Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

VanLuong.Blogspot.Com_90304

VIEWS: 0 PAGES: 35

									  Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
             Bé y tÕ
        ViÖn y häc cæ truyÒn viÖt nam
                 _____
§¸nh gi¸ t¸c dông cña thuèc "Long Quy Sinh"
   trªn bÖnh nh©n suy nh-îc thÇn kinh
           Chñ nhiÖm ®Ò tµi :          GS. TrÇn Thuý
           Ng-êi thùc hiÖn       :    TS. Vò Nam


                       BS.TrÇn ThÞ Loan
                        BS.   Tèng    ThÞ   Tam
                      Giang
                        Vµ céng sù
              Hµ Néi - 2001
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


               ®Æt vÊn ®Ò

  Ngµy nay ë ViÖt Nam còng nh- ë nhiÒu n-íc trªn
thÕ giíi, tèc ®é ph¸t triÓn cña khoa häc kÜ thuËt,
c«ng nghiÖp vµ c¸c ngµnh kinh tÕ dÞch vô hµng ho¸
kh¸c ngµy cµng cao. NÒn kinh tÕ ph¸t triÓn ®· lµm
t¨ng tØ lÖ c¸c bÖnh vÒ thÇn kinh - t©m thÇn. Mét
trong nh÷ng bÖnh ®ã lµ bÖnh suy nh-îc thÇn kinh do
c¸c sang chÊn vÒ t©m lý tÝch tô l¹i víi c-êng ®é
nhá, tr-êng diÔn, lóc ®Çu cßn bï, khi gÆp mét vµi
yÕu tè kh«ng thuËn lîi, bÖnh sÏ ph¸t triÓn. BÖnh
th-êng gÆp ë ng-êi lao ®éng trÝ ãc nhiÒu h¬n lao
®éng ch©n tay vµ tØ lÖ m¾c bÖnh ë nam nhiÒu h¬n n÷.
BÖnh do mét nhµ thÇn kinh häc ng-êi Mü lµ George
Beard m« t¶ n¨m 1869. ¤ng coi ®©y lµ mét bÖnh riªng
biÖt mµ nguyªn nh©n do c¨ng th¼ng c¶m xóc kÐo dµi
dÉn ®Õn suy nh-îc thÇn kinh. VÒ sau, nhiÒu t¸c gi¶
më réng ph¹m vi gäi suy nh-îc thÇn kinh bao gåm c¶
nh÷ng héi chøng suy nh-îc do c¸c nguyªn nh©n kh¸c
g©y nªn. VÝ dô nh-: do suy nh-îc c¬ thÓ, do nhiÔm
khuÈn - nhiÔm ®éc vµ do c¸c bÖnh m¹n tÝnh kh¸c.
  Cho ®Õn nay, viÖc ®iÒu trÞ bÖnh suy nh-îc thÇn
kinh chñ yÕu vÉn dùa vµo c¸c liÖu ph¸p t©m lý vµ c¸c
thuèc ®iÒu trÞ triÖu chøng.
  Y häc cæ truyÒn m« t¶ bÖnh suy nh-îc thÇn kinh
trong ph¹m vi c¸c chøng: kinh quý, chÝnh xung, kiÖn
vong, ®Çu thèng, thÊt miªn, vµ viÖc ®iÒu trÞ bÖnh
chñ yÕu dùa vµo ph-¬ng ph¸p kh«ng dïng thuèc (ch©m
cøu, xoa bãp, bÊm huyÖt, khÝ c«ng, d-ìng sinh) vµ


                    1
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


ph-¬ng ph¸p dïng thuèc (chñ yÕu lµ ph-¬ng ph¸p dïng
thuèc uèng trong).
  Trong ph¹m vi ®Ò tµi nµy, chóng t«i tiÕn hµnh
nghiªn cøu   thuèc "Long quy sinh" víi môc ®Ých:
  1. §¸nh gi¸ t¸c dông cña thuèc "Long quy sinh"
lªn mét sè chØ tiªu l©m sµng vµ cËn l©m sµng ë nh÷ng
ng-êi bÞ suy nh-îc thÇn kinh.
  2. Kh¶o s¸t t¸c dông kh«ng mong muèn cña thuèc.
                    2
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


                 Ch-¬ng mét
                 Tæng quan

  1. T×nh h×nh m¾c bÖnh ë ViÖt Nam vµ thÕ giíi.

  Suy nh-îc thÇn kinh lµ mét bÖnh phæ biÕn ë ViÖt
Nam vµ trªn thÕ giíi.
  ë ViÖt Nam, bÖnh chiÕm 3-4% d©n sè.

  ë T©y ¢u: chiÕm 5-10% d©n sè.

  BÖnh xuÊt hiÖn ë ng-êi lao ®éng trÝ ãc nhiÒu h¬n
lao ®éng ch©n tay, ë nam nhiÒu h¬n n÷.

  Th-êng gÆp ë løa tuæi 20-45 tuæi.


  2.LÞch sö ph¸t hiÖn bÖnh.

  BÖnh do George - Beard m« t¶ n¨m 1869. ¤ng coi
®©y lµ mét bÖnh riªng biÖt mµ nguyªn nh©n do c¨ng
th¼ng c¶m xóc kÐo dµi dÉn ®Õn suy nh-îc hÖ thÇn
kinh.

  VÒ sau, nhiÒu t¸c gi¶ më réng ph¹m vi, gäi suy
nh-îc thÇn kinh bao gåm c¶ nh÷ng héi chøng suy nh-îc
do c¸c nguyªn nh©n kh¸c g©y nªn. VÝ dô: do suy nh-îc
c¬ thÓ, do nhiÔm khuÈn - nhiÔm ®éc vµ c¸c bÖnh m¹n
tÝnh kh¸c.

  §Ó giíi h¹n ph¹m vi th× mét t¸c gi¶ kh¸c lµ
Kreindver (TiÖp Kh¾c - cò) ®Ò nghÞ gäi bÖnh suy
nh-îc thÇn kinh nÕu bÖnh chñ yÕu do chÊn th-¬ng t©m
thÇn g©y nªn. Cßn c¸c tr-êng hîp kh¸c cã biÓu hiÖn
suy nh-îc thÇn kinh th× gäi lµ héi chøng suy nh-îc
thÇn kinh.


                     3
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  N¨m 1980, 2 t¸c gi¶ lµ Goldberg vµ Huley (Anh)
nhËn xÐt tõ thùc tÕ cho r»ng bÖnh t©m c¨n suy nh-îc
lµ mét tr¹ng th¸i mÖt mái dÔ bÞ kÝch thÝch, kÌm theo
cã lo ©u vµ trÇm c¶m.

  3. Theo Y häc hiÖn ®¹i.

  3.1. Nguyªn nh©n g©y bÖnh.

  Nguyªn nh©n g©y ra bÖnh suy nh-îc thÇn kinh lµ
do nh÷ng nh©n tè g©y chÊn th-¬ng t©m thÇn t¸c ®éng
lªn ng-êi bÖnh víi ®Æc ®iÓm lµ: c-êng ®é kh«ng m¹nh
l¾m nh-ng kÐo dµi nh-:

  - Nh÷ng thÊt b¹i trong c«ng viÖc vµ ®êi sèng,
t×nh yªu, vî chång, con c¸i, ng-êi th©n, gi÷a c¸
nh©n vµ tËp thÓ. Tãm l¹i lµ nh÷ng xung ®ét gi÷a nh©n
c¸ch ng-êi bÖnh víi m«i tr-êng xung quanh.

  - Th-êng gÆp trong nh÷ng sang chÊn tr-êng diÔn
kÕ tiÕp nhau hoÆc kÕt hîp víi nhau.

  BÖnh suy nh-îc thÇn kinh th-êng xuÊt hiÖn tõ tõ
sau mét thêi gian sang chÊn vµ nã béc lé râ rÖt khi
gÆp mét nh©n tè thóc ®Èy.

  - Hay gÆp ë nh÷ng ng-êi lo¹i h×nh thÇn kinh yÕu.

  - Hay gÆp ë nh÷ng ng-êi lao ®éng trÝ ãc qu¸ møc.

