Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

VanLuong.Blogspot.Com_A7192

VIEWS: 0 PAGES: 19

									    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368         I. Lêi nãi ®Çu


     «ng cuéc c¶i c¸ch h¬n m-êi n¨m qua ®ang t¹o ®µ
cho c¸c doanh nghiÖp ph¸t triÓn m¹nh mÏ . H¬n thÕ n÷a
chóng ta ®ang b-íc vµo thÕ kû 21-thÕ kû cña sù ph¸t
triÓn cao ®é trªn tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc , thÕ kû cña qu¸
tr×nh khu vùc ho¸ , toµn cÇu ho¸ kinh tÕ .
    Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ nh- vò b·o cña cuéc c¸ch
m¹ng khoa häc vµ c«ng nghÖ trªn thÕ giíi ë cuèi thÕ kû
20 hiÖn nay vµ c¶ trong t-¬ng lai ®· t¹o thêi c¬ míi vµ
th¸ch thøc míi ®èi víi c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ
c«ng ty Da giÇy Hµ Néi nãi riªng . §èi víi c«ng ty Da
giÇy Hµ Néi c¬ héi cã nhiÒu nh-ng th¸ch thøc còng kh«ng
ph¶i lµ Ýt . Mét trong nh÷ng th¸ch thøc ®ã lµ xuÊt ph¸t
tõ quy luËt c¹nh tranh . Nã võa lµ ®éng lùc nh-ng ®ång
thêi còng lµ nguy c¬ ®e do¹ sù sinh tån cña c«ng ty .
§Ó thÝch øng víi nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng ®¶m b¶o ph¸t
triÓn nhanh vµ v÷ng m¹nh th× mét yªu cÇu nhÊt thiÕt
®Æt ra cho c«ng ty lµ kh«ng ngõng n©ng cao chÊt l-îng
vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm. C«ng ty da giÇy Hµ Néi ®· vµ
®ang thùc hiÖn tèt c«ng t¸c ®ã vµ ®Æc biÖt lµ ®¹t lîi
nhuËn cao .
Qua thêi gian häc m«n kinh tÕ chÝnh trÞ em ®· ®-îc hiÓu
biÕt kh¸ nhiÒu vÒ nÒn kinh tÕ x· héi nªn m¹nh d¹n chän
®Ò tµi “VËn dông lý luËn t¨ng lîi nhuËn ®Ó ph©n tÝch                   1
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368thùc tÕ vÒ ph¸t triÓn s¶n xuÊt ë c«ng ty Da giÇy Hµ Néi
” lµm ®Ò tµi tiÓu luËn cho m×nh .
                       II.    Néi dung
 1. Giíi thiÖu vÒ c«ng ty Da giÇy Hµ Néi .


                   2
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368        C«ng ty Da giÇy Hµ Néi lµ doanh nghiÖp
thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña tæng c«ng ty Da giÇy
ViÖt Nam . C«ng ty cã nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh
c¸c lo¹i giÇy dÐp . C«ng ty cã t- c¸ch ph¸p nh©n , cã
quyÒn vµ nghÜa vô d©n sù theo quy ®Þnh , tù chÞu
tr¸ch nhiÖm vÒ toµn bé ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh
trong sè vèn do C«ng ty qu¶n lý , cã con dÊu riªng ®Ó
giao dÞch , cã tµi s¶n vµ c¸c tËp trung ®-îc më t¹i
ng©n hµng th-¬ng m¹i theo quy ®Þnh cña nhµ n-íc .
C«ng ty cã quyÒn tù chñ kinh doanh , tù chñ tµi chÝnh
, chÞu sù rµng buéc vÒ quyÒn lîi vµ nghÜa vô víi Tæng
c«ng ty theo ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng , quy chÕ
tµi chÝnh cña Tæng c«ng ty . Trô së cña c«ng ty hiÖn
nay ë 409 ®-êng NguyÔn Tam Trinh - QuËn Hai Bµ Tr-ng
- Hµ Néi . §©y võa lµ n¬i giao dÞch ®ång thêi còng lµ
n¬i s¶n xuÊt cña c«ng ty.
Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty ®-îc
chia thµnh nhiÒu giai ®o¹n g¾n liÒn víi sù ph¸t triÓn
vµ sù chuyÓn ®æi c¬ chÕ qu¶n lý kinh tÕ cña nhµ n-íc
. B-íc vµo nÒn c¬ chÕ thÞ tr-êng , bªn c¹nh viÖc ph¶i
lo ®Çu vµo , c«ng ty cßn ph¶i chÞu sù c¹nh tranh gay
g¾t vÒ ®Çu ra víi c¸c c«ng ty kh¸c nh- : Da Sµi Gßn ,
c«ng ty Da Vinh…Nhu cÇu tiªu thô gi¶m do chÊt l-îng
h¹n chÕ , c¸c kh¸ch hµng truyÒn thèng hÇu hÕt chuyÓn
sang   gia c«ng b»ng nguyªn vËt liÖu cña n-íc ngoµi ,
s¶n phÈm s¶n xuÊt ra kh«ng tiªu thô ®-îc , s¶n xuÊt
ph¶i cÇm chõng . MÆt kh¸c trang thiÕt bÞ tõ thêi Ph¸p

