Folder by yantingting

VIEWS: 40 PAGES: 17

									Spacerem po polSce
Przewodnik „Białe ługi”
   Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Działanie współfinansowane ze środków UE w ramach Osi 4 LEADER
 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 – Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
         Dla Ducha                                   Do miasteczka zaczęli tłumnie ściągać rzemieślnicy, lekarze, aptekarze, mieszczanie i szlachta,
                                                 zwłaszcza myśli ariańskiej, zwący się braćmi polskimi. Gminę ariańską zorganizował Faust So-
   (zabytki, fauna i flora, kultura)                             cyn ze Sieny, jeden z najwybitniejszych myślicieli tego okresu. Miasto rozwijało się znakomicie,
                                                 by po kilku latach stać się najważniejszym ośrodkiem tego terenu i jednym z najważniejszych
                                                 w Rzeczypospolitej. W latach 1601-1602 podczas synodów ariańskich postanowiono powołać
  Leżący w środkowo-wschodniej części woje-                          do istnienia Akademię Rakowską, która słynęła w całej Europie. W latach II wojny światowej tere-
wództwa świętokrzyskiego obszar Lokalnej Grupy                          ny te stały się miejscem oporu i walki partyzanckiej. Działały tu oddział partyzancki „Barabasza”,
Działania „Białe Ługi”, o powierzchni 1213 km2, znaj-                      oddział AK „Jędrusie”, oddział porucznika Kabaty, Bataliony Chłopskie oraz Narodowa Organiza-
duje się w granicach administracyjnych aż trzech po-                       cja Wojskowa. Począwszy od pierwszych dni września 1939 r. każdy niemal dzień naznaczony
wiatów ziemskich: buskiego, kieleckiego i staszow-                        był terrorem niemieckim, skierowanym przeciw licznej na tych terenach ludności żydowskiej
skiego. Swym zasięgiem obejmuje teren 8 gmin:                          (w niektórych miejscowościach ludność wyznania mojżeszowego stanowiła ponad 50% liczby
3 miejsko-wiejskie: Chmielnik, Daleszyce i Staszów                        wszystkich mieszkańców). Na terenie Staszowa i Chmielnika utworzono getto żydowskie.
oraz 5 wiejskich: Bogoria, Gnojno, Pierzchnica,
Raków i Szydłów. Pod względem geograficznym Góra Zamczysko                       Historia przeplata się tu z legendą, a wspaniałe zabytki architektury, kultury i pomniki przy-
tereny te w leżą w obrębie dwóch jednostek fizjo-                        rody przybliżają zamierzchłe czasy i przedstawiają region sprzed setek lat. Przez cały rok przy-
graficznych, mianowicie Gór Świętokrzyskich i Pogórza Szydłowskiego, wchodzących w skład     jeżdżają tu tysiące turystów i wczasowiczów, czemu sprzyja duża atrakcyjność regionu oraz do-
większej – Wyżyny Kieleckiej. Cechą naszego terenu jest jego wyżynny charakter, ukazujący    godna komunikacja drogowa łącząca ten region z niemal każdym zakątkiem kraju: z Warszawy
swe oblicze poprzez niezliczone wzgórza i kotliny zbudowane głównie z piaskowców. Specy-     drogą krajową S7 – 200 km; z Krakowa ta samą trasą – 140 km, z Lublina trasą nr 74 – 150 km;
ficzną cechą obszaru są występujące tu licznie wąwozy. Wysokości regionu wahają się od 200    z Rzeszowa trasą nr 9, a później nr 79 – 120 km; z Łodzi trasą nr 74 – 190 km; z Katowic trasą
do 400 m n.p.m. dzięki czemu krajobraz całego obszaru jest żywszy niż w sąsiednich krainach.   nr 78 a później S7 – 170 km; z Częstochowy trasą nr 46 – 140 km.
Łącznie w 227 miejscowościach mieszka ponad 81 tys. osób. Gęstość zaludnienia wynosi 67        Region nasz należy do najatrakcyjniejszych w Świętokrzyskiem, każdy turysta znajdzie
osób/km2, przy średniej kraju 122 osoby/km2, świadczy o małym zurbanizowaniu i uprzemysło-    odpowiedni do swoich wymagań w bogatej ofercie ponad stu gospodarstw agroturystycz-
wieniu naszego obszaru, ale jednocześnie o wysokich walorach przyrodniczych tego fragmen-    nych i licznych obiektów hotelowo-pensjonatowych działających na tym terenie. Zapraszamy
tu województwa świętokrzyskiego. Obszar ten nale-                        Państwa serdecznie do odwiedzenia świętokrzyskiej wsi i wypoczynku na łonie natury, która
ży do najczystszych rejonów w Polsce. Wyróżnia go,                        z pewnością przyniesie ulgę zmęczonym pracą, gwarem, hałasem i pośpiechem miasta, da po
oprócz urozmaiconego ukształtowania powierzchni                         prostu odpocząć rozedrganym nerwom i ukoi je pięknymi krajobrazami, leśnymi ostępami,
terenu, warunki klimatyczne, hydrologiczne oraz bo-                       rozległą taflą jezior, śpiewem ptaków, szumem drzew oraz niezliczoną liczbą różnorakich atrak-
gactwo świata zwierzęcego oraz szaty roślinnej, stąd                       cji, które z pewnością trafią w gusta każdego.
aż blisko 83% terenu klasyfikowane jest jako obszary                          Teren LGD „Białe Ługi” kształtuje przede wszystkim natura. Większość obszaru LGD objęta
prawnie chronione (znajduje się aż pięć obszarów                         jest w różnym stopniu ochroną przyrody. Okolice „LGD Białe Ługi” charakteryzują się wznie-
chronionego krajobrazu). Pod tym względem nasz                          sieniami i głębokimi jarami. Ukształtowanie terenu pozwala zimą na uprawianie narciarstwa.
obszar plasuje się w ścisłej Polskiej czołówce. Wy-                       Atrakcyjne szlaki turystyczne, piesze, rowerowe i konne o różnym stopniu trudności zachęcają
stępują tu rzadkie zbiorowiska roślinności stepowej,                       do wędrówek i spacerów. Skałki i groty przyciągają wspinaczy i speleologów. Na terenie każdej
górskiej, bagiennej oraz jedyne w Polsce Środkowej Mury obronne w Szydłowie           gminy występuje duża ilość różnorodnych pomników przyrody, co dodatkowo uatrakcyjnia
stanowiska słonorośli. Pierwsze wzmianki o tere-                         ten obszar pod względem przyrodniczo-krajobrazowym. Łącznie
nie Lokalnej Grupy Działania „Białe Ługi” dotyczą już czasów Cesarstwa Rzymskiego, kiedy to   na obszarze LGD „Białe Ługi” znajduje się kilkaset pomników przy-
przez Gnojno przebiegał bursztynowy szlak. Gród ten został założony przez Słowian kultury    rody. Wśród nich są pojedyncze drzewa, grupy drzew, stare aleje
łużyckiej. Kolejne historyczne wzmianki datowane na wiek XI dotyczą miasta Chmielnik, przez   parkowe, ponadto okazy gatunków chronionych roślin. Ochroną
który przebiegały ważne szlaki handlowe. Następnie w historii Polski mowa jest o Szydłowie,   objęte są również twory przyrody nieożywionej takie jak głazy
o którym pisano już w 1119 r. przy okazji wymieniania dóbr książąt krakowskich. Wzmianki     narzutowe, pojedyncze lub w grupach. Każdy kto chce uciec od
o kolejnych miejscowościach (Daleszyce, Bogoria, Staszów) pochodzą z XII wieku. Najpóźniej    zgiełku aglomeracji miejskich i aktywnie spędzić czas w kontakcie
w kronikach historycznych pojawiają się Pierzchnica (1336 r.) oraz Raków (27 marca 1567 r.).   z przyrodą znajdzie dogodne warunki odpoczynku. Tu wśród łąk
Po raz kolejny kroniki historyczne mówią o tych terenach w bardzo dramatycznym momencie     i pól można poznać prawdziwe piękno ojczystej przyrody. Bez-
historii, a mianowicie 18 marca 1241 r., podczas najazdu Tatarów na nasze ziemie. Wówczas to   cennym skarbem na naszym terenie są lasy. Rosną tu wiekowe
wojska małopolskie stoczyły bitwę z Tatarami we wsi Chmielnik pod miasteczkiem Szydłów,     dęby i sosny z domieszkami innych gatunków drzew i krzewów.
uznaną za jeden z największych bojów XIII-wiecznej Europy. Znaczący wpływ na rozwój terenu    Porastają go stare buki, jodły, klony, grabie, dęby i jawory. Cieka-
miała reformacja religijna w Europie. W 1567 r. kasztelan żarnowski Jan Sienieński otrzymał od  wość turystów wzbudzać mogą natomiast monumentalne sta-
króla kontrakt lokacyjny, a założone miasto nazwał Rakowem, na cześć herbu swojej małżonki.   re drzewa których wiek szacuje się na 200, 300 a nawet 400 lat.
Założyciel miasta nadał liczne przywileje mieszkańcom oraz pozwolił im na swobodę religijną.   Drzewostan cechuje duże zróżnicowanie siedliskowe, gatunkowe Rezerwat Białe Ługi


