?????????? ?? ?????????????? ?? ???? ???????? ??? GBIF Global Biodiversity Information Facility ? ?????????? by 04vO653

VIEWS: 6 PAGES: 20

									                                                                                                                                                Приложение 8
            НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ 2005 - 2010 година

      1. Развитие на нормативната база в областта на опазване на биологичното разнообразие

                                                                          Отговорни        Необходими средства, хил.лв. - първи редове
     No                                                                  институции 1/
    поред
                                   Дейности                               Партньори        Средства,хил.лв. по други източници на                      Други
                                                                                           финансиране - следващи редове                            източници на
                                                                                                                                                    финансиране
                                                                                           Сума       2005       2006       2007   2008      2009
     1      Закон за изменение и допълнение на Закона за              МОСВ/ НПО,                  5          5
            биологичното разнообразие,                                БАН

     2      Закон за изменение и допълнение на Закона за              МОСВ/ МЗГ-                  5          5
            защитените територии                                      НУГ ,МРРБ,
                                                                      НПО, БАН
     3.     Закон за изменение и допълнение на ЗООС                   МОСВ/ МЗГ-                  5                     5
                                                                      НУГ ,МРРБ,
                                                                      НПО, БАН
     4      Закон за изменение и допълнение на Закона за              МЗГ-ИАРА                    -          -
            рибарството и аквакултурите
     5      Закон за изменение и допълнение на Закона за   МОСВ/ МЗГ,МЗ,                          -          -
            лечебните растения                             МРРБ, НПО,
                                                           БАН
     6      Закон за пещерите                              МОСВ/НПО,                            30       30
                                                           БАН
     7      Закон за ратификация на Европейската конвенция МОСВ/МК,                               -          -
            за ландшафта                                   МРРБ
     8      Закон за изменение и допълнение на Закона за   МЗГ-                                 20       20
            горите                                         НУГ/МРРБ,                            20       20                                         Зелени
                                                           Зелени Балкани                                                                           Балкани
     9      Закон за биологичното земеделие                МЗГ/ НПО                             10                  10

1
    Преди наклонената черта са посочени институциите, отговорни за организиране на изпълнението на дейностите и осигуряване на финансиране
                                                                                                                                                                   1
10   Наредба за работа с генетично модифицирани        МЗГ/МОСВ,         5     5
     организми в контролирани условия                  БАН, НПО
11   Наредба за освобождаване на генетично             МЗГ/МОСВ,         5     5
     модифицирани организми в околната среда и         БАН, НПО
     предлагането им на пазара.
12   Наредба за условията и реда за предоставяне на    МОСВ/ НПО,       10   10
     достъп до генетични ресурси и начина за           БАН
     разпределяне на ползите от тях.
13   Наредба за съдържанието на специализираните       МОСВ/МРРБ        26    26
     карта, регистър и информационна система на
     защитените територии, както и за редът за
     създаването и поддържането им
14   Наредба за лицензиране на дейностите в            МОСВ/НПО         20    20
     зоологическите градини.
15   Усъвършенстване на нормативните актове            МЗГ-НУГ/        100    25   25   25   25
     (наредби, ръководства и др.) за подобряване на    МОСВ,НПО,       100    25   25   25   25   GEF,
     горските управленски практики.                    БАН                                        Зелени
                                                                                                  Балкани
16   Наредба за мониторинг на биологичното             МОСВ/ ИАОС        8          8
     разнообразие
17   Разработване и въвеждане на финансови             МЗГ/МОСВ         40         20   20
     механизми за поощряване на екологично
     отговорния бизнес в горите и земеделските земи.
     Необходими средства                                               289   151   68   45   25 2. Национални стратегии, планове, програми и методики

18   Разработване на Стратегия за опазване и           МОСВ/ МЗ,       40          20   20
     устойчиво ползване на лечебните растения          МЗГ, БАН, НПО
19   Разработване на Стратегия за опазване на          МЗГ-НУГ/        40          20   20
     ловната фауна и устойчиво ползване на             СЛРБ,БАН, ЛТУ
     популациите на видовете от ловната фауна.

                                                                                                            2
20   Разработване на Стратегия и Национален план       МОСВ/МЗГ,БАН,          40    20     20
     опазване на влажните зони.                        НПО

