_ 100 Düşünce Gücü - Jack Ensign Addington

Document Sample
_ 100 Düşünce Gücü - Jack Ensign Addington Powered By Docstoc
					                                             İÇİNDEKİLER


                                        Başlarken
                                 Bölüm   1  Her Şey Düşüncede Başlar              11
                                Bölüm   2  Kendini-Yönetme'nin Yolu              19
                                Bölüm   3  îste ve Sahip 01                  29
                                Bölüm   4  Kendiniz Olma Cesaretini Gösterin         37
                                Bölüm   5  Amaçlara Ulaşmak için Beş îlke           52
                                Bölüm  6   Sınırsız Fikir Kaynağını Kullanma         64
                                Bölüm  7   Yaratıcı tmajinasyonun Gücü            74
Verdiği ilham ve sevgi dolu destek ile bu kitabın yazilmasini  Bölüm  8   Kendine Güven Nasıl Oluşturulur          82
mümkün kılan eşim Cornelia'ya                  Bölüm  9   îlk Adım: Karar Vermek               95
                                Bölüm 10    Kendini-Yönetme Refah Getirir          102
                                Bölüm 11    işler Kötü Gittiğinde Ne Yapmalı?         118
                                Bölüm 12    Zamanın Efendisi Olun!              132
                                Bölüm 13    iyi Bir Bellek için Dört ilke           140
                                Bölüm 14    Sakinleştirici Haplar Almadan R a h a t l a m a  152
                                Bölüm 15    Endişelenmeyi Bırak, Yaşamaya Bak!        162
                                Bölüm 16    Korku Sizi Yenmesin-Siz Korkuyu Yenin       173
                                Bölüm 17    Evet, Sigarayı Bırakabilirsiniz          182
                                Bölüm 18    Uykusuzluk Hastalığını Yenebilirsiniz       191
                                Bölüm 19    Cesaretsizliğin  Çaresi             201
                                Bölüm 20    Kendini iyi Yönetme, Sürekli Huzurdur       209
                                                BAŞLARKEN


                                           YENİ BİR HAYATA GİRİŞ

   Dünyanın sıvı halde olduğu ilk z a m a n l a r d a n beri aynı
büyük gelişmenin birbirini takip eden safhalarını izlemekte­
                                      îş hayatında faal bir avukat olarak geçirdiğim on altı
yiz. Jeokimya, jeoteknik ve jeobiyoloji yoluyla her zaman a n ­
                                    yıl ve insanın gerçeği k o n u s u n d a konferanslar vererek h a r ­
laşılabilecek tek ve temel bir süreç bulduk -ilk hücreleri
                                    cadığım yirmi yıl bana bir şey öğretti: İ n s a n kendisinin en
oluşturan ve d a h a sonra sinir sistemlerinin oluşturulmasıyla
                                    büyük düşmanıdır.
devam eden süreç. Jeojenezin biyojeneze yükseldiğini gör­
dük, sonra da psikojeneze dönüştü.                      Bu süre içerisinde en azından yirmi bin sorunlu insanla
                                    görüştüm. Hepsi de kendi s o r u n u n u n benzersiz olduğunu dü­
             Teilhard de C h a r d i n , tnsan Fenomeni
                                    şünüyordu, ama benim gözümde hepsinin derdi aynıydı.
                                    Bunların hepsi de farklı nedenlerle kendilerini ve hayatta
                                    başarılı olma kapasitelerini küçük gören, kendilerini sonuca
                                    götürecek doğru yollara düşüncelerini yönlendirmekte başa­
   ... düşünce gücünün kudreti, sınırlan çizilmiş bir birey­    rısız olan, hayatın kendilerine karşı olduğunu düşünen, oysa
selliğe hapsolunamaz. İnsanın yaptığı, kendisininkiyle kı­       aslında kendi kendilerine karşı olan insanlardı.
yaslanamayacak sonsuz bir gücü harekete geçirmek ve onu           Kişi denemeye istekli olursa her zaman geçerli olabile­
yönlendirmektir. Zeki, a m a kişisel olmayan bu güç, bireyin      cek bir bilinç yasası keşfettim. Kişi düşünce tarzını değiştir­
kişiliğinin izlerini taşıyacak ve böylelikle etkisinin, bireyin    meye istekli olup bilinçaltına yeni, bilinçli yönler verdiğinde,
ilgilenmek zorunda olduğu durumların objektif algılanması­       yaşamında ani bir değişim oluyordu. William J a m e s , bu ger­
nı engelleyen sınırların çok ötesinde hissedilmesini sağlaya­     çeği geçen yüzyılın s o n l a n n d a keşfetmiş ve her düşüncenin
caktır.                                sonuca götüren bir araç olduğunu söylemişti; ama bu gerçek
          Thomas   Troward, Edinburgh    Konferansları  o zaman da çoğu insan tarafından anlaşılamamıştı.
                                      Bilinçaltında gizli olan o muhteşem gücün farkına varıp
                                    onu kullanmayı öğrendiğimde, mahkemelerde birbirleriyle
                                    sürtüşen insanlara yardımcı olmaktan vazgeçtim. Onun yeri­
                                    ne insanın gelişimi, ilişkileri ve gerçeği, insan-Tanrı ilişkisi

                                                    7
konusunda verdiğim konferanslar ve özel konsültasyonlarla        Kendini-Yönetme'de kullandığımız kural şu: Kişinin bi­
insanlara çok daha yararlı olabileceğimi görmüştüm.        linçli olarak düşündüğü her şey bilinçaltını etkiler ve bu dü­
   Ofisime akan insan selinin, hiç kesilmeyen telefon ko­    şünce, içerdiği arzu ve güce göre gerçekleşir.
nuşmalarının ve daha iyi bir yaşam felsefesi arayan insan­        Hepimiz bilinçaltımızı nasıl temizleyeceğimizi, bir gün
lardan aldığım mektupların kayıtlarını tutmaya başladım.      gerçekleşmesini istemediğimiz düşünceleri oradan nasıl sö­
Kısa bir süre sonra dosyalarım, durumlarındaki gelişmeleri     küp atacağımızı öğrenmek zorundayız. Düşüncemize ve dola­
anlatan insanların mektuplarıyla, kendi koşullarını iyileştir­   yısıyla hayatımıza hakim olabileceğimizi; bilinçaltına emir­
mek için yapabilecekleri bir şeyler olduğunu keşfeden min­     ler verebileceğimizi ve Evren'in gücü ve bilgeliği sayesinde
nettar kişilerden aldığım haberlerle dolup taşmaya başladı.    bu emirlerin yerine getirileceğini kanıtlamak zorundayız.
Bunları "kanıt dosyalan" diye adlandırıyorum; çünkü düşün­     Kendini-Yönetme, aklın, onu takip edip olumlu emirlerimizi
ce gücünün neler yapabileceğini gösteriyorlar.           yerine getireceğini bilerek bilinçaltını olumlu yönde yeniden
   insanlarla yaptığım bu çalışma sayesinde'Kendini-Yö-     yönlendirme sanatıdır. Psikojenez, "Her şey düşüncede baş­
netme bilimini -bilinçaltını doğru kullanım alanlarına yön­    lar" prensibi; Kendini-Yönetme ise bu prensibin kullanımı­
lendirme sanatını- geliştirdim. Bu bilimin geçerliliği hakkın­   dır.
da kafamda artık hiçbir kuşku yok. Kişi kendisiyle ilgili         Şimdi sizlere kaderinizin efendisi olma fırsatını sunuyo­
inandığı, hayal ettiği, güvenle beklediği şeyleri mutlaka yaşa­  r u m . Psikojenezi anlarsanız* bu sandığınızdan kolay olacak­
yacaktır. Bilinen tüm sorunların üstesinden gelebilecek      tır. Ev kadını, işadamı, satıcı, öğretmen ya da öğrenci olabi­
kesin ve kolayca uygulanabilir bir Kendini-Yönetme sistemi-    lirsiniz, fark etmez. Kendini-Yönetme yoluyla Psikojenez'in
vardır. Evrenin kendine ait bir düzeni ve yasaları vardır. H a ­  nasıl kullanılacağını anladığınızda, istediğiniz zaman rahat­
yatın her alanı yasalarla yönetilir. Hiçbir şey çevreye veya    lamayı, sizi rahatsız eden kötü alışkanlıklarınızdan kurtul­
şansa bağlı değildir. Dış dünyadaki her şey düşüncenin kul­    mayı, bir bebek gibi uyumayı, insanlarla daha iyi geçinmeyi,
lanımı yoluyla halledilebilir. Her sorunu Kendini-Yönetme'     mutlu bir evlilik yapmayı ve giriştiğiniz her işte hayallerini­
yle çözümlemek m ü m k ü n d ü r . Anahtar Psikojenez'dir; yani  zin ötesinde başarılı olmayı öğrenebilirsiniz.
her şey düşüncede başlar. Bu sadece dünyanın başlangıcında
olmadı: Hayat sürekli kendisini yeniliyor, yeniden yaratıyor.                     JACK ENSÎGN ADDiNGTON
Biz de devamlı olarak baştan başlıyoruz. Başlangıçta Düşün­
ce, cenneti ve dünyayı yarattı. Kafamıza yerleştirdiğimiz her
yeni kavram, deneyimlerimizde tamamıyla yeni bir olaylar
zinciri olarak kendini gösterir.
   Karşılaştığım en yaygın sorunların çözümlerini bu ki­
tapta sunmaya çalıştım. Bu sorunlar birlikte çalıştığım in­
sanlar tarafından çözümlendi. Umarım daha birçok insan
Kendini-Yönetme'den yararlanacaktır.

                8
                     1


     HER ŞEY D Ü Ş Ü N C E D E BAŞLAR Başlangıçta   Tanrı  cenneti  ve    dünyayı  yarattı.   Dünya    şekilsiz
  ve  boştu;   ve  derinliğin yüzü    karanlıktı;  ve   Tanrı'nın   ruhu
                           suların    yüzünü    kapladı.
                                   JENESIS 1:1,2


   Psikojenez (düşünce+başlangıç), "her şey düşüncede
başlar" demektir. Başlangıçta Düşünce, cenneti ve dünyayı
yarattı. Düşünce her şeydir. Hayatı oluşturan şeyler, Düşün-
ce'nin sürekli değişen kreasyonlarıdır. Bu sizi şaşırtıyor mu?
Bir düşünün, çevrenizde gördüğünüz her şey önce bir fikirdi.
Her birimiz Evrensel Zekâ'nm birer fikrî ürünüyüz. Kendi­
mizi hayattan ayrı düşünebiliriz, fakat aslında okyanustaki
bir damlanın denizin parçası olduğu kadar biz de bir Düşün-
ce'nin parçalarıyız.
   Dünya ve içerdiği her şey düşüncenin ü r ü n ü d ü r . Fizik­
sel evren, Düşünce'de yer alan şeylerin can çekişen kanıtı,
son parıltılarıdır. İnsanların gerçek dedikleri şey psikojenez-
le, yani Düşünce'nin görünmeyen dünyasında başlamış olma­
lı, ister hoşlanalım ister hoşlanmayalım yaşadığımız dünya
zihinsel bir dünyadır.
  Kullandığımız otomobil, yaşadığımız ev, oturduğumuz
sandalye, önceleri bir düşünceden ibaretti. Hepsi önce Dü-

                     11
% 100 DÜSÜNCE GÜCÜ
şünce'de oluşturuldu ve Düşünce'nin yaratıcı sürecinin ürü­   önemli bir olay olmalı. Anne sinekler acaba çocuklarına ka­
nü olarak gerçekleşti.                      natlarını böyle özene bezene parlatmayı öğretir mi? Bu tımar
  " F a k a t " , diyorsunuz, "bedenime ne demeli? Pencerem­  işlemini ilk sineğe kim öğretti peki? Karışık aerodinamik sis­
                                 temi ve yeşil kanatları ile o önemsiz kara sineğe kadar her
den gördüğüm ağaca ne demeli? Onları ben düşünmedim.
                                 şeyi Düşünce plânladı! Tüm bunların ardında Yüce bir Zekâ
Onlar var olmadan önce aklımda değillerdi.
                                 olmalı; hayatın her zerresine nüfuz eden, her şeyi bilen bir
                                 Akıl.
DÜŞÜNCE SONSUZDUR
                                    tnsan bedeninin çeşitli faaliyetlerindeki bu kusursuz
                                 dengeyi başka türlü nasıl açıklayabilirsiniz? Organlar, salgı
   Düşünce'nin insan beyniyle sınırlı olduğunu düşünmek    bezleri ve bedenin çeşitli fonksiyonları birbirine öylesine mü­
yanıltır bizi. İnsan beyni, Düşünce'nin bir aracıdır yalnızca.  kemmel bağlanmış ki, iyi çalışmayan bir salgı bezinin yerini
Evrenin sıralı düzenlenişi, evrensel bir zekânın varlığının   bir başkası alabiliyor; bedenimiz tehlike anında istemimiz dı­
kanıtıdır. Atomlarda var olan bu zekâ, hayatın her bölümün­   şında gerekeni yapabiliyor ya da onu yanlış kullandığımızda
de, evrenin sonsuzluğuna doğru tekrar tekrar üretilir. Bu    telafi edebiliyor. Yüce Mühendis işini bu denli ustaca yap­
zekânın var olmadığı hiçbir yer yoktur. H e r şey Düşünce'dir  mış. Bedenimizle karşılaştırılabilecek bir makine yapılabildi
ve Düşünce'nin ü r ü n ü d ü r .                 mi şimdiye dek? Hayır, asla. insanoğlu tek bir unsur yüzün­
                                 den bugüne dek kendi yerini alabilecek bir robot yaratamadı.
   Bu sabah bir papayayı ortasından kestim. Bir papaya-
                                 Bu Evrensel Zekâ'nın birbirine bağlama eylemidir.
nın içinden daha güzel bir şey var mıdır? Kayısı renkli bu
atlas dokumayı ve o parlak siyah çekirdeklerin zıtlığını yal­     Evrenin bu karmaşık modelini inceleyen insan kendi
nızca Yüce Sanatçı plânlamış olabilir. Bir papayanın kaç çe­   kendisine "Tüm bunların bir Yüce Zekâ'nın eseri olmadığına
kirdeği vardır sizce? Bir gün sayacağım! Ne bereket! Bu şe­   nasıl inanabilirim?" diye sormak zorundadır. Bu Yüce
                                 Zekâ'yı yarattıklarından ayrı nasıl düşünebiliriz? Zaten ku­
kilde plânlanmış. Bir tanecik kaybolsa da daha bir sürü var
                                 sursuz olan bu mucizevi hayatın modelini değiştirmeye ve
ve bunların bir kısmı mutlaka büyüyüp meyve olacak. Bizim
                                 geliştirmeye çalışmak insanların büyük yanılgısıdır.
kavrayamayacağımız kadar büyük bir zekâ plânladı b u n u .
Hayatın en küçük ayrıntısı bile, kendi dışında kalan kısmıy­
la uyum sağlayacak şekilde plânlanmış ve her ayrıntı evre­    İNSANA HAKİMİYET VERİLMİŞTİR
nin bütünlüğüne katkıda bulunuyor.
   Kara sineği kendisini tımar ederken izlediniz mi hiç?      O halde, yaratma fırsatı insana nerede veriliyor? insana
Büyüleyici bir şeydir. Küçük, ince bacaklarını kaldırır ve ka­  seçim yapma ayrıcalığının, düşüncelerini yönlendirme otori­
natlarının üstüne yerleştirir. Bacağındaki kıllar yumuşak    tesinin ve fikirlerini ifade etme hakkının verildiği alan, bi­
bir fırça vazifesi görür, incecik kanatlarını tekrar tekrar   reysel yaratıcılık alanıdır, i n s a n , Evrensel Akılla birlikte
okşar. Bir toz parçası bile bu zarif kanatların hareketini en­  kendi hayatını yaratır. Burada, yüce plâna göre insana hâ­
gelleyebilir. Kanatların fırçalanması sineğin hayatında çok   kimiyet verilmiştir. Hayatın yaratıcı süreci ona, yaşadığı

               12                                13
% 100 DÜSÜNCE GÜCÜ                                             Her Sey Düşüncede Başlar
olayları yönetme otoritesini verir.
                                 Yüce Zekâ yaratıcılığını  fikirlerle  sürdürür.  insanın  aklı,
   Davut Peygamber bunu şöyle dile getirmiş: Ona yarattı­    Tanrı'mn ağzıdır.
ğın şeyler üzerinde hâkimiyet verdin, her şeyi ayaklarının al­
                                    insanın gereksinim duyduğu her şey Evrensel Akıl'da
tına serdin.
                                 zaten mevcuttur, tnsan algılamayı ve Yüce Düşünce'nin akı­
    Kendimiz için yarattığımız dünyadan hoşlanmıyorsak,    şına nasıl açılacağını öğrendikçe, kendisine gelen fikirleri
hoşlanabileceğimiz yeni olaylar başlatabilecek bir dünya ya­   alabilir ve bunlar arasında izlemek istediği yolu seçip uygu­
r a t m a hakkı verilmiştir bize. Bu "Kendini Yönetmektir. Biz  layabilir, insan şans rüzgârlarıyla bir o yana bir bu yana
zihinsel kalıbı hazırlarız ve Düşünce onu bizim için doldu­
                                 savrulan bir kader mahkûmu olmak zorunda değildir. Evren­
rur. Düşünce'nin nasıl çalıştığını anlarsak ona güvenebiliriz.
                                 sel Zekâ'nın düzenli plânı doğrultusunda hayatını düzenleye­
                                 bilir, insana ne büyük bir onur verilmiş: Hayatına hükmet­
DÜŞÜNCE HEM YÖNETİCİ HEM ÜRETİCİDİR                me fırsatı! Fakat onunla birlikte, hayatın sonsuz kaynakla­
                                 rını akıllıca kullanma sorumluluğu da verilmiştir.
   Evrensel Zekâ, insanı kendi imajında yarattığı zaman,
yaratma gücünü de paylaştı onunla. Hayatın erkek boyutu,     BİR KADIN HAYATINA NASIL HÜKMEDEBİLİR.
hepimizin içindeki bilinçli ve yönetici düşüncedir. Dişi boyu­
tu ise bilinçaltından gelen alıcı ve yaratıcı yollardır. Başka
                                    Bir keresinde, tüm yaşamı stres dolu olumsuz bir or­
bir deyişle bilinç ve bilinçaltı olmak üzere iki görünümlü tek
                                 tamda geçmiş bir kadına danışmanlık yapmıştım. Laura ha­
bir akıl vardır. Kadın ya da erkek olmanız önemli değil, her­
                                 yatı boyunca düşündüğü ya da yaptığı hemen her şey için
kes hem erkek yönetici hem de dişi yaratıcı düşünceyi kulla­
                                 suçluluk duyduğunu kabul etmişti. Bana, kocası hiçbir uyarı­
nır. Aklın bu çifte fonksiyonu ile hayatlarımızı yönlendirme
                                 da bulunmadan onu boşadığı için gelmişti. U m u t s u z , çaresiz
hakkı verilmiştir bize. Evrensel Zekâ'nın mutlak gücünü
                                 bir haldeydi. Bunun kendisi için çok büyük bir şok olduğunu
kendi yaşamlarımızda kullanmaktayız. Var olan başka bir
                                 söylüyordu.
güç yoktur.
                                    "Bunun olabileceğini hiç düşünmemiştim," dedi önce.
                                 Ancak az sonra, olaylardan kolayca etkilenen bir yapısı oldu­
İNSAN ONURLANDDIRILMIŞTIR
                                 ğunu kabul etti ve ne zaman bir boşanma haberi duysa,
                                 "Kocam beni boşarsa ne yaparım?" diye düşündüğünü söyle­
   Emerson, Düşünce'nin tüm insanları kapsadığını ve her    di. Bu olasılığı birçok kez düşünmüş, her seferinde de terk
insanın bir giriş ve çıkış olduğunu söylemiştir. Hepimiz Bil-   edilmenin ve yalnızlığın dehşetini duymuştu. Daha önce ba­
gelik'in, Anlayış'ın ve Zekâ'nın evrensel deposuna girebiliriz.  na boşanma olasılığını asla düşünmemiş olduğunu söyleme­
Sonsuz fikir kaynağına ulaşabiliriz. Emerson aynı zamanda
                                 sine rağmen, derinlerden gelen bu korkuyu yıllardır yaşadığı
her ilhamın, Yüce Düşünce'nin kendi aklımıza bir akışı oldu­
                                 ortaya çıkmıştı. Evliliğinde bu korkuyu haklı gösterecek bir
ğunu da söylemiştir; insanın anahtarı kendi düşüncesidir.
                                 şey olmamasına karşın "korktuğu başına gelmişti".
                14
                                                 15
% 100 DÜSÜNCE GÜCÜ                                                Her Sey Düşüncede Başlar
   Zihinsel olarak aynı a n d a iki yöne gittiğini anlamaya     rinde çalıştık. Yeni bir zihinsel yapının çatisıydı bu. Hayata
başlamıştı yavaş yavaş. Bilinçli olarak boşanmayı hiç düşün­      olumlu bakmanın olumsuz bakmak kadar kolay ve çok daha
mediğini iddia ederken, bilinçaltında boşanma korkusuyla        ü r e t k e n olduğunu görmeye başladı. G ü n l ü k , pek çok şeyi or­
doluydu. Zihninin hislerle ilgili derinliklerinde boşanmayı      taya çıkarıyordu. Eğer siz de hoş olmayan düşünceleri aklı­
bir olasılık olarak kabullenmekle kalmayıp düşüncelerine de      nızdan söküp a t m a k istiyorsanız, bu sistemi tavsiye ederim.
bu şekilde yön vermeye başlamış ve sonunda boşanma olayı­       Bir gün Laura şöyle dedi: "Düşündüğüm şeyler zamanla ger­
nı yaşamıştı.                             çeğe dönüşüyorsa, sadece gerçekleşmesini istediğim şeyleri
   Laura ve ben, ona yeni bir zihinsel yapı kazandırmak       düşünmem akıllıca olur."
gerektiği konusunda fikir birliğine vardık. Yeni bir zihinsel         Yeni zihinsel yapının her an kullanılmaya hazır bekle­
başlangıç yapabilmesi için psikojenez prensibini uygulaya­
                                    diğini söyleyebilmeyi isterdim, a m a bu o kadar basit değildi.
rak hayata karşı yeni bir bakış açısı kazanması gerekiyordu.
                                    Eskisini söküp a t m a k oldukça zaman aldı. Laura'nın günlü­
Ancak nereden başlayacağını bilmiyordu. Bir kırtasiyeciye
                                    ğü bir gün önce olumsuz düşüncelerle doluyken bir gün son­
gidip kendisine büyükçe bir defter almasını önerdim. Olum­
                                    ra yeni ve olumlu bir yaklaşıma sahip olmadı. Düşünce bah­
suz düşüncelerinin farkına vardıkça bunları yazmasını iste­
                                    çesi yabani otlarla kaplıydı ve bunlar bir gecede sökülüp atıl­
dim. D a h a sonra bunları analiz edecek ve olumlu karşılıkla­
                                    m a d ı . Sökülüp atılması gereken eski korkular, eski suçluluk
rını bulmaya çalışacaktı. Herhangi bir konuda kendisini
                                    duygulan bilinçaltının derinliklerine yerleşmişti çünkü.
suçlu hissettiğinde b u n u da günlüğüne yazması konusunda
anlaştık. Böylece her suç konusu, kendini suçlama olmaktan          Örneğin, "hayatın artık ondan geçtiği", yeniden evlenme
çıkarılıp kendini kabullenmeye dönüştürülecekti.            şansına sahip olmadığı gibi bir düşüncesi vardı. Geçmişteki
                                    başarısızlığından dolayı kendini bağışlayamıyordu bir türlü.
   Aradan birkaç hafta geçti. Günlüğünü getirdiğinde, yaz­
                                    Bazı gizli kalmış yeteneklerini bugün ortaya çıkarıp gelişti­
dığı olumsuz düşüncelerin bir kısmını tartıştık. Hayatındaki
                                    rebileceğine i n a n m a k t a güçlük çekiyordu.
hemen her şeye karşı olumsuz düşünceler geliştirme eğili­
minde olduğunu görmeye başladı. Örneğin, avukatı hisse se­
nedine yatırım yapmasını önerdiğinde, hemen b u n u n parayı      BİTİRİLMİŞ RESİM ÜZERİNDE ÇALIŞMA
sokağa atmak olduğunu d ü ş ü n m ü ş t ü . Arkadaşları ortam de­
ğişikliğinin onu mutlu edeceğini düşünerek tatile çıkmasını         Böylece, yeni bir amaç listesi oluşturduk ve bitirilmiş
önerdiklerinde, hemen bir kaza olasılığını d ü ş ü n m ü ş t ü . Ye­  resim diye adlandırdığım şey üzerinde çalışmaya başladık.
niden evlenmek konusunda ise şöyle düşünüyordu: "Bir da­        Bugünkü yalnızlığını, suçluluk duygularını ve yetersizliğini
ha asla evlenmeyeceğim. U z u n , yalnız bir hayat uzanıyor      düşünmek yerine t ü m dikkatini yaşamayı arzuladığı yaşam
önümde."                                biçimine vermeye başladı. Ne zaman eski olumsuz yanıtlar
    Ve şimdi, defterini okudukça Laura gülmeye başlamış­      ortaya çıksa kendilerini yavaş yavaş etkisizleştiren olumlu
t ı : "Nasıl bu kadar olumsuz olabiliyormuşum?"            yanıtlarla karşılaştılar. Olumlu yaklaşımlar giderek güçlen­
   Birlikte yeni, olumlu bir "kendini-yönetme" plânı üze-      di ve nihayet olumsuz biçimleri yendi.

                 16                                   17
% 100 DÜSÜNCE GÜCÜ
   Laura günlüğünün arka tarafına amaçlarını şöyle sıra­
lamıştı:  1. Kendini ifade etmek
       2. Arkadaşlık
       3. Mutlu bir evlilik
                                                 2
  Bugün, tüm bu amaçların gerçekleştiğini söylemekten
mutluyum. Oysa Laura onları ilk kez yazdığı zaman hepsi­
nin olanaksız göründüğünü söylüyordu.
   Laura şimdi, bir zamanlar dansa sarıldığı arzu ve şevk­
                                      K E N D İ N İ - Y Ö N E T M E N İ N YOLU
le yağlı boya resme başlayan usta bir sanatçı. Geçenlerde aç­
tığı kişisel sergiyi gezerken birçok tablosunun "satıldı" etike­
ti taşıdığını gördüm. Resimleri büyük ilgi topluyor ve sürekli     Işık gökgürültüsünden,  düşünce de eylemden önce gelir.
talep ediliyor. Kafasını kendinden ve sorunlarından kurtar­                          HEiNRiCH HEiNE
dığından beri de dostluğu aranan bir kişi oldu. işi nedeniyle
sanat çevrelerinde birçok ortak zevkleri olan arkadaşlar
                                     Hiç sarmısak hafiyesi diye bir şey duydunuz mu? Birkaç
edindi. İkinci amacının ilkinin bir yan ürünü olarak gerçek­
                                  yıl önce ölen bir arkadaşım sarmısak hafiyesiydi. Sürekli sar-
leştiği söylenebilir.
                                  mısak arardı ama çok sevdiğinden değil, nefret ettiğinden.
   Çalışması sürerken, güzel tablolarından etkilenip ken­
                                  Ona göre bir numaralı halk düşmanıydı sarmısak. "Tavuk
disine yaklaşan dul bir ressamla tanıştı. Adam bir arkadaşı­
                                  mu yumurtadan yumurta mı tavuktan çıkar?" Eskiden beri
na, "Onu mutlaka tanımalıyım", demişti, "tabloları yaşama
                                  mi sarmısaktan nefret ediyordu, yoksa içinde sarmısak oldu­
duyduğu coşkulu sevgiyi yansıtıyor. Resimlerini seyrederken
                                  ğunu bildiği bir karışımı yiyip hoşlanmayınca sarımsağa
öylesine haz duyuyor ki insan; harika bir kadın olmalı bu..."
                                  alerjisi olduğunu mu düşünmeye başlamıştı? Her nasılsa! Bu
   Tanıştılar ve daha ilk görüşte birbirlerinden hoşlandı­    onun için büyük bir ilgi kaynağı olmuştu. Birisi grup olarak
lar. Altı ay içinde evlendiler ve bugün mutlu olup olmadıkla­   akşam yemeğine çıkmayı önerdiğinde tartışma kaçınılmazdı.
rını sorduğumda bana, "Adeta cennette yaşadıklarını" söylü­    Birisi, "O sevimli Fransız lokantasına gidebiliriz" dediğinde
yorlar.                              veya "Bu akşam italyan yemeğine ne dersiniz?" diye sordu­
   Evet, üçüncü amaç da gerçekleşmişti. Size Laura'nın      ğunda Alice hemen "Böyle yabancı yerlere gitmesek daha iyi.
önceki ve sonraki resimlerini gösterebilmeyi isterdim. Bugün    Güzel Amerikan yemeklerinin yapıldığı yerler daima daha
o ilk karşılaştığım kadın değil asla. Artık geçmişe bakmıyor,   güvenlidir. O yabancı yerler sarmısak kullanmadan yapamı­
kin duymuyor ya da kendisini suçlamıyor. Zihinsel yapısını     yorlar" diye karşı çıkardı.
düzenlediği zaman, dünyasını her açıdan yeniledi. Kendisi
                                    Bize akşam yemeğine geleceği zaman salataya sarmısak
için belirlediği amaçlar, hakkında konuştuğumuz zihinsel
                                  koymamaya dikkat ederdik, içinde sarmısak tozu olmadığın­
kalıplardı. Evrensel Düşünce hepsini doldurdu.
                                  dan emin olmak için hazır sos şişesinin üstündeki yazıları

                18                                19
                                                       Kendini yönetmenin yolu
% 100 DÜSÜNCE GÜCÜ                          BİLİNÇALTI, ÖRNEKLER HAKKINDA YARGIYA
bile okurduk. İçinde sarmısak varsa hafiyemizin onu hemen­      VARMAK İÇİN KURALLARDAN YOLA ÇIKAR.
cecik ortaya çıkaracağını biliyorduk. Böylece, bizi kendisine
tuzak kurmakla suçladığında masumiyetimizi kanıtlayabili­          Bilinç emirleri verir, bilinçaltı da uygular. Kurala daya­
yorduk. Çok iyi bir arkadaştı, bu konuda şakalaşırdık h e p ;     lı çıkarım, iki önermeyi alıp bir araya getirerek bunlardan
"Biliyorum, sarımsağı seversiniz, mutlaka bir şeylere kat-      bir sonuca ulaşmak demektir; bir büyük, bir küçük önerme ve
mışsmızdır", derdi.                          sonuçtan oluşan mantıksal bir kıyaslama yöntemidir bu.
   Gittiği her yerde sarsımak arıyor, genellikle de buluyor
                                       Kurala dayalı çıkarım, genel prensiplerden özel sonuçla­
ve o anda hastalanıyordu. Bazı lokantalar yemeklerinde sar-      ra ulaşmak şeklinde bir yol izler. Burada prensiplerin doğru­
mısak olmadığına dair garanti veriyorlardı; ama eğer varsa      luğunun kanıtlanması şart değildir; doğru olduğunun varsa-
buluyor ve acı çekerek ödüyordu b u n u . İşin ilginç yanı, ba­    yılması yeterlidir. Bilinçaltı her zaman mantıki kıyaslama
zen yemekte sarmısak olmasa da hastalanıyordı. Evet, sar­       denen bu yöntemi kullanır. Kolayca görülebileceği gibi bu
ımsağın düşüncesi bile yetiyordu onu hasta etmeye. Tatmin       m a n t ı k , orijinal önermenin doğruluğu oranında doğrudur.
edebileceğiniz gibi, yıllar boyu büyük bir sorun oldu bu onun
                                       Klasik bir örneği ele alalım: Bütün Ruslar komünisttir.
için.
                                   Müzik Evi'nde çalışan adam Rus'tur. Bana göre o bir komü­
                                   nisttir. Halbuki Rus halkının sadece küçük bir bölümü ko­
 BİLİNÇALTI: BEDENİN YAPICISI                     münisttir. Öyleyse, Müzik Evi'nde çalışan adamın komünist
                                   olmama olasılığı da vardır.
   Bilinçaltı, bedenin yapıcısı olarak bilinir. Bedenin fonk­
 siyonlarının otomatik olarak yürümesini sağlar, ister uyuyor     GÖNÜLLÜ HİZMETKÂR
 olalım, ister uyanık, büyük istemdışı hayat sürer. Yüce
 Plâncı'nın bu şekilde bir düzen kurmuş olması büyük bir
                                      Bilinç; bilinçaltına direktifler verir. Bilinçaltı yalnızca
 şans değil mi? Kalbimize a t m a s ı n ı , midemize yemekleri sin­
                                   emirler alıp bunları mantıki kıyaslamayla (kurala dayalı çı­
 dirmesini, kanımıza d a m a r l a r d a dolaşmasını söylemek duru­
                                   karımla) yargılayarak yerine getirdiği için gönüllü hizmetkâr
 m u n d a olsaydık ne kadar zor olurdu. Hayır, her şey harika
                                   adını alır.Verdiğiniz her emir, oluşturduğunuz her önerme,
 bir biçimde hazırlanmış bizim için. Bedenin gelişimi, t ü m
                                   benimsediğiniz her inanç bilinçaltına kaydolur. Bilinçaltı,
 fonksiyonları bilinçaltı tarafından yönetiliyor. Aslında bede­
                                   günümüzün modern bilgisayarlarından daha gelişmiş bir bel­
 nin her hücresinde ve a t o m u n d a bir zekâ var ve bu zekâ bi­
                                   lek sistemine sahiptir. Teyp gibi kayıt yapar; her emir, her
 linçaltına bağlıdır.
                                   inanç, her düşünce bilinçaltının asla h a t a yapmayan bellek
                                   sisteminin bir parçası olur. H a t t a düşünmediğiniz, dikkat et­
                                   mediğiniz şeyler dahi orada depolanır ve gerektiğinde ortaya
                                   çıkarlar.

                                                  21
                 20
% 100 DÜSÜNCE GÜCÜ                                                                            Kendini yönetmenin yolu
YASALARIMIZI K E N D İ M İ Z YAPARIZ                                   K E N D İ N İ - YÖNETME NASIL O L U R ?


    Bir gün t e r l i y k e n açık p e n c e r e n i n ö n ü n d e r ü z g â r a k a r ş ı           S a r ı m s a k hafiyesini şimdi belki          d a h a iyi   anlayabilirsi­
o t u r d u ğ u n u z u v a r s a y ı n . O a n d a ferahladınız a m a aynı za­              niz. Bir g ü n yediği bir şey o n u h a s t a e t m i ş ve o da s u ç u sar-
m a n d a d a biraz r a h a t s ı z l ı k h i s s e t t i n i z ; ç ü n k ü bir y e r l e r d e n ,    mısağa yıkmış v e böylece, " S a r ı m s a k b e n i h a s t a e d e r " s o n u ­
"cereyanda     kalmanın      soğuk    algınlığına    neden     olduğunu"       cuna    varmıştı.     S a r m ı s a k yediğinde      ya   da yediğine     inan­
d u y m u ş t u n u z . B u sözlere d u y d u ğ u n u z i n a n ç ; n e z l e o l m a n ı z ı       dığında ikinci s o n u c a u l a ş ı y o r d u : " S a r m ı s a k y e d i m " v e s o n u ç :
g a r a n t i l e d i ve o l d u n u z . O g ü n d e n s o n r a bir k u r a l geliştirdi­        "Bu y ü z d e n h a s t a y ı m . " S o n u ç b i l i n ç a l t ı n d a bir k u r a l h a l i n e
niz:   Cereyanda    kalmak    soğuk   algınlığına    neden   olur.   Man­     gelmişti. Ö l e n e dek b u k u r a l l a y a ş a d ı . O y s a , değiştirilebile­
t ı k s a l k ı y a s l a m a b u d u r . Cereyan hastalığa neden olur.           Cere­
                                                     cek y a n l ı ş bir ö n e r m e y d i b u .
yanda   kaldım.    Öyleyse   hasta   olacağım.    Bilinçaltı     bunu    he­
                                                         K e n d i n i - y ö n e t m e y ö n t e m i y l e b u s o r u n u n ü s t e s i n d e n ge­
m e n k a y d e d e r . C e r e y a n d a kaldığınızı gören b i l i n ç a l t ı , b e d e n
                                                     linebilir miydi a c a b a ? E v e t , b e n ş a h s e n b u t i p y a n l ı ş yargıla­
n o r m a l s e y r i n d e y k e n bile görevini s ü r d ü r ü r ve soğuğu size
                                                     ra v a r m ı ş birçok i n s a n l a çalıştım ve o n l a r ı d a h a iyi bir yol se­
h i s s e t t i r i r . Aslında h a s t a l ı ğ ı n n e d e n i c e r e y a n d a k a l m a k d e ­
                                                     çebileceklerine i k n a e t m e y i b a ş a r d ı m . K e n d i l e r i n e h a s yasa­
 ğil, c e r e y a n d a k a l ı n c a h a s t a o l u n a c a ğ ı n a i n a n m a k t ı r . Bilin­
                                                     lar, k u r a l l a r geliştiren birçok i n s a n t a n ı d ı m . Bazı yiyeceklere
 ç a l t ı k a y ı t l a r d a n b u i n a n c ı b u l u r v e gerekeni y a p a r . Amacı
                                                     öylesine düşm-an kesilmişlerdi ki yiyecek bir şeyler b u l m a k t a
 sizi i n c i t m e k değildir, yalnızca verilen e m i r l e r d o ğ r u l t u s u n ­
                                                     güçlük ç e k m e n o k t a s ı n a dek geldiler. B u k e n d i k e n d i n i h i p ­
 da h a r e k e t eder.
                                                     n o t i z e e t m e n i n bir b i ç i m i d i r .
     B i l i n ç a l t ı , genel k u r a l l a r d a n yola ç ı k a r a k y a r g ı d a b u l u ­
 nabileceği için, siz bilinçli o l a r a k e m i r d e ğ i ş t i r e n e k a d a r bek­
 l e m e k z o r u n d a d ı r . F i n l a n d i y a ' d a i n s a n l a r sıcak s a u n a l a r d a    BİRÇOK İNSAN K E N D İ K E N D İ S İ N İ H İ P N O T İ Z E E D E R
 y ı k a n d ı k t a n s o n r a çıkıp k a r l a r d a y u v a r l a n ı y o r v e h a s t a l a n ­
 m ı y o r l a r . K e n d i n i z i y ö n e t e r e k verilen e m r i değiştirebilir v e             İ n s a n l a r , gereksiz s ı n ı r l a m a l a r ı k a b u l e d e r e k k e n d i l e r i ­
 soğuktan rahatsız olmamayı öğrenebilirsiniz.Cereyanda otu­                       ni h i p n o t i z e e d e r l e r . Bir seferinde g e n ç bir kız böyle bir soru­
 r a n , s ı c a k t a kalıp t e r l e d i k t e n s o n r a g e c e n i n s o ğ u ğ u n d a y ü r ü ­  n u t a r t ı ş m a k için a r a d ı b e n i . Ş u a n d a Los Angeles'te yaşadı­
 yüşe ç ı k a n , soğuk a l m a k o r k u s u d u y m a d a n c a n ı n ı n çektiğini          ğını, işini çok sevdiğini ve iyi p a r a k a z a n d ı ğ ı n ı , a m a evde
 y a p a n v e yıllardır soğuk algınlığına y a k a l a n m a y a n i n s a n l a r            kendisine gereksinim          d u y a n iki k ü ç ü k çocuğu olduğu için
 da var. Soğuğa k a r ş ı ö z g ü r l ü ğ ü n ü z ü elde edebileceğinize ik­               evine d a h a y a k ı n bir y e r d e ç a l ı ş m a k istediğini söyledi. Evine
 n a o l u r s a n ı z , y a p m a n ı z g e r e k e n şey, d a h a ö n c e verdiğiniz          yakın   çalışabileceği      bir  yer    mevcuttu     ama  buna    karşılık,
 emri   değiştirmektir.      Bilinçaltı    gerekeni yapar ve         sonsuza    eline d a h a az      p a r a geçecekti.      Bilinçaltı,  evine yakın   bir yerde
  d e k soğuğa karşı bağışıklık k a z a n m ı ş o l u r s u n u z .
                                                     gönlünce    bir   iş   bulmasının      olanaksız  olduğuna    ikna   olmuştu.
                                                     K o n u ş m a l a r ı m ı z a r a s ı n d a birçok kez, b u k u r a l ı k a b u l l e n d i ğ i ­
                                                     n i d o ğ r u l a d ı . " E v i m e y a k ı n bir y e r d e ç a l ı ş a b i l m e k için d a h a

                          22                                                     23
                                                            Kendini yönetmnin yolu
% 100 DÜSÜNCE GÜCÜ
                                       Ienmek istemiyorum."
düşük bir maaşı kabullenmek zorundayım", deyip duruyor­
                                          Bunu söylemesi yeterliydi. "Kabul etme Harry" dedim,
du.                                     "Kendi düşünce biçiminden başka hiçbir şey sınırlayamaz
   Buna benzer birçok olay gördüm. Bu genç hanımın ken-          seni. Senin yaşında bir insanın çalışamayacağı kuralına
dini-yönetme yoluyla yeni bir önerme oluşturacağına ve bi­          inanmazsan, çalışmaya hazırsın demektir. Çalışmak için çok
linçaltının b u n u gerçeğe dönüştürmek için h a r e k e t e geçece­     yaşlı olduğunu düşünen insanlar için geçerlidir bu kural. O
ğine kesinlikle inanıyordum. Kuralları insan koyar, bilinçal­        zaman her şey onun iş bulmasına engel olmak için elele
tı bunları uygulamakla görevlidir.                      verir. Koyduğumuz bu yeni kuralı bilinçaltına veririz ve o
                                       bizi bir başarısızlıktan ötekine sürüklerken emirlerimizi ye­
KENDİNİ YÖNETME YOLUYLA SINIRLARI KALDIRMA                  rine getirdiğini düşünür.
                                         Bu konuda uzun bir süre konuştuktan sonra Harry ya­
    tşte sınırları kaldırmayı başaran iki a d a m . Birincisi, ça­    şının, isteklerini gerçekleştirmeye engel teşkil etmeyeceğine
lıştığı şirketin "Altmışbeş yaşın üzerindekiler emekliye sevk        ikna oldu. Açıklığa kavuşturulması gereken bir şey daha
edilmelidir" kuralı gereği işini bırakmak zorunda kalan alt­        vardı.
mış sekiz yaşında, Harry adında bir m i m a r . H a r r y h a y a t t a n     "Yeteneklerin doğrultusunda herhangi bir işte çalışma­
beklentilerinin henüz bitmediğini hissediyordu. Kendisini          ya razı mısın? Devlet için değil de herhangi bir şahıs için ça­
yaşlı hissetmiyor ve yaşlılık yasasını kabullenmek istemiyor­        lışırsan mutlu olur musun" diye sordum.
 du. Gördüğünüz gibi, bu noktada bir seçim yapması söz ko­            "Evet, olurum" dedi.
 nusuydu. Bilinçaltına hangi önermeyi yollayacaktı? "Kimse
                                         Şimdi istediği yere gitmeye hazırdı. O sırada devlet ku­
 altmış beşini geçmiş birine iş vermez. Ben altmış beşimi geç­
                                      rumlarından birinde görev yapmakta olan bir arkadaşına
 tim; öyleyse kimse b a n a iş vermez" yargısını mı bir yasa ola­
                                      mektup yazıp söz konusu projede yer almayı ne kadar çok is­
 rak kabullenecekti? Yoksa, "Hâlâ yapabileceğim çok şey var.
                                      tediğini belirtmesini, ancak t ü m umutlarını da bu işe bağla­
 Üretken insanlar her zaman kendilerine zirvede bir yer bu­
                                      mamış olduğunu yazmasını tavsiye e t t i m .
 labilirler. Öyleyse, beni bekleyen güzel bir iş vardır" yargısı­
                                          Olaya yaklaşımı t a m a m e n değiştirdik, t ü m endişeyi or­
 nı mı? H a r r y ikincisini seçti. Bir gün büromda bu meseleyi
                                      t a d a n kaldırdık. Kendisini bekleyen bir işin, yaşını sorun
 tartışırken b a n a , " H e n ü z bitmedim, çalışmak istiyorum. Ca-
                                      yapmayarak onun bu yeteneğinden yararlanmak isteyecek
 lifornia Eyaleti'ne ait büyük bir okul binası projesine katıl­
                                      birinin var olduğuna inandık. Artık bilinçaltı, yaşından dola­
 mak istedim. İyi bir m i m a r olmama rağmen, sırf yaşım yü­
                                      yı iş bulamayacağını kanıtlamak zorunda değildi. Yeni direk­
 zünden beni geri çevirdiler," dedi.
                                      tif, yaşın iş bulmaya engel oluşturmayacağını söylüyordu.
    O n a , "Senin yaşında birinin iş bulamayacağı fikrini ka­
                                        Harry çok kısa bir süre sonra m e k t u b u n a yanıt aldı. Ar­
 bullendin mi?" diye sordum.
                                      kadaşı, mimarlık dairesine gittiğinde konuştuğu ilk kişinin,
   "Şey, h e m e n hemen kabullendim," diye karşılık verdi,
                                      Harry'yi ve okul sistemi konusundaki çalışmasını uzun yıllar
 "Onun için buradayım; aslında bu t ü r sınırlamaları kabul-
                                                      25
                  24
% 100 DÜSÜNCE GÜCÜ                                            Kendini yönetmenin yolu
öncesinden bilen birisi olduğunu söylüyordu. Harry bu ada­    ude'un taşınma masraflarını bile şirket karşıladı!
mın orada çalıştığını bu mektupla öğrenmişti.
   Arkadaşının yazdığına göre, "Onu hemen buraya geti­     HAYATIN ÖTEKİ ALANLARINDA        KENDİNİ-YÖNETME
rin. İhtiyacımız var ona. Yaş sınırı mı? Hallederiz!" demişti   YÖNTEMİNİN KULLANILMASI
adam.
   Bana ilk geldiğinde çalışmak için çok yaşlı olduğuna        Bilinçaltında hayatımızla ilgili değiştirilmesi gereken
inanmak üzere olan bu adam, birkaç gün içinde Sacramen-      birçok şey var. Domatesin kendisini hasta ettiğine inanan bir
to'da mimar olarak çalışmaya başladı ve kendi isteğiyle      acıdan tanıyorum. Çocukken bir keresinde çok fazla domates
emekli olana dek beş yılını orada geçirdi.            yemiş ve doğal olarak midesi kabul etmemiş. O günden sonra
   insanlar kendileri için kurallar, yasalar koyuyorlar,    bu onun kuralı olmuş: "Asla domates yeme. Sindirimi zor
sonra da bunların esiri olup mutsuz oluyorlar. Kırk beş yaşı­   olur." Daha sonra bu kuralı küçük oğluna da benimsetti. Ço­
nı geçtiklerinde iş bulamayacaklarına inanan insanlar tanı­    cuk domatesi seviyordu, ama her yiyişinde hastalanıyordu.
yorum. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum, ama hep yaşı dikkate        Daha böyle, insanların oluşturduğu bir sürü kural var.
alan işverenler bulmayı başarıyorlar. Belki caddenin biraz    iler sabah üçte kalkan bir kadın; bir türlü kilo veremeyen
aşağısında yaş sormayan bir işyeri vardır, ama bilinçaltına   hir kadın (En fazla iki-üç kilo verip sonra yeniden alıyor); sü­
verilen direktif değiştirilmedikçe iş bulma şansları yok.    rekli işten kovulan bir adam (üç ay kadar çalıştıktan sonra,
   Sınırlarla ilgili düşüncelerin değişimine koşut olarak   "geçinmenin olanaksız" olduğu bir arkadaş buluyor ve başka
yaşantıların da değiştiği birçok örnek verebilirim. Bunların   bir iş aramaya başlıyor) ve daha niceleri..
en ilginci, Los Angeles'te tanıdığım bir adamla ilgili, ismi
Claude idi; bir telefon şirketinde, sadece o ofiste uygulanan
                                 EMİRLERİ YALNIZCA SİZ VERİYORSUNUZ
özel bir işte çalışıyordu. Claude San Diego'ya yerleşmek isti­
yordu. Defalarca, "Elbette ki bu mümkün değil, çünkü bana
göre iş yoktur oralarda," dediğini duydum. Bir gün ona,        Bilinçaltınıza yalnızca siz emir verebilirsiniz. Başka bi­
"Bunca yıldır kabullenmiş olduğun bu kuralı neden değiştir­   rinin sizinle ilgili düşüncelerinin kararlarınızı etkilediğini
meyi düşünmüyorsun?" diye sordum.                düşünebilirsiniz, ancak bu etki yalnızca siz kabul ettiğiniz
   O anda kabullendi bu düşünceyi, "Pekâlâ" dedi, "yeni    için oluşmaktadır, inancınızı değiştirin ki hayatınız değişsin.
                                 Mu hayatta öğreneceğiniz en önemli şey budur: Düşünceleri­
bir kural oluşturacağım." Ve pekiştirmek için hemen yazdı
                                 nizi yalnızca siz seçiyorsunuz ve bu düşünceler hayatınızı bi­
bu düşünceyi: "San Diego'da yaşamak istiyorum. Orada tüm
                                 çimlendiriyor.
yeteneklerimi kullanabileceğim güzel bir iş mutlaka vardır.
 O halde San Diego'da bana uygun bir iş var ve ben bu duru­
 mu kabul ediyorum."
   İster inanın ister inanmayın, çalıştığı telefon şirketi
 onun çalıştığı bölümü altı ay sonra San Diego'ya taşıdı. Cla-
               26                                27
%100 DÜSÜNCE GÜCÜ
KENDİNİ-YÖNETME


   Düşüncelerimi      seçme   hakkım  olduğunu   idrak  ettim.
   Başkalarının      benimle ilgili düşünceleri   beni   bağlamaz.
                                                            3
   Ben   izin   vermedikçe    kimse  benim  düşüncelerimi   biçim-
lendiremez.
   Kendim     için  sağlık,  mutluluk,  refah,  sevgi  ve  anlayış
                                                     İSTE VE SAHİP OL!
düşüncelerini     seçiyorum.
   Korku   ve   nefrete düşüncelerimde yer yok.
   Bu andan        itibaren hayatımın   hâkimi  benim.
                                                                  Düşünce ek, eylem biç


                                             Avukatlık yaptığım günlerde vasiyetnamesini hazırladı­
                                           ğım bir kadını hiç u n u t a m a m . Vasiyetnameyi hazırladıktan
                                           sonra aklımda yer eden bir şey söylemişti. "Bir gün," demişti,
                                           "her isteğimin birisi tarafından yerine getirileceği bir d u r u m ­
                                           da olacağım. Söylemem gereken şey sadece, 'İstiyorum' ola­
                                           cak ve birisi istediğimi yapacak."
                                              Emerson, "Dualarınıza dikkat edin, gerçekleşebilirler"
                                           der. Bu kadın istediğine sahip oldu. Birkaç yıl sonra felç ge­
                                           çirdiğini ve hareket edemez hale geldiğini öğrendim. Hayatı­
                                           nın geri kalan kısmını y a t a k t a , başkalarının yardımına m u h ­
                                           taç olarak geçirdi. Bu arada konuşma yeteneğini de yitirmiş­
                                           t i . Öldüğü güne dek sadece bir sözcük söyleyebildi: "istiyo­
                                           rum." Bunu söylediği a n d a h e m e n biri koşuyordu y a n ı n a . Çe­
                                           şitli şeyleri gösterip ne istediğini anlamaya çalışıyorlar; anla­
                                           yınca da getiriyorlardı istediği şeyi. Ölümünden bir süre önce
                                           bu olayı duyduğumda, söz konusu kuralı harekete geçirdiği
                                           günü hatırladım. Vasiyetnameyi bitirmiş, gitmeye hazırla­
                                           nırken kapının ö n ü n d e bu sözleri dinlediğim günü: "Bir gün
                                           her isteğimin birisi tarafından yerine getirileceği bir d u r u m ­
                                           da olacağım. Söylemem gereken şey sadece, "îstiyorum" ola­
                                           cak ve birisi istediğimi yapacak."

                      28
                                                           29
% 100 DÜSÜNCE GÜCÜ                                                  İste ve Sahip Ol
HİÇBİR ŞEY UZUN SÜRE GİZLi TUTULAMAZ                    Emirleri bizim verdiğimiz ortada, ancak sonuçlan orta­
                                   ya çıkınca, düşüncelerimiz gerçekleşince; sonuç her zaman
   Aklımızdan geçen şeyler ergeç ortaya çıkar. Şimdiki öy­     bizi hoşnut etmiyor. Ekilen her zihinsel tohumun bir gün
kümüz biraz komik, ama gerçekten olmuş. Anne Lindbergh'        meyve vermesi, hayatın yasalarından biridir oysa. Meyveyi
in annesi Bayan Dwight Morrow bir gün kocasının ortağı        sevmezsek, hatayı, ektiğimiz tohumda aramamız gerekir. Bu
Bay Morgan'la birlikte çay içerek sohbet ediyordu. Bay Mor­      herkesi kapsayan bir yasadır ve bizleri arzuladığımız şeylere
gan küçük Anne'i hiç görmemişti ve onunla tanışmak için        ulaştırmayı sürdürecektir.
gelmişti evlerine. Bay Morgan'ın korkunç bir burnu vardı.          Kısa bir süre önce New York'ta yaşayan bir kadından
Yalnızca şiş ve kırmızı olmakla kalmayıp yüzünün büyük bir      aldığım bir mektupta şöyle yazıyordu:
bölümünü kaplayacak kadar iriydi de. Bayan Morrow, çocuk­         "Babam sendikalara sempatiyle bakılmayan bir dönem­
ların akıllarından geçeni pat diye söyleyebileceklerini bildiği    de sendikacılık yapıyordu. Ve ben şu yargılarla büyüdüm:
için Anne'in Bay Morgan'ın burnu konusunda söyleyebilecek­        'işçi Sınıfı insan gibi yaşayabilmek için gereken parayı
lerinden endişe ediyordu. Adamın bu konudaki hassasiyetini      alma konusunda mücadele etmeli, haklarını korumalıdır.
 de biliyordu.                            Ben işçi sınıfının bir üyesiyim, öyleyse yeterli bir yaşam
   Bay Morgan odaya girdi ve Anne'le tanıştırıldı; birkaç     standardına ulaşabilmek için deliler gibi çalışmalıyım.'
 dakika konuştular. Bayan Morrow, Anne'in gözlerini Bay
                                     Şimdi anlıyorum ki otuz yıldan beri bu sınırlayıcı kura­
 Morgan'ın b u r n u n a dikişini endişeyle izliyordu. Bakışlarını  lın etkisi altında yaşamışım. Yeni düsturum ise şu:
 oradan ayırmıyordu hiç ve Bayan Morrow, Anne bir şeyler
                                      'Tanrı, sonsuz Sevgi, Sağlık, Bilgelik ve Bolluk'tur. Ben
 söyleyecek diye çok korktu. Bu yüzden çocuğun yukarı çıkma
                                   O'nun kendi suretinde yarattığı çocuğuyum; o halde özgür,
 vakti gediğinde büyük bir rahatlık hissetti. Anne kapıya      sevgi dolu, bilge, her zaman rehberlik edilen ve sınırsız kay­
 doğru yürürken bir ara durup geriye, adamın b u r n u n a baktı.  nakları olan bir varlığım."
 Biraz daha yürüdü ve dönüp tekrar baktı. Sonunda ağır
                                     Bu kadın hayata bakış açısını tümüyle yenilemişti ve
 adımlarla yukarıya çıktı. O zaman Bayan Morrow derin bir
                                   bunun her alanda olumlu sonuçlarıyla karşılaşması da kaçı­
 "oh" çekip elinde çay fıncanıyla Bay Morgan'a döndü ve sor­     nılmazdı.
 du: "Burnunuza ne istersiniz, limon mu yoksa krema mı?"
    Tüm dikkat burunda toplandığı için sonuç böyle olmuş,
 korktuğu başına gelmişti. Evet, bilinçli .eylemden, bilinçaltı­  DÜŞÜNCENİN YASASINI KEŞFETMEK
 na ve oradan da gerçekleşen olaya doğru zincirleme bir h a r e ­
 ket olduğu görülmekte.                          Bilimin büyük adımlarla ilerlediği günümüzde, düşün­
    "Kendimizi neyle ve nasıl tanımlarsak öyle olmaya mey­     enin bilimsel olarak anlaşılması için çok az çaba gösterili­
 lederiz," diyor Ernes Holmes, "Düşündüğümüz şey yavaş ya­     yor. Felsefi bir çalışma bize gösteriyor ki insanoğlu son yüz­
 vaş bilinçaltında kalıplaşır ve gerçek bir deneyimle kendini    yıllarda, daha önce tanımlayamadığı birçok şeyi anlamaya
 gösterir."                             başlamış. Bugün bu tanımlamalar artık gündeme geliyor.