  Lokalna Grupa Działania                                                                       Spacerem po Polsce     
  „Białe Ługi”                                                                          Przewodnik „Białe Ługi”
i wiekowe. Grzyby, jagoda czarna, maliny i poziomki przyciągają tu amatorów zbieractwa nie        andrami. To największa, rzeka na terenie naszego LGD. Liczy ona 61 kilometrów długości. Rzeka
tylko z okolicznych wiosek. Teren LGD jest wymarzonym miejscem dla miłośników przyrody,         Czarna to ciek o charakterze naturalnym, z ciekawymi, tętniącymi życiem wodami. Jest wodą
wycieczek szkolnych, zajęć terenowych, a także wycieczek rodzinnych. Urozmaicona rzeźba         atrakcyjną dla wędkarzy, występują w niej liczne gatunki ryb, w tym pstrągi i klenie. Urozma-
terenu – liczne pasma wzniesień podzielone malowniczymi dolinami, duże kompleksy leśne          icony i ciekawy przebieg rzeki, powoduje, że istnieją bardzo dobre warunki do organizowania
z bogatą florą i fauną, rozległe łąki sprawiają, że obszar LGD Białe Ługi jest jednym z najciekaw-    spływów kajakowych. Dzięki zadbanym, nieskażonym wodom miejscowe rzeki nadal zamiesz-
szych w regionie. U podnóża Pasma Cisowskiego znajduje się, otoczony ze wszystkich stron la-       kują raki.
sami, torfowiskowo-bagienny rezerwat przyrody „Białe Ługi”. Ma powierzchnię 408,44 ha. Został         Belnianka rzeka w środkowej Polsce, źródłowy ciek Czarnej Nidy o długości 31,5 km (do po-
utworzony dla ochrony rozległego, naturalnego kompleksu śródleśnych torfowisk z licznymi         łączenia z Lubrzanką) i powierzchni dorzecza 279 km². Płynie w Górach Świętokrzyskich, w wo-
gatunkami roślin chronionych i rzadkich. Rezerwat „Zamczysko” to drugi rezerwat Parków Kra-       jewództwie świętokrzyskim. Rzeka powstała z połączenia potoków źródłowych spływających
jobrazowych terenu LGD, w którym zabroniona jest jakakolwiek ingerencja człowieka. W lasach       z południowych stoków Łysogór i Pasma Orłowińskiego, płynie między Pasmem Daleszyckim
występuje wiele gatunków roślin podlegających ochronie gatunkowej. Najciekawsze to obu-         i Pasmem Cisowskim, a poniżej Daleszyc łączy się z Lubrzanką, tworząc z nią Czarną Nidę.
wik pospolity, storczyk plamisty, podkolan biały, listera jajowata, gółka wonna, śnieżyczka prze-
biśnieg, lilia złotogłów, miłek wiosenny, widłak goździsty i jałowcowaty. Ważnym elementem          Cennym walorem, szczególnie pod względem rekreacyjno-turystycznym są usytuowane
szaty roślinnej tego obszaru są zbiorowiska nieleśne, głównie torfowiska wysokie, przejściowe      na terenie LGD zbiorniki wodne. Otoczone najczęściej bujnymi lasami są doskonałym miej-
i niskie. Występuje tu: przygiełka biała, sesleria błotna, turzyca Davalla, storczyki: kruszczyk błot-  scem do wypoczynku i rajem dla badaczy przyrody oraz miłośników wędkowania. Wszystkie
ny i storczyk szerokolistny, wątlika błotna, żurawina błotna, borówka bagienna, modrzewnica       zbiorniki – malowniczo położone wśród drzew, stanowią popularne miejsce wypoczynku so-
zwyczajna, wełnianka, rosiczka okrągło- długolistna oraz liczne storczyki. W lasach i na torfo-     botnio-niedzielnego, a także urlopowego w sezonie letnim. Na terenie LGD „Białe Ługi” jest
wiskach żyje wiele gatunków zwierząt, w tym wiele gatunków chronionych i rzadkich. Teren         duży wybór kąpielisk, z których korzystają zarówno mieszkańcy jak i turyści. Liczne zbiorniki
Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego wybrano do odbudowania populacji bobra            w regionie obfitują w karpie, ale również szczupaki, karasie, liny, płocie oraz okonie.
europejskiego, który do niedawna był w Polsce gatunkiem ginącym. Mimo szkód wyrządza-             Jezioro Golejowskie to zespół kilku jeziorek położony w lesie, 4km od drogi Staszów
nych przez te zwierzęta, zwiększenie liczebności tego gatunku należy uznać za wielki sukces       – Osiek. Duża i rozległa plaża łagodnie schodzi do wody. Reszta brzegu jest bardzo stroma
ekologów. Od kilku lat, bobry powróciły także do niektórych rzek. Tereny podmokłe zamiesz-        i gęsto porośnięta. W znacznej mierze głębokość jeziora przewyższa 4m. Kąpielisko niestrze-
kują także wydry, piżmaki, łosie, dziki, traszki, zaś w lasach pojawiają się borsuki, kuny, norki,    żone z wydzielonym brodzikiem i częścią dla słabiej pływających. Znajduje się wypożyczalnia
tchórze, piżmaki i jenoty oraz żmije. W większości miejsc nietrudno natrafić na sarny czy zające.    sprzętu, restauracja 200 m od plaży, kilka małych punktów gastronomicznych.
Na obszarze LGD występują, także objęte ochroną tereny lęgowe ptaków oraz ptasie remizy.           Zalew Chańcza to największy akwen w woje-
Flora i Fauna, współtworzy sielski krajobraz i decyduje o atrakcyjności wycieczek na terenie       wództwie świętokrzyskim – 470 ha. Jest tu kilkana-
LGD „Białe Ługi”. Dla lubiących aktywny wypoczynek są dostępne szlaki piesze, rowerowe i kon-      ście piaszczystych plaż otoczonych lasem. Najwięk-
ne. Godne polecenia są Aleje, które posiadają bogate tradycje historyczną, m.in. Aleja lipowa      sza i strzeżona znajduje się około 500 m od tamy
w Piotrkowicach, Aleja lipowa w Przededworzu Aleja lip i kasztanowców w Łagiewnikach, Aleja       (południowa strona zalewu). Chańcza nadaje się do
kasztanowców, Aleja klonowa. Rzeki, stawy i źródła często decydujące o atrakcyjności danej        żeglugi i uprawiania windsurfingu. Turyści mogą ko-
miejscowości. Rzeka Wschodnia i jej dolina stanowią oś obszaru LGD. Łąki porastające dolinę       rzystać z kajaków, motorówek, nart wodnych, łodzi
Wschodniej są zmeliorowane, a bieg rzeki dość uregulowany. O ich atrakcyjności przesądza         wiosłowych i rowerów wodnych. Znajdują się tam
głównie to, że można tu spotkać bociany, także czarne, które są rzadsze. Planowana budowa        liczne małe gastronomie, sklepy z artykułami spo-
zbiornika retencyjnego w sołectwie Zagrody mogłoby uatrak-                        żywczymi i grille koło plaży, restauracja w ośrodku
cyjnić pobliski teren. Bardziej malownicze są rzeka Radnia i jej                     Cztery Wiatry. Zalew w Borkowie posiada plażę z Zbiornik w Golejowie
dolina. Radnia ma większy spadek. Występują na niej zespoły                       ratownikiem, czysty piasek, sprzęt pływający, wypo-
stawów – głównie hodowlanych. Na terenie LGD wyróżniają się                       życzalnię sprzętu wodnego. Można się opalać, wybrać na spacer i dobrze zjeść. Z parkingu
stawy hodowlane Państwa Sołtysiaków w Gorzakwi oraz stawy                        można wejść na molo, z którego rozlega się wspaniały widok na zbiornik.
„Cesarz” w Jarząbkach. Stawy hodowlane mają ograniczone                            Zalew Andrzejówka leży 5 km od Chmielnika przy drodze Kielce – Busko. Jest to niewiel-
możliwości wykorzystania w turystyce – występuje tu konflikt                       kie kąpielisko wykorzystywane głównie przez mieszkańców Chmielnika. Kilkunastometrowa
obecnej funkcji hodowlanej z potencjalną np. kąpieliskową.                        piaszczysta plaża znajduje się po wschodniej stronie. Nad stawem jest niewielki stary betono-
Mogą jednak przyciągać wędkarzy. Największe skupisko źródeł                       wy pomost. Obok zbiornika znajduje się boisko do piłki nożnej Odwiedzają go także amatorzy
znajduje się w sołectwie Śladków Mały. Stawy te pełnią funkcje                      wędkowania. Sezonowo przy zalewie działa pole namiotowe, obiekt małej gastronomii oraz
głównie hodowlane, retencyjne oraz rekreacyjne. Do cennych                        odbywają się imprezy taneczne.
bogactw naturalnych należą złoża wody oligoceńskiej. Gmina
Bogoria posiada własne ujęcie tej wody w miejscowości Zim-                          Zbiornik Wojciechów mały spokojny zbiornik o powierzchni 36ha zasilany rzeką Pierzch-
nowoda. Woda z ujęcia zabezpiecza potrzeby mieszkańców                          nianką. Spotkać tu można drobne ryby. Przyjemne miejsce odpoczynku z rodziną, w pobliżu
gminy w 100. Przez teren LGD przepływają rzeki: Rzeka Czarna                       znajduje się sklep, lasek, małe kąpielisko, parking. Dojazd drogą asfaltową.
prezentuje się szczególnie malowniczo, płynąc szerokimi me- Rezerwat Białe Ługi


  Lokalna Grupa Działania                                                                        Spacerem po Polsce    
   „Białe Ługi”                                                                            Przewodnik „Białe Ługi”
  Na terenie LGD nie brak również ciekawych obiektów przyrody nieożywionej o wyjątko-      Tarnowską dziedziczkę Staszowa. W tym też roku erygowano parafię. Kościół jest murowany,
wej randze i znaczeniu w skali krajowej, do których zaliczyć można wychodnie skał wulkanicz-   w stylu późnogotyckim, uroczyście poświęcony przez biskupa Jana Grota Słupeckiego. Kościół
nych. Na wychodniach skał węglanowych wykształciły się fragmenty muraw kserotermicznych,     p.w. Ducha Świętego został zbudowany w latach 1982-1996 w miejscu wcześniej istniejącego
z wieloma rzadkimi gatunkami roślin. Na obszarze LGD można zobaczyć fragmenty przeszłości     kościoła pod tym samym wezwaniem, zniszczonego wskutek bombardowania w roku 1944.
geologicznej Gór Świętokrzyskich. zbudowane z utworów paleozoicznych, głównie z pocho-      Kamień węgielny pod budowę świątyni poświęcił Jan Paweł II 10 czerwca 1979 r. 5 maja 2011
dzących z kambru piaskowców, mułowców, iłowców i łupków.                     r. w trakcie diecezjalnej uroczystości dziękczynnej za beatyfikację Jana Pawła II, kościół Ducha
  Kopalnia Siarki „Grzybów” miejsce pierwszego odwiertu siarki może stanowić potencjalną    Świętego w Staszowie, dekretem bp. Krzysztofa Nitkiewicza, ordynariusza sandomierskiego,
atrakcję turystyczną. Kopalnia Siarki „Grzybów” rozpoczęła działalność w 1966 r. jako pierwsza  został wyniesiony do rangi Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II
w Polsce i w Europie prowadziła wydobycie metodą otworową podziemnego wytopu siarki.          Synagoga w Chmielniku została wybudowana w latach 1633-1634. Jej położenie wskazuje
Ten sposób eksploatacji polega na odwierceniu otworów do spodu złoża oraz tłoczeniu pod-     serce dawnej dzielnicy żydowskiej. Po pożarze w 1849 r. otrzymała sklepienia krzyżowe i ro-
grzanej wody.                                           kokowy wystrój oraz czterospadowy dach. W czasie II wojny światowej została zdewastowana
  Zaczarowany Ogród” pokazuje jak ciekawie i atrakcyjnie pod względem turystycznym       i od tamtego czasu jest nieużytkowana. Zwiedzanie jest możliwe po wcześniejszym uzgodnie-
można wykorzystać wyrobisko skalne.                                niu z UMiG.
  Wał kamienny jest cennym zabytkiem archeologicznym - sprzed dwóch tysięcy lat, ułożo-       Synagoga w Szydłowie zbudowana z kamienia
ny jak się przypuszcza przez Celtów w celach kultowych.                      łamanego w poł. XVI w. zachowała wystrój stiukar-
                                                 sko-malarski z XVIII w. We wnętrzu synagogi znajduje
                                                 się Aaron ha Kodesz – miejsce w które rabin wkładał
          Walory antroPoGEnicznE                            Torę po zakończonej modlitwie. Pod tynkami znaj-
  Na terenie LGD „Białe Ługi” znajduje się wiele walorów kulturalnych. Zabytki stanowią świa-  dują się resztki polichromii i kilka dat. Jedna z dat
dectwo ciekawej historii na terenie gmin zrzeszonych z LGD. Większość z nich jest po dziś dzień  znajduje się na sklepieniu pod dawną bimą (mów-
w bardzo dobrym stanie co wiąże się z przebudowami i remontami na przestrzeni wieków. Nie     nicą), między filarami – 1699, druga na ścianie po-
tylko pejzaż stanowi o atrakcyjności krajoznawczej gmin. Ukształtowana przez wieki spuścizna   łudniowej obok imienia Jehudy Lejba – 1784. Są to Synagoga w Chmielniku
kulturowa przejawia się w wielu zabytkach, miejscach i przyrodzie.                m.in. dowody restauracji bożnicy. W ścianie wschod-
                                                 niej znajdował się późnorenesansowy (pocz. XVII w.) ołtarz na rodały (święte księgi). Także z te-
Sanktuaria                                            go okresu, przy wejściu w ścianie zachodniej, prostokątne wnęki na ogień i skarbonę.
  Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Bogorii z cudownym wizerunkiem Matki Bożej
                                                 Zabytkowe Pałace i dworki
Pocieszenia zwanej Matką Boską Bogoryjską. Obecnie stojący na wzgórzu kościół to druga
świątynia wzniesiona w Bogorii, konsekrowana w 1681 roku. Świątynia ma rokokowy charakter       Zespół klasztorny karmelitów bosych w gminie Chmielnik (dawniej bernardynów) w Piotr-
z bogatym wystrojem. Bogaty wystrój ołtarza jest tłem do wyeksponowania, niezwykłego ob-     kowicach zaczęto budować w 1627 r. W kaplicy tej znajdują się dwie figurki Matki Boskiej z któ-
razu Matki Bożej Pocieszenia, słynącego z łask których doznawali wierni.             rych znalezienie jednej i cuda z tym związane były przyczyną powstania zespołu klasztornego.
  Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach. Parafia w Piotrkowicach powstała    Od 1831 r. kościół, który powstał przy klasztorze zaczął pełnić funkcje kościoła parafialnego.
pomiędzy rokiem 1359, a 1372. Sanktuarium Matki Bożej Loretańskiej w Piotrkowicach jest      Od tego czasu był kościołem p.w. Zwiastowania NMP. Mieści się tu sześć ołtarzy z barokowymi
duchowo związane z międzynarodowym sanktuarium Świętego Domku Matki Bożej w Loreto,        obrazami i figurami Świętych i Aniołów a także XVII wieczne organy.
we Włoszech.                                              Zespół pałacowy w Piotrkowicach popularnie nazywany Tarnoskała od Joachima Tarnow-
  Sanktuarium Matki Bożej Cudownej Przemiany Parafia erygowana w 1646 r. przez bpa kra-     skiego który go pobudował w 1778 r. zespół składał się z czterech pawilonów murowanych.
kowskiego Piotra Gębickiego. Kościół parafialny p.w. Świętej Trójcy zbudowany w miejscu zbo-   Jako główny budulec posłużył lokalny wapień. Do czasów obecnych przetrwały trzy pawilony.
ru ariańskiego w latach 1640-1650 uroczyście poświęcony                      Warto wspomnieć o położonej na placu, pośrodku zespołu, studni wykutej w litej skale wapien-
w 1605 r. przez biskupa Wojciecha Lipnickiego sufragana                      nej. Obecnie w budynkach zespołu pałacowego mieści się szkoła podstawowa i przedszkole.
krakowskiego, murowany, restaurowany w 1987-1989 r.                          Zespół podworski w Łagiewnikach obecnie wykorzystywany do funkcji Domu Pomocy
Kościół parafialny posiada w ołtarzu głównym Obraz Mat-                      Społecznej. Najlepiej zachował się murowany spichlerz wybudowany w XIX wieku. Jest to bu-
ki Bożej słynący łaskimi. 15 września 2008 roku bp Andrzej                    dynek piętrowy, kryty blachą. Jego architektura zachowuje styl klasycystyczny.
Dzięga dekretem potwierdził, że świątynia w Rakowie ma                         Pałac w Śladkowie Dużym wybudowano na planie wydłużonego prostokąta z piętrowym
charakter sanktuarium Matki Bożej Cudownej Przemiany.                       ryzalitem i tarasem filarowo-arkadowym. W komnatach pałacowych zachowało się kilka ko-
  Sanktuarium Błogosławionego Jana Pawła II w Sta-                       minków z motywami roślinnymi, wazonami i medalionami. W holu znajduje się tablica infor-
szowie. W 1241 r. po zburzeniu Sandomierza Tatarzy                        mująca, że podczas I wojny światowej gościł tutaj Józef Piłsudski. Obok pałacu zachowała się
zbezcześcili w Staszowie drewniany kościół. Obecny ko-                      budowla gospodarcza z XIX wieku. Zaniedbany obecnie ogród był niegdyś zaprojektowany
ściół parafialny został ufundowany w 1342 r. przez Dorotę Kościół Św. Bartłomieja         w stylu angielskim.


