Docstoc

LAMPIRAN A

Document Sample
LAMPIRAN A Powered By Docstoc
					                                     Lampiran A1
                  LAMPIRAN A

Lampiran A 1  Arahan-arahan Yang Perlu Dimasukkan Ke Dalam
        Arahan Kepada Pentender

Lampiran A2  Borang A   Surat Pengakuan Kebenaran Maklumat   )  BORANG-
              dan Keesahan Dokumen Yang        )
              Di kemukakan Oleh Pentender       )  BORANG

Lampiran A3  Borang B   Maklumat Am Latar Belakang
              Pentender                )  MAKLUMAT

Lampiran A4  Borang C   Data-Data Kewangan

Lampiran A5  Borang D   Rekod Pengalaman Kerja

Lampiran A6  Borang E   Kakitangan Teknikal

Lampiran A7  Borang F   Senarai Kerja Kontrak Semasa

Lampiran A8  Borang CA  Lapuran Bank/lnstitusi Kewangan     )
              Mengenai Kedudukan Kewangan       )
              Pentender.               )  DOKUMEN

Lampiran A9  Borang FA  Lapuran Jurutera Elektrik Projek    )  DOKUMEN
              Atas Prestasi Kerja (Bukan projek JKR  )
              Semasa Pentender.            )  SOKONGAN

Lampiran A10  Borang FA1  Lapuran Jurutera Elektrik Projek
              Atas Prestasi Kerja Semasa Pentender.
                                          Lampiran A1
ARAHAN-ARAHAN YANG PERLU DIMASUKKAN KE DALAM ARAHAN KEPADA
PENTENDER

A.  MakIumat Latar Belakang, Kewangan Dan Prestasi Pentender

   1.  Pentender-pentender hendaklah mengambil maklum bahawa penilaian Tender ini
     akan mengambil kira dan mementingkan keupayaan pentender untuk
     melaksanakan projek yang ditender, disamping kemunasabahan harga tender.
     Justeru itu keupayaan pentender-pentender akan dinilai semasa penilaian Tender.
     Penilaian ini akan dibuat berasaskan pematuhan spesifikasi, kedudukan
     kewangan, pengalaman kerja, kakitangan teknikal, dan prestasi kerja semasa
     pentender.

   2.  Untuk membolehkan Penilaian ini dibuat Pentender-pentender dikehendaki
     mengemukakan dokumen-dokumen berikut bersama-sama tendernya:-

     i) Salinan Akaun Syarikat yang telah disahkan dan diaudit oleh Juru Audit yang
       bertauliah, bagi dua (2) tahun kewangan terakhir. (Bagi Syarikat Sdn. Bhd.
       sahaja)

     ii) Salinan penyata Bulanan Akaun Bank mengenai Wang Dalam Tangan
       Pentender bagi tiga (3) bulan terakhir sebelum tarikh tutup tender.

     iii) Laporan bank / institusi kewangan mengenai kedudukan kewangan pentender,
       atas format seperti BORANG CA. dalam satu sampul berlakri.

       (Nota:   Bagi perkara i), ii), iii) salah satu adalah memadai. Walau
             bagaimanapun pentender boleh mengemukakan mana-mana
             kombinasi dokumen i), ii) dan iii) untuk mempastikan asset
             mudahcair pentender tidak kurang dari 3% anggaran jabatan).

     iv) Salinan Perakuan / Pengesahan siap kerja bagi setiap kerja yang telah disiap
       dan disenaraikan di BORANG D.

     v) Salinan Borang KWSP ‘A' bagi bulan caruman terakhir bagi setiap kakitangan
       teknikal atau salinan perjanjian perkhidmatan professional yang diambil
       khidmat secara kontrak yang disenaraikan di BORANG E.

     vi) Salinan sijil kelulusan / kelayakan setiap kakitangan teknikal kategori A dan B
       yang disenaraikan di BORANG E.

     vii) Laporan Jurutera Elektrik Projek mengenai prestasi semasa pentender, bagi
       setiap kerja semasa yang bukan projek JKR yang disenaraikan di BORANG F
       atas format seperti BORANG FA dalam satu sampul berlakri.

     Dokumen-dokumen ini sangatlah penting untuk membolehkan penilaian
     keupayaan yang sewajarnya dibuat ke atas pentender. Sekiranya pentender tidak
     atau gagal untuk mengemukakan dokumen-dokumen ini, terutamanya dokumen-
     dokumen (i) atau (ii) atau (iii) dan (vii) di atas, tender pentender akan ditolak dan
     tidak akan dipertimbangkan.


                     A1/1/5
                                     Lampiran A1
3.  Sekiranya pentender gagal untuk mengemukakan salah satu atau sebahagian
   daripada dokumen-dokumen (iv), (v), dan (vi), maklumat dan data-data yang tidak
   dapat disemak kerana ketiadaan atau ketidak-cukupan dokumen-dokumen
   tersebut adalah tidak sah dan tidak boleh diambil kira dalam penilaian keupayaan
   pentender yang berkenaan melainkan maklumat atau data-data tersebut
   membawa kesan negatif terhadap nilai keupayaannya. Ini bermakna kriteria-kriteria
   yang mana penilaiannya memerlukan maklumat atau data-data ini, akan diambil
   sebagai kosong.