                   3
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vµo nh÷ng n¨m 60 tíi nay ®· khÊu hao hÕt nh-ng vÉn sö
 dông ®Ó s¶n xuÊt . Do vËy , ®Ó c¶i thiÖn t×nh h×nh
 trªn n¨m     1994 c«ng ty ®· ®-a vµo mét d©y chuyÒn
 thuéc da hoµn chØnh vµ mét sè thiÕt bÞ nhËp tõ Italia
 vµo l¾p ®Æt . S¶n l-îng c«ng ty ®· t¨ng lªn :
 - S¶n l-îng da cøng : 25-32 tÊn/n¨m
 - S¶n l-îng da mÒm : 450.000 ha/n¨m
 - Keo CN: 25 tÊn/n¨m
  Thùc hiÖn quy ho¹ch cña Tæng c«ng ty Da giÇy ViÖt
 Nam ,c«ng ty                   chuyÓn ®æi nhiÖm vô s¶n
 xuÊt kinh doanh tõ thuéc da sang s¶n xuÊt kinh doanh
 giÇy dÐp c¸c lo¹i nh- : giÇy v¶i , giÇy da nam n÷ ,
 dÐp ®i trong nhµ …(phÇn thuéc da cña c«ng ty chuyÓn
 toµn bé cho c«ng ty da trong Vinh) . Do vËy, tªn giao
 dÞch quèc tÕ cña c«ng ty lµ HANSHOES .
 MÆc dï míi chuyÓn sang s¶n xuÊt giÇy dÐp , l¹i trong
 bèi c¶nh c¹nh tranh gay g¾t trªn thÞ tr-êng thÕ giíi
 , khu vôc vµ trong n-íc .Trong nh÷ng n¨m qua, toµn bé
 c¸n bé c«ng nh©n viªn C«ng ty Da giÇy Hµ Néi ®· cã
 nhiÒu cè g¾ng v-¬n lªn tù kh¼ng ®Þnh m×nh trong c¬
 chÕ thÞ tr-êng .


 2.VËn dông lý luËn t¨ng lîi nhuËn vµo ph¸t triÓn s¶n
 xuÊt
  2.1. Lîi nhuËn.

   Trong x· héi bÊt kú mét ho¹t ®éng mua b¸n nµo
còng cã lêi l·i . Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ , mçi

                   4
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368doanh nghiÖp bá vèn kinh doanh , s¶n xuÊt ra s¶n phÈm
khi ®-a vµo l-u th«ng còng cã tham väng thu ®-îc lîi
nhuËn cao .
   Trong x· héi t- b¶n, gi¸ trÞ thÆng d- lµ do lao
®éng cña c«ng nh©n lµm thuª t¹o ra trong qu¸ tr×nh s¶n
xuÊt , lµ nguån gèc thu nhËp cña tÊt c¶ c¸c giai cÊp
bãc lét trong x· héi t- b¶n . Nhµ t- b¶n kh«ng hao phÝ
lao ®éng b¶n th©n vµo s¶n xuÊt hµng ho¸ , mµ chØ bá t-
b¶n vµo ®ã nªn nhµ t- b¶n chØ quan t©m ®Õn hiÖu qu¶ t-
b¶n bá vµo s¶n xuÊt .
  Chi phÝ s¶n xuÊt hµng ho¸ gåm cã nh÷ng chi phÝ vÒ
t- b¶n kh¶ biÕn (C+V) , tøc lµ nh÷ng chi phÝ vÒ t- liÖu
s¶n xuÊt vµ tiÒn l-¬ng c«ng nh©n . §èi víi nhµ t- b¶n
®Ó s¶n xuÊt ra hµng hãa tèn bao nhiªu lµ tÝnh theo t-
b¶n ®· chi phÝ; ®èi víi x· héi hµng ho¸ lµ tÝnh theo
lao ®éng ®· hao phÝ . Bëi vËy nh÷ng chi phÝ ®Ó s¶n xuÊt
ra mét hµng ho¸ thÊp h¬n gi¸ trÞ cña hµng ho¸ Êy tøc lµ
thÊp h¬n nh÷ng chi phÝ thËt sù vÒ s¶n xuÊt (C+V+m) .
Chç chªnh lÖch gi÷a gi¸ trÞ hµng ho¸ (nh÷ng chi phÝ
thËt sù vÒ s¶n xuÊt) vµ nh÷ng chi phÝ t- b¶n chñ nghÜa
vÒ s¶n xuÊt , lµ gi¸ trÞ thÆng d- (m) mµ nhµ t- b¶n
chiÕm kh«ng .
   Khi nhµ t- b¶n b¸n hµng ho¸ th× gi¸ trÞ thÆng d-
biÓu hiÖn thµnh mét sè thõa tréi h¬n sè chi phÝ s¶n
xuÊt . Khi x¸c ®Þnh lç l·i cña xÝ nghiÖp , nhµ t- b¶n
so s¸nh sè thõa ®ã víi t- b¶n ®· øng tr-íc . Gi¸ trÞ
thÆng d- , so s¸nh víi tæng t- b¶n øng tr-íc lµ lîi