                30                                31
                                                           İste ve Sahip Ol
% 100 DÜSÜNCE GÜCÜ
Artık, düşüncenin eylemlerini tanımlamaya başlıyor ve gün­      bunlar hep söz konusu yasanın yanlış anlaşılmasından kay­
                                   naklanmaktadır.
lük deneyimlerimizle aralarında bağlantı kurabiliyoruz. Bu­
rada, düşüncenin düzenli, bilimsel süreci ortaya çıkmakta­
dır. Bu düzenli süreci anladığımız zaman düşüncelerimize       OLUMSUZ DÜŞÜNME BİÇİMİNİN SONUÇLARI
egemen olabiliriz. Ben buna kendini-yönetme diyorum. Bu,
 eylem halindeki Psikojenez'dir.                     Bazen olumsuz düşünme biçiminin oldukça dramatik
                                  olan sonuçlarını gözlemleyerek, düşüncenin nasıl işlediğini
HAYAT YASALARLA YÖNETİLİR                      daha iyi görebiliriz. Aşağıdaki olaylar, insanların kendini-
                                  yönetme yöntemini yanlış kullandıkları zaman nasıl hiç iste­
                                  medikleri sonuçlarla karşılaşıp, sonra da başlarına gelenleri
   Hayatın her bölümü yasalarla yönetilir. Evrene, yasala­
                                  kaderin acı cilveleri olarak değerlendirmelerine iyi birer ör­
 rın oluşturduğu bir düzen hakimdir. Fizik, matematik, eko­
                                  nektir. Bunlar bana yardım istemek için gelen insanlar tara­
 nomi ve insan ilişkilerini kapsayan yasalar söz konusudur.
                                  fından anlatılmış gerçek öykülerdir. Bilinçaltlarına yanlış
 Bu yasalar her zaman da var oldu.
                                  emirler vermeleri sonucu içine düştükleri durumdan kurtul­
   Psikojenez çalışmalarında şu yasayı kullanırız: Bilinçli
                                  mak için benden yardım isteyen insanların gerçek öyküleri...
 olarak düşünülen her düşünce, bilinçaltını etkiler ve bu etki,
 düşüncedeki güç ve arzunun derecesine bağlı olarak eyleme
                                  ZAMAN BARAJLI MUCİT
 dönüşür.
                                     Uzun yıllar önce, müthiş icatları olan bir insan tanıdım.
    Bugün yaygın olan inanç bu yasanın tam tersidir. Bir­
                                  Harika fikirleri vardı ve bunları hayata geçirmişti. Birçok
 çok insan kadere inanıyor. Sayıları oldukça fazla olan bu ka­
                                  yararlı şey icat etti. Peki neden ona "zaman barajlı mucit" di­
 derciler, hayatın Tanrı tarafından önceden takdir edildiği şe­
                                  yorum? Çünkü başarıya ulaşmasını engelleyen çok kötü bir
 kilde tezahür ettiğine, onu hiçbir biçimde değiştiremeyecek­
                                  huyu vardı. Sürekli, "Bütün büyük mucitlerin yaşamlarını
 lerine, hayatlarının kontrolünün asla kendi ellerinde olmadı­   inceledim; on iki yıllık mucitlik geçmişi olmayan bir mucit
 ğına inanırlar. "Hayat beni oradan oraya sürükledi," diyen    başarılı olamıyor" diyordu. Sonunda kendisini yararlı icatlar­
 insanlara sık sık rastlarız. Sık sık da, "Bunlar başıma niye   dan alıkoyan maaşlı bir işe girdi. Kendi yasasını kendi koy­
  geldi?" diye sorup dururlar. Başlarına geleni sürekli 'kötü   muştu ve sonuç elbette çok üzücüydü.
  yazgıları'na bağlarlar. "Hiçbir işim yolunda gitmiyor artık"
  yorumu da başka bir kaderci anlayışın ü r ü n ü d ü r .
                                  RENKLİ  MENDİL
     Kadercilerin dünyasında batıl inançlar çok geçerlidir ve
  "Şans Meleği" büyük önem taşır. Çevremizde "Şansa bak",        Burada suçlu, küçük, zararsız bir renkli mendildi. Ola­
  "Bu günlerde şansım yaver gitmiyor", "Şansım varmış ki bu    yın kahramanı olan kadın kendisi için şöyle bir yasa oluştur­
  iş oldu" ya da "Kısmetsizliğimden elimdeki her şeyi yitirdim"  muştu: "Ne zaman renkli bir mendil kullansam burnum şişi­
  gibi yorumlara sık sık rastlanz. "îyi şans ya da kötü şans;   yor. Demek ki mendilin üzerindeki küçücük pembe gül

                32                                33
% 100 DÜSÜNCE GÜCÜ                                                     İste ve Sahip Ol
goncası baskısı burnumu kızartıyor." Kendini-yönetmenin          verdiğimiz emirleri değiştirmekle başlamalıyız. Ancak, bi-.
yanlış kullanımının bir başka örneğiydi bu da. Gerçekten de        linçli olarak yeni bir hayata başlamaya karar versek de bilin­
kadın her renkli mendil kullandığında burnu şişiyordu. Ku­        çaltına yeni düşünce biçimimizi işlemedikçe o, bir hafta, bir
maşın boyasından mı kaynaklanıyordu bu? Hayır, yalnızca          ay, bir yıl önce verdiğimiz emirleri yerine getirmeyi sürdü­
                                     rür. Tek bildiği şey bize hizmet etmektir ve bunu iyi yapar.
bir yasayı eyleme geçirmişti.
                                     Bilinçaltı, emirlerimizi değiştirinceye dek onları yerine getir­
                                     meyi sürdüren sadık bir hizmetkârdır. Onun bildiği ve uygu­
PATLAYAN SİVİLCE                             ladığı emirler aslında bizim kendimizle ilgili inançlarımızdir.
   Bizim mahallede oturan bir çocuk, yüzündeki bir sivil­          Hiç, bir süre enerji kaybettiğinizi, kolayca yorulduğunu­
cenin neden olduğu kan zehirlenmesi sonucu hayatını kay­        zu, her bulaşıcı hastalığa yakalanacak kadar zayıf düştüğü­
betti. Tanıdığım bir aile de bu olaydan çok etkilenerek kendi­     nüzü düşündüğünüz oldu mu? Olduysa ve sonuçta düşündü­
si için bir yasa oluşturdu. Aileden birinin yüzünde bir sivilce     ğünüz şey başınıza geldiyse şaşırmayın. Emir alıcı ve uygu­
çıksa, bu kişi bir anda ilgi odağı oluyordu. Boynunun üst ta­      layıcı bölümler tam bir uyum içinde demektir. Evet, bilinçal­
rafındaki herhangi bir kabartı ölümcül bir belirti olarak gö­      tı sürekli olarak, istediğimizi düşündüğü şeyleri deneyimle-
 rülüyor, hemen antiseptiklerle, iyotlarla ilk m ü d a h a l e yapı­  memizi sağlamaktadır.
 lıp hasta acele doktora yetiştiriliyor ve korku dolu bekleyiş
                                       Şimdi bilinçaltını yeniden nasıl düzenleyeceğimizi, eski
 başlıyordu. Oysa, biliyoruz ki bu çeşit kan zehirlenmeleri
                                    olumsuz kalıpları yeni ve olumlu olanlarla nasıl değiştirece­
 gerçekten çok nadirdir. Bu tip cilt hastalıklarına sahip yüz
                                    ğimizi öğreneceğiz. Bu da belirli bir teknikle sağlanabilir.
 binlerce genç çok az ya da hiç ilgi gösterilmeksizin hayatta      Kendini-yönetme, öğrenilmesi gerekli bir sanattır.
 kalırken bu ailenin iki üyesi yüzdeki cilt rahatsızlıklarından
 kaynaklanan kan zehirlenmesi sonucu çok ağır biçimde has­
                                        PARLAK BİR YAŞAM İÇİN KENDİNİ-YÖNETME
 talandılar. Evet, kendi yasalarını oluşturup bu sonucu hazır­
 lamışlardı.
                                        Bu  hayatımın dönüm    noktası.

 HER GÜÇLÜĞÜN ÜSTESİNDEN GELMENİN BİR YOLU                   Geçmişi siliyorum.  Gelecek ise seçimimi yapmamı bekli­
                                    yor.
 VARDIR
                                       İşte bu  anda yarınlarıma yön     veriyorum.

    Ne kadar şanslıyız ki kendi kendimize yarattığımız bu         Geçmişte yaptığım   tüm   hatalar   için   kendimi  bağışlıyo­
                                    rum.
 güçlüklerin üstesinden gelebilme olanağına da sahibiz. Ken­
 dimiz için hazırladığımız rahatsız yataklarda sonsuza dek          Geçmişi  unutarak yeni   bir hayata   başlıyorum,
 uyumak zorunda değiliz. Çözüm, bilinçaltımızı yeniden dü­         'Kendini için yalnızca    deneyimlemek     istediğim  şeyleri se­
                                    çiyorum.
 zenlemekte yatıyor.
    Bilinçaltı bedenin mimarı olduğundan, işe daha önce          Seçtiklerim:  (Kendiniz  seçin:   Sağlık,   zenginlik,' bolluk,

                 34                                    35
% 100    DÜSÜNCE    GÜCÜ
mutluluk,  arkadaşlık,   başarı  -bilinçaltı  istediğiniz  şeyi
sunmak   için  gerekeni  yapacaktır.)


            ÎSTE-SENÎN OLSUN!
                                                      4


                                      K E N D İ N İ Z OLMA C E S A R E T İ N İ G Ö S T E R İ N


                                          Hepsinden  önemlisi,  kendine  karşı   dürüst  olmandır
                                                   Gece gündüz   bu   doğruluğu  izlersen
                                                      Kimseye   karşı  yanlış  olmazsın
                                                           SHAKESPEARE, Hamlet


                                        Kentin ana caddelerinden birinin köşesinde durun ve
                                     gelip geçen insanları şöyle bir izleyin... ne kadar gergin ve
                                     endişeli görünüyorlar değil mi? Çünkü kendilerini reddedi­
                                     yorlar. Hiçbirimiz kendimizi kabullenemiyoruz. H e p başka­
                                     larının bizi kabullenmediklerini söyleriz, ama bu doğru de­
                                     ğildir. Kendi kendimizi kabullenemiyoruz ve bu durum da
                                     yüzümüzden rahatlıkla okunabiliyor.
                                        Bir güzel konuşma öğretmeni sınıfında ders veriyor:
                                     "Konuşurken yüz ifadeniz sözlerinizle uyum içinde olsun. Ör­
                                     neğin, eğer cennetten söz ediyorsanız, gözleriniz parlamalı,
                                     yüzünüz ışık saçmali. Eğer cehennem hakkında konuşuyor­
                                     sanız... şey, sadece günlük ifadenizi takının yeter." Günlük
                                     ifadeniz nedir? Kendisini kabullenmeyen, kendisini tümüyle
                                     yadsıyan bir insanın ifadesi mi?
                                                      37
                     36
                                                 "Kendiniz Olma Cesaretini gösterin
% 100 DÜSÜNCE GÜCÜ
                                  GERÇEK BENİNİ KEŞFETMEK
KENDİNİ KABULLENME SAATİ

   Ne kadar mükemmel olduğunuzu biliyor musunuz? Ya-        . Bir insan kendini arıyorsa, kaybettiği yere bakmalıdır.
ratıcı'nın imajı ve suretisiniz siz. Yüce Düşünce'nin görkemi    Acaba hiç tanımış mıdır kendisini?
için giriş ve çıkışları oluşturuyorsunuz. Tüm Bilgelik ve Güç      Hatırlıyorum, bir adam "Herkes kendisini bulmaya çalı­
sizinle ifade edilmiş. Sizin gerçeğiniz bu. Gerçek Benlik bu.   şır, ama sadece olgun olanlar bunu başarır. Kararlı bir bi­
   "Evrenin en vazgeçilmez varlığı sizsiniz. Nerede olduğu­   çimde arayışa girmek de olgunluğun ilk adımıdır" demişti.
nuz, ne olduğunuz, hayatınızın ne denli büyük ya da küçük        Bir gün bir VÎP (Çok Önemli kişi) karşımda oturarak
olduğu önemli değil; kendi dünyanızın merkezi sizsiniz ve     "En önemli sorunum" demişti, "kendimi bulmaktır." Meraklı
daima da Öyle olacaksınız" diyor Frances Wilshire "Sen" adlı    bir yüzle ona bakıp sordum: "Pekâla, kendini bulmayı başa-
küçük kitabında. Şunu da ekliyor. "Bu durum egotizm değil,     rabilseydin eğer, nasıl birini bulmak isterdin?"
egoizm olarak değerlendirilmelidir. Egoizm, gerçek Ben'ini        Kafası bir anda karıştı; birkaç dakika hiç konuşmadı,
tanımaktır."                            sonra yavaş yavaş düşündüklerini söylemeye başladı: "Şey
   H e m e n şu anda gerçek Ben'inizi tanımak ve kabullen­   çok basit... John Fitzgerald gibi olmak isterdim... Kendisi
mek için bir başlangıç yapmanızı önerebilir miyim? İşe, bir    hem şirketinin hem de kulübünün başkanı... Birçok uygar
"kendini kabullenme saati" belirleyerek başlayabilirsiniz.     faaliyeti var... Üstelik çok da zengin... herkesin gözünün üs­
                                  tünde olduğu çok önemli bir adam o."
Her gün tek bir kendini reddetme düşüncesine dahi yer ver­
 meden, bir saat için olduğunuz gibi kabul edin kendinizi.        "Ama,",diye karşılık verdim, "sen kendini bulmaya ça­
 Gerçekten kim olduğunuzu biliyorsanız yapabilirsiniz b u n u .  lışmıyorsun! Sen J o h n Fitzgerald'ı bulmaya çalışıyorsun!" O
                                  odur, sen de sen. Oysa her biriniz hayatını kendi özgünlü-
 İNSAN KENDİSİNİ KÜÇÜMSEME EĞİLİMİNDEDİR              ğüyle ifade eden eşsiz varlıklarsınız. Eğer aynı olsaydınız,
                                  birbirinizin varoluş nedenini, anlamını yok ederdiniz. 'Ken­
   tnsan kendisini küçümser ve sürekli başkalarıyla karşı­   dini bulmak' tanımı kafa karıştırır. Kendinizi hiç yitirmedi­
                                  niz ki. Hayır, bu kendini bulmak değil, zaten orada olan ger­
 laştırır.                             çek Ben'ini ortaya çıkarmak meselesidir. Nerede? Sizden
    Yalnız bir insan dünyada ne yapabilir? Çok şey. Büyük    ayrı, sizin dışınızda bir yerde değil.
 işler başarabilir. Kendi gerçek Ben'inin, içindeki Yüce Güç'
                                     "Hepimiz içimizdeki mükemmel yüce Ben'i ortaya çıkar­
 ün farkına varan insan olanaksız denen şeyi başarabilir.
                                  maya çalışıyoruz. Gömülü bir hazineyi ortaya çıkartmaya
    tnsan bilinçli olarak düşünebildiği, güvenle beklediği ve
                                  benzetebiliriz b u n u . Yıllardır kafamızda olan ve gerçek ben­
 mümkün olduğuna inandığı her şeyi yapabilir. Evren sınır
                                  liğin ortaya çıkmasını engelleyen korku dolu, olumsuz dü­
 koymaz; biz inançlarımızla sınırlarız kendimizi.
                                  şüncelerden kurtulmamız gerekir öncelikle."
                                    "Sanırım nereye varmaya çalıştığınızı anlıyorum," dedi

                38
                                                 39
% 100 DÜSÜNCE GÜCÜ                                                                     "Kendiniz Olma Cesaretini Gösterin
K a r ş ı m d a k i a d a m . "Söz k o n u s u b u o l u m s u z y a d a k o r k u dolu           b i t t i . B u r a y a h e m e n b a ş k a birini b u l u r s a n ı z iyi e d e r s i n i z .
düşünceler nedir peki?"                                           D a y a n a m ı y o r u m ! Artık d a y a n a m ı y o r u m ! " diye a ğ l a m a k l ı bir

    "Sayılamayacak kadar çokturlar"             d e d i m , " î ş t e bir kaç        halde noktaladı konuşmasını.
t a n e s i : Bencillik, g u r u r , benlik davası, sürekli k e n d i n i h a k l ı                B a y a n J o h n s o n e r t e s i s a b a h k a p ı s ı n ı n ö n ü n d e imzasız
görme saplantısı, kıskançlık, k e n d i n e acıma, kin, hile, kendi­                    bir m e k t u p b u l d u . "Bire ü ç , y a p a b i l i r s i n " diye başlıyordu
n i s u ç l a m a , ç e k e m e m e z l i k , güvensizlik, h e p eleştirel d a v r a n ­          m e k t u p . M e k t u b u y a z a n kişi, P a u l ' u n T i m o t h y ' y e yazdığı
m a , n e f r e t , güvensizlik, çaresizlik, d ü ş m a n l ı k v e d a h a birçok             m e k t u p t a n bir a l ı n t ı d a y a p m ı ş t ı :
şey."                                                       Ç ü n k ü T a n r ı bize k o r k u değil;
    " A n l ı y o r u m ! E v e t , a n l ı y o r u m ! " diye h e y e c a n l a karşılık           Güç
v e r d i , " B e n i m için var o l m a y a n bir benliği b u l m a y a çalışır­                 Sevgi
ken k e n d i gerçek B e n ' i m i i n k â r e d i y o r d u m . T a n r ı Alemi'ni
                                                         V e k u s u r s u z d ü ş ü n e n bir r u h b a h s e t m i ş t i r .
 k e n d i i ç i m i z d e a r a m a m ı z ı , gerisinin geleceğini söyleyen İsa
                                                           B u s a t ı r l a r ı o k u y u n c a B a y a n J o h n s o n ' u n bir s ü r e d i r
 çok h a k l ı y m ı ş m e ğ e r s e . "
                                                      d u y d u ğ u k o r k u bir a n d a yok o l m u ş t u . E v e t , k o r k u üç-bir
                                                      m a ğ l u p o l m u ş t u v e B a y a n J o h n s o n g ü l m e y e b a ş l a d ı , işini
 B İ R E Ü Ç , YAPABİLİRSİNİZ                                       a r t ı k s ü r d ü r e m e y e c e ğ i s a ç m a l ı ğ ı n a i n a n d ı ğ ı için k e n d i s i n e
                                                     g ü l ü y o r d u . B i r d e n d e v a m edebileceğini a n l a d ı . Ç ü n k ü h a y a t
     M a r g a r e t Blair J o h n s o n kilisede p a p a z l ı ğ a b a ş l a d ı k t a n       o n u n l a birlikti, o n a karşı değil. O g ü n d e n s o n r a işini o l d u k ç a
 kısa bir s ü r e s o n r a işi b ı r a k m a n o k t a s ı n a n a s ı l geldiğini Gui-         başarılı bir şekilde s ü r d ü r ü r k e n b i r k a ç k i t a p v e m a k a l e d e
 deposts    Dergisi'ndeki        bir  makalesinde       anlatmış.      New     y a z d ı . O üç sözcük h a y a t ı n ı n d ö n ü m n o k t a s ı o l m u ş t u : Bire
 York'un ü s t k ı s ı m l a r ı n d a , b i r b i r i n d e n o l d u k ç a u z a k ü ç kilise­     üç     yapabilirsin.
 n i n bir p a p a z t a r a f ı n d a n i d a r e e d i l m e s i gerektiği bir bölgeye
                                                         H a y a t ı m ı z b o y u n c a böyle çelişkili d u r u m l a r d a kalırız
 g ö n d e r i l m i ş t i . H e r p a z a r b u ü ç kilisede b i r d e n görev y a p m a s ı
                                                     sık sık. "Artık s ü r d ü r e m e y e c e ğ i m , y a p a m a y a c a ğ ı m " diye
 g e r e k i y o r d u . Kocası d e n i z a ş ı r ı görevdeydi. İki bebeği v a r d ı .
                                                     t e p k i gösterdiğimiz d u r u m l a r d a . Ama b i r e ü ç , y a p a b i l i r i z ;
 O n u n için işler s ü r e k l i k ö t ü y e gidiyordu, a m a asıl fırtına bir
                                                     ç ü n k ü t ü m h a y a t bizimle birlik, hiçbir şey bize karşı değil.
 cumartesi     akşamı    k o p t u . D ı ş a r ı d a ısı  sıfırın  a l t ı n d a y d ı ve
                                                     Bize k a r ş ı y m ı ş gibi g ö r d ü ğ ü m ü z şeyler a s l ı n d a k e n d i y a r a t t ı ­
 k a r y a ğ ı y o r d u . Kalorifer k a z a n ı p a t l a d ı ğ ı n d a s a a t geceyarısı-
                                                     ğımız şeylerdir. G e r ç e k B e n ' i n k a r ş ı s ı n d a yer alabilecek h i ç ­
 n a y a k l a ş ı y o r d u . E s k i bir m a h a l l e d e o t u r u y o r d u . Bir k o m ş u ­
                                                     bir güç y o k t u r h a y a t t a .
 s u y a r d ı m ı n a gelip y a n g ı n ı s ö n d ü r d ü a m a , B a y a n J o h n s o n
 ç o k t a n k a r a r ı n ı v e r m i ş t i ; d a h a fazla s ü r d ü r e m e y e c e k t i b u işi.
 Geceyarisı olmasına karşın kendi m e z h e b i n i n yöneticisine t e ­                ASLA YALNIZ D E Ğ İ L S İ N İ Z
 lefon e t t i . O s ı r a d a p a r a l e l telefonların da açıldığını d u y d u ;
 k o m ş u l a r ı d i n l i y o r l a r d ı . Yine d e a l d ı r ı ş e t m e d i ; yöneticisine        G ü n l ü k ' k e n d i n i k a b u l l e n m e ' s e a n s ı n d a , yalnız o l m a d ı ­
  t ü m olayı a n l a t t ı k t a n s o n r a , " P e k â l â , b e n i m b u r a d a işim       ğınızı, H a y a t ı n B ü t ü n ü ' n ü n içinizde o l d u ğ u n u d a d ü ş ü n ü n .

                         40                                                  41
% 100 DÜSÜNCE GÜCÜ                                                 Kendiniz Olma Cesaretini Gösterin
Üzerinde bulunduğunuz toprak kutsaldır. Bütün yaratıcılık,             lik, güç ve Sevgi'ye inanmalıyız. Hepimiz aynı Kaynak'tan
hayatın t ü m gücü ve mucizesi sizinle yaşar; istek ve beklen­          geliyoruz. H a t a yapabiliriz, ama ne fark eder! H a t a , h e r h a n ­
tilerinizi doyuma ulaştırmak için gerekli her şeyi verir.             gi bir kimsenin bir şeyin nasıl yapılması gerektiği konusun­
    Korkunun bir sürü çocuğu vardır: Kıskançlık, nefret,            daki fikrinden başka nedir ki? Doğruyu kim bilebilir ki?
kin ve şimdiye dek söz edilen t ü m olumsuz düşünceler kor­            Kendiniz olursanız h a t a yapmazsınız. Mutlaka kendiniz ol­
k u n u n çocuklarıdır. Korkunun bizi yönetmesine izin verecek          malısınız. Eski bir özdeyiş, Hiç hata yapmayan kişiler, hiçbir
miyiz? Böyle bir zorunluluğumuz yok. Tanrı bize korku ver­            şey yapmayanlardır, der. Gelecek sefere daha iyisini yapma­
medi. Varlığımızın üzerine çökmüş birer felaket olan bu ço­            nın yollarını hatalarımız sayesinde bulmaz mıyız? H a t a l a r
cukları biz benimsedik. Tanrı bize sevgiyi verdi ve gerçek            bazen pahalıya mal oluyorlarmış gibi görünebilirler, ama as­
sevgi korkuyu defeder. Korkuyu defeden bu gerçek sevgi              lında öyle değildir. Sonuçta hiçbir şey yitirmezsiniz. Siz bir
nedir? Ben'i sevmek, içimizdeki Güç'ün bizim vasıtamızla             Sonsuz Kaynak'tan geliyorsunuz ve Sonsuz'dan hiçbir şey
her şeyi yapabileceğini idrak etmek demektir. Bizi yaratan            alınamaz. Evet, yalnızca geriye dönün ve yeniden deneyin.
yüce Sevgi'dir. Sevgi bizi yaratıp boşlukta, düşmanca bir or­
 t a m a bırakmadı. Sevgi bizi yaratıp imkânsızlıklar içine terk         EN BÜYÜK ARZUNUZ NEDİR?
 etmedi.
    Yaratıcımız bizi koşulsuz bir sevgiyle sever. Kim oldu­            Başarısız olmanızın olanaksız olduğunu, istediğinizi
 ğumuza, nerede yaşadığımıza, hayattaki pozisyonumuza              mutlaka elde edeceğinizi bilseydiniz ne yapmayı, gerçekten
 bağlı değildir bu sevgi. H e r h a n g i b i r kişiye, y e r e , koşula v i -  ne yapmayı isterdiniz? Hayatınızdan m e m n u n m u s u n u z ,
 da o r t a m a bağlı değildir. Koşulsuz Sevgi bizimle yaşar ve
                                         yoksa istekleriniz doğrultusunda bazı değişiklikler yapmayı
 korkuyu defeder. D a h a ötesi, bu koşulsuz Sevgi her yerde
                                         arzuluyor musunuz? Kaderin elinde oyuncak olduğunuza mı
 mevcuttur. Nereye gidersek gidelim Sevgi'yi bulabiliriz. Ya­
                                         inanıyorsunuz yoksa? Bu kesinlikle doğru değil; kuralları
 bancı diyarlara gittiğimizde Sevgi'nin değişik ifade biçimle-
                                         koyan, yöneten sizsiniz. Başarısız olmanız m ü m k ü n değil.
 riyle karşılaşırız. Tanrı kendisini, bireyselleştirmemiz, ayrı
                                         Düşlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Nasıl yapmanız gerektiği­
 ayrı ifade etmemiz, kişiselleştirmemiz için bize teslim etti.
                                         ni anlarsanız amaçlarınıza ulaşabilirsiniz. Anahtar, kendini-
 H e r birimiz O'nu kendi bilgimiz ölçüsünde ifade ediyoruz.
                                         yönetme'dir. H e r şey sizde başlar.
                                           Emerson, "Tarih" adlı kitabında, "Tüm insanlar ortak
 T A K L İ T İNTİHARDIR                             bir bilince sahiptir. Düşünce'nin üstünlüğünü kabul eden
                                         insan özgürlüğünü kazanır. Bu insan, Eflatun'un düşüncele­
    insan kendisini reddettiği z a m a n , Hayat'ı reddediyor         rini hissedebilir; herhangi bir zamanda bir insanın başına
 demektir, tnsan kendisini suçladığında, Hayat'ı suçlamakta­          geleni anlayabilir. Evrensel bilince dahil olmayı başaran
 dır aslında. "Taklit intihardır" der Emerson, insan başarılı          insan, olan ya da olacak her şeye katılmış demektir. Tek ve
 ve mükemmel olabilmek için başkalarını taklit etmek zorun­           egemen vasıta bu olduğu için... her birey Evrensel Zekâ'nın
 da değildir. Hepimiz varlığımız vasıtasıyla ifade edilen Bilge-        bedenlenmiş halidir" diyor.

                    42                                     43
% 100 DÜŞÜNÇE GÜCÜ                                            'Kendiniz Olma Cesaretini Gösterin

   Denizdeki balık gibi biz de Düşünce'nin sonsuz denizin­         Büyük bir bireyci olan Henry David Thoreau, "Herkes
de ilerliyoruz. O çevremizde ve içimizden akıp gidiyor. Her       duyduğu t r a m p e t sesine doğru yürümeli", diye yazıyor, "Her
gereksinmemizi karşılıyor. Eflatun gibi düşünebiliriz; fakat       birimizin ayrı bir trampetçisi var; başkasının trampet sesine
tıpkı deniz, balığın kendi sonsuz kaynaklarından ne kadarını       doğru yürüyenler hayata uyum sağlayamazlar."
kullandığına dikkat etmediği gibi, Evrensel Bilinç de onun           George C h a p m a n ise şöyle yazıyor:
ne kadarını kullandığınıza aldırış etmez.                   Kendi kendisinin yasası olan insana hiçbir yasa gerekmez
   İbrahim Peygamber'e söylenmiş şu sözler bize de söy­           Hiçbir yasayı çiğnemez o ve gerçek bir kraldır.
lenmiş demektir: Görebildiğiniz tüm toprakları size verece­
ğim. (Jenesis 13:15)
                                       Yukarıda sözünü ettiğim, kendisi için t u t u m l u , başkala­
   "Evrenin yaratıcı Güç'ü sizin vasıtanızla iş görüyor"
                                     rına karşı cömert olan bu adam duyduğu trampet sesine
demiş Robert Collier, 'Yüksek Potansiyelin Yasası' adlı kita­
                                     doğru yürüyor. G ü n ü m ü z d e birçok insan kitlelerin t r a m p e t
bında, "Gelmiş geçmiş en büyük çıkışı olabilirsiniz o gücün.
                                     sesine uyum sağlamaya çalışıyor. Kendi iç rehberlerini dinle­
Yapmanız gereken yalnızca şekil verecek kalıbı hazırlamak­
                                     mek yerine, başkalarının beklentisi doğrultusunda hareket
tır; o kalıp da düşüncelerinizle biçimlenir. En büyük arzunuz
                                     etmeye çalıştıklarından sinir hastası olup bunalıma giriyor,
nedir? En çok istediğiniz şey nedir İnanın ve sahip olun. En
                                     kuvvet haplarıyla, sakinleştiricilerle yaşıyorlar.
önemli düşünceniz bu olsun, düşüncenizi bunda yoğunlaştı-
                                        Bizimle bireysellik kazanan büyük Evrensel Bilinç, biz­
rın. O zaman bu düşüncelerin gerçekleşmesi için gereken her
                                     lere seçim hakkı da sunuyor. Ya cesur olup istediğimiz şeyi
şeyi kendinize çekersiniz."
                                     yapar ya da güvenlik içinde olmayı seçip başkalarının iste­
                                     diklerini yaparız. Herkes kendisi hakkındaki inancına göre
 KENDİNİZ OLMA CESARETİNİ GÖSTERİN
                                     Düşünce'yi kullanır. Yaşadığımız deneyimler, kendimizle il­
                                     gili inancımız, bilinç denilen şeyi oluşturur. "İnandıklarınız
    Bir milyon doların üzerinde varlığa sahip bir adam tanı­     size uygulanacaktır" der Yüce Öğretmen.
 yorum. Oysa onu görseniz, çok sınırlı bir geliri olduğunu dü­
 ş ü n ü r s ü n ü z . İki takım elbisesi, iki gömleği, muhtemelen iki
                                     DÜŞÜNCELERİNİZİ SEÇME CESARETİNİ GÖSTERİN VE
 çift de çorabı vardır. Halbuki tanıdığım en cömert insanlar­      ONLARI İYİ KORUYUN
 dan birisidir. Bir fikri ya da projeyi desteklemek için gözünü
 kırpmadan yüz bin dolar harcayabilen bu adam kendisi için
                                       Düşün ve Zengin Ol   adlı kitabında Napoleon Hill şöyle
 bir kuruş bile harcamaya yanaşmaz. Birinci sınıf yerlerde se­
                                     yazar:
 yahat etmeyi, lüks şeylere para harcamayı israf olarak de­
 ğerlendirir. Ona göre parayı gerçek anlamda kullanmak ya           "Yalnızca düşünceleriniz üzerinde mutlak bir kontrole sahipsi­
 da inandığı bir projeyi desteklemek üzere bekletmek çok         niz. Bu insan için en önemli ve heyecan verici gerçektir. Bu insanın
 daha akıllıcadır. Bu insan hayatını değiştirmeyi düşünmü­       yüce doğasını yansıtır. Yazgınızı bu ilahi ayrıcalık sayesinde yön­
 yor. Bu da onun seçtiği yaşam biçimi.
                                     lendirebilirsiniz. Kendi düşüncelerini yönetemeyen kişi, başka hiç-
                 44                                   45
% 100 DÜSÜNCE GÜCÜ                                          'Kendiniz, Olma Cesaretini Gösterin
                                   şıyor, hareket ediyor ve varlığımıza sahip oluyoruz. Beyin ve
bir şeyi yönetemez kuşkusuz. Sahip olduklarınıza ilgisiz kalmanız
                                   Düşünce farklı şeylerdir. Birine "büyük bir beyin" demek as­
gerekiyorsa, bunlar maddi şeyler olsun. Düşünceniz sizin ruhsal
                                   lında yanlış bir terim kullanmaktır. Beyin düşüncenin aracı­
varlığınızdır! Onu dikkatle koruyun ve kullanın. İrade gücü size
                                   dır. Radyonun ses dalgalan denizinden birkaçını alıp algıla­
bunun için verilmiştir."                       nabilir hale getirmesi gibi, beyin de düşünce denizinden bazı
                                   düşünceleri bulup çıkarır. Düşünce evrenseldir, her yerde
   Birçok insan kendi hayatının hâkimi olmadan cennetin      mevcuttur. Bir bölgeye ya da bir kişiye özgü değildir. O
kapılarını zorlayabileceğini sanır. İncil'de, "İçimizdeki cennet   halde düşünmek demek, Düşünce'yi kendi algılamamız ölçü­
alemi" denen kutsal mirasımıza girmeden önce düşünceleri­      sünde kullanmak demektir.
mize hâkim olmayı öğrenmek zorundayız. Cennete kestirme­
den girmek işe yaramaz. Arka kapıdan içeri süzülemeyiz ya         Ünlü bir doktorun söylediği şu sözleri çok beğenirim:
                                   "Beyin, karaciğerin safra salgıladığı gibi düşünce salgıla­
da çitin üzerinden atlayıp giremeyiz. Çünkü içeri girdikten
                                   maz."
sonra, arkamızda tamamlanması gereken birçok iş bıraktığı­
mızı, görüp geriye dönmek isteyebiliriz.                 Düşünce, beynin içinde ya da uzayda herhangi bir
                                  yerde değildir. Zaman gibi uzay da insana ait bir kavramdır
                                  ve onun seçtiği iki noktaya dayanır. Uzayın "ölçülebilir" olu­
   "Dar kapıdan girin: çünkü mahvoluşa götüren yol ve kapı
                                  şu yalnızca insanın zannıdır. Bu ölçü tümüyle görecelidir.
 geniş olduğu için oradan giden çoktur:
                                  Düşünce evrenseldir. Sınırsızdır. Hiçbir şey Düşünce'yi ku-
   Hayata götüren yol ve kapı dar olduğu için onu bulan az    şatamaz. Düşünce âlemi, insanın kafatasına hapsedilemez.
 olur."                               Beyin hücrelerinin sayısının bu işte hiçbir rolü yoktur.
                                  Önemli olan, Düşünce'yi nasıl kullandığımızdır. Dolayısıyla,
   Dar yoldan girmek, bir yasa ve düzen evreninde yaşadı­    Evrensel Depo'dan fikirler almak için bilincini açan kişi, yal­
 ğımızı idrak etmektir. "Düzen, cennetin ilk kuralıdır," den­    nızca aldığı eğitimle kazandığı niteliklerine güvenen kişiden
 miş. Hayatımızı düzene sokmak için düşüncelerimize hâkim      daha etkili bir düşünürdür.
 olmak zorundayız. Bu her zaman kolay olmaz. Birincisi, ger­       G ü n ü m ü z ü n en üzücü olaylarından biri, sadece üniver­
 çekleşmesini gerçekten istediğimiz düşünceleri seçmemiz ge­    site mezunu olduklar» için birtakım insanların ötekilere ter­
 rekir. İkincisi, düşüncelerimizi başkalarının etkileme tehli­   cih edilmesidir. Oysa, üniversite mezunu olmayan bir kişi
 kesine karşı korumamız gerekir. Üçüncüsü ise yeni fikir­      daha yetenekli, daha yaratıcı ve alanında daha bilgili olabi­
 lerimizle çatışan eski kalıplardan kurtulmamız gerekir. İşte    lir pekâlâ. Birçok kişi için diplomalarını rulo yaparken be­
 ancak o zaman kendint-yönetmeyi öğrenebiliriz,.          yinlerini de birlikte sardıkları söylenir. Emin olun, girişimci­
                                  liklerin! ve başarı duygularını da daha o günlerden diplo­
 DÜŞÜNCE DENİLEN ŞEY NEDİR?                    mayla birlikte rafa kaldıranlar vardır.
                                     Tüm insanlık ortak bir Bilinç'e sahiptir; bu Evren'in
     Düşünce denizinde yaşadığımızı söylemiştik. Orada ya-   Yaratıcı Bilinci'dir. Buna Emerson, "Ruh Üstü"; İsa, "Baba";

                 46                                47
% 100 DÜŞÜMCE G Ü C Ü                                        Kendiniz Olma Cesaretini Gösterin

doğu dinlerinin büyük öğrencisi Paul Brunton, "Üst Ben";       ni bilir. Sonsuz Zekâ, hayatın en küçük birimi atomda bile iş
büyük sosyolojist D r . Pitirim Sorokin, "Bilinçüstü" diyor. Di­   başındadır. Yalnızca korkularımız, endişelerimiz, çeşitli
ğerleri de bunu "Süper Bilinç" ya da "Tanrı" olarak adlandırı­    streslerimiz içeri girebilirler. Bilinçaltı, yalnızca bedenin ko­
yorlar.                                ruyucusu değil, bedenimizin ve hayatımızın kurucusudur
                                   aynı zamanda.

BİLİNCİN İKİ GÖRÜNÜMÜ
                                   İSTEDİĞİMİZE SAHİP OLABİLİRİZ
    Tüm insanlığın ortak bir Bilinç'i olmasına karşın, bu Bi-
linç'in iki görünümü, iki fonksiyonu ya da kullanımı var. Bi­       Hayatın işleyişine dair çok az şey biliyoruz. Örneğin,
linçaltına, bilinçsizlik ya da sübjektif bilinç diyenler var,     elektriği doğal bir olay olarak kabul ediyoruz. Fişi prize so­
a m a ben bilinçaltı diyorum. Bilinç, Düşünce'yi farkında ola­    kunca odamızın aydınlanacağını ya da tost veya kahve maki-
 rak kullanmanızdır. Uyanık bilinç olarak düşündüğünüz        namızı çalıştırabileceğimizi biliyoruz. Elektriği nasıl kullan­
b u d u r ; uyanık olduğunuz saatlerde kullanırsınız o n u . Bilin­  mamız gerektiği konusunda uyarıldık, ama neyin, nasıl
 çaltı ise aklınızın farkında olmadığınız bölümüdür ve onda      gerçekleştiğini bilmiyoruz. Ben de elektrik hakkında çok az
 dokuzu denizin altında olan buzdağına benzetilebilir. D ü ş ü n -  şey biliyorum. Örneğin, elektrik kablosunu su dolu bir t ü p ü n
 ce'nin sadece küçük bir bölümünü bilinçli olarak kullanır­      içine sokmayı d ü ş ü n m e m ; çünkü biliyorum ki böyle bir şeye
 sınız. Bilinciniz ya da bilincim dediğim zaman, unutmayın ki     kalkışırsam hayata hemen veda etmek zorunda kalırım. Ya
 Evrensel ya da Büyük Bilinç'in tarafımızdan kullanımını       da çıplak kablolara elimi sürersem şok geçireceğimi de bili­
 kastediyorum. Düşünce'yi belirli kullanımımıza göre t a n ı m ­   rim.
 lanırız, ayırt ediliriz ve bireyselliğimiz de b u r a d a ortaya     Çoğumuzun idrak edemediği şey, hayata d i r e n m e n i n ,
 çıkar.                                başkalarından nefret etmenin ve onları suçlamanın ya da ça­
     Bilinç sadece uyanık olduğumuz zaman iş başındadır;     balayıp mücadele ederek stres oluşturmanın çok d a h a tehli­
 a m a Düşünce'nin. bilinçaltı kullanımı yirmi dört saat sürer.    keli olduğudur. Bilinçaltının çalışması hakkında birazcık bil­
     Bilinçaltı beden fonksiyonlarını düzenler. G e ç saatte   gimiz olsa, kusursuz çalışması için engelleri kaldırmanın ne
 akşam yemeğini yiyip, uyurken devam edecek olan sindirim       denli önemli olduğunu anlarız. H a y a t t a bilinçaltını temizle­
 olayını düşünmeden buzur içinde yatabilirsiniz. Bedenimizi      mekten daha önemli bir şey yoktur. Bilinçaltını anlayarak
 r a h a t bıraktığımızda bilinçaltı ne yapması gerektiğini bilir.  kullanmak, öğrenebileceğimiz en önemli şeydir. Evrensel Bi­
 Bedenin fonksiyonlarını hızlandırmak ya da yavaşlatmak       linçaltı öylesine akıllıdır, her şeyi bilendir ve o kadar duyar­
 için başkaca bir şey yapmak zorunda değiliz. Gerektiği gibi     lıdır ki her talebimize karşılık verir; her isteğimizi yerine ge­
 yaşayanların, organ ve hücrelerin çalışmalarını düşünmeleri     tirir. Ona ilettiğimiz her düşünceyi ya da öneriyi tatbik eder.
 gerekmez; düşünenler açıkça bilinçaltına güvenmiyorlar de­     O halde neden her zaman mutsuz oluyor ya da arzuladığımız
  mektir. Bilinçaltinız bedeninizi nasıl yöneteceğini, fonksiyon­  şeyleri elde edemiyoruz?
  larını kusursuzca yerine getirmesi için ne yapması gerektiği-

                 48                                 49
%100 DÜSÜNCE GÜCÜ                                        Kendiniz Olma Cesaretini Gösterin
HAKİMİYETİ ELE GEÇİRMEK                      rettiğimiz şeyi tam olarak gerçekleştirmek için Bütün'ü dü­
                                  zenleyerek bizim için çalışır. Seçtiğimiz şeylere sahip olabili­
   Hayatımıza hâkim olmanın yolu bilincimizi kullanmak­     riz. Bu yüzden akıllı seçimler yapmalıyız.
tan geçer. Bir şeyi düşündüğümüz zaman, tıpkı toprağa eki­
len t o h u m u n meyve veren ağaca dönüşmesi gibi bu düşünce      KENDİNİ-YÖNETME
de gelişmeye başlar. Tohum toprak altında kaldığı sürece
yalnızca kendini tekrarlamayı, türünü devam ettirmeyi bilir.
Yönetme işini yürüten bilinçtir. Gelişim çemberini başlatan       Şu anda aklımı, fikirleri almak üzere açıyorum. Biliyo­
düşünce tohumlarını ele alırsak görürüz ki hangi tohumu      rum, ki sonsuz bilgi ve daha önce denenmemiş yaratıcı fikir­
ekeceğimizi seçmek bize kalmıştır. Salatalık sevmeyen biri­    lerle dolu bir kaynağa sahibim. Tek Bilinç'i kullanmak için
nin bahçesine salatalık ekmesi saçma olur. Düşünce bahçe­     gereken her şeyi içgüdüsel olarak biliyorum. Yaşamımı olum­
 mizde hâkimiyet kuramadıkça bilinçaltı zararımıza çalışa­     lu biçimde etkileyecek seçimler yapmak için yönetiliyor ve
 caktır. Toprak nasıl kendisine ekilen tohumu yargılamazsa     yönlendiriliyorum. Tüm  korku  ve endişelerimden arınıyo­
 bilinçaltı da düşünce tohumlarını yargılamaz. Bilinçaltına    rum. İçimdeki, beni yaratıcı eylemlere ulaştıracak Sonsuz
 düşüncenin toprağı denir; bildiği tek şey, verilen tohum dü­   Zekâ'ya güveniyorum. Sessizlik ve güven içinde güç kazanıyo­
 şüncelere yanıt vermektir. Her türlü hastalık ve düzensizlik   rum. Beni mutlu kılacak fikir ve ilhamlara açığım.
 bilinçaltının çalışma sistemini anlayamamamızdan kaynak­
 lanır.
   Yönetimi yürüten bilinçtir. Deneyimlemek istediğimiz
şeylerin kalıbını hazırlayacak düşünce çeşitlerini seçiyoruz.
Kendini-yönetme üzerinde çalıştıkça, bilinçaltını kullanma­
nın ve yönetmenin uygun yollarını öğreneceğiz. Bilinç, hayat­
la nasıl ilişki kuracağımıza karar verir, ifade yollarını seçer,
plânlamayı yapar. Bilinç, bilinçaltına uygulaması gereken
emirleri verir. İncil'de söylendiği gibi, o derinliğin yüzünde
hareket eder. G ü ç ; seçen, mantık yürüten, tasarlayan ve
plânlayan bilince bağlıdır. Bilinçaltı her zaman, üzerinde
fikir birliğine varılmış dış görüntüyü üretir. Üretilen şeyden
hoşlanmıyorsak, dönüp nereye bakmalıyız? Yalnızca, emir
verici emri iptal edip yeni bir yaratıcı eylem zincirini başla­
tabilir. Kendini-yönetme küçük, düzensiz, dik başlı ben'ine
 hakim olmaktır. Düşündüklerimizin, Evrensel Bilinçaltı'na
 verilen emirler olduğunu bilerek, düşünmektir. Bilinç, em-

                50                                51
                                                     Amaclara ulasmak için bes ilke
                                   kaydettiğim hayallerime geri d ö n d ü r m ü ş t ü .
                                      Amaçlarımı yeniden gözden geçirmeme neden olan bu
                                   genç adam kendi amaçlarının bir kısmını gerçekleştirmişti
                                   bile. Otuz sekiz yaşında, kendine ait iş yerini bir milyon do­
                5                   ların üzerinde bir fiyatla devretmiş ve ticaret dünyasından
                                   elini eteğini çekmeye hazırlanıyordu. Şimdi de zamanını ve
                                   kayda değer yeteneğini, amaçlarımı gerçekleştirebilmem için
  AMAÇLARA ULAŞMAK İ Ç İ N B E Ş İLKE                bana yardımcı olmaya adamayı öneriyordu. Şu sözleri bana
                                   bundan sonraki bölümü yazmam için ilham kaynağı oldu:
                                   Yapmamız gereken şey, şu anda olanaksız gibi görünseler
                  Gerekeni yap ve güce sahip ol   de, amaçlarımızı belirlemek ve hedef doğru ilerlemektir."
                   RALPH WALDO EMERSON
                                   BEŞ BASAMAK
    Geçen gün Kanada'nın Winnipeg Kenti'nden genç bir
adam bana telefon etti. Kitaplarımdan birini yeni okumuş.          Şimdi, inançla başlayıp başarıyla son bulan beş basa­
Gelip beni görmek için izin istedi. Üç gün sonra çalışma       mağı sıralayacağım. Bunlar gelmiş geçmiş en büyük amaç
odamda, karşımda oturuyordu. Yaptığım radyo programları­       belirleyicilerinden birinin öğretileri kadar pratik ve uygula­
nı tartışırken birden bana, "Amaçlarınız nelerdir?" diye       nabilir basamaklardır. O şöyle buyurmuştu: Eğer istediğiniz
sordu, itiraf etmeliyim ki o an söyleyecek bir şey, bulamadım.    şeyler için içtenlikle dua eder ve isteklerinizin gerçekleşeceği­
Bir yandan senaryo yazımı ve dersler, konferanslar, öte yan­     ne inanırsanız dilekleriniz yerine gelecektir. (Markos 11:24)
dan da yüklü bir yazışma programının doldurduğu günlük        Bu sanki elde etmişim gibi davranırım ve elde ederim mese­
çalışmalarıma dalıp gerçek amaçlarımı gözden kaçırdığımı       lesidir.
fark e t t i m . Bir zamanlar günlüğüme amaçlarımı kaydeder­
                                       1. Kendiniz için ideal zihinsel imajı belirleyin.
dim, ama artık yapılacak işleri t a m a m l a m a k için gereken ve
her günümü kapsayan koşuşturma içinde bu amaçlar yitip            2. Çaba göstermeden, yalnızca inanmak hiçbir işe yara­
gitmiştiler. Ancak, genç adamın sorusu aklımı başıma getir­      maz.
mişti. O anda amaçlarımı u n u t m u ş olduğumu fark ettim.         3. Düşüncelerinizi kendinize saklayın.
Gerçekçi düşünce gibi görünen, ama aslında sınırlı düşünce­         4. Esnek olun; gerekirse plân değişikliği yapın.
nin ta kendisi olan şeyler yüzünden uzaklaşmıştım amaçla­
                                     5. Gözlerinizi hedeften ayırmayın, işi yarı yolda bırak­
r ı m d a n . Başkalarına, seçtikleri a m a ç t a n şaşmamalarını
                                   mayın.
öğütleyen ve amaç belirlemeye içten i n a n a n ben, kendi amaç­
larımı u n u t m u ş t u m ! Ayrıntıların oluşturduğu bataklığa gö­
m ü l m ü ş t ü m ! Genç adamın sözleri, beni yeniden günlüğüme

                52                                   53
% 100 DÜSÜNCE GÜCÜ                                           Amaçlara ulasmak icin beş İlke
KENDİNİZ İÇİN İDEAL ZİHİNSEL İMAJI BELİRLEYİN               Emile Zola otobiyografisinde üç amacından söz eder: 1.
                                   Bir çocuk sahibi olmak. 2. Bir kitap yazmak. 3. Bir ağaç dik­
   Burada da amaç belirlemenin a n a h t a r ı aynıdır: Düşün­  mek. Birçok kitap yazdı, çocukları oldu ve arazisine pek çok
düğünüz, inandığınız ue güvenle beklediğiniz şeye mutlaka      ağaç dikti. Onun amaçları, yaşamın sürekliliğine ilişkindi.
ulaşırsınız. Amaç öyle seçilmelidir ki insan bu amaca sonun­     Varoluş amacının, hayatı sürdürmek olduğunu hissetmişti.
da ulaşabileceğini kabul edebilsin. Eğer siz ona ulaşabilece­    Kitaplar zihinsel, ağaçlar fiziksel, çocuklar da ruhsal düzey­
ğinize içten inanmışsanız hiçbir amaç imkânsız değildir. Bu­     de bir şeyler bıraktı gelecek kuşaklara.
nun en iyi örneklerinden biri Demosthenes'tir. O konuşma          M a h a t m a Gandi kendisine neredeyse imkânsız bir he­
güçlüğü çeker, kekeler, dili sürçerdi. Onun bir gün büyük bir    def seçmişti. Fiziksel olarak çok şey başaramayacağı izleni­
hatip olacağına kim inanırdı? Ama o yılmadan, usanmadan       mini uyandıran bu küçük adamın gün gelip Hindistan'ın İn­
çalıştı. H a t t a ağzına çakıltaşı doldurup o şekilde konuşma    giliz İmparatorluğu'nun hegemonyasından kurtulmasına ön­
talimi yaptığını söylerler. Sonunda konuşma güçlüğünü yen­      cü olacağını kim düşünebilirdi ki?
di ve hedefine ulaştı. Büyük bir hatip oldu.
   İ n a n ç ilk adımdır, kendinize ve içinizdeki Güç'e inanın.  AMACLARINIZA SINIR KOYMAYIN
Kendinizi zihninizde ideal bir insan olarak, sizce ideal olan
şeyleri yapar ve size ideal görünen hayatı yaşarken canlandı­
                                      Amaçlarınızı yalnızca kendiniz yargılayabilirsiniz. Bu
rın. Bu hayaller hedefinizle bütünleşmenizi sağlayacaktır.
                                   yargılamadan kaçının, çünkü kendinizi sınırlarsınız. Her yıl
   Eğer amacınız bir kitap yazmaksa, kafanızda kendinizi      yaşlı başlı insanlar üniversitelerden mezun olup yeni mes­
bir yazar olarak canlandırın. Büyük bir savunma avukatı       leklere başlıyorlar. Bir arkadaşımın babası altmış beş yaşın­
olmak istiyorsanız, zihninizde bir avukat hayali canlandır­     da avukatlığa başladı ve oldukça da başarılı oldu. Çoğu insa­
malısınız. Sürekli, topluluk önünde konuşamayacağını düşü­      nın yeniden başlamak için çok geç dediği altmış bir yaşında
nen birisinin iyi bir avukat olamayacağı açıktır.          hukuk öğrenimine başlamıştı. Hukukçu olarak tam yirmi yıl
   Bir zamanlar, başarılı bir golf turnuva oyuncusu olmak     çalıştı ve iyi bir isim yaptı. Grandma Moses de resim yapma­
isteyen bir genç benden yardım istemişti. Bu oyuncuların ne     ya yetmiş sekiz yaşında başlamıştı; doksanına geldiğinde
kadar çok para kazandıklarını gazetede okumuştu. "Hangi       dünyaca ünlü bir sanatçı oldu. Gerek aiiesi, gerekse diğerleri
stilde oynuyorsunuz?" diye sorduğumda bana ne dedi biliyor      bu işe çok şaştılar. Onun resimlerini alacak kadar ileri gö­
musunuz? "Ben golf oynamasını bilmem ki!"              rüşlü olanlar ise bugün hayatlarından çok m e m n u n i a r . Ne
   Amaçlarınız hakkında asık yüzlü olmayın. Yeni imajı­      mutlu, yeni bir işe başlamak için yetmiş sekiz yaşın geç oldu­
nızdan zevk almaya bakın. Hayat hafif yaklaşımlara karşılık     ğunu düşünmeyen bu kadına.
verir, ağdalı dramlara değil. Amaçladığınızı elde etmişçesine       Herbert Hoover ve oğlu Herbert Hoover Jr. kendilerine
mutlu olun, elde edersiniz. Bir kez bunu kabul ettiniz mı\      zorlu amaçlar belirlediler ve başardılar. Baba Hoover'in
artık hiçbir şey sizi ona ulaşmaktan alıkoyamaz. Kendi ken­     amacı şuydu: Kırk yaşina dek yeterince para kazanıp hayatı­
dinize sürekli olarak, "Ben bunu benimsedim," deyin.         nın geri kalan kısmını halkın hizmetine adamak. Stanford

                54                                 55
% 100 DÜSÜNCE GÜCÜ                                             Amaçlara ulaşmak için beş ilke
Üniversitesi Jeoloji Bölümü'nden mezun oldu. "Hayatın t ü m        daşım, müşterilerinden biri olan sigorta komisyoncusu bir
sillesini yemiş" diye tanımlanabilecek bir adamdı kendisi.        firmayla ilgili bir öykü anlattı. Bu firma geçen yıl boyunca
Küçük yaşta a n n e ve babasını kaybetti, akrabalarının yanın­      yedi yüz bin dolarlık iş yapmış. Arkadaşım, "Gelecek yıl bir
da kaldı ve t ü m okul hayatı boyunca giderlerini karşılamak       milyon üç yüz bin dolarlık iş çıkaracaksınız" dediğinde aldığı
için çalışmak zorunda kaldı. Stanford'dan ilk mezun oldu­        yanıt, "Deli olmalısınız! Neredeyse geçen yi ikinin iki katı
ğunda h e m e n çalışmaya başladı, ama jeolog ya da maden        bu!" olmuş. Arkadaşım onların aklından bile geçmeyen po­
mühendisi olarak değil d e , California'da bir madende sıra­       tansiyellerini dikkate almıştı oysa. Bu t a h m i n i yaparken cid­
dan bir işçi olarak. Ancak bir zaman sonra bu ağır işi bıraktı     diydi. Ertesi yıl bu firma t a h m i n edilen rakama ulaşmakla
ve hepimizin bildiği gibi m a d e n mühendisliği alanında isim     kalmayıp binlerce dolar da fazla kazandı. Robert Browning
yaptı. Kırk yaşina gelmeden pek çok maden şirketine danış­       bu konuda, insan, elinin uzanabildiğinden daha ötesini
 m a n olup NewYork, San Fransisco ve Londra'da bürolar açtı.      amaçlamalı diyor. Evet, amaç belirleme, düşüncede başlar.
 G e n ç bir mültimilyoner olarak artık insanlığa yardıma hazır­    Bu da kendini-yönetme ile m ü m k ü n d ü r .
 dı ve b u n u da olağanüstü bir başarıyla gerçekleştirdi. Birinci
 Dünya Savaşı patlak verince kendisine, açlık sorunuyla
 karşı karşıya olan uluslara yiyecek yardımı yapması çağrı­       ÇALIŞMADAN İ N A N M A K HİÇBİR İŞE Y A R A M A Z
 sında bulunuldu. O da savaş boyunca, büyük diplomatik ve
 pratik güçlüklere karşın işgal altındaki Belçika ve Fransa'ya        Bu çalışma bölümüdür. Amaçlarınız için bir şeyler ya­
 piyasa değeri bir milyon doların üzerinde beş milyon ton yi­      pın, ilerleyin, yol alın. Amaç belirleyip de, gerçekleştirmek
 yecek ve giyecek sevk e t t i . Bu başarısı ona dünya çapında bir   için bir şeyler yapmamak kendinize zarar vermekten başka
 ün kazandırdı, insanlığa yaptığı hizmetleri saymaya kalksak      işe yaramaz. Çalışmadan, öylesine i n a n m a k hiçbir şeye yara­
 kitaplar doldurur. Kendisini, Birleşik Devletlerin otuzbirinci     mayacağı gibi, tümüyle üretkenlikten uzak kalmaktır, i n a n ­
 devlet başkanı olarak tanıyoruz.                   cımıza hizmet etmezsek yalnızca hayal kurmuş oluruz.
   Herbert Hoover J r . de benzer amaçlar hedeflemişti,       tnanç  çalışmakla  kusursuzlaştırılır.
amacına petrol araştırmaları sayesinde ulaştı ve kendini          Birçok insan, bir şeyler yapmayı aklından bile geçirme­
halk hizmetine adamak amacıyla kırk yaşında iş hayatını bı­      den amaçları hakkında konuşup d u r u r . Onları amaçlari doğ­
raktı.                                 rultusunda ilerlemekten alıkoyan şey başarısızlık, alaya
    İ n s a n ı n kendisini ucuza satma, yeteneklerini ve potan­  alınma, başkalarını incitme korkusu ve başkalarının ne dü­
                                    şüneceğine dair duyulan endişedir.
 siyelini küçümseme eğilimi vardır. Bazen amaçlarımızı, nele­
 ri başarabileceğimizi d a h a iyi bilen birisinin belirlemesine
 gereksinim duyarız. Adamları için yüksek hedefler belirleye­     AMACINA HİZMET ETME CESARETİNİ GÖSTEREN BİR
 rek onları sürekli çaba göstermeye zorlayan satış m ü d ü r ü     KADIN
 b u n a bir örnektir.

