngaturang
panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Gelase punika raris
kenjuhang ring parasisian Idane saha kadulurin pangandika: "Nginumja
cening ajak makejang. 28 Ene getih Gurune ane ngesahang pasubayan Ida
Sang Hyang Widi Wasa, ane kakecorang buat anake makejang buat
pangampuran dosannyane. 29 Jani Guru ngorahang teken cening:
Sasajaane ngawitin uli jani Guru tusing lakar nginum anggur ane buka
kene, kanti teka masane Ida Sang Aji ngadegang Pamrentahan Idane tur
ditu Guru nginum anggur ane anyar ajak cening." 30 Sasampune
ngidungang kidung puji-pujian, Ida Hyang Yesus raris lunga ka Bukit
Saitun kairing antuk parasisian Idane. 31 Ida Hyang Yesus raris ngandika
ring parasisian Idane sapuniki: "Dipetenge ene cening ajak makejang bakal
pada malaib ngalahin Guru, sawireh suba matulis di Cakepan Sucine kene:
'Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar ngamatiang pangangone ento tur
biri-birine ento lakar pada malaib pablesat.' 32 Nanging sasubane Guru
buin kauripang, Guru lakar ngamaluin cening ka tanah Galilea." 33 Dane
Petrus tumuli matur: "Guru, yadiastunja sami pacang ninggal Palungguh
Guru, nanging titiang nenten." 34 Ida Hyang Yesus ngandika ring Dane
Petrus: "Ingetangja, sasajaane petenge ene, satonden siape makruyuk,
cening suba ping telu ngaku tusing nawang Guru." 35 Atur Dane Petruse:
"Yadiastun titiang ngemasin padem sareng-sareng ring Guru, titiang tanja
pacang nilas Guru." Kadi asapunika taler atur parasisiane sane tiosan. 36
Ida Hyang Yesus raris lunga ka genah sane mawasta Getsemani, kairing
antuk parasisian Idane. Sasampune rauh irika, raris Ida ngandika ring
parasisian Idane sapuniki: "Negakja cening dini, sawireh Guru lakar
ngastawa ditu." 37 Irika ida ngandikain Dane Petrus miwah okan Dane
Sebedeuse makakalih mangda ngiringang Ida. Duk punika Ida ngawitin
rumasa sungsut tur duhkita. 38 Raris Ida ngandika ring dane: "Jelek pesan
keneh Gurune, buka lakar nagih mati rasanne. Negakja malu cening dini
tur barenginja Guru magadang!" 39 Ida mamargi ngarepang akidik tumuli
sumungkem tur ngastawa, asapuniki: "Inggih Aji, yen bilih dados,
impasangja bakal sangsarane puniki saking Titiang. Nanging indike punika
sampunang satinut ring manah Titiange, sakewanten mangda pakarsan Aji
sane mamargi." 40 Wusan Ida matur asapunika, Ida raris mawali, nyingak
sisian Idane tetiga, dapetang Ida dane pada sirep. Raris Ida ngandika ring
Dane Petrus sapuniki: "Singke cening nyidayang nimpalin Guru magadang
angan ajam? 41 Magadang tur ngastawaja! Apang eda cening kalahanga
baan gegodane. Roh manusane mula suksrah, nanging cening ene manusa
ane lemet." 42 Tumuli Ida malih mamargi ngarepang tur malih ngastawa,
sapuniki: "Inggih Aji, menawi sangsara punika tan kengin mimpas,
sajawining jaga tandangin Titiang, ledang pakarsan Aji kamargiang!" 43
Daweg Ida mawali, malih dapetang Ida sisian Idane pada sirep, santukan
dane kalintang arip. 44 Malih Ida nilar sisian Idane tumuli mamargi
ngarepang, raris ngastawa sane kaping tiganipun, pinunase pateh sakadi
atur Idane iwau. 45 Wusan punika Ida raris mawali ring genah sisian Idane,
sarwi ngandika ring dane sapuniki: "Apake cening enu pules muah
nuptupang bayu? Tingalinja, jani suba teka panemayannyane, Sang
Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar kaserahang
sig kakuasan anake dosa. 46 Bangunja, jalanja makaad. Anake ane lakar
nyerahang Guru suba teka!" 47 Durung wusan Ida ngandika, raris rauh
Dane Yudas sinalih tunggal sisian Idane roras, matututan jadma akeh,
masanjata pedang miwah tungked. Anake punika kutus antuk
parapangageng panditane miwah parapanglingsir bangsa Yahudine. 48
Sang sane pacang nyerahang Ida Hyang Yesus sampun ngwehin wangsit
ring anake sane jaga ngejuk Ida, sapuniki: "Siraja sane aras tiang punika
sampun Anake sane rereh ragane, rarisang sampun ejuk." 49 Irika Dane
Yudas gelis nganampekin Ida Hyang Yesus tumuli matur: "Nunas lugra
Guru," raris Ida karas. 50 Nanging Ida ngandika ring dane: "Enggalang
suba laksanayang ento cening!" Irika digelis anake akeh pada ngarepang
tur ngejuk Ida tur katekekang pisan ngisi. 51 Nanging sinalih tunggal
saking anake sane ngiringang Ida, nyrowengang pedang tur nyempal
rencang Sang Pandita Agunge kanti pegat kupingipune. 52 Pangandikan
Idane ring dane: "Saunginja pedang ceninge, sawireh nyenja demen ngaud
pedang, ia lakar mati ulihan pedang. 53 Apake kaden cening Guru tusing
nyidayang nunas ring Sang Aji, apang Ida ngutus malaekat Idane kanti
lebihan teken roras pasukan buat nulungin Guru? 54 Nanging yen keto,
dadiannya tusing tegep isin Cakepan Sucine, ane nyuratang mungguing
paundukane ene patut kalaksanayang buka kene." 55 Ida raris ngandika
ring anake akeh punika: "Apake sengguhang ragane Tiang ene begal, kanti
ragane sregep pesan teka mai pada ngaba pedang muah tungked buat
ngejuk Tiang? Kaden nyabran dina Tiang ngurukang di Perhyangan Agung,
apa krana ragane tusing ngejuk Tiang. 56 Nanging unduke ene makejang
dadi buka kene, apanga genep kecap ane kasuratang baan nabi-nabine di
Cakepan Sucine." Irika parasisian Idane jeg malaib pablesat, ninggal Ida.
57 Sasampune Ida Hyang Yesus kejuk, Ida raris katangkilang ka grian
Sang Pandita Agung Kayapas. Irika sampun mapunduh paraguru agamane
miwah parapanglingsir bangsa Yahudine. 58 Dane Petrus ngetut pamargin
Idane saking doh, ngantos dane rauh ring natar grian Pandita Agunge.
Raris dane ngranjing ka natare tur irika malinggih sareng parapajagaan
Perhyangan Agunge. Dane meled uning sapunapi jaga pamuputipun. 59
Parapangageng panditane miwah paraanggota Majelis Agamane
makasami ngrereh bukti palsu ngeniang indik Ida Hyang Yesus, mangda
Ida prasida kadanda pati. 60 Nanging dane nenten mrasidayang polih
bukti, yadiastun akeh sampun saksi linyok sane ngaturang katerangan
ngeniang indik Idane. Ring pamuput wenten anak sareng kalih ngarepang,
61 saha matur sapuniki: "Jadmane puniki naenin mapajar sapuniki: 'Tiang
nyidayang nguugang Perhyangan Agunge, tur ngwangun buin sajeroning
makatelun.'" 62 Sang Pandita Agung raris ngadeg, tur ngandika ring Ida
Hyang Yesus sapuniki: "Punapike Ragane tan kayun nyautin dedalihan-
dedalihan anake puniki, sane katuekang marep ring Ragane?" 63 Nanging
Ida Hyang Yesus meneng kewanten. Malih Sang Pandita Agung ngandika:
"Iriki ring ajeng Ida Sang Hyang Widi Wasa sane nyeneng, tiang
nyumpahin Ragane, nikayangja ring tiang sareng sami, punapike Ragane
puniki Sang Prabu Sane Kajanjiang punika, inggih punika Putran Ida Sang
Hyang Widi Wasa?" 64 Pasaur Ida Hyang Yesus: "Ragane sane maosang
sakadi asapunika. Sakewanten Tiang ngaturin ragane, ngawit saking
mangkin ragane pacang nyingakin Sang Putraning Manusa Utusan Ida
Sang Hyang Widi Wasa punika malinggih ngagem kakuasaan ring genah
sane kaledangin pisan antuk Sang Sane Maha Kuasa, tur jaga rauh saking
megane ring ambarane." 65 Irika Sang Pandita Agung nguek busanan
Idane tur ngandika: "Ipun nganistayang Ida Sang Hyang Widi Wasa. Jaga
napi malih muatang saksi! Semeton sareng sami sampun pada mireng
baosnyane sane langgana ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. 66 Sane
mangkin sapunapi pakayunan semetone sareng sami?" Atur dane sareng
sami: "Ipun iwang tur patut katiwakin danda pati." 67 Raris dane pada
ngecuhin prarain Idane tur nyagurin Ida; miwah anake sane nglempag Ida,
68 mabaos sapuniki: "Ih Sang Prabu Ane Kajanjiang baan Ida Sang Hyang
Widi Wasa, tegarang orahang nyen ane nglempag Ragane?" 69 Daweg
punika Dane Petrus sedek ring natar grian Sang Pandita Agunge. Raris
wenten panyeroan Sang Pandita Agunge rauh tur mabaos ring dane
sapuniki: "Jerone puniki taler nyabran rahina sareng-sareng ring Yesus,
Anake sane saking wewengkon Galilea punika." 70 Nanging Dane Petrus
ngangken tan uning, ring arepan anake akeh punika, sapuniki baos danene:
"Tiang tan uning ring indik sane baosang jerone." 71 Wusan punika Dane
Petrus raris medal ka pamedale. Irika dane kapanggih antuk panyeroan
tiosan, sane mabaos ring anake sane wenten irika sapuniki: "Anake punika
taler sareng-sareng ring Yesus, sane saking kota Nasaret punika." 72
Malih dane ngangken tan uning tur masumpah sapuniki: "Tiang purun
masumpah, mungguing tiang tan pisan uning ring Anake punika." 73 Tan
sue anake sane wenten irika pada maranin Dane Petrus saha mabaos
sapuniki: "Jerone pasti sinalih tunggal timpal Anake ento, raos jerone
nyiriang." 74 Irika Dane Petrus nyumpahang dewek tur negesang
asapuniki: "Mangda Ida Sang Hyang Widi Wasa nemah tiang, yan atur
tiange tan yakti. Tiang tan uning ring Anake punika." Duk punika ugi
ayame tumuli makruyuk. 75 Dane Petrus raris makebyah eling ring
pangandikan Ida Hyang Yesus sane sapuniki: "Satonden siape makruyuk,
cening suba ping telu ngaku tusing nawang Guru." Dane Petrus tumuli
medal ka jaba tur nangis sigsigan.

27:1 Pasemengan pisan parapangageng pandita miwah parapanglingsir
bangsa Yahudine sami pada igum ngardi rencana, buat nyedayang Ida
Hyang Yesus. 2 Tangan Ida Hyang Yesus raris kaante, tumuli katurang ka
ajeng Dane Pilatus, sane dados gubernur kerajaan Roma irika. 3 Rikala
Dane Yudas sane alpaka ring Ida Hyang Yesus manggihin, mungguing Ida
sampun katiwakin danda pati, dane raris nyelsel raga. Jinah perak sane
tigang dasa punika raris kawaliang ring parapangageng panditane miwah
parapanglingsir bangsa Yahudine, 4 kadulurin atur sapuniki: "Titiang
sampun ngardi dosa, santukan titiang sampun alpaka ring Anak sane tan
padosa kantos Ida kadanda pati." Nanging pangandikan danene asapuniki:
"Paundukane ento tiang tusing milu tau, ento urusan ragane." 5 Jinahe
punika raris entungang dane ka tengah genah pamuspane, tumuli dane
makaon ngantung raga. 6 Irika pangageng panditane ngambil jinah punika
sarwi ngandika: "Pipise ene tusing dadi adukang ajaka pipis aturane di
Perhyangan Agung, sawireh ene pipis pamelin angkihan." 7 Sasampune
kawentenang sangkepan, raris wenten parareman, mungguing jinahe
punika jaga katumbasang tanah. Tanah sane katumbas punika tanah tukang
payuk. Punika katumbas jaga kanggen seman tamiu. 8 Punika awinanipun,
rauh mangkin genahe punika kasambat: "Tanah silur angkihan". 9
Malantaran punika madaging pisan sabda sane kawedarang antuk Nabi
Yeremia sapuniki: "Anake ento laut nuduk pipis perake telung dasa keteng
ento, nah ento pangaji ane suba katetepang buat anak aukud di pantaran
bangsa Israele. 10 Pipise ento tumuli anggona meli tanah tukang payuke
buka pangandikan Ida Sang Panembahan teken tiang." 11 Ida Hyang Yesus
raris katangkilang ring ajeng Gubernur Pilatus. Gubernur Pilatus raris
mataken ring Ida Hyang Yesus, sapuniki: "Punapike Ragane puniki Ratun
bangsa Yahudine?" Pasaur Ida Hyang Yesus: "Ragane ngraga sane
maosang sapunika." 12 Nanging ngeniang indik dedalihan parapangageng
panditane miwah parapanglingsir bangsa Yahudine Ida tan pisan kayun
nyaurin. 13 Raris Gubernur Pilatus ngandika: "Punapike Ragane nenten
mireng dedalihan anake sareng akeh puniki?" 14 Nanging Ida taler tan
kayun masaur angan akecap kantos sang gubernur rumasa angob. 15
Sabilang Rerainan Paskah sampun biasa sang gubernur mebasang
narapidana adiri, sane katunas antuk rakyate. 16 Daweg punika ring
pangkenge irika wenten narapidana sane kasub jaatipune, mawasta Yesus
Barabas. 17 Rikala rakyate sami sampun pada mapunduh irika Gubernur
Pilatus raris mataken ring rakyate sapuniki: "Nyen ane pilih ragane, ane
patut bebasang tiang: Yesus Barabas apa Yesus ane kasambat Kristus?" 18
Dane tatas uning, mungguing anake punika ngaturang Ida Hyang Yesus ka
ajeng danene punika, wantah madasar antuk iri ati. 19 Rikala Gubernur
Pilatus malinggih ring korsi pangadilane, wenten utusan ngaturang piuning
saking rabin danene sapuniki: "Sampunang pisan-pisan beli gede sareng
maosang wicaran Anake sane tan padosa puniki, santukan dibi sande ring
pangipian titiang banget pisan kaduhkitan malantaran Anake puniki." 20
Nanging parapangageng panditane miwah parapanglingsir bangsa
Yahudine sampun ngoles rakyate mangda nunas Barabas sane kabebasang
tur Ida Hyang Yesus mangda kadanda pati. 21 Sang gubernur malih
mataken ring rakyate sapuniki: "Uli di pantaran anake dadua ene, enyen
ane pilih ragane, ane patut bebasang tiang?" Aturipune sareng sami:
"Barabas tunas titiang!" 22 Pangandikan sang gubernur ring ipun: "Yen
keto, kudiang tiang Yesus ane kasambat Sang Prabu Sane Kajanjiang baan
Ida Sang Hyang Widi Wasa ene?" Irika rakyate raris masaur manuk
asapuniki: "Ipun patut kapentang ring salibe!" 23 Pangandikan sang
gubernur: "Apa dosan Anake ene?" Nanging rakyate sayan mangetang
ngelur: "Pentang Ipun ring salibe!" 24 Rikala sang gubernur wikan
mungguing saluiring pakibeh danene tan jaga mapikenoh, maliha rakyate
sampun mabiayuhan, dane ngambil toya tumuli masehin tangan ring arepan
anake akeh punika, kadulurin antuk pangandika: "Tiang tusing milu negen
patin Anake ene, ala ayu ragane ane negen!" 25 Irika rakyate masaur
manuk: "Banggayang patin Anake punika kapetegenang ring titiang sareng
pianak cucun titiange!" 26 Irika sang gubernur raris mebasang Barabas
pabuat ipun sareng sami, tur dane ngandikayang mangda Ida Hyang Yesus
katigtig, tumuli kaserahang mangda kapentang ring salibe. 27 Sasampune
punika raris paraprajurit Dane Sang Gubernur Pilatus ngatehang Ida Hyang
Yesus ngranjing ka jeroan. Paraprajurite kaparumang mangda mapunduh
ngiter Ida Hyang Yesus. 28 Irika prajurite ngelus busanan Idane, tumuli Ida
karangsukin busana kagungan jubah tangi. 29 Wenten malih prajurit sane
ngulat gegelungan antuk bun ketket tumuli kasalukang ring prabun Idane.
Tangan Idane tengen kapaagemin tiing buluh atugel tumuli Ida kabinjulin.
Ipun matedoh ring ajeng Idane maduluran atur asapuniki: "Nunas lugra
Ratu, Prabun Bangsa Yahudi!" 30 Wusan mabaos kadi asapunika raris
prarain Idane kakecuhin, tiing buluhe sane ring tangan Idane kambil tur
kanggen nglempag prabun Idane. 31 Sasampune ipun puput minjulin Ida,
tumuli jubahe ungu iwau kalukar tur busanan Idane ngraga karangsukang
malih. Ida raris kairing medal jaga kapentang ring salibe. 32 Rikala Ida
Hyang Yesus katehang antuk paraprajurite mamargi medal saking kota
Yerusalem, raris macunduk ring anak adiri sane mawasta Simon, saking
kota Kirene. Ipun raris kapaksa kapategenin salib Ida Hyang Yesus. 33
Rombongan punika raris rauh ring genahe sane mawasta Golgota, sane
mateges: "Kaun Sirah". 34 Ida Hyang Yesus raris katurin nginum anggur
madukan nyali. Sasampun kacecepin, raris Ida tan kayun ngeled. 35
Sasampune Ida kapentang ring salibe, paraprajurite tumuli ngedum
busanan Idane, ngangge undi. 36 Ipun raris pada negak ngebagin Ida. 37
Ring duur prabun Idane kapasang tetulisan sane nartayang, napi
awinanipun Ida kasisipang. Sapuniki kecapipun: "Ene Yesus Ratun Bangsa
Yahudine". 38 Sasarengan ring Ida Hyang Yesus taler wenten jadma begal
kekalih kapentang, kagenahang ring kiwa tengen Idane. 39 Sawatek anake
sane nglintang irika sami pada nguman-uman Ida tur sambilang ipun kitak-
kituk, 40 ipun matbat sapuniki: "Ih Jero, Ragane maosang jaga nguugang
Perhyangan Agunge tur jaga nyidayang ngwangun malih sajeroning tigang
rahina. Sane mangkin yen yakti Ragane Putran Ida Sang Hyang Widi
Wasa, tedunja saking salibe punika, tur bebasangja Ragane!" 41 Asapunika
taler pangageng panditane miwah paraguru agamane lan parapanglingsir
bangsa Yahudine sami pada minjulin Ida, sapuniki baos danene: 42 "Anak
len sida baana nulungin, nanging dewekNe tusing! Kone Ia Ratun bangsa
Israele! Yen jani sida baana tuun uli di salibe ento, mara iraga lakar
pracaya teken Ia. 43 Ia pracaya teken Ida Sang Hyang Widi Wasa tur
ngorahang dewekNe Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa. Depangja jani
apang Ida Sang Hyang Widi Wasa mebasang Ia." 44 Malihne begale sane
sareng-sareng kapentang ring Ida taler nguman-uman Ida. 45 Ngawit
saking jam roras ngantos jam tiga sore sawewengkon jagate irika peteng
dedet. 46 Wenten sawatara jam tiga, Ida Hyang Yesus majeritan antuk
suara sane jangih asapuniki: "Eli, Eli, lama sabahtani!" Artinipun: "Duh
Ratu Widin Titiang, Widin Titiang, napi awinan IRatu nilar Titiang?" 47
Wau miragi jeritan Idane asapunika anake sane pada majujuk irika raris
pada mabaos sapuniki: "Ia ngaturin Nabi Elia." 48 Pramangkin wenten
anak saking pantaran anake punika age ngambil bungan kaang kacelebang
ring anggure sane masem. Bungan kaange sane belus madaging anggur
punika raris katunjuk antuk tiing buluh, kapacecepang ring Ida. 49
Nanging timpal-timpalipune mabaos sapuniki: "Jalanja antosang, sing
saget rauh Nabi Elia mebasang Ia." 50 Daweg punika malih Ida Hyang
Yesus majeritan antuk suara jangih, raris seda. 51 Tan dumade langsen
Perhyangan Agunge sibak dados kekalih, saking baduur rauh ring sor,
jagate linuh magejeran, tur bukit-bukit batune pada engkag. 52 Gegumuk
ring setrane pada engkag, tur katah parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa
sane sampun padem, pada urip malih. 53 Ipun sami ninggal
gegumuknyane. Tur sasampun Ida Hyang Yesus nyeneng malih saking
pantaran anake padem, ipun raris ngranjing ka kota Yerusalem,
kakantenang antuk anake akeh. 54 Pangageng prajurite miwah prajurite
sane ngebag Ida Hyang Yesus sami pada tengkejut tur ajerih pisan
manggihin linuhe miwah sapariindike punika, raris ipun mabaos: "Saja
tuah Anake ene Putran Widi." 55 Irika akeh wenten anak istri sane
ngantenang saking doh, inggih punika: istri-istrine sane ngiringang Ida
Hyang Yesus saking wewengkon Galilea, sane setata ngayahin Ida. 56
Ring pantarannyane wenten Maria Magdalena, Maria biang Yakobus
miwah Yusup miwah biang okan Dane Sebedeuse. 57 Sasampune makire
wengi, raris rauh anak sugih saking desa Arimatea, mapesengan Yusup.
Dane taler dados sisian Ida Hyang Yesus. 58 Dane tangkil ring ajeng
Gubernur Pilatus nyadia nunas layon Ida Hyang Yesus. Irika Gubernur
Pilatus mrentahang mangda layone kapaicayang. 59 Dane Yusup ngambil
layone punika tumuli kalelet antuk kasa sane anyar. 60 Layone raris
kaperemang ring guane sane anyar, gua druen dane ngraga, sane
kapongpong ring bukit batune. Wusan punika bungas guane raris katutup
antuk batu sane lumbang. Dane tumuli budal. 61 Nanging Maria
Magdalena miwah Maria sane tiosan kantun negak ring arepan guane. 62
Benjangipun, inggih punika sasampun lintang rahina Sukrane,
parapangageng panditane miwah anggota golongan Parisine pada rauh
tangkil ka ajeng Gubernur Pilatus. 63 Dane sami pada matur sapuniki:
"Ratu, titiang eling mungguing Jadmane sane bogbog punika daweg Ipun
kantun urip, Ipun naenin mabaos sapuniki: 'Disubane makatelun Tiang lakar
idup buin.' 64 Duaning asapunika ledang ratu mrentahang mangda kubure
punika kagebag kantos rahina sane kaping tiga. Santukan titiang ajerih,
murid-muridipune jagi rauh mamaling sawan Ipune raris kabaosang ring
rakyate, mungguing Ipun sampun urip malih saking pantaran anake padem.
Bobabe sane pamuput puniki jaga bangetan kaonipun, imbangang ring
bobabe sane pangawit." 65 Pangandikan Sang Gubernur Pilatus ring anake
punika: "Ne tiang maang ragane prajurit. Kemo jani gebagin kubure ento
melahang pesan." 66 Raris dane pada mamargi ka kuburane, tutup kubure
kasegel tumuli kagebagin.

28:1 Sasampune lintang Rerainan Sabate, wau pisan galang kangin ring
rahina Redite punika, Maria Magdalena miwah Maria sane tiosan sampun
mamargi ka kuburan Ida Hyang Yesus. 2 Irika jeg wenten linuh ageng
pisan santukan malaekat Ida Sang Hyang Widi Wasa tedun saking suarga
tumuli ngulikang batu panutup bungas guan kubure. Malaekate raris
malinggih ring batune punika. 3 Prarain idane galang makalangan tur
busanan idane putih sakadi kapas. 4 Prajurite sane magebagan irika sami
tengkejut pisan tur ajerih tan sipi kantos sakadi sawa gobanipune. 5
Malaekate raris ngandika ring anake istri-istri iwau sapuniki: "Edaja
ragane takut! Tiang nawang ane alih ragane, nah ento Ida Hyang Yesus ane
kasalib. 6 Ida tusing ada dini, Ida suba matangi, buka ane suba nikayang
Ida. Maija delokin laad tongos Idane kaperemang. 7 Ne jani kemo
enggalang malipetan, tuturang teken parasisian Idane, mungguing Ida suba
katangiang uli pantaran anake mati. Ida lakar malunan lunga ka
wewengkon Galilea, ditu ragane lakar matemu teken Ida. Eda pesan
engsapina, apa ane suba orahang tiang teken ragane." 8 Anake istri-istri
punika gelis budal saking kubur, maduluran ajerih madukan liang. Ipun
malaib-laib budal mangda gelis polih ngortayang indike punika ring
parasisian Ida Hyang Yesus. 9 Nanging tan pararapan Ida Hyang Yesus
makantenang raga ring anake istri-istri punika sarwi ngandika sapuniki:
"Rahayu cening pada!" Sang kalih raris ngarepang tumuli ngelut cokor
Idane tur nyumbah Ida. 10 Pangandikan Ida Hyang Yesus ring ipun: "Edaja
takut. Jani kemo orahin nyama-nyamaan Gurune apanga ia pada ka
wewengkon Galilea, ditu ia lakar katemu teken Guru." 11 Daweg anake
istri punika kantun ring margi, makudang-kudang prajurite sane ngebag
kubur Ida Hyang Yesus tangkil ring ajeng parapangageng panditane
ngaturang sapariindik sane sampun panggihin ipun ring kuburan punika. 12
Parapangageng panditane mapiguman sareng ring panglingsir bangsa
Yahudine. Dane raris mapaica jinah akeh pisan ring prajurite iwau, 13 saha
kadulurin antuk pangandika sapuniki: "Kene baan ngorahang: 'Petenge,
dugas tiang ajak makejang pada pules, murid-muridNe teka mamaling
sawan Anake ento.' 14 Yen pade paundukane ene kanti kapireng baan sang
gubernur, tiang lakar matur ring dane, apang ragane tusing kanti nepukin
sengkala." 15 Ipun raris ngambil jinahe punika, tumuli ngamargiang
paindikan sane kaprentahang ring ipun. Rauh mangkin ortine punika kantun
sumebar ring pantaran anak Yahudine. 16 Irika parasisian Idane solas diri
raris mamargi ka wewengkon Galilea, ngungsi bukit sane sampun
kapangandikayang antuk Ida Hyang Yesus. 17 Rikala kapanggih ring Ida
Hyang Yesus, raris dane pada nyumbah; nanging saking pantarannyane
wenten taler sane kantun bimbang. 18 Ida Hyang Yesus tumuli
nganampekin parasisian Idane, sarwi ngandika sapuniki: "Saluiring
kakuasaan di suargan muah di gumine suba kaserahang teken Guru. 19
Ento krana, kemaja jani cening luas, alih bangsa-bangsane makejang.
Dadiangja ia sisian Gurune, tur lukatja ia sajeroning parab Ida Sang Aji,
Sang Putra muah Ida Sang Roh Suci. 20 Buina urukangja ia nglaksanayang
sakancaning ane suba prentahang Guru teken cening. Tur ingetangja, Guru
tansah bareng teken cening kanti teked ka pamragat gumine."

1:1 Puniki Orti Rahayu indik Ida Hyang Yesus Kristus, Putran Ida Sang
Hyang Widi Wasa. 2 Pangawit Orti Rahayune puniki sakadi sane sampun
kasuratang ring Cakepan dane Nabi Yesaya kadi asapuniki: " 'Tingalinja
Aji ngutus utusan Ajine majalan malunan teken Cening, ia lakar nabdabang
mambahan buat Cening.' Asapunika sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 3
Wenten suara ngulun-ulun kapiragi ring tegal melakange kadi asapuniki:
'Sediaangja margine buat Ida Sang Panembahan, samaliha benengangja
margine sane jaga marginin Ida!'" 4 Kadi asapunika Dane Yohanes rauh
ring tegal melakange, nglukat anak tur mapidarta asapuniki: "Kutangja
dosa-dosan ragane tur pada malukatja. Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang
ngampurayang dosa-dosan ragane." 5 Akeh anake pada rauh saking
wewengkon jagat Yudea miwah kota Yerusaleme maranin Dane Yohanes,
miragiang pidartan danene. Anake punika raris pada ngangkenin
dosa-dosannyane, tumuli kalukat antuk Dane Yohanes ring Tukad
Yordane. 6 Panganggen dane kakardi antuk bulun unta, pepetet danene
kakardi antuk blulang, tur ajeng-ajengan danene balang miwah madu alas.
7 Dane mapidarta ring anake akeh punika asapuniki: "Ungkuran ring tiang
pacang wenten Anak rauh, sane luihan ring tiang. Riantuk kaluihan Idane,
kadi rasa ngusud bukpadan Idane kewanten tiang nenten pantes. 8 Tiang
nglukat ragane antuk toya, nanging Ida pacang nglukat ragane antuk Roh
Ida Sang Hyang Widi Wasa." 9 Daweg punika Ida Hyang Yesus rauh
saking kota Nasaret, wewengkon Galilea, raris Ida kalukat antuk Dane
Yohanes ring Tukad Yordane. 10 Ritatkala Ida sampun munggah saking
toyane, Ida ngaksi langite mapiakan tur Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa
tumurun ring Ida sakadi paksi darane. 11 Raris wenten sabda saking
ambarane asapuniki: "Cening Putran Aji ane sayang, tuah Cening ane
ledangin Aji." 12 Sasampune punika, digelis Roh Ida Sang Hyang Widi
Wasa nuntun Ida Hyang Yesus ka tegal melakange. 13 Irika Ida makolem
petang dasa rahina suenipun, kagoda antuk Ratun Setane. Ring genahe
punika taler akeh wenten sato, nanging paramalaekat suargane rauh
ngayahin Ida. 14 Sasampune Dane Yohanes kejuk tur kapangkeng, Ida
Hyang Yesus raris lunga ka wewengkon Galilea midartayang Orti Rahayu
paican Ida Sang Hyang Widi Wasa. 15 Pidartan Idane sapuniki: "Suba teka
masannya: Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang ngrajegang Pamrentahan
Idane. Kutangja dosa-dosan ragane tur pracayaja teken Orti Rahayune
ene!" 16 Risedek Ida Hyang Yesus mamargi ring sisin Danu Galileane, Ida
ngaksi bandega kekalih sedek nyaring ring danune, inggih punika Dane
Simon miwah semeton danene Andreas. 17 Ida Hyang Yesus raris
ngandikain dane: "Maija tututin Guru. Cening lakar dadiang Guru utusan
buat nadiang anake makejang murid Gurune." 18 Pramangkin sang kalih
nilar jaringnyane tumuli ngiring Ida. 19 Sasampune Ida nglanturang
pamargin Idane malih akedik, irika malih Ida nyingak anak masemetonan
sareng kalih, inggih punika Dane Yakobus miwah Dane Yohanes okan
Dane Sebedeuse. Sang kalih sedekan nabdabang jaring ring jukungnyane.
20 Ida Hyang Yesus tumuli ngandikain dane. Sang kalih raris ngiring Ida,
tur nilar ajin danene Sebedeus sareng rencangnyane ring jukunge. 21 Ida
Hyang Yesus miwah sisia-sisian Idane rauh ring kota Kapernaum.
Sasampun rauh rahina Sabat, Ida raris ngranjing ka perhyangan anak
Yahudine. Irika Ida mapaica paurukan. 22 Anake sane miragiang sami
pada angob ring caran Idane ngurukang, santukan Ida ngurukang kadulurin
antuk wibawa, bina pisan ring paraguru agama Yahudine. 23 Duk punika
raris wenten anak karangsukan setan ngranjing ka perhyangane punika,
saha jerit-jerit asapuniki: 24 "Duh Ratu Hyang Yesus saking kota Nasaret,
napi sane karsayang IRatu ring titiang? Punapi rauh Palungguh IRatu
puniki nyadia pacang nyirnayang titiang? Titiang uning ring Palungguh
IRatu. IRatu puniki Utusan sane kutus antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa."
25 Ida Hyang Yesus tumuli namprat setane punika, pangandikan Idane:
"Mendep pesuangja ibane uli anake ene!" 26 Setane punika mungsang-
mangsing anake punika, tur sambilang ipun nyerit setane raris medal
saking anake punika. 27 Jadmane akeh punika sami pada angob tur saling
takenin sapuniki: "Peplajahan apa ya ene! Miribne peplajahan anyar?
Anake ene ngelah kawisesan mrentah setan, tur setane pada satinut." 28
Malantaran indike punika, gelis pisan amiug orti indik Ida Hyang Yesus
ring sawewengkon jagat Galileane. 29 Sasampun Ida medal saking
perhyangane punika, tumuli Ida ka jeroan Dane Simon miwah Andrease,
kairing antuk Dane Yakobus miwah Dane Yohanes. 30 Matuan Dane
Simon sane istri sedek sungkan ngebus ring pameremannyane. Sarauh
Idane irika, indik danene gelis kuningayang ring Ida. 31 Ida raris
nganampekin dane, sarwi ngambel tangan danene tur katangiang. Ngebus
danene jeg pramangkin ical, tumuli dane ngayahin Ida miwah anake sane
ngiringang Ida. 32 Nyoreang, sasampun surup suryane, akeh pisan
jadmane rauh nangkilang anak sakit miwah anak karangsukan setan ring
ajeng Ida Hyang Yesus. 33 Sawatek jadmane ring kota punika sami pada
mapunduh ring arepan umahe punika. 34 Ida Hyang Yesus akeh nyegerang
anak sane nandang pinakit mawarni-warni miwah akeh nundung setan.
Setane tan kalugra ngucap, santukan ipun pada uning sapasira sujatinnya
Ida punika. 35 Benjangipun ngedas lemah, Ida Hyang Yesus sampun
matangi, raris medal. Ida lunga ka genahe sane sepi saha Ida ngastawa
irika. 36 Nanging Dane Simon sareng timpal-timpal danene sami pada
ngetut Ida. 37 Sasampune Ida kapanggihin, raris dane matur: "Guru, sami
anake ngrereh Guru." 38 Nanging pasaur Idane, sapuniki: "Iraga patutne
ka desa-desa ane ada di kiwa tengen kotane ene. Guru patut masih
midartayang Orta Rahayune ento teken anake ditu. Ento kranane Guru
teka mai." 39 Raris Ida mamargi nglelana ring wewengkon jagat
Galileane, saha mapidarta ring perhyangan-perhyangan anak Yahudine, tur
nundung saananing setan. 40 Wenten anak sakit lepra adiri rauh tangkil
ring ajeng Ida Hyang Yesus. Ipun nylempoh nunas ica ring Ida, sapuniki
aturipune: "Yening Palungguh IRatu sueca, janten Palungguh IRatu
mrasidayang nyegerang titiang." 41 Ida Hyang Yesus jeg kadi ketus kayun
Idane antuk kawelas arsan. Irika Ida raris nyujuh tur ngusud ipun, sarwi
ngandika: "Nah kisinin pinunas ragane, segerja ragane!" 42 Tan pararapan
pinakit anake punika uas. Ipun seger oger kadi jati mula. 43 Ida Hyang
Yesus raris ngandikain ipun mangda gelis-gelis makaon. Ipun kapiteketin
asapuniki: 44 "Eda pesan ragane nuturang unduke ene teken enyen-enyen.
Nanging tangkilangja ragane ka ajeng sang pandita, apanga ragane
katureksa, laut maturanja ragane buka ane kauduhang baan dane Nabi
Musa, makadadi cihna di arepan anake makejang, unduk ragane suba
seger." 45 Nanging anake punika raris makaon tur nartayang indike punika
milehan, kantos Ida Hyang Yesus nenten nyidayang gegalangan ngranjing
ka kota. Ida makolem ring genah-genah sane sepi ring jabaan kotane.
Yadiastu asapunika, saking milehan ngraris kewanten anake rauh nangkil
ring Ida.
2:1 Maletan makudang-kudang rahina Ida Hyang Yesus malih mawali ka
kota Kapernaum. Irika raris amiug ortine, mungguing Ida wenten ring puri.
2 Akeh pisan anake rauh mapunduh ngantos tan wenten genah, majeljel
kantos ka obag-obagan jelanane. Risedek Ida midartayang Orti Rahayu
ring anake akeh punika, 3 raris wenten anak rauh ngajak anak rumpuh,
kategen sareng patpat praya katangkilang ring Ida. 4 Nanging ipun tan
nyidayang nganampekin Ida, santukan majeljel jadmane irika. Raris ipun
munggah tur mungkah raab umahe punika. Sasampun raabe kabukak,
anake rumpuh punika raris katedunang, katantan antuk tali beneng pisan
ring duur genah Idane malinggih. 5 Ida Hyang Yesus nyingak
kapracayanipune sami marep ring Ida, irika Ida ngandika ring anake
rumpuh punika asapuniki: "Ih cening, dosa-dosan ceninge suba
kampurayang." 6 Makudang-kudang guru agama Yahudine sane sareng-
sareng irika raris pada mapikayun sapuniki: 7 "Anake ene dadi bani
langgana teken Ida Sang Hyang Widi Wasa. Tusing ada anak wenang
ngampurayang dosa, sajabaning Ida Sang Hyang Widi Wasa ngraga." 8 Ida
Hyang Yesus uning ring daging pakayunan danene kadi asapunika, raris
Ida ngandika ring dane: "Napi awinan ragane mapikayun kadi asapunika?
9 Sane encen danganan maosang ring anake rumpuh puniki: 'Dosa-dosan
ceninge suba kampurayang', punapi maosang: 'Bangunja, gulung tikeh
ceninge laut majalan'? 10 Tiang pacang muktiang ring ragane, mungguing
Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa punika madue
wewenang ngampurayang dosa iriki ring jagate." Raris Ida ngandika ring
anake rumpuh punika: 11 "Tiang ngorahin cening, bangunja gulung tikeh
ceninge, laut mulihja!" 12 Rikala ipun kanengneng antuk anake akeh,
anake rumpuh punika raris bangun, tikehnyane kagulung, raris ipun
gelis-gelis makaon saking arepan anake akeh punika. Anake akeh punika
sami pada angob pisan, tur ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa,
pangucapnya: "Tonden taen iraga nepukin paundukan ane buka kene!" 13
Ida Hyang Yesus mawali malih ka sisin Danu Galileane. Akeh anake rauh
nangkil ring Ida, tur Ida ngawitin mapaica paurukan ring ipun sami. 14
Wus punika Ida nglanturang mamargi, raris Ida nyingak Dane Lewi, juru
duduk pajege, okan Dane Alpius, nuju malinggih ring genahnyane nudukin.
Ida Hyang Yesus raris ngesengin dane: "Maija tututin Guru!" Dane Lewi
raris matangi tur ngiring Ida. 15 Wus punika, rikala Ida Hyang Yesus
katamiu ring jeroan Dane Lewi, akeh juru duduk pajeg miwah anak
murang agama, sinarengan ring parasisia druene, ngiring Ida. 16 Irika
makudang-kudang guru agama Yahudine saking golongan Parisine,
manggihin Ida Hyang Yesus marayunan sareng-sareng ring anake sane
murang agama miwah juru duduk pajege. Dane raris mataken ring sisian
Idane: "Kenken dadi Gurun ragane bareng-bareng matamiu ngajak anak
soroh keto?" 17 Ida Hyang Yesus mireng indike punika, raris Ida
ngandika: "Anake sane seger tanja merluang balian. Nanging anake sakit
janten merluang. Tekan Tiange boyaja ngrereh anak sane sadu, nanging
anak sane murang agama." 18 Risedek rahina anu, nuju sisian Dane
Yohanes Panglukat miwah anake sane saking golongan Parisine pada
mapuasa, raris wenten anak rauh mataken ring Ida Hyang Yesus sapuniki:
"Napi awinan parasisian Dane Yohanes Panglukat miwah parasisian anak
golongan Parisine sami pada mapuasa, nanging parasisian Ragane nenten?"
19 Ida Hyang Yesus masaur: "Apake kaden ragane paratamiune ane
kundangan sig anake ngelah gae nganten pada mapuasa? Suba sinah
tusing. Sanun pangantene muani bareng-bareng teken ia, pedas ia tusing
mapuasa. 20 Nanging lakar ada masanne manian, pangantene muani lakar
kambil uli di pantarannyane, ditu mara paratamiune lakar pada mapuasa.
21 Tusingja ada anak nampel kamben buuk aji kebesan kamben anyar.
Yening keto pedas panampelne ane anyar ento lakar ngedeng kambene ane
buuk kanti uek. Tur uekanne lakar buin nglinggahang. 22 Aketo masih,
tusingja ada anak nuruhang anggur ane anyar ka klukuh blulange ane suba
let. Yening keto klukuh blulange ento lakar makeplug baana teken anggure
ento. Dadinne anggur muah klukuh blulange ento lakar makutang.
Anggure anyar patut katuruhang ka klukuh blulange ane anyar." 23 Nuju
rahina Sabat, Ida Hyang Yesus mamargi ring pategalan gandume. Sinambi
mamargi parasisian Idane ngetus-ngetus gandum. 24 Raris anak golongan
Parisine matur ring Ida Hyang Yesus: "Indayangja aksi, parasisian Ragane
pada mamurug Pidabdab Torat iragane, santukan ipun pada ngetus-ngetus
gandum ring rahina Sabate?" 25 Ida Hyang Yesus masaur: "Napi ragane
tan naenin ngwacen, indik Dane Daud, napi sane laksanayang dane duk
dane kaluen, kakirangan pangan kinum sareng pangiring-pangiring danene?
26 Dane Daud ngranjing ka Perhyangan Agung Ida Sang Hyang Widi
Wasa, daweg Ida Abyatar madeg Pandita Agung, raris irika dane ngambil
tur ngajengang roti aturane, inggih punika roti sane tan wenang katunas
antuk anak lian, sajabaning antuk parapanditane. Parapangiring danene
taler kicen nunas rotine punika." 27 Ida Hyang Yesus malih ngandika:
"Rahina Sabate punika kadakang pabuat kabecikan manusane. Boyaja
manusane kadakang pabuat rahina Sabate. 28 Kadi asapunika taler Sang
Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa, taler maraga
Ratuning rahina Sabat."

3:1 Wus punika Ida Hyang Yesus malih ngranjing ka perhyangan anak
Yahudine. Irika wenten anak adiri, sane limannyane kepek. 2 Irika taler
wenten makudang-kudang anak sane mamanah ngrereh jalaran mangda
nyidayang ngiwangang Ida Hyang Yesus. Punika awinannya Ida
katlektekang pisan punapike Ida kayun nyegerang anake kepek iwau ring
rahina Sabate punika. 3 Ida Hyang Yesus ngandika ring anake kepek
punika: "Maija majujuk dini di arepan Tiange!" 4 Raris Ida mataken ring
anake akeh punika, sapuniki: "Paindikan sane encenke sane kalugra
kalaksanayang ring rahina Sabate, mapakardi ayu, punapi mapakardi ala?
Ngrahayuang anak punapi ngamademang?" Nanging anake punika sami
pada tan mrasidayang masaur. 5 Ritatkala Ida ngaksi anake sane ngiter
Ida, Ida bendu pisan. Nanging Ida marasa kangen, santukan ipun kalintang
bengkung tur iwang. Raris Ida ngandika ring anake kepek: "Leserangja
liman jerone!" Ipun raris ngleserang limanipune tur limannyane pramangkin
seger. 6 Irika sawatek anake sane saking golongan Parisi raris medal
saking perhyangane punika. Digelis dane mapiguman sareng ring anggota
golongan Herodese, buat ngrincikang daya, praya nyedayang Ida Hyang
Yesus. 7 Ida Hyang Yesus miwah parasisian Idane raris lunga ka Danu
Galilea, tur akeh anake sane ngiringang Ida. Anake punika rauh saking
wewengkon Galilea, wewengkon Yudea, 8 kota Yerusalem, wewengkon
Idumea, wewengkon dangin Tukad Yordane miwah saking genah-genah
sane nampek ring kota Tirus miwah kota Sidone. Anake akeh punika rauh
nangkil ring Ida Hyang Yesus, santukan ipun miragi paindikan-paindikan
sane sampun kardi Ida. 9 Santukan kalintang akeh anake rauh, Ida Hyang
Yesus raris ngandikain sisian Idane nyediaang jukung buat Ida, mangda
sampunang Ida kantos kadesek antuk anake akeh punika. 10 Akeh sampun
Ida nyegerang anak, kantos sakancan anake sakit pada maseeg-seegan
mangda nyidayang ngusud Ida. 11 Tur sabilang wenten anak karangsukan
setan ngeton Ida, ipun bah makakeb saha jerit-jerit: "Ratu puniki Putran
Ida Sang Hyang Widi Wasa!" 12 Nanging banget pisan antuk Ida Hyang
Yesus nombahang setane punika, mangda sampunang ipun nyritayang,
sapasira sujatinnya Ida punika. 13 Wusan punika Ida Hyang Yesus
munggah ka bukite, tur ngesengin anake sane arsayang Ida. Dane sami
pada rauh tangkil ring Ida. 14 Ida raris milih roras diri, sane
kamanggehang dados utusan. Pangandikan Idane ring dane: "Guru milih
cening apanga cening setata bareng-bareng ajak Guru. Guru lakar ngutus
cening midartayang Orta Rahayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, 15 buina
cening lakar baang Guru kakuasaan nundung setan." 16 Anake sane pilih
Ida roras diri punika, inggih punika: Dane Simon (sane icen Ida pesengan:
Petrus), 17 Dane Yakobus miwah semetonnyane Yohanes, okan Dane
Sebedeus (makakalih icen Ida pesengan dados Boanerges, sane mapiteges:
panak krebek), 18 Dane Andreas, Dane Pilipus, Dane Bartolomeus, Dane
Matius, Dane Tomas, Dane Yakobus okan Dane Alpius, Dane Tadeus,
Dane Simon sane saking golongan Nasional, 19 miwah Dane Yudas
Iskariot sane alpaka guru ring Ida. 20 Wus punika Ida Hyang Yesus tumuli
mantuk. Raris akeh anake pada rauh mapunduh, kantos Ida Hyang Yesus
miwah parasisian Idane tan polih sela buat marayunan. 21 Rikala
paindikane punika kapiragi antuk parasemeton Idane, Ida raris karereh
kairing makaon saking irika, santukan anake akeh pada maosang
mungguing pakayunan Idane kirang waras. 22 Makudang-kudang guru
agama Yahudine sane rauh saking kota Yerusalem maosang: "Ia
karangsukan Beelsebul." Sane lianan malih majarang: "Ia maan
panugrahan uli Ratun Setane buat nundung setan." 23 Duaning punika Ida
Hyang Yesus raris ngandikain anake punika, tur mabaos ring dane antuk
makudang-kudang pangimba kadi asapuniki: "Sapunapi antukipun Ratun
Setane nundung Ratun Setan? 24 Yening wenten negara sane rakyatnyane
maroang-roangan, sinah negarane punika tan pacang sue tuuhipun. 25
Samaliha yen wenten pakurenan sane sagsag, sampun janten pakurenane
punika taler nentenja matuuh. 26 Kadi asapunika taler yen panjak kaprabon
Ratun Setane masiat nglawan roang gelahnya, sampun sinah
kaprabonnyane tan pacang matuuh, nanging pacang uug tur sirna. 27 Tan
wenten anak sane mrasidayang nyelepin umah anake siteng, buat jaga
mamaling paderbeannyane. Sajaba yening anake siteng punika kategul riin,
wus punika wau ipun nyidayang ngrampok umahnyane. 28 Elingangja
indike puniki! Sakancan dosan manusane sida kampurayang antuk Ida
Sang Hyang Widi Wasa, kadi asapunika taler sakancan pangucap ala sane
naenin kucapang marep ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. 29 Nanging
anake sane nganistayang Ida Sang Hyang Roh Suci, tan pacang naenin
kampurayang santukan ipun ngardi dosa sane langgeng." ( 30 Ida Hyang
Yesus ngandika kadi asapunika, santukan wenten makudang-kudang anak
maosang Ida, sapuniki: "Ia karangsukan setan.") 31 Raris biang miwah
parasemeton Ida Hyang Yesus rauh. Dane pada nyantosang ring jaba, tur
ngutus anak ngaturin Ida Hyang Yesus. 32 Akeh wenten anak sane
malinggih ngiter Ida Hyang Yesus, tur anake punika raris matur ring Ida:
"Inggih Guru, biang miwah parasemeton Gurune wenten ring jaba, misadia
jagi kapanggih ring Guru." 33 Ida Hyang Yesus raris ngandika:
"Sapasirake memen Tiange? Sapasirake nyaman Tiange?" 34 Ida raris
ngaksi anake sane malinggih ngiter Ida, sinambi ngandika: "Cingakinja!
Puniki meme miwah nyama-nyamaan Tiange. 35 Sapasiraja sane
nglaksanayang pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa, anake punika sane
dados nyama-nyamaan Tiange muani miwah eluh miwah memen Tiange."

4:1 Sedek rahina anu Ida Hyang Yesus malih ngawitin mapaica paurukan
ring sisin Danu Galileane. Anake sane mapunduh ngiter Ida punika
kalintang akeh, ngantos Ida munggah ka jukunge tur malinggih irika.
Jukunge punika ngambang ring toyane, lan anake sane akeh punika
ngampiag ring tepin danune. 2 Akeh paindikan sane urukang Ida ring
anake katah punika. Ida ngurukang nganggen makudang-kudang pangande,
sapuniki pangandikan Idane: 3 "Padingehangja! Ada anak nyambeh bibit. 4
Dugase ia nyambeh bibit di tegalne, ada abagian ane ulung di lubukane,
lantas ada kedis teka, laut bibite ento amaha. 5 Ada ane ulung di tanahe
ane batuan. Bibite enggal mentik sawireh tanahne daken. 6 Nanging rikala
endag suryane, entikne lantas layu, tur mati sawireh akahne ngampar. 7
Ada ane ulung di tanahe ane misi tunggak-tunggak ketket. Dikalane bibite
ento mentik, tunggak-tunggak ketkete ento masih maseenan tur sayan rob
naonin, kanti entikan bibite ento puret, mawanan tusing mabuah. 8 Nanging
ada masih ane ulung di tanahe ane lemek, tur bibite ento lanus entikne laut
mabuah, ada ane nikel ping telung dasa, ada ane nikel ping nem dasa,
muah ada ane nikel ping satus buahne." 9 Pamuputipun Ida Hyang Yesus
ngandika: "Nyenja ngelah kuping, patut ia madingehang." 10 Rikala Ida
Hyang Yesus praragayan, makudang-kudang anake sane sampun
miragiang paurukan Idane, rauh nangkil ring Ida, sinarengan ring sisiane
roras. Dane pada mapinunas ring Ida, mangda Ida ledang ngartiang
pangandene punika. 11 Pasaur Idane: "Cening kalugra nawang pepingitan
unduk Ida Sang Hyang Widi Wasa ngadegang Pamrentahan Idane di
gumine. Nanging buat anake ane lenan, saluiring paundukan katuturang aji
pangande, 12 apanga: Yadiastu ia ngiwasin, ia tusing nepukin. Yadiapin ia
ningeh, nanging tusing ngresep, sawireh yen ia nawang unduke ento, ia
lakar mabalik astiti bakti teken Ida Sang Hyang Widi Wasa tur ia bakal
icen Ida pangampura!" 13 Ida Hyang Yesus raris mataken ring dane: "Apa
cening tusing ngresep teken pangandene ento? Yening keto, kenkenang
cening lakar ngresepang pangandene ane lenan? 14 Anake ane nyambeh
bibite ento, nyambeh sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 15 Ada sabda
ane tumiba di lubukane, nah ento anake ane madingehang sabdane ento,
nanging lantas teka Ratun Setane mancut sabdane ane suba dingeha ento
uli di kenehne. 16 Anake ane lenan satmaka buka bibite ane ulung di
tanahe ane batuan. Mara ia ningeh sabdane ento, laut tampina baan keneh
ane liang. 17 Nanging sabdane ento tusing teleb di kenehne. Dikalane ada
kakewehan wiadin kasangsaran malantaran sabdane ento, ia lantas
ngenggalang makeledan. 18 Anake ane lenan, satmaka buka bibite ane
ulung di tanahe ane misi tunggak-tunggak ketket. Nah ento anake ane
madingehang sabdane ento, 19 nanging ia kaliput baan kawiryan idupe
muah kasugihan jagate, buina tetagihan indriane ane lenan pada ngalahang
sabdane ento, kanti tuara nyidayang mabuah. 20 Nanging anake ane lenan,
satmaka buka bibite ane ulung di tanahe ane lemek. Ia madingehang tur
nampi sabdane ento, lantas mabuah: ada ane tikel ping telung dasa, ada ane
tikel ping nem dasa, muah ada ane tikel ping satus." 21 Ida Hyang Yesus
malih nglanturang: "Yen anake ngenyit lampu tusingja lantas tekepina aji
kekeb, wiadin celepanga ka beten longane, nanging pejanga di tongos
lampune. 22 Saluiring paundukan ane mengkeb lakar kaberberang muah
sakancan paundukane ane pingit lakar kawerayang. 23 Nyenja ane ngelah
kuping, patut ia madingehang!" 24 Raris Ida malih ngandika: "Telebangja
ane dingeh cening. Sikute ane anggon cening nepasin anake lenan, ento
masih ane lakar kanggon nepasin cening baan Ida Sang Hyang Widi Wasa,
meh-mehan abotan buin teken ento. 25 Anake ane suba ngelah, ia lakar
buin kicen, nanging anake ane tuara ngelah, apaja ane enu gelahanga, ento
lakar kambil." 26 Ida Hyang Yesus malih ngandika: "Pamrentahan Ida
Sang Hyang Widi Wasa, satmaka buka anake ane nyambeh bibit di tegalne.
27 Dikalaning peteng ia pules, tur disubane lemah ia magae. Dugase ento
bibite totonan terus ngecai tur mentik. Nanging anake ento tusing nawang
kenken unduk bibite ento mentik. 28 Tanahe ngranayang entik-entikane
ento tumbuh tur mabuah, pangawitne pesu katikne, suud keto badihane,
pamragatne lantas pesu buahne ane jelih-jelih di badihane ento. 29 Yen
buah gandume ento suba wayah, lantas arita baan anake, wireh suba masan
manyi." 30 Malih Ida ngandika: "Kenkenke undukne dugase Ida Sang
Hyang Widi Wasa ngadegang Pamrentahan Idane? Pangande apa ane lakar
anggon ngupamayang buat nerangang unduke ento? 31 Pamrentahan Ida
Sang Hyang Widi Wasa satmaka buka batun bingine, nah ento bibit ane
paling cenika di gumine. Bibite ento tanema baan anake di tanahe. 32
Tusing makelo lantas bibite ento mentik tur entikne dadi paling gedena di
pantaran soroh punyan kayune. Buina lantas macarang gede-gede, kanti
kedis-kedise pada teka tur masebun ditu." 33 Kadi asapunika pangande
sane kanggen antuk Ida Hyang Yesus midartayang sabdane ring anake
katah punika, sane sida antuk ipun ngresepang. 34 Ida tan kayun mapidarta
yan tan nganggen pangande, nanging yen Ida wantah kairing antuk
parasisian Idane kewanten, Ida ledang nlehtehang saluiring paindikan ring
parasisian Idane. 35 Sasampunipun surup surya ring rahina punika, Ida
Hyang Yesus ngandika ring sisian Idane: "Jalanja malayar megat danu, ka
sisinne ane dituan." 36 Parasisiane raris nilar anake akeh punika, raris
munggah ka jukunge sane kalinggihin antuk Ida Hyang Yesus, tumuli
malayar. Jukung-jukunge sane lianan taler malayar nyarengin Ida. 37 Raris
wenten angin baret pisan, tur ombake ngawitin namplig jukunge, kantos
jukunge kalancah antuk toya. 38 Duk punika Ida Hyang Yesus nuju sirep
ring tebenan jukunge, raris sisian Idane nanginin Ida saha matur: "Guru,
nentenke Palungguh Guru lingu, mungguing iraga puniki tambis-tambis
sengkala?" 39 Ida matangi raris mrentah angine miwah toyan danune
punika: "Teduhja." Irika raris angine endek tur danune teduh pisan. 40 Ida
Hyang Yesus raris ngandika ring parasisian Idane: "Ngudiang dadi cening
jejeh? Apake cening tonden pracaya teken Guru?" 41 Nanging parasisiane
sumingkin nyangetang jejeh danene, tur saling takenin: "Nyenke sasajaane
Ida ene, kayang angin muah danu nyak nuut pangandikan Idane."

5:1 Ida Hyang Yesus sareng parasisian Idane raris rauh ring pasisin jagat
Gerasane. 2 Riwau Ida tedun saking jukunge Ida raris kaparanin antuk
anak adiri sane rauh saking setrane. 3 Anake punika karangsukan setan tur
ipun magenah ring setrane. Tan wenten anak nyidayang negul ipun,
yadiastun antuk ante; 4 sampun sering limanipune miwah buntutipune
kablagbag, nanging antenipun kapegat, lan blagbagipune kaelung. Ipun
siteng pisan kantos tan wenten anak sane mrasidayang ngandeg ipun. 5
Rahina wengi ipun nglelana ring setrane miwah ring bukit-bukite, sinambi
gelur-gelur saha noktok dewekipune antuk batu. 6 Rikala ipun ngantenang
Ida Hyang Yesus saking doh, ipun raris malaib nyagjagin Ida, tur
sumungkem ring ayun Idane, 7 sarwi ngelur matur ring Ida sapuniki: "Duh
Hyang Yesus, Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Luur!
Napike arsayang IRatu ring titiang? Ida Sang Hyang Widi Wasa
makasaksi, titiang nunas ica ring IRatu, sampunangja titiang kaala-ala!" ( 8
Ipun matur kadi asapunika, santukan sadurunge punika Ida Hyang Yesus
sampun ngandika ring ipun: "Ih setan, pesuja iba uli anake ene!") 9 Ida
Hyang Yesus raris mataken ring ipun: "Nyen adan ibane?" Anake punika
raris matur: "Wastan titiange I Legion, santukan titiang sareng akeh pisan."
10 Samalihne ipun kedeh mapinunas ring Ida Hyang Yesus, mangda setan-
setane punika nenten katundung makaon saking wewengkon jagat
Gerasane punika. 11 Tan doh saking irika wenten bawi sareng akeh
ngrereh teda ring sampih bukite. 12 Setan-setane punika raris mapinunas
ring Ida Hyang Yesus sapuniki: "Lugrainja titiang ngrangsukin
bawi-bawine punika!" 13 Ida Hyang Yesus raris nglugrain pinunasipune.
Setan-setane raris medal saking anake punika, tumuli ngrangsukin
bawi-bawine, sane akehipun kirang langkung kalih tali. Bawi-bawine
punika sami macebur saking abinge ka danune, kantos ipun sami padem
kalebu. 14 Anake sane nongosin bawine punika raris sami malaib ngortiang
paindikane punika ring kota miwah ring desa-desa sane wenten ring kiwa
tengen genahe punika. Jadmane irika sami pada medal, mamanah uning
ring paindikane punika. 15 Ipun raris maranin Ida Hyang Yesus. Irika
panggihin ipun anake sane pecak karangsukan setan punika sampun tegteg,
negak tur mapangangge. Anake punika sami pada ajerih. 16 Anake sane
sampun nyaksinin pariindike punika, raris nuturang ring anake akeh punika
sapariindik anake sane pecak karangsukan setan miwah indik bawi-bawine
punika. 17 Irika raris anake akeh punika kedeh mapinunas ring Ida Hyang
Yesus, mangda Ida ledang matilar saking wewengkonnyane. 18 Rikala Ida
mawali munggah ka jukunge, anake sane pecak karangsukan setan iwau
raris mapinunas ring Ida, mangda ipun kalugrain ngiring Ida. 19 Nanging
Ida Hyang Yesus nenten nglugrain ipun. Ida ngandika ring ipun: "Mulihja
jerone delokin nyama brayane, tur tuturangja ambate luih pakardin Ida
Sang Hyang Widi Wasa muah agung sih pasuecan Idane katiba teken
jerone." 20 Anake punika raris mapamit, tumuli ngortiang pariindik
pakardin Ida Hyang Yesus arepa ring deweknyane, ring wewengkon Dasa
Kota, mawanan anake sami pada angob miragiang ortinipune. 21 Ida
Hyang Yesus raris mawali malayar megat danu. Sasampune rauh ring
pasisin danune, irika Ida kaparanin antuk jadmane sane katah pisan, sane
ngrunyung Ida. 22 Raris rauh Dane Yairus, kelihan perhyangan anak
Yahudine, nangkil ring Ida Hyang Yesus. Rikala dane kapanggih ring Ida,
raris dane sumungkem ring ajeng Idane, 23 sinambi kedeh nunas ica
sapuniki atur danene: "Pianak titiange eluh sedek nandang pinakit raat
pisan. Ledang Guru rauh ring cecanggahan titiange tur nulung ipun mangda
ipun seger tur urip." 24 Ida Hyang Yesus raris lunga sinarengan ring dane.
Akeh pisan anake ngiring Ida tur nyeeg Ida saking kiwa tengen. 25 Irika
wenten anak istri adiri sane nandang pinakit ngwedalang rah sampun roras
tiban suenipun; 26 sampun makudang-kudang balian ngubadin ipun, tur
akeh pisan prabea sane sampun telasang ipun, nanging tan pisan wenten
pikenohipun. Ipun boya sayan nyegerang, nanging pinakitipune sayan
ngraatang. 27 Ipun sampun miragi gatra indik Ida Hyang Yesus, punika
awinannya ipun raris nyelag anake akeh punika, ngantos rauh ring ungkur
Ida Hyang Yesus. 28 Ipun mabaos ring manah kadi asapuniki: "Asal
idewek maan ngusud busanan Idane, pasti idewek seger." Ipun raris
ngusud busanan Idane saking ungkur, tur pramangkin ipun wusan
ngamedalang rah saha marasa dewekipune sampun seger. 30 Duk punika
ugi Ida Hyang Yesus wikan, mungguing wenten kawisesaan medal saking
anggan Idane. Punika awinan Ida raris macingakan ring anake akeh sane
nyeeg Ida, tur ngandika: "Enyen ane ngusud panganggon Tiange?" 31
Parasisian Idane tumuli matur: "Inggih Guru, Guru ngraga sampun ngaksi,
amuniki akeh anake sane nyeeg Guru; napi awinan Guru malih nakenang
sapasira sane ngusud Guru?" 32 Nanging Ida Hyang Yesus kantun
macingakan milehan, ngrerehin sapasira sane sampun ngusud Ida. 33
Ritatkala anake istri punika ngrasayang pariindik sane sampun nibenin
dewekipune, ipun ajerih tan sipi. Ipun raris nangkil sumungkem ring ajeng
Ida Hyang Yesus, tur nguningayang sapariindiknyane amun sujatinipun. 34
Ida Hyang Yesus raris ngandika ring ipun: "Ih eluh, kapracayan eluhe
teken Tiang, ento ane suba nyegerang eluh. Majalanja eluh apanga rahayu,
terus tumus seger oger." 35 Risedek Ida Hyang Yesus kantun mabaos,
wenten utusan rauh saking jeroan Dane Yairus, tur mapiuning ring dane,
sapuniki: "Okan mekele sampun seda. Napi gunanne mekele malih
ngrepotin Ida I Guru?" 36 Ida Hyang Yesus nenten nglinguang indike sane
kuningayang punika, nanging Ida raris ngandika ring Dane Yairus:
"Sampunangja ajerih, pagehang kewanten kapracayan ragane ring Ida
Sang Hyang Widi Wasa!" 37 Ida tan nglugrain anak ngiringang Ida,
sajawining Dane Petrus miwah Dane Yakobus sareng Dane Yohanes
semeton danene. 38 Duk Ida rauh ring jeroan kelihan perhyangane punika
kairing antuk sisian Idane sane tetiga punika, Ida nyingak anake pada uyut
mabiayuhan, wenten sane ngeling, wenten sane ngarod masesambatan. 39
Sasampune Ida ngranjing, Ida ngandika ring sawatek anake punika:
"Ngudiang uyut maeling-elingan? Anake cerik ento tusingja mati, ia
kewala pules dogen!" 40 Anake punika sami pada ngedekin Ida. Nanging
Ida ngandikayang anake punika mangda sami pada makaon saking irika.
Ida raris ngajak biang miwah ajin anake alit punika miwah sisian Idane
tetiga punika ngranjing ring kamar genah anake alit kaperemang. 41 Ida
raris ngambil tangan anake alit, sarwi ngandika: "Talita kum!" sane
mapiteges: "Ih cening, Tiang nguduhang cening, bangunja!" 42 Duk punika
ugi, anake alit punika raris matangi tur mamargi, santukan yusan danene
sampun roras warsa. Anake irika sami pada angob. 43 Nanging Ida Hyang
Yesus banget miteketin anake punika, mangda sampunangja ngortiang
pariindike punika ring sapasira jua. Ida raris ngandikayang, mangda anake
alit punika kicen ajengan.

6:1 Ida Hyang Yesus raris kesah saking irika, mawali ka kota uedan Idane,
kairing antuk parasisian Idane. 2 Ritatkala rahina Sabat, Ida ngurukang
ring perhyangan anak Yahudine. Akeh anak sane miragi paurukan Idane
sami pada angob tur pada pagrenggeng sapuniki: "Dija bakatanga ento
makejang? Buina kaweruhan apaya ane kapaicayang teken Ia? Dadi jeg
bisa Ia ngadakang praciri buka keto? 3 Kaden Ia ento tukang kayu, pianak
Mariame? Tur Yakobus, Yoses, Yudas lan Simon ento makejang
nyamanNe? Buina adinNe ane eluh-eluh makejang anggon pisaga dini!"
Raris anake punika sami nulak Ida. 4 Ida Hyang Yesus raris ngandika:
"Ring dija-dijako nabine setata kajiang, sajawining ring kota uedane, ring
panyamaannyane miwah ring umahnyane." 5 Irika Ida tan mrasidayang
ngwentenang praciri, sajawining wenten makudang-kudang anak sakit
segerang Ida masrana kusud antuk tangan. 6 Ida rumasa angob pisan,
santukan anake irika tan pisan pracaya ring Ida. Ida Hyang Yesus raris
mamargi milehan ka desa-desa sane wenten ring kiwa tengen kotane
punika, tur mapaica paurukan ring anake irika. 7 Ida raris marumang sisian
Idane makaroras, tumuli kutus sareng kalih sareng kalih. Dane sami kicen
kuasa nundung setan-setan. 8 Dane sami pada kapiteketin mangda
sampunang muat punapa-punapi, sajawining tungked. Tan kalugra muat
takilan wiadin sok-sokan buat ngagendong, tan kalugra muat jinah, 9
kalugra nganggen sandal, nanging tan kalugra muat kawaca kekalih. 10
Ida malih nglanturang pangandikan Idane ring dane sapuniki: "Dijaja
cening ngojog tur tampina ditu, jenekja cening ditu madunungan, nganti
cening nglanturang pajalan ceninge. 11 Yen cening ngojog satunggiling
desa tur tusing tampina ditu muah tusing nyak padingehanga, makaadja
cening uli ditu tur ketebangja buke ane di tlapakan batise, makadadi
painget buat anake ditu." 12 Parasisiane raris pada mamargi mapidarta
mungguing anake patut pada ngesehin pepineh tur ngutang sakancan
dosannyane. 13 Samaliha akeh dane nundung setan, tur katah anak sakit
sane kolesin minyak tur pada kasegerang. 14 Sang Prabu Herodes taler
sampun mireng sapariindik Ida Hyang Yesus, santukan Ida sampun
mawibawa pisan, kantos wenten sane maosang: "Yohanes Panglukat,
sampun nyeneng malih. Punika awinanipun dane kuasa ngwentenang
paindikan sane tawah punika." 15 Wenten malih sane maosang: "Dane
punika Nabi Elia." Sane tiosan maosang: "Dane punika satunggiling nabi
sakadi nabi-nabine sane dumun." 16 Rikala Ida Sang Prabu Herodes
mireng bebaosan anake punika, raris ida ngandika: "Kapitui suba ento
Dane Yohanes ane suba punggal gelahe, dane buin nyeneng." 17 Santukan
sane dumun Sang Prabu Herodes wiakti sampun mrentahang ngejuk tur
mangkeng Dane Yohanes malantaran Herodias, rabin Pilipuse, semeton
idane, sane kambil kanggen rabi. 18 Dane Yohanes sane dumun yukti
sering nyembada ida sang prabu, sapuniki atur danene: "Palungguh ratu tan
patut ngambil rabin semeton iratune." 19 Punika awinan Herodias sekel
ring kayun arepa ring Dane Yohanes. Herodias nyadia nyedayang Dane
Yohanes, nanging tan kaprasida, santukan Sang Prabu Herodes sane tan
nglugrain. 20 Ida Sang Prabu Herodes tan purun ring Dane Yohanes
santukan ida wikan mungguing Dane Yohanes punika maraga patut tur
suci. Punika awinanipun dane kasayubin. Ida taler seneng mirengang baos
danene. Nanging yen katuju ida mirengang baos danene, sering ida wetu
gregetan ring kayun. 21 Pamuputipun Herodias polih jalaran becik pisan
inggih punika ritatkala rahina odalan Ida Sang Prabu Herodes. Irika ida
ngwentenang pepestan pabuat parapangageng panegarane, parasenapati
miwah parapamimpin rakyate ring wewengkon Galilea. 22 Duk punika
okan Herodias sane istri ngranjing tur masolah ring ajeng paratamiune.
Sang prabu miwah paratamiun idane ledang pisan nyingak sesolahan anake
alit punika. Sang prabu raris ngandika ring anake alit punika: "Nah apa jani
tunas cening; apaja ane budiang cening pedas lakar baang aji." 23 Malih
ida ngandika sarwi masumpah: "Apaja ane lakar tunas cening, yadiastu
atenga uli kaprabon ajine, pedas bakal baang aji." 24 Anake alit raris
medal, tur matur ring ibun danene: "Ibu, napi sane pinih becik tunas
titiang?" Pangandikan ibun danene: "Tunasja punggalan Yohanes
Panglukate." 25 Anake alit gelis mawali, raris nangkil ring sang nata, saha
matur: "Nawegang titiang nglungsur, sane mangkin mangda ledang sang
prabu maicayang ring titiang punggalan Dane Yohanese, iriki mawadah
talam." 26 Kobet pisan pakayunan sang prabu, nanging santukan ida
sampun sauh pangandika tur masumpah, samaliha edalem ring
paratamiune, ida tan nulak pinunas anake alit. 27 Pramangkin sang prabu
mrentahang prajurit pangabih druene mangda munggal Dane Yohanes.
Anake punika tumuli munggal Dane Yohanes ring pangkenge. 28 Prabun
danene tumuli kawadahin talam raris katurang ring anake alit. Anake alit
raris ngaturang ring ibun danene. 29 Duk parasisian Dane Yohanes miragi
gatra punika raris ipun sami pada rauh ngambil layon danene, raris
kapendem. 30 Sasampune parautusan sami pada mawali tur umedek
tangkil ring Ida Hyang Yesus, irika dane sami pada nguningayang
sapariindik sane sampun laksanayang miwah urukang dane. 31 Raris Ida
ngandika ring dane: "Jalanja ngalih tongos suung, joh uli tongose rame,
apanga iraga maan tongos mangsegan ajahan." Santukan yakti tan
pegat-pegat jadmane sane rauh nangkil miwah mapamit ring Ida, ngantos
Ida kalih parautusan Idane tan polih sela jaga marayunan. 32 Raris Ida
malayar kairing antuk parautusan Idane ngungsi genah sane sepi. 33
Nanging akeh anake pada manggihin rikala Ida malayar, tur sami pada
uning ring genah sane jaga katuju. Punika awinane anake pada medal
saking kota-kotannyane, madaat ngungsi genahe punika, kantos ipun riinan
rauh irika. 34 Wau Ida tedun saking jukunge, cingak Ida anake akeh pisan
nyantosang Ida. Irika wetu sih kapiolasan Idane, santukan anake akeh
punika waluya sakadi biri-biri sane tan wenten pangangonipun. Raris Ida
ngawitin mapaica makudang-kudang paurukan. 35 Santukan sampun
sande, parasisian Idane raris pada nangkil saha matur ring Ida, asapuniki:
"Puniki sampun makire wengi, samaliha genahe puniki suung. 36
Nikayangja anake akeh punika mangda ipun pada mamargi numbas
ajengan ring desa-desa miwah kubu-kubu sane nampek iriki!" 37 Nanging
pangandikan Idane: "Benehne cening maang anake ento madaar!" Atur
parasisiane: "Punapi jaga kangkat yen titiang ngamedalang jinah panyiuan
rupiah pacang anggen numbasang ipun sangu." 38 Pangandikan Ida Hyang
Yesus: "Akuda cening ngaba roti? Tegarangja tingalin!" Sasampune
katureksain, raris dane matur: "Puniki wenten roti limang bungkul miwah
ulam kekalih." 39 Parasisiane tumuli kapangandikayang nabdabang anake
akeh punika mangda pada negak magompyok-gompyok ring padange. 40
Irika raris anake punika pada negak. Wenten sane sareng satus, wenten
sareng seket agompyokan. 41 Ida ngambil roti limang bungkul miwah
ulame kekalih punika. Raris Ida tumenga ngastawa nunas merta. Wusan
punika rotine gompes-gompes Ida tumuli kapaicayang ring sisian Idane
mangda kacacarang ring anake akeh punika. Asapunika taler ulame
kekalih punika cacarang Ida. 42 Sami anake pada nunas ngantos wareg. 43
Sisan roti miwah ulame sami kapunduhang antuk parasisiane kantos polih
roras sok bek. 44 Wilangan anake sane nunas roti punika, sane lanang-
lanang kewanten wenten limang tali akehipun. 45 Wusan punika, digelis
Ida mrentahang parasisian Idane mangda munggah ka jukunge tur malayar
riinan megat danu, ngungsi ka kota Betsaida. Ida ngraga kantun
pungkuran, mudalang anake akeh punika. 46 Sasampune sami pada budal,
Ida raris munggah ka bukite, praya ngastawa. 47 Kala wengi, praune
sampun ring patengahan danune, nanging Ida kantun ring pasisi
praragayan. 48 Ida ngaksi parasisian Idane tuyuh pisan madayung,
santukan mapas angin. Sawatara ngedas lemah, Ida mamargi ring duur
toyane, maranin parasisiane. Pamargine misadia pacang nglintangin dane.
49 Duk parasisiane manggihin Ida mamargi ring duur toyane, dane sami
pada jerit-jerit, santukan dane mitaenang Ida punika tonya. 50 Santukan
punika, rikala dane manggihin Ida, sami pada tengkejut. Duk punika Ida
ngandika: "Pada entegangja keneh ceninge, ene Guru, edaja takut!" 51 Ida
raris munggah ka jukunge, tur daweg punika taler angine teduh.
Parasisiane sayan maweweh-weweh angob danene, 52 santukan dane
durung resep ring indik Idane mapaica roti, lantaran punggung danene. 53
Sasampune Ida miwah parasisiane nglintang, rauh Ida ring pasisin
wewengkon Genesarete, irika Ida malabuh. 54 Wau Ida sareng parasisiane
tedun saking jukunge, gelis Ida kelingin antuk anake irika. 55 Raris ipun
sami pada gegison mamargi milehan ngrereh anak sane sakit-sakit
katrampa kayang pasareannyane, kabakta ring ajeng Ida Hyang Yesus.
Ring dijaja Ida magatra, mrika ipun kabakta. 56 Kijaja Ida lunga, ka kota,
ka desa-desa, wiadin ka dusun-dusun, anake sami pada makta anak sakit,
kagenahang ring wantilane. Sami kedeh mapinunas ring Ida mangda
kalugra ngusud tepin jubah Idane. Santukan siraja sane polih ngusud, ipun
jeg seger.

7:1 Risedek rahina anu, wenten arombongan anak golongan Parisi miwah
paraguru agama Yahudine saking kota Yerusalem praya kapanggih ring
Ida Hyang Yesus. 2 Irika dane nyingakin makudang-kudang sisian Ida
majengan antuk tangan sane kantun leteh, santukan dane durung ngwisuhin
tangan manut pidabdab sane kamanggehang antuk anak golongan Parisine.
3 Santukan paraanggota golongan Parisine miwah anak Yahudine sane
tiosan tanja pacang majengan sadurung dane ngwisuhin tangannyane.
Dening dane tuon ngamanggehang tata kraman paraleluur danene. 4
Samaliha dane taler tan purun ngajengang saluiring sane katumbas ring
pasar, sadurung barang punika kabresihin. Katah malih pidabdab-pidabdab
tiosan sane kapatampiang ring dane, minakadi: masehin cawan, caratan
miwah prabot-prabot sane malakar antuk temaga. 5 Punika awinan
paraanggota golongan Parisi miwah paraguru agama Yahudine matur
pitaken ring Ida Hyang Yesus, asapuniki: "Guru, tiang nunasang, napi
awinanipun parasisia druene tan ngamanggehang tata kraman anake
lingsir-lingsir, inggih punika ipun nunas antuk tangan sane durung
mabasehan?" 6 Pasaur Ida Hyang Yesus: "Ih anak sane mapi-mapi.
Madaging pisan pangandikan dane Nabi Yesaya ngeniang indik ragane,
sane asapuniki: Bangsane ene ngluihang Ulun aji bibihne, nanging kenehne
joh teken Ulun. 7 Precuma ia ngaturang bakti teken Ulun, sawireh ia
ngurukang pidabdab manusa tan bina buka ngurukang pituduh Ida Sang
Hyang Widi Wasa!' 8 Pituduh Widine lemenahang ragane, nanging tata
kraman manusane utamayang ragane." 9 Malih Ida nglanturang
pangandika: "Yakti dueg pisan ragane nyampingang pituduh Ida Sang
Hyang Widi Wasa, mangdane mrasidayang ngamanggehang tata kraman
ragane. 10 Santukan Nabi Musa ngicen dauh pangandika: 'Tresna baktija
teken meme bapa!' Buina: 'Nyenja bani nemah memenne wiadin bapanne,
wenang ia ngemasin danda pati.' 11 Nanging ragane ngicen paurukan: Yen
ada anak ngraos teken meme bapannya: 'Saluiring pagelahan tiange sane
patut anggen tiang miara meme miwah bapa, sami sampun anggen tiang
aturan ring Ida Sang Hyang Widi Wasa,' 12 anake punika raris luputang
ragane saking pituduh Nabi Musa buat miara meme miwah bapannya. 13
Asapunika ragane ngutang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa, mangda
ragane prasida ninutin tata kraman manusane punika. Akeh malih
paindikan sane kadi asapunika sane laksanayang ragane." 14 Ida Hyang
Yesus malih munduhang anake akeh punika, raris Ida ngandika: "Pada
padingehang lan resepangja pitutur Tiange! 15 Tusing ada barang ane
masuk ka awak manusane, ane ngranayang ia dadi cemer. Nanging ane
pesu uli manusane, ento ane ngranayang cemer. 16 Nyenja makuping,
apang padingehanga!" 17 Ida Hyang Yesus tumuli nilar anake akeh
punika, tur ngranjing ka jeroan. Irika parasisian Idane pada nunasang
piteges pangandene iwau. 18 Pasaur Ida Hyang Yesus: "Apake cening
masih tonden ngresep? Singke kaidep baan cening, mungguing saluiring
ane masuk ka awak manusane ento sing ada ane ngranayang cemer? 19
Sawireh ento tusing masuk ka ati, nanging ka tengah basange, laut
kakutang di teba." (Asapunika Ida mapidarta mungguing sarwa dedaarane
tanja wenten sane ngranayang cemer.) 20 Malih Ida ngandika: "Apa ane
pesu uli manusane, ento ane ngranayang cemer. 21 Sawireh uli di tengah,
uli di unteng keneh manusane, wetu sakancan kenehe ane corah, luire
macecabulan, mamaling, ngamatiang, 22 mamitra, loba, corah, demen
melog-melog, ngulurin indria, iri ati, nganistayang Widi, angkara muah
belog punggung. 23 Sakancan paundukane ene, ane pesu uli di atin
manusane, ento ane ngranayang manusane cemer." 24 Ida Hyang Yesus
raris kesah saking irika, lunga ka wewengkon kota Tirus. Ida raris
ngranjing ka satunggiling umah. Pakayunan Idane mangda sampunangja
kantos wenten anak uning ring rauh Idane. Nanging taler tan sida antuk Ida
nyaruang. 25 Irika wenten anak eluh, pianaknyane karangsukan setan. Ipun
taler miragi mungguing Ida Hyang Yesus sampun rauh. Digelis ipun
tangkil, sumungkem ring cokor Idane. 26 Anake punika jadma Yunani
uedan Penisia ring Siria. Ipun nunas ica mangda Ida ledang nundung setane
punika saking pianakipune. 27 Raris Ida ngandika ring ipun: "Cerik-cerike
malu ucukang apang ia kanti wareg madaar. Tusing beneh dedaaran cerik-
cerike ento kajemak laut baang cicing." 28 Atur anake eluh punika:
"Yuakti madaging pisan pawecanan Palungguh Ratu. Nanging asune ring
sor mejane, jagi neda plispisan alit-alite sane ulung saking mejane." 29 Ida
Hyang Yesus ngandika ring anake eluh punika: "Uli krana ucapan memene
ento, jani mulihja. Setane ento suba pesu uli pianak memene." 30 Anake
eluh punika raris budal tur dapetang ipun pianaknyane masare, santukan
setan punika sampun makaon. 31 Ida Hyang Yesus raris nilar wewengkon
kota Tirus, pamargine nglintangin kota Sidon miwah wewengkon Dasa
Kota. Pangungsin Idane nuju ka Danu Galilea. 32 Irika wenten anak tangkil
ngateh jadma bongol tur kolok. Ipun mapinunas mangda Ida ledang ngusud
jadmane punika. 33 Anake punika raris sampingang Ida kaedohang saking
anake akeh punika. Kupingipune raris kacelek antuk jrijin Idane. Ida
ngwiduhin tangan Idane tumuli ngusud layah jadmane punika, 34 sarwi
tumenga ka langite sinambi mangsehan tur ngandika: "Epata!" tegesipun:
"Mabukakja!" 35 Jeg pramangkin kupingipune cedang ningeh tur
layahnyane dados lemuh, mawinan ipun lancar mabaos. 36 Ida mapiteket
ring anake sane wenten irika, mangda indike punika sampunang
pisan-pisan kaortiang ring sapasira jua. Nanging sumingkin Ida
nombahang, sumingkin ipun ngortiang. 37 Sawatek anake sane miragi
puniki sami pada angob tur mabaos: "Sapakardin Idane makejang sarwa
luih. Anak bongol dadosang Ida ningeh, anak kolok dadosang Ida ngucap."

8:1 Rikala punika, irika taler wenten jadma kalintang akeh pisan. Santukan
anake punika sami nenten makta sangu, Ida Hyang Yesus raris ngandika
ring parasisian Idane: 2 "Guru marasa kangen pesan teken anake liu ene.
Makatelun suba makelonne anake ene bareng-bareng teken Guru, buina
anake ene tusing ngaba dedaaran. 3 Yen tunden Guru ia pada mulih ngaba
basang seduk, mehmehan ia lakar bah kasereb di jalan, sawireh ada masih
ane teka uli joh." 4 Atur parasisiane: "Ring dijake wenten anak
mrasidayang ngwehin teda cukup buat anak sane amuniki akehipun ring
tegale melakang kadi asapuniki?" 5 Ida Hyang Yesus mataken ring sisian
Idane: "Akuda cening ngelah roti?" Pasaur danene: "Wenten pitung
bungkul." 6 Ida raris ngandikayang anake mangda pada negak.
Sasampunipun sami pada negak, Ida raris ngambil rotine sane pitung
bungkul punika. Sasampun Ida ngastawa matur panyuksma, rotine punika
tumuli kagompes-gompes tur kapaicayang ring parasisian Idane mangda
kacacarang. Parasisiane tumuli nyacarang ring anake akeh punika. 7
Parasisiane taler madue ulam alit-alit akidik. Ida Hyang Yesus raris
ngaturang panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa buat ulame punika.
Wus punika raris Ida ngandikayang parasisian Idane mangda nyacarang
ulame punika. 8 Makasami pada nunas kantos waneh. Anake sane nunas
rotine punika sawatara wenten petang tali akehipun. 9 Wusan punika
sisa-sisan rotine kapunduhang antuk parasisiane kantos polih pitung sok.
Ida Hyang Yesus tumuli ngandikayang anake punika mangda budal. 10
Raris Ida munggah ka jukunge, kairing antuk parasisian Idane, raris
malayar ka wewengkon Dalmanuta. 11 Daweg punika wenten makudang-
kudang anggota golongan Parisi rauh, tur ngawitin madebat ngiring Ida
Hyang Yesus. Anak golongan Parisine punika nyadia ngalih-alihin, punika
awinanipun dane pada nunas praciri sane muktiang mungguing Ida punika
kaselik antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. 12 Kenginan antuk rasa
kalintang sedih Ida Hyang Yesus ngandika: "Napike awinanipun jadmane
ring masane puniki jeg kedeh pisan nunas praciri? Tiang nguningayang ring
ragane, sujatinipun buat jadmane ring masane mangkin tan pacang kicen
praciri." 13 Ida raris nilar anak golongan Parisine punika, tur munggah
malih ka jukunge, tumuli malayar megat danu. 14 Daweg punika
parasisiane lali mabekel roti. Dane kantun madue roti wantah abungkul
ring jukunge. 15 Irika Ida mapakeling parasisiane sapuniki pangandikan
Idane: "Pada yatnaja tur tangarin dewek ceninge marep teken ragin
golongan Parisine muah ragin golongan Herodese." 16 Parasisiane raris
mapineh-pineh tur mabebaosan sareng timpal-timpalnyane asapuniki: "Ida
ngandika buka keto sawireh iraga tusing mabekel roti." 17 Duk Ida wikan
ring daging bebaosan parasisia druene, Ida raris ngandika: "Apa awanan
cening magonjakan unduk mabekel roti? Apa tonden kapineh muah
karesep baan cening? Apa enu masih marasa peteng keneh ceninge? 18
Cening ngelah paningalan, apa cening tusing ningalin? Tur cening ngelah
kuping, apa cening tusing ningeh? Apa cening suba engsap, 19 dugas Guru
nyacarang roti limang bungkul buat anak limang tali? Kudang sok
punduhang cening sisanne?" Pasaur danene: "Wenten roras sok." 20
"Buina dugas rotine pitung bungkul buat anak ajaka petang tali, kudang
sok sisanne punduhang cening?" sapunika pataken Ida Hyang Yesus. Atur
danene: "Pitung sok." 21 Pangandikan Idane ring dane: "Apa enu cening
tonden resep?" 22 Ida raris rauh ring kota Betsaida kairing antuk
parasisian Idane. Irika raris wenten anak rauh ngajak anak buta sarwi
mapinunas mangda ledang ugi Ida ngusud anake buta punika. 23 Ida
ngambil liman anake buta punika tumuli ipun kadandan ka tanggun desane.
Wusan ngwiduhin paningalan anake buta punika, Ida raris ngusud
paningalannyane saha kadulurin pangandika: "Apa ragane suba nyidayang
ningalin?" 24 Anake buta punika raris maliat karep, sambilang ipun matur:
"Titiang ngeton jadma, santukan ipun panggihin titiang mamargi, nanging
jeleganipun tan bina sakadi taru." 25 Malih Ida ngusud paningalan anake
punika, raris ipun jeg cedang ningalin, tur sami terang kakantenang. 26
Wusan punika Ida raris ngandikayang mangda ipun budal, sarwi
kapiteketin sapuniki: "Eda pesan ragane malipetan ka desane ento!" 27
Sasampune punika Ida Hyang Yesus sareng ring parasisian Idane lunga ka
desa-desa ring sawewengkoning kota Kaisarea Pilipi. Ring tengahing
pamargi, Ida mataken ring parasisian Idane, pangandikan Idane asapuniki:
"Manut panyengguh anake, nyenke kadena Guru ene?" 28 Atur
parasisiane: "Wenten sane nyengguhang Guru puniki Dane Yohanes,
wenten malih sane mitaenang Nabi Elia, sane tiosan nyengguhang Guru
puniki salah tunggiling nabi." 29 Malih Ida mataken ring dane: "Nanging
manut panyengguh ceninge, nyenke Guru ene?" Raris matur Dane Petrus:
"Guru puniki sujatinipun Sang Prabu Sane Kajanjiang antuk Ida Sang
Hyang Widi Wasa!" 30 Ida Hyang Yesus raris miteketin parasisian Idane
sapuniki: "Eda pesan cening ngwerayang paurukan Gurune ene!" 31
Sasampune punika, raris Ida ngawitin nartayang ring parasisian Idane,
mungguing Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa
patut nandang sangsara sane ageng pisan. Ida pacang katulak antuk
parapanglingsire, olih parapangageng panditane miwah olih paraguru
agama Yahudine! Ida pacang kasedayang. Nanging sasampune tigang
rahina, Ida jaga nyeneng malih. 32 Paindikane punika dartayang Ida terus
terang. Nanging Dane Petrus ngedeng tangan Idane ka samping tur
ngaturang pawungu ring Ida. 33 Raris Ida matolihan mandreng parasisian
Idane tur nukain Dane Petrus, sapuniki pangandikan Idane: "Ih Ratun
Setan, magedija iba! Ane kenehang iba dongja pakarsan Widi, nanging
pakenehan manusa!" 34 Raris Ida ngesengin anake akeh miwah parasisian
Idane, tumuli Ida ngandika ring anake sami, sapuniki: "Nyenja mabudi dadi
sisian Tiange, patut ia nungkasin dewekne, tur negen salibne laut nututin
Tiang. 35 Sawireh nyenja ane mabudi ngegetang uripne, ia lakar kelangan
urip. Nanging anake ane ngetohang urip uli krana Tiang muah uli krana
Orta Rahayune, anake ento lakar muponin urip ane sujati tur langgeng. 36
Apake pikenohne yen anake maan ngodag gumi, nanging kelangan urip?
37 Apake ane lakar anggona ngamulihang uripne? 38 Sawireh nyenja ane
kimud ngangkenin Tiang muah paurukan Tiange di pantaran bangsane ane
tuara tuon buina madosa ene, Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang
Hyang Widi Wasa masih lakar tuara kayun ngangkenin ia dipanemayan
Idane rauh maduluran kautaman Ajin Idane kairing baan paramalaekat
Idane."

9:1 Ida malih ngandika: "Tiang ngorahin ragane, sujatinne di pantaran
ragane ane ada dini, ada ane tuara lakar mati kanti ia maan nepukin
pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa kadegang saha kadulurin baan
kakuasaan." 2 Sasampune maletan nem rahina, Ida Hyang Yesus munggah
ka gununge sane tegeh, kairing antuk Dane Petrus, Dane Yakobus miwah
Dane Yohanes. Ida irika wantah sareng patpat. Ida Hyang Yesus raris
magentos swabawan Idane. 3 Busanan Idane petak dumilah. Iriki ring
jagate tan wenten anak sane mrasidayang ngumbah pangangge sakadi
asapunika putihnyane. 4 Parasisiane raris ngantenang Nabi Elia sareng
Nabi Musa mabebaosan ring Ida Hyang Yesus. 5 Irika Dane Petrus matur
ring Ida Hyang Yesus: "Guru, kalintang ulangun titiang ngiring Guru iriki.
Titiang jaga ngwangun pondok tetiga, abungkul buat linggih Guru, sane
abungkul buat linggih Nabi Musa, tur sane malih abungkul buat linggih
Nabi Elia." 6 Dane Petrus matur sakadi asapunika duaning dane sareng
tetiga kalintang ajerih, tur dane tan uning napi sane patut kuningayang. 7
Daweg punika raris wenten mega nyayubin, tur wenten sabda saking
tengah megane punika, sapuniki: "Ene suba Putra sesayangan Ulun, iringja
sapawecanan Idane." 8 Wau parasisiane matolihan, tan wenten sapasira
sane kantenang dane irika, sajawining Ida Hyang Yesus ngraga. 9 Rikala
Ida tedun saking gununge, Ida mapiteket ring sisian Idane tetiga punika.
Dane tan pisan kalugra nuturang pariindik sane kantenang dane iwau
sadurung Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa
punika nyeneng saking pantaran anake padem. 10 Dane sami nyadia
ngagem piteket Idane punika. Sakewanten dane saling takenin sareng
timpalnyane: "Apa ya tegesne Ida ngandikayang unduk Ida lakar nyeneng
uli pantaran anake mati." 11 Sisian Idane raris pada nunasang: "Napi
awinan paraguru agama Yahudine sami pada maosang, mungguing Nabi
Elia jaga rauh riinan?" 12 Pasaur Ida Hyang Yesus: "Mula tuah Nabi Elia
bakal rauh malunan buat nabdabang saluiring paundukane makejang.
Sakewala kenkenke ento ane mungguh di Cakepan Sucine ane nuturang
unduk Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa,
mungguing Ida bakal nandang sangsara gede, tur bakal katulak? 13
Nanging Guru mituturin cening: Nabi Elia tuah saja suba rauh, sakewala
panampin anake nganggo sakita karepne, manut pesan buka ane suba
kakecap di Cakepan Sucine." 14 Daweg Ida Hyang Yesus miwah sisian
Idane tetiga punika mawali ka genah parasisiane sane lianan, cingak Ida
dane kagrunyung antuk anak sareng akeh. Samaliha paraguru agama
Yahudine sedek matembung baos ring dane. 15 Rikala anake akeh punika
ngantenang Ida rauh, sami pada makesiab tur sami age pada nyagjagin
saha nunas lugra ring Ida. 16 Ida tumuli mataken ring sisian Idane: "Apa
ane tembungang cening ajak anake ene?" 17 Gelis matur sinalih tunggil
saking anake akeh punika, sapuniki: "Guru, titiang praya ngaturang pianak
titiange ring ajeng Gurune. Ipun karangsukan setan sane ngawinang ipun
kolok. 18 Yen sampun rauh setane punika nyelubin ipun, ipun raris
kapantigang ka tanahe, bungutipune madidih, giginipune kriet-kriet
samaliha awakipune kekeh makaukud. Sisia druene sampun aturin titiang
mangda ledang nundung setane punika, nanging tan prasida antuk dane."
19 Pangandikan Idane ring anake akeh punika, sapuniki: "Ih jlema ane
tusing pracaya teken Ida Sang Hyang Widi Wasa. Buin lamun apa sih
makelonne Tiang lakar bareng-bareng teken ragane? Buin lamun apa
makelonne Tiang patut sabar teken ragane? Ajakja ia mai!" 20 Anake alit
punika tumuli katehang ka ajeng Ida Hyang Yesus. Wau setan punika
ngeton Ida Hyang Yesus, jeg puntag-pantiganga anake alit punika, kantos
bah maguyang ring tanahe. Bibihipune madidih. 21 Ida raris mataken ring
reramannyane: "Suba uling ipidan pianake kena gering kene?" Matur
reramannyane: "Ngawit saking ipun kantun alit. 22 Samaliha sering pisan
setan punika mamanah ngamademang ipun. Ipun katuludang ring genine,
wiadin kaclempungang ring toyane. Duaning punika, yening Guru
mrasidayang, tulunginja titiang, tur suecaninja titiang!" 23 Ida Hyang
Yesus ngandika ring ipun: "Baos ragane, yening Guru mrasidayang?
Makejang sida kasidan buat anake ane pracaya teken Ida Sang Hyang
Widi Wasa." 24 Reramannyane raris nyerit: "Inggih Guru titiang pracaya!
Nanging kapracayan titiange kalintang lemet, suecaninja titiang, kuatangja
kapracayan titiange!" 25 Rikala Ida ngaksi anake akeh sumingkin majeljel
ngrunyung Ida, raris Ida mrentah setane punika, pangandikan Idane: "Ih
setan kolok muah bongol, Kai mrentah iba, kaadang ibane uli anake cerik
ene, buina eda pesan malipetan tur ngrangsukin anake ene." 26 Sambilang
ipun jerit-jerit tur muntag-mantigang anake alit punika, setane punika
medal saking anake alit punika. Anake alit punika lemet sakadi sawa
pakantenanipun, kantos anake pada pakrimik: "Suba mati!" 27 Nanging
Ida raris ngambil tangan anake alit punika tur kabangunang, tumuli ipun
mrasidayang majujuk. 28 Rikala Ida sampun wenten ring puri, kairing
antuk parasisian Idane kewanten, irika parasisiane raris pada nunasang,
asapuniki atur danene: "Napi awinan titiang tan midep nundung setane
punika?" 29 Pasaur Idane: "Soroh setan ane buka keto tusing sida baan
nundung sajabaning aji pangastawa." 30 Ida Hyang Yesus kairing antuk
parasisian Idane kesah saking irika, pamargine nglintang ring tanah
Galilea. Pakayunan Idane mangda sampunang kantos kuningin antuk
anake, 31 santukan Ida sedek ngurukang parasisian Idane. Pangandikan
Idane ring parasisiane sapuniki: "Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang
Hyang Widi Wasa, lakar kaserahang sig kakuasaan manusane, ane lakar
nyedayang Ida. Nanging sasubane makatelun Ida lakar buin nyeneng." 32
Parasisiane sami tan ngresep ring led pangandikan Idane, nanging dane
pada tan purun mataken ring Ida. 33 Ida Hyang Yesus kairing antuk
parasisian Idane raris rauh ring kota Kapernaum. Sasampune Ida rauh ring
puri, Ida mataken ring parasisian Idane sapuniki: "Apa ane pasogsagang
cening ibusan di jalan?" 34 Nanging tan wenten sane purun matur, santukan
ring margi dane masogsag indik sira sane pacang pinih utama ring
pantaran danene! 35 Raris Ida malinggih, tur munduhang sisian Idane
makaroras, tumuli Ida ngandika: "Nyenja ane mabudi dadi paling utamana,
patut ia dadi ane paling nistana tur dadi pangayah buat anake makejang."
36 Irika Ida ngambil anak alit, raris kajujukang ring arepan parasisian
Idane. Sambilang Ida ngabin tur ngelut anake alit punika Ida ngandika: 37
"Nyenja ane nampi anake cerik ane buka ene uli krana ia pracaya teken
Guru, sujatinne ia nampi Guru. Buina nyenja ane nampi Guru, tuaraja Guru
ane tampina nanging Ida ane ngutus Guru." 38 Dane Yohanes raris matur:
"Guru, titiang manggihin anak nundung setan malantaran ngojahang parab
Guru. Ipun tombahang titiang, santukan ipun nenten sareng-sareng ring
iraga!" 39 Pangandikan Idane: "Depang, eda ia tombahanga! Sawireh yen
ada anak ngadakang praciri malantaran adan Gurune, tusingja ia prajani
lakar nyelekang adan Gurune. 40 Lamun ia tuara ngamusuhin iraga, pedas
ia dadi roang iragane. 41 Guru nuturin cening: Sujatinne yen ada anak
ngolasin cening aji yeh acangkir, uli krana cening dadi pangiring Gurune,
anake ento pasti lakar pada nampi pikolih." 42 "Asing-asing anak ane
ngranayang paling kapracayan cerik-cerike ene teken Guru, luungan anake
ento kagantungin batu pangilesan baongne laut kaclempungang di pasihe.
43 Buina yen liman ceninge ane ngranayang cening ngae dosa, getepja ia!
Krana melahan cening malima aneh, nanging muponin urip langgeng,
padaang teken malima dadua, nanging cening kentungang ka nrakane, sig
apine ane tuara mati-mati. 44 Di tongose ento uled bangkene tusing bisa
mati tur apine setata ngendih murub. 45 Buina yen batis ceninge ane
ngranayang cening ngae dosa, getepja ia! Krana melahan cening mabatis
aneh, nanging cening muponin urip langgeng, padaang teken cening
mabatis dadua, nanging cening kentungang ka nrakane. 46 Di tongose ento
uled bangkene tusing bisa mati tur apine setata ngendih murub. 47 Keto
masih yen paningalan ceninge ane ngranayang cening ngae dosa, luntikja
tur kutang! Krana melahan cening mapaningalan aneh, nanging kalugra
dadi kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa padaang teken mapaningalan
dadua nanging entunganga di kawah nrakane. 48 Di tongose ento uled
bangkene tusing suud-suud ngamah, tur apine tansah ngendih murub. 49
Buka uyahe perluanga buat ngisinin dedaarane, aketo masih anake
suang-suang lakar kauyahin baan api. 50 Uyahe mula gede pesan gunanne
nanging yen uyahe ento ilang pakehne, apa lakar anggon makehang buin?
Ento krana patut cening pada nyepel uyah di ati, buina apang setata cening
mapagae ayu."

10:1 Saking irika Ida Hyang Yesus lunga ka wewengkon jagat Yudea
miwah wewengkon dangin Tukad Yordane. Irika Ida kagrunyung olih anak
akeh. Sakadi biasanipun Ida raris mapaica paurukan. 2 Raris rauh
makudang-kudang anak saking golongan Parisi nyadia ngalih-alihin
kiwangan Ida Hyang Yesus. Dane mataken asapuniki: "Yen manut
Pidabdab Torate, punapike kalugra anake ngutang kurenan?" 3 Nanging
Ida nimbal mataken: "Sapunapike pituduh Nabi Musa sane katiba ring
ragane?" 4 Pasaur anak golongan Parisine: "Nabi Musa nglugrain
malasang kurenan sakewanten mangda nguehin somahipune surat pegat
makurenan." 5 Pangandikan Idane ring anake punika: "Malantaran saking
bengkung pakayunan ragane, mawanan Nabi Musa nyuratang pidabdabe
punika. 6 Sujatinne, duk pangawit jagate, Ida Sang Hyang Widi Wasa
ngardi manusane lanang miwah istri. 7 Punika awinannya anake lanang
nilar wong tuannyane, raris nunggil ring somahnyane, 8 kantos makakalih
punika madewek tunggal. Ipun tan kari madewek kekalih, nanging tunggal.
9 Dadosipun, napi sane katunggilang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa,
tan wenang kapalasang antuk imanusa!" 10 Dawege Ida sareng parasisian
Idane sampun wenten ring puri, parasisian Idane malih nunasang pariindik
pidabdabe punika wau. 11 Pangandikan Idane ring dane: "Asing-asing anak
ane ngutang kurenan, laut ia buin ngalih anak eluh, ia madosa adane arepa
teken kurenane ane malunan. 12 Aketo masih yen ane eluh ngalahin
kurenane, laut makurenan ngajak anak muani lenan, ia masih madosa
adane." 13 Wusan punika raris wenten anak ngajak anak alit-alit tangkil
ring Ida Hyang Yesus. Tetujonipun mangda Ida ledang ngamertanin
alit-alite punika. Nanging anake punika kagerengin antuk parasisiane. 14
Rikala Ida uning ring indike punika, Ida banget bendu tur ngandika ring
parasisiane: "Depangja cerik-cerike pada teka mai sig Gurune, eda pesan
tombahanga! Sawireh anake ane buka cerik-cerike ene ane lakar muponin
mertan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 15 Pitutur Gurune teken cening:
Sujatinne nyenja nampi Ida Sang Hyang Widi Wasa dadi Prabunnyane buka
panampin anake cerik ene, ia bakal kalugra dadi kaulan Ida Sang Hyang
Widi Wasa." 16 Raris Ida ngelut alit-alite punika, sarwi ipun kaungkulin
tangan tur kamertanin. 17 Sadaweg Ida Hyang Yesus nglanturang pamargi,
wenten anak gegison maranin Ida raris nylempoh tur matur sapuniki:
"Inggih Guru, sang maraga luih, napi sane patut lakonin titiang mangda
titiang muponin urip langgeng?" 18 Pasaur Ida Hyang Yesus: "Apa krana
ragane ngadanin Tiang maraga luih? Tuara ada ane maraga luih sajawining
Ida Sang Hyang Widi Wasa ngraga. 19 Ragane pedas suba tatas nawang
pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa luire: eda ngamatiang, eda mamitra,
eda mamaling, eda dadi saksi linyok, eda nglamit barang anak, baktija
teken meme bapa!" 20 Aturipune: "Inggih Guru, punika makasami sampun
tinutin titiang ngawit titiang kantun alit." 21 Raris Ida mandreng ipun.
Banget antuk Ida madalem, raris Ida ngandika: "Enu ada buin abesik ane
patut lakonin ragane! Nah ento, jani kema adep saluiring pagelahan
ragane, laut padanaang teken anake tiwas-tiwas, pedas ragane bakal
muponin kasugihan di suargan, lantas maija tututin Tiang!" 22 Wau
kapiragi pangandikan Idane asapunika, raris ipun engsek tumuli mapamit
maduluran sedih, duaning ipun sugih pisan. 23 Raris Ida matolihan ring
parasisian Idane sarwi ngandika: "Sing ambat-ambat sukehne anake
sugih-sugih dadi kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa." 24 Parasisiane sami
pada tengkejut miragi pangandikan Idane, nanging Ida malih nglanturang
pangandikane: "Cening, sing ambat-ambat sukehne dadi kaulan Ida Sang
Hyang Widi Wasa. 25 Enu sukehan anake sugih lakar dadi kaulan Ida
Sang Hyang Widi Wasa, padaang teken untane macelep di song jaume." 26
Miragi pangandikan Ida kadi asapunika, parasisiane maweweh angob
danene, tur pagrenggeng saling takenin: "Yen saja keto, nyenke ane lakar
karahayuang?" 27 Raris Ida mandreng parasisian Idane sarwi ngandika:
"Buat imanusa paundukane ento saja tuara bakal kasidan, nanging buat Ida
Sang Hyang Widi Wasa tusingja keto. Sawireh buat Ida Sang Hyang Widi
Wasa sapakarsan Idane pasti kasidan." 28 Dane Petrus raris matur:
"Titiang puniki sareng sami sampun nilar saluiring paderbean titiange, saha
sampun ngiring Guru!" 29 Pasaur Ida Hyang Yesus: "Guru ngorahin
cening, asing-asing anak ane uli krana Guru muah uli krana Orti Rahayune,
kanti ngalahin umahne, nyamanne luh muah muani, reramanne luh muah
muani, ngalahin pianakne, wiadin tegal pabiananne, 30 anake ento dini di
jagate bakal pada maan: umah, nyama luh muah muani, rerama luh, pianak
muah tegal pabianan kanti tikel ping satus, muah sangsara. Tur manian ia
bakal molih urip langgeng. 31 Sakewala liu anake ane paling malu bakal
dadi paling duri tur ane paling duri dadi paling malu." 32 Daweg Ida
Hyang Yesus kairing antuk parasisian Idane mamargi munggah ka kota
Yerusalem, Ida mamargi ring arepan parasisian Idane, sane sami resres
ring manah. Asapunika taler anake sane ngiring Ida sami pada ajerih. Raris
Ida malih munduhang sisian Idane roras punika tur kapituturin indik sane
pacang nibenin ragan Idane. 33 Sapuniki pangandikan Idane: "Nah cening
ajak makejang padingehangja! Jani iraga ka kota Yerusalem. Ditu Sang
Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa bakal kaserahang ka
tangan parapangageng panditane muah paraguru agamane. Ditu Ida bakal
katiwakin danda pati. Ida bakal kaserahang ka liman bangsa ane tidong
bangsa Yahudi. 34 Ida bakal kanistayang, kakecuhin, katigtig tur
kasedayang, nanging disubane makatelun Ida bakal buin nyeneng." 35 Irika
raris Dane Yakobus miwah Dane Yohanes, okan Dane Sebedeus,
ngarepang tur matur ring Ida Hyang Yesus sapuniki: "Guru, ledang Guru
nagingin pinunas titiange." 36 Pasaur Idane: "Apa ane tunas cening?" 37
Atur danene: "Benjang pungkur yen Guru sampun jumeneng dados Prabu
linuih, ledangja nglugrahang ring titiang sareng kalih puniki tegak ring
kiwa tengen Palungguh Guru." 38 Pasaur Ida Hyang Yesus: "Sujatinne
cening tuara nawang apa ane idih cening? Apa cening nyidayang nginem
isin gelas sangsarane ane patut inem Guru? Buina apa cening nyidayang
lakar nampi lelukatan ane patut tampi Guru?" 39 Atur danene: "Inggih
kangkat antuk titiang!" Ida nglanturang ngandika: "Cening mula lakar
nginem isin cawan sangsarane ane lakar inem Guru, tur cening bakal
kalukat baan panglukatan ane patut tampi Guru. 40 Nanging unduk maang
tegak di kiwa tengen Gurune, ento tidongja wewenang Gurune. Ida Sang
Aji ane wenang nglugrahang tekening anake ane suba sediain Ida." 41
Rikala sisiane sane adasa miragi indike punika, sami pada duka marep
Dane Yakobus miwah Dane Yohanes. 42 Ida Hyang Yesus raris ngesengin
parasisiane tur ngandika: "Cening suba pada nawang, mungguing anake
ane kasambat pamrentah bangsa, ento mrentah rakyate nganggon
kakerasan, tur pangede-pangedene nyalanang kakuasaan ulihan kakerasan.
43 Nanging di pantaran ceninge tusingja keto. Nyenja mabudi kaagungang
di pantaran ceninge, patut ia dadi pangayah ceninge. 44 Buina nyenja ane
mabudi dadi pamucuk, patut ia dadi pangayah anake makejang. 45 Krana
Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa rauh ka jagate
dongja apanga kayahin, nanging nyadia ngayahin tur nyadia nyerahang
raga buat mebasang manusane makejang." 46 Ida Hyang Yesus sareng
parasisian Idane raris rauh ring kota Yeriko. Ritatkala Ida medal saking
kota, kairing antuk parasisian Idane, akeh pisan anake sane ngiringang Ida.
Irika wenten gegendong buta, mawasta Bartimeus, pianak Timeuse, sedek
negak ring sisin margine. 47 Daweg Bartimeus miragi mungguing sane
nglintang irika Ida Hyang Yesus saking kota Nasaret, ipun raris jerit-jerit
matur asapuniki: "Duh Ratu Hyang Yesus, sentanan Sang Prabu Daud,
ledangja nyuecanin titiang!" 48 Akeh anake sane namprat ipun mangda
ipun mendep, nanging sayan mangetang ipun jerit-jerit: "Ratu sentanan Ida
Sang Prabu Daud, suecaninja titiang!" 49 Ida raris majanggelan tur
ngandika: "Kaukinja ia tunden mai." Anake buta punika raris kakaukin,
sapuniki: "Ida Hyang Yesus ngandikain jerone; tegtegangja kenehe,
bangunja." 50 Sambilang ipun ngentungang saput, ipun bangun raris
mamargi maranin Ida Hyang Yesus. 51 Pangandikan Ida Hyang Yesus:
"Apa ane buatang jerone, apang Tiang nulungin jerone?" Aturipun anake
buta: "Ratu, titiang nglungsur, suecaninja titiang mangda titiang
mrasidayang ngeton!" 52 Ida Hyang Yesus raris ngandika ring ipun: "Nah
jani kemaja jerone majalan, sawireh jerone pracaya teken Tiang, ento
ngranayang jerone seger!" Daweg punika ugi ipun jeg prasida ngeton, raris
ipun sareng-sareng ngiring Ida.

11:1 Duk Ida Hyang Yesus sareng parasisian Idane sampun nampek ring
kota Yerusalem, Ida rauh ring Bukit Saitun, sane magenah ring pantaran
kota Betpage miwah kota Betaniane. Irika Ida ngutus sisian Idane kekalih,
2 tur kapiteketin, sapuniki pangandikan Idane: "Jani kema cening majalan
ka desa ane ada di arepan ceninge. Yen suba neked ditu, cening bakal
nepukin godel keledae mategul, ane tonden taen tegakin anak, lusin tur
dandan aba mai. 3 Yen prade ada anak matakon teken cening: 'Sangkal
lusin godel keledaene ento?' Kene baan nyautin: 'Ida Sang Guru sane
ngarsayang, malih ajebos jaga kawaliang malih mriki.'" 4 Parasisiane
kekalih raris mamargi, yakti kapanggih godel keledae mategul ring sisin
margine, ring arepan pamesuane, tumuli embusin dane. 5 Sedekan dane
ngembusin panegulan godel keledaene punika, anake sane ngatuju wenten
irika raris mataken ring dane: "Punapi awinanipun dados elusin ragane
godel keledaene punika?" 6 Raris dane masaur manut sakadi sane sampun
kapangandikayang antuk Ida Hyang Yesus, punika awinanipun anake
punika tan malih nglinguang dane. 7 Godel keledaene tumuli kadandan
katurang ring Ida Hyang Yesus. Tundun godele punika kaledin antuk
panganggen danene, tumuli Ida katurin munggah. 8 Anake sane sareng-
sareng ngiring Ida sami pada ngebatang panganggennyane ring margine.
Wenten malih anak siosan sane ngempak-empak carang taru tur
kabrarakang ring tengah margine. 9 Raris anake akeh sane mamargi ring
ajeng miwah ring pungkur Idane sami pada masuryak muji sapuniki:
"Pujija Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ida ngamertanin Sang sane rauh
masrana parab Ida Sang Panembahan. 10 Ida ngamertanin Pamrentahan
Idane sane jaga rauh, inggih punika kaprabon Sang Prabu Daud leluur
iragane. Pujija Ida Sang Hyang Widi Wasa!" 11 Sasampune Ida rauh ring
kota Yerusalem raris Ida ngranjing ka Perhyangan Agung. Irika sami
tureksain Ida. Duaning sampun makire wengi, raris Ida medal ngungsi kota
Betania kairing antuk sisian Idane. 12 Benjangipun sasampun Ida kesah
saking kota Betania sareng parasisian Idane, ring margi Ida marasa kaluen.
13 Doh ring sisin margine cingak Ida wenten wit aa sane ngrembun. Irika
Ida nganampekin wit aane punika. Pangaptin Ida dumadakja wenten
wohipun. Nanging daweg Ida sampun rauh irika tan pisan wenten woh
angan asiki, wantah daun kewanten. Santukan durung masanipun mawoh.
14 Raris Ida ngandika ring tarune punika: "Wastu sakayang-kayang tusing
ada anak ane naar buah ibane." Parasisian Idane sami pada miragi
pangandikan Idane kadi asapunika. 15 Sasampune Ida rauh ring kota
Yerusalem, kairing antuk parasisian Idane raris Ida ngranjing ka
Perhyangan Agung. Sawatek dagange miwah anake sane matetumbasan
ring jaba tengah Perhyangan Agunge sami pada katundung. Tur meja-meja
genah anake nukarang jinah miwah bangku-bangku dagang paksi darane
sami pada katuludang. 16 Samaliha Ida tan nglugrain anake sane makta
barang-barang dagangannyane nglintang ring natar Perhyangan Agunge
punika. 17 Irika Ida raris mapidarta: "Suba kasuratang di Cakepan Sucine:
'Perhyangan Ulune lakar kasambat Perhyangan tongos parabangsane
ngastawa,' nanging iba suba nadiang umah begal!" 18 Parapangageng
panditane miwah paraguru agama Yahudine mireng indike punika, sami
nyadia nyedayang Ida. Nanging ida dane pada ajerih duaning anake sami
pada gaok miragi paurukan Idane. 19 Sasampun makire wengi, Ida medal
saking kota kairing antuk parasisian Idane. 20 Benjangipun pasemengan,
rikala Ida mamargi kairing antuk parasisiane nglintangin wit aane punika,
kapanggihin wit aane punika sampun tuh rauh ka akahipune. 21 Daweg
punika Dane Petrus makebiah eling ring paindikane dibi, raris dane matur:
"Guru cingakinja! Tarune sane sampun pastu Guru, sampun tuh." 22
Pangandikan Idane: "Ingetangja raos Gurune! Yen cening pracaya teken
Ida Sang Hyang Widi Wasa, 23 cening nyidayang mrentahang bukite ene
apanga matingtingan tur maclempung di pasihe. Yen cening tusing
bimbang, tur sasajaan pracaya mungguing apa ane tunas cening ento
kasidan, tan urungan bakal kalinggihin. 24 Ento krana Guru ngorahin
cening: Yen cening ngastawa muah mapinunas, tur cening pracaya teken
Ida Sang Hyang Widi Wasa, mungguing apa ane tunas cening ento sumasat
suba tampi cening, pasti bakal kapaicayang teken cening. 25 Buina dinuju
cening ngastawa, saget ada rasa sebet di keneh ceninge teken anak,
aksamayang malu pelih anake ento, apanga Ajin ceninge ane di suargan
ledang ngampurayang dosan ceninge. 26 Nanging yen cening tusing
ngaksamayang pelih anak, Ajin ceninge ane di suargan masih tusing bakal
ngampurayang dosa-dosan ceninge." 27 Ida Hyang Yesus malih mawali ka
kota Yerusalem kairing antuk parasisian Idane. Tatkala Ida mamargi ring
jaba tengah Perhyangan Agunge, raris rauh pangageng panditane miwah
paraguru agama lan parapanglingsir bangsa Yahudine. 28 Ida dane tumuli
mataken ring Ida Hyang Yesus, asapuniki: "Saking dija Ragane polih
wewenang buat ngamargiang paindikane puniki? Samalihne sira sane
ngicen Ragane wewenang kantos Ragane ngamargiang paindikan sakadi
asapuniki?" 29 Pasaur Ida Hyang Yesus: "Indayang Tiang mataken ring
ragane. Yen ragane sampun nyaurin pitaken Tiange puniki, irika wau Tiang
jaga nguningayang ring ragane saking dija Tiang polih wewenang
ngamargiang paindikane puniki. 30 Saking dijake Dane Yohanes polih
wewenang ngamargiang panglukatan? Punapike saking Ida Sang Hyang
Widi Wasa, punapike saking manusa?" 31 Ida dane raris sami pada
mabebaosan sapuniki: "Yen iraga ngorahang ento uli Ida Sang Hyang Widi
Wasa, pasti Ia lakar kene pasautne: Yening asapunika napi awinannya
ragane tan pracaya? 32 Nanging yen ento raosang uli manusa masih iraga
tuara bani!" (Ida dane pada ajerih ring anake akeh, santukan anake akeh
sami mariangken, mungguing Dane Yohanes punika maraga nabi.) 33
Duaning punika pasaur ida danene ring Ida Hyang Yesus: "Titiang tan
uning." Ida Hyang Yesus raris masaur: "Yening kadi asapunika, Tiang taler
tan jaga nguningayang ring ragane, saking dija Tiang polih wewenang
ngamargiang paindikane puniki."

12:1 Ida Hyang Yesus raris ngandika ring anake akeh antuk pangande
sapuniki: "Ada anak agung madue abian anggur. Abiane ento kapagehin
makaileh tur kagaenang tongos meres buah anggur. Buina masih
kajujukang reranggon tongos mondokin. Suba keto abiane ento lantas
patanduang ida teken anak tani di desane ento. Ida laut lunga nura desa. 2
Dimasan ngalap buah anggure, ida laut ngutus parekan idane nekain
parapanandune buat nagih piakan abiane. 3 Nanging parekane ento kejuk
tur katigtig baan panandu-panandune, lantas katundung matalang. 4 Anake
agung buin ngutus parekan idane ane lenan, nanging ia masih kalempagin
tendasne saha gaenanga kimud. 5 Buin ida ngutus parekan lenan, nanging
parekane ento kamatiang. 6 Pamuputne telah suba parekan anake agung
ento, jani enu ida madue oka adiri ane sayang. Lantas ida ngutus putran
idane nekain panandu-panandune ento, sawireh kene pakayunan idane:
'Pianak gelahe pedas lakar ajianga.' 7 Nanging mara tepukina putran ida
anake agung rauh, parapanandune mapiguman kene ajaka timpal-timpalne:
'Ene apa suba teka okan anake agung ane lakar ngwarisin! Jalan matiang,
apanga warisne dadi gelah iraga!' 8 Putran anake agung ento lantas kejuk
tur kasedayang, layon idane kentungang ngliwat pagehan abiane." 9 Ida
Hyang Yesus raris mataken ring anake akeh: "Nah, lakar kudianga mirib
parapanandune ento baan ida anake agung? Pedas ida lakar rauh laut
ngamatiang parapanandune ento makejang, lantas matanduang abian idane
teken anak lenan. 10 Apa jerone tusing taen mamaca ane di Cakepan
Sucine, buka kene: Batune ane kakutang baan tukang-tukang batune, ento
dadi tongkok asu, nah ento batu dasar ane paling pentinga? 11 Keto
pakardin Ida Sang Hyang Widi Wasa ane kaliwat ngangobin buat iraga!'"
12 Parapangageng Yahudine raris ngreka daya jagi ngejuk Ida Hyang
Yesus. Santukan ida dane sami pada marasa, mungguing sane kaandeang
iwau punika tan liyan wantah ragan ida danene sami. Nanging ida dane
ajerih ring jadmane akeh, punika awinan ida dane sami makaon nilar Ida
Hyang Yesus. 13 Wus punika wenten makudang-kudang anak saking
golongan Parisi sareng anak saking golongan Herodes kutus nangkilin Ida
Hyang Yesus, misadia ngrereh pangandikan Idane sane saud. 14 Sasampun
dane rauh, irika raris dane matur: "Inggih Guru, titiang sami pada uning,
mungguing Guru puniki maraga polos tur sadu; maliha tan ajerih ring
sapasira jua tur tan mapilih asih, nanging setata ngurukang pakarsan Ida
Sang Hyang Widi Wasa. Sane mangkin titiang sami nunasang: Punapike
patut yening titiang naur pajeg ring Ida Sang Nata Ratu ring Roma? Patut
titiang naur, punapi tan?" 15 Ida Hyang Yesus wikan mungguing dane
wantah makuma-kuma, raris ngandika sapuniki: "Napi awinan ragane
nyugjugin Tiang? Indayang edengang jinah perake punika, mangda Tiang
uning!" 16 Dane raris ngedengang. Pangandikan Idane: "Gambar miwah
parab sira sane munggah irika?" Atur danene: "Punika gambar miwah
parab Ida Sang Nata Ratu ring Roma." 17 Ida raris ngandika: "Yen kadi
asapunika, druen Ida Sang Nata Ratu, aturangja ring Ida Sang Nata Ratu.
Sane mula druen Ida Sang Hyang Widi Wasa, aturangja ring Ida Sang
Hyang Widi Wasa!" Wau kapiragi pangandikan Idane kadi asapunika,
mawastu dane sami pada angob. 18 Duk punika wenten anak saking
golongan Saduki rauh tangkil ring ajeng Ida Hyang Yesus. (Mungguing
golongan Saduki punika tan pracaya yening anake padem pacang
kauripang malih.) Dane matur asapuniki: 19 "Inggih Guru, Nabi Musa
mapaica pidabdab asapuniki: 'Yen wenten anak lanang padem ninggal
kurenannyane, nanging nenten maderbe pianak, patut nyaman anake padem
punika ngambil baluanipune, jaga numbuhang sentana buat sang padem.'
20 Inggih, sane riin wenten anak manyama sareng pepitu muani-muani.
Sane pinih kelih ngambil kurenan, nanging ipun padem tan pasentana. 21
Adinipune ngambil baluannya, ipun taler padem tan pasentana. Sapunika
taler adinipune sane kaping tiga. 22 Asapunika sapanglanturipun,
makapepitu polih ngambil anake eluh punika nganggen somah, tur sami
padem tan pasentana. Pamuputipun anake eluh punika taler padem. 23
Dadosipun, ring masan tangin anake padem, duke sami pada kauripang
malih, sapasirake sane kabaos patut dados kurenan anake eluh punika?
Santukan makapepitu sampun polih nganggenipun kurenan." 24 Ida Hyang
Yesus raris ngandika: "Puniki ragane kasliweg, santukan kirang resep ring
daging Cakepan Sucine miwah ring kawisesan Ida Sang Hyang Widi
Wasa. 25 Santukan ring masan anake padem kauripang, kala punika tan
wenten anak marabian, wiadin kaparabiang; manusane jagi masaih ring
paramalaekate ring suargan. 26 Indik anake padem jaga kauripang,
punapike ragane durung naenin mamaosin Cakepan Nabi Musane sane
nyritayang indik bete sane puun? Irika Ida Sang Hyang Widi Wasa
masabda ring Nabi Musa asapuniki: 'Ulun ene Widin Abraham, Widin
Ishak tur Widin Yakube!' 27 Dados Ida tanja Widin anak padem, nanging
Widin anak urip. Jati-jati ragane kasliweg." 28 Irika wenten satunggiling
guru agama Yahudi sane miragiang patembung bebaos Ida Hyang Yesus
sareng golongan Sadukine. Dane uning mungguing Ida Hyang Yesus
sampun mapaica pasaur sane patut pisan marep ring sakancan pitaken
golongan Sadukine iwau. Punika mawinan dane matur pitaken ring Ida
sapuniki: "Guru, saking sakancan pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa,
sane encenke pinih utamana?" 29 Pangandikan Ida Hyang Yesus:
"Pituduhe sane pinih utama punika, puniki: 'Padingehangja ih bangsa
Israel! Ida Sang Panembahan widin iragane maraga tunggal! 30 Astiti
baktija teken Ida Sang Hyang Widi Wasa, Panembahan ragane aji panelah
bayu, sabda, idep ragane!' 31 Pituduhe sane kaping kalih sapuniki: 'Tresna
asihja teken sesamane, buka nresnain deweke padidi!' Tan wenten pituduh
sane utamaan ring sane kekalih puniki." 32 Dane raris matur: "Inggih
Guru, patut pisan kadi pangandikan Gurune! Ida Sang Hyang Widi Wasa
mula wantah maraga tunggal tur tan wenten Widi siosan malih! 33
Manusane patut astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa antuk panelas
bayu, sabda, idepnyane, samaliha ipun patut tresna asih ring sesaman,
sakadi nyayangang dewekipune niri. Indike punika utamaan ring aturan
wewalungan miwah aturan sane tiosan." 34 Pasaur danene punika kabaos
patut pisan antuk Ida Hyang Yesus, raris Ida ngandika: "Ragane tambis-
tambis dados kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa." Wusan punika tan
wenten malih anak sane purun mataken ring Ida. 35 Rikala Ida Hyang
Yesus mapaica paurukan ring Perhyangan Agung, Ida ngandika: "Apa
kranane paraguru agama Yahudine ngorahang mungguing Sang Prabu Ane
Kajanjiang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa ento, sentanan Sang Prabu
Daud? 36 Malantaran katuntun antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa,
Sang Prabu Daud mabaos kene: Ida Sang Sinembah masabda ring
Panembahan titiange: Negakja Cening sig singasanane ane mawisesa di
tengen Ajine kanti sakancan musuh Ceninge dadiang Aji pajekjekan
Ceninge!' 37 Sang Prabu Daud ngraga ngangkenin mungguing Sang Prabu
Sane Kajanjiang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa ento dadi Panembahan
idane, kenken dadi Ida ento bisa kaputra baan Sang Prabu Daud?" Anake
akeh sane wenten irika sami geleng miragiang wecanan Ida Hyang Yesus.
38 Sajeroning paurukan Idane, Ida Hyang Yesus mapiteket sapuniki:
"Tangarinja ragane marep teken paraguru agamane, ane demen mileh-
ilehan majubah lambih tur demen katunas lugrain di pasar muah di jalan-
jalane. 39 Ane demen negak di arep, di Perhyangan muah di nujune
kundangan. 40 Buina guru agamane demen ngrampas isin umah
parabebalune, ngapus anak aji nguncarang pangastawa ane lantang-lantang.
Anake ento pasti lakar nampi pasisip ane gede pesan." 41 Risedek Ida
Hyang Yesus malinggih ngarepin peti aturane, Ida nlektekang anake sane
nyelepang jinah aturan. Jadmane sugih-sugih nyelepang jinah akeh-akeh.
42 Raris rauh anak balu tiwas, nyelepang jinah wantah kalih rupiah. 43 Ida
Hyang Yesus tumuli ngesengin parasisian Idane saha ngandika: "Tiang
nuturin cening: Sujatinne di ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa aturan anake
balu eluh ento liunan padaang teken aturan anake lenan ento makejang. 44
Sawireh anake lenan ento pada maturan ulihan suba ngelah lebihan,
nanging anake balu ento, baan tiwasne, pagelahane ane patut dadi
pangupajiwanne ento makejang aturanga."

