Docstoc

SOFIA VERGARA.pdf

Document Sample
SOFIA VERGARA.pdf Powered By Docstoc
					16 Informa\ia zilei                                                     Miercuri 8 septembrie 2010
                                                                                       i
                                                                                  Se d` numa rma]ia zilei!
                                                                                    cu Info
    Masculin, atr[g[tor                            Stilistul Lep Jozsef Tibor,
    - tehnici de coafare                               la edi\ia a II-a                             S`n`tate       & Frumuse]e
     pentru b[rba\ii                                a Concursului                                        Anul V  Nr. 257  miercuri  8.09.2010

      irezistibili                                Estetica Awards
  La fel ca femeile, ;i b[rba\ii au
toate motivele din lume pentru a
avea un aspect `ngrijit. Este chiar
pl[cut s[ vezi pe strad[ un b[rbat
pus la punct, `ntre\inut din cap
                    lungimi, culori ;i forme ale tunsorii
                    ;i nu doar b[rba\i care au o coafur[
                    scurt[, practic[, acea tunsoare
                    obi;nuit[. Cei care accept[ totu;i
                    cu cea mai mare u;urin\[
                                                                                           SOFIA
                                                                                          VERGARA
p]n[-n picioare, s[ vorbe;ti cu un   provoc[rile `n materie de coafur[
astfel de reprezentant al sexului    masculin[ sunt tinerii. Ace;tia nu
puternic.                se dau `n spate de la un p[r colorat,
                    forme extravagante, finisaje sau
                    structuri de p[r neobi;nuite, `n
Tinerii accept[ cu           stilul p[rului `ntins cu placa ori, de
u;urin\[ provoc[rile          ce nu, `ncre\it cu bucle durabile.
hair-stylist-ului
                        B[rbatul
                         conservator
                         opteaz[ pentru
                         tratamentele
                         de culoare
                                          Peste foarte pu\in timp,         Din totalul participan\ilor vor
                             Evident, sunt ;i    `ntr-una din zilele lunii sep-      fi selecta\i 15 finali;ti pentru fiecare
                          b[rba\i caracteriza\i ca   tembrie, vor fi desemna\i         categorie, adic[ 60 de crea\ii.
                          fiind conservatori.                          Jude\ul nostru, prin Lep Jozsef Ti-
                          Ace;tia nu vor accepta    c];tig[torii celei de-a doua
                                         edi\ii a Concursului Estetica      bor din cadrul Salonului Expres-
                          tunsorile extreme, cu-                        sive Satu Mare s-a `nscris `n acest
                          lorile, nout[\ile care    Awards.
                          prind `n general bine la                       eveniment competi\ional la dou[
                          publicul masculin.        Competi\ia a fost o provocare    categorii. Lep Jozsef Tibor a par-
                            ~n schimb, b[rbat-    pentru “mae;trii” de pe t[r]mul     ticipat pentru prima dat[ la acest
                          ul conservator care se    coafurii, participan\ii trebuind s[   concurs cu modelele Simona, p[r
                          vrea `ngrijit apeleaz[    `;i aleag[ sec\iunea ori categoria la  scurt, la categoria tunsoare ;i
                          la hair-stylist pentru    care particip[, respectiv tunsoare,   Ceresela, p[r prins, la categoria cu-
                          tunsorile clasice la care  culoare, avangard[ ori comercial.    loare.
                          adaug[ tratamentele     Lucr[rile se bucur[ de jurizare `n      Decernarea premiilor va avea
                          de culoare menite s[     Italia, iar c]t de cur]nd vom afla ;i   loc `n cadrul Cosmetics Beauy
                          intensifice luciul firului   c];tig[torii.              Hair de la Romexpo Bucure;ti.
                          de p[r.
                             Aceste tratamente
                          redau `ntr-o variant[              Propune teme despre care vrei s[ cite;ti
                          mai intens[ culoarea               `n aceast[ pagin[! Scrie-ne pe adresa
                          natural[ a p[rului”, ne              feedback@beauty-international.ro.
                         spune `n `ncheiere hair-                 www.beauty-international.ro
       Dup[ cum ne spune     stylist Eva Czikai.
Eva Czikai - hair-stylist `n cadrul
Salonului Expressive Satu Mare,
“coafura reflect[ personalitatea
fiec[ruia dintre noi, fie c[ suntem
femei, fie c[ suntem b[rba\i.
  B[rba\ii apeleaz[ la un spe-
cialist nu numai pentru a se tunde,
consider]nd c[ acest lucru este
necesar, obligatoriu, ci o fac pen-
tru c[ `;i doresc la r]ndul lor s[
arate bine, s[ se remarce `n cadrul
unui grup, s[ `;i poat[ etala ca-
pacit[\ile de ce nu, cu ajutorul
unei coafuri moderne care li se
potrive;te, desigur. Este foarte
                                                                                   cucere;te
                                                                                  Hollywood-ul
simplu s[ ne d[m seama de ce un
b[rbat acord[ aten\ie coafurii sale.
  Merg]nd pe strad[, ie;ite la o
plimbare, avem ocazia s[ observ[m
b[rba\i care au p[r de diferite                                                                                              paginile  8-9
2 Informa\ia zilei                           S[n[tate                       Miercuri 8 septembrie 2010       Miercuri 8 septembrie 2010                        Familie                           Informa\ia zilei 3
     Remediul diabetului zaharat                                                                     Ce se `nt]mpl[ c]nd iubirea
       - insulina verde                                                                          dintre so\i dispare?
  A;a cum am prezentat `n                                                 asemenea    scade   nivelul      Atunci c]nd doi oameni                                                  Gest unilateral,
num[rul    trecut    al                                 Scor\i;oara        colesterolului sangvin ;i al       c[s[tori\i pur ;i simplu nu se                                                suferin\e pe de-o
suplimentului nostru, mai                                                 trigliceridelor, cresc]nd nivelul     mai `n\eleg, intervine divor\ul.
                                                pulbere - unul       HDL     –   colesterolului    Este oare acest pas cea mai                                                 parte
multe plante medicinale ;i-au                                 din compu;ii                                                                                              Exist[ ;i cazuri `n care
dovedit eficacitatea `n                                                   (lipoproteine cu densitate mare)     bun[ solu\ie? Psihologii ne
                                                produsului         ce are ca rezultat sc[derea        spun c[ ar fi indicat ca `nainte                                               dup[ divor\, conflictele din-
ameliorarea st[rii de s[n[tate                                               depunerilor de colesterol pe       de a lua hot[r]rea de a divor\a,                                               tre p[rin\i se sting. ~n aces-
a bolnavilor suferinzi de                                    Diabeticum                                                                                            te cazuri, mama ;i tata
                                                              pere\ii arteriali (scade riscul      s[ punem totu;i `n balan\[
diabet. Leacuri naturale din                                                bolilor cardiovasculare).         op\iunile pe care le avem.                                                  r[m]n prieteni, iar copiii se
r]ndurile ce urmeaz[ vin `n                                                Componen\a scor\i;oarei are                                                                      bucur[ de prezen\a am]n-
completarea tratamentului                                                 multiple efecte benefice pentru                                                                     durora. Uneori, ambii
                                                                                   Nu exist[ un singur                                                     parteneri cad de comun a-
prescris de medicul curant ;i                                               organismul uman. Cre;te          vinovat...
                                                              consumul glucidelor `n mu;chii                                                                     cord c[ divor\ul este cea mai
pot fi considerate un aliat de                                                                      Atunci c]nd doi oameni se                                                bun[ solu\ie.
n[dejde tuturor acelor                                                   stria\i, este antioxidant natural,    c[s[toresc o fac de cele mai
                                                              reduc]nd procesele degradative ;i                                                                      Atunci suferin\ele nu
persoane care au probleme cu                                                                     multe ori pentru c[ se iubesc                                                sunt prea mari. ~ns[ c]nd di-
                                                              inciden\a afec\iunilor ce au la
diabetul de tip II.                                                    baz[ efectul nociv al radicalilor     mult. Uneori, alegerea                                                    vor\ul este un gest unilater-
                                                              liberi. Stimulez[ secre\ia        partenerului de via\[ este una                                                al, suferin\ele partenerului
  Opuntia ficus indica pulbere,                                              insulinic[, ajut]nd la men\inerea     bun[, alteori `ns[ poate s[ fie                                                sunt foarte greu de dep[;it.
chitosan    pulbere,   crom,                                             glicemiei sub control. Regleaz[      un e;ec total. Iubirea care st[                                                   Mul\i    cred   c[
scor\i;oara pulbere sunt patru                                               poa de m]ncare. ~n plus, are       la baza c[sniciei nu se poate                                                       desp[r\irea este o
produse care intr[ `n componen\a                                              propriet[\i antimicrobiene,        totu;i destr[ma foarte u;or                                                         dram[.
produsului Diabeticum tip II creat                                                                  ;i `n niciun caz nu exist[ un sin-    ma;i afecta\i. ~ns[ c]nd copiii                                    A;adar, psi-
                                                              cresc]nd rezisten\a organismului                          sunt rodul c[sniciei, divor\ul este
de PROnatura.                                                       fa\[ de agen\ii patogeni.         gur vinovat. Speciali;tii sus\in c[                                                       hologii ne
  Opuntia ficus indica, nopalul,                                                                  at]t so\ul, c]t ;i femeia, sunt vi-   chiar o problem[ demn[ de anal-
                                                                Produsul se administreaz[ 1                          izat, mai ales c[ speciali;tii spun                                  spun c[ nu
sau „para spinoas[”, este o specie                                             capsul[ x 3 / zi, la o jum[tate de    nova\i c[ rela\ia nu mai merge ;i                                                        mereu de-
de cactus indian ale c[rui principii                                                                 se ajunge la desp[r\ire.         c[ de regul[, copiii care provin
                                                              or[ dup[ mesele principale, cu un                         din familii destr[mate sunt tri;ti,                                 sp[r\irea este
active au efecte benefice asupra                                              pahar de ap[ c[ldu\[, Pi sau plat[                                                                          cea mai bun[
ficatului, `mbun[t[\ind func\ia                                                                                        au st[ri de anxietate, suferin\a lor
acestuia, favorizeaz[ sc[derea
                                                              pe o perioad[ de minim 2-3 luni,     Copiii din familii            fiind vizibil[.             tora-                 solu\ie, iar so\ii ar trebui s[ `;i a-
                                                              `n cure repetate.             destr[mate sunt tri;ti            Practic universul lor, `n care    partenerii de             corde a doua ;ans[. Sunt ;i cazuri
valorilor serice ale colesterolului,      Extractul din carcase de raci    detoxifiant, are efecte absorbante
trigliceridelor (cu 25-30%) ;i       (chitosan) are o structur[ celular[   ;i de reglare a tranzitului                              Atunci c]nd pe parcursul c[s-    sunt am]ndoi p[rin\ii, protej]nd     via\[ ar trebui s[ `;i dea un r[gaz  extreme ca violen\a domestic[, al-
                                                              Pentru mai multe detalii ;i        niciei nu au ap[rut copiii, de-     copilul, este distrus. Ei bine, din   pentru a trece peste ne`n\elegeri.  coolismul sau incompatibilitatea
glicemiei, gr[simile ;i zaharurile     care la administrare se         intestinal, men\in]nd `n limite
nemaifiind absorbite la nivelul       descompune ;i este absorbit[      normale lipidele ;i glucoza din     comenzi suna\i la num[rul         sp[r\irea adul\ilor este relativ     acest motiv psihologii ne sf[tui-    Asta nu `nseamn[ totu;i c[ tre-    fiziologic[ se pot rezolva doar
tubului digestiv (sunt eliminate pe    regl]nd pH-ul \esuturilor, u;or     s]nge.                    021.351.47.77,           u;oar[. Nu `n sensul c[ nu este     esc s[ ne g]ndim bine la aceast[     buie s[ suport[m chinuri infer-    prin divor\.
cale fecal[). ~n plus, contribuie la    c[tre alcalin (7,30), stimul]nd       Cromul este important pentru    accesa\i site-urile noastre<       suferin\[, dar cel pu\in nu sunt ur-   decizie de a divor\a. Potrivit aces-   nale de dragul copiilor.                    Ioana Pop
detoxifierea     organismului.     func\ia celulelor imunitare,      metabolismul lipidelor ;i         www.medicalab.ro ;i
Stimuleaz[ arderile celulare ;i      adjuvant `n st[ri asociate unei     carbohidra\ilor. Stimuleaz[       www.pronaturashop.ro sau
este de ajutor pentru remodelarea     imunit[\i sc[zute, `mbun[t[\e;te    procesele de transformare ale       scrie\i-ne pe adresa
siluetei.                 drenajul limfatic, excelent       glucozei ;i oxidarea gr[similor. De    medica@sonet.ro.