  - Cuéc sèng qu¸ c¨ng th¼ng.

  - Trªn c¬ së mét bÖnh viªm nhiÔm m¹n tÝnh, viªm
loÐt d¹ dµy - t¸ trµng.

  - Hay gÆp ë nh÷ng bÖnh nh©n nhiÔm ®éc m¹n tÝnh:
nhiÔm ®éc do nghÒ nghiÖp hoÆc nghiÖn r-îu m¹n tÝnh,


                    4
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


hoÆc thiÕu dinh d-ìng kÐo dµi, hoÆc thiÕu ngñ l©u
ngµy.

  3.2. C¬ chÕ bÖnh sinh.

  Chñ yÕu lµ do sù suy yÕu cña tæ chøc l-íi - th©n
n·o lªn vá n·o, tøc lµ lµm rèi lo¹n mèi liªn hÖ l-íi
- vá n·o do c¸c dßng xung ®éng tõ bªn ngoµi vµo
kh«ng ®-îc sµng läc qua c¸c tæ chøc l-íi - th©n n·o
mµ nã dån lªn c¶ vá n·o. V× vËy, vá n·o kh«ng chÞu
®ùng ®-îc, dÉn tíi sù suy yÕu øc chÕ, suy yÕu qu¸
tr×nh h-ng phÊn vµ cuèi cïng, hËu qu¶ cña sù c¨ng
th¼ng cña qu¸ tr×nh thÇn kinh - t©m thÇn ë vá n·o ®i
®Õn sù øc chÕ giíi h¹n. Nã chia lµm 3 giai ®o¹n:

  - Giai ®o¹n ®Çu: do qu¸ tr×nh øc chÕ suy yÕu nªn
trªn l©m sµng biÓu hiÖn tr¹ng th¸i kÝch thÝch bïng
næ, khÝ s¾c dao ®éng trong ngµy, mÊt tËp trung t-
t-ëng, khã ngñ.

  - Giai ®o¹n 2: sù suy yÕu cña qu¸ tr×nh h-ng
phÊn biÓu hiÖn trªn l©m sµng: chãng mÆt, mÖt mái,
gi¶m sù chó ý, ®au ®Çu, dÔ c¶m xóc.

  - Giai ®o¹n 3: r¬i vµo tr¹ng th¸i øc chÕ giíi
h¹n ®Ó b¶o vÖ tÕ bµo thÇn kinh n·o tr¸nh nh÷ng kÝch
thÝch qu¸ møc. HËu qu¶ lµ suy yÕu c¶ 2 qu¸ tr×nh:
h-ng phÊn vµ øc chÕ. BiÓu hiÖn tr¹ng th¸i øc chÕ
trªn l©m sµng lµ: ng-êi bÖnh bµng quan, v« c¶m hoÆc
trÇm c¶m, cã khuynh h-íng ph¸t sinh ra ¸m ¶nh vµ sî
h·i.
                     5
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

  3.3. C¸c biÓu hiÖn l©m sµng.

  3.3.1. Héi chøng kÝch thÝch suy nh-îc.

  - BÖnh nh©n dÔ bÞ kÝch thÝch bëi nh÷ng kÝch
thÝch nhá. VÝ dô: tiÕng ån, nh÷ng xung ®ét nhá trong
cuéc sèng l¹i dÔ lµm bÖnh nh©n bùc tøc, ph¶n øng
m¹nh.

  - Sù kÝch thÝch dÔ bïng næ nh-ng còng dÔ t¾t vµ
®-îc thay thÕ b»ng ph¶n øng suy nh-îc mÖt mái.

  - Ng-êi bÖnh th-êng thiÕu nhÉn n¹i. ë thêi k×
®Çu, khi bÖnh nh©n nghØ ng¬i th× ®-îc håi phôc. Thêi
k× sau, bÖnh nh©n nghØ ng¬i còng kh«ng håi phôc l¹i
®-îc.

  3.3.2. Nhøc ®Çu.

  - BÖnh nh©n cã thÓ ®au ®Çu ©m Ø, khu tró hoÆc
lan to¶ ra c¶ ®Çu. §au suèt ngµy hoÆc chØ vµi giê
trong ngµy.

  - §Æc ®iÓm: nhøc ®Çu ®Æc biÖt t¨ng lªn khi xóc
®éng hay mÖt mái vµ gi¶m ®i khi tho¶i m¸i hoÆc ®-îc
ngñ tèt.

  3.3.3. MÊt ngñ.

  Ngñ kh«ng s©u, ngñ hay mª, ngñ kh«ng ®Éy giÊc.
S¸ng dËy th-êng mÖt mái, ban ngµy cã thÓ ngñ gµ.

  3.3.4. C¸c triÖu chøng vÒ c¬ thÓ vµ thÇn kinh.

  Cã thÓ cã c¶m gi¸c ®au mái cét sèng vµ th¾t
l-ng.
                     6
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  Rèi lo¹n c¶m gi¸c gi¸c quan vµ néi t¹ng, g©y ra
chãng mÆt, hoa m¾t, c¶m gi¸c ®au nhøc ë trong x-¬ng,
kiÕn bß trªn da hoÆc c¶m gi¸c nãng, l¹nh, tª, run
tay.
  3.3.5. C¸c rèi lo¹n thùc vËt néi t¹ng.
  - M¹ch: kh«ng ®Òu, lóc nhanh, lóc chËm.
  - HuyÕt ¸p dao ®éng, khi cao, khi thÊp.
  - Cã thÓ cã c¶m gi¸c håi hép, trèng ngùc hoÆc
®au vïng tr-íc tim.
  - Th©n nhiÖt cã thÓ t¨ng mét chót hoÆc gi¶m.
  - Cã thÓ cã rèi lo¹n tiªu ho¸: ®Çy bông, ch-íng
bông, ¨n khã tiªu, ph©n khi t¸o, khi n¸t.
  - Cã thÓ t¨ng tiÕt må h«i.

  - Nam: di tinh hoÆc xuÊt tinh sím hoÆc liÖt
d-¬ng.

  - N÷: rèi lo¹n kinh nguyÖt, thèng kinh.
  TÊt c¶ nh÷ng thay ®æi nµy ®Òu chÞu ¶nh h-ëng do c¸c
yÕu tè chÊn th-¬ng t©m thÇn.
  3.3.6. C¸c rèi lo¹n vÒ mÆt t©m thÇn.
  Rèi lo¹n vÒ c¶m xóc: ng-êi bÖnh hay lo ©u, khÝ
s¾c h¬i trÇm, tËp trung kÐm, trÝ nhí gi¶m, hay quªn,
hay bån chån, lo l¾ng.
  3.4. C¸c thÓ l©m sµng.
  3.4.1. ThÓ c-êng.
  BÖnh nh©n dÔ bÞ kÝch thÝch, dÔ xóc c¶m, khã ngñ
vµ c¸c triÖu chøng thÇn kinh thùc vËt néi t¹ng biÓu
hiÖn rÇm ré.
  3.4.2. ThÓ nh-îc.
  BiÓu hiÖn tr¹ng th¸i h-ng phÊn gi¶m:

                     7
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


   - Chãng mÖt mái
   - KhÝ s¾c gi¶m
   - Kh¶ n¨ng lao ®éng gi¶m
   - Ban ngµy hay cã hiÖn t-îng ngñ gµ, ban ®ªm mÊt
ngñ
  - Nh÷ng kÝch thÝch m¹nh th× bÖnh nh©n ®¸p øng
yÕu vµ ng-îc l¹i, nh÷ng kÝch thÝch yÕu th× bÖnh nh©n
ph¶n øng m¹nh.
  - ë mét sè bÖnh nh©n, khi t×nh tr¹ng nµy kÐo dµi
sÏ trë nªn gÇy yÕu vµ suy kiÖt.
   3.4.3. ThÓ trung gian.
  BÖnh c¶nh l©m sµng biÓu hiÖn c¶ tr¹ng th¸i kÝch
thÝch lÉn tr¹ng th¸i suy nh-îc.


   4. Theo Y häc cæ truyÒn.

   Y häc cæ truyÒn m« t¶ bÖnh nµy trong ph¹m vi c¸c
chøng: kinh quý, chÝnh xung, kiÖn vong, ®Çu thèng,
thÊt miªn.