13:1 Duk Ida Hyang Yesus medal saking Perhyangan Agung, raris sinalih
tunggal sisian Idane matur asapuniki: "Guru, cingakinja! Ambate
ageng-ageng batune puniki tur ambate utaman sakancan wewangunane
puniki." 2 Ida raris ngandika ring dane: "Apake cening ningalin
wewangunan ane gede-gede ene? Nanging bakal teka masanne, abesik ko
tusing ada batu ane enu matumpuk ajaka timpalne. Makejang ento bakal
kuugang." 3 Sasampune Ida Hyang Yesus malinggih ring Bukit Saitun,
marep-arepan ring Perhyangan Agunge, raris Dane Petrus, Yakobus,
Yohanes miwah Dane Andreas pedek tangkil, sarwi nunasang ring Ida,
sapuniki aturnya: 4 "Indayangja nikayang ring titiang, malih pidanke
paindikane punika sami pacang kasidan? Tur yening sampun tutug
masannya, punapi sane pacang dados ciri-cirinipun?" 5 Ida raris mapitutur
ring parasisian Idane asapuniki: "Pada tangarinja! Apang eda cening bakat
apus anak! 6 Reh liu lakar ada anak teka ngaku-ngaku kene: 'Tiang ene
suba Sang Prabu Ane Kajanjiang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa ento,'
kanti ngranayang liu anake pada paling. 7 Yening cening ningeh kuugan
anak masiat muah orta-ortan anak masiat, edaja cening runtag. Sawireh
unduke ento makejang sinah lakar ada, nanging ento tonden pamragatne! 8
Bangsa lakar maperang nglawan bangsa, kaprabon nglawan kaprabon.
Dini ditu lakar ada linuh muah sayah gede. Unduke ene mara panyumun
kasangsarane, buat mapag masa ane anyar. Yen imbayang, waluya kadi
anak nyakit ngelah pianak. 9 Tangarinja dewek ceninge! Uli krana Guru,
cening lakar katurang ka ajeng Majelis Agamane muah lakar katigtig di
perhyangan-perhyangane tur katangkilang ka ajeng paraprabu lan
pamrentahe buat nyaksiang Orta Rahayune teken anake ento. 10 Orta
Rahayune ento patut kapidartayang malu teken sakancan bangsane. 11
Buina yen cening kejuk tur katetes, edaja cening ngewehang unduk ane
patut uningayang cening. Nanging uningayangja apa ane kawisikang teken
cening. Sawireh tusingja cening ane ngucap, nanging Roh Ida Sang Hyang
Widi Wasa. 12 Dikalane ento, anake lakar nyerahang nyamanne, apanga
matianga tur irerama lakar nyerahang pianakne. Tur ipianak lakar alpaka
teken reramanne, saha ngepet patin reramanne. 13 Makejang anake lakar
pada geting teken cening malantaran Guru. Sakewala nyenja pageh nganti
kayang ka pamragat, ia lakar molih rahayu!" 14 "Yen cening ningalin Sang
Pangrusak ane buka sang kala mertiu nyeleg di tongose ane tuara patut,
(sang mamaosin mangda ngresep ring piteges paindikane puniki), anake
ane di tanah Yudea, apang makejang rarud ka gunung. 15 Anake ane nuju
di loteng umahne, apanga eda buin mulihan nyemak pagelahanne. 16
Anake ane sedekan di tegalne, apanga eda buin mulih nyemak
panganggonne. 17 Ambate sengkalan anake beling muah anake
manyonyoin dikalane ento. 18 Mapinunasja teken Ida Sang Hyang Widi
Wasa, apanga paundukane ento edaja dibenengan masan ujane. 19 Sawireh
dikalane ento, lakar ada sangsara ane ngresresin pesan. Sasukat pangawit
Ida Sang Hyang Widi Wasa ngadakang jagate ene, tonden taen ada
sangsara ane buka keto, tur lakar tusing ada buin ane buka keto sakayang-
kayang. 20 Yen Ida Sang Hyang Widi Wasa tuara macutetin masane ento,
sinah tusing ada anak ane enu idup. Nanging malantaran parakaula
seselikan Idane, masane ento lakar kacutetang. 21 Dikalane ento yen ada
anak ngorahin cening: 'Ene apa Sang Prabu Ane Kajanjiang baan Ida Sang
Hyang Widi Wasa ada dini, wiadin ento apa Ida ada ditu, eda pesan
guguna. 22 Sawireh dikalane ento lakar ada anak ane ngaku-ngaku dadi
Sang Prabu Ane Kajanjiang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa muah nabi
palsu teka, ane lakar ngadakang praciri ngangobin muah ane tawah-tawah.
Yen kapo prasida apanga kapracayan parakaula seselikan Idane paling. 23
Pada yatnaja cening! Guru suba mauluin ngorahin cening!" 24 "Disubane
liwat masane ane ngresresin ento, suryane lakar remrem, tur bulane tusing
macaya. 25 Bintang-bintange lakar pada pacepolpol uli langite tur saluiring
ane ada di langite pada genjong. 26 Kala ento, anake lakar pada ningalin
Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa, medal uli
tengah megane kadulurin baan kawisesan agung muah kaluihan Idane. 27
Ditu Ida lakar ngutus paramalaekat Idane, ngungsi nyatur desa, buat
munduhang manusa seselikan Idane uli di tanggun gumine makejang!" 28
"Mlajahja cening uli paileh wit kutuhe. Cening pada nawang, yen carang-
carangne ane suba pada ligir ento nyumunin makedapan, ento cirin masan
ujane suba enggal teka. 29 Aketo masih, yen ciri-cirine ane orahang Guru
ibusan suba tingalin cening, mapiteges masane suba paek, satmaka suba di
obag-obagan jelanane. 30 Guru mituturin cening sajati-jatinne, anake ane
idup jani tusing lakar mati satonden unduke ento kasidan. 31 Langit lan
gumine lakar sirna, nanging raos Gurune langgeng salawas-lawasnya." 32
"Nanging unduk dina muah pamragate ento tusingja ada anak nawang.
Yadian paramalaekate di suargan, yadian Ida Sang Putra masih tuara
uning. Tuah Ida Sang Aji dogen ane wikan. 33 Yatnain deweke tur
waspadaja! Reh tusing tawang cening lakar panemayan pamragate ento.
34 Unduke ento patuh buka anake ane luas nura desa. Kala ninggal
umahne, ia maserah teken rencang-rencangne, buat ngraksa among-
amonganne suang-suang, tur ane magebagan di korine kauduhang apanga
setata tragia. 35 Aketo masih cening apang setata tragia. Reh cening
tusing nawang kali apa ane ngelah umahe ento lakar teka, apa dimasan
sirep rarene, apa ditengah lemenge, apa dimasan siape makruyuk, wiadin
dimara galang kangine. 36 Yen ane ngelah umahe ento nadak teka, apang
eda cening dapetanga sedekan pules. 37 Apa ane orahang Guru teken
cening, ento orahang Guru masih teken anake makejang: pada tragiaja!"

14:1 Duk punika malih kalih rahinanipun Rerainan Paskah miwah
Rerainan Roti Tan Paragi. Parapanditane miwah paraguru agama Yahudine
pada ngeka daya jagi ngejuk tur nyedayang Ida Hyang Yesus saking silib.
2 "Eda dinuju rainane, apanga eda iur rakyate," asapunika baos ida danene.
3 Duk punika Ida Hyang Yesus wenten ring kota Betania ring umah
Simone sane pecak lepra. Daweg Ida marayunan irika, jeg rauh anak eluh
adiri makta botol marmer sane madaging minyak wangi tulen sane mael
pisan. Botol punika kabukak, raris minyak wangine punika kabriokang ring
prabun Ida Hyang Yesus. 4 Daweg punika wenten anak sebet ring
manahnya saha ngrimik sapuniki: "Nguda dadi kutang-kutang lengis miike
ento? 5 Yening adep sinah maji telung atus pipis perak tur pamelinne dadi
padanaang teken anake tiwas-tiwas." Ipun raris ngerengin anake eluh
punika. 6 Nanging Ida Hyang Yesus ngandika sapuniki: "Depang ia keto!
Nguda dadi ragane ngulgul ia. Sawireh ia suba nglaksanayang paundukan
ane melah marep teken Tiang. 7 Ragane setata namping anak tiwas. Yan
saja ada keneh, sai-sai ragane nyidayang mapadana teken anake tiwas
ento! Nanging Tiang tusing lakar setata bareng-bareng teken ragane. 8
Anake eluh ene suba malaksana sasida-sidaannyane, ia ngapunin awak
Tiange pinaka dadi cecawisan buat pangupakaran pamendeman Tiange! 9
Nah jani Tiang ngorahin ragane! Sajati-jatinne, dijaja Orta Rahayune
kapidartayang, di sakuub gumine, ditu masih laksanan anake eluh ene
lakar katuturang, apanga anake pada inget teken ia!" 10 Dane Yudas
Iskariot salah tunggal saking sisian Idane makaroras, raris rauh tangkil ring
parapangageng panditane misadia ngaturang Ida Hyang Yesus. 11 Ledang
pisan pakayunan parapangageng panditane mirengang atur Dane Yudase.
Tur parapangageng panditane majanji pacang ngicen dane jinah. Dane
Yudas raris ngrereh sela sane becik buat alpaka guru ring Ida Hyang
Yesus. 12 Duk punika rahina pangawit Rerainan Roti Tan Paragine, inggih
punika rikala biri-biri Paskahe katampah, parasisian Ida Hyang Yesus
matur asapuniki: "Guru ring dija genah sane arsayang Guru, mangda
titiang nyawisang Perjamuan Paskah?" 13 Ida raris ngutus sisian Idane
kekalih, kadulurin antuk pangandika: "Kema cening ka kota! Ditu lakar
ada anak nyuun jun ane lakar katemu teken cening. Tututinja anake ento 14
ka umah ane celepina, lantas orahang teken anake ngelahang umahe ento
buka kene: 'Sang Guru mabesen sapuniki: Dija tongos Tiange lakar
ngajengang Perjamuan Paskah ajak sisian Tiange?' 15 Anake ane
ngelahang umahe ento lakar matujuhin cening tongos linggah tur pepek
peprabotane. Ditu cening nyawisang Perjamuan Paskah buat iraga!" 16
Sisiane makakalih raris mamargi. Ring kota dane manggihin anak nyuun
jun sakadi sane sampun kapangandikayang antuk Ida Hyang Yesus ring
dane. Irika dane raris nyawisang Perjamuan Paskahe. 17 Sasampune
wengi, Ida Hyang Yesus raris rauh kairing antuk sisian Idane makaroras.
18 Risedek pada malinggih marayunan, Ida Hyang Yesus ngandika
sapuniki: "Cening ajak makejang! Jani Guru ngorahin cening: Sasajaane,
salah tunggal uli pantaran ceninge ane madaar bareng-bareng ajak Guru,
lakar nyerahang Guru!" 19 Wau miragi pangandikan Idane asapunika,
parasisiane marasa sungsut ring kayun tumuli sakaukud matur ring Ida
sapuniki: "Guru, sampun janten boya titiang sane arsayang Guru?" 20 Ida
raris ngandika sapuniki: "Anake ento salah tunggal uli pantaran ceninge
makaroras. Nah ento anake ane nyelebang roti bareng-bareng teken Guru
di jembunge ene. 21 Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi
Wasa mula tuah lakar kasedayang buka ane suba kasuratang unduk Idane
di Cakepan Sucine. Nanging sengkala pesan anake ane alpaka teken Ida.
Melahan yen anake ento tusing kalekadang di gumine." 22 Risedek sami
pada marayunan, Ida Hyang Yesus ngambil roti, tumuli ngastawa matur
panyuksma, raris ngompes-ngompes roti punika, tur maicayang ring
parasisian Idane, pangandikane: "Tampija, ene awak Gurune!" 23 Wus
punika Ida ngambil gelas, tumuli ngastawa matur panyuksma, raris
maicayang gelase ring parasisian Idane, tur dane sami pada nginum saking
gelase punika. 24 Ida Hyang Yesus ngandika: "Ene getih Gurune, getih ane
magehang prajanjian Ida Sang Hyang Widi Wasa, ane kakecorang buat
anake liu. 25 Guru ngorahin cening, Guru lakar tusing buin nginem anggur
ane buka kene, kanti teka panemayan Gurune nginum anggur ane anyar
sajeroning Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa." 26 Sasampun pada
ngidungang kidung pamuji, Ida raris lunga ka Bukit Saitune, kairing antuk
parasisian Idane. 27 Ida Hyang Yesus ngandika: "Cening ajak makejang
lakar pada malaib pablesat ngalahin Guru. Sawireh suba matulis di
Cakepan Sucine kene: 'Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar ngamatiang
pangangone, tur biri-birine lakar pada sambrag pablesat.' 28 Nanging
sasubane Guru buin kauripang, Guru lakar ngamaluin cening ka
wewengkon Galilea." 29 Dane Petrus tumuli matur: "Guru, yadiastun
timpal-timpal titiange sami pada nilar Guru, nanging titiang nenten." 30
Pangandikan Idane ring Dane Petrus: "Ingetangja munyin Gurune ene. Di
petenge ene, satonden siape makruyuk ping pindo, cening suba nilas Guru
ping telu." 31 Nanging Dane Petrus malih nyekenang matur: "Yadiastun
titiang patut ngemasin padem ngiring Guru, titiang tanja pacang nilas
Guru!" Kadi asapunika taler atur parasisiane sane lianan. 32 Sasampune
Ida sareng parasisian Idane rauh ring genah sane mawasta Getsemani, Ida
ngandika asapuniki: "Negakja cening dini, Guru lakar ngastawa ditu." 33
Ida ngandikain Dane Petrus, Yakobus miwah Yohanes mangda ngiring Ida.
Ida marasa resres ring kayun tur kalangkung duhkita. 34 Ida raris ngandika
kadi asapuniki ring sisiane makatetiga: "Jelek pesan keneh Gurune, buka
makire mati rasane. Negakja cening dini magebagan akejep!" 35 Ida raris
mamargi ngarepang malih akidik, sumungkem ngaturang pangastawa,
mapinunas yen kapo dados mangda Ida tan nglampahin masa kasangsarane
punika. 36 Atur Idane: "Duh Aji, Ajin Titiang, sapakarsan Aji tan wenten
sane tan kasidan. Duaning punika impasangja sangsarane puniki saking
Titiang. Sakewanten sampunang pisan manut sakadi pinunas Titiange,
nanging mangda pakarsan Aji sane mamargi!" 37 Ida raris mawali ka
genah sisiane tetiga punika, cingakin Ida dane sami pada sirep.
Pangandikan Idane ring Dane Petrus: "Simon, apake cening suba pada
pules? Singke cening nyidayang magadang bantas ajam?" 38 Ida raris
ngandika ring dane sareng sami: "Pada yatna tur ngastawaja, apang eda
cening kena gegodan! Yadianja gede kenehe, nanging bayune tuna!" 39
Malih Ida mamargi ngarepang tur ngastawa pateh sakadi iwau. 40 Duk
Ida malih mawali ring genah sisian Idane, cingakin Ida dane makatetiga
kari sirep, kabatek antuk arip danene. Maliha dane tan uning napi sane
patut uningang dane ring Ida. 41 Rikala Ida malih mawali ring kaping
tiganipun, pangandikan Idane ring dane: "Apake cening enu pules muah
negtegang bayu? Pragatangja malu amonto! Suba teka panemayane Sang
Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa ento kaserahang sig
kakuasaan anake dosa. 42 Bangunja jalan magedi! Ento apa anake ane
nyerahang Guru suba teka!" 43 Durung puput Ida mabaos, jeg rauh Dane
Yudas, sinalih tunggal saking sisian Idane. Dane kasarengin antuk anak
akeh, sane magegaman pedang miwah pentong, kutus olih pangageng
panditane, paraguru agama miwah parapanglingsir rakyate. 44 Dane
Yudas sane alpaka ring Ida, sampun mawangsit ring anake akeh asapuniki:
"Siraja sane jaga aras tiang, punika sampun Ida, rarisang ejuk tur becikang
ngatehang!" 45 Tatkala Dane Yudas rauh irika, raris dane nganampekin
Ida Hyang Yesus sarwi matur sapuniki: "Nunas lugra Guru!" Raris Ida
karas. 46 Pramangkin paraprajurite ngejuk tur negul Ida. 47 Nanging salah
tunggil saking anake sane wenten irika ngaud klewangnyane, saha nyempal
kuping parekan Pandita Agunge ngantos pegat. 48 Ida Hyang Yesus raris
ngandika ring anake akeh: "Napi pitaenang ragane Tiang parampok, dados
ragane mriki ngejuk Tiang makta klewang miwah pentong? 49 Nyabran
rahina Tiang sareng-sareng ring ragane, ngurukang ring Perhyangan
Agung, kala punika ragane tan ngejuk Tiang. Nanging sane kasurat ring
Cakepan Sucine mula patut kadagingan!" 50 Raris parasisian Idane sami
malaib pablesat ninggal Ida. 51 Wenten satunggiling anak truna sane
masaput kamben, ipun taler ngiringang Ida. Anake akeh punika nagih
ngejuk ipun, 52 nanging ipun ngutang saputipune tur malaib malalung. 53
Ida Hyang Yesus raris katehang ka grian Pandita Agunge. Irika
parapangageng panditane, parapanglingsir miwah paraguru agamane pada
mapunduh. 54 Dane Petrus sane ngetut Ida saking doh sareng ngranjing
ring natar grian Pandita Agunge. Irika dane malinggih ngidu sareng-sareng
ring paraprajurite. 55 Parapangageng panditane miwah sakancan anggota
Majelis Agamane punika, sami pada ngrereh bukti sane pacang kanggen
nalih Ida Hyang Yesus, mangdane Ida prasida keni danda pati. Nanging
Ida dane tan polih bukti. 56 Akeh anake pada ngaturang dedalihan palsu
nanging dedalihanipune sami tan pasulur. 57 Raris wenten makudang-
kudang anak sane dados saksi tur ngaturang dedalihan palsu arepa ring Ida
Hyang Yesus asapuniki: 58 "Titiang sareng sami sampun miragi baos
Ipune asapuniki: 'Tiang lakar nguug Perhyangan Agunge ene, ane
kawangun baan imanusa, tur sajeroning makatelun Tiang lakar ngwangun
Perhyangan ane lenan, nanging ane tuara kawangun baan imanusa.'" 59
Nanging dedalihan anake punika taler sami tan pasulur tur mabina-binayan.
60 Ida Pandita Agung raris ngadeg ring ajeng Majelis Agamane punika,
tumuli mataken ring Ida Hyang Yesus kadi asapuniki: "Tusingke Ragane
nyautin sakancan dedalihane ane katibakang teken Ragane?" 61 Nanging
Ida Hyang Yesus meneng kewanten, tan masaur angan abuku. Ida Pandita
Agung malih mataken ring Ida asapuniki: "Apake Ragane Sang Prabu Ane
Kajanjiang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Putran Ida Sang Hyang Widi
Wasa Ane Maha Suci?" 62 Ida raris masaur kadi asapuniki: "Inggih patut
kadi asapunika. Ragane sareng sami pacang manggihin Sang Putraning
Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa malinggih ring singasanane
sane mawisesa ring tengen Ida Sane Maha Kuasa tur pacang rauh saking
tengah megane ring ambarane!" 63 Ida Pandita Agung kalintang duka
tumuli nguek busanan Idane, sinambi ngandika: "Tan buat iraga malih
ngrereh saksi! 64 Ragane sareng sami sampun mireng baos Ipune sane
langgana ring Ida Sang Hyang Widi Wasa! Nah, sane mangkin sapunapi
pakayunan ragane?" Irika Majelis Agamane raris nibakang tetepasan,
mungguing Ida patut keni danda pati. 65 Makudang-kudang anak raris
ngawitin ngecuhin Ida, prarain Idane katekep saha wenten anak sane
nyagur Ida sambilang ipun ngucap kadi asapuniki: "Tegarangja orahang,
nyen ane nyagur Jerone!" Paraprajurite taler ngisiang saha nyagurin Ida. 66
Daweg punika Dane Petrus kantun ring natar grian Pandita Agunge punika.
Raris wenten panyeroan Pandita Agunge sane rauh mrika. 67 Duk ipun
manggihin Dane Petrus ngidu, ipun raris nlektekang saha mapajar
asapuniki: "Ragane masih bareng dadi pangiring Yesus ane uli kota
Nasarete ento!" 68 Nanging Dane Petrus tan mariangken, sapuniki
baosnya: "Tiang tan uning, maliha tiang tan resep ring indike sane baosang
ragane punika." Raris dane mamargi ka pamedale; duk punika wenten
ayam makruyuk. 69 Panyeroan iwau malih manggihin dane ring pamedale
raris ipun mabaos ring anake sane wenten irika: "Anake ene masih timpala
teken Anake ento!" 70 Nanging Dane Petrus malih tan mariangken. Tan
asue anake sane wenten irika taler mabaos ring Dane Petrus, sapuniki
pajaripun: "Ragane ene pasti timpala teken Anake ento, sawireh ragane
paturu uli wewengkon Galilea." 71 Dane Petrus raris mapuata tur
masumpah kadi asapuniki: "Ida Sang Hyang Widi Wasa makasaksi,
mungguing tiang sujatinipun tan uning ring Anake sane sambat-sambat
ragane punika!" 72 Duk punika ugi ayame makruyuk buat kaping
kalihipun. Irika Dane Petrus makebiah eling ring pangandikan Ida Hyang
Yesus marep ring dane kadi asapuniki: "Satonden siape makruyuk ping
pindo, ping telu cening ngaku tusing nawang Guru." Dane Petrus raris
medal saking irika saha nangis sigsigan.

15:1 Wau pisan tatas rahina parapangageng panditane sareng ring
parapanglingsir rakyate miwah guru agamane ping kalih Majelis Agamane
sami, gelis ngwentenang paruman tur sami pada sararem makarya rencana.
Ida Hyang Yesus kaante, katehang tur katurang ka ajeng Sang Gubernur
Pilatus. 2 Irika sang gubernur mataken ring Ida Hyang Yesus asapuniki:
"Apa Jerone ene Ratun wong Yahudine?" Raris Ida masaur: "Inggih
ragane ngraga sane ngandikayang kadi asapunika." 3 Parapangageng
panditane raris ngaturang dedalihan akeh pisan marep ring Ida. 4 Punika
awinannya Gubernur Pilatus malih mataken ring Ida kadi asapuniki:
"Tusingke Jerone nyak masaut? Amonto liunne dedalihan ane katibakang
teken Jerone." 5 Nanging Ida Hyang Yesus tan kayun masaur angan abuku,
ngantos Gubernur Pilatus angob pisan. 6 Nyabran Rerainan Paskah,
Gubernur Pilatus biasa mebasang narapidana adiri manut pinunas rakyate.
7 Daweg punika, wenten anak mawasta Barabas mapangkeng sareng-
sareng ring anake sane sampun ngamademang anak rikalaning ipun
brontak. 8 Ritatkala rakyate sampun pada rauh tangkil, ipun sami
mapinunas mangda sang gubernur ledang ngamargiang pidabdabe sakadi
sane sampun biasa kalaksanayang. 9 Gubernur Pilatus mataken ring ipun
asapuniki: "Napike jerone sareng sami setuju, yen tiang mebasang Ratun
wong Yahudine?" 10 Santukan sang gubernur sampun wikan pisan,
mungguing parapangageng panditane nyerahang Ida Hyang Yesus wantah
malantaran saking iri ati. 11 Nanging parapangageng panditane ngangsok
rakyate mangda mapinunas ring Gubernur Pilatus mangdane Barabas
kabebasang. 12 Gubernur Pilatus malih ngandika ring anake akeh punika
sapuniki: "Men yen keto, kenkenang tiang Anake ene, ane sambat jerone
Ratun wong Yahudi?" 13 Irika ipun pajerit masaur: "Pentang Ipun ring
salibe!" 14 Gubernur Pilatus malih mataken: "Kacorahan apa ane suba
lakonina?" Nanging rakyate sayan mangetang pajerit: "Pentang Ipun ring
salibe!" 15 Santukan Gubernur Pilatus mapakayun jagi ngulurin manah
rakyate punika, punika awinanipun Barabas kabebasang. Raris Ida Hyang
Yesus katigtig tumuli kaserahang mangda kapentang ring salibe. 16 Raris
prajurite makta Ida Hyang Yesus ka natar kantore (inggih punika natar
kantor sang gubernur) tur paraprajurite sami pada kadauhin mangda pada
mapunduh. 17 Irika Ida Hyang Yesus kabusanain jubah tangi. Maliha
wenten anak sane ngulat ketket kanggen gelungan sane kasalukang ring
prabun Idane. 18 Ida tumuli katunas lugrain, sapuniki aturnya: "Titiang
mamitang lugra, duh Ratun wong Yahudine!" 19 Prabun Idane raris
kalempag antuk tungked tur Ida kakecuhin. Ipun raris matedoh tur
nyumbah Ida. 20 Sasampune wusan Ida kabinjulin, jubah tangine katukar,
raris Ida karangsukin malih panganggen Idane ngraga. Ida raris katehang
medal praya kapentang ring salibe. 21 Ring margi anake sane ngatehang
Ida Hyang Yesus kacunduk ring anak sane mawasta Simon, uedan kota
Kirene, bapan Aleksander miwah Rupuse, sane wau rauh saking jabaan
kotane. Ipun kapaksa mangda negen salib Ida Hyang Yesus. 22 Ida
katehang ka genahe sane mawasta Golgota, sane mapiteges "Tongos Kaun
Sirah". 23 Sasampune rauh irika, Ida katurin anggur sane madukan getah
mur sane ngranayang mati rasa, nanging Ida tan kayun. 24 Raris Ida
kapentang ring salibe. Paraprajurite ngedum busanan Idane masrana undi,
kanggen mastiang dumannyane suang-suang. 25 Duk Ida kapentang punika
jam sia semeng. 26 Dedalihan sane dados jalaran Ida kapentang punika
kasuratang ring papane sane kapasang ring salib Idane, kadi asapuniki:
"Ratun wong Yahudi". 27 Daweg punika taler wenten begal kekalih, sane
kapentang ring salibe ring kiwa tengen Idane. 28 Mawinan madaging pisan
kecap Cakepan Sucine sane asapuniki: "Ida pacang ketang ring pantaran
jadmane durjana." 29 Anake sane nglintang irika pada kitak-kituk tur
nguman-uman Ida asapuniki: "Ih Jero, Jerone nagih nguugang Perhyangan
Agunge tur lakar ngwangun sajeroning makatelun, 30 jani luputangja
Awake uli di salibe!" 31 Kadi asapunika taler parapangageng panditane
miwah paraguru agamane pada minjulin Ida kadi asapuniki baosnya:
"Anak len suba luputanga, nanging jani Ia tusing nyidayang nulungin
Awakne padidi! 32 Ih Sang Prabu Ane Kajanjiang baan Ida Sang Hyang
Widi Wasa, Ratun wong Israele, tegarangja tuun uli di salibe ento, apang
tepuk, ditu mara idewek bakal pracaya!" Samalihipun anake kekalih sane
kasalib sareng-sareng ring Ida taler nguman-uman Ida. 33 Ngawit saking
jam roras ngantos rauh jam tiga sore, sawewengkon jagate irika kaliput
antuk peteng dedet. 34 Sampun sawatara jam tiga Ida Hyang Yesus raris
majeritan antuk suara jangih asapuniki: "Eloi, Eloi, lama sabahtani!",
tegesipun: "Duh Ratu Widin Titiange, Widin Titiange, punapi awinanipun
IRatu nilar Titiang?" 35 Wau kapiragi jeritan Idane kadi asapunika, anake
sane wenten irika pada mabaos asapuniki: "Padingehangja! Ia nyeritin
Nabi Elia!" 36 Raris sinalih tunggal anake punika gelis ngambil bungan
kaang, kacelebang ring anggure masem. Bungan kaange punika kategulang
ring muncuk joane, raris kaanyungang ring lamben Ida Hyang Yesus,
sinambi ipun mabaos asapuniki: "Antosangja malu, saget nyen teka Nabi
Elia nuunang Ia!" 37 Malih pisan Ida majeritan antuk suara sane jangih,
raris Ida seda. 38 Duk punika langse panyeleng Perhyangan Agunge jeg
sibak dados kalih saking duur ngantos ring sor. 39 Daweg pangageng
prajurite sane ngadeg marep-arepan ring salib Idane nyingak indik sedan
Idane kadi asapunika, dane mabaos sapuniki: "Jati-jati tuah Anake ene
Putran Widi!" 40 Irika taler wenten paraistri sane ngantenang pariindike
punika saking doh. Minakadinnya, Maria Magdalena, Maria biang Dane
Yakobus sane truna, sareng Yoses, maliha Salome. 41 Dane sami sampun
ngiring tur ngayahin Ida Hyang Yesus daweg Idane ring wewengkon
Galilea. Irika akeh malih wenten anak istri siosan sane rauh ka kota
Yerusalem nyarengin Ida Hyang Yesus. 42 Sasampune makire wengi,
Dane Yusup saking kota Arimatea taler rauh irika. Dane punika sinalih
tunggil anggota Majelis Agamane, sane kajiang. Dane taler ngajap-ajap
dauh Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga ngadegang Pamrentahan Idane.
Santukan rahinane punika rahina pamapag rahina Sabat (rahina sabanen
rahina Sabat), punika awinan dane mamuatang tangkil ring Sang Gubernur
Pilatus jaga nunas layon Ida Hyang Yesus. 44 Sang gubernur marasa angob
duk dane mireng mungguing Ida Hyang Yesus sampun seda. Dane raris
ngesengin pangageng prajurite tur nakenang punapike sampun sue Ida
Hyang Yesus seda. 45 Sasampun dane mireng atur pangageng prajurite
punika, dane raris maicayang layon Ida Hyang Yesus ring Dane Yusup. 46
Dane raris numbas kasa. Layon Ida Hyang Yesus raris katedunang saha
kakaput antuk kasa punika. Raris layon Idane kaperemang ring gua sane
kapongpong ring bukit batune. Wusan punika dane ngulikang batu kanggen
nekepin bungas guane punika. 47 Maria Magdalena miwah Maria biang
Yosese, pedas pisan uning ring genah layon Ida Hyang Yesus kaperemang.
16:1 Wau pisan tatas rahina parapangageng panditane sareng ring
parapanglingsir rakyate miwah guru agamane ping kalih Majelis Agamane
sami, gelis ngwentenang paruman tur sami pada sararem makarya rencana.
Ida Hyang Yesus kaante, katehang tur katurang ka ajeng Sang Gubernur
Pilatus. 2 Irika sang gubernur mataken ring Ida Hyang Yesus asapuniki:
"Apa Jerone ene Ratun wong Yahudine?" Raris Ida masaur: "Inggih
ragane ngraga sane ngandikayang kadi asapunika." 3 Parapangageng
panditane raris ngaturang dedalihan akeh pisan marep ring Ida. 4 Punika
awinannya Gubernur Pilatus malih mataken ring Ida kadi asapuniki:
"Tusingke Jerone nyak masaut? Amonto liunne dedalihan ane katibakang
teken Jerone." 5 Nanging Ida Hyang Yesus tan kayun masaur angan abuku,
ngantos Gubernur Pilatus angob pisan. 6 Nyabran Rerainan Paskah,
Gubernur Pilatus biasa mebasang narapidana adiri manut pinunas rakyate.
7 Daweg punika, wenten anak mawasta Barabas mapangkeng sareng-
sareng ring anake sane sampun ngamademang anak rikalaning ipun
brontak. 8 Ritatkala rakyate sampun pada rauh tangkil, ipun sami
mapinunas mangda sang gubernur ledang ngamargiang pidabdabe sakadi
sane sampun biasa kalaksanayang. 9 Gubernur Pilatus mataken ring ipun
asapuniki: "Napike jerone sareng sami setuju, yen tiang mebasang Ratun
wong Yahudine?" 10 Santukan sang gubernur sampun wikan pisan,
mungguing parapangageng panditane nyerahang Ida Hyang Yesus wantah
malantaran saking iri ati. 11 Nanging parapangageng panditane ngangsok
rakyate mangda mapinunas ring Gubernur Pilatus mangdane Barabas
kabebasang. 12 Gubernur Pilatus malih ngandika ring anake akeh punika
sapuniki: "Men yen keto, kenkenang tiang Anake ene, ane sambat jerone
Ratun wong Yahudi?" 13 Irika ipun pajerit masaur: "Pentang Ipun ring
salibe!" 14 Gubernur Pilatus malih mataken: "Kacorahan apa ane suba
lakonina?" Nanging rakyate sayan mangetang pajerit: "Pentang Ipun ring
salibe!" 15 Santukan Gubernur Pilatus mapakayun jagi ngulurin manah
rakyate punika, punika awinanipun Barabas kabebasang. Raris Ida Hyang
Yesus katigtig tumuli kaserahang mangda kapentang ring salibe. 16 Raris
prajurite makta Ida Hyang Yesus ka natar kantore (inggih punika natar
kantor sang gubernur) tur paraprajurite sami pada kadauhin mangda pada
mapunduh. 17 Irika Ida Hyang Yesus kabusanain jubah tangi. Maliha
wenten anak sane ngulat ketket kanggen gelungan sane kasalukang ring
prabun Idane. 18 Ida tumuli katunas lugrain, sapuniki aturnya: "Titiang
mamitang lugra, duh Ratun wong Yahudine!" 19 Prabun Idane raris
kalempag antuk tungked tur Ida kakecuhin. Ipun raris matedoh tur
nyumbah Ida. 20 Sasampune wusan Ida kabinjulin, jubah tangine katukar,
raris Ida karangsukin malih panganggen Idane ngraga. Ida raris katehang
medal praya kapentang ring salibe. 21 Ring margi anake sane ngatehang
Ida Hyang Yesus kacunduk ring anak sane mawasta Simon, uedan kota
Kirene, bapan Aleksander miwah Rupuse, sane wau rauh saking jabaan
kotane. Ipun kapaksa mangda negen salib Ida Hyang Yesus. 22 Ida
katehang ka genahe sane mawasta Golgota, sane mapiteges "Tongos Kaun
Sirah". 23 Sasampune rauh irika, Ida katurin anggur sane madukan getah
mur sane ngranayang mati rasa, nanging Ida tan kayun. 24 Raris Ida
kapentang ring salibe. Paraprajurite ngedum busanan Idane masrana undi,
kanggen mastiang dumannyane suang-suang. 25 Duk Ida kapentang punika
jam sia semeng. 26 Dedalihan sane dados jalaran Ida kapentang punika
kasuratang ring papane sane kapasang ring salib Idane, kadi asapuniki:
"Ratun wong Yahudi". 27 Daweg punika taler wenten begal kekalih, sane
kapentang ring salibe ring kiwa tengen Idane. 28 Mawinan madaging pisan
kecap Cakepan Sucine sane asapuniki: "Ida pacang ketang ring pantaran
jadmane durjana." 29 Anake sane nglintang irika pada kitak-kituk tur
nguman-uman Ida asapuniki: "Ih Jero, Jerone nagih nguugang Perhyangan
Agunge tur lakar ngwangun sajeroning makatelun, 30 jani luputangja
Awake uli di salibe!" 31 Kadi asapunika taler parapangageng panditane
miwah paraguru agamane pada minjulin Ida kadi asapuniki baosnya:
"Anak len suba luputanga, nanging jani Ia tusing nyidayang nulungin
Awakne padidi! 32 Ih Sang Prabu Ane Kajanjiang baan Ida Sang Hyang
Widi Wasa, Ratun wong Israele, tegarangja tuun uli di salibe ento, apang
tepuk, ditu mara idewek bakal pracaya!" Samalihipun anake kekalih sane
kasalib sareng-sareng ring Ida taler nguman-uman Ida. 33 Ngawit saking
jam roras ngantos rauh jam tiga sore, sawewengkon jagate irika kaliput
antuk peteng dedet. 34 Sampun sawatara jam tiga Ida Hyang Yesus raris
majeritan antuk suara jangih asapuniki: "Eloi, Eloi, lama sabahtani!",
tegesipun: "Duh Ratu Widin Titiange, Widin Titiange, punapi awinanipun
IRatu nilar Titiang?" 35 Wau kapiragi jeritan Idane kadi asapunika, anake
sane wenten irika pada mabaos asapuniki: "Padingehangja! Ia nyeritin
Nabi Elia!" 36 Raris sinalih tunggal anake punika gelis ngambil bungan
kaang, kacelebang ring anggure masem. Bungan kaange punika kategulang
ring muncuk joane, raris kaanyungang ring lamben Ida Hyang Yesus,
sinambi ipun mabaos asapuniki: "Antosangja malu, saget nyen teka Nabi
Elia nuunang Ia!" 37 Malih pisan Ida majeritan antuk suara sane jangih,
raris Ida seda. 38 Duk punika langse panyeleng Perhyangan Agunge jeg
sibak dados kalih saking duur ngantos ring sor. 39 Daweg pangageng
prajurite sane ngadeg marep-arepan ring salib Idane nyingak indik sedan
Idane kadi asapunika, dane mabaos sapuniki: "Jati-jati tuah Anake ene
Putran Widi!" 40 Irika taler wenten paraistri sane ngantenang pariindike
punika saking doh. Minakadinnya, Maria Magdalena, Maria biang Dane
Yakobus sane truna, sareng Yoses, maliha Salome. 41 Dane sami sampun
ngiring tur ngayahin Ida Hyang Yesus daweg Idane ring wewengkon
Galilea. Irika akeh malih wenten anak istri siosan sane rauh ka kota
Yerusalem nyarengin Ida Hyang Yesus. 42 Sasampune makire wengi,
Dane Yusup saking kota Arimatea taler rauh irika. Dane punika sinalih
tunggil anggota Majelis Agamane, sane kajiang. Dane taler ngajap-ajap
dauh Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga ngadegang Pamrentahan Idane.
Santukan rahinane punika rahina pamapag rahina Sabat (rahina sabanen
rahina Sabat), punika awinan dane mamuatang tangkil ring Sang Gubernur
Pilatus jaga nunas layon Ida Hyang Yesus. 44 Sang gubernur marasa angob
duk dane mireng mungguing Ida Hyang Yesus sampun seda. Dane raris
ngesengin pangageng prajurite tur nakenang punapike sampun sue Ida
Hyang Yesus seda. 45 Sasampun dane mireng atur pangageng prajurite
punika, dane raris maicayang layon Ida Hyang Yesus ring Dane Yusup. 46
Dane raris numbas kasa. Layon Ida Hyang Yesus raris katedunang saha
kakaput antuk kasa punika. Raris layon Idane kaperemang ring gua sane
kapongpong ring bukit batune. Wusan punika dane ngulikang batu kanggen
nekepin bungas guane punika. 47 Maria Magdalena miwah Maria biang
Yosese, pedas pisan uning ring genah layon Ida Hyang Yesus kaperemang.

1:1 Inggih semeton Teopilus, pidagingan sampun katah anake
ngusahayang nyuratang paindikan-paindikan sane sampun mamargi ring
pantaran iragane. 2 Sesuratan anake punika cocok pisan sakadi sane
sampun katuturang ring iraga antuk anake sane sampun saking pangawit
wiakti manggihin paindikane punika, tur ngraris midartayang ortine
punika. 3 Punika awinanipun, sasampun tiang polih nyelehin tur nureksain
sabecik-becikipun saking pangawit, kamanah antuk tiang, becik taler
yening tiang nyuratang saurah-arih paindikane punika pabuat semeton, 4
mangda semeton prasida tatas uning, mungguing saluiring paurukan sane
sampun katurang ring semeton punika, yakti paindikan sane sujati. 5 Duk
Ida Herodes nyeneng prabu ring jagat Yudea, wenten pandita sane
maparab Sakaria; dane punika maug palingsehan golongan Pandita Abia.
Rabin danene maparab Elisabet, taler katurunan parapandita. 6 Sang kalih
lanang istri astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur tan paceda.
Dane satinut ring sapatitah Ida Sang Panembahan. 7 Nanging dane nenten
madue putra, santukan Dane Elisabet bekung, samaliha sang kalih sampun
kalangkung lingsir. 8 Sedek rahina anu, rikala rauh giliran golongan
danene, Dane Sakaria tumuli ngamargiang darma kapanditan danene ring
ajeng Ida Sang Hyang Widi Wasa. 9 Rikala kawentenang undian, sakadi
biasanipun, buat milih sang pandita sane patut polih giliran, kandugi Dane
Sakaria sane keni undi buat ngranjing ring dalem Perhyangan Agunge,
pacang ngasep menyan astanggi irika. 10 Risedek menyan astanggine
katurang, ring jaba tengah anake sami pada mapunduh ngunggahang puja
astuti. 11 Raris wenten malaekat Ida Sang Panembahan nyalantara ngadeg
ring tengen genah pasepane. 12 Rikala Dane Sakaria nyingak sang
malaekat punika dane kagiat tur ajerih. 13 Nanging sang malaekat raris
ngandika ring dane, sapuniki: "Ih Sakaria, edaja jejeh, sawireh pinunas
kitane suba kadagingan. Kurenan kitane Elisabet lakar nglekadang rare
muani, adaninja ia Yohanes. 14 Kita lakar liang tur masuka rena, buina liu
anake lakar pada milu masuka rena uli krana lekad pianak kitane ento. 15
Ia lakar dadi anak mautama di ajeng Ida Sang Panembahan. Ia tusing dadi
nginem anggur wiadin inum-inuman ane ngranayang punyah. Uli ia mara
lekad ia suba kabekin baan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa. 16 Ia lakar
liu nuntun wong Israele pada buin mabalik astiti bakti teken Ida Sang
Hyang Widi Wasa, Panembahannyane. 17 Ia lakar dadi utusan Ida Sang
Hyang Widi Wasa ane kukuh tur mawisesa buka dane Nabi Elia. Ia lakar
ngadungang rerama ajak pianakne; buina nuntun anake ane demen lempas,
apanga ia pada satinut teken pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Aketo
ia nyawisang kaula ane tragia buat nampi Ida Sang Panembahan ane lakar
rauh." 18 Dane Sakaria raris matur ring sang malaekat sapuniki:
"Sapunapi antuk titiang pacang prasida uning mungguing paindikane
punika pacang kasidan? Santukan titiang sampun tua tur kurenan titiange
taler sampun odah." 19 Sang malaekat raris masaur: "Manira ene Sang
Gabriel. Manira ene parekan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ida ane ngutus
manira buat nekedang orta kaliangane ene teken kita. 20 Nanging kita
tusing ngugu teken pawarah manirane, ane pasti lakar kasidan yen suba
tutug masanne. Sawireh kita tusing ngugu, matemahan kita lakar kolok.
Kita tusing lakar nyidayang ngraos, kanti teka panemayan sabdan manirane
kasidan." 21 Daweg punika anake sami nyantosang Dane Sakaria. Ipun
sami marasa angob santukan dane kalintang sue ring dalem Perhyangan
Agunge. 22 Rikala dane medal, dane nenten mrasidayang mabaos ring
anake katah punika. Kenginan anake katah punika sami pada uning,
mungguing dane kawean ring dalem Perhyangan Agunge. Dane
ngwangsitin anake katah punika antuk tangan, dening dane sampun tan
mrasidayang mabaos. 23 Sampun puput waneng danene ngamargiang
darma kapanditan ring Perhyangan Agunge, dane raris mantuk. 24 Tan
asue rabin danene Elisabet raris mobot, tur tan medal-medal saking jero
limang sasih suenipun. 25 Tumuli dane mabaos sapuniki: "Buka kene sih
pasuecan Ida Sang Panembahan teken idewek, Ida ledang ngilangang
jengah idewek marep teken anake liu." 26 Sasampune tutug nem sasih
bobotan Dane Elisabete, Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngutus Sang
Malaekat Gabriel ka kota Nasaret, ring wewengkon jagat Galilea. 27 Sang
Malaekat Gabriel kutus ngrauhang pawarah Ida Sang Hyang Widi Wasa,
ring sinalih tunggil anak daa sane mapesengan Maria. Anake daa punika
sampun mapepacangan ring anak truna, sane mapesengan Yusup, sentanan
Ida Sang Prabu Daud. 28 Sang malaekat ngrauhin daane punika, sarwi
ngandika: "Rahayu kita, anak ane molih sih pasuecan, Ida Sang Hyang
Widi Wasa ngiangin kita!" 29 Diah Maria kagiat mireng pawarah sang
malaekat punika, saha wetu pitaken ring kayun, napi piteges pawarahe
punika. 30 Sang malaekat malih ngandika ring Diah Maria: "Ih Maria,
edaja jejeh, sawireh kita kalugra nampi sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi
Wasa. 31 Kita lakar beling tur nglekadang Rare lanang adiri, tur kita patut
marabin Sang Rare ento: Yesus. 32 Sang Rare lakar dadi mautama tur
lakar kasambat Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa Ane Maha Luur. Ida
Sang Hyang Widi Wasa Sang Panembahan lakar ngadegang Ida dadi
prabu, buka Sang Prabu Daud leluur Idane. 33 Tur Ida lakar ngratonin
saparisentanan Dane Yakube kantos salawas-lawasnya, tur pamrentahan
Idane tusing ada wanengne." 34 Diah Maria raris matur ring sang
malaekat: "Nawegang, titiang puniki jadma kantun daa. Kadi asapunapike
indike punika pacang kasidan?" 35 Sang malaekat raris masaur: "Roh Ida
Sang Hyang Widi Wasa lakar nedunin kita, tur kawisesan Ida Sang Hyang
Widi Wasa lakar nyayubin kita. Ento awanane Sang Rare ane suci ane
lakar embas ento, lakar kasambat Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa. 36
Buina tingalinja Elisabet, panyamaan kitane ane suba kasambat bekung,
jani suba beling matuuh nem bulan, yadiapin ia suba odah pesan. 37
Sawireh pabuat Ida Sang Hyang Widi Wasa, tusing ada paundukan ane
tuara lakar kasidan." 38 Diah Maria tumuli matur: "Titiang puniki mula
wantah kaulan Ida Sang Panembahan, titiang mapinunas mangda saluiring
pangandikan palungguh iratu punika kasidan ring dewek titiange." Sang
malaekat raris malecat, nilar Diah Maria. 39 Maletan malih makudang-
kudang rahina, Diah Maria raris gegison lunga ka sinalih tunggiling kota
ring pagunungan jagat Yudeane. 40 Dane ngranjing ka jeron Pandita
Sakariane, tumuli ngaturang pangayu bagia ring Dane Elisabet. 41
Ritatkala Dane Elisabet mireng atur pangayu bagian Diah Mariane, raris
anake alit nglejuh ring weteng danene. Dane Elisabet kabekin antuk Roh
Ida Sang Hyang Widi Wasa, 42 tumuli dane ngandika saha jangih kadi
asapuniki: "Adi ane paling bagiana di pantaran paraeluh-eluhe makejang,
tur rahayu Rare ane lakar embasang adi. 43 Ambate luih paundukane ane
nibenin tiang, nyenke tiang ene, kantos ibun Ida Sang Panembahan tiange
ngrauhin tiang? 44 Sawireh mara dingeh tiang pangayu bagian adine, jeg
nglejuh sang rare ane kadut tiang baan gargitanne. 45 Ambate bagian
adine, sawireh adi pracaya, mungguing pangandikan Ida Sang Panembahan
ane katiba teken adi, pasti lakar kasidan." 46 Raris Diah Maria mabaos
sapuniki: "Manah titiange ngluihang Ida Sang Panembahan, 47 tur jiwan
titiange gargita santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Juru Rahayun
titiange, 48 santukan Ida ledang macingak ring kaulan Idane sane nista
dama. Ngawit saking mangkin sakancan jadmane pacang majarang titiang
bagia, 49 santukan Ida Sang Maha Kuasa sampun ngardi paindikan sane
mautama ring sikian titiange, tur suci parab Idane; 50 tur sih pasuecan
Idane turun-temurun ring anake sane subakti ring Ida. 51 Malantaran
tangan Idane sane kuasa, Ida nyambragang anake ngagu-ngagu, muah
sakancan rencanannyane. 52 Ida nyurudang lungguh pararatune sane
mawisesa saking singasanannyane, tur ningtingang anake sane nista dama.
53 Anake sane seduk tuukin Ida antuk paindikan-paindikan sane becik, tur
anake sugih katundung saha matalang. 54 Ida ngamanggehang prajanjian
Idane ring leluur iragane, tur Ida rauh ngrahayuang kaulan Idane, Israel. 55
Ida maicayang sih pasuecan Idane ring Dane Abraham miwah ring
saparisentanan danene ngantos salami-laminipun." 56 Wenten sawatara
tigang sasih suenipun Diah Maria jenek ring jeron Dane Elisabete, raris
dane mawali mantuk. 57 Sasampun tutug wulanan bobotan Dane Elisabet,
raris dane ngembasang putra lanang adiri. 58 Parapisaga miwah
parasemeton danene mireng mungguing Ida Sang Panembahan sampun
nyinahang sih sueca sane kalangkung ageng ring Dane Elisabet, tur ida
dane sami pada sareng-sareng masuka rena ring dane. 59 Sasampune sang
rare mayusa kutus rahina, pisaga-pisaga miwah parasemeton danene pada
rauh jagi nyunat sang rare, tur jaga kaparabin Sakaria, satinut ring parab
dane sang aji. 60 Nanging biang sang rare raris mabaos sapuniki:
"Sampunangja sapunika, nanging rarene puniki patut kawastanin
Yohanes." 61 Parasemeton miwah parapisaga-pisagan danene raris
mabaos sapuniki: "Saking pantaran semeton druene tan wenten sane
maparab kadi asapunika angan adiri." 62 Ajinne raris kawangsitin saha
katakenin sira jaga kaparabin anake alit punika. 63 Dane Sakaria
ngarsayang papan tulis tur dane nulis kadi asapuniki: "Adanne Yohanes."
Irika parasemeton miwah parapisagan danene sami pada angob. 64 Duk
punika ugi pramangkin ical kolok danene, tur dane nyidayang malih
mabaos, tumuli muji Ida Sang Hyang Widi Wasa. 65 Parapisaga-pisagan
danene sami pada ajerih, tur paindikane punika dados orti sane amiug ring
desa-desa pagunungan Yudeane. 66 Asing-asing anake sane miragi indike
punika, sami pada mapineh-pineh tur mabaos sapuniki: "Kenken lakar
dadinne anake alit ento manian?" Dening suba sinah dane kasarengin baan
kawisesan Ida Sang Panembahan. 67 Irika Dane Sakaria, ajin anake alit
punika kabekin antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, ngantos dane
mapidarta sakadi nabi, sapuniki: 68 "Pujija Ida Sang Panembahan, Widin
Israele! Ida sampun rauh ngrahayuang tur mebasang kaulan Idane. 69 Ida
maicayang Juru Rahayu sane mawisesa ring iraga, sane mijil saking
parisentanan Sang Prabu Daud, kaulan Idane. 70 Sakadi sane sampun
janjiang Ida saking purwakala malantaran paranabin Idane sane suci, 71
praya ngluputang iraga saking sakancan meseh-meseh iragane, tur saking
kawisesan sakancan anake sane duracara ring iraga, 72 praya nyinahang
sih pasuecan Idane ring paraleluur iragane, tur eling ring pasubayan Idane
sane suci, 73 Ida majanji ring leluur iragane Abraham, Ida masumpah jaga
ngluputang iraga saking meseh-meseh iragane, samaliha nglugrain iraga
ngaturang bakti ring Ida antuk manah sane liang. 75 Mangda iraga urip
suci miwah patut ring ayun Idane, salamin urip iragane. 76 Ih cening
pianak bapa, cening lakar kasambat dadi nabin Ida Sang Hyang Widi Wasa
Sane Maha Luur. Cening lakar majalan di ajeng Ida Sang Panembahan
buat nabdabang margi ane bakal marginin Ida; 77 buat nuturin parakaulan
Idane, mungguing dosa-dosannyane bakal kampurayang, tur ia bakal
karahayuang. 78 Ida Sang Hyang Widi Wasa, Panembahan iraga maraga
sih sueca lan kapiolasan. Ida lakar ngedengang sinar karahayuan buat
iraga, 79 muah teken sakancan anake ane nongos di wewengkon sang
patine, tur nuntun pajalan iragane nuut rurunge ane sutrepti." 80 Anake alit
punika sayan duur tur sayan wicaksana. Dane malinggih ring tegal
melakange kantos rauh panemayan dane patut nyinahang raga ring wong
Israele.

2:1 Duk masa punika Ida Sang Nata Ratu Agustus mrentahang jadmane
sane wenten ring sawewengkon jagat idane, mangda sami kacacah jiwa. 2
Cacah jiwa sane pangawit puniki kawentenang ritatkala Dane Kirenius
madeg gubernur ring jagat Siria. 3 Duaning punika, makasami anake pada
budal ka desa uedannyane suang-suang, mangda kacacah jiwa irika. 4
Kadi asapunika taler Dane Yusup raris kesah saking kota Nasaret
wewengkon Galileane, ngungsi ka wewengkon Yudea, ka kota sane
mawasta kota Betlehem, kota pamijilan Sang Prabu Daud, santukan dane
mula sentanan Ida Sang Prabu Daud. 5 Dane naptarang raga kasarengin
antuk pepacangan danene Diah Maria, sane sedek mobot. 6 Duk sang
kalih wenten ring kota Betlehem, sampun tutug masa wulanan Diah Maria
pacang ngembasang putra. 7 Irika raris dane ngembasang putra lanang
adiri, putran danene sane pinih duura. Sang rare kakaput antuk wastra saha
kaperemang ring genah tetedan kambinge, santukan dane nenten polih
genah makolem irika. 8 Duk punika ring wewengkon jagate irika wenten
makudang-kudang pangangon nuju magadang mondokin ingon-ingonipune
ring pategalane. 9 Tan pararapan jeg wenten malaekat nyeleg ring
arepanipune, saha teja kaluihan Ida Sang Panembahan nglikub nyunarin
ipun, sane ngranayang tan kadi-kadi ajerihipune. 10 Sang malaekat raris
ngandika ring ipun: "Edaja jejeh! Jani manira nekedang Orta Rahayu teken
cai ane ngliangin buat bangsan caine. 11 Di petenge ane jani suba embas
Sang Prabun caine, Ida Sang Kristus Panembahan caine, di kota pamijilan
Ida Sang Prabu Daud. 12 Apang cai nawang, kene cirinne: cai lakar
nepukin Rare makaput aji kamben tur kaperemang di wadah mamaan
kambinge." 13 Tan dumade katon malih akeh pisan wadua balan suargane
lianan sinarengan ring sang malaekat punika, makidung muji Ida Sang
Hyang Widi Wasa, sapuniki: 14 "Luihing utama buat Ida Sang Hyang Widi
Wasa ring suarga, tur sutrepti rahayu ring jagate, ring pantaran anake sane
hiangin Ida." 15 Sasampun malaekate punika nilarin ipun mawali ka
suargan, parapangangone punika raris pada mabaos sapuniki: "Jalan jani
iraga ka kota Betlehem, natasin unduke ane suba kawarahang baan Ida
Sang Panembahan teken iraga." 16 Ipun raris gegison mamargi, tumuli
panggihin ipun Diah Maria kasarengin antuk Dane Yusup miwah Sang
Rare sane merem ring wadah tetedan kambinge. 17 Tatkala
parapangangone ngantenang Sang Rare punika, tumuli ipun nyritayang
paindikane sane sampun kawarahang antuk sang malaekat ngeniang indik
Sang Rare punika ring sakancan anake sane wenten irika. 18 Sawatek
anake sane miragiang paindikan sane kacritayang antuk parapangangone
punika, sami pada angob. 19 Nanging Diah Maria muntil ring kayun
saluiring paindikane punika, saha telebang dane mikayunin. 20
Parapangangone raris mawali saha muji lan ngluihang Ida Sang Hyang
Widi Wasa, santukan saluiring sane sampun kapiragi lan kapanggih punika
sami manut sakadi sane sampun kawarahang antuk sang malaekat ring
ipun. 21 Sasampune Rare punika mayusa tutug kutus rahina, Ida sampun
patut kasunat, raris Ida kaparabin Yesus, inggih punika parab sane
kawarahang antuk sang malaekat, sadurung Ida kabobotang. 22 Sasampun
rauh panemayan Dane Yusup miwah Diah Maria ngamargiang upakara
pabresihan, manut pidabdab Torat dane Nabi Musa, Sang Rare raris
kabakta antuk biang miwah ajine ka kota Yerusalem, praya katurang ring
Ida Sang Panembahan. 23 Santukan wenten sinurat ring Cakepan Torat Ida
Sang Panembahan, sapuniki: "Asing-asing rare muani ane lekad sinyumu,
patut katurang ka ajeng Ida Sang Hyang Widi Wasa." 24 Biang miwah ajin
Idane taler ngaturang aturan, manut kecap Cakepan Torat Ida Sang
Panembahan, inggih punika paksi kukur apacek wiadin panak dara
kekalih. 25 Irika ring kota Yerusalem wenten anak sane mapesengan
Simeon. Dane maraga darma sadu saha ngajap-ajap rauh Ida Sang Prabun
Israele. Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa malingga ring ragan danene, 26
tur Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun mapaica piteket ring dane,
mungguing dane tan pacang seda, sadurung dane manggihin Sang Prabu
Sane Kajanjiang antuk Ida Sang Panembahan punika. 27 Masrana tuntunan
Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, Dane Simeon ngranjing ka Perhyangan
Agung. Rikala Sang Rare Yesus kabakta ka Perhyangan Agung antuk aji
biang Idane jaga ngamargiang upakara manut paileh sane sampun
kadabdab ring Cakepan Torate, 28 Dane Simeon tumuli nyangkol Anake
Alit punika saha muji Ida Sang Hyang Widi Wasa sapuniki: 29 "Inggih
Ratu Sang Panembahan, sane mangkin lugrainja kaula druene mapamit
budal saha sutrepti, satinut ring sabdan Palungguh IRatu, 30 duaning
matan titiange sampun ngantenang karahajengan paican Palungguh IRatu,
31 sane sampun cawisang Palungguh IRatu ring arepan sakancan bangsane
sami, 32 inggih punika galang sane nyinahang margin Palungguh IRatu
pabuat parabangsa sane boya Israel, maliha ngrauhang kautamaan katiba
ring Israel kaula druene." 33 Aji miwah biang Sang Rare punika kalintang
angob ring paindikan sane kucapang antuk Dane Simeon ngeniang indik
Sang Rare punika. 34 Dane Simeon raris ngamertanin sang kalih miwah
Rarennyane, saha mabaos ring Diah Maria, biang Anake Alit punika
sapuniki: "Anake Alit puniki kapilih antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa
pacang ngawinang akeh wong Israel sengkala wiadin rahayu. Ida pacang
dados cihna saking Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane praya katungkasin
antuk anake akeh, 35 tur malantaran punika pepineh anake jaga sinah.
Samaliha kayun ragane pacang sedih kingking, satmaka katuek antuk
klewang." 36 Irika taler wenten nabi istri adiri, sane mapesengan Hana,
okan Panuele saking suku Aser. Dane taler lingsir pisan. Dane sampun
naen marabian pitung warsa suenipun, 37 sane mangkin dane sampun balu
ulung dasa patpat warsa suenipun. Dane nenten naen matilar saking
Perhyangan Agung; rahina wengi dane ngastiti bakti ring Ida Sang Hyang
Widi Wasa, maduluran mapuasa miwah ngastawa. 38 Duk punika ugi dane
rauh, tumuli ngaturang pamuji ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, saha
nyritayang indik Anake Alit punika ring sakancan anake sane ngajap-ajap
rauh Ida Sang Hyang Widi Wasa praya mebasang kota Yerusaleme. 39
Sasampun sang kalih puput ngamargiang upakara manut sakadi pituduh
Cakepan Torat Ida Sang Panembahan, irika Dane Yusup kasarengin antuk
Diah Maria miwah Sang Rare raris mawali ka wewengkon Galilea ka
jeron danene ring kota Nasaret. 40 Anake Alit punika sayan duur tur sayan
widagda. Ida kabekin antuk kawicaksanaan, samaliha mertan Ida Sang
Hyang Widi Wasa malingga ring ragan Idane. 41 Nyabran warsa biang
miwah ajin Ida Hyang Yesus lunga ka kota Yerusalem, gumanti ngluihang
Rerainan Paskah. 42 Ritatkala Ida Hyang Yesus sampun mayusa roras
taun, Ida miwah biang ajin Idane lunga marerainan ka kota Yerusalem,
sakadi biasanipun. 43 Sasampun wusan marerainan biang miwah ajin Idane
pada mawali mantuk, nanging Ida Hyang Yesus ngraga kantun jenek ring
kota Yerusalem. Indike punika tan kuningin antuk biang miwah ajin Idane.
44 Kapitaenang mungguing Ida sampun mamargi sinarengan ring anake
akeh. Sasampun arahina mamargi raris aji miwah biang Idane ngrerehin
Ida ring pantaran parasemeton miwah parasawitran danene. 45 Nanging
Ida nenten kapanggihin. Punika awinanipun sang kalih raris mawali ka
kota Yerusalem ngrereh Putran danene. 46 Sasampune tigang rahina raris
Ida kapanggihin ring Perhyangan Agung, sedekan malinggih sareng-sareng
ring paraguru agama Yahudine, mirengang paurukan tur matur pitaken ring
paragurune punika. 47 Anake sane miragiang Ida sami pada angob ring
kawicaksanaan miwah pasaur-pasaur Idane. 48 Rikala biang miwah ajin
Idane ngaksi Ida, irika sang kalih angob pisan. Biang Idane tumuli mabaos
ring Ida sapuniki: "Ih Cening, apa awanane Cening ngaenang meme bapan
Ceninge tuyuh buka kene? Bapan Ceninge muah meme kanti bekut ngalih
Cening." 49 Pasaur Ida Hyang Yesus: "Ibu miwah aji, napi awinan ibu
miwah aji ngrereh Tiang? Napi ibu miwah aji tan uning, mungguing Tiang
patut setata wenten ring purin Ajin Tiange?" 50 Nanging biang miwah ajin
Idane nenten ngresep ring daging wecanan Idane punika. 51 Ida Hyang
Yesus raris mawali ka kota Nasaret sareng-sareng ring biang miwah ajin
Idane. Ida tansah satinut ring pangajah biang miwah ajin Idane. Biang
Idane muntil ring kayun saluiring paindikane punika. 52 Ida Hyang Yesus
sayan duur tur kawicaksanaan Idane sayan mawuwuh, saha sumingkin
kasuecanin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah katresnain antuk
manusane.

3:1 Duk punika wau limolas taun suenipun Ida Sang Nata Ratu Tiberius
nyakrawerti, ritatkala Dane Pontius Pilatus madeg gubernur ring
wewengkon Yudea miwah Ida Herodes madeg prabu ring wewengkon
Galilea. Semeton idane, Ida Pilipus madeg prabu ring wewengkon Iturea
miwah Trakonitis, Ida Lisanias madeg prabu ring wewengkon Abilene, 2
samaliha Ida Hanas miwah Ida Kayapas madeg dados Pandita Agung.
Duk punika wenten sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa tumurun ring Dane
Yohanes putran Sakariane, ring tegal melakange. 3 Dane Yohanes raris
lunga nylajah wewengkon Tukad Yordane, saha mapidarta: "Pada kutangja
dosa-dosan jerone, tur pada malukatja! Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar
ngampurayang dosa-dosan jerone!" 4 Sakadi sane sinurat ring Cakepan
Nabi Yesayane, sapuniki: "Ada anak gelur-gelur ngraos di tegal melakange
kene: Cawisangja margane buat Ida Sang Panembahan, buina benengangja
rurunge ane lakar marganin Ida. 5 Sakancan ane lebah patut kaurug muah
sakancan ane tegeh muah ane mentig patut karapah. Ane lekak-lekok patut
kabenengang muah ane lebah tegeh patut kadangsahang; 6 sakancan
manusane lakar ningalin akenken Ida Sang Hyang Widi Wasa ngrahayuang
bangsa padruen Idane." 7 Akeh anake rauh tangkil ring Dane Yohanes
misadia nunas panglukatan. Dane raris ngandika ring anake akeh punika:
"Ih jlema nyahan lelipi! Nyen jerone ngorahin makelid uli pidukan Ida
Sang Hyang Widi Wasa ane lakar teka? 8 Ane jani buktiangja baan
laksanan jerone, mungguing jerone suba ngutang dosa-dosan jerone. Eda
jerone mapineh kene: 'Dane Abraham mula kaluuran iragane.' Jani tiang
ngorahang teken jerone, Ida Sang Hyang Widi Wasa kuasa ngadakang
katurunan Abrahame aji batu-batune ene. 9 Ane jani kandike suba
kamengang di bungkil kayune. Sakancan punyan kayune ane tuara
mesuang buah ane melah lakar kabah tur katulukang ka apine." 10 Anake
akeh punika raris matur pitaken: "Yening kadi asapunika, punapike sane
patut margiang titiang?" 11 Pasaur danene: "Anake ane ngelah baju dadua,
patut ia ngedumang bajunne teken anake ane tusing ngelah muah anake ane
ngelah dedaaran masih patut ngedumang dedaarane teken anake ane tuara
ngelah dedaaran." 12 Wenten taler makudang-kudang juru duduk pajeg
rauh tangkil ring dane nyadia nunas lelukatan raris nunasang ring dane
sapuniki: "Inggih guru, punapike sane patut margiang titiang?" 13 Pasaur
danene: "Edaja nuduk pajeg lebihan teken ane suba katetepang." 14
Wenten malih makudang-kudang prajurit matur pitaken ring dane: "Sakadi
titiang, punapike sane patut margiang titiang?" Dane raris ngandika ring
ipun: "Yen buat ragane, edaja ngrampas wiadin maksa nyuang gelah anak.
Kanggoangja gajihe dogen!" 15 Pangajap-ajap anake akeh punika sakadi
kangsok rasanipun. Ipun ngawitin mapineh-pineh, menawi Dane Yohanes
punika Sang Prabu Sane Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa
punika. 16 Dane Yohanes raris ngandika ring anake akeh punika: "Tiang
nglukat jerone baan yeh, nanging Ida ane lakar rauh, langkungan kawisesan
Idane teken tiang. Kadi rasa ngembusin talin sepatun Idane dogenko tiang
tusing pantes. Ida lakar nglukat jerone baan Roh Ida Sang Hyang Widi
Wasa muah baan api. 17 Ida suba sedia lakar napinin gandume, gabahne
lakar simpen Ida ka klumpune, nanging gumpangne katunjel di apine ane
tuara bakal mati-mati." 18 Akeh malih pitutur sane kanggen antuk Dane
Yohanes buat nartayang Orti Rahayune ring anake akeh punika. 19 Dane
Yohanes taler nglemekin Sang Prabu Herodes santukan ida ngambil
Herodias, rabin semeton idane, maliha Ida Sang Prabu Herodes
ngamargiang makudang-kudang kacorahan sane lianan. 20 Kacorahan
idane malih maweweh-weweh, malantaran ida ngejuk tur mangkeng Dane
Yohanes. 21 Sasampun anake katah punika sami kalukat, Ida Hyang Yesus
taler kalukat. Rikala Ida ngastawa, langite raris mapiakan, 22 tur Roh Ida
Sang Hyang Widi Wasa tumurun marupa sakadi pangiber paksi darane
nedunin Ida. Samaliha wenten sabda saking suarga sapuniki: "Cening mula
Putran Aji ane sayang. Tuah Cening ane ledangin Aji." 23 Ritatkala Ida
Hyang Yesus ngawitin pakaryan Idane, Ida mayusa sawatara tigang dasa
taun; manut panyengguh anake, Ida punika okan Dane Yusup, okan Dane
Eli, 24 okan Dane Matat, okan Dane Lewi, okan Dane Malki, okan Dane
Yanai, okan Dane Yusup, 25 okan Dane Matica, okan Dane Amos, okan
Dane Nahum, okan Dane Hesli, okan Dane Nagai, 26 okan Dane Maat,
okan Dane Matica, okan Dane Simei, okan Dane Yosek, okan Dane Yoda,
27 okan Dane Yohanan, okan Dane Resa, okan Dane Serubabel, okan
Dane Sealtiel, okan Dane Neri, 28 okan Dane Malki, okan Dane Adi, okan
Dane Kosam, okan Dane Elmadam, okan Dane Er, 29 okan Dane Yesua,
okan Dane Elieser, okan Dane Yorim, okan Dane Matat, okan Dane Lewi,
30 okan Dane Simeon, okan Dane Yehuda, okan Dane Yusup, okan Dane
Yonam, okan Dane Elyakim, 31 okan Dane Melea, okan Dane Mina, okan
Dane Matata, okan Dane Natan, okan Dane Daud, 32 okan Dane Isai,
okan Dane Obed, okan Dane Boas, okan Dane Salmon, okan Dane
Nahason, 33 okan Dane Aminadab, okan Dane Admin, okan Dane Arni,
okan Dane Hesron, okan Dane Peres, okan Dane Yehuda, 34 okan Dane
Yakub, okan Dane Ishak, okan Dane Abraham, okan Dane Terah, okan
Dane Nahor, 35 okan Dane Serug, okan Dane Rehu, okan Dane Peleg,
okan Dane Eber, okan Dane Salmon, 36 okan Dane Kenan, okan Dane
Arpaksad, okan Dane Sem, okan Dane Nuh, okan Dane Lameh, 37 okan
Dane Metusalah, okan Dane Henoh, okan Dane Yared, okan Dane
Mahalaleel, okan Dane Kenan, 38 okan Dane Enos, okan Dane Set, okan
Dane Adam, putran Ida Sang Hyang Widi Wasa.

4:1 Ida Hyang Yesus mawali ring Tukad Yordane kabekin antuk Roh Ida
Sang Hyang Widi Wasa. Ida katuntun antuk Roh Ida Sang Hyang Widi
Wasa ka tegal melakange. 2 Irika Ida kagoda antuk Ratun Setane petang
dasa rahina suenipun. Salamin Ida Hyang Yesus irika, Ida tan ngrayunang
napi-napi. Punika awinanipun sasampun tutug petang dasa rahina Ida
marasa lue. 3 Ratun Setane raris matur ring Ida: "Yening IRatu yuakti
Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa, nikayangja batune puniki mangda
dados roti." 4 Pasaur Ida Hyang Yesus: "Manut kecaping Cakepan Sucine,
manusane tusingja idup baan roti dogen." 5 Ratun Setane raris makta Ida
Hyang Yesus ka genahe sane tegeh. Irika ipun digelis ngedengang
sakancan kaprabon jagate ring Ida Hyang Yesus. 6 Ratun Setane raris
matur ring Ida: "Sakancan kakuasaan miwah kaluihane puniki pacang
aturang titiang ring IRatu. Santukan makasami puniki sampun
kasuksrahang ring titiang, tur titiang sampun kicen wewenang jaga
nyerahang ring anake sane demenin titiang. 7 Yening IRatu kayun nyumbah
titiang, makasami puniki jaga aturang titiang dados padruen IRatu." 8
Pasaur Ida Hyang Yesus: "Manut kecaping Cakepan Sucine: Sungsungja
Ida Sang Panembahan Widin kitane, tuah Ida dogen ane patut sungsung
kita." 9 Wus punika Ida Hyang Yesus raris kabakta ka kota Yerusalem.
Irika Ida kagenahang ring duur neb Perhyangan Agunge, raris Ratun
Setane matur sapuniki: "Yening IRatu yuakti Putran Ida Sang Hyang Widi
Wasa, indayang ceburang Ragane saking iriki. 10 Santukan manut
kecaping Cakepan Sucine, Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang
ngandikayang paramalaekat Idane ngemban IRatu becik-becik. 11
Samaliha paramalaekate punika pacang nrampa IRatu, mangda sampunang
cokor IRatune kantos katanjung ring batune." 12 Pasaur Ida Hyang Yesus:
"Manut kecaping Cakepan Sucine: Edaja kita mintonin Ida Sang
Panembahan, Widin kitane." 13 Sasampun Ratun Setane puput ngoda Ida
Hyang Yesus nganggen cara mawarni-warni, ipun raris nilar Ida, sambilang
ipun ngrereh sela sane becik. 14 Ida Hyang Yesus raris mawali ka
wewengkon Galilea. Kawisesan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa nyayubin
Ida. Orti indik Idane sampun sumebar ring wewengkon jagate irika. 15 Ida
mapaica paurukan ring perhyangan anak Yahudine irika, tur anake sami
muji Ida. 16 Wus punika Ida Hyang Yesus tumuli lunga ka kota Nasaret,
ring genah Idane kapiara riin. Sakadi biasanipun, ring rahina Sabate Ida
ngranjing ka Perhyangan anak Yahudine. Ida raris ngadeg jaga ngwacen
Cakepan Suci. 17 Ida tumuli katurin Cakepan Suci Nabi Yesayane.
Sasampun kakebitang raris keniang Ida kecap sane kadi asapuniki: 18
"Roh Ida Sang Panembahan malingga ring Titiang, dening Ida sampun
nyelik Titiang mangda midartayang Orti Rahayu ring anake tiwas-tiwas.
Ida ngutus Titiang buat ngwarah-warahang kabebasan pabuat anake
mapangkeng miwah anake buta prasida jaga ningalin, saha mebasang
anake sane kajajah. 19 Samaliha midartayang masan Ida Sang
Panembahan pacang ngrahayuang kaulan Idane." 20 Wus punika Ida
Hyang Yesus nyakupang cakepane punika, tur kaserahang ring pangayahe,
tumuli Ida malinggih. Sakancan anake sane wenten ring perhyangane
punika, sami pada nganengneng Ida. 21 Ida raris ngawitin mapaica
paurukan ring anake akeh punika, sapuniki: "Didinane ane jani kecap
Cakepan Sucine ane mara dingeh ragane ento suba kagenepang." 22
Anake akeh punika sami ngawiaktiang tur angob ring wecanan Idane sane
manis muluk, sane sampun sabdayang Ida iwau. Anake akeh punika tumuli
pada mabebaosan, sapuniki: "Singke Anake ene pianak Yusupe?" 23 Ida
raris ngandika: "Pedas ragane bakal ngorahang sloka ane kene teken
Tiang: Ih jero balian segerangja dumun ragan Jerone ngraga. Tiang sampun
miragi paindikan-paindikan sane sampun kardi jerone ring kota
Kapernaum. Sane mangkin kardija paindikan sane kadi sapunika iriki ring
kota uedan Jerone." 24 Raris Ida malih mawecana: "Tiang ngorahin
ragane, sasajaane tuara ada nabi ane kajiang di desa palekadanne. 25
Padingehangja raos Tiange. Amun sasajaane, dugas masan Nabi Elia, liu
pesan ada anak eluh balu di gumi Israele. Dugase ento tusing ada ujan
telung tiban tengah makelonne, tur gumine sayah pesan. 26 Nanging dane
Nabi Elia tusingja kutus maranin salah tunggal di pantaran anake eluh balu
ento, sakewala dane kutus nulungin anak eluh balu di kota Sarpat di gumi
Sidon. 27 Tur dugas masan Nabi Elisane, liu ada anak lepra di gumi
Israele, nanging tusing ada angan adiri ane kasegerang, sajawining
Naaman, wong Siriane ento." 28 Riwau miragi pangandikan Idane punika,
makasami anake sane wenten ring perhyangane pada gregetan. 29 Ipun
sami bangun, raris maid Ida Hyang Yesus medal saking kota, tur Ida
kabakta ka muncuk gununge, genah kotane punika kawangun, praya
katuludang saking muncuk gununge punika. 30 Nanging Ida terus mamargi
ring selag-selagan anake punika tumuli makaon saking irika. 31 Wus
punika Ida Hyang Yesus raris lunga ka kota Kapernaum, satunggiling kota
ring wewengkon Galilea. Irika Ida mapaica paurukan ring rahina Sabate.
32 Anake akeh pada angob ring caran Idane ngurukang, santukan
pangandikan Idane mawibawa. 33 Ring perhyangane punika wenten anak
karangsukan setan. Anake punika tumuli jerit-jerit sapuniki: 34 "Inggih
Ratu, Hyang Yesus saking kota Nasaret, napi sane arsayang IRatu ring
titiang? Punapike IRatu puniki mapakayun nyirnayang titiang? Titiang
uning sira sujatinne IRatu: IRatu puniki Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa
sane suci!" 35 Ida Hyang Yesus raris ngerengin setane punika: "Mendep,
pesuang ibane uli anake ene!" Setane punika raris mantigang anake punika
ring arepan anake katah, tumuli medal saking padewekanipune, nanging
tan ngawinang ipun sakit. 36 Anake sami pada angob, tur pada pakisi
sapuniki: "Beh, aeng sidin pangandikan Idane. Aji kawibawan muah
kawisesan Ida mrentah setane ento, tur setane pesu uli sig anake ento." 37
Raris orti indik Ida Hyang Yesus punika biakta milehan ring wewidangan
jagate irika. 38 Wus punika Ida Hyang Yesus raris medal saking
perhyangane punika, tumuli lunga ka jeroan Dane Simon. Matuan Dane
Simon sane istri nuju sungkan panes banget pisan, tur anake sami pada
ngaturang indike punika ring Ida. 39 Ida raris lunga tur ngadeg ring
samping sang sungkan, saha nundung pinakitnyane. Pinakit danene punika
ical pramangkin, tumuli dane matangi ngayahin tamiune sinamian. 40
Rikala suryane sampun surup, anake makasami pada ngajak nyama miwah
kadangnyane sane sakit, nangkil ring ayun Ida Hyang Yesus. Ida raris
ngusud anake punika, mawastu ipun sami seger. 41 Ida taler akeh nundung
setan saking anake sane karangsukan, tur setane punika medal saha nyerit
sapuniki: "Ratu puniki Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa!" Ida raris
ngerengin setane punika, tur ipun tan kicen ngucap, santukan ipun uning
mungguing Ida punika Sang Prabu Sane Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang
Widi Wasa. 42 Sasampune tatas rahina Ida Hyang Yesus raris medal
saking kota, ngungsi ka genahe sane sepi. Nanging anake katah raris
ngruruh Ida. Sasampune ipun kapanggih ring Ida ipun raris kedeh
mapinunas mangda Ida sampunang nilar ipun. 43 Nanging Ida ngandika
ring ipun: "Tiang masih patut midartayang Orta Rahayu unduk
Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa di kota-kota ane lenan; sawireh
buat ento Tiang kutus olih Ida Sang Hyang Widi Wasa." 44 Ida raris
midartayang Orti Rahayu ring perhyangan-perhyangane ring sakuub jagat
Yudea.

5:1 Sedek rahina anu Ida Hyang Yesus ngadeg ring sisin Danu Genesarete,
akeh anake pada ngrunyung Ida misadia miragiang sabdan Ida Sang Hyang
Widi Wasa. 2 Ida nyingak wenten jukung kekalih ring pasisi.
Parabandegane sampun tedun saking jukungnyane, tur sedekan ngumbah
jaringipune. 3 Ida raris munggah ka sinalih tunggil jukung punika, inggih
punika jukung Dane Simon, tur Ida ngandikayang ngatengahang, mangda
dohan akidik saking pasisi. Ida raris malinggih tur mapaica paurukan ring
anake akeh saking jukunge. 4 Sasampune Ida puput mabaos, Ida raris
ngandika ring Dane Simon: "Katengahangja jukunge ka tongose ane
dalem, tur pulangja jaringe ditu ngajak timpal-timpal ceninge, buat ngejuk
be." 5 Dane Simon raris matur: "Inggih Guru, sampun awengi mepek
titiang sareng sami makarya nguyak dewek, nanging titiang nenten molih
napi-napi. Nanging sawetning Guru sane ngandikayang, sane mangkin jagi
pulang titiang jaringe puniki." 6 Sasampun jaringe kapulang, raris ngeniang
ulam akeh pisan, ngantos jaringe punika tambis-tambis uek. 7 Raris dane
ngwangsitin timpal-timpal danene sane ring jukunge tiosan, mangda rauh
nulungin dane. Timpal danene tumuli pada rauh, irika jukunge makakalih
kabuatin ulam, kantos tambis-tambis kelem. 8 Rikala Dane Simon
ngantenang indike punika, dane raris matedoh ring ayun Ida Hyang Yesus,
saha matur: "Inggih Ratu Sang Panembahan, ledang IRatu nilar titiang
santukan titiang jadma kalangkung madosa." 9 Dane miwah timpal-timpal
danene sami pada angob antuk akeh ulame sane keniang dane. 10 Kadi
asapunika taler Dane Yakobus miwah Dane Yohanes, okan Dane
Sebedeus, sane dados timpal-timpal Dane Simon. Pangandikan Ida Hyang
Yesus ring Dane Simon: "Edaja jejeh, ngawit uli jani cening lakar dadi
utusan buat ngalih anak apang dadi sisian Gurune." 11 Sasampun
jukungnyane kapaid ka pasisi, dane raris nilar jukung miwah sadagingipun
makasami, tumuli ngiring Ida Hyang Yesus. 12 Nuju rahina anu Ida Hyang
Yesus nemonin wenten ring satunggiling kota. Irika wenten anak sakit
lepra adiri. Ritatkala ipun kapanggih ring Ida Hyang Yesus, ipun nylempoh
nunas ica sapuniki: "Inggih Ratu, yen wantah IRatu ledang, janten IRatu
mrasidayang nyegerang dewek titiange." 13 Ida Hyang Yesus raris nyujuh
tur ngusud ipun, kadulurin antuk pangandika: "Kisinin pinunas ragane."
Duk punika ugi pinakitipune raris ical. 14 Ida Hyang Yesus miteketin ipun
mangda ipun sampunang ngortiang paindikane punika ring anake lianan.
Sapuniki pangandikan Idane: "Kemaja jani enggalang edengang awak
ragane ka ajeng sang pandita. Suba keto maturanja teken Ida Sang Hyang
Widi Wasa, buka ane kauduhang baan Dane Musa, pinaka cihna bukti buat
anake makejang, mungguing ragane suba seger." 15 Nanging orti indik Ida
Hyang Yesus sayan biakta, tur anake akeh pada rauh mabeled nangkil ring
Ida, miragiang paurukan Idane, tur ipun pada kasegerang saking sakancan
pinakitipune. 16 Wusan punika Ida Hyang Yesus raris nyingidang raga, ka
genah-genah sane sepi, irika Ida ngastawa. 17 Sedek rahina anu, rikala Ida
Hyang Yesus mapaica paurukan, wenten makudang-kudang anak saking
golongan Parisi miwah guru agama miragiang paurukan Idane. Anake
punika pada rauh saking desa-desa sawewengkon jagat Galilea miwah
wewengkon Yudea miwah saking kota Yerusalem. Kawisesan Ida Sang
Panembahan malingga ring anggan Idane buat nyegerang anake sane sakit-
sakit. 18 Raris wenten anak rauh negen anak rumpuh nganggen tandu; tur
banget antukipun ngulehang mangda nyidayang ngranjing tur ngenahang
sang sakit ring ajeng Ida Hyang Yesus. 19 Nanging santukan akeh pisan
jadmane irika, ipun tan mrasidayang ngranjing. Punika awinannya ipun
raris munggah ka raabe. Irika tumuli raabe kabukak, tur sang sakit miwah
tandunnyane raris katantan katedunang ring basan tengah anake akeh
punika, beneng ring ajeng Ida Hyang Yesus. 20 Duk Ida Hyang Yesus
nyingak kapracayan anake punika, Ida raris ngandika: "Ih cening, dosan
ceninge suba kampurayang." 21 Paraguru agamane miwah anak saking
golongan Parisine pada mabaos ring kayunnyane sapuniki: "Nyen
sasajaane Anake ene? Dadi ia langgana teken Ida Sang Hyang Widi Wasa?
Sajabaning Ida Sang Hyang Widi Wasa tusing ada anak ane wenang
ngampurayang dosa." 22 Nanging Ida Hyang Yesus wikan ring pakayunan
danene, mawinan Ida ngandika ring dane sapuniki: "Napi awinanipun
ragane mapikayun kadi asapunika? 23 Sane encenke danganan maosang:
'Dosan ceninge suba kampurayang!' padayang: 'Bangunja tur majalan!'? 24
Nanging mangda ragane uning, mungguing Sang Putraning Manusa Utusan
Ida Sang Hyang Widi Wasa madue kuasa ngampurayang dosa ring jagate
puniki." Ida raris ngandika ring anake rumpuh punika: "Tiang nguduhang
cening, bangun tur tegenja tandun ceninge tur kemaja lautang mulih." 25
Duk punika ugi ipun bangun ring arepan anake akeh punika, raris
tandunnyane kategen tur ngraris ipun budal sarwi ngluihang Ida Sang
Hyang Widi Wasa. 26 Makasami anake pada angob, maduluran ajerih,
saha ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa, sapuniki baosipune: "Didinane
ene iraga suba ningalin paundukan-paundukan ane kaliwat ngangobin." 27
Wus punika Ida Hyang Yesus raris medal, tumuli Ida nyingak juru duduk
pajeg adiri, sane mapesengan Lewi, sedekan malinggih ring genahnyane
nudukin. Ida raris ngandikain dane: "Maija tututin Guru!" 28 Pramangkin
dane matangi tur makasami tilarin dane tumuli ngiring Ida. 29 Wus punika
Dane Lewi raris ngwentenang pesta ageng pabuat Ida Hyang Yesus ring
jeroan danene. Akeh parajuru duduk pajeg miwah paraanak lianan sareng-
sareng dados tamiu irika. 30 Paragolongan Parisi miwah paraguru
agamane, pada pakisi ring parasisian Idane, sapuniki baos danene: "Napi
awinan ragane sareng-sareng matamiu ring parajuru duduk pajeg miwah
ring anak madosa?" 31 Raris kasaurin antuk Ida Hyang Yesus sapuniki:
"Anake sane seger nentenja merluang balian, wantah anake sakit kewanten
sane merluang. 32 Rauh Tiange boyaja pabuat anak sane malaksana patut,
nanging pabuat anake sane madosa, mangdane ipun ngutang
dosa-dosannyane." 33 Paragolongan Parisine raris matur ring Ida sapuniki:
"Parasisian Dane Yohanes sering pisan mapuasa miwah ngastawa, kadi
asapunika taler sisian golongan Parisine, nanging parasisia druene tansah
mangan nginum nenten mapuasa." 34 Pasaur Ida Hyang Yesus: "Napike
pitaenang ragane tamiun pangantene sedih kingking mapuasa, rikala
pangantene kari sareng-sareng ring tamiune punika? Sampun janten nenten!
35 Nanging jaga wenten masanipun, rikala pangantene kagingsirang saking
pantarannyane, irika wau ipun jagi pada mapuasa." 36 Ida malih ngandika
ring sawatek anake punika nganggen pangande asapuniki: "Nenten wenten
anak sane ngeset wastra sane anyar jaga kanggen nampel wastrane sane
buuk. Yening wenten kadi asapunika, sampun janten wastrane sane anyar
punika jaga nguek wastrane sane buuk, samaliha sane anyar punika mula
tan anut ring sane buuk. 37 Kadi asapunika taler, tan wenten anak sane
mempen anggur sane anyar ka klukuh blulange sane buuk, santukan yening
kadi asapunika, anggure sane anyar punika sinah jaga ngeplugang klukuh
blulange punika, tur anggure pacang mabriok miwah klukuhe punika uug.
38 Nanging anggure sane anyar patut kapenpen ka klukuhe sane anyar. 39
Maliha tan wenten anak dot nginum anggur sane anyar yen ipun sampun
nginum anggur sane let, santukan sapuniki baosipune: 'Enu jaenan rasan
anggure ane let.'"

6:1 Nuju rahina Sabat Ida Hyang Yesus mamargi ring pategalan gandume.
Irika parasisian Idane ngaud-ngaud badihan gandum, tur kauyeg ring
tlapakan danene, raris kapunggut. 2 Nanging wenten makudang-kudang
anggota golongan Parisine mabaos sapuniki: "Napi awinan ragane
ngamargiang paindikan sane tan patut kamargiang ring rahina Sabate?" 3
Ida Hyang Yesus raris masaur sapuniki: "Napi ragane tan naen ngwacen
indik sane kalaksanayang antuk Ida Sang Prabu Daud, duk ida miwah
pangiring idane marasa kaluen? 4 Duk punika ida ngranjing ka Perhyangan
Linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa tur ngambil roti aturane. Roti punika
raris ajengang ida, tur parapangiring idane taler pada kicen. Yadiastun yen
manut kecap Cakepan Torat iragane, rotine punika tan dados kajengang
antuk anak tiosan, sajawining antuk parapanditane kewanten." 5
Pamuputipun pangandikan Idane ring dane, sapuniki: "Sang Putraning
Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa, mula wantah maraga
Panembahan rahina Sabate." 6 Nuju rahina Sabat sane siosan, Ida Hyang
Yesus ngranjing ka perhyangan, raris Ida mapaica paurukan. Irika wenten
anak adiri sane lima kenawanipune kepek. 7 Paraguru agama miwah
paragolongan Parisine sami pada nlektekang Ida, buat ngulati kiwangan
Idane, punapike Ida pacang nyegerang anak ring rahina Sabate punika. 8
Ida wikan ring pakayunan danene, tumuli Ida ngandika ring anake kepek
sapuniki: "Bangun tur majujukja dini di arep!" Anake punika raris bangun
tur majujuk. 9 Ida Hyang Yesus raris ngandika ring dane sareng sami:
"Mangkin Tiang mataken ring ragane: Yen manut Cakepan Torat iragane,
encenke sane patut kalaksanayang ring rahina Sabate? Mapakardi ayu
punapi mapakardi ala? Nulungin anak mangda ipun urip, punapi ngepet
patin anak?" 10 Wus punika Ida raris mandreng anake sane ngiter Ida
tumuli ngandika ring anake kepek punika: "Leserangja liman ragane!"
Anake punika raris ngleserang limannyane, mawastu limanipune seger. 11
Nanging paraguru agama miwah golongan Parisi punika raris ngapi
dukannyane, tumuli dane mapiguman, sapunapi antuknya jagi misekayang
Ida Hyang Yesus. 12 Duk punika Ida Hyang Yesus munggah ka bukite
praya ngastawa. Awengi mepek Ida ngastawa ring Ida Sang Hyang Widi
Wasa. 13 Sasampune tatas rahina, Ida raris ngandikain sisian Idane, tumuli
kapilih roras diri, sane kamanggehang tur kabiseka dados parautusan,
inggih punika: 14 Dane Simon, sane taler kicen pesengan Petrus miwah
Dane Andreas semeton danene, Dane Yakobus miwah Dane Yohanes,
Dane Pilipus miwah Dane Bartolomeus, 15 Dane Matius miwah Dane
Tomas, Dane Yakobus okan Dane Alpeus miwah Dane Simon sane
kasambat dados golongan Nasional, 16 Dane Yudas okan Dane Yakobus
miwah Dane Yudas Iskariot, sane pamuputipun alpaka guru ring Ida
Hyang Yesus. 17 Ida raris tedun saking bukite sinarengan ring parasisian
Idane, tur mararian ring genahe sane dangsah. Irika akeh parasisian Idane
sane tiosan mapunduh sareng anak lianan sane saking wewidangan jagat
Yudea miwah saking kota Yerusalem, samaliha saking wewengkon
kota-kotane ring pasisi makadi: Kota Tirus miwah kota Sidon. 18 Anake
punika rauh nyadia miragiang paurukan Idane miwah mangda kasegerang
saking pinakitnyane. Samaliha anake sane karangsukan setan taler
segerang Ida. 19 Anake punika sami ngaat pisan mamanah ngusud Ida,
santukan saking anggan Idane medal kawisesan sane nyegerang ipun
makasami. 20 Ida Hyang Yesus raris ngaksi sisian Idane, sarwi ngandika,
sapuniki: "Bagia cening ane tiwas-tiwas tur suksrah teken Ida Sang Hyang
Widi Wasa, wireh cening ane ngrasayang kawiryan Pamrentahan Ida Sang
Hyang Widi Wasa. 21 Bagia cening ane seduk jani, wireh cening lakar
kicen madaar kanti wareg. Bagia cening ane ngeling jani, sawireh cening
lakar kedek. 22 Bagia cening yen malantaran Sang Putraning Manusa
Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa cening kagetingin buina kasepekang
muah kacacad tur adan ceninge kanistayang muah cening kasengguh corah
baan anake. 23 Pada liang tur masuka renaja dimasane ento, sawireh
sasajaane gede pikolih ceninge di suargan. Sawireh aketo masih laksanan
paraodah-odahnyane marep teken paranabine maluan. 24 Nanging
sengkala ragane ane sugih jani, sawireh ragane di sajeroning kasugihan
ragane suba muponin panglipuran. 25 Sengkala ragane ane wareg jani,
sawireh ragane lakar seduk. Sengkala ragane ane kedek jani, sawireh
ragane lakar kasedihan tur ngeling. 26 Sengkala ragane yen makejang
anake pada nyungjungang ragane, sawireh aketo masih laksanan
odah-odahnyane imaluan arepa teken paranabi palsune." 27 "Nanging
pitutur Gurune teken cening, ane pada madingehang munyin Gurune, kene:
Tresnainja musuh ceninge, tur mapakardi ayuja teken anake ane geting
teken cening. 28 Tunasang merta anake ane nemah cening, astawayangja
anake ane nyacad cening. 29 Yen ada anak namplak pipin ceninge ane
aneh, baangja ia namplak ane anehan. Buina yen ada anak nyuang saput
ceninge, baang ia masih nyuang bajun ceninge. 30 Baangja sakancan anake
ane ngidih teken cening, tur barang ceninge ane suba juanga teken anake
edaja buin tagiha. 31 Tur pakardi ane kenkenja ane demenin cening,
apanga anake mapakardi marep teken dewek ceninge, gaeninja masih buka
keto marep teken anake lenan. 32 Yening cening nresnain anake ane tresna
teken cening dogen, apa pantes cening nampi pikolih? Anake ane
madosako masih tresna teken anake ane nresnain dewekne. 33 Sawireh
yen cening mapakardi ayu teken anake ane mapakardi ayu teken cening
dogen, apa pantes cening nampi pikolih? Anake ane madosako masih
malaksana buka keto. 34 Buina yen cening masilihang gelah ceninge teken
anak, malantaran cening ngajap-ajap lakar nampi pasilihne uli anake ento,
apa pantes cening nampi pikolih? Anake ane madosako masih saling
silihin, saha ngajap-ajap apanga nampi pasilihne pada teken ane
pasilihanga. 35 Nanging cening, edaja buka keto! Tresnainja musuh
ceninge, tur mapakardi ayuja arepa teken ia. Baangja ia nyilih tur eda
tagiha pasilihne. Dadinne gede pikolih ceninge, tur cening dadi paraputran
Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Luur. Sawireh Ida asung sueca
teken anake ane tusing ngelah pangrasa muah teken anake corah. 36
Cening patut welas asih buka Ida Sang Aji welas arsa." 37 "Eda pesan
cening nepasin anak, apanga cening masih tusing katepasin baan Ida Sang
Hyang Widi Wasa. Buina eda pesan cening melihang anak, apanga cening
masih tusing kasisipang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ampurayangja
pelih anake, apanga Ida Sang Hyang Widi Wasa masih ngampurayang
cening. 38 Baangja anake ngidih, apanga Ida Sang Hyang Widi Wasa
masih lakar nyuecanin cening. Cening bakal nampi duman ane bek uli Ida
Sang Hyang Widi Wasa, paica ane maliah-liah, kasriokang sig liman
ceninge, amunapaja cening nyidayang nampi. Sawireh panakehane ane
anggon cening nakehang anake lenan, ento masih lakar kanggon nakehang
cening baan Ida Sang Hyang Widi Wasa." 39 Ida Hyang Yesus raris
ngwecanayang pangande ring dane asapuniki: "Anake buta tusing
nyidayang nandan timpalne ane buta. Sawireh yening ada anak buta nandan
timpalne ane buta, sinah makadadua ulung ka bangbange. 40 Tusing ada
murid nglebihin gurunnyane, sawireh yen muride ento suba pragat
peplajahanne, sinah bates asah kabisanne teken gurunnyane. 41 Apa
kranane cening ningalin medange di paningalan nyaman ceninge, nanging
tampalane ane di paningalan ceninge padidi tusing runguang cening? 42
Kenkenang cening lakar ngraos teken nyaman ceninge kene: Ih beli
depangja tiang ngaadang medange ane di paningalan beline ento! Nanging
tampalane ane di paningalan ceninge tusing tingalin cening? Ih anak ane
mapi-mapi. Kaadang malu tampalane uli di paningalane padidi, suba keto
mara cening cedang buat ngaadang medange uli di paningalan nyaman
ceninge." 43 "Sawireh tusing ada punyan kayu ane melah lakar mabuah
jelek; buina tusing ada punyan kayu ane jelek mabuah melah. 44 Sawireh
sakancan punyan kayune kabinayang uli buahne. Wireh tusing ada anak
ngalap buah aa uli di bet duine muah ngalap anggur uli di punyan ketkete.
45 Anake ane melah mesuang kamelahan uli di unteng kenehne ane melah
muah anake corah mesuang kacorahan uli di unteng kenehne ane corah.
Sawireh apa ane ucapanga baan bibihne ento pesu uli di isin kenehne ane
bek kanti maliah." 46 "Ngudiang cening nyambat-nyambat Guru: 'Ratu
Panembahan, Ratu Panembahan,' nanging cening tusing pesan nglakonin
pitutur Gurune? 47 Sakancan anake ane teka sig Gurune muah
madingehang pitutur Gurune laut lakonina, jani Guru ngorahin cening,
anake ento satmaka buka kene. 48 Ia dadi orahang buka anake ane
nyujukang umah. Ia ngae bangbang dalem buat masang dasar di batu
kaange. Dikatuju ada blabar gede nomplok umahne ento, sinah umahe ento
tusing magenjotan, sawireh dasar umahe ento kukuh bakuh. 49 Nanging
sakancan anake ane madingehang pitutur Gurune, nanging tuara lakonina,
ia patuh buka anake ane nyujukang umah di tanahe tan padasar. Dikatuju
ada blabar nomplok, sinah umahe ento bah mabriug, laut uug maglaturan."

7:1 Sasampun Ida Hyang Yesus puput mabebaosan ring anake akeh
punika, Ida tumuli lunga ka kota Kapernaum. 2 Irika wenten komandan
tentera Roma sane madue parekan adiri, sane kasayangang pisan. Iparekan
punika sedekan sakit raat pisan tur sampun tambis-tambis padem. 3 Rikala
sang komandan miragi pariindik Ida Hyang Yesus, raris dane ngutus
makudang-kudang panglingsir Yahudi nangkil tur mapinunas ring Ida,
mangda Ida ledang rauh nyegerang parekan danene. 4 Parapanglingsire
punika raris parek tangkil ring Ida Hyang Yesus, saha kedeh mapinunas,
mangda Ida ledang mapaica pitulungan, sapuniki aturnyane: "Dane punika
patut pisan polih pitulungan saking Guru. 5 Dane kalintang tresna ring
bangsan iragane, samaliha dane sane nanggung prabea buat ngwangun
perhyangan iragane." 6 Ida Hyang Yesus raris lunga sinarengan ring
parapanglingsire punika. Sasampune Ida nampek saking jeron komandane
punika, sang komandan raris ngutus sawitran danene tangkil ring Ida
Hyang Yesus, buat matur ring Ida, sapuniki: "Guru, sampunangja Guru
makewehin raga, santukan titiang tan pisan patut karauhin antuk Guru ring
cecanggahan titiange, 7 kadi asapunika taler titiang newek tan pisan pantes
nangkil ring ajeng Guru. Sakewanten wenten wecanan Guru akecap, sinah
parekan titiange seger. 8 Santukan titiang puniki jadma nampa prentah, tur
titiang taler ngereh prajurit; yening titiang mapajar ring sinalih tunggil
prajurite punika: Kemaja, raris ipun mamargi miwah ring sane siosan:
Maija, janten ipun rauh; wiadin ring parekan titiange: Gaeninja ento, raris
karyanin ipun." 9 Riwau Ida Hyang Yesus mireng aturnyane punika, Ida
kalintang angob. Ida raris maksian ring anake sane ngiring Ida, sarwi
ngandika sapuniki: "Sasajaane Guru ngorahang teken ragane, tusing taen
Guru mangguh kapracayan ane amone gedenne, yadiastun di pantaran anak
Israele." 10 Sasampun parautusane punika mawali tur rauh ring jeron sang
komandane punika dapetang ipun parekan danene sampun seger oger. 11
Wus punika Ida Hyang Yesus raris lunga ka kota Nain, kairing antuk
parasisian Idane miwah anake katah. 12 Sasampune Ida nampek ring
pamedal kotane, raris wenten anak medal negen sawa, sawan anak lanang,
pianak anak balu eluh. Ipun maderbe pianak wantah punika kewanten. Duk
punika akeh anake saking kota punika nututin anake balu punika. 13
Rikala Ida Sang Panembahan nyingak anake balu punika, kadi ketus kayun
Idane kawelas arsan, tumuli ngandika ring anake balu punika, sapuniki:
"Edaja ngeling!" 14 Ida raris nganampekin tur ngusud panegenane punika,
mawinan anake sane negen sawane punika pada mararian. Ida Hyang
Yesus raris ngandika: "Ih anak truna, Tiang nunden cening, bangunja!" 15
Pramangkin anake truna punika bangun tur negak saha ngawitin mabaos.
Ida Hyang Yesus raris nyerahang ipun ring memenipune. 16 Sakancan
anake punika sami pada karesresan, raris ngluihang Ida Sang Hyang Widi
Wasa, sapuniki pangucapipune: "Ada nabi luih suba mijil di pantaran
iragane muah Ida Sang Hyang Widi Wasa suba rauh ngrahayuang
parakaulan Idane." 17 Orti indik Ida Hyang Yesus raris amiug ring
sakuubing jagat Yudeane miwah ring desa-desa sane wenten ring kiwa
tengennyane. 18 Parasisian Dane Yohanes nguningang sapariindike punika
ring Dane Yohanes. Dane ngandikain sisian danene kalih diri, 19 raris
kutus buat nunasang ring Ida Sang Panembahan, kadi asapuniki: "Punapike
Palungguh IRatu, sane kabaosang antuk Dane Yohanes, anak sane pacang
rauh punika? Punapike wenten anak tiosan sane patut jantosang titiang?"
20 Rikala sang kalih sampun rauh ring ajeng Ida Hyang Yesus, ipun raris
matur: "Inggih Guru, Dane Yohanes Panglukat ngutus titiang, buat
nunasang ring Palungguh Guru, sapuniki: 'Punapike Palungguh Guru, sane
baosang dane, Anak sane pacang rauh punika? Punapike wenten anak
tiosan sane patut jantosang titiang?'" 21 Sadaweg punika Ida Hyang Yesus
nuju akeh pisan nyegerang anak sane nandang pinakit mawarni-warni
miwah karangsukan setan, samaliha akeh anak buta sane kasuecanin,
kantos ipun mrasidayang ngeton malih. 22 Ida raris ngandika ring utusane
punika sapuniki: "Kemaja uningayang teken Yohanes, sapariunduk ane
suba tingalin muah dingeh ragane, nah ento: Anak buta sida ningalin, anak
rumpuh nyidayang majalan, anak sakit lepra kasegerang, anak bongol
nyidayang ningeh, anak mati kaidupang, buina Orta Rahayune kadartayang
teken anake tiwas-tiwas. 23 Bagia pesan anake ane tuara bimbang kenehne
teken unduk Tiange." 24 Sasampun utusan Dane Yohanes mapamit, Ida
Hyang Yesus raris ngawitin nyritayang indik Dane Yohanes ring anake
katah punika, sapuniki: "Yen ragane maranin Dane Yohanes di tegal
melakange, apa ane lakar tingalin ragane? Apa ragane mabalih punyan
glagah ayag-oyog ampehang angin? 25 Wiadin apa ane tingalin ragane
kema? Apa mabalih anak mapanganggo sarwa bungah? Anake ane
mapanganggo sarwa bungah tur suka wirya idupne, ento di karaton
tongosne. 26 Yening keto apa ane alih ragane kema? Apa ragane mabalih
nabi? Tiang ngorahin ragane ane amun benehne, sujatinne ragane suba
ningalin anak ane luihan tekening nabi. 27 Sawireh unduk Dane Yohanes
ento ada kasuratang kene: 'Aji lakar ngutus utusan Ajine majalan malunan
teken Cening, apanga ia lakar nabdabang marga pabuat Cening.'" 28
"Tiang ngorahin ragane," sapunika Ida Hyang Yesus nglanturang, "Dane
Yohanes Panglukat ento luihan teken sawatek manusane ane taen idup di
gumine ene. Nanging anake ane paling nistana sajeroning Pamrentahan Ida
Sang Hyang Widi Wasa, ento luihan teken Dane Yohanes." 29 Sawatek
anake sane miragi pangandikan Idane, kadi asapunika taler juru duduk
pajege, sami pada mamisinggih kapatutan Ida Sang Hyang Widi Wasa,
malantaran ipun sampun kalukat antuk Dane Yohanes. 30 Nanging
parawong Parisine miwah paraguru agamane pada nungkasin pakarsan Ida
Sang Hyang Widi Wasa marep ring ragan danene, tur dane nenten kayun
nampi lelukatan saking Dane Yohanes. 31 Pangandikan Ida Hyang Yesus:
"Apa ane lakar anggon Tiang ngandeang anake cara janine? Masaih buka
apake miribne ia? 32 Yen andeang ia patuh buka anake cerik-cerik ane
macanda di pekene, tur pada saling sautin ajaka timpal-timpalne kene:
'Icang suba nyuling nanging cai tusing nyak ngigel, icang suba mamalat
nanging cai tusing nyak ngeling.' 33 Sawireh Dane Yohanes rauh, dane tan
ngajengang roti muah nginum anggur, lantas ragane ngorahang: 'Ia
karangsukan setan!' 34 Suba keto Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang
Hyang Widi Wasa rauh, Ida ngajengang muah nginum, lantas ragane
ngorahang: 'Tingalinja, Ia budag pesan madaar muah minum-inuman, dadi
sawitran juru duduk pajeg muah anak nista dama.' 35 Nanging
kawicaksanaan Ida Sang Hyang Widi Wasa kapisinggih kasujatiannyane
baan sakancaning anake ane muponin kawicaksanane ento." 36 Wenten
salah satunggiling anak saking golongan Parisi adiri ngaturin Ida Hyang
Yesus marayunan ring jeroan danene. Ida raris lunga ka jeroan anak
golongan Parisine punika, raris marayunan irika. 37 Ring kotane punika
wenten anak eluh adiri sane sampun kucap madosa. Rikala ipun miragi
mungguing Ida Hyang Yesus sedekan katamiu ring jeroan anggota
golongan Parisine punika, ipun raris rauh makta minyak wangi abotol. 38
Sambilang ipun ngeling, ipun nganampekin Ida Hyang Yesus, raris
matimpuh ring samping cokor Idane, kantos cokor Idane belus antuk
ketelan yeh paningalanipune. Cokor Ida Hyang Yesus raris kasadsadin
antuk bokipune, karas, tumuli kabriokin minyak wangi. 39 Rikala wong
golongan Parisine sane ngundang Ida ngantenang indike punika, dane raris
makayun-kayun, sapuniki: "Yen saja Anake ene tuah nabi, sinah tawanga
nyen sasajaane anake ane ngusud Ia muah kenken laksanan anake eluh
ento." 40 Ida Hyang Yesus raris ngandika ring dane: "Simon, ada ane lakar
tuturang Guru teken Simon abedik." Atur Dane Simon: "Inggih Guru,
rarisang ndikayang." 41 Pangandikan Ida Hyang Yesus: "Ada anak ajaka
dadua mutang teken anake ane mutranang pipis. Ane adiri mutang limang
atus dolar, ane ukudan seket dolar. 42 Sawireh ia makadadua tusing
nyidayang mayah, lantas utangne kapalilayang baan anake ane ngelah
pipise ento. Yen keto, di pantaran anake ane dadua ento, encen ane
sangetan tresnane teken anake ane ngelahang pipise ento?" 43 Atur Dane
Simon: "Kamanah antuk titiang, anake sane akehan kapalilayang
utangnyane." Pangandikan Ida Hyang Yesus ring dane: "Beneh pesan
pasaut Simone ento." 44 Ida raris maksian ring anake eluh punika, sarwi
ngandika ring Dane Simon, sapuniki: "Apake Simon ningalin anake eluh
ene? Guru macelep ka umah Simone, Simon tusing nyediaang Guru yeh
pabasehan batis. Nanging anake eluh ene masehin batis Gurune baan yeh
paningalane tur nyadsadin baan bokne. 45 Simon tusing ngaras Guru,
nanging uli mara neked dini, anake eluh ene tusing suud-suud niman batis
Gurune. 46 Simon tusing ngetelin sirah Gurune aji lengis, nanging ia
ngapunin batis Gurune aji lengis miik. 47 Wireh keto Guru mapitutur teken
Simon: Aketo gedenne kapitresnan ane sinahanga ento nyiriang mungguing
dosannyane ane gede suba kampurayang. Nanging anak ane tuah abedik
kampurayang, ia masih tuah abedik nyinahang kapitresnan." 48 Ida raris
ngandika ring anake eluh punika: "Dosa-dosan eluhe suba kampurayang."
49 Anake lianan, sane sareng-sareng katamiu irika, sami pada saling
takenin sapuniki: "Nyen sasajaane Anake ene, dadi nyidayang
ngampurayang dosan manusa?" 50 Nanging Ida Hyang Yesus ngandika
ring anake eluh punika: "Kapracayan eluhe suba ngrahayuang eluh.
Majalanja eluh mulih saha rahayu!"
8:1 Wus punika Ida Hyang Yesus raris lunga nylajah kota-kota miwah
desa-desa gumanti nartayang Orti Rahayu indik Ida Sang Hyang Widi
Wasa sane mangkin ngadegang Pamrentahan Idane. Ida kairing antuk
sisian Idane sane roras diri. 2 Sajaba punika taler wenten makudang-
kudang anak istri sane ngiring Ida, inggih punika anak istri sane sampun
kasegerang saking karangsukan setan miwah pinakit mawarni-warni,
minakadinipun Maria sane kawastanin Maria Magdalena, sane sampun
kasegerang saking karangsukan pitung setan. 3 Yohana rabin Dane Kusa
prakangge ring purin Ida Sang Prabu Herodes, Susana miwah akeh malih
anak istri sane lianan. Istri-istrine punika sami pada madanaang
paderbeannyane suang-suang anggenipun mianin saluiring kabuatan Ida
Hyang Yesus miwah parasisian Idane. 4 Duk punika anake akeh rauh
nangkil ring Ida Hyang Yesus. Anake punika rauh saking makudang-
kudang kota. Ida raris ngandika ring anake akeh punika nganggen
pangande, sapuniki: 5 "Ada anak nyambehang bibit di tegale. Dugase ia
nyambeh ento, ada abagian bibite ento ulung di lubukane, laut jekjeka baan
anake, buina ada kedis teka ngamah bibite ento kanti telah. 6 Ada abagian
ane ulung di tanahe ane madasar batu paras, tur sasubane mentik lantas
layu laut tuh, sawireh tanahe tusing beseg. 7 Ada abagian ane ulung di
tanahe ane misi tunggak-tunggak ketket. Bibite ento mentik muah ketkete
ento masih milu mentik tur sayan rob naonin bibite ento kanti mati. 8 Buina
ada abagian ane ulung di tanahe ane mokoh, tur sasubane mentik, ngancan
gede, laut mabuah suang-suang kanti tikel ping satus." Ida Hyang Yesus
raris muputang baos Idane, kadi sapuniki: "Yen ragane ngelah kuping
padingehangja!" 9 Parasisian Idane raris nunasang ring Ida, punapike teges
pangande punika. 10 Ida raris nyaurin sapuniki: "Cening kalugra nawang
unduk Ida Sang Hyang Widi Wasa ngadegang Pamrentahan Idane di
gumine ene. Nanging teken anake ane lenan, saluiring paundukane ento
katekedang aji pangande. Apanga ia tusing nepukin yadiastu ia ngiwasin
muah tusing ngresep yadiastun ia ningeh." 11 "Kene artin pangandene
ento: Bibite ento, nah ento sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 12 Ane
ulung di lubukane, nah ento anak ane suba madingehang sabdane ento,
nanging teka Ratun Setane mancut sabdane ento uli di kenehne, apanga ia
buung pracaya muah karahayuang. 13 Ane ulung di tanahe ane madasar
paras, nah ento, anake ane ningehang laut nrima sabdane ento saha liang,
nanging tusing mateleb di kenehne. Ia gangsar pracaya, nanging dikalane
katempuh baan gegodan, ia lantas mabalik. 14 Ane ulung di tanahe ane
misi tunggak-tunggak ketket, nah ento anake ane madingehang sabdane
ento, nanging ia kaliput baan jejeh muah kasugihan muah kawiryan idup
cara di jagate, kanti tuara nyidayang mabuah ane melah. 15 Ane ulung di
tanahe ane lemek, nah ento anake ane madingehang sabdane ento, laut
nelebang di tungtung kenehne saha astiti bakti teken Ida Sang Hyang Widi
Wasa. Ia anteng tur teleb, kanti bibite ento mabuah." 16 "Tusing ada anak
ngenyit lampu laut nekepin lampune aji kekeb, wiadin nyelepang ka beten
longan. Nanging mula tuah gantunganga di pangantungan lampune, apanga
sakancan anake ane macelep mulihan, nyidayang ningalin galangne. 17
Saluiring paundukane ane ilid lakar kedengang muah ane pingit lakar
kawerayang tur kalumbrahang. 18 Wireh keto, melahang pesan
madingehang. Sawireh anake ane ngelah, ia lakar buin kicen imbuh,
nanging anake ane tuara ngelah, saluiring ane kadena gelahne, ento lakar
kambil." 19 Biang miwah parasemeton Ida Hyang Yesus rauh maranin Ida
irika, nanging dane tan nyidayang nganampekin Ida, santukan jadmane
akeh pisan. 20 Raris wenten anak sane nguningayang ring Ida, aturnyane:
"Guru, biang miwah parasemeton Gurune nyantosang Guru ring jabaan,
nyadia pacang kapanggih ring Guru." 21 Nanging Ida nyaurin ipun
sapuniki: "Ane dadi meme muah nyama-nyamaan Tiange, nah ento anake
ane madingehang tur nglaksanayang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa."
22 Sedek rahina anu Ida Hyang Yesus munggah ka jukunge, kairing antuk
parasisian Idane. Ida raris ngandika: "Jalan jani iraga malayar megat
danu." Tumuli Ida malayar kairing antuk parasisian Idane sinamian. 23
Risedekan malayar, Ida Hyang Yesus sirep. Tan dumade wenten angin
ribut ring danune, kantos jukunge punika bek lancah toya. Ida sareng
parasisian Idane sami tambis-tambis kasinangkaonan. 24 Parasisian Idane
raris nganampekin tur nangiang Ida, aturnyane: "Guru matangija! Santukan
iraga tambis-tambis padem kalebu!" Ida Hyang Yesus raris matangi,
tumuli namprat angin miwah toyane sane ngrubeda punika. Angin miwah
toyane punika endek, tur danune raris teduh. 25 Ida raris ngandika ring
parasisian Idane: "Apa kranane cening tusing pracaya teken Guru?"
Nanging dane sareng sami karesresan tur angob, raris pakisi ring
timpalnyane sapuniki: "Nyenke sasajaane Anake ene? Angin muah ombak
titaha, kanti pada nungkul." 26 Ida Hyang Yesus miwah parasisian Idane
nglanturang malayar, raris malabuh ring tanah wong Gerasane, sane selat
danu saking wewengkon Galilea. 27 Riwau Ida tedun ring pasisi jeg
wenten anak lanang adiri sane kawitipun saking salah tunggal kota-kotane
irika, maranin Ida. Anake punika karangsukan setan, tur sampun sue ipun
wantah malalung miwah nenten nyak nongos jumah, nanging ring setrane.
28 Wau ipun ngeton Ida Hyang Yesus, ipun nyerit tur makakeb ring ajeng
Idane, tumuli ngelur saha matur sapuniki: "Inggih Ratu Hyang Yesus,
Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Luur! Punapi sane arsayang
IRatu ring titiang? Nawegang pisan, titiang mapinunas ring IRatu,
sampunang pisan IRatu nyangsarain titiang!" 29 Mawinan ipun matur kadi
asapunika, santukan Ida Hyang Yesus sampun ngandikayang setane punika
medal saking padewekan anake punika. Setane punika sampun sering
mrentah anake punika yadiastun ipun kategul miwah kablagbag, nanging
sakancan tali wiadin blagbagnyane katastas, tur ipun kapaid ka suung-
suunge. 30 Ida Hyang Yesus nakenin ipun: "Nyen adan ibane?"
Pasauripune: "Titiang mawasta Legion," santukan akeh setane ngrangsukin
ipun. 31 Parasetan punika raris nunas ica ring Ida Hyang Yesus, mangda
sampunang Ida nundung ipun ka jurange. 32 Sedeng becike irika wenten
bawi akeh pisan sedek ngrereh teda ring rejeng gununge. Setan-setane
punika raris mapinunas ring Ida Hyang Yesus, mangda ipun kalugra
ngrangsukin bawi-bawine punika. Tur Ida nglugrain ipun. 33 Ipun raris
medal saking padewekan anake punika, tumuli ngrangsukin bawi-bawine
punika. Bawi-bawine punika sami paceburbur saking rejeng gununge ka
danune, raris padem kalebu. 34 Wau sawatek anake sane nongosin bawine
ngantenang paindikane punika, ipun raris malaib tur nuturang paindikane
punika ring kota miwah desa-desa sakiwa tengen genahe punika. 35 Akeh
anake medal praya mabalih paindikane punika. Ipun maranin Ida Hyang
Yesus, tur panggihin ipun anake sane pecak karangsukan setan punika
negak ring cokor Idane. Ipun sampun mapangangge tur sampun tegteg.
Anake akeh punika sami pada jejeh. 36 Anake sane sampun manggihin
saurah-arih paindikane punika saking pangawit, raris nuturang ring anake
akeh punika, kadi asapunapi sang karangsukan setan punika kasegerang.
37 Sawatek jadmane sane wenten ring wewengkon Gerasane raris nunas
ica ring Ida Hyang Yesus, mangda Ida matilar saking irika, santukan ipun
sami kalintang ajerih. Ida tumuli munggah ka jukunge, raris malayar
mawali. 38 Anake sane pecak karangsukan setan punika mapinunas ring
Ida mangda ipun kalugra ngiring sapamargin Idane. Nanging Ida Hyang
Yesus ngandikayang ipun budal, sapuniki wecanan Idane: 39 "Mulihja
cening, tur tuturangja sakancan pakardin Ida Sang Hyang Widi Wasa arepa
teken cening!" Ipun tumuli mapamit saking irika, raris milehan nuturang
sakancan paindikan sane sampun kakardi antuk Ida Hyang Yesus arepa
ring padewekanipune. 40 Sasampun Ida mawali, anake akeh pada mendak
Ida, santukan ipun sampun pada nyantosang rauh Idane. 41 Raris wenten
anak rauh, mapesengan Yairus, sane dados kelihan perhyangane irika.
Dane sumungkem ring cokor Idane, saha nunas ica, mangda Ida ledangja
simpang ka jeroan danene. 42 Santukan okan danene sane istri, sane
mayusa sawatara roras warsa, sampun tambis-tambis seda. Dane madue
oka wantah punika kewanten. Rikala Ida mamargi ka jeroan Dane Yairus,
akeh anake pada nyeeg Ida saking kiwa tengen Idane. 43 Irika wenten
anak istri adiri sane nandang pinakit ngwetuang rah sampun saking roras
warsa suenipun. Ipun sampun akeh nelasang prabea buat ngrereh tamba,
nanging nenten wenten sane mrasidayang nyegerang ipun. 44 Ipun
ngarepang nganampekin Ida Hyang Yesus saking ungkur, raris ngusud
tepin jubah Idane, jeg pramangkin ipun wusan ngamedalang rah. 45 Ida
Hyang Yesus raris ngandika: "Nyen ane ngusud Tiang?" Santukan tan
wenten anak sane nganken, Petrus raris matur: "Guru, akeh anake pada
ngrunyung tur nyeeg Guru." 46 Nanging Ida Hyang Yesus malih ngandika:
"Ada anak ane ngusud Guru, sawireh Guru marasa ada kawisesan ane
metu uli awak Gurune." 47 Anake istri punika uning ring dewek
katangehan, irika ipun ngetor tangkil, nylempoh ring ajeng Idane. Ring
arepan anake akeh punika ipun nguningayang ring Ida, punapi awinannya
ipun ngusud Ida miwah indikipune jeg pramangkin seger. 48 Ida Hyang
Yesus ngandika ring ipun, sapuniki: "Ih eluh, kapracayan eluhe ane suba
nyegerang eluh. Kemaja mulih saha rahayu." 49 Durung puput Ida
ngandika ring anake istri punika, raris wenten utusan saking jeroan kelihan
perhyangane punika. Utusane punika matur ring Dane Yairus sapuniki:
"Okan ragane sampun seda. Sampunangja makewehin Ida I Guru!" 50
Nanging indike punika kapireng antuk Ida Hyang Yesus, tur Ida ngandika
ring Dane Yairus: "Sampunangja jejeh, nanging pracayaja ring Tiang, sinah
okan ragane pacang seger." 51 Sarauh Idane ring jeroan Dane Yairus, tan
wenten anak sane kalugra ngiring ngranjing, sajawining Dane Petrus,
Yohanes, Yakobus miwah aji biang anake alit punika. 52 Sami anake pada
mangelingin anake alit punika tur masesambatan. Nanging Ida Hyang
Yesus ngandika: "Sampunangja nangis! Anake alit puniki nentenja seda,
nanging wantah sirep." 53 Anake akeh punika sami pada ngedekin Ida,
santukan ipun uning, mungguing anake alit punika sampun seda. 54 Ida
Hyang Yesus raris ngambil tangan anake alit punika sarwi ngandika
sapuniki: "Ih cening bangunja!" 55 Roh anake alit punika raris mawali ring
anggan danene, tur pramangkin dane matangi. Ida Hyang Yesus raris
ngandikayang mangda anake alit punika kicen ajengan. 56 Biang ajin
anake alit punika kalintang angob. Nanging Ida Hyang Yesus nenten
nglugrain dane ngortiang paindikane punika ring sapasira jua.