                                                                                       Rela\ia de cuplu trebuie `mbun[t[\it[ permanent
                                                                                     Dup[ o bucat[ de timp, rela\ia   de bun[ calitate nu trebuie s[                         s]mb[t[ seara `ntr-un local, s[
                                   Menopauza - 8 tratamente naturale                               dintre un so\ ;i o so\ie poate s[ aib[
                                                                                   de suferit. Unii spun c[ intervine
                                                                                                       lipseasc[, fiind un element pri-
                                                                                                       mordial `n bunul mers al rela\iei.
                                                                                                                                               dansa\i.
                       Menopauza este un          tura, dar f[r[ ace. Actaea Race-    nu mai sunt fertile. Schimb[rile     obi;nui\a, care ia locul marii iubiri,    De cele mai multe ori, pentru a                      F[r[ schimb[ri radicale
      ISSN 1222-4715                             mosa este una dintre cele mai      corpului sunt destul de stresante,
                      fenomen natural prin care trec                                              al\ii sunt de p[rere c[ odat[ cu tre-  trece mai u;or peste o problem[,                          Odat[ cu trecerea timpului,
 Director general - D. P[curaru      toate femeile, `ns[ acesta poate    folosite plante pentru simptomele    a;a c[ `ncearc[ s[ elimini ;i alte    cerea anilor se epuizeaz[ resursele   so\ii pot face haz de necaz. A-                        orice pereche ajunge la concluzia c[
 Director editor - Ilie S[lceanu                          menopauzei. Studiile confirm[ c[     tipuri de stres. F[-\i timp pentru re-  ;i for\ele de a-;i ar[ta unul altuia   muz]ndu-se `mpreun[, so\ul ;i
 Director revista             fi de multe ori nepl[cut. Dac[                                                                                                           nu se cunoa;te suficient de bine.
                                          aceast[ plant[ este mai bun[ dec]t   laxare. Soia este binecunoscut[      dragostea.                so\ia vor petrece mai cu drag tim-                       Fiecare membru al cuplului este d-
 Poesis - George Vulturescu        simptomele menopauzei sunt       terapiile de substitu\ie hormonal[,   pentru propriet[\ile sale ce u;ure-                        pul `n doi.
                      severe, trateaz[-te cu remedii                                                                                                          iferit ;i nu este indicat s[ `ncerc[m
 Redactor ;ef - Adriana Zaharia                          ce implic[ c]teva riscuri.       az[ simptomele menopauzei, dar      Cu vechime? :i mai bine!                                                s[ ne schimb[m unul pe altul.
 Secretar de redac\ie - Mihaela Ghi\[   naturale, precum cele de mai         De;i uleiul de primula nu ajut[  este ;i un aliment foarte s[n[tos. In-    Sunt `ns[ c]teva metode care ne   Plimbare ;i ie;iri                               Dac[ nu ne convine ceva la com-
 Redac\ia Satu Mare<
                      jos.                  contra bufeurilor de c[ldur[, simp-   clude soia `n alimenta\ia ta `nainte   ajut[ s[ “pornim” roti\a iubirii ;i s[  mai dese                                    portamentul partenerului de via\[,
   str. Mircea cel B[tr]n nr. 15                         tomul de care toate femeile se tem,   de a ajunge la menopauz[. Salvia     avem o rela\ie de cuplu, fie ea ;i cu     Un alt aspect important este                        e bine s[ `ncerc[m s[ `i spunem pe
     Satu Mare, cod 440012         Se spune c[ Agnus Castus      el trateaz[ totu;i celelalte simptome  este eficient[ contra bufeurilor de    vechime, invidiat[ de cei din jur. Se  tandre\ea, s[rutul. Nu uita\i s[ v[                      un ton frumos, poate `n a;a fel `nc]t
     Telefon< 0261-735195.      ac\ioneaz[ asupra glandei pitu-     nepl[cute ale menopauzei, cum      c[ldur[ ;i transpira\iilor. Este folos-
 e-mail< redactiasm@informatia-zilei.ro                                                               spune c[ este mai u;or s[ `m-      acorda\i c]t mai multe clipe de pa-                      s[ nu observe c[ de fapt vrem s[ `l
                      itare, ce controleaz[ secre\iile hor-  ar fi s]nii durero;i ;i schimb[rile de  itoare ;i pentru memorie, a;a c[ n-    bun[t[\e;ti o rela\ie de cuplu care   siune, indiferent de v]rst[. ~ncerca\i                     facem s[ se comporte altfel.
 Redac\ia Baia Mare<            monale. Este folosit[ din vremuri    dispozi\ie. Este u;or de g[sit ;i    o ocoli.                 are o baz[ solid[, c]\iva ani plini de  s[ v[ aminti\i c]t de frumos era la                        Toate acestea fiind respectate,
 Str. 22 Decembrie nr. 18, Baia Mare   str[vechi pentru tratarea prob-     iein. Sun[toarea este cunoscut[      Nu uita s[ consul\i medicul      fericire ;i `mpliniri, o poveste de   `nceput, c]nd v[ s[ruta\i des, v[                       avem de fapt secretele care ne ajut[
     Telefon< 0262/212.020      lemelor „femeie;ti”. Acupresiunea    ca antidepresiv natural, ac\ion]nd   `nainte s[ iei tratamente natur-     dragoste care nu poate fi uitat[. ~n                                           la cl[direa unei rela\ii frumoase
       0362/800.801
                                                                                                       plimba\i \in]ndu-v[ de m]n[.
 e-mail< redactiabm@informatia-zilei.ro  este o metod[ bun[ dac[ nu-\i      `mpotriva sentimentelor depre-     iste, c[ci plantele pot interac\iona   primul r]nd, `n cadrul rela\iei dintre  ~ncerca\i s[ ie;i\i mai des la plim-                      chiar ;i cu ani sau zeci de ani
                      place ideea folosirii plantelor med-  sive care pot ap[rea la menopauz[.   cu unele medicamente.           cei doi so\i ar trebui pres[rat ni\el  bare `n doi, s[ povesti\i pe o b[ncu\[                     vechime.
 www.informatia-zilei.ro          icinale. Acupresiunea e ca acupunc-   Multe femei suport[ greu g]ndul c[              Mirela Filimon    umor. R]sul, z]mbetele ;i umorul     `n parc sau, de ce nu, s[ merge\i                                  eodora Pop
4 Informa\ia zilei                           Mod[                        Miercuri 8 septembrie 2010      Miercuri 8 septembrie 2010                          Dezv[luiri                              Informa\ia zilei 5
         Colec\ia Louis Vuitton                                                             Pove;ti de
        toamn[-iarn[ 2010/2011                                                              succes la
                                                                                Loga Dance
                                                                                School
                                                                                Loga Lorant, administratorul ;colii,
                                                                                ;i sora lui Hajnalka se dest[inuie
                                                                                cititorilor no;tri
                                                                                  A sosit momentul s[ v[         ga Lorant, secondat de sora
                                                                                facem cunoscut[ surpriza rez-        lui, Hajnalka. O familie pen-
                                                                                ervat[ finalului “Pove;tilor de       tru care principalul dezider-
                                                                                                      at este profesionalismul ;i
                                                                                succes cu Loga Dance School”.        respectul fa\[ de oameni.
                                                                                De-a lungul a 11 s[pt[m]ni v-          Povestea de succes a lui
                                                                                am prezentat pove;tile unor         Lorant, un t]n[r `ntre-
                                                                                oameni care s-au l[sat fascina\i      prinz[tor `n v]rst[ de 29 de
                                                                                de lumea dansului.             ani, ar putea `ncepe a;a< “A
                                                                                                      fost odat[ un vis...”. Iar acel vis peste `mplini un alt vis din adolescen\[ -     dansul este sportul meu ideal. ~n mo-
                                                                                   Fiecare dintre ei ;i-a f[cut cunos-  ani s-a transformat `n realitate. “De la acela de a pune bazele unei ;coli de      mentul de fa\[ pot s[ spun f[r[ nicio
                                                                                cut[ propria experien\[, ne-a        v]rsta de 8 ani, mama m[ tot asculta dans care s[ `i poarte numele. Astfel,       ezitare c[ nu mi-a; putea imagina s[
                                                                                `mp[rt[;it fr]nturi de via\[, bucuriile   z]mbind cum povesteam de visele `n 2007, ia fiin\[ Loga Dance School.          renun\ la dans pentru niciun alt sport
                                                                                pe care le-au tr[it descoperind fru-    mele, c[ atunci c]nd voi cre;te mare “Dumnezeu mi-a oferit ;i acest lucru,       din lume” ne spune cu mult[
                                                                                muse\ea dansului, dar ;i a acestei     voi fi om de afaceri ;i c[ voi c[l[tori ca ;i celelalte multe lucruri, pentru      `nc]ntare Hajni.
                                                                                ;coli care s-a remarcat a fi o adev[rat[   `n locuri exotice ;i lista `ntreag[ de vise care niciodat[ nu-i voi putea mul\umi      Dac[ ar fi s[ vorbim de secretul
                                                                                pepinier[ pentru viitorii dansatori. De   pe care mi le doream mult nu conte- suficient” m[rturise;te administra-         care a dus la reu;ita acestei ;coli,
                                                                                altfel Loga Dance School s-a doved-     nea. Mama fiind in-                       torul ;colii.      atunci cu siguran\[ putem s[ spunem
                                                                                it a fi mai mult dec]t o simpl[ ;coal[    firmier[ la o cre;[, Dansul este un sentiment            Dansul ;i-a f[cut  c[ nimic din tot ce `nseamn[ frumos
                                                                                de dans. Este locul care poart[ `n mod   iar tat[l t]mplar au fermec[tor, care te `nva\[ loc `n sufletul lui           ;i valoros nu se poate face dec]t prin
    “:i Dumnezeu            Pornind de la femeia anilor     fran\uzesc care atrage toate privi-   look metalic, ori rochii voluminoase
                                                                                excep\ional atributele unei institu\ii de  vrut `ntotdeauna s[                      Lorant `nc[ de pe    munc[. Iar Lorant ;i Hajni lucreaz[
    a creat femeia!”        ’60 - ’70, de la superba Brigitte Bar-  rile.                  demne de covorul ro;u, femeia
                                                                                prim[ clas[< organizare impecabil[,     m[ ocroteasc[ de s[ tr[ie;ti cu adev[rat! vremea c]nd era                foarte mult `mpreun[, petrec mult
  Acesta a fost anun\ul cu      dot, el a conturat o siluet[ pe care     ~ntr-o atmosfer[ parizian[ din   Vuitton a p[;it plin[ de `ncredere   cursuri de calitate, respect fa\[ de cur-  lumea afacerilor, de                      licean. Z]mbe;te     timp la Loga Dance School, practic
care a `nceput prezentarea,      a `nzestrat-o cu un look proasp[t,    anii ’60, femeia Vuitton s-a afi;at   `n ea, luminoas[ ;i fermec[toare.   san\i, seriozitate, dar ;i momente     greut[\ile ;i pericolele acesteia prop- nostalgic ;i continu[ ;irul dest[inuir-     sunt “dependen\i” de munca lor, ded-
afirma\ie pe care designerul      ingenuu, ultra-feminin. A adus pe    fermec[toare `n rochii cu siluete de     Bine`n\eles c[ Marc Jacobs nu   pl[cute de destindere, at]t de necesare   un]ndu-mi s[ termin o facultate, iar ilor< “Povestea mea ca dansator `ncepe       ica\i 100% idealurilor pe care ;i le-au
Marc Jacobs a privit-o cu cea
                    podium manechine cunoscute ca      viespe, taioare cu fuste largi, haine  a sc[pat ocazia s[ mai lanseze un   fiec[ruia dintre noi. Iar Loga Dance     apoi s[ m[ angajez la o companie ren- din adolescen\[, de la e;ecul tr[it la o     propus s[ ;i le `mplineasc[. “Loga
                    Laetitia Casta, Karolina Kurkova     la dou[ r]nduri de nasturi cu gu-    model al gen\ilor Vuitton, o rein-   School a reu;it pe deplin acest lucru.   umit[. La v]rsta de 16 ani, de;i nunt[, unde nu ;tiam s[ dansez vals          Dance School reprezint[ pentru noi
mai mare seriozitate. El a ri-     sau Elle Macpherson. Le-a f[cut un    lere mici ;i rotunde. Au urmat      terpretare a clasicei „Speedy” `ntr-  ~ns[ `n spatele acestui succes se afl[    p[rin\ii mi-au interzis, pe l]ng[ ;coal[, vienez cu o frumoas[ domni;oar[ din      a doua familie, petrecem mai mult
dicat femeia pe un piedestal ;i    machiaj natural plin de str[lucire ;i  fuste clo; cu pliuri largi, corsete pe  o mignon[ care va fi cu siguran\[   multe ore de munc[ sus\inut[, de      am `nceput s[ lucrez `n Network Zal[u. Dup[ nunt[ m-am `nscris la            timp `n sal[ dec]t acas[. Fiecare clip[
a ar[tat-o lumii `n toat[ splen-    tinere\e, o coafur[ `n coad[ de cal   bust ;i gen\i purtate pe m]ini cu    o nou[ vedet[ a renumitului brand   d[ruire, dar ;i un om deosebit - Lo-    Marketing, `nv[\]nd pe l]ng[ oa- dans, iar dup[ c]\iva ani am ajuns la         de la Loga Dance School o tr[im din
doarea sa.               ;i le-a `nzestrat cu acel “accent” ;ic  m[nu;i lungi. Cu dantele ;i c]te un   francez.                                      meni de afaceri, mai ales evrei. Dup[ primele concursuri. ~n 2003 am ob\in-       plin, o cl[dim cu pasiune, devotament,
                                                                                                      terminarea facult[\ii de marketing ut locul I la Campionatul Rom]niei,         lupt[m pentru ea ca ni;te obseda\i. Lo-
                                                                                                      ;i management, am absolvit master- clasa E. Poate din cauza acelui vals de       ga Dance School este o familie mare
                                                                                                      atul. Apoi, m-am `nscris la Open U- la nunt[, pentru mine valsul vienez ca       cu mul\i oameni cu personalitate ,
                                                                                                      niversity Business School unde am ;i celelalte dansuri standard vor           unde ne sim\im bine `n largul nostru”
                                                                                                      ob\inut certificatul profesional `n r[m]ne apropiate de sufletul meu, dar         ne spun cei doi fra\i.
