Godisnji_plan_i_program_HJ

Document Sample
Godisnji_plan_i_program_HJ Powered By Docstoc
					                   ZLATNA VRATA 4
       IZVEDBENI GODIŠNJI NASTAVNI PLAN I PROGRAM HRVATSKOG JEZIKA
               U 4. RAZREDU OSNOVNE ŠKOLE
                                                       PROVJERAVANJE
                                             UVJEŽBAVANJE
                                             PONAVLJANJE I
REDNI BROJ
                                      OBRADBA
         NASTAVNO
                   NASTAVNA TEMA
         PODRUČJE
1.         JEZIK    Imenice               1       3          1
2.                Glagoli                       2
                 Izricanje prošlosti, sadašnjosti i  1       2          1
3.
                 budućnosti
4.                Pridjevi               1       2
                 Vrste riječi (imenice, glagoli,           6          5
5.
                 pridjevi)
6.                Upravni i neupravni govor      1       1          1
7.                Veliko početno slovo         2       3          1
8.                Kratice               1       2
                 Izgovor i pisanje č, ć, dž, đ,    2       3
9.
                 ije/je/e/i
                 Pisanje posvojnih pridjeva      1       1
10.
                 izvedenih od vlastitih imena
                 Književni jezik i zavičajni     1       3
11.
                 govor
12.        JEZIČNO    Pripovijedanje            1       1
        IZRAŽAVANJE   Sažimanje pripovjednih        2       2          1
13.
                 tekstova
14.               Samostalno stvaranje priče      3       4          3
15.               Opisivanje              1       1          1
16.               Sporazumijevanje           1       1
17.               Pisanje – pismo           1
18.               Izražajno čitanje          1       1          1
19.               Rasprava               1       2
                 Pisanje – poštovanje                1          2
20.
                 pravopisne norme
        KNJIŽEVNOST   Određivanje teme u poeziji i     21
21.
                 prozi
22.               Vidni i slušni doživljaj       9
23.               Ritam u pjesmi            8       3
24.               Uvod, rasplet i zaplet u priči    9
25.               Odnosi među likovima         10
26.               Personifikacija           8
27.               Dijelovi teksta           5       1
28.               Književne vrste           9       4
29.      MEDIJSKA KULTURA  Dokumentarni film          2
                 Usporedba filma s književnim     3
30.
                 djelom
                                                              PROVJERAVANJE
                                                   UVJEŽBAVANJE
                                                   PONAVLJANJE I
 REDNI BROJ
                                             OBRADBA
               NASTAVNO
                            NASTAVNA TEMA
               PODRUČJE
31.                      Računalo                2
32.                      Časopisi                1
                       Knjižnica – služenje rječnikom     1
33.
                       i školskim pravopisom
34.                      Dječji igrani film           6
                     UKUPNO                   116      49        18


MJESEČNI IZVEDBENI PLAN I PROGRAM ZA HRVATSKI JEZIK – ČETVRTI RAZRED
        REDNI BROJ
MJESEC
              NASTAVNO   NASTAVNA      NASTAVNA      KLJUČNI       OBRAZOVNA
              PODRUČJE    TEMA       JEDINICA      POJMOVI       POSTIGNUĆA              Uvodni sat            Upoznavanje s
        1.                      udžbeničkim
                               kompletom
              Književnost  Određivanje    Milan Radić:   tema         usvajati poeziju
                     teme u poeziji   Vrata jutra,              primjerenu dobi
                               Č, str. 5.               učenika, odrediti
        2.
                                                  temu u pjesmi,
                                                  razlikovati dijelove
                                                  pjesme
              Jezik     Imenice      Imenice –     vrste riječi,    razlikovati opće i
                               ponavljanje,   opće i vlastite   vlastite imenice,
                               RB, str. 5., 6.  imenice,       veliko slovo u
RUJAN
        3.                               jednina i      pisanju vlastitih
                                        množina       imenica, odrediti
                                                  jedninu i množinu
                                                  imenica
              Jezik     Umanjenice i    Umanjenice i   umanjenice i     odrediti umanjenice
                     uvećanice,     uvećanice,    uvećanice,      i uvećanice,
                     izgovor i     ponavljanje,   izgovor i      pravilno pisanje č i
                     pisanje slova č,  RB, str. 7., 8.  pisanje slova č   ć, ije i je u
        4.
                     ć, skupovi –ije-           i ć, ije i je    umanjenicama i
                     i –je- u                         uvećanicama
                     umanjenicama
                     i uvećanicama
              Književnost  Određivanje    Zvonimir     tema         usvajati prozne
        5.
                     teme u poeziji i  Balog: Jutro,             tekstove primjerene
     REDNI BROJ
MJESEC


           NASTAVNO   NASTAVNA     NASTAVNA      KLJUČNI      OBRAZOVNA
           PODRUČJE    TEMA      JEDINICA      POJMOVI      POSTIGNUĆA                  prozi      Č, str. 6.             učenicima,
                                            određivanje teme u
                                            tekstu,
                                            razumijevanje
                                            pročitanoga,
                                            određivanje
                                            pojedinosti
           Jezik     Glagoli     Glagoli,     glagoli     određivanje glagola
     6.                     ponavljanje,            kao vrste riječi
                           RB, str. 9.
           Jezik     Pridjevi     Pridjevi,     pridjevi     određivanje pridjeva
     7.                     ponavljanje,            kao vrste riječi
                           RB, str. 9.
           Jezično    Pripovijedanje Nada Zidar-     pripovijedanje  samostalno
           izražavanje          Bogadi: Prvi            pripovijedanje o
     8.
                           školski dan,            stvarnom događaju
                           Č, str. 10.
           Književnost  Određivanje   Ratko Zvrko:   tema, ritam,  usvajati poeziju
                  teme u poeziji i Hoću znati,    stih, srok   primjerenu
                  prozi, ritam u  Č str. 8.             učenicima, odrediti
     9.             pjesmi                       temu, razlikovati
                                            dijelove pjesme,
                                            uočiti ritam, duljinu
                                            stihova, rimu
           Jezik     Veliko početno  Pisanje velikog  imenica, veliko primijeniti pravila o
                  slovo      slova -      početno slovo, pisanju velikoga
     10.                     ponavljanje,   naziv      početnog slova
                           RB, str. 11. –
                           13.
           Književnost  Ritam u pjesmi  Ratko Zvrko:   srok       usvajati poeziju
                           Dom,                primjerenu
                           Č, str. 12.            učenicima, odrediti
     11.                                      temu, razlikovati
                                            dijelove pjesme,
                                            uočiti ritam, duljinu
                                            stihova, rimu
           Jezik     Dvotočje i    Interpunkcijski  nabrajanje,   pravilna upotreba
                  zarez u     znakovi i     dvotočje,    interpunkcijskih
     12.            nabrajanju,   kratice –     zarez, kratice  znakova, pravilno
                  kratice     ponavljanje,            pisanje kratica
                           RB, str. 10.
           Jezik     Imenice,     Imenice,     vrste riječi,  provjeriti stečeno
                  glagoli,     glagoli,     veliko početno  znanje
     13.
                  pridjevi     pridjevi -    slovo
                           provjeravanje
     REDNI BROJ
MJESEC


           NASTAVNO   NASTAVNA     NASTAVNA      KLJUČNI      OBRAZOVNA
           PODRUČJE    TEMA      JEDINICA      POJMOVI      POSTIGNUĆA           Književnost  Vidni i slušni  Tin Kolumbić:   vidni i slušni  usvajati poeziju
                  doživljaj     Jesen u      doživljaj     primjerenu
                           vinogradu,             učenicima, uočiti
     14.
                           Č, str. 26.             pjesničke slike u
                                             pjesmi, vidne i
                                             slušne doživljaje
       Jezično        Samostalno    Jesen -      sastavak, uvod,  samostalno pisanje
     15. izražavanje      stvaranje priče  sastavak     glavni dio,    sastavka
                                    zaključak
           Književnost  Određivanje   Ivana Lovrić:   tema       usvajati prozne
                  teme u poeziji i Zrak i                tekstove primjerene
                  prozi      atmosfera, Č,            učenicima,
                           str. 182.              određivanje teme u
     16.                                       tekstu,
                                             razumijevanje
                                             pročitanoga,
                                             određivanje
                                             pojedinosti
           Jezično    Izražajno     Maja Krajcar:   rečenična     izražajno čitati,
           izražavanje  čitanje      Sam kod kuće,   intonacija,    poštovati rečenični
                           Č, str. 13.    rečenični     naglasak, intonaciju
     17.
                                    naglasak     i ostale vrjednote
                                             govornog jezika te
                                             razumjeti pročitano
           Književnost  Odnosi među    Mato Lovrak:   likovi,govor   usvajati prozne
                  likovima     Palača na     likova i     tekstove primjerene
                           jezeru, Č     ponašanje     učenicima,
                           str.28. (ulomak           određivanje teme u
                           iz knjige              tekstu,razumijevanje
                           Družba Pere             pročitanog,
     18.
                           Kvržice)              oblikovati i izraziti
                                             sud o likovima
                                             prema njihovom
                                             ponašanju, pratiti
                                             odnose među
                                             likovima
       Medijska        Knjižnica     Odabir lektire  knjižnica,    upoznati se s
     19. kultura                          knjižničar,    popisom lektire za
                                    posudba knjiga  4. razred u knjižnici

