Adabe Ishq e Rasool (saw) by adnan4aug

VIEWS: 21 PAGES: 47

More Info
									                  3


           û ,~g z ¢ ü

        ~wÎgG ZŠ M
        V  ƒ                    : ÷z x *
                                  *
                ø
 r ™ ºZ·{  * Ññz *”%kŠ Z ]|v ! sg ¬
 #        á * *            *        : ûEZ z
                                 “L
                 F       #
 èv’Ö] ÄÚ è߉ àm†ŽÂæ éªÚ oÖ] ^ßn× ÜãÖ¡¾ ä×Ö] Ý]Z
 èn Ö çf ÏÖ] à Š u ͆  æ è nß m‚Ö] l^ Ú‚ì æ èn Ê ^à Ö]æ
  g Z ÂZiz' Y 1â991 m 22._| 1â41 2 w Í ÑZ ßgB 1 3
      ,     B                    : õg @
                                  *
                           òˆ     : ‰z
                                 Ü
          c Z™2XušwD Z+ ÑZK
                 s               :x £
                    ?ì HwÎgG Z
                        Ý       :qçñ
                         ø
               æ
             à°Z¯ ÑZz]|x Z}i ZP
                    .            : A%
                                 $

      Š* *
(6689300)1X ! Mò*Ì‚Î>›67/ 3 ZX1
              X       S/Zx¦       : 8 iì
                                -
      Y 2008 s 6 ZB7 . _| 1â 429 w Í ÑZ ßgB 29 : w Í Z ®  Z
       â   ,                    )á
                           1 000   : Š Z®
        û ôø ø ø û ö
        p†`¿Ú äÞø^ì gjÒ                 :Ñ **
 c Z™ 1 1 1 8 2 …~ M†7c Z™2DwD Z+
           
             4

            k ‰ † `Ê

ävË‘     á]çß    ävË‘      á]çßÂ

25         L$ §    ~
       b & Z þG »vZIZ 5 ì wÎg»nZ3Zg»›Å\¬vZ
                V

25    <™b 7Ðx Z™Y fx »C 6
             Ù       9 Š Å›
                       z
             I            I
26     Ýq » ~wÎg þi“ 7 ì wÎg » nZ Š ã Å wÎg þi“
        V   L   ~
               V
                    C    L
                  ~
                  VwÎ G ‚ÆwÎ ã ⠁*
27     û¥yZx» ~\ M 8
          V        wÎgG ‚ÆwÎg ã⠁*
                   g B
                    B  g Û* Û*
28        gâ »<» nZ 15
           L            ì ë!òú »
                         *Š
29    ]gc iÅ ~\ M~[Zp 8
      *V             #wÅä Îk¦~ y
                   Ö   ,
        ì aè
          Ú 9 ì ã⠁* Å~ ZwÎg * Ö'
              Û *Vv   *
30   äoyŠm gzZä™V¸Zl 11
      º         ] »'Å ~wÎgæL°f
                 ,V
           |Å 11      » ~g—~ `¤gz Zu Q
                    V
         I
34 ìsÜÆ~ Îg þi“*™ ãâ*
    Vw  L * Û*           ? · a¾ug IÈp
36     bcÆpÑŠzgŠ 12         #wÅä O ä Ç
                     Ö
            I
38   ì~wÎg » nZwÎg þi“ÝZ 14
    V      L        ]»'Åg ÃZÆ{Š'{
                    ,    ,
41   áZzä0 |ÅwÍ ÑZ ßg 15
      *             ì ^ Y q Ð _ ZÑg e
                     ,
41    ì© ÂÑÝZ»ª‚g 19
                   mwÅvZ I Z6 <» nZ
                        , L
42        7 ;zë 20
          !             x Å Z »›
                       Ä
43     7 D ËZÎÆZ} 20
      (Ã   .         <» nZ Ä ÈZ »vZ I Z
                    L
44 ì u ‰â „ZgÓZ'ÐvZY 1zZ 22
   Ñ  ,            Vg Ð
                  ~ — Vß Zz ä Z rS Z e
                          h
45       ]ÃZyÅ®$
           )+             ]Ð Ö Z »
                          §
              23      Ïz6 pg†ñ~ (
                      , p   ,
               24       x £ dZ »/ô
                    5            ,
                  Œ
       òˆg Z ÂZiz'Y 1â991 m 22._| 1â412 wÍ ÑZ ßgB13
                 B


        ~wÎ G ZŠ W
        V g ƒ
 !Ünû u†Ö] àÛu†Ö] äô ×Ö] ÜŠeô (ø Ünû q†Ö] à_nû ŽÖ] àÚô äô ×Ö]^eô ƒö çû Âö ]ø
  ô ô$ ôFû$ # ô û ô ô$ ô 6 $ ø #
      # ö ö û û               # ø ô û ö û û
     äö ×Ö] ÜÓfû fô vmö oÞô çû Ãö fô i$ ^Êø äø ×Ö] áçû f%viö Üjö ßû Ò á]ô ØÎö

   ì wÎg » nZ3 Zg »›Å\¬vZ
    V
    ~
Åm\¬vZ -! Ñ} Zž c ⠁Š g Z ä \¬z: 4vZ
 z               * áÛ
  ƒT e*™› \¬vZ ? ZžØŠ ⠁Ð#Z KZ\W
    * Ð               /
                    ¤       Û Ö
                # ø ô û ö û
   — oÞô çû Ãö fô i$ ^Êø äø ×Ö] áçû f%viö Üjö ßû Ò á]ô ™
     û
     z™q nZ ~÷ ìti§»›Å\¬vZ Â
          ž
@™n ]! qZ6 kZXg6 xŠî Åm\¬vZ -—ª
* ² *,  -      , è Æ z         g
~]Ñ» ~g7gzZì @ƒxŠî „ ÚZì @ƒËxŠAžVƒ
          * è Ë         *
ì 7 Š»t‘ ™| (ÐugIÄŠÆÅm\¬vZ-—
    x   Ë ,             z    g
T e *™›Ð \¬vZ ?¤ Zž c ⁊gZ ä \¬z: 4vZa kZ
   *        / *á    Û
gzZ  ìg âwi* eW~ yWŒ{zì ã™›ÐvZ Tªƒ
     Û *  $       Û
] !Ž ªz™q nZ ~÷ oÞô çû Ãö ³fô i$ ^³Êø žìg ZzÐ [8LZ
  *        û
gzZßÄg6 V\W ÃkZ N » zm\¬vZ - ™Z§—
    , u       Û       Å    x
X ƒ Y $Ð kZ N ⁠IÅm \¬vZ -x™Zg—Ð ]! T
         Û   z              *
\¬vZgzZ~ugI›gS ÆÅm\¬vZ- ¬§zuä¿
         á     z        Ý    T
Å:gŠÅugI›gS Æ\¬vZ ä kZ Ht~ ugI›gS Æ
       á              Û    á
              6

                   D â\¬vZèY
                     Û
     — åü æû „íÊø Ùçû ‰†Ö] Üö ÓiF ! ^Úø ü
         ö ö ö ö$ ö
 XßÄg6V\W ÃyQìgx ©ZŽÃ?wÎg}÷
   , u               Û
     û ]çû ãö jø Þû ^Êø äö ßû Âø ÜÒ^ãø Þø ^Úø æø ü
                   û ö
   N ⠁I zm\¬vZ- ™Z§— ]!TgzZ
     Û Å       x Ð *
         X ƒ Yu¥Ðk Q
» Åm\¬vZ -ݬ§zuä \¬vZ ~ eWkZ Åu 0 yWŒ
  z             $   *Û
   *        *     *ž*
»VÂ! XgzZz™Ì yQì c Š¬ä ë »VÂ! X c Š™yÒx £
       Ã
Ð yZì HIäëÐVzqXgzZz™Ì yQ}ŠwÎg Zgø¬
                Ã
 D™IÅm\¬vZ - Îg}g øÐ Vzq XgzZÃ¥Ì
      z      w
t~x ©ZÆwÎg}÷gzZ~x © Z}÷!g ZŠ¸ÔÃ¥Ì yZ
 Û                 Ð
            ¼
*Æy⁄}÷{zÔë7 Ðs§KZÑ}÷èY *™:
  * Û                *
Ðs§KZ{zÔìy⁄Z÷y⁻yZÔÉ y⁄}÷gzZ
        Û    Û    Æ Û
Åm\¬vZ- W„zDâ\¬vZÃqTԐë7
 z     \      Û      ¼
                _   *
               XìÀÐugIÈ!iÅ

         9Š Å›
         z
9Š Å›X 7 =VŒÆvZ› ž Zƒx¥
    z    w      Ù
              C
ðÈÆi úÅ)‰w= ªŠzŠ%›qZgzZ w=›qZ
          )    -   -
Š g ZÅm\¬vZ - ¬§zu~guÅpÑ~g g Ôñ7 Ò
 á z     Ý   $      ,
! ‚ ¾t ðä Z X 7^ Y ÒðÃˆÆ i úÅ)  D ⠁
  ž   / ,         ž   Û
Æ™È} i ZzgŠB‚ÆmÜZ {zgzZì ã™›ÐVxvZ Â…
                      7
t‘ðÃ: ԐìgNŠa ~ç:ÐZž Ú Z ÌmÜZgzZñ 7ã
                  ,
\¬vZ -Z} ÁÎg1ì ;g| 7 ã ÆvZØ{ Ôì „gNŠ
    .      , a
Z®wJÒ kZ: wJmÜZ » kZ: Ðzz Å ã⠁* ÅÅm
    Æ            Û* z
     Xì Q g fÆ<» nZ›Åu 0 vZž Zƒ"U
       =   L     * $*
    V     C
   ì wÎg » nZŠ ãÅwÎgG
    ~
vZ - W ¶ !¸~ŽZ: ¬vZyZç xø Z™ ô
  \ ž ]*    \  g /
-Åm\¬vZ - ¬§zuX¸ZÆ6<qZqZ ÅÅm\¬
      z           Ý              L
                              , -- z
Š g ZaÆyZ ä\ WÔ¸ñƒ} 9vß¼ Ô¸ìg ⠁ »
 á                                          Û[
X \¬vZèŠ&0ZvZ†]|X ƒ YÖª ]çû ³Š×ô ³q]ô c ⠁
  Å          g                             ö û *Û
 ì –~> ½bÑ> ‡ ämvZ î*9g ~g ‡Z5x öaÆ%           G           “
       û ô # ö ø ô ô $                 ö ø       ø $ ö ø
  õ çû Ãö ŠÚø àeû äô ×Ö] ‚fû Âø àmû ‚]†Ö] ðô «Ëø ×ø ì ‚Ãû eø èô eø ^v’Ö] Ø–Êû ]ø ™
                             # ø ô
                 — äü ßû Âø oÖF ^Ãø iø äö ×Ö] o•…ø
        ¸!ôaZЃˆÆ+”Zgñ#ª     
         û$ø             # $ ø ùô
       — Ü׉æø äô nû ×ø Âø oÖF^Ãø iø äö ×Ö] oב ofô ßø Ö^ô e äö fø Žmø á^Ò æø ü
                                     û ø ø
    Åm\¬vZ- ¬§zuÐg ±ZÆ]gßKZgzZ
     z   Ý
       ¸/x¹ÐugI^Å
\¬vZ -\W„‰ äÅ \¬vZ è Š&0ZvZ†]| Â
              g
ݬ §zuÔ‰ Ö ~ V 6 {iZzgŠ ÆKz  ‹ŠgZ » Åm
        Ž,        á   z
Xƒ YWg0ZŠ&0ZvZ† câgzZ 1NŠ 7 ä Åm \¬vZ -
   +     * Û      Z z
~ ª‚g ÓógzZgŠ ð•Z ÅŠ&0ZvZ†]|t ˜ $ö
  
ž Zƒ7ZgZÍÃÅm\¬vZ- W ì#´Åš8 ð•Z
      z     \ž Ö   M Èá
              8
ÅŠ&0vZ†]|pN YÖ~ VÂ Š&0ZvZ†]|
              Ž è
X @ƒ7 ¬ {zì @Î1¤ ZŽ ÔcÎ 7 ¤ Z ä VrZž¶ Š qnZ
 * Ô    * / * 1/
            C Dâvg)áZzvZqZ
                Û ,   -
           Ü Ù ,%
    ì Ã 7 & ‰z C ~ F è
       è
        / ,*
    ì 1: ì ¤ Z : 6 V!i Å kZ '
ÏñYƒ“ ZŠ'ÂWZg * Å~çÂÐBÄg Sh Z eë¤ Zž¾tŽ
    , *             /
   Xì 7 ¬ÑZzä™1 Ztߙ }Hvß1
       Ô      /
             ¤   Ð

    * Š Vw     BÆ
ì ë!òú » ~ ÎgG ‚ wÎg ã⠁*   Û*
         Ý ø
D ⁊ gZÅm\¬vZ - ¬§zu~pÑ~gg Z
  Û á z           #
    +                  ,
\WugIÏ0ix ÓgzZ ƒ ÉÃVsñgzZ ƒ J(ÃVÉh Ze !Íß} Zž
G»nZÔ¿ ä/ôx ÓÔ¿ äV1 Ô¿ Sh Ze_qZ ä
è    g          g       ] g      -
à6 ÆyÁ¬ yâÆ \WX ƒ 3Š VŒ Åm\¬vZ -wÎg
  ,       Û              z
» @¬gzZ› zZƒD™ ãâ* ÅÅm\¬vZ- ÎgÔƒDZh Q
     g         Û* z            w
                   C ìH²!²XƒD™òú
                        á     Š
         ö û ø ø ö$ ô
      äü f$u†ö ãô ¿iö kÞû ]ø æø Ùçû ‰†Ö] o’Ãû iø

