Docstoc

SAM

Document Sample
SAM Powered By Docstoc
					                                            vfr xEHkhj dqiksf"kr cPpksa dh igpku dk vfHk;ku
                                                ¼vkaxuckM+h dsUnz Lrjh; izi=½
6 ekg ls ik¡p o"kZ rd ds cPpks dh lwph                                                           ftyk & fle
*  ftudk MUAC eki & 11-5 ls0eh0 ;k mlls de gksa vFkok
*  ftuds nksuksa iSj@'kjhj esa lwtu ls izHkkfor cPpksa dh lwph

Ø0   ftyk dk uke        ifj;kstuk dk uke         dsUnz dk uke@dksM la0     cPps dk uke     firk dk uke  mezz  MUAC eki la0
la0
 1        2               3                  4          5         6      7     8

 1    Simdega                         Bhatugarha indra toli/117    Priya Barjo     Budhni     19    11
 2    Simdega                            Jorponda Khas/79    Dasrath Manjhi  Devanand Manjhi  14    11.1
 3    Simdega                            Gerda Turi toli/76   Manish Manjhi   Pichru Manjhi   40    11.2
 4    Simdega                            Gerda Turi toli/76   Sushma Kumari   Hirmayi Devi   39    11.5
 5    Simdega                               Adoda/114     Sukuwaro Surin    Saba Surin   18    11.5
 6    Simdega                               Mehto toli/5    Buddhan hobbo   Bandhan Hobbo   55    11
 7    Simdega                         Raikera Pakhna toli/135    Vijay Singh    ArjunSingh    11    11.5
 8    Simdega                            Urmu Pahan toli/8     Amrit Lugun    Biirsa lugun   8     11.5
 9    Simdega                           Latakel Girja toli/10  Tarkeshwar singh   Ukhan Singh   18    11.4
10    Simdega                           Latakel Girja toli/10   Dipika kumari   Saniyaro Devi   7    11.2
11    Simdega                            Parotongri toli/14    Monica Surin    Vijay Surin   11    11
12    Simdega                             Mehto toli/5     Sushari hobbo   Bandhan Hobbo   11    11


   C:\Docstoc\Working\pdf\502c5bf8-a603-4575-8e41-988d3628c4f7.xlsSheet1
13    Simdega                               Mehto toli/5    seteng topno    nistar topno   15  11.5
14    Simdega                               Marikel/100    Saroj Bhengra   Lakshmin Bhengra  15  11.5
                                   Gairda Mushlim
15    Simdega                                       Birashmani Kumari  Ranjit Chaudhary  12  11
                                     Basti/107
16    Simdega                            kanaroiya/97      Amar Lomga     Sanica Lomga   20  11
17    Simdega                            unikel khas/37      Rima marki      Etwa Marki   34  11.5
18    Simdega                            Kauwajore/96       Jhonson surin    Somra Soreng   34  11
19    Simdega                          Naumil Mahuatoli/126    Silwanti Barwa    Jawra Barwa   56  11
20    Simdega                           mushlim Basti/95     Sahjabe ansari    Sajid Ansari   43  11.5
21    Simdega                            Baharupta/62      Sirish Soreng    Lawren Soreng   25  11
22    Simdega                            Sabbatoli/59      Olena Lugun     Sabru lugun   32  11.5
23    Simdega                           Elema Girja toli/39     Eric kongari   Royalen Kongari  34  11
24    Simdega                           Baki barka toli/15     pyari dang     Ajay Dang    10  11.1
25    Simdega             Bano              Nimtur/65      Karishma Kumari    Mangal Singh    8  11
26    Simdega                             Nimtur/65       Kami Kumari     Shitlo Singh   14  11
27    Simdega                           Bumbulara east/64     hiramani Lugun   Buddhwa Lugun    7  11.5
28    Simdega                           Parotongri toli/14   Magdali Kandulna   Raiya kandulna   25  11.5
29    Simdega                           Parotongri toli/14    Monica Surin     Vijay Surin   11  11.1
30    Simdega                            Barkatoli/112      Suman lugun      Tuna lugun   19  11.3
31    Simdega                               Ella Khas /38   Radha kumari   Tamrahawadh singh  45  11.5
32    Simdega                            Ella Khas /38      Sakhsi Jojo      Sevan Jojo   46  11.4
33    Simdega                             Chansaiy/89       Akash Jojo      Vinod Jojo   17  11.5
34    Simdega                             Chansaiy/89      Albina jojo      Komal jojo   23  11.3
35    Simdega                          Hating hode girja toli/4  Tikeshwar Singh   Shubhadra Devi   45  11.4
36    Simdega                          Hating hode girja toli/4  Dulari Kumari    Sitamani Devi   40  11.2
37    Simdega                             Rainsiya/20     Navneet Kerketta   Jusab Kerketta  24  11
38    Simdega                          kanjoga harijan toli/114   Sahil ram     gopichand ram   15  11.5
39    Simdega                            tangar toli/95     rima kerketta    Sawana kerketta  13  11.5