21   Разработване на Стратегия и План за действие за   МОСВ/ МЗГ,         50                     50
     управление на чуждите за българската фауна,       БАН, НПО
     флора и микота видове и ограничаване на
     тяхното въздействие върху естествените
     екосистеми.
22   Разработване на Стратегия и План за действие за   МЗГ/МОСВ, БАН     40                             20        20
     развитие на биологично земеделие.
23   Рзработване на Национална агроекологична          МЗГ/МОСВ,БАН      40               20     20
     програма
24   Разработване на програми за опазване и            МЗГ-НУГ/          30        30
     управление на горски екосистеми                   МОСВ,НПО, БАН     30        30                                   GEF
25   Разработване на Програма за установяване на       МЗГ/MOСВ,         25         5      5      5         5         5
     схеми, растителност, режими на ползване с         БАН, НПО          25         5      5      5         5         5 ПУДООС
     противиерозионен и влагозадържащ ефект на
     почвите
26   Разработване и утвърждаване на Методика за        МОСВ, МЗГ/        10                5      5
     извършване на наблюдение и оценка на              БАН, НПО
     популациите от лечебни растения
27   Разработване и утвърждаване на Методика за        МОСВ/              30       15     15
     оценка на екологични последствия от горски        БАН,ЛТУ,
     пожари и други природни въздействия               МОСВ,СУ
28   Разработване и утвърждаване на Методика за        МЗГ-НУГ/           20       20
     проучване на биологичното разнообразие при        ЛТУ                20       20                                   GEF
     лесоустройственото проектиране.
29   Инвентаризация, поддържане и изграждане на        МОСВ/БАН,       1050        50    250    250   250       250
     мрежите: Важни места за растенията,               ВУ,НПО            25        15     10                           Зелени
     Орнитологично важни места, Херпетологично                                                                         Балкани
     важни места; Приоритетни места за насекоми                          60        20     20     20                    Природен
                                                                                                                       фонд
30   Разработване на следващия НПОБР 2010-2015         МОСВ              50                                      50


                                                                                                                                  3
 31    Популяризиране на механизми за ползване на        МОСВ/ МЗГ    100      20     20     20       20     20
       фондовете на ЕС за преки плащания и
       компенсации при управлението на хабитати и
       видове с консервационен статус на територии от
       поземления и горския фонд.

 32    Подготовка на документация за големи проекти      МОСВ, МЗГ,    500    100    100    100      100    100
       за опазване на биологичното разнообразие за       МРРБ/ НПО,
       финансиране от Европейските фондове.              БАН
 33    Разработване и прилагане на методика за оценка    МЗГ            20            10     10
       и идентифициране на тревни местообитания и
       земеделски земи с висока консервационна
       стойност
       Необходими средства                                            2085    260    485    500      395    4453. Повишаване капацитета за прилагане на Националния план за опазване на биологичното разнообразие

  34   Кадрово и материално-техническо укрепване на      МОСВ/ МФ,     3000    600    600    600      600    600
       МОСВ - Националната служба за защита на           МЗГ
       природата.
  35   Кадрово и материално-техническо укрепване на      МОСВ/МФ       8100   1500   1500   1600     1700   1800
       звената по защитени територии и биологично
       разнообразие в РИОСВ и обезпечаване на
       дейността им
  36   Кадрово и материално-техническо укрепване на      МОСВ/ МФ     15500   3000   3000   3100     3200   3200
       дирекциите на Националните паркове.

  37   Кадрово и материално-техническо укрепване на      МЗГ-НУГ/      4500   1300    800    800      800    800
       поделенията на МЗГ във връзка с опазване на       ИАСАС,         500    500                                 GEF
       биоразнообразието, прилагането на                 МОСВ, НПО,
       агроекологичните програми, както и за прилагане   БАН
       на нормативните актове за ГМО.

                                                                                                                         4
38   Кадрово и материално-техническо укрепване на    МЗГ-НУГ/       7500    1500   1500   1500   1500   1500
     дирекциите на Природните паркове.               МОСВ, НПО,
                                                     ВУ
39   Кадрово и материално-техническо укрепване на    МОСВ/ ИАОС,    1100     300    200    200    200    200
     звената по опазване на биологичното             РИОСВ, ДНП,
     разнообразие в МОСВ и МЗГ за обезпечаване на    МЗГ-НУГ
     дейностите свързани с мониторинга на
     биологичното разнообразие
40   Развитие на Фонд “Защитени територии”           МОСВ,МЗГ,      2 000    400    400    400    400    400
                                                     НДЕФ
41   Поддържане и развитие на природозащитните       МОСВ, МЗГ/     2 000    400    400    400    400    400
     информационни центрове, които не са към         НПО, Общини
     дирекциите на националните и природни паркове
     ПП
42   Обучение на служители на МОСВ,МЗГ и МРРБ        МОСВ,           210             70     70     70
     на всички нива по законодателство, управление   МЗГ,МРРБ
     на защитени територии и зони.                   /МОН, ВУ
43   Обучение на служители от МЗГ , МОСВ и МРРБ      МОСВ,МЗГ,       210             70     70     70
     за компенсаторните фондове, свързани с          МРРБ/ МОН,ВУ
     НАТУРА 2000
44   Обучение на служители на общините по            МОСВ, МЗГ/      210             70     70     70
     природозащитно законодателство, управление на   Общини,НПО,
     защитените територии, защитените зони и         БАН
     компенсаторните фондове на ЕС.
45   Обучение на служители от системата на горите    МЗГ-НУГ/       1424            356    356    356    356
     по опазване на биоразнообразието и устойчиво    МОСВ, МОН,     1424            356    356    356    356 GEF
     ползване на биологичните ресурси в горския      НПО
     фонд.
46   Кадрово и материално-техническо укрепване на    МЗГ             750     150    150    150    150    150
     поделенията на МЗГ в областта на
     агроекологията.
47   Обучение на експертите, които ще осъществяват   МОСВ/МФ,         20              5      5      5      5
     контрол по CITES на граничните пунктове.        БАН


