; THE BLOOD SEROTONIN LEVELS IN ASCITIC AND NON ASCITIC .pdf
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

THE BLOOD SEROTONIN LEVELS IN ASCITIC AND NON ASCITIC .pdf

VIEWS: 0 PAGES: 6

 • pg 1
									Archive of SID
                                                                 71-75 ,1 ûoBíy,65 ûoôk ,1389 ,þßyrLìAk RBÛýÛdO |úéXì

        Qýu@úG çPHìpýÒ ô çPHì þPyõâÿBø|úWõW ok óõg òýðõOôpu fõÇu þuopG
                                 úPuAo@okBùG 2þ×ýËð lýÏu | *1Èýdì pýykoA
                               3

                           .óApüA–óçýâ ,óçýâ ûBãzðAk ÿqoôBzÞ ûlßzðAk þìAk ïõéÎ ûôpâ )|1
                               .óApüA–qApýy ,qApýy ûBãzðAk þßyrLìAk ûlßzðAk )2
                    .óApüA–óçýâ ,óçýâ ûBãzðAk ÿqoôBzÞ ûlßzðAk ïAk ÿsõèõürýÖ {üApâ lyoA þuBñyoBÞ úPgõì@ {ðAk )3
                           |)1388 ûBì ÿk | 14 :þüBùð }pünK | , 1388 ûBì kAkpg| | 9 :úèBÛì QÖBüok|(|

                                                                                     ûlýß^|
        lyo BG þPyõâÿBø|úWõWok IéÒA úÂoBÎ òüAqA þyBð RB×éO .lñPvø xBvc þHéÚ þüBuoBð úG QHvð ÿkBüqoAlÛì úG þPyõâÿBø|úWõW lülW ÿBø|úüõu
        úuok, îèBuô þPýu@ÿBø|úWõW ok óõg (5-HT|(òýðõOôpu óArýì úvüBÛì ,{üBìq@òüA qA Ùlø .lüBíð|þì qôpG Qýu@ÿoBíýG Roõ¾ úG ô ÐüpuoBývG
                          |
                      «
        àüpøok.lyûkB×PuA þÖkB¿O çìBÞf pÆok êüoõPÞBÖ {üBìq@àüqAoõËñì òýíø úG .QuA ûkõG þPyõâÿBø|úWõWqA )JBÞô xçKqpÞ@oõGo@,xAo(úüõu
        îývÛO QívÚ ôk úG Bø|úðõíð òüA, óõg ÿpýâúðõíðô ÿoAnâûoBíyqA wK ô lyAlW Qýu@úG çPHì úWõW úÏÇÚ 12ô îèBuúWõW úÏÇÚ 12 oõGrì úüõuúuqA
        okïpuòýðõOôpuóArýìòýýÏOoõËñìúGpãük{hGôlükpâÿoô@ÐíWþðõgÿBø|úXñuApÖþgpGþuopGÿApGEDTA| ÿôBc ÿBø|úèõèok QívÚ àü.lðly
                                                      |
        QulGYüBPðqA.lükpâòýýÏOBø|RôB×OÜýÚkêdìòßðAk}ôoBGôlðlyúvüBÛìwðBüoAôúürXO}ôoqAûkB×PuABGBøoBíýOlyúPhüoEDTA|óôlGÿBø|úèõè
                                                               |
        qApO òýüBK ÿoAk þñÏìoõÇG þPýu@ÿBø|úWõWok óõg òýðõOôpu.(p<0/05)| lñPvøoAk|þñÏì ÙçPgA ÿAoAk óõg òýðõOôpupËðqA úüõuúu:lyïõéÏì ûlì@
        ú^pâA úÞ QÖpâúXýPð óAõOþì Anè.(p<0/05)|koAk kõWôoAk|þñÏì êGBÛPìpýSBO óõg òýðõOôpupËðqA ÿoBíýGô úüõuòýG.(p<0/05)|QuA îèBuÿBø|úWõW
                    |                                       |
        Qýu@úG çPGAqA lÏG ,Bø|úWõW óõgok ó@óArýì þèô kõy|þì Qýu@ÿoBíýGqôpGô ÿõüo óõgoBzÖ {üArÖA UÎBGô ûkõG ÝôpÎ ûlññÞäñO êìBÎ àü òýðõOôpu
                                                                  | .lGBü|þì {øBÞ
                                                             .Qýu@,þPyõâÿBø|úWõW ,óõg òýðõOôpu:ÿlýéÞÿBø|ûsAô

