Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

205

VIEWS: 4 PAGES: 51

 • pg 1
									                                          1/51
      OTVORENI POSTUPAK ZA NABAVKU ROBA
       TENDERSKI DOKUMENT BROJ 137/10
          NABAVKA HTZ OPREME ZA POTREBE PREDUZEĆA
               Direktor; Dr ANTO GAJIĆ,dipl.ing.maš.________________

v.d. Izvršni direktor za opšta i pravna pitanja:SVETOZAR JOVANOVIĆ,dipl.prav.________

  Izvršni direktor za tehnička pitanja;MILUTIN TASOVAC,dipl.ing.el.teh._____________

v.d. Izvfršni direktor za ekonomska pitanja;RADO PETRIČEVIĆ,dipl.ecc._______________
         „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                                             2/51

SADRŽAJ


1. POZIV NA TENDER.....................................................................................................................3
2. OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM..................................................................5
3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU ..........................................................................6
4. PREDMET NABAVKE.................................................................................................................7
5. INSTRUKCIJE ZA PONUÐAĆE.................................................................................................7
      Način komuniciranja sa dobavljačima ....................................................................................8
      Priprema ponude..................................................................................................................... 8
      Povjerljivost ........................................................................................................................... 8
Računanje cijene................................................................................................................................. 9
      Rok do kojeg se ponude dostavljaju i mjesto na koje se dostavljaju.................................... 10
      Datum i mjesto otvaranja ponuda......................................................................................... 10
      Garancija za ponudu ............................................................................................................ 10
      Period važenja ponuda.......................................................................................................... 10
6. KVALIFIKACIJA .......................................................................................................................11
Kriteriji za učešće i potrebni dokazi................................................................................................ 12
7. OCJENA PONUDA ................................................................................................................... 14
      Kriteriji dodjele ugovora..................................................................................................... 14
      Preferencijalni tretman domaćeg......................................................................................... 15
      Zabrana pregovora............................................................................................................... 16
Neprirodno niske ponude .................................................................................................... ………16
Korekcije grešaka i propusta........................................................................................................... 16
8. INFORMACIJE O MJERAMA PREGLEDA KOJE SU NA RASPOLAGANJU
DOBAVLJAČIMA...........................................................................................................................17
9. POTPISIVANJE UGOVORA .....................................................................................................18
      Garancija za dobro izvršenje ugovora ...................................................................................18
Uslovi iz ugovora...............................................................................................................................18
10. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI.........................................................19
11. ANEKSI .....................................................................................................................................19
                    „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                 3/51
1.POZIV ZA DOSTAVU PONUDA
Referentni broj pod kojim se vodi Otvoreni postupak javne nabavke je 137/10.
Ovim pozivom na tender, koji se objavljuje nakon što je obavještenje o javnim nabavkama objavljeno u
Službenom glasniku BiH br__ dana ___.____.2011 god.

Pozivate se da dostavite ponude u otvorenom postupku za nabavku roba;

“NABAVKA HTZ OPREME ZA POTREBE PREDUZEĆA“

kao što je to detaljno opisano u tački 4 u tenderskoj dokumentaciji (TD).

Da bi se kvalifikovali za dodjelu ugovora, dobavljači moraju zadovoljiti sljedeće minimalne uslove koji su
detaljno opisani u tački 6 tenderske dokumentacije:
Ugovorni organ neće razmatrati nekompletne i neblagovremene ponude.

Dobavljač može dostaviti ponudu za sve Lot-ove.Cijena se treba posebno navesti za svaki Lot odvojeno
Kompletna tenderska dokumentacija se može dobiti na sljedecoj adresi:ZP “RITE UGKJEVIK” AD
UGLJEVIK ,76 330 Ugljevik ili na telefon :00387 55 774 203, »kontakt osoba Stanišić Svjetlana
po uplati bespovratne takse u iznosu od 117,00 KM sa uračunatim PDV-om

Ne predviđa se mogućnost zaključenja okvirnog sporazuma.
Uz sve ponude se mora dostaviti bezuslovna bankarska garancija u iznosu od 1% od vrijednosti ponude bez
uračunatog PDV-a sa rokom važnosti opcija ponude. Garancija za ozbiljnost ponude se dostavlja za svaki
lot odvojeno.

Ponude se trebaju dostaviti na sljedeću adresu
Rudnik i termoelektrana Ugljevik, služba protokola
najkasnije do __.__.2011. god. Do ___ h
(za detalje vidjeti tačku 5 tenderske dokumentacije)

Ponude se otvaraju u __ h .______.2011.god. uz prisustvo ponuđača koji žele prisustvovati otvaranju
ponuda.  (vidi tačku 5 tenderske dokumentacije).

Kriterijum za dodjelu ugovora je “Najbolja cijena tehnički prihvatljive ponude”.
Ugovor će se dodijeliti kvalifikovanom dobavljaču koji je dostavio najnižu cijenu tehnički prihvatljive
ponude.

1.Cijena sa relativnim učešćem do ................................100%

(za detalje vidi tačku 7 tenderske dokumentacije)

Svi ponuđači će biti obaviješteni o odluci Ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke, u roku od
7 dana. Postupak dodjele ugovora će se provesti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i
Hercegovine koji je donesen 27. 09. 2004. godine ( objavljen u Službenom glasniku broj 49/04. od 02.
11.2004. godine), u daljnjem tekstu “Zakon”.
               „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                4/51
Svaki dobavljač koji ima opravdani interes za dodjelu ugovora o javnim nabavkama i vjeruje da je
Ugovorni organ u toku postupka dodjele ugovora izvršio povredu jedne ili više odredaba Zakona i/ili
relevantnih podzakonskih akata ima pravo da napravi prigovor na dati postupak na način i u vremenskom
roku koji je određen u Članu 51. Zakona (za detalje vidi tačku 8.tenderske dokumentacije).
            „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                   5/51
2. OPŠTE INFORMACIJE U VEZI SA POSTUPKOM

2.1  Postupak javnih nabavki će se izvršiti u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama Bosne i
   Hercegovine od 27. septembra 2004. godine, podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa
   Zakonom te ovom tenderskom dokumentacijom.

2.2  Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dostavio najbolje ocijenjenu prihvatljivu ponudu.

2.3  U skladu sa Članom 12. Zakona, ugovorni organ može prekinuti postupak nabavke iz jednog od
   sljedećih razloga:

     1)   nijedna ponuda nije dostavljena u postavljenom roku;

     2)   nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva;

     3)   cijene svih prihvatljivih ponuda su značajno veće od budžeta ugovornog organa koji je
         predviđen za dati ugovor;

     4)   broj primljenih prihvatljivih ponuda je ispod 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju;

     5)   broj kvalificiranih kandidata je ispod 3 (tri) i ne osigurava stvarnu konkurenciju

     6)   zbog drugih dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i nisu se mogli
         predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka dodjele ugovora.

2.4  Pojmovi koji se koriste u tenderskoj dokumentaciji znače sljedeće:
   “Ovlašteno lice / lica” – lice / lica koje je ugovorni organ ovlastio da djeluju u njegovo ime i lice /
   lica koje ima punomoć da djeluje u ime ponuđača.

   “Ugovorni organ” – [ZP „RITE UGLJEVIK“ AD UGLJEVIK]

   “Zakon” – Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine koji je donesen 27.septembra 2004.
   godine, i objavljen u Službenom glasniku BiH br. 49/04 od 2. novembra 2004.

   “Postupak nabavke”– postupak koji provodi ugovorni organ na osnovu ove tenderske
   dokumentacije.

   “Podzakonski akti” – podzakonski akti koji su doneseni na osnovu Zakona, kao što su, između
   ostalog, Odluka o primjeni Zakona o javnim nabavkama BiH od 16. decembra 2004. godine
   (objavljena u Službenom glasniku BiH br. 3/05 od 24. januara 2005.) i Instrukcije o korištenju
   standardnih obavještenja koje su objavljene u Službenom glasniku BiH broj 17/05).

   “Dobavljač” – svaki privredni subjekt koji može biti fizicko ili pravno lice ili bilo koja grupa tih lica
   koja na tržištu nudi usluge i koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom. Da bi se
   izbjegla nedoumica, koristi se i izraz ponuđač (gdje odgovara i u skladu sa kontekstom u kojem se ti
   termini koriste).
   “TD” – ova tenderska dokumentacija.
   “Ponuđač” – dobavljač koji je predao ponudu u skladu sa tenderskom dokumentacijom.


             „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                              6/51


3. INFORMACIJE O UGOVORNOM ORGANU

    Ugovorni organ: ZP „RUDNIK I TERMOELEKTRANA UGLJEVIK“ AD UGLJEVIK

    Adresa: 76330 Ugljevik,Ugljevik bb

    Identifikacijski broj: 400449490005

    Detaljna adresa za korespodenciju: 76 330 Ugljevik bb

    Telefon: 00387 55/774-600

    Faks: 0038755 771 183


    Osobe koje su ovlaštene da vode komunikaciju u ime Ugovornog organa sa ponuđačima:

»tehnički aspekt -Mlađo Stjepanović,dipl.ing.zaš.na radu;055 774 160

»opšti i ekonomski aspekt-Vesko Kojić,dipl.ecc.
 kontakt telefon ; 055 774 281
             „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                            7/51
4. PREDMET NABAVKE

Predmet nabavke je nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća ,podijeljena u sledećih sedam Lot-ova:
LOT 1 –NABAVKA RADNIH ODIJELA ZA POTREBE PREDUZEĆA

R.br.                Naziv artikla               Jedinica   Količina
                                        mjere
                                                 2100
1.    Radno odijelo sa kapom – keper-pantalone sa i bez tregera         kom
2.    Potkapa zaštitna kapuljača                        kom       300
3.    Radna uniforma za radnike u kuhinji                    kom       100
4.    Radne kecelje za radnike u kuhinji                    kom       150

                  TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
         SA TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA LIČNIH ZAŠTITNIH SREDSTAVA
            I OPREME ZA ZAŠTITU NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARA

1.   RADNO ODIJELO SA KAPOM
    Namjena:  Za zaštitu od prljanja prašinom, masnoćama i ostalim nečistoćama sa kojima radnici dolaze u dodir
          pri radu. Odijelo mora obezbjediti sigurnost od zahvata pokretnih mašinskih dijelova, a sastoje se od
          bluze i pantalona.

     Usklađenost      Oznaka veličine:
        sa    Prema SRPS EN 13402;
     naznačenim       Uslovi kvaliteta izrade:
     standardima   Prema uslovima SRPS F.G.1.301.
       (ili    Svaki šav od značaja pri korišćenju odeće mora izdržati normalna naprezanja bez negativnih
    ekvivalentnim  posledica. Svaki štep ne sme imati manje od 3 uboda na 1 cm, ukoliko nije ukrasni štep. Kvalitet
    standardom) i  konca mora zadovoljiti zahtev prema uslovima SRPS F.B3.021. i mora biti u boji tkanine.
     način izrade:  Dugmad, čičak trake, rajsferšlusi, okačaljke moraju biti čvrsto prišivani ili na drugi način
             pričvršćeni. Dugmad u boji tkanine. Okrugla, sa četiri rupice, otporna na sva dejstva pri propisanom
             načinu održavanja odeće. Upotreba metalnih dugmadi ili metalnih drikera na bilo kom dijelu radnog
             odijela nije dozvoljena
                Posebni zahtjevi:
             Odijelo mora zadovoljiti standard EN 471 (klasa 1) –odnosno posjedovati fluroscentne i reflektujuće
             trake (povećana vizuelna uočljivosti)
             Materijal odijela mora zadovoljiti standard EN1149-3 – odnosno dokaz o posjedovanju trajne
             antistatičnosti tako da sprečava rizik od varničenja, jakih i iznenadnih pražnjenja izazvanih
             akulumacijom električnog naboja u tijelu.
                Označavanje:
             Ušivene etikete:platnene, trajne etikete sa oznakama proizvođača i obilježima prema SRPS
             F.A0.011 i dodatkom u označavanju „ANTISTATIK“.

    Opis izvedbe   Bluza    -    srednje dužine;
    jakne i     Model:    -    na ledjima dupla falta radi komocije;
    pantalona:    PILOT    -    dva našivena prostrna harmonika džepa na grudima, sa
                       preklopom od duple tkanine koji se kopča čičak trakom;
                       na donjem dijelu dva kosa džepa sa lajsnom;
                   -    prednje kopčanje PVC zatvaračem od vrata na dole prekriveni
                      lajsnom,
                   -    koja se kopča čičak trakom; lajsna prelazi na kragnu;
                   -    pojas od duple tkanine, od istog materijala kao i bluza, sa
                       ugradjenim lastišem u bokovima za regulisanje širine;
                   -    manžetna rukava od duple tkanine, kopčanje na dugme;
                      - utisnut logo “RITE Ugljevik” na lijevom džepu                 „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                       8/51
       Pantalone:    -   produžen prednji i zadnji dio (plastron);
       Model:      -   tregeri se podešavaju sprijeda i zakopčavau PVC šnalama;
       PILOT       -   u tregere na ledjnoj strani ugradjen lastiš za regulisanje dužine;
                -   na grudnom plastronu našiven prostrani džep, sa preklopom i zatvaranje čičak
                   trakom;
                 - na prednjem dijelu dva našivena džepa;
                 - na strašnjem plastronu u visini struka elstična traka;
                 - na bočnom šlicu, sa jedne strane kopčanje sa dva dugmeta;
                 - šlic sprijeda, kopča se dugmadima;
                 - pozadi jedan našiveni otvoreni džep;
                 - ojačanje se nalazi na koljenima i na turu;
                 - širina nogavica se reguliše pomoću trake i dugmeta na dnu nogavice;
Specijalna      Uljnootporna tekstilna tkanina prema uslovima SRPS F.A1.019 (ili ekvivalentan standard)
dorada i       Vodoodbojna tekstilna tkanina prema uslovima SRPS F.A1.012 (ili ekvivalentan standard)
postojanost     Postojanost obojenja: prema uslovima SRPS F:C1.101 (ili ekvivalentan standard) min.
obojenja:        visoka, svetlost min 5, ostali uslovi min 4/4.
Materijal   Konstrukcija: filament sa ugljeničnim monofilamentom je utkan u osnovnu konstrukciju tkanine u
       vidu mreže.
       - Prekidna sila O/P min.100/70 daN.
       - Prepletaj saten
       - Smicanje žica O/P = nema smicanja.
Sirovinski     češljani pamuk 60% , poliester 39% i ugljenična karbonska vlakna koja obezbeđuju trajnu
sastav:      antistatičnost materijala 1%
             dozvoljeno odstupanje pamuk i poliester je ±2%, a za ugljenična vlakna je ±0.5%
Gramaža:      Površinska masa min 245 g/m²
Skupljanje:    Skupljanje na 60ºC dužina/širina maks. 2/2% - „ne skuplja se“, izvršena dorada sanforizacijom.
Boja:       Teget
Dinamika
isporuke:     U roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora.
Kao dokaz     Tehničke karakteristike proizvođača materijala sa osnovnim podacima: sirovinski sastav, dokaz
dostaviti:    o antistatičnosti materijala, uljnootpornosti, vodoodbojnosti, postojanosti obojenja, podacima o
         prekidnoj sili, skupljanju materijala na 60 ºC i gramaži odijela.
         Atest materijala sa nazivom proizvođača materijala (ispitivanja treba da sadrže sve gore
         navedene zahtjeve).
         Proizvođačku deklaraciju sa upustvom za održavanje.
          Uzorak odijela sa ušivenim etiketama naziva proizvođača i obilježima prema SRPS
         F.A0.011(ili ekvivalentan standard) i dodatkom u označavanju „ANTISTATIK“.
Napomena:     Ocjena uzorka vršiće se u skladu sa traženim standardnim. Ugovorni organ zadržava pravo
         provjere materijala dostavljenih uzoraka i usklađenost sa atestiranim.
         Tehnička ocjena će se vršiti u skladu sa traženim u gore navedenoj specifikaciji a na osnovu
         dostavljenih uzoraka, proizvođačke deklaracije, tehničkih karakteristika proizvođača materijala
         i atesta materijala. U slučaju neusaglašenosti između dostavljenih uzoraka, proizvođačke
         deklaracije, atesta i tehnički karakteristika korišćenog materijala ugovorni organ će ponude
         odbaciti kao neprihvatljive.
Količina:     1200 pari Rudnik i 900 pari TE – UKUPNO: 2100 pari
           „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                         9/51