MJESEČNI IZVEDBENI PLAN I PROGRAM ZA HRVATSKI JEZIK – ČETVRTI RAZRED
      REDNI BROJ
MJESEC


            NASTAVNO    NASTAVNA     NASTAVNA      KLJUČNI     OBRAZOVNA
            PODRUČJE     TEMA      JEDINICA      POJMOVI     POSTIGNUĆA            Književnost  Izgled i      Želimir      obilježja lika   usvajati prozne
                   ponašanje lika   Hercigonja:             tekstove
                             Mačka Keki              primjerene
      20.                      Č str. 32              učenicima,
                                                odrediti izgled
                                                lika, te njegovo
                                                ponašanje
            Jezično    Samostalno     Pisanje      sastavak,     oblikovati i pisati
            izražavanje  stvaranje priče   sastavka     događaji, likovi  sastavak prema
      21.                      prema                poticaju
                             poticaju, RB,
                             str. 29.
            Književnost  Personifikacija   Marija Krtalić:  personifikacija  usvajati poeziju
                             Zlatna jesen,   (poosobljenje)   primjerenu
                             Č, str. 42.             učenicima,
                                                upoznati
      22.                                         personifikaciju
                                                kao pjesničku
                                                sliku, stvarati
LISTOPAD
                                                personifikacije na
                                                zadani poticaj
            Jezik     Imenice       Imenice – rod i vrste riječi,    odrediti imenice,
                             broj, obradba  muški, ženski i   razlikovati muški,
      23.                              srednji rod     ženski i srednji
                                                rod, jedninu i
                                                množinu imenica
            Književnost  Određivanje teme Vladimir     tema          usvajati poeziju
                   u poeziji i prozi Strojny: Kako             primjerenu
                            je nastala naša            učenicima,
                            zemlja,                odrediti temu,
      24.                     Č, str. 128.              razlikovati
                                                dijelove pjesme,
                                                uočiti ritam,
                                                duljinu stihova,
                                                rimu
            Jezično    Izražajno čitanje  Ivanka      rečenična     usvajati prozne
            izražavanje            Borovac:     intonacija,    tekstove
                             Lukin kruh sa   rečenični     primjerene
      25.                      sedam kora,    naglasak      učenicima,
                             Č, str. 54.             izražajno čitati i
                                                razumjeti
                                                pročitano
     REDNI BROJ
MJESEC


           NASTAVNO    NASTAVNA     NASTAVNA       KLJUČNI     OBRAZOVNA
           PODRUČJE     TEMA      JEDINICA       POJMOVI     POSTIGNUĆA           Književnost  Personifikacija  Nada Iveljić:    tema       usvajati prozne
                            Pšenica,      personifikacija  tekstove
                            Č, str. 50.     (poosobljenje)  primjerene
                                               učenicima,
     26.
                                               odrediti temu u
                                               tekstu, uočiti
                                               personifikaciju

           Jezik     Imenice      Imenice – rod i vrste riječi,     odrediti imenice,
                            broj,      muški, ženski i    razlikovati muški,
     27.                      ponavljanje   srednji rod      ženski i srednji
                                               rod, jedninu i
                                               množinu imenica
           Jezik     Imenice      Imenice – rod i   vrste riječi,   provjeriti
     28.                      broj,        muški, ženski i  usvojenost znanja
                            provjeravanje    srednji rod
           Književnost  Vidni i slušni   Dragutin      vidni i slušni  primati prozne i
                  doživljaj     Tadijanović:    doživljaj    poetske tekstove
                            Visoka žuta             u cjelini i
                            žita, Č, str. 51.          pojedinačne
                                              pjesničke slike
     29.                                        primjerene
                                              učeniku;
                                              zamijetiti i
                                              izdvojiti vidne i
                                              slušne pjesničke
                                              slike
           Književnost  Određivanje teme Sanja Pilić:     tema       usvajati tekstove
                  u poeziji i prozi Glava,                primjerene
     30.
                           Č, str. 114.             učenicima,
                                              odrediti temu
           Jezično    Sporazumijevanje Stjepan Lice:     govorno i    razumjeti
           izražavanje          Nečujni govor,    negovorno    govornu i
                           Č, str. 36.      sporazumijevanje negovornu
                                              poruku,
                                              samostalno
                                              oblikovati
                                              govornu i
     31.
                                              negovornu
                                              poruku, uočiti i
                                              prepoznati
                                              govorne
                                              vrjednote
                                              govornog jezika
     REDNI BROJ
MJESEC


           NASTAVNO    NASTAVNA     NASTAVNA      KLJUČNI      OBRAZOVNA
           PODRUČJE     TEMA      JEDINICA      POJMOVI      POSTIGNUĆA           Književnost  Određivanje teme Jasna Popović- tema           usvajati prozne
                  u poeziji i prozi Poje: Pohvala             tekstove
                           jabuci,                primjerene
                           Č, str. 48.              učenicima,
                                               određivanje teme
     32.
                                               u tekstu,
                                               razumijevanje
                                               pročitanoga,
                                               određivanje
                                               pojedinosti
       Jezično        Samostalno     Pohvala     sastavak      oblikovati i pisati
     33. izražavanje      stvaranje priče   jabuci, RB, str.           sastavak prema
                            38.                 poticaju
           Jezik     Imenice, glagoli,  Imenice,     imenice, glagoli,  razlikovanje
                  pridjevi      glagoli,     pridjevi      općih i vlastitih
                            pridjevi               imenica, roda i
                                               broja,
     34.
                                               određivanje
                                               glagola,
                                               određivanje
                                               pridjeva
           Književnost  Dijelovi teksta   Tin Kolumbić:  dijalog, opis,   usvajati prozne
                            Galeb,      pripovijedanje   tekstove
                            Č, str. 200.             primjerene
                                               učenicima,
     35.
                                               zamjećivati i
                                               razlikovati ulogu
                                               dijelova proznog
                                               teksta
           Jezično    Izražajno čitanje  Izražajno    rečenična      izražajno čitati i
           izražavanje            čitanje,     intonacija,     razumjeti
                            obradba,     rečenični      pročitano, glasno
                            Č, str. 122.   naglasak      čitati poštujući
     36.                                         rečenični
                                               naglasak i
                                               intonaciju te
                                               ostale govorne
                                               vrjednote jezika
           Jezik     Književni jezik,  Književni    književni jezik,  razlikovati
                  zavičajni govor   jezik i     zavičajni govor,  književni jezik od
                            zavičajni    narječje      zavičajnoga
     37.                      govor, Č, str.            govora, odrediti
                            86.                 svoj zavičajni
                                               govor u odnosu
                                               na jedno od tri
     REDNI BROJ
MJESEC


           NASTAVNO    NASTAVNA     NASTAVNA     KLJUČNI      OBRAZOVNA
           PODRUČJE     TEMA      JEDINICA     POJMOVI      POSTIGNUĆA                                             narječja
                                             hrvatskog jezika
           Književnost  Određivanje teme Blanka      tema, srok, ritam, usvajati poeziju
                  u poeziji i prozi; Dovjak-     slog, stih     primjerenu
                  Ritam u pjesmi   Matković:             učenicima,
     38.
                            Štedionica za           odrediti temu,
                            smijeh,              ritam, duljinu
                            Č, str. 58.            stiha, srok
           Književnost  Književne vrste  Mato Lovrak:  dječji roman    odrediti osnovna
                            Družba Pere            obilježja
                            Kvržice              lektirnog djela,
                                             mjesto i vrijeme
     39.
                                             radnje, likove i
                                             njihove osobine
                                             te događaje i
                                             poruku djela
           Medijska   Dječji film    Film: Družba  dječji film    primanje
           kultura             Pere Kvržice            primjerenih
                                             dječjih filmova,
     40.
                                             uočiti osnovna
                                             obilježja dječjeg
                                             filma
           Medijska   Dječji film    Film: Družba  dječji film    primanje
           kultura             Pere Kvržice            primjerenih
                                             dječjih filmova,
     41.
                                             uočiti osnovna
                                             obilježja dječjeg
                                             filma
           Medijska   Usporedba filma  Družba Pere   knjiga, film    iskazivati
           kultura    s književnim    Kvržice –             doživljaje vezane
                  djelom       knjiga i film           za film i
     42.                                       književno djelo,
                                             te uočiti sličnosti
                                             i razlike između
                                             filma i knjige