  Roõ¾ úG úÞ kõy|þì eypO ÿõüo þñüpÞôlðA ôoõð ÿBø|ëõéu qA þÏÂõì oõÇG
  I¿Î åAô I¿Î ÈuõOô lñPvø þèBýéPýKA ôoõð ÿBø|úÚBu ïBð úG þüBø|oBPgBu                                 úìlÛì
  ô)13(lñyBG|þì òýð õOôpu | ÿôBc ÿBø|ëõðApâqA þñÒ Bø|ëõéu òüA lðA|ûly þøk                         ö
                                                úÞlyBG|þìÿõüoÝôpÎÿõÚôpSõìûlññÞäñOàüôþHéÚápdìàüòýð õOôpu
  ok ótývÞA {øBÞ úG iuBK okBø|ëõéu òüA qA òýð õOôpu ÿkBüq pükBÛì eypO            úÂoBÎ qôpG ô ÿõüo óõg oBzÖ {üArÖA IHu Bø|úWõW| | åo óôok úG ó@ ÜüorO
  ok òýð õOôpu þíÞ pükBÛì þÏýHÆ QèBc ok )21(lPÖA|þì ÝB×OA þüAõø ÿoBXì            ólGþìõíÎÿBø|åo| ólykBzâIHuþvÞAõLýøÈüApy.)28(kõy|þìQýu@
  ÝôpÎqA Bø|QÞçK úÞ þìAkBì luo|þì pËð úG lyBG|þì ÿpýâ|ûqAlðA êGBÚ BíuçK           ÜüpÆ qA êíÎ òüA lñÞ|þì ÅBHÛðA úGoAkAô Ao ÿõüo ÿBø|åo îPvýu BìA,kõy|þì
  qA þÞBc þÞolì aýø ô lðpýâ|þì Ao kõg òýð õOôpu lññÞ|þìoõHÎ }oAõâûBãPuk           Roõ¾ àüspðok@ ÿBø|óõìoõøô òýð õOôpu ,òýéO ôlðA þâo ÿBø|ûlññÞ| |äñO
  kõW ô lñyBG òýð õO ôpu lýè õO úGokBÚ lyo êcApì qA àüpøok Bø|QÞçK úÞ|òüA          kõHíÞ lð õy|þì eypO JB¿ÎA ÿBùPðA Büô ëBýéOôlðA ÿBø|ëõéu qA úÞ kpýâ|þì
  ÐíXOïBãñøokôûlyûpýgmBø|QýuõHìôpOokóBâlðpKokòýð õOôpu.)16(koAlð               ok Ao þíýuBPK ÿBø|ëBðBÞ sBPèô úG úPvGAô ÿBø|ú`üok kpßéíÎ lüly órLývÞA
  ÿBø|úWõW ok þüõñ¿ìoõÇG Qýu@ úÞ þüBø|{üBìq@ok.)5(kkpâ|þì kAq@ Bø|ó@             óly ûrüoçKk úGpXñì úÞ lñÞ|þìoBùì ÝôpÎoAlW ÙB¾ ÿA|ú`ýøBì ÿBø|ëõéu
  ô þüBüpPÞBG lüoBÞBu þéK õLýè lñðBì þÞpdì kAõì ÜüorO qA ûkB×PuA BG ô ,þPyõâ         kõy|þì åo ÅBHÛðA úXýPðok ô þíuçK õPýu îývéÞ QËéÒok {üArÖA BG BzÒ
  UÎBGkAõìÜüorOúÞlükpâûløBzìlykBXüABø|ó@ëBGlüoôúGÿrèõéurüoRAom                x õð õOokpünKQzâpGRApýýÓOUÎBG,RlìûBOõÞôlülyótývÞA|kõHíÞ.)26(
  àüpdO qA þyBð ÑõÂõì òüA êýèk kõy|þì BíuçK òýð õOôpu {üArÖA                         |
                                                pýTßOBGÿoBPgBupýýÓOIHuRlìþðæõÆótývÞAkõHíÞúßýèBcokQuAþâo
  ÿkBÎ QèBc ok )1,|2,|3,4(lyBG|þì kAõì òüA ÜüorO pSA ok Bø|QýuõHìôpO             äñO pSA .)8(kõy|þì Bø|åo oAlW ok ÙB¾ ÿA|ú`ýøBì ÿBø|ëõéu RpWBùìô
  úG QHvð ÿpPzýG þâpgpu óõg oBzÖ Qýu@ úG xBvc þPyõâ ÿBø|úWõW                 óAõñÎ QdO àüspðok@ÿBø|ûlðpýâÈuõO úüo | ÝôpÎ ÿôopG òýð õOôpu þâlññÞ
  kAõì ÿlüoô | ÜüorO BG Qýu@ ÿBÛèA ÈüApyokô lðoAk Qýu@ úG ïôBÛì ÿBø|úWõW           pPzýG .)22( kõy|þì ïBXðA)|5-HTT|( òýð õOôpu êÚBð ô |5-HT2A| ô|5-HT1B|
  xBvc ÿBø|úWõW qA pPzýG ïôBÛì ÿBø|úWõW ok óõg oBzÖ pýýÓO ápdì                lýèõO ûkôo òýÖBìôpÞôpPðA ÿBø|ëõéu ÈuõO óõg }kpâok kõWõì òýð õOôpu
  þPyõâ ÿBø|úWõWok þèBG lüoô úG òýð õOôpu îýÛPvì ÜüorO.)10,20(lyBG|þì            ok ûpýgm Roõ¾ úG Bø|QÞçK óôokok óõg }kpâok òýð õO ôpu ô )21(kkpâ|þì