      #wÅäÎk¦~y
      Ö  ,
    v
m\¬vZ - Z wÎgž Šƒ HÃVÍßÆ#Q ` W ! { W
          H   Ö
vZ - WXì ;gƒ òú »›™ Zh Qà6ÆyÁ¬È⠁ÆÅ
  \       Š   ,      Û z
Cƒ,k¦V˜ ÔÅg #~ VzyÃVzk¦c ⠁ä Åm\¬
  ,     Ö     ,*  Û   z
Ð,k¦~ yyÆ#Q ` WX D W7ºÆØgV;z 
  ,      Ö      Û
            9
ÏyÃtB‚Æã⠁* ԐÐWÐ ƒ~ wÎgGòú p
       Û*           è   Š
             ?ì h¸ »›H ?ì @¬
¿ Zž¶  HŎZ:\¬vZyZçgx Z™/ôgzZ
  -
  q yá
Z aƸ* \WÔ~Š ]ú Ÿ*ÃÅ\¬vZ è /]|ä
#     *     Š *        g
7 * ~ y, Z/ c ⠁X ¶ ¦~ yž ¬Š Âã yÆyZ
  ¸*      Û ,
       ž* k
Æ Åm \¬vZ - —Ôƒ „gƒ wÎg ã⠁* ~ T Ç}™
   z     g       è Û*
t Ô ñWi ! и*,Z ëÔƒ „g Y Å ~igz s ÜÅyÁ¬ È⠁
    * *                    Û
              Xì G * »kS Ôì ›
                  x*
p ìg| 7 [pfz Ôì kæ°NwŠ ™NŠ Ã#Z ` W
      ,      H     Ö
»F [{gÎ6á Zzä%qZXì 7 ÈZ »vÐVƒk
  Æ    ,    -    x         H
           Ä
íŠpämvZ î*9g r™ öA Z†šZ eÔ h7bzg ÅkZ1ñƒ
      G#     /
ò7bzg1 ‰ ƒyŠ & ¸ ‰ á= vß {zž c ⠁Ð
           ž           * Û
V;zž ¬Š ä~Ôì _ Y S7 pÑ[iŠg ZDèÑqì „g
            ,       Ù
[{gÎñƒngk¦ ¹ä~Ô ¶ ƒÐk¦Åy{Z 1
      p ,ž       ð ,        Ü
                       ‰
              E
ØgЄè Åm\¬vZ- Îg ëâ*Ôƒìg™¿ pÑ
     Å z      w LÛ*        »
k¦„‰çO Ôß ïk¦ÌZ Z®?Ð N Wù ~ y ºÆ
,       ,                Û
\¬vZ -wÎg » nZì x * wÎgGÂX ˆò bzg „ Ug ¯ˆðU
         * è
„ H »\ WgzZìg9„¼ *Šì e ÔzŠ}Š yY6 <Ô»Åm
                   , L z
                    X ñZh Zt Zè

   ì ã⠁* Å~vZwÎg * Ö'
      Û *V    *
              $
             ì guÅpÑ~g g
                   10
     — …ô ^ß$Ö] oÊô …ô ]‡ø Ÿû] àÚô ànû fø Ãû ÓÖû ] àÚô ØËø ‰]ø ^Úø ü
                ô ø ô ø ø ø û
                                    H
                                    E
    {)zž)Y0 Ôg ZÏ}k]áZzäWÐ6zZîE»T
     9 *
      Ô                          , 0B+
         Ô Ç¥ ~3 Ú Q Çìg ÖÐ z            æ
vß `W™áÃgukSÔÇ}™ (Zа žì ~gu~uzŠ
          $                   Ž       $
          EH
         0B+ #
Ðzz Å°îEZ÷r™žìg 3› VHÑegzZVc gâƒ[p                  *
& œ–1Z]|X .e7Eä
                  E
                 î0B+H !ôËL Ñqì ;gQe7  è
\Wpå @Yv)Y0 »\WakS å Zƒ ù »Å\¬vZè
       *        *                        g
vZ- ¬§zuÐÞZkzgzZ¸Tg D™6zZÐx ÈZÃk Q‰zC
    Ý                        ,         Ü Ù
& œ–1Z]| Zƒy´Z »]!kZЪ‚gy!iÅÅm\¬
           ž          *  * z
äÅm\¬vZ - ¬§zuþ~: âiÆ`WԐu0 а
    z           Ý                     *
{zìgQe 'vߎ Z®?ðƒwi*kzaƾ?c âI          *          * Û
               X ìg™ ãâ* ÅÅm\¬vZ-—
                         Û* z            g
V-zZg ›huÄÑqZÃX vZ î*9g ã?v0Z)´
              - m G
x Ó~ 6 ¢ ~g g bÑ ~g ]Z ì {z ‰ c ã!i Æ Vñ* Æ        Š **      *
                       ˜ê™Ägt ‚hu
                     %ö ô ø ø
    û Ù^fø ‰Ÿû] Ümû †ô viø o×F Âø Ù‚mø &mû ô ^uŸû] †ø aô ^¾ á^ô Êø ™
      ô û ô ô û                        ø $
                 E H
            * 0B+
      Xì x Zw* Ö îE~wqCƒ: c ƒ° eª    Ù * ì
ã!iÆŠ‹ZìhuÄÑqZΐgZƒqã? 0Z)´
  *              -         $           v
|(ÐyZìèbÑ~Vz¢14ÅpÑ~ggäVMgzZ‰c
  ,                                     Š*
Ô‰ 0)´gzZB|7ÁÂPÂ`WÔÇ}™yÒguHðÃ`W™
             ,                   $
                                   E
ÝgÅgŠqZ î0”ùxÓã? 0Z)´ÂX) Õ‡u7 ´vßt
  z $                v              ä )
 Ù^fø ‰Ÿû] Ümû †ô v³iø o×F Âø Ù‚mø &mû ô ^³uŸ]û †ø ³aô ^³¾ á^ô ³Êø žDâ~
 ô û ô ô û          %ö ô ø ø           ø $       Û
           11
             E+H
       Xì x Zw* Ö îE C™ªÑŠgŠ q Zx Ó
          * 0Bž    $

       ,V
      ]»'Å~wÎgæL°f
mvZ î*9g ~â år™ZsÑZ * ÑñIŠë#ÑZœ
     G   #     *  Ö
x * » T è[ qZ ~ ›ÅÅm \¬vZ -ݬ §zuä
 *       -     z
\¬vZ- ÎgG ÂtXì~gnfvÖ] ofßÖ]†Òƒ oÊ gn_Ö]†³ŽÞ
      w è [    V
wÎgÔ¬Z(H'»kž Zƒx¥ Tìðƒ!ze~Åm
   è ,       Z  Ð       z
      Ö      *+
ÃyZyŠÆ#ªÀD™x*$vߎÃwÎgÔ¬}(ãZXì è  ,
ÆÅm\¬vZ-—~âå]|Zwq¾XÇ}7bŠ[ZŽ
    z     g     #    ,
åZƒ;yú¤~yÈ:å~:âikQ¸ìgÉ [ÂkZ6bc  à  ,
å@YƒÂ*yŠTgzZ¶Cƒ7 ñðÃ~N˜[ÂyŠTÂ
 * *          ]
      $    Ã  #
\W ÂâeZzgt Ú ]|Z X ‰CYƒ ]ZñZ FyŠ kQ
\WgzZbcÆÅm\¬vZ- ¬§zu: ZizgZgzZÑ™:Zizg
        z     Ý   #
ÃVƒ š ]ÒÅpÑŠzgŠ Z® Šƒ »yú¤V;z ÂÑ ™ÃyÅ
            H        á
Ԑ Dƒ— ZgŠ k 6 pÑŠzgŠqZgzZìÔZ Ì Æ%N
          Š,   -    a    *
ÅÅm\¬vZ-— zZDƒsç{kk gzZQV)k
   z      g g     HŠ      Š
               Xì@ƒZŠZÌh»›
                 *
?·a¾ugIÈp»~g— `¤gzZuQ
     V ~
        *       /
\ WgzZ c:~g Zi !Æ`¤ug IÈp »\W¤ Z ! C
?(xsZùJë ÂDƒ:L~ðZŠÆuQug IÈZ0ŠÆ
     -               +
ÈpLZÐ Vð; LZ~ ðZŠÆuQÅm\¬vZ - ¬§zu
              z     Ý
LZŽ » x ¸+Zì wq Hž¸ ìg ⠁gzZ¸ ìg…7 Ãug I
             Û
                     12
´ » ë:gzì 5xsZÃëÐ ]tÈpkZ Xì C™yAÛÃ9
          é
ݬ§zu?;ùxsZ~ݬ}g‚!CX DƒgPx ZggzZŠ6
                  á,
Æ ypÆ/ôgzZ ~ ‘œÆ ]tÈpÆ Åm \¬vZ -
           é   z
            X y›ë ` W~‘œ

            #wÅäOäÇ
            Ö
câI ÃäOäÇäÅm\¬vZ- Îg}g\ kQ
* Ì
 Û           z                w
ìgYáp= zm\¬vZ- ¬§zu ì~u0 ìG Xì
      Å             Ý ž            I
                                * "u
                                L
Äg~Vâ»VÄZ KZä\WÔ¶ g WiZzWÅäOäÇÐ}
     _              „               ¸
\¬vZè/0ZvZ†]|gzZ‰ òÐW™?Ð3ZgkZgzZB
    g                         Ø
„gWiZzWÌ[Zž¸ a ‰z kZgzZ¸B‚Æ\WŽ Y7 ÐÅ
        Ü
qT!{WXÑïÐVâ»ÃVèZä\WAÔ7Hn äVrZ?ì         $      ²
Za aÆäS*O*Ç~žDâÅm\¬vZ- ¬§zuÃ
      **                 Û z        Ý
     Xìt¾ äOäÇÏZyŠ]Zg#Z`WVƒŠ H
       ~                       Ö   H
  Dâ!ô Å\¬vZèŠ& ZvZ†]|
     Û ‰               g 0
       û ð^Þø ˆùô Ö] èö nø Îû …ö ðø «ßø Çô Öû ] á]ô ü
                           $
           ì@ƒZa{Šâ» *iÐG* Ç
             *         * g*
t n Z}žì câÜ ãšZ bzg‚ Ï W)´w¸»\WgzZ
  Å. * ~      Û                  ä ß
                                û û ô ø $
ÆäƒxZw äÇ îÖ] &mû ‚vÖû ]çø ãû Öø p†ô jø Žm$ àÚø Œ^ß$Ö] àÚô æø eW
       Æ           ô ô ø
ÐyZgzZ¸DhyÃV-&ßàZzäO*Çv߉Xìðƒwi*a
          
          + +              *                   *
Å p†ô jø Žm$ à³Úø ä\¬vZ6kZÔ¸3ßwâ»VÍß™Z’äOäÇ
     û û         ,
        žDâÅm\¬vZ- ¬§zuX ðâwi*eW
               Û z              Ý             Û *
                                            $
         ø $ ø ö øø ø
      û Å…û ˆÖ] ðö «ÛÖû ] kfô ßû mö ^ÛÒ Ñ^Ëø ßôù Ö] kfô ßû mö ðø «ßø Çô Öû ] á]ô ü
                             ö            $
               13
     *    * *
   Xì@Ç QÃkã0 ‰ì@™ZaãZZ",Z*O*Ç   **
?7c ì ]! Åk\Z Ôì @Y Œ Z ƒŒî0<gŠgzZ]Š„ÃkZ[Z
  * *      * Þ Û E
eW6 Åm\¬vZ - —~ ] òÈZygzZ Šƒ å+Š Z
$,z       g          H       #
- ¬§zuÐVE⠁*Xˆƒwi * Üû Óßø mû ô ÜÓÖø k×û ÛÒ]ø Ýø çû ³nø Öû ]ø
 Ý      Û*    *ö û ö ö ø û
ƒŒvßyZŠ * ‰ #Zà ã⠁* Ï Q[ Z c ⠁Iäm\¬vZ
 Û   * ÆÖ     Û* *     Û
                  X B g f »ÞZ
                      =
    -      , *
Ôå;gY(qZ~sgÂå;g|7~Š!W[SÒ»}~Z       #
𸞸ìg}Š]úÿ Z {zÔ¶ ®)qZÅVßZ¸V;z
        Š q - Ì  ) -
àZ¸ Y7ÐyZä¿ ZÔǍWgz¢\WìàZ¸ÅV#!r™
 ž       -
         q              #
äO= ì @ƒ{ZÃtÐàZ¸ ¹äVrZÂ?ì @ƒ{ZÃHÐ
    ž *+     ž          *+
CY¬JWZ¶ bzgÂì@gâB;6=~yW ÄZ+ÑZz
   -    ²   * ,  #     Æ
¢¹3ZgÑZz= p 3ZgÂÂÑZz}izgÔiú3Zg»vZÔì
       t ì
XÐN YV WZ¶ ñ¦6\åqZÅ=\WgzZì@Yƒð
     , ² , -
     6                  *
ÆäS *O*Ç~žDâÂÅm\¬vZ-—>¸ÑzwjÑ
    **      Û z        g
     XìgV l Ð= v!fÍ zZVƒŠ HZaa
         ,
         6 ²  t *g H
}g øg ÃZ~›ÅÅm\¬vZ-— zZÅ\¬vZ
         z    g g
pÇVz™yÒÐW~ŽB‚ÆVî gep• ä'» ZxÓ
            Ñ          ,
KZ~:âiqZ ä ~Xì xZw úàZ¸gzZgÃZ™hÂÃ<Ñ›zu
    -       7
àZ¸s§~uzŠgzZ ¶ gƒ iúÅY (s§qZž ¬ŠÐ V\W
        „      -
ìg hyŠ¤ÆgzZ¸ìg #8ÔÅ7ZŠZiúÌä ËÔ¶ gƒ
    /                     „
Ôì ðƒ8[ZщzkZäVßZ¸ cCäVÍßRŒÂÅ ï¸
      Ü     ž*        Û      X
  X~ºƒtԐMhyŠ¤âZ:ÔM7 Y½]Zgt
          h / h v
           14
(‰?ì ~gz¢úàZ¸ VçZÑ c ì ~gz¢iúÅY( !C
        7 Ð     *
ì ;gYH{> r™cÔì„gƒàZ¸ 쬊ÐV\WKZä~
      Ã#      ž
                 X 7 ÈZ »i úgzZ
                   x
Y 1zZ +−Z x  yÎgzZ ~ ò }+$¬ 0Z ò )´
            á  +    á
ú »g ÃZÐ X … gež ˜ ~ [  KZmvZ î*9g
7          Ñ            G
ÅÅm\¬vZ - ¬§zu c Vƒ~£Å \¬vZì e Ôì ^Y
   z     Ý   *           ,
pԐ •' ¯! É 7 ^Y sÜt ƒ pÑÆ~ ›
       )
    ,è * „ ,
! Š Z" −7 Æz£6u ªž ‚=Ôƒ: ž ‚= ìt oÑ
     , ,ñ g         g ž
              Xì ã⠁* ÅwÎggzZvZgzZ
                 Û*