   Nguyªn nh©n chñ yÕu do sang chÊn tinh thÇn, lo
nghÜ (-u t-), c¨ng th¼ng qu¸ ®é, hoÆc ë nh÷ng ng-êi
cã c¬ ®Þa thÇn kinh yÕu (tiªn thiªn bÊt tóc) lµm ¶nh
h-ëng ®Õn c«ng n¨ng cña c¸c tr¹ng: t©m, can, tú,
thËn.

   * ThÓ t©m, can khÝ uÊt kÕt.
   - §Çy tøc.
   - Hay thë dµi.
   - Tinh thÇn uÊt øc, hay phiÒn muén.
   - Bông tr-íng, ®Çy h¬i.
   - ¡n kÐm.

                     8
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  - Rªu l-ìi tr¾ng.
  - M¹ch huyÒn.
  * ThÓ can, t©m, thËn ©m h-.
  - ¢m h- ho¶ v-îng (øc chÕ gi¶m nh-ng h-ng phÊn
t¨ng): ®au ®Çu, ï tai, hoa m¾t, chãng mÆt, håi hép,
dÔ xóc ®éng, vui buån thÊt th-êng, hay quªn, ngñ Ýt,
hay mª, ng-êi hay bõng nãng, miÖng kh«, häng kh«,
t¸o bãn, n-íc tiÓu ®á, m¹ch huyÒn tÕ s¸c.

  - T©m, can thËn ©m h- (nÆng vÒ øc chÕ gi¶m, Ýt
triÖu chøng vÒ h-ng phÊn t¨ng): ®au l-ng, ï tai, di
tinh, ngñ Ýt, håi hép, nhøc ®Çu, tiÓu tiÖn trong,
®¹i tiÖn Ýt, t¸o, m¹ch tÕ.

  - T©m tú h- (øc chÕ thÇn kinh gi¶m kÌm theo suy
nh-îc nhiÒu): ngñ Ýt, dÔ ho¶ng sî, ¨n kÐm, sôt c©n,
ng-êi mái mÖt, hai m¾t th©m quÇng, håi hép, Ýt nhøc
®Çu, rªu l-ìi tr¾ng, m¹ch nhu tÕ.

  - ThËn ©m, thËn d-¬ng h- (t-¬ng øng víi thÓ øc
chÕ vµ h-ng phÊn thÇn kinh ®Òu gi¶m): s¾c mÆt tr¾ng,
tinh thÇn uû mÞ, l-ng gèi mái yÕu, di tinh, liÖt
d-¬ng, l-ng vµ tay ch©n l¹nh, sî l¹nh, ngñ Ýt, tiÓu
tiÖn trong, tiÓu nhiÒu lÇn, l-ìi ®¹m nh¹t, m¹ch tÕ,
v« lùc.
                    9
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
               Ch-¬ng hai
 ChÊt liÖu - ®èi t-îng vµ ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu

  1. ChÊt liÖu nghiªn cøu.

  Thuèc "Long quy sinh" d¹ng r-îu, ®-îc s¶n xuÊt
theo quy tr×nh c«ng nghÖ cña xÝ nghiÖp d-îc phÈm
Trung -¬ng III, thµnh phè H¶i Phßng.
  C«ng thøc cña thuèc nh- sau: 1.000ml r-îu "Long
quy sinh" cã:
Cao ban long (=        10g     §ç träng          10g
15%)
§-¬ng quy           15g     Ba kÝch           15g
KØ tö             15g     C¸t l©m s©m         10g
Long nh·n           10g     Hoµng k×          5g
Ng-u tÊt b¾c          5g     Méc qua           2,5g
Ph¸ cè chØ          0,5g     Sa nh©n           0,5g

                   10
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


Cá ngät            3g     Vanilin           0,03g
Cån 950 võa ®ñ               N-íc uèng ®-îc       1.000ml
250

  2. §èi t-îng nghiªn cøu.

  2.1. Tiªu chuÈn chän bÖnh nh©n.
  TÊt c¶ nh÷ng bÖnh nh©n trªn 20 tuæi, kh«ng ph©n
biÖt giíi, nghÒ nghiÖp vµ thêi gian m¾c bÖnh, ®-îc
chÈn ®o¸n x¸c ®Þnh lµ suy nh-îc thÇn kinh (theo y
häc hiÖn ®¹i vÒ l©m sµng).
  2.1.1. Tiªu chuÈn theo y häc hiÖn ®¹i.
  * VÒ l©m sµng.
  - C¸c triÖu chøng dai d¼ng vÒ sù mÖt mái ngµy
cµng t¨ng sau nh÷ng cè g¾ng ho¹t ®éng trÝ ãc vµ
nh÷ng ®au khæ vÒ sù suy yÕu cña c¬ thÓ vµ th-êng cã
biÓu hiÖn kiÖt søc sau mét cè g¾ng tèi thiÓu.
  - Ng-êi bÖnh cã mét trong c¸c triÖu chøng sau:
  + C¶m gi¸c ®au nhøc c¬.
  + Nhøc ®Çu.
  + Chãng mÆt.
  + Rèi lo¹n giÊc ngñ.
  + KÐm kh¶ n¨ng th- gi·n.
  + TÝnh t×nh hay c¸u kØnh.
  - BÖnh nh©n kh«ng cã nh÷ng triÖu chøng lo ©u hay
trÇm c¶m dai d¼ng (®Ó ph©n biÖt víi nh÷ng bÖnh t©m
thÇn).
  2.1.2. Tiªu chuÈn theo y häc cæ truyÒn.
  * ThÓ t©m, can khÝ uÊt kÕt.
  - §Çy tøc.
  - Hay thë dµi.


                   11
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  - Tinh thÇn uÊt øc, hay phiÒn muén.
  - Bông tr-íng, ®Çy h¬i.
  - ¡n kÐm.
  - Rªu l-ìi tr¾ng.
  - M¹ch huyÒn.
  * ThÓ can, t©m, thËn ©m h-.
  -MÖt mái
  -§au ®Çu
  -ï tai
  -Hoa m¾t, chãng mÆt
  -§au l-ng
  -Di tinh, liÖt d-¬ng, hoÆc rèi lo¹n kinh nguyÖt.
  2.2. Tiªu chuÈn lo¹i bÖnh nh©n.

  - Nh÷ng bÖnh nh©n d-íi 20 tuæi.

  - NghiÖn r-îu.

  - M¾c c¸c bÖnh: cao huyÕt ¸p, viªm gan cÊp, viªm
gan m¹n, viªm thËn cÊp, loÐt d¹ dµy - t¸ trµng...

  Chóng t«i còng lo¹i khái nghiªn cøu nh÷ng bÖnh
nh©n sau:

  - BÖnh nh©n dïng thuèc kh«ng ®óng theo ph¸c ®å
hoÆc bá dë ®iÒu trÞ.

  - BÖnh nh©n kh«ng lµm ®ñ c¸c xÐt nghiÖm (kh«ng
lµm l¹i c¸c xÐt nghiÖm sau khi ®iÒu trÞ).

  3. Ph-¬ng ph¸p nghiªn cøu.

  - Nghiªn cøu thuÇn tËp - thö nghiÖm më - so s¸nh
kÕt qu¶ tr-íc vµ sau ®iÒu trÞ.                   12
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  - C¸c sè liÖu thu ®-îc xö lý theo to¸n thèng kª
y häc.

  4. Ph-¬ng ph¸p tiÕn hµnh.

  C¸c ®èi t-îng ®-îc kh¸m toµn diÖn, lËp hå s¬
theo dâi vµ tiÕn hµnh nghiªn cøu theo mét mÉu nghiªn
cøu thèng nhÊt.

  BÖnh nh©n ®-îc kh¸m vµ x¸c ®Þnh theo c¸c tiªu
chuÈn trªn; lµm c¸c xÐt nghiÖm c¬ b¶n tr-íc vµ sau
®iÒu trÞ: c«ng thøc m¸u, ure m¸u, creatinin m¸u,
sinh ho¸ m¸u, miÔn dÞch ®Æc hiÖu (HBsAg vµ anti
HBs), n-íc tiÓu toµn phÇn, siªu ©m th¨m dß chøc n¨ng
gan thËn,   test kiÓm tra trÝ tuÖ.