  50 óõgoBzÖ {üArÖA ô QuA ûly ÿõüo óõg oBzÖ ok þÏüpu {üArÖA UÎBG               ÐíXO ,ûBãzüBìq@ ÈüApy ok ,oõýÆ ok .)16(koAk oApÚ BPèk ÿBø|ëõðApâ
  ïôBÛìÿBø|ÿBø|úüõuJBhPðA)5(QuAûkõGÜüorOqAêHÚó@oAlÛìqApPzýGl¾ok               òýð õOôpu.)6(QuAûlyûløBzìòýð õOôpuoõÃcúGiuBKokBø|QýuõHìôpO                                      |Email: |ar_mohit@guilan.ac.ir| | 0131-6690274 :pGBíð 0131-6690274 :ò×éO :ëôõvì ûlñvüõð)∗
                                                                            ö
                                                                                www.SID.ir
ArchiveBíof6SID,þßyrLìAk RBÛýÛdO úéXì
 |1389 ,1 ûo y , 5ûoôk                                                                   72
 | ïpu òýðõOôpu pËð qA Bø|ó@ êGBÛPì pýSBOô ØéPhì êìAõÎ úvüBÛì qA ê¾Bc YüBPð –1 ëôlW  úüo ÝôpÎ QýÖpÊ þPýèBÏÖ ô ÿoBPgBu kõHùG úG qBýð ÿõüo óõgoBzÖ {üArÖA úG
              .QuA ûly û kAk óBzð ápPzì pýÒ Ùôpc BGoAk|þñÏì ÿBø|RôB×O*
                                            úG þÏýHÆ |oõÇG úÞ þPyõâ ÿBø|úWõW óõg òýð õOôpu ÿôo óõñÞ BO )27(koAk
  |(ng/ml(|ïpu òýð õOôpupükBÛì*    êìBÎpø f õÇu          êìBÎ       ÿBø|úWõW óõg BG ó@úvüBÛìô Bø|ó@ok ÿoBíýGqôpGqA lÏG ô lðA|ûly çPHì Qýu@
     |2234/66±136 /5a         JBÞ                     òýð õOôpu eÇu þuopG {øôtK òüA Ùlø | ô QuA ûlzð ïBXðA þÛýÛdO îèBu
      |2161/92± 183/2|a       xAo             úü õu| |
    |1995/74± 154/55b       xçKqpÞ @o õGo@                 | îèBu ÿBø|úWõW òýG RôB×Oô þPyõâ ÿBø|úWõW ØéPhì ÿBø|úüõu ok óõg
    |2298/64± 105/53a         îè Bu          ÿoBíýG| |                                 .QuA ûkõG çPHìô
     |1962/91± 210/6b         þPýu@
     | |2333/66± 118/4a       îèBu JBÞ
    |2136/33± 154/6|bc
      | |2318/75±106/3a
                    þPýu@JBÞ
                     îèBu xAo
                                                          oBÞ}ôoôkAõì
        | |2005/08± 260c    þPýu@xAo          êGBÛPìpSA | |    ô JBÞ ,xAo úüõu úu úÞ ,þPyõâ ÿBø|úWõW }oôpK úÎorì úu qA
      | |2244/16± 91/9ab   îèBu xçKqpÞ @o õGo@
     |1747/33±217/2d      þPýu@xçKqpÞ @o õGo@                óBvßü þÇýdì ÈüApypüBu ô òupËð qAô lðkAk|þì }oôpK Ao xçK qpÞ @oõGo@
                                            úP×ø ok QyAlð kõW ô Bø|ó@ok Bø|ÿoBíýG püBu úG çPGA úÛGBu òýñ`íø ô lðkõG
  ÿpPíÞóõgòýð õOôpuÿAoAkxçKqpÞ @oõGo@úüõuô|(p<0/05)|lðkõGoAk|þñÏì           pø qA( Qýu@ úG çPHì úWõW úÏÇÚ 12ô îèBu úWõW úÏÇÚ 12,}oôpK îP×ø
  ÿoAk|þñÏì RôB×O JBÞô xAo òýG.(p<0/05)|kõG JBÞô xAo ÿBø|úüõu úG QHvð         ïBXðAkõGpPzýGQýu@ÑõýyúÞóBPvìqê¿Öokÿpýâ|úð õíð.lükpâAlW)úüõu
  oõÇG þPýu@ ÿBø|úWõW óõg ïpu òýð õOôpu .(p<0/05)|lzð| ûløBzì             ,þñýèBG RBý¾õ¿g ÿôoqA AlPGA ,Qýu@úG çPHì ÿBø|úWõW ÿqBu|AlW ÿApG .ly
