Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Gioi thieu he thong camera ip và giai phap camera ip by tranhong131982

VIEWS: 31 PAGES: 98

Giới thiệu Hệ thống camera ip và Giải pháp camera ip

More Info
									Giới thiệu Hệ thống camera ip và
    Giải pháp camera ip
            Nội dung
• Góp nhặt về IP camera
• Giải pháp IP camera Biển Bạc
 —Giải pháp sử dụng đầu ghi IP camera của
  —Giải pháp sử dụng phần mềm NUUO IP+
  —Giải pháp sử dụng phần mềm View100
            IP camera
   camera ip của có 2 dòng sản sản phẩm:
1Ệ Office Products: BL-C Series, BB-HCM Series
  • Home use: BL-C1, BL-C101, BL-C121, BL-C140, BL-C160,
   BL- C111, BL-C131, BL-C210, BL-C230
  • Business use: BB-HCM371, BB-HCM511, BB-HCM531, BB-
    HCM527, BB-HCM547, BB-HCM580/581, BB-HCM715, BB-
    HCM735, BB-HCM701, BB-HCM705


     Chi tiết tính tăng kỹ thuật xem tại:
2. Security Products: I-Pro Series, I-Pro smart HD Series
• I-Pro Series: WV-NP240, WV-NP304, WV-NF284, WV-NW484S,
  WV-NF302, WV-NS202, WV-NS950, WV-NW960
• I-Pro Smart HD Series: WV-SP102, WV-SP105, WV-NP502, WV-
  SP306, WV-305, WV-SP302, WV-NW502S, wV-SF336, WV-
  SF335, WV-SF332, WV-SF346, WV-SF342, WV-Sf355, WV-
  Sf352, WV- SC384, wV-SC385, WV-SW395
Chi tiết tính năng kỹ thuật xem tại:

      JPEG, MJPEG, MPEG4, H264
• Trong lĩnh vực Camera giám sát sử dụng 4 chuẩn hình
 ảnh chủ yếu là: JPEG, MJPEG, MPEG4 va H264.
• MPEG4 có thể truyền hình ảnh với kích cỡ và chất lượng
 tương đương mà chỉ chỉ chiếm 50% băng thông và dung
 lượng so với MJPEG.
• H264 có thể truyền hình ảnh với kích cỡ và chất lượng
 tương đương mà chỉ chỉ chiếm 70% băng thông và dung
 lượng so với MPEG4.
• Hiện nay tất cả các model IP camera của Panasonic đã hỗ
 trợ chuẩn hình ảnh MPEG4, một số model đã hỗ trợ
 chuẩn H264. (có thể chuyển đổi việc sử dụng MPEG4 và
 H264 nhưng không thể sử dụng đồng thời).
• Với JPEG và MJPEG, hình ảnh truyền từ camera đến PC là các
 hình ảnh đầy đủ (I-FRAME). Với MPEG4 và H264 thì trong một
 nhóm hình ảnh truyền từ camera đến PC, chỉ có 1 I- FRAME còn
 lại là các B-FRAME và P-PRAME (các sai khác so với frame ban
 đầu I- FRAME).
• Việc ra đời MPEG4 và nhất là H264 cho phép truyền hình ảnh với
  độ phân giải cao từ SERVER (Camera) đến các CLIENT (PC) mà
  không chiếm dụng băng thông quá lớn.
 • Bảng so sánh băng thông của IP camera Panasonic với độ
  phân giải 640x480, frame rate = 30 hình/giây, chất lượng ảnh:
  Normal

     Camera      BL-C/ BB-HCM Series  WV-Series
     VGA, MJPEG    8400 Kbps       12480 Kbps

     VGA, MPEG4/H264  2048 Kbps       2048 Kbps

 V                          w


Số hình/giây (Frame Rate) tối đa của
   mỗi camera là bao nhiêu ?
Bảng sau liệt kê maximum frame rate của camera Panasonic
 Office Products
• Resolution: VGA
• Quality: Standard
• Số hình/giây được tính khi có 1 người truy cập
      Camera       MJPEG  MPEG4   H264
      BL-C1 7.5

      BL-C101       15    30

      BL-C121       15    30

      BL-C140       15    30

      BL-C160       15    30

      BL-C111       15    30

      BL-C131       15    30

      BL-C210       15    30     30

      BL-C230       15    30     30
      Camera       MJPE   MPEG4  H26
       BB-HCM371     G
                10        4

       BB-HCM511     15    30

       BB-HCM531     15    30

       BB-HCM527     15    30

       BB-HCM547     15    30

       BB-HCM581/580   15    30

       BB-HCM701     15    30    30

       BB-HCM705     15    30    30

       BB-HCM731     15    30    30

       BB-HCM735     15    30    30Với MJEG: maximum frame rate của camera phụ thuộc vào số lượng
 người đang truy cập camera vào thời điểm đó. Ví dụ: BB-HCM 581,
 với độ phân giải 640x480, chất lượng ảnh Standard, 1 người trUy
 cập thìmaximum frame rate là 15fps, nhưngvới 2 người trUy cập
 đồng thời thì maximum frame rate cho mỗi người là 7.5 fps.
• Với MPEG4 và H264 maximum frame rate đến mỗi người truy cập là
 như nhau nhưng maximum bitrate sẽ thay đổi. Ví dụ: BB-HCM705 có
 maximum frame rate là 30 fps, maximum bitrate là 2048 Kbps. Khi có
 2 người truy cập đồng thời thì maximum frame rate vẫn là 30fps
 nhưng maximum bitare cho mỗi người chỉ là 1024 Kbps, tương
 đương với việc chất lượng hình ảnh bị giảm đi. Maximum frame rate
 có thể đặt được trong camera.
• Ngoài ra maximum frame rate của mỗi camera còn phụ thuộc vào
 chất lượng ảnh được setup trong camera.
• Maximum frame rate của Panasonic I-Pro Series / MJPEG
  Áp dụng với các Model: WV-NS202, WV-NP244, WV-NF284, WV-
   NW484, WV-NS202A, WV-NS954, WV-NW964
  Xét trong các điều kiện: Refresh interval (JPEG): 30fps, Image
   capture size: VGA, Image quality: 6 (about 42KB), MPEG-4
   transmission: OFF, Audio mode: OFF, VMD alarm: OFF
     # of user access    JPEG frame rate
        1 user        29.7 fps
        2 user         16 fps
        3 user         10 fps
        4 user         8 fps
        5 user         6 fps
        6 user         5 fps
        7 user         4 fps
        8 user         4 fps
• Maximum frame rate của Panasonic I-Pro Series / MPEG4
• Áp dụng với các Model: WV-NS202, WV-NP244, WV-NF284,
 WV-NW484, WV-NS20 2A, WV-NS954, WV-NW964
• Xét trong các điều kiện MPEG-4 transmission: ON, Image
 quality: Normal, Image capture size: VGA, Refresh interval
 (MPEG-4): 3sec, Audio mode: OFF, VMD alarm: OFF
   # of user                   MPEG-4 bit rate settings
   access
          4096kbps     2048kbps     1024kbps        512kbps  64kbps
   1 user      30 fps      30 fps       29 fps        17 fps  0.6 fps
   2 user      30 fps      30 fps       29 fps        17 fps  0.6 fps
   3 user      N/A       30 fps       29 fps        17 fps  0.6 fps
   4 user      N/A       30 fps       29 fps        17 fps  0.6 fps
   5 user      N/A       N/A        29 fps        17 fps  0.6 fps
   6 user      N/A       N/A        29 fps        17 fps  0.6 fps
   7 user      N/A       N/A        29 fps        17 fps  0.6 fps
   8 user      N/A       N/A        29 fps        17 fps  0.6 fps

   • MPEG4 và H264 có các chế độ là FIXED BIRATE (cố
    định bitrate) và FRAME RATE PRIORITY (ưu tiên frame
    rate).
   • Bảng sau liệt kê maximum frame ở các chế độ này

MPEG-4 fixed bit rate mode (1 User* Audio=Off, Refresh-lnterval=3s)
*Model; WV-NP502, NW502
1.3 Mega Pixel mode(30fps) Frame rate (target)
  Bit rate (kbps)  64   128   256    384  512  768  1 r024  1.536  2,048  3,072  4,096
 QVGA     Fine  1    2    5    7.5  10  15   15   20    30   30   30
       Normal  2    5    10    15  20  25   30   30    30   30   30
        Low  5    10    20    25  30  30   30   30    30   30   30
 VGA     Fine  1    1    2    3   5   7.5   10   15    15   20   22.5
       Normal  1    2    5    7.5  10  15   15   22.5   30   30   30
        Low  2    5    7.5    10  10  15   20   25    30   30   30

3Mega Pixel mode(15fps) Frame rate (target)
 Bit rate (kbps)   64  128    256    384  512  768  1.024  1.536  2,048  3,072  4,096
 QVGA     Fine  1    2     5    7.5  10  15   15    15   15   15   15
      Normal  2    5    10    15  15  15   15    15   15   15   15
       Low   5   10    15    15  15  15   15    15   15   15   15
 VGA     Fine  1    1     2    3   5   7.5   10    15   15   15   15
      Normal  1    2     5    7.5  10  15   15    15   15   15   15
       Low   2    5    7.5    10  10  15   15    15   15   15   15
 H.264 fixed bit rate mode (1 User, Audio=Off.
1.3 Mega Pixel mode (3Qfps) Frame rate (target) Refresh-Inte rval=3s)
 *Model; WV-NP502, NW502 256
        64   128      384    512  768 1.024 1:536       2,048  3,072   4,096  Unlimited
  Bit rate
  (kbps)
  QVGA     5   10   20   20    30   30    30  30      30    30    30    30
  VGA     3    5   7.5  10    10   15    20  20      30    30    30    30