          Lanvin deschide u;a luxului pentru H&M                                                                          management. ~n continuare luptam ;i dansurile salsa ;i latino `;i fac loc
                                                                                                      pentru visele mele care nu m-au l[sat printre ele .” Loga Lorant este mul\u-
                                                                                                                                                     De cur]nd ;coala a marcat trei ani
                                                                                                                                                  de existen\[, iar pe aceast[ cale colec-
                                                                                                      s[ m[ angajez. ~ntr-un final am ajuns mit suflete;te de tot ce a realizat. Tot      tivul redac\iei cotidianului “Infor-
  Colaborarea dintre Lanvin ;i                                             H&M va trece la lux. Acesta a fost                         s[ `mi deschid propria firm[ - o li- acest urcu; a fost str[b[tut `mpreun[        ma\ia Zilei” le ureaz[ mult succes `n
H&M a fost confirmat[. Creat[ de                                             un exerci\iu excep\ional prin ca-                         br[rie virtual[ ;i o editur[. Dup[ cu sora lui Hajni (cum `i place s-o al-       tot ceea ce fac.
directorul artistic al renumitei                                             re dou[ companii aflate la poluri                         c]\iva ani, am vrut mai mult ;i am tre- inte), o fiin\[ delicat[, care i-a insuflat
case, Alber Elbaz, ;i de responsa-                                            opuse pot lucra `mpreun[, deoa-                          cut `n domeniul materialelor de leg- `n permanen\[ `ncrederea `n for\ele            Din 13 septembrie
bilul cu vestimenta\ia masculin[,                                            rece `mp[rt[;im aceea;i filozofie                         isla\ie rutier[, lucr]nd mai mult cu in- proprii ;i curajul de a merge mai de-      Loga Dance School d[ startul
Lucas Ossendrijver, noua colec\ie                                            de a aduce bucurie ;i frumuse\e                          stitu\ii de stat ;i companii” ne parte. Iar Lorant este m]ndru de so-           cursurilor de dans. ~nscrierile
                                                                                                      poveste;te Lorant.             ra lui, `n care vede toate calit[\ile un-      se fac p]n[ `n data
va ajunge `n magazine pe 23 no-                                             femeilor ;i b[rba\ilor din lumea                                                ui bun lider. Hajnalka are v]sta de 19    de 10 septembrie la sala de dans
iembrie. “Cei de la H&M ne-au                                              `ntreag[“, a declarat Alber Elbaz.                                               ani, fiind absolvent[ a Colegiului      situat[ pe strada Martirilor De-
propus s[ colabor[m. Am spus `n                                               Noua linie vestimentar[ va fi                         3 ani de la `nfiin\area           Na\ional Kolcsey Ferenc. ~n prezent       porta\i, `n fosta Tipografie
trecut c[ nu a; face niciodat[ o co-                                           prezentat[ pe 2 noiembrie, prin                          Loga Dance School              este student[ la Academia de Dans din     Some;ul (etajul I). Pentru mai
lec\ie de mas[, `ns[ nu cred c[ prin                                           intermediul unui material video                             ~ns[ ambi\iile interlocutorului Budapesta.                      multe detalii accesa\i www.lo-
aceast[ colaborare Lanvin va de-                                             pe website-ul oficial al companiei.                        nostru nu se opresc aici. Dup[ mai        “Acum trei ani c]nd Lorant a de-     gadance.ro sau prin telefon la
veni mai comercial, ci mai degrab[                                                                                     mul\i ani se na;te dorin\a de a-;i schis ;coala de dans eram sigur[ c[            num[rul 0722 53 83 17.
6 Informa\ia zilei                       Remedii naturiste                         Miercuri 8 septembrie 2010       Miercuri 8 septembrie 2010                          Re\ete                            Informa\ia zilei 7
    T[t[neasa - adjuvant pentru                                                                          Ardei umplu\i cu varz[
                                                                                      Ingrediente<
                                                                                      - 7 kg ardei gra;i de diferite culori
                                                                                                          strat de frunze de \elin[ ;i buc[\i de
                                                                                                          hrean.
                                                                                                                                    Compot de pere cu nuc[
                                                                                                                                                    Ingrediente<
                                                                                                                                                    - 1 kg pere mai tari


     mai multe forme de cancer
                                                                                      - 6 kg varz[ alb[              Fierbe\i ap[ cu sare (c]te o lin-                        - 500 ml ap[
                                                                                      - 1 kg morcovi             gur[ de sare la 1 litru de ap[) ;i                         - 200 gr zah[r
                                                                                      - frunze de \elin[           turna\i-o fierbinte peste ardeii din                         - 200 gr miez de nuc[
                                                                                      - hrean                 borcan c]t s[-i acoperi\i. ~nchi-                            - 1 l[m]ie
                                                                                      - sare                 de\i borcanul ermetic ;i, dup[                              - cui;oare
                                                                                      - ap[ c]t cuprinde           r[cire, depozita\i `ntr-un loc us-                            - batoane de scor\i;oar[
  T[t[neasa este o plant[        spal[ cu ajutorul irigatorului.      prize, din ca-                                                                     cat, bine
                      Sp[l[turile se fac zilnic cu decoct    re una obliga-                                    - zeam[ de l[m]ie
medicinal[ recomandat[ `n                                                                                                             aeri-                          Mod de preparare<
afec\iuni precum< bron;ite,        de t[t[neas[. Pentru o mai mare      toriu dimi-                                                                         sit ;i                         Sp[la\i perele, cur[\a\i-le de
ulcer stomacal, arsuri, ulcer       eficien\[, la decoctul ob\inut dup[    nea\[, la tre-                                    Mod de preparare<                            rece.                       coaj[ ;i de semin\e. T[ia\i-le `n pa-
                      metoda prezentat[ mai sus se        zire, `nainte                                      Alege\i      ardei                                                 tru ;i stropi\i-le cu zeam[ de
varicos, hemoroizi, cancer de       adaug[ dou[ linguri de coada-                                                  s[n[to;i de aceea;i m[ri-
piele, aluni\e, pl[gi externe, lu-                          de a m]nca                                                                                                    l]m]ie pentru a nu se oxida. ~ntr-
                      ;oricelului. Tratamentul dureaz[      sau a consu-                                     me, sp[la\i-i, scoate\i-le                                                 un vas, pune\i apa ;i zah[rul la fiert
xa\ii, fracturi, arsuri cu gra-      dou[ s[pt[m]ni.                                                         cotoarele, `ndep[rta\i                                                   timp de 5 minute. A;eza\i `n bor-
vitate mic[ ;i r[ni pe colul ute-                           ma altceva. ~n
                        ~n tratamentul bolilor veneri-     tratamentul                                     semin\ele      ;i                                                   canele curate ;i sterilizate miez de
rin, dureri de g]t ;i bron;it[.      ce - t[t[neasa este foarte util[. Ea                                              a;eza\i-i pe un                                                       nuc[, c]teva cui;oare ;i c]te un ba-
                      gr[be;te vindecarea ;i favorizeaz[     cu t[t[neas[                                     prosop absor-                                                        ton de scor\i;oar[. Pune\i perele ;i
Este o plant[ peren[, robust[, cu     ac\iunea altor plante. De pild[,      al cancerului                                    bant.                                                            turna\i siropul fierbinte. A;eza\i
peri aspri pe `ntreaga suprafa\[ a     t[t[neasa are o ac\iune poten\atoa-    este strict ne-                                     Cur[\a\i                                                        borcanele `ntr-un vas, pune\i ap[
frunzei, frunze mari, alungite,      re pentru rostopasc[, aceasta fiind    cesar s[ nu se                                    verzele de frun-                                                      p]n[ la jum[tatea lor ;i fierbe\i la
flori ro;ii violacee, cu 5 petale, gru-  un remediu pre\ios `n tratamentul     consume car-                                     zele exterioare                                                       foc mic 45 de minute. Dup[ ce
pate sub forma unei cozi de scor-      vegeta\iilor veneriene ;i al her-    ne, zah[r, ali-                                   ve;tejite ;i t[ia\i-                                                    opri\i focul, acoperi\i-le cu un
pion. Planta con\ine alan-              pesului. Pentru igiena     mente    cu                                   le c]t mai                                                         prosop gros ;i l[sa\i-le s[ se
toin[, mucilagii, glicozide,                  obi;nuit[ a or-    conservan\i,                                     sub\ire. S[ra\i ;i                                                     r[ceasc[ p]n[ a doua zi.
