Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

FEN BİLİMLERİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

VIEWS: 110 PAGES: 40

									FEN BİLİMLERİ TERİMLERİ SÖZLÜĞÜ

Abbreviation Kısaltma
Aberration Bozukluk
Ability Yeti
Abiotic Yaşamdışı
Abnormal Düzgüsüz
Abrasion Aşınma, silinti
Abrasive Aşındırıcı, silici, kazıyıcı
Abridge Kısaltmak, özetlemek
Abridgement Kısaltma, özet
Abscess Yanı (enfeksiyon boyutu eksik), yangı?
Abscissa Yatay kon
Absolute alcohol Saf alkol
Absorbance Soğurum
Absorbance measurement Soğurum ölçümü
Absorbance region Soğurum bölgesi
Absorbant Soğurgan, soğurucu
Absorption Soğurma, em(il)me
Absorption coefficient Soğurma/em(il)me katsayısı
Absorption spectrum Soğurma görüngesi
Absorptivity Soğurganlık
Abstract Özet
Abstraction Soyutlama (biyokimyasal terim değil)
Abundance Bolluk, çokluk
Abundant Bol, çok
Acceleration İv(dir)me, (tezleştirme) hızlandırma
Accelerator İvdirici, (tezleştirici) hızlandırıcı
Acceptor Alıcı
Acceptory control Alıcı düzeyinde kontrol
Accessibility Erişilirlik, ulaşılırlık
Accessory Yan, yardımcı
Accomodation Uyum, barındırma
Accumulate Birikmek, biriktirmek, (toplamak, yığmak, yığılmak)
Accumulation Birikme, (birikim, toplama, yığılma)
Accumulator (Biriktireç), biriktirici, toplayıcı, yığıcı
Accuracy Doğruluk
Accurate Doğru
Acetly CoA Asetil KoA
Acid Asit
Acidification (Asitlendirme), asitleştirme
Acidimetry Asit ölçümü
Acidity Asitlik
Acidosis Asidoz
Acquired Edinilmiş
Act Etki(le)mek
Action Eylem, etki
Activated Etkinleşmiş, etkinleştirilmiş, (etkinleşim)
Activated state Etkinleşmiş durum, (etkinleştirilmiş durum, etkinleşik durum)
Activation (Etkinleşme), etkinleştirme
Activator Etkinleştirici
Active Etkin
Active site Etkin bölge
Active transport Etkin taşınım
Activity Etkinlik
Actual Güncel, gerçek
Acute İvegen, yoğun etkili
Adaptation Uyarlama, uyum
Adaptor Uyarlayıcı, uyarlaç
Add Eklemek, katmak
Addition Ekleme, katma, toplama
Addictive Bağımlılık yaratan
Addictivity Bağımlılık yaratma özelliği
Adduct Eklenme ürünü, eklenti
Adhere Yapışmak
Adhesion Yapışma
Adhesive Yapışkan
Adhesiveness Yapışkanlık
Adiabatic Dışyalıtık
Adipocyte Yağ göze
Adipose tissue Yağ dokusu
Adjoint Sınırdaş, bitişik, (eklenik)
Adjuvant Arttırgan?
Administration Uygulama, yönetim
Adolescence Ergenlik
Adolescent Ergen
Adoptive Benimsenmiş
Adsorbate Yüzeye tutunan, (yüzerlik)
Adsorbent (Yüzeye) tutucu
Adsorption (Yüzeye) tutma/tutunma
Adsoptivity (Yüzeye) tutuculuk
Adult (Olgun), erişkin
Advantage Üstünlük
Aerobe Oksijenli ortamda yaşayan
Aerobic Oksijenli
Aerosol Havaçözüt
Affinity İlgi(nlik), yakınlık
Affinity labeling İlgi(nlik )imlemesi
Aged Yaşlı
Agent Etken, özdek
Agglomerate/Aggregate Küme, yığın, kümeleşmek, yığışmak
Agglutination Kümeleşme
Aggregation Yığılma, kümelenme
Aging Yaşlanma, yaşlandırma
Agitate Karıştırmak, sallamak, uyarmak, (uyarılmak), bizlemek, Tedirgin etmek
Agitated vessel Sallantılı kap
Agitation Karıştırma, sallama, uyarma, (uyarılma)
Air Hava
Air blowing Hava üfleme, üfleme
Air suction Hava emme
Alarm Uyarı
Alcohol Alkol
Alcoholic Alkollü, içkici, içki tutkunu
Alcoholic steroid Sterol
Aliment (Besin) (Yiyecek (gıda, nafaka))
Alimentary Besinle ilgili
Alimentation (Beslenim) Besleme ARKAİK TERİM!
Aliquot Sıvı bölüntü
Alkali Alkali, baz
Alkaline Bazik
Alkalinity Alkalilik, baz(ik)lik
Alkalosis Alkaloz
Alkyl Alkil
Alkylation Alkilleme
Allele(s) Eş gen, alel
Allergen Duyargan?
Allergic Aşırı duyar?
Allergy Aşırı duyarlılık?
Allosteric Allosterik, (oynak)
Allosterism Allosterizim, (oynaklık)
Allotropy Ayrı biçimlenme
Allow Bırakmak, izin vermek
Alloy Alaşım
Alfa helix Alfa tipi sarmal
Alternating current Dalgalı akım
Alternative Seçenek
Altitute Yükseklik
Amalgam Civalı alaşım
Amorphous Biçimlenmemiş
Amphoteric İkircil?
Amplification Yükseltme, güçlendirme
Amplifier Yükseltici, güçlendirici
Amplitude Genlik
Anabolic Yapıcı (yapıcı metabolizma)
Anabolism Yapım, yapma
Anabolit Önüt,
Anaerobe Oksijensiz ortamda yaşayan
Anaerobic Oksijensiz
Analog Benzer, benzeşik, (türev)
Analogy Benzerlik, benzeşim
Analysis Çözümleme
Analytical Çözümsel
Analytical chemistry Çözümsel kimya
Analyze Çözümlemek
Analyzer Çözümleyici
Anemia Kansızlık, (kan azlığı)
Angle Açı
Angular Açısal
Anharmonic Uyumsuz
Anhydride (Susuz), anhidrid
Anhydride bond Anhidrid bağı
Anhydrous Susuz, suyu uzaklaştırılmış
Anion Eksi yükün (-)
Anisotropic Eşyönsüz?
Annealing Öze dönü, yeniden birleşme
Anode Artı uç
Antagonizm Karşıtlık, düşmanlık
Antagonist Karşıt, düşman
Antibiogram Antibiyotik duyarlılık profili
Antibiotic Antibiyotik
Antibody Bağışıklık proteini
Anticoagulant Pıhtı önleyici
Anticoagulation Pıhtı önleme
Anticodon Karşı(t) dizgi?
Antidiuretic İşeme önleyici
Antifreeze Donma önleyici
Antigen-antibody complex Bağışan-bağıştıran tümleşiği(/bileşiği)
Antigen-antibody reaction Bağışan-bağıştıran tepkimesi?
Antigen-binding capacity Bağıştıran-bağlama yetisi?
Antimetabolite Karşı-metabolit
Antimatter Karşı- özdek
Antiparallel Ters koşut
Antiparallel spin Karşıt dönü?
Apo Kök
Apoenzyme Köközgen
Apparatus Aygıt
Apparent Görünür
Application Uygulama
Applicator Uygulayıcı
Applied Uygulamalı, uygulanmış
Approach Yaklaşım
Approximately Yaklaşık
Aqua fortis Derişik nitrik asit
Aque(r)ous Sulu
Arbitrary (Kendince),gelişigüzel, kestirilmiş
Area Alan
Arrangement Düzenleme, düzen
Artery Atardamar
Artificial Yapay
Ascending Çıkan, yükselen
Ash Kül
Aspirate Emme
Aspirator Emmeç
Assay Deneme, denemek
Assembly Toplanmak
Association Bir araya gelme, ortaklık
Assume Varsaymak
Assumption Varsayım
Asymmetric Bakışımsız
Asymmetry Bakışımsızlık
Asymptote Buluşmayan doğru
Asynchronous Eş zamanlı olmayan
Atherosclerosis Damar sertliği
Atmosphere Havayuvar
Atmospheric distilation Açık damıtma
Atom Atom, öğecik
Atomization Atomlaştırma, öğecikleme
Atomizer Püskürteç
Attachment Tutunma, tutturma
Attenuation Güçsüzleştirme, hafifletme
Attraction Çekme, çekim
Attractive Çekici
Audibility İşitilirlik
Auto Öz, kendi
Automatic Özdeyimsel, Öz-devinimli
Automation Özdeyinim?