   C:\Docstoc\Working\pdf\502c5bf8-a603-4575-8e41-988d3628c4f7.xlsSheet1
40    Simdega                               tangar toli/95  rimish Dung dung    ravi dung dung  72  11.1
41    Simdega                               shinath pur/63    Arpan kullo      Binay kullo   24  11
42    Simdega                                Kinbera/47    barati Kerketta  Buddhwa Kerketta  10  11.5
43    Simdega                               Kiundpani/91   Rushelina dundung   justin dung dung  23  11.5
44    Simdega                               Barashloya/70    Sujata Kumari    bhupendra Singh  40  11.5
45    Simdega                               Barashloya/70    Palak kumari     Kishore Sahu   11  11.5
46    Simdega                                 ramjari     Aniska Kuamri     Rajesh Bage   12  10
47    Simdega                               bellotoli/73   Shukar mani Kumari  Shyam lal singh  18  11.5
48    Simdega                              Jamtoli/1       Sunny nAyak     Pradeep Nayak   18  11.5
49    Simdega                            kundur dega /3      Munni kumari      birsa Singh   7  11
50    Simdega                           ramjari tetar toli/107   Satish Badaiek    Arjun badaiek   20  11.5
51    Simdega                             Morhatoli/80      Nirmala Surin      Masi Surin   16  11.5
52    Simdega                           tutilkel girja toli/23    Alena Dang     levyam Dang    8  11.5
53    Simdega                              Navatoli/13      Ankita kumari     Binay mehto   8  11.5
54    Simdega                              Setasoya/55     Shushhma Buddh    Sushana buddh   12  11.5
55    Simdega                              kurpani/33       Adam Kiro      Nilton Kiro   31  11
56    Simdega                              kurpani/33       Amrita Kiro     Nilton Kiro   54  11
57    Simdega                              kurpani/33      Suryavati kumari   govardhan lohra  72  11.5
58    Simdega                              girjatoli/4      premika kullu     Lotam Lullu   9  11.5
59    Simdega                             Kachupani/21       Ansu nayak      Sethu Nayak   55  10
60    Simdega                             Kachupani/21      Shakti kumari     shukru Nayak   45  10.5
61    Simdega                            Nakti kacchar/11     Viramani Samad    Anhom Samad    11  11
62    Simdega                              letabera/18     Budhwa Pradhan    Ramnit pradhan   31  11.5
63    Simdega                               kasira/8       Nitish tirkey    kishore tirkey  26  11.5
64    Simdega                               kasira/8       nirmala kindo   karankash kindo  25  11.5
65    Simdega                             Baliya jore/7      Duryati Patro     Vijay Patro   22  10.5
66    Simdega                            Rengar bahar/15     Sadhna kumari     Dilip Lohra   23  11.2
67    Simdega                            Nakti kacchar/11      Pratima kullo    Ishmaiel Kullo  40  11.5
68    Simdega                           Kilesera bhandar toli    sujayana tirkey    Chaitu Tirkey  12  11.5