tanin, colin[, ulei volatil.                  ganelor genita-    pr[jeli.                                       stoarce\i deasu-
                                le, decoctul de    Regimul ali-                                     pra zeam[ de
Recomand[ri
terapeutice
                                t[t[neasa este
                                de preferat al-
                                           mentar va fi
                                           compus din minimum 50% cru-        de vindecare se scurteaz[ cu p]n[
                                                                                      l[m]ie. Cur[\a\i
                                                                                      morcovii, tre-
                                                                                                                                Meniu de criz[
  Pentru can-                        tor solu\ii, deoa-   dit[\i. Se fac cure de patru        la jum[tate. Alifia de t[t[neas[ se    ce\i-i    prin
cerul de piele,                       rece nu distruge     s[pt[m]ni, cu pauz[ de 12 zile.      folose;te la tratarea hemorizilor ;i   r[z[toarea ma-                                   Ciorb[ de peri;oare           Amestec “mexican”
pl[gi ;i aluni\e                      flora normal[. De-    Tratamentul eficient dureaz[ ;ase     a arsurilor. Se aplic[ pe locul afec-   re ;i amesteca\i-
cu risc malign                       coctul de t[t[neas[    luni. Acela;i tratament este vala-     tat de dou[ ori pe zi.          i cu varza.                                                         Ingrediente necesare<
se recomand[ fo-                      este ;i un antican-    bil pentru cancer la ficat, fibrom       Arsurile de gravitate mic[,       Umple\i ar-                                                        Porumb `n lapte fiert, fasole
losirea decoctului                    didozic puternic.      uterin, polipi stomacali.         r[nile vechi sau care se vindec[     deii cu amestecul                                                      verde, dovlecel, ardei gras, ro;ii,
din pulbere. Tinctu-                 T[t[neasa este un adju-                          greu, cicatricele inestetice, se tra-   de varz[ ;i mor-                                                      ardei iute, gulie, morcov,
ra de t[t[neas[ se                 vant pentru mai multe for-    Leacuri pentru uz extern          teaz[ eficient prin pensul[ri cu     covi, `ndes]nd bi-                                                     p[st]rnac, sare, piper.
aplic[ de 3-4 ori pe               me de cancer, cum ar fi         Tinctura din r[d[cin[ pentru      tinctur[ sau, c]nd nu este supor-     ne umplutura, ;i
locul afectat. Cu sco-              cancerul la intestin, prostat[    entorse ;i luxa\ii se aplic[ sub      tat alcoolul, cu decoct de t[t[ne-    a;eza\i-i `n borcane.                                                    Modul de preparare<
pul de a m[ri aderen\a, es-          ;i stomac, `n care s-au ob\in-     forma compreselor sau se fac ma-      as[, f[cute de dou[ ori pe zi pe lo-   Deasupra a;eza\i un                                                       Porumbul `n lapte, fasolea
te bine s[ se adauge c]teva          ut rezultate spectaculoase. Se     saje ori alifie de t[t[neas[. Prin     cul afectat.                                                                             verde, dovlecelul, gulia, morcovii,
pic[turi de tinctur[ de propolis.      administreaz[ decoctul, 1-3 c[ni     acest tratament f[cut zilnic, vreme       Text selectat ;i prelucrat de                                                                  ;i p[st]rnacul de fierb. Cu excep\ia
  R[nile de pe colul uterin se      zilnic, pe stomacul gol, `n 3-4 re-    de m[car o s[pt[m]n[, perioada                     Ioan A.                                                                  porumbului boabe ;i a p[st[ilor,
                                                                                      Gogonele `n saramur[ Conopid[ murat[ cu                                           celelalte ingrediente se taie
                                                                                                                                                    cubule\e ;i se amestec[ `ntr-un bol.
                                                                                      Ingrediente<       morcovi                                              Ardeii pot fi cop\i pe plit[, iar apoi
                                                                                      - 3 kg gogonele                                                       decoji\i. ~n func\ie de preferin\e se
                                                                                                          Ingrediente<
       Aluminiul, element neurotoxic,                                                                - hrean
                                                                                      - crengu\e de cimbru
                                                                                      - boabe de mu;tar
                                                                                                          - 3 conopide
                                                                                                          - 1 kg morcovi
                                                                                                          - 100 ml o\et
                                                                                                                                Ingrediente necesare<
                                                                                                                                  250 grame de morcovi, 250
                                                                                                                                                    poate ad[uga pu\in ulei, zeam[ de
                                                                                                                                                    l[m]ie, zah[r. Pentru a fi u;or pi-
                                                                                                                                                    cant se poate ad[uga ;i ardei iute.

se afl[ `n cantit[\i tot mai mari `n mediu ;i `n alimente                                                         - boabe de piper
                                                                                      - 1 ardei iute
                                                                                      - 1 ceap[
                                                                                                          - foi de dafin
                                                                                                          - piper boabe
                                                                                                          - boabe de mu;tar
                                                                                                                                grame de p[st]rnac, 100 grame de
                                                                                                                                p[trunjel, o ceap[ de m[rimea un-
                                                                                                                                ui ou, un ardei gras, 200 grame de
                                                                                                                                                    Se consum[ rece, dup[ ce se las[
                                                                                                                                                    pu\in la macerat.
                                                                                                                                carne tocat[, 50 grame de orez, o      Ca desert v[ recomand[m o
   La nivel european, s-a dat alar-   `mbuteliat[ ;i cea de la robinet vari-   fecte diferite asupra organismului `n   primul r]nd trebuie s[ sc[p[m de     - sare grunjoas[            - boabe de ienibahar
                                                                                                          - semin\e de m[rar             felie de p]ine, sare, piper,      peltea de gutui ;i pere de toamn[.
ma cu privire la prezen\a `n exces a    az[ ;i ea, dup[ cum produc[torii u-    func\ie de v]rst[ ;i gradul de s[n[tate.  toate ustensilele, tac]murile, recip-                                             sm]nt]n[ ;i ardei iute dup[
aluminiului `n alimenta\ie. De;i      tilizeaz[ apa de la robinet cu sau f[r[    Dar cele mai puternice surse de    ientele de aluminiu din buc[t[rie, s[                       - sare grunjoas[                                             Coriolan A.
acest element se g[se;te peste tot, `n   tratamente suplimentare. Cel mai      expunere la aluminiu r[m]n am-       consum[m ap[ `mbuteliat[ cu
                                                                                      Mod de preparare<            - ap[ c]t cuprinde             preferin\[.
aer, ap[, sol, iar `n anumite cantit[\i  bine e s[ citim cu aten\ie eticheta s-   balajele< cutii, caserole, folii care au  con\inut sc[zut din acest metal, s[ re-    Cur[\a\i hreanul de coaj[,
nu e d[un[tor organismului, `n ul-     ticlei de ap[ mineral[ sau plat[ ;i s[   la baz[ acest metal. Cantitatea de a-   nun\[m definitiv la ambalarea ali-     sp[la\i gogonelele ;i a;eza\i-le    Mod de preparare<              Modul de preparare<
tima vreme produsele pe care le      o alegem pe cea care con\ine cel mai    luminiu cre;te peste cota admis[ ;i    mentelor `n staniol ;i folii de alu-   `ntr-un borcan de 5 litri. Pres[ra\i     Sp[la\i bine conopida, rupe\i-o      Zarzavaturile se cur[\[, se s-
consum[m, de la alimente, la        pu\in aluminiu. Dac[ aportul de a-     atunci c]nd pe;tele ;i carnea sunt     miniu, s[ evit[m aspirina tamponat[    boabe de piper, boabe de mu;tar,    `n buche\ele ;i l[sa\i-o `n ap[ cu o\et   pal[ bine sub jet de ap[, dup[ care
medicamente, ap[ ;i chiar obiecte `n-   luminiu ce provine din aerul nepolu-    g[tite `n oale de aluminiu sau sunt    pe c]t posibil, s[ nu mai cump[r[m    ardeiul iute t[iat feliu\e ;i ronde-  30 min. A;eza\i conopida `n borca-     se taie rondele. Se zv]nt[ pu\in pe
conjur[toare, ne pun `n contact cu     at se ridic[ la cel pu\in 4 micrograme   `mpachetate `n folie de aluminiu      conserve, bere ;i r[coritoare la cutie,  le de ceap[.              ne bine sterilizate, apoi morcovii fe-   un prosop, dup[ care se pun la
o supradoz[ din acest metal toxic. E-   pe zi, `n zonele industriale cantitatea  (staniol, supus la temperaturi mari    s[ refuz[m m]ncarea la caserole        Separat, fierbe\i 4 litri de ap[,  lia\i printre ea. Ad[uga\i foi de da-    fiert, `n vreme ce din carnea tocat[,
fectele sunt devastatoare< boli ale sis-  poate cre;te la mai mult de 100 mi-    `n cuptor). Un pericol pentru       tapate cu aluminiu. Acelea;i ali-     la care ad[uga\i 5 linguri de sare   fin, boabe de piper, de mu;tar ;i de    orez, felia de p]ine ;i ou se prepar[
temului nervos, printre care ;i      crograme pe zi.              s[n[tate `l reprezint[ ;i radiatoarele   mente se pot g[si ;i `n ambalaje de                        ienibahar.                 peri;oarele. ~n vreme ce zarzava-
                                                                                      grunjoas[ ;i turna\i-o fierbinte                          turile, ceapa `ntreag[ ;i ardeiul
Alzheimer.                   ~n afar[ de aer ;i ap[, oamenii ab-  confec\ionate din aluminiu, re-      sticl[ sau carton. C]t despre celelalte                        Separat, fierbe\i apa cu c]te o lin-
   Apa noastr[ cea de toate zilele    sorb aluminiu ;i din medicamente,     sponsabile pentru simptome ca<       obiecte care ne `nconjoar[, e reco-    peste gogonele.             gur[ de sare la fiecare litru. Ad[uga\i   fierb, se adaug[ peri;oarele ;i se
con\ine aluminiu. Aportul zilnic de    cum ar fi de pild[ antiacizii, acidul    ame\eal[, tulbur[ri de vedere, `n-     mandat s[ le elimin[m pe cele inutile,    Deasupra a;eza\i crengu\e de    semin\e de m[rar ;i turna\i saramura    condimenteaz[ ciorba dup[ gust.
aluminiu din apa potabil[ poate      acetilsalicilic tamponat ;i unele vit-   ceputul unor paralizii.          pentru c[ de termopane sau u;i de a-   cimbru, `nchide\i borcanul cu ca-    fierbinte peste conopid[. ~nchide\i     Se consum[ cald[ cu sau f[r[
varia `n func\ie de regiune ;i de     amine pentru copii. To\i ace;ti fac-      Ce putem s[ facem pentru a sta     luminiu nu vom sc[pa.           pac etan; ;i a;eza\i-l la p[strare   borcanele ermetic ;i depozita\i-le     sm]nt]n[ ;i ardei iute.
r]uri. Cantitatea de aluminiu din apa   tori care con\in metalul toxic au e-    c]t mai departe de aluminiu? ~n                   Ramona B.    `ntr-un loc uscat ;i rece.       `ntr-un loc rece ;i bine aerisit.
8 Informa\ia zilei                         Vedete                      Miercuri 8 septembrie 2010      Miercuri 8 septembrie 2010                     Vedete                         Informa\ia zilei 9
  S-a n[scut `n Columbia, a
                    Sofia Vergara cucere;te Hollywood-ul                                                                                              sunat imediat pe Manolo ;i i-a
jucat `n telenovele, dar Sofia                                                                                                                     spus despre realizarea ei. „I-am de-
Vergara (38 de ani) a reu;it s[                                                                                                                    monstrat c[ ;i cineva cu accentul
`;i cucereasc[ un loc clar `n                                                                                                                     meu poate primi o nominalizare la
Statele Unite, unde interpre-                                                                                                                     Emmy.” Gloria Delgado-Pritchett,
                                                                                                                                    personajul interpretat de ea, este
teaz[ rolul principal feminin                                                                                                                     o femeie de origine latino c[s[to-
din serialul „Modern Family”,                                                                                                                     rit[ cu un b[rbat bogat mult mai
o produc\ie ce a fost premiat[                                                                                                                     `n v]rst[ dec]t ea.
recent cu un Emmy pentru cel                                                                                                                        De;i unii agen\i au sf[tuit-o s[-
mai bun serial de comedie.                                                                                                                       ;i fac[ o opera\ie de reducere a
                                                                                                                                    s]nilor pentru a putea ob\ine ;i al-
  A fost descoperit[ de un cu-                                                                                                                    te roluri, Sofia a fost convins[ de
noscut fotograf `n timp ce se plim-                                                                                                                  mama ei s[ renun\e la aceast[
ba pe o plaj[ din Barranquilla, Co-                                                                                                                  idee. „Mama mi-a spus c[ Dum-
lumbia. ~n scurt timp avea s[                                                                                                                     nezeu m[ va pedepsi dac[ voi re-
apar[ `ntr-o reclam[ pentru Pepsi.                                                                                                                   curge la a;a ceva.