Autonomy Özyönetim
Autotroph Özbeslek, Öz-besler
Autotrophy Özbeslenim
Auxillary Ek, yardımcı, yan
Auxillary equipment Ek donatım, yardımcı donatım
Availability Bulunabilirlik
Availment Yarar
Average Ortalama
Axial Konsal
Axial vector Kon yöney, konsal yöney
Axis Kon (eksen, dingil, kutup)
Axis of symmetry Bakışım konu
Background count Taban sayımı
Back mutation Öze dönüm, özedeğişim
Bacteriophage Bakteriyutar
Bag Torba
Balance Denge, tartı, tartım aracı, tartaç
Balanced equation Dengelenmiş eşitlik
Band Kuşak, görünge
Band spectrum Kuşak, görünge
Barrier Engel
Basal metabolism Taban özüştürüm
Base Baz, temel, taban
Base analog Baz türevi
Baseline Taban çizgisi
Base pair Baz çifti
Basicity Bazlık
Bath Yunacak, yunak
Beam Işın
Belt Kuşak
Benign İyi huylu
Beta helix Beta-tipi sarmal
Bibliography Kaynakça
Bilayer Çift katman(lı)
Bile Öd, safra
Bile acid Öd asidi, safra asidi
Bile salt Öd tuzu, safra tuzu
Binary İkili
Binary mixture İkili karışım
Binder Bağlayıcı
Binding Bağlanma
Binding site Bağlama/bağlanma bölgesi
Bio Diri, öz, canlı,biyo
Biochemistry Biyokimya, yaşam kimyası
Bioenergetics Dirilerk, Biyoenerjetik
Biogenesis Dirioluşum
Biomolecule Diriözdecik
Biopolymer Dirilçoğuz
Biosynthesis Özbireşim
Biotic Yaşamla ilgili, diril
Bivalent İki değerli
Bleaching Ağartma
Blender Parçalayıcı
Blending Karıştırma, parçalama
Blocker Engelleyici, önleyici
Blocking agent Engelleyici özdek, önleyici özdek
Blood Kan
Blood circulation Kan dolaşımı
Blood stream Kan akımı, kan dolaşımı
Blower Üfleç, körük
Body Gövde, ten, yin, özdek
Boiling Kaynama
Bond Bağ
Bottle ?işe
Boundary Sınır
Boundary layer Sınır katman, uç katman
Branch Dal
Branching Dallanma
Breeding Yetiştirme, üretme
Brightness Parlaklık
Bubble Kabarcık, balon
Buffer Dengeç, tampon
Building block Yapıtaşı
Bulk Yığın, gövde yoğunluğu
Bulky Yapılı
Bunsen burner Bunsen alevi/ocağı/hamlacı
Burner Yakmaç,yakıcı
By-pass Yangeçi, yangeçiş, dolambaç
By-product Yan ürün
Calcification Kireçlenme
Calibration Ölçünleme, düzenleme
Calibration curve Ölçün eğrisi
Caloric Isıl
Caloric power Isıl güç
Caloric value Isıl değer
Calorie Isın
Calorimeter Isın ölçer
Canal Oluk akaç
Capacitor Sığaç
Capacity Yeti, sığa, (yetenek)
Capillarity Kılcallık
Capillary Kılcal
Capture Yakalamak, kapmak
Carrier Taşıyıcı
Caryo Çekirdeğe ait (Karyon gibi)
Caryokinesis Çekirdek bölünmesi (Karyokinesis gibi)
Caryolymph Çekirdek sıvısı (karyolymph gibi)
Caryon Çekirdek (karyon gibi)
Caryoplasm Çekirdek sıvısı (karyolymph gibi)
Caryosome Bkz.Karyosome (Bkz. Chromossome)
Caryotin Bkz. karyotin
Catabolic Yıkımla ilgili
Catabolism Yıkım
Catabolite Yıkıt
Catalysis Tezleştirme
Catalyst Tezgen
Catalytic Tezgensel, tezleşik
Catalytic level Tezgensel düzey
Catalytic reaction Tezgensel tepkime
Catalytic site Etkin bölge (active site gibi)
Catalyze Tezleştirmek
Catalyzer Tezleştirici (catalyst gibi)
Cathode Eksi uç
Cathode rays Eksi uç ışınları
Cation Artı yükün
Cavity Kovuk
Cell Göze, hücre
Cell culture Göze ekimi, doku ekimi
Cell cycle Göze döngüsü
Cell division Göze bölünmesi
Cell fractionation Göze kesitlemesi
Cell line Göze soyçizgisi
Cell membrane Göze zarı (Bkz. Plasmalemma)
Cellular Gözesel, hücresel
Cellular immunity Gözesel bağışıklık
Cell wall Göze duvarı
Center Orta, özek, merkez
Central Özeksel
Centrifugal Çepere yöneltimli
Centrifugal filter Döngeçlemeli süzek
Centrifugal force Çepere yöneltme gücü
Centrifuge Çeperlemek
Centromere Kalıtım özeği
Centrosome Bölünme odağı
Chain Dizi, zincir
Chamber Oda(cık), bölme
Change Değiştirme
Channel Akak, oluk
Channeling Oluklama, yöneltme, yönlendirme
Character Özyapı, ıra
Characteristic Özgel, belirleyici
Charge Yük, yüklemek
Charge balance Yük dengesi
Charging Yükleme
Chart Çizim
Chelating Kıskaçlayıcı
Chelating agent Kıskaçlayıcı özdek
Chelation Kıskaçlama
Chemical Kimyasal
Chemisorption Kimyasal yüzerme
Chromatic Renkli, renkle ilgili
Chromatid Renkli topak?
Chromatin Kalıt kuşağı
Chromatogram Ayırım “görüngesi”
Chromatography Renkyazım,kromatografi
Chromophobe Boya almaz,boyanmaz
Chromophore Renkli odak
Chromophyll Boya alır, boyanır
Chromosome (Soyaktaran), kalıtım ipliği
Chronic Süregen
Chyle Akkan (Lymph = akkan)
Chylomicron Yağ damlacığı
Circle Çember
Circular Çembersel
Circulation Dolaşım
Cis Yönük, yöndeş
Classification Sınıflandırma
Clearance Atım, atılım, temizleme, giderme
Cleavage Kırılma
Cloning Soykümeleme
Clot Pıhtı
Clotting time Pıhtılaşma zamanı/süresi
Cluster Küme, öbek
Coagulant Pıhtılaştırıcı
Coagulation Pıhtılaşma
Coagulation time Pıhtılaşma zamanı (clotting time gibi)
Coagulator Pıhtılaştırıcı
Coagulum Pıhtı (Clot gibi)
Coalescence Birleşme, kaynaşma
Coarse control Kaba denetim
Code Dizgilemek, dizgi
Codon Dizgi
Cofactor Eşetken (coenzyme gibi)
Coefficient Katsayı
Coenzyme Eşözgen
Coherent Yanaşık, uyumlu
Cohesion Yanaşım
Coil Sargı, Yay, sarmal
Coincidence Çakışma, rastlantısal eşzamanlılık
Coincident Çakışık, rastlantı
Cold room Soğuk oda
Collapse Çökme göçme
Co-linearity Eş-doğrusallık
Collection Toplama
Collective Toplu, ortak
Collector Toplaç toplayıcı
Collision Çarpışma
Colloid İnceçözüt, kolloid
Colloidal İnceçözütsel
Colorimeter Renkölçer
Colorimetry Renkölçüm
Colostrum Ağız, İlksüt
Column Dikeç
Coma Baygı
Combination Birleşme
Combustion Yanma
Combustion chamber Yanma odası
Common Yaygın
Comparative Karşılaştırmalı
Comparator Karşılaştırıcı
Compartment Bölme
Compatible Uyumlu
Compensation Denkleme dengeleme
Competitive Yarışmalı
Competitive inhibition Yarışmalı engelleme
Complement Tümleç
Complement fixation Tümleç(li) bağlama
Complementary Tümleyici
Complete Bütün, tamamlanmış
Complex Karmaşık,tümleşik
Complex molecule Karmaşık, özdeşik
Complicated Karmaşık
Component Bileşen
Compose Bileştirmek, oluşturmak
Composed Bileşmiş, oluşmuş
Composition Bileşim, oluşum
Compound Bileşik
Compress Sıkıştırma(k), bastırma(k)
Compressibility Sıkışırlık
Compressibility factor Sıkışırlık çarpanı
Compression Sıkıştırma, bastırma
Compressor Sıkıstırıcı, basaç
Computer Bilgisayar
Concave İçbükey
Concentrated Derişik
Concentration Derişim
Concentrator Deriştirici
Conclusion Vargı, sonuç
Condensable Yoğunlaşabilir, yoğuşabilir
Condensate Yoğuşuk madde
Condensation Yoğuş(tur)ma, yoğunlaşma
Condense Yoğuş(tur)mak,yoğunlaş(tır)mak
Condensed Yoğuşuk, yoğunlaşmış
Condenser Yoğuşturucu, yoğunlaştırıcı
Condition Koşul, durum
Conditional Koşullu
Conductance İletkenlik
Conductibility İletken olma özelliği
Conduction İletim
Conductometer İletkenlik ölçer,iletim ölçer
Conductometry İletkenlik ölçümü
Conductor İletken
Confidence Güvenme
Confidence interval Güvenilirlik aralığı
Configuration Biçimlenme düzeni
Conformation Üç boyutlu yapı
Conformational change Üç boyutlu yapı değişikliği
Conglomerate Yığışım, kümeleşme (aggregation gibi)
Conjugated Eşlenik, bağlı?
Conjugation Eşlenme, birleşme, bağlanım
Connection Bağlantı
Consecutive Ardışık
Conservation Koruma, (sakınım)
Consistency Tutarlılık, koyuluk, kıvam
Constant Değişmez
Constituent Bileşen, yapıtaşı
Constitution Bireştirme? yapılandırma
Constitutive enzyme AltYapı özgeni, temel yapı özgeni
Construction Yapı, kurgu
Contact Değme,dokunum
Contain İçermek
Contamination Kirletme,kirlenme,bulaşma
Content İçerik
Continuity Süreklilik
Continuous Sürekli
Continuous flow technique Sürekli akım yöntemi
Continuum Sürem,uzay-zaman
Contraction Daralma,büzülme, kasılma, kısalma
Contractionlosscoefficient? Daralma yitimi/kaybı katsayısı
Contradiction Çelişki(/ikilem=dilemma)
Contribution Katkı
Control Denetim
Convergence Yakınsama, yakınsaklık
Convergent Yakınsak
Converse Evrik, karşıt
Conversion Dönüşme, çevirme,çevirtim
Convex Dışbükey
Conveyorband Taşıyıcı kuşak
Conveyor belt Taşıyıcı kuşak(conveyor band gibi)
Cooler Soğutucu
Cooling Soğutma(k)
Cooperation Ortaklaşma, ortak çalışma, yardımlaşma
Cooperative Pekişik
Cooperativity Pekişim
Coordinate Kon(lar)
Coordinate covalent bond Ortaklaşık bağ
Coordination Eşgüdüm, düzenleşim
Core İç,öz, çekirdek
Corpus Cisim, gövde
Correct Doğru
Correction Düzeltme
Correlation Bağdaşma, ilişki, (kaçınım)
Correlation energy Kaçınım erkesi
Correspondence Haberleşme
Corresponding Karşılık gelen
Corrosion Kimyasal aşınma
Corrosive Kimyasal aşındırıcı
Cosubstrate Eşözgenil
Counter Sayaç
Counter current Karşıt-akım
Countercurrent flow Karşıt-akım (counter current gibi)
Counter ion Karşıt yükün
Counting Sayım
Coupling Kenetleme
Covalent Ortak?