MJESEČNI IZVEDBENI PLAN I PROGRAM ZA HRVATSKI JEZIK –ČETVRTI RAZRED
      REDNI BROJ
            NASTAVNO    NASTAVNA     NASTAVNA      KLJUČNI      OBRAZOVNA
            PODRUČJE     TEMA       JEDINICA     POJMOVI      POSTIGNUĆA            Jezik     Određivanje    Dragutin     književni jezik,  usvajati poeziju
            Književnost  teme u poeziji i  Domjanić: Kaj,  narječje, tema   primjerenu
                    prozi;       Č, str. 40.             učenicima,
                    Književni jezik                     odrediti temu,
     43.             i zavičajni                       razlikovati
                    govor                          dijelove pjesme,
                                                uočiti kajkavsko
                                                narječje i
                                                njegova obilježja
            Jezično    Sažimanje     Nada Iveljić:  događaj,       uočiti događaje u
            izražavanje  pripovjednih    Skriveno blago, sažimanje,      pripovjednom
                    tekstova      Č, str. 44.   sažetak       tekstu i važne
                                                pojedinosti,
                                                sažeto
                                                prepričavati
     44.
                                                događaje
                                                uključujući bitne
STUDENI
                                                pojedinosti,
                                                samostalno
                                                oblikovati
                                                sažetak
            Jezično    Samostalno     Samostalno    sastavak,     samostalno
            izražavanje  stvaranje priče  stvaranje priče  događaj, liovi   pisanje sastavka
     45.                       prema                (stvaralačko
                             predloženom             pisanje)
                             sažetku
            Jezik     Glagoli      Glagoli –     glagoli      ponoviti glagole
                             ponavljanje,             kao vrstu riječi,
                             Č, str. 64.             ponoviti da
     46.                                         glagolima
                                                izričemo što se
                                                radi ili što se
                                                događa
            Jezik     Izricanje    Glagoli –      prošlost,     prepoznati
                    prošlosti,    izricanje      sadašnjost,    prošlu, sadašnju
                    sadašnjosti i  prošlosti,     budućnost     i buduću radnju
     47.             budućnosti    sadašnjosti i
                            budućnosti,
                            obradba,
                            Č, str. 69.
            Književnost;  Određivanje   Božidar       tema,       usvajati tekstove
            Jezično    teme u poeziji i Prosenjak:     raspravljanje,   primjerene
     48.,
            izražavanje  prozi; Rasprava Sijač sreće,     rasprava      učenicima,
     49.
                            Č, str. 57.              odrediti temu,
                                                sudjelovati u
     REDNI BROJ
STUDENI


            NASTAVNO    NASTAVNA     NASTAVNA      KLJUČNI      OBRAZOVNA
            PODRUČJE     TEMA       JEDINICA     POJMOVI      POSTIGNUĆA                                               raspravi
                                               poštujući pravila
                                               pristojnog
                                               ponašanja,
                                               poštovanje tuđeg
                                               mišljenja
            Jezično    Samostalno     Sreća, sastavak  sastavak,     samostalno
            izražavanje  stvaranje priče           događaj, likovi  pisanje sastavka
     50.
                                               (stvaralačko
                                               pisanje)
            Jezik     Izricanje     Glagoli –     prošlost,     prepoznati
                   prošlosti,     izricanje     sadašnjost,    prošlu, sadašnju
                   sadašnjosti i   prošlosti,    budućnost     i buduću radnju
     51.
                   budućnosti     sadašnjosti i
                            budućnosti,
                            ponavljanje
            Književnost  Određivanje    Nikola Jukić:   tema        usvajati poeziju
                   teme u poeziji i  Uvijek mislim            primjerenu
                   prozi       Vukovar,               učenicima,
     52.
                            Č, str. 146.             odrediti temu,
                                               razlikovati
                                               dijelove pjesme
            Jezik     Izricanje     Glagoli –     prošlost,     provjeriti
                   prošlosti,     izricanje     sadašnjost,    usvojenost
                   sadašnjosti i   prošlosti,    budućnost     znanja
     53.
                   budućnosti     sadašnjosti i
                            budućnosti,
                            provjeravanje
            Književnost  Određivanje    Marijana     tema        usvajati poeziju
                   teme u poeziji i  Sobota:               primjerenu
                   prozi       Glasujmo svi,            učenicima,
                            Č, str. 38.             odrediti temu,
     54.
                                               razlikovati
                                               dijelove pjesme,
                                               uočiti poruku
                                               pjesme
            Jezik     Imenice;      Imenice,     imenice,      prepoznati
                   Glagoli;      glagoli,     glagoli,      imenice, glagole
                   Pridjevi      pridjevi –    pridjevi      i pridjeve u
     55.                      ponavljanje             rečenici,
                                               primijeniti
                                               stečeno znanje

            Jezik     Književni jezik  Mirjana      književni jezik,  razlikovati
     56.
                   i zavičajni    Mrkela:      zavičajni     književni jezik
     REDNI BROJ
STUDENI


            NASTAVNO    NASTAVNA      NASTAVNA      KLJUČNI     OBRAZOVNA
            PODRUČJE     TEMA       JEDINICA      POJMOVI     POSTIGNUĆA                   govor       Smokve,      govor, narječje  od zavičajnoga
                             Č, str. 76.             govora, upoznati
                                               štokavsko
                                               narječje
            Književnost  Određivanje    Dobriša      tema,       usvajati poeziju
                   teme u poeziji i  Cesarić: Kasna   personifikacija  primjerenu
                   prozi;       jesen,                učenicima,
                   Personifikacija  Č, str. 89.             upoznati
     57.                                         personifikaciju
                                               kao pjesničku
                                               sliku, stvarati
                                               personifikacije
                                               na zadani poticaj
            Književnost;  Određivanje    Milan Taritaš:   tema, veliko   usvajati poeziju
            Jezik     teme u poeziji i  Domovina nije   početno slovo,  primjerenu
                   prozi;       mala, Č str. 16.  naziv       učenicima,
                   Veliko početno                     odrediti temu,
                   slovo                          primjenjivati
     58.
                                               pravila o pisanju
                                               velikoga
                                               početnog slova u
                                               višečlanim
                                               nazivima
            Jezik     Veliko početno Veliko početno    veliko početno  primjenjivati
                   slovo      slovo u        slovo, naziv   pravila o pisanju
                           imenima                 velikoga
                           država,                 početnog slova u
     59.                     gradova,                višečlanim
                           naroda i                nazivima
                           stanovnika,
                           obradba,
                           Č, str. 18., 19.
            Jezik     Veliko početno Veliko početno     veliko početno  primjenjivati
                   slovo      slovo u        slovo, naziv   pravila o pisanju
                           imenima                 velikoga
                           država,                 početnog slova u
     60.
                           gradova,                višečlanim
                           naroda i                nazivima
                           stanovnika,
                           ponavljanje
            Književnost  Književne vrste Ivana Brlić-     bajka       imenovati i
                           Mažuranić:               razlikovati
     61.                     Šuma                  osnovna
                           Striborova               obilježja bajke
                           (ulomak),
        REDNI BROJ
STUDENI


               NASTAVNO     NASTAVNA     NASTAVNA     KLJUČNI     OBRAZOVNA
               PODRUČJE      TEMA       JEDINICA     POJMOVI     POSTIGNUĆA                               Č, str. 134.
               Jezično     Pripovijedanje; Ivana Brlić-    pripovijedanje,  tečno i
               izražavanje;  Književne vrste Mažuranić:     bajka       samostalno
               Književnost           Šuma                 pripovijedati o
                               Striborova,             događajima iz
                               Regoč (lektira)           pročitanog djela,
                                                  odrediti osnovna
      62.                                          obilježja
                                                  lektirnog djela.
                                                  mjesto i vrijeme
                                                  radnje, likove i
                                                  njihove osobine
                                                  te događaje i
                                                  poruku djela