9:1 Ida Hyang Yesus raris marumang sisian Idane makaroras diri, tumuli
kicen kasidian miwah kakuasaan buat nundung setan miwah ngicalang
pinakit. 2 Wusan punika dane kutus buat midartayang mungguing sane
mangkin Ida Sang Hyang Widi Wasa ngadegang Pamrentahan Idane saha
nyegerang anak sane sakit-sakit. 3 Sapuniki pangandikan Idane ring dane:
"Kemaja cening luas! Sajeroning maleluasan, edaja ngaba apa-apa. Eda
ngaba gegaman, soksokan anggo ngagendong dedaarane, pipis wiadin
panganggo duang rangsukan. 4 Dijaja cening tampina madunungan,
nongosja ditu, kanti cening magedi uli kotane ento. 5 Dijaja anake tusing
nyak nampi cening, makaadja cening uli kotane ento, tur ketebangja ebuke
uli tlapakan batis ceninge, makadadi patinget pabuat anake ditu." 6
Parasisian Idane raris mamargi nylajah desa-desane irika, midartayang Orti
Rahayune punika miwah nyegerang anak sakit milehan. 7 Ida Sang Prabu
Herodes, sane madeg prabu ring wewengkon Galileane, sampun mireng
saluiring paindikane punika. Ida Sang Prabu Herodes rumasa osek ring
kayun, santukan wenten anak maosang, mungguing Dane Yohanes
Panglukat sampun nyeneng saking pantaran anake padem. 8 Wenten malih
sane maosang, mungguing Nabi Elia sampun rauh, miwah wenten taler
sane maosang mungguing sinalih tunggil nabi-nabine sane nguni, sampun
nyeneng malih. 9 Ida Sang Prabu Herodes ngandika sapuniki: "Dane
Yohanes suba punggal gelahe. Dadinne nyenke sasajaane Anake ene, ane
dingeh gelahe nglaksanayang sakancan paundukane ento?" Ida sang prabu
ngusahayang pisan mangda nyidayang kapanggih ring Ida Hyang Yesus.
10 Sasampun parautusan Idane mawali, dane raris nguningayang ring Ida
Hyang Yesus, saluiring paindikan sane sampun laksanayang dane. Ida raris
ngajak dane masingidan ring kota sane mawasta Betsaida. Sane ngiring Ida
wantah parautusan Idane kewanten. 11 Riwau anake akeh miragi indike
punika, ipun raris ngetut pamargin Idane. Ida ledang pisan nampi rauh
anake punika. Irika Ida raris midartayang indik Pamrentahan Ida Sang
Hyang Widi Wasa ring ipun. Ida taler ngwarasang sakancan anake sane
mamuatang kasegeran. 12 Rikala suryane sampun surup, parasisian Idane
makaroras diri, rauh tangkil saha matur: "Guru, nikayangja anake akeh
punika ka desa-desa miwah ka pondok-pondok sane ring kiwa tengen
genahe puniki, mangda irika ipun numbas ajengan miwah ngrereh
dunungan, santukan genahe puniki suung." 13 Nanging Ida ngandika ring
dane: "Cening benehne maang anake ento daar." Dane raris matur: "Titiang
sareng sami wantah maderbe roti limang bungkul miwah ulam kekalih
kewanten. Punapike Guru ledang yening titiang mamargi jaga numbasang
anake puniki ajengan?" 14 (Anake sane wenten irika, sane lanang
kewanten sawatara wenten limang tali diri akehipun.) Ida raris ngandika
ring parasisian Idane: "Tundenja anake ento negak magompyok-
gompyokan, sawatara ajaka seket diri agompyokan!" 15 Parasisian Idane
ngiringang pangandikan Idane tur ngengken anake akeh punika mangda
negak. 16 Sasampun Ida ngambil rotine limang bungkul miwah ulame
kekalih punika, Ida tumuli tumenga maksian ka langite. Ida matur
panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Wus punika roti miwah
ulame punika kagompes-gompes, paicayang Ida ring parasisian Idane,
mangda kadumang ring anake akeh punika. 17 Anake makasami punika
nunas ngantos wareg. Wus punika sisan rotine kapunduhang antuk
parasisian Idane, wenten roras sok bek-bek akehipun. 18 Sedek rahina
anu, rikala Ida Hyang Yesus ngastawa praragayan, parasisian Idane rauh
nangkilin Ida. Ida raris mataken ring dane sapuniki: "Manut panyengguh
anake liu, nyenke Guru ene?" 19 Atur danene: "Wenten sane nyengguh
mungguing Guru puniki Dane Yohanes Panglukat. Wenten sane nyengguh
mungguing Guru puniki dane Nabi Elia. Wenten malih sane nyengguh
mungguing Guru puniki: Sinalih tunggiling nabi sane nguni sane nyeneng
malih." 20 Ida Hyang Yesus raris mataken ring dane: "Yen manut panarkan
ceninge, nyenke Guru tenenan?" Masaur Dane Petrus: "Guru puniki Sang
Kristus Sang Juru Rahayu Sane Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi
Wasa." 21 Ida Hyang Yesus raris miteketin dane, mangda dane sampunang
ngwerayang paindikane punika ring sapasira jua. 22 Ida Hyang Yesus
malih ngandika: "Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi
Wasa tan pariwangde lakar nandang sangsara. Ida lakar katulak baan
parapanglingsire muah baan parapangageng panditane muah baan
paraguru agamane, tur lakar kasedayang. Nanging ditutug makatelunne Ida
lakar buin katangiang tur kauripang." 23 Pangandikan Idane ring dane
makasami: "Asing-asing anak ane makeneh dadi sisian Gurune, ia patut
ngengsapang deweknyane niri, tur sadina-dina negen salibne tur nututin
Guru. 24 Sawireh anake ane makeneh ngutamayang idupne padidi, ia
tusing lakar muponin idup ane sujati. Nanging anake ane ngetohang uripne
pabuat Guru, ia lakar muponin idup ane sujati tur langgeng. 25 Adake anak
ane nyak ngodagang gumine makejang, nanging ia padidi kalah tur
sengkala? Suba sinah tusing ada. 26 Anake ane kimud ngangkenin Guru
muah paurukan Gurune di arepan manusane, Sang Putraning Manusa
Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa masih lakar kimud ngangkenin anake
ento manian disuba pangrauhan Idane sajeroning kaluihan Idane muah
kaluihan Ida Sang Aji muah kaluihan paramalaekat Idane ane suci. 27
Ingetangja: Sujatinne di pantaran anake ane ada dini jani, ada makudang-
kudang anak ane tuara lakar mati, satonden ia ningalin Ida Sang Hyang
Widi Wasa ngadegang Pamrentahan Idane." 28 Sawatara sampun maletan
pitung rahina, sasampun Ida ngwecanayang paindikan sane inucap, Ida
Hyang Yesus ngajak Dane Petrus, Yohanes miwah Yakobus munggah ka
gununge praya ngastawa. 29 Risedek Ida ngastawa, jeg magentos
swabawan Idane, tur busanan Idane kanten petak dumilah. 30 Tan
pararapan jeg wenten anak sareng kalih mabebaosan ngiring Ida, inggih
punika: Nabi Musa miwah Nabi Elia. 31 Sang kalih makantenang raga ring
sajeroning kaluihan tur mabebaosan ngiring Ida Hyang Yesus, maosang
sapariindik Idane jaga ninutin pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa
malantaran jaga seda ring kota Yerusalem. 32 Daweg punika Dane Petrus
miwah timpal-timpal danene sedekan sirep leplep. Rikala dane pada
matangi, kantenang Dane Ida Hyang Yesus sajeroning kaluihan Idane
miwah anak sareng kalih sane sareng-sareng ngadeg ring Ida. 33 Duk sang
kalih jaga nilarin Ida Hyang Yesus, Dane Petrus matur ring Ida, sapuniki:
"Inggih Guru, bagia pisan iraga wenten iriki. Sane mangkin titiang jaga
ngwangun pakoleman tetiga, inggih punika asiki buat Guru, sane asiki
pabuat dane Nabi Musa miwah sane malih asiki pabuat dane Nabi Elia."
(Nanging sujatinipun Dane Petrus nenten uning ring indik sane ucapang
dane punika.) 34 Sedek dane matur kadi asapunika, jeg wenten mega
nyayubin Ida miwah dane sareng sami, tur rikala Ida miwah dane
kasayubin antuk megane punika, sisiane makatetiga punika pada
karesresan. 35 Tumuli wenten sabda saking genah megane punika,
sapuniki: "Ene suba Putran Ulun ane selik Ulun. Idepangja pangandikan
Idane." 36 Sasampun puput sabdane punika, jeg kantenang dane wantah
Ida Hyang Yesus kewanten kantun praragayan. Tur parasisian Idane
nyekepang paindikane punika. Samaliha daweg punika dane tan pisan
nuturang paindikane sane sampun panggihin dane punika ring sapasira jua.
37 Benjangipun rikala Ida sareng sisian Idane sane tetiga punika tedun
saking gununge punika, akeh anake pada rauh nangkilin Ida. 38 Wenten
anak adiri saking pantaran anake akeh punika mapinunas sapuniki: "Inggih
Guru, titiang nunas ica ring Guru, mangda Guru ledang ngaksi pianak
titiange, santukan titiang maderbe pianak wantah ipun kewanten. 39 Ipun
karangsukan setan. Setane punika jeg tan pararapan ngawinang ipun jerit-
jerit, tur ipun kapungsang-pangsing antuk setane punika, ngantos madidih
bungutipune. Setane punika tan rered-rered nyakitin ipun tur nenten nyak
makaon saking padewekanipune. 40 Titiang sampun nunas tulung ring
parasisia druene, mangda nundung setane punika, nanging dane nenten
mrasidayang." 41 Ida Hyang Yesus raris ngandika: "Pelih pesan ragane
ene! Ragane tusing pracaya teken Tiang. Nganti buin amunapake makelon
Tiange patut bareng-bareng teken ragane? Nganti buin makapidanke Tiang
patut sabar teken ragane?" Ida raris ngandika ring reraman anake alit
punika, sapuniki: "Ajakja pianak ragane mai!" 42 Duk anake alit punika
sampun nampek ring Ida Hyang Yesus, setane punika mantigang tur
mungsang-mangsing ipun. Nanging Ida Hyang Yesus ngerengin setane tur
nyegerang anake alit punika, raris kaserahang ring bapannyane. 43
Makasami anake pada angob ring kawisesan Ida Sang Hyang Widi Wasa
sane maha agung. Durung ical angob anake makasami punika ring
sakancan paindikane sane kardi Ida iwau, Ida Hyang Yesus raris ngandika
ring parasisian Idane: 44 "Ingetangja raos Gurune ene: Sang Putraning
Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa lakar kaserahang sig
kakuasaan manusane." 45 Dane sareng sami nenten ngresep ring daging
pangandikane punika, santukan kantun makulit, kantos dane tan
mrasidayang minehin, samaliha dane nenten purun nunasang ring Ida
piteges pangandikan Idane punika. 46 Raris wetu pagujeg ring pantaran
parasisian Idane, indik sapasirake sane pinih utamana ring pantaran
danene. 47 Nanging Ida Hyang Yesus wikan ring daging pakayunan
danene punika. Duaning punika Ida raris ngambil anak alit adiri tur
jujukang Ida ring samping Idane, 48 tumuli ngandika ring parasisian Idane
sampuniki: "Nyenja ane nampi anake cerik ene uli krana Guru, anake ento
nampi Guru. Nyenja ane nampi Guru, anake ento nampi ane ngutus Guru.
Sawireh anake ane paling nistana di pantaran ceninge ajak makejang,
anake ento paling utamana." 49 Dane Yohanes raris matur: "Guru, titiang
manggihin wenten anak nundung setan masrana ngojah parab Gurune. Ipun
raris tombahang titiang, santukan ipun nenten sareng-sareng ring iraga." 50
Ida Hyang Yesus ngandika ring dane: "Edaja tombahanga anake ento!
Sawireh anake ane tusing ngamusuhin cening, anake ento dadi roang
ceninge." 51 Rikala sampun makire tutug panemayan Ida Hyang Yesus
jaga kunggahang ka suargan, Ida raris ngulengang pakayunan Idane lunga
ka kota Yerusalem. 52 Ida raris ngutus makudang-kudang utusan ngriinin
pamargin Idane. Utusane punika tumuli mamargi, raris rauh ring
satunggiling desan wong Samariane, praya nabdabang saluiring paindikan
pabuat Ida Hyang Yesus. 53 Nanging parawong desane punika nenten
nyak nampi Ida, santukan sampun sinah pamargin Idane jaga ngungsi ka
kota Yerusalem. 54 Riwau sisian Idane, inggih punika Dane Yakobus
miwah Dane Yohanes uning ring paindikane punika, raris dane matur:
"Inggih Guru, punapike Guru ledang, yen titiang ngatag geni tumurun
saking akasane, jagi ngeseng ipun sami?" 55 Nanging Ida Hyang Yesus
maksian ring dane, saha nglemekin dane. 56 Ida miwah parasisian Idane
raris lunga ka desa sane lianan. 57 Duk Ida Hyang Yesus kairing antuk
parasisia druene nglanturang pamargin Idane, ring margi wenten anak
matur ring Ida sapuniki: "Titiang misadia ngiring Guru, kijaja Guru pacang
lunga!" 58 Ida Hyang Yesus ngandika ring ipun: "Cicing alasane pada
ngelah gua muah kedise pada ngelah sebun, nanging Sang Putraning
Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa tusing madue tongos buat
sirep muah masandekan." 59 Irika Ida ngandika ring anak sane lianan:
"Tututinja Tiang!" Nanging anake punika matur: "Guru lugrainja titiang
mawali dumun praya nanem sawan bapan titiange!" 60 Nanging Ida Hyang
Yesus ngandika ring ipun: "Depangja anake mati nanem sawan timpalne
ane mati. Nanging ragane kemaja luas midartayang mungguing ane jani Ida
Sang Hyang Widi Wasa ngadegang Pamrentahan Idane." 61 Wenten malih
anak lianan matur ring Ida: "Inggih Guru, titiang praya ngiring Guru,
nanging lugrainja titiang mapamit dumun ring pakurenan titiange." 62 Ida
Hyang Yesus ngandika ring ipun: "Sakancan anake ane nenggala, nanging
enu tolah-tolih kuri, anake ento tan paguna, pabuat Pamrentahan Ida Sang
Hyang Widi Wasa."

10:1 Wusan punika Ida Sang Panembahan raris nyelik sisia sane lianan
pitung dasa diri akehipun. Dane raris kutus sareng kalih sareng kalih
ngriinin pamargin Idane, ka kota-kota miwah genah-genah sane pacang
marginin Ida. 2 Ida ngandika ring dane makasami: "Padine liu pesan ane
suba sedeng anyi, nanging pederepe tuah abedik. Wireh keto mapinunasja
teken Ida Sang Madue padine, apanga Ida ngutus parapaderepe buat
nganyi padi duene ento. 3 Nah kema jani cening luas! Sujatinne Guru
ngutus cening sumasat buka panak biri-birine ka tengah-tengah cicing
alasane. 4 Edaja ngaba dompet wiadin soksokan anggo ngagendong
wiadin sepatu. Buina eda macapatan teken enyen-enyen di jalan." 5 Yening
cening nyelepin umah, ucapangja malu kene: "Sutrepti rahayuja saisin
umahe ene! 6 Yening di umahe ento ada anak demen ngulati rahayu,
ucapan ceninge ento lakar ngawanang anake ento rahayu, nanging yening
tusing, ucapan ceninge ento lakar ngawanang ia tusing rahayu. 7 Nongosja
cening di umahe ento, tur daar muah inumja saluiring ane sagianga buat
cening. Sawireh anake ane magae ia patut nampi pikolih. Edaja
makisid-kisid madunungan. 8 Buina yen cening neked di salah tunggaling
kota, tur katampi baan anake ditu, daarja saluiring ane sagianga buat
cening. 9 Tur segerangja anake ane sakit-sakit ane ada ditu muah
orahangja teken ia kene: Ida Sang Hyang Widi Wasa digelis ngadegang
Pamrentahan Idane di pantaran ragane! 10 Nanging yen cening neked di
salah tunggaling kota, tur cening tusing katampi baan anake ditu, kemaja
cening ka marga-margane ane gede ane ada di kotane ento, tur orahangja
kene: 11 Kayang buka ane neket di tlapakan batis tiange ketebang tiang di
arepan ragane. Nanging ingetangja, mungguing Ida Sang Hyang Widi
Wasa digelis ngadegang Pamrentahan Idane di pantaran ragane! 12 Guru
ngorahin cening, manian di Dina Pangadilane, sangetan pidukan Ida Sang
Hyang Widi Wasa teken kotane ento bandingang teken kota Sodome!" 13
"Sengkala iba ih kota Korasim! Sengkala iba ih kota Betsaida! Sawireh
yen di kota Tirus muah di kota Sidon kaadakang katawahan buka ane
kaadakang di tongos ibane, sinah dugase ento ia suba pada sedih kingking,
tur nguap awakne aji abu buat muktiang mungguing ia suba ngutang
dosa-dosannyane. 14 Nanging manian di Dina Pangadilane pamidanda ane
lakar katiba teken kota Tirus muah kota Sidon inganan bandingang teken
ane lakar katiba teken iba. 15 Buina ih iba kota Kapernaum! Iba makeneh
nyungjungang dewek nganteg ka suarga! Iba lakar kacemplungang ka
nrakane!" 16 Ida Hyang Yesus ngandika ring sisian Idane: "Nyenja ane
madingehang cening, ia madingehang Guru; buina nyenja nulak cening
anake ento nulak Guru; tur nyenja nulak Guru, anake ento nulak Ida Sang
ane ngutus Guru." 17 Sisia sane pitung dasa diri punika sami pada mawali
saha liang pisan. Dane matur ring Ida sapuniki: "Inggih Ratu Panembahan,
sawatek setane pada nungkul ring titiang, yen titiang mrentah ipun
malantaran parab Palungguh IRatu." 18 Ida Hyang Yesus raris ngandika
ring dane: "Guru ngatonang Ratun Setane ulung uli langite, makebiar buka
tatite. 19 Padingehangja! Guru suba maang cening kawisesan buat nyekjek
lelipi, teledu, muah ngalahang kawisesan musuhe ento. Tusing ada ane
nyidayang mencanen cening. 20 Nanging eda nyen cening kendel, baana
sawatek setane nungkul teken cening, sakewala pada liangja baan adan
ceninge suba matulis di suargan." 21 Duk punika, gargita pisan kayun Ida
Hyang Yesus, kaliput antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, tumuli Ida
ngandika: "Inggih Aji, sane nitah suarga miwah jagate, Titiang matur
panyuksma ring Palungguh Aji, santukan Palungguh Aji sampun nyinahang
paindikane puniki ring anake sane nambet, saha nyingidang arepa ring
anake sane ririh lan wicaksana. Inggih Aji, santukan paindikan sane kadi
asapunika wantah sane ledangin Palungguh Aji. 22 Palungguh Aji sampun
maicayang saluiring paindikane punika ring Titiang. Tan wenten anak sane
uning, sapasirake Ida Sang Putra sajawining Ida Sang Aji. Samaliha tan
wenten anak sane uning sapasirake Sang Aji, sajawining Ida Sang Putra
miwah anake sane sampun kalugrain antuk Ida Sang Putra, jaga uning ring
paindikane punika." 23 Wus punika Ida Hyang Yesus raris maksian ring
parasisian Idane saha ngandika nguleng wantah ring dane kewanten,
sapuniki: "Bagia pesan cening ningalin paundukane ane tingalin cening ene.
24 Guru ngorahin cening, liu paranabine muah pararatune mapakayunan
nyingakin paundukan ane tingalin cening jani, nanging ida dane tuara
nyidayang nyingakin. Buina ida dane makayun mirengang apa ane dingeh
cening jani, nanging ida dane tuara nyidayang mirengang." 25 Wus punika
wenten satunggiling guru agama, rauh mintonin Ida Hyang Yesus, sapuniki
aturnyane: "Inggih Guru, napi sane patut laksanayang titiang, mangda
titiang prasida muponin urip langgeng?" 26 Pasaur Ida Hyang Yesus ring
dane: "Sapunapike sane munggah ring Cakepan Sucine? Sapunapike antuk
ragane ngartiang?" 27 Atur anake punika: "Asih subaktija ragane teken Ida
Sang Hyang Widi Wasa, Panembahan ragane, aji panelas bayu sabda idep
ragane, tur tresnainja sesaman ragane, buka nresnain deweke padidi." 28
Pangandikan Ida Hyang Yesus: "Patut pasaur ragane punika.
Laksanayangja kadi asapunika, sinah ragane pacang muponin urip." 29
Nanging anake punika mamanah matutang deweknyane, punika awinan
dane raris matur sapuniki: "Sapasirake sesaman titiange?" 30 Pasaur Ida
Hyang Yesus: "Wenten anak mamargi tedun saking kota Yerusalem ka
kota Yeriko. Ring margi ipun kabegal. Paderbeanipune sami kambil, tur
ipun kalempagin tambis-tambis padem. Wus punika ipun raris kakalahin
nyleketek irika. 31 Duk punika katuju wenten satunggiling pandita
nglintang ring margine punika. Riwau ngaksi anak sane kabegalan punika,
raris nyamping tur nglantur mamargi. 32 Kadi asapunika taler wenten anak
turunan Lewi nglintang irika; duk manggihin anake sane kabegalan punika,
ipun raris nyamping tur nglantur mamargi. 33 Raris wenten anak Samaria
sane nuju maleluasan, taler nglintang irika. Duk ipun manggihin anake sane
kabegalan punika, kadi daut manahipune antuk kapiolasan. 34 Ipun raris
maranin anake punika tumuli tatunipune kabedbed saha katuruhin antuk
minyak miwah anggur. Wus punika anake punika raris kunggahang ring
kuda tegakanipune, raris kabuat ka genahipune madunungan saha
kapretenin irika. 35 Benjangnyane, ipun raris nyerahang jinah perak kalih
bidang ring sang madue purine punika, kadulurin antuk baos sapuniki:
'Nawegang preteninja anake punika sapatutipun. Yen ipun nelasang prabea
langkungan ring puniki, benjangan rikalan tiange mawali malih mriki, kala
punika jagi malih taur tiang.'" 36 Ida Hyang Yesus raris ngandika: "Manut
pepineh ragane, ring pantaran sang tiga punika, sane encenke sesaman
anake sane kabegal punika?" 37 Pasaur guru agamane punika sapuniki:
"Kamanah antuk titiang, anake sane malaksana kapiolasan ring ipun."
Pangandikan Ida Hyang Yesus: "Inggih, mrikaja rarisang margiang kadi
asapunika!" 38 Rikala Ida Hyang Yesus kairing antuk parasisian Idane
nuju malelungayan, Ida rauh ring satunggiling desa. Irika wenten anak eluh
mawasta Marta, ngaturin Ida simpang ka umahnyane. 39 Anake punika
maderbe nyama eluh adiri mawasta Maria. Maria puniki matimpuh ring
samping cokor Ida Sang Panembahan, geleng miragiang paurukan Idane.
40 Nanging Marta repot pisan ngayahin. Ipun raris nangkilin Ida Hyang
Yesus tur matur sapuniki: "Inggih Ratu Panembahan, punapike IRatu
nenten lingu, mungguing nyaman titiange punika manggayang titiang
newek kewanten ngayahin? Nikayangja ipun nulungin titiang!" 41 Nanging
pasaur Ida Sang Panembahan, sapuniki: "Marta, Marta, magenepan ane
kewehang tur repotang eluh. 42 Nanging tuah abesik ane buat, tur Maria
suba milih bagian ane paling melaha, ane tusing buin lakar kajuang uli sig
iane."

11:1 Sedek rahina anu Ida Hyang Yesus nuju ngastawa ring satunggiling
genah. Sasampune Ida puput ngastawa, raris wenten sisian Idane adiri
matur ring Ida sapuniki: "Inggih Ratu Panembahan, urukangja titiang
ngastawa, sakadi Dane Yohanes ngurukang parasisian danene." 2 Pasaur
Ida Hyang Yesus ring dane: "Yening cening ngastawa, kene abete: Inggih
Aji, parab Palungguh Aji mangda kasuciang. Pamrentahan Palungguh Aji
dumadak rauh. 3 Paicayang ring titiang nyabran rahina, pangan kinum
sategepipun. 4 Ampurayangja saananing dosa-dosan titiange, santukan
titiang taler ngampurayang sakancan anake sane mapakardi iwang ring
titiang. Tur sampunangja titiang kabakta ring sajeroning gegodan." 5 Ida
Hyang Yesus raris ngandika ring parasisian Idane: "Yen ada anak di
pantaran ceninge ane nuju tengah lemeng ka umah timpalne tur ngraos
kene: "Beli, baangja tiang nyilih roti telung bungkul, 6 sawireh ada timpal
tiange adiri ane sedek maleluasan singgah jumah tiange, tur kabenengan
tiang tusing ngelah apa ane lakar sagiang tiang." 7 Dipradene timpal
ceninge ento lakar masaut kene: 'Edaja ngugul tiang, jelanane suba
mubetan buina tiang ajak pianak-pianak tiange suba pada pules, tiang
tusing makatang bangun ngayahin adi.' 8 Nah kenkenke amun sasajaane?
Guru ngorahin cening: Yadiastu ia tusing nyak bangun muah maang nyilih
roti baana ia matimpal, nanging sawireh cening tusing suud-suud
mapangidihan teken ia, sinah ia lakar bangun tur ngisinin pangidih ceninge
ento. 9 Wireh keto Guru ngorahin cening: Mapinunasja, sinah cening bakal
kicen, alihja sinah cening bakal mapikolih, dogdogja jelanane, sinah cening
lakar kaampakin. 10 Sawireh anake ane mapinunas sinah lakar kicen, tur
sakancan anake ane ngalih sinah mapikolih muah sakancan anake ane
nogdog jelanan, sinah lakar kaampakin. 11 Nyenke di pantaran ceninge ane
suba ngelah pianak, tur di kalane pianakne ento nagih be, laut baanga lelipi
anggona nyilurin bene ento? 12 Wiadin yen pianakne nagih taluh, laut
baanga teledu? 13 Wireh keto, yen cening ane madewek corah bisa maang
ane melah teken pianak-pianak ceninge, apa buin Ida, Ajin ceninge ane di
suargan, Ida sinah lakar maicayang Roh Idane teken sakancan anake ane
mapinunas teken Ida!" 14 Sedek rahina anu Ida Hyang Yesus nundung
setan sane ngranayang kolok. Sasampun setane punika medal, anake sane
pecak karangsukin setan punika raris nyidayang mabaos. Anake akeh
tumuli pada angob. 15 Nanging saking pantaran anake punika wenten sane
mabaos sapuniki: "Ia nundung setane ento nganggon kuasan Ratun Setan
ane madan Beelsebul." 16 Wenten taler anak lian sane mamanah mintonin
Ida. Ipun nunas mangda Ida ngadakang praciri sane tawah, buat muktiang,
mungguing Ida seselikan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 17 Nanging Ida
Hyang Yesus wikan ring manah anake punika, raris Ida ngandika:
"Sakancan kaprabon sane panjaknyane maroang-roangan tur saling siatin
sinah gelis jaga rusak; kadi asapunika taler sakancan pakurenane sane
sagsag sinah pacang uug. 18 Kadi asapunika taler, yen panjak Ratun
Setane maroang-roangan, tur masiat nglawan roang gelahnyane, sapunapi
jagi antuka ngamanggehang kaprabonipune? Ragane maosang, mungguing
Tiang nundung setan nganggen kuasan Beelsebul, Ratun Setane. 19 Yening
kadi asapunika, sapasira ngicen parasisian ragane kuasa buat nundung
setan punika? Sisian ragane ngraga muktiang, mungguing ragane punika
iwang. 20 Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ngicen Tiang kuasa buat
nundung setan punika, tur indike punika nyinahang, mungguing Ida Sang
Hyang Widi Wasa sampun ngadegang Pamrentahan Idane ring pantaran
ragane. 21 Yening wenten anak siteng tur magegawan sregep nyaga
umahnyane, sinah rahajeng sakancan paderbeannyane. 22 Nanging yen
wenten anak sitengan ring ipun nglawan tur ngaonang ipun, anake punika
jaga ngebutin gegawan sane andelang ipun, tur jaga ngedum barang-barang
sane jarah ipun irika. 23 Anake sane nenten maroang ring Tiang, anake
punika sujatinne nglawan Tiang, tur anake sane nenten munduhang sareng-
sareng ring Tiang, anake punika wantah ngae buyar." 24 "Yening setane
medal saking manusane, ipun ngumbara ring genahe sane melakang nyadia
ngulati genah masandekan. Yening ipun nenten polih genah, raris ipun
mapajar sapuniki: 'Idewek lakar buin malipetan ka umahe ane suba kalahin
idewek ipidan.' 25 Tumuli ipun mawali, tur dapetang ipun umahe sampun
kedas masampatan tur sampun kadabdab saha becik. 26 Ipun raris medal
tur ngrereh setan pepitu sane kaonan ring ipun, sami pada kajak ngranjing
tur jenek ring dewek anake punika. Pamuputipun kawentenan anake sane
karangsukan setan punika, kaonan ring kawentenanipun duk
pangawitnyane." 27 Sasampune Ida Hyang Yesus puput ngandika kadi
asapunika, raris wenten anak eluh saking pantaran anake akeh punika,
matur ring Ida antuk suara sane jangih, sapuniki: "Ambate bagian anake
istri, sane sampun mobotang Ragane miwah sane sampun nyecepin
Ragane." 28 Nanging Ida ngandika: "Tungkalikanipun, ambate bagian
anake sane miragiang saha nglakonin sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa."
29 Tatkala Ida Hyang Yesus kagrunyung antuk anake akeh, Ida raris
ngandika: "Jadmane sane ring masane mangkin, mula tuah jadma dursila.
Ipun kedeh nunas praciri, nanging ipun tan jagi kicen, sajawining pracirin
dane Nabi Yunus. 30 Santukan, sakadi dane Nabi Yunus dados praciri
pabuat wong kota Niniwene, kadi asapunika taler Sang Putraning Manusa
Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa, jaga dados praciri pabuat jadmane
ring masane mangkin. 31 Rikala rauh Rahina Pangadilane, Sang Ratu Istri
saking jagate kelod pacang mapadu arep ring jadmane ring masane
mangkin, tur ida pacang nyisipang ipun. Santukan ida rauh saking tanggun
gumine misadia mirengang kawicaksanan Ida Sang Prabu Salomo. Tiang
nuturin ragane, sujatinne sane mangkin iriki wenten anak sane luihan ring
Sang Prabu Salomo. 32 Ring Rahina Pangadilane, wong kota Niniwene
jaga mapadu arep ring jadmane ring masane mangkin, tur ipun jagi nalih
jadmane ring masane mangkin. Santukan ritatkala ipun miragiang
pamidartan dane Nabi Yunus, wong kota Niniwene pada ngutang
dosa-dosannyane. Tiang nuturin ragane, sujatinne sane mangkin iriki
wenten anak sane luihan ring dane Nabi Yunus!" 33 "Tanja wenten anak
ngenyit lampu, raris ngenahang lampune punika ring batan longan wiadin
ring batan kekebe, nanging lampune punika kagantungang ring
pangantungane, mangda galangnyane kapanggih antuk sakancan anake
sane rauh mrika. 34 Panyingakan ragane punika suluh buat dewek ragane.
Yen panyingakan ragane cedang, sinah dewek ragane makaukud galang,
nanging yen panyingakan ragane rusak, sinah dewek ragane peteng dedet.
35 Duaning punika, yatnainja mangda galange sane wenten ring dewek
ragane punika sampunang ngantos peteng. 36 Yening dewek ragane galang
makaukud, tur tan wenten sane peteng, kenginan makasami jagi galang, tan
bina kadi sinar lampune ngalangin ragane antuk galang sane maglanaran."
37 Rikala Ida Hyang Yesus sampun puput mapaica paurukan, wenten anak
saking golongan Parisi adiri ngaturin Ida mangda marayunan ring jeroan
danene. Ida raris ngranjing ngajeroang tumuli malinggih marayunan. 38
Anak golongan Parisine punika tengkejut pisan manggihin, santukan Ida
nenten masehin tangan, sadurung Ida marayunan. 39 Duaning punika, Ida
Sang Panembahan ngandika ring dane, sapuniki: "Niki ragane anak
golongan Parisi, ragane mresihin piring miwah jembung ragane wantah
ring sisinnyane kewanten, nanging ring tengah keneh ragane bek madaging
kadroakan miwah kacorahan. 40 Ih paraanak sane belog punggung,
boyake Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ngardi ring sisinnyane punika, Ida
taler sane ngardi ring tengahnyane? 41 Nanging padanaangja daging piring
miwah jembung ragane punika ring anake tiwas-tiwas. Tur malantaran
nglaksanayang paindikane punika, kenginan saluiring paindikan jagi dados
bresih pabuat ragane. 42 Nanging sengkala ragane ih anak golongan Parisi.
Ragane maturan ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, apahdasan saking
pamupon ragane, minakadinne: selasih, inggu miwah jejanganan sane
lianan. Nanging ragane nglemenahan indik kadilan miwah astiti bakti ring
Ida Sang Hyang Widi Wasa. Paindikane punika sane patutipun laksanayang
ragane, nanging sane lianan punika sampunang lemenahanga. 43 Sengkala
ragane ih anak golongan Parisi. Santukan ring perhyangan ragane seneng
malinggih ring ajeng, tur seneng katunas lugrain ring pasare. 44 Sengkala
ragane, santukan ragane tan bina sakadi gegumuk ring setrane, sane tan
mapinget, kantos tan kuningin antuk anake sane mamargi irika." 45 Sinalih
tunggil paraguru agamane matur ring Ida: "Inggih Guru, yening Guru
mabaos kadi asapunika, Guru taler nganistayang titiang sareng sami!" 46
Pasaur Ida Hyang Yesus: "Sengkala taler ragane paraguru agama!
Santukan ragane mategenin anak antuk tetegenan sane tan sida antuk
negen, nanging ragane niri tan kayun nundik tetegenane punika, buat
nulungin ipun. 47 Sengkala ragane, santukan ragane ngardi pinget sane
becik ring gegumuk paranabine sane kasedayang antuk paraleluur ragane.
48 Malantaran punika ragane mariangken, mungguing ragane matutang
pamargin leluur ragane, sane sampun nyedayang paranabine punika, tur
ragane ngardi pinget ring gegumuknyane. 49 Duaning punika wenten
kakecap kawicaksanan Ida Sang Hyang Widi Wasa sapuniki: 'Ulun lakar
ngutus paranabi muah parautusan Ulune nekain ia, nanging atenga paranabi
lan parautusan Ulune lakar matianga muah atenga lakar sangsaraina.' 50
Kadi asapunika manusane mangkin pacang kasisipang antuk Ida Sang
Hyang Widi Wasa, malantaran sedan paranabine sane kasedayang saking
pangawit jagate, 51 ngawit saking sedan Dane Habel kantos rauh sedan
Dane Sakaria, sane kasedayang ring selagan genah morbor aturan ingon-
ingone miwah Perhyangan Agunge. Samaliha Tiang nuturin ragane:
Manusane ring masane mangkin makasami pacang kasisipang malantaran
sedan paranabi miwah parautusane punika. 52 Sengkala ragane ih
paraguru agama, santukan ragane sampun ngambel sereg taman kaweruhe,
nanging ragane nenten ngranjing ring tamane punika, tur ragane nambakin
anake sane mamanah ngranjing!" 53 Sasampune Ida Hyang Yesus kesah
saking genahe punika, paraguru agamane miwah golongan Parisine
ngawitin nyadcad Ida banget pisan. Dane nakenang paindikan
mawarni-warni ring Ida, 54 misadia jaga ngalih-ngalihin sauh pangandikan
Idane. Dane pada ngaat ngulati kiwangan Idane, malantaran pangandikan
Idane sane sauh.

12:1 Duk punika panyiuan jadmane pagrunyung, kantos ipun pada saling
seeg. Ida Hyang Yesus raris ngawitin mapaica paurukan, kapingarep buat
sisian Idane, sapuniki pangandikan Idane: "Pada yatnainja dewek ceninge
marep teken ragin golongan Parisine, nah ento teken tingkahne ane
mapi-mapi. 2 Saluiring paundukan ane kengkebang lakar kaberberang
muah saluiring ane pingit ento lakar kawerayang. 3 Wireh keto, apaja ane
tuturang cening di petenge, lakar kadingehan di galange, buina apa ane
kisi-kisiang cening jumaan meten, ento lakar kuar-uarang uli di neb
umahe." 4 "Ih cening parasawitran Gurune! Guru ngorahin cening. Edaja
cening takut teken anak ane tuah nyidayang ngamatiang awak ceninge,
sawireh sasubane keto ia tusing nyidayang buin mapagae ane jaatan teken
ento. 5 Guru lakar matujuhin cening, nyen ane patut takutin cening. Takutja
cening teken Ida Sang Hyang Widi Wasa. Krana sasubane Ida mancut urip
manusane, Ida madue kuasa ngentungang ia ka nrakane. Guru nuturin
cening amun sasajaane, tuah Ida ane patut takutin cening. 6 Yadiapinja
kedis perite limang ukud maji tuah aji duang rupiah, nanging tusing ada
angan aukud ane kalaliang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 7 Malahan
bok ceninge masih suba mapetek. Wireh keto edaja cening takut! Sawireh
di ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa cening enu majian teken kedis perite
ento." 8 "Guru ngorahin cening, sakancan anake ane ngangken dadi sisian
Gurune di arepan manusane, Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang
Hyang Widi Wasa masih lakar ngangkenin ia di ajeng paramalaekat Ida
Sang Hyang Widi Wasa. 9 Nanging nyenja ane tuara ngangken dadi sisian
Gurune di arepan manusane, ia lakar masih tusing kangkenin baan Sang
Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa, di ajeng
paramalaekat Ida Sang Hyang Widi Wasa. 10 Sawatek anake ane ngucap
langgana marep teken Ida Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang
Widi Wasa, ia lakar kampurayang, nanging nyenja ane nganistayang Roh
Ida Sang Hyang Widi Wasa, ia tusing maan pangampura. 11 Yen cening
katurang ka ajeng parakelihan perhyangane, wiadin ka ajeng
paragubernure, wiadin ka ajeng parapamrentahe, edaja cening sangsaya
teken ane lakar anggon melanin dewek ceninge, wiadin teken unduk ane
lakar uningayang cening dikalane ento. 12 Sawireh Roh Ida Sang Hyang
Widi Wasa lakar nguduhang apa ane patut ungingayang cening." 13
Wenten sinalih tunggiling anak saking pantaran anake akeh punika, matur
ring Ida Hyang Yesus, sapuniki: "Inggih Guru, nikainja nyaman titiange,
mangda ipun ngedum warisan wong tuan titiange sareng ring titiang!" 14
Pasaur Ida Hyang Yesus ring ipun, sapuniki: "Jero, sira sane maang Tiang
wewenang dados hakim, wiadin ngedumang waris di pantaran ragane
sareng kalih?" 15 Sapanglanturipun, Ida ngandika ring anake akeh,
sapuniki: "Pada yatna miwah pada tangarja ragane marep ring sakancan
manahe sane loba, santukan urip jadmane boyaja gumantung ring
kasugihanipune, yadiastun ipun sugih maliah." 16 Raris Ida Hyang Yesus
nyritayang pangande puniki ring ipun, sapuniki: "Wenten anak sugih,
madue tanah sane pamupunnyane nikel ngliling. 17 Ipun ngawitin mapineh
ring manahnyane, sapuniki: 'Idewek tusing ngelah tongos buin lakar
anggon wadah pamupon tegale. Kenkenang men jani?' 18 Raris ipun
mabaos newek sapuniki: 'Kene pesan baan! Lakar uugang jinenge
makejang, suba keto lantas idewek buin nyujukang ane gedenan teken
ento. Ditu lakar pejang sakancan gandum muah branan ideweke. 19 Suba
keto, idewek lakar mapitutur teken deweke padidi kene: Aget pesan
idewek, jani idewek liu ngelah brana, nyandang anggon iba tiban-tibanan
makelonne. Nah entegangja kenehe, tur mangan nginumja, muah maliang-
liangja!' 20 Nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda ring ipun
sapuniki: 'Ih jlema belog! Dipetenge jani urip ibane lakar kabanjut. Nyen
lantas namiang sakancan branane ane suba punduhang iba ento?'" 21
Pamuputipun Ida Hyang Yesus ngandika sapuniki: "Kadi asapunika taler
pacang dadosipun anake sane munduhang brana buat deweknyane
kewanten, nanging ipun nenten sugih ring ajeng Ida Sang Hyang Widi
Wasa." 22 Ida Hyang Yesus raris ngandika ring parasisian Idane, sapuniki:
"Ento kranane Guru nuturin cening kene: Edaja cening sangsaya teken
unduk dedaaran ane lakar daar cening apanga cening idup, wiadin teken
panganggo ane lakar anggo cening. 23 Sawireh idupe ento utamaan teken
dedaarane muah ukudan iragane ento enu utamaan teken panganggone. 24
Tingalinja kedis perite: ia tusing nyambeh wiadin manyi, ia tusing ngelah
jineng tongos nyimpen gandum. Nanging yadiastu buka keto, Ida Sang
Hyang Widi Wasa ngicen ia amah-amahan. Cening enu majian teken
kedise ento. 25 Nyenke di pantaran ceninge, ane uli krana sangsayanne,
lakar nyidayang nyambungin tuuhnya buin alengkat? 26 Yen cening tusing
nyidayang ngitungang paundukane ane cerik ento, ngudiang dadi cening
sangsaya teken unduke ane len-lenan? 27 Pedasinja bungan bakunge ane
mentik di tegale. Ia tusing ngantih muah nunun. Nanging Guru nuturang
teken cening, busanan Sang Prabu Salomo, sajeroning kawibuhan idane,
tusing nyidayang nyamenin kaluihan bungane ento. 28 Yening buka keto
Ida Sang Hyang Widi Wasa mayasin padange di tegale, ane jani mentik,
buin mani lantas kentungang ka apine, apa buin cening, ih anak ane tunan
pracaya! 29 Ento krana edaja cening ngewehang unduk ane lakar daar
muah ane lakar inum cening, buina edaja inguh keneh ceninge. 30
(Sawireh anake ane tuara nyungsung Ida Sang Hyang Widi Wasa
makejang nyaratang paundukane totonan.) Nanging Ajin ceninge wikan,
cening mula tuah merluang unduke ento makejang. 31 Nanging saratangja
malu nglaksanayang pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa di idup ceninge,
tur Ida lakar maicayang teken cening paundukan-paundukan ane lenan
ento." 32 "Ih cening ane ajak abedik edaja cening takut! Sawireh Ajin
ceninge suba ledang maicayang mertan Pamrentahan Idane teken cening.
33 Adepja sakancan pagelahan ceninge, laut padanaang teken anake tiwas-
tiwas. Gaenang dewek ceninge wadah pipis ane tuara bisa usak, tur
simpen kasugihan ceninge di suargan, ditu kasugihane ento lakar tusing
bisa telah, sawireh tusing ada maling ane nyidayang mamaling muah tusing
ada ngetnget ane nyidayang ngamah. 34 Sawireh dijaja branan ceninge,
ditu masih keneh ceninge." 35 "Pada yatnaja cening, dabdabang tur
tragiangja dewek ceninge tur yatnainja apanga lampun ceninge setata
ngendih, 36 buka paraparekane ane ngantiang gustinnyane ane rauh uli
karya pabuncingane. Dikalane dane rauh tur nogdog kori, parekane ento
dienggal ngampakang korine. 37 Ambate bagian iparekan, ane dapetanga
enu magebagan saha yatna dikalan gustinne rauh. Guru nuturin cening,
dikalane ento gustinne bakal nabdabang raga, tur ngandikayang parekane
pada negak, tumuli dane ngayahin ia madaar. 38 Ambate bagian iparekan,
yen ia dapetanga enu magebagan saha yatna, yadiastun gustinne rauh nuju
tengah lemeng, wiadin ngedas lemahang. 39 Nah ingetangja unduke ene!
Yen anake ane ngelah umahe nawang kaliapa tekan malinge, sinah ia
tusing lakar maang umahne pongpong maling. 40 Aketo masih cening,
apanga cening setata pada yatna, sawireh Sang Putraning Manusa Utusan
Ida Sang Hyang Widi Wasa bakal rauh, dipanemayannyane ane tuara
pitaenang cening." 41 Dane Petrus raris matur sapuniki: "Inggih Ratu
Panembahan, punapike pangandene sane nikayang Palungguh IRatu iwau
punika, wantah katuekang ring titiang sareng roras diri kewanten, punapi
taler buat anake makasami?" 42 Pasaur Ida Sang Panembahan: "Dadinne
nyenke parekane ane satia tur dueg? Ia lakar kamanggehang baan gustinne,
buat lakar ngenterang saisin jeroanne muah lakar nyacarang dedaaran
teken parekan-parekane ane lenan, dimasan anake madaar. 43 Bagia pesan
parekane totonan, ane dapetanga baan gustinne nyalanang paundukane
ento, dikalan danene rauh. 44 Guru ngorahin cening, sujatinne parekane
totonan lakar kaserahang baan gustinne ngenterang saluiring arta branan
danene. 45 Nanging yen parekane ento mapineh kene: 'I Gusti makelo
tusing bakal rauh.' Ditu laut ia nigtig parekan-parekane muah
parapanyeroane ane lenan tur mangan nginum kanti punyah. 46 Sedek dina
anu, gustinne lakar nadak rauh dipanemayane ane tuara pitaenanga. Ia
lakar tekteka baan gustinne, apanga ia ngrasayang upah ane patuh teken
anake ane pada tuara pracaya teken Ida Sang Hyang Widi Wasa. 47
Iparekan ane suba nawang pakarsan gustinnyane, nanging tusing sayaga,
wiadin tusing nyak nglaksanayang pakarsan gustinnyane, ia lakar
kasisipang tur katigtig sanget pesan. 48 Nanging iparekan ane tusing
nawang pakarsan gustinne, nanging ia nyalanang paundukan ane
ngranayang ia patut katigtig, ia lakar gigisan matigtig. Anake ane kicen liu,
bakal liu katagihin, anake ane kicen liunan, liunan bakal tagihina." 49
"Tekan Gurune buat ngendihang api di gumine ene. Pangaptin Gurune,
apanga apine ento suba ngendih. 50 Guru patut nampi lelukatan. Ambate
nyeh keneh Gurune, satonden lelukatane ento pragat kalaksanayang. 51
Apake cening ngaden Guru ngaba dame ka gumine ene? Tusingja keto.
Guru ngorahin cening, tusingja dame ane aba Guru, nanging Guru
ngranayang anake sagsag. 52 Ngawit uli jani, pakurenan ane mapikuren
ajaka lelima lakar sagsag dadi dadua, tetelu nglawan dadua, wiadin dadua
nglawan tetelu. 53 Bapanne lakar nglawan pianakne muani muah pianakne
muani lakar nglawan bapanne. Memenne lakar nglawan pianakne eluh
muah pianakne eluh lakar nglawan memenne. Matuane ane eluh lakar
nglawan mantunne eluh muah mantunne eluh lakar nglawan matuane eluh."
54 Ida Hyang Yesus malih ngandika ring anake akeh, sapuniki: "Yening
ragane nyingakin gulem rauh saking kauh, gelis ragane mabaos sapuniki:
'Jani lakar ujan,' raris yuakti kadi asapunika. 55 Samaliha yen ragane
ngrasayang angine rauh saking kelod, ragane mabaos sapuniki: 'Jani lakar
panes ngentak-entak,' tur yuakti kadi asapunika. 56 Ih anak sane
mapi-mapi! Ragane uning nenger akasa miwah jagate tur uning
panadosanipun; napi awinan ragane tan uning nenger cirin masane
mangkin?" 57 "Napi awinan ragane nenten nibakang tetepasan ring
pantaran ragane ngraga, encen sane patut laksanayang ragane? 58 Yening
wenten anak mamanah nalih tur ngaturang ragane ka pangadilan, becikan
usahayang madame, sakantun ragane ring margi sareng anake punika.
Mangda sampunang ipun kantos durus ngaturang ragane ring hakime
miwah hakime nyerahang ragane ring polisine, tur polisine punika
ngasukang ragane ring pangkenge. 59 Tiang nuturin ragane: 'Ragane tanja
pacang medal saking pangkenge, sadurung ragane naur utang ragane
kantos buntas.'"

13:1 Daweg punika wenten makudang-kudang anak rauh ngaturang orti
ring Ida Hyang Yesus, indik makudang-kudang anak saking wewengkon
Galilea sane kapademang antuk Gubernur Pilatus risedek ipun ngaturang
aturan ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. 2 Ida Hyang Yesus tumuli
ngandika ring ipun sapuniki: "Yening anak Galileane punika kapademang
kadi asapunika, punapike indike punika nyinahang, mungguing dosanipune
agengan ring dosa-dosan sakancan anak Galileane sane lianan? 3 Boyaja
asapunika. Tiang nuturang ring ragane, yen ragane nenten ngutang
dosa-dosan ragane, tan pariwangde ragane sareng sami taler jaga ngemasin
pati, pateh sakadi anake punika. 4 Sapunapike indik anake plekutus diri
ring Siloam, sane padem irika tepen menara? Punapike indike punika
muktiang, mungguing dosanipune agengan ring sakancan anake sane
magenah ring kota Yerusalem? 5 Boyaja sapunika! Tiang nuturang ring
ragane, yen ragane nenten ngutang dosa-dosan ragane, tan urungan ragane
sami taler jaga ngemasin pati, sakadi anake punika." 6 Wus punika, Ida
Hyang Yesus raris nyritayang pangande sapuniki: "Wenten anak madue wit
aa ring abian angguripune. Ipun raris ka abian misadia ngrereh woh aane
punika, nanging asikiko tan polih. 7 Raris ipun mabaos ring juru
gaenipune, sane ngarap abiane punika, sapuniki: 'Tingalinja, suba uli telung
tiban tiang mai misadia ngalih buah aane ene, nanging tiang tusing taen
maan. Ebah dogen suba punyan aane ene. Sing ada gunanne ia enu idup,
sajaba ia nelahang sarin tanah dogen.' 8 Nanging juru gaenipune raris
matur: 'Inggih pamekele, banggayangja malih ataun kewanten, jagi
gebuhang titiang tanahipune, tur jagi dagingin titiang rabuk. 9 Ambate
becikne, yen malih ataun ipun mawoh, nanging yan tan mawoh, rarisang
sampun ipun ebah.'" 10 Nuju rahina Sabat, Ida Hyang Yesus mapaica
paurukan ring sinalih tunggiling perhyangan. 11 Irika wenten anak eluh
adiri sane nandang sakit karangsukan setan. Setane punika nyakitin ipun
saking plekutus taun, ngantos ipun bungkut tur tan mrasidayang
nyegjegang deweknyane. 12 Rikala Ida Hyang Yesus nyingak anake eluh
punika, raris Ida ngandikain ipun, sapuniki: "Ih eluh, jani eluh suba seger
uli sakit eluhe!" 13 Tumuli Ida ngusud sirahipune, tur jeg pramangkin
anake eluh punika nyidayang jegjeg tumuli ipun ngluihang Ida Sang Hyang
Widi Wasa. 14 Nanging kelihan perhyangane irika rumasa sekel ring
kayun santukan Ida Hyang Yesus nyegerang anak ring rahina Sabate. Irika
dane raris mabaos ring anake akeh, sapuniki: "Wenten nem rahina sane
patut kangge makarya. Duaning punika mrikija ragane ring sinalih tunggil
rahinane punika buat nunas kasegeran, sampunang ring rahina Sabate!" 15
Ida Hyang Yesus nyaurin dane, sarwi ngandika sapuniki: "Ih jero, anak
sane mapi-mapi! Ragane pada ngembusin talin banteng wiadin keledae
druen ragane saking badannyane ring rahina Sabate, saha nandan ipun jaga
kawehin toya. 16 Sane mangkin iriki wenten sentanan Dane Abraham sane
kategul antuk Ratun Setane saking plekutus taun suenipun. Punapike ipun
nenten patut kembusin saking panegulanipune ring rahina Sabate?" 17
Pasaur Idane punika ngranayang kimud parameseh Idane. Duk punika taler
akeh anake pada masuka rena, malantaran sakancan paindikan sane luih
sane sampun kardi Ida. 18 Ida Hyang Yesus mataken: "Kadi sapunapike
panadosipun, yen Ida Sang Hyang Widi Wasa ngadegang Pamrentahan
Idane? Napike sane patut anggen Tiang ngimbangang? 19 Pamrentahan
Idane punika tan bina sakadi batun bingine, sane kambil antuk anake raris
katandur ring tegalnyane. Bibite punika tumuli mentik saha mapunya, tur
paksi-paksine pada rauh masebun ring carang-carangnyane." 20 Ida Hyang
Yesus malih mataken: "Napike sane patut anggen Tiang ngimbangang
Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa punika? 21 Kawentenannyane
tan bina sakadi ragine sane kambil antuk anake eluh tur kabebehang ring
lakar tapene sane tigang pane akehipun, nyantos makasami tasak." 22 Ida
Hyang Yesus lunga nglelana ring kota-kota miwah ring desa-desa
sambilang Ida mapaica paurukan sarwi nglanturang pamargin Idane ka
kota Yerusalem. 23 Raris wenten anak matur ring Ida sapuniki: "Inggih
Guru, punapike wantah akidik jadmane sane jagi polih rahayu?" Pasaur
Idane ring ipun, sapuniki: 24 "Ulehangja ragane mangda nyidayang
ngranjing ring korine sane cupit punika! Mangkin Tiang nuturang ring
ragane, santukan akeh anake sane ngindayang jaga ngranjing, nanging
nenten mrasidayang. 25 Sang madue purine pacang matangi tur ngancing
korinnyane. Tur rikala ragane majujuk ring arep korine nogdog korine saha
matur: 'Ratu ampakin kuda titiang kori!', sang madue puri raris masaur
sapuniki: 'Tiang tusing nawang nyen kaden jerone!' 26 Raris ragane malih
matur: 'Titiang sampun nunas lan nginum sareng-sareng ring iratu, tur iratu
sampun mapaica paurukan ring kotan titiange.' 27 Sang madue puri jaga
ngandika malih sapuniki: 'Tiang tusing nawang nyen kaden jerone!
Magedija uli dini, ih sakancan anak ane malaksana corah!' 28 Ambate
banget tangis lan krietan untun ragane, rikala ragane manggihin Dane
Abraham, Dane Ishak, Dane Yakub miwah sakancan paranabine muponin
kawiryan Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa, nanging ragane
kakutang ring jabaan. 29 Tur anake jagi pada rauh saking kangin lan kauh
miwah saking kaler lan kelod, tur sami jaga muponin kawiryan
Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 30 Tur anake sane rauh paling
ungkura, jagi dados paling dumun, tur sane rauh paling dumuna jagi dados
paling ungkura." 31 Tatkala punika wenten makudang-kudang anak saking
golongan Parisi rauh nangkil ring Ida Hyang Yesus, saha matur sapuniki:
"Rarisangja Ragane makaon saking iriki, santukan Ida Sang Prabu
Herodes mapakayun pacang nyedayang Ragane." 32 Pasaur Ida Hyang
Yesus ring dane sapuniki: "Mrikaja ragane ngaturang baos Tiange ring asu
ajage punika, kadi asapuniki: 'Didinane jani muah buin mani Tiang nundung
setan muah nyegerang anak sakit, tur didina ane kaping telunne Tiang lakar
mragatang gaen Tiange.' 33 Ring rahinane mangkin, benjang miwah malih
kalih rahina, Tiang patut nglanturang pamargin Tiange; santukan tan patut
sang nabi kasedayang ring genah sane lianan, sajaba ring kota Yerusalem.
34 Ih kota Yerusalem. Iba nyedayang paranabine muah nimpugin aji batu
utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa ane ngrauhin iba. Ping kuda-kuda Kai
makeneh munduhang tur ngelut rakyat ibane, buka panginane munduhang
pitiknyane di batan kampidne, nanging tambakin iba. 35 Jani umah ibane
bakal suung mangmung, iba tusing lakar buin nepukin Kai, kanti teked
kayang panemayane, iba lakar ngucap kene: 'Ida Sang Hyang Widi Wasa
ngamertanin sang sane rauh sajeroning parab Ida Sang Panembahan.'"

14:1 Nuju rahina Sabat, Ida Hyang Yesus lunga ka jeroan sinalih tunggil
pamimpin golongan Parisine, jaga marayunan irika. Sakancan anake sane
wenten irika sami pada medasang nlektekang Ida. 2 Raris wenten anak
sakit beteg lima miwah batisnyane rauh nangkil ring Ida Hyang Yesus. 3
Ida Hyang Yesus raris mataken ring paraguru agamane miwah golongan
Parisine, sapuniki: "Manut Cakepan Suci Torat iragane, punapike kalugra
nyegerang anak sakit ring rahina Sabate, punapi tan?" 4 Nanging dane
sareng sami meneng tan pasaur. Ida raris ngamel liman anake sakit punika
tur nyegerang ipun, saha ngandikayang ipun budal. 5 Wus punika Ida
ngandika ring dane sareng sami, sapuniki: "Yening wenten sinalih tunggil
ring pantaran ragane sane madue oka wiadin banteng sane ulung ka semere
ring rahina Sabate, punapike ragane tan digelis jagi ngedeng ipun medal
saking semere ring rahina Sabate punika?" 6 Irika dane pada tan
mrasidayang masaur. 7 Daweg punika Ida Hyang Yesus nyingak
makudang-kudang tamiu sane milih genah sane paling becika, duaning
punika marep ring paratamiune punika Ida ngandikayang pangande
sapuniki: 8 "Yening ragane kundangan ring anake sane madue karya
nganten, sampunangja ragane malinggih ring genahe sane paling becika.
Sira uning, menawita sane nuenang karyane madue undang-undangan sane
linggihnyane agungan ring ragane. 9 Irika raris sang madue karya, sane
taler ngundang ragane tumuli mabaos sapuniki: 'Aturinja anake puniki
malinggih ring genahe puniki.' Kenginan ragane antuk manah kebilbil
magingsir saking genahe punika ka genah sane paling nistana. 10 Nanging
yening ragane kundangan, malinggihja ragane ring genahe sane paling
nistana. Yen sampun asapunika, menawita sang madue karya jaga ngrauhin
ragane, jagi mabaos sapuniki: 'Inggih semeton tiange, rarisangja malinggih
ring genahe sane becikan.' Malantaran punika ragane kajiang ring arep
sakancan tamiune sane lianan. 11 Santukan sakancan anake sane
nginggilang deweknyane, ipun jagi kaandapang, tur sakancan anake sane
ngandapang deweknyane, ipun jagi kinggilang." 12 Raris Ida Hyang Yesus
ngandika ring sang madue umahe, kadi asapuniki: "Yening ragane namiu
anak rikala rahina wiadin wengi, sampunangja ngundang brayan ragane,
wiadin parasemeton ragane, wiadin parapalelintihan kulawargan ragane,
wiadin parapisagan ragane sane sugih-sugih, santukan anake punika jagi
ngwales ngundang ragane. Tur malantaran punika ragane sampun polih
balesan pabuat pakardin ragane. 13 Yen ragane namiu anak, undangja
anake tiwas-tiwas, anake rumpuh-rumpuh, anake perot-perot miwah anake
buta-buta. 14 Tur ragane jagi kamertanin, santukan anake punika tan
mrasidayang jaga ngwales pakardin ragane sane ayu. Ida Sang Hyang
Widi Wasa pacang ngwales pakardin ragane sane ayu punika, rikalan
anake sane sadu katangiang saking pantaran anake padem." 15 Sinalih
tunggil anak sane sareng-sareng matamiu irika, riwau miragi pangandikan
Ida Hyang Yesus raris mabaos kadi asapuniki: "Ambate bagian anake sane
pacang katamiu antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, rikala Ida ngadegang
Pamrentahan Idane!" 16 Ida Hyang Yesus raris ngandika ring ipun
sapuniki: "Wenten anak madue karya ageng tur akeh madue undangan. 17
Ring panemayan karyane punika, kapangandikayang parekane ngaturin
paraundangane, kadi asapuniki: 'Inggih rarisangja pada rauh, santukan
sami sampun cumawis!' 18 Nanging paraundangane punika raris pada
masangke, tur nunas sinampura. Undangan sane pangawit mabaos ring
parekane punika sapuniki: 'Ampurayangja tiang, duaning tiang kadung
numbas tegal, tur sane mangkin tiang jaga nelokin tegale punika.' 19 Sane
lianan mabaos sapuniki: 'Tiang wau numbas banteng muani-muani limang
akit, sane mangkin jaga tegarang tiang nekapang; duaning punika
ampurayangja tiang.' 20 Sane malih asikian mabaos sapuniki: 'Tiang wau
pisan nganten, duaning punika tiang tan mrasidayang rauh.' 21 Iparekan
raris mawali nguningayang sapariindike punika ring gustinnyane. Irika
gustinnyane duka pisan, raris ngandika ring parekannyane, sapuniki:
'Kemaja enggalang ka marga-margane muah ka rurung-rurunge di kotane
ene, ajak mai anake tiwas-tiwas muah anake rumpuh-rumpuh, anake
buta-buta lan anake perot-perot.' 22 Wus punika digelis iparekan malih
nguningayang ring gustinnyane sapuniki: 'Inggih ratu, sapawacanan iratu
sampun margiang titiang. Yadiastun kadi asapunika, nanging kantun taler
wenten genah malinggih.' 23 Gustinnyane raris ngandika ring iparekan,
sapuniki: 'Kemaja pesu ka marga-margane muah ka rurung-rurung
sesunutane, tur tundenja mai sakancan anake ane ada ditu, apanga bek
umah icange. 24 Icang jani ngorahin cai ajak makejang, sakancan anake
ane suba undang icang, aukud ko tuara ada ane lakar maan ngrasayang
dedaaran icange.'" 25 Sedek rahina anu akeh pisan jadmane mamargi
ngiring Ida Hyang Yesus. Ida macingakan ring anake akeh punika, sarwi
ngandika sapuniki: 26 "Sapasiraja sane mamanah rauh ring Tiang, yan tan
las manahipune ngutang bapa, meme, somah, pianak, nyama muani muah
eluh miwah deweknyane niri, ipun tan katampi dados sisian Tiange. 27
Sapasiraja tan lila negen salibnyane niri tur nututin Tiang, ipun tan patut
dados sisian Tiange. 28 Yening wenten ring pantaran ragane sane
mamanah ngwangun bale gede, janten ipun mapineh dumun ngetangang
prabea, punapike ipun cukup madue jinah buat jagi muputang pakaryane
punika. 29 Yan tan kadi asapunika, sasampun wusan masang dasar, ipun
tan pacang mrasidayang muputang bale gedene punika. Irika sakancan
anake sane manggihin indike punika, jagi sami ngedekin ipun, 30 saha
mabaos sapuniki: 'Anake ene suba ngawitin mamakuh, nanging tusing
nyidayang mragatang.' 31 Yen wenten sang prabu sane medal ka payudan,
kairing antuk wadua bala alaksa akehipun, pacang mayuda nglawan salah
satunggiling prabu sane lianan, sane kairing antuk wadua bala kalih laksa
akehnyane, sampun janten sang prabu sane inucap riinan malinggih dumun
matetimbangan, punapike ida mrasidayang ngarepin mesehe kalih laksa
punika. 32 Yen ida tan mrasidayang, ida pacang ngutus utusan pacang
madame risedek meseh idane kantun doh." 33 Pamuputne Ida Hyang
Yesus ngandika: "Kadi asapunika taler tan wenten ring pantaran ragane
mrasidayang dados sisian Tiange, yan ipun tan nyerahang sakancan
paderbeanipune." 34 "Tasike punika mula mapikenoh. Nanging yen tasike
punika ical rasanipun, napi sane anggen ngwaliang rasanipune? 35 Tan
wenten malih gunanipun, yadiastun kanggen ring tegalane, wiadin kanggen
rabuk, sajaba kentungang kewanten. Yen ragane madue karna,
pirengangja!"

15:1 Sedek rahina anu akeh juru duduk pajege miwah sawatek anake
madosa pada rauh nangkil miragiang paurukan Ida Hyang Yesus. 2
Paragolongan Parisine miwah paraguru agamane raris pada pakisi
sapuniki: "Anake ene dadi enyak nampi soroh anak madosa tur bareng-
bareng madaar ngajak anak buka keto." 3 Duaning punika Ida raris
mawecana antuk pangande ring anake punika, sapuniki: 4 "Yening wenten
anak ring pantaran ragane madue biri-biri satus ukud, raris ical asiki,
napike sane laksanayang ipun? Janten biri-birin ipune sane sangang dasa
sia ukud punika kutang ipun ring tegale, raris ipun ngrereh biri-birine sane
ical punika kantos keniang ipun. 5 Yen sampun keniang ipun, antuk liang
manahipune, biri-birine punika raris katikul, 6 kabakta budal, raris ipun
ngundang parasawitra miwah pisaga-pisaganipune. Ipun tumuli mabaos
sapuniki: 'Parasemeton, ngiringja maliang-liang sareng tiang santukan
biri-birin tiange sane ical sampun keniang tiang.'" 7 Ida Hyang Yesus
nglanturang: "Tiang nuturin ragane, kadi asapunika taler jagi ledang
pakayunan Ida Sang Hyang Widi Wasa, santukan wenten jadma dosa adiri
sane ngutang dosa-dosannyane. Kaledangan idane punika langkungan ring
kaledangan malantaran wenten anak sangang dasa sia diri sane astiti bakti,
sane nenten buat malih ngesehin pepinehnyane." 8 "Wiadin yen wenten
anak eluh sane madue jinah perak dasa bidang, raris ical abidang, napike
sane laksanayang ipun? Janten ipun pacang gelis ngenyit lampu tur
nyampatang umahipune, saha becikang ipun pisan ngrereh-rerehin jinahe
punika milehan, jantos keniang ipun. 9 Yen sampun keniang ipun, irika
ipun ngundang timpal-timpalipune miwah pisaga-pisaganipune. Ipun raris
mabaos sapuniki: 'Parasemeton, ngiringja maliang-liangan sareng tiang,
santukan jinah perak tiange sane ical sampun keniang tiang!'" 10 Ida
Hyang Yesus nglanturang: "Tiang nuturang ring ragane, kadi asapunika
taler malaekat Ida Sang Hyang Widi Wasa pada masuka rena, yening
wenten anak dosa adiri sane ngutang dosa-dosannyane." 11 Ida Hyang
Yesus malih nglanturang pangandikan Idane, sapuniki: "Wenten anak sane
madue pianak kekalih. 12 Sane alitan raris mabaos ring bapannyane
sapuniki: 'Nah bapa, ane jani baangja tiang warisane ane patut dadi duman
tiange.' Irika tumuli bapannyane ngedumang warisannyane ring
pianaknyane makakalih punika. 13 Maletan malih makudang-kudang
rahinanipun, pianakne sane alitan raris ngadol warisanipune, tumuli luas
ninggal umah tur jinahipune makasami baktaipun. Ipun luas ka negara sane
doh, tur irika ipun ngura-ura jinahnyane anggen ipun masuka-sukan
ngulurin keneh. 14 Sasampun jinahipune telas sami, raris ring negarane
punika wenten sayah ageng tur ipun ngawitin mlarat. 15 Irika ipun raris
nunas karya ring satunggiling anak uedan negarane punika. Ipun tumuli
kenkena ngubuhin bawi ring pondoknyane. 16 Irika ipun mamanah ngisinin
basangipune antuk tetedan bawine, nanging tan wenten anak sane ngwehin
ipun. 17 Ring pamuput, ipun raris eling ring dewek, tumuli ipun mabaos
sapuniki: 'Juru gaen bapan ideweke makejang pada cukup maan dedaaran,
nanging idewek dini mati ulihan tusing ngamah-amah. 18 Idewek lakar
bangun tur mulih laut matur teken ibapa kene: Inggih bapa, tiang sampun
sisip pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah marep ring bapa.
19 Tiang tan pantes malih kasambat dados pianak bapane; anggenja tiang
juru gae, pateh sakadi juru gaen bapane sane lianan.' 20 Irika ipun raris
bangun tur mamargi budal ngrereh bapannyane. Kantun doh ipun saking
umahipune, ipun sampun kantenanga antuk bapannyane. Bapanipune raris
rumasa kangen tumuli ipun malaib nyagjagin pianakipune raris kagelut
saha karas. 21 Ipianak tumuli matur ring bapannyane sapuniki: 'Inggih
bapa, tiang sampun sisip pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa
miwah marep ring bapa. Tiang tan pantes malih kasambat dados pianak
bapane.' 22 Nanging bapannyane raris ngaukin juru gaennyane tur mabaos
sapuniki: 'Kemaja enggalang jemak panganggone ane paling melaha tur
salukin ia. Anggoinja bungkung tur salukinja ia sepatu. 23 Suud keto,
tampahang godel ane mokoh! Jalanja iraga masuka-sukan. 24 Sawireh
pianak icange ane suba mati jani buin ia idup; ia suba ilang jani buin ia
teka.' Kadi asapunika ipun pada ngawitin maliang-liang. 25 Sadaweg
punika pianakipune sane kelihan katuju wenten ring tegale. Rikala ipun
budal, riwau nampek ring umahnyane, ipun miragi suaran gong miwah
anak masolah. 26 Ipun raris ngaukin juru gaenipune adiri, tur mataken
sapuniki: 'Anak ngudiang jumah?' 27 Pasaur juru gaene punika sapuniki:
'Rain pamekele rauh, ajin pamekele raris nampah godel sane mokoh,
santukan okan danene sampun keniang dane mawali saha rahajeng.' 28
Irika pianaknyane sane kelihan mamedih, tur ipun tan nyak mulihan.
Bapannyane raris medal ngajakin ipun mulihan. 29 Nanging pasauripune
sapuniki: 'Sampun tiban-tibanan tiang ngayahin bapa, tur tiang durung
naenin tulak ring pangandikan bapa, nanging bapa durung naenin ngicen
tiang nunas panak kambing angan asiki anggen tiang maliang-liang sareng
ring timpal-timpal tiange. 30 Nanging wau rauh okan bapane punika, sane
sampun nelasang druen bapane anggen ipun nuukin soroh sundele, raris
ipun tampahang bapa godel sane mokoh.' 31 Bapannyane raris masaur
sapuniki: 'Cening pianak bapa, cening sai-sai jumah ajak bapa, buina apaja
gelah bapane, ento cening ane ngelahang. 32 Nanging ane jani patut iraga
liang tur masuka rena, sawireh adin ceninge ane suba mati, jani ia buin
idup, ia suba ilang, jani buin teka.'"

16:1 Ida Hyang Yesus tumuli ngandika ring parasisian Idane; kadi
asapuniki: "Ada anak sugih ngelah sedahan adiri. Laut ada anak nekedang
teken anake sugih ento, mungguing sedahane ento ngura-ura
pagelahannyane. 2 Ditu laut sedahane ento kaukina tur kene raosne I
sugih: 'Liu ane suba dingeh icang unduk caine. Ane jani petek tur
edengangja sakancan pagelahan icange ane itungang cai, sawireh cai tusing
pantes buin dadi sedahan icange.' 3 Sedahane ento laut mapineh kene: 'Apa
jani lakar jemak gaene? Idewek suba suudanga dadi sedahan. Yen numbeg
idewek tusing mampuh, yen ngagendong lek atine. 4 Kene baan madaya,
yen idewek suudanga dadi sedahan, apanga idewek ngelah timpal ane
nyak ngajak idewek jumahne.' 5 Ditu laut sakancan anake ane mutang
teken gustinne, kaukina sakaukud. Teken ane teka paling maluna, kene
raosne: 'Akuda ragane mautang ring gustin tiange?' 6 Pasaut anake ento
kene: 'Minyak kelapa satus belek.' Sedahane ento laut ngucap kene:
'Rarisang malinggih, niki ambil surat utang ragane, wawanin mangkin
karyanang surat utang sane anyar, tur unggahangja irika seket belek.' 7
Teken ane lenan sedahane ento matakon kene: 'Akuda ragane mautang ring
gustin tiange?' Pasaut anake ento kene: 'Gandum siu pikul.' Sedahane ento
laut ngucap kene: 'Niki ambil surat utang ragane. Wawanin karyanang surat
utang sane lianan, tur unggahangja iriki: Gandum domas pikul.' 8 Ditu laut
gustinne ngajumang sedahane ane tuara jujur ento, baana ia suba dueg
ngitungang dewekne. Sawireh manusane di gumine ene, mula ririhan
ngitungang dewekne bandingang teken manusane ane dadi putran sang
galang." 9 Ida Hyang Yesus malih nglanturang pangandikan Idane,
sapuniki: "Guru nuturin cening, alihangja dewek ceninge timpal ane melah,
majalaran aji kasugihan di gumine ene, manian yen kasugihane ento suba
tuara mapikenoh, apanga cening katampi di umahe ane langgeng. 10
Nyenja tuon teken paundukan ane cenik, ia masih satia tuon teken
paundukan ane gede. Buina nyenja ane tuara jujur teken paundukan ane
cenik, ia masih tusing jujur teken paundukan ane gede. 11 Yen cening suba
tusing satia tuon ngitungang kasugihan di gumine ene, nyenke ane lakar
ngugu cening ngamong kasugihan ane sujati? 12 Buina yen cening tusing
satia tuon ngamong arta branan anak lenan, nyenke ane lakar nyerahang
pagelahan ceninge teken cening? 13 Tusing ada parekan ane nyidayang
mamarekan tekening gusti dadua. Yening keto, sinah ia lakar geting teken
ane aukud tur nresnain ane lenan. Wiadin ia lakar satia teken ane aukud, tur
ane lenan tusing runguanga. Cening tusing nyidayang subakti teken Ida
Sang Hyang Widi Wasa muah salulut teken kasugihan di gumine ene." 14
Saluiring pangandikan Idane punika kapiragi antuk paragolongan Parisine,
tur dane pada ngadesemin Ida, santukan dane sami kuduan ring jinah. 15
Ida Hyang Yesus ngandika ring dane sapuniki: "Ragane puniki anak sane
matutang raga ring arepan anake, nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa
wikan ring pakayunan ragane. Santukan paindikane sane kapuji antuk
imanusa, paindikane punika tan paji ring ajeng Ida Sang Hyang Widi Wasa.
16 Mungguing Pidabdab Torate miwah Cakepan Paranabine wantah
kantun manggeh rauh ring masan Dane Yohanes Panglukat. Tur ngawit
saking masane punika Orti Rahayu indik Pamrentahan Ida Sang Hyang
Widi Wasa kapidartayang, tur sakancan anake pada marebut ngulahang
deweknyane mamanah ngrasayang pamrentahane punika. 17 Nanging
danganan akasa miwah jagate sirna, yen bandingang ring daging Pidabdab
Torate ical akecek. 18 Sakancan anake muani sane ngutang somahipune,
raris nganten ngajak anak eluh lianan, ipun mamitra; tur siraja ngambil
anake eluh sane kakutang antuk somahnyane punika, ipun taler mamitra."
19 "Wenten anak sugih adiri sane nyabran rahina mawibuh-wibuhan tur
mapangangge sarwa endah. 20 Irika wenten taler anak tiwas adiri sane
mawasta Lasarus, awaknyane bek koreng pabrengkeng negak ring sisin
jelanan anake punika. 21 Ipun dot ngicalang sedukipune antuk plispisan
sane ulung saking mejan anake sugih punika. Samaliha kantos asune rauh
nyilapin korengipune. 22 Tan asue I tiwas punika padem, raris kabakta
antuk malaekate tur kagenahang ring pabinan Dane Abraham buat
muponin kawiryan ring suargan. Anake sugih punika taler padem, raris
katanem. 23 Ipun nandang sangsara banget pisan ring pati loka. Rikala
ipun nulengek, panggihin ipun Dane Abraham miwah Lasarus ring pabinan
danene doh saking irika. 24 Ipun raris nyerit kadi asapuniki: 'Inggih aji
Abraham! Suecaninja titiang, nikayangja Lasarus nyelebang jrijinipune ring
toyane buat ngetisin kekolongan titiange, santukan titiang nandang
sangsara banget pisan ring genine ngendih murub puniki.' 25 Nanging Dane
Abraham ngandika sapuniki: 'Ih cening, ingetangja dugas ceninge enu idup,
cening muponin ane sarwa melah, nanging Lasarus muponin ane sarwa
jele. Ane jani ia maan panglipur dini, nanging cening nandang sangsara. 26
Sajaba ento tongos bapane ajak tongos ceninge kabelatin baan jurang ane
dalem, apanga tusing nyidayang anake ane uli dini makeneh kema ka
tongos ceninge muah anake ane ditu masih apanga tusing nyidayang
ngliwat mai ka tongos bapane.' 27 Anake sugih punika raris matur,
sapuniki: 'Yening kadi asapunika, titiang nunas ica ring palungguh aji,
mangda aji ledang ngutus Lasarus ka cecanggahan bapan titiange. 28
Santukan titiang kantun maderbe nyama muani limang diri, mangda
Lasarus nyaratang mituturin nyaman titiange punika, keni sampunang ipun
sami pada ngranjing ring genah sangsarane puniki.' 29 Dane Abraham
ngandika sapuniki: 'Nyaman ceninge suba pada ngelah Cakepan Nabi
Musa muah Cakepan Paranabine, ento patut incepanga makejang.' 30 I
sugih malih matur sapuniki: 'Inggih Aji Abraham, punika sami durung
cukup. Nanging yen wenten anak sane sampun padem murip malih, tur
ngrauhin ipun, sinah ipun jagi ngutang dosa-dosanipune.' 31 Nanging Dane
Abraham ngandika sapuniki: 'Yening ia pada tusing lakar nyak
madingehang pitutur dane Nabi Musa muah paranabine, sinah ia masih
tusing lakar pracaya, yadian ia kapituturin baan anak ane buin idup uli
pantaran anake mati.'"

17:1 Ida Hyang Yesus ngandika ring parasisian Idane sapuniki: "Mula
lakar ada paundukan ane ngranayang anake madosa. Nanging sengkala
pesan anake ane ngadakang paundukane ento! 2 Melahan yen baong anake
ento kagantungin pabaat aji batu pangilesan, laut entungang ka pasih,
bandingang ia ngranayang sinalih tunggal cerik-cerike ene madosa. 3
Yatnainja dewek ceninge! Yening nyaman ceninge madosa, glemekinja ia.
Tur yen ia ngidih pangampura, ampurayangja ia. 4 Yen diawaine ia pelih
kanti ping pitu marep teken cening, tur sabilang ia pelih ia teka teken
cening saha ngucap kene: 'Tiang ngidih sinampura,' cening patut
ngampurayang ia." 5 Parautusan Idane matur ring Ida Sang Panembahan
sapuniki: "Inggih Ratu, nawegang kukuhangja kapracayan titiange!" 6 Ida
Sang Panembahan ngandika, sapuniki: "Yen cening ngelah kapracayan
gedenne amun batun sesawine dogen, cening nyidayang ngucap teken
punyan aane ene kene: 'Mabutanja iba, tur matancebanja di pasihe,' pedas
ia nuutang munyin ceninge." 7 "Yen di pantaran ceninge ada ane ngelah
parekan, ane tunden cening matekap di tegale wiadin ngangonang biri-biri,
dikalan ia teka uli tegale apake cening lantas ngraos teken ia kene: 'Maija
enggalang madaar'? 8 Suba sinah tusingja buka keto. Nanging
tungkalikanne, cening lakar ngraos teken ia kene: 'Sagiangja icang daar.
Salininja ibane malu, laut ayahinja icang madaar kanti suud, suba keto
mara lantas cai madaar.' 9 Iparekan tusing patut nampi panyuksma baana ia
suba nyalanang saluiring tetegenan ane kapategenang teken ia. 10 Aketo
masih anake buka cening. Yen cening suba nglaksanayang sakancan
paundukane ane kapategenang teken cening, patut cening ngucap kene:
'Titiang sareng sami puniki parekan tan paguna, titiang wantah
nglaksanayang paindikan sane patut dados tetegenan titiange.'" 11 Duk Ida
Hyang Yesus lunga ka kota Yerusalem, Ida mamargi nuluh wates jagat
Samaria klawan jagat Galileane. 12 Risedek Ida ngranjing ka sinalih
tunggaling desa, wenten anak sakit lepra dasa diri rauh nangkilin Ida. Ipun
majujuk ngedoh, 13 saha nyerit matur sapuniki: "Duh Hyang Yesus, Sang
Maraga Guru, suecaninja titiang." 14 Ida Hyang Yesus raris ngaksi ipun
tur ngandika sapuniki: "Kemaja edengang ragane teken parapanditane,
apanga ragane katureksain." Sakesah ipun saking irika, kantun ipun ring
margi ipun sampun marasa dewekipune sami pada seger oger. 15 Saking
pantaran anake sane dasa diri punika, wenten adiri riwau marasa
dewekipune sampun seger, ipun raris mawali saha ngluihang Ida Sang
Hyang Widi Wasa antuk suara sane jangih. 16 Ipun raris sumungkem ring
ajeng Ida Hyang Yesus, ngaturang panyuksma ring Ida. Anake punika
jadma bangsa Samaria. 17 Ida Hyang Yesus tumuli ngandika, sapuniki:
"Ibusan ada anak ajaka dasa diri ane kasegerang, dijake ane buin sia diri?
18 Kenken dadi tuah anake ane tidong Israel ene dogen ane teka ngaturang
panyuksma teken Ida Sang Hyang Widi Wasa? Apake anake lenan ento
tusing nyidayang ngaturang panyuksma?" 19 Ida raris ngandika ring ipun,
sapuniki: "Bangunja tur kemaja mulih, kapracayan ragane ane suba
nyegerang ragane." 20 Wenten makudang-kudang anak saking golongan
Parisi nunasang ring Ida Hyang Yesus, malih pidanke Ida Sang Hyang
Widi Wasa pacang ngadegang Pamrentahan Idane. Ida raris masaur
sapuniki: "Indik Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa punika, nentenja
rauh sacara sekala. 21 Samaliha tan wenten anak nyidayang maosang
sapuniki: 'Tingalinja, ene apa ada dini!' wiadin: 'Ento apa ada ditu!'
Santukan, sujatinipun Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngadegang
Pamrentahan Idane ring pantaran ragane." 22 Wus punika Ida raris
ngandika ring parasisian Idane sapuniki: "Lakar teka masane cening dot
ningalin sinalih tunggal dinan Ida Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang
Hyang Widi Wasa ento, nanging tusing lakar tepukin cening. 23 Buina
lakar ada anak ngorahin cening kene: 'Tingalinja, ento apa Ida ada ditu!'
wiadin: 'Tingalinja, ene apa Ida ada dini!' Nanging eda pesan cening kema
nelokin. 24 Sawireh buka tatite makelep uli tanggun langite bedangin
neked ka tanggun langite bedauh, aketo masih Sang Putraning Manusa
Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa didina pangrauh Idane. 25 Nanging Ida
patut malu nandang sangsara, tur katulak baan manusane dimasane jani. 26
Buka unduke dugas masan Dane Nuh, buka keto masih dimasan Ida Sang
Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 27 Anake pada
mangan nginum, pada nganten lan kantenang, kanti teked didinan Dane
Nuh munggah ka kapale, laut teka blabare gede nyirnayang anake ento
makejang. 28 Aketo masih unduke dugas masan Dane Lut, anake pada
mangan nginum, pada mablanja lan madedagangan, pada mamula-mulaan
muah pada mawewangunan. 29 Nanging dugase Dane Lut magedi uli di
kota Sodom, lantas ada ujan api muah welirang uli di langite ngeseng
anake ditu makejang. 30 Aketo masih unduke manian, dipanemayan Ida
Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa makantenang
ragan Idane. 31 Didinane ento nyenja sedekan nongos di duur umahne, tur
pagelahane ada di umah meten, edaja buin tuun mulihan nyemak
pagelahanne. Aketo masih anake ane sedekan di tegalne, edaja buin mulih.
32 Ingetangja unduke ane nibenin rabin Dane Lut. 33 Nyenja ane
ngutamayang idupne padidi, ia tusing lakar muponin idup ane sujati.
Nanging nyenja ane tusing ngingetang dewekne padidi, ia lakar muponin
idup ane sujati. 34 Guru nuturin cening, dipetenge ento lakar ada anak
muani ajaka dadua pules di dipane abesik, ane adiri lakar kambil, tur ane
adiri lakar kakalahin ditu. 35 Ada anak eluh nebuk bareng-bareng ajaka
dadua, ane adiri lakar kambil ane adiri lakar kakalahin ditu. ( 36 Lakar ada
anak muani ajaka dadua di tegalne, ane adiri lakar kambil ane adiri lakar
kakalahin ditu.)" 37 Parasisian Idane raris mataken ring Ida, sapuniki:
"Inggih Ratu Panembahan, ring dijake punika?" Pangandikan Ida ring dane
sapuniki: "Dijaja ada bangke, ditu liu guake pasliwer."

18:1 Wus punika, Ida Hyang Yesus nyritayang pangande ring parasisian
Idane, mangdane dane rahina wengi tan surud-surud ngastawa. 2
Pangandikan Idane sapuniki: "Kacrita di kota anu, ada hakim adiri, ane
tuara takut teken Ida Sang Hyang Widi Wasa, buina tusing pesan ngajiang
anak. 3 Di kotane ento ada anak eluh balu ane tan mari nangkil tur
mapinunas teken sang hakim, kene aturne: 'Nawegang, icenja titiang
pamatut ngeniang wicaran titiange marep ring musuh titiange!' 4 Makelo
pesan hakime ento tusing kayun ngisinin pinunas ibalune ento. Nanging
pamuputne dane mapakayun kene: 'Yadiastun idewek tusing takut teken
Ida Sang Hyang Widi Wasa, buina tusing ngajiang anak lenan, 5 nanging
sawireh ibalu ene makewehin idewek, melahan jani tiwakin pamatut
prakaranne. Apanga eda ia sai-sai teka ngulgul mai, tur pamuputne
nyengkalen idewek!'" 6 Ida Sang Panembahan malih ngandika:
"Padingehangja, apa ane orahanga teken hakime ane jaat ento. 7 Apake
Ida Sang Hyang Widi Wasa tusing lakar matutang parakaulan Idane, ane
lemah peteng tan maren ngasih-asih nunas tulung teken Ida? 8 Jani Guru
nuturin cening: Ida digelis matutang ia. Nanging, yening Ida Sang
Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa rauh, apake enu
dapetang Ida di gumine anak ane pracaya teken Ida?" 9 Ida Hyang Yesus
taler ngandikayang pangande sane katuekang ring anake sane ngaden
deweknyane patut saha nemberang anak lian, sapuniki pangandikan Idane:
10 "Wenten anak sareng kalih ka Perhyangan Agung jaga ngastawa, sane
adiri golongan Parisi miwah sane lianan juru duduk pajeg. 11 Golongan
Parisi punika ngadeg nganehang raga, tur ngastawa sapuniki: 'Duh Ratu
Sang Hyang Widi Wasa, titiang matur panyuksma ring Palungguh IRatu,
santukan titiang boyaja pateh sakadi jadmane sane lianan, inggih punika
nentenja dados parampok, titiang nenten mambek corah, titiang nenten
mamitra, samaliha titiang nentenja pateh sakadi juru duduk pajege puniki.
12 Sajeroning auku titiang mapuasa ping kalih, samaliha titiang maturan
apahdasan saking sakancan pikolih titiange.' 13 Nanging ijuru duduk pajeg
punika, ipun majujuk ngejoh, tur ipun tan purun nulengek ka langite,
nanging ngultul, sambilang ipun manteg tangkah sarwi matur sapuniki:
'Duh Ratu Sang Hyang Widi Wasa, dumadak IRatu ledang nyuecanin
titiang, jadma sane madosa puniki.'" Ida Hyang Yesus ngandika ring anake
punika, sapuniki: 14 "Tiang nuturin ragane, boyaja pangastawan anak
golongan Parisine punika sane katampi, nanging pangastawan ijuru duduk
pajege punika sane katampi antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Santukan
sapasiraja sane nginggilang deweknyane, ipun jaga kaesorang miwah
sapasiraja sane ngasorang deweknyane, ipun pacang kinggilang." 15
Wenten makudang-kudang anak ngajak rarennyane pedek tangkil ring
ajeng Ida Hyang Yesus, mangdane Ida ledang ngamertanin rare punika
masrana ngungkulang tangan ring anake alit punika. Wau kapanggihin
antuk sisian Idane, anake punika sami kagerengin. 16 Nanging Ida Hyang
Yesus ngandikain rare-rare punika, sarwi ngandika: "Depangja cerik-
cerike ento pada teka sig Gurune, edaja tombahanga, sawireh anake ane
buka kene ene, ane lakar ngrasayang kawiryan Pamrentahan Ida Sang
Hyang Widi Wasa. 17 Ingetangja! Nyenja tusing matingkah polos, patuh
buka anake cerik ene, ia lakar tusing nyidayang muponin Pamrentahan Ida
Sang Hyang Widi Wasa." 18 Wenten pamimpin anak Yahudi adiri, matur
pitaken ring Ida Hyang Yesus, kadi asapuniki: "Inggih Guru sane becik,
napi sane patut laksanayang titiang, mangda titiang muponin urip
langgeng?" 19 Pasaur Ida Hyang Yesus sapuniki: "Napi awinanipun ragane
maosang Tiang becik? Tan wenten sane becik sajawining Ida Sang Hyang
Widi Wasa ngraga. 20 Ragane sinah sampun uning ring pituduh Cakepan
Torate, sane kadi asapuniki: 'Edaja mamitra, edaja ngamatiang jlema, edaja
mamaling, edaja mobab muah baktija teken meme bapa.'" 21 Anake
punika masaur sapuniki: "Paindikane punika sami sampun margiang
titiang, ngawit titiang kantun alit." 22 Riwau Ida Hyang Yesus mireng
aturnyane kadi asapunika, Ida raris ngandika ring dane, sapuniki: "Yening
kadi asapunika, wenten paindikan sane malih asiki sane patut laksanayang
ragane, inggih punika: Adolja saluiring padruen ragane tur padanaangja
ring anake tiwas-tiwas, tur ragane jagi muponin arta brana ring suargan.
Wusan punika mrikija, tututin Tiang." 23 Nanging rikala anake punika
miragiang pangandikan Idane kadi asapunika, dane kalintang sungsut ring
kayun, santukan dane kalangkung sugih. 24 Rikala Ida Hyang Yesus
ngaksi dane kalintang sungsut, Ida raris ngandika sapuniki: "Ambate
sukehne anake sugih dadi kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 25 Enu
sukehan anake sugih dadi kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa, bandingang
teken untane macelep ka song jaume." 26 Anake sane pada miragiang
pangandikan Idane punika matur pitaken, asapuniki: "Yening kadi
asapunika sapasirake sane jaga mrasidayang polih rahayu?" 27
Pangandikan Ida Hyang Yesus: "Apa ane tuara kasidan baan imanusa, ento
kasidan baan Ida Sang Hyang Widi Wasa." 28 Dane Petrus raris matur
asapuniki: "Titiang sareng sami sampun ngutang pumahan titiange tur
ngiring IRatu." 29 Pangandikan Ida Hyang Yesus: "Guru ngorahin cening,
sasajaane asing-asing anak ane ngutang umahne, kurenan wiadin
nyamanne, wong tuane wiadin pianak-pianakne, apanga ia nyidayang
satinut teken sapituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa, 30 anake ento lakar
nampi upah ane gede dimasane jani, buina dimasane ane lakar teka manian,
ia lakar nampi urip langgeng." 31 Ida Hyang Yesus tumuli munduhang
sisian Idane makaroras, tur ngandika ring dane, sapuniki: "Ane jani iraga
majalan ka kota Yerusalem, tur ditu lakar kalakon saluiring ane suba
kasuratang baan paranabine unduk Ida Sang Putraning Manusa Utusan Ida
Sang Hyang Widi Wasa. 32 Ida lakar kaserahang teken parabangsa ane
tidong Yahudi, tur Ida bakal kabinjulin, kanistayang muah kakecuhin. 33
Ida lakar katigtig tur kasedayang, nanging didina ane kaping telunne Ida
lakar nyeneng buin." 34 Parasisian Idane nenten pisan ngresep ring
saluiring paindikane punika; piteges pangandikan Ida punika kantun peteng
pabuat dane, tur dane nenten ngresep ring tetujon pangandikan Idane
punika. 35 Duk Ida Hyang Yesus sampun nampek ring kota Yeriko,
wenten anak buta adiri, negak ring sisin margine ngidih-idih. 36 Wau ipun
miragi gredegan anake akeh mamargi, ipun raris mataken sapuniki: "Anak
ngudiang ene?" 37 Wenten anak nyaurin sapuniki: "Ida Hyang Yesus ane
uli kota Nasaret sedek nglintang dini." 38 Anake buta punika raris
majeritan matur asapuniki: "Inggih Ratu Hyang Yesus, sentanan Sang
Prabu Daud, suecaninja titiang!" 39 Sawatek anake sane mamargi ring
ajeng, ngerengin ipun mangda ipun mendep. Nanging sayan nyangetang
ipun jerit-jerit: "Ratu sentanan Sang Prabu Daud, suecaninja titiang!" 40
Ida Hyang Yesus raris mararian, tur ngandikayang mangda anake buta
punika katangkilang ring ajeng Idane. Sasampune ipun rauh ring ajeng
Idane, raris Ida mataken ring ipun, sapuniki: 41 "Apa ane tunas ragane, ane
patut laksanayang Tiang buat ragane?" Aturipune: "Inggih Ratu, titiang
nglungsur mangda titiang mrasidayang ngeton!" 42 Ida Hyang Yesus raris
ngandika ring ipun, sapuniki: "Nah, ningalinja ragane! Kapracayan ragane
ane suba nyegerang ragane!" 43 Jeg pramangkin ipun mrasidayang ngeton,
tumuli ipun ngiring Ida Hyang Yesus, saha matur panyuksma ring Ida Sang
Hyang Widi Wasa. Rikala anake akeh pada ngantenang paindikane punika,
ipun sami taler pada muji Ida Sang Hyang Widi Wasa.

19:1 Ida Hyang Yesus ngranjing ring kota Yeriko tur nglanturang pamargin
Idane nglintangin kotane punika. 2 Irika wenten anak sane mawasta
Sakeus, dados pangageng juru duduk pajeg, tur ipun sugih pisan. 3 Ipun
ngusahayang dewek, mangda nyidayangja manggihin Ida Hyang Yesus,
mangdane ipun uning sapasira sujatinipun Ida punika. Nanging ipun tan
mrasidayang, santukan anake kalangkung akeh, samaliha ipun endep. 4
Duaning asapunika, ipun tumuli malaib ngriinin anake akeh punika, raris
munggah ring wit aane, misadia ningalin Ida Hyang Yesus sane jaga
nglintang ring genahe punika. 5 Duk Ida Hyang Yesus rauh ring genahe
punika, Ida raris macingakan menek, sarwi ngandika sapuniki: "Ih Sakeus
enggalangja tuun! Sawireh didinane jani Guru musti lakar madunungan sig
umah Sakeuse." 6 Sakeus gegelisan tedun tumuli ngaturin Ida Hyang
Yesus simpang ka umahnyane, saha tan kadi-kadi liang manahipune. 7
Nanging sawatek anake sane manggihin indike punika sami pada pakisi
sapuniki: "Anake ene madunungan sig umah anake madosa." 8 Irika
Sakeus raris ngarepang sarwi matur ring Ida Sang Panembahan, sapuniki:
"Inggih Guru, sapaderbean titiange puniki atenga jagi padanaang titiang
ring jadmane tiwas-tiwas. Samaliha yen pet wenten titiang ngambil
paderbean anak lian madasar antuk manah corah, jaga waliang titiang tikel
ping pat." 9 Ida Hyang Yesus ngandika ring ipun sapuniki: "Didinane jani
sapakurenan ceninge suba katampi baan Ida Sang Hyang Widi Wasa.
Cening masih parisentanan Dane Abraham. 10 Sawireh Sang Putraning
Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa rauh buat ngrereh tur
ngrahayuang sakancan anake ane paling." 11 Ida Hyang Yesus malih
nyritayang pangande ring sawatek anake sane miragiang pangandikan
Idane punika. Santukan sane mangkin Ida sampun nampek ring kota
Yerusalem, tur anake sami mitaenang mungguing Pamrentahan Ida Sang
Hyang Widi Wasa digelis pacang kadegang ring jagate. 12 Duaning punika
Ida ngandika sapuniki: "Ada anak agung lunga ka gumine joh. Ida lakar
kabiseka tur kadegang dadi raja ditu, tur suud keto ida mawali. 13
Satondene ida mamargi, ida ngandikain parekan idane adasa, suang-suang
kapaica pipis mas pada maketeng, kadulurin pangandika kene: 'Anggonja
pipise ene madagang, sanun icange di paluasan.' 14 Nanging rakyat idane
tusing demen teken ida, kanti ngutus utusan buat ngetut pamargin idane,
lakar nguningayang: 'Titiang sareng sami nenten pacang sairing, yening
anake punika jaga madeg ratu, dados rajan titiange.' 15 Nanging anake
agung ento masih kadegang dadi raja, tur ida laut mawali. Digelis ida
ngandikain parekan idane ane pidan suba icen ida pipis mas, apanga pada
nangkil di ajeng idane. Ida mapakayunan uning, akuda ia suang-suang pada
masekaya. 16 Iparekan ane simalu laut teka nangkil tur matur kene: 'Inggih
ratu, jinah druene abidang punika sampun mapikolih dasa bidang.' 17
Anake agung tumuli ngandika teken ia: 'Melah pesan abet caine ento. Cai
mula tuah parekan ane melah. Cai satia teken paundukan ane cenik, icang
lakar maang cai ngamong kota adasa.' 18 Iparekan ane durian teka nangkil
tur matur kene: 'Inggih ratu, jinah druene sane abidang sampun mapikolih
limang bidang.' 19 Ida anake agung ngandika teken ia kene: 'Icang maang
cai ngamong kota lelima.' 20 Iparekan ane lenan laut nangkil tur matur:
'Inggih ratu, puniki jinah druene aturang titiang ring iratu; jinah druene
sampun kaput titiang antuk saputangan tur sepel titiang. 21 Santukan
titiang kalintang ajerih ring iratu, sawetning iratu kalintang angkara. Iratu
seneng ngambil sane boya druen iratu, tur seneng ngalapin sane boya
tetanduran iratune.' 22 Anake agung laut ngandika teken ia kene: 'Ih cai
parekan ane jele. Icang lakar ngukum cai manut buka munyin caine. Cai
suba nawang icang mula anak angkara, demen nyuang ane tuara pagelahan
icange muah ngalapin ane tuara pamula-mulaan icange. 23 Yening keto,
apa krana cai tusing nyerahang pipis icange ento sig anake ane mutranang
pipis? Apanga ditekan icange, icang nyidayang nagih ina muah panakne.'
24 Laut ida ngandika teken anake ane pada nangkil ditu kene: 'Tagih pipis
mas icange ane aketeng ento teken ia, tur lautang baang iparekan ane
ngelah dasa keteng ento.' 25 Anake ento pada matur kene: 'Inggih ratu,
ipun sampun maderbe dasa bidang.' 26 Pangandikan anake agung: 'Icang
ngorahin cai ajak makejang. Asing-asing anak ane suba ngelah, ia lakar
buin kicen. Nanging anake ane tuara ngelah, ia lakar buin kajuangin,
kayang gelah-gelah ane kagelah baana, yadiastun amunapaja bedikne. 27
Ane jani, sawatek musuh icange ene, ane tusing demen teken icang dadi
raja dini, ajak ia pada mai tur matiang ia di arepan icange.'" 28 Sasampune
Ida puput ngandikayang paindikane punika makasami, Ida Hyang Yesus
raris ngriinin anake akeh punika tur nglanturang pamargin Idane ka kota
Yerusalem. 29 Rikala Ida rauh nampek ring kota Betpage miwah kota
Betania, sane ring Bukit Saitun, Ida tumuli ngutus sisian Idane kekalih, 30
saha kapangandikain sapuniki: "Kemaja ka desa ane di arepan ceninge
ento. Disubane neked ditu, cening lakar nepukin godel keledae ane tonden
taen tegakin anak, sedekan mategul ditu. Elusinja godele ento tur aba mai.
31 Yen ada anak matakon teken cening kene: 'Ngudiang embusin jerone
godel keledaene ento,' kene baan nyautin: 'Ida Sang Panembahan sane
ngarsayang.'" 32 Sisiane makakalih raris mamargi, tur saluiring paindikane
sane sampun kapangandikayang antuk Ida Hyang Yesus punika, makasami
panggihin ipun. 33 Duk ipun ngembusin godel keledaene punika, sang
maderbe mataken ring ipun: "Ngudiang dadi embusin jerone godele ento?"
34 Sisiane makakalih punika masaur sapuniki: "Ida Sang Panembahan sane
ngarsayang." 35 Dane raris nandan godel keledaene punika ka ajeng Ida
Hyang Yesus. Irika tumuli dane ngebatang panganggen danene ring tundun
godel keledaene punika. 36 Rikala Ida Hyang Yesus mamargi nglinggihin
godel keledaene punika, anake sami pada ngebatang panganggennyane
ring margine. 37 Duk Ida sampun nampek ring kota Yerusalem, ring
margine sane nganuunang saking Bukit Saitun, parasisia sane ngiring Ida
makasami pada ngawitin masuka rena tur ngluihang Ida Sang Hyang Widi
Wasa, antuk suara sane jangih, santukan sakatahing praciri sane sampun
pada panggihin ipun. 38 Sapuniki baosipune: "Ida Sang Hyang Widi Wasa
ngamertanin Ida Sang Prabu sane rauh sajeroning parab Ida Sang
Panembahan! Sutrepti rahayu ring suargan, tur luihangja Ida Sang Hyang
Widi Wasa Sane Maha Luur!" 39 Makudang-kudang anak golongan Parisi
sane nyarengin anake akeh punika, matur ring Ida Hyang Yesus, sapuniki:
"Inggih Guru, nikainja sisia druene mangda ipun sampunang kadi
asapunika!" 40 Pasaur Ida Hyang Yesus sapuniki: "Tiang nuturin ragane,
yen ipun mendep, batu-batune puniki jaga pada pajerit." 41 Rikala Ida
sampun sayan nampek ka kota Yerusalem, tur ritatkala Ida nyingak kotane
punika, Ida raris nangis mangenang kotane punika, 42 sapuniki
pangandikan Idane: "Ambate melahne yen didinane jani ragane nawang
apa ane maguna pabuat kasutreptian ragane. Nanging ane jani ragane
tusing ningalin unduke ento. 43 Sawireh lakar ada masanne, musuh-musuh
ragane lakar ngiter ragane aji gelar, laut ngurung ragane muah nangsek
ragane uli kiwa tengen, uli arep muah uli di duri. 44 Musuh-musuhe lakar
nguugang ragane muah nyirnayang saisin kotane, kanti tusing ada enu batu
ane matumpuk ajaka timpalne di temboke. Sawireh ragane tusing nawang
panemayan Ida Sang Hyang Widi Wasa ngrauhin tur ngrahayuang ragane."
45 Ida Hyang Yesus raris ngranjing ka Perhyangan Agung tur ngawitin
nundung sawatek anake sane madolan irika, 46 sapuniki pangandikan
Idane ring anake punika: "Wenten kakecap ring Cakepan Sucine,
mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandika sapuniki: 'Perhyangan
Ulune bakal kasambat dadi tongos anak ngastawa. Nanging iba jeg
nadiang tongos pengkeban maling.'" 47 Nyabran rahina Ida Hyang Yesus
mapaica paurukan ring Perhyangan Agung. Parapangageng panditane
miwah paraguru agamane, pingkalih parapangageng bangsa Israele, sami
pada muatang jagi nyedayang Ida, 48 nanging ida dane tan polih jalaran,
sapunapi antuk nglaksanayang paindikane punika, santukan sawatek
rakyate sami pada kadaut tur geleng miragiang paurukan Idane.

20:1 Sedek rahina anu Ida Hyang Yesus mapaica paurukan ring anake
akeh saha midartayang Orti Rahayu ring Perhyangan Agung. Irika raris
rauh parapangageng panditane miwah paraguru agamane kalih
parapanglingsire, 2 saha matur pitaken ring Ida Hyang Yesus, sapuniki:
"Indayang ndikayang ring tiang, wewenang punapi sane druenang Ragane,
buat nglaksanayang saluiring paindikane punika. Tur sapasira sane ngicen
Ragane wewenang punika?" 3 Ida Hyang Yesus masaur sapuniki: "Inggih
sane mangkin indayang icen Tiang dumun mataken ring ragane. 4 Punapike
Dane Yohanes polih wewenang saking Ida Sang Hyang Widi Wasa, punapi
saking imanusa buat ngamargiang lelukatan." 5 Ida dane raris
matetimbangan kadi asapuniki: "Apa jani lakar orahang? Yen iraga
ngorahang: 'Uli Ida Sang Hyang Widi Wasa,' pedas Ia matakon kene: 'Napi
awinan ragane tan pracaya ring Dane Yohanes?' 6 Nanging yen iraga
ngorahang: 'Uli manusa,' sawatek anake liu ene pedas lakar ngencurin iraga
aji batu, sawireh anake liu ene makejang pracaya, mungguing Dane
Yohanes ento maraga nabi." 7 Duaning asapunika, dane raris pada masaur
sapuniki: "Tiang tan uning saking dija dane polih wewenang." 8 Ida Hyang
Yesus tumuli ngandika ring ida dane, sapuniki: "Yening kadi asapunika,
Tiang taler tan nguningayang, wewenang punapi sane anggen Tiang
nglaksanayang saluiring paindikane punika." 9 Ida Hyang Yesus tumuli
nyritayang pangande ring anake akeh punika, sapuniki: "Kacrita ada anak
ngae abian anggur. Abiane ento laut patanduanga teken makudang-kudang
panyakap. Disubane keto ia lantas luas nura desa tur sada makelo ia di
padesan. 10 Disubane teka masan ngalap anggur, anake ento nunden
rencangne nelokin panyakap-panyakapne ento, buat lakar nagih piakan
pamupon abian anggure ento. Nanging rencangne ento lempagina baan
panyakap-panyakape ento, tur tundunga mulih saha matalang. 11 Suud
keto anake ento nunden rencangne ane lenan, nanging rencangne ento
masih kalempagin, tur kagaenang kimud baan parapanyakape, laut
tundunga saha matalang. 12 Laut anake ento ngutus rencangne ane lenan,
nanging rencangne ento masih katatunin tur kentungang ka sisin abian
anggure baan parapanyakape ento. 13 Anake ane ngelahang abian anggure
ento laut ngucap kene: 'Kenken jani baan madaya? Melahan pianak
ideweke ane sayang lakar tunden kema; pedas ia ajianga baan panyakap-
panyakape.' 14 Nanging mara parapanyakape ningalin pianakne ento, ia
lantas mapiguman kene: 'Ene apa pianakne ane lakar ngwarisang, jalan jani
matiang ia, apanga warisane ene dadi kagelah baan iraga.' 15
Parapanyakape ento laut ngentungang ia ka sisin abian anggure, tumuli
matianga." Ida Hyang Yesus tumuli mataken ring anake akeh punika: "Jani
lakar kenkenangake panyakape ento baan anake ane ngelahang abian
anggure? 16 Anake ento lakar teka tur ngamatiang panyakap-panyakape
ento. Buina abian anggure ento lakar kapatanduang teken panyakap-
panyakape ane lenan." Wau anake akeh punika miragi pangandikan Idane
kadi asapunika, raris ipun mapajar sapuniki: "Sampunang pisan-pisan
paindikane punika kasidan." 17 Ida Hyang Yesus macingakan ring ipun
sareng sami, sarwi ngandika sapuniki: "Yening keto, apake artin kecap
Cakepan Sucine ane buka kene: Batune ane kentungang baan paratukang
batune, suba dadi tetongkok asu, nah ento batu dasar ane paling pentinga.'
18 Asing-asing anak ane ulung di batune ento, ia lakar dekdek, buina
nyenja tepena baan batune ento ia lakar nyag." 19 Duk punika ugi paraguru
agamane miwah parapangageng panditane raris pada ngeka daya jaga
ngejuk Ida Hyang Yesus, santukan ida dane pada uning, mungguing
pangandene sane iwau punika katuekang ring ragan ida danene, nanging
ida dane ajerih ring anake akeh. 20 Duaning punika ida dane ngrereh sela
sane becik. Ida dane raris ngupahin makudang-kudang anak kanggen telik
tanem. Anake punika kapangandikayang mapi-mapi sadu nangkil ring Ida
Hyang Yesus. Tetujonnyane mangda nyidayang ngrereh sauh pangandikan
Idane, mangdane malantaran punika Ida prasida katurang ka ajeng sang
gubernur, sane kuasa ring jagate irika. 21 Itelik tanem punika matur ring
Ida Hyang Yesus sapuniki: "Inggih Guru, titiang uning saluiring sane
sampun ndikayang miwah urukang Guru punika sayuakti patut pisan.
Samaliha Guru nenten pisan mamina-minayang anak, nanging saking jati
sadu ngurukang pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa. 22 Sane mangkin
indayang ndikayang ring titiang, yening manut Pidabdab Torate, punapike
iwang yen iraga naur upeti ring Ida Sang Nata Ratu ring Roma, punapi
nenten?" 23 Nanging Ida Hyang Yesus wikan ring pangindrajalanipune
punika, raris Ida ngandika ring ipun: 24 "Tegarang edengin Tiang pipis
perak aketeng. Gambar muah parab nyen ane mungguh ditu?"
Pasauripune: "Gambar miwah parab Ida Sang Nata Ratu!" 25 Pangandikan
Ida Hyang Yesus: "Yening keto, aturangja teken Ida Sang Nata Ratu ane
dadi druen idane muah apaja ane dadi druen Ida Sang Hyang Widi Wasa,
aturangja teken Ida ngraga." 26 Kenginan ipun nenten mrasidayang
ngrereh sauh pangandikan Idane ring arepan anake akeh punika, tur ipun
raris mendep, santukan angob ring pangandikan Idane. 27 Raris wenten
makudang-kudang anak saking golongan Saduki rauh nangkil ring Ida
Hyang Yesus. (Anake punika nenten pracaya, anake padem pacang murip
malih.) Ipun raris matur pitaken ring Ida Hyang Yesus, sapuniki: 28
"Inggih Guru, Dane Musa sampun nyuratang pidabdab pabuat iraga
sapuniki: 'Yen ada anak muani mati, matinggalan somah, nanging tan
pasentana, nyaman anake ane mati ento patut nyuang baluannyane buat
numbuhang sentana pabuat sang mati.' 29 Wenten anak muani-muani
panyamaan sareng pepitu. Sane pinih kelih sampun ngambil somah,
nanging ipun raris padem tan pasentana. 30 Raris baluanipune kambil
kanggen somah antuk adinnyane sane madenan. 31 Kadi asapunika
sapanglanturipun, saking pinih nyoman kantos rauh sane kaping pitu,
makasami naenin ngambil anake eluh punika anggen kurenan, tur
makasami padem tan pasentana. 32 Pamuputipun, anake eluh punika taler
padem. 33 Inggih sane mangkin, ring panemayan anake padem pacang
urip malih, dados kurenan sirake anake eluh punika, santukan makapepitu
naenin nganggen ipun somah?" 34 Pasaur Ida Hyang Yesus sapuniki:
"Anake ane ada di gumine jani pada nganten muah pada kantenang. 35
Nanging anake ane kapatut lakar buin idup disubane mati, buina muponin
urip di kali dituane, ia tusing nganten muah kantenang. 36 Sawireh ia pada
mawak patuh buka paramalaekate tur tusing bisa mati. Ia dadi paraputran
Ida Sang Hyang Widi Wasa, sawireh ia suba idup uli pantaran anake mati.
37 Buina Dane Musa suba tatas nyritayang, mungguing anake ane suba
mati lakar idup buin. Dikatuturan bet duine ane puun, dane nyuratang Ida
Sang Panembahan, dadi 'Widin Abraham, Widin Ishak muah Widin
Yakube'. 38 Dadinne Ida Sang Hyang Widi Wasa tusingja Widin anak mati,
nanging Widin anak idup, sawireh makejang anake lakar urip di ajeng
Idane." 39 Wau miragi pangandikan Idane kadi asapunika, makudang-
kudang guru agamane raris matur ring Ida sapuniki: "Inggih Guru, pasaur
Gurune sayuakti patut pisan." 40 Santukan dane pada nenten purun malih
nakenang punapa-punapi ring Ida Hyang Yesus. 41 Ida Hyang Yesus raris
ngandika ring dane, kadi asapunika: "Napi awinan anake maosang
mungguing Sang Prabu Sane Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa
punika sentanan Ida Sang Prabu Daud? 42 Santukan Ida Sang Prabu Daud
sampun ngandika, sakadi sane kakecap ring Cakepan Kidunge, kadi
asapuniki: Ida Sang Panembahan sampun masabda ring Panembahan
titiange: Negakja Cening di tongos ane paling ledangin Aji, 43 kanti
sawatek musuh Ceninge dadiang Aji pajekjekan batis Ceninge.' 44
Kenginan, yening Ida Sang Prabu Daud ngraga nyambat Ida punika,
'Panembahan titiange', punapi awinane Sang Prabu Sane Kajanjiang punika
prasida dados sentanan Ida Sang Prabu Daud?" 45 Rikala anake akeh
miragiang pangandikan Ida Hyang Yesus, Ida raris ngandika ring
parasisian Idane, sapuniki: 46 "Tangarinja dewek ceninge marep teken
guru agamane, ane demen nglelana nganggon baju jubah lambih, buina
demen katunas lugrain di peken-pekene. Ane demen negak di arep yen
nuju di perhyangan buina demen negak di tongose ane utama dinujune
kundangan. 47 Buina ane demen nyuang sakancan pagelahan anake eluh
balu, tur ane demen nguncarang pangastawan ane lantang-lantang, anggona
nyaruang kacorahane. Ia ajaka makejang ento sinah lakar gedenan sisipne
bandingang teken anake lenan!"

21:1 Rikala Ida Hyang Yesus maksian, cingakin Ida anake sugih-sugih
pada ngaturang aturan ring genah aturane ring Perhyangan Agung. 2 Ida
taler ngaksi anak balu eluh sane kalintang miskin, ngaturang aturan,
marupa jinah bolong kalih bidang. 3 Ida raris ngandika sapuniki: "Guru
ngorahin cening, sasajaane anake balu eluh ane tiwas ene liunan maturan
padaang teken sakancan anake ane lenan ento. 4 Sawireh anake ento
maturan ulihan ia sugih, baana ia ngelah lebihan, nanging anake balu ento,
baan tiwasne ia ngaturang pagelahane ane dadi pangupajiwanne." 5
Wenten makudang-kudang anak maosang indik kaluihan Perhyangan
Agunge, sane kapayasin antuk batu sane luih-luih miwah aturan-aturan
sane mule-mule sane lianan sane katurang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa.
Irika Ida Hyang Yesus ngandika, sapuniki: 6 "Lakar ada panemayannyane,
saluiring ane tingalin ragane ento, makejang lakar kuugang kanti tusing
lakar ada batu angan abesik ane enu matumpuk ajaka timpalne." 7 Raris
parasisian Idane matur pitaken ring Ida sapuniki: "Inggih Guru, malih
pidanke paindikane punika jaga kasidan? Samaliha yan pacang kasidan,
punapi sane dados cihnanipun?" 8 Pasaur Idane sapuniki: "Yatnainja
dewek ceninge, apanga eda cening kena kabelog-belog. Sawireh liu lakar
ada anak teka ngaku-ngaku adan Gurune, tur ngucap kene: 'Guru ene suba
Ida, tur panemayane suba paek.' Nanging cening eda pesan nututin anake
ento. 9 Buina yen saget cening ningeh unduk anak masiat wiadin unduk
anak brontak, eda nyen cening tengkejut. Sawireh sakancan paundukane
ento tan urungan kasidan malu, nangingke ento sing mapiteges, mungguing
masa pamragate suba paek." 10 Ida nglanturang malih pangandikan Idane:
"Bangsa-bangsane lakar masiat nglawan bangsa, kaprabon masiat nglawan
kaprabon. 11 Buina lakar ada linuh gede pesan, dini ditu lakar ada grubug
muah sayah gede, tur lakar ada paundukan-paundukan ane nengkejutang
muah ada ciri-ciri aeng di langite. 12 Nanging satonden paundukane ento
kasidan, cening lakar kejuk tur kasangsarain, cening lakar kaserahang tur
lakar katepasin di perhyangan-perhyangane muah kapangkeng. Buina
cening bakal katurang ka ajeng pararatune muah ka ajeng pangedene
malantaran adan Gurune. 13 Nah, ditu cening lakar maan sela buat
midartayang Orta Rahayune. 14 Ento krana entegang keneh ceninge, eda
malu-malu inguh minehin unduk ane lakar anggon cening makanda. 15
Krana Guru ane lakar maang cening kawicaksanaan ngraos, kanti
musuh-musuh ceninge tusing nyidayang nglawan cening. 16 Cening bakal
kaserahang baan wong tuan ceninge, baan nyama braya muah timpal-
timpal ceninge, tur lakar ada makudang-kudang diri di pantaran ceninge
kamatiang. 17 Makejang anake bakal geting teken cening, uli krana Guru.
18 Sakewala angan akatihko bok ceninge tusing ada ane lakar aas. 19
Nanging yening cening tetep pageh, ditu cening mara muponin rahayu.
Pidartayangja! Sawireh ulihan cara buka kene dogen cening nyidayang
ngrahayuang dewek ceninge." 20 "Yening cening ningalin kota Yerusaleme
suba kiter baan wadua balan musuhe, patut cening nawang, mungguing
kotane ento lakar enggal uug. 21 Dimasane ento anake ane di gumi
Yudeane, patut ngenggalang rarud ka gunung, buina anake ane nongos di
kota, patut rarud uli kota, tur anake ane nongos di desa apanga eda buin ka
kota. 22 Sawireh ento Dina Paukuman Ida Sang Hyang Widi Wasa, buka
ane kakecap di Cakepan Sucine. 23 Ambate sengkalan paraeluh-eluhe ane
nujuang beling muah parameme ane sedekan manyonyoin rare dimasane
ento. Sawireh gumine ene lakar katibenin sangsara gede muah bangsane
ene kena pidukan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 24 Ada anak mati kena
pedang muah ane lenan kejuk kanggon tawanan baan parabangsane. Kota
Yerusaleme lakar anggone pajekjekan baan bangsa-bangsane ane tuara
pracaya teken Ida Sang Hyang Widi Wasa, kanti tutug masan bangsa-
bangsane ento." 25 "Buina lakar ada ciri di matan aine, di bulane muah di
bintang-bintange. Di gumine, sawatek bangsane lakar jejeh tur inguh
ningehang kuugan keplugan ombake. 26 Anake lakar jejeh kamati-mati,
baana ngenehang sakancan paundukane ane lakar nibenin gumine ene,
sawireh saluiring ane mawisesa di langite lakar pada kakisidang uli di
tongosne. 27 Ditu mara Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang
Widi Wasa ento lakar ngenah, rauh kalikub baan mega maduluran
kakuasaan muah kaluihan Idane. 28 Yening sakancan paundukane ento
suba ngawitin kasidan, bangun tur nulengekja, sawireh karahayuan ceninge
suba paek." 29 Ida Hyang Yesus raris ngandika ring ipun antuk pangande
kadi asapuniki: "Pedasinja punyan kutuhe wiadin punyan kayune ane lenan.
30 Yen suba tingalin cening punyan kutuhe ento makedapan, suba sinah
tawang cening, mungguing masan ujane suba teka. 31 Aketo masih, yen
cening suba ningalin sakancan paundukane ento kasidan, sinah tawang
cening mungguing Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa suba paek. 32
Ingetangja unduke ene! Satonden manusane dimasane jani makejang mati,
saluiring paundukane ento lakar kasidan. 33 Langit muah gumine lakar
sirna, nanging raos Gurune lakar manggeh salawas-lawasnya." 34
"Yatnainja dewek ceninge. Edaja cening kanti kaliput baan indria maibuh-
ibuhan muah mapunyah-punyahan wiadin kawiryan ane lenan di gumine.
Apanga panemayan Dinane ento eda nadak nibenin cening dikalan ceninge
tusing tragia. 35 Sawireh tekannyane tan bina buka jeete buat nibenin
sawatek manusane di gumine. 36 Pada yatnainja dewek ceninge, tur tan
marenja ngastawa, apanga cening kicen kakuatan buat ngluputang dewek
ceninge uli sakancan paundukane ane lakar kasidan ento. Buina apanga
cening nyidayang nangkil di ajeng Ida Sang Putraning Manusa Utusan Ida
Sang Hyang Widi Wasa." 37 Makudang-kudang rahina Ida Hyang Yesus
mapaica paurukan ring Perhyangan Agung, tur rikalaning wengi Ida medal
saking irika tumuli makolem ring Bukit Saitun. 38 Pasemengan pisan
anake sami sampun pada ngranjing ka Perhyangan Agung, praya
miragiang paurukan Idane.