                                                                                                                   5
48   Финансово обезпечаване и повишаване            МОСВ/ БАН,           50      10      10      10      10          10
     ефективността на работа на Националните        НПО
     експертни съвети, свързани с биоразнообразието
     – ННКСБР, Националния комитет по Рамсарската
     конвенция и Националния научно консултативен
     съвет по CITES.
     Необходими средства                                             46574     9160    9131    9331    9531    9421


 4. Развитие и управление на Националната екологична мрежа

49   Разработване на планове за управление на           МОСВ,         1320     120     432     464     184     120
     защитени територии                                МЗГ/БАН,        720             312     344      64                   GEF
                                                       НПО,ВУ
     Поддържане на частта от Национална               МОСВ/ МЗГ-       600     120     120     120     120     120
50   екологична мрежа, включваща защитени            НУГ, БАН, ВУ,
     територии по ЗЗТ, вкл. прекатегоризиране на         НПО
     съществуващи, обявяване на нови и промени (на
     граници, на режими и др.) в ЗТ
51   Създаване и поддържане на частта на             МОСВ/Програ      6670     860    2260    1600    1500     450
     Националната екологична мрежа, включваща         ма “ФАР”,       4000            1400    1300    1300                Прог. ‘ФАР”
     защитени зони по ЗБР                               БДЗП           120      60      60                                   БДЗП


52   Инвентаризация на резервати и поддържани             МЗГ-        1592     622     625     115     115    115
     резервати                                        НУГ/МОСВ,         22       2       5       5       5       5         ПУДООС
                                                          НПО         1570     620     620     110     110    110         Евронатура
53   Ревизия на биосферните резервати в страната         МОСВ/         140            35      35      35      35
     съгласно изискванията на Севилската стратегия    Национален
                                                       комитет по
                                                     програма МАВ
54   Изпълнение на дейности от плановете за           МОСВ/ НПО,     10000    1400    1600    2000    2500    2500
     управление на защитени територии-                    БАН
     изключителна държавна собственост

                                                                                                                                        6
55   Изпълнение на дейности от планове за            МЗГ-НУГ/НПО      910       -        260        250        210       190
     управление на природни паркове и други                           910                260        250        210       190          GEF
     защитени територии
     Необходими средства                                             21232   3122       5332       4584       4664       3530


 5. Мониторинг на биологичното разнообразие


56   Разработване и поддържане на национална         МОСВ,ИАОС/       2409     719        425        425        425        425
     система за мониторинг на биологичното           МЗГ-НУГ,          350     350                                                  Прав.Холанд
     разнообразие и защитените територии (НСМБ),     ИАСАС, БАН,                                                                    ия
     в т.число: разработване и поддържане на         НПО, ВУ            16      16                                                  АПБ
     мониторинг за отделни екосистеми, вкл.
     екосистемите в Поморийското езеро, на
     защитени морски акватории и на китоподобните
     видове, на влажни зони и др
57   Мониторинг и оценка на въздействието на         МОСВ,ИАОС         250      50         50         50         50         50
     замърсения въздух върху горските екосистеми-    /МЗГ-НУГ,         125      25         25         25         25         25 МЗГ-НУГ
     ниво I                                          МОСВ
58   Мониторинг и оценка на въздействието на         МОСВ,ИАОС         250      50         50         50         50         50
     замърсения въздух върху горските екосистеми-
     ниво II
59   Създаване на система и поддържане на            МЗГ/               25          5          5          5          5          5
     мониторинг върху устойчивото използване на      МОСВ,БАН
     тревните съобщества в земеделския и горския
     фонд
60   Приоритетно разработване на индикаторите от     МОСВ, ИАОС/       400     100        100        100         50         50
     НСМБ за докладване по Водещите индикатори       МЗГ, БАН, НПО
     на ЕС и отчитане на изпълнението на Цел 2010
61   Разработване на индикатори за оценка на         МОСВ, ИАОС/       400     100        100        100         50         50
     интегрирането на принципите на опазването и     МЗГ, БАН, НПО
     устойчивото използване на биоразнообразието в
     секторните политики на страната
     Необходими средства                                              3744    1024        730        730        630        630
                                                                                                                                                  7
6. Развитие на научната основа за опазване на биологичното разнообразие