Sofia a fost nevoit[ s[ renun\e la                                                                                                                     Sofia   este   `mpotriva
studii (Medicin[ dentar[) pentru                                                                                                                    „`mbun[t[\irilor” estetice pe care
a-;i `ntre\ine fiul, mama ;i fra\ii                                                                                                                  le utilizeaz[, din ce `n ce mai des,
mai mici, dup[ ce tat[l lor i-a                                                                                                                    vedetele de la Hollywood doar
p[r[sit.                                                                                                                                pentru a ar[ta mai bine. „Los An-
  La 20 de ani s-a mutat `n Bo-                                                                                                                   geles-ul a `nnebunit. Toate fe-
gota pentru a `ncepe o serie de                                                                                                                    meile arat[ la fel, cu obrajii lor um-
contracte, at]t ca model, c]t ;i `n                                                                                                                  fla\i. Ca ;i Madonna. Pe cine cred
televiziune. Din 1995 p]n[ `n                                                                                                                     c[ p[c[lesc? Nu le face s[ arate mai
1999 a fost gazda “Fuera de Serie”,                                                                                                                  tinere. Ajungi s[ ar[\i ca o fiin\[
o emisiune de turism `n care                                                                                                                      ciudat[.”
c[l[torea `n cele mai exotice des-                                                                                                                     Actri\a a acceptat recent s[
tina\ii de pe Glob. Emisiunea a fost                                                                                                                  r[spund[ `ntreb[rilor adresate pe
difuzat[ de televiziunea inter-                                                                                                                    Twitter de c[tre cititorii revistei
na\ional[ Univision, astfel deve-                                                                                                                   „Esquire”.
nind un star `n America Latin[.
Apoi a fost gazda unui alt show                                                                                                                    Twitter< Pe Wikipedia scrie c[
Univision, “A que no te atreves”.                                                                                                                   tat[l t[u a muncit `n industria
  Dup[ ce contractul s[u de                                                                                                                     c[rnii din Columbia, o \ar[ mare
lung[ durat[ cu Univision a expi-                                                                                                                   iubitoare de carne ro;ie. Care es-
rat, a semnat un contract cu ABC                                                                                                                    te friptura ta preferat[ de vit[?
ap[r]nd `n serialele americane                                                                                                                     Sofia< De fapt nu m[n]nc carne
“Hot Properties”, “The Knights of                                                                                                                   ro;ie de 15 ani. C]nd m-am mu-
Prosperity”, dar ;i “Dirty Sexy                                                                                                                    tat `n Statele Unite carnea de aici
Money”, unde a avut un rol epi-                                                                                                                    mi s-a p[rut ciudat[.
sodic. ~n 2007, Sofia a fost distri-
buit[ `n serialul “Amas de Casa                                                                                                                    T< Fiind crescut[ `ntr-un mediu
Desesperadas”, varianta colum-                                                                                                                     catolic `n Columbia, \i se pare
bian[ a celebrului serial american                                                                                                                   greu de acceptat superficialitatea
“Neveste disperate”.                                                                                                                          de la Hollywood?
  ~n 2001, a creat funda\ia cari-                                                                                                                  S< Nu mai sunt o practicant[.
tabil[ “Peace and Hope for the                                                                                                                     Acum via\a mea religioas[ \ine mai
Children of Colombia”, care a                                                                                                                     mult de faptul c[ vreau s[-i
ajutat mii de copii din \ara sa ;i a                                                                                                                  mul\umesc lui Dumnezeu pentru
creat o sec\ie de oncologie pedia-                                                                                                                   tot ceea ce mi-a dat. Nu cred c[ Lui
tric[ `n spitalul din ora;ul s[u                                                                                                                    `i pas[ dac[ sunt dat[ sau nu cu oj[
natal. ~n anul 2002, Vergara a                                                                                                                     pe unghii. Nu cred c[ asta conteaz[
fost diagnosticat[ cu cancer tiroi-                                                                                                                  pentru El.
dian dar `n urma tratamentului ;i-
a revenit complet.                                                                                                                           T< Este adev[rat c[ e;ti blond[ ;i
  ~n toamna lui 2004, ;i-a `nde-                                                                                                                   `\i vopse;ti p[rul negru?
plinit un vis lans]nd propria linie                                                                                                                  S< Dac[ mi-a\i vedea familia nu v-
vestimentar[ “Vergara by Sofia”.                                                                                                                    ar veni s[ crede\i. To\i arat[ ca
La evenimentul care a avut loc `n                                                                                                                   ni;te polonezi. To\i sunt blonzi cu
Miami a fost prezent chiar ;i                                                                                                                     ochi alba;tri. Nu ;tiam de ce nu
pre;edintele Columbiei, Alvaro                                                                                                                     reu;eam s[ ob\in joburi `n L.A.
Uribe. Sofia a hot[r]t ca cele pes-                                                                                                                  Oamenii erau confuzi. Ei au acest
te 1.000 de locuri de munc[ crea-   blica\iile “The Hollywood Repor-   de divertisment. ~n 2009, Sofia ;i-  pe scena teatrului Ambassador.     timpul. „Ne uitam la o filmare cu  sunt singura persoan[ care a tr[it    Dar c]nd a fost anun\at[ de   stereotip c[ latinii trebuie s[ ara-
te s[ fie ocupate de muncitori din   ter” ;i “Billboard” una dintre ce-  a f[cut debutul ;i pe Broadway,     Fiul ei Manolo (19 ani) o      mine de acum 20 de ani, iar fiul  16 ani `ntr-o \ar[ ;i accentul i s-a  nominalizarea ei la Premiile Em-  te to\i ca Salma Hayek. Doar dup[
ora;ul s[u natal.           le mai puternice 25 de femei de   c]nd a interpretat-o pe “Mama”    „nec[je;te” din cauza accentului ei,  meu mi-a spus c[ atunci engleza   `nr[ut[\it”, declar[ Sofia amu-    my pentru cea mai bun[ actri\[   ce mi-am vopsit p[rul m-au cre-
  ~n 2007, a fost aleas[ de pu-   origine hispanic[ din industria   Morton `n muzicalul “Chicago”,    care pare s[ fie mai pronun\at cu   mea era foarte bun[. ~mi spune c[  zat[.                 dintr-un serial de comedie, l-a  zut c[ sunt o Latin[.
10 Informa\ia zilei                                Stil                         Miercuri 8 septembrie 2010        Miercuri 8 septembrie 2010                        Diet[                             Informa\ia zilei 11
                  Noile tendin\e                                                                Roadele se culeg toamna<                                                   Ciocolata am[ruie,
                                                                                                                                                         bun[ chiar ;i `n
                                                                                                                                                        curele de sl[bire

                 `n machiajul ochilor                                                               `ncearc[ dieta de sezon!                                                    ~n timpul curelor de sl[bire,
                                                                                                                                                       primul lucru la care renun\[
                                                                                                                                                       fiecare este ciocolata. Totu;i, spe-
                                                                                                                                                       ciali;tii ne atrag aten\ia asupra
                                                                                                                                                       faptului c[ de fapt ciocolata, con-
   Sezonul toamn[-iarn[ aduce       telor sau bru-                                      bale africane. Noul sezon aduce pe                                  goelemente fac    dovlecei, ardei, varz[ alb[, salate    sumat[ moderat, nu este chiar
reinterpret[ri ale machiajului ochi-     netelor, este                                      podium modele ce ne prezint[ ace-                                   parte o serie de   de fructe.                 at]t de periculoas[.
lor, at]t la capitolul cromatic[, c]t ;i   alegerea                                         la;i respect pentru geometrie ;i etnic.                                minerale pre-                            Prin urmare, nu e grav s[ ne
la stilul promovat. Piesa de rezisten\[   ideal[ pentru                                      Modul de aplicare al tu;ului amin-                                  cum calciu, fier,   ~ntre mese, fructe din           r[sf[\[m cu c]te o tablet[ de cio-
pentru noul sezon este reprezentat[     a pune `n va-                                      te;te de picturile tribale. Linia perfect                               crom, cupru,
de varietatea de machiaje smoky       loare ochii al-                                     dreapt[, sub\ire ;i ascendent[ reali-                                            bel;ug                   colat[. Recomandat[ persoanelor
                                                                                                                      magneziu, fos-    Prin urmare, mesele le stabili\i      care urmeaz[ o diet[ este ciocola-
disponibile. Iar dac[ machiajul fu-     ba;tri ;i `i fla-                                    zat[ cu un tu; negru este secondat[                                  for, iod, sodiu,
muriu nu reprezint[ o op\iune pen-      teaz[ deopo-                                       de o alta, de culoare alb[ ;i mai                                              cum dori\i, cu mic dejun hr[nitor,     ta am[ruie. Aceasta este mai bo-
                                                                                                                      zinc ;i altele. Ele  pr]nz gustos ;i cin[ u;oar[. ~ntre     gat[ `n cacao ;i con\ine mai pu\in
tru tine, asigur[-te c[ trusa ta de ma-   triv[ pe cei                                       scurt[. Totul de dragul artei ;i al ori-                               se g[sesc `n-
chiaj con\ine ;i culoarea sezonului -    verzi    sau                                     ginalit[\ii.                                                        mese pute\i consuma fructe din       zah[r, astfel c[ nu ne va strica `n
                       c[prui.                                                                                            deosebi `n fructe   bel;ug, struguri, mere, portocale     niciun fel planurile cu dieta. ~n
portocaliu.                                                                                                                 ;i legume.
                         Dac[ cei                                       Ochi de pisic[                                                       sau kiwi. O dat[ la trei zile v[      prezent, chiar ;i la cur[ de sl[bire,
Bejul natural r[m]ne             de la Dolce &                                         Nu este un secret c[ cei de la                                             pute\i delecta cu ciocolat[        oferta este bogat[ `n materie de
                       Gabbana ;i                                        Dsquared² ador[ dramaticul. Inten-
                                                                                                                      Bun[t[\i la      am[ruie. ~n ceea ce prive;te mod-     ciocolat[ am[ruie, aceasta g[sin-
`n tendin\e                 Alexander                                                                                           gr[tar sau      ul de preparare a salatelor, folosi\i   du-se `ntr-o gam[ variat[< cu mai
   Bejul simplu care confer[ as-                                                  sitatea machiajului smoky, punctat[
                       Wang ne-au                                        de celebratul „Cat Eyes”, este con-                                  la cuptor       ulei de m[sline ;i suc de l[m]ie.     mult[ cacao, cu fructe confiate, cu
pectul de machiaj nude este prezent     propus fardul                                                                                                                          stafide sau chiar alune. Mai mult
`n mod firesc pe podium, frumuse\ea                                                  solidat[ de ro;ul s]ngeriu al buzelor,                                Dieta de 7 zile    Chiar dac[ nu mai este tare cald
                       portocaliu                                        demonstr]nd `nc[ o dat[ c[ iarna        Vrem, nu vrem, toamna ;i-a     v[ propune s[ consuma\i moder-      afar[, be\i mult[ ap[ plat[.        dec]t at]t, trebuie s[ ;ti\i c[ la di-
natural[ reprezent]nd un deziderat      aplicat simplu                                                                                                                         et[ nu suntem chiar at]t de pedep-
`n industria modei. Motivele sunt de                                                 aceasta, machiajul este teatral ;i di-   intrat `ncet `n drepturi. Dac[ `n   at suc de porto-                         Ioana Pop
                       pe    toat[                                     namic. Iar un asemenea machiaj nu      timpul sezonului cald nu a\i reu;it  cale f[cut acas[,                                  site. Ciocolata este un aliment
altfel multiple< acesta constituie un tip  pleoapa mo-                                                                                                                           care provoac[ o stare de bine,
de machiaj office sau de zi u;or de                                                  poate fi contrabalansat dec]t de o ati-   s[ da\i jos kilogramele `n plus, nu  p]ine integral[,
                       bil[, la Ar-                                       tudine pe m[sur[.              trebuie s[ v[ nec[ji\i prea mult.                                             av]nd un efect antidepresiv ;i li-
realizat, versatil (po\i face u;or tre-   mani ;i la                                                                                 br]nz[ de cas[,
cerea `nspre un machiaj de sear[                                                                         Roadele toamna se culeg, a;a c[ `n                                             ni;tind organismul `n perioadele
                       Dior s-a urm[rit ob\inerea efectului    spr]ncenele ;i buzele sunt estompa-                                               friptur[ de vi\el                                  `n care este solicitat. Astfel, inclu-
pornind de la baza aplicat[ dimi-      ochi de pisic[ cu ajutorul unui fard    te cu ajutorul fondului de ten pentru    Look dramatic                pie\e e plin de legume ;i fructe    la gr[tar, cartofi
nea\a).                                         a permite ochilor s[ ias[ `n eviden\[.      Pentru Alber Elbaz (Lanvin), in-    care s[ v[ ajute s[ sl[bi\i frumos.                                            siv `n timpul dietelor, pu\in[ cio-
                       complementar (ciocolatiu), drama-                                                                      fier\i, salat[ de                                  colat[ am[ruie nu stric[.