     ]»'Åg ÃZÆ{Š'{
      ,    ,
~ÆÅÅm\¬vZ-—ämvZ î*9g ~çG )´
       z    g    G .x1
ÃyZX g x *Æ{Š'{ ¾ gÃZ~›Å\WgzZ
        Ð * , Ž
Ð yZ ä \WÔðƒ ‚]gc i Åm \¬vZ - —~ [Zp
            *       g
ƒ ‹Ãí{z¾ gÃZŽ ~›~÷ä?!~çG } ZžÅöâ.x1    Û
vZ -—X¸ìgxÑÅm\¬vZ - W™ÍgÃZÆyZgzZ
    g      z    \
\WˆÆGgÃRX ~y!i!² ÃRt~›ÅÅm\¬
      g     * g       z
ž Hn ?ì Le H !~çG } Z c ⁊ gZ ä Åm\¬vZ -
     ²     .x1 * á
             Û     z
Åm\¬vZ - WÔñYƒhZ ~gFÅm ~÷ VƒLe~
  z      \        ,
                ' ž
     E
gŠe û‹B&qZÅ^gzZZ¢ugI„š CZ6Ÿ yZ~„[Zpä
     -       ,Æ
            è
NggzZìj * »kZ,ŠqðÃÃVIg} (Z X ðj 
*      x*        , # Û    g
       , # #
         è       *
~çG )´ {Š' {r™Z Xìt@ x * » kZ}ŠÃVz( LZ
  .x1                  ,
              15
                  E
  ÅyZgzZ¶ ƒ¿ ä;uÆyZgŠe¶û‹B&{zÂ? WÅmvZ î*9g
       ð g            ç      G
        Ü      - ˆ      *
  {iZzgŠ » yZ ‰z ÏQ ä _öqZ X ¶ ƒ hZ Ç! ~gF Å m    ,
                            '
  ݬ§zugÃZŽ ä ? c âÂÑÅ{iZzgŠ ÔßÅ{iZzgŠž c âgzZ c Í
            ž*Û         * *Û
  ä~ž ¹äVrZÂÔzŠ‹Ì Zgf¸ñ‹ÃÅm\¬vZ-
              =      z
  »]! kZÃ\WԐ ñ‹gÃZ~[ZpÃÅm\¬vZ -—Â
     *             z       g
  \¬vZ -—ä ?~ > ž c âä VrZ Â?Š^Ø ù
       g      T * Û      H
              M
          X 劎ñÌ t~> Q¸ñ‹gÃZÃÅm
                 k          z

        ì ^Yq Ð_ ZÑg e
         ,
  Ð Vî gež D⁠vZ î*9gY 1zZ +−ZxÂyÎ
    Ñ    Ûm G
         Xì^Yú Äcz› ÃZªq
          ,7   Æ     g
             oѫ
  ~~iWGƒ:{È»Ñ ZzGªV ‚^e äÞ pçâ Øa] ÄÚ^‰
     è Ô    Ñg    F
  oÑ« Z®ÔÐ N WŠc tÁLZÃkZÐ gÃZ²:gzƒ: 2
         *
í        íé ƒ
  [ƒu0 ÐvZ)ÔƒŸ »kZ»Ôƒ:xÝ»ÑÑZzGžìt
    *             g
  Ôìgzás§Å„vZ»»kZÐ VÂ! ÅÞZ G zZ› @ƒ
             *   g ž*
            XñY:s§Å~iWȇÁ
            oÑ~uzŠ
  <Ñ{zƒy* ~gÃZª V‚^e äÞ Å† Í¡ì áçÛ–Ú
       Ž         ô
  Ôƒ;g™:'Z'ÆZ}ÃËÔƒ;g5:"!Æ}izyWÔƒ:s ÜÆ
      ,
     , .
  v!fÍÃ\¬vZgzZƒ;g™ qÑ~#ÓÅ Z}gzZg(Z!ÃvZY 1zZ
   *       :- Ö   .   *
  Ÿg0 gzZWZkiz#ÓÝZV˜žƒ;g™ b§Å{Š!Æ6¤'
     * ,Ö       :   á * ,
           16
  * ,Š         * á *
Ôì @™{g Z*6\ sÜ™á ã0 py CZ { Š ! gzZD™MÆ
        C ì »\¬vZg(Z Zg ‚Ôõ (ZÃ\¬vZ Â
                  Ö
                  #
       +
      g0Z Æ VWŒ [ ⠁ Z}
           Û    Û .
      ê z c  ` Z }÷
      Ð Z} @ƒ 7Ž ì H {z
         .*
      Ð Y 1zZ ì ‡â  &  æ
¬Š Ð gzÆ Åm \¬vZ - —Ԑ M 8 â az \WV;
       z     g     h-
ÆyZY 1zZæ}¾!vZ} Zž} gzÆx Z™Y 1zZÔ4â
             Ð
az ÔÐ „ Z}Ð 4â 1ÔBâwJ ¬Š ~÷~ Ü zZ ‘œ
     .       Û       g
        XÐZ}Ð4âp Y 1zZÆvZÐ,ñ
          .     Ð
         oÑ~Š
Ôƒ: u zi ‚Ôƒ:=žg ‚ª V‚^e äÞ gÃÖ æç³ãÖ ä³Ö
   ñ                  ÿ
            ,
–1Z HžVƒ Ø7 Ð ŠgŠ}( ~XVƒ: ,q sÜÆ <Ñ
\¬vZè tzgÃ/]| H ?c O=LäÅ\¬vZè &œ
    g         *        g
~ *Š kS JZ Åm\¬vZ -ݬ§zu ?c O=LäÅ
    -# z           *
är™qZ ?Zƒx »tL~žgI‹§Å\WHÔ¸âp=
  # -                Û
ž ‚gzZ=Ôì CYƒZa \GzG wŠÐ àZ¸ ÅcÐí
 g          , ~     ž
ä~Xì @YWlŽ ~ ÞZ G~ wŠ Âì@ƒÄZB‚Æ
     *       è     * #
É@ä/ôÔðC7/ôäÅm\¬vZ-—]!tž ¹
  *      Ã      z   g  *
~J}gv'iZgt ÔðC7 É@ sä É@gzZ ðC7
  g           Ã *    *    Ã
Æò]!tX Å/ÂäkZQÔ5Ã\W'iZg»\GÅÞZGŠ W
    *              , è ÔH
]¬$ yZ0{ Zg‚ » yZ gzZt vZâ Ôì Å r™ qZ áZz g
  ++          á   # -
                   17
                    X ŠƒT @ÐVÂ!qѽ ÜgzZ
                     H $* *
                 oѶa
Sh Ze"{zì;g‹gÃZŽ ª V ‚^e äÞ á‡ æ ՁçÒ ÄÛ³ŠÚ
Ð VñƅñSh Ze" gzZ V ú Ôƒ: ]gú zZƒ: »±»…ñgX          g
Ð]gúÂñ‹Ì ÑyWŒ Z]gú ì 7 YúpÑÆ
          p Û¤       / X            ^ 7
                                ,
ä\¬vZaÆiZzWÅVàÅÑXì 7 YúÌ ÑyWŒ             ,
                           ^ 7 p Û
                                * * Û
                                c âwi*~yWŒ
                                 Û
           — Ùçû Ïø Öû ^eô àÃû –íiø øŸ ü
             ô       ø ø û
    VziZzWKZÂ}7*™]!Ð/ô ? Z!àÅÑ}ž
             *
           , * ä           /             Z
         *
       z™]!Æ™~g¸iZzWsÜÆò38            ,Å
           æü
         — š†ø Úø ä´ fô ×û Îø oÊô p„Ö$] ÄÛ_nø Êø ™
                    û û ô ö ø û
      σZaÑ yZìn ~wŠÆX:gz
            ~         %
                   ì ;gƒ¬/ôÐzzÅo ôZÏZgzZ
                        Ã
    — h^ru ðô ]…ø æ àÚô àâö ]çû ×ö òø ‰^Êø àâö çû Ûjö Öû ^*‰ ]ƒø ]ô æø ü
       õ ø ô $ û $          û $ ö ø
     »]!ËÐVàÅÑ ?Z ! wÎgƒôZ} Z
        *             #
         X z™ÐúÆ}Š6Âz™wZÎ       ,
ž c ⠁ÐÅ\¬vZ è Z]|ä Åm\¬vZ - ¬§zu
  * Û         g            z              Ý
Ã~uzŠ6 e ÔÇÔVâ Å Ë !g ZŠ¸pì s ç ÂÃ7 eZ «
     ,                                 -
ñ (Ì Å\¬vZ è Z]|ë ` W HXì x Zw ÜZ e #
  ,Ð            g                       t Ö
Â!}g ZÔì u 0 wŠÔì s ™Ã~g ø! * Ññ ë ?ñƒ
        *                *ž
t ?¶ 0 )gzZ s ™)ÃÅÅ\¬vZ è Z]|v!fÍH
    u*                       g           *
      Xì @™~à ™Ès ™u 0 Êp ì weÅÑ
        * $   +           *ž               
                                        ƒ
                 18
Ôì ]Š „úg ÃZ: Ãg ¬c ÆÆz£ å;g™n ~Â
          7         *         ž     ²
~?Œ ?Œ ´X ›I:<Ñ›zupHg ÃZ½]Zg\W
       Û‚ Û)                      g
ž Åö⠁Р! ôqZ ä Åm \¬vZ - —Špž ˜
         Û        -      z        g
                     *Ä
ÄqZ ä VrZ ?ƒ ‹ ƒŠ c à ? ðà »k QÔì HÄ: ¦V#
  -
knû eø éø ^ø Úô l‚ŽÞû ]ø oj#uë!ôÔc‹gzZQƒ ‹gzZcâä\WÔcŠ‹
 õ       % û ø      ø          *      * Û *
ì x¥Ã\ WgzZ ñ‹g ÃZÎÃÅm\¬vZ - ¬§zuä ~        z       Ý
~ ›ÅÅm\¬vZ - —ä VM¸²/ôäaž
          z            g          á
›Å\Wä \¬vZ èiœÈ ¬ ]|ŠpX ½pÑÆ        g
                     C Ä}g \ ùgzZ¾ÄzŠ~
            ü û ø ô F              û ø
          ‹³³³Û³ Ñ^³³Êø ¡ûÖô æø ‹üæ³³³Û³³ ^³³³ßø ³³Öø
          ðô «³ÛŠÖ] ‹³Û à³Úôù †æü ³³nû ì o³³ŠÛ³æø
              ø $ ô û ø û         ø û ô û ø
Æ yW `gÎ Z÷gzZ ì `gÎ » y WqZ gzZ ì `gÎ Z÷qZ       -      -
     X ñƒZa 0egzZ `gÎ~ºœÆyZžì aZÐ`gÎ
             +
             û ø ö û ø û $ $
          †õ ³r³Êø ‚³Ãû ³eø ij×ø ³_³iø ‹³³³Û³³ŽÖ] á^ô ³³Êø
               ø   ø æü       ø û ô û ø
          ðô «³³ŽÃô ³Öû ] ‚³Ãû ³eø ij³Öô ^³³³› o³³³ŠÛ³³ æø
@ƒ qƒˆÆY ( `gÎ Z÷gzZì ÀˆÆò ¯ ú`gÎ »y W
*                           _
c Ñ p=yñƒ DZ— Æ Y (Åm\¬vZ -\WXì
*                   ˆ          z
,™xsÂVƒ4ZŠ~VzyLZZ Z®ì <Ì Ô¸D™            #     L t
4ZŠ ~ yZžì wq H Zgø `WX Vƒ 4ZŠ ñƒ D Z— zZ
          #                         g
              æ
x¥ñƒ ñ\ì ÔñƒKÈ çWÔa Ä B;  Dƒ                 ~
V 2zŠ ?3Y H * Z— 7ÁÐ ò ” hm! [7W ì @ƒ
               *Ô                ,
                               +* ž *
Æ Y V;z Ôì 4FÃä™]! ~gœ ~ç pÐ B1 ² Â~
               ,         *
                     19
   Xì s ÜÆ< èÑq‰ 0áZzg6WZ¶ gzZ {¤ !
         Lt       , ²  Ç*
   ÃVßZz ygzZ ~ç KZ ñƒ DZ— ce *™7 çW‰z kZ
              É  * È Ü
   ÔÐ ,Š |ë¤ Zž Tg~×a kZ v߉X¼ix?Z
         /
       æ
   @WÔ™\ì{zZ®Ô Çìg7 g Zgø6zZÆ~çÂÐ,Š Z—
              )
              − ,
   gzZì x ZwÌ Ô Dƒ 4ZŠ ~ y b§Åyú ñƒK cu
        t         Û
                  
    X z™¿ <ÅÅm\¬vZ- ¬§zuÔì Ï0isÜÆ<
       6L z
       ,       Ý   +  L

           m ÅvZIZ6<» nZ
            w   ,é
               L
   yZ0fv]|yZgzŠÆä3~g !gŠÆòŸZ
     .                   *         #
   s ™aÆä3™ VZÐZ {zÔŠ¤!ZâÐB; ÆÅ\¬vZèH /               g
                  Ð á # -
   Ð}{z:gz,™: (Zž HI {gZär™qZ ÂÑ ä™
   Âì ÂÅxsZ ~ kZ Ԑ MÆ 1 ]‚gzZ l! y›                ž
                      cŠ[ZŽZg\÷äfv]|
                      *            .
     — ð^Ïø ÛvÖû ] ðô ŸçãÖô äô ×Ö] Ùçû ‰…ø èø ß$‰ Õ†ö iû ]ø œ ü
         ø ö    .F # ô ö ö ö
       Ñ LZÐzzÅV¯¸ gzZVâ ZŠ *yZ~H  ç       *
         ?VzŠ hgÃ<ÅÅm\¬vZ-
               L z
ÔÖ              6L
               ,
   X  D âÑР䙿 <Å Ue!\ vßÀ ` W b§ÏZ
           ** #
   ì êŠ ¬Š!\ Âì @Y N e!\ Zžì ÅÜ uä ò )´           $
                                g        á
       ô6 $ ø û                 ø # ø
     — à_nû ŽÖ] àÚô oßô Ïø jø Âû ]ø ^ÛÒ …ô ^ß$Ö] àÚô äö ×Ö] ÔÏø jø Âû ]ø ™
                     ø ø
     c XÐy-=ä ñXÐ3 Z}
     *     ‰     Ã .
   s™y-*3ZƒÎ~kZÂñYNe:Ã!\ ˆÆä3¤ ZèY
      *    *      /
       › z
   !ì ÚHÌ ÅÅm\¬vZ - ¬§zu !vZy4Xì @™
            Ý      *
               20