MJESEČNI IZVEDBENI PLAN I PROGRAM ZA HRVATSKI JEZIK – ČETVRTI RAZRED
      REDNI BROJ
MJESEC
               NASTAVNO     NASTAVNA     NASTAVNA      KLJUČNI     OBRAZOVNA
               PODRUČJE      TEMA      JEDINICA      POJMOVI     POSTIGNUĆA              Književnost   Izgled i      Zoran Katić:   obilježja lika,  odrediti osnovna
                       ponašanje lika;  Žablje priče,  basna, pouka   obilježja lika
                       Književne vrste  Č, str. 72.            prema izgledu i
      63.
                                                  ponašanju,
                                                  usvojiti basnu i
                                                  njezinu pouku
              Jezično     Pisanje-      Veliko početno  veliko slovo,   provjera
              izražavanje   poštivanje     slovo –     naziv       usvojenog znanja
      64.
PROSINAC
                       pravopisne     provjeravanje           – pisanje velikog
                       norme                         slova
              Književnost   Određivanje    Nedjeljka    tema, lik,    usvajati tekstove
                       teme u poeziji i  Lupis: Cipele  ponašanje lika  primjerene
                       prozi;       svetog Nikole,           učenicima,
                       Odnosi među    Č, str. 96.            odrediti temu,
                       likovima      Cipele svetog           razumjeti
      65.
                                Nikole,              pročitano,
                                RB, str. 73.            određivanje
                                                  pojedinosti u
                                                  tekstu, ponoviti
                                                  glavna obilježja
     REDNI BROJ
MJESEC


            NASTAVNO   NASTAVNA     NASTAVNA      KLJUČNI     OBRAZOVNA
            PODRUČJE    TEMA      JEDINICA      POJMOVI     POSTIGNUĆA                                              stripa, izradba
                                              stripa
           Jezično    Samostalno     Pisanje      sastavak      oblikovati i
           izražavanje  stvaranje priče  sastavka prema            pisati sastavak
                            poticaju               prema poticaju
                            Stanislava
     66.
                            Adamić:
                            Snježne
                            balerine,
                            Č, str. 90.
           Jezično    Samostalno     Samostalno    sastavak,     samostalno pisati
           izražavanje  stvaranje priče  stvaranje priče  događaj, likovi  sastavak prema
     67.
                                              ponuđenom
                                              sažetku
           Jezik     Pridjevi      Pridjevi –    opisni pridjevi,  razlikovati
                            opisni i     posvojni      pridjeve kao
                            posvojni,     pridjevi      vrstu riječi,
     68.                      obradba Č, str.           razlikovati
                            74.                 opisne i
                                              posvojne
                                              pridjeve
           Jezik     Pridjevi      Pridjevi –    opisni pridjevi,  razlikovati
                            opisni i     posvojni      pridjeve kao
                            posvojni,     pridjevi      vrstu riječi,
     69.                      ponavljanje             razlikovati
                                              opisne i
                                              posvojne
                                              pridjeve
           Književnost  Odnosi među    Ivan Goleš:    lik, govor lika,  usvajati prozne
                  likovima      Dječje brige,   ponašanje lika   tekstove
                            Č, str. 100.             primjerene
                                              učenicima,
     70.
                                              oblikovati i
                                              izraziti sud o liku
                                              i njegovu
                                              ponašanju
           Jezično    Pisanje – pismo  Pisanje pisma,  pismo       pisati pismo
           izražavanje           Č, str. 102.             poštujući norme
                                              kulturnog
     71.
                                              ophođenja i
                                              formu pisanja
                                              pisma
           Jezik     Imenice;      Vrste riječi i  imenice,      ponoviti gradivo
     72.            Glagoli;      pisanje velikog  glagoli,      o vrstama riječi i
                  Pridjevi; Veliko  početnog slova  pridjevi, veliko  pisanju velikog
     REDNI BROJ
MJESEC


            NASTAVNO   NASTAVNA     NASTAVNA       KLJUČNI      OBRAZOVNA
            PODRUČJE    TEMA      JEDINICA       POJMOVI      POSTIGNUĆA                  početno slovo   - ponavljanje    početno slovo,   početnog slova
                                      naziv
           Jezik     Imenice;      Vrste riječi i   imenice,      provjeriti
                  Glagoli;      pisanje velikog   glagoli,      usvojenost
                  Pridjevi; Veliko  početnog slova   pridjevi, veliko  znanja o vrstama
     73.
                  početno slovo   – provjeravanje   početno slovo,   riječi i pisanju
                                      naziv        velikog početnog
                                                slova
           Književnost  Književne vrste  Djed Božićnjak,   igrokaz       imenovati i
                            Č, str. 103.              razlikovati
     74.                                          osnovna
                                                obilježja
                                                igrokaza
           Jezik;    Veliko početno   Salih Isaac:    veliko početno   ponoviti i
           Jezično    slovo, naziv    Božićne i      slovo        utvrditi znanje o
           izražavanje  Pisanje –     novogodišnje              pisanju velikog
                  poštivanje     čestitke,                slova u pisanju
     75.
                  pravopisne     informativni              prigodnih
                  norme       tekst o pisanju             čestitki
                            velikog slova,
                            Č, str. 110.
           Književnost  Određivanje    Snježana      tema, dijalog,   usvajati tekstove
                  teme u poeziji i  Kirinić:      pripovijedanje   primjerene
                  prozi;       Čavrljanje o              učenicima,
                  Dijelovi teksta  sveta tri kralja,            odrediti temu,
                            Č, str. 106.              razumijevanje
     76.                                          pročitanoga,
                                                određivanje
                                                pojedinosti,
                                                razlikovati ulogu
                                                dijelova proznog
                                                teksta
           Književnost  Određivanje    Josip Prudeus:   tema, srok,     usvajati poeziju
                  teme u poeziji i  Hrvatski Božić,   ritam, slog, stih  primjerenu
                  prozi;       Č, str. 109.              učenicima,
     77.            Ritam u pjesmi                       odrediti temu,
                                                uočiti ritam,
                                                duljinu stihova,
                                                rimu

MJESEČNI IZVEDBENI PLAN I PROGRAM ZA HRVATSKI JEZIK – ČETVRTI RAZRED
      REDNI BROJ
 MJESEC


            NASTAVNO    NASTAVNA     NASTAVNA       KLJUČNI     OBRAZOVNA
            PODRUČJE     TEMA      JEDINICA       POJMOVI     POSTIGNUĆA            Književnost  Književne vrste  Sanja Petrov:    igrokaz      imenovati i
                             Tri smijeha i             razlikovati
      78.                      mali smješak             osnovna
                                                obilježja
                                                igrokaza
            Književnost  Određivanje    Danuta       tema,       usvajati poeziju
                    teme u poeziji i  Wawilow:      personifikacija  primjerenu
                    prozi;       Drvo,                 učenicima,
      79.
                    Personifikacija  Č, str. 98.              odrediti temu,
                                                prepoznati
                                                personifikaciju
            Književnost;  Određivanje    Enes Kišević:    tema, srok,    usvajati poeziju
            Jezično    teme u poeziji i  Velik kao      ritam, slog,   primjerenu
            izražavanje  prozi; Ritam u   dijete,       stih,       učenicima,
                    pjesmi;      Č, str. 123.    raspravljanje,  odrediti temu,
                    Rasprava      Rasprava: Je li   rasprava     ritam, duljinu
                             bolje biti dijete           stiha, srok;
                             ili odrastao             sudjelovati u
      80.
                             čovjek?                raspravi
                                                poštujući pravila
                                                kulturnog
SIJEČANJ
                                                ponašanja,
                                                poštovati tuđa
                                                mišljenja

            Jezik     Izgovor i     Izgovor i      izgovor glasa,  pravilno
                    pisanje ije, je  pisanje skupova   pisanje glasa   izgovarati i pisati
      81.                      ije i je,               skup ije i je u
                             obradba,               često rabljenim
                             Č, str. 156.             riječima
            Jezik     Izgovor i     Izgovor i      izgovor glasa,  pravilno
                    pisanje ije, je  pisanje skupova   pisanje glasa   izgovarati i pisati
      82.                      ije i je               skup ije i je u
                             ponavljanje              često rabljenim
                                                riječima
            Književnost  Književne     Diana Zalar:    legenda, tema,  usvojiti osnovna
                    vrste;       Trešnje       dijelovi teksta  obilježja legendi,
                    Određivanje    tugarinke,              određivanje teme
                    teme u poeziji i  Č, str. 132.             u proznom
      83.
                    prozi;                          tekstu,
                    Dijelovi teksta                     razlikovati
                                                dijelove teksta