2.    POTKAPA – ZAŠTITNA KAPULJAČA
   Namjena:    Za zaštitu lica od vjetra
   Način izrade  Prorez za oči, šav pozadi
   Materijal:   Pletenina
   Sirovinski   Materijal za izradu zimske kape je pamučni materijali 60% i vuna 40 %, otporan na rastezanje
   sastav:    dozvoljeno odstupanje pamuk i vunu je ±5%,
   Boja:      SMB/ Plava
   Dinamika
   isporuke:    U roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora..
   Kao dokaz
   dostaviti:    Proizvodjačku deklaraciju sa upustvom za održavanje i uzorak.
   Količina:    300 komada za Rudnik


3.  RADNA UNIFORMA ZA RADNIKE U KUHINJI
   Namjena:   Za ženske radnike koji rade u kuhinji. Kuvarski komplet Komplet se sastoji: jakna dugi rukav
         +suknja +majice(kratki i dugi rukav)
   Način izrade Komplet se sastoji od jakne dugi rukav ,dužine preko kukova blago strukirana ,sa dva našivena
         đzepa sa strane,kopčanje na dugmad ,kragna sa „V“ izrezom.
         Klasična uska suknja dužine ispod koljena sa razrezom pozadi .
          Majica kratkih i dugih rukava sa okruglim izrezom izradjene po standardnim veličinama
           SRPS EN 13402 (ili ekvivalentni standard)
   Sirovinski    100% pamuk,minimalne gramaaže 250 g/m2-za jaknu i suknju i ,120 g/m2 za majice
   sastav
   materijala;
   Skupljanje:   Max. 2% po dužini i širini
   Boja:      Bijela
   Dinamika
   isporuke:    U roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora..
   Kao dokaz    Atest materijala sa nazivom proizvođača materijala.
   dostaviti:    Proizvođačku deklaraciju sa upustvom za održavanje.
            Uzorak odijela sa ušivenim etiketama naziva proizvođača i obilježima prema SRPS
           F.A0.011(ili ekvivalentan standard)
   Količina:    100 komada magacin RJ TE
4.  RADNE KECELJE ZA RADNIKE U KUHINJI
   Namjena:   Za radnike koji rade u kuhinji za zaštitu radne uniforme od prljanja i oštećenja
   Način izrade  Kecelja za povezivanje oko struka i dužine do visine koljena
           SRPS EN 13402 (ili ekvivalentni standard)
   Sirovinski    100% pamuk.
   sastav
   materijala;
   Skupljanje:   Max. 2% po dužini i širini
   Boja:      Bijela
   Dinamika
   isporuke:    U roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora..
   Kao dokaz    Atest materijala sa nazivom proizvođača materijala.
   dostaviti:    Proizvođačku deklaraciju sa upustvom za održavanje.
            Uzorak odijela sa ušivenim etiketama naziva proizvođača i obilježima prema SRPS
           F.A0.011(ili ekvivalentan standard)
   Količina:    150 komada magacin RJ TE
              „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                            10/51

LOT 2-NABAVKA ČIZAMA ZA POTREBE PREDUZEĆA


R.br.               Naziv artikla                Jedinica         količina
                                        mjere
1.    Čizme rudarske                                par           1050
2.    Čizme ribarske                                par            30
3.    Čizme ženske -gumene                             par            50
4     Klompe                                    par           100


1.   ČIZME RUDARSKE
    Namjena:   Za rad u hladnim, mokrim i vlažnim uslovima na površinskom kopu uglja
    Način izrade Izrada potplata i spoj sa gornjim dijelom mora biti izveden vulkaniziranim postupkom.
    Lice:    Čvrsta gumena smjesa.
    Postava:     platnena
    Djon:       Presovana gumena smjesa, kranponi dubiki minimum 5 mm
    Karakteristike:  Čizma mora:
                - biti vodonepropusna i ne smije propuštati zrak
                - biti osigurana od odvajanja potplata i prodora atmosferilija
                - imati profilisan djon, koji osigurava siguran dosjed pri kretanju i smanjuje proklizavanje.
                - imati djon otporan na savijanje (pregib) .
                - imati zadnju pasku od gume širine 25 mm
                - imati postavu minimalne debljine 0,5 mm
                - imati visinu sare otraga cca 300 mm.
                - imati antistatička svojstva.
    Tehnički uslovi
               Čizme moraju ispunjavati uslove predvidjene normom EN 347 С Є
    Dinamika
    isporuke:       U roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora..
    Kao dokaz
    dostaviti:      Proizvodjačku deklaraciju sa upustvom za održavanje i uzorak.
    Količina:      850 pari za Rudnik i 200 pari za TE. UKUPNO 1050 pari


2.   ČIZME RIBARSKE
    Namjena:    Za rad u vodi iznad koljena.
            Izrada potplata i spoj sa gornjim dijelom mora biti izveden vulkaniziranim postupkom.
    Način izrade i Lice:     Čvrsta gumena smjesa.
    materijal    Postava:   Filc
            Uložna
            Tabanica:   Anatomski oblikovana, sa antistatičkim svojstvima.
            Djon:     Presovana gumena smjesa,krampon duboki minimum 5mm
    Karakteristike:   Sa mekim PVC ili gumenim nastavkom i kaišem za kačenje.
    Dinamika
    isporuke:      U roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora..
    Kao dokaz     Proizvodjačku deklaraciju sa upustvom za održavanje i uzorak.
    dostaviti:
    Količina:      10 pari za Rudnik i 20 pari za TE ,UKUPNO 30 pari
                „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                        11/51


3.  ČIZME ŽENSKE -GUMENE
   Namjena:    Za rad u vodi .
           Izrada potplata i spoj sa gornjim dijelom mora biti izveden vulkaniziranim postupkom.
   Način izrade i Lice:     Čvrsta gumena smjesa.
   materijal    Postava:   tekstil
           Uložna
           Tabanica:   Anatomski oblikovana, sa antistatičkim svojstvima.
           Djon:     Presovana gumena smjesa,krampon duboki minimum 5mm
   Karakteristike:   Sa mekim PVC ili gumenim nastavkom .
   Dinamika
   isporuke:      U roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora..
   Kao dokaz       Proizvodjačku deklaraciju sa upustvom za održavanje i uzorak.
   dostaviti:
   Količina:      50 pari za TE
4.  KLOMPE PU
   Namjena:     Za rad radnika u kuhinji.

   Način izrade i  Lice:    Gornji dio klompe izrađen od prirodne kože –cjepanik,izbušene sa našivenim kaišom i
   materijal           kopčom sa mogućnosti podešavanja.bijele boje
                  Tabanica je kožna .Način spajanja gornjišta i djona je heftanje
           Tabanica:
           Djon:    Đon je izrađen od poliuretana
   Dinamika
   isporuke:      U roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora..
   Kao dokaz       Proizvodjačku deklaraciju sa upustvom za održavanje i uzorak.
   dostaviti:    .
   Količina:      100 pari za TE
               „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                        12/51

LOT 3-NABAVK GRUDNJAKA , BUNDI I FUTROVANIH PANTOLONA ZA POTREBE PREDUZEĆA


R.br.                  Naziv artikla                Jedinica   Količina
                                           mjere
1.     Grudnjak celtani bez rukava                          kom       250
2.     Grudnjak celtani sa rukavima                         kom       100
3.     Pantalone futrovane                              kom       150
4.     Bunda                                     kom       110
5.     Radni mantil muški – plavi                          kom       147
6.     Marama bijela platnena – ishrana radnika                   kom       150
7.     Radni mantil ženski – plavi                          kom       27
8.     Kišna kabanica                                kom       150
9.     Gumirana kecelja                               kom       15
10.    Kiselo otporno odijelo                            kom        5
11.    Kecelja kožna                                 kom       10
12.    Gumirano odijelo (PVC)                            kom       200

                  TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
         SA TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA LIČNIH ZAŠTITNIH SREDSTAVA
            I OPREME ZA ZAŠTITU NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARA

1.   GRUDNJAK BEZ RUKAVA
    Namjena:   Zaštita tijela od vjetra, hladnoće i djelimično padavina.
    Način izrade Grudnjak izraditi po standardnim veličinama SRPS EN 13402 (ili ekvivalentni standard)
             - Klasičan radni grudnjak bez rukava, dužine do ispod kukova
             - Prednje kopčanje na dugmad, prilagodjeno da se kopča do pod vrat sa «V» izrezom.
             - Na prednjicama dva kosa usečena džepa sa lajsnom.
             - Lice od ceradnog materijala (dril platno)
             - Postavljeno prirodnim krznom – guljena koža ušivena za ceradno platno, sa dužinom od
                kragne do blizu donjeg ruba grudnjaka.
    Materijal   Vanjski materijal – Dril platno, Pamuk 100%, gramaže 400 gr/m2 sa dozvoljenim ostupanjem ±5%.
    Boja:      SMB
    Posebni       Vodoodbojna tekstilna tkanina prema uslovima SRPS F.A1.012 (ili ekvivalentan standard)
    zahtjevi:  Postojanost obojenja: prema uslovima SRPS F:C1.101 (ili ekvivalentan standard) min. visoka,
           svetlost min 5, ostali uslovi min 4/4.
             Boju konca i boju dugmadi uskladiti sa bojom tkanine.
    Dinamika
    isporuke:    U roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora..
    Kao dokaz    Atest materijala sa nazivom proizvođača materijala.
    dostaviti:    Proizvođačku deklaraciju sa upustvom za održavanje.
             Uzorak odijela sa ušivenim etiketama naziva proizvođača i obilježima prema SRPS
             F.A0.011(ili ekvivalentan standard)
    Količina:    150 komada za RJ TE i 100 komada za RJ Rudnik – UKUPNO: 250 komada


2.   GRUDNJAK SA RUKAVIMA
    Namjena:   Zaštita tijela od vjetra, hladnoće i djelimično padavina.
    Način izrade Grudnjak izraditi po standardnim veličinama SRPS EN 13402 (ili ekvivalentni standard)
             - Klasičan radni grudnjak sa rukavima, dužine do ispod kukova
             - Prednje kopčanje na dugmad, prilagodjeno da se kopča do pod vrat sa «V» izrezom.
             - Na prednjicama dva kosa usečena džepa sa lajsnom.
             - Lice od ceradnog materijala (dril platno)
             - Postavljeno prirodnim krznom – guljena koža ušivena za ceradno platno, sa dužinom od


                „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                        13/51
               kragne do blizu donjeg ruba grudnjaka.
   Materijal    Vanjski materijal – Dril platno, Pamuk 100%, gramaže 400 gr/m2 sa dozvoljenim ostupanjem ±5%.
   Boja:        SMB
   Posebni        Vodoodbojna tekstilna tkanina prema uslovima SRPS F.A1.012 (ili ekvivalentan standard)
   zahtjevi:    Postojanost obojenja: prema uslovima SRPS F:C1.101 (ili ekvivalentan standard) min. visoka,
           svetlost min 5, ostali uslovi min 4/4.
             Boju konca i boju dugmadi uskladiti sa bojom tkanine.
   Dinamika
   isporuke:      U roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora..
   Kao dokaz      Atest materijala sa nazivom proizvođača materijala.
   dostaviti:     Proizvođačku deklaraciju sa upustvom za održavanje.
             Uzorak odijela sa ušivenim etiketama naziva proizvođača i obilježima prema SRPS
             F.A0.011(ili ekvivalentan standard)
   Količina:      100 komada za TE – UKUPNO: 100 komada


3.  PANTALONE FUTROVANE
   Namjena:   Za zaštitu od vjetra, hladnoće i u manjoj mjeri padavina, prljanja prašinom, masnoćama i ostalim
         nečistoćama sa kojima radnici dolaze u dodir pri radu.
   Način izrade    Oznaka veličine:
         Prema SRPS EN 13402;
             Uslovi kvaliteta izrade:
         Prema uslovima SRPS F.G.1.301.
         Svaki šav od značaja pri korišćenju odeće mora izdržati normalna naprezanja bez negativnih
         posledica. Svaki štep ne sme imati manje od 3 uboda na 1 cm, ukoliko nije ukrasni štep. Kvalitet
         konca mora zadovoljiti zahtev prema uslovima SRPS F.B3.021. i mora biti u boji tkanine.
         Dugmad, čičak trake, rajsferšlusi, okačaljke moraju biti čvrsto prišivani ili na drugi način
         pričvršćeni. Dugmad u boji tkanine. Okrugla, sa četiri rupice, otporna na sva dejstva pri propisanom
         načinu održavanja odeće. Upotreba metalnih dugmadi ili metalnih drikera na bilo kom dijelu radnog
         odijela nije dozvoljena
             Posebni zahtjevi:
         Odijelo mora zadovoljiti standard EN 471 (klasa 1) –odnosno posjedovati fluroscentne i reflektujuće
         trake (povećana vizuelna uočljivosti)
         Materijal odijela mora zadovoljiti standard EN1149-3 – odnosno dokaz o posjedovanju trajne
         antistatičnosti tako da sprečava rizik od varničenja, jakih i iznenadnih pražnjenja izazvanih
         akulumacijom električnog naboja u tijelu.
             Označavanje:
         Ušivene etikete:platnene, trajne etikete sa oznakama proizvođača i obilježima prema SRPS
         F.A0.011 i dodatkom u označavanju „ANTISTATIK“.