22:1 Rerainan Roti Tan Paragi, sane kawastanin Rerainan Paskah, sampun
nampek. 2 Parapangageng panditane miwah paraguru agamane pada
ngrincikang pangindrajala, buat nyedayang Ida Hyang Yesus, nanging ida
dane tan purun ngamargiang indike punika gegalangan, santukan ida dane
pada ajerih ring anake akeh. 3 Wus punika Ratun Setane raris ngrangsukin
Dane Yudas sane kapesengin Iskariot, sinalih tunggal saking pantaran
sisian Idane sane roras punika. 4 Irika Dane Yudas raris nangkil tur
mapiguman ring parapangageng panditane miwah parapangageng prajurite
sane ngebag Perhyangan Agunge, sapunapi jaga antuk dane nyerahang Ida
Hyang Yesus ring ida dane. 5 Ida dane pada gargita pisan tur masanggup
jaga mapaica jinah ring Dane Yudas. 6 Dane Yudas taler saadung ring
paindikane punika. Tur ngawit saking duk punika, dane ngrereh sela sane
becik buat nyerahang Ida Hyang Yesus ring ida dane, nanging mangdane
tan kuningin antuk anake akeh. 7 Rerainan Roti Tan Paragi sampun rauh,
inggih punika rahina panemayan anake pada nampah biri-biri Paskahe. 8
Irika Ida Hyang Yesus ngandika ring Dane Petrus miwah Dane Yohanes
sapuniki: "Kemaja cening nyediang Perjamuan Paskah buat iraga ajak
makejang!" 9 Atur danene ring Ida: "Ring dijake sane arsayang Guru
titiang pacang nyawisang perjamuane punika?" 10 Pangandikan Idane:
"Yening cening suba neked ka kota, cening lakar katemu teken anak ane
nyuun jun misi yeh. Tututinja anake ento nganti neked ka umah ane
celepina. 11 Laut orahang teken anake ane ngelah umahe ento kene: 'Ida
IGuru ngandikayang mataken ring ragane sapuniki: Di kamare ane encenke
tongos Tiange ngajengang Perjamuan Paskah ajak murid-murid Tiange?'
12 Anake ento lakar matujuhin cening kamar ane linggah ane tongosne
baduur, tur genep misi prabot. Ditu cening patut nyediang Perjamuan
Paskahe ento." 13 Sang kalih raris mamargi, tur panggihin dane sawiakti
sakadi pangandikan Ida Hyang Yesus ring dane. Irika dane raris nyediang
Perjamuan Paskahe punika. 14 Sasampun rauh dauhipun, Ida Hyang Yesus
raris malinggih marayunan kasarengin olih parautusan Idane. 15
Pangandikan Idane ring parautusan Idane sapuniki: "Guru dot pesan naar
Perjamuan Paskahe ene bareng-bareng ajak cening, satonden Guru
nandang sangsara. 16 Jani Guru ngorahin cening, Guru tusing lakar buin
naar Perjamuan Paskahe ene, kanti Ida Sang Hyang Widi Wasa ngadegang
Pamrentahan Idane, tur nyampurnayang piteges perjamuane ene." 17 Wus
punika Ida Hyang Yesus tumuli ngambil gelas, saha ngaturang panyuksma
ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, raris Ida ngandika sapuniki: "Tampija
ene, tur inumja bareng-bareng. 18 Sawireh Guru ngorahin cening: Ngawit
uli jani Guru tusing lakar buin nginem anggure ene, kanti Ida Sang Hyang
Widi Wasa ngadegang Pamrentahan Idane." 19 Ida raris ngambil roti,
sasampune ngaturang panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, tumuli
gompes-gompes Ida, tur kapaicayang ring parautusane, saha kadulurin
pangandika sapuniki: "Ene awak Gurune (ane kapaicayang buat cening.
Laksanayangja buka kene, apanga cening inget teken Guru." 20 Sawusan
Ida marayunan, gelase tumuli kaiderang kadulurin antuk pangandika
sapuniki: "Isin gelase ene dadi prajanjian Ida Sang Hyang Widi Wasa ane
anyar, ane kacap baan getih Gurune ane kakecorang pabuat cening). 21
Nanging tingalinja! Anake ane lakar alpaka teken Guru, ada dini bareng-
bareng ajak Guru di mejane ene. 22 Sang Putraning Manusa Utusan Ida
Sang Hyang Widi Wasa lakar seda, buka ane kapastiang baan Ida Sang
Hyang Widi Wasa. Nanging sengkala pesan anake ane alpaka teken Ida."
23 Raris parautusan Idane pada saling takenin, sapasira saking
pantarannyane sane jagi nglaksanayang paindikane punika. 24 Irika raris
wenten pagujeg bebaos ring pantaran parasisian Idane, indik sapasira sane
pacang kabaos pinih utamana ring pantarannyane. 25 Ida Hyang Yesus
raris ngandika ring dane, sapuniki: "Pararatune di gumine madue
wewenang mrentah kaulan idane. Tur sawatek anake ane nyalanang
prentahe ento kadanin: pamong. 26 Nanging di pantaran ceninge tusingja
buka keto. Ane paling keliha di pantaran ceninge patut ia dadi buka ane
paling cenika, ane dadi pamimpin, patut ia dadi buka pangayah. 27
Encenke ane utamaan: anake ane negak madaar, apa anake ane ngayahin?
Suba sinah utamaan anake ane negak madaar. Nanging Guru ene satmaka
pangayah di pantaran ceninge. 28 Cening suba pageh bareng-bareng teken
Guru di sajeroning kakewehan ane suba tandangin Guru. 29 Buka Ida Sang
Aji mapaica wewenang teken Guru buat mrentah, aketo masih Guru lakar
maang cening wewenang buat mrentah. 30 Cening lakar bareng-bareng
madaar muah nginum ajak Guru muah mrentah bareng-bareng ngajak Guru
dikalan Gurune madeg Ratu. Cening lakar pada negak di singasanane, buat
nepasin bangsa Israele makaroras suku ento." 31 "Ih Simon, Simon,
padingehangja! Ratun Setane suba kalugrain buat mintonin cening ajak
makejang, buka anake napinin gabah, buat ngaadang gumpangne. 32
Nanging Guru suba ngastawayang cening, apanga tusing obah kapracayan
ceninge. Yen cening ngesehin pepineh buin mabalik sig Gurune, cening
masih patut ngamanggehang kapracayan nyama-nyamaan ceninge!" 33
Matur Dane Petrus: "Inggih Ratu Panembahan, titiang nyadia sareng-
sareng ngiring IRatu yadiastun titiang kantos mapangkeng wiadin
ngemasin padem." 34 Ida Hyang Yesus raris ngandika: "Ih Petrus, Guru
ngorahin cening, dipetenge ene, satonden siape makruyuk, cening suba
ping telu ngorahang tusing nawang Guru." 35 Ida Hyang Yesus tumuli
ngandika ring parasisiane, sapuniki: "Ipidan dugas Gurune nunden cening
luas tur tuara ngaba dompet, tas muah sepatu apake cening pada marasa
kuangan?" Atur danene sareng sami: "Tan wenten." 36 Ida Hyang Yesus
malih ngandika: "Nanging ane jani, nyenja ane ngelah dompet wiadin tas,
patut kaaba. Buina nyenja ane tusing ngelah pedang patut ia ngadep
bajunne anggon meli pedang. 37 Guru ngorahin cening, mungguing Guru
patut ngenepin kecap Cakepan Sucine ane kene: 'Ida lakar ketang buka
anake corah,' ento patut genepin Guru. Sawireh apaja ane kasuratang
unduk Gurune, ento suba teka panemayanne lakar kasidan." 38 Parasisian
Idane raris matur: "Inggih Ratu Panembahan! Puniki wenten pedang
kekalih." Pangandikan Idane: "Nah, kanggoang suba amonto." 39 Ida
Hyang Yesus tumuli medal saking kota, raris lunga ka Bukit Saitun sakadi
sane sampun-sampun. Parasisian Idane taler ngiring Ida. 40 Sasampun rauh
irika Ida ngandika ring parasisian Idane, sapuniki: "Pada ngastawaja,
apanga eda cening kena gegodan!" 41 Wus punika, Ida raris ngedohang
raga saking dane, sawatara wenten apanimpug dohnyane. Irika Ida
sumungkem ngastawa, kadi asapuniki: 42 "Duh Aji, bilih Palungguh Aji
ledang, kaonangja kasangsarane puniki saking Titiang. Nangingke
sampunang kalaksanayang manut sakadi manah Titiange, sakewanten
wantah pakarsan Palungguh Aji sane patut mamargi." ( 43 Raris wenten
malaekat saking suargan makantenang raga ring Ida, buat nguatang Ida. 44
Ida rumasa kalintang karesresan pisan, tur sayan teleb Ida ngastawa,
kantos kringet Idane ngetel sakadi rah patribis ka tanahe.) 45 Sawusan Ida
ngastawa, Ida malih mawali ka genah parasisian Idane, nanging dane
dapetang Ida pada sirep, kabatek antuk lesun danene nandang sungsut. 46
Ida ngandika ring dane sapuniki: "Kenken dadi cening pada pules?
Bangunja tur ngastawaja, apanga eda cening kena gegodan." 47 Durung
puput Ida mabaos, raris wenten anak rauh sareng akeh. Anake punika
kapimpin antuk Dane Yudas, sinalih tunggal sisian Idane sane roras diri.
Yudas raris maranin Ida Hyang Yesus, praya ngaras Ida. 48 Nanging Ida
Hyang Yesus ngandika: "Ih Yudas, apake ulihan pangaras ceninge, cening
lakar nyerahang Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi
Wasa?" 49 Rikala parasisiane sane ngiring Ida Hyang Yesus manggihin
paindikane sane jaga kalaksanayang punika, raris dane matur: "Inggih Ratu
Panembahan! Dadoske anake punika sempal titiang antuk pedang titiange
puniki?" 50 Tur salah tunggal saking pantaran danene, manteg parekan
Pandita Agunge tur nyempal kupingnyane sane tengawan kantos pegat. 51
Nanging Ida Hyang Yesus ngandika: "Suudang amonto." Raris Ida ngambil
kuping parekane punika saha kawaliang sakadi jati mula. 52 Ida Hyang
Yesus raris ngandika ring parapangageng panditane miwah parapangageng
prajurite sane ngebag Perhyangan Agunge miwah parapanglingsire sane
rauh jaga ngejuk Ida, sapuniki: "Sregep pisan ragane rauh magegawan
pedang miwah tungked, buat jaga ngejuk Tiang. Minabke Tiang puniki
jadma jaat? 53 Nyabran rahina Tiang sareng-sareng ring ragane ring
Perhyangan Agunge, nanging ragane nenten ngejuk Tiang. Nah, sane
mangkin sampun rauh panemayan ragane buat malaksana, santukan sane
mangkin kuasan petenge sane mrentah." 54 Ida Hyang Yesus raris kejuk,
tumuli kater makaon saking irika, ngungsi ka grian Sang Pandita Agunge.
Dane Petrus ngiring Ida saking doh. 55 Ring tengahing natar grian Sang
Pandita Agunge, wenten anak ngendihang geni, irika Dane Petrus taler
sareng ngidu. 56 Raris wenten panyeroan adiri manggihin Dane Petrus
saha mapajar sapuniki: "Anake puniki taler sareng-sareng ring Anake
punika!" 57 Nanging Dane Petrus nilas, sapuniki baos danene: "Ih jero
anak istri, tiang tan uning ring Anake punika." 58 Tan asue, malih wenten
anak lian manggihin dane, tur mabaos sapuniki: "Jerone taler sinalih
tunggal saking Anake punika!" Nanging Dane Petrus masaur asapuniki:
"Boya, boya tiang punika!" 59 Sawatara wenten malih ajam, wenten anak
lian malih mabaos tur mastiang dane, sapuniki: "Sawiaktinne, anake puniki
taler sareng-sareng ring Anake punika, dening ipun taler wong Galilea!" 60
Nanging Dane Petrus masaur: "Jero, tiang tan uning ring paindikan sane
baosang ragane punika!" Durung puput dane mabaos, duk punika ugi,
ayame makruyuk. 61 Ida Hyang Yesus raris maksian tur mandreng Dane
Petrus. Irika dane eling, mungguing Ida Sang Panembahan sampun
ngandika ring dane sapuniki: "Dipetenge ene, satonden siape makruyuk
cening suba ping telu ngorahang tusing nawang Guru." 62 Dane Petrus
raris medal saking irika tur nangis sigsigan. 63 Irika anake sane ngisiang
Ida Hyang Yesus minjulin miwah nigtig Ida. 64 Anake punika nekep
prarain Idane saha mabaos sapuniki: "Tegarangja orahang, nyen ane
nglantig Jerone?" 65 Akeh malih baosipune sane nganistayang Ida. 66
Sasampune tatas rahina raris parapanglingsir bangsa Yahudine miwah
parapangageng panditane miwah paraguru agamane parum. Ida Hyang
Yesus tumuli katangkilang ka ajeng Majelis Agamane. 67 Ida dane pada
mataken sapuniki: "Orahang jani teken tiang ajak makejang, apake Ragane
ene Sang Prabu Ane Kajanjiang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa?" Pasaur
Ida Hyang Yesus sapuniki: "Yening Tiang nguningayang ring ragane,
ragane taler tan pacang ngega. 68 Samaliha yen Tiang nunasang ring
ragane, ragane taler tan jagi nyaurin pitaken Tiange. 69 Nanging ngawit
saking mangkin Ida Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi
Wasa pacang malinggih ring singasanane sane mawisesa ring tengen Ida
Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Kuasa." 70 Baos ida danene ring Ida:
"Yening kadi asapunika, punapike Ragane puniki Putran Ida Sang Hyang
Widi Wasa?" Pasaur Idane: "Patut sakadi baos ragane!" 71 Raris ida dane
mabaos sapuniki: "Jaga napi malih iraga mamuatang saksi-saksi, iraga
sareng sami sampun pada miragiang baos Anake puniki!"

23:1 Sawatek anake parum irika raris pada matangi, tumuli ngater Ida
Hyang Yesus, praya katangkilang ring ajeng Sang Gubernur Pilatus. 2 Irika
ida dane pada nalih Ida, kadi asapuniki: "Anake puniki keniang titiang
sedek ngoles bangsan titiange mangda brontak. Ipun nombahang rakyate
naur pajeg ring Ida Sang Nata Ratu, tur Ipun mariangken Dewekipune
punika Sang Prabu Sane Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa." 3
Gubernur Pilatus mataken ring Ida: "Apake saja jerone ene Ratun wong
Yahudine?" Pasaur Ida Hyang Yesus: "Ragane sane ngandikayang kadi
asapunika." 4 Raris Gubernur Pilatus ngandika ring parapangageng
panditane miwah anake akeh, sapuniki: "Tusing ada kapelihan ane
bakatang tiang sig Anake ene, ane dadi jalaran buat ngukum Ia." 5
Nanging anake akeh punika sayan banget nangsek matur kadi asapuniki:
"Malantaran paurukan Ipune, Anake puniki sampun ngoles rakyate mangda
brontak, ngawitin saking wewengkon Galilea, rauh ring sawewengkon
jagat Yudeane. Tur sane mangkin sampun rauh iriki." 6 Riwau Gubernur
Pilatus mireng sakadi asapunika, raris mataken sapuniki: "Apake Anake
ene Wong Galilea?" 7 Sasampun dane wikan mungguing Ida Hyang Yesus
punika Anak saking wewengkon Ida Sang Prabu Herodes, raris dane
ngandikayang mangda Ida Hyang Yesus katangkilang ring ajeng Ida Sang
Prabu Herodes, sane rikala punika taler wenten ring kota Yerusalem. 8
Wau Ida Sang Prabu Herodes ngaksi Ida Hyang Yesus, ida kalintang
ledang ring kayun, santukan ida sampun sue mapakayun jagi kapanggih
ring Ida, samaliha ida sang prabu mapakayun mangda ida sida ngaksi Ida
Hyang Yesus ngadakang praciri. 9 Duaning asapunika, Ida Sang Prabu
Herodes raris nyedsed Ida Hyang Yesus antuk pitaken, nanging Ida tan
masaur angan abuku. 10 Duk punika parapangageng panditane miwah
paraguru agamane raris ngarepang tur ngaturang dedalihan sane abot
marep ring Ida Hyang Yesus. 11 Irika Ida Sang Prabu Herodes miwah
prajurit idane raris nganistayang saha minjulin Ida. Ida kabusanain antuk
busana kagungan, tumuli kawaliang ring ajeng Gubernur Pilatus. 12
Ngawit saking rahina punika Ida Sang Prabu Herodes, sane pecak
mameseh ring Gubernur Pilatus, raris mawali dados masawitra becik. 13
Gubernur Pilatus tumuli maumang parapangageng panditane miwah
parapamimpin rakyate sami, 14 tur dane ngandika ring ida dane miwah
ipun sami, sapuniki: "Ragane nyerahang Anake ene mai, tur nalih
mungguing Ia suba ngranayang rakyate brontak. Nah tiang suba netes Ia di
arepan ragane, nanging tusing ada bakatang tiang kapelihan buka
dedalihan ragane. 15 Aketo masih Ida Sang Prabu Herodes tusing ada
manggihin kapelihanNe, ento awanan Anake ene buin lipetang ida mai.
Sujatinne tusing ada pajalan Anake ene ane patut emasina mati. 16 Wireh
keto tiang lakar nunden mecutin Anake ene, suud keto lakar bebasang
tiang." ( 17 Nyabran Rerainan Paskah, Gubernur Pilatus mebasang nara
pidana adiri, makacihna pasuecan dane ring bangsa Yahudine.) 18
Sawatek anake akeh punika sami masuryak masaur manuk kadi asapuniki:
"Pademang Ipun, bebasang Barabas pabuat titiang." ( 19 punika
kapangkeng, santukan ipun ngamademang anak miwah sruron ring
pembrontakane ring kota.) 20 Gubernur Pilatus mapakayun mebasang Ida
Hyang Yesus, punika awinan dane malih ngandika ring anake akeh punika.
21 Nanging anake akeh punika malih masuryak saur manuk: "Salibang
Ipun, salibang Ipun!" 22 Ring kaping tiganipun Gubernur Pilatus ngandika
ring anake akeh punika sapuniki: "Sasajaane kacorahan apa ane suba
laksanaanga baan Anake ene? Tusing ada kapelihanNe ane bakatang tiang,
ane ngawanang Ia patut ngemasin mati. Wireh keto, tiang lakar nunden
mecutin Anake ene, suud keto lakar bebasang tiang." 23 Nanging anake
akeh sayan makuug suryakipune, kedeh mapinunas mangda Ida Hyang
Yesus kasalib. Pamuputipun, malantaran suryakipune punika raris
pinunasipune kadagingan. 24 Gubernur Pilatus raris nibakang tetepasan,
manut kadi pinunas anake punika. 25 Irika dane mebasang anake sane
mapangkeng malantaran brontak miwah ngamademang anak, nanging Ida
Hyang Yesus kaserahang mangda kakencanin sakita karepipune, sakadi
pangaptin anake akeh punika. 26 Anake akeh punika raris ngater Ida
Hyang Yesus kesah saking irika. Ring margi raris kapanggih ring anak
adiri sane mawasta Simon, anak saking kota Kirene. Ipun kapaksa
kapetegenin salib ngiringang Ida Hyang Yesus. 27 Akeh pisan anake sane
ngiringang Ida, ring pantaran anake punika wenten taler anak eluh-eluh,
sane masesambatan mangelingin Ida. 28 Ida Hyang Yesus raris maksian
ring anake eluh-eluh punika sarwi ngandika sapuniki: "Ih paraeluh-eluh
kota Yerusalem, edaja Tiang pangelingina. Nanging pangelinginja dewek
muah pianak-pianak eluhe. 29 Sawireh lakar ada masanne, anake pada
ngraos kene: 'Ambate agetne eluh-eluhe ane bekung muah ane tuara taen
nglekadang rare muah ane tusing taen manyonyoin.' 30 Di masane ento
anake pada lakar ngucap teken gunung-gununge kene: 'Gembid tur tepenja
tiang!' Muah teken bukit-bukite kene pangucapne: 'Uruginja tiang!' 31
Sawireh yen punyan kayune ane enu idup ketoanga, ape buin punyan
kayune ane tuh." 32 Wenten taler anak lianan kekalih, inggih punika jadma
corah, sane jaga kadanda pati sareng-sareng ring Ida Hyang Yesus. 33
Sasampune rauh ring genahe sane mawasta: "Kaun Tendas", Ida Hyang
Yesus raris kasalib, tur anake corah makakalih punika taler kasalib ring
kiwa tengen Idane. 34 Ida Hyang Yesus matur, sapuniki: "Duh Aji,
ampurayangja ipun sareng sami, santukan ipun nenten uning ring paindikan
sane laksanayang ipun." Busanan Idane raris kadum nganggen undi. 35
Anake akeh pada majujuk tur mabalih, sadaweg parapamimpin Yahudine
pada minjulin Ida, sapuniki pangucapnyane: "Anak lenan suba pada
tulungina. Yen saja Ia Sang Prabu Ane Kajanjiang baan Ida Sang Hyang
Widi Wasa, ane jani apanga tulungina Ibanne!" 36 Paraprajurite taler
ngewerin Ida. Ipun ngaturang anggur masem ring Ida, 37 tur ngucap
sapuniki: "Yen saja Jerone Ratun bangsa Yahudi, tulunginja awak Jerone!"
38 Wenten taler sesuratan ring duur Idane, sane sinurat sapuniki: "Ene
Ratun bangsa Yahudi". 39 Sinalih tunggal saking anake corah sane sareng
kasalib irika taler minjulin Ida, sapuniki pajaripune: "Kaden Ragane ene
Sang Prabu Ane Kajanjiang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa? Tulunginja
dewek Ragane, tur tulungin masih tiang!" 40 Nanging anake corah sane
lianan raris nglemekin timpalipune punika sapuniki: "Tusingke cai takut
teken Ida Sang Hyang Widi Wasa? Iraga jani patuh paturu ngemasin
ukuman. 41 Iraga tenenan suba pantes ngemasin ukuman, sawireh iraga
nampi karmapalan iragane. Nanging Anake ene tusing ngelah pelih." 42
Raris ipun matur ring Ida Hyang Yesus: "Inggih Ratu Hyang Yesus,
elingangja titiang yening IRatu sampun madeg Ratu." 43 Ida Hyang Yesus
raris ngandika ring ipun: "Guru ngorahin cening, didinane jani cening lakar
bareng-bareng ajak Guru di Pirdaus." 44 Duk punika sawatara pukul roras,
suryane remrem, tur sawewengkon jagate irika kaliput antuk peteng dedet,
ngantos rauh pukul tiga. 45 Duk punika langse panyeleng Perhyangan
Agunge uek sibak dados kekalih. 46 Ida Hyang Yesus nyerit antuk suara
sane jangih, kadi asapuniki: "Duh Aji, Titiang ngaturang urip Titiange ring
tangan Palungguh Aji." Wusan Ida matur kadi asapunika, Ida raris seda. 47
Rikala paindikane punika kaksi antuk komandan prajurite, raris dane
ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa sapuniki: "Tuah sujati Anake ene
anak patut!" 48 Sasampun sawatek anake akeh sane pada pagrunyung
mabalih irika, manggihin paindikane punika, ipun raris budal saha
mapangenan. 49 Sakancan anake sane wawuh ring Ida Hyang Yesus,
minakadinipun paraeluh-eluhe sane ngiring Ida saking wewengkon Galilea,
sami pada majujuk ngejoh tur nlektekang saluiring paindikane punika
makasami. 50 Wenten anak lanang mapesengan Yusup, saking satunggiling
kota ring wewengkon Yudea, sane mawasta kota Arimatea. Dane punika
anak mula maraga darma sadu tur ngajap-ajap masan Ida Sang Hyang
Widi Wasa jaga ngadegang Pamrentahan Idane. Yadiastun dane dados
anggota Majelis Agama, nanging dane nenten pisan adung ring pamargin
miwah tetepasan Majelis Agamane punika. 52 Dane tumuli tangkil ring
Gubernur Pilatus tur nunas layon Ida Hyang Yesus. 53 Sasampune layone
katedunang saking salibe, tumuli kalelet antuk kasa, raris kaperemang ring
guane sane kapongpong ring bukit batune, inggih punika gua sane durung
naenin madaging sawa. 54 Daweg punika nemonin rahina Sukra, tur jaga
ngawitin rahina Sabat. 55 Paraluh-luhe sane ngiring Ida Hyang Yesus
saking wewengkon Galilea, sami nyarengin Dane Yusup ka guane punika,
tur sami ngantenang layon Idane kaperemang irika. 56 Wus punika ipun
sami pada budal, saha nyediang wewangen miwah minyak wangi sane jaga
kanggen ngodakin layon Ida Hyang Yesus. Ring rahina Sabate ipun
mararian, satinut ring pituduh Pidabdab Torate.

24:1 Ring rahina Reditene, pasemengan pisan paraeluh-eluhe sampun
mamargi ka setrane saha makta wewangen sane sampun sediang ipun. 2
Irika panggihin ipun batu panukube sampun magingsir saking bungas
guane. 3 Duaning asapunika ipun raris ngranjing, nanging layon Ida Hyang
Yesus dapetang ipun tan wenten kantun irika. 4 Sedekan ipun majujuk tur
engsek minehin paindikane punika, jeg wenten anak sareng kalih mabusana
sarwa gumilap, majujuk ring sampingipune. 5 Kabatek antuk ajerihipune,
paraeluh-eluhe punika sami pada nguntul. Sang kalih raris ngandika ring
ipun sapuniki: "Kenken dadi ragane ngalih Anak ane suba nyeneng di
pantaran anake mati? 6 Ida tusing enu dini. Ida suba nyeneng. Ingetangja
pangandikan Idane teken ragane, dugase Ida di wewengkon Galilea, 7
buka kene: 'Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa tan
urungan lakar kaserahang sig kakuasan anake corah, tur kasalib muah
lakar nyeneng didina kaping telunne.'" 8 Paraeluh-eluhe raris pada eling
ring pangandikan Ida Hyang Yesus punika. 9 Sapawalinipune saking
setrane, ipun raris nuturang saluiring paindikane punika ring sisiane sane
solas diri miwah ring parasemeton sane lianan. 10 Paraeluh-eluhe punika
minakadinipun: Maria Magdalena, Yohana, Maria biang Yakobuse miwah
paraeluh-eluhe sane lianan sane nyarengin ipun, sami nuturang paindikane
punika ring parautusan Idane. 11 Nanging parautusan Idane mitaenang
paindikane punika nenten wiakti tur dane nenten pada ngega. 12 Nanging
yadiastun kadi asapunika, Dane Petrus raris matangi malaib ka genah Ida
Hyang Yesus kaperemang. Wau dane maseeban ka tengah guane,
panggihin dane wantah kasa panglelet layone kewanten. Dane tumuli budal
saking irika saha angob tur ngayun-ngayunin ngeniang saluiring paindikane
punika. 13 Ring rahina punika wenten sisian Ida Hyang Yesus kekalih
sedek mamargi ka desa Emaus, sane dohipun sawatara solas kilometer
saking kota Yerusalem. 14 Ring margi ipun sareng kalih mabebaosan,
maosang paindikane ring kota Yerusalem sane wau-wau punika. 15
Sedeng iteh ipun mabebaosan miwah marerasan, Ida Hyang Yesus rauh
maranin ipun, tur mamargi sareng-sareng ipun. 16 Ipun ngantenang Ida,
nanging paningalanipune saputan, kantos Ida tan kelingan antuk ipun. 17
Ida Hyang Yesus ngandika ring ipun: "Napike sane rembugang ragane
kangin kauh sambilang mamargi?" Sang kalih raris majanggelan saha
masemu sedih. 18 Sinalih tunggal saking pantaran sang kalih, sane
mawasta Kleopas, masaur sapuniki: "Punapi wantah Jerone kewantenke
Anak pendonan sane wenten ring kota Yerusalem, sane tan uning ring
paindikane sane wau-wau puniki?" 19 Ida raris mataken ring ipun,
sapuniki: "Paindikan punapike punika?" Pasauripune: "Paindikan sane
ngeniang Ida Hyang Yesus saking kota Nasaret. Ida punika maraga nabi
tur kahiyangin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah kapariangken olih
rakyate sami, mungguing Ida madue kuasa sajeroning pakaryan miwah
pangandika. 20 Nanging parapangageng panditane miwah parapamimpin
bangsan tiange sampun lalis nyerahang Ida mangda kadanda pati, tur
kapentang ring salibe. 21 Tiang sareng sami sampun ngajap-ajap,
mungguing Ida sane pacang mebasang bangsa Israele. Tur sane mangkin,
saluiring paindikane punika sampun rauh ring rahina sane kaping tiganipun.
22 Wenten makudang-kudang anak eluh-eluh ring pantaran tiange, sampun
nengkejutang tiang sareng sami. Pasemengan pisan ipun sampun ka
setrane, 23 nanging ipun tan manggihin layon Idane. Ipun pada mawali
saha nyritayang mungguing ipun sampun manggihin malaekat nyalantara,
sane ngwecanayang mungguing Ida Hyang Yesus sampun nyeneng malih.
24 Samaliha wenten taler makudang-kudang diri saking pantaran tiange
sane sampun polih ka setrane, tur sami sampun manggihin sawiakti sakadi
baos luh-luhe punika, nanging Ida Hyang Yesus punika nenten pangguh
ipun." 25 Irika Ida Hyang Yesus raris ngandika ring ipun: "Ih anak belog,
bebelan pesan pepineh ragane, buat lakar pracaya teken saluiring
paundukane ane suba kapangandikayang baan paranabine. 26 Singke mula
patut Sang Prabu Ane Kajanjiang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa ento
nandang saluiring paundukane ento, tumuli ngranjing sig kaluihan Idane?"
27 Ida Hyang Yesus tumuli nerangang ring ipun, saluiring paindikane sane
nuek ring ragan Idane, sane kasurat ring Cakepan Sucine, ngawit saking
Cakepan Nabi Musa miwah Cakepan Paranabine. 28 Sasampune nampek
ring desa sane pacang katuju antuk sang kalih, Ida Hyang Yesus
makuma-kuma pacang nglanturang pamargi. 29 Nanging sang kalih
ngandegang tur mapedawegan ring Ida sapuniki: "Becikan Ragane
masandekan sareng-sareng ring tiang iriki, santukan sampun makire wengi
tur suryane sampun ngrorokang." Ida raris ngranjing ka jeroan tur
masandekan irika sareng-sareng ring sang kalih. 30 Rikala malinggih jaga
marayunan, Ida raris ngambil roti saha kamertanin tumuli gompes-gompes
Ida, tur kapaicayang ring sang kalih. 31 Duk punika paningalan sang kalih
raris cedang, irika Ida Hyang Yesus kelingin antukipun. Nanging Ida
malecat saking arepanipune. 32 Ipun raris mabaos sapuniki: "Singke buka
dudut keneh ideweke, dugase Ida nerangang isin Cakepan Sucine teken
idewek?" 33 Sang kalih pramangkin bangun tumuli mawali ka kota
Yerusalem. Irika dapetang ipun sisiane solas diri sami mapunduh sareng-
sareng ring timpalipune lianan. 34 Parasisiane mabaos sapuniki: "Saking
sujati tuah Ida Sang Panembahan suba nyeneng! Ida suba makantenang
Raga teken Dane Simon." 35 Sang kalih tumuli taler ngaturang
sapariindikannyane ring margi tur indik Ida Hyang Yesus kelingin
antukipun rikala Ida ngompes-ngompes roti. 36 Durung puput dane
mabebaosan, Ida Hyang Yesus jeg jumeleg ring pantaran danene sarwi
ngandika ring dane sapuniki: "Sutrepti rahayuja cening ajak makejang!" 37
Dane sami pada tengkejut tur jejeh. Pitaenang dane ragan danene
ngatonang atma. 38 Nanging Ida ngandika ring dane: "Apa krana cening
pada tengkejut, tur kenken dadi bimbang keneh ceninge? 39 Tlektekangja
lima muah batis Gurune. Ene suba Guru, tur pedasangja! Sawireh atmane
ento tan patulang muah tan paisi, buka ane suba tingalin cening sig
Gurune." 40 Sambilang Ida ngandika kadi asapunika Ida ngedengang
tangan miwah cokor Idane ring dane sareng sami. 41 Dane durung
mrasidayang pracaya santukan dane kalintang gargita tur angob. Raris Ida
ngandika ring dane mangda ngaturin Ida ulam magoreng atebih. 42 Tumuli
dane ngaturin Ida ulam magoreng atebih. 43 Ulame punika ambil Ida tur
rayunang Ida ring arepan danene. 44 Raris Ida ngandika ring dane: "Ene
suba paundukan ane suba raosang Guru teken cening imaluan, dugas
Gurune bareng-bareng ajak cening, nah ento saluiring ane mungguh di
Cakepan Torat Nabi Musa, di Cakepan Paranabine muah di Cakepan
Kidunge, ane nuek teken ukudan Gurune, ento makejang patut
kagenepang." 45 Irika Ida raris mukak pakayunan danene, kantos dane
pada mrasidayang ngresep ring daging Cakepan Sucine. 46 Tur Ida
ngandika sapuniki: "Ada mungguh kene: Sang Prabu Utusan Ida Sang
Hyang Widi Wasa patut nandang sangsara tur di dina ane kaping telunne
Ida buin nyeneng uli pantaran anake mati. 47 Buina patut kawarah-
warahang unduk ngutang dosa muah pangampuraning dosa teken
parabangsane makejang, ngawitin uli kota Yerusalem. 48 Cening ajak
makejang ane makasaksin sakancan paundukane ene. 49 Buina Guru lakar
nekedang teken cening unduk ane suba kajanjiang baan Ajin Gurune.
Nanging cening patut ngantiang di kotane ene, kanti cening kabekin baan
kawisesan uli di luur." 50 Ida Hyang Yesus raris ngajak dane sami medal
saking kota, tumuli rauh ring tepi siring kota Betaniane. Irika Ida
ngungkulang tangan Idane tur ngamertanin parasisian Idane. 51 Risedek
punika ugi, Ida mapalasan saking dane, tur munggah ka suargan. 52 Dane
raris sami pada sumungkem nyumbah Ida. Wusan punika dane sami pada
mawali budal ka kota Yerusalem maduluran pakayunan sane kalangkung
liang. 53 Nyabran rahina dane ngastiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi
Wasa ring Perhyangan Agung.

1:1 Sadurung jagate puniki kawentenang antuk Ida Sang Hyang Widi
Wasa, Sang Sabda sampun wenten. Sang Sabda punika sinarengan ring Ida
Sang Hyang Widi Wasa, tur Sang Sabda punika taler maraga Widi. 2
Saking pangawit Sang Sabda punika sinarengan ring Ida Sang Hyang Widi
Wasa. 3 Malantaran Sang Sabda punika Ida Sang Hyang Widi Wasa
ngwentenang saluiring sane wenten. Tur tan wenten sane kawentenang sane
tan malantaran Sang Sabda. 4 Sang Sabda punika maraga wit urip, tur
uripe punika dados galang manusane. 5 Galange punika macaya ring
tengah petenge, tur petenge punika tan mrasidayang ngaonang galange
punika. 6 Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngutus utusan Idane, sane
mapesengan Yohanes. 7 Dane rauh jaga midartayang pariindik galange
punika ring imanusa, mangda manusane sami miragiang tur pracaya. 8
Boyaja Dane Yohanes ngraga galange punika, nanging rauh danene buat
midartayang indik galange puniki. 9 Inggih punika galang sane sujati, sane
rauh ring jagate tur ngalangin jadmane makasami. 10 Sang Sabda sampun
wenten ring jagate. Jagate punika sampun kawentenang antuk Ida Sang
Hyang Widi Wasa malantaran Sang Sabda. Nanging jagate tan uning ring
Ida. 11 Ida ngrauhin kaula druene, nanging kaula druene tan nampi Ida. 12
Nanging akudaja sane nampi tur pracaya ring Ida, ipun sami kicen
waranugraha dados paraputran Ida Sang Hyang Widi Wasa. 13 Anake
punika prasida dados paraputran Ida Sang Hyang Widi Wasa, boyaja
malantaran kembasang cara manusa, inggih punika malantaran patemon
lanang istri, nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa ngraga sane dados
Ajinnyane. 14 Sang Sabda punika sampun manjadma tur nyeneng ring
pantaran iraga. Iraga sampun ngeton kaluihan Idane, inggih punika
kaluihan panugrahan Ida Sang Aji ring Ida, santukan Ida maraga Putra
Tunggal. Malantaran Ida, Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun
makantenang raga tur nyinahang sih pasuecan Idane sategepipun ring
iraga. 15 Dane Yohanes midartayang indik Sang Sabda, sapuniki baos
danene: "Ida puniki sane baosang tiang riin, daweg tiang matur sapuniki:
'Ungkuran ring tiang pacang wenten Anak rauh, nanging Anake punika
luihan ring tiang, santukan Anake punika sampun wenten sadurung tiang
kalekadang ring jagate puniki.'" 16 Iraga sampun nampi sih pasueca sane
mawantu-wantu saking kawibuhan sih pasuecan Idane punika. 17 Ida Sang
Hyang Widi Wasa sampun mapaica Pidabdab Torat malantaran Nabi
Musa, nanging Ida sampun mapakantenang raga miwah nyinahang sih
pasuecan Idane malantaran Ida Hyang Yesus Kristus. 18 Durung wenten
anak sane naenin ngantenang Widi, nanging Ida Sang Putra Tunggal sane
pateh ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sane malinggih ring samping Ida
Sang Aji, Ida sampun nyinahang Ida Sang Hyang Widi Wasa. 19 Daweg
punika parapangageng anak Yahudine ring kota Yerusalem ngutus
parapandita miwah suku bangsa Lewi ngrauhin Dane Yohanes buat
netesang dane. Sapuniki pitaken danene: "Sapasirake sujatinne ragane
puniki?" 20 Dane Yohanes terus terang ngangken, sapuniki pasaur danene:
"Tiang puniki boyaja Ida Sang Prabu Sane Kajanjiang antuk Ida Sang
Hyang Widi Wasa." 21 Utusan punika raris mataken malih: "Yen sapunika,
sirake sujatinne ragane puniki? Punapike ragane Nabi Elia?" Pasaur Dane
Yohanes: "Tiang boyaja nabine punika." "Punapike ragane nabi sane
ajap-ajap tiang?", sapunika pitaken utusane malih. Dane Yohanes malih
masaur: "Boya, tiang boya nabine punika!" 22 Utusane punika raris matur
asapuniki: "Yen asapunika, sirake sujatinne ragane puniki? Indayang
nikayang ring tiang, mangda becik antuk tiang ngaturang ring anake sane
ngutus tiang! Sapunapike pangangken ragane?" 23 Dane Yohanes raris
masaur saha ngetus pangandikan Nabi Yesaya kadi asapuniki: "Tiang
puniki wantah suaran anak, sane gelur-gelur ring tegal melakange,
sapuniki: 'Lempengangja margin Ida Sang Panembahan.'" 24 Parautusane
punika kutus antuk anak saking golongan Parisi. 25 Utusane mataken ring
Dane Yohanes sapuniki: "Yen ragane boyaja Sang Prabu Sane Kajanjiang
antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, maliha boya Nabi Elia miwah nabine
sane ajap-ajap tiang, napi awinanipun ragane nglukat anak?" 26 Dane
Yohanes raris nyaurin sapuniki: "Tiang nglukat anak antuk toya, nanging
ring pantaran ragane wenten Anak sane tan uningin ragane. 27 Anake
punika rauh ungkuran ring tiang, kadi rasa ngusud buk padan Idane
kewanten tiang nenten pantes." 28 Paindikane punika mamargi ring kota
Betania, dangin Tukad Yordane, ring genah Dane Yohanes nglukat anak.
29 Benjangipun Dane Yohanes nyingakin Ida Hyang Yesus rauh maranin
dane, tumuli dane mabaos asapuniki: "Aksija Panak Biri-birin Ida Sang
Hyang Widi Wasa sane pacang mrastayang dosan jagate. 30 Ida punika
sane sampun baosang tiang dipidan, asapuniki: Ungkuran ring tiang pacang
wenten Anak rauh. Anake punika luihan ring tiang, santukan Ida sampun
wenten sadurung tiang lekad. 31 Sane riin, tiang durung uning ring Ida,
nanging rauh tiange nglukat anak antuk toya, mangda Ida kuningin antuk
bangsa Israel." 32 Puniki kasaksian Dane Yohanes: "Tiang sampun
ngantenang Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane tumurunnyane saking
suarga tan bina sakadi paksi darane, raris nglingganin Ida. 33 Duk punika
tiang durung uning ring Ida, nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa sane
ngutus tiang nglukat antuk toya, Ida ngandika ring tiang sapuniki: 'Anake
ane katonang kita katurunin tur kalingganin baan Roh Ida Sang Hyang
Widi Wasa, ento suba Ida ane lakar nglukat baan Roh Ida Sang Hyang
Widi Wasa.' 34 Sane mangkin tiang sampun ngatonang indike punika, tur
tiang nuturang ring ragane, mungguing Ida punika Putran Ida Sang Hyang
Widi Wasa." 35 Benjangipun Dane Yohanes malih wenten ring genahe
punika sareng ring sisian danene kekalih. 36 Duk nyingak Ida Hyang
Yesus nglintang irika, dane mabaos asapuniki: "Tingalinja Panak Biri-birin
Ida Sang Hyang Widi Wasa!" 37 Rikala sisiane kekalih miragiang
pangandikan Dane Yohanes kadi asapunika, dane sareng kalih raris ngetut
pamargin Ida Hyang Yesus. 38 Ida Hyang Yesus tumuli matolihan, cingak
Ida sang kalih ngetut pamargin Idane. Ida raris ngandika sapuniki: "Apa
ane alih cening?" Sang kalih matur: "Nawegang Rabi, ring dija Rabi
malinggih?" (Rabi pitegesipun Guru.) 39 Ida Hyang Yesus raris ngandika:
"Maija delokin!" Dane raris ngiringang Ida tur panggihin dane genah
Idane. Ring rahinane punika sang kalih ngiring Ida irika. (Daweg punika
sawatara wenten jam pat nyoreang.) 40 Salah satunggiling anake kekalih
sane miragiang pangandikan Dane Yohanes tur ngetut pamargin Ida Hyang
Yesus, mapesengan Andreas, semeton Dane Simon Petrus. 41 Digelis
Dane Andreas ngrereh semeton danene Simon, tur sasampune kapanggih,
Dane Andreas mabaos sapuniki: "Tiang suba nepukin Sang Mesias, Sang
Prabu Ane Kajanjiang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa!" (Mesias, turah
Yunani tegesipun Sang Kristus.) 42 Dane raris ngatehang Dane Simon ka
ajeng Ida Hyang Yesus. Wau Ida Hyang Yesus nyingakin dane, Ida raris
ngandika sapuniki: "Cening Simon pianak Yohanes; cening lakar adanin
Guru: Kepas." (Kepas punika pateh ring Petrus; Petrus turah Yunani, sane
mapiteges Batu Kaang.) 43 Benjangipun Ida Hyang Yesus mapakayun
lunga ka wewengkon Galilea. Irika Ida manggihin Dane Pilipus; Ida raris
ngandika asapuniki: "Maija tututin Guru!" ( 44 Pilipus punika uedan kota
Betsaida, tunggal kota sareng Andreas miwah Petrus.) 45 Dane Pilipus
raris matemu ring Dane Natanael tumuli Dane Pilipus mabaos sapuniki:
"Tiang suba nepukin Ida ane kasuratang di Cakepan Torate baan Nabi
Musa muah baan paranabine. Ida ento Yesus okan Dane Yusup uli kota
Nasaret." 46 Dane Natanael raris mataken asapuniki: "Dija bisa ada unduk
ane luih teka uli kota Nasaret!" Dane Pilipus raris mabaos sapuniki:
"Maija, tingalin!" 47 Rikala Ida Hyang Yesus ngaksi Dane Natanael rauh
tangkil, Ida raris ngandika asapuniki: "Ne tuah mula anak Israel sujati, ane
tuara ngelah daya pekel!" 48 Dane Natanael raris matur sapuniki: "Guru,
napi awinan dados Guru uning ring titiang?" Ida raris ngandika: "Satonden
Pilipus ngaukin cening, Guru suba ningalin cening di batan punyan aane!"
49 Dane Natanael tumuli matur: "Guru puniki sujati Putran Ida Sang
Hyang Widi Wasa, Ratun bangsa Israel!" 50 Ida raris ngandika sapuniki:
"Apa cening pracaya baane Guru ngorahang suba ningalin cening di batan
punyan aane ento? Cening lakar ningalin unduk ane luihan teken ento!" 51
Ida raris ngandika ring dane sareng sami asapuniki: "Saking sujati Guru
ngorahin cening, cening lakar ngatonang suargane mampakan tur
paramalaekat Ida Sang Hyang Widi Wasa menek tuun sig Ida Sang
Putraning Manusa, Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa!"

2:1 Sasampune maletan kalih rahina, raris wenten karya nganten ring kota
Kana, wewengkon Galilea. Ibun Ida Hyang Yesus wenten irika. 2 Sapunika
taler Ida Hyang Yesus miwah parasisian Idane katurin rauh ring karyane
punika. 3 Rikala sang madue karya punika kakirangan anggur, ibun Idane
raris mabaos ring Ida Hyang Yesus sapuniki: "Anggur anake ane ngelah
gaene telah!" 4 Pasaur Idane: "Ibu, sampunangja ibu makayunin paindikan
Tiange, santukan panemayan Tiange durung rauh!" 5 Ibun Idane raris
ngandika ring pangayah sang madue karyane sapuniki: "Apaja ane
nikayang Ida, laksanayangja buka keto!" 6 Irika wenten gebeh nemnem
wadah toya sane manut adat Yahudine kangge buat mabaseh. Asing-asing
gebehe punika dagingipun wenten sawatara tigang jun. 7 Ida Hyang Yesus
raris ngandika ring parapangayahe punika, sapuniki: "Isininja yeh, gebehe
ene makejang!" Gebeh-gebehe punika raris kadagingin toya ngantos bek. 8
Raris Ida ngandika sapuniki: "Lautang jani sendok, aturin pangenter
karyane!" Toyane punika raris kabakta ring pangenter karyane. 9
Pangenter karyane ngecapin toya sane sampun dados anggur punika,
nanging dane tan uning saking dija panangkannya. (Wantah parapangayahe
sane nyendok toyane sane uning ring indike punika.) Irika pangenter
karyane raris ngaturin sang pangantene lanang, 10 tur mabaos sapuniki:
"Biasanne anggure sane becik dumunan kanggen namiu, tur sasampune
tamiune sami pada waneh, wau anggure sane kaonan. Nanging ragane kari
nyimpen anggure sane becik rauh mangkin." 11 Asapunika Ida Hyang
Yesus ngardi praciri sane pangawit ring kota Kana, wewengkon Galilea.
Malantaran punika Ida nyinahang kaluihan Idane, raris parasisian Idane
sami pada pracaya ring Ida. 12 Wusan punika Ida Hyang Yesus miwah
ibun Idane raris lunga ka kota Kapernaum, kairing antuk parasemeton
miwah parasisian Idane. Irika Ida jenek makudang-kudang rahina. 13
Rikala Rerainan Paskah Yahudine sampun nampek, Ida Hyang Yesus raris
lunga ka kota Yerusalem. 14 Ring jaba tengah Perhyangan Agunge Ida
nyingak anak madolan banteng, biri-biri miwah paksi dara, samaliha
wenten anak nukarang jinah negak ring samping mejanipune. 15
Pramangkin Ida ngambil tali kanggen pecut, raris Ida nundung anake
punika sami rauhing biri-biri, banteng, paksi darane sami kulah saking
Perhyangan Agunge punika. Samaliha jinah anake sane nukarang jinah
kasambehang tur mejannyane kalingebang. 16 Raris Ida ngandika ring
anake sane ngadol paksi dara sapuniki: "Kisidang makejang barang-
barange ene uli dini. Purin Ajin Tiange eda anggona peken!" 17 Parasisian
Idane raris eling ring kecap Cakepan Sucine sane kadi asapuniki: "Tresnan
Titiange ring Purin Palungguh IRatu ngawinang Titiang nandang erang!" 18
Parapangageng Yahudine raris ngrauhin Ida sapuniki aturnya: "Buktiangja
antuk praciri, mungguing Ragane madue wewenang ngamargiang indike
punika!" 19 Ida Hyang Yesus nyaurin sapuniki pangandikan Idane: "Uugja
Perhyangan Agunge ene, Tiang lakar ngwangun buin sajeroning
makatelun." 20 Wong Yahudine raris matur: "Petang dasa nem taun
suenipun anake ngwangun Perhyangan Agunge puniki, jeg Ragane pacang
ngwangun sajeroning tigang rahina?" 21 Perhyangan Agung sane baosang
Ida, sujatinipun anggan Idane ngraga. 22 Sasampune Ida matangi saking
pantaran anake padem, wau parasisian Idane eling ring pangandikan Idane
sane kadi asapunika; tur dane pracaya ring Cakepan Sucine miwah ring
pangandikan Idane punika. 23 Daweg Ida Hyang Yesus wenten ring kota
Yerusalem ring Rerainan Paskahe punika, akeh anake pada pracaya ring
Ida, malantaran ngantenang praciri-praciri sane kardi Ida. 24 Nanging Ida
tan kayun pracaya ring ipun, santukan Ida wikan pisan ring
kawentenannyane sami. 25 Ida tan mamuatang mangda wenten anak sane
ngaturin Ida piuning ngeniang indik manusa, santukan Ida wikan ring
pidaging manah manusane sami.

3:1 Wenten satunggiling pamimpin rakyat Yahudi, anggota golongan Parisi
sane mapesengan Nikodemus. 2 Anake punika rauh tangkil ring Ida Hyang
Yesus rikala wengi tur matur sapuniki: "Inggih Guru, tiang sareng sami
uning, mungguing Guru puniki kutus antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa,
santukan tan wenten anak sane mrasidayang ngardi praciri-praciri sane
tawah-tawah, sakadi sane kardi Guru, sajawining anak sane kahyangin
antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa." 3 Ida Hyang Yesus raris ngandika:
"Saking sujati Tiang mabaos ring ragane: Mungguing tan wenten anak sane
mrasidayang dados kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa, yen anake punika
tan kembasang malih." 4 Dane Nikodemus raris matur: "Sapunapi antuka
anak sane sampun lingsir prasida jagi kembasang malih? Punapi ipun
mrasidayang ngranjing malih ring garba wasan memenipune, tur
kembasang malih?" 5 Ida masaur sapuniki: "Saking sujati Tiang mabaos
ring ragane: Asing-asing anak sane tan kembasang saking toya miwah
Roh, anake punika tan mrasidayang dados kaulan Ida Sang Hyang Widi
Wasa. 6 Sane embas sacara sekala, punika mawak sekala, nanging sane
embas saking Roh punika maraga roh. 7 Sampunang ragane angob, yening
Tiang maosang, mungguing ragane patut kembasang malih. 8 Sakadi
angine mampeh sakita karepne, tur ragane mirengang kuusane, nanging
ragane tan uning saking dija panangkannya miwah kija pangungsinnya.
Sapunika taler anake sane embas saking Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa."
9 Dane Nikodemus matur pitaken: "Sapunapike paindikane kadi asapunika
prasida kasidan?" 10 Pasaur Ida Hyang Yesus: "Boyake ragane guru sane
utama ring Israel? Napi awinan indike punika tan karesep antuk ragane? 11
Saking sujati Tiang mabaos ring ragane, mungguing sane baosang Tiang
punika paindikan sane uningin Tiang miwah sane sampun kantenang Tiang.
Nanging ragane tan kayun nampi baos Tiange. 12 Tiang maosang
paindikan sane sekala ring ragane, nanging ragane tan pracaya, napi malih
yening Tiang maosang paindikan sane wenten ring suarga. 13 Santukan
durung naenin wenten anak munggah ka suarga, sajawining Ida Sang
Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane sampun tedun
saking suarga." 14 Sakadi Dane Nabi Musa sane riin sampun ngantungang
arca ula sane kakardi antuk temaga ring tegal melakange, kadi asapunika
taler Ida Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa, patut
kapentang ring salibe, 15 mangda asing-asing anak sane pracaya ring Ida,
pada molih urip sane langgeng. 16 Santukan kadi asapunika ageng sih
pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa marep ring jagate, jantos Ida
maicayang Putran Idane sane tunggal, mangda asing-asing anak sane
pracaya ring Ida, sampunang katiben pati, nanging molih urip langgeng. 17
Duaning Ida Sang Hyang Widi Wasa ngutus Putran Idane ka jagate, boyaja
buat nepasin, nanging buat ngrahayuang jagate. 18 Asing-asing anak sane
pracaya ring Ida Sang Putra tan jagi kasisipang, nanging asing-asing anak
sane tan pracaya sampun kasisipang, santukan ipun tan pracaya ring Putran
Ida Sang Hyang Widi Wasa sane tunggal. 19 Sapuniki tetepasane puniki:
Galange sampun rauh ring jagate, nanging manusane kantun kuduan ring
peteng bandingang ring galang, santukan laksananipune corah. 20
Asing-asing anak sane malaksana corah, geting marep ring galange tur
ipun tanja pacang rauh ring galange mangda kacorahanipune tan katon. 21
Nanging anake sane malaksana patut, ipun ngrereh galang mangda sinah
mungguing laksanannyane punika manut ring pakarsan Ida Sang Hyang
Widi Wasa. 22 Wusan punika, Ida Hyang Yesus miwah parasisian Idane
raris lunga ka wewengkon Yudea. Irika Ida jenek makudang-kudang rahina
sarwi nglukat anak. 23 Duk punika Dane Yohanes taler nuju nglukat anak
ring desa Ainon, nampek ring desa Salim, santukan irika akeh wenten toya
tur anake sami pada rauh mrika nunas lelukatan. ( 24 Daweg punika Dane
Yohanes durung kapangkeng.) 25 Murid-murid Dane Yohanes matembung
baos sareng ring satunggiling anak Yahudi ngeniang indik pidabdab
mabresih. 26 Ipun sami raris nangkil ring Dane Yohanes saha matur
sapuniki: "Guru, Anake sane dipidan sareng-sareng ring guru dangin Tukad
Yordane tur sane indikNyane sampun nikayang guru, Anake punika
mangkin taler nglukat tur anake sami pada mrika!" 27 Dane Yohanes raris
masaur sapuniki: "Tusing ada anak ngelah wewenang, sajaba yening ia
kapaicain baan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 28 Cening dadi saksin raos
gurune; mungguing guru ene tidong Sang Prabu Ane Kajanjiang baan Ida
Sang Hyang Widi Wasa, guru tuah kutus ngriinin pamargin Idane. 29
Pangantene muani ane mula ngelahang pangantene eluh, timpal pangantene
muani tuah ngabih dogen tur ia pada liang idepnyane ningeh munyin
pangantene muani. Aketo masih jani idep gurune suba kabekin baan liang.
30 Ida ane mula patut sayan kabinawa, nanging guru sayan lungsur." 31
Ida ane rauh uli baduur, mula tuah luihan teken saluiring ane ada. Ane
kawitne uli gumine, ento mula mawak sekala, tur nuturang unduk
kasekalan. Nanging Sang Ane Rauh uli suarga, mula tuah agungan teken
saluiring ane ada makejang. 32 Ida midartayang ane suba aksi muah pireng
Ida, nanging tusing ada anak ane nampi pidartan Idane. 33 Nyenja nampi
pidartan Idane, anake ento muktiang, mungguing Ida Sang Hyang Widi
Wasa maraga sujati. 34 Ida ane kutus baan Ida Sang Hyang Widi Wasa
ento, Ida midartayang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sawireh Ida
Sang Hyang Widi Wasa suba maicayang Roh Idane tan papegatan teken
Ida ane kutus ento. 35 Ida Sang Aji tresna asih tekening Ida Sang Putra tur
saluiring kakuasan suba kasuksrahang teken Ida Sang Putra. 36 Nyenja
pracaya teken Ida Sang Putra, anake ento lakar molih urip langgeng.
Nanging nyenja ane piwal teken Ida Sang Putra, anake ento tusing lakar
nemu urip tur kena pidukan Ida Sang Hyang Widi Wasa salawas-lawasnya.

4:1 Duk punika jadma golongan Parisine sampun miragi indik Ida Hyang
Yesus akehan polih sisia ring Dane Yohanes, maliha akehan nglukat anak.
( 2 Yadiastun Ida ngraga tan nglukat, nanging wantah sisian Idane
kewanten.) 3 Sasampune Ida wikan ring indike punika, raris Ida nilar
wewengkon Yudea tur mawali ka wewengkon Galilea; 4 pamargin Ida
nglintangin wewengkon Samaria. 5 Ida tumuli rauh ring satunggiling kota
Samaria, sane mawasta Sikar. Kota punika nampek ring pategalan Dane
Yusup pecak tetamian saking ajin danene inggih punika Dane Yakub. 6
Irika wenten semer, sane pecak kakardi antuk Dane Yakub. Santukan Ida
Hyang Yesus marasa kaleson mamargi, Ida raris malinggih ring sisin
semere punika. Duk punika nuju tengai tepet. 7 Tan dumade wenten anak
istri wong Samaria rauh ngrereh toya. Ida Hyang Yesus raris ngandika ring
ipun, sapuniki: "Icenja Tiang nunas toya akidik!" ( 8 Duk punika sisian
Idane katuju sami ka kota numbas ajengan.) 9 Anake istri punika masaur
sapuniki: "Napi awinan ragane wong Yahudi dados ngarsayang toya ring
tiang, wong Samaria?" (Santukan wong Yahudine nenten nyak masidikara
marep ring wong Samariane.) 10 Ida raris masaur, pangandikan Idane:
"Yening ragane wiakti uning ring paican Ida Sang Hyang Widi Wasa tur
uning ring Anake sane ngarsayang toya ring ragane, sinah ragane jaga
nunas toya ring Ida, tur Ida pacang mapaica toya urip ring ragane." 11
Atur anake istri punika sapuniki: "Inggih jero anak lanang, Ragane tan
makta timba, samaliha semere punika dalem pisan. Saking dija ragane jaga
molih toya urip punika? 12 Dane Yakub leluur tiange sampun matamiang
semere puniki buat tiang sareng sami. Dane miwah oka-okan danene,
samaliha ingon-ingon danene sami nginem saking semere puniki. Punapi
Ragane minab luihan ring Dane Yakub punika?" 13 Pasaur Idane sapuniki:
"Sapasiraja nginum toyane puniki ipun pacang bedak malih; 14 nanging
sapasiraja nginum toya sane pacang wehin Tiang, anake punika tan pacang
bedak malih salami-laminnya, santukan toya sane pacang wehin Tiang
punika, pacang dados toya empul ring deweknyane sane tansah membah
tur ngranayang ipun molih urip langgeng!" 15 Anake istri punika raris
matur: "Jero, icenja tiang toyane punika, mangda tiang tan bedak malih tur
tan buat malih mriki ngrereh toya!" 16 Ida malih ngandika: "Inggih
mrikaja rereh rabin ragane, tur mawalija malih mriki!" 17 Masaur anake
istri punika: "Tiang tan maderbe kurenan!" Ida malih ngandika: "Yakti kadi
baos ragane, mungguing ragane tan maderbe rabi. 18 Ping lima sampun
ragane marabian tur anake sane nungguin ragane mangkin punika sujatinne
boya rabin ragane. Patut pisan baos ragane!" 19 Matur anake istri punika:
"Inggih Jero, sane mangkin sampun tatas antuk tiang, mungguing Jerone
puniki maraga nabi! 20 Paraleluur tiange bangsa Samaria sami nyungsung
Ida Sang Hyang Widi Wasa ring pucak bukite puniki, nanging Jerone
bangsa Yahudi maosang, wantah ring kota Yerusalem genahe sane patut
buat nyungsung Ida Sang Hyang Widi Wasa." 21 Ida malih ngandika: "Ih
anak istri, pracayaja ring Tiang! Pacang wenten masanipun, mungguing
anake jaga mabakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa boyaja ring pucak
bukite puniki wiadin ring kota Yerusalem. 22 Ragane wong Samaria,
sujatinipun nyungsung sane tan uningin ragane; nanging Tiang wong Yahudi
pada nyungsung sane uningin Tiang, santukan karahayuane punika mula
rauhnya malantaran bangsa Yahudi. 23 Nanging jaga rauh masanne tur
sane mangkin sampun iriki: mungguing Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa
pacang nglugrain manusane maktinin Ida Sang Hyang Widi Wasa
sajeroning roh miwah kasujatian. Tur anake sane kadi asapunika sane
karsayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa mangda maktinin Ida. 24 Ida
Sang Hyang Widi Wasa punika maraga Roh, punika awinan anake sane
mabakti ring Ida patut mabakti ring Ida sajeroning roh miwah kasujatian."
25 Anake istri punika raris matur: "Inggih, tiang uning, mungguing Sang
Prabu Sane Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, inggih punika
Sang Kristus, pacang rauh. Yening Ida sampun rauh, Ida pacang
midartayang indike punika sami ring tiang sinamian." 26 Pasaur Idane:
"Tiang, sane ajak ragane mabaos, puniki sampun Ida!" 27 Daweg punika
ugi parasisian Idane rauh tur dane sami angob, ngantenang Ida mabebaosan
sareng ring anak istri adiri. Nanging dane tan purun mataken ring anake
istri punika, indik kabuatan Idane, wiadin nunasang ring Ida, napi awinan
Ida mabebaosan sareng anake istri punika. 28 Anake istri punika raris nilar
junipune tumuli mawali ka kota. Irika ipun ngortiang ring anake akeh
sapuniki: 29 "Ngiringja cingakin, irika wenten Anak sane uning ring
saluiring parisolah tiange: menawita Anake punika Sang Prabu Sane
Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa?" 30 Anake sami raris pada
medal saking kotannyane, maranin Ida Hyang Yesus. 31 Duk punika
parasisian Idane raris matur ring Ida sapuniki: "Guru, durusang
ngrayunang!" 32 Nanging Ida masaur sapuniki: "Ada dedaaran Gurune ane
tusing tawang cening!" 33 Parasisian Idane sami pada saling takenin
sapuniki: "Apa suba ada miribne anak ane ngaturin Ida rayunan?" 34 Ida
malih ngandika sapuniki: "Dedaaran Gurune nah ento nglaksanayang
pakarsan Ida ane ngutus Guru tur muputang pakaryan Idane ane suba
kaserahang teken Guru. 35 Cening ngraosang buin pat bulan suba masan
manyi. Nanging Guru ngorahin cening: Tegarangja pedasin carike, singke
padine makejang pada kuning tur suba nyandang anyi? 36 Ane jani
parapaderepe pada nampi upah tur pada munduhang pamupon buat idup
ane langgeng, kanti anake ane mamula muah paderepe makejang pada
maliang-liang. 37 Misi pesan sangsonggane kene: Anak len ane mamula,
anak len ane nganyi. 38 Guru ngutus cening manyi di carike ane tusing
gegarapan ceninge; anak len ane ngarap, cening ane ngalapin
pamupunnyane." 39 Akeh pisan jadma Samariane saking kota punika,
pada pracaya ring Ida, malantaran baos anake istri punika sane asapuniki:
"Anake punika uning ring saluiring parisolah tiange!" 40 Sasampune anak
Samariane punika kapanggih ring Ida, irika ipun pada nunas mangda Ida
ledang makolem irika. Punika awinan Ida masandekan irika kalih rahina.
41 Sayan akeh malih anake pracaya ring Ida Hyang Yesus malantaran
paurukan Idane. 42 Raris anake punika sami mapajar ring anake istri
punika asapuniki: "Ane jani tiang ajak makejang pracaya ring Ida, singja
buin uli krana raos eluhe, nanging ulihan tiang ajak makejang suba pada
ningeh sabdan Idane, tur jani tiang pada pracaya, mungguing Ida ento
sujati Sang Juru Rahayun jagate." 43 Sasampune kalih rahina, Ida raris
ngungsi wewengkon Galilea. 44 Ida ngraga sampun ngandikayang,
mungguing satunggiling nabi tan jagi kajiang ring kota uedannyane. 45
Duk Ida rauh ring wewengkon Galilea, raris wong Galileane sami pada
mendak Ida, santukan ipun sami ngantenang pakardin Idane ring kota
Yerusalem duk Rerainan Paskahe sane wau lintang. Daweg punika ipun
sami taler pada munggah ka kota Yerusalem buat marerainan. 46 Ida
Hyang Yesus malih lunga ka kota Kana ring wewengkon Galilea, ring kota
pecak genah Ida ngobah toya dados anggur. Ring kota Kapernaum wenten
satunggiling pegawe pamrentah sane okannyane lanang nuju sungkan. 47
Rikala dane mireng mungguing Ida Hyang Yesus sampun rauh saking
wewengkon Yudea ka wewengkon Galilea, raris dane tangkil ring Ida saha
nunas, mangda Ida rauh ka kota Kapernaum tur nyegerang okan danene,
sane sungkan tambis-tambis seda. 48 Nanging Ida Hyang Yesus ngandika
ring dane asapuniki: "Yen ragane tan manggihin praciri sane tawah, ragane
tan pracaya." 49 Pegawene punika raris matur sapuniki: "Duh Guru,
nawegang ledang ugi rauh, sadurung pianak titiange padem!" 50
Pangandikan Idane ring dane: "Mrikaja mantuk, okan ragane sampun
kenak!" Anake punika pracaya ring pangandikan Idane, tumuli dane budal.
51 Kantun ring margi, rauh parekan danene, mapagin tur nguningayang
mungguing okan danene sampun kenak. 52 Pegawene punika raris
mataken ring parekane, kali napi okan danene sampun kenak. Ipun sami
masaur: "Dibi jam satu nyoreang dane kenak!" 53 Pegawene punika raris
eling mungguing ring dauh punika Ida Hyang Yesus ngandika sapuniki:
"Okan ragane sampun kenak!" Irika dane sakulawarga raris sami pada
pracaya ring Ida Hyang Yesus. 54 Puniki praciri sane kaping kalih sane
kakardi antuk Ida Hyang Yesus sasampun mawali saking wewengkon
Yudea ka wewengkon Galilea.

5:1 Wusan punika Ida Hyang Yesus raris lunga ka kota Yerusalem,
santukan wenten rerainan bangsa Yahudi. 2 Irika ring kota Yerusalem,
nampek ring kori sane mawasta Kori Biri-biri, wenten tlaga, sane manut
basa Ibrani mawasta Betesda. Ring sisin tlagane punika wenten genah
masayuban lelima. 3 Ring genah-genahe punika akeh wenten anak sakit,
minakadinipun anak buta, anak perot miwah rumpuh. Ipun sami
nyantosang toyan tlagane maklencokan. 4 Santukan ring sapunapine
wenten malaekat tedun ka tlagane, tur nglencokang toyan tlagane punika.
Sang sungkan sane pinih dumun macebur ring tlagane sasampun toyan
tlagane maklencokan, ipun pacang seger saking pinakitipune. 5 Irika
wenten anak sane nandang pinakit sampun tigang dasa kutus taun suenipun.
6 Daweg Ida Hyang Yesus ngaksi anake punika masare irika, samaliha Ida
wikan mungguing anake punika sampun sue mataanan, raris Ida ngandika
ring ipun sapuniki: "Apa ragane mabudi seger?" 7 Matur anake sungkan
punika: "Inggih Jero, tan wenten anak sane nyeburang tiang ring tlagane,
rikala toyane maklencokan. Maliha wau tiang mamargi mrika, sampun
wenten anak sane ngriinin tiang." 8 Ida Hyang Yesus malih ngandika:
"Nah, jani bangunja tur gulung tikeh ragane laut majalanja!" 9 Pramangkin
ipun seger, raris ngulung tikehnyane, tumuli mamargi. Duk punika nuju
rahina Sabat. 10 Punika awinan parapangageng Yahudine ngandika ring
anake sane wau seger punika asapuniki: "Ene jani dina Sabat, tusing dadi
negen tikeh!" 11 Nanging anake punika masaur sapuniki: "Anake sane
nyegerang tiang punika, sane ngengken tiang mamargi tur negen tikeh
tiange." 12 Dane raris mataken ring ipun sapuniki: "Nyenke ento ane
nunden jerone majalan tur negen tikeh jerone?" 13 Nanging ipun tan uning
sapasira anake sane nyegerang ipun santukan akeh pisan anake irika tur
Ida Hyang Yesus sampun maklieng medal saking irika. 14 Tan sue, Ida
Hyang Yesus manggihin anake punika ring Perhyangan Agung. Ida raris
ngandika sapuniki: "Nah, jani ragane suba seger. Suudja ngae dosa, apang
eda sengkalane ane gedenan buin nibenin ragane!" 15 Ipun raris medal,
tumuli nguningayang ring pangageng anak Yahudine, mungguing Ida
Hyang Yesus sane sampun nyegerang ipun. 16 Punika awinanipun ngawitin
saking rahinane punika parapangageng anak Yahudine mapakibeh
nyangsarain Ida Hyang Yesus, santukan Ida nyegerang anak ring rahina
Sabat. 17 Nanging Ida Hyang Yesus ngandika ring dane sapuniki: "Ajin
Tiange rauh mangkin tansah makarya, punika awinannya Tiang taler patut
tansah magae!" 18 Pangandikan Idane punika ngawinang parapangageng
anak Yahudine sayan sarat pakayunanne jaga nyedayang Ida. Boyaja
lantaran Ida mamurug awig-awig rahina Sabate kewanten, nanging taler
malantaran Ida ngangkenin Ida Sang Hyang Widi Wasa dados Ajin Idane.
Indike punika amada-mada Ida Sang Hyang Widi Wasa. 19 Ida Hyang
Yesus raris masaur ring dane sapuniki: "Tiang nguningayang ring ragane,
sujatinipun Sang Putra ngraga tan mrasidayang ngardi punapa-punapi,
yening Ida tan nyingakin napi sane kakardi antuk Ida Sang Aji, santukan
napija luire sane kakardi antuk Ida Sang Aji, punika taler sane kakardi
antuk Ida Sang Putra. 20 Santukan Ida Sang Aji tresna asih ring Sang
Putra tur Ida nyinahang saluiring sane kardi Ida ring Sang Putra. Samaliha
Ida Sang Aji pacang nyinahang malih pakardin Idane sane luihan ring
sakancan sane sampun kardi Ida, ngantos ragane sami pada angob. 21
Sakadi Ida Sang Aji nangiang anak padem, kadi asapunika taler Ida Sang
Putra mapaica urip ring anak sane arsayang Ida. 22 Sang Aji tan jagi
nepasin sapasira jua, santukan Ida sampun nyerahang tetepasan punika ring
Sang Putra, 23 mangdane sakancan manusane bakti ring Sang Putra sakadi
baktinnyane ring Sang Aji. Sapasiraja tan bakti ring Sang Putra, ipun taler
tan bakti ring Sang Aji sane ngutus Ida Sang Putra. 24 Tiang nguningayang
ring ragane: Sujatinne sapasiraja sane mirengang raos Tiange tur pracaya
ring Ida sane ngutus Tiang, ipun molih urip langgeng. Ipun tan pacang
katepasin malih, santukan ipun sampun magingsir saking wewengkon Sang
Pati ka wewengkon Sang Maraga Urip. 25 Sujatinipun Tiang
nguningayang ring ragane: Pacang rauh masanipun, malahan sane mangkin
sampun rauh, mungguing anake padem pacang miragiang sabdan Putran
Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur asing-asing anak sane miragi pacang urip.
26 Santukan kadi Sang Aji maraga wit urip asapunika taler Ida sampun
nadosang Putran Idane wit urip. 27 Sang Aji sampun ngicen Sang Putra
kakuasaan buat nepasin, santukan Sang Putra punika Sang Putraning
Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 28 Sampunang ragane angob
ring paindikane punika, santukan pacang rauh panemayannya, mungguing
sawatek anake sane sampun padem pacang miragi sabdan Idane, tur ipun
pada medal saking pamendemannyane; 29 sakancan anake sane sampun
malaksana ayu, ipun pacang bangun tur pacang polih urip, sawatek anake
sane mapakardi ala, ipun pacang bangun tur kasisipang." 30 "Tiang newek
tan nyidayang nglaksanayang punapa-punapi manut sakita karep Tiange;
Tiang ngamargiang tetepasan manut pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa.
Duaning punika tetepasan Tiange adil, santukan Tiang ngamargiang
tetepasan tanja manut sakita karep Tiange, nanging manut pakarsan Ida
sane ngutus Tiang. 31 Yening Tiang nyaksiang dewek Tiange, sinah
kasaksian Tiange punika tan sida kanggen bukti sane patut. 32 Nanging
wenten anak lian sane nyaksiang indik dewek Tiange, tur Tiang uning,
mungguing kasaksian Idane punika patut. 33 Ragane sampun ngutus
utusan maranin Dane Yohanes, tur dane taler sampun ngicen kasaksian
ngeniang indik sane sujati, inggih punika indik Tiange. 34 Yadiastun Tiang
newek tan muatang kasaksian saking imanusa, nanging punika aturang
Tiang ring ragane, mangda ragane molih karahayuan. 35 Dane Yohanes
punika waluya kadi damar sane ngendih tur masinar galang, tur ragane
rumasa lega kasunarin akebyasan. 36 Nanging Tiang maderbe saksi sane
utamaan bandingang ring kasaksian Dane Yohanes, inggih punika saluiring
pakaryan Tiange sane sampun kapituduhang ring Tiang antuk Ida Sang Aji,
sane patut laksanayang Tiang. Pakaryane sane garap Tiang mangkin,
punika sane pinaka saksi buat Tiang, mungguing Tiang kutus antuk Ida
Sang Aji. 37 Sang Aji sane sampun ngutus Tiang, Ida sampun nyaksiang
paindikan Tiange. Ragane tan naenin mirengang pawecanan Idane,
swabawan Idane taler tan naen cingakin ragane. 38 Samaliha sabdan Idane
taler tan leket ring kayun ragane, santukan ragane tan pracaya ring Sang
sane utus Ida. 39 Ragane nyantep pisan nureksain Cakepan Suci, santukan
manut panyengguh ragane, ragane pacang molih urip langgeng saking
Cakepan Sucine punika. Sujatinipun, Cakepan Sucine punika taler
nyaksiang indik Tiange. 40 Nanging ragane tan kayun rauh ring Tiang,
mangda ragane polih urip. 41 Tiang tanja mamuatang mangda
kajungjungang antuk imanusa. 42 Nanging ngeniang indik ragane, Tiang
uning mungguing ragane tan madue astiti bakti marep ring Ida Sang Hyang
Widi Wasa sajeroning pakayunan ragane. 43 Tiang rauh sajeroning
kakuasaan Ida Sang Aji, nanging ragane tan kayun nampi Tiang. Nanging
yen wenten anak siosan rauh nganggen kakuasaannyane newek, ragane
pacang nampi anake punika. 44 Sapunapi antuk ragane pacang pracaya,
santukan ragane kantun muatang, mangda saling ajiang ring pantaran
manusa, nanging tan muatang mangda kajiang antuk Ida Sang Hyang Widi
Wasa sane Tunggal punika? 45 Sampunang ragane nyengguhang,
mungguing Tiang pacang nalih ragane ring ajeng Ida Sang Aji. Dane Nabi
Musa pacang nalih ragane, inggih punika Dane Musa, sane ajap-ajap
ragane punika. 46 Yening ragane saking sujati pracaya ring Nabi Musa,
sampun sinah ragane taler pracaya ring Tiang, santukan Dane Musa taler
sampun nyuratang indik Tiange. 47 Nanging yening ragane tan pracaya
ring sane kasuratang antuk Dane Musa, sapunapi antuk ragane pacang
pracaya ring sane baosang Tiang?"

6:1 Sawusan punika Ida Hyang Yesus raris mawali malayar ngungsi pasisi
kangin Danu Galileane. (Danu punika taler mawasta Danu Tiberias.) 2
Anake akeh pada mabered ngetut pamargin Idane, santukan ipun sami
sampun pada ngantenang praciri sane ngangobin, sane kardi Ida marep ring
anake sakit. 3 Ida Hyang Yesus raris munggah ka bukite tumuli malinggih,
kasarengin antuk sisian Idane. 4 Duk punika Rerainan Paskah bangsa
Yahudine sampun nampek. 5 Rikala Ida maksian ring kiwa tengen Idane,
Ida nyingak anak akeh pisan rauh maranin Ida, raris Ida ngandika ring
Dane Pilipus kadi asapuniki: "Dija jani meli dedaaran buat anake makejang
ene?" ( 6 Ida ngandika kadi asapunika buat nyugjugin dane; sujatinnya Ida
sampun wikan ring sane pacang karyanin Ida.) 7 Dane Pilipus raris masaur
sapuniki: "Guru, ajengan mapangarga satak jinah perak durung jangkep
buat anake akeh puniki, yadiastun suang-suang polih pada makidik." 8
Salah tunggal sisian Idane sane tiosan, inggih punika Dane Andreas,
semeton Dane Petrus, matur asapuniki: 9 "Puniki wenten anak alit mabekel
roti limang bungkul miwah ulam kekalih. Nanging napi pikenohipun buat
anake sane amunika akehipun?" 10 Ida Hyang Yesus raris ngandika ring
parasisian Idane asapuniki: "Tundenja anake ento pada negak." (Genahe
punika samah tumbuhin padang.) Anake akeh punika tumuli negak, sane
lanang kewanten akehipun wenten sawatara limang tali. 11 Ida Hyang
Yesus raris ngambil roti punika. Sasampune Ida matur panyuksma ring Ida
Sang Hyang Widi Wasa rotine punika raris kacacarang ring anake akeh,
kadi asapunika taler ulame. Anake akeh punika raris pada nunas sakita
karepipune. 12 Sasampune sami pada wareg, Ida raris ngandika ring
parasisian Idane makasami asapuniki: "Punduhangja sisa-sisanne apang
tusing makutang." 13 Parasisiane raris pada munduhang sisa-sisan rotine
sane sampun katunas antuk anake akeh punika. Sisan rotine sane limang
bungkul punika wenten roras kranjang. 14 Anake akeh sane ngantenang
praciri agung sane kakardi antuk Ida Hyang Yesus punika, sami pada
ngucap sapuniki: "Sujatinne ene suba Sang Nabi, ane raosanga bakal rauh
ka jagate!" 15 Santukan Ida Hyang Yesus uning ring manah anake akeh
punika, mungguing ipun mabudi ngadegang Ida dados ratu, Ida raris
makaon saking irika ngungsi ka bukite praragayan. 16 Nyoreang
parasisian Idane pada tedun ka sisin danune. 17 Dane sami munggah ka
jukunge raris malayar mawali ngungsi kota Kapernaum. Ngantos wengi
Ida Hyang Yesus durung rauh, 18 tur daweg punika angin lan ombake
ageng pisan ring danune punika. 19 Sasampun parasisiane malayar
sawatara limang kilo dohipun, dane ngantenang Ida Hyang Yesus mamargi
ring duur toyane, tur maranin jukung danene, punika awinan dane sami
pada ajerih. 20 Ida Hyang Yesus raris ngandika asapuniki: "Edaja jejeh;
ene Guru!" 21 Wau dane jagi ngaturin Ida Hyang Yesus munggah ka
jukunge, digelis dane sampun rauh ring genah sane katuju. 22 Benjang
semengipun anake akeh sane madunungan ring pasisi kangin danune, sami
pada uning, mungguing irika tan wenten jukung malih sajawining sane
malayar punika. Ipun taler uning, mungguing Ida Hyang Yesus tan
munggah ring jukunge punika sareng ring sisian Idane. Wantah parasisian
Idane kewanten sane malayar. 23 Duk punika wenten jukung-jukung lianan
sane wau rauh saking kota Tiberias, sedeng ngungsi ka genah anake akeh
pecak nunas roti, sasampune Ida ngaturang panyuksma ring Ida Sang
Hyang Widi Wasa. 24 Rikala anake akeh punika tan ngantenang Ida Hyang
Yesus miwah parasisian Idane ring jukung-jukunge punika, anake akeh
punika raris pada munggah ring jukung-jukunge punika, tumuli malayar
ngungsi kota Kapernaum jagi ngrereh Ida Hyang Yesus. 25 Daweg anake
akeh manggihin Ida Hyang Yesus ring pasisi kauh danune, ipun matur
sapuniki: "Guru, kalinapi Guru rauh iriki?" 26 Ida Hyang Yesus raris
masaur, pangandikan Idane: "Tiang ngorahin ragane, sujatinne ragane
ngruruh Tiang, ulihan ragane suba naar roti ngantos wareg, nanging tusing
ulihan suba ningalin praciri ane gae Tiang. 27 Edaja ragane sarat ngulati
dedaaran ane lakar usak; nanging saratangja ngulati dedaaran ane bekelang
ngungsi idup ane langgeng. Ida Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang
Hyang Widi Wasa lakar ngicen ragane dedaarane ento. Sawireh Ida ane
suba kabiseka tur kasahang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa, nah ento Ida
Sang Aji." 28 Ipun raris matur pitaken sapuniki: "Punapi sane patut kardi
titiang, buat nglaksanayang pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa?" 29 Ida
Hyang Yesus masaur sapuniki: "Pakardi ane karsayang baan Ida Sang
Hyang Widi Wasa, apanga kardi ragane, nah ento: Pracayaja teken Ida, ane
kutus baan Ida Sang Hyang Widi Wasa." 30 Ipun sami pada masaur
sapuniki: "Praciri napi sane kardi Guru, mangda titiang sami pada ngeton,
raris pracaya ring Guru? Napi sane pacang kardi Guru? 31 Paraleluur
titiange sami sampun nunas roti manna ring tegal melakange, sakadi kecap
Cakepan Sucine sapuniki: 'Ida mapaica roti saking suarga sane dados
dedaarannyane!'" 32 Ida raris ngandika sapuniki: "Sujatinne Tiang
ngorahang teken ragane: Singja Nabi Musa ane ngicen ragane roti uli
suarga, nanging ane ngicen ragane roti ane sujati uli suarga, nah ento Ajin
Tiange. 33 Krana roti ane kapaicayang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa,
tedun uli suargan tur Ida maicayang urip buat jagate." 34 Ipun raris
mapinunas sapuniki: "Guru, icenja titiang setata rotine punika!" 35 Ida
Hyang Yesus malih ngandika: "Tiang ene roti idup! Nyenja ane teka sig
Tiange ia tusing lakar buin seduk; nyenja ane pracaya teken Tiang ia tusing
lakar bedak. 36 Tiang suba ngorahang teken ragane, yadianja ragane suba
ningalin Tiang, nanging ragane tusing pracaya. 37 Sakancan anak ane
kaserahang teken Tiang baan Sang Aji, anake ento lakar teka sig Tiange
tur Tiang lakar tusingja nulak anake ane teka sig Tiange. 38 Sawireh Tiang
suba tumurun uli suargan tusingja buat nyalanang keneh Tiang niri, nanging
buat nglaksanayang pakarsan Ida ane ngutus Tiang. 39 Ida Sang Ane
Ngutus Tiang ngarsayang apanga sakancan anak ane suba serahang Ida
teken Tiang, tusingja ada ane ilangang Tiang, nanging apanga Tiang
nguripang anake ento makejang manian dipamragat gumine. 40 Sawireh
ane karsayang baan Ida Sang Aji kene: Apanga makejang anake ane
ningalin Ida Sang Putra tur pracaya teken Ida, muponin urip langgeng;
Tiang lakar nguripang anake ento makejang dipamragat gumine!" 41
Jadma Yahudine raris sami pakrimik, santukan Ida Hyang Yesus maosang,
mungguing Ida punika maraga roti sane tumurun saking suarga. 42
Sapuniki baosipune: "Tusingke anake ene Yesus, pianak Yusupe? Iraga
ajak makejang pada nawang meme muah bapanNe. Kenken dadi Ia bisa
ngorahang dewekNe turun uli suargan?" 43 Ida raris masaur sapuniki:
"Edaja ragane pada pakrimik ajak timpal! 44 Adiriko tusing ada anak
lakar nyidayang teka sig Tiange, yening anake ento tuara kadudut baan Ida
Sang Aji ane ngutus Tiang; apanga Tiang nguripang anake ento dipamragat
gumine. 45 Ada mungguh di Cakepan Paranabine kene: 'Sakancan
manusane pada kurukang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa.' Sakancan
anake ane suba madingehang tur nampi paurukan Ida Sang Aji, anake ento
lakar teka maranin Tiang. 46 Nanging ene tusingja mapiteges, mungguing
suba ada anak ane ningalin Ida Sang Aji; tuah ane rauh uli Ida Sang Hyang
Widi Wasa dogen ane suba nyingakin Ida Sang Aji. 47 Saking jati-jati
Tiang ngorahang teken ragane: Nyenja ane pracaya ia molih urip langgeng.
48 Tiang ene roti idup. 49 Paraleluur ragane pada naar roti manna di tegal
melakange, nanging ajaka makejang suba pada mati. 50 Ene rotine ane
tumurun uli suargan kene: Nyenja naar rotine ento, ia tuara lakar mati-mati.
51 Tiang ene roti idup ane tumurun uli suargan; nyenja naar rotine ene, ia
lakar idup sakayang-kayang. Roti ane lakar baang Tiang, nah ento awak
Tiange, ane lakar serahang Tiang, apanga gumine muponin idup." 52
Malantaran pangandikan Idane punika jadma Yahudine raris pada
matembung baos sareng timpal-timpalnyane sapuniki: "Kenkenanga Anake
ene lakar maang iraga naar awakne?" 53 Ida Hyang Yesus raris ngandika:
"Saking jati-jati Tiang ngorahang teken ragane: yening ragane tusing naar
anggan Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur
nginem rah Idane, ragane tusing lakar ngelah idup sig padewekan ragane.
54 Nyenja naar awak Tiange tur nginem getih Tiange ia lakar muponin
idup langgeng, tur mani wekas didina pamragat gumine ia lakar uripang
Tiang. 55 Sawireh awak Tiange mula dedaaran ane sujati tur getih Tiange
mula inem-ineman ane sujati. 56 Nyenja naar awak Tiange tur nginem
getih Tiange, nunggil teken Tiang, tur Tiang nunggil teken ia. 57 Buka
Sang Aji ane nyeneng suba ngutus Tiang, tur Tiang idup uli krana Ida,
aketo masih anake ane naar Tiang, ia lakar idup uli krana Tiang. 58 Ene
roti ane tumurun uli suargan; rotine ene tusingja buka roti ane daara teken
leluur iragane, tur ia suba pada mati. Anake ane naar rotine ene ia lakar
idup sakayang-kayang." 59 Ida Hyang Yesus ngandikayang paindikane
punika, daweg Ida mapaica paurukan ring perhyangan anak Yahudine ring
kota Kapernaum. 60 Duk punika akeh saking pantaran sisian Idane sane
miragiang pangandikan Idane iwau, sane wetu baos danene kadi asapuniki:
"Paurukan Idane ene bes wayah, nyen sida baana ngresepang!" 61
Yadiastu tan wenten anak sane nguningayang ring Ida, nanging Ida Hyang
Yesus wikan, mungguing parasisian Idane sami pada pakrimik ngrimikang
paindikane punika. Punika awinane Ida raris ngandika ring dane asapuniki:
"Apake raos Gurune ibusan ngranayang cening pada bimbang? 62 Lantas
kenken lakara mani wekas dikalane cening ngatonang Sang Putraning
Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa mawali munggah ka linggih
Idane ane jati mula? 63 Ane maicayang urip nah ento Roh Ida Sang Hyang
Widi Wasa; kuasan manusane tusingja ada gunanne. Raos Gurune ane suba
tuturang Guru teken cening, ento urip. 64 Yadian keto, di pantaran ceninge
ada ane tuara pracaya!" (Saking pangawit Ida Hyang Yesus sampun wikan
sapasira ring pantaran sisian Idane sane tan pracaya tur sane pacang alpaka
ring Ida.) 65 Ida nglanturang pangandikan Idane sapuniki: "Ento awanan
ibusan Guru ngorahang teken cening: Mungguing adiriko tusing ada anak
ane lakar teka sig Gurune, yening ia tuara kalugrain baan Ida Sang Aji!" 66
Ngawit saking rahinane punika akeh sisian Idane sane nilar Ida tur tan
malih ngiring Ida. 67 Punika awinan Ida Hyang Yesus ngandika ring sisian
Ida makaroras asapuniki: "Apa cening lakar milu makaad?" 68 Simon
Petrus raris matur ring Ida sapuniki: "Duh Sang Panembahan, sapasira
sane jagi rereh titiang? Wantah Palungguh Ratu, sane madue sabda urip
langgeng. 69 Sane mangkin titiang pracaya tur uning mungguing
Palungguh Ratu punika Sang Maraga Suci sane kutus antuk Ida Sang
Hyang Widi Wasa." 70 Pasaur Idane: "Tusingke Guru ane milih cening
makaroras? Nanging di pantaran ceninge ada aukud ane mawak setan!" 71
Ida mabaos kadi asapunika ngeniang indik Dane Yudas okan Simon
Iskariote. Santukan Dane Yudas punika pacang alpaka ring Ida, yadiastu
dane dados salah tunggal saking pantaran sisian Idane makaroras punika.

7:1 Wusan punika Ida Hyang Yesus raris mamargi nglelana ring
wewengkon Galilea. Ida tan kayun nglelana ring wewengkon Yudea,
santukan parapangageng anak Yahudine irika ngrincikang pangindrajala
jagi nyedayang Ida. 2 Daweg punika rerainan Yahudine sane mawasta
Rerainan Pondok Daun sampun nampek. 3 Duk punika parasemeton Idane
mabaos ring Ida asapuniki: "Ane jani melahan beli matinggal uli dini, tur
kemaja beli ka wewengkon Yudea, apang parasisian beline pada nepukin
pakardin beline. 4 Krana anake ane makeneh apanga kabinawa, singja
nglaksanayang gegaenne di tongos-tongose ane sepi. Sawireh beli
nglaksanayang buka keto melahan edengang ragan beline teken anake liu!"
( 5 Mula parasemeton Idane punika taler tan pracaya ring Ida.) 6 Ida
Hyang Yesus raris mabaos ring parasemeton Idane sapuniki: "Panemayan
Beline tonden teka. Nanging buat adi ajak makejang setata ada masanne. 7
Gumine tusing bakal geting teken adi, nanging gumine ento tansah geting
teken Beli, sawireh Beli setata bani merberang tingkahne ane corah. 8 Nah
kemaja adi pada marerainan. Beli tusing milu kemo, krana panemayan
Beline tonden teka." 9 Asapunika pangandikan Idane, tur Ida kantun ring
wewengkon Galilea. 10 Sasampune parasemeton Idane lunga marerainan,
Ida taler lunga mrika sakewanten pamargin Idane tan gegalangan, nanging
sesiliban. 11 Daweg rerainane punika, parapangageng bangsa Yahudine
pada ngrereh Ida tur pati taken kadi asapuniki: "Dija ya lakuna Anake
ento?" 12 Anake akeh pada pakisi maosang indik Idane. Wenten anak sane
maosang Ida sapuniki: "Ia anak sadu!" Wenten taler sane maosang: "Ia
demen nguluk-uluk rakyat." 13 Nanging tan wenten anak sane purun
gegalangan maosang indik Idane, santukan ipun sami pada ajerih ring
parapangageng bangsa Yahudine. 14 Sedeng iteha anake marerainan, Ida
raris ngranjing ka Perhyangan Agung, tumuli ngurukang irika. 15
Parapangageng bangsa Yahudine sami pada gaok pisan tur mabaos
asapuniki: "Kenken dadi ia ngelah kaweruhan buka keto, yadiapin Ia
tusing taen mapaguruan?" 16 Pasaur Ida Hyang Yesus: "Sane urukang
Tiang boyaja wetu saking manah Tiange newek, nanging saking Ida Sang
Hyang Widi Wasa sane ngutus Tiang. 17 Sapasira saking sujati
nyungkemin pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa, anake punika pacang
uning, punapike paurukan Tiange punika saking Ida Sang Hyang Widi
Wasa, punapi saking manah Tiange newek. 18 Anake sane ngurukang
manut manahipune newek, anake punika ngulati kabinawan buat
deweknya. Sapasiraja sane ngulati mangdane Ida sane ngutus ipun
kaluihang, anake punika sujati polos tur tan wenten kiwanganipune. 19
Boyake Nabi Musa sampun ngicen ragane Pidabdab Torat? Nanging tan
wenten ring pantaran ragane sane nglaksanayang daging Pidabdab Torate
punika. Napi awinannya ragane sarat pisan jaga ngamademang Tiang?" 20
Anake akeh punika masaur asapuniki: "Jerone karangsukan setan. Sapasira
sane sarat jaga ngamademang Jerone?" 21 Pasaur Idane: "Wau asiki Tiang
ngardi praciri, ragane sampun angob. 22 Nabi Musa sampun ngicen
pituduh mangda oka-okan ragane kasunat, sujatinipun indik sunat punika
tanja saking Nabi Musa kawitnya nanging saking paraleluur ragane, tur
ragane pada nyunat oka-okan ragane sane lanang ring rahina Sabate. 23
Yening ragane nyunat okan ragane ring rahina Sabat tur irika kabaos tan
mamurug Pidabdab Torat Nabi Musane, napi awinan ragane geting ring
Tiang, ulihan Tiang nyegerang anak aukud ring rahina Sabate? 24
Sampunangja nepasin anak madasar antuk paindikanipune sane katon
kewanten, nanging tepasinja antuk tetepasan sane adil tur patut." 25 Raris
wenten anak uedan kota Yerusaleme mabaos kadi asapuniki: "Kaden
Anake ene nagih matianga baan parapangageng iragane? 26 Tingalinja!
Wanen pesan Ia ngomong di arepan anake liu tur tusing ada anak ane bani
nimpalin raosNe. Apake parapamimpin iragane miribne nawang,
mungguing Anake ene Sang Prabu Ane Kajanjiang baan Ida Sang Hyang
Widi Wasa? 27 Nanging kayang Ida Sang Prabu Ane Kajanjiang baan Ida
Sang Hyang Widi Wasa rauh, tusing ada anak nawang uli dija rauh Idane,
sakewala unduk Anake ene, iraga ajak makejang suba pada nawang uli
dija tekanNe." 28 Daweg Ida Hyang Yesus ngurukang ring Perhyangan
Agunge, irika Ida ngandika antuk suara sane jangih sapuniki: "Punapike
saking sujati ragane pada uning ring Tiang miwah saking dija rauh Tiange?
Rauh Tiange boyaja saking manah Tiange newek. Nanging Ida Sang Sane
Maraga Sujati sane ngutus Tiang. Ragane tan uning ring Ida, 29 nanging
Tiang uning ring Ida, santukan Tiang rauh saking Ida tur Ida sane ngutus
Tiang." 30 Parapangageng bangsa Yahudine raris pada sarat pakayunanne
jaga ngejuk Ida, nanging tan wenten sane purun ngusud; santukan
panemayan Idane durung rauh. 31 Nanging saking pantaran anake akeh
punika katah sane pracaya ring Ida tur mabaos sapuniki: "Yen Sang Prabu
Ane Kajanjiang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa rauh, apake Ida
nyidayang ngardi katawahan-katawahan liunan teken ane suba kakardi
baan Anake ene?" 32 Duk paraanggota golongan Parisine miragi anake
akeh pada makisi-kisi ngeniang indik Ida Hyang Yesus, dane miwah
parapangageng panditane raris ngutus makudang-kudang pajagaan
Perhyangan Agunge buat ngejuk Ida. 33 Nanging Ida Hyang Yesus
ngandika sapuniki: "Wantah malih ajebos pisan Tiang sareng-sareng ring
ragane tur wusan punika Tiang pacang mawali ka genah Ida sane ngutus
Tiang. 34 Ragane pacang ngrereh Tiang, nanging ragane tan pacang
manggihin Tiang, santukan ragane tan pacang mrasidayang ka genah
Tiange punika!" 35 Parapamimpin bangsa Yahudine raris pada
mabebaosan asapuniki: "Kija lakar paluasNe, nganti iraga tusing nyidayang
ngalih Ia? Apake Ia luas ka tongos pararudan bangsa Yahudine di pantaran
bangsa Yunanine buat ngurukang bangsa Yunanine? 36 Buina apa teges
munyinNe ane buka kene: Ragane pacang ngrereh Tiang, nanging tan
pacang manggihin Tiang miwah ragane tan pacang mrasidayang ka genah
Tiange punika?" 37 Ring rahina pamuput rerainane punika, inggih punika
rahina sane pinih agung, Ida Hyang Yesus raris ngadeg saha ngandika
antuk suara jangih sapuniki: "Nyenja marasa bedak apanga ia teka mai sig
Tiange tur nginum. 38 Buka kecap Cakepan Sucine: 'Nyenja pracaya teken
Tiang, uli di tungtung kenehne lakar membah yeh ane ngidupang.'" 39
Pangandikan Idane punika ngeniang indik Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa,
sane jaga katampi antuk anake sane pracaya ring Ida. Santukan duk punika
Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa punika durung kapaicayang, santukan Ida
Hyang Yesus durung katangiang tur kaluihang. 40 Anake akeh sane miragi
pangandikan Idane, katah sane mabaos sapuniki: "Anake ene saja tuah
Nabi ane ajap-ajap iraga!" 41 Sane lianan mabaos sapuniki: "Anake ene
suba Sang Prabu Ane Kajanjiang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa!"
Nanging wenten malih sane lianan mabaos sapuniki: "Sang Prabu Ane
Kajanjiang singja bakal rauh uli Galilea! 42 Sawireh suba kakacap di
Cakepan Sucine mungguing Sang Prabu Ane Kajanjiang lakar mijil uli
turunan Sang Prabu Daud tur Ida lakar embas di kota Betlehem, kota
pamijilan Ida Sang Prabu Daud!" 43 Punika awinanipun wetu tetungkasan
ring pantaran anake akeh punika ngeniang indik Ida Hyang Yesus. 44
Wenten makudang-kudang anak sane sarat manahnyane praya ngejuk Ida,
nanging adiriko tan wenten sane purun ngusud Ida. 45 Sasampune
parapajagaane mawali, parapangageng panditane miwah anggota golongan
Parisine mataken ring ipun sapuniki: "Kenken dadi cai tusing ngajak Ia
mai?" 46 Pasaur parapajagaane: "Durung naenin wenten anak, sane uning
mabaos sakadi Anake punika!" 47 Parapamimpin golongan Parisine raris
mataken sapuniki: "Apake cai suba bakat masih uluk-uluka? 48 Apake
taen cai ningeh ada anggota golongan Parisi wiadin parapamimpin bangsa
Yahudine ane pracaya teken Anake ento? 49 Anake liu ento pada tusing
nawang Cakepan Torat. Depangja ia kena temah Ida Sang Hyang Widi
Wasa!" 50 Dane Nikodemus salah tunggal saking pantaran anggota
golongan Parisine punika, sane pecak nangkilin Ida Hyang Yesus rikala
wengi, raris mabaos ring parapangageng panditane miwah pamimpin
golongan Parisine punika asapuniki: 51 "Manut kecap Cakepan Torat
iragane tan wenang iraga nyisipang anak, sadurung anake punika katetes
tur sadurunge kuningin laksananipune." 52 Pasaur ida dane: "Yeh, punapi
ragane taler jadma uedan Galilea? Indayangja tureksain Cakepan Sucine,
irika ragane pacang uning, mungguing tan wenten nabi sane mijil saking
Galilea!" 53 Dane sareng sami raris budal,

8:1 nanging Ida Hyang Yesus lunga ka Bukit Saitun. 2 Benjangipun kantun
semengan pisan Ida sampun wenten ring Perhyangan Agung tur anake
makasami pada rauh nangkilin Ida. Irika Ida raris malinggih tur ngurukang
anake akeh punika. 3 Duk punika raris rauh paraguru agama miwah
anggota golongan Parisine ngatehang anak istri, sane katangehan mamitra.
Anake istri punika kajujukang ring tengah-tengah anake akeh punika, 4
tumuli dane matur ring Ida Hyang Yesus sapuniki: "Guru, anake istri
puniki katangehan sedekan mamitra. 5 Ring Pidabdab Torate, Nabi Musa
sampun ngicen pidabdab mangda anake sane kadi asapuniki kencurin antuk
batu ngantos padem. Sane mangkin yen manut pakayunan Gurune
sapunapi?" 6 Dane matur asapunika buat nyugjugin Ida, mangda dane
polih jalaran buat ngiwangang Ida. Nanging Ida Hyang Yesus nguntul tur
nulis tanah. 7 Santukan bes nyehceh dane pada mataken, punika awinan
Ida raris ngadeg saha ngandika ring dane sapuniki: "Sapasiraja ring
pantaran ragane sane tan padosa, mangda anake punika sane pinih riin
ngencur anake istri puniki antuk batu." 8 Ida raris malih nguntul tur nulis
tanah. 9 Wau kapiragi pangandikan Idane kadi asapunika, dane raris
makaon sakasiki, ngawit saking sane lingsir-lingsir, ngantos pamuputipun
wantah kantun Ida ngraga miwah anake istri punika. 10 Ida raris ngadeg
tur ngandika ring anake istri punika sapuniki: "Ih eluh, kija pada lakuna
anake ento? Singke ada ane payu ngukum eluh?" 11 Pasauripune: "Tan
wenten Guru." Ida raris nglanturang pangandikan Idane: "Tiang masih
tusing lakar ngukum eluh. Kema lautang mulih, sakewala uli jani eda buin
ngae dosa." 12 Ida Hyang Yesus raris nglanturang paurukan Idane ring
anake akeh punika. Pangandikan Idane: "Tiang ene galang jagate! Nyenja
nututin Tiang, ia tusing majalan di petenge, nanging lakar ngelah galanging
urip!" 13 Anake sane saking golongan Parisine raris mabaos ring Ida
sapuniki: "Ne mangkin Ragane wantah nyaksiang indik sikian Ragane;
kasaksian Ragane punika tan patut." 14 Ida raris ngandika sapuniki:
"Yadiastun Tiang nyaksiang indik dewek Tiange, nanging kasaksian Tiange
punika mula sujati santukan Tiang uning ring sangkan paran Tiange.
Nanging ragane tan uning ring sangkan paran Tiange. 15 Ragane nepasin
anak manut cara sekala kewanten. Tiang tanja nepasin anak, 16 nanging
yen Tiang nepasin, tetepasan Tiange punika adil, santukan Tiang nepasin
tanja newek, nanging sareng Ida Sang Aji sane ngutus Tiang. 17 Ring
Pidabdab Torat ragane wenten munggah, mungguing kasaksian anak
sareng kalih punika kasaksian sane sah. 18 Tiang nyaksiang indik dewek
Tiange niri, tur Ida Sang Aji sane ngutus Tiang taler nyaksiang indik
Tiange." 19 Dane raris mataken sapuniki: "Ring dija Ajin Ragane?" Pasaur
Idane: "Ragane tan uning ring Tiang miwah ring Ajin Tiange! Yening
ragane uning ring Tiang, ragane taler pacang uning ring Ajin Tiange." 20
Saluiring paindikane punika kawecanayang antuk Ida Hyang Yesus daweg
Ida mapaica paurukan ring Perhyangan Agung, nampek ring genah peti
aturane. Nanging tan wenten anak sane ngejuk Ida, santukan panemayan
Idane durung rauh. 21 Ida Hyang Yesus raris nglanturang malih
pangandikan Idane: "Tiang pacang matilar tur ragane pacang ngrereh
Tiang, nanging ragane pacang seda malantaran dosan ragane. Ragane tan
pacang mrasidayang ka genah Tiange!" 22 Parapamimpin bangsa
Yahudine raris pada mabaos sapuniki: "Apake Ia lakar ngamatiang Iba,
krana munyinNe buka kene: ragane tan mrasidayang ka genah Tiange!" 23
Pasaur Idane: "Kawit ragane saking sor, nanging kawit Tiange saking luur.
Kawit ragane saking jagate puniki, nanging kawit Tiange boyaja saking
jagate puniki. 24 Punika awinanipun Tiang sampun nguningayang ring
ragane, mungguing ragane pacang seda malantaran dosan ragane. Tur
ragane taler pacang seda malantaran dosan ragane, yening ragane tan
pracaya, mungguing: 'Tiang Sang Jumeneng Langgeng'." 25 Dane raris
mataken: "Sapasirake Ragane puniki?" Pasaur Idane: "Saking pangawit
sampun uningang Tiang indike punika ring ragane. 26 Akeh paindikan sane
patut baosang Tiang ring ragane tur akeh sane patut tepasin Tiang ngeniang
sikian ragane. Nanging Sang sane ngutus Tiang punika maraga sujati, tur
sane baosang Tiang ring jagate wantah paindikan sane piragi Tiang saking
Ida." 27 Dane sami tan ngresep mungguing sane baosang Ida punika indik
Ida Sang Aji. 28 Punika awinan Ida raris ngandika ring dane sami sapuniki:
"Benjang wekas rikalaning ragane sampun mentang Ida Sang Putraning
Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa ring salibe, irika ragane
pacang uning mungguing Tiang puniki maraga Sang Jumeneng Langgeng.
Irika ragane pacang uning mungguing sane urukang Tiang boyaja manut
pepineh Tiange niri, nanging wantah paindikan sane sampun kurukang
antuk Ida Sang Aji ring Tiang. 29 Ida sane ngutus Tiang tan manggayang
Tiang newek, santukan Tiang setata nglaksanayang paindikan sane
ledangin Ida." 30 Anake sane miragiang pangandikan Idane punika akeh
sane pracaya ring Ida. 31 Ida Hyang Yesus raris ngandika ring anak
Yahudine sane pracaya ring Ida sapuniki: "Yen ragane pageh ngagem
pitutur Tiange, ragane dadi sisian Tiange ane sujati; 32 ragane lakar resep
teken kasujatian Ida Sang Hyang Widi Wasa tur kasujatiane ento bakal
nadiang ragane anak merdeka." 33 Anake punika raris masaur sapuniki:
"Tiang puniki sareng sami turunan Dane Abraham tur durung naenin tiang
dados panjak anak. Napi teges pangandikan Gurune: 'Ragane lakar dadi
anak merdeka'?" 34 Pasaur Idane: "Sasajaane Tiang ngorahang teken
ragane: nyenja ane ngae dosa, anake ento dadi panjak dosa. 35 Anake ane
dadi panjak tusingja setata nongos di puri, tuah Sang Putra ane setata ada
di puri. 36 Yen Sang Putra mebasang ragane, ragane bakal dadi anak ane
sujati merdeka. 37 Tiang nawang mungguing ragane turunan Dane
Abraham. Sakewala ragane tansah mabudi ngamatiang Tiang, ulihan
ragane tusing tampi teken paurukan Tiange. 38 Tiang ngraosang
paundukan ane suba kasinahang baan Ida Sang Aji teken Tiang, nanging
ragane nglakonin apa ane dingeh ragane uli bapan ragane." 39
Pasauripune: "Bapan tiange Dane Abraham!" Pasaur Idane: "Yening sajaan
ragane oka-okan Dane Abraham, sinah ragane lakar malaksana patuh buka
laksanan Dane Abraham. 40 Saluiring paundukan ane laksanayang Tiang
ento nyinahang teken ragane unduk kasujatian ane suba dingeh Tiang uli
Ida Sang Aji. Yadian keto, ragane tan mari mabudi ngamatiang Tiang.
Abraham tusing pesan malaksana buka keto. 41 Ane laksanayang ragane,
tuah laksanan bapan ragane." Anak Yahudine punika nyaurin sapuniki:
"Ajin tiange wantah Ida Sang Hyang Widi Wasa ngraga. Tiang puniki
makasami paraputran Idane sane sujati." 42 Pangandikan Idane ring ipun:
"Yen saja Ida Sang Hyang Widi Wasa Ajin ragane, ragane lakar tresna
teken Tiang, sawireh Tiang teka uli Ida Sang Hyang Widi Wasa tur ane jani
Tiang ada dini. Tekan Tiange tusing uli pakenehan Tiange newek, nanging
uli Ida ane ngutus Tiang. 43 Apa kranane ragane tusing ngresep teken
paundukan ane tuturang Tiang? Sawireh ragane sing nyidayang
madingehang tur nelebang pitutur Tiange. 44 Bapan ragane tuah mula
Ratun Setane tur ragane tansah mabudi nglaksanayang paundukan ane
manut teken sakita keneh bapan ragane ento! Uli pangawit mula gegaenne
ngamatiang anak. Ia tusing demen teken kasujatian sawireh ia mula musuh
kasujatian. Yening ia mogbog, ento mula tuah agolne buka keto, sawireh ia
mula pamobab, inan sakancan bogboge. 45 Tiang nuturang teken ragane
unduk kasujatian, ento krana ragane tusing nyak pracaya teken Tiang. 46
Nyenke di pantaran ragane ane nyidayang muktiang Tiang ngae dosa?
Yening Tiang nuturang teken ragane unduk kasujatian, apa krana ragane
tusing pracaya teken Tiang? 47 Nyenja kawitne uli Ida Sang Hyang Widi
Wasa, anake ento madingehang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa.
Ragane tusing nyak madingehang Tiang, sawireh kawit ragane boyaja uli
Ida Sang Hyang Widi Wasa." 48 Anak Yahudine raris masaur sapuniki:
"Boyake tan iwang baos tiange, mungguing ragane puniki jadma Samaria
samaliha karangsukan setan?" 49 Pasaur Idane: "Tiang tusingja
karangsukan setan, nanging ragane nganistayang Tiang. 50 Tiang tusingja
ngulati kaluihan buat dewek Tiange niri. Nanging tuah Ida ane ngulati tur
Ida ane matutang Tiang. 51 Sasajaane Tiang ngorahang teken ragane:
Nyenja ngagem pitutur Tiange, anake ento tusing mati salawas-lawasne."
52 Pasaur anak Yahudine ring Ida: "Sane mangkin sampun sinah pisan buat
tiang, mungguing Ragane karangsukan setan! Dane Abraham sampun
seda, tur paranabine taler sampun pada seda, nanging Ragane maosang
kadi asapuniki: 'Nyenja ngagem pitutur Tiange, anake ento lakar tusing
mati salawas-lawasne!' 53 Ajin tiange Abraham sampun seda; napike
Ragane luihan ring Dane Abraham? Samaliha paranabine sampun seda.
Ring sapasirake Ragane nyaihang Raga?" 54 Pasaur Idane: "Yening Tiang
ngluihang dewek Tiange niri, kaluihan Tiange ento tan paguna. Ane
ngluihang Tiang tuah Ida Sang Aji, ane angkenin ragane dadi Widin
ragane. 55 Ragane tusing taen nawang Ida, nanging Tiang nawang Ida.
Yening Tiang ngorahang mungguing Tiang tusing nawang Ida, Tiang
madan mogbog patuh buka ragane. Nanging sasajaane Tiang nawang Ida
tur Tiang satinut teken sabdan Idane. 56 Ajin ragane Abraham ledang
pesan ngaksi panemayan Tiange; ne jani dane suba ngaksi tur dane suba
ledang pesan." 57 Anak Yahudine raris matur ring Ida asapuniki: "Yusan
Ragane durung wenten seket taun dikapan Ragane manggihin Dane
Abraham?" 58 Pasaur Idane: "Sasajaane Tiang ngorahang teken ragane:
Satondene Abraham ada, Tiang suba ada!" 59 Anak Yahudine punika raris
ngambil batu praya ngencur Ida; nanging Ida Hyang Yesus ngelidang ragan
Idane, tumuli medal saking Perhyangan Agung.

9:1 Daweg Ida Hyang Yesus mamargi, Ida nyingak anak buta ngawit
saking wau lekad. 2 Parasisian Idane raris mataken ring Ida sapuniki:
"Guru, sapasirake sane ngardi dosa sane ngawinang ipun buta ngawit
saking wau lekad, punapike anake puniki newek, punapike meme
bapanipune?" 3 Pasaur Ida Hyang Yesus asapuniki: "Anake ene buta,
tusingja ulihan dosannyane, wiadin ulihan dosan meme bapannyane,
nanging apanga pakardin Ida Sang Hyang Widi Wasa kasinahang sig
ukudan anake ene. 4 Sedekan jani enu lemah iraga patut nerusang
nglaksanayang pakaryan Ida ane ngutus Guru, sawireh yen suba peteng
anake tusing buin magarapan. 5 Sanun Gurune di jagate, Guru dadi galang
jagat." 6 Sawusan ngandika kadi asapunika, Ida raris mawiduh ring tanahe
tur tanahe punika kadadosang endut. Endute punika tumuli kolesang ring
paningalan anake buta punika, 7 kadulurin pangandika asapuniki: "Kemaja
ragane masugi di Tlaga Siloam!" (Siloam tegesipun: Sane kutus.) Anake
punika raris mamargi mrika tur irika ipun masugi. Rikala ipun mawali,
ipun sampun nyidayang ningalin. 8 Irika parapisaganipune miwah anake
sane pada uning ring indikipune pecak ngagendong, pada mabaos sapuniki:
"Singke anake tenenan ane sai-sai tepukin iraga negak ngagendong?" 9
Wenten malih anak sane mabaos sapuniki: "Ene suba anake ento!" Nanging
sane lianan mabaos sapuniki: "Sing, tidongja ia ento, kewala masaih teken
ia!" Raris anake punika newek ngangken sapuniki: "Patut, tiang puniki
sampun gegendong punika!" 10 Anake sami raris mataken ring ipun
sapuniki: "Kenken undukne dadi ragane nyidayang ningalin?" 11
Pasauripune: "Wenten anak sane maparab Yesus, sane ngaryanang endut,
raris kolesang ring matan tiange tur Anake punika mabaos sapuniki:
'Kemaja ka Tlaga Siloam, tur ditu masugi.' Tiang raris mamargi mrika tur
riwau Tiang masugi, raris jeg tiang nyidayang ningalin!" 12 Anake akeh
punika mataken sapuniki: "Dija jani Anake ento?" Pasauripune: "Tiang tan
uning." 13 Irika anake sane pecak buta punika katehang ka ajeng
parapamimpin golongan Parisine. 14 Daweg Ida Hyang Yesus ngaryanang
endut tur ngranayang anake buta punika nyidayang ningalin, nuju rahina
Sabat. 15 Parapamimpin golongan Parisine raris nakenin anake sane pecak
buta punika, napi sane ngawinang ipun nyidayang ningalin. Pasauripune:
"Anake punika ngolesang endut ring matan tiange, raris tiang masugi, tur
sane mangkin tiang nyidayang ningalin." 16 Wenten ring pantaran
pamimpin golongan Parisine sane mabaos sapuniki: "Anake ento sinah
tusing uli Ida Sang Hyang Widi Wasa kawitne, sawireh Ia tusing
ngamanggehang dina Sabate." Wenten sane lianan mabaos sapuniki: "Yen
anake ento Anak madosa, kenken dadi Ia nyidayang ngae praciri ane buka
keto?" Irika raris wetu tetungkasan ring pantaran pamimpin golongan
Parisine. 17 Duaning punika pamimpin golongan Parisine punika raris
malih nakenin anake sane pecak buta punika, asapuniki: "Cai ngorahang,
Anake ento ngranayang cai nyidayang ningalin. Nah kenken mirib
panyengguh caine teken Anake ento?" Pasauripune: "Kamanah antuk tiang
Anake punika maraga nabi!" 18 Nanging parapangageng bangsa Yahudine
punika tan kayun pracaya, mungguing anake punika pecak buta tur sane
mangkin ipun sampun mrasidayang ningalin. Punika awinanipun dane raris
ngenken, mangda meme bapannyane rauh tangkil. 19 Irika dane raris
mataken sapuniki: "Napike puniki yakti pianak ragane, sane baosang
ragane buta ngawit saking wau lekad? Punapi awinanipun sane mangkin
ipun nyidayang ningalin?" 20 Pasaur meme bapanipune: "Sauning tiange,
sayuakti ipun pianak tiang, maliha ipun buta ngawit saking wau lekad. 21
Sakewanten tiang tan uning, napi sane ngawinang ipun nyidayang ningalin.
Becikan ipun kewanten takenin; ipun sampun kelih, banggayang ipun
newek ngaturang indikipune!" 22 Meme bapannyane maosang asapunika,
santukan ipun ajerih ring parapangageng bangsa Yahudine, sane sampun
pada adung ngeniang indik pacang nyepekang saking pasamuan
asing-asing anak sane ngangkenin Ida Hyang Yesus punika Sang Prabu
Sane Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. 23 Duaning punika
meme bapanipune matur: "Ipun sampun kelih, becikan ipun newek
takenin." 24 Irika dane malih ngandikayang mangda anake sane pecak buta
karauhang tur ipun kapangandikain asapuniki: "Majanjija di ayun Ida Sang
Hyang Widi Wasa, mungguing cai lakar ngorahang ane amun sajaane!
Sawireh icang ajak makejang pada nawang, mungguing Anake ento Anak
madosa!" 25 Pasauripune: "Tiang tan pisan uning, punapike Anake punika
Anak madosa, punapi tan. Sane tatas uningin tiang, inggih punika: sane riin
tiang pecak buta, tur sane mangkin tiang nyidayang ningalin!" 26 Dane
malih mataken sapuniki: "Kudianga cai tur kenken baana nyedangang
matan caine?" 27 Pasauripune: "Iwau sampun uningayang tiang, nanging
ragane tan kayun mirengang. Napi awinan ragane malih nyujutang indike
punika? Punapike ragane taler mapakayun pacang dados sisian Idane?" 28
Irika parapangageng bangsa Yahudine pada nganistayang ipun tur mabaos
sapuniki: "Cai mula tuah sisian Anake ento! Nanging icang ajak makejang
sisian Nabi Musa! 29 Icang nawang, mungguing Ida Sang Hyang Widi
Wasa masabda teken Nabi Musa; nanging unduk Anake ento, icang tusing
nawang uli dija tekanNe." 30 Pasaur anake punika: "Tawah pisan yen
ragane tan uning saking dija tekan Anake punika, sane sampun ngawinang
tiang nyidayang ningalin. 31 Iraga pada uning, mungguing Ida Sang Hyang
Widi Wasa tan pacang mirengang pinunas anake sane ngardi dosa.
Nanging Ida ledang mirengang pinunas anake sane astiti bakti ring Ida tur
nglaksanayang pakarsan Idane. 32 Saking pangawit jagate durung naenin
wenten anak sane mrasidayang ngawinang anak sane buta ngawit saking
wau lekad nyidayang ningalin. 33 Yen Anake punika tan saking Ida Sang
Hyang Widi Wasa kawitnya, sinah Anake punika tan nyidayang ngardi
punapa-punapi." 34 Dane nimbal masaur, sapuniki: "Cai lekad mawak
dosa, apa cai mabudi ngajahin icang?" Raris ipun kawedalang tur
kasepakang saking perhyangane punika. 35 Ida Hyang Yesus mireng indik
anake sane pecak buta punika kawedalang tur kasepakang saking
perhyangane punika. Duk kapanggih ring ipun Ida raris ngandika: "Apake
cening pracaya teken Ida Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang
Widi Wasa?" 36 Pasauripun: "Guru, ledang Guru ngandikayang ring titiang
sapasirake Ida punika, mangdane titiang pracaya ring Ida?" 37
Pangandikan Idane ring ipun: "Cening suba ningalin Ida, tur ane iring
cening mabaos jani, ento suba Ida!" 38 Pasauripune: "Inggih Guru, titiang
pracaya." Irika ipun tumuli matedoh ring ajeng Ida Hyang Yesus. 39 Ida
Hyang Yesus ngandika sapuniki: "Guru teka ka jagate buat nyalanang
tetepasan: apanga anak ane buta nyidayang ningalin, tur anak ane ningalin
apang dadi buta!" 40 Wau anggota golongan Parisine sane nuju wenten
sareng Ida irika, miragi indike punika, dane raris mataken ring Ida
sapuniki: "Punapike indike punika mapiteges, mungguing tiang sareng
sami taler buta?" 41 Pasaur Idane: "Yen sujati ragane buta, sinah ragane
tan iwang, santukan ragane ngangken raga nyingakin, punika awinannya
kiwangan ragane kantun manggeh!"

10:1 Ida Hyang Yesus ngandika sapuniki: "Tiang mabaos ring ragane:
Sujatinne sapasiraja sane ngranjing ka badan biri-birine tan saking jelanan
badane, nanging saking duur tembok badane, anake punika maling miwah
parampok. 2 Nanging anake sane ngranjing saking jelanan badane, anake
punika pangangon biri-birine punika. 3 Ipun pacang kaampakin jelanan
antuk pajagaan badane, tur biri-birine pacang madingehang munyin
pangangone, rikala ipun nyambat wastan biri-birine suang-suang, tur ipun
pacang nedehang biri-birine punika medal. 4 Sasampune biri-birine punika
sami medal, ipun raris mamargi ring ajeng tur biri-birine pada nutug ipun,
santukan biri-birine punika pada uning ring munyinipune. 5 Biri-birine
punika tan nyak nutug anak lianan, tungkalikanipun biri-birine punika
pacang malaib saking anake punika, santukan biri-birine punika tan uning
ring munyin anake punika." 6 Ida Hyang Yesus nuturang pangande punika
ring dane, nanging dane tan ngresep ring teges pangandikan Idane. 7
Duaning punika Ida Hyang Yesus malih ngandika sapuniki: "Saking
sujatinne Tiang nuturang ring ragane: Tiang puniki jelanan buat biri-birine.
8 Sakancan anake lianan sane rauh dumunan ring Tiang, anake punika
maling miwah parampok; nanging biri-birine nenten madingehang
munyinipune. 9 Tiang puniki jelanan. Sapasiraja sane ngranjing ngambah
sig Tiange, anake punika pacang nemu rahayu; ipun pacang ngajaba muah
ngajeroang tur muponin padang lumlum. 10 Rauh dustane wantah mabudi
ngamaling, ngamademang miwah ngrusak. Nanging rauh Tiange, mangda
biri-birine polih urip inggih punika urip sane gemuh landuh. 11 Tiang
puniki pangangon sane utama. Pangangon sane utama nyadia ngetohang
urip pabuat biri-birinne. 12 Nanging anake sane boya pangangon,
sakewanten ulihan ipun nanggap upah, samaliha biri-birine punika nenten
paderbeanipun, wau manggihin wenten asu ajag rauh, ipun raris malaib
nilar biri-birine punika. Irika asu ajage punika nyarap biri-birine punika, tur
ngawinang biri-birine punika pada pablesat. 13 Anake sane nanggap upah
punika malaib, santukan ipun wantah nanggap upah tur ipun tan nglinguang
biri-birine punika. 14 Tiang puniki pangangon sane utama. Sakadi Ida Sang
Aji uning ring Tiang miwah Tiang uning ring Sang Aji, kadi asapunika taler
Tiang uning ring biri-birin Tiange miwah biri-birin Tiange uning ring Tiang.
Tiang nyadia ngetohang urip pabuat biri-birin Tiange punika. 16 Wenten
taler biri-birin Tiange sane lianan, sane tan magenah ring badane puniki.
Biri-birine punika patut taler atehang Tiang, tur biri-birine punika pacang
ningehang munyin Tiange, samaliha pacang dados apangonan tur
mapangangon adiri. 17 Ida Sang Aji tresna asih ring Tiang, santukan Tiang
nyadia nyerahang urip Tiange, mangdane Tiang kalugra malih nampi urip
Tiange punika. 18 Tan wenten anak nyidayang mancut urip Tiange. Tiang
nyerahang urip Tiange saking suka lilaning manah. Tiang kuasa nyerahang
urip Tiange tur kuasa malih mudalang. Punika pituduh Ida Sang Aji sane
patut laksanayang Tiang." 19 Pangandikan Idane punika malih ngawinang
tetungkasan ring pantaran anak Yahudine. 20 Ring pantaranipune akeh
sane mabaos asapuniki: "Anake ento karangsukan setan! Anak buduh!
Ngudiang Ia dadi padingehang?" 21 Nanging wenten sane lianan mabaos
asapuniki: "Anak ane karangsukan setan tusingja bisa ngraos buka kene!
Apake setane nyidayang nyedangang paningalan anak buta?" 22 Daweg
punika nuju masan dingin, tur ring kota Yerusalem wenten Piodalan
Perhyangan Agung. 23 Rikala Ida Hyang Yesus mamargi ring piasan
Perhyangan Agunge sane mawasta Piasan Salomo, 24 raris anak Yahudine
pada rauh ngiter Ida tur matur sapuniki: "Malih amunapi suennya Guru
pacang manggayang tiang sajeroning kabimbangan? Yen sujati Guru Sang
Prabu Sane Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, nikayangja amun
sujatinipun!" 25 Pasaur Ida Hyang Yesus: "Tiang sampun nuturang ring
ragane, nanging ragane tan kayun pracaya. Saluiring pakaryan sane
laksanayang Tiang, masrana kawisesan Ida Sang Aji, sampun nyinahang
indik Tiange; 26 nanging ragane tan pracaya, santukan ragane boyaja
biri-birin Tiange. 27 Biri-birin Tiange pada madingehang munyin Tiange;
Tiang uning ring ipun, tur ipun pada nutug Tiang. 28 Biri-birin Tiange
punika wehin Tiang urip langgeng, tur ipun tan pacang padem salawas-
lawasnya; tan wenten anak sane nyidayang ngrampas ipun saking Tiang. 29
Ida Sang Aji sane sampun maicayang ipun ring Tiang, Ida punika luihan
ring saluiring sane wenten, maliha tan wenten anak sane nyidayang
ngrampas ipun saking reraksan Ida Sang Aji. 30 Ida Sang Aji miwah
Tiang, punika maraga tunggal." 31 Anak Yahudine raris malih ngwawanin
ngambil batu jagi ngencur Ida. 32 Nanging Ida ngandika ring dane
sapuniki: "Akeh pakaryan sane becik sane manut ring pakarsan Ida Sang
Aji, sane sampun laksanayang Tiang ring arepan ragane; pakaryan Tiange
sane encen ngawinang ragane jeg mabudi ngencur Tiang?" 33 Jadma
Yahudine raris masaur sapuniki: "Tiang tanja pacang ngencur Ragane
ulihan pakaryan Ragane punika, nanging malantaran Ragane nganistayang
Ida Sang Hyang Widi Wasa! Ragane wantah manusa pada, nanging ragane
nganken raga widi!" 34 Pasaur Idane: "Ring Pidabdab Torat ragane,
wenten kakacap mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda kadi
asapuniki: 'Cening ene paradewata.' 35 Iraga uning mungguing kecap
Cakepan Sucine punika yuakti manggeh salawas-lawasnya. Irika
kasuratang mungguing anake sane nampi sabdan Ida Sang Hyang Widi
Wasa punika kawastanin paradewata. 36 Mungguing Tiang puniki, Tiang
mula kapilih tur kutus antuk Ida Sang Aji ka jagate. Napi awinan ragane
maosang Tiang nganistayang Ida Sang Hyang Widi Wasa, ulihan Tiang
maosang mungguing Tiang puniki Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa. 37
Sampunangja ragane pracaya yening Tiang tan nglaksanayang pakaryan
Ajin Tiange. 38 Nanging yening Tiang nglaksanayang pakaryan Ida Sang
Aji, yadiastu ragane tan pracaya ring Tiang, pracayaja ring pakaryan
Tiange, mangdane ragane taler uning tur ngresep mungguing Ida Sang Aji
nunggil ring Tiang miwah Tiang nunggil ring Ida Sang Aji." 39 Anak
Yahudine malih ngwawanin nyadia ngejuk Ida, nanging Ida lepas saking
tanganipune. 40 Ida Hyang Yesus raris mawali malih ka dangin Tukad
Yordane ngungsi genah Dane Yohanes pecak nglukat, tumuli Ida jenek
irika. 41 Akeh anake rauh tangkil ring Ida. Ipun pada mabaos, sapuniki:
"Dane Yohanes tusing taen ngardi praciri, nanging pangandikan danene
unduk Anake ene saja misi pesan." 42 Irika akeh anake pracaya ring Ida.