            Književnost  Književne vrste  Književne      pjesma, bajka,  imenovati i
      84.
                             vrste, obradba,   pripovijetka,   razlikovati
     REDNI BROJ
MJESEC


           NASTAVNO    NASTAVNA     NASTAVNA      KLJUČNI      OBRAZOVNA
           PODRUČJE     TEMA      JEDINICA      POJMOVI      POSTIGNUĆA                            Č, str. 172.    dječji roman,   osnovna
                                     igrokaz      obilježja
                                               različitih
                                               književnih vrsta
           Književnost  Određivanje    Ljubica Balog:   tema        usvajati tekstove
                  teme u poeziji i  Brdo zimi,              primjerene
     85.            prozi       Blanka Pašagić:            učenicima,
                            Zima,                 odrediti temu
                            Č, str. 127.
           Jezik     Pisanje      Pisanje      pridjevi     primjenjivati
                  posvojnih     posvojnih     izvedeni od   pravila o pisanju
                  pridjeva      pridjeva      vlastitih imena velikoga i malog
     86.            izvedenih od    izvedenih od            početnog slova u
                  vlastitih imena  vlastitih imena,          pridjevima
                            obradba,              izvedenima od
                            Č, str. 80.             vlastitih imena
           Jezik     Književni jezik  Drago Gervais:   književni jezik, razlikovati
                  i zavičajni    Tri nonice     zavičajni govor, književni jezik
                  govor                 narječje     od zavičajnoga
     87.                                        govora, usvojiti
                                              čakavsko
                                              narječje

           Književnost  Određivanje    Ivan        tema, lik, govor  usvajati tekstove
                  teme u poeziji i  Tomičević:     lika, ponašanje  primjerene
                  prozi; Odnosi   Vjetrovita     lika        učenicima,
                  među likovima   priča, Č, str.            odrediti temu,
                            124.                 oblikovati i
     88.                                         izraziti mišljenje
                                               o likovima
                                               prema njihovu
                                               ponašanju, pratiti
                                               odnose među
                                               likovima
           Književnost  Književne vrtse  Anto Gardaš:    dječji roman    odrediti osnovna
                            Duh u močvari             obilježja
                                               lektirnog djela,
                                               mjesto i vrijeme
     89.                                         radnje, likove i
                                               njihove osobine
                                               te događaje i
                                               poruku djela

     90.     Medijska   Dječji film    Dječji film:    dječji film    iskazivati
     91.     kultura    Usporedba     Duh u močvari   knjiga, film    doživljaje vezane
     REDNI BROJ
 MJESEC


            NASTAVNO    NASTAVNA     NASTAVNA      KLJUČNI      OBRAZOVNA
            PODRUČJE     TEMA      JEDINICA      POJMOVI      POSTIGNUĆA     92.            filma s      Usporedba               za film i
                   književnim    filma s                književno djelo
                   djelom      književnim              te uočiti sličnosti
                            djelom                i razlike između
                                               filma i knjige

MJESEČNI IZVEDBENI PLAN I PROGRAM ZA HRVATSKI JEZIK – ČETVRTI RAZRED
     REDNI BROJ
 MJESEC
            NASTAVNO    NASTAVNA     NASTAVNA      KLJUČNI      OBRAZOVNA
            PODRUČJE     TEMA      JEDINICA      POJMOVI      POSTIGNUĆA            Književnost  Vidni i slušni  Zvjezdana     vidni doživljaj,  usvajati poeziju
                   doživljaj;    Čagalj: Voliš, a  personifikacija  primjerenu
                   Personifikacija  vole li tebe,             učenicima,
     93.                     Č, str. 198.             usvajati vidne
                                               pjesničke slike,
                                               prepoznati
                                               personifikaciju
            Jezik     Pisanje      Pisanje      pridjevi      primjenjivati
                   posvojnih     posvojnih     izvedeni od    pravila o pisanju
                   pridjeva     pridjeva      vlastitih imena  velikoga i malog
     94.            izvedenih od   izvedenih od             početnog slova u
                   vlastitih imena  vlastitih imena            pridjevima
                            - ponavljanje             izvedenima od
VELJAČA
                                               vlastitih imena
            Jezik     Pisanje      Pisanje      pridjevi      pisati veliko
                   posvojnih     posvojnih     izvedeni od    slovo u
                   pridjeva     pridjeva      vlastitih imena  posvojnih
     95.
                   izvedenih od   izvedenih od             pridjeva u skladu
                   vlastitih imena  vlastitih imena            s pravopisnom
                            - provjeravanje            normom
            Medijska   Animirani film  Dušan Vukotić:   animirani film   primanje
            kultura             Krava na               primjerenih
                            Mjesecu                animiranih
                                               filmova,
     96.
                                               uočavanje
                                               obilježja
                                               animiranih
                                               filmova
     97.     Književnost  Odnosi među    Tito        lik, govor lika,  primati
     REDNI BROJ
MJESEC


            NASTAVNO    NASTAVNA     NASTAVNA       KLJUČNI     OBRAZOVNA
            PODRUČJE     TEMA      JEDINICA       POJMOVI     POSTIGNUĆA                   likovima      Bilopavlović:    ponašanje lika primjerene
                            Filipini iza            prozne tekstove,
                            ugla, Č, str. 93.          oblikovati i
                                              izraziti sud o
                                              likovima prema
                                              njihovu
                                              ponašanju, pratiti
                                              odnose među
                                              likovima
            Jezično    Sažimanje     Tito       događaj,     izdvajati
            izražavanje  pripovjednih    Bilopavlović:   sažimanje,    događaje i važne
                   tekstova      Filipini iza   sažetak      pojedinosti u
                            ugla, Č, str. 93.          tekstu, sažeto
     98.                                        prepričati
                                              događaj,
                                              samostalno
                                              oblikovati
                                              sažetak
            Jezik     Imenice;      Imenice,     imenice,     ponoviti znanje o
                   Glagoli;      glagoli, pridjevi glagoli, pridjevi imenicama,
                   Pridjevi      - ponavljanje            glagolima i
     99.                                        pridjevima,
                                              razlikovati ih
                                              kao vrste riječi
            Književnost  Određivanje    Žaneta Fabić-   tema, lik, govor usvajati tekstove
                   teme u poeziji i  Vuković: Srce, lika, ponašanje primjerene
                   prozi; Odnosi   Č, str. 118.   lika       učenicima,
                   među likovima                     odrediti temu,
                                              oblikovati i
     100.                                        izraziti mišljenje
                                              o likovima
                                              prema njihovu
                                              ponašanju, pratiti
                                              odnose među
                                              likovima
            Književnost  Određivanje    Josip Balaško:  tema, srok,    usvajati poeziju
                   teme u poeziji i  Raspored sati,  ritam, slog, stih primjerenu
                   prozi; Ritam u   Č, str. 136.            učenicima,
     101.
                   pjesmi                         odrediti temu,
                                              ritam, duljinu
                                              stiha, srok
            Jezično    Opisivanje     Opis likova    stvaran opis   opisivati prema
            izražavanje           (osobine),             postavljenim
     102.
                            RB, str. 88.            pitanjima,
                                              usmeno i
     REDNI BROJ
MJESEC


            NASTAVNO    NASTAVNA      NASTAVNA      KLJUČNI     OBRAZOVNA
            PODRUČJE     TEMA       JEDINICA      POJMOVI     POSTIGNUĆA                                               pismeno
            Jezik     Izgovor i      Riječi sa č, ć,  izgovor glasa,  pravilno
     103.             pisanje č, ć, dž,  dž, đ, obradba,  pisanje glasa  izgovarati i pisati
                   đ          Č, str. 170.            č, ć, dž, đ
            Jezik     Izgovor i      Riječi sa č, ć,  izgovor glasa,  pravilno
     104.             pisanje č, ć, dž,  dž, đ –      pisanje glasa  izgovarati i pisati
                   đ          ponavljanje             č, ć, dž, đ
            Književnost  Vidni i slušni   Zvonimir      vidni i slušni  usvajati poeziju
                   doživljaj      Balog:       doživljaj    primjerenu
                             Karneval,              učenicima,
     105.                       Č, str. 138.            uočavati vidne i
                                               slušne doživljaje
                                               u pjesmi