                   5
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368nhuËn . VËy lîi nhuËn lµ mét h×nh thøc biÕn t-íng cña
gi¸ trÞ thÆng d- ,®-îc quan niÖm lµ con ®Î cña toµn bé
t- b¶n øng tr-íc.
   2.2. C¸c yÕu tè lµm t¨ng lîi nhuËn cña mét doanh
nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng.
    *        Chi        phÝ        s¶n        xuÊt:
Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng , lîi Ých kinh tÕ trë
thµnh ®éng lùc m¹nh mÏ , lµ môc tiªu hµng ®Çu ®èi víi
c¸c doanh nghiÖp . Lîi nhuËn ®-îc xem lµ môc tiªu , lµ
kh¸t väng cña mçi doanh nghiÖp . Ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt lµ s¶n xuÊt vµ
cung cÊp c¸c s¶n phÈm nh»m tho¶ m·n nhu cÇu cña ng-êi
tiªu dïng vµ thu lîi nhuËn , ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh th× c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i cã 3
yÕu tè cã b¶n ®ã lµ : ®èi t-îng lao ®éng , t- liÖu lao
®éng vµ lao ®éng .
 - §èi t-îng lao ®éng :lµ nh÷ng vËt do con ng-êi t¸c
  ®éng vµo nã ®Ó biÕn ®æi nã cho phï hîp víi nhu cÇu
  cña m×nh nh- : nguyªn , nhiªn vËt liÖu .
 - T- liÖu lao ®éng : lµ nh÷ng vËt hoÆc hÖ thèng vËt
  lµm nhiÖm vô truyÒn dÉn sù ho¹t ®éng cña con ng-êi
  ®Ó t¸c ®éng vµo ®èi t-îng lao ®éng nh»m biÕn ®æi
  ®èi t-îng lao ®éng ®ã (m¸y mãc, thiÕt bÞ) .
 - Lao ®éng lµ ho¹t ®éng cã môc ®Ých , cã ý thøc cña
  con ng-êi nh»m thay ®æi nh÷ng vËt trong tù nhiªn
  cho phï hîp víi nhu cÇu cña b¶n th©n con ng-êi .                   6
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368§èi víi mçi ngµnh , lÜnh vùc c¸c yÕu tè nµy tham gia
vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt theo nh÷ng møc ®é kh¸c nhau vµ
h×nh thµnh nªn      nh÷ng kho¶n chi phÝ t-¬ng øng. C¸c
chi phÝ mµ doanh nghiÖp chi ra cÊu thµnh nªn gi¸ trÞ
s¶n phÈm bao gåm 3 bé phËn : C+V+m
Trong ®ã : - C : lµ toµn bé gi¸ trÞ t- liÖu s¶n xuÊt
®· tiªu hao trong qu¸                            tr×nh
t¹o ra s¶n phÈm nh- chi phÝ nguyªn vËt liÖu , khÊu
hao tµi s¶n cè ®Þnh…
              - V : lµ hao phÝ hao ®éng sèng
(chi phÝ tiÒn l-¬ng , tiÒn c«ng)            ph¶i tr¶ cho ng-êi
lao ®éng tham gia vµo qu¸ tr×nh s¶n xuÊt t¹o ra s¶n
phÈm .
              - m : lµ gi¸ trÞ míi do lao ®éng
sèng t¹o ra trong qu¸ tr×nh            ho¹t ®éng t¹o ra gi¸
trÞ s¶n phÈm .
Tãm l¹i ta cã thÓ hiÓu chi phÝ s¶n xuÊt cña mét doanh
nghiÖp lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn toµn bé c¸c hao phÝ vÒ
lao ®éng sèng vµ lao ®éng vËt ho¸ mµ doanh nghiÖp
ph¶i chi ra ®Ó tiÕn hµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm trong mét
thêi gian nhÊt ®Þnh .
     §èi víi bÊt kú mét lo¹i h×nh doanh nghiÖp
nµo sù vËn ®éng cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt còng bao gåm
hai mÆt ®èi lËp nhau ®ã lµ s¶n xuÊt vµ tiªu thô s¶n
phÈm nh- ®Ó thu tiÒn vÒ . Vµ ®Ó thùc hiÖn ®-îc viÖc
tiªu thô s¶n phÈm doanh nghiÖp còng ph¶i bá ra nh÷ng
chi phÝ nhÊt ®Þnh gäi chung lµ chi phÝ tiªu thô s¶n