             - Produžen predni i zadnji dio (plastron)
             - Na grudnom plastronu našiven prostrani džep, sa preklopom i zatvaranjem ˝čičak˝trakom.
             - Tregeri se podešavaju sprijeda i zakopčavaju PVC šnalama.
             - U tregere na ledjnoj strani ugradjen lastiš za regulisanje dužine.
             - Na prednjem dijelu dva našivena džepa.
             - Šlic sprijeda, kopča se dugmadima.
             - Na bočnom šlicu sa jedne strane, kopčanje sa dva dugmeta.
             - Uložak na skidanje, pričvršćuje se dugmadima za pantalone.
             - Na ledjnom plastronu, u visini struka ušivena elastična traka.
             - Ojačanja se nalaze na koljenima i turu.
   Specijalna       Uljnootporna tekstilna tkanina prema uslovima SRPS F.A1.019 (ili ekvivalentan standard)
   dorada i        Vodoodbojna tekstilna tkanina prema uslovima SRPS F.A1.012 (ili ekvivalentan standard)
   postojanost     Postojanost obojenja: prema uslovima SRPS F:C1.101 (ili ekvivalentan standard) min. visoka,
   obojenja:      svetlost min 5, ostali uslovi min 4/4.
   Materijal    Konstrukcija osnove: filament sa ugljeničnim monofilamentom je utkan u osnovnu konstrukciju
           tkanine u vidu mreže.
           - Prekidna sila O/P min.100/70 daN.


               „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                          14/51
           - Prepletaj saten
           - Smicanje žica O/P = nema smicanja.
   Sirovinski      češljani pamuk 75% , poliester 24% i ugljenična karbonska vlakna koja obezbeđuju trajnu
   sastav;       antistatičnost materijala 1%
             dozvoljeno odstupanje pamuk i poliester je ±5%, a za ugljenična vlakna je ±0.5%Uložak od
             PES, težine 100 gr/m2, duplo štepan pamućnom postavom.
   Gramaža:       Površinska masa min 250 g/m²
   Skupljanje:     Skupljanje na 60ºC dužina/širina maks. 2/2% - „ne skuplja se“, izvršena dorada sanforizacijom.
   Boja:        Teget
   Dinamika
   isporuke:     U roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora..
   Kao dokaz     Tehničke karakteristike proizvođača materijala sa osnovnim podacima: sirovinski sastav, dokaz
   dostaviti:     o antistatičnosti materijala, uljnootpornosti, vodoodbojnosti, postojanosti obojenja, podacima o
            prekidnoj sili, skupljanju materijala na 60 ºC i gramaži odijela.
            Atest materijala sa nazivom proizvođača materijala (ispitivanja treba da sadrže sve gore
            navedene zahtjeve).
            Proizvođačku deklaraciju sa upustvom za održavanje.
             Uzorak odijela sa ušivenim etiketama naziva proizvođača i obilježima prema SRPS
            F.A0.011(ili ekvivalentan standard) i dodatkom u označavanju „ANTISTATIK“.
   Količina:     50 komada za TE i 100 komada RJ Rudnik- UKUPNO 150 komada4.  BUNDA
   Namjena:    Zaštita tijela od vjetra, hladnoće i djelimično padavina.
   Način izrade  Bundu izraditi po standardnim veličinama SRPS EN 13402 (ili ekvivalentni standard)
             - Klasična duža bunda, do blizu koljena.
             - Prednje kopčanje na dugmad
             - Kragna od prirodnog krzna, prilagodjena za kopčanje uz vrat.
             - Na prednjicama dva kosa usječena džepa sa lajsnom.
             - Lice od ceradnog matgerijala (dril platno).
             - Postavljeno prirodnim krznom-guljena koža, koja je našivena na dril platno blizu donjeg
                ruba bunde.
             - U rukavima pamučna postava punjena koflinom i nemože se skidati.
   Materijal    Vanjski materijal – Dril platno, Pamuk 100%, gramaže 400 gr/m2 sa dozvoljenim ostupanjem ±5%.
   Boja:        SMB
   Posebni zaht.     Vodoodbojna tekstilna tkanina prema uslovima SRPS F.A1.012 (ili ekvivalentan standard)
           Postojanost obojenja: prema uslovima SRPS F:C1.101 (ili ekvivalentan standard) min. visoka,
           svetlost min 5, ostali uslovi min 4/4.
               Boju konca i boju dugmadi uskladiti sa bojom tkanine.
   Dinamika
   isporuke:     U roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora..
   Kao dokaz     Atest materijala sa nazivom proizvođača materijala.
   dostaviti:     Proizvođačku deklaraciju sa upustvom za održavanje.
             Uzorak odijela sa ušivenim etiketama naziva proizvođača i obilježima prema SRPS
            F.A0.011(ili ekvivalentan standard)
   Količina:     50 komada TE i 60 komada za RJ Rudnik-UKUPNO 110

5.  RADNI MANTIL MUŠKI PLAVI
   Namjena:   Za zaštitu tijela radnika.
   Način izrade Klasičan industrijski radni mantil izradjen po SRPS EN 13402 (ili ekvivalentni standard)
           - Prednje kopčanje na dugmad.
           - Pozadi šlic i dragon.
           - Dva našivena džepa na donjem dijelu.
           - Našiveni džep gore lijevo.
           - Na gornjem levom džepu nalazi se logo preduzeća               „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                         15/51
   Posebni           Vodoodbojna tekstilna tkanina prema uslovima SRPS F.A1.012 (ili ekvivalentan
   uslovi:         standard)
          Postojanost obojenja: prema uslovima SRPS F:C1.101 (ili ekvivalentan standard) min. visoka,
          svetlost min 5, ostali uslovi min 4/4.
   Sirovinski     Pamuk 100%
   sastav;
   Gramaža:      Minimalno 210 gr/m2
   Skupljanje:    Skupljanje na 60ºC dužina/širina maks. 2/2% - „ne skuplja se“, izvršena dorada sanforizacijom
   Boja:       Plava
   Dinamika
   isporuke:     U roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora..
   Kao dokaz     Atest materijala sa nazivom proizvođača materijala.
   dostaviti:     Proizvođačku deklaraciju sa upustvom za održavanje.
             Uzorak odijela sa ušivenim etiketama naziva proizvođača i obilježima prema SRPS
            F.A0.011(ili ekvivalentan standard)
   Količina:     147 komada za RJ Rudnik

6.  MARAMA KUVARSKA
   Namjena:   Za higijensku zaštitu glave radnika koji rade u kuhinjama.
   Način izrade  Trouglasta marama, veća (cca 90cm) porubljena, izradjena po standardnim veličinama
           SRPS EN 13402 (ili ekvivalentni standard)
   Materrijal:   Keper, 100% pamuk
   Boja:      Bijela
   Dinamika
   isporuke:    U roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora..
   Kao dokaz
   dostaviti:    Proizvodjačku deklaraciju sa upustvom za održavanje i uzorak.
   Količina:    150 komada za RJ TE


7.  RADNI MANTIL ŽENSKI PLAVI
   Namjena:   Za zaštitu tijela radnika.
   Način izrade Klasičan industrijski radni mantil izradjen po standardnim veličinama JUS F.C1.008
            - Prednje kopčanje na dugmad.
            - Pozadi šlic.
            - Dva našivena džepa na donjem dijelu.
            - Našiveni džep gore lijevo.
            - Na gornjem levom džepu nalazi se logo preduzeća
   Posebni          Vodoodbojna tekstilna tkanina prema uslovima SRPS F.A1.012 (ili ekvivalentan
   uslovi:        standard)
         Postojanost obojenja: prema uslovima SRPS F:C1.101 (ili ekvivalentan standard) min. visoka,
         svetlost min 5, ostali uslovi min 4/4.
   Sirovinski    Pamuk 100%
   sastav;
   Gramaža:     Minimalno 210 gr/m2
   Skupljanje:   Skupljanje na 60ºC dužina/širina maks. 2/2% - „ne skuplja se“, izvršena dorada sanforizacijom
   Boja:      Plava
   Dinamika
   isporuke:    U roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora..
   Kao dokaz    Atest materijala sa nazivom proizvođača materijala.
   dostaviti:    Proizvođačku deklaraciju sa upustvom za održavanje.
            Uzorak odijela sa ušivenim etiketama naziva proizvođača i obilježima prema SRPS
           F.A0.011(ili ekvivalentan standard)
   Količina:    27 komada za RJ Rudnik
               „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                          16/51

9.  ZAŠTITNA GUMIRANA KECELJA
   Namjena:   Za zaštitu tijela radnika
   Način izrade: Džep na plastornu. Traka za vezanje od istog materijala oko vrata i pasa kao kecelja.
   Materijal:  Jednostrano oslojeni materijal na bazi polimera, koji je atestiran.

   Boja       Teget -plava, zelena, bijela
   Dinamika
   isporuke:     U roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora..
   Kao dokaz     Ates o kvalitetu materijala.
   dostaviti:    Proizvodjačku deklaraciju sa upustvom za održavanje i uzorak.
   Količina:     15 komada za Rudnik

10.  KISELO OTPORNO ODIJELO
   Namjena:   Za zaštitu tijela radnika koji rade sa hazardnim materijalima (kiseline i sl.)
          prema standardu EN13034
   Način izrade: Jednodjelno ili dvodjelno odijelo izradjeno od kiselo-otporog materijala
   Materijal:  Mješavina pamuka i poliestera sa obradom na kiselo-otpornost 90% i uljno-otpornost 90%.
   Gramaža:     Min 240 gr/m2
   Boja       Teget plava
   Dinamika
   isporuke:     U roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora..
   Kao dokaz       Atest materijala sa nazivom proizvođača materijala.
   dostaviti:      Proizvođačku deklaraciju sa upustvom za održavanje.
             Uzorak odijela sa ušivenim etiketama naziva proizvođača i obilježima prema SRPS F.A0.011. (ili
            ekvivalentan standard)
   Količina:     5 komada za Rudnik

11.  KECELJA KOŽNA
   Namjena:   Za zaštitu dijela tijela pri zavarivanju
   Materijal   Govedja cjepanik koža debljine – 1,5 mm.
   izrade:
   Način izrade: Traka oko vrata sa ili bez podešavanja, od istog materijala kao i kecelja, dužine – 60 cm, širine 2
          cm. Remen u struku podešavajući, od istog materijala kao i kecelja, dužine
          100 cm, širine 2 cm.
   Tehnički   С Є EN 470-1
   uslovi:
   Veličina:   Širina kecelje minimalno 60 cm. A dužine minimalno 90 cm.
   Dinamika
   isporuke:   U roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora..
   Kao dokaz   Atest o kvalitetu materijala.
   dostaviti:  Proizvođačku deklaraciju sa upustvom za održavanje i uzorak.
   Količina:   10 komada za Rudnik

12.  GUMIRANO ODIJELO (PVC)
   Namjena:   Za zaštitu odjevnih predmeta i tijela od prašine, masnoća i povećane vlašnosti (kiše)
   Način izrade: Gumirano odijelo sastoji se od bluze i pantalona
   Materijal:  Jednostrano oslojen materijal na bazi polimera, koji je atestiran
   Boja       Teget -plava, zelena,
   Dinamika
   isporuke:     U roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora..
   Kao dokaz     Ates o kvalitetu materijala .
   dostaviti:    Proizvodjačku deklaraciju sa upustvom za održavanje i uzorak.
   Količina:     200 pari za TE
               „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                            17/51


LOT 4-NABAVKA PLITKIH CIPELA ZA POTREBE PREDUZEĆA

R.br.                   Naziv artikla                     Jedinica  količina
                                                 mjere
1.     Plitke radne zaštitne cipele                                par    1650

            TEHNIČKA SPECIFIKACIJA SA TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA

1.   PLITKE ZAŠTITNE CIPELE                                         standardi:
    Namjena:  Za zaštitu stopala i zglobova od raznih mehaničkih povreda, prljavštine i toplotnog
          zračenja manjeg intenziteta. Za upotrebu pri vanjskim radovima, na teškim terenima
          i nepovoljnim uslovima, pri kretanju po klizavim podlogama i rad na mjestima gdje
          se javljaju vlaga i povremeno ulje, te opasnost od kontaktnog napona.

    Način      Lice spojeno sa djonom metodom lijepljenja
    izrade:     POSEBAN ZAHTEV DORADE – namjenska obuća
            - otporna na naftu, naftne derivate i kiseline
            - uljnootporan djon
            - vodoodbojna i vodonepropusna koža
            Za šivenje šavova koristi se mašinski konac, br. 20,30,40 boja u skladu sa bojom
            cipele, trožični monofilni, sirovinski
            sastav je poliester/poliamid 100%. Minimalna prekidna sila 3,5 daN.
            Lice:     Prirodna koža-goveđi hidrofobirani semikrom (lice ne špalt)       G.B1.056
                    debljine min 2 mm -2,2mm, crne boje, hidrofobirana           G.S2.022
            Postava:    Postavna koža:-juneći natur debljine 0,8-1,1mm             G.B1.071
                                                        G.S2.022
            Kopčanje:   metalne antikorozivne ringlice za kopčanje, pertle voskirane, sastav
                   pertili: 100% PES                            F.S3.112
            Tabanica:   prirodna koža – juneći natur debljine 0,8-1,1 mm,sa naličja tvrda    G.B1.081
                   spužva debljine 5 mm prošivena okolo,tabanica je vadljiva I periva.   G.S2.022
    Način izrade
    i materijal   Kapica:    čelična kapna otporna prema udaru i pritisku, do 200J, 15kN, dužina
                   50 – 70 mm
                   «žaba» jezik, prirodna koža – juneća napa debljine 1,0-1,2 mm      G.B1.056
            Jezik:    ispunjen spužvom debljine 5mm
            Kragna:    Juneća napa debljine 1,0-1,2 mm sa umjetnutim sundjerom debljine 10
                   mm
            Temeljna   Netkani presani filc debljine 2,0 mm ,našiven okolo na lice
            tabanica:
            Djon:     Gumeni djon debljine minimum 40 mm, sa kramponima ,
                   protivklizajući ,otporan na ulja, naftu i kiseline, antistatik, sa
                   ugrađenom čeličnom tabanicom otpornom na probijnje.
    Tehnički
    uslovi i    Svaki komad zaštitne plitke cipele sa čeličnom kapicom mora da bude neizbrisivo i
    označavanje i  čitko napisano , na postavi ili jeziku, označen sledećim
    obilježavanje  podacima
    obuće      - zaštitni znak proizvođača
            - oznaku veličine zaštitne cipele
            - broj serije proizvoda / ili broj narudžbe
    Dinamika
    isporuke:      U roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora..
    Kao dokaz    Uzorak i atest proizvoda sa nazivom proizvođača i modelom cipele i
    dostaviti:   proizvođačka deklaracija sa upustvom za održavanje.
    Količina:      850 pari za Rudnik i 800 za RJ TE. UKUPNO 1650 pari.