   Geçenlerde, çok başarılı bir iş danışmanı olan bir arka-       Şimdi, amacı doğrultusunda davranma cesaretini göste-

                 56                                 57
                                                      Amaclara ulasmak icin bes ilke
% 100 DÜSÜNCE GÜCÜ
                                      ğü gibi, kadın önceleri evlenmeyi d ü ş ü n m ü ş , ama hiçbir giri­
ren bir kadının öyküsün ü anlatacağım sizlere. Sanıyorum ki
                                      şi inde bulunmamıştı. Evet, gerekli adımları atmaya istekli
bu kadın bulunduğu noktaya yıllarca hayal kurmaktan yor­
                                      olmalısınız.
gun düştükten sonra geldi. Uzun yıllar evlenmeyi istediği
halde bu isteğini bir türlü gerçekleştirememişti. Bunun ne­           Güç'ün sevgiyle kullanılması gerektiğini bilerek ideal
 deni belki de annesiyle birlikte yaşaması ve onun hislerini        zihinsel imajı yaratmakla işe başlıyor ve İç Rehberimiz'in
                                      gösterdiği yolda ilerliyoruz. Gerçekleşmesini istediğimiz "il-
 incitmekten sürekli korkmasıydı. Evlenmek istediği adam
                                      ham`i içimizde aramalıyız.
 Havvaii Adaları'ndan birinde, deniz gören çok güzel bir evde
 yaşıyordu. Çok yaratıcı bir adamdı, iyi para kazanıyordu ve
 iyi bir yaşam sürüyordu. Adamın da hayallerinde hep bu ka­         DÜŞÜNCELERİNİZİ KENDİNİZE SAKLAYIN
 dınla evlenmek vardı. Kadının bana başvurmadan önceki öy­
 küsü işte böyleydi.                              Zihinsel imajınızı kendinize saklayın. Gerekeni yapın
     Öyküsünü bitirdiği zaman, "Bana yardım istemek için        ve sonucu bekleyin; kimseye bir şey söylemeyin.
 geldiniz, ama açıkça görüyorum ki bu konuda bir şeyler yap­          Sık sık başkalarına içimizi dökeriz ve bu arada gücü­
 maya hazır değilsiniz" dedim.                      müzü kaybettiğimizi fark etmeyiz. Bir düşünceyi hevesle içi­
      "Ne demek istiyorsunuz?" diye sordu.              nizde taşıyıp, gerçekleştirmek için gereken gücü içinizde bu
      "Pekâlâ, içinizden bir sesin bu adamla evlenmenizi söy­     labilirsiniz. Ancak bu düşünüzü bir başkasına anlattığınız­
  lediğini varsayın. Birbirinizi seviyorsunuz, bütün dünya da       da, bu onun düşünce çizgisine uymayabilir ve sözleriyle şev­
  mutlu olmanızı istiyor. Peki, bu durumda iç sesinizi dinler       kinizi kırabilir. Ne kadar geçerli bir fikir olduğunu göreme-
  miydiniz? Şu anda annenize çok yakınsınız. Bu konuda bir        yebilir. Söyleyecekleri sona erdiğinde tüm ümidiniz kırılmış,
  şey yapmazsınız, sorunu halletmek için gereken adımı ata­       geriye hiçbir şey kalmamıştır.
  mazsınız."                                  İçinizdeki Rehber'in gösterdiği yolda gereken adımları
      "Evet, ne demek istediğinizi anlıyorum," diye karşılık     atarken zihinsel imajınızı da s ü r d ü r ü n . İnancınızı koruyun,
  verdi, "Bir şeyler yapmaya niyetli olmadıktan sonra karar        ama ondan en yakın dostunuza bile söz etmeyin; sonucu bek­
   vermenin bir anlamı yok, öyle değil mi? Pekâlâ, gerekeni ya­      leyin yalnızca. Kuşkusuz, başkalarının deneyimlerinden ya­
   pacağım." Birlikte harika kararlar verdik, ki ben buna tedavi     rarlanacağınız zamanlar da olacaktır. Ama yine de alkış ve
   diyorum.                               alayların etkisi altında kalmamak için zihinsel imajınızı
       Kadın evine gitti ve eşyalarını toplamaya başladı. Anne­    kendinize saklayın. Fikrinizi açığa vurmak zorunda kalabi-
   si endişeyle onu izliyordu; sonunda ne yapmak istediğini       iirsiniz, ama o zaman da bunu inancınızdan kaynaklanan bir
   sordu. O da Hawaii'ye gidip yıllardır evlenmeyi düşlediği      güvenle yapın. Aldığınız tepkilerle bir o yana bir bu yana
   adamla evleneceğini söyledi. Ve her şey yolunda gitti; kızının    savrulmayım En iyi eserlerin bile birçok yayıncı tarafından
   gözünü sürekli onunla korkuttuğu kalp krizini geçirmedi       geri çevrilebildiğini unutmayın. Başkalarının olumsuz tavır­
    a n n e ; h a t t a yalnız kalmak hoşuna bile gitti. Kadınla adam  larına kaptırmayın kendinizi.
    evlendiler ve mutlu bir yaşam sürmeye başladılar. Görüldü-
                     58                               59
% 100 DÜŞÜNCE G Ü C Ü                                           Amaçlara ulasmak icin bes ilke
ESNEK OLUN, GEREKTİĞİNDE PLÂNINIZI YENİLEYİN              yaptıktan sonra perşembe öğleden sonraları iple çekmeye
                                    başlamıştı; b u n u n dışında her şey önemini yitirmişti. Casa
   Amaçladığınız şey, gerçekten de elde etmek istediğiniz      de Todas'taki kliniğe onunla birlikte gittiğim gün ne demek
şey olmalı. Anlayışımız değişip geliştikçe, amaçlarımızı de­      istediğini anladım. Bu iş amaçlarını değiştirmesine neden ol­
ğiştirmek ya da o anki düşüncemize uyarlamak isteyebiliriz.       m u ş t u . Yeni amacı, tıbbi yardımın mevcut olmadığı yerlerde
Bir ağacın amacı dimdik kalabilmektir, a m a rüzgâra göre        ücretsiz hizmet veren klinikler açmaktı. Bunun sonucu ola­
eğilebilmesi de gerekir. Esnek olmayan bir a m a ç , ne kadar      rak Güney Wietnam, Hong Kong, Meksika ve d a h a birçok
ulaşılabilir olsa da süreç içinde bize zarar verebilir.         yerde Yardım Projesi uygulanmaya başladı.
    Bazen amaçlarımız beklenmedik bir biçimde gerçekleş­
tirilebilir. Örneğin, bir zamanlar tanıdığım, bir at çiftliği sa­    GÖZÜNÜZÜ HEDEFTEN AYIRMAYIN,
hibi olmayı düşleyen adamı ele alalım. Bu kişi hayalini ger­      YARI Y O L D A DURMAYIN
çekleştirebilmek için öncelikle çok para kazanması gerek­
tiğine inanıyordu. Yıllar süren başarılı bir iş hayatı oldu. So­
                                       Dikkatinizi amacınız üzerinde yoğunlaştırırsanız, bilin-
 n u n d a uzun zamandır arzuladığı at çiftliğine sahip olabil­
                                    çaltınız ayrıntıları halleder. Başarıya ulaşmanız için gerekli
 mek için yeterince zengin olduğuna karar verdi. Ancak işin
                                    olan yardımı sağlayacak insanları bulur, fırsat ve ortamları
 içine girdikten sonra, at yetiştirmenin çok kârlı bir iş olduğu­
                                    hazırlar. Yapmanız gereken şey, gerçekleştirmek istediğiniz
 nu anlayınca çok şaşırdı. Kısacası bu insan, iş dünyasında
                                    amacı deneyimleme bilincini geliştirmektir.
 geçen uzun ve yorucu yılları, gerçek amacı olan ve zevkle yü­
 rüteceği bu işte geçirebilirdi.                       T a n n ' n ı n İbrahim Peygamber'e dediği gibi, Görebildiği­
                                    niz her toprak size verilecektir; ama siz gidip ona sahip olma­
     Şimdi de bir avokado bahçesine sahip olmayı çok iste­
                                    lısınız. (Jenesis 13:15)
 yen adamın öyküsüne göz atalım. Bu adam avokadolar hak­
 kında kitaplar okudu, bahçıvanlığı ve bir avokado yetiştirici­       Hayalinizi zihinsel olarak bitirin ve gerekeni yaparak
 sinin bilmesi gereken her şeyi öğrendi. Asıl işini sürdürür­     tamamlayın. T ü m ayrıntıları tasarlamak zorunda değiliz,
 ken bir dönümlük yer satın aldı ve birkaç ağaç dikti. Bir yıl     ama gidip toprağa (bilince) hâkim olmak zorundayız. Elde
  sonra garaj işini bıraktı ve en başarılı avokado yetiştiricile­   etmek için ne gerekirse gereksin, mutlu bir evliliğiniz, başa­
  rinden biri olma yolunda ilerledi.                  rılı bir iş hayatınız olduğunu, sağlıklı ve aktif, sevgi dolu ve
     Yardım Projesi'nin kurucusu D r . J a m e s Turpin'i düşü­  herkes tarafından sevilen birisi olduğunuzu d ü ş ü n ü n . Zihin­
  n ü n . Jim önce iyi ve örnek bir doktor olmayı amaçlıyordu.    sel olarak  kendinizi bu havaya sokun. Bundan sonra, Emer-
  Otuz yaşına geldiğinde yaşadığı kentin önde gelen doktorla­     son`un dedigi gibi gerekeni yapin ve güce sahip olun
  rından biri oldu ve şehir meclisinde yer aldı. Amaçlarını de­      Bir şeyi yapabileceğinize inanır, zihninize bunu kazır­
  ğiştirmesi ilginç bir şekilde gelişti. Kendisinden her hafta    saniz, yarı yarıya amacınıza ulaşmışsınız demektir. Bundan
  yarım gün Meksika'da ücretsiz hizmet veren bir klinikte«gö-    sonra gereken adımları atmak kalır geriye.
  nüllü doktor olarak çalışması istenmişti. Bu işi birkaç hafta      Bir gün, bir emlâk komisyoncusu başvurdu b a n a . işinde
                 60                                 61
%   100  DÜSÜNCE      GÜCÜ                                                              Amaclara     ulasmak    icin  bes  ilke
çok aktifmiş gibi g ö r ü n ü y o r d u , a m a söylediğine göre de h i ç ­                edilmiş    ve   yalnız   mı    h i s s e d i y o r s u n u z ? İnsan gün    boyunca
bir işin   s o n u n u g e t i r e m i y o r d u . T a m bir satış sözleşmesini             düşündüğü      şeylerin      toplamıdır.
g e r ç e k l e ş t i r m e k ü z e r e y k e n , bir p ü r ü z çıkıyor v e a n l a ş m a b o ­          Bütün     zamanınızı       başınıza   gelmesini    istemediğiniz     şey­
zuluyordu. Defalarca karşılaşmıştı bu d u r u m l a . Düşünceleri­                    leri d ü ş ü n e r e k g e ç i r i y o r s a n ı z , t e r s y ö n e koşan bir futbolcu­
n i a n a l i z e d e n e dek b a n a i n a n ı l m a z g ö r ü n m ü ş t ü b u d u r u m .        d a n farkınız yok d e m e k t i r . O y u n c u l a r d a n birinin y a n l ı ş gol
"Bu sefer b a ş a r a c a ğ ı m , " diyordu h e p . Y ü r ü d ü ğ ü t a k d i r d e iyi          çizgisine doğru koştuğu o y u n , u n u t u l m a y a n futbol k a r ş ı l a ş ­
bir y ö n t e m d i b u , a n c a k s o n u n d a e m l a k sözleşmesiyle ilgili zi­           m a l a r ı n d a n biridir. O y u n u h a n g i t a k ı m l a r ı n o y n a d ı ğ ı n ı , ka­
hinsel    imajını    değiştirmesi     gerektiğini     fark   ettik.   Emlak      z a n a n tarafı,    karşılaşmanın       yapıldığı yılı     hatırlamıyorum,
 satış i ş l e m i , p a r a a l ı n d ı ğ ı n d a v e m a l yeni s a h i b i n e teslim         a m a b u futbolcunun t a k ı m a r k a d a ş l a r ı n d a n biri t a r a f ı n d a n
 e d i l d i ğ i n d e t a m a m l a n m ı ş o l u r . B u n u t a m o l a r a k a n l a y ı p zih­    nasıl d u r d u r u l d u ğ u n u h a t ı r l ı y o r u m . Yanlış gol çizgisine           -
 n i n e k a z ı d ı ğ ı n d a s a t ı ş l a r ı n ı t a m a m l a m a y ı b a ş a r d ı . Değiştiri­  b a ş a r ı s ı z l ı k l a r a - y a p t ı ğ ı m ı z h a t a l a r a doğru k o ş t u ğ u m u z za­
 len zihinsel imajı yeni d e n e y i m l e r izler. G e n e l d e zilinsel i m a ­            m a n l a r ı h e p o l u m s u z l u k l a , b u h a t a l a r ı çok ö n e m s e y e r e k d ü ­
 jımızı bir n o k t a y a k a d a r k o r u r u z ; s o n u n a dek s ü r d ü r e m e y i z       ş ü n ü r ve kendimizi suçlarız! Başarılarımızı havada kapıp be­
                                                     nimserken,      başarısızlıklarımızı       nasıl   da  dramatize ederiz!
 onu.
                                                     B u , y a n l ı ş gol çizgisine k o ş m a k t ı r . E v e t , yanlış gol çizgisine
     Projemiz ne olursa olsun, t a m a m l a n m ı ş halini d ü ş ü n ­               koşmak    h e r z a m a n bizim       h a t a m ı z d ı r . Geliştirdiğimiz her
 meli   ve  g e r ç e k l e ş t i r m e k için  gereken    adımları     atmalıyız.    o l u m s u z d ü ş ü n c e , y a n l ı ş y ö n e a t ı l m ı ş bir a d ı m d ı r .
 Aksi t a k d i r d e , y a p t ı ğ ı m ı z iş eksik ve a n l a m s ı z o l u r ; gece g ü n ­
 d ü z sevdiği i n s a n ı n iyileşmesi için d u a e d e n b i r i n i n , bir y a n ­
                                                        KENDİNİ-YÖNETME
  d a n da c e n a z e t ö r e n i için hazırlık y a p m a s ı gibi ya da b a ş a r ı ­
  ya u l a ş m a k için d u a l a r e d i p bir y a n d a n da iflas edişiyle ilgili
  kâbuslar    gören   biri   gibi.   İnandığınız    ölçüde   sahip   olursunuz.       1. Amaçlarınızı       yazın.
  Hayatın    sübjektif y a n ı ,    Yasa,   duaların     yüzeysel    değerine       2. Amaçlarınızı       dikkatle     değerlendirin.     Onları    gerçekten
  göre h a r e k e t e d e r v e h a y a t t a n a l m a y a istekli o l d u ğ u m u z şey­      elde   etmek istiyor      musunuz?
  leri bize verir.                                              3. Amaçlarınızı         benimseyin.
                                                        4. Amaçladığınız      dünyada     yaşadığınızı     hayal     edin.
  AMAÇLARINIZIN ENVANTERİNİ T U T U N
                                                       5. Amaçladığınızın        tersini   asla   düşünmeyin.       Gözlerinizi
                                                    hedeften   ayırmayın.
      Ara sıra a m a ç l a r ı n ı z ı n zihinsel e n v a n t e r i n i gözden geçi­
                                                        6. Amaçlarınızı günlük olarak kabul edin;                onları gerçek­
   r i n . H a y a t t a n elde e t m e k istediğiniz şeylere doğru ilerlediği­            leştirme yolunda, her gün size sunulan adımları                atın ve ama-
   n i z d e n e m i n m i s i n i z ? Refah i ç i n d e y a ş a m a y ı d ü ş ü n ü r k e n ,     ---ıza  ulaşın.
   t ü m v a k t i n i z i n e y i n eksik o l d u ğ u n u d ü ş ü n e r e k m i h a r c ı y o r ­
   s u n u z ? H e r h e s a p ödeyişinizde yoksullaştığınızı m ı hissedi­
   y o r s u n u z ? Arkadaşlığı a r a r k e n bir y a n d a n d a k e n d i n i z i t e r k

                           62                                                63
                                                                   Sınırsız  'fikir   'Kaynağını   Kullanma
                                            sine t a m a m e n yabancı olan bir senfoniyi z i h n i n d e d a h a ö n c e ­
                                           d e n ü r e t i l m i ş gibi d u y a r ? N e d e n bazı i n s a n l a r d i ğ e r l e r i n e
                                           göre d a h a y a r a t ı c ı d ı r l a r ?

                                               Ç ü n k ü h e r gerçek y a r a t ı c ı , d i r e k t t e m a s k u r d u ğ u Ev­
                   6                        rensel   Bilinçaltı'na, t ü m       fikirlerin g ö r ü n m e y e n  kaynağına
                                           g ü v e n m e y i ö ğ r e n m i ş t i r . K u l l a n d ı ğ ı a r a ç , sezgisidir. Sezgi; di­
                                           rekt  bilme,   yüce   yal  göstericilik,   aydınlanma,    fikirler  ve  içe
                                           doğma o l a r a k a d l a n d ı r ı l ı r . N e r e d e n geldiği a n l a ş ı l a m a y a n ve
SINIRSIZ FİKİR KAYNAĞINI KULLANMA                           içimizin d e r i n l i ğ i n d e n ç ı k ı p gelen fikirler h e p sezgidir.
                                               Ben    sezgiyi,    mantık   yürütmekten   çok,   içimizden   ruhsal
                                           algılama yoluyla gelen bilgi         olarak tanımlıyorum.
  Aranmadan    ansızın  akla  gelen     düşünceler çoğunlukla   en
                                               S e z g i , duanıza t a m zamanında g e l e n bir y a n ı t o l a b i l i r .
       değerli  olanlardır    ve  bu  yüzden   korunmalıdırlar;
                                           P r o j e n i z i gerçekleştiremeyeceğinize inandığınız a n d a           ansızın
                     çünkü    nadiren  tekrar gelirler.
                                           uyanan fikirdir. S e z g i ö n c e d e n düşünerek değil, bir anda
                                 JOHN LOCKE
                                           yükselir; zorlanamaz. B a z e n y a p m a k t a olduğumuz ş e y d e n
                                           vazgeçmemizi, bazen n e ş e l e n m e m i z i emreder; bazen de ka­
                                           rar, yargı ve g e n e l görüntüde ani değişiklikler y a p m a m ı z a
   H e p i m i z i n içinde, derinlerde yüzyılların bilgeliği yatar.
                                           neden olur. D i k k a t e alırsak hayatımızdaki en değerli şeydir.
Asla t ü k e t i l e m e y e c e k , s o n s u z bir yaratıcı fikirler kaynağı
                                           Gerçek a n l a m d a başarıya ulaşanlar, sezgilerinin s e s i n i din­
saklıdır içimizde.    İ n s a n l a r gereksinim    duydukları   fikirleri
                                           lemeyi öğrenip o n u izleyenlerdir.
kitap sayfalarında ya da başkalarının düşüncelerinde arar­
lar. Halbuki bu fikirler her insanın kendi varlığının merke­
zinde vardır z a t e n . İ n s a n ı n varolduğuna i n a n m a c e s a r e t i    BAŞARILI İNSANLAR DAİMA SEZGİLERİNE GÜVENİRLER
 gösterdiği her ş e y i n ö t e s i n d e k i ilham, insanın olduğu her
 yerdedir.                                          John   K.   Williams, Bilinçaltınızın Bilgeliği         adlı   harika
                                           kitabında ş ö y l e der: "Bilincin, muazzam ve kuvvet veren bir
 FİKİRLER N E R E D E N GELİRLER?                          bilinçaltının doruk noktası olduğu, psikolojide kabul edilen
                                           bir gerçek h a l i n e g e l m i ş t i r . Yapılan araştırmalar, bilincin
    N e d e n büyük şirketler, ayaklarını masalarının üzerine          derinliklerini     harekete     geçirme yeteneğinin        bilim   adamı,
 uzatıp d i n l e n m e k t e n b a ş k a bir ş e y yapmıyormuş gibi görü­     yazar, b e s t e c i , mucit gibi yaratıcıların ya da iş adamlarının
                                           basarilarını belirlediğini g ö s t e r m i ş t i r .
 nen fikir adamlarına en yüksek maaşları verirler? Çünkü bu
 insanlar tüm kuruluşun başarısını s a ğ l a y a n fikirleri üretir­            "Töre bilimin kurucusu S o k r a t z a m a n ı n d a n , büyük dahi

 ler. M ü z i s y e n l e r , yazarlar, bilim adamları ve mucitler yaratı­     Edison, Ford, M a r k o n i , W e s t i n g h o u s e , E i n s t e i n ve K e t t e r i n g

 cı fikirlerini n e r e d e n alırlar? N a s ı l olur da bir b e s t e c i kendi-
                                                                  65
                       64
                                                       Sınırsız Fikir Kaynağını Kullanma
% 100 Düsünce gücü
zamanına kadar çok az tanınan ve anlaşılabilen bu zihinsel           "Ego'yu t a m a m e n ve koşulsuzca aşar."

faaliyet alanı, şu anda yaşadığımız çağdaş uygarlığı müm­              Isa da şu sözleri yüce bir sezginin ışığında söylemiş ol­
kün kılan ve destekleyen her büyük başarıya ilham vermiş­           malı: Ben kendim hiçbir şey yapamam; her şeyi yapan içim­
tir."                                     deki Baha'dır. Browning, "İçimdeki İhtişam", Azize Theresa
                                        da, "Ben değil, benim vasıtamla çalışan Tanrı," demiş bu sez­
    Harvard Üniversitesi, Yaratıcı       Özgecilik Araştırına
                                        giye. Tüm mistik kişiler, yüce Ben'in tüm ihtişamıyla ortaya
Merkezi Yöneticisi Dr, Pitirim A. Sorokin, Sezgi Kaynağı'na
        1
"bilinçötesi* adını veriyor ki bu da sonsuz Zekâ'ya, yani           çıkabilmesi için önce küçük ben'in ölmesi gerektiğini biliyor­
Tanrı'ya verilen bir başka isimdir. Şöyle yazıyor Dr. Sorokin:         lardı.
    İnsanın yaratıci zekâsıyla ilgili olan bilim, d i n , felsefe, tekno­     Tanrı bir kez söyledi, iki kez söyledi, ama insanlar anla­
loji, förebilim, hukuk, güzel sanatlar, ekonomi ve politika gibi alan­     madılar. Bir gece, insanlar yataklarında derin uykuya dalıp
lardaki tüm basariların ve keşiflerin asıl kaynağı bilinçötesi gibi gö­    düş görmeye başladıklarında onların kulaklarını açtı ve ge­
rünüyor. Onun dehası ve işlevi olmadan bilincin ve bilinçaltının        rekli bilgiyi verdi. (Eski Ahit'in Eyüp Kitabı-33:14-16)
kullanımıyla yalnızca vasat basarilar elde edilebilir, öma en büyük­
                                           Elias Howe, yüz yıl önce bir gece derin uykudayken gör­
 ler asla. Bir edebiyat ya da beste uzmanı, edebiyat veya müzik da­
                                        düğü bir düş, bir vizyon sayesinde modern dikiş makinesinin
 lında harika eserlerin oluşturulmasındaki tüm kural ve teknikleri b i ­
                                        icadıni sağlayan fikri buldu. Bu düşü görene dek haftalardır
 lir; ancak bîİinçötesinin dehasından yoksun ise Shakespeare'in,
                                        icadı üzerinde çalışıyordu Howe. Ancak makineyi tamamla­
 Chaucer'in, Bach'ın ve Beethoven'in kötü bir taklidi bile olamaz. Bir.
                                        yacak son parçayı yaratamıyordu bir türlü. İpliği iğneden ge­
 bilimsel yöntem uzmanı için de aynı şey geçerlidir. Biiinçötesinden
                                        çirdikten sonra üst ucunu makinada nasıl tutacağını bulamı­
 yararlanamıyorsa Galileo, Newton, Eflatun ya da Kant gibi olma
                                        yordu ne kadar uğraşsa da. Bir gece geç saatlere dek ça­
 konusunda hiçbir şansı yoktur. Bu bakımdan bilinçötesi bilinen en
                                        lıştıktan sonra bitkin halde yatağa uzandı. Rüyasında kendi­
 yüksek yaratıcı enerjidir. Bilinçötesi, bilinçötesi sezgi yoluyla yaratır
                                        ni yamyamlar tarafından esir edilmiş gördü. Yamyamlar
 ve keşfeder. Algılama, gözlem gibi duyusal sezgilerden, matema­
                                        kendisine, yirmi dört saat içinde makineyi tamamlayacak
 tiksel ve kıyaslamaya dayalı mantıktan çok farklıdır. Duyuların ve
                                        parçayı bulamadığı takdirde onu yiyeceklerini söylüyorlardı.
 mantığın aksine, sezgisel ilham veya idrak, sabırlı bir gözlemden
                                        Yamyamlar çevresinde dolanıp duruyorlardı ve birden şefle­
 ya da matematiksel, mantıksal analizden farklı şekilde bir anda
                                        rinin elindeki mızrağın ucunda bir delik olduğunu gördü.
 akla gelir. Bu anlık ışığin zamanının ve koşullarının önceden kesti­
  rilmesi, tahmin edilmesi ya da isteyerek yaratılması oldukça zordur.    Soğuk terler içinde uyandığında sorunun çözümünü bulmuş­
  Patlama genellikle en beklenmedik anda ve koşullarda gerçekleşir.      tu!


                                        FİKİRLER HİÇ UMMADIĞIMIZ ANLARDA GELİRLER
 SEZGİ NASIL OLUŞUR?


   Sezgi küçük, beşeri ben'imizi aradan çıkardığımız za­             Mucitlerin, yazarların, sanatçıların,.bestecilerin fikirle­
  man ortaya çıkan yüce ilhamdır. Sorokin'in dediği gibi,           rini nasıl ürettikleri konusunda araştırmalar yapılmakta.

                   66                                   67
                                    eden bir sorunu ertesi sabah çözmüş olarak uyandığımızı, unuttu­
hepsi göste'riyor  ki fikirler en umulmadık anda, insanlar
                                    ğumuz isimleri uyandıktan sonra hatırlayabildiğimizi göz önüne
mücadeleden vazgeçtiklerinde, yarı uykudayken ya da hayal
                                    alırsak, çıkarabileceğimiz aşikâr sonuç, aklın gizemli bir biçimde
kurarken ortaya çıkmaktadırlar. Bazıları araba kullanırken,
                                    gece boyunca ertesi gün bilince sunulmak üzere bitirilmiş bir sonuç
balik tutarken ya da avlanırken ya da iş dışında dinlenmek
                                    verilmesini sağlayan gizli bir eylemde bulunduğudur. O muhteşem
amacıyla bir şeyler yaparken aniden kafalarında çakan bir
                                    sanatsal ilhamların ve kafa karıştırıcı durumlara karşı zafer kaza­
şimşekle bu fikirlerin doğduğunu söylüyorlar.
                                    nan sezgiye dayalı kararların gizli kaynağı, bilinçli düşünme sınırı­
   Çoğu ressam, tablosunu bütün olarak zihninde görüp
                                    nın ötesindeki derin düşünce tabakasıdır. "Tanrı doğruyu sevgili
tuvale döküyor. Besteciler senfonilerini içsel olarak duyup
                                    kullarına uykuda ulaştırır" der Davut Peygamber. Uykudayken ger­
notalara döküyorlar. Mozart ilhamıyia ilgili olarak şöyle
                                    çekleşen bu zihinsel eylemi kanıtladıktan sonra uyku için "bilinçsiz­
diyor: "Hayalimde, sıralı parçalar halinde değil de, oldukları
                                    liğe geçiş" demek, deneyimlenen şe/in yalnızca yüzeysel değerini
gibi, bir anda duyuyorum... Ne büyük bir zevk olduğunu an­
                                    dikkate alıp altında yatan her şeyi görmezlikten gelmektir.
latamam."
   Ben en iyi konuşmalarımı televizyonda bir golf ya da
                                    YARATICILIĞINIZI NASIL ARTIRABİLİRSİNİZ
futbol karşılaşmasını izlerken hazırlıyorum. Ailem aklımı yi­
tirdiğimi düşünüyor. Öğleden sonrayı televizyon izleyerek
harcadığımı gören karım, "Neden konuşmanla meşgul olmu­            Evrenin Yaratıcı Zekâsı'nin varlığını kanıtlamaya çalış­
yorsun?" diye soruyor. Sarı çizgili not defterimi hiç yanımdan     mıyorum. Bu daha önce ve daha iyi bir şekilde yapılmış. Bu­
ayırmam. O t u r m u ş maçı izlerken birden bir fikir uyanır,      rada vurgulanması gereken nokta, hepimizin Yaratıcı Zekâ'
sonra bir tane d a h a , bir tane d a h a . Kuşkusuz bu fikir futbol  ya birer geçit olduğumuzdur; Emerson'un dediği gibi hepi­
maçından değil, bilincimi aradan çıkardığım için bilinçaltım-      miz aynı şeyin giriş ve çıkışlarıyız. Önemli olan ilham perisi­
dan gelmektedir.                            ni davet etmeyi öğrenmek. Eski Yunanlılar sanat ve bilim­
   Şu sıralar UCLA'da profesör olan bir arkadaşım en iyi       den dokuz tanrıçanın sorumlu olduğuna ve bir fikir ürete­
fikirlerini bahçesindeki gülleri budarken bulur. Tıbbi araştır­     bilmek için önce onların teveccühünün kazanılması gerekti­
malarla ilgili makaleleriyle ünlü olan bu arkadaşım her ma­       ğine inanırlardı. Bugün İngilizce'de "ilham perisi" anlamın­
kalesi yayınlandıktan sonra, ona kaynaklık eden fikri hangi       daki sözcük, derin düşünceye dalmak, meditasyon anlamın­
gülle uğraşırken bulduğunu söyleyebilir.                da kullanılıyor. Dalgın, kendinden geçmiş bir haldeyken,
                                    aynı zamanda derin düşünebilmek çelişkili bir durum gibi
   Paul Brunton, Kişiyi Aşan Bilgelik adlı kitabında, sezgi­
                                    görünüyor, ama Evrenin Yaratıcı Zekâsı'nı bu şekilde işleyip
yi, bilinçli düşüncenin eşiğinin altındaki derin düşünce taba­
                                    geliştiriyoruz. Yüzeysel düşünceden uzaklaştığımızda bilin­
kasına yerleştiriyor:                          çaltının kaynaklarına dalip derinlemesine düşünebiliyoruz.
    Yazarlıkla uğraşan kişiler sık sık, kafalarında coşkuyla koşu­
şan düşüncelerle uyanıp bunları kâğıda dökmek için yataklarından       Kendini-yönetme yoluyla derin bilinçaltını belli bir çiz­
                                    giye yönlendiriyoruz ve yeterince alıcı d u r u m u n a sokabilir­
fırlarlar. "Kubla Han" gibi uzun bir şiirin, şair Coleridge'in uyku­
                                    sek bilincimiz de bizim için gerekeni yapmaya çalışıyor.
sunda ortaya çıktığını, uykuya dalmadan önce kafamızı meşgul

                                                    69
                 68
                                       3. Fikirler geldiğinde yakalamaya hazır olun:
YARATICILIĞI GELİŞTİRMEK İÇİN DÖRT KURAL                   Sezgiler kısa ömürlü, gelip geçici düşüncelerdir. Adeta
                                    birer parçanız olmuş, alıştığınız sınırlı düşüncelerinizden ta­
   1. Düşüncelerinizi bir noktada yoğunlaştırın:          mamen farklıdırlar. Bu düşünceler bir kelebek zerafetiyle
   Bir besteci, müziği, özellikle ilgilendiği müziği düşünür.    gelir ve çabucak uzaklaşıp giderler. Henüz belleğinize kayde­
Düşüncesini fizik veya elektronikte yoğunlaştırmaz. Sanatçı,      dilmemişlerdir. Araba kullanırken ya da uykuya dalmak
bilim adamı, desinatör, yazar; hepsi dikkatlerini, yaratıcı fi­    üzereyken gelen ilhamı hatırlayabileceğiniz! sanmayın. Bir­
kirleri aradıkları alana yöneltirler. Bir fikri alıp onunla bir­    çok iyi fikir bu şekilde kaybolur gider. D u r u m ne olursa
likte yaşarsanız gördüklerinizle büyülenirsiniz. Kapıyı bir      olsun, arabayı d u r d u r u n ya da kalkıp ışığı yakın ve fikrinizi
açtınız mı orijinal fikrinizi giydirmek için her yerden fikirler    bir yere yazın.
girer içeri. Hangi yöne gideceğinizi iyi belirleyin ve her sefe­       İçinden gelen sesi dinlemeyi öğrenen yaratıcı insan, not
rinde tek bir fikri içeri alın.                    defterini ve kalemini yanından ayırmaz. Fikirler genellikle
                                    uyanmak üzereyken ya da gece boyunca geldiği için kâğıt ka­
                                    leminiz yatağınızın başucunda olsun. Birçok insan çözmek
   2. Derinlemesine düşünmek aceleye gelmez:
                                    istediği bir soruyu yatmadan önce kendisine sorup, istediği
   En iyi sonuçlar için projenizi bilinçaltınıza tam anlamıy­
                                    yanıtla uyanmayı güvenle beklemeyi öğrenmiştir.
la yerleştirmeniz gerektiğini u n u t m a y ı n . Zamanınız hiç tü-
                                       Bir konuşmacı ya da yazarsanız, kendinize bir taslak
kenmeyecekmiş gibi rahat olun. Aklınıza gelen fikirlerle oy­
                                    hazırlayın. Birkaç kez üzerinden geçerek aklınıza yerleşti­
nayın, onları sevin, suçlamayın. Uygulamalı İmgeleme adlı
                                    rin. Sonra da birkaç gün içinde gelecek fikirleri yakalamaya
kitabı birçok yaratıcı düşünme dersinde kullanılan Alex F.
                                    hazır olun. Diktiğiniz ağaca asın onları; göreceksiniz ki her
Osborn, gelen fikirleri olduğu gibi kabul etmenin, yargılama­
                                    zamanki bilinçli düşüncelerinizin yapabileceklerinden çok
manın en önemli şey olduğunu, "eleştiriyi ertelemek" gerekti­     daha iyilerini üreteceksiniz. Dahası, bu şekilde çalışmak
ğini söylüyor. G r u p l a r a , bir araya geldiklerinde fikirlerini  sinir ve gerginliği de ortadan kaldıracaktır.
serbestçe ortaya dökmelerini öneriyor. Burada ana kural, di­
ğerlerinin fikirleriyle eğlenmemek, onları eleştirmemek. Ay­
                                       4. Şimdi fikirlerinizi kullanmaya hazırsınız:
nı şey kişinin kendisi için de geçerli. Suçlamanın, düşünce
                                       Bundan önceki basamaklarla işiniz bittikten sonra ar­
 akışını kesintiye uğrattığı kanıtlanmış bir gerçektir. Düşün­
                                    tık eleyici olabilirsiniz. Şimdi birçok fikir içerisinden hangi­
 celerinizi değerlendirip eleme yapacağınız zaman daha sonra
                                    lerini kullanmak istediğinize karar verme, kalanları eleme
 gelebilir.
                                    ya da gelecekte kullanmak üzere depolama zamanıdır. Dene­
    R a h a t olun, oyalanacak hafif bir şeyler bulun, isterseniz  yimlerime dayanarak söyleyebilirim ki, bir saatlik yaratıcı
 televizyon seyredin veya güzel bir müzik dinleyin. Derin zih­     düşünme, çok uzun süre kullanabileceğiniz fikirler üretebilir
 niniz, her zaman verilen sipariş üzerinde derinlemesine dü­      ve her fikir yenilerini doğurur. Gerçekten de sezgi, Sonsuz'la
 şünür ve kısa bir süre sonra fikirler öylesine hızlı akmaya      bağlantımızdır.
 başlarki bunları nasıl yakalayacağınız endişesine düşersiniz.
                                                    71
                 70
    Gleen Clark, Evrenin Sırlarına Ulaşabilen İnsan adlı        dan kurtuluşu temsil eden dört figürden oluşan eseriyle ta­
bir kitap yazdı. Bu, aynı hayatta boş ayrı hayat yaşadığını        nındı en çok.
söyleyen Walter Russel'in öyküsü. Kendisi başarılı bir müzis­          "Hiçbir zaman Tanrı'dan başarıya ulaşmasını sağlayacak
yen, mimar, ressam, heykeltıraş, kitap ve dergi ressamı idi.        gücü vermesini islemedi; o bu güce zaten sahip olduğunu biliyor-
Russell, 1897 ve 1898 yıllarında Collier's Weekly'de sanat         du.Sözsüz ve ilhama dayalı bir ilişki içinde ondan istediği tek şey,
editörü olarak çaliştî. İspanyol Savaşı sırasında Collier's ve       içindeki mutlak kudretin daima bilincinde olmasın! sağlamasiydı."
Century için savaş muhabiri olarak görev yaptı. 1900'de ilk
                                        Dr. Clark'in kitabına neden Evrenin Sırlarına Ulaşabi­
olarak Tulin Uluslararası Sanat Sergisi'nde sergilenip İtal­
                                     len İnsan ismini verdiğini merak ediyor musunuz?
ya'da gurur verici eleştiriler alan, daha sonra tüm Avrupa'da
sergilenip F r a n s a , Belçika ve İspanya'da ödüller kazanan ve        Walter Russell ve diğerleri evrenin sırlarına ulaştıiar,
 kendisine, Toledo'daki İspanyol Sanat ve Edebiyat Akademi-        biz de ulaşabiliriz. Eflatun'un bildiğini siz de bilebilirsiniz.
 si'ne üyelik getiren "Yüzyılların Gücü" adlı alegorik resmini       Sezgi yalnızca aşırı duyarlı kişilere, medyumlara has bir
 t a m a m l a d ı . D a h a sonra büyük bir portre ressamı oldu ve ül­  özellik değildir. Sigmund Freud ve Cari J u n g sezgiyi, zihnin
 kenin çeşitli yerlerinde kayda değer eserler yarattı. Bu arada      normal bir fonksiyonu olarak kabul etmişler, ama keşfede­
 birçok kitap yazdı ve konferans verdi. Mimarlıkla ilgili hiçbir     memişler. Düşünce'nin ulaşabileceği yerler henüz ortaya çı­
                                     karılmamıştır. Herkes bu alanda bir kâşif olabilir. Sezginin
 eğitimi olmamasına rağmen -ki okulu on yaşında bırakmıştı-
                                     sesini dinlemeyi öğrenirseniz, sorularınıza yanıt bulabilmek
 New York'ta yirmi milyon dolarlık, tüm dünyaca bilinen bi­
                                     için ondan ona koşmaya, endişelenmeye son verebilirsiniz.
 naları inşa etti. İnşaatları kendisi finanse etti ve hepsini sat­
                                     içinizdeki Bilge, karşılaşabileceğiniz her sorunun çözümünü
 tı, h a t t a kooperatif yoluyla satırı alma yöntemini, ki o za­
                                     bilir ve beşeri düşüncenin ürünü olan yanıtların aksine bun­
 manlar bu işe hiç de iyi gözle bakılmıyordu- uyguladı.
                                     lar doğru yanıtlardır. Deneyin. Şaşırabilirsiniz.
    D r . Clark "Walter Russell'in resimden heykeltıraşlığa
 geçişi elli altı yaşındayken gerçekleşti ve t a m a m e n rastlan­
                                        KENDİNÎ-YÖNETME
 tıydı" diye yazıyor. Tüm hayatı boyunca resim yapmış, çamu­
 ra elini bile sürmemişti. Sanat ve Bilim Topluiuğu'na başkan
 seçilmişti ve bu topluluk Edison'a bir madalya verecekti.            Ben de evrenin sırlarına ulaşabilirim. Sonsuz bir Kay-
 "Madalyanın büstünü yapan heykeltıraş başarılı olamadı.         nak'la ilişkideyim.  Şimdi aklımı (şu konudaki) yanıtları
 Bunun üzerine Walter Russell biraz çamur aldı ve Bayan          almak üzere açıyorum (burada o anki sorularınızı, ihtiyacını
 Edison'a telgraf çekip büstü kendisinin yapacağını bildirdi."      zı belirtin). Sükûnet içinde dinliyorum, açığım, almaya hazı­
                                     rım. İçimden ilham fışkırıyor. İhtiyacım olan fikirleri ve on­
    D a h a sonra bilim alanında büyük keşifler yapmasına,
                                     lari. gerçekleştirmek için gereken gücü alıyorum.
 filozof ve konuşmacı olarak uluslararası bir ün kazanmasına
 rağmen asıl şöhretini heykeltıraşlıkla kazandı. Zamanımızın
 birçok büyük kişisinin büstünü yapmış olmasına rağmen ko­
 nuşma özgürlüğünü, din özgürlüğünü, gereklerden ve korku-

                  72                                   73
                                                                                 Yaratici   imgelemenin     gücü
                                                   Albert E i n s t e i n " H a y a l gücü bilgiden d a h a ö n e m l i d i r " d e r .
                                                   R a l p h Waldo E m e r s o n , "Bilim, h a y a l g ü c ü n e n e k a d a r borçlu
                                                   o l d u ğ u n u b i l m e z " diye y a z m ı ş .

                       7                               D ü n ü n hayal ü r ü n ü o l a r a k n i t e l e n d i r i l e n , a s l ı n d a e n ­
                                                   g e l l e n m e m i ş hayal g ü c ü n ü n ü r ü n ü o l a n bilim kurgu k i t a p l a ­
                                                   rı ve dergileri b u g ü n gerçekçi k a b u l ediliyor.

     YARATICI İ M G E L E M E N İ N G Ü C Ü
                                                   YARATICI İ M G E L E M E S İ Z E N E İ F A D E E D E B İ L İ R


                                                       Yaratıcı imgelemeyi a n l a y a r a k v e u y g u l a y a r a k t ü m h a ­
 Sonsuz    Dünyalara     ulaşma    çabamdan;      insanoğlunun     ölüm­
                                                   y a t ı n ı z ı y e n i d e n d ü z e n l e y e b i l i r s i n i z . Yaratıcı i m g e l e m e saye­
 süz  gözlerinin   Düşünce     Dünyalarının    derinliklerini,     Tanrı'-
                                                   s i n d e k i ş i n i n kendisiyle ve yaşadığı d ü n y a ile ilgili i n a n c ı n ı ,
 nın   Bağrında    genişleyen    sonsuzluğu,    yani    insanın   Hayalgü-     dolayısıyla b u i n a n c ı n ü r ü n l e r i n i d e ğ i ş t i r m e k m ü m k ü n d ü r .
    cü'nü    görmesini    sağlamaya      çalışmaktan    yılmayacağım.     Bu hayal gücüyle i n s a n o ğ l u ilerledi ve b u g ü n k ü düzeye gel­
                                  WILLIAM BLAKE          di. Uygarlığımızın t ü m a t ı l ı m l a r ı , başarıları yaratıcı hayal
                                                  g ü c ü n ü n e s e r i d i r . R u h s a l gelişme v e d a h a b ü y ü k a n l a y ı ş , i n ­
    William B l a k e , i n s a n ı n h a y a l g ü c ü n ü , Tanrı'nın bakisi          sanın yaratıcı hayal gücünü kullanımıyla sağlanır.

olarak   adlandırıyor.      îlk  bakışta   kutsal   şeylere   saygisizlik
gibi g ö r ü n ü y o r b u , a m a b a k a l ı m g e r ç e k t e n öyle m i ? Yaratıcı           Hayal    kurulmayan     yerde    insanlar    mahvolur.
i m g e l e m e , T a n r ı ' n ı n bize verdiği e n etkileyici a r a ç l a r d a n biri­                                                 Atasözü
d i r . T a n r ı , i n s a n ı n h a y a l gücü vasıtasıyla y a r a t m a y ı s ü r d ü ­
r ü r ve bu n e d e n l e h a y a l gücü i n s a n ı n yüce özelliği o l a r a k          K U T S A L K İ T A P YARATICI İ M G E L E M E Y İ
k a b u l edilebilir.                                        NASIL KULLANIR
    Altıncı b ö l ü m d e , içimizdeki ö ğ r e t m e n i n t ü m i h t i y a ç l a r ı ­
mızı bildiğini ve bize sınırsız fikir k a y n a ğ ı n ı s u n d u ğ u n u gör­
                                                      K u t s a l k i t a p t a Y a k u b ' u n y a r a t ı c ı imgelemeyi nasıl kul­
d ü k . D i n l e m e y e g ö n ü l l ü o l d u ğ u m u z t a k d i r d e b u ö ğ r e t m e n ge­
                                                  l a n d ı ğ ı n ı a n l a t a n güzel bir öykü v a r d ı r . Yakub'un k a y ı n p e ­
reksindiğimiz     rehberliği    ve  ilhamı    sağlar bizlere.     Yaratıcı
                                                  deri L a b a n , güvenilir bir a d a m değildi. Ve Yakub'u bir kez
imgeleme, hayatın yaratıcı sürecinin, görünen Evren'i yarat­
                                                  a l d a t m ı ş t ı . Ancak bu kez Yakub, y a r a t ı c ı imgelemeyle olayın
m a k için kullandığı kalıbı b i ç i m l e n d i r i r . O t u r d u ğ u n u z s a n ­
                                                  ü s t e s i n d e n gelebildi. L a b a n , yıllar s ü r e c e k h i z m e t i karşılı­
dalye ö n c e s a d e c e bir i n s a n ı n k a f a s ı n d a fikir o l a r a k m e v c u t ­
                                                  ğ ı n d a s ü r ü s ü n d e k i t ü m b e n e k l i h a y v a n l a r ı Yakub'a vermeyi
t u . B u fikir, s a h i b i n i n k a f a s ı n d a görsel bir şekle d ö n ü ş t ü r ü l ­     kabul e t m i ş t i . A m a , a n l a ş m a y ı u y g u l a m a z a m a n ı geldiğinde
 d ü . O şekilden de fikrin fiziksel ifadesi o r t a y a ç ı k t ı . B ü y ü k           Laban    sürüsündeki      tüm    benekli    hayvanları     sakladı    ve

                        74                                                 75
Yakub'a hiçbir şey bırakmadı. Yakub hiç endişelenmedi; ya­          Evrensel Bilinç'te birçok bilinç hali vardır. Her insanın;
ratıcı imgeleme sayesinde kazandı. Hayvanların su içmeye        kendisiyle, fikirleriyle, yaşadığı hayatla ilgili kendine ait
ve üremeye gittikleri yere benekli kamışlar dikti. Ve böylece     inançları vardır. Baha'mın evinde bir sürü oda var. İsa bun­
yavrular benekli doğdu. Hayvanların benekli kamışları sey­       dan o kadar emindi ki çevresindekilerin de bunu bildiğini
retmeleri, benekli yavrular doğurmalarına neden olmuştu.        varsaydı. Senin için bir yer hazırlamaya gidiyorum. İçimiz­
   Bu bir yaşam yasasıdır. Dikkatimizi yoğunlaştırdığımız      deki Bilgelik, yaratıcı imgeleme, yolu açmak için önden
şeyi yaşarız. Yapmamız gereken bu yasayı bilmek ve etkin bi­      gider.
çimde kullanmaktır.                             İsa bize şunu öğretti: Arzuladığın ve dua ettiğin ne olur­
                                    sa olsun, inan ve senin olsun. Bu yaratıcı imgelemeyi kullan­
İNSAN TANRIYLA BİRLİKTE YARATIR                    mak değil midir? Ne olursa olsun dedi. Hiçbir sınıflandırma,
                                    koşul yoktu. İstediğiniz ne olursa olsun elde edeceğinize
                                    inandığınızda, bilincinizde kabul ettiğinizde, elde ettiğinizi
    Başka bir deyişle, Tanrı insan vasıtasıyla yaratır. Bize
                                    hayal ettiğinizde, içsel kaynağa döndüğünüzde elde edeceksi­
T a n n ' n ı n insanı kendi suretinde ve benzeri olarak yarattığı
                                    niz. Kesinlikle.
söylendi. Her şey zaten vardı, insanın yaratıcılığı, adapte
etme ve değiştirme yolu ile oldu. Hangi güçle? Elbetteki tek
Güç olan Kutsal Güç'le. Hepsi insanın sağladığı düşünce ka­      İÇİMİZDEKİLER YAŞAMIMIZA YANSIR
lıbına göre gerçekleşti.
   İnsanlığa bahşedilen en önemli şeylerden biri, ihtiyaçla­       Hepimiz ince bir yoldayız. Hepimiz, içimizdeki en yük­
rını karşılamak için etkiler dünyasını değiştirtebilmesidir.      sek noktayla uyum içinde yaşamaya gayret ederiz. İnsanlı­
İnsan, aklına gelen ve içindeki Hayat Kaynağı'ndan fışkıran      ğın ve kendilerinin zararına şeyler yapıyormuş gibi görünen­
fikirlerle sürekli olarak kendisini ve hayatını değiştirirken     ler bile o anda yaptıklarının kendileri için en iyisi olduğuna
Tanrı'yla birlikte yaratır; T a n n ' n ı n aracı olur. Tanrı sezgi  inanırlar. F a k a t , kendimizle ilgili imajı yeni bir boyuta yük­
vasıtasıyla öğretir; Tanrı insandaki hayal gücü vasıtasıyla      selttiğimiz zaman, yaşadığımız hayatın değişmeye başladığı­
yaratır. Olaylar yaşanmadan önce mutlaka bir fikir olarak       nı görürüz. Ve ben, eğer dünyadan yukarıya çekilirsem, tüm
mevcut olurlar. Fikir yolu açar.                   insanları da beraberimde yükselteceğim. (John 12:32.) Bilin­
                                   cimizi daha yüksek bir boyuta çıkardıkça hayatımızın da
İMGELEME BİZDEN ÖNDE GİDER                      yeni boyuta uyum sağladığını görürüz. Yaratıcı imgeleme iş
                                   başındadır!

  Baha'mın evinde bir sürü oda var: eğer öyle olmasaydı
sana söylerdim. Senin için bir yer hazırlamaya gidiyorum.       YARATICI İMGELEMEYİ NASIL KULLANIRIZ?
                            John 14:2

                                     Birçok yolu var, ama ben iki yoldan söz edeceğim. Ge-

                76                                  77
                                                         yaratıcı İmgelemenin Gücü
nellikle sahip olduklarımızla bulunduğumuz yerden başla­           zünün önünde sürekli kusursuz bir sırtın hayalini yaratmış
mamız söylenir; fakat bu kez ben baştan değil sondan başla­         ve bu ideal görüntü sonunda gerçekleşmişti.
manızı tavsiye edeceğim. Garip geliyor değil mi? Biraz fark
var, ama aslında aynı şeyden söz ediyoruz. Aslında sahip ol­         H E R BÜYÜK MUCİT YARATICI İMGELEMEYİ KULLANIR
duklarımızla bulunduğumuz yerden başlıyoruz yine. Başarı­
sız ve eksik olduğunuzu mu imgeliyorsunuz, yoksa başarılı
olduğunuzu mu? Aradığımız şeyin yaratıcı imgeleme yasasıy­              Eli Whitney, Yale Üniversitesi mezunu olan ve tamirci­
la bilincimizde var olduğunu bilerek başladığımızda, kesin          lik yapmaktan hoşlanan genç bir adamdı. Mezun olduktan
başarıyı sağlayacak t ü m adımlar atılır ve engeller aşılır.         sonra Devrim Savaşı generallerinden Nathaniel Greene'in
                                       Georgia Savannah'daki evine davet edildi. Oradayken, birisi
    Başka bir deyişle, dua ettiğimiz zaman, kendimizi, kay­
                                       tohumları pamuktan ayırmakta çekilen büyük güçlükten söz
betme ihtimalinden uzak tutarız. Hastalık ve dertlerden ko­
                                       etti. Tohumları pamuktan çıkarmayı denediniz mi hiç? Be­
r u n u r u z . Dua ettiğimiz zaman başarıya ulaşmak için gere­
                                       yaz ipliğe yapışmış bu tohumların bir tanesini bile ayırmak
ken her şeyin sağlanacağını bilerek En Yüksek noktaya yö­
                                       dakikalar alır. Tohumlan ayırmak için bir yol bulunamadı­
neliriz. Emmet Fox buna Altin Anahtar'ı kullanmak diyor ve
                                       ğından pamuk üretimi çok masraflıydı. Ama üniversiteden
ekliyor: "Güçlüklere sırtınızı dönün ve dikkatinizi Tanrı' ya
                                       yeni mezun olan bu genç adam, "Bu sorunun bir çözümü ol­
yöneltin."
                                       malı" diye düşündü. Yanıtı bulmak için pamuktan ayrılmış
                                       t o h u m u gözünün önünde canlandıriverdi! Başka bir deyişle,
 YARATICI İMGELEMEYİ KULLANAN PRENSİN ÖYKÜSÜ                 fikri aklına koydu ve kısa zamanda kolayca başarılabileceği­
                                       ni anladı. Birkaç gün içinde, günde yirmi beş kilo pamuğu
   Kambur bir prensin hikâyesini anlatan eski bir efsane         temizleyen küçük bir alet gelişdirdi ki bu o günün insanı için
 vardır. Prens, görüntüsü hakkında çok duyarlı olduğu için          mucizevi bir başarıydı. Eli Whitney bunu başardığında yirmi
 halkının önüne pek çıkmıyordu. Bir gün sarayın heykeltıra­         dört yaşındaydı. Çırçır fabrikasını kurmak üzere kuzeye geri
 şını çağırıp kamburu yokmuş gibi güzel bir heykelini yapma­         döndü, istek öylesine çoktu ki üretim yıllarca talebin altında
 sını istedi. Heykeltıraş çalışmaya başladı. Zamanı geldiğinde        kaldı. Yaratıcı imgeleme ısrarla kullanılırsa, fikrin olduğu
 prense, tam görünmek istediği gibi mermer bir heykel sunul­         her yerde başarı da vardır.
 du. P r e n s çok mutlu oldu. Heykeli bahçede gizli bir köşeye
                                         Hepimiz mucit olamayız. F a k a t yaratıcı imgeleme bir­
 koydu ve her gün oraya gidip sahip olmak istediği görüntüyü
                                       çok yerde, hayatın basit şeylerinde de kullanılabilir.
 uzun uzun seyretti. Aradan aylar geçti; heykeli her ziyaretin­
 den sonra biraz daha dik durabilmeye başladı. Birkaç yıl
 geçti. Sonunda tüm tebâsını bir toplantıya çağırdı. İnsanlar        DUA, YARATICI ÎMGELEMENİN EN YÜKSEK BİÇİMİDİR
 her yerden prenslerini görmeye geldiler. Bu sefer mutlu bir
 yüzle ortaya çıktı. Bakın ve görün! insanlar onu gördüklerin­          Tanrı, kafamızı karıştıran eski düşünceleri aklımızdan
 de gözlerine i n a n a m a d ı l a r . Prens artık kambur değildi. G ö -  çıkarmak amacıyla yaratıcı hayal gücümüzü kullanarak, du-

                  78                                  79
alar yoluyla iş görür. Böylece de Bilgelik Kaynağı'nın yaratı­      Henry Thoreau.
cı etkisine açılmamızı ve yeni fikirlerin hayatımıza girmesini
                                       Düş kurmaktan korkmayın. Hayat düşlerden yaratılır;
sağlar.
                                     ancak düşlerinizin gerçekleşeceğine gönülden inanın ve onla­
   Bunun bir örneği, bilimsel gücü başkaları için kullan­
                                     rı gözünüzde çoktan gerçekleşmiş gibi canlandırın. Sağlığını­
maktır. Hayatın tüm yükünü omuzlarında taşıyormuş gibi          zın mükemmel olduğunu d ü ş ü n ü n ; arkadaşlarınıza "Kendi­
görünen birinin bize geldiğini varsayın. Her şeyin kendisine       mi harika hissediyorum" dediğinizi duyun. Kendinizi, "Çok
karşı olduğunu düşünüyor. Eski resmi söküp çıkarmalı, onu        başarılı bir yıl geçirdim. Yaptığım her işte başarılı oldum"
bütün ve özgür olarak görmeliyiz. Yaratıcı imgeleme sayesin­       derken düşleyin.
de şimdi güçle dolmuş ruhsal bir varlık görüyoruz. Ölümlü
                                       Einstein düş gücünün bilgiden daha önemli olduğunu
yüzünün ardındaki bu insanı, Yaratıcı'nm sureti ve benzeri
                                     söylemiş. William Blake bu düş gücüne "Tanrı" der. Ben de
olan yüce, mükemmel ve ruhsal bir varlık olarak gördük mü
                                     "Düş gücü, eyleme geçmiş Tanrı'dır" diyorum.
hiçbir şey bu gerçeğin zaferini engelleyemez.