           x ÅZ »›
           Ä
à Ó ß%ÃÅm \¬vZ -ݬ §zu!ôqZ
  ñ     z              -
=Ð ›âZ ?`W ?ì ]! H c âä \W ¸ìgNŠ™|0!
          **  Û         +*
NŠakž Hn äVrZX„g7 Ý@W ƒìgNŠ
   Z  ²           Ì    ž
A    8 *
¼pVƒ©™]gciÅ\W™ W Âì èGwŠZÂVŒžVƒ;g ,#
câä \W ?ÐBŠùÃ\WëV;z ǃ ™zZ¹zgŠ »\W~
* Û
        $ø ø û ø
      — gu]ø àÚø ÄÚø ðö †û ÛÖû ]ø ™
                 ø
    X ÇìgB‚ÆÏZ {zì ›ÐTÃT
ÅáZz› ]ÎgzŠ ÅáZz›!ì Út›ä\W¬Š
    )
                Xì aZÐ]ÎgÄÑ
\¬vZ? ž c⁊gZ~žgIìGkZä\¬vZakZ
   ¤Z * á
   / Û      G" W
           L
 ⠁y´Z\ W ! Åm\¬vZ - } Z ƒD™òú »›Å
  Û      z    Ñ         Š
x¥X Çá™[8 ?\¬vZ äö ×Ö] ÜÓfû fô vmö z™q nZ ~÷ oÞô çû Ãö fô i$ ^Êø
       Ã   # ö ö û         û
         Xì <Ç ì „zZg \ »\¬vZž Zƒ
           L Ž
        é
        <» nZÄÈZ »vZIZ
        L
 #     *       ,- *
Ãr™£Z · * Ññ]|vg ) qZÆ Š !W[Z ä ~
        G * # EW9 á
¦ÑÆmvZ î*9g ~Š !WŠ Z%mr ™ è.ga{ ]|Ž ¬Š
ä xŠ {á Zz äg @Z @™æ » yZž ¬Š ÃyZ ԐÑÆ {  Zg$
        **            á +
       æ
¬ ‰z Û @™žìt <èÑq c Šg @Q @™æÐ s§ÅB;  ZŠ
  Ü   *    L    ** *
c ƒ @Ž X}g @ZÐB; N ! ¬‰z Dg @ZgzZê ~B;  ZŠ
**     *      *Ü    *
k Q~X zg@ZÐ s§N ! gzZ−Ð s§6ZŠƒ)ž0 c ƒ @™æ
     *      *        ***
                   21
               Ö .
ä ]|X å Zƒ¢q ~ #} Å]|Ð cZ™Ô劎ñ‰z                     Ü
Z÷ä ?Ô7 »<kZà ??ƒs ¸ ù ? c ⠁™. Z eÃxŠ {
     DL                 ç ž* $         Û
z ~B;  ZŠ {g !zŠ Ô ƒ z {g !zŠ [ Z Ô c Šg @Q s ÜÆ < @™æ
        *             * **              L*
                   *
               X zg @QÐs§ÅB;N ![Zž c ⠁gzZ       * * Û
ðzŠC r™ /Zg Z'Z {  * Ññ]|ä ¿ Zû%qZ
  Ù #    ,á *                    q -
                             -
N ! ¬ gzZ á0z Q c â Ô c Šg @QÐ s§6ZŠ ¬  Zg @Q { iñ »
  *        * ** Û                        *
   6L
   ,     6L Ü
         ,
п <Ôz™¿ <‰zÛ k]Ô @Ž Ô { iñX zg @QÐ s§      *           *
wì‰z Û @Ž }ì Cƒ { i @Š c ÅÅm\¬vZ - —‰zC
  Ü   *               * z*              g Ü Ù
               À7
   žì ;gƒ¿ à ¬ êL ÆÅm\¬vZ- ¬§zu ÇñW
       ,
       6               z           Ý ž
      û oßF Ûnö Öû ^eô ]+‚fû nø ×û Êø ÜÒ‚u]ø ØÃø jø Þû ] ]ƒø ]ô ™
         û      ø û ö ö ø ø
      ê~c ZŠ¬ Âê@Ž ðÃÐ~?Z   *          #
       û Ù^ێÖ^eô ]+‚fû nø ×û Êø ňø Þø ]ƒø ]ô æø ü
        ô ø ùô ø        ø
     Ô}g @ZÐs§N !¬Â}g @QZgzZ
       *     *   *#
gzZÐ ( @Ž g ! Î~½yŠ ÂÐ ,™¿ <kZ \W¤ Z
      **          ,
                6L   /
  G
éSEG Š ?σ 7 i @Š c ÅÅm \¬vZ -\W H ÂÐ ,g @Q
 5G$ w
  4¨       *
       { * z           *
        À
ìg™¿ ug IêL 7ÆÅm\¬vZ - ¬§zuëž Çƒgzä
    ,
    6       z   Ý
             * › *
ž ïŠÈÐ y!i à {Ôì x * »¿ Ôì x * » ÏZ›Ô
         *
y-z ÑÂì @Wnç » ¿ pVƒ ÑZz ä™›Z ( ~
       *     #
             Z       ,
                   
íŠ Ôsp » ~ç Ôì CYƒ¨¸ Ì‚ÎgzZ {ÑçԐ D YW¨¸
ôÜÆÅm\¬vZ -—vßëÐ Tì @YWsp »Vß Zz
     z      g      *
              X D™~igzs ÜŬ
           22

 ]Ð ÖZ »~g— Vß ZzäZrSh Z e
  § V Ð
VñâS VzgeN £Zx âZÔ´ â x âZÔ wx âZԁ1Zx âZ
     m0         á
N ZŠ ªì ZZz ´gÐ s§VÐSh Ze_qZžì q )S »
     #            -
      Ö /
ݬ§zuyŠÆ#ª¤ Z Z®Ðt ‚gzZÐ s§N ! ÔÐ s§  *
    æ
}÷ä  !äQ}÷} Zž BâÄc gŠt Åm \¬vZ -
            Û * z
[ZŽ HvßëN CÂð¯ 7 Ü~÷ž c 0 ÍH~}n
           ^       *
                  *
~r Sh Ze ÃÅm \¬vZ -\W~ ugI Ï0i² ?Ð ,Š
       z           +
¢qt ‚Æ \WÉzŠÆ yZkZû%qZX ¶ ÐJÐ Vª
           , - ]
vZ -\WÔ‰ ( ~( † gzZ ¶ðƒ ~r Sh Ze ÅXñƒ
       ~, , ñ
yŠÆ#ª¤ Z :X 1¢Ð ]ÐugI Òn CZ ä Åm\¬
   Ö /                 z
Æ ®Ë  1¢ugI Òn Ð ]ÐÌÐ ë6 ä¯ ^+Z
  )                ,
CZÔƒìg™lpÃVàÔƒìg™lpþ ?Ð ƒ Y V¹ !zgZzyZ
X Æ\¬vZwÇt Ԑ7 ~gvwÇt ?ƒìg™lpÑ
           !
Ù      -       /
CZgøX {ÈJcÐu{Èë¤ ZÔì {ÈqCÅ{È!ÅgŠc Ù    *
   v
vZ- ZwÎgžì H ºZԐxÝÆZ}ÌwÇtÔì xÝ» Z} b
              .        .
¤ Z Ì0qZÔì 7 ðúZÔßÄg Sh Ze~›ÅÅm\¬
/   -    q             z
,           *
6 kZ™™ ©ZÆ—\W Âì @™y´S ™ O” »x ©ZÆ—
    x
ð•ZúZ¤ ZÔì gZ,ÑZz ä™y´Zž Ù Š 7 ԐD™¿
    /              t
~ ›ÅÅm \¬vZ -ݬ§zupì gà…ƒ B
     z                 H
          C žj tyŠÆ#ªž @ßÄgSh Ze
            È     Ö   *
                 23

    Vƒ c WÆ á > ³ [g c Å [8} F
      *      Ø  *   ,
      *
    Vƒ c WÆá ]gß~}Š™ ÂÃkZ |
       C z™ c Š| 7Ä ÂÚ6\WðÃ6pgSh Z e¤ ZgzZ
         *, t , ,        /
      dŠ:Æ ||= ß Zz Ú Š } Z
      }Š ¯ : ‚ í }› ÌÃ ?

          ,   ,
         Ïz6pg†ñ~(
Ԑ ñƒÇg †ñDDvߞ Vƒ 8 Š ` W„, Z
[ ÂR~(ÅguÔ´ â x â Z ¤¸ bÑ ÔÖ^ŠÛÖ] ˆqæ] dŠ
   ,$
ä T D ⠁Åm\¬vZ - —Ôì ~ Vz¢{Ša Žì
     Û z         g
                       *,
                       c J(ÃVsñKZ
              ø û û
       — ojô Âø ^Ëø  Øßø mø ÜÖø ™
        û
     ÇñYc Š™xzø ®Ë~÷
        * Ð)
      — o•çû u o×F Âø û †ô mø ÜÖø æø ü
       û ô ø          û
       Çñ0 äW7 WøjgzZ
            * 6,     ,
                  ø ö # ö
    — g–Æø oÊô †ø nû Óß$Ö] æø †ø Óßû ÛÖû ] äö ×Ö] &Ãø fû mø æø ™
     õ ø û ô
   ÇñY5~VÃ, ~GaÆ[ZŽ wZÎgzZ
              ”
              G
       û æÜnû Öô ]ø h]„Âø Üãö Öø æø ™
          ü    æü ø û
                *
          ì [Z±u *ŠgŠaÆyZ
           — gjö mø Ü$Ö á]ô ü
            û û û
            X ‰%%K/¤ Z
                /
            24

        x £dZ »/ô
D ;+ŠÐ T\¬vZžVƒ @™n ¸ !2zŠ '* ²
     /
X ïŠŠ¤  dZÃVz9aÏZÔïŠ dZ ̤ ÃkZ
      á             Š/á
ÂÇaÆÑËÔÇ6 uËÃd LZ \! ðà !  C \W
          ,    W    *
Y mÑZ¦ aÅm\¬vZ-—?Çñ¯¶ »kZÃVŠZ * H
 C è z         g      ‚      *
  , 
} ( Ð ƒÃ\Wä \¬ ha kZ g ZŠuÆ V1x ÓԐ
vZ - ¬§zuà ôgzZ ñ⠁«Š¤ Ô¬} (Ð ƒgzZ ëÑ
    Ý   /    Û /  á    , 
VŒ X å * ;ÃxsZÐ X c ⠁ÉaÆÄÅÅm\¬
     *       * Û        z
  C ¸D™ J 7mvZ î*9gr™DZ†{ Ž Š WŠ c ÄqZ=
       , G#        á H *-
      ¶Š%Ð wi Z Å Tž wŠ {z †Y
      Å [NZ à ˆ uŸ 
           è
ÆyZX ‰ fâ Ð \¬vZ Â \¬vZ è /]|gzZ
            Å     g
                C ì YY¹Ä Âa t
      a Æ ½ / ä › ›gŠ Æ Ë
      = Æ™ [NZ 1 8 â Ð Z}
              -     .
ugI ï^ŠÆ Åm \¬vZ -ݬgzut ‚Æ~
    G
    L    z
c x ÷0Z/Ô}Š™ «…/qZÐ~/zŠvZ c ž¸ñƒ`Q
* è           -      *
Ð ~yZÔ¸ìgÈ}Wº Z & œgzZ}ZL gzZ[æ0Z/
            è      ƒ     è
LX ‰ fâÅ\¬vZè /]|n X ‰ƒwJ[ æ0Z/
           g    ¾
                    v
         X f8 â ÃËaLZÌ ZY 1zZ L
           e-
          25

      b & Z & §»vZIZ
         Ûø *
nZg * Ã\¬ñZ}Æ™ ã⠁*Žž å ¹iŠ qZ ä ~
  *   .         -
ì eŽ Š–ÐvZZ Ôì ÏÅXðƒÏwVÅkZì @™
    H    #            *
qZ ?ì @ƒ H » X ðƒ ÏÔá ^R aâÔá ^ßÃkZ
- *                   æ
D Wk0 }÷Ô¸D J 7 ]©ò Z ¸ÑZ Î~ ; E- ŽWz6
    *      ,       g    ,
           ~#
VƒLe~pVƒXÏÌ r™ž ¹äVrZX Tg
} Y~ž ¹ä kZ !½]! Hä ݪXá ^ßæÑZzvZ ðÃ=ž
          *
žì éZp ~÷pVƒ X Ï~èY Ç ñY Nßæ=ž Vƒ *
ä~Xá ^ßæÑZzvZ ðÃ=›ßæ=ƱÆD ÆkZ ñO ž
               æ æ ,
{z Ôì @7 * Y~ VƒÕ{aÆäZwÔ 3ß7 Zá ZzvZ ¹
    ,
   **
Ð =ÂÅ\¬vZžtÑS DQ7 i ZzgŠ} i ZzgŠaÆUßæ
         é    }
7 Š Z%Ð UßægzZ  D™^Ì ÆvZ à S ]ú LL
  t           a     Š
ÃWfg ¾ ÜZ}g v ÛZ Dk& Z KZÉ 3ßæwâ Zg v{zžì
        Ð +
        X ï Š ⠁+ 'Ð {q¾ Ü Z» ^ßæ
             Û ×      ™

    Ù™b7Ðx Z™Y fx »C
            Ù
\¬vZ -ݬ§zuž ~7 Ð Y f < Ìx »Ž \WZ®
{¾Ô ð⠁«Ï0iJˆk'23 ¶Š ]tä \¬vZÃÅm
    Û  +- , Æ            z
             Ü
H Hä\W~ž²kZÂ~pÑ æw‚kŠgzZ~pÑ w‚     l
c o]Ãz Ä- » VÍßÄ Ôc o]ŠÑz Ä- » VÍßÄ ÔN oVâp
*         *
ëÔ~7 ÐY fÃkZgzZyŠ »öZa c »]ñªc o} e »V1Ä
             *    *
]|™| ( Ð V1}g ‚ÃÅm \¬vZ -\ WX D C 7
     ,       z
             26
                     ›
o³×F Âø س‘ ܳãö ׳Ö]ø Ì pÑŠzgŠaÏZ¶ Ðx?ZmZ'Z
     ùô ø $ # ~                   ,
g— a?17 Yx* »ÑË zZ?7cì Ünû âô ]†ø eû ]ô o×F ³Âø æø ˆÆ
   è      V * g       * ø
pÑ !vZ c ž åóâ äx?Zm…Z'Z]|ÃÅm\¬vZ-
    l *             ,      z
ðƒ ƒ Å\WÐ ¬Š Åx?Zm…Z'Z]|XâZa 9qZ~  ,     Û   -
\¬vZ- ¬§zuž}Š™"Utݬ»®) ËÔݬ»¡ËZ®
       Ý         $* )
Ð Y fžVƒ HakZ ?ƒ c o} e »¿ c »9Ëä Åm
                 *   Ë*       z
                  *
         Xß™ïÂâ â:]!~gøÔz™¿ b7b7gzZßb7
                       ™
ðJ eˆÆYÄÜäÅ\¬vZèº Z & œ]|       g è
qzÑГ,qt?c oyŠ ‚yÃäVrZžg7X ð0 Ï0iw‚
             *             *+
Ž7 \W]ÃZyt }~ V70i ÅG™xgzZ/ô ?Nƒ
      Ã            +
6©‹§Å\WÔ6Åm\¬vZ-—÷‚C~gø!}gZX Ï
,é           ,z      g    Ù
»²ÝªqZXì ´gŠ c ÃyQ…‰zCÔx CÔð ÔceãƒZÆ
   á -          *I Ü Ù á Ù C     Ù
                \
               3BE*
~(Ð ~çKZÃkZÔå üGx * »kZÔå »ÁŠŠ!Wg©{z ÔŠ WŠ c Ä
 ,                     * H*
      - *=         *
                 -
ÅkZyŠqZÔå@YÔ~r !qZ: Zizg™áÃ~çKZ {zÔ¶          ›
Æð⠐ p ³ Ôˆ¬³ LZ ªV; Æ\! Vâ LZ ~ç
        Æ                  *
V˜ V˜ {z ¶ B‚ÆkZ ~çZ yŠ kZ ÂX VŒÆVâ ª
          :        #
            C å;g| 7Ä ~}g!Æ~çKZå;gg*Ð
                ,t    *I
             ¸ ‰ Ã m Ë ` W üG3B\
                      E
             ñWŠ c xŠî yZ ¹
               * è Æ