                                             Po\i ob\ine efectul punctat ;terg]nd     ocen\a romantic[ ;i explozia de cu-                        sfecl[   ro;ie,
                       tismul fiind accentuat de tonurile reci                         loare au fost substituite de o imagi-                                                                            eodora Pop
Portocaliul, culoarea            prezente `n rujul de buze.         fardul negru aplicat pe direc\ia ar-                           Oligoelementele care fac        piept de pui,
                                             cadei cu un be\i;or.             ne mult mai agresiv[ a femeii `n noul
vedet[ a podiumului                                                          sezon. Inspirat de Angelina Jolie ;i    minuni                 ro;ii, castrave\i,
  Parc[ a existat o `n\elegere tacit[   Dantela, noua                                      premiatul cu Oscar “Girl Interrup-       V[ propunem `n cele ce       ceap[ ;i p[trun-
`ntre stili;ti atunci c]nd au folosit por-                        Look tribal - geometria           ted”, look-ul Lanvin s-a reg[sit `n fo-   urmeaz[ o diet[ de toamn[, bo-     jel, ou[ fierte,
tocaliul (`n diverse intensit[\i ;i com-   extravagan\[                tu;ului                   losirea fardului negru, toat[ aten\ia    gat[ `n oligoelemente, care sunt de  fic[\ei de pui la                                   ~nva\[ s[ m[n]nci
bina\ii) `n majoritatea colec\iilor     a machiajului fumuriu              Giambattista Valli declara sezo-     concentr]ndu-se asupra ochilor. Ar-     altfel indispensabile pentru buna   cuptor, salat[ de
pentru noul sezon. ~ns[ acest lucru nu      Karl Lagerfeld jongleaz[ `n acest    nul anterior c[ s-a l[sat inspirat de trei  gintiul rece aplicat `n col\ul interior   desf[;urare a proceselor ce au     morcovi     ;i                                     s[n[tos!
este de fapt at]t de surprinz[tor<      sezon cu machiajul clasic fumuriu.     cuvinte< etnicitate, extravagan\[ ;i     al ochilor consolideaz[ aspectul dra-    loc la nivel celular. ~n primul    \elin[, pe;te,
portocaliul este o culoare secundar[     Noul smoky are un aspect dantelat,     eclectic, exploat]ndu-i pe Br]ncu;i ;i    matic, pe l]ng[ p[rul negru ;i bre-     r]nd trebuie s[ ;ti\i c[ dintre oli-  vinete, ro;ii,                                     Pentru a nu ajunge la diete
potrivit[ at]t blondelor, c]t ;i ro;ca-   sofisticat ;i `n totalitate parizian, iar  Picasso ;i aduc]nd od[ culturilor tri-    tonul drept.                                                                              drastice ar trebui s[ acord[m o mai
                                                                                                                                                       mare aten\ie alimentelor pe care le
                                                                                                                                                       consum[m. Cercet[torii au de-
                                                                                                                                                       scoperit o metod[ prin care pot
     Au cremele pentru ochi efecte benefice vizibile?                                                                  Prepar[-\i acas[ biscui\i gusto;i                                        m[sura propriet[\ile antioxidante
                                                                                                                                                       ale fructelor ;i legumelor.
                                                                                                                                                         Antioxidan\ii sunt cei care ne
  Pre\urile piperate, sticlu\ele sti-
late ;i ingredientele ciudate ale cre-
melor pentru `ngrijirea pielii din ju-
                       ducerea inflama\iei. M[rarul cal-
                       meaz[ pielea, `mbun[t[\ind `n ace-
                       la;i timp circula\ia ;i lupt]nd con-
                                                                   ie evitat[ mai ales `n zone at]t de
                                                                   sensibile cum sunt ochii.                 din f[in[ de gr]u `ncol\it                                          protejeaz[ de anumite boli,
                                                                                                                                                       ac\ion]nd `mpotriva radicalilor
                                                                                                                                                       liberi. Tot antioxidan\ii sunt cei
rul ochilor ne fac s[ ne `ntreb[m      tra reten\iei de ap[. Curmalul                              Agen\ii secre\i                 ~n acest num[r al Suplimen-    poate da prin r];ni\a de cafea.     a aluatului pentru c[ ulterior vom     care ajut[ la `nt]rzierea procesu-
dac[ ele chiar albesc cearc[nele, re-    con\ine multe vitamine, minerale ;i                              Pungile ;i cearc[nele apar `n     tului “S[n[tate&Frumuse\e”, raw    Pentru un plus de gust merg ;i      `ntinde produsul `n p[turi sub\iri     lui de `mb[tr]nire. Speciali;tii au
duc aspectul de ochi umfla\i sau dac[    antioxidan\i. Iar extractul de p[trun-                          special datorit[ consumului `n exces    food chef Ramona Pop ne prop-     semin\ele de susan, dar nu e oblig-   cu ajutorul sucitoarei.T[ia\i fru-     ;i `ntocmit o list[ cu alimentele
au efecte reale antirid.           jel are efecte protectoare ;i con-                            de alcool ;i cafea. Ridurile din jurul   une s[ `nv[\[m cum putem preg[ti    atoriu. Ingredientele necesare      mos, biscui\ii se a;eaz[ pe un       benefice s[n[t[\ii noastre. Primul
                       structive semnificative asupra pie-                           ochilor se formeaz[ pe pielea        acas[ biscui\i din f[in[ de gr]u `n-  prepar[rii biscui\ilor din f[in[ de   gr[tar la uscat, la semi umbr[, ast-    punct este ocupat de prune, uti-
Cafein[, m[rar                lii.                                           sub\iat[ de-a lungul vremii ;i dato-                                                                  lizate ;i `n timpul curelor de sl[bire
                                                                   rit[ z]mbetelor. De aceea este bine     col\it, alimente care fac parte din  gr]u `ncol\it sunt< 200 grame f[in[   fel `nc]t aerul s[ `i p[trund[ peste
;i p[trunjel?                                                                                   categoria acelor produse din hran[   de gr]u `ncol\it, o lingur[ de      tot. Se vor \ine o zi la uscat, iar apoi  pentru efectul lor deosebit `n lup-
                       Fere;te-te de cremele care                                s[ folose;ti pentru ochi o crem[ ca-                                                                  ta `mpotriva constipa\iei. Pentru
  Unele dintre cele mai mari                                                    re s[ favorizeze produc\ia de colagen.   vie.                  semin\e de susan `nmuiate `n 100     pot fi consuma\i cu pate, unt sau
brand-uri de cosmetice fabric[ cre-     con\in acizi                                       Acesta `ngroa;[ pielea, nu doar o                         ml de ap[, un c[\el de usturoi pen-   orice past[ care necesit[ p]ine.      o alimenta\ie adecvat[ consuma-
me pentru ochi cu ingrediente ciu-        Multe creme pentru ochi con\in                                                                                                               torii ar trebui, potrivit cercet[to-
                                                                   umfl[ temporar, cum fac botoxul,      Ingrediente necesare          tru cei care prefer[ gustul ;i un v]rf  Sunt gusto;i chiar ;i la o salat[. Din   rilor, s[ aleag[ zilnic cinci por\ii de
date. Fast Response MAC con\ine       acizi, care sunt prea aspri pentru pie-                         acizii ;i peptidele. Nu uita s[ alegi o                      de cu\it de sare, dar nu obligato-    aceast[ cantitate de ingrediente se
cafein[, NARS Nourishing Eye         lea sensibil[ din jurul ochilor. Ime-
                                                                                           “Ace;ti crackersi sunt s[n[to;i                                            fructe ;i legume. Care sunt aces-
                                                                   crem[ pentru ochi cu protec\ie so-     ;i gusto;i, numai buni pentru per-   riu. Aluatul ob\inut din aceste in-   ob\in 200 de grame de biscui\i”, ne
Cream con\ine m[rar ca ingredient      diat dup[ aplicare, acizii provoac[                           lar[.                                                                                 tea? Evident e vorba de prune,
                                                                                         soanele care au adoptat acest stil   grediente se fr[m]nt[ foarte bine,    spune `n final raw food chef Ra-      afine, stafide, mure, varz[, spanac,
principal, iar Clarins Eye Contour      inflama\ie, f[c]nd ridurile mai pu\in                             Indiferent de crema aleas[, e im-                       ad[ug]nd ap[ pu\in c]te pu\in
Gel se m]ndre;te cu p[trunjel ;i cur-    vizibile. Toat[ lumea ;tie c[ infla-                                                 de via\[ bazat pe alimenta\ia cu                        mona Pop, care pe www.ale-         c[p;uni. Bogate `n antioxidan\i
                                                                   portant s[ n-o ui\i undeva `n dulap.                        p]n[ ce ob\inem o consisten\[
male.                    ma\ia nu poate `ntineri pielea, `ns[                           Folose;te-o `n `ngrijirea zilnic[ pen-   hrana vie ;i nu numai. Pentru a                         gorie.wordpress.com prezint[        sunt ;i piersicile, fasolea verde,
  Se pare c[ aceste ingrediente      o face dependent[ de ea. ~n timp,                            tru efectele sale hidratante. :i nu ui-   putea prepara biscui\ii avem      tare.                  multe alte re\ete ;i o serie de idei    dovleceii, castrave\ii, maz[rea, to-
chiar aduc beneficii reale pielii din    acizii au consecin\e grave asupra                            ta, cremele pentru ochi sunt baze bu-    nevoie de f[in[ f[cut[ din gr]u `n-                       legate de alimenta\ia bazat[ pe      matele, grapefruit-ul roz, merele,
jurul ochilor. Cafeina reduce as-      s[n[t\[ii. Exfolierea m[re;te riscul                           ne de machiaj, ajut]nd fardurile s[     col\it. La c]teva zile dup[ ce a `n-  200 de grame de crackersi        hran[ vie.                 caisele ori strugurii albi.
pectul pufos ;i cearc[nele prin re-     de cancer al pielii, a;adar ea trebu-                          reziste mai mult timp.           col\it, gr]ul trebuie uscat ;i se   Avem nevoie de o consisten\[ tare                   Ioana V.                 Ioana V.
12 Informa\ia zilei                        Monden                   Miercuri 8 septembrie 2010  Miercuri 8 septembrie 2010                        Fitness                           Informa\ia zilei 13
                |inutele vedetelor                                              Vrei s[ afli c]t de minunat te sim\i
                la Premiile Emmy                                               f[c]nd exerci\ii cu banda elastic[?