3Mega Pixel mode(15fps) Frame rate (target)
  Bit rate   64  128   256   384    512   768   1.024  1,536  2,048  3,072   4,096  Unlimited
  (kbps)
  QVGA     5  10   15   15    15   15     15    15  15    15    15    15
  VGA      3  5    7.5   10    10   15     15    15  15    15    15    15
 1.3 Mega Pixe! mode (30fps) Frame rate (target]
  Bii rate (kbps) 64   128 256     384    512   768  1.024  1.536 2,048  3,072  4,096 8,192
                                                        -
  QVGA    Fine 1    2   5    7.5    10   15   15    20   30   30   30
                                                        -
       Normal 5    10   15    20    25   30   30    30   30   30   30
                                                        -
        Low  10   15   25    30    30   30   30    30   30   30   30
                                                        -
  VGA     Fine 1    1   2    3     5    7.5   10    15   15   20   22.5
                                                        -
       Normal 2    5   7.5    10    15   20   22.5   30   30   30   30
                                                        -
        Low  3    7.5  10    15    20   30   30    30   30   30   30
           -    -
  4VGA    Fine         1    1     2    3    5    7.5  10   15   20   30
           -    -
       Normal        1    2     3    5    7.5   10   20   25   30   30
           -    -
        Low         3    5     7.5   10   15    20   30   30   30   30
MPEG-4 frame rate priority mode (1 User, Audio=Off, Refresh-lntervai=3s)
*Model; WV-NP502, NW502 3Mega Pixel mode(15fps) Frame rate (target)
  Bii rate (kbps) 64   128 256     384    512   768  1.024  1.536 2,048  3,072  4,096   8.192
                                                          -
 QVGA    Fine 1    2    5    7.5    10    15   15   15   15    15    15
                                                          -
      Mormal 5    10   15    15     15    15   15   15   15    15    15
                                                          -
       Low  10   15   15    15     15    15   15   15   15    15    15
                                                          -
 VGA     Fine 1    1    2    3     5    7.5   10   15   15    15    15
                                                          -
      Normal 2    5   7.5    10     15    15   15   15   15    15    15
                                                          -
       Low  3    7.5  10    15     15    15   15   15   15    15    15
           -   -
 4VGA    Fine         1    1     2    3    5   7.5  10    15    15    15
           -   -
      Mormal         1    2     3    5    7.5   10   15    15    15    15
           -   -
       Low          3    5     7.5   10   15   15   15    15    15    15

    Notice: These charts are target performance. Performance would be changed by the contrast or the motion
    in picture.
1.3 Mega Pixel mode (3Qfps) Frame rate (target)
  Bit rate   64  128   256   384   512  768 1,024 1.536 2,048 3,072 4,096 8,192 Unlimited
  (kbps)
                                                     -
  QVGA     10  15   20   30   30   30   30   30   30   30   30         30
                                                     -
  VGA      3  7.5   10   15   20   30   30   30   30   30   30         30
       -   -
  4VGA            3    5   7.5  10   15   20   30   30   30    30    30

3Mega Pixel mode(15fps) Frame rate (target)
 Bit rate  64  128   256  384   512   768    1,024  1,536 2,048  3,072  4,096  8,192  Unlimited
 (kbps)
                                                     -
 QVGA    10  15   15   15   15    15     15    15   15  15    15         15
                                                     -
 VGA    3   7.5   10   15   15    15     15    15   15  15    15         15
       -   -
 4VGA           3   5    7.5   10     15    15   15  15    15    15    15
H.264 fixed bit rate mode (1 User, Audio=Off. Refresh-Inte rval=3s)
*Model; WV-NP502, NW502target performance. Performance would be changed by the contrast or the motion
  Notice: These charts are
  in picture.
 Bao nhiêu người có thê đồng thời
 truy cập camera (Maximum User)?
• Với dòng camera Panasonic office products maximum user phụ thuộc
vào model, chuẩn hình ảnh, có sử dụng âm thanh hay không?
• Bảng sau liệt kê chi tiết maximum user với mỗi loại camera
• Tối đa số người sử dụng có thể nghe được âm thanh là 10
       Camera     MJPEG   MPEG4   H264
       BL-C1     20

       BL-C101    10     5

       BL-C121    10     5

       BL-C140    10     5

       BL-C160    10     5

       BL-C111    10     5

       BL-C131    10     5

       BL-C210    10     4     2

       BL-C230    10     4     2
      Camera     MJPE   MPEG4   H26
      BB-HCM371    G30   5     4

      BB-HCM511    30    5

      BB-HCM531    30    5

      BB-HCM527    30    5

      BB-HCM547    30    5

      BB-HCM581/580  30    5

      BB-HCM701    30    10    10

      BB-HCM705    30    10    10

      BB-HCM731    30    3     3

      BB-HCM735    30    3     3
Maximum user truy cập đồng thời camera cũng là maximum user có
  thể truy cập đồng thời camera ở chế độ MJPEG.
Ví dụ: BB-HCM 705 có số người truy cập tối đa ở chế độ MJPEG là 30
  thì số người truy cập tối đa của camera là 30.
Number User (MJPEG) + Number User (MPEG4/H264) <= 30
  • Với các camera thuộc Panasonic I-Pro series tổng số người
    tối đa truy cập ở chế độ JPEG (MJPEG) cũng chính là tổng
 số người tối đa có thể truy cập camera.
• Model: WV-NP244, WV-NF284, WV-NS202A, WV-NW484,
 WV-NS954, WV-nW964
• Maximum JPEG user 8
MPEG-4 bit               Total bit rate setting (from network setting page )
rate setting    64 kbps  128 kbps  256 kbps  512 kbps  1024 kbps  2048 kbps  4096 kbps  Unlimited
64 kbps        0     1      2      4      8      8      8      3

128 kbps       0     0      1      3      6      3      8     8
256 kbps       0     0      1      2      4      3      3     8
512 kbps       0     0      Ũ      1      2      4      8      8

1D24 kbps       0     0      0      0      1      2      4     3
1536 kbps       0     0      0      0      0      1      3      6

2048 kbps       0     0      0      0      0      1      2      4

3072 kbps       0     0      0      0      0      Ü      1     2
4036 kbps       0     0      0      0      0      0      1     2
4096 kbps       0     0      0      0      D      0      1     2
(frame mate
priority)
Unlimited (frame   0     0      0      0      D      0      0     1
rate priority)

• Model: WV-NF302, WV-NP304
• Maximum JPEG user 16
  MPEG-4 bit                  Total bit rate setting (from network setting page )
  rate setting    64 kbps  128 kbps    256 kbps  512 kbps  1024 kbps  2048 kbps  4096 kbps  Unlimited
  64 kbps          0   1        2      4      9      12      12     12
  128 kbps         0     0      1      3      6      12      12     12
  256 kbps         0   0        1      1      3      7      12     12
  512 kbps         0   0        0      1      2      4      8     12
  1D24 kbps         0   0        0      0      1      2      4     8
  1536 kbps         0   0        0      0      0      1      3      6

  2048 kbps         0     0      0      0      0      1      2      4

  3072 kbps         0     0      0      0      0      0      1     2
  4096 kbps         0     0      0      0      0      0      1     2
  4096 kbps         0     0      0      0      0      0      1     2
  (frame cate
  priority)
  Unlimited         0     0      0      0      0      0      0      1
  (frame rate
  priority)
•Model: WV-NP5G2, WV-NW502

H.264: Maximum number of the users (Constant bit rate, Total bit rate setting: Unlimited )
H.264 bit rate setting (kbps)    64   128   256   384  512  768  1024 1536 2048 3072 4096 8192 Unlimited
Resolution: SXVGA. Audio: OFF        ^—    9    9   9   9   9  9   6  4   3  1    —"
Resolution: SXVGA, Audio: ON             9    9   9   9   9  8   6  4   3  1
Resolution: VGA, Audio: OFF     9    9    9    9   9   9   9  9   6  4   3
Resolution: VGA, Audio: ON     9    9    9    9   9   9   9  8   6  4   3
Resolution: QVGA. Audio: OFF    9    9    9    9   9   9   9  9   6  4   3      -----
Resolution: QVGA. Audio: ON     9    9    9    9   9   9   9  8   6  4   3    ____
H.264: Maximum number of the users (Constant frame rate, Total bit rate setting: Unlimited
H.264 bit rate setting(kbps)         64  128  256  384  512  768 1024 1536 2048 3072 4096 8192 Unlimited
Re so I ut ion: SX VG A, Au d io: 0 FF  /       11  11  11  10  8  6   4  3   2  1   1
Resolution: SXVGA. Audio: ON              11  11  11  9  8  6   4  3   2  1   1
Resolution: VGA, Audio: OFF         11  11  11  11  11  11  9  7   5  3   2      1
Resolution: VGA, Audio: ON          11  11  11  11  11  11  9  7   5  3   2      1
Resolution: QVGA. Audio: OFF         11  11  11  11  11  11  9  7   5  3   2      1
Resolution: QVGA. Audio: ON         11  11  11  11  11  11  9  7   5  3   2      1
 Khi nào thì cần đến Gigabit?
2Mbps
                             Recording
                             Software


           25 camera x 2Mbps = 50 Mbps     Network
                             Recorder


                             Streaming
                 50 + 50 = 100 Mbps
                 < -------------------  Server

          50     50
          Mbps    Mbps

2Mbps

     VV
        Local Client  Local Client

         Viewer     Viewer
• Với loại switch thường, băng thông (bitrate) trên mỗi port tối đa là
  100 Mbps, nếu tính đến hiệu suất thực tế (70%) thì là 70Mbps.
•  Tổng băng thông của các camera phải nhỏ, hơn 70 Mbps. Nếu lớn
  hơn thì se phải dùng đến switch gigabit (tốc độ 1000 Mbps).
•  Tuy mỗi cổng của switch có thể đạt tới 100 Mbps (hay 1000 Mbps)
  nhưng không có nghĩa là băng thông của switch = số cổng x 100
  Mbps (1000 Mbps). Băng thông của switch phụ thuộc loại switch,
  các nhà sản xuất thương không nêu ra thông số này.
•  Thông thường trong các thiết kế thì đường kết nối từ switch đến
  camera chọn là đường 100Mbps, đường trục tổng từ switch đến
  switch là đường gigabit hoặc cáp quang.
•  Switch kết nối đếncamera chọn loại có tất cả các cổng là
  100Mbps, có 1-2 cổng gigabit (hoặc quang) để kết nối với trục
  tổng.
•  Tùy thuộc số lượng camera, đặc tính hệ thống, khả năng mở rộng
  sau này mà chọn loại switch cho phù hợp.
•  Dây mạng chạy cho đường Gigabit phải là CAT5e hoặc CAT6.
   Port 100Mbps Switch c6 !
          port Gigabit                  Port 1000Mbps
Port 100Mbps