Covalent labeling İlgi(nlik) imlemesi (affinity labeling gibi)
Covaria(b)nce Eşdeğişkenlik
Covariant Eşdeğişken
Coverage İçerik
Cracking Çatlama
Criterion Ölçüt
Critical Dönüşül
Cross Çapraz
Cross flow Çapraz akış
Cross feeding Çapraz besleme
Cross linking Çapraz bağla(n)ma
Cross over Çaprazlama geçiş
Cross reaction Çapraz tepkime
Cross section Çapraz kesit
Crucible Yüksük
Crude extract Kaba özüt
Cryoscopy Donma noktasında ölçüm
Cryostat Soğuk denetir
Crystal Kırılca
Crystalline Kırılcal
Crystallization Kırılcallaş(tır)ma
Culture Ekim
Cumulate Birikme(k)
Cumulative Birikici
Cure Sağaltım
Curl Kıvrım
Current Akım
Curvature Eğrilik, eğiklik düzeni
Curve Eğri
Cybernetics Güdümbilim
Cycle Döngü
Cyclic Çevrik, döngüsel
Cyclic-AMP Çevrik AMP
Cylinder Yuvgu, tıkaç
Cytoplasm Göze sıvısı
Damage Bere, yara, hasar
Dark current Körakım
Dark current adjustment Kör akım düzenlemesi
Data Veriler
Datum Veri
Dead line Sönüm çizgisi
Dead point Ölü nokta
Dead space Ölü boşluk
Dead time Ölü süre
Dead volume Ölü oylum
Deaerator Gaz giderici
Deamination Amin grubu uzaklaştırma, Aminsizleme
Debranching enzyme Budayıcı özgen
Decant Dökmek
Decantation Dökme
Decarbonization Karbonsuzlaştırma
Decarboxylation Karboksil grubu uzaklaştırma
Decay Çürüme, (sinyallerde) sönüm
Decoding Dizgi okunumu
Decolonization Küme giderimi
Decolonized Kümesizleştirilmiş, kümesizleşmiş
Decomposition Bozunum
Decrease Azaltmak
Decontamination Kir giderme, temizleme
Deep freeze Derin dondurucu
Defecation Dışkılama, (çöktürme)
Defect Eksiklik, bozukluk, kusur
Deficiency Yetersizlik
Define Tanımlamak
Definite Belirli, kesin
Definition Tanım
Deformation Biçimsizleşme
Degassing Gaz gideme
Degenerate Yoz, soysuz
Degeneration Yozlaşma, soysuzlaşma
Degenerative genetic code Kalıt dizgi çakışımı
Degradation Aşamalı (giderek) bozunma
Degree Derece
Dehumidifier Nem giderici
Dehydratase Dehidrataz
Dehydratation Susuzlaştırma
Deionized Yükünsüz
Deionization Yükün giderme
Delay Gecikme
Deletion Kopma, çıkartma
Deliquescent Nem çekerek sıvılaşan
Demineralised water Minerallerden Arı su
Demonstration Gösteri, gösterme, görsel örnekleme
Denatured Denşirik, doğal yapısını kaybetmiş
Denatured alcohol Denşirik alkol
Denaturation Doğal yapıyı bozma
Denature Denşirmek
Denominator Payda
De novo synthesis Yeniden bireşim, yeniden yapım
Dense Yoğun
Density Yoğunluk
Density gradient Yoğunluk tırmanışı
Density gradient centrifugation Yoğunluk tırmanışında çeperleme
Density gradient sedimentation Yoğunluk tırmanışında çökelme
Density gradient sedimentation equilibrium Yoğunluk aşamalı yerleşme dengesi
Density gradient sedimentation velocity Yoğunluk aşamalı çökelme hızı
Department Bölüm
Dependence Bağımlılık
Dependent Bağımlı
Depolarization Ucaysızlaşma
Depolimerization Çoğuz bozunum
Deposit Birikinti, tortu, (doğal yıkıntı)
Deposition Tortu, birik(tir)me, tortulanma
Depressant Baskılayıcı, yatıştırıcı
Depression Baskıla(n)ma
Derepression Baskısızlaştırma
Derivation Türe(t)me, türetim
Derivative Türev, (çıkak)
Derive Türetmek, (türev)
Derived Türe(til)miş
Desalting Tuzsuzlaştırma
Desaturation Doymamış bağ oluşturma
Descending İnen, alçalan
Description Betim(leme), tanımlama
Desensitization Duyarsızlaştırma
Desiccant Kurutucu, nem çekici
Desiccator Kurutaç
Design (Çizim), tasarım
Desorption Dışarma
Destain Boya uzaklaştırmak
Destroy Yıkmak, yoketmek
Destruction Yıkma, yıkım, yokedim
Detection limit Saptama sınırı
Detector Saptayıcı, bulucu
Detergent Temizleyici, özdek
Deterioration Kokuşma, bozulma
Determinant Belirleyici
Determine Belirlemek
Determination Belirleme, (belirtme)
Detoxication Ağısızlaştırma (detoxification gibi)
Detoxification Ağısızlaştırma
Development Geliş(tir)me, gelişim
Deviation Sapma
Device Düzenek, araç
Dextro- Sağ
Diagnosis Tanı
Diagram Çizge
Dialysis Sızınım
Diameter Çap
Diaphragm Böleç
Diet Besidüzen, besindüzen, diyet
Dietary Besidüzensel, besindüzensel
Difference Ayrım
Differential Ayrımsal
Differential centrifugation Ayrımsal çeperleme
Differentiation Başkalaşım, ayırt etme
Diffraction Kırınım
Diffuse Yayınmak
Diffused Yayınık
Diffussion Yayınma
Digestion Sindirim
Digestor Sindireç, sindirici
Digital Rakamsal
Dilataion Genişleme
Dilute Seyreltmek, seyreltik
Diluted Seyreltik
Dilution Seyrek(t)me
Dimension Boyut
Dimensional analysis Boyutsal çözümleme
Dimer İkili
Diploid Eş kalıtsal
Dipolar Çift uçaylı
Dipolar ion Çift ucaylı yükün
Dipole Çift ucay
Dipole moment Çift ucay kolcuğu
Direct Dolaysız, doğrudan
Direction Yön
Directionality Yönlülük
Disaccharide Disakkarit
Discharge Boşal(t)ma, (yüksüzleme)
Discontinuity (Süreksizlik), kesiklilik
Discontinuous (Süreksiz), kesikli, kesintili
Discovery Buluş
Disease Sayrılık
Disfunction İşlev yitimi
Dish Tabak, kap
Disintegration Bütünlük yitimi, bozunma (atom)
Disintegrator Yapı giderici
Dislocation Çıkık, kaydırım
Disorder Düzensizlik
Disperse Dağılmak, dağıtmak
Dispersed Dağılmış, dağınık
Dispersion Dağıtışım, dağılışım
Displacement Yer değiştirme
Disruption Parçalanma
Dissipation Dağılıma uğrama, yok olma
Dissociation Ayrılma
Dissolution Çözülme
Dissolve Çözmek, çözünmek
Dissolved Çözünük, çözünmüş
Distal Uzak (uç)
Distill Damıtmak
Distillate Damıtı(m)
Distillation Damıtma
Distilled Damıtık
Distinct Belirgin, ayrık
Distinguish Ayırt etmek, seçmek
Distinguishability Seçilebilirlik, ayırt edilebilirlik
Distortion Yapı sapması
Distributor Dağıtıcı
Distribution Dağılım, dağıtma
Distribution coefficient Dağılım katsayısı
Distribution constant Dağılım değişmezi
Distribution curve Dağılım eğrisi
Distribution equlibrium Dağılım dengesi
Distribution ratio Dağılım oranı
Disturbance Karışıklık
Diuresis Sidik söktürüm, idrar söktürüm
Diuretic İşetici, idrar söktürücü
Diurnal Günsel
Divalent İki değerlikli
Divergence Iraksama, ıraksaklık
Divergent Iraksak
Divergence Iraksama, ıraksaklık
Divergent Iraksak
Division Bölünme, bölüm
Document Belge
Dominant Baskın
Donor Verici
Dose Verit, düze?