  62   Картиране на българските хабитати, включени в    МОСВ/БАН,         430   104   109   119   49   49
       приложение І от Директивата за хабитатите на     ВУ
       ЕС (92/43 ЕС) и в защитени зони. Подготовка на
       атлас на местообитанията в Република България
  63   Научни разработки за преоценка на сега           МЗГ-НУГ/           80    40    40
       прилаганите лесоустройствени методи, по          ЛТУ                80    40    40                   GEF
       отношение на биологичното и ландшафтно
       разнообразие и въвеждане на международни
       методики, доказали своята ефективност
  64   Създаване на научни основи за прилагане на       МОСВ/БАН           40    20    20
       Севилската стратегия за биосферните резервати
  65   Стандартизиране на класификацията на             МОСВ/БАН,         160          60    60   40
       българската растителност с тази от страните на   ВУ
       Европейския съюз прилагайки Флористичния
       метод.
  66   Разработване на методология и прилагане на       МОСВ/ БАН-        125     5    30    30   30   30
       добри практики на приложение на екосистемния     ЦЛОЕ
       подход
  67   Изготвяне и публикуване на съвременна и отго-    МОСВ/БАН,         540   284   254     2
       варяща на международните категории               НПО
       Национална Червена книга на застрашени
       растения, гъби, животни и хабитати
  68   Изготвяне и публикуване на Червен списък на      МОСВ              100               100
       застрашени генетични ресурси:използваеми диви
       видове и диви родственици на културните
       растения
  69   Разработване на съвременна класификация,         МЗГ/ МОСВ,         90    15    30    30   15
       паспортизация и инвентаризация на ливадите и     БАН, НПО
       пасищата

                                                                                                                  8
70   Ежегодни проучвания и оценки за състоянието       МЗГ-ИАРА/      160        40   40   40   40
     на популацията на ресурсни видове риби и други    МОСВ, БАН,
     водни животни.                                    НПО
71   Проучване на подходящи места, оценка,             МОСВ/БАН       100        25   25   25   25
     картиране и предложение за обявяване на
     акваториални защитени територии
72   Екологични и биологични проучвания за             МОСВ/ МЗГ,      95   20   20   20   20   15
     нуждите на опазване и управление на видове,       НПО,БАН,ВУ
     съобщества и хабитати

73   Подготовка и публикуване на поредица от           МОСВ/ БАН,      75   15   15   15   15   15
     синонимни каталози за всички организмови          ВУ, НПО
     групи в България
74   Инвентаризация на българската алгофлора и         МОСВ/ ВУ        45   25   20
     създаване на генбанка.
75   Проучване на екологичните коридори между          МОСВ/ НПО,      16    6    5    5
     местните популации в Рило-Родопския масив и       БАН
     генетическия статус на балканската дива коза
76   Оценка на чуждите за българската фауна, флора и   МОСВ/БАН,       90   30   30   30
     микота видове и мерки за ограничаване на          НПО, МЗГ
     тяхното въздействие върху естествените
     екосистеми и местните видове
77   Извършване на проучвания и определяне на          МЗГ-НУГ/        50   25   25
     мероприятия за подобряване на състоянието на      БАН, ВУ, НПО
     лонгозните гори
78   Оценка на състоянието, ползването и               МЗГ-НУГ/        60   20   20   20
     възпроизводството на изкуствените горски          БАН, ВУ, НПО
     насаждения (бързо растящи за интензивно
     производство и др.) и тяхното значение за
     съхранение на естествените гори и биологичното
     разнообразие.
                                                                                                     9
79   Научни разработки за усъвършенстване на           МЗГ-НУГ/     80 40        40
     технологиите и методите за използване на          ЛТУ, ИГ      80 40        40                     GEF
     горските ресурси с цел максимално ограничаване
     на негативното въздействие върху биологичното
     разнообразие в горите за стопанско ползване.
80   Създаване на програма за ограничаване на          МЗГ/МОСВ,    25       5         5   5    5   5
     деградационните процеси на почвите.               БАН, НПО

81   Разработване програма и                           МЗГ/МОСВ,    40      15        10   5    5   5
     методи за оценка загубите на органично вещество   БАН
     и на микробиологичния потенциал на почвите в
     България

82   Идентифициране и оценка на традиционните       МЗГ/ БАН        60      20        20   20
     селскостопански практики и на добрите чужди
     земеделски практики и възможностите за тяхното
     прилагане в България
83   Проучване възможността за използване на        МОСВ/ НПО,      90      25        45   20
     алтернативни източници на енергия – мини ВЕЦ, БАН
     вятърни електроцентрали. Оценка и определяне
     на подходящите места за изграждане на
     алтернативни източници на енергия с цел
     минимално въздействие върху биологичното
     разнообразие .