  Lokalna Grupa Działania                                                                      Spacerem po Polsce    
  „Białe Ługi”                                                                          Przewodnik „Białe Ługi”
  Pałac w Lubani został postawiony w 1870 r. przez rodzinę Pileckich. Z pałacu do czasów    Dość interesująca jest także trasa prowadząca go-
dzisiejszych zostały jedynie ruiny i pozostałości dawnego parku, mocno zarastające. Po pożarze  tyckimi podziemiami pałacu. W parku znajdują się
w 1945 r. budynkom nie przywrócono nigdy dawnej świetności mimo, że pozostawały w rę-      dwa wczesnoklasycystyczne pawilony, oranżeria
kach prywatnych właścicieli.                                   i oficyna. Obecnie są one zagospodarowane na cele
  Dwór w Suliszowie został zbudowany w XVII wieku. Ponoć mieścił się tu w czasach refor-    turystyczne. W oranżerii mieści się restauracja oraz
macji zbór kalwiński, a plac po południowej stronie był cmentarzem protestanckim. Do dziś    pokoje hotelowe. W oficynie sala konferencyjna
zachował się łukowaty strop całość zaś została przebudowana i obecnie pełni funkcje domu     z możliwością wynajmu. Cały teren zespołu pała-
mieszkalnego.                                          cowego podporządkowany jest celom turystyczno
                                                 rekreacyjnym, znajdują się tam m.in. boiska do siat-
  Zabudowa dworska związana z rodami szlacheckimi, które posiadały swoje majątki na te-    kówki plażowej, kort tenisowy, mini-zoo, bażanciar- Pałac w Kurozwękach
renie obecnej gminy Chmielnik. Budynki podworskie zostały po II wojnie światowej przystoso-   nia, nasyp do zjazdów na linie oraz główna atrakcja
wane do nowych funkcji bądź popadły w ruinę.                           ostatnich lat – pastwiska na których pasą się bizony amerykańskie. Od trzech lat Kurozwęki
  Dwór w Przededworzu praktycznie nie dotrwał do naszych czasów. Zachowały się jedynie     słyną z największego w Polsce labiryntu w Kukurydzy. Na terenie zespołu Pałacowo-Parkowego
piwnice, fragmenty parku i staw.                                 odbywają się liczne imprezy, tj. „Dziki Zachód w Kurozwękach” czy „Fiesta w Kukurydzy”.
  Dwór XVI – wieczny w Gnojnie wybudowany                              Rynek wraz z ratuszem to główny plac Staszowa, kształtem zbliżony jest do kwadratu o wy-
przez Krzysztofa Gnoińskiego. Do dziś zachowały                         miarach 125 x 130 m. Zachował on renesansowy układ, z każdego rogu wychodzą symetrycz-
się ślady wałów i fosy. Obecnie dawny dwór pełni                         nie po dwie ulice, połączone ze sobą następnie przecznicami. Wokół Rynku oraz na przyległych
funkcję Domu Pomocy Społecznej. Bywa okazjonal-                         ulicach znajduje się wiele zabytkowych zabudowań XVIII – XX wiecznych.
nie odwiedzany przez osoby przejeżdżające przez                            Zamek w Szydłowie z XIV wieku. Zbudowano
Gnojno oraz wycieczki szkolne po uprzednim umó-                         go w miejscu istniejącego dworu książęcego. We
wieniu wizyty. Dodatkową atrakcją dawnego dworu                         wschodniej partii murów usytuowany jest budynek
w Gnojnie jest związany z nim dość dobrze zacho-                         bramy wjazdowej. W zachodniej części dziedzińca
wany park z wieloma ciekawymi okazami drzew.      Budynek dawnego dworu w Gnojnie     zamkowego znajduje się Skarbczyk – budynek prze-
  Zespół rezydencjonalny w miejscowości Male-                         robiony prawdopodobnie w XVI w. z dawnej basz-
szowa w gminie Pierzchnica w skład którego wchodzą: pozostałości zamku na wyspie wraz      ty. Główny budynek zamkowy zbudowano w stylu
ze stawem, ślady zamku Krasińskich w Maleszowej pochodzą z XVII wieku, dwór, stajnia z wo-    gotyckim z elementami wczesnorenesansowymi.
zownią (obecnie w ruinie), ruiny budynku gospodarczego tzw. Kurnika z początku XIX w., ruiny   Wewnątrz znajdowały się pomieszczenia na dwóch
spichlerza i domu rybaka z XVIII w., magazyn gorzelni, następnie lamus, przebudowany na     kondygnacjach o drewnianych stropach. Górną kon-
czworak z II połowy XVIII w., obecnie dom mieszkalny stanowiący prywatną własność, pozosta-                               Zamek w Szydłowie
                                                 dygnację od strony murów nazwano Salą Rycerską.
łości założenia parkowo – ogrodowego.                                 W Szydłowie w miejscowości Grabki Duże znajduje się Orientalny pałac z XVIII w. z 1742
                                                 roku. Budynek ów spełniał funkcje haremu. W 1831 r. budynek został zniszczony, a następnie
Ciekawostką również jest to że w gminie Pierzchnica znajduje się:                odbudowany. Uszczerbku doznał także w czasie działań wojennych 1944-45. Po tym okresie
  Zespół Piwnic na Górze Piwnicznej gdzie zgrupowanych jest osiemdziesiąt trzy piwnice     został ponownie zrekonstruowany i przez wiele lat służył jako siedziba Wojewódzkiego Ośrod-
wykopane 200 lat temu, w których kiedyś składowano prawdopodobnie miody pitne, od naj-      ka Doskonalenia z Małogoszczy. Po rozwiązaniu tej instytucji, budynek zaczął popadać w ru-
dawniejszych czasów produkowane w Pierzchnicy oraz płody rolne. Powstawały one w miarę      inę. W 1991 zakupiła go osoba prywatna i pałacyk został wyremontowany. Budowla jest dość
powiększania się liczby mieszkańców. Wznoszono je poza miastem, na naturalnym wzniesieniu,    niezwykła – wzniesiona na planie ośmioboku, mieści na parterze olbrzymią salę z obudowa-
bowiem w mieście złe warunki gruntowe, woda i piaszczyste podłoże, uniemożliwiały podpiw-    nymi symetrycznie mniejszymi pomieszczeniami. Na piętrze znajdują się liczne pokoiki, także
niczenie domów. Piwnice budowano z łomów wapiennych za pomocą zaprawy wapiennej.         rozmieszczone symetrycznie. Pałac posiada także podziemia z systemem korytarzy. Obok pa-
W okresie największego rozkwitu miasteczka mogło być ich około trzystu. Tego rodzaju zespół   łacu stoją dwa pawilony, z których jeden służył wg tradycji tureckiej za herbaciarnię, drugi zaś
piwniczny to unikat w skali kraju.                                przeznaczony był do modlitwy.
  Zespół Pałacowo – Parkowy w Kurozwękach (gmina Staszów)wybudowany został na            We wsi Domoradzice gmina Bogoria, zobaczyć można pozostałości dworu- piwnicę muro-
planie owalu na niewielkim wzniesieniu wśród moczarów i rozlewisk rzeki Czarnej. Obecnie     waną z XVI- wieku, wpisana do ewidencji zabytków.
jego styl można określić na wczesnoklasycystyczny z późnorenesansowym dziedzińczykiem         Zespół dworski w miejscowość Gorzków najlepiej zachowany na terenie gminy Bogoria.
krużgankowym i gotyckimi pozostałościami w murach przyziemia. Pałac zwrócony jest na       Dwór i park podworski wpisany jest do rejestru zabytków województwa świętokrzyskiego.
południe, otoczony jest sztuczną fosą i parkiem. Charakterystycznym elementem jest kolisty    Dwór jest pięknie usytuowany na lekkim wzniesieniu od frontu w stronę Bogorii. Do 1945 roku
podjazd z dwoma kamiennymi mostkami prowadzący do głównego wejścia. Bardzo ciekawie       dobra gorzkowskie należały do rodu Rudzkich. Obecnie dworek posiada właściciela, niemniej
prezentują się odrestaurowane wnętrza pałacu – szczególnie okazała sala balowa i kaplica.    czeka na powrót do czasu swojej świetności.  Lokalna Grupa Działania                                                                     Spacerem po Polsce    
  „Białe Ługi”                                                                         Przewodnik „Białe Ługi”
                    zabytki                                          Dla ciała
  W gminie Bogoria to miejscowość gdzie jest kilka miejsc godnych uwagi. Położenie wioski
sprawia że jest dobrym punktem obserwacyjnym na okolice. Stąd roztacza się piękny widok na     (noclEGi, baza hotEloWa, aGroturystyka, szlaki turystycznE)
pobliski Ujazd i zamek Krzyżtopór. Charakterem zabudowy wyróżniają się budynki będące wil-
lami. Najokazalej prezentuje się budynek nazywany niegdyś willą Heniusa przy ul. Polnej 9 oraz
zespół willowy przy ul. 13 Stycznia składający się z willi o charakterze klasycyzującym, dwóch                 aGroturystyka
oficyn i ogrodu. Stanowi to przykład rezydencji ziemiańskiej na gruncie miejskim.         Gospodarstwo Agroturystyczne      Gospodarstwo Agroturystyczne
  W Daleszycach znajduje się Dom Ludowy z po-                          Wanda i Zdzisław Janasz         Agnieszka i Rafał Gawlikowie
czątku XX wieku na ul. Kościelnej, przeznaczony do                        Śladków Mały 32, 26-020 Chmielnik    Śladków Mały 99
generalnego remontu, wybudowany z cegły, blacha                          tel. 41 354 39 92, 601 490 936     26-020 Chmielnik
(pokrycie dachu). Dzwonnica-brama ze schodami                                               tel. 41 354 39 30, 501 553 224
z kamienia znajduje się w Daleszycach na ul. Ko-                         Gospodarstwo Agroturystyczne      www.agrogawlik.pl
ścielna 1 przy Kościele parafialnym parafia rzymsko-                       Iwona i Krzysztof Janasz        nfo@agrogawlik.pl
katolicka w Daleszycach obiekt wpisany do rejestru                        Śladków Mały 5a, 26-020 Chmielnik    rafal-gawlik@wp.pl
zabytków – nr rej. 1040.                                     tel. 41 354 39 55
                            Dom Ludowy w Daleszycach          www.agrowakacje.pl           Gospodarstwo Agroturystyczne
  W Gnojnie innym budynkiem wyróżniającym się                          www.sladkow.agrowczasy.com/5.htm    Maria i Franciszek Michalscy
na tle dzisiejszej zabudowy wiejskiej, jest dawna szkoła w Janowicach Poduszowskich wybudo-                        Agro-Maria
wana w latach 1943 – 1944. Obecnie opustoszała i nieco zaniedbana, lecz swą bryłą przyciąga    Gospodarstwo Agroturystyczne      Śladków Mały 102, 26-020 Chmielnik
uwagę. Dawna szkoła w Woli Bokrzyckiej jest kolejnym przykładem wyróżniającego się budyn-     Iwona i Marek Kwiecień         tel. 41 354 29 04, 506 53 53 55
ku. Zbudowana głównie z drewna i położona na skraju wąskiej doliny rzeki Radni, ładnie się    Śladków Mały 25, 26-020 Chmielnik    www.agrowczasy.org
komponuje w otoczenie. Jest obecnie własnością prywatną i możliwe, że będzie wykorzysty-     tel. 41 354 27 78            kontakt@agromichalscy.pl
wana w agroturystyce. W tej samej wiosce znajduje się również przedwojenny dom, niegdyś      603 529 637 – Iwona Kwiecień
zamieszkany przez nauczyciela lokalnej szkoły. Dom ten wyróżnia się na tle innych i jest w dość  723 467 955 – Marek Kwiecień      Gospodarstwo Agroturystyczne
                                                 km-sladkow@wp.pl            Jolanta i Roman Lichosikowie
dobrym stanie, mimo, że posiada spękania będące ponoć następstwem przejazdu czołgów
w jego pobliżu w trakcie II Wojny Światowej. Budynek ten znajduje się na posesji Pana Kwiat-                       Śladków Mały 58, 26-020 Chmielnik
                                                 Gospodarstwo Agroturystyczne      tel. 604 098 232
kowskiego (nr 17) i obecnie jest zamieszkany przez jego teścia.                  Adam i Bronisława Pietrzyk
  W Staszowie znajduje się Plebania (dawny klasztor benedyktynów świętokrzyskich). Bu-     Śladków Mały 77, 26-020 Chmielnik    Gospodarstwo Agroturystyczne
dynek wzniesiono w 1667 r., niegdyś połączony był krytym przejściem z kościołem. Przebu-     tel. 41 354 46 37, 695 477 983     Dorota i Kazimierz Pająkowie
dowany na plebanię w 1825 r. Klasztor frontem zwrócony na wschód, murowany z kamienia,      www.agroturystyka.pl/sladkow/pietrzyk  Śladków Mały 58, 26-020 Chmielnik
jednopiętrowy częściowo podpiwniczony.                              www.agrowakacje.pl           tel. 41 354 22 70
                                                 www.sladkow.agrowczasy.com/77.htm
  Kaplica cmentarna wymurowana w 1840 r., prostokątna, zlokalizowana na cmentarzu grze-
                                                 aibpietrzyk@wp.pl            Gospodarstwo Agroturystyczne
balnym. W Sielcu wybudowany został budynek zaboru pod koniec XVIII wieku (obecnie kaplica                         Barbara Rzymkiewicz
rzymsko-katolicka). Nawa ma kształt prostokątny, prezbiterium węższe, zamknięte z zewnątrz    Gospodarstwo Agroturystyczne
                                                                     Śladków Mały 82, 26-020 Chmielnik
wielobocznie, wewnątrz półkoliste. Dach prezbiterium i nawy dwuspadowy. Sielec w czasach     Elżbieta i Henryk Kuza
                                                                     tel. 41 354 35 54, 41 354 35 64, 669 345 771
Czartoryskich stał się czołowym ośrodkiem wyznania ewangelickiego w Małopolsce. Od-        Zacisze pod świerkami
                                                                     – Katarzyna Rzymkiewicz
bywały się w nim najważniejsze uroczystości, m.in. w 1777 r. uroczysty synod unijny. Dobra    Śladków Mały 88A, 26-020 Chmielnik
prosperita wyznania ewangelickiego na ziemiach staszowskich związana była z dużą ilością     tel. 605 245 654            Gospodarstwo Agroturystyczne
rzemieślników niemieckich sprowadzonych przez Czartoryskich oraz Potockiego, który osadził    www.agroturystyka.pl/sladkow/kuza    Kamila i Paweł Braciszewicz
niemieckich kolonistów w Oględowie i Niemścicach. Zbór zakończył funkcjonowanie w 1944      www.agrowakacje.pl           Złote Stawy
roku.                                               www.agrowczasy             Śladków Mały 98, 26-020 Chmielnik
                                                                     tel. 41 354 39 29, 695 129 323, 663 226 412
                                                                     www.zlotestawy.pl,
                                                                     gospodarstwo@zlotestawy.pl