                  Port 1000Mbps
                  ----------- >
                          Switch
                          Gigabit
     Switch co 1 port
     Gigabit

Port 100Mbps                  Port 1000Mbps
          Switch co 1
port Gigabit
•  Maximum bitrate của camera là 4096 Kbps (4Mbps)
•  Total bitrate của WJ-ND200 là 48 Mbps
•  Total bitrate của WJ-NV200 là 80 Mbps
•  Total bitrate của WJ-ND300 là 97 Mbps trong đó bitrate cho
  camera port là 50 Mbps
• Total bitrate của WJ-ND400 là 200 Mbps trong đó bitrate cho
  camera port là 128 Mbps
• Khi setup các camera vào đầu ghi, phải chọn bitrate của mỗi
  camera phải nhỏ hơn tổng bitrate dành cho camera port.
  (Trong đầu ghi có mục measurement để đo tổng bitrate của
  các camera). Nếu chọn Stream Type là MJPEG thì phải điều
  chỉnh các thông số như Resolution, Frame Rate.
  Khi nào thì cần đến PoE
Normal wiring

           E5
                  Power
                          PoE wiring                 ..... mm  .
                                         Power over Ethernet Sw itch
               Supply J J J       WV-NS202A

    I                         'Sề <-
    ■< ---------------   Pow
                er      ■ - --------------------------------- — -----------1
    ■
    + Images1 r
    ■"        1
               litiges
               r
                      ! Images : WV-NP240 Soncs Jî_
            I appa
            Ethernet
            Sw itch

  ??
                                         Pow
                                         er
                                         Power


                                                  Images
• Các camera thuộc I-Pro Series sử dụng nguồn 12V đều
 không được bán kèm theo nguồn, nhưng có thể sử dụng
 bằng bất kỳ nguồn 12 VDC nào khác.
• Các camera thuộc BB-HCM Series (ngoại trừ BB-HCM580)
 hiện tại được bán không kèm nguồn. Do jắc nguồn trên
 camera là loại đặc biệt nên nếu muốn dùng nguồn phải đặt
 hàng thêm bộ nguồn của Panasonic BB-HCA3A/BB-HCA3CE
• Tuy nhiên, các camera này đều hỗ trợ việc cấp nguồn ngay
 trên sợi cáp mạng. Do đó khi thiết kế các dự án có thể cân
 nhắc việc thay thế: Cáp điện + Adapter + Switch thường =
 Switch PoE. Có thể trong một số trường hợp không được
 phép chạy dây nguồn 220VAC như trong kho xăng dầu thì
 PoE là giải pháp tối ưu.
• Hầu hết các camera IP của Panasonic sử dụng chuẩn PoE
 standard IEEE 802.3af-2003 (công suất đầu ra 15.4W), một số
 loại sử dụng chuẩn IEEE 802.3at (công suất đầu ra 25.5W)
 như WV-SW39S nên cần chọn loại cho phù hợp.
What are any notes about installation of
external microphone or speaker?
The external microphone input terminal does not correspond
 to a line level. Audio may be distorted when the line level is
 input. Audio distortion will be solved if you insert the
 following circuits. Under no circumstance should high level
 audio, such as from a speaker, be connected to this input
 terminal. Doing so is likely to damage the camera
• What are electrical characteristics of the
external microphone input terminal?
               Thư giãn
• Tất cả các IP camera Panasonic đều cho phép hiển thị Tên, Ngày giờ lên
trên hình ảnh camera. Điều này cần thiết khi nhìn vào hình ảnh ghi được
mà muốn biết camera ở vị trí nào và hình ảnh được chụp vào lúc nào.
Camera dòng BL-C và BB-HCM cho phép đặt banner quảng cáo.
Khi click vào banner sẽ cho phép link đến trang web đặt trước (ví dụ:
• Tiện ích so sánh tính năng camera:
   Select three models from the pull-down menus belfffv and view a side-bv-side product comparison.
   For details. see Sue spöüäkatiiDB pass far sidi model


                 BB-HCM735 ỹ               BB-HCM527 -          I*
             81 HCM735                   * HCM527
Serrer


Image compression    JPEG (Motion JPEG). MPEG-4, H.264       JPEG (Motion JPEG). MPEG-4             JPEG (Motion JPEG). MPEG-4Yíde Ữ resolution    12S0 a 9Ổ0; 640 3 4S0r 320 K 240 (đĩfault):  640 % 4S0f320  Ị  240 (ifeËult), m K 144     540 x 4S0.320 * :40 (default), 192 s 144
             192 r 144

Ima^e quality      JPEG (iavsr clarity, ^tạãdard. favor     JPEG (iavor clarity t standard. favor motion). JPEG (favor clarity. standard. favor motion).
             motion). MPEG4.~H.264             MPEG-4                     MPEG-4

Frame rate        Mas. 30 frames, sec. (H.264:12S0x 960; 640  Mas. 30 frames !K. (640x4s0; 320 s 240; m Mas. 30 ffainii 3 sc (540 x 4S0; 320 x 240 or
             E. 4S 0; 3Ü0 K 240r 192 É144)         ¿144)                   192 x 144)

Security         Ụsern>PầSswtHĩỉ, SSL             UL er ID Pa* swrord. SSL              User ID 'password, HTTPS

s uppo rted pro tocols  IPv4 IPv6 Dual-Stack IPv4: TCP. UDP.  if,  IPv4. IPvtì Dual-S tack IPv4: TCP. UDF. P. pv4 IPv6 Dual-Stack IPv4: TCP. UDP; IP,
             HTTP, FTP, SMTP, ' DHCP. DNS. AÉF,      HTTP. FTP. SMTP, DHCP, DNS. ARP, HTTP, FTP; SMTP, DHCP. DNS. ARP,
             ICMP: PGPỊ NTP, UPtiP , SMTP         ICMP,    POP3;   NTF,   LTiiP™    SMTP ICMP: POP3. NTP; UPiiP"1^1. SMTP
             Authentication. RIP. RTSP*3.         Authîtmcation. RTF. RTSP*3_ RTCP. SSL ; Authentication. RTP. RT5P. RTCP. SSL;
             RTCP. SSL, HTTPS;' TLS IPvtì: TCP; UDP. Hi' IPS    ;  TLS IPvi: TCP; UDP. ZP. HTTP. HTTPS; TLS '
             IP HTTP. FTP. SMTP. DNS.           FTP. SMTP. DNS.                  IPv6: TCP. UDP. IP. HTTP. FTP.
Tính toán băng thông của camera:
• Tính toán dung lượng ghi hình với BB-HNP15/17:
  http://panasonicệnet/pcc/support/netwkcam/technic/rcrdr calculator/indexệhtml Panasonic
      ideas for life

      RecordSize Bandwidth Calculator
      Insert all of the parameters.             MJPEG for BB.BL Series
              Ty  Resolutio     Qualitv       Soiỉnữ      *Rsconi Frequency      Duration  Nismb ImiES Disk Capacity       Tc-tiil  R*qiiữ»d
              peị n                                                  ạr Size(KB)     to      ;GB '   Bandcñdt
                                                                   of Record(GB)                h
              í  640*480  T FavorMotion   T  No Sound ▼      15 image /1 second   T   1day V   Cimer
                                                                   1T   27   33.37        33.37   (Kbps)
                                                                                          3240
                                                                    a
              2  640*480  ÿ FavorMation   ▼  No Sound ▼      15 image / 1 second  T   Iday V     1T   27   33.37        3337    3240
              3  640*480  T FavorMotion   ▼  No Sound T      15 image / 1 second  ▼ 1day T       1▼    27      33.37    33.37    3240
              4  640*480  Sí FavorMotion   ▼  No Sound w      15 image / 1 second  ▼ Iday V       1▼    27      33.37    3337    3240

              i  640*480  T FavorMotion   ▼  No Sound T      15 image /1 second   ▼ 1day T       1▼    27      33.37    33.37    3240

                                Total(GB) 166.S5            Total Band width (Kbps)           16200
             MJPEG for wv series
                 Resolutio     Quail tv      Sound       * Record Fr«pency      Duration Number Imase ữisk      Teta!         Reqiiữeđ
              H   n                                                of Size Camsra Capacitv to (GB)
                                                                 (KB)      Record (GB)
                                                                                          Bandwidt
                                                                                          h
               1  640*480  T  0 Superfine   ▼ No Sound    T   30 image / 1 second    ▼ 1day   T 1 -r 138    341.13   341.13         (Kbps)
                                                                                          33120
               2  640*480    0 Superfine   ▼ No Sound    T   30 image / 1 second    ▼ 1day    T 1 ▼ 138       341.13      341.13   33120

               3  640*480  T  0 Superfine   T No Sound    T   30 image / 1 second    ▼ 1day    T 1 ▼ 13S       341.13      341.13   33120
               4  640*480  V 0 Superfine    T No Sound    T   30 image / 1 second    ▼ 1day    T 1 ▼ 138       341.13      341.13   33120

               i  640*480  T  0 Superfine   ▼ No Sound    T   30 image / 1 second    ▼ 1day    T 1 - 138       341.13      341.13   33120