  Theo dâi t¸c dông kh«ng mong muèn cña thuèc:
n«n, buån n«n, ®au ®Çu, chãng mÆt, ®au th¾t ngùc,
rèi lo¹n thÇn kinh tim, mÊt ngñ, dÞ øng, rèi lo¹n
bµi tiÕt.
  4.1. §Þa ®iÓm nghiªn cøu.

  ViÖn Y häc cæ truyÒn ViÖt Nam.

  Trung t©m b¶o trî x· héi 4 - Së Lao ®éng -
Th-¬ng binh x· héi Hµ Néi.

   Trung t©m nu«i d-ìng ng-êi giµ c« ®¬n vµ trÎ
tµn tËt - Së Lao ®éng - Th-¬ng binh x· héi Hµ Néi.
  4.2. Sè l-îng bÖnh nh©n dù kiÕn: 60 ng-êi.

  4.3. Ph-¬ng ph¸p dïng thuèc.

  TÊt c¶ c¸c bÖnh nh©n nghiªn cøu ®-îc sö dông
thuèc d-íi d¹ng r-îu.

  LiÒu l-îng: 25ml/ngµy x 1 lÇn/ngµy x 55 ngµy.


                   13
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  Uèng tr-íc b÷a ¨n 30 phót.
  4.4. ChØ tiªu quan s¸t.

  4.4.1. Theo y häc hiÖn ®¹i.

  4.4.1.1. VÒ l©m sµng.

  BÖnh nh©n ®-îc theo dâi hµng ngµy vÒ ¨n, ngñ,
®¹i tiÓu tiÖn, m¹ch, huyÕt ¸p, c¶m gi¸c b¶n thÓ.
  C¬ lùc chi trªn, träng l-îng c¬ thÓ theo dâi
tr-íc vµ sau ®iÒu trÞ.
  4.4.1.2. VÒ cËn l©m sµng.
  - C«ng thøc m¸u: hång cÇu, b¹ch cÇu, tiÓu cÇu.
  - Hematocrit.
  - Hemoglobin.
  - Sinh ho¸ m¸u:        Ure m¸u, Creatinin m¸u, men
gan, ®iÖn di protein huyÕt thanh.
  - MiÔn dÞch ®Æc hiÖu: HBsAg vµ anti HBs.
  - Sinh ho¸ n-íc tiÓu.
  - Siªu ©m th¨m dß chøc n¨ng gan, thËn.
  4.4.1.3. C¸c test (cã phô lôc h-íng dÉn).
  - Test vÒ sù chó ý.
  - Test trÝ nhí.

  4.4.2. Theo y häc cæ truyÒn.
  Quan s¸t tr-íc vµ sau ®iÒu trÞ c¸c chØ tiªu sau:
  - Väng:
  + S¾c mÆt ®á, vµng hay nhît.
  + L-ìi ®á, nhît hay tÝa.
  - V¨n:
  + Cã n«n, nÊc, ho, kh¹c ®êm hay kh«ng.
  + H¬i thë m¹nh hay yÕu.


                   14
 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

+ TiÕng nãi to hay nhá.
- VÊn:
+ Ch©n tay l¹nh, sî l¹nh.
+ Cã ra må h«i hay kh«ng.
+ ¡n uèng.
+ NhÞ tiÖn.
+ §au ®Çu, hoa m¾t, chãng mÆt.
+ §au mái l-ng.
+ ï tai.
+ T×nh tr¹ng tinh thÇn.
+ Di tinh, liÖt d-¬ng.
- ThiÕt:
+ Bông ®Çy tr-íng.
+ Ch©n tay l¹nh hay nãng.
+Xem m¹ch.
                  15
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

                Ch-¬ng ba
              KÕt qu¶ nghiªn cøu


    3.1. T×nh h×nh bÖnh nh©n - Ph©n bè bÖnh theo
tuæi vµ giíi


  B¶ng    3.1. Ph©n bè bÖnh nh©n theo tuæi vµ giíi
                   (n=60)
Tuæi   20-    30-    40-    50-    60-    70-    80-
                                          90
Giíi    29    39    49    59    69    79    89
Nam    6     2     4     4     4     5     0     0
 N÷    5     2     3     5     7     7     5     1
Tæng    11     4     7     9    11    12     5     1


    Nh- vËy, tØ lÖ m¾c bÖnh gi÷a nam vµ n÷ ë løa
tuæi tõ 20 ®Õn 79 lµ : n÷ chiÕm 53,7% vµ nam chiÕm
46,3%. Riªng løa tuæi >80 th× chØ cã n÷. Cã thÓ
nguyªn nh©n lµ do tuæi thä cña n÷ lín h¬n nam.

    3.2. TriÖu chøng l©m sµng
    Theo BS TrÞnh Ngäc TuÊn (1982) th× c¸c th¨m dß
cËn l©m sµng trong bÖnh suy nh-îc thÇn kinh Ýt cã
gi¸ trÞ chÈn ®o¸n. V× vËy, chóng t«i tiÕn hµnh thèng
kª c¸c triÖu chøng l©m sµng cña bÖnh ®Ó so s¸nh tÇn
sè xuÊt hiÖn cña c¸c triÖu chøng. C¸c th¨m dß cËn
l©m sµng ®Ó gióp chóng t«i lo¹i bá nh÷ng bÖnh nh©n
m¾c c¸c bÖnh m¹n tÝnh nh- : Viªm gan m¹n, x¬ gan,
viªm gan cÊp, viªm thËn cÊp .... vµ ®¸nh gi¸ t¸c
dông kh«ng mong muèn cña thuèc ®èi víi chøc n¨ng
gan, thËn.
                     16
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

    B¶ng 3.2. C¸c triÖu chøng l©m sµng (n=60)


  TT       TriÖu chøng         Sè l-îng       TØ lÖ %
  1    MÖt mái                 54         90
  2    §au ®Çu                 54         90
  3    Chãng mÆt                43         71,7
  4    Hay quªn                 19         31,7
  5    ï tai                  34         56,7
  6    Sî l¹nh                 21         35
  7    §Çy   bông    ,   khã      29         48,3
      tiªu
  8    Ch¸n ¨n                 32         53,3
  9    §¹i tiÖn t¸o               28         46,7
  10   §¹i tiÖn n¸t               4         6,7
  11   Ngñ Ýt                  54         90
  12   Khã vµo giÊc               40         66,7
  13   Ngñ mª                  17         28,3
  14   Tù ra må h«i               8         13,3
  15   Ra må h«i trém              5         8,3
  16   TiÓu ®ªm                 47         78,3
  17   Rèi lo¹n sinh dôc             9         15

  Nh- vËy, triÖu chøng l©m sµng gÆp nhiÒu nhÊt lµ
: mÖt mái (90%), ®au ®Çu (90%), ngñ Ýt (90%), tiÓu
®ªm (78,3%)

  3.3. KÕt qu¶ ®iÒu trÞ trªn l©m sµng.


B¶ng 3.3.1. KÕt qu¶ ®èi víi c¸c triÖu chøng l©m sµng
                   (n=60)                     17
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

     Tr-íc ®iÒu trÞ               Sau ®iÒu trÞ
  TriÖu chøng        Sè BN      Khái      §ì     Kh«ng
                                      ®æi
 MÖt mái             54     33(61,1%)  15(27,8    6(11,1%
                               %)       )
 §au ®Çu             54     32(59,3   17(31,5    5(9,2%)
                         %)      %)
 Chãng mÆt            43     28(65,1   13(30,2    2(4,7%)
                         %)      %)
 Hay quªn             19     7(36,8%   10(52,6    2(10,6%
                         )      %)       )
 ï tai              34     20(58,8   12(35,3    2(5,9%)
                         )      %)
 Sî l¹nh             21     18(85,7   3(14,3%     0(0%)
                         %)      )
 §Çy  bông   ,  khã     29     20(69,0   7(24,1%    2(6,9%)
 tiªu                      %)      )
 Ch¸n ¨n             32     23(71,9   7(24,9%    2(6,2%)
                         %)      )
 §¹i tiÖn t¸o           28     22(78,6   6(21,4%     0(0%)
                         %)      )
 §¹i tiÖn n¸t           4     4(100%)    0(0%)     0(0%)
 Ngñ Ýt              54     41(75,9   13(24,1     0(0%)
                         %)      %)
 Khã vµo giÊc           40     25(62,5   15(37,5     0(0%)
                         %)      %)
 TiÓu ®ªm             47     25(53,2   17(36,2    5(10,6%
                         %)      %)       )
 Rèi   lo¹n    sinh     9     7(77,8%   2(22,2%     0(0%)
 dôc                       )       )


    C¸c triÖu chøng l©m sµng th-êng gÆp lµ: mÖt mái,
®au ®Çu, ngñ Ýt, tiÓu ®ªm.