84   Анализ на ползите от полезащитните горски         МЗГ-НУГ      55                25   30
     пояси, влиянието им върху биоразнообразието и     /МОСВ, БАН
     нуждите от продължаване на процеса на
     създаване на полезащитни горски пояси в
     районите подложени на ветрова ерозия.
                                                                                                              10
85   Оценка състоянието на крайречните                МОСВ/МРРБ,        100     20         20         20         20         20
     местообитания и анализ на въздействието на       БАН, ВУ            50     10         10         10         10         10   WWF
     корекциите на речните корита в долните течения
     на реките върху биологичното разнообразие.
     Предписване на мерки за намаляване на
     негативните последици.
     Необходими средства                                               2706     734        908        596        264    204


 7. Възстановителни и поддържащи дейности
86 Създаване поддържане на еx situ колекции от        МОСВ/ БАН,       150       30         30         30         30        30
     застрашени и редки диворастящи растения          НПО

87   Поддържане, възстановяване и съвместно          МОСВ/             280 60         90         90         20         20
     управление на защитени влажни зони и опазване   Фондация“Льо      180 40         50         50         20         20        Програма
     на биоразнообразието по поречието на “Долен     Балкан”, Зелени                                                             PHARE
     Дунав”                                          Балкани           100 20         40         40                              GEF
                                                     Общини,НПО,
                                                     БАН, Институт
                                                     за европейски
                                                     проекти,
                                                     Агенции в
                                                     Румъния
88   Поддържащи дейности и екологични проучвания МОСВ                   50       10         10         10         10         10
     в колонията на пеликаните в резерват “Сребърна” /Фондация “Льо     50       10         10         10         10         10 Swarovski
                                                     Балкан”, БАН,                                                              optik
                                                     Общ. Силистра                                                              Tour du
                                                                                                                                Valat
89   Поддържащи и възстановителни дейности в          МОСВ,МЗГ/        4000     800        800        800        800        800
     защитени територии без приети Планове за         НПО, БАН
     управление
90   Консервация и възстановяване на Поморийско       МОСВ/            1050     250        450        250        100
     езеро                                            ВУ,НПО           1050     250        450        250        100             GEF/Зелен
                                                                                                                                 и Балкани

                                                                                                                                             11
91    Подпомагане гнезденето на насекомоядни птици     МЗГ-НУГ/          50     10    10    10    10    10
      в качеството им на биологични регулатори         МОСВ, НПО
92    Поддържане на "спасителни центрове" към          МОСВ/БАН,        500    100   100   100   100   100
      зоопарковете и центъра поддържан от “Зелени      зоопарковете,
      Балкани” за възстановяване в природата на        НПО
      редки видове животни
93    Поддържане на "спасителни центрове" към          МОСВ/БАН,        100     20    20    20    20    20
      ботаническите градини за застрашени, редки и     НПО
      екзотични растителни видове
94    Възстановяване и поддържане на: популации на     МОСВ/БАН,       1000          250   250   250   250
      видове; на местообитания на редки и застрашени   МФ
      видове, на влажни зони и други консервационно
      значими места.
95    Възстановяване на открити тревни асоциации       МЗГ/             200     40    40    40    40    40
      чрез реинтродукциране на типичното в тях         МОСВ,БАН
      растително разнообразие на дивата флора
96    Институционализиране, изграждане на капацитет    МОСВ/МЗГ-       2659   2108   551
      и интегрално планиране на управлението на        НУГ, НПО        2659   2108   551                     GEF
      влажни зони и на свързаните с тях защитени
      територии ПП “Персина” и ЗМ “Калимок-
      Бръшлен
97    Създаване на Национална генбанка от              МЗГ/МОСВ,       300                 100   100   100
      животински гамети и ембриони                     БАН,МФ

98    Приложение на генни маркери за устойчиво         МОСВ/МЗГ          75     25    25    25
      развитие и размножаване на някои изчезващи
      ендемични породи от вида домашно говедо (bos
      Taurus) в България
99    Създаване и поддържане на генбанка за семена     МЗГ-НУГ/          90     30    30    30
      от основните местни иглолистни видове            МОСВ
100   Изграждане на горската семепроизводствена база   МЗГ-НУГ/ БАН,    190     20    20    50    50    50
      и изготвяне на национален регистър. Създаване    ЛТУ, МОСВ,
      на градини за семепроизводство от основните и    МФ
      от най-ценните местни екотипове и форми на
      дървесни горски видове
                                                                                                                   12
101   Създаване на демонстративни ферми за             МЗГ/ МОСВ,      3000                           1000   1000   1000
      устойчиво екологосъобразно земеделие             МФ, МОН,
                                                       общини, НПО
102   Изпълнение на Плана за действие за прилагане     МЗГ-НУГ, МОСВ/ 2150       450       450        450     400    400
      на Стратегията за опазване и възстановяване на   WWF, ЛТУ,НПО   2000       400       400        400     400    400 WWF
      заливните гори по българските дунавски острови                                                                     Програма
                                                                      150        50        50          50                ФАР