                 7
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 phÈm nh- : chi phÝ bao gãi ,vËn chuyÓn , tiÕp thÞ ,
 qu¶ng c¸o …®Ó s¶n phÈm cña doanh nghiÖp ngµy cµng
 chiÕm lÜnh ®-îc thÞ phÇn réng lín h¬n .
       Tuy nhiªn ®Ó thùc hiÖn ®-îc ho¹t ®éng s¶n
 xuÊt kinh doanh th× ngoµi chi phÝ s¶n xuÊt vµ chi phÝ
 tiªu thô s¶n phÈm , doanh nghiÖp cßn thùc hiÖn nghÜa
 vô cña m×nh víi nhµ n-íc lµ nép c¸c kho¶n thuÕ theo
 luËt thuÕ . Nh÷ng chi phÝ vÒ thuÕ nµy ®Òu mang tÝnh
 chÊt kho¶n chi phÝ kinh doanh cña doanh nghiÖp                .
        Qua nghiªn cøu chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh
 , t×nh h×nh sö dông vèn, tiÕt kiÖm chi phÝ cña doanh
 nghiÖp ta thÊy chi phÝ cã ¶nh h-ëng trùc tiÕp tíi kÕt
 qu¶ kinh doanh , v× vËy doanh nghiÖp nµo còng ph¶i
 quan t©m tíi qu¶n lý chi phÝ ,tõ ®ã h¹ thÊp chi phÝ ,
 t¨ng lîi nhuËn , b¶o ®¶m sù tån t¹i cña m×nh .
     * Gi¸ thµnh s¶n phÈm cña doanh nghiÖp :
   Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng c¸c doanh
nghiÖp lu«n quan t©m tíi hiÖu qu¶ c¸c chi phÝ bá ra Ýt
nhÊt mµ thu ®-îc lîi nhuËn cao nhÊt . Nh-ng thÊy ®-îc
hiÖu qu¶ th× ph¶i th«ng qua hÖ thèng c¸c chØ tiªu kinh
tÕ ®Æc biÖt lµ chØ tiªu gi¸ thµnh s¶n phÈm v× : Gi¸
thµnh s¶n phÈm lµ biÓu hiÖn b»ng tiÒn toµn bé chi phÝ
doanh nghiÖp bá ra ®Ó thùc hiÖn , hoµn thµnh viÖc s¶n
xuÊt vµ tiªu thô mét lo¹i s¶n phÈm nhÊt ®Þnh.
Gi¸ thµnh s¶n phÈm lu«n chøa ®ùng 2 mÆt kh¸c nhau vèn
cã bªn trong cña nã lµ chi phÝ s¶n xuÊt ®· chi ra vµ
l-îng gi¸ trÞ sö dông thu ®-îc cÊu thµnh trong khèi