                     18
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  -Víi 54 bÖnh nh©n cã triÖu chøng mÖt mái th× cã
33 bÖnh nh©n khái sau ®ît ®iÒu trÞ, chiÕm 61,1% vµ
15 bÖnh nh©n ®ì, chiÕm 27,8%, 6 bÖnh nh©n kh«ng ®æi
chiÕm 11,1%.
  -TriÖu chøng ®au ®Çu cã 54 bÖnh nh©n, sau ®ît
®iÒu trÞ cã 32 bÖnh nh©n khái, chiÕm 59,3%, 17 bÖnh
nh©n ®ì chiÕm 31,5%, 5 bÖnh nh©n kh«ng ®æi chiÕm
9,2%.
  - TriÖu chøng ngñ Ýt cã 54 bÖnh nh©n , sau ®ît
®iÒu trÞ cã 41 bÖnh nh©n khái chiÕm 75,9%, 13 bÖnh
nh©n ®ì chiÕm 24,1%.
  - TriÖu chøng tiÓu ®ªm cã 47 bÖnh nh©n. Sau ®ît
®iÒu trÞ cã 25 bÖnh nh©n khái, chiÕm 53,2%, 17 bÖnh
nh©n ®ì chiÕm 36,2%, 5 bÖnh nh©n kh«ng ®æi chiÕm
10,6%.
  -TriÖu chøng ®au l-ng cã 10 bÖnh nh©n, chiÕm
16,7%. Sau ®ît ®iÒu trÞ cã 7 bÖnh nh©n khái, chiÕm
0,7%, 3 bÖnh nh©n ®ì, chiÕm 0,3%.


B¶ng 3.3.2. KÕt qu¶ sau ®iÒu trÞ ®èi víi c¸c chØ sè
               ®o l-êng (n=60)


              T¨ng         Gi¶m        Kh«ng ®æi
C¬ lùc         53(88,3%)         0(0%)        7(11,7%)
C©n nÆng        49(81,7%)         0(0%)       11(18,3%)


  Nh- vËy, sau 8 tuÇn ®iÒu trÞ, sè bÖnh nh©n cã c¬
lùc t¨ng lµ 53 bÖnh nh©n, chiÕm 88,3%, sè bÖnh nh©n
cã c¬ lùc kh«ng ®æi lµ 7 bÖnh nh©n, chiÕm 11,7%. Sè
bÖnh nh©n cã c©n nÆng t¨ng lªn lµ 49 bÖnh nh©n chiÕm                     19
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


81,7%, sè bÖnh nh©n cã c©n nÆng kh«ng ®æi lµ 11 bÖnh
nh©n chiÕm 18,3%.
 B¶ng 3.3.3. KÕt qu¶ vÒ sù thay ®æi c©n nÆng sau 8                 tuÇn (n=60)
 TuÇn theo          To          T8           P
 dâi (T)         (XSD)         (XSD)
C©n     nÆng  40,22 7.81        41,68 8,03       >0,05
(kg)

  Nh- vËy, sau 8 tuÇn ®iÒu trÞ, sè c©n nÆng t¨ng
trung b×nh lµ 1,46 kg, sù chªnh lÖch kh«ng cã ý
nghÜa thèng kª víi p>0,05.

B¶ng 3.3.4. KÕt qu¶ vÒ sù thay ®æi c¬ lùc sau 8 tuÇn


                  (n=60)

TuÇn theo dâi       To       T8     HiÖu suÊt
                                        P
C¬ lùc (kg)       (XSD)    (XSD)    t¨ng   (kg)
C¬   lùc   tay 11,257,     15,186,       3,93      <0,05
ph¶i         1        74
C¬   lùc   tay 9,787,6     13,57        3,79      <0,05
tr¸i         8        7,24

  Nh- vËy, sau 8 tuÇn ®iÒu trÞ, trung b×nh, c¬ lùc
tay ph¶i t¨ng 3,93 kg, c¬ lùc tay tr¸i t¨ng 3,79 kg.
Sù chªnh lÖch cã ý nghÜa thèng kª víi p<0,05.

 B¶ng 3.3.5. KÕt qu¶ vÒ sù thay ®æi huyÕt ¸p sau 8
          tuÇn (n=60)

TuÇn theo dâi (T)          T0         T8         P
                  (XSD)       (XSD)


                     20
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


HA t©m thu ( mm 115,112,65           114,311,      >0,05
Hg)                         65
HA t©m tr-¬ng( mm 72,59,29            708,6       >0,05
Hg)

  Sau 8 tuÇn ®iÒu trÞ, huyÕt ¸p t©m thu trung b×nh
gi¶m 0,8 mm Hg, huyÕt ¸p t©m tr-¬ng trung b×nh gi¶m
2,5 mm Hg. Sù chªnh lÖch kh«ng cã ý nghÜa thèng kª
víi p>0,05.

3.4. C¸c thay ®æi chØ sè cËn l©m sµng :
                   21
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


B¶ng 3.4.1. Sù thay ®æi sè l-îng hång cÇu trong m¸u
                ngo¹i vi (n=60)
  TuÇn theo dâi          To        T8        P
       (T)        (XSD)      (XSD)
  Sè    l-îng   HC    4,698     4,6860,      >0,05
  (/Ul)            0,68        65


  Sau 8 tuÇn ®iÒu trÞ, sè l-îng hång cÇu trung
b×nh gi¶m 0,012 /Ul. Sù chªnh lÖch kh«ng cã ý nghÜa
thèng kª víi p>0,05.


 B¶ng 3.4.2. Sù thay ®æi cña Hb trong m¸u ngo¹i vi
            (n=60)

TuÇn theo dâi         To          T8           P
    (T)          (XSD)       (XSD)
Hemoglobin        13,081,84      12,921,83       <0,05
(g/dL)


  Nh- vËy, sau 8 tuÇn ®iÒu trÞ, l-îng Hemoglobin
trung b×nh trong m¸u ngo¹i vi gi¶m 0,16 g/dL. Sù
chªnh   lÖch   cã   ý  nghÜa   thèng   kª    víi  p<0,05.   Tuy
nhiªn, c¸c chØ sè nµy ®Òu giao ®éng trong giíi h¹n
b×nh th-êng.


 B¶ng 3.4.3. Sù thay ®æi vÒ sè l-îng b¹ch cÇu trong
             m¸u ngo¹i vi (n=60)
                    To        T8         P
TuÇn theo dâi (T)
                  (XSD)     (XSD)
Sè l-îng b¹ch cÇu        8,411,4     7,41,48      <0,05


                     22
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


(K/Ul)               8


  Sau 8 tuÇn ®iÒu trÞ, sè l-îng b¹ch cÇu trung
b×nh trong m¸u ngo¹i vi gi¶m 1,01 K/Ul. Sù chªnh
lÖch cã ý nghÜa thèng kª víi p<0,05. Tuy nhiªn, c¸c
chØ sè nµy ®Òu giao ®éng trong giíi h¹n b×nh th-êng.
B¶ng 3.4.4. Sù thay ®æi vÒ sè l-îng tiÓu cÇu trong
m¸u ngo¹i vi (n=60)
                 To         T8        P
TuÇn theo dâi (T)
                (XSD)       (XSD)
Sè l-îng tiÓu cÇu      257,0878     242,9465,      <0,05
(K/Ul)              ,75         83


  Sau 8 tuÇn ®iÒu trÞ, sè l-îng tiÓu cÇu trung
b×nh trong m¸u ngo¹i vi gi¶m 14,14 K/Ul. Sù chªnh
lÖch cã ý nghÜa thèng kª víi p<0,05. Tuy nhiªn, c¸c
chØ sè nµy ®Òu giao ®éng trong giíi h¹n b×nh th-êng.