                                         KENDİNİ-YÖNETME
KENDİNİZ HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORSANIZ OSUNUZ


    Aynı şekilde kendimizi, yaşamak istediğimiz hayata          Kendimi harika hissediyorum!            Güçlü   ve  sağlıklıyım  ve
                                    bunun  tadını çıkarıyorum.
adım atmış gibi görmeliyiz. Kendimizi sağlıksız, yorgun, ce­
saretsiz ve mutsuz görüyorsak önce bu tabloyu değiştirmeli­           Yaptığımı iyi yaparım     ve doğal olarak da hep        iyi sonuç­
yiz. Ne düşündüğümüz önemlidir, bugünkü düşünce yapımız         lar   alırım.
yarınlarımızı hazırlamaktadır. Bunu anlarsak kendimize acı­           Deneyimlerimi    harika     insanlarla     paylaşıyorum.
m a k t a n vazgeçeriz. Bu Hayat Yasası karşısında öylesine           İhtiyaç  duyduklarım     ve    bana   ihtiyacı  olanlar  kapıma
dehşete düşeriz ki olumsuz düşüncelerimizle yaşamaktansa        gelir.
ölmeyi tercih ederiz.                             Düş gücümü     yapıcı olarak   kullanıyorum        ve  arzuladığım
     Ne yediğini söyle sana kim olduğunu söyleyeyim diye      hayatı  gözümde      canlandırıyorum.
yaygın bir deyiş vardır. Oysa, Ne düşündüğünü söyle sana             Bütün   düşlerim  harika    bir    biçimde gerçekleşiyorlar!
kim olduğunu söyleyeyim deyişi olmalıydı bu. Kendinizle il­
gili inançlarınız, emin olun, yaşayacaklarınızı tayin eder. Ne
düşünüyorsanız o olursunuz. Bırakın düş gücünüz aşağılan
 değil yukarıları seyretsin; Evrensel Hayat'in yaratıcılığına
 kollarınızı açarak sonsuzluğa bakın. Düş gücünün kudretiyle
 başarılması olanaksız bir amaç yoktur, "insan düşleri doğrul­
 t u s u n d a güvenle ilerlerse ve düşlediği yaşam için çok çalışır­
 sa hiç ummadığı bir anda başarıyla karşılaşır" diye yazmış

                 80                                         81
                                      UTANGAÇLIĞI YENMEK


                                         Dikkatler bir kişi üzerinde yoğunlaştığında o kişi h u ­
                                      zursuz olur. Yoğun ilgi ve dikkat, kişinin cesaretini kırar,
                 8
                                      însan kendisini, davranışlarını gözlediğinde, kendisi hakkın­
                                      da bilinçli olduğunda, kendisine güvenini yitirir. Kişiye eleş­
                                      tirel gözlerle bakılması onun dengesini yitirmesine ve sınır­
 KENDİNE GÜVEN NASIL OLUŞTURULUR                      lamalarının farkına varmasına neden olur. Korku ortaya çı­
                                      kar. Korku kendini koruma içgüdüsüyle geliştirilen bir duy­
                                      gudur. Başkalarının gözünde başarısız olmamak için sanatı­
        Kendine güven, aklın kesin bir inanç ve güvenle       nı sürdürmekten vazgeçen yetenekli müzisyen veya ressam
           büyük ve gurur verici işlerde kullanımıdır.      buna bir örnek. Korku, yapılmaması ve söylenmemesi gere­
                                      ken şeyler yaptırır ve söyletir; r a h a t ve dengeli olmak gere­
                               ÇİÇERO
                                      kirken tam tersi duyguları hissettirir. Herkes bu duygudan
                                      kurtulmak, böylece başı yukarıda, güvenle ve huzurla yolu­
   Hepimiz kendine güvenin gerekliliğini biliyoruz. Bugün         na devam etmek ister.
birçok kulüp, dernek, birlik faaliyet göstermekte. Bunların
hepsi bireyin güven duygusunu geliştirme ihtiyacından kay­
                                      KARANLIKTA ISLIK ÇALMAK
naklanıyor.
   F a k a t acaba kendilerine güvenlerini yitirdiklerini söyle­
yen insanlar hep aym şeyden mi söz ediyorlar? Bazıları top­            Kendine güvenle kendini beğenmek arasında çok büyük
                                      fark var. Güven, hayat hakkındaki emniyet duygusudur, ki­
luluk ö n ü n d e konuşacaklarında güvenlerini yitirirler. Bazıla­
                                      şinin her d u r u m d a kendisine güvenebileceğini bilmesidir.
rının araba kullanmak konusunda kendilerine güvenleri
                                      Kibir veya kendini beğenmişlik ise başkalarını, aslında sa­
yoktur. Don Blanding konuşmacı kürsüsünde evindeymiş gi­
                                      hip olmadığı kendine güven duygusunun varlığına inandır­
bi r a h a t k e n , araba kullanma konusundaki yeteneğine güveni
                                      maya çalışmaktır. Aslında güvensizdir ve karanlıkta ıslık
yoktu. Ty Cobb beyzbol sahasında güvenli ve r a h a t k e n insan­
                                      çalmaktadır. Böyle birisi sadece utangaç, sıkılgan olan in­
lar ö n ü n d e k o n u ş m a k t a n korkardı. Bu örnekler açıkça göste­
                                      sandan çok d a h a güvensizdir.
 riyor ki bir a l a n d a güvenli olan insan başka birinde aynı gü­
 vene sahip olamayabiliyor. Bazıları sporda kendilerine güve­
 nemezler, bazıları da insanlarla ilişkilerinde güvensizdirler.       BAŞARISIZLIK KORKUSU
 Şu ya da bu şekilde çoğu insan bazı alanlarda güvensizdir.
                                         Kişinin kendine güvenini yitirmesine neden olan korku­
                                      lardan biri başarısızlık korkusudur. H e r insan başarılı

                  82                                   83
o l m a k i s t e r . B a ş a r m a y a duyduğu aşırı i s t e k yüzünden yarış       kişinin k e n d i n e güvenini y i t i r m e s i n e n e d e n olur bu. H e p i m i z
s ı r a s ı n d a başarısızlığa u ğ r a m a s ı n a n e d e n o l a c a k bir olayın    dengeli görünmek i s t e r i z . Komik değil kendinden e m i n g ö ­
o r t a y a ç ı k a c a ğ ı korkusuna kapılan a t l e t i e l e a l a l ı m . B u başa­  rünmek i s t e r i z . Kombinezonunun          görüneceğinden       korkan
rısızlık korkusu a t l e t i iki ayrı ş e k i l d e etkileyebilir; başarıya        kız, günün s o n u n d a korktuğunun b a ş ı n a g e l m i ş olduğunu
u l a ş m a k için daha da itilim d u y m a s ı n a neden olur ya da ken­         görünce kızarır. S p o r kıyafetle gittiği partide h e r k e s i n ü z e ­
disini bu korkuya kaptırıp güvenini yitirir. O z a m a n da y e t e ­           rinde s m o k i n olduğunu gören adam yıllar s o n r a bunu hatır­
neği kaybolur gider.                                    ladığında kendine güveni sarsılır, " N e g ü l ü n ç duruma düş­
                                              müştüm!" diye düşünür. H a y a t ı m ı z boyunca küçük ş e y l e r
    B i r k a ç yıl ö n c e k i bir golf m a ç ı n ı hatırlıyorum. Büyük
                                              yüzünden komik duruma düşeriz. Birden dikkatler üzerimi­
turnuvanın s o n günüydü. H e r vuruş büyük bir para ve pres­
                                              ze çevrilir, kendimizin farkına varır, kızarır, kekeleriz.
tij d e m e k t i . Ö n d e olan oyuncu, y a p a c a ğ ı en ufak h a t a n ı n n e ­
l e r e m a l o l a c a ğ ı n ı n bilincindeydi. O y u n ilerledikçe gerginliği
artıyordu. Yöntemli bir oyun oynadığından oyunu kazana-                  " Ş U ADAM BANA VURDU!"
c a k m ı ş gibi görünüyordu hâlâ. O n a l t ı n c ı çukurda h e y e c a n
doruğa u l a ş m ı ş t ı . M ü s t a k b e l ş a m p i y o n u m u z u n uzun bir vu­       i ş t e b a ş k a bir korku daha: i n c i t i l m e korkusu. E g o çok
ruş y a p m a s ı gerekiyordu. Vuruşa k o n s a n t r e o l m a y a çalışı­        duyarlıdır ve hep i n c i t i l m e arar, k e n d i s i n e zarar verildiğini
yordu. Vuruş ç i z g i s i , topun çim alandaki hızı, s ü r t ü n m e etki­        düşünür. Bir a r k a d a ş ı m şöyle bir h i k â y e anlatmıştı: Ö ğ l e y e ­
s i , her ş e y kontrolü altındaydı. Atışı a d e t a e z b e r e yapabilir­        m e ğ i için o küçük yerlerden birine g i t m i ş . D a r koridorda yü­
di. Vuruşunu yapmak üzere golf s o p a s ı n ı kaldırırken birden             rürken nasıl olduysa ayağını koridora doğru hafifçe u z a t m ı ş
yanındaki, o sırada çalıştırılan k a m e r a y ı fark e t t i . Adam ani­         olan bir k a d ı n a t a k ı l m ı ş . Özür d i l e m e k için geri d ö n d ü ğ ü n d e
den irkildi. H a y a t ı m d a onun kadar ş a ş ı r ı p s e r s e m l e y e n biri­    k a d ı n ı n "Bu a d a m b a n a v u r d u ! " diye şikâyet e t t i ğ i n i duy­
ni görmedim. K a m e r a dikkatini ç e k e n e kadar, insanların her           m u ş . A r k a d a ş ı m ö z ü r d i l e m i ş v e o t u r a c a ğ ı y e r e doğru y ü r ü ­
h a r e k e t i n i izlediğini d ü ş ü n m e m i ş t i . Olduğu yerde kalakaldı,     meye d e v a m e t m i ş . K a d ı n u z u n c a bir s ü r e " Z a t e n i n s a n l a r
atışını yapamadı.                                     h e p b e n i itip k a k ı y o r l a r ! " diye y a k ı n m a y a d e v a m e t m i ş .
    S o n u n d a t o p a vurmayı başardı, a m a sanki artık aynı           Böyle kişilerin k e n d i l e r i n e g ü v e n l e r i n i y e n i d e n k a z a n m a y a
o y u n c u değildi. Çünkü birden benlik bilincine varmıştı. Tur­             ihtiyaçları vardır.
nuvayı bitirdi, a m a kazanamadı. N e d e n ? Çünkü kendisinin                   E g o u z u n yıllar s o n u n d a geliştirdiğimiz dış b e n l i k t i r , ki­
farkına vararak güvenini yitirmişti.          B a ş a r ı s ı z l ı k korkusu  şilik benliğidir, ingilizce'de kişilik a n l a m ı n d a k i " p e r s o n a l i t y "
kaplamıştı içini. Atışı y a p a m a z s a n e l e r olacağını d ü ş ü n m e y e      kelimesi L a t i n c e ' d e m a s k e a n l a m ı n d a k u l l a n ı l a n " p e r s o n a "
b a ş l a m ı ş t ı . Ve birçok atışı kaçırdı. Korktuğu b a ş ı n a g e l m i ş t i .   k e l i m e s i n d e n gelir. Kişiliğimiz, gerçek o l d u ğ u n a i n a n m a l a r ı ­
                                             n ı ümit. e d e r e k i n s a n l a r a gösterdiğimiz m a s k e m i z d i r . K i m s e ­
                                             nin o m a s k e n i n a r d ı n a b a k ı p da o güvensiz k ü ç ü k i n s a n ı gör­
ALAYA ALINMA K O R K U S U
                                             mesini i s t e m e y i z . Bu y ü z d e n ego ya da kişilik m a s k e m i z i n
                                             düşürüleceği endişesiyle, o n u k o r u m a k için h e m e n h e r şeyi
    B a ş k a bir korku da, komik g ö r ü n m e korkusudur. Birçok           yaparız

                     84                                             85
R E D D E D İ L M E KORKUSU                                      na d a y a n a n utangaçlığın s o n u c u d u r .
                                                        O n a y l a n m a m a k o r k u s u y a l n ı z c a ç o c u k l a r a a i t bir s o r u n

    B a ş k a bir k o r k u d a r e d d e d i l m e k o r k u s u d u r . G e n ç bir        değildir;    her yaşta       insan    yaşayabilir b u k o r k u y u .       Birçok

kıza b i r l i k t e ç ı k m a y ı teklif e d e c e k u t a n g a ç genç çocuk b u n a         insan, arkadaşları tarafından o n a y l a n m a m a korkusu yüzün­

klasik bir ö r n e k t i r . K ı z a r m ı ş , kekeliyor, u t a n m ı ş v e b e n l i k -       den becerilerini ortaya k o y m a k t a n kaçınır. Bu korku, i n s a n ­

bilinçli, akıcı k o n u ş a m ı y o r , a c ı n a c a k d u r u m d a . Bize k o m i k         l a r ı n orijinal d ü ş ü n c e l e r d e n u z a k d u r u p ç o ğ u n l u ğ u n d ü ş ü n ­

gelen bu olay o n u n için h i ç de öyle değil. R e d d e d i l m e k t e n              c e l e r i n e k ö r ü k ö r ü n e b a ğ l a n m a e ğ i l i m i n i açıklıyor. B u g ü n

m ü t h i ş k o r k m a k t a d ı r . B u d u r u m d a k e n d i n e güvenini t a m a ­        u y g a r l ı ğ ı m ı z d a , " n o r m a l " o l m a isteği n e r e d e y s e fetiş h a l i n e

m e n y i t i r m i ş t i r . R e d d e d i l m e k o r k u s u , h a y a t ı n birçok a l a n ı n ­  g e l m i ş t i r . S o n u n d a i n s a n d ü ş ü n e b i l m e y e t e n e ğ i n e olan i n a n ­

d a k a r ş ı m ı z a ç ı k a r . Bazı i n s a n l a r a r k a d a ş sahibi o l m a k t a n      cını y i t i r i r ; g a z e t e k u t s a l k i t a b ı , a r k a d a ş l a r ı n ı n onayı ise e n

k o r k a r l a r v e r e d d e d i l m e o l a s ı l ı ğ ı n d a n k o r u n m a k için yalnız    b ü y ü k a m a c ı o l u r . Böylece g e r ç e k k i m l i ğ i n i k a y b e d e r .

bir h a y a t y a ş a m a y ı yeğlerler.                                    B u , alkoliklerin d e t e m e l p r o b l e m i d i r ; iyi bir d o s t olabil­
                                                    m e k , a r k a d a ş l a r ı t a r a f ı n d a n o n a y l a n m a k için içerler. Böyle­
    Psikologlar b u r e d d e d i l m e k o r k u s u n u n , evlilik ilişkileri­
                                                    c e b a ş l a n g ı ç t a , a s l ı n d a ""istemedikleri      h a l d e içerler.    Daha
n i n e n ö n e m l i s o r u n l a r ı n d a n biri olduğu s o n u c u n a v a r m ı ş l a r .
                                                    s o n r a ise egolarını d e s t e k l e m e k için bir i h t i y a ç o l u r içki.
E ş l e r d e n birisi b u k o r k u y ü z ü n d e n t ü m benliğini t a m o l a r a k
                                                    Onaylanmama         korkusu,     kendine     güveninin      kaybolmasına
evliliğe v e r e m i y o r , a r a d a h e p bir engel oluyor, tyi bir evlilik­
                                                    n e d e n o l u r . Alkol o n l a r a y a n l ı ş bir güven k a z a n d ı r ı r .
t e eşlerin y ü z d e yüz k a t ı l ı m ı g e r e k i r . " S e n i n sevgini v e k e n ­
dini b a n a a d a m a n ı istiyorum, a m a ben sana bunları vereme­
                                                    İSTENMEYEN SONUÇLARLA KARŞILAŞMA KORKUSU
yeceğim; ç ü n k ü z a r a r g ö r e b i l i r i m " gibi bir tavır yanlış o l u r .
Ç o ğ u evliliklerde karşılıklı o l a r a k , a n c a k y a r ı yarıya bir k a t ı ­
lım v a r , b u t ü r bir k a t ı l ı m d a k e n d i n i k o r u m a y a d a y a n a n bir          İstenmeyen sonuçlarla karşılaşma ve bunların üstesin­
y a r ı ş m a c ı l ı k söz k o n u s u d u r .                            d e n g e l e m e m e k o r k u s u y ü z ü n d e n riskli işlere g i r m e y e cesa­
                                                    r e t e d e m e y e n birçok i n s a n t a n ı d ı m .

 ONAYLANMAMA         KORKUSU                                      S a n F r a n c i s c o ' d a çok b ü y ü k bir f i r m a n ı n yöneticisi o l a n
                                                    b i r i n i t a n ı m ı ş t ı m ; çok b a ş a r ı l ı bir y ö n e t i c i v e h e r k e s t a r a f ı n ­
                                                    d a n sevilen bir i n s a n d ı r . Ş i r k e t y e n i bir işe gireceği z a m a n
     Ç o c u k kısa bir şiir ö ğ r e n i r v e a n n e b a b a s ı n a o k u r . E ğ e r
                                                    b ü y ü k bir p a n i k y a ş a r d ı .    Ü z ü c ü olan     şey, şirket z a t e n o
 u m d u ğ u k a d a r m e m n u n o l m a z l a r s a , h e l e bir d e eleştirirlerse
                                                    k a d a r z e n g i n d i k i p a n i k y a p m a y a h i ç gerek y o k t u . Yeni bir i ş
 çocuk h e m e n o n a y l a n m a d ı ğ ı h i s s i n e k a p ı l ı r , u t a n ı r v e k e n d i ­
                                                    d a h a a l m a l a r ı n ı n d a h i ç ö n e m i y o k t u b u y ü z d e n . B u n a rağ­
 n e g ü v e n i n i yitirir. B u d e n e y i m i n anısı geleceğine d e y a n s ı r .
                                                    m e n d i k k a t i n i yeni bir iş a l m a y a çevirdiği z a m a n farklı bir
     Çoğunlukla      ana   babalar,    çocuğun     ulaşabileceğinden       insan   oluyor, k e n d i s i n e g ü v e n i n i y i t i r i y o r d u .    Ondan     ona
 yüksek s t a n d a r t l a r belirler v e çocuğun k e n d i s i n i z o r l a m a s ı ­        gidip,"Bunun       nasıl   yapılması      gerektiğini     düşünüyorsun?"
 n a n e d e n o l u r l a r . K e k e m e l i k genellikle aile t a r a f ı n d a n iste­       diye s o r u y o r d u . O n l a r d a , k e n d i l e r i n d e n ö n c e on-onbeş kişiye
 n e n m ü k e m m e l l i ğ i n bir s o n u c u d u r ; o n a y l a n m a m a k o r k u s u -
                         86                                                  87
aynı şeyi sorduğunu ve aynı belirsizlik duygusuyla daha ni­
                                                      diye bir ş e y olmadığını biliyordu. İ n s a n l a r için imkânsız var­
celerine soracağını bilmeden iyi niyetle t a v s i y e l e r d e bulunu­
                                                      dır. Kendi gücümüz ve zekâmız m ü c a d e l e e t m e k için yeterli
yorlardı. Bir gün t a m böyle bir işin ortasında c a n ı n a kıydı.
                                                      değil; tüm Güç ve Zekâ'nın Kaynağı olan Tanrı'ya gitmeliyiz.
İ s t e n m e y e n s o n u ç l a r l a k a r ş ı l a ş m a korkusu bu k e z onu inti­
                                                      E v e t , ben insan benliğimle hiçbir ş e y yapacak g ü ç t e değilim;
hara sürükleyecek kadar yenik düşürmüştü.
                                                     içimdeki Z e k â yapar her ş e y i .

NEYE GÜVENİYORUZ?
                                                     G Ü V E N KAZANMANIN B İ R YOLU VAR

    B u r a y a kadar, kendine güvenin eksikliğinden s ö z ettik.
Gördük ki kendine güvensizlik, her şeyin sınırlı i n s a n benli­                        N a s ı l güven oluşturabilirsiniz? İlk ve en önemli ş e y :
ğine bağlı olduğunu d ü ş ü n m e k t e n kaynaklanıyor. P e k i bu­                   H e r ş e y i n içimizden geldiğini bilmek zorundayız. Güç ve
nun zıddı nedir? B u , "Kişiliğinize mi yoksa B e n ' e mi inanı­                    Erdem Tanrınin'dır. Bizler bu Güç'ten ayrı değiliz. İsa'nın
yorsunuz" s o r u s u n a vereceğiniz yanıta bağlı. Güvenimizi n e ­                   dediği gibi, cennette (içimizdeki) ve dünyada ( d ı ş s a l tezahür)
ye bağlıyoruz? Güvenin insanın sonradan edindiği kimlikte                        gerekli olan Tüm Güç bana verilmiştir.            Cennetteki (hayatın
veya küçük benliğinde nasıl bulunacağını s ö y l e y e m e m . Bu,                    g ö r ü n m e y e n yanı) ve dünyadaki ( d ı ş s a l tezahür) her ş e y ,
insanlarla    mümkün     değildir,    ama    Tanrı'yla    her   şey   müm­     İsa'nın Baba dediği tek Kaynak'tan gelir. Yediğimiz her ş e y ,
kündür.   (Matta     1 9 : 2 6 ) . Gerçek kendine güven Tanrı'ya,                görünen t e z a h ü r e dönüşmüş Oz'dür. ( F r e k a n s ı düşürülerek
B e n ' e güvendir, içimizdeki M u t l a k Güç'e güvendir.                        katı m a d d e y e d ö n ü ş m ü ş D ü ş ü n c e . ) Ciğerlerimize çektiğimiz
                                                     hava, bizi saran ve g ü ç veren Oz'dür. Yaşamamızı ve hareket
    Güvenmemiz g e r e k e n bu B e n nedir? Tüm yanıtları bi­
                                                    etmemizi    sağlayan    Oz'dür.
l e n , k a r ş ı l a ş a c a ğ ı m ı z her sorunla yüzleşebilecek olan Sınır­
sız Zekâ'dır bu. B i z i korumasız, s a v u n m a s ı z bırakmayacak
Sevgi'dir; her seferinde bizi kurtarmaya g e l e n ve zarar gör­                    K E N D İ N E GÜVEN BİRÇOK ALANDA UYGULANABİLİR
m e m i z e izin vermeyendir. Yapmamız gereken her şeyi yapa­
cak g ü ç olarak h a y a t ı m ı z a giren, H e r Ş e y e Kadir Güç'tür.
                                                        Topluluk önünde konuşmayı e l e alalım; h i t a b e t , k a y d a
    B e n ' e güveni oluşturmak için atılması g e r e k e n ilk adım
                                                    d e ğ e r bir B e n ' e güven g e r e k t i r e n bir sanattır. İsa h a v a r i l e r i ­
kendi k ü ç ü k benliğimizi yoldan çekmektir. İ s a b u g e r ç e ğ i
                                                    n e , İ n c i l ' d e n v a a z l a r v e r m e k v e h a s t a l a r a şifa götürmek için
i d r a k ettiği için Ben      kendim hiçbir şey yapamam, d e m i ş t i . O,
                                                    g i t t i k l e r i y e r l e r d e konuşmacı k ü r s ü s ü n e çıkmadan ö n c e n e
Ben'e gerçekten       güvenen     bir v a r l ı k t ı . Ş e y t a n l a r a m e y d a n
                                                    söyleyecekleri ü z e r i n e d e r i n d e r i n d ü ş ü n m e l e r i n e gerek ol­
o k u m a c e s a r e t i n i g ö s t e r e n , h a s t a l ı k l a r a şifa v e r e n , bir s ü r ü
                                                    m a d ı ğ ı n ı , Oz'e g ü v e n i r l e r s e öz'ün o n l a r a n e a n l a t m a l a r ı ge­
i n s a n ı d o y u r a n , ölüyü bile d i r i l t e n bu a d a n ı kendi başına hiç­
                                                    r e k t i ğ i n i söyleyeceğini b e l i r t t i . Böyle d ü ş ü n ü n c e benlik-bi-
bir şey yapamayacağını       k a b u l e d i y o r . İsa   içindeki,    kendisin­
                                                    İinci o r t a d a n k a l k a r ve gerçek B e n ' e güven o n u n yerini alır.
den d a h a b ü y ü k bir G ü ç ' ü n t ü m b u n l a r ı yaptığını biliyordu..
                                                    İ n s a n ı n iyi t e k n i k l e r ö ğ r e n m e k için çalışması ve p r a t i k y a p ­
İ s a , Bene- g ü v e n i y o r d u ; ç ü n k ü içindeki G ü ç için          imkansız
                                                    m a s ı gerekliği d o ğ r u d u r . K o n u ş u l m a k i s t e n e n k o n u l a r h a k -
                        88
                                                                          89
kında araştırma yapıp aazırlanmak gerekir. Bunlar atılması          da savaşarak ümitsizce mücadele etmek zorunda değiliz.
gereken insani adımlardır; fakat endişeye kapılmamak gere­          Gücü sınırlı olan insana bağımlı olmak zorunda değiliz. Asla
kir. İ l h a m , Güç ve Zekâ içinizde saklıdır.                yalnız değiliz, sonsuzluk her zaman bizimle. Bütün dünya
   İşte, evde, okulda, nerede olursa olsun yaptığımız her          bize karşıymış gibi görünebilir, ama Tanrı bizimleyken, kim
şeyde Hayat'ı ifade ettiğimizi ve bu H a y a t ı n Sonsuz ve Mü­       karşımızda yer alabilir. (Isaiah 2:22) H e r zaman içimizdeki
kemmel olduğunu anlamalıyız. İfade ettiğimiz bu Hayat tüm           Güç'e dönüp yardımını isteyebiliriz. İçimizdeki Mutlak Güç'
Hayat'la birdir; bundan dolayı insanla Tanrı arasında veya          ün sınırı yoktur. Sınırsız Zekâ bütün y a n ı t l a n bilir ve onun
insanla insan arasında ayırım yoktur.                     yardımıyla vaaz verilebilir, harika bir konuşma yapılabilir,
   P a r m a k l a r ı n d a n müzik akan piyanist, Yaratıcı D ü ş ü n -  büyüleyici bir kitap yazılabilir. Benlik-bilinci, insan benliği­
ce'yi dile getirmek için kalemi t u t a n yazar, ikisi de kendi açı­     ne bağımlı olmanın, başkaları bizimle, yaptıklarımızla ilgili
larından güzelliği ifade ederler. "Tüm yazılanlar, yapılanlar         ne düşünecekler endişesine kapılmanın sonucudur. Ben'e
ve sahip olunanlar Tanrı'nın lütfudur," diyor Emerson. Evet,         güven ise hayal gücümüzü aşan şeyler başaran Güç'den kay­
amaçladığınız kariyer için çalışmak, pratik yapmak ve hazır­         naklanır; her şeyi yapabilecek durumdaki bu Güç'e güven­
lanmak gerekir; ama çalışan insan, Evrensel Akıl'ı kullanır.         memiz gerekir.
Onun vasıtasıyla ifade edilen Sınırsız Zekâ olmadan çalış­
mak olanaksızdır. Asıl büyüklük ve Tüm İlham, küçük ben­           MEDİTASYONLA KAZANILAN GÜÇ
lik yoldan çekilip Yüce Ben parladığmda gelir.
                                          G ü n d e en az on beş dakikanızı Tanrı'nın büyüklüğü ve
 KORKUYU SAFDIŞI ETMEK                            hayatınızdaki yerini düşünmek üzere meditasyona ayırın.
                                       Günlük sorunlardan uzaklasın, ilham verici ruhsal metinleri
   Tanrı Sevgi'dir; Öz'ün kendinden verdiği şeydir; her          okuyun. Bu sırada gelen ilham verici düşünceleri t ü m gün
 yerdedir, yarattıklarıyla ifade edilir. Bu Gerçek Sevgi, korku­       boyunca içinizde hissedin. Bu meditasyon periyodu, tıpkı iş­
 yu safdışı eder. Bu Sevgi'yi anlamazsak kendimizi Hayat' tan         yerinizdeki amirinizle yaptığınız günlük toplantı gibi Kayna­
 ayrı hissederiz; acımasız ve yarışmacı bir dünyaya karşı tek         ğınızla ilişki kurduğunuz zaman olsun. Böylece tam bir
 başımıza mücadele vermek zorunda kalırız. Ben'e güven, içi­         Ben'e güvenle istediğiniz hayatı yaşamaya başlayın. İçiniz­
 mizdeki Ben'e güvenmek demektir. İçimizdeki Güç ve Zekâ'           deki gerçeğin Oz'ü, ihtiyacınız olan her şeyi öğretir ve yürü­
 ya inanırsak her şeyi yapabiliriz.                      meniz gereken yolu size gösterir. İ n s a n ı n , Kaynağı'na müm­
                                       kün olduğu kadar çok başvurmasında fayda vardır. Doğru
                                       yolu göstermesi için içinize dönün. Bir iki dakika gerekeni
 KİM BİZE KARŞI OLABİLİR
                                       öğrenmek için yeterli olur. "Pekâlâ Baba, şimdi ne yapmalı­
                                       yım?" deyin. Bir süre dinleyin; ilhamınızı aldıktan sonra
    Hepimizin içindeki gerçek Ben, her şeyi yapabilecek          artık güven ve coşkuyla yaşayabilirsiniz. Tanrı'ya dönerse­
 güçteki Tanrısal yan imizdir. Bu sevimsiz ve acımasız dünya-        niz korunursunuz; sessizlik ve güven gücünüzün kaynağı

                   90                                   91
olur. (Isaiah 30:15)                             Tanrı'ya güvenmek insana güvenmekten çok daha iyi­
   içimizden gelen emirleri dinlemeyi öğrenmeliyiz. Hazır­      dir. (Zebur 118:8) Aradığımız nedir aslında? Övgü ve yaltak­
ladığımızdan farklı bir konuşma yapmaya yönlendirilebiliriz       lanma ile egonuzu beslemekse önemli olan, başarısızlığa,
belki de. Yaptığımız ev, önceden düşündüğümüz, istediğimiz       korkuya ve düş kırıklığına m a h k û m s u n u z demektir. Emer-
gibi olmayabilir ya da aldığımız elbise almayı düşündüğü­        son'un "yağlanmış hiçbir şeyliğimiz" dediği şeyi kutsal devre­
 müz elbise olmayabilir. Ama, içsel rehberimize güvenirsek       den çıkarmadıkça, gerçek Ben-güvenine sahip olamayız.
 sonuç her zaman iyi olacaktır; çünkü O hiçbir zaman bizi ba­
 şarısız kılmaz ve yüzüstü bırakmaz.
                                    KENDİMİZE, "ASLINDA NEYİ ARIYORUZ?"
    İçimizdeki Hayat'ı sevmenin ve ona tam olarak güven­      DİYE SORMALIYIZ
menin önemini tam olarak vurgulayamıyorum. içinde bulun­
dukları koşullardan ve d o s t l a n n d a n korkmayı alışkanlık ha­
                                       ihtiyacımız olan şey başkalarının bizi daha çok sevmesi
line getirmiş insanlar için bunu anlamak oldukça zor görü­
                                    değil, bizim onları daha çok sevmemizdir.
nebilir. Başkalarını geçmek için mücadele etmek, sürekli
haklılığımızı kanıtlamaya çalışmak gibi yanlış dürtüleri terk               Gerçek Ben - güveni budur.
etmeliyiz. Gerçek Ben'e güveni oluşturmak için tüm çabamı­         Yapmamız gereken, savaş korkusunu yaşamamak için
 zı içimizdeki Güç'e yöneltmeliyiz. Böyle yaparak korkuları­      ülkeler arasında barış sağlamaya çalışmak değil, kendi kar­
 mızdan arınabiliriz; çünkü Tanri'nin Varlığı'nda korkuya yer     maşa içindeki benliklerimizde barışı, huzuru bulmaya çalış­
 yoktur. H a y a t a can veren coşku her zaman Ben'e güvene eş­    maktır.
 lik eder. İngilizce de "coşku, heyecan" anlamına gelen "ent-              Gerçek Ben - güveni budur.
 husiasm" kelimesi Yunanca'da "Tanri'da" anlamında kullanı­         Dönek bir dünyanın takdirini kazanmak için çalışma-
 lan "en theos" kelimelerinden gelir. Coşku ve heyecanla ya­      malıyız; İçimizdeki Tanrı'yı m e m n u n etmek için harcadığı­
 şarsak Tanrı'yla bütünleşiriz ve hiçbir şey bize zarar vere­     mız çabada doyum bulmalıyız.
 mez, bizi yenemez. Benim içimde olursanız ve benim sözlerim
                                             Gerçek Ben - güveni budur.
 sizin içinizde olursa, istediğiniz şey size verilir. (John 15:7)
                                       Başarılarımızla dünyayı sarsmanı  gerekmiyor; başarı­
    Kendi kavrama gücünüze değil Tanrı'ya tüm kalbinizle
                                    sızlık nedir bilmeyen içimizdeki Oz'ün gerçek zenginliğine
 inanın ve güvenin. Yaptığınız her şeyde O'nu görün ve bıra­
                                    ulaşmalıyız.
 kın o size yol göstersin. (Atasözü) Mutlak Güç'e, Sonsuz
  Sevgi'ye ve Zekâ'ya güvenerek huzur içerisinde istediğimiz               Gerçek Ben - güveni budur.
  hayata doğru ilerleyebiliriz. Ben'e güven ancak bu şekildi
  oluşturulabilir. Bu güveni kazandığımızda belalı egomuzu
                                    BEN-GÜVENİ OLUŞTURMAK       İÇİN ANAHTAR DÜŞÜNCE
  korumaya gerek kalmaz artık; böylece hiçbir şey kaybetme­
  yeceğimiz gibi çok şey kazanırız. Bu iç güvenliğini bir kez       İnsan için imkânsız vardır, ama Tanrı için her şey mümkün­
  sağladık mı, güvenimizi asia kaybetmeyiz bir daha.         dür. İçimizdeki Mutlak Güç her şeyi kolaylıkla ve kesinlikle yapabi-

                 92                                  93
lir. Mutlak Güç'ün benim vasıtamla konuşmasına ve benim için ey­
leme geçmesine izin veriyorum.


    BEN-GÜVENİ    İÇİN   KENDİNİ-YÖNETME                                   9

    Başarısızlıktan  korkmaya son     verdim.  Artık  hayatın saf
hazzı   için yaşıyorum.                                    İLK ADIM: KARAR VERMEK
    İçimdeki  Yaratıcı  Güç'e  inanıyor  ve güveniyorum.
    Sadece   benim değil  herkesin   içindeki  Tanrı'ya güveniyo­
rum.   Kimse  beni  reddedemez,   çünkü   tüm Hayat'la bütünleş-         Düşüncelerine   hakim  olamayanlar   kısa  zaman  sonra
 tim.                                                      davranışlarına  da   hakim  olamazlar.
    Hayatı neşe ve sevgiyle dolu olarak görüyorum.                                         THOMAS WILSON
    Şu anda Hayat tarafından kabul edildim.
    İçimdeki Ruh her zaman bana destek oluyor,          huzur ve      Kararlarınızı kira verir?
 güven   veriyor.                                  Tek gözünüz olsaydı, tüm bedeniniz ışıkla dolardı demiş
     Nerede olursam olayım,     ne yapıyorsam yapayım.     Sonsuz  büyük bir a d a m . J a m e s , her k o n u d a tutarsız olan kararsız
 Varlık   benimle birlikte,  benim   içimde mükemmel haliyle yaşı­     insanları, rüzgârla gidip gelen dalgalara benzetmiş. Karar
                                         vermek kadar bu kararlara sadık kalmak da önemlidir. H e r
 yor.
                                         dakika fikir değiştirirsek bilinçaltı ne yapacağını bilemez.
                                            Psikojenezin nasıl çalıştığını gördük. Şimdi de kararla­
                                         rımızda nasıl t u t a r l ı olacağımızı öğreneceğiz.


                                         KESİN KARARLAR VERMENİN ÖNEMİ

                                            Tatile çıkmaya hazırlanan bir aileyi düşünelim. Baba
                                         işyerinden izin almış, para hazır, a m a nereye gideceklerine
                                         bir t ü r l ü k a r a r veremiyorlar. Baba "Balık t u t m a k istiyo­
                                         r u m " , a n n e "Dağlara çıkmak istiyorum", çocuklar "Disney-
                                           d'e gidelim" diyorlar. G ü n l e r c e tartışıyorlar ve bir k a r a r a
                                          .. amıyorlar. Ya da dağlara gitmek için yola çıkıyorlar, ama
                                         yarı yolda fikir değiştirip balık t u t m a k için göle gitmeye

                     94                                     95
                                   BU İLHAM BANA NASIL G E L D İ
karar veriyorlar; ama sonra çocuklar öylesine yaygara yapı­
yorlar ki ailede huzuru sağlamak için Disneyland'e gitmek
                                     Aralarında seçim yapılacak şeylerin aşağı yukarı eşit
üzere geri dönüyorlar. Bu arada, karar veremedikleri için
                                   olduğu zamanlar vardır, hangisini seçeceğinize karar ver­
tatil günlerini boşa harcıyorlar. Bu, karar vermeye çalışırken
                                   mek zor olur. Bir keresinde böyle bir olay yaşadım. Buna
fikirlerin nasıl oradan oraya döndüğüne güzel bir örnek.       tam bir ikilem diyemeyeceğim, çünkü böyle şeyleri dert et­
Karar veremeyen insan hiçbir yönde yol katedemez.          memeyi ve üstesinden gelmeyi öğrenmiştim. Ama bir yol ay-
   Bilinçaltı sürekli olarak bilinçten gelen emirleri yerine   rımındaydım ve bütün yolların sonu çıkmaz sokaktı; hangi­
getirir. Bilinçaltı bilinç tarafından inanılan her emre yanıt    sinden gideceğime karar veremiyordum. Birkaç seçenek
verir. Kararsızlık olursa, her dakika fikir değiştirilirse, bilin­  vardı, ama hiçbiri doğru gözükmüyordu. Harekete geçmem
çaltı karmaşaya düşer. Bir emri yerine getirmeden yenisi       gerekiyordu, ama ne yapmam gerektiğini bilemiyordum.
gelir, ayak uydurmaya çalışır, ama yapamaz. Sadık bir hiz­        Böyle bir durumda çoğu kimsenin uykuları kaçar, arka­
metkârdır, ama bu d u r u m d a ne yapacağını bilemez.        daşlarından tavsiyede bulunmalarını isterler, falcılara, med­
   Kesin kararlar vermeyi öğrenmeliyiz, insana seçme       yumlara giderler. Bense o t u r d u m ve meditasyona daldım.
hakkı verilmiştir. Kullanıp kullanmamak kendisine bağlıdır.
Yanlış seçim yapmaktan korktuğumuz için seçim yapmaya        KİŞİSEL FAKTÖR
 çekinirsek bilinçaltının eli kolu bağlanır, çıkmaza girer ve
 hiçbir şey başaramaz.
                                     Yapmam gerekenin, içimdeki Yüce Zekâ'yı benim adı­
                                   ma karar vermesi için yönlendirmek olduğunu anladım. Yap­
 KESİN KARARLILIĞA KESTİRME BİR YOL                 tığım meditasyon şöyle bir şeydi:
                                     "İçimdeki Mükemmel Zekâ, yüce ve mükemmel Ben,
    Kati olmak isteyen insan, zihnini karar vermeye hazır­    seni, adıma karar vermek üzere yönlendiriyorum. Biliyorum
 lamalıdır her şeyden önce. Kendi kendinize "Şimdi bir karar     ki sen, Her şeyi Bilen Evrensel Akıl'la bir b ü t ü n s ü n . Bu yüz­
 veriyorum," deyin. Belki bu karar, karar vermeyi ertelemek     den de en doğru kararın ne olduğunu biliyorsun." Sonra
 de olabilir, ama en azından bu d u r u m a karar vermiş olursu­   büyük bir rahatlık hissettim. Emirler gelene dek yapmam
 nuz. İçinizdeki rehberin, beklemenin daha iyi olacağını söyle­   gereken bir şey olmadığını biliyordum. Neyi, nasıl yapmam
 diği, "şimdi zamanı değil" dediği zamanlar olacaktır, ama bu    gerektiği söylenecekti. Sonra, içimdeki bilge gerçekten de
 kararsızlık denizinde yüzmekten çok farklıdır. Bize yol gös­    doğru yolu gösterdi ve beni kararsızlık içinde kalmaktan
 termesi için içimizdeki Bilgeliğe başvurduğumuzda o, neyi     kurtardı.
 nasıl yapacağımızı söyler; doğru seçimi ve doğru zamanı bil­
 dirir. Önemli olan yol göstericiye güvenmek ve ona göre ha­
 reket etmektir. Yeşil ışık yandığında harekete geçmeye hazır
 olmalıyız. "Şimdi bir karar veriyorum" ilk adımdır.
                                                   97
                 96
                                     ğunu içsel olarak da hissedersiniz. Belki son anda yapacağı­
BİZE GÜÇ VEREN DÜŞÜNCELER
                                     nız şeyden vazgeçebilirsiniz; o zaman kararınızı da değiştire­
                                     bilirsiniz, bunda bir sakınca yok. Hayat sürekli değişiyor, bu
   Hayat düşüncelerle belirlenir. Halil Cibran'ın Ermiş
                                     yüzden esnek olmayı öğrenmeliyiz; ama bu, insanı hiçbir
adlı kitabında dediği gibi, "Çoğu acıları kendimiz seçeriz."       yere ulaştırmayan kararsızlıktan çok farklı bir şeydir.
Kendini-yönetme yoluyla t a m a m e n yeni bir hayata başlama
ayrıcalığı verilmiş bize. Fiziksel veya maddesel âlemin mer­
                                     HAYATA NASIL HAKİM OLUNUR
hametine sığınmak zorunda değiliz. Sonsuzluğa girebiliriz,
ama Tanrı bile bizim vasıtamızla çalışmadıkça bizim için bir
şey yapamaz. Bize seçim yapmak için gereken güç verilmiş.            Bilinçaltı, duygulara karşılık verir. Birçok emri duygu­
Doğru seçim yapmak için içsel Rehber'e kulak vermeyi öğ­         larımızla veririz. Hayatımızla ilgili duygularımızla. Kararlı­
                                     lık da bir duygu meselesidir. Kendinizi huzursuz ve güvensiz
 renmeliyiz.
                                     hissetmekten vazgeçin. Her problemin bir çözümü olduğunu
                                     ve bu çözümleri, yanıtları bulabileceğinizi bilin. Hayat, sa­
BÎR KARARLILIK ÇALIŞMASI                         bah kalktığımız a n d a n gece uykuya dalıncaya kadar yaptığı­
                                     mız seçimlerden ibarettir. Yumurtayı nasıl yiyeceğimize,
    Kararsızlık denizinde yüzüp d u r m a k t a n kurtulmanın     hangi kravatı takacağımıza," ne tip tavırlar takınacağımıza
 iyi bir yolu, kâğıt kalem kullanmaktır. Bir karar vermeniz        karar veririz. Gördüğümüz ve yaşadığımız her şey bu seçim­
 gerekiyorsa, elinize kalemi kâğıdı alıp oturun ve çeşitli olası­     lerin, kendimizle ilgili inançlarımızın sokucudur. Kendimize
 lıkları, verebileceğiniz değişik kararları ve bunların olumlu-      güven duyup duymayacağımız bize bağlıdır. Hayata nasıl
 olumsuz yanlarını yazmaya başlayın. Bu düşüncelerinizi bir        yaklaşacağımız bize bağlıdır. Şairin dediği gibi, "kaderimizin
 düzene sokar. Bir olasılıktan öbürüne atlamadan biraz geri­       efendisi, r u h u m u z u n kaptanıyız." Bunu anladığımız zaman,
 ye dönün ve (Evrensel Akıl'a giriş ve çıkışınızı oluşturan) bi-     Tanrı tarafından bize verilen hakimiyete sahip oluruz. Sade­
 linçltmızdan doğru kararı vermeniz için size yardımcı olma­       ce kendini-yönetme yoluyla hayatımıza hakim olabiliriz. Bir
 sını isteyin. U n u t t u ğ u m u z bir ismi hatırlamak için kendimi­  kez kontrolü ele geçirdik mi, artık karar vermek kolaylaşır.
 zi zorladıkça işimiz daha da güçleşir; bir an için rahatlayıp
 gevşersek birden hatırlayıveririz. Karar verirken de aynı şey        Bir gemi Doğu ya gider, biri Batı ya.
 geçerlidir.                                 Esen aynı rüzgârla;
    Çeşitli olasılıkları yazıp bilinçaltmdan yol göstermesini       Hangi yöne gidileceğini   belirleyen
 istedikten sonra başka bir işle ilgilenmeye başlamalıyız (Ki­        Rüzgâr değil,  yelkendir.
 tap okumak, televizyon seyretmek, yürüyüşe çıkmak gibi).                                Ella Wheeler Wilcox
 Birçok insan gece uykuya dalmadan önce bilinçaltindan yol
 göstermesini isteyip sabah ihtiyaç duyduğu yanıtla uyanır.          Yelkeni biz ayarlarız ve gitmek istediğimiz yere yöneli-
 Yanıt gelecektir, merak etmeyin. Ve bu yanıtın doğru oldu-
                  98                                   99
riz. İşsiz bir adamı d ü ş ü n ü n . Bir yol ayrımında olduğunu dü­
şünüyor, ama ne yöne gideceğini bilemiyor. "Bir iş bulana            olanı   bilir  ve  seçim yapmamda     bana yol gösterir.      Bilinçaltım
kadar karar veremem" diyor. Her düşüncesi, işsizliğine ve            Evrensel   Akıl'la    bütünleşmiş  durumda,    o  yüzden   tüm    Haya­
her şeyin boş olduğu hissine katkıda bulunuyor. Atması gere­          tın    benimle    çalıştığından  eminim.    Evrensel    Akılda    benim
ken ilk adım, iyi bir iş bulmaya karar vermek. Bilinçaltına,          için   mükemmel     bir  plân  var,   almak    için  aklımı   açarsam
"Gelecek bir tarihte iş bulacağım" emrini vermeyi sürdürür­           bana    verilecek.   Şu  anda  içimden gelen    kusursuz yanıtı     kabul
se, bilinçaltı onun için hiçbir şey yapamaz. Yarın asla gel­          ediyorum.   İçimdeki    Bilgelik  benim  için  karar   veriyor.  Bu   ka­
mez, yarın daima yarındır, "iş sahibiyim. Benim için uygun           rarlara   güveniyorum.     Doğru  yolda   sakin   ve  güvenle   ilerliyo­
bir iş var. Çalışmaya karar verdim ve işi nerede bulabilece­          rum.
ğim gösterildi bana" demeye başlaması gerekiyor. Şimdi bi­
linçaltının üstünde çalışacak bir şeyleri oldu ve tüm Hayat
bu kararı gerçekleştirmek için çalışmaya başlayacaktır. Ken­
dimiz hakkındaki inancımız, bilinçaltına verdiğimiz emirdir.
Bir insan, işsiz olduğunu düşündüğü sürece işsizlikten kur­
tulamaz.
   Sağlık, arkadaşlık, bellek ve hayatımızın diğer yönleri
için de aynı şey geçerlidir. Başkalarına ve kendisine sürekli
olarak hasta olduğunu, acı çektiğini, mikroplara karşı has­
sas olduğunu söyleyen insan kendisini her zaman rahatsız,
halsiz hisseder. Öte yandan çok sağlıklı olduğunu, hayatında
bir kez bile hastalanmadığını söyleyip övünen insan sağlık
ve kuvvet abidesi olur. Bazıları aradıkları arkadaşı bulurken
neden diğerleri yalnız bir hayat sürerler? Bazıları istedikleri
her şeyi hatırlarken neden diğerlerinin belleği kötüdür? H a ­
yat insanlara farklı muamele etmez; biz bilinçaltımıza verdi­
ğimiz yanlış emirlerle başarısızlığı, mutsuzluğu seçeriz. Ka­
rarlı bir şekilde hayatımıza hakim olmak kendi ellerimizde-
dir.


   KARAR    VERME    KONUSUNDA    KENDİNİ-YÖNETME


   Ben   kararlı  bir  insanım,  içimdeki  Bilgelik   sayesinde
akıllıca  seçimler yapabilirim.  İçimdeki  zekâ  benim   için  doğru

                  100
                                                             101
                                   tama bağlı değildir.
                                     2. Kendi kendimize koyduğumuz sınırlamaları ortadan
                                   kaldırıp Sonsuz'un bizde hüküm sürmesine izin vermek yine
                                   kendi elimizdedir.
                 10
                                       3. Her insan sonsuzluğu kendi sözleriyle bireyleştirir.
                                     4. Kural şudur: D ü ş ü n d ü ğ ü n ü z , inandığınız ve güvenle
                                   beklediğiniz her şey mutlaka gerçekleşir.
  KENDİNİ-YÖNETME R E F A H G E T İ R İ R                5. Verdiğiniz ölçüde Hayat'tan geri alırsınız; Hayat'la
                                   bir b ü t ü n s ü n ü z .
                                     Bu beş ilkenin sağlamlığıyla ilgili hiçbir kuşkum yok.
 Düşündüğünüz,  inandığınız  ve güvenle  beklediğiniz her şey  Bunlar üzerinde çalışır, bunlarla yaşar, uygular ve anlarsa­
                       mutlaka gerçekleşir.  nız asla kaybetmezsiniz. Sonunda, sürekli artan bir bollukla
                                   kendini gösteren iç güvenliğine sahip olursunuz.
   Gerçek refah, Hayatın Bolluğu'nu fark etmektir. Böyle         U n u t m a y ı n : Düşünebildiğiniz, inanabildiğiniz  ve  gü­
bir idrak göreceli olarak her şeyi kapsar, ingilizce'de zengin­   venle   bekleyebildiğiniz her şey mutlaka geçekleşir.
leşmek anlamına gelen prosper kelimesi aynı zamanda ilerle­        Bu bir yaşam yasasıdır! Kim olduğunuzun önemi yok.
mek, başarmak, yolunda gitmek, olumlu ve arzulanan sonuç­      Yasa kişiler arasında ayırım yapmaz. Kim olduğunuzu, geç­
ları deneyimlemek anlamına gelir. Her insanın kendine has      mişinizi, ulusunuzu veya ırkınızı dikkate almaz. Bilinç yo­
bir refah, zenginlik ölçüsü vardır. Bu yüzden, para kazan­      luyla işler. Bu yüzden kendinizle ilgili inanabildiğiniz her
mak refah bilincinin yan ürünlerinden biri olmasına rağmen,     şey gerçekleşerek deneyiminiz olur.
refah sahibi olmak illaki büyük bir servete sahip olmak de­        işte bahsettiğim şeyle ilgili bir öykü: Balıkçı üçüncü
mek değildir. Gerçek zenginlik, refah Mutlak'tır; oysa paray­    defa, oltaya takılan büyük alabalığı dereye geri fırlatır. Son­
la ilgili zenginliğin dereceleri vardır. Gerçek refah içsel haki­  raki denemesinde serçe parmağından daha büyük olmayan
miyetle başlar ki bu yaşamın her alanında zenginlik getirir.     bir alabalık çeker, sevinçle gülümseyip balığı sepete atar.
Doğru hareketi ve tam bir doyumu içerir. O zaman, aradığı­        Yanında balık t u t m a k t a olan adam daha fazla dayana­
mız şey, içimizdeki Mutlak Gücün varlığının bilincinde ola­     maz ve "Üç tane kocaman alabalık yakalayıp geri attın,
rak sahip olacağımız gerçek refah bilinci ve içsel hakimiyet­    sonra da bu küçücük balığa sevinip sepetine a t t ı n ! Hiç anla­
tir. Bu bilinci geliştirirken beş temel ilkeyi dikkate almalıyız.  mıyorum!" der şaşkınlıkla.
                                       "Evet, ama tavam küçük" der beriki yanıt olarak.
GERÇEK REFAHIN BEŞ TEMEL İLKESİ                       Bazen böyle küçük bir hikâye büyük gerçekleri ifade
                                   eder. İnsanlar sürekli kendilerini ucuza satarlar, küçük gö­
   1. Tanrı'nın bize duyduğu Sevgi kişiye, yere, şarta ve or-   rürler; çünkü yeteneklerinden habersizdirler. Kutsal Kitap'-

                 102                                  103
ta "balık", fikir anlamında kullanılır. Acaba kaç t a n e harika   Hayat'a koyduğunuz sınırlamayı temsil eder. Çizdiğiniz dai­
fikri düşüncelerinizde yer bulamadığınız için akıl denizine      renin büyüklüğü şimdi ilginç gelecektir. Bazıları küçücük bir
geri fırlattınız?                           daire çizerken bazıları t ü m kâğıdı doldururlar.
                                      Şimdi daireyi silin. Artık büyük ya da küçük olmasının
TANRININ SEVGİSİ KOŞULSUZDUR                     hiçbir önemi yok. Geriye sadece nokta kaldı. Şimdi sınırı ol­
                                   mayan bir dairenin merkezindesiniz. Bu Sokrat'ın insan ta­
    Birçok insan hayatın kendilerine karşı olduğunu düşün­     nımıdır. Sınırı olmayan bir dairenin merkezi. Daireyi silerek
                                   dünyanızın sınırlarından kurtuldunuz ve Düşüncenin Son­
meyi alışkanlık haline getirmiştir. Oysa hayat bizi sever ve
                                   suz Hayatı'na girdiniz.
en iyisine sahip olmamızı ister. Havarilerden biri olan P a u l ,
m e k t u b u n d a şöyle yazmış: Hayata uymayın: Aklınızı, düşün­     Sildiğiniz dairenin izine bakarak kendinize sorun:
celerinizi yenileyerek neyin iyi, kabul edilebilir, mükemmel ve    "Kendime koyduğum sınırlar nelerdi?", "Kendi kendime sü­
Tanrı'nın isteği olduğunu kanıtlamaya çalışın. Kitabın bu       rekli olarak 'olmaz' mı diyordum?", "Kendim için sınırlı bir
bölümünü hayattaki doğru yerimizi bulmakta yardımcı ol­        geliri mi kabullenmiştim?", "Bazı şeyleri başarmak için ken­
ması açısından, düşüncelerimizi yenileme konusuna ayırdım.      dimi yaşlı mı hissediyorum?" "Eğitim eksikliği, sınıf farklılı­
Hayatımıza hakim olmamızı sağlayacak daha büyük bir bi­        ğı, ırk ve çevre farklılığıyla ilgili sınırlamalarım, saplantıla­
linci oluşturacağız. Zenginlik nefes almak kadar doğaldır.      rım var mı?"
Bizim için iyi olanı kabul edip zaten var olan gerçek benliği­       Şimdi daireyi silerken bu sınırlamaları da sildiniz. Nok­
 mizi ortaya çıkaracağız. Tanrı her zaman bizim için iyi olanı    taya bakarken, hayatın başka bir bölümünü arttırıp eksilt­
 ister. Hiçbir şeyi bizden esirgemez. Biz kendimiz bizim için     meden sonsuz hayata bağlanabileceğinizi anlıyorsunuz. Her
 iyi olana kapılarımızı kaparız.                   zaman hatırlayın, merkezdeki nokta sizi temsil ediyor. Çev­
                                   resindeki sınırlar yüzünden sınırsız doğasını ifade edeme­
                                   yen, a m a şu anda bu sınırlardan k u r t u l m u ş olan sınırsız bir
 SINIRLARI KENDİMİZ KOYARIZ
                                   varlıksınız. Kâğıttaki daireyi sildiğiniz gibi kendinizle ilgili
                                   düşünce ve inançlarınızı sınırlayan aklınızdaki daireyi de si­
    Sokrat öğrencilerine şöyle demiş: "Tek bildiğim şey hiç­   lebilirsiniz. Büyük ya da küçük, o sizin dairenizdi. Çevreniz­
 bir şey bilmediğimdir." Bu Sokrat'a borçlu olduğum birçok fi­    deki o sınırlan siz çizdiniz. Yalnızca siz o daireyi yıllarca,
 kirden biri ve bunu sizinle paylaşacağım.              "Yapamam" gibi yargılarla kendinizi m a h k û m ederek, sınır­
    Bir beyaz sayfa alın ve üzerine bir daire çizin. Büyük    layarak orada muhafaza ettiniz.
 mü yoksa küçük bir daire mi çizdiniz? Bu sınırlı mı yoksa ge­       Ama şimdi daireyi sildiniz. Eski bir şarkıdaki gibi,
 niş, sınırsız bir bilince mi sahip olduğunuzu gösterir. Şimdi    "Beni içeri hapsetme!" diyorsunuz artık. Daireyi sildikçe son-
 dairenin t a m ortasına bir nokta koyun. Nokta, Evrensel        luğu görüyorsunuz. Sizin göreviniz refahınızın eski sınır-
 Akıl'ın sonsuz alemindeki idrak noktanızı temsil eder. Siz     lamalarinı ortadan kaldırarak daireyi silmekti. Şimdi sınır­
 kendi dünyanızın merkezisiniz. Daire sizinle yaşayan sonsuz     sız amaçlara doğru ilerleyebilirsiniz.

                104                                 105
SONSUZLUK BİZİ SINIRLAMAZ                          Jules Verne, içinde insanla aya gönderilen bir uzay ge­
                                    misi hayal etti. Wernher Von Braun ve arkadaşı H a n s Fried-
                                    rich aynı şeyi düşündüler ve bu fikrin gerçekleştirilebilmesi
   Sonsuzluk bizi asla sınırlamaz. "Her Şey Sevgi'dir ve
                                    için plânlar hazırladılar. Dr. Von B r a u n , Dr. Friedrich ve di­
her şey yasadır" diye yazmış Robert Browning. Sonsuzluk, is­
                                    ğerlerinin yardımıyla 1952'de uzay platformu, roket veya
tediğimiz her şeyi bize vermeye hazır ve isteklidir. Düşüne­
                                    modülü için gerekli olan matematiksel denklemler, havalan­
bildiğiniz, inanabildiğiniz ve güvenle bekleyebildiğiniz her
                                    ma ve iniş için gerekli ayrıntılarla tüm projeyi ortaya koydu.
şey mutlaka gerçekleşir. U n u t m a y ı n , hayatın yasasıdır bu.
                                    Şimdi bu proje gerçekleşmiş d u r u m d a . Gereken adımlar ka­
Şimdiye kadar sınırlı, mutsuz bir hayatınız olduysa kendini­
                                   fada planlandığı şekilde atıldı. Dr. Von Braun ve yardımcıla­
zi gerçekten sevmediğinizden, kendinize ve sınırsız gücünüze
                                   rı çadırlarının (bilinçlerinin) sınırlarını genişlettiler ve bu­
 inanmadığınızdandır.
                                   nun sonucundan bütün dünya yararlandı. D r . Friedrich
   Hayatımızı değiştirmek istiyorsak kendimizle ilgili alış­    1953'te projeyi bana kişisel olarak açıkladı ve aynı yıl Dr.
kanlık haline gelmiş düşüncelerimizi değiştirmek yine kendi      Von Braun ve yardımcıları projeyi kâğıda dökerek "Mars
elimizde. Kendimizle ilgili düşüncelerimizi değiştirdiğimizde     Projesi" adı altında Illinois Üniversitesi Yayınları'na bastır­
hayatımızın da değişeceği kanıtlanmış bir gerçektir. Dünya      dılar. Evet, proje yalnızca aya gitmekle sınırlanmamıştı.
bizim düşüncemize uymak için değişecektir. Bu kadar basit.

                                   ZENGİNLİKLE İLGİLİ ON BİR YANLIŞ İNANIŞ
 O ZAMAN BİZİ SINIRLAYAN NEDİR?

                                      İnsanları sınırlayan ve zenginlikten m a h r u m kılan on
    Sonsuzluk zaten var. Onu yaratmak zorunda değiliz.
                                   bir yaygın yanlış inanış vardır. Bunlar:
 Sonsuzlukla bir b ü t ü n ü z . Sadece yanlış düşüncelerimizi de­
                                       1. Zenginliğin şansa bağlı olduğunu düşünmek yanlış­
 ğiştirmemiz gerekiyor.                        tır.

    Çadırının yerini genişlet ve oturduğun yerin sınırları ge­     2. Zenginliğin yalnızca "para     kazanma"   yeteneğine
                                   bağlı olduğunu düşünmek yanlıştır.
 nişlesin; esirgeme iplerini uzat, kazıklarını sağlamlaştır.
                           isaiah 54:2       3. P a r a n ı n kötü bir şey olduğunu düşünmek yanlıştır.
                                     4. Zengin olmanın günahkârlık olduğunu düşünmek
                                   yanlıştır.
    Çadır geçici bir ikâmet yeri. Herkes geçici düşüncelerin
                                       5. Cimriliğin erdem olduğunu düşünmek yanlıştır.    -
 sınırlarıni zorlamalı. Sınırlama, Gerçek değildir; onu sürekli
 ikâmetimiz haline getirmemeliyiz. Orada zihinsel olarak         6. Ekonomik sistemin hatalı olduğunu ve bu yüzden
 kamp kurmuş olabiliriz, ama aslında bize göre değil o. Bizi    zengin olmanın imkânsız olduğunu düşünmek yanlıştır.
 hapseden eski sınırlamaları silip yeni, genişletilmiş bir dü­     7. Zengin bir hayat sürmenin gelecek için para ve mal
 şünce yolu izlememiz gerekiyor.                  depolamak olduğuna inanmak yanlıştır.

                 106                                 107
                                      Zenginlik şansa bağlı değildir. Bilincimize ve Her Şeyin
    8. Zengin olmaya layık olmadığımızı düşünmek yanlış­      Kaynağı'yla kurduğumuz ilişkilere bağlıdır. Zenginlik Varol­
tır.                                 ma Gerçeği'ni kabullenme isteğimize ve bunun günlük haya­
    9. Sefalette erdem olduğunu düşünmek yanlıştır.        tımıza yansımasına izin vermemize bağlıdır. Ne zaman bir
    10. Hayatın bize karşı  olduğunu kanıtlamak yolunda      şeye ihtiyaç duysak bir boşluk oluşur ve bu boşluk ihtiyacın
kendimizi feda etmek yanlıştır.                   yerine getirilmesini sağlar. Onlar sormadan ben yanıtlarım.
    1 1 . Zengin olmak için kötü olmanın şart olduğunu düşün­   (Isaiah 65:24) İçinizdeki Öz, sizi ve ihtiyaçlarınızı bilir, onla­
                                   ra sahip olmanızı ister ve sağlar. Ne kadarını kabulleniyor­
mek yanlıştır.
                                   sanız o kadarını tabii... Bu yüzden güçle ilerleyin, ihtiyaçla­
                                   rınızı bildirin ve yanıtı almak üzere aklınızı açın. ihtiyaçla­
ZİHİNSEL BİR ENVANTER DÜZENLEMEK İÇİN ZAMAN
                                   rınızın bilinç düzeyinde öğrenilmesini engellemeyin. Çoktan
AYIRIN
                                   ulaşılmış gibi düşünün ve ulaşın.

   Kendinizi dürüstçe değerlendirip bu on bir yanlış inanış       Bir uranyum madeni bulup on iki milyon dolara satan
üzerinde biraz düşünürseniz, bunlardan bir kısmına sizin de     adam şanslı görünür. Ama sekiz yıl sonra bu adam tüm pa­
sahip olduğunuzu görürsünüz. Kendinizi nelerle sınırladığı­     rasını tüketip gırtlağına dek borca gömülürse zenginlik şan­
nızı öğrenmekte fayda göreceğinizden eminim. Kendinizi       sa bağlıdır diyebilir misiniz?
hangi konularda küçük görüyorsunuz, ucuza satıyorsunuz?          Genç bir adama üç milyon dolar miras kalır. Ne kadar
Hangi konularda kendinizi sınırlıyorsunuz?             şanslı değil mi? Üç yıl sonra tüm servetini harcamış bir alko­
   Listenizi yalnız siz göreceksiniz, o yüzden dürüst olun.   lik olarak çıkıyor karşımıza. Zenginlik şansa mı bağlıdır?
 Düşündüklerimizi değerlendirirken bunları bir yere yazmak        Hayır, zenginlik şansa bağlı değildir.
 oldukça yararlı olur. Listeyi hazırladıktan sonra sizi sınırla­
 malarınızdan kurtaracak gerçeği almak üzere aklınızı açın.     ZENGİNLİK PARA KAZANMA YETENEĞİNE Mİ BAĞLIDIR
 Yeni bir başlangıç yapmak için hiçbir zaman geç değildir.
 Seksen, h a t t a doksan yaşlarında gerçek güçlerini ortaya çı­
 karan birçok insan vardır. Kendi yanlış düşünme biçiminiz­       Zengin olmanın tek yolunun başkalarından para kopar­
                                  mak olduğuna inanan birçok insan vardır. Bu yanılgı bir an­
 den başka hiçbir şey sizi bağlayamaz. Şimdi yeni bir yakla­
                                  lamda hayatın kendisinden ayrı düşmektir ve bu tip insan­
 şımla başlıyoruz. Heyecan verici keşiflere hazırlanın.
                                  lar tüm hayatlarını başkalarından aldıklarını koruyarak
                                  harcarlar. Ve bu onlar için bir yasa haline gelir. Ama hayat
 ZENGİNLİK ŞANSA MI BAĞLIDIR.                   böyle değildir.