                             Total(GB)        1705.65       Total Bandwidth (Kbps)         165600
             MPEG-» H.264 for BB BL Senes
                   Resolution    QualitvMax. Bit     Sound     Max.       Duration Numbe        Disk Capacitv   Total    Reqnữec
                              Rate               Record             r       to         (GB)   Bancr.’idth (Kbps)
                                               Frequency           of       Racor<KGB)
               1  MPEG-4 (640*480)       2048 ▼      with     30fps      1day ▼  Camer
                                                              1æ        21.42       21.42       2043
                                        Sound                     a
               2  MPEG-4 (640*480)  V     2048 ▼      with     30fps      Id ay ▼   1V                 21.42       2043
                                                                   1—•
                                                                   4+1
                                                                   KJ
                                                                   KJ
                                        Sound
               3  MPEG-4 (640*480)  T     2048 ▼      with     3ỡfps      1day ▼      1»     21.42       21.42       2Ữ4B
                                        Sound
               4  MPEG-4 (640*480)  T     2048 ▼      uith     30fpa      Iday ▼      ■ị     21.42       21 42       2Ó4B
                                        Soixic
                        w

Tính toán lựa chọn ống kính
http://www ệ panasonic ệ com/business/securitv/calculators/Lens Estimator/LensCal culator.exe
Giải pháp IP camera sử dụng đầu ghi
      hình Panasonic
CJ>
J>
>
       Switch             Switch
               Network Video
                Recorder
                           PC + Software ASM 100
Analog  Video
Camera  Encoder   Video Decoder
             Đặc tính chủ yếu
• Các camera được đưa tới đầu để ghi lại hình ảnh do đó hệ thống
  hoạt động độc lập không cần kết nối tới máy tính.
•  Máy tính kết nối với đầu ghi để: Hiển thị hình ảnh trực tiếp, Điều
  khiển Pan Tilt Zoom, Xem lại hình ảnh đã ghi.
•  Mỗi đầu ghi có thể quản lý được tối đa 16 camera (WJ- ND200, Wi-
  NV200), 32 camera (đầu ghi WJ-ND300) hay 64 camera (đầu ghi
  WJ-ND400).
•  Dung lượng lưu trữ của mỗi đầu ghi WJ-ND400 có thể mở rộng lên
  đến 54 TB bằng cách sử dụng các bộ mở rộng WJ- HDE400 (với
  đầu ghi WJ-ND300 là 14TB, sử dụng bộ mở rộng WJ-HDE300).
•  Sử dụng phần mềm quản lý tập trung (WV-ASM100) có thể quản lý
  được tới 100 đầu ghi.
•  Bằng cách sử dụng các Video Decoder với các output HDMI, hệ
  thống cho phép hiển thị camera với độ phân giải cao
• Hiển thị đồng thời trên 3 màn hình: Operation
 Window, Live Window, Map Window
   Easy Sight of Camera Location     ■ Record download
   and Status              ■    Alarm message
                      Real-time Live Monitoring
   ■ Camera layout overview
                      ■ Live viewing [1/4/9/1B)
   * Camera seiect by icons (for
   operation display)          ■ Camera group (1/4/9/13)
                      ■ Live Sequence (1/4/9/16)
   * Alarm status by camera icon color
   ■ Map navigation by map icons     ■     Alarm viewing
   Intuitive Camera/Recorder Control
   ■ Live viewing (1/4/9/16)
   ■ Camera control
   ■ Playback (Spot, Quad)
   ■ Search
   * Save as still Image
   ■ Print
Sfr dung vol ban diiu khien WV-CU950
 Ethernet System Controller
 with 3D-Joystick & Jog/Shuttle
 WV-
 CU&m                    • Multiscreen selection
                       • Sequence select
                       • AUX open/close
                       • Recorder Control
                       •  Camera select
                       •  Group select
                       •  Preset position select
                       •  Preset program

                       • Camera Control -
                       Pan/Tilt -Zoom
                       -Iris
                       -Focus
                       -Assignable functions
• Hỗ trợ RAID nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu
               ■■                  Restore
                 WJ-ND4Q0
                                                         Một số tiện ích                                                  ■                                                                  ■


            •      Tính toán dung lượng ghi hình đầu ghi WJ-NV200
            •      http://panasonic.net/pss/security/library/calc/software/nv200/NV
                  200Clac ENG/Contents/calc nv200.html
 Panasonic Security Recorder Calculator                                                   ver 1.00(Novễ 16th, 2010)
                                                                                                              Panasonic
 Requirements : Windows 7/Vista/XP Internet Explorer 8/7/6 or later RAM 512MB or more
                                                                                                                     WJ-NV200
-       Depending on objects, difference may be occurred between the calculation result and actual reocttling days NOTE: - There may be a little bit difference between the result of this calculatcr and the cne of NV200.
-        Wien result of recording days is ower 999 days, it is shown as 999 days.
-In ~Easy Startccfrpressicn, image capture size and audio are fi>oed.
-Face matching of Ch 1 is checked, ccrrpression, image capture size and audio are fixed.  REFRESH will be done after each operation
    Easy Start Detail                                                                                          Time table selection

                                                          ▼   Qual. ▼                            Day     Mo Tue We ThujFri.               Sat Sun.
   C j Camera      3ị      Comp.    Hi    Image capture size ▼           Rate                1 Audio ▼ 1    Face matching              n. .  d.                    .
   h                                                                                          Time table 1 ®   ©    ©                @
   1 SP306       ▼ B      1 H.264   3    1 VGA(640x480)              10 ips   T   FQ »      1 On » 1     D
                                                                                             Time table 2
   M SP306        T  m_   1 H.264        1 VGA(640x480)              10 ips       FQ -       On T
                                                                                             Off
   3  SP306      T  m    H.264         1 VGA(640x480)           _   10 ips   T   FQ -r      On T

   4  SP306      ▼   m    H.264       T  1 VQA(640x480)              10 ips   ▼   FQ »       ' On <r
                                                                                                       Time table
   5  SP306      ▼   m    H.264    3    1 VGA(640x480)              10 ips   ▼   FQ -r      On T                     Time table 1
   6  SP306      ▼ V .... H.264           1 VQA(640x480)              10 ips   ▼   FQ -r      1 On T                     1  0-     00 -    - 24 -       00 -

   7  SP306      T Bl     1 H.264   3    1 VQA(640x480)              10 ips   T   FQ -r      I On T                     2  Û      00 -r   - ■Ộ-       00 -

   8  SP306      w m_     H.264         1 VGA(640x480)              10 ips   2   FQ -       On -                      3  Û      00 -r   -   ■0-     00 -

   B SP306          m    H.264         1 VGA(640x480)              10 ips   I   FQ -       On -                      Ti e   Ì
                                                                                              m table
                                                                                              1 0 ▼ Ị:  00 ▼       - 0 ▼ |:      00 -I
   1  SP306         m    H.264         VGA(640x480)               10 ips   2   FQ -       On ¡r
   0
                                                                                                      ; o o
                                                                                                0-           -   ÛT      00 T
   n  SP306         m    H.264         1 VGA(640x480)           _   10 ips   T   TO -r      On -r
                                                                                                      <
                                                                                                      00 ▼
                                                                                                                     ° ° I
                                                                                              3  0           -
   M SP306        T m     H.264         VGA(640x480)               10 ips   2   FQ -r      ' On T
                                                                                                                         A
   p  SP306      V m     H.264    3     1 VQA(640x480)              10 ips   ▼   FQ »       On <r
                                                                                                Referenced recording days
   1  SP306      ▼       1 H.264        1 VGA(640x480)              10 ips   ▼   FQ -r      1 On T
   4                                                                                             HOD         Result
   1  SP306      ▼       1 H.264        1 VQA(640x480)              10 ips   ▼   FQ -r      I On T                    500 QB X 1              4.7 days

   5
  1 SP306      T
                mH.264         1 VGA(640x480)               10 ips T        FQ -r      1 On T
  6              m                                                                             1 TB X 1            95 days

  Text output 1 ^ ^ image of the configuration and the calculation result wll be displayed after dick the button.
        ou pu
                                                                                              1 TB X 2             19.1 days                                                                                              2 TB X 2          38.3 days
•  Tính toán dung dượng ghi hình của đầu ghi WJ-ND
•  http://panasonic.net/pss/securitv/librarv/calc/software/nv200/Calc V.1.3/f
  iles/indexa.htm
     NWDR Calculator                                                                                       Ver 130R13 ENG (20110204)
     Requirement: Windows 7 Vista XP, Internet Explorer 8/7/6, RAM 512MB over


    - Depending on objects, dtflérence m*y bs oroared between the calculation «suit iT-đ fKOföifiE time or HDD capacity.
    - Fran:« rate-, under MPEG-4 and H.264 stream are biieđ on the đe&ult ideth interval Ợ-ẾanM interval).
    Caution " ^ 8*10íter fsfrssk tf-tsrval ứ-ar. the üaÊulî value mtỹ ir-ak2 the £ar.í Í3ie ỉowerẵ
    - A bit fat* fcotr. cameos to Mtwode ffliy bs varied depending orằ object Of networi: 1ÌUIE5.
    - Fmne ratas -ữ a multiple ă&:ođừ.ẹ (H.264 mi JPEG Of MPEG-4 xrA JPEG) rỉ not considered.
            tứ
                                                - The results of calculât!«! ix ND200 and NV2Ö0 will not b? sbov.'n under ứ» corjditiofi that thô fiuir.t>5f flfNW canutas íítcesós 256.
    REFRESH will be dor.-a ỉ*± operation toch Is cunea r.i^r.i>sri Of video condition.
                                               Recording condition
       Type       Num.           Model number              Resolution               Quality                 Rec. (fps)    Bit rate Der one camera


               □
       JPEG           i-PRO camera                      VGA -        5 (SF) __ 30fps 48KB ▼                  30fps (*) ▼       13.248 Mbps
       (VGA/QVGA)        (supported less than Meea-Pixel)

                    BB-HCM7** ▼                      VGA -        Normal (FQ) 30fps 40KB ▼                 30fps (*) ▼       I 11.040 Mbps