10  Lokalna Grupa Działania                                                                 Spacerem po Polsce     11
   „Białe Ługi”                                                                    Przewodnik „Białe Ługi”
Gospodarstwo Agroturystyczne    TORFOWISKO Maria Kamińska           Teresa Zieja                ,,Na Wzgórzu’’ Stanisława Szczepaniak
Barbara i Roman Bracisiewicz    Wójtostwo 27B, 26-021 Daleszyce        Borków 105, 26-021 Daleszyce        Widełki 10, 26-021 Daleszyce
Śladków Mały 11, 26-020 Chmielnik  41/307 22 34, 600 894 876           41/317 12 42, 888 339 640          41/312 76 57, 695 032 874
tel. 41 354 47 05          www.kaminska.pru.pl              www.zieja.wczasywpolsce.pl         www.nawzgorzu.lua.pl

Gospodarstwo Agroturystyczne    KANIÓWKA Kazimiera Halina Kaniowska      Zofia Zieja                 Jacek Sochanek
Dorota i Stanisław Majewscy                            Borków 107, 26-021 Daleszyce        Słopiec 64, 26-021 Daleszyce
                  Podmarzysz 10, 26-021 Daleszyce
Minostowice 33, 26-020 Chmielnik  41/317 12 67, 502 977 993           41/317 16 76, 605 592 910          606 906 958
tel. 41 354 90 32, 600 829 420   www.kaniowska.wczasywpolsce.pl         www.borkow107.wczasywpolsce.pl
                                                                Ranczo ,,KUBUŚ” Jarmołowicz Jerzy
Gospodarstwo Agroturystyczne    LEŚNY DWOREK, Ewa Ostrowska          Bór Edyta Zemsta              Niestachów 27, 26-021 Daleszyce
Małgorzata i Michał Błaszczyk                           Cisów 115 A, 26-021 Daleszyce        41/302 13 53
                  Cisów 102A, 26-021 Daleszyce
Cichy Zakątek                                   41/3127541, 604 751450
                  693 729 117, 607 031 937
Grabowiec 67b, 26-020 Chmielnik   www.leśnydworek.end.pl             www.bor.wczasywpolsce.pl          „Zacisze” Honorata Michalska
tel. 41 354 91 86, 691 148 718                           zemstaagro@wp.pl              Niestachów 2655, 26-021 Daleszyce
www.zakatek.agrowakacje.pl                                                   413021260
                                          Pod lasem Adam i Małgorzata Wysoccy
Gospodarstwo Agroturystyczne                            Kaczyn 15B, 26-021 Daleszyce
Adam Mierzwa                                    41/317 19 61, 512 027 120
Śladków Mały 18, 26-020 Chmielnik                         www.podlasem.wczasywpolsce.pl
tel. 885 652 430

„Greenwood”
Irena i Stanisław Dygas
Borków 62, 26-021 Daleszyce     Gospodarstwo agroturystyczne „Leśny dworek”
506 984 379, 517 792 563
www.grenwood.wczasywpolsce.pl                                                  Gospodarstwo agroturystyczne „Zacisze”
                  POD LIPAMI, Adam Pawlik
Teresa i Stanisław Duda       Szczecno 182A, 26-015 Pierzchnica
                  41/317 00 70                                        Honorata Kałuza
Cisów 41, 26-021 Daleszyce                                                   Mójcza 56, 26-021 Daleszyce
                  www.podlipami.wczasywpolsce.pl         Gospodarstwo agroturystyczne „Pod lasem”
604 350 479                                                          602 520 466
www.agrozeremie.pl         WIEJSKI RAJ Piotr Jankowski
                                          Ewa Opatowska                Anna Haba
Małgorzata i Mieczysław Gwizda   Podmarzysz 4E, 26-021 Daleszyce
                  41/317 14 15 503 861 078            Szczecno 175A, Pierzchnica         Widełki 12, 26-021 Daleszyce
Borków110, 26-021 Daleszyce                            41/317 01 11, 698 986 084          609 540 814
                  www.wiejskiraj.wczasywpolsce.pl
41/317 16 57, 607 063 418                             www.opatowska.wczasywpolsce.pl
                  wiejskiraj@op.pl
www.gwizda.wczasywpolsce.pl                                                  Lidia Mojecka
                                          ,,Anatolka’’ Anna Struszyńska        Mójcza 62A, 26-021 Daleszyce
Dom Gościnny -,,PRZEDMIEŚCIE’’
                                          Kranów 41C, 26-021 Daleszyce        41/312 75 02
Mirosława Herman
                                          41/30 72349
Mójcza 60A, 26-021 Daleszyce                            www.anatolka.wczasywpolsce.pl        Barbara Jaroń
41/361 88 85, 604 505 240                             www.agrinpol.pl/anatolka          Widełki 55, 26-021 Daleszyce
www.noclegi.kielce.pl                               anatolka@neostrada.pl            604 424 323
                                          Wiesław Musiał               ,,Farma Ekologiczna” Helena Szejna
                                          Borków 68A, 26-021 Daleszyce        Kranów 41C, 26-021 Daleszyce
                   Gospodarstwo agroturystyczne „Wiejski raj”  602 231 330                 41/30 72 365


1  Lokalna Grupa Działania                                                            Spacerem po Polsce  1
   „Białe Ługi”                                                               Przewodnik „Białe Ługi”
Irena Lizis                „Daleko od szosy”                                     Władysław Burza
Wójtostwo 27C, 26-021 Daleszyce      Brody 7a, 26-015 Pierzchnica                               Życiny, 26-035 Raków, tel. 606 855 014
41/307 27 44, 664 824 257         tel. (41) 3538399, 0887-867-327
http://www.lizis.wczasywpolsce.pl/    www.dalekoodszosy.wczasywpolsce.pl                            Danuta i Grzegorz Urbanowscy
lizis@wp.pl                agrobrody@op.pl                                      „BIG FARMA”
                                                                  Życiny 16, 28-225 Szydłów, Tel. 607 466 413
Kazimierz Klimek             Małgorzata i Krzysztof Janaszek
Cisów 82, 26-021 Daleszyce        Szczecno, Kocieczyn 196, 26-015 Pierzchnica                        Gospodarstwo Agroturystyczne
41/353 52 07               41 3447328, 604462318                                   „Strumyk” Marta Fortuńska
                                                                  Życiny 81, 26-035 Raków
,,Stary Dwór” Marzena Iwan        Rękodzieło artystyczne „Patchwork”
Smyków 3, 26-021 Daleszyce        Wisława Jaworska                Gospodarstwo agroturystyczne „Korzyna”   Danuta Kołodziejczyk
509 046 983                Nowa Huta 95, 26-035 Raków                                Chańcza 37, 26-035 Raków, Tel. 600 631 594
                     602 256 979;                 Ryszard Bęben
Teresa i Czesław Dunajscy         www.patchwork.wczsywpolsce.pl         Ociesęki 48, 26-035 Raków          Zbigniew Walasek
Widełki 66, 26-021 Daleszyce                              Tel. 507 895 777              Życiny 17, 26-035 Raków
665 765 923                Gospodarstwo Agroturystyczne                               tel. 601 483 958, 695 219 447
                     „Grynwald”                  Jolanta Haba
Pole namiotowe              Rembów 100, 26-035 Raków           Nowa Huta 28a, 26-035 Raków         Halina Rejnowicz
Śladków Mały 98a, 26-020 Chmielnik    41 35 35 215, kom. 661 251 355;        Tel.+48 663 042 628             ul. 400-lecia Rakowa 1, 26-035 Raków
tel. 502 510 791- Stanisław Żelichowski  www.grynwald.wczasywpolsce.pl;                              Tel. 502 554 650
                     www.grynwald.com               Teresa i Józef Piotrowicz „Przy źródełku”
Zalew Andrzejówka                                    Pągowiec 16, 26-035 Raków          „Jagódka” Szymańska Agata
Śladków Mały – Andrzejówka,        Gospodarstwo Agroturystyczne „Gratka”
                                            Tel. 041 35 35 120, kom. +48 692 608 800  Zagrody 1B, 28-200 Staszów
26-020 Chmielnik             Adres: Celiny 18, 26-035 Raków        www. przyzrodelku.wczasywpolsce.pl     15 866 73 60, 600-012-674
tel. 886 998 335             Tel. 041 35 45 203, kom. 509 014 115;
                     www.gratka.wczasywpolsce.pl          „Pyzówka” Barbara Wojciechowska       Mesek Mieczysław
Zuch-Pol Robert Zuchowicz         www.celiny.pl                 Głuchów Lasy 34, 26-035 Raków        Sielec 3, 28-200 Staszów
                     Gospodarstwo Agroturystyczne „Kuźnia”     Tel. +48 609 818 501            15 864 63 12
Gospodarstwo agroturystyczne                              www.agro-pyzowka.pl,
Katarzyna Panek              Nowa Huta 20, 26-035 Raków          kontakt@agro-pyzowka.pl           „Konie” Wieczorek Marta
Skadla 3, 28-114 Gnojno          Tel. 507 553 914                                     Sielec 97, 28-200 Staszów
501 046 807                                                             15 866 70 89
                     Irena i Jan Duda
Gospodarstwo Agroturystyczne       Mędrów 21, 26-035 Raków                                  Mazur Małgorzata
Paweł Wójcik               Tel. 609 396 784                                     Kurozwęki, ul. Kościelna 1A, 28-200 Staszów,
Jarząbki 19, 28-114 Gnojno                                                     15 866 73 02, 600-504-989
                     Gospodarstwo Agroturystyczne „Korzyna”
tel. 691 721 911                                                          www.wakacje.agro.pl
                     Korzenno 2, 26-035 Raków
Agroturystyka u Joli           Tel. +48 505 051 815, +48 501 676 511;                          Bania Joanna i Jan
                     www.korzyna.pl                                      Kurozwęki, ul. Kościelna 1B 28-200 Staszów,
Drugnia 14A, 26-015 Pierzchnica
                     www.korzyna.wczasywpolsce.pl          Gospodarstwo agroturystyczne „Pyzówka”
                                                                  15 866 72 94, 609-691-924
tel. (41)3538027
                                                                  www.agrobania.linux.com
                                            Ranczo „Podborek”
                                            Rembów 2, 26-035 Raków
                                            Tel. +48 600 675 433, +48 887 510 916,
                                            +48 508 146 620


1  Lokalna Grupa Działania                                                              Spacerem po Polsce     1
   „Białe Ługi”                                                                 Przewodnik „Białe Ługi”
„Stajnia Harlejówka” Włodarczyk Dorota  Agnieszka i Jarosław Kuca            „Dom pod Banką”
Wiśniowa Poduchowna 95 28-200 Staszów,  Kotuszów 90, 28-225 Szydłów,          Halina i Marian Tatroccy
15 824 19 67, 604-878-772         tel. 696 551 110                Korytnica 67, 28-225 Szydłów
www.harlejowka.go.pl                                   Tel. 605 401 183, 663 210 616
harlejowka@gmail.com           Teresa Michalska                www.banka.wakacje.agro.pl
                     Kotuszów 84, 28-225 Szydłów,          www.podbanka.wczasywpolsce.pl
Kajda Małgorzata i Eugeniusz       tel. 604 352 428, 601 911 387
Jasień 107 28-200 Staszów, 693-558-775                          Bogusława i Jan Dybus
                     Danuta i Zygmunt Niedźwieccy          Korytnica 84, 28-225 Szydłów
Polniak Mieczysław Czernica 56      Kotuszów 88, 28-225 Szydłów,          Tel. 604 560 568
28-200 Staszów, 503-611-169        tel. 608 374 012
                                             Krystyna Zmarzlik
Chara Elżbieta i Bogdan „Ekorab”     Krystyna i Waldemar Spadło           Korytnica 103, 28-225 Szydłów
Jasień 59 28-200 Staszów         Kotuszów 32, 28-225 Szydłów,          Tel. 603 547 029
603-560-975, 601-340-206         tel. 880 046 334
www.ekorab.boo.pl                                     Bożena Firmanty
erazmuz@o2.pl               Anna i Krzysztof Zmarzlikowie          Korytnica 36, 28-225 Szydłów
                     Kotuszów 12, 28-225 Szydłów,          Tel. 600 970 675
Gospodarstwo Agroturystyczne       tel. 602 465 190
Pod Świerkami                                       Elżbieta i Krzysztof Bień
Sielec 95 28-200 Staszów, 15 866-70-89,  „Piwniczka” Krystyna i Tadeusz Kubaccy     Korytnica 48, 28-225 Szydłów,
                     Korytnica 46, 28-225 Szydłów,          Tel. 692 682 388
Gospodarstwo Alicji Sojdy         Tel. 41 354 51 65, kom. 508 764 766
Grzybów 32, 28-200 Staszów        e-mail: kt-kubaccy@o2.pl,            „Pod Orzechem”
15-864-41-24               www.krystynakubacka.go.pl            Henryka i Józef Mazurowie
                                             Korytnica 50, 28-225 Szydłów, tel. 692 794 319
Anna Majczak               Grażyna i Janusz Nowakowie
Dobra 55, 28-200 Staszów         Korytnica 29A, 28-225 Szydłów,         Henryk Kozoduj
15-864-26-97               Tel. 603 545 312                Korytnica 42, 28-225 Szydłów, Tel. 697 630 759