 B¶ng 3.4.5. Sù thay ®æi cña Hct trong m¸u ngo¹i vi
                 (n=60)


                 To         T8        P
TuÇn theo dâi (T)
                (XSD)       (XSD)
Hematocrit(%)        40,25,52     39,35,41      >0,05


  Sau 8 tuÇn ®iÒu trÞ, tØ lÖ Hematocrit trung b×nh
trong m¸u ngo¹i vi gi¶m 0,9%. Sù chªnh lÖch kh«ng cã
ý nghÜa thèng kª víi p>0,05.
                    23
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

 B¶ng 3.4.6. Sù thay ®æi cña nång ®é ure trong m¸u
                 (n=60)
                 To         T8        P
TuÇn theo dâi (T)
                (XSD)       (XSD)
ure (mmol/l)         5,581,5      3,730,87      <0,05


  Nh- vËy, sau 8 tuÇn ®iÒu trÞ, nång ®é Ure trung
b×nh trong m¸u ngo¹i vi gi¶m 1,85 mmol/l. Sù chªnh
lÖch cã ý nghÜa thèng kª víi p<0,05.


B¶ng 3.4.7. Sù thay ®æi cña nång ®é creatinin trong
                m¸u (n=60)


                 To         T8        P
TuÇn theo dâi (T)
                (XSD)       (XSD)
Creatinin          97,7716,     85,8515,8      <0,05
(mol/l)             22


  Nh- vËy, sau 8 tuÇn ®iÒu trÞ, nång ®é Creatinin
trung b×nh trong m¸u gi¶m 11,92 mol/l. Sù chªnh
lÖch cã ý nghÜa thèng kª víi p<0,05.
                    24
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

 B¶ng 3.4.8. Sù thay ®æi cña SGOT vµ SGPT trong m¸u
                   (n=60)


                   To         T8        P
TuÇn theo dâi (T)
                 (XSD)       (XSD)
SGOT ( U/L )          38,815,1      288,07      <0,05
                   1
SGPT ( U/L )          27,814,1     20,136,45      <0,05
                   9


Sau 8 tuÇn ®iÒu trÞ, l-îng SGOT trung b×nh trong m¸u
gi¶m 10,8 U/L, l-îng SGPT trung b×nh trong m¸u gi¶m
7,67 U/L. Sù chªnh lÖch cã ý nghÜa thèng kª víi
p<0,05.


 B¶ng 3.4.9. Sù thay ®æi cña c¸c thµnh phÇn Protein
               trong m¸u (n=60)
                   To         T8        P
TuÇn theo dâi (T)
                 (XSD)       (XSD)
                55,636,1
Albumin (%)                    59,085,88      <0,05
                   6
1(%)              3,040,87     2,831,09      >0,05
2(%)              112,54      9,322,16      <0,05
 (%)              9,712,57     8,372,08      <0,05
                20,025,1
  (%)                      20,234,32      >0,05
                   9


  Sau 8 tuÇn ®iÒu trÞ, nång ®é Albumin trung b×nh
trong m¸u t¨ng 3,45%. Sù chªnh lÖch cã ý nghÜa thèng
kª víi p<0,05.

                     25
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
     B¶ng 3.4.10. MiÔn dÞch ®Æc hiÖu (n=60)


                Tr-íc ®iÒu trÞ         Sau ®iÒu trÞ

    HBsAg             9(+)             9(+)
    Anti HBs            1(+)             1(+)


    Tr-íc khi ®iÒu trÞ cã 9 bÖnh nh©n cã HBsAg (+)
vµ 1 bÖnh nh©n cã Anti HBs (+). Sau 8 tuÇn ®iÒu trÞ
cã 9 bÖnh nh©n cã HBsAg (+), 1 bÖnh nh©n cã Anti HBs
(+).
B¶ng 3.4.11.BiÕn ®éng hµm l-îng c¸c thµnh phÇn n-íc
        tiÓu tr-íc vµ sau ®iÒu trÞ (n=60)
 STT   Thµnh phÇn      Tr-íc ®iÒu trÞ        Sau ®iÒu trÞ
 1   Glucose            0(+)            0(+)
 2   Blirubin           0(+)            0(+)
 3   Ket           2-vÕt, 1(+)           4-vÕt
 4   SG           1,0220,008         1,0180,006
 5   pH             5,360,9          5,240,71
 6   Protein           1-vÕt            2-vÕt
 7   Uro            0,220,12           0,20
 8   Net              1(+)            9(+)
 9   Blood         4(+), 1(++),         6(+), 3-vÕt
                1(+++), 5-vÕt
 10   Leucose         1(+), 2-vÕt         2(+), 1-vÕt


    Nh- vËy, sau 8 tuÇn ®iÒu trÞ, nång ®é trung b×nh
cña c¸c thµnh phÇn trong n-íc tiÓu giao ®éng trong
giíi h¹n b×nh th-êng.                     26
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368

3.4. KÕt qu¶ ®iÒu trÞ theo c¸c thÓ cña y häc cæ
truyÒn
        KÕt qu¶                  Kh«ng
               Khái      §ì             Tæng
ThÓ bÖnh                          ®æi
¢m h- ho¶ v-îng       7        6(46,2%    0(0%)    13
               (53,8%)     )              (100%)
T©m tú h-          7(63,7%     4(36,3%    0(0%)    11
               )        )              (100%)
T©m, can, thËn ©m 9(81,8%          2(18,2%    0(0%)    11
h-              )        )              (100%)
ThËn   ©m,    thËn 10(66,7      5(33,3%    0(0%)    15
d-¬ng h-           %)       )              (100%)
T©m, can khÝ uÊt 8(80%)           2(20%)     0(0%)    10
kÕt                                   (100%)
   Nh- vËy ®a sè bÖnh nh©n ë 5 thÓ khái vµ ®ì sau
®iÒu trÞ. Kh«ng cã bÖnh nh©n nµo kh«ng thay ®æi sau
®iÒu trÞ vµ tØ lÖ khái lµ nh- nhau ®èi víi c¸c thÓ,
cã  ý nghÜa víi p<0,01.
                 Ch-¬ng bèn
                  Bµn luËn


   4.1. T×nh h×nh bÖnh nh©n
   - BÖnh nh©n m¾c bÖnh suy nh-îc thÇn kinh gÆp ë
c¸c løa tuæi tõ 20 ®Õn 90 tuæi. Trong ®ã sè l-îng
tËp trung nhiÒu nhÊt lµ tõ 20 ®Õn 29 tuæi vµ tõ 50
®Õn 79 tuæi. §iÒu nµy kh¸c víi ®a sè c¸c t¸c gi¶ cho
r»ng bÖnh suy nh-îc thÇn kinh hay gÆp ë løa tuæi tõ
20 ®Õn 45 tuæi. Chóng t«i cã thÓ gi¶i thÝch r»ng :
   + Løa tuæi tõ 20 ®Õn 29 tuæi lµ løa tuæi b¾t ®Çu
b-íc vµo cuéc sèng tù lËp, cã nhiÒu ®iÒu míi mÎ,                    27
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


ph¶i lo nghÜ nªn tØ lÖ bÖnh nh©n bÞ bÖnh suy nh-îc
thÇn kinh th-êng cao.
   + Løa tuæi tõ 50 ®Õn 79 tuæi : Nh÷ng bÖnh nh©n ë
løa tuæi nµy cã thÓ bÞ bÖnh ®· l©u mµ kh«ng ph¸t
hiÖn ra. §ång thêi, ë løa tuæi nµy c¬ thÓ vµ t©m
thÇn cã nhiÒu biÕn ®æi, dÔ mÊt bï trõ. V× vËy, tØ lÖ
m¾c bÖnh còng cao h¬n so víi løa tuæi tõ 30 ®Õn 49
tuæi.
   - Tû lÖ gi÷a nam vµ n÷ : §a sè c¸c t¸c gi¶ thÊy
trong bÖnh suy nh-îc thÇn kinh, tØ lÖ nam nhiÒu h¬n
n÷. Song còng cã nhiÒu ng-êi cã nhËn xÐt ng-îc l¹i
nh-  :  Klimpc«p,     §oi-tre-va,     Matrªch,     Istamanova,
TrÞnh Ngäc TuÊn ... Theo c¸c t¸c gi¶ nµy, tû lÖ n÷
xoay quanh con sè 60%. Theo sè liÖu thèng kª cña
chóng t«i, n÷ chiÕm 58,3% (35/60).
   - C¸c bÖnh nh©n ®Õn kh¸m th-êng lµ do ®au ®Çu
(90%), mÖt mái      (90%), ngñ Ýt (90%).