   C:\Docstoc\Working\pdf\502c5bf8-a603-4575-8e41-988d3628c4f7.xlsSheet1


                     Bolba
69    Simdega                             Nakti kacchar/11    Neha Bara    Akhilesh Bara   8  11.5
70    Simdega                             Baliya jore/7    Suddha Tirkey    Ramesh tirkey  30  11.5
71    Simdega                             Baliya jore/7    Ujjwal tirkey    keshri Tirkey  14  11.5
72    Simdega             Bolba              Baliya jore/7    Nirmala Tirkey   Middha tirkey  22  11.5
73    Simdega                              Ramtoli/2     Sagar Pradhan   Balram pradhan  48  11.5
74    Simdega                              Ramtoli/2     Mamta Soren    Albinush Soren  47  11.5
75    Simdega                              girjatoli/4    namlem Kullu    Lawren Kullu   18  11.5
76    Simdega                              girjatoli/4   Bhusan Dungdung   Basil Dungdung  25  11.5
77    Simdega                              Bakhritoli     Mukti tirkey    Niroj tirkey  51  11.5
78    Simdega                              Bakhritoli     Rajdev singh  Bishamber Singh  48  11.5
79    Simdega                              Bakhritoli     Ranbir Kumar    Jairam Manjhi  24  11.5
80    Simdega                              Bakhritoli     Gauri kumari   Maheshwar Nayak  16  11.5
81    Simdega                             Belkubba /28     Ashwin Bah     Silvester Bah  37  11.5
82    Simdega                               Bardhar      Suganti Ekka   Baishakhu Ekka  57  11.5
83    Simdega                               Maritola    Abhing Dung dung  Sukku Dung dung  23  11.5
84    Simdega                               Porkher      Asit Manjhi     Inda manjhi  23  11.5
85    Simdega                              Behrin basa      gulshan     Apurv Kindo   36  11.5
86    Simdega                             Pakar bahar/151      Jamati    Buddhram Singh   34  11.5
87    Simdega                             Pakar bahar/151     Deepika    Buddhram Singh   62  11.5
88    Simdega                             Pakar bahar/151     Shivani    Ramdhan Singh   39  11.5
89    Simdega                             Mushlim Toli    Manisha Kumari   buddhu Lohra   15  11.5
90    Simdega                              Bhattitoli      Baljira      Md.Gaffar   14  11
91    Simdega                              Bakri konna     Sameer Kuzur    Subodh Kuzur   15  11.5
92    Simdega                             Londra Loppa     roshni Bajo     Vinod Bajo   26  11.5
93    Simdega                              Tongri toli     Basant Kumar     nilam Devi  10  11.5
94    Simdega                               Tongri toli  Anthresh Dungdung Anjela Dung dung  11  11.5
95    Simdega                               Bhursi Tangar   Nilu Soren    Phuljens Soren   9  10.1
96    Simdega                                lohra toli   Jiren Kumari   chaitan Gwala   40  11.2   C:\Docstoc\Working\pdf\502c5bf8-a603-4575-8e41-988d3628c4f7.xlsSheet1
97    Simdega                               lohra toli   Nandkishore Gwala   Kanchan Gwala   17  11.5
 98    Simdega                              lohra toli     poonam Kido      Birsa kiddo   30  11.5
 99    Simdega                              tansera 1      binay Toppo     Xavier Toppo   18  11.5
100    Simdega                              tansera 1    chunmun Kumari    Ganesh Prasad   18  11
101    Simdega                              Pandripani      Shiva manjhi    Kandru Manjhi   24  11.5
102    Simdega                              jhari toli    hemanti Kumari    hira Pradhan   11  11.5
103    Simdega                              jhari toli     Prerna Tirkey    Vinod Tirkey   18  11.5
104    Simdega                             Longe pani      Sarita Kumari    Devnath Munda   21  11.2
105    Simdega                            Jogbahar Deepatoli   Sikha Kerketta   Lotem Kerketta   7  11.5
106    Simdega                              Kerberra 1      Jyoti Kumari   Ramchandra Singh  24  11.5
107    Simdega                               Kerberra 1   Priya Archana Kujur  Amardeep Kujur   8  11.1
108    Simdega                             Kerberra 1     Aneesh Kerketta  Arnesh Kerketta    9  11
109    Simdega                             Kerberra 1       Namrata tete   phujen tete    16  11
110    Simdega                             Kerberra 1      jasmati Kumari  ramsay Nayak     8  11.5
111    Simdega                              Jog pani      Ankita Soreng   patrik Soreng    8  10.2
112    Simdega                            Kochedega Khas     rekha Kumari  Meghnath Singh    17  11.5
                    Simdega
113    Simdega                           bhelwadih Purab toli   Rajendra Sahu    lalu sahu     8  9.5
114    Simdega                            Kadru konna      Archana Soreng  Phujens Soreng    7  11.5
115    Simdega                             Sarlaunga      Birsa Khadiya   Etwa khadiya     7  11.5
116    Simdega                             Sarlaunga     Buddha Khadiya   Chmra khadiya     8  10.5
117    Simdega                             Sarlaunga      Aprita Khadiya   Villi Khadiya    10  11.5
118    Simdega                             Sarlaunga     Vrinda vati Kumari  ramesh Singh     8  11.5
119    Simdega                             Sarlaunga      Deepika kumari    Anil Shah     9  10.5
120    Simdega                           kochedega Navatoli   Somari dung dung Jaiwan dungdung     12  11
121    Simdega                             bhudutoli      Rodrix Kullu    Anil kullu    18  11.5
122    Simdega                             bhudutoli      Iccha kerketta Kenown Kerketta    20  10
123    Simdega                             bhudutoli     rimmi Dungdung tarsiyus Dungdung    22  11.5
124    Simdega                             khairantoli      Saif Ali Khan   Avtari khatun    11  11.5