Orzechowska Izabela            Janina i Sławomir Suchojad           „Karolinka” Bożena Kaczmarczyk
Podmaleniec 32, 28-200 Staszów      Korytnica 107, 28-225 Szydłów,         Korytnica 97, 28-225 Szydłów, Tel. 602 455 213
                     tel. 41 353 52 19
Kaniszewski Andrzej                                    „Krystynka” Krystyna Matyja
                     Gospodarstwo Agroturystyczne Stadnina      Korytnica 25, 28-225 Szydłów
Kurozwęki, ul. Rynek 21, 28-200 Staszów
                     Koni „Raj” Małgorzata i Szczepan        Tel. 15 864 43 57, kom. 605 054 196,
Gibała Ewa                Suchojad                    www.krystynamatyja.wczasywpolsce.pl
Gaj Koniemłocki 17, 28-200 Staszów    Korytnica 56, 28-225 Szydłów,
                     tel. 692 246 687, 601 414 250          Barbara i Zygmunt Zmarzlik
Jacak Marta                www.korytnica.za.pl e-mail: stadninaraj@o2.pl  Korytnica 62, 28-225 Szydłów
Zagrody 30A, 28-200 Staszów                                Tel. 15 864 60 95,
                     „Dom na Smugu” Krystyna Leboda         kom. 601 207 503, 601 207 939
Kotuszów 39, 28-225 Szydłów,
tel. 41 354 07 49, kom. 606 460 930    Korytnica 68, 28-225 Szydłów
                     Tel. 509 839 033,                Bożena i Bogdan Cecot
Małgorzata Kaczmarczyk          www.leboda.wczasywpolsce.pl           Potok Rządowy 3, 28-225 Szydłów,
Kotuszów 43, 28-225 Szydłów,                               tel. 603 479 510
tel. 600 279 788


1  Lokalna Grupa Działania                                                          Spacerem po Polsce  1
   „Białe Ługi”                                                             Przewodnik „Białe Ługi”
       baza noclEGoWa i Gastronomiczna                          Ośrodek wypoczynkowy „Pod Sosnami”
                                                Grzegorz Kowalczewski
                                                                         Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy
                                                                         „Afor”
Barbara Gniewkiewicz               Hotel „Gwarek”                ul. 11 Listopada 200 28-200 Staszów Golejów    Borków, http://afor.pl/
                                                15-864-25-47, 505-089-813             tel. 041 317 11 71, fax 317 19 20
28-225 Szydłów, ul. Rynek 9,           ul. Rynek 13, 28-200 Staszów,         www.podsosnami-golejow.pl             email: recepcja@afor.pl
tel. 41 35 45 237, kom. 0604 337 917       15-864-33-21
                         www.siarkopol.eu/pl/s,27,Hotel_Gwarek.html  OFERTA
                                                Posiadamy 60 miejsc noclegowych w trzech     Ośrodek Wypoczynkowy „Uroczysko”
Halina Szwarc                   Ilość miejsc nocl. 25
                                                pawilonach hotelowych. Pokoje 2,3,4,5       Borków
ul. Staszowska 7, 28-225 Szydłów,                                osobowe. Do dyspozycji naszych gości są      tel. 041 317 19 22
tel. 504 468 153                 Dom Weselny Panorama
                                                grill, ognisko, parking, a dla dzieci huśtawki.
                         ul. Jodłowa 6, 26-020 Chmielnik        Niewielka odległość od plaży ( 40 m) ze      Ośrodek Jazdy Konnej „Amazonka”
Hotele:                      tel. 609 802 929               strzeżonym kąpieliskiem, dobra infrastruktura   Borków 68, tel. 041 317-19-92
                                                gastronomiczna od restauracji do drobnych     www.amazonkaborkow.oit.pl
Dom Opieki Rodzinnej – Hotelik          Pensjonat Popielówka Zespół Pałacowy     punktów sprzyja pobytom indywidualnym i
ul. kard. S. Wyszyńskiego 2, 26-015 Pierzchnica  Kurozwęki                   rodzinnym. Na miłośników czynnego wypo-      Zajazd Mistrz i Małgorzata
tel.(041)3538628, tel. kom. 693534520       ul. Zamkowa Kurozwęki 28-200 Staszów,     czynku czekają liczne trasy turystyki pieszej,  Borków 113, 26-021 Daleszyce
fax (041)3538666                 15 866 72 71, 15 866 74 20          rowerowej, samochodowej, jazdy konnej.      tel 0413612319, 703 400 550, 708 477 507
www.dor.com.pl                  www.bizony.com
biuro@dor.com.pl                 Ilość miejsc nocl. 32                                      Zajazd Glinka Marzanna Rogala
                         Hotel Lord                                           Glinka 16, 28-114 Gnojno
                                                                         608030344, 41/3532050
                         ul. Nasienna 8, 28-200 Staszów,                                 www.zajazdglinka.pl
                         69 830-49-30
                         www.hotel-lord.com.pl                                      Zalew Andrzejówka Centrum Rozrywki
                         Ilość miejsc nocl. 40                                      Śladków Mały – Andrzejówka
                         Hotel PGKiM Sp. Gm. z.o.o.                                   26-020 Chmielnik, tel. 886 998 335
                                                                         www.andrzejowka.info
   Dom Opieki Rodzinnej „Hotelik”        ul. Wschodnia 13 28-200 Staszów,                                Robert Zuchowicz
                         Telefon1 15-864-29-31             Ośrodek wypoczynkowy „Pod sosnami”
Hotel Sosnowy Dworek               www.pgkim.pl                                          Centrum Szkoleniowe „Cztery Wiatry”
Suków 232a /k. Kielc               Leśniczówka Golejów,             Ośrodek wypoczynkowy „Golejów”          Korytnica 88, 28-225 Szydłów
e-mail: rezerwacje@sosnowydworek.pl        Nadleśnictwo Staszów             Zbigniew i Joanna Świerk             Tel. 41 35 35 247
e-mail: sosnowydworek@o2.pl                                   ul. 11 Listopada 28-200 Staszów Golejów
tel./fax. (041) – 307-35-87            ul. Oględowska 4 28-200 Staszów,                                Tawerna „Marine State” – dom weselny
                         15-864-68-20, 15-864-68-40          15-864-50-58
kom. 600-404-899, 604-154-298                                  Ilość miejsc nocl. 155              Chańcza 140, 26-035 Raków
                         www.radom.lasy.gov.pl/staszow                                  Tel. +48 517 117 494, +48 41 35 35 287
Hotel Duży Dwór                  Ośrodek wypoczynkowy „Wilga”         Hotel „Cztery Wiatry”
                                                                         Zespół Domków „Chańcza”
Cisów 102a, 26-021 Daleszyce k. Kielc       ul. 11 Listopada 201 28-200 Staszów Golejów  Korytnica 88, 28-225 Szydłów
tel: +48 693 729 117                                      Tel. 41 35 35 247, 41 35 35 248, 41 35 45 249   Chańcza 123, 26-035 Raków
                         15-864-54-84                                          Tel. 0889 304 280
www.lesnydworek.com                www.osir.staszow.pl              e-mail: recepcja@czterywiatry.pl
e-mail: lesnydworek@vp.pl             Ilość miejsc nocl. 131            www.czterywiatry.pl
                                                                         Pole namiotowe „Pod gruszą”
Hotel Korbowa Koliba               Ośrodek wypoczynkowy LOTNIK          Ośrodek Rekreacyjno-Wypoczynkowy         – nad zalewem od strony Chańczy, 20 m od
041 307-38-58, Tel/Fax. 041 307-30-37                              „Jodła”                      wody. Ogrodzone, wyposażone w przyczepy
                         ul. 11 Listopada 199 28-200 Staszów Golejów                           campingowe z TV, toaletą, prysznicem, do
Tel1. 666-818-170 Tel2. 694-479-121        15 864-50-87                 Borków,
kontakt@korbowakoliba.p                                     www.jodla.kkf.pl                 dyspozycji gości – kuchnia.
                         www.lotnik.kw.pl                                        Tel. 502 554 650
                         Ilość miejsc nocl. 220            tel. 041 317 19 95, 041 368 88 09


