ក្រុមសង្ឃឳសូមអំពាវនាវ

Document Sample
ក្រុមសង្ឃឳសូមអំពាវនាវ Powered By Docstoc
					១) ភាសាខ្មែរ-សាសន៍ខមមរ:


             ររុមសង្ឃឳសូមអំពាវនាវ

    កន្លងមក ពិភពលោកលយើងមាន្អងគការលររើន្ណាស់ ដែលកំពុងដែអភិវឌ្ឍរបប
អាណាធិបលែយយពាសលពញពិ ភពលោក        ល  ើយលែើមបីឲ្យមាន្របបលទ្ធិរបជាធិបលែយយ
    ិ
ពិែរាកែវញ សងឃឳចំារ់រែូវដែជរមាបជូន្មតងលទ្ៀែថា ការពិែលៅលលើពិភពលោក
                   ណ
លយើងលន្េះ គឺមាន្អងគការដែពីររបលភទ្បុលណាេះ។ កនុងល  េះមាន្:

         ធ
ទ្ី១-អង្គការពុ ទ្ចក្រ(គឺរកុមអងគការលរៅរដ្ឋភិាល
                    ា       )

ទ្ី២-អង្គការអាណាចក្រ(គឺអងគការរែា      )

          ធ
ពនយល់: -អង្គការពុ ទ្ចក្រគឺជាអងគការន្ីែិបញ្ញ ែិរែូវដែឯករាជយ- អពារកិែ ឥែ
                       ត

                       ា
លំលអៀង ន្ិងមាន្សិ ទ្ិកំពូលលគ(ឬលៅថា អង្គការឧខេកា)។
           ធ

    -រឯអង្គការអាណាចក្រគឺជាអងគការន្ីែិរបែិ បែតិ
     ី                                   ា
                               រែូវដែលោរតាមបទ្បញ្ជ

        ធ
របស់អង្គការពុ ទ្ចក្រ។

    កបួន្ែឹក  ំសងគមលកខណ:ដបបលន្េះ លទ្ើបល្េះថាជាសងគមមាន្ន្ូវរបប:មនុសស
                      ម

ធម៌-យុត្ធម៌-សច្ច:ធម៌-លទ្ធិរបជាធិបតត្យយ ន្ិងនីត្រដ្ឋ(ការលោរពច្ាប់ធមមជាត្ិ
    តិ                   ិ

ន្ិងការលោរពច្ាប់ពភពតោរ) លកខណ:របការណាមួយ ដែលអារទ្ទ្ួលយកាន្
         ិ

ទំងអស់ោ- លទ្ើបោន្អំលពើ
    ន    ម       ិ ងាកនុងសងគមរគួសារ-កនុងសងគមជាែិ -កនុងសងគមសាសន្៍
ល  ើយជាពិលសសគឺកុនងសងគម“សាសនាតយើង្” សរមាប់ពិភពលោកដែមតង។


                 ី      ន   ន
    ែូលរនេះ លែើមបីកុំឲ្យមាន្ករណដវវងមែិរវាងោ ន្ិងោ រកុមសងឃឳសូ មអំពាវ     វ
                       ត     េ
មន្ុសសលោកទំងអស់ ជាពិលសសគឺលវមរ:បុរែ សូមលោក លមតារូលរួមបលញ្ញមែិ ឬ

ក៏ទ្ិលទ្ៀន្ លែើមបីសាប
          ថ            ធ
            កនុងរងវង់អង្គការពុ ទ្ចក្រជាមុន្ -លទ្ើបលយើងលគរផុ ែអំពីការ

ដវវងមែិោ ន្ិ ងោ លោង ឯវ!ំ ២១/០១/២១៣
    ន   ន

  ផាយលរញពីគណ:ថាក់ែឹក
        ន        ំជាន្់ វពស់ “សាសនាតយើង្” សរមាប់ពិភពលោក

              /អងគការលវមរ:-ឥសាម/លយើង
                      ល

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:18
posted:1/21/2013
language:
pages:1