Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

A GDP adatok megbízhatósága

VIEWS: 1 PAGES: 30

									Az államháztartás statisztikai
    elszámolása különös
tekintettel a PPP projektekre


 Bedekovics István, KSH
 2006. november 2.
Az előadás szerkezete
 Az államháztartás statisztikai
 fogalma, elszámolása
 Az EDP jelentés
 A PPP projektek statisztikai
 története
 A statisztikai elszámolás elvei
 Hazai tapasztalatok


                  2
A költségvetési hiány és az
államadósság alakulása
         2002   2003   2004   2005   2006 PM
                           előrejelzés
 Költségvetési  1415,9  1196,3  1097,9  1434,0  2006,7
 hiány, md Ft
 A GDP      8,2   6,3   5,3   6,5   8,6
 százalékában
 A GDP      9,0   7,2   6,5   7,8   10,1
 százalékában
 mnnypénztárak
 nélkül

 Államadósság a  55,6   58,0   59,3   61,6   68,4
 GDP
 százalékában                                  3
4
A költségvetési hiány és az
államadósság alakulása az Európai
Unióban
  A legmagasabb költségvetési hiány 2005-ben:
  Magyarország 6,5%(7,8), Portugália 6,0%,
  Görögország 5,2%, Olaszország 4,1%
  9 ország volt a 3%-os küszöb felett
  15 országban javult, 9 országban romlott, 1
  országban változatlan a ráta 2004-hez
  viszonyítva
  A legmagasabb államadósság 2005-ben:
  Görögország 107,5%, Olaszország 106,6%,
  Belgium 93,2%, Málta 74,2%
  9 ország volt a 60%-os küszöb felett
  12 ország mindkét mutatója a küszöbérték alatt
  van
                         5
Az államháztartás
statisztikai fogalma
  Jogi államháztartás – ÁHT 1.§ 1. bek.
  Statisztikai államháztartás – nemzeti jövedelem
  és vagyon újraelosztása és/vagy nem piaci
  termelők
    nem-piaci termelés fogalma – 50%-os
    szabály
    besorolt vállalatok: ÁPV Rt, NA Rt, Állami
    médiák, MTI, MÜPA, ÁAK Rt (2006-tól)
    non-profit intézmények: mintegy 180
    szervezet
    magánnyugdíj-pénztárak (2007 márciusig)

                           6
Elszámolási elvek
elszámolási konzisztencia
    eredményszemléletű elszámolás
    időtényezővel korrigált pénzforgalmi elszámolás
gazdasági konzisztencia
    „Ha a gazdasági műveletek oly módon kerülnek
  számbavételre a hivatalos elszámolásokban, hogy a jog
  szerinti elszámolás ellentmond a gazdasági műveletek
  valós gazdasági tartalmának, akkor a nemzeti számlák a
  valós gazdasági tartalom elszámolását részesítik
  előnyben.”
speciális tranzakciók:
        privatizáció
        PPP                              7
Az államháztartással kapcsolatos
statisztikai jogszabályok
 Magyarországon nincs, csak a
 Statisztikáról szóló 1993. évi tv.
 ÁHT, költségvetési törvény
 EU: ESA 95 (2223/96 Tanácsi
 Rendelet
 ESA kézikönyv a kormányzati
 hiányról és az államadósságról
 EDP jogszabályok

                    8
EDP jelentés
  Évente kétszer (március és szeptember végén)
  kell az Eurostatnak benyújtani
  Részletes adatok az államháztartás hiányáról és
  az államadósságról
  A 2005. decemberi jogszabály alapján részletes
  háttéradatok szolgáltatása (többek között
  részletes lista a PPP projektekről)
  Többhetes ellenőrzési procedúra (Eurostat)
  Rendszeres és rendkívüli helyszíni ellenőrzés
  (Eurostat)