1   Lokalna Grupa Działania                                                                   Spacerem po Polsce   1
    „Białe Ługi”                                                                       Przewodnik „Białe Ługi”
                  szlaki PiEszE                          3. Raków – Korytnica – Szydłów – Brzeziny – Potok – Księża Niwa – Dębno – Raków
                                                    (32,20 km).
   Szlak pieszy żółty Szydłów – Widełki PTTK
   Szlak wiedzie od Szydłowa do Korytnicy na długości 7 km i dalej poza granice gminy do     4. Raków – Dębno – Potok – Głuchów Lasy – Celiny – Krośle – Korzenno – Mędrów – Drogo-
Chańczy.                                                wle – Ruda (24,30 km).
   Rowerowy szlak architektury obronnej                              5. Smyków – Celiny – Głuchów Lasy – Głuchów – Drugnia (21,50 km).
   Szlak oznaczony jest kolorem czarnym, z charakterystycznym logo zawierającym zarys ro-     6. Smyków – Papiernia – Podstoła – Drugnia (8,20 km).
weru oraz zamku. Na terenie gminy Szydłów przystankiem jest zamek w Szydłowie. Kolejne
zamki na trasie (poza gminą) to Rembów i Kurozwęki.                         7. Raków – Rembów – Bardo – Czyżów – Sędek – Nowa Huta – Łukawa – Ruda – Raków
                                                    (39,70 km).
   „Ścieżka Edukacji Leśnej w Czernicy” – na wytyczonych trasach, umiejscowiono 19
przystanków omawiających życie lasu, cele gospodarki leśnej, zadania leśnika. Na początku      8. Stary Rembów – Podzamcze – Bardo – Zalesie (ok. 15 km).
ścieżki wiata umożliwiająca zorganizowanie ogniska. Możliwość obsługi zorganizowanych
grup młodzieży.                                           9. Szumsko – Radostów – Zbelutka Nowa – Modrzewina – Szumsko (ok. 17 km).
   Szlak Zielony PTTK Chańcza – Pielaszów: 37. Szlak zielony Chańcza – Pielaszów, łączna     10. Szumsko – Mocha – Rakówka – Arkuszów – Pułaczów – Szumsko (ok. 20 km).
długość 110 km. Prowadzi następująco: Chańcza PKS – Korytnica PKS (5,0) – Kurozwęki PKS
                                                  11. Drogowle – Nowiny – Głuchów Lasy – Potok – Życiny (około 32 km).
(10,0) – Staszów PKS (17,0) – Golejów (21,0) PKS – Rytwiany (24,0) – Połaniec (40,0) PKS – Ossala
(53,0) – Niekrasów (55,0) – Osiek PKS (62,0) – Sulisławice PKS (71,0) – Klimontów PKS (81,0)    12. Raków – Jamno – Mocha – Chańcza – Korytnica – Kurozwęki (ok. 20 km).
[skrzyżowanie ze szlakiem czerwonym] – Góry Pęchowskie (86,0) – Goźlice ( 91,0) – Kleczanów
(101,0) – Międzygórz (104,0) – Pielaszów PKS (110,0) skrzyżowanie ze szlakiem niebieskim.      Szlaki piesze:
   Przez gminę Daleszyce przebiegają szlaki turystyczne żółty i niebieski oraz ścieżka dydak-
tyczna „Cisów – Góra Września – Daleszyce” stanowią doskonałą bazę do prowadzenia eduka-      1. Raków – Dębno – Ruda – Nowa Huta – Widełki
cji ekologicznej.                                          2. Raków – Mocha – Chańcza – Korytnica – Szydłów
                                                     Przez teren gminy Pierzchnica przebiega szlak rowerowy zwany szlakiem „Miejsca Mocy”
               szlaki roWEroWE                            przebiega on przez miejscowość Maleszowa. Szlak oznaczony jest kolorem żółtym (znaki stan-
   Trasa rowerowa – Staszów – Kurozwęki: Trasa wyasfaltowana, prowadzi od ul. Rzecznej      dardowe, na których umieszczono logo szlaku: zarys kościoła).
w Staszowie do Kurozwęk. Długość ok. 8 km.                                Szlak „Miejsca Mocy” o charakterze religijno-pielgrzymkowym, tworzy zamkniętą pętlę, któ-
   Ścieżki rowerowe Pro Civitas: sieć szlaków rowerowych oznakowane Wzgórze w Jasie-       rej początek i koniec umiejscowiono w Kielcach. Na trasie znalazły się miejsca kultu religijnego
niu.                                                sanktuaria maryjne oraz inne obiekty sakralne w województwie. Szlak został tak opracowany,
                                                  aby w jak najmniejszym stopniu przebiegał drogami o dużym natężeniu ruchu samochodo-
                                                  wego, a przede wszystkim prowadził drogami powiatowymi i gminnymi. Na trasie spotkamy
    trasy i szlaki PiEszE, roWEroWE, konnE                            również drogi szutrowe, gruntowe i polne. Przejechanie całości szlaku zajmie ok. 10 dni (zakła-
  Trasy szlaków rowerowych i pieszych Gminy Raków wiodą głównie przez obszary leśne,       dając, że dzienny dystans to ok. 60 km).
dodatkowymi atrakcjami są znajdujące się po drodze liczne zabytki architektury i kultury ludo-
wej. Podczas jednośladowych podróży, a także pieszych wycieczek, można podziwiać zabyt-       Przez gminę Pierzchnica przebiegają również szlaki rowerowe:
kowe kościoły, kapliczki, krzyże przydrożne oraz miejsca pamięci, zachwycać się bogactwem
krajobrazu i rozkoszować nieskażonym przemysłem środowiskiem.                    1. Pierzchnica – Ujny (czarny szlak) o długości 4,90 km,
                                                  2. Suków – Cisów ( niebieski szlak) o długości 36,5 km. Na terenie gminy przebiega on przez
Szlaki rowerowe:
                                                    miejscowości Ujny i Holendry.
1. Raków – Antoniów (stary zabytkowy młyn                              3. Smyków – Drugnia (szlak żółty) o długości 8,20 km. Przebiega przez Drugnie i Podstołę
  wodny) – Pułaczów – Niedźwiedź – Arkuszów                              należące do gminy Pierzchnica. Kielce Suków: Kielce skocznia – Dyminy – Borki – Babie
  – Rakówka – Mocha – Chańcza – Korytnica                               – Modrzewie – Suków – rodzaj szlaku łatwy, czas ok. 1 godzina, długość szlaku 10,6 km.
  – Pągowiec (29,70 km).                                       Suków- Pasieka: Suków – Krajszczyzna- Niestachów – Papiernia – Kaczyn Zdrój – Kaczyn-
2. Raków – Szumsko – Stara Zbelutka – Zalesie                             Borków – Trzemosna – Ujny – Holendry – Leonów- Smyków – Łukowa – Nastały- Cisów
  – Bardo – okolice Woli Wąkopnej – Raków                               – Paseka, rodzaj szlaku średni, czas ok. 4-5 godzin, długość szlaku 36,6 km Pętla wokół Da-
  (35,30 km).                                             leszyc: Daleszyce – Podkranów – Słopiec Rządowy- Niestachów- Nowiny- Pipały- Przygan-0  Lokalna Grupa Działania                                                                      Spacerem po Polsce    1
   „Białe Ługi”                                                                          Przewodnik „Białe Ługi”
   Brzechów- Daleszyce, rodzaj szlaku łatwy, czas ok. 1,5-3 godzin, długość szlaku 24,2 km
   Zalew Belnianki – Zalew Pierzchnianka: Borków- Kaczyn Zdrój- Szkoda- Marzysz Pierw-                     Dla brzucha
   szy- Marzysz Młyn- Marzysz Drugi- Komórki- Wojciechów- Szczecno- Trzemosna- Słopiec
                                                           Gastronomia + jEDzEniE rEGionalnE
   Szlachecki- Słopiec- Słopiec Rządowy- Borków, rodzaj szlaku łatwy, czas ok. 4 godziny,
   długość szlaku 24,3 km.
                                                 PUB „Szydło”                  Restauracja Perła
4. szlak rowerowy przebiegający przez Piotrkowice – „Miejsca Mocy” ROT Województwa        ul. Rynek 35 (budynek b. ratusza), 28-225    Golejów, k. Staszowa, 28-200 Staszów
  Świętokrzyskiego                                        Szydłów, tel. 041 35 45 205           15 8646334
5. szlak konny prowadzący przez Grabowiec – „Świętokrzyski Szlak Górskiej Turystyki Jeź-                             http://www.restauracjaperla.pl
  dzieckiej” PTTK                                        Gospoda Rycerska
                                                 ul. Rynek 8, 28-225 Szydłów, tel. 606 894 349  Restauracja „U Zdzicha”
6. ścieżka przyrodnicza w Holendrach                               e-mail:gospoda.rycerska@gmail.com        ul. Kolejowa 15, 28-200 Staszów
7. szlaki piesze i rowerowe wokół Śladkowa Małego – oznakowanie szlaków w znaczącej        Lokal w centrum Szydłowa,z widokiem na
  części jest zniszczone                                     bramę krakowską,w pobliżu placu zamkowe-    Restauracja „Arianka”
                                                 go i synagogi. Unikatowe mury obronne z XIV.  ul. Jana Sienieńskiego 2, 26-035 Raków
                                                 Lokal z trzema salami konsumpcyjnymi, wy-    Tel. 041 35 35 197
              Punkty WiDokoWE                            strój stylowy z ekspozycją broni i malarstwa.
  Potencjalne punkty widokowe to: Góra Szczepana pomiędzy Minostowicami a Suliszo-       Możliwość organizowania przyjęć okoliczno-   Restauracja Cymes
wem; wzniesienia pomiędzy Sędziejowicami a Chomentówkiem (pomniki przyrody); góry         ściowych, potrawy regionalne i staropolskie.  Rynek 20, 26-020 Chmielnik
Piotrkowickie – widok na Grabowiec; wzniesienia przy drodze ze Śladkowa Małego do Suskra-                             Halina Płaza
jowic (widok na kotlinę Borzykowską); wzniesienia w Zreczu Chałupczańskim, gdzie przepro-                             tel. 41 354 43 62, 601 592 112
wadzane były plenery malarskie. Na terenie gminy Chmielnik znajduje się wiele miejsc, z któ-                           staszekp20@wp.pl
rych rozpościerają się ciekawe widoki.
  Polecić turystom można miejsce, które jest znakomitym punktem widokowym, położo-                               Restauracja Staropolska
nym w trójkącie wsi Domoradzice, Witowice, Wolica -„ Kapia Góra”. Rozciąga się z niej przepięk-                          ul. 1 Maja 15, 26-020 Chmielnik
ny widok na Wyżynę Sandomierską. „Kapia Góra” położona nad strumykiem wpadającym do                                Gardyński Andrzej
rzeki Korzennej. Kapia Góra jest miejscem często odwiedzanym przez turystów, gdzie mogą                              tel. 41 354 22 18
podziwiać odsłonięte fragmenty macierzystej skały pozwalające poznać jej budowę geolo-
giczną. Ponoć odkrywano tam fragmenty naczyń glinianych, co świadczyłoby o zamieszkaniu                              PIZZERIE
tych terenów w średniowieczu. Oprócz tego miejsca jest jeszcze wiele innych punktów wido-
kowych. W miejscowościach Ceber i Ujazdek również można nacieszyć oko niezwykłymi wi-       Gospoda Rycerska                Pizzeria „Etna”
dokami. Z tych okolic można podziwiać dalekie krajobrazy sięgające południowych krańców                              Ociesęki 41b, 26-035 Raków
powiatu staszowskiego, przy pogodzie widać taflę zbiornika „Chańcza”.
                                                 Restauracja Pod Zegarem             Hallo Pizza
  Punkt widokowy przy trzech krzyżach. Widok w stronę Kurozwęk i Kotuszowa z jednej stro-
                                                 ul. Rynek 1, 28-200 Staszów           Rynek 2, 26-020 Chmielnik
ny, w stronę Chańczy i gór Świętokrzyskich z drugiej.
                                                 15 864-22-07, 15 864-22-07           tel. 607 959 020
Wzgórze w Wiśniowej                                        www.restauracjapodzegarem.pl
   Ze wzgórza widoczna panorama doliny rzeki Kacanki i Wisniowej. Widoczny kościół i park.                           Pizzeria Fantazja
                                                 Restauracja LORD
                                                                         Piotrkowice, ul. Krasickiego 11
Dach kościoła Ducha Świętego                                   28-200 Staszów, Nasienna 8           26-020 Chmielnik
                                                 15 864 13 66, 609 247 207, 15 864 13 66     tel. 41 354 91 11
  Budynek kościoła Ducha Świętego należy do najokazalszych w Staszowie. Rozciąga się
                                                 http://www.hotel-lord.com.pl/O_nas.html
z niego widok na Staszów i okolicę. Wejście na dach prowadzi dość obszerną klatką scho-
dową.                                                                       Pizza
                                                 Zajazd „Karczma Świętokrzyska””
                                                                         ul. Szydłowska, 26-020 Chmielnik
                                                 Golejów, k. Staszowa, 28-200 Staszów      tel. 41 354 46 55
                                                 15 8645182
                                                                         Pizza Fantazja
                                                                         ulica Chopina, Daleszyce, tel. 660-979-878