Dose response curve Düze yanıtı eğrisi, düze yanıtlama eğrisi
Double Çift
Double layer Çift katman
Double stranded Çift dizgili
Doublet İkili (atom)
Doubling İkiye katlanma
Drag Çekmek, sürükle(n)mek
Drag coefficient Sürüklenme katsayısı
Drag force Sürüklenme erki
Drainage Akaçlama, boşaltma
Drawing Çizim
Driving force İtici güç
Drop Damla
Dropwise Damla, damla
Dry Kuru
Dry ice Kuru buz
Dryer Kurutucu
Drying Kuru(t)ma
Dual İkili, iki yönlü
Duality İkilik
Duplex Çift
Duplication İki katına çıkma
Dust Toz
Dust collector Toz toplayıcı
Dust cover Tozluk
Dye Boya
Dynamic Devingen
Dynamics Devinim bilimi
Earth Toprak, yer kabuğu, dünya
Ebullioscopy Kaynama noktası ölçümü
Eccentric Ayrı merkezli, kayık özekli
Echo Yankı
Edge Ayrıt, kenar
Effect Etki
Effective Etkili, geçerli
Effective formation constant Görünür oluşum değişmezi
Effector Etkileyici
Effervescence Köpürgenlik, köpürücülük
Effervescent Köpürgen, köpürücü,
Efficiency Verim
Efficient Verimli
Efflorescence Çiçek, çiçek verme
Efflorescent Çicekleşen, çiceksiyen
Effluent Dışaakan, yıkantı
Efflux Çıkış, dışaakış
Effusion Delikten yayılma
Ejector Fışkırtıcı, fırlatıcı
Elastic Esnek
Elasticity Esneklik
Electrode Kıvıluç
Electrokinetic Kıvıldevim, elektrokinetik
Electrolysis Kıvılkesim
Electrolyte Kıvılkesilgen, elektrolit
Electromagnetism Kıvılmıknatıslık
Electromotive force Kıvılliter erke, elektromotor
Electron Eksicik
Electron microscope Eksicikli minigöreç
Electron transport chain Solunum dizisi, eksicik taşınım dizisi
Electron transport system Solunum dizisi, eksicik taşınım dizisi (Electron transport chain gibi)
Electrophile Eksicil
Electrophilic Eksicil
Electrophilic attack Eksicil saldırı
Electrophoresis Kıvılyürüm, elektroforez
Element Öğe, element
Elevation Yüksel(t)me
Elevator Kaldırıcı
Elimination Ayıklama, seçme, giderme
Elongation Uzama
Eluate Yıkantı
Elution Yıkama
Elution profile Yıkama çizgisi
Elutriation Yıkıyarak ayırma
Emission Yayma, ışıma
Emission spectrum Işıma görüngesi
Empirical Gözleme dayalı
Emulsification Sıvıçözütüm
Emilsified Sıvıçözütük
Emulsion Sıvıçözüt, emilsiyon
Enantiomer Ayna görünümü
Enantiomorphism Ayna görünümlülük
Encoded Dizgileşmiş
End-group-analysis Uç(sal) çözümlemesi
Endogen(e)ous İçsel
Endogenic İçsel(lik)
Endoplasmicreticulum Göze içi ağ, endoplazmik retikulum
Endergonic Erkealan
Endothelium İç örtü
Endothermic Isı alan
End plate Uç tabaka
End-product-inhibition Son ürün engellemesi
Energetic Erkeli
Energy Erke
Energy balance Erke dengesi
Enrichment Zenginleştirme, varsıllaştırma
Enterohepatic Karaciğer-bağırsak
Enthalpy Yığa, entalpi
Entropy Dağı,entropi
Environment Çevre
Enzyme Özgen
Enzyme battery Özgen kümesi
Epimer Yakın,eşsiz
Epistasis Baskılama
Equation Eşitlik, denklem
Equilibrium Denge
Equipartition Eşbölüşüm
Equivalance Eşdeğerlilik
Equivalent Eşdeğerli
Equipment Donatı(m)
Erlenmeyer Erlen
Error Yanılgı
Erythrocyte Alyuvar
Erythrocyte sedimentation rate Alyuvar çöküm hızı
Essential Temel, zorunlu
Estimation Vargı
Ether Eter
Euchromatin Yeğni kalıt kuşağı
Euploid Kat kalıtsal
Evaporation Uçurma buharlaştırma
Evaporator Uçuraç
Even Çift (sayı)
Even numbers Çift sayılar
Evolution Evrim
Exact Tam
Excess Aşırı, (aşırılaştırma)
Exchange Verişim, verişimli alış-veriş, takas
Exchange diffusion Verişimli yayınım
Exhanger Verişimleyici
Excitation Uyarma
Exclusion Dış(ar)lama
Excretion Atım
Exhaustive methylation Bütünü ile metille(ş)me
Exogenous Dışsal
Exogenic Dışsal(lık)
Exergonic Erkeveren
Exothermic Isı veren
Expansion Genleşme
Expansion coefficient Genleşme katsayısı
Facilitated Kolaylaştırılmış
Facilitated diffusion Kolaylaştırılmış yayınım, kolaylaştırılmış taşınım
Facilitated transport Kolaylaştırılmış taşınım
Factor Etmen etken
Facultative İstemli koşula bağlı
Fan Üfleç, körük
Fast Hızlı
Fasting Açlık
Fast reaction Hızlı tepkime
Fat Yağ (katı)
Fate Son, gelecek
Fatty acid Yağ asidi
Feed Beslemek
Feedback Geri bildirim
Feedback inhibition Son ürün denetimi
Ferment Maya, özgen ARKAİK
Fermentation Mayalanma
Fetus Dölüt
Fibril İplikcik
Fibrous İpliksi (bağ)
Fibrous protein İpliksi protein
Field Alan
Figuration Biçimleme
Figure Çizit, şekil
Filament Telcik
Filamentous Telcikli
Film Film
Filter Süzgeç,süzmek
Filtering Süzme
Filtrate Süzüntü
Filtration Süzme
Finding Bulgu
Fine control İnce denetim
Fine structure İnce yapı
Finger print Parmak izi
Finger print region Parmak izi bölgesi
Fission Bölünme, kopma, yarılma
Fitting Uygunluk
Fix Tutmak, saptamak
Fixation Tutma, saptama
Fixed angle rotor Açılımsız döneç
Flame Yalım, alev
Flame photometer Yalımölçer
Flammable Tutuşucu
Flash evaporator Döner uçuraç
Flash point Parlama noktası
Flask (Cam) kap
Flocculant Bulandıran, pamuklaştırıcı
Flocculation Bulanıklık pamuklaşma
Flocculator Bulandırıcı
Flooding Taşma, sıvı altında bırakma
Flotation Yüzme
Flow Akış
Flow chart Akış çizemi
Flow diagram Akış çizgesi
Flow meter Akışölçer
Fluctuation Dalgalanma
Fluid Sıvı
Fluidity Sıvılık
Fluidization Sıvılaştırma
Fluorescence Işınırlık, ışınım, Uyarımlı ışıma
Fluorescent Işınır
Fluorimeter Işınırlıkölçer, ışınımölçer
Fluorimetry Işınırlıkölçer, ışınımölçer
Flux Akı
Foam Köpük
Focus Odaklama, odak
Fog Sis
Food Yiyecek,
Force Erk
Fork Çatallanma, çatal
Fork region Çatallanma bölgesi
Form Biçim
Formation Oluşum, biçimlenme
Fraction Kesit, bölüngü
Fraction collector Kesittoplar, bölüngütoplar
Fractional Kesimli, bölüngüsel, ayrımsal
Fractional distilation Ayrımsal damıtma
Fractionation Kesitleme, bölüngüleme
Fragment Parça
Frame shift mutation Kayık kalıt türeşimi
Free energy Özerke, serbest
Free fatty acids Bağsız yağ asitleri (serbest)
Free volume? Boşoylum
Freezing Donma
Freezing point depression Donma noktası düşümü, donma noktası alçalması
Friction Sürtünme, sürtme
Frequency Sıklık
Fugacity Kaçarlık
Function İşlev
Functional İşlevsel
Fundamental Temel
Funnel Huni
Fuse Korunç, erimek, kaynamak
Fusible Erir
Fusiform İğsi
Fusion Kaynama, erime
Fusion Kayna(ş)ma
Gain Kazanç Yükseltim
Gain adjustment Yükseltim ayarlanması
Galactosuria Galaktoz işeme
Gamete Dölgözü,eşeyligöze
Gas chromatography Gaz kromatografisi, gaz renk yazımı
Gas liquid chromatography Gaz likit kromatografisi, gaz-sıvı-renk yazımı
Gastrointestinal tract (Sindirim yolu), mide bağırsak yolu
Gel Pelte
Gel filtration chromatography Pelte süzme renk yazımı,peltekromatografi
Gene Kalıt
Generation Kuşak
Generator Üreteç
Geneticc Kalıtsal, kalıtım
Genetic code Kalıt-dizgi
Genetics Kalıtbilim
Genome Kalıtlar?
Genotype Kalıttür?
Ghost Alyuvar zarı
Glacial Buzsu
Globular Yuvarsı
Globule Yuvar
Glucose Glukoz
Glucosuria Glikozişeme
Glycogen Glikojen
Glycolysis Glikoliz
Gluconeogenesis Glikoneojenez
Gradient Aşamalı değişim
Graduated Ölçekli
Graduation Ölçekleme
Granule Topak
Graph Yazıt, çizit
Graphy Yazım, çizim
Gravimetry Yerçekimiölçümü
Gravity Yerçekimi
Grindability Öğütülebilirlik
Grinder Öğütücü, değirmen
Grinding Öğütme
Ground state Taban, erke düzeyi
Group Yığın, küme, öbek
Growth Büyüme
Halfcell potential Yarıgöze gerilimi
Half life Yarı-ömür, yarılanma süresi
Half reaction Yarı tepkime
Haploid Tek kalıtımsal
Hardening Sertleştirme
Hardness Sertlik
Harmony Uyum
Heat Isı
Heater Isıtıcı
Heat exchanger Isı değiştirici
Heat flux Isı akı
Heat of combustion Yanma ısısı
Heat of formation Oluşum ısısı
Heat of reaction Tepkime ısısı
Heat transfer coefficient Isı aktarım katsayısı
Helical Sarmal(sı)
Helix Helikal, sarmal
Hemagglutination Alyuvarkümeleşimi
Hematocrit Kangöze oranı
Hemoglobin Hemoglobin
Hemolysis Alyuvar kırımı/yıkılması
Hepatitis associatedantigen B-bağıştıranı
Herbicide Bitki öldüren
Hereditary Kalıtsal
Heterochromatin Yoğun kalıtiplikçiği
Heterocylic Çok türelli çevrik
Heterogeneous Çok türel
Heterotroph Yanbeslek
Heterozygote Karışık dölgöze
Hexagonal Altıgen
Hexose monophosphate shunt Heksoz tekfosfatlı döngü, heksoz monofosfat kese-yolu
Hole Delik
Homeostatis Özdenge
Homogeneous Tektürel
Homologous Eştürel
Homozygote Eşdölgöze
Horizontal Yatay
Hormon Hormon, içsalgı
Humid Nemli, nem
Humidification Nemlendirme
Humidifier Nemlendirici
Humidity Nemlilik
Humidity chart Nem çizemi
Humoral Sıvısal
Humoral humidity Sıvısal bağışıklık, kansal bağışıklık
Hybrid Melez, kırma
Hybridisation Melezleme, kırma
Hydrate Hidrat, su katmak
Hydrated Sulu
Hydration Su katma, su katım
Hydride Eksi hidrojen
Hydrogenation Hidrojenleme
Hydrolysate Sukırım ürünü
Hydrolsis Hidroliz, sukırım
Hydrophobic Subağdaşımsız
Hydrophile Subağdaşımlı
Hydrophilic Subağdaşık
Hydrostatic pressure Sıvısal basınç
Hygrometer Nemölçer
Hygrometry Nemölçüm
Hyperalimentation Aşırı beslenim
Hyperchromic Aşırıboyalı
Hypertonic Çokgerçili
Hypothesis Varsayım
Hypotonic Azgergili
İdeal Ülkü, arman, tamgöre
İdentification Kimlikleme
İdentify Kimliklemek
İmbalance Dengesizlik
İmmersion Daldırma
İmmiscible Karışmayan, karışmaz
İmmobilized Devinimsiz kılınmış
İmmunity Bağışıklık
İmmunization Bağışıklama
İmpotent Erksiz
İmpregnation Emdirme
İmpulse Uyarı
İnactivated Etkisiz(lenmiş)
İnactivation Etkisizleştirme, etki yitimi
İnbreeding İç-melezleme, soy-içi üretme
İncorporation Katılım
İncrease Artmak, artırmak
İncubation Bekletme
İndependent Bağımsız, egemen
İndex Dizin, gösterge
İndicator Göstergeç
İndirect Dolaylı
İndividuality Bireysellik
İnduce Başlatmak, uyarmak
İnduced Başlatılmış, uyarılmış
İnduced-fit model Dizil örnek (Sequential model gibi)
İnduced-fit theory Kilit-anahtar kuramı (özgeniçin)
İnducer Başlatıcı, uyarıcı
İnducible Uyarılabilir
İnduction Başlatım, irgitim
İnfection Bulaşma
İnfectious Bulaşıcı
İnfiltration İçine sızma
İnflammatory Yangısal
İnfrared Kızılötesi
İnhalation Soluk alma
İnherited Kalıtsal
İnheritance Kalıtsallık
İnhibition Ketleme, azaltma
İnhibitor Ketleyici
İnitial Başlangıç
İnitiate Başlatmak
İnjection İçitim
İnlet Giriş
İnput Girdi
İnsertion Katma, katılma, sokulma (kalıtlar için)
İnsolubility Çözünmezlik
İnsoluble Çözünmez
İnspiration Soluk alma (İnhalation gibi), esin
İnstability Kalımsızlık, dayanıksızlık kararsızlık
İnsufficiency Yetersizlik
İntact Tam, bütün, dokunulmamış
İntake Girdi (İnput gibi) ?