103   Извършване на мероприятия за подобряването на    МОСВ/ МЗГ-      1000      200            200    200    200    200
      състоянието на лонгозните гори                   НУГ, НПО,
                                                       БАН
104   Разработване и прилагане на приоритетни мерки    МОСВ/ МЗГ,       150       30             30     30     30     30
      за опазване на ловни видове птици, грабливи и    НПО, БЛРС,
      водолюбиви птици с неблагоприятно състояние      БАН
      на популациите
105   Изпълнение на дейностите от плановете за       МОСВ/НПО,         2500      500            500    500    500    500
      действие на застрашени видове и местообитания. БАН, Общини       1270      250            305    315    200    200 Евронатура
                                                                                                                         Франкфурт
                                                                                                                         ското зоол.
                                                                                                                         д-ство,
                                                                                                                         Фондация
                                                                                                                         Еко-
                                                                                                                         общност,
                                                                                                                         Фондация
                                                                                                                         за Черния
                                                                                                                         лешояд
106   Практически действия за опазване на              МОСВ/                10         2          2      2      2      2
      сухоземните костенурки (Testudo spp.) в България НПМ-БАН,             10         2          2      2      2      2 БФБ
                                                       БДЗП
107   Прилагане на планове за действие за              МЗГ              500       100           100    100    100    100
      възстановяване на рибните запаси
108   Прилагане на планове за действие за опазване на МОСВ/МЗГ,         600       120           120    120    120    120
      приоритетни застрашени видове и                  БАН, НПО,
      местообитания.                                   общини

                                                                                                                                       13
109   Прилагане на мерки за опазване на тревни         МОСВ, МЗГ/        120     40     40     40
      местообитания и земеделски земи с висока         БАН, ВУ, WWF
      консервационна стойност.
110   Прилагане на ръководството за идентифициране     МЗГ-НУГ/           80     80
      и управление на гори с висока консервационна     МОСВ, НПО,         80     80                               GEF
      стойност, разработено от WWF-DCP                 БГСК
111   Устойчиво развитие, опазване на водите и         МРРБ/ МОСВ,     11600          4000   4000   3600
      биологичното разнообразие и укрепване на         Общини, НПО     11600          4000   4000   3600          Програма
      трансграничното сътрудничество с Република                                                                  ФАР
      Гърция.
112   Опазване и възстановяване на крайречните         МОСВ/ МЗГ,       1000    200    200    200    200    200
      местообитания. Възстановяване на стари речни     WWF, Общини
      корита в долните течения на реките.
113   Финансово подпомагане изпълнението на            МОСВ/МКТ,        1000    200    200    200    200    200
      Националната стратегия за екотуризъм като        МРРБ, общини,
      инструмент за опазване на биологичното           НПО
      разнообразие.
      Необходими средства                                              34404   5425   8268   8647   7882   4182


 8. Образование и повишаване на обществената осведоменост


114    Разработване на Национална стратегия и          МОН/МОСВ,Ин        75    40      35
       планове за действие за обучение, образование,   ициатива
       информиране и привличане на обществена          „Дарвин”,
       подкрепа за опазване на биологичното            Програма
       разнообразие.                                   „Матра”
115    Популяризиране на посетителските и              МОСВ/ МОН,        100    20      20    20      20     20
       информационни центрове и центровете на          НПО
       защитените територии. Разработване на
       обучителни програми за центровете по
       опазване на БР за всички образователни етапи.
116    Разработване на интерпретативни програми за     МОСВ/МЗГ,         250    50      50    50      50     50
       посетителски центрове и изграждане на           Общини, НПО
                                                                                                                             14
      интерпретативни туристически маршрути в ЗТ
117   Подготовка и специализация на кадри за         МОН/ СУ -     100    20    20    20    20   20
      аниматор-интерпретатори; разкриване на         ДИУУ
      учебни форми като специалности, курсове и
      др., създаване на помагала.
118   Създаване на програми за опазване на БР при    МОН/ МОСВ,     10     5     -     -     -    5
      провеждане на процеса на обучение в зелените   НПО
      училища                                                       10     5                      5 ПУДООС
119   Разработване и прилагане на програми за        МОН/БАН,      100    50     -     -     -   50
      дистанционно обучение по опазване на БР за     МОСВ, ДИУУ
      учители от всички образователни етапи.                       100    50                      50 ПУДООС
120   Разработване и прилагане на програми за        МОСВ/ МОН,    500   100   100   100   100   100
      редовно публикуване на материали за опазване   НПО
      на БР – плакати, книги, филми, компакт-
      дискове, компютърни игри и др., както и
      посещения на природни музеи и сбирки,
      свързани с процеса на обучение.
121   Издаване на иновационни методически            МОН/МОСВ      100    20    20    20    20   20
      материали по природозащитно образование на     ,Инициатива
      учители-експериментатори от детските           „Дарвин”,     100    20    20    20    20   20 ПУДООС
      градини и средните училища под научното        Програма
      ръководство на преподаватели от ВУ.            „Матра”
122   Периодично публикуване на методически          МОСВ/МОН,     300    60    60    60    60   60
      ръководства за учители, свързани с БР          БАН