   C:\Docstoc\Working\pdf\502c5bf8-a603-4575-8e41-988d3628c4f7.xlsSheet1
125    Simdega                              khairantoli      Mohijma        Mohh    36  11.5
126    Simdega                              khairantoli      Abu jaid      Guljan Ara  40  11.5
127    Simdega                              khairantoli       Faisal     Salma khatun  18  11.5
128    Simdega                              Kadamukha      Urmila Soreng    Amrit Soreng  18  11.3
129    Simdega                              gosai toli    Sushanti kumari    krishna Nayar  14  11.5
130    Simdega                               Sogra 2      Abhishek tigga   Anurodh tigga  11  11
131    Simdega                              goriyabahar     asma manjhi   Ramjatan Manjhi   7  11.5
132    Simdega                              goriyabahar     Mamta Manjhi     Kritan Manjhi  7  11.5
133    Simdega                              Sundarpur    Arachana Kumhar    Anil Kayatha  13  11.5
134    Simdega                             Sevai Navatoli   Bindeswar pradhan  Rajendra Pradhan  10  11.5
135    Simdega                              Viringa toli   Sabnam Dungdung   Tintush Dungdung  16  11.5
136    Simdega                              Diya pathal     Arpan kullu     prabal kullu  38  11.5
137    Simdega                              Diya pathal    radhika Kumari    December Ram   18  11.5
138    Simdega                              Diya pathal    Sushma Kumari    Anand pradhan   7  11.5
139    Simdega                             Jaijera Kani/19    Guddi Kumari    loknath manjhi  12  11.3
140    Simdega                             bondo bari/128     Ashish Bah     Mahima Bah    8  11
141    Simdega                             Ghutbahar/105     dipika Kindo    Suman Kindo   18  11.5
142    Simdega                             Ghutbahar/105     Albert Xess     Xerong Xess   24  11.5
143    Simdega                            Machiya ghat/133    Sonu Pradhan    Narayan Pradhan  7  9
                                                            Romanush
144    Simdega                               Jaratoli/23   Sudha Dungdung             31  11.5
                                                            Dungdung
145    Simdega                              Longotoli/75    Upasan a Lakra    Ranjeet Lakra  12  11.5
146    Simdega                             Karamdih -2/41    Priyali Kuzur    francis Kuzur  20  11.5
147    Simdega                               Sawa/44     pramod Lakra     Prateek Lakra  23  11
148    Simdega                               Sawa/44     Aseria Khalco    Nilyush khalco  26  11
149    Simdega                             badki Biyura/34   Saraswati Kumari    loman Saiy   9  11.5
150    Simdega                              Gwar Toli/53    Satish korwa     Arjun Korwa   9  11.5
                    Kurdeg
151    Simdega                             Sirghgagh toli/96   Anita Kumari    Somaro Manjhi   13  11.5
152    Simdega                             Kadam toli/33    Nisha kumari    Shankar Badaiek  13  10.5   C:\Docstoc\Working\pdf\502c5bf8-a603-4575-8e41-988d3628c4f7.xlsSheet1
                    Kurdeg