     Ýq »~wÎgG
       V
          ø w
\¬vZ-— åtÂÝq »Åm\¬vZ- ÎgG
   g ž    z               è
            27
:Â* yŠ ðÃÔx z ðÔ D™ ZÆ÷‚C ÅÏ0i6 xŠî Åm
  *    á       Ù    +  , Æ z
              ,
{™Zè »VžÅ\WÐ ]ÒgzZ _7 pÑŠzgŠÐ ]ÒÔD™
ÅÅm\¬vZ- W ÂD™{0i<qZqZvßë¤ ZÔD™
  z      \    +L - -       /
ÔBÄg V·h Z eŠ%ƒÆ #Q ` W¤ Z X Cƒ lpXug I — zg
         Ö     /
ÎgzZ B wÅ' LZ Ô'"7 Ð ®) i úʼnz Vv0
             , )       Ü   *
\¬vZ - —! î CÂ,Š hg * O * ÇÔ,™¿ ƒyZ  ~
    g        **       6
                    ,
ÌòqZŽ ì ݪ¿ z X σ lpXug I — zg ÅÅm
    -       {             z
Ì b ›Å\ WñY wÈÃò Z¤‹Z f Å Åm \¬vZ - —
            /      z     g
„gŠÝ » kZ ñÑ : yZZ 6 ª‚g Å \W¿ Z®ì yZZ
            ,        Ž
Z ÏA 7 ÐZÔñ7 äö ×Ö] Ÿ]ô äø ÖF ]ô øŸ yŠ]Zgp¤ Zì 7
#     ]      ,# $        /
yZZ6ª‚gÅ\W¤ ZªÇñ77 ä×Ö] Ùçû ‰… ‚Ûv³Úö {zJ
  ,      /    , # ö ö $ æü $ ø    -
vZ- W~]Ñ»~g7ˆÆ\¬vZÔÇñY~3ÇñÑ7
   \
          C ì 7 gŠ »Ë™| (ÐÅm\¬
              z      , z
       ¿r ð vg) Z} i Z ˆ
             ,.

      û¥yZx»~\W
         V
vZ -ݬ§zuˆÆ \¬vZ~ ] Ñ»žì –ä Y f
<èr™mvZ î*9g´ â x â ZXì 7 Ù| (ÐÅm\¬
Ø #        G        ð , z
~ž ~ofô ß$³Ö]†ø ³fû Îø l…û ‡ö }ŠÈt¿ ä ZžD ⠁{zԐ
   V ùô        ö      ð/    Û
É Ôì {z(I (Z ÂÅ]gc iÅGÅÅm\¬vZ - 0 Ñ ä
               *  z    u*
ÅÅm\¬vZ - —ä~ ~ ofô ß$Ö] l…û ‡ö žce IV-
  z        g      V $ ö
RzggzZsæÐ]§m{ ä³fn› é ^³nv³e \ W YÅ]g c iè    *
           28
kZÅm\¬vZ - W Âì k7 xsz > [Ž™ƒ¢q6 ug I
   z     \      ,      ,
x Z™Y fb§ÏZX D ⠁«Ì[ZŽgzZFÃxsz > [Æ
           Û       g
»Åm\¬vZ - ¬§zu6 } •TÆ}ižìê Ì »
  z     Ý    ,           t
                        g8
vZ - WXì aZÐ WZ ¶ Z•{z »}iì Zƒ 3gugIêL E
    \         ²
qZX 7 J„ yZZ%Æ kZ Ôì yZZÌ b ›ÅÅm\¬
-    w              z
          #           ,á
ugIRzgÃkZÐgzŠ Z Ô å ;g Y pÑÜæ {z Ô åÔ¬ Z (²
                C ¾ÄzŠ äkZ Âc WÃ
                      *
       æ      æ
       Â Ã òå è÷ ¶ C&ðe  +
       g Z Œ" Óó } Z ì {z NŠ
         Û
       g ⃠s ÈY } Z g âƒ
       g c Š » ~Üæ Ӑ Š W
        *V      á H

          Lé
        gâ »<» nZ
<Ñz<z™x »ŽžÅ]zˆakZ eWä~ ! 2zŠ
    L             $
<ѽ ÜԐ<½ Ü,qtž ‚=* O* ÇgzZz™._Æ
       L        g  **
gzZ Y! ~ !Íß} Zž c ⠁y´S ä Åm\¬vZ - ¬§zuԐ
   *      *  Û     z    Ý
-ÑaÆäSÃq T ÂVƒ Š H Za aÆäS * O * Ç
              H       **
Ò6zZ LZÆ™{0iÃq kZ #Q ` W‰ K Za Åm\¬vZ
   ,     +    Ö       z
\¬vZ - ¬§zu:?Ïñ0 b #H#Q+Z ?ì „g ‚'VY
     Ý        * Ö       ,
V\W ÃyZ Ԑ ~ÎԐ ug I‹ZŠ g Z æÆÅm
   u              á    z
3Y H0egzZ `gÎÔì @ƒ Za gâ HždŠQz™¿ yZ ÔÅg6
    +        *        , ,
                    6
              C ì ~<ÝgŽÃÝgk Q
                  L z  z
            29
             *
      ¸ p Zg ] xgc ¨ i Z
              è
      ¸ p Zg ‡ z Ò m iz ¥
vZÔì _›qÔìt‘ gzZð‹?Ãk‹Åx*ÆvZäYHð‹
       ]         *
                 #
?äYH] ]Û{Ôì]Û{Ôì *ŠgzZŠŽßZZZz]Zf Å\¬
    Ã è    è
ñY|(¤Ø ZgzZìŠzök‹Å]zZì‚gk‹Šzö ]Û{
   //
   ,¤         g r     ) è
ݬ§zuÔì Y ËÅ~gFC u0 x * » \¬vZgzZ M7 3]Â
        Ù **        h Ì
•'ÅkZÔì Y ËÅ~g FC−7 pÑŠzgŠ6Åm\¬vZ -
,        Ù ,      ,z
               Xì MÌ { èj8N
                  Ø EÐ
                    L

    Ú *V
  ì a ]g c iÅ~\W~[Zp
Ï0iÃÅm\¬vZ - ¬§zuä Tžì –ä Y f
  + z       Ý
DZ†{ }÷X ǃ6yZZØ{ »kZ 1NŠ~[ZpiŠqZ~
    á     ,              -
]g c i Å Åm \¬vZ -ݬ §zuû% {g! ÃmvZ î*9g r™
   * z               *   G#
ðƒ‚]g c i +Zû%qZž c ⠁Špä }÷gzZ ðƒ‚
       *   - *  Û
ÃÌ gze wÑwÑÆug I0ÅÅm\¬vZ - — ž
   }        è   z       g =
wÎg c ž ÌY7 ~ „ [Zpä VrZgzZ Ôå[Zp ãZz Ú Z Ô ñW
   *
vZ - ¬§zu Â1NŠ[pÃ\WäDZ†HÅm\¬vZ - Z
   Ý                z     v
Zg \ (ZX 1NŠ [pÃëä ? ! DZ†V; c ⠁Š g Z ä Åm\¬
                *á Û     z
               X c ⠁‚úZävZ 
                *  Û
6 A ÃÆ éqZ ~ˆ Ô‰ƒ×6 Ë]|û%qZ
,      -       ,       -
㎠IÔå7 ݬðÃ{zèÑqԞ⠰çÐ kZ™ Y yÆkZ
       Ì
            *
Åݬ)gzZݬ yŠÆ#ªž c ⠁ä ]|påòŠ WIY ÑZz
         Ö    Û
           30
°çÐ kZ ä ]|ÔÐVƒ'Z' ƒ ÂV;z Ôσ 7
             ,
              ,      H
~ƒ7 %Ôƒ7¤ }g ø?Ô ŠƒÕ ëž ¹ñƒ _â
     +
     h   Š/ á    H Ð
   *              *$
ÔVƒc W`â °çÐ ?Ðzz Å×kZ~?c Š . Z e VY»    ä
Â\ WÔ7 gz¢Å`â °çÐíÃ\ W]| ¹¹ ä kZ
     ]             ž
       **
ä ~ž¼Ð y!iž c ⠁ä ]|p 'Z'Æ \! }÷
           Û      ,, *
]Zg ÏZ Ô ñW\ WA c Š™s çä ~ ¹ä kZ Z Ô c Š™s ç
       $*          # *
~ ÏqZž ¬Š~[ Zpä ]|ÃÅm\¬vZ - ¬§zu
    -            z    Ý
Å\¬vZè Z]|gzZâ p=Åm\¬vZ - ¬§zu
      g      Û   z    Ý
                     E
DZ†{~kZÔì Ï zZqZ6A üúgzZ#}çLwqÌ
    á     g -,       Ö .
äÅm\¬vZ- ¬§zuX ñƒÆ! ZmvZ î*9gr™
   z     Ý            G#
ˆ~hŽ ÏZÔzŠ hŽ Ð Ï~÷ ÏÅ DZ† !Z} Z c Š ¬
      #               *
@W{'J[Z » iZzWÅÂkZž¸ D â]|ÔðWiZzWÅÂ
*× -             Û
  C ìtÄqZ»T¾ ~Ï0iÄ„zŠÔ¸7 ]|Xì
      -      +      ²á
       a Æ −Å wŠ [s
       Ã î * zŠ 5 ì @ƒ ¬
          *    *