       JPEG
               M - Bit rate limitation of BB-HCM*** is needed to be configure in the camera                                 13fps (*) ▼       15.309 Mbps
       (3M/SXVGA)
               ri setting. If it is not limited properly, pictures from a 11 camera may not be recorded                           18fps (*) ▼       13.248 Mbps
               nr because of bit rate exceeding.
       Type       Num.           iViooei numoer              resolution        “ .* rnor mooe mode                   Quality     Bit rate per one camera

       MPEG-4           Other i-PROs ▼                    VGA -        1.3M -r Bit rate ▼                    Normal (FQ) ▼     2048 kbps 30fps ▼
               nr    BB-HCM7** -r                     VGA -                                                2048(2662)kbps(*) ▼
               rr    i-PRO SmartHD ▼                    VGA T        1.3M ▼ Frame rate ▼                    Normal (FQ) -     4096kbps(*) 30fps ▼
       H.264
       (Except face   C
               n
                    BB-HCM7**                       SXVGA ▼                                               2048(2662)kbps ▼
       matching)

       H.264 (Face   l
               r~             See this tip            SXVGA ▼       SF *                           5fps          4096kbps ▼
       matching)
       Rec.                                         HDD                                   VMDAudto        □ VMD Info, n Audio * sets to
       Duration     Hour(s) per day 24 ▼ Da><s) 1 30                          Capacity 2000GB ▼ RAID Single ▼
                                                                                                  All cameras

                                 Text file output      Pîïïi the button on the 1=5 to set result in text data. r=i Copy tbs t«ct to year Ctecfc to show détail
                                               đocuiTiSRt. * '

                                                          Result
     Theoretical                    Total bit rateiMbps)                                                 C-aution fcf result of this
      result                                                    64.313 Capacity(TB) I 18.61               calculator                        m
       NV700       WJ-NV200                         HDD         - CapacityCTB)                  Watt(W)              Total Height(U)           -

       ND400       WJ-ND400               WJ-HDE400 I 1 HDD                    10 Capacity(TB) I 19.80     W*tt(W)
                                                                                       1  1   300    Total Heiaht(U)         6U                        n
      ND300A       WJ-ND300A               WJ-HDE300 I 1 HDD            12 Capaatv(TB) I 23.26              Watt(W)         255    Total Heieht(U)         6U                        r~
       ND200       WJ-ND200                         HDD         - CapaátyCTB) I -                Watt(W)              Total HeÍEht(U)           -
                                                        ttiỊAe
                                                        OM
            ja^AV
            Ûd
            VUHjtO
                     ..................... ...............            y dl B V ' t î ï l
                     í*dd ÜAN onnN
  ¡fWtftk
  jĩ                                         |ñJ|IX'0 SKOÿ
                                                              n  r
   .VJI.i a .-I :
                                                 SOá
   fiiúLU
     &y                                   JU*Ệ ỦSỊaẠ
                   Hittfeld
                   V 1*4 |A a.-j 1                      fcltoU
     Miạ                                          n:: ËO.
jsswjjg g^v,        ■ -■■■-                               ;:L ự
              J

                                              Đ-IÍLU □□ ¿I
       0J BMl^OS
OnnN Suñp íỌ BJ0UJBD dl dei|d Ị BỊ E)
      S
Màn hình chính
 Man hinh Playback
Man hinh Remote Live View
  ■»  ^r

Đặc điêm chủ yêu
•  Maximum 64 camera (với 53 hãng và 1100 model, số lượng camera tùy
  thuộc cấu hình máy tính)
•  Hỗ trợ tất cả các định dạng MJPEG, MPEG-4, H264
•  Playback cùng lúc 16 camera
•  Hỗ trợ việc hiên thị trên 3 màn hình
•  Quản lý bằng bản đồ E-Map
•  Hiên thị tối đa 64 camera trên 1 màn hình.
•  Tích hợp POS và các thiêt bị IO bên ngoài hay các IO ngay trên camera
•  Tích hợp Counting Application, các hiệu ứng thông minh như: Foreign
  Object, Missing Object, Motion Detection, ...
•  Hỗ trợ transcode và multiple stream profile cho phép truyền hình ảnh trên
  các mạng có tốc độ khác nhau.
•  Hỗ trợ Remote Live Viewer, Remote Playback, Web Viewer, Web Playback,
  Mobile Viewer
•  Tương thích với NUUO CMS (Central Management System)

   Một số tiện tích cân thiết khi thiết kê hệ thống IP
       camera sử dụng phân mềm NUUO IP+

• Công cụ hỗ trợ thiêt kê hệ thống (tính toán băng
  thông, tính toán dung lượng ổ cứng, lên cấu hình
 máy tính...)
 http://support.nuuo.com/calculator/


• Công cụ tính toán dung lượng ghi hình của NVR/
 DVR/ NDVR (download file excels)
http://www.nuuo.com/faq.php?node=688
                                                  NUUO Design Tool
                                                     (By camera parameter)

     Function


 S] Display EH Motion Record [2] Smart Guard SI Remote Viewer Recording Parameters Camera Type Analog Type IP !▼! NT SC ~ I Add Camera |

            Type Camera Mode    Channels Resolution         Frame Rate  Video     Quality  Scenario       Hours  Days     Bandwidth       Disk Space  Sampl  Remove
                                                Format          (Complexity) per day                             e
                                                                                                    Video
            IP 1                1 D1 (720x480) f ▼ |   30;-r   H.264 0    High | ▼ | Highway 0 24 i |       ?0      552.4 kbit/s      41.76 GB
            IP 2                 1 D1 (720x480) fT|    300    H.264 0    High 0   Highway |®| |24|»|      *E      552.4 Kbit's      41.76 GB
                                                                                                        X
            IP 3                1 D1 (720x480) [▼]     30 7   H.264 0    High 0   Highway 0 24|-r|             552.4 kbit/s      41.76 GB
                                                                                                    P    X
                                                                                                    o    X
            IP 4                1 D1 (720x480) [ -r |   30 [-r   H.264 0    High |»|  Highway 0 241 |       *0      552.4 kbit/S      41.76 GB
                                                                                                    o    X
            IP 5                 1 D1 (720x480) |T|    30[.    H.264 0    High 0   Highway 0 24 w   \           552.4 kbit/S      41.76 GB  »
          Calculate
                                                                                                        X

Recording Server Recommendations
                                                                            ^ Internet | Protected Mode: Off
Giâi phap IP camea voi
   View100 V4


        Version: 4.0.3.1 Release
        Date: 03/06/2011
IP Camera
SERVER
          Đặc điểm chủ yếu
ẵ Hỗ trợ các chuẩn MJEG, MPEG4, H264 từ camera.
ẵ Hỗ trợ camera của các hãng Panasonic, Axis, Sony,
 Vivotek, Lilin và các Card ghi hình.
ẵ Thiêt lập View linh hoạt, hỗ trợ việc hiển thị đồng thời lên
 3 màn hình khác nhau.
ẵ Ghi hình và tiêng vào cùng 1 file video.
ẵ Có thể PTZ số, tua, xem với tốc độ nhanh/chậm, điều
 chỉnh độ sáng, độ tương phản khi xem lại các video.
ẵ Cho phép thiêt lập các chê độ tự động như: Di chuyển lân
 lượt tới các vị trí đặt trước (Preset Sequence), Di chuyển
 theo lịch trình đặt trước (Tour), Hiển thị lân lươt các
 camera, hiển thị lân lươt các View.
W  m  m
ẵ Cho phép theo dõi các đâu vào trên camera (Digital Input
 - DI) để phát tín hiệu cảnh báo ra loa ngoài, điều khiển
 PTZ đên vị trí đặt trước hay đưa tín hiệu ra các đâu ra
 trên camera (Digital Output - DO).
ẵ Cho phép chọn camera, điều khiển PTZ từ bàn phím máy
 tính để giả lập Joystick.
ẵ Tích hợp Streaming Server cho phép 1 máy tính nhận
 hình ảnh từ camera và phát hình ảnh đên máy tính khác.
 Chức năng này cho phép nhiều máy tính trong mạng
 LAN có thể xem được hình ảnh từ camera với chắt
 lượng/tốc độ như nhau.
        Giao diện phân mêm
  View100 V4 Ghi h'inh nhtf thé nào ?
Lich sfr View100
  ■
                               Video File
e    JPEG, MJPEG     Encoding frame by frame
                               (*.avi)
1    MJPEG
                Video File  encoding     Video File
                (*.avi)            (*.mp4)
2
                Video File          Video File
    MJPEG, MPEG4, H264          [encoding]
                (*.avi)            (*.mp4)

                             ;
ẵ View100 V2 và các phiên bản trước đó (NCR16) chỉ lắy
 được các hình ảnh JPEG, MJPEG từ camera. Các hình
 ảnh này sau khi được lắy về sẽ được nén và ghi thành các
 file video. Quá trình nén hình ảnh tốn nhiều tài nguyên của
 hệ thống nên View100 V2 chỉ thích hợp cho các camera
 JPEG (WV-NM100) hay các camera có số hình/giây nhỏ (<
 5fps).


ẵ View100 V3 chỉ lắy được hình ảnh MJPEG từ camera.
 Các hình ảnh này được ghi thành file video dưới định
 dạng AVI mà không qua bắt kỳ khâu nén hình ảnh nào.
 Vì là hình ảnh MJPEG nên các file AVI này có dung
 lượng khá lớn (khoảng 450 MB cho 15 phút ghi hình với
 độ phân giải 640x480, FPS = 15 hình/giây). Các file AVI
 này sau đó sẽ được nén với MPEG4 codec và ghi ra file
 với định dạng MP4. Các file MP4 này dung lượng còn
khá nhỏ (Khoảng
Q n I \ / I D\

ẵ View100 V4 hoạt động với nguyên lý tương tự như
 View100 V3 nhưng do lắy được các hình ảnh MPEG4,
 H264 từ camera nên không cân quá trình nén file video
 AVI sang file MP4 vì bản thân file AVI đã là file video
 nén rồi. Tuy nhiên View100 V4 vẫn có lựa chọn để nén
 hay không nén các file video này.