4.  Disamping mengemukakan dokumen-dokumen yang tersebut di atas pentender-
   pentender dikehendaki melengkapkan borang-borang berikut yang disertakan
   bersama Dokumen Tender ini, dengan sempurna dan mengembalikannya
   bersama-sama dengan tender masing-masing.

   (a) BORANG A    SURAT PENGAKUAN KEBENARAN MAKLUMAT DAN
             KESAHAN DOKUMEN-DOKUMEN YANG DIKEMUKAKAN
             OLEH PENTENDER.

   (b) BORANG B    MAKLUMAT AM DAN LATAR BELAKANG PENTENDER

   (c) BORANG C    DATA-DATA KEWANGAN PENTENDER

   (d) BORANG D    REKOD PENGALAMAN KERJA

   (e) BORANG E    KAKITANGAN TEKNIKAL

   (f)  BORANG F   SENARAI KERJA KONTRAK SEMASA

   Borang-borang ini hendaklah diisi dengan maklumat-maklumat yang benar dan
   data-data yang tepat. Semua butiran perlu diisi dan jawapan yang jelas hendaklah
   diberikan terhadap semua pertanyaan di dalam borang-borang di atas. Jika perlu
   helaian tambahan boleh dilampirkan. BORANG A dan setiap helaian tambahan
   yang dilampirkan kepada borang-borang lain hendaklah ditandatangani oleh
   pentender.

5.  Bagi pentender usahasama atau gabongan (seperti yang dibenarkan oleh PKK)
   antara dua atau lebih kontraktor setiap ahli gabongan hendaklah masing-masing
   melengkapkan borang-borang dan menyertakan dokumen-dokumen yang tersebut
   di atas yang berasingan.

6.  Semua maklumat dan dokumen-dokumen yang tersebut di atas hendaklah
   dikemukakan oleh pentender bersama-sama tendernya sebelum tarikh tutup
   Tender dan Pentender tidak akan berpeluang lagi untuk mengemukakannya
   selepas itu. Sebarang maklumat atau mana-mana dokumen tersebut yang diterima
   selepas Tender ditutup tidak akan diambil kira dalam penilaian keupayaan
   pentender.

7.  Sekiranya pentender didapati memberikan maklumat palsu atau sengaja menyorok
   (withhold) atau tidak memberikan mana-mana maklumat yang memberikan kesan
   negative terhadap keupayaannya, tendernya akan ditolak dan tindakan tatatertib
   akan diperlakukan terhadapnya.

                  A1/2/5
                                         Lampiran A1
B.  Tempoh Siap lnginan*

   1.  Julat Tempoh Siap Inginan bagi projek ini ialah antara _________ hingga
      __________ minggu.

   2.  Bagi Kerja Sub Kontrak

      2.1   Pentender adalah dinasihatkan untuk menawarkan julat tempoh penyiapan
          kerja yang dianggap sesuai dan munasabah baginya.

   3.  Bagi Kerja Kontrak Terus

      3.1   Pentender adalah dinasihatkan untuk menawarkan tempoh penyiapan
          kerja yang dianggap sesuai dan munasabah baginya dalam lingkungan
          julat tempoh siap inginan yang dinyatakan di atas. Jika tempoh yang
          ditawarkan melebihi had maksimum julat tempoh yang dinyatakan maka
          pelarasan harga akan dibuat dengan mencampurkan jumlah kerugian yang
          dijangka akan ditanggung oleh kerajaan kerana kelewatan penyiapan
          kerja.

      3.2   Sekiranya pula Pentender menawarkan tempoh penyiapan yang lebih
          pendek daripada Purata Tempoh Siap Inginan atau Tempoh Siap
          Penengah yang mana berkenaan, kesan pendekan tempah siap akan
          dikenakan ke atas harga tendernya.

C.  Kriteria Penilaian

   1.  Penilaian akan dibuat dalam dua peringkat berdasarkan pra syarat dan kriteria-
      kriteria penilaian yang ditetapkan.

   2.  Penilaian Peringkat Pertama

      2.1   Tender-tender yang diterima mestilah mematuhi beberapa pra syarat
          sebelum boleh dinilai di peringkat kedua. Pra syarat yang telah ditetapkan
          ialah:
          i)   Tender mestilah sempurna di mana pentender telah mematuhi
              syarat-syarat tender.

          ii)  Tender telah disertai dengan dokumen-dokumen wajib yang telah
              ditetapkan di perenggan A2 di atas.

          iii)  Tender telah menepati spesifikasi teknikal

          iv)  Pentender mempunyai asset mudah cair tidak kurang daripada 3%
              dari anggaran jabatan.

          v)   Pentender mestilah tidak mempunyai projek-projek yang mana
              prestasi semasanya tidak memuaskan iaitu peratus (%) kemajuan
              sebenar melebihi 30% terbelakang dari jadual atau sedang
              menghadapi tindakan penamatan pengambilan kerja.