          
  |ÅäoyŠm gzZä™V¸Zl
     º
: âikZèYì *™n ¼~}g!Æ·ugIkZ `W
     *²     *
VzK‰}Dƒ7 K~gøŽ  wqZ,ZÐ ¹ ~
         ~
 „gƒ V1Z¸yŠ ]Zg }Ôì Cƒ ÝggzZ V¸Zl {Šc i ¹~
             z    *
ñY H7: Ã뛤 Z ~ ]gß+Z X  ìg òkž}gzZ
       /
\¬vZ - —ÃyZžÐ ,™ ãá$ Ð s§~gø vß ‰ Â
    g       +
               31
   V  Ý
7 ¸Zl ÔÅ7 zg ä VrZ Â= 7 z G Åm ì › Ð z
Ì7Z  Æ DÁŽ vß LZ gzZ Å 7à Z ¸ÔÑï 7kžÔ H
¶ðÃg0ZÆVÍßëhžì YwZ eÎzy-Ôì Y kˆZ
     +      +á                ƒ
               * $ -
             X Vƒ@™7guqZ~ŸkZXì
Æ #ªž D ⠁Š g Z Åm \¬vZ -Y mÑZ±
   Ö        Û á z          C
‘qZ~ TÏñYƒ„ V¸( 73)y#Z ~÷dŒ
  Û-            ~ Û        Ö     $Û
m\¬vZ -—?ǃ‘‚yÃ{zž Y7 ä/ôÔÇñ0 ]
         g     Û                *
Ԑ/ô}÷gzZ~6Toeô ^v‘]ø æø äô nû ×ø Âø ^Þø ]ø ^Úø c ⠁Š g ZäÅ
           , û ø û          *á Û     z
Zƒx¥Ô /ô}÷6 T3 Zg {zgzZì wÎg »vZ6 T3 Zg {z
            ,               ,
 ä ×Ö ] á ]糕 … x Z™/ôgz Zìi§Ž »Åm\ ¬vZ - —
  #                z           g ž
          *     ,
À` WXÐN 0 ]á Zz½6kZìi§Ž » ànÃÛq] Üãn×Â
» öZa ÅV#}Ôì* » ]Ãz ÅV#} ì @W~g ¶Z       ž *
öZa x- »Åm\¬vZ- žëv߉akZÔì*
        z      Ñ
ä Åm\¬vZ -mÑZ±žìt wZÎ ?ì `w H~ äo
     z       C
                ,
kŠgzZ}gZ*~)(l ä \Wk' 13~ T~ ]tUâi LZ
]ÃzÅ9Ëä\W~äâikZ H Â}gZ*~pÑÜæk'                 ,
]|Ð ~ VàÅ\W ?c oyŠ »öZa Å9Ë ?c oyŠ »
               *             *
c oyŠ {zw‚ŒZä\WHÔZƒwÙZ » \¬vZè ò«Z îE}
*                           g   @+ .
                              GG
rŠ¼ yŠÆ`WZ® å ZƒwÙZ » ~ç ~gøÃyŠ kZ w‚Ô
-                              ž
ë À` WÃkZ ?ñYƒ { i @Š c ÅyZž @zŠ à[Z N™ Z+r z
               ** *             -
              * * #
} e} e} eÐì Âì @Y½{Š c i ù Z ~ ÝZX * o} e        *
sÜÆ<Ô¦ )ÔòsZ)~}nÆXvß{ztìÀ
      L Ñ                       _
            32
                      æ
[ Z NÃkZì ;gò} e} eÐìÆyZžˆß›{Š c iâZ     g *
* oyŠ »aÅËÔ »öZa ÅËÔì ðWÐ \g- qt ?mHÐ
*
LZgzZaÆäŒ VÍß\ WZ® H qzÑx »t ä Vß Zz \g-
          Ã
~hðÅXkZ= ` WaÆäÑŠyEZû \WgzZû       Æ
Åm\¬vZ -—랃: kˆZÃ\W @ì ã™sŸz Ï
  z     g           ž* #
~KÅyZ r™žA : ñ » ãá$ ÃËgzZ  7 ¬Æ
      #           +      Ô
Åm\¬vZ - ™Z wÎg vßtžì @ƒx¥Z® Zƒ 7 ¸Zl
  z     x         *      V 
ž Vƒ @™wZÎÐ ]Z|\W~ Z® 7 Zz ä™›Ð
     *                á
Gã!i»\WZg ø ?7c åG/ôÐ Åm\¬vZ - —
    *       * Ã        z    g
yŠ „ qZ~ ðZŠÆuQÔcŠ·ypÔ~Š™y!ŒyYÂä/ôp
    -        *       *
                   Û      ì
¯ úŃ ä Åm \¬vZ -ݬ§zugzZ ‰ƒL/ô,~
      z
{ i » ¯ úQ—zgŠ »]Š Þ ÂqZ Ô ¶ 0i[x» HX ðJ 7 { i »
            - Ï+          ,
       C ] Ñ»› Ž zèzz Ôg ZŠu»V1x Ó! ÷ÌÑZz"7 ,
      Z÷ { i » ^á Ð dÃÆ yZ  æ
      a Æ Ù Å X ä ~ ~Š yY
           p
      a Æ ÏÈ ce ~Šp "
bzg~ ÏÈ Cƒ7 Šp" ~›ÅvZJZ !ªZz
         ~          -#
\W Â|Ãæ:gzì Š Hì‡ÃVƒÕ{aÆI›¸ CW7
         H
          ›
Å›IZ ›Q7 Ð V1Âp M™Ì~ yLZ       h
Z Åm\¬vZ-— Vƒ@™wZÎt~Z®Xì QÐÄ
# z        g ž *
ðJ e äÅ \¬vZ è & œ–1Z ]| ‰ á p=Ð *Š
          g
–1Z ]|žì Y}Š ]o» kZ ðÃ~ õg@ HÔÅÄÜw‚    *
                 33
Ð yìi è zg ~ ~tK~ wzÑZ ßg äÅ \¬vZ è & œ             g
p¸ 7 Â~: âi kQ Ԑ ¢ À `W ÂVŒ ?ƒ HV¸Zl
        ¢                            
°Âr ZlйÐ%ÆyìiÅ\¬vZè &œ–1Z]|
                            g
ÔÅ ZÆyYKZäVM&œ–1Z HX Zƒ7 ¸Zl ðÃp M          V  ¸h
\¬vZè–1ZžD ⁠\¬vZè/*¦~}g!ÆX
       g            ÛÅ       g *     *
yÃ{zgzZì aZÐ ]Š „ÅÏ0i ~g‚Å/]Š „ÅyŠqZ ÅÅ   +         -
m\¬vZ-—̞ ¹ä/ô yŠÆŠ˜?¶ Š„ÅyŠÐ
        g       Z        ²       ]
–1Z]| Â7œ bÑ…aÆŠ ˜ ÌZÔì ðƒ]Ãz ÅÅ
            g                        z
§¸ZèYìB‚}÷\¬vZž c âäÅ\¬vZè & œ
   #                     *Û       g
                          è
       v
\¬vZ- ZwÎg ^ßø Ãø Úø äø ×Ö] á]ô áˆø v³iø Ÿ ðƒwi*eW ~gN
                     # $ û û       $
                               * t
}gø \¬vZ !&œ–1Z} Zƒ: â å c âÐíä Åm       ž *  Û       z
ZŠðÃÔ¸ Åm\¬vZ - ¬§zugzZ å~ ‰z kZ ÂìB‚
         z            Ý       Ü
gZŒ ât Xì "UÐ u0 yWŒ*ƒB‚}÷» Z} Z® å7
    ™Û      $* * Û *                .
 åü ‚uæø t†ø ì æø äü Ëø nû ‰ ‚׳Ïø ³jø Êø ‰ òaÆŠ ˜Ë zZð\~yŠ¤
   ø û ø ø        ø ø$              g d /
ÚZ ‰ƒB‚Æ\W ô}g‚gzZ Šƒgœ bÑà ôx Ó™NŠt
                /       H      /
ž c âäÅ \¬vZ è tzgÃ/ *¦aÆ XÑZz ä™G
    * Û            g      *
               E
HŠ˜ Ð > 2i èG$â ä VrZ Z ]Š„ÅyŠ qZ {z ź Z & œ
           L4
           E›          #      -     è
]Š„Å]ZgkZqZgzZì aZÐ]ZŠ „ÅVâŠxÓÆÏ0iÅ/
           -                     +
xÓ~÷¶ ]óB‚Æ Åm \¬vZ - —ä VrZ Z
        Å              z      g      #
vZ -—~}g!ÆTÔ¬Z(ÚZÔì aZÐ ]Š„ÅVÂZg
      g        *         ,
Æ#Z ÅVz9}g‚~}÷qZ¤ Zž DâÅm\¬
    Ö                   -/       Û z
º Z &œ ~}÷}uzŠgzZ ñY 3g yZZ »/ô}÷gzZ »/ô
    è
               34
xÓëzZ/ô #ZkZªÇñYÌZ÷»yZÂñY3gyZZ»
    g ÆÖ
»Å \¬vZ è &œ–1Z ]|{ŠciÐ yZZÆ/ôÆ VáZ
      g      *
gzZ Å#Ów‚ ðJ e ä wÎg Ô¬} ( Ð ƒkZ Âì yZZ
   Ö        è  , 
\¬vZè &œ–1Z]|1åc WwzÑZ ßgg!zŠg0ZÆw‚ ðJ e
    g       *   *+
ÂrZl äk ÔåÂ%»yìi~:âikZXH7 ¸Zl ðÃäÅ
    Š           V 
gZ−â ¹ Ô¶ Hk0 ÆÅ\¬vZè y¢*¦gzZ¸M„ °
      ¶ *      g *   h
         *
         ,
yZ Ô¸ gZ−â ¹ Ô¸ `@}( ¹ sú0Z Ý Z†]|gzZ¸
               °
/ôÔ¸D°rZl~wŠLZ{zÔc°7rZlðÃÌ /ô Z−â
           *   ä g
              L
       X¸D°rZlÐgâÆ<»nZ~VߊLZ

        * Û*
    ìsÜÆ~wÎgG*™ ã⠁*
      V
8 Ԑ ¿ ~( ~( † Ԑ „gY ~&ñV·h Ze `W
   g ,, ñ                ø+
 
Ð ƒt gzZ  „g ^g,iúÐ ®) Ԑ „g # VÐg‚   )
                 C ?ì wÎgG ԐwÎgÔ¬} (
                       è t       è ,
       ö û ø          ø ö$ û ô
    äü ³f$u†ö ³`ô ¿iö k³Þû ]ø æø Ùçû ³‰†³³Ö] o³³’³Ãû ³iø
      ü ô ô
     ijmû ‚³eø Œ^³³nø Ïô ³Öû ] o³Êô p†ô ³Û³³Ãø ³³Öø ]„³³â
                   û û û         F
     äü ³³jø Ãû ³›Ÿ$ ^÷ ³³Îô ^³³‘ Ôf%u á^³³³Ò çû ³³Öø
           ø        ø ø ö ø ø
     ü ô % ô û ø $ ô ö $
    ijnû _³Úö g³v³m% à³Û³Öô g³v³Û³³Öû ] á^ô ³³Êø
              v
G zZ !>ªƒ D™ ã⠁* ÅÅm\¬vZ - Z wÎg
è g       Û* z
     v
ÅÅmvZ - ZwÎg ?Â@ƒ CGZgv ZÔƒ D™òú »wÎg
  z        *   /
             ¤    Š
G÷t Xì @ƒg ZŠ'V⠁ »[8LZ ÂÔ¬èY D™®¤Z
     * , Û           )

ƒ~ kžgzZ à {,KÔ ìg hg,i úÅ®)žì)
             35
?s ïkž{zž¶ ™ g0ZÆ/ôHԐìg Y−XòŠ W
          7t+            æ
#       # p
Z σ wJZ Ù ~g v}g Z Ô ƒ oÙ žì ~ ] Zg ¶Z ` W
                p
Ô $ 7 JÙ ~ vs ÜÆi§ÆyZÔ Ïƒ6j§Æ/ô
 Ë ƒ w p              ,
 äö ×Ö] o•…ø ŠƒèZgvZÐyZ?ðoÙ ùä/ô‹Z| dŠt
  # ø ô H         p       ž
‰Z®èZgÌ wqZÆyZ ÂèZgÐyZvZ äü ßû Âø ]çû •…ø æø Üãö ßû ³Âø
        Ð           ö û
!dŠ X Z bŠ yY Ìë¸ ïŠ yY6 <qZ qZ x Z™/ô
                L
                , --
¶ ¦~ yT H7 *~ ykZ äÅ\¬vZè /]|
   ,
   k        ¸*         g
Ôì ZƒZ½ÐVzk¦yZg‚ »yZgzZñƒ¶wÎg Ô¬`WgzZ
         ,           è
             +
Ԑ ìg^gWÏ~z Ô~z K Ô-ig Ԑ ìgƒ yŠ ]Zg äO äÇ
Ô¬ } ( ¹  1 wï kžgzZ 1™V¸Zl ~ wÍÑZ ßg {g! '
 è    ,                  *
._Æ< ?Z @ƒ wJZ wÎg GZgv gZX ‰ƒ wÎg
      L #* #      è   }
iúЮ)ʼnzVv0 gzZfJ(V·h ZegzZ ïŠ^»†
     ) Ü      *e ,             ñ
ÔÅ \¬vZ è & œ–1Z ]| *¦žzŠ ™"U …X D™ ZŠZ
        g      *   $*
Z]|ÔÅ\¬vZ è y¢]|ÔÅ\¬vZè tzgÃ/]|
          g        g
Ð!ôË HV¸ZlÔc owÍÑZßgä]Z|yZÔÅ\¬vZè
       É   *                 g
   , L      è  *
º6<Ž {z wÎg Ô¬?ƒc owÍÑZ ßg äVrZžzŠ™"U    $*
ÅÏ0i ~gøpÑŠ ~ZgøÔì w‚x ÓwÍÑZ ßgZgø!vZy4Ԑ
    +
             v
!ze~›ÅÅm\¬vZ - Z wÎg÷‚C ~gøÔì ÷‚C
         z        Ù         Ù
w‚}g‚gzZ 1| 7 ™xÑxÑ %qZ~ w‚ž ~hð Ôì ðƒ
         ,   û -      t
             *L
ì wzÑZßgw‚Zg‚»kZì @™<»nZÌ XìgD™ ãâ*
                 Ž         Û*
ž åt Ñ » äÑ p=~ *Š » Åm \¬vZ - — Y
               z     g è
ԃРwqZÆ«gzZ…ÆZ}gzZá6 è Å\¬vZ}È
             .   ,%
             36
@™ ZŠ Z {z h»›ÅÅm\¬vZ - —Xì pÑŠßñ-Zt
*           z     g
   C ìÄZ÷Ô}Š™ ZÆyYKZ6\¬vZgzZ}Š hg{ kŽì
               ,      H
            ,
         Zƒ ZÆ 6  Ž ]§ œ {z
                  !
         Zƒ ZÆ ºZ ? ]§ ÿL uq kZ
ìtƒZÆ6<ÅÅm\¬vZ - ¬gzuƒZÆ6\¬vZ÷‚Ž
      , L z       Ý     ,
           ,    L --
ÔwÍÑZ ßgìtÔÙ¿ kZgzZÑÃ<qZqZX pÑŠßñ-Z
           6
\¬vZ - ¬§zuÔ¸ ñÑp=a ÏZ Åm\¬vZ - —
      Ý            z   g
àZ-Š ÅVƒyiŠqZ~ w‚ž¸ ñÑ7 = kZÅm
         -          p a  z
z™äO äÇ™wïV´ggzZ kžÔß™V¸Zl ~ VzKb§Å 
òúgzZ:Ð y* O* Ç !{WX ƒ `~z KÔmÔgWÏ~z~VzygzZ
  Š       **
* O * Ç~ c ⁊ gZ ä Åm\¬vZ - ¬§zuX »wÎg G
** * á    Û     z     Ý   è ì
ƒäOäÇ[p~yƃ `WgzZVƒŠ H Za aÆäS
                  H
äOäÇgzZì ;g Ö~!Ԑìg OäÇÌ Zz•Ôìg
          @          á
        , 
ìtwÍÑZ ßg Z(Ѓ ?ì wq H »#ZkZ !ƒ CX ìg^
                Ö
\¬vZ - —ëžìt wÍÑZ ßg Z( Ð ƒÔ,Š hg{këž
      g         ,      H
Åm\¬vZ -— zZ,™g(Z6gîi<qZqZ ÅÅm
 z       g g     , ÃL - - z
                   ,
            Xq-ZìtÔ³7pÑŠzgŠyŠ]Zg6 ,

        bcÆpÑŠzgŠ
Dƒsç{kk ԐQV)k6"7pÑŠzgŠû%qZ
     HŠ             Š, ,     -
mvZ î*9g r™DZ†{ }÷X Dƒ— ZgŠ k Ԑ
   G#         á              Š
‚ÛvÚö Ù! o×F Âø æ ‚ÛvÚö o×F Âø Ø‘ ܳãö ׳Ö]ø ìH{ÈZž câä
 $ø ô      $ õ$ø      ùô ø $ #     # * Û
           37
Ä* » Åm \¬vZ - —gzZ Ðì Ìug IÄ* » \¬vZ Â
 * z     g          *
ÆkZÔì @Yƒ~yxgŠÆ*™VâzŠ {È ÂÐìÌugI
    *
Åm\¬vZ-— zZz®»x *Æ\¬vZÔì @ƒz®~B;VâzŠ
 z    g g   *       *
                     *
                 C z®»x *Æ
     Æ x å ðZŠ » yQ â å Ã wŠ
       Æ x » † VâzŠ }÷B;
ŠzgŠ {È Zž¸ D ⠁mvZ î*9g r™ DZ†{ ”%}÷
    #     Û   G#      á
Åm\¬vZ-— zZ {'»ug Ix *Æ\¬vZ Âì k7pÑ
  z     g g ×    *       ,
                       *
Æ *™zŠ {È gzZ  }'VâzŠ ~ pÑŠzgŠ Ô {' » ug Ix *Æ
         ×         ×
                    *
                  C ì @YƒyxgŠ
                 *
       *™ Â ÁÎg z a™ Â [g c
      *™ zŠ Èx * Z ⠞ ]œ
ŠzgŠž]œÔì *™ÌÑ »\WgzZ  *™\W! [g}gø } Z
*™zŠ,Z ÏÅT ~yxgŠÆ*™zŠëÐ •'ÅpÑ ,
wÎgs§~uzŠgzZvZs§qZÆÏTÔƒ„g^~yxgŠÆ
          -
pÑŠzgŠ ?ì $[zeù Ï{zƒugIx * »Åm\¬vZ- Z
     Ë         *z    v
Žz®VâzŠ ‰z àžì 7't ~ ]Š„ËԐ }'zŠ~
    Ü      {×      ×
x * Ì»Åm\¬vZ -— zZƒ6y!i Ìu0 Ä* » \¬vZ ª
 * z       g g , * **
6ugIRzg~ž,™g¦‰z_7pÑŠzgŠX†ÐìugI
,         Ü   ,
„gƒl !Ž ÅØg Å\¬vZ6ÅmvZ - mÑZ¦gzZVƒ¢q
   g*       ,z    YC
     ,          ,
              ,6 ¢
Xi§ »"7 pÑŠzgŠìt Ԑ ìg 7 Ì í:ÆkZì
          38

