Regulamin zawodów otwartych w downhill MTB – Wierchomla2007 by leader6

VIEWS: 26 PAGES: 3

									                         Regulamin zawodów otwartych
                         Wierchomla Downhill CUP –2008

I Cel imprezy

  1.  Popularyzacja downhill’u jako ciekawej i atrakcyjnej dyscypliny sportu
  2.  Propagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia
  3.  Promowanie Wierchomli i jej tras zjazdowych
  4.  Promowanie Beskidu Sądeckiego jako regionu o wyjątkowych walorach turystycznych
  5.  Wyłonienie najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach

II. Nazwa imprezy

„Wierchomla Downhill CUP 2008 ”

III. Organizator

Dwie Doliny Muszyna-Wierchomla Sp. z o. o. , Wierchomla Mała 21, 33-350 Piwniczna Zdrój

IV. Termin oraz miejsce rozgrywania zawodów

Zawody odbędą się na trasach Stacji Narciarskiej Wierchomla:
I w dniach 31.05 – 01.06.2008 – Puchar Wierchomli DH # 1
II dniach 12-13.07.2008 – Puchar Wierchomli DH # 2
III dniach 02-03.08.2008 – Puchar Wierchomli DH # 3

V. Kategorie

  1.  Junior hobby – wszyscy juniorzy nie posiadający licencji, wiek – ur.1990, 1991 i 1992 roku
  2.  Hobby – hardtail (rowery bez tylnego amortyzatora, nie wymagana licencja PZKol.)
  3.  Hobby – full (rowery w pełni amortyzowane, nie wymagana licencja PZKol.)

VI. Warunki uczestnictwa

„Wierchomla Downhill CUP” 2008, to impreza ogólnodostępna, zarówno dla zawodników z licencją PZKol. jak również amatorów.
Uczestnikiem może być osoba, która spełni następujące warunki:

1. Wypełni kartę zgłoszeniową, dostępna na stronie internetowej: www.wierchomla.com.pl lub w biurze zawodów. Kartę należy
przesłać e-mailem, pocztą lub dostarczyć osobiście do biura zawodów w dniu imprezy. W przypadku zawodników niepełnoletnich
wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub prawnych opiekunów.
2. Dokona opłaty startowej.
3. Posiada sprawny rower, kask pełny-integralny, ochraniacze zabezpieczające oraz rękawiczki.
4. Organizator nie ubezpiecza NW zawodników i sugeruje ubezpieczenie się we własnym zakresie.
Wypełniając kartę zgłoszeniową uczestnik akceptuje poniższą klauzulę:
Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z prowadzeniem i organizacją zawodów, nie ponoszą
odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.
Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez
akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego
zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości,
że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam
swoje uczestnictwo w w/w zawodach. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna
prawnego, poprzez złożenie podpisu na karcie zgłoszeniowej.
Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę,
radio i telewizję. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz
zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 133, poz. 883).

VII. Opłaty startowe

1. Opłata startowa wynosi 35 zł dla zawodników wszystkich kategorii
Junior hobby:
Hobby hardtail
Hobby full.
2. Opłaty startowe uiszczane są w przeddzień zawodów w godzinach 14:30 – 17:30 oraz w dniu zawodów w godzinach 08:00 – 10:00, w
biurze zawodów znajdującym się w budynku stacji narciarskiej.
3. W ramach opłaty startowej wszyscy zawodnicy, którzy uiścili opłatę startowa oraz otrzymali numer startowy maja prawo do dwóch
darmowych przejazdów wyciągiem krzesełkowym w dniu zawodów .
Organizator przygotował specjalną ofertę na wyjazdy pojedyncze w dniu rozgrywania zawodów ( jednorazowy wyjazd kosztuje 5 zł)
Dostępne sa również karnety dla rowerzystów w cenie 35 zł /dzień ( 09:00 – 17:00 )
Organizator nie zwraca opłaty startowej zawodnikom którzy nie wystartują lub też nie ukończą wyścigu.
Kasa nie zwraca pieniędzy za karnety nie wykorzystane.
VIII. Zasady rozgrywania