                                    Önce Tanrı'nın alemini (iç huzuru ve yüce düzen) ve
   Yaşadığımız evren bir yasa ve düzen evrenidir. Bu yüz­    onun doğruluğunu (yasanın doğru kullanımı) arayın, ve her
 den de belli şeyler yaptığımızda belli sonuçlar alırız. O za­   şey size verilecektir. Her şeyden kasıt nedir? Yiyecek, giye-
 man zenginlik nasıl şansa bağlı olabilir?
                                                 109
                 108
cek, barınak ve insanın ihtiyaç duyduğu her şey.                lar başarılarını sigorta etmek için başkalarından bir şeyler
   Yaşamın yasasını bir kez anladık mı her şey bilince           almaları gerektiğine inanırlar.
bağlı bir düzende gelişir ve iyiliğimiz için başkalarıyla yarış­
mak zorunda kalmayız. İyiliğimiz başkalarına bağlı değildir.          PARA KÖTÜ MÜDÜR?
Yasayı kullanmamıza bağlıdır. Biri zengin olurken neden di­
ğeri başarısız olur? Bazı şirketler sürekli büyürken neden
bazıları yavaş yavaş kaybolup giderler? Bu bir bilinç mesele­            Para pis bir sözcük değildir! Kötü olan para değildir.
sidir. Akıllı insan zenginlik bilinci oluşturur.                İncil, para aşkı tüm kötülüklerin kaynağıdır der. Para zen­
 Geçenlerde 1889'da verilmiş bir vaazdan bir bölüm okudum:          ginliğin kanıtıdır, takas için kullandığımız semboldür. Hayat
    "İnsan saklanamaz. Dağlarda dolaşan bir seyyar satıcı alabi­      Özü'nün dolaşımsal eyleminin bir parçasıdır. İhtiyaç duydu­
 lir, ama dünya onu bir finans kralı yapmak için bulur çıkarır.        ğumuz şeyleri takas etmek yerine para kullanıyoruz. Demek
 Dünya kendisinden tüm bir kıtanın demiryollarını işletmesini talep      ki para kötü dersek giyecekler, yiyecekler, yaşadığımız ev de
 ettiğinde Long island'dan lahana nakli yapıyor olabilir. Hak ettiği      kötü demektir.
 kariyer kendisine verildiğinde bakkallık yapıyor olabilir. Ve sonun­        Hayır, kötü olan para değil, parayı çok fazla sevmek
 da ülkedeki tüm yeşil petrol varillerinin iki ismi ve büyük bir şirketi    onu tüm iyiliklerin kaynağından önde t u t m a k t ı r . Bu hata,
 bildirdiği gün gelir." (Dr. John Paxton).                   parayı tanrılaştırmak ve ona t a p m a k t a n kaynaklanır.
   İnsan bir fare kapanını bile diğerlerinden daha iyi yapı­
 yorsa dünya onu bulur çıkarır. Bunu emerson'dan alman şu           ZENGİN OLMAK GÜNAHKÂRLIK MIDIR?
 sözlerle daha iyi açıklayabiliriz:
    "Eğer bir insanın diğerlerinden daha iyi satılık mısırı, odunu,
                                           Bazı zenginler bu zenginliklerini başkalarının sırtından
 tahtası veya domuzları varsa ya da herkesten daha iyi sandalyeler,
                                       elde ettikleri için zenginlik günahkarlık gibi görünüyor ola­
 bıçaklar, eritme kapları veya kilise orgları yapıyorsa, ormanların
                                       bilir. Gerçek şudur ki insan ihtiyaç duyduğu şeylere başkala­
 derinliklerinde dahi yaşıyor olsa tüm zor yollar aşılıp ona ulaşılır.
                                       rını zor duruma düşürmeden, kendi çalışması, çabası ve ak­
 Ve kişi "yasayı" biliyorsa, ıssız bir kulübede de yaşıyor olsa insan­
                                       lıyla sahip olabilir. Tarih zenginliğin eğitime, aile geçmişine,
 lar onu bulur çıkarırlar, insan bir enstrüman çalarak ya da şarkı
                                       ırka, cinse değil, kişisel bilinçliliğe bağlı olduğunu kanıtla­
 söyleyerek, cennete hapsolmuş ruhları sarabiliyorsa; veya peyzaj­
                                       mıştır. Zengin olan insan kendisine ve dostlarına yardımcı
 lar yapıp ilkbaharın ve sonbaharın tüm cazibesini yağlıboyalarıyla
                                       olur ve Hayat'la uyum içerisinde yaşar.
 ifade edebiliyorsa ya da şarkıları veya mısralarıyla insanları rahat­
 latıp sarhoş edebiliyorsa, bu sırrın gizli tutulamayacağı kaçınılmaz
 bir gerçektir, ilk tanık ikinciye söyler ve insanlar beşer, onar, ellişer  CİMRİ VEYA YOKSUL OLMAK BÎR ERDEM MÎDİR?
  kapısına dayanırlar. (Ralph Waldo Emerson'un Günlükleri - Bos­
  ton, 1909).                                   Parayı hor görmenin manevi bir üstünlük olduğunu,
    Sadece beceriksizler ve başarısızlık bilincine sahip olan-       yoksulluğun gerçek bir erdem olduğuna düşünen insanlar

                  110                                   111
vardır. Sanırım bu erdemleri birlikte ele alabiliriz. Belki de       Tanrı'nın iradesi sizin için en iyi ve en doğru olan şeyler yö­
bu yanlış düşünceler, sade ve t u t u m l u bir hayatın gerekliliği­
                                      nündedir. Seçim sizin. Bilincinizde kabullenebildiğiniz her
ne inanan büyük büyükbabalarımız tarafından kafamıza so­
                                      şeye sahip olabilirsiniz. Yoksul olmak bir erdem değildir.
kuldu. İster iki yüz yıl önce ister bugün olsun, kanımca bu
öncülüğün biraz modernleştirilmesi gerekiyor. Yönetici ener­
jimizi boşa h a r c a m a m a k için arzularımızı ve çabalarımızı     VAR OLAN EKONOMİK SİSTEMDE Z E N G İ N OLMAK
                                      OLANAKSIZ MI?
 kesin olarak belirlemeliyiz. Tutumlulukla cimrilik birbirine
 karıştırılmamalı. Kaybetme korkusu ve bu korkunun sonucu
 olan elindekini koruma isteği cimriliği doğurur. Bu yanlışa           Bu düşünce çok eskilere dayanır. Eski Romalılar da ba­
 düşme eğilimi gösterdiğimizde, b u n u n eski düşman korku ol­      şarısızlıklarını buna bağlamışlardı.
 duğunu anlamalıyız. Ne kadar büyük bir erdem olarak görü­           Ekonomik sistemi yermek sizi hiçbir yere ulaştırmaz.
 lürse görülsün, cimrilik kaybetme bilincine dayanır ve sonuç       Neye direnirseniz o da size direnir. Fikir birliğine varırsak
 olarak daha çok kaybedilir. Sahip olduğumuzu akıllıca kul­        hayata uyum sağlarız. Sevgi ve zenginlik birbirini t a m a m ­
 lanmak, onu artırmak için yatırımlar yapmak bir erdemdir;        lar. Dünyanın büyük cimrileri zenginleşir gibi görünürler,
 cimrilik değil.                             ama sevgiyi bulana dek en yoksul insanlar onlardır.
     "Çok şeyim yok, ama bundan gurur duyuyorum!" diyen           Şu an sahip olduğumuz serbest girişim sistemi herkese
 insanlara rastlarız bazen. Yoksulluğun bir erdem olduğunu        kendi zenginlik bilinci ölçüsünde zengin olmak için büyük
 d ü ş ü n m e eğilimi dünyevi zevklerin günahkârlık olduğu ve      fırsatlar sunmaktadır. Bir yaşam yasasından söz ediyoruz;
 bu hayatında zengin olan i n s a n l a n n servetlerinin gelecek     bilinçlilik kazanacak ve hüküm sürecektir. Zenginlik bilinci­
 hayatlarında ellerinden alınacağı teorisinden kaynaklanır.        ne sahip olan insan er ya da geç zengin olacaktır.
 Veya bu dünyada yoksul olan insanların cennette büyük
 mükâfatları garantiledikleri düşünülür. Bu kesinlikle doğru       SİZİN İÇİN İYİ OLANI ALMAYA DEĞER MİSİNİZ?
 değildir. Bilinçlilik c e n n e t t e de sahip olacağımız tek hazine,
 tek gerçektir. Bilinçliliğimiz düşündüğümüzden d a h a uzun
 süre bizimledir. Sonsuzluk çok uzun bir zamandır.               Bazı insanlar zengin olmayı hak etmediklerinizi düşü­
                                      nürler. İnsanlara çok büyük olanaklar s u n u l m u ş t u r , ama
    Yoksullukta hiçbir erdem yoktur. İnsanlar bilmeyerek
                                     onlar değersizlik duygusu yüzünden bu fırsatlara sırt çevir­
 "Tanrı bu güzel eve şimdi sahip olmamı istemedi" gibi sözler
                                     mişlerdir. Bazıları derinlere yerleşmiş bu değersizlik duygu­
 sarf ederler. Bu gerçek değil! Belki o anda siz istemediniz,
                                     su yüzünden gerçekten başarısız olmak isterler. Kendimizi
 belki o ev sizin için uygun değildi. Belki hâlâ sizin için daha
                                     neye bağlarsak, ne olduğumuzu düşünürsek öyle oluruz.
 iyi bir şey vardır. Tanrı'yı suçlamayın. Her şeyi Tanrı'nın
                                     "Ben değersizim" diye düşünmek yerine "Ben sonsuz bir var­
 iradesine bağlayan o eski tuzağa düşmeyin. Tanrı'nın irade­
                                     lığım; Tanrı'nın sureti ve benzeriyim. Hayat en iyiye sahip
 si sizin için, Tanrı'nın doğasıyla, özgürce akıtılan Sevgi ve
                                     olmamı istiyor ve ben de bunu kabul ediyorum. Tüm iyilikle­
 paylaşılan Bollukla uyum içerisinde olmalıdır; bu yüzden        re sahip olmayı hak ediyorum" demeye başlayın.
                  112
                                                    113
   Tanrı'nin çocuğu olarak zengin bir yaşamı ifade edebi­       nizde zenginlik bilinci oluşturmak için gerekli olan beş pren­
lirsiniz. Tanrı'nın sahip olduğu her şey sizindir.            sibi tekrar gözden geçirin:
                                       1. Tanrı'nın sevgisi her yerde mevcuttur ve kişiye, yere
H A Y A T GERÇEKTEN SİZE KARŞI OLABİLİR M İ ?              ve çevreye bağlı değildir.
                                       2. Daireyi silin-sınırları ortadan      kaldırın   ve  sonsuzlu­
    Ö zaman şu eski şehitlik kompleksi var demektir: Haya­      ğun sizinle yaşamasına izin verin.
tın kendisine karşı olduğunu kanıtlamak zorunda olan in­             3. însan  O'nun  sözünü  konuşarak   Sonsuzluğu    bireyleş-
san. Sanırım hepimiz bir zamanlar böyle bir yaklaşım suçu­        tirir.
nu işlemişizdir. Bazen kökü derinde olan bir suç yüzünden             4. Düşünebildiğiniz, inanabildiğiniz   ve   alabildiğiniz  her
gizli bir kendini cezalandırma arzusudur bu. Bazen çektiği­       şey   mutlaka gerçekleşir.
miz acılardan ana babaları, eşleri sorumlu t u t m a , başkaları­       5. Verin ki Hayat da      size geri  versin.   Neden?  Çünkü
nı cezalandırma arzusudur. Bu tuzağa düşen insan kendisi         Hayat tek bir bütündür.
için iyi olanı göremez ve sırf bahtsız olduğunu kanıtlayabil­
                                       Şimdiye kadar diğerlerine zemin hazırlayan beşinci
 mek için iyi bir işi ya da yatırımı reddeder. Bu kapıyı zengin­    prensip için hazır d u r u m a gelmiş olmanız lazım -Verin ki
 liğin yüzüne çarpmaktır. Sakının b u n d a n . Bağışlayın ve u n u ­  hayat da size geri versin! dedi. Meleklerin Tanrısı. Eğer size
 tun.                                  cennetin kapılarını açmıyor ve nimetlerimi yağdırmıyorsam,
    Değersiz olduğunuzu düşünüyorsanız bugünden itiba­        bu onları almak için yeterli yeriniz olmadığındandır. (Malac-
 ren bu süreci tersine çevirin. T ü m güzel şeylerin tadını çıkar­   hi:10).
 maya ve zengin olmaya hakkınız olduğunu düşünmeye başla­
                                        Kendinizi t ü m varlığınızla verebilecek kadar Sınırsız
 yın. Kendini-yönetme sistemini doğru kullanarak siz de
                                     bir K a y n a k t a n beslendiğinizi hissedebiliyor musunuz? Bu
 zengin olabilirsiniz.
                                     ruhsal zenginliğin ve gerçek zenginlik bilincinin ölçüsüdür.
    Söz konusu yanlış inanışlar üzerinde epey uzun durduk;      Öğrendiğimiz her şeyi bu zemin üzerinde uygulamaya koya­
 çünkü bunlar anlaşılıp o r t a d a n kaldırıldığında zenginliğimi­   cağız. Henry F o r d ' u n , J . C . Penny'nin, Andrew Carneige'in,.
 ze engel olacak birçok engeli o r t a d a n kaldırmış oluruz.     Robert La Tovrneau'nun, Colgates'in, George Romney'nin,
     Yanlış inanışlarımızı keşfetmek, onları yok etmenin, or­    Billy Cosper'in bu derece başarılı olmalarının bir rastlantı ol­
 t a d a n kaldırmanın en iyi yoludur. Zenginliği kabullenmemi­     duğunu mu sanıyorsunuz? Hepsinin büyük vericiler olduğu­
 ze engel olan şeylerden k u r t u l m a n ı n en iyi yolu bu yanlış  n u , kazandıklarının % 10'dan % 90'a kadar bir kısmını H a -
 inanışları ortaya çıkarmaktır. Bu yüzden sözünü ettiğim on       yat'a geri verdiklerini göreceksiniz. Özgürce verdik mi Kay­
 bir yanlış inanışı hafife almamanız konusunda ısrar ediyo­       nağa güveniriz ve böylece bilincimizi, özgürce almaya hazır­
 r u m . O n l a r d a n kurtulmaya yemin edin; zihninizde saklı düş­  larız.
 manlardır onlar.
   Onlarla işinizi bitirip uzaklaşıp gitmelerine izin verdiği-

                 114                                   115
G E R Ç E K ZENGİNLİK İÇİN MEDİTASYON
                                                     çalışan Sessiz bir Ortağım var.   O  içimde  ve günün  her anın­
                                                     da  benimle birlikte çalışıyor.
    Asıl z e n g i n l i k r u h s a l d ı r ; t ü m iyiliğin T e k K a y n a ğ ı ' n ı n
                                                         Geçmişle ilgili pişmanlıklarım,  şu  an için korkularım,
varlığından h a b e r d a r o l m a k t a n kaynaklanan iç güvene ve
                                                     gelecek için endişem yok.   Sınırsız bir Güç tarafından korunu­
r u h s a l bilinçliliğin d e r e c e s i n e b a ğ l ı d ı r . Asıl z e n g i n l i k Varlı­
                                                     yorum; İlahi Zekâ   tarafından yönlendiriliyorum  ve Seven bir
ğın b i l i n c i n d e o l u n d u ğ u n u y a n s ı t ı r ; h a y a t ş a r t l a n n d a n y a d a
                                                     Varlık'tan güç alıyorum.   Her şey Mükemmel ve ben şükran
insanların düşüncelerinden etkilenmez.
                                                     doluyum.
    G i t t i ğ i m i z h e r y e r e b i z i m l e gelen v e b a ş a r ı s ı z h k n e d i r
b i l m e y e n K a y n a k , i ç i m i z d e k i Bilge, bizim s t o ğ u m u z d u r . İşte
bak,    dünyanın    sonuna   kadar  her an    seninleyim.      Stok    insan­
l a r a a i t bir şey gibi g ö r ü n e b i l i r . G e r ç e k t e h i ç b i r k a n a l a bağlı
d e ğ i l d i r . Bir k a p ı k a p a n ı r s a bir diğeri açılır. Ş i m d i s t o ğ u m u -
z u s ı n ı r l a m a k t a n v a z g e ç e l i m . O n u n sonsuz bir K a y n a k ' t a n
geldiğini u n u t m a y ı n .


KENDİNİZ İÇİN BİLİN:


    İçimdeki      Bilge   benim    stoğum,     asla   bitmeyen      doğru
ilham,    üretici fikir     ve rehberlik   Kaynağım.     Bu    ilhamı   ve  reh­
berliği,    ihtiyacım   olanı   ve  fazlasını   sunmak     üzere   serbest   bı­
rakıyorum.


    KENDİNİ-YÖNETME


    Ben     zenginim.    (Bunu   yüzlerce   defa,    bilinçaltınıza     yerle-
şinceye    kadar    düşünün).     Yoksulluk    ve   kaybetme      düşüncesine
asla   yer   vermem.
     Sınırsız    Kaynak,     ihtiyaç    duyduğumdan        fazlasıyla    do­
nattı    beni.
     İhtiyaç    duyduğumda       bana    doğru    fikirler   gelir.    Doğru
Zaman'da      doğru     kararlar   veririm.
     Asla   yalnız   değilim.     Yaptığım   her   şeyde    benimle   birlikte

                        116
                                                                     17
                                  Sonunda kontratı bitti ve Los Angeles'a geri döndü.
                                     Bir akşam üzeri 5.45'de Las Vegas'taki aynı otelden t e ­
                                  lefon geldi; programın yıldızı Debbie Reynolds'un hasta oldu­
                                  ğu, onun yerine 8.30'da büyük sahneye çıkması gerektiği
               11
                                  söylendi. "Orada olacağım" diye yanıtladı. Telefon geldiğinde
                                  saat altıya geliyordu ve Hollywood'daydı. Çabucak işlerini
                                  halletmeye çalıştı. Önce kuaförünü aradı ve kendisini havaa­
 İŞLER KÖTÜ GİTTİĞİNDE NE YAPMALI                 lanında karşılamasını istedi. Evini arayıp valizlerini hazırla­
                                  malarını, gelip alacağını söyledi; programda kendisine piya­
                                  noda eşlik edecek müzisyeni aradı ve d u r u m u bildirdi.
                                  Kısacık sürede her şeyi ayarlamıştı. Ancak hava alanına git­
Bugün,  ördüğümüz kader ağına şekil  veriyoruz.
                                  tiğinde Las Vegas'a t ü m uçak seferlerinin fırtına yüzünden
                          WHITTIER
                                  iptal edildiğini öğrendi. Birkaç dakika olduğu yerde kalakal­
                                  dı. D u a ettiğini söylemedi röportaj sırasında, ama eminim et­
   Hepimizin hayatında her şeyin kötüye gittiği zamanlar     miştir. Bir yolunu bulup oraya gideceğinden emindi ve asıl
vardır; plânlar ters gider, umutla beklenen kârlar gerçekleş­   bu düşüncenin kendisi bir duaydı. Az sonra Bonanza Hava
mez, hastalık ve kazalar günlük hayatın akışını aksatır.     Yolları'ndan bir görevli, bir uçak kaldıracaklarını bildirdi.
Böyle zamanlarda hepimiz dayanacak bir şeyler ararız, güve­    Uçağa bindiler. Kay hâlâ huzursuzdu. Bagajının uçakta ol­
nebileceğimiz iç kaynaklar bulmaya çalışırız.           duğunu düşünüyordu. Kuaförü onun arkasına oturdu ve sa­
   Geçen gün radyoda Kay Stevens'la yapılan bir röportajı    çını yapmaya başladı. Sonra hostes geldi ve uçağın Las
dinledim. Şimdi, Kay Stevens'ı tanımıyorum, a m a tanımak     Vegas'a fırtınada güvenli bir iniş yapabilmesi için fazla ağır­
isterdim. Hepimizin tanımak isteyeceği tipte biri bu kadın.    lık olmaması gerektiğini, bu yüzden bavulların uçağa alın­
Hikâyesi de çok ilgimi çekti. Kay Stevens bir şarkıcı. Röpor­   madığını bildirdi.
tajda, d a h a önce Las Vegas'taki büyük otellerden birinde       Elbiseleri, müzik aleti, güzel tuvaleti hava alanında
salon programları yaptığını söyledi. Büyük yıldızların prog­   kalmıştı; büyük salona girdiğinde olması gerektiği görüntü­
ram yaptığı büyük salonda sahneye çıkma şansına sahip ola­    yü sağlayacak hiçbir şeyi yoktu. Evet, her şey kötü gidiyor­
cağı günün hayalini kuruyormuş bir yandan da. H e r gece     du, a m a bu onu yıldırmadı. Birden uzanıp uçak t u t a n yolcu­
 kendi programını bitirdikten sonra büyük salonun temizlen­    lar için hazırlanmış kesekâğıdını aldı, çantasından bir kalem
 mesini bekliyor, sonra da sahneye çıkıp şarkı söylüyordu.    çıkardı ve söyleyebileceği şarkılarla ilgili bir program hazır­
 Dinleyicileri temizlikçilerdi ve onu dinlemekten hoşlanıyor­   lamaya başladı. Las Vegas'a 8.15 civarında vardılar. Polis re­
 lardı, o da onlardan hoşlanıyordu tabii. H e r gece sesi büyük  fakatindeki bir araba onu bekliyordu. Çabucak otele götür­
 salonu doldururken o da, salonun insanlarla dolu olduğunu    düler onu ve oraya vardıklarında "Senin sıran!" dediler. îşte
 hayal ediyordu. Programın yıldızı olduğunu düşlüyordu h e p .  oradaydı, saçında bigudiler, program için giyinmemiş. Siz ne

               118                               119
yapardınız? Aslında söyleyecek fazla bir şeyi yoktu. Plânları         işbirliği yapar, her şey iyi için birlikte çalışır. Kay hayatın
bir anda değişmişti.                             kendisi vasıtasıyla akıp gitmesine izin verdi, plânlarındaki
   Röportajı dinlerken bir yandan da düşünüyordum. Evet          değişikliği güzellikle kabullendi ve herkes m e m n u n kaldı.
başımıza ne geldiği değil, ona nasıl tepki gösterdiğimizdi          H a t t a , program öylesine beğenildi ki bunu her programda
önemli olan. Hayatın sorunlarını nasıl karşılamaliyız? Karşı­         tekrarlaması istendi. Hit oldu, çünkü panik yapmadı, egosu­
laştığımız problemlerden ders alıyor muyuz? Hepsinden             nun ortaya çıkmasına izin vermedi. Hayatla birlikte aktı ve
önemlisi, Tanrı'ya ve kendimize güvenimizi oluşturmaya yar­          hayat ona güzel bir şekilde karşılık verdi. Kötü gidiyormuş
dımcı oluyorlar mı? İşler yolunda gitmediği zamanlar kendi          gibi görünen şeyler gerektiği gibi karşılanırsa pekâlâ tebdil-i
kendime şu telkinde b u l u n u r u m . Bu her d u r u m a uyar. İçim­    kıyafet etmiş nimetlere dönüşebilirler.
deki çok güçlü Tanrı'nın Mükemmellik derecesinde doğru ka­
rarlarına engel olabilecek hiç kimse, hiçbir yer, hiçbir şart ve       NİMET YA DA BELA
durum   yoktur.
    Kay Stevens biliyordu ki gerçek benliğini ortaya koyma­
                                          Başka biri aynı dersi başka bir şekilde verdi bana. Bu
sını engelleyebilecek hiçbir şey yoktu. Sahneye çıktı, orkest­
                                       bir iş kurmak için on beş yılını harcamış bir adamdı. Sıkı ça­
ra şefine gitti ve "İşte n u m a r a l a r ı m " dedi ve üzerinde n u m a ­
                                       lışan, gayretli, sebatlı bir insandı. Ve ekspres otoyol açıldı.
ralar yazılı kahverengi kesekâğıdını uzattı. Programa baş­
                                       Yol açıldığında artık onun iş yeri sapa yerde kalmıştı, işler
ladılar. Birkaç parçadan sonra piyanistin yanına oturdu ve o
                                       birden değişiverdi, işler bir gün yolunda giderken, ertesi gün
çalarken şarkı söylemeye başladı; bu arada kuaför de saçın-
                                       tek bir müşteri bile gelmiyordu. "Ne yapmalıyım? Her şey
daki bigudileri çıkarmaya başladı. Kay de sonunda hepsini
                                       kötü gidiyor" dedi bana. Plânlarının bozulduğunu anlatmaya
birden seyircilere doğru fırlattı. Orada dokuz yüz kişi oldu­         çalışıyordu.
ğunu ve hiçbirinin parasını geri istemediğini söylüyordu rö­
 portajda. Herkes m e m n u n kalmıştı. Neden? Farklıydı, alışıl­         "işi ilk kurduğunda nasıl başarılı oldun?" diye sordum.
 mışın dışındaydı; gerçek benliğinin ifadesiydi, insanlar işin           "Şey" dedi, "Sahip olduğum tüm deha ve yaratıcılığımı
 gösterişini değil özünü hissettiler ve bu cesur şarkıcıyla iş­        kullandım. F a k a t bunu bir kez yaptım. Nasıl tekrarlayabili­
 birliği yaptılar. Onu sevdiler.                       rim?"
                                          "Aynı sorunu yaşayan birisi sana gelseydi ne derdin?"
 HER ŞEY İŞBİRLİĞİ YAPAR                           diye sordum.
                                          Uzunca bir süre düşündü ve gülümsedi. "Şey" dedi, "Ko­
    Aziz Paul Tanrı'yı (iyiliği) sevenler için iyi olan her şey      nuşmalarınızdan birinde yapılması gerekeni yapmak için içi­
 işbirliği yapar demiş. Kendi içimizdeki ve birbirimizin için­        mizdeki Güce her an inanmamız, güvenmemiz gerektiğini
 deki iyiliği sevdiğimiz zaman, iyiyi karşımıza çıktığında ta­        söylemiştiniz. Bize küçük bir şiir verdiğinizi hatırlıyorum.
 nır, anlarız. Başka birisi hayatın kendisini onda spontan bir        Şöyle bir şeydi: "Hayat yardalarla zor, inçlerle kolaydır..."
 biçimde ifadesine izin verdiğinde iyiyi tanırız. Herkes iyi için       Doğru yanıtları bulacağımı bilir ve buna inanırsam bulabili-

                  120                                  121
rim. İşimde büyük kayıplarım olduğunu varsayalım, ama      meye çalıştı, ama çok geçmeden vazgeçti. Kaymağın içinde
kaybettiğim sadece para. Ailem, sağlığım ve içimdeki Güç    nefes alamadı ve boğuldu. Öbür kurbağa ise bir yolunu bu­
her an yanımda."                        lup kovadan çıkacağını biliyordu. Boğulan arkadaşını seyre­
  "Evet" dedim. "Hâlâ deha ve yaratıcılık sahibisin, Tanrı'  derken, "Bu benim başıma gelmeyecek!" dedi kendi kendisi­
nin mükemmel Hayatını hâlâ ifade edebilirsin."         ne. Sonra ön ayaklarını kovanın kenarına yerleştirdi ve arka
                                ayaklarını çırpmaya başladı. Kısa zamanda altında bir tere­
   İşler her ters gittiğinde Gerçeği kanıtlama ve hayatı­
                                yağı tabakası oluştu. Altındaki adayı hisseder hissetmez dı­
mızdaki Gücü gösterme fırsatına sahip oluruz. İnsanlar so­
                                şarıya atladı. Bu işin üstesinden gelmenin bir yolu olduğunu
runlarını anlatmaya geldiğinde İsa hiçbir zaman şaşırmazdı.
                                biliyordu ve haklı çıktı. Mücadeleyi göze aldı ve kazandı.
Doğuştan kör olan bir adama şifa verdiğinde havariler, "Ki­
                                Evet ne olduğu değil, nasıl tepki gösterdiğimiz önemlidir.
min günahı yüzünden bu adam kör doğdu, kendisinin mi
yoksa anne-babasının mı?" diye sordular. Kimse günah işle­
medi, Tanrı'nın gücü onunla ortaya koyulmalıydı, dedi İsa.   DANIEL SORUNUN ÜSTESİNDEN GELDİ
Deuteronomy'de de dendiği gibi, Bela nimete dönüştü, çünkü
Tanrı sizleri seviyor.                         Aslan inindeki Daniel'in hikâyesi klasik bir örnektir.
    Arkadaşım bunu kanıtladı. Sahip olduğu deha ve yara­   Daniel, Kral Darius'a çok yakındı. Darius ona saygı duyuyor­
tıcılığı kullanarak başka bir yerde başka bir iş kurdu. Bugün  du ve sarayında yüksek bir konuma getirmişti. Sadece Kral
eskisinden on kat daha fazla para kazanıyor. Expres otomo­    onun üstündeydi. Bu saraydaki diğer insanların onu kıskan­
bil yolu tebdil-i kıyafet etmiş bir nimete dönüştü. Problemi   malarına neden oldu. Daniel'i tuzağa düşürmenin yollarını
olumlu, yapıcı bir şekilde karşılamasaydı böyle olmayacaktı.   aramaya başladılar. Kraldan başka bir tanrıya tapanların
Hayatın kendisine karşı olduğunu düşünüp yenilgiyi kabul­    bir aslan inine atılarak cezalandırılması yasasını Darius'a
lenmedi. Hayat bizimleyse kim bize karşı olabilir. Hayat her  kabul ettirdiler. Kral arkadaşına nasıl bir kötülük yaptığı­
zaman bizimledir.                        nın farkında değildi. İnsanların kendisini övmek, ona t a p ­
   Var olan koşullara neyin neden olduğu gerçekten önem­   mak istediklerini düşünüyordu sadece. Bu egosuna hitap
li değil. Samanlık yanıyorsa yangını neyin başlattığının ne   ediyordu. Yasa uygulamaya konulur konulmaz düşmanları
önemi var. Sorulması gereken soru, "Yangını söndürmek için   Daniel'i yakın takibe aldılar. Daniel doğal olarak kendi t a n ­
ne yapmalıyım?" olmalı.                     rısına ibadet ediyordu. Kralın başka seçeneği yoktu. Gere­
                                ken saygıyı ve sevgiyi göstermesine rağmen aslan inine gön­
                                derdi onu. F a k a t emrini verirken "Sürekli hizmet ettiğin
 HER ZAMAN BİR ÇIKIŞ YOLU VARDIR                Tanrın seni kurtaracaktır" dedi. Sonra sarayına döndü ve ge­
                                ceyi oruç t u t a r a k geçirdi. Sabah erkenden arkadaşının ne
   Kaymak kovasına düşen iki küçük kurbağanın hikâ­     d u r u m d a olduğunu görmeye gitti. İncil'de kralın acıklı bir
 yesini çok severim. Kurbağalardan biri korkuyla doluydu ve   sesle Daniel'e şöyle seslendiği yazar: "Daniel, yaşayan Tanrı'
 derin bir aşağılık duygusuna sahipti. Kaymağın içinde yüz-   nın hizmetkârı, sürekli hizmet ettiğin Tanrın seni aslanlar-

               122                              123
dan kurtarabildi mi?" Ve Daniel'in "Sevgili Kral, sonsuza dek    na söylemiyorsun?" dedi.
yaşa. Tanrım meleğini gönderip aslanların ağzını kilitledi,
                                     "Bak" dedi Bill, "karımı bu işe karıştırma, sandviçimi
bana dokunamadılar bile" dediğini duyduğunda sevincinden
                                   kendim hazırlıyorum!"
ne yapacağını bilemedi Kral Darius.
                                     Biraz saçma bir hikâye, kabul ediyorum, ama bazen
   Bir aslan inine atılsaydık neler hissederdik acaba? Ken­
                                   aptal bir hikâye gerçeği ortaya koyabilir. Merak ediyorum
dimize yeterince güvenebilir miydik, yoksa "Pes ediyorum,
                                   kaçımız artık katlanamadığı şeylerden sırf yapabileceği baş­
her şey benim aleyhime" mi derdik? Daniel kralın da düşün­
                                   ka bir şey olmadığını düşündüğünden dolayı kurtulamıyor.
düğü gibi olayın üstesinden gelmeyi başardı, incil'de sözü
                                   Kendimiz için ne çeşit "sandviçler" hazırlıyoruz?
edilen "Melekler", hizmetimizdeki Yüce îlham'ı temsil eder­
ler, tçimizdeki Mükemmel Gücün varlığına güvenirsek başı­
                                   NEDEN BİRİ BAŞARILI OLURKEN BİR BAŞKASI
mıza hiçbir kötülük gelemez.
                                   BAŞARISIZLIĞA UĞRAR

KADERİNİZİN   EFENDİSİSİNİZ
                                      E m m e t Fox'un "Yapıcı Düşünce Yoluyla Elde Edilen
                                  G ü ç " adlı kitabında şöyle bir bölüm var:
  Kadere inanır mısınız? Hayat oyununda bir piyon oldu­
ğunuza, ne yaparsanız yapın başarısızlığa m a h k û m olduğu­
nuza mı inanıyorsunuz? Yaşadığınız hayat size doyum sağla­         Şans diye bir şey yoktur. Hiçbir şey şans eseri olmaz. İyi ya
mamasına karşın koşulları değiştirmenin olanaksız olduğu­      da kötü, yaşadığınız her şey değişmeyen, kaçınılmaz yasanın bir
nu mu düşünüyorsunuz?                        sonucudur. Ve o yasayı yöneten de yalnızca sizsiniz. Hiç kimse
                                  size hiçbir zarar veremez, fakat çoğu zaman öyle görünür. Bilinçli
   Bu çeşit düşünceler bana öğle yemeklerini her gün bir­
                                  ya da bilinçsiz olarak bugünkü arzu ettiğiniz ya da etmediğiniz ko­
likte yiyen iki yapı işçisinin, Bill ve Mack'ın hikâyesini hatır­
                                  şulları siz hazırladınız ve sonuç fiziksel sağlığınıza ya da bugünkü
latır. Her gün saat tam on ikide yapımı devam eden binanın
                                  durumunuza yansıdı. Siz, yalnızca siz bunları ısmarladınız ve tes­
gölgesinde oturup yemek kutularını açarlardı. Bir pazartesi
                                  lim aldınız. Kendiniz ve hayat hakkında yanlış düşünmeye devam
günü Bill dikkatle sandviçini çıkardı ve içinde ne olduğuna     ettiğiniz sürece aynı güçlüklerle karşılaşmaya devam edeceksiniz.
baktı.                               Her tohumun kendi cinsinden meyve vermesi kaçınılmazdır ve d ü ­
   "Yine fıstık ezmesi!" dedi tiksinerek.            şünce de kaderin tohumudur.
   Mack hiçbir yorum yapmadan sandviçini yemeye koyul­
du.
                                     D u r u p bunun üzerinde bir süre düşünelim. Yaşadığınız
   Salı günü Bill yine sandviçini araladı ve daha büyük bir   sorunlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
kızgınlıkla "Yine fıstık ezmesi..." dedi.
                                    Bir adam hastayken diğeri neden sağlıklı? Bir adam iyi
   Çarşamba günü aynı sahne tekrarlanınca Mack daha       düzenlenmiş cazip bir evde yaşarken neden diğeri gecekondu
fazla dayanamadı: "Fıstık ezmesini sevmiyorsan neden karı-     mahallesinin kederli havasıyla yüz yüze geliyor?

                124                                 125
   Bazıları bu farklılıklardan ırk ayrımını sorumlu t u t u ­      rın ve hayatın bana karşı olduğunu düşündüğümü kabul edi­
yorlar, ama azınlıklardan olup da iyi maaş alan ve lüks bir        yorum. Belki yanlış tohumlar ektim. Ama onları nasıl kazıp
yaşam süren birçok insan tanıyorum. Bazıları başarabiliyor-        çıkaracağım ve yeniden başlayacağım."
larsa diğerleri neden başaramasınlar?                      İşte bu harika! Yapabileceğiniz bir şey var. Bugünden
   Bazıları çok popüler olurken neden aynı geçmişe ve          başlayarak gerçekten yaşamak istediğiniz hayatı yaratmaya
özelliklere sahip diğerleri hor görülüp dışlanırlar? Bir sürü       koyulabilirsiniz. Hiçbir şey size karşı değil. Tüm Yaşam hiz­
iyi insanın neden mutsuz ve bunalımda olduğunu hiç düşün­         metinizde.
dünüz mü? Birçok zeki entelektüel, neden mutsuz bir aile ya­
şamına ve doyumsuz kişisel ilişkilere sahiptir? Bilgi güçse
                                      KADERİN MERHAMETİNE BAĞLI DEĞİLİZ
neden bütün üniversite mezunları mutlu ve başarılı değiller?
Bugün bir eğitim tanrısı yaratmak eğilimindeyiz. Eğitim
t ü m hastalıkların şifası olmuş. Ama gerçekte öyle mi? Ger­          Olay şu, çok azımız kendimizi ve kaderimize yön ver­
çek şudur ki bazı üniversite mezunu insanlar herkese eşit         mekteki rolümüzü gerçekten biliyoruz. İnsanın hayatındaki
şans sağlayan bugünkü sistemi mutsuzca protesto ederler­         en önemli a n , kaderin m e r h a m e t i n e bağlı olmadığını, düşün­
ken, eğitimsiz ya da kendi kendini eğitmiş birçok insan başa­       celerinin, hayatın özünün sürekli onun içine akıtıldığı bir
 rının sırrını bulmuş görünüyor ve zengin bir yaşam sürüyor.       kalıp olduğunu anladığı andır. Gerçek şu, inandığımız, ka­
                                     bullendiğimiz ve güvenle beklediğimiz her şeye sahip oluruz.
                                     Bu hayat tarafından doldurulmak üzere elimizde tuttuğu­
TÜM Y A Ş A M SİZİN HİZMETİNİZDE                     muz kalıptır.
                                        Bu büyük yaşam yasasını açıklamanın birçok yolu var.
    Burada bir sır mı var acaba? Evet! Hayat aynasının
                                     Bu ektiğini biçmek, neden-sonuç ve benzer benzerini çeker
önüne konan her şeyin bize geri yansıyacağını söyleyen bir        yasaları olarak da adlandırılabilir.
yaşam yasası vardır; her sonuç için bir neden, her aksiyon
için bir reaksiyon vardır; hayat toprağına ekilen her düşünce
                                     ZİHİNSEL EŞİTLİKLER
tohumu düşüncenin çeşidine göre meyve verir. Her şey kendi
t ü r ü n ü tekrar üretir. Havuç t o h u m u n d a n t u r p olmayacağı
gibi başarısızlık düşüncesinin ürünü de başarı olamaz. Ken­            Edison başarısızlığı kabullenmeyi reddetti. Ampulü ça­
dimiz hakkındaki inancımız, kaderimizi belirler. Dünya ken­        lıştırmak için binlerce yol denedikten sonra: "Çalıştırama-
di değerlendirmemize göre muamele eder bize; ama d a h a         manın binlerce yolunu keşfettik" dedi. Bildiğiniz gibi sonun­
önemlisi; yaşam yasası, sahip olabileceğimize inandığımız,        da başardı. Edison başarının zihinsel eşitliğine sahipti. Ba­
kendimiz için kabullenebildiğimiz her şeyi şaşmaz bir doğru­       şarısızlığı kabullenmeyi reddetti. Zihinsel eşitlikler düşünce
 lukla bize geri verir -ne eksik ne de fazla.                'mosferi oluşturan düşünce gruplarıdır. William J a m e s
   "Pekâlâ" diyorsunuz "Doğru olduğunu varsayalım. Ne          " H e r düşünce sonuca ulaştıran bir motordur" demiştir. D ü ­
 yapmam gerekiyor şimdi? Hayat boyu yenildiğimi ve insanla-        şünce atmosferi ona şekil veren aksiyonu kendisine çeker.

                 126                                   127
                                      Bütün teori, görünen ve görünmeyenin tek ve aynı oldu­
   Şimdiye kadar hastalık, umutsuzluk, sefalet ve başarı­     ğunu varsaymaya dayanıyor. Einstein bilimsel bir dille, küt­
sızlık için zihinsel eşitlikler kurmuşsak, gelin bunlan tersine    leyle enerjinin eşit ve birbirine dönüşebilir olduğunu söyledi.
çevirelim. Başarılı bir yaşam sağlayacak olumlu zihinsel eşit­    Burada düşünce enerjidir ve düşüncenin etkisi hayatımızda
likler kullanma fikri üzerinde çalışalım. Kendi hayatımızı      kütle ya da dışsal şekillenmeyi yaratır. Düşünce ve madde­
kendimiz kurarız, ama bazen yarattığımız zihinsel imajlar,      nin farklı şeyler olmadığını söyleyen Spinoza da aynı şeyi
yaşamak istediğimiz şeylerden çok uzak olur.             söylüyordu. Phineas P a r k h u r s t Quimby de, "Düşünce çözül­
                                   müş madde, madde ise şekillenmiş düşüncedir" derken aynı
YANLIŞ İMAJLARI İYİLERİYLE DEĞİŞTİRMEK                teoriyi vurguluyordu.
                                      Başka bir deyişle, yaşamın birliğinden söz ediyoruz.
   Kendimiz için oluşturduğumuz yanlış imajları nasıl de­     Düşünce ve madde birdir; her şey bir olduğu için aslında
ğiştirebiliriz? Gerçekten çok basittir bu. Eski imajı silip yeni­   madde yoktur; görünen ve görünmeyen enerjiden oluşmakta­
sini oluşturmak konsunda biraz ısrarlı davranmamızı gerek­      dır her şey. îçsel ve dışsal görüntü bir ve aynıdır. Dışarıdaki
tirir o kadar. Projektörün diyasını değiştirirsek başarabiliriz   içeridekini yansıtır. Buna, dışarıdaki içeridekinin görünen
bunu. Bundaki başarımızı, eski imajı yenisiyle değiştirmek      bölümüdür de diyebiliriz, "içerdeki neyse dışarıdaki de odur"
için gereken güce sahip olup olmamamız belirler. Örneğin,      diyor Hermes. Bazıları da "Beden ruhun görünen bölümü­
korku ve endişe imajına sahipsek, bunlari yeni ve olumlu bir     dür" derler, içerideki resmi değiştirdik mi dışarıdaki de de­
yaklaşım geliştirerek nötralize edebiliriz. Korkunun kayr      ğişmek zorunda; çünkü devam etmesi için bir neden kalmaz.
cehalettir ve cehalet ışığa teslim olur. Karanlık ışığa dönüse-   Gücünü elinden almış oluruz. Dışarıdaki direnemez, çünkü o
mez. Işık karanlıkla mücadele etmek zorunda değildir. Işık     sadece içeridekinin yansımasıdır. Projektördeki diyanın per­
yakıldığında karanlık kaybolur. Karanlık gibi cehalet de güç­    dedeki resmi belirlemesi gibi, düşünce de yaşadığımız sonuç­
süzdür. Kendimizle ilgili olumlu imajı oluşturduğumuz an,      lan üretir. Dışarıdaki, belirleyici sebebin gölgesidir; yani
hayat onları bizim için üretmek üzere harekete geçer. Demek     onu üreten düşüncenin. Bunun ne demek olduğunu anlıyor
ki, sahip olduğumuz imajdan hoşlanmıyorsak onu hemen de­      musunuz? Düşünceyi ve böylece yaşadıklarımızı değiştirecek
ğiştirmeye başlayabiliriz.                     güce sahibiz. Düşüncelerimizi değiştirerek hayat için yeni
                                  bir kalıp hazırlamış oluruz. Ardından deneyimler yaşanır ve
                                  bu da yeniden düşünce üretir.
DÜŞÜNCE MADDEYE HAKİMDİR

                                  BÜYÜK ARMAĞAN KULLANILMAK ÜZERE
   Kendini-yönetmeyi bir yaşam tarzı olarak anlamanız       BİZİ BEKLİYOR
çok önemlidir. Yeni kavramı gözümüzde canlandırıp kabulle­
nir ve inanırsak hayatımız değişir ve uzun zamandır kurtul­
                                    Şairin dediği gibi, "kaderimizin efendisiyiz." Büyük ar­
mak istediğimiz başarisızlıkları ardımızda bırakabileceğimi­
                                  mağan kullanılmak üzere bizi bekliyor. Kendini-yönetme yo-
zi görürüz.
                                                129
               128
                                   bizim için var olduğunu, hiçbir şeyin bizim için imkânsız ol­
luyla kullandığımız Güç bize sonradan dağıtılmıyor, o zaten
bizde mevcuttur. Başımıza çok küçük iyiliklerin geleceğine      madığını, hiçbir şeyin gerçek olamayacak kadar ulaşılamaz
inanırsak, gerçekten de küçük iyilikler yaşarız; çünkü kendi­     olmadığını bilerek yüce mirasımızı kabullenelim.
miz için kabullenebildiklerimizi deneyimleriz sadece. Göle su
 almaya gitmek gibidir bu. Suyla doldurmak için yanımıza       HİÇBİR ŞEY İÇİMİZDEKİ           MÜKEMMELLİK
 fincan mı yoksa kova mı alacağız? Göl aldırmaz, o bizim için     DERECESİNDEKİ DOĞRU HAREKETE ENGEL OLAMAZ
 oradadır. Aynı şekilde iyilik bolluğundan dilediğimiz kadar
 yararlanabileceğimize inanırsak, hayatın her alanında iyilik­       İşler ters gidiyormuş gibi görünebilir. Plânlarımız deği­
 le karşılaşırız. Evet, artık hayattan yakınmaktan vazgeçip     şebilir, ama içimizdeki Ruh açısından hiçbir şey ters gitmez;
 bizi bekleyen sonsuz iyiliklerden yararlanmanın zamanıdır.     bulunduğumuz her yerde bizimle olan Güç'e hiçbir şey ola­
   Yalnızca iyiliğimizden ayrı olduğumuz inancı bizi arzu­    maz. Ne olabileceğinin, insanların düşüncelerinin hiç önemi
ladığımız iyiden uzak t u t a r . Ayrılık imajını yarattığımız an­  yok; yalnızca tek bir Güç vardır ve bu Güç dün, bugün ve
da iyiden ayrı düşmeye neden olmuş oluruz. Bunun nasıl iş­      sonsuza dek aynı Güç olarak kalacaktır. İçimizdeki Tanrı'
lediğini görelim. Başka birinin başarısını kıskandığımız an­     nın Mükemmel doğru hareketine hiçbir şey engel olamaz.
da aklımızda bir ayrılık imajı oluşturmuş oluyoruz; çünkü "O     Bunu bilirsek, ters gidiyormuş gibi görünen işler ve şartlar
başarılı, ben başarısızım" fikrini kabul etmiş oluyoruz. Bu şe­   nimete dönüşebilir. İşler ters gitti mi içimizde, çevremizde,
 kilde düşüncelerimize kendimizle ilgili başarısızlık imajı sok­   her yerde Mevcut Güce inanmak gerekir.
 muş oluruz. Başka birinin sahip olduklarında gözümüz oldu­        Yaşamın Yüce Yasası'na tüm kalbinizle, tüm duyguları­
 ğunu varsayalım. Eksiklik imajı yaratmış olmuyor muyuz?       nızla güvenin. Sınırsız iyilik yasasına güvenin ve bilin ki o
 "Onun var benim yok" diyoruz. Başkasının başarısı gücümü­      sizi zaferden zafere götürecek yolda öncülük edecektir.
 ze gittiğinde eksiklik duygusuna ağırlık veririz, başarılı ol­
 madığımız fikrini yaratırız. Sınırsız stok orada, tıpkı gölün       KENDİNİ-YÖNETME
 fincan mı, kova mı, varil mi getireceğimizi görmek için bekle­
 diği gibi. Kendisini bize dökmeye ve istediğimizi ve alabilece­
                                      Hiçbir   şey  bana   karşı  değil.   Tüm      hayat   hizmetimde.
 ğimizden fazlasını vermeye hazır. Bu bolluktan kendimizi
 mahrum ediyoruz.                             Her problemin     bir   çözümü   var     ve   bu   çözüm   her  zaman
                                   içimde  yatmakta.
   Eski olumsuz, eksiklik ve başarısızlık düşüncelerinden
                                      Karşılaştığım   güçlük   ne   olursa     olsun,   onun    içindeki  ni­
 sıyrılıp bol başarının zihinsel eşitliğini oluşturma zamanıdır
                                   meti  bulur,   daha   iyi  daha güçlü     bir   insan   olurum.
 şimdi.
                                      Hiçbir şey     beni yenemez,     çünkü       biliyorum   ki   hiçbir  şey
    Kendini reddetme, yetersizlik ve başarısızlık düşüncele­
                                   içimdeki  Gücü     yenemez.
 riyle işinizin şu anda bittiği konusunda anlaşalım. Onun ye­
                                      İçimdeki   Zekâ'yı    çağırarak     daha     üretken   bir   hayat   ha­
 rine, hiçbir şeyin bize karşı olmadığı bir Sevgi atmosferinde
                                   zırlıyorum.
 var olan En Yüce'nin çocukları olduğumuzu, tüm hayatın

                130
                                                         131
                                                  a n l a m a k için b i l i n ç a l t ı n ı n z a m a n - y e r ilişkilerinin ve farklı­
                                                  l ı k l a r ı n ı n b u l u n m a d ı ğ ı M u t l a k ' ı n a l a n ı n d a çalıştığını a n l a ­
                      12                           m a m ı z gerekiyor. Z a m a n ı a n l a y a b i l m e m i z için z a m a n ı n u z a ­
                                                 y a bağlı o l d u ğ u n u a n l a m a m ı z g e r e k i y o r . U z a y ö l ç ü d ü r . Z a ­
                                                 m a n ı uzay s a y e s i n d e ölçebiliyoruz; z a m a n bir n e s n e n i n uzay­
                                                 d a k i bir n o k t a d a n b a ş k a bir n o k t a y a geçtiği a r a l ı k t ı r . Z a m a n
         ZAMANIN E F E N D İ S İ OLUN
                                                 aralığı o l a r a k d ü ş ü n d ü ğ ü m ü z b u d u r . Z a m a n v e uzay kav­
                                                 r a m l a r ı birbiri için gereklidir; biri d i ğ e r i n i n göreceli değeri­
                                                 n e bağlıdır.     Z a m a n l a ilgili gerçeği      anladığımızda      zamanın
  Geçmiş    ve gelecek yoktur; yalnızca       sonsuz   bir Şimdi    vardır.   efendisi    olabiliriz.
                                ABRAHAM COWLEY

                                                 BİLİNÇ, ZAMANI NASIL KULLANIR
    Z a m a n ı n kölesi m i s i n i z ? B u s a b a h s a a t i n i z i k u r d u n u z
m u ? O n d a n beri k a ç kez s a a t e b a k t ı n ı z ? " K a l k m a z a m a n ı "
                                                     Bilinç h e r z a m a n i n s a n y a r g ı l a r ı n a göre m a n t ı k y ü r ü ­
d e d i n i z . " K a h v a l t ı z a m a n ı . Acele e t m e l i ve işe g i t m e l i y i m ;
                                                 t ü r ve k a r ş ı l a ş t ı r ı r . Bilinç h e r şeyi geçmiş d e n e y i m l e r e bağ­
böylece acele edip k a h v e m o l a s ı n a yetişebilirim v e z a m a n ı n ­          l a y a r a k göreceli   düzeyde     değerlendirir.      Sürekli    olarak   beş
da geriye d ö n ü p bu kez t e k r a r öğle yemeği için acele e t m e l i ­           d u y u m u z a göre k a r ş ı l a ş t ı r m a y a p a r a k h a y a t ı n bir b ö l ü m ü n ü
y i m , s o n r a r a n d e v u m a y e t i ş m e k için acele e t m e l i y i m . " Ve     diğerlerine bağlarız. Z a m a n p r o g r a m l a r ı n ı h a z ı r l a r k e n uzay
böyle d e v a m e t t i n i z . Ü z ü c ü d ü r , a m a b u g ü n l e r d e h e p i m i z za­  ( m e k â n ) ilişkilerini d ü ş ü n ü r ü z . B u ilişkileri i s t e k l e r i m i z e uy­
m a n a çok fazla b a ğ l a n m ı ş g ö r ü n ü y o r u z . Z a m a n n e d i r ? Z a ­     durmaya      çalışıriz.    Her   şeyi   belli   kalıplara     uydurmaya,
m a n l a ilgili k u r a l l a r ı kim koyar?                          m e k â n k a v r a m ı m ı z l a ilgili o l a n z a m a n k a v r a m ı m ı z a göre iş­
                                                 leri y ü r ü t m e y e ç a l ı ş a r a k ç e v r e m i z d e k i h a y a t ı  itekleyip d ü r -
ZAMANIN     EFENDİSİ      OLABİLİRSİNİZ                        tükleriz h e p . Kendimizi deneyimlerimizle, onların sonuçla­
                                                 rıyla s ı n ı r l a r ı z . Kıtayı atlı a r a b a y l a geçen       i n s a n ı n jet çağı
                                                 h a k k ı n d a bir k a v r a m ı o l a m a z d ı . " S e k s e n G ü n d e D e v r i - a l e m "
    Z a m a n insanların sonsuzluk ölçüsüdür. Şimdiye k a d a r
                                                 b ü y ü k bir b a ş a r ı y d ı ; fakat u z a y çağı       d ü ş ü n c e l e r i m i z i nasıl
z a m a n l a ilgili doğal k a b u l e t t i ğ i m i z h e r şey i n s a n d ü ş ü n c e s i ­
                                                 etkiledi? B u g ü n a s t r o n o t l a r b i r k a ç s a a t t e d ü n y a n ı n çevresin­
n i n ü r ü n ü d ü r ; görecelidir. B i l i n ç a l t ı n ı n d ü ş ü n d ü ğ ü m ü z gibi
                                                 d e t u r a t a b i l i y o r l a r . E v e t , z a m a n i n s a n ı n s o n s u z l u k ölçüsü­
bir z a m a n k a v r a m ı y o k t u r . H a y a t ı m ı z ı y ö n e t m e s i n e izin ver­
                                                 d ü r ; bir y e r d e n b a ş k a bir y e r e , bir d e n e y i m d e n başka bir d e ­
diğimiz z a m a n p r o g r a m l a r ı k e n d i d ü ş ü n c e m i z i n ü r ü n ü d ü r .   n e y i m e geçişinin    n e k a d a r s ü r d ü ğ ü n e d a i r geliştirdiği kav­
Evrensel Bilinçaltı'nda z a m a n         v e yer y o k t u r .   Kendini-yö-     ramdır.
n e t m e o l g u s u n u z a m a n l a ilgili o l a r a k nasıl k u l l a n a c a ğ ı m ı z ı