   4.2. T¸c dông cña thuèc ®èi víi c¸c triÖu chøng
l©m sµng.
   Nh×n chung c¸c triÖu chøng l©m sµng ®Òu ®¸p øng
rÊt tèt víi ®iÒu trÞ. HÇu hÕt ®Òu mÊt h¼n hoÆc gi¶m
®i râ rÖt so víi tr-íc ®iÒu trÞ. §Æc biÖt lµ c¸c
triÖu chøng chÝnh nh- :
   - MÖt mái : Trong 60 bÖnh nh©n nghiªn cøu cã 54
bÖnh nh©n cã triÖu chøng mÖt mái, chiÕm 90%. Sau
®iÒu trÞ cßn 21 bÖnh nh©n cã triÖu chøng nµy chiÕm
35%. Trong ®ã cã 15 bÖnh nh©n ®ì, 6 bÖnh nh©n kh«ng
thay ®æi sau ®iÒu trÞ. Nh- vËy tØ lÖ khái lµ 61,1%.
   - §au ®Çu : cã 54 bÖnh nh©n cã triÖu chøng ®au
®Çu, chiÕm 90%. Sau ®iÒu trÞ cßn 22 bÖnh nh©n cã                     28
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


triÖu chøng nµy chiÕm 36,7%. Trong ®ã cã 17 bÖnh
nh©n ®ì, 5 bÖnh nh©n kh«ng thay ®æi sau ®iÒu trÞ.
  - Chãng mÆt : cã 43 bÖnh nh©n, chiÕm tØ lÖ
71,1%. Sau ®iÒu trÞ cßn 15 bÖnh nh©n chiÕm 25%.
Trong ®ã cã 13 bÖnh nh©n ®ì, 2 bÖnh nh©n kh«ng thay
®æi sau ®iÒu trÞ.
  Thêi gian hÕt c¸c thay ®æi vÒ c¶m gi¸c b¶n thÓ
trung b×nh lµ sau 4 tuÇn. Trong ®ã, hÕt nhanh nhÊt
lµ sau 1 tuÇn, l©u nhÊt lµ sau 8 tuÇn. Cã 13 bÖnh
nh©n ®ì sau 8 tuÇn ®iÒu trÞ.
  - ¡n kÐm , ch¸n ¨n : cã 32 bÖnh nh©n, chiÕm tØ
lÖ 53,3%. Sau ®iÒu trÞ cßn 9 bÖnh nh©n chiÕm 15%.
Trong ®ã cã 7 bÖnh nh©n ®ì, chiÕm 11,7% vµ 2 bÖnh
nh©n kh«ng thay ®æi chiÕm 3,3%. TØ lÖ nµy cao h¬n
h¼n so víi kÕt qu¶ nghiªn cøu 7,14% cña r-îu thuèc
bæ “Tam b¶o” cña Lª Thanh Nh¹n vµ TrÇn Quèc Hïng
(1997). Nh÷ng bÖnh nh©n khái vµ ®ì ®Òu cã c¶m gi¸c
ngon miÖng, chãng ®ãi, ¨n tèt h¬n.
  - Ngñ Ýt : Cã 54 bÖnh nh©n, chiÕm 90%. Sau ®iÒu
trÞ cã 41 bÖnh nh©n khái ( ngñ ®ñ giê trong ngµy),
chiÕm 73,9%;13 bÖnh nh©n cã giê ngñ ®-îc c¶i thiÖn,
chiÕm 24,1%. KÕt qu¶ nµy cao h¬n so víi kÕt qña
nghiªn cøu 26,78% trung b×nh vµ 32,14% kÐm cña r-îu
thuèc bæ “Tam B¶o” cña Lª Thanh Nh¹n vµ TrÇn Quèc
Hïng (1997). Nh÷ng bÖnh nh©n dïng thuèc "Long qui
sinh" ®Òu ngñ tèt h¬n, giÊc ngñ s©u h¬n, Ýt mª, sau
khi ngñ dËy thÊy tho¶i m¸i.
  HiÖn t-îng nµy biÓu hiÖn cã sù c¶i thiÖn toµn bé
hÖ thèng chøc n¨ng cña c¬ thÓ theo chiÒu h-íng tèt.
XÐt vÒ mÆt Y häc cæ truyÒn, ¨n ngon miÖng h¬n lµ
biÓu hiÖn chøc n¨ng vËn ho¸ cña tú tèth¬n: "tú vÞ


                   29
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


hËu thiªn chi b¶n". Khi tú tèt lªn th× t©m huyÕt sÏ
tèt h¬n vµ bæ sung nguån cho thËn. HiÖn t-îng ngñ
tèt h¬n vÒ thêi gian vµ chÊt l-îng, ®¹i tiÖn nhu
nhuËn h¬n phï hîp víi kÕt qu¶ cña sù t-¬ng t¸c hÖ
thèng trong viÖc duy tr× chøc n¨ng sèng cña c¸c c¬
quan trong c¬ thÓ.
  -Hay quªn: chung t«i ®¸nh gi¸ triÖu chøng nµy
b»ng test trÝ tuÖ ( test vÒ sù chó ý vµ test trÝ nhí
) mµ ViÖn l·o khoa vÉn th-êng ¸p dông ( cã phô lôc
h-íng dÉn ). Chóng t«i thÊy r»ng: tr-íc ®iÒu trÞ cã
19/60 bÖnh nh©n cã biÓu hiÖn hay quªn, chiÕm 31,7%.
Sau ®iÒu trÞ, sè bÖnh nh©n khái lµ 7, chiÕm 36,8%,
®ì lµ 10, chiÕm 52,6% vµ kh«ng ®æi lµ 2, chiÕm 5,9%.
Nh- vËy, thuèc "Long qui sinh" cã t¸c dông c¶i thiÖn
trÝ nhí, ®Æc biÖt t¸c dông tèt trªn nh÷ng tr-êng hîp
trÝ nhí gi¶m ë møc ®é võa ph¶i ( ®¸nh gi¸ theo thang
®iÓm 10 ).
  - TiÓu ®ªm : Tr-íc ®iÒu trÞ cã 47 bÖnh nh©n,
chiÕm 78,3% . Sau ®iÒu trÞ cã 17 bÖnh nh©n ®ì, chiÕm
36,2% vµ 5 bÖnh nh©n kh«ng thay ®æi, chiÕm 10,6%.
KÕt qu¶ nµy cao h¬n so víi nghiªn cøu cña Lª Thanh
Nh¹n vµ TrÇn Quèc Hïng (1997) cã thÓ lµ do sè bÖnh
nh©n tiÓu ®ªm cña chóng t«i qu¸ cao.
  - Rèi lo¹n sinh dôc : tr-íc ®iÒu trÞ cã 9 bÖnh
nh©n chiÕm 15%. Sau ®iÒu trÞ cã 7 bÖnh nh©n khái
h¼n,chiÕm 77,8%; 2 bÖnh nh©n ®ì, chiÕm 22,2%.
  -§au l-ng: tr-íc ®iÒu trÞ cã 10 bÖnh nh©n ®au
l-ng, trong ®ã cã 8 bÖnh nh©n ë thÓ thËn ©m, thËn
d-¬ng h-; 2 bÖnh nh©n ë thÓ t©m, can, thËn ©m h-.
Sau ®iÒu trÞ cã 7 bÖnh nh©n khái, 3 bÖnh nh©n ®ì.
§iÒu nµy cho thÊy r»ng: r-îu thuèc "Long qui sinh"