11:1 Wenten anak mawasta Lasarus ring kota Betania, sedek nandang
sakit. Betania punika kotanipun Maria miwah nyamanipune Marta. ( 2
Maria punika pecak mriokin cokor Ida Hyang Yesus antuk minyak wangi
tur nyusutin antuk bokipune. Mungguing Lasarus, sane sakit punika
nyamanipune.) 3 Nyaman Lasaruse sane eluh kekalih punika raris
ngaturang piuning ring Ida Hyang Yesus kadi asapuniki: "Guru, sawitra
sesayangan Gurune sedek nandang pinakit." 4 Wau Ida Hyang Yesus
mireng indike punika, Ida raris ngandika sapuniki: "Panyakitne ento
tusingja ngranayang Lasarus mati, nanging bakal ngranayang Ida Sang
Hyang Widi Wasa kaluihang tur Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa bakal
nampi kaluihan." 5 Ida Hyang Yesus mula tresna pisan ring Marta miwah
ring Maria embokipune miwah ring Lasarus. 6 Sasampune Ida mireng orti
indik Lasarus sakit, Ida kantun malih kalih rahina makolem ring genahe
punika. 7 Sasampune punika Ida raris ngandika ring sisian Idane: "Jalanja
jani malipetan ka wewengkon Yudea." 8 Pasaur parasisian Idane: "Guru,
bes wau pisan anak Yahudine misadia ngencurin Guru; punapike Guru jaga
malih mrika?" 9 Pasaur Idane: "Tusingke ane awai ento roras jam
makelonne? Yen ada anak majalan lemahne sinah ia tusing lakar katanjung,
sawireh ia ningalin galang jagate. 10 Nanging yen anake majalan di
petenge, ia lakar katanjung, sawireh tusing ada galang di dewekne." 11
Kadi asapunika pangandikan Idane; wusan punika Ida raris nglanturang
sapuniki: "Sawitran iragane Lasarus ia pules, nanging jani Guru lakar kema
mangunang ia!" 12 Parasisian Idane raris masaur sapuniki: "Inggih Guru,
yening ipun pules sinah ipun pacang gelis seger!" 13 Pangandikan Idane
punika mapiteges, mungguing Lasarus sampun padem. Nanging
parasisiane mitaenang Ida maosang Lasarus punika pules sakadi biasa. 14
Duaning punika Ida terus terang ngandika ring dane sapuniki: "Lasarus
suba mati. 15 Nanging aget Guru tusing ada ditu dugas ento, sawireh
unduke ene gede gunanne buat cening, apanga cening pada pracaya. Jalan
jani iraga kema!" 16 Dane Tomas (sane mapesengan Kembar) raris
mabaos ring timpal-timpalnyane sapuniki: "Jalan jani bareng-bareng kema
ngiring Ida Sang Guru, apanga iraga bareng mati ngiring Ida!" 17
Sasampune Ida Hyang Yesus rauh irika, dapetang Ida Lasarus sampun
kilidang petang rahina sane sampun langkung. 18 Kota Betaniane punika
tanja doh saking kota Yerusalem, sawatara wenten tigang kilometer. 19
Duk punika akeh anak Yahudine pada rauh mrika majenukan buat nglipur
Marta miwah Maria, santukan nyamanipune padem. 20 Wau Marta miragi
mungguing Ida Hyang Yesus rauh, raris ipun medal mendakin Ida, nanging
Maria kantun jumah. 21 Irika Marta raris matur ring Ida Hyang Yesus
sapuniki: "Inggih Sang Guru, yening duk punika Guru wenten iriki sinah
nyaman titiange tan pacang padem! 22 Nanging titiang taler uning,
mungguing sane mangkin Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang nglingganin
saluiring sane tunas Guru ring Ida." 23 Ida raris ngandika ring ipun
sapuniki: "Nyaman eluhe lakar buin idup!" 24 Pasauripune: "Titiang uning,
mungguing ipun pacang bangun tur urip ring rahina pamuput jagate." 25
Pangandikan Idane ring ipun: "Guru ene witing bangun anake mati muah
witing urip. Nyenja pracaya teken Guru, yadiapin ia suba mati, ia lakar
idup. 26 Tur nyenja ane idup tur pracaya teken Guru, anake ento tuara
lakar mati. Apake eluh pracaya teken unduke ene?" 27 Pasauripune:
"Inggih Guru, titiang pracaya, mungguing Guru puniki Sang Prabu Sane
Kajanjiang, Putran Ida Sang Widi Wasa, sane tumurun ka jagate." 28
Wusan matur asapunika Marta raris mawali ngrereh Maria nyamanipune.
Ipun mabaos makisi-kisi sapuniki: "Sang Guru suba rauh, embok nikaina!"
29 Wau miragi indike punika, Maria raris bangun gegelisan medal
nangkilin Ida. ( 30 Duk punika Ida Hyang Yesus durung ngranjing ka
kotane punika, Ida kantun ring genah pecak Ida katangkilin antuk Marta.)
31 Wau manggihin Maria bangun tur medal gegison, sawatek anak
Yahudine sane wenten jumahan sareng ipun, buat nglipur ipun, sami pada
bangun tur nututin ipun. Ipun kapitaenang jagi ka pamendemane tur
masesambatan irika. 32 Sasampune Maria rauh kapanggih ring Ida Hyang
Yesus, ipun raris matimpuh sumungkem ring cokor Idane. Aturipune:
"Duh Sang Guru, yening Guru wenten iriki, sinah nyaman titiange tan
pacang padem!" 33 Wau Ida Hyang Yesus ngaksi Maria miwah sawatek
anak Yahudine sane rauh nyarengin ipun sami pada ngeling, duk punika ugi
kadi ketus kayun Idane, kawelas arsan, 34 raris Ida mataken ring Maria:
"Dija ia ilidang eluh?" Pasauripune: "Inggih Guru, ngiringja cingakin
mrika!" 35 Irika Ida Hyang Yesus raris nangis. 36 Raris wetu baos anak
Yahudine sapuniki: "Tingalinja, ambate tresnan Anake ene teken ia!" 37
Nanging wenten ring pantaranipune sane mabaos sapuniki: "Ia nyidayang
nyedangang matan anak buta, singke Ia nyidayang apanga Lasarus buung
mati?" 38 Malih wetu kawelas arsan Ida Hyang Yesus, irika Ida raris
mamargi ka pamendemane, sane marupa gua tur bungasnyane katutup
antuk batu. 39 Pangandikan Idane: "Kisidangja batune ento!" Irika Marta,
nyaman sang padem punika masaur sapuniki: "Inggih Guru, sane mangkin
ipun sampun mambu, santukan sampun petang rahina ipun kailidang." 40
Pangandikan Idane ring ipun: "Tusingke ibusan Guru ngorahang teken
eluh, eluh lakar ngatonang kaluihan Ida Sang Hyang Widi Wasa yen eluh
pracaya?" 41 Batune punika raris kakisidang. Ida Hyang Yesus tumuli
tumenga saha ngandika sapuniki: "Duh Aji, Titiang ngaturang panyuksma,
santukan Palungguh Aji mirengang pinunas Titiange. 42 Titiang uning
mungguing Palungguh Aji tansah mirengang pinunas Titiange, nanging
puniki aturang Titiang, mangdane anake akeh sane wenten iriki, sami pada
pracaya, mungguing Palungguh Aji sane ngutus Titiang." 43 Sasampune
wusan matur asapunika, Ida raris ngandika saha jangih asapuniki:
"Lasarus, pesuja cening!" 44 Sang padem raris medal, lima batisipune kari
mabedbed antuk kasa rurub tur muanipune antuk kasa panekep mua. Ida
raris ngandika ring anake akeh, pangandikan Idane: "Embusin rurubne tur
depang ia majalan!" 45 Akeh ring pantaran anak Yahudine sane rauh
majenukan ka umah Maria, sane ngantenang paindikan sane kakardi antuk
Ida Hyang Yesus, pracaya ring Ida. 46 Nanging wenten sane mawali
nangkil ring parapamimpin golongan Parisine, tur nguningayang ring dane
paindikan sane kakardi antuk Ida Hyang Yesus. 47 Irika parapamimpin
golongan Parisine miwah pangageng panditane raris marumang Majelis
Agamane tur pada mabaos sapuniki: "Sapunapi antuk mangkin? Anake
punika tan mari ngardi paindikan-paindikan sane tawah-tawah! 48 Yen
banggayang Ipun kadi asapunika, sinah sami jadmane jagi pracaya ring
Ipun. Yan kadi asapunika tan urungan pangageng-pangageng bangsa
Romane jaga rauh anglurug, ngrampas tur ngrusak Perhyangan Agunge
miwah bangsan iragane." 49 Irika salah tunggal ring pantaran ida danene,
sane mapesengan Kayapas, sane madeg Pandita Agung duk masa punika,
mabaos sapuniki: "Ragane tan pisan uning ring indik! 50 Tan kapineh antuk
ragane, mungguing buat ragane becikan wenten sane padem adiri
tinimbang sakuub bangsan iragane kasirnayang?" 51 Sujatinipun baos idane
punika tanja wetu saking ragan idane ngraga. Nanging sakadi Pandita
Agung ring masa punika, ida ngramalang mungguing Ida Hyang Yesus
pacang seda buat bangsa Yahudine. 52 Samaliha boyaja pabuat bangsane
punika kewanten, nanging taler buat munduhang tur nyikiang paraputran
Ida Sang Hyang Widi Wasa sane sambrag masrambiahan. 53 Ngawit
saking rahina punika parapangageng bangsa Yahudine raris pada igum jagi
nyedayang Ida Hyang Yesus. 54 Duaning punika Ida Hyang Yesus tan
kayun ngenah ring arepan bangsa Yahudine, nanging Ida raris lunga saking
Yudea ngungsi kota Epraim, sane nampek ring tegal melakange. Irika Ida
jenek sareng ring parasisian Idane. 55 Daweg punika Rerainan Paskah
bangsa Yahudine sampun nampek. Punika awinan akeh anake sane saking
desa-desa rauh ka kota Yerusalem jagi ngamargiang upakara pabresihan
sadurunge marerainan. 56 Anake punika ngrereh Ida Hyang Yesus tur
rikala ipun mapunduh ring Perhyangan Agung, ipun pada saling takenin
kadi asapuniki: "Kenken mirib manut pepineh ragane? Apake Ia lakar teka
marerainan?" 57 Parapangageng panditane miwah parapamimpin golongan
Parisine sampun ngamedalang prentah, mangda sapasiraja sane uning ring
genah Ida Hyang Yesus, ipun patut nguningayang ring dane, mangda dane
mrasidayang ngejuk Ida.

12:1 Nem rahina sadurung Rerainan Paskah, Ida Hyang Yesus lunga ka
kota Betania, ka umah Lasaruse sane sampun uripang Ida. 2 Irika Ida
katurin rayunan, kayahin antuk Marta. Lasarus taler ngiring Ida
marayunan. 3 Duk punika Maria raris ngambil minyak wangi abotol sane
mawasta minyak narwastu sane mael pisan pangarganipun. Minyak
wangine punika kasreokang ring cokor Ida Hyang Yesus, raris kasusutin
antuk bokipune. Gandan minyake miik ngalub ngebekin umahe punika. 4
Nanging salah tunggil sisian Idane sane mapesengan Yudas Iskariot, sane
pacang alpaka ring Ida Hyang Yesus, mabaos sapuniki: 5 "Napi
awinanipun minyak wangine puniki tan kadol aji tigang atus jinah perak tur
jinahnyane kapadanaang ring anake tiwas-tiwas?" 6 Dane mabaos kadi
asapunika boyaja sangkaning madalem anake tiwas-tiwas, nanging
sangkaning dane mapakayun corah; dane dados juru raksa jinah tur dane
biasa nyeled jinah sane raksa dane. 7 Nanging Ida Hyang Yesus masaur,
sapuniki pangandikan Idane: "Depang ia keto! Depang ia nglaksanayang
buka keto pinaka buat pangupakaran pamendeman Gurune. 8 Sawireh
anake tiwas-tiwas tansah ada di pantaran ceninge, nanging Guru tusing
lakar setata bareng-bareng teken cening." 9 Akeh anak Yahudine sane
miragi, mungguing Ida Hyang Yesus wenten ring kota Betania; raris pada
mamargi mrika; boyaja ulihan Ida Hyang Yesus kewanten, nanging taler
buat ningalin Lasarus, sane sampun kauripang antuk Ida Hyang Yesus. 10
Punika awinan parapangageng panditane taler ngrincikang jaga
ngamademang Lasarus. 11 Santukan malantaran ipun akeh anak Yahudine
sane ngutang pamimpinipune, tur pracaya ring Ida Hyang Yesus. 12
Benjangipun anake sane sampun pada rauh buat marerainan Paskah sami
pada miragi, mungguing Ida Hyang Yesus sedek mamargi ngungsi kota
Yerusalem. 13 Punika awinannya ipun pada ngrereh papah pakis aji, raris
medal mendakin Ida, sarwi ngucap sapuniki: "Pujija Ida Sang Hyang Widi
Wasa! Ida ngamertanin Anake sane rauh sajeroning parab Ida Sang
Panembahan! Ida Sang Hyang Widi Wasa ngamertanin Sang Prabun
Israele." 14 Ida Hyang Yesus nyingak godel jaran asiki, punika raris
kalinggihin manut kadi kacaping Cakepan Sucine kadi asapuniki: 15 "Ih
kota Sion, edaja kita takut! Tingalinja, Ratun kitane rauh nglinggihin godel
keledae!" 16 Duk punika sisian Idane durung resep ring paindikane punika;
nanging sasampune Ida Hyang Yesus nyeneng tur munggah ka suargan,
wau dane pada eling, mungguing kecap Cakepan Sucine punika ngeniang
indik Ida tur paindikane sane sampun kalaksanayang antuk anake akeh
punika taler pabuat Ida. 17 Anake akeh sane ngiring Ida daweg Ida
ngandikain Lasarus medal saking pamendemane tur nguripang ipun,
sampun nglumbrahang indik pakardin Idane punika. 18 Punika awinan
anake akeh punika pada medal mendakin Ida, santukan ipun sampun pada
miragi mungguing Ida sampun ngardi praciri luih. 19 Irika parapamimpin
golongan Parisine pada mabaos ring pantaran timpalnyane sapuniki:
"Tingalinja! Pocol pesan pakibeh iragane! Saisin gumine suba pada nututin
Anake ento!" 20 Ring pantaran anake sane munggah ka kota Yerusalem
ring rahinane punika, pacang mabakti, wenten taler makudang-kudang
anak Yunani. 21 Anake punika maranin Dane Pilipus (sane kawitnyane
saking kota Betsaida, wewengkon Galilea) raris mabaos sapuniki: "Jero,
punapi kalugra, tiang sareng sami tangkil ring Ida Hyang Yesus?" 22
Indike punika raris kapitauang antuk Dane Pilipus ring Dane Andreas, tur
dane sareng kalih tumuli nguningayang ring Ida Hyang Yesus. 23 Ida
Hyang Yesus raris ngandika ring dane sapuniki pangandikan Idane: "Ane
jani suba teka panemayanne mungguing kaluihan Sang Putraning Manusa
Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa kasinahang. 24 Sujatinne Guru
ngorahin cening: Yen bibit gandume tuara ulung ka tanahe tur mati, bibite
ento tileh tuah abesik. Nanging yen bibite ento mati, ia lakar tumbuh tur liu
mesuang pamupon! 25 Aketo masih nyenja ane madalem uripne dini di
jagate, anake ento lakar kelangan urip, nyenja ane tusing madalem uripne,
anake ento lakar muponin urip langgeng. 26 Nyenja mabudi ngayahin
Guru, anake ento patut nututin Guru, tur dijaja Guru nongos, pangiring
Gurune masih lakar bareng ditu. Sawireh anake ane ngayahin Guru lakar
kajiang baan Ajin Gurune." 27 "Ane jani keneh Gurune kaliput baan
kaduhkitan. Kenken jani baan Guru? Apake Guru mapinunas teken Ida
Sang Aji kene: 'Duh Aji, rahayuangja Titiang saking panemayan
sangsarane puniki!', nanging tusingja buka keto pinunas Gurune sawireh
tekan Gurune mula tuah buat nandang kasangsarane ene! 28 Duh Aji,
parab Palungguh Aji mangda kaluihang!" Irika raris wenten sabda saking
ambarane kadi asapuniki: "Ulun suba ngluihang, tur buin lakar luihang
Ulun!" 29 Anake akeh sane wenten irika sane miragi suara punika pada
ngucap sapuniki: "Ada munyin krebek makerug!" Wenten sane lianan
mabaos sapuniki: "Ada malaekat ngandika teken Ia!" 30 Irika Ida Hyang
Yesus raris ngandika ring anake akeh punika sapuniki: "Sabdane ento
tusing pabuat Tiang, nanging pabuat ragane. 31 Ane jani suba teka
masanne jagate lakar katepasin; buina ane jani pangreh jagate lakar
kasurudang lungguh. 32 Yen Tiang suba kabancut uli gumine ene,
sakancan anake lakar daut Tiang, apanga teka sig Tiange." ( 33 Ida
ngandika asapunika buat ngelepang pariindik sedan Idane.) 34 Anake akeh
punika raris nimbal matur sapuniki: "Manut kecap Cakepan Torat iragane,
Sang Prabu Sane Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang urip
salami-laminipun. Punapi awinan Ragane dados maosang mungguing Sang
Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga kabancut?
Sapasirake Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa
punika?" 35 Pasaur Idane: "Tuah buin akejep dogen galange enu macaya
di pantaran ragane. Lautangja ragane majalan mungpung galange enu
nyunarin ragane, mangdane ragane tusing kapetengan; sawireh anake ane
majalan di petenge tusing nawang kija lakuna pajalanne. 36 Pracayaja
ragane teken galange ento, mungpung galange ento enu sig ragane, apanga
ragane dadi paraputran Sang Galang." Wusan ngandika sapunika, Ida
Hyang Yesus makaon, tumuli nyingidang raga saking pantaran anake akeh
punika. 37 Yadiastu Ida sampun ngardi praciri-praciri agung ring
arepanipune, nanging ipun tan pracaya ring Ida. 38 Malantaran punika
kenginan kadagingin sabdan Nabi Yesayane sane kadi asapuniki: "Duh
Sang Panembahan, sapasirake sane pacang pracaya ring pidartan titiange?
Ring sapasirake Sang Panembahan jaga nyinahang kawisesan Palungguh
IRatune?" 39 Ipun tan mrasidayang pracaya, santukan malantaran Nabi
Yesaya, Ida Sang Hyang Widi Wasa taler sampun masabda sapuniki: 40
"Matanne suba dadiang Ulun buta, apanga matanne tusing ningalin, tur
pepinehne suba dadiang Ulun belog bengkung, tur pepinehne tusing
ngresep, apanga ulihan keto ia tusing nyidayang mabalik sig Ulune laut
segerang Ulun." 41 Nabi Yesaya maosang indike punika, santukan dane
sampun nyingak kaluihan Ida Hyang Yesus tur dane maosang indik Idane
punika. 42 Ngawit saking punika, akeh pangageng bangsa Yahudine sane
pada pracaya ring Ida Hyang Yesus; nanging malantaran ajerih marep ring
pamimpin golongan Parisine dane tan purun maosang indike punika
gegalangan, mangda dane tan kasepekang saking pasamuan. 43 Dane
kuduan kajiang antuk manusa, bandingang kajiang antuk Ida Sang Hyang
Widi Wasa. 44 Irika Ida Hyang Yesus ngandika sada jangih sapuniki:
"Nyenja pracaya teken Tiang, anake ento tusing pracaya teken Tiang
dogen, nanging ia masih pracaya teken Ida ane ngutus Tiang. 45 Nyenja
ningalin Tiang, anake ento masih ningalin Ida ane ngutus Tiang. 46 Tekan
Tiange ka jagate minakadi galang, apanga makejang anake ane pracaya
teken Tiang tusing enu di petenge. 47 Nyenja ane madingehang pitutur
Tiange, nanging tusing nyak nglaksanayang, Tiang tusing lakar nepasin ia
sawireh tekan Tiange tusingja buat nepasin jagate, nanging buat
ngrahayuang. 48 Nyenja tusing nyak nampi Tiang tur tusing nampi pitutur
Tiange, ada anak ane lakar nepasin ia. Nah ento pitutur Tiange, pitutur ane
suba ucapang Tiang ento ane lakar nepasin ia kayang dina pamragat jagate.
49 Sawireh pitutur Tiange tusingja uli dewek Tiange niri, nanging uli Ida
Sang Aji, ane ngutus Tiang. Ida ane mituduhin paundukan ane patut
raosang muah dartayang Tiang. 50 Tur Tiang nawang, mungguing pituduh
Idane ento mamuat urip ane langgeng. Apa ane raosang Tiang, Tiang tuah
nekedang paundukan ane suba kauduhang olih Ida Sang Aji teken Tiang."
1 Nem rahina sadurung Rerainan Paskah, Ida Hyang Yesus lunga ka kota
Betania, ka umah Lasaruse sane sampun uripang Ida. 2 Irika Ida katurin
rayunan, kayahin antuk Marta. Lasarus taler ngiring Ida marayunan. 3 Duk
punika Maria raris ngambil minyak wangi abotol sane mawasta minyak
narwastu sane mael pisan pangarganipun. Minyak wangine punika
kasreokang ring cokor Ida Hyang Yesus, raris kasusutin antuk bokipune.
Gandan minyake miik ngalub ngebekin umahe punika. 4 Nanging salah
tunggil sisian Idane sane mapesengan Yudas Iskariot, sane pacang alpaka
ring Ida Hyang Yesus, mabaos sapuniki: 5 "Napi awinanipun minyak
wangine puniki tan kadol aji tigang atus jinah perak tur jinahnyane
kapadanaang ring anake tiwas-tiwas?" 6 Dane mabaos kadi asapunika
boyaja sangkaning madalem anake tiwas-tiwas, nanging sangkaning dane
mapakayun corah; dane dados juru raksa jinah tur dane biasa nyeled jinah
sane raksa dane. 7 Nanging Ida Hyang Yesus masaur, sapuniki
pangandikan Idane: "Depang ia keto! Depang ia nglaksanayang buka keto
pinaka buat pangupakaran pamendeman Gurune. 8 Sawireh anake
tiwas-tiwas tansah ada di pantaran ceninge, nanging Guru tusing lakar
setata bareng-bareng teken cening." 9 Akeh anak Yahudine sane miragi,
mungguing Ida Hyang Yesus wenten ring kota Betania; raris pada mamargi
mrika; boyaja ulihan Ida Hyang Yesus kewanten, nanging taler buat
ningalin Lasarus, sane sampun kauripang antuk Ida Hyang Yesus. 10
Punika awinan parapangageng panditane taler ngrincikang jaga
ngamademang Lasarus. 11 Santukan malantaran ipun akeh anak Yahudine
sane ngutang pamimpinipune, tur pracaya ring Ida Hyang Yesus. 12
Benjangipun anake sane sampun pada rauh buat marerainan Paskah sami
pada miragi, mungguing Ida Hyang Yesus sedek mamargi ngungsi kota
Yerusalem. 13 Punika awinannya ipun pada ngrereh papah pakis aji, raris
medal mendakin Ida, sarwi ngucap sapuniki: "Pujija Ida Sang Hyang Widi
Wasa! Ida ngamertanin Anake sane rauh sajeroning parab Ida Sang
Panembahan! Ida Sang Hyang Widi Wasa ngamertanin Sang Prabun
Israele." 14 Ida Hyang Yesus nyingak godel jaran asiki, punika raris
kalinggihin manut kadi kacaping Cakepan Sucine kadi asapuniki: 15 "Ih
kota Sion, edaja kita takut! Tingalinja, Ratun kitane rauh nglinggihin godel
keledae!" 16 Duk punika sisian Idane durung resep ring paindikane punika;
nanging sasampune Ida Hyang Yesus nyeneng tur munggah ka suargan,
wau dane pada eling, mungguing kecap Cakepan Sucine punika ngeniang
indik Ida tur paindikane sane sampun kalaksanayang antuk anake akeh
punika taler pabuat Ida. 17 Anake akeh sane ngiring Ida daweg Ida
ngandikain Lasarus medal saking pamendemane tur nguripang ipun,
sampun nglumbrahang indik pakardin Idane punika. 18 Punika awinan
anake akeh punika pada medal mendakin Ida, santukan ipun sampun pada
miragi mungguing Ida sampun ngardi praciri luih. 19 Irika parapamimpin
golongan Parisine pada mabaos ring pantaran timpalnyane sapuniki:
"Tingalinja! Pocol pesan pakibeh iragane! Saisin gumine suba pada nututin
Anake ento!" 20 Ring pantaran anake sane munggah ka kota Yerusalem
ring rahinane punika, pacang mabakti, wenten taler makudang-kudang
anak Yunani. 21 Anake punika maranin Dane Pilipus (sane kawitnyane
saking kota Betsaida, wewengkon Galilea) raris mabaos sapuniki: "Jero,
punapi kalugra, tiang sareng sami tangkil ring Ida Hyang Yesus?" 22
Indike punika raris kapitauang antuk Dane Pilipus ring Dane Andreas, tur
dane sareng kalih tumuli nguningayang ring Ida Hyang Yesus. 23 Ida
Hyang Yesus raris ngandika ring dane sapuniki pangandikan Idane: "Ane
jani suba teka panemayanne mungguing kaluihan Sang Putraning Manusa
Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa kasinahang. 24 Sujatinne Guru
ngorahin cening: Yen bibit gandume tuara ulung ka tanahe tur mati, bibite
ento tileh tuah abesik. Nanging yen bibite ento mati, ia lakar tumbuh tur liu
mesuang pamupon! 25 Aketo masih nyenja ane madalem uripne dini di
jagate, anake ento lakar kelangan urip, nyenja ane tusing madalem uripne,
anake ento lakar muponin urip langgeng. 26 Nyenja mabudi ngayahin
Guru, anake ento patut nututin Guru, tur dijaja Guru nongos, pangiring
Gurune masih lakar bareng ditu. Sawireh anake ane ngayahin Guru lakar
kajiang baan Ajin Gurune." 27 "Ane jani keneh Gurune kaliput baan
kaduhkitan. Kenken jani baan Guru? Apake Guru mapinunas teken Ida
Sang Aji kene: 'Duh Aji, rahayuangja Titiang saking panemayan
sangsarane puniki!', nanging tusingja buka keto pinunas Gurune sawireh
tekan Gurune mula tuah buat nandang kasangsarane ene! 28 Duh Aji,
parab Palungguh Aji mangda kaluihang!" Irika raris wenten sabda saking
ambarane kadi asapuniki: "Ulun suba ngluihang, tur buin lakar luihang
Ulun!" 29 Anake akeh sane wenten irika sane miragi suara punika pada
ngucap sapuniki: "Ada munyin krebek makerug!" Wenten sane lianan
mabaos sapuniki: "Ada malaekat ngandika teken Ia!" 30 Irika Ida Hyang
Yesus raris ngandika ring anake akeh punika sapuniki: "Sabdane ento
tusing pabuat Tiang, nanging pabuat ragane. 31 Ane jani suba teka
masanne jagate lakar katepasin; buina ane jani pangreh jagate lakar
kasurudang lungguh. 32 Yen Tiang suba kabancut uli gumine ene,
sakancan anake lakar daut Tiang, apanga teka sig Tiange." ( 33 Ida
ngandika asapunika buat ngelepang pariindik sedan Idane.) 34 Anake akeh
punika raris nimbal matur sapuniki: "Manut kecap Cakepan Torat iragane,
Sang Prabu Sane Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang urip
salami-laminipun. Punapi awinan Ragane dados maosang mungguing Sang
Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga kabancut?
Sapasirake Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa
punika?" 35 Pasaur Idane: "Tuah buin akejep dogen galange enu macaya
di pantaran ragane. Lautangja ragane majalan mungpung galange enu
nyunarin ragane, mangdane ragane tusing kapetengan; sawireh anake ane
majalan di petenge tusing nawang kija lakuna pajalanne. 36 Pracayaja
ragane teken galange ento, mungpung galange ento enu sig ragane, apanga
ragane dadi paraputran Sang Galang." Wusan ngandika sapunika, Ida
Hyang Yesus makaon, tumuli nyingidang raga saking pantaran anake akeh
punika. 37 Yadiastu Ida sampun ngardi praciri-praciri agung ring
arepanipune, nanging ipun tan pracaya ring Ida. 38 Malantaran punika
kenginan kadagingin sabdan Nabi Yesayane sane kadi asapuniki: "Duh
Sang Panembahan, sapasirake sane pacang pracaya ring pidartan titiange?
Ring sapasirake Sang Panembahan jaga nyinahang kawisesan Palungguh
IRatune?" 39 Ipun tan mrasidayang pracaya, santukan malantaran Nabi
Yesaya, Ida Sang Hyang Widi Wasa taler sampun masabda sapuniki: 40
"Matanne suba dadiang Ulun buta, apanga matanne tusing ningalin, tur
pepinehne suba dadiang Ulun belog bengkung, tur pepinehne tusing
ngresep, apanga ulihan keto ia tusing nyidayang mabalik sig Ulune laut
segerang Ulun." 41 Nabi Yesaya maosang indike punika, santukan dane
sampun nyingak kaluihan Ida Hyang Yesus tur dane maosang indik Idane
punika. 42 Ngawit saking punika, akeh pangageng bangsa Yahudine sane
pada pracaya ring Ida Hyang Yesus; nanging malantaran ajerih marep ring
pamimpin golongan Parisine dane tan purun maosang indike punika
gegalangan, mangda dane tan kasepekang saking pasamuan. 43 Dane
kuduan kajiang antuk manusa, bandingang kajiang antuk Ida Sang Hyang
Widi Wasa. 44 Irika Ida Hyang Yesus ngandika sada jangih sapuniki:
"Nyenja pracaya teken Tiang, anake ento tusing pracaya teken Tiang
dogen, nanging ia masih pracaya teken Ida ane ngutus Tiang. 45 Nyenja
ningalin Tiang, anake ento masih ningalin Ida ane ngutus Tiang. 46 Tekan
Tiange ka jagate minakadi galang, apanga makejang anake ane pracaya
teken Tiang tusing enu di petenge. 47 Nyenja ane madingehang pitutur
Tiange, nanging tusing nyak nglaksanayang, Tiang tusing lakar nepasin ia
sawireh tekan Tiange tusingja buat nepasin jagate, nanging buat
ngrahayuang. 48 Nyenja tusing nyak nampi Tiang tur tusing nampi pitutur
Tiange, ada anak ane lakar nepasin ia. Nah ento pitutur Tiange, pitutur ane
suba ucapang Tiang ento ane lakar nepasin ia kayang dina pamragat jagate.
49 Sawireh pitutur Tiange tusingja uli dewek Tiange niri, nanging uli Ida
Sang Aji, ane ngutus Tiang. Ida ane mituduhin paundukan ane patut
raosang muah dartayang Tiang. 50 Tur Tiang nawang, mungguing pituduh
Idane ento mamuat urip ane langgeng. Apa ane raosang Tiang, Tiang tuah
nekedang paundukan ane suba kauduhang olih Ida Sang Aji teken Tiang."

13:1 Duk rahina pamapag Rerainan Paskahe, Ida Hyang Yesus sampun
wikan mungguing panemayan Idane sampun rauh buat nilar jagate puniki
praya tangkil ring Ida Sang Aji. Ida tan maren tresna asih ring parasisian
Idane, kadi asapunika taler sane mangkin Ida nresnain dane kantos ka
pamuput. 2 Daweg punika Ida Hyang Yesus sareng parasisian Idane
sedekan marayunan. Irika Ratun Setane nyelubin pakayunan Dane Yudas
okan Simon Iskariot, mangda dane alpaka guru ring Ida Hyang Yesus. 3
Ida Hyang Yesus sampun wikan, mungguing Sang Aji sampun
nyuksrahang saluiring kakuasan ring Ida; Ida taler sampun uning,
mungguing rauh Ida saking Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur pacang
mawali ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. 4 Duaning punika Ida raris
ngadeg, tumuli nglukar jubah Idane tur ngambil kasa asaputan
kaslempotang ring madian Idane. 5 Ida raris nuruang toya ring pasone
tumuli masehin cokor parasisian Idane tur kasusutin antuk kasa sane
kaslempotang ring madian Idane punika. 6 Daweg Ida rauh ring Dane
Simon Petrus, dane matur sapuniki: "Inggih Guru, punapike Guru jagi
masehin buntut titiange?" 7 Pasaur Idane ring dane sapuniki: "Jani cening
tuara nawang apa ane gaenin Guru, nanging manian pedas lakar tawang
cening!" 8 Dane Petrus matur sapuniki: "Guru, sampunang pisan Guru
pacang masehin buntut titiange!" Pasaur Idane: "Yening Guru tusing
masehin batis ceninge, cening tusing enu dadi sisian Gurune!" 9 Irika Dane
Simon Petrus matur: "Inggih Guru, yening asapunika sampunang wantah
buntut titiange kewanten kabasehin; nanging taler lima miwah tendas
titiange!" 10 Pangandikan Idane: "Nyenja suba manjus, ia tusing perlu
kabresihin sajabaning batisne dogen, sawireh awakne makaukud suba
kedas. Cening ajak makejang suba pada kedas, sajabaning adiri!" ( 11 Ida
Hyang Yesus sampun wikan ring anake sane pacang alpaka guru ring Ida;
punika awinan Ida ngandika: "Cening ajak makejang suba pada kedas,
sajabaning adiri!") 12 Sasampune Ida puput masehin cokor parasisian
Idane, raris Ida ngrangsuk malih jubah Idane, tumuli malinggih. Ida raris
mataken ring parasisian Idane asapuniki: "Apake karesep baan cening
unduke ane gae Guru marep teken cening ibusan? 13 Cening nyambat
Tiang Guru muah Panembahan, ento mula beneh buka keto, tur mula Tiang
ene Guru muah Panembahan ceninge! 14 Dadinne yening Guru ane dadi
Panembahan muah Gurun ceninge masehin batis ceninge, cening patut
saling basehin batis. 15 Guru suba maang cening tetuladan, apanga cening
ngaenin apa ane suba gaenin Guru marep teken cening. 16 Guru ngorahin
cening: Tusing ada parekan ane singgihin teken gustinne buina tusing ada
utusan ane luihan teken anake ane ngutus. 17 Ane jani suba tawang cening
kasujatiane ene: ambate bagian ceninge, yening cening nglaksanayang
paundukane ento! 18 Guru tusingja ngraosang cening ajak makejang; Guru
nawang anake ane suba pilih Guru. Nanging patut kadagingin kecap
Cakepan Sucine ane buka kene: 'Anake ane naar rotin tiange ngamusuhin
tiang!' 19 Satondene paundukane ento kasidan, Guru suba mauluin
ngorahin cening, apanga dipradene unduke ento kasidan, cening pracaya
mungguing Guru ene Sang Jumeneng Langgeng. 20 Guru ngorahin cening:
sujatinne nyenja ane nampi anake ane utus Guru, ia masih nampi Guru;
muah nyenja ane nampi Guru, ia nampi Ida ane ngutus Guru." 21
Sasampune ngandika kadi asapunika, Ida Hyang Yesus marasa sungsut
ring kayun, tumuli terus terang Ida ngandika sapuniki: "Guru ngorahin
cening, sasajaane ada salah tunggal uli di pantaran ceninge ane lakar
alpaka teken Guru." 22 Irika parasisian Idane saling nengneng, tur saling
takenin ring manah, sapasira sane baosang Ida punika. 23 Sinalih tunggil
sisiane sane sayangang Ida sane nyleleg ring samping Idane, 24 raris
kawangsitin antuk Dane Simon Petrus, sapuniki baosnyane: "Tegarang
tunasang teken Ida, nyen ane baosang Ida ento!" 25 Duaning punika sisiane
punika raris nesek Ida Hyang Yesus saha matur sapuniki: "Inggih Guru,
sapasirake jadmane punika?" 26 Pasaur Idane sapuniki: "Nyenja ane lakar
baang Guru roti ane encebang Guru ene, nah ento suba jlemanne." Ida raris
ngencebang rotine punika tumuli kapaicayang ring Dane Yudas, okan
Simon Iskariote. 27 Wau Dane Yudas nampi rotine punika, raris Ratun
Setane nyelubin dane. Ida Hyang Yesus raris ngandika ring dane sapuniki:
"Kemaja jani enggalang laksanayang apa ane suba itungang cening!" 28
Saking pantaran anake sane majengan ngiring Ida irika, tan wenten sane
ngresep ring daging pangandikan Idane, marep ring Dane Yudas punika.
29 Santukan Dane Yudas punika dados juru raksa jinah, wenten sane
mitaenang mungguing Ida Hyang Yesus ngandikayang mangda dane
numbas kaperluan buat marerainan, wiadin mangda dane mapadana ring
anake tiwas. 30 Dane Yudas raris nunas rotine punika, tumuli dane gelis
makaon saking irika. Kala punika sampun wengi. 31 Sasampune Dane
Yudas makaon, Ida Hyang Yesus raris ngandika sapuniki: "Ane jani
kaluihan Sang Putraning Manusa Utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa bakal
kasinahang tur malantaran Ida kaluihan Ida Sang Hyang Widi Wasa masih
bakal kasinahang. 32 Yening kaluihan Ida Sang Hyang Widi Wasa
kasinahang malantaran Ida Sang Putra, Ida Sang Hyang Widi Wasa digelis
ngluihang Ida Sang Putra sajeroning Ida. 33 Ih cening ajak makejang, ane
jani tuah buin akejep Guru bareng-bareng ajak cening. Cening lakar ngalih
Guru, sakewala buka ane suba orahang Guru marep teken wong Yahudine,
aketo masih jani Guru ngorahang teken cening: 'Cening tusing nyidayang
kema ka tongose ane ungsi Guru.' 34 Ane jani Guru maang cening pituduh
ane anyar: saling tresnainja! Buka Guru tresna teken cening, aketo masih
cening apang saling tresnain di pantaran ceninge. 35 Yening cening saling
tresnain, pedas anake makejang pada lakar nawang, mungguing cening
sisian Gurune!" 36 Irika Dane Simon Petrus raris matur sapuniki: "Inggih
Guru, jagi kija Palungguh Guru?" Ida Hyang Yesus masaur, pangandikan
Idane sapuniki: "Ane jani cening tusing nyidayang nutug Guru ka tongos
ane ungsi Guru, nanging manian cening lakar nutug Guru." 37 Dane Petrus
malih matur sapuniki: "Inggih Guru, punapi awinanipun sane mangkin
titiang tan mrasidayang ngiring Palungguh Guru? Titiang nyadia ngetohang
urip pabuat Palungguh Guru." 38 Pasaur Idane: "Apake saja cening nyadia
ngetohang urip pabuat Guru? Guru ngorahang teken cening: sasajaane
dipetenge ene, satonden siape makruyuk, kanti ping telu cening bakal
ngaku tusing nawang Guru."

14:1 Ida Hyang Yesus nglanturang pangandikan Idane: "Edaja cening
bingbang. Pracayaja teken Ida Sang Hyang Widi Wasa tur pracayaja teken
Guru. 2 Di purin Ajin Gurune liu ada tongos. Guru lakar kema nyediaang
tongos buat cening. Yen tuara saja keto, pedas Guru tusing ngorahin cening
buka keto. 3 Sasubane Guru kema tur nyediaang cening tongos ditu, Guru
buin lakar malipetan ngalih cening buat ajak Guru kema, apanga dijaja
Guru nongos cening masih bareng ditu. 4 Cening suba pada nawang,
mambahane ka tongose ane ungsi Guru." 5 Dane Tomas raris matur
sapuniki: "Inggih Panembahan, titiang tan uning kija pangungsin IRatune;
sapunapi antuk titiang uning ring margine sane ngungsi genahe punika?" 6
Pasaur Idane ring dane: "Guru ene ane mimpin manusane ka ajeng Ida
Sang Hyang Widi Wasa, tur Guru ane mawak kasujatian muah urip. Tusing
ada anak ane nyidayang nangkil di ajeng Ida Sang Aji sajabaning
malantaran Guru. 7 Nah, ane jani cening suba nawang Guru, dadinne
cening masih bakal nawang Ida Sang Aji; sasajaane uli jani cening suba
nawang Ida tur cening suba ningalin Ida." 8 Dane Pilipus raris matur ring
Ida Hyang Yesus sapuniki: "Inggih Sang Panembahan, pakantenangja Ida
Sang Aji ring titiang sareng sami; wantah punika sane buatang titiang!" 9
Pasaur Idane: "Suba makelo Guru bareng-bareng ajak cening; tondenke
cening nawang Guru? Nyenja ane suba ningalin Guru, ia suba ningalin Ida
Sang Aji. Kenken dadi cening nunas kene: 'Pakantenangja Ida Sang Aji ring
titiang'? 10 Ih Pilipus, tusingke cening pracaya mungguing Guru nunggil
sajeroning Ida Sang Aji tur Ida Sang Aji nunggil sajeroning Guru?" Ida
raris ngandika ring parasisian Idane sapuniki: "Tutur ane suba tuturang
Guru teken cening, tusingja uli Guru kawitne. Ida Sang Aji ane malingga
sajeroning Guru, Ida ngraga ane nglaksanayang pakaryan Idane. 11
Pracayaja teken Guru mungguing Guru nunggil sajeroning Ida Sang Aji tur
Ida Sang Aji nunggil sajeroning Guru. Yening cening tusing nyak pracaya
teken pitutur Gurune, pracayaja teken Guru, malantaran pakaryan Gurune
ento. 12 Guru ngorahang teken cening: sasajaane nyenja pracaya teken
Guru, ia lakar nglaksanayang pakaryan ane laksanayang Guru. Buina ia
lakar nglaksanayang ane luihan teken ento, sawireh Guru lakar nangkil ring
Ida Sang Aji. 13 Guru lakar ngisinin sapinunas ceninge malantaran
nyambat adan Gurune, mangdane kaluihan Ida Sang Aji kasinahang
malantaran Ida Sang Putra. 14 Yening cening mapinunas teken Guru
malantaran nyambat adan Gurune, pinunas ceninge lakar isinin Guru." 15
Ida Hyang Yesus malih nglanturang pangandikan Idane sapuniki: "Yening
cening nresnain Guru, cening patut satinut teken pituduh Gurune. 16 Guru
lakar nunas teken Ida Sang Aji, mangdane Ida mapaica Panulung ane
lenan, nah ento Ida Sang Roh kasujatian, ane bakal setata nyarengin
cening. 17 Ida ento Roh Ida Sang Hyang Widi ane nyinahang kasujatian
unduk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Jagate tusing nyidayang nampi Ida
sawireh jagate tusing nyidayang ningalin wiadin nawang Ida. Nanging
cening makejang nawang Ida, sawireh Ida malingga tur nyeneng sajeroning
cening. 18 Guru tusing lakar ninggal cening buka anake ubuh; Guru bakal
malipetan ngalih cening. 19 Tusing makelo isin jagate lakar ningalin Guru
buin, nanging cening lakar ningalin Guru; tur sawireh Guru nyeneng, aketo
masih cening bakal idup. 20 Dikala panemayane ento suba teka, cening
lakar nawang mungguing Guru nunggil sajeroning Ida Sang Aji, tur cening
nunggal sig Gurune, buina Guru nunggil sig ceninge. 21 Nyenja ane nampi
sapituduh Gurune tur nglaksanayang anake ento tresna teken Guru. Ajin
Gurune lakar nresnain anake ane nresnain Guru; Guru masih nresnain anake
ento tur ngedengang dewek Gurune teken ia." 22 Dane Yudas, (boyaja
Dane Yudas Iskariot), matur sapuniki: "Inggih Sang Panembahan, punapi
awinan IRatu ngantenang raga ring titiang, nanging boyaja ring sadaging
jagate?" 23 Pasaur Idane ring dane: "Nyenja ane nresnain Guru, ia lakar
satinut teken sapituduh Gurune, Ajin Gurune lakar nresnain ia tur Guru
sareng Ida Sang Aji lakar nedunin tur malingga sajeroning anake ento. 24
Nyenja ane tuara nresnain Guru, anake ento tusing nyak satinut teken
sapituduh Gurune. Pitutur ane suba dingehang cening ento tusingja uli
Guru, nanging kawitne uli Ida Sang Aji, ane ngutus Guru. 25 Guru
ngorahang unduke ento teken cening sanun Gurune bareng-bareng ajak
cening. 26 Ida Sang Panulung, nah ento Ida Sang Hyang Roh Suci ane
lakar kutus baan Ida Sang Aji malantaran adan Gurune, Ida ane lakar
ngurukang cening tur matinget cening saluiring ane suba tuturang Guru
teken cening. 27 Guru ninggalin cening sutrepti rahayu, sutrepti rahayun
Gurune ane baang Guru cening. Sutrepti rahayu ane baang Guru cening
ento, tusingja buka sutrepti rahayu ane baanga teken isin jagate. Edaja
seksek tur jejeh keneh ceninge. 28 Cening suba ningehang munyin Gurune
buka kene: 'Guru lakar luas, nanging Guru malipetan buin ngalih cening.'
Yening cening nresnain Guru, sinah cening masuka rena, sawireh Guru
nangkil teken Ida Sang Aji, ane luihan teken Guru. 29 Nah ane jani Guru
ngorahang unduke ene teken cening, satonden unduke ento makejang
kasidan, apanga yen suba kasidan, cening pada pracaya. 30 Guru tusing
nyidayang buin nutur pang liu teken cening sawireh pangreh jagate suba
teka. Ia tusing nyidayang ngreh Guru, 31 nanging apanga jagate nawang
mungguing Guru tresna teken Ida Sang Aji; ento kranane Guru
nglaksanayang saluiring ane kapangandikayang teken Guru olih Ida Sang
Aji. Nah jalan jani iraga makaad uli dini!"

15:1 "Guru ene punyan anggur ane sujati tur Ajin Gurune ane dadi Sang
Pamiara. 2 Asing-asing carang ane ada sig Gurune, ane tusing mabuah,
sepegin Ida muah ane mabuah risakin Ida apanga dadi kedas tur ngancan
nged buahne. 3 Cening suba pada suci malantaran paurukan ane suba
urukang Guru teken cening. 4 Pagehangja dewek ceninge leket sig Gurune,
tur Guru lakar pageh leket sig ceninge. Buka carange, yen tusing ngatut di
punyanne, tusing nyidayang mabuah, aketo masih cening tusing nyidayang
mabuah, yen cening tusing pageh leket sig Gurune. 5 Guru ene punyan
anggur; cening pinaka carang-carangne. Nyenja pageh leket sig Gurune tur
Guru sig anake ento ia lakar mabuah liu. Sawireh yen cening tusing pageh
leket sig Gurune, cening tusing nyidayang ngudiang-ngudiang. 6 Nyenja
tusing nyak pageh leket sig Gurune, ia tan bina buka carange kagetep tur
kakutang lantas tuh, laut kaduduk tur kentungang ka apine lantas puun. 7
Yen cening pageh leket sig Gurune, tur pitutur Gurune incepang cening di
keneh ceninge, tunasja apa ane kitaang cening, ditu cening lakar kicen. 8
Kaluihan Ida Sang Aji lakar kasinahang baan cening, yen cening mabuah
liu; tur majalaran buka keto cening dadi sisian Gurune. 9 Patuh buka Ida
Sang Aji tresna teken Guru, keto masih Guru tresna teken cening;
pagehangja dewek ceninge sajeroning kapitresnan Gurune. 10 Yen cening
nglaksanayang pituduh Gurune, cening bakal pageh sajeroning kapitresnan
Gurune, patuh buka Guru leket sajeroning kapitresnan Ida Sang Aji,
malantaran Guru nglaksanayang sapituduh Idane. 11 Paundukane ene suba
tuturang Guru teken cening, apanga kaliangan Gurune ada di keneh
ceninge, tur kaliangan ceninge sida sampurna. 12 Pituduh Gurune kene:
pada saling tresnainja cening, patuh buka Guru nresnain cening. 13 Tusing
ada kapitresnan ane gedenan teken kapitresnan anake ane las ngetohang
uripne pabuat sawitrannyane. 14 Cening makejang dadi sawitran Gurune,
yening cening nglaksanayang sapituduh Gurune. 15 Jani Guru suud
nyambat cening parekan, sawireh iparekan tusing nawang sakancan
paundukan ane laksanayanga baan gustinne. Guru nyambat cening sawitra,
sawireh sakancan paundukan ane suba dingeh Guru uli Ida Sang Aji, ento
makejang suba tuturang Guru teken cening. 16 Tusingja cening milih Guru,
nanging Guru milih cening, tur ngutus cening apang luas tur liu ngwetuang
woh, buina woh ceninge apanga tusing uah-uah salawas-lawasnya. Kala
ditu apaja ane tunas cening teken Ida Sang Aji, malantaran adan Gurune,
Ida bakal nagingin sapinunas ceninge. 17 Nah ene pituduh Gurune teken
cening: pada saling tresnainja di pantaran ceninge!" 18 "Yening gumine
geting teken cening, ingetangja, mungguing Guru suba malunan getingina.
19 Yening cening maroang teken isin gumine, sinah gumine lakar nresnain
cening, buka ia nresnain gelahne. Nanging cening tusingja roang gumine,
sawireh Guru suba milih cening uli di gumine. Ento krana gumine geting
teken cening. 20 Ingetangja raos Gurune: 'Tusing ada parekan ane agungan
teken gustinne.' Yening isin gumine suba nyangsarain Guru sinah cening
bakal sangsaraina; yening pitutur Gurune idepanga, sinah pitutur ceninge
masih lakar idepanga. 21 Isin gumine mambek buka keto teken cening,
ulihan cening dadi gelah Gurune; sawireh isin gumine ento tusing nawang
Ida ane ngutus Guru. 22 Yen prade Guru tusing teka nuturin isin gumine
ene, sinah ia tusing kena pasisip dosa; nanging ane jani ia tusing nyidayang
buin ngelidang dewekne uli ngemasin dosa. 23 Nyenja geting teken Guru,
ia masih geting teken Ida Sang Aji. 24 Yen prade Guru tusing
nglaksanayang pagaen ane tusing taen gaena baan anak len di pantaran isin
jagate, sinah isin jagate tusing kena pasisip dosa; nanging ane jani, ia suba
pada ningalin pagaen Gurune, tur ia pada geting teken Guru muah Ajin
Gurune. 25 Nanging paundukane ento makejang patut kasidan, mangdane
genep sabdane ane katulis di Pidabdab Torate ane buka kene: 'Tan pakrana
isin gumine pada geting teken Ulun.' 26 Ida Sang Panulung bakal rauh, nah
ento Ida Sang Roh Kasujatian, ane rauh uli Ida Sang Aji. Guru lakar ngutus
teken cening Ida Sang Roh uli Ida Sang Aji, tur Ida Sang Roh ane lakar
nyaksiang unduk Gurune. 27 Nanging cening masih lakar pada dadi saksin
Gurune, sawireh cening suba uli pangawit bareng-bareng ajak Guru."

16:1 "Paundukane ene makejang tuturang Guru teken cening apanga
kapracayan ceninge pageh tur kukuh. 2 Cening lakar kasepekang uli di
pasamuan anak Yahudine. Malahan lakar teka masanne, anake ane
ngamatiang cening, marasa dewekne ngaturang bakti teken Ida Sang
Hyang Widi Wasa. 3 Mawanan kanti suba keto laksananne teken cening,
sawireh anake ento tusing nawang Ida Sang Aji muah tusing nawang Guru.
4 Guru jani suba ngorahang unduke ene teken cening, apanga dikalane
paundukane ene kalaksanayang, cening ajak makejang pada inget,
mungguing unduke ento suba orahang Guru teken cening." "Unduke ene
tusing tuturang Guru uli pangawit, sawireh Guru enu bareng-bareng ajak
cening. 5 Nanging ane jani mara tuturang Guru, sawireh Guru lakar nangkil
teken Ida ane ngutus Guru. Sakewala uli di pantaran ceninge tusing ada
anak ane nunasang teken Guru kene: 'Guru pacang lunga kija?' 6 Ane jani
sawireh Guru suba ngorahang unduke ento teken cening ento krana cening
sedih. 7 Nanging Guru ngorahang teken cening: Sasajaane yening Guru
luas, gede pesan gunanne buat cening; sawireh yening Guru tusing luas, Ida
Sang Panulung tusing lakar ngrauhin cening. Nanging yening Guru luas,
ditu Guru lakar ngutus Ida buat ngrauhin cening. 8 Tur disubane Ida rauh,
Ida lakar nyinahang teken isin gumine, mungguing salah baana ngresepang
unduk dosa, unduk ane patut muah unduk tetepasan Ida Sang Hyang Widi
Wasa. 9 Ia pada pelih baana ngresepang unduk dosa, sawireh ia tusing
pracaya teken Guru. 10 Ia pada pelih baana ngresepang unduk apa ane
patut, sawireh Guru luas nangkil teken Ida Sang Aji tur cening tusing lakar
nepukin Guru buin. 11 Ia masih pada pelih baana ngresepang unduk
tetepasan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sawireh sujatinne pangreh jagate
ene suba katepasin. 12 Liu buin paundukane ane perlu tuturang Guru teken
cening, nanging ane jani tusing pelut baan cening ngresepang. 13 Nanging
yening Ida Sang Roh ane nyinahang Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa ento
suba rauh, Ida lakar mimpin cening buat ngresepang makejang unduk
kasujatian. Sawireh Ida mawecana tidongja uli ragan Idane, nanging ane
wecanayang Ida nah ento ane pireng Ida muah unduk ane lakar teka
manian. 14 Ida lakar nyinahang kaluihan Gurune, sawireh Ida lakar nampi
tur midartayang apa ane patut tuturang Guru teken cening. 15 Saluiring
druen Ida Sang Aji ento dadi pagelahan Gurune; ento awanane Guru
ngorahang, mungguing Ida Sang Roh lakar nampi apa ane serahang Guru
tur Ida lakar midartayang unduke ento teken cening." 16 "Buin ajahan
dogen cening tusing ningalin Guru tur buin ajahane cening buin ningalin
Guru." 17 Irika makudang-kudang sisian Idane, pada saling takenin
asapuniki: "Apake piteges pangandikan Idane teken iraga buka kene: 'Buin
ajahan dogen cening tusing ningalin Guru tur buin ajahane cening lakar
ningalin Guru'? Buina pangandikan Idane ane buka kene: 'Sawireh Guru
lakar luas nangkil teken Ida Sang Aji.' 18 Apa tegesne buin ajahan? Iraga
tusing resep teken pangandikan Idane ento!" Asapunika pitaken parasisian
Idane. 19 Daweg Ida Hyang Yesus uning, mungguing parasisian Idane
mamanah ngaturang pitaken ring Ida, Ida raris ngandika ring dane
sapuniki: "Apa krana cening pada saling takonin, ulihan Guru ngorahang:
'Buin ajahan dogen cening tusing ningalin Guru tur buin ajahane cening
lakar ningalin Guru'? 20 Guru ngorahang teken cening: Sasajaane cening
lakar ngeling sigsigan, nanging gumine masuka-sukaan; cening lakar sedih,
nanging kasedihan ceninge lakar masalin dadi kaliangan. 21 Dikalane
anake eluh nglekadang pianak ia sedih, sawireh sakitne suba teka, nanging
yen pianakne suba lekad, ia engsap teken sakitne, sawireh ia liang baane
ada rare lekad ka gumine. 22 Patuh buka keto masih paundukan ceninge:
Ane jani cening sedih, nanging Guru lakar teka buin nelokin cening, ditu
cening bakal masuka-sukaan tur kasukan ceninge ento tusing sida bakal
juang anak. 23 Dikalane ento, cening bakal tusing nunasang apa-apa buin
teken Guru. Guru ngorahang teken cening: Sasajaane Ida Sang Aji bakal
maicain cening apa ane tunas cening malantaran adan Gurune. 24 Kayang
jani cening tonden taen mapinunas malantaran adan Gurune; tunasja tur
cening bakal kapaica, apanga kasukan ceninge sida purna!" 25
"Paundukane ene makejang suba tuturang Guru teken cening nganggon
pangimba. Nanging lakar teka masanne Guru tusing buin nganggon
pangimba. Guru lakar nuturang gegalangan unduk Ida Sang Aji. 26
Dikalane ento cening mapinunas teken Ida malantaran adan Gurune; tur
Guru ngorahang teken cening, mungguing Guru tusing mapinunas teken
Ida Sang Aji pabuat cening. 27 Sawireh Ida Sang Aji, tresna teken cening.
Ida tresna teken cening, sawireh cening tresna teken Guru tur pracaya
mungguing Guru teka uli Ida Sang Hyang Widi Wasa. 28 Sasajaane Guru
teka uli Ida Sang Aji mai ka gumine, nanging ane jani Guru bakal ninggal
gumine tur nangkil teken Ida Sang Aji." 29 Parasisian Idane raris matur
ring Ida sapuniki: "Inggih Guru, sane mangkin Guru sampun ngandika
gegalangan maliha nenten malih nganggen pangimba. 30 Sane mangkin
titiang uning mungguing Guru wikan ring saluiring paindikan. Punika
awinanipun tan perlu malih wenten pitaken ring Guru. Titiang pracaya
mungguing Guru rauh saking Ida Sang Hyang Widi Wasa." 31 Pasaur
Idane ring dane sapuniki: "Apake cening jani pracaya? 32 Masanne suba
paek tur meh-mehan jani suba teka, mungguing cening ajak makejang
lakar malaib pablesat ngalahin Guru. Nanging Guru tusing bakal padidian,
sawireh Ida Sang Aji nyarengin Guru. 33 Paundukane ene suba tuturang
Guru teken cening, tur apanga cening rahayu ulihan matunggilan ajak
Guru. Gumine lakar nyangsarain cening, nanging pagehangja keneh
ceninge! Guru suba ngalahang gumine ene!"

17:1 Sasampune mawecana asapunika, Ida Hyang Yesus raris tumenga,
tumuli ngastawa asapuniki: "Inggih Aji, sane mangkin sampun rauh
panemayannya. Luihangja Sang Putra, mangdane Sang Putra ngluihang
Palungguh Aji. 2 Santukan IRatu maicayang kakuasaan ring Sang Putra
marep ring sakancan manusane, mangdane Sang Putra sida maicayang
kauripan langgeng ring asing-asing anak sane suksrahang IRatu ring Sang
Putra. 3 Pidagingan urip langgeng punika sapuniki: Mungguing manusane
punika uning ring IRatu, Widi sane sujati Tunggal, samaliha ipun uning ring
Ida Hyang Yesus Kristus, sane utus IRatu. 4 Titiang sampun nyinahang
kaluihan IRatune ring jagate, malantaran Titiang sampun muputang
pakaryan sane pategenang IRatu ring Titiang. 5 Duh Aji, sane mangkin
luihangja Titiang ring ajeng IRatune pateh sakadi dumun sadurung jagate
kakardi, Titiang sampun luihang sareng ring IRatu. 6 Titiang sampun
nglumbrahang parab Palungguh IRatu ring anake sane sampun serahang
IRatu ring Titiang saking jagate. Anake punika sami druen IRatu tur
sampun suksrahang IRatu ring Titiang. Ipun sami nyungkemin sabdan
IRatu, 7 tur sane mangkin sami sampun pada uning, mungguing saluiring
sane suksrahang IRatu ring Titiang, punika saking IRatu kawitnya. 8
Santukan sabda sane paicayang IRatu ring Titiang, sampun pidartayang
Titiang ring ipun, tur ipun sami pada nampi sabdane punika; ipun pada
uning mungguing kawit Titiange sujati saking IRatu tur Titiang puniki
utusan IRatu. 9 Titiang ngastawayang ipun. Boyaja sadaging jagate sane
astawayang Titiang, nanging wantah ipun sane suksrahang IRatu ring
Titiang, santukan ipun druen IRatu. 10 Sakancan paderbean Titiange IRatu
taler sane nruenang, tur druen IRatu Titiang taler nrebeang, samaliha
malantaran ipun kaluihan Titiange sampun kasinahang. 11 Sane mangkin
Titiang jaga tangkil ring IRatu. Titiang tan kantun ring jagate, nanging ipun
sami kantun ring jagate. Duh Aji Sang Maraga Suci, sayubinja ipun sami
antuk kawisesan parab Palungguh IRatu, inggih punika kawisesan sane
suksrahang IRatu ring Titiang, mangdane ipun sami nunggil, sakadi
Palungguh Aji nunggil ring Titiang. 12 Daweg Titiange kantun sareng-
sareng ipun, Titiang sampun nyayubin ipun sami, antuk kawisesan parab
Palungguh IRatu, inggih punika kawisesan sane sampun suksrahang IRatu
ring Titiang. Titiang sampun nyayubin ipun sami, punika awinan adiriko tan
wenten sane ical, mangda tegep sabdan Cakepan Sucine, sajawining ipun
sane kapastiang pacang ical. 13 Sane mangkin Titiang rauh tangkil ring
IRatu tur paindikane puniki baosang Titiang sakantun Titiang ring jagate
mangdane ipun sami pada masuka-sukaan tur kasukanipune mangda
paripurna. 14 Titiang sampun midartayang ring ipun sabdan Palungguh
IRatu, nanging jagate geting ring ipun, santukan ipun boya kagelah antuk
jagate pateh sakadi Titiang taler boya kagelah antuk jagate. 15 Titiang
boyaja mapinunas mangda IRatu ngambil ipun sami saking jagate, nanging
mangda IRatu nyayubin ipun saking I Jaat. 16 Pateh sakadi Titiang boyaja
kagelah antuk jagate, sapunika taler ipun boya kagelah antuk jagate. 17
Dadosang ipun sami druen IRatu malantaran kasujatian, santukan sabdan
IRatu punika maraga kasujatian. 18 Titiang ngutus ipun ka jagate, sakadi
IRatu ngutus Titiang ka jagate. 19 Titiang sampun ngaturang dewek
Titiange ring IRatu pabuat ipun, mangda ipun sayuakti dados druen IRatu.
20 Boyaja wantah ipun sane astawayang Titiang, nanging taler anake sane
pracaya ring Titiang, malantaran pamidartanipune. 21 Titiang
ngastawayang, mangda ipun sami matunggilan. Duh Aji! Pinunas Titiange
mangda ipun nunggil sajeroning iraga, sakadi IRatu sajeroning Titiang tur
Titiang sajeroning IRatu. Mangda ipun sami matunggilan, mangdane jagate
pracaya, mungguing IRatu sane ngutus Titiang. 22 Titiang sampun
maicayang ring ipun kaluihan, inggih punika kaluihan sane pateh sakadi
sane sampun paicayang IRatu ring Titiang, mangda ipun sami sida
matunggilan, sakadi patunggilan Titiang ring IRatu. 23 Mangda ipun sami
matunggilan sakadi Titiang sajeroning ipun, tur IRatu sajeroning Titiang,
tur mangda lantaran punika jagate uning, mungguing IRatu sampun ngutus
Titiang; IRatu tresna ring ipun sakadi IRatu tresna asih ring Titiang. 24
Duh Aji! IRatu sampun maicayang ipun ring Titiang, Titiang mamanah
mangda ipun tansah sareng-sareng ring Titiang ring dija Titiang magenah,
mangda ipun ngantenang kaluihan Titiange, inggih punika kaluihan sane
sampun paicayang IRatu ring Titiang. Santukan ngawit saking sadurung
jagate kakardi, IRatu sampun tresna asih ring Titiang. 25 Duh Aji Sang
Maraga Maha Adil! Jagate tan uning ring IRatu, nanging Titiang uning ring
IRatu. Kadi asapunika taler jadmane puniki sami pada uning, mungguing
IRatu sane ngutus Titiang. 26 Titiang sampun nuturang indik IRatune ring
ipun tur tansah pacang tuturang Titiang, mangda ipun taler muponin sih
kapitresnan IRatu ring Titiang, tur mangda Titiang taler wenten sajeroning
ipun."

18:1 Wusan Ida ngunggahang pangastawan kadi asapunika, Ida Hyang
Yesus raris mamargi kairing antuk parasisian Idane. Pamargin Idane
nglintangin Tukad Kidron. Irika wenten taman. Ida raris ngranjing ka
tamane punika, kairing antuk parasisian Idane. 2 Dane Yudas sane alpaka
ring Ida Hyang Yesus, uning ring genahe punika, santukan Ida sampun
sering sareng sisian Idane mapunduh irika. 3 Duaning punika Dane Yudas
raris ngranjing ring tamane punika, kasarengin antuk prajurit Romawi
miwah parapajagaan Perhyangan Agunge sane kaprentahang antuk
pangageng panditane miwah parapamimpin golongan Parisine, sami pada
makta lampu, sundih miwah sanjata. 4 Ida Hyang Yesus, sane sampun
uning ring saluiring paindikan sane pacang nempuh ragan Idane, Ida raris
maranin anake punika sarwi ngandika sapuniki: "Sapasirake sane rereh
jerone?" 5 Pasauripune sapuniki: "Titiang ngrereh Yesus sane saking kota
Nasaret!" Pasaur Idane: "Tiang puniki sampun sane arsayang jerone!"
Dane Yudas sane alpaka ring Ida taler wenten sareng-sareng ring anake
punika. 6 Rikala Ida Hyang Yesus ngandika ring ipun: "Tiang puniki
sampun sane arsayang jerone", jeg sami anake punika pada makirig tur
bah. 7 Ida raris malih mataken ring ipun sapuniki: "Sapasirake sane rereh
jerone?" Pasauripune: "Tiang ngrereh Yesus saking kota Nasaret!" 8
Pasaur Idane: "Sampun baosang Tiang ring jerone, mungguing sane
arsayang jerone punika Tiang! Yening jerone ngrereh Tiang, banggayang
sisian Tiange puniki makaon!" ( 9 Ida ngandika asapunika, mangdane
madaging pangandikan Idane sane kadi asapuniki: "Duh Aji, saking
pantaran anake sane suksrahang Aji ring Titiang, adiriko tan wenten sane
ical.") 10 Dane Simon Petrus makta pedang. Irika dane jeg ngaud pedang
danene tumuli nyempal parekan Pandita Agunge, ngantos pegat
kupingipune sane kenawan. Parekan punika mawasta I Malkus. 11 Duk
punika Ida Hyang Yesus ngandika ring Dane Petrus sapuniki: "Saunginja
pedang ceninge! Tusingke tuah mula patut Guru nginem jembung
sangsarane, ane kapastiang baan Ida Sang Aji buat Guru?" 12 Irika
paraprajurit Romawine sareng komandannyane miwah parapajagaan
Perhyangan Agunge raris ngejuk Ida Hyang Yesus, tumuli kacangkling, 13
tur katehang tangkil ring Sang Pandita Hanas, matuan Sang Pandita Agung
Kayapas sane jumeneng Pandita Agung duk masa punika. 14 Sang Pandita
Agung Kayapas punika sane riin mituturin bangsa Yahudine, mungguing
becikan anak adiri padem pabuat karahayuan bangsa Yahudine. 15 Daweg
punika Dane Simon Petrus miwah sisian Idane sane lianan adiri, ngiringang
Ida Hyang Yesus. Sisia sane lianan punika wawuh ring Sang Pandita
Agung. Punika awinanipun dane raris sareng-sareng ngiringang Ida Hyang
Yesus ngranjing, ring natar grian Pandita Agunge punika. 16 Nanging Dane
Petrus nyantosang ring jabaan pamedale. Irika sisiane sane lianan iwau
raris medal malih tur mabebaosan sareng panyeroane sane wenten ring
pamedale, tumuli Dane Petrus kajak ngranjing. 17 Panyeroane sane wenten
ring pamedale punika raris mabaos ring Dane Petrus sapuniki: "Boyake
jerone puniki salah tunggal sisian Anake punika?" Dane Petrus masaur
sapuniki: "Nenten, tiang boyaja sisian Anake punika!" 18 Santukan duk
punika masan dingin, punika awinanipun parekane miwah parapajagaan
Perhyangan Agunge pada ngendihang api tur sami ngidu ngiter apine
punika. Dane Petrus taler mrika tur sareng-sareng ngidu irika. 19 Duk
punika Sang Pandita Agung raris netes Ida Hyang Yesus ngeniang indik
sisia miwah paurukan Idane. 20 Ida Hyang Yesus raris masaur sapuniki
pangandikan Idane: "Tiang setata gegalangan mabaos ring anake akeh;
Tiang ngurukang ring perhyangan-perhyangan miwah ring Perhyangan
Agung, ring genah anak Yahudine pada rauh mabakti. Tiang tan naenin
mabaos sasiliban. 21 Punapike awinan ragane netes Tiang ngeniang indike
punika? Takeninja anake sane miragiang paurukan Tiange. Ipun pada uning
ring indik sane baosang Tiang!" 22 Duk Ida Hyang Yesus ngandika kadi
asapunika, salah tunggal pajagaan Perhyangan Agunge raris namplak Ida,
tur mabaos sapuniki: "Ketoke caran anake matur teken Sang Pandita
Agung?" 23 Ida Hyang Yesus raris masaur ring ipun, pangandikan Idane:
"Yen iwang baos Tiange, sinahangja kiwangannyane! Nanging yening baos
Tiange patut, punapike awinan ragane namplak Tiang?" 24 Irika Sang
Pandita Hanas raris ngandikayang, mangda Ida Hyang Yesus sane kantun
kacangkling katehang tangkil ring Sang Pandita Agung Kayapas. 25
Daweg punika Dane Petrus kantun ngidu; irika raris sawatek anake lianan
pada mataken ring dane sapuniki: "Boyake jerone taler salah tunggal sisian
Anake punika?" Nanging Dane Petrus nenten ngangken, saha mabaos
sapuniki: "Tan wenten, tiang boyaja sisian Anake punika!" 26 Irika sinalih
tunggil parekan Sang Pandita Agunge, inggih punika nyaman anake sane
kupingnyane kasempal antuk Dane Petrus, mabaos sapuniki: "Boyake
jerone sane tingalin tiang sareng-sareng ring Anake punika duke ring
taman?" 27 Dane Petrus malih masaur sapuniki: "Tan wenten!" Duk
punika ugi ayame makruyuk. 28 Sasampune semengan, Ida Hyang Yesus
raris katehang saking grian Sang Pandita Agung Kayapas ka purin
Gubernur Pilatuse. Anak Yahudine sane ngatehang Ida tan sareng ngranjing
ka purin Sang Gubernur, mangda sampunang ipun sami keni leteh,
santukan ipun jaga nunas Perjamuan Paskah. 29 Punika awinan Gubernur
Pilatus medal maranin ipun tur mataken sapuniki: "Apake dedalihan ragane
teken Anake ene?" 30 Irika ipun pada matur sapuniki: "Yening Ipun boya
jadma corah, janten titiang tan pacang ngaturang Ipun mriki!" 31 Sang
Gubernur Pilatus raris ngandika ring ipun: "Yening keto, lautang ragane
nepasin Ia manut teken awig-awig ragane!" Pasaur anak Yahudine:
"Titiang tan madue wewenang buat nibakang danda pati!" ( 32 Paindikane
punika kasidan, mangda madaging pangandikan Ida Hyang Yesus, duk Ida
ngandikayang indik pati sane pacang masin Ida.) 33 Sang Gubernur raris
mawali ngranjing ka jeroan purin danene tur ngandikayang, mangda Ida
Hyang Yesus katangkilang ring ajeng danene. Gubernur Pilatus tumuli
mataken ring Ida Hyang Yesus asapuniki: "Punapike Ragane Ratun wong
Yahudine?" 34 Pasaur Idane: "Punapike pitaken puniki medal saking
kayun ragane, punapi wenten anak siosan sane nguningayang kadi
asapunika?" 35 Pasaur Sang Gubernur Pilatus: "Punapike pitaenang
Ragane tiang puniki anak Yahudi? Bangsan Ragane miwah parapangageng
panditane sane nyerahang Ragane ring tiang. Napi sane sampun
laksanayang Ragane?" 36 Ida Hyang Yesus raris masaur sapuniki:
"Pamrentahan Tiange boyaja pamrentahan jagate puniki; yening
pamrentahan Tiange saking jagate puniki, sinah wadua balan Tiang pacang
melanin Tiang, mangda Tiang tan kejuk antuk wong Yahudine.
Pamrentahan Tiange kawitnya boyaja saking jagate puniki!" 37 Irika Sang
Gubernur Pilatus malih mataken sapuniki: "Yen kadi asapunika punapi
sayuaktike Ragane puniki Ratu?" Pasaur Ida Hyang Yesus: "Ragane
ngraga sane ngandikayang mungguing Tiang puniki Ratu. Sujatinne embas
miwah rauh Tiange ka jagate puniki tan lian tetujonipun wantah asiki:
Inggih punika midartayang indik kasujatian. Sapasira sane nampi
kasujatian punika ipun janten ngidepang pitutur Tiange!" 38 Irika Sang
Gubernur raris mataken ring Ida sapuniki: "Napike kasujatiane punika?"
Sang Gubernur Pilatus raris medal maranin wong Yahudine tur ngandika
ring ipun sapuniki: "Tusing ada bakatang tiang kapelihan Anake ene, ane
nyandang emasina mukum! 39 Nanging ane jani kene: Buka biasanne, tiang
mebasang narapidana adiri buat ragane dinuju Rerainan Paskahe. Adungke
ragane yen tiang mebasang Ratun bangsa Yahudine ene?" 40 Ipun sami
raris masaur masuryak asapuniki: "Sampunang Ipun, sampunang Ipun!
Barabas tunas titiang!" (Mungguing Barabas punika jadma parampok.)

19:1 Sang Gubernur Pilatus tumuli ngandikayang nigtig Ida Hyang Yesus.
2 Wenten prajurit-prajurit sane ngulat gegelungan antuk bun madui tumuli
kasalukang ring prabun Idane. Maliha Ida karangsukin jubah tangi
minakadi busana kagungan. 3 Prajurit-prajurit punika raris maranin saha
nangkilin Ida sarwi matur asapuniki: "Nunas lugra Ratu Sang Prabu, Ratun
bangsa Yahudine!" Irika prarain Idane raris katamplak. 4 Sang Gubernur
Pilatus raris medal malih tur ngandika ring anake akeh punika sapuniki:
"Cingakinja, tiang ngedengang Ipun ring ragane, mangda ragane uning
mungguing tiang tan polih jalaran buat niwakin Ipun ukuman." 5 Ida Hyang
Yesus raris medal nganggen gelungan dui tur mabusana jubah tangi. Irika
Gubernur Pilatus raris ngandika ring anake akeh sapuniki: "Cingakinja!
Puniki Manusane punika!" 6 Wau parapangageng panditane miwah
parapajagaan Perhyangan Agunge nyingakin Ida, dane pada pagelur
sapuniki: "Pentang Ipun ring salibe! Pentang Ipun ring salibe!"
Pangandikan Sang Gubernur Pilatus ring dane asapuniki: "Puniki rarisang
ambil tur pentang Ipun santukan tiang tan manggihin punapa-punapi sane
dados jalaran buat niwakin Ipun ukuman." 7 Jadma Yahudine masaur
manuk sapuniki: "Titiang madue awig-awig tur manut awig-awig titiange
punika Ipun patut kadanda pati, santukan Ipun ngangken dewekipune
Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa." 8 Rikala Sang Gubernur Pilatus
mireng baos anake kadi asapunika, dane sayan ajerih. 9 Irika Sang
Gubernur raris malih ngranjing ka purin danene tur mataken ring Ida
Hyang Yesus sapuniki: "Saking dija kawit Ragane?" Nanging Ida Hyang
Yesus tan kayun masaur. 10 Sang Gubernur malih ngandika ring Ida
sapuniki: "Ragane tan kayun nyaurin tiang? Punapike Ragane tan uning
mungguing tiang ngelah wewenang buat mebasang wiadin mentang
Ragane ring salibe?" 11 Ida Hyang Yesus raris masaur sapuniki: "Ragane
tan madue wewenang nepasin Tiang, yening ragane tan kicen wewenang
antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Punika awinan anake sane nyerahang
Tiang mriki, agengan dosannyane." 12 Duk Sang Gubernur Pilatus mireng
pangandikan Ida Hyang Yesus kadi asapunika, dane sarat pisan ngreka
daya jaga mebasang Ida Hyang Yesus. Nanging anak Yahudine pada
ngelur sapuniki: "Yening iratu mebasang Ipun, iratu boyaja sawitran Sang
Nata Ratu ring Roma! Sapasiraja ngangken dewekne ratu, anake punika
mameseh ring Sang Nata Ratu." 13 Wau Sang Gubernur Pilatus mireng
pagelur anake kadi asapunika, dane raris ngandikayang mangda Ida Hyang
Yesus katehang ka jaba. Irika Sang Gubernur raris malinggih ring kursi
pangadilane, ring genahe sane mawasta "Batu Pilah", turah Ibrani:
"Gabbata". 14 Duk punika rahina pamapag Rerainan Paskah. Daweg
punika wenten sawatara jam roras. Sang Gubernur Pilatus raris ngandika
ring anak Yahudine sapuniki: "Cingakinja, puniki Ratun ragane!" 15 Irika
anake akeh punika sami pada pagelur: "Pademang Ipun, pademang Ipun.
Pentang Ipun ring salibe!" Sang Gubernur Pilatus malih mataken ring ipun
sareng sami sapuniki: "Punapike patut tiang mademang Ratun ragane?"
Parapangageng panditane raris masaur sapuniki: "Titiang tan madue ratu
lianan, sajabaning Sang Nata Ratu ring Roma!" 16 Sang Gubernur Pilatus
raris nyerahang Ida Hyang Yesus ring dane, mangda kapentang ring salibe.
Irika paraprajurite raris ngambil Ida Hyang Yesus. 17 Sambilang Ida negen
salib, Ida Hyang Yesus raris mamargi ngungsi genah sane mawasta "Kaun
Sirah", yen turah Ibrani: "Golgota". 18 Irika Ida Hyang Yesus kapentang
ring salibe. Daweg punika taler wenten jadma kekalih sareng-sareng Ida
kapentang ring kiwa tengen Idane. 19 Sang Gubernur Pilatus nulis
sesuratan tur ngandikayang masang sesuratan punika ring duur salibe, sane
suratanipun sapuniki: "Ene Yesus uli kota Nasaret Ratun bangsa
Yahudine". 20 Kenginan akeh anak Yahudine ngwacen sesuratane punika,
santukan genahe punika nampek saking kota, samaliha sesuratane punika
kasuratang nganggen basa Ibrani, Latin miwah Yunani. 21 Irika
parapangageng pandita Yahudine raris matur ring Sang Gubernur Pilatus
asapuniki: "Sampunang iratu nyuratang 'Ratun bangsa Yahudine', nanging
asapuniki: 'Jadma puniki maosang dewekNe: Tiang ene Ratun bangsa
Yahudine'." 22 Sang Gubernur Pilatus raris masaur sapuniki: "Napi sane
sampun suratang tiang, tan wenang kaobah malih!" 23 Sasampune
paraprajurite mentang Ida Hyang Yesus ring salibe, ipun raris ngambil
busanan Idane tur kadum sareng patpat, suang-suang polih abagian. Ipun
taler ngambil jubah Idane, sane malakar antuk wastra alembar, sane tan
wenten jaitanipun. 24 Punika awinanipun paraprajurite pada mabaos
sareng timpalnyane sapuniki: "Edaja ueka jubahe ene; jalanja undi, apang
tawang nyen benehne makatang!" Paindikane punika kalaksanayang kadi
asapunika, mangda madaging sabdane sane munggah ring Cakepan Sucine
kadi asapuniki: "Ipun sami ngedum panganggen Tiange, tur jubah Tiange
kaundi!" Kadi asapunika paraprajurite nglaksanayang indike punika. 25
Rikala punika ibun Ida Hyang Yesus miwah semeton danene sane istri,
inggih punika Maria Magdalena, Maria rabin Klopase sareng-sareng
ngadeg tan doh saking salib Idane. 26 Duk Ida Hyang Yesus ngaksi ibu
miwah sisian Idane sane kasayangang ngadeg irika, Ida raris ngandika ring
ibun Idane sapuniki: "Ibu, sane mangkin puniki dados okan ibune." 27
Wusan punika Ida raris ngandika ring sisian Idane sapuniki: "Cening, ane
jani ene dadi memen ceninge!" Sasukat punika Ibu Maria kajak ka umah
sisiane punika. 28 Daweg punika Ida Hyang Yesus sampun uning,
mungguing saluiring paindikane sampun puput. Mangda tegep sabdan
Cakepan Sucine, punika awinan Ida raris ngandika sapuniki: "Tiang
bedak!" 29 Irika wenten guci madaging anggur masem. Prajurite raris
ngambil bungan kaang, kaclempungang ring anggure punika, tumuli
katunjuk antuk tiing buluh saha kacecepang ring lamben Idane. 30 Ida
Hyang Yesus ngecapin anggure punika raris Ida ngandika sapuniki: "Suba
pragat!" Ida raris nguntul, tumuli seda. 31 Daweg punika rahina Sukra,
punika awinan jadma Yahudine mapinunas ring Sang Gubernur Pilatus,
mangda ipun kalugra ngelung buntut anake sane kadanda pati tur
sawanipune katedunang saking salibe, mangda sampunang wenten sawa
kantun mapentang ring salibe kantos rauh ring rahina Sabate, santukan
rahina Sabate punika Rerainan Sabat sane suci pisan, inggih punika
Rerainan Paskah. 32 Punika awinan paraprajurite raris ngelung buntut
anake kekalih sane kapentang sareng Ida Hyang Yesus. 33 Nanging rikala
prajurite punika rauh nganampekin Ida Hyang Yesus, Ida panggihin ipun
sampun seda, punika awinanipun cokor Idane tan kaelung. 34 Sakewanten
salah satunggiling prajurit numbak lambung Idane tur pramangkin ngecor
rah miwah toya. ( 35 Anake sane sampun ngeton indike punika, ipun sane
nartayang indike punika ring ragane, mangdane ragane taler pracaya.
Paindikane sane dartayang ipun punika sayuakti kadi asapunika tur ipun
uning mungguing ipun nartayang indik sane sujati.) 36 Paindikane punika
prasida kasidan, mangda tegep sabda sane munggah ring Cakepan Sucine
kadi asapuniki: "Akatihko galih Idane tan jaga kaelung." 37 Samaliha
wenten sabda sane munggah ring Cakepan Sucine sane lianan kadi
asapuniki: "Ipun jagi pada nganengneng Anake sane sampun tumbak ipun."
38 Sasampune punika Dane Yusup saking kota Arimatea nangkil tur
mapinunas ring Sang Gubernur Pilatus, mangdane dane kalugra ngambil
layon Ida Hyang Yesus. Dane Yusup punika taler dados sisian Ida Hyang
Yesus nangingke cara nyilib, santukan dane ajerih ring parapangageng
Yahudine. Pinunas danene kadagingin antuk Sang Gubernur Pilatus, punika
awinan dane raris ngambil layon Ida Hyang Yesus. 39 Dane Yusup taler
kasarengin antuk Nikodemus, sane nangkilin Ida Hyang Yesus rikala
wengi. Dane makta reratusan wewangen mur miwah gaharu sawatara
pasasur kilogram akehnya. 40 Sang kalih raris ngambil layon Ida Hyang
Yesus tumuli kaodakin antuk wewangen raris kalelet antuk kasa sakadi
adat anak Yahudine mendem sawa. 41 Nampek ring genah Ida Hyang
Yesus kasalib wenten taman, tur ring tamane punika wenten pamendeman
sane anyar, sane durung naenin kadagingin sawa. 42 Santukan rahina
punika pamapag Rerainan Sabat tur guane punika nampek saking irika,
punika awinanipun layon Ida Hyang Yesus raris kaperemang ring guane
punika.
20:1 Wau galang kangin ring rahina Reditene punika, Maria Magdalena
mamargi ka kuburan, tur irika panggihin ipun, mungguing batu panutup
bungas guane sampun kasampingang. 2 Punika awinane ipun raris malaib
ngrereh Dane Simon Petrus miwah sisia sane siosan, sane kasayangang
antuk Ida Hyang Yesus sarwi ipun mabaos ring sang kalih sapuniki: "Ida
Sang Guru suba juang anak uli pamendemane tur tiang tusing nawang dija
kaden Ida kagenahang." 3 Irika Dane Petrus miwah sisia sane lianan
punika raris mamargi ka kuburan. 4 Sang kalih punika mamargi sada
malaib-laiban nanging sisia sane lianan punika dumunan rauh ring kubure. 5
Dane tumuli maseeban tur panggihin dane kasa panglelete, nanging dane
tan ngranjing ka guane punika. 6 Malih ajebosne rauh Dane Simon Petrus,
tumuli dane ngranjing ka guane punika. Irika panggihin dane kasa
panglelete magenah ring tanahe, 7 samaliha kasa panekep praraine
masiosan genahnyane tur sampun matampih. 8 Sisiane sane dumunan rauh
irika, taler sareng ngranjing, tur ngantenang paindikane punika tumuli dane
pracaya. ( 9 Santukan sadurunge punika dane durung pada ngresep ring
daging Cakepan Sucine, sane maosang, mungguing Ida patut matangi
saking pantaran anake padem.) 10 Sisiane kekalih punika raris budal. 11
Daweg punika Maria Magdalena kantun irika ngeling ring jabaan gua
pamendemane. Sambilang ipun ngeling, ipun raris maseeban ka gua
pamendemane. 12 Irika kantenang ipun wenten malaekat kekalih,
mabusana sarwa petak malinggih ring pecak genah layon Ida Hyang
Yesuse, sane adiri ring luanan sane siosan ring tebenan. 13 Malaekate
punika raris mataken ring ipun sapuniki: "Ih anak istri, napi awinan ragane
nangis?" Pasauripune: "Layon Ida Sang Panembahan sampun ambil anak,
tur tiang tan uning ring dija kaden Ida kagenahang!" 14 Daweg ipun
mabaos asapunika ipun matolihan, tur kantenang ipun Ida Hyang Yesus
ngadeg irika; nanging ipun tan uning mungguing Anake punika Ida Hyang
Yesus. 15 Ida Hyang Yesus raris mataken ring ipun sapuniki: "Ih anak istri,
napi awinan ragane nangis? Sapasirake rereh ragane?" Ipun mitaenang
Anake punika tukang jaga tamane irika, punika awinannya ipun raris
mabaos sapuniki: "Ih Jero, yen Jerone sane ngambil layon Idane,
ndikayangja ring tiang, ring dija genahang Jerone. Tiang jaga ngambil Ida!"
16 Ida Hyang Yesus raris ngandika sapuniki: "Ih Maria!" Ipun raris nolih
Ida tur matur nganggen basa Ibrani sapuniki: "Rabuni!" (Rabuni sane
mapiteges: "Guru".) 17 Ida Hyang Yesus raris ngandika ring ipun: "Eda
eluh ngusud Guru! Sawireh Guru tonden nangkil teken Ida Sang Aji.
Kemaja jani eluh ngorahin nyama-nyamaan Gurune mungguing Guru lakar
nangkil teken Ajin Gurune muah Ajin eluhe, Widin Gurune muah Widin
eluhe!" 18 Punika awinane Maria Magdalena raris mamargi tur ngorahin
parasisian Idane, mungguing ipun sampun ngantenang Ida Sang
Panembahan tur mungguing Ida sane sampun ngandikayang paindikane
punika ring ipun. 19 Wengine ring rahina Redite punika parasisian Ida
Hyang Yesus sami pada mapunduh ring satunggiling genah. Jelanannyane
sami kakancing santukan dane ajerih ring parapangageng bangsa
Yahudine. Irika Ida Hyang Yesus jeg rauh tur ngadeg ring pantaran danene
sarwi ngandika sapuniki: "Sutrepti rahayu cening ajak makejang!" 20
Wusan ngandika kadi asapunika Ida raris ngedengang tangan miwah
lambung Idane. Irika parasisian Idane pada liang ngantenang Ida Sang
Panembahan. 21 Ida Hyang Yesus malih ngandika: "Sutrepti rahayu cening
ajak makejang. Buka Sang Aji ngutus Guru, aketo masih Guru ngutus
cening." 22 Wusan ngandika kadi asapunika, Ida raris ngupin parasisian
Idane tur ngandika: "Tampija Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa. 23 Nyenja
dosa-dosanne ampurayang cening, ia maan pangampura; nyenja
dosa-dosanne tuara ampurayang cening, ia tusing maan pangampura!" 24
Ritatkala Ida Hyang Yesus makantenang raga ring parasisian Idane punika,
sinalih tunggil sisian Idane, inggih punika Dane Tomas, sane kabaos
Kembar tan wenten sareng irika. 25 Punika awinanipun parasisiane sane
siosan mabaos ring dane sapuniki: "Tiang ajak makejang suba ningalin Ida
Sang Panembahan." Dane Tomas raris mabaos ring dane sapuniki: "Yen
tiang tusing ningalin laad besi paku di tangan Idane tur ngusud kanin Ida,
buina ngusud lambung Idane, tiang tusing ngugu!" 26 Malih pitung
rahinanipun parasisian Idane mawali mapunduh ring genahe punika, tur
Dane Tomas taler sareng-sareng irika. Yadiastun jelanane makancing,
nanging Ida Hyang Yesus rauh tur ngadeg ring pantaran danene sarwi
ngandika: "Sutrepti rahayu cening pada!" 27 Irika Ida raris ngandika ring
Dane Tomas: "Usud tur pedasinja liman Gurune, enjuhangja liman ceninge
tur usudja lambung Gurune. Eda cening buin bingbang, nanging pracayaja!"
28 Irika Dane Tomas matur ring Ida sapuniki: "Duh Panembahan miwah
Widin titiange!" 29 Ida Hyang Yesus ngandika: "Cening pracaya sawireh
cening suba ningalin Guru. Ambate bagian anake ane pracaya yadiastu ia
tusing ningalin Guru!" 30 Akeh malih praciri-praciri sane kaadakang antuk
Ida Hyang Yesus ring arepan parasisian Idane, nanging tan kunggahang
ring cakepan puniki. 31 Sane kunggahang ring cakepan puniki tetujonipun
mangdane ragane pracaya mungguing Ida Hyang Yesus punika maraga
Sang Prabu Sane Kajanjiang, Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa,
mangdane malantaran pracaya ragane polih urip sajeroning parab Idane.

21:1 Sasampune punika, Ida Hyang Yesus malih makantenang raga ring
parasisian Idane ring Danu Tiberias kadi asapuniki. 2 Daweg punika Dane
Simon Petrus, Dane Tomas (sane kabaos Kembar), Dane Natanael (saking
kota Kana wewengkon Galilea), oka-okan Dane Sebedeuse miwah sisia
sane lianan malih kekalih nuju mapunduh. 3 Irika Dane Simon Petrus
mabaos ring timpal-timpalnyane sapuniki: "Tiang lakar luas nyaring!"
Pasaur timpal-timpal danene: "Tiang masih bareng milu!" Parasisiane
punika raris mamargi, munggah ring jukunge. Nanging wengine punika
dane tan polih punapa-punapi. 4 Benjangne, wau tatas rahina, Ida Hyang
Yesus ngadeg ring pasisi, nanging parasisian Idane tan uning, mungguing
sane ring pasisi punika Ida Hyang Yesus. 5 Ida raris ngandika ring dane
sapuniki: "Apake cening maan be?" Pasauripune: "Tan pisan polih!" 6 Ida
malih ngandika ring dane: "Pulangja jaring ceninge di kenawan jukunge,
sinah lakar mapikolih!" Dane raris mulang jaring danene irika, saha dane
tan mrasidayang ngedeng jaringe punika, santukan akeh madaging ulam. 7
Irika sisia sane kasayangang antuk Ida Hyang Yesus raris mabaos ring
Dane Petrus sapuniki: "Ento Ida Sang Panembahan!" Wau Dane Simon
Petrus miragi mungguing punika Ida Sang Panembahan, dane raris nyaluk
kawacan danene (santukan duk punika dane tan makawaca), tumuli dane
macebur ka danune. 8 Sisiane sane lianan ngasisiang jukunge punika
sambilang dane ngedeng jaringe sane bek madaging ulam. Duk punika
dane tan doh saking pasisi, sawatara wenten seket depa. 9 Duk dane pada
rauh ring pasisi, panggihin dane sampun wenten baa miwah ulam lan roti
mapanggang irika. 10 Ida Hyang Yesus raris ngandika: "Maija aba bene
abedik ane mara bakatang cening!" 11 Dane Simon Petrus raris munggah
ka jukunge tur ngedeng jaringe ka pasisi, sane bek madaging ulam ageng-
ageng, wenten karobelah nanggu tetiga akehipun. Nanging yadiastu
amunika akeh ulame, jaringe punika nenten uek. 12 Ida Hyang Yesus
ngandika: "Maija pada madaar!" Saking pantaran sisian Idane angan
adiriko tan wenten sane purun mataken ring Ida: "Sapasirake Ragane?"
santukan dane sampun uning, mungguing Ida punika Sang Panembahan. 13
Irika Ida Hyang Yesus raris ngarepang, ngambil rotine punika tumuli
kapaicayang ring parasisian Idane. Kadi asapunika taler ulame. 14
Sapunika indik Ida Hyang Yesus mapakantenang raga sane kaping
tiganipun ring parasisian Idane, sasampune Ida katangiang saking pantaran
anake padem. 15 Sasampune wusan marayunan, Ida Hyang Yesus raris
ngandika ring Dane Simon Petrus asapuniki: "Simon, pianak Yohanes,
apake cening tresna asih teken Guru lebihan teken timpal-timpal ceninge?"
Pasaur Dane Petrus: "Inggih Ratu Sang Panembahan, IRatu wikan
mungguing titiang tresna asih ring IRatu." Ida Hyang Yesus ngandika:
"Angonangja panak biri-birin Gurune!" 16 Sane kaping kalihipun Ida
Hyang Yesus malih ngandika ring dane: "Simon pianak Yohanes, apake
cening tresna asih teken Guru?" Pasaur danene: "Inggih Ratu Sang
Panembahan, IRatu wikan, mungguing titiang tresna asih ring IRatu!" Ida
ngandika ring dane: "Angonangja biri-birin Gurune." 17 Ring kaping
tiganipun Ida Hyang Yesus malih ngandika: "Simon, pianak Yohanes,
apake cening tresna asih teken Guru?" Irika Dane Petrus raris sedih,
santukan kantos ping tiga Ida mataken ring dane sapuniki: "Apake cening
tresna asih teken Guru?" Tur pasaur danene: "Inggih Ratu Sang
Panembahan, IRatu wikan ring saluiring paindikan; IRatu wikan
mungguing titiang tresna asih ring IRatu!" Ida Hyang Yesus ngandika ring
dane: "Angonangja biri-birin Gurune! 18 Guru ngorahin cening, sasajaane
dikalan ceninge enu truna, cening nyabukin bangkiang ceninge padidi tur
majalan sakita karep ceninge, nanging yening cening suba tua, cening lakar
ngenjuhang lima tur lakar tegula baan anake, laut cening lakar abana ka
tongos ane tusing demenin cening." 19 (Kadi asapunika Ida midartayang
indik jaga sedan Dane Petrus buat ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa.)
Wus punika Ida Hyang Yesus raris ngandika ring dane: "Maija tututin
Guru!" 20 Duk Dane Petrus matolihan raris cingakin dane sisia sane
sayangang Ida nutug dane. Sisiane punika sane pecak nyleleg ring samping
Idane duk Perjamuan Paskahe, sane mataken asapuniki: "Inggih Guru,
sapasirake sane jaga alpaka ring Guru?" 21 Rikala Dane Petrus nyingak
dane, Dane Petrus raris matur ring Ida Hyang Yesus sapuniki: "Inggih
Guru, sapunapike jagi indikipune?" 22 Ida Hyang Yesus masaur,
pangandikan Idane: "Yen Guru makita, apanga ia enu idup kanti tekan
Gurune wekasan, lakar kenkenang cening? Maija tututin Guru!" 23 Irika
raris amiug ortine ring pantaran parasisian Ida Hyang Yesus, mungguing
sisiane punika nenten pacang seda. Ida Hyang Yesus ngandika boyaja dane
tan pacang seda, nanging Ida ngandika: "Yen Guru makita apanga ia enu
idup kanti tekan Gurune wekasan, lakar kenkenang cening?" 24 Sisiane
punika sane nuturang indike puniki, tur sisiane taler sampun nyuratang
indike puniki. Iraga uning, mungguing indik sane katuturang antuk sisiane
punika amun sujatinipun. 25 Akeh kantun paindikan sane kakardi antuk Ida
Hyang Yesus. Yening paindikane punika sami kasuratang, kamanah antuk
tiang, jagate tan mrasidayang muat cakepan-cakepan sane ngunggahang
paindikane punika sami.

1:1 Inggih semeton Teopilus, mungguing ring cakepan sane kaping pisan
sampun unggahang tiang saluiring paindikan sane sampun kalaksanayang
miwah kurukang antuk Ida Hyang Yesus, ngawit saking pangawit Idane
makarya, 2 kantos rauh ring rahina panemayan Idane kunggahang ka
suarga. Sadurunge Ida kunggahang ka suarga, malantaran kuasan Roh Ida
Sang Hyang Widi Wasa, Ida sampun mapaica pituduh ring parautusan
seselikan Idane. 3 Sasampun Ida kasedayang, Ida makantenang raga ring
parautusane, buat muktiang mungguing Ida wiakti sampun nyeneng.
Sajeroning petang dasa rahina, ping kuda-kuda Ida makantenang raga
miwah mabebaosan ring parautusan Idane, maosang indik Pamrentahan
Ida Sang Hyang Widi Wasa. 4 Ritatkala dane pada mapunduh, Ida
miteketin dane sapuniki: "Eda pesan cening makaad uli kota Yerusalem,
nanging antiangja paicane ane suba kajanjiang olih Ajin Gurune, buka ane
suba orahang Guru teken cening. 5 Sawireh Dane Yohanes nglukat anak
baan yeh, nanging tusing buin makelo, cening lakar pada kalukat baan Roh
Suci." 6 Rikala iparautusan mapunduh ngiring Ida Hyang Yesus, dane
nunasang ring Ida, sapuniki: "Inggih Ratu Panembahan, punapika ring
masane mangkin IRatu mapakayun ngrajegang malih kaprabon bangsa
Israele?" 7 Pasaur Idane sapuniki: "Unduk panemaya ane kapastiang baan
Ida Sang Aji ngraga, manut kakuasan Idane, cening tusingja perlu nawang.
8 Nanging yen Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa suba nedunin cening,
cening lakar kabekin baan kawisesan, tur cening lakar dadi saksin Gurune
di kota Yerusalem, di sawewengkon Yudea muah Samaria, kanti nganteg
ka tanggun gumine." 9 Sasampune Ida ngandika kadi asapunika, Ida
kunggahang ka suargan, kaksi antuk parautusane, tumuli wenten mega
ngilidin kantos Ida tan panggihin dane malih. 10 Risedek dane pada
nulengek ka langite, nganengneng Ida munggah punika, jeg wenten anak
lanang kekalih mabusana putih, ngadeg ring samping danene; 11 tur
mabaos sapuniki: "Ih anak Galilea, nguda dadi ragane majujuk dini
nulengek ka langite? Ida Hyang Yesus ane kunggahang ka suargan
ngalahin ragane, Ida lakar rauh buin, patuh buka ane tingalin ragane Ida
munggah ka suarga jani." 12 Parautusane raris mawali ka kota Yerusalem
saking Bukit Saitun, sane sawatara akilo dohipun. 13 Sasampune rauh ring
kota Yerusalem, iparautusan raris ngranjing tur munggah ka lotenge ring
genahnyane madunungan. Parautusane sane madunungan irika, inggih
punika: Petrus miwah Yohanes, Yakobus miwah Andreas, Pilipus miwah
Tomas, Bartolomeus miwah Matius, Yakobus okan Dane Alpeus miwah
Simon saking golongan Selotes miwah Yudas okan Dane Yakobus. 14
Dane sareng sami pada geleng tur nunggal pangapti sajeroning
pangastawan, kasarengin antuk paraistri-istrine miwah Diah Maria, biang
Ida Hyang Yesus miwah parasemeton Idane. 15 Maletan malih makudang-
kudang rahinanipun, anake sane pada pracaya ring Ida Hyang Yesus raris
mapunduh, sawatara wenten sareng satus kalih dasa akehipun. Irika Dane
Petrus raris ngadeg tur mabaos sapuniki: 16 "Inggih parasemeton,
mungguing daging Cakepan Sucine sane kasabdayang antuk Ida Sang
Hyang Roh Suci malantaran Ida Sang Prabu Daud, ngeniang indik Dane
Yudas, sane dados pamucuk anake sane ngejuk Ida Hyang Yesus, sampun
kategepang. 17 Sane riin Dane Yudas taler dados anak seselikan pateh
sakadi iraga, sane sareng-sareng negen pakaryane puniki." ( 18 Mungguing
Dane Yudas sampun numbas tanah antuk jinah upah kacorahan danene.
Ring tanahe punika dane labuh raris seda, weteng danene embud, tur isin
weteng danene mabrarakan. 19 Sawatek anake sane wenten ring
Yerusalem sami pada uning ring paindikane punika, kantos turah irika
pakarangane punika kawastanin: "Hakal Dama", sane mapiteges: "Karang
Getih".) 20 "Santukan ring Cakepan Kidunge wenten kunggahang,
sapuniki: Banggayang mangda umahipune suung, tur tan wenten anak sane
nongosin, tur tegakipune dados utusan mangda kambil antuk anak lianan.'
21 Punika awinanipun patut wenten anak malih adiri sane nyarengin iraga
dados saksi, nyaksiang indik nyeneng Ida Hyang Yesus. Anake punika
patut salah tunggal saking pantaran anake sane setata sareng-sareng ring
iraga ngiring Ida Hyang Yesus nglelana, inggih punika ngawit saking
masan Dane Yohanes midartayang tur ngamargiang lelukatan, kantos rauh
ring panemayan Ida Hyang Yesus nilar iraga kunggahang ka suargan." 23
Irika raris dane sareng sami pada ngusulang anak sareng kalih, sane
mapesengan: Yusup, sane kapesengin Barsabas (tur taler kapesengin
Yustus) miwah Matias. 24 Dane sareng sami tumuli ngastawa sapuniki:
"Inggih Ratu Panembahan, Palungguh IRatu wikan ring pepineh sakancan
manusane. Duaning punika, inggih Ratu Panembahan, sinahangja ring
titiang sareng sami, sane encen jaga selik Palungguh IRatu saking pantaran
jadmane kekalih puniki, 25 buat jaga nyaluk tetegenan dados utusan,
inggih punika tegak sane sampun katilarin antuk Dane Yudas, sane sampun
makaon ngungsi genah danene niri." 26 Wusan punika dane sareng sami
tumuli mulang undi buat sang kalih, raris Matias sane keni undi. Punika
awinanipun Dane Matias raris kasarengang ring parautusane sane solas diri
punika.
2:1 Rikala rauh Rerainan Pentakostane, sawatek anake sane pracaya ring
Ida Hyang Yesus pada mapunduh ring satunggiling genah. 2 Tan pararapan
jeg wenten suara makuus rauh saking ambarane, suarannyane sakadi
kuusan angin baret tur ngebekin umah genahipune mapunduh. 3 Raris ipun
sareng sami manggihin geni marupa sakadi layah-layahan sambeh
ngencegin ipun suang-suang. 4 Irika ipun sareng sami pada kabekin antuk
Ida Sang Hyang Roh Suci, tumuli ngawitin mabaos nganggen basa sane
malian-lianan, manut paican Ida Sang Hyang Roh Suci ring ipun suang-
suang. 5 Duk punika ring Yerusalem katah wenten anak Yahudi sane sadu
sane rauh saking negara-negara sane wenten ring sakuubing jagat. 6 Rikala
ipun sareng sami miragi suara sane makuus punika, ipun sami pada rauh
pagrunyung. Ipun sareng sami pada kablegbegan, santukan ipun
suang-suang pada miragi parautusane mabebaosan nganggen basanipune
suang-suang. 7 Ipun sareng sami pada bengong tur angob, sarwi mabaos
asapuniki: "Boyake anake sane mabaos puniki jadma uedan wewengkon
Galilea? 8 Napi awinanipun iraga sareng sami miragi ipun pada mabaos
nganggen basa uedan iragane suang-suang? 9 Iraga puniki anak uedan
saking: wewengkon Partia, Media miwah Elam, saking Mesopotamia,
Yudea miwah Kapadokia, saking Pontus miwah Asia; 10 saking Prigia
miwah Pampilia, saking jagat Mesir miwah sawewengkon Libia sane
nampek ring kota Kirene. Ring pantaran iragane iriki wenten taler sane
rauh saking kota Roma; 11 inggih punika anak Yahudi miwah jadma boya
Yahudi sane ngagem agama Yahudi, tur wenten taler ring pantaran iragane
sane rauh saking Pulo Kreta miwah jagat Arab. Iraga sareng sami pada
miragi ipun pada mabaos nganggen basan iragane suang-suang, nyritayang
indik pakaryan-pakaryan sane agung tur luih, sane kakardi antuk Ida Sang
Hyang Widi Wasa." 12 Ipun sami pada angob tur bengong saha saling
takenin, sapuniki: "Napike pitegesipun puniki?" 13 Nanging wenten sane
lianan minjulin parautusane antuk baos kadi asapuniki: "Anake puniki sami
pada punyah ulihan ipun nginum anggur." 14 Irika Dane Petrus raris
ngadeg, kasarengin antuk iparautusan sane solas diri, tur antuk suara sane
jangih dane ngawitin mapidarta ring anake akeh punika, sapuniki: "Inggih
parasemeton sane wenten ring kota Yerusalem, pirengangja atur tiange.
Sane mangkin tiang jaga nguningayang punapi teges paindikane puniki. 15
Anake puniki sinamian boyaja punyah sakadi panyengguh ragane, santukan
puniki wau jam sia semeng. 16 Nanging paindikane puniki manut ring
sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane kawecanayang malantaran Nabi
Yoel, kadi asapuniki: 17 'Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda:
Dipanemayan makire pamragat gumine, Ulun lakar ngadakang paundukan-
paundukan ane buka kene; Ulun bakal nyriokang Roh Ulun sig sakancan
manusane. Pianak-pianak kitane ane muani muah ane luh lakar pada
nartayang paundukan-paundukan ane lakar adakang Ulun. Bajang-bajang
kitane bakal pada ningalin ciri sipta jati. Buina odah-odah kitane bakal
pada maan ipian. 18 Didinane ento Ulun masih bakal nyriokang Roh Ulun
sig paraparekan muah panyeroan Ulun. Tur ia pada bakal nartayang
paundukan-paundukan ane lakar adakang Ulun. 19 Ulun bakal ngadakang
praciri baduur di langite. Muah katawahan-katawahan beten di gumine.
Lakar ada getih muah api muah andus malepuk. 20 Matan aine lakar
remrem, bulane lakar barak buka getihe, satonden teka panemayan Ida
Sang Panembahan ane agung tur luih. 21 Buina nyenja ane nyambat parab
Ida Sang Panembahan ia lakar karahayuang.' 22 Inggih parasemeton Israel,
indayang pirengang atur tiange puniki: Ida Hyang Yesus saking kota
Nasaret punika, sane dados utusan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sampun
kasinahang ring semeton masrana praciri-praciri, katawahan-katawahan
miwah ciri-ciri sane kakardi antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa malantaran
Ida. Semeton ngraga sampun uning ring paindikane punika, santukan
indike punika, kalaksanayang ring pantaran semetone. 23 Manut
pakayunan miwah rencanan Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ida sampun
mastiang mangda Ida Hyang Yesus kaserahang ring semeton; tur semeton
nyedayang Ida, malantaran semeton nyerahang Ida ring anake sane
madosa, mangdane Ida kapentang kapacek ring salibe. 24 Nanging Ida
Sang Hyang Widi Wasa sampun nangiang Ida saking pantaran anake
padem, tur mebasang Ida saking sangsaran patine, santukan kakuasan
patine nenten mrasidayang ngreh Ida. 25 Santukan ngeniang paindikan
Idane punika, Ida Sang Prabu Daud sampun mabaos asapuniki: 'Titiang
tansah nganengneng Ida Sang Panembahan, santukan Ida malingga ring
kenawan titiange, kantos titiang nenten pacang onyah-anyih miwah nemu
kamewehan. 26 Malantaran paindikane punika manah titiange gargita, tur
jiwan titiange kabekin antuk kaliangan, tur dewek titiange pacang polih
pararian saha tentrem rahayu. 27 Santukan Palungguh IRatu nenten jaga
ngutang jiwan titiange ring pati loka. Palungguh IRatu tan jaga
manggayang parekan Palungguh IRatune sane astiti bakti pacang nemu
sengkala. 28 Palungguh IRatu sampun matujuhin titiang margi sane
ngungsi urip, tur ring ajeng Palungguh IRatu titiang tansah kabekin antuk
kaliangan!' 29 Inggih semeton, tiang patut terus terang matur ring
parasemeton, ngeniang ring indik leluur iragane Ida Sang Prabu Daud. Ida
sampun seda tur kapendem miwah genah idane kapendem kantun
panggihin iraga rauh mangkin. 30 Ida punika maraga Nabi, tur Ida uning
ring janjin Ida Sang Hyang Widi Wasa sane karauhang ring ragan idane
kadi asapuniki: Mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun
masumpah, mungguing saking katurunan Ida Sang Prabu Daud sane jagi
kadegang nyeneng prabu, sakadi ida ngraga. 31 Ida Sang Prabu Daud
sampun ngaksi paindikan sane pacang kakardi antuk Ida Sang Hyang Widi
Wasa, punika awinan ida maosang indik nyeneng Ida Sang Prabu Sane
Kajanjiang punika, saking pantaran anake padem, kadi asapuniki: Ida
nenten jaga kabanggayang ring Pati loka. Anggan Idane tan jaga rusak.' 32
Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nangiang Ida Hyang Yesus puniki
saking pantaran anake padem, tur tiang sareng sami puniki makadados
saksin paindikane punika. 33 Ida sampun katangiang tur kalinggihang ring
singasanane sane mawisesa ring tengen Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur
Ida sampun nrima Ida Sang Hyang Roh Suci sane sampun kajanjiang antuk
Ajin Idane. Ida Sang Hyang Roh Suci punika taler sampun paicayang Ida
ring tiang sareng sami, sakadi sane sampun aksi miwah pireng semeton
iwau. 34 Santukan boya Ida Daud sane munggah ka suargan, nanging ida
ngraga ngandika asapuniki: Ida Sang Panembahan masabda ring
Panembahan titiange: Negakja cening dini di tongose ane ledangin Aji. 35
Kanti musuh-musuh ceninge lakar dadiang Aji pajekjekan batis ceninge.'
36 Dadosipun sawatek bangsa Israel patut sami pada tatas uning,
mungguing Ida Hyang Yesus, sane sampun pentang tur pacek semeton ring
salibe punika, Ida sane sampun kadegang dados Panembahan miwah Prabu
Sane Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa!" 37 Riwau anake akeh
punika miragi paindikane punika, sami pada dekdek renyuh manahipune,
tumuli ipun pada nunasang ring Dane Petrus miwah parautusane sane
lianan, sapuniki: "Inggih parasemeton, punapike sane patut laksanayang
tiang?" 38 Pasaur Dane Petrus, sapuniki: "Pada kutangja dosa-dosan
semetone suang-suang, raris malukat dados pangiring Ida Sang Hyang
Yesus Kristus, mangda dosa-dosan semetone kampurayang; raris semeton
jaga nampi Ida Sang Hyang Roh Suci, paican Ida Sang Hyang Widi Wasa.
39 Santukan janjin Ida Sang Hyang Widi Wasa, mula katiba ring semeton
miwah oka-okan semetone, taler ring sakancan anake sane doh-doh, inggih
punika sawatek anake sane kesengin pedek tangkil antuk Ida Sang
Panembahan, Widin iragane." 40 Samaliha akeh pisan baos miwah pitutur
sane kawedalang antuk Dane Petrus anggen dane miteketin miwah
mituturin anake akeh punika, asapuniki baos danene: "Edohangja ragan
semetone saking pasisip sane pacang nibenin soroh jadmane sane corah
puniki!" 41 Saking pantaran anake punika akeh sane pracaya ring
kasaksian Dane Petrus, tumuli ipun pada kalukat. Duk rahina punika
wenten sawatara tigang tali diri akehipun anak sane katunggilang ring
sawatek anake sane pracaya ring Ida Sang Hyang Yesus Kristus. 42 Ipun
sami tansah geleng tur teleb ring paurukan parautusane, saha tuon ring
sajeroning patunggilan. Ipun tansah nunggil sareng-sareng nunas bujana
suci miwah ngastawa. 43 Irika akeh praciri miwah katawahan sane
kaadakang antuk iparautusan, sane ngawinang sakancan anake pada
karesresan. 44 Sawatek anake sane pracaya ring Ida Hyang Yesus sami
pada pageh sajeroning patunggilan, tur sakancan paderbeannya makasami
kadadosang due tengah. 45 Ipun pada ngadol arta branannyane, tur jinahne
kadumang sareng sami manut ring kaperluannyane suang-suang. 46
Nyabran rahina ipun pada saguluk tur teleb mabakti ring Perhyangan
Agung, samaliha madaar sareng-sareng ring umah-umahipune, maduluran
manah sane liang tur ngalap kasor. 47 Ipun sareng sami taler muji Ida Sang
Hyang Widi Wasa, tur ipun katresnain antuk anake sinamian. Samalihne
nyabran rahina Ida Sang Panembahan ngwewehin patunggilanipune antuk
anak sane karahayuang.

3:1 Sedek rahina anu, pukul tiga nyoreang, rikala masan anake mabakti,
Dane Petrus miwah Dane Yohanes munggah ka Perhyangan Agung. 2
Irika ring pamedale sane mawasta "Gapura Asri" wenten anak rumpuh
ngawit saking wau lekad. Nyabran rahina ipun kagandong tur kategakang
ring pamedale punika, buat ngagendong ring anake sane jagi ka
Perhyangan Agung. 3 Rikala ipun ngantenang Dane Petrus miwah Dane
Yohanes jaga ngranjing, ipun nunas padana ring sang kalih. 4 Sang kalih
tumuli nganengneng ipun. Irika Dane Petrus mabaos ring ipun sapuniki:
"Nengnengja tiang!" 5 Duaning punika ipun raris nganengneng sang kalih,
saha ngajap-ajap jaga polih padana. 6 Dane Petrus tumuli mabaos ring
ipun sapuniki: "Yen pipis, tiang tusing pesan ngelah, nanging apa ane
gelahang tiang, ento ane lakar baang tiang. Masrana kawisesan Ida Sang
Hyang Yesus Kristus ane uli kota Nasaret, bangun tur majalanja ragane!" 7
Irika Dane Petrus ngambel lima tengawan anake punika, tur ngedetin ipun
mangda majujuk. Jeg pramangkin buntut lan pagelangan buntut anake
punika siteng. 8 Ipun ngencotang majujuk tur ngawitin mamargi milehan.
Ipun raris ngiring sang kalih ngranjing ka Perhyangan Agung sambilang
ipun mamargi jibrag-jibrag tur ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa. 9
Sawatek anake sane wenten irika, manggihin ipun nglincak tur ngluihang
Ida Sang Hyang Widi Wasa. 10 Rikala anake akeh punika ngelingin ipun,
mungguing ipun sane pecak negak ngagendong ring pamedale sane
mawasta "Gapura Asri", raris anake katah punika sami pada angob tur
bengong ring paindikane sane sampun nibenin anake punika. 11 Santukan
anake sane pecak rumpuh punika tan mari ngiring Dane Petrus miwah
Dane Yohanes, kenginan sawatek anake sane angob iwau raris rauh
ngrunyung Dane Petrus miwah Dane Yohanes ring piasane sane mawasta,
Piasan Salomo. 12 Duk Dane Petrus nyingakin anake akeh punika, dane
raris mapidarta sapuniki: "Inggih parasemeton tiang, bangsa Israel, napi
awinanipun semeton angob ring paindikane puniki, tur napi awinanipun
semeton jeg nganengneng tiang? Punapike pitaenang semeton, malantaran
saking kakuasan miwah kasaduan tiange anake puniki nyidayang
mamargi? 13 Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin Dane Abraham, Dane
Ishak miwah Dane Yakub, Widin leluur iragane, Ida sampun ngluihang
kaulan Idane inggih punika Ida Hyang Yesus. Nanging semeton sampun
nyerahang Ida ring sang rumaos, tur nulak Ida ring ajeng Gubernur Pilatus,
yadiastun manut pakayunan Dane Pilatus, Ida patut kabebasang. 14
Nanging semeton sampun nulak Ida sane maraga suci tur adil, tur semeton
mapinunas ring Dane Pilatus mangda dane ledang mebasang anake sane
ngamademang jadma punika, pinaka paica buat semeton. 15 Kadi
asapunika semeton sampun nyedayang anak sane nuntun manusane ngungsi
kauripan. Nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nangiang Ida
saking pantaran anake padem, tur tiang sareng sami dados saksin
paindikane punika. 16 Malantaran pracaya ring Ida Hyang Yesus, kenginan
kuasan Idane punika sampun nguatang anake sane aksi tur uningin semeton
puniki. Tur kapracayanipune punika sane sampun nyegerang ipun ring
ajeng semetone sareng sami. 17 Inggih parasemeton, tiang uning
mungguing pakardin semetone miwah parapamimpin semetone marep ring
Ida Hyang Yesus punika, wantah majalaran saking kanambetan semetone.
18 Malantaran paindikane puniki, saluiring sane kasabdayang antuk Ida
Sang Hyang Widi Wasa duke nguni malantaran paranabine, sane ngeniang
indik Ida Sang Prabu Sane Kajanjiang punika, sane patut nandang
sangsara, sane mangkin sampun kategepin. 19 Duaning asapunika sehinja
pepinehe tur kutangja dosa-dosan semetone raris mawalija ka ayun Ida
Sang Hyang Widi Wasa, mangda dosa-dosan semetone kabrastayang, 20
mangda semeton prasida muponin manah sane degdeg saking Ida Sang
Panembahan, mangdane Ida prasida ngutus Ida Hyang Yesus, sane mula
kaselik dados Prabu Sane Kajanjiang pabuat semeton. 21 Ida Sang Prabu
Sane Kajanjiang punika patut malingga ring suargan, kantos saluiring
paindikan kaanyarang, satinut ring sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa,
sane sampun kawedarang malantaran paranabine sane suci duke nguni. 22
Santukan Nabi Musa ngandika sapuniki: 'Ida Sang Hyang Widi Wasa,
pacang ngadegang Nabi adiri saking pantaran parasemeton ragane, pateh
sakadi tiang. Pirengang tur telebangja saluiring paindikane sane sabdayang
dane ring semeton. 23 Sapasiraja sane tan kayun mirengang pangandikan
sang nabine punika, ipun jaga kakutang tur kasirnayang saking pantaran
kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa.' 24 Tur sakancan paranabine, ngawit
saking Dane Samuel miwah ungkuran ring dane, sane sampun naenin
mapidarta makasami taler sampun ngelepang indik masane puniki. 25
Saananing janjin Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane kalantarin antuk
paranabin Idane, punika mula pabuat semeton. Samaliha semeton nampi
duman waris pasubayan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane kajanjiang ring
leluur iragane. Sakadi sabdan Idane ring Dane Abraham sapuniki:
'Majalaran uli sentanan kitane, Ulun bakal ngamertanin sawatek bangsane
di gumine!' 26 Kadi asapunika Ida Sang Hyang Widi Wasa nyelik tur
ngutus kaulan Idane pinih riin ngrauhin semeton, buat ngamertanin tur
nuntun semeton suang-suang mabalik saking pamargin semetone sane
corah."

4:1 Durung puput Dane Petrus miwah Dane Yohanes mabaos ring anake
akeh punika, tan dumade raris wenten parapandita lan komandan pajagaan
Perhyangan Agunge miwah paragolongan Sadukine rauh maranin sang
kalih. 2 Dane sareng sami pada duka pisan, santukan sang kalih ngurukang
anake akeh punika, mungguing Ida Hyang Yesus sampun nyeneng saking
pantaran anake padem, dados pinaka bukti mungguing jadmane padem
pacang murip malih. 3 Punika awinanipun dane sareng sami ngejuk tur
mangkeng sang kalih ngantos makabenjang semengipun, santukan daweg
punika sampun wengi. 4 Nanging anake sane miragiang pidartan dane sang
kalih, akeh sane pracaya ring Ida Hyang Yesus; cacah jiwanipune
makasami sawatara limang tali diri akehipun. 5 Benjangne parapamimpin
miwah parapanglingsir Yahudine miwah guru-guru agamane sami pada
paum ring kota Yerusalem, 6 kasarengin antuk Sang Pandita Agung Hanas
miwah Kayapas, Yohanes miwah Aleksander miwah akeh malih anak
lianan, sawatek anak sane dados kulawargan Sang Pandita Agung. 7
Iparautusan makakalih raris katangkilang ring ida dane sareng sami, tur
katetes antuk pitaken-pitaken sapuniki: "Kenkenang ragane nyegerang
anake rumpuh ene? Kawisesan apa ane gelahang ragane muah adan nyene
ane ojah ragane?" 8 Dane Petrus sane kalingganin antuk Ida Sang Hyang
Roh Suci, tumuli matur ring ida dane sareng sami, sapuniki: "Inggih
parapamucuk miwah parapanglingsir bangsa Yahudine sinamian. 9 Yening
ring rahinane puniki titiang sareng kalih katetes ngeniang indik pakardi ayu
marep ring anake rumpuh puniki miwah kadi asapunapi antuk titiang
nyegerang ipun, 10 inggih titiang matur piuning ring ida dane sareng sami
miwah ring sawatek bangsa Israele, mungguing anake sane majujuk ring
ajeng ida dane puniki prasida sampun seger oger, punika wantah
malantaran kawisesan parab Ida Hyang Yesus Kristus sane saking kota
Nasaret, sane sampun pentang tur pacek ragane ring salibe, nanging
sampun kanyenengang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa saking pantaran
anake padem. 11 Manut sakadi sane sampun kakecap ring Cakepan
Sucine: Mungguing Ida Hyang Yesus, Ida punika maraga Batu sane
kakutang antuk paratukang batune, inggih punika ragane sareng sami,
nanging Ida sampun kadadosang batu dasar sane paling pentinga.' 12
Wantah ring Ida ngraga wenten karahayuan; santukan ring sasoring akasa
saduuring pretiwi tan wenten malih parab tiosan sane kapaicayang antuk
Ida Sang Hyang Widi Wasa ring imanusa, sane ngranayang iraga rahayu."
13 Sawatek anake sane paum irika sami rumasa angob ring kawanenan
Dane Petrus miwah Dane Yohanes, santukan ida dane sami pada wikan
mungguing sang kalih punika tan naenin mapaguruan. Ida miwah dane
raris eling, mungguing sang kalih punika pecak pangiring Ida Hyang
Yesus. 14 Sawatek anake sane paum irika, tan wenten sane mrasidayang
nimpalin baos dane sang kalih, santukan sami pada nyingak anake sane
sampun kasegerang punika majujuk ring samping Dane Petrus miwah
Dane Yohanes. 15 Duaning asapunika sang kalih raris kapangandikayang
medal saking genah pasangkepane punika, tur ida dane raris
matetimbangan. 16 Tetimbangan ida danene sapuniki: "Sapunapi antuk
matakeh ring anake puniki? Sawatek jadmane sane wenten ring kota
Yerusalem sami pada uning, mungguing anake puniki sampun
ngwentenang katawahan sane aeng pisan, samaliha iraga nenten
mrasidayang moyanin indike punika. 17 Nanging mangda sampunang
indike puniki sayan amiug ring pantaran jadmane katah, becikan iraga
miteketin tur nombahang ipun, mangda sampunang ipun malih mabaos
nyambat-nyambat wastan Yesus punika ring sapasira jua." 18 Wus punika
iparautusan makakalih malih kapangandikayang ngranjing, raris
kapiteketin mangda sampunang dane nguruk tur nyambat-nyambat parab
Ida Hyang Yesus. 19 Nanging Dane Petrus miwah Dane Yohanes matur
sapuniki: "Inggih, indayang ida dane ngraga sane nepasin, sane encen
kabaos patut ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, punapike satinut ring
ragane, punapi ninutin Ida Sang Hyang Widi Wasa? 20 Santukan titiang tan
pacang rered jagi midartayang paindikan sane sampun pangguh miwah
piragi titiang." 21 Sawatek anake sane paum irika malih miteketin sang
kalih saha banget pisan, tumuli kabebasang, santukan ida dane nenten polih
dadalan sane pacang kanggen nyisipang sang kalih. Maliha ida dane pada
ajerih ring anake akeh, sane sami ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa,
malantaran ngatonang anake rumpuh punika sampun seger. 22 Mungguing
anake sane sampun kasegerang antuk cara sane tawah punika, tuuh ipun
sampun lintang ring petang dasa tiban. 23 Sasampune Dane Petrus miwah
Dane Yohanes kabebasang, digelis dane ngrauhin parasemeton pasamuane,
tur nuturang saluiring paindikan sane sampun kawecanayang antuk
parapangageng panditane miwah parapanglingsir bangsa Yahudine. 24
Tatkala parasemeton punika miragi paindikane punika, dane sareng sami
pada saguluk ngastawa ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, sapuniki: "Inggih
Ratu Sang Panembahan, sane ngadakang akasa miwah jagat, segara saha
sadagingipun makasami! 25 Malantaran leluur titiange Sang Prabu Daud,
parekan Palungguh IRatu sane katuntun antuk Roh Ida Sang Hyang Widi
Wasa, Palungguh IRatu sampun masabda sapuniki: Apa krana
parabangsane ane tidong bangsa Israel pada iur? Apa kranane
parabangsane ngrincikang paundukan-paundukan ane tan papuara? 26
Pararatune di gumine pada sregep sayaga muah parapangedene pada
sangkep, nglawan Ida Sang Panembahan muah Sang Prabu Ane Kajanjiang
ento.' 27 Santukan Sang Prabu Herodes miwah Gubernur Pilatus
sinarengan ring parabangsane miwah wong Israel, ring kotane puniki sami
pada igum misadia nglawan Ida Hyang Yesus, Kaula druene sane suci,
sane sampun adegang Palungguh IRatu dados Prabu. 28 Ipun sareng sami
sampun sayaga jaga nglaksanayang saluiring paindikan sane sampun
pastiang Palungguh IRatu saking nguni, sane janten pacang kasidan, manut
kawisesan miwah pakarsan Palungguh IRatu. 29 Inggih Ratu Panembahan,
sane mangkin cingakja panyangsara sane tibakang ipun ring titiang sareng
sami; tur lugrainja titiang parakaulan Palungguh IRatu, kawanenan buat
midartayang Orti Rahayun Palungguh IRatu. 30 Enjuhangja tangan
Palungguh IRatu buat nyegerang anak sakit miwah ngwentenang
katawahan-katawahan miwah praciri-praciri malantaran parab Ida Hyang
Yesus, Kaulan Palungguh IRatu sane suci." 31 Wau dane puput ngastawa,
genah danene mapunduh punika raris magejeran. Dane sareng sami
kabekin antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur ngawitin pada wanen
midartayang Orti Rahayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. 32 Sawatek anake
sane pracaya ring Ida Hyang Yesus punika sami pada nunggal manah
miwah pepinehnyane. Ipun sareng sami maosang, mungguing sakancan
paderbeannyane punika boya dados derbennyane niri-niri, nanging
makasami dados due tengah. 33 Iparautusan midartayang indik nyeneng
Ida Hyang Yesus kadulurin antuk kawisesan sane agung, tur Ida Sang
Hyang Widi Wasa nyriokin dane antuk sih pasuecan ngantos maliah-liah.
34 Ring pantaran anake sane pracaya ring Ida Hyang Yesus punika tan
wenten sane kakirangan. Santukan sane madue tegal wiadin umah, sami
pada ngadol paderbeannyane, tur jinah pikolihannyane punika kabakta, 35
katurang ring ajeng iparautusan. Jinahe punika raris kadum-dumang ring
sawatek anake sane pracaya, manut kaperluannyane suang-suang. 36 Kadi
asapunika taler Dane Yusup anak suku Lewi uedan Pulo Siprus, sane
kapesengin Barnabas antuk parautusane, (sane pitegesipun: Juru
panglipur). 37 Dane ngadol tegal paderbeannyane, jinahipune kabakta tur
katurang ring ajeng parautusane.