   ì~wÎg » nZwÎgG Z
     V        Ý
„gƒZÆ6 <÷‚C ÅXBŠ ÃVÍg)ø }gø \W
   , L  Ù     ,
<äxŠ {Ær™£Z·* Ññ]| c CÌZ ä~6Xì
L      #    *    ž*
{g!zŠ=ž c âä r™£Z·* ÑñÔc Šg@Q @æ°N»]|sÜÆ
 * * #  Û      * **   *
        * N
B;ñ¦¬Ôì Zg@Q @æ°sÜÆ<ä? YÔƒ z{g!zŠ @™
         *   L è      **
B; N ZŠQÐB; N ! ¬Âzg@Z¤ ZgzZ~B; N ! Q ƒ z~
         * *  /      *
,               t Lè ì
6} h˜gzZ™Xk]!² ì G‚yà !{WX <G tÔÐ
          ž
tԐìg™7uÑZzg$kv!fÍX ìgW− agZŒ Ö
          B
         + *          ™
Ԑðƒè V1Â~~g‚?ì * Zh QtZè»<c ì <G
    ~        *    L*L è
ÂXX6nj߉ p…^n oÒ ~fÞ c…^n ZZ ìè ÂqZÌ ~
         V
         o       [ - ä
pÑ~gg }Ù¿ _Æ<™| 7ÃV1ÂÅVžyZ !2zŠ
        .   L ,
        *#    L
ê~cNZŠ Âê@Ž Zžìt<ÅÜ @Žžì eZzg Å * $
<ÅÅm\¬vZ -—X}g@QÐcN ! Â}g@QZ gzZ
L z        g   *    * * #
Z  ë Ôì u" aÆG * Ç#Q `WXì 7* O * Ç
#           g*  Ö     **
~D âÅm\¬vZ -—X @W7'F7* ÇJ
    Û z      g * {× g *     -
™ÍiZzWÅäO äÇ\WgzZ Vƒ Š H Za aÆ äS * O * Ç
            H       **
]ZgyŠŽ X}Š ð‹: iZzW @¸f™ÈÃV⠻РVèZVâzŠ
          ž* e
~kžÆwÍÑZ ßggzZVƒwÎg Ô¬~žì HgzZì ùäÇ
            è        7
wÎg Ô¬Ðì¾{z  säÇÐgØzgziV˜ ì @ƒqÑ
   è                *-
Ì Vzk¦äÅm\¬vZ- Wb§ÏZ ?ì @™òú »äƒ
  Ã ,    z    \      * Š
pÔÐN W7ºÆØg V;z σk¦V˜žì c âI
        Û       ,    *Û
                39

Ð Vzk¦ÅVÂgúÂdŠÃVzyÆVßZz ä™òú »wÎgG
    ,                       Š    è
C yŠ ]ZgŽ ì » kZ wÍÑZ ßgÝZ !2zŠ X  ñƒ}½yx Ó
Ù
Ô7 Æ·qZ~w‚Ôì ‚gŠc ÃÅm\¬vZ-—‰z
   a    -         r* z           g Ü
ßg {g! ÷‚C ÅTÔ7 ÆwÍÑZ ßg {g! Ô7 ÆyŠqZ
    * Ù       a            * a      -
gzZì øÎ~ ÷‚C Ôì Lg {0i6 <ÅÑÆvZŽ Ôì wÍÑZ
         Ù        +L,
~g‚ ?ƒùa?ƒù ~Š ÔVƒ où Ù tžì Ø7 Ð DIZ
            á          p          è
]â½Å agzZ Ù ._Æ <™b7 <gzZ ì Ø7~
         p        L       L
kZÔƒZÆ6<ÅÅm\¬vZ- ¬§zu÷‚CÅT Âì@™
     , L z           Ý       Ù      *
/*                 *
¤ Z *™V¸Zl gzZ kžÃwÍÑZ ßg {g! gzZì wÍÑZ ßg {g! ÷‚C Å  * Ù
  I
  \
üL. UZz6Ô¸áZzä™ ZÆyY{zèY D™gz¢ ôÂCƒqhZ
    ,                    /
ì H I VzqyZ ä<ÑpD™¿z¢6kZ {zÔ¸ª‚g
     Ã                  g ,      
     *        *
gzZVƒy *™V¸Zl((gzZ * °v WÔz™#cyw‰z sZuZž  Ö    
                        Xìi§»V±X
]Zg~KTžVƒ @™n Ð V2zŠ LZ~wq¾
           * ²
gzZ‰z Dƒ4ZŠ~K~ Vzi úVv0 Ôì ;gƒ¿ VžyŠ
  Ü                    *      ,
                             6
ì ;gƒŠgÌ » ä×Ö] Ùçû ‰…ø o×Âø Ýö ø¡ŠÖ] æø éö ç×’³Ö]ø ‰zäÐK
       # ô ö F        $     F $ Ü 3
Åm\¬vZ - —¤ ZèYì wÍ ÑZ ßg {g ! : Zizg Zg øv:Z Â
  z      g /               *
»VžÅåÐK zZäƒ4ZŠ~K…ÂDÑ:p= *Š
     3    g                     ~
wÍÑZßg{g!: Zizg»kZì;g™¿ <Å\W¿ Â?¸Øù
      *           ,
                 6L         Ž
\W#Zžì ¸Ñ»äÑp= *ŠÆ\W Y ?7c ì
   Ö               ~        è    *
                   C èY}™qnZÅxŠî      è Æ
           40

    5 ZgÆ ¼  Æ~Ñ xŠî
       A  V
             è
    5 Zg Æ <  D 5 Ð vZ
        L
j§Æ/ô,K~gøž Hn ä~akZXìÄ„ Z÷t
              ²
tzgÃ/]|ÔÅ\¬vZ è &œ–1Z ]| *¦¤ ZX  Š!W6
           g       */ *    ,
Å\¬vZè Z]|ÔÅ\¬vZ è y¢]|ÔÅ\¬vZè
     g          g         g
Åx Z™/ôÌ,K~gø !v:Z Â H7 ¸Zl ~ ~tKäV 
 ¼
Ì ?Ô7 ‹ðÃ…Æ™Ü V< ¬ yZÆZ}X gÇŠc
     ]         Å     .    *
TgZ*] \¬vZëÉì 7 Z0ðÃ6kZ…ƒgë
      Æ         #+ ,
               Ö
 + .
Ï0i~gø!Z}} ZžD™ ¬ŠëgzZ~Š=ÂÅ q nZÅyZ…ä
7 útëԐìg™ÒëÅTñYƒ._Æ<Å/ô
  òŠ        Ã         L
yZžD™Ò¼ ÁÐ Áëpà™ q nZï»ä ëžD™
       Ã
ßg »Å\¬vZè &œ–1Z‰}g*wÍÑZ ßg Zgø6j§Æ
       g             ,
]|‰ÔåwÍÑZ ßg »Å\¬vZè tzgÃ/]|‰ÔåwÍÑZ
               g
ßg »Å\¬vZè Z]|‰ÔåwÍÑZ ßg »Å\¬vZè y¢
       g               g
÷‚qZëX T e*gZ*wÍÑZßg._Æ/ôyZëX åwÍÑZ
   -      *
{ngzZ qM »yZZ LZgzZ ðÃz" ÜÈÃÅm\¬vZ - —Ì
                 z    g
ÅÅm\¬vZ-— ðÃZgøžT e{CëX B g»
  z     g ¿              ~
wEZ ._Æ <Å\WÌÃV\W ÂëXƒ: ._Æ <
      L                 L
    g * }*
#ÃV úxø* !gZŠ¸Z Z c âä \WX  B~gz¢Ãä™
Ö            Û
c 9 ŠÃVñƅñSh Ze" ªŠ%Z Ë:X z™«™ÅÃÔ9 Š
*
NŠ ,k¦ÅiI Z ™~ ]Zg¶Z c 9 ŠÃe ÔÉ Ô ÇÔ Vâ ÅË
    ,          *
                     *
            ?ì ;gƒZŠZh»wÍÑZßgt* A™NŠ
          41

      *
    áZzä0 |ÅwÍ ÑZ ßg
Åm\¬vZ- ¬§zuÃVzqX ìt<ÅV\W
  z    Ý      ž L
<ÅÑ1™täTBXÃV\WKZëÐVzqyZ c âI
L                  * ä
                   Û
*        *
* ÇÃy» LZ äTÔà0 äkZ|ÅwÍÑZ ßgÔ~Š™ ZŠ Z äkZ
Ð{kÃy!iKZäTÔà0 |ÅwÍÑZßgäkZ1XÐG
   H *      *          g
Ð V-g»x ZwÃÏ0i KZgzZ c XÐ VƒkÃ{TÑKZ ä TÔc X
       + *      H      *
|ÅwÍÑZ ßg‰zCÃkZ c XÐwqZÆ«z… vZÔc X
      Ü Ù    *      Æ *
              ,
pÑŠzgŠúÐWƬŠ ‰zC Ô# 7 pÑŠzgŠ: ZizgXì Ýq
         Ü Ù
    X 7 ZÐëwÍÑZßgZgøÌ zË!vZy4XÛ 7
               Ü
               ‰      ,

         
    ì© ÂÑÝZ »ª‚g
7 ÑŠzgŠ¤ Z !Íߞ D ⠁Š\¬vZ è / *±
  p   /     Û    g *
Å© Âä \WpÔ Ï ñY 7 zZÆ y W ¬Š ~g v ÂÐð7
           ,
           6        ,
KZ äÅm\¬vZ - 6T c Š Z ÍÃ|gŠ k QaÆ«™
     z    Ñ, * #
aÆ•'vß‰Ô åH³aÆŠ ˜ à ô™á Zg – »"
    ,          /
äÅ \¬vZ è /]|XÑ `â ¬Š™Ö k0 Æ |gŠ kZ
      g         *#
          #
ìg™ ¬Š™™ g IakZÃ|gŠ kZ vßžì ¸ Â` W eÎ
      u            ž
/ô™ ÎZg– »"Ð|gŠkZäÅm\¬vZ-*™Ñž
        #    z
à Z}gzZÐ N Yƒ qzÑ}>Ã|gŠ kZ Àp¶ ³Ð
  .          #     à
¢»Å\¬vZè/*±tX ÏñYƒqzÑ Y7ÅV½gŠ™hg
       g *
      * #
      *
yZZ »#Zž @c Š^»Ã|gŠugI,Zž¶ Å©ÂÅyZÔå
   Ö           È
tÑ»ÑXã: yvÃkZ »ª‚gì ю©ÂgzZƒ: ùŸ
          
           42
fÍX } Š hŽÐvZ™^ »Ð V î Z}ë!ÔÐvZ)ÃVzȞì
            . *
= vߞ @ƒ 7LÑt »9X @W7 Æ Y7 KZ Ñv!
     *        * a        *
     *Ö          ž* ä
    X * ¯#{ Ç]Š „ÃG~÷!g ZŠ¸ c ⠁I \ WX ã7
                  Û

        7 ; zë
         !
ž,ŠÎ ò:Ì Å\¬vZ è /*± ÂvßÆÀ`W
       ,
       6      g *
vߎ X 7 ;zëžVzŠ C]!t VŒgzZ¸!;z Ì{zv!fÍ
      !        *       *
               *
              + ,
[ZŽ ÃyZ yŠÆ#ªÔ _0! yc 6 ë {z  ë !;z …
       Ö
vZY 1zZ ÂëÔ… â 7vZY 1zZÔ… â 7 s¦Â!;zX Ç} 7 bŠ
          Ã      Ã      ,
/                ,
¦ ëX  D™³ ~ VÎVzge vg) }gø Ԑ xÝÆ
 Ù
 C
Ž D™I VÂ!<½ Üëèažìt]!p7 ;z
      Ã *  L        *   !
Ԑ B~A ~ [· LZ …{z  2~ Vñ»<½Üvß   L
M      *         +
š;z ZgøèÑq c Š¯ !;z …aÆ} &â } ÖLZ ä VrZ
                  X 7 ðÃÐ
                     m
Ð ãZŠ* v߉ D ⁠vZ î*9g ~â å#ÑZœ
    * ž       Ûm G    Ö
Ð ~¦[;ßZ† Ñq ë !;zÃëÐzz ÅVße ÅVzmôZ
       è              ,
vZ»ä™x *$ÃëyŠÆ#ªgzZì 7 ðûhIZgzZhY f
     *+     Ö     m    è
\¬vZ Âë ?3Y HëÃ~¦[;ßZ†X Ç} 7 bŠ [ZŽ VŒÆ
                 ,
wqZÆ/ôgzZu0 guÅÅm\¬vZ - ¬§zuÔu0 x¯ »
        $
        *è    z    Ý    *
]Z¨fÆu {ÅVZŽ ÅvZY 1zZ랳Í{oZgøgzZ… Y
~ò{gâZ)´tX B ZÐVZñ VŽ @ÆVƒŠ!Ã
   á         a    Æ * á *
~Š!Wq¼vZ†*Ññm{›¤ LZäVrZŽìŠgZ»mvZ î*9g
  *    *     /á      á   G
                  43
  ð p       # *     /
ž¶ ƒ» Ñ~ggÅyZZ åc âÐVzŠ¤ }uzŠgzZÐ
              Û   á
σ Ýq Z bzg Å pÑ ~gg pˆƒ »pÑ ~gg !-ßñ
    #
vZ ËyŠ¼gzZ !ƒ Y[Z Z®Ðƒ VQV»Ž ÅáZzvZ ËyŠ¼ Z
                     #
Ç− Ø Aß{g~›ÅV< ¬ÆZ}yŠ¼ Ôß VQV»Ž ÅáZz
   $          .
ž¸ D™ c âmvZ î*9g „{ * ÑñXì q HpÑ ~ggž
     * Û   G q*
   #       ,# $×
gzZƒÚr™ÌÑZz"7Zì A{'»äJ 7"7gu
   è               , ,$
ÃkZÔƒvZ àz?ì ŠZç'NHÐ ÚgzZƒÚr™ÌÑZz äJ 7
                #
                è     ,
              XƒÝqm {»\¬vZ
                  m