  1.  Czas mierzony jest w dwóch przejazdach: pierwszy eliminacyjny, drugi finałowy .
  2.  Do drugiego przejazdu kwalifikuje się 25 zawodników (z każdej kategorii) z najlepszym czasem z pierwszego przejazdu i będą
     oni startować w odwrotnej kolejności do uzyskanego czasu, tzn. Zawodnicy z najlepszymi czasami wystartują jako ostatni.
  3.  Do ostatecznej klasyfikacji liczony jest czas drugiego przejazdu ( finałowego).
  4.  Zawodnicy startują w odstępach jednominutowych. Niestawienie się na start grozi dyskwalifikacją.
  5.  Zawodnicy startują z numerami dostarczonymi przez organizatora, umieszczonymi na kierownicy z przodu roweru w sposób
     umożliwiający łatwe jego odczytanie.
  6.  Zawodnicy którzy zauważą rozwinięte czerwone flagi podczas wyścigu muszą natychmiast zatrzymać się. Zatrzymani zawodnicy
     powinni spokojnie, lecz bezzwłocznie udać się na metę zgłosić się do sędziego głównego i czekać na dalsze instrukcje.
  7.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decydują organizatorzy.

IV Punktacja
  1. Wierchomla Downhill CUP 2008 jest rozgrywana w ramach cyklu trzech imprez Puchar Wierchomli w trakcie których będzie
    prowadzona klasyfikacja generalna
  2. Uczestnicy poszczególnych zawodów zdobywają punkty w każdej z trzech edycji do klasyfikacji generalnej.
  3. W przypadku tej samej ilości punktów, wygrywa zawodnik, który zdobył większą ilość punktów podczas ostatniej edycji
    zawodów.

        Miejsce/Punkty
        1    35
        2    30
        3    26
        4    23
        5    21
        6    20
        7    19
        8    18
        9    17
        10    16
        11    15
        12    14
        13    13
        14    12
        15    11
        16    10
        17    09
        18    08
        19    07
        20    06
        21    05
        22    04
        23    03
        24    02
        25-50  01

X. Nagrody

Nagrody przyznawane w poszczególnych kategoriach:

  1.  Junior full – nagrody pieniężne oraz rzeczowe za 3 pierwsze miejsca dyplomy za 6 pierwszych miejsc.
  2.  Hobby hardtail – nagrody pieniężne oraz rzeczowe za 3 pierwsze miejsca , dyplomy za 6 pierwszych miejsc.
  3.  Hobby full – nagrody pieniężne oraz rzeczowe za 3 pierwsze miejsca, dyplomy za 6 pierwszych miejsc.

  * Z pośród wszystkich zawodników zgłoszonych do zawodów w dniu rozgrywania imprezy zostanie rozlosowana
                       nagroda niespodzianka.

XI. Kary

Organizator może zastosować następujące kary:

  1.  Upomnienia
  2.  Dyskwalifikacja

XII. Postanowienia końcowe

  1.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z
     nich.
  2.  Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
  3.  Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom biorącym udział w zawodach niezbędną opiekę medyczną na czas trwania
     zawodów.
  4.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
  5. Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie zawodów będą usuwane z trasy przez obsługę
    techniczną.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
  7. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych
    za działanie „siły wyższej”.
  9. Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy zjazdu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
  10. Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej i przestrzegania zasad fair play.
  11. Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian.

                           Harmonogram zawodów

1. Dzień przed zawodami
godz. 14:30 – 17:30 – przyjmowanie zgłoszeń, wydawanie numerów startowych
godz. 16:00 – 18:00 – sugerowana piesza, inspekcja trasy przez zawodników
2. W dniu zawodów
godz. 08:00 – 10:00 – przyjmowanie zgłoszeń wydawanie numerów startowych.
godz. 09:00 – 11:30 – obowiązkowy trening z zatrzymywaniem
godz. 12:00 – 14:30 – obowiązkowy trening NON STOP ( bieg eliminacyjny) .
godz. 14:30 –    – finał
godz. około 17:00 – dekoracja zwycięzców

Organizatorzy:
Dwie Doliny Muszyna – Wierchomla sp. z o.o. oraz Urząd Miasta Piwniczna.
Adres: 33-350 Piwniczna Zdrój, Wierchomla Mała 21
tel./fax: (018) 41 43 264, (018) 41 43-333
e-mail: narty@wierchomla.com.pl.
Dyrektor wyścigu Michał Tkaczyk tel. 662-184-007

Adresy Szpitali:
Krynica
Szpital im dr J. Dietla SP ZOZ
ul. Kraszewskiego 142, 33-380 Krynica
tel. 018 471 28 00
fax. 018 471 23 38
Nowy Sącz
Szpital Zespolony im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu
ul. Młyńska 5 33-300 Nowy Sącz
tel. 018 443 88 77
fax. 018 443 86 01

								
To top