                         9
Az EDP jelentés összeállítása
Magyarországon
  Három intézmény vesz részt benne: KSH,
  MNB, PM
  KSH: államháztartási hiány
  MNB: államadósság
  PM: prognózis
  A három intézmény együttműködését egy
  megállapodás szabályozza
  Munkacsoport a három intézmény
  szakértőiből, amely rendszeresen ülésezik
  módszertani kérdések megvitatására

                      10
Publikálás
  Eurostat: sajtóközlemény kb. három héttel a
  beadás után a főbb mutatókból
  Eurostat honlap fejlesztése: 2006 május - külön
  rész a kormányzati statisztikáról – folyamatosan
  bővül a tartalom
  Az összes tagország legutóbbi 4 jelentése
  hozzáférhető
  Magyarország: 2006 októberig az Eurostat
  sajtóközlemény magyar változatát publikáltuk
  2006 októbertől a KSH is publikálja a teljes
  jelentést

                         11
  A PPP projektek
  statisztikai története
 ESA95
 EDP kézikönyv
 Eurostat sajtóközlemény 2004
 február
 Módszertani útmutató – a
 kormányzati hiányról és
 államadósságról szóló EU kézikönyv
 kiegészítő fejezete 2004 október

                  12
  A KSH tevékenysége a PPP
  projektekkel kapcsolatban


 Előzetes állásfoglalás kiadása
 Közvetlenül, jogszabály alapján:
 felsőoktatás-fejlesztési program
 Közvetve, a PPP Tárcaközi Bizottság
 tagjaként


                  13
PPP Tárcaközi Bizottság
 A 2093/2003 (V.29)
 kormányhatározat alapján a
 Kormány hozta létre
 Feladata: PPP projekttervek
 véleményezése, a projektek
 megvalósulásának nyomon követése
 Tagjai: GKM(elnök), PM, IRM,
 Miniszterelnöki Hivatal, KSH
                14
PPP TB működése
  Eddig közel 100 projekttervet véleményezett
  Túlnyomó többségük előkészítés alatt illetve
  közbeszerzési szakaszban tart
  OM és NSH projektek, börtönprojektek, Nemzeti
  Múzeum mélygarázs, Erkel Színház, autópályák,
  MTV székház, Kongresszusi központ, Ferihegyi
  vasút
  Jelenleg a kötelezettségvállalás éves összege
  mintegy 54 milliárd Ft, a költségvetés kiadási
  főösszegének 0,7%-a                        15
PPP projektek előnyei
  közcélú feladatok ellátására lehet általa megoldást találni
  úgy, hogy a költségvetési deficit nem növekszik (a
  költségvetési hiány csak az adott évben fizetendő
  szolgáltatási díjjal nő);
  a magánszféra bevonásával a beruházás hatékonyabban
  valósítható meg, mint állami beruházásként;
  az állam kockázata ilyen megoldásoknál alacsonyabb, mint
  az állami beruházásoknál;
  az állam az igénybe vett szolgáltatással arányos díjat fizet
  (minőség, mennyiség), így a várható kiadások jól
  tervezhetőek
  „PPP used to describe arrangements where the public
  sector contracts to purchase quality services on a long-
  term basis as to take advantage of private sector
  management skills incentivised by having private finance
  at risk.” HM Treasury, UK 2000

                               16
PPP projektek kockázatai
  a projekt nem megfelelő definiálása esetén a projektet az
  Eurostat átminősíti, így az azonnali hiánynövelő tényezővé válik
  (a projekt az ESA’95 szerint rejtett állami hitelfelvételnek
  bizonyul, és a beruházás teljes összege megjelenik az állami
  kiadások között);
  a közbeszerzés során a PPP specifikus szakmai tapasztalatok
  hiánya miatt az állami érdekérvényesítés nem elég erős, így
  végsősoron a megvalósítás nem lesz hatékonyabb, mint állami
  beruházásként lenne;
  a kockázatok pontatlan definiálása és megosztása miatt az állami
  kockázatvállalás nagyobb lesz a szükségesnél;
  a szolgáltatási díjra vonatkozó tárgyalásoknál a PPP specifikus
  szakmai tapasztalatok hiánya miatt az állami érdekérvényesítés
  nem elég erős, így végsősoron az állam többet fizet a
  szükségesnél;
  a monitoring és a visszacsatolások hiánya miatt az állam
  számára optimális megoldástól való eltérés nem, vagy csak
  lassan kerül korrigálásra