                 „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                            18/51
LOT 5-NABAVKA DUBOKIH CIPELA ZA POTREBE PREDUZEĆA

R.br.                   Naziv artikla                     Jedinica  količina
                                                mjere
1.     Duboke radne zaštitne cipela                                par  1150

            TEHNIČKA SPECIFIKACIJA SA TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA

1.   DUBOKE ZAŠTITNE CIPELE
    Namjena:   Za zaštitu stopala i zglobova od raznih mehaničkih povreda, prljavštine i
           toplotnog zračenja manjeg intenziteta. Za upotrebu pri vanjskim radovima, na
           teškim terenima i nepovoljnim uslovima, pri kretanju po klizavim podlogama i rad
           na mjestima gdje se javljaju vlaga i povremeno ulje, te opasnost od kontaktnog
           napona.
    Način izrade: Lice spojeno sa djonom metodom lijepljenja
           POSEBAN ZAHTEV DORADE – namenska obuća
           - otporna na naftu, naftne derivate i kiseline
           - uljnootporan djon
           - vodoodbojna i vodonepropusna koža
           Za šivenje šavova koristi se mašinski konac, br. 20,30,40 boja u skladu sa bojom
           cipele, trožični monofilni, sirovinski
           sastav je poliester/poliamid 100%. Minimalna prekidna sila 3,5 daN.
           Lice:     Prirodna koža-goveđi hidrofobirani semikrom (lice ne špalt)       G.B1.056
                   debljine min 2 mm -2,2mm, crne boje, hidrofobirana           G.S2.022
           Postava:    Postavna koža:-juneći natur debljine 0,8-1,1mm             G.B1.071
                                                       G.S2.022
            Kopčanje:   metalne antikorozivne ringlice za kopčanje, pertle 100% PES,
                    voskirane                               F.S3.112
            Kapica:   Zaštita nogu od mehaničkih ozleda u predjelu prstiju i stopala     G.B1.081
                   metalnom čeličnom kapicom do 200J, dužina kapice 50-70 mm,       G.S2.022
                   metalna i antikoroziona.
            Tabanica:  prirodna koža – juneći natur debljine 0,8-1,1 mm,sa naličja tvrda    Z.B1.300
    Način izrade         spužva debljine 5 mm prošivena okolo,tabanica je vadljiva I periva
    i materijal   Jezik:    «žaba» jezik, prirodna koža – juneća napa debljine 1,0-1,2 mm      G.B1.056
                   ispunjen spužvom debljine 5mm

            Kragna:   Juneća napa debljine 1,0-1,2 mm sa umjetnutim sundjerom debljine
                   10 mm
            Temeljna   Netkani presani filc debljine 2,0 mm ,našiven okolo na lice
            tabanica:
            Djon:    Gumeni djon debljine minimalno 40 mm, sa kramponima ,
                   protivklizajući ,otporan na ulja, naftu i kiseline, antistatik, sa
                   ugrađenom čeličnom tabanicom otpornom na probijnje.
    Tehnički
    uslovi i    Svaki komad zaštitne plitke cipele sa čeličnom kapicom mora da bude neizbrisivo
    označavanje i  i čitko napisano, na postavi ili jeziku, označen sledećim
    obilježavanje  podacima
    obuće      - zaštitni znak proizvođača
            - oznaku veličine zaštitne cipele
            - broj serije proizvoda / ili broj narudžbe
    Dinamika
    isporuke:    U roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora..
    Kao dokaz    Uzorak, atest proizvoda sa nazivom proizvođača i modelom cipele i
    dostaviti:   proizvođačka deklaracija sa upustvom za održavanje.
    Količina:    750 pari zaRJ Rudnik i 400 pari za RJTE. UKUPNO 1150 pari.
                 „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                            19/51
LOT 6- NABAVKA RUKAVICA ZA POTREBE PREDUZEĆA

R.br.                   Naziv artikla                   Jedinica   količina
                                               mjere
1.     Rukavice varilačke – duge                                par      25
2.     Rukavice kožne – kratke                                 par     5500
3.     Rukavice uljno otporne                                  par     350
4.     Rukavice higijenske                                   par     150
5.     Rukavice visokonaponske 20 kW                              par      50
6.     Naočari zaštitne za prašinu                               kom      10

                  TEHNIČKE SPECIFIKACIJE
         SA TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA LIČNIH ZAŠTITNIH SREDSTAVA
            I OPREME ZA ZAŠTITU NA RADU I ZAŠTITU OD POŽARA

1.   RUKAVICE VARILAČKE DUGE
    Namjena:   Za zaštitu ruku varioca od iskri rastopljenog i usijanog metala, od ultraluubičastog i toplinskog
           isijavanja i opekotina pri slučajnom dodiru zavarivača sa vršćim materijalom.
    Materijal
    izrade    Govedji špalt
    Način izrade Pet odvojenih prstiju, palac na dlanu, postavljene platnom, ivice šavova zaštićene kevlarom, otporna
           na visoke temperature, dužina manžete 14-15 cm.
    Tehnički   Rukavice moraju odgovarati standardu: EN 407 i EN 388
    uslovi    С Є    1   414 x4x
    Veličina      Minimalno 10
    Dinamika
    isporuke:      U roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora..
    Kao dokaz    Atest o kvalitetu materijala.
    dostaviti:   Proizvođačku deklaraciju sa upustvom za održavanje i uzorak.
    Količina:      25 pari za Rudnik

2.   RUKAVICE KOŽNE KRATKE
    Namjena:   Za široku primjenu i rad s grubim i abrazivnim predmetim, radovima na montiranju i mehaničkim
           radovima.
    Materijal
    izrade    Govedji koža
    Način izrade Pet odvojenih prstiju, palac na dlanu, palac i dlan pojačani, ivice šavova zaštićene, dužina manžete
           minimalno 5 cm.
    Veličina     Minimalno 10
    Tehnički   Rukavice moraju odgovarati standardu: EN 388
    uslovi    С Є     3 1 3 3 – oznake trebaju biti pričvršćene i otisnute na svakoj pojedinačnoj rukavici na
            način da su vidljive, čitljive i neizbrisive tokom predvidjenog upotrebnog vijeka
    Dinamika
    isporuke:      U roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora..
    Kao dokaz      Atest o kvalitetu materijala, original ili ovjerena kopija.
    dostaviti:     Proizvođačku deklaraciju sa upustvom za održavanje i uzorak.
    Količina:      2500 pari za Rudnik i 3000 pari za TE. UKUPNO: 5500 pari
                „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                    20/51

3.  RUKAVICE ULJNO-OTPORNE
   Namjena:    Za zaštitu ruku pri radovima sa uljem, mastima, naftnim derivatima i sl.
   Način izrade  Močene u PVC, crvene boje. Pet odvojenih prstiju, dužine 35 cm.
   Karakteristike: Dobra otpornost na habanje i cijepanje, te smanjeno znojenje.
   Tehnički uslovi
           Rukavice moraju odgovarati standardu: EN 388
   Dinamika
   isporuke:    U roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora..
   Kao dokaz    Proizvođačku deklaraciju sa upustvom za održavanje i uzorak.
   dostaviti:
   Količina:    50 pari za TE i 300 pari za Rudnik- UKUPNO 350 pari


4.  RUKAVICE HIGIJENSKE
   Namjena:  Za zaštitu ruku pri radu sa glagim rastvaračima, deterdžentima i sl.

   Način izrade   Flokirane, prirodna guma latex. Pet odvojenih prstiju, dužine 30 cm.
   Karakteristike:  Vanjska završna obrada-prijanjajuća, debljine 0,45 mm, iznuta pahuljasti pamuk
   Tehnički uslovi  Rukavice moraju odgovarati standardu: EN 388 i EN 6661

   Dinamika
   isporuke:       U roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora..
   Kao dokaz
   dostaviti:      Proizvođačku deklaraciju sa upustvom za upotrebu i održavanje i uzorak.
   Količina:       100 pari za Rudnik i 50 pari za TE. UKUPNO: 150 pari


5.  RUKAVICE VISOKONAPONSKE
   Namjena:  Dopunsko sredstvo zaštite na elektro postrojenjima
   Klasa       2
   Tehnički uslovi
            Rukavice moraju ispunjavati RC zahtjeve i zadovoljavati standard EN 60903
   Ispitni napon:  20.000 V
   Upotrebni
   napon       17.000 V
   Materijal
   izrade:      Guma
   Dužina      360 cm
   Veličina     10 12
   Dinamika
   isporuke:     U roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora..
   Kao dokaz     Proizvođačku deklaraciju sa upustvom za održavanje i upotrebu i uzorak.
   dostaviti:    Atest o kvalitetu proizvoda .,
   Količina:       50 pari za Rudnik
               „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                          21/51
6.  NAOČARI ZAŠTITNE ZA PRAŠINU
   Namjena:    Za zaštitu očiju i djelimično lica pri radovima, na kojima postoji opasnost povrede od sitnih čestica
           koje dolijeću iz čeonog i bočnog pravca.
   Način izrade
   Karakteristike:   - naočale treba da udružuju komfor i funkcionalnost
             - široko vidno polje
             - moraju omogućavati optimalno podešavanje po dužini i nagibu tako da se mogu prilagoditi
               individualnim zahtjevima
             - mekani krajevi naočala (drški) treba da spriječe ogrebotine iza ušiju i omogućavaju
               dugotrajnije nošenje.
             - PC staklo, pored očiju, treba da štite još obrve, a djelimično i lice.
   Tehnički uslovi Zaštitne naočari moraju odgovarati standardu: С Є EN 166
            Naočale na okviru moraju imati sledeće oznake:
             - oznaku proizvodjača
             - oznaku standarda
             - oznaku područja upotrebe
             - simbol mehaničke otpornosti.
   Dinamika
   isporuke:       U roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora..
   Kao dokaz      Proizvođačku deklaraciju sa upustvom za održavanje , upotrebu i uzorak
   dostaviti:
   Količina:       10 komada za Rudnik
               „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                       22/51


LOT 7- NABAVKA PASTE, PEŠKIRA, ANTIFONA I RESPIRATORA ZA POTREBE
PREDUZEĆA
R.br.                    Naziv artikla                 Jedinica  količina
                                              mjere
1.     Raspirator za jednokratnu upotrebu (kofil maske)                  kom    15000
2.     Antifon nauške                                   kom      60
3.     Antifon čepovi                                   kompl.    100
4.     Peškiri                                       kom     3160
5.     Šljem                                        kom     100
6.     Komplet prve pomoći                                kompl.     50
7.     Pasta za ruke (500 gr pakovanje)                          kom.    7000

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA SA TEHNIČKIM KARAKTERISTIKAMA

1.   RASPIRATOR ZA JEDNOKRATNU UPOTREBU – KOFIL MASKE
    Namjena:  Za zaštitu disajnih organa od prašine i štetnih isparenja.

    Karakteristike:  Sastoji se potpuno ili gotovo potpuno od filtera.
    Dinamika
    isporuke:     U roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora..
    Tehnnički     Štitnik za lice mora odgovarati standardu С Є EN 166
    uslovi:
             Trebaju nositi oznake: FFP1, FFP2 ili FFP3.
    Kao dokaz
    dostaviti:    Proizvođačku deklaraciju sa upustvom za održavanje , upotrebu i uzorak
    Količina:     15.000 komada za TE


2.   ANTIFON NAUŠKE
    Namjena:   Za zaštitu sluha od prekomjerne buke.
    Materijal
    izrade    Antifon sa školjkama od ABS-a i sintetičkom pjenom.
    Način izrade Meki jastučić s laganim pritiskom, podesivi nosač sa mekom podlogom.
    Tehn.uslovi    С Є EN 352-1 Stepen redukcije buke min. 84 db.
    Dinamika
    isporuke:     U roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora..
    Kao dokaz
    dostaviti:    Proizvođačku deklaraciju sa upustvom za održavanje ,upotrebu i uzorak
    Količina:     60 komada za TE

3.   ANTIFONI ČEPOVI
    Namjena:   Za zaštitu sluha od prekomjerne buke.
    Materijal  Meka guma
    izrade    .
    Način izrade
    Tehn.uslovi    С Є EN 352-1 Stepen redukcije buke min. 25 db.
    Dinamika
    isporuke:     U roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora..
    Kao dokaz
    dostaviti:    Proizvođačku deklaraciju sa upustvom za održavanje ,upotrebu i uzorak
    Količina:     100 kompleta za TE
                „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                          23/51

4.  PEŠKIRI- dimenzije 50 cm x 100 cm
   Namjena:   Za brisanje ruku i tijela
   Način izrade Dimenzije 50 x 100 cm
   Materijal   Frotir, 100%, pamuk
   Boja     Bijela, svijetlo plava, svijetlo žuta, 400 gr/m2
   Dinamika
   isporuke:   U roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora..
   Kao dokaz
   dostaviti:  Proizvodjačku deklaraciju sa upustvom za održavanje I uzorak.
   Količina:   1660 komada za Rudnik, 1500 R.J. Te.


5.  ŠLJEM
   Namjena:     Zaštita glave od iznenadnih udara od tvrdih i čvrstih predmeta
   Materijal:    Šljem mora biti izradjen od materijala koji nije zapaljiv, otporan prema udaru i djelovanju vode,
            kiseline i toplote.
   Karakteristike:  Šljem treba:
              - da je lagan
              - da je ergonomski oblikovan
              - da pruža maksimalnu udobnost korisniku
              - da je podesiv po obimu prema veličini glave-preko trake koju je moguće podešavati u
                 koracima ili okretanjem zubčastih točkića
              - da potpuno pokriva gornji i zadnji dio lobanje i da ima obod za zaštitu čela
              - da ima ugodnu kolijevku koja će obezbijediti udobnost pri korištenju, kao i to da razmak
                 unutrašnje površine kacige od tjemena glave iznosi najmanje 25 mm
              - da dobro ublažava udarce
              - da zadovoljava normative za rad na temperaturama -30 do + 50 stepeni celzujusa
              - da ima uložak za upijanje znoja
              - da ima bočno prozračivanje
              - da ima nepoderivu traku za vezivanje ispod brade.
   Boja:       Žuta/plava/bijela
   Tehnički uslovi  С Є EN 397
            Ovaj standard zahtijeva sledeće utisnute ili otisnute oznake:
              a. važeći Evropski standardni broj
              b. ime proizvodjača, logotip
              c. vartal godine proizvodnje
              d. vrsta šljema
              e. veličinu
   Dinamika
   isporuke:       U roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora..
   Kao dokaz     Proizvođačku deklaraciju sa upustvom za održavanje i upotrebu i uzorak
   dostaviti:     Atest izdat od ovlaštene ustanove.
   Količina:       100 komada za Rudnik


6.  KOMPLET PRVE POMOĆI
   Namjena:  Apoteka priručna za prvu pmoć
   Sadržaj:  Sadržaj iz kompleta za auto.
   Dinamika
   isporuke: U roku od 30 dana od dana potpisivanja ugovora..
   Kao dokaz
   dostaviti: Proizvodjačku deklaraciju sa upustvom za upotrebu i uzorak.
   Količina: 50 komada za Rudnik               „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                 24/51Definisane tehničke karakteristike ,vrste i količine u tehničkoj specifikaciji su osnov za formiranje ponude
,nuđenje roba drugih tehničkih karakteristika vodi ka eliminaciji ponude.

Prilikom isporuke robe ponuđač je obavezan dostaviti ateste o kvalitetu robe za koje je zahtijevan u
tehničkoj specifikaciji!