123   Организиране и провеждане на обучителни     МОСВ/МОН,        100    20    20    20    20   20
      семинари с учители от всички образователни  ДИУУ,
      етапи по опазване на БР                     Инициатива
                                                  „Дарвин”,
                                                  Програма
                                                  „Матра”
124   Укрепване на информационно-ресурсен център МОН/ СУ -         300    60    60    60    60   60
      по природозащитно образование в СУ “Св. Кл. ДИУУ, МОСВ
      Охридски” – ДИУУ за обучение на учители,                     150    30    30    30    30   30 ПУДООС
      използване на литература, обмяна на добър
                                                                                                              15
      педагогически опит, израстване на
      педагогически кадри, добиване на научни
      степени.
125   Провеждане на ежегодни национални              МОН/МОСВ,       60    10    10    10    10    20
      конференции с учители от всички                НПО,
      образователни етапи, работещи по проблема за   Инициатива
      опазване на БР                                 „Дарвин”,
                                                     Програма
                                                     „Матра”
126   Популяризиране на резултатите от работата на   МОН/МОСВ,      100    20    20    20    20    20
      учителите и постиженията на учениците по       НПО
      природозащитно образование чрез                               100    20    20    20    20    20 ПУДООС
      публикуване на материали от проведени
      дейности като празници, чествания,
      олимпиади, утра, двубои и др.
127   Издаване на информационен бюлетин за           МОН/МОСВ        60    10    10    10    10    20
      дейности на учениците, които да се             НПО,
      разпространява по всички училища в страната.   Инициатива      60    10    10    10    10    20 ПУДООС
                                                     „Дарвин”,
                                                     Програма
                                                     „Матра”
128   Създаване на учебни материали по опазване на   МОН/МОСВ       500   100   100   100   100   100
      БР за всички образователни етапи в средното
      училище, в контекста на образование за                        500   100   100   100   100   100 ПУДООС
      устойчиво развитие.
129   Публикуване на детска и ученическа             МОН/МОСВ,      100    20    20    20    20    20
      литература за редки и застрашени растения,     Дирекции на
      гъби и животни в България; митове и легенди    НП, ПП, ЗМ,    100    20    20    20    20    20 ПУДООС
      за природни забележителности и                 издателства,
      представители на растителния и животинския     турист.д-ва
      свят; поредица “Биоразнообразие в България”
130   Организиране и провеждане на конкурси в        МОН/МОСВ        70    14    14    14    14    14
      училища и региони за:
       изработване на плакати, диплянки,                            70    14    14    14    14    14 ПУДООС
      брошури и други нагледни материали;
                                                                                                               16
       най-добра рисунка, съчинение,
      стихотворение, гатанка от ученици от
      началния етап на основната образователна
      степен І-ІV клас; най-добро есе от ученици от
      основната образователна степен V-VІІІ клас;
      най-добър реферат от ученици от
      гимназиалната степен ІХ-ХІІ клас.
131   Провеждане на експедиции с учащи се за          МОН/МОСВ,       350    70    70    70    70    70
      формиране на знания и умения за опазване на     БАН,
      БР под ръководството на учители и               Природонаучни   350    70    70    70    70    70 ПУДООС
      специалисти от ЗТ и включване на ученици в      музеи, ВУ
      експедиции на терен по проекти на БАН,
      музеи, ВУ и други.
132   Провеждане на екскурзии, наблюдения,            МОСВ/МЗГ,       500   100   100   100   100   100
      лабораторни и трудови дейности сред             МОН, Общини
      природата с учениците от І до ХІІ клас за
      усвояване на знания и умения по опазване на
      БР в извънкласни и извънучилищни дейности.
      Класни стаи сред природата.
133   Разработване и изпълнение на програма за        МОН/МОСВ         20     5     5     5     5     -
      мониторинг на дейностите по развитие на
      природозащитното образование в българското
      училище.
134   Въвеждане на курс/ специализация по опазване    МОН/МОСВ,        40     8     8     8     8     8
      на БР в програмата на Факултета по              ВУ
      журналистика на СУ “Св. Кл. Охридски”                            40     8     8     8     8     8 СУ
135   Въвеждане на курс/ специализация по работа с    МОН/ МОСВ,       40     8     8     8     8     8
      обществеността и популяризиране на              ВУ
      опазването на БР в програмата на Факултета                       40     8     8     8     8     8 СУ
      по биология на СУ “Св. Кл. Охридски”
136   Провеждане на редовни кампании в медиите.       МОСВ/МОН        125    25    25    25    25    25
137   Ежемесечни неформални срещи и/ или              МОСВ            120    24    24    24    24    24
      пътувания на журналисти до ЗТ с участието на
      специалисти по БР, с цел популяризиране и
      провокиране на публикации и излъчвания в
                                                                                                                 17
      медиите.
138   Ежегодна журналистическа награда за най-         МОСВ           100     20    20    20    20    20
      добра статия, радио и телевизионно предаване,
      посветени на БР, в сътрудничество със СБЖ.
139   Редовни рубрики в постоянни предавания на        МОСВ/Национа   120     24    24    24    24    24
      националните медии, посветени на БР.             лно радио,
                                                       Национална
                                                       телевизия
140   Постоянни специализирани предавания,             МОСВ/Национа   250     50    50    50    50    50
      посветени на БР в националните медии             лно радио,
                                                       Национална
                                                       телевизия
141   Провеждане на мониторинг на отразяването на      МОСВ            20      5     5     5     5      -
      проблемите на БР в националните медии от
      специализираното звено към НСЗП
142   Провеждане на информационно-образователни        МОСВ/НПО,      100     20    20    20    20    20
      кампании сред бизнеса във връзка с               Бизнес
      националното и международното                    организации
      законодателство в областта на БР.
143   Укрепване и поддържане на Българска              МОСВ/БАН,       50     10    10    10    10    10
      платформа за биоразнообразие                     МОН, МЗГ,ВУ
144   Популяризиране на механизми за ползване на        МОСВ/ МЗГ      100     20    20    20    20    20
      фондовете на ЕС за преки плащания и
      компенсации при управлението на хабитати и
      видове с консервационен статус на територии от
      поземления и горския фонд.