  Cea de-a 62 -a edi\ie a       tan\[, fiind alc[tuit[ din mii de   Merkin. Kelly Osbourne
                                                                                         2
premiilor decernate pro-        cristale Swarovski, efectul fiind   a vrut s[ arate c]t de
duc\iilor de televiziune, de      unul uluitor.             mult a sl[bit ;i i-a ie;it                               1
                      Eva Longoria Parker a optat    din plin `n rochia To-                                                         3                         4
pe 29 august, a fost o ocazie
pentru vedete de a-;i ar[ta      pentru o rochie neagr[, `ntr-un    ny Ward Couture, ne-
                    stil destul de clasic, dar partea de  agr[ ;i mulat[ pe corp.
rafinamentul ;i elegan\a. Se      jos a rochiei, brodat[ cu tranda-      Sofia Vergara, no-
pare c[ anul acesta s-au        firi mici negri, o f[cea s[ arate cu  minalizat[ pentru
str[duit ;i mai mult ca `n tre-    adev[rat senza\ional. |inuta es-    „Modern Family”, a
cut, pentru c[ \inutele bine      te o crea\ie Robert Rodriguez.     ar[tat excelent `ntr-o ro-
alese au dominat seara.        Pentru a-;i pune `n eviden\[ ta-    chie   galben-aurie
                    lia de viespe, Christina Hen-     creat[ de Carolina
  Lea Michele a purtat o crea\ie   dricks a ales o rochie lila, pentru  Herrera, iar
Oscar de la Renta, albastru `nchis   care Zac Posen a ales s[ folosesc[   bijuteriile –
cu volane ample la fust[, care `i   c]teva pene drept detalii.       cercei   ;i
venea perfect, mai ales c[ a        Kim Kardashian a demons-     br[\ara – au
ad[ugat bijuterii Lorraine       trat c[ poate fi extrem de sexy `n   fost tot au-
Schwartz care au dat un farmec     alb ;i c[ secretul unei \inute nu   rii. Kyra
`n plus \inutei.            const[ neap[rat `n decolteu. Ro-    Sedgwick a                                                                                7
  Rochia Clairei Danes era o bi-   chia a purtat semn[tura Mar-      dat lovitura
juterie `n sine, sclipind de la dis-  chesa ;i bijuteriile alese au fost   pe covorul
                    Lorraine Schwartz.           ro;u `ntr-o                                                                                                     8
                      Supermodelul Heidi Klum a     rochie
                    fost printre pu\inele vedete care   vi;inie Mo-
                    s-au `mbr[cat `n rochii scurte. Es-  nique Lhuil-
                    te adev[rat c[ avea ;i ce ar[ta! La  lier, cusut[
                    g]t a purtat un colier cu dia-     manual cu
                    mante ;i rubine semnat Lorrai-     benzi de or-
                    ne Schwartz care atr[gea toate     ganza. |in-
                    privirile.      Anna Paquin    uta venea
                    a str[lucit `ntr-o rochie Alexan-   perfect cu
                    der McQueen, neagr[, a c[rei      rujul `n cu-                              5           6                                   9
                    umeri ;i piept erau auriu cu ne-    loarea rubi-
                    gru. January Jones a l[sat de-     nului.
                    oparte garderoba retro pe care o      Diana
                    poart[ `n „Mad Men” ;i a ales o    Agron a                                                                                                    10
                    rochie avangardist[ Versace al-    fost la pri-
                    bastru electric, pe care textura    ma partici-
                    materialului o f[cea cu at]t mai    pare la Pre-
                    special[.               miile Emmy ;i a
                      Rochia Dior de culoarea la-    ;tiut s[-;i aleag[
                    vandei pe care a purtat-o Emily    \inuta. Rochia gri din dantel[
                    Blunt i se potrivea perfect silue-   Carolina Herrera, bijuterii-
                                 tei sale  le Cartier ;i pantofii Chri-
                                 androgi-  stian Louboutin au aju-
                                 ne ;i a   tat-o s[ arate exem-
                                 accen-   plar.
                                 tuat ele-
                                 gan\a                                     :i `n cele ce urmeaz[, sub a-    doim cotul ;i `l tragem spre spate   doim la genunchi (imaginea 6).      toarcem trunchiul spre st]nga
                                 \inutei                                  tenta `ndrumare a antrenoarei      prin `ntinderea benzii (imaginea 2).  Revenim `n pozi\ia de pornire ;i     (imaginea 10). Revenim `n pozi\ia
                                 asort]nd                                 Kerekes Emoke de la Centrul       Revenim `n pozi\ia din care am por-   repet[m exerci\iul de 32 de ori.     ini\ial[ ;i repet[m exerci\iul de 40
                                 un plic                                                      nit ;i vom repeta acest exerci\iu de  Facem acelea;i mi;c[ri ;i pe partea    de ori, dup[ care facem acela;i ex-
                                                                      de aerobic Fitland Satu Mare,      32 de ori pe ambele p[r\i.       cealalt[ a corpului.           erci\iu, tot de 40 de ori, pe cealalt[
                                 metalic                                  situat pe strada R]ndunelelor
                                 Lauren                                                         St]nd, avem genunchiul st]ng      A;ezat, cu banda ag[\at[ la      parte.
                                                                      nr. 3, vom face o serie de exer-     `ndoit, iar v]rful piciorului st]ng   nivelul t[lpii drepte, bra\ele `nainte,
                                                                      ci\ii cu ajutorul benzii elas-      atinge solul. Banda este legat[ la   `ndoite la coate, banda apucat[ la      Recunoa;te\i! Nu a fost greu
                                                                      tice. Av]nd `n vedere c[ toate      glezne (imaginea 3). Ducem pi-     capete (imaginea 7). ~ntindem ge-     deloc, iar starea fizic[ pe care o avem
                                                                      exerci\iile sunt ilustrate, ne      ciorul st]ng spre dreapta (imaginea   nunchiul drept (imaginea 8).       dup[ un set de exerci\ii cu banda e-
                                                                                           4) ;i revenim `n pozi\ia ini\ial[.   Revenim `n pozi\ia ini\ial[ ;i      lastic[ merit[ orice efort, nu-i a;a?
                                                                      este destul de u;or s[ respect[m     Repet[m exerci\iul tot de 32 de ori,  repet[m exerci\iul de 32 de ori. I-    ~n continuare nu ne mai r[m]ne
                                                                      sfaturile antrenoarei noastre.      pe ambele p[r\i.            dem ;i pe cealalt[ parte.         dec]t s[ v[ ur[m spor la treab[, pen-
                                                                                             St]nd pe piciorul st]ng, cel[lalt  Culcat dorsal, genunchii `ndoi\i,     tru c[ mai mult ca sigur ve\i con-
                                                                        St]nd dep[rtat, cu banda elas-    picior `ntins `napoi, banda legat[ ;i  t[lpile pe sol, banda apucat[ la     tinua antrenamentele al[turi de
                                                                      tic[ `naintea corpului, prins[ la    ag[\at[ la nivelul t[lpilor (imaginea  capete, bra\ele lateral, iar bra\ul    specialista noastr[ Kerekes Emoke.
                                                                      l[\imea umerilor (imaginea 1). ~n-    5). Ridic[m piciorul `napoi ;i `l `n-  drept `ndoit la cot (imaginea 9). ~n-        Ioana Pop Vladimirescu
14 Informa\ia zilei                                Cuplu                          Miercuri 8 septembrie 2010         Miercuri 8 septembrie 2010                            Carier[                            Informa\ia zilei 15 Sexualitatea `n Antichitate    Gelozia este                                                                    Cum `\i po\i g[si un job în Germania
     ;i `n cronicile    un sentiment profund,
  din timpul lui Caligula tenace ;i dificil de modificat
                                                Gelozia este un fenomen         manifest[ dorin\a de a pleca), morala
                                                                     („Datoria ta este s[ ai grij[ de familie”),
                                                                                             pe salarii de 1.300 - 1.500 euro
                                              ciudat, capabil s[ distrug[ ;i                                Num[rul     joburilor                                                   cu salarii între 1.300 ;i 1.500 euro
                                              cea mai mare dragoste. Nu ex-        ;antajul („O s[ mor sau o s[ m[ sinu-     disponibile în momentul de                                                     pe lun[ în func\ie de experien\[.
                                                                     cid dac[ vei continua astfel”), culpa-
                                              ist[ om, care a iubit vreodat[, s[      bilizarea („Dac[ iube;ti pe altcineva,    fa\[ în Germania pentru
                                              nu cunoasc[ ;i gelozia, `ns[ nu       `nseamn[ c[ pe mine nu m[ iube;ti”),     cet[\enii din spa\iul UE, in-                                                   Angajatorul german asig-
                                              o administr[m la fel fiecare d-        suferin\a („Nu mai pot dormi din       clusiv pentru români,                                                       ur[ transportul ;i cazarea
                                              intre noi.                  cauza asta”), boala (depresia), for\a     dep[;e;te 36.000, potrivit por-                                                     Compania de consultan\[ Ar-
                                                                     (re\inerea cu violen\[, u;a `ncuiat[,     talului Eures, reluat de                                                      cane caut[ speciali;ti IT buni
                                                 Dup[ cum arat[ psihologul clini-    banii, imobilizarea sau accesul in-      www.money.ro/recrutare.                                                      cunosc[tori în domeniul admin-
                                              cian Simina Munteanu `ntr-o sintez[     terzis la ma;in[), luarea de ostateci                                                                      istr[rii windows server 2003-2008
                                              din lucr[rile celebrului psiholog francez  (copiii), ideologia (`mpreun[ pentru                                                                       pentru a administra re\eaua unei
                                                                     totdeauna), autoritatea („Nu po\i avea      Dintre acestea, aproximativ
                                              contemporan André Moreau “Gelozia
                                                                                            10% sunt adresate celor care nu                                                  companii germane. Ofertele salar-
  Caligula, sau mai exact           sexual[ la o v]rst[ fraged[. Nu era in-   este un sentiment profund, tenace ;i d-   cheile de la ma;in[”). Este vorba deci,                                                                     iale sunt confiden\iale. Aplican\ii
                        terzis[ nici via\a sexual[ `ntre rude    ificil de modificat. Ea corespunde fricii   de o `ntreag[ tactic[ de luare a puterii.   cunosc limba german[, dar sunt
Caius Iulius Caesar Germani-                                                                              vorbitori de englez[. Cei mai mul\i                                                trebuie s[ vorbeasc[ foarte bine
                        apropiate, sau zoofilia, precum nici ac-   de a fi abandonat, `n cazul `n care      At]ta timp c]t sentimentul de triste\e                                                                      limba englez[ s[ aib[ cuno;tin\e
cus a fost al treilea `mp[rat         tul sexual `n locuri publice, ca de ex-                          este clar exprimat celuilalt, se poate    dintre românii care au plecat la
roman ;i al treilea membru al                                partenerul se ata;eaz[ de o alt[ per-                                                                                             solide SQL server ;i experien\[.
                        emplu `n timpul banchetelor, precum     soan[ ;i se manifest[ printr-o nesigu-    r[spunde ;i negocia. Dar dac[ mecan-     munc[ în afara \[rii, în primele
dinastiei iulio-claudiene,                                                                               ;ase luni ale acestui an, au ales Ger-                                               Muncitorii românii mai au oferte
                        descrie cu circa 4 secole `nainte ;i Pla-  ran\[ cu at]t mai mare, cu c]t individul   ismul de dominare s-a declan;at,                                                                         ;i de sudori în Frankfurt, pe salarii
domnind din 37 p]n[ `n 41           ton propria sa rela\ie cu Socrate. Sex-   este mai pu\in apt s[-;i g[seasc[ el     c[utarea unui                 mania, potrivit unei statistici re-
                                                                                                                                                             de 1.800-2.000 euro, de fierari be-
d.Hr. Domnia sa a fost o pe-          ualitatea era influen\at[ de o infinitate                                                 alizate de site-ul de recrutare
                                                                                                                                                             toni;ti în Stuttgart, cu oferte de
rioad[ istoric[ fascinant[,          de zei ;i zei\e, de semizei, eroi, nimfe,                                                Tjobs. Astfel, peste 10.600 de
                        satiri ;i vr[jitoare, care explorau ter-                                                                                                                  1.400 euro sau de osp[tari cu
neatins[ `nc[ de dogmele                                                                                români au semnat contracte de                                                   1.000 euro lunar.
                        itoriile sexuale f[r[ limite. Via\a lor de                                               munc[ în Germania pe trei, ;ase
cre;tine.                   cuplu ;i mai ales devierile acestora de                                                                                                                     Germania nu are reglementat
                                                                                            luni sau un an.                                                          un salariu minim la nivel na\ion-
                        la via\a monogam[ au fost `nsemnate                                                     Cele mai multe dintre joburile
   A fost fiul generalului Germani-      de c[tre to\i cunosc[torii tainei scrisu-                                                                                                                 al, dar exist[ anumite restric\ii la
cus ;i al Agrippinei Maior, ;i-a pe-                                                                          de limb[ englez[ din Germania                                                   nivel de ramur[ de activitate.