  ô úüõu òýG êGBÛPì pýSBO .(p<0/05)|kõG îèBu ÿBø|úWõW qA pPíÞ ÿoAk|þñÏì        ,QuõK óly ûqõðBýu ô þâkpvÖA,{üoô ZBO þßzgô þâkoõg òý^ lñðBì
  ÿoAk|þñÏì RôB×O þPýu@ xAo ô þPýu@ JBÞ.(p<0/05)|lükpâoAk|þñÏì ÿoBíýG         qA wK ô lðly AlW Qýu@ úG áõßzì ÿBø|úWõW ÿpPzýG kAlÏO
  þPýu@ xAo ô îèBu JBÞ ok óõg ïpu òýð õOôpu .(p<0/05)|lñPyAlð             þÏÇÚ òýýÏO ÿApG.ly úPÖpâ Bø|ó@ úíø qA óõg úð õíð,ÿoAnâ|QìçÎ
  .(p<0/05)QyAk ÿoAk|þñÏì RôB×O îèBu JBÞ BG þPýu@ xçKqpÞ @oõGo@rýð ô         ÿBø|úWõW qA þüBzâ lHèBÞok .QÖpâ Roõ¾ þüBzâ lHèBÞ,þPýu@ ÿBø|úWõW
  ûløBzì ÿoAk|þñÏì RôB×O îèBu xçK qpÞ @oõGo@ ô îèBu xAo ô îèBu JBÞ òýG        óôok ok äðo koq ÐüBì ÿkBüq pükBÛì ÐíXO êìBy þüBø|úðBzð Qýu@ úG çPHì
  ô îèBu ÿBø|úWõW òýG RôB×O ,þð õg ÿBø|úXñuApÖpüBupËðqA.(p<0/05)|lzð         Bø|úüo þð õgpK ,þPéßu ÿBø|ú`ýøBì óly ûpýO ,koBßüpK úvýÞ ô þíßy ûp×c
  }oBíy koõìok ÿoBíýG ô úüõu òýG êGBÛPìpýSBO .(p<0/05)|lyoAk|þñÏì çPHì        oõËñì úG .kõG kpâ ó@ úHèô ïAõÚoB^k lHÞ òýñ`íø.ly ûløBzì Bø|úýéÞ ïoõOô
  òÇG ô k ÑõíXì úG QuAo òÇG QHvð ô QüpÞõOBíø ,rìpÚ ÿBø|ëõHéâ             ô lðA|ûkõG çPHì Qýu~ BùG ÐÇÚoõÆ úG ûly JBhPðA ÿBø|úWõW úÞ|òüAqA óBñýíÆA
  ÿoBíýG ô úüõu êGBÛPì pýSBO ,òýGõéâõíøkoõì ok þèô (p<0/05)|lyoAk|þñÏì        QuAo òÇG QHvð QuA ûlzð ÝõÖ îDçÎqôpG IWõì þv×ñO ÿBø|ÿoBíýGpüBu
                          .(p<0/05)|lzðoAk|þñÏì        òüA úÞ þüBø|úWõW ok ô lükpâ òýýÏO Bø|ó@ ok| )RV/TV(|òÇG ô k ÑõíXì úG
                                                    .)11,15(lðly úPgBñy þPýu@óAõñÎ úG kõGpO æBG 0/229qA QHvð
                    UdG                       îývÛO{hGô kúGîèBuôþPýu@ÿBø|úWõWqAûlyúPÖpâÿBø|óõgúð õíð
  oõÆ úG þPýu@ ÿBø|úWõW ok ïpu òýð õOôpu eÇu {üBìq@ òüA ok              þuopG ÿApG |EDTA |kBÛÏðA l ûkBì ÿôBc ÿBø|úèõè ok QívÚ àü.ly
  kõWõì òýð õOôpu .)1 ëôlW(QuA ûkõG îèBu ÿBø|úWõW qApPñýüBK ÿoAk|þñÏì         êßy ô Bø|ëõHéâ }oBíy,QüpÞõOBíø l¾ ok lñðBì óõg ØéPhì RBý¾õ¿g
  òýð õOôpuôl¾ok98 BO95 óArýì úG þPÞçK òýð õOôpu êìBy óõg }kpâ ok          ûkBìóôlGÿBø|úèõèêgAkokpãük{hG ôQÖpâoApÚûkB×PuAkoõìBø|ó@ÿpøBÊ
  òüAok òýñ`íø |)17,18,19,21( lyBG|þì l¾ok5BO2 óArýì úG BíuçKok kõWõì         ÿpýâ|ûqAlðA ÿApG.QÖooBßG òýð õOôpu ÿpýâ|ûqAlðA ÿApG úÞ ly úPhüo kBÛÏðA lÂ
  oBíy pËð qA þPýu@ô îèBu ÿBø|úWõW| òýG þ¿hzì RôB×O {üBìq@              óBíè@| Labor Diagnostika NordQÞpyúGÉõGpìArüæAQýÞqAïpuòýð õOôpu
  |kõW ô QÖpâ oApÚ úWõO koõì úÞ ÿrý^ þèôlzð ûløBzì Bø|QýuõHìôpO            àüok êüoõPÞBÖ {üBìq@ àü qA ûkB×PuA BG ûlì@ QulG ÿBø|ûkAk.ly ûkB×PuA
  ,Qyok ÿBø|êD õÞAô ÿôBc ô pPâorG QHvð úG ô pßýK ëõÒ ÿBø|QýuõHìôpO|          ó@ok úÞQÖpâoApÚ êýédO ô úürXO koõìoApßO 12 BG |(CRD)| þÖkB¿O"çìBÞf pÆ