ẵ Quá trình nén file video cũng là quá trình để lựa chọn
 kích cỡ và số hình/giây của mỗi file video. Vì View100
 V4 không có quá trình nén video nên sẽ tốn ít tài
 nguyên (CPU, RAM) hơn, file ghi hình sẽ có kích cỡ và
 số hình/giây đúng bằng hình ảnh được hiển thị từ
 camera.
    Dung lượng mỗi file ghi hình của View100
              là bao nhiêu ?
• Kích cỡ file ghi hình phụ thuộc vào:
  • Chuẩn hình ảnh sử dụng (MJPEG, MPEG4, H264)
  • Số hình/giây hay băng thông (bandwidth) setup
   cho mỗi camera
  • Mức độ chuyển động của các vật thể trong hình
   ảnh

 Chuẩn hình  Độ phân   Số     Bitrate  Thời gian ghi Dung  lượng
       » 2 » giải
 ảnh            hình/giây  (Kbps)  (giờ)     (MB)
 MJPEG    64Gx48G   1S          1      6GG

 MPEG4    64Gx48G   SG     2G48   1      6GG

 H264     64Gx48G   SG     2G48   1      7GG


  View100 V4 có thê kết nôi đươc tôi          ■
       đa bao nhiêu camera?
• Số lượng camera tối đa phụ thuộc vào:
  — Cấu hình máy tính cài phần mềm View100
  — Số hình/giây (frame rate) hoặc birate của mỗi
   camera.
  — Licence được cấp. Hiện View100 có các license
   cho 4, 9, 16 camera và Full License không giới hạn
   số lượng camera.
  _r             ■>     7    ,

 • Cấu hình máy tính có thê tham khảo báng
     r           7   '    '    _

  tính cấu hình máy tính của phân mem NUUO:
  http://support.nuuo.com/calculator/
 Camera Type Analog Type IP ▼ NT SC Add Camera ỊI
  Type   Camera Model Channels Resolution        Frame Rate  Video Format  Quality     Scenario    Hours per  Days  Bandwidth    Disk Space  Sample  Remov
                                                    (Complexity)                            Video  e
                                                             day

  IP              1 D1 (720x480)   I▼     30 H   H.264 |~»1   High J   ▼  Highway     ▼ 24 M    7H    552.4 kbiưs    41.76 GB  %ề

  IP              1 D1 (720x480)
                          T
                            I   30 ¡E   H.264 p*~|   High J   ▼  Highway     ▼ 24 M    73    552.4 kbit/s   41.76 GB  %ề
                                                                                           X
                                                                                           X
  IP              1 D1 (720x480)        30 ^   H.264 P'l   High J   ▼  Highway     ▼ 24 M    1H    552.4 kbiưs    41.76 GB
                                                                                           X
  IP              1 D1 (720x480)        30 I   H.264 r^l   High J   ▼  Highway     ▼ 24M     73    552.4 kbiưs    41.76 GB  0
                                                                                           X
  IP              1 D1 (720x480)   I▼     30]T   H.264 r^~|   High J   ▼  Highway     ▼ 24 M    7H    552.4 kbiưs    41.76 GB
                          T                                                           o     X
  IP              1 D1 (720x480)     I   30 E   H.264 p*~|   High J   ▼ 1 Highway     ▼ 24 M    7□    552.4 kbiưs    41.76 GB
                                                                                      o     X
  IP              1 D1 (720x480)        300    H.264 r^l   High Ị   ▼  Highway     ▼ 24! H    7H    552.4 kbiưs    41.76 GB  o
                                                                                           X
  IP              1 D1 (720x480)        30 T   H.264_pl    High \   ▼  Highway     ▼ 24|r|    7 FI   552.4 kbiưs    41.76 GB  €»
                                                                                           X
  IP              1 D1 (720x480)        30.F1   H.264nr]    High    ▼  Highway     ▼ 241-    7 ra   552.4 kbiưs    41.76 GB
                                                                                      o     X
Calculate
  Recording Server Recommendations

 PC Based
 • Minimum CPU Intel Core I3-540 CPU Benchmark
 • Minimum RAM 2GB
 • Minimum Bandwidth 4.97 Mbps
 • HDD Throughputs 4.97 Mbps
 • Total Disk Space 0.376 TB
 • NUUO Product NVR (IP+12ch)
 NVRmini Based

 • ! iVRrruii MV-4160

 Hybrid Appliance [US Only]
 • Model Name NH-4000-Professional
 • Video Capture Card
   Bảng Test thực tế với một số máy t ính
CPU      RAM  VGA     Hê điều ■   Resolution  Bitrate    r

                                   Số lượng Camera
                 hành     &Frame    (trung
                        Rate     bình)   Ghi hình  Không
                        (trung         (3G fps)  ghi hình
                        bình)
Dual Core   1 GB  Intel G41  WINDOWS    64Gx48G   2G48   7     12
ES4GG @ 2.7     onboard   7 - 32 bit  &3G fps   Kbps
Ghz

Dual Core   2 GB
2.6 Ghz

Core 2 Dou  3 GB  ATI     WINDOWS    64Gx48G   2G48   9     16
E4SGG @ 2.2     Radeon   7 - 64 bit  &3G fps   Kbps
Ghz         X16SG
           series
Core 2 Quad  2GB                           32     48Xeon ESSG4  4 GB  NVIDIA   WINDOWS    64Gx48G   2G48   64     64
2.G Ghz       Quadro   XP - 64 bit  &3G fps   Kbps
           rv con


       Interlace , Progressive, Deinterlace
 Xet thong so ky thuat cua 2
camera WV-CP280 va WV-CP240
Modal No.                               WV-CP2SC WV-CP2 64
                                     f
Camera   Inage Sensor             1/3-type irterlhe transie ccD
  |
      Scanning Mode            2:1 interlace scan
              1
      OL^iSi II IIIIU i*- !        ■*t. E? 1 ? A O.
      Scanning Frecpjency         Harizonla:. i5.fi25 khz, Vertical: 50 Hz
      Scanning Line            625 lines
      Horizontal Reso Ltlcn        □40 TV lires (Colour)
      r/inimum Illumination        C.6 IJX (Cciout) at F 1.2. 0 4 lux [B W} at Fl .2
      SgnaMc-Noise Ralo          50 JB (Equiua ent tc AGG Off. weight Gn)
      Wh:e Balance             ATW
      AG C GAIN              Always ON
      Lioht Control            ALC ELG
      Adaptive Blas-i S-re-ch       ON/OFF
      BLC                 ONV CF-
      Syncnrcn'zation           Intenal ilNTj. Multiplexed Vedcal Dnve [VD2). Line'Look (LL)

      Biack and While Moae         ON ■' CFF (No ;R fiiter sn fting)
      Lens Mount              CS-maunt
Fnputi'   Video Outpur             1.0 V [p-p] J PAL composite 75 Q!
Output                      BNC Con rector Mu Itipiexed VD2 capable
General!  Power Source and Pawei        220 - 240 V AG 5C Hz. 3.2 W
                                           24 V AC 5C Hz; 2 7 W 12 V
      Consumption                               DC. 220 mA
                           D     C
      Ambient Operating Ten’perature    -10 C - +5C C
      A mb ient Operatin g H u rr idt iy  90 -/a or iess (no ccnSensation)
      Dimensions {YY x h x Dj       □ 7 mm K 65 mm K 139.5 mm [without lensji
      We glr (approx.)           510 o                350 c
TV System                NTSC 1 PAL
Camera    Image Sensor        6 mm (1/3 inch) progressive scan CCD
       F f f ec|i         fi.sq mi ¥ 434 m
       Scanning Mode        Progressive scan
     1
       scanning area        4.a ụ-ụ X TE (VJ mm
       Minimum illumination    Color (3ŨỈRE): 1.5 lux (Sens up: OFF), Ữ.09 lux (Sens up: IGx) at
                     F1.4
       White Balance        AUTO f HOLD
       Light Control        ALC or ELC
       BLC             ON /OFF
       AG C            Always ON
       Electronic Shutter     For flicker less mode: 1/100 “ 3/100 (Auto select)"'
       Electronic Sensitivity UP  OFF / AUTO (2x: 4x, Bx, 16x)
       Digital Zoom        1xs 1.5x. 2x. 2.5x. 3x, Controlled by browser GUI
       Video Motion Detector    4 areas. 6 Sensitivity: High / Middle Ỉ Low
       Back Focus Adjustment    Manual
       Lens Mount         CS-mount
       Synchronization       Internal
• Camera với Scaning Mode jà Interlace sẽ cho
 hình ánh bị nhòe khi các đối tượng trong
 hình ánh chuyên động.
• Camera với Scaning Mode là Progresstive Scan
 sẽ cho hình ánh rõ ràng, sắc nét ngay cá khi đối
 tượng chuyên động nhanh.
• Khi sử dụng, camera cho việc giám sát giao
 thông cân chú y đến 1 thông số khác là Shutter
 Speed.
• Camera có shutter speed 1/500 sẽ quan sát
 được phương tiện có vận tốc tối đa 64 km/h mà
 hình ánh không bị nhòe.
• Camera có shutter speed 1/1000 sẽ quan sát
 được xe có vận tốc tối đa 128 km/h mà hình ánh
 không bị nhòe.
• Dòng Panasonic I-Pro, I-Pro Smart HD series thì
 chỉ WV-NS202 có Scaning Mode là Interlace, còn
 lại là Progresstive.
• Dòng Panasonic Office (Home series: BL-C,
 Bussiness: BB-HCM) BB-HCM 580/581, BB-
 HCM547,   BB-HCM527,   BB-HCM511,   BB-
 HCM531, BB-HCM371 có Scanning Mode là
 Progresstive. Các model khác không nói rõ.
• Với các camera có Scaning Mode là Interlace,
 muốn xem được hình ánh rõ nét th\ các thiết bị
 thu hình (Đầu ghi, Card ghi hình, Phân mềm ...)
 phái có chế độ Deinterlace các nguồn video
 này.
• Có nhiều cách đê Deinterlace các nguồn video
 „ như giám 1/2 kích cỡ hình ánh, tăng gấp đôi
 số hình/giây ế...
• Các hình ánh chỉ bị ánh hưởng của interlace khi
 resolution > 320x240.
• Thực tế hâu hết các đâu ghi đều có chức năng
 Deinterlace. Thử nghiệm với đâu ghi TIBET 4
 kênh nhưng không cái thiện được nhiều, hình
 ánh vẫn bị nhòe khi các đối tượng di chuyên.
   View100 co Deinterlace
   khong?
    Một vài chức năng mới trong View100