153    Simdega                           Karanga gudi/74       sumira minj    Sameer minj    10    10
154    Simdega                           Karanga gudi/74       reena kuzur     bimal kuzur    27   11.5
155    Simdega                             bangao/21       kareema kumari    shravan Saiy    21   11.3
156    Simdega                             bangao/21       Smriti Kerketta   John kerketta   18   11.4
157    Simdega                            Asanbera/62       Krishna Nayar    rajendra nayar   17   11.5
158    Simdega                           makardhara/125      Sumira Kuzur    Santosh Kuzur    8    9.2
159    Simdega                             Jaratoli/23       reshma tirkey  Kornelius Tirkey   15   11.5
160    Simdega                           tetartoli Kersai/93    Anamika Lakra    yeshudas lakra   17   11.5
161    Simdega                           tetartoli Kersai/93    Anuskha bekh     Praful bekh    17    11
162    Simdega                           Rengar bahar/24     rajkumar baitha   Shubhak Baitha    7    9
163    Simdega                            Pratap pur/54     Shyamant Tirkey  nain shukh Tirkey   41   11.5
164    Simdega                           konmerla khas/119       Jisan ansari  Jepaudar Rahman    5   11.2
165    Simdega                          Tikara patni chola/131    Mohanbihaniya   kunwar Bijiyan    4   11.5
166    Simdega                         karpani toli baghtoli/128  sisaliya kundlana  james kundlana    3   11.4
167    Simdega                         karpani toli baghtoli/128  manisha khatun    amrit lugunu    4   11.3
168    Simdega                             firka 122        Punam tete      soma tete    5   11.5
169    Simdega                             firka 122      Ghuran sorueng   Budhwa sourang    3yrs   11.3
170    Simdega                          Odega kadamtoli/112       Birsi Jojo     Sukad Jojo   3yrs   11.5
171    Simdega                          Odega kadamtoli/112      Savinta Joja   Jaimangle Jojo   3yrs   11.3
172    Simdega                             Toniya 92       Nobel Kundluna   Jivan kundluna    1.5   11.4
173    Simdega                              Tati 89       Jinita Kundluna  Marset Kundluna   3yrs   11.5
174    Simdega                              Tati 89        Junul Lugun    Lohara Lugun    3yrs   9.9
175    Simdega                            Dingurpani 97       Kuwari Dang     Anand Dang    5yrs   11.5
176    Simdega                              Farsa 84        Sonari Jorgo     Ilyas Jorgo  2.5 yrs  10.7
177    Simdega                              Farsa 84       Harsita Kumari    Naresh Singh   3yrs   11.4
178    Simdega            Jaldega              Kutginda       Sarita Kundluna  Ghurun Kundluna   1yrs   11.3
179    Simdega                           Jaldega pahan toli      Puspa singh      Feku Turi   1yrs   11.4
180    Simdega                              Biratoli      Darighawan Dinga    Jonsan linga  1.5 yrs  11.2
181    Simdega                           Beluga janghar toli     Sima Topana    Bhadba Topana   2.9 yrs  11   C:\Docstoc\Working\pdf\502c5bf8-a603-4575-8e41-988d3628c4f7.xlsSheet1
182    Simdega                            Beluga janghar toli   Sunskhui Lugunu  Ganga Lugunu    9.2   10
183    Simdega                              Diurugdha       Taswin suriv    Nikhil suriv  11 month  11.5
184    Simdega                              Diurugdha       Bisimaya digh    Bisal digh    23   11.5
185    Simdega                              Junagih         lovgolu   Ramchandra Golu    8   11.2
186    Simdega                            Buloamora Khas     Navodiva kumri   Shyam Singh    16   11.5
187    Simdega                            Buloamora Khas      Alda kumri   Manoj bhuulana   15   11.5
188    Simdega                             Bulokara Khas     Bonmari Kumri    Dasnayak     12   11.5
189    Simdega                             Tinagina Khas      Binay Khurin    Jodh surin    14   11.5
190    Simdega                             Mechodoga       Somari tugunu   Daud lugunu     9    11
191    Simdega                             Mechodoga       Suman tugnunu   Daud lugunu    19   11.5
192    Simdega                             Mechodoga        Amisa hoge    Nonsev Dauri    24   11.5
193    Simdega                               Dhobhapani 51   Atorain Daung  Umbloun Daung    15    11