İntegration Tümleme, katılma (kalıtlar için)
İnteraction Etkileşim
İnterconversion Araçevirtim?
İnterference Girişim, engelleme
İntergenic Kalıtlar arası
İnternal İç(il)
İntermediate Ara, araözdek
İntensity Yeğinlik
İnterstitial Doku içi gözeler-arası
İntestine Bağırsak
İntestinal Bağırsağa ilişkin
İntoxication Ağılanım
İntra İç
İntracellular Göze içi
İntragenic Kalıt içi
İntramoleculaer Özdecik içi
İntramuscular Kas içi
İntranucleotide Nükleotit içi
İntravascular Damar içi
İntrinsic İçsel
İnversion Evirtim
İn vitro Canlı dışı, camda
İn vivo Canlı içi, canda
İon Yükün, iyon
İon exchange Yükün verişimi
İon exchange column Yükün verişim dikeci
İonic Yükünsel
İonic strength Yükünsel erk
İonization Yükünleştirme
İrreversible Tersinmez
İschemia Yerel kansızlık
İsoelectric Eşyükünsel
İsoelectric focusing Eşyükünsel odaklama
İsoenzyme Eşözgen
İsolation Ayırma, yalıtma
İsomer Eşizlenme
İsomerism Eşizlenme
İsotonic Eşgergili
İsotop Yerdeş, eşdeş
İsotropic Eşyönlü
İsozyme Eşözgen ( İsoenzyme gibi)
Kaolin Kil
Karyo Çekirdek
Karyokinesis Çekirdek bölünmesi
Karyolymph Çekirdek sıvısı
Karyon Bkz. Karyo
Karyoplasm Bkz. Karyolymph
Karyosome Bkz. Chromosome
Katalysis Bkz. Catalysis
Key enzyme Kilit özgen
Kind Tür, çeşit
Kinetic Devinsel
Kinetics Devibilim
Kit Kit
Knife Bıçak
Knob Düğme
Label İm
Labeled İmlenmiş
Labeling İmleme
Labile Dayanıksız
Laevo Sol
Lag Gecikme
Lag period Gecikme süresi, ölü-zaman
Lag phase Gecikme evresi
Lamella Katman
Lamellar Katmanlı
Laminar Katmanlı (Lamellar gibi)
Laminate Katmanlama(k)
Latent Gizli, durgun,uyur
Latent enzyme Uyur özgen
Latent period Durgun süre
Lateral Yan
Lattice Örgü
Law Yasa
Layer Katman ( Lamella gibi)
Leak Sızmak
Leakage Sızıntı
Left handed Sol, solak
Lenf handed helix Sol sarmal
Lens Mercek
Leuko Ak
Leukocyte Akyuvar
Level Düzey
Leveling Düzeçleme
Levo Sol (Laevo gibi)
Life Yaşam
Life cycle Yaşamdöngüsü
Ligament Bağ
Ligate Bağlamak
Light Yeğni, ışık
Light chain Yeğni, dizi
Light path Işık yolu
Light scattering Işık saçınım
Limit Sınır, uç, kısıtlama
Limited Kısıtlı
Line Çizgi, doğru
Linear Doğrusal
Linearity Doğrusallık
Linkage Bağ
Lipid Yağ
Lipoid Yağsı
Lipophilic Yağ sever
Liquid Sıvı (Fluid gibi)
Literature Kaynakça
Local Yerel
Localization Yerelleş(tir)me
Location Yerleşim
Localized Yerel
Locus Yer
Longitudinal Dikey,dik
Loop İlmik
Loss Yitik
Luminescence Işıldama?
Lymph Akkan (Chyle)
Lymphocyte Akyuvar, Ak(kan)yuvar
Lyophilization Vakumlu kurutma
Lysis (Erime), kes(il)me, kırı(l)ma
Macro İril, iri
Macromolecule İril özdecik
Macrophage İri yutan
Magnetic Mıknatıslı, mıknatıs
Magnetic field Mıknatıs alanı
Magnetic stirrer Mıknatıslı karıştırıcı
Magnetism Mıknatıslık
Magnitute Büyüklük
Maintenance Sürerlik, kalım
Malign Kötücül
Malignant Kötücül ( Malign gibi)
Malnutrition Kötü beslenme, beslenme bozukluğu
Manifold Düzenek
Manipulation Uygulama
Manometer Basınç ölçer
Manual El, elle
Map Yörelek
Maping Yöreleme
Marker Belirteç
Mass Kütle
Mass balance Kütle denkliği
Mass flux Kütle akı
Material Gereç
Matrix Ağsı boşluk
Matter Özdek
Maximum Çoğun
Mean Ortalama
Measure Ölçü,ölçek
Mesured cylinder Ölçülü kap
Measurement Ölçüm
Mechanism İşlerge
Mediated transport Kolaylaştırılmış taşınım ( Facilitated diffusion)
Medium Ortam
Meiosis Eşeyli bölünme
Melting Ergime
Membrane Zar
Memory Bellek
Mesh Gözcük
Mesh size Gözcük sayısı
Messenger Ulak
Metabolik Özüştürüm,özüştürel
Metabolic pathway Özüştürüm yolu
Metabolite Özüştürüt, araürün
Metabolism Özüşrürme, özüştürüm
Metal Metal
Metalloprotein Metalloprotein
Metamorphism Başkalaşım
Meter Ölçer
Method Yöntem
Methodical Yöntemli
Mikro Minil, mini
Microscope Minilgöreç
Microscopic Minilgöre, minilölçekte
Microscopy Minilgörü
Migratation Göçme
Minimum Azın
Mirror Ayna
Miscibility Karışabilirlik
Miscible Karışır
Mitosis Eseysiz bölünme
Mixed type inhibition Karışık engelleme
Mixer Karıştırıcı
Mixing Karıştırma
Mixture Karışım
Mobil Devirgen
Mobile phase Devirgen evre
Mobility Devirgenlik
Model Örnek
Moderate Ilımlı
Modarator Ilımlayıcı
Moist Nemli, nem (Humid gibi)
Moisture Nemlilik (Humidity gibi)
Molal Molal
Molality Molalite
Molar Molar
Molarity Molarite
Molecule Özdecik, molekül
Molecular sieve Özdeciksel eleme, moleküler eleme
Moleküler weight Özdecik ağırlığı, molekül ağırlığı
Moment Kolcuk
Monitor Tekser
Monomer Tekiz
Mono- Bir, tek
Monochromatic Tek renkli
Monochromatic radiation Tek renkli ışınım
Monochromator Tek renkser, renk seçer
Montage Kurgu
Morphology Biçimbilim
Motion Devinme
Motive Güdü
Moving Devingen
Multi- Çok
Multi chanel analyzer Çok katlı çözümleyici
Multicompenent Çok bileşenli
Multi enzyme complex Tümleşik özgen
Multilayer Çok katmanlı
Multimolecular Çok özdedikci
Multiple Çoklu
Multiplication Çoğaltma, çarpma
Musle Kas
Mutagen Türeştirici
Mutant Türeşik
Mutarotation Dönü, yön değişimi
Mutation Türeşim
Narrow Dar
Native Doğal
Native formation Doğal biçim
Natural Doğal (Native gibi)
Natural immunity Doğal bağışıklık
Natural selection Doğal ayıklama
Nature Doğa
Nebulizer Püskürteç (Atomizer gibi)
Necessary Gerekli
Necessity Gereklilik
Need Gereksinim
Neddle İğne
Negative Eksi, olumsuz
Negative cooperativity Olumsuz pekişim
Negative feedback Olumsuzürün denetim
Neglect Yok saymak, yoksamak
Negligible Yoksanır, yoksanabilir
Neighbour Komşu,yan
Neighbouring Komşu, yan
Nephelometry Bulanıklık ölçer
Net Ağ
Network Örüt
Neutral Ilın
Neutralization Ilınlama
Nitration Nitratlama
Noble Asal, soy
Noble gas Asal gaz, soy gaz
Nocturnal Gecesel
Nodular Yumrulu, yumrusal
Nodule Yumru
Nomenclature Terimleme, adlandırma
Nomograph Değer dizgisi
Noncompetitive Yarışmasız
Noncompetitive inhibition Yengelleme
Noncongugated Erkin, eşlenmemiş
Nonsaturated Doymamış (unsaturated gibi)
Norm Düzgü
Normal Düzgül, normal
Normality Düzgünlük, normalite
Normalization Düzgüleme
Nuclear Çekirdek, çekirdeksel
Nucleophile Çekirdeksel artıcıl
Nucleophylic Çekirdekcilartıcıl
Nucleophylic addition Artıcıl katılım
Nucleophylic attack Artıcıl saldırı
Nucleophylic catalysis Artıcıl tezgenleme
Nucleophylic displacement Artıcıl yerdeğiştirim
Nucleophylic substitution Artıcıl yerdeğiştirim (Nucleophylic displacement)
Nucleus Çekirdek
Nutrient Besin
Nutriment Besin (Nutrient gibi)
Nutrition Beslenme
Nutritional Besinsel
Obese ?işman
Obesity ?işmanlık
Objective Özdek mercek
Obligate Koşullu, zorunlu
Obligate aerobe Zorunlu oksijencil
Obligate anaerobe Zorunlu oksijensiz
Obstruction Tıkanma (içten)
Occult Gizli
Occult blood Gizli kan
Occupancy Yertutum, işgal
Octa Sekiz
Octamer Sekizli
Ocular Gözel mercek
Odd Tek
Odd number Tek sayılar
Oil Sıvı yağ
Old Yaşlı, eski
Old cells Yaşlı gözeler, eski gözeler
Oligo Azıl, az, oligo
Oligomer Aztekizli, azbirimli,oligomer
Oligonucleotide Oligonükleotit
Oligopeptide Oligopeptit
Oligosaccharide Oligosakkarit
Onco Ur
Oncogene Urkalıt
Oncogenic Ursal
Oncology Urbilim
Oncotic Çeki
Oncotic pressure Çeki basıncı
Opacity Donukluk, bulanıklık
Opalescence Donuk ışıma, donukluk
Operator İşletici
Operator gene İşletici kalıt
Operon Kalıt bölge,tümkalıt, kalıt
Operon network Kalıt örüt
Operon hypothesis Kalıt kuramı
Optical Işınsal
Optical activity Işınsal etkinlik
Optical antipode Enantiomer Ayna görünümlü (Enantiomer gibi)