            Jezično    Sažimanje      Zoran Ivić:    događaj,     Uočiti i izdvojiti
            izražavanje  pripovjednih    Svjetski dan    sažimanje,    događaj u
                   tekstova      materinskog    sažetak     pripovjednom
     106.                       jezika,               tekstu,
                             Č, str. 142.            samostalno
                                               oblikovati
                                               sažetak
            Književnost;  Određivanje     Vanja Radauš:   tema, slušni   usvajati poeziju
            Jezik     teme u poeziji i  Prva rič što    doživljaj,    primjerenu
                   prozi; Vidni i   sam je čuo,    narječje     učenicima,
                   slušni doživljaj;  Č, str. 52.             odrediti temu,
     107.             Književni jezik                     uočiti slušne
                   i zavičajni                       pjesničke slike,
                   govor                          prepoznati
                                               štokavsko
                                               narječje
            Književnost  Književne      Antun       domoljubna    uočiti
                   vrste;       Mihanović:     pjesma, himna,  domoljubnu
                   Ritam u pjesmi   Hrvatska      srok, ritam,   pjesmu, značenje
                             domovina,     slog, stih    himne i način
                             Č, str. 22.             izvođenja,
     108.
                                               usvajati poeziju
                                               primjerenu
                                               učenicima, ritam,
                                               duljinu stiha,
                                               srok
            Književnost  Književne vrste   Erich Kästner:   dječji roman   odrediti osnovna
                             Emil i detektivi          obilježja
     109.                                         lektirnog djela,
                                               mjesto i vrijeme
                                               radnje, likove i
      REDNI BROJ
 MJESEC


             NASTAVNO   NASTAVNA      NASTAVNA       KLJUČNI    OBRAZOVNA
             PODRUČJE    TEMA       JEDINICA       POJMOVI    POSTIGNUĆA                                                njihove osobine
                                                te događaje
            Medijska   Dječji film     Emil i detektivi  dječji film   primanje
            kultura                                primjerenih
     110.                                         dječjih filmova,
     111.                                         uočiti osnovna
                                                obilježja dječjeg
                                                filma
            Medijska   Dječji film;    Emil i detektivi  dječji film   primanje
            kultura    Usporedba                        primjerenih
                   filma s                         dječjih filmova,
     112.
                   književnim                        uočiti osnovna
                   djelom                          obilježja dječjeg
                                                filma

MJESEČNI IZVEDBENI PLAN I PROGRAM ZA HRVATSKI JEZIK – ČETVRTI RAZRED
      REDNI BROJ
 MJESEC
            NASTAVNO   NASTAVNA      NASTAVNA       KLJUČNI     OBRAZOVNA
            PODRUČJE    TEMA       JEDINICA       POJMOVI     POSTIGNUĆA            Književnost  Određivanje   Milan Radić.     tema      usvajati poeziju
                   teme u poeziji i Zipka                 primjerenu
     113.            prozi      hrvatskog               učenicima, odrediti
                            jezika,                temu
                            Č, str. 137.
            Jezik     Upravni i    Upravni i       upravni i    razlikovati upravni
                   neupravni    neupravni       neupravni    od neupravnoga
     114.            govor      govor, obradba,    govor      govora, služiti se
                            Č, str. 130.             njime u govorenju
OŽUJAK
                                               i pisanju
            Jezik     Upravni i     Upravni i      upravni i    razlikovati upravni
                   neupravni     neupravni      neupravni    od neupravnoga
     115.            govor       govor-       govor      govora, služiti se
                             ponavljanje             njime u govorenju
                                               i pisanju
            Književnost  Književne     Ruth        bajka, tema,  usvajati tekstove
                   vrste;       Hurlimann:     uvod, zaplet,  primjerene
     116.            Određivanje    Stara voćka,    rasplet     učenicima, odrediti
                   teme u poeziji i  Č, str. 190.            temu, imenovati i
                   prozi;                         razlikovati
     REDNI BROJ
MJESEC


            NASTAVNO   NASTAVNA      NASTAVNA      KLJUČNI     OBRAZOVNA
            PODRUČJE    TEMA       JEDINICA      POJMOVI     POSTIGNUĆA                   Uvod rasplet i                    osnovna obilježja
                   zaplet u priči                    bajke, razlikovati
                                              dijelove fabule
                                              (uvod, zaplet,
                                              rasplet)
            Književnost  Određivanje    Nevenka      tema, srok,   određivanje teme u
                   teme u poeziji i  Videk: Knjiga   ritam, slog,   poeziji, ritam
     117.            prozi; Ritam u   o proljeću,    stih, vidni i  pjesme, vidni i
                   pjesmi; Vidni i  Č, str. 158.   slušni doživljaj slušni doživljaj
                   slušni doživljaj
            Jezik     Imenice;      Imenice,     imenice,     ponoviti znanje o
                   Glagoli;      glagoli,     glagoli,     vrstama riječi
     118.
                   Pridjevi      pridjevi –    pridjevi
                            ponavljanje
            Jezik     Imenice;      Imenice,     imenice,     provjeriti znanje o
                   Glagoli;      glagoli,     glagoli,     vrstama riječi
     119.
                   Pridjevi      pridjevi -    pridjevi
                            Provjera znanja
            Jezično    Sažimanje     Zoran Ivić:    događaj,     uočiti i izdvojiti
            izražavanje  pripovjednih    Svjetski     sažimanje,    događaj u
     120.            tekstova      blagdan voda,   sažetak     pripovjednom
                            Č, str. 164.            tekstu, samostalno
                                              oblikovati sažetak
            Književnost  Određivanje   Nada Iveljić:    tema       usvajati tekstove
                   teme u poeziji i Kako se igra             primjerene
     121.
                   prozi      voda,                učenicima, odrediti
                           Č, str. 168.             temu
            Jezik     Izricanje    Glagoli –      prošlost,    prepoznati prošlu,
                   prošlosti,    ponavljanje,    sadašnjost,   sadašnju i buduću
     122.
                   sadašnjosti i  RB, str. 121.    budućnost    radnju
                   budućnosti
            Književnost  Književne    Zvonimir      zbirka pjesama  odrediti osnovna
     123.            vrste      Balog:                obilježja lektirnog
                           Nevidljiva Iva            djela
            Književnost  Određivanje   Mladen Kopjar:   tema       usvajati tekstove
                   teme u poeziji i Voda u mom              primjerene
     124.
                   prozi      srcu,                učenicima, odrediti
                           Č, str. 162.             temu
            Jezik     Upravni i    Upravni i      upravni i    razlikovati upravni
                   neupravni    neupravni      neupravni    od neupravnoga
                   govor      govor –       govor      govora, služiti se
     125.                     ponavljanje             upravnim i
                                              neupravnim
                                              govorom u
                                              govorenju i pisanju
      REDNI BROJ
MJESEC


            NASTAVNO   NASTAVNA      NASTAVNA      KLJUČNI       OBRAZOVNA
            PODRUČJE    TEMA       JEDINICA      POJMOVI       POSTIGNUĆA            Književnost  Određivanje   Nevenka       tema        usvajati tekstove
                   teme u poeziji i Videk: Zašto              primjerene
     126.            prozi      prosvjeduju               učenicima, odrediti
                            koke nesilice,             temu
                            Č, str. 176.
            Jezično    Sažimanje    Maja Kožić:     događaj,      izdvajati važne
            izražavanje  pripovjednih   Uskrs – veliki   sažimanje,     pojedinosti u
                   tekstova     kršćanski      sažetak       tekstu, sažeto
     127.                     blagdan i čuvar             prepričavati
                            narodnih                događaj,
                            običaja,                samostalno
                            RB, str. 124.              oblikovati sažetak

MJESEČNI IZVEDBENI PLAN I PROGRAM ZA HRVATSKI JEZIK – ČETVRTI RAZRED
      REDNI BROJ
MJESEC
            NASTAVNO    NASTAVNA     NASTAVNA      KLJUČNI       OBRAZOVNA
            PODRUČJE     TEMA      JEDINICA      POJMOVI       POSTIGNUĆA            Književnost  Šaljiva pjesma   Iva Hunt:     šaljiva pjesma   primati šaljive
                             Travanjske              pjesme,
     128.
                             vijesti,               razlikovati ih od
                             Č, str. 174.             drugih pjesama
            Književnost  Određivanje    Dragutin      tema, srok,    određivanje teme
                   teme u poeziji i  Tadijanović:    ritam, slog, stih, u poeziji, ritam
     129.            prozi; Ritam u   Pozdrav šumi,   vidni i slušni   pjesme, vidni i
                   pjesmi; Vidni i  Č, str. 70.    doživljaj     slušni doživljaj
                   slušni doživljaj
TRAVANJ
            Književnost  Književne     Ivan Gančev:    književne vrste,   usvojiti osnovna
                   vrste;       Dobro jutro –   lik – govor i    obilježja
                   Odnosi među    laku noć,     ponašanje      pripovijetke,
     130.
                   likovima      Č, str. 152.              oblikovati i
                                                 izraziti sud o
                                                 ponašanju lika
            Jezično    Samostalno     Mjesec lutalica  sastavak,      samostalno
            izražavanje  stvaranje priče  – sastavak     događaj, likovi   stvarati priču
     131.
                                                 pazeći na uvod,
                                                 zaplet i rasplet
            Književnost  Određivanje    Ljiljana      tema         usvajati poeziju
     132.            teme u poeziji i  Slunjski:                primjerenu
                   prozi       Intonacija,               učenicima,
     REDNI BROJ
MJESEC