                      132
                                                                        133
                                  hariç, deneyi planlandığı gibi t a m a m l a d ı . Metronom dakika
BİLİNÇALTI, ZAMANI NASIL KULLANIR
                                  başı değil saniye başı işaret veriyordu. Başka bir deyişle,
                                  metronom otuz saniye süre t u t m u ş t u toplam olarak.
   Bilinçaltı, bilinç gibi zamanın farkında değildir. Bilin­     Otuz saniyenin sonunda metronom durduruldu ve pro­
çaltı, bilincin direktiflerini soru sormadan ve tam olarak uy­   fesör genç kızı uyandırdı. Sonra ona, ne hatırladığı soruldu.
gular. O, sabah tam istediğimiz saatte bizi uyandıran gönül­    Odalarda neler olduğunu, neler gördüğünü ve hatırladığını
lü hizmetçidir. Saate bakmadığı için çalar saatten çok daha    birer birer ayrıntısıyla açıkladı kız. Bütün deneyin otuz da­
kesindir. Kendimize uykumuzun çok hafif olduğunu ve "ga­      kika değil de otuz saniye sürdüğünü öğrendiğinde ise çok şa­
rip bir nedenden ötürü" her gece saat üçte uyandığımızı söy­    şırdı. Bilinçaltı kendisini, verilen emre göre ayarlamıştı.
lersek o harika, itaatkâr bilinçaltımız bunu bir emir olarak
                                    Bir kayığı gölün karşı tarafına bir saate de geçirebilirsi­
kabul edip bizi her gece tam üçte uyandıracaktır. "Bilinçaltı
                                  niz, bir günde de. Ne kadar zaman ayırırsanız bilinçaltı o
mizah duygusundan yoksundur" derler ve sözünü ettiğim
                                  kadar zamanda yerine getirir. Önce bilinçli olarak kabul et­
 uyku deneyimini yaşayanlar bunun doğru olduğunu bilirler.
                                  melisiniz, bilinçaltı takip eder. Bunun birçok örneğini yaşa­
 Bilinçli olarak kabul ettiğimiz her şey gönüllü hizmetçi olan
                                  dım. Aradığım bir makaleyi bulmanın birkaç gün alacağını
 bilinçaltı tarafından yerine getirilir. Zaman konusunda, ken-
                                  düşünürsem öyle olur; ama bir saatten kısa zamanda kolay­
 dini-yönetme hayatımızda önemli bir rol oynar. Sonuçta, ta­
                                  ca yapılabileceğini söylersem, şu ya da bu şekilde, zaman
 mamıyla bilincimizin direktifleri doğrultusunda hareket etti­
                                  harcamadan doğru yere yöneltilirim. Büyük bir ihtimalle
 ğini görebiliriz.
                                  bugün yazamayacağım dersem, muhtemelen öğleye kadar
                                  çalışmaya başlayamam; bilinçaltı masaya oturmamı gecikti­
HİPNOTİZMANIN ZAMANLA İLGİLİ ÖĞRETTİKLERİ             recek bir şeyler bulur mutlaka. Daktilomun başına oturur­
                                  ken saatin on iki olduğunu görür ve sabahımın nereye har­
    Virginia Üniversitesi Psikoloji Bölümü bu konuda bazı    candığını sorarım kendi kendime.
 ilginç deneyler yapmış. Bu deneylerden birinde, hipnotize       Öte yandan bilinçaltıma belli bir işi belli bir zamanda
'edilen bir öğrenciye okul yıllarına, sekizinci sınıfa geri dön­  bitirmesi için emir verirsem, Düşünce'nin görünmeyen dün­
 mesi, okula doğru yürümesi, sınıflara birer birer girip bak­   yası sayesinde başarılacağını bilerek ve buna güvenerek
 ması söylendi. Binada yirmi sınıf vardı. Koridor boyunca yü­   adeta kanatlanırım ve fazla çaba harcamadan işi başarırım.
 rüyecek ve her sınıfa girecekti. Bunu yapmak için yarım sa­    Öylesine kolay olur ki bu, t a m a m l a n m ı ş işi gördüğümde hay­
 ati vardı. Yarım saat sonunda odalarda neler olduğunu tam     retten donakalırım. Mucize gibi görünür bana.
 olarak anlatması istenecekti. Süre ayarlamasını da her daki­
 ka başında tıklayan bir metronom yardımıyla aklından yap­    BAŞKA BİR DENEY
 ması gerekiyordu.
   Hipnotize edilen kız süre ayarlamasını aklından yaptı.
                                    Virginia Üniversitesi'nde başka bir deney, sınıftaki eski
 Söylenen her şeyi tam olarak yerine getirdi, bir küçük şey
                                                  135
                134
bir pamuk çiftçisiyle yapıldı. Adam hipnotize edildi ve bu du­     den öbürüne gittiğiniz, geçmişte birlikte olduğunuz birçok
rumdayken, çiftliğine geri döndüğü ve tüm tarlayı dolaşıp        insanla karşılaştığınız, sonsuz karışıklıklar ve zor durumlar­
pamuk kozalarını saymak için bir saati olduğu söylendi. Bu­       la mücadele ettiğiniz bir rüya görüp, tüm bunları üç dakika
nu bir saatte başarıp başaramayacağı sorulduğunda "Sanı­        önce çalan alarm zilinden sonra görmüş olduğunuzu anladı­
rım yaparım, oldukça hızlıyımdır" dedi. Metronomun dakika­       ğınız oldu mu hiç? Rüya o kadar gerçek gibidir ki gün boyun­
da bir işaret vereceği söylendi. Adam ilk deneyde bulunmadı­      ca hatırlar durursunuz. Ailenize anlatmayı düşünürsünüz,
ğı için kıza yapılan hilenin kendisine de yapılacağını bilmi­     ama birleştirmek saatler alacaktır ve bilinçli halinizle bunla­
yordu.                                 rı tekrarlayacak zamanınız yoktur.
   Metronom yine hızlandırıldı ve her dakika yerine her          Bütün bunlar Düşünce'nin bilinçaltı kullanımında za­
saniye işaret verdi. Denek, zihninde pamuk tarlası boyunca       man ve yer sınırlaması olmadığını kanıtlıyor. O, direktifleri
aşağı yukarı yürüdü. Altmış saniye sonunda metronom dur­        verdiğimiz şekilde yerine getirir.
duruldu ve denek uyandırıldı. Bir saat süreyle dolaştığını dü­
şünerek her şeyi anlattı onlara. Gerçekten de bütün tarlayı      SONSUZ ŞİMDİ
dolaşarak kozaların hepsini saymıştı.
   Bu deneylerden gördüğümüz gibi bilinçaltının zaman
                                      Bilinçaltı geçmiş veya gelecek diye bir şey bilmez. Hep
yargısı yoktur. Emirleri takip eder. Metronomun her dakika
                                   şimdiki zamanda çalışır. Sonsuz Şimdi'de çalışır.
işaret vereceği söylendiğinde bunu kabul eder ve bütün tar­
layı dolaşır. Ve bu adam da zihnen aynı şeyi yapmıştı. Gör­        Olup biten şimdidir; ve olması gereken zaten olmuştur;
düğünüz gibi, Düşünce'de hiçbir mekân ve zaman sınırlama­       ve Tanrı 'nin geçmiş olana ihtiyacı vardı. (Ecclesiastes 3:15)
sı yoktur.                                 Öznel zihin denen bilinçaltı tamamıyla bilince bağlıdır.
                                   Tek akıl vardır; o da Düşünce'nin Evrensel havuzunun birey­
   Kendinizi New York'ta 42. Cadde'yle Broadvvay'in kesiş­
                                   sel kullanımıdır.
tiği bir köşe başında dikilirken hayal edebilirsiniz. Zihnen
orada durduğunuzu, büyük binaları seyrettiğinizi, Broad-          Hipnotize edilmenize izin vermeli, bilinçaltınızı geçici
vvay'e doğru baktığınızı; ufku, kalabalığı ve trafiği hissedebi­   olarak başka birinin bilincine bağlı kılmalısınız. Hipnotizma
lirsiniz. Birden düşüncenizi değiştirip G r a n d Canyon'un gü­    kelimesi Yunanca "uyumak" anlamına gelen "hypnos" keli­
ney kenarında olabilirsiniz. Oradan oraya hareket edebilirsi­     mesinden alınmıştır. Yunan mitolojisinde Tanrı Hypnos uy­
niz, çünkü düşüncede zaman ve yer sınırlaması yoktur; bu       ku tanrısı olarak kabul edilirdi. Hipnotizma, hipnotizmacılar
yüzden düşünceyi kullanımınızda tamamiyle özgürsünüz.        tarafından yaratılan suni bir uyku ortamıdır. Hipnotik uyku
                                   görünüşte normal uykuya benzer, ama farklıdır. Hipnotik
                                   testlerle aklın ikili yapısını anlayabildik.
RÜYALARIMIZ ZAMANLA İLGİLİ NE ÖĞRETİR
                                     Bilinciniz, bilinen deneyimlerden ve inanmak istediği
                                    ceşitli fikirlerden yola çıkarak çıkarımsal mantık yürütme
   Sabah u y a n m a d a n az önce serüvenlerle dolu, bir şehir-  yapar. Öte yandan bilinçaltı tam tersine işler. Ona bir şeyi
                136                                137
gelecekte bir gün başarmayı arzuladığınızı söylerseniz arzu­      eden bizleriz. Ve bir gün kolay bir şekilde direktifi "şimdi"
nuzun gerçekleşmesini hep gelecek bir zamana erteler. İç        diye veririz. Geziye çıktığımızı gözümüzde canlandırırız. Dü­
Benliğe verilmesi gereken direktif her zaman şu an için veril­     şüncemizde Vaat edilmiş Topraklar'a doğru yürürüz; gardro-
melidir. Arzuların gerçekleşmesi göreceli yer ve zaman dün­      bumuzu seçer, zihnimizde valizleri hazırlarız ve neyle gidece­
                                    ğimize karar veririz. Ve işte oldu. Farkına varmadan geziye
yasına bağlı olarak ifade edildiği için sonuç yine gelecekte or­
                                    çıkarız. Gelecek zamanda verdiğimiz direktifler her zaman
taya çıkıyormuş gibi görünebilir. Direktiflerimizin yerine ge­
                                    uzanamayacağımız bir yerde bizi cezbederek sallanır durur­
tirilmesi için şimdi kelimesi kullanılmalı ve direktifimiz
                                    lar. Gönüllü hizmetçi bilinçaltı böyle istediğimizi düşünür.
 "şimdi" için geçerli kabul edilmelidir.
                                    İyileşmenin, başarılı olmanın, hayat arkadaşımızı bulmanın,
                                    istenen geziye çıkmanın uzun zaman alacağını düşünürsek
İSA BUNU ANLAMIŞTI                           gerçekten uzun zaman alır. Yanıt, kendini-yönetmedir; ama
                                    u n u t m a y ı n , bilinçaltı zaman veya yere bağlı değildir. Mucize
   İsa'nın kendini-yönetme alanındaki başarısının neden­       zamanı "şimdi"dir! Orağını salla, tarlalar biçilecek kadar
lerinden biri buydu sanırım. Hayata verdiği emirleri şimdiki      beyaz!
zamanla vermekle kalmaz, öyle bir otoriteyle söylerdi ki, so­
nuç hemen gelirdi.
                                      KENDİNİ-YÖNETME
    İsa konuştuğunda istediği hemen oluyordu; çünkü dü­
 şüncenin kullanımına sınır koymamıştı, bir bekleme dönem
                                       Şimdi kendimi zamanın bağlarından kurtarıyorum, ilk
 gerektiğini de hissetmiyordu. Sakat kollu adama "Elini uzat"
                                    önce yapılması gerekeni ilk önce yaparak zamana hakim olu­
 dedi. Emir "şimdi"ydi. "Kolun zamanla iyileşecektir; ileride
                                    yorum. Bilinçaltımı eldeki işi kolaylıkla ve kesinlikle yapacak
 belki de t a m a m e n şifa bulursun" demedi. Adamın bütünlü­
                                    şekilde yönetiyorum. Sonsuzluğun düzenli olarak benimle ya­
 ğünü o anda kabul etti.
                                    şamasına izin vererek hayatın tüm çılgınlıklarından kurtulu­
    Doğuştan kör olan adamı hatırlıyor musunuz? Görmeye      yorum. Ne geçmişe bağlıyım ne de gelecekle sınırlıyım. Şimdi,
 başladığı zaman "Tek şey biliyorum, kördüm, şimdi görüyo­       şu anda yaşıyorum.
 rum" dedi. Gecikme yoktu, çünkü direktif şimdi idi. Hemen
 iyileşti, çünkü İsa hayatın t ü m ü n ü n o dakikada ifade edildi­
 ğini biliyordu.
   Bilinçaltına emirler verirken, onun zaman ve yerden
 habersiz olduğunu hatırlayalım. Onu koşullandıran bizleriz.
 Henüz dört ay var ve sonra hasat mevsimi gelir diyen biziz.
 Hatırlayın, İsa, Tarlalar biçilecek kadar beyazlaşmış bile de­
 di. "Bir gün o geziye çıkacağım" diyen ve sonra arzularımızın
 gerçekeşmesinin neden bu kadar uzun sürdüğünü merak

                 138                                 139
                                       "Baban inşaat işiyle uğraşıyor." O devam ederken ben
                                     ağzım açık başımı sallıyordum.
                                       Tüm bunları nereden biliyordu? Üniversiteye yeni baş­
                                    layan mütevazi bir öğrenci hakkındaki onca ayrıntıyı nasıl
                                    hatırlıyordu? Beni tanıdığını kanıtlamıştı. Daha doğrusu
               13                     Florida Üniversitesi'ne, kendisi oradayken gelen herkesi ta­
                                    nıdığını kanıtlamıştı. Kampüsteki herkesi tanıyordu.
                                      Bugün, Jacksonville'deki St. Johns Nehri üzerinde Ful­
   İYİ BİR BELLEK İÇİN DÖRT İLKE                  ler Warren adında bir köprü var. Fuller VVarren, Florida
                                    Eyaleti'nin valisi oldu; aynı kişinin ikinci kez vali seçilmeme-
                                    si kuralı olmasaydı uzun yıllar bu göreve devam edebilirdi.
                                    Mükemmel bir belleği vardı ve bu özelliği onun başarısında
          Ve ruhu kaplayan sular çekilip gittiğinde     büyük bir rol oynamıştı.
                Bir bilinç kaldı ondan geriye.
                                       Fuller VVarren üniversiteye gelen herkesin ismini titiz­
              Belleğin  sessiz  kıyılarına yığılan,  likle alır, hakkında m ü m k ü n olduğu kadar bilgi toplar, sonra
              Hiç ölmeyecek ve yok edilmeyecek      da tanışmanın bir yolunu bulurdu. Bunu yapmak için mutla­
                imgeler ve değerli düşünceler.     ka bir yol bulurdu. Belleği öyle güçlüydü ki sizinle tanıştığın­
                                    da neye benzediğinizi ve hakkınızda birçok şeyi bilirdi.
                    WILLIAM WORDSWORTH
                                       O gün yanimdakilerden biri olan Dick Drysdale üniver­
                                    siteye gelmeden önce Jacksonville Times-Union 'da muhabir­
   Fuller Warren'ı asla unutmayacağım. Uzun yıllar önce       lik yapıyordu. Dick üç yıl önce Florida Üniversitesi'ne geldi­
ben, gerçekten etkilemişti. Gainesville'deki Florida Üniversi-     ğinde Fuller VVarren'la tanışmıştı. O sıralar Fuller, Blount-
tesi'ne henüz varmıştım. Üniversitedeki ilk günüm, haya­        stown'daki liseye devam ediyordu. Üç yıl sonra Atlanta'daki
tımda büyük bir andı. Üniversite bahçesinde iki arkadaşla       bir futbol maçına giderken aynı trendeydiler, Fuller vagon­
yürüyordum; karşıdan gelmekte olan genç bir adam bana         dan içeri adımını atıp Dick'in kapıda durduğunu görünce
doğru yaklaştı ve,                          döndü ve "Hey, selâm Dick. Seni en son üç yıl önce görmüş­
   "Merhaba Jack Addington, Jacksonville'de işler nasıl gi­     t ü m " dedi. Oysa Dick onu tanıyamamıştı.
diyor?" dedi.                               "Ben Fuller Warren" dedi beriki, "Üç yıl önce bir toplan­
   "İyiyim, iyiyim" diye yanıtladım karşımdakinin kim ol­      tıda tanışmıştık." Her şeyin bir kategorisi vardı onun için.
duğunu merak ederek.                         Her şeyin belleğinde yeri vardı. Hiç kimseyi ya da durumu
   "Ben Fuller Warren", diye merakımı giderdi, "Ben Batı      hatırlamaya değmeyecek kadar önemsiz bulmazdı.
Florida'lıyım. Florida Üniversitesi'ne hoşgeldin. Dee, Rogers       Fuller Warren kadar iyi bir belleğe sahip olmayı ister
ve Jim adında üç kardeşin var, öyle değil mi?"            misiniz? Bu m ü m k ü n . O da sizinle aynı zihinsel bilgisayara
   "Evet."                                            141
               140
sahip -sadece daha iyi kullanıyor. Aynı sistemi kullanırsınız,         hatırlamak sizin için önemli mi? Eğer öyleyse biri size tanış­
onun yapabildiği her şeyi siz de yapabilirsiniz.                tırıldığında durun ve dinleyin. Böylece ismi doğru olarak du­
                                        yarsınız ve gözünüzde canlandırırsınız. Veya daha iyisi, bir
İYİ BİR BELLEK İÇİN DÖRT İLKE                         parça kâğıda yazın; böylece başka bir algı duyusu avantajına
                                        sahip olursunuz. Şimdi gözlerinizi sürece sokuyorsunuz. İyi
                                        bir bellek için bir kalem ve not defteri oldukça gereklidir.
   1. Dur - Bak - Dinle.
                                          İyi bir belleğiniz var, mükemmel bir belleğiniz var. İn­
   H a t ı r l a m a k istediğimizi hatırlarız. İyi bir belleğe sahip
                                        sanlar kötü bellekleri olduğunu söylediklerinde hatırlama
olduğu bilinen insanlar biriyle tanıştırıldıklarında durup o
                                        yetenekleriyle ilgili bir sorunları olduğunu söylemek isterler.
kişinin ismini dinlerler. Dinler ve doğru yazılışını gözlerinde
                                        Bu hatırlamak istedikleri şeyi net olarak zihinlerine yerleş­
canlandırırlar; h a t t a bir parça kâğıda yazıp akıllarına kazır­
                                        tirmemelerinden kaynaklanıyor. Zamanında o şeyi zihinleri­
lar. Kötü bir belleğin sorumlusu genellikle dikkatsizliktir.
                                        ne sokacak kadar önemli bulmamışlardır.
    2. Öğrenme   Süreci,  Fikirlerin   BirleştirilmesineBağlıdır.
                                           Kendimize karşı dürüst olalım. Kaç kez birisiyle tanıştı­
    Bir şeyi ezberlemenin en iyi yolu bir fikri başka bir fi­       rıldığımızda hatırlayıp hatırlamayacağımıza aldırmadığımız­
kirle birleştirmektir. Tüm bellek uzmanları bu sistemden ya­          dan o kişinin ismini dinlememişizdir ya da nasıl olsa hatırla-
 rarlanırlar.                                 yamayacağız diye dert etmemişizdir.
   3. Sizin  için   Çalışmasını   İstiyorsanız  Belleğinize  Güve     Mr. Cal Sudney adında biriyle tanıştığınızı farz edin.
 nin.                                     Şimdi, Cal Sudney adında kaç kişi tanıyorsunuz? Eminim
   İyi bir bellek, bilinçaltına güveni gerektirir. Belleğinize       fazla değildir. Kendi kendinize, "Nasıl heceleniyor acaba -
 güvenin, ona güvendiğiniz ölçüde size yanıt verecektir. Ken­         şey, nasıl olsa heceleyemiyorum, o yüzden takma kafana- is­
 diniz hakkında inandığınız ve güvenle beklediğiniz her şeye          mi hatırlamaya çalışmayacağım" diye düşünüyor musunuz?
 sahip olursunuz. Kural bu.                             Birkaç dakika sonra aynı adam yine karşınızda ve onu
    4. Kendini-Yönetme,    Kesin  Sonuçlar Getiren Kesin    bir  bir arkadaşınıza tanıştırmanız gerekiyor. Şimdi, bu adamın
                                        adı neydi diye düşünüyorsunuz, garip bir isim - kolay gelmiş­
 Eylemdir.
                                        ti, kolayca anlamıştım ama neydi? İyi bir belleğe sahip ol­
   Belleğiniz ona verdiğiniz direktifler kadar iyidir. Ona
                                        mak istiyorsanız, işe keskin bir izlenim yaratmakla başlayın.
 yaklaşımınızda eksik hiçbir şey olmamalı. Bilinçaltmızı yön­
                                        Belleğiniz teyp kaydedicisi gibidir, sürekli çalışır, ama teyp
 lendirirken ayrıntıya inmelisiniz; kesin sonuçlar istiyorsanız
                                        üzerinde keskin bir etki bırakmanız gerekir. Sesi yükseltme­
 kesin direktifler vermelisiniz.
                                        li ve uygun şekilde ayarlamalısınız, yoksa orijinal izlenimi­
                                        nizden farkı olmayan karmakarışık bir "playback" çıkar.
 DİKKAT EDİN - NET BİR İZLENİM ELDE EDİN
                                           Bir ismi hatırlamak istiyorsanız bir yerlere yazın; Nasıl
                                        yazıldığını bilmiyorsanız sorun. Dinler ve belleğinize kayde­
     Belleğiniz önemli gördüğünüz şeyleri depolar. İsimleri        derseniz, emin olun ihtiyaç duyduğunuzda orada olacaktır.

                    142                                 143
   Dinleyecek ve bilinçli olarak belleğinize kaydedecek
kadar önemli bulduğunuz şeyleri her zaman hatırlarsınız.        likten çıkan bir fare görür masaya doğru kovalar ve masa ör­
Birbirine girmiş yanıtların belirsiz denizinde bocalamaya       t ü s ü n ü n üstünde kovalamaca devam eder; suyla dolu sürahi­
son verin. Kötü belleğin suçlusu genellikle dikkatsiz bir yak­     yi devirirler; su masaya dökülür ve halıda leke bırakır.
laşımdır. İlgilendiğiniz ölçüde hatırlarsınız. İçinizdeki kayıt
aleti verdiğiniz öneme göre kayıt yapar. Neler olup bittiğiyle     BİRLEŞTİRME OYUNU OYNAMAYI DENEYİN
ilgilenmiyorsanız o anı pek hatırlamazsınız. İlgileniyorsanız
kayıt aleti daha derin baskılar yapar ve daha iyi hatırlarsı­
nız. Bu yüzden, dur bak - dinle; daha sonra hatırlamak iste­        Bellek dersi veren herkes, zayıf bellek diye bir şey olma­
diğiniz şeyi doğru ve net olarak aklınıza yazın.           dığını kabul ediyor. U n u t m a k denilen şey ilk etapta öğren­
                                   memekten başka bir şey değil. Bellek kasa benzer. Zayıf bir
                                   kas egzersizle geliştirilmemiş kastır. Zayıf bellek denilen
BÜTÜN BELLEK UZMANLARI BU SİSTEMDEN
                                   şey, yeterince eğitilmemiş bellektir.
YARARLANIRLAR
                                      Birleştirme belleğin temelidir. H a t t a o olmadan bellek
                                   olamaz. Hatırladığınız her şey -bir isim, bir yüz, bir kitaptan
   Belleği geliştirme dersleri veren insanlar vardır. Bir
                                   bir satır- sizin tarafınızdan yapılan birleştirmenin sonucu­
bellek uzmanı, içinde daha önce karşılaşmadığınız kırk-elli
                                   dur. Hatırlayamadığınız isimler, yüzler, alıntılar zihninizde
kişi bulunan bir odaya nasıl gireceğinizi öğretebilir. Gitme­
                                   birleştirilmesi kolay olmayan şeylerdir.
den önce kapının ö n ü n d e durup hepsinin elini sıkarak gü­
                                      İyi bir belleğe sahip olacaksanız, zihnen bilinçli bağlan­
venle isimlerini söyleyebilirsiniz.
                                   tılar kurmayı alışkanlık haline getirmelisiniz. Aynı anda iki
    Elli-altmış t a n e nesne sırasıyla verilip hatırlamanız is­
                                   ya da daha fazla isim veya fikir yerleştirmeniz gerekiyorsa
 tenebilir ve hatırladığınızda şaşar kalırsınız. İşin sırrı nes­
                                   hatırlamanın daha kolay olacağını görürüz. Bilinçaltına di­
 neleri birbirine bağlamakta. Bir şeyi ezberlemenin en iyi yolu
                                   rektifi aynı zamanda vererek bir şeyi başka biriyle bağlayın.
 bir fikri diğeriyle birleştirmektir. Tüm bellek uzmanları bu
 sistemden yararlanırlar. Aynı işlemi siz de öğrenebilirsiniz.       Örneğin, Mary Fleetvvood'un iri kahverengi gözleri ve
                                   uzun saçları var. Kocası Frank Fleetwood uzun boylu ve atle­
   Sahneye çıkmak isteyen, buna can atan birçok insan
                                   te benziyor, koşar gibi yürüyen bir a d a m . Frank ve Mary'i
 vardır, ama bölümlerini ezberleyemeyeceklerini düşünürler.
 Gerekeni yaparsa herkes ezberleyebilir. Olay; düşünce, duy­     hatırlayacağım; kahverengi gözlü Mary ve hızlı yürüyen
 gu ve zihinsel resim dizisi oluşturmaktan ibarettir. Nesnele­    Frank. Onları gözümde, ormanın içine koşarken canlandırı­
 ri hatırlamak için izlenen yola klâsik bir örnek verelim:      yorum -Frank ve Mary Fleetvvood. Bunu okumak kadar bile
                                   sürmüyor düşünmek. Zihninizde anlık bir görüntü oluşuyor.
   Hatırlanacak şeyler: Top, masa, kedi, duvar, fare, delik,
                                   Fakat isimleri yüksek sesle söyleyip bu isimleri zihninizdeki
 masa örtüsü, sürahi, su, halı. Bu sıra, birleştirme yapılırsa
                                   insanların görüntüleriyle birlikte resmetmeyi u n u t m a y ı n .
 kolaylıkla hatırlanabilir. Top masanın üstünden yuvarlanır,
 yere düşer, kedi topu duvara kadar kovalar; sonra kedi de-        H a t ı r l a m a k istediğiniz şeyi gördüğünüz, tanıdığınız an­
                                   da kaydettiğinizden emin olun. U n u t m a y ı n , pratik mükem-
                 144
                                                   145
mel1eştirmez, yalnızca alışkanlık haline getirir, ilk seferinde      onunla barış yapabiliriz. Burada kendini-yönetme devreye
ismi yanlış alırsanız, her hatırlamaya çalıştığınızda yanıla­       girer. Bilinçaltına hatırlamak istediğimiz bir şeyi ka3'detme-
caksınız. Doğru olarak alın; zihninize yerleştirin, bir fikir ya     si direktifini verdiğimiz gibi, eski bir düşmanlığı ortadan kal­
da fikirler serisiyle birleştirin, bilinçaltınıza bu bilgiyi kolay­   dırması direktifini de verebiliriz. O geçmiş anı belleğimizde
ca h a t ı r l a m a k istediğinizi söyleyin. Mutlaka hatırlarsınız.   yeniden canlandırır ve onunla barış yapabiliriz; bağışlar ve o
Deneyin, eğlencelidir!                          mutsuz anıyı farklı duygularla sarmalayıp nötralize edebilir
                                     ve böylece bize zarar verebilecek güçten m a h r u m kılarız. Me­
                                     sele bellekteki olaylarla dokunmuş görüntüleri, duygulan,
BELLEK DUYGULARI DA DEPOLAR                       ruh hallerini ve karşılıkları birleştirmekten ibaret. Emirleri
                                     biz verdiğimiz için ne kadar şanslıyız. Duruma eşlik eden
   Ezberlemenin imkânsız olduğunu iddia eden insanlar,         duygu ve karşılıklardan daha sonra hatırlamak isteyecekle­
çocukluklarında okulda ezbere bir şeyler okumaktan kork­         rinizi zihninize yerleştirmeyi öğrenin.
muşlardır genellikle. Belleğini, ezberden okumaya u t a n m a
veya başka çeşit bir engelleyici duyguyla birleştirmedikten
                                     BİLİNÇALTINIZA GÜVENİN
sonra herkes ezberleyebilir.
   Aktör için ezberlemek, satırları ezberlemekten çok daha
                                       Sizin için çalışmasını istiyorsanız bilinçaltına güvenme­
öteye bir şeydir; sözcüklerin duygularla birleştirilmesidir.
                                    lisiniz. Doğru hatırlama yeteneğiniz, belleğinize duyduğunuz
Sadece sözcükleri hatırlamaz, duygusal karşılıkları üzerinde
                                    güvene bağlıdır.
çalışır. Oynadığı karakterin r u h u n a , havasına girmeye çalı­
                                        Bilinçaltınıza sabah altıda kaldırılmak istediğinizi söy­
şır. Aktör için satırları öğrenmek en önemli şey değildir, söz­
                                    lersiniz ve belleğinize inanıyor ve güveniyorsanız tam altıda
leri duygularıyla birlikte a k t a r m a k zorundadır. Bellek, söz­
                                    uyanırsınız. Bellek bilgisayara benzer, ama bilgisayar gibi
cüklerin olduğu kadar duyguların da depolandığı yerdir.
                                    ona da direktif vermek gerekir. Şehirlerarası yapmanız gere­
    Zayıf bir belleğiniz olduğunu düşünebilirsiniz; hatırla­
                                    ken bir telefon konuşmasının sizin için çok önemli olduğunu
 m a n ı n imkânsız olduğuna inanabilirsiniz, ama aslında başı­     varsayın. Ülkenin çeşitli bölümleri arasındaki zaman farklı­
 nıza gelen her şeyi hatırlarsınız. Ara sıra geçmişte yaşadığı­     lıkları yüzünden bu konuşmanın akşam tam sekizde yapıl­
 mız olayları hatırlar, düşmanlık, zıtlık, ü z ü n t ü , vicdan azabı  ması gerekiyor. Bunu yapacağınızı nasıl hatırlayacaksınız?
 veya pişmanlık duyarız. Bir şey belleğimizin derinliklerine
                                       Geçen gün böyle bir deneyimim oldu. Sabah erkenden
 gömülmüş bir olayı hatırlatır ve birden baskı altında, endişe­
                                    telefon etmem gerektiğini d ü ş ü n d ü m ve bir kâğıda şöyle yaz­
 li ve sorunlu hissederiz kendimizi. Hatırlayamayacağınızı mı      dım: "Bu akşam sekizde Dorothy'yi arayacağım." Kâğıdı cebi­
 sanıyordunuz? Hayatınız boyunca başınızdan geçen her şey        me koydum ve bunu t a m a m e n u n u t t u m - ya da öyle sandım.
 özenle k o r u n m u ş olarak kendisini çağıracak bir şey bekliyor   G ü n boyunca bu konuyu hiç düşünmedim, ama tam akşam
 orada.                                 yemeğimi bitirmişken hatırlayıverdim, saat sekizdi. Masa­
   Geçmişi   belleğimizden  silmek  mümkün   değil,  ama  dan kalktım ve telefon ettim. Düşünceyi zihinsel bilgisayarı-

                 146                                 147
                                   KENDİNİ-YÖNETME KESİN SONUÇLAR GETİREN BİR
ma koymuştum ve o da gerekeni yapmıştı. "Hatırlayabilir       HAREKETTİR
miyim?" ya da "Belleğime güvenebilir miyim?" diye düşün­
memiştim hiç. Batı Elektrik'in bellek makinesine güvendiği        Zihnimizin; duyduğumuz, söylediğimiz, düşündüğümüz
kadar güvenmeliyiz bilinçaltına. Hatırlamak, hatırlayabile­     her şeyi kaydetmede ne kadar titiz olduğunu anlarsak, belki
cek şeyin içimizde olduğuna inanmaktır.               ihtiyaç duyduğumuz bilgiyi hatırlama yeteneğimize daha
                                   fazla güveniriz.
YAŞIN H İ Ç ÖNEMİ YOK                           Thomson J. Hudson Psişik Fenomen Yasası adlı kitabın­
                                   da, kafasına bir darbe yiyip bilincini yitiren bir a d a m d a n söz
    "Eskisi kadar iyi bir belleğim yok artık" diyen insanlara   eder. Adam caddede terk edilmiş halde bulunup Londra'nın
rastlarız. Birçok insan yaşlandıkça belleğinin zayıfladığına     kenar semtlerinden birindeki küçük bir hastaneye götürülü­
inanır. Gerçekte bellek yaşa bağlı değildir. Herkes iyi bir bel­   yor. Orada, Isaiah'dan bir bölümü harfi harfine doğru olarak
lek geliştirebilir. Bellek bir nesne değil, bir aktivitedir. Ol­   söyleyip duruyor. Bu hastane doktorlarından birisinin çok il­
masını istediğiniz kadar aktif olur. Dokuz ya da doksan ya­     gisini çekiyor ve bir sekreter çağırıp adamın söylediği her
şında olmanız önemli değil. Hayır, yeteneğinizi yitirmiyor-     şeyi not almasını istiyor. Hasta bilincini kazandığında, söyle­
sunuz. Yalnızca hatırlama yerine u n u t m a pratiği yapıyorsu­   diklerini tekrarlaması isteniyor. Adam neden söz ettiklerini
n u z . Bilinçaltınıza hatırlaması direktifini vermeye ve iyi so­  bile anlamıyor. Araştırmalar sonunda adamın sefalet içinde
nuçlar beklemeye başlayın. Belleğinize güvenmeye başlayın.     yaşadığı ve bir hafta kadar önce ücretsiz yemek verilen bir
                                  misyona katıldığı öğreniliyor. Misyonun, adamları doyurma­
                                  dan önce kutsal kitaptan bir bölüm okuma geleneği varmış.
SERBEST BIRAKIN, GELECEKTİR                     Adam öylesine açmış ki yemekten başka bir şey düşünemi-
                                  yormuş; söylenenlere dikkat etmemesine, farkında olmama­
   Bir isim ya da fikir aklınıza gelmemekte direnirse cesa­    sına rağmen kafasında yemekten başka düşünce olmadığı
retinizi yitirmeyin. Belleğinizi suçlamanın sırası değil. Ona    için hepsi belleğine kaydedilmiş. Bilinç geçici olarak yoldan
güvenme zamanı şimdi. Emri verin: "Bunu hatırlamak isti­      çekildiğinde ise adamın içindeki kayıt aleti duyduğu her şeyi
yorum." Ve gelmesi için güvenle bekleyin. Zihinsel olarak      geri vermiş.
uzaklasın o n d a n . Rahat bırakın. Hatırlamaya çalışmaktan
vazgeçin. O an için başka bir şeyle ilgilenin. Hatırlamak iste­      Dr. Hudson tarafından anlatılan başka bir hikâye de bir
diğiniz şeyin gelmesi fazla zaman almaz. Bu yöntemin işle­     kaza geçiren yirmi yaşlarında bir kızla ilgili. O da bilinçsiz
mesi belleğinize duyduğunuz güvenin derecesine bağlı.        olarak hastaneye getiriliyor ve yabancı bir dilde konuşmaya
   Düşünürsünüz       düşünürsünüz            başlıyor. Bu durum h a s t a n e görevlilerinin ilgisini çekiyor ve
                                  söyledikleri kaydediliyor. İtalyanca konuştuğu ortaya çıkı­
   Boşa  gider
                                  yor; fakat kız kendine geldiğinde İtalyanca tek bir kelime
   Düşünmediğinizi      düşündüğünüz  zaman
                                  bile bilmediğini söylüyor. Başlangıçta çoğu, b u n u n ruhun
   Fikir   parlayıverir.
                            Ginny Lenz
                                                  149
                   148
başka bir bedene girmesine (tekrardoğuş) kanıt oluşturduğu­             şeyleri hatırlayamamaları ise bugünkü dünyaya ilgilerini
n u , genç kızın İtalyanca'yı önceki yaşamından hatırladığını            kaybetmelerinden kaynaklanmaktadır.
düşünüyor. Konu araştırıldıktan sonra, kızın sekiz yaşların­               N e t bir belleğe yaklaşımımızda dikkatsiz hiçbir şey ol­
dayken bir yıl süreyle İtalyan bir dadısı olduğu, kadının nor­            mamalı. Bizi etkileyen şeyler kolayca hatırlanır. Dikkat
malde İngilizce konuştuğu, a m a yalnız kaldığında İtalyanca             edersek, bilinçaltına kesin direktif verirsek, hatırlamak iste­
gazete ve kitapları yüksek sesle okuduğu ortaya çıkıyor.               diğimiz her şeyi hatırlarız. İyi bellek d e n e n , çağrılmayı bek­
Böyle z a m a n l a r d a kız o t u r u p onu dinliyormuş. Ne söylediği       leyen bilgiyi hatırlama yeteneğine her yaşta sahip olunabilir.
hakkında hiçbir fikri yoktu, ama onu oldukça etkileyen bu
yabancı dil, merakını uyandırıyordu. Aklındaki kaydedici,
                                             KENDİNİ-YÖNETME
hepsini kaydetmişti ve genç kız o zaman söylenenleri yıllar
sonra m ü k e m m e l bir biçimde hatırlıyordu.
                                              Hatırlamak için bilinçaltıma güveniyorum. Benden ka-
                                           çınıyormuş gibi görüneni serbest bırakırım ve aradığım yanı­
ÖNEMLİ OLAN HATIRLAMA GÜCÜDÜR
                                           tı bana vermesi için bilinçaltıma güvenirim.

   Belleğiniz mükemmeldir. Başınıza gelen her şey özenle
muhafaza edilir. Önemli olan hatırlama gücüdür. Geçmişi
tam olarak hatırlamak için bilincin yoldan çekilmesi şart
değil. Hiç beklemediğiniz bir anda çıkıp gelir. Eski kâğıt­
larınızı ve hatıralarınızı gözden geçirin. Çocukken t u t t u ğ u ­
nuz bir günlüge veya okul yıllığınıza rastlarsınız belki. Önce
olayları hatırlamadığınızı düşünerek sayfalara boş boş ba­
karsınız; a m a kısa zaman sonra anılar gözünüzde canlanma­
ya başlarlar. H e r olayın hatırası, isimler birer birer geri gelir
ve kendinizi yaşanan her olayın çok önemli olduğu o harika,
 heyecan verici günlerde hissetmeye başlarsınız.
     H a t ı r l a y a m a m demekten vazgeçin. H a t ı r l a m a k istediği­
 niz her seyi hatırlayabilirsiniz. Okulda öğrendikleri şeyleri
 h a t ı r l a m a k t a güçlük çeken gençler, yıllar önce televizyonda
 seyrettikleri bir filmi kolayca hatırlayabilirler. Çoğumuz
 gençken öğrendiğimiz şarkıların sözlerini hatırlarız. Yalnız
 gençliklerini ve büyük bir ayrıntıyla hatırlamaya başlayan
 yaşlı insanlar bunaklıkla suçlanırlar. Aslında bellekleri iyi­
. dir, yoksa geçmişi bu kadar net hatırlayamazlardı. Bugünkü

                    150                                     151
                                     nemiyoruz. Rahatlamak için yaptığımız şeylere şöyle bir göz
                                     atalım.

                                       Bugün insanlar r a h a t l a m a sağladığı söylenen her türlü
                14                    aktivitenin peşine düşüyorlar. Ama, rahatlayabiliyorlar mı?
                                     Briç, futbol, beyzbol veya golfü iyice konsantre olarak izle­
                                     mek insanı rahatlatıyor mu? R a h a t l a m a k için futbol maçına
                                    giden bir insanı ele alalım. Takımı kazanmak zorundadır!
  S A K İ N L E Ş T İ R İ C İ HAPLAR ALMADAN             Oyun sıkıntılı hale gelir. O t u r m a yerinin ucunda oturur. Bu­
           RAHATLAMA                     nalıma girer. Kazanmayı o kadar çok ister ki, ama bağırıp
                                    çağırmaktan başka yapabileceği bir şey yoktur. Giderek ar­
                                    tar gerginliği. Oyunun sonunda sinirleri yıpranmış bir hara­
        H u z u r içinde geçen saatleri yaşanmış sayarım.    bedir artık.
                    MAURICE MAETERLINCK           Pazar günü öğleden sonra, ailenizi de yanınıza alıp ara­
                                    bayla dolaşmaya çıkarsınız. Mutlu günler geri geldi! Ama bu
                                    otoyolda rahatlamak ne m ü m k ü n ! Çünkü herkes aynı şeyi
    Mark Twain bir keresinde, "Herkes havalar hakkında
                                    d ü ş ü n m ü ş t ü r ; onun için de bu kalabalık yolda rahatlamış bir
konuşur, ama kimse onunla ilgili bir şey yapmaz", demişti.
                                    yüze rastlamak olası değildir.
R a h a t l a m a için de aynı şey geçerli. Rahatlamayla ilgili bir­
çok şey işitiriz. Herkes ona gereksinim duyar, ama çok azı­         iyi bir gece uykusundan daha rahatlatıcı bir şey yoktur
mız bunu sağlamak için bir şeyler yapar. Bugün çoğu televiz­      kuşkusuz -öyle mi gerçekten? Çoğu insan gergin bir şekilde
yon reklamı, r a h a t l a m a veya gerilimden kurtulma ile ilgi­   yatağa girer ve sabah daha da gergin kalkar. Rahatlamış ola­
lidir. İnsan reklamlara inansa, gerilimden kaynaklanan ba-       rak uyanmak istiyorsanız rahatlamış olarak uyumanız gere­
şağrılarının ancak ilaçlarla yok edilebilecek kaçınılmaz bir      kir. Yalnızca yatağa girip gece boyunca uyuyarak gerginliğin
                                    atılabileceğini düşünmek hatadır. Gergin yatarsanız gergin
dert olduğu sonucuna varırdı.
                                    uyursunuz. Rahat bir uykunun tadını çıkarmak isteyen in­
                                    san gevşemeyi öğrenmelidir önce.
RAHATLAMA BUGÜN NEREDE?
                                       Avrupa'dan mobilya ithal eden bir New York'lu tanıyo­
                                    rum. Birkaç yıl öncesine kadar yılda üç iş gezisine çıkıyordu.
   Annemin gençliğinde kadınlar ev işlerini öğleye kadar       Gemiyle gidip trenle tüm Avrupa'yı dolaşıyordu. Her yolculu­
bitirir, yemekten sonra da biraz kestirirlerdi. Sonra banyo      ğun yaklaşık bir ay aldığını söylemişti bana. Gezileri dört
yapıp, temiz kolali elbiseleri içinde zinde bir şekilde sundur­    gözle bekliyordu; çünkü döndüğünde ayrıldığından çok daha
maya oturur, akşam yemeğini hazırlama saatine dek elleri        rahatlamış oluyordu. Gemide geçirdiği günlerde sükunet ve
kucaklarında dinlenirlerdi. Bugün emek tasarrufu sağlayan       huzur buluyordu. Trende de rahatlıyor, dinleniyordu. Yapa­
onca alete rağmen neden daha fazla rahatiayamıyor, dinle-       cak başka bir şey yoktu çünkü. Şimdi uçakla gidiyor. Birkaç

                152
saatte oraya varıyor. Bu "kazanılmış" zamanı başka yerlere          rahatlama el ele gider. En uzun atışları yapan golfçüler en
giderek ve dinlenerek mi değerlendiriyor? Hayır, Avrupa'da          rahat vuruşlara sahiptirler. Billy Cosper, Arnold Palmer ve­
daha fazla iş görüşmeleri yaparak kullanıyor bu zamanı.           ya San Snead'in atışlarını ağır çekimde izleyin. Golfçünün
Amerika'da yeni pazarlar kuruyor. G ü n ü m ü z ü n zaman ka­        duası: Tanrım, kolay bir atış yapacak güç ver bana şeklinde­
zandıran seyahat yöntemleriyle eskisinden on kat daha meş­          dir. R a h a t l a m a yoluyla, ona gerçek bir amaç ve yoğunluk ka­
gul bir durumda. R a h a t l a m a k için sakinleştirici haplar alı­     zandırarak enerjimizi korumayı, doğru z a m a n d a kullanmayı
yor; sonra da enerji kazanmak için "kuvvet hapları"na ih­          öğreniriz. Gerginliğin kendisi kötü bir şey değildir. Tehlikeli
tiyaç duyuyor! Ne hayat! Geçen gün bu yarişa daha ne kadar          olan sürekli gerginliktir. Hayat sürekli bir gelgittir. Eyleme
dayanabileceğini bilmediğini söyledi bana. " R u h u m u n bede­       geçme ve geçmeme zamanı, gerilme ve fırlamaya hazırlanma
nime yetişmek için hiç şansı olmadığını hissediyorum" dedi.         zamanı, r a h a t l a m a ve tüm gerginlikten kurtulma zamanı
                                       vardır. Kedinin hareketlerini izleyin. Kediden daha rahat bir
   İşyerinde yoğun bir günden sonra kendini tükenmiş his­
                                       yaratık var mıdır? Ama anında gerilip dengeyi sağlayabilir
seden birçok insan bir bara koşturur ya da birkaç kadeh içki
                                       ve sıçramaya hazırlanır. Sıçradığı zaman dinlenme esnasın­
içmek için aceleyle eve gider; b u n u n kendilerini rahatlataca­
                                       da depoladığı tüm enerjiyi kullanır. Hayatımıza hakim ol­
ğını düşünürler. Rahatlatıyormuş gibi görünür. F a k a t içki
                                       mak istiyorsak kediden ders almalıyız.
uyarıcıdır. Önce uyarır, sonra a p t a l l a ş t ı m . Etkisi geçtiğinde
çok daha gergin hissettirir. îçki kimseyi r a h a t l a t m a z .
                                       HUZUR PASİF DEĞİL AKTİFTİR

RAHATLAMAK NEDEN GEREKLİ?
                                          H u z u r u n pasif olduğunu düşünmek yanlıştır. Huzur
                                       merkezleştirilmiş ve kontrol edilen zihinsel ve ruhsal bir ak-
   Montreal'li D r . H a n s Selye tüm hastalıkların stres so­
                                       tivitedir. Tekerleğin merkezinde dingil vardır. Tekerlek ve
 nucu ortaya çıktığını söylüyor. G ü n geçtikçe daha çok insan
                                       göbeği tam bir dengede olursa dingil tümüyle hareketsiz gö­
 bu teoriyi kabul ediyor.                          rünür, ama aslında gücün merkezidir. Hareketin tümü bu
   Sadece rahatlamış ve huzur içinde olduğumuz zaman           noktadan kaynaklanmaktadır. Kasırganın merkezi durağan
 yoğun düşünceye dalabilir, bize taze fikirler sağlayan içsel        görünür, ama aslında güçle doludur.
 Zekâ'yla iletişim kurabiliriz. Gergin ve sinirli olduğumuz            NevvYork Hisse Senedi Merkezi'nde hisse senedi alıp
 zaman tam anlamıyla yaratıcı olmak olanaksızdır. Gergin           satan bir adam tanıyorum. Her gün yüzlerce önemli muame­
 bir insan etkili çalışma gücünü fazlasıyla yitirir.             leyi tamamlıyordu. Çevresi tımarhaneye dönüyordu, tam bir
   Aktör, atlet, müzisyen ya da başka herhangi bir alanda         kargaşa idi yaşanan. G ü n boyunca birkaç kez d u r u p , "Huzur
 çalışan biri için h a y a t t a en önemli şeylerden biri zamanla­      içindeyim. Huzur tüm varlığımı kaplıyor. Sakinim, huzur
 madır.- Zamanlama rahatlamaya bağlıdır. Doğru zamanla­           içerisindeyim, r a h a t ı m . Kafam sükûnet içinde" diyordu. Gün
 ma, faaliyet sırasındaki r a h a t l a m a d ı r . Büyük çalıştırıcıların  boyunca dengesini koruyordu. Yalnızca dengeli görünmüyor­
 atletlerine öğrettikleri ilk şey zamanlamadır. Z a m a n l a m a ve     du, gerçekten de dengeliydi. Ne rahatsızlık veriyor ne de

                  154                                   155
acele ediyordu. Soğukkanlılığını koruyordu.
    Dengeli insan hayatla birlikte akar. Hayata direnmez,
                                   kuşkusuz. Sahneye çıkan insanların belki de en çok korktuk­
h a y a t t a n korkmaz, hayatla uyuşmazlığı yoktur.
                                   ları şey, gülünç duruma düşmek, alay konusu olmaktır. Lily
                                   Pons seyircinin niye güldüğünü anlamamıştı. Sahneye çık­
KAOS VE KARIŞIKLIĞI GİDERMEK                     madan önce aynaya bakmıştı; o yüzden görünüşüyle ilgili
                                   komik bir durum söz konusu olamazdı. Tam bir denge içeri­
   Hepimiz hayatın dış kenarında çok hızlı hareket etme­     sinde, dostça gülümseyerek çevresine bakındı. Tam üstünde
nin sonucu olan karmaşanın esaretine düşeriz. Sonra, içimi­     "Bu akşam güreş müsabakaları var" diye yazan ilanı gördü.
                                   Hemen kıvrak zekâsını kullanarak ellerini kaldırdı ve "Bay­
ze dönmek, sakinleşmek ve asla karmaşaya düşmeyen, acele
                                   lar bayanlar, güreşeceğim ilk rakip..." diyerek, ilk aryasının
içinde olmayan ve rahatsız olmayan iç h u z u r u n u yaşamak
                                   adını söyledi. Seyirciler alkışladılar, kahkahalar kesildi.
isteriz. Bu varoluşumuzun gerçeğidir. Onu anlamamızı bek­
                                   Konserine başladı ve başarıyla sürdürdü. Bir parça mizah,
ler yalnızca.
                                   günü kurtarmıştı.
   Biz izin vermedikçe hiçbir şey içimizdeki huzurdan ayı­
ramaz bizi. Bize sorun olan sadece hayata verdiğimiz karşı­
lıklardır. Gerçek Ben sonsuz bir ahenk içindedir. Karışıklık     HUZUR İÇSEL BİR MESELEDİR
duygusuna sırt. çevirerek, dış dünyanın koşullarından kork­
mayı reddederek hep bu ahenk içinde yaşamak m ü m k ü n d ü r .     Sükûnet ve içsel denge başkası tarafından sağlanabile­
                                  cek bir şey değildir, içten gelir. Don Blanding Mutluluk İçsel
RAHATLAMA ZİHİNSEL DENGEYLE BAŞL AR                 Bir Meseledir adlı bir kitap yazmıştı. Huzur için de aynı şey
                                  geçerlidir. "Akıllı adam kalbinin içine bakar ve sonsuz huzu­
                                  ru bulur" diye eski bir deyiş vardır.
   Ne olursa olsun sakin ve dengeli kalmak m ü m k ü n d ü r .
Andre Kostalanetz'in karısı ünlü opera şarkıcısı Lily Pons        "Sizden ve prensiplerinizin zaferinden başka hiçbir şey
"Yaşlı bir peri en çok değer verdiğimiz ve yaşamı zevkli kıla­   size huzuru getiremez" diyor Emerson. "Sükûnet ve güven
cağını düşündüğümüz özelliği bize bahşedecek olsa, tercihim     gücünüz olacak" diyor bir peygamber. Güvenliğimiz Tanrı'
                                  nındır. Dış çevreden etkilenmeyen içsel durumdur. İçimizde­
"denge" olurdu demişti bir keresinde. Denge, nasıl şoklar, de­
                                  ki T a n r ı , evrenin sonsuz h u z u r u d u r .
ğişiklikler yaşarsak yaşayalım huzur içinde ve güvenle yolu­
muza devam edebilmemizi sağlar. Dengeyi yitirirseniz, her          İçsel denge geliştirmeye ve karşılaştığınız her durumda
şans rüzgârı sizi yumruklar; beklenmeyen şeyler hayatınıza,     dengeli bir biçimde davranmaya karar verin. Hiç ara verme­
renk ve lezzet katacağına sizi telaşa boğar.            den aynı ritimle, tik tak, tik tak, tik tak diye çalışan saati
  Lily Pons Hawaii'de başından geçen bir olayı anlatıyor;     d ü ş ü n ü n . Hiçbir şey saati rahatsız etmez. Caddenin gürültü­
sahneye çıktığında seyircilerin kahkahalarıyla karşılaşıyor.    süne, kamyonların, spor arabaların gürlemelerine, siren çığ­
                                  lıklarına, jetlerin çıkardığı seslere tepki göstermez. Robert
Kendisinden en emin insan için bile zor bir durumdur bu
                                  Lovus Stevenson şöyle yazmış: "Sakin kafalar şaşırtılamaz
               156                  veya korkutulamaz, kendi özel adımlarıyla mutlu veya mut-

                                                 157
suz yollarına devam ederler; gök gürlerken çalışmayı sürdü­     şılik verip, "Yorgunum, gerginim, sana itaat edemem" de­
ren bir saat gibi."                         mez. Siz de böyle bir karşılık beklemezsiniz. Aynı şey bedeni­
   "insan kafasında cenneti cehenneme, cehennemi cenne­      nizin ve zihninizin her bölümü için geçerlidir. Hakim, olursa­
te çevirebilir" demiş Milton. Sakin bir kafadan daha değerli     nız itaat ederler. Zihinsel ve fiziksel rahatlama, karşılaşılan
bir şey yoktur.                           durumlar üzerinde hakimiyet kurmaktan ibarettir.
    "Kulağa hoş geliyor" diyebilirsiniz. "Ama kendimi endi­
şelenmekten nasıl alıkoyabilirim? Düşüncelerimi d u r d u r u p ,  BEDEN SENFONİ ORKESTRASI GİBİDİR
onları kafesteki bir sincap gibi daireler çizerek dolaşıp dur­
m a k t a n nasıl vazgeçirebilirim?"
                                      Beden senfoni orkestrasına benzetilebilir. Siz orkestra
                                   şefisiniz. Her enstrüman bütün orkestra ile senkronize edil­
GELİŞMİŞ TEPKİLER OLUŞTURUN                     melidir. Şimdi vereceğim egzersiz, bedenin çeşitli bölümleri­
                                   ni rahatlamış bir bütüne senkronize etmenize yardımcı ola­
                                   caktır.
   Hepimizin dengemizi yitirdiğimiz anlar vardır. Böyle
zamanlar için aklımızda ileri seviyede tepkiler oluşturmuş        Orkestra şefi yalnızca batonunu kaldırır ve tüm orkest­
olmamız önemlidir. Ortalığı "dağıtmak"la övünenler önce       ra direktiflerini takip etmek için dengeli ve hazır hale gelir.
kendileri parçalanırlar. Kaostan bahsedenler kaosu sık ve      Batonun bir hareketiyle tüm grup mükemmel bir uyum için­
düzenli olarak yaşarlar; ama huzurlu olanlar sakin bir şekil­    de bir araya gelir. Bu egzersizi düzenli olarak yaparsanız, bir
de "Bu beni etkilemez; hiç rahatsızlık duymuyorum" deyip      gün gelir, "Gevşe" emrini verdiğinizde, bedeninizin her par­
geçerler.                              çası bu emre uyar ve o anda rahatlarsınız.


PSİKOJENEZ VE RAHATLAMA                       ETKİLİ BİR GEVŞEME EGZERSİZİ


   Psikojenez sayesinde her şeyin düşüncede başladığını        Gevşedim. Bedenimin her kası, her hücresi, her atomu
öğrendik. Rahatlama, gerginlik, huzur ve denge hep birer      gevşedi. Bedenim üzerinde hakimiyet kuruyor ve şu emirleri
                                  veriyorum:
ruh halidir. Bilinç fikri oluşturur ve bilinçaltı kesinlikle
takip eder. Ellerinizi ensenize koyun ve işaret parmağınızı       Ayak parmaklarım gevşiyor. (Ayak parmaklarınızı eğin,
kaldırıp aşağı yukarı oynatın. Bu hareketi göremezsiniz,      gerin, yukarı çevirin ve sonra bilinçli olarak serbest ve gev­
ama var olduğunu bilirsiniz. Nasıl bilirsiniz? Deneyimleri­     şek bırakın.)
nizden biliyorsunuz ki bedeninizin çeşitli bölümlerine emir­       Ayaklarım gevşiyor. (Ayaklarınızı gerin ve sonra gevşek
ler verdiğinizde, bu emirlere itaat ederler. Parmağınıza bir o   bırakın.)
yana bir bu yana hareket etmesini söylediğinizde, o parmağı­       Ayak bileklerim gevşiyor. (Ayak bileklerinizi gerin ve
nız üzerinde hakimiyet kurmuş olursunuz. Parmağınız kar-      sonra gevşek bırakın.)

               158                                159
                                             KENDİNi-YÖNETME
    Dizlerim gevşiyor. (Dizlerinizi gerin ve sonra gevşek bı­
rakın.)
                                             Tamamen,      mükemmelen      ve   bütün   olarak   gevşedim.    Be­
    Baldırlarım gevşiyor. (Baldırlarınızı gerin ve gevşek bı­
                                         denimin     tüm   kaslarını,     sinirlerini,   kemiklerini    ve   dokularını
rakın.)
                                         rahat    bırakıyorum.     Biliyorum     ki,   içimdeki    Zekâ,    bedenimin
    Kalçam gevşiyor. (Kalçanızı gerin ve sonra gevşek bıra­
                                         nasıl    kusursuz     işleyeceğini,    ilişkilerimin   nasıl   kusursuz   işle­
kın.)                                      yeceğini,    hayatımın     nasıl   kusursuz    işleyeceğini   bilir,   içimdeki
    Parmaklarım gevşiyor. (Parmaklarınızı gerin ve sonra           Zekâ'yı   neyi,   nasıl yapacağımı        söylemesi  için   serbest   bırakıyo­
gevşek   bırakın.)                               rum.   Doğru    şeyleri   doğru    zamanda    yaparak    hayatımı   kolay­
    Ellerim gevşiyor. (Ellerinizi gerin ve sonra gevşek bıra­        lıkla   sürdürüyorum.      Tüm     tahriklerden    uzağım.    Hayatla    tam
kın.)                                      bir    uyum     içerisindeyim.      Hiçbir    şey   beni    sinirlendiremez.
    Kollarım gevşiyor. (Kollarınızı gerin ve sonra gevşek bı­        Kimse    beni    kızdıramaz.      Kendimi     suçlamıyorum.      Gelecekten
rakın.)                                     endişe    duymuyorm.      Tüm     hareketlerimi,    arzularımı,     korkula­
                                         rımı,    üzüntülerimi,     endişelerimi     ve  engellerimi   içimdeki   Mut­
    Diyaframım     gevşiyor.  (Diyaframınızı    gerin  ve  sonra
                                         lak   Güce    havale   ediyorum.     Tamamen     rahatım.
gevşek bırakın.)
   Şimdi omuzlarımın gevşemesine izin veriyorum, taşıdı­
ğım tüm yüklerden kurtulmasına da. Boyun kaslarımı gevşe
tiyorum (gerin ve gevşetin). Gevşedim. Başımın üst kismi.
gevşedi... başım gevşedi... beynim gevşedi... zihnim gevşedi...
gözlerim gevşedi... yüzüm gevşedi (ifadenizi yumuşatın)...
tüm bedenim gevşedi. Şimdi bu gevşemiş durumda kendimi,
içimdeki Mükemmel Güce teslim ediyorum. Hayatın benim
hiçbir müdahalem olmadan devam ettiğini anlıyorum... Ken­
dimi   bırakıyor  ve  Tanrı'ya  teslim  ediyorum!
   Gevşeme yeteneği o kadar önemli ki size ikinci bir eg­
zersiz daha vereceğim. Kendini-yönetme egzersizi daha kısa
ve özlüdür. Her iki egzersizde de birinci tekil şahsın kullanıl­
dığına dikkat edin. Bilinçaltındaki benliğe emirler veriyorsu­
nuz. Bu egzersizleri ne kadar sık tekrarlarsanız o kadar çok
alışkanlık haline geleceğini u n u t m a y ı n . Stres ve gerginlik
yerine gevşemeyi, rahatlamayı düşünmeyi alışkanlık haline
getireceksiniz.                    160
                                       Yıllar boyu karısını endişelendirmemek için herşeyi
                                    doğru yapmaya çalıştığını söylüyordu a d a m . Sonunda, görü­
                                    nüşte endişeye neden olan şeyden d a h a derin şeyler olduğu­
                                    nu anlamıştı. G ö r ü n ü r d e endişelenecek bir şey olmasa da ka­
                15                    rısı bulup çıkarıyordu bir şeyler. Bunu önemsiz bir şey için
                                    karısıyla birlikte endişelenmeyi reddettiği gün anladığını
                                    söyledi. Sürekli duyulan bu endişenin onun sağlığına nasıl
E N D İ Ş E L E N M E Y İ BIRAK, YAŞAMAYA BAK              zarar verdiğini de görüyordu. Olaylar kontrolden çıkmıştı.
                                    Bir şey yapılması gerektiğini anladığı için bana gelmişti.
                                       Aslında hepimizin aşırı endişe duyduğumuz anlar var­
    Sonuna dek çaba gösterin ve asla kuşkuya düşmeyin;       dır. Bu yaygın bir sorun. "Endişelenmekten vazgeç" kelimele­
        Hiçbir şey o kadar zor değildir, araştırın yeter.    rinden d a h a çok karşımızdakinin kafasında direnç, karşı
                      ROBERT HERRÎCK       koyma yaratan iki sözcük d a h a var mıdır? Ama, yine de ke­
                                    sinlikle öğrenmemiz gereken bir şeydir bu. Endişelenmekten
                                    vazgeçmek için dikkatimizi endişe y a r a t a n şeyden uzaklaş­
   Gelin eski umacıya, endişeye bir bakalım. Sanırım ço­
                                    tırmamız ya da endişe yaratan şeye karşı bakış açımızı de­
ğumuz ara sıra endişeleniriz. Hepimiz aşırı endişelenen biri­
                                    ğiştirmemiz gerekiyor. Başkalarının bize endişelenmekten
lerini tanırız. Çoğumuz, ailemizin sağlık ve mutluluğu bir
                                    vazgeçmemizi söylemelerinin gerçekten hiçbir yararı olmaz.
yana, kendi sağlık ve mutluluğumuz için endişelenmekten        Bıktırır o kadar.
vazgeçmek isteriz.

                                    ENDİŞE NEDİR?
ENDİŞELENME ALIŞKANLIĞINI A Ş M A K


   Geçenlerde zorlu bir endişe müptelasıyla ilgili bir şeyler       Endişe nedir? Endişe, zihinde dolaşan ince bir korku
duydum. Yakışıklı, iyi giyimli bir San Francisco'lu beni gör­     akıntısıdır, ne kadar uzun süre akarsa o kadar derin izler bı­
meye geldi. Yardıma ihtiyacı vardı, çünkü karısı aşırı endişe­     rakır, yeterince uzun ve uzmanca endişelenirsek, sonunda
leniyordu. Adam artık dayanamayacak noktaya geldiğini         endişe nevrozuna yakalanmayı başarabiliriz.
söylüyordu. Ve sonra karısının endişelerinin bir kısmını sıra­        Sorarım size, endişe hayatınıza ne kazandırdı? Endişe­
lamaya başladı. Kadın kendi sağlığı, kocasının sağlığı, koca­     nin size bir yarar sağladığını gördünüz mü hiç? Endişe hiçbir
sının işi, para sorunları, sahip oldukları p a r a , evli çocukları,  şey başarmış değil şimdiye kadar. Sorunlarımızı yapıcı bir
dünyanın d u r u m u , yani her şey konusunda endişeleniyordu.     şekilde karşılamak yerine endişeleniyoruz. Endişeden d a h a
Anlattıklarına göre kadın dünyanın en iyi, en etkili, bir n u ­    boş bir aktivite yoktur. Bunu hepimiz biliyoruz, ama yine de
maralı endişelenme müptelasıydı.                    hepimiz bu suçu işliyoruz.