                        lui pentru ca toat[ lumea s[ le citeasc[                                                sunt pentru ingineri, speciali;ti IT,
trecut copil[ria al[turi de tat[l s[u, `n   ;i s[ le cunoasc[. Picturile, frescele, s-                                                                                                                 Primul sector care a adoptat un
mijlocul solda\ilor de pe Rin, aici a                                                                         medici, asisten\i medicali, munci-                                                 salariu minim au fost construc\i-
                        tatuile, obiectele de art[, sau literatu-
primit ;i porecla de Caligula („Ciz-      ra, toate reprezentau nudurile, at]t                                                  tori califica\i. C[utarea unui loc de    Associates caut[ cel pu\in 50 de a-     niul medical.               ile. Acesta este de 7,50 euro brut pe
muli\[”). Religia monoteist[, care       feminine c]t ;i masculine, f[r[ nicio                                                  munc[ sau a unui consilier Eures      sistente medicale sau infirmiere         Oferte semnificative din punct     or[ (aprox. 1.200 euro pe lun[).
domin[ lumea modern[, influen\]nd        re\inere. Pornografia era o no\iune ne-                                                 care î\i poate prezenta oferta ac-     din România pentru un stabili-        de vedere numeric sunt ;i pentru        Potrivit unui studiu realizat de
toate aspectele vie\ii, `nc[ nu exista. ~n   cunoscut[, deoarece, tot ce era legat                                                  tual[ din Germania se pot face pe      ment pentru persoane vârstnice        muncitorii califica\i în domeniul     firma de recrutare Adecco la în-
religiile politeiste ;i `n mitologia lumii   de sexualitate era tratat ca fiind cel mai                                                site-uri create de Comisia Euro-
greco-romane `nc[ nu existau doctrine                                                                                               din ora;ul Dusseldorf (Renania de      m[cel[riei. Agen\iile de plasare a    ceputul anului 2010, salariul mediu
                        firesc lucru, `ntocmai ca alimenta\ia,                                                  pean[.                   Nord- Westfalia). Salariile oferite     for\ei de munc[ în str[in[tate      din Germania este de 40.914 euro
impuse `n numele lui Dumnezeu.         sau somnul. Prostitu\ia era respectat[,
Ideea de vinov[\ie ;i p[cat era ne-                                                                                                sunt de 1.300 euro net pe lun[        caut[ m[celari, tran;atori, sau ;efi    pe an (circa 3.400 euro pe lun[,
                        av]nd adesea conota\ii religioase sau                                                  Joburi ;i salarii              pentru asistente medicale ;i 1.100      de band[ ambalare pentru linii de     dublu fa\[ de media UE, de 27.000
cunoscut[ astfel c[in\a nu era nece-      educative. Ghilda prostituatelor din
sar[. Doar un grup restr]ns de evrei,     Roma primea fonduri de la clien\i bo-
                                                                                            în Germania                 euro pentru infirmiere. Se cere ex-      t[iere porc. Joburile sunt pentru     euro pe an, respectiv 2.200 euro lu-
dintr-un col\i;or ascuns al Imperiu-      ga\i ;i lumina\i, dar ;i de la stat, pen-                                                  Firma de recrutare Burghold &      perien\[ de minim 3 ani în dome-       produc\ie industrial[ ;i sunt pl[tite   nar.
lui Roman a auzit de “poruncile di-      tr a-i ini\ia pe novici `n arta pl[cerilor              `nsu;i pro-
vine”, existau zeci de religii ;i grup[ri   trupe;ti.                  tec\ia necesar[. Lini;tea mea
cultice, toat[ lumea av]nd deplina lib-       Rela\iile extraconjugale, dup[     este asigurat[ atunci c]nd pot
ertate de a se ruga zeit[\ii pe care o
simpatiza ;i despre care considera c[
`l ajuta mai mult.
   Caligula a fost un personaj extrem
                        cum le descriu cronicile p[strate din
                        timpul lui Caligula, erau parte inte-
                        grant[ a vie\ii cotidiene ;i nimeni nu
                                              s[-mi satisfac eu `nsumi aspi-
                                              ra\iile ;i este `n pericol dac[ tre-
                                              buie s[ m[ bazez pe altcineva.
                                                                                                            Ce s[ faci ;i ce s[ nu faci la birou
                        le considera o abatere, cu excep\ia un-   Astfel, `n cazul fidelit[\ii reci-
de controversat. Oponen\ii lui `l in-     or cazuri de gelozie, pe care oamenii                           compromis devine dureroas[            ~n func\ie de institu\ia `n       arat[-le colegilor t[i poze cu tine ;i fa-  liste separate, ca s[ evi\i gre;elile   alergii. Dac[ ai ghivece la birou, nu
vidiau pentru succesul de care se bu-                            proce, fiecare are nevoie de cel[lalt pen-                                               milia ta. Distreaz[-te `n lini;te. ~nainte  jenante. Libertatea de exprimare     uita s[ le uzi. Nim[nui nu-i plac
                        ;i animalele o simt deopotriv[ atun-     tru a-;i ast]mp[ra setea de tandre\e. A-   ;i dificil[. De fapt, putem iubi sincer    care lucrezi ;i postul pe care `l
cura `n r]ndul poporului roman, fapt      ci c]nd se tem c[ obiectul dorin\ei lor                                                                       s[ porne;ti petrecerea, `ntreab[-\i     este un lucru frumos. Totu;i, laudele   plantele moarte. Angajatorii apreci-
care a fost ;i una din motivele                               pare deci imperioasa nevoie de a       mai multe persoane `n acela;i moment     ocupi trebuie s[ ai un anumit        managerul dac[ muzica e permis[ la      aduse partidului t[u preferat e mai    az[ angaja\ii plini de resurse. Dac[ ;tii
                        poate s[ jung[ `n m]inile rivalilor. Au                          sau la perioade apropiate, f[r[ nici un
asasin[rii lui de garda pretorian[.      fost cunoscute diverse produse con-     men\ine partenerul `n propria sfer[. ~n                          comportament care s[ core-         birou. Dac[ da, folose;te c[;tile pen-    bine s[ le p[strezi pentru tine, cel   c[r\i sau articole care crezi c[ ar
                                              acest moment se profileaz[ gelozia,      fel de incompatibilitate.
Perioada domniei sale poart[ am-        traceptive, dar nu se cuno;teau bolile                             De ce, totu;i, atunci c]nd iubim     spund[ cu cerin\ele locului de       tru a nu-i deranja pe ceilal\i. In-     pu\in la `nceput. Igiena personal[ este  putea fi folositoare celorlal\i, nu te s-
prenta civiliza\iei occidentale, pe care    venerice, sifilisul ajung]nd `n Eu-      puterea de a-l re\ine pe cel[lalt este in-                         munc[. Mai trebuie s[ \ii cont       diferent de protocol, ai grij[ s[ nu     un detaliu care spune multe despre    fii s[ le `mpar\i cu colegii t[i. Vizitele
                                              dispensabil[ pentru a ap[ra ra\iunea de   trebuie s[ ne sufoc[m pentru ca cel[lalt
au `ntemeiat-o marii conduc[tori din      ropa abia dup[ descoperirea Americii.                           s[ respire? ~ntr-o rela\ie bogat[ ;i vie,   de oamenii din jurul t[u,          descarci muzica pe calculatorul de la    o persoan[. Tuturor ne place s[      la serviciu nu sunt tocmai indicate.
istorie, cu trei mii de ani `naintea lui,   Avortul era permis ;i practicat       a iubi. Dintr-un punct de vedere ex-     iubirea ;i libertatea partenerilor pot co-                        serviciu.                  facem o bun[ impresie, dar \ine cont   Re\ine c[ biroul t[u nu este chiar cel
construind, ora;e, drumuri, poduri ;i                            terior, gelozia depune m[rturie pentru                           deoarece cu ei `\i petreci o           ~n ceea ce prive;te telefonul mo-    ;i de ambientul `n care te g[se;ti. ~n  mai bun loc de `nt]lnire, c]nd ie;i la
                        frecvent, iar virginitatea trebuia s[-;i                         exista, dar `nso\ite de suferin\[. Rela\ia
canale, au scris poeme, au stabilit le-    p[streze doar fetele, care `nc[ din     o rela\ie `n care posesivitatea pre-     tradi\ional[ oscileaz[ `ntre afec\iune ;i
                                                                                            bun[ parte din zi.             bil, este recomandat ca acesta s[ fie     timp ce lo\iunile pentru m]ini, bal-   pr]nz cu prietenii t[i. Roag[-i s[ te
gi, au `nfiin\at institu\ii politice. ~n ceea  copil[rie au fost destinate zei\ei Ves-   domin[ `n detrimentul afec\iunii, iar    domina\ie, doi poli mai incompatibili                           setat pe modul silen\ios sau vibra\ie,    samul de buze ;i o perie de p[r le po\i  a;tepte `n hol sau `n fa\a cl[dirii, pen-
ce prive;te via\a intim[, `n Antichitate,   ta. Ele la v]rsta de 30 de ani au fost de-  puterea `n detrimentul iubirii.       dec]t iubirea multipl[. Iubirea, surs[       ~n momentul `n care faci parte d-   mai ales dac[ participi la o ;edin\[ sau   \ine la biroul t[u, fixativul, oja de   tru a nu-\i deranja colegii de birou.
sexul nu era considerat un p[cat,       zlegate de jur[m]ntul de castitate.        Gelozia nu ascunde doar un sen-     puternic[ de via\[, na;te c]teodat[      intr-o echip[, este necesar s[ re-     ringtone-ul t[u este ultima melodie     unghii sau parfumul, e mai bine s[ le     Pentru a te integra `ntr-un grup,
mai ales c[, dup[ cum am ar[tat, ideea     Fetele au fost dezvirginate de mamele    timent, ci ;i un `ntreg comportament,    teama de a tr[i” - afirm[ psihologii, dar   spec\i anumite lucruri elementare, pe    `n vog[. Limiteaz[ apelurile person-     folose;ti doar la toalet[.        nu este neap[rat nevoie s[ `\i schim-
de p[cat nu era cunoscut[. Preo\ii,      sau de moa;ele lor, pentru a le sc[pa    o strategie. Ea se aseam[n[ unei com-    concluzia final[ revine fiec[ruia dintre    care colegii sigur le-ar aprecia. Iat[ o  ale ;i mesajele, de preferin\[ folose;te     La capitolul decora\iuni, este    bi comportamentul 100%. Este sufi-
`nv[\[torii sau p[rin\ii nu `i `nv[\au pe   de o deficien\[. Violul era o no\iune     bina\ii `n care se amestec[ dragostea,    noi `n parte. Nimeni nu ne impune       scurt[ list[ cu unele dintre regulile    telefonul `n pauza de mas[. La capi-     bine de re\inut c[ plantele ;i florile   cient doar s[ sco\i la iveal[ mai mult
copii cu tot dinadinsul s[-;i con-       necunoscut[, abia dup[ moartea lui      seduc\ia (pentru a p[stra partenerul),    cum s[ ne tr[im iubirea, dar trebuie s[    care te ajut[ s[ convie\uie;ti frumos    tolul prieteni, este bine de ;tiut c[ nu   sunt potrivite pentru a crea o at-    acea latur[ a caracterului t[u care
troleze dorin\ele trupe;ti. La fel ca ma-   Caligula istoria sexualit[\ii a cunoscut   teama („R[m]i l]ng[ mine, pentru a      ne asum[m pe deplin responsabilitatea     al[turi de ace;tia. Z]mbe;te! ~n loc s[   toate companiile permit utilizarea      mosfer[ familial[. Vecinul t[u `ns[,   crezi c[ poate fi acceptat[ de cei cu
joritatea popoarelor din vremurile re-     o `ntors[tur[ de 180 de grade.        m[ proteja”), m]nia (a-l speria pe      asupra faptelor noastre.           te lauzi cu petrecerile s[lbatice la care  messengerului. Dac[ `l folose;ti, asig-   ar putea fi de alt[ p[rere. De exem-    care lucrezi.
spective, romanii `;i `ncepeau via\a                            cel[lalt, sup[r]ndu-ne pe el, dac[                    Eva Laczko    ai fost cu prietenii t[i, mai bine     ur[-te c[ prietenii ;i colegii sunt `n    plu ferigile ;i orhideele pot provoca              Mirela Filimon

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:0
posted:1/17/2013
language:Romanian
pages:8