  okrýðþÏýHÆpýÒÿBø|QýuõHìôpOúÞkõGþPýu@ÿBø|úWõWþð õg}pPvâok              îèBu ÿBø|úWõW ô ëôA êìBÎ óAõñÎ úG xçKqpÞ @oõGo@ô JBÞ,xAo úüõu úu
  ÿpøBÊ êßy ÿôo | pG Qýu@ luo|þì pËð úG YüBPð òüA qA.ly ûlük Bø|ó@ òýG        òýãðBýì òßðAk } ôoqA ûkB×PuA BG ô ly úPÖpâpËðok ïô k êìBÎ óAõñÎ úGoBíýG ô
  úG qBýð ó@ ûlðoô@ kõWõG oBÞ ôqBu BìA QuA úPyAk ÿkBüqpýSBO Bø|QýuõHìôpO         .ly ïBXðA| SAS|oArÖA ïpðqA ûkB×PuA BG úÆõGpì RBHuBdì .ly úvüBÛì BøoBíýO
                         .koAk ÿpO|ÜýÚk ÿBø|{üBìq@
  IHu ÝôpÎ êgAk ok îø oô k úG Bø|QýuõHìôpO ókpÞ ÐíW BG òýð õOôpu                            YüBPð
  úGBø|QýuõHìôpOÐíXO.)6,15(kõy|þìBø|åoóôokà^õÞÿBø|úPhèêýßzO              òüA .QuA ûly ûkAk {üBíð ,2ô1 ëôAlW ok Bø|ûkAk úürXO qA ê¾Bc YüBPð
  ïBXðA QuA òýð õOôpu ÿBø|ûlðpýâ qA þßü úÞ |5HT2| Ñõð ûlðpýâ úÇuAô          ÙçPgA ÿAoAk óõg òýð õOôpu pËð qA úüõu úu :lñyBG|þì püq fpy úG YüBPð                                                                         www.SID.ir
Archive of SID
  73                                                   ...çPHì þPyõâ ÿBø|úWõW ok óõg òýðõOôpu fõÇu þuopG

               .QuA ûly û kAk óBzð ápPzì pýÒ Ùôpc BGoAk|þñÏì ÿBø|RôB×O¥þðõg ÿBø|úXñuApÖ püBupËð qA Bø|ó@ êGBÛPì pýSBO ô ØéPhì êìAõÎ úvüBÛì qA ê¾Bc YüBPð–2ëôlW
   êÞ úG QuAo òÇG QHvð¥    |(g/dl( òýGõéâõíø¥        % QüpÞõOBíø¥
        Bø|òÇG                                      )|×10|6|/ml|(rìpÚ ëõHéâ|¥|     êìBÎpø f õÇu        êìBÎ
      0/27±0/033 |a|     | 11/675±1/525 |a|          32/4±4/448 |b|          |2/844±0/411a          JBÞ
     0/265±0/045a        12/315±1/484a         | 35/06±4/493|a|          2/704±0/442a           xAo           úü õu
     0/274±0/028a        11/52±0/892 |a         32/64±2/683|b          |2/667±0/213a |       xçKqpÞ @o õGo@
     0/172±0/021 |b|       | 10/63±1/12 |b|         |29/51±3/905 |b|        2/438±0/292 |b|          îè Bu         ÿoBíýG
     0/373±0/051a|       13/047±1/48a            37/23±4/63a           3/039±0/419a |         þPýu@
      0/187±0/021|b|       10/30±1/298|a|       | 27/64±3/569|d|          | 2/475±0/362|c|         îèBu JBÞ
     0/368±0/046|a|       13/05±1/752|a|        37/16±5/33|ab            | 3/214±0/461|a        þPýu@JBÞ
     0/165±0/019|bc|       10/96±1/257|a|         | 30/96±3/588|c|        | 2/362±0/372|c          îèBu xAo        êGBÛPìpSA
     0/365±0/072|a|       13/67±1/712|a|          | 39/16±5/398|a        3/046±0/513|ab          þPýu@xAo
     0/164±0/023|c|       10/62±0/792|a|           29/92±2/139|c         2/477±0/142|c|      îèBu xçKqpÞ @o õGo@
     0/385±0/034|a|       12/42±0/992|a|        35/36±3/174|b|           2/858±0/284|b|      þPýu@xçKqpÞ @o õGo@