                162                                 163
                                                  kalmaz, bu yanıtların y a ş a m ı m ı z d a iyi deneyimlere d ö n ü ş ­
E N D İ Ş E ÇIKMAZ SOKAKTIR
                                                  m e s i n i n yollarını da açar.

   U ç a k t a k i yerimi a l m ı ş e m n i y e t kemerimi bağlıyordum
ki bir s e s duydum. " D r . Addington, t a m konuşmak istediğim                  ENDİŞE D Ü Ş GÜCÜNÜN OLUMSUZ KULLANIMIDIR
i n s a n s ı n ı z . L o s A n g e l e s ' a gidiyorum ve bazı acil kararlar ver­
m e m gerekiyor. B a n a yardım eder misiniz? Elimden geleni                       Zihnimizin    imgeleme    melekesini    yapıcı ya    da yıkıcı
yapacağımı,     ama   kendi   kararlarını    kendisinin     vermesinin      yönde kullanabiliriz. En kötü olasılığı düşlersek, bu e n d i ş e ­
daha iyi olacağını söyledim. B u n u anladığını söyledi ve s o ­                  dir ve yıkıcıdır. D o ğ r u , e n d i ş e duyduğumuz ş e y l e r ara sıra
runlarını a n l a t m a y a başladı. Bazı önerilerde bulundum. O                  gerçekleşirler, ama e n d i ş e bazen olayın kendisi kadar zararlı
h e p s i n e "Evet ... a m a " diyerek itirazlarda bulundu. H e r ö n e ­            olur. Olumlu düşünce doğru ve mükemmel e y l e m e g e ç i ş y o l u ­
rim b a s i t , direkt ve i ş e yarardı. Ancak o her seferinde "Evet               dur. O l u m s u z düşünce, aklın yaratıcı sürecinin s e r b e s t akışı­
 ... ama"larıyla itiraz ediyor ve "görüyorsunuz, siz de yanıt                   nı engeller. E n d i ş e bulaşıcıdır ve izin verilirse menziline gi­
bulamıyorsunuz" der gibi sıntıyordu. S o n u n d a tavsiyelerde                  ren h e r k e s e bulaşabilir. Ş a n s l ı y ı z ki, i n s a n hastalıklara bağı­
bulunmaktan v a z g e ç t i m . " O i s e , sorunlarım g e r ç e k t e n ö n e m ­        şıklık kazandığı gibi e n d i ş e y e karşı da bağışıklık kazanabi­
li, değil mi?" d e r c e s i n e , memnun bir ifadeyle oturuyordu kar­              lir.
şımda.
    A n i d e n durumu kavradım. Yanıt değil itiraz arıyordu.                 ENDİŞEYLE NASIL BAŞA ÇIKILIR
Çıkışsız   düşünme     biçimine    saptanmıştı.    Bu   her  düşüncenin
 kör bir sokağa ç ı k m a s ı y d ı .
                                                     Aynı anda iki ş e y d ü ş ü n e m e y e c e ğ i n i z i biliyor m u s u n u z ?
    B a ş k a bir d ü ş ü n c e ç ı k m a z ı d a , " O z a m a n n e o l u r ? " şek­
                                                 B a z e n öyle hızlı düşünürüz ki aynı anda birçok ş e y düşünü-
 l i n d e d i r : î ş i a t a m a z s a m n e olur? H a s t a olur işi bırakmak z o ­
                                                 yormuşuz gibi gelir; a m a aslında bir seferde yalnız bir dü­
 r u n d a k a l ı r s a m n e o l u r ? B a ş a r a m a z s a m n e olur? Evlilik yü­
                                                 ş ü n c e üzerinde dikkat yoğunlaşabilir. Bir dakika içinde yüz
 r ü m e z s e n e olur? O k a d a r çok " o z a m a n n e o l u r ? " l a r var ki;
                                                 elli fikir ya da düşünce geçebilir aklımızdan ama s a n i y e d e n
 a m a h e p s i d e boş. D ü ş ü n c e ç ı k m a z l a r ı n d a n k u r t u l a l ı m . B u ,
                                                 az bir z a m a n içerisinde de o l s a , her seferinde bir düşünceyi
 ç ı k m a z sokağa girip s o n r a d a p a r m a k l ı k l a r d a n a t l a m a y a ça­
                                                 düşünebiliriz ancak. Bu yüzden e n d i ş e n i n aklımıza g i r m e s i ­
 lışmaya   benzer.
                                                 ne izin verdiğimizde, Güç'le dolu olumlu bir düşünceyi dışla­
    Büyük    sorunlarımız     olduğunu     kanıtlamaya      çalışmak­
                                                 m ı ş oluruz.
 t a n vazgeçelim. D ü ş ü n c e ç ı k m a z ı n d a n çıkış yolu, d ü ş ü n c e bi­
 çimimizi d e ğ i ş t i r m e k t i r . Aklin t ü m y a n ı t l a r a s a h i p o l d u ğ u n u     Ş i m d i siz de ben de biliyoruz ki birçok fiziksel h a s t a l ı ­
 u n u t m a y ı n . H e r g ü ç l ü k t e n bir çıkış yolu o l d u ğ u n u bilin. " D ü -    ğın t e m e l nedeni endişedir; biliyoruz ki e n d i ş e en derin arzu­
 şünce"yie h e r şeyin m ü m k ü n o l d u ğ u n u bilin. E v r e n s e l Z e k â '       larımıza t a m a m e n karşı olan olumsuz düşüncelere kapılma­
 m n h a y a t ı m ı z a yön v e r m e s i n e v e y ö n e t m e s i n e izin verdiği­      mıza n e d e n olur. E n d i ş e her bakımdan bir sorun yaratıcıdır.
 m i z d e i m k â n s ı z diye bir şey y o k t u r . O, y a n ı t l a r ı s a ğ l a m a k l a  E n d i ş e n i n ü s t e s i n d e n g e l m e n i n ilk adımı, endişenin hiçbir


                       164                                            165
şey kazandırmadığını, sahibine zarar verdiğini, en büyük ar­       dişelenerek gelecekte endişelenmek zorunda kalmayacakla­
zularımızın gerçekleşmesine engel olduğunu, uzun vadede         rına inanırlar.
hayatımıza" olumsuz etkileri olacağını kabul etmektir. Bu            ilginç olan şu ki bir kez endişelenmeye başlandı mı en­
gerçekleri kabul ettik mi endişe alışkanlığından kurtulma­        dişe duyulan şey önemini yitirir. Bulmak için her taşı kaldır­
nın gerekliliğini anlamaya başlarız.                   mamız gerekse bile her zaman endişelenecek bir şey bulu­
   Endişeli düşünce kalıplarının m e r h a m e t i n e ihtiyacımız  n u r . O eski endişelenme huyunu bir kez kazandık mı en­
yok. Üstesinden gelmek için yapabileceğimiz bir şeyler var.       dişelenecek bir şey bulmak hiç zor olmaz.
Endişenizle yüzleşerek ona, "Senden korkmuyorum. Bir şey­          G e n ç bir çift hatırlıyorum. Kadın sabahtan akşama ka­
ler olmaya çalışan bir hiçsin sen" deyin.                dar endişeli ve perişandı. Sürekli olarak yüksek sesle endişe­
                                    leniyordu. Sesiz kaldığı zaman ise kocası gülerek şöyle sorar­
EN Y A Y G I N DÖRT ENDİŞE                       dı: "Millie, bundan sonraki endişelerini mi plânlıyorsun?"
                                        Geçen gün iki kadın arasındaki bir konuşmaya kulak
  Yaygın endişelerimize göz a t ı p , onlar için bunca zaman     misafiri oldum. Kadınlardan biri çoğu zaman suçluluk his­
harcamaya değip değmediğini anlamak bazen yararlı olur.         settiğini söyledi. Birçok şeyden suçluluk hissettigini, a m a al­
  1. Yarınki ihtiyaçlarımızı karşılamak için yeterli para       dırmadığını, çünkü suçluluk duyunca kendisini iffetli, er­
olmayacağı endişesi (Şöyle ya da böyle bugün hayatta kal­        demli hissettiğini söyledi. Öteki kadının verdiği yanıt daha
                                    da ilginçti: "Ben her zaman endişeleniyorum, ama aldırmıyo­
mayı başarırız).
                                    r u m ; çünkü endişelendiğim zaman çok sigara içiyorum ve
  2. Gelecekte beden sağlığının yitirileceği endişesi.
                                    çok sigara içince de kilo almıyorum." Bu da bir bakış açısı.
   3. Zihin sağlığının yitirileceği endişesi.
                                       Bu kadar çok olumsuz örneğe dalmamın nedenini m e ­
   4.Yalnız bırakılacağımız, reddedileceğimiz ve aldırış
                                    rak ediyor olabilirsiniz a m a bunlar endişelenmenin ne kadar
edilmeyeceğimiz, sevgi ve arkadaşlıktan yoksun bırakılacağı­
                                    aptalca olduğunu anlamaya yardımcı olur. Endişe alışkanlı­
mız endişesi.
                                    ğının üstesinden gelmenin ilk adımı onunla işinizin bittiğini
    D ö r d ü n ü n de yarınla ilgili endişeler olduğunu görüyor­  kabullenmektir. Tıpkı bir sigara tiryakisinin sigarayı bırak­
s u n u z . Biraz düşünürsek bu dört endişenin de nadiren ger­     maya ya da bir alkoliğin artık içmemeye karar vermesi gibi,
çekleştiğini a n l a n z . Enerjimizi yapıcı bir biçimde kullanmak   "Endişelenerek vaktimi boşa harcamayacağım artık" demeli­
yerine endişelenerek boşa harcıyoruz.                  siniz. Kötü bir alışkanlıktan vazgeçerken olduğu gibi ondan
    Parasız kalmakla ilgili endişeyi ele alalım örneğin. Bazı    vazgeçmeye istekli olmalıyız. Bir tabağı masadan kaldırıp
 insanlar para için endişe duymanın aklın gerekli bir aktivi-      mutfaktaki rafa yerleştirdiğimiz gibi endişeyi alıp "dokun­
 tesi olduğunu, para için endişelenmezlerse sahip olduklarını      mayınız" dosyasına yerleştirmeliyiz.
 kaybedeceklerini düşünürler. Diğerleri endişenin tutumlu­
 lukla birbirini tamamladığını ve endişenin gelecek için yeter­
 li birikimi sağlama dürtüsü olduğunu düşünürler. Şimdi en-

                 166                                 167
E N D İ Ş E L E R İ N D E N SIYRILMAYI BAŞARAN B İ R K A D I N    duğunu bilerek Tanrı'yı en yüksek noktaya çıkardığını söylü­
                                   yor kadın. Mutlak Varlığa inanarak bugün olduğu gibi gele­
   işte bir kadının endişelenme alışkanlığını nasıl yendiği­    cekte de her şeyin yolunda gideceğini biliyordu. Bu düşünce
nin hikâyesi. Onu öylesine etkili karşılamış ki, hayata yakla­    yapısına sahip olduktan sonra endişeyi kapı dışarı etti. Aynı
şımını t a m a m e n değiştirmiş. Endişe duyma eğiliminde oldu­    anda endişelenmek ve güvenmek olanaksızdı.
ğu şey ne olursa olsun meseleyle ilgilenecek iki küçük sözcü­
ğü vardı: "Tanrı orada."                       ENDİŞE ÇÖZÜM DEĞİLDİR
   Parayla ilgili endişeler duymaya başladıysa şunu düşü­
nüyordu: "Tanrı orada. Sınırsız Bolluk orada. Doğru ve tam         D u r u m çok kötü görünebilir, hiç önemli değil. Beş para­
zamanında ne yapmak gerektiğini bilen Zekâ ve Bilgelik        sız, yalnız, sevilmeyen, dışlanmış bir insan olabilirsiniz. E n ­
orada. Tanrı sınırsız Bolluğun Kaynağı'dır. Atmam gereken      dişe çözüm değildir. H e r şeyi mümkün kılan Güce dönmek,
adımlar varsa ilahi Zekâ ne yapmam gerektiğini bilir ve ba­     ona yönelmek sorunu aşmaya yeter. Ona yükselen insan o
na doğru yolu gösterir. Tanrı ihtiyacım olabilecek t ü m fikir­   anki ihtiyacını karşılamakla kalmaz, canlılığın daha büyük
lerin Kaynağı'dır ve Tanrı oradadır. Endişelenmeme hiç ge­      bir boyutuna adım a t a r . Endişenin üstesinden gelmek küçük
rek yok."                              bir çaba ister, ama Tanrı'nın orada olduğunu idrak etmek
   Sağlığıyla ilgili endişeler duymaya başlarsa, kendisine     için harcadığımız her çabanın -yan ürünler diyebileceğimiz-
aynı ruhsal ilacı veriyordu "Tanrı orada". Onun için bu cüm­     ekstra nimetleri vardır.
le şu anlama geliyordu: "Tanrı'nın Mükemmel Hayatı benim­
le birlikte. O Öz'le birlikte yaşıyor, hareket ediyor ve var olu­  ENDİŞELENMEKTEN VAZGEÇİP Y A Ş A M A Y A BAŞLAMA­
yorum. Tanrı benimle yaşıyor ve ben bir b ü t ü n ü m . Korkma­   NIN ÜÇ GÜZEL YOLU
ma hiç gerek yok".
   Kadın bu küçük dualara minik tedaviler adını vermiş,        Kısaca anlatmak gerekirse, endişelenmekten vazgeçme­
işe yaradığını söylüyor. O günden sonra endişelenme alış­      nin üç güzel yolu vardır.
kanlığından vazgeçmiş. Bir gün, endişelenmenin Tanrı'yı in­        1. Tanrı'nın orada olduğunu anlamak
kar etmek olduğuna, Tanrı'nın ona göz kulak olamayacağını        2. Olumlu düşünmeye çalışmak
düşünmek olduğuna, Tanrı'nın varlığını anlamak için harca­
                                     3. Yol gösterilmesi için dua ettikten sonra olumlu tavır
mak yerine endişelenerek h a r c a n a n her dakikanın bir kayıp
                                   takınmak.
olduğuna karar vermiş aniden. T a n n ' n ı n varlığını inkâr et­
mek, insanı yalnızca t ü m iyiliklerden uzaklaştıran bir aptal­     Kendi kendinize şunları söyleyin:
lık değil, aynı zamanda, tüm iyiliklerin yaratıcısını aşağıla­      "Hayatımda doğru hareketlerin yer aldığına inanıyo­
maktır. Bilimsel duayla; O'na t a m olarak güvenerek; O' n u n    rum."
 Mükemmel Yaşamının, Mutlak Varlığının, Mutlak G ü c ü n ü n       "Tanrı'nın Mükemmel Hayat'ı benimle yaşıyor."
 ve Alimliğinin, yaşamının her a n ı n d a ilahi doğru hareket ol-    "Tanrı'nın hayatımdaki Gücü'ne inanıyorum."

                168                                169
   Düşüncelerinizin geleceğinize şekil verecek kalıbı sağla­       olmadığını düşünürler. D u r u m öyle değil. H e r sorunun yanı­
dığını u n u t m a y ı n . Bugün hakkında düşündüklerimiz, bilin­      t ı , tam olarak doğru bir çözümü vardır. Sizin vasıtanızla ça­
çaltına verilen iş emirleridir ve yaratıcı süreç onları gerçek­
                                      lışan Tanrı için hiçbir şey olanaksız değildir.
leştirmeye başlar. Ne düşündüğümüz önemlidir. Geçmişteki
                                         Bugün yaygın olan bazı sorunları ele alarak nasıl karşı­
yanlış düşünceleriniz için kendinizi suçlamayın; bugünkü
                                      lanabileceklerini görelim. îşte sık sık karşılaşılan sorunların
düşüncelerinizi olumlu yönde kullanmaya çalışın. Endişelen­
                                      listesi. Belki bazıları size de aittir.
meye başladığınızda Tanrı'yla konuşun; sorunlarınız hakkın­
da değil, gerçekleşmesini istediğiniz şeyler hakkında.             Soru: Tedavisi m ü m k ü n olmayan bir hastalığım var,
                                      doktorlar hiçbir çözüm bulamıyorlar. Mahvoldum.
   Üç n u m a r a l ı adımı gözardı etmeyin. Yapılması gereken
yapıcı bir hareket varsa korkusuzca yapın. Çoğu insan otu­            Yanıt: Tedavisi m ü m k ü n olmayan hastalık yoktur. Eğer
rup yapılması gereken şeylerle ilgili tereddüt eder durur.         Tanri her yerde mevcutsa, O'nun Varlığı her kadını, erkeği
                                      ve çocuğu sarar. Gerçekte asıl siz asla hasta olmazsınız, gü­
    Yapın! Çekindiğiniz o telefon konuşmasını yapın. Ver­
                                      n a h işlemezsiniz, acı çekmezsiniz. Yanlış kavram tedavi edil­
mekten kaçındığınız o kararı verin. Gidin ve uzun zamandır
                                      di mi bedende de buna paralel bir değişiklik olur. H e r çeşit
merak ettiğiniz arkadaşınızı görün. Erteleyip durduğunuz
                                      hastalığın iyileşebildiğini gördüm. Tanrı'nın her şeye mukte­
dönem ödevini yazın. Görmekten korktuğunuz müşterinizi
                                      dir olduğunu bilin yeter. Ruhsal bir bilince sahip olmaya çalı­
arayın. Çoğu insan olumsuz hazırlıklarla, atılması gereken
                                      şın ve bedeniniz Tann'yı yüceltsin.
adımı uzun uzun düşünüp kâbus haline getirerek harcar za­
m a n ı n ı . S o n u n d a , içinde kendilerini kaybettikleri hayali du    Soru: Geçimimi sağlamaya yetecek param olmamasın­
ramlarla t e k r a r tekrar mücadele eder dururlar. Içimizdeki       dan endişeleniyorum. Çalışan insanın zengin olabileceğini
Güce sırtımızı dayamak ve cesaretle ileriye adım atmak. en         söylüyorsunuz, çok güzel a m a ben emekliyim. Bu d u r u m d a
dişelerimizi ardımızda bırakmak çok daha iyi. Şimdiye ka­         daha fazla parayı nasıl kazanacağım?
dar hiçbir şey endişeleri geliştirerek kazanılmamıştır. Yeni          Yanıt: Emeklilerden aldığım mektupları görebilmenizi
bir şimdi yap programına başlayın. Bir şeyi yapmanın, o şey        isterdim. Bu insanlar asıl Kaynak'larina yöneldiklerinde hiç
hakkında düşünü].' d u r m a k t a n bin kat d a h a kolay olduğunu    umulmadık yerlerden gelen paralara şaşıp kalıyorlar; azaldı
göreceksiniz. Emerson'un dediği gibi, "gerekeni yap ve güce        sanılan para, çeşitli kaynaklar ve hediyelerle artıyor. Aklımı­
sahip ol". Bugünden başlayarak yolu yapıcı düşünce ve eyle­        zı almak üzere açarsak o kadar çok yanıt var ki. Tanrı'nın
me açın. Endişeden uzunca bir süre uzaklasın ve endişe duy­        farkında olmadığımız birçok çözüm yolları var, a m a kafamız
mamayı alışkanlık haline getirin. Onu kendinize borçlusu­         endişelerle dolu olduğu sürece asla bulamayız onları. Bilinci­
n u z . Tanrı'nın orada olduğunu h e p hatırlayın.             nizi Bolluk düşüncelerine yükseltin ve yaşam koşullarınız
                                      kısa zamanda iyileşecektir.
 HER SORUNUN BİR ÇÖZÜMÜ VARDIR                          Soru: Karar vermekte güçlük çekiyorum. H a t a yapmak­
                                      t a n korkuyorum. Yanlış karar verirsem ne olacak?
   İnsanlar sık sık sorunlarının özel olduğunu ve çözümü          Yanıt: Karar vermekten korkan insan, hep yenilgiyle

                 170                                  171
s o n bulan hayali yollarda s a a t l e r c e boş yere g e z e r durur.
D o ğ r u kararı v e r m e k t e kendinize güvenemeyebilirsiniz, a m a
içinizdeki sınırsız Zekâ'ya güvenmelisiniz. îlahi bir g ü ç tara­
fından yönlendirileceğinizi bilin ve geldiği zaman Yol G ö s t e -
rici'nize güvenin.                                                             16
    S o r u : Öğrenciyim. S ı n a v l a r d a paniğe kapılıyorum. Ka­
fam boşalıyor sanki. S ı n a v l a r için e n d i ş e l e n m e k t e n nasıl
kurtulabilirim?                                                 KORKU SİZİ YENMESİN,
    Yanıt:  Öğrencilerin     Tanrı'nın orada olduğunu, içimizde                     SİZ KORKUYU YENİN!
ve bizimle çalıştığını kanıtlamak için harika bir fırsatları
var.   isa'nın   Kendi   başıma   hiçbir  şey   yapamam;   içimdeki
Tanrı işleri yapar dediğini hatırlayın. S i z yanıtları b i l e m e y e ­
bilirsiniz, a m a Tanrı a s l a ş a ş ı r m a z . Ş u anda bilinen v e g e l e ­            Cesaretin    en   korkunç    düşmanı,     korkunun     kendisidir,

c e k t e öğrenilecek her ş e y i Yüce Akıl z a t e n biliyor. Akıl her             korkulan    şey  değil;   içindeki   korkuyu    yenmeyi     başarabilen

ş e y i bilir. İsa'nın sözlerini ş ö y l e de söyleyebiliriz: "Kendi ba­                                   insan   en   büyük     kahramandır.
ş ı m a hiçbir ş e y y a p a m a m ; içimdeki B i l g e işleri yapar." İ ç i ­                                     GEORGE MACDONALD
nizdeki B i l g e ' y e g ü v e n m e y e başlayın; hayatınızın nasıl deği­
şip renklendiğine ş a ş a c a k s ı n ı z . H i ç düşünmediğiniz fikirler           Korku insanlığın bir numaralı düşmanıdır. H e r n e s i l d e
g e l e c e k aklınıza.  Fikirler beklenmedik şekilde g e l e c e k l e r .       en azından birkaç b ü y ü k adam, korkunun kendisinden başka
M u t l a k G ü c e inanın, a s l a düş kırıklığına uğramazsınız. O ,          korkulacak   bir şey olmadığını       h a t ı r l a t ı r bizlere. Halkını
öğrenciler, işadamları, yazarlar, müzisyenler, aktörler, ev               korku v a d i s i n d e n ç ı k a r m a y ı b a ş a r a n bir güçlü i n s a n büyük
kadınları, h e r k e s için çalışır. Asla ayırım yapmaz. Kendinizi            saygı g ö r ü r .
ilahi Gücü almak için a ç ı n , bir daha a s l a e n d i ş e l e n m e z s i n i z .
                                                Sir Winston C h u r c h i l böyle bir a d a m d ı . I I . D ü n y a Sava­
                                             ş ı s ı r a s ı n d a k i b ü y ü k liderliği h e p h a t ı r l a n a c a k t ı r . E l i n i kal­
    KENDİNİ-YÖNETME                                  dırarak ünlü      zafer i ş a r e t i n i y a p t ı ğ ı n d a , o n u g ö r e n h e r k e s
                                            gücü v e c e s a r e t i n d e n , b a ş a çıkılmaz k a z a n m a a r z u s u n d a n
                                            i l h a m a l ı y o r d u . K o r k u n u n bulaşıcı o l d u ğ u d o ğ r u , a m a cesa­
    Korkmuyorum.
                                            r e t için de aynı şey geçerli. C h u r c h i l l c e s a r e t l e y a ş a m a y ı
    Bugünü     yaşıyorum.
                                            seçti ve e t k i s i b u g ü n bile hissediliyor. Ö l ü m ve felaket sevgili
    Geleceğin   ihtiyaç   duyacağım     her   şeyle  donatılacağına
                                            Londra'sını tehdit ettiğinde dayandı. O n u n inancı yüzünden
güveniyorum.                                      ingiliz h a l k ı da o n u n l a birlikte d a y a n d ı . îçin için kuşkuya
    Tanrı'nın   orada   olduğunu    bilerek   her günü  geldiği  gibi  d ü ş t ü ğ ü a n l a r o l m u ş t u r m u t l a k a . C e s a r e t i v e v a t a n sevgisi
 karşılayacağım.                                    s a y e s i n d e o k u ş k u l a r ı n ü s t e s i n d e n gelmeyi b a ş a r d ı .

                     172                                             173
KORKU NEREDEN KAYNAKLANIR?                                   îsa cesaretin ne olduğunu biliyordu. Yaşadığı ülke işgal­
                                             ciler tarafından ele geçirildi. Romalı askerler ele geçirdikleri
  Tanrı,  bize  korku  değil  güç,  sevgi   ve  sağlam  bir  akıl   topraklardaki insanların kendilerini korumalarını ve yiyecek
verdi. ( I I . Timothy 1:7). O zaman korku nereden kaynaklanı­              sağlamalarını istiyorlardı. Isa bireysel özgürlüğün insanın
yor. Tüm insanların ortak bir temel korkusu yoktur; tüm                 içinde olması gerektiğini, özgürlüğün dış etkenlere bağlı ol­
korkular sonradan kazanılmıştır. İnsanoğlunun kazandığı                 madığını öğretti. Bahsettiği krallık, tüm kuşkuların üstesin­
tüm bu korkular Tanrı'nın anlaşılmasıyla -insanın içindeki                den gelen ve insanı özgürleştiren Güç ve Zekâ'nın anlaşılma­
sevgi, güç ve sağlam akılla- ortadan kaldırılabilir.                   sı yoluyla kazanılan içsel hakimiyettir.

   Birine "Korktuğun herhangi bir şey var mı?" diye sordu­
ğunuzu düşünün. Muhtemelen "Tabi ki hayır!" diyecektir.                 CESARET KAZANACAKTIR - CESARET TANRIDANDIR
Korkularımızı kabul etmek istemeyiz, çünkü böylece zayıflı­
ğımızın ortaya çıktığını düşünürüz. Ama aynı kişi, tekrar                   İsa zamanında olduğu gibi bugün de insanlar gelecek­
düşündüğünde korktuğunu kabul edip, "Şey, otoyollardan                  ten korkma eğilimindedirler. Şimdi Romalılar değil, diktatör­
korktuğumu söyleyebilirim" ya da "bugünlerde trafik çok kö­               lükler özgürlüğümüze meydan okuyan tecavüzlerde bulunu­
tü ve gece geç saatte karanlık bir caddede yürümekten de                 yor görünüyorlar. Korku çözüm değil. Çözüm yine cesaret.
korkuyorum; geçen gün birinin başından vurulduğunu oku­                 Sağlam d u r u n . Cesaretiniz bulaşıcı olacaktır; yayılacak ve
dum da" diyebilir. Bir süre sonra kendisinin bile bilinçli ola­             diğer insanları etkileyecektir, inancınız sizi tanıyan herkese
rak şimdiye kadar düşünmediği bir sürü korkusu çıkar orta­                güç verecektir. Cesaret kazanacaktır, çünkü cesaret Tanrı'
ya. Yüzeysel kabadayılıklarla bilinçaltının derinliklerine                dandır. "Dünyayı sarsan gerçek yine yükselecektir." Tanrı
                                             mutlak güçtür. Sonsuz Zekâ'nın sizin vasıtanızla çalıştığını
gömmüştür korkularını; ama derinliklerde saklı bu korku
                                             bilin. Düşman ne olursa olsun güç yanılmaz. Tanrı tek Güç'
 zinciri mantıksız endişeye, hayatındaki önemli korkulara
                                             tür ve Tanrı Gücü sizin vasıtanızla yaşar.
 parmağını bile dokunduramayacağı duruma düşmesine ne­
 den olan genel bir huzursuzluğa dönüşmüştür.
                                             KORKUYLA NASIL BAŞA ÇIKMALI

 ÖZGÜRLÜK DIŞ ETKENLERE BAĞLI DEĞİLDİR
                                                Bunu unutmayın, korkuyla mantık yürütemezsiniz.
                                             Korku bir duygudur. Makul veya akılcı değildir. Her zaman
   Gelmiş geçmiş en büyük insanlardan biri olan, Tanrı-
                                             için korkulacak bir şey vardır ve bu şey hakkında gerçek ol­
 insan'ı yaşayarak bize örnek olan İsa, öğretilerinin çoğunu
                                             mayan duygular geliştiririz. Korku abartılı hale gelir. Korku­
 korkunun üstesinden gelmeye yöneltmiştir.
                                             larınızla mantık yürütemezsiniz, ama onları açığa çıkarabilir
   Kalbinizin   tasalanmasına,     korkmasına     izin   vermeyin.   ve ne olduklarını görebilirsiniz -bir şey olmaya çalışan bir hiç
 Korkmayın  küçük  sürü;  çünkü   evreni  size    vermek  Tanrı   için  olduklarını. Sonra Gerçekle başlar ve mantıklı karar verebi­
 zevktir. (John 14:27), (Luka 12:32).                          lirsiniz. H e r sorunun içinde gizlenmiş bir çözüm vardır. Her

                   174                                       175
korkunun bir çözümü vardır; bu çözüm sorunla ilgili gerçek­
                                   SEVGİ KORKUYU DEFEDER
te bulunur. Onu bulmak için korkuyla yüzyüze gelmeye ve
onun hiçliğini kanıtlamaya istekli olmalıyız.
                                       îşte korkunun hayatımızdaki rolünü gösteren başka bir
KORKUSUYLA YÜZYÜZE G E L İ P ÜSTESİNDEN GELEN BİR          hikâye: Bir adamın çok sevdiği küçük, üç aylık bir Doberman
ADAM                                 Pinscher köpeği vardı. îşi nedeniyle başka bir kente taşınır­
                                   ken köpeği bir arkadaşına verdi. Bir yıl sonra aynı yere dön­
                                   düğünde yapmak istediği ilk şey tabii ki köpeğini görmekti.
   Doğduğum Güney topraklarında derin ve geniş birçok
                                   Arkadaşının evinin etrafındaki yüksek çiti ve kapıdaki zili
nehir vardır. Bu nehirlerin bazılarında, yakalananlar için
                                   görünce çok şaşırdı. Zilin ev sahibinin dikkatini çekmek için
son derece tehlikeli olduğu söylenen girdaplar vardır. Çok az    olduğunu biliyordu; ancak, köpeği s u n d u r m a d a görünce ses­
insanın onlardan sağ çıkabildiği söylenir.              lendi ona. Köpek hiçbir tepki göstermedi, adam da içeri girip
   Bir gün genç bir adam nehir kıyısında dikilmiş, bir gir­    köpekle konuşmaya karar verdi. Kapıdan içeri girdiğinde kö­
dabı gözlüyordu. Girdap tarafından yutulup birkaç saniye      peğin tüyleri kabardı ve hırlamaya başladı. Adam korkusuz­
sonra tekrar ortaya çıkan bir kütüğü seyrediyordu. Kendisi­     ca yaklaşmaya devam edince köpek sakinleşmeye başladı.
ne sordu, "însan neden girdaptan korkma ihtiyacı duyar?"      Adam sundurmaya vardığında köpek kuyruğunu sallıyordu.
Birkaç dakika düşündükten sonra soyundu ve suya daldı.       Adam kapıyı çalmadan önce birkaç dakika oynadılar. Arka­
Korkusunu yenip suyun kendisini taşımasına izin verdi.       daşı kapıyı açtı ve onu sevgiyle selâmladı. Birkaç dakika ko­
Döndü d u r d u . Sonra kollarını yana açıp nefesini t u t t u ve  n u ş t u k t a n sonra birden ev sahibinin yüzü sarardı, "Köpek?"
aşağıya doğru battı. Birkaç dakika sonra girdabın biraz öte­    dedi. "Bahçeden doğruca yürüdün ve köpeğin önünden geçtin
sinde, güvenli su yüzeyine çıktı. Kıyıya doğru yüzerken ken­    öyle mi?" "Neden, evet, elbette" diye yanıtladı ziyaretçi.
disini zafer kazanmış gibi hissediyordu. Artık girdaplardan     "Prens ve ben eski arkadaşız. Önce tanımadı beni, ama uzun
korkmasına gerek yoktu. Kendi kendine şöyle düşündü: "Bir      sürmedi bu."
şey hakkındaki gerçeği bildin mi korkacak bir şey kalmaz."
                                     "O Prens değil" dedi beriki. "Sen gittikten kısa bir süre
   Yaşadığı bu deneyim ona yalnızca girdaplardan kork­
                                  sonra Prens öldü; biz de ona benzer başka bir köpek aldık,
mamayı değil, aynı zamanda hayatı nasıl karşılamak gerek­
                                  ama bu bir katil. Gördüğün o yüksek çitin nedeni bu."
tiğini de öğretti. Hayatın belli bir düzene bağlı olduğunu,
                                     Korku olmadığı için tehlike yoktu. Sevgi aradaki uçuru­
belli yasalarla yönetildiğini kanıtlamak için gereken riski
                                  ma köprü oluşturmuştu. Adam giderken arkadaşının kapıya
göze almaya istekliydi. Girdaba girmek ve güvenle su üstüne
                                  kadar refakat etme teklifini reddetti. Kapıdan geçerken kö­
çıkmak için gereken güveni Bilgelik ve Sevgi'ye güvenerek
                                  pek ona baktı ve hafifçe hırladı. Adam birden korkuya kapıl­
buldu. Yolun her adımına güvenmek zorundaydı. Bir an pa­
                                  dı. Düşünmeye başladı, "Bu benim köpeğim değil. Bu bir
niğe kapılsaydı kendisine büyük zararlar verebilirdi. Panik
                                  katil." Giderek hızlanmaya başladı, kapıya tam zamanında
şaha kalkmış korkudur ve korku her zaman korkulan şey­
                                  vardı. Bahçeye ilk girdiğinde köpeğe duyduğu sevgi bulaşı­
den daha fazla zarar verir.
                                  cıydı. Köpek bir katil olmasına rağmen dostça karşılık ver-
                176
                                                 177
                                     ÖLÜM KORKUSUNU YENMEK
misti. Geri dönerken ise adam korku ve endişe duyduğu için
köpek de aynı şeyi hissetmiş ve korkuyla karşılık vermişti.
   Sık sık dış şartlar tarafından yönetilmemize izin veri­          "Korkaklar bin kez ölür" derler. H e r korku küçük bir
riz. Adam, köpeğin bir katil olarak tanındığını duyunca gü­       ölümdür. Temelde her korku bir ölüm korkusudur. Ölümden
venini kaybetti. Varlığının gerçeği'ni bilse ve güvenseydi,       korkmaktan kurtulursak hayatla korkusuzca yüzyüze gelebi­
sevginin korkuyu defettiğini ve bizi hayatla bütünleştirdiği-      liriz. Ölüme "son d ü ş m a n " denir; aslında o yenmemiz gere­
ni kanıtlayabilecekti. K o r k u n u n aldatıcı yönleri vardır. H e r  ken ilk düşmandır.
zaman korktuğumuz şey tarafından aldatılırız. Burada köpe­          Ölüm gerçekten bir düşman mı? Yok etmemiz gereken
ğin ünüydü, başka bir zaman komünizm tehdidi veya ölü­         aslında ölümle ilgili duygularımız değil mi? Ölüm sadece be­
m ü n gölgesi olabilir.                         dene gelir. Ruha dokunmaz. Ölümle ilgili inancımız değişirse
                                    ölüm bir düşman olmaktan çıkar. Hayata hiçbir şey olamaz.
KORKU DÜŞMANIN SAHİP OLDUĞU EN GÜÇLÜ SİLAHTIR              Hayat ölmez. İnsan bunu anladı mı, ölüm ona hiçbir zarar
                                    veremez. Hayat sonsuzdur. Kullandığı şekil değişebilir, ama
                                    Hayat sonsuza dek sürer. Hayat yok edilemez.
    Düşmanınızın kim ya da ne olduğu hiç önemli değil,
o n u n en güçlü silahı sizin korkunuzdur. Bu d ü ş m a n d a n       insan aklı Evrensel Akıl'la bir b ü t ü n d ü r . Asıl Ben'iniz
korkmaya başladığınız an sizden güçlü duruma geçer. Eski        asla ölmez, ihtiyaç duyduğu şekilde kendini ifade ederek var
bir kitabe b u n u gösteriyor. Şöyle ki:                olmaya devam eder. Ölüm, ileri doğru hareketimizde anlık
                                    bir aradır yalnızca; böylece başka bir deneyime geçebiliriz.
    Ölümle karşılaştım. Sordum, "Nereye gidiyorsun?"
                                    Sir Thomas Browne'ın dediği gibi "Yaratılmış dünya, sonsuz­
    Ölüm yanıtladı, "Benares'e gidiyorum."              lukta küçük bir parantezdir yalnızca."
    "Oraya neden gidiyorsun?" diye sordum.
                                       Ölüm korkusu yenildi m i , hastalık korkusunu yenmek
    "Bin kişiyi öldürmek için."                   çok kolay olur. Hastalık basit anlamda huzur eksikliğidir,
    Ertesi hafta yine karşılaştım Ölüm'le.              hastalıkta güç yoktur. Kendimizi huzursuzluk, endişe ve kor­
    Ölüm'e sordum, "Benares'e bin kişi öldürmek için git­      kunun diğer çocuklanna açık tutarsak, bedende bir hastalık
medin mi? Anladığım kadarıyla yüz bin ölü var."             inancıyla son bulan H a y a t ' t a n ayrılık duygusuna kapılırız.
    Ölüm gülümsedi ve "Ben bin kişi öldürdüm" dedi, "Geri­      Hakkımızdaki gerçek bu olmadığı için bu duygu yenilebilir.
                                    Tanrı bedenlerimize hastalık vermedi. Tanrı bize mükem­
sini korku öldürdü."
                                    mel Hayat'ı sundu. Korkusuzca kabul etmemiz için bu hayat
    Bu korkulann bazılarına bir göz atalım. Bakarken t a n ı ­
                                    bizi bekliyor.
maya başlayacağız onları. Tanıdıkça da kurtulacağız onlar­
dan.
                 178                                  179
                                    daha iyi anlaşılmasıdır. Bir insandan korkuyorsanız, onunla
EKSİKLİĞİN KENDİ G Ü C Ü Y O K T U R                  konuşun ve onu motive eden şeyin ne olduğunu anlamaya ça­
                                    lışın. Belki de sizin ona yapabileceklerinizden korktuğu için
    Hayatımız boyunca yararlanabileceğimiz sonsuz kayna­      öyle davranıyordur. Korkularımız çoğu zaman önyargıdan
ğın varlığını anladıktan sonra eksiklikten nasıl korkabiliriz?     kaynaklanır.
İ n s a n ı n hırsı, gelecek korkusu ve güvensizlikten kaynaklan­      Korkularınızı açık fikirlilikle gözden geçirin -kılık değiş­
m a k t a d ı r . Bu korkuyu yenmek için güvenliğinizin Tanrı'ya    tirmiş eski önyargılara mı dayanıyorlar acaba? Birinden sırf
ait olduğunu, dış etkenlere bağlı olmayan içsel bir durum ol­      eski bir düşmanımıza benzediği için korktuğumuz olur sık
duğunu bilin.                              sık! Geçmişte acı çektiğimiz bir yere gitmekten korktuğumuz
   Eksiklik bir durum değil, düşüncelerin eğilimidir. H a ­      durumlar az değildir!
yattaki her şey aşın bolluğa yönelir. İ n s a n korkarak bu bol­       Tanrı bize korkunun değil G ü ç , Sevgi ve sağlam bir
luğu kısmaya çalışır her zaman.                    aklın r u h u n u verdi. Korktuğunuz biri mi var? Tanrı bizim-
    Geçen gün bir greyfurtun içinde kaç çekirdek olduğunu      leyse kim bize karşı olabilir. (Romans 8:31). Tekrar d ü ş ü n ü n ;
saydım; t a m altmış beş t a n e idi. Çekirdeksiz greyfurtlardan    o kişiden neden korkuyorsunuz? Korumanız içinizde yatıyor.
önce, eski günlerden kalma bir greyfurt olmalıydı bu. Doğa,      Korku yerine bir sevgi hissi yaratın kalbinizde. Tanrı'nın
yaratılışın her bölümüne gelecek bolluğun tohumlarını sağ­       Ruhıı'nun olduğu yerde özgürlük vardır. Sevgi'nin olduğu
lamaya niyetlenmişti. Bugün her şeyi sınırlıyoruz, greyfurt­      yerde özgürlük vardır. Kusursuz Sevgi korkuyu defeder, insa­
taki çekirdekleri bile! İnsanlara çalışmamaları, ekip biçme­      nın korkusu, içindeki T a n n ' n ı n varlığına duyduğu güven ek­
meleri için para veriliyor ve genelde fikir üretmelerine engel     sikliğinden kaynaklanır. Sonsuz Zekâ yaşanan değişik du­
olunuyor. T ü m bunlar Hayat'ı sınırlamaya yönelik tavırları      rumların nasıl karşılanacağını bilir. Kişilikte güç yoktur.
temsil ediyor. Hayat'ın bolluğuna güvenin, kaybetmekten        Kusursuz Güç'e güvenin, her zaman eşit muamele görürsü­
korkmaya gerek olmadığını göreceksiniz. Bolluğu d ü ş ü n ü n !    nüz. Sevgi her yerde mevcutsa kimden korkabiliriz?
Hayat'ın bolluğunda yaşayın. Ağaçlarda kaç yaprak olduğu­
n u , sahildeki kumların sayısını, binbir çeşit çiçekleri ve bit­      KENDİNİ-YÖNETME
kileri d ü ş ü n ü n . Hepsinde bolluk var. Bolluk, Hayat'ın bir ni­
teliğidir ve bu yüzden sınırsızdır. Kendini-yönetme yoluyla
                                      Korkacak hiçbir şey yok. Bana hakimiyet verilen zihinsel
b u n u deneyimleyebilirsiniz.
                                    bir dünyada yaşıyorum. Karşılaşacağım her durumun üste­
                                    sinden gelebilecek Güç içimde, ihtiyacım olan her şey içimde.
KORKUNUN EFENDİSİ O L M A K


   Korkunun düşmana güç verdiğini öğrendik. Korktuğu­
m u z şeyi kendimize çekeriz. Birçok örnekte düşmanı kendi­
miz yaratırız. Korkuyu yenmekte ilk adım, korkulan şeyin
                                                   181
                180
                                     yebiliriz. Alışkanlıklar önce bilinçli düşünceyle, sonra bilinç­
                                     siz davranışla oluşturulur. Kişinin bugün için bilinçli düşün­
                                     ce olarak kabul ettiği şey, yarın aklın derinliklerine yerleş­
                                     miş, ama aktif bir düşünce alışkanlığı haline gelebilir.
               17                       Bilinçaltının çalışma sistemi hakkında bildiklerimizden
                                     hareketle, bilinçaltı alışkanlıkları sever diyebiliriz. Belleğin
                                     oturduğu yer olan bu güvenilir hizmetçi, ne kadar çok tek­
  E V E T , SİGARAYI B I R A K A B İ L İ R S İ N İ Z !         rarlanırsa tekrarlansın verilen emirleri yerine getirmeye ha­
                                     zırdır. Vazgeçilmez hale gelmiş bir alışkanlık, bilinçaltı için
                                     gerçek bir zevktir diyebiliriz. "Çok iyi" der bilinçaltı, "İşte iyi
                                     düzenlenmiş bir alışkanlık. Benim anladığım bu. Otomatik
                Düşüncenin  ortaya   koyulması   bir hareket haline gelinceye kadar tekrar tekrar çalışırım
        insanı  kölelikten  kurtarıp özgürlüğe   ulaştırır.  bunun için." Bu yörüngeye bir uydu yerleştirmek gibi bir
                            EMERSON      şeydir. Bilinçaltı bir alışkanlığı kazandı mı, bilinçli olarak
                                     duruma müdahale etmedikçe ve bir şeyler yapmadıkça alış­
   Bahar, doğanın yeni bir giysiye büründüğü, her şeyi         kanlık devam eder. Çok şükür, son sözü yine bilinç söylüyor,
taze, temiz ve güzel gördüğümüz zamandır. Bahar, yeni baş­        yoksa iyi ya da kötü hiçbir alışkanlığımızdan vazgeçemezdik.
langıçlar için harika bir zamandır. Kış elbiselerinden ve dü­
şüncelerinden yorgun düşmeye başlamışızdır. Toprağa yeni           Bir düşünce eken bir eylem biçer
tohumlar, akıllarımıza veni düşünceler ekeriz. Envanter çı­
                                       Bir eylem eken bir alışkanlık biçer
karıp, taze başlangıçla: yapmak istediğimiz alanların olup
                                       Bir alışkanlık eken bir karakter biçer
olmadığıni görmek için bahari beklememiz gerekmiyor.
                                       Bir karakter eken kaderini biçer
   Hepimiz alışkanlıklarla donanmış yaratıklarız. Sahip
olduğumuz alışkanlıkları gerçekten istiyor muyuz, yoksa di­
renç gösteremediğimiz için mi onlara bağlanıyoruz?               Yapıcı ve yıkıcı alışkanlıklar vardır. Bilinçaltı ince ele­
                                     yip sık dokumaz. Asla yargıda bulunmaz. Çıkarıma mantık
                                     yürütme yoluyla çalıştığı için verilen emri mutlulukla yerine
ALIŞKANLIKLARIMIZI BİZ SEÇERİZ
                                     getirir. Verdiğimiz emirleri harfi harfine yerine getirir. Biz
                                     emirleri veririz, bilinçaltı yerine getirmek için çalışır.
   Çok sık tekrarladığımız için sabit bir özellik ya da eği­
                                       Geçenlerde bir adam bana telefon etti ve konuşmala­
lim haline gelen hareketlere alışkanlık diyoruz. Kişiyi yara­
                                     rımdan birinde sigarayı bırakabilmesine neden olan bir şey
tıcı bir şekilde hareket etme özgürlüğünden yoksun kılma­
                                     söylemekle suçladı beni. Sigarayı bıraktığına doğrusu pek de
yan alışkanlık kötü alışkanlık değildir. Öznel mentalitenin
                                     m e m n u n görünmüyordu.
bir parçası haline gelen herhangi bir davranışa alışkanlık di-
                                                    183
                182
   "Büyük bir kaşık alıp hayatımı karıştırdınız" diyordu.      "Öğle yemeklerini y e m e m e alışkanlığım var. Yapacak o ka­
"Yılda bir kez zihinsel envanter çıkarmakla ilgili sözlerinizdi    dar iş var ki, öğleyi de çalışarak geçiriyorum. Bu sadece bir
beni etkileyen. Söylediğinizi yaptım, alışkanlıklarımı gözden     alışkanlık sanırım. S a a t dört civarında bir kokteyl çekiyor
geçirip onların gerçekten istediğim şeyler olup olmadıklarını     canım. B e ş e kadar bekleyip en yakın bara dalıyorum. Sanki
sordum kendi kendime. Fiziksel, zihinsel ve ruhsal olarak       beni yükseltecek bir şeyler istiyorum. Bunun sadece bir alış­
bana yararlı olup olmadıklarını düşündüm. Hatta bir adım        kanlık olduğunu s ö y l ü y o r u m kendime. İstediğim zaman vaz­
daha ileri gidip alışkanlıklarımın zaman zaman başkalarını       geçebilirim, ama y a p m a y a devam ediyorum.
kızdırıp kızdırmadığını düşündüm. Sürekli olumsuz düşü­
                                        Güzel bir m a n z a r a değildi önümde uzanan. Kendime
nüp, kötümserliğe kapılıp; kendimden, başkalarından ve ge­
                                    sormaya başladım, bu alışkanlıkların bazılarını g e r ç e k t e n
lecekten kuşku duyarak, bu zihinsel alışkanlıklarımla kendi­
                                    sürdürmek istiyor m u y d u m ? İnsanlara hayatlarına ve d ü ­
mi tahrip eden tohumlar ekip ekmediğimi sordum k e n d i m e .
                                    ş ü n c e l e r i n e hakim olma hakkı verildiyse, bu alışkanlıkların
S o n r a dikkatle beslediğim bu alışkanlıkları sürdürmek i s t e ­
                                    hayatımı kontrol etmesine neden izin veriyorum? Bedenim
yip istemediğimi d ü ş ü n d ü m . Hayatımın büyükçe bir kaşıkla
                                    yaşayan Tanrı'nın tapinağıysa, ona bu şekilde muamele et­
karmakarışık edildiğini hissettiğim an buydu! Her şey oda­
                                    mek istiyor muydum gerçekten? Doğrusu, son günlerde siga­
nın ortasındaydı ve zihinsel evimde yaşamaya yeniden baş­
                                    ranın zararlarıyla ilgili de birçok makale okuyordum. Bu ko­
layabilmek için önce ortalığı bir düzene sokmam gerekiyor­
                                    nuda da huzursuzluk hissetmeye başlamıştım. Doktorların
du.
                                    kendi çocuklarını sigara konusunda uyarıp uyarmadıklarını
   Önce, bir günümün envanterini çıkardım; bir felaketti.      merak ediyordum; gazetelerin ve dergilerin yazdığı gibi dok­
Yıllar geçtikçe akıllanmadığım ortadaydı. G ü n ü m şöyle geçi­    torların yüzde yetmişi sigaranın kansere, emboli şişmesine,
yordu:                                kalp ve damar hastalıklarına neden olduğu konusunda fikir
   G ü n e , pijamayla kapıya gidip, ilk sayfada hangi kor­     birliğine varıyorsa; Devlet Tıbbi Denetleme Kurulu başkanı,
kunç felaketlerin yer aldığını görmek üzere gazeteyi gözden      t ü t ü n firmalarının Amerikan halkına bir çeşit zehir, sersem-
geçirerek başlama alışkanlığım var. -'Güne gerçekten böyle      letici ilaç sattığı konusunda kuşku olmadığını söylüyorsa, si­
mi başlamak istiyorum?' diye sordum kendime. Sonra, dişle­      gara içmeye devam etmek akıllıca bir iş miydi?
rimi bile fırçalamadan bir sigara yakıyorum ve başım dönün-        Sanırım tüm bunlar size olumsuz geliyor. Bu fiziksel
ceye kadar d u m a n ı ciğerlerime çekiyorum. Bunun benim için    düzeyde bir bilgi kuşkusuz. Sizin düşünce kontrolünü öğret­
çok kötü olduğunu söylüyorlar ve bundan suçluluk duyuyo­
                                   tiğinizi biliyorum. Sigara içer ve bir ölçüye kadar zararlı et­
rum. 'Bu alışkanlığı sürdürmek istiyor muyum gerçekten?'
                                   kilerden koruyabilirim kendimi, ama kim t ü m zamanını dü­
diye düşünmeye başladım. Sonra sabah boyunca on fincan
                                   şünce konsantrasyonu yoluyla bu zararlı etkileri ortadan
kahve içiyorum. Bunun için de huzursuz oluyorum, ama bir
                                   kaldırmak için harcamayı ister? İ n s a n , t ü t ü n ü n kendisine
alışkanlık bu. Sigaraya uzanırken otomatik olarak fincana
da uzanıyorum. Birbirlerini tamamlıyor gibi görünüyorlar.       zararı olmadığı konusunda ne kadar inançlı olursa olsun za­
Bunu yıllardır yapıyorum. 'Neden?' diye düşündüm yeniden.       rar görür sigaradan. Her zaman için uğraşması gereken sinsi
                                   düşünceler olacaktır çünkü. Akciğer, boğaz veya dudak kan-
                184                                  185
seriyle ilgili okuduğum her hikâyeyi kendime mal edebilir­         1. Sigarayı bırakmayı siz mi seçtiniz? Bu sizin seçiminiz
dim. Boğazımda her boğukluk hissettiğimde, her nefes darlı­       olmalı.
ğında, öksürükte veya kalp çarpıntısında sigaranın bana za­
                                       2. Bilinçaltına verdiğiniz emirler her zaman olumlu
rar verip vermediğinden endişe duyabilirdim. O an 'sigara iç­
                                    olsun. Bilinçaltı olumsuz emirleri anlamaz. "Artık sigara iç­
meyi sürdürmeye değer mi? diye sordum kendime. Gerçek­
                                    meyeceğim" dersek, dikkat hâlâ sigara içmek üzerinde olur.
ten de D r . Addington, bu otoyolun ortasında durup trafikten
                                    Emir, "Sigara içme alışkanlığından kurtuldum" olmalı.
korunmak için dua etmek gibi bir şey değil mi?"
                                      3. Kendiniz için yeni bir zincirleme reaksiyon, yeni bir
   "Evet" dedim, "Şeytan, isa'yı tapinağın tepesinden atla­
                                    motor karşılık sırası hazırlayın.
yıp Tanrı'nm kendisini koruduğunu kanıtlaması için kandır­
                                       4. Kendinizi sigara alışkanlığından çoktan kurtulmuş
maya çalıştığında Isa: Tanrı'yı günaha teşvik edemezsin, de­
                                    olarak kabul edin.
di. Şeytanın beni sigara içmeye teşvik ettiğini hissedersem
sigarayı bırakmayı tercih edeceğimi düşünürüm."               Birinci adım, sigarayı bırakmayı seçmek. Sigarayı ger­
                                    çekten bırakmak istiyor musunuz? Belki de kendinize, siga­
   "Ben de bunu yaptım" diye yanıtladı, "ve neden sigara­
                                    rayı bırakamadığınızı kanıtlamak istiyorsunuz yalnızca. Si­
ya başlamak istediğimi merak ettim. Bunlara hep konferan­
                                    garayı bırakmayı seçer ve yapabileceğinize inanırsanız, bi-
sınız sırasında 'Evet, sigarayı bırakabilirsiniz, değiştirmek
                                    linçaltınıza olumlu emirler vererek bu alışkanlıktan kesin
istediğiniz diğer alışkanlıkları da. Kendini-yönetme yasasını
                                    olarak kurtulursunuz. Hepsi hu, sadece bir alışkanlık kalıbı.
anlarsanız çok kolay olur bu' demeniz yol açtı. Sorun şu ki,
sigara içmek zorunda olmadığımı anladıktan sonra, bana            Seçiminizi yapmalı ve çoktan başarıldığına inanmalısı­
hiçbir yararı olmayan birçok alışkanlığı değiştirmeye karar       nız. Dua ederken ne isterseniz isteyin, eğer onları elde edece­
verdim; hayatım bu yüzden karışmış görünüyor şimdi."          ğinize inanıyorsanız elde edersiniz. Sigara alışkanlığının üs­
                                    tesinden gelmek hakkındaki Gerçek bu. Bilinçaltınız için
                                    yeni, yapıcı bir emir hazırlarsanız, bilinçaltı derhal eskisinin
EVET, SİGARAYI BIRAKABİLİRSİNİZ                     yerine yenisini oluşturmak üzere işe koyulur. Evet, sigarayı
                                    bırakabilirsiniz! Ama gerçekten bırakmak istiyor musunuz?
   Evet, sigarayı bırakabilirsiniz; diğer herhangi bir alış­        insanlar sık sık başarısız olurlar, çünkü gerçekten yap­
 kanlığınızı da yenebilirsiniz. Tamamen bilinçaltına verdiği­      mak istemedikleri şeyleri yapmaya çalışırlar. Sigarayı bira-
 niz direktiflere bağlıdır bu. Sigarayı ele alalım. Birçok kişi
                                    kamadıklarını  kanıtlamak zorundadırlar. Samimi olmayan
 özlemle, "Sigarayı bırakmak istiyorum, ama yapamıyorum"
                                    bırakma kararları verirler, ama aslında bu fikre için için is­
 diyor bana. Bu d u r u m l a r d a , aslında sigarayı bırakmak iste­
                                    yan ederler. Belki de annelerini, kocalarını, karılarını, hatta
 mediklerini biliyorum. Kişi sigaradan kurtulmak istediğin­
                                    kendi suçlu vicdanlarını memnun etmek için bırakmaya ça­
 de, bunun gerçekleşmesi için gerekli her şey yapılacaktır.
                                    lıştıklarını söylerler, ama aslında bırakmaya hiç niyetleri
 Soru şu: Gerçekten sigarayı bırakmak istiyor musunuz? Ger­
 çekten istiyorsanız nasıl olacağını anlatacağım şimdi. Yol       yoktur. Biri bana gelip, "Sigarayı bırakmak istiyorum ama..."
 bu,yürüyün:                              dediğimde durum genellikle budur. Sigara içmeye devam
                                    ederseniz siz öyle istediğinizdendir. Sigara alışkanlığının si-
                 186                                  187
zin üzerinizdeki gücü, kendi gücü değil sizin ona verdiğiniz
güçtür.
                                   karken kapıyı kapatmayı unutmayacağım" derseniz, son ku­
                                   ruşunuza kadar iddiaya girebilirsiniz ki dışarı çıkarsınız ve
PRATİK MÜKEMMELLEŞTİRİR Mİ?                     kapıyı açık unutursunuz. Ama onun yerine, "Dışarı çıkarken
                                   kapıyı kapatacağımı hatırlayacağım" derseniz, bilinçaltına
   Pratik mükemmelleştirir atasözü o kadar çok tekrarlan­     yapıcı bir emir vermiş olursunuz.
mıştır ki insanlar ona inanmaya başlamışlardır. Pratik, eğer        Bu yapıcı yaklaşım her alanda uygulanmalıdır. "Sabah
alışkanlık kalıbı bir başlangıç yapmak için mükemmelse,        zamanında uyanamayacağım" derseniz öyle olur. Koyduğu­
mükemmelleştirir. Bilinçaltı hassas ve dikkatlidir. Hareket­     nuz kuralın harfiyen uygulandığını kanıtlamak için saatin
leri devamlı kılmayı sever. Her golfçü bilir ki uzun süre kötü    alarmına rağmen uyumaya devam edersiniz. Bilinçaltı, has­
golf vuruşu çalışan kişi sonunda kötü bir golfçü olur. Golfçü-    sasiyetle size hizmet ettiğine inanır. F a k a t , "Sabah tam altı­
ler bu yüzden ders alıp yeniden başlayarak doğru vuruş yap­     da uyanacağım" derseniz tam vaktinde sizi kaldırır, içinizde
mayı öğrenmeye çalışırlar. Pratik her zaman mükemmelleş-       her zaman doğru olan bir saat vardır. Elektrikli saat güç ye­
tirmez, ama otomatikleştirir. Büyük bir piyanist olmak için     tersizliği yüzünden durabilir, ama içinizdeki saat tam altıda
önce piyanoyu doğru çalmayı öğrenmelisiniz. Yalnızca o za­      kaldırır sizi. Bana inanmıyorsanız deneyin.
man pratik yararlı olur.
    Bir alışkanlığı uzun süre uygularsanız, daha sonra ya­    YENİ BİR ZİNCİRLEME REAKSİYON OLUŞTURUN
şamak istemediğiniz bir şey de olsa aklınıza kazınır. Kendi-
ni-yönetme yoluyla her alışkanlığınızı değiştirebilirsiniz. Bi­        Sigara içmek oral bir t a t m i n d i r . Bedeni beslemez veya
linç hâlâ kral. Hâlâ hakimiyet sağlayabilirsiniz. Alışkanlık     aklı geliştirmez. Kendimizi iyi hissetmek için sigara içeriz,
sizi t a m a m e n kontrolüne almış görünebilir, ama bilinç dal­   insan, bebeğin sakinleşmek için emzik emdiği gibi sigarayı
gayı tersine çevirebilir. Düşüncelerimizi kontrol etmediğimiz    çeker. Bu bir ilgi talebidir; hayatı ifade etme, sevgiyi alma;
sürece onların bizi kontrol edeceği doğrudur. Kendini-yönet-    bebeğin içgüdüsel olarak beslenmek, meme emmek için ağzı­
me yoluyla düşüncelerimizi ve dolayısıyla alışkanlık kalıpla­    nı hareket ettirmesi gibi hayat tarafından beslenme arzusu­
rımızı   değiştirebiliriz.                    dur. Bazen bunu anlamak bile sigara içme arzusunu yok ede­
                                  bilir. F a k a t , kişi zincirleme reaksiyona aşağı yukarı bağlan­
BİLİNÇALTI OLUMLU EMİRLERE KARŞILIK VERİR             mış durumdaysa bu kalıbı kırması gerekir. Sigara içme fikri­
                                  ne yeni bir tepki geliştirerek işe başlayın. Biri size sigara
                                  t u t t u ğ u n d a dayanın. Sakin, ama kararlı bir şekilde "Hayır,
   Bilinçaltı her zaman olumlu emirlere karşılık verecek­    sigara içmiyorum" deyin kendi kendinize. Karar vermenize
tir. Tersi yaklaşımları anlamaz. Bir şeyi yapmayacağınızı     gerek kalmayıncaya dek tekrarlayın ve aklınıza kazıyın bu­
söylerseniz, sonunda yapmak istemediğiniz şeyi yaptığınızı     nu.

görürsünüz. Bilinçaltı olumsuz emirleri anlamaz. "Dışarı çı-        Şimdi, motor karşılıkla ilgilenebiliriz. Sigara yakma
               188                  d ü r t ü s ü n ü hissettiğiniz a n d a , paketi çıkarmak, sigarayı

                                                  189
almak, t ü t ü n ü dökmek, yakmak, ilk nefes vs. sırası yerine
kendiniz için yeni bir sıra düzenleyin. Çokları bu basamağı,
tercihen ayrı ayrı sarılmış n a n e şekeri paketi taşıyarak aşı­
yorlar. Bir t a n e alın, yavaşça açın ve ağzınıza a t ı n . Kilo al­
maktan korkmayın, yakında o kadar tez canlı olacaksınız ki                          18
kilonuz kendini ayarlayacaktır. Tavsiye edebileceğim başka
bir yol da kaleminizi ve bu amaçla bulduğunuz bir kartı dik­
katle çıkarıp şunu yazmanız: "Sigara içmeyi seçmiyorum"                 UYKUSUZLUK HASTALIĞINI
veya "Artık sigara içmiyorum; bu alışkanlıktan kurtuldum."
                                              YENEBİLİRSİNİZ!
Bu yeni düşünce bilinçaltınıza kazınıp sigara içme fikri ya­
bancı gelinceye kadar kaç küçük kart harcadığınızı sayın.
 Bundan sonra kartlara ihtiyacınız olmayacak, çünkü özgür­
 lüğünüzü kazanmış olacaksınız.                                 Uykusuzluk  hastalığı  hayali  bir tehlikedir.
                                                        D R . JOSEPHINE A. J A C K S O N
KONTROLÜ SAĞLAMA MESELESİ
                                         Gece boyunca dönüp durup boş yere uykunuzun gelme­
                                      sini mi bekliyorsunuz? Yoksa, benim gibi başını yastığa ko­
   Bu talimatların sadece sigarayı bırakmak isteyenler
                                      yar koymaz uykuya dalan şanslı insanlardan mısınız?
için olduğunu u n u t m a y ı n . Ruhsal gelişme, her seviyede açıl­
mayı, ruhsal seviyede ilhamı, doğru düşünce için yol gösteri­           Yalnızca Amerika'da bir yılda satılan uyku haplarının
                                      sayısını göz ö n ü n e alırsak birinci gruptaki insanlar ikinci
ciliği, fiziksel seviyede doğru yaşamayı beraberinde getirir.
                                      gruptakilerden çok daha fazla olmalı, insanlarla uyku arası­
Ruhsal yolda olanlar er ya da geç sigaranın kendilerini terk
                                      na giren birkaç şeyi gözden geçirelim.
edeceğini görürler. Sigara ya da başka bir alışkanlığı defet­
meyi gerçekten istiyorsanız, bir daha geri dönmemek üzere,
birkaç günde t a m a m e n kurtulursunuz.                 ŞU H A Y A L İ TEHLİKE - UYKUSUZLUK HASTALIĞI
                                      (İNSOMNİYA)

   KENDİNİ-YÖNETME
                                         "Uyumak ya da uyuyamamak! işte bütün mesele bu. în-
        \                             somniyah insan için dünyada b u n d a n d a h a önemli bir şey
   Sigarayı bırakmayı seçiyorum. Özgürlüğü seçiyorum.          yoktur. Günleri, yatakta oradan oraya dönerek geçen geceler­
 Sigara içmiyorum. Birisi sigara t u t t u ğ u n d a , otoriter bir ses­    i izlemekte olan yorgun, usandırıcı gün için duyulan h u m -
 le, "Hayır, teşekkür ederim, kullanmıyorum" diyorum. H e r        mali endişe arasındaki fasıladan ibarettir. Aklı, insomniya-
 sigara isteği duyduğumda ve sigarayı elime aldığımda, onu         nın yıkıcı etkileriyle ilgili fikirlerle dolar; tepeden aşağı doğ­
 parça parça ediyor ve çöp sepetine atıyorum. Özgürüm.           ru mezara veya tımarhaneye hızla ilerlediğini hayal eder" di-

                 190                                  191
                                         D r . Jackson bu  düşünceleri, binicisinin   rehberliğine
ye yazmış D r . Josephine Jackson.
                                      gerek duymadan bir daire içinde koşturan bir a t a benzetiyor.
   D r . Jackson meslek hayatı boyunca, acı çeken birçok in­
sanı tedavi etmiş. "Acı çeken" nitelemesini insomniya için
bile bile kullanıyorum, insomniya korkusunun, zorunlu uya­            "Kişiyi yoran insomniya değil, insomniyayla ilgili duygudur.
nıklıkla kasti uyanıklık (insomniya) arasındaki farkı bilme­        Sürekli yorgunluk hisseden insanlar, uyku eksikliğinden değil, endi­
meye dayandığını keşfeden D r . Jackson'a göre insomniya bir        şeden dolayı acı çekiyorlar; yatakta dönüp durmaktan yorgun dü­
alışkanlık. Bu alışkanlığı k a z a n a n kişi neredeyse süresiz ola­    şüyorlar. Sürekli olarak 'Neden uyuyamıyorum? Yarın kendimi ne
rak zarar görmeden uyanık kalabilir diyor D r . Jackson.          kadar kötü hissedeceğim! Ne gece! Ne gece!' diye endişelenmek
                                      yoruyor bu insanları."
   Sinirlerimizi Yenmek adlı kitabında hayatlarını h e m e n
hemen hiç u y u m a d a n geçiren birçok insandan bahsediyor,
însomniyalı insanların da uzun yıllar yaşayabildiklerini,         UYKUYLA İLGİLİ HURAFELER
çünkü insomniyanın bir alışkanlıktan ibaret olduğunu kanıt­
lıyor. Uyanık kalmak için bir çaba harcanmadığından, in-            Uykuyla ilgili çalışmalarıyla ü n l ü D r . Julius Segal, İn-
somniya esnasında beyin hücreleri uyarılmıyor, rahatsız          somniya adlı kitabında uykuyla ilgili bazı ilginç hurafeleri sı­
edilmiyor, böylece de yatakta dönüp endişelenme durumları         ralıyor:
dışında enerji harcanmıyor. "Beden sakin t u t u l u r ve hislere
hakim olunursa, yorgunluk ürünleri temizlenip rezervler ko
                                        Bilim adamları uykuyla ilgili çalışmaları sırasında insomniya
laylıkla doldurulabiliyor."
                                     hakkında bir sürü hurafeyle karşılaşmışlar. Bunlar bir araya gelmiş
   D r . Jackson, insomniyaya "daireler içinde düşünmek"        ve ortadan kaldırılmayı, yok edilmeyi hak eden gizli bir mitoloji
diyor ve devam ediyor:                          çıkmış ortaya.