  Lokalna Grupa Działania                                                                     Spacerem po Polsce    
   „Białe Ługi”                                                                         Przewodnik „Białe Ługi”
Pizza Dallas                  Bar Rafał                                ProDukty lokalnE
ulica Kościuszki, Daleszyce, tel. 509-795-739  bar przy stacji paliw w Śladkowie Małym      Produkt lokalny staje się wizytówką regionu poprzez wykorzystanie jego specyficznego
                        – Andrzejówce, 26-020 Chmielnik       i niepowtarzalnego charakteru oraz angażowanie mieszkańców w rozwój przedsiębiorczości
Pizza Da Vinci                 tel. 605 332 828               lokalnej.
Suków 278, tel. 606-107-522
                        Bar u Malarza
Pizzeria Korab                                        Produkty kulinarne
                        ul. Kilińskiego 12, 26-020 Chmielnik
ul Krakowska 18, 28-200 Staszów,        tel. 601 087 649                 Produkty kulinarne są istotne bo mówią sporo o regionie, z którego się wywodzą (np. jakie
15 864 29 81                                         zwierzęta się hoduje, jakie rośliny uprawia itd.), poza tym ich percepcja jest wielowymiarowa.
                        Bar Pod chmielem               Autentyczność , niepowtarzalny smak oraz kontrolowane pochodzenie to niezaprzeczalne
Lucullus Pizzeria A. Koselski          Rynek, 26-020 Chmielnik, tel. 605 332 828  walory produktów powstałych na obszarze LGD „Białe Ługi”. Duży wpływ na kuchnię lokalną
Legionów Polskich 2, 28-200 Staszów,      Paweł Juszczak                LGD, która w większym lub mniejszym stopniu przetrwała do dziś, wywarła kuchnia żydow-
604 42 68 40                                         ska. Związane było to z kilkuwiekowym pobytem społeczności żydowskiej na naszym terenie.
                        Bar Kuleczka                 Dlatego też, niektóre z potraw można określić mianem lokalnych produktów kulinarnych. Na
AB Pizza s.c. Pizzeria             ul. Starobuska 1, 26-020 Chmielnik      terenie LGD „Białe Ługi” możemy również odszukać produkty lokalne, które nie mają długiej
ul. Konstytucji 3 Maja 2 b, 28-200 Staszów,                         tradycji, jak wymienione wyżej. Posiadają one jednak swoistą unikalnością, która przyciąga tu-
015 8646172                   Kawiarnia „FINEZJA”
                                               rystów na nasze tereny.
                        ul. Mickiewicz 2, 26-015 Pierzchnica
Pizzeria Ancona                 tel. (41) 353 80 08              BUROCORZ BOGORYJSKI – Cechy charaktery-
ul. Zamkowa 3, Kurozwęki, 28-200 Staszów                             styczne burocorza bogoryjskiego związane są ściśle
15 866 74 09                  „Zacisze” Mała Gastronomia            z czynnikami ludzkimi, umiejętnościami gospodyń
www.bizony.com                 Honorata Michalska                wiejskich, które wytwarzają go według tradycyjnych
                        Niestachów 265, 26-021 Daleszyce         metod bez stosowania żadnych polepszaczy, żad-
Hallo Pizza                   tel. 41/302-12-60                 nych środków konserwujących. Cechą wyróżniającą
Rynek 2, 26-020 Chmielnik                                     burocorza jest jego naturalny smak Pochodzący od
tel. 607 959 020, Marcin Szcześniak       Mała Gastronomia Aneta Majka           buraków cukrowych . W czasie wojny i tuż po niej
                        ul. Szkolna 7 (w budynku Gimnazjum),       stanowił podstawę wyżywienia rodzin wiejskich.
Pizzeria Fantazja                28-225 Szydłów, Tel. 606 927 138         Traktowany był zarówno jako potrawa obiadowa, jak również słodki dodatek. Szczególnie
Piotrkowice, ul. Krasickiego 11,        Śniadania, obiady, 30 miejsc           chętnie zjadały go dzieci i takim słodkim wspomnieniem dzieciństwa pozostał w pamięci
26-020 Chmielnik                                         najstarszych mieszkańców gminy. Obecnie piecze się go okazjonalnie , nie może zabrak-
tel. 41 354 91 11, Halina Sabat P.H.U. SAB-GAZ Ogródek Piwno-Grillowy „U Michała”         nąć burocorza na żadnych uroczystościach gminnych. Obecnie trwają pracę nad wpisa-
                        ul. Rynek 18, 28-225 Szydłów            niem burocorza na listę produktów tradycyjnych.
Pizza                     Funkcjonuje w sezonie letnim. Piwo, napoje,   CHMIELNICKA GĘŚ – Gęś pieczona jest tradycyjną
ul. Szydłowska, 26-020 Chmielnik        dania gorące z grilla, 40 miejsc.         chmielnicką potrawą, która znana była od zamierzchłych
tel. 41 354 46 55 p. Świerzewski
                        Doner Kebab                    czasów. Gęś chmielnicka przyciągała miejscowych oraz
MAŁA GASTRONOMIA                                         podróżnych, którzy w Restauracji „Pod Gąską” mogli raczyć
                        Ul. Konstytucji 3 Maja, 28-225 Szydłów
                                                 się doskonale przyrządzoną gęsiną.
Bar Centrum                  Bar „Pod Gąską”                 GĘŚ PIECZONA z Rakowa Restauracja założona w 1933
Rynek 3, 26-020 Chmielnik, tel. 41 354 22 36  ul. Plac Wolności 10, 26-035 Raków         r. przez małżeństwo Okólskich znana była z serwowania
Kebab Safari                  Tel. 41 35 35 061                 przepysznej pieczonej gęsi, a także żołądków gęsich w sosie własnym. Dzisiaj, w barze „Pod
                                                 Gąską” tradycję tę kontynuuje wnuk pani Okólskiej.
Rynek, 26-020 Chmielnik, tel. 793 121 443    Bar „Dorotka”
                                                PĄCZKI ZIEMNIACZANE nadziewane konfiturą oraz sadloki z Szumska. Pączki wypro-
                        Gnojno 45, tel. 503 591 738 Dorota Mróz      mowane przez Szumskie Koło Gospodyń Wiejskich są prawdziwym smakołykiem podczas
Rożno Bar
                        Malburger                     świąt i uroczystości lokalnych, a przepis na nie, przekazywany z pokolenia na pokolenie,
ul. Kielecka 2, 26-020 Chmielnik                                 zna niemal każda gospodyni.
tel. 509 224 542                ul. Rynek 21, Staszów
                                                SADLOKI to inny wypiek, z którego słyną panie z Szumska. Ich nazwa wzięła się od „sadła”,
Bar Max                                              jako bardzo delikatnego tłuszczu, używa się do wyrobu tych ciastek.
Rynek 26, 26-020 Chmielnik, tel. 41 354 20 67  Lokalna Grupa Działania                                                                   Spacerem po Polsce    
   „Białe Ługi”                                                                      Przewodnik „Białe Ługi”
 MIÓD PSZCZELI (głównie: mniszkowy, akacjowy, lipowy, wielokwiatowy, nektarowo-spa-        wyglądają najwykwintniej, ale jak smakują. Niecierpliwcy, którzy nie mogli się doczekać
 dziowy) . Produktem tym na terenie LGD „Białe Ługi” zajmuję się kilka osób: Jerzy Głowacki    swojej porcji kapusty z ziemniakami zaglądali do garnka i parzyli sobie brodę- stąd nazwa.
 Raków; Adam Włodarczyk Zalesie Raków, Adam Włodarczyk – Raków, Beata Kania – Raków,       Potrawe przybliżył nam Pan Piotr Jankowski.
 Marcin Gonciarz – Cisów, Adam Kozłowski – Raków, Miody – Gospodarstwo Pszczelarskie       BULWA NADZIEWANA – Pan Piotr w swoim gospodarstwie udowodni, że nie wszystko
 z Suskrajowic.                                          jeszcze wiemy o ziemniakach. Ugotowane ziemniaki nadziewane farszem z mięsa mielo-
 PRODUKTY KUCHNI ŻYDOWSKIEJ:                                   nego, owinięte w boczku kapuście, zapieczone w piekarniku stanowią przysmak pożywnej
  PODPŁOMYK inaczej maca – Chmielnik                               kolacji. Potrawa ta zdobyła już wiele nagród w konkursach kulinarnych.
  ROGAL FIRMOWY pszenne ciasto maślane – Chmielnik                        BIGOS –Świętokrzyski bigos zyskał na tyle wysoką notę, by otrzymać trzecią lokatę – Brą-
  CHAŁKA ŻYDOWSKA posiada charakterystyczny splot – Chmielnik                  zowy Gar oraz specjalny certyfikat świadczący o doskonałych walorach prezentowanej
 CIASTECZKA CEBULOWE I CZOSNKOWE wypiekane specjalnie na Dni Kultury Żydow-            potrawy. Tajemnica ich bigosu tkwi w składnikach, wśród których znalazła się dziczyzna
 skiej w Chmielniku.                                       oraz czterodniowa pracy kucharzy, którzy wkładają w nią wielkie serce. Potrawa ta jest spe-
 TRADYCYJNY CHLEB WIEJSKI Pani Krystyna Pietrzyk wypieka w domowym piecu stary-          cjalnością Karczmy Korbowa Koliba.
 mi metodami opartymi na przepisie przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Tradycyjny       BYCZKI – głównymi składnikami są ziemniaki i jaja. Razem tworzą nieskazitelny smak.
 chleb wiejski to także specjał Pani Gertrudy Kogut.                       Z przygotowanego ciasta formować kule które następnie rozgniatamy na placek wielko-
 DZICZYZNA – Wyroby kulinarne z dziczyzny m.in. wędliniarskie i pieczyste przyrządzane      ści dłoni i środku kłaść porcję przygotowanego nadzienia po czym dokładnie sklejamy
 przez Pana Janusza Chmielewskiego z Pierzchnianki serwowane na spotkaniach myśliw-        boki formując owalne pyzy. Każde nadzienie przygotowujemy poprzez obróbkę termiczną
 skich i towarzyskich.                                      składników, następnie ich przemielenie i zmieszanie. Przygotowane byki podawać okra-
                                                  szone skwarkami. Z nazwą produktu wiąże się historia, która opowiada, iż kobiety szukały
 NALEWKI – Pan Janusz, aby poprawić walory smakowe i uła-                     dla mężów sycącego dania. Byczki okazały się idealne. Nazwa byczki określała potężnego,
 twić trawienie podaje nalewki ziołowe i owocowe różnego                     głodnego mężczyznę. Przepis na potrawę przybliżyła Teresa Klimczak, a skosztować ich
 rodzaju osobiście robione. Do rankingu produktu lokalnego                    można w Karczmie Korbowa Koliba.
 aspirują nalewki Pani Elżbiety Osman.
                                                  SERNIK RACZYCKI – zwany też sernikiem z Raczyc. Jego przepis, Pani Maria Jabłońska
 UDZIEC ŚWIĘTOKRZYSKI – potrawa przyrządzana z mięsa                       otrzymała od swojej babci, a następnie przeniosła na łono Koła Gospodyń Wiejskich w Ra-
 wieprzowego, wcześniej przez cały tydzień marynowane w                      czycach. Sekret sernika to dodatek ziemniaków w odpowiednim momencie procesu wy-
 octowej mocno przyprawione ziołami, upieczone w piecu                      twarzania.
 chlebowym. Specjalizuje się w niej Pan Piotr Jankowski.
                                                  DZIAD PIERZCHNICKI – tarte ziemniaki pieczone na patelni w piecu chlebowym.
 NALEWKA „WIEJSKI RAJ” Piotr Jankowski jak przystało na
 dobrego gospodarza do swego udźca serwuje przygotowa-                      DZIONIE RAKOWSKIE – kiszka nadziewana macą
 ną w jego rodzinie od pokoleń, cytrynowo-miodową, z nutką                    moczoną w rosole z dodatkiem mięsa. Jak podaje
 wanilii, nalewkę o nazwie „wiejski raj”.                             wielopokoleniowa tradycja potrawę tę rakowianki
                                                  „wykradły” z żydowskich garnków. Od tamtej pory
 ZUPA POKRZYWOWA to specjał Pani Elżbiety Osman z Pierzchnicy.                  dzionie pieczone było w rakowskich domach, ale tyl-
 KARP – Od kilkudziesięciu lat Śladków Mały jest zanany z hodowli karpia. Zapoczątkowana     ko „od święta”, dziś jest to wyśmienity rarytas w wielu
 kilkadziesiąt lat temu hodowla spowodowała budowę nowych stawów, przez co krajobraz       lokalnych gospodarstwach agroturystycznych, często
 okolicy stała się bardziej atrakcyjny.                              gości na stołach tutejszych gospodyń, a także jest
 PAROWANKA – gar żeliwny wypełniony ziemniakami, warzywami, także kawałkami mięsa,        kulinarnym specjałem wielu imprez regionalnych. Na
 który jest stawiany na ognisku lub w piecu. Ten specjał można skosztować w Chmielniku.      degustację dzionia zapraszają gospodarstwa agrotury-
 SMOLCORZE – grzybowa specjalność Pani Teresy Klimczak z Marzysza. Zdobywa pierwsze        styczne: Teresa i Józef Piotrowicz Pągowiec, Małgorzata
 miejsca w konkursach kulinarnych. Świeże grzyby usmażone w maśle lub smalcu, aroma-       i Zdzisław Pniewscy, Danuta i Stanisław Gratka, Towa-
 tycznie przyprawione, a następnie zalane i zastygłe w tłuszczu, w którym się smażyły, są,    rzystwo Przyjaciół Ziemi Rakowskiej
 nadzwyczaj apetyczną przekąską lub dodatkiem do innych potraw.                  PROSIAK STEFANEK DZIADKA MICHAŁA pieczony
 KAPUSTA Z GROCHEM – kolejna specjalność Pani Teresy Klimczak. W wersji na słodko         wg tradycyjnego przepisu przez Jacka Maruszewskie-
 ze świeżej kapusty, czy na kwaśno z kiszonej, zawsze obowiązkowo z łupanym grochem        go ze Stefanówka koło Staszowa.
 i ziemniakami, okraszoną słoniną, boczkiem, cebulą mocno przyprawiona pieprzem, jest       PASZTET KUROZWĘCKI przyrządzany kwaśnej kapusty, pieczony w gospodarstwie agro-
 atrakcją nie tylko codziennego gospodarskiego menu.                       turystycznym Joanny Bani.
 PARZYBRODA ŚWIĘTOKRZYSKA kiedyś z racji ekonomicznych gotowana w każdym             SALCESON KUROZWĘCKI Produkt wpisany na listę produktów tradycyjnych prowa-
 domu, dziś robi prawdziwą furorę jako danie regionalne. Ugotowane na papkę ziemnia-       dzoną przez Ministerstwo Rolnictwa. „Salceson Kurozwęcki” jest wyrobem podrobowym,
 ki z kiszoną kapustą i tłuszczem, przed podaniem okraszone suto skwarkami, może nie       produkowanym w Kurozwękach przez rodzinę Mazurów. Salceson ma tradycyjny kształt