Optical dencity Soğurum (Absorbance gibi)
Optical isomer Işınesiz
Optical path Işık yolu (Light path gibi)
Optical quenching Işınsönü
Optical rotation Işınsal etkinlik (Optical activity gibi)
Optical rotatory dispersion Işınsal etkinlik dağılımı
Optically active Işınsal etkin
Optimum Uygun
Optimum pH Uygun pH
Optimum temperature Uygun sıcaklık
Oral Ağızdan
Orbit Yörünge
Orbital Yörüngeç, yörüngel
Order Düzen, düzel, dizi, derece
Ordered Düzenli
Ordered mechanism Düzenli işlerge
Order of reaction Tepkime derecesi (Reaction order gibi)
Ordinate Dikey, kon
Organ Örgen
Organelle Örgencik
Organic Organik
Organism Örgenim, organizma
Organ spesific enzyme Örgenil, özgen
Orijin Köken, öz
Orijinal Özgün
Osmolality Ozmolalite
Osmolar Ozmalar
Osmolarity Ozmolarite
Osmole Ozmol
Osmometer Geçişiölçer
Osmoreceptor Ozmoreceptör,geçişimalmacı
Osmoregulator Geçişim düzenleyicisi
Osmosis Geçişim
Osmotic Geçişim, geçişimsel
Osmotic barier Geçişim engeli
Osmatic coefficient Geçişim katsayısı
Osmotic concentration Geçişim verişimi
Osmotic potancial Geçişim gerilimi
Osmotic pressure Geçişim basıncı
Osmotic shock Geçisimsel parçalanma
Out Dış
Outer Dışsal
Outlet Çıkış
Output Çıktı
Ovalbumin Ovalbumin, yumurta albumini
Ovary Yumurtalık
Overflow Aşırı akış
Overlap Örtüşüm
Overlapping code Örtüşüm dizgisi
Overloading Aşırı yükleme
Overnutrition Aşırı beslenme (hyperalimentation gibi9
Oviduct Yumurta yolu
Ovum Yumurta
Oxidant Yükseltgen
Oxidation Yükseltgenme
Ozidative phoshorylation Yükselgenim fosforlanması
Oxidizing agent Yükseltgen (Oxidant gibi)
Paired İkili, çifleşik
Palendromichelix Bakışımlı sarmal
Paperchromatography Kağıtrenk yazımı,kağıt kromotografisi
Para Yan (biyokimya), karşı (kimya)
Parabiosis Yanyaşam
Parallel Koşut, yöndeş
Parallel chains Koşut diziler
Parallel spin Yöndeş dönü
Paramagnetic Mıklatıslanır
Paramagnetic matter Mıklatıslanır özdek
Paramagnetism Mıklatıslanırlık
Parameter Değişken (Variable gibi)
Paraprotein Yanprotein
Paraproteinemia Yanproteinemi
Parasite Asalak
Parent Ana
Parent cell Ana göze
Parent DNA Ana DNA
Parenteral Bağırsakdışı
Parietal cell Asit gözesi, parietalgöze
Partial Tikel,bölünsel, kesimsel
Partialhydrolysate Tikel, sukırımürünü
Partial hydrolysis Tikelsukırım
Partial inhibition Tikel engelleme
Partial pressure Tikel basınç
Particle Tanecik
Particulate Çözünmez
Paticulate antigen Çözünmez bağıştıran, çözünmez yadözdek
Particulateenzyme Çözünmez özgen
Particulate fraction Çözünmez kesim
Partition Ayrılım,ayrılma
Partition chromatography Ayrılım renkyazımı
Partition coefficient Ayrılım katsayısı
Partition function Ayrılım işlevi
Partition isoterm Ayrılım katsayısı (Partition coefficient gibi)
Partitionary phase Yatışkın evre (stationary phase gibi)
Passive Edilgen
Passive immunity Edilgen bağışıklık, yapay bağışıklık
Passive transport Edilgen taşınım
Pasteur pipette Pastör damlalığı, damlalık
Pathogen Sayrıgan, sayrı yapan
Pathogenesis Sayrılık
Pathogenic Sayrıgan
Pathogenicity Sayrıganlık
Pathologic Sayrısal, düzgüsüz,sayrıcıl
Pathological Sayrısal, düzgüsüz,sayrıcıl (Pathologic gibi)
Pathway Yol
PBI Proteine bağlı iyot
Pellet Çökelek
Pentozphoshate shunt Heksoz tekfosfatlı döngü, heksoz monofosfat kese-yolu
Pentosuria Pentoz işeme
Peptide Peptit
Peptonuria Pepton işeme
Percent Yüzde
Percent error Yanılgı yüzdesi
Percent saturation Doygunluk yüzdesi
Percent solution Yüzdeçökelti
Percent transmittance Geçişyüzdesi
Percentageaverage deviation Ortalama sapma yüzdesi
Perfusate Dışın süzüntüsü
Perfusad organ Dışınlanmışörgen
Perfusion Dışınlama
Period Dönem
Periodic Dönemsel
Periodicity Dönemsellik
Peripheral Dış,çevrel
Periphera nervous system Çevrel sinir dizgisi
Peristaltic Sağınımlı
Peristaltic pump Sağınımlı basaç
Permeability Geçirgenlik
Permeability barrier Geçişim engeli (Osmotic barrier gibi)
Permeable Geçirgen
Permeant Geçen, geçebilen
Permeate Geçmek
Perpiration Terleme
Petridish Petri kabı
Phage Yutma, yutum
Phagocyte Yutagan göze
Phagocytic Yutağan
Phagoctic cell Yutagan göze( Phagocyte gibi)
Phagocytosis Yutaganlık
Phase Durum, evre (mitozda)
Phase shift mutation Kayık kalıt türeşimi (Frame shift mutation gibi)
Phenotype Soytür
Phenotypic Soytürel
Phenylketonuria Fenilketon işeme
pH gradient electrophoresis Eşyükünsel odaklama (Isoelectric focusing gibi)
pH meter pH ölçer
Phosphorescence Özışınırlık,özışınım
Phosphorescent Özışınır
Phosphorimeter Özışınım ölçer
Phosphorimetry Özışınım ölçümü
Phosphorolysis Fosforlu kırılım
Phosphorylation Fosfatlama
Photo Işıl, ışık
Photoaffinity labelling Işığa duyarlı imleme
Photocell Işılduyar
Photochemical Işılkimyasal
Photochemical reaction Işıl kimyasal tepkime
Photochemical sensitizer Işılkimyasal duygunlaştırıcı
Photodisintegradation Işılbozunma
Photodynamicsubstance Işıl devirgen özdek
Photoelectron Işıleksicik
Photoinhibition Işılengelleme
Photoisomer Işıleşiz
Photoisomerization Işıleşizlik
Photolysis Işılkırım
Photolytic Işılkırım
Photometer Işılölçer
Photometry Işılölçümü
Photomulriplier tube Işıngüçlendirim aygıtı
Photon Işıncık
Photooxidation Işılyükseltgenim
Photophobia Işılürkü
Photophosrylation Işılfosforlanım
Photoprotection Işılkorunum
Photoreaction Işıl kimyasal tepkime (Photochemical reaction gibi)
Photoreceptor Işık almacı
Photorespiration Işılsolunum
Photosensitive Işılduygun
Photosensitivity Işılduygunluk
Photosensitization Işılduygunlaştırım
Photosynthesis Işılbireşim
Photosystem Işıldizgi
Phototaxis Işılyönelim
Phototroph Işılbeslek
Phyto- Bitki, bitki kaynaklı
Pigment Boyar, boyayuvar
Pigmentation Boyarlanım
Pineal gland Kozalaksı bez
Pinocytosis Göze içirimi
Pipette Emeç
Placenta Döleç
Plant Bitki
Plasma Sıvı, plazma
Plasmalemma Göze zarı (Cell membran gibi)
Plasma membrane Göze zarı (Plasmalemma gibi)
Plasmaphoresis Sıvı süzdürümü
Plate Katman
Plateau Düzlek, düzlük
Platelet Pıhtıyuvar
Plectonemic coiling Koşut sarmal
Plot Çizit (Figure gibi)
Point mutation Duratüresim
Poison Ağı
Polar Ucaylı
Polarimeter Ucayölçer
Polarimetry Ucayölçüm
Polarizability Ucaylanabilirlik
Polarizer Ucaylayıcı
Polarization Ucaylama
Pole Ucay
Poly- Çok
Polycytemia Kangözeçokluğu
Polydipsia Çoksusama
Polymer Çoğuz
Polymerizasyon Çoğuzlaşım,çoğuzlaşma
Polymorphism Çok biçimlilik
Poyphagy Çok yeme
Polyuria Çok işeme
Polyvalent Çok bağlı, çok değerlikli
Pool Havuz, gölet
Population Toplum
Pore Delik,gözenek
Porosity Deliklilik,gözeneklilik
Porous Delikli, gözenekli
Pozitive Artı, olumlu
Pozitive control Olumlu denetim
Pozotive catalysis Olumlu tezleştirme
Pozotive cooperativity Olumlu pekişim
Pozitive feedback Olumlu ürün denetim
Positron Artıcık
Posterior Art, arka
Postmortem Ölümsonrası
Postnatal Doğum sonrası
Postprandial Tokluk
Postprandial blood sugar Tokluk kan şekeri
Potency Güçlülük, erklilik
Potent Erkli
Potential Gerilim, gizil güç
Potentiometer Gerilimölçer
Prealbumin Önalbumin
Precipitation Çökelme, çökme
Precipitant Çöktüren
Precipitate Çökelek (Pellet gibi)
Precipitation reaction Çökeltme tepkimesi
Precision Belginlik
Precurcer Öncül, ilk
Pregnant Gebe
Preincubation Önbekletim, önbekletme
Preparative Anıklama
Pressure dialysis Basınçlı sızınım
Prestady state kinetics Önyatışkın durum devinimi
Primary Birincil, ilkil
Primer Öncül
Primitive İlkel