                                        Örneğin çokları Tanrı tarafından koyulan bir "sekiz saat ya­
    Alışkanlık en az enerjiyle, en az yorgunluk duyularak yapılan   sası" olduğuna, homo sapienlerin her gece sekiz saati zevkli bir uy­
otomatik bilinçaltı davranıştır. Kalp ve diyafram kaslarının hayatı­   kuyla geçirmeleri gerektiğine inanıyorlar.
mızın başından sonuna kadar kolaylıkla çalışmalarına devam etti­
                                        İnsanlar uykusuz geceleri havadaki değişikliklere, evdeki bir
ğinden bahsetmiştik Bilinçaltına yerleştirilen herhangi bir şey, he­
                                     kediye, görünen ve görünmeyen garip olaylara, açık unutulmuş bir
men hemen sınırsız olarak yorulmadan muhafaza edilir ve kronik      dolap kapağına ya da sadece bir rahatsız duruma, keyifsizliğe
bir insomniğin düşünceleri de bilinçaltının bu çeşit aktivitesine ait-  bağlıyorlar.
tir.Tersi tüm iddialara rağmen bu insanın bilinci aslında uyanık de­
ğildir. Gece neler olduğu sorulsa, duyulabilecek seslerin çoğundan
habersiz olduğu görülür. Beyninde dolaşan düşünceler yeni, yapı­        G ü n ü m ü z ü n en tehlikeli uyku harafelerinden birinin,
c ı , enerji tüketen düşünceler değil, günler haftalardır dönüp dola­  insomniyanın bir h a p yutarak tedavi edilebileceğine inan­
şan aynı eski düşüncelerdir.                       mak olduğunu söylüyor. D r . Segal. Bunu kimyasal savaşın
                                     tehlikeli bir yolu olarak nitelendiriyor. İlaç endüstrisinin bir

                 192                                  193
araştırması bu h ü c u m u n ilaç sektöründeki yerini gösteriyor.  G ü c ü n , hapın kendisinde değil, hapa duyulan inançta oldu­
Yalnızca Amerikalılar yılda üç yüz milyon dolar harcıyorlar     ğu ortadaydı. Bu, uyuşturucu hap alışkanlığından sonra alı­
sakinleştirici ilaçlara.                       nan uyku ilaçlarinin neden uyku getirmediğini açıklıyor.


G Ü Ç İLACIN KENDİSİNDE Mİ, YOKSA İLACA DUYULAN           İNSOMNİYA İÇİN YENİ BİR TEDAVİ
İNANÇTA MI?
                                     II. Dünya Savaşı'nda bir destroyerde görev yapan bir
   tyi bir uyku çekmeden artık yaşayamayacak hale gelen      teğmen bana şu hikâyeyi a n l a t t ı : Her sabah 2.30'da uyanıyor
bir kadın arkadaşımın hikâyesini hatırladım. Bir akşam zi­     ve bir daha uyuyamıyordu. Neyse ki ara sıra doktor oluyordu
yaretine gittiği bir arkadaşıyla konuşuyorlardı. Laf döndü     gemide. Genç subay, uyku hapları vereceğini düşünerek dok­
dolaştı ve onun problemine, o korkunç umacı insomniyaya       tora gitti. Doktror sözlerinin bitmesini bekledi ve "işte emir­
geldi.                               ler" dedi, "îki buçukta uyandığında giyin, mutfağa gidip ken­
   "Uyumak için yatakta dönüp duracağım bir geceye da­      dine bir fincan kahve al, sonra da köprüye git ve görev için
                                  rapor ver. Gecenin kalan saatlerini görevde geçir. Normal
ha dayananam artık!" diyordu eve gitmek üzere mantosunu
                                  günlük görevlerine de devam et."
giyerken.
   Arkadaşı yardımcı olmak amacıyla odadan çıktı ve bü­        Teğmen çok şaşırdı. F a k a t , doktorun rütbesi daha bü­
                                  yüktü ve emirleri kabul etmekten başka yapacak bir şeyi
 yük bir kapsül ve bir bardak suyla geri döndü. "Sana gere­
                                  yoktu. Ertesi sabah iki buçukta uyandığında kalkıp giyindi
 ken şey var bende" dedi, "ama doğruca eve gitmelisin, yolda
                                  ve kendisine söylenenleri yaptı. Ertesi gün kontrol için dok­
 durma, yoksa direksiyonda uyuya kalırsın."
                                  tora gittiğinde yine aynı emirler verildi. Ertesi sabah iki bu­
   Ah, çare bulunmuştu. Hapı yuttu ve doğruca eve gidip
                                  çukta uyandığında çabucak gözlerini kapadı ve tekrar uyku­
 iyi bir uyku çekmek üzere hazırlanmaya başladı. Eve vardı­
                                  ya daldı. Bu insomniyanın sonuydu!
 ğında neredeyse soyunmadan uykuya dalacaktı. Yatağa
 uzandı ve on saatten fazla uyudu."
                                  NASIL UYUNUR
    Ertesi sabah arkadaşını aradı ve böylesine güzel bir
 uyku uyumasını sağlayan o hapları nreeden bulabileceğini
 sordu.                                 Dr. Jackson uyumayı öğrenmenin en iyi yolunun insa­
    Arkadaşı bir kahkaha attı ve "Gerçekten uyumana yar­     nın kafasına uyuyup uyuyamayacağını takmaması olduğunu
                                  buldu. Bunu yapmanın en iyi yolu da her gece saatlerce uyu­
 dımcı oldu mu?" diye sordu.
                                  mak zorunda olunduğunu düşünmekten vazgeçmek. Kafala­
    " N e d e n , evet, o kadar komik olan ne?"
                                  rını sakin, bedenlerini gevşemiş halde tutarlarsa uyumadan
    "Sana verdiğim hap Bl vitamininden başka bir şey de­     da uyuyarak olduğu kadar dinlenebileceklerini hastalarına
 ğildi" diye yanıtladı arkadaşı.                  kanıtladı.
    Arkadaşım d u r u m u anladı ve o da gülmeye başladı.
                 194                               195
   "Uykuyu aramayın; peşine düşerseniz bir güvercin gibi
uçar gider" derler.                             ceğine dair garanti veriyorum; gerçekten insomniyadan yor­
     Herhangi bir şeye dikkati yöneltmenin zihni uyanık         gun düştüyseniz ve dünyada hiçbir şeyin sizi uyanık kalmak­
t u t t u ğ u b u l u n m u ş ; çoğu zaman uyku için de geçerli bu. t n -  tan kurtaramayacağını kanıtlamaya çalışmıyorsanız tabii!
somniyaklar uyuyup uyuyamadıklarını görmek için uyanır­              1. Uyumak için yatağa girin. Uyumayı bekleyin. Yatak
lar genellikle! Ama bu, kendimizi aldatmaktan ibaret olan          için yaptığınız t ü m hazırlıkların uykuya yönelik olmasını
bir mesele değil. U y k u n u n m u t l a k a gerekli olmadığına, be­    sağlayın. Adrenalinizi yükseltecek uyarıcı k i t a p l a r d a n , de­
denimizin uyumadan da ihtiyacı olan dinlenmeyi sağlayabi­          dektif hikâyelerinden veya politik t a r t ı ş m a l a r d a n sakının.
leceğine ikna olursak bizi uyumaktan alıkoyan endişenin           Uyku vakti savaş vakti değildir. Aklınızı yarının büyük pro­
hakkından gelebiliriz. O z a m a n insomniya önemini yitirir ve       jesiyle ilgili her şeyden arındırın.
bir süre sonra kaybolur gider.
                                         Büyük Öğretmen'in dediği gibi, Yarın için bir şey dü­
                                      şünmeyin, çünkü, yarın kendi düşüncelerini beraberinde geti­
G E Ç SAATTE Y A Y I N L A N A N ŞOVLARI İZLEMEYİ T E R C İ H        rir. O n u n yerine, rahatlatacak şeyler d ü ş ü n ü n . Ben sık sık
ETMEDİĞİNİZDEN EMİN MİSİNİZ?                        Henry Van Dyke'ın şu küçük şiirini kullanırım r a h a t l a m a k
                                      için:
   Ailede herkes tarafından çok sevilen bir akrabam in-
somniyaya yakalandı. Gecede bir, en fazla iki saat uyuduğu­
                                         TÜM YÜKLERİNİZDEN KURTULUN
nu iddia ediyordu. U z u n yıllar yaşadığı ve bir gece akşam ye­
meğinden sonra sandalyesinde uyurken öldüğü için, insom-
niyanın insanların düşündüğü kadar tehlikeli olmadığının             Uyumadan önce, tüm sorunları
canlı deliliydi. Bu kadın aslında gece yaptığı işleri uykuya           Bir yana bırak.
tercih ediyordu. Gece geç saatlere kadar televizyon seyret­           Elbiselerini çıkarırken
mekten zevk alıyordu. G ü n boyunca akıl almayacak kadar             Endişe ve dertlerden de kurtul.
çok kahve içiyor, gece de sigara içmek için sık sık kalkıyor­          Sıkıntı ve üzüntünü
d u . Çektiği güçlüklerden bahsettiği zaman görevimizi yerine
                                         Duanın sessiz kollarına bırak.
getirip onu teselli ediyorduk, a m a gecelerini bu şekilde geçir­
meyi kendisinin seçtiğini biliyorduk.                      Tanrım, nasıl yaşadığımı biliyorsun,
                                         Tüm kusurlarımı bağışla

SAĞLAM, RAHAT BİR UYKUNUN TADINI ÇIKARMAK                    Yapmaya çalıştığım tüm iyilikleri
İSTEYENLER İ Ç İ N BİRKAÇ KURAL                         Güçlendir, takdis et ve gerçekleşmesine yardım et.
                                        Tüm sevdiklerimi koru,
   Uykudan yana sorununuz mu var? îşte size sağlam,              Ben senin kollarında uykuya dalarken.

r a h a t bir uyku sağlayacak birkaç kural. Uygularsanız işleye-
                                        2. U y u m a d a n önce geçmiş t ü m hatalarınızı ve başarisız-
                  196
                                                      197
lıklarinizı u n u t u n . G ü n ü n hatalarını ve acılarını yatakta dü­  olduğunu görünce şaşıracaksınız. Kısa zamanda hoşnutlu­
şünen insan uyuyamaz. Bunu yapma eğilimindeyseniz biten          ğun sıcaklığını hissedecek ve uykuya dalacaksınız.
günle uzlaşmaya çalışın. G ü n ü n ü z ü gözden geçirin ve sizi in­       5. Kendiliğinden akan bu büyük Hayat'ın bize kuvvet ve
cittiğini düşündüğünüz herkesi bağışlayın. Ne kadar aptal         u m u t verdiğini bilerek yatıp uyuyabiliriz. Hayat, biz uyur­
olduğunuzu düşünürseniz d ü ş ü n ü n , yaptığınız tüm hatalar      ken bile kalbimizin atmasını sağlar, sindirimimizle ilgilenir,
için kendinizi de bağışlayın. Biriyle sert konuşup sonra da        kan dolaşımını sağlar ve bedenin kalan tüm harika işlerini
kendinizi mi suçladınız? Uyarınızın onu düşünmeye sevket-         yürütür. Biz uyurken yeni beden hücreleri oluşturur, eskile­
mek açısından gerekli olmadığını nereden bilebilirsiniz ki?        rini a t a r . Biz, tüm bu harika süreci tabii karşılarız. Bilinçal­
Geçen gün ne getirmiş olursa olsun rahat bırakın. O an ya­        tının ilgisi ve yardımları için teşekkür etmeyi hiç düşünme­
pabileceğinizin en iyisini yaptınız. Şimdi her şey bitti. Yarın      yiz. Sonsuzluğa işlerimizle ilgilenmesi için de güvenemez
yeni bir gün olacak. Sıkıntı ve üzüntüleri bir yana bırakın.       miyiz? Biz uyurken, işler bizim için yapılır. Birçok insan
Hayat size karşı değil. Bırakın gitsin. Hayatınızı ve her şeyi­      yarın yiyeceğimiz şeyleri üretip hazırlıyor. Diğerleri kahvaltı
nizi, her şeyin üstesinden gelmeyi bilen Güce teslim edin.        masamızda okuyacağımız gazeteyi düzenleyip basıyorlar.
   3. Hiçbir zaman uyuyamamaktan korkmayın. Yatakta          Doğal kabul ettiğimiz o kadar çok şey var ki. Bir düşünün,
sessizce yatarak geçirilen saatler de uyku kadar iyi gelecek­       aklımıza ektiğimiz tüm düşünce t o h u m l a n biz uyurken geliş-
tir.                                   mekteler. Bırakın devam etsin ve Tanrı size göz kulak olsun,
   Sabah üçte plân yapanlardan biri olduğunuzu varsayın.        İçinizdeki Kusursuz Güce güvenin; az sonra uykuya dalacak­
Geceleri uyanıp plân yapmayı özellikle seçmektesiniz. Ger­        sınız.
çekten de gün boyunca düşüncelerinizle başbaşa kalabilece­
ğiniz tek zaman buymuş gibi görünüyor. Başucunuzda bir          RAHAT UYKU, KENDİNİ - YÖNETMEYLE SAĞLANIR
kalemle defteri hazır t u t u n , fikirlerinizi ve plânlarınızı oraya
yazın; o zaman bunlardan kurtulup rahatça uykuya dalabile-
                                        Aklın kendini yönetme gücü sayesinde, sonuç olarak bi­
ceğinizi göreceksiniz. Bu uyku saatlerini yitirmek size zarar
                                     linçaltının uyku fonksiyonuyla ilgilenmesini sağlayan emir­
vermez. Bedeniniz bu açığı gelecek uyku diliminizde telafi
                                     leri zihninize verebilirsiniz. Bir daha uyanık olarak yatakta
eder.
                                     yattığınızda kendi kendinize şunları söyleyin. "Şimdi uyuya­
    4. Koyun yerine size sunulan nimetleri sayın. Uyku,        cağım. Tüm bedenim gevşemiş d u r u m d a . Aklım dingin. Ben
eğer halinizden hoşnutsanız gelir. Endişe, ü z ü n t ü gibi duy­     huzurluyum. Şimdi uykuya hazırım        saat uyuyaca­
gular ne kadar özenle kendimizden gizlersek gizleyelim, bizi       ğım. Dinlenmiş ve canlı bir şekilde saat     'de uyanaca­
uyanık t u t a r l a r . Sahip olmadıklarınızla mücadele etmek ye­    ğım.
rine, hayatınızdaki güzel şeylerin listesini yapmayı deneyin.
D u r u m ne kadar kasvetli olursa olsun her zaman şükredile­
cek bir şey vardır. Hiçbir şey göründüğü kadar korkunç de­
ğildir. Bir deneyin. Artılar hanesinde ne kadar çok şeyiniz

                 198                                  199
    KENDİNİ-YÖNETME
    Uyanık   kalmaktan    korkmuyorum;     uykumu    getirmek    zo­
runda     değilim.
    Geçmişle   ilgili  pişmanlığım,   gelecek   için   endişem  yok.                             19
    Tüm    kavgacı    düşüncelerden     arınıyorum.
    Kendimi   ve    başkalarını  geçmiş   hatalar   yüzünden   bağış­
lıyorum.                                                    C E S A R E T S İ Z L İ Ğ İ N ÇARESİ
    Kafam   rahat;   ben  huzurla    doluyum.

    Güvenle   yatıyorum    ve   uykunun   gelmesine   izin   veriyo­
                                                        Huzur     icinde    ellerimi   kavuşturuyor     ve   bekliyorum,
rum.
                                                             Rüzgâra,     gelgite ya     da   denize    aldırmıyorum;
                                                            Artık    zamana ya      da   kadere    isyan   etmiyorum,
                                                                     Bana    ait   olan  bana gelecek      çünkü.
                                                                                  J O H N BURROUGHS


                                                   H e p i m i z a r a sıra c e s a r e t i m i z i y i t i r i r i z . H a y a t ı n g e r e k l i
                                               bir p a r ç a s ı o l m a m a s ı n a r a ğ m e n k i m s e o n a k a r ş ı bağışıklı d e ­
                                               ğildir, i n s a n y a r g ı s ı n a g ü v e n e bağlı o l d u ğ u için n e d e n l e r i ç e ­
                                               şitlidir, i n s a n yargısı o l m a d a n c e s a r e t s i z l i k o l a m a z .
                                                   C e s a r e t s i z l i k k e l i m e s i n i n a n l a m ı n ı d ü ş ü n m e k bile c e s a ­
                                               r e t kirici, ingilizce'de c e s a r e t a n l a m ı n a gelen " c o u r a g e " k e l i ­
                                               m e s i F r a n s ı z kökenli o l u p , "kalbe a i t " d e m e k o l a n c o u r + a g e
                                               kelimelerinin birleşimidir, ingilizce'de "discourage", cesareti­
                                               n i k ı r m a k , cesareti a z a l t m a k , güvenden m a h r u m e t m e k , a n ­
                                               l a m ı n a gelir. B a ş a r ı s ı z l ı k , d e p r e s y o n , k e d e r , h ü z ü n , e n d i ş e ,
                                               m e l a n k o l i veya kasvet gibi k a ç ı n m a y a çalıştığımız o l u m s u z
                                               kelimelerden biridir - bir cesaretsizlik duygusu içerir.


                                               D Ü Ş KIRIKLIĞI NASIL KARŞILANMALI


                                                   D ü ş kırıklığıyla c e s a r e t i n k ı r ı l m a s ı a r a s ı n d a b i r a y r ı m

                       200                                               201
yapılmalıdır. Düş kırıklığı gerektiği gibi karşılanırsa, cesa­   idrak düzeylerine göre farkına vardıkları kusursuz bir plân
retsizliğe dönüşmek zorunda değildir. İnsanlar veya olaylar­    vardır. Gerçeklesmeyen bir iş için büyük ümit ve beklentileri
la ilgili beklentilerimiz veya ümitlerimiz gerçekleşmezse,     olan bir iş adami. dikkatini derhal başka bir işe yöneltmeli­
düş kırıklığına uğradığımızı söyleriz. Eskisinin yerini alması   dir. Ford Motor Şirketi Edsel'de 265 milyon dolar kaybetti.
için yeni bir ümit veya beklenti yaratılırsa düş kırıklığı nöt-   Kim hatırlıyor simdi bu zararı? Başarısızlıklarla yaşamak
ralize edilebilir.                         yalnızca basarisizlik getirir. Düş kırıklığı geçici bir şeydir.
   Her zaman iyi için dua etmek iyiyi getirir. İyiliği seven­  Önemli olan kisinin onu nasıl karşıladığıdır. Kişi, başarısızlı­
ler için her şey el ele verir ve iyiyi sunar. (Romans 8:28).    ğın veya yıkılmış beklentilerin cesaretini yitirmesine yol aç­
  Dürtülerimiz dürüstse, dikkatimiz içimizdeki kusursuz      masına izin verdiği, cesaretini kaybetmeye başladığı zaman
Güce yöneltilmişse, hayatımızdaki tüm değişikliklerin iyi      tehlikeli bölgededir
yönde olmasını bekleyebiliriz.                      Cesaretini yitiren insan yalnız olmadığını, herkesin şu
   Oğlu üniversiteye gitmemeye karar verdiği için düş kı­    ya da bu şekilde düş kırıklığına uğradığını anlamalıdır. İnsa­
rıklığına uğrayan bir baba d ü ş ü n ü n . Baba oğlunun, kendisi­  noğlu, her zaman kendisi için en iyi olanı bulamaz, insanla­
nin sahip olamadığı fırsatlara sahip olabilmesi için büyük     rın çok büyük ümit ve beklentilere kapılma eğilimleri vardır;
plânlar yapmış, özverilerde bulunmuştu. Ama şimdi tüm        o yüzden de düş kırıklığı sık rastlanan bir sonuçtur. Büyük
umutları bir anda yıkılmıştı. Oysa babanın cesaretinin kırıl­    beklentiler, gerilememize neden olurlar; bu yüzden de varlı­
ması gerekmiyordu. İçinde bulunduğu d u r u m u n iyi yönlerini   ğının farkında olmadığımız iç kaynaklarımızı kullanamayız.
görmeye çalışmalı, yargı ve suçlamadan kaçınmalıydı. Böyle
bir karari verebilmenin oğlu açısından büyük bir cesaret ge­    ANLIK BÎR DÜŞÜŞ BÜYÜK BİR NİMET OLABİLİR
rektirdiğini, onun için de zor olabileceğini ve herkesin kendi
hayatını doğru bildiği şekilde yaşaması gerektiğini anlama­        Ara sıra, kısa bir süre için düşüş gösterebiliriz. Bu dü­
lıydı. Üniversite eğitiminin olmaması, başarısızlığa mahkûm     şüş devreleri doğaldır. Bunlara korkuyla bakılmamalı, yeni­
olmak anlamına gelmez. Üniversitenin kapalı yaşamı yerine      lik için yükselme ve daha büyük başarılara hazırlanma za­
hayatla yüz yüze gelerek, güçlüklerini yaşayarak başarılı      manı olarak görülmelidirler. Sessiz çalışma ve meditasyon
olanların sayısı az değildir. Belki oğul daha sonra bu eğitim­   gereklidir. Bunlar üretken zamanlardır. Aslında, gerçek iş
den geçmeyi isteyebilir ve o zaman kendisi için daha büyük     sessizlikte yapılır ve evde t a m a m e n hareketsiz geçirilen bir
çaba göstermeye hevesli olabilir. Ne olursa olsun, insanın     gün ihtiyaç duyduğumuz ilhamın bize verileceği gün olabilir.
diğer bir insan için beslediği ümit ve beklentilerin, karşısın­   Genellikle bu, İç Rehberimiz'in sesini duymak için yeterince
daki insanın ümit ve beklentileriyle uyuşması gerekir. Baba,    sessiz olduğumuz tek zamandır.
oğlunun da içinde var olan ve onun vasıtasıyla işleyen ilahi
                                     Düşüşlerimizin cesaretimizi kırmasına izin vermeyelim,
Zekâ'nın, ona doğru yolu bulması için yol göstereceğini ve
                                  insan sürekli bir başarı grafiği çizmek için yaratılmamıştır.
yönlendireceğini bilmelidir. Her insan Öz'ün eşsiz bir birey-
                                  Hayat iniş çıkışlarla doludur. Bir vaizin Ecclesiates'de söyle­
selleşmesidir ve herkes için Tek Bilinç'te, insanların kendi    diği gibi:

               202                                 203
                                    mıyordu; adamları sinek gibi kaçışıyorlardı; kalanlar bakım­
   Her şeyin mevsimi,   her amacın bir zamanı vardır.        sız, aç, üşümüş ve sefildiler. Göremediği veya dokunamadığı
   Doğma zamanı,    ölme zamanı,  ekme zamanı   ve ektiğini  Bir Şey'e güvenmek zorundaydı. Görerek değil inançla yürü­
biçme   zamanı.                            yoruz demiş Aziz Paul.
    Tanrı her şeyi zamanında güzel olacak   şekilde yarattı."
                      Ecclesiastes 3:1, 2, 11   HİÇBİR ŞEY BİZE KARŞI DEĞİL


SESSİZ GÜVENDE GÜCÜMÜZÜ BULURUZ                        Dün bir adam ofisimde bana, yitirdiği cesaretini nasıl
                                    kazandığını anlatıyordu. Bir yıl önce her şeyin gerçekten ka­
                                    ranlık göründüğünü söylüyordu. Hayatındaki herkesin ken­
   Sessizlik ve meditasyon yoluyla kazandığımız güç göste­
                                    disini her bakımdan suistimal ettiğini, hep kullanılmış oldu­
riyor ki tempoyu düşürmemiz ve rahatlamaya zaman ayır­
                                    ğunu düşünüyordu. Görünüşe göre cesaretini yitirmekte
mamız çok önemli.
                                    haklıydı. Görünüşe değil doğru yargıya göre yargıda bulunun
   İ n s a n a verilen ilk derslerden biri, haftada bir günü din­   demiş İsa. Adam sebatla bu öğüdü uyguladı.
lenmeye ve hayatın en yüksek değerlerine yönelmeye ayır­
                                       Görünüşe göre, hiç parası yoktu, ama parası yokmuş
ması gerektiğidir. Bu gün, sadece Tanri'ya ibadete ayrılan
                                    gibi görünmesinin bile kendisine karşı olmadığı gerçeğini be­
bir gün değil aynı zamanda, haftanın yedi gününü işe veya
                                    nimsediğini söyledi bana. Şunu düşündü h e p : Hiçbir şey
bir şeyler kazanmaya harcamak zorunda olmadığımız için         bana karşı değil - parasızlık bile bana karşı değil. İ n a n a n a
Tanri'ya güvendiğimizi gösterdiğimiz bir gündür. Hristiyan-       kadar tekrarladı, "Tanrı her şeydir ve her yerdedir. Yalnızca
ların Pazar günü, Müslümanların Cuma günü, Yahudilerin         Tanrı var. Bu yüzden, Tanrı eğer benim içinse, kim bana
Cumartesi günü, "İşten uzak kalıp dinlenmek" demektir.         karşı olabilir?"
Olayların akışına bıraktığımız ve Tann'ya açıldığımız za­
                                       Bugün her şeyin, iyiliği sevenlerin iyiliği için el ele ver­
mandır bu.
                                    diğini kendisine kanıtlamış d u r u m d a ve tüm bildiği, hiçbir
                                    şeyin kendisine karşı olmadığı. Doğru dürtülere sahip olarak
  Tanrı 'ya dönerek ve dinlenerek    korunacaksınız; sessizlik  ve bu düşüncelere inançla sarılarak başarılı bir iş kurdu.
ve güvende güç bulacaksınız.                      Maddi kapitalini kaybedince kendisine doğru arkadaşlar se­
                            Isaiah 30:15   çerek ve ihtiyaç duyulanlarla birleşerek ruhsal kaynaklannı
                                    devreye soktu ve imkânsız gibi görüneni başardı. Bir yıl
    Cesaretsizlik, insanlar, olaylar ve şartlarla ilgili duygu-   sonra karşımda otururken tekrarladı: "Tanrı benim içinse,
                                    kim bana karşı olabilir?"
larimızdan kaynaklanır. Bir çeşit engellenme, kuşatılma
duygusudur bu. Rüyalarımız ve t u t k u l a n m ı z ı n yok olur gibi     "Neden, hayatımızın her alanında hepimizin başına ge­
                                    lir bu?" diye düşündüm. Her hastalık, eksiklik ve uyumsuz­
görünmeye başladığı anda ortaya çıkan bir beyhudelik duy­
                                    luk inancı, hayatın bir yerinde bir şeyin bize karşı olduğu
gusudur. Washington bu duyguları, o soğuk ve umutsuz
kışta Forge Vadisi'nde hissetti. Kongreden hiçbir destek ala-                     205
                 204
duygusudur. Hayatta hiçbir şey bize karşı değil, bu yüzden        bir ay ya da bir yil sonnrayı düşünerek ileri baktığımızda ha­
cesaretsizliğe yer yok hayatımızda.                   yatımızın ne sekil alacaginı her zaman göremeyiz. On yıl
                                     sonra ne yapıyor. olacagimızı düşünürken, bu değişen dünya­
CESARETSİZLİĞE KUSURSUZ ÇARE                       da neler olacagini bilme şansımız bile yok. Ama, bir şeyi
                                     kesin olarak biliyoruz İçimizde bizi asla terk etmeyecek
  Cesaretinizi yitirdiğinizi hissettiğiniz a n , oturun ve       veya yüzüstü bırakmayacak Tanrı'nın Bilgeliği, Gücü ve Sev­
önünüze bir parça kâğıt koyun. Özel bir probleminiz varsa        gisi daima var olacak.
tüm ayrıntılarıyla kâğıdın bir yüzüne yazın. Sonra, öbür yü­
züne m ü m k ü n olan tüm çözümleri yazın. Aklınızı fikirlerin         Bakın. ben her zaman sizinleyim. Sizden önce gidip  eğri
gelmesi için açın. Aklınıza gelen çözüm imkânsız gibi görün­       yerleri düz yapacagim. Suları aşmaya çalışırken sizinle  ola­
se de yazın. İmkânsız çözümün yanıt olabildiğini çok gör­
                                     cağım; nehirler üzerinizden akmayacak: ateşte yürürken   yan­
düm. Dikkat yanıtlar üzerinde yoğunlaştı mı, güç problem­
                                     mayacaksınız, alevler sizi etkilemeyecek.
den uzaklaştırılır ve yanıtlar görünür.
                                                      Matthevv 28:20, Isaiah  45:2
   Sonra, başka bir kâğıt alın ve hayatınızdaki cesaret ve­
rici her şeyi yazın -kazançlarınız, arkadaşlarınız, yetenekle­
riniz vs. Artık bitti deyinceye kadar yazın bunları kâğıda.       HAYAT GEI.İSEN BİR SÜREÇTİR
Hayatınızdaki cesaret kırıcı şeylerin t ü m ü n ü de kâğıdın
öbür yüzüne yazın. Hepsini boşaltın. Bunu yaptıktan sonra,          Ara sıra kendimizi rahatlıktan kriz dönemlerine kayar­
cesaret kırıcı şeyleri sıraladığınız taraftakileri birer birer      ken buluruz: ama kim olduğumuzu ve neyle birlikte çalışma­
çizin ve "Bununla işim bitti! Hakkımdaki gerçek bu değil"        mız gerektiğini bilirsek hiç fark etmez. Bu, sadece yolculu­
deyin.                                  ğun bir parçası, yakında geçecek ve unutulacak küçük bir
   Şimdi t ü m dikkatinizi hayatınızdaki cesaret verici şey­      ayrıntıdır yolumuzda.
lere yöğunlaştırın. Dikkatimizi verdiğimiz şeyler gelişir,          Tüm düzen göz önüne alındığında, hayat gelişen bir sü­
büyür. Dikkatimizi iyiye, olumluya ve doğruya yöneltirsek        reçtir, dünyadaki küçük bir deneyimle sınırlı değildir; sonsuz
yaşadıklarımız bunlar olur.                       bir deneyimin evrensel bir açılımıdır. H e r deneyimin kendisi­
                                     ne ait bir anlamı, çıkarılacak bir dersi, kazanılacak bir gücü
HAYAT BİR SERÜVENDİR                           ya da biz yolumuza devam ederken değerliliğini kanıtlaya­
                                     cak bir gelişimi vardır.

   Bizler, hayat yolunda bilinenden bilinmeyene doğru
ilerleyen serüvencileriz. Bugün nerede olduğumuzu, hayat­          KENDİNİ-YÖNETME
taki yerimizi, d u r u m u m u z u , şu anki ilişkilerimizi biliyoruz.
Bugünkü hayatımızı bilebiliriz; fakat yarını, gelecek haftayı,        Cesaretimi  yitirmeyi  reddediyorum.
                206                                   207
    Her duruma göğüs gerecek        bilgelik   tam   içimde.
    Doğru    seçimler  yapmak    için  yönetiliyor    ve  yönlendirili­
yorum.
    İçimdeki   Kusursuz   Güç,   ne yapacağımı     ve    nasıl yapaca­
                                                                        20
ğımı   biliyor.
    Hiçbir şeyin     onun  için   imkânsız   olmadığı   Güç içimde.
    Yaptığım    her   şeyde   içimdeki   Kusursuz    Güce    güveniyo­
                                                           K E N D İ N İ İYİ YÖNETME,
rum.
                                                           SÜREKLİ H U Z U R D U R


                                                         Kendinizden        başka    hiçbir şey    size  huzur getirmez.
                                                Prensiplerin       zaferinden      başka   hiçbir şey size     huzur getirmez.
                                                                             RALPH WALDO E M E R S O N


                                                   İşin ö z ü n e indiğimiz z a m a n g ö r ü r ü z k i b u g ü n h e p i m i z i n
                                               asıl amacı h u z u r d u r . Bazıları b u n u y e n i l e n m i ş sağlıkla b u l a ­
                                               c a k l a r ı n ı d ü ş ü n ü r l e r ; bazıları m u t l u bir evliliğin b u h u z u r u
                                               getireceğine i n a n ı r l a r ; b ü y ü k bir çoğunluk d a zenginliğin h u ­
                                               z u r a k a v u ş m a k için en e m i n yol o l d u ğ u n a i n a n ı r . Çılgınca
                                               d a h a büyük bir h u z u r p e ş i n d e o l a n l a r , u y u ş t u r u c u veya alkol
                                               gibi geçici d e v a l a r d a n m e d e t u m a r l a r . B u n l a r d a n h i ç b i r i n i n
                                               o erişilmez a m a c a - h u z u r a - u l a ş m a y a yeterli o l m a y a c a ğ ı n ı
                                               a n l a m a k için ç e v r e m i z e b a k m a m ı z y a d a k ü ç ü k bir r u h s a l
                                               a r a ş t ı r m a y a p m a m ı z yeterli.

                                                   İngilizce'deki " p e a c e " ( h u z u r , barış) kelimesi L a t i n c e ' d e
                                               "uzlaşmaya      varmak"     d e m e k o l a n pacera     s ö z c ü ğ ü n d e n gelir.
                                               H u z u r içerisinde o l m a k , h a y a t l a t a m a n l a m ı y l a u z l a ş m a k d e ­
                                               m e k t i r . H e r erkeğin v e k a d ı n ı n a m a c ı olan gerçek h u z u r bir
                                               s ü k û n e t h a l i d i r ; r a h a t s ı z l ı k , e n d i ş e , sıkıntı v e h e y e c a n l a r d a n
                                               sıyrılmaktır; hayat ve çevremizdekilerîe uyum içinde olmak­
                                               t ı r . H e r k e s , bir b a ş k a s ı n a v e r m e d e n önce kendi iç huzurunu
                                               bulmalıdır.
                      208                                                209
DİRENME ZİHİNSEL ZEHİRDİR                      Ondan önce. catisma icindedir ve bu onun hayattan ayrı ol­
                                  ma hissine kapilmasina yol açar. Bugün bazı doktorlar tüm
   H u z u r u n zıddı, çatışmadır -her şeye direnmekten kay­   hastalıkların stresten kaynaklandığını söylüyorlar. Stres,
naklanan iç çatışmadır; insanlara direnmektir, olaylara di­     ona döndüğümüzde bize sağlık, zenginlik ve bilgelikle ku­
renmektir, fikirlere direnmektir. Direnç, onu gösteren insa­    sursuz bir uyum saglamaya yetecek gücü ve isteği olan Ha­
nın hayatına karmaşa, kaos ve stres getirir. Bu yüzden,       yat Prensibiyle uzlasmaktan kaçınmak demektir. Bir çare­
sürekli bir huzuru bulmak istiyorsak önce dirence bir çare     sizlik duygusunun etkisiyle tek Güç olan Hayat Prensibi'ne
bulmalıyız.                            dönmemizi ve sonunda onunla uzlaşmamızı sağlayan her
   Direnmek, zehirle oynadığını anlamayan insan aklına      problemin sekil degistirmiş bir nimet olduğunu anlamak ol­
her zaman için çok mantıklı gelir. Aksine, uzlaşmanın şifa     dukça kolay. isa Tanrim, benim değil senin isteğin yerine ge­
veren gücü her zaman için güçlüklerden kurtuluş yoludur.      lecektir dediginde dünyanın üstesinden gelmiştir.
Direndiğimiz şeyden uzaklaşır ileriye bakarsak ve dikkati­
mizi uzlaşmanın yaratıcı gücü üzerinde yoğunlaştırırsak, bi­    HAYATLA UZLASMAK YARATICILIKTIR
ze ait olduğunu hiç hayal etmediğimiz yeni yaratıcılık kanal­
ları açılır. Uzlaşmanın bazı yönlerini gözden geçirelim.        Haya'ti, emirlerimizi yapması için zorlamaktan vazgeçip
                                  içimizdeki yaraticı Hayat Prensibi'yle uzlaşmaya başladığı­
HAYATLA   UZLAŞMAK                        mız, bizimle yaşamasına izin verdiğimiz zaman yaratıcı bir
                                 yaşam sürmenin yollarını bulacağız. Böyle bir hayat insana
                                 doyum sağlayabilir ancak, insanın zihninde birlik ve bütün­
   Yaratıcı olmak için hayatla uzlaşmak gerekir. Tarihe
                                 lük hissi yaratan her şey, o insanda bir haz ve doyum duygu­
bakacak olursak, insanoğlunun en yaratıcı dönemlerinin,
                                 su uyandırir Söz konusu olan bir iş düzenlemesi, bir resim
savaş ya da diğer krizler gibi büyük stres ve kargaşa anları­
                                 yapmak, güze! bir müzik üretmek ve hatta bir fırın bisküvi
na denk geldiğini görürüz. Yüzeysel bakıldığında, bu bir çe­
                                 pişirmek dahi olsa. bunlardan sağlanan doyum, o kişinin ha­
lişki gibi görülebilir. Fakat, insan olağanüstü bir durumla
                                 yatla uzlaştığını, kendisinin hayata bir şeyler verdiğini, ha­
karşılaştığında, büyük bir ihtiyaçla yüz yüze geldiğinde uz­   yatın da kendisine bir şeyler verdiğini hissetmesine neden
laşmaya daha eğilimli oluyor. Belki de böyle zamanlarda ye­    olur. Hiçbir ayrılık hissi yoktur. Sonra, hayatının her bölü­
tersizliğini, ölümlü insanın yetersizliğini ve kendisinden da­  müne bir huzur hissi yansır.
ha büyük bir Güce ulaşması gerektiğini daha iyi anlıyor.
                                    işini seven insan hayatla uzlaşıyor demektir. Yaratıcı
    John Flavel adında bir adam 1690'da ilk uyarıyı yap­
                                 olmayı, işi vasıtasıyla insanlara doyum verecek şekilde ken­
 mış, "însanın ulaşabileceği uç noktaları, Tanrı'nın tanıdığı
                                 disini ifade etmeyi sever. El işçisi olsun, bir tezgâhta çalışan
 fırsatlar belirler. "O zamandan beri birçok kişi bu gerçeği
                                 birisi olsun işinden tatmin olan işçi, işine sevgi katıyor de­
 buldu ve ona sahip çıktı, insan en büyük ihtiyacıyla karşılaş­
                                 mektir. Aziz Paul'un Sevgi, yasanın yerine getirilmesidir de­
 tığında, içindeki büyük Güce dönüyor ve onunla uzlaşıyor.
                                 mesinin nedeni budur. Sevgi yaratıcıdır, sevgi yapıcıdır,
               210                               211
sevgi saygıdeğerdir -yapılan şeye saygıyla dolu olmaktır.       şartlara direnmeyiz anlamına gelir. Sürekli huzuru düşüne­
                                   rek, çevremizde ne olursa olsun ilerleriz. İnsanın aklı, çekiş­
Sevgi, Tanri'nın Gücü'nü ortaya çıkarır; çünkü o, insanın ha­
                                   me, çatışma, yüksek kademelerdeki yolsuzluklar, kötülük ve
yatında ifade edilen Tanrı'dır.
                                   bozulma düşünceleriyle dolu olursa, o kişi bu düşünceleri
                                   kendi hayatında, ilişkilerinde ve toplumun daha kapsamlı
TANRIYLA UZLAŞIN                           olan hayatında ifade edecektir. Düşünceleri; koşullara dire­
                                   nerek harcayacağı enerjiyi koruyarak Tanri'nın huzuruna,
   Bu Tanrı'yla, bizim ve tüm hayatın içindeki Sonsuz 1yi-    adalet ve doğru davranışa yönelirse huzur ve barış için bir
lik'le uzlaşmak demektir. T a n n ' n ı n tüm nitelikleriyle -Ha­  güç, bulundugu her yerde bir iyilik vasıtası olacaktır. Huzu­
yat, Gerçek, Sevgi, Güzellik, Bilgelik, Huzur- uzlaşmaktır.     ru sağlamanın tek yolu, Huzur olsun ve benimle başlasın dü­
İster inanın ister inanmayın hayatla herhangi bir şekilde      şüncesidir
mücadele ettiğimizde Tanrı'yla mücadele ediyoruz; çünkü          Dikkat Tanrı üzerinde yoğunlaştığında, Tanrı ve Ben
var olan her şey Tanrı'dır. Sonuçta, Tanri'ya, "Bunu neden      çoğunlugu olustururuz. Dikkat huzur üzerinde yoğunlaştırıl-
bana yaptın?" demiş oluyoruz. Ama Tanrı, kusursuz Hayat       dığında. kisi huzur için bir araç olur. Kanatlarını boş yere
Prensibi, kusursuz olmaya devam ediyor, yarattıklarını ku­      çırpıp camdan geçmeye çalışan küçük kuşlar olmaktan vaz­
 sursuz görmeye devam ediyor. Ama biz zaaf içindeki ölümlü­     geçelim Dîrenmek her zaman için yıkıcıdır. Barış taraftarı
 ler, bizim için çoktan kurulmuş olan T a n n ' n ı n kusursuzlu-  birkaç kisi bile buyük isler başarabilir.
 ğuyla birleşmek yerine kendi akıllarımızda yarattığımız kö­        Bu yalnızca dünya koşullarına değil, bugünkü tüm yan­
 tülüklere direnerek vakit harcıyoruz. Bu özgürlüğe açılan     lışlıklara ve adaletsizliklere uygulanabilir.
 kapı ardına kadar açık beklerken pencerenin karşısında
 kanat çırpan kuşun d u r u m u n a benziyor.            KÖTÜLÜĞE DİRENMEYİN
   Tanrı'yla nasıl uzlaşınz? İşte birkaç örnek:
                                     Isa sürekli bundan söz ediyordu. Evet, göze göz, dişe diş
HUZURLA UZLAŞIN                           dendiğini duydunuz: Ama size söylüyorum, kötülüğe diren­
                                   meyin; sağ yanağınıza curana öbür yanağınızı da çevirin. Bi­
   Seçim bizim elimizde. Savaş ve savaş kışkırtıcılarıyla     risi sizi dava eder ve paltonuzu alırsa, pelerininizi de verin.
mı mücadele edeceğiz, yoksa olduğumuz yerde huzur mu bu­      Biri sizi bir mil yürümeye zorlarsa iki mil yürüyün... Şimdiye
                                  kadar komşunuzu sevmeniz, düşmanınızdan     nefret etmeniz
lacağız? Bugünün dünyasında var olan yanlışlara direnmek
                                  söylendi. Fakat, size söylüyorum, düşmanlarınızı da sevin,
için harcadığımız her dakika, savaşın alevlerini körükler,
                                  size lanet edenlere dua edin, sizden nefret edenlere iyilik
beden hücrelerimizi tahrip eder, barış ve huzur adına hiçbir
                                  yapın ve sizi kullananlar ve size eziyet edenler için dua edin;
yarar sağlamaz. Bu prensibe inanmadığımız ya da prensibi
                                  böylece cennetteki  Tann'nın çocukları olabilirsiniz.
temsil etmeye istekli olmadığımız anlamına gelmez. İdeal ve
prensipler doğrultusunda hareket ederiz, ama insanlara ve        Bu öğretinin tamamı uzlaşmaya dayanıyor. Öbür yana-

                                                 213
                212
ğını çeviren insanda kin yoktur, nefret yoktur, karşı olma     duğumuz dûşmanlar icimizde işlenmeli. Düşmanlarımızın
duygusu yoktur; uzlaşma vardır. Direnç olmayan yerde düş­     hepsi kendi ev halkimizdandır, diyen kutsal kitap bunu ifade
m a n kızgınlığını kaybeder. Silahsız kalır.            etmek istiyor 0nlari bir kez sevgiyle ortadan kaldırdıktan
   Pitirim A. Sorokin'in çok değer verdiğim Sevginin Yolla­   sonra hiç düsmanimiz olmadığını göreceğiz. Kendinize bilinç­
rı ve Gücü adlı kitabında, sevginin harika bir şekilde nefreti   li olarak iç huzuru ve yüce bir uzlaşmayla dolu yeni bir ha­
yendiği birçok gerçek olaydan söz eder. Hırsızlar, istedikleri   yat kurarak önceki deneyimlerinizden yeni bir deneyime
her şey kendilerine verildiğinde bir şey çalamıyorlar ve dö­    yükseleceksiniz İçinizdeki neyse dışınızdaki de öyle olacak.
n ü p gidiyorlar. İşkenceciler direnç yerine sevgiyle karşılaş­
                                  Aklınızda düşmanınız kalmadığı zaman hayatınızda da düş­
tıklarında zulmetmek istemiyorlar. "Öldürülen insan genel­
                                  manınız olmayacak. Akılda direnç olmadığı zaman insanın
likle kendi ölümünden sorumludur," diyor Ermiş adlı kita­
                                  hayatında da kendisine karşıt insanlar olmayacak.
bında Halil Cibran. Direnç, karşılığında direnç ve kendi­
sinden kaynaklanan tüm diğer hastalıklarını görür; ama         Direnç, uzlaşmadan hoşlanmamaktır. Direnç, hayatı­
sevgi nefreti, iyi kötüyü yener. Tek yol bu.            mızdaki her şeyden dah fazla dikkat etmemiz gereken bir
                                  şeydir. Çevremize direnmek, insanlara direnmek, koşullara
   Ve birisi sizi dava eder ve paltonuzu alırsa pelerininizi
de verin. îsa yargı yoluna başvurmamanız gerekir demiyor;     direnmek ya da sadece metroya veya havaya direnmek. Di­
burada öğretilmek istenen, sizden şikâyetçi olan davayı ka­    renç, huzurun en büyük düşmanıdır.
zanır ve paltonuzu alırsa, nefret veya kin duymamak için        Uzlaşmak ne demektir? Uyum sağlamak, birlikte çalış­
daha fazlasını vermenizdir. Bu içinizdeki kin ve nefret duy­   mak, bütünleşmek, bir olmak demektir. İki şey uzlaştı mı bir
gusunu sizden uzaklaştırır.                    olurlar. Kişinin içinde uzlaşma oldu mu, kendisiyle ve hayat­
    Zamanımı olumlu ve yapıcı bir yaşam felsefesini -nefret  la birleşir; o zaman kusursuz Güç başarıya doğru onunla bir­
yerine sevgi; kötüyü iyiyle yenmek- öğretmeye adamak için     likte akar.
iki kez başarıyla sürdürdüğüm avukatlığı bıraktım. İnsanla­
rın uzun pahalı davalara giriştiği birçok örnek verebilirim.'   İNSANIN ÇEVRESİYLE UZLAŞMASI
Tam anlamıyla haklıydılar. K a n u n onlardan yanaydı. So­
n u n d a kazandılar, ama ne pahasına! Çoğu zaman, parasal
                                    Yaşadığınız yerle uzlaşın. Her zaman yaşamayı isteme­
maliyeti başlangıçtaki kayıptan daha büyüktü; fakat sağlık,
                                 yeceğiniz bir yer olabilir burası; ama en azından direnmezsi­
mutluluk ve huzur açısından maliyeti t a h m i n edilemezdi; o
derece büyüktü.                          niz. Onunla uyum içerisinde olursunuz. "Kendinize, hayatla
                                 uyum içerisindeyim; yaşadığım yerle uyum içerisindeyim.
                                 Doğru zamanda, doğru yerde, doğru şeyi yapıyorum. Çevre­
HAYAT BOYU TANRIYLA UZLAŞIN
                                 me direnmek zorunda değilim, çünkü biliyorum ki aklıma
                                 koyduğum şeyi yaşayacağım. Arzuladığım şeyi görüyorum ve
   İçinizdeki Tanri'yla, içinizdeki yüce Sevgi merkeziyle    benim olanın bana geleceğini bilerek ona şimdiden teşekkür
uzlaşın ve hiç kimseye veya hiçbir şeye katılmayın. Sahip ol-   ediyorum" diye telkinde b u l u n u n .
               214
                                               215
İYİYİ BULMAK HAYATLA UZLAŞMAKTIR                   le, yani Tanrı'yla uzlaşmak bizi nefret, yargı ve kinden kur­
                                   tarmasına izin vermek; gitmemiz gereken yolda bize yol gös­
   Her d u r u m d a dayanabileceğimiz iyi bir şey bulalım. Es­  termesine ve yönetmesine, direnci günlük hayatımızdan sö­
ki düşman direnci saf dışı etmenin en iyi yoludur bu.        küp atmasına, her d u r u m d a yaratıcı ve mutlu yaşama özgür­
                                   lüğünü bize sunmasına, hayatımızı yüce doğru davranış ve
   İsa'yla ilgili şöyle bir hikâye var: İsa ve havarileri bir­
                                   huzur doğrultusunda yeniden kurmak için gereken güç ve
likte yürürken yolun kenarında bir köpek görmüşler. Köpek
                                   zekâyı bize vermesine izin vermektir.
öleli birkaç gün olduğu için pek hoş bir d u r u m d a değilmiş.
Havariler bu d u r u m a çoğu insanın göstereceği tepkiyi gös­
termişler, ama Isa "Köpeğin ne güzel dişleri var" demiş.           KENDİNİ-YÖNETME

   Her d u r u m d a olumlu karşılık vermeye çalışın, iyiyi bu­
lun. Eleştiri veya suçlamada bulunmayın. Bu yöntemi bir            Son  derece     huzurluyum
hafta kadar deneyin; sonunda yaratıcılığa giden yolu buldu­          Hayatımdaki      iyiliğin   gücüne      inanıyorm
ğunuzu göreceksiniz. Hiçbir şey engel olamaz. Tanrı, müm­          Koşullarda  hiçbir güç         yok:   kişiliklerde    hiçbir  güç    yok:
kün olduğuna inanamayacağınız bir sağlık ve iyiliği ifade      yalnızca  iyilikte güç var.
edebilir sizin vasıtanızla. Tanıdığım bir kadın "küçük nefret­
                                       Şu anda   içimde bulunan güce engel               olabilecek   hiçbir
lerinden" kurtulduğu zaman kanserden de kurtuldu. Kadı­
                                   insan,  yer, nesne, durum veya. ortam yok.
nın küçük nefretlerinden biri de bulaşık yıkamaktı. Direnç­
                                       Hiçbir şey   bana    karşı   değil:   hiçbir şey   beni   rahatsız    ede­
lerinizi korumaya değer mi? Hayatla uzlaşın, hayat da si­
                                   mez.
zinle uzlaşacaktır.
                                       Geçmişimde    olanların     beni   incitecek   hiçbir gücü    yok.
                                       Şu  anki    iyi   düşüncelerle    geleceğimi    hazırlıyorum.
HAYATLA UZLAŞMA İÇ GÜVENLİĞİ SAĞLAR
                                       Bugünü    yaşıyoum;      geleceğe   güveniyorum;     geçmişten     hiç­
                                   bir   pişmanlık     duymuyorum.
   Kendimiz için yeni uzlaşma kalıpları buldukça hayata
                                       Tüm  hayatın     benim    iyiliğim  için   el  ele  verdiğine   inanı­
karşı koyma eğilimimizin giderek azaldığını görürüz. Diren­
                                   yorum.
mekten vazgeçtiğimiz zaman kavrama sınırlarını aşan huzu­
                                      Rahatım.       Huzurluyum.
ru keşfederiz; yeni, emin bir güven duygusu bizi etkisi altına
alır.
   Uzlaşma çok gerçek, somut bir şeydir. Bir insanın kar­
şısında yer alanların, onunla mücadele edenlerin ya da sava­
şanların sayısal çokluğu hiçbir şeyi değiştirmez. Çünkü
Tanrı ve Ben çoğunluğuz.
   O zaman yapılması gereken şu: içimizdeki yüce sevgiy-

                216                                         217

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:34
posted:1/21/2013
language:
pages:107