4.1   Mjesto dostave robe je RITE UGLJEVIK –DDP-magacin kupca

4.2   Isporuka robe je 30 dana po zaključenju ugovora.


4.3   Uslovi i način plaćanja:Odloženo 7 dana po isporici i fakturisanju robe.

4.4   Dobavljačima nije dozvoljeno da dostavljaju alternativne ponude.


4.5.  Dobavljači trebaju u ponudi navesti da li i u kojem iznosu predviđaju sklapanje podugovora sa trećim
    stranama. Dobavljač sa najuspješnijom ponudom ne smije, bez prethodne saglasnosti ugovornog
    organa,sa trećom stranom sklapati podugovor ni o jednom dijelu ugovora koji nije naveden u
    njegovoj ponudiUgovorni organ će biti blagovremeno obaviješten, prije sklapanja podugovora,
    o elementima ugovora za koje sklapa podugovor i o identitetu podugovarača. Ugovorni organ će
    obavijestiti dobavljača o svojo odluci u roku od 15 (petnaest) dana od prijema obavijesti i navesti
    svoje razloge ukoliko odbija odobriti takvu odluku. Dobavljač kom je dodijeljen ugovor snosi punu
    odgovornost za realizaciju ugovora.
              „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                25/51
5. INSTRUKCIJE ZA PONUÐAČE

Način komuniciranja sa dobavljačima

5.1  Cjelokupna komunikacija i razmjena informacija (korespodencije) između ugovornog organa i
    dobavljača treba se voditi u pisanoj formi,na način da se ista dostavlja poštom ili lično na adresu
    naznačenu u tenderskoj dokumentacij .
5.2  Posebno, komunikacija i razmjena informacija će se vršiti putem faksa uz obavezu da se ista
    proslijedi i poštom prije isteka roka za dostavu informacija odnosno ponude.

Priprema ponude
5.3   Dobavljači su obavezni da pripreme ponude u skladu sa kriterijumima koji su utvrđeni u ovoj
    tenderskoj dokumentaciji. Ponude koje nisu u skladu sa ovom tenderskom dokumentacijom će biti
    odbačene kao neprihvatljive.
5.4   Dobavljači snose sve troškove nastale na ime pripreme i dostavljanja njihovih ponuda. Ugovorni
    organ nije odgovoran niti dužan snositi te troškove.
5.5   Ponude i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između dobavljača i ugovornog organa
    moraju biti napisani na jednom od službenih jezika Bosne i Hercegovine. Prateći dokumenti i
    štampana literatura koju dostavlja dobavljač mogu biti napisani na nekom drugom jeziku koji se
    najćešće koristi u međunarodnoj trgovini, pod uslovom da je dostavljen i zvaničan prevod svih
    dokumenta na srpski jezik.
5.6   Original i dvije kopije kompletnih ponuda trebaju biti otkucani ili napisani neizbrisivom tintom.
    Svi listovi ponude moraju biti čvrsto uvezani sa numerisanim listovima. Svi listovi ponude
    osim neizmijenjene odštampane literature trebaju biti parafirani ili potpisani od strane osobe
    odnosno osoba koje su ovlaštene da zastupaju dobavljača (u daljnjem tekstu “ovlaštene osobe”). Sve
    dopune i izmjene ponude moraju biti čitljive i parafirane od strane ovlaštenih osoba. Osim toga, u
    slučaju da ponude dostavljaju konzorciji, uz ponudu se mora dostaviti i punomoć kojom se
    navedene osobe ovlaštavaju da predstavljaju konzorci ili grupu ponuđača u toku postupka nabavke
    (punomoc može također sadržavati i ovlaštenje za potpisivanje ugovora). Ponuđač je obavezan
    svaku stranicu ponude označiti rednim brojem i parafirati,u protivnom ponuda će mu biti
    odbačena kao neprihzvatljiva.Navedeni uslov je neophodan u cilju otklanjanja eventualne
    sumnje u pogledu potpunosti dostavljenih dokumenata i n jihove autentičnosti.

5.7  Ponuda treba sadržavati sljedeće dokumente:
    a)  Obrazac za dostavljanje ponude, popunjen u skladu sa šemom koja je prikazana u Aneksu 2
       uz tendersku dokumentaciju;
    b)  Obrazac za cijenu ponude, popunjen u skladu sa šemom koji je dat u Aneksu 3 tenderske
       dokumentacije;
    c)  Dokumenti koji se odnose na predmet nabavke spomenuti u tački 4 tenderske dokumentacije
       -izjava o ponuđenom garantnom roku,
       -izjava o periodu isporuke ,
       -Detaljna tehnička specifikacija sa pratećom tehničkom dokumentacijom.
    d)  Kvalifikacioni dokumenti predviđeni članom 23 do 26 ZJN-a BIH ,a definisani u tački 6
       tenderske dokumentacije.
    e)  Dokaz o izvršenoj uplati za otkup tenderske dokumentacije (kopija uplatnice)

   Svaki ponuđač može dostaviti samo jednu ponudu. Nije dozvoljeno da dobavljači dostave više
   modaliteta ponude ,niti više modaliteta ponuđene cijene.


             „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                 26/51
Povjerljivost
5.8  Član 9. (a) Zakona navodi da: “Povjerljive informacije koje su sadržane u bilo kojoj ponudi, koje se
    odnose na komercijalne, finansijske ili tehničke informacije ili poslovne tajne ili know how učesnika
    tendera, ne smiju se ni pod kojim uslovima otkrivati bilo kom licu koje nije zvanično uključeno u
    postupak nabavke.”
    Ugovorni organ pretpostavlja da nisu sve informacije koje dobavljači dostave potpuno
    povjerljive. Neke informacije – uključujući i komercijalne, finansijske ili tehničke i know- how će
    već biti javne ili će, u budućnosti, postati javno znanje.
    Ugovorni organ zahtijeva od kandidata / dobavljača da navedu, kada predaju informacije ugovornom
    organu, koje informacije se moraju smatrati povjerljivim, po kojoj osnovi se smatraju povjerljivim i
    koliko dugo će biti povjerljive. Cijena ponude se ne smatra povjerljivom ni u jednom slučaju.
    Dobavljači moraju napraviti spisak (popunjen po šemi koja se nalazi u aneksu 4) informacija koje bi
    se trebale smatrati povjerljivim.

5.9  Ponuda sa pečatom ili potpisom treba biti zapečaćena u jednoj neprovidnoj koverti sa imenom ,
    adresom dobavljača i brojem tel/fax, na kojoj će pisati sljedeće: “Ponuda za Otvoreni postupak
    broj 137/10, –Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća” Lot br._____,ne otvarati do
    ____.___.2011. god. (dan/mjesec/godina), ___ sati”.

5.10  Dobavljači mogu izmijeniti ili povući svoje ponude pod uslovom da se izmjene ili povlačenje
    ponude dogodi prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ugovorni organ mora biti obaviješten u
    pisanoj formi i o izmjenama i o povlačenju ponude. Tačka 5.10 tenderske dokumentacije se u skladu
    s tim odnosi na izjave dobavljača u vezi sa izmjenom ili povlačenjem ponude. Osim toga, na koverti
    u kojoj se nalazi izjava dobavljača treba pisati sljedeće: “IZMJENE PONUDE” ili “POVLAČENJE
    PONUDE”.

Računanje cijene
5.12 Dobavljač treba popuniti obrazac za dostavljanje ponude i obrazac za cijenu ponude koji se nalaze u
   prilogu ove tenderske dokumentacije, uz naznaku roba koje će pružati, njihov kraći opis, količinu i
   cijenu.

5.13  Sve cijene trebaju biti navedene u KM, bez PDV-a. Ako se cijene navode u stranoj valuti, navedeni
    iznos će se preračunati u KM po kursu koji utvrđuje Centralna banka Bosne i Hercegovine na dan
    otvaranja ponuda i zadržati po istom kursu sve do isteka perioda važenja ponude.
5.14  Dobavljač će navesti jedinične cijene i sumu jediničnih cijena, odnosno ukupan iznos ponude .

5.15  Ponuđena cijena treba uključivati sve obaveze vezano za tu robu,a naročito:
    -sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni ili koji se
     mogu platiti na komponente i sirovine koje se koriste u proizvodnji ili sastavljanju roba.
    -sve carinske obaveze ili poreze na uvoz i prodaju ili druge poreze koji su već plaćeni na direktno
     uvezene komponente koji se nalaze ili će se nalaziti u toj robi.
    -sve pripadajuće indirektne poreze ,poreze na prodaju i druge slične poreze na gotove proizvode
    koj će se trebati platiti u BIH ,ako ovaj ugovor bude dodijeljen.
    -cijenu prevoza.
    -osiguranje.
    -cijenu propratnih (dodatnih) usluga navedenih u TD.
    -drugi troškovi.             „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                 27/51
5.16  Osim ukoliko nije drugačije određeno u tenderskoj dokumentaciji, cijena koju navede dobavljač
    neće se mijenjati u toku izvršenja ugovora i ne podliježe bilo kakvim promjenama. Ugovorni organ
    će kao neprihvatljivu odbiti onu ponudu koja sadrži cijenu koja se može prilagođavati, a koja nije u
    skladu sa ovim stavom.

Rok do kojeg se ponude dostavljaju i mjesto na koje se dostavljaju

5.17 Ponude se trebaju dostaviti u sjedište Ugovornog organa na slijedeću adresu:ZP” RiTE Ugljevik”AD
  UGLJEVIK, 76330 Ugljevik bb, služba protokola

5.18 Rok za dostavljanje ponuda ističe _____ 2011. god. (dan/mjesec/godina) u __ sati. Ponude
  koje su dostavljene po isteku ovoga roka će biti vraćene dobavljaču neotvorene.

Datum i mjesto otvaranja ponuda

5.19 Javno otvaranje ponuda će se održati dana ___.___.2011. god.u __ sati, u prostorijama Ugovornog
  organa, sala br.116 Dobavljači ili njihovi predstavnici mogu prisustvovati na otvaranju ponuda.
  Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim dobavljačima koji su u
  roku dostavili ponude

Da bi učestvovali u postupku javne nabavke dobavljači trebaju dostaviti u originalu garanciju za ozbiljnost ponude (u
daljem tekstu: garancija za ponudu). Iznos tražene garancije za ponudu je 2% od vrijednosti ponude. Garancija za
ponudu se dostavlja samo u slučaju ukoliko je vrijednost ponude ponuđača za predmetni Lot bez uračunatog PDV-a
iznad iznosa od 100.000,00 KM. Garancija za ponudu se dostavlja za svaki Lot odvojeno. Za vrijednost ponude
ispod naznačenog iznosa nije obavezno dostaviti garanciju za ozbiljnost ponude.
Garancija za ponudu se mora dostaviti prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Ukoliko uslov za
dostavljanje garancije ne bude ispunjen, ponuda će biti odbačena.

Garancija za ponudu dostavlja se u formi bezuslovne bankarske garancije

Bankarska garancija se dostavlja u obliku originalnog dokumenta. Bankarska garancija mora biti validna tokom
cijelog perioda važenja ponude. Okolnosti pod kojima se iznos garancije za ponudu vraća ili zadržava su utvrđeni u
podzakonskim aktima

Period važenja ponuda

5.20 Ponude moraju važiti 90 dana od momenta isteka roka za dostavljanje ponuda. Sve dok ne istekne
period važenja ponuda, Ugovorni organ ima pravo da traži od ponuđača u pisanoj formi da produže period
važenja njihovih ponuda do određenog datuma. Dobavljači mogu odbiti takav zahtjev bez da time izgube
pravo na garanciju za ponudu. Ponuđač koji pristane da produži period važenja svoje ponude i o tome u
pisanoj formi obavijesti Ugovorni organ produžit će period važenja ponude i dostaviti produženu garanciju
za ponudu. Ponuda se ne smije mijenjati. Ako dobavljač ne odgovori na zahtjev Ugovornog organa u vezi sa
produženjem perioda važenja ponude ili ne dostavi produženu garanciju za ponudu, smatrat će se da je
dobavljač odbio zahtjev Ugovornog organa. U tom slučaju ponudu odbacuje Ugovorni organ.
              „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                   28/51
6. KVALIFIKACIJA

Kriteriji za učešće i potrebni dokazi

6.1  U skladu sa odjeljkom IV Zakona, kandidati trebaju ispunjavati sljedeće uslove:

    a)   Njihove ponude će biti odbijene iz razloga navedenih u članu 23. Zakona;

    b)   Moraju imati pravo na obavljanje profesionalne aktivnosti i/ili biti registrovani u
       relevantnim profesionalnim ili trgovačkim registrima;

    c)   Njihovo ekonomsko i finansijsko stanje treba garantovati ispravnu realizaciju ugovora;

    d)   Njihova tehnička i profesionalna sposobnost treba garantovati ispravnu realizaciju
       ugovora.

6.2  U skladu sa članom 23. Zakona, zahtjev se odbija ako je ponuđač:

    a)   pod stečajem ili pred likvidacijom, ili je ušao u odredeni aranžman sa povjeriocima, ili je
       obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, ili je u analognoj situaciji koja proističe iz sličnog
       postupka u skladu sa relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u
       kojoj je registrovan;

    b)   predmet postupaka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili
       postizanja sporazuma sa povjeriocima, ili bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu sa
       relevantnim zakonima i propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

    c)   osuđen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponašanja u
       periodu od 5 (pet) godina prije dostavljanja ponude;

    d)   proglašen krivim za teži profesionalni prekršaj od strane nadležnog suda u BiH u periodu od
       5 (pet) godina prije dostavljanja ponude;

    e)   nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje u skladu sa
       relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

    f)   nije ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza u skladu sa relevantnim zakonskim
       odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan;

    g)  propustio da dostavi ili dostavio pogrešne informacije na traženje prema članu 23. do 26.
       Zakona.
             „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                     29/51
6.3    Ponuđači mogu dokazati da se nijedan slučaj naveden u tački 6.2 a), b), c),d), e) ili f) ne
     odnosi na njih tako što će dostaviti sljedeće dokaze:
     a) Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni
     sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavljač dolazi, u cilju dokazivanja
     da nije pod stečajem ili pred likvidacijom, niti da je ušao u određeni aranžman sa povjeriocima, niti da je
     obustavio ili ograničio poslovne aktivnosti, niti da je u analognoj situaciji koja proističe iz sličnog postupka u
     skladu sa relevantnim zakonima i propisima u BiH ili u zemlji u kojoj je registrovan;

     b)Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni
     sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavljač dolazi, u cilju dokazivanja
     da nije predmetom postupka za proglašenje stečaja, za izdavanje naloga za prisilnu likvidaciju ili postizanja
     sporazuma sa povjeriocima, niti bilo kojeg drugog sličnog postupka u skladu sa relevantnim zakonima i
     propisima u Bosni i Hercegovini ili u zemlji u kojoj je registrovan;

     c)Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni
     sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavljač dolazi u cilju dokazivanja
     da nije osuđen sudskom presudom za kršenje zakona u smislu njegovoga poslovnog ponašanja u periodu od 5
     (pet) godina prije dostavljanja ponude.

     d)Izvod iz „sudskog registra“, ili, ako ovo nije moguće, onda ekvivalentni dokument koji izdaje nadležni
     sudski ili organ uprave u BiH ili u zemlji porijekla ili zemlji iz koje taj dobavljač dolazi u cilju dokazivanja
     da nije proglašen krivim za teži profesionalni prekršaj u periodu od 5 godina prije dostavljanja ponude.


     e) Uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je
     ispunio obaveze u vezi s plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje, a koje obuhvata penziono-invalidsko i
     zdravstveno osiguranje, u skladu sa relevantnim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini ili zemlji u
     kojoj je registrovan;

     f) Uvjerenje izdato od strane ovlaštenog organa u BiH ili u bilo kojoj drugoj zemlji u cilju dokazivanja da je
     ispunio obaveze u vezi s plaćanjem poreza, a koje obuhvata direktne i indirektne poreze, u skladu sa
     relevantnim zakonskim odredbama u Bosni i Hercegovini ili zemlji u kojoj je registrovan.