5:1 Duk punika wenten anak tios sane mawasta Ananias, kurenanipune
mawasta Sapira. Ipun taler ngadol tanah tegalanipune acutak. 2 Jinah
panumbas tegalipune punika abagian kasepel antuk Ananias, tur sane
abagian katurang ring iparautusan. Indike punika kuningin antuk
somahipune. 3 Dane Petrus raris mataken ring ipun sapuniki: "Semeton
Ananias, napi awinan pakayunan semetone kareh antuk Ratun Setane,
kantos semeton mobab ring Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur
ngengkebang abagian pamelin tegal semetone punika? 4 Sadurung tegale
punika adol semeton, boyake tegale punika mula tuah tegal semeton? Tur
sasampune kadol, jinahne taler semeton sane nuenang. Napi awinan
semeton ngrincikang kadi asapunika ring pakayunan semetone? Boyaja
manusa sane bobabin semeton, nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa!" 5
Wau Ananias miragi baos Dane Petrus kadi asapunika, jeg pramangkin
ipun bah tur padem. Sawatek anake sane miragi paindikane punika sami
pada ajerih. 6 Irika wenten makudang-kudang anak truna rauh ngambil
sawan Ananiase tumuli karingkes tur kabakta medal, raris kapendem. 7
Sawatara maletan tigang jam, somahipune raris rauh irika, nanging
paindikane sane iwau punika tan uningin ipun. 8 Dane Petrus tumuli
mabaos ring ipun, sapuniki: "Semeton Sapira, indayang orahang ring tiang,
punapike sawiakti aji amunika durus tegal semetone?" Pasauripune:
"Inggih sawiakti wantah aji amunika!" 9 Irika Dane Petrus raris mabaos
ring ipun sapuniki: "Napi awinan semeton sareng kalih jeg saadung
mintonin Roh Ida Sang Panembahan? Anake sane nanem sawan rabin
semetone, sampun ring obag-obagan jelanane, jagi ngosong semeton
medal." 10 Jeg pramangkin ipun bah ring ajeng Dane Petrus, ngraris
padem. Ipun raris kagosong medal, antuk paratrunane iwau, tumuli
katanem ring samping genah kurenanipune matanem. 11 Pasamuane
miwah sakancan anake sane miragiang paindikane punika, sami pada
ajerih pisan. 12 Daweg punika parautusan Ida Hyang Yesus akeh
ngwentenang praciri miwah katawahan-katawahan ring pantaran jadmane
akeh punika. Sawatek anake sane pracaya ring Ida Hyang Yesus sami
tansah pada saadung mapunduh, nunggil dados asiki ring Piasan
Salomone. 13 Anake sane lianan, tan wenten sane purun matunggilan ring
anake sane pracaya punika, nanging makasami pada ngajiang anake sane
pracaya punika. 14 Samaliha sayan sue mawuwuh-wuwuh akehnya anake
lanang istri sane pracaya ring Ida Sang Panembahan. 15 Sasampune
manggihin katawahan sane kakardi antuk parautusan Ida Hyang Yesus,
akeh anake pada ngajak anak sakit ka sisin margine, kasareang ring tabane
miwah ring tikehe, mangdane yening Dane Petrus nglintang irika, anake
sakit punika keni kaungkulin antuk lawat Dane Petrus. 16 Samaliha akeh
anake pada mabered rauh saking kota-kota sane wenten ring samping-
samping kota Yerusalem, tur ngajak anak-anak sakit miwah sakancan anak
sane karangsukan setan. Anake punika makasami pada kasegerang. 17
Irika Sang Pandita Agung miwah parapangiring idane, inggih punika
sawatek anggota golongan Sadukine, kalintang merang ring kayun. Punika
awinane ida dane sareng sami mapakayunan jaga nyangsarain parautusan
Ida Hyang Yesus. 18 Parautusan Idane tumuli kejuk tur kapangkeng. 19
Nanging duk wengi punika jelanan pangkenge punika kampakang antuk
malaekat Ida Sang Panembahan, parautusan Idane katuntun medal, tur
kapangandikain sapuniki: 20 "Kemaja ka Perhyangan Agung, tur
tuturangja idup anyare teken anake makejang." 21 Parautusan Ida Hyang
Yesus pada sairing, tur sasampune tatas rahina dane ngranjing ka
Perhyangan Agung tur dane ngraris ngawitin nguruk irika. Duk punika
Sang Pandita Agung miwah parapangiring idane ngwedalang arah-arah,
marumang Majelis Agamane, inggih punika parapanglingsir bangsa
Yahudine. Ida taler ngandikayang mangda parautusan Ida Hyang Yesus
kamedalang saking pangkeng, tur katangkilang ring ajeng parumane
punika. 22 Nanging ritatkala paraprajurite rauh ring pangkeng,
parautusane tan wenten panggihin ipun irika, duaning punika ipun raris
mawali tur nguningayang indike punika ring Majelis Agamane, sapuniki:
23 "Ritatkala titiang rauh ring pangkeng, panggihin titiang korin
pangkenge kantun makancing tekek pisan, tur parapajagaane pada sregep,
sayaga ring arepan korine. Nanging wau korine punika ampakang titiang,
tan wenten jadma panggihin titiang ring tengah pangkenge punika!" 24
Duk parakomandan pajagaan Perhyangan Agunge miwah parapangageng
panditane mireng paindikane punika, dane sami angob tur mataken, napi
sane ngawinang parautusane kadi asapunika. 25 Duk punika raris wenten
anak rauh nangkil tur matur piuning sapuniki: "Inggih guru, anake sane
sampun pangkeng guru punika, sane mangkin ipun wenten ring Perhyangan
Agung sedek ngurukang anake akeh!" 26 Irika komandan pajagaan
Perhyangan Agunge kairing antuk parapajagaane raris ngambil
parautusane punika, nanging tan malih nganggen kawirosan, kabatek antuk
ajerih danene ring anake akeh, mangda sampunang dane kencurin antuk
batu. 27 Dane tumuli nangkilang parautusane punika ring ajeng Majelis
Agamane. Irika parautusane katetes antuk Sang Pandita Agung, 28
sapuniki: "Tiang suba pangsanget pesan nombahang ragane ngurukang
nganggon kawisesan adan Yesuse ento. Nanging ane jani kota Yerusaleme
makejang suba ebekin ragane baan paurukan ragane ento. Tur ragane sarat
mabudi nalih tiang ajak makejang ane ngamatiang Yesus!" 29 Dane Petrus
miwah parautusane sane lianan, tumuli masaur, sapuniki: "Iraga patut
sairing ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, langkungan ring ninutin imanusa.
30 Sasampunne ragane nyedayang Ida Hyang Yesus malantaran mentang
tur macek Ida ring salibe, Ida Sang Hyang Widi Wasa, Widin leluur
iragane tumuli nangiang Ida saking pantaran anake padem. 31 Ida Sang
Hyang Widi Wasa sampun nangiang Ida tur nglinggihang Ida ring
singasanane sane mawisesa ring tengen Idane buat dados Pamucuk miwah
Juru Rahayu, mangda bangsa Israele prasida polih sela buat ngesehin
pepineh muah ngutang dosa-dosannyane tumuli polih pangampura saking
Ida Sang Hyang Widi Wasa. 32 Titiang sareng sami puniki miwah Roh Ida
Sang Hyang Widi Wasa, sane kapaicayang antuk Ida Sang Hyang Widi
Wasa ring sawatek anake sane astiti bakti ring Ida, dados saksi pabuat
saluiring paindikane punika." 33 Wau mireng paindikane punika, sawatek
anake sane parum punika sami pada marasa merang ring kayun, kantos
sami mapakayun jaga nyedayang utusane punika. 34 Nanging saking
pantaran anake sane parum irika, wenten anak saking golongan Parisi adiri
sane mapesengan Gamaliel, guru agama sane kajiang antuk anake akeh.
Dane tumuli ngadeg tur mapinunas mangda parautusane punika kabakta
medal ka jaba riin. 35 Wus punika dane raris matur ring Majelis Agamane
sapuniki: "Inggih semeton bangsa Israel, patut semeton tangar pisan ring
paindikane sane jaga margiang semeton marep ring jadmane puniki. 36
Sane riin wenten anak sane mawasta Teudas sane ngaku-ngaku dados
pamimpin. Wenten sawatara sareng samas diri anak sane ngraremin ipun.
Nanging ipun kapademang, tur sawatek pangiringipune sami pada sambeh
pablesat, tur sirna. 37 Wusan punika duk masan anake nyacah jiwa, wenten
malih anak mawasta Yudas saking wewengkon Galilea. Ipun taler akeh
polih anak sane satinut ring ipun. Nanging ipun taler kapademang tur
sawatek pangiringipune sami pada sambeh pablesat. 38 Kadi asapunika
taler ngeniang indike sane mangkin, tiang matur pakeling ring
parasemeton, sampunang pisan semeton mlegendahang jadmane puniki.
Banggayang ipun sapunika. Yening pepineh miwah pakardinipune punika
saking imanusa kawitnyane, sinah ipun jaga sirna. 39 Nanging yening
saking Ida Sang Hyang Widi Wasa kawitnyane, parasemeton tan jagi
mrasidayang nyirnayang jadmane puniki. Menawi benjang pungkur jaga
sinah, mungguing semeton sujatinipun nglawan Ida Sang Hyang Widi
Wasa." Pakeling Dane Gamaliel punika kapatut antuk Majelis Agamane.
40 Parautusane punika tumuli kapangandikayang ngranjing, raris dane
katigtig tur kaglemekin mangda dane sampunang malih ngurukang
nganggen kawisesan parab Ida Hyang Yesus. Wus punika raris dane
kabebasang. 41 Parautusan Ida Hyang Yesus raris medal, kesah saking
Majelis Agamane punika, tur marasa liang pisan, santukan Ida Sang Hyang
Widi Wasa sampun nglugrain dane nandang sangsara malantaran parab Ida
Hyang Yesus. 42 Nyabran rahina dane nglanturang ngurukang miwah
midartayang Orti Rahayu indik Ida Hyang Yesus, Sang Prabu Sane
Kajanjiang punika, ring Perhyangan Agung miwah ring umah-umah anake.

6:1 Duk punika pasamuane sayan mawuwuh-wuwuh akehipun. Raris
wenten pakrimik ring pantaran anak Yahudi uedan Yunani marep ring anak
Yahudi uedan Yudea. Santukan rikala ngedumang padana nyabran rahina,
parabebalu uedan Yunanine sering kalemenahang. 2 Duaning punika
parautusane makaroras tumuli munduhang pasamuane makasami, saha
mabaos sapuniki: "Kirang patut rasanne yen tiang sareng sami kantos
tuleman midartayang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa, majalaran
wantah ngetang jinah kewanten. 3 Inggih parasemeton, duaning punika
pilihja anak sane sampun kabaos sadu tur wicaksana ring pantaran
semetone pitung diri akehipun, samaliha sane kabekin antuk Roh Ida Sang
Hyang Widi Wasa. Ipun jagi serahin tiang ngamargiang paindikane punika.
4 Mangda tiang sareng roras puniki mrasidayang ngilis ngamargiang
pangastawan miwah midartayang Orti Rahayu kewanten." 5 Pasamuane
makasami pada saadung ring baos parautusane punika. Duaning punika
ipun sareng sami raris milih Dane Stepanus, anak sane pageh pracaya ring
Ida Hyang Yesus lan kabekin antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa
miwah Dane Pilipus, Dane Prokorus, Dane Nikanor, Dane Timon, Dane
Parmenas miwah Dane Nikolaus anak saking kota Antiokia sane magama
Yahudi. 6 Dane sareng pepitu raris katangkilang ring ajeng parautusane.
Irika parautusan Ida Hyang Yesus tumuli ngastawayang dane tur napak
duur danene antuk tangan. 7 Sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa raris
sayan sumebar. Pasamuane ring Yerusalem sayan maweweh-weweh
akehipun, tur akeh taler parapandita sane nrima tur pracaya ring Orti
Rahayune punika. 8 Duk punika Dane Stepanus sane bek antuk sih
pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa, samaliha bek antuk kawisesan,
ngwentenang makudang-kudang katawahan miwah praciri ring arepan
anake akeh. 9 Nanging wenten makudang-kudang anak sane ngamesehin
dane. Anake punika warga pasamuan Yahudi sane mawasta Pasamuan
Anak Merdeka, inggih punika anak Yahudi uedan kota Kirene miwah kota
Aleksandria. Anake punika kasarengin antuk anak Yahudi saking
wewengkon Kilikia miwah Asia, sami pada matembung baos nglawan
Dane Stepanus. 10 Nanging rikala Dane Stepanus mabaos, Roh Ida Sang
Hyang Widi Wasa ngicen dane kawicaksanan, kantos sakancan anake
punika nenten mrasidayang nimpalin baos danene. 11 Raris anake punika
ngoles makudang-kudang anak, mangdane nyak mabaos sapuniki: "Tiang
sareng sami sampun miragi jadmane puniki ngucap langgana ring Dane
Musa miwah ring Ida Sang Hyang Widi Wasa." 12 Malantaran punika ipun
ngoles anake katah, parapanglingsire miwah paraguru agamane. Sakancan
anake punika tumuli pada nyagjag tur ngejuk Dane Stepanus, raris
katangkilang ring ajeng Majelis Agamane. 13 Anake punika raris ngajak
makudang-kudang anak jaga kanggen saksi, buat ngaturang kasaksian
palsu marep ring Dane Stepanus, sapuniki: "Anake puniki tansah
nganistayang Perhyangan Agung iragane, Pidabdab Torate. 14 Titiang
sareng sami sampun miragi baosipune mungguing Yesus saking kota
Nasaret punika jaga nguugang Perhyangan Agunge, tur ngesehin tata
krama sane sampun tami iraga saking Dane Musa!" 15 Sawatek anake
sane paum ring Majelis Agamane punika sami pada mandreng Dane
Stepanus. Irika prarain danene kakantenang waluya sakadi prarain
malaekat.

7:1 Sang Pandita Agung raris mataken ring Dane Stepanus, sapuniki:
"Apake saja buka keto?" 2 Irika Dane Stepanus matur kadi asapuniki:
"Inggih parasemeton miwah parapanglingsir titiange, pirengangja atur
titiange puniki. Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Luih sampun
makantenang raga ring Dane Abraham leluur iragane duk dane kantun
malinggih ring tanah Mesopotamia, sadurung dane lunga tur jenek ring
tanah Haran. 3 Irika Ida Sang Hyang Widi Wasa masabda ring dane,
sapuniki: 'Kalahinja panyamaan muah gumin kitane, tur kemaja kita luas ka
gumi ane lakar patujuhang Ulun teken kita!' 4 Punika awinannya dane
kesah saking jagat Kasdime tumuli jenek malinggih ring tanah Haran.
Sasampun ajin danene seda, Ida Sang Hyang Widi Wasa ngandikayang
dane magingsir saking irika, ka jagate puniki, genah linggih parasemeton
miwah paraida danene sane mangkin. 5 Duk punika Ida Sang Hyang Widi
Wasa nenten mapaica tanah angan atampak, sane jaga dados duen danene
ngraga, nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa majanji jaga maicayang
tanahe puniki ring Dane Abraham, tur jaga dados druen danene miwah
saparisentanan danene. Duk Ida Sang Hyang Widi Wasa ngardi prajanjian
punika, Dane Abraham durung madue putra. 6 Sapuniki sabdan Ida Sang
Hyang Widi Wasa ring dane: 'Parisentanan kitane lakar nongos di gumin
anake, ditu ia dadi panjak tur lakar kasangsarain samas tiban makelonne. 7
Nanging Ulun lakar nyisipang bangsane ane manjakang ia, tur sasubane
keto ia ajaka makejang lakar magedi uli di gumine totonan, tur lakar
mabakti teken Ulun di gumine ene.' 8 Irika Ida Sang Hyang Widi Wasa
raris mapaica upakara sunat ring Dane Abraham, pinaka dados pikukuh
prajanjian punika. Punika awinanipun Dane Abraham raris nyunat Dane
Ishak, sasampune dane mayusa kutus rahina; Dane Ishak nyunat Dane
Yakub miwah Dane Yakub nyunat panglingsir leluur iragane makaroras. 9
Santukan parapanglingsir leluur iragane iri ati ring Dane Yusup, dane
tumuli kadol dados panjak ring Mesir. Nanging Ida Sang Hyang Widi
Wasa nyayubin dane, 10 tur ngluputang saking saananing kasangsaran.
Rikala Dane Yusup tangkil ring ajeng Sang Piraun, sang madeg prabu ring
Mesir, Ida Sang Hyang Widi Wasa mapaica kawicaksanan tur ngiangin
dane, ngantos dane kaledangin olih Sang Piraun. Sang Piraun tumuli
ngadegang dane dados gubernur buat ngenterang jagat Mesire miwah
sadaging purin sang prabune. 11 Irika raris wenten sayah ageng ring jagat
Mesir miwah ring jagat Kanaan, kantos akeh jadmane keni sayah.
Paraleluur iragane taler tan mrasidayang molih ajeng-ajengan. 12 Duaning
punika ritatkala Dane Yakub mireng wenten gandum ring Mesir, dane raris
ngutus putra-putran danene, paraleluur iragane. Punika pamargin danene
sane kaping pisan ka Mesir. 13 Ring pamargin danene ka jagat Mesir sane
kaping kalih, Dane Yusup raris nyinahang raga ring parasemeton danene.
Sang prabu Mesire raris wikan ring palelintihan Dane Yusup. 14 Irika
Dane Yusup raris ngwentenang utusan tangkil ring Dane Yakub, ajin
danene, ngaturin mangda dane sakulawarga ledangja rauh ka Mesir.
Kulawargan danene makasami wenten tigang benang diri. 15 Dane Yakub
tumuli lunga ka jagat Mesir. Irika dane miwah paraleluur iragane seda. 16
Layon danene makasami kagingsirang ka kota Sikem, tur kapendem ring
setrane sane pecak katumbas antuk Dane Abraham, saking parisentanan
Dane Hemor. Setrane punika pecak katumbas antuk jinah perak. 17 Rikala
sampun sayan nampek rauh panemayan Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga
ngamargiang janjin Idane, sane sampun janjiang Ida ring Dane Abraham,
sayan mawuwuh akehipun bangsan iragane ring jagat Mesir. 18
Pamuputipun wenten sang prabu siosan jumeneng prabu ring jagat Mesir,
sane tan uning ring Dane Yusup. 19 Sang prabu punika masangang
pangindrajala marep ring bangsan iragane tur nyangsaren leluur iragane
miwah kapaksa kapangandikayang ngentungang rare-rarennyane mangda
padem, mangdane bangsan iragane puceh. 20 Duk masane punika Dane
Musa embas, inggih punika anak alit sane kalintang bagus. Tigang sasih
suennya dane kapatiningin ring jeroan danene. 21 Tur ritatkala dane
kentungang, dane raris kaduduk antuk okan Sang Prabu Piraun sane istri,
tur kapatiningin kadadosang putran idane ngraga. 22 Irika dane polih
paurukan indik saluiring kaweruh wong Mesire, tur dane mawibawa
sajeroning bebaos miwah pamargin danene. 23 Sasampune Dane Musa
mayusa petang dasa taun, irika wetu pakayunan danene jaga macecingak
ring semeton-semeton danene, inggih punika bangsa Israel. 24 Daweg
punika cingak dane wenten satunggiling anak Israel kaala-ala olih anak
Mesir adiri. Irika dane tumuli nulungin tur melanin anak Israele punika
malantaran ngamademang anak Mesir punika. ( 25 Pitaenang dane,
bangsan danene pacang ngresep, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa
ledang mrabotang dane buat jaga mebasang bangsan danene. Nanging dane
sareng sami pada tan ngresep.) 26 Benjangipun malih dane ngaksi wenten
anak Israel magerengan sareng kalih tur dane ngindayang nyapsap anake
sareng kalih punika. Pangandikan danene sapuniki: 'Inggih semeton
indayang pirengang baos tiange. Ragane sareng kalih pada masemeton.
Napi awinane semeton magerengan ngajak timpal?' 27 Nanging anake sane
nuunin ngajak timpalnyane magerengan punika raris nuludang dane ka
samping, sarwi mabaos sapuniki: 'Sapasira sane nadosang ragane
pamrentah miwah hakim ring pantaran tiange sareng kalih? 28 Punapike
ragane taler mapakayunan jaga ngamademang tiang, sakadi ragane
ngamademang anak Mesire dibi?' 29 Wau Dane Musa mireng baos anake
punika, dane raris makaon tan papamit saking Mesir, tumuli jenek
malinggih ring tanah Midian. Irika dane madue putra lanang kekalih. 30
Sasampune maletan petang dasa taun, tumuli wenten salah tunggil
malaekat Ida Sang Hyang Widi Wasa makantenang raga ring Dane Musa,
ring tengah bet ketket sane ngendih murub, ring tegal melakange sane
nampek saking Gunung Sinai. 31 Dane Musa kalintang angob manggihin
paindikane punika, tumuli nganampekin bete punika mangda tatas antuk
dane nyingakin. Irika raris dane mireng sabdan Ida Sang Panembahan,
sapuniki: 32 'Ulun Widin leluur kitane, Widin Abraham, Ishak muah
Yakub.' Irika Dane Musa jejeh ngetor tur tan purun malih maliat. 33 Ida
Sang Panembahan malih masabda ring dane, sapuniki: 'Embusja sandal
kitane sawireh tongos kitane majujuk ene tanah suci. 34 Ulun suba nyingak
kasangsaran ane tandangina baan kaulan Ulune di tanah Mesir. Ulun suba
ningeh sesambatannyane, tur Ulun lakar tumurun mebasang ia. Ane jani
Ulun lakar ngutus kita ka tanah Mesir.' 35 Dane Musa punika, sane katulak
antuk bangsa Israel antuk baos kadi asapuniki: Sapasira sane nadosang
ragane pamrentah miwah hakim, dane punika sane kutus antuk Ida Sang
Hyang Widi Wasa, malantaran sang malaekat sane sampun makantenang
raga ring bete sane ngendih murub, buat dados pamrentah miwah juru
rahayu. 36 Dane nuntun bangsane punika medal saking jagat Mesir,
ngadakang makudang-kudang praciri miwah katawahan ring jagat Mesir,
ring Segara Abang miwah ring tegal melakange, kantos petang dasa taun
suenipun. 37 Dane Musa puniki sane sampun mapidarta ring bangsa Israele
puniki: 'Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga ngadegang nabi adiri pabuat
semeton sane pateh sakadi tiang, sane metu saking pantaran semetone.' 38
Dane Musa puniki sane sampun sareng-sareng bangsa Israel ring tegal
melakange, irika dane sinarengan ring paraleluur iragane miwah sang
malaekat sane pecak ngandika ring dane ring Gunung Sinai. Dane sane
sampun nyuun sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa tur ngrauhang sabda
punika ring iraga. 39 Nanging paraleluur iragane tan kayun ninutin dane,
tur dane kasampingang, tur leluur iragane meled mawali ka jagat Mesir. 40
Punika awinan dane sareng sami matur ring Dane Harun sapuniki:
'Karyanangja tiang dewa sane pacang mamargi ring arep tiange. Santukan
tiang tan uning yen paindikan napi sane sampun nibenin Dane Musa, sane
sampun nuntun tiang medal saking jagat Mesir.' 41 Irika paraleluur iragane
makarya arca godel banteng asiki, raris kaupakarain, tur dane
ngwentenang karya ageng miwah masuka rena malarapan pakaryan danene
punika. 42 Nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa raris matinggal saking
dane, tur manggayang dane mabakti ring bintang-bintang ring langite
sakadi sane sampun kasurat ring cakepan paranabine, sapuniki: Ih bangsa
Israel! Buron apa ane suba tampah tur aturang kita teken Ulun, dugase di
tegal melakange, kanti petang dasa tiban makelonne. 43 Aukudko tusing
ada. Buina kita suba negen palinggih Dewa Moloke muah arca bintang
Dewa Repane. Ento makejang arca ane gae tur sumbah kita. Wireh keto
Ulun bakal ngentungang tur ngutang kita kanti ka gumi Babele.' 44
Palinggih Ida Sang Hyang Widi Wasa tansah wenten ring pantaran
paraleluur iragane, rikala dane ring tegal melakange. Palinggihe punika
kawangun manut sakadi sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa ring Dane
Musa, tur sapaut ring conto sane sampun kedengang ring dane. 45
Sasampune punika paraleluur iragane sane ngwarisin palinggihe punika
saking wong tuannyane, kapimpin antuk Dane Yosua ngaug tanahe puniki.
Tanahe puniki sane keni kajarah saking bangsa-bangsane sane sampun
katundung saking arepan danene, antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.
Daweg punika palinggihe punika taler kategen tur kadegang iriki, ngantos
rauh ring masan panyeneng Ida Sang Prabu Daud. 46 Ida Sang Prabu
Daud kalintang kaledangin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Irika ida
raris mapinunas mangda kalugra ngwangun perhyangan buat linggih Ida
Sang Hyang Widi Wasa, Widin Dane Yakub. 47 Nanging Ida Sang Prabu
Salomo sane ngwangun Perhyangan pabuat linggih Ida Sang Hyang Widi
Wasa. 48 Nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa Sane Maha Luur, nentenja
malingga ring perhyangane sane kakardi antuk imanusa, sakadi
pangandikan nabine sapuniki: 49 'Kene sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa:
Langite ento dadi palinggih Ulune muah gumine dadi tatakan batis Ulune.
Perhyangan ane buka kenken ane gae kita buat Ulun? Buina tongos ane
buka apa ane dadi tongos Ulun masandekan? 50 Tusingke ene makejang
Ulun ane ngadakang?' 51 Inggih parasemeton! Ambate bengkung
parasemetone! Ambate punggung pakayunan parasemetone miwah ambate
bongol karnan semetone marep ring sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa.
Pateh sakadi leluur parasemetone, parasemeton taler tansah nulak Roh Ida
Sang Hyang Widi Wasa. 52 Wentenke nabi-nabi sane tan kasangsarain olih
leluur parasemetone? Dane nyedayang parautusan Ida Sang Hyang Widi
Wasa, sane duke nguni sampun nartayang indik pacang rauh Parekan Idane
sane sujati, tur sane mangkin sampun tilas tur sedayang semeton. 53
Parasemeton sampun nampi pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa sane
karauhang antuk paramalaekate, nanging parasemeton nenten kayun
ninutin pituduhe punika!" 54 Riwau paraanggota Majelis Agamane mireng
baos Dane Stepanuse kadi asapunika, sami pada duka pisan saha giet-giet.
55 Nanging Dane Stepanus sane kabekin antuk Roh Ida Sang Hyang Widi
Wasa, raris nulengek ka langite tur cingakin dane teja kaluihan Ida Sang
Hyang Widi Wasa miwah Ida Hyang Yesus ngadeg ring genah sane
mawisesa ring tengen Ida Sang Hyang Widi Wasa. 56 Raris dane mabaos
sapuniki: "Cingakinja, tiang manggihin langite mampakan, miwah Sang
Putraning Manusa ngadeg ring genahe sane mawisesa ring tengen Ida Sang
Hyang Widi Wasa!" 57 Paraanggota Majelis Agamane sami pada jerit-jerit
tur nekep karna tumuli sami mabriuk ngejuk Dane Stepanus, 58 kapaid
kabakta medal saking kotane tur kencurin antuk batu. Parasaksine pada
ngembus baju jubahnyane tur kagenahang, katongosin antuk anak adiri
sane mapesengan Saulus. 59 Rikala Dane Stepanus kencurin antuk batu,
raris dane ngastawa ring Ida Sang Panembahan, sapuniki: "Inggih Ratu
Hyang Yesus, trimaja roh titiange." 60 Sambilang dane matedoh, dane
matur saha jangih sapuniki: "Inggih Ratu Sang Panembahan, sampunangja
dosane puniki kapategenang ring ipun sareng sami." Wus mabaos kadi
asapunika, dane raris seda.

8:1 Dane Saulus taler adung pisan ring indik sedan Dane Stepanuse
punika. Ngawit saking rahinane punika sangsara sane kalintang ageng
nibenin pasamuane ring kota Yerusalem. Sajawining parautusan Ida Hyang
Yesus, sawatek anake sane pracaya ring Ida Hyang Yesus pablesat
nylupsup ring sawewengkon jagat Yudea miwah Samaria. 2 Duk punika
wenten makudang-kudang anak sane astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi
Wasa mendem sawan Dane Stepanus, saha banget pisan antukipun
mangelingin. 3 Nanging Dane Saulus sarat pisan antuk dane mapiuleh jaga
ngeseng pasamuane. Sabilang umah peped dane nyelepin, tur yening irika
wenten anak pracaya ring Ida Hyang Yesus, raris kapaid medal, tan
ngetang luh muani, tumuli karanjingang ring pangkenge. 4 Sakancan anake
sane pracaya ring Ida Hyang Yesus, sane sampun pablesat nylupsup
milehan punika, sami pada midartayang Orti Rahayu. 5 Dane Pilipus
ngungsi satunggiling kota ring wewengkon Samaria, tur dane midartayang
ring sakancan anake irika indik Ida Sang Prabu Sane Kajanjiang punika. 6
Anake punika sami pada teleb miragiang pamidartan Dane Pilipus. Ipun
sareng sami pada ngincepang daging pidartane punika, sarwi ngantenang
praciri-praciri sane kaadakang antuk Dane Pilipus. 7 Akeh setane pada
medal saha jerit-jerit saking anak sane karangsukan setan; akeh anak sane
perot miwah rumpuh sampun prasida kasegerang. 8 Irika raris wenten
kaliangan ageng pisan ring kotane punika. 9 Ring kota punika wenten anak
sane mawasta Simon, sane sampun saking sue nganggen pangiwa saha
ngranayang sawatek anak Samariane sami pada gaok ring ipun. Samaliha
ipun matingkah sakadi anak sane pinih utama irika. 10 Sawatek anake ring
kotane punika, agung alit, sami pada satinut ring ipun, saha mabaos
asapuniki: "Anake ene mula tuah kakuasaan Ida Sang Hyang Widi Wasa,
ane kasub kasambat kakuasaan ane agung." 11 Anake sami pada leket ring
ipun santukan sampun saking sue anake punika pada angob ring kasaktian
pangiwanipune. 12 Nanging sasampune ipun sareng sami pada pracaya
ring pidartan Dane Pilipus ngeniang Orti Rahayu indik Pamrentahan Ida
Sang Hyang Widi Wasa miwah indik parab Ida Hyang Yesus Kristus, ipun
sareng sami, lanang istri pada kalukat. 13 Simon taler pracaya ring Ida
Hyang Yesus. Tur sasampune ipun kalukat, ipun tansah ngiring Dane
Pilipus. Ipun kalintang angob rikala ngeton katawahan-katawahan sane
ageng miwah praciri-praciri sane kaadakang antuk Dane Pilipus. 14
Parautusan Ida Hyang Yesus sane ring kota Yerusalem miragi indik jadma
Samariane sampun nampi sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa, punika
awinan dane raris ngutus Dane Petrus miwah Dane Yohanes mrika. 15
Sasampune rauh irika, sang kalih tumuli ngastawayang jadma Samariane
punika mangda ipun sareng sami kapaicain Roh Ida Sang Hyang Widi
Wasa, 16 santukan ipun durung katedunin antuk Roh Ida Sang Hyang Widi
Wasa. Ipun wantah kalukat kadadosang pangiring Ida Hyang Yesus
kewanten. 17 Irika Dane Petrus miwah Dane Yohanes ngungkulang tangan
danene ring sirahipune, tur ipun sami kapaicain Roh Ida Sang Hyang Widi
Wasa. 18 Rikala Simon manggihin, mungguing Roh Ida Sang Hyang Widi
Wasa sampun tumurun ring jadmane punika majalaran ipun kaungkulin
tangan antuk parautusan Ida Hyang Yesus, raris ipun ngaturang jinah ring
Dane Petrus miwah Dane Yohanes, 19 saha matur sapuniki: "Inggih
semeton icenja taler tiang kawisesan puniki. Mangda anake sane ungkulin
tiang tangan, jaga kalugra nampi Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa." 20
Nanging Dane Petrus mabaos ring ipun sapuniki: "Wastu semeton sareng-
sareng ring jinah semetone kageseng ring api nrakane. Santukan semeton
mitaenang sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa kengin katumbas
antuk jinah. 21 Semeton nenten maderbe bagian wiadin duman sajeroning
pakaryan tiange puniki, santukan pepineh semetone nenten jujur ring ayun
Ida Sang Hyang Widi Wasa. 22 Sehinja tur kutangja pepineh semetone
sane corah punika, tur ngastawaja ring Ida Sang Panembahan, mangdane
Ida ledang ngampurayang pepineh semetone sane kadi asapunika. 23
Santukan sampun panggihin tiang, mungguing manah semeton pait makilit
sakadi nyali, tur semeton sampun kategul antuk kacorahan." 24 Simon
raris matur ring Dane Petrus miwah Dane Yohanes, sapuniki: "Inggih
semeton, astawayangja tiang ring Ida Sang Panembahan mangda saluiring
paindikan sane baosang semeton iwau, sampunang nibenin tiang." 25
Sasampune sang kalih puput mapaica kasaksian miwah midartayang
sabdan Ida Sang Panembahan, Dane Petrus miwah Dane Yohanes tumuli
mawali ka kota Yerusalem. Sajeroning pamargin danene, dane
midartayang Orti Rahayu ring desa-desa ring wewengkon Samariane
punika. 26 Wus punika raris wenten malaekat Ida Sang Panembahan
ngandika ring Dane Pilipus sapuniki: "Kinkinang dewek kitane, kemaja
majalan ngalodang ka jalane ane uli kota Yerusalem ka kota Gasa."
(Margine punika sampun tan kantun kagunayang.) 27 Irika Dane Pilipus
makinkin raris mamargi. Duk punika wenten prakangge agung saking jagat
Etiopia nuju mamargi mantuk. Prakangge agung punika, dados prakangge
buat ngetangang druen Sri Kandake, Sang Raja Putri ring jagat Etiopia.
Dane sampun lunga ka kota Yerusalem ngaturang bakti ring Ida Sang
Hyang Widi Wasa, tur sane mangkin dane mawali mantuk nglinggihin
kreta. Sajeroning pamargin danene punika, dane ngwacen cakepan dane
Nabi Yesaya. 29 Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa raris ngandika ring Dane
Pilipus, sapuniki: "Kemaja paekin kretane ento!" 30 Dane Pilipus digelis
nganampekin, irika kapiragi prakanggene punika sedekan ngwacen
cakepan dane Nabi Yesaya, punika awinan Dane Pilipus mataken ring dane
sapuniki: "Punapike ragane ngresep ring paindikan sane wacen ragane?"
31 Pasaur prakanggene punika: "Sapunapiang tiang jagi ngresep, yan tan
wenten anak sane nerangang ring tiang?" Dane raris ngaturin Dane Pilipus
munggah ka kretane tur malinggih sareng-sareng ring dane. 32 Paosan
cakepan sane wacen dane punika sapuniki: "Ida punika tan bina sakadi
biri-biri sane kadandan ka pajagalane. Ida tan bina sakadi panak biri-biri
sane kolok ritatkala bulunnyane kagundul. Asapunika Ida tan masuara
angan abuku. 33 Sajeroning kanistan, Ida katibakin pasisip. Tan wenten
anak sane pacang mrasidayang nuturang babad palelintihan Idane.
Santukan urip Idane sampun kabancut saking jagate." 34 Sang prakangge
agung raris matur ring Dane Pilipus: "Indayang dartayang ring tiang, indik
sapasirake puniki, sane kabaosang olih nabine puniki? Punapike indik
danene ngraga, punapi indik anak lianan?" 35 Dane Pilipus raris mapidarta
ring dane, kakawitin saking wewacene iwau, buat nartayang Orti Rahayu
indik Ida Hyang Yesus. 36 Sapanglantur pamargin dane sang kalih, raris
rauh ring genahe sane wenten toyanipun. Irika sang prakangge agung raris
matur ring Dane Pilipus, sapuniki: "Ring genahe puniki wenten toya.
Punapike wenten pialang yening tiang nunas kalukat?" 37 Dane Pilipus
tumuli matur ring dane: "Yening sampun nguleng pakayunan ragane
pracaya ring Ida Hyang Yesus, sampun sinah tan wenten pialang." Pasaur
danene: "Inggih tiang pracaya mungguing Ida Hyang Yesus Kristus punika
putran Ida Sang Hyang Widi Wasa." 38 Sang prakangge agung raris
ngandikayang ngrarianang kretan danene. Irika raris sang kalih, inggih
punika Dane Pilipus miwah sang prakangge agung, tumuli tedun ka
toyane. Dane raris kalukat antuk Dane Pilipus. 39 Rikala sang kalih
munggah saking toyane, tan pararapan Roh Ida Sang Panembahan mancut
Dane Pilipus, kantos sang prakangge agung nenten malih nyingakin Dane
Pilipus. Sang prakangge agung raris nglanturang pamargin danene saha
liang pisan. 40 Nanging Dane Pilipus napetang ragan danene sampun ring
kota Asdod. Irika dane mamargi milehan ring kota-kotane makasami,
midartayang Orti Rahayu kantos rauh ring kota Kaisarea.

9:1 Duk punika Dane Saulus sarat pisan mapakayun mademang parasisian
Ida Sang Panembahan. Dane tumuli nangkil ring Sang Pandita Agung, 2 tur
nunas surat kuasa sane jaga katurang ring majelis pasamuan agama
Yahudine ring kota Damsik. Mangdane yan dane manggihin anak sane
ngagem paurukan Ida Sang Panembahan irika, eluh wiadin muani,
makasami jaga ejuk dane tur pacang kabakta ka kota Yerusalem. 3
Sajeroning pamargin danene ngungsi ka kota Damsik, riwau dane nampek
ring kotane punika, tan dumade jeg wenten sinar makebiar saking langite
ngiter dane. 4 Irika dane bah ka tanahe tur dane raris miragi sabda sane
asapuniki: "Ih Saulus, Saulus, ngudiang dadi Saulus nyangsarain Manira?"
5 Dane Saulus raris matur, sapuniki: "Inggih Ratu Panembahan, sapasirake
sujatinne IRatu?" Pangandikan Sang Sabda: "Manira ene suba Yesus ane
sangsarain kita. 6 Ane jani bangunja, tur lautang ka kota. Ditu kita lakar
korahin, apa ane patut lakonin kita." 7 Anake sane nyarengin pamargin
Dane Saulus punika, sami pada mandeg, saha tan nyidayang mabaos angan
abuku. Ipun miragi sabdane punika, nanging tan wenten jadma sane
panggihin ipun. 8 Dane Saulus raris matangi, tumuli ngedatang
panyingakan, nanging dane tan mrasidayang nyingakin punapa-punapi.
Duaning asapunika, dane raris kadandan antuk timpal-timpalnyane
ngranjing ka kota Damsik. 9 Tigang rahina suennya dane tan mrasidayang
nyingakin, tur sajeroning tigang rahina punika dane nenten ngajengang
miwah nginum. 10 Ring kota Damsik, wenten sisia adiri sane mawasta
Ananias. Ipun polih sipta jati, tur sajeroning sipta jati punika ipun ngeton
Ida Sang Panembahan ngandika ring ipun sapuniki: "Ih Ananias!"
Pasauripune: "Inggih Ratu Sang Panembahan, titiang kaula druene." 11 Ida
Sang Panembahan malih ngandika: "Kemaja ka jalane ane madan Jalan
Beneng, tur takonang ditu di umah Yudase, anak ane madan Saulus, ane uli
kota Tarsus. Ane jani ia sedekan ngastawa, 12 ia maan sipta jati tur
sajeroning sipta jatine ento ia ningalin ada anak teka madan Ananias,
ngungkulang lima di duur sirahne, apanga ia nyidayang buin ningalin." 13
Ananias tumuli matur: "Inggih Ratu Sang Panembahan, sampun katah
pisan anake maosang indik jadmane puniki, mungguing ipun sampun
nyangsarain parakaulan IRatune ring kota Yerusalem. 14 Samalihne ipun
rauh mriki ring kota Damsik makta surat kuasa saking pangageng
panditane jaga ngejuk sawatek anake sane pracaya ring Palungguh IRatu."
15 Ida Sang Panembahan malih ngandika: "Kemaja majalan! Sawireh
Manira suba milih ia dadi pangayah Manirane, buat nglumbrahang adan
Manirane di pantaran bangsa-bangsane ane tidong bangsa Israel muah di
ajeng pararatune muah di pantaran bangsa Israele. 16 Buina Manira lakar
nyinahang teken ia, sawatek sangsarane ane lakar tandangina malantaran
adan Manirane." 17 Irika Ananias tumuli mamargi, tur ngranjing ring
umahe punika. Ipun raris ngungkulang tangan ring Dane Saulus, sarwi
mabaos sapuniki: "Semeton Saulus, Ida Sang Panembahan, inggih punika
Ida Hyang Yesus, sane sampun makantenang raga ring semeton, rikala
semeton mamargi ngamrikiang, Ida ngutus tiang, mangdane semeton
nyidayang nyingakin tur kabekin antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa."
18 Daweg punika ugi jeg wenten sakadi sisik ulam, ulung saking
panyingakan Dane Sauluse tur dane malih mrasidayang nyingakin. Dane
tumuli matangi tur kalukat. 19 Tur sasampune dane ngajengang, bayun
danene mawali sakadi jati mula. Dane Saulus raris jenek makudang-
kudang rahina ring pantaran parasisiane ring kota Damsik. 20 Duk punika
taler dane ngawitin mapidarta ring perhyangan-perhyangan anak Yahudine
irika, midartayang indik Ida Hyang Yesus, mungguing Ida punika Putran
Ida Sang Hyang Widi Wasa. 21 Sawatek anake sane miragi pidartan
danene, sami pada angob tur mataken sapuniki: "Boyake jadmane puniki
sane sampun ngamademang sawatek anake sane nyambat-nyambat parab
Ida Hyang Yesus ring kota Yerusalem? Tur rauhipune mriki sane mangkin,
boyake ipun jaga ngejuk parapangiring Ida Hyang Yesus punika, praya
katurang ring ajeng parapangageng panditane?" 22 Nanging Dane Saulus
sayan ageng wibawannyane. Dane sarat pisan muktiang Ida Hyang Yesus
punika Sang Prabu Sane Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa,
kantos sawatek anak Yahudine ring kota Damsik pada nenten nyidayang
ngucap. 23 Sasampune wenten makudang-kudang rahina suennya,
sakancan anak Yahudine raris paum tur ngrincikang jaga nyedayang Dane
Saulus. 24 Nanging wenten anak ngwangsitin Dane Saulus indik
rerincikane punika. Pamedal kotane rahina wengi kajaga antuk anak
Yahudine, mangda ipun mrasidayang nyedayang Dane Saulus. 25 Nanging
sedek rahina anu, rikala wengi Dane Saulus kambil antuk parasisian
danene, tumuli dane kawadahin kranjang raris katantan tedun saking duur
tembok panyengker kotane. 26 Dane Saulus raris ngungsi Yerusalem. Irika
dane mapiuleh mangda nyidayang nunggil ring parasisian Ida Hyang Yesus
sane wenten irika. Nanging parasisiane punika ajerih ring dane. 27 Irika
Dane Barnabas raris nulungin tur ngajak dane ka ajeng parautusan Ida
Hyang Yesus. Dane nguningayang ring parautusane punika, indik Dane
Saulus sampun manggihin Ida Sang Panembahan ring margi, tur
sapariindik pangandikan Idane ring Dane Saulus. Dane taler nguningayang
indik kawanenan Dane Saulus ngurukang sajeroning parab Ida Hyang
Yesus ring kota Damsik. 28 Irika Dane Saulus raris jenek ring kota
Yerusalem sasarengan ring iparautusan Ida Hyang Yesus, tur wanen pisan
ngurukang sajeroning parab Ida Sang Panembahan. 29 Dane taler
mabebaosan miwah saling alap bebaos nglawan anak Yahudi uedan
Yunani, nanging anake punika ngaat jaga mamanah nyedayang dane. 30
Rikala parasemeton pasamuane irika uning ring paindikane punika,
parasemeton punika raris ngajak Dane Saulus ka kota Kaisarea, tur saking
irika dane katurin mangda ngraris ka kota Tarsus. 31 Ngawit saking duk
punika pasamuane ring wewengkon jagat Yudea, Galilea miwah Samaria
sami pada kerta raharja. Pasamuane kawangun tur urip sajeroning astiti
bakti ring Ida Sang Panembahan. Samaliha sayan maweweh akehipun,
malantaran pitulungan miwah panglipur saking Roh Ida Sang Hyang Widi
Wasa. 32 Duk punika Dane Petrus mamargi milehan. Sedek rahina anu,
dane ngrauhin parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane wenten ring
kota Lida. 33 Irika panggihin dane anak mawasta Eneas, ipun rumpuh
sampun saking kutus tiban suenipun tur tan mrasidayang bangun. 34 Dane
Petrus raris mabaos ring ipun, sapuniki: "Ih Eneas, Ida Hyang Yesus
Kristus nyegerang semeton. Bangunja tur dabdabang pasarean semetone."
Jeg pramangkin Eneas bangun. 35 Sawatek jadmane sane wenten ring kota
Lida miwah wewengkon Saron pada manggihin ipun, punika ngawinang
jadmane punika sami pada pracaya ring Ida Sang Panembahan. 36 Duk
punika ring kota Yope wenten sisia eluh mawasta Tabita. (Yening turah
basa Yunani ipun kawastanin: Dorkas, sane mapiteges: manjangan.) Ipun
akeh pisan mapakardi ayu tur nulungin anak sane tiwas. 37 Daweg punika
ipun gelem raris padem. Sawanipune sampun kapanjusang tur kagenahang
ring loteng. 38 Kota Yope punika tan doh saking kota Lida. Punika
awinannya duk parasisian Ida Hyang Yesus sane wenten ring kota Yope
miragi indik Dane Petrus wenten ring kota Lida, ipun raris ngutus anak
kekalih, buat nguningayang ring Dane Petrus, asapuniki: "Gelisangja
ngrauhin titiang." 39 Irika Dane Petrus raris makinkin tur mamargi sareng-
sareng ring utusane punika. Sapangrauh dane ring kota Yope, dane kairing
munggah ka loteng. Sawatek bebalu luhe sami pada ngrunyung Dane
Petrus, sambilang ipun ngeling tur ngedengang saluiring baju miwah
pangangge sane pecak kakaryanin antuk Dorkas, daweg ipun kantun urip.
40 Dane Petrus raris ngandikayang anake makasami medal. Dane tumuli
ngastawa. Wus punika dane matolihan ka sawane tur mabaos sapuniki: "Ih
Tabita, bangunja!" Irika Tabita raris ngedatang paningalanipune. Rikala
manggihin Dane Petrus, ipun raris bangun tur negak. 41 Dane Petrus raris
ngambel limanipune tur ngedetin ipun mangda majujuk. Wus punika Dane
Petrus raris ngandikain parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah
parabebalune, tumuli ngedengang Tabita sane sampun urip. 42 Paindikane
punika dados gatra sane sumebar ring sakuub kota Yopene, tur akeh
jadmane pracaya ring Ida Sang Panembahan. 43 Ring kota Yope Dane
Petrus jenek makudang-kudang rahina, ring umah tukang samak kulite,
sane mawasta Simon.

10:1 Ring kota Kaisarea wenten anak sane mapesengan Kornelius, dane
dados komandan pasukan, sane kawastanin: "Pasukan Italia". 2 Dane
punika maraga sadu tur dane miwah sakulawargan danene sami tansah
astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dane sering nulungin anak
Yahudi sane tiwas-tiwas, tur tetep ngastawa ring Ida Sang Hyang Widi
Wasa. 3 Sawatara pukul tiga sore dane polih sipta jati. Sajeroning sipta jati
punika, sampun sinah pisan antuk dane nyingakin, wenten malaekat Ida
Sang Hyang Widi Wasa rauh ring jeroan danene tur ngandika sapuniki: "Ih
Kornelius." 4 Dane raris nganengneng sang malaekat, tumuli matur
maduluran jejeh, sapuniki: "Inggih Ratu, napi wenten wecanan IRatu ring
titiang?" Malaekate punika raris masaur sapuniki: "Ida Sang Hyang Widi
Wasa suba mireng pangastawan muah pakardin kitane ane ayu, tur Ida
eling teken kita. 5 Nah ane jani kema tundenang anak ka kota Yope, ngalih
anak ane madan Simon Petrus, 6 ia madunungan di umah anak ane madan
Simon, ane dadi tukang samak kulit, ane mumah di pasisi." 7 Wusan
ngandika sapunika ring dane, sang malaekat raris malecat. Irika Dane
Kornelius raris ngandikain parekan danene kekalih miwah prajurit adiri,
inggih punika prajurit sane teleb ngamargiang agama, tur sane dados salah
tunggal pangawal pribadin danene. 8 Dane nartayang ring ipun sareng
tetiga saluiring paindikan sane sampun kapangandikayang antuk sang
malaekat ring dane, tumuli dane ngutus ipun sareng tiga ka kota Yope. 9
Benjangipun, rikala sang tiga kantun ring margi, sasampune nampek ring
kota Yope, sawatara wenten pukul roras tengaine, Dane Petrus munggah
ka loteng jaga ngastawa. 10 Dane Petrus marasa lue, tur meled pisan
mapakayun majengan. Risedek ajengane punika kasodaang, Dane Petrus
raris polih sipta jati. 11 Dane nyingak langite mampakan, tur wenten
barang marupa wastra lumbang makebat, sane kategul sabilang bucu, kulur
tedun ka tanahe. 12 Ring tengah wastrane punika madaging sarwa sato
sane masuku patpat, sarwa sato sane ngrayang miwah sarwa paksi. 13
Raris wenten sabda ngandika ring dane sapuniki: "Ih Petrus bangunja!
Tampah tur daarja!" 14 Nanging Dane Petrus matur sapuniki: "Inggih Ratu
Sang Panembahan, sampunang pisan kadi asapunika. Titiang durung naenin
nunas tetedaan sane leteh wiadin cemer." 15 Sang sabda malih ngandika
ring dane sapuniki: "Barang ane suba kasuciang baan Ida Sang Hyang Widi
Wasa edaja orahanga cemer." 16 Kantos ping tiga sabdane punika
mawali-wali ngandika asapunika. Pamuputipun barange punika malih
kunggahang ka langite. 17 Dane Petrus kalintang angob ngayun-ngayunin
sipta jati sane sampun cingakin dane punika. Daweg punika anake sane
kutus olih Dane Kornelius sampun prasida manggihin umah Simone, tur
sane mangkin sampun majujuk ring arepan korine. 18 Utusane tumuli
ngaukin anak adiri tur mataken sapuniki: "Punapike iriki wenten tamiu
sane mapesengan Simon Petrus?" 19 Daweg Dane Petrus kantun bengong
ngayun-ngayunin napi teges sipta jati punika, Roh Ida Sang Hyang Widi
Wasa raris ngandika ring dane sapuniki: "Padingehangja, ada anak teka
ajaka tetelu ngalih kita. 20 Wireh keto, kireang iban kitane tur tuunja.
Buina edaja bingbang nututin anake ento, sawireh Ulun ane ngutus ia." 21
Irika Dane Simon Petrus raris tedun, tumuli mabaos ring anake punika
sapuniki: "Tiang puniki anak sane rereh ragane. Napi sane dados kabuatan
ragane rauh?" 22 Sang utusan masaur asapuniki: "Sang Komandan
Kornelius sane ngutus tiang. Dane punika anak maraga sadu tur astiti bakti
ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Samaliha dane kalintang kajiang antuk
paraanak Yahudine. Dane kapangandikayang antuk malaekat Ida Sang
Hyang Widi Wasa, mangda ngaturin ragane rauh ka jeroan danene.
Mangda dane mrasidayang mireng paindikan sane patut dartayang
ragane." 23 Dane Petrus raris ngajak anake punika ngranjing mulihan, tur
ngajak ipun nginep irika awengi. Benjangipun Dane Petrus makinkin raris
mamargi sareng anake punika, tur wenten makudang-kudang semeton
saking kota Yope sane nyarengin dane. 24 Sasampune mamargi arahina,
Dane Petrus miwah anake sane nyarengin dane rauh ring kota Kaisarea.
Irika Dane Kornelius sampun nyantosang sareng ring kulawargan danene
miwah parasawitran danene, sane sampun pada kaundang mangda rauh.
25 Rikala Dane Petrus ngranjing, Dane Kornelius raris rauh mendak dane.
Dane tumuli ngaadpada ring ajeng Dane Petrus tur nyumbah dane. 26
Nanging Dane Petrus ngedetin dane mangda ngadeg, saha mabaos
sapuniki: "Rarisang ngadeg, santukan tiang puniki taler wantah manusa
pada." 27 Sambilang dane mabaos sareng Dane Kornelius, dane ngrarisang
ngranjing ngajeroang. Irika panggihin dane anak akeh pada mapunduh. 28
Tumuli dane mabaos ring anake akeh punika, sapuniki: "Ragane ngraga
sampun tatas uning, mungguing manut agamannyane, anak Yahudine tan
kalugra magubugan wiadin ngranjing ring umah anak sane boya Yahudi.
Nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nyinahang ring tiang,
mungguing tiang tan patut ngwastanin anake lianan cemer wiadin leteh. 29
Punika awinanipun, rikala utusan ragane rauh ring tiang, tiang tan wenten
kapialang ngrauhin ragane. Sane mangkin tiang nunasang ring ragane,
punapi mawinan ragane ngarsayang mangda tiang rauh mriki?" 30 Dane
Kornelius raris matur, kadi asapuniki: "Ditigang rahina sane sampun
lintang, sawatara kali mangkin, inggih punika jam tiga sore, tiang sedekan
ngastawa ring pondok tiange iriki. Tan pararapan jeg wenten anak lanang
mabusana sarwa dumilah ngadeg ring arepan tiange, 31 saha ngandika
sapuniki: 'Ih Kornelius! Ida Sang Hyang Widi Wasa suba mireng
pangastawan kitane tur Ida suba ngaksi pakardin kitane ane melah. 32
Kemaja utus anak ka kota Yope, ngalih anak ane madan Simon Petrus. Ia
madunungan sig umah Simone ane dadi tukang samak kulit, ane mumah di
pasisi.' 33 Punika awinanipun tiang digelis ngutus anak rauh ring ragane,
tur ragane sampun ledang rauh. Sane mangkin tiang sareng sami sampun
mapunduh iriki ring ajeng Ida Sang Hyang Widi Wasa ngati-ati praya
miragiang paindikan sane kapituduhang antuk Ida Sang Panembahan ring
ragane, sane patut rauhang ragane ring tiang sareng sami." 34 Dane Petrus
raris ngawitin mabaos, sapuniki: "Sane mangkin tiang tatas uning,
sujatinipun Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten mamina-minayang
manusane. 35 Sapasiraja, yadian bangsa napija sane astiti bakti ring Ida,
tur nglaksanayang paindikan sane patut, anake punika kaledangin antuk Ida
Sang Hyang Widi Wasa. 36 Ragane pada uning, mungguing sabda sane
paicayang Ida ring bangsa Israel punika, inggih punika sabda sane
nuturang indik karahayuan sajeroning Ida Hyang Yesus Kristus, sane
dados Panembahan manusane makasami. 37 Ragane sampun pada uning
ring saluiring paindikan sane sampun mabukti ring sakuub jagat Yudea,
ngawit saking wewengkon Galilea, sasampune wenten lelukatan sane
kapidartayang antuk Dane Yohanes. 38 Ragane sampun pada uning ring
indik Ida Hyang Yesus saking kota Nasaret, sane sampun kaselik tur
kalugrain Roh miwah kawisesan antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ida
sampun lunga nglelana, mapakardi ayu tur nyegerang sawatek anake sane
kareh antuk kakuasaan Ratun Setane, santukan Ida kahyangin antuk Ida
Sang Hyang Widi Wasa. 39 Tiang sareng sami makasaksi pabuat saluiring
paindikan sane kardi Ida ring jagat Yudea wiadin ring kota Yerusalem.
Anak Yahudine nyedayang Ida, malantaran mentang tur macek Ida ring
salibe. 40 Nanging ring rahina sane kaping tiganipun, Ida Sang Hyang
Widi Wasa nangiang Ida saking pantaran anake padem, tur Ida kalugrain
makantenang raga, 41 boyaja ring sakancan jadmane, nanging wantah ring
tiang miwah sisian Idane sane lianan sane kaselik dados saksi antuk Ida
Sang Hyang Widi Wasa. Sasampune Ida nyeneng saking pantaran anake
padem, tiang sareng sami ngiring Ida marayunan. 42 Ida raris mapaica
pituduh ring tiang mangda midartayang Orti Rahayune ring sakancan
bangsane sami, tur nyaksiang mungguing Ida punika sane kapastiang antuk
Ida Sang Hyang Widi Wasa dados Hakim jaga nepasin jadmane sane urip
miwah sane padem. 43 Sawatek nabine sami pada maosang indik Idane,
mungguing sakancan anake sane pracaya ring Ida, jaga polih
pangampuraning dosa malantaran kawisesan parab Idane." 44 Risedek
Dane Petrus kantun iteh mabaos, irika Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa
nurunin sawatek anake sane miragiang pidartane punika. 45 Sakancan anak
Yahudine sane sampun pracaya ring Ida Hyang Yesus, sane nyarengin
Dane Petrus saking kota Yope, sami pada angob ring indik Ida Sang
Hyang Widi Wasa taler sampun maicayang sih pasuecan Idane, inggih
punika Roh Idane ring bangsane sane boya Yahudi. 46 Santukan ipun sami
pada miragi anake punika pada mabaos nganggen basa sane tawah-tawah
tur muji kagungan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dane Petrus tumuli mabaos
sapuniki: 47 "Anake puniki sami sampun pada nampi Roh Ida Sang Hyang
Widi Wasa, pateh sakadi iraga. Duaning asapunika, punapike wenten anak
kaberatan yening anake puniki sami kalukat antuk toya?" 48 Irika dane
raris ngandikayang mangda anake punika sami pada kalukat, masrana
parab Ida Hyang Yesus Kristus. Wus punika Dane Petrus, katurin mangda
kayun makolem irika makudang-kudang rahina.

11:1 Parautusane miwah parasemeton ring sakuubing tanah Yudea sami
pada mireng, mungguing bangsa-bangsane sane boya Yahudi taler sampun
nampi sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 2 Rikala Dane Petrus rauh ring
kota Yerusalem, parasemeton sane ngapti mangda anake sane boya Yahudi
taler kasunat, nenten matutang pamargin Dane Petrus, saha sapuniki
baosnyane: 3 "Semeton sampun matamiu ring umah anak sane boya
Yahudi, tur majengan sareng-sareng ring anake punika!" 4 Duaning
asapunika, Dane Petrus raris nartayang saurah-arih indike punika saking
pangawit, sapuniki: 5 "Risedek tiang ngastawa ring kota Yope, tiang polih
sipta jati saking Ida Sang Hyang Widi Wasa. Inggih punika tiang ngeton
barang marupa sakadi wastra lumbang makebat tur mategul sabilang bucu,
tedun saking langite, raris tumiba ring arepan tiange. 6 Wau pedasin tiang,
irika panggihin tiang sarwa buron sane masuku patpat miwah sato alas,
soroh buron sane ngrayang miwah paksi. 7 Tumuli wenten sabda piragi
tiang, sapuniki: 'Ih Petrus, bangunja! Tampah tur daarja!' 8 Nanging tiang
matur sapuniki: 'Nawegang Ratu Panembahan, titiang nenten pisan sairing.
Titiang durung naenin nunas tetedaan sane leteh wiadin cemer.' 9 Sang
Sabda malih ngandika saking langite sapuniki: 'Edaja ngorahang cemer
barang ane suba kasuciang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa.' 10 Kantos
ping tiga sabdane punika mawali-wali ngandika kadi asapunika.
Pamuputipun barange punika sami malih mawali ka langite. 11 Duk punika
ugi wenten anak sareng tetiga, inggih punika utusan saking kota Kaisarea,
rauh ring genah tiange madunungan. 12 Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa
masabda ring tiang, mangda sampunang tiang bingbang jaga nyarengin
utusane punika. Semetone sareng nemnem sane saking kota Yope puniki,
taler nyarengin tiang ka kota Kaisarea. Irika tiang sareng sami ngranjing
ring jeroan Dane Kornelius. 13 Dane Kornelius nyritayang ring tiang
sareng sami, indik danene sampun ngantenang sang malaekat nyeleg ring
jeroan danene. Tur malaekate punika ngandika ring dane, sapuniki:
'Kemaja utus anak ka kota Yope, buat ngalih anak ane madan Simon
Petrus! 14 Ia lakar midartayang teken kita, unduk sabda ane lakar
ngrahayuang kita muah sakulawargan kitane.' 15 Raris ritatkala tiang
ngawitin mapidarta, Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa tumurun ring anake
punika sami, pateh sakadi nurunin iraga duk purwakaning pasamuane. 16
Irika tiang eling ring pangandikan Ida Sang Panembahan, sane sapuniki:
'Dane Yohanes nglukat baan yeh, nanging cening bakal kalukat baan Roh
Suci.' 17 Sane mangkin sampun sinah Ida Sang Hyang Widi Wasa
maicayang paica sane pateh arepa ring bangsane sane boya Yahudi, sakadi
paican Idane ring iraga, duke iraga pracaya ring Ida Hyang Yesus Kristus.
Duaning asapunika doh para tiang mrasidayang nyadelin Ida Sang Hyang
Widi Wasa!" 18 Sasampune parasemetone punika miragi indike punika,
ipun pada suka rena, tumuli ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa,
sapuniki: "Dadosipun Ida Sang Hyang Widi Wasa taler sampun maicayang
sela ring bangsa-bangsane sane boya Yahudi, buat ngesehin pepineh muah
ngutang dosa-dosannyane, mangda ipun pada molih urip!" 19 Sasampun
Dane Stepanus kasedayang, parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa
sambeh pablesat, santukan katempuh antuk sangsara. Wenten sane ngantos
rauh ring wewengkon Penisia, Pulo Siprus miwah kota Antiokia, nanging
Orti Rahayune punika pidartayang ipun wantah ring anak Yahudine
kewanten. 20 Nanging wenten makudang-kudang anak sane sampun
pracaya ring Ida Hyang Yesus, uedan Pulo Siprus miwah kota Kirene,
rauh ring kota Antiokia. Anake punika taler mabebaosan ring anak sane
boya bangsa Yahudi, tur midartayang Orti Rahayu indik Ida Hyang Yesus.
21 Kawisesan Ida Sang Panembahan nglingganin ipun, mawinan akeh
pisan anak sane pracaya tur mabakti ring Ida Sang Panembahan. 22 Gatra
ngeniang paindikane punika kapiragi olih pasamuane ring kota Yerusalem,
punika awinanipun pasamuane irika raris ngutus Dane Barnabas ka kota
Antiokia. 23 Sasampune Dane Barnabas rauh irika, dane liang pisan
manggihin sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa, katiba ring
pasamuane irika. Dane raris mituturin pasamuane mangda pageh tur satia
tuu ring Ida Sang Panembahan. 24 Dane Barnabas punika mula anak jati
sadu tur pracaya ring Ida Hyang Yesus, samaliha kabekin olih Roh Ida
Sang Hyang Widi Wasa. Irika akeh anake pada pracaya ring Ida Sang
Panembahan. 25 Dane Barnabas tumuli ka kota Tarsus ngrereh Dane
Saulus. 26 Sasampune kapangguh, dane raris kajak ka kota Antiokia. Irika
sang kalih jenek ring pantaran pasamuane ngantos ataun suenipun,
sambilang dane ngurukang anake akeh. Ring kota Antiokia pangawitipun
parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa kawastanin: Anak Kristen. 27
Daweg punika wenten makudang-kudang nabi rauh saking kota Yerusalem
ka kota Antiokia. 28 Sinalih tunggil nabine punika mapesengan Nabi
Agabus. Malantaran pawisik Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, dane raris
ngwarahang, mungguing jaga wenten sayah ageng nempuh jagate
makasami. (Indike punika sawiakti kasidan duk panyeneng Sang Nata
Ratu Klaudius.) 29 Pasamuane raris sararem, jaga munduhang padana,
manut sasida-sidaan ipun suang-suang buat kanggen nulungin semeton sane
wenten ring tanah Yudea. 30 Paindikane punika raris kalaksanayang, tur
jinah padana punika kabakta antuk Dane Barnabas miwah Dane Saulus,
kapatampiang ring parapanglingsir pasamuane ring wewengkon Yudea.

12:1 Duk masane punika Sang Prabu Herodes ngawitin nyangsarain
makudang-kudang warga pasamuane. 2 Ida ngandikayang munggal Dane
Yakobus semeton Dane Yohanes antuk pedang. 3 Tatkala ida wikan,
mungguing indike punika ngranayang liang manah anak Yahudine, ida
tumuli ngrarisang indike punika, raris ngejuk Dane Petrus. (Duk punika
nuju Rerainan Roti Tan Paragi.) 4 Sasampune Dane Petrus kejuk, dane
raris kapangkeng tur kaserahang mangda kagebag olih prajurit petang
regu. Sane aregu, katah prajuritipun wenten petang diri. Sang prabu
mapakayunan jaga nepasin dane ring arepan anake katah, sasampun usan
Rerainan Paskahe. 5 Kadi asapunika Dane Petrus kagenahang ring
pangkenge, nanging pasamuane tansah teleb ngastawayang dane ring Ida
Sang Hyang Widi Wasa. 6 Wengine, sadurung Sang Prabu Herodes jagi
nepasin Dane Petrus ring arepan anake akeh, Dane Petrus sane kategul
antuk ante kekalih, sirep kapit antuk prajurit kekalih, sane ngebag dane.
Sajaba punika, taler wenten pajagaan sane majaga ring korin pangkenge. 7
Tan dumade jeg wenten malaekat Ida Sang Panembahan nyeleg irika, tur
kamar pangkenge kasinarin antuk galang. Malaekate punika ngedig palan
Dane Petrus, nanginin dane, sarwi ngandika sapuniki: "Bangunja
enggalang!" Duk punika antene jeg keles saking tangan danene. 8
Malaekate punika raris ngandika: "Tekekang sabuke muah saluk sepatun
kitane." Dane Petrus sairing ring pangandikan malaekate punika. Sang
malaekat malih ngandika: "Salukja jubah kitane, tur maija tututin manira."
9 Dane Petrus tumuli ngiringang malaekate punika medal saking
pangkenge. Dane tan uning mungguing paindikan sane kamargiang antuk
sang malaekat punika sujatinipun paindikan sane sujati nyekala. Pitaenang
dane ragan danene nyumpena. 10 Sasampune sang kalih nglintangin genah
pajagaan sane kaping pisan miwah sane kaping kalih, pamuputipun sang
kalih rauh ring kori besine, inggih punika pamedale sane marep ka kota.
Tan pararapan lawang korine punika mampakan, tur sang kalih raris
medal. Sasampune rauh ring jaba, sang kalih raris mamargi kantos rauh
ring tanggun margine, irika sang malaekat tan pararapan jeg malecat
saking ajeng Dane Petrus. 11 Irika Dane Petrus wau eling ring raga, tumuli
dane mabaos sapuniki: "Jani mara idewek pedas nawang, Ida Sang
Panembahan ngutus malaekat Idane, tur Ida ngluputang idewek uli
kakuasan Herodese muah uli sakancan paundukane ane edotanga baan
anak Yahudine." 12 Sasampun dane makayunin paindikane punika, dane
raris lunga ka jeroan Dane Maria, biang Dane Yohanes Markus. Akeh
anake mapunduh sedekan ngastawa irika. 13 Dane Petrus nogdog lawang
korine, raris kajagjagin antuk satunggiling panyeroan sane mawasta Rode.
14 Ipun pedas ring pangandikan Dane Petrus, duaning asapunika kabatek
antuk liang manahipune kantos tan durus ipun ngampakang kori, nanging
malaib mawali nguningayang, mungguing Dane Petrus wenten ring jaba.
15 Anake akeh punika mabaos ring ipun sapuniki: "Ne te nyai buduh!"
Nanging ipun kukuh nguningayang, mungguing paindikane punika mula
sawiakti sapunika. Anake akeh raris masaur sapuniki: "Ento suba malaekat
Dane Petrus." 16 Daweg punika Dane Petrus terus nogdog korine tan
papegatan. Pamuputipun anake akeh punika tumuli ngampakang lawange,
tur rikala anake akeh manggihin Dane Petrus, raris sami pada angob. 17
Dane Petrus ngwangsitin anake akeh punika antuk tangan, mangda
sampunang uyut. Irika Dane Petrus tumuli nuturang ring ipun sareng sami,
indik danene sampun kamedalang saking pangkenge antuk Ida Sang
Panembahan. Dane mabesen ring anake akeh punika, sapuniki:
"Uningayangja indike puniki ring semeton Yakobus miwah parasemeton
sane lianan." Wusan punika dane raris makaon saking irika, ngungsi genah
sane lianan. 18 Benjangipun pasemengan, prajurite sami pada ewa,
nakenang Dane Petrus. 19 Sang Prabu Herodes mrentahang mangda Dane
Petrus kaserepang, nanging nenten kakeniang. Duaning punika ida raris
mrentahang mangda pajagaane katetes tur katiwakin danda pati. Wusan
punika Sang Prabu Herodes makaon saking wewengkon Yudea, lunga ka
kota Kaisarea tur irika ida jenek malinggih. 20 Sang Prabu Herodes
kalintang duka ring rakyat kota Tirus miwah kota Sidone. Rakyat kota
Tirus miwah kota Sidone punika raris pada saadung jaga nangkil
sinarengan ring Sang Prabu Herodes. Pinih riin ipun sareng sami
nglelunyuhin Dane Blastus, prakangge ring purin ida sang prabu. Wus
punika ipun raris nangkil ring Sang Prabu Herodes, nyadia nunas dame,
santukan jagatipune polih pangan kinum saking jagat ida sang prabu. 21
Ring rahina sane sampun kapastiang, Sang Prabu Herodes ngrangsuk
busana kagungan idane, tur malinggih ring singasanane, sarwi mapidarta
ring jadmane akeh punika. 22 Irika anake akeh punika masuryak sapuniki:
"Puniki boyaja manusa sane mabaos, nanging dewa sane masabda!" 23
Duk punika ugi malaekat Ida Sang Panembahan raris nglempag Sang
Prabu Herodes santukan ida nenten ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa.
Irika ida seda teda uled. 24 Duk punika sabdan Ida Sang Hyang Widi
Wasa sayan sumebar tur sayan akeh anake miragiang tur pracaya ring Ida
Hyang Yesus. 25 Sasampune Dane Barnabas miwah Dane Saulus
muputang pakaryan miwah ayah-ayahan danene, dane raris mawali saking
Yerusalem, tur ngajak Dane Yohanes Markus.

13:1 Duk punika ring pasamuan kota Antiokia wenten makudang-kudang
nabi miwah guru, inggih punika Dane Barnabas, Dane Simeon (sane
kapesengin I Selem), Dane Lukius (uedan kota Kirene) miwah Menahem
(sane pecak kapatiningin ring purin Sang Prabu Herodes) miwah Dane
Saulus. 2 Rikala pasamuane pada ngaturang bakti ring Ida Sang
Panembahan, maduluran mapuasa, tumuli wenten sabdan Roh Ida Sang
Hyang Widi Wasa ring pasamuane sapuniki: "Anehangja Barnabas muah
Saulus dadiang kekeran Ulun, ia lakar pategenin Ulun gegaen ane suba
pastiang Ulun buat ia ajaka dadua." 3 Pasamuane tumuli mapuasa miwah
ngastawa, tur sasampun sang kalih kaungkulin antuk tangan, raris sang
kalih kutus mangda lunga. 4 Saking pituduh Roh Ida Sang Hyang Widi
Wasa, Dane Barnabas miwah Dane Saulus raris mamargi ngungsi kota
Seleukia, tur saking irika sang kalih raris malayar ka Pulo Siprus. 5
Ritatkala dane rauh ring kota Salamis, dane raris midartayang sabdan Ida
Sang Hyang Widi Wasa ring perhyangan anak Yahudine. Dane taler ngajak
Yohanes Markus buat nulungin dane sajeroning pakaryane punika. 6 Dane
nglelana ring pulone punika kantos rauh ka kota Papos. Irika dane
kapanggih ring anak Yahudi adiri, sane mawasta Baryesus. Anak Yahudine
puniki ngadokang pangiwa tur dot mamanah dados nabi. 7 Ipun dados
sawitran Dane Sergius Paulus, anak sane pradnyan, sane madeg dados
gubernur ring pulone punika. Sang gubernur tumuli ngandikayang mangda
Dane Barnabas miwah Dane Saulus nangkil ring dane, santukan dane
mapakayunan mirengang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 8 Nanging
sang kalih katungkasin antuk Elimas, (kadi asapunika wastanipune turah
basa Yunani) sane ngadokang pangiwa punika, tur ipun ngusahayang pisan
jaga malikang pakayunan sang gubernure mangda sampunang pracaya ring
sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 9 Nanging Dane Saulus sane taler
mapesengan Paulus, kabekin antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dane
tumuli mandreng Elimas, sane ngadokang pangiwa punika, 10 raris
mabaos sapuniki: "Ragane mula tuah pianak Ratun Setan! Ragane dadi
musuh sakancan ane patut, ragane bek misi pangindrajala muah kacorahan
mlagendah. Buina ragane tusing suud-suud madingang kasujatian Ida Sang
Panembahan dadiang ragane paundukan ane bobab. 11 Ane jani tangan
kakuasaan Ida Sang Hyang Widi Wasa bakal nibenin ragane. Ragane bakal
buta tur makudang-kudang dina ragane tusing lakar ningalin." Pramangkin
Elimas marasa paningalanipune kadi saputan tur ngraris tan manggihin
punapa-punapi. Irika ipun pati gabag ngrereh anak jagi kaidihin tulung buat
nandan ipun. 12 Rikala ngaksi paindikane asapunika, sang gubernur raris
pracaya ring Ida Sang Panembahan. Dane kalintang angob ring paurukan
indik Ida Sang Panembahan. 13 Dane Paulus sareng parasawitran danene
raris malayar kesah saking kota Papos ngungsi ka kota Perga ring
wewengkon Pampilia. Irika Dane Yohanes Markus nilar Dane Saulus
miwah Barnabas mawali ka kota Yerusalem. 14 Saking kota Perga dane
nglanturang pamargi ngantos rauh ring kota Antiokia wewengkon Pisidia.
Ring rahina Sabate dane ngranjing ka perhyangan anak Yahudine tumuli
malinggih irika. 15 Sasampun Pidabdab Torate miwah Cakepan
Paranabine puput kawacen, parapamangkun perhyangane irika raris
ngandikain anak mangda matur ring Dane Paulus sapuniki: "Inggih
semeton, yening wenten pitutur sane ngranayang gargita manah
parasemetone iriki, tiang nunas mangda semeton ledang ngandikayang." 16
Dane Paulus tumuli ngadeg tur ngwangsitin antuk tangannyane. Raris dane
ngawitin mabaos, sapuniki: "Inggih semeton bangsa Israel miwah semeton
sane boya Yahudi sane astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa,
pirengangja atur tiange puniki! 17 Panembahan bangsa Israele puniki
sampun milih paraleluur iragane, tur Ida nadosang dane bangsa sane ageng
daweg dane numpang wenten ring jagat Mesir. Malantaran kakuasaan sane
agung Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nuntun dane sami medal saking
jagat Mesire punika. 18 Tur petang dasa taun suenipun Ida sabar marep
ring parisolah danene daweg ring tegal melakange. 19 Sasampun Ida
ngaonang bangsa-bangsane pepitu sane wenten ring tanah Kanaan, Ida
tumuli ngedumang tanahe punika ring dane, makadados cecatun danene,
20 kantos sawatara wenten samas seket taun suenipun. Wusan punika Ida
mapaica hakim-hakim ring dane, kantos rauh ring masan panyeneng dane
Nabi Samuel. 21 Tur ritatkala paraleluur iragane mapinunas mangda
madue prabu, Ida Sang Hyang Widi Wasa maicayang Ida Saul okan Dane
Kis, saking katurunan Benyamin. Ida sane madeg dados prabu petang dasa
taun suenipun. 22 Sasampune Ida Saul kasurudang lungguh, Ida Sang
Hyang Widi Wasa raris ngadegang Ida Daud dados sang prabun leluur
iragane sareng sami. Sapuniki sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa,
ngeniang indik Ida Daud: 'Ulun suba maan anak madan Daud pianak Isaine,
anak ane ledangin Ulun, ane lakar nglaksanayang saananing ane uduhang
Ulun teken ia.' 23 Ida Hyang Yesus punika sentanan Sang Prabu Daud,
sane sampun kadegang dados Juru Rahayun bangsa Israele antuk Ida Sang
Hyang Widi Wasa, sakadi sane sampun janjiang Ida. 24 Sadurung Ida
Hyang Yesus ngawitin pakaryan Idane, Dane Yohanes sampun
midartayang ring sawatek bangsa Israele, mangda ipun sami pada ngesehin
pepinehnyane, tur mangda ipun pada kalukat. 25 Rikala Dane Yohanes
makire muputang pakaryan danene, dane mabaos ring anake akeh,
sapuniki: 'Sapasirake pitaenang ragane tiang puniki? Tiang puniki boya
anak sane ajap-ajap ragane. Nanging pedasinja! Ida jaga rauh ungkuran
ring tiang; kadi rasa jaga ngembusin sepatun Idane kewanten tiang nenten
purun.' 26 Inggih parasemeton tiange, parasentanan Dane Abraham miwah
sawatek bangsa sane boya Yahudi, sane astiti bakti ring Ida Sang Hyang
Widi Wasa, mungguing Orti Rahayune punika sampun karauhang ring
iraga. 27 Santukan sakancan anak sane wenten ring kota Yerusalem miwah
parapamimpinnyane nenten uning, mungguing Ida punika Sang Juru
Rahayu, maliha ipun sami pada nenten ngresep ring sabdan nabine sane
kawacen nyabran rahina Sabat. Nanging yadiastun kadi asapunika, ipun
pada negepin sabdan paranabine punika, malantaran ipun nibakang danda
pati ring Ida Hyang Yesus. 28 Nanging yadiastun nenten polih jalaran buat
nibakang danda pati ring Ida, ipun sami pada mapinunas ring Dane Pilatus
mangda Ida kasedayang. 29 Maliha sasampune ipun sami pada
nglaksanayang saluiring paindikan sane kasuratang ring Cakepan Sucine,
ngeniang indik Ida Hyang Yesus, Ida raris katedunang saking salibe tumuli
kapendem. 30 Nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nangiang Ida
saking pantaran anake padem, 31 tur makudang-kudang rahina suenipun
Ida makantenang raga ring anake sane sampun ngiring Ida saking
wewengkon Galilea ka kota Yerusalem. Sane mangkin anake punika sami
pada dados saksin Idane marep ring bangsa Israel. 32 Tur sane mangkin
tiang ngortiang Orti Rahayune puniki ring semeton sinamian, inggih punika
indik janji sane sampun kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, ring
paraleluur iragane, mangkin sampun tegepang Ida ring iraga,
parakaturunan danene, malantaran Ida nangiang Ida Hyang Yesus saking
pantaran anake padem. Sakadi sane kasurat ring Cakepan Kidunge sane
kaping kalih, kadi asapuniki: Cening mula Putran Ulun. Didinane jani Ulun
dadi Ajin ceninge.' 34 Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nangiang Ida
saking pantaran anake padem tur Ida tan pacang kabanggayang nemu
winasa. Indike punika kasinahang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa,
sajeroning sabdan Idane sane sapuniki: Ulun bakal maicayang teken cening
merta ane suci tur anyar, ane suba janjiang Ulun teken Daud.' 35 Sakadi
sabdan Idane ring Cakepan Kidunge sane lianan, sapuniki: Palungguh
IRatu nenten jaga manggayang parekan druene sane astiti bakti jaga nemu
winasa.' 36 Mungguing Ida Sang Prabu Daud sampun ngiring pakarsan Ida
Sang Hyang Widi Wasa duk masa panyeneng idane, tur wus punika ida
raris seda, tur kapendem ring samping paraleluur idane, tur ida sampun
winasa. 37 Nanging Ida Hyang Yesus sane katangiang antuk Ida Sang
Hyang Widi Wasa saking pantaran anake padem punika nenten kadi
asapunika. 38 Inggih parasemeton tiange, semeton sareng sami patut taler
tatas uning, wantah malantaran Ida Hyang Yesus pangampuran dosa
punika kapidartayang ring semeton. Maliha wantah sajeroning Ida
kewanten asing-asing anak sane pracaya ring Ida, prasida bebas saking
sakancan dosannyane. Indike punika tan prasida pangguh semeton ring
Pidabdab Torat Dane Musane. 40 Duaning asapunika, pada yatnaja,
mangda paindikane sane kasabdayang antuk paranabine sampunang nibenin
parasemeton, inggih punika: 41 'Ih sawatek anak ane demen nganistayang!
Pada makesiab tur matija kita. Sawireh, dimasan kitane jani, Ulun
nglaksanayang gegaen ane tusing lakar pracayain kita, yadiastun lakar ada
anak ane nuturang teken kita.'" 42 Ritatkala Dane Paulus miwah Barnabas
medal saking perhyangane punika, dane katurin antuk anake akeh, mangda
ledang malih midartayang paindikane punika ring ipun sareng sami ring
rahina Sabate sane jaga rauh. 43 Sasampun anake usan mabakti, akeh anak
Yahudi miwah anak sane boya Yahudi, nanging ipun magama Yahudi,
pada ngiringang Dane Paulus miwah Barnabas. Sang kalih nguruk tur
mituturin ipun, mangda ipun sami pada pageh urip sajeroning sih pasuecan
Ida Sang Hyang Widi Wasa. 44 Ring rahina Sabate sane pungkuran,
sawatek anake sane ring kotane punika pada rauh miragiang sabdan Ida
Sang Hyang Widi Wasa. 45 Rikala sakancan anak Yahudine manggihin
anake katah punika, ipun sami iri ati tan sipi, tur nungkasin sane kabaosang
antuk Dane Paulus tur nganistayang dane. 46 Nanging Dane Paulus miwah
Barnabas sumingkin wanen mabaos, sapuniki: "Sabdan Ida Sang Hyang
Widi Wasa kapingarep mula patut kapidartayang ring parasemeton.
Nanging santukan semeton nulak sabdane punika, tur semeton marasa
nenten pantes jaga muponin urip langgeng, duaning punika tiang jaga nilar
semeton, tur jaga ngrauhin parabangsane sane boya Yahudi. 47 Santukan
sapuniki pituduh Ida Sang Panembahan ring tiang: Ulun suba netepang kita
dadi suluh pabuat bangsa-bangsane ane tidong Yahudi muah dadi jalaran
karahayuane buat gumine makejang.'" 48 Rikala parabangsane sane boya
Yahudi miragi paindikane punika, ipun sami pada gargita tur ngluihang
sabdan Ida Sang Panembahan. Maliha anake sane sampun kapastiang
muponin urip langgeng, sami pada pracaya. 49 Sabdan Ida Sang
Panembahan tumuli sumebar milehan ring wewengkon jagate irika. 50
Nanging anak Yahudine raris ngoles parapangageng jagate irika miwah
anak istri sane sulinggih saking pantaran bangsa-bangsane sane boya
Yahudi, sane astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dane makasami
pada ngawinang Dane Paulus miwah Barnabas nandang sangsara, tur
katundung mangda makaon saking wewengkonnyane. 51 Sang kalih tumuli
ngetebang buke saking tlapakan cokor danene, pinaka dados upasaksi
marep ring jadmane irika. Dane raris mamargi ka kota Ikonium. 52
Pasamuane ring kota Antiokia sami pada kabekin antuk Roh Ida Sang
Hyang Widi Wasa miwah kaliangan.

14:1 Ring kota Ikonium Dane Paulus miwah Barnabas ngranjing ka
perhyangan anak Yahudine, tur irika dane midartayang sabdan Ida Sang
Panembahan sabecik-becikipun, kantos akeh anak Yahudine miwah anak
boya Yahudi pracaya ring Ida Hyang Yesus. 2 Nanging anak Yahudine
sane nenten nyak pracaya, ipun raris ngoles sakancan anake sane boya
Yahudi punika, tur malikang pepinehnyane, mangdane ipun geting ring
parasemeton sane sampun ngiring Ida Hyang Yesus. 3 Dane Paulus miwah
Barnabas sada sue jenek irika, tur dane wanen pisan midartayang indik Ida
Sang Panembahan. Pidartan danene indik sih pasuecan Idane, kapituiang
olih Ida Sang Panembahan, malantaran Ida maicayang kakuasaan ring dane
buat ngadakang praciri miwah katawahan. 4 Anake katah sane ring kotane
punika tumuli maroang-roangan, wenten sane maroang ring anak Yahudi,
wenten sane maroang ring parautusan Ida Hyang Yesus. 5 Irika anake sane
boya Yahudi miwah anak Yahudine, kasarengin antuk parapamimpinnyane,
ngrincikang daya jaga nyangsarain miwah jaga nimpugin parautusane
punika antuk batu. 6 Ritatkala parautusane tangeh ring paindikane punika,
dane raris magingsir ka kota Listra miwah kota Derbe, inggih punika
kota-kota ring wewengkon Likaonia miwah ring wewengkon saider
kota-kotane punika. 7 Irika dane midartayang Orti Rahayu. 8 Ring kota
Listra wenten anak sane buntut ipun lemet, ipun rumpuh ngawit saking
wau lekad, tur nenten naenin nyidayang mamargi. 9 Ipun negak miragiang
Dane Paulus mabaos. Dane Paulus ngaksi mungguing anake punika
pracaya ring Ida Hyang Yesus nyidayang kasegerang, punika awinanipun
dane raris mandreng anake punika, 10 sarwi ngandika sada jangih,
sapuniki: "Bangunja majujuk apanga jegjeg!" Anake punika raris magebras
bangun, tumuli mamargi irika milehan. 11 Rikala anake akeh punika
ngantenang paindikan sane kalaksanayang antuk Dane Paulus punika, ipun
sami raris pada jerit-jerit nganggen basa Likaonia, sapuniki: "Paradewane
suba nyekala marupa manusa tur suba ngrauhin iraga." 12 Dane Barnabas
tumuli kaparabin Seus miwah Dane Paulus kaparabin Hermes, santukan
dane sane mapidarta. 13 Pamangkun Dewa Seuse, sane perhyangannyane
wenten ring jabaan kotane, rauh makta lembu muani miwah sekar ka
pemedal kotane. Irika pamangku punika miwah anake akeh mapakayun
jaga ngaturang aturan ring parautusan Ida Hyang Yesus. 14 Riwau Dane
Barnabas miwah Paulus mireng paindikan sane jaga kalaksanayang antuk
anake akeh punika, sang kalih raris nguek panganggennyane tumuli malaib
ka tengah-tengah anake katah punika, saha jerit-jerit sapuniki: 15 "Inggih
ida dane sareng sami, napi awinan ragane mapakardi kadi asapuniki? Tiang
sareng kalih puniki wantah manusa pada, pateh sakadi ragane. Sane
mangkin tiang iriki misadia nglumbrahang Orti Rahayu mangdane ida dane
sareng sami pada ngutang paindikan sane tan paguna puniki, tumuli mawali
astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa sane jumeneng langgeng, sane
ngardi akasa, jagat, segara miwah sadagingipun makasami. 16 Duke nguni
Ida manggayang parabangsane sami pada ninutin pamarginnyane suang-
suang. 17 Nanging yadiastu kadi asapunika Ida setata nyinahang ragan
Idane, malantaran paindikan-paindikan sane becik sane kardi Ida, inggih
punika: Ida nurunang sabeh saking langite miwah maicayang masan mupu
sane becik ring ragane. Ida mapaica pangan kinum miwah kaliangan ring
ragane." 18 Yadiastu parautusane punika mabaos kadi asapunika, nanging
dane tan mrasidayang nawengin anake akeh sane jaga ngaturang aturan
ring dane. 19 Duk punika wenten makudang-kudang anak Yahudi rauh
saking kota Antiokia wewengkon Pisidia miwah kota Ikonium. Ipun ngoles
anake akeh ngantos sami pada maroang ring ipun. Irika ipun sareng sami
ngencurin Dane Paulus antuk batu, tumuli kapaid kabakta ka jabaan
kotane, santukan pitaenang ipun dane sampun seda. 20 Nanging ritatkala
anake sane pracaya ring Ida Hyang Yesus ngiter dane, dane raris matangi
tur mawali ngranjing ka kota. Benjangipun dane miwah Dane Barnabas
mamargi ka kota Derbe. 21 Ring kota Derbe Dane Paulus miwah Dane
Barnabas midartayang Orti Rahayu tur makeh dane polih sisia irika. Wus
punika dane raris mawali ka kota Listra, ngraris ka kota Ikonium miwah
ka kota Antiokia wewengkon Pisidia. 22 Irika dane mituturin pasamuane
mangda ipun pageh tur enteg manahnyane sajeroning kapracayan. Sapuniki
pitutur danene: "Buat ngranjing dados kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa,
iraga tan pariwangde jaga nandang sangsara." 23 Ring sabilang pasamuan,
parautusan Ida Hyang Yesus ngadegang panglingsir buat pasamuane
punika. Malantaran ngastawa miwah mapuasa parautusane punika
ngaturang parapanglingsire punika ring Ida Sang Panembahan, sane
maraga pancer kapracayan danene. 24 Sasampune nylajah wewengkon
Pisidia, dane raris rauh ring wewengkon Pampilia. 25 Irika dane
midartayang Orti Rahayu punika ring kota Perga tur wusan punika dane
raris mamargi ka kota Atalia. 26 Saking irika dane malayar ka kota
Antiokia, genah dane pecak kasuksrahang ring sajeroning sih pasuecan Ida
Sang Hyang Widi Wasa, buat negen pakaryan sane sampun puputang dane
punika. 27 Tatkala dane rauh ring kota Antiokia, dane raris munduhang
pasamuane. Irika dane nuturang ring pasamuane sapariindik sane sampun
kakardi olih Ida Sang Hyang Widi Wasa malantaran dane miwah indik Ida
sampun makbak margi buat bangsa-bangsane sane boya Yahudi mangdane
ipun pracaya ring Ida Hyang Yesus. 28 Irika dane jenek ngantos sue
sareng-sareng ring pasamuane.

15:1 Duk punika wenten makudang-kudang anak rauh saking wewengkon
Yudea ka kota Antiokia, raris ngurukang ring semeton pasamuane irika,
sapuniki: "Yening semeton nenten kasunat manut tata cara sane
kamanggehang olih Pidabdab Torat Dane Musa, semeton tan pacang polih
rahayu." 2 Nanging Dane Paulus miwah Barnabas banget pisan nungkasin
paurukan anake punika. Duaning punika pasamuane irika raris sararem
ngutus Dane Paulus miwah Barnabas kasarengin antuk makudang-kudang
semeton saking kota Antiokia, mangda tangkil ring parautusan Ida Hyang
Yesus miwah ring parapanglingsire ring kota Yerusalem buat nunasang
paindikane punika. 3 Dane sareng sami tumuli kaateh antuk pasamuane
ngantos rauh ring jabaan kotane. Dane mamargi nglintang ring wewengkon
Penisia miwah ring wewengkon Samaria. Ring wewengkon kota-kota
punika dane pada nuturang indik parabangsane sane boya Yahudi sampun
ngesehin pepineh tur ngutang dosa-dosannyane raris mabakti ring Ida Sang
Hyang Widi Wasa. Paindikane punika ngawinang parasemetone irika sami
liang pisan. 4 Ritatkala dane rauh ring kota Yerusalem, dane katampi
antuk pasamuane, parautusan Ida Hyang Yesus miwah parapanglingsire.
Dane tumuli nartayang saluiring paindikan sane sampun kakardi antuk Ida
Sang Hyang Widi Wasa malantaran pakaryan danene. 5 Nanging wenten
makudang-kudang anak saking golongan Parisi sane sampun pracaya ring
Ida Hyang Yesus, rauh tur mabaos sapuniki: "Sawatek anake sane boya
Yahudi, ipun patut kasunat, tur ipun patut satinut ring pituduh Pidabdab
Torat Nabi Musane." 6 Parautusan Ida Hyang Yesus miwah panglingsire
raris ngwentenang paruman agung buat nimbangang paindikane punika. 7
Sasampune sue matetimbangan, Dane Petrus raris ngadeg tur mabaos
sapuniki: "Inggih parasemeton sinamian. Semeton wikan mungguing
saking pangawit Ida Sang Hyang Widi Wasa milih tiang saking pantaran
semetone, buat jaga midartayang Orti Rahayu punika ring bangsa-
bangsane sane boya Yahudi, mangdane ipun miragi tur pracaya ring Ida
Hyang Yesus. 8 Samaliha Ida Sang Hyang Widi Wasa sane wikan ring
daging pepineh manusane, sampun nyinahang sih pasuecan Idane ring
bangsa-bangsane sane boya Yahudi punika, malantaran Ida maicayang Roh
Ida Sang Hyang Widi Wasa ring ipun, pateh sakadi ring iraga. 9 Ida nenten
pisan minayang ipun ring iraga. Ida nyuciang pepinehipune, malantaran
ipun pada pracaya ring Ida Hyang Yesus. 10 Duaning asapunika, punapi
awinanipun sane mangkin semeton mapakayun jaga mintonin Ida Sang
Hyang Widi Wasa, malantaran semeton maicayang tetegenan ring anak
sane pracaya, inggih punika tetegenan sane tan sida antuka negen olih
paraleluur iragane, wiadin olih iraga sareng sami? 11 Sampunangja
sapunika! Iraga pracaya tur karahayuang malantaran sih pasuecan Ida
Hyang Yesus. Kadi asapunika taler ipun." 12 Sawatek sane parum irika
sami pada meneng, tumuli miragiang tutur Dane Barnabas miwah Paulus,
ngeniang indik sakancan katawahan miwah praciri sane sampun
kaadakang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring pantaran bangsa-
bangsane sane boya Yahudi, malantaran pakaryan danene. 13 Sasampune
sang kalih puput mabaos, Dane Yakobus raris mabaos sapuniki: "Inggih
parasemeton pirengangja atur tiange! 14 Iwau Dane Simon sampun
nyritayang indik Ida Sang Hyang Widi Wasa saking pangawit sampun
nyinahang sih pasuecan Idane ring bangsa-bangsane sane boya Yahudi,
malantaran Ida nyelik kaula saking pantaran bangsa-bangsane punika
dados padruen Idane. 15 Indike punika adung pisan ring pangandikan
paranabine, sakadi sane sinurat sapuniki: 16 'Pangandikan Ida Sang
Panembahan: Dimani wekas Ulun bakal buin malipetan, tur Ulun bakal
nyujukang umah Daude ane suba uug. Uug-uugane ento lakar benahin
Ulun. 17 Apanga sakancan anake ane lenan lakar ngulati Ida Sang
Panembahan muah sawatek bangsane ane tidong Yahudi, ane suba selik
Ulun dadi kaulan Ulun. 18 Aketo sabdan Ida Sang Panembahan, ane suba
kasinahang uli pangawit.'" 19 Sapanglanturipun Dane Yakobus mabaos
sapuniki: "Kamanah antuk tiang, tan patut iraga makewehin parabangsane
sane boya Yahudi sane mawali astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi
Wasa. 20 Nanging, iraga patut nulis surat, mituturin ipun, mangda ipun
sampunang naar dedaaran sane cemer, inggih punika surudan paradewane.
Samaliha mangda ipun ngeret budi marep ring solahe sane cabul-cabul
miwah sampunang naar ulam sane kawitnya saking buron padem tan ulihan
matampah miwah sampunang naar getih. 21 Santukan Pidabdab Torat
Dane Musa sampun saking nguni kawacen sabilang rahina Sabat ring
perhyangan, tur rauh mangkin kapidartayang ring sakancan kotane." 22
Sasampune punika parautusane miwah parapanglingsire kasarengin antuk
pasamuane makasami, raris sararem milih makudang-kudang anak saking
pantaran pasamuane, jaga kutus ka kota Antiokia buat nyarengin Dane
Paulus miwah Barnabas. Dane sareng sami milih Yudas, sane kapesengin
Barsabas miwah Silas. Sang kalih puniki mula kajiang antuk parasemetone
irika. 23 Sang kalih raris kaserahin surat sane asapuniki daging ipun:
"Saking tiang, iparautusan, parapanglingsir miwah parasemeton ragane
makasami ngaturang pangayu bagia ring parasemeton sami sane
kawitnyane saking bangsa-bangsa boya Yahudi, sane wenten ring kota
Antiokia wewengkon Siria miwah wewengkon Kilikia. 24 Tiang sampun
miragi, mungguing wenten makudang-kudang anak saking pantaran tiange,
sane sampun makewuhin semeton, saha ngranayang semeton pada bingung
malantaran paurukanipune. Sujatinipun tiang tan pisan wenten nguduhang
ipun buat ngurukang paindikane punika. 25 Punika awinan tiang sareng
sami raris paum, tumuli sararem milih makudang-kudang utusan buat
ngrauhin semeton. Parautusane punika jaga rauh sinarengan ring Barnabas
miwah Paulus, timpal iragane sane sayang, 26 sane sampun ngetohang
uripnyane buat ngayahin Panembahan iragane Ida Hyang Yesus Kristus. 27
Tiang ngutus Yudas miwah Silas, sane jaga nlehtehang, paindikan sane
munggah ring surate puniki. 28 Santukan Ida Sang Hyang Roh Suci miwah
tiang sareng sami sampun pada adung, tan jaga mabaatin semeton antuk
tetegenan sane lianan, sajawining paindikan sane perlu puniki: 29
sampunangja semeton ngajeng surudan, rah miwah ulam sane kawitnya
saking buron sane padem tan malantaran katampah; tur semeton patut
ngeret budi marep ring parisolahe sane cabul-cabul. Yening semeton
nglaksanayang paindikan sane kadi asapunika, semeton malaksana becik.
Inggih puput rauh iriki, dumadakja sami pada rahajeng." 30 Sang kalih
raris mapamit, tumuli mamargi ka kota Antiokia. Irika dane nyangkepang
pasamuane, tur nyerahang surate punika. 31 Sasampun pasamuane
ngwacen surate punika, ipun sami pada liang santukan daging surate
punika nglipurang ipun sareng sami. 32 Dane Yudas miwah Silas, sane
taler maraga nabi, sue mituturin lan ngentegang manah parasemetone irika.
33 Sasampune dane jenek irika makudang-kudang rahina, sang kalih raris
katurin mamargi saha rahayu, buat mawali ring sang sane sampun ngutus
dane. 34 Nanging Dane Silas mapakayun jaga jenek irika. 35 Dane Paulus
miwah Barnabas sada sue jenek ring kota Antiokia. Irika akeh wenten
anak lian sane nyarengin dane nguruk miwah midartayang sabdan Ida Sang
Panembahan. 36 Sasampune maletan sada sue, Dane Paulus raris mabaos
ring Dane Barnabas, sapuniki: "Ngiringja iraga mawali malih nelokin
semeton-semeton iragane ring kota-kotane sane pecak genah iragane
midartayang sabdan Ida Sang Panembahan, mangdane iraga uning kadi
asapunapi kawentenannyane." 37 Dane Barnabas mapakayunan jaga
ngajak Dane Yohanes Markus, 38 nanging manut tetimbangan Dane Paulus
nenten patut dane kajak, santukan sane riin dane sampun tan kayun
nyarengin sang kalih ring wewengkon Pampilia. 39 Indike punika
ngranayang tungkas banget pisan ring pantaran sang kalih. Dane Barnabas
raris ngajak Dane Markus, malayar ka Pulo Siprus. 40 Nanging Dane
Paulus raris ngajak Dane Silas. Sasampune dane katurang ring sajeroning
sih pasuecan Ida Sang Panembahan olih parasemetone, dane raris kesah
saking irika. 41 Dane mamargi nylajah jagat Siria miwah Kilikia,
ngukuhang pasamuan-pasamuane irika.

16:1 Dane Paulus nglanturang pamargi ngantos rauh ring kota Derbe
miwah kota Listra. Irika wenten satunggiling anak pracaya ring Ida Hyang
Yesus mapesengan Timotius. Biang danene anak Yahudi, taler sampun
pracaya ring Ida Hyang Yesus, nanging ajin danene anak Yunani. 2
Parasemeton ring kota Listra miwah ring kota Ikonium makasami
maosang, mungguing Timotius punika anak sane becik parisolahnyane. 3
Dane Paulus mapakayunan ngajak Timotius lunga nyarengin dane. Irika
dane raris ngandikayang mangda Dane Timotius kasunat, santukan
sawatek anak Yahudi sane wenten ring kota Listra miwah kota Ikonium
sami pada uning, mungguing ajin Timotiuse punika anak Yunani. 4
Sajeroning pamargin danene nylajah kota-kota, dane muat kaputusan-
kaputusan sane sampun kararemin antuk parautusan Ida Hyang Yesus
miwah parapanglingsire ring kota Yerusalem. Kaputusan-kaputusan punika
karauhang ring pasamuan-pasamuane, tur kadulurin piteket mangda
pasamuane ninutin kaputusane punika. 5 Kenginan antuk punika
kapracayan pasamuane kakukuhang tur sayan sue pasamuane sayan
maweweh akehnyane. 6 Dane mamargi nylajah wewengkon Prigia miwah
Galatia, santukan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten nglugrain dane
midartayang Orti Rahayu ring wewengkon Asia. 7 Rikala dane rauh ring
tepi siring tanah Misiane, dane ngindayang jaga ngranjing ka wewengkon
Bitiniane, nanging tan kalugrain antuk Roh Ida Hyang Yesus. 8 Punika
awinan dane raris mamargi nglintang ring wewengkon Misia tur ngungsi
ka kota Troas. 9 Ring wengi punika Dane Paulus polih sipta jati, inggih
punika dane nyingakin wenten anak Makedonia, majujuk ring tepi siring
jagat Makedoniane tur mapinunas sapuniki: "Rarisangja rauh mriki
nulungin tiang!" 10 Sasampune Dane Paulus polih sipta jati punika, digelis
tiang sareng sami makinkin jaga ngungsi ka wewengkon Makedonia.
Santukan sampun pasti antuk tiang sareng sami, mungguing Ida Sang
Hyang Widi Wasa sampun ngesengin tiang buat midartayang Orti Rahayu
punika ring jadmane irika. 11 Tiang sareng sami kesah saking kota Troas,
raris malayar ka Pulo Samotrake, tur benjangipun tiang rauh ring kota
Neapolis. 12 Saking irika tiang ka kota Pilipi, inggih punika kota sane
penting ring wewidangan Makedonia. Kota punika kotan anak Roma. Irika
tiang jenek makudang-kudang rahina suenipun. 13 Ring rahina Sabate
tiang medal saking kota. Tiang mamargi nuluh sisin tukad, santukan
sampun pitaenang tiang mungguing irika wenten genah mabakti buat anak
Yahudi. Sasampune kapanggih, tiang raris negak tur mabaos ring
paraeluh-eluhe sane mapunduh irika. 14 Saking pantaran anake sane
miragiang baos tiange, wenten anak eluh adiri sane mawasta Lidia, saking
kota Tiatira, geginanipune madagang wastra ungu. Ipun mula anak eluh
sane astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ida Sang Panembahan
raris nutdut manahipune buat nelebang baos Dane Paulus. 15 Ipun miwah
sakulawarganipune sami raris kalukat. Wusan punika ipun raris ngundang
tiang sareng sami, sapuniki baosipune: "Yening manut pamanggih semeton
sareng sami, mungguing tiang puniki sujati pracaya ring Ida Sang
Panembahan, ngiringja makolem ring umah tiange!" Tur banget pisan
pangedihipune mangda tiang sareng sami mrika. 16 Sedek rahina anu,
rikala tiang mamargi ka genahe mabakti punika, tiang macunduk ring
satunggiling panyeroan sane karangsukan setan sane ngawinang ipun
mrasidayang nenung. Malantaran tenungipune punika, ipun akeh ngrauhang
jinah pabuat parapamekelipune. 17 Panyeroane punika nututin Dane Paulus
miwah tiang sareng sami saha gelur-gelur sapuniki: "Anake ene parekan
Ida Sang Hyang Widi Wasa Ane Maha Luur! Ia midartayang teken jerone,
paundukan ane ngranayang jerone rahayu." 18 Ngantos makudang-kudang
rahina suennya ipun malaksana kadi asapunika. Indike punika ngawinang
Dane Paulus duka pisan, tumuli dane matolihan tur mabaos ring setane
punika, sapuniki: "Malantaran parab Ida Hyang Yesus Kristus, kai nunden
iba pesu uli anake eluh ento!" Duk punika ugi setane punika medal saking
anake eluh punika. 19 Rikala parapamekelne tangeh, mungguing
malantaran punika ipun tan malih jagi mrasidayang polih jinah, ipun raris
ngejuk Dane Paulus miwah Dane Silas, tumuli kapaid ka genah anake
paum, jaga katangkilang ring ajeng parapangageng kotane. 20 Sasampune
rauh irika, sang kalih tumuli katurang ring parapangageng kotane, sapuniki
aturnyane: "Jadmane puniki jadma Yahudi tur ipun ngawinang iur kotan
iragane. 21 Ipun ngurukang adat istiadat sane tungkas ring pidabdab
iragane. Iraga puniki anak Roma, tur nenten wenang nampi wiadin ninutin
adat istiadat anake puniki." 22 Jadmane katah punika taler sareng ngrejeng
Dane Paulus miwah Dane Silas. Irika parapangageng kotane nguek
panganggen sang kalih, tur ngandikayang mangda sang kalih kapecutin. 23
Sasampune sang kalih kapecutin ping kuda-kuda, sang kalih tumuli
kapangkeng tur pangageng pangkenge kapangandikain mangda sampunang
tuleman nyaga sang kalih. 24 Satinut ring prentahe punika, pangageng
pangkenge raris ngranjingang sang kalih ka kamar pangkenge sane paling
di tengah, tur cokor danene kablagbag. 25 Sawatara tengah wengi Dane
Paulus miwah Silas raris ngastawa tur makidung muji Ida Sang Hyang
Widi Wasa. Nara pidanane sane lianan sami pada miragiang dane. 26 Tan
dumade jeg wenten linuh ageng pisan, ngantos dasar pangkenge punika
magejeran. Duk punika ugi jelanan-jelanan pangkenge makasami
mampakan, tur ante miwah blagbage pada keles saking nara pidanane
sami. 27 Pangageng pangkenge tumuli matangi, tur rikala dane nyingakin
jelanan-jelanan pangkenge mampakan, pitaenang dane paranara pidanane
sami sampun minggat. Irika dane raris ngaud klewang, mapakayunan
nyuduk raga. 28 Nanging Dane Paulus raris nyerit banget pisan, sapuniki:
"Sampunangja nyengkalen raga! Tiang sareng sami kantun iriki!" 29 Irika
pangageng pangkenge raris ngandikayang anak ngrereh sundih, dane raris
malaib ka tengah tur ngejer makakeb ring cokor Dane Paulus miwah Silas.
30 Wus punika dane raris ngatehang Dane Paulus miwah Silas medal,
sarwi dane mataken sapuniki: "Ih jero, punapike sane patut laksanayang
tiang, mangdane tiang polih rahayu?" 31 Dane Paulus miwah Silas masaur
sapuniki: "Pracayaja ring Ida Hyang Yesus, janten ragane pacang rahayu,
inggih punika ragane miwah sakulawargan ragane." 32 Wusan punika sang
kalih tumuli midartayang sabdan Ida Sang Panembahan ring pangageng
pangkenge punika miwah ring anake lianan sane wenten ring jeroan
danene. 33 Daweg punika ugi pangageng pangkenge punika raris ngambil
sang kalih, tur nyutsutin kanin-kanin danene. Duk punika taler pangageng
pangkenge miwah sakulawargan danene sami kalukat. 34 Dane raris
ngiringang Dane Paulus miwah Silas ka jeroan danene, tur irika sang kalih
katamiu. Dane miwah sakulawargan danene sami pada liang, santukan
sane mangkin dane pracaya ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. 35 Benjang
semengipun parapangageng kotane ngutus prakangge ngrauhin pangageng
pangkenge punika tur kapangandikain sapuniki: "Bebasangja anake ane
dadua ento!" 36 Duaning punika pangageng pangkenge raris ngrauhang
indike punika ring Dane Paulus, sapuniki: "Parapangageng kotane sampun
ngandikayang mangda ragane miwah Silas kabebasang. Durusang mangkin
medal, tur mamargija mangda rahayu." 37 Nanging Dane Paulus raris
mabaos ring prakanggene punika sapuniki: "Tiang puniki tan wenten iwang
punapa-punapi; nanging tiang sampun kapecutin ring arep anake akeh, tur
kacelepang ka pangkenge, yadiastun tiang puniki warga negara Roma! Tur
sane mangkin tiang kapangandikain medal saking silib! Tan pisan patut
kadi asapunika. Parapangageng kotane punika patutipun rauh mriki
mebasang tiang." 38 Paraprakanggene punika raris nguningayang baos
Dane Paulus punika ring parapangageng kotane. Wau dane miragi
mungguing Dane Paulus miwah Silas punika warga negara Roma, dane
sami pada ajerih. 39 Duaning punika dane sami raris nunas ampura ring
Dane Paulus miwah Silas. Wus punika dane raris ngatehang Dane Paulus
miwah Silas medal saking pangkenge, tur mapinunas ring sang kalih
mangda makaon saking kotane punika. 40 Dane Paulus miwah Silas raris
medal saking pangkenge tumuli mamargi ngungsi ka umah Lidiane. Irika
dane kapanggih ring parasemeton sane wenten irika. Sasampune dane
mapaica panglipur ring parasemetone punika, sang kalih tumuli mamargi
kesah saking irika.

17:1 Dane Paulus miwah Dane Silas mamargi nglintang ring kota-kota
Ampipolis miwah Apolonia kantos rauh ring kota Tesalonika. Ring kota
Tesalonika wenten satunggiling perhyangan anak Yahudi. 2 Dane Paulus
raris ngranjing ka perhyangane punika sakadi kabiasaan danene. Irika dane
marerasan sareng anake akeh ngeniang daging Cakepan Sucine, neren
ngantos tigang rahina Sabat suenipun. 3 Dane nerangang tur muktiang ring
anake akeh irika, mungguing Sang Prabu Sane Sampun Kajanjiang antuk
Ida Sang Hyang Widi Wasa punika, patut nandang sangsara seda, nanging
Ida nyeneng malih saking pantaran anake padem. Sapuniki baos Dane
Paulus: "Ida Hyang Yesus sane tuturang tiang ring ragane puniki, tan tios
wantah Ida Sang Prabu Sane Sampun Kajanjiang punika." 4 Makudang-
kudang anak saking pantaran anake punika wenten sane pracaya ring Ida
Hyang Yesus raris matunggilan ring Dane Paulus miwah Silas. Maliha
akeh taler wenten anak Yunani sane nyungsung Ida Sang Hyang Widi Wasa
miwah paraistri sane sulinggih pada pracaya ring Ida Hyang Yesus raris
matunggilan ring parautusan Ida Hyang Yesus. 5 Nanging sakancan anak
Yahudine sami pada iri ati, tumuli ipun munduhang soroh wong dura cara
sane wenten ring margi-margine. Ipun sami ngadakang iur ring kotane
punika tur ngrejeng umah Yasone, misadia ngrereh Dane Paulus miwah
Silas jaga kabakta medal ka arepan anake akeh punika. 6 Nanging rikala
Dane Paulus miwah Silas nenten keniang ipun irika, anake punika raris
maid Yason miwah makudang-kudang semeton tiosan, katurang ka ajeng
pangageng kotane irika. Anake punika raris pada pagelur sapuniki:
"Jadmane sane sampun ngae iur ring jagate sami, sane mangkin ipun
sampun rauh ring kotan iragane. 7 Tur Yason sampun nampi anake punika
madunungan ring umahipune. Ipun sami pada nungkasin uger-uger Ida
Sang Nata Ratu malantaran ipun maosang, mungguing wenten sang prabu
lianan, sane maparab Yesus." 8 Malantaran baos anake punika, anake akeh
miwah parapangageng kotane sami pada bingung. 9 Parapangageng
kotane ngandikayang mangda Yason miwah semeton-semeton sane lianan
pada naur jinah tanggungan, manut sakadi sane sampun kapastiang.
Sasampune ipun naur, wau ipun kabebasang. 10 Sasampune wengi, digelis
parasemetone irika mapinunas ring Dane Paulus miwah Dane Silas
mangda dane mamargi ka kota Berea. Sarauh danene irika, dane raris
ngranjing ka perhyangan anak Yahudine. 11 Anak Yahudine ring kota
Berea pepinehipune becikan bandingang ring anak Yahudine sane ring kota
Tesalonika. Ipun sami pada geleng miragiang sabdan Ida Sang Hyang Widi
Wasa, tur nyabran rahina ipun ngulik Cakepan Suci, mangdane ipun tatas
uning, punapike tutur Dane Paulus punika sawiakti manut ring kecap
Cakepan Sucine punika. 12 Saking pantaran anake punika, akeh sane pada
pracaya ring Ida Hyang Yesus. Samaliha akeh taler paraistri sane sulinggih
miwah paralanang bangsa Yahudine sane pada pracaya ring Ida Hyang
Yesus. 13 Nanging rikala sawatek anak Yahudine sane ring kota
Tesalonika miragi mungguing Dane Paulus taler midartayang sabdan Ida
Sang Hyang Widi Wasa ring kota Berea, ipun raris pada rauh mrika tumuli
ngoles tur ngawinang bingung pepineh anake akeh. 14 Parasemetone irika
raris ngaturin Dane Paulus mangda digelis lunga ka pasisi, nanging Dane
Silas miwah Timotius kantun jenek ring kota Berea. 15 Anake sane
ngiringang Dane Paulus punika nyarengin dane ngantos rauh ring kota
Atena. Sasampune rauh irika anake sane ngiringang punika raris mawali
tur makta pabesen Dane Paulus, mangda Dane Silas miwah Dane Timotius
digelis ngrauhin dane. 16 Risedek Dane Paulus nyantosang Dane Silas
miwah Timotius ring kota Atena, pakayunan danene kalintang kosekan
manggihin kotane punika bek madaging arca. 17 Punika awinanipun dane
marerasan ring perhyangan anak Yahudine sareng paraanak Yahudi miwah
anak boya Yahudi sane astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Kadi
asapunika taler nyabran rahina dane marerasan ring pasare sareng anak
sane panggihin dane irika. 18 Irika taler wenten guru golongan Epikuros
miwah golongan Stoa saling alap bebaos sareng dane. Wenten sane
mabaos sapuniki: "Apa lakar orahanga teken jlemane ane buka kedis
becicane ene?" Wenten malih sane lianan mabaos sapuniki: "Ulesne ia
ngaba peplajahan unduk dewa uli dura negara." Ipun mabaos kadi
asapunika santukan Dane Paulus midartayang Orti Rahayu indik Ida
Hyang Yesus miwah indik nyeneng Idane saking pantaran anake padem.
19 Punika awinannya Dane Paulus raris kajak ka ajeng pasangkepan
Majelis Areopaguse, tur ipun mapangedih kadi asapuniki: "Tiang sareng
sami dot mamanah uning ring peplajahan sane anyar sane dartayang ragane
puniki. 20 Wenten makudang-kudang paindikan sane baosang ragane
minab sakadi tawah rasanipun piragi tiang. Punika awinan tiang dot
mamanah uning ring daging peplajahane punika." ( 21 Santukan sawatek
jadma kota Atenane miwah wong dura negara sane magenah irika sami
pada lila ngutang pakaryannyane buat maosang wiadin miragiang
paindikan-paindikan sane anyar.) 22 Dane Paulus raris ngadeg ring ajeng
Majelis Areopaguse, saha mabaos sapuniki: "Inggih ida dane parawargan
kota Atena! Ring saluiring paindikan, ragane panggihin tiang anteng pisan
mayadnya ring paradewa. 23 Santukan rikala tiang malali ring kotan
ragane tur nelokin genah-genah ragane mayadnya, irika wenten panggihin
tiang palinggih sane madaging tetulisan sapuniki: 'Katur ring dewa sane tan
kuningin.' Kenginan dewa sane tan uningin ragane, nanging sungsung
ragane, dewane punika sane mangkin pacang uningang tiang ring ragane.
24 Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ngardi jagat miwah sadaging ipun
makasami, Ida sane maraga Panembahan akasa miwah jagat, Ida nenten
malingga ring palinggih-palinggih sane kakardi antuk imanusa. 25 Ida taler
nenten mamuatang mangda kayahin antuk manusa. Santukan Ida ngraga
tan kakirangan punapa-punapi, samaliha Ida sane mapaica urip miwah
angkihan miwah paindikan-paindikan sane lianan ring manusane sami. 26
Malantaran saking jadma adiri Ida ngadakang bangsa-bangsane miwah
manusane sami, buat ngebekin jagate puniki. Ida sampun mastiang masa
pabuat bangsane punika miwah wates pagenahan sane jaga genahin ipun.
27 Ida ngardi paindikane punika, mangda imanusa ngulati Ida, tur
dumadakja mangda kapanggih tur karasa antuk ipun, yadiastun sujatinipun
Ida punika nentenja doh saking iraga suang-suang. 28 Santukan iraga
puniki urip, mamargi miwah makarya wantah sajeroning Ida, sakadi sane
sampun kabaosang taler olih parapujanggan ragane, kadi asapuniki:
Santukan iraga puniki sentanan Ida Sang Hyang Widi Wasa.' 29 Sawetning
iraga dados sentanan Ida Sang Hyang Widi Wasa, punika awinanipun
sampunang iraga mitaenang mungguing kawentenan Idane punika pateh
ring arca sane kakardi antuk mas, perak wiadin batu sane karupayang
antuk kaduegan imanusa. 30 Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nenten
ngelingang malih masan kanambetan manusane sane sampun lintang,
nanging sane mangkin Ida mapaica pituduh ring manusane makasami, ring
dijaja ipun magenah, mangda ipun ngesehin pepineh tur ngutang
laksanannyane sane corah. 31 Santukan Ida sampun mastiang rahina, buat
jaga nepasin jagate makasami saha adil, malantaran Anak adiri sane
sampun selik Ida. Anake punika sampun tangiang Ida saking pantaran
anake padem, pinaka dados bukti ngeniang paindikane punika buat anake
makasami." 32 Rikala pasangkepan punika miragi Dane Paulus maosang
indik anak urip saking pantaran anake padem, raris wenten anak sane
minjulin miwah wenten sane lianan mabaos sapuniki: "Benjangan kewanten
tiang malih miragiang ragane maosang indike punika." 33 Irika Dane
Paulus raris medal saking pasangkepane punika. 34 Wenten makudang-
kudang anak matunggilan ring dane tur pracaya ring Ida Hyang Yesus.
Ring pantaran anake punika, wenten anggota Majelis Areopaguse sane
mapesengan Dionesius miwah anak eluh sane mawasta Damaris, maliha
wenten taler makudang-kudang anak lianan.