                   8
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368l-îng s¶n phÈm hoµn thµnh . Do ®ã gi¸ thµnh lµ ph¹m trï
kinh tÕ kh¸ch quan . MÆt kh¸c , gi¸ thµnh lµ mét chØ
tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh chÊt l-îng toµn bé ho¹t
®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ qu¶n lý kinh tÕ tµi chÝnh
cña doanh nghiÖp , do ®ã gi¸ thµnh mang tÝnh chÊt chñ
quan nhÊt ®Þnh.
Trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ hiÖn nay, nhiÖm vô hµng ®Çu
vµ th-êng xuyªn cña c¸c doanh nghiÖp lµ ph¶i phÈn ®Êu
tæ chøc tèt c«ng t¸c qu¶n lý chi phÝ , gi¸ thµnh s¶n
phÈm . Chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cã quan
hÖ chÆt chÏ víi nhau , lµ hai mÆt biÓu hiÖn cña qu¸
tr×nh s¶n xuÊt .
 3. Thùc tÕ chøng minh vÒ viÖc t¨ng lîi nhuËn b»ng
 qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm ë c«ng
 ty Da giÇy Hµ Néi .
      Trong nh÷ng n¨m võa qua , tr-íc sù chuyÓn
m×nh cña nÒn kinh tÕ , c«ng ty Da giÇy Hµ Néi nãi riªng
còng nh- toµn bé c¸c doanh nghiÖp nãi chung ph¶i ®øng
tr-íc bao sù thö th¸ch to lín cña nÒn kinh tÕ thÞ
tr-êng vµ ph¶i chÞu sù biÕn ®éng cña c¶ thÞ tr-êng ®Çu
ra vµ thÞ tr-êng ®Çu vµo , cho nªn ®Ó ®øng v÷ng ®-îc lµ
c¶ sù nç lùc cña toµn bé ban l·nh ®¹o vµ toµn thÓ c¸n
bé nh©n viªn c«ng ty .
     VÊn ®Ò ®Æt ra c«ng ty ®· tiÕn hµnh ho¹t ®éng
s¶n xuÊt kinh doanh ra sao ®Ó cã mét nguån thu nhËp
kh«ng nh÷ng bï ®¾p ®-îc mäi chi phÝ mµ cßn cã lîi nhuËn
®Ó tiÕp tôc ®Çu t- më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh

                   9
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368doanh vµ cho dï c«ng ty tiÕn hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt
kinh doanh ®i ch¨ng n÷a th× viÖc qu¶n lý c¸c chi phÝ
s¶n xuÊt kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm vÉn ®-îc ®Æt
lªn hµng ®Çu . Bëi hai yÕu tè ®ã lµ nh÷ng chØ tiªu kinh
tÕ quan träng , lu«n ®-îc c¸c nhµ l·nh ®¹o c«ng ty quan
t©m víi môc tiªu lµ lµm sao tiÕt kiÖm ®-îc chi phÝ tõ
®ã h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm , t¨ng lîi nhuËn .
T¹i c«ng ty Da giÇy Hµ Néi chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh
cã nhiÒu lo¹i , chóng kh¸c nhau vÒ c¶ néi dung , tÝnh
chÊt , vai trß …trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh .
§Ó ®¬n gi¶n ho¸ c«ng t¸c tÝnh gi¸ thµnh ,c«ng ty ®·
tiÕn hµnh ph©n lo¹i chi phÝ s¶n xuÊt theo kho¶n môc
tÝnh gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm tiªu thô bao gåm 5
kho¶n chi phÝ sau :
 - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu trùc tiÕp
 - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp
 - Chi phÝ s¶n xuÊt chung
 - Chi phÝ b¸n hµng
 - Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp
Trong ®ã chi phÝ nguyªn vËt liÖu lµ kh¸ quan träng , nã
chiÕm tõ 65-75% gi¸ thµnh s¶n xuÊt toµn bé . Do vËy chØ
cÇn biÕn ®éng nhá vÒ chi phÝ nguyªn vËt liÖu còng lµm
thay ®æi gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ viÖc tiÕt kiÖm chi phÝ
nµy cã ý nghÜa rÊt quan träng trong viÖc phÊn ®Êu h¹
gi¸ thµnh s¶n phÈm .
                  10
     Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368ë ®©y chóng ta ph©n tÝch viÖc s¶n xuÊt giÇy cÇu l«ng
pha da ®Ó thÊy ®-îc t×nh h×nh qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt
kinh doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm còng nh- ®Ó ®¸nh gi¸
chÝnh x¸c ®-îc biÖn ph¸p t¨ng lîi nhuËn cña c«ng ty .
§Ó s¶n xuÊt giÇy cÇu l«ng pha da c«ng ty ®· sö dông
nhiÒu nguyªn vËt liÖu nh-ng chñ yÕu lµ v¶i b¹t , ®Õ mót
, xèp .
  - Chi phÝ nguyªn vËt liÖu : n¨m 1999 chi phÝ nguyªn
  vËt liÖu cho 1000 ®«i giÇy cÇu l«ng pha da lµ
  15.377.439® nh-ng n¨m 2000 lµ 15.121.405® , kho¶n
  chi phÝ nµy ®· tiÕt kiÖm ®-îc 256.034® . Chi phÝ
  nguyªn vËt liÖu gi¶m mµ kh«ng ¶nh h-ëng tíi chÊt
  l-îng giÇy lµ mét ®iÒu ®¸ng khÝch lÖ cña c«ng ty .
  Chi phÝ nguyªn vËt liÖu chiÕm tû träng lín nhÊt
  trong gi¸ thµnh s¶n phÈm, n¨m 1999 chi phÝ nµy lµ
  64,89%, n¨m 2000 lµ 64,09% . Lý do cã sù gi¶m nµy
  lµ c«ng ty t×m ®-îc nh÷ng n¬i cung cÊp nguyªn vËt
  liÖu rÎ h¬n vµ nhÊt lµ chÊt -îng vÉn ®¶m b¶o .
  - Chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp : chi phÝ nµy chiÕm
  mét tû träng kh«ng nhá trong gi¸ thµnh s¶n phÈm ,
  n¨m 1999 chi phÝ nµy chiÕm 10,62% trong tæng chi
  phÝ , n¨m 2000 lµ 11,67% trong tæng chi phÝ . ViÖc
  c«ng ty t¨ng l-¬ng cho c«ng nh©n dÉn ®Õn t¨ng chi
  phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp , tuy nhiªn viÖc t¨ng l-¬ng
  nµy lµ phï hîp víi sù t¨ng lªn cña l-¬ng thêi gian
  ,®ång thêi gãp phÇn khuyÕn khÝch tinh thÇn lao ®éng                    11
 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368vµ ý thøc tiÕt kiÖm trong s¶n xuÊt kinh doanh cña
c«ng ty.
- Chi phÝ s¶n xuÊt chung : so víi n¨m 1999 chi phÝ
s¶n xuÊt chung tÝnh                  cho 1000 ®«i giÇy
®· gi¶m xuèng 55.000® . Chi phÝ nµy gåm nhiÒu kho¶n
nh- : chi phÝ tiÒn l-¬ng nh©n viªn qu¶n lý , chi
phÝ nguyªn vËt liÖu dïng chung cho ph©n x-ëng , chi
phÝ khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh …
- Chi phÝ b¸n hµng : chi phÝ nµy ngµy cµng t¨ng bëi
trong ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng , c«ng ty
muèn tån t¹i vµ ph¸t triÓn ph¶i ®Çu t- cho nghiªn
cøu thÞ tr-êng , ®Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm , më
nhiÒu cöa hµng ®¹i lý … do vËy chi phÝ b¸n hµng
ngµy cµng t¨ng .
- Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp : c«ng ty ®· dïng
nhiÒu biÖn ph¸p qu¶n lý chÆt chÏ c¸c kho¶n chi phÝ
vÒ tiÕp kh¸ch héi häp , giao dÞch do c«ng ty ngµy
cµng më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh , më
réng c¸c mèi quan hÖ .
Bªn c¹nh viÖc qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt c«ng ty còng
®· lËp kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm nh»m môc ®Ých
tiÕt kiÖm chi phÝ kinh doanh . ViÖc lËp kÕ ho¹ch
gi¸ thµnh s¶n phÈm , c«ng ty c¨n cø vµo ®Þnh møc
kinh tÕ kü thuËt cña tõng lo¹i s¶n phÈm , vµo sè
l-îng s¶n phÈm dù kiÕn hoµn thµnh vµo gi¸ thµnh s¶n
phÈm cña n¨m tr-íc , vµo t×nh h×nh thÞ tr-êng cung
cÊp ®Çu vµo cho s¶n xuÊt cña c«ng ty . Sau khi ph©n

                12
 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368tÝch t×nh h×nh thùc hiÖn vµ qu¶n lý gi¸ thµnh s¶n
phÈm cña n¨m tr-íc , kÕt hîp víi c¸c c¨n cø trªn ,
c«ng ty dù kiÕn møc ®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch gi¸
thµnh   , ph¸t hiÖn c¸c kh¶ n¨ng tiÒm tµng h¹ gi¸
thµnh kÕ ho¹ch ®Ó x¸c ®Þnh gi¸ thµnh ®¬n vÞ vµ gi¸
thµnh toµn bé s¶n phÈm kÕ ho¹ch . §Ó thÊy râ ®iÒu
nµy ta sÏ xem xÐt gi¸ thµnh kÕ ho¹ch mµ c«ng ty ®·
lËp cho lo¹i giÇy cÇu l«ng pha da n¨m 2000 :
So s¸nh gi¸ thµnh thùc tÕ víi gi¸ thµnh kÕ ho¹ch