6.4    Ponuđači shodno članu 24 ZJN-a BIH (sposobnost obavljanja profesinalne djelatnosti)
     moraju zadovoljiti sledeće minimalne uslove:
     a) Registrovan u sudskim ili trgovinskim registrima za obavljanje poslova koje koje su predmet
     javne nabavke

   Potrebni dokazi:
     a)Rješenje o upisu iz sudskog registra sa svim pojedinačno ovjerenim prilozima;ovim rješenjem
      treba biti obuhvaćena djelatnost koja je predmet javne nabavke

6.5    Ponuđači shodno članu 25 ZJN-a BIH (Ekonomska i finansijska sposobnost kandidata)
     moraju zadovoljiti sledeće minimalne uslove:
           a) Ponuđač mora imati pozitivan bilans uspjeha za poslovnu 2009 godinu.
           b) Ponuđač mora imati prihod u poslovnoj 2009 godini veći od 300.000,00 KM
          Potrebni dokazi:
          a)Bilans stanja i Bilans uspjeha za poslovnu 2009 godinu.
          b) Bilans stanja i Bilans uspjeha za poslovnu 2009 godinu.
                „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                      30/51
6.6   Ponuđači shodno članu 26 ZJN-a BIH (Tehnička i profesionalna              sposobnost) moraju
     zadovoljiti sledeće minimalne uslove:
    a)Uspješno iskustvo kao osnovnog ugovorača najmanje jednog ugovora         u protekle tri godine
    pojedinačne vrijednosti veće od 30.000.00 KM koja je se odnosi na isporuku HTZ opreme(radna
    odijela ,radne cipele plitke ili duboke ,gumiranih odijela bundi , grudnjaka ili zaštitnih rukavica )
    .
Potrebni dokazi:
   a) listu isporuka roba koje su isporučene tokom posljednje 3 godine, u formi potvrda o uspješno izvršenim
       isporukama izdatim od strane kupaca roba.Potvrde trebaju sadržavati vrijednosne iznose, datume i
       mjesto isporuke roba, kao i specifikaciju isporučene robe . Ukoliko dostave vlastiti ugovor, referenc liste,
       fakture i slično ponude će se smatrati neprihvatljivim.

      Obavezno dostaviti izjavu da će ponuđač dostaviti propisane ateste i/ili sertifikate pri isporuci robe;

6.7    U slučaju da zahtjeve dostavljaju konzorciji, ugovorni organ će prilikom ocjene stepena u kojem su
      ispunjeni kriteriji utvrđeni u tenderskoj dokumentaciji uzeti u obzir finansijsko stanje, kvalifikacije i
      tehničku i profesionalnu sposobnost članova konzorcija. Stoga, članovi konzorcija mogu dostaviti
      jedan paket dokumenata koji su navedeni u tački 6.5 i 6.6 tenderske dokumentacije i izjave u vezi sa
      predmetom nabavke (tačka 4). Dokumenti koji su navedeni pod tačkom 6.3 i 6.4 koji se posebno
      pripremaju za svakog člana konzorcija trebaju se dostaviti uz ponudu. Grupa ponuđača koja želi
      učestvovati u ovom otvorenom postupku javne nabavke dužna je dostaviti orginal ili ovjerenu kopiju
      pravnog akta o udruživanju u grupu ponuđača radi učestvovanju u postupku javne nabavke.Navedeni
      pravni akt mora sadržavati :ko ima pravo istupa ,predstavljanje i ovlaštenje za potpisivanje ugovora
      u ime grupe ponuđača,kao i utvrđenu solidarnu odgovornost između članova grupe za obaveze koje
      preuzima grupa ponuđača.

6.8    Dokumenti koji su pomenuti pod tačkom 6.3, 6.4, 6.5., 6.6. . mogu se dostaviti u
      originalu ili ovjerenoj kopiji. U slucaju ozbiljne sumnje u pogledu
      autentičnosti ili čitljivosti kopije, ugovorni organ može zahtijevati da se dostave
      dokumenti u originalu.

6.9    U skladu sa članom 27. Zakona i zakonima o državnoj službi koji su na snazi u BiH,
      kao i sa drugim relevantnim propisima, ugovorni organ će odbaciti zahtjev ukoliko je
      kandidat koji ga je dostavio dao ili namjerava dati sadašnjem ili bivšem zaposleniku
      ugovornog organa poklon u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku u
      pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne
      nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti kandidata i direktora Agencije
      za javne nabavke o odbacivanju zahtjeva ili ponude te o razlozima za to i o tome će
      napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke.

6.10    Ugovorni organ može u pisanoj formi tražiti od dobavljača da pojasni ili da dopuni
      dokumente koje je dostavio bez da mijenja suštinu svoje ponude.

6.11    Dobavljači će biti obaviješteni o rezultatima postupka , u svakom slučaju u roku od 7
      (sedam) dana od dana donošenja Odluke o izboru.
                „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                       31/51


   7. OCJENA PONUDA

   Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je dostavio „Najbolju cijenu tehnički prihvatljive ponude“

   7.1.Kriteriji dodjele ugovora

   Najbolja cijena tehnički prihvatljive ponude

       1. Cijena …………………………….. 100 bodova


   Ugovor se dodjeljuje Ponuđaču koji je osvojio najviši ukupan broj bodova !

   Maksimalan broj bodova koji se može dobiti po ovom kriterijumu je 100 bodova
   Prilikom ocjene ovog kriterijuma, razmatra se ukupna vrijednost ponude.
   Ukupan broj bodova po ovom kriterijumu za ocjenu ponuda se izračunava po obrascu:

                   Xc=(Cmin /C) x 100
   Gdje je:

       Xc – Ukupan broj bodova koji je ponudjač dobio za ponudjenu cijenu;
       Cmin – iznos najniže ponuđene cijene;
       C - ponudjena cijena koja je predmet ocjene;

   Preferencijalni tretman domaćeg

7.2  U skladu sa Upustvom o izmjeni i dopuni Upustva o primjeni Zakona o javnim nabavkama B iH „Sl.glasnik BiH”,
   broj 24/09) preferencijalni tretman domaćeg se može primjenjivati do maja 2010.godine, kada prestaje primjena
   preferencijalnog faktora za zemlje potpisnice Aneska I sporazuma o izmjeni i pristupanju centralnoevropskom
   sporazumu o slobodnoj trgovini – Konsolidovana verzija centralnoevropskog sporazuma o slobodnoj trgovini
   (CEFTA 2006).

7.3  Preferencijalni tretman domaćeg se ne primjenjuje na ponude domaćih ponuđača i ponude ponuđača koji dolaze iz
   zemalja potpisnica Aneksa I Sporazuma o izmjeni i pristupanju (CEFTI).

7.4  Ponude ponuđača iz zemalja potpisnica Aneksa I Sporazuma neće se umanjivati za preferencijalni faktor u odnosu na
   ponude iz drugih zemalja, ako u prethodnom postupku javne nabavke nije dostavljena nijedna Ponuda iz BiH.

7.5  Zemlje potpisnice Sporazuma o slobodnoj trgovini su : Albanija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Makedonija.
   Moldavija, Crna Gora, Srbija i UMNIK/Kosovo.


   Zabrana pregovora

   7.1  Sa dobavljačima se neće obavljati nikakvi pregovori u vezi sa ponudama. Međutim,
       Ugovorni organ može od dobavljača tražiti da pojasne svoje ponude bez da unose bilo
       kakve promjene u suštinu ponuda.                 „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                  32/51
Neprirodno niske ponude

7.2  Ako su dostavljene ponude neprirodno niske u odnosu na ponuđene usluge, Ugovorni
   organ će zahtijevati od datog dobavljača da opravda ponuđenu cijenu kao što je
   izloženo u tački 7.8. Ako dobavljač ne dostavi objašnjenje sa kojim je ugovorni organ
   saglasan ,Ugovorni organ ima pravo odbiti takvu ponudu.

7.3  Da bi dobio obrazloženje za neprirodno nisku cijenu, Ugovorni organ će uputiti pisani
   zahtjev dobavljaču da objasni detalje ponude, uključujući i cijenu i detaljne kalkulacije.
   Ugovorni organ će uzeti u obzir objašnjenje:

   a)   ekonomije procesa proizvodnje;
   b)   tehničkih rješenja koja su odabrana i/ili izuzetno povoljnih uslova koji su na
       raspolaganju ponuđaču za pružanje roba;
   c)   originalnosti usluga koje ponuđač predlaže;
   d)   poštivanja odredbi koje se odnose na zaštitu na radu i radne uslove koji su na
       snazi na lokaciji gdje će se usluge pružati.


Korekcije grešaka i propusta

7.4  Ugovorni organ će ispraviti bilo koju grešku u ponudi koja je čisto aritmetičke prirode
   ukoliko se ista otkrije u toku pregleda ponuda. Ugovorni organ će neodložno datom
   dobavljaču uputiti obavijest o svakoj korekciji i može nastaviti sa ispravkom
   ustanovljene greške pod uslovom da je dobavljač to odobrio u vremenskom roku koji
   je predvidio Ugovorni organ. Ako dobavljač ne odobri predloženu korekciju ili se ne izjasni , ponuda
   se odbacuje i garancija za ponudu, ukoliko postoji, se ne zadržava.

7.5  Ugovorni organ će ispraviti greške u računanju cijene u sljedećim slučajevima:
   - kada postoji razlika izmedu iznosa izraženog u brojevima i riječima, u kojem
    slučaju prednost ima iznos izražen riječima, osim ukoliko se na taj iznos ne
    odnosi aritmetička greška;
   - osim ugovora sa paušalnim iznosom, ako postoji razlika izmedu jedinične
     cijene i ukupnog iznosa koji se dobije množenjem jedinične cijene i količine,
     jedinična cijena koja je navedena će imati prednost i potrebno je ispraviti
    konačan iznos;
   - ako postoji greška u ukupnom iznosu u vezi sa zbrajanjem ili oduzimanjem
     podiznosa, podiznos će imati prednost, kada se ispravlja ukupan iznos.
     Iznosi koji se isprave na taj način će biti obavezujući za ponuđača. Ako ih ponuđač
     kao takve ne prihvata, njegova ponuda se odbacuje.

7.6  Ugovorni organ će smatrati ponudu prihvatljivom ako je u skladu sa kriterijima koji su
   postavljeni u obavještenju o nabavci i u tenderskoj dokumentaciji. Bez obzira,
   ugovorni organ će smatrati ponudu prihvatljivom ako:

   (i)  ona sadrži bilo koje greške ili previde koji se mogu ispraviti bez da se mijenja
       materijalni uslov ili aspekt takve ponude ili da se prejudicira konkurencija, ili
   (ii)  ako sadrži samo manja odstupanja koja materijalno ne mijenjaju niti odstupaju


             „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                  33/51
        od karakteristika, uslova, odredbi i drugih kriterija navedenih u obavještenju o
        nabavci i tenderskoj dokumentaciji; međutim, pod uslovom da će takva
        odstupanja biti kvantificirana, koliko god je to moguće, i da će se adekvatno
        uzeti u obzir prilikom ocjene i poređenja ponuda.8. INFORMACIJE O MJERAMA PREGLEDA KOJE SU NA RASPOLAGANJU

   DOBAVLJAČIMA

 8.1   Svaki dobavljač koji ima opravdan interes za ugovor o javnom nabavci i vjeruje da je
     Ugovorni organ u toku datog postupka dodjele ugovora izvršio povrede Zakona i/ili
     podzakonskih akata ima pravo da uloži prigovor na postupak na način i u
     vremenskom roku koji je određen u članu 51. Zakona.

 8.2   Prigovor se dostavlja ugovornom organu u pisanoj formi u roku od 5 (pet) dana od
     dana kada je dobavljač ustanovio ili je trebao ustanoviti da je došlo do povrede
     Zakona, a najkasnije 1 (jednu) godinu od datuma navodne povrede.

 8.3   Ako ugovorni organ ne razmotri prigovor u roku koji je utvrđen u stavu 4. člana 51.
     Zakona, ili prigovor odbije, podnosilac prigovora može dostaviti žalbu u pisanoj formi
     Uredu za razmatranje žalbi u roku od 5 (pet) dana od prvog radnog dana nakon isteka
     roka koji je naveden u tački 8.2 ili u slučaju da ugovorni organ odbije prvostepeni
     prigovor, od dana kada je podnosilac prigovora o tome obaviješten od strane
     ugovornog organa. Ugovornom organu će se poslati kopija žalbe istovremeno sa
     njenim podnošenjem Uredu.

9. POTPISIVANJE UGOVORA

9.1    Ugovorni organ će obavijestiti dobavljača čija je ponuda izabrana o datumu i mjestu
     zaključivanja ugovora.

Uslovi iz ugovora

9.2   Ugovorni organ zaključuje   ugovor sa dobavljačem koji je dostavio najbolju cijenu tehnički
     prihvatljive ponude.

9.3   Nacrt ugovora je uključen u Aneks 5.

9.4   Izabrani dobavljači na pojedinim lotovima su obavezni dostaviti garanciju za dobro izvršenje posla u
     iznosu od 10% od vrijednosti ugovora, u formi ovjerene mjenice na donosioca sa mjeničnom
     izjavom.

9.5   Dobavljač se obavezuje da na isporučenu robu da garanciju od 1 godine.Ponuđač je obavezan dostaviti
    izjavu o ponuđenom garantnom periodu.U garantnom periodu se obavezuje da isporučenu robu koja
    nema svoju funkcionalnu upotrebljivost zamijeni o svom trošku,pod uslovom da je zaštitna oprema
    korištena u skladu sa upustvom za održavanje i da nisu vidljiva mehanička oštećenja.


              „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                 34/5110. INFORMACIJE O TENDERSKOJ DOKUMENTACIJI

10.1  Za tendersku dokumentaciju se plaća taksa u iznosu od 117,00 KM sa uračunatim PDV-om. Ovaj
    iznos pokriva stvarne troškove reprodukcije i slanja tenderske dokumentacije dobavljačima.
    Zainteresovani dobavljači imaju pravo da pregledaju tendersku dokumentaciju prije nego što je
    kupe.

10.2  Zainteresirani dobavljači mogu tražiti pojašnjenje tenderske dokumentacije od Ugovornog organa u
    pisanoj formi, i to blagovremeno a najkasnije 10 (deset) dana prije dana dostavljanja ponuda.