18:1 Wusan punika Dane Paulus raris kesah saking kota Atena, tumuli
mamargi ka kota Korintus. 2 Irika dane kacunduk ring anak Yahudi adiri
sane mawasta Akwila, jadma uedan wewengkon Pontus. Ipun wau rauh
saking jagat Italia, sareng somahipune Priskila, santukan Ida Sang Nata
Ratu Klaudius sampun ngwedalang prentah, mangda sawatek jadma
Yahudine magingsir saking kota Roma. Dane Paulus tumuli simpang ka
umahnyane. 3 Dane Paulus raris madunungan irika tur makarya sareng-
sareng ring Akwila miwah Priskila, santukan geginan danene pateh, inggih
punika dados tukang kemah. 4 Nyabran rahina Sabat Dane Paulus
mabebaosan ring perhyangan anak Yahudine. Dane ngusahayang
mangdane anak Yahudine miwah anak Yunanine prasida pracaya ring Ida
Hyang Yesus. 5 Sasampune Dane Silas miwah Timotius rauh saking jagat
Makedonia, irika Dane Paulus mrasidayang ngilis midartayang sabdan Ida
Sang Hyang Widi Wasa, nyaksiang ring anak Yahudine, mungguing Ida
Hyang Yesus punika maraga Sang Prabu Sane Sampun Kajanjiang antuk
Ida Sang Hyang Widi Wasa punika. 6 Rikala anake punika nungkasin tur
nemah misuh dane, dane tumuli ngampigang buke saking panganggen
danene, sarwi mabaos sapuniki: "Yen ragane nemu sengkala, ragane padidi
patut negen sengkalane ento. Tiang tusing milu bareng negen. Ngawit uli
jani tiang lakar ngalih bangsane ane tidong Yahudi." 7 Dane raris nilar
anake punika tumuli madunungan ring umah satunggiling anak boya
Yahudi, sane mawasta Titius Yustus. Anake punika astiti bakti ring Ida
Sang Hyang Widi Wasa, tur umahipune nampek saking perhyangan anak
Yahudine. 8 Dane Krispus, kelihan perhyangane punika miwah
sakulawargan danene sami pracaya ring Ida Sang Panembahan. Maliha
akeh anak lianan sane wenten ring kota Korintus, sasampune miragiang
pidartan Dane Paulus, ipun pracaya ring Ida Hyang Yesus tur kalukat. 9
Sedek rahina anu, nuju wengi Dane Paulus polih sipta jati. Sajeroning sipta
jati punika Ida Sang Panembahan masabda ring dane sapuniki: "Edaja kita
takut! Tur edaja suud-suud midartayang sabdan Ida Sang Hyang Widi
Wasa. 10 Sawireh Ulun ngabih kita. Tusing ada anak lakar nyidayang
mencanen kita, sawireh liu kaulan Ulun di kotane ene." 11 Punika
awinanipun Dane Paulus jenek irika kantos atiban tengah suenipun
ngurukang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa ring jadmane irika. 12
Sasampune Galio madeg gubernur ring wewengkon tanah Akaya,
sakancan anak Yahudine sararem ngejuk Dane Paulus. Dane tumuli
katurang ring ajeng pangadilane. 13 Sapuniki atur anake punika: "Jadmane
puniki tansah ngoles anak, mangdane anake astiti bakti ring Ida Sang
Hyang Widi Wasa, nganggen tata cara sane tungkas ring daging Pidabdab
Torate!" 14 Riwau Dane Paulus jaga matur, gelisan Dane Galio ngandika
ring anak Yahudine sapuniki: "Ih sawatek anak Yahudi, yening ada
paundukan ane tan patut wiadin unduk kacorahan ane aturang jerone, ento
patut padingehang tiang. 15 Nanging sawireh ene unduk kruna wiadin
adan muah unduk pidabdab jerone niri, jerone niri ane patutne mragatang.
Tiang tusing nyak nepasin paundukan-paundukan ane buka keto." 16 Raris
dane nundung anake punika mangda medal saking genah pangadilane. 17
Anake punika raris ngrejeng Sostenes sane dados kelihan perhyangan,
tumuli katigtig ring genah pangadilane punika. Nanging indike punika
nenten kalinguang antuk Dane Galio. 18 Dane Paulus kantun jenek
makudang-kudang rahina ring kota Korintus. Sasampune punika, dane
raris mapamit ring pasamuane irika jaga malayar ka jagat Siria, kasarengin
antuk Priskila miwah Akwila. Sadurunge dane malayar, dane nyukur
rambut danene ring kota Kengkrea, santukan dane sampun masesangi. 19
Dane sareng tiga raris rauh ring kota Epesus tur Priskila miwah Akwila
nikayang dane mangda jenek irika. Dane Paulus raris ngranjing ka
perhyangan anak Yahudine tur marerasan sareng sakancan anak Yahudine.
20 Anake punika mapinunas ring Dane Paulus, mangdane dane kayun sada
sue jenek irika, nanging dane tan kayun. 21 Dane tumuli mapamit, tur
mabaos sapuniki: "Yening wenten pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa,
sinah tiang jaga mawali malih mriki." Dane raris malayar saking kota
Epesus. 22 Sasampune dane rauh ring kota Kaisarea, raris dane lunga ka
kota Yerusalem, tur ngaturang pangayu bagia ring pasamuane irika. Wus
punika dane tumuli lunga ka kota Antiokia. 23 Sasampun dane
masandekan makudang-kudang rahina irika, dane raris kesah saking irika.
Dane mamargi nylajah jagat Galatia miwah Prigia, buat ngentegang manah
sakancan anake sane pracaya ring Ida Hyang Yesus. 24 Wenten anak
Yahudi adiri uedan Aleksandria, mapesengan Apolos rauh ring kota
Epesus. Dane kalintang pascad mabebaosan, maliha weruh ring daging
Cakepan Sucine. 25 Dane sampun mlajah indik Ida Sang Panembahan.
Dane nyantep pisan midartayang tur seken pisan antuka ngurukang indik
Ida Hyang Yesus. Nangingke dane wantah uning ring indik lelukatan Dane
Yohanes kewanten. 26 Dane wanen pisan nguruk ring perhyangan anak
Yahudine. Rikala Priskila miwah Akwila miragiang paurukan danene, sang
kalih raris ngajak dane ka umahnyane. Irika sang kalih malih nyekenang
nerangang ring Dane Apolos, indik Margi sane kapatujuhin antuk Ida Sang
Hyang Widi Wasa. 27 Dane Apolos mapakayunan jaga malayar ka tanah
Yunani. Punika awinan pasamuane ring Epesus raris nulungin dane,
malantaran ngirim surat ring parasemeton ring tanah Akaya, mangdane
parasemeton irika ledang nampi rauh danene. Sasampune dane rauh irika,
malantaran sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa, dane kalintang
maguna pabuat parasemeton sane sampun pracaya ring Ida Hyang Yesus.
28 Santukan dane tan maren ngaonang anak Yahudine sajeroning
marerasan ring arepan anake akeh, malantaran dane muktiang antuk kecap
Cakepan Suci, mungguing Ida Hyang Yesus punika maraga Sang Prabu
Sane Sampun Kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.

19:1 Risedek Dane Apolos kantun ring kota Korintus, Dane Paulus
sampun mamargi nylajah wewidangan pagunungan jagate irika, raris rauh
ring kota Epesus. Irika dane kapanggih ring makudang-kudang anak sane
pracaya ring Ida Hyang Yesus. 2 Dane tumuli mataken ring anake puniki:
"Rikala semeton ngangken pracaya ring Ida Hyang Yesus, punapike
semeton sampun nrima Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa?" Pasaur anake
punika: "Tiang durung naenin miragi indik wenten Roh Ida Sang Hyang
Widi Wasa." 3 Dane Paulus malih mataken: "Yening kadi asapunika,
lelukatan sane encenke sane sampun trima semeton?" Pasaur anake punika:
"Sane tampi tiang, inggih punika lelukatan sane kamargiang antuk Dane
Yohanes." 4 Dane Paulus raris mabaos sapuniki: "Lelukatan Dane
Yohanes punika pabuat anake sane ngesehin pepinehnyane saha ngutang
dosa-dosanipune, samaliha Dane Yohanes taler mapidarta ring bangsa
Israel mangda ipun pada pracaya ring Ida, sane rauh ungkuran ring dane,
inggih punika Ida Hyang Yesus." 5 Sasampune anake punika miragi
paindikane punika, raris ipun pada kalukat dados pangiring Ida Hyang
Yesus. 6 Irika Dane Paulus ngungkulang tangan danene ring anake punika
tumuli Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa nurunin ipun sinamian. Ipun raris
pada mabaos nganggen basa sane tawah-tawah tur midartayang sabdan Ida
Sang Hyang Widi Wasa. 7 Ipun Sareng sami wenten sawatara roras diri
akehnyane. 8 Kantos tigang sasih suennya Dane Paulus tan maren
ngranjing ka perhyangan anak Yahudine, tur dane tan pisan rumasa ajerih
ngurukang irika. Malantaran paurukan danene punika, dane ngusahayang
mangda anake punika prasida dados parakaulan Ida Sang Hyang Widi
Wasa. 9 Nanging wenten makudang-kudang anak sane punggung pisan.
Anake punika nenten nyak pracaya ring Ida Hyang Yesus, tur ring arepan
anake akeh ipun nganistayang Margi sane kapatujuhang antuk Ida Sang
Panembahan. Punika awinan Dane Paulus raris nilar anake punika, tumuli
nganehang raga masarengan ring parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa.
Raris nyabran rahina dane marerasan ring sekolah Tiranus. 10 Indike
punika laksanayang dane kalih taun suenipun, kantos sawatek anak sane
magenah ring wewengkon Asia, anak Yahudi wiadin anak Yunani
makasami sampun miragi sabdan Ida Sang Panembahan. 11 Malantaran
Dane Paulus, Ida Sang Hyang Widi Wasa ngadakang praciri sane tawah-
tawah. 12 Kantos wenten anak makta saputangan miwah wastra sane
pecak kanggen antuk Dane Paulus, kagenahang ring anake sakit-sakit,
raris anake punika seger, tur soroh setane pada makaon saking anake
punika. 13 Wenten makudang-kudang balian Yahudi sane malianin milehan
tur nundung setan. Dane ngindayang nundung setane punika masrana
nyambat parab Ida Hyang Yesus, sapuniki baos danene marep ring setane
punika: "Kai mrentah iba masrana parab Ida Hyang Yesus, ane
kapidartayang olih Dane Paulus." 14 Parabaliane sane nglaksanayang
paindikane punika sareng pepitu akehnyane, inggih punika okan
pangageng panditan anak Yahudine, sane mapesengan Skewa. 15 Nanging
setane punika mabaos ring dane sapuniki: "Ida Hyang Yesus tawang tiang,
Paulus masih suba tawang tiang, nanging ragane ene enyen?" 16 Anake
sane karangsukan setan punika tumuli nyagrep tur nguyak baliane
makapepitu punika. Baliane punika kaon, raris malaib saking umah anake
punika babak belur tur malalung. 17 Sawatek anak Yahudi miwah anak
sane boya Yahudi sane wenten ring kota Epesus miragi indike punika. Ipun
sami pada kaliput antuk manah ajerih, mawinan parab Ida Hyang Yesus
sayan kaluihang. 18 Saking pantaran warga pasamuane irika, akeh sane
rauh ngangkenin tur merberang paindikan-paindikan sane sampun
laksanayang ipun ring arepan anake akeh. 19 Akeh saking pantaran anake
sane pecak ngadokang pangiwa, raris munduhang tur nunjel cakepanipune
ring arepan anake makasami. Yening cakepan-cakepane punika kargayang,
sawatara mapangarga seket tali jinah perak. 20 Malantaran antuk pamargi
sane mawisesa puniki, sabdan Ida Sang Panembahan sayan sumebar tur
sayan maweweh kukuh. 21 Sasampune punika Dane Paulus raris
mapakayunan mamargi nylajah jagat Makedonia miwah Akayane, tur
ngraris ka kota Yerusalem. Sapuniki baos danene: "Sasampune tiang mrika
tiang taler pacang ka kota Roma." 22 Duaning punika dane raris ngutus
pembantun danene kekalih, inggih punika Timotius miwah Erastus,
mamargi riinan ka jagat Makedonia, nanging dane ngraga kantun jenek
malih makudang-kudang rahina ring wewengkon Asia. 23 Kacrita daweg
punika raris wetu iur ageng ring kota Epesus, malarapan Margi sane
kapatujuhang antuk Ida Sang Panembahan. 24 Irika wenten pande mas
adiri, mawasta Demetrius, sane makarya pepindan-pepindan palinggih
Dewi Artemis, sane malakar antuk perak. Geginanipune punika ngrauhang
pikolih akeh pisan pabuat paratukangipune. 25 Demetrius tumuli
munduhang tukang-tukangipune makasami miwah anake sane lianan sane
geginannyane pateh sakadi ipun. Irika ipun mabaos ring anake punika
sapuniki: "Inggih parasemeton, semeton sami sampun pada uning,
mungguing pangupa jiwan iragane kawitipun saking pakaryane puniki. 26
Sane mangkin parasemeton sami sampun manggihin tur mireng, paindikan
sane kapidartayang antuk Paulus. Ipun maosang mungguing arca-arcane
sane kakardi antuk imanusa, punika boya dewa. Indike punika ngawinang
akeh anake iriki ring kota Epesus miwah sumasat ring sakuubing jagat
Asiane, sane sampun ngesehin pepinehnyane, tur ngega ring baosipune. 27
Dadosipun sinah jaga wenten baya, mungguing pakaryan iragane puniki
jaga kanistayang, taler jagi wenten baya, mungguing palinggih Dewi
Artemis sane agung jaga tan wenten pikenohipun. Tur kagungan Dewi
Artemise, inggih punika dewi sane kasungsung antuk anake ring
wewengkon Asia miwah ring satungkabing rat, jaga sirna!" 28 Riwau
anake akeh punika miragi baos kadi asapunika, ipun sami pada brangti
tumuli gelur-gelur sapuniki: "Mula agung Dewi Artemis, dewan anak
Epesuse!" 29 Iure punika raris nglikub sadaging kotane sami. Anake akeh
punika raris ngrejeng tur ngejuk Gayus miwah Aristarkus, tur kapaid ka
wantilane. Sang kalih punika anak wewengkon Makedonia sane nyarengin
Paulus sajeroning pamargin danene. 30 Dane Paulus mapakayunan
ngarepin anake akeh punika, nanging dane kacadelin antuk parasisian
danene. 31 Wenten makudang-kudang pangageng jagate irika, sane dados
sawitran Dane Paulus, taler ngutus anak buat miteketin Dane Paulus,
mangda sampunang dane ngranjing ka wantilane punika. 32 Duk punika
anake akeh sane mapunduh ring wantilane punika sami pada uyut gelur-
gelur, wenten sane maosang sapuniki, wenten sane majarang sapunika,
santukan akehan ipun pada tan uning, napi awinannya mapunduh irika. 33
Wenten makudang-kudang anak sane mitaenang mungguing Aleksander
uning ring paindikane punika, santukan ipun kadongsokang antuk anak
Yahudine ka tengah anake akeh punika. Ipun raris ngwangsitin anake akeh
punika mangda mendep, ipun tumuli mapidarta ring arep anake akeh
punika mungguing boya ipun sane ngawinang iure punika. 34 Nanging
rikala anake akeh punika uning, mungguing Aleksander punika anak
Yahudi, ipun sareng sami raris mabriuk gelur-gelur, sawatara kalih jam
suenipun kadi asapuniki: "Mula agung Dewi Artemis dewan anak
Epesuse." 35 Pamuputipun sekretaris daerahe irika raris nentremang anake
akeh punika. Sapuniki baos danene: "Ih anak Epesus! Makasami anake
sampun pada uning, mungguing kota Epesus puniki dados panyungsung
palinggih Dewi Artemis sane agung, miwah arca suci sane tumurun saking
langite punika. 36 Indike punika tan wenten anak sane pacang moyanin.
Duaning asapunika jerone patut tentrem tur sampunang kaderopon
malaksana. 37 Sane mangkin jerone sampun maid anake puniki, yadiastun
ipun tan ngrampok palinggihe punika, wiadin nganistayang dewan iragane.
38 Yening Demetrius miwah tukang-tukangipune madue wicara marep
ring anak lianan, iriki wenten pangadilan miwah sang rumaos. Irika
patutipun sang mawicara nunas tetepasan. 39 Nanging yening wenten
paindikan lianan sane apti jerone, indike punika patut kabaosang ring
paruman rakyate sane resmi. 40 Santukan wenten baya, mungguing iraga
jagi kadalih ngadakang iur ring rahinane puniki. Samaliha tan wenten
paindikan sane jaga mrasidayang kanggen bukti buat matutang dewek,
ngeniang ring iure puniki." 41 Sasampune dane mabaos kadi asapunika,
dane raris mudalang anake akeh punika.

20:1 Sasampune wusan kaributane punika, Dane Paulus raris munduhang
warga pasamuane. Irika dane mituturin buat ngukuhang manahipune
sareng sami, sambilang dane mapamit, tumuli mamargi lunga ka jagat
Makedonia. 2 Dane nylajah jagate irika tur akeh dane mapitutur ring
warga pasamuane sane wenten irika buat ngukuhang kapracayanipune.
Pamuputipun dane rauh ring jagat Akaya. 3 Sasampune tigang sasih suen
danene irika, dane raris mapakayunan jaga malayar ka jagat Siria. Nanging
duk punika anak Yahudine sampun pacuk paiguman jaga nyedayang dane.
Duaning asapunika dane mapakayunan jaga mawali nglintang ring jagat
Makedonia. 4 Dane kasarengin antuk Sopater, pianak I Pirus sane saking
kota Berea. Maliha Aristarkus miwah Sekundus, makakalih saking kota
Tesalonika, Gayus saking kota Derbe, Timotius, Tikikus miwah Tropimus
saking jagat Asia. 5 Sane nyarengin Dane Paulus punika mamargi riinan
tur nyantosang tiang miwah Dane Paulus ring kota Troas. 6 Sasampun
lintang Rerainan Roti Tan Paragine, tiang malayar saking kota Pilipi, tur
sasampun petang rahina suenipun malayar, tiang rauh ring kota Troas tur
kapanggih ring ipun sareng sami. Irika tiang sareng sami jenek pitung
rahina suenipun. 7 Ring rahina Saniscara wengine, tiang sareng sami
mapunduh buat nunas bujana suci. Dane Paulus mabebaosan ring
parawarga pasamuane irika, tur bebaosan danene punika ngraris kantos
tengah wengi, santukan benjang semengipun dane jaga mapamit saking
irika. 8 Ring lotenge genah tiange mapunduh, akeh wenten lampu. 9
Wenten anak truna mawasta Eutikus, ipun negak ring jendelane. Santukan
Dane Paulus nglantur mabebaosan, kantos Eutikus kiap nguyuk-uyuk,
pamuputnyane ipun pules leplep, raris labuh saking lotenge sane tingkat
kaping tiga. Ipun raris kambil antuk parasemetone, nanging ipun
kadapetang sampun padem. 10 Dane Paulus raris tedun, tumuli ngakebin
Eutikus, sarwi dane mabaos sapuniki: "Sampunangja gresiuh, ipun kari
urip." 11 Wusan punika dane raris mawali ka loteng, tumuli nyacarang roti
raris majengan. Sasampune sue mabebaosan ring parasemetone irika,
ngantos galang kangin Dane Paulus raris mapamit. 12 Irika parasemetone
raris ngateh anake truna punika budal ka umahnyane santukan ipun sampun
urip. Mawinan parasemetone irika sami pada marasa polih panglipur. 13
Tiang sareng sami ngriinin munggah ka kapale raris malayar ka kota Asos.
Irika Dane Paulus jagi munggah ka kapale. Dane sampun maosang indike
punika ring tiang, santukan dane jaga madaat mrika. 14 Sasampune
kapanggih ring kota Asos, tiang raris ngaturin dane mangda munggah ka
kapale, tur ngrarisang malayar ka kota Metilene. 15 Saking irika tiang
sareng sami ngraris malayar tur benjangipun tiang rauh beneng ring arepan
Pulo Kiose. Benjangipun tiang rauh ring Pulo Samos, tur malih kalih
rahinanipun tiang rauh ring kota Miletus. 16 Dane Paulus sampun mastiang
tan jaga simpang ring kota Epesus, mangda sampunang bes sue dane ring
jagat Asia. Dane gegison mangda gelis rauh ring kota Yerusalem. Maliha
yen kapo mrasidayang mangda ring Rerainan Pentakostane dane sampun
rauh irika. 17 Saking kota Miletus Dane Paulus ngutus anak ka kota
Epesus, nunas mangda parapanglingsir pasamuane rauh ka kota Miletus
matemu ring dane irika. 18 Sasampun parapanglingsire punika pada rauh,
Dane Paulus raris mabaos, sapuniki: "Parasemeton sinamian sampun pada
uning, ngeniang ring laksanan tiange ring pantaran parasemetone, ngawit
saking wau tiang rauh ring wewengkon Asia puniki. 19 Antuk manah
dreda bakti tiang sampun ngaturang ayah ring Ida Sang Panembahan. Tur
sajeroning nglaksanayang pakaryan tiange punika, tiang tansah mespes yeh
mata tur tan mari katempuh antuk gegodan. Santukan anak Yahudine
punika setata mamanah ngamademang tiang. 20 Semeton uning,
mungguing tiang tan naenin nglemenahang paindikan sane mapikenoh
pabuat semeton, sakadi sane sampun pidartayang miwah urukang tiang
ring semeton ring arepan anake akeh, wiadin ring pumahan parasemetone.
21 Marep ring anak Yahudi miwah ring anak sane boya Yahudi tiang
tansah mapidarta mangda ipun pada ngesehin pepinehnyane, ngutang
dosa-dosanipune, saha mawali ka ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur
pracaya ring Panembahan iragane Ida Hyang Yesus. 22 Sane mangkin,
santukan tiang satinut ring pakarsan Ida Sang Hyang Roh Suci, tiang jaga
ka kota Yerusalem, nanging tiang tan pisan uning, punapi sane jagi nibenin
dewek tiange irika. 23 Tiang wantah uning, mungguing ring sabilang kota,
Ida Sang Hyang Roh Suci sampun miteketin tiang, mungguing tiang
pacang kacadang antuk pangkeng miwah kamewehan. 24 Nanging urip
tiange puniki sampun rasayang tiang tan maji buat tiang, mangdane tiang
nyidayang nyampurnayang pakaryan tiange miwah muputang pakaryan
sane kapirasayang antuk Ida Hyang Yesus ring tiang, buat nglumbrahang
Orti Rahayu indik sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 25 Tiang
sampun ngrauhin semeton sareng sami, midartayang indik dados kaulan
Ida Sang Hyang Widi Wasa. Tur sane mangkin tiang marasa, mungguing
semeton tan pacang naenin malih kapanggih ring tiang. 26 Duaning punika
ring rahinane mangkin maduluran manah sane ening tiang nguningayang
ring semeton sapuniki: 'Yening wenten anak saking pantaran semetone sane
pacang nemu sengkala, paindikane punika boya dados tetegenan tiange.' 27
Santukan tiang tan naenin lemenah midartayang saluiring pakarsan Ida
Sang Hyang Widi Wasa ring semeton. 28 Becikang miara ragan semetone
miwah pasamuane sane sampun kapisarayang ring semeton antuk Roh Ida
Sang Hyang Widi Wasa. Becikang ngamong pasamuan druen Ida Sang
Hyang Widi Wasa, inggih punika pasamuan sane kawangun dados druen
Idane ngraga malantaran sedan Putran Idane. 29 Tiang uning, mungguing
sasampun tiang makaon saking iriki, jaga wenten asu ajag sane galak
ngranjing ring pantaran semetone, tur ipun tan jagi madalem ingon-ingone
punika. 30 Jaga wenten masanipun, wetu makudang-kudang anak saking
pantaran semetone pacang maosang paindikan-paindikan sane bobab, buat
ngoles warga pasamuane mangda nyak ninutin ipun. 31 Duaning asapunika
pada yatna tur elingangja, rahina wengi tiang mespes yeh mata mituturin
semeton suang-suang kantos tigang taun suenipun. 32 Sane mangkin
semeton aturang tiang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah ring sabda
sih pasuecan Idane. Ida kuasa ngwangun semeton tur mapaica merta,
inggih punika merta sane sampun kasediaang pabuat kaulan Idane
makasami. 33 Tiang tan naenin ngedotang perak wiadin mas wiadin
pangangge saking anak lian. 34 Semeton ngraga sami pada uning,
mungguing tiang sampun makarya antuk liman tiange puniki, buat
nyukupang saluiring kaperluan tiange miwah timpal-timpal tiange. 35 Ring
saluiring paindikan, tiang sampun ngaturin semeton tetuladan, mungguing
malantaran antuk matuyuhin raga, iraga patut nulungin anake sane katunan.
Tur elingangja sabda sane sampun kasabdayang antuk Ida Hyang Yesus
sapuniki: 'Luih bagia anake ane makidihang bandingang teken anake ane
nampi.'" 36 Sasampune Dane Paulus puput mabaos, dane raris sumungkem
ngastawa sareng-sareng ring parapanglingsir pasamuane punika sami. 37
Parapanglingsire punika raris pada ngelut tur ngaras Dane Paulus,
sambilang ipun ngeling sigsigan. 38 Ipun kalintang sedih santukan Dane
Paulus maosang, mungguing ipun tan jaga naenin malih kapanggih ring
dane. Irika raris parapanglingsire ngiringang Dane Paulus ka kapale.
21:1 Tiang sareng sami tumuli mapamit ring parapanglingsire, tur kesah
saking irika. Tiang ngraris malayar ka Pulo Kos, tur benjangipun tiang rauh
ring Pulo Rodos. Saking irika tiang ngungsi ka kota Patara. 2 Irika tiang
sareng sami polih kapal sane jaga malayar ka wewengkon Penisia.
Duaning punika tiang raris munggah ka kapale punika, raris malayar. 3
Tiang malayar tan doh saking Pulo Siprus, ngantos tiang mrasidayang
ngeton Pulo Sipruse ring kiwa, nanging tiang ngraris malayar nglintangin
pulone punika, ngungsi ka jagat Siria. Tiang malabuh ring kota Tirus,
santukan irika kapale jaga nedunang muatan. 4 Irika tiang nelokin
makudang-kudang semeton sane sampun pracaya ring Ida Hyang Yesus,
tur tiang masandekan irika pitung rahina suenipun. Malantaran pawisik Ida
Sang Hyang Roh Suci, parasemetone irika mapakeling Dane Paulus,
mangda sampunang dane lunga ka kota Yerusalem. 5 Nanging sasampune
tutug pitung rahina, tiang raris mapamit tur nglanturang pamargin tiange.
Parasemetone punika makasami sareng pianak somahipune, ngatehang
tiang ka jabaan kotane. Ring pasisi tiang sareng sami raris matedoh tur
ngastawa. 6 Sasampune tiang mapamit ring semetone punika, tiang raris
munggah ka kapale, tur ipun pada mamargi mawali budal. 7 Tiang
nglanturang pamargin tiange, malayar saking kota Tirus ka kota Ptolemais.
Tiang malayar wantah rauh irika kewanten. Irika tiang nelokin parakaulan
Ida Sang Hyang Widi Wasa raris tiang masandekan irika arahina. 8
Benjangne tiang kesah saking irika, raris rauh ring kota Kaisarea. Tiang
raris ngojog jeroan guru Injile sane mapesengan Pilipus, tur madunungan
irika. Dane puniki salah tunggal saking pantaran anake pitung diri sane
pecak kapilih ring kota Yerusalem. 9 Dane madue oka daa sane polih
panugrahan buat ngwedar sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 10
Sasampune makudang-kudang rahina tiang irika, raris wenten nabi
mapesengan Agabus rauh saking wewengkon Yudea. 11 Dane maranin
tiang, tumuli ngambil sabuk Dane Paulus, kanggen negul cokor miwah
tangan danene ngraga sarwi ngandika sapuniki: "Sapuniki sabdan Ida Sang
Hyang Roh Suci: Anake ane ngelahang sabuke ene lakar kategul buka
kene di kota Yerusalem baan anak Yahudine tur ia bakal kaserahang sig
kakuasaan bangsane ane tidong Yahudi." 12 Wau tiang miragi indike
punika, tiang miwah parasemetone sane lianan sane wenten irika
mapinunas ring Dane Paulus, mangda sampunang dane lunga ka kota
Yerusalem. 13 Nanging pasaur danene, sapuniki: "Napi awinan
parasemeton nangis, tur malantaran punika parasemeton mapakayunan
jaga ngenyagang manah tiange? Tiang nyadia pisan, boyaja wantah kategul
ring kota Yerusalem, nanging taler nyadia padem irika, pabuat parab Ida
Hyang Yesus." 14 Tiang sareng sami nenten mrasidayang malikang
pakayunan danene, duaning punika tiang suksrah tur mabaos sapuniki:
"Pakarsan Ida Sang Panembahan prasidaja mamargi!" 15 Sasampune
maletan makudang-kudang rahina ring kota Kaisarea, tiang raris
nabdabang bebaktaan tiange, tumuli mamargi ka kota Yerusalem. 16
Wenten makudang-kudang warga pasamuan saking kota Kaisarea taler
nyarengin tiang. Ipun ngateh tiang ka umah anak sane mawasta Manason,
anak saking Pulo Siprus sane sampun sue pracaya ring Ida Hyang Yesus.
Irika tiang jaga madunungan. 17 Rikala tiang rauh ring kota Yerusalem,
warga pasamuane sami pada liang nampi rauh tiange sareng sami. 18
Benjangipun Dane Paulus sareng tiang ngrauhin Dane Yakobus, tur
parapanglingsir pasamuane makasami sampun wenten irika. 19 Dane
Paulus ngaturang pangayu bagia ring parapanglingsir pasamuane. Dane
tumuli nartayang saurah-arih paindikan sane sampun kakardi antuk Ida
Sang Hyang Widi Wasa malantaran pakaryan danene ring pantaran
bangsane sane boya Yahudi. 20 Sasampune mireng indike punika,
parapanglingsire sami ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa. Wus punika
dane raris mabaos ring Dane Paulus, sapuniki: "Inggih semeton, wenten
panyiuan anak Yahudi sane sampun pada pracaya ring Ida Hyang Yesus tur
ipun sami pada pageh satinut ring Pidabdab Torate. 21 Anake punika
sampun miragi ring pariindikan semetone, mungguing semeton sampun
nguruk bangsan iragane sane wenten ring pantaran bangsane sane boya
Yahudi, mangdane ipun ngutang Pidabdab Torat Nabi Musane. Tur
semeton nombahang ipun nyunat pianak-pianakipune wiadin ninutin adat
istiadat bangsan iragane. 22 Anake punika sinah sampun miragi,
mungguing semeton sampun rauh. Duaning asapunika, mangkin sapunapi
antuk? 23 Sane mangkin becikan laksanayangja paindikan sane uningayang
tiang ring semeton. Iriki wenten semeton sareng patpat sane madue
sesangi. 24 Ajakja ipun sareng-sareng ngamargiang upakara pabresihan tur
tanggungja prabeanipune, mangdane ipun nyidayang nyukur bokipune.
Malantaran punika anake makasami jaga uning, mungguing saluiring
paindikan sane sampun piragi ipun ngeniang indik semeton punika nenten
wiakti sakadi asapunika, santukan semeton kari manggeh malaksana
satinut ring Pidabdab Torat Nabi Musane. 25 Nanging pabuat
parabangsane sane boya Yahudi, sane sampun pracaya ring Ida Hyang
Yesus, tiang sampun ngirimang surat, madaging pitutur-pitutur tiange
sareng sami, inggih punika: 'Ipun tan patut nunas surudan, rah wiadin buron
sane padem tan ulihan katampah miwah ngedohang deweknya saking
paindikan-paindikan sane cabul.'" 26 Benjangipun Dane Paulus ngajak
anake makapatpat punika ngamargiang upakara pabresihan sinarengan ring
dane. Dane raris ngranjing ka Perhyangan Agung, buat nguningayang,
malih pidan pabresihane punika jaga puput miwah malih pidan aturan
pabuat dane suang-suang pacang katurang. 27 Rikala waneng sane pitung
rahina punika makire telas, wenten makudang-kudang anak Yahudi sane
rauh saking jagat Asia, manggihin Dane Paulus ring Perhyangan Agung.
Anake punika raris ngoles rakyate tur ngejuk Dane Paulus. 28 Anake
punika jerit-jerit sapuniki: "Inggih parasemeton Israel, mrikija tulungin!
Puniki sampun jadmane sane nglelana milehan ngurukang anake makasami
mangda nglawan bangsa Israel, tur nungkasin Pidabdab Torat Nabi
Musane miwah Perhyangan Agunge puniki. Sane mangkin ipun taler
ngajak makudang-kudang anak boya Yahudi ngranjing ka Perhyangan
Agung tur ngletehin genahe sane suci puniki." ( 29 Ipun mabaos kadi
asapunika, santukan ipun sampun manggihin Tropimus sane saking kota
Epesus sareng-sareng ring Dane Paulus ring kota, tur ipun mitaenang
mungguing Dane Paulus sampun ngajak ipun ngranjing ka Perhyangan
Agung.) 30 Irika kotane iur makaileh, rakyate sami rauh pagrunyung raris
ngejuk Dane Paulus, kapaid medal saking Perhyangan Agung. Duk punika
ugi korin Perhyangan Agunge makasami kaunebang. 31 Rikala anake akeh
punika mamanah nyedayang Dane Paulus, raris wenten anak nguningayang
ring komandan pasukan Romane, mungguing sadaging kota Yerusalem
sami pada iur. 32 Duk punika ugi komandane punika kairing antuk
makudang-kudang prawira miwah prajurit ngarepang maranin anake akeh
punika. Rikala anake akeh punika ngantenang komandan miwah prajurit-
prajurite punika rauh, ipun tumuli wusan nigtig Dane Paulus. 33
Komandane punika tumuli nganampekin Dane Paulus, raris ngisiang dane,
tur mrentahang mangda dane kategul antuk ante kekalih. Wus punika
komandane raris mataken sapuniki: "Sirake jadmane puniki miwah napike
sane sampun laksanayang ipun?" 34 Ring pantaran anake akeh punika
wenten sane ngelur sapuniki, wenten sane sapunika. Kadi asapunika ageng
iure, ngantos sang komandan nenten mrasidayang tatas uning napi
sujatinipun sane sampun mamargi irika. Punika awinanipun dane raris
mrentahang pasukan danene mangda ngajak Dane Paulus ngranjing ka
markas. 35 Nanging wau rauh ring undag markase, anake akeh punika
nangsek mamanah ngrejek. Punika awinanipun Dane Paulus kagosong
antuk paraprajurite. 36 Anake akeh punika makasami rauh nguber dane,
sambilang ipun jerit-jerit sapuniki: "Pademang ipun!" 37 Tatkala prajurit-
prajurit punika jaga ngajak Dane Paulus ngranjing ka markas, dane matur
ring komandane sapuniki: "Punapike dados titiang matur akidik ring
ragane?" Sang komandan raris mataken: "Dadi bisa ragane ngomong basa
Yunani? 38 Dadinne ragane ene tidongja anak Mesir ane mara-mara ene
ngadakang pembrontakan, ane mimpin anak masanjata petang tali liunne,
laut nyingkir ka tengah tegal melakange?" 39 Dane Paulus raris masaur
sapuniki: "Titiang puniki jadma Yahudi, uedan kota Tarsus sane ring jagat
Kilikia, warga kota saking satunggiling kota sane penting. Lugrainja titiang
mabaos ring anake akeh punika." 40 Sang komandan raris nglugrain dane.
Duaning punika Dane Paulus raris ngadeg ring undage tur ngwangsitin
anake akeh punika antuk tangan. Sasampune anake akeh punika meneng,
Dane Paulus raris mabaos ring ipun nganggen basa Ibrani, sapuniki:

22:1 "Inggih parasemeton miwah paralingsir-lingsire sinamian. Indayang
pirengang atur tiange, sane pinaka anggen tiang ngwekasang dewek
tiange." 2 Ritatkala anake akeh miragi dane mabaos nganggen basa Ibrani,
anake punika sayan mepepan. Dane Paulus raris nglanturang baos danene:
3 "Tiang puniki jadma Yahudi, uedan kota Tarsus wewengkon Kilikia,
nanging tiang kelih iriki ring kota Yerusalem tur maguru ring Dane
Gamaliel. Tiang kuruk indik Pidabdab Torat leluur iragane, tur tiang tan
pisan kalugra lempas saking paurukane punika. Samaliha tiang taler
kalintang astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, pateh sakadi ragane
sami sane wenten iriki ring rahinane mangkin. 4 Tiang sampun nyangsarain
kantos padem, anake sane ninutin Margi sane kapatujuhin antuk Ida Sang
Panembahan punika. Luh muani sami ejuk tiang tur serahang tiang ka
pangkenge. 5 Ida Sang Pandita Agung miwah paraanggota Majelis
Agamane nyidayang muktiang, mungguing atur tiange puniki nenten bobab.
Tiang polih surat kuasa saking ida dane pabuat parasemeton Yahudine ring
kota Damsik, punika awinan tiang raris mrika buat ngejuk anake punika,
jaga makta ipun mategul ka kota Yerusalem, mangdane kukum." 6
"Daweg tiange mamargi ka kota Damsik, riwau tiang nampek ring kotane
punika, sawatara tengai tepet, jeg wenten sinar galang-gumilang saking
langite makebiar ngiter tiang. 7 Tiang bah ka tanahe, tur tiang miragi sabda
sapuniki: 'Saulus, Saulus! Ngudiang dadi kita nyangsarain Ulun?' 8 Tiang
raris mataken: 'Inggih Ratu Panembahan, IRatu puniki sapasira?' Ida malih
masabda sapuniki: 'Ulun ene Yesus uli kota Nasaret, ane sangsarain kita.' 9
Anake sane ajak tiang, taler manggihin sinar galange punika, nanging ipun
tan miragi sabda sane sampun piragi tiang punika. 10 Tiang malih
nunasang: 'Inggih Ratu Panembahan punapike sane patut laksanain titiang?'
Ida Sang Panembahan masabda ring tiang sapuniki: 'Bangunja tur kemaja
ka kota Damsik. Ditu kita lakar korahin saluiring paundukan ane patut
laksanayang kita, ane suba kapastiang baan Ida Sang Hyang Widi Wasa.'
11 Sinar galange punika ngawinang tiang buta, duaning punika tiang raris
kadandan antuk timpal-timpal tiange ka kota Damsik. 12 Irika wenten
anak mawasta Ananias, anak sane sadu tur satinut ring sadaging Pidabdab
Torat iragane, samaliha ipun kajiang pisan antuk sawatek anak Yahudine
sane wenten ring kota Damsik. 13 Ipun ngrauhin tiang tur majujuk ring
samping tiange, sinambi mabaos sapuniki: 'Ih semeton Saulus, kedatangja
paningalane tur tingalinja!' Duk punika ugi tiang malih nyidayang ngeton,
raris tiang nganengneng ipun. 14 Ipun raris mabaos sapuniki: 'Panembahan
leluur iragane sampun nyelik semeton, mangdane semeton uning ring
pakarsan Idane, tur ngantenang Ida Hyang Yesus, parekan Ida Sang Hyang
Widi Wasa sane sujati, saha miragi sabdan Idane ngraga. 15 Santukan
semeton jaga dados saksin Idane, buat nuturang indik sane sampun
panggihin miwah pireng semeton, ring jadmane makasami. 16 Sane
mangkin napi malih sane antosang semeton? Bangun tur malukatja,
mangda dosa-dosan semetone kabrastayang maduluran nyambat parab
Idane.'" 17 "Sasampune tiang mawali ka kota Yerusalem, risedek tiang
ngastawa ring Perhyangan Agung, irika tiang polih sipta jati. 18 Tiang
ngeton Ida Sang Panembahan, Ida masabda ring tiang, sapuniki:
'Enggalangja magedi uli kota Yerusalem! Sawireh anake dini tusing lakar
tampi teken raos kitane ane nyaksiang unduk Ulune.' 19 Tiang raris matur:
'Inggih Ratu Panembahan, anake iriki sami pada uning, mungguing titiang
puniki jadma sane sampun ka perhyangan-perhyanganipune, ngejuk tur
nigtig sakancan anake sane pracaya ring IRatu. 20 Samaliha rikala saksin
Palungguh IRatu kapademang, inggih punika Stepanus, titiang newek taler
wenten irika. Titiang taler adung ring indikipune kapademang, tur titiang
sane nongosin panganggen sawatek anake sane ngamademang ipun.' 21 Ida
Sang Panembahan masabda malih ring tiang sapuniki: 'Kema majalan,
sawireh Ulun lakar nunden kita luas joh buat nekain bangsa-bangsane sane
tidong Yahudi.'" 22 Wantah rauh irika rakyate miragiang baos Dane
Paulus, nanging sasampune punika rakyate raris jerit-jerit sapuniki:
"Sirnayang ipun! Pademang ipun! Ipun nenten patut murip!" 23 Rakyate
punika terus jerit-jerit saha ngentung-ngentungang panganggenipune
miwah nyambeh-nyambehang abu marep menek. 24 Komandan pasukane
raris malih mrentahang prajurite mangda ngajak Dane Paulus ngranjing ka
markas tur mangda irika Dane Paulus katetes tur katigtig, pangaptinipun
mangda dane uning, napi awinan anak Yahudine jerit-jerit kadi asapunika
marep ring Dane Paulus. 25 Nanging wau Dane Paulus kategul jaga
katigtig, dane raris mabaos ring prawirane sane jaga nigtig dane, sapuniki:
"Punapike ragane wenang nigtig warga negara Roma, sane durung
katepasin iwang patutipun?" 26 Wau prawirane punika miragi indike
punika dane raris nguningayang ring sang komandan tur nunasang ring
dane sapuniki: "Bapak, sapunapi antuk mangkin? Santukan jadma puniki
warga negara Roma." 27 Irika komandane punika raris nganampekin Dane
Paulus tur mataken sapuniki: "Tegarangja orahang teken tiang, apake
ragane ene saja warga negara Roma?" Pasaur Dane Paulus: "Inggih
sawiakti kadi asapunika!" 28 Sang komandan raris ngandika: "Tiang dadi
warga negara Roma, ulihan tiang mayah prabea liu pesan." Pasaur Dane
Paulus: "Nanging titiang puniki mula warga negara Roma saking
palekadan titiange." 29 Anake sane jaga nigtig Dane Paulus, jeg gelis
makaon saking irika; tur sang komandan taler jejeh rikala dane uning
mungguing Dane Paulus sane sampun tegul dane punika, warga negara
Roma. 30 Sang komandan mapakayun mangda tatas uning ring paindikan-
paindikan sane kadalihang olih anak Yahudine marep ring Dane Paulus.
Punika awinan benjangipun dane mrentahang ngembus anten Dane Paulus,
saha ngaturin parapangageng panditane miwah Majelis Agamane mangda
paum. Irika sang komandan ngatehang Dane Paulus saking markas ka
ajeng Majelise punika.

23:1 Dane Paulus nganengneng paraanggota Majelis Agamane punika,
sarwi matur sapuniki: "Inggih parasemeton! Rauh ring rahinane puniki
saluiring sane laksanayang tiang ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa,
puniki madasar antuk manah sane suci nirmala." 2 Irika Sang Pandita
Agung Ananias mrentahang anake sane majujuk ring samping Dane
Paulus, mangda namplak cangkem danene. 3 Dane Paulus raris mabaos
ring dane sapuniki: "Ida Sang Hyang Widi Wasa jagi namplak ragane, ih
tembok malabur putih! Sane mangkin ragane malinggih iriki jagi nepasin
tiang satinut ring Pidabdab Torate, nanging ragane ngraga mamurug
Pidabdab Torate punika, malantaran ragane mrentahang anak namplak
tiang!" 4 Anake ring samping Dane Pauluse raris mabaos ring dane
sapuniki: "Ragane nganistayang Pandita Agung Ida Sang Hyang Widi
Wasa!" 5 Dane Paulus raris masaur: "Inggih parasemeton, tiang tan uning,
mungguing dane punika maraga Pandita Agung. Santukan wenten kecap
Cakepan Sucine, sapuniki: 'Edaja ragane nganistayang pamimpin bangsan
ragane.'" 6 Rikala Dane Paulus uning mungguing ring pantaran anake sane
paum punika wenten abagian golongan Saduki miwah sane lianan malih
golongan Parisi, raris dane mabaos jangih ring ajeng Majelis Agamane
sapuniki: "Inggih parasemeton! Tiang puniki golongan Parisi, pianak anak
Parisi. Tiang katangkilang ring ajeng Majelis Agamane puniki malantaran
tiang ngajap-ajap mungguing anake sane padem pacang murip malih!" 7
Riwau Dane mabaos kadi asapunika, raris wetu pasogsag ring pantaran
anak golongan Parisine, nglawan anak golongan Sadukine, tur anake sane
paum punika raris palas dados kekalih. ( 8 Santukan golongan Sadukine
maosang, mungguing jadmane padem tan pacang murip malih, tur tan
wenten malaekat wiadin roh. Nanging anak golongan Parisine ngega ring
paindikane makatetiga punika.) 9 Pasogsage punika sayan mangetang, tur
makudang-kudang guru agama saking golongan Parisi raris matangi saha
matur, kadi asapuniki: "Tan wenten kiwangan sane panggihin tiang ring
jadmane puniki. Menawi sawiakti wenten roh wiadin malaekat sane
mabaos ring ipun!" 10 Pasogsage punika dados banget pisan, kantos
komandan pasukane rumasa jejeh, yening anake akeh punika jaga mesbes
Dane Paulus. Punika awinan dane raris mrentahang prajurite mangda
maranin anake akeh tur ngambil Dane Paulus saking pantaran anake akeh
punika, mangda kajak ngranjing ka markas. 11 Ring wengine punika Ida
Sang Panembahan raris ngadeg ring samping Dane Paulus tur ngandika
sapuniki: "Entegangja keneh kitane! Kita suba nyaksiang Ulun dini di kota
Yerusalem, tur aketo masih kita patut nyaksiang unduk Ulune di kota
Roma." 12 Benjang semengipun anak Yahudine raris mapiguman,
ngrincikang pangindrajala. Ipun sami masumpah tan jagi mangan nginum,
sadurung ipun nyidayang nyedayang Dane Paulus. 13 Anake sane
ngrincikang pangindrajala punika langkung ring petang dasa diri akehipun.
14 Wus punika ipun raris nangkil ring ajeng pangageng panditane miwah
ring parapanglingsire, sapuniki aturipune: "Titiang sareng sami sampun
masumpah, tan jaga nunas wiadin nginum, sadurung titiang nyidayang
mademang Paulus. 15 Duaning punika, sane mangkin titiang nunas mangda
guru sareng Majelis Agamane ledang ngarsayang ring komandane punika,
mangda Paulus malih katangkilang ring ajeng Majelis Agamane.
Uningayang mungguing Majelise mapakayunan jaga netes ipun saha becik.
Nanging sadurung rauh iriki, titiang sareng sami sampun sedia jaga
mademang ipun." 16 Nanging rerincikane punika kapiragi antuk
keponakan Dane Pauluse sane ulihan istri, punika awinannya ipun raris
ngranjing ka markas nguningayang indike punika ring Dane Paulus. 17
Sasampune asapunika Dane Paulus raris ngandikain satunggiling prawirane
irika tur mabaos ring dane sapuniki: "Ajakja anake truna puniki nangkil
ring ajeng sang komandan, santukan wenten paindikan sane jaga uningang
ipun ring dane." 18 Prawirane raris ngajak anake truna punika nangkil ring
ajeng sang komandan, tur matur sapuniki: "Tahanan sane mawasta Paulus
punika ngedih ring titiang mangda titiang ngajak anake truna puniki nangkil
ring ajeng bapak, santukan wenten paindikan sane jaga uningang ipun ring
bapak." 19 Sang komandan raris nandan liman anake truna punika, kajak
makaon saking irika, tur sasampune dane padaduanan, dane raris mataken
ring ipun sapuniki: "Apa ane lakar orahang cening teken tiang?" 20 Anake
truna punika raris matur sapuniki: "Sawatek anak Yahudine sampun igum
jaga nunas ring bapak mangda bapak nangkilang malih Paulus ring ajeng
Majelis Agamane ring rahinane benjang. Kabaosang, mungguing Majelis
Agamane punika malih muatang jaga netes Paulus saha becik-becik. 21
Nanging sampunang pisan linggihina pinunasnyane punika. Santukan
sampun wenten langkungan ring petang dasa diri jadma sane sayaga
nyadang Paulus. Anake punika sampun masumpah tan jagi nunas wiadin
nginum sadurung ipun ngamademang Paulus. Sane mangkin ipun sareng
sami pada sregep, wantah kantun nyantosang kaputusan bapak kewanten."
22 Sang komandan raris ngandika sapuniki: "Eda pesan nyambat teken
nyen-nyen, unduk ceninge suba ngorahang unduke ene teken tiang." Dane
raris ngandikayang anake truna punika budal. 23 Sasampune punika sang
komandan raris ngandikain prawiran danene kekalih, tur kapangandikain
sapuniki: "Sediaangja prajurit satak diri buat lakar ka kota Kaisarea muah
prajurit ane majaranan pitung dasa muah juru panah satak diri. Ento
makejang apang suba sregep tur sedia majalan pukul sia di petenge jani.
24 Sediaang masih jaran makudang-kudang ukud ane lakar tegakina baan
Paulus, tur ajak ia apang rahayu nangkil ka ajeng Sang Gubernur Peliks."
25 Irika sang komandan raris nulis surat, sane dagingipun kadi asapuniki:
26 "Titiang Klaudius Lisias ngaturang pangayu bagia ring palungguh iratu,
Sang Gubernur Peliks. 27 Pidagingan, jadma Yahudine sampun ngejuk
jadmane puniki, tur jagi kapademang. Titiang miragi mungguing jadmane
puniki warga negara Roma, duaning punika titiang sareng prajurit-prajurit
titiange maranin anake akeh punika, tur ngluputang jadmane puniki. 28
Titiang mamanah uning, punapi sane dados dedalihan anake akeh punika
marep ring jadmane puniki, punika awinan titiang nangkilang ipun ring
ajeng Majelis Agamanipune. 29 Irika raris sinah antuk titiang, mungguing
jadmane puniki tan wenten pisan nglaksanayang paindikan sane ngawinang
ipun patut ngemasin padem wiadin kapangkeng. Ipun wantah kadalih
ngeniang ring paindikan-paindikan sane munggah ring Pidabdab
Toratipune. 30 Ritatkala titiang polih laporan, mungguing anak Yahudine
ngrincikang jaga ngamademang jadmane puniki, titiang raris ngaturang
jadmane puniki ring ajeng palungguh iratu. Titiang sampun mrentahang
ring mesehipune, mangda ipun nalih jadmane puniki ring ajeng palungguh
iratu." 31 Paraprajurite sami pada sairing ring prentahe punika. Ring
wengi punika ugi Dane Paulus kabakta ngantos rauh ring kota Antipatris.
32 Benjangipun paraprajurite sane nunggang kuda nglanturang pamargi
ngajak Dane Paulus, nanging prajurite sane lianan mawali ka markas. 33
Sasampune rauh ring kota Kaisarea, prajurite raris ngaturang surate punika
miwah Dane Paulus ring ajeng sang gubernur. 34 Sang gubernur tumuli
ngwacen surate punika tur mataken ring Dane Paulus, saking wewengkon
napi kawit danene. Riwau sang gubernur tatas uning, mungguing kawit
danene saking jagat Kilikia, 35 sang gubernur raris ngandika sapuniki:
"Kayang anake ane nalih ragane teka, ditu tiang lakar nureksain wicaran
ragane." Sasampune punika dane raris mrentahang mangda Dane Paulus
katahan tur kajaga ring genah sane pecak dados purin Sang Prabu
Herodes.

24:1 Sasampune maletan limang rahina, Sang Pandita Agung Ananias raris
lunga ka kota Kaisarea kairing antuk makudang-kudang panglingsir anak
Yahudine miwah pangacara adiri, sane mawasta Tertulus. Dane sareng
sami nangkil ring ajeng sang gubernur tur ngaturang dedalihan danene
marep ring Dane Paulus. 2 Tertulus raris kapangandikayang tangkil, tur
ngawitin ngaturang panalihipune marep ring Dane Paulus, kadi asapuniki:
"Inggih Ratu Gubernur Peliks, malantaran kawicaksanaan palungguh iratu
ngamong jagat, bangsan titiange tan maren muponin kerta raharja.
Samaliha akeh malih paindikan-paindikan sane ngawinang kabecikan
bangsan titiange sane sampun kalaksanayang rauh mangkin. 3 Saluiring
paindikane punika ring dija jua tansah tampi titiang antuk manah sane
kalangkung suksma pamantuka ring ajeng palungguh iratu. 4 Mangda
titiang sampunang banget makewuhin palungguh iratu, titiang nunas ica
mangda palungguh iratu ledang ugi miarsayang atur titiange sane amatra
puniki. 5 Inggih punika, jadmane puniki kapanggih antuk titiang tansah
dados pangrubeda sane makewehin pisan. Ipun ngawinang iur ring
pantaran jadma Yahudine, ring sakuub jagate sami, tur ipun dados
golongan Nasrani. 6 Ipun taler ngindayang ngletehin Perhyangan Agunge,
punika awinan titiang raris ngejuk ipun. Titiang mamanah nepasin ipun
satinut ring Pidabdab Torat titiange. 7 Nanging Sang Komandan Lisias
raris rauh tur mamaksa ngambil jadmane puniki. 8 Sasampune punika dane
raris mrentahang, sapasiraja sane jaga nalih jadmane puniki, ipun mangda
nangkil ring ajeng palungguh iratu. Sane mangkin yen palungguh iratu
ledang netes jadmane puniki, palungguh iratu jaga uning ring saluiring
paindikan sane dalihang titiang marep ring ipun." 9 Anak Yahudine sami
pada ngawiaktiang dedalihane punika, tur nguningayang mungguing wiakti
kadi asapunika. 10 Sang gubernur raris mapaica wangsit mangda Dane
Paulus mabaos. Irika Dane Paulus raris matur, sapuniki: "Titiang uning
mungguing palungguh iratu sampun sue pisan madeg dados hakim pabuat
bangsane puniki. Punika awinan titiang rumasa bagia pisan santukan
prasida ngwekasang dewek titiange ring ajeng palungguh iratu. 11 Yening
palungguh iratu mitetesin, palungguh iratu pacang prasida wikan,
mungguing nenten lintang saking roras rahina sane sampun langkung,
titiang munggah ka kota Yerusalem nyadia mabakti. 12 Sakancan anak
Yahudine puniki durung naenin manggihin titiang masogsag ngajak
sira-sira, napi malih ngawinang rakyate iur, yadian ring Perhyangan
Agung, yadian ring perhyangan-perhyangane tiosan miwah ring
genah-genah sane lianan, ring kotane punika. 13 Ipun sareng sami tan
mrasidayang ngaturang bukti ring palungguh iratu, ngeniang dewek
titiange. 14 Titiang mariangken ring ajeng palungguh iratu, mungguing
titiang astiti bakti ring Widin leluur titiange, majalaran ninutin Margi sane
baosang ipun iwang. Nanging titiang taler pracaya ring saluiring paindikan
sane sinurat ring Cakepan Torat Nabi Musane miwah ring Cakepan
Paranabine. 15 Titiang taler maderbe pangajap-ajap sane pateh ring ipun
pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, inggih punika, mungguing
sakancan manusane sane becik miwah sane kaon, jaga kauripang saking
pantaran anake padem. 16 Punika awinan titiang tansah ngusahayang
dewek titiange mangda titiang prasida molih manah sane ening nirmala
ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah ring arepan manusane. 17
Sasampune titiang matilar saking kota Yerusalem makudang-kudang taun
suenipun, titiang raris malih mawali mrika tur makta jinah sumbangan
pabuat bangsan titiange miwah jaga maturan ring Perhyangan Agung. 18
Risedek titiang ngaturang aturan, tur sasampune titiang muputang upakara
pabresihan titiange, irika titiang panggihin ipun ring Perhyangan Agung.
Maliha duk punika titiang irika wantah sareng akidik tur tan wenten iur. 19
Nanging irika wenten makudang-kudang anak Yahudi saking wewengkon
Asia. Patutipun anake punika sane rauh nangkil ring ajeng palungguh iratu,
tur ngaturang dedalihanipune, yening ipun maderbe dedalihan marep ring
titiang. 20 Sane mangkin indayang nikayang jadmane sane pada nangkil
puniki, mangda ipun nguningayang indik kiwangan sane keniang ipun ring
dewek titiange, ritatkala titiang katangkilang ring ajeng Majelis Agamane.
21 Sajawining wenten paindikan asiki, inggih punika paindikan sane
ucapang titiang rikala titiang wenten ring pantaranipune sami, sane kadi
asapuniki: 'Ring rahinane puniki ragane nepasin tiang, malantaran tiang
pracaya mungguing jadmane padem pacang kauripang malih.'" 22 Irika
Gubernur Peliks, sane sampun wikan ring Margine punika, raris muputang
parumane. Dane raris ngandika ring anake akeh sapuniki: "Kayang
Komandan Lisiase teka, ditu tiang lakar mutusang prakaran ragane." 23
Dane mrentahang prawirane sane nyaga Dane Paulus mangda tetep nyaga
dane, nanging mangda Dane Paulus kicen kabebasan, tur mangda
parasawitran danene taler kicen sela buat ngayahin dane. 24 Maletan
makudang-kudang rahina, Gubernur Peliks raris rauh kasarengin antuk
Drusila rabin danene. Rabin danene punika anak Yahudi. Dane
ngandikayang mangda Dane Paulus katangkilang ring ajeng danene. Irika
dane mirengang Dane Paulus nartayang indik kapracayan ring Ida Sang
Kristus Yesus. 25 Nanging wau Dane Paulus maosang indik kapatutan,
indik ngeret indria, indik Rahina Pangadilane sane pacang rauh, Gubernur
Peliks raris rumasa resres ring kayun, tumuli dane ngandika sapuniki: "Jani
ragane dadi suba magedi malu. Yen tiang ngelah sela, ragane lakar buin
kaukin tiang." 26 Duk punika sujatinne Gubernur Peliks ngajap-ajap
mangda Dane Paulus ngaturang jinah ring dane. Punika awinane dane
sering ngandikain Dane Paulus tur mabebaosan ring dane. 27 Nanging
sasampune kalih taun, Gubernur Peliks raris kagentosin antuk Gubernur
Perkius Pestus. Gubernur Peliks mapakayunan ngalap manah anak
Yahudine, punika awinane Dane Paulus kabanggayang ring pangkeng.

25:1 Sasampun maletan tigang rahina Gubernur Pestus rauh ring
wewengkone punika, dane raris lunga saking kota Kaisarea ka kota
Yerusalem. 2 Irika parapangageng panditane miwah parapanglingsir anak
Yahudine sami pada nangkil ring dane, ngaturang wicarannyane marep ring
Dane Paulus. Dane mapinunas ring Gubernur Pestus, 3 mangda dane asung
lugraha ngandikayang Dane Paulus ka Yerusalem. Santukan anake punika
sampun ngrincikang jaga nyedayang Dane Paulus ring margi. 4 Gubernur
Pestus raris ngandika: "Paulus kari mapangkeng ring kota Kaisarea, tur
tiang pacang gelis mawali mrika. 5 Becikan parapamimpin ragane sareng-
sareng ring tiang ka kota Kaisarea, tur irika ragane nalih anake punika
yening wenten pamarginipune sane iwang." 6 Wenten sawatara akutus
wiadin adasa rahina suenne Gubernur Pestus makolem ring kota
Yerusalem. Sasampune punika dane raris mawali ka kota Kaisarea.
Benjangne dane raris ngwentenang sidang pangadilan, tur mrentahang
mangda Dane Paulus katangkilang ring ajeng danene. 7 Sasampune Dane
Paulus rauh irika, sakancan anak Yahudine sane sampun rauh saking kota
Yerusalem sami pada majujuk ngiter dane, saha ngaturang dedalihanipune
sane abot-abot marep ring Dane Paulus, nangingke ipun tan mrasidayang
muktiang dedalihanipune punika. 8 Kala irika Dane Paulus ngwekasang
ragan danene kadi asapuniki: "Titiang tan pisan maderbe iwang marep ring
Pidabdab Torat anak Yahudine miwah marep ring Perhyangan Agunge
miwah pamantuka ring Sang Nata Ratu ring Roma." 9 Gubernur Pestus
mapakayunan ngalap manah anak Yahudine, punika awinane dane raris
ngandika ring Dane Paulus sapuniki: "Apake ragane nyak ka kota
Yerusalem, tur ditu wicaran ragane lakar katepasin di arepan tiange?" 10
Dane Paulus raris matur sapuniki: "Sane mangkin titiang katangkilang ring
ajeng pangadilan Ida Sang Nata Ratu. Irika patutne titiang katepasin.
Sakadi palungguh iratu sampun sauninga, titiang tan pisan wenten iwang
marep ring anak Yahudine. 11 Yening titiang malaksana iwang tur sampun
nglaksanayang paindikan sane patut masin titiang padem, titiang nenten
pisan pacang makelid. Nanging yening dedalihan sane katibakang ring
titiang punika nenten wiakti, tan wenten anak sane wenang nyerahang
titiang ring anake punika. Titiang nunas mangda katepasin antuk Ida Sang
Nata Ratu." 12 Sasampune marerembugan sareng ring parapangabih
danene, irika Gubernur Pestus raris ngandika sapuniki: "Sawireh ragane
nunas katepasin baan Ida Sang Nata Ratu, ento kranane ragane patut
katangkilang di ajeng Ida Sang Nata Ratu." 13 Maletan makudang-kudang
rahina, raris rauh Sang Prabu Agripa miwah Bernike semeton idane ring
kota Kaisarea, jaga ngaturang pangayu bagia ring Gubernur Pestus. 14
Sasampune wenten makudang-kudang rahina suenne sang kalih irika,
Gubernur Pestus raris nartayang sapariindikan Dane Paulus ring Ida Sang
Prabu Agripa sapuniki: "Iriki wenten tahanan adiri tetinggalan Dane Peliks.
15 Daweg tiange ka kota Yerusalem, parapangageng panditane miwah
parapanglingsir anak Yahudine ngaturang dedalihan marep ring anake
punika, tur mapinunas ring tiang, mangdane tiang nyisipang ipun. 16
Nanging tiang nerangang ring paraanak Yahudine punika, mungguing
manut kabiasaan anak Romane, tan dados nyerahang anak sane wau
kadalih ngamargiang kacorahan, sadurung anake punika polih ngwekasang
dewekipune ring arepan sang sane nalih, ngeniang ring dedalihane punika.
17 Rikala anak Yahudine punika rauh iriki, benjangne digelis tiang
ngwentenang sidang pangadilan, tur mrentahang mangda anake punika
katangkilang. 18 Paramesehipune sami pada bangun ngiter ipun, nanging
nenten ngaturang dedalihan indik kacorahan, sakadi sane pitaenang tiang.
19 Sakancan anak Yahudine punika sami matembung bebaos ring jadmane
punika ngeniang indik agamanipune niri miwah indik satunggiling anak
sane mawasta Yesus, sane sampun padem, nanging Paulus maosang tur
ngawiaktiang anake punika murip malih. 20 Santukan tiang marasa
bingbang sapunapi patutipun antuk tiang netes paindikane punika, punika
awinan tiang mataken ring Paulus punapi ipun nyak ka kota Yerusalem tur
jaga katepasin irika ngeniang indik wicarane punika. 21 Nanging Paulus
mapinunas munggah banding, tur mapinunas mangda ipun tetep kantun
katahan, kantos wicaranipune katepasin antuk Ida Sang Nata Ratu. Punika
awinane tiang mrentahang mangda ipun tetep kantun katahan, ngantos rauh
masanipun tiang nyidayang ngaturang ipun ring ajeng Ida Sang Nata Ratu."
22 Sang Prabu Agripa raris matur ring Gubernur Pestus sapuniki: "Tiang
taler meled miragiang baos jadmane punika." Pasaur Gubernur Pestus:
"Sang prabu jaga mrasidayang mireng aturipune ring rahinane benjang." 23
Benjangne Sang Prabu Agripa miwah Bernike semeton idane, ngranjing ka
genah pangadilane, kadulurin antuk upakara kagungan idane, tur kairing
antuk parapangageng prajurite miwah parapamimpin rakyate ring kotane
punika. Gubernur Pestus raris mrentahang mangda Paulus katangkilang. 24
Irika Gubernur Pestus raris ngandika sapuniki: "Inggih Sang Prabu Agripa
miwah ida dane sami sane wenten sareng-sareng iriki. Cingakinja jadmane
puniki, sane kadalih antuk jadma Yahudine sane wenten iriki miwah sane
wenten ring kota Yerusalem. Anak Yahudine punika suryak-suryak
mapinunas ring tiang, mungguing jadmane puniki tan patut malih kicen
murip. 25 Nanging tiang tan wenten ngeniang pamarginipune sane iwang,
sane patut ngawinang ipun ngemasin padem. Nanging santukan ipun
mapinunas mangda katepasin antuk Ida Sang Nata Ratu, punika awinane
tiang raris ngaturang ipun ring ajeng Ida Sang Nata Ratu. 26 Sakewanten
tan wenten paindikan sane pasti ngeniang jadmane puniki, sane jaga
uningang tiang ring Ida Sang Nata Ratu. Punika awinane tiang nangkilang
jadmane puniki ring ajeng ragane sareng sami, minakadinipun pisan ring
ajeng Sang Prabu Agripa. Mangdane sasampune wicaranipune
katureksain, tiang prasida polih paindikan, sane patut uningang tiang ring
Ida Sang Nata Ratu. 27 Santukan kamanah antuk tiang, tan patut
ngaturang anak sane sajeroning tahanan, yan tan nguningang dedalihan
sane terang marep ring anake punika."

26:1 Sang Prabu Agripa raris ngandika ring Dane Paulus, sapuniki:
"Ragane jani kalugra ngwekasang sapariunduk ragane." Irika Dane Paulus
tumuli mawangsit antuk tangan danene tur ngwekasang sapariindik danene
sapuniki: 2 "Inggih Ratu Sang Prabu Agripa! Titiang marasa bagia pisan,
santukan ring rahinane puniki titiang kalugra nguningayang sapariindik
titiange ring ajeng palungguh iratu, ngeniang saluiring paindikan sane
kadalihang ring titiang antuk jadma Yahudine. 3 Pamekasipun pisan,
santukan palungguh iratu sampun tatas uning ring adat istiadat miwah
paindikan-paindikan anak Yahudine. Duaning asapunika, titiang mapinunas
mangda iratu ledangja miarsayang atur titiange. 4 Sawatek jadma
Yahudine sami sampun pada uning ring pariindik urip titiange, ngawit
saking titiang kantun muda. Santukan saking pangawit titiang urip ring
pantaran bangsan titiange ring kota Yerusalem. 5 Yening wantah ipun nyak,
ipun mrasidayang nyaksiang, mungguing pangawit pisan titiang sampun
dados warga golongan Parisi, inggih punika golongan sane teleb pisan
nglaksanayang agaman titiange. 6 Sane mangkin titiang katangkilang iriki
ring ajeng pangadilane, malantaran titiang ngajap-ajap prajanjian sane
kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring paraleluur titiange. 7
Inggih punika prajanjian sane kaajap-ajap antuk suku bangsan titiange
makaroras rikalaning ipun ngamargiang pangastiti bakti ring Ida Sang
Hyang Widi Wasa rahina wengi. Inggih Ratu Sang Prabu Agripa,
malantaran pangajap-ajape punika, titiang kadalih antuk jadma Yahudine.
8 Inggih parasemeton anak Yahudi, napi awinan ragane tan pracaya yening
Ida Sang Hyang Widi Wasa mrasidayang nangiang anake sane sampun
padem? 9 Titiang newek sampun naenin maderbe pepineh, yadian ulihan
asapunapija, patut nglawan Ida Hyang Yesus sane saking Nasaret punika.
10 Kadi asapunika paindikan sane sampun laksanayang titiang ring
Yerusalem. Titiang polih wewenang saking parapangageng panditane tur
akeh kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa pangkeng titiang, tur ritatkala
ipun pada kadanda pati, titiang taler saadung ring paindikane punika. 11
Titiang sampun sering nyangsaren paraanake punika ring perhyangan anak
Yahudine, tur ngusahayang mangda ipun nilas kapracayanipune ring Ida
Hyang Yesus punika. Titiang geting pisan ring ipun sami, ngantos titiang
mamargi ka kota-kotane sane lianan, misadia nyangsaren ipun sami." 12
"Malantaran misadia jaga nyangsaren ipun sami, titiang raris mamargi ka
kota Damsik. Titiang mamuat wewenang miwah surat prentah saking
parapangageng panditane. 13 Inggih Ratu Sang Prabu Agripa! Sedeng
tengai tepeta pisan rikala titiang kantun ring margi, tan dumade titiang
ngeton sinar galang-gumilang sane galangan ring sinar suryane turun saking
langite ngiter titiang miwah anake sane mamargi nyarengin titiang. 14
Titiang sareng sami bah ka tanahe, tur titiang miragi sabda nganggen basa
Ibrani, katiba ring titiang newek sapuniki: 'Ih Saulus, Saulus, kenken dadi
kita nyangsaren Ulun? Kita nyakitin dewek kitane padidi majalaran kita
ngajet kuri, buka sampine ngajet pangigin tenggala.' 15 Titiang raris
mataken sapuniki: 'Duh Panembahan, sapasirake IRatu?' Ida Sang
Panembahan raris masaur sapuniki: 'Ulun ene Yesus, ane sangsarain kita.
16 Nanging ane jani lautang bangun tur majujukja. Ulun suba ngedengang
raga teken kita, buat nyelik kita lakar dadi parekan Ulune. Kita patut
nuturang teken anake lenan unduk Ulune ane suba tingalin kita didinane
ene, muah unduk ane lakar edengang Ulun teken kita manian. 17 Ulun
lakar nganehang kita uli pantaran bangsa Israele muah uli bangsane ane
tidong Israel. Tur Ulun lakar ngutus kita maranin bangsa-bangsane ento. 18
Kita patut nyedangang paningalan bangsa-bangsane ento, tur lakar
malikang ia uli di petenge ngungsi ka galange muah uli kakuasan Ratun
Setane ka sajeroning rehrehan Ida Sang Hyang Widi Wasa, apanga
malantaran pracaya teken Ulun, ia lakar maan pangampura buat
dosa-dosannyane, tur nampi tegaknyane di pantaran bangsa seselikan Ida
Sang Hyang Widi Wasa.'" 19 "Inggih Ratu Sang Prabu Agripa! Punika
awinanipun titiang nenten pisan purun piwal ring sipta jati sane sampun
trima titiang saking suarga. 20 Pangawitipun pisan titiang mapidarta ring
kota Damsik miwah ring kota Yerusalem, tur sapanglanturipun ring sakuub
jagat Yudeane miwah ring pantaran bangsane sane boya Yahudi. Inggih
punika, jadmane sami patut ngesehin pepineh tur ngutang dosa-dosannyane
raris astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, saha nglaksanayang
paindikan-paindikan sane muktiang ipun sampun meseh pepineh tur
ngutang dosa-dosanipune. 21 Paindikane punika sane ngawinang anak
Yahudine ngejuk titiang ring Perhyangan Agung, saha mamanah jaga
ngamademang titiang. 22 Nanging rauh ring rahinane mangkin titiang
sampun kasuecanin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur sane mangkin
titiang nangkil iriki ngaturang kasaksian dewek titiange ring ajeng anake
sami, agung alit. Paindikan sane uningayang titiang puniki, tan bina ring
paindikan sane sampun kapangandikayang antuk paranabine miwah Nabi
Musa duke nguni, inggih punika: 23 Mungguing Sang Prabu Sane Sampun
Kajanjiang punika patut nandang sangsara ngantos seda tur dados anak
sane pangawit jaga murip malih saking pantaran anake padem. Ida raris
nglumbrahang galang karahayuan ring bangsa Yahudi miwah ring
bangsane sane boya Yahudi." 24 Riwau kadi asapunika Dane Paulus
ngwekasang sapariindik danene, Gubernur Pestus raris ngandika sada
bangras, kadi asapuniki: "Ih Paulus ragane ene buduh! Karirihan ragane
ene bes lebihan, ento ngranayang ragane buduh!" 25 Dane Paulus raris
masaur sapuniki: "Inggih Ratu Gubernur Pestus, titiang boyaja buduh.
Titiang nguningayang paindikan sane sujati antuk manah tegteg. 26 Inggih
Ratu Sang Prabu Agripa! Titiang prasida purun prasangga matur ring
palungguh iratu, santukan iratu pawikan ring paindikane punika. Kamanah
antuk titiang, palungguh iratu sampun mireng sakancan paindikane punika,
santukan paindikane punika mamargi boyaja ring genah sane doh tur sepi.
27 Inggih ratu Sang Prabu Agripa! Punapike iratu pracaya ring nabi-nabi?
Titiang uning mungguing iratu pracaya!" 28 Sang Prabu Agripa tumuli
ngandika ring Dane Paulus sapuniki: "Das-dasan ragane nadiang tiang anak
Kristen." 29 Dane Paulus raris masaur sapuniki: "Pangastawan titiange
ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, yen bilih dados, gelis wiadin tan gelis,
mangda iratu miwah anake sane lianan sane mireng atur titiange ring
rahina puniki jaga dados pateh sakadi titiang, nanging boyaja pateh
maante." 30 Sasampune punika sang gubernur, Sang Prabu Agripa miwah
semeton idane Bernike miwah anake sane lianan sami pada matangi. 31
Sasampune makaon saking irika ida dane raris pada mabaos ring
pantarannyane sapuniki: "Jadmane puniki tan pisan wenten nglaksanayang
paindikan sane patut masin ipun padem wiadin mapangkeng." 32 Sang
Prabu Agripa raris mabaos ring Gubernur Pestus, sapuniki: "Jadmane
puniki yan ipun tan nunas tetepasan Ida Sang Nata Ratu, sujatinne ipun
sampun dados kabebasang."

27:1 Sasampune wenten kaputusan mungguing tiang sareng sami jagi
malayar ka jagat Italia, Dane Paulus miwah paratahanane sane lianan raris
kaserahang ring satunggiling prawira sane mapesengan Yulius, inggih
punika prawira pasukan Sang Nata Ratu. 2 Tiang sareng sami raris
munggah ka kapale sane saking Adramitium, sane sampun sedia jaga
malayar ka pelabuhan-pelabuhane, ring pasisin jagat Asiane. Tiang sareng
sami raris malayar. Aristarkus, jadma Makedonia sane saking kota
Tesalonika taler nyarengin tiang. 3 Benjangne tiang sareng sami malabuh
ring Sidon. Dane Yulius kalintang becik pakayunane marep ring Dane
Paulus, tur dane kawehin sela buat nelokin parasawitran danene irika,
mangdane parasawitran danene punika nyidayang nulungin kaperluan Dane
Paulus. 4 Saking irika tiang sareng sami nglanturang malayar, nanging
santukan pamargin kapale mapas angin, tiang raris malayar nuluh pasisin
Pulo Sipruse. 5 Wus punika tiang malayar ring segara sane wenten ring
arepan kota Kilikia miwah Pampiliane tumuli rauh ring Mira, ring
wewengkon jagat Likiane. 6 Irika sang prawira polih kapal sane saking
Aleksandria sane jagi malayar ka Italia. Tiang sareng sami raris
kunggahang ring kapale punika. 7 Makudang-kudang rahina suenipun tiang
malayar alon-alon, tur sasampune nempuh kamewehan sane ageng,
pamuputipun tiang mrasidayang nganampekin kota Knidus. Pamargin
kapale kantun kewanten mapas angin, kantos kapale tan mrasidayang
nglantur. Punika awinane tiang raris malayar nuluh pasisin Pulo Kretane,
nglintangin Tanjung Salmone. 8 Tiang tetep malayar nampek ka pasisi, tur
sasampune nempuh kamewehan sane ageng buat nglintangin tanjunge
punika, tiang raris rauh ring genah sane mawasta Pelabuhan Indah,
nampek saking kota Lasea. 9 Sada sue tiang masandekan irika, santukan
sampun baya pisan yan pacang nglanturang malayar, samaliha masan
anake mapuasa sampun lintang. Punika awinan Dane Paulus raris
mapakeling ring anake sami, sapuniki: 10 "Inggih parasemeton, kamanah
antuk tiang pamargin iragane ngawit saking iriki tur sapanglanturipun jaga
katempuh antuk baya sane ageng. Boya wantah ngeniang muatane
kewanten, nanging taler baya pabuat kapale miwah urip iragane sareng
sami." 11 Nanging prawiran pasukane punika langkung andel ring baos
juru mudi miwah juragan kapale, tur tan ngrengayang baos Dane Paulus.
12 Santukan pelabuhane irika nenten becik buat masandekan rikalaning
masan dingin, punika awinan akehan anake sane ring kapale punika nyadia
jagi nglanturang malayar, tur yen bilih mrasidayang mangda rauh ring
Peniks, raris masandekan irika kantos lintang masan dingine. Kota Peniks
punika satunggiling pelabuhan ring Pulo Kreta, sane marep kaler kauh
miwah kelod kauh. 13 Duk punika wenten angin ngasirsir rauh saking
kelod. Anake pada mitaenang mungguing ipun jaga mrasidayang
nglaksanayang rencananipune, punika awinane ipun raris ngangkat jangkar,
tumuli malayar nuluh pasisin Pulo Kretane. 14 Nanging tan asue raris
wenten angin linus, sane kawastanin angin "Kaja Kangin", rauh saking
pulone punika. 15 Kapale punika katempuh antuk angine punika, kantos
tan mrasidayang maju mapas angin. Punika awinane tiang sareng sami raris
nyerah tur manggayang kapale ampehang angin. 16 Tiang anyud kantos
rauh ring satunggiling pulo sane alit, sane mawasta Kauda. Sasampune
nempuh kakewehan sane ageng, irika tiang raris mrasidayang nabdabang
sekocin kapale. 17 Sekocine kunggahang ka kapale, tumuli ipun sareng
sami nglilit awak kapale antuk tali. Ipun jejeh jaga kampih ring gili biase
sane nampek ring pasisin jagat Libiane. Punika awinan layare raris
kagulung, tur manggayang kapale ampehang angin. 18 Santukan angin
linuse tan rered-rered, punika awinan benjangne anake sami pada ngawitin
ngentungang muatan kapale ka segarane. 19 Malih kalih rahinane ipun
sareng sami pada ngentungang prabot-prabot kapale. 20 Makudang-
kudang rahina suenipun tiang nenten mrasidayang manggihin surya wiadin
bintang tur angine tan maren mampeh baret pisan. Pamuputipun tiang
sareng sami sampun marasa telas manahe jaga mangguh rahayu. 21
Sasampune makudang-kudang rahina anake punika nenten madaar, Dane
Paulus raris ngadeg ring arepan anake punika tur mabaos sapuniki: "Inggih
parasemeton, yen parasemeton ngidepang pitutur tiange, mangda
sampunang malayar saking Pulo Kreta, sinah iraga tan katempuh antuk
sengkala miwah kapocolan sakadi mangkin. 22 Nanging sane mangkin
tiang nunas ring parasemeton, entegangja kayun parasemetone. Santukan
tan wenten saking pantaran parasemetone sane jaga padem, sajabaning
kapale puniki kewanten sane jagi ical. 23 Santukan dibi sande wenten
malaekat Ida Sang Hyang Widi Wasa, inggih punika Widi sane nruenang
tiang miwah sane sungsung tiang, ngrauhin tiang. 24 Malaekate punika
ngandika ring tiang sapuniki: 'Ih Paulus edaja takut! Kita tan urungan lakar
nangkil di ajeng Sang Nata Ratu. Buina malantaran sih pasuecan Idane, Ida
Sang Hyang Widi Wasa suba maicayang teken kita jiwan sawatek anake
ane malayar bareng-bareng ajak kita.' 25 Duaning punika parasemeton,
entegangja pakayunan semetone. Santukan tiang pracaya ring Ida Sang
Hyang Widi Wasa, mungguing paindikane punika makasami pacang
kasidan, sakadi sane sampun kasabdayang ring tiang. 26 Nanging iraga
pacang kampih ring satunggilang pulo." 27 Ngantos patbelas rahina
suenipun, tiang kantun anyud ampehang angin ring Segara Tengah.
Sawatara wenten tengah wengi parakelasin kapale mitaenang mungguing
ipun sampun nampek ka pasisi. 28 Raris ipun nyugjugin dalem toyane, tur
keniang ipun dalem toyane irika kalih dasa depa. Sasampune malayar
malih akedik, dalem toyane malih kajugjugin tur keniang ipun limolas
depa. 29 Ipun sami ajerih mungguing kapale jaga kandas ring batu kaange,
punika awinan ipun raris mulang jangkar patpat akehipun ring tebenan
kapale, tur sami pada ngajap-ajap mangda gelisja tatas rahina. 30
Parakelasin kapale ngindayang jaga malaib ninggal kapale punika. Ipun
nedunang sekocin kapale ka segarane tur mapi-mapi jaga mulang jangkar
ring luanan kapale. 31 Nanging Dane Paulus mabaos ring prawira
pasukane miwah ring paraprajurite, sapuniki: "Yen parakelasin kapale tan
nyak nongos ring kapale, ragane sareng sami tan pacang rahayu." 32 Irika
prajurite raris ngetep talin sekocine punika, tur sekocine kabanggayang
anyud. 33 Rikala sampun makire tatas rahina, Dane Paulus raris ngajakin
anake makasami mangda madaar, sapuniki baos danene: "Sane mangkin
sampun patbelas rahina suen semetone nyantosang, tur amunika suennyane
semeton nanang seduk tan ngajengang napi-napi. 34 Duaning punika sane
mangkin tiang nunas semeton mangda ngajengang akidik, santukan punika
perlu pabuat karahayuan semetone. Santukan tan wenten jaga ical,
yadiastun bok semetone akatih." 35 Sasampune mabaos kadi asapunika
Dane Paulus raris ngambil roti makudang-kudang bungkul, tumuli
ngaturang panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa ring arepan anake
sami. Rotine punika tumuli kebes-kebes dane, raris dane majengan. 36
Anake sami raris pada degdeg manahnyane, tumuli suang-suang taler pada
madaar. 37 Ring kapale punika wenten ajak tiang sareng satak pitung dasa
nem diri akehipun. 38 Sasampune pada wareg madaar, ipun sareng sami
raris ngentungang muatan gandume ka segarane, mangda kapale dados
inganan. 39 Sasampune tatas rahina parakelasin kapale raris manggihin
teluk sane dangsah pasisinipune nanging ipun nenten tatas uning ring
daatane punika. Punika awinan, yan mrasidayang ipun mamanah
ngampihang kapale irika. 40 Irika ipun raris ngetep talin jangkare, tur
jangkare kabanggayang ring segarane. Duk punika taler ipun raris
ngembusin talin kapale. Wusan punika ipun raris ngeberang layar kapale
sane ring luanan mangdane kapale prasida ampehang angin ka pasisi. 41
Nanging kapale punika raris nylocor ka gili-gili biase tur kampih irika.
Luanan kapale nganceng, tan nyidayang makrisikan miwah tebenannyane
benyah katempuh antuk ombak sane ageng. 42 Irika paraprajurite raris
ngrencanayang jaga mademang paratahanane makasami, mangda
sampunang wenten sane nglangi raris malaib. 43 Nanging prawiran
pasukane punika mapakayunan ngluputang Dane Paulus, punika duaning
dane tan nglugrain paraprajurite nglaksanayang paindikane punika. Dane
raris mrentahang sawatek anake sane uning nglangi, mangda macebur
riinan tur nglangi ka pasisi. 44 Sane lianan mangda nutug nglangi nganggen
papan wiadin kepeh-kepehan kapale. Kadi asapunika indik tiange sareng
sami pada rahayu rauh ring pasisi.
28:1 Sasampune tiang sareng sami pada rahayu rauh ring pasisi, irika wau
tiang uning mungguing pulone punika mawasta Malta. 2 Jadmane ring
pulone punika sami pada becik pisan manahnyane ring tiang sareng sami.
Duk punika raris sabeh tur dingin pisan, punika awinan jadmane irika raris
ngendihang geni tur ngajak tiang sareng sami ngidu irika. 3 Dane Paulus
raris munduhang carang-carang taru, tur rikala carang-carang tarune
punika pulang dane ring genine, kabatek antuk panes genine punika, jeg
wenten ula medal saking genine, tur nyotot tangan Dane Paulus kantos
nganceng ring tangan danene. 4 Jadmane ring pulone punika ngantenang
ula punika nganceng ring tangan Dane Paulus, ipun raris pada mabaos ring
timpalnyane sapuniki: "Anake ene sinah ia tukang ngamatiang jlema.
Yadiapin ia luput uli bayane di pasihe, nanging Dewi Kadilane tusing
nglugrain ia enu idup." 5 Nanging Dane Paulus raris ngatepesang ulane
punika ka genine, samaliha dane tan pisan mataanan. 6 Anake punika
mitaenang Dane Paulus jaga beseh wiadin jagi bah tur seda pramangkin.
Nanging sasampune ipun sue nyantosang, tur ipun tan ngantenang
paindikan-paindikan sane tawah nibenin ragan Dane Paulus, irika raris
mabalik panyengguhipune, tur mabaos sapuniki: "Anake ene dewa!" 7 Tan
doh saking irika wenten tanah tegal druen Sang Gubernur Publius, sane
mrentah pulone punika. Dane punika ledang nampi tiang sareng sami saha
becik, tur irika tiang sareng sami dados tamiun danene tigang rahina
suenipun. 8 Duk punika ajin Dane Publius sedekan sungkan panes miwah
mejen merem ring pameremane. Dane Paulus raris ngranjing ka
pamereman sang sungkan. Dane tumuli ngastawa miwah ngusud prabun
sang sungkan, tur pramangkin sang sungkan kenak. 9 Sasampune punika,
sawatek anake sakit sane lianan sane wenten ring pulone punika sami rauh
tur kasegerang. 10 Jadmane ring pulone punika ngwehin tiang magenepan,
tur rikala tiang jaga malayar, ipun maktaang tiang ka kapale saluiring sane
perluang tiang sajeroning pamargi. 11 Sasampune maletan tigang sasih,
tiang raris malayar saking irika numpang kapal saking Aleksandria sane
mawasta "Dewa Kembar". Kapale iwau malabuh ring pulone punika
kantos lintang masan dingine. 12 Tiang raris rauh ring kota Sirakusa tur
masandekan irika tigang rahina suenipun. 13 Saking irika tiang nglanturang
malayar tur rauh ring kota Regium. Benjangne angine mampeh rauh saking
kelod, tur sajeroning kalih rahina tiang raris rauh ring kota Putioli. 14 Irika
tiang kapanggih ring makudang-kudang semeton sane sampun pracaya ring
Ida Hyang Yesus, tur wenten pangedihnyane mangda tiang masandekan
irika pitung rahina suenipun. Wus punika tiang raris mamargi ka kota
Roma. 15 Parasemeton pasamuane ring kota Roma sampun miragi ring
paindikan tiange, punika awinane parasemetone irika mapagin tiang rauh
ring Pasar Apius miwah Pasanggarahan Tiga. Rikala Dane Paulus nyingak
parasemetone punika, dane raris ngaturang panyuksma ring Ida Sang
Hyang Widi Wasa tur kalintang purna pakayunan danene. 16 Rikala tiang
rauh ring kota Roma, Dane Paulus kalugra ngrereh dunungan ngraga,
kasarengin antuk prajurit adiri sane nyaga dane. 17 Sasampune maletan
tigang rahina, Dane Paulus raris marumang parapamimpin anak Yahudine
sane wenten irika. Sasampune sami pada rauh, Dane Paulus raris matur
ring dane sapuniki: "Inggih parasemeton! Yadiastun tiang tan wenten
ngardi paindikan sane iwang marep ring bangsan iragane wiadin marep
ring adat istiadat sane sampun tampi iraga saking leluur iragane, nanging
tiang sampun kejuk ring kota Yerusalem tur kaserahang ring anak
Romane. 18 Anak Romane raris netes tiang tur mamanah jaga mebasang
tiang, santukan tan wenten keniang ipun kiwangan, sane ngawinang tiang
patut ngemasin padem. 19 Nanging rikala anak Yahudine nulak indike
punika, tiang tan nyidayang makelid. Punika awinan tiang nunas tetepasan
Ida Sang Nata Ratu, yadiastun tiang tan maderbe wicara marep ring
bangsan tiange. 20 Punika awinanipun tiang mapinunas, mangda
mrasidayang matemu tur mabebaosan ring parasemeton, santukan tiang
maante puniki malantaran Ida sane kaajap-ajap antuk bangsa Israele." 21
Parapanglingsire punika raris mabaos ring dane sapuniki: "Tiang tan
wenten nrima surat saking Yudea ngeniang indik semetone, taler tan
wenten semeton sane rauh makta kabar saking irika, wiadin sane maosang
sane tan patut marep ring semeton. 22 Nanging tiang meled uning ring
daging pakayunan semetone, santukan tiang miragi mungguing ring
dija-dija anake sami pada tungkas marep ring agem-ageman sane agem
semeton punika." 23 Dane raris mastiang satunggiling rahina buat pacang
matemu malih ring Dane Paulus. Ring rahinane punika raris sareng akeh
pisan dane rauh ring dunungan Dane Paulus. Saking semeng kantos wengi
Dane Paulus nerangang tur ngaturang ring dane Orti Rahayu indik dados
kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dane Paulus ngusahayang mangda
dane sareng sami pada pracaya ring Ida Hyang Yesus, malantaran dane
ngetus daging Cakepan Torat Nabi Musane miwah Cakepan Paranabine.
24 Malantaran baos danene punika raris wenten makudang-kudang anak
saking pantaran anake punika sane pracaya ring Ida Hyang Yesus, nanging
wenten taler sane nenten. 25 Patemuane punika raris buyar tur tan wenten
parareman ring pantarannyane. Nanging Dane Paulus raris mabaos
sapuniki: "Madaging pisan sabdan Ida Sang Hyang Roh Suci malantaran
dane Nabi Yesaya sane katiba ring paraleluur iragane kadi asapuniki: 26
'Kemaja orahang teken bangsane ene, kene: Kita lakar ningeh muah
madingehang, nanging tusing ngresep. Kita lakar ngiwasin muah medasin,
nanging tusing nepukin. 27 Sawireh pepineh bangsane ene suba katos cara
batu, kupingnyane suba tebel, tur matannyane suba ngidem, apanga eda ia
nepukin aji matanne muah ningeh aji kupingne muah ngresep aji
pepinehne, laut ia mabalik mabakti teken Ulun tur ia segerang Ulun.'" 28
Dane Paulus raris muputang baos danene sapuniki: "Duaning punika
semeton patut uning, mungguing Orti Rahayun Ida Sang Hyang Widi Wasa
indik karahayuane sampun karauhang ring bangsa-bangsane sane boya
Yahudi, tur bangsa-bangsane punika jaga miragiang." 29 Sasampune Dane
Paulus mabaos kadi asapunika, paraanak Yahudine raris pada makaon
saking irika, tur masogsag ring pantarannyane niri. 30 Kalih taun suenipun
Dane Paulus madunungan ring umah sane kasewa antuk dane ngraga. Irika
dane setata nampi sawatek anake sane rauh nelokin dane. 31 Dane wanen
tur bebas pisan midartayang indik dados kaulan Ida Sang Hyang Widi
Wasa miwah ngurukang indik Ida Hyang Yesus Kristus.

1:1 Surat saking tiang Paulus, parekan Ida Sang Kristus Yesus, sane
kaselik tur kesengin dados utusan, antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, buat
midartayang Orti Rahayun Idane. 2 Orti Rahayu punika sampun saking
nguni kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, malantaran paranabin
Idane, tur sampun sinurat ring Cakepan Sucine. 3 Inggih punika indik
Putran Idane, Ida Hyang Yesus Kristus, Panembahan iragane; sane sacara
kamanusan Ida punika dados sentanan Ida Sang Prabu Daud, 4 nanging
manut kawentenan Idane sane maraga Widi, masrana kawisesan sane
agung, Ida sampun kasinahang dados Putran Ida Sang Hyang Widi Wasa,
malantaran Ida sampun katangiang saking pantaran anake padem. 5
Malantaran Ida punika, Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nglugrain
tiang dados utusan Ida Sang Kristus, buat nuntun parabangsane sami
mangda pracaya tur ngiring Ida, 6 makamiwah parasemeton sane wenten
ring kota Roma, sane sampun kesengin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa,
buat dados padruen Ida Hyang Yesus Kristus. 7 Punika duaning tiang nulis
surat puniki katur ring parasemeton sane wenten ring kota Roma, sane
kasayangang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur sampun kesengin
dados kaula padruen Idane. Tiang mapinunas ring Ida Sang Hyang Widi
Wasa, Ajin iragane miwah Ida Hyang Yesus Kristus mangda maicayang
sih pasueca miwah sutrepti rahayu ring parasemeton. 8 Pinih riin,
sajeroning Ida Hyang Yesus Kristus tiang matur panyuksma ring Ida Sang
Hyang Widi Wasa, santukan kapracayan semetone ring Ida Hyang Yesus
sampun kasub ring sakuub jagate sami. 9 Ida Sang Hyang Widi Wasa sane
sungsung tur ayahin tiang saking astitining manah, malantaran tiang
midartayang Orti Rahayun Putran Idane, Ida makasaksi, mungguing baos
tiange punika saking sujati pisan. Ida Sang Hyang Widi Wasa wikan,
mungguing tiang tansah eling ring semeton, 10 sabilang tiang ngastawa.
Pinunas tiange, dumadakja malantaran sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi
Wasa, ring pamuputipun tiang mrasidayang ngrauhin semeton. 11 Santukan
tiang edot pisan kapanggih ring parasemeton, mangda tiang nyidayang
ngedum-edum paican Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa sinarengan ring
parasemeton, mangda semeton sayan kukuh bakuh. 12 Daging ipun pisan,
mangda iraga sareng-sareng pada polih panglipur malantaran saking
kapracayan iragane ring Ida Hyang Yesus, inggih punika tiang polih
panglipur malantaran saking kapracayan semetone, kadi asapunika taler
semeton prasida nampi panglipur malantaran saking kapracayan tiange. 13
Parasemeton, tiang mapiuning ring semeton, mungguing sampun sering
tiang ngusahayang pacang ngrauhin semeton, nanging setata wenten
pialang. Tiang meled mangda nyidayang numbuhang anak pracaya ring
pantaran semetone, sakadi sane sampun tumbuhang tiang ring pantaran
bangsane sane boya Yahudi. 14 Santukan tiang marasa kapiutangan ring
anake sami, inggih punika anak midep wiadin anak nambet, anak sane
pradnyan wiadin sane tan pasastra. 15 Punika awinan tiang meled pisan
taler midartayang Orti Rahayu punika ring parasemeton sane wenten ring
kota Roma. 16 Tiang marasa andel pisan ring Orti Rahayune punika.
Santukan Orti Rahayu punika kuasan Ida Sang Hyang Widi Wasa, buat
ngrahayuang sakancan anake sane pracaya ring Ida Sang Kristus,
kapingarep buat anak Yahudi, kadi asapunika taler buat anak sajabaning
bangsa Yahudi. 17 Santukan Orti Rahayu punika nyinahang, mungguing
Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nameang imanusa pamantuka ring
anggan Idane, malantaran pracaya ring Ida Sang Kristus, saking pangawit
rauh ka pamuput. Sakadi sane kakecap ring Cakepan Suci: "Anake sane
kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa malantaran
pracaya ring Ida Sang Kristus, ipun pacang urip." 18 Pidukan Ida Sang
Hyang Widi Wasa tumurun saking suarga, katiwakang ring sakancan dosa
miwah kadursilan manusane, santukan malantaran laksanan manusane sane
corah, ngawinang kapatutane tan prasida sinah. 19 Ida Sang Hyang Widi
Wasa nyisipang ipun, santukan saluiring paindikan sane patut kuningin
antuk imanusa ngeniang indik Ida Sang Hyang Widi Wasa, sampun
kasinahang ring ipun. Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nlehtehang ring
ipun. 20 Ngawit saking Ida Sang Hyang Widi Wasa ngardi jagate, kaluihan
Idane sane tan kanten, inggih punika kawisesan Idane sane langgeng,
pingkalih kawentenan Idane sane suci tur sujati, makasami sampun
kasinahang. Indike punika sami sampun prasida sinah ring saluiring sane
sampun kakardi antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Punika awinanipun
manusane nenten mrasidayang ngrereh jalaran buat matutang dewekipune.
21 Yadianja ipun uning ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, nanging ipun tan
nyak ngluihang Ida sakadi patutipun, wiadin ipun tan nyak matur
panyuksma ring Ida. Tungkalikanipun, pepinehipune sampun tan paguna,
maliha manahipune sane puyung sampun kaliput antuk peteng. 22 Ipun
maosang deweknyane wicaksana, nanging sujatinnya ipun kalintang
nambet. 23 Sane sungsung sumbah ipun boya Widi sane langgeng, nanging
arca palawatan mapinda manusa sane tan langgeng, miwah paksi wiadin
soroh sato suku pat miwah soroh buron sane ngrayang. 24 Santukan kadi
asapunika nambet manusane, Ida Sang Hyang Widi Wasa manggayang
ipun nglaksanayang paindikan-paindikan sane nista tur cemer satinut ring
pakitanipune niri, samaliha ipun nglaksanayang paindikan sane ngawinang
kimud. 25 Santukan ipun sampun ngentosin kasujatian Ida Sang Hyang
Widi Wasa antuk paindikan sane tan sujati; tur ipun mabakti saha nyumbah
saluiring sane kakardi antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur lali ring Ida
Sang Hyang Widi Wasa sane ngardi ipun, sane patut kapuji salami-
laminipun. Amin. 26 Punika awinan Ida Sang Hyang Widi Wasa
manggayang manusane ngulurin indria sane cemer. Anake eluh-eluh pada
ngesehin cara patemuan semara sane biasa, antuk cara sane tan biasa. 27
Kadi asapunika taler anake muani-muani, sampun tan malih ngamargiang
patemuan semara ring parasomahnyane, nanging pada saling kasemaran
ring paratimpalnyane muani, kantos ipun nglakonin paindikan sane cemer
paturu muani. Punika awinan, ipun raris pada nampi pasisip pabuat
pamarginipune sane murang laku punika. 28 Santukan manusane tan nyak
ngangkenin miwah pracaya ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, punika
awinan Ida Sang Hyang Widi Wasa manggayang ipun kaliput antuk
pepineh-pepineh sane corah. Kantos ipun nglakonin paindikan-paindikan
sane tan patut. 29 Manahipun kabekin antuk kawirosan, kajaatan, loba
angkara miwah kacemeran, iri ati, mamati-mati, maiegan, ngrincikang
pangindrajala miwah geting ring anak lian. 30 Ipun taler demen nyelek-
nyelekang anak, misuna, geting ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, sigug,
ngagu, sumbung, ririh ngamargiang kadursilan, tan subakti ring wong tua,
31 ipun cabul, nenten tuon ring janji, tan uning madalem anak lian, tan
maderbe rasa kapiolasan. 32 Ipun sampun uning ring sapatitah Ida Sang
Hyang Widi Wasa, mungguing anake sane ngamargiang saluiring paindikan
sane kadi asapunika patut keni danda pati. Yadiastu kadi asapunika, ipun
ngrarisang kewanten nglakonin paindikan punika, samaliha ipun taler
setuju ring anake sane lianan, sane nglakonin paindikane punika.
2:1 Parasemeton, punapike semeton purun nepasin anak sane lianan?
Santukan parasemeton sareng sami, yadiastun asapunapija linggih
semetone, tan pacang mrasidayang maosang raga nenten iwang. Santukan
yen semeton nibakang tetepasan ring anak lian, nanging semeton taler
nglakonin paindikan sane pateh ring anake punika, sujatinne semeton
nibakang tetepasan ring ragan semetone niri. 2 Iraga sampun pada uning
mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa maraga adil, rikala Ida nibakang
tetepasan Idane ring jadmane sane nglakonin paindikan-paindikan sane
sakadi asapunika. 3 Nanging parasemeton, semeton nepasin anak sane
nglakonin paindikan sane kadi asapunika, nanging semeton ngraga
nglakonin indike punika. Punapike pitaenang semeton ragan semetone
pacang mrasidayang luput saking tetepasan Ida Sang Hyang Widi Wasa? 4
Punapike semeton nyampahang kagungan sih pasuecan Idane, kasabaran
lan kadarman Idane? Semeton sinah uning, mungguing Ida Sang Hyang
Widi Wasa kalintang sueca ring semeton. Ida ledang nuntun semeton,
mangda semeton prasida mabalik ka ayun Idane. 5 Nanging pepineh
semetone jugul apunggung. Malantaran punika, semeton ngawinang sisip
semetone sayan ngagengang, rikala rauh dauh Ida Sang Hyang Widi Wasa
nibakang piduka miwah tetepasan Idane sane adil. 6 Santukan Ida Sang
Hyang Widi Wasa pacang mapaica pangwales ring sakancan jadmane
manut pakardinnyane suang-suang. 7 Pabuat anake sane teleb mapakardi
ayu, sane ngulati kaluihan, kagungan miwah urip langgeng, Ida Sang
Hyang Widi Wasa pacang mapaica urip langgeng ring ipun. 8 Nanging
pabuat sakancan anake sane momo droaka miwah tungkas ring kapatutan,
buat ninutin paindikan sane tan patut, Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang
bendu miwah nibakang piduka ring ipun. 9 Sakancan anake sane
ngamargiang paindikan sane corah, pacang katibenin kasangsaran miwah
kamewehan, pinih riin pisan anak Yahudi, kadi asapunika taler anake sane
boya Yahudi. 10 Nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa pacang mapaica
kaluihan, kagungan miwah sutrepti rahayu ring sakancan anake sane
mapakardi ayu, pinih riin pisan ring anak Yahudi, kadi asapunika taler ring
anake sane boya Yahudi. 11 Santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten
mapilih kasih nibakang tetepasan Idane ring anake suang-suang. 12 Anake
sane boya Yahudi, ipun nenten maderbe Pidabdab Torat Dane Musa. Ipun
pada madosa tur kasasar, saha ipun tan uning ring Pidabdab Torate punika.
Nanging anak Yahudine, ipun maderbe Pidabdab Torat. Ipun pada madosa,
tur jaga kukum manut Pidabdab Torate punika. 13 Santukan boyaja
malantaran miragiang Pidabdab Torate punika anake kadameang
pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, nanging wantah majalaran
nglaksanayang saluiring sane kapituduh antuk Pidabdab Torate punika. 14
Anak sane boya Yahudi nenten ngagem Pidabdab Torat; nanging yen
saking kembang manahipune niri ipun nglakonin saluiring sane kapituduh
antuk Pidabdab Torate punika, manahipune niri sampun dados Pidabdab
Torat pabuat dewekipune niri, yadiastun ipun tan ngagem Pidabdab Torate
punika. 15 Laksananipune nyinahang, mungguing paindikan sane
kapituduh antuk Pidabdab Torate punika sampun sinurat ring manahnyane.
Kletegan manahnyane taler nyinahang, mungguing paindikane punika mula
patut. Santukan pepinehnyane niri ring asapunapine ngiwangang, ring
asapunapine matutang ipun. 16 Manut Orti Rahayu sane pidartayang tiang,
indike punika pacang sinah mabukti, rikala sampun rauh dauhnya Ida Sang
Hyang Widi Wasa jaga nibakang tetepasan ring sakancan paindikan sane
kapingitang ring manah manusane malantaran Ida Hyang Yesus Kristus. 17
Sane mangkin sapunapike semeton? Semeton ngaranin ragan semetone
anak Yahudi, semeton ngandelang Pidabdab Torat tur rumasa bungah
sajeroning Ida Sang Hyang Widi Wasa; 18 semeton uning ring pakarsan
Ida Sang Hyang Widi Wasa ngeniang indik sane patut margiang semeton,
tur semeton sampun mlajahin Pidabdab Torate punika buat milih paindikan
sane patut; 19 tur semeton andel ring raga, dados panuntun buat anake buta
miwah suluh buat anake sane wenten ring petenge, 20 dados panguruk
pabuat anake belog, tur dados guru pabuat anake sane kantun alit.
Santukan semeton andel, mungguing sajeroning Pidabdab Torate punika,
semeton polih kapradnyanan miwah kapatutan sane sampurna. 21 Semeton
sampun nguruk anak lianan, punapi awinan semeton nenten nguruk ragan
semetone niri? Semeton sane ngurukang: "Edaja mamaling!" Punapi
awinanipun semeton ngraga mamaling? 22 Semeton maosang: "Edaja
mamitra!" Punapi awinanipun semeton ngraga mamitra! Semeton geting
ring saluiring arca-arca, punapike awinan semeton ngraga mamaling arca
ring perhyangan-perhyangane? 23 Semeton nyumbungang raga,
mungguing semeton ngagem pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa,
punapike awinane semeton nyampahang Ida Sang Hyang Widi Wasa,
malantaran semeton nungkasin pituduh Idane? 24 Manut kecap Cakepan
Sucine: "Ih iba bangsa Yahudi, majalaran iba, bangsane ane tidong Yahudi
nganistayang parab Ida Sang Hyang Widi Wasa." 25 Yening semeton
ninutin Pidabdab Torate, sunat semetone punika wenten pikenohipun;
nanging yening semeton nenten ninutin Pidabdab Torate punika, sunat
semetone tan wenten malih gunanipun. 26 Yening anak sane boya Yahudi
sane nenten masunat punika ninutin daging Pidabdab Torate punika,
punapike Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten ngetang ipun sakadi anak
sane masunat? 27 Duaning punika semeton anak Yahudi pacang katepasin
antuk anak sane boya Yahudi. Santukan semeton tan satinut ring Pidabdab
Torate, yadiastun semeton ngagem Pidabdab Torat sane sampun tinulis, tur
semeton sampun masunat. Nanging anak sane boya Yahudi, ipun satinut
ring Pidabdab Torate, yadiastun ring sekalanipun, ipun tan masunat. 28
Pamuputipun, sapasirake anak Yahudi sane sujati, sane sayuakti masunat?
Anak Yahudi sane sujati, boyaja Yahudi ring sekala sane nyakala masunat.
29 Nanging anak Yahudi sane sujati, inggih punika anak sane angennyane
Yahudi, sane sampun masunat sajeroning idep. Indike punika wantah
pakaryan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, boya sangkaning manut
kecaping Torat. Anake punika pacang molih kapujian saking Ida Sang
Hyang Widi Wasa, boya saking manusa.

3:1 Yening kadi asapunika, ring pelengan encenke bangsa Yahudine luihan
ring bangsa sane boya Yahudi? Tur napike pikenohipun masunat punika? 2
Sujatinipun akeh pisan, tur ring saluiring paindikan. Kapingarep pisan ipun
kapisara ngagem sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 3 Dipradene wenten
ring pantaran anak Yahudine sane nenten satia, punapike malantaran
punika Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten satia? 4 Sampun janten nenten
kadi asapunika! Ida Sang Hyang Widi Wasa tansah satia wecana, yadiastu
manusane makasami bobab, sakadi sane sinurat ring Cakepan Sucine:
"Rikala Palungguh IRatu mawecana, Palungguh IRatu kasinahang maraga
patut, tur rikala Palungguh IRatu katepasin, IRatu prasida menang." 5
Nanging sapunapike yening pamargin iragane sane tan patut prasida
muktiang kadilan Ida Sang Hyang Widi Wasa? Napike sane patut baosang
iraga? Punapike Ida Sang Hyang Widi Wasa tan adil, yening Ida nyisipang
iraga? (Tiang mabaos puniki sacara kamanusan.) 6 Sampun janten nenten
kadi asapunika. Yening Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten maraga adil,
sapunapi jagi antuk Ida nepasin jagate? 7 Yening tiang ngluihang Ida Sang
Hyang Widi Wasa masrana kalinyokan tiange, sane ngawinang kasatian
Idane sayan sinah, napi awinanipun tiang katepasin sakadi anake sane
madosa? 8 Napi awinan iraga nenten mabaos, kadi asapuniki: "Margija
iraga nglakonin sane tan patut, mangda paindikane sane becik sayan
sinah." Sujatinne makudang-kudang anak sampun nganistayang lan
misunayang tiang, saha maosang mungguing tiang sane sampun mabaos
kadi asapunika. Anake sane mabaos kadi asapunika, pacang nampi pasisip
sakadi patutipun. 9 Sapunapike sujatinipun? Punapike kawentenan iraga
anak Yahudi becikan ring anak sane boya Yahudi? Sampun janten nenten.
Ring ajeng sampun uningang tiang, mungguing anak Yahudi miwah anak
sane boya Yahudi makasami pateh wenten ring sor kawisesan dosane. 10
Sakadi sane sinurat ring Cakepan Sucine: "Tusing ada anak ane patut, 11
tusing ada anak ane ngresep, tur tusing ada anak ane ngulati Ida Sang
Hyang Widi Wasa. 12 Makejang anake pada nilas Ida Sang Hyang Widi
Wasa, makejang ia pada kasasar, tusing ada ane malaksana ayu, angan
adiriko tusing ada. 13 Kakolongane satmaka buka bangbang bangkene ane
maleleh, layahne setata nglelunyuh, bibihne mesuang raos ane mupas; 14
bungutne bek misi temah pisuh. 15 Ia pada enggal nyengkalen tur
mamati-mati; 16 asing-asing ane entasina dadi uug tur usak. 17 Ia pada
tusing nawang unduk madame, 18 tur ia pada tusing ngelah rasa takut
teken Ida Sang Hyang Widi Wasa." 19 Sane mangkin iraga uning,
mungguing saluiring sane menggah ring Pidabdab Torate punika,
katuekang pabuat anake sane urip sasoring rehrehan Pidabdab Torate
punika, mangda malantaran punika anake tan nyidayang malih ngucap, tur
sakuub jagate raris wenten ring sor tetepasan Ida Sang Hyang Widi Wasa.
20 Santukan tan wenten anak sane prasida kadameang pamantuka ring Ida
Sang Hyang Widi Wasa, malarapan ipun nglakonin pituduh Pidabdab
Torate punika; sawetning malantaran Pidabdab Torate punika anake
wantah uning mungguing ipun sampun madosa. 21 Nanging sane mangkin,
pidabdab Ida Sang Hyang Widi Wasa nameang imanusa pamantuka ring
ragan Idane sampun kasinahang, tur indike punika kamargiang boyaja
malantaran Pidabdab Torat. Pidabdab Torat miwah Cakepan Paranabine
sampun nyaksiang indike puniki. 22 Ida Sang Hyang Widi Wasa nameang
imanusa pamantuka ring ragan Idane malantaran kapracayannyane ring Ida
Hyang Yesus Kristus. Ida Sang Hyang Widi Wasa nglaksanayang
paindikan puniki pabuat sakancan anake sane pracaya ring Ida Sang
Kristus, santukan makasami tan wenten binanipun; 23 jadmane makasami
sampun madosa, tur sampun doh palas saking ayun Ida Sang Hyang Widi
Wasa sane ngrahayuang. 24 Nanging malantaran sih pasuecan Idane, ipun
sareng sami sampun kadameang pamantuka ring ragan Idane, malantaran
Ida Sang Kristus Yesus, sane sampun mebasang ipun. 25 Ida Sang Hyang
Widi Wasa sampun nyerahang Ida Sang Kristus Yesus, mangda malantaran
sedan Idane, Ida dados jalaran dosan manusane kampurayang, malantaran
ipun pracaya ring Ida. Ida Sang Hyang Widi Wasa nyerahang Ida Sang
Kristus, buat nyinahang kadilan Idane. Sane nguni, Ida Sang Hyang Widi
Wasa sampun sabar tur manggayang dosan manusane. 26 Nanging sane
mangkin, ring masane puniki Ida nyisipang dosan manusane, buat
nyinahang kadilan Idane. Malantaran puniki Ida Sang Hyang Widi Wasa
nyinahang, mungguing Ida maraga adil, samaliha Ida nameang sakancan
anake pamantuka ring anggan Idane malantaran pracaya ring Ida Hyang
Yesus. 27 Yening kadi asapunika, wentenke sane patut ngawinang iraga
marasa bungah? Sampun sinah tan wenten. Napi awinan tan wenten?
Nentenke iraga nyidayang bungah ring manah, malantaran iraga satinut
ring Pidabdab Torate? Sampun janten nenten mrasidayang. Nanging
wantah malantaran iraga pracaya ring Ida Sang Kristus. 28 Cutetipun
manusane kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, wantah
malantaran ipun pracaya ring Ida Sang Kristus, boya malantaran
nglaksanayang paindikan sane satinut ring pituduh Pidabdab Torate. 29
Punapike Ida Sang Hyang Widi Wasa punika wantah dados Widin anak
Yahudi kewanten? Boyake Ida taler dados Widin anak sane boya Yahudi?
Sampun janten kadi asapunika. 30 Ida Sang Hyang Widi Wasa maraga
tunggal. Ida ledang nameang anak Yahudi pamantuka ring ragan Idane
madasar antuk kapracayanipune ring Ida Sang Kristus, kadi asapunika
taler Ida nameang anak sane boya Yahudi pamantuka ring ragan Idane,
malantaran kapracayanipune ring Ida Sang Kristus. 31 Yening kadi
asapunika, punapike indike puniki mapiteges iraga ngutang Pidabdab
Torate punika malantaran pracaya ring Ida Sang Kristus? Sampun sinah
nenten kadi asapunika. Tungkalikanipun, iraga ngamanggehang Pidabdab
Torate punika.

4:1 Sapanglanturipun, napike sane patut baosang iraga ngeniang ring indik
Dane Abraham, leluur bangsan iragane? Punapike sane rasayang dane? 2
Yening dane kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa
malantaran laksanan danene, pantes wenten sane kendelang dane. Nanging
tan patut dane kendel ring ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. 3 Wenten
kakecap ring Cakepan Sucine sapuniki: "Dane Abraham pracaya ring Ida
Sang Hyang Widi Wasa, tur malantaran kapracayan danene punika dane
kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa." 4 Anake sane
makarya patut polih upah; upahipune punika tan dados kawastanin sakadi
paica, nanging mulaja dados pikolihipun. 5 Nanging anak sane pracaya
sane nenten malaksana, sakewanten ipun pracaya ring Ida Sang Hyang
Widi Wasa sane kuasa matutang anake sane iwang, kenginan wantah
malantaran kapracayanipune punika, ipun kadameang pamantuka ring Ida
Sang Hyang Widi Wasa. 6 Indike punika sane katuek antuk Ida Sang Prabu
Daud duk ida maosang indik kaliangan anake sane kadameang pamantuka
ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane boya malantaran laksanannyane,
kadi asapuniki: 7 "Bagia pesan anake ane kampurayang kapelihannyane
baan Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur ane kangkebin dosa-dosannyane; 8
bagia pesan manusane ane tuara ketang kapelihannyane baan Ida Sang
Panembahan." 9 Punapike bagia sane kapangandikayang antuk Ida Sang
Prabu Daud punika wantah katumplekang ring anak sane masunat
kewanten? Boyaja asapunika! Indike punika taler katumplekang ring anak
sane tan masunat. Santukan sakadi sane sampun ketus tiang saking
Cakepan Sucine: "Dane Abraham pracaya ring Ida Sang Hyang Widi
Wasa. Malantaran kapracayan danene punika dane kadameang pamantuka
ring Ida Sang Hyang Widi Wasa." 10 Sane pidanke dane kadameang
pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa? Punapike sadurung dane
masunat, punapi sasampun dane masunat? Sampun janten sadurung dane
masunat, boya sasampunipun. 11 Wus punika wau dane masunat, tur sunat
danene punika makadados cihna sane muktiang, mungguing malantaran
kapracayan danene, Dane Abraham sampun kadameang pamantuka ring
Ida Sang Hyang Widi Wasa sadurung danene masunat. Kadi asapunika
Dane Abraham dados aji sacara rohani pabuat sakancan anake sane
pracaya ring Ida Sang Hyang Widi Wasa tur kadameang ring ragan Idane,
yadian ipun nenten masunat. 12 Dane taler dados ajin sakancan anake sane
masunat, boyaja malantaran ipun masunat, nanging malantaran ipun
ngagem kapracayan tur malaksana sakadi sane sampun kaagem miwah
kalaksanayang antuk ajin iragane Dane Abraham sadurung dane masunat.
13 Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun maicayang janji ring Dane
Abraham miwah katurunan danene, mungguing jagate puniki jaga
kadruenang antuk dane. Janji puniki kapaicayang, boya malantaran dane
ninutin Pidabdab Torate, nanging malantaran dane pracaya ring Ida tur
kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. 14 Santukan
yening sane kajanjiang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa punika
kapaicayang ring anake sane satinut ring Pidabdab Torate, kenginan
kapracayan anake punika tan wenten gunanipun, tur janjin Ida Sang Hyang
Widi Wasa tan wenten pikenohipun. 15 Pidabdab Torate punika ngrauhang
pidukan Ida Sang Hyang Widi Wasa; nanging yan tan wenten pidabdab,
sinah tan wenten anak sane piwal ring pidabdab. 16 Pasubaya punika
kadasarin antuk kapracayan, mangda malantaran punika pasubaya punika
prasida dados sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane katiba ring
sakancan katurunan Dane Abraham, boya buat sane satinut ring Pidabdab
Torate kewanten, nanging taler buat sane urip satinut ring kapracayan Dane
Abraham. Santukan Dane Abraham dados aji sacara rohani buat iraga
sareng sami. 17 Sakadi sane sinurat ring Cakepan Sucine, kadi asapuniki:
"Ulun nadiang kita bapan makudang-kudang bangsa." Pasubaya punika
kacingak becik antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane kapracayain antuk
Dane Abraham, inggih punika Ida Sang Hyang Widi Wasa sane nguripang
anake sane padem lan ngadakang barang sane tan wenten antuk sabdan
Idane. 18 Dane Abraham pracaya tur ngajap-ajap, rikala tan wenten sane
nyandang ajap-ajap, tur malantaran punika dane dados "ajin makudang-
kudang bangsa". Sakadi kecap Cakepan Sucine, sane kadi asapuniki:
"Katurunan kitane lakar tan kotian liunne." 19 Yusan danene sampun
makire satus taun; nanging kapracayan danene nenten pisan rered, yadiastu
dane eling ring ragan danene sane sampun tan pabayu, wiadin ring indik
Dane Sarah sane sampun tan nyidayang malih madue oka. 20 Dane pageh
sajeroning kapracayan tur dane andel ring janjin Ida Sang Hyang Widi
Wasa. Kapracayan danene punika ngebekin dane antuk kawisesan, tur dane
ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa. 21 Santukan dane sujati andel
pisan, mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa kuasa ngadakang paindikan
sane sampun janjiang Ida. 22 Punika awinan Dane Abraham kadameang
pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, malantaran kapracayan
danene. 23 Kecap Cakepan Sucine sane masuara: "Dane kadameang
pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa" punika boyaja numplek buat
dane ngraga kewanten. 24 Kecape punika taler numplek ring iraga, sane
taler kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, iraga sane
pracaya ring Ida, sane sampun nangiang Ida Hyang Yesus, Panembahan
iragane, saking pantaran anake padem. 25 Ida Hyang Yesus sampun
kaserahang mangda kasedayang malantaran dosa-dosan iragane, tur
sampun katangiang tur nyeneng malih, buat nameang iraga pamantuka ring
Ida Sang Hyang Widi Wasa.

5:1 Sane mangkin malantaran pracaya ring Ida Sang Kristus iraga sampun
kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Duaning
asapunika iraga muponin damene punika ring ayun Ida Sang Hyang Widi
Wasa, malantaran Panembahan iragane Ida Hyang Yesus Kristus. 2
Malantaran iraga pracaya, Ida Sang Kristus ngawinang iraga uning tur urip
ring sajeroning sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Duaning punika,
iraga masuka rena sajeroning pangajap-ajap jaga nampi paica kaluihan Ida
Sang Hyang Widi Wasa. 3 Samaliha iraga taler masuka rena ring
sajeroning kakewehan, santukan iraga sampun pada uning, mungguing
kakewehan punika pacang ngwetuang kapagehan, 4 samaliha malantaran
kapagehan iraga Ida Sang Hyang Widi Wasa ledang ring iraga, tur
santukan iraga sampun kaledangin, kenginan iraga maderbe pangajap-ajap.
5 Pangajap-ajape puniki nenten jaga ngawinang iraga mapangenan,
santukan sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun kabriokang ring
angen iragane malantaran Roh Idane, sane dados paican Ida Sang Hyang
Widi Wasa ring iraga. 6 Santukan rikala iraga durung mrasidayang
ngrahayuang dewek iragane, Ida Sang Kristus sampun seda pabuat iraga
sane corah, ring dauh sane sampun kapastiang antuk Ida Sang Hyang Widi
Wasa. 7 Durung janten wenten anak sane nyak padem buat dados
pangentos anak sane patut. Nanging buat makadados pangentos anak sane
becik, menawi wenten anak sane nyak ngemasin padem. 8 Nanging Ida
Sang Hyang Widi Wasa sampun nyinahang sih pasuecan Idane sane tan
kadi-kadi ring iraga, santukan daweg iraga kantun madosa Ida Sang
Kristus sampun seda pabuat iraga. 9 Malantaran sedan Ida Sang Kristus,
sane mangkin iraga kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi
Wasa, langkung-langkung malih Ida Sang Kristus pacang ngluputang iraga
saking pamidukan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 10 Iraga puniki sane dados
meseh-meseh Ida Sang Hyang Widi Wasa, nanging malantaran sedan
Putran Idane, iraga dadosang Ida parasawitran Idane. Napi malih sane
mangkin, iraga sane dados parasawitran Ida Sang Hyang Widi Wasa, sinah
pacang karahayuang antuk Ida Sang Kristus santukan Ida sampun nyeneng.
11 Nanging durung puput rauh iriki; iraga taler masuka rena sajeroning Ida
Sang Hyang Widi Wasa malantaran Ida Hyang Yesus Kristus, Panembahan
iragane, sane sampun ngawinang iraga dados sawitran Ida Sang Hyang
Widi Wasa. 12 Anak adiri sane ngawinang wenten dosa ring jagate, tur
malantaran dosan anake punika, ngawinang wenten pati. Samaliha jadmane
makasami patut padem santukan ipun makasami sampun ngardi dosa. 13
Sadurung Pidabdab Torate kapaicayang, dosane sampun wenten ring
jagate. Nanging dosane punika nenten ketang, santukan durung wenten
Pidabdab Torat. 14 Nanging sang pati sampun ngereh jadmane makasami
ngawit saking masan Dane Adam rauh ring masan Dane Musa, taler ngreh
jadmane sane nenten nglakonin dosa sakadi dosan Dane Adam, inggih
punika tungkas ring pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa. Dane Adam
punika pinaka dados lawat buat Ida sane jaga rauh. 15 Nanging sang kalih
punika nenten pateh, santukan sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa
punika bina pisan ring dosan Dane Adam. Sawiakti pisan, mungguing akeh
jadmane sampun padem malantaran dosan anake adiri punika. Nanging sih
pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa langkungan malih ring punika. Kadi
asapunika sih pasuecan Idane tumiba ring jadmane katah malantaran sih
pasueca anak adiri punika, inggih punika Ida Hyang Yesus Kristus. 16
Samaliha wenten binanipun sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa ring
dosan anak adiri. Sasampun dosane asiki punika, raris rauh tetepasan:
"Iwang". Nanging sasampun akeh pisan dosane, raris rauh kaputusan sih
pasueca sane tan kadi-kadi agengipun: "Nenten iwang". 17 Sawiakti pisan
mungguing majalaran dosan anak adiri, kawisesan sang pati sampun
ngawitin nyapa kadi aku, malantaran anake adiri punika. Nanging tan
kadi-kadi ageng pikenoh paindikane sane sampun kakardi antuk anake
adiri, inggih punika Ida Hyang Yesus Kristus. Sakancan anake sane nampi
mertan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane maliah-liah miwah paica dame
Idane, ipun pacang molih urip tur mrentah ngiring Ida Sang Kristus. 18
Duaning asapunika, malantaran dosan anak adiri, jadmane makasami keni
pasisip; kadi asapunika taler masrana pamargi sane patut saking anak
adiri, jadmane makasami kabebasang tur kicen urip. 19 Samaliha
malantaran dosan anak adiri sane tungkas ring Ida Sang Hyang Widi Wasa,
jadmane sami dados jadma madosa; kadi asapunika taler malantaran
pamargin Anak adiri sane satinut ring Ida Sang Hyang Widi Wasa jadmane
makasami kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. 20
Pidabdab Torate kapaicayang, mangda pakardine sane tan patut sayan
sinah tur ngakehang; nanging sayan akeh dosane, sih pasuecan Ida Sang
Hyang Widi Wasa taler sayan ageng tur kantos maliah-liah. 21 Santukan,
dosane sampun mrentah malantaran sang pati, kadi asapunika taler sih
pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa mrentah malantaran kasujatian, sane
nuntun iraga ngungsi urip langgeng sajeroning Ida Hyang Yesus Kristus,
Panembahan iragane.