 TT Kho¶n     môc Gi¸thµnh®       Gi¸thµ So s¸nh
    chi phÝ      ¬nvÞ   thùc nh     kÕ +/-    %
              tÕ         ho¹ch
 1   Chi     phÝ            15.121 278      1,
    NVL        14.834       ,4     ,9    87
 2   Chi     phÝ            2755,9
    nh©n   c«ng 2755,9
    trùc tiÕp
 3   Chi phÝ sx        2560    2658,6 98,      3,
    chung                       6    71
 4   Chi     phÝ            3080,4 56,      1,
    b¸n hµng , 3023,8                 6    87
    qu¶n     lý
    doanh
    nghiÖp
    Céng                 23616, 433      1,
              23182,7      3      ,6    87


                13
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368   giÇy cÇu l«ng         pha da n¨m 2000 ( TÝnh cho mét
   ®«i )
   Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy c«ng ty ®· thùc hiÖn
®-îc nhiÖm vô gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh vµ h¹
gi¸ thµnh s¶n xuÊt s¶n phÈm giÇy cÇu l«ng pha da . Cô
thÓ gi¸ thµnh kÕ ho¹ch ®· t¨ng so víi thùc tÕ lµ 1,87%
.
   Qua ph©n tÝch       t×nh h×nh chi phÝ s¶n xuÊt kinh
doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm cña c«ng ty Da giÇy Hµ Néi
ta thÊy ®-îc b»ng ph-¬ng ph¸p tÝnh to¸n kü l-ìng , qu¶n
lý chÆt chÏ chi phÝ s¶n xuÊt , gi¸ thµnh s¶n phÈm cña
c«ng ty ®· gi¶m ®¸ng kÓ bëi gi¸ thµnh s¶n phÈm trong c¬
chÕ thÞ tr-êng hiÖn nay lu«n lµ yÕu tè hµng ®Çu gióp
c«ng ty c¹nh tranh ®-îc trªn thÞ tr-êng .
   §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn c«ng ty da giÇy Hµ Néi ®·
lu«n chó träng tíi viÖc gi÷ g×n vµ n©ng cao uy tÝn cña
m×nh trªn thÞ tr-êng . §iÒu nµy ®-îc thÓ hiÖn ë viÖc
c«ng ty lu«n t×m mäi c¸ch ®Ó ®a d¹ng ho¸ mÉu m· , n©ng
cao chÊt l-îng s¶n phÈm , phÊn ®Êu gi¶m chi phÝ s¶n
xuÊt kinh doanh , h¹ gi¸ thµnh nh»m t¨ng doanh sè ,
t¨ng lîi nhuËn . C«ng ty ®· ¸p dông mét c¸ch cã hiÖu
qu¶ mét sè biÖn ph¸p qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt kinh
doanh vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm nh- :
  - X©y dùng ®Þnh møc tiªu hao nguyªn vËt liÖu , qu¶n
   lý viÖc tiªu dïng nguyªn vËt liÖu theo ®Þnh møc ,

                   14
  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 gi¶m ®-îc ®Þnh møc tiªu hao mét sè lo¹i nguyªn vËt
 liÖu .
- T×m ®-îc mét sè nguån mua nguyªn vËt liÖu cã gi¸ rÎ
 h¬n mµ chÊt l-îng vÉn ®¶m b¶o .
- LËp kÕ ho¹ch gi¸ thµnh s¶n phÈm .
- HÇu hÕt c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ , d©y chuyÒn s¶n xuÊt
 ®-îc ®Çu t- míi nªn ®· gãp phÇn gi¶m l-îng tiªu hao
 nguyªn vËt liÖu .
  Tãm l¹i ®Ó cã ®-îc nh÷ng thµnh qu¶ ®ã lµ c¶ sù
nç lùc cña toµn thÓ c«ng nh©n viªn vµ ban l·nh ®¹o
c«ng ty , sù lín m¹nh ®ã ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho c«ng ty
æn ®Þnh s¶n xuÊt , lîi nhuËn t¨ng cao , nép ng©n s¸ch
nhµ n-íc ngµy cµng t¨ng , ®êi sèng c¸n bé c«ng nh©n
ngµy cµng ®-îc n©ng cao , s¶n phÈm cµng ngµy cã chç
®øng v÷ng ch¾c trªn thÞ tr-êng trong n-íc còng nh-
thÞ tr-êng thÕ giíi . §©y chÝnh lµ mét thµnh c«ng lín
mµ c«ng ty cÇn gi÷ g×n vµ ph¸t huy .
                 15
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
                      III.       Lêi kÕt