  RAløBzì BG ô kkpâ|þì þPýu@ÿBø|úWõWok Bø|ó@óly åorG ô Bø|QýuõHìôpO            oBzÖpPzýG {üArÖA UÎBG ÿõüo ÿBø|åpgpuok Bø|úPhè òüA êýßzO Anè|kõy|þì
                        .koAk QÛGBÇì ÜýÛdO òüA YüBPð ô       kõgêíÎúÞ|òüAqAwKóõgóBüpWúGûlykAq@òýð õOôpuôkkpâ|þìÿõüoóõg
  ûlñølðBzð Qýu@ÿoBíýG ô úüõu êìBÎ ô k òýGoAk|þñÏì êGBÛPìpýSBO kõW ô           þvÞôolýø–5 úG ô ûly úürXO qAlývÞA òýì@õð õì îürð@ úéýuô úG kAk ïBXðA Ao
  ô úPyAk ÿpPzýG QìôBÛì ÿoBíýG| |úG çPGA êGBÛìok Bø|úüõu þÃÏG úÞ QuA òüA         ÈuõO Büô kõy|þì ÐÖk oAokA ÜüpÆ qAô ûly êülHO lýuA àýPuæ ôlñüA
  ok|pãük ÙpÆqA QuA úPyAk Ao ÿpPzýG RApýýÓO Bø|ó@ok óõg òýð õOôpu f õÇu          ô k òüA kõy|þì JnW ûoBG ô k ëBÏÖ JnW qBG ÜüpÆ qAô Bø|QýuõHìôpO
  qA pPzýG ÿoAk|þñÏìoõÆ úG xAo ÿBø|úWõW ok QüpÞõOBíø óArýì {üBìq@ òüA           RApýýÓO óArýì ûlññÞ òýýÏO òýð õOôpu óly úürXOô Bø|úPhè qôpG þñÏükAlüôo
  koAk kõW ô ÿA|úýÂpÖ úÇGAo òüAokô )2 ëôlW|)|QuA ûkõG xçKqpÞ @oõGo@ô JBÞ         ô óõýuçývÞôolýø ÜüpÆ qA ólG ok òýð õOôpu .lyBG|þì óõg òýð õOôpu ok
  þSôoõì QýøBì þPyõâ ÿBø|úWõW QüpÞõOBíø þHvð }qoA úÞ|òüA pG þñHì                       .)9(kõy|þì lýèõO óBÖõPLüpO úñýì@lýuA óõýuçývÞõGpÞk
  ûkB×PuA koõì Bø|úWõW QìôBÛì òýýÏOok þ¿gBy óAõñÎ úG lðAõO|þì ô úPyAk           QgBu lð ôo ok qBýð koõì êìAõÎ pãükô óBÖõPLüpO úñýì@lýuA òýìBO Anè
  úG ÿpPzýG QýuBvc kpu ÿAõøokpOæBG QüpÞõOBíø BG ÿBø|úWõW ô kpýâoApÚ            BñG )23,24(QuA þùülG ÿpìA úPÖo Quk qA óArýì| |òýìBOoõËñì úG,òýð õOôpu
  BG þè ô koAk ÄÚBñO óBÛÛdìqA þÃÏG YüBPð BG úýÂpÖ òüA lñ^pø)25(lðoAk Qýu@         qBÒ@ok Bø|úWõW ok ïpuô BíuçK òýð õOôpu óArýì koAk ëBíPcA ú^ pâA òüApG
  JBhPðA Bø|úüõu þÃÏG úÞ QÖpâ úXýPð óAõO|þì {üBìq@ òüA YüBPð úG úWõO           óBìq Qynâ BG þèô lyBG úPÖBü þð ôrÖ ÿõüo óõg oBzÖ {üArÖA úG óly oB^k
  lðoAk oApÚ kpu ÿAõøô J@ BG Ð×Opì ÉBÛð ok úÞ þyoôpK ÑoArì ÿApG þHuBñì          ûApíø úG Ao Bø|úWõW þðAõOBð ô þPvu úÞ ÿoBíýG ïôAlO ô RBßüpdO úìAkAô
             ö
  úÂoBÎòüAëpPñÞokpSõìÿBø|ûAoqAþßüïôBÛìÿBø|úüõuJBhPðAAnè.lñyBG|þíð             ûBãPuk ÀÚBð kpßéíÎ òýñ`íøô ûly áAoõg úG þupPuk ïlÎ UÎBGkoAk
                                 | | .lyBG|þì                                     «
                                              óArýì úXýPð okô xpPuk ok óBÖõPLüpO úñýì@ lýuA óArýì qAæBíPcA }oAõâ
                                              ÿôo ûly ïBXðA ÿBø|þuopG pãük ÙpÆ qA .)7(løBÞ|þì óõg òýð õOôpu
                                              ÿBø|úWõWok úÞ QuA ûkAk óBzð IéÚ RçÃÎ àüspðok@ BPG ÿBø|ûlðpýâ
                References                          BPG ÿBø|ûlðpýâ îÞApO lñPvø çPHì Qýu@ô QuAo òÇG þüBuoBð úG úÞ þPyõâ