                                          • Hầu hết các camera
 Car           c2
Tên Camera
                                           hỗ trợ Protocol RTSP
Chủng loại Đia

chì Kiếu hình                                     (realtime trasmission
ánh Cong

HTTP Protocol
                                           streaming protocol)
Tên truy cập
                                           để truyền các video
Độ phân giải

Frame Rate                                      MPEG4/H264.
           [ E n a b l e Audio                      • Trong mỗi camera có
                                           1 cổng riêng để
             Deinterlace Video Source [7| Enable Streaming Streaming

           Port S002

Playback Port 9002
                                           truyền các video này
                                           là cổng RTSP (RTSP
                                           Port).
ẵ Đối với camera Panasonic BL-C, BB-HCM series:
  — Khi chọn kiểu hình ảnh (Stream Type) là MPEG4 thì có
  thể chọn Protocol là HTTP hay RTSP. Với protocol là
  HTTP thì cân chỉ ra HttpPort, với protocol là RTSP thì cân
  chỉ ra cả HttpPort và RtspPort. (Rtsp Port được setup
  trong menu Setup -> Video Streaming của camera).
  — Khi chọn kiểu hình ảnh là H264 thì cân chọn Protocol
  là HTTP.
  — Cân chọn đúng Resolution.
  — Camera hoặc chỉ cho phép lắy hình ảnh MPEG4, hoặc
  chỉ cho phép lắy hình ảnh H264. Chuyển đổi giữa 2 chế
  độ này trong menu Setup ^ Video Streaming của camera.
 Basic                             Video Streaming
 Network   (IPv4)
             Set the following H.264/MPEG-4 streaming and multicast settings.
 Network (IPv6)
 HTTPS
              Max. Image Size                          Determines the maximum size of streamed

                o 1280x960
                                               images
                                               Note: (1 >When 1280x960 is selected, certain
                                                                      Chọn độ phân giải tối đa (chỉ với
 DynamicDNS                                         features are limited.
               o 640x480                           (2)The camera must be restarted after
                                               changing this setting.
                                                                      camera megapixel)
 Date and Time

             r streaming Format                         Select the video format use^o^™ streaming.

                H.264 (640x480/320x240)
                                               Note: The camera must be restarted after
                                               changing this setting.
                                                                      Chọn MPEG4 hay H264 (chỉ với
 Video Streaming
                MJPEG (640x480/320x240/192x144)
                                                                      camera hỗ trợ H264)
                o MPEG-4 (640x480/320x240/192x144) MJPEG
 Account            (640x480/320x240/192x144)
 Administrator
             I Max. No. of HTTP Sessions                    Set the maximum number of HTTP sessions
                                               so that the total number of H.264/M PEG-4
                                                                      Tối đa số người truy cập đồng
               H.264/MPEG-4            3-             and 1.1 JPEG sessions is no more than 30.

 Buffer/Transfer       MJPEG                10 T            Note: (1)Cannot be set when [Max. Image    thời vào camera là bao nhiêu?
                                               Size] is set to 1280x960.
                                               (2)The camera must be restarted after ch a n
                                               Q in ^h^settin^^
 Motion Detection

 Sound Detection      Max. No. of HTTPS Sessions                    Set the maximum number of HTTPS
                                               sessions so that the total number of H

 Shock Detection
               H.264/MPEG-4                          264/M PEG-4 and 1.1 JPEG sessions is
                                               no more than 8.
 Alarm Log          MJPEG                              Note: (1}Cannot be set when [Max. Image
                                               Size] is set to 1280x960.
                                               (2)The camera must be restarted after
 Advanced                                          changing this setting.

 Image Display       Extra zoom                            Produces images with less degradation
                                               than traditional digital zoom.
 Multi-Camera         s Use                             Note: (1>Cannot be set when [Max. Image
                                               Size] is set to 1260x960.
 Preset Sequence                                       (2)The camera must be restarted after
                                               changing this setting.
 Operation Time
                                               Image becomes brighter.


           I
              2x2 Pixel Binning
                                               Note: (1}Cannot be set when [Max. Image
 Indicator Control
                                               Size] is set to 1260x960.
                 Use
Done                                                                      ^ Internet I Protected Mode: Off  ¿ft ▼ «i 100% -
                    e I Multi ¡Buffered Image! Setup                             Maintenance I Support


                        2x2 Pixel Binning                                     Image becomes brighter.
                                                                      Note: (1}Cannot be set when [Max. Image
                             Use                                        Size] is set to 1280x960.
                                                                      (2)The camera must be restarted after
                                                                      changing this setting.


                        MPEG-4 Max. Frame Rate                                   Determines the maximum frame rate
                                                                      Frame rate may decrease depending on      Định nghĩa tối đa số
                          1280x960              30    Frames/Sec.                network conditions and the number of
                                                                      connections.
                          640x480               15 ▼ Frames/Sec.                                         hình/giây với các độ
                          320x240               30 ▼ Frames/Sec.
                                                                                             phân giải khác nhau
                          192x144               30 ▼ Frames/Sec

                        MPEG-4 Bit Rate                                      Determines the minimum and maximum
                                                                      bit rate. Bit rate may decrease depending   Định nghĩa tối đa băng
                          1280x960                Kbps to 4096 Kbps 1024 - Kbps          on network conditions and the number of
                                                                      connections, but will not decrease below
                          640x480                           to 2048 - Kbps       the minimum bit rate setting.         thông với các độ phân
                          320x240               64 ▼ Kbps to 1024         - Kbps
                                                                                             giải khác nhau
                          192x144               32 » Kbps to 512         Kbps

                                                I                      RTSP controls the H.264/MPEG-4 stream of
                                                                      connected clients.
                                                                                             Định nghĩa cổng RTSP
                          Port No
                                            8914
        Motion Detection          (1 to 65535, Usually
                          Use 554)
        Sound Detection
                                                                      Determines the port number used for the
        Shock Detection                                                      video and audio streaming transmission
                          Port No                                         protocol.
        Alarm Log
                          (2 to 65400, Use Even 33000 to 33128
        Advanced              Number)
                  Multicast
Image Display
                   Determines whether Multicast is enabled. Multicast allows you to stream the same
                     data over the network to multiple parties.
        Preset Sequence
                     E Multicast settings screen is displayed
Operation Time

        Indicator Control                             Save I [ Cancel


     Done                                                                                     ^ Internet I Protected Mode: Off
• Đối với camera Panasonic I-Pro series:
 —Khi chọn kiểu hình ảnh là MPEG4 hay H264 thì
  bắt buộc chọn Protocol là RTSP. Cần chỉ ra cả
  HttpPort (nếu muốn điều khiển PTZ) và RTSP
  Port.
 —Chế độ MPEG4/H264 chọn trong menu Setup của
  camera. Cần bật ON chế độ Internet Mode (Over
  Http)
 —Nếu bật (ON) MPEG4/H264 transmission trong
  camera thì tối đa số hình/giây của camera ở chế
  độ MJPEG là S (I-Pro series) và 1O (I-Pro Smart
  HD). Nếu tắt chế độ này đi thì tối đa số hình/giây
  của camera ở chế độ MJPEG mới là SO hình/giây.
 —Camera WV-NP5O2, WV-NWSO2S (SD) và Smart
  HD hỗ trợ 2 stream MPEG4/H264.
• Nếu muốn View100 kết nối đến Stream 1 thì để
 mặc định Stream Index là 0 hoặc chọn là 1.
    ■■■■


 Nếu muốn kết nối đến Stream 2 thì chọn ■
 Stream Index là 2.
• View100 hỗ trợ các encoder WJ-NT304, WJ-
 NT314, WJ-GXE500 (chuyển đổi Analog ^ IP).
 Nhập Kênh = 1 nếu muốn lấy video từ kênh 1
 của encoder, Kênh = 2 nếu muốn lấy video từ
 kênh 2 của encoder.
        Panasonic I-Pro
WV-NP502, WV-NW502S và Smart HD
Streaming Server cua View100 a dau ?
• View100 chi co 1 ban cai dat duy nhat, khong phan
 biet Client - Server.
  ■
• Khi lay dug hlnh anh t^ camera View100 se hien thi
 + ghi hlnh anh do va dong thai phat hlnh anh
 (streaming) do len mot dia chi khac.
                 | 192.168.1.200/camera1
      VIEW100
                     .