            NASTAVNO    NASTAVNA     NASTAVNA      KLJUČNI     OBRAZOVNA
            PODRUČJE     TEMA      JEDINICA      POJMOVI     POSTIGNUĆA                             Č, str. 120.           odrediti temu
            Jezik     Izgovor i     Izgovor i     izgovor glasa, ponoviti znanja o
                   pisanje č, ć, -  pisanje č, ć, -  pisanje glasa  pisanju učestalih
                   ije, -je      ije, -je –            riječi u kojima se
     133.
                             ponavljanje            pojavljuju
                                              glasovi č, ć, -ije,
                                              -je
            Književnost  Dijelovi teksta;  Božidar      pripovijedanje, razlikovati ulogu
                   Personifikacija  Prosenjak:    dijalog,    dijelova proznog
                             Priroda,     personifikacija teksta,
                             Č, str. 150.           prepoznati
     134.
                                              personifikaciju i
                                              stvarati
                                              personifikaciju
                                              na poticaj
            Jezik     Pisanje-      Izgovor i     izgovor glasa, provjeriti znanja
                   poštivanje     pisanje č, ć, -  pisanje glasa  o pisanju
                   pravopisne     ije, -je –            učestalih riječi u
     135.             norme       provjeravanje           kojima se
                                              pojavljuju
                                              glasovi č, ć, -ije,
                                              -je
            Medijska    Dječji časopisi  Strip       strip      upoznati strip,
            kultura              Odlikašići, Č,          čitati ga i
     136.
                             str. 116.             razlikovati od
                                              ostalog tiska
            Medijska    Računalo      Računalo     računalo, mreža razlikovati
            kultura                               obavijesne i
                                              zabavne
     137.                                       mogućnosti
                                              računala;
                                              upoznati
                                              računalo
            Književnost;  Određivanje    Harald Braem:   tema, računalo, usvajati poeziju
            Medijska    teme u poeziji i  Pjesma      internet    primjerenu
            kultura    prozi;       računalu,             učenicima,
                   Računalo      Č, str.              odrediti temu
                                              pjesme,
     138.
                                              razlikovati
                                              obavijesne i
                                              zabavne
                                              mogućnosti
                                              računala
            Književnost  Književne vrste  Indijanska    legende     usvojiti osnovna
     139.
                             legenda: Kako           obilježja legendi
     REDNI BROJ
MJESEC


            NASTAVNO    NASTAVNA     NASTAVNA       KLJUČNI      OBRAZOVNA
            PODRUČJE     TEMA      JEDINICA       POJMOVI      POSTIGNUĆA                            su nastale rase,
                            Č, str. 184.
            Književnost  Dijelovi teksta;  Grigor Vitez:    monolog,      razlikovati
                   Personifikacija  Što mi se tužio   personifikacija   dijelove teksta,
     140.
                            hrast,                 prepoznati
                            Č, str. 196.              personifikaciju
            Jezično    Samostalno     Samostalno     sastavak,      samostalno pisati
     141.
            izražavanje  stvaranje priče  stvaranje priče   događaj, likovi   sastavak
            Književnost  Vidni i slušni   Ingrid Lissow:   vidni i slušni   usvajati poeziju
                   doživljaj     Slušaj,       doživljaj      primjerenu
                            Č, str. 179.              učenicima,
     142.                                          odrediti temu,
                                                uočiti i izdvojiti
                                                vidne i slušne
                                                pjesničke slike
            Književnost  Određivanje    Zvonimir      tema        usvajati poeziju
                   teme u poeziji i  Balog: Brdo,              primjerenu
     143.
                   prozi       Č, str. 65.               učenicima,
                                                odrediti temu
            Jezik     Imenice;      Imenice,      vrste riječi,    ponoviti
                   Glagoli;      glagoli, pridjevi  muški, ženski,   usvojeno znanje
                   Pridjevi      – ponavljanje,   srednji rod,    o vrstama riječi
     144.
                            RB, str. 51.    glagoli, opisni i
                                      posvojni
                                      pridjevi
            Književnost  Književne vrste  Nikola Pulić:    dječji roman    primati
                            Ključić oko               književno djelo u
                            vrata                  cjelini, zamijetiti
     145.                                          i odrediti
     146.                                          osnovna
                                                obilježja
                                                književnog djela
                                                u cjelini


MJESEČNI IZVEDBENI PLAN I PROGRAM ZA HRVATSKI JEZIK – ČETVRTI RAZRED
     REDNI BROJ
MJESEC
            NASTAVNO    NASTAVNA     NASTAVNA       KLJUČNI      OBRAZOVNA
            PODRUČJE     TEMA      JEDINICA       POJMOVI      POSTIGNUĆA
      REDNI BROJ
MJESEC


            NASTAVNO    NASTAVNA     NASTAVNA      KLJUČNI     OBRAZOVNA
            PODRUČJE     TEMA      JEDINICA      POJMOVI     POSTIGNUĆA            Književnost;  Određivanje    O. Jan      tema,      sudjelovati u
            Jezično    teme u poeziji i  Twardowski:    raspravljanje,  raspravi
            izražavanje  prozi;       Kao samoga    rasprava     poštujući pravila
                    Rasprava      sebe,               pristojnog
     147.
                             Č, str. 148.            ponašanja,
                                               pridržavati se
                                               teme, poštovati
                                               tuđe mišljenje
            Književnost  Određivanje    Palma       tema, fabula,  primati
                    teme u poeziji i  Katalinić:    likovi      primjerene
                    prozi; likovi,   Maslina i             prozne tekstove
     148.
                    redoslijed     Golub,               (recepcija),
                    radnje       Č, str. 144.            odrediti temu i
                                               redoslijed radnje
            Medijska    Dokumentarni    Dokumentarni   dokumentarni   primanje
            kultura    film        film: Mala    film       primjerenih
                             čuda velike            dokumentarnih
                             prirode              filmova,
     149.
                                               uočavanje
     150.
                                               osnovnih
                                               obilježja
SVIBANJ
                                               dokumentarnog
                                               filma
            Književnost  Vidni i slušni   Vera Zimunić:   vidni i slušni  primati prozne
                    doživljaj     Susjedi koji mi  doživljaj    tekstove i
                             ne daju spavati          pojedine
     151.                                        pjesničke slike,
                                               izdvojiti vidne i
                                               slušne pjesničke
                                               slike
            Jezik     Kratice      Kratice –     kratice     pravilno pisati
     152.                      obradba              kratice poznatijih
                                               višečlanih naziva
            Jezik     Kratice      Kratice –     kratice     pravilno pisati
     153.                      ponavljanje            kratice poznatijih
                                               višečlanih naziva
            Književnost  Određivanje    Ivan Goleš:    tema, redoslijed usvajati tekstove
                    teme u poeziji i  Dugovječna    događanja,    primjerene
                    prozi,       stabla maslina,  personifikacija učenicima,
     154.             redoslijed     Č, str. 84.            odrediti temu,
                    događanja,                      uočiti redoslijed
                    personifikacija                    događanja, uočiti
                                               personifikaciju
            Književnost  Odnosi među    Ivan Boždar:   lik, ponašanje  usvajati tekstove
     155.
                    likovima      Majka,      lika       primjerene
     REDNI BROJ
MJESEC