  1. Bowen, O. T., Erf, G. F., Anthony, N. B., Wideman, R.
    F. (2008) Pulmonary hypertension triggered by
                                              qA þßüô)12(QuA ûkõG îèBu ÿBø|úWõW qA pPíÞ ÿoAk|þñÏì oõÆ úG àüspðok@
    lipopolysaccharid in ascites-susceptible and -resistant               ëB¿OA lðAõO|þì Qýu@ úG çPHì ÿBø|úWõW ok óõg òýð õOôpu {øBÞ êüæk
    broiler in not amplified by aminoguanidine,a specific                úG qBýð ûlñü@ok úÞ lyBG Bø|ó@ ÈuõO óly úÞõéG ôoõGrì ÿBø|ûlðpýâ úG ó@pPzýG
    inhibitor of inducible nitric oxide synthase. Poult. Sci.              Ì×c ÿApG úÞ þüBøoBÞôqBu òýñ`íø.koAk kõW ô úñýìq òüAok ÿpPzýG úÏèBÇì
    87:125-132.                                     ÿõüoóõgoBzÖþÏýHÆûkôldìÌ×cokþÏulðoAkkõW ôólGokëkBÏOQèBc
  2. Bowen, O. T., Erf, G. F., Chapman, M. E., Wideman,                  êìBy ÝôpÎ ûlññÞ kBzâ êìAõÎ óly ëBÏÖ úG óAõO|þì Bø|ó@ úéíW qA úÞ lðoAk
    R. F. (2008) Plasma nitric oxide concentrations in                 eypO ÝôpÎ ïõýéO ôlðA qA úÞkõíð ûoByA òýéßüBuBPuôpKô àüpPýð lývÞA
    broiler    after    intravenous      injections        of
                                              úéGBÛíüõüoóõgoBzÖ{üArÖAápdìêìAõÎBGúÞQuAþùülGAnè)14(lð õy|þì
    lipopolysaccharide or microparticles. Poult. Sci.
                                              qApO òýüBK çPHì ÿBø|úWõWok Ao óõg òýð õOôpu f õÇu BPuAo òýíøokô lññÞ
    87:636-644.
                                              qA ÿpýâõéW ÜüpÆqAAooBÞòüAôlñðBupG êÚAlc úG Apð@pSA BO úPyAk ûBãð þÏýHÆ lc
  3. Chapman, M. E., Wideman, R. F. (2006) Evaluation of
    the serotonin receptor blocker methiothephin in broiler
                                              ok kõWõì òýð õOôpu JnW ô Bø|QýuõHìôpO ÈuõO òýð õOôpu óly kAq@
    injected intravenously with lipopolysaccharide and                 óôokÿBø|êD õÞAôîXc{üArÖAúGpXñìúÞlñøk|þìïBXðABø|ó@úéýuõGBíuçK                                                                            www.SID.ir
ArchiveBíof6SID,þßyrLìAk RBÛýÛdO úéXì
 |1389 ,1 ûo y , 5ûoôk                                                   74
   microparticles. Poult. Sci. 85:2222-2230.            the drinking water on right ventricular failure and
  4. Chapman, M. E., Taylor, R. L., Wideman, R. F. (2006)      ascites in broiler chickens. Avian Phthol. 16:61-71.
   Analysis of plasma serotonin levels homodynamic       16. Keele, C. A., Neil, E., Joels, N. (1982) Samson
   responses following chronic serotonin infusion in        Wrights Applied Physiology. (30thed.) Oxford
   broilers challenged with bacterial lipopolysaccharide      Medical Publications. London,UK. pp.558-559.
   and microparticles. Poult. Sci. 85:528-536.         17. Kereveur, A. Callebert, J., Humbert, M., Herve, P.,
  5. Chapman,   M.  E., Wideman,    R.  F.  (2002)    Simonneau, G. Launay, J. M., Drouet, L. (2000) High
   Homodynamic responses of broiler pulmonary           plasma serotonin levels in primary pulmonary
   vasculature to intravenously infused serotonin. Poult.     hypertension: effect of long-term epoprostenol theapy.
   Sci. 81:231-238.                        Arterioscler. Thromb. Vasc. Biol. 20:2233-2239.
  6. Currie, R. (1999) ascites in poultry: recent         18. Lachin, F., Dijs, B. V., Lachin, A. E. (2002) Pulmonary
   investigation. Avian Pathol. 28:313-326.            hypertension, left ventricular dysfunction and plasma
  7. Elizabeth Liner, A., Diaz, J., Ni, W., Szasz, T, Burnett,    serotonin. Br. J. Pharmacol. 137:937-938.
   R., Watts, S. W. (2008) Vascular reactivity 5-HT       19. Lee, S. L., Wang, W. W., Lanzillo, J. J., Fanburg, B. L.
   uptake and blood pressure in the serotonin transporter     (1994) Serotonin produces both hyperplasia and
   knockout rat. Am. J. Physiol. (Heart and Circulatory      hypertrophy of bovine pulmonary hypertension. Am.
   Physiology). 294:1745-1752.                   J. Physiol. 266:46-52.
  8. Farber, H. W., Loscalzo, J. (2004) Pulmonary arterial    20. Lorenzoni, A. G., Anthony, N. B., Wideman, R. F.
   hypertension. The Eng. J. Med. 351:1655-1665.          (2008) Transpulmonary pressure gradient verifies
  9. Ganong, W. F. (2003) Review of medical physiology.       pulmonary hypertension is increased arterial
     th
   (21 ed.) McGraw Hill Companies. SanFrancisco,          resistance in broiler. Poult. Sci. 87:138-145.
   USA. Inc. pp. 181-257.                    21. Maclean, M. R., Herve, P. Eddahibi, S., Adnot, S.