                                 17
A PPP beruházások két
változata
 A magánpartner egy teljesen új
 eszközt hoz létre
 Az állami partner egy már meglévő
 eszközt ad át a magánpartnernek,
 aki azt lényegesen felújítja
                   18
 A statisztikai elszámolás
elvei
 A kockázatok viselése
 A szerződő partner
 szektorbesorolása:
    Magán vagy állami piaci vállalat (50%-
    os kritérium)
  Az eszközök besorolása                       19
Elsődleges elemzés:
A kockázatok fajtái

  Építésikockázat
  Rendelkezésre állási kockázat

  Keresleti kockázat
                  20
A kockázatok viselése
Alapszabály:
A kockázatok közül az építési
 kockázatot és a másik kettő közül
 legalább az egyiket a
 magánpartnernek kell viselni
Egy adott kockázattípust akkor visel a
 magánpartner, ha az odatartozó
 kockázati elemek döntő részét viseli
                   21
Építési kockázat(1)
 Építési többletköltségek
 Késve teljesítés
 Hibás tervezés
 Szabványok figyelmen kívül hagyása
 Műszaki hiányosságok
 Alvállalkozó hibás teljesítése
 Finanszírozási kockázat

                 22
Építési kockázat(2)
 A szolgáltatási díjfizetést csak a
 beruházás elkészülte után lehet
 megkezdeni
 A szerződésnek tartalmaznia kell a
 beruházó hibájából fakadó
 késedelem esetén alkalmazott
 szankciókat
 A beruházási többletköltségek a
 szolgáltatási díjban nem jelenhetnek
 meg
                  23
Rendelkezésre állási
kockázat
  Rendelkezésre állási díjstruktúra a
  futamidő teljes hosszára rögzített
  Rendelkezésre állási díj a futamidő során
  reálértékben konstans
  A szolgáltatási színvonal romlása
  automatikus szankcionálást von maga
  után
  Monitoring rendszer: a díjlevonás arányos
  a színvonal csökkenéssel


                      24
Keresleti kockázat
 A közcélú igénybevétel aránya
 legalább 50%
 A díjfizetés a közcélú igénybevétellel
 arányos
 Szabad kapacitás hasznosításból
 származó bevételeknek
 összhangban kell lenni a díjfizetéssel

                   25
26
Másodlagos elemzés
  Akkor fontos, ha a kockázatvállalás
  szerint nem egyértelmű a megítélés
  A legfontosabb kritérium, hogy mi lesz az
  eszközzel a szerződés lejártakor
  Az állami partnernek csak opciója lehet a
  megvásárlásra
  A szerződés lejártakor az ár nem lehet
  sem túl magas, sem túl alacsony


                      27
  Speciális esetek
  Az állam 100%-os állami tulajdonú
  vállalattal szerződik
    Nem kizáró ok, de fontos, hogy piaci
    alapon szerződjenek
  Állami garanciák
    Csak a beváltáskor érdekes – az eszköz
    általában átsorolódik


                        28
Hazai tapasztalatok
  Jogi és intézményi háttér nem rendezett
  Magánpartnerek és bankok nem értik az
  ügylet specifikumait
  Szolgáltatási díj elemekre bontása –
  költségtérítés - nincs tényleges
  gazdálkodás
  Devizahitel a finanszírozáshoz –
  árfolyam- és kamatkockázat
  Szolgáltatási díjfizetés technikája

                       29
Bedekovics István
 istvan.bedekovics@ksh.hu
 KSH, 1024 Bp. Keleti Károly u. 5-7
                    30

								
To top