                   30
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


cã t¸c dông ®iÒu trÞ c¸c tr-êng hîp thËn h- g©y ®au
mái vïng l-ng, th¾t l-ng, ®au mái x-¬ng cèt.
  4.3. T¸c dông cña thuèc ®èi víi c¸c chØ sè ®o
l-êng :
  Do bÖnh tËp trung nhiÒu nhÊt ë løa tuæi tõ 50-79
tuæi, cã thÓ do c¸c sang chÊn vÒ t©m lý tÝch tô kÐo
dµi nªn hÇu hÕt bÖnh nh©n ®Òu cã biÓu hiÖn gÇy sót,
c¬ lùc gi¶m. Sau 8 tuÇn ®iÒu trÞ, chóng t«i nhËn
thÊy cã c¸c thay ®æi nh- sau :
  - C©n nÆng : Cã 17/60 bÖnh nh©n cã c©n nÆng t¨ng
lªn, chiÕm tØ lÖ 28,3%, tr-êng hîp t¨ng träng l-îng
c¬ thÓ cao nhÊt lµ 5 kg, Ýt nhÊt lµ 0,5 kg. 34 bÖnh
nh©n cã c©n nÆng kh«ng thay ®æi, chiÕm 56,7%. Cã 9
bÖnh nh©n gi¶m c©n, t-êng hîp gi¶m träng l-îng c¬
thÓ cao nhÊt lµ 3kg, thÊp nhÊt lµ 1kg. Sè c©n nÆng
t¨ng trung b×nh lµ 1,46kg, kh«ng cã ý nghÜa víi
p>0,05.
  - C¬ lùc : Cã 53/60 bÖnh nh©n cã c¬ lùc t¨ng
lªn, chiÕm tØ lÖ 88,3%. 7 bÖnh nh©n cã c¬ lùc kh«ng
®æi, chiÕm 11,7%. Kh«ng cã bÖnh nh©n nµo cã c¬ lùc
gi¶m. HiÖu suÊt t¨ng c¬ lùc lµ          :
  + C¬ lùc tay ph¶i : 3,93 kg, cã ý nghÜa víi
p<0,05
  + C¬ lùc tay tr¸i : 3,79 kg, cã ý nghÜa víi
p<0,05.
  -HuyÕt ¸p: c¸c chØ sè huyÕt ¸p hÇu nh- kh«ng ®æi
sau 8 tuÇn ®iÒu trÞ. §iÒu nµy cho thÊy r»ng: r-îu
thuèc "Long qui sinh" kh«ng g©y t¨ng huyÕt ¸p.
  4.4. T¸c dông cña thuèc ®«Ý víi c¸c chØ sè cËn
l©m sµng :
  Qua b¶ng thèng kª, chóng t«i nhËn thÊy :


                   31
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368


  -Thuèc "Long qui sinh cã t¸c dông lµm thay ®æi
c¸c chØ sè sinh ho¸ m¸u nh-: Ure, Creatinin, SGOT,
SGPT, ®iÖn di Protein theo h-íng cã lîi cho søc
khoÎ. Cô thÓ:
  +Ure m¸u trung b×nh tõ 5,58 (mmol/l) gi¶m xuèng
cßn 3,73(mmol/l). Sù kh¸c biÖt cã ý nghÜa thèng kª
víi p<0,05.
  +Creatinin m¸u trung b×nh tõ 97,77 (mol/l) gi¶m
xuèng cßn 85,85 (mol/l) . Sù kh¸c biÖt cã ý nghÜa
thèng kª víi p<0,05.
  +SGOT trung b×nh tõ 38,8 (U/L) gi¶m xuèng 28
(U/L). Sù kh¸c biÖt cã ý nghÜa thèng kª víi p<0,05.
  +SGPT trung b×nh tõ 27,8 (U/L) gi¶m xuèng 20,13
(U/L). Sù kh¸c biÖt cã ý nghÜa thèng kª víi p<0,05.
  +Cã sù c¶i thiÖn vÒ tØ lÖ Globulin trong protein
huyÕt t-¬ng. §iÒu nµy cã ý nghÜa vÒ viÖc x¸c ®Þnh
t¸c dông n©ng cao thÓ tr¹ng vµ t¨ng c-êng miÔn dÞch.
  -C¸c chØ sè sinh ho¸ n-íc tiÓu giao ®éng trong
giíi h¹n b×nh th-êng.
  KÕt qu¶ nµy phï hîp víi kÕt qu¶ "§¸nh gi¸ l©m
sµng vµ thùc nghiÖm cña thuèc "Long qui sinh" " (
GS. TrÇn Thuý vµ céng sù - 1996 ).
  4.5. T¸c     dông kh«ng mong muèn cña thuèc :
  Trong qu¸ tr×nh ®iÒu trÞ, chóng t«i theo dâi c¸c
t¸c dông kh«ng mong muèn cña thuèc trªn l©m sµng nh-
: n«n, buån n«n, ®au ®Çu, chãng mÆt, ®au th¾t ngùc,
rèi lo¹n thÇn kinh tim, mÊt ngñ, dÞ øng, rèi lo¹n
bµi tiÕt .... Vµ chóng t«i nhËn thÊy r»ng : Thuèc
kh«ng g©y t¸c dông kh«ng mong muèn nµo trªn l©m
sµng.                     32
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
   Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
                Ch-¬ng n¨m
                 KÕt luËn  Qua mét thêi gian nghiªn cøu, chóng t«i rót ra
mét sè kÕt luËn vÒ t¸c dông cña thuèc “Long quy
sinh” nh­ sau :
  5.1. Thuèc “Long quy          sinh” cã t¸c dông c¶i
thiÖn tèt c¸c triÖu chøng l©m sµng cña bÖnh suy
nh-îc thÇn kinh nh- : mÖt mái, ®au ®Çu, chãng mÆt,
®Çy bông, khã tiªu, ch¸n ¨n, Ýt ngñ, tiÓu ®ªm, rèi
lo¹n sinh dôc.
  5.2. §èi víi c¸c chØ sè ®o l-êng : Thuèc cã t¸c
dông lµm t¨ng c¬ lùc, kh«ng cã t¸c dông lµm t¨ng c©n
nÆng vµ kh«ng lµm thay ®æi huyÕt ¸p.
  5.3. §èi víi c¸c chØ sè cËn l©m sµng :
  -C¸c chØ sè vÒ sinh ho¸ m¸u thay ®æi theo chiÒu
h-íng cã lîi cho søc khoÎ.
  -C¸c chØ sè vÒ c«ng thøc m¸u,®iÖn tim, siªu ©m,
sinh ho¸ n-íc tiÓu giao ®éng trong giíi h¹n b×nh
th-êng.
  5.4. Thuèc kh«ng cã t¸c dông kh«ng mong muèn
trªn l©m sµng.
                   33
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
    Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368
              Tµi liÖu tham kh¶o


1.  Bµi gi¶ng Y häc cæ truyÒn - Bé m«n Y häc cæ
   truyÒn - tr-êng §H Y khoa Hµ Néi.

2.  Ch÷a bÖnh néi khoa b»ng y häc cæ truyÒn Trung
   Quèc - NXB Thanh Ho¸, 1993.

3. Bµi gi¶ng "BÖnh suy nh-îc thÇn kinh" - TS. NguyÔn
   Nh-îc Kim.

4. NhËn xÐt vÒ nh÷ng ng-êi thiÖt thßi do bÖnh t©m
   c¨n suy nh-îc ë ph-êng Thæ Quan - Hµ Néi. -LuËn
   v¨n tèt nghiÖp chuyªn khoa cÊp I - BSNT TrÞnh
   Ngäc TuÊn - 1982.

5.` KØ yÕu c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc - ViÖn
  Y häc cæ truyÒn ViÖt Nam - 1996.
6. KØ yÕu c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc - ViÖn
  Y häc cæ truyÒn ViÖt Nam - 2000.
                     34

								
To top