194    Simdega                               Dhobhapani 51   Priyanka Lugunu  Mansukh Lugunu   11    11

195    Simdega                               Dhobhapani 51   Anand Daung    Salmon Daung    22    11

196    Simdega                           Rajaboss Girjatoli/44   Suraj Karketa   Birsa Karketa    8    11

197    Simdega                           Rajaboss Girjatoli/44   Amarn Kunduluna  Jolan Kunduluna   12    11.5

198    Simdega                               Kerupandari /48  susuita Lugunu  Rajesh Lugunu   12    10
199    Simdega                               Pangniphar 132   Anita kindo    James kindo    9    11.5
200    Simdega                               Farsapani/118   Shivram manghi  Kunwar Manghi    11    11
201    Simdega                                Alsanga 34    Kanti Sounga  Rousana Sournge   9    11.5
202    Simdega                         Taroboga bhandar toli-91    Gyatri Kumari   Magan vijiya   22    11.4
   C:\Docstoc\Working\pdf\502c5bf8-a603-4575-8e41-988d3628c4f7.xlsSheet1
203    Simdega                         Taroboga bhandar toli-91   Sujata Kumari   Gandur paiyak   18  11.4
204    Simdega                               Kadamdih 113    Jaisi Kulu    Biliyam kulu   12  10.5
205    Simdega                               Kadamdih 113   Dipaka Kumari   Arjun sonpat   33  11.5
206    Simdega                               Kadamdih 113   Sachin tetai    Sushil tetai   15  11.5
                 Thethaitanagar
207    Simdega                               Kadamdih 113  Nilamdungdung   sukul dungdung   12  11.5
208    Simdega                               Kadamdih 113   Aryan Kulu    Philip Kulu    23  10.5
209    Simdega                             Lathakhaman 29    Bela banga    Philip Kulu    12  11.5
210    Simdega                                Gelsera 1    Asbin kujur   Alselam kujur   7  9.1
211    Simdega                               Gugurtoli 24   Guni kumari   victoriya kerkata  24  11.5
                                                          ale kalmush
212    Simdega                          Kukupani Bhandar toli   Ritu dungdung            16  11.5
                                                          dungdung
213    Simdega                             Kaldegapatra toli  mukesh dungdung   ale kalmush   36  11.5
                                                          dungdung
214    Simdega                             Kaldegapatra toli  Jaisidungdung    ale kalmush   15  10
                                                          dungdung
215    Simdega                             Kerya Mahto toli   sonam lugunu   Filbinna lugnunu  7  11.5
216    Simdega                             Kerya Mahto toli    Arun giddi    Sukko giddi    12  11
217    Simdega                             Kerya Mahto toli    Asma minj    Suchita minj   12  11.5
218    Simdega                             Kerya Mahto toli   Sheba kumar   Chandani Bariyak  28  11.5
219    Simdega                            Tarabiga bhandari   Kusuam kumar    Hudan bina    12  11.5
220    Simdega                                Jampani     Punam bago    Bardani bago   24  11.5
221    Simdega                                Jampani    Sukhmani indwar   Suniindwar    -  11
   C:\Docstoc\Working\pdf\502c5bf8-a603-4575-8e41-988d3628c4f7.xlsSheet1
222    Simdega                            Pandarpani Dumar
223    Simdega                               Rainsiya/20    Navneet Kerketta   Jusab Kerketta   24  11
224    Simdega                          kanjoga harijan toli/114     Sahil ram     gopichand ram   15  11.5
225    Simdega                               tangar toli/95    rima kerketta   Sawana kerketta  13  11.5
226    Simdega                               tangar toli/95   rimish Dung dung   ravi dung dung   72  11.1
227    Simdega                               shinath pur/63    Arpan kullo     Binay kullo   24  11
228    Simdega                               Kinbera/47     barati Kerketta   Buddhwa Kerketta  10  11.5
229    Simdega                               Kiundpani/91    Rushelina dundung   justin dung dung  23  11.5
230    Simdega                               Barashloya/70    Sujata Kumari    bhupendra Singh  40  11.5
                    Kolebira
231    Simdega                               Barashloya/70    Palak kumari     Kishore Sahu   11  11.5
232    Simdega                                ramjari     Aniska Kuamri     Rajesh Bage   12  10
233    Simdega                               bellotoli/73   Shukar mani Kumari  Shyam lal singh  18  11.5
234    Simdega                               Jamtoli/1       Sunny nAyak    Pradeep Nayak   18  11.5
235    Simdega                             kundur dega /3      Munni kumari     birsa Singh    7  11
236    Simdega                           ramjari tetar toli/107   Satish Badaiek   Arjun badaiek   20  11.5
237    Simdega                              Morhatoli/80      Nirmala Surin     Masi Surin    16  11.5
238    Simdega                            tutilkel girja toli/23    Alena Dang     levyam Dang    8  11.5
239    Simdega                              Navatoli/13      Ankita kumari    Binay mehto    8  11.5
240    Simdega                              Setasoya/55     Shushhma Buddh    Sushana buddh   12  11.5
   C:\Docstoc\Working\pdf\502c5bf8-a603-4575-8e41-988d3628c4f7.xlsSheet1
ftyk & fleMsxkA  nksuks   ifjokj dk lEidZ la0
iSj@'kjhj esa
  lqtu
¼gk¡@ugha½

    9               10

   no
   no
   no
   no
   no
   no
   no
   no
   no
   no
   no
   no


  C:\Docstoc\Working\pdf\502c5bf8-a603-4575-8e41-988d3628c4f7.xlsSheet1
 no

 no

 no
 no
 no

 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no

 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no          8102802233
 no           9631070623
 no           9304154337


C:\Docstoc\Working\pdf\502c5bf8-a603-4575-8e41-988d3628c4f7.xlsSheet1
 no
 no          8102556528
 no
 no
 no
 no
 no