10.3  Ugovorni organ će pripremiti odgovor u pisanoj formi u kojoj će zadržati stvarnu konkurentsku
    osnovu postupka dodjele ugovora, koji će se dostaviti svim kandidatima ili ponuđačima najkasnije 5
    (pet) dana prije isteka roka za dostavljanje ponuda.Ukoliko je na temelju sadržaja odgovora potrebno
    mijenjati tendersku dokumentaciju, ugovorni organ će, prema stavu 5. člana 13. Zakona produžiti
    rok za dostavljanje ponuda u skladu s tim i to najmanje za 7 (sedam) dana.

10.4  Ugovorni organ može promijeniti tendersku dokumentaciju pod uslovom da su sve izmjene
    dostupne zainteresiranim dobavljačima na isti dan, a najkasnije pet dana prije datuma koji je određen
    kao rok za dostavljanje ponuda iz tačke 5.18. Donesena izmjena će biti sastavni dio tenderske
    dokumentacije
             „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                   35/51


11. ANEKSI


Sljedeci aneksi su sastavni dio tenderske dokumentacije:

Aneks 1: Obavještenje o javnoj nabavci

Aneks 2: Obrazac za dostavljanje ponude

Aneks 3: Obrazac za cijenu ponude

Aneks 4: Spisak povjerljivih informacija

Aneks 5:Nacrt ugovora
             „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                              36/51                           Aneks 1
                  OBAVJEŠTENJE O NABAVCI
Robe/robe/robe                 x

Usluge/usluge/usluge

Radovi/radovi/radovi


Dio 1: UGOVORNI ORGAN


1.1. PUNI NAZIV I ADRESA UGOVORNOG ORGANA


 Organizacija/Organizacija/Organizacija            Kontakt osoba/ Kontakt osoba/Kontakt osoba
 -RUDNIK I TE UGLJEVIK-AD UGLJEVIK               Vesko Kojić,dipl.ecc. i Mlađo Stjepanović,ing.zaš.na rad.

 Adresa/Adresa/Adresa                     Poštanski broj/ Poštanski broj/poštanski broj
 UGLJEVIK bb                          76330 UGLJEVIK

 Grad/Grad/Grad                        Identifikacioni broj/ Identifikacioni broj/Identifikacioni broj
 UGLJEVIK                           400449490005


 Telefon/Telefon/Telefon                    Faks/Faks/Faks
 055/774-281, 055/774-160                   055/771-183

 Elektronska pošta (e-mail)/ Elektronska pošta (e-mail) /   Internet adresa (Web)/ Internet adresa (Web)/Internet adresa
 Elektronska pošta(e-mail)                   www.riteugljevik.com


1.2. ADRESA NA KOJOJ SE MOGU DOBITI DODATNE INFORMACIJE

             Kao   pod  x  1.1.        Vidi aneks A

1.3. ADRESA NA KOJOJ SE MOŽE DOBITI DOKUMENTACIJA

             Kao   pod  x  1.1.        Vidi aneks A

1.4. ADRESA NA KOJU SE DOSTAVLJAJU PONUDE/ ZAHTJEVI ZA UČEŠĆE

             Kao   pod  x  1.1.   Vidi aneks A

1.5. VRSTA UGOVORNOG ORGANA (Član3.3JN3)

    1.5. a   upravni organ              javni subjekt          javno preduzeće     x

    1.5. b na državnom nivou            na entitetskom nivouna     x  lokalnom nivou                „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                  37/51
           ostaliDio II: PREDMET UGOVORA

II.1   VRSTA UGOVORA

                          Robe/robe/robe           X

                         Usluge/usluge/usluge

                          Radovi/radovi/radovi


II.2   DA LI SE NAMJERAVA ZAKLJUČITI OKVIRNI SPORAZUM? (član 32 ZJN) (ukoliko je primjenjivo)
                                          X
                   Da                Ne

II.3   NAZIV/REFERENCA POD KOJIM JE KONKRETAN UGOVOR EVIDENTIRAN KOD UGOVORNOG ORGANA

      -OTVOREN POSTUPAK INTERNI BROJ: 137/10-


II.4   OPIS PREDMETA UGOVORA (ako je potrebno, koristiti dodatni list papira)

    NABAVKA HTZ OPREME ZA POTREBE PREDUZEĆA

LOT 1 –NABAVKA RADNIH ODIJELA ZA POTREBE PREDUZEĆA
LOT 2-NABAVKA ČIZAMA ZA POTREBE PREDUZEĆA
LOT 3-NABAVK GRUDNJAKA , BUNDI I FUTROVANIH PANTOLONA ZA POTREBE PREDUZEĆA
LOT 4-NABAVKA PLITKIH CIPELA ZA POTREBE PREDUZEĆA
LOT 5-NABAVKA DUBOKIH CIPELA ZA POTREBE PREDUZEĆA
LOT 6- NABAVKA RUKAVICA ZA POTREBE PREDUZEĆA
LOT 7- NABAVKA PASTE, PEŠKIRA, ANTIFONA I RESPIRATORA ZA POTREBE PREDUZEĆA
II.5   UKUPNA KOLIČINA (BROJ JEDINICA) I/ ILI OBIM UGOVORA

DATO U TENDERSKOM DOKUMENTUII.6   MJESTO ISPORUKE ROBE ILI LOKACIJA IZBRŠENJA USLUGA ILI RADOVA

ZP“RUDNIK I TE UGLJEVIK“AD UGLJEVIK, DDP- magacin kupca


II.7   PODJELA LOTOVA
                   Da   x                       Ne

     Ponude se mogu dostavljati

     jedan lot      X         nekoliko  lotova   X     sve lotove  X

                         nekoliko
Jedna grupa u okviru        lota                  „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                    38/51II.8   PRIHVATNJIVOST ALTERNATIVNIH PONUDA? (član 17 ZJN) (ukoliko je primjenjivo)

                   Da                    X     NeII.9   TRAJANJE UGOVORA ILI ROK IZVRŠENJA

     Ili: period u mjesecima     12 mjeseci      i/ili danima    360    (dodjele ugovora)

     Ili: započinje                    i/ili završava

Dio III: PRAVNE, EKONOMSKE I TEHNIČKE INFORMACIJE

III.1.  IZNOS GARANCIJE ZA PONUDU, ukoliko se zahtjeva (član16 ZJN)


DA, 2% OD VRIJEDNOSTI PONUDE (ZA PONUDE PREKO 100.000,00 KM) U FORMI BEZUSLOVNE BANKARSKE
  GARANCIJE SA PERIODOM VAŽENJA OPCIJA PONUDE + 30 DANA ZA SVAKI LOT ODVOJENO


III.2.  OSTALI ZAHTJEVI U VEZI S GARANCIJOM ZA PONUDU, ako je primjenjivo (član 16-17 UPZ)


NE.


III.3.  IZNOS GARANCIJE ZA IZVRŠENJE UGOVORA, ukoliko se zahtjeva (član 16 ZJN)


DA, DATO U TENDERSKOM DOKUMENTUIII.4.  OSTALI ZAHTJEVI U VEZI SA GARANCIJOM ZA IZVRŠENJE UGOVORA, ako je primjenjivo (član 19 UPZ)


DA ,DETALJNIJE U TENDERSKOM DOKUMENTU

III.5.  USLOVI ZA UČEŠĆE - LIČNA SITUACIJA (član 23 ZJN)


DOKAZI IZ ČLANA 23. ZAKONA O JAVNIM NABAVKAMA, NE STARIJI OD TRI MJESECA.

III.6.  USLOVI ZA UČEŠĆE - SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI (član 24 ZJN)


-OVJERENA FOTOKOPIJA RJEŠENJA O UPISU U SUDSKI REGISTAR SA SVIM PRILOZIMA(orginal ili ovjerena kopija)

III.7.  USLOVI ZA UČEŠĆE-EKONOMSKA I FINANSIJSKA PODOBNOST (član 25 ZJN)


DETALJNIJE U TENDERSKOM DOKUMENTU                  „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                     39/51
III.8.  USLOVI ZA UČEŠĆE-TEHNIČKA I/ILI PROFESIONALNA SPOSOBNOST (član 26 ZJN)


DETALJNIJE U TENDERSKOM DOKUMENTU
Dio IV: POSTUPAK

IV.1. VRSTA POSTUPKA

         Otvoreni / Otvoreni / Otvoreni                     X

         Ograničeni / Ograničeni /Ograničeni

         Ubrzani ograničeni / Ubrzani ograničeni / Ubrzani ograničeni

         Pregovarački / Pregovarački / Pregovarački

         Konkurentski zahtjev za dostavljanje ponuda

         Konkurs za izradu idejnog rješenja

         Ostali

IV.2. KRITERIJI ZA DODJELU UGOVORA (član 34 ZJN)

         a) Samo najniža cijena                         X

         b) Ekonomski najpovoljnija ponuda u smislu
          niže navedenih kriterija (prema opadajućem redoslijedu)

1                               učešće / učeće / učešće

2                               učešće / učeće / učešće


   3)                               učešće / učeće / učešće
3

                               učešće / učeće / učešće         %

                               učešće / učeće / učešće         %
                               učešće / učeće / učešće         %


IV.3. PRIMJENA PREFERENCIJALNOG TRETMANA DOMAĆEG (član 20 UPZ)


      DAIV.4. USLOVI ZA DOBIJANJE TENDERSKE DOKUMENTACIJE (član 18 ZJN):
                                               ODMAH
         Može se obezbijediti do


                „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                           40/51
     Novčana naknada za tendersku dokumentaciju ,                          117,00 KM
     Sa uračunatim PDV-om


IV.5. ZAHTJEVI U POGLEDU JEZIKA PONUDE
    ukoliko su osim službenih jezika BiH prihvatljivi i drugi jezici (član 8 ZJN)


JEDAN OD SLUŽBENIH JEZIKA U BIHIV.6. ROK ZA PRIJEM PONUDA / ZAHTJEVA ZA UČEŠĆE

              (datum)                           (vrijeme)
              (nadnevak)                         (vrijeme)
              (datum)                           (vrijeme)


IV.7. MINIMALAN VREMENSKI PERIOD VAŽNOSTI PONUDE KOJI JE PONUĐAČ DUŽAN OBEZBIJEDITI

                   Do
                   Do
                   Do

ili            mjeseci i / ili dana             nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda
   3                         90
ili            mjeseci i / ili dana             nakon krajnjeg roka za podnošenje ponuda

ili            mjeseci i / ili dana        nakon krajnjeg roka za podnošenje ponudaIV.8. DATUM I MJESTO OTVARANJA PONUDA
   ( u slučaju otvorenog postupka) (član 33 ZJN, član 13 UPZ)

                       ZP“RITE UGLJEVIK“AD
     Mjesto / mjesto / mjesto      UGLJEVIK,UPRAVNA
                       ZGRADA-sala broj 116


DATUM: ____,____,2011 .god. u ___ časova
                 „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                41/51
Dio V: DODATNE INFORMACIJE Ponude se dostavljaju u zapečaćenoj koverti sa naznakom „Ponuda za otvoreni postupak Tender
 Broj: 137/10 (naziv tendera,naziv lota) - ne otvaraj“.Na koverti obavezno naznačiti ime ponuđača.
 Nepotpune i neblagovremene ponude neće se uzimati u razmatranje.
 Ugovorni organ ne snosi nikakve troškove ponuđača u otvorenom postupku za dostavljanje ponuda.
 Troškovi bankarskih provizija vezanih za otkup tenderske dokumentacije padaju na teret
 zainteresovanih kandidata
 Otkup tenderske dokumentacije se vrši na osnovu pismenog zahtjeva dostavljenom Ugovornom
 organu na fax 055/774 382 ,kontakt osoba Svjetlana Stanišić

 Uplate za iskup tenderske dokumentacije mogu se izvršiti na sledeće račune:
 u KM 55500100000074-38
 Nova Banka Bijeljina

 Na devizni račun
 FIELD 32 (AMOUNT)              EUR

 FIELD 56a (INTERMIDIARY)          DEUTSCHE BANK AG FRANKFURT/M
                       FRANKFURT AM MAIN
                       SWIFT:DEUTDEFF

 FIELD 57a (ACCOUNT WITH INST.)       936 2419 00
                       Nova banka A.D. BIJELJINA
                       SWIFT:NOBIBA22

 FIELD 59 (BENEFICIARY)           /54000-01-000074/
                       RUDNIK I TERMOELEKTRANA ZDP UGLJEVIK
                       UGLJEVIK 76330
             „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                            42/51
                    OBRAZAC ZA DOSTAVLJANJE PONUDE -


Naziv ugovora i broj nabavke: ……………………………….
Obavještenje o nabavci objavljeno u “Službenom glasniku BiH” broj …………………………..


                                                          (mjesto i datum)

PRIMA: (Naziv i adresa ugovornog organa)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSTAVIO: (Prema slijedećoj tabeli)


                        Ime / imena ponuđača                   Potpis
     Glavni
     ponuđač*
     Član grupe
     ponuđača*

     Itd… *


  * dodati ili oduzeti rubrike za članove grupe ponuđača, prema potrebi. Vodite računa o tome da se podugovarač
  ne smatra članom grupe ponuđača u smislu postupka javne nabavke. Ako ponudu dostavlja jedan ponuđač, ime
  ponuđača se treba upisati u rubriku 'glavni ponuđač' (i sve ostale rubrike izbrisati)

KONTAKT OSOBA (za ovu ponudu)

     Ime i prezime

     Adresa

     Telefon

     Faks

     E-mail

                                                             ANEX 2


                  „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                     43/51


IZJAVA PONUĐAČA

U odgovoru na vaše pismo poziva na tender za gore navedeni ugovor, Mi, dolje potpisani, ovim izjavljujemo
slijedeće:

1.  Pregledali smo i prihvatamo u potpunosti sadržaj tenderske dokumentacije br. …………........ (broj nabavke koji
   je dao ugovorni organ).Ovom izjavom prihvatamo njene odredbe u cijelosti, bez ikakvih rezervi ili ograničenja.

2.  Nudimo isporuku roba, u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije, kriterijima i utvrđenim rokovima, bez
   ikakvih rezervi ili ograničenja:

3.   Cijena naše ponude [bez popusta koji je opisan u tački 4] iznosi:

   ZA LOT 1[……………………………………………..] KM bez uračunatog PDV-a
   ZA LOT 2[……………………………………………..] KM bez uračunatog PDV-a
   ZA LOT 3[……………………………………………..] KM bez uračunatog PDV-a
   ZA LOT 4[……………………………………………..] KM bez uračunatog PDV-a
   ZA LOT 5[……………………………………………..] KM bez uračunatog PDV-a
   ZA LOT 6[……………………………………………..] KM bez uračunatog PDV-a
   ZA LOT 7[……………………………………………..] KM bez uračunatog PDV-a


   U prilogu se nalazi naš obrazac za cijenu ponude, koji je popunjen u skladu sa aneksom ……….… tenderske
   dokumentacije.