Primordial İlkel (Primitive gibi)
Printer Yazaç
Probability Olasılık
Probable Olası
Procaryote İlkelcanlı
Product Ürün
Proenzyme Önözgen
Profile Çizge
Promotor Başlatıcı,başlatma
Promotor gene Başlatıcı kalıt
Promotor site Başla(t)ma yeri
Protein bound iodine Proteine bağlı iyot (PBI gibi)
Proton Önelcik
Protoplasm Göze sıvı (Cytoplasm gibi)
Proximal Yakın
Pseudo- Yalancı, imsi, sözde
Pump Basanç
Pure Arı
Purification Arıtma
Purify Arılık
Putrification Kokuşma
Pyrolysis Isılkırım
Qualitative Nitel
Quality Nitelik
Quantitative Nicel
Quantity Nicelik
Quantum Nicem
Quarternacy Dördüncül
Quenching Sönü, sönüm
Quenching correction curve Sönü düzeltim eğrisi
Quenching of fluorescence Işınırlık sönümü
Raceme Yöndeğişimsiz
Racemization Yöndeğişimsizlik
Racemic mixture Yöndeşişimsiz karışım
Radiation Işıma, ışınım
Radical Kök, kökçe
Radioactive Işınetkin
Radyoactive decay Işınsalsönüm, ışınetkin sönüm
Radyoactive disintegration Işınsalsönüm, ışınetkin sönüm (Radyoactive decay gibi)
Radyoactive halflife Işınetkinlik yarılanımı
Radioimmunoassay İmliyarışım deneyi
Radioimmunoelectrophoresis İmli yarışım kıvılgöçümü
Radiolysis Işınsal bozunum
Radiometer Işınölçer
Radiosensitivity Işınduyarlık
Radius Yarıçap
Random Düzensiz, gelişigüzel
Random coil Düzensizsargı
Range Aralık
Rare Seyrek, ender
Rapid Tez, hızlı
Rapid flow kinetics Durgulu akım yöntemi (Stopped flow technique)
Rate Hız
Rate constant Hız değişimi
Rate determining step Hız kısıtlayıcı basamak
Rate equation Hız denklemei
Rate limiting step Hız kısıtlayıcı basamak (Rate determining step gibi)
Ratio Oran
Ray Işın
Reabsorption Geri emilim
Reactant Tepken
Reaction Tepkime
Reaction order Tepkime derecesi
Reactive Tepkin
Reactive residue Tepkin kök
Reactivation Etkinleştirme
Reagent Ayıraç
Rearrangement Düzenleştirim
Rearrengement reaction Düzenleştirim tepkimesi
Ressesive Basılgın, çekinik
Ressesive gen Basılgın kalıt
Receptor Almaç
Reciprocal Tersi
Reciprocity Terslik
Recombination Birleştirim
Recorder Çizeç
Recovery Kazanç, elde, iyileşme
Recovery period İyileşme dönemi
Rectangular Dikdörtgen
Recycle Geriçevirmek
Recycling Geriçevirim
Redox İndirgenme-yükseltgenme, yük-in
Redox carrier Yük-in taşıyıcı
Reduce İndirgemek
Reducing agent İndirgeyici özdek
Reducing end İndirgen uç
Reductant İndirgeyici özdek (Reducing agent gibi)
Reduction İndirgeme
Reference electrode Örnek kıvıluç
Reference tube Ölçünlü tüp
Reference voltage Örnek gerilim
References Kaynaklar
Reflection Yansıma
Reflector Yansıtıcı
Reflux Geridöndürme
Reflux ratio Geridöndürme oranı
Refolding Doğallaşım
Reforming Düzeltme
Refraction Kırılma, kırınım
Refractive index Kırınım dizimi
Refractometer Kırınım ölçer
Refractometry Kırınım ölçümü
Refractory Kırınımsal, kırınım
Refractory period Kırınım dönemi
Refrigeration Soğutma
Regeneration Yenileme, yenileştirme
Region Bölge
Regular Düzenli, olağan, kuramsal
Regulation Düzenleme
Regulator Düzenleyici
Regulator gene Düzenleyici kalıt
Regulatory enzyme Düzenleyici özgen
Regulatory site Düzenleyici bölge
Rejection Elseme
Relation Bağıntı, ilinti, ilişki
Relationship İlgi, hısımlık
Relaxation Gevşeme
Relaxation kinetics Gevşeme devibilimi
Relative Göreceli, göreli
Relativity Görecelik, görelilik
Release Serbest bırakma, salgılama
Reliability Güvenirlik
Remission Duraksama
Renal Böbreksel, böbrek
Renal threshold Böbrek eşiği
Renaturation Doğallaşım (Refolding gibi)
Repair Onarım
Repeatibility Yinelebilirlik
Repeating unit Yinelebilir birim
Replicating form Yinelenen biçim
Replication Yinelenim (DNA için)
Replication form Yinelenme biçimi
Replication order Yinelenim dizisi
Replicative form Yinelenme biçimi (Replication form gibi)
Repression Baskılama
Repressor Baskılayıcı
Reproducibility Üretilebilirlik
Reproduction Üretim, çoğalım
Requirement Gereksinim
Reserve Yedek
Reserve alkali Yedek alkali
Reservoir Kap, yedek kap
Residue Kalıntı, kök
Resin Akındırık
Resistance Direnç
Resolution Ayrıştırma
 Resolving powder Ayrışım gücü, ayrıştırım gücü
 Resonance Yankılaşım
 Resorbtion Soğurma, emilme (Absorption gibi)
 Respiration Solunum
 Respiratory chain Solunum dizisi
 Respiratory phosphorylation Yükselgenim fosforlanması (Oxidative phoshorylation gibi)
 Respiratory control Solunum denetimi (Acceptory control gibi)
 Responce Yanıt
 Resting Dingin
 Resting cell Dingin göze
 Resting muscle Dingin kas
 Restriction Kısıtlama
 Restricted diffusion chromatography Pelte süzme renk yazımı,peltekromotografi (Gel filtration
chromatography gibi)
 Result Sonuç
 Resultant Son
 Retardation Geçikim
 Retardation coefficient Geçikim katsayısı
 Retarder Geçiktirici
 Retention Alıkonum, birikim, tutulum
 Reticulocyte Gençalyuvar
 Reticuloendothelial system (RES) İçörtüağı dizgesi (İAD)
 Reticular Ağsı
 Reticulum Ağ
 Retrograde Geri giden
 Retroinhibition Son ürün denetim (Feedback inhibition gibi)
 Reverse Ters
 Reversible Tersinir
 Reversibility Tersinirlik
 Ribosomal RNA Ribozomal RNA
 Ribosome Ribozom
 Rigid Katı
 Rigidity Katılık
 Right handed Sağ, sağak
 Right handed helix Sağ sarmal (Alfa helix gibi)
 Ring Dolam
 Ring test Dolam deneyi
 Rotating evoporator Döner uçuraç (Flash evaporator gibi)
 Rotation Dönü
 Rotator Döndüreç
 Rotatory evaporator Döner uçuraç (Flash evaporator gibi)
 Rotor Döneç
 Run Yürütme, sürdürme
 Routine Günel, yapılagelen
 Saline Tuzlu
 Salting in Tuzla çözünme
 Salting out Tuzlaçökelme
 Salivary juice Salya, tükrük
 Salivary gland Tükrük bezi
 Salt fractionation Tuz kesitlemesi
 Salt precipitation Tuz kesitlemesi (Salt fractionation gibi)
 Salvage metabolic pathway Yan özüştürüm yolu
 Sample Örnek
 Sampler Örnekleyici
 Sampling Örnekleme
 Saponification Sabunlaş(tır)ma
 Satellite Uydu
 Satellite phenomenon Çapraz besleme (Cross feeding gibi)
Saturated Doymuş
Saturation Doymuşluk, doygunluk
Scale Ölçek
Scaler Gösterge, sayıl
Scanning Tarama
Scattering Saçılım
Scintillation Pırıltı
Scintillation counter Pırıltı sayar
Scission Kesik
Sclerosis Sertlik
Screning Eleme
Secrete Salgılamak
Secretion Salgı, salgılama
Secondary İkincil
Section Bölüm
Sedation Yatıştırma
Sedative Yatıştırıcı
Sedimentation Çökelme
Sediment Çökelti
Segment Parça, kesim
Segmentation Kesimleme
Selection Seçim
Selective Seçimli
Selectivity Seçimlilik
Semi Yarı
Semi permeable Yarı geçirgen
Semiconservative replication Yarı korunumlu yinelenim
Semisensible Yarı duyarlı
Semisensibility Yarı duyarlılık
Sensibility Duyarlık
Sensible Duyarlı
Sensitive Duyarlı (Sensible gibi)
Sensitivity Duyarlık (Sensibility gibi)
Sensitization Duyarlılaştırma
Separation Ayırma
Separator Ayırıcı
Sequence Sıra, dizi
Sequential Dizil, sırasal
Sequential mechanism Dizil işlerge
Sequential model Dizil örnek
Serum Özsıvı
Sex Eşey
Sex-linked gen Eşeysel kalıt
Shaker Çalkalayıcı
Shape Biçim
Sharp Keskin
Sheath Zarf, kılıf
Sheet Yaprak, katman
Shift Kayma, kayım
Shunt Keseyol, yanyol
Shock Çarpılım
Shuttle Mekik
Sickle cell Orak göze
Side Yan
Side product Yan ürün
Sieve Elek
Sigmoid S-biçim
Sign Belirti
Sgnal Belirteç
Significant Anlamlı
Sign mutation Kayık kalıt türeşimi (Frame shift mutation gibi)
Silent gene Çekinik kalıt
Silent mutation Çekinik türeşim
Sound Selen, ses
Source Kaynak
Special Özel
Specific Özgül