 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no           9693790982
 no           9798229916
 no           9835708425
 no           810383008


C:\Docstoc\Working\pdf\502c5bf8-a603-4575-8e41-988d3628c4f7.xlsSheet1
 no
 no
 no           9693724873
 no           9693724873
 no           9798132697
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no           9386556337
 no           8002400061
 no           9162897780
 no           9386217925
 no           9386217925
 no
 no           9608835638C:\Docstoc\Working\pdf\502c5bf8-a603-4575-8e41-988d3628c4f7.xlsSheet1
 no           9608835638
 no           9608835638
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no


C:\Docstoc\Working\pdf\502c5bf8-a603-4575-8e41-988d3628c4f7.xlsSheet1
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 noC:\Docstoc\Working\pdf\502c5bf8-a603-4575-8e41-988d3628c4f7.xlsSheet1
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 yes
 no
 no
 no
 noC:\Docstoc\Working\pdf\502c5bf8-a603-4575-8e41-988d3628c4f7.xlsSheet1
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no

 no

 no

 no

 no

 no
 no
 no
 no
 no          96937077374
C:\Docstoc\Working\pdf\502c5bf8-a603-4575-8e41-988d3628c4f7.xlsSheet1
 no          96937077374
 no           9693160027
 no           9693160027
 no           9693160027
 no           9693160027
 no           9693160027
 no          98011368842
 no           8102793997
 no

 no

 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no           9693707374
 no           9955576916
 no
C:\Docstoc\Working\pdf\502c5bf8-a603-4575-8e41-988d3628c4f7.xlsSheet1
 no          8102802233

 no           9631070623
 no             9304154337
 no
 no          8102556528
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
 no
C:\Docstoc\Working\pdf\502c5bf8-a603-4575-8e41-988d3628c4f7.xlsSheet1
                             vfr xEHkhj dqiksf"kr cPpksa dh igpku d
                                 ¼vkaxuckM+h dsUnz Lrjh; izi=½
6 ekg ls ik¡p o"kZ rd ds cPpks dh lwph
*  ftudk MUAC eki & 11-5 ls0eh0 ;k mlls de gksa vFkok
*  ftuds nksuksa iSj@'kjhj esa lwtu ls izHkkfor cPpksa dh lwph

Ø0   ftyk dk uke  ifj;kstuk dk uke  dsUnz dk uke@dksM la0
la0
 1     2         3          4
 1  simdega    simdega        Mudiya sutram 120
 2  simdega    simdega          Belgarh III
 3  simdega    simdega        Kudrum purab toli
 4  simdega    simdega          Taphadih 52
 5  simdega    simdega        Kudrum Pahan toli
 6  simdega    simdega        kudrumpahan toli2
 7  simdega    simdega         Mahkur toli 99
 8  simdega    simdega         Mahkur toli 99
 9  simdega    simdega           Bhatitoli
 10  simdega    simdega          Togri toli
 11  simdega    simdega          Togri toli
 12  simdega    simdega         BhuskiTangar
 13  simdega    simdega           Lohratoli
 14  simdega    simdega           Jharitola
 15  simdega    simdega           Jharitola
 16  simdega    simdega          Lodraropa
 17  simdega    simdega          Lodraropa
 18  simdega    simdega         ChandTanger
 19  simdega    simdega           Chirotoli
 20  simdega    simdega          Karamtoli
 21  simdega    simdega           Samtoli
 22  simdega    simdega          sundarpur
 23  simdega    simdega          Sundarpur
 24  simdega    simdega         Kijarinavatoli
 25  simdega    simdega           Dipti toli
26 simdega   simdega    Jhundutoli
27 simdega   simdega    Jhundutoli
28  simdega  simdega    Jhundutoli
29  simdega  simdega    Mahua toli
30  simdega  simdega     Taisara I
31  simdega  simdega     Taisara I
32  simdega  simdega     Taisara I
33  simdega  simdega   Gotra naya toli
34  simdega  simdega   Gotra naya toli
35  simdega  Kolevira  Galaytoli bazar toli
36  simdega  Kolevira   Adega Khas
37  simdega  Kolevira  Adega Bazar toli
38  simdega  Kolevira   Kolevira purvi
39  simdega  Kolevira   Kolevira purvi
40  simdega  Kolevira    Sundratoli
41  simdega  Kolevira    Noradega
42  simdega  Kolevira    Besarajara
43  simdega  Kolevira     Bokba
44  simdega  Kolevira    Kenbira
45  simdega  Kolevira    Korko toli
46  simdega  Kolevira    Raisiya toli
47  simdega  Kolevira    Bongram
48  simdega  Kurdeg     Chapatadh
49  simdega  Kurdeg      Rasu
50  simdega  Kurdeg   Khinda Bhandar toli
51  simdega  Kurdeg     Khalijor
52  simdega  Kurdeg    Bhalbhanda
53  simdega  Kurdeg    Bhalbhanda
    vfr xEHkhj dqiksf"kr cPpksa dh igpku dk vfHk;ku
        ¼vkaxuckM+h dsUnz Lrjh; izi=½
                                           ftyk & fleMsxkA