      Необходими средства                                             4760   1008   948   913   913   978
                                                                                                            18
 9. Информационни системи и бази данни

145   Създаване на архитектура на геобаза данни за     МЗГ-НУГ/         628      -   580    48
      съществуващата информация за горите в среда на   МОСВ,НПО,        628          580    48               GEF
      ГИС и включване на слоеве за биологичното        БАН
      разнообразие
146   Поддръжка, развитие и популяризиране на          МОСВ/ БФБ         250    50    50    50    50    50
      Българския CHM на основата на разработена                          125    25    25    25    25    25         БФБ
      дългосрочна стратегия и на ежегодни планове за
      действие.
147   Поддръжка, развитие и популяризиране на          МОСВ/ МЗГ          50    10    10    10    10    10
      механизъм за обмен на информация в областта на
      биологичната сигурност (ВCН)
148   Създаване и поддържане на национална база        МОСВ/ МЗГ,       250     50    50    50    50    50
      данни за влажните зони                           БАН, НПО
149   Създаване и поддържане на специализирана карта   МОСВ,ИАОС/      1000    200   200   200   200   200
      и регистър на защитените територии и зони        МЗГ-НУГ,
                                                       МРРБ, Агенция
                                                       по кадастъра,
                                                       БАН, ВУ, НПО
150   Поддържане и разширяване на база данни за МОСВ/МЗГ,                30      6     6     6     6     6
      биологичното разнообразие на Черно море         БАН, НПО
151   Разработване на система за управление на        МК/МОСВ,          600     50   350   200
      информацията в екотуризма                       МЗГ,
                                                      тур.сдружения
152   Създаване и поддържане на база данни за ex-situ МЗГ-ИАСАС,         37      5     8     8     8     8
      колекции от дивата флора, фауна и микота        НУГ/МОСВ,
                                                      БАН, НПО
153   Създаване и поддържане на база данни за         МОСВ,МЗГ/          20            5     5     5     5
      генетични ресурси, съобразно стандартите на     БАН, НПО
      Европейската програма по генетични ресурси
154   Създаване и поддържане на бази данни за         МОСВ/ БАН,         38     14     6     6     6     6
      колекциите, съдържащи видове от приложенията зоопаркове, СУ,
      на CITES                                        НПО

                                                                                                                         19
155   Разработване на растерни, площни и точкови     МОСВ/ БАН        84      17       27       20       20
      данни (слоеве) в ГИС-среда за някои дънни      (ЦЛОЕ)
      хабитати на черноморското крайбрежие в 12 км
      крайбрежна черноморска зона
156   Поддържане и разширяване на Национална база    МОСВ/БДЗП       34       10        6        6        6        6
      данни за орнитологична информация
157   Дигитализация на колекцията на НПНМ, София,    МОСВ/БАН,      200       80       30       30       30      30
      хербариума към ИБ и живата колекция на         НПО, ВУ
      Ботаническата градина, БАН, подготовка за
      присъединяване на тези колекции към GBIF
      (Global Biodiversity Information Facility) и
      поддържане.
      Необходими средства                                          3221      492     1328      639      391      371
      Необходими средства за изпълнение на
      дейностите, включени в Националния план                    119015    21376    27198    25985    24695    19761
                             %                                     100.0     17.9     22.9     21.8     20.8     16.6
                                                                                                                        20

								
To top