      2.2   Hanya tender-tender yang memenuhi pra syarat di atas sahaja yang akan
          dinilai di peringkat kedua.

*BataIkan jika Tender berasaskan satu tempoh penyiapan yang ditetapkan oIeh Jabatan.

                      A1/3/5
                                       Lampiran A1
3.  Penilaian Peringkat Kedua.

   3.1  Kriteria penilaian yang digunakan di peringkat kedua ialah pentender
      mestilah mempunyai Keupayaan Biayawan dan Keupayaan Teknikal
      melebihi nilai minimum yang ditetapkan.

   3.2  Keupayaan Biayawan pentender dikira berasaskan faktor berikut :-

      (i)  Bagi pentender Syarikat Sdn. Bhd. atau mana-mana pentender yang
          mengemukakan Lembaran Imbangan.

             KB = [(10 x MP) + {(5 x (NW-MP)) @ (9 x KK}] - (0.5 x NTBK)

                          ATAU

      (ii)  Bagi pentender bukan Syarikat Sdn. Bhd. dan tidak mengemukakan
          lembaran Imbangan

                  [(10 x WDTS) + (9 x KK}] - (0.5 x NTBK)]

          di mana @ = yang mana lebih tinggi,

               Modal Pusingan. iaitu perbezaan antara Asset Semasa
               dan Liabiliti Semasa pentender seperti yang dinyatakan di
               dalam Lembaran Imbangan dan dicampur nilai positif
               perbezaan antara Wang Semasa dengan Wang Dalam
               Tangan Dalam Lembaran Imbangan.

               ‘Net Worth’, iaitu perbezaan antara perbezaan antara
               Jumlah Asset dan Jumlah Liabiliti pentender seperti yang
               dinyatakan dalam Lembaran Imbangan.

          WDTS - Wang Dalam Tangan Semasa iaitu nilai positif purata baki
             akhir bulan dalam penyata Bulanan Bank bagi tiga bulan
             terakhir.

          FF-    Nilai Baki Kemudahan Kredit dalam bentuk mudah cair
               yang diperolehi atau layak diperolehi seperti yang
               dinyatakan di dalam laporan Bank atau Institusj Kewangan
               lain atas Borang CA, atau jumlah kasar nilai kemudahan
               kredit seperti yang dinyatakan oleh Bank / Institusi
               Kewangan (dalam borang selain dari boranq CA) tolak nilai
               negatif baki purata akhir bulan dalam Penyata BuIanan
               bagj tiga bulan terakhir Syarikat Sdn. Bhd. dari Bank /
               Institusi Kewangan yang sama.

          NTBK - Jumlah Nilai Tahunan Baki Kerja Dalam Tangan, iaitu
             jumlah baki nilai kerja dalam tangan (termasuk kontrak
             baru yang diketahui akan ditawarkan kepadanya) tidak
             termasuk Wang Kos Prima dan Jumlah Peruntukan
             Sementara, yang perlu disiapkan oleh pentender dalam
             tempoh satu tahun dari tarikh tutup Tender.                   A1/4/5
                                     Lampiran A1
   3.3  Keupayaan Teknikal diasaskan kepada kriteria berikut:-
      (i)  Pengalaman Kerja

          Projek-projek yang disiapkan oleh pentender sebagai Kontraktor
          Utama atau pun Sub-Kontraktor Dinamakan akan dikira berdasarkan
          jumlah nilai projek-projek yang telah disiapkan (termasuk bahagian
          kerja semasa yang telah siap) dan nilai terbesar projek yang
          disiapkan.
      (ii)  Kakitangan Teknikal

          Markah yang akan dikira berdasarkan bilangan dan pengalaman
          Kakitangan Teknikal pentender.

4.  Penilaian Peringkat Ketiga

   4.1  Bagi menentukan tender yang paling menguntungkan          untuk
      dipertimbangkan, kriteria tersebut akan diambilkira:

      a)   Kesan Rendahan Harga Tender,

          Kesan Rendahan Harga Tender akan ditentukan ke atas semua
          yang Iulus penilaian peringkat kedua sekiranya harga tender asalnya
          dalam kategori Rendah atau Sangat Rendah berbanding dengan
          Anggaran Jabatan.

   4.2  Kesan Pendekan Tempoh Siap seperti yang dinyatakan daIam para 8.3 di
      atas akan ditentukan ke atas tender yang Iulus penilaian peringkat kedua
      (setelah mengambil kira Kesan Rendahan Harga Tender di mana
      berkenaan) "marginal” dan tempoh siap yang ditender adaIah lebih pendek
      dari Purata Tempoh Siap Inginan atau Tempoh Siap Penengah yang
      berkenaan.
                  A1/5/5

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:17
posted:1/19/2013
language:Malay
pages:6