kfor cPpksa dh lwph

         cPps dk uke    firk dk uke@ekrk dk  mezz    MUAC eki la0
                       uke
            5          6       7        8
       Lalita Jojo      Ruth Jojo          24      11.1
       Nikita kumari     Lalmati Devi         11      11.5
       Alka Kumari      Sampaiyat Devi        12      11.2
       Pursotum Gop     Pantazi Devi         20      11.2
       Suganti kumari    Aghnu Pradhan        18       10
       Pravati Kumari    Somara Pradhan        14       10
       Anupa sorenga     Nirmala Sorenga        7      10.5
       Nishanta Lakra    Hemlata Lakra         7      11.5
       Banjira        Md.Gapphar          15       11
       Anjali Kumari     Hemanti devi         17      11.5
       Kisan Mahto      Sarita Devi         60      11.4
       Nittu Sorueng     Phuljons sorueng       12      10.8
       Aman Lohra      Sanjay Lohra         21      11.5
       Hemanti Kumari    Hira Pradhan         14      11.5
       Prena Triki      Vinod Triki         19      11.5
       Anjula Barjo     Vinod Barjo          8      11.5
       Rasmi Kerketta    Fidda Kerketta        7       9.5
       Suraj Kumar      Ranjit Tirki         18       11
       Khusboo Kumari    Ranthu Nayak         12       11
       Angana Ekka      Amrit Ekka          10       10
       Roshni Kumari     Ramesh Chamaniya       18      10.5
       Anishkumar badaiyak  Sunil badaiyak        30      11.5
       Ritika Kiddo     Sanjay Kiddo         22       11
       Archana Kaittha    Anil Kaitha         17       11
       Sarojni Kheras    Javiour kheras        19      11.5
Ichha kerketta     Suhani kerketta   48  11.5
  Road khis khullu  Anemia kullu    25  11.5
Rimi shruti dung    Nirmala Dundung   25  11.5
Devanand Mali     Guriya Devi     11   11
Sumita Devi      Tetrau paiyak    36   11
Binay toppo      Javiour toppo    17  11.5
Bindiya kumari     Paskal badhwar   10   10
Sherya toli      vinay lakra     15  11.5
Nilesh Dundung     Stri khopar     28  11.5
Situu singh      Kastu singh     12  11.5
Avisan Samad      Sekal Samad     12  11.5
Jaggnath pd.      Vishnu Pd.      9  11.5
Pradip Dungdung    Chullu Dungdung   11  10.5
Laxmi Dungdung     Rajan Dungdung    7  10.5
Anurita topono     Mangal Topono    36  11.5
sanjay lugunu     Iliyazar lugugunu  24  11.5
Saniyaro samad     lalita samad    17  11.5
Jivanti lugunu     Cristri lugunu   13  11.5
Barati kerketta    Budhwa Kerketta   24  11.5
Kurban khan      Sekh mabuuddin    7   11
Abhisekh Bagge     Javiour Bagge    25  11.1
Imaliya Bagge     Budhwa Bagge    36  11.5
Sapana Kumari     Jairam Charo    13   11
Amrita Minj      Slatin Minj     17  11.5
vishnu Manghi     Bajrang Manghi   28  11.5
Tulsi Kumari      Kishor Sai     21  11.5
Jasanti triki     Jon triki      13  11.5
Devanti Kumari     Chitranjan Khokha  9   11
ftyk & fleMsxkA  nksuks   ifjokj dk lEidZ la0
iSj@'kjhj esa
  lqtu
¼gk¡@ugha½

   9        10
           9939218847
           9939630647
           8102795146
           9608383281

           7998502091
           8969602991
           8969602991
           9386556337
           9386217925

           9199179764
           9608835638           9162897780
           95723035071
           8002677892

           8754421161

           8002704365

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:1/25/2013
language:Unknown
pages:25