  Lokalna Grupa Działania                                                                    Spacerem po Polsce    
   „Białe Ługi”                                                                       Przewodnik „Białe Ługi”
   i wygląd nadany przez ścianki żołądka wieprzowego, w którym jest wytwarzany. Produkt      Artystka tworzy dużo i wciąż ma dużo nowych po-
   ma niepowtarzalny mięsny smak i aromat, nadany przez odpowiednie skomponowanie         mysłów. Zdobyła już sławę nie tylko w Polsce ale i za
   proporcji przypraw.                                      granicą.
  MĄKĄ ORKISZOWA wytwarzane są w gospodarstwie ekologicznym Ekorab państwa Elż-         MSZOKI –W okolicach Wielkanocy i Bożego Naro-
   biety i Bogdana Chara w Jasieniu. Mąka pod nazwą Czerkieska Mąka Orkiszowa – została      dzenia można nabyć stroik, którego nie spotka się
   wpisana na listę produktów tradycyjnych prowadzoną przez ministerstwo rolnictwa. Z ma-     w kwiaciarni, ani w sklepie. Pani Irena Dygas podpa-
   ki pieczony jest również chleb orkiszowy.                           trzyła sztukę robienia ozdób świątecznych z mchu:
  KIEŁBASA SMERDYŃSKA – wytwarzana w Smerdynie. Produkty wędliniarskie ze wzglę-         gniazda, baranki, zajączki, kury, bombki czy koszyczki.
   du na niepowtarzalny smak i bardzo dobrą jakość cieszą się w regionie ogromną popu-      Wszystko to jest dekorowane grochem, fasolą, sia-
   larnością. Produkcja wędlin odbywa się również w Czajkowie, gdzie wybudowana została      nem, gałązkami.
   nowoczesna masarnia, produkująca wędliny wg tradycyjnych przepisów.              KAMIENNE GRZYBKI ZE SMERDYNY – w Smerdynie z miejscowego kamienia wytwa-
  ŚLIWKA WĘDZONA – gmina Szydłów jest za-                            rzane są ozdoby ogrodowe – charakterystyczne grzybki z dwóch kolorów kamienia.
   głębiem śliwkowym. Produkuje się tutaj ponad                          RZEŹBA –na terenie LGD rzeźbiarstwem zajmuje się wiele osób: Władysław Sadłocha Bo-
   30 różnych odmian śliwek. Surowiec ten służy                          goria, Józef Żak Staszów, Anna Cholewa Bogoria, Czesław Brudek Bogoria,
   m.in. do wytwarzania śliwki wędzonej tradycyjną                        KUKŁY – Barbara i Tadeusz Buczyńscy – Twórcy „Zaczarowanego ogrodu”, który znajduje
   metodą na tzw. laskach. Jest to metoda unikalna,                        – się w Śladkowie Małym. W ogrodzie znajdują się kukły z drewna i innych materiałów.
   występująca jedynie w Szydłowie i najbliższych
   miejscowościach. Produkt ten jest zarejestrowa-                        RZEŹBIARSTWO
   ny na liście produktów tradycyjnych Ministerstwa                         Sobczyk Stanisław – Wyrabia charakterystyczne stołki, stoliki oraz potrafi wykonać wał-
   Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod nazwą Śliwka Szy-                            ki do masażu, grabie do siana. Wyrabiane stołki i stoliki posiadają unikalny charakter.
   dłowska.                                             Styczeń Marian – tematyka różna, głównie ludowa i religijna,
  ŚLIWOWICA Z SZYDŁOWA lub Śliwowica Szydłowska. Wysokoprocentowy alkohol wy-           Andrzej Haba, samouk z Nowej Huty, przedstawia postacie świętych, kapliczki, po-
   twarzany z tutejszych śliwek. Niezapomniany smak i aromat. Niestety ciągle „półlegalny”.      piersia znanych osobistości, ale również są to ozdoby i elementy dekoracyjne wnętrz,
                                                     ogrodów ornamentowane motywami roślinnymi. Młody rzeźbiarz chętnie wystawia
              rękoDziEło luDoWE                               swoje dzieła na imprezach otwartych, prowadzi też warsztaty sztuki rzeźbiarskiej dla
                                                     młodzieży.
   Sztuka i rękodzieło to dziedziny życia kulturalnego, które na naszym terenie mają „swoj-
ski” charakter, nieskażony wielkomiejskimi trendami. Rzemiosło wykonywane przez lokalnych       Antoni Adamski, zam. w Gackach.
twórców jest największym ich skarbem. Dzięki niemu pielęgnują swoja rodzimą tradycję, którą      Pan Leszek Bartusiak z Jarząbek hobbystycznie zajmuje się rzeźbą a także maluje. Swoją
następnie przekazują swoim dzieciom.                                   pasję przerzucił na potomstwo. Tak więc można powiedzieć, że rodzina Bartusiaków to
 MATECZKI, PATCHWORKI ORAZ DECOUPAGE Pani Wisława Jaworska z Rakowa zszy-                grupa artystów czasu wolnego. Tematyka prac to: postaci historyczne (znane i anoni-
   wając kawałeczki różnych tkanin, potrafi zrobić zaskakujące swą ornamentyką patchwor-        mowe), tematyka sakralna oraz natura.
   kowe narzuty i poduszki. Innym pomysłem lokalnej artystki jest zdobienie przedmiotów       Kuc Czesław – wykonuje drewniane rzeźby różnych zwierząt (sarny, świnie), które zdo-
   codziennego użytku, które ręcznie malowane zamieniają                        bią jego ogród.
   się w prawdziwe dzieła sztuki. Zaskakujące są również                      Lotos Arkadiusz – odlewy m.in. Nike, Kula Ziemska w fontannie, gęsia studnia.
   mateczki – wizerunki Matki Bożej malowane na kawałku
   drewna.                                            TYKWA niecodzienną uprawę egzotycznej rośliny można spotkać w Niestachowie. W gór-
                                                  skim klimacie Pani Beacie Więcek udało się wyhodować dorodne okazy tykwy, rośliny typo-
 STRACHY – postacie, figurki i ozdoby z drewna. Słynne nie                     wej dla klimatów Afryki czy Ameryki Południowej. Z ciepłolubnego owocu można zrobić
   tylko w Polsce, nawet i w Europie „strachy”, powstają w Dro-                  eleganckie ozdoby domów lub innych miejsc. Łupina wysuszonej i dojrzałej tykwy jest
   gowlach u państwa Jóźwików – są to przeróżne postacie,                     niezwykle trwała, o twardości porównywalnej do kości rogowej, stąd można używać jej
   anioły, zwierzaki wystrugane z gałęzi i korzeni, a także wi-                  jako naczynia na wodę.
   kliny, huby i meble ogrodowe.
                                                  KARTKI I OZDOBY – Podopieczni Ośrodka Terapii Zajęciowej w Osinach przygotowu-
 KWIATY Z BIBUŁY – wykonywanie bibułowych ozdób                          ją okolicznościowe kartki świąteczne i tradycyjne stroiki, malują obrazy, wykonują kwiaty
   i kwiatów to wielopokoleniowa tradycja w rodzinie Pani                     z różnych materiałów.
   Teresy. Uroda kwiatów z bibuły tkwi w ich prostocie i prak-
   tyczności- mogą dodawać domowi uroku przez cały rok.                      PAPIEROWA WIKLINA Pani Bożena Witecka, mieszkanka Bogorii, zajmuje się wyrobami
                                                  z papierowej wikliny.  Lokalna Grupa Działania                                                                    Spacerem po Polsce    
   „Białe Ługi”                                                                        Przewodnik „Białe Ługi”
 KOSZE Z WIKLI                                            Panie ze Skrzelczyc hobbystycznie zajmują się szydełkowaniem, wyszywaniem oraz
  Pan Zdzisław Kwapisz zamieszkały w przysiółku Antoniów (sołectwo Janowice Podu-          haftowaniem. W ich rękach nici zamieniają się po jakimś czasie w piękne obrusy, ser-
    szowskie) wytwarza koszyki o różnych kształtach (koszyczki, wazoniki itp.) plecione ze     wety, makatki. Źródło wzorów stanowią zarówno własne pomysły jak i prace innych
    specjalnie do tego celu przygotowywanych korzeni. Podobnym hobby realizuje Pan         umieszczane w prasie.
    Jan Majka.                                          Pani Wiesława Olszewska z Pierzchnicy haftuje piękne widoki, obrazy, poszewki na po-
  Autorzy koszy plecionych z „wikli” są nieco bardziej rozpowszechnieni. Tworzą tzw.        duszki. Pięknie wykonanymi pracami Pani Wiesława obdarowuje rodzinę, znajomych.
    opałki tj. kosze które zwykło się wykorzystywać przy zbiorach ziemniaków. Często te      Pani Maria Szewczyk z Maleszowej w wolnych chwilach zajmuje się szydełkowaniem.
    same osoby wytwarzają na własne potrzeby także tradycyjne miotły brzozowe, nieste-       Wykonuje piękne obrusy, serwetki, bieżniki.
    ty nie ykorzystywane w „transporcie powietrznym”. Do osób cieszących się popularno-      Pani Kazimiera Struzik z Janowic Poduszowskich w wolnych chwilach zajmuje się szy-
    ścią popartą dobrą jakością koszy i/lub mioteł należą: Pan Stanisław Rasała z Bugaja,     dełkowaniem. W jej rękach nici zamieniają się po jakimś czasie w obrusy, serwetki, ka-
    Pan Marian Władny z Janowic Poduszowskich oraz Pan Władysław Czaja z Buguja, któ-       mizelki, płaszcze, koszyczki a nawet stringi. Źródło wzorów stanowią zarówno własne
    rzy oprócz klasycznych koszy-opałek robią także płotki wiklinowe mogące upiększyć       pomysły jak i prace innych umieszczane w branżowej prasie
    każdy pomysłowo komponowany ogród, np. z rabatami kwiatów.
                                                   Pani Zofia Widomska z Gorzakwi zajmuje się haftowaniem (przede wszystkim haft typu
  Pan Stanisław Wieczorek z Maleszowej wytwarza plecione koszyki ze specjalnie do          richelieu) oraz szydełkowaniem i robieniem na drutach. Pani Zofia pod wpływem im-
    tego przygotowywanych korzeni drzew oraz tradycyjne miotły brzozowe. Koszyki wy-        pulsu potrafi także jesienne liście wykorzystać do modelowania kwiatów, co świadczy
    korzystywane są przez miejscowych rolników np. przy zbiorach ziemniaków.            o artystycznej duszy.
 FLORAKI – Szczególne zainteresowanie posiada pan Tomasz Kuczyński z Rakowa – z wiel-        Pani Zofia Samburska z Janowic Poduszowskich w wolnych chwilach wykonuje haft
 ką pasją zajmuje się florystyką, dekoruje obiekty sakralne, przyjęcia, komponuje jedyne       krzyżykowy (obrazy, poszewki na poduszki) oraz szydełkuje. Wzory są często czerpa-
 w swoim rodzaju bukiety. Wykonuje aranżacje wnętrz na różne okazje: koncerty, konfe-        ne z prasy fachowej, ale także własne. Umiejętność i pasja związana z haftowaniem
 rencje, jubileusze, wystawy, a także instalacje plenerowe. Młody człowiek ma na swoim        i szydełkowaniem Pani Zofia odziedziczyła po matce i można powiedzieć, że jest to
 koncie tytuł Mistrza Polski Juniorów we florystyce oraz                       tradycja rodzinna.
 jest zdobywcą nagrody Grand Prix w ogólnopolskim
 konkursie „O Różę Wiatrów”. W roku 2006 reprezento-                       MALARSTWO
 wał Polskę w mistrzostwach Europy juniorów we flo-                         Kamiński Kazimierz i Katarzyna – zajmują się malarstwem głównie: pejzaży, portretów
 rystyce „EUROFLEURS”. W ubiegłym roku (2008) został                         olejnych.
 absolwentem Akademii Florystycznej w Warszawie.                          Wawrzyk Leszek – malarz – wystawiał swoje prace w Berlinie w Domu Polskim
 Rozwija swoje talenty studiując architekturę wnętrz                        Gładyszewska Małgorzata – maluje obrazy olejne, pastele, dekoracje i scenografie,
 i szkoląc się na różnych kursach florystycznych.                          preferuje realizm w sztuce wystawa w Kielcach cyklu obrazów związanych z kulturą
 TKACTWO I HAFTY                                           żydowską
  Pani Maria Kozłowska zamieszkała w Skadli jest autorką prac wykonanych techniką szy-       Pan Marek Wiewióra z Drugni maluje obrazy. Jego prace prezentowane były na lokal-
    dełkowania. Zamiast nici czy przędzy używa jednak pasemek wycinanych z torebek         nych imprezach ale również poza granicami kraju, w Paryżu, we Francji, w Kanadzie
    foliowych jakich używa się powszechnie np. w sklepach spożywczo-przemysłowych.         i Australii. Pan Marek nie ukończył żadnej szkoły plastycznej a malowanie to jego pasja.
    Prace Pani Marii przedstawiają najczęściej zwierzęta i grzyby. Ich dodatkową cechą jest    Jest także historykiem, w wydanej w 2003 roku publikacji „Parafie gminy Pierzchnica.
    to, że są wykonane z surowców wtórnych przez co mogą stanowić świetne eksponaty        Zarys dziejów” opracował ostatnią część dotyczącą historii najnowszej parafii Drugnia
    do wykorzystania w edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży.                  i Pierzchnica. W 2004 roku opracował, napisał i wydał książkę „Dzieje i organizacja szko-
  Wystawy dzieł rękodzielniczych Koła Gospodyń Wiejskich z Szumska wzbudzają za-          ły w Drugni”.
    chwyt i cieszą się wielkim powodzeniem. Twórczą działalność zapoczątkowała pani Ja-      Pani Anna Wach zamieszkała w Balicach, maluje obrazy (farby olejne na płótnie). Tema-
    dwiga Firmanty, założycielka i przewodnicząca koła. Dziergane aniołki i ozdoby bożo-      tyka prac oscyluje wokół martwej natury i pejzaży oraz
    narodzeniowe, wyplatane koszyki, wyroby z kordonka i wstążki, koronkowe serwetki,       budowli sakralnych. Na obrazach Pani Anny Wach jest
    ozdoby ze sznurka konopnego – to tylko niektóre z licznych pomysłów pani Jadwigi.       dużo jasnych i ciepłych barw, przez co oglądanie jej
  Wiesława Łukowska Daleszyce – Początki hafciarstwa sięgają starożytności, w Polsce        prac ma iście terapeutyczne właściwości w pochmur-
    haft jest znany od wczesnego średniowiecza. Jest to sztuka już zanikająca lecz w na-      ne dni. Pani Anna Wach jest także odpowiedzialna za
    szym regionie spotkać można mistrzynie haftu. Zręczne ręce Pani Wiesławy Łukawskiej      grafiki zdobiące, powstającą Księgę Dziejów Balic.
    z Daleszyc z kolorowych nici potrafią wyczarować naprawdę cuda. Płaski, wypukły, an-     A także: Jasińska Maria – Chmielnik, Ewa Kochanowska
    gielski, aplikacja- pani Łukawskiej znane są techniki haftu, nawet jeden z najtrudniej-    Bogoria, Władysław Sadłocha Bogoria, Anna Cholewa,
    szych ściegów- richelieu- opanowała do perfekcji.                       Ewa Kochanowska Bogoria, Krystyna Janda mieszkan-
                                                   ka Bogorii.


0  Lokalna Grupa Działania                                                                    Spacerem po Polsce    1
   „Białe Ługi”                                                                        Przewodnik „Białe Ługi”
            Lokalna Grupa Działania „Białe Ługi”
            Plac Staszica 6, 26-021 Daleszyce
            woj. świętokrzyskie
            tel./fax. 41 307 26 44
            e-mail: biuro@bialelugi.pl
            www.bialelugi.pl
Publikacja bezpłatna

								
To top