  10. Hamal, K. R., Wideman, R. F., Anthony, N., Erf, G. F.     (2000) 5-hydroxytryptomin and the pulmonary
   (2007) Expression of inducible nitric oxide synthase in     circulation:receptors,transporters and relevance to
   lung of broiler chickens following intravenous         pulmonary arterial hypertension. Br. J. Pharmacol.
   cellulose microparticle injection. Poult. Sci. 86:984-     131:161-168.
   998.                             22. Marcos, E., Adnot, S., Pham, M. H., Nosjean, A.,
  11. Hassanzadeh, M., Bozorgmeifard, M. H., Akbari, A.       Raffestin, B., Hamon, M., Eddahibi, S. (2003)
   R., Buyse, J., Decuypere, E. (2000) Effect of          Serotonin transporter inhibitors protect against
   intermittent lighting sehedules during the natural       hypoxic pulmonary hypertension. Am. J. Respira.
   scotoperiod on T3-Induced ascites in broiler chicken.      Crit. Care Med.168:487-493.
   Avian Pathol. 29:433-439.                  23. Sainio, E. L., Pulkki, K., Young, S. N. (1996) L-
  12. Hassanzadeh, M., Buyse, J., Decuypere, E. (2001)        tryptophan:    biochemical,   nutritional    and
   Relationship between myocardial β-adrenergic          pharmacological aspects. Amino Acids.10:21-47.
   receptor characteristics and the incidence of ascites in   24. Schaechter, J. D., Wurtman, R. J. (1990) Serotonin
   broiler chickens. Avian Pathol. 30:169-174.           release varies with brain tryptophan levels. Brain Res.
  13. Ito, S., Ohta, T., Nakazato, Y. (1999) Characteristics of   532:203-210.
   5-HTcontaining chemoreceptor cells of the chicken      25. Shosberg, A., Bellaiche, M., Zeitlin, G., Ya`acobi, M.,
   aortic body. J. Physiol.16:61-67.                Cahaner, A. (1996) Hematocrit values and mortality
  14. Jane, A., Ali, M. F., Baily, L., Moreno, L., Harrington,    from ascites in cold-stressed broilers from parents
   L. S. (2008) Role of nitric-oxide and prostacyclin as      selected by ematocrit. Poult. Sci. 75:1-5.
   vasoactive hormones released by the endothelium.       26. Sweeney, M., Yuan, J. X. (2000) Hypoxic pulmonary
   Exp. Physiol. 93:141-147.                    vasoconstriction: role of voltage gated potassium
  15. Julian, R. J. (1987) The effect of increased sodium in     channels. Respir. Res. 1:40-48.
                                                          www.SID.ir
Archive of SID
  75                              ...çPHì þPyõâ ÿBø|úWõW ok óõg òýðõOôpu fõÇu þuopG

  27. Wideman, R. F., Chapman, M. R., Hamal, K. R.,
    Bowen, O. T. Lorenzoni, A. C., Erf, G. F., Anthony, N.
    B. (2008) An inadequate pulmonary vascular capacity
    and susceptibility to pulmonary arterial hypertension
    in broiler. Poult. Sci. 87:146-154.
  28. Wideman, R. F., Chapman, M. E., Wang, W., Erf, G. F.
    (2004) Immune modulation of pulmonary
    hypertension response to bacterial lipopolysaccharide
    (endotoxin) in broiler. Poult. Sci. 83:624-637.
                                                 www.SID.ir
Archive of SID
  89                                             J. Vet. Res. 65, 1:71-75, 2010


  THE BLOOD SEROTONIN LEVELS IN ASCITIC AND NON
         ASCITIC BROILERS
                         Mohit, A.1*, Nazifi, S.2, Arasteh, B.3
          1
            Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, University od Guilan, Rasht-Iran.
        2
          Department of Clinical Studies, School of Veterinary Medicine, Shiraz University, Shiraz-Iran.
                     3
                     Graduated from the Guilan University, Rasht-Iran.
                     (Received 30 May 2009 , Accepted 4 January 2010)


    Abstract:
       Modern strains of broiler are highly susceptible to heart failure. Heart related mortalities are
     observed predominantly in fast growing broiler chickens. The aim of this study was to investigate
     serotonin levels in ascitic and non ascitic broilers of three strains (Ross, Arbor Acres plus and Cobb).
     In this respect, a factorial test in CRD method applied for the statistical analyses. In each of these three
     strains, 12 ascitic and 12 non-ascitic broilers were selected. After tagging and blood sampling, blood
     were collected and divided in two parts. One part was applied for some blood hematological
     assessment and other part was used for determining serum serotonin levels. The results showed
     significant differences among the strains (p<0.05). The blood serotonin levels of ascitic chickens were
     significantly lower than the non ascitic ones (p<0.05).There was a significant interaction between
     strain and disease in blood serotonin levels(p<0.05).
    Keywords: blood serotonin, broiler, ascites.

  *Corresponding author’s email: ar_mohit@guilan.ac.ir, Tel: 0131-6690274, Fax: 0131-6690274
                                                          www.SID.ir

								
To top