      7 D ËZÎÆZ}
       (Ã      .
        ø Û ** ,
ÔåT ¸ å˜å˜žì ~pÑyWŒÔðWŠc ]! qZ6!;z
 $ æ æ           -
å˜å˜ž Y7 Æ™ ¦ÃVz06 }g‚ ä x?ZmyÑ]|
 æ æ                + ,
™ %fÃkZ~`W ÂZƒ7 ¸aÆÑm{ˤ Z ?ì V¹ $
                 T                  /
} Zž c âäx?ZmyÑ]|ÔŠƒ¢qå˜å˜~ãZÔÇVzŠ
   *  Û                    H        æ æ
¸+Z k0 Æ\W~ ðõ ^ø fø ßø eô Ôjö òû q¹äkZÂ?åŠV¹ Â! å˜å˜
      *             ø ô              H    æ æ
         Ð
;g™ÔÅ(êL ‘Æ Ñ ! C [Z Xì 7 \WD» TVƒ c Ñ             à       *
\¬vZ äô ×Ö^eô Ÿ]ô éø çÎö øŸæø Ùçû ³uŸø !;zÌå˜å˜ä\W¬ŠXì
      # $ $        ø ø               æ æ
                                   D ⁊gZ
                                     Û á
                 $ ø
             — çû âö Ÿ]ô gnû Çø Öû ] Ü×ø Ãû mø Ÿø ü
                          ö
              X ì ÃvZsÜ(D            è
- ¬ègzG X Šƒ Ëg ; » \¬vZ èiœÈ¬]|
  Ý uH                       g
   +-O#
Æ™ê G å7ã0 (kZX z™lˆ c ⠁Š gZ ä Åm\¬vZ
      Â       *             *á   Û     z
           44
          -OG
          +G #
ÐWgzZ [ | 7 i úÆ™ ê š‡Z X ðƒ wi * eWÅ"7 i ú
     ,       #     *$   ,
\¬vZ -Z}ÁÎg¤ ZX å Zƒ Ö g ; nÆT VQ.zZ ÂZƒ: Zzg
    . /       æ       $
                    Ð
nÆ.zZg ;ž ïŠ C\ WgzZ @ƒDÌ»g; Â@ƒ(êL ‘ÃÅm
   $          *    *    z
u"/ô zZìnÆ.zZg;žƒD kžìY (ZÑHXì
    g    $     Ã Z    ™
              ?ñC: {zgzZVƒy.6ÔVƒ
                     ,

   ì u ‰â „ ZgÓZ'ÐvZY 1zZ
    Ñ  ,
kZ ñYï −Åu ÃyZJZž6yZì k\Zp
    :    Ñ -# ,
pÇñW7'ÃyZ1zŠ ‹huÄÑÔ @W7 {'ÃyZJ‰z
     {×        * „×      -Ü
ã c 'ÅpÑ,ƒg ŠÅmvZ î*9g ãŒgŠØZ† £Š ‹t¤ Z
 * ,     H   G      ž     /
               H é -
ˆ¤~ y*G™^gРĤÅkZ {zgzZ Šá ZÃ~A qZ Å
  /        /
jáZz y*GƒÐ •' Å ~A Å ãc ' Å pÑ,ƒg Š
       ,       ,
               *       H
Å\¬vZpì @W{' Z ( ÃyZÐ VÂ! ] „Zz +Z !{ WX ‰ ØŠ
      *× ,     *
ÃyZ~yÒÆÑÅVžÅÅm\¬vZ - ZwÎgÔÑ
            z    v
         C D J (ÐZ}ÃVzcÔ@W7'
             , .      * {×
       +      Û .
      g0Z Æ VWŒ [ ⠁ Z}
           Û
      ê z c  ` Z }÷
      Ð Z} @ƒ 7Ž ì H {z
        .*
              æ
      Ð Y 1zZ ì ‡â  &
ÐGËÔì u ‰â „ ZgÓZ'ÐyZp ^Y z»vZY 1zZ
      Ñ  ,       ì, a
¬Ç!tÔzŠ}Š tig…ì 7 izg ~g øÔzŠ}Š^ … I
   *         ~         ž
VzÈw=LZ !vZ c ž ItpÇñY~3 ƒ»¿(ZÔì
       *        ™ Û
           45
}gø™| ( Ð ƒgzZ ~ ºœÆ Y 1zZ LZ Ô ~ ºœÆ
    , 
wJÃVƒ ¬Š ~gø ~ ‘œÆ Åm \¬vZ -vZ wÎg }g\
          z
\¬vZÐazÆyZ ªì ^Yaz »Y1zZgzZYmZž cŠ CX³â
         ,     C *    Û
  Xì u ‰âÐVzGÅY 1zZzY mZ„ZgÓZ'ì ^Y‰âÐ
     Ñ       C  ,,

          )+
       ]ÃZyÅ®$
~sÑ ZK ñYƒx¥Ã\ W @,ŠÈ'!Ptí
     ž       ž*     *
Zg*wzÑZ ßg Zgø ._Æ/ôž z™ ZŠ Z ]X Zƒ 7VY V¸Zl 
H7 ¸Zl ~~tK¤ Z äÅ\¬vZè & œ–1Z *±Xì
   V      /       g     *
gâ »<VŒ !v:ZX Zƒ 7 ¸Zl Ì~K~g øv:Z ` W Â
  L         V 
0e `gÎgâ »<qZX z™¿ VžÔî °~ wŠ r Zl »<Ôì
+     L-     ,
            6        L
yZÃkZ 1™Ýqgâ »<Æ™¿ <ä TXì ™|( Ð
        L     ,
             6L        ,
  +
Ð0egzZ `gÎ Â~ wŠÆkZ ?ÚHÐ VøyZ ÔÐ V¨Zl    
gâ »Û{Ð <»nZÔì gâ »t‘ egzZ `gÎèY Š Wgâ{Šc i
     L        +
             0      H *
                     *
                   C ì @W~wŠ
                 E$G
                 g
       1 »ug I { â z $ çLG
                .>
       7Ýg } Â7 Z ~ wŠ
         z     /
              ¤
VznÆyZÔD™ ZŠ Z,iúЮ)ÂCƒÝg¤ Z~wŠÆyZ
            )      z/
Åm\¬vZ-—HX ' :,k¦~VzyÔ' V·hZe6
 z     g    ƒ ,       ƒ   ,
Ä~›Å\W#Q~wÍÑZ ßgsÜ ¸ñÑp= kZ
       Ö       ž      a
v! fÍ~ V¸´‰X ñYÖ6 } h˜gzZá wïkžÔá| 7
 *           ,          ,
ˆà ïi ZzWÅ{−ZzÅ\WgzZ ˆð3ŠöZa ÅÅm\¬vZ-—
                 z    g
           46
äzg~ 1 ä ]gúqZˆÆkZ Ô‰ƒ}g7 ¹ ➠c Í
           -            *
gzZì ;g™XX {z Ô ˆð3Š öZa Å^ qZQgzZ à ïi ZzWÅ
        ^          -
                   g v* ž H
Zg f ?ì ;gƒHt X ‰ƒ Za Åm\¬vZ -— !fÍ Š ¹
              z
?ì qø c ì wÎgG ?7c ì ;g Y c Z h Qt Zè»+Št !aÎ
      *    è t    * *
                *     ,
              Xì @zg²WÆypwŠ6V!×yZ
,™ ZŠ Z]» \¬vZ vßëž åt Ð y*kZÑ Z÷
\¬vZÅ qnZÅ j§Æ/ô zZZƒ7 ¸Zl ~KkZ ~g øž
              g   V 
t Ôì 7 xsZ * oyŠ »öZa z ]ñÔ * o} etX~Š =Âä
      ~ *           *
   ž    -        * Û
g— ,Š C wVqZ …\ WXì c WÐ Vz»Ôì c WÐ \g- *
! ! c ƒc o} e » x?ZmZ'Z ]|ä Åm \¬vZ -
   **           ,     z
Òà ! ! ]|ä ! ôË c ƒ c o} e » \¬vZ è"}
             **        g .
tzgÃ/]|ÔÅ\¬vZèº Z&œÔƒc o}e» \¬vZè
            g      *      g
ä Åm\¬vZ - —Z Xƒ c o} e » ËäÅ\¬vZè
    z     g # *             g
« Ð=\¬vZ ?N o VY ë Â c o 7ä/ôÔ c o 7
     è            *    *
} ež ëgzZ  D™{ ZegzZ ZÇÆ yZÃVÍß, Z X ñ⠁  Û
{ ki§ » Ù ?ì i§ » Ù t HX î å gz¢{ÖÔ ƒ oÙ Ô ƒ o
 H     p        p        p
*™ Za/_ » q nZ ÅÅm\¬vZ - — § » Ù Ôì * hg
* .         z       g i  p *
Æè Å !Zpñî{ÖyŠ]Zgà !Z gðÃX Ù -Zìt Xì
    % *           * C p
ž ¹gzZ 1 3{Ö~ ] Y Z' ‘ ?Ð Vƒ lp !Z H Â− s Ü
           , 
             è       *
LugIÈZ0ŠÆ\W~ðZŠÆuQèYì <ÅÑtr™
      +             L   #
¸ah Â- ZŠ 32LZäãŒözZ]|ÆyZw–gzZ¸ñƒ
      $       Û
äVrZžf„yâ ëgXì ZƒL- ZŠ ‚yÃ7 ¥
       e           $   x ž
           47
ž ët [ Z Ô c î{ÖÃyZ ä Vâ Z ÅyZQgzZØŠ h Â- ZŠ 32
       *              $
                 ,
Ì ÅkZ Zg fp D 3{Ö »]Y Z'‘ë~ q nZ ÅyZ
  |               è
ÈZ0ŠÆÅm\¬vZ- WZ¶ ƒ~wZØuQkž³Í
  + z       \# ð        Bè
ìg 3!ª÷ZziZ¹zŠ~ y@{Öp¸ ñƒLugI
         +
Ԑð¯ '!] {ðzZ^FÅä3{Öƒ Zƒx¥X
      *   g    ,     ž
Æߞ ¶ Â<à Zz äh Â- ZŠ 32Å ãŒözZ ]|Q
      Â L       $     Û
zŠ Ô‰ ø Zg ‚ {Öx3p~Š hg{z Z® D 7 äh Â- ZŠÐ N
         ,        , $
ǃ‹Ð VzŠ *ZèYzŠ hgà Zz zZßø{g ex3Ð~Vž
               g     ,
QgzZ zŠ hgwZÎÂÔß™i Zì wZÎy‚WŽ ~ ]ÑZΞ
            Ð
Z c Š î {  ~ ù ™ Z¼{Ö H Hä y-Ã]Zg Å]Š „
#*            ž è
 \ZgzZ Çô { Ðî !ŠÆb c g~ùÂÇñ3{Ö{Š c i
    #        * *           *
Häy-akZ ?Ç}™ù]Š „ÂÇìg7 zgzZ φZƒ    ç
» Z} ÇñWà Q {  c Š îä {ÖgzZ {Ö c Š Z¼ pž¬ we
  .    ù    *       * [
           XÇg~{ CKZЄZe\¬vZ ?{ž
vZ - ¬§zuÃëÐ Øg KZ \¬vZ !< ¬Š '
   Ý    
                   I$E
                    G
=ÂŶŠ yY6<qZqZ Å\ WgzZ6xŠ ø©ÆÅm\¬
        L
       , --       , L    z
½~Vl}g øÛÅÅm\¬vZ - ¬§zugzZ ñ⠁«
            z      Ý     Û
[ ZpÃë]g c iÅÅm\¬vZ - ¬§zut ŸZ š gzZ}Š
        * z       Ý
\ Wpì 7 ŸZ »kZ …Ԑ 7 ‡kZëX}™ «~
       t         Þ
                .
        C ì *™ÌÑ»\WgzZ*™Ì WԐ*™ \
        *™ ÂÁ Îg z a ™ Â[ g c*
~g ø~Vñ™ÆV_™zŠÔì *™ÌÑZ¾gzZì *™ÌÂ!vZ c
                  *
                       48
ë]g c iÅÅm\¬vZ - ¬§zuÐ Øg KZ !vZ c Ôì Ï
       * z               Ý                   *
- ™ ,                 *
qZ Ì | ( Ð ]gc i~ [ ZpgzZ}Š ⠁‚~ [ Zpà              Û             
X ÈÐ ã⠁* Å\WgzZ =ÂÅ¿ <Å\ Wì {zgzZì Ú
             Û*                ,
                             6L
}gøÐ ›ÅÑ LZgzZ KZgzZ}Š ⠁«ÌÚ !vZ} Z :             Û        t
          * * E$ Û
ìg™l0 l0 ÃD¬ èGZÆ \Wvߎ gzZ}Š âm_ÃVl L4                    Û,
uÃyÁ¬ ÈâÆ\Wëž}Š ⁠«=ÂÃë !Z}} Z
               Û              Û        .
                               X ,™¿ kZ™Äg6V\W
                                    , ,
                                    6
‚wÍÑZ ßg Ç zZ 9 zZ < »nZ E …\¬vZ  g g L
gzZ ñ⁂àZz q nZ ›ÅÅm \¬vZ - —ªñâ
        Û                     z           g         Û
ñ⁂ÃëvZ ÑZz/ô‹Z|wÎg›î0E gzZyZZ î0E
     Û                              è !_   .         .
                                                 !_
Åäƒ èZgÐ XÔì èZg Z}Ð TÔì w=VŒ ÆvZŽ         .
 äü ßû Âø ]çû •…ø æø Ü`ö ßû Âø äö ×Ö] o³•…ø ž ~Š ⠁wi *~y WŒävZ
        ö      û    # ø ô           Û * Û
ZƒèZgvZÐXì6j§ÆyZ¿ ZgøgzZ])t~gø!v:Z ,             t    .
eWðÃÅ ~q ŸgaÆyZ  Ž s ÜÆj§Æ/ôXì
$
        X }WÔñâpô ]¬$Ãë\¬vZX ðƒ7 i*
                Û Ð +                            w*
            # $ø ø ô            ùô # ö û ø ô
     oÖF ^Ãø iø äö ×Ö] oבæø !ànû ÛÖø ^Ãø Öû ] h…ø äô ×Öô ‚ÛvÖû ] á]ø ^Þø ]çø Âû ø †ö ì!æø
                                              ô
                                        ø ø
     !ànû Úô ! ànû Ãô Ûq]ø ä´ eô ^v‘]ø æø ä´ Öô ! o×F Âø æ ‚ÛvÚö ä´ Ïô ×û ì†ô nû ì o×F Âø
            ø ø û      ø û          $ õû $ ø

								
To top