     §-îc t×m hiÓu m«n kinh tÕ chÝnh trÞ vµ tµi
liÖu thùc tÕ cña c«ng ty Da giÇy Hµ Néi , em ®· hiÓu râ
h¬n vÒ lîi nhuËn . §Æc biÖt lµ biÖn ph¸p t¨ng lîi nhuËn
, ph¸t triÓn s¶n xuÊt b»ng c¸ch qu¶n lý chi phÝ s¶n
xuÊt vµ h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cu¶ c«ng ty . Chi phÝ s¶n
xuÊt vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm lµ hai yÕu tè c¬ b¶n cã quan
hÖ mËt thiÕt víi nhau , gi¸ thµnh s¶n phÈm cao hay thÊp
phô thuéc vµo chi phÝ s¶n xuÊt , chi phÝ s¶n xuÊt cao -
gi¸ thµnh s¶n phÈm cao vµ ng-îc l¹i , ®iÒu ®ã quyÕt
®Þnh tíi sù ph¸t triÓn cña c«ng ty kh¸ lín .
    Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng , sù c¹nh tranh
cña c¸c doanh nghiÖp trong cïng mét ngµnh lµ ®iÒu kh«ng
tr¸nh khái , ngoµi ra c¸c doanh nghiÖp cßn ph¶i chÞu sù
c¹nh tranh cña hµng ngo¹i nhËp , t©m lý cña ng-êi tiªu
dïng ai còng muèn mua ®uîc hµng tèt mµ gi¸ l¹i rÎ . Do
®ã vÊn ®Ò ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp lµ lµm thÕ nµo
®¸p øng ®-îc nhu cÇu cña ng-êi tiªu dïng mµ vÉn ®Æt
®-îc môc ®Ých kinh tÕ       lµ phÊt triÓn s¶n xuÊt , ®¹t lîi
nhuËn cao . C¸c biÖn ph¸p qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ
h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®-îc coi lµ h÷u hiÖu ®Ó thùc hiÖn
môc tiªu cña c¸c doanh nghiÖp . C«ng ty Da giÇy Hµ Néi
lµ mét trong nh÷ng doanh nghiÖp ®· vµ ®ang hoµn thµnh
tèt c«ng t¸c ®ã .                  16
      Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368      Víi vèn kiÕn thøc kinh tÕ Ýt ái vµ sù hiÓu biÕt
thùc tÕ cßn non nít , trong tiÓu luËn ch¸c h¼n kh«ng
tr¸nh khái sai sãt , em kÝnh mong c¸c thÇy c« gi¸o
nhiÖt t×nh gióp ®ì ®Ó em cã thÓ hoµn thµnh tèt nh÷ng
bµi tiÓu luËn sau .
      Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n c« gi¸o §ç Béi Toµn ®·
gióp ®ì em hoµn thµnh bµi tiÓu luËn nµy .


Sinh viªn thùc hiÖn
                                        Môc
lôc

                                       Trang
     I .      Lêi nãi ®Çu
1


  II.      Néi dung       :


         1. Giíi thiÖu c«ng ty Da giÇy Hµ Néi
2


      2. VËn dông lý luËn t¨ng lîi nhuËn vµo


                    17
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368        ph¸t triÓn s¶n xuÊt :


        2.1.          Lîi          nhuËn       .
3


        2.2. C¸c yÕu tè lµm t¨ng lîi nhuËn cña mét
       doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng .
    3


        3. Thùc tÕ chøng minh vÒ viÖc t¨ng lîi
nhuËn            5
            b»ng qu¶n lý chi phÝ s¶n xuÊt vµ gi¸
thµnh
            s¶n phÈm ë c«ng ty Da giÇy Hµ Néi .


III .    Lêi kÕt .
9
                   18
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
                      Tµi liÖu tham
kh¶o


 1. Gi¸o tr×nh kinh tÕ chÝnh trÞ §HQLKD <tËp 2> .


 2. Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ doanh nghiÖp .


 3. Tµi liÖu thèng kª cña c«ng ty Da giÇy Hµ Néi .
                  19

								
To top