      Live View Recording     :
      Streaming

                 | 192.168.1.200/camera25


      192.168.1.200
    Các hình ảnh Streaming từ camera tạo thành 1 loại camera mới
    gọi là: View100 Streaming Server.
    Các thiết lập cho Streaming Server:
Thiết lập cãu hình hệ thõng
Thiết lập chung    Cameras   Views  I hông số khác   Bán đồ  Người 5ử dụng

 Chạn □ đĩa lưu trữ
 Dung lưdng trống tối thiếu cùa ố đĩa:

 Khi các Ổ đĩa không còn dung lượng trống: Thư

 mục lưu trữ hình ánh chụp từ camera: Tùy chọn        C:\NCR3Snapshot
                                                                Client có thể điều khiển PTZ
 E3 Khới động cùng voi Window
                                       Cẩu hình Server
                                                                    các camera
                                      /: Cho pháp Web Server hoạt động ỉ Cho phẻp Live

 Địa chỉ IP của Streaming Server - Là                    StreamiiT^^erveMToạUÌỘn^Ị
                                                                    Enable/Disable
       địachỉ IP của máy tính                    m Cho phẻp Remote Playback Server hoạt động
                                                                    Streaming Server
                                      Server IP    127.0.0.1
 I hoi gian tự động hiến thi các Camera Thời   5 ị (giây)
                                      Server Port   1024       *
 gian tự động hien thị các View         5 I (giây)
   >
  • ?
 Công HTTP của Streaming Server                                          Áp dụng   Đủng
             Chọn loại camera là
          ViewlOOStreamingServer
Tên Camera

Chủng loại Đia   ViewIÜQStröamingServer           T Kênh 1

chì Kiếu hình

ánh Cong

HTTP Protocol                        CốngRTSP 554


Tên truy cập     RTSP

Độ phân giải                       Mật khẩu

Frame Rate     640x450             Chất luọng ánh  Standard

          Auto


          [ E n a b l e Audio

            Deinterlace Video Source [71 Enable Streaming

          Streaming Port sooo
                                Playback Port 9000

                     [7] Enable Text Overlay Caching Time 2ŨŨ
Ghi chú
 Test Connection                      Đõng ỷ      Hùy bó
 Kênh là số thứ tự của
  camera ở Server
Cổng HTTP là cổng HTTP của
   streaming Server


Cổng RTSP là streaming Port
    của camera
   Streaming Port
 Không sử dụng (dự phòng
    nâng cấp)
 Bao nhiêu ViewlQQ client có thể kết
   nối đến ViewlQQ Server ?
Số lượng Client có thể kết nối đến Server phụ
thuộc vào:
   ■
— Số lượng camera và băng thông mỗi camera
— Cấu hình máy Server
 — Hệ thống mạng LAN
 Ví dụ: Máy Server có 16 camera, băng thông mỗi
  camera là 2Mbps. Như vậy để lấy được hình ảnh
  từ các camera về Server cần băng thông cho việc
  download là 16 x 2 = 32Mbps.
- Mỗi Client kết nối đến Server để lấy đủ hình ảnh
 của 16 camera thì Server sẽ cần băng thông cho
 việc upload là 16 x 2 = 32Mbps.
Như vậy khi có 1 client kết nối đến Server thì sẽ cần
 băng thông: 32 (down) + 32 (up) = 64 Mbps.
Khi có 2 client kết nối đến Server thì sẽ cần băng
 thông: 32 (down) + 32 (up) + 32 (up) = 96 Mbps.
- Với cấu hình máy tính có 1 card mạng LAN 100
 Mbps chỉ có thể có 1 client kết nối đến server.
- Muốn có nhiều hơn Client kết nối đến được Server
 thì hệ thống mạng LAN phải là Gigabit (1000 Mbps),
 card mạng của máy tính cũng phải là Gigabit.
- Nếu không đảm bảo các yếu tố này, hình ảnh trên
 các Client sẽ bị nhòe.
        ■
k
i* ViewlOO Remote Playback
                       Playback co gl mö’i?
         Sap xep theo:       Chup anh | - Save Video

«►-'Tim ban ghi  Camera        ▼
Camera      Ngäy       Bat dau
C1        23/05/2011   10:55:44

Ct        23/05/2011   11:00:25
C1        (23/05/2011   11:30:25
C1        23/05/2011   12:0026
C1        23/05/2011   12:30:26
         23/05/2011   13:00:27
c1
*{? ViewlOO Remote Playback

              Sap xep theo:         l> Chup änh I Save Video
                                                 Video Effects
   J
<>- Tim ban ghi         Camera ▼

Camera
C1
                Ngäy Bat dau
                23/05/2011   13:55:44
                              me     m
                                                           Video Effects

                                                           Brightness 10

Cl               23/05/2011   11:00:25

C1               23/05/2011   11:30:25                                Contrast 11
C1               23/05/2011   12:00:26

                23/05/2011   12:30:26
                                                           Gamma 9
  _____________               13:00:27
              ;
m -------------------------
                                                           Tro ve mac dinh


'ii      o © u
                             Path D .NCHJFiesRecond'iCAMl '2011D523-2C110523 30327.avi
______________
►
Video File Count: 6
  wThiet lap vj tri dat - Preset
     Thiết lập lịch trình - Tour
Lịch trình - là tập hợp các vị trí đặt. Khi camera
       F


được thiêt lập một lịch trình nào đó thì nó sẽ
■I  ■  ■
     A    Fquay lần lượt đên các vị trí đặt có trong lịch
                     trình.
Thiết lập cảnh báo - Alarm

         View100 cho phép
         theo dõi các tín hiệu
         đầu vào của
         camera. Dựa trên
         các tín hieu đầu vào
         này có thể thiết lập
         các hành động khác
         nhau như: Phóng to
         màn hình camera,
         ^Đưa tín hiệu ra các
         đầu /a của camera
         (đối với camera có
         đầu ra - output), hay
         phát âm
thanh cảnh báo.
Điều khiển PTZ bằng bàn phím
       máy
       tính
      *Mr /

      iart r
      0 Ị lĩ
      7      8    ■9      ỉ
            ỉ
     45           6


   1       2    3    LIVĨEI
   ỉnì      1

   0           I   In*          D
   .
              *
•  Phím UP hoặc NumKey 8: Move UP
•  Phím DOWN hoặc NumKey 2: Move Down
•  Phím LEFT hoặc NumKey 4: Move Left
•  Phím RIGHT hoặc NumKey 6: Move Right

 •  NumKey 7: Move Up + Left
 •  NumKey 9: Move Up + Right
 •  NumKey 3: Move Down + Right
 •  NumKey 1: Move Down + Left
•  Cách chọn Camera: Phím .DEL (của cụm numeric key) + Số
   thứ tự camera (01 - 99) + Enter

• Ví dụ chọn camera số 1 trong danh sách để hiển thị ra màn
   hình: DEL + 0 + 1 + Enter

• Cách chọn View: Phím / (phép chia của cụm numeric key) +
 Số thứ tự của View (01 - 99) + Enter

• Ví dụ chọn view số 2 để hiển thị: / + 0 + 2 + Enter
    ■  ■■#
• Chuyển camera đến vị trí đặt trước (Goto Preset): Phím 1
 (phép nhân của nụm numeric key) + Preset Number + Enter
Một vài thông số cài đặt của View100 V4
1 NumKey 5: Move Home Position
• Phím + (numeric key) hoặc Page Up: Zoomln
• Phím - (numeric key) hoặc Page Down: ZoomOut
• Dọn dẹp dữ liệu: Xóa các dữ liệu cũ
  ■  ■I   ■
• Dung lượng trống tối thiểu của ổ đĩa: Khi ổ đĩa
 còn dung lượng trống tối thiểu View1QQ sẽ tự
 động xóa các file cũ nhất (mặc định là 1QQ file
 và tổng dung lượng của các file bị xóa không
 nhỏ hơn dung lượng trống tối thiểu) hoặc dừng
 ghi.
• Khởi động cùng với Windows: View1QQ sẽ tự
 động chạy mỗi lần khởi động máy tính.
• Mở lại View cuối cùng khi mở chương trình:
 Giả sử màn hình đang quan sát View1, khi tắt
 View1QQ và mở lại thì View1QQ sẽ tự động
 mở View1.
• Thời gian tự động hiển thị các camera: Đây
 là khoảng thời gian hiển thị camera trong chế
 độ tự động các camera (lần lượt mở từng
 camera).
• Thời gian tự động hiển thị các view: Đây là
 khoảng thời gian hiển thị view trong chế độ tự
 động các view (lần lượt mở từng view).
 Hệ thõng Hiến thị Ghì hình TrỢgiúp
                           1
                     Vừa màn hình 0Đay màn hình i Bàn điều khiến 1 Dừng ghi
  B "Cl Cameras


   I ..*0 C2                     Thiết ỉ ập cấu hình hê thõng (                                                     ■tã)
Ế-Ũ Views
     I .. 0 View 2x2                 Thiẽt lập chung Cameras Ị Views    ị  Thông số khác Ghi  Bàn đồ   Người sử dụng
     .. 0 View 3x3
                             hình                                   V ewioo Advance
     H View 8
                             flñ riài filo \riHon 30          m (phút)
                                                                  Video Output Module SI Enable    d ef a u l t


                                                                  GPU Acceleration Enable
                              Chẽ độ nén video sau khi ghi hình
                               Không nén                               Marquee Filter □ Enable Logo

                                                                  Filter
                              Hệ thống

                              SI Tự khởi động lại máy tính vào lúc 01:00 c               Camera Reconnect Interval (seconds) mux      6C

                                                                   ts              ipv4_timeout    15CCC
                              Giao diện chưdng trình khi khỏi động

                               Bình thuờng                               ttl 127 1 network cachina             000

                               Màu giao diện          Control
                                                                  video  Encoding  Parameter
                               0 Hiển thị ừạng thái CPU. RAM Sl Hiễn
                                                                  Video Codec       mp4
                               thị tốc độ Download. Upload S] Hiến thị
                                                                  Video Biừate      1024
                               ừạng thái đãng nhập Sl Hiển thị ừạng
                                                                  Audio Codec       mp4
                               thái ghi hình Sl Hiển thị thời gian hoạt
                                                                  Audio Biừate       128
                               động
                                                                  Audio Chanel      2
                                Thiẽtlập chẽ độ hiẽn thỊ nhiêu màn hình               Audio Sample Rate 44100
                             Mo bàn phím ào                                                Ap dụng
Đang nhập: Supervisor Quyen truy cập: Level 1        Đang ghi tại C:\\NCR3FilesRecord          Free space: 21.33 GB Encoding: OlCamera: 2ICPU: 37% RAM: 894MB|pown: 4.06 mbps Up: 0.00 kbps 1)0:17:47

                                                        • Ví dụ chuyển đến vị trí đặt số 10 của
camera đang chọn: *
 + 1 + 0 + Enter

								
To top