Specific activity Özgül etkinlik
Specific gravity Özgül ağırlık
Specific heat Özgül ısı
Specific immunity Özgül bağışıklık
Specific retention volume Özgül tutunum oylumu
Specific rotation Özgül dönü
Specific viscosity Özgül kıvamlılık
Specification Tanımlama, özgülleme
Specificity Özgüllük
Spectrophotometer Görüngel ışık ölçer
Spectroscope Görüngeç
Spectroscopy Görüngeleme
Spectral Görüngel
Spectral analysis Görüngel çözümleme
Spectropolameter Görüngel ucayölçer
Spectrum Görünge
Speed Hız
Spermatocyte Ana ergöze
Spermatozoon Ergöze
Spin Dönü
Spleen Dalak
Spleenectomy Dalak çıkarımı
Spiral Sarmalsı (Helical gibi)
Spontaneous Kendiliğinden
Spot Benek, leke
Spray Püskürtmek
Sprayer Püskürteç (Atomizer gibi)
Spraying Püskürtme
Spreading yayılma
Stability Kalımlılık, dayanıklılık
Stability constant Kalımlılık değişmezi
Stabilization Kalımlılaştırma, dayanıklılaştırma
Stabilizer Kalımlılaştırıcı, dayanıklılaştırıcı
Stable Kalımlı, dayanıklı
Stage Aşama, basamak
Standard Ölçün
Standard curve Ölçün eğrisi (Calibration curve gibi)
Standard deviation Ölçüm sapması
Standard error Ölçün yanılgısı
Standard tube Ölçünlü tüp (Reference tube gibi)
Standardization Ölçünleme
Starter Başlatıcı
Starvation Aşırı açlık, ileri açlık
State Durum
Static Dingin, duruk
Stationary Yatışkın
Stationary phase Yatışkın evre
Stationary state Yatışkın durum
Statistics Sayılama
Sready state Yatışkın durum
Steady state kinetics yatışkın durum devinimi
Stem cell Anaç göze
Step Basamak, aşama
Stepwise Aşamalı
Stepwise elution Aşamalı yıkama
Stereoisomer Uzaysal eşiz
Stereoisomerism Uzaysal eşizlik
Stereospecific Uzaysal özgül
Steric Yapısal
Steric hindrance Yapısal engelleme
Stimulate Uyarmak
Stimulation Uyarma
Stimulator Uyarıcı
Stimulus Uyaran, uyarıcı
Stirring Karıştırma
Stopped flow technique Durgulu akım yöntemi
Storage Saklama
Store Saklantı
Strand Dizi (Chain gibi)
Strain Tür
Striated Çizgili
Striated muscle Çizgili kas
Stream Akım
Stress Baskı
Stroma Ağörüt
Structure Yapı
Sub- Alt-
Subcutaneous Derialtı
Subjective Öznel
Sublimation Katıuçurum, ağınım
Substance Özdek
Substrate Özgenil
Substitution Ornatma
Substituent Ornatık
Subunit Altbirim
Subvital Yarıdiril
Sufficient Yeterli
Super Üst, üstün, aşırı
Supercoiled Aşırı sargılı
Superheated Aşırı ısıtılmış
Supernatant Üstelti
Supersaturated Aşırı doygun
Supersaturation Aşırı doygunluk
Supersonic Aşırı selenleme
Support Destek
Supressor Baskılayıcı
Supressor gene Baskılayıcı kalıt
Supressible Baskılanabilir
Supressible mutation Baskılanabilir türeşim
Surface Yüzey
Surface active agent Yüzey etkin özdek
Surfactant Yüzey etkin özdek (Surface active agent gibi)
Tableau Çizelge
Tabulation Çizelgeme
Tachometer Dönü ölçer
Tailing Kuyrukla(n)ma
Tail-to-tail Kuyruk kuyruğa
Tank Odacık, kap (Chamber gibi)
Tare Boş ağırlık
Target Erek
Target cell Erek göze
Target organ Erekörgen
Target theory Erekkuram
Tautomer Bağeşiz
Tautomeric shift Bağeşiz kayım
Tautomerism Bağeşizlik
Taxis Yönelme
Technique Yordam
Technical Yordamsal
Technology Yordambilim
Temperature Sıcaklık
Template Kalıp
Tendency Eğilim
Tension Gerilim
Tensile Gerilme
Tensor Gerey
Terminal Uç, son
Termination Sonlama
Terminus Uç, son (Terminal gibi)
Ternary Üçül
Ternary complex mechanism Üçül karmaşık işlerge
Ternary mixture Üçül karışım
Terreactant reaction Üç tepken tepkimesi
Tertiary Üçüncül
Test Deneme, sınama
Theory Kuram
Theoritical Kuramsal
Therapeutic Sağıltım
Therapeutic index Sağıltım dizini
Therapy Sağıltım
Thermal Isıl
Thermal conduction Isıl iletim
Thermal mtion Isıl devinim
Thermocouple Isıl kenetleyici
Thermodynamic Isıl devingen
Thermolabile Isıl dayanıksız
Thermometer Sıcak ölçer
Thermostable Isıl dayanıklı
Thermostat Isıl denetir
Thick Kalın
Thin İnce
Thin layer İnce katman
Thin layer chromatography İnce katman renk yazımı
Threshold Eşik
Trombocyte (Platelet gibi)
Thrombus Tıkaç
Thymocyte Timus gözesi
Time Süre
Timing Süreleme
Tissue Doku
Tissue culter Doku ekimi
Tissue specific enzyme Örgenil, özgen (Organ spesific enzyme gibi)
Tissue typing Doku türlemesi
Titer Kertelemek
Titrable Kertelenebilir
Titration Kerteleme
Titrimetry Kerteli ölçüm
Tolerance Dayanım
Tolerance test Dayanım denemesi
Tonic Gergili
Tonus Gergi
Tophus Topacık
Torsion Burulma
Total Toplam
Total iron binding capacity Toplam demir bağlama sığası
Toxemia Kan ağılanımı
Toxic Ağılı
Toxicosis Ağılanım
Toxin Ağı
Trace İz
Trace element İz ögeleri
Trans Karşı
Transcription Kayıt yazım
Transduce Kalıt aktarmak
Transduction Kalıt aktarım
Trans effect Karşı etki
Transfer Aktarmak
Transformation Değişim, başkalaşım
Transfucion Kan aktarım
Transient Geçici
Transition Değişim
Translation Kalıt okuma
Transmittence Geçirgenlik (ışık için)
Transmission Geçirme
Transmutation Karşı türeşim
Transplantation Doku aktarımı
Transport Taşınım
Transport system Taşınım dizgesi
Transverse Enine
Transversion Değişim (Transition gibi)
Trigger Tetik, başlatıcı
Trigger hypothesis Başlatıcı kuram
Trigger reaction Başlatıcı tepkime
Triple Üçlü
Triple bond Üçlü bağ
Triplet Dizgi (Codon gibi)
Triplet code Dizgi (Codon gibi)
Triplex Üçlü sarmal
Trivial Geleneksel, alışılmış
Trivial name Alışılmış ad
Trophie Beslenimsel ?
Trophie hormone Beslenme hormonu
Tropie Yönelimli, yönelimsel
True Gerçek, asıl
Tube Tüp
Tumour Ur
Turbidimetry Bulanıklık ölçümü
Turbidity Bulanıklık
Turn over Dönüşüm
Type Tür
Ultimate Uş
Ultra Öte, ince
Ultracentrifuge Öte döngeç
Ultrafiltration İnce süzme
Ultrasonic Aşırı selenleme (Supersonic gibi)
Ultraviolet Morötesi
Uncoating ? Soyma
Uncoating enzyme? Soyar özgen
Uncoated? Dizgisiz
Uncompetitive Yarışma dışı
Uncompetitive inhibition Yarışma dışı engelleme
Unconjugated Erkin, eşlenmemiş (Noncongugated gibi)
Uncupling Kenetsizleme
Uncopling agent Kenetsizleyici
Uni- Tek, bir
Uniform Tekbiçim, birbiçim
Unit Birim
Univalent Tekdeğerlikli
Universal Evrensel
Universe Evren
Unsaturated Doymamış
Unstable Dayanıksız (Labile gibi)
Vaccine Aşı
Vaccination Aşılama
Vacoule Koful
Vacutainer Boşaylı tüp
Vacuum evaporator Boşaylı uçurgaş
Valence Değer
Validity Geçerlik
Vapour Buhar, uşuntu
Variable Değişken
Variation Çeşitleme
Vasculaire-Vascular Damarsal
Vase- Damar-
Vasecenstrieter Damar daraltıcı
Vasedilator damar genişletici
Vector Yöney
Vegetative Bitkisel
Vein Toplardamar
Velecity Hız
Venıus Toplar damar
Ventilation Havalandırma
Vertical Dikey
Virulance Sayrıganlık (Pathogenicity gibi)
Viscosimeter Kıvamölçer
Viscose-viscous Kıvamlı
Viscosity Kıvamlılık
Visible Görünür
Visual Görsel
Vital Yaşamsal
Void volume Ölü oylum (Dead volume gibi)
Volatile Uçucu
Volume OylumVolumetricOylumsal
Wall Duvar
Water Su
Wave length Dalga boyu
Wax Mum
Weak Güçsüz
Weight Ağırlık
Whole Tam
Whole blood Tam kan
Wild type Sokak türü
X-Chromosome Dişil soyaktaran
X-Ray X-Işınları
Y-Chromosome Eril soyaktaran
Yeast Maya
Yield Verim
Zonal centrifugation Yoğunluk aşamalı döngeçleme (Density gradient centrifugation gibi)
Zonal electrophoresis Kıvılyürüm, elektroforez (Electrophoresis gibi)
Zone electrophoresis Kıvılyürüm, elektroforez (Electrophoresis gibi)
Zone precipitation Kuşatsal çökelme
Zwitterien Çift ucaylı yükün (Dipolar ion gibi)
Zygote Dölgöze
Zymogen Önözgen (Proenzyme gibi)

								
To top