6:1 Yening kadi asapunika, napike sane patut baosang iraga? Punapike
iraga patut nglanturang dosa-dosan iragane sakantun iraga urip puniki,
mangda sayan maweweh-weweh sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi
Wasa? 2 Sampun janten nenten kadi asapunika. Iraga sampun ngutang
dosa-dosane punika, kadi asapunapi malih antuk iraga urip nglanturang
dosane punika. 3 Semeton sampun pada tatas uning, mungguing ritatkala
iraga kalukat, iraga katunggilang ring Ida Sang Kristus Yesus, taler
mateges nunggil ring sedan Idane. 4 Duaning punika malantaran lelukatane
punika, iraga sareng-sareng kapendem ngiring Ida sajeroning sedan Idane,
mangdane sakadi Ida Sang Kristus katangiang saking pantaran anake
padem antuk kawisesan sane luih saking Ida Sang Aji, iraga taler prasida
muponin urip sane anyar. 5 Santukan yening iraga nunggil ring Ida
sajeroning sedan Idane, kadi asapunika taler iraga jaga nunggil ring Ida
sajeroning indik iraga kauripang sakadi Ida. 6 Samalihipun iraga sampun
pada uning, mungguing sikian iragane sane let puniki sampun padem
ngiring Ida Sang Kristus ring salib Idane, mangdane sikian iragane sane
madosa punika tan wenten malih kawisesanipun, mangda iraga sampunang
malih dados panjak dosa. 7 Santukan anake sane padem, ipun sampun
bebas saking kawisesan dosane. 8 Yening iraga sampun padem ngiring Ida
Sang Kristus, iraga pracaya mungguing iraga taler pacang urip sareng-
sareng ring Ida. 9 Santukan iraga uning, mungguing Ida Sang Kristus
sampun nyeneng saking seda tur Ida tan pacang seda malih, tur sang pati
sampun nenten mrasidayang malih ngreh Ida. 10 Indik sedan Idane punika,
Ida seda ngaonang dosa tur dosa punika nenten maderbe kawisesan malih
marep ring Ida. Sapanglanturipun Ida nenten seda malih. Tur indik nyeneng
Idane, Ida nyeneng pabuat Ida Sang Hyang Widi Wasa. 11 Kadi asapunika
taler semeton patut mikayunin mungguing ragan semetone sampun padem
ninggal dosa, nanging urip pabuat Ida Sang Hyang Widi Wasa sajeroning
patunggilan ring Ida Sang Kristus Yesus. 12 Duaning punika, dosa tan
patut malih ngreh sikian semetone sane sekala puniki, mangda semeton
sampunang malih ninutin sapakitannyane. 13 Sampunangja semeton
nyerahang salah tunggal anggotan ragan semetone ring dosa buat kanggen
prabot nglaksanayang paindikan-paindikan sane corah. Tungkalikanipun,
aturangja sikian semetone ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, sakadi anak
sane sampun kauripang saking pantaran anak padem, tur suksrahangja
sikian semetone ring Ida, mangda kanggen prabot buat nglaksanayang
paindikan-paindikan sane patut. 14 Sampunangja idosa kantos ngreh
semeton; santukan semeton nenten kantun kareh antuk Cakepan Torate,
nanging antuk sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 15 Sapunapike
sane mangkin? Punapike iraga ngardi dosa, sawetning iraga nenten kantun
kareh antuk Pidabdab Torate, nanging kareh antuk sih pasuecan Ida Sang
Hyang Widi Wasa? Sampun janten nenten kadi asapunika. 16 Semeton
sampun pada tatas uning, mungguing yen semeton nyerahang dewek buat
mamanjak ring anak, kenginan semeton dados panjak anake sane tinutin
semeton punika. Kadi asapunika taler paindikanipun yen semeton
mamanjak ring dosane sane ngawinang semeton padem, wiadin yen
semeton satinut ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane ngawinang semeton
kadameang pamantuka ring anggan Idane. 17 Nanging aturangja
panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Santukan sane riin semeton
dados panjak dosa, nanging sane mangkin saking saguluking manah,
semeton sampun ninutin pidabdab sane pangguh semeton sajeroning
paurukan sane sampun tampi semeton. 18 Ida Sang Hyang Widi Wasa
sampun mebasang semeton saking kawisesan dosane, kadadosang panjak
Idane buat nglaksanayang paindikan-paindikan sane becik. 19 Becikan
tiang nganggen pangimba sane biasa, santukan pangresepan semetone
kantun wimuda. Sane riin semeton nyerahang dewek semetone dados
panjak kacemeran miwah kacorahan, buat nglaksanayang paindikan-
paindikan sane corah. Kadi asapunika taler sane mangkin semeton patut
nyuksrahang dewek semetone dados panjak paindikan-paindikan sane
becik, buat nglaksanayang paindikan-paindikan sane kaledangin antuk Ida
Sang Hyang Widi Wasa. 20 Rikala semeton dados panjak dosa, semeton
lempas saking kapatutan. 21 Inggih sane mangkin, napike pikolih
semetone nglaksanayang paindikan-paindikan sane ngawinang semeton
kimud punika! Pamuput saluiring paindikan punika, inggih punika padem.
22 Nanging sane mangkin, semeton sampun kabebasang saking reh-rehan
dosane tur semeton sampun kadadosang panjak Ida Sang Hyang Widi
Wasa. Ring saluiring laksanan semetone, semeton sampun nyuksrahang
dewek semetone ring Ida, tur pamuputipun semeton pacang muponin urip
langgeng. 23 Santukan pikolih dosane punika padem, nanging sih pasuecan
Ida Sang Hyang Widi Wasa punika urip langgeng sajeroning patunggilan
ring Ida Sang Kristus Yesus, Panembahan iragane.

7:1 Parasemeton, semeton sampun sinah ngresep punapi sane jaga baosang
tiang, santukan semeton makasami sampun pada uning ring undang-
undang. Undang-undange punika ngreh sakantun anake punika urip. 2
Upaminipun, anake eluh sane makurenan, ipun kaleketang arepa ring
somahnyane antuk undang-undange, sakantun somahipune punika urip.
Nanging yening somahipune punika padem, ipun bebas saking undang-
undange sane ngleketang ipun arepa ring somahipune. 3 Yening ipun
makurenan ring anak muani lianan, sakantun somahipune urip, ipun
kawastanin mamitra; nanging yening somahipune sampun padem, yen
manut undang-undang, ipun sampun dados anak eluh sane kuasa awak,
kenginan ipun tan malih kabaos mamitra, yen ipun makurenan ring anak
muani sane lianan. 4 Inggih parasemeton, kadi asapunika taler indik
parasemetone, yen katepasin antuk Pidabdab Torat, semeton taler sampun
padem, santukan semeton sampun katunggilang ring anggan Ida Sang
Kristus; tur sane mangkin semeton dados druen Ida sane sampun
katangiang saking pantaran anake padem, mangdane urip iragane
mapikenoh pabuat Ida Sang Hyang Widi Wasa. 5 Santukan sakantun iraga
urip sacara kamanusan, Pidabdab Torate punika ngawinang iraga dot
nglaksanayang paindikan-paindikan sane madosa, inggih punika paindikan-
paindikan sane kadotang antuk indrian iragane, sane pacang ngawinang
iraga padem. 6 Nanging sane mangkin iraga sampun bebas saking kuasan
Pidabdab Torate punika, santukan iraga sampun padem marep ring
Pidabdab Torate sane sampun mangkeng iraga. Iraga tan kantun malih
mabakti ninutin pamargine sane lawas, inggih punika ninutin Pidabdab
Torat sane matulis, nanging sane mangkin iraga mabakti ninutin margi sane
anyar paican Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa. 7 Yening kadi asapunika,
napike sane patut baosang malih? Punapike Pidabdab Torate punika dosa?
Sampun janten nenten. Nanging sujatinipun Pidabdab Torate punika
ngawinang iraga uning ring dosa. Santukan tiang taler tan uning napi sane
kawastanin loba, yening tan kakecap ring Pidabdab Torate kadi asapuniki:
"Edaja loba." 8 Idosa polih margi buat ngawinang tiang nglobayang
saluiring paindikan, malantaran ipun mrabotang Pidabdab Torate punika.
Santukan yan tan wenten Pidabdab Torat, dosane punika nenten maderbe
kawisesan. 9 Sane riin tiang urip ring jabaning Pidabdab Torate. Nanging
sasampun Pidabdab Torate kamanggehang, tiang ngawitin uning ring
Pidabdab Torate punika, dosane taler ngawitin mentik, 10 tur tiang raris
padem. Pidabdab Torate sane patutipun ngawinang tiang urip, kenginan
sane mangkin ngawinang tiang padem. 11 Santukan, malantaran Pidabdab
Torate dosane polih jalaran buat ngapus tiang; tur malantaran Pidabdab
Torate punika dosane sampun ngamademang tiang. 12 Sujatinipun
Pidabdab Torate punika kawitnya saking Ida Sang Hyang Widi Wasa
miwah pituduhe punika taler kawitnya saking Ida Sang Hyang Widi Wasa;
samaliha patut tur becik. 13 Yening kadi asapunika, punapike paindikane
sane becik punika ngawinang tiang padem? Sampun janten nenten kadi
asapunika. Punika pakardin dosane; malantaran ipun mrabotang paindikan
sane becik, dosane ngawinang tiang padem, mangdane anake mrasidayang
uning ring kawiaktian dosane punika. Tur sapanglanturipun, malantaran
Pidabdab Torate punika ngawinang dosane sayan maweweh kaonipun. 14
Iraga pada uning mungguing Pidabdab Torate punika kawitnya saking Ida
Sang Hyang Widi Wasa, nanging tiang mawak manusa sekala, sane
sampun kadol dados panjak dosa. 15 Tiang tan ngresep punapi sane patut
kardi tiang; santukan sane kardi tiang boya paindikan sane edotang tiang,
nanging tungkalikanipun tiang ngardi paindikan sane getingin tiang. 16
Yening tiang ngardi paindikan sane tan edotang tiang, indike punika
nyinahang tiang adung, mungguing Pidabdab Torate punika patut. 17
Duaning asapunika, boya tiang niri sane ngardi paindikane punika, nanging
idosa sane madunungan ring manah tiange. 18 Santukan tiang uning,
mungguing tiang sacara kamanusan nenten mampuh mapakardi sane becik.
Yadiastun wenten manah tiang mapakardi ayu, nanging tiang nenten
mrasidayang nglaksanayang. 19 Tiang nenten nglakonin paindikan sane
becik, inggih punika sane mula edotang tiang, nanging tungkalikanipun
tiang nglakonin paindikan sane corah, inggih punika sane nenten edotang
tiang. 20 Yening tiang nglakonin paindikan sane nenten edotang tiang,
punika mapiteges boya tiang sane nglakonin, nanging tungkalikanipun
punika pakardin dosane sane madunungan ring manah tiange. 21 Kenginin
pidabdabe punika kamanah antuk tiang kadi asapuniki. Yen tiang mamanah
nglakonin paindikan sane becik, nanging tiang wantah mrasidayang milih
paindikan sane corah. 22 Tungtung manah tiange marasa bagia pisan
ngluihang pituduh sane rauh saking Ida Sang Hyang Widi Wasa, 23
nanging wenten rasayang tiang pituduh lianan sane ngreh sikian tiange,
inggih punika pituduh sane tungkas ring pituduh sane adungin tiang. Indike
punika ngawinang tiang dados jejarahan pituduh sane ngawinang dosa,
sane ngreh sikian tiange. 24 Sujatinipun tiang puniki manusa sane kalintang
sengkala. Sapasirake sane pacang mebasang tiang saking sikian sane
ngawinang tiang padem puniki? 25 Tiang ngaturang panyuksma ring Ida
Sang Hyang Widi Wasa, malantaran Ida Hyang Yesus Kristus,
panembahan iragane. Dadosipun, kadi asapuniki kawentenan tiange: tiang
ninutin pituduh Ida Sang Hyang Widi Wasa wantah antuk manah
kewanten, nanging sikian tiange ninutin pituduh dosane.

8:1 Sane mangkin tan wenten pasisip buat anake sane urip sajeroning
patunggilan ring Ida Sang Kristus Yesus. 2 Santukan pidabdab Roh Ida
Sang Hyang Widi Wasa, sane ngawinang iraga urip sajeroning patunggilan
ring Ida Sang Kristus, sampun mebasang tiang saking pidabdab dosa
miwah patine. 3 Paindikane sane tan mrasidayang kalaksanayang antuk
Pidabdab Torate, malantaran kalesuan kamanusan iragane, paindikane
punika kalaksanayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ida nyisipang
dosane sacara kamanusan, malantaran Ida ngutus Putran Idane manjadma
pateh sakadi manusa sane madosa, buat mrastayang dosane punika. 4
Paindikane punika kalaksanayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa,
mangda iraga sane nenten ninutin kamanusan iragane, nanging satinut ring
Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, mrasidayang negepang saananing sane
kapituduhang antuk Pidabdab Torate punika. 5 Anake sane urip satinut
ring parimanah kamanusanipune, manahipun kareh antuk paindikan sane
kadotang antuk kamanusanipune. Anake sane urip satinut ring Roh Ida
Sang Hyang Widi Wasa, pepineh ipune kareh antuk paindikan sane
kakarsayang antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa. 6 Yening pepineh
semetone kawawa antuk paindikan-paindikan sane kadotang antuk
kamanusan semetone, pamuputipun semeton pacang nemu padem; nanging
yening pepineh semetone kawawa antuk paindikan-paindikan sane
kakarsayang antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, wekasanipun semeton
pacang nemu urip miwah karahayuan. 7 Duaning asapunika anake sane
wantah minehin paindikan-paindikan sane kadotang antuk kamanusanipune
kewanten, ipun dados meseh Ida Sang Hyang Widi Wasa, santukan ipun
tan satinut ring pidabdab Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur mula ipun tan
nyidayang ninutin. 8 Anake sane wantah nglaksanayang paindikan sane
kadotang antuk kamanusanipune, ipun nenten ngawinang ledang pakayunan
Ida Sang Hyang Widi Wasa. 9 Yening sujati Roh Ida Sang Hyang Widi
Wasa malingga ring ragan semetone janten semeton nenten urip satinut ring
parimanah kamanusan semetone, nanging satinut ring pakarsan Roh Ida
Sang Hyang Widi Wasa. Sapasiraja sane tan kalingganin antuk Roh Ida
Sang Kristus, anake punika boya druen Ida Sang Kristus. 10 Yening Ida
Sang Kristus malingga ring ragan semetone, yadiastun ragan semetone
pacang padem majalaran dosa, nanging Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa
maraga wit urip buat semeton, santukan semeton sampun kadameang
pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. 11 Yening Roh Ida Sang
Hyang Widi Wasa, sane sampun nangiang Ida Sang Kristus saking
pantaran anake padem, malingga ring ragan semetone, kenginin Ida sane
sampun nangiang Ida Sang Kristus saking pantaran anake padem punika,
taler pacang ngurip ragan semetone sane sekala punika, malantaran Roh
Ida Sang Hyang Widi Wasa sane malingga ring ragan semetone. 12
Duaning punika parasemeton, iraga maderbe tetegenan, nanging boyaja
malaksana satinut ring saparimanah kamanusan iragane. 13 Santukan yen
semeton urip satinut ring saparimanah kamanusan semetone, semeton
pacang padem; nanging yening malantaran pitulungan Roh Ida Sang Hyang
Widi Wasa semeton ngamademang laksanan semetone sane corah,
semeton jaga molih urip. 14 Sakancan anake sane katuntun antuk Roh Ida
Sang Hyang Widi Wasa ipun dados putran Ida Sang Hyang Widi Wasa. 15
Santukan Roh sane kapaicayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring
semeton, boyaja mangda semeton dados panjak, sane ngawinang semeton
takut; nanging tungkalikanipun Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa punika
ngawinang semeton dados putran Ida Sang Hyang Widi Wasa. Tur
malantaran kawisesan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa punika iraga
kalugra matur ring Ida Sang Hyang Widi Wasa: "Duh Aji, Ajin titiang." 16
Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa punika nunggal ring roh iragane buat
miaktayang, mungguing iraga puniki dados putran Ida Sang Hyang Widi
Wasa. 17 Santukan iraga puniki dados putran Idane, iraga pacang muponin
mertan Idane sane kasediaang pabuat parakaulan Idane, tur iraga taler
pacang muponin sareng Ida Sang Kristus, paindikan sane sampun
kasediaang pabuat Ida antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa; santukan yening
iraga sareng nandang sangsaran Ida Sang Kristus, iraga taler pacang
sareng muponin kaluihan Idane. 18 Kamanah antuk tiang, mungguing
kasangsaran sane tandangin iraga ring masane mangkin, tan pisan sida
kabandingang ring kaluihan sane jaga kasinahang ring iraga. 19 Santukan
buana miwah sadagingipun sami pada ngaat pisan ngati-ati masan Ida Sang
Hyang Widi Wasa jaga nyinahang paraputran Idane. 20 Santukan buana
miwah sadagingipun sami, sampun kadadosang paindikan sane tan
papuara, boyaja saking parimanahnyane, nanging mula saking pakarsan Ida
Sang Hyang Widi Wasa. Sakewanten sajeroning pangajap-ajap, 21
mungguing buana miwah sadagingipun sami taler pacang kabebasang
saking reh-rehan karusakane, tur sareng-sareng muponin kabebasan sane
luih pabuat paraputran Ida Sang Hyang Widi Wasa. 22 Sawetning iraga
pada uning, mungguing rauh kayang kamangkin, buana miwah
sadagingipun sami pada mataanan nandang sakit, sakadi anak nyakit
ngembasang rare. 23 Boya buana miwah sadagingipun kewanten sane
mataanan; nanging taler iraga sane sampun nampi paica Roh Ida Sang
Hyang Widi Wasa, inggih punika minakadi paica sane pangawit saking Ida
Sang Hyang Widi Wasa, taler mataanan ring angen iragane, rikala iraga
ngati-ati mangda iraga kadadosang paraputran Idane tur sikian iragane
kabebasang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. 24 Santukan malantaran
pangajap-ajap, iraga karahayuang; nanging yening iraga ngeton sane
ajap-ajap iraga punika, kenginan indike punika boya pangajap-ajap sane
sujati. Santukan sapasirake sane ngajap-ajap paindikan sane sampun
panggihin ipun? 25 Santukan yening iraga ngajap-ajap paindikan sane
nenten panggihin iraga, kenginan iraga jaga sabar nyantosang. 26 Kadi
asapunika taler Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa ledang tedun mapaica
pitulungan ring iraga sane lemet puniki. Santukan iraga tan uning,
asapunapi patutipun iraga ngastawa; nanging Ida Sang Roh ngraga ledang
mapinunas ring Ida Sang Hyang Widi Wasa buat iraga, sajeroning
panulame sane tan sida antuk maosang. 27 Tur Ida Sang Hyang Widi
Wasa, sane nyingak manah manusane, wikan ring daging pakayunan Ida
Sang Roh; santukan Ida Sang Roh mapinunas ring Ida Sang Hyang Widi
Wasa, pabuat parakaulan Idane, satinut ring pakarsan Ida Sang Hyang
Widi Wasa. 28 Santukan iraga uning, mungguing ring saluiring paindikan
Ida Sang Hyang Widi Wasa ledang mapakardi sane becik pabuat sakancan
anake sane astiti bakti ring Ida, inggih punika anake sane sampun kesengin
satinut ring pakarsan Idane. 29 Santukan sakancan anake sane sampun
selik Ida, taler sampun pastiang Ida dados sakadi putran Idane, mangda
Ida Sang Putra pacang dados sane pinih duura ring pantaran parasemeton
Idane. 30 Kadi asapunika Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun ngesengin
anake sane sampun pastiang Ida; boya wantah kesengin kewanten, nanging
Ida taler nameang ipun pamantuka ring anggan Idane; tur boya wantah
kadameang pamantuka ring anggan Idane, nanging taler Ida ngedumang
kaluihan Idane ring ipun. 31 Duaning punika, sane mangkin punapike sane
nyandang baosang iraga malih? Yening Ida Sang Hyang Widi Wasa
maroang ring iraga, sapasirake sane purun nglawan iraga? 32 Yening Ida
nenten madalem Putran Idane ngraga, nanging nyerahang Putran Idane
punika buat iraga sareng sami, punapike Ida tan pacang maicayang taler
saluiring paindikan ring iraga? 33 Sapasirake sane pacang purun nalih
kaula seselikan Ida Sang Hyang Widi Wasa puniki? Tan wenten. Santukan
Ida Sang Hyang Widi Wasa ngraga sane sampun nyinahang ipun nenten
iwang. 34 Yening kadi asapunika sapasirake sane pacang nyisipang ipun?
Tan wenten! Santukan Ida Sang Kristus Yesus sampun seda, samaliha
sampun katangiang tur sampun nyeneng, tur kalinggihang ring singasanane
sane mawisesa ring tengen Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ida sane
mapinunas ring Ida Sang Hyang Widi Wasa buat iraga sareng sami! 35
Yening kadi asapunika, sapasirake sane nyidayang malasang iraga saking
sih pasuecan Ida Sang Kristus? Punapike kamewehan, wiadin kaberatan,
wiadin kasangsaran, wiadin katunan pangan miwah sandang, wiadin baya,
wiadin padem, nyidayang malasang iraga saking sih pasuecan Idane
punika? 36 Sakadi sane sinurat ring Cakepan Sucine, asapuniki:
"Malantaran Palungguh IRatu, titiang nyabran rahina nandang baya pati,
titiang tan bina sakadi biri-birine sane jaga katampah." 37 Boyaja kadi
asapunika. Ring saluiring paindikane punika, iraga molih kamenangan sane
sampurna malantaran Ida sane sampun sih sueca ring iraga. 38 Santukan
tiang marasa andel pisan, mungguing tan wenten paindikan sane nyidayang
malasang iraga saking sih pasuecan Idane; yadian padem wiadin urip,
yadiastun paramalaekat wiadin parapanguasa wiadin kawisesan sane lianan
sane wenten ring suargan, yadiastun paindikan-paindikan sane wenten ring
masane mangkin wiadin sane wenten ring masane sane jaga rauh, 39
yadiastun buanane sane wenten ring luur wiadin buanane sane wenten ring
sor, cutetipun ring sakuub buanane makasami tan wenten sane jagi
mrasidayang malasang iraga saking sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi
Wasa, sane sampun tampi tur puponin iraga, malantaran Ida Sang Kristus
Yesus, Panembahan iragane.

9:1 Saluiring paindikan sane baosang tiang mula sawiakti kadi asapunika;
tiang puniki druen Ida Sang Kristus. Tiang nentenja mobab. Samaliha
kletegan manah tiange sane kakuasain antuk Roh Ida Sang Hyang Widi
Wasa taler maosang, mungguing tiang nenten pisan mobab. 2 Sawiakti
tiang marasa kalintang sedih ring manah mangenang bangsan tiange, 3
inggih punika bangsa sane tunggal purusa ring tiang. Malantaran ipun,
tiang nyadia keni temah Ida Sang Hyang Widi Wasa tur palas ring Ida
Sang Kristus. 4 Ipun dados kaula seselikan Ida Sang Hyang Widi Wasa;
ipun kadadosang paraputran Idane, tur sampun kicen duman kaluihan
Idane. Ida sampun ngardi pasubaya tur mapaica Pidabdab Torat ring ipun;
ipun sampun uning ring indik pangubakti sane sujati; ipun sampun muponin
janji-janjin Ida Sang Hyang Widi Wasa, 5 ipun dados sentanan paraleluure,
sane taler dados leluur Ida Sang Kristus manut sekalanipun ring
kamanusan. Ida Sang Hyang Widi Wasa sane ngreh saluiring paindikan
patut tansah kaluihang salami-laminipun. Amin. 6 Tiang nentenja maosang
mungguing janjin Ida Sang Hyang Widi Wasa punika tan mapikenoh;
santukan boyaja sakancan anak Israel dados kaula seselikan Ida Sang
Hyang Widi Wasa. 7 Samaliha boyaja sakancan parisentanan Dane
Abraham dados paraputran Ida Sang Hyang Widi Wasa; santukan Ida Sang
Hyang Widi Wasa ngandika ring Dane Abraham kadi asapuniki: "Tuah
turunan Ishak lakar dadi sentanan kitane." 8 Indike punika mapiteges,
mungguing oka sane embas sacara kamanusan punika boyaja paraputran
Ida Sang Hyang Widi Wasa, nanging tungkalikanipun, oka sane embas
satinut ring janjin Ida Sang Hyang Widi Wasa punika sane kawastanin
turunan sane sujati. 9 Santukan janjin Ida Sang Hyang Widi Wasa
kasabdayang kadi asapuniki: "Buin atiban, didina ane patuh buka jani ene,
Ulun buin lakar teka, tur Sarah lakar ngelah pianak muani adiri." 10 Tur
durung puput rauh irika, santukan okan Dane Ribka sane lanang-lanang
kekalih punika, ajinnyane tunggal, inggih punika Dane Ishak, leluur
iragane. 11 Nanging mangda seselikan Idane arepa ring oka lanang sane
adiri punika prasida sinah satinut ring pakarsan Ida Sang Hyang Widi
Wasa, Ida masabda ring Dane Ribka kadi asapuniki: "Ane kelihan lakar
dadi panjak ane cerikan." Ida ngandikayang indike puniki sadurung rarene
punika embas, inggih punika sadurung rarene punika nyidayang ngardi ayu
wiadin ala; dadosipun seselikan Idane punika kadasarin antuk pakarsan
Idane, boya madasar antuk laksanan rarene punika. 13 Sakadi sane
kakecap ring Cakepan Sucine, sapuniki: "Ulun asih teken Yakub, nanging
geting teken Esau." 14 Napike sane patut malih baosang iraga? Punapike
Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten maraga adil? Sampun janten nenten
kadi asapunika! 15 Santukan Ida ngandika ring dane Nabi Musa, kadi
asapuniki: "Ulun bakal maicayang sih pasuecan teken anake ane karsayang
Ulun tur Ulun lakar mapaica sih kapiolasan teken anake ane karsayang
Ulun." 16 Dadosipun paindikane punika boya gumantung saking
parimanah wiadin laksanan manusane, nanging wantah saking sih pasuecan
Ida Sang Hyang Widi Wasa. 17 Santukan manut kecap Cakepan Sucine
sane katiba ring sang prabu Mesire, kadi asapuniki: "Ulun ngadegang kita
dadi prabu, tetujonne apanga kita nyinahang kawisesan Ulune, tur apanga
nglumbrahang parab Ulune di gumine." 18 Dadosipun Ida Sang Hyang
Widi Wasa asih sueca ring anake sane arsayang Ida, tur Ida taler
ngawinang bengkung manah anake sane karsayang Ida. 19 Menawi wenten
saking pantaran semetone sane pacang mabaos ring tiang: "Yening kadi
asapunika, sapunapi antuka Ida Sang Hyang Widi Wasa nyisipang
manusane? Sapasirake sane nyidayang tungkas ring pakarsan Idane?" 20
Duh parasawitran tiange, sapasirake sujatinipun semeton puniki, sane
purun tungkas ring Ida Sang Hyang Widi Wasa? Punapike tanah legit lakar
payuke punika nyidayang mabaos ring tukang payuke kadi asapuniki:
"Kenken dadi keneang jerone tiang?" 21 Sujatinipun tukang payuke punika
maderbe wewenang buat ngolah tanah legite punika manut
parimanahipune, tur ngardi payuk kalih soroh saking tanah legite punika,
asoroh payuk sane mael, asoroh payuk sane murah. 22 Kadi asapunika
taler pakardin Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ida mapakayunan nyinahang
pidukan Idane, tur mangda kawisesan Idane dados sinah. Ida kalintang
sabar marep ring anake sane patut keni piduka, sane sampun sedia
kasirnayang. 23 Ida taler makayunan nyinahang kaagungan kaluihan Idane,
sane sampun kapaica ring iraga, sane patut nrima sih pasuecan Idane,
inggih punika anak ring pantaran iragane sane sampun cumawis buat nrima
kaluihan Idane. 24 Santukan iraga sane esengin Ida, boyaja saking pantaran
bangsa Yahudine kewanten, nanging taler saking pantaran bangsa-bangsa
sane boya bangsa Yahudi. 25 Sakadi sabdan Idane, manut kecap Cakepan
dane Nabi Hosea, kadi asapuniki: "Kaula ane laadne 'dongja kaulan Ulun',
lakar dadiang Ulun 'kaulan Ulun'. Bangsa ane laadne 'tuara sihin Ulun',
lakar 'tresnain Ulun'. 26 Tur di tongose ia lakar kasambat: 'Kita ene dong
kaulan Ulun', ditu masih ia kadanin: 'Paraputran Ida Sang Hyang Widi
Wasa ane jumeneng langgeng'." 27 Maliha dane Nabi Yesaya maosang
indik bangsa Israele, kadi asapuniki: "Yadiastun bangsa Israele buka bias
pasihe liunne, nanging ane lakar karahayuang tuah abedik dogen. 28
Sawireh Ida Sang Panembahan mapakayun digelis lakar nglaksanayang
tetepasan Idane ane sampurna di gumine." 29 Sakadi sane riinan sampun
kasabdayang antuk dane Nabi Yesaya, kadi asapuniki: "Yan upama Sang
Panembahan Ane Maha Kuasa, tusing ngenuang katurunan iragane, suba
sinah iraga dadi buka gumi Sodom muah gumi Gomorane." 30 Napike
sane patut baosang iraga malih? Sujatinipun sapuniki: Bangsa-bangsane
sane boya Yahudi sane tan ngulati dame pamantuka ring Ida Sang Hyang
Widi Wasa, ipun sampun kadameang pamantuka ring Ida, malantaran ipun
pracaya ring Ida Sang Kristus; 31 nanging bangsa seselikan Idane, sane
ngulati pidabdab sane prasida ngawinang ipun madame pamantuka ring Ida
Sang Hyang Widi Wasa, ipun nenten mangguh damene punika. 32 Napi
awinan nenten mangguh? Santukan pakardinipune boya kadasarin antuk
pracaya ring Ida Sang Kristus, nanging madasar antuk laksanannyane niri.
Kenginan ipun katanjung ring batu tetanjungane. 33 Sakadi sane sinurat
ring Cakepan Sucine kadi asapuniki: "Sasajaane, Ulun masang batu di
Sion, batu ane lakar ngranayang anake pada katanjung, tur ngranayang
anake pada labuh. Nanging nyenja ane pracaya teken Ida, ia tusing
mapangenan."

10:1 Parasemeton, tiang meled pisan mangda bangsan tiange molih
rahayu. Indike punika setata tunas icayang tiang ring Ida Sang Hyang Widi
Wasa. 2 Tiang purun dados saksi, mungguing ipun saking jati-jati teleb
ngastiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sakewanten astiti
baktinipune nenten kadasarin antuk pangresepan sane patut. 3 Santukan
ipun tan uning ring indik pamargin Ida Sang Hyang Widi Wasa nameang
manusane pamantuka ring anggan Idane, maliha ipun sampun ngindayang
nganggen caranipune niri, malantaran punika ipun nenten nyak nampi
pamargin Ida Sang Hyang Widi Wasa buat nameang manusane pamantuka
ring anggan Idane. 4 Santukan Ida Sang Kristus sampun ngawinang
Pidabdab Torate punika nenten malih maderbe kakuasaan, mangda
sakancan anake sane pracaya ring Ida, prasida kadameang pamantuka ring
Ida Sang Hyang Widi Wasa. 5 Dane Nabi Musa sampun nyuratang indik
anake sane kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa
malantaran ninutin Pidabdab Torate, sapuniki: "Anake ane nglakonin ane
kauduhang baan Pidabdab Torate, ia lakar idup satinut teken Pidabdab
Torate ento." 6 Nanging ngeniang anake sane kadameang pamantuka ring
Ida Sang Hyang Widi Wasa malantaran pracaya ring Ida Sang Kristus,
wenten kakecap kadi asapuniki: "Edaja nyama patitakon di keneh
nyamane, nyen ane lakar nyidayang menek ka suargan?" (Inggih punika
sane pacang makta Sang Kristus tedun ka jagate.) 7 Wiadin: "Nyen ane
lakar tuun ka lokan anake mati?" (Inggih punika pacang nangiang Ida Sang
Kristus saking pantaran anake padem.) 8 Sane sinurat ring Cakepan Sucine
kadi asapuniki: "Sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa tusingja joh uli sig
nyamane, nah ento di bibih nyamane muah di keneh nyamane." Kadi
asapunika sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane pidartayang tiang, sane
ngesengin semeton, mangdane semeton pracaya ring Ida Sang Kristus. 9
Yening masrana bibih semetone, semeton ngangken mungguing Ida Hyang
Yesus maraga Panembahan, tur antuk manah semetone pracaya,
mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nangiang Ida saking
pantaran anake padem, semeton jagi molih rahayu. 10 Santukan
malantaran iraga pracaya ring manah, iraga kadameang pamantuka ring
Ida Sang Hyang Widi Wasa; tur masrana ngangken antuk bibih, iraga
molih rahayu. 11 Santukan wenten sinurat ring Cakepan Sucine, sakadi
asapuniki: "Nyenja ane pracaya teken Ida, ia tusing lakar mapangenan." 12
Indike punika nyakup jadmane makasami, santukan tan wenten binanipun,
yadian bangsa Yahudi, yadiastun bangsa sane boya Yahudi; Ida Sang
Hyang Widi Wasa punika Panembahan anake makasami, tur asung sueca
ring sakancan anake sane mapinunas ring Ida. 13 Sakadi kecap Cakepan
Sucine, sapuniki: "Asing-asing anak ane nyambat parab Ida Sang
Panembahan, ia lakar karahayuang." 14 Nanging kadi asapunapi antukipun
jagi nyambat parab Ida, yening ipun nenten pracaya ring Ida? Tur sapunapi
antukipun pracaya, yening ipun nenten miragiang sabdan Idane? Samaliha
kadi asapunapi antukipun miragiang sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa,
yan tan wenten anak sane midartayang ring ipun? 15 Tur sapunapi jaga
antuk midartayang sabdane punika, yening tan wenten anak sane kutus?
Sakadi kecap Cakepan Sucine sapuniki: "Ambate melahne tekan anake ane
ngaba Orti Rahayune ento." 16 Nanging boya makasami anake nrima Orti
Rahayune punika. Dane Nabi Yesaya ngandika sapuniki: "Duh Ratu Sang
Panembahan, sapasirake sane pacang ngega pidartan titiange?" 17
Kenginan indik pracaya punika metu malantaran miragiang Orti Rahayu,
tur Orti Rahayune punika metu malantaran pidarta indik Ida Sang Kristus.
18 Sane mangkin tiang mataken: "Punapi wiakti ipun tan miragiang Orti
Rahayune punika?" Janten ipun sampun miragiang, sakadi kecap Cakepan
Sucine sapuniki: "Munyinnyane suba ngebekin gumi, tur raosnyane suba
ngantos teked ka tanggun gumine." 19 Malih tiang mataken: "Punapike
bangsa Israele tan uning ring indike punika?" Sane pinih riin masaur
ngeniang ring indike punika, inggih punika dane Nabi Musa, sapuniki
pasaur danene, manut sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa: "Ulun lakar
ngaenang keneh kitane iri marep teken anake ane tuara dadi kaulan Ulun,
tur Ulun lakar mangunang gedeg basang kitane marep teken bangsane ane
belog punggung." 20 Samaliha Nabi Yesaya malih wanenan ngandika
manut sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa kadi asapuniki: "Ulun bakatanga
baan anake ane tuara ngulati Ulun, tur Ulun suba nyinahang raga teken
anake ane tuara nakonang Ulun." 21 Nanging ngeniang indik bangsa Israel,
dane ngandika manut sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa sapuniki:
"Sadina-dina Ulun suba mapaenjuh teken bangsane ane tungkas muah tuara
ngidep munyi ento."

11:1 Sane mangkin tiang mataken: "Punapike Ida Sang Hyang Widi Wasa
ngutang kaula druen Idane?" Sampun sinah boya kadi asapunika. Tiang niri
puniki anak Israel, turunan Dane Abraham, saking palelintihan Dane
Benyamin. 2 Ida Sang Hyang Widi Wasa nentenja pacang ngutang kaula
sane sampun selik Ida saking nguni. Punapi semeton tan uning, napi sane
sinurat ring Cakepan Sucine ngeniang indik dane Nabi Elia, ritatkala dane
nguningayang indik bangsa Israele ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, kadi
asapuniki: 3 "Duh Ratu Sang Panembahan, paranabi druene sami sampun
kapademang, samaliha genah pamuspan druene sampun kuugang, wantah
titiang sane kantun murip, tur anake punika taler mamanah ngamademang
titiang." 4 Sapunapike sabdan Ida Sang Hyang Widi Wasa ring dane?
Sapuniki sabdan Idane: "Ulun suba ngenuang jleman Ulun pitung tali diri,
jlema ane tonden taen mabakti nyumbah Dewa Baal." 5 Kadi asapunika
taler ring masane mangkin, wantah akedik anak sane kaselik antuk Ida
Sang Hyang Widi Wasa, malantaran sih suecan Idane. 6 Ida nyelik punika
madasar antuk sih suecan Idane, boya madasar pakardin jadmane punika.
Santukan yening Ida nyelik jadmane madasar pakardinipune, kenginan sih
pasuecan Idane punika tan malih dados kawastanin sih sueca sane sujati. 7
Raris sapunapike mangkin? Bangsa Israele, ipun tan prasida mamangguh
paindikan sane ulati ipun. Nanging anake sane akedik, sane sampun kaselik
antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun sane mamangguh. Tur jadmane
sane lianan, ipun sampun mamongol arepa ring dauh pangandikan Ida Sang
Hyang Widi Wasa. 8 Sakadi kecap Cakepan Sucine, sapuniki: "Ida Sang
Hyang Widi Wasa nadiang ia pada belog punggung; kanti kayang jani ia
tusing nyidayang ningalin aji paningalane wiadin ningeh baan kupingne." 9
Samaliha Sang Prabu Daud ngandika sapuniki: "Dumadak ia apanga kejuk
tur kajeet di nujune ia masuka-sukaan; madak apanga ia labuh, madak
apanga ia kukum. 10 Dumadak paningalane apanga setata ngidem, kanti ia
tusing nyidayang ningalin; tur apanga ia kanti bungkut mondong
kakewehannyane nganti salawas-lawasne." 11 Sane mangkin tiang
mataken sapuniki: "Rikala bangsa Yahudine katanjung punapike ipun labuh
kantos nyag? Sampun janten nenten! Nanging malantaran ipun malaksana
dosa, ngawinang karahayuane sampun karauhang ring bangsane sane boya
Yahudi, mangdane bangsa Yahudine iri ati marep ring ipun. 12 Dosan
bangsa Yahudine punika ngrauhang merta sane akeh pabuat jagate miwah
kakirangan rohaninipune ngrauhang merta sane ageng ring bangsane sane
boya Yahudi. Duaning punika, tan kadi-kadi ageng mertane sane pacang
karauhang, yen watek bangsa Yahudine molih karahayuan saking Ida Sang
Hyang Widi Wasa. 13 Sane mangkin tiang mabaos ring semeton sane boya
Yahudi. Sakantun tiang dados utusan Ida Sang Kristus pabuat bangsane
sane boya Yahudi, tiang marasa bungah ring sajeroning pakaryan tiange.
14 Menawi tiang nyidayang ngawinang bangsan tiange jaga iri ati, tur
malantaran punika jaga mrasidayang makudang-kudang diri saking
pantaranipune karahayuang. 15 Santukan rikala ipun katulak, jadmane sane
lianan ring jagate sampun kadadosang sawitra antuk Ida Sang Hyang Widi
Wasa. Duaning punika, punapike dadosipun; yening ipun katrima antuk Ida
Sang Hyang Widi Wasa? Sampun sinah indike punika jaga tan bina sakadi
anake padem murip malih. 16 Yening kebesan rotine sane pangawit
sampun katurang ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, kenginan makabungkul
rotine punika taler dados druen Ida, tur yening akah tarune katurang ring
Ida Sang Hyang Widi Wasa, carang-carangipune taler dados druen Ida. 17
Makudang-kudang carang wit saitun tetimuhane sampun kagetep, tumuli
carang-carang wit saitun alase katempelang ring punyan saitun tetimuhane
punika. Semeton bangsa sane boya Yahudi tan bina sakadi wit saitun alase,
tur sane mangkin semeton polih duman kakuatan miwah kawiryan urip
saking bangsa Israel. 18 Duaning asapunika, sampunang semeton
nganistayang anake sane kagetep sakadi carang-carange punika. Sapunapi
jaga antuk semeton nyumbungang dewek? Semeton wantah dados carang;
boya semeton sane nyangga akahe, nanging akahe sane nyangga semeton.
19 Nanging semeton jaga mabaos sapuniki: "Inggih sayuakti sapunika;
nanging carang-carang punika sampun kagetep, praya nyediang genah
pabuat tiang." 20 Wantahja yuakti sapunika. Carang-carange punika
kagetep santukan ipun nenten pracaya. Tur semeton kantun nyeleg
santukan semeton pracaya. Nanging sampunang semeton marasa sumbung
ngeniang ring paindikane punika; becikan semeton tansah rumasa jejeh. 21
Yening Ida Sang Hyang Widi Wasa nenten madalem bangsa Yahudine,
sane pinaka dados carang-carang sane jati mula, punapike semeton
mitaenang, mungguing Ida madalem semeton? 22 Iriki sinah pabuat
semeton, kadi asapunapi sih pasuecan miwah kakerasan Ida Sang Hyang
Widi Wasa. Ida keras marep ring anake sane mapakardi dosa, nanging Ida
sih sueca ring semeton yening semeton pageh sajeroning sih pasuecan
Idane; nanging yen tan pageh, semeton taler pacang kagetep. 23 Tur
bangsa Yahudine punika, yening ipun ngutang pepinehipune sane tan
pracaya punika, ipun jagi kagenahang mawali ring genahipune sane jati
mula, santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa kuasa ngwaliang ipun malih.
24 Semeton bangsa sane boya Yahudi, tan bina sakadi wit saitun alas, sane
kagetep tur katempelang ring punyan saitun tetimuhane. Indike punika
matungkasan ring kawentenan semetone. Bangsa Yahudine punika, tan
bina sakadi wit saitun tetimuhan; duaning punika sampun janten danganan
buat Ida Sang Hyang Widi Wasa jaga nempelang carang-carang sane
pecak kagetep punika ka punyanipune sane jati mula. 25 Inggih
parasemeton! Puniki wenten kasujatian sane pingit, sane jagi uningayang
tiang ring semeton. Indike punika jagi ngawinang semeton tan pacang
marasa ring raga wicaksana. Inggih punika sapuniki: "Kapunggungan
bangsa Israele punika nentenja langgeng, nanging wantah kantos rauh ring
masa, rikala bangsa-bangsa sane boya Yahudi jangkep akehipun pedek
ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. 26 Kenginan kadi asapuniki indiknya
bangsa Israel pacang karahayuang. Sakadi kecap Cakepan Sucine
sapuniki: "Sang Juru Rahayu lakar rauh uli bukit Sion, tur lakar ngilangang
sakancan kacorahane uli saparisentanan Yakube. 27 Ulun lakar ngadakang
pasubayane ene teken ia, dikalan Ulun mrastayang dosan-dosannyane." 28
Santukan bangsa Yahudine nulak Orti Rahayune punika, ipun dados meseh
Ida Sang Hyang Widi Wasa, malantaran semeton parabangsa sane boya
Yahudi. Nanging malantaran ipun kaselik antuk Ida Sang Hyang Widi
Wasa, ipun dados sawitran Idane, uli krana leluuripune. 29 Santukan Ida
Sang Hyang Widi Wasa nenten jaga ngubah pakayunan Idane marep ring
anake sane sampun selik miwah sane mertanin Ida. 30 Sakadi semeton
parabangsa sane boya Yahudi, sane riin semeton nenten astiti bakti ring Ida
Sang Hyang Widi Wasa; nanging sane mangkin semeton sampun nrima sih
pasuecan Idane, malantaran tan tuonipun bangsa Yahudi ngastiti bakti ring
Ida Sang Hyang Widi Wasa. 31 Kadi asapunika taler, malantaran sih
pasuecan sane sampun trima semeton, sane mangkin bangsa Yahudine tan
tuon ngastiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, mangdane ipun taler
kalugra nrima sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa. 32 Ida Sang
Hyang Widi Wasa sampun nadosang jadmane makasami kareh antuk
pepineh sane tan astiti bakti ring Ida, mangdane malantaran punika, Ida
prasida nyinahang sih pasuecan Idane ring ipun makasami. 33 Ambate
agung kasugihan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ambate dalem
kawicaksanan miwah kaweruh Idane! Sapasirake pacang nyidayang
nerangang kaputusan Idane? Sapasirake sane nyidayang ngresep ring
pidabdab Idane? 34 Sakadi kakecap ring Cakepan Sucine kadi asapuniki:
"Sapasirake sane uning ring pakayunan Ida Sang Panembahan? Sapasirake
mrasidayang ngaturin Ida pawungu? 35 Sapasirake naen ngaturin Ida
punapa-punapi, kantos Ida patut masilihin?" 36 Santukan saluiring
paindikan Ida sane ngardi, tur saluiring paindikan wenten malantaran Ida,
tur pabuat Ida. Kaluihane punika, wantah katurang ring Ida Sang Hyang
Widi Wasa salami-laminnya. Amin.

12:1 Inggih parasemeton! Duaning asapunika, malantaran sih pasuecan Ida
Sang Hyang Widi Wasa sane ageng ring iraga, tiang mapinunas ring
semeton: Aturangja ragan semetone pinaka dados aturan sane murip, ring
ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa, suksrahangja buat ngayah ring ayun
Idane, tur mangda kaledangin antuk Ida. Punika mawasta pangubakti sane
sujati, sane patut aturang semeton. 2 Sampunangja semeton ninutin
laksanan jadmane ring jagate puniki, nanging aturangja ragan semetone
ring Ida Sang Hyang Widi Wasa mangda Ida mapaica manah sane anyar
ring semeton, mangda pepineh semetone kaanyarang. Sasampune punika
semeton jaga mrasidayang uning ring pakarsan Ida Sang Hyang Widi
Wasa, sane encen sane becik miwah sane ngledangin Ida, tur sane
sampurna. 3 Malantaran sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane
sampun kapaicayang ring tiang, tiang matur ring semeton sareng sami
asapuniki: Sampunangja semeton mikayunin ragan semetone langkungan
ring kawentenan semetone. Nanging semeton patut ngalap asor ring
pakayunan, tur semeton suang-suang patut ngajiang raga satinut ring
kapracayan sane sampun kapaicayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa
ring semeton suang-suang. 4 Ring dewek iragane akeh wenten anggota, tur
asing-asing anggotane punika maderbe tetegenan sane mabina-binayan. 5
Kadi asapunika taler iraga, yadiastun iraga sareng akeh, iraga maraga
tunggal sajeroning Ida Sang Kristus, tur iraga sareng sami sampun dados
asiki, sakadi anggotan dewek iragane punika. 6 Duaning punika, iraga
patut ngunayang paica sane mabina-binayan punika satinut ring sih
pasuecan sane sampun kapaicayang ring iraga antuk Ida Sang Hyang Widi
Wasa. Yen iraga polih paica midartayang sabdan Ida Sang Hyang Widi
Wasa, iraga patut nglaksanayang paindikane punika, satinut ring
kapracayan iragane ring Ida Sang Kristus. 7 Yening paica punika buat
ngayahin, iraga patut ngayahin. Yening paica punika buat ngurukang, iraga
patut ngurukang. 8 Yening paica punika buat mituturin anak lian, iraga
patut nglaksanayang kadi asapunika. Sapasiraja ngedumang
paderbeannyane ring anak lianan, ipun patut nglaksanayang paindikan
punika madasar antuk manah dana; sapasiraja dados pamimpin, ipun patut
anteng makarya; sapasiraja nyinahang kapiolasan ring anak lianan, patut
indike punika kalaksanayang madasar antuk manah liang. 9 Kapitresnane
punika patut saking nulusing ati. Getingja ring paindikan sane corah, tur
agemja paindikan sane becik. 10 Pada saling tresnainja sakadi
pasemetonan sajeroning Ida Sang Kristus, tur saling ajiang ring pantaran
semetone. 11 Antengangja makarya, sampunang mayus. Ayahinja Ida Sang
Panembahan antuk manah sane astiti bakti. 12 Pada liangja sajeroning
pangajap-ajap semetone, sabarja sajeroning kamewehan, tur telebangja
ragane ngastawa tan papegatan. 13 Tulunginja semetone sane kakirangan,
tur sediaangja dunungan pabuat tamiu sane merluang dunungan. 14
Mapinunasja ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, mangda Ida ngamertanin
anake sane nyangsarain semeton; mapinunasja mangdane Ida ngamertanin,
sampunang nemah. 15 Pada masuka renaja sareng-sareng ring anake sane
masuka rena miwah nangisja sareng-sareng ring anake sane nangis. 16
Patehangja mikayunin anake makasami. Sampunangja sumbung, nanging
laksanayangja saking liang, pakaryane sane kasengguh nista. Sampunang
mitaenang ragan semetone wicaksana. 17 Yening wenten anak ngardi
corah marep ring semeton, sampunangja walesa antuk pakardi sane corah.
Usahayangja ngardi paindikane sane kawastanin becik antuk anake
makasami. 18 Yening kapo mrasidayang, saking ulihan semeton,
madameja arepa ring anake makasami. 19 Inggih parasemeton!
Sampunangja semeton ngwales, nanging banggayangja pidukan Ida Sang
Hyang Widi Wasa mamargi. Santukan wenten kecap Cakepan Suci
asapuniki: "Ulun ane wenang ngwales. Ulun ane lakar ngwales, sapunika
sabdan Ida Sang Panembahan." 20 Nanging sakadi kecap Cakepan Sucine,
sapuniki: "Yening musuh kitane seduk, baangja ia madaar, yening ia bedak
baangja ia nginum; sawireh malantaran nglaksanayang unduke ento,
sujatinne kita ngranayang ia kimud." 21 Sampunangja kacorahane punika
kantos ngaonang semeton, nanging kaonangja kacorahane punika antuk
kabecikan.

13:1 Asing-asing anak patut satinut ring pamrentah, santukan tan wenten
pamrentah sane kawitipun boya saking Ida Sang Hyang Widi Wasa.
Samaliha pamrentah-pamrentah sane wenten punika kadegang antuk Ida
Sang Hyang Widi Wasa. 2 Sapasiraja tungkas ring pamrentah, anake
punika tungkas ring paindikan sane sampun kapastiang antuk Ida Sang
Hyang Widi Wasa, tur anake sane malaksana kadi asapunika, ipun
ngrauhang pasisip buat deweknyane niri. 3 Santukan wentenipun
pamrentah, boyaja mangda katakutin antuk anake sane malaksana becik,
nanging mangda katakutin antuk anake sane malaksana corah. Punapike
semeton meled jagi tan takut ring anake sane mrentah? Duaning punika
laksanayangja paindikane sane becik, sinah pamrentahe punika jaga muji
semeton. 4 Santukan pamrentahe punika parekan Ida Sang Hyang Widi
Wasa sane makarya pabuat kabecikan semetone. Nanging yening semeton
malaksana corah, takutja ring pamrentahe punika, santukan
kakuasaannyane buat ngukum, sinah pacang kalaksanayang. Pamrentahe
punika parekan Ida Sang Hyang Widi Wasa buat nglaksanayang pidukan
Idane marep ring anake sane malaksana corah. 5 Punika awinan semeton
patut bakti ring pamrentah, boyaja saking ajerih ring pidukan Ida Sang
Hyang Widi Wasa, nanging taler mangda saking nekeng ati. 6 Punika
awinannya semeton naur pajeg, santukan rikala pamrentahe punika
ngamargiang pakaryannyane, ipun makarya pabuat Ida Sang Hyang Widi
Wasa. 7 Duaning punika semeton patut naur ring pamrentahe sakancaning
sane patut taur semeton; taurja pajeg upah miwah pajeg kasugihan
semetone, tur ajiangja pamrentahe punika makasami. 8 Sampunangja
semeton mutang ring sapasira jua, nanging pada saling tresnainja.
Sapasiraja tresna ring sesama manusa, ipun sampun ninutin Pidabdab
Torate. 9 Mungguing pituduh indik: Edaja mamitra, edaja ngamatiang
jalma, edaja nglobaang gelah anak miwah pituduhe sane lianan, punika
sami sampun katunggalang dados asiki, kadi asapuniki: "Tresnainja
sesaman kitane buka nresnain dewek kitane niri." 10 Sapasiraja sampun
nresnain sesamannyane ipun sampun janten tan pacang ngardi paindikan
sane tan patut marep ring sesamannyane punika. Duaning punika, indik
ngamargiang kapitresnan, mapiteges ninutin daging Pidabdab Torate
makasami. 11 Semeton patut saling tresnain, santukan semeton uning
kawentenan masane mangkin; inggih punika sampun rauh masannya
semeton patut matangi, sampunang kantun sirep. Santukan panemayan
iragane pacang muponin karahayuane punika sampun sayan nampek, yen
bandingang ring daweg iragane ngawitin pracaya ring Ida Sang Kristus. 12
Wengine sampun makire liwat, mangkin sampun makire rahina. Ngiringja
wusan nglaksanayang paindikan-paindikan sane corah, sane biasa
kalaksanayang sajeroning peteng. Sregepangja ngagem sanjatane buat
mayuda ring galange. 13 Ngiringja malaksana sakadi patutipun, sakadi
rikalaning rahina; sampunang mawibuh-wibuhan wiadin mapunyah-
punyahan, sampunang macabul-cabulan wiadin ngulurin indria sane cemer,
sampunang maiegan wiadin iri ati. 14 Nanging agemja sanjatan Ida Sang
Hyang Yesus Kristus tur wusanja nuukin sapakitan semetone sane dosa,
buat ngulurin indria.

14:1 Tampija anake sane lemet kapracayannyane, sane wenten ring
pantaran semetone, nanging sampunangja malih gonjakanga, indik sane
dados daging pepinehipune niri. 2 Wenten anak sane madue kapracayan,
mungguing ipun dados naar sakancan dedaaran, nanging anake sane lemet
kapracayannyane wantah madaar jejanganan kewanten. 3 Anake sane naar
saluiring dedaaran punika sampunang nganistayang anake sane nenten
naar; kadi asapunika taler anake sane wantah naar jejanganan kewanten,
sampunang nibakang tetepasan pabuat anake sane naar magenepan,
santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa ngraga sampun ledang nampi ipun. 4
Sapasirake semeton, sane mapakayun nepasin parekan anak lian? Wantah
pamekelipune kewanten sane jaga nepasin parekan punika, punapike ipun
sampun mapikolih, punapi tan. Nanging ipun jagi mapikolih, santukan Ida
Sang Panembahan kuasa ngawinang ipun mapikolih. 5 Wenten anak sane
marasa, mungguing wenten satunggiling rahina sane luihan ring rahina-
rahinane lianan, nanging wenten taler sane marasa mungguing rahina-
rahina punika makasami pateh kewanten. Asing-asing anak patut
ngantebang ring angennyane, mungguing paindikane sane agem ipun
punika patut. 6 Anake sane marasa, mungguing wenten satunggiling rahina
sane luihan ring sane lianan, ipun ngagem indike punika buat ngluihang Ida
Sang Panembahan; samaliha anake sane naar saluiring dedaaran, ipun
nglaksanayang paindikane punika buat ngluihang Ida Sang Panembahan;
santukan ipun ngaturang panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi Wasa
pabuat dedaarane punika. Anake sane tan nyak naar satunggiling dedaaran,
anake punika malaksana kadi asapunika buat ngluihang Ida Sang
Panembahan, tur ipun ngaturang panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi
Wasa. 7 Ring pantaran iragane tan wenten anak sane urip pabuat
deweknyane niri kewanten; samaliha tan wenten ring pantaran iragane sane
padem pabuat deweknyane niri kewanten. 8 Yening iraga urip, iraga urip
pabuat Ida Sang Panembahan; tur yening iraga padem, iraga padem taler
pabuat Ida Sang Panembahan. Duaning asapunika, yadiastun urip wiadin
padem, iraga puniki druen Ida Sang Panembahan. 9 Santukan Ida Sang
Kristus seda tur nyeneng malih, mangdane dados Panembahan pabuat
anake sane urip miwah anake sane padem. 10 Duaning punika semeton,
punapi awinannya semeton ngiwangang semetone sane lianan? Samaliha,
punapi awinannya semeton nganistayang semeton ragane? Iraga sareng
sami jaga nangkil ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur jaga katepasin
antuk Ida. 11 Santukan wenten sinurat ring Cakepan Suci, sapuniki: "Ida
Sang Panembahan masabda sapuniki: 'Ulun jani majanji teken kita,
mungguing makejang anake lakar nungkul di ayun Ulun, tur makejang
anake lakar ngaku, mungguing Ulun ene Ida Sang Hyang Widi Wasa." 12
Duaning punika, iraga suang-suang patut ngwekasang dewek iragane ring
ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. 13 Duaning punika, wusanja iraga saling
iwangang. Nanging becikan semeton nglaksanayang paindikan sane kadi
asapuniki, inggih punika: Sampunangja ngardi paindikan sane ngranayang
semetone kasasar wiadin madosa. 14 Malantaran patunggilan tiange ring
Ida Hyang Yesus, tiang tatas uning, mungguing tan wenten paindikan sane
mula cemer; nanging yen wenten anak sane pracaya mungguing paindikane
punika cemer, kenginan paindikane punika dados cemer pabuat anake
punika. 15 Yen malantaran naar dedaaran, semeton ngawinang sakit manah
semeton ragane, dadosipun semeton nenten kantun malaksana sajeroning
kapitresnan. Sampunangja malantaran dedaarane sane daar semeton,
ngranayang kasasar pabuat semeton ragane, santukan Ida Sang Kristus
sampun seda pabuat ipun. 16 Paindikane sane rasayang semeton becik,
sampunangja kantos kabaos tan becik. 17 Santukan indik dados kaulan Ida
Sang Hyang Widi Wasa punika, boyaja paindikan pangan kinum, nanging
indik kadilan, dame miwah kaliangan sane kapaicayang antuk Roh Ida
Sang Hyang Widi Wasa. 18 Tur sapasiraja ngaturang ayah ring Ida Sang
Kristus satinut ring carane puniki, ipun kaledangin antuk Ida Sang Hyang
Widi Wasa miwah kajiang antuk imanusa. 19 Duaning punika, iraga patut
tansah ngulati paindikan sane ngrauhang kerta raharja, tur sane ngranayang
iraga pada saling pikukuhin. 20 Sampunangja dedaarane punika dados
lantaran pacang ngaonang pakaryan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sakancan
dedaarane punika dados daar, nanging iwang, yening malantaran naar
dedaarane punika ngranayang anak lian madosa. 21 Paindikan sane patut
kalaksanayang inggih punika: Sampunang naar ulam daging, nginum
anggur wiadin nglaksanayang paindikan sane lianan, sane ngranayang
semeton iragane kasasar. 22 Agemja kapracayan semetone ngeniang ring
paindikane puniki, inggih punika pabuat dewek semetone niri ring ayun Ida
Sang Hyang Widi Wasa. Bagia anake sane tan marasa deweknyane
kukum, yen ipun nglaksanayang paindikan sane rasayang ipun patut. 23
Nanging yening ipun bingbang ngeniang dedaarane sane daar ipun, Ida
Sang Hyang Widi Wasa nyisipang ipun rikala ipun naar dedaarane punika,
santukan laksananipune nenten madasar antuk kapracayan. Tur saluiring
paindikan sane tan kadasarin antuk kapracayan, punika dosa.
15:1 Iraga sane kuat sajeroning kapracayan ring Ida Sang Kristus, patut
nulungin semeton iragane sane kapracayannyane lemet, buat negen
tetegenanipune. Sampunangja ngulati kaliangan iragane kewanten. 2
Nanging iraga suang-suang patut ngawinang kaliangan buat semeton sane
tiosan, pabuat kabecikan semetone punika, buat ngwangun
kapracayanipune ring Ida Sang Kristus. 3 Santukan Ida Sang Kristus taler
nenten ngulati kasenengan Idane ngraga. Nanging kadi kecaping Cakepan
Sucine, sapuniki: "Sakancan panyacad sane kucapang antuk anake sane
nyacad IRatu, punika makasami sampun nibenin titiang." 4 Saluiring sane
sampun sinurat ring Cakepan Sucine, punika kasuratang buat nguruk iraga,
mangdane malantaran kasabaran miwah kapagehan sane kapaicayang
antuk Cakepan Sucine, iraga prasida molih pangajap-ajap. 5 Tiang
mapinunas ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane maraga wit kasabaran
miwah panglipur punika, mangda ngawinang semeton saguluk, malantaran
ninutin tetuladan Ida Sang Kristus Yesus, 6 mangdane semeton sareng sami
saguluk masaur manuk ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah Ajin
Ida Hyang Yesus Kristus, Panembahan iragane. 7 Duaning punika, pada
saling tampija ring pantaran semetone, sakadi Ida Sang Kristus sampun
nrima semeton, buat ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa. 8 Tiang
nuturang ring semeton, mungguing Ida Sang Kristus ngayahin bangsa
Yahudine, buat nyinahang mungguing Ida Sang Hyang Widi Wasa punika
maraga satia tuu buat negepang prajanjian Idane, ring paraleluur iragane, 9
sane taler ngawinang parabangsane sane boya Yahudi prasida sareng-
sareng ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa majalaran sih pasuecan
Idane. Sakadi kecap Cakepan Sucine, sapuniki: "Duaning punika titiang
jaga ngaturang kidung pamuji ring Palungguh IRatu ring pantaran
parabangsane sane boya Yahudi. Titiang jaga makidung ngluihang parab
IRatu." 10 Wenten malih sane sapuniki: "Ih parabangsa ane tidong Yahudi,
pada masuka renaja ajak bangsa seselikan Ida Sang Hyang Widi Wasa." 11
Malih sane lianan sapuniki: "Ih sawatek bangsa ane tidong Yahudi,
luihangja Ida Sang Panembahan; luihangja Ida, ih watek bangsane
makejang." 12 Wenten malih pangandikan dane Nabi Yesaya, sapuniki:
"Turunan Dane Isai lakar mijil; Ida lakar kadegang buat mrentah bangsa-
bangsane ane tuara Yahudi, tur bangsa-bangsane ento lakar ngajap-ajap
Ida." 13 Tiang mapinunas mangda Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane
maraga witing pangajap-ajape punika, ngliahin semeton antuk kaliangan
miwah sutrepti rahayu sajeroning kapracayan semetone ring Ida Sang
Kristus, mangdane pangajap-ajap semetone sayan kukuh, malantaran
kakuatan sane saking Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa. 14 Parasemeton,
tiang pracaya pisan, mungguing semeton kabekin antuk kabecikan miwah
kabekin antuk kapradnyanan, tur mrasidayang pada saling pituturin. 15
Nanging malantaran sih pasuecan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane sampun
kapaica ring tiang, ring surate puniki tiang marasa sakadi purun
mapakeling semeton, ngeniang ring makudang-kudang paindikan, 16 buat
dados parekan Ida Sang Kristus Yesus jaga makarya pabuat bangsa-
bangsane sane boya Yahudi. Tiang ngaturang ayah sakadi satunggiling
pandita sajeroning midartayang Orti Rahayun Ida Sang Hyang Widi Wasa,
mangdane bangsa sane boya Yahudi prasida dados aturan sane kaledangin
antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane katurang ring Ida, antuk Roh Ida
Sang Hyang Widi Wasa. 17 Duaning asapunika, sajeroning patunggilan
ring Ida Sang Kristus Yesus, tiang nyidayang nyumbungan dewek,
malantaran ayah tiange pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. 18
Tiang wantah jaga purun mabaos ngeniang paindikan sane sampun kakardi
antuk Ida Sang Kristus malantaran sikian tiange, jaga nuntun parabangsa
sane boya Yahudi astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, malantaran
antuk baos miwah laksana, 19 malantaran antuk kasidian miwah paindikan
sane ngangobin, kalih malantaran kakuasaan Roh Ida Sang Hyang Widi
Wasa. Kenginan kadi asapunika tiang sampun tansah nglumbrahang Orti
Rahayu indik Ida Sang Kristus sajangkepipun, sajeroning pamargin tiange
saking kota Yerusalem rauh ring jagat Ilirikum. 20 Tiang tansah sarat
nglumbrahang Orti Rahayune punika ring genah sane durung naen
miragiang indik Ida Sang Kristus, mangda sampunang tiang nyujukang
wewangunan ring duur dasar sane sampun kapasang antuk anak lianan. 21
Sakadi kecap Cakepan Sucine sapuniki: "Anake ane tonden kaortain unduk
Idane, anake ento lakar ningalin. Anake ane tonden taen ningeh, anake ento
lakar pada ngresep." 22 Punika awinan tiang sampun ping kuda-kuda
kapialangan jaga ngrauhin semeton. 23 Nanging sane mangkin, santukan
pakaryan tiange ring wewengkone irika sampun puput, samaliha sampun
saking makudang-kudang taun tiang meled ngrauhin semeton, 24
pangajap-ajap tiange mangda indike punika prasida kalaksanayang sane
mangkin. Tiang mamanah nyinggahin semeton ring pamargin tiange ka
jagat Sepanyol, tur sasampune tiang polih matemu saha liang ring
semeton, mangda semeton nulungin tiang nglanturang pamargin tiange
mrika. 25 Sane mangkin tiang kantun sajeroning pamargi ka kota
Yerusalem, praya makta sumbangan pabuat parakaulan Ida Sang Hyang
Widi Wasa irika. 26 Santukan pasamuane ring wewengkon Makedonia
miwah ring jagat Akaya sampun saking suka lila mutusang jaga
munduhang sumbangan buat nulungin parasemetone sane tiwas-tiwas ring
pantaran kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa ring kota Yerusalem. 27
Indike punika kaputusang antuk pasamuane. Tur paindikane punika mula
dados tetegenan pasamuane buat nulungin anake sane tiwas-tiwas. Bangsa
Yahudine sampun ngedumang brana rohaninipune ring bangsa-bangsa sane
boya Yahudi, kadi asapunika taler bangsa-bangsane sane boya Yahudi
patut nulungin bangsa Yahudine antuk arta brananipune. 28 Yen tetegenan
tiange puniki sampun puput, tur jinahe sane sampun kapunduhang pabuat
parasemetone punika makasami sampun aturang tiang irika, tiang jaga
mamargi ka jagat Sepanyol tur jaga simpang ring semeton sajeroning
pamargin tiange mrika. 29 Yen tiang sampun rauh kapanggih ring semeton,
tiang uning mungguing tiang jaga rauh maduluran sih pasuecan Ida Sang
Kristus sane maliah-liah. 30 Inggih parasemeton, malantaran Panembahan
iragane Ida Hyang Yesus Kristus miwah malantaran kapitresnan sane
kapaicayang antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, tiang banget pisan
mapinunas ring parasemeton sapuniki: Ngiringja sareng-sareng ring tiang
teleb ngastawa ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, ngastawayang sikian
tiange. 31 Astawayangja mangda tiang prasida luput saking pangindrajalan
anake sane tan pracaya sane ring tanah Yudea, samaliha mangda pakaryan
tiange ring kota Yerusalem prasida katrima antuk kaulan Ida Sang Hyang
Widi Wasa irika. 32 Kenginan kadi asapunika tiang jaga ngrauhin semeton
kadulurin antuk manah sane liang, tur yen bilih kaledangin antuk Ida Sang
Hyang Widi Wasa, tiang pacang kapanggih ring semeton saha bungah ring
manah. 33 Tiang mapinunas mangda Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane
maraga witing sutrepti rahayune, nyarengin semeton sareng sami. Amin.

16:1 Tiang matur piuning ring semeton ngeniang indik: Pebe, semeton
iragane sane istri, sane ngayahin pasamuane ring kota Kengkrea. 2
Tampija ipun sajeroning parab Ida Sang Panembahan, sakadi nampi kaulan
Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur wehinja ipun pitulungan sane perluang
ipun saking semeton. Santukan ipun sampun akeh pisan nulungin anak,
kadi asapunika taler nulungin tiang. 3 Tiang ngaturang pangayu bagia ring
Priskila miwah Akwila, timpal-timpal tiange sajeroning pakaryan ngayahin
Ida Sang Kristus Yesus, 4 ipun sampun ngetohang uripnyane pabuat tiang.
Tiang kalintang suksma pisan ring manah arepa ring ipun, tur boya tiang
kewanten, nanging kadi asapunika taler pasamuan-pasamuan bangsa-
bangsa sane boya Yahudi. 5 Taler tiang ngaturang pangayu bagia ring
pasamuane sane mapunduh ring umahipune. Atur pangayu bagia buat
semeton Epenetus sane sayangang tiang, anak sane pangawit pracaya ring
Ida Sang Kristus ring wewengkon Asia. 6 Atur pangayu bagia pabuat
Maria, sane sampun tuyuh makarya pabuat semeton. 7 Atur pangayu bagia
pabuat Andronikus miwah Yunias, timpal tiange paturu bangsa Yahudi
sane naenin sareng-sareng mapangkeng sareng ring tiang, tur ipun puniki
anak sane sampun wawuh ring pantaran parautusan, tur ipun dados Kristen
riinan ring tiang. 8 Atur pangayu bagian tiange pabuat semeton Ampliatus,
timpal tiange sane sayangang tiang sajeroning patunggilan ring Ida Sang
Panembahan. 9 Atur pangayu bagia ring semeton Urbanus, timpal tiange
sajeroning pakaryan ngayahin Ida Sang Kristus miwah pabuat semeton
Stakis, sane tresnain tiang. 10 Atur pangayu bagia pabuat semeton Apeles,
sane kasatiaannyane ring Ida Sang Kristus sampun mabukti. Atur pangayu
bagia ring parasemeton pakurenan Aristobuluse. 11 Atur pangayu bagia
pabuat semeton Herodion, timpal tiange paturu bangsa Yahudi miwah
pabuat parasemeton Kristen sane wenten ring pakurenan semeton
Narkisuse. 12 Atur pangayu bagian tiange pabuat semeton Tripena miwah
Triposa sane makarya ngaturang ayah ring Ida Sang Panembahan miwah
pabuat semeton Persis sane sayangang tiang sane sampun tuyuh makarya
pabuat Ida Sang Panembahan. 13 Tiang ngaturang pangayu bagia pabuat
semeton Rupus, anak sane anteng pisan sajeroning ngaturang ayah ring Ida
Sang Panembahan miwah pabuat memenipune, sane tansah matiningin
tiang sakadi pianaknyane niri. 14 Atur pangayu bagian tiange pabuat
semeton-semeton Asinkritus, Plegon, Hermes, Patrobas, Hermas miwah
parasemeton Kristen sane sareng-sareng ring ipun. 15 Atur pangayu bagia
ring semeton-semeton Pilologus miwah Yulia, Nereus miwah
nyamannyane sane eluh, pabuat Olimpas miwah pabuat kaulan Ida Sang
Hyang Widi Wasa makasami sane sareng-sareng ring ipun. 16 Pada saling
ngucapang pangayu bagia miwah pada saling arasja antuk pangaras sane
suci ring pantaran semetone. Sawatek pasamuan Ida Sang Kristus
ngaturang pangayu bagia ring semeton. 17 Inggih parasemeton, tiang
mapakeling ring semeton; pada tangarinja ragane marep ring anak sane
ngawinang anake maroang-roangan miwah ngranayang bingung
kapracayan anake akeh, sane tungkas marep ring paurukan sane sampun
tampi semeton. Edohangja ragan semetone saking anake punika. 18
Santukan anake sane nglaksanayang paindikan kadi asapunika, ipun boya
ngayahin Ida Sang Kristus, Panembahan iragane, nanging ipun ngulurin
indrianipune niri. Malantaran baosipune sane manis miwah kalemuhan
tabuhipune mabaos, ipun melog-melog anake sane polos. 19 Makasami
anake sampun miragi indik kasatiaan semetone marep ring Orti Rahayune
punika, tur malantaran paindikan puniki tiang marasa liang ngeniang ring
indik semetone. Tiang meled mangda semeton wicaksana ngeniang ring
paindikan sane becik, tur tan paceda marep ring paindikan sane corah. 20
Tur Ida Sang Hyang Widi Wasa, sane maraga wit sutrepti rahayune
punika, digelis pacang nadosang Ratun Setane pajekjekan semetone. Sih
pasuecan Ida Hyang Yesus Kristus Panembahan iragane nyarengin
semeton. 21 Semeton Timotius, timpal tiange sajeroning pakaryan,
ngaturang pangayu bagia pabuat semeton; kadi asapunika taler semeton
Lukius, Yason miwah Sosipater, timpal-timpal tiange paturu bangsa
Yahudi. 22 Tiang Tertius, sane nulis surate puniki, taler ngaturang pangayu
bagia Kristen ring parasemeton sareng sami. 23 Semeton sane ngwehin
tiang dunungan, inggih punika semeton Gayus, tur umahnyane puniki
dados genah pasamuane paum, taler ngaturang pangayu bagia ring
semeton-semeton; kadi asapunika taler semeton Erastus sane dados
sedahan kotane irika miwah semeton iragane Kwartus, ngaturang pangayu
bagia buat semeton. 24 Sih pasuecan Panembahan iragane Ida Hyang
Yesus Kristus nyarengin semeton sareng sami. Amin. 25 Ngiringja iraga
ngluihang Ida Sang Hyang Widi Wasa. Ida sane kuasa ngamanggehang
kapracayan semetone, manut ring Orti Rahayu sane sampun pidartayang
tiang, Orti Rahayu indik Ida Hyang Yesus Kristus, tur satinut ring
kasujatian sane sampun kapingit saking nguni, ngantos makudang-kudang
abad suenipun. 26 Nanging sane mangkin kasujatiane punika sampun
kawerayang malantaran sesuratan paranabine; miwah malantaran pituduh
Ida Sang Hyang Widi Wasa sane maraga langgeng; kawarah-warahang
ring bangsane sami, mangdane anake makasami prasida pracaya tur astiti
bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. 27 Luihangja Ida Sang Hyang Widi
Wasa sane tunggal, sane maraga wicaksana, luihangja Ida sajeroning Ida
Hyang Yesus Kristus kantos salami-laminnya! Amin.

1:1 Surat saking tiang Paulus, sane dados utusan Ida Sang Hyang Yesus
Kristus, manut pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa, samaliha saking
semeton iragane Sostenes; 2 katur ring pasamuan druen Ida Sang Hyang
Widi Wasa ring kota Korintus, inggih punika sakancan anake sane sampun
kesengin dados kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa malantaran
patunggilanipun ring Ida Hyang Yesus Kristus; ping kalihipun katur ring
sakancan anake sane nyambat parab Ida Hyang Yesus Kristus dados
Panembahanipune miwah Panembahan iragane. 3 Ida Sang Hyang Widi
Wasa Ajin iragane miwah Panembahan iragane Ida Hyang Yesus Kristus
maicayang sih pasueca miwah sutrepti ring semeton sinamian. 4 Tiang tan
mari ngaturang panyuksma ring Widin tiange uli krana parasemeton,
duaning sih pasuecan Idane sane paicayang Ida ring parasemeton sinamian,
malantaran Ida Hyang Yesus Kristus. 5 Santukan malantaran patunggilan
parasemetone sajeroning Ida Sang Kristus, semeton sampun dados sugih
sajeroning saluiring paindikan, inggih punika sajeroning bebaosan miwah
sugih sajeroning kaweruhan. 6 Orti indik Ida Sang Kristus sampun
kamanggehang pisan ring pantaran semetone, 7 kantos parasemeton
pacang kicen sih pasuecan saking Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa,
sajeroning semeton nyantosang rauh Panembahan iragane, Ida Hyang
Yesus Kristus. 8 Ida Sang Kristus ngraga taler jaga matiningin semeton
kantos rauh ka pamuput, mangdane semeton cingak Ida tan paceda ring
panemayan rauh Idane buat nepasin jagate puniki. 9 Ida Sang Hyang Widi
Wasa punika maraga satia tuu, Ida sampun ledang ngesengin semeton buat
ngrasayang patunggilan sareng ring Putran Idane, Ida Hyang Yesus
Kristus, Panembahan iragane. 10 Inggih parasemeton, malantaran
kawisesan Ida Hyang Yesus Kristus, tiang nunas ring parasemeton,
mangda semeton saguluk ring bebaosan semetone, tur sampunang pisan
kantos wenten sane maroang-roangan ring pantaran semetone. Nunggalja
sajeroning kayun lan pangapti. 11 Santukan tiang sampun miragi saking
kulawargan Kloe, mungguing wenten ieg ring pantaran semetone. 12
Dagingipun pisan sapuniki: Asing-asing anak ring pantaran parasemetone
pada mabaos mabina-binayan kadi asapuniki: Tiang ene roang Paulus;
wenten taler sane mabaos: Tiang ene roang Apolos; sane lianan mabaos
sapuniki: Tiang ene roang Petrus; samaliha wenten sane mabaos: Tiang ene
roang Ida Sang Kristus. 13 Punapike Ida Sang Kristus punika kaepah
dados maroang-roangan? Punapike Paulus sampun padem kasalib pabuat
parasemeton? Punapike sane riin semeton sampun kalukat buat dados
sisian Pauluse? 14 Tiang ngaturang panyuksma ring Ida Sang Hyang Widi
Wasa, santukan saking pantaran parasemetone adiriko tan wenten sane
lukat tiang, sajawining Krispus miwah Gayus. 15 Adiriko tan wenten ring
pantaran semetone sane mrasidayang mabaos, mungguing ipun kalukat
buat dados sisian tiange. ( 16 Tiang lali, mungguing tiang naenin nglukat
Stepanus miwah kulawarganipune. Lianan ring punika, yen tan iwang
antuk tiang, tan wenten malih sane sampun lukat tiang.) 17 Santukan Ida
Sang Kristus ngutus tiang boyaja buat nglukat anak, nanging buat ngortiang
Orti Rahayune punika. Samaliha mangda tiang ngortiang Orti Rahayune
punika boyaja antuk bebaosan sane saking kawicaksanan manusa,
mangdane sedan Ida Sang Kristus ring salibe miwah saluiring
pikenohnyane sampunang kantos tan papuara. 18 Santukan pabuat anake
sane kasasar orti indik sedan Ida Sang Kristus ring salibe punika mula
wantah dados bebaosan sane puyung. Nanging pabuat iraga sane sampun
karahayuang, Orti Rahayune punika dados kawisesan Ida Sang Hyang
Widi Wasa. 19 Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun masabda kadi
asapuniki: "Ulun lakar nguugang kawicaksanan anake wicaksana, tur
kaweruhan anake ririh lakar sirnayang Ulun." 20 Duaning punika
asapunapike ngeniang indik anake sane wicaksana? Asapunapike ngeniang
indik anake sane madue kaweruhan? Asapunapike ngeniang indik anake
ririh sane maosang indik masane mangkin? Ida Sang Hyang Widi Wasa
sampun nyinahang, mungguing kawicaksanan manusane punika mula
wantah kanambetan kewanten! 21 Santukan sajeroning kawicaksanan
Idane, Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun mastiang, mungguing manusane
tan jaga mrasidayang uning ring Ida masrana kawicaksananipune niri. Ida
ngrahayuang manusane yening ipun pracaya ring Orti Rahayune sane
pidartayang tiang ring semeton (sane kabaos kanambetan antuk jagate
puniki). 22 Jadma Yahudine pada mamuatang praciri minakadi bukti, tur
jadma Yunanine pada mamuatang kawicaksanan. 23 Nanging iraga
nglumbrahang, mungguing Ida Sang Kristus sane kasalib punika maraga
Sang Juru Rahayu; pabuat jadma Yahudi paindikane punika ngranayang
ipun salah tampi, tur pabuat anak Yunani paindikane punika kawastanin
paindikan sane kalintang nambet. 24 Nanging pabuat anake sane kesengin
antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, yadian ipun anak Yahudi, yadian ipun
anak Yunani, Orti Rahayu punika, inggih punika Ida Sang Kristus, sane
maraga kawisesan Ida Sang Hyang Widi Wasa miwah kawicaksanan
Idane. 25 Duaning punika paindikan sane pakantenanipun sakadi
kanambetan Ida Sang Hyang Widi Wasa, sujatinipun langkung
wicaksanaan yen bandingang ring kawicaksanan manusane; tur paindikan
sane pakantenanipun sakadi kalemetan Ida Sang Hyang Widi Wasa, punika
kantun wisesaan bandingang ring kakuatan manusane. 26 Inggih
parasemeton, elingangja kawentenan semetone, daweg semeton wau
kesengin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa; yen cara kamanusan boyake
akedik ring pantaran semetone sane wicaksana, wantah akedik sane madue
linggih sane becik tur wantah akedik sane ngagem kakuasan. 27 Ida Sang
Hyang Widi Wasa mula nyelap milih anake sane kabaos nambet antuk
jagate puniki, buat anggen Ida ngawinang kimud anake sane wicaksana.
Kadi asapunika taler anake sane kabaos lemet antuk jagate, anake punika
selik Ida buat anggen Ida ngawenang kimud anake siteng. 28 Tur anake
sane kabaos tan paji tur nista dama miwah tan paguna antuk jagate puniki,
punika selik Ida buat anggen Ida nyirnayang paindikan sane kawastanin
penting. 29 Puniki mapiteges, mungguing tan wenten anak sane
mrasidayang nyumbungang dewekipune ring ayun Ida Sang Hyang Widi
Wasa. 30 Nanging Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nglugrain semeton
ngrasayang patunggilan ring Ida Sang Hyang Yesus Kristus tur Ida Sang
Hyang Widi Wasa sampun mastiang, mungguing Ida Sang Kristus punika
dados kawicaksanan iragane. Malantaran Ida Sang Kristus iraga sampun
kadameang pamantuka ring Ida Sang Widi Wasa; malantaran Ida taler
iraga sampun dados kaulan Idane sane suci. Iraga sampun kabebasang! 31
Duaning punika sakadi sane sampun kasurat ring Cakepan Sucine sakadi
asapuniki: "Sapasiraja mamanah nyumbungang dewek, sumbungangja
paindikan sane sampun kakardi antuk Ida Sang Panembahan."

2:1 Sane riin, daweg tiange rauh midartayang indik kasujatian Ida Sang
Hyang Widi Wasa, boyaja tiang ngangge baos sane matata wiadin
pangweruhan sane dalem. 2 Santukan pangaptin tiange sakantun tiang
sareng-sareng ring parasemeton, mangda tiang prasida lali ring saluiring
paindikan, sajawining ring indik Ida Hyang Yesus Kristus, miwah indik
sedan Idane ring salibe. 3 Punika awinanipun daweg tiange ngrauhin
semeton, tiang taler rumasa lemet tur jejeh ngetor. 4 Samaliha Orti Rahayu
miwah paurukan sane aturang tiang, boyaja masrana baos sane widagda
manut pangweruhan manusane, nanging masrana bukti kawisesan Roh Ida
Sang Hyang Widi Wasa, 5 mangda kapracayan parasemetone sampunang
madasar antuk karirihan manusa, nanging madasar antuk kawisesan Ida
Sang Hyang Widi Wasa. 6 Yadiastun asapunika, tiang taler maosang indik
kawicaksanan ring sakancan anake sane sampun madewek kelih sacara
rohani. Kawicaksanan sane baosang tiang puniki, boyaja kawicaksanan
sane saking jagate puniki, wiadin saking parapangereh sane mrentah jagate
puniki, sane pamrentahannyane pacang sirna. 7 Nanging kawicaksanan
sane baosang tiang punika kawicaksanan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane
pingit tur kailidang marep ring imanusa. Kawicaksanane punika sampun
kasediayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa buat kaluihan iragane
ngawit saking sadurung jagate kawentenang. 8 Parapamrentah jagate
puniki nenten wenten sane uning ring kawicaksanane puniki. Santukan yan
ipun uning, sinah ipun tan pacang mentang Ida Sang Panembahan sane
maha luih punika ring salibe. 9 Nanging sakadi sane sampun kasuratang
ring Cakepan Sucine, sapuniki: "Sane tan naenin kacingak, tur tan naenin
kapireng, maliha tan naenin mentik ring pepineh manusane, punika sampun
kacawisang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa buat anake sane astiti bakti
ring Ida." 10 Santukan malantaran Roh Idane, Ida Sang Hyang Widi Wasa
sampun nyinahang pepingitan Idane ring iraga. Sawetning Roh Ida Sang
Hyang Widi Wasa wikan ring saananing paindikan, Ida taler wikan ring
pakarsan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane pinih pingita. 11 Tan bina
sakadi roh imanusa uning ring daging untenging manahipune, asapunika
taler indik Ida Sang Hyang Widi Wasa. Wantah Roh Ida Sang Hyang Widi
Wasa ngraga sane wikan ring kawentenan saluiring paindikan Ida Sang
Hyang Widi Wasa. 12 Iraga puniki boyaja nampi roh sane kawitipun
saking jagate, nanging iraga nampi Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa,
mangdane iraga prasida uning ring saluiring paica sane sampun
kapaicayang ring iraga antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. 13 Punika
awinanipun buat anake sane sampun kalingganin antuk Roh Ida Sang
Hyang Widi Wasa, tiang nlehtehang indik kasujatian Ida Sang Hyang Widi
Wasa, boyaja madasar antuk kawicaksanan manusa, nanging madasar
antuk kawicaksanan Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa. 14 Anake sane tan
kalingganin antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun tan mrasidayang
nampi paica-paica sane kapaicayang antuk Roh Ida Sang Hyang Widi
Wasa. Ipun tan ngresep ring paica-paicane punika. Pabuat ipun, paica-
paicane punika tan bina sakadi paindikan sane nambet kewanten, santukan
ipun wantah nyidayang ngresep yening ipun kabekin antuk Roh Ida Sang
Hyang Widi Wasa. 15 Anake sane kabekin antuk Roh Ida Sang Hyang
Widi Wasa, ipun uning minehin saluiring paindikan, tur tan wenten anak
sane mrasidayang ngiwangang ipun. 16 Sakadi sane kasuratang ring
Cakepan Sucine: "Sapasirake sane uning ring pakayunan Ida Sang Hyang
Widi Wasa? Sapasirake sane nyidayang ngaturang pawungu ring Ida?"
Iraga puniki maderbe pepineh sane satinut ring pakayunan Ida Sang
Kristus.

3:1 Parasemeton, sujatinipun tiang tan patut matur ring parasemeton sakadi
marep ring anak sane sampun kalingganin antuk Roh Ida Sang Hyang Widi
Wasa. Nanging patutipun tiang mabaos sakadi marep ring anak sane biasa
ring jagate puniki, sane kantun madewek rare sajeroning kapracayan ring
Ida Sang Kristus. 2 Punika awinanipun semeton aturin tiang susu, boya
ajeng-ajengan biasa, santukan semeton durung mrasidayang ngeled. Tur
rauh mangkin taler semeton durung mrasidayang, 3 santukan parisolah
semetone kantun sakadi anake sane biasa ring jagate puniki. Ring pantaran
semetone kantun wenten iri ati miwah ieg. Boyake paindikane punika
sampun nyinahang, mungguing parisolah semetone tan bina ring parisolah
anake sane biasa ring jagate puniki, sane urip nganutin indrian jagate? 4
Yen wenten ring pantaran semetone sane mabaos: "Tiang ene roang
Paulus", miwah sane tiosan mabaos: "Tiang maroang Apolos", boyake
paindikane punika sampun nyinahang, mungguing semeton maparisolah
pateh sakadi sakancan anake sane biasa ring jagate puniki? 5 Sapasirake
Apolos punika? Miwah sapasirake Paulus punika? Tiang puniki wantah
parekan-parekan Ida Sang Hyang Widi Wasa sane nuntun semeton mangda
semeton pracaya ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Tiang wantah
ngamargiang ayah-ayahan, sane kapituduhang antuk Ida Sang Panembahan
ring tiang suang-suang. 6 Tiang sane nandur, Apolos sane nyiram, nanging
Ida Sang Hyang Widi Wasa sane numbuhang. 7 Anake sane nandur wiadin
sane nyiram punika nenten penting. Sane penting wantah Ida Sang Hyang
Widi Wasa, santukan Ida sane numbuhang tetandurane punika. 8 Sane
nandur miwah sane nyiram punika pateh; benjangan Ida Sang Hyang Widi
Wasa pacang ngicen ipun pikolih manut pakaryanipune suang-suang. 9
Tiang sareng sami puniki dados anak sane makarya sinarengan pabuat Ida
Sang Hyang Widi Wasa, tur semeton puniki minakadi pategalan padruen
Ida Sang Hyang Widi Wasa. Semeton taler minakadi wewangunan druen
Ida Sang Hyang Widi Wasa. 10 Malantaran sih pasuecan Ida Sang Hyang
Widi Wasa, sane kapaicayang ring tiang, tiang minakadi dados undagi sane
pradnyan sane sampun masang dasar, raris anak tios nglanturang
ngwangun wewangunane punika. Nanging anake sane jaga nglanturang
wewangunane punika, ipun patut waspada sapunapi patutne ipun
ngwangun. 11 Santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa ngraga sampun
mastiang, mungguing Ida Hyang Yesus kewanten sane dados dasar
wewangunane punika, tan wenten malih sane lianan sane dados kanggen
dasar. 12 Wenten anak sane jaga ngwangun antuk mas, perak, sesocan,
kayu, padang sane tuh, wiadin sumi ring duur dasare punika. 13 Benjang
pungkur ring rahina rauh Ida Hyang Yesuse, punika sami pacang sinah.
Santukan Ida pacang rauh maduluran geni, tur geni punika pacang mintonin
wewangunane punika, jaga muktiang kawentenanipune sane sujati. 14
Yening wewangunane punika nenten puun, anake punika pacang nampi
hadiah. 15 Nanging yening wewangunanipune puun, ipun pacang pocol.
Ipun newek jaga molih rahayu, sakadi anak sane luput saking wewangunan
sane puun. 16 Punapike semeton nenten uning, mungguing semeton puniki
perhyangan linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur Roh Idane malingga
sajeroning semeton? 17 Duaning punika yen wenten anak sane nguug
perhyangan linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa, Ida sinah ngeseng anake
punika. Santukan perhyangan linggih Ida Sang Hyang Widi Wasa punika
suci, tur semeton sane dados perhyangan linggih Idane punika. 18
Sampunang kantos wenten anak sane ngapus deweknyane niri. Yening ring
pantaran semetone wenten sane marasa deweknyane ririh manut cara ring
jagate iriki, ipun patut dados anak nambet, mangdane ipun yakti dados
anak sane wicaksana. 19 Santukan paindikan sane kawastanin karirihan
antuk jagate puniki, paindikane punika kawastanin kanambetan ring ayun
Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sakadi sane sampun kasurat ring Cakepan
Sucine: "Ida Sang Hyang Widi Wasa mungklekang anake ririh punika
malantaran karirihanipune niri." 20 Wenten malih kakecap sane tiosan ring
Cakepan Sucine: "Ida Sang Panembahan wikan mungguing pepineh anake
sane ririh punika tan paguna." 21 Duaning punika sampunangja wenten
anak sane nyumbungang deweknyane malantaran antuk paindikan sane
prasida kakardi antuk imanusa. Santukan makasami punika sampun
kapaicayang dados druen semetone. 22 Mungguing Paulus, Apolos miwah
Kepas, jagate puniki, indik padem miwah urip, rahinane mangkin miwah
sane pacang rauh, punika sami semeton sane nuenang. 23 Kadi asapunika
taler semeton sareng sami puniki druen Ida Sang Kristus, tur Ida Sang
Kristus druen Ida Sang Hyang Widi Wasa.

4:1 Sapatutipun parasemeton ngajiang tiang puniki sakadi parekan-parekan
Ida Sang Kristus, sane sampun kapisarayang ngraksa kasujatian-kasujatian
Ida Sang Hyang Widi Wasa sane pingit. 2 Sane kakarsayang saking anake
sane kapisara ngraksa pepingitane punika, mangda ipun satia tuu ring
gustinnyane. 3 Tiang nenten pisan nglinguang punapike tiang pacang
katepasin antuk parasemeton, punapike antuk anak sane lianan ring jagate
puniki. Malah-malah tiang newek taler nenten nepasin dewek tiange. 4
Tungtung manah tiange ening, nanging indike punika nenten pisan
nyinahang mungguing tiang puniki nenten maiwang. Wantah Ida Sang
Panembahan sane pacang nepasin tiang. 5 Punika awinanipun sampunang
dumun nepasin anak sadurung rauh masane, inggih punika sadurung Ida
Sang Panembahan rauh. Ida sane pacang nyuluhin saluiring pepingitan sane
kengkebang ring petenge. Ida taler sane pacang ngedengang paindikan
sane karencanayang ring manah manusane. Irika anake suang-suang
pacang molih pujian saking Ida Sang Hyang Widi Wasa manut sakadi sane
sampun kasediayang. 6 Inggah parasemeton, baos tiange iwau punika
tuekang tiang ring dewek tiange miwah ring Apolos. Tiang nganggen
sikian tiange sareng kalih minakadi conto, mangdane semeton mrasidayang
ngresepang teges slokane sane kadi asapuniki: "Tinutinja pidabdabe sane
patut." Sampunang kantos wenten ring pantaran semetone anak sane
ngajumang anak adiri, tur nganistayang anak tiosan. 7 Sapasirake sane
nadosang semeton inggilan ring semeton sane lianan? Napike sane dados
druen semetone, sane tan kapaicayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa?
Tur yen yakti punika wantah kapaicayang ring semeton, napi awinanipun
semeton nyumbungang raga, minabke druen semetone punika boyaja
paican Ida Sang Hyang Widi Wasa? 8 Parasemeton sami sampun pada tan
kakirangan punapa-punapi. Semeton sampun pada sugih, tur semeton
sampun jumeneng prabu. Nanging tiang durung kadi asapunika. Pangaptin
tiange mangda semeton sawiakti jumeneng nata, mangda tiang
mrasidayang sareng-sareng mrentah ring semeton. 9 Santukan manut
pangrasan tiange, Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun mapaica tegak sane
paling nista ring tiang parautusan, tan bina sakadi anak sane kadanda pati
ring kalangane, sane kadadosang pabalih-balihan pabuat paramalaekate
miwah pabuat imanusa. 10 Uli krana Ida Sang Kristus tiang dados anak
nambet, nanging semeton sareng sami dados anak Kristen sane wicaksana.
Tiang dados anak lemet, nanging semeton dados anak kuat. Tiang
kanistayang, nanging semeton kajiang! 11 Rauh mangkin tiang pada
nandang seduk lan bedak, mapangangge setset pasranting, kasakitin tur
idup ngumbara, 12 tiang matuyuhin dewek magarapan buat pangupa jiwan
tiange. Yening tiang katemah, anake punika tunasang tiang merta; yening
tiang kasangsarain, tiang sabar; 13 yening tiang kanistayang, saurin tiang
antuk baos sane becik; tiang puniki tan bina sakadi luun gumi, tiang dados
beberekan jagate kantos rauh mangkin. 14 Paindikane puniki suratang
tiang boyaja mangda ngawinang semeton kimud, nanging tiang mamanah
nglemekin semeton sane anggep tiang waluya sakadi pianak tiange niri. 15
Yadianja sakadi anak Kristen semeton madue guru panyiuan, nanging
semeton maderbe bapa wantah asiki. Disajeroning urip semetone sakadi
anak Kristen, tiang sane dados bapan parasemetone, santukan tiang taler
sane sampun ngortiang Orti Rahayune punika ring semeton. 16 Punika
awinan tiang nunas ring semeton, tuladja tiang! 17 Punika awinanipun tiang
ngutus Timotius ngrauhin parasemeton. Ipun anak Kristen sane satmaka
dados pianak tiange sane sayang tur satia. Ipun jaga mapakeling ring
semeton indik uger-uger sane tinutin tiang sajeroning urip anyar, sane
kapaicayang antuk Ida Sang Kristus Yesus, sakadi sane sampun urukang
tiang ring sawatek pasamuane makasami. 18 Nanging wenten ring
pantaran semetone anak sane nyumbungang dewek, santukan ipun
mitaenang tiang tan pacang malih ngrauhin semeton. 19 Nanging yening
Ida Sang Panembahan asung lugraha, tiang digelis jaga ngrauhin semeton.
Irika tiang jaga uning, paindikan punapi sane sida antuka ngardi antuk
anake sane sumbung punika, boya wantah paindikan sane sida antuk ipun
maosang kewanten. 20 Santukan yening Ida Sang Hyang Widi Wasa
mrentah sajeroning urip manusane, pamrentahan Idane punika boyaja
marupa baos kewanten nanging marupa kawisesan. 21 Napike sane
arsayang semeton? Punapike semeton ngajap-ajap mangda tiang rauh
makta pecut, wiadin tiang rauh maduluran tresna asih miwah alap asor?

5:1 Sujatinipun wenten anak sane ngrauhang ring tiang, mungguing ring
pantaran parasemetone wenten sane macecabulan; maliha cecabulane sane
sakadi asapunika durung naenin kapanggih, yadianja ring pantaran bangsa-
bangsane sane nenten uning ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. Inggih punika
jantos wenten semeton sane ngamitrain meme kwalonnyane. 2 Yadiastu
sampun kadi asapunika, semeton kantun taler nyumbungang raga.
Sujatinipun semeton patut pada sedih, tur semeton sane matingkah sakadi
asapunika patut kasepekang saking pasamuan. 3 Yadianja tiang doh saking
semeton, nanging manah tiange tansah masarengan ring semeton. Duaning
punika masrana parab Ida Hyang Yesus, tiang sampun ngukum jadmane
sane nglaksanayang paindikan sane cemer punika. 4 Yening semeton
mapunduh sakadi pasamuan tur tiang taler wenten irika sareng-sareng ring
semeton sacara rohani, malantaran kuasan Ida Sang Hyang Yesus Kristus,
sane taler wenten sareng-sareng ring iraga. 5 Semeton patut nyerahang
anake sane kadi asapunika ring Ratun Setane, mangda awakipune
karusakang, nanging mangda jiwannyane prasida, karahayuang benjangan
ring Rahinan Ida Sang Panembahan nepasin jagate. 6 Tan patut semeton
nyumbungang raga! Punapike semeton durung uning ring slokane puniki:
"Ragine sane akidik punika ngranayang tepunge apaso nadi makasami?" 7
Kutangja ragine sane lawas, inggih punika dosa, mangdane semeton dados
sampurna. Raris semeton pacang dados kepelan tepung anyar sane tan
madaging ragi. Sujatinipun tiang uning, mungguing semeton mula kadi
asapunika. Ida Sang Kristus, panak biri-birine sane kanggen marerainan
ring Rainan Paskahe sampun matampah tur perjamuan Paskahe sampun
cumawis. 8 Punika awinan ngiringja iraga ngamiyikang perjamuan iragane
punika, boya antuk roti sane madaging ragi sane lawas, inggih punika dosa
miwah cecabulan, nanging antuk roti tan paragi, inggih punika
kasampurnaan miwah kasujatian. 9 Ring surat tiange sane sampun lintang,
tiang sampun mapiteket ring semeton mangda sampunang magubugan
sareng-sareng ring anak sane cabul-cabul. 10 Sane tuek tiang boyaja
sakancan anake sane tan uning ring Widi, tur anake sane cabul-cabul
miwah sane loba angkara wiadin anake sane demit-demit, anake sane
demen mamaling miwah anake sane nyumbah arca-arca. Yen semeton
mapakayun nganehang sakancan anake punika, sinah semeton patut
matinggal saking jagate puniki. 11 Nanging sane tuek tiang, inggih punika,
mangda sampunang semeton magubugan ring anak sane ngaku anak
Kristen, nanging sujatinnya ipun anak cabul, demit, nyumbah arca-arca,
seneng ngae pisuna, seneng mapunyah-punyahan miwah demen mamaling.
Arepa ring anake sane kadi asapunika, sampunang pisan-pisan semeton
maajengan sareng-sareng ring ipun. 12 Santukan tiang tan maderbe
wewenang jaga nepasin anake sane boya warga pasamuan. Ipun pacang
katepasin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Boyake semeton patut
nepasin anake sane sampun dados warga pasamuan? Sakadi manut ring
kecap Cakepan Sucine: "Sepekangja anake sane malaksana corah saking
pantaran pasamuan semetone."

6:1 Rikalaning wenten ring pantaran parasemetone sane mawicara nglawan
semetonnyane, punapike semeton purun ngrereh tetepasan ring anak sane
nenten nyungsung Ida Sang Hyang Widi Wasa, tur boya ring pantaran
kaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa? 2 Punapike semeton nenten uning
mungguing parakaulan Ida Sang Hyang Widi Wasa punika jaga nepasin
jagate puniki? Yening parasemeton sane jaga nepasin jagate puniki,
punapike semeton tan mrasidayang muputang wicara sane alit punika? 3
Punapike semeton nenten uning mungguing iraga puniki pacang nepasin
paramalaekat? Napi malih wicara sane biasa sane wenten ring urip iragane
sane nyabran rahina. 4 Yening wenten wicara sane kadi asapunika,
punapike wicarane punika jaga kaserahang ring anak sane tan madue tegak
ring pasamuan? 5 Boyake indike puniki ngawinang semeton marasa
kimud? Punapike ring pantaran parasemetone tan wenten anak sane
wicaksana, sane mrasidayang maosang wicara sane wenten ring pantaran
parasemetonnyane? 6 Nanging semeton manggayang parasemeton
pasamuane mawicara ring pangadilane, tur semeton adung yen anake sane
tan pracaya nepasin wicaran parasemetone. 7 Sujatinipun wentenipun
wicara ring pantaran parasemetone, punika sampun dados bukti
mungguing semeton nenten pisan mapituas. Boyake langkung becik, yen
semeton kapekelin wiadin kabegal? 8 Nanging semeton ngraga saling
pekelin miwah saling begal ring pantaran semetone. 9 Sampun janten
semeton uning mungguing anake sane jaat punika nenten jaga ngrasayang
kawiryan Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sampunangja ngapus
ragan semetone niri! Anake sane corah, anake sane nyumbah arca-arca,
anake sane demen mamitra, anake sane masanggama paturu muani, 10
anake sane demen megal, anake sane loba angkara, sane demen
mapunyah-punyahan, sane demen ngae pisuna, sane demen mamaling, ipun
sami tan pacang ngrasayang kawiryan Pamrentahan Ida Sang Hyang Widi
Wasa. 11 Sane riin, ring pantaran parasemetone akeh sane nglaksanayang
paindikan sane kadi asapunika. Nanging sane mangkin semeton sampun
kasuciang saking dosa-dosan semetone, tur semeton sampun katurang ring
ayun Ida Sang Hyang Widi Wasa. Malantaran kuasan Ida Hyang Yesus
Kristus miwah malantaran Roh Widin iragane, semeton sampun
kadameang pamantuka ring Ida Sang Hyang Widi Wasa. 12 Menawi
wenten anak mabaos sapuniki: "Tiang bebas nglaksanayang saluiring
paindikan." Punika patut; nanging boya saluiring paindikan mapikenoh
buat parasemeton. Tiang taler matur: "Tiang bebas nglaksanayang saluiring
paindikan; nanging tiang tan pacang nyerahang dewek tiange buat jaga
kapanjakang antuk saluiring paindikane punika." 13 Wenten taler anak
tiosan mabaos: "Ajeng-ajengan punika mula buat weteng, tur wetenge
punika mula genah ajengan." Punika patut. Nanging makakalih jaga
kapuputang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. Sikian iragane punika
boyaja buat anggen matingkah sane corah, nanging buat anggen mabakti
ring Ida Sang Panembahan, tur Ida Sang Panembahan matiningin sikian
iragane. 14 Ida Sang Hyang Widi Wasa sampun nangiang Ida Hyang Yesus
saking pantaran anake padem, Ida taler pacang nguripang iraga antuk
kawisesan Idane. 15 Semeton sampun uning mungguing sikian semetone
punika anggota anggan Ida Sang Kristus. Punapike dados anggota anggan
Ida Sang Kristus punika kambil tur kanggen anggotan sikian anak sane
dados sundel? Sampun janten nenten dados! 16 Punapike semeton tan
uning mungguing siraja masanggama ngajak sundel, ipun sampun nunggal
sikian ngajak sundele punika? Santukan kecaping Cakepan Sucine
sapuniki: "Makadadua ento lakar nunggal dadi mawak abesik." 17
Nanging sapasira sane nunggalang sikiannyane ring Ida Sang Panembahan,
ipun nunggal ring Ida sajeroning roh. 18 Kelidangja ragan semetone saking
parisolah sane kaon! Sakancaning laksana sane ngranayang manusane
madosa, dosane punika nenten nempuh sikianipun. Nanging anake sane
macecabulan, ipun madosa marep ring deweknyane niri. 19 Punapike
semeton nenten uning, mungguing sikian semetone punika palinggih Roh
Ida Sang Hyang Widi Wasa, inggih punika Roh sane sampun kapaicayang
antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa ring semeton sane malingga sajeroning
semeton. Dadosipun semeton puniki nenten kantun dados druen semetone
niri, nanging sampun dados druen Ida Sang Hyang Widi Wasa. 20
Santukan semeton sampun katumbas tur sampun kataur mael pisan antuk
Ida Sang Hyang Widi Wasa. Punika awinannya, luihangja Ida Sang Hyang
Widi Wasa antuk sikian parasemetone.

7:1 Sane mangkin ngeniang ring paindikan-paindikan sane wau-wau puniki
suratang semeton ring tiang. Becik taler yening wenten anak lanang sane
nyukla brahmacari. 2 Nanging santukan akeh pisan wenten paindikan sane
cabul, becikan mangda lanang-lanange suang-suang pada madue rabi.
Asapunika taler parawanitane suang-suang pada madue rabi. 3 Sang
lanang patut ngamargiang tetegenannyane arepa ring rabinipune.
Asapunika taler sang istri patut ngamargiang tetegenannyane arepa ring
sang lanang. Asing-asing semeton patut ngawinang semeton sane lianan
marasa liang. 4 Sane istri nenten kuasa ring deweknyane niri, nanging
kawawa antuk sang lanang. Asapunika taler sang lanang, taler nenten
kuasa ring deweknyane niri, nanging kawawa antuk sang istri. 5
Sampunangja semeton pada ngeret semara! Sajawining yen semeton
sampun pada adung, nangingke sampunang sue, mangda semeton polih
sela buat ngastawa. Wusan punika becikan semeton malih matemu semara,
mangda sampunang Ratun Setane kantos polih sela jaga ngoda
parasemeton, malantaran parasemeton nenten kuat ngeret semara. 6
Paindikane punika aturang tiang ring semeton boyaja sakadi prentah,
nanging sakadi pitutur, mangda semeton ngamargiang saking suka lila. 7
Sujatinipun sane edotang tiang mangda semeton sareng sami pateh sakadi
tiang; nanging semeton suang-suang pada polih wara nugraha sane
mabinabinayan saking Ida Sang Hyang Widi Wasa. Wenten sane asapuniki,
wenten sane asapunika. 8 Pitutur tiange ring parasemeton sane durung
marabian miwah semeton-semetone sane sampun balu, becikan semeton
tetep tan marabian sakadi tiang puniki. 9 Nanging yan semeton tan
mrasidayang ngeret semara, becikan semeton punika marabian kewanten.
Santukan becikan semeton marabian bandingang ring semeton uyang
paling kasemaran. 10 Buat anake sane sampun marabian sapuniki pituduh
tiange. Sujatinipun boyaja pituduh saking tiang, nanging pituduh Ida Sang
Panembahan. Anak istri sane sampun marabian tan pisan dados nilar
somahipune. 11 Yen prade ipun palas, ipun patut tetep balu, wiadin mawali
malih ring somahnyane. 12 Buat semeton sane tiosan, (puniki tiang sane
matur, boyaja sabdan Ida Sang Panembahan), yen prade wenten semeton
Kristen lanang sane ngambil rabi sane tan pracaya ring Ida Hyang Yesus,
nanging ipun nyak mapikuren ring semeton punika, anake istri punika
sampunang palasanga. 13 Samaliha yen prade wenten semeton Kristen istri
kambil antuk anak lanang sane tan pracaya ring Ida Hyang Yesus, nanging
anak lanang punika nyak mapikuren ring semeton istri punika, sampunang
anake lanang punika palasanga. 14 Santukan sang lanang sane tan pracaya
ring Ida Hyang Yesus punika, ipun katampi antuk Ida Sang Hyang Widi
Wasa malantaran somahnyane sane sampun pracaya. Tur anake sane istri
sane nenten pracaya punika, ipun katampi antuk Ida Sang Hyang Widi
Wasa, malantaran ipun mapikuren ring anak lanang sane Kristen punika.
Yening tan kadi asapunika, sinah oka-okannyane pacang dados anak sane
tan pracaya ring Ida Hyang Yesus. Nanging sane mangkin alit-alitipune
punika katampi antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa. 15 Nanging yen anake
sane tan pracaya punika nilar somahnyane sane Kristen, banggayang ipun
palas. Ring pelengan punika, semeton Kristen sane lanang wiadin istri sami
pada bebas, santukan Ida Sang Hyang Widi Wasa ngarsayang mangda
semeton urip sajeroning sutrepti rahayu. 16 Inggih paraistri sane pracaya,
sapunapi pakayunan semetone, punapike semeton tan meled ngrahayuang
rabin semetone? Asapunika taler sang lanang sane pracaya, punapi
semeton tan meled jaga ngrahayuang rabin semetone? 17 Salanturipun,
semeton suang-suang patut tansah urip sakadi sane katuntun antuk Ida
Sang Hyang Widi Wasa, tur manggeh sakadi daweg semeton wau
kesengin antuk Ida. Puniki pidabdab sane sampun aturang tiang ring
pasamuane makasami. 18 Yening wenten semeton, rikala kesengin antuk
Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun sampun masunat, banggayang kadi
asapunika, sampunang icalanga cihnan sunate punika. Taler yen wenten
semeton sane rikala kesengin ipun durung masunat, sampunang ipun
mamuatang mangda ipun masunat. 19 Santukan indik masunat wiadin
nenten masunat, punika nentenja buat. Sane pinih buata inggih punika
mangda anake suang-suang pada satinut ring pituduh Ida Sang Hyang Widi
Wasa. 20 Banggayang anake suang-suang pada manggeh ring
kawentenanipun sakadi daweg ipun kesengin antuk Ida Sang Hyang Widi
Wasa. 21 Yening rikala semeton kesengin, semeton kantun dados panjak,
banggayang kadi asapunika! Nanging yening semeton kicen lelugrahan
buat merdeka, tampija lelugrahane punika. 22 Santukan anake sane dados
panjak, sane kesengin antuk Ida Sang Panembahan, ipun dados anak
Kristen sane merdeka. Kadi asapunika taler anake sane merdeka sane
kesengin antuk Ida Sang Kristus, ipun dados parekan Idane. 23 Semeton
sampun katumbas tur sampun kataur antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa.
Punika awinanipun sampunangja semeton malih urip sakadi anak sane
dados panjak. 24 Inggih parasemeton, semeton suang-suang patut tansah
pageh nunggil ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, sajeroning kawentenan
semetone sane riin rikala semeton kesengin antuk Ida. 25 Sane mangkin
ngeniang indik anak sane durung marabian. Tan wenten dauh pangandikan
Ida Sang Panembahan sane nyandang rauhang tiang ring semeton. Nanging
tiang niri mituturin semeton, santukan malantaran sih pasuecan Ida Sang
Hyang Widi Wasa, tiang pantes mituturin semeton. 26 Manut pamanggih
tiange, sajeroning kawentenan masane sane ngewehin sakadi mangkin,
becikan anake lanang-lanang pada manggeh ring kawentenannyane sakadi
mangkin. 27 Yening semeton sampun madue rabi, sampunangja palasanga
rabin semetone. Yening semeton durung madue rabi, becikan sampunang
ngambil rabi. 28 Nanging yen semeton mapakayunan ngambil rabi, boyaja
semeton madosa. Kadi asapunika taler yen semeton sane kantun daa, raris
marabian, ipun taler tanja madosa. Sakewanten tiang meled mangda
parasemeton sareng sami luput saking pakewuh sane biasa karepin antuk
anake sane marabian. 29 Pidaginganipun pisan atur tiange sapuniki: Duh
parasemeton, sane mangkin masane sampun nesek pisan! Duaning punika,
ngawit saking mangkin, asing-asing anak lanang sane sampun marabian,
mangda ngrasayang ragane satmaka tan madue rabi. 30 Anake sane
nangis, mangda sakadi anak sane nenten nandang duhkita, tur anake sane
maliang-liang, mangda ipun sakadi anak sane tan liang, samaliha buat
anake sane matetumbasan, mangda ipun marasa mungguing sane tumbas
ipun punika tan kagelah antukipun. 31 Cutetipun siraja sane madue barang-
barang sane sekala, mangda ipun sakadi anak sane tan kategul antuk
barang-barange punika, santukan jagate sakadi kawentenanipune mangkin
gelis pacang sirna. 32 Tiang meled pisan mangda semeton sareng sami
sampunang sumangsaya. Anak lanang sane tan madue somah, ipun
ngulengang pepinehnyane ring pakaryan-pakaryan Ida Sang Panembahan,
tur ngusahayang mangda Ida Sang Panembahan tansah ledang ring ipun.
33 Nanging anake sane madue somah ngulengang pepinehnyane ring
paindikan-paindikan sane sekala mangda ipun tansah mrasidayang ngae
liang manah somahipune. 34 Pamuputipun, pepinehipune macanggah.
Anak istri sane tan marabian, wiadin anak sane kantun daa, ipun
ngulengang kenehnyane ring pakaryan Ida Sang Panembahan, santukan
dewek miwah jiwannyane teleb. Nanging parawanita sane marabian, ipun
ngulengang pepinehnyane ring paindikan-paindikan sane sekala, mangda
ipun tansah mrasidayang ngae liang manah somahipune. 35 Indike puniki
dartayang tiang makasami, santukan tiang mamanah nulungin semeton.
Tiang tan mamanah nyantulin kabebasan semetone, nanging mangda
semeton nglaksanayang paindikan sane patut tur becik, saha ngaturang
ayah ring Ida Sang Panembahan antuk manah nguleng. 36 Ngeniang indik
semeton sane magegelan, sane sampun saadung tan pacang nganten,
nanging yen sane lanang raris rumasa mungguing ipun malaksana tan patut
marep ring gegelannyane, tur ipun tan nyidayang ngeret semara, samaliha
ipun sarat mamanah nganten, banggayang ipun nganten. Indike punika
boyaja dosa. 37 Nanging yen wenten semeton lanang sane yakti-yakti suka
lila ring manah jaga tan marabian, samaliha ipun jaga mrasidayang ngeret
semara, tur sampun puput antuk ipun ngamanahin, becikan ipun nenten
nganten. 38 Dadosipun anake sane nganten sareng gegelanipune, punika
becik, nanging anake sane nenten nganten, langkungan becikipune. 39
Anake istri, dados druen sang lanang sakantun somahipune urip. Nanging
yen somahipune sampun padem, sang istri dadosipun bebas jaga marabian
malih, ring anak sane tresnain ipun, sakewanten mangda sareng semeton
Kristen. 40 Kamanah antuk tiang, becikan yening ipun tetep balu. Kadi
asapunika pamanggih tiange, tur manut pangrasan tiange, tiang taler
kalingganin antuk Roh Ida Sang Hyang Widi Wasa.

8:1 Sane mangkin, ngeniang indik ajeng-ajengan sane katurang ring
arca-arcane mula sawiakti sakadi baos anake, mungguing iraga sareng
sami sampun pada madue kaweruh. Nanging kaweruh punika ngranayang
anake pada dados sumbung. Wantah kapitresnane sane ngwangun
pasamuane. 2 Anak sane marasa dewekipun sampun uning ring saluiring
paindikan, sujatinipun kaweruhipune kirang sampurna. 3 Nanging anake
sane astiti bakti ring Ida Sang Hyang Widi Wasa, ipun kuningin antuk Ida
Sang Hyang Widi Wasa. 4 Duaning punika ngeniang indik ngajengang
surudan saking aturan sane sampun katurang ring arca-arca, iraga sampun
pada uning mungguing sujatinipun arca-arca punika nglawatang paindikan
sane tan wenten. Sujatinipun tan wenten sesembahan tiosan, sajawining Ida
Sang Hyang Widi Wasa. 5 Yadianja wenten sane kasengguhang
dewa-dewi ring suargan miwah ring jagate, tur yadiastu akeh wenten
dewa-dewi sane sakadi asapunika, 6 nanging buat iraga wantah wenten
Widi asiki, inggih punika Sang Aji, sane ngadakang saluiring sane wenten,
tur urip iragane taler pabuat Ida. Buat iraga wantah wenten Panembahan
asiki, inggih punika Ida Hyang Yesus Kristus. Malantaran Ida buanane
puniki sampun kaadakang, tur malantaran Ida taler iraga urip. 7 Nanging
tan makasami jadmane uning ring kasujatiane puniki. Anak sane kantun
leket ring arcane punika, yen ipun nunas ajeng-ajengan sane katurang ring
arca-arcane punika, ipun marasa ajeng-ajengane punika sawiakti dados
surudan arcane punika. Santukan pepinehnyane kantun lemet, punika
awinane ipun marasa kaletehin antuk ajeng-ajengane punika. 8 Sujatinipun
ajeng-ajengane punika tanja ngranayang iraga sayan raket ring Ida Sang
Hyang Widi Wasa. Yen ajengane punika nenten kajengang, iraga nentenja
pacang pocol, tur yen kajengang iraga nentenja aget. 9 Nanging semeton
patut waspada, mangda laksanan semetone sane bebas punika sampunang
kantos ngawinang semeton sane kantun lemet kapracayannyane madosa.
10 Yen semeton sane sampun madue kaweruh punika, kapanggihin
ngajengang surudan ring perhyangan antuk parasemetone sane kantun
lemet kapracayannyane, boyake laksanan semetone punika jaga
ngranayang semetone punika pacang purun nunas surudan? 11 Dadosipun
kaweruh semetone punika ngawinang semeton ragane sane lemet
kapracayannyane, nemu sengkala. Sujatinipun Ida Sang Kristus taler
sampun seda pabuat ipun. 12 Malantaran punika semeton sampun madosa
marep ring Ida Hyang Yesus Kristus, santukan semeton sampun madosa
marep ring parasemetone sane lemet punika. 13 Punika awinanipun, yening
ajeng-ajengane punika ngawinang semeton tiange madosa, becikan tiang
tan nunas ulam, mangdane sampunang tiang ngawinang semeton tiange
madosa.

9:1 Boyake tiang puniki anak merdeka? Boyake tiang puniki utusan Ida
Hyang Yesus? Boyake tiang sampun ngeton Ida Hyang Yesus,
Panembahan iragane? Boyake semeton puniki woh pakaryan tiange pabuat
Ida Sang Panembahan? 2 Yadianja anak tios tan ngangkenin tiang puniki
utusan Idane, nanging semeton ngangkenin tiang puniki utusan Idane,
santukan semeton ngraga, malantaran urip semetone sajeroning Ida Sang
Panembahan punika dados bukti, mungguing tiang puniki yakti-yakti
utusan Ida Hyang Yesus. 3 Marep ring anake sane ngiwangang tiang,
sapuniki pasaur tiange: 4 Punapike tiang nenten wenang madaar miwah
nginum buat pakaryan tiange? 5 Punapike tiang tan wenang ngamargiang
paindikan sane pateh sakadi sane sampun kamargiang antuk parautusan
sane tiosan wiadin semeton-semeton Ida Sang Panembahan miwah Dane
Petrus, tur ngajak kurenan Kristen sajeroning pamargin tiange? 6 Punapike
wantah tiang miwah Barnabas kewanten sane kapikedeh buat ngrereh
pangupa jiwan tiange niri? 7 Punapike naenin wenten prajurit ring angkatan
perang, sane ngamedalang prabea newek? Punapike wenten anak tani sane
nandur wit anggur, sane nenten nunas woh angguripune? Punapike wenten
pangangon biri-biri sane tan nginum susun biri-birinipune niri? 8 Indik sane
aturang tiang puniki madasar antuk pangalaman tiange nyabran rahina.
Ring Pidabdab Torate taler sampun kakecap sakadi asapunika. 9 Irika
wenten kasurat sapuniki: "Edaja camoka bungut sampine ane sedekan
matekap!" Sane karsayang antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa iriki, boyaja
banteng kewanten, nanging sujatinipun iraga. 10 Sabdane punika mula tuah
kasuratang buat iraga puniki. Anake sane nandur miwah sane maderep
sampun sapatutipun sami pada makarya madasar pangajap-ajap pacang
polih duman. 11 Tiang puniki sampun nyambehang bibit rohani ring
pantaran semetone, napike tan patut yen tiang ngalap akidik woh-woh sane
sekala saking parasemeton? 12 Yening anak tiosan madue wewenang jaga
nampi bagian woh-woh punika saking semeton, boyake wewenang tiange
langkung agengan malih ring anake punika. Nanging wewenang tiange
punika durung gunayang tiang. Tungkalikanipun tiang niri sampun
ngamedalang prabea, mangda sampunang tiang puniki ngawinang santul
pamargin Orti Rahayun Ida Sang Kristus. 13 Sampun janten semeton uning
mungguing anake sane ngayah ring Perhyangan Agung, ipun polih pangupa
jiwannyane saking Perhyangan Agung. Tur anake sane ngayah ring genahe
ngaturang aturan, ipun taler polih duman saking aturane punika? 14
Asapunika taler Ida Sang Panembahan sampun netepang buat anake sane
nglumbrahang Orti Rahayune punika, patut polih pangupa jiwannyane
saking Orti Rahayune punika. 15 Nanging tiang durung naenin nganggen
wewenang tiange punika. Tur tiang nyuratang indike puniki boyaja buat
nuntut wewenang tiange punika. Santukan buat tiang becikan tiang padem,
bandingang ring kabungahan tiange puniki rampas anak! 16 Tan wenten
sane patut anggen tiang jalaran buat nyumbungang dewek ulihan tiang
nglumbrahang Orti Rahayu, santukan indike punika mula wantah dados
tetegenan tiange. Samaliha ambate ageng sengkalan tiange yen tiang
nenten nglumbrahang Orti Rahayune punika. 17 Yen tiang ngamargiang
pakaryan tiange punika mula wetu saking pakitan tiange niri, wenangke
tiang ngajap nampi upah? Nanging santukan tiang nglumbrahang Orti
Rahayune punika mula wetu saking pakitan tiange newek, indike punika
mula dados tetegenan tiange newek sane kapisarayang antuk Ida Sang
Panembahan ring tiang. 18 Yening asapunika napike sane dados upah
tiange? Upah tiange inggih punika: Tiang kalugra nglumbrahang Orti
Rahayu tan paupah, inggih punika tiang nenten nuntut wewenang tiange
sajeroning tiang nglumbrahang Orti Rahayune punika. 19 Tiang puniki
anak merdeka. Tan wenten anak sane manjakang tiang. Nanging tiang
newek nadosang dewek tiange panjak buat anake sami, mangdane tiang
mrasidayang molih anak saakeh-akehipun. 20 Punika awinanipun, marep
ring anak Yahudine tiang dados anak Yahudi, mangda tiang polih anak
Yahudi. Marep ring anake sane ngagem Pidabdab Torat, tiang taler sakadi
anak sane ngagem Pidabdab Torat, yadian tiang tan kaprentah antuk
Pidabdab Torate punika mangda tiang polih anak sane ngagem Pidabdab
Torat. 21 Marep ring anake sane boya Yahudi tiang taler dados sakadi
anak sane boya Yahudi, sakadi anak sane tan uning ring adat istiadat anak
Yahudine, mangda tiang molih anak sane boya Yahudi. Indike puniki
boyaja mapiteges mungguing tiang tan tuon ring pituduh Ida Sang Hyang
Widi Wasa; sujatinipun tiang urip sajeroning reh-rehan pituduh Ida Sang
Kristus. 22 Ring pantaran anake sane lemet kapracayannyane ring Ida
Sang Hyang Widi Wasa, tiang taler dados sakadi anake sane kadi
asapunika, mangda tiang mrasidayang molih anake sane kantun lemet
kapracayannyane. Cutetipun marep ring anake makasami tiang dados
sasamanipun, mangdane tiang mrasidayang ngrahayuang makudang-
kudang anak saking pantaran anake punika. 23 Saluiring paindikane puniki
makasami margiang tiang uli krana Orti Rahayu punika, mangdane tiang
taler polih eduman merta sane karauhang malantaran Orti Rahayu punika.
24 Semeton sampun uning mungguing anake sane malomba, sami pada
malaib sibarengan. Nanging adiri sane jaga polih hadiah. Duaning punika
palaibangja ragan semetone sabecat-becatipun, mangdane semeton polih
hadiah. 25 Sawatek anake sane sareng-sareng malatih sami pada satinut
ring pidabdab latihane punika. Ipun nglaksanayang indike punika
tetujonipun mangda ipun polih mahkota sane tan langgeng, nanging iraga
nglaksanayang pidabdabe punika mangda iraga polih mahkota sane
langgeng. 26 Punika awinanipun tiang malaib mameneng ngungsi sasaran.
Samaliha yening sakadi anak majaguran, tiang nyagur boyaja asal nyagur.
27 Tiang tansah nglatih dewek antuk pidabdab sane keras, mangdane tiang
sane ngajakin anak tios sareng malomba, sampunang tiang raris katulak.

10:1 Parasemeton, tiang meled mapakeling semeton sami, indik pamargin
leluur iragane nguni ngiring Dane Musa. Dane sami kasayubin antuk mega,
tur sami pada nglintangin Segara Abang saha rahayu. 2 Sajeroning megane
punika miwah sajeroning segarane punika dane sami pada kalukat dados
pangiring Dane Musa. 3 Dane sami pada ngajengang roti sane pateh,
inggih punika ajengan rohani, 4 tur sami pada nginum inuman sane pateh,
inggih punika inuman rohani. Dane sareng sami nginum saking batu rohani
sane nyarengin dane. Batune punika tan lian, inggih punika Ida Sang
Kristus ngraga. 5 Nanging yadiastu kadi asapunika, akeh saking pantaran
danene sane tan kaledangin antuk Ida Sang Hyang Widi Wasa, punika
awinannya sawan danene mauyagan ring tegal melakange. 6 Paindikane
punika, makasami dados conto buat iraga, buat mapakeling iraga, mangda
iraga sampunang jaga ngedotang paindikan-paindikan sane tan patut, pateh
sakadi sane kalaksanayang antuk leluur iragane nguni. 7 Samaliha mangda
sampunang iraga nyumbah arca-arca sakadi sane sampun kamargiang
antuk makudang-kudang leluur iragane, sakadi sane sampun kasuratang
ring Cakepan Sucine: "Lantas anake ento pada negak laut pada mangan
nginum; sasubane ento lantas pada maigel-igelan." 8 Sampunang pisan
iraga macecabulan sakadi sane sampun kalaksanayang olih makudang-
kudang leluur iragane punika, sane ngawinang dane seda sareng tigalikur
tali akehipun sajeroning arahina. 9 Tur sampunang pisan-pisan iraga
mintonin Ida Sang Panembahan, sakadi sane sampun kamargiang antuk
makudang-kudang leluur iragane kantos dane seda cotot ula. 10 Tur
sampunang pada pakrimik, sakadi sane sampun kalaksanayang antuk
makudang-kudang leluur iragane nguni, kantos dane kasedayang antuk
Malaekat Patine. 11 Indike punika sami sampun nibenin dane, minakadi
dados conto, pabuat anak tiosan, tur makasami kasuratang mangda dados
pakeling buat iraga sane urip ring masane mangkin