family by vivi07

VIEWS: 3 PAGES: 2

									family           rodina           sweetheart/darling/hone  miláčik, zlatíčko
ancestor          predok           y
descendant         potomok           She turned him down.    Odmietla ho.
close/distant relatives  blízki/vzdialení príbuzní  long for somebody     túžiť po niekom
next of kin        najbližšia rodina      disappointment in love   sklamanie v láske
Are you related to him?  Si mu rodina?        tender/passionate     nežný/vášnivý
What relation are you to  V akom príbuzenskom     kiss            bozk, pobozkať
him?            pomere si s ním?      necking          objímanie sa
parents          rodičia           caress           hladiť, objímať
father (dad, daddy, pop)  otec (ocko, oco...)     make love         milovať sa
mother (ma, mum,      matka (mama,        sexual intercourse     pohlavný styk
mummy)           mamina.....)        sex appeal         príťažlivosť
grandfather (grandpa)   starý otec (starký)     lady-killer        sukničkár
great-grandfather     prastarý otec        seducer          zvodca
grandmother (gran,     stará matka (starká)    make passes at sb     robiť neslušné návrhy
granny, grandma)                    engagement         zásnuby
child (pl. children)    dieťa            fiancé/fiancée       snúbenec/snúbenica
first-born son/daughter  prvorodený syn/dcéra    dowry           veno
grandson/granddaughter   vnuk/vnučka         They make a fine pair.   Sú pekný pár, hodia sa k
step-mother/step-father  nevlastná matka/otec                  sebe.
foster parents       nevlastní rodičia,     matrimony         stav manželský
              pestúni           marriage          manželstvo, sobáš
cousin           bratranec, sesternica    get married/marry     ženiť/vydávať sa
nephew           synovec           She's marrying John.    Berie si Johna.
aunt/auntie        teta, tetuška        bride/bridegroom      nevesta/ženích
uncle           ujo             best man          svedok na svadbe
niece           neter            wedding          svadba
mother-in-law       svokra           be married         byť vydatá/ženatý
father-in-law       svokor           (married) couple      manželský pár
sister-in-law       švagriná          husband and wife      manžel a manželka
brother-in-law       švagor           What is her maiden     Ako sa volala za
my in-laws         manželova/manželkina    name?           slobodna?
              rodina           née Ashley /nei/      rodená Ashley
be single         byť slobodný        wedding reception     svadobná hostina
bachelor          starý mládenec       have a good time      dobre sa zabávať
spinster          stará dievka        well-wishers        gratulanti
single mother       slobodná matka       May you be happy      Buďte spolu šťastní!
orphan           sirota           together!
orphanage         sirotinec          I'd like to congratulate  Chcel by som vám
widow/widower       vdova/vdovec        you on your marriage.   zablahoželať k sobášu.
raise a new generation   vychovávať novú       Good luck to you!     Veľa šťastia!
              generáciu          newlyweds         novomanželia
generation gap       generačná "priepasť"    go on honeymoon      ísť na svadobnú cestu
youth           mladosť, mladík       They're honeymooning    Trávia medové týždne v
youngster         mladý človek        in XYZ.          XYZ.
lass/chick         kočka            be pregnant/be with    byť tehotná/v druhom
lad/laddie         mladík, chalan       child           stave
teenager          tínedžer          prevent a pregnancy    zabrániť otehotneniu
coming of age       dospievanie         contraception       antikoncepcia
adult/grown-up       dospelý           abortion          umelé prerušenie
fall in love with sb.   zaľúbiť sa do niekoho                 tehotenstva
He's fond of her.     Je do nej zamilovaný.    miscarriage        potrat
He's crazy about her.   Je do nej zbláznený.    give birth to a child   porodiť dieťa
love at first sight    láska na prvý pohľad    be born          narodiť sa
love affair/romance    ľúbostná známosť      twins           dvojčatá
have a date        mať rande          triplets          trojčatá
He's/she's my date.    To je môj priateľ/-ka.   quadruplets        štvorčatá
Are you dating her?    Chodíš s ňou?        quintuplets        pätorčatá
girl-friend/boy-friend   frajerka/frajer       beaming father       šťastím žiariaci otec 
born out of wedlock    narodený mimo       grave         hrob
              manželstva        tombstone       náhrobný kameň
illegitimate child     nemanželské dieťa     last will       posledná vôľa
legitimate child      zákonné dieťa       legal heir/heiress   zákonný dedič/dedička
adoption          adopcia          heritage        dedičstvo
push the pram       tlačiť kočík       inherit        zdediť
childbirth allowance    pôrodné          personal estate/real  hnuteľný
family allowance      rodinné prídavky     estate         majetk/nehnuteľnosti
maternity leave      materská dovolenka
motherly love       materinská láska
baby sitter        opatrovateľka
They get well along.    Dobre spolu
quarrel/have a row     vychádzajú.
We had a fight.      Pohádali sme sa.
rave like a madman     vyčíňať ako blázon
She's driving me crazy.  Zbláznim sa z nej-
She keeps nagging at    Stále do mňa rýpe,
me.            zapára.
be faithful to sb     byť niekomu verný
insanely jealous of    chorobne žiarlivý na
commit adultery      dopustiť sa nevery
keep a mistress      vydržiavať si milenku
He deserted her for    Opustil ju kvôli inej
another woman.       žene.
cuckold          paroháč
divorce          rozvod
She divorced him.     Rozviedla sa s ním.
sue for divorce      požiadať o rozvod
bring up shoddy details  vyťahovať
              malichernosti
The mother was given    Deti boli priznané do
custody of children.    opatery matky.
pay alimony        platiť výživné
child support       výživné na deti
divorcee          rozvedený muž, žena
in his fifties       päťdesiatnik
He's turned fifty.     Prekročil päťdesiatku.
He doesn't look his age.  Nevyzerá na svoj vek.
elderly gentleman     starší pán
retiring age        dôchodkový vek
retire           ísť do dôchodku
pensioner         dôchodca
pension          dôchodok
pensioners´ home      domov dôchodcov
death           smrť
the late Mr. Bridge    nebohý pán Bridge
deceased          zosnulý
die of           zomrieť na (infarkt...)
suddenly          náhle
commit suicide       spáchať samovraždu
obituary          nekrológ
I was deeply grieved to  Bol som hlboko
hear of          zarmútený správou o..
mourn           smútiť, žialiť
weep            plakať
at the funeral       na pohrebe
bury in the cemetery    pochovať na cintoríne
cremate the corpse     spáliť mŕtvolu

								
To top