            NASTAVNO    NASTAVNA     NASTAVNA      KLJUČNI    OBRAZOVNA
            PODRUČJE     TEMA      JEDINICA      POJMOVI    POSTIGNUĆA                            Č, str. 192.            učenicima,
                                              izraziti sud o
                                              likovima prema
                                              njihovu
                                              ponašanju
            Jezično    Razumijevanje   Sanja Pilić:            usvajati prozne
            izražavanje  pročitanog     Dnevnik              tekstove
                   teksta       Pauline P.,            primjerene
     156.
                            RB, str. 137.           učenicima,
                                              razumjeti
                                              pročitano
            Jezično    Opisivanje     Jadranka      stvaran opis,  razlikovati
            izražavanje           Gegić: Morska   slikovit opis  stvaran i slikovit
                            pučina,              opis, opisivati
                            Č, str. 160.            prema planu
     157.
                            Slavko Kolar:           usmeno i
                            Prvi put vidjeti          pismeno
                            more,
                            Č, str. 161.
            Jezično    Opisivanje     Stvarni i     stvaran opis,  razlikovati
            izražavanje           slikoviti opis,  slikovit opis  stvaran i slikovit
                            RB, str. 118.           opis, opisivati
     158.                                       prema planu
                                              usmeno i
                                              pismeno

            Književnost  Određivanje    Milena N.     tema      usvajati tekstove
                   teme u poeziji i  Kramer: Vuk,            primjerene
     159.
                   prozi       Č, str. 62.            učenicima,
                                              odrediti temu
            Medijska   Računalo,     Životinje u    računalo,    potražiti
            kultura    knjižnica     šumama       internet,    informacije i
     160.                      gorskog kraja   enciklopedija  obavijesne
                                              tekstove na
                                              zadanu temu
            Književnost  Književne     Nada Zidar     basna, tema   imenovati i
                   vrste;       Bogadi: Sretan           razlikovati
     161.            Određivanje    cvrčak,              osnovna
                   teme u poeziji i  Č, str. 194            obilježja basne,
                   prozi                         odrediti temu
     REDNI BROJ
MJESEC


            NASTAVNO    NASTAVNA      NASTAVNA     KLJUČNI      OBRAZOVNA
            PODRUČJE     TEMA       JEDINICA     POJMOVI      POSTIGNUĆA            Jezik     Veliko početno   Pravopis –    veliko početno   ponoviti i
                   slovo;       ponavljanje   slovo, naziv,   utvrditi usvojena
                   Izgovor i              izgovor glasa,   znanja iz
                   pisanje slova č,           pisanje glasa,   područja
                   ć, dž, đ, -ije, -          kratice, upravni  pravopisa
     162.
                   je;                 i neupravni
                   Kratice;               govor
                   Upravni i
                   neupravni
                   govor
            Jezik     Veliko početno   Pravopis –    veliko početno   provjeriti
                   slovo;       provjeravanje  slovo, naziv,   usvojena znanja
                   Izgovor i              izgovor glasa,   iz područja
                   pisanje slova č,           pisanje glasa,   pravopisa
                   ć, dž, đ, -ije, -          kratice, upravni
     163.
                   je;                 i neupravni
                   Kratice;               govor
                   Upravni i
                   neupravni
                   govor
            Književnost  Određivanje     Nada Iveljić:  tema,       usvajati tekstove
                   teme u poeziji i  Između cvata i  personifikacija  primjerene
     164.
                   prozi;       cvata,               učenicima, uočiti
                   Personifikacija   Č, str. 154.            personifikaciju
            Jezično    Samostalno     Priča jedne   sastavak      samostalno
            izražavanje  stvaranje priče   jabuke –              stvarati priču
     165.
                             sastavak              primjenjujući
                                               personifikaciju
            Književnost  Određivanje     Nada Iveljić:  tema, dijalog,   usvajati tekstove
                   teme u poeziji i  Kapljica sa   monolog, opis,   primjerene
                   prozi;       Plitvica,    pripovijedanje   učenicima,
     166.            Dijelovi teksta   Č, str. 66.             odrediti temu,
                                               razlikovati ulogu
                                               dijelova
                                               proznoga teksta
            Književnost  Književne vrste   Felix Salten:  dječji roman    odrediti osnovna
                             Bambi                obilježja
                                               lektirnog djela,
     167.
                                               mjesto i vrijeme
     168.
                                               radnje, likove i
                                               njihove osobine
                                               te događaje
     REDNI BROJ
MJESEC


            NASTAVNO    NASTAVNA      NASTAVNA    KLJUČNI      OBRAZOVNA
            PODRUČJE     TEMA       JEDINICA    POJMOVI      POSTIGNUĆA            Jezik     Imenice; Glagoli; Vrste riječi –  vrste riječi,    ponoviti i
                   Pridjevi; Izricanje ponavljanje   muški, ženski,   utvrditi znanja o
                   prošlosti,             srednji rod,    vrstama riječi
                   sadašnjosti i            glagoli,
                   budućnosti             prošlost,
     169.
                                     sadašnjost,
                                     budućnost,
                                     opisni i
                                     posvojni
                                     pridjevi
            Jezik     Imenice; Glagoli; Vrste riječi –  vrste riječi,    provjeriti
                   Pridjevi; Izricanje provjeravanje  muški, ženski,   usvojena znanja
                   prošlosti,             srednji rod,    iz područja
                   sadašnjosti i            glagoli,      gramatike
                   budućnosti             prošlost,
     170.
                                     sadašnjost,
                                     budućnost,
                                     opisni i
                                     posvojni
                                     pridjevi
            Književnost  Određivanje teme   Drago     tema, srok,     određivanje teme
LIPANJ
                   u poeziji i prozi;  Ivanišević:  ritam, slog, stih  u poeziji, ritam,
     171.            Ritam u pjesmi    Zagreb,              duljina stiha
                             Č, str. 24.            prema broju
                                               slogova, srok
            Književnost  Određivanje teme   Jadranka    tema,        usvajati tekstove
                   u poeziji i prozi;  Klepac: Čije  personifikacija   primjerene
                   Personifikacija   je more,              učenicima,
     172.
                             Č. str. 77.            odrediti temu,
                                               prepoznati
                                               personifikaciju
            Književnost  Određivanje teme   Branko     tema        usvajati poeziju
                   u poeziji i prozi  Čakarun:              primjerenu
     173.                       Sunce u duši            učenicima
                                               odrediti temu u
                                               pjesmi
            Jezično    Samostalno      Rastanak    sastavak      samostalno
     174.
            izražavanje  stvaranje priče                     pisanje sastavka
            Književnost  Određivanje teme   Sonja     tema, dijelovi   usvajati prozne
                   u poeziji i prozi;  Krstanović:  teksta       tekstove
                   Dijelovi teksta   Djevojčica             primjerene
     175.                       zlatnog              učenicima,
                             osmijeha              razlikovati
                                               dijelove teksta
     REDNI BROJ
MJESEC


            NASTAVNO    NASTAVNA     NASTAVNA     KLJUČNI     OBRAZOVNA
            PODRUČJE     TEMA       JEDINICA     POJMOVI     POSTIGNUĆA     Dodatne – bonus priprave
       Književnost    Personifikacija     Karmen      personifikacija  usvajati poeziju
                             Jurišić: More,           primjerenu
                             Č, str. 202.            učenicima,
     176.                                        prepoznati
                                              personifikaciju
                                              kao pjesničko
                                              sredstvo
            Književnost  Određivanje teme  Sanja      tema       usvajati prozne
                   u poeziji i peozi  Lovrenčić:             tekstove
     177.                      Spuštanje             primjerene
                             mreža,               učenicima,
                             Č, str. 204.            odrediti temu
       Jezično        Samostalno     Stranica moga  sastavak     samostalno
     178. izražavanje      stvaranje priče   dnevnika,             pisanje sastavka
                             RB, str. 140.           uz pomoć pitanja
            Književnost  Vidni i slušni   Nada Iveljić:  vidni i slušni  usvajati poeziju
                   doživljaj      Ništa zato što  doživljaj     u cjelini i
                             si malen,             pojedine
     179.
                             Č, str. 188.            pjesničke slike,
                                              izdvojiti vidne i
                                              slušne doživljaje
            Književnost  Ritam u pjesmi   Nada Iveljić:  srok, ritam,   usvajati poeziju
                             Veseo budi,   slog, stih    primjerenu
                             Č, str. 206.            učenicima,
     180.                                        zamjećivati
                                              pojedinosti
                                              zvučnog sloja
                                              pjesme
       Jezično        Samostalno     Zagreb – moj   sastavak     samostalno
     181. izražavanje      stvaranje priče   grad                pisanje sastavka
                             sastavak
       Medijska        Igrani film     Igrani film po  igrani film    primanje igranog
     182. kultura                  izboru               filma
     183.                      učenika              primjerenog
                                              učenicima

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:123
posted:1/19/2013
language:Korean
pages:29