4.  Dajemo popust u iznosu od […%], ili […..] u slučaju da nam bude dodijeljen lot br. ……. .

5.  Naše preduzeće je domaće sa sjedištem u BiH i najmanje 50% robe je iz BiH, te stoga naša ponuda potpada pod
   odredbe o preferencijalnom tretmanu domaćeg / OPCIJA - Naša ponuda ne uživa preferencijalni tretman
   domaćeg.

6.  Ova ponuda važi […………] (dana/mjeseci) računajući od isteka roka za podnošenje ponuda, tj. do
   […../…../….] (datum).

7.  Garancija ponude je dostavljena u skladu sa kriterijima iz tačke 5. tenderske dokumentacije.

8.  Ako naša ponuda bude prihvaćena, obavezujemo se da ćemo dostaviti garanciju za dobro izvršenje ugovora, u
   skladu sa tačkom 9. tenderske dokumentacije.

9.  Ispunjavamo sve kvalifikacione uslove koji su navedeni u tački 6. tenderske dokumentacije i ne nalazimo se ni
   u jednoj situaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji zbog koje bismo bili isključeni iz učešća. U prilogu se
   nalaze dokumenti kojim potvrđujemo da su kvalifikacioni uslovi ispunjeni.

Ime i prezime lica koje je ovlašteno da predstavlja dobavljača:
[………………………………………………………………...]
Potpis: [………………………………………………………...]
Mjesto i datum: [………………………………..……………..]
Pečat firme / preduzeća:
Uz ponudu je dostavljeno slijedeće:
[Popis dostavljenih dokumenata i Aneksa, sa nazivom istih]               „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                                      44/51
                                                                     ANEKS 3
                                                      Strana___od____
    PONUĐAČ__________________

    PONUDA BR__________________

                           ANEKS BR 3.-Obrazac za cijenu Ponude                                 LOT (navesti naziv lota)

                                            Jedinična   Ukupna
             Ponuđena                    Količina                        Carinske obaveze
     Red                  Zemlja    Jed.            cijena    cijena
             Pozicija                   Tražena                   Tarifni
     broj                 porijekla   mjere          izražena u   Izražena u        Carinska   Iznos
              Opis                    Tenderom                   stav
                                             KM      KM           stopa    carine
      1.

      2.

      3.

      4.

                   UKUPNA CIJENA (BEZ PDV-a)                        Ukupni troškovi carinjenja:                      _________________
                        Ostali zavisni troškovi
                        (troškovi špedicije, troškovi transporta i osiguranja robe):      _________________
                        Ukupna cijena bez PDV-a:                        _________________
                        Ukupna cijena sa PDV-om:                        _________________


    Rok isporuke:_______________________
    Uslovi i način plaćanja:______________

                                                    Potpis i pečat ovlaštenog predstavnika ponuđača

                                                    _______________________________________
Napomena:

Popuniti obrazac za cijenu Ponude za svaki pojedini LOT (Ponuđač je dužan ponuditi svaku pojedinu stavku u svakom LOT-u za koji konkuriše).
Obrazac za cijenu ponude mora biti u potpunosti usklađen sa predmetnom tehničkom specifikacijom. Ukoliko ponuđač u ponudi ne definiše uslove
plaćanja smatraće se da je prihvatio zadate uslove iz tenderskog dokumenta. Ukoliko ponuđač dostavi uslove plaćanja koji nisu u skladu sa Tenderskim
dokumentom, ponuda će biti odbačena kao neprihvatljiva.
Pod tarifnim stavom podrazumjeva se tarifni stav predmetne robe u carinskoj tarifi BiH. Iznos carinske stope se upisuje uzimajući u obzir i potencijalne
preferencijale vezane za porijeklo. Ugovorni organ zadržava pravo provjere tako dostavljenih podataka.
Paritet isporuke DDP Ugljevik za ponuđače iz BiH, odnosno DDU Ugljevik za ponuđače van BiH.
U skladu sa članom 35. Zakona o javnim nabavkama BiH i Članom 10 Upustva o primjeni Zakona o javnim nabavkama, ponuđači koji nude robu na
paritetu DDU dužni su dostaviti I iznose svih pripadajućih zavisnih troškova (carina, špedicija, troškovi transposrta, osiguranje itd.) U suprotnom
njihova ponuda će biti odbačena kao neprihvatljiva. Domaća pravna lica nisu obavezna dostavljati iznose carina ,carinske stope ,tarifne stavove i
zavisne troškove nabavke jer robu nude na paritetu DDP –magacin kupca.
                      „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                45/51


                          ANEKS 4
 POVJERLJIVE INFORMACIJE                  Brojevi stranica sa tim    Razlozi za    Vremenski period
                   informacijama, u    povjerljivost tih   u kom će te
Informacija koja je povjerljiva  zahtjevu za učešće ili u   informacija    informacije biti
                     tenderskoj                 povjerljive
                    dokumentaciji
               „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                            46/51
                    ANEKS BROJ 5


                 UGOVOR O JAVNOJ NABAVCI
           _________(ukratko navesti predmet nabavke)___________________

Zaključen dana…………2011.god.

UGOVORNE STRANE

1. Z.P.„ RUDNIK i TERMOELEKTRANA UGLJEVIK“
Akcionarsko društvo Ugljevik,koga zastupa direktor dr Anto Gajić,dipl.ing.maš.
(u daljem tekstu :Kupac) s jedne strane
JIB: 400449490005
I
2.“_____________________________________________________________
(u daljem tekstu Dobavljač) s druge strane


Ugovorne strane su se usaglasile u sledećem:


OSNOVA ZA ZALJUČENJE UGOVORA

Osnov za zaljučenje ugovora je Odluka Uprave društva o pokretanju postupka javne nabavke
br;__________ od;__________ godine, Ponude isporučioca br;_____ od; ______ godine, Odluke Uprave
društva o dodjeli Ugovora po Tenderu br; ___(navesti broj i naziv tendera, odnosno LOT-
a)______________________________________ od ;________godine i Rješenja o davanju saglasnosti za
zaključenje Ugovora JMDP „ Elektroprivreda“ RS Trebinje, broj; ________ od;_________godine.


PREDMET UGOVORA
                        Član 1

Predmet ugovora je nabavka
__________________________(navesti      predmet       nabavke)_______________________
______________________________________________________________________ bliže specificirana u
ponudi Dobavljača br;________ od;_________ godine, koja čini sastavni dio ovog Ugovora.


UGOVORENA CIJENA,NAČIN PLAĆANJA
                        Član 2.

Ukupna ugovorena cijena iznosi __________________( navesti iznos u KM, brojem i
slovima)_________________ bez uračunatih indirektnih poreza, a prema specifikaciji iz Ponude
Dobavljača iz člana 1 ovog Ugovora.
__________( zavisno od vrste predmeta nabavke, navesti specifikaciju i iznose indirektnih poreza
(PDV))_______________


             „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                47/51

Plaćanje ugovorene cijene Kupac će izvršiti na sledeći način;
____________________________________________________________________________________
(precizirati način i uslove plaćanja)_______________________________
_____, nakon prezentacije sledeće dokumentacije;

  1. Komercijalna faktura

  2  Zapisnik o kvalitatinom i kvantitativnom prjemu robe potpisan od strane ovlaštenih predstavnika
    Kupca

Zapisnik o kvalitativnom i kvantitativnom izvršenju usluge i fakture dostavljene Kupcu čine osnov za
plaćanje ugovorne cijene


ROK ISPORUKE
                         Član 3.

Dobavljač se obavezuje da uslugu iz Člana 1 ovog Ugovora izvrši u sledećem roku;
_____________________________________________________________________________________
(precizirati rok/ rokove izvršenja usluga)______________________od stupanja Ugovora na snagu,
isključivo nakon izdavanja Narudžbenice potpisane o strane Kupca.


PENALI
                         Član 4.

Rok izvršenja usluge definisan u članu 3 ovog Ugovora predstavlja bitan sastojak Ugovora, te se Dobavljač
obavezuje da robu iz člana 1 ovog Ugovora isporuči u ugovorenom roku. U suprotnom, Kupac zadržava
pravo da cijenu robe isporučene sa zakašnjenjem umanji za 0,2 % za svaki dan kašnjenja, a najviše 5% kao i
da traži naknadu štete shodno zakonskim odredbama.


OBAVEZE DOBAVLJAČA
                         Član 5.

  1. Dobavljač se obavezuje da isporuči robu iz člana 1 ovog Ugovora Kupcu prema specifikaciji, u
   mjestu, na način i u roku zahtjevanom u Tenderu, kao i važećim zakonskim propisima koje regulišu
   oblast kvaliteta.

  2. Odgovara za uredno izvršenje ugovora prema važećim propisima, štiti prava i interese Kupca, te ga
   obavještava o toku realizacije Ugovora.

  3. Prihvati eventualne reklamacije na isporučenu robu, na osnovu pismenog obavještenja Kupca.

  4. Ispostavi fakturu, sa zapisnikom u prilogu, potpisanim od strane ovlaštenih predstavnika Kupca.
             „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                               48/51
  5  Dovavljač __je/nije_____ ovlašten da zaključuje podugovore sa drugim licima u svrhu realizacije
    ugovorenih obaveza

  6  Dobavljač se obavezuje da, u svrhu izvršenja ovog Ugovora, neće zapošljavati fizička ili pravna lica
    koja su učestvovala u pripremi tenderske dokumentacije ili su bila angažovana u svojstvu člana ili
    stručnog lica koje je angažovala Komisija za nabavke najmanje 6 (šest) mjeseci, računajući od dana
    zaključenja Ugovora.
    Spisak lica iz predhodnog stava Dobavljaču će dostaviti Ugovorni organ, prije zaključenja ovog
    Ugovora i čini njegov sastavni dio.


OBAVEZE KUPCA
                          Član 6.

Kupac se obavezuje da:

  1. Izvrši obaveze iz Člana 2 ovog Ugovora,

  2. Ukoliko Kupac ne izvrši plaćanje u roku i na način iz predhodnog člana, obavezan je Dobavljaču
   platiti i zateznu kamatu, u skladu sa zakonom,

  3. Kupac se obavezuje da po predmetu ovog Ugovora štiti autorska prava i čuva poslovne tajne
   Dobavljača, do momenta sticanja vlastitog autorskog prava, odnosno oslobađenja čuvanja poslovne
   tajne, po obavještenju Dobavljača,

  4. Ako se konstatuje da isporučena roba ne odgovara zahtjevanom kvalitetu, Kupac će sastaviti
   izvještaj (reklamaciju) i uputiti prodavcu koji će verifikovati činjenice (na licu mjesta) i notificirati
   svoj stav u roku od 3 dana. Robe koje ne odgovaraju uslovima utvrđenim u ugovoru, Dobavljač će
   zamijeniti na svoj teret, zavisno od odluke Kupca.Ako se zamjena ne izvrži na zadovoljavajući
   način, Kupac će imati pravo da robu vrati Dobavljaču,KVALITET ROBE
                          Član 7

Dobavljač se obavezuje da isporučena roba bude traženog kvaliteta, odnosno onog koji je dat u Ponudi koju
je Kupac odabrao kao najpovoljiju.

Kvalitet robe, koja je predmet ovog Ugovora, kontroliše se prilikom sačinjavanja Zapisnika o prijemu robe,
a pratiće se i u eksplataciji.
             „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                  49/51
GARANTNI ROK
                         Član 8

Dobavljač garantuje da kvalitet isporučene robe odgovara traženim zahtjevima, a garancija iznosi
minimalno____ mjeseci, računajući od dana potpisivanja Zapisnika o izvršenim uslugama.

Sve mane i nedostatke, odstupanja od ugovorenog kvaliteta koji se u toku garantnog roka konstatuju na
isporučenoj robi, Dobavljač je dužan otkloniti o svom trošku u roku od (7) dana od dana prijema pisanog
obavještenja sa reklamacijom.

Troškove opravdane reklamacije snosi Dobavljač, a troškove neopravdane reklamacije snosi Kupac.

GARANCIJA ZA DOBRO IZVRŠENJE POSLA
               Član 9

Ponuđač je obavezan dostaviti garanciju u formi ovjerene mjenice na donosica sa mjeničnom izjavom na
10% vrijednosti Ugovora na ime garancije za dobro izvršenje posla.


VIŠA SILA
                         Član 10.

  1. Pod višom silom se podrazumijevaju neočekivani događaji do ojih je došlo zbog uzroka koje
   Ugovorne strane nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili otkloniti, a koje imaju za posledicu nemogućnost
   ili bitno smanjenu mogućnost isporuke robe odnosno plaćanja robe.

  2. Ugovorna strana koja zbog dejstva više sile ne može ispuniti svoje obaveze , dužna je obavijestiti
   drugu stranu, najkasnije 24 sata od momenta nastupanja dejstva više sile, kao i preduzeti sve mjere u
   cilju smanjenja ili otklanjanja dejstva više sile.

  3. Ukoliko ugovorna strana svoje obaveze zbog dejstva više sile ne može ispuniti u periodu kraćem od
   mjesec dana, druga strana ima pravo na raskid Ugovora.


RASKID UGOVORA
                         Član 11.

Ovaj Ugovor se može raskinuti sporazumno uz obostranu saglasnost ugovornih strana. Ukoliko dođe do
jednostranog raskida ugovora , ugovorna strana koja je odgovorna za jednostrani raskid Ugovora, snosi svu
štetu nastalu drugoj ugovornoj strani.

Jednostrani raskid ugovora mora se najaviti 15 dana ranije.

Svaka ugovorna strana ima pravo raskida Ugovora u slučaju da druga strana ne izvršava svoje ugovorne
obaveze.

Za sve što nije predviđeno ovim Ugovorom, shodno će se primjenjivati odredbe Zakona o obligacionim
odnosima


             „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                 50/51

                         Član 12


Rok važnosti ovog Ugovora je godina dana od dana obostranog potpisivanja

                         Član 13.

Sve eventualne sporove ugovorne strane će prvenstveno riješavati sporazumno, a u nemogućnosti
sporazuma nadležan je sud u Bijeljini.

                         Član 14.

Ovaj Ugovor je sačinjen u 6 (šest) istovjetnih primjeraka, po 3 (tri) za svaku ugovornu stranu.
    DOBAVLJAČ                         DIREKTOR
                           ZP „Rudnik i TE Ugljevik“ a.d. Ugljevik

__________________________                  ___________________________
                               Dr ANTO GAJIĆ,dipl.ing.maš.
              „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“
                                                         51/51

              TENDERSKI DOKUMENT – BR. 137/10
           NABAVKA HTZ OPREME ZA POTREBE PREDUZEĆA
Tenderski dokument sačinili


Rukovodilac ekonomsko-finansijskog sektora: _____________________


Komercijalna služba:
Rukovodilac komercijalne službe _______________________


Referent nabavke
                   _______________________


Tehnička služba
                   _______________________
NAPOMENA;
    Tehnička služba definiše tehničke specifikacije i tehničke kriterijume za eliminaciju i ocjenu ponuđača.
    Komercijalna služba kreira opšte ekonomske kriterijume za eliminaciju i ocjenu ponuđača
                „Nabavka HTZ opreme